ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 170

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 555/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 555/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisyklės, taikomos vyno sektoriaus paramos programoms, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 ir (EB) Nr. 1493/1999 (1), ypač į jo 22, 84, 89, 97, 107, 117 straipsnius ir į 121 straipsnio b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 479/2008 pakeista ankstesnė vyno sektoriuje taikyta tvarka, nustatyta 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (2), ir nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. panaikintas pastarasis reglamentas.

(2)

Šiuo metu vyno sektoriuje galiojančios įgyvendinimo taisyklės nustatytos keliuose reglamentuose, kurie dažnai iš dalies keisti. Šias įgyvendinimo taisykles, taikomas rinkos mechanizmams, prekybai su trečiosiomis šalimis, gamybos potencialui ir kontrolei vyno sektoriuje, būtina pakeisti atsižvelgiant į vyno sektoriuje taikomos tvarkos pakeitimus, padarytus Reglamentu (EB) Nr. 479/2008, ir į įgytą patirtį. Reikėtų nustatyti išsamias Reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisykles.

(3)

Todėl toliau išvardytus Komisijos reglamentus reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu:

2000 m. gegužės 31 d. (EB) Nr. 1227/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (3);

2000 m. liepos 25 d. (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (4);

2000 m. gruodžio 14 d. (EB) Nr. 2729/2000, nustatantį išsamias kontrolės vyno sektoriuje įgyvendinimo taisykles (5);

2001 m. balandžio 24 d. (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (6).

(4)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II antraštinėje dalyje išdėstytos nuostatos dėl valstybių narių lygmeniu priimamos naujos paramos programos, kurios tikslas – finansuoti specialias paramos vyno sektoriui priemones. Siekiant išplėtoti šias pagrindines nuostatas reikėtų priimti įgyvendinimo taisykles.

(5)

Reikėtų nustatyti šios paramos programos pirmojo pateikimo procedūrą. Taip pat reikėtų nustatyti kasmetinę kitų metų paramos programų dalinio pakeitimo procedūrą, siekiant šias programas derinti prie naujų sąlygų, kurių nebuvo galima numatyti pirmą kartą teikiant programas. Siekiant užtikrinti, kad patvirtintose paramos programose išliktų jų pagrindiniai tikslai, visus tokius pakeitimus reikėtų atlikti laikantis tam tikrų apribojimų ir sąlygų.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 1 dalį valstybės narės gali nuspręsti rengti paramos programas tokiu geografiniu lygmeniu, kurį jos laiko tinkamiausiu. Kadangi valstybės narės yra atsakingos už planų tvirtinimą, šiuo atveju jos turėtų nustatyti taisykles dėl tokių planų teikimo bei tvirtinimo tvarkos ir jų būtino turinio.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnyje numatyta nauja paramos priemonė, skirta rėmimo trečiųjų šalių rinkose. Būtina nustatyti išsamias šios naujos priemonės kūrimo taisykles.

(8)

Siekiant apsisaugoti nuo bet kokios rizikos, siejamos su konkurencijos iškraipymu, reikėtų nustatyti taisykles dėl to, kaip turės būti nurodoma konkreti produktų, kuriems skirtos informavimo bei rėmimo kampanijos, kilmė.

(9)

Siekiant teisinio tikrumo, rėmimo kampanijų metu skleidžiama informacija turėtų atitikti trečiųjų šalių, kurioms skirtos šios kampanijos, įstatymus.

(10)

Siekiant užtikrinti atitiktį Bendrijos taisyklėms ir remiamų numatytų įgyvendinti priemonių veiksmingumą, reikėtų nustatyti paraiškų atrankos ir nagrinėjimo valstybėse narėse kriterijus.

(11)

Siekdamos užtikrinti Bendrijos priemonių veiksmingumą, valstybės narės privalo užtikrinti, kad patvirtintos rėmimo kampanijos derėtų su jų nacionalinėmis bei regioninėmis rėmimo programomis ir jas papildytų. Siekdamos stiprinti sąveiką, valstybės narės gali pradėti bendrą rėmimo kampaniją; reikėtų priimti nuostatas, kuriomis būtų sudarytos sąlygos atitinkamoms valstybėms narėms bendradarbiauti. Pirmenybę reikėtų teikti labai mažoms įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kurioms labiau nei didesnėms įmonėms reikalinga Bendrijos parama.

(12)

Siekiant išvengti bet kokio dvigubo paramos teikimo pagal šią priemonę ir kitas rėmimo priemones, finansuojamas pagal 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (7) arba 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (8), reikėtų nustatyti abipusę išimtį.

(13)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnyje numatyta paramos priemonė, skirta vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai. Visų pirma šio reglamento 11 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai numatyta parama neskiriama natūraliai pasenusiems vynuogynams įprastai atnaujinti.

(14)

Be to, valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad ši sistema iš tiesų darytų poveikį gamybos potencialui, gali priimti taisykles dėl mažiausio remtino sklypo ploto.

(15)

Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnio nuostatas, valstybės narės, laikydamosi minėto reglamento I skyriaus II antraštinėje dalyje nustatytų apribojimų ir dėl jų įgyvendinimo priimtų nuostatų, turi didelę veiksmų laisvę nustatyti konkrečią paramos taikymo sritį ir paramos lygį, įskaitant vienodo dydžio sumų mokėjimo tvarką, didžiausią paramos už hektarą lygį ir paramos moduliavimą pagal objektyvius kriterijus. Nepaisant to, reikėtų nustatyti bendras taisykles. Siekiant įgyvendinti ir tinkamai stebėti priemones, reikėtų nustatyti jų įgyvendinimo terminus. Siekiant leisti teikti didesnę paramą dėl padidėjusių išlaidų, šiose taisyklėse taip pat reikėtų numatyti naudojimąsi atsodinimo teisėmis, gaunamomis už projekte numatytą vynmedžių išnaikinimą.

(16)

Kad būtų galima atlikti reikiamą patikrinimą, paramos suma paprastai turėtų būti išmokama po to, kai įgyvendinama konkreti priemonė ar visos numatytos priemonės. Tačiau mokėjimas gali būti atliekamas prieš priemonės arba visų numatytų priemonių įgyvendinimą, jei pateikiamas priemonės įgyvendinimą užtikrinantis užstatas.

(17)

Reikėtų nustatyti išsamias nuostatas, taikytinas norintiems prisidėti prie restruktūrizavimo ir konversijos sistemos finansavimo. Būtina imtis priemonių, užtikrinančių veiksmingą šiai sistemai skirtų lėšų mokėjimą, visų pirma nustatant išankstinio mokėjimo tvarką.

(18)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 12 straipsnyje numatyta nauja paramos priemonė, skirta neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui. Remiantis subsidiarumo principu, valstybės narės turėtų būti atsakingos už neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo paraiškų teikimo administracinę tvarką. Jos turėtų savo nuožiūra nustatyti terminą, iki kurio gamintojai privalėtų užbaigti veiksmus, kad, atsižvelgiant į laiko apribojimus ir derliaus nuėmimo laikotarpio artumą, pakaktų laiko būtiniems patikrinimams atlikti prieš išmokant paramos sumas.

(19)

Atsižvelgiant į neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo schemai skirtas lėšas, reikėtų numatyti sistemingus atitinkamų plotų patikrinimus vietoje nuėmus neprinokusių vynuogių derlių. Atliekant šiuos patikrinimus būtina įsitikinti, kad vynuogės buvo visiškai sunaikintos. Taip pat reikėtų įsitikinti, kad tinkamai laikomasi fitosanitarijos ir aplinkosaugos reikalavimų. Siekiant užtikrinti tinkamą patikrinimo procedūrą, priemoka paprastai turėtų būti mokama įsitikinus, jog neprinokusių vynuogių derlius tikrai nuimtas.

(20)

Be to, siekiant užtikrinti, kad paramos gavimas netaptų nuolatine alternatyva, užuot produktus pateikus į rinką, reikėtų nustatyti didžiausią paramos lygį.

(21)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 13 straipsnyje numatyta nauja paramos priemonė, skirta savitarpio fondų steigimui. Būtina nustatyti išsamias šiai naujai priemonei skirtas taisykles. Pagal šias taisykles turėtų būti kuo lanksčiau ir skubiau imamasi priemonių ištikus krizėms, todėl valstybėms narėms ir pačioms gamintojų organizacijoms turėtų būti leista pačioms priimti sprendimus. Nepaisant to, šiomis taisyklėmis reikėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir nustatyti tam tikrus apribojimus, įskaitant finansinius. Kadangi naujųjų valstybių narių gamintojai apskritai yra mažiau organizuoti už kitų valstybių narių gamintojus, naujosiose valstybėse narėse reikėtų nustatyti didesnes paramos viršutines ribas.

(22)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnyje numatyta nauja paramos priemonė, skirta derliaus draudimui. Būtina nustatyti išsamias šios naujos priemonės kūrimo taisykles. Šios taisyklės turėtų būti kuo lankstesnės. Vis dėlto šiomis taisyklėmis reikėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir nustatyti tam tikrus apribojimus, įskaitant finansinius.

(23)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 15 straipsnyje numatyta nauja paramos priemonė, skirta investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį įmonių turtą. Būtina nustatyti išsamias šios naujos priemonės kūrimo taisykles, atsižvelgiant į tokią pačią priemonę, įgyvendinamą pagal kaimo plėtros programas. Reikėtų nustatyti reikalavimus atitinkančias investicijų rūšis, įskaitant investicijas į naujų produktų, procesų bei technologijų kūrimą, ir preliminarias reikalavimus atitinkančias išlaidas.

(24)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 16 straipsnyje numatyta paramos priemonė, skirta šalutinių produktų distiliavimui. Būtina nustatyti išsamias šios naujos priemonės kūrimo taisykles, visų pirma dėl šalutinių produktų šalinimo sąlygų, taip pat dėl didžiausios pagalbos sumos, skiriamos išspaudų, vyno ir vyno nuosėdų distiliavimui, paskirties bei lygio.

(25)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 17 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio paramos priemonė, skirta geriamojo alkoholio distiliavimui. Būtina nustatyti išsamias šios naujos priemonės kūrimo taisykles, visų pirma teikiamos pagalbos paskirtį ir galimus koregavimus.

(26)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 18 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio paramos priemonė, skirta distiliavimui krizės atveju. Būtina nustatyti išsamias šios priemonės kūrimo taisykles, visų pirma pagalbos teikimo tvarką bei procedūras, taip pat kriterijus, į kuriuos būtų privaloma atsižvelgti nustatant paramos sumą.

(27)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 19 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio paramos priemonė, skirta misos naudojimui sodrinimo procese. Būtina nustatyti išsamias šios priemonės kūrimo taisykles, visų pirma didžiausios pagalbos sumos paskirtį ir lygį, taip pat numatyti specialius produkto, naudojamo alkoholio koncentracijai didinti, patikrinimus.

