ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 621/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 622/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 773/2004 susitarimo procedūros tvarkos kartelių bylose atžvilgiu ( 1 )

3

 

 

2008 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 623/2008, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2008 m. liepos 1 d.

6

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. birželio 30 d. Komisijos direktyva 2008/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas bifenoksą, diflufenikaną, fenoksapropą-P, fenpropidiną ir kvinoklaminą ( 1 )

9

 

*

2008 m. birželio 30 d. Komisijos direktyva 2008/67/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių ( 1 )

16

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

AKR ir EB Ministrų Tarybos

 

 

2008/494/EB

 

*

2008 m. birželio 13 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2008 dėl eksporto pajamų trumpalaikių svyravimų finansavimo nuostatų ir sąlygų pakeitimo

63

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 620/2008, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 386/2008, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos, klaidų ištaisymas (OL L 168, 2008 6 28)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 621/2008

2008 m. birželio 30 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

39,1

MK

34,1

TR

47,7

ZZ

40,3

0707 00 05

JO

156,8

MK

11,6

TR

83,4

ZZ

83,9

0709 90 70

JO

216,7

TR

97,2

ZZ

157,0

0805 50 10

AR

114,8

IL

116,0

US

72,2

ZA

111,2

ZZ

103,6

0808 10 80

AR

79,6

BR

89,7

CL

99,6

CN

93,8

NZ

115,6

US

102,0

UY

88,5

ZA

86,8

ZZ

94,5

0809 10 00

IL

121,6

TR

198,9

ZZ

160,3

0809 20 95

TR

362,6

US

354,9

ZZ

358,8

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

ZZ

194,8

0809 40 05

IL

157,2

ZZ

157,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 622/2008

2008 m. birželio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 773/2004 susitarimo procedūros tvarkos kartelių bylose atžvilgiu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

paskelbusi šio reglamento projektą (2),

pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 773/2004 dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos (3) nustatytos taisyklės dėl suinteresuotų šalių dalyvavimo tokioje procedūroje.

(2)

Procedūros šalys gali būti pasirengusios pripažinti, kad buvo EB sutarties 81 straipsnį pažeidžiančio kartelio narėmis, ir pripažinti dėl to atsiradusią savo atsakomybę, jeigu jos gali pagrįstai tikėtis Komisijos numatomų išvadų dėl jų dalyvavimo darant pažeidimą bei dėl galimų baudų lygio ir pritarti tokioms išvadoms. Prireikus Komisija turėtų turėti galimybę tas šalis informuoti apie prieštaravimus, kuriuos ji ketina joms pareikšti, remdamasi byloje esančiais įrodymais, ir baudas, kurios joms gali būti skirtos. Tokiu ankstyvu informavimu suinteresuotoms šalims turėtų būti suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę apie prieštaravimus, kuriuos Komisija numato joms pareikšti, taip pat apie jų galimą atsakomybę.

(3)

Kai Komisija pareiškime dėl prieštaravimų perteikia šalių susitarimo pareiškimus, o šalys savo atsakymuose į pareiškimą dėl prieštaravimų patvirtina, kad pareiškimas dėl prieštaravimų atitinka jų susitarimo pareiškimų turinį, Komisija turėtų turėti galimybę priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius, pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 14 straipsnį.

(4)

Todėl turėtų būti nustatyta susitarimo procedūra, kad Komisija, susitardama su šalimis, turėtų galimybę sparčiau ir veiksmingiau nagrinėti kartelių bylas. Komisija išlaiko teisę savo nuožiūra nustatyti, kuriose bylose gali būti tinkama tirti šalių suinteresuotumą dalyvauti susitarimo diskusijose, taip pat spręsti dėl jų pradėjimo ar nutraukimo arba konkrečiai susitarti. Todėl Komisija bet kuriuo procedūros metu gali nuspręsti apskritai nutraukti susitarimo diskusijas konkrečioje byloje arba su tam tikra šalimi ar keliomis šalimis. Šiuo atveju galima atsižvelgti į tikimybę su susijusiomis šalimis per protingą terminą pasiekti bendrą supratimą dėl galimų prieštaravimų apimties atsižvelgiant, pavyzdžiui, į tokius veiksnius: susijusių šalių skaičių, iš anksto numatomus nesuderinamus požiūrius dėl atsakomybės nustatymo, faktų ginčijimo mastą. Bus apsvarstytos galimybės siekti veiksmingesnių procedūrų atsižvelgiant į padarytą bendrą susitarimo procedūros pažangą, įskaitant į neprotingą uždelsimą, susijusį su ištekliais, reikalingais leisti susipažindinti su nekonfidencialiomis bylos dokumentų versijomis. Taip pat gali būti apsvarstytos kitos aplinkybės, pavyzdžiui, galimas precedento nustatymas.

(5)

Skundų pareiškėjai bus kuo labiau susiejami su susitarimo procedūra ir tinkamai raštu informuojami apie procedūros pobūdį bei dalyką, kad galėtų pateikti savo nuomonę ir taip bendradarbiauti su Komisija šiai atliekant tyrimą. Tačiau, atsižvelgiant į susitarimo procedūros specifiką, nekonfidencialios pareiškimo dėl prieštaravimų versijos pateikimas pareiškėjams nepadėtų pasiekti tikslo – suteikti jiems galimybę bendradarbiauti su Komisija šiai atliekant tyrimą ir gali atgrasyti procedūros šalis nuo bendradrabiavimo su Komisija. Todėl Komisija neturėtų būti įpareigojama pareiškėjams pateikti nekonfidencialią pareiškimo dėl prieštaravimų versiją.

(6)

Taigi Reglamentas (EB) Nr. 773/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 773/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija gali nuspręsti inicijuoti bylos nagrinėjimą sprendimui priimti pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 III skyrių bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau, kaip ankstesnę iš tokių datų: išankstinio vertinimo, nurodyto minėto reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, arba pareiškimo dėl prieštaravimų paskelbimo diena, arba prašymo šalims išreikšti savo suinteresuotumą pradėti susitarimo diskusijas pateikimo diena, arba pranešimo pagal minėto reglamento 27 straipsnio 4 dalį paskelbimo diena.“

2.

6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kai Komisija paskelbia pareiškimą dėl prieštaravimų, susijusį su klausimu, kuriuo ji gavo skundą, ji pateikia pareiškėjui nekonfidencialią pareiškimo dėl prieštaravimų versiją, išskyrus atvejus, kai taikoma susitarimo procedūra, tai Komisijai raštu praneša pareiškėjui apie procedūros pobūdį bei dalyką. Be to, Komisija taip pat nustato terminą, per kurį pareiškėjas gali raštu pateikti savo nuomonę.“

3.

10 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija informuoja suinteresuotas šalis apie joms pateiktus prieštaravimus. Kiekvienai šaliai, kuriai pareiškiami prieštaravimai, raštu pateikiamas pareiškimas dėl prieštaravimų.“

4.