(28)

Kad galėtų stebėti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II antraštinės dalies įgyvendinimą ir tinkamai valdyti rinką, Komisija turi turėti reikiamus duomenis apie paramos programų įgyvendinimą. Todėl būtina tiksliai nustatyti, kokią informaciją apie paramos programų ataskaitų teikimą ir vertinimą reikia pateikti, siekiant vertinti šių programų veiksmingumą ir tinkamumą.

(29)

Kartu su specialiomis šiame reglamente nustatytomis taisyklėmis reikėtų taikyti bendrąsias biudžeto vykdymo tvarkos taisykles, visų pirma susijusias su neišsamiomis ar netiksliomis valstybių narių deklaracijomis.

(30)

Šios sistemos finansinio administravimo tvarka turėtų būti reglamentuojama 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (9) įgyvendinimo taisyklėmis.

(31)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 76 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sulčių ir misos, kurioms muitai taikomi atsižvelgiant į atitinkamo produkto importo kainą, faktinė importo kaina tikrinama tikrinant kiekvieną siuntą arba taikant vienodo dydžio importo vertę. Dėl dabartinių vynuogių sulčių ir misos importo į Bendriją tvarkos ypatumų, visų pirma dėl tokio importo (importuojamo kiekio, dažnumo ir produktų importo bei kilmės vietų) nepastovumo, neįmanoma apskaičiuoti reprezentacinių vienodo dydžio importo verčių, atitinkančių faktinę importo kainą. Tokiomis aplinkybėmis minėtą kainą reikėtų patikrinti tikrinant kiekvieną siuntą.

(32)

Importo kaina, pagal kurią importuojami produktai klasifikuojami Bendrajame muitų tarife, turėtų būti lygi šių produktų FOB kainai, prie jos pridėjus draudimo ir vežimo iki įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją vietos išlaidas.

(33)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 82 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prie importuojamų produktų, kuriems taikomas šis straipsnis, turėtų būti pridėtas sertifikatas ir analizės ataskaita, kuriuos išduoda trečiosios šalies, iš kurios eksportuojami produktai, paskirtoji įstaiga arba tarnyba. Reikėtų nustatyti reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti analizės ataskaita.

(34)

Siekiant supaprastinti kontrolę, reikėtų numatyti galimybę neteikti sertifikato ir analizės ataskaitos, kai iš trečiųjų šalių mažose talpose importuojami riboti kiekiai produktų.

(35)

Siekiant užtikrinti suderinimą, išimtis iš reikalavimo pateikti į Bendriją importuojamų vyno produktų sertifikatą ir analizės ataskaitą turėtų atitikti muitinės taikomas atleidimo nuo tikrinimo taisykles ir Bendrijoje vežamų vyno produktų siuntų lydraščiams taikomą tvarką.

(36)

Įvairiose administracinės veiklos srityse rankinis duomenų įvedimas laipsniškai keičiamas kompiuterinėmis procedūromis. Todėl išduodant ir naudojant V I 1 ir V I 2 dokumentus taip pat turėtų būti įmanoma taikyti kompiuterines ir elektronines procedūras.

(37)

Kai kurios trečiosios šalys, nustačiusios veiksmingą savo vyno gamintojų tikrinimo sistemą, kurią įgyvendina jų įstaigos arba tarnybos, minimos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 82 straipsnio 3 dalyje, pareiškė norą leisti patiems gamintojams išduoti sertifikatus ir analizių ataskaitas. Siekiant palengvinti prekybą su tokiomis trečiosiomis šalimis, jei šios su Bendrija yra pasirašiusios susitarimus, į kuriuos įtraukti straipsniai dėl glaudesnio bendradarbiavimo sukčiavimo prevencijos srityje, ir palaiko gerus prekybinius santykius su Bendrija, reikėtų atitinkamiems subjektams leisti laikyti, kad pačių gamintojų išduoti dokumentai yra lygiaverčiai minėtų trečiųjų šalių įstaigų arba tarnybų išduotiems dokumentams, kaip tai jau leidžiama daryti Bendrijos kilmės vynų atveju. Šiais atvejais reikėtų pateikti tinkamas garantijas ir deramai kontroliuoti tokių dokumentų išdavimą.

(38)

Kad vyno produktų importą prižiūrinčios Bendrijos institucijos galėtų prireikus atlikti būtinus patikrinimus, reikėtų viešai skelbti trečiųjų šalių agentūrų ir laboratorijų, įgaliotų išduoti sertifikatus ir analizių ataskaitas, pavadinimų ir adresų sąrašus.

(39)

Siekiant palengvinti valstybių narių kompetentingų institucijų vykdomą kontrolę, reikėtų nustatyti privalomo sertifikato bei analizės ataskaitos formą ir, prireikus, turinį, taip pat jų naudojimo reikalavimus.

(40)

Kiekvienos importuojamo produkto siuntos sertifikatas ir, prireikus, analizės ataskaita turėtų būti tikrinami siekiant užkirsti kelią sukčiavimui. Todėl šis(-ie) dokumentas(-ai) turi būti vežamas(-i) kartu su kiekviena siunta, kol šios kontrolę perima Bendrija.

(41)

Atsižvelgiant į komercinę praktiką, kai vyno siunta padalijama, kompetentingos institucijos turėtų turėti galią reikalauti, kad sertifikato ir analizės ataskaitos išrašai, siunčiami kartu su kiekviena nauja po padalijimo atsiradusia siunta, būtų parengti joms prižiūrint.

(42)

Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti greitą ir veiksmingą vartotojų apsaugą, būtina numatyti galimybę laikinai sustabdyti naujosios tvarkos taikymą nustačius sukčiavimą arba vartotojų sveikatai gresiantį pavojų.

(43)

Taip pat reikėtų nustatyti aiškias taisykles, taikomas dokumentams, kuriuos reikia pateikti vyno produktą importuojant iš trečiosios šalies, kuri nėra šio produkto kilmės šalis, jei produktas nebuvo iš esmės perdirbtas.

(44)

Reikėtų supaprastinti eksportuotojų ir institucijų atliekamas užduotis, į V I 1 dokumentą įtraukiant patvirtinimą, jog alkoholis, pilamas į likerinius vynus ir spirituotus vynus distiliavimui, yra vyno kilmės, ir nereikalaujant pateikti šio patvirtinimo atskirame dokumente. Dėl tos pačios priežasties reikėtų leisti naudoti V I 1 dokumentą kaip kilmės vietos nuorodą patvirtinantį sertifikatą, privalomą pateikti importuojant vynus, kuriems gali būti taikomas tarifų sumažinimas. Tačiau importuojant kai kuriuos vynus nereikia pateikti sertifikato arba analizės ataskaitos, jei pateikiamas kilmės vietos nuorodą patvirtinantis sertifikatas. Minėtų likerinių vynų kilmės vietos nuorodai patvirtinti reikėtų leisti naudoti V I 1 dokumentą ir nereikalauti pildyti jo dalies, susijusios su analizės ataskaita.

(45)

Importuojant vyną, kuriam taikomos su konkrečiomis trečiosiomis šalimis sudarytuose susitarimuose numatytos nuolaidos, turi būti pateikiami oficialių institucijų arba abiejų susitariančiųjų šalių oficialiai pripažintų institucijų, nurodytų abiejų šalių bendrai sudarytuose sąrašuose, išduoti patvirtinimai, kad importuojamas vynas atitinka minėtų nuolaidų taikymo sąlygas.

(46)

Valstybės narės turėtų nusiųsti Komisijai siūlomų oficialių arba oficialiai pripažintų institucijų, kurios turėtų išduoti tokius patvirtinimus, sąrašus, kad Komisija galėtų sudaryti tokius sąrašus ir jais keistis su atitinkamomis trečiosiomis šalimis. Siekiant palengvinti minėtų institucijų užduotis, sąrašai turėtų būti pateikiami tinkama forma ir tinkamoje laikmenoje.

(47)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 ir 86 straipsniuose nustatyta neteisėtai apsodintiems plotams taikoma tvarka. Būtina nustatyti išsamias taisykles dėl baudų, skiriamų gamintojams, nesilaikantiems naujųjų taisyklių arba įpareigojimo išnaikinti vynmedžius, pasodintus neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d., ir valstybių narių Komisijai siunčiamų susijusių pranešimų. Nepažeidžiant valstybių narių anksčiau nustatytų baudų, už įpareigojimo išnaikinti neteisėtai apsodintą vynmedžių plotą nevykdymą skiriama bauda turėtų būti pakankamai didelė, kad paskatintų gamintojus laikytis šio įpareigojimo. Todėl baudos suma turėtų būti bent du kartus didesnė už vynmedžių išnaikinimo priemokos vidutinę vertę.

(48)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 87 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad reikėtų pateikti įrodymų, jog produktai nepateikiami į apyvartą, jei neteisėtai laikomo vynuogyno produktus galima pateikti į apyvartą tik distiliavimo tikslais. Siekiant stiprinti kontrolę, produktus nepateikiant jų į apyvartą reikėtų leisti sunaudoti ne daugiau kaip trimis būdais: pristatyti distiliuoti, nuimti neprinokusių vynuogių derlių paties gamintojo sąskaita arba leisti suvartoti produktus gamintojo šeimai, jei bendras tokio vynuogyno plotas neviršija 0,1 ha. Reikėtų nustatyti terminą pateikti distiliavimo sutartis, kaip numatyta tame pačiame straipsnyje. Siekiant organizuoti veiksmingą kontrolę, neprinokusių vynuogių derlių numatantys nuimti gamintojai apie šį ketinimą turėtų laiku pranešti kompetentingoms institucijoms. Kad galėtų geriau kontroliuoti padėtį, valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, jog gamintojai pateiktų išankstinius pranešimus apie tai, kuriuo iš minėtų trijų būdų jie ketina sunaudoti produktus nepateikdami jų į apyvartą, taip pat papildomai apriboti būdus, kuriais gamintojams leidžiama sunaudoti šiuos produktus.

(49)

Siekiant užtikrinti sąžiningą ir kontroliuojamą Bendrijos biudžeto naudojimą, reikėtų numatyti galimybę taikyti finansines sankcijas, kai valstybės narės nevykdo įsipareigojimų pranešti apie neteisėtai apsodintus plotus.

(50)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 91 straipsnio 1 dalyje numatyta suteikti naujas sodinimo teises, jei vykdomos žemės stambinimo arba privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų priemonės. Siekiant nepažeisti to paties reglamento 90 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo sodinti, šios naujai suteiktos sodinimo teisės neturėtų viršyti teisių, kurių reikia norint apsodinti plotą, sudarantį 105 % ploto, kurio gamintojai neteko įgyvendinus minėtas priemones.

(51)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 91 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta suteikti naujas sodinimo teises, jei plotai skiriami eksperimentiniam naudojimui ir skiepų daigynams. Plotai, apsodinti naudojantis šiuo būdu suteiktomis naujomis sodinimo teisėmis, turėtų būti naudojami tik nustatytiems tikslams, o iš tokiuose plotuose išaugintų vynuogių pagaminti vyno sektoriaus produktai neturėtų būti parduodami. Reikėtų leisti tęsti iki tol vykdytus vynuogių auginimo eksperimentus ir palikti užveistus skiepų daigynus pagal galiojančias taisykles.

(52)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 91 straipsnio 1 dalyje taip pat numatyta suteikti naujas sodinimo teises apsodinti plotus, iš kurių derliaus pagaminti vyno ar vynuogių produktai skirti vartoti tik paties vynuogių augintojo šeimai. Tačiau dėl šios nuostatos kartais gali per daug padidėti administracinė našta, nes kai kuriose valstybėse narėse tokių atvejų yra labai daug. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leista taip pat suteikti leidimą turėti tokius plotus net ir tuo atveju, kai juose nesuteikiamos sodinimo teisės, jei, siekiant išvengti rinkos pusiausvyros trikdymo, tie plotai yra maži ir vynuogių augintojas nesiverčia komercine vyno gamyba. Turėtų būti vykdoma tinkamas susijusių plotų ir gamintojų stebėsena, o nustačius reikalavimų nesilaikymą taikomos sankcijos, įskaitant vynmedžių plotų išnaikinimą.

(53)

Atsodinimo teisės neturėtų būti suteikiamos tuose vynmedžių plotuose, kurie buvo privaloma tvarka išnaikinti dėl Reglamento (EB) Nr. 479/2008 reikalavimų pažeidimo. Dėl tos pačios priežasties neturėtų būti suteikiamos atsodinimo teisės už išnaikinimą tų vynmedžių plotų, kuriuose naujos sodinimo teisės suteiktos ne komercinės vyno gamybos tikslais.

(54)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 92 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad atsodinimo teisės suteikiamos gamintojams, kurie įsipareigoja ateityje išnaikinti tam tikrą vynmedžių plotą. Tokios teisės turėtų būti suteikiamos tik jei atitinkamam gamintojui nepakanka sodinimo teisių vynmedžiais apsodinti plotą, lygų numatomam išnaikinti plotui. Atsodinimo teisės pagal tokį įsipareigojimą turėtų būti suteikiamos tik jei gamintojas pateikia užstatą, kuriuo užtikrinamas įsipareigojimo išnaikinti vynmedžius vykdymas. Siekiant išvengti rinkos pusiausvyros trikdymo, tuo laikotarpiu, kai kartu laikomi naujai apsodintas plotas ir numatomas išnaikinti vynmedžių plotas, turėtų būti leidžiama prekiauti tik viename iš šių plotų pagamintu vynu.

(55)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 93 straipsnyje numatyta sukurti ar išsaugoti nacionalinius ir (arba) regionų rezervus, siekiant pagerinti gamybos potencialo valdymą. Siekiant išvengti rinkos pusiausvyros trikdymo, dėl teisių perdavimo naudojant rezervų sistemą valstybių narių teritorijose neturėtų padidėti bendras gamybos potencialas. Panašus draudimas didinti gamybos potencialą jau numatytas minėto reglamento 92 straipsnio 5 dalyje tuo atveju, kai teisės perleidžiamos kitai valdai. Tokiais atvejais valstybės narės perleidžiamoms teisėms gali taikyti sumažinimo koeficientą.

(56)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 93 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali nediegti rezervų sistemos, jei jos gali įrodyti, kad visoje jų teritorijoje taikoma veiksminga sodinimo teisių valdymo sistema. Šiuo atveju valstybė narė gali rinktis vienose savo teritorijos dalyse įgyvendinti rezervų sistemą, kitose dalyse – kitą veiksmingą sistemą. Valstybės narės, norinčios pasinaudoti minėtame straipsnyje numatyta galimybe, turėtų gebėti pateikti tokios sistemos buvimo įrodymų ir pagrįsti bet kokį poreikį nukrypti nuo to reglamento V antraštinės dalies I skyriaus nuostatų.

(57)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 90 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali nuspręsti toliau taikyti draudimą sodinti vyninių vynuogių veislių vynmedžius ne ilgiau kaip iki 2018 m. gruodžio 31 d. Reikėtų numatyti, kad valstybės narės, ketinančios pasinaudoti šia galimybe, turi apie tai laiku pranešti Komisijai.

(58)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 100 straipsnyje numatyta, kad vynmedžių išnaikinimo priemoką galima skirti tik už prižiūrimus vynmedžių plotus. Kad valdžios institucijos galėtų įsitikinti, jog plotas tinkamai prižiūrimas, be privalomų patikrinimų vietoje reikėtų numatyti privalomus įrodymus apie atitinkamame vynuogyne išaugintus produktus. Tai turėtų būti daroma pateikiant ankstesnių metų derlių deklaracijas arba, jei derliaus deklaracijos dėl tinkamai pagrįstų priežasčių pateikti neįmanoma, kitomis šiuo tikslu valstybių narių nustatytomis priemonėmis, kurių patikimumą valstybės narės turi nuodugniai patikrinti.

(59)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 4 dalį valstybės narės gali netaikyti vynmedžių išnaikinimo schemos kalnuotiems ar stačiuose šlaituose esantiems plotams. Ši išimtis turėtų būti taikoma pylimams, supiltiems stačiuose šlaituose, kuriuose be pylimų būtų per sunku dirbti arba kiltų didelių problemų dėl išgraužų. Reikėtų nustatyti plotų, kuriems gali būti taikoma tokia išimtis, nustatymo kriterijus, pagrįstus visuotinai pripažintais profesiniais standartais. Be to, pagal to paties reglamento 104 straipsnio 5 ir 6 dalis valstybės narės taip pat gali netaikyti vynmedžių išnaikinimo schemos tam tikriems plotams dėl aplinkosaugos priežasčių, o Graikija gali jos netaikyti vynmedžiais apsodintiems plotams, esantiems Egėjo jūros salose ir Graikijos Jonijos jūros salose, išskyrus Kretą ir Euboją. Šias išimtis reikėtų tinkamai pagrįsti ir apie jas reguliariai pranešti Komisijai.

(60)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant ankstesnę auginimo nutraukimo visam laikui priemonę, reikėtų toliau taikyti priemokų skalės sistemą. Naujoji vynmedžių išnaikinimo išmokų skalė susijusi su priemokų skale, taikyta pagal šią schemą iki Reglamento (EB) Nr. 479/2008 įsigaliojimo: 2009 m. priemokų skalę numatoma padidinti 20 %, 2010 m. – 10 %, o 2011 m. – 0 %.

(61)

Remiantis subsidiarumo principu, valstybės narės turėtų būti atsakingos už vynmedžių išnaikinimo priemokos paraiškų teikimo administracinę tvarką. Jos turėtų savo nuožiūra nustatyti terminą, iki kurio gamintojai privalo baigti įgyvendinti vynmedžių išnaikinimo priemonę, kad pakaktų laiko būtiniems patikrinimams atlikti prieš išmokant paramos sumas, kurios turi būti išmokėtos iki spalio 15 d.

(62)

Siekdamos tinkamai naudoti vynmedžių išnaikinimo priemonei skirtas lėšas, valstybės narės turėtų numatyti sistemą, pagal kurią būtų galima patikrinti, ar priemokos paraiškos yra tinkamai pagrįstos, įskaitant, kai tinka, rašytinį gamintojo pasižadėjimą ir įsipareigojimą padengti išlaidas, susijusias su jo prašymo nagrinėjimu, jei jis atsiima paraišką nenurodęs tinkamai pagrįstos priežasties.

(63)

Kad būtų galima atlikti reikiamą patikrinimą, priemoka paprastai turėtų būti mokama tik išnaikinus vynmedžius.

(64)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė valstybei narei atmesti bet kokias vėlesnes pagal vynmedžių išnaikinimo schemą teikiamas paraiškas visoje jos teritorijoje arba konkrečiame regione, jei bendras išnaikintinas vynmedžių plotas atitinkamai pasiekia 8 arba 10 % viso jos ploto. Valstybės narės apie tokį sprendimą privalėtų pranešti Komisijai.

(65)

Kad galėtų stebėti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II ir V antraštinių dalių įgyvendinimą ir tinkamai valdyti rinką, Komisija turi gauti reikiamus duomenis apie gamybos potencialą. Todėl būtina išsamiai nurodyti, kokią informaciją reikia pateikti minėto reglamento 109 straipsnyje numatytame sąraše.

(66)

Siekiant sukurti vientisesnį vynuogynų restruktūrizavimo bei konversijos paramos išmokų ir neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo bei vynmedžių išnaikinimo priemokos pagrindą, reikėtų Bendrijos lygmeniu nustatyti plotų matavimo taisykles, t. y. apibrėžti, kas sudaro vynmedžiais apsodintą plotą.

(67)

Reikėtų nustatyti priemones dėl patikrinimų, reikalingų tinkamam Reglamento (EB) Nr. 479/2008 ir šio reglamento taikymui užtikrinti, ir tinkamų sankcijų, kurios būtų taikomos nustačius pažeidimus. Šios priemonės turėtų apimti tiek Bendrijos lygmeniu nustatytus specialius patikrinimus ir sankcijas, tiek papildomus nacionalinius patikrinimus ir sankcijas. Šie patikrinimai ir sankcijos turėtų būti atgrasantys, veiksmingi ir proporcingi.

(68)

Bet kokia gamybos potencialo kontrolė turėtų būti visų pirma grindžiama vynuogynų registru.

(69)

Atsižvelgiant į gamybos potencialo kontrolės svarbą ir vynmedžių išnaikinimo schemai skiriamas lėšas, reikėtų numatyti sistemingus atitinkamų plotų tikrinimus vietoje ir prieš išnaikinimą, ir po jo. Tačiau valstybėms narėms, naudojančioms patikimą grafinę priemonę ir gaunančioms naujausią informaciją apie atitinkamą plotą, prieš vynmedžių išnaikinimą turėtų būti leidžiama vykdyti kontrolę administracinėmis priemonėmis. Kontrolės po vynmedžių išnaikinimo reikmėms galima taikyti nuotolinį stebėjimą ir patvirtinti, kad vynmedžiai iš tiesų buvo išnaikinti, todėl nuotolinį stebėjimą šiame (ex post) kontrolės etape reikėtų leisti taikyti. Atsižvelgiant į tai, kad taikant nuolatinį stebėjimą sunku apskaičiuoti plotą, šį metodą reikėtų leisti taikyti tik tais atvejais, kai išnaikinami ištisi vynuogynų sklypai arba nuotolinio stebėjimo technologijos skiriamoji geba lygi 1 m2 ar dar didesnė. Visais atvejais bent vienas patikrinimas prieš vynmedžių išnaikinimą arba po jo turėtų būti atliekamas vietoje.