Įterpiamas 10a straipsnis:

„10a straipsnis

Susitarimo procedūra kartelių bylose

1.   Komisija, pradėjusi procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį, šalims gali nustatyti tam tikrą terminą, per kurį šalys raštu gali pareikšti, ar pasirengusios dalyvauti susitarimo diskusijose, kad galėtų potencialiai pateikti susitarimo pareiškimus. Komisija neprivalo atsižvelgti į atsakymus, gautus pasibaigus tam terminui.

Jeigu dvi arba daugiau tos pačios įmonės šalių išreiškia norą dalyvauti susitarimo diskusijose pagal pirmą dalį, jos paskiria bendrus atstovus jų vardu dalyvauti diskusijose su Komisija. Nustatydama 1 dalyje minimą terminą, Komisija atitinkamoms šalims nurodo, kad jos laikomos priklausančiomis tai pačiai įmonei, siekdama suteikti joms galimybę laikytis šios nuostatos reikalavimų.

2.   Komisija susitarimo diskusijoje dalyvaujančioms šalims gali pranešti apie:

a)

prieštaravimus, kuriuos ji numato joms pareikšti;

b)

įrodymus, kuriais remiantis nustatyti numatomi prieštaravimai;

c)

nekonfidencialias versijas bet kokių konkrečių dokumentų, su kuriais galima susipažinti ir kurie atitinkamu metu yra nurodyti byloje, jei šalies prašymas yra pagrįstas, siekiant šiai šaliai suteikti galimybę suformuluoti savo poziciją dėl kartelio laikotarpio ar kitų kartelio aspektų ir

d)

galimų baudų ribas.

Ši informacija turi būti konfidenciali trečiųjų šalių atžvilgiu, išskyrus jei Komisija iš anksto aiškiai leido ją atskleisti.

Jeigu susitarimo diskusijose pasiekiama pažanga, Komisija gali nustatyti terminą, per kurį šalys gali įsipareigoti taikyti susitarimo procedūrą, pateikdamos susitarimo pareiškimus, kuriuose išreikšti susitarimo diskusijų rezultatai ir pripažinimas, kad jos dalyvavo darant EB sutarties 81 straipsnio pažeidimą, taip pat savo atsakomybės pripažinimas. Prieš Komisijai nustatant terminą pateikti susitarimo pareiškimus, suinteresuotos šalys turi teisę, kad joms prašant būtų tinkamu laiku atskleista 10a straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyta informacija. Komisija neprivalo atsižvelgti į susitarimo pareiškimus, gautus pasibaigus tam terminui.

3.   Kai šalims pateiktame pareiškime dėl prieštaravimų perteikiamas jų susitarimo pareiškimų turinys, per Komisijos nustatytą terminą susijusios šalys rašytiniame atsakyme į pareiškimą dėl prieštaravimų patvirtina, kad joms adresuotas pareiškimas dėl prieštaravimų perteikia jų susitarimo pareiškimų turinį. Po to Komisija gali priimti sprendimą pagal Reglamento Nr. 1/2003 7 ir 23 straipsnius, pasikonsultavusi su Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančių padėčių patariamuoju komitetu pagal Reglamento Nr. 1/2003 14 straipsnį.

4.   Komisija bet kuriuo procedūros metu gali nuspręsti apskritai nutraukti susitarimo diskusijas konkrečioje byloje arba su tam tikra šalimi ar keliomis dalyvaujančiomis šalimis, jei mano, kad nėra tikėtina, jog bus pasiektos veiksmingesnės procedūros.“

5.

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisija, prieš konsultuodamasi Patariamajame komitete, nurodytame Reglamento (EB) Nr. 1/2003 14 straipsnio 1 dalyje, suteikia šalims, kurioms ji pateikia pareiškimą dėl prieštaravimų, galimybę būti išklausytoms.“

6.

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

1.   Komisija suteikia šalims, kurioms ji pateikia pareiškimą dėl prieštaravimų, galimybę paaiškinti savo argumentus žodiniame išklausyme, jei jos to pageidauja savo pareiškimuose raštu.

2.   Tačiau pateikdamos savo susitarimo pareiškimus šalys Komisijai patvirtina, kad jos prašytų suteikti galimybę paaiškinti savo argumentus žodiniame išklausyme tik tuo atveju, jeigu pareiškimas dėl prieštaravimų neperteiktų jų susitarimo pareiškimų turinio.“

7.

15 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

„1a.   Pradėjusi procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1/2003 11 straipsnio 6 dalį ir siekdama užtikrinti pageidaujančioms šalims galimybę pateikti susitarimo pareiškimus, Komisija atskleidžia joms 10a straipsnio 2 dalyje aprašytus įrodymus ir dokumentus, šioms pateikus prašymą ir su sąlyga, kad bus laikomasi atitinkamose pastraipose nustatytų sąlygų. Todėl šalys, pateikdamos savo susitarimo pareiškimus, patvirtina Komisijai, kad gavusios pareiškimą dėl prieštaravimų prašys suteikti galimybę susipažinti su byla tik tuo atveju, jeigu pareiškimas dėl prieštaravimų neperteiks jų susitarimo pareiškimų turinio.“

8.

17 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nustatydama 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 dalyje, 6 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 10a straipsnio 1 dalyje, 10a straipsnio 2 dalyje, 10a straipsnio 3 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje numatytus terminus Komisija atsižvelgia į laiką, reikalingą parengti ir pateikti dokumentus, ir į bylos skubumą.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   4 straipsnio 3 dalyje, 10a straipsnio 1 dalyje, 10a straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje numatyti terminai turi būti ne trumpesni kaip dvi savaitės. 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas terminas turi būti ne trumpesnis kaip dvi savaitės, išskyrus susitarimo pareiškimus, kurie turi būti pataisomi per vieną savaitę. 10a straipsnio 3 dalyje numatytas terminas turi būti ne trumpesnis kaip dvi savaitės.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1419/2006 (OL L 269, 2006 9 28, p. 1).

(2)  OL C 50, 2007 10 27, p. 48.

(3)  OL L 123, 2004 4 27, p. 18. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).


1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 623/2008

2008 m. birželio 30 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2008 m. liepos 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2008 m. liepos 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

(5)

Vis dėlto remiantis 2008 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 608/2008 dėl laikino kai kurių grūdų importo muitų netaikymo 2008–2009 prekybos metais (3), tam tikro šiame reglamente numatyto muito taikymas sustabdomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2008 m. liepos 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioj 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (JO L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).

(3)  OL L 166, 2008 6 27, p. 19.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. liepos 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00 (2)

vidutinės kokybės

0,00 (2)

žemos kokybės

0,00 (2)

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00 (2)

1002 00 00

RUGIAI

0,00 (2)

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (3)

0,00 (2)

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00 (2)


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 608/2008, šio muito taikymas sustabdytas.

(3)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

16.6.2008-27.6.2008

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

259,01

187,53

FOB kaina JAV

282,92

272,92

252,92

157,14

Meksikos įlankos priedas

8,73

Didžiųjų ežerų priedas

27,11

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

43,58 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

48,70 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


DIREKTYVOS

1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/9


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/66/EB

2008 m. birželio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas bifenoksą, diflufenikaną, fenoksapropą-P, fenpropidiną ir kvinoklaminą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą Nr. 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos trečiojo etapo išsamios įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra bifenoksas, diflufenikanas, fenoksapropas-P, fenpropidinas ir kvinoklaminas.

(2)

Šių veikliųjų medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjų pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos ataskaitas rengiančios valstybės narės, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 10 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Belgija paskirta valstybe nare, rengiančia ataskaitą apie bifenoksą, o visa atitinkama informacija buvo pateikta 2005 m. liepos 4 d. Jungtinė Karalystė buvo paskirta ataskaitą apie diflufenikaną rengiančia valstybe nare, o visą reikiamą informaciją ji pateikė 2005 m. rugpjūčio 1 d. Austrija buvo paskirta valstybe nare, rengiančią ataskaitą apie fenoksapropą–P, o visą reikiamą informaciją ji pateikė 2005 m. gegužės 2 d. Prancūzija buvo paskirta valstybe nare, rengiančia ataskaitą apie fenpropidiną ir kvinoklaminą, o visa reikiama informacija buvo pateikta atitinkamai 2005 m. birželio 24 d. ir 2005 m. birželio 15 d.

(3)

Šias vertinimo ataskaitas valstybės narės persvarstė kartu su EMST ir 2007 m. lapkričio 14 d. pateikė Komisijai kaip EMST mokslines kvinoklamino, 2007 m. lapkričio 29 d. – bifenokso ir fenoksapropo-P, o 2007 m. gruodžio 17 d. – diflufenikano ir fenpropidino ataskaitas (4). Šias ataskaitas valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2008 m. kovo 14 d. pateikė kaip Komisijos bifenokso, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino ir kvinoklamino peržiūros ataskaitas.

(4)

Po įvairiapusių tyrimų nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra bifenokso, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino ir kvinoklamino, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo paskirčių, kurios buvo išnagrinėtos ir išsamiai pateiktos Komisijos peržiūros ataskaitose. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į I priedą siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, visose valstybėse narėse galėtų būti registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant tos išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl tikslinga reikalauti, kad bifenoksas būtų toliau tiriamas, siekiant patvirtinti rizikos vartotojams ir ilgalaikės rizikos žolėdžiams žinduoliams vertinimą, ir kad fenpropidinas būtų toliau tiriamas, siekiant patvirtinti rizikos vertinimą, susijusį su ilgalaikiu pavojumi augalų sėklas lesantiems ir vabzdžialesiams paukščiams, bei kad pranešėjai pateiktų tokių tyrimų rezultatus.

(6)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotos šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(7)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų reikalavimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bifenokso, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino ir kvinoklamino, registracijas, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančias registracijas pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį, laikantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų vienodų principų, kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikti ir įvertinti III priede nurodyti visi kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkiniai.

(8)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (5) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų interpretuojant galiojančios registracijos savininkų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar registracijos savininkas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijų savininkams naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(9)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2009 m. liepos 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

3 straipsnis

1.   Prireikus, vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės iki 2009 m. birželio 30 d. pakeičia arba panaikina esamas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų bifenokso, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino ir kvinoklamino, registracijas.

Iki tos dienos jos pirmiausia tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su bifenoksu, diflufenikanu, fenoksapropu–P, fenpropidinu ir kvinoklaminu, išskyrus įrašo apie tą medžiagą B dalyje apibrėžtus reikalavimus, ir ar registracijos savininkas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal 13 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d. iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje esanti veiklioji medžiaga bifenoksas, diflufenikanas, fenoksapropas-P, fenpropidinas ir kvinoklaminas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų, kurios visos buvo išvardytos Direktyvos 91/414/EEB I priede, laikydamosi Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytų vienodų principų ir remdamosi dokumentais, atitinkančiais minėtosios direktyvos III priedo reikalavimus bei atsižvelgdamos į jos I priede pateiktą atitinkamą įrašą dėl bifenokso, diflufenikano, fenoksapropo-P, fenpropidino ir kvinoklamino. Remdamosi tuo vertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytus reikalavimus.

Tai nustačiusios valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje bifenoksas, diflufenikanas, fenoksapropas-P, fenpropidinas ir kvinoklaminas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje bifenoksas, diflufenikanas, fenoksapropas-P, fenpropidinas ir kvinoklaminas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją iki 2012 m. gruodžio 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui skirtos dienos, nustatytos atitinkama direktyva ar direktyvomis, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2008/45/EB (OL L 94, 2008 4 5, p. 21).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2007 (OL L 246, 2007 9 21, p. 19).

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2007) 119, 1–84, „Bendros veikliosios medžiagos pesticido bifenokso keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvados “ (pateikta 2007 m. lapkričio 29 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2007) 122, 1–84, „Bendros veikliosios medžiagos pesticido diflufenikano keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvados “ (pateikta 2007 m. gruodžio 17 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2007) 121, 1–76, „Bendros veikliosios medžiagos pesticido fenoksapropo P keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvados “ (pateikta 2007 m. lapkričio 29 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2007) 124, 1–84, „Bendros veikliosios medžiagos pesticido fenpropidino keliamos rizikos vertinimo tarpusavio peržiūros išvados “ (pateikta 2007 m. gruodžio 17 d., persvarstyta 2008 m. sausio 29 d. koreguojant neteisingus rizikos vandens aplinkai vertinimo apskaičiavimus).

EMST mokslinė ataskaita (2007) 117, 1–70, „Bendros veikliosios medžiagos pesticido kvinoklamino keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvados “ (pateikta 2007 m. lapkričio 14 d.).

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 416/2008 (OL L 125, 2008 5 9, p. 25).


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Galiojimo termino pabaiga

Specialiosios nuostatos

„186

Bifenoksas

CAS Nr. 42576-02-3

CIPAC Nr. 413

Metil-5-(2,4-dichlorfenoksi)-2-nitrobenzoatas

≥ 970 g/kg priemaišos:

 

maks. 3 g/kg 2,4-dichlorfenolio

 

maks. 6 g/kg 2,4-dichloranizolio

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į bifenokso peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2008 m. kovo 14 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

bifenokso likučių gyvūninės kilmės produktuose ir sėjomainos būdu auginamose kultūrose poveikiui vartotojams per maistą.

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti:

informaciją apie bifenokso ir jo metabolito hidroksibifenokso rūgšties likučius gyvūninės kilmės maisto produktuose ir bifenokso likučius sėjomainos būdu keičiamose kultūrose.

informaciją, reikalingą norint toliau nagrinėti bifenokso naudojamo ilgalaikio pavojaus žolėdžiams žinduoliams problemą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per du dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

187

Diflufenikanas

CAS Nr. 83164-33-4

CIPAC Nr. 462

2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)-nikotinanilidas

≥ 970 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į diflufenikano peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2008 m. kovo 14 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

vandens organizmų apsaugai; priemonių, skirtų pavojui mažinti (pvz., apsaugos zonų), taikymui tam tikrais atvejais;

netikslinių augalų apsaugai. priemonių, skirtų pavojui mažinti (pvz., nepurškimo apsaugos zonų), taikymui tam tikrais atvejais.