(70)

Siekiant vienodai taikyti vyno sektoriaus nuostatas, reikėtų priimti taisykles, patikslinančias valstybių narių ir Bendrijos lygmeniu jau taikomas kontrolės procedūras ir užtikrinančias už vyno sektoriaus kontrolę atsakingų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą.

(71)

Reikėtų nustatyti taisykles dėl nacionalinių institucijų ir Komisijos savitarpio pagalbos užtikrinant teisingą vyno sektoriaus taisyklių taikymą. Tokios taisyklės neturėtų trukdyti taikyti konkrečias nuostatas dėl Bendrijos išlaidų, baudžiamųjų bylų ar nacionalinių administracinių baudų.

(72)

Valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą už vyno sektoriaus kontrolę atsakingų institucijų darbą. Šiuo tikslu jos turėtų paskirti instituciją, atsakingą už ryšių palaikymą tarp minėtų institucijų ir Komisijos. Taip pat labai svarbu, kad visose valstybėse narėse, kuriose vyno sektoriaus kontrolės užduotys paskirstytos kelioms kompetentingoms institucijoms, tų kompetentingų institucijų kontrolės veiksmai būtų koordinuojami.

(73)

Kad padėtų vienodai taikyti taisykles visoje Bendrijoje, valstybės narės turėtų imtis reikiamų veiksmų siekdamos užtikrinti, kad kompetentingų institucijų darbuotojai turėtų pakankamus įgaliojimus atlikti tyrimą, kad patikrintų, kaip laikomasi šių taisyklių.

(74)

Vyno sektoriaus rinkų savitarpio priklausomybę rodo prekybos tarp valstybių narių raida, visų pirma tai, kad nuolat daugėja šiame sektoriuje veikiančių tarptautinių bendrovių, o sektoriaus vadybos taisyklės teikia galimybių gaunant pagalbą arba jos negaunant vykdyti veiksmus ne toje pačioje vietovėje, iš kurios produktas yra kilęs, arba juos perkelti į kitą vietovę nei ta, iš kurios kilęs produktas. Tokiomis aplinkybėmis reikia labiau suderinti kontrolės metodus, o įvairios už kontrolę atsakingos institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti.

(75)

Siekiant veiksmingo valstybių narių bendradarbiavimo taikant vyno sektoriaus taisykles, valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus turėtų gebėti palaikyti ryšį su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis. Būtina parengti tokio ryšio palaikymą ir pagalbos teikimą reglamentuojančias taisykles.

(76)

Atsižvelgiant į kai kuriuos sudėtingus klausimus ir į būtinybę skubiai juos spręsti, ypač svarbu, kad pagalbos prašančios kompetentingos institucijos paskirti įgaliotieji atstovai, minėtai institucijai susitarus su kita kompetentinga institucija, galėtų dalyvauti pastarosios atliekamuose tyrimuose.

(77)

Kilus dideliam sukčiavimo arba sukčiavimo, darančio poveikį vienai ar kelioms valstybėms narėms, pavojui, įvairios suinteresuotos įstaigos turi gebėti automatiškai taikyti neprašytos pagalbos suteikimo procedūrą.

(78)

Atsižvelgiant į informacijos, kuria keičiamasi pagal šį reglamentą, pobūdį, jai turėtų būti taikomas profesinis konfidencialumas.

(79)

Reglamentu (EB) Nr. 2729/2000 Jungtiniame tyrimų centre (JTC) įsteigtas analizės duomenų bankas, kuris turėtų padėti derinti analitinės kontrolės priemones visoje Bendrijoje ir kaupti iš valstybių narių analizei gaunamus ėminius ir pranešimus.

(80)

Taikant etaloninės izotopinės analizės metodus bus užtikrinta veiksmingesnė vyno produktų sodrinimo kontrolė ar tokių produktų skiedimo vandeniu nustatymas arba, pasitelkiant ir tokių produktų kitų izotopinių savybių analizės rezultatus, bus lengviau patikrinti atitiktį jų pavadinime nurodytai kilmei. Siekiant palengvinti tokios analizės rezultatų aiškinimą, turėtų būti įmanoma tuos rezultatus palyginti su rezultatais, gautais anksčiau tais pačiais metodais išanalizavus panašias savybes turinčius patvirtintos kilmės bei gamybos produktus.

(81)

Vyno ir vyno produktų izotopinė analizė atliekama taikant etaloninės analizės metodus, minimus Reglamento (EB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje.

(82)

Siekiant palengvinti tokių analizių, atliktų šiuo tikslu įrengtose Bendrijos laboratorijose, rezultatų aiškinimą ir užtikrinti galimybę palyginti tokiose laboratorijose gautus rezultatus, reikėtų parengti bendras vynuogių ėminių ėmimo ir tokių ėminių perdirbimo į vyną bei laikymo taisykles.

(83)

Siekiant užtikrinti analitinių duomenų kokybę ir palyginamumą, valstybių narių paskirtose laboratorijose, atliekančiose duomenų bankui skirtų ėminių izotopinę analizę, turėtų būti taikoma pripažintų kokybės standartų sistema.

(84)

Izotopinė analizė yra analizės metodas, taikomas vyno sektoriaus kontrolei ir kovai su sukčiavimu šiame sektoriuje; taikant šį metodą būtina turėti labai specializuotų mokslo žinių ir reikiamą techninę įrangą. Dauguma valstybių narių, įstojusių į Bendriją 2004 arba 2007 m., šį metodą taikyti nėra pasirengusios. Siekiant užtikrinti vienodą kontrolės procedūrų taikymą, Jungtinis tyrimų centras turėtų kurį laiką vykdyti šių valstybių narių ėminių analizes, kol šios įsigis visą įrangą ir įgis kompetenciją, reikalingą šiai užduočiai atlikti.

(85)

Atliekant vyno sektoriaus produktų izotopinę analizę ir aiškinant jų rezultatus, būtinas didelis tikslumas ir, siekiant vienodai aiškinti tokių analizių rezultatus, JTC duomenų bankas turi būti prieinamas šį analizės metodą taikančioms oficialioms laboratorijoms ir kitoms atitinkamą prašymą pateikiančioms valstybių narių oficialioms institucijoms, laikantis privačių duomenų apsaugos principų.

(86)

Reglamente (EB) Nr. 2729/2000 pateiktos ėminių, siunčiamų į kitos valstybės narės oficialią laboratoriją, ėmimo taisyklės ir bendros ėminių, skirtų analizuoti izotopiniais metodais, ėmimo taisyklės. Reikėtų perimti šias taisykles ir Bendrijos duomenų bankui skirtų ėminių ėmimą laikyti vyno sektoriaus produkto ėminių ėmimu, atliekamu institucijų tiesioginio ryšio palaikymo sistemoje.

(87)

Siekiant užtikrinti kontrolės objektyvumą, valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai turėtų gebėti paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos paimti ėminius. Paimti ėminiai turėtų būti prieinami prašymą pateikusiam pareigūnui, taip pat jis turėtų gebėti nurodyti laboratoriją, kurioje bus analizuojami šie ėminiai.

(88)

Reikėtų parengti išsamias oficialaus ėminių ėmimo, vykdomo įgyvendinant valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, ir tokių ėminių naudojimo taisykles. Šiomis taisyklėmis turėtų būti užtikrintas reprezentatyvumas ir galimybė patikrinti visoje Bendrijoje atliekamų oficialių analizių rezultatus.

(89)

Siekiant supaprastinti išlaidų, susijusių su ėminių ėmimu, siuntimu, analize bei jusliniais tyrimais ir naudojimusi eksperto paslaugomis, administravimą, reikėtų nustatyti principą, kad tokias išlaidas padengia ėminių ėmimą ar eksperto paslaugas užsakiusi institucija.

(90)

Reikėtų apibūdinti pagal šį reglamentą vykdomos kontrolės išvadų įtikinamąją galią.

(91)

Siekiant užtikrinti sklandžią kontrolę ir vynuogių ėminių vynuogynuose ėmimą, reikėtų priimti nuostatas, užkertančias kelią suinteresuotųjų šalių bandymams trukdyti vykdyti susijusią kontrolę ir įpareigojančias suinteresuotąsias šalis palengvinti ėminių ėmimą bei suteikti pagal šį reglamentą privalomą informaciją.

(92)

Reikėtų priimti nuostatas dėl to, kokius pranešimus būtina teikti įgyvendinant šį reglamentą, ir dėl šių pranešimų formos bei pateikimo būdų. Šiems pranešimams turėtų būti priskirti ir valstybių narių pranešimai Komisijai.

(93)

Siekiant užtikrinti sąžiningą ir kontroliuojamą Bendrijos biudžeto naudojimą, reikia numatyti galimybę taikyti finansines sankcijas, jei valstybės narės nevykdo pranešimo įsipareigojimų.

(94)

Šio reglamento nuostatų įgyvendinimui patikrinti ir auditui atlikti reikalingą informaciją valstybės narės turėtų saugoti tam tikrą laikotarpį, kad ją būtų galima patikrinti.

(95)

Paramos gavėjams turėtų būti išmokėtos visos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II ir V antraštines dalis nustatytos išmokų sumos. Siekiant išvengti nepagrįstai didelės administracinės naštos, valstybėms narėms reikėtų leisti laikantis tam tikrų sąlygų išmokėti gamintojams skirtą paramą draudimui per draudimo bendroves.

(96)

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visiems gamintojams, reikėtų priimti nuostatas dėl veiksmų, kurių reikėtų imtis akivaizdžių klaidų ar force majeure atvejais arba susiklosčius kitoms išskirtinėms aplinkybėms. Taip pat reikėtų nustatyti dirbtinai sudarytoms aplinkybėms taikomas taisykles, kad tokiomis aplinkybėmis nebūtų galima pasinaudoti.

(97)

Reikėtų priimti nuostatas, skirtas užtikrinti sklandų perėjimą nuo ankstesnės sistemos prie šiame reglamente nustatytos naujos sistemos ir Reglamento (EB) Nr. 479/2008 128 straipsnyje išdėstytų pereinamojo laikotarpio nuostatų įgyvendinimą.

(98)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nuomonės per pirmininko nustatytą laiką nepateikė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir terminų vartojimas

1.   Šiame reglamente nustatomos įgyvendinimo taisyklės, susijusios su toliau išvardytų Reglamento (EB) Nr. 479/2008 nuostatų taikymu:

a)

paramos priemonės (II antraštinė dalis),

b)

prekyba su trečiosiomis šalimis (IV antraštinė dalis),

c)

gamybos potencialas (V antraštinė dalis),

d)

109 straipsnyje numatytas sąrašas,

e)

kontrolė vyno sektoriuje (107 straipsnis), ir

f)

plotų matavimas, kaip numatyta 121 straipsnio c punkte.

Šis reglamentas neturi poveikio taikant:

a)

konkrečias nuostatas, reglamentuojančias valstybių narių santykius kovojant su sukčiavimu vyno sektoriuje, jei tokios nuostatos padeda taikyti šį reglamentą,

b)

taisykles, susijusias su:

i)

baudžiamosiomis bylomis arba valstybių narių teismų savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose,

ii)

administracinių baudų skyrimo tvarka.

2.   Reglamente (EB) Nr. 479/2008 vartojamų terminų reikšmės atitinka šiame reglamente vartojamų terminų reikšmes.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

PARAMOS PROGRAMOS

I   SKYRIUS

Paramos programų teikimo tvarka

2 straipsnis

Pirmasis paramos programų pateikimas

1.   Paramos programos projektas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 1 dalyje, teikiamas penkeriems (2009–2013) finansiniams metams.

Valstybės narės, naudodamos šio reglamento I priede pateiktą formą, elektroninėmis priemonėmis pateikia Komisijai savo paramos programų projektus.

Valstybės narės, naudodamos II priede pateiktą formą, atitinkamai Komisijai pateikia šio straipsnio 1 dalyje minimų paramos programų projektų finansinius planus.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie savo priimtus arba pakeistus teisės aktus, susijusius su paramos programų projektais, minimais šio straipsnio pirmą pastraipą.

3.   Valstybės narės, nusprendusios nuo 2010 finansinių metų ir visą Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II priede nurodytą laikotarpį į bendrosios išmokos schemą įtraukti visą valstybės dotacijos sumą, pateikia šio reglamento II priede nustatytą formą, kurios atitinkama eilutė turi būti tinkamai užpildyta ir kuri pateikiama vieną kartą iki 2008 m. birželio 30 d.

4.   Valstybės narės, nusprendusios savo paramos programose atsižvelgti į regionų specifiką, taip pat gali pateikti išsamią informaciją apie kiekvieną regioną, naudodamos šio reglamento III priede nustatytą formą.

5.   Valstybės narės yra atsakingos už išlaidas nuo tos dienos, kai Komisija gauna jų paramos programas, iki šių programų taikymo pradžios dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą.

3 straipsnis

Paramos programų pakeitimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 2 dalyje minimos pakeistos programos Komisijai pateikiamos šio reglamento I priede nustatyta forma, įskaitant, kai tinka, pakeistą finansinį planą, parengtą pagal šio reglamento IV dalyje pateiktą formą.

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 4 dalyje minimoms valstybėms narėms IV priede nustatytos formos pateikti nereikia.

Valstybės narės prisiima atsakomybę už išlaidas, patirtas nuo tos dienos, kai Komisija gauna jų pakeistas paramos programas, iki šių pakeistų paramos programų taikymo pradžios dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

2.   Išskyrus atvejus, kai dėl stichinių nelaimių imamasi neatidėliotinų priemonių, paramos programų pakeitimai teikiami ne dažniau kaip du kartus per finansinius metus. Jei valstybė narė mano, kad būtina pakeisti jos paramos programą, ji vėliausiai iki kiekvienų metų kovo 1 d. ir birželio 30 d. pateikia, jei reikia:

a)

atnaujintą paramos programos versiją (I priede nustatyta forma) ir atnaujintą finansinės lentelės versiją (IV priede nustatyta forma);

b)

siūlomų pakeitimų priežastis.

Apie bet kokį pervedimą, susijusį su Reglamento (EB) Nr. 479/2008 9 straipsnyje nurodyta priemone, pranešama iki gruodžio 1 d. prieš tuos kalendorinius metus, kuriais pradedama taikyti bendrosios išmokos schema.

II   SKYRIUS

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1   skirsnis

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

4 straipsnis

Reikalavimus atitinkantys veiksmai ir rinkos

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnio 2 dalyje minimi vynai atitinka rėmimo trečiųjų šalių rinkose reikalavimus, jeigu:

a)

produktai skirti tiesiogiai vartoti, tikslinės trečiosios šalys teikia jų eksporto galimybių ar galimų naujų realizavimo rinkų, be to, šie produktai turi didelę pridėtinę vertę;

b)

vykdant informavimo ar rėmimo veiklą, susijusią su geografine kilmės nuoroda, nurodoma produkto kilmė;

c)

remiama veikla aiškiai apibrėžiama, įskaitant nuorodą į produktus, į kuriuos galima atsižvelgti, rinkodaros veiklą ir numatomas išlaidas;

d)

parama konkretaus paramos gavėjo rėmimo ir informavimo veiklai konkrečioje trečiojoje šalyje teikiama ne ilgiau kaip trejus metus;

e)

informaciniai ir (arba) rėmimo pranešimai grindžiami esminėmis vyno savybėmis ir atitinka galiojančius trečiųjų šalių, kurioms jie skirti, įstatymus;

f)

paramos gavėjams pakanka pajėgumų prisitaikyti prie konkrečių prekybos su trečiosiomis šalimis apribojimų ir išteklių kuo veiksmingesniam priemonės įgyvendinimui užtikrinti. Valstybės narės visų pirma privalo įsitikinti, kad pakaks kokybiškų produktų rinkos paklausai tenkinti dar ilgai po to, kai bus užbaigta rėmimo veikla.

Paramos gavėjai gali būti privačios bendrovės, profesinės organizacijos, gamintojų organizacijos, tarpšakinės organizacijos ar, valstybei narei nusprendus, valstybės įstaigos. Valstybė narė jokiu būdu negali paskirti valstybės įstaigos vienintele paramos gavėja pagal šią rėmimo priemonę.

Pirmenybė teikiama labai mažoms įmonėms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (10), ir kolektyviniams prekių ženklams.

Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui paramos schema, remiamų veiksmų vykdymo laikotarpiu šio straipsnio a ir c punktuose minimų elementų apskritai neleidžiama keisti, nebent yra įrodymų, jog tokie pakeitimai padėtų pasiekti geresnių rezultatų.

5 straipsnis

Atrankos tvarka

1.   Valstybės narės nustato paraiškų teikimo tvarką, visų pirma šias išsamias taisykles:

a)

atitikties 4 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir kriterijams patikrinimo taisykles;

b)

paraiškų teikimo ir kiekvieno siūlomo veiksmo tinkamumo patikrinimo terminus;

c)

taisykles, reglamentuojančias atitinkamus produktus ir jų rinkodarą pagal šio reglamento nuostatas, nacionalines nuostatas ir atitinkamo produkto specifikaciją;

d)

sutarčių sudarymą reglamentuojančias taisykles, įskaitant galimas standartines formas, užstato pateikimą ir išankstinių mokėjimų tvarką;

e)

kiekvieno konkretaus remiamo veiksmo vertinimo taisykles.

2.   Valstybės narės, vykdydamos paraiškų atranką, vadovaujasi šiais pagrindiniais kriterijais:

a)

siūlomų strategijų ir iškeltų tikslų darna;

b)

siūlomų priemonių kokybė,

c)

numatomas šių priemonių poveikis ir naudingumas didinant atitinkamų produktų paklausą;

d)

garantijos, kad susiję ūkio subjektai tinkamai veikia bei turi reikiamus techninius pajėgumus ir kad numatomos įgyvendinti priemonės išlaidos neviršys įprastų rinkos normų.

3.   Patikrinusios paraiškas valstybės narės atrenka ekonomiškai naudingiausius pasiūlymus, parengia sąrašą, į kurį įtraukia tiek paraiškų, kiek galima finansuoti atsižvelgiant į turimas lėšas, ir VIII priede pateikta forma pateikia šį sąrašą Komisijai, kad kitos valstybės narės gautų šią informaciją ir galėtų padidinti priemonės darną.

4.   Dvi arba daugiau valstybių narių gali nuspręsti vykdyti bendrą rėmimo veiklą. Jos įsipareigoja prisidėti prie finansavimo ir susitarti dėl administracinio bendradarbiavimo procedūrų, kurios palengvintų stebėseną, įgyvendinimą ir kontrolę.

5.   Valstybės narės užtikrina, kad bet kuri remiama nacionalinė ar regioninė kampanija derėtų su priemonėmis, finansuojamomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 3/2008, taip pat su priemonėmis, finansuojamomis vykdant kitas nacionalines ir regionines kampanijas.

6.   Parama pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnį neskiriama konkrečiai veiklai, kuri remiama pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 20 straipsnio c punkto iii papunktį arba Reglamento (EB) Nr. 3/2008 2 straipsnio 3 dalį.

7.   Jeigu paramos gavėjas pateikia užstatą, valstybės narės gali numatyti išankstinį paramos mokėjimą prieš bet kokios veiklos įgyvendinimą.

8.   Valstybės narės, suteikusios rėmimui skirtą nacionalinę pagalbą, apie ją praneša atitinkamose šio reglamento I, V, VII ir VIII priedų dalyse.

2   skirsnis

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

6 straipsnis

Apibrėžtis

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnio 3 dalyje „įprastas natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimas“ reiškia tos pačios veislės atsodinimą tame pačiame žemės sklype pagal tą pačią vynuogių auginimo sistemą. Valstybės narės gali nustatyti papildomas specifikacijas, ypač dėl keičiamų vynuogynų amžiaus.

7 straipsnis

Procedūra ir paraiškos

1.   Valstybės narės nustato:

a)

restruktūrizavimo veiklos įgyvendinimo terminus (ne ilgesnius kaip penkeri metai);

b)

kokios organizacijos ar fiziniai asmenys gali teikti paraiškų projektus;

c)

objektyvius šių paraiškų prioritetų nustatymo kriterijus, visų pirma pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 9 dalį;

d)

paraiškos turinį, įskaitant išsamų siūlomų priemonių aprašymą ir siūlomus galutinius jų įgyvendinimo terminus;

e)

paraiškų teikimo ir tvirtinimo tvarką, pagal kurią visų pirma nurodomi galutiniai paraiškų pateikimo terminai ir objektyvūs prioritetų nustatymo kriterijai;

f)

reikalavimą, kad visose paraiškose būtų nurodytos atitinkamais finansiniais metais numatomos įgyvendinti priemonės, plotas, kuriame taikoma kiekviena priemonė, ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos procedūros.

2.   Valstybės narės gali nustatyti mažiausią plotą, kurio restruktūrizavimui ir konversijai galima skirti paramą, ir mažiausią plotą, kuris atsiranda po restruktūrizavimo bei konversijos, taip pat bet kokias nuo šio reikalavimo leidžiančias nukrypti nuostatas, kurios tinkamai pagrindžiamos remiantis objektyviais kriterijais.