188

Fenoksapropas–P

CAS Nr. 113158-40-0

CIPAC Nr. 484

R)–2[4-(6-chlor-2-benzoksazolil)oksi]-fenoksi]-propano rūgštis

≥ 920 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip herbicidą..

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į fenoksapropo-P peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2008 m. kovo 14 d.

Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

netikslinių augalų apsaugai;

apsauginės medžiagos dietilmefenpiro buvimui pagamintuose produktuose dėl galimo poveikio su ja dirbantiems asmenims ir praeiviams;

nuolatinio cheminės medžiagos ir kai kurių jos skilimo produktų buvimo vėsesnėse zonose ir teritorijose, kur gali susidaryti anaerobinės sąlygos.

Prireikus registracijos sąlygose turėtų būti numatytos rizikos sumažinimo priemonės.

189

Fenpropidinas

CAS Nr. 67306-00-7

CIPAC Nr. 520

(R,S)-1-[3-(4-tret-butilfenilas)-2-metipropil]-piperidinas

≥ 960 g/kg (racematas)

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į fenpropidino peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2008 m. kovo 14 d.

Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

asmenų, dirbančių su šia medžiaga, saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

vandens organizmų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos sumažinimo priemonės, pavyzdžiui, apsaugos zonų kūrimas,

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti:

informaciją, reikalingą toliau nagrinėti ilgalaikio pavojaus augalų sėklas lesantiems ir vabzdžialesiams paukščiams dėl fenpropidino naudojimo problemą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šiuos patvirtinančius duomenis ir informaciją pateiktų Komisijai per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

190

Kvinoklaminas

CAS Nr. 2797-51-5

CIPAC Nr. 648

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinonas

≥ 965 g/kg priemaišos:

dichlonas (2,3-dichlor-1,4-naftochinonas) maks. 15 g/kg

2009 m. sausio 1 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

A   DALIS

Galima įregistruoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra kvinoklamino ir kurie nėra skirti dekoratyviniams ar šiltnamių augalams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikiami prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į kvinoklamino peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2008 m. kovo 14 d.

Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės turi ypatingą dėmesį skirti:

asmenų, dirbančių su šia medžiaga, ir praeivių saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones;

vandens organizmų apsaugai;

paukščių ir smulkių žinduolių apsaugai;

Naudojimo sąlygose prireikus turėtų būti numatytos atitinkamos rizikos sumažinimo priemonės.


(1)  Papildoma informacija apie veikliųjų medžiagų tapatumą ir specifikaciją pateikta jų peržiūros ataskaitose.“


1.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/16


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/67/EB

2008 m. birželio 30 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 96/98/EB dėl laivų įrenginių (1) ir ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 96/98/EB minimos tarptautinės konvencijos ir bandymo standartai – tai naujausios tų konvencijų ir bandymo standartų versijos.

(2)

Kadangi tarptautinių konvencijų ir galiojančių bandymo standartų daliniai pakeitimai įsigaliojo nuo 2002 m. liepos 1 d., o tą dieną buvo paskutinį kartą iš dalies pakeista direktyva 96/98/EB, šie daliniai pakeitimai aiškumo sumetimais turėtų būti įtraukti į minėtą Direktyvą.

(3)

Tarptautinė jūrų organizacija ir Europos standartizavimo organizacijos priėmė standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus, direktyvos 96/98/EB A.2 priede išvardytiems įrenginiams arba įrenginiams, kurie, nors ir nėra išvardyti šiame priede, pagal minėtą Direktyvą yra laikomi tinkamais. Todėl tokie įrenginiai turėtų būti atitinkamai įtraukti į A.1 priedą arba perkelti iš A.2 priedo į A.1 priedą.

(4)

Todėl direktyva 96/98/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(5)

Šioje Direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB įsteigto Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komiteto (JSTLPK) komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 96/98/EB A priedas pakeičiamas šios Direktyvos priedo tekstu.

2 straipsnis

Jeigu įranga į A.1 priedo antraštinę dalį „įrenginio pavadinimas“ yra įrašoma kaip „naujas įrenginys“ arba kaip perkelta iš A.2 priedo į A.1 priedą, buvo pagaminta iki 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos pagal valstybės narės teritorijoje iki tos datos jau galiojusias tipo patvirtinimo procedūras, tokią įrangą galima pateikti į rinką ir sumontuoti Bendrijos laive nuo minėtos datos praėjus ne daugiau nei dvejiems metams.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 21 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos nuostatų koreliacinę lentelę.

Jos pradeda taikyti šias nuostatas nuo 2009 m. liepos 21 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindines nuostatas.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 46, 1997 2 17, p. 25 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/84/EB (OL L 324, 2002 11 29, p. 53).


PRIEDAS

A PRIEDAS

Naudojamų santrumpų sąrašas

 

Aplink., Aplinkraštis.

 

COLREG, Tarptautinės taisyklės siekiant išvengti laivų susidūrimų jūroje.

 

COMSAR, TJO Radijo ryšių, paieškos ir gelbėjimo pakomitetis.

 

EN, Europos standartas.

 

ETSI, Europos telekomunikacijų standartų institutas.

 

FSS, Tarptautinis priešgaisrinės apsaugos sistemų kodas.

 

FTP, Tarptautinis priešgaisrinių bandymo procedūrų taikymo kodas.

 

HSC, Greitaeigių keleivinių laivų kodeksas.

 

IBC, Tarptautinis nesupakuotų cheminių medžiagų vežimo kodeksas.

 

ICAO, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.

 

IEC, Tarptautinė elektrotechnikos komisija.

 

IMO, Tarptautinė jūrų organizacija.

 

ISO, Tarptautinė standartizacijos organizacija.

 

ITU, Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

 

LSA, Gelbėjimo prietaisas.

 

MARPOL, Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos.

 

MEPC, Jūros aplinkos apsaugos komitetas.

 

MSC, Jūrų saugumo komitetas.

 

SOLAS, Tarptautinė konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje.

 

Reg., Taisyklė.

 

Rez., Rezoliucija.

A.1 PRIEDAS

ĮRENGINIAI, KURIŲ IŠSAMŪS BANDYMO STANDARTAI JAU PARENGTI TARPTAUTINIUOSE DOKUMENTUOSE

Pastabos, taikomos visam A.1 priedui

a)

Bendrieji teiginiai: be konkrečiai paminėtų bandymo standartų, tam tikras nuostatas, kurias būtina taikyti atliekant tipo patikrą (tipo patvirtinimą), kaip nustatyta B priede pateiktuose atitikties vertinimo moduliuose, reikia imti iš taikomų tarptautinių konvencijų ir atitinkamų TJO rezoliucijų bei aplinkraščių reikalavimų.

b)

5 skiltis: Jeigu remiamasi TJO rezoliucijomis, taikomi tik atitinkamose rezoliucijų priedų dalyse nurodyti bandymo standartai, o pačių rezoliucijų nuostatos netaikomos.

c)

5 skiltis: Taikomos naujausios tarptautinių konvencijų ir bandymo standartų versijos. Siekiant, kad atitinkami standartai būtų identifikuojami teisingai, bandymo ataskaitose, atitinkamuose tipo patvirtinimo sertifikatuose ir atitikties deklaracijose turi būti nurodytas konkretus taikytas bandymo standartas ir jo versija.

d)

5 skiltis: Jeigu dvi identifikuojančių standartų grupės atskirtos jungtuku „arba“, kiekvienas rinkinys atitinka visus bandymo reikalavimus, kad būtų laikomasi TJO eksploatavimo standartų; todėl bandymo pagal vieną rinkinį pakanka, kad būtų įrodytas atitinkamų tarptautinių dokumentų reikalavimų laikymasis. Ir priešingai, kai naudojami kiti skyrybos ženklai (kableliai), taikomos visos išvardytos nuorodos.

e)

6 skiltis: Jeigu nurodomas H modulis, turi būti suprantama, kad omenyje turimas H modulis, prie kurio pridedamas projekto tyrimo sertifikatas.

f)

Šiame priede nustatyti reikalavimai nepažeidžia tarptautinėse konvencijose nustatytų vežimo reikalavimų.

1.   Gelbėjimosi priemonės

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS, jeigu būtinas „tipo patvirtinimas“

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės ir susijusios TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties įvertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Gelbėjimo plūdurai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Savaime įsižiebiantys vietą nurodantys gelbėjimo įrenginių žibintai:

pliūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių,

gelbėjimo plūdurų,

gelbėjimosi liemenių.

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/22,

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/32,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.885,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

(Išskyrus dėl akumuliatorių baterijų reikalavimų, nustatytų EN 394 (1993), kurie taikomi tik gelbėjimo liemenių žibintams).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Savaime įsijungiantys gelbėjimo plūdurų dūmų signalai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Gelbėjimosi liemenės

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/22,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.922,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

(Išskyrus dėl akumuliatorių baterijų reikalavimų, nustatytų EN 394 (1993), kurie taikomi tik gelbėjimo liemenių žibintams).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Gelbėjimosi hidrokostiumai ir apsauginiai kostiumai, neklasifikuojami kaip gelbėjimosi liemenės:

su izoliacija arba be jos

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/22,

Taisyklė III/32,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Gelbėjimosi hidrokostiumai ir apsauginiai kostiumai, klasifikuojami kaip gelbėjimosi liemenės:

su izoliacija arba be jos

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/7,

Taisyklė III/22,

Taisyklė III/32,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

EN ISO 15027-3 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Terminės apsaugos priemonės

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/22,

Taisyklė III/32,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, II,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Parašiutu nuleidžiamos signalinės raketos (pirotechninės)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/6,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, III,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Rankiniai signaliniai deglai (pirotechniniai)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, III,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plūdriosios dūmadėžės (pirotechniniai)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, III,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lyno sviedžiamieji įtaisai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/18,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VII,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Pripučiami gelbėjimo plaustai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/13,

Taisyklė III/21,

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/31,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.811,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Standieji gelbėjimo plaustai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/21,

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/31,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.811,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automatiniu būdu prisipučiantis ir iškylantis gelbėjimo plaustas

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC 48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.811,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Dvipusiai gelbėjimo plaustai su storo audeklo stogeliu (tentu)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8, priedas 10,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8, priedas 11,

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.811,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Automatiniai gelbėjimo plaustų nuleidimo įrenginiai (hidrostatiniai plausto nuleidimo įrenginiai)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/13,

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.811,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Gelbėjimo valtys

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/21,

Taisyklė III/31,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Standieji gelbėjimo kateriai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/21,

Taisyklė III/31,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, V,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Pripučiamieji gelbėjimo kateriai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/21,

Taisyklė III/31,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, V,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Greitaeigiai avarinio gelbėjimo kateriai

Taisyklė III/4.

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas), I, V,

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.980,

TJO MSC/Aplink.1016,

TJO MSC/Aplink.1094.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Nuleidimo įtaisai su lynais ir gerve (valčių keltuvai)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/23,

Taisyklė III/33,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Automatinė plūdriųjų gelbėjimo priemonių nuleidimo įranga

Perkelta į A.2/1.3

A.1/1.23

Iš laivo numetamų plūdriųjų gelbėjimo priemonių metimo įranga

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/16,

Taisyklė III/23,

Taisyklė III/33,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Gelbėjimosi plaustų nuleidimo įranga

(Valčių keltuvai)

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/12,

Taisyklė III/16,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Greitaeigių gelbėjimo katerių nuleidimo įrenginiai

(Valčių keltuvai)

Taisyklė III/4.

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO MSC/Aplink.809, įskaitant 1 pried.,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Gelbėjimo įrangos atkabinimo mechanizmas:

gelbėjimo valtims ir kateriams

gelbėjimo plaustams

nuleidžiant laisvu kritimu arba su lynais

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/16,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Evakuacijos jūroje sistemos

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/15,

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Gelbėjimo priemonės

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/26,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70),

TJO MSC/Aplink.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Įlaipinimo į laivą trapai

Perkelta į A.2/1,4

A.1/1.30

Šviesogrąžės medžiagos

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Plūdriosios gelbėjimo priemonės dvipusio ryšio aukšto dažnio radijotelefonas

Perkelta į A.1/5.17 ir A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz paieškos ir gelbėjimo atsakiklinis radijo švyturys (SART)

Perkelta į A.1/4.18

A.1/1.33

Gelbėjimo valčių ir katerių radaro atšvaitai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV, V,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.164(78),

TJO MSC/Aplink.980.

EN ISO 8729 (1998).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.34

Gelbėjimo valčių ir katerių kompasas

Perkelta į A.1/4.23

A.1/1.35

Nešiojamos gaisro gesinimo priemonės gelbėjimo valtyse ir kateriuose

Perkelta į A.1/3.38

A.1/1.36

Pagrindiniai gelbėjimo valčių ir katerių varikliai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) IV, V.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Pagrindinis gelbėjimo katerio variklis – užbortinis variklis

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) V.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Gelbėjimo valtyse ir kateriuose montuojami paieškos prožektoriai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV, V,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Dvipusiai ir atviri gelbėjimo plaustai

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8, priedas 10,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8, priedas 11,

TJO MSC/Aplink.980.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) priedas 10,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) priedas 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechaninis locmanų keltuvas

Taisyklė V/23.

Taisyklė V/23,

TJO rezoliucija A.889(21),

TJO MSC/Aplink.773,

TJO MSC/Aplink.980.

ISO 799 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.41

(Naujas įrenginys)

Plūdriųjų gelbėjimosi priemonių ir gelbėjimo valčių gervės

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/16,

Taisyklė III/17,

Taisyklė III/23,

Taisyklė III/24,

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, VI,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8.