8 straipsnis

Paramos lygiai

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnio ir šio skyriaus nuostatas valstybės narės nustato taisykles, reglamentuojančias konkrečią teikiamos paramos taikymo sritį ir paramos lygius. Šiomis taisyklėmis visų pirma gali būti nustatyta vienodo dydžio sumų mokėjimo tvarka, didžiausias paramos už hektarą lygis ir paramos dydžio koregavimas remiantis objektyviais kriterijais. Jei sodinimo teisės, kuriomis naudojamasi, įgyjamos ne dėl restruktūrizavimo veiklos, tai, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, atitinkamai sumažinama parama, kad būtų atsižvelgta į tai, kad pasinaudojus sodinimo teisėmis nebuvo patirta jokių su vynmedžių išnaikinimu susijusių išlaidų.

Parama skiriama už apsodintą plotą, apibrėžtą pagal 75 straipsnio 1 dalį.

Nustatomos šios paramos schemos tikslo įgyvendinimą užtikrinančios taisyklės.

9 straipsnis

Finansų valdymas

1.   Prieš išmokant paramą būtina įsitikinti, kad vienas veiksmas arba visi veiksmai, numatyti paramos paraiškoje, atsižvelgiant į valstybės narės pasirinktą priemonės valdymo būdą, buvo įgyvendinti ir atlikti jų patikrinimai vietoje.

Jei parama paprastai išmokama tik atlikus visus veiksmus, ji vis tiek skiriama už atskirus įgyvendintus veiksmus, jei tolesnių veiksmų neįmanoma įgyvendinti dėl force majeure arba išskirtinių aplinkybių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 (11) 40 straipsnio 4 dalyje.

Jei patikrinimų rezultatai rodo, kad visa paramos paraiškoje numatyta veikla nevisiškai įgyvendinta dėl kitų priežasčių, o ne dėl force majeure arba išskirtinių aplinkybių, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 1782/2003 40 straipsnio 4 dalyje, ir jei parama išmokėta įgyvendinus atskirus veiksmus, kurie yra visos veiklos, nurodytos paramos paraiškoje, dalis, valstybės narės gali nuspręsti išmokėtą pagalbą išieškoti.

2.   Kaip 1 dalies taikymo išimtį valstybės narės gali numatyti paramos už konkretų veiksmą arba visus veiksmus, numatytus paramos paraiškoje, išankstinį mokėjimą gamintojams prieš bet kokio veiksmo įgyvendinimą, jeigu atitinkamas veiksmas yra pradėtas įgyvendinti ir paramos gavėjas pateikė užstatą. Reglamente (EEB) Nr. 2220/85 (12) numatytas įsipareigojimas įgyvendinti atitinkamus veiksmus iki antrųjų vyno metų po avanso išmokėjimo pabaigos.

Valstybė narė gali keisti šį laikotarpį, jeigu:

a)

susiję plotai yra teritorijoje, kuriai padarė žalą atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų pripažinta stichinė nelaimė;

b)

planuojamų veiksmų neįmanoma įgyvendinti dėl augalinės medžiagos sveikatingumo problemų, kurių buvimą patvirtino atitinkamos valstybės narės pripažinta organizacija.

Kad būtų galima išmokėti paramą avansu, turi būti užbaigtas bet koks ankstesnis tame pačiame plote vykdytas veiksmas, už kurį parama gamintojui taip pat išmokėta avansu.

Jei iš patikrinimų rezultatų aišku, kad pagalbos paraiškoje numatyta priemonė, už kurią išmokėtas avansas, nevisiškai įgyvendinta, valstybės narės gali nuspręsti skirti baudą.

10 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės gali leisti tebevykdomus restruktūrizavimo veiksmus, jau įtrauktus į paraišką pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 11 straipsnį, perkelti į naują paraišką pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnio 3 dalį, jeigu:

a)

kiekvienas toks perkėlimas finansuojamas lėšomis, skirtomis šiai priemonei pagal paramos programą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnio 3 dalyje.

b)

šios priemonės tąsa, atlikus reikiamus pakoregavimus, atitinka šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

3   skirsnis

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

11 straipsnis

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo apibrėžtis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 12 straipsnį ir šį skirsnį prekybai skirtų vynuogių palikimas ant vynmedžių įprasto auginimo ciklo pabaigoje („derliaus nenuėmimas“) nelaikomas neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimu.

Be to, bet kokio sklypo, už kurį teikiama parama pagal neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonę, plotas neįtraukiamas apskaičiuojant derliaus ribas, nustatytas vynų su geografine nuoroda techninėse specifikacijose.

12 straipsnis

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonės įgyvendinimo sąlygos

1.   Taikydamos neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonę, valstybės narės:

a)

priima išsamias šios priemonės įgyvendinimo nuostatas, įskaitant:

i)

išankstinį pranešimą apie neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą;

ii)

mokėtiną kompensacijos sumą;

iii)

taisykles, užtikrinančias, kad atitinkamuose plotuose bus išsaugotos geros vegetacinės sąlygos, kad taikant priemonę nebus daromas joks neigiamas poveikis aplinkai bei fitosanitarijai ir kad bus galimybė patikrinti, ar priemonė įgyvendinama teisingai; siekdamos šių tikslų valstybės narės gali taikyti priemonės apribojimus, pagrįstus objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, įskaitant skirtingoms veislėms taikomus terminus, aplinkai ar fitosanitarijai keliamus pavojus arba taikomą metodą.

b)

nustato neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo paraiškų teikimo terminą – nuo kiekvienų metų balandžio 15 d. iki gegužės 31 d.;

c)

iki gegužės 31 d. nustato prognozuojamą padėtį rinkoje, pagrindžiančią neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą, kad būtų atkurta rinkos pusiausvyra ir išvengta krizės;

d)

užtikrina teisingą priemonės įgyvendinimą kontroliuodamos, ar sėkmingai nuimamas neprinokusių vynuogių derlius; plotai, už kuriuos skiriama parama neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui, sistemingai tikrinami vietoje nuėmus neprinokusių vynuogių derlių; tikrinami tie plotai, dėl kurių pateikiama pagalbos paraiška.

Pirmos pastraipos d punkte minima kontrolė – tai:

i)

patikrinimas, ar iš tiesų yra atitinkamas vynuogynas ir ar susijęs plotas yra tinkamai prižiūrimas;

ii)

patikrinimas, ar visos vynuogių kekės yra visiškai pašalintos arba sunaikintos;

iii)

pasirinkto metodo patikrinimas; kiekvienas ūkininkas, prašantis paramos neprinokusių vynuogių derliui nuimti, saugo nuimant derlių patirtų išlaidų įrodymus.

Siekiant užtikrinti, kad sklype, už kurį teikiama parama, nebeliktų parduoti skirtų vynuogių, visi patikrinimai atliekami kiekvienais metais nuo birželio 15 d. iki liepos 31 d.; visais atvejais jie turi būti užbaigti iki įprastos Veraison etapo (Baggiolini M etapas, BBCH 83 etapas) pradžios bet kuriame konkrečiame plote.

2.   Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas netaikomas tame pačiame sklype dvejus metus iš eilės.

3.   Parama neteikiama, jei vynmedžių plotai sunaikinami arba dalinė žala jiems padaroma iki neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo dienos, visų pirma dėl stichinės nelaimės, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 (13) 2 straipsnio 8 dalyje.

4.   Jei vynmedžių plotai sunaikinami arba dalinė žala jiems padaroma nuo paramos neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui išmokėjimo iki derliaus nuėmimo laikotarpio pradžios, finansinė prarastų pajamų kompensacija pagal derliaus draudimo priemonę negali būti skirta už plotą, už kurį jau teikiama parama.

13 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato paraiškų teikimo procedūrą, kurioje visų pirma numato atitinkamam gamintojui skiriamą priemoką ir tai, kokią informaciją privaloma pateikti kartu su paraiška. Paraiškoje pateikiama išsami informacija apie atitinkamą plotą, vidutinį derlių, numatomą taikyti metodą, vynuogių veislę ir iš šios veislės vynuogių gaminamo vyno rūšį.

2.   Valstybės narės patikrina paraiškų pagrįstumą. Šiuo tikslu jos gali numatyti, kad paraišką pateikiantis gamintojas kartu prisiima rašytinį įsipareigojimą. Valstybės narės gali numatyti, kad gamintojas, atsiėmęs paraišką be tinkamai pagrįstos priežasties, privalo padengti su paraiškos tvarkymu susijusias išlaidas.

14 straipsnis

Kompensacija

1.   Kiekvienais metais valstybės narės apskaičiuoja neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo tiesiogines išlaidas taikant įvairius rankinius, mechaninius ir cheminius metodus, kuriuos jos leidžia taikyti pagal 12 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį. Kai tame pačiame plote taikomi keli metodai, kompensacija apskaičiuojama remiantis pigiausiu metodu.

2.   Valstybės narės, taikydamos objektyvius nediskriminacinius kriterijus, nustato dėl neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo prarastų pajamų dydį.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 12 straipsnio 4 dalį valstybės narės, remdamosi standartinėmis sąnaudomis ir standartinėmis prielaidomis dėl prarastų pajamų, nustato paramos lygį, kuris numatytas to paties reglamento 12 straipsnio 3 dalyje. Valstybės narės užtikrina, kad atliekant šiuos skaičiavimus:

a)

būtų naudojami tik tokie elementai, kuriuos galima patikrinti;

b)

būtų naudojami duomenys, nustatyti remiantis tinkamais tiriamaisiais duomenimis;

c)

būtų aiškiai nurodyti šių duomenų šaltiniai;

d)

jie būtų skiriami tinkamai atsižvelgiant į regionines arba vietos sąlygas.

Priemoka skiriama už apsodintą plotą, apibrėžtą pagal šio reglamento 75 straipsnio 1 dalį.

4   skirsnis

Savitarpio fondai

15 straipsnis

Teikiamos pagalbos lygis

Valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 479/2008 13 straipsnyje minimą priemonę gali įtraukti į savo paramos programas laikydamosi šių taisyklių:

a)

paramos teikimo laikotarpis neturėtų būti ilgesnis kaip treji metai;

b)

pirmaisiais, antraisiais ir trečiaisiais savitarpio fondo veiklos metais parama savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti yra proporcinga pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų fondo veiklos metų gamintojų įnašo į savitarpio fondą daliai, kuri sudaro:

i)

10, 8 ir 4 % valstybėse narėse, kurios įstojo į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau;

ii)

5, 4 ir 2 % kitose valstybėse narėse;

c)

Valstybės narės gali nustatyti didžiausias sumas, kurias galima gauti savitarpio fondų steigimo administracinėms išlaidoms padengti;

d)

Valstybės narės priima išsamias šios priemonės įgyvendinimo nuostatas.