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas),

TJO rezoliucija MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

(Naujas įrenginys)

Locmano trapas

Taisyklė V/23,

Taisyklė X/3.

Taisyklė V/23

TJO rezoliucija A.889(21)

TJO MSC/Aplink.528/patais.1.

TJO rezoliucija A.889(21).

B + D

B + E

B + F

G


2.   Jūrų taršos prevencija

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1973/1978 MARPOL, jeigu būtinas „tipo patvirtinimas“

Atitinkamais atvejais taikomos 1973/1978 MARPOL konvencijos taisyklės ir susijusios TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties įvertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Alyvos filtravimo įranga (išvalytame vandenyje alyvos ne daugiau kaip 15 mg/kg)

I priedas, taisyklė 16(4),

I priedas, taisyklė 16(5),

Pataisytas I priedas, taisyklė 14.6,

Pataisytas I priedas, taisyklė 14.7.

I priedas, taisyklė 16(1),

I priedas, taisyklė 16(2),

Pataisyto I priedo taisyklė 14.1,

Pataisyto I priedo taisyklė 14.2,

Pataisyto I priedo taisyklė 14.3.

TJO rezoliucija MEPC.60(33),

TJO rezoliucija MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Alyvos ir vandens tarpfazinės ribos detektoriai

I priedas, taisyklė 15(3)(b),

Pataisytas I priedas, taisyklė 32.

I priedas, taisyklė 15(3)(b),

Pataisytas I priedas, taisyklė 32.

TJO rezoliucija MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Alyvos kiekio matuokliai

I priedas, taisyklė 16(5),

Pataisyto I priedo taisyklė 14.7,

Pataisyto I priedo taisyklė 14.7.

I priedas, taisyklė 16(1) ir (2),

Pataisytas I priedas, taisyklė 14.1 ir 14.2.

TJO rezoliucija MEPC.60(33),

TJO rezoliucija MEPC.107(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Valymo agregatai, jungiami prie alyva užteršto vandens atskyrimo įrangos (alyvos kiekis išleidžiamame vandenyje ne didesnis kaip 15 mg/kg)

Punktas išbrauktas

A.1/2.5

Tanklaivio naftos išleidimo stebėjimo ir valdymo sistema

I priedas, taisyklė 15(3)(a),

Pataisytas I priedas, taisyklė 31.2,

Pataisytas I priedas, taisyklė 31.3.

I priedas, taisyklė 15(3),

Pataisytas I priedas, taisyklė 31.2,

Pataisytas I priedas, taisyklė 31.3,

Pataisytas I priedas, taisyklė 31.4.

TJO rezoliucija MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Nutekamųjų vandenų valymo agregatai

IV priedas, taisyklė 9.

Pataisytas IV priedas, taisyklė 9.

TJO rezoliucija MEPC.2(VI).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Atliekų laivuose deginimo krosnys

VI priedas, taisyklė 16(2)(a),

VI priedas, taisyklė 16.

VI priedas, taisyklė 16(2)(a),

VI priedas, taisyklė 16.

TJO rezoliucija MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G


3.   Apsauga nuo gaisro

Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė, jeigu būtinas „tipo patvirtinimas“

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės ir susijusios TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties įvertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Sunkiai užsidegančios pagrindinės denio dangos medžiagos

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė II-2/6,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė II-2/6,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija A.653(16),

TJO rezoliucija A.687(17),

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.916,

TJO MSC/Aplink.1004.

B + D

A.1/3.2

Nešiojamieji ugnies gesintuvai

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 4.

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė II-2/19,

Taisyklė II-2/20,

TJO rezoliucija A.951(23),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 4.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995), įskaitant A.1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Gaisrininko aprangos komplektas: apsauginė apranga (dirbant arti ugnies)

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

EN 469 (2006),

EN 531 (1995),

EN 531/A1 (1998),

EN 1486 (1996).

Arba

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Gaisrininko aprangos komplektas: apsauginiai batai

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

EN ISO 20344 (2004),

EN ISO 20345 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Gaisrininko aprangos komplektas: apsauginės pirštinės

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

EN 659 (2003),

EN 60903 (2002) (tik specifiniam laidumui).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Gaisrininko aprangos komplektas: apsauginis šalmas

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

EN 443 (1997)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Gelbėjimosi autonominis suslėgtojo oro kvėpavimo aparatas

Pastaba: Naudojant atvejais, kurių metu išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga teigiamo slėgio kaukė.

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

EN 136 (1998),

EN 137 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Kvėpavimo aparatas, kuriam oras tiekiamas žarna ir kuris naudojamas su nuo dūmų apsaugančiu šalmu arba kauke

Pastaba: Naudojant atvejais, kurių metu išsiskiria pavojingos medžiagos, reikalinga teigiamo slėgio kaukė.

Taisyklė X/3.

Pastaba. Šis punktas neįtrauktas į naujo skyriaus II-2 rezoliucijas [IMO rez. MSC.99(73)] arba FSS kodekso [IMO rez. MSC.98(73)].

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005),

EN 14594 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

1974 m. SOLAS konvencijos II-2/12 taisyklėje nurodytosioms lygiavertės gyvenamųjų, tarnybinių patalpų ir valdymo punktų purkštuvų sistemų sudedamosios dalys (taikoma purkštukams ir jų veikimui).

Taisyklė II-2/7,

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 8.

Taisyklė II-2/7,

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 8.

TJO rezoliucija A.800(19).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.10

Laivo jėgainėje įrengtos sprinklerinės gesinimo sistemos antgaliai

Perkelta į A.2/3.11

A.1/3.11

Gaisrui atsparios „A“ ir „B“ klasių pertvaros:

„A“ klasės pertvaros;

„B“ klasės pertvaros

„A“ klasė:

Taisyklė II-2/3.2.

„B“ klasė:

Taisyklė II-2/3.4.

Taisyklė II-2/9, ir,

„A“ klasė:

Taisyklė II-2/3.2.

„B“ klasė:

Taisyklė II-2/3.4.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Įtaisai, užkertantys kelią liepsnai į tanklaivio krovinines cisternas

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė II-2/16.

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2000),

TJO MSC/Aplink.677,

TJO MSC/Aplink.1009.

B + F

A.1/3.13

Nedegiosios medžiagos

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/5,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Neplieniniai vamzdžiai, išvesti per „A“ ir „B“ pertvaras

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9.

TJO rezoliucija A.754 (18),

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.15

Neplieniniai vamzdžiai, naudojami naftos arba kuro perdavimui

vamzdžiai ir jungiamosios detalės,

čiaupai,

lankstieji vamzdžių rinkiniai.

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/4,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7, 10,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7, 10.

TJO rezoliucija A.753(18),

ISO 15540 (1999),

ISO 15541 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Priešgaisrinės durys

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.17

Sudedamosios priešgaisrinių durų kontrolės sistemų dalys.

Pastaba: 2 stulpelyje naudojamas terminas „sistemos komponentai“ gali reikšti vieną komponentą, komponentų grupę, arba visą sistemą, kurią reikia išbandyti, kad būtų įsitikinta, jog vykdomi tarptautiniai reikalavimai.

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/9,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Liepsnos lėto plitimo charakteristikų paviršių dengimo medžiagos ir grindų dangos

dekoratyvinė fanera,

dažų dangos,

grindų dangos,

vamzdžių izoliavimo dangos,

klijai, naudojami „B“ ir „C“ klasės pertvarų statymui,

degieji vamzdžiai.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/5,

Taisyklė II-2/6,

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/5,

Taisyklė II-2/6,

Taisyklė II-2/9,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.916,

TJO MSC/Aplink.1004,

TJO MSC/Aplink.1036,

TJO MSC/Aplink.1120,

ISO 1716 (2002).

Pastaba: Kur reikalaujama, kad paviršiaus danga turėtų tam tikrą maksimalią kaloringumo vertę, tai bus matuojama pagal ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Portjeros, užuolaidos ir kitos kabinamos tekstilės medžiagos bei plėvelės

(Pavadinimas pagal SOLAS reikalavimus)

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/9,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Apmušti baldai

(Pavadinimas pagal SOLAS reikalavimus)

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/5,

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/5,

Taisyklė II-2/9,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Lovos reikmenys, patalynė

(Pavadinimas pagal SOLAS reikalavimus)

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/9,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/3,

Taisyklė II-2/9,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Automatinė priešgaisrinė sklendė

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nedegūs pro „A“ klasės pertvaras išvesti vamzdžiai

Perkelta į A.1/3.26

A.1/3.24

Elektros kabelių išvedimo pro „A“ klasės pertvaras įvadai

Perkelta į A.1/3.26

A.1/3.25

„A“ ir „B“ klasės ugniai atsparūs langai ir borto iliuminatoriai

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9,

TJO MSC/Aplink.847,

TJO MSC/Aplink.1120.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1004,

TJO MSC/Aplink.1036.

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Įvadai pro „A“ klasės pertvaras

kabeliai

vamzdžiai, ventiliaciniai kanalai, ortakiai ir kt.

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Įvadai pro „B“ klasės pertvaras

kabeliai

vamzdžiai, ventiliaciniai kanalai, ortakiai ir kt.

Taisyklė II-2/9.

Taisyklė II-2/9.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO MSC/Aplink.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Purkštuvų sistemos (šių sistemų purkštukų galvutės)

Taisyklė II-2/7,

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 8.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 8.

ISO 6182-1 (2004).

Arba

EN 12259-1 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Gaisrinės žarnos

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

EN 14540 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Nešiojama deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė VI/3.

Taisyklė II-2/4,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

1 kategorijai: (saugi zona):

EN 50104 (2002), įskaitant Amd 2004 deguonis,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

2 kategorijai: (sprogių dujų aplinkos):

EN 50104 (2002), įskaitant Amd 2004 deguonis,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000),

IEC 60079-0 (2004),

IEC 60079-1 (2003),

IEC 60079-10 (2002),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2005),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Greitaeigių laivų (HSC) stacionarių purkštukų sistemų dalys

Taisyklė X/3.

TJO MSC/Aplink.912,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.44(65).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.32

Ugnies plitimą ribojančios medžiagos greitaeigiams laivams (išskyrus baldus)

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Ugnies plitimą ribojančios baldų gaminimo medžiagos greitaeigiams laivams

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ugnies plitimą ribojančios pertvaros greitaeigiuose laivuose

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Priešgaisrinės durys greitaeigiuose keleiviniuose laivuose

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija A.754 (18),

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Automatinės priešgaisrinės sklendės greitaeigiuose laivuose

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija A.754 (18),

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Įvadai per ugnį sulaikančias greitaeigių laivų pertvaras

kabeliai

vamzdžiai, ventiliacinės angos, ortakiai ir kt.

Taisyklė X/3.

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO rezoliucija A.754 (18),

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Nešiojamos gaisro gesinimo priemonės gelbėjimo valtyse ir kateriuose

Taisyklė III/4,

Taisyklė X/3.

Taisyklė III/34,

TJO rezoliucija A.951(23),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 8,

TJO rezoliucija MSC.48(66)-(LSA kodeksas) I, IV, V,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 8.

EN 3-3 (1994),

EN 3-6 (1995),

EN 3-6 A1 (1999),

EN 3-7 (2004).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Purkštukai lygiavertėms vandenį naudojančioms gaisro gesinimo sistemoms A kategorijos mašinų patalpoms ir krovinių siurblių patalpoms

Taisyklė II-2/10.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 7.

TJO MSC/Aplink.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Mažame aukštyje įrengiamos apšvietimo sistemos (tik sudedamosios dalys)

Taisyklė II-2/13,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 11.

Taisyklė II-2/13,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 11.

TJO rezoliucija A.752(18).

Arba

ISO 15370 (2001).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.41

Avarinio gelbėjimosi kvėpavimo priemonės (EEBD)

Taisyklė II-2/13.

Taisyklė II-2/13.3.4,

Taisyklė II-2/13.4.3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3,

TJO MSC/Aplink.849.

EN 402 (2003),

EN 1146 (2005),

EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Inertinių dujų sistemų sudedamosios dalys

Taisyklė II-2/4.

Taisyklė II-2/4,

TJO rezoliucija A.567(14),

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 15,

TJO MSC/Aplink.847 patais.1,

TJO MSC/Aplink.1120.

TJO MSC/Aplink.353,

TJO MSC/Aplink.450/patais.1,

TJO MSC/Aplink.485.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Kepimo dideliame riebalų kiekyje įrangos gaisro gesinimo sistemų purkštukai (automatiniai arba rankiniai).

Taisyklė II-2/1,

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/1.2.2.3,

Taisyklė II-2/10.6.4,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

ISO 15371 (2000).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.44

Gaisrininko įranga – gelbėjimo lynas

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 3.

TJO rezoliucija MSC.61(67)-(FTP kodeksas),

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Dujas naudojančių mašinų patalpų ir krovinių siurblių skyriaus stacionarių gaisro gesinimo sistemų lygiavertės sudedamosios dalys (gesinanti medžiaga, galvučių vožtuvai ir purkštukai)

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 5.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 5,

TJO MSC/Aplink.848.

TJO MSC/Aplink.848.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Dujas naudojančių mašinų patalpų stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų (aerozolinės sistemos) lygiavertės sudedamosios dalys

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 5,

TJO MSC/Aplink.1007.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 5,

TJO MSC/Aplink.1007.

TJO MSC/Aplink.1007.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentratas didelio plėtimosi tūrio putoms, naudojamoms mašinų patalpų ir krovinių siurblių skyriaus stacionariose gesinimo sistemose.

Pastaba: Didelio plėtimosi tūrio putų mašinų patalpų ir krovinio siurblių skyriaus stacionarias gesinimo sistemas vis tiek reikia išbandyti su patvirtintu koncentratu pagal administracijos reikalavimus.

Taisyklė II-2/10.

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 6.