5   skirsnis

Derliaus draudimas

16 straipsnis

Atitiktis reikalavimams

Valstybės narės gali įtraukti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnyje minimą priemonę į savo paramos programas laikydamosi šių taisyklių:

a)

valstybės narės nustato išsamias derliaus draudimo priemonių įgyvendinimo nuostatas, įskaitant nuostatas, skirtas užtikrinti, kad derliaus draudimo priemonės neiškraipytų konkurencijos draudimo rinkoje;

b)

gamintojai, teikiantys paraiškas pagal šią schemą, pateikia savo draudimo polisą nacionalinėms valdžios institucijoms, kad valstybės narės galėtų įvykdyti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą;

c)

Valstybės narės, siekdamos laikytis Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų, nustato didžiausias galimas paramos sumas. Tam tikrais atvejais valstybės narės gali nustatyti paramos lygį remdamosi standartinėmis sąnaudomis ir standartinėmis prielaidomis dėl prarastų pajamų. Valstybės narės užtikrina, kad atliekant šiuos skaičiavimus:

i)

būtų naudojami tik tokie elementai, kuriuos galima patikrinti;

ii)

būtų naudojami duomenys, nustatyti remiantis tinkamais tiriamaisiais duomenimis;

iii)

būtų aiškiai nurodyti šių duomenų šaltiniai;

iv)

jie būtų skiriami tinkamai atsižvelgiant į regionines arba vietos sąlygas.

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnyje „nepalankios klimato sąlygos, kurios gali būti prilyginamos stichinei nelaimei“ reiškia tą patį, kas nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1857/2006 2 straipsnio 8 dalyje.

Valstybės narės, suteikusios nacionalinę pagalbą derliaus draudimui, apie ją praneša atitinkamose šio reglamento I, V ir VII priedų dalyse.

6   skirsnis

Investicijos

17 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

Remiamos investicijos turi atitikti Bendrijos standartus, taikomus konkrečiai investicijai.

Paramos reikalavimus atitinka šios išlaidos:

a)

nekilnojamojo turto statyba, įsigijimas, įskaitant ilgalaikę nuomą, ir gerinimas;

b)

naujų mašinų ir įrenginių, įskaitant kompiuterių programinę įrangą, pirkimas arba įsigijimas ilgalaikės nuomos būdu už turto rinkos vertės neviršijančią sumą; kitos su ilgalaikės nuomos sutartimi susijusios sąnaudos, pvz., nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos ir draudimo mokesčiai, nėra reikalavimus atitinkančios išlaidos;

c)

bendrosios išlaidos, susijusios su a ir b punktuose nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, galimybių studijos, patentų ir licencijų įsigijimas.

Nukrypdamos nuo b punkto, valstybės narės tinkamai pagrįstais atvejais gali nustatyti taisykles, kuriomis naudotų įrenginių pirkimas gali būti laikomas reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, tačiau tik jei taip perka labai mažos įmonės, mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (14).

Paprastosios pakeitimo investicijos nelaikomos reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, siekiant užtikrinti, kad šiomis investicijomis pagal perdirbimo grandinei skirtą priemonę būtų pasiektas priemonės tikslas, t. y. prisitaikius prie rinkos paklausos ir užtikrinus didesnį konkurencingumą pagerėtų padėtis.

18 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios naujų produktų kūrimo priemonės

Naujų produktų, procesų ir technologijų kūrimo išlaidos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 15 straipsnio 1 dalies b punkte, yra susijusios su parengiamaisiais veiksmais, pvz., projekto, produkto, proceso arba technologijos kūrimu ir bandymais, ir su jais susijusiomis investicijomis į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, kol naujai sukurti produktai, procesai ir technologijos bus pradėti naudoti komerciniais tikslais.

Paprastosios pakeitimo investicijos nelaikomos reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, siekiant užtikrinti, kad suteikus šią paramą būtų pasiektas priemonės tikslas, t. y. prisitaikius prie rinkos paklausos ir užtikrinus didesnį konkurencingumą pagerėtų padėtis.

19 straipsnis

Finansų valdymas

Išskyrus atvejus, kai investavimo laikotarpiu susidaro force majeure arba išimtinės aplinkybės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 40 straipsnio 4 dalyje, prieš išmokant paramą būtina įsitikinti, kad visos investicijos, numatytos paramos paraiškoje, buvo įgyvendintos ir atlikti jų patikrinimai vietoje.

Paramos investicijoms gavėjai gali prašyti kompetentingų mokėjimo agentūrų išmokėti avansą, jei tokia galimybė numatyta nacionalinėje paramos programoje.

Avanso suma negali viršyti 20 % su investicija susijusios viešosios pagalbos dydžio ir išmokama pateikus banko garantiją ar lygiavertę garantiją, atitinkančią 110 % avanso sumos.

Garantija grąžinama, kai kompetentinga mokėjimo agentūra nustato, kad faktinių išlaidų, atitinkančių viešąją pagalbą investicijoms, suma viršija avanso sumą.

20 straipsnis

Suderinamumas ir nuoseklumas

Parama neskiriama rinkodaros veiksmams, kuriems parama skirta pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnį.

Valstybės narės, suteikusios nacionalinę pagalbą investicijoms, apie ją praneša atitinkamose šio reglamento I, V ir VII prieduose pateiktų formų dalyse.

7   skirsnis

Šalutinių produktų šalinimas

21 straipsnis

Mažiausios procentinės alkoholio koncentracijos nustatymas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 VI.D priedo 1 punktą valstybės narės nustato mažiausią privalomą alkoholio koncentraciją šalutiniuose produktuose kaip alkoholio koncentracijos pagamintame vyne procentinę dalį. Valstybės narės, taikydamos objektyvius nediskriminacinius kriterijus, gali keisti mažiausią procentinę alkoholio koncentraciją.

2.   Jei alkoholio koncentracija nesiekia atitinkamos valstybių narių pagal šio straipsnio 1 dalį nustatytos procentinės koncentracijos, už šio įpareigojimo vykdymą atsakingi subjektai pristato tam tikrą savo gamybos vyno kiekį ir taip užtikrina, kad būtų pasiekta privaloma procentinė koncentracija.

3.   Nustatant alkoholio koncentraciją šalutiniuose produktuose kaip alkoholio koncentracijos pagamintame vyne procentinę dalį, standartinė natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais, taikoma skirtingose vynuogių auginimo zonose, yra:

a)

A zonoje – 8,0 %;

b)

B zonoje – 8,5 %;

c)

C I zonoje – 9,0 %;

d)

C II zonoje – 9,5 %;

e)

C III zonoje – 10,0 %.

22 straipsnis

Šalutinių produktų šalinimas

Gamintojai iš gamybos proceso privalo pašalinti vyno gamybos ar kitus perdirbamų vynuogių šalutinius produktus, atitinkamai tai prižiūrėdami pagal toliau nustatytas sąlygas:

a)

šalutiniai produktai pašalinami iš gamybos nedelsiant ir ne vėliau kaip iki vyno metų, kuriais jie gauti, pabaigos. Valstybės narės gali nustatyti trumpesnį terminą; pašalinimas iš gamybos, nurodant apskaičiuotus kiekius, turi būti įrašytas registruose, kurie vedami pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 112 straipsnio 2 dalį, arba patvirtintas kompetentingos institucijos;

b)

pašalinimas iš gamybos vyksta pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus, visų pirma aplinkosaugos srityje.

Susijusios vyno nuosėdos laikomos pašalintos iš gamybos, kai jos yra denatūruotos, kad jų nebūtų galima naudoti vyndarystėje, ir kai denatūruotų nuosėdų siuntos trečiosioms šalims yra įrašytos registruose, vedamuose pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 112 straipsnio 2 dalį. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių tokiems sandoriams patikrinti. Jos gali taikyti susijusių trečiųjų šalių išankstinio pripažinimo sistemą.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad gamintojai, kurie atitinkamais vyno metais savo patalpose nepagamina daugiau kaip 25 hektolitrų vyno arba vynuogių misos, pašalinti šalutinių savo produktų neprivalo.

23 straipsnis

Šalutinių produktų šalinimas juos distiliuojant

1.   Gamintojai gali įvykdyti įsipareigojimą pašalinti visus vyno gamybos ar kitus perdirbamų vynuogių šalutinius produktus arba jų dalį, šiuos šalutinius produktus pristatydami distiliuoti.

2.   Valstybės narės, remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali nustatyti, kad visų vyno gamybos ar kitų perdirbamų vynuogių šalutinių produktų arba jų dalies pristatymas distiliuoti yra privalomas visiems atitinkamos valstybės narės gamintojams ar jų daliai. Šis įpareigojimas taip pat gali būti įvykdytas pristačius vyną acto gamintojams.

3.   Atitinkamos valstybės narės gali įdiegti distiliuotojų sertifikavimo sistemą pagal savarankiškai nustatytą procedūrą.

24 straipsnis

Pagalbos tikslas

1.   Laikantis to paties straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos ir neviršijant 1 dalies antrosios pastraipos, Reglamento (EB) Nr. 479/2008 16 straipsnyje minima pagalba skiriama distiliuotojams, perdirbantiems distiliuoti pristatytus produktus į žaliavinį alkoholį, kuriame alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 92 tūrio proc.

2.   Atitinkama pagalba apima vienkartinę išmoką, skirtą šių produktų, kuriuos distiliuotojas perduoda gamintojui, surinkimo išlaidoms kompensuoti, jei pastarasis padengia susijusias išlaidas.

3.   Valstybės narės gali nustatyti paramą, kuri gali būti išmokėta, jei paramos gavėjas pateikia užstatą.

4.   Valstybės narės nustato išsamias šiame straipsnyje numatytos priemonės taikymo taisykles.

25 straipsnis

Pagalbos suma

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 16 straipsnyje minima distiliuotojams mokėtina pagalbos suma nustatoma pagal alkoholio koncentraciją tūrio procentais vienam hektolitrui, kaip nustatyta toliau:

a)

už žaliavinį alkoholį, gautą distiliuojant išspaudas – 1,1 EUR/tūrio proc./hl;

b)

už žaliavinį alkoholį, gautą distiliuojant vyną ir nuosėdas – 0,5 EUR/tūrio proc./hl.

2.   Valstybės narės, neviršydamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų didžiausių sumų ir remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, nustato pagalbos sumą ir 24 straipsnio 2 dalyje minimą vienkartinę kompensacinę išmoką už surinkimo išlaidas ir praneša apie jas Komisijai atitinkamose I, V ir VII prieduose pateiktų formų dalyse. Šios sumos, remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į skirtingus gamybos tipus.

8   skirsnis

Geriamojo alkoholio distiliavimas

26 straipsnis

Pagalbos tikslas

1.   Laikantis tame straipsnyje nurodytų sąlygų ir remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, Reglamento (EB) Nr. 479/2008 17 straipsnyje minima pagalba suteikiama gamintojams, kurių produkcijos galutinė paskirtis – geriamojo alkoholio sektoriui skirtų vyno distiliatų gamyba.

2.   Ši pagalba gali būti skiriama vyno gamintojams, kurie patys nėra vynuogių augintojai.

3.   Valstybės narės gali nustatyti paramą, kuri gali būti išmokėta, jei paramos gavėjas pateikia užstatą.

4.   Valstybės narės nustato išsamias šiame straipsnyje numatytos priemonės taikymo taisykles.

27 straipsnis

Pagalbos suma

Valstybės narės nustato pagalbos už hektarą sumas ir apie jas praneša Komisijai atitinkamose I, V ir VII priedų dalyse. Šios sumos, remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali būti koreguojamos, ypač atsižvelgiant į gamybos regioną ir gamybos sąlygas.

9   skirsnis

Distiliavimas krizės atveju

28 straipsnis

Priemonės apibrėžtis

1.   Laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 479/2008 18 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir neviršydamos turimo biudžeto, nurodyto to paties straipsnio 4 ir 5 dalyse, valstybės narės, pradedančios distiliavimą krizės atveju, taikomą vienai ar kelioms vynų kategorijoms visoje valstybės teritorijoje ar dalyje teritorijos pagal objektyvius nediskriminacinius kriterijus, apie tai praneša Komisijai, pakeisdamos savo paramos programas.

2.   Valstybės narės, remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali nustatyti, kad distiliavimas privalomas visiems valstybės narės gamintojams ar jų daliai.

3.   Valstybės narės nustato išsamias šiame straipsnyje numatytos priemonės taikymo taisykles.

29 straipsnis

Pagalbos teikimo tvarka

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 18 straipsnyje minima pagalba, laikantis to paties straipsnio 3 dalyje nurodytos sąlygos, skiriama distiliuotojams, perdirbantiems vyną į žaliavinį alkoholį, kuriame alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 92 tūrio proc.

2.   Į pagalbos sumą gali būti įskaičiuota minimali kaina, kurią distiliuotojai moka vyno gamintojams.

3.   Valstybės narės gali nustatyti paramą, kuri gali būti išmokėta, jei paramos gavėjas pateikia užstatą.

30 straipsnis

Pagalbos suma

1.   Valstybės narės nustato pagalbos sumą ir, kai tinka, minimalią vyno gamintojams mokamą kainą, nurodytą šio reglamento 29 straipsnyje, ir apie jas praneša Komisijai atitinkamose I, V ir VII prieduose pateiktų formų dalyse. Šios sumos, remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali būti koreguojamos, ypač atsižvelgiant į gamybos regioną ir vyno kategoriją. Visais atvejais pagalba nustatoma taip, kad vyno gamintojams mokama kaina neviršytų rinkos kainos pagal vyno kategoriją atitinkamame gamybos regione.

2.   Kai tinka, valstybės narės atitinkamai sumažina minimalią kainą, mokamą gamintojams už vynus, kuriuose alkoholio koncentracija padidinta įdėjus sacharozės arba misos, o už tai suteikta pagalba, minima Reglamento (EB) Nr. 479/2008 19 straipsnyje.

31 straipsnis

Nacionalinė pagalba

Valstybės narės, teikdamos nacionalinę pagalbą distiliavimui krizės atveju, užregistruoja kiekvienos susijusios paraiškos duomenis ir jos nagrinėjimo rezultatus. Šią informaciją jos praneša atitinkamoje II, III ir IV priedų eilutėje.

10   skirsnis

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas

32 straipsnis

Pagalbos tikslas

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 19 straipsnyje minima pagalba suteikiama vyno gamintojams, kurie naudoja Bendrijoje pagamintą koncentruotą vynuogių misą ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą Reglamento (EB) Nr. 479/2008 V priedo A punkte nurodytų produktų tūrio procentais išreikštai natūraliai alkoholio koncentracijai padidinti.

2.   Valstybės narės gali nustatyti paramą, kuri gali būti išmokėta, jei paramos gavėjas pateikia užstatą.

3.   Valstybės narės nustato išsamias šiame straipsnyje numatytos priemonės taikymo taisykles.

33 straipsnis

Pagalbos suma

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta didžiausia pagalbos suma pagal tūrio procentais (tūrio proc.) vienam hektolitrui išreikštą potencinę alkoholio koncentraciją nustatoma šioms produktų kategorijoms:

a)

koncentruota vynuogių misa – 1,699 EUR/tūrio proc./hl,

b)

rektifikuota koncentruota vynuogių misa – 2,206 EUR/tūrio proc./hl.

2.   Valstybės narės, neviršydamos šio straipsnio 1 dalyje nustatytų didžiausių sumų ir remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, nustato pagalbos sumą kiekvienai produktų kategorijai ir praneša apie ją Komisijai atitinkamose I, V ir VII prieduose pateiktų formų dalyse. Šios sumos, remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais, gali būti koreguojamos, atsižvelgiant į regioną ar vynuogių auginimo plotą.

3.   1 dalyje išvardytų produktų potencinė alkoholio koncentracija nustatoma taikant Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 I priedo atitikmenų lentelėje pateiktus skaičius pagal refraktometro, naudojamo pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 558/93 (15) priede nustatytą metodą, parodymus 20 °C temperatūroje. Kompetentingų institucijų patikrinimų metu leidžiama paklaida iki 0,2 tūrio proc.

34 straipsnis

Patikrinimai

Valstybių narių kompetentingos institucijos imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų atliekami reikiami tikrinimai, visų pirma skirti alkoholio koncentracijai didinti naudojamo produkto tapatumui bei tūriui ir atitikčiai Reglamento (EB) Nr. 479/2008 V priedo A ir B punktams patikrinti.

III   SKYRIUS

Ataskaitos, vertinimas ir bendrosios nuostatos

35 straipsnis

Ataskaitos ir vertinimas

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai Reglamento (EB) Nr. 479/2008 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą ataskaitą, parengtą pagal šio reglamento V ir VI prieduose nustatytą formą. Atitinkamose lentelėse įrašomi kiekvienų metų duomenys apie paramos programos priemones:

a)

kiekvienais programavimo laikotarpio finansiniais metais jau patirtų išlaidų ataskaita, kurioje nurodytos išlaidos jokiu būdu negali viršyti bendros valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II priedą skirtos asignavimų sumos;

b)

paramos vėlesniais finansiniais metais prognozės iki numatyto paramos programos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, atitinkančios naujausią paramos programos versiją, siunčiamą pagal šio reglamento 3 straipsnį; neturi būti viršyta bendra valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II priedą skirta asignavimų suma.

2.   Tame pačiame pranešime valstybės narės pateikia su paramos programos priemonių įgyvendinimu susijusius techninius duomenis VII priede nustatyta forma. Rėmimo priemonės įgyvendinimo duomenis valstybės narės pateikia VIII priede nustatyta forma.

3.   Nuorodomis į konkrečius finansinius metus nurodomi faktiniai mokėjimai, valstybių narių atlikti nuo spalio 16 d. iki kitų metų spalio 15 d.

4.   Valstybės narės pateikia Komisijai Reglamento (EB) Nr. 479/2008 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą ataskaitą ta pačia šio reglamento V ir VI prieduose nustatyta forma. Į jos išvadas taip pat įtraukiami šie punktai:

C1. Paramos programos ekonominės naudos vertinimas;

C2. Galimi paramos programos veiksmingumo gerinimo būdai.

5.   Valstybės narės praneša Komisijai apie taikomas priemones, kuriomis siekiama laikytis 9 straipsnio 1 dalies ir 12 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatų. Šis pranešimas teikiamas VIIIa ir VIIIb prieduose nustatyta forma.

6.   Valstybėms narėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 4 dalyje, šio reglamento V, VI, VII, VIII, VIIIa ir VIIIb prieduose nustatytų formų teikti nereikia.

7.   Valstybės narės registruoja visų iš dalies pakeistų ir nekeistų paramos programų ir visų pagal šias programas taikomų priemonių išsamius duomenis.

36 straipsnis

Paramos neskyrimas

Jokia finansinė parama pagal nacionalines paramos programas neskiriama gamintojams už jų neteisėtai apsodintus plotus, minimus Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 ir 86 straipsniuose, ir už skiepų daigynus, minimus šio reglamento 60 straipsnio 3 dalyje.

37 straipsnis

Mokėjimų paramos gavėjams atidėjimas

Kiekvienai priemonei, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 479/2008 9 straipsnyje nurodytą priemonę, valstybės narės:

a)

nustato paraiškos teikimo terminą;

b)

po visos galiojančios paraiškos pateikimo dienos išmoka paramos gavėjams paramą per:

i)

septynis mėnesius – už priemones, kurias įmanoma įgyvendinti ir patikrinti per vienerius metus;

ii)

pagrįstą laikotarpį, kurį valstybė narė turi nustatyti ir apie kurį turi informuoti Komisiją atitinkamose I priedo dalyse, – už priemones, kurių per vienerius metus įgyvendinti ir patikrinti neįmanoma.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

PREKYBA SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

I   SKYRIUS

Vynuogių sulčių ir misos įvežimo kainų režimas

38 straipsnis

Apibrėžtis

Šioje antraštinėje dalyje „siunta“ yra vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiamas tam tikro produkto kiekis, pateiktas pagal vieną muitinės deklaraciją dėl išleidimo į laisvą apyvartą. Kiekvienoje deklaracijoje gali būti nurodytos tik vienodos kilmės prekės, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (16) 23 ir 24 straipsniuose, žymimos vienu Kombinuotosios nomenklatūros kodu.

39 straipsnis

Siuntos patikrinimas

1.   Bendrojo muitų tarifo 2 priedo I skyriaus trečios dalies I priede išvardytų produktų, klasifikuojamų pagal KN 2009 61, 2009 69 ir 2204 30 kodus, atsižvelgiant į įvežimo kainų režimą, faktinė muitinė vertė patvirtinama tikrinant kiekvieną siuntą.

2.   1 dalyje minimų produktų įvežimo kaina pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (17) 2 priedą nustatoma remiantis šių produktų muitine verte.

II   SKYRIUS

Importuojamų vyno, vynuogių sulčių ir misos sertifikatai ir analizės ataskaitos

1   skirsnis

Bendrosios nuostatos

40 straipsnis

Privalomi dokumentai

Sertifikatas ir analizės ataskaita, atitinkamai nurodyti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 82 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose, sudaro vieną dokumentą, kurio:

a)

dalį „sertifikatas“ pildo trečiosios šalies, iš kurios yra kilę produktai, įstaiga;

b)

dalį „analizės ataskaita“ pildo oficiali laboratorija, pripažinta trečiojoje šalyje, iš kurios yra kilę produktai.

41 straipsnis

Analizės ataskaitos turinys

Analizės ataskaitoje pateikiama ši informacija:

a)

vynų ir rauginamos vynuogių misos:

i)

visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;

ii)

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;

b)

vynuogių misos ir