TJO MSC/Aplink670.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.48

„A“ kategorijos mašinų patalpų stacionariosios vietinės gaisro gesinimo sistemos sudedamosios dalys

(Purkštukai ir eksploatacinių charakteristikų nustatymo bandymai).

Taisyklė II-2/1,

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3.

Taisyklė II-2/1,

Taisyklė II-2/10,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7.

TJO MSC/Aplink.913.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Specialios kategorijos patalpų, krovinio su riedmenimis, horizontalaus krovimo ir transporto priemonėms skirtų patalpų stacionariųjų purkštukų priešgaisrinių sistemų antgaliai

Perkelta į A.2/3.2

A.1/3.50

Apsauginė apranga (atspari cheminėms medžiagoms)

Perkelta į A.2/3.9

A.1/3.51

Ex A.2/3.5

Ex A.2/3.6

Ex A.2/3.7

Ex A.2/3.16

Ex A.2/3.17

Valdymo punktuose, tarnybinėse, gyvenamosiose patalpose, laivo jėgainėse ir neprižiūrimose laivo jėgainėse montuojamos stacionariosios gaisro aptikimo ir priešgaisrinės signalizacijos sistemos sudedamosios dalys

Taisyklė II-2/7,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 9.

Taisyklė II-2/7.2.2, -Taisyklė II-2/7.4,

Taisyklė II 2/7.4.1,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 9.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo įranga. Elektros instaliacija laivuose:

EN 54-2 (1997), įskaitant AC (1999) ir A1(2006).

Energijos tiekimo įranga:

EN 54-4 (1997), įskaitant AC (1999), A1(2002) ir A2(2006).

Šilumos detektoriai – Taškiniai detektoriai:

EN 54-5 (2000), įskaitant A1 (2002).

Dūmų detektoriai – Taškiniai detektoriai, kurių veikimas pagrįstas šviesos sklaida, šviesos praleidimu arba jonizacija:

EN 54-7 (2000), įskaitant A1 (2002) ir A2(2006).

Liepsnos detektoriai – Taškiniai detektoriai:

EN 54-10 (2002), įskaitant A1 (2005).

Rankiniai priešgaisrinės signalizacijos prietaisai:

EN 54-11 (2001), įskaitant A1 (2005).

Ir, atitinkamais atvejais, elektros ir elektronikos instaliacija laivuose:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Ex A.2/3.1

Stacionarūs ir gabenamieji gesintuvai

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 4.

Taisyklė II-2/4,

Taisyklė II-2/10,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 4.

EN 1866 (1998).

Arba

ISO 11601 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Ex A.2/3.18

Pavojaus signalizacijos įtaisai

Taisyklė II-2/7,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 9.

Taisyklė II-2/7,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 7,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 9.

Garso signalizatoriai

EN 54-3 (2001), įskaitant A1 (2002) ir A2(2006),

IEC 60092-504 (2001)

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

(Naujas įrenginys)

Stacionari deguonies analizės ir dujų aptikimo įranga

Taisyklė VI/3.

Taisyklė II-2/4,

TJO rezoliucija MSC.98(73)-(FSS kodeksas) 15.

EN 60945 (2002),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

ir kai taikytina:

a)

4 kategorijai: (saugi zona)

EN 50104 (2002), įskaitant AMD 2004 deguonis,

EN 61779-1 (2000),

EN 61779-4 (2000).

b)

3 kategorijai: (sprogių dujų aplinkos)

EN 50104 (2002), įskaitant AMD 2004 deguonis,

EN 61779-11 (2000).

B + D

B + E

B + F


4.   Navigaciniai įrenginiai

Pastabos, taikomos 4 skirsniui: Navigaciniai įrenginiai.

5 skiltis: Kai daroma nuoroda į EN 61162 seriją arba IEC 61162 seriją, atsižvelgiama į atitinkamo įrenginio mechanizmo išdėstymą, kad būtų nustatytas taikytinas EN 61162 serijos arba IEC 61162 serijos standartas.


Nr.

Įrenginio pavadinimas

1974 m. SOLAS taisyklė, jeigu būtinas „tipo patvirtinimas“

Atitinkamais atvejais taikomos 1974 m. SOLAS konvencijos taisyklės ir susijusios TJO rezoliucijos bei aplinkraščiai

Bandymo standartai

Atitikties įvertinimo moduliai

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetinis kompasas

Taisyklė V/18.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.382(X),

TJO rezoliucija A.694(17).

EN ISO 449 (1999),

EN ISO 694 (2001),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

EN 60945 (2002).

Arba

ISO 449 (1997),

ISO 694 (2000),

ISO 1069 (1973),

ISO 2269 (1992),

IEC 60945 (2002).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Įtaisas, informaciją apie kursą perduodantis navigacijos įrangai (magnetinis metodas)

Taisyklė V/18,

Taisyklė V/19,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.116(73).

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija;

ISO 22090-2 (2004), įskaitant klaidų sąrašą (2005).

Arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija.

ISO 22090-2 (2004), įskaitant klaidų sąrašą (2005).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Girokompasas

Taisyklė V/18.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.424(XI),

TJO rezoliucija A.694(17).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija.

Arba

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radiolokacinė įranga

Perkelta į A.1/4.34 ir A.1/4.35 ir A.1/4.36

A.1/4.5

Automatinis radiolokacinis kurso brėžiklis (ARPA)

Perkelta į A.1/4.34

A.1/4.6

Gylio matavimo prietaisai

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.224(VII),

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

EN ISO 9875 (2001),

EN 60945 (2002),

EN 61162 serija.

Arba

ISO 9875 (2000),

IEC 60945 (2002),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Greičio ir atstumo matavimo prietaisai (SDME)

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija A.824(19),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61023 (1999),

EN 61162 serija.

Arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61023 (1999),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Vairo pasukimo kampo, variklio sūkių skaičiaus per minutę, laivasraigčio žingsnio rodiklis

Perkelta į A.1/4,20 ir A.1/4,21 ir A.1/4,22

A.1/4.9

Posūkio kampinio greičio matuoklis

Perkelta į A.2/4.26

A.1/4.10

Pelengatorius

Punktas išbrauktas

A.1/4.11

„Loran-C“ radionavigacinė įranga

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija A.818(19),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 serija.

Arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Radionavigacinė „Chayka“ įranga

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija A.818(19),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

EN 60945 (2002),

EN 61075 (1993),

EN 61162 serija.

Arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Radionavigacinė „Decca“ įranga

Punktas išbrauktas

A.1/4.14

Visuotinės vietos nustatymo sistemos (GPS) įranga

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija A.819(19),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas),

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas),

TJO rezoliucija MSC.112(73).

EN 60945 (2002),

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 serija.

Arba

IEC 60945 (2002),

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 serija.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Visuotinės vietos nustatymo sistemos (GLONASS) įranga

Taisyklė V/18,

Taisyklė X/3,

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13.

Taisyklė V/19,

TJO rezoliucija A.694(17),

TJO rezoliucija MSC.36(63)-(1994 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.97(73)-(2000 HSC kodeksas) 13,

TJO rezoliucija MSC.113(73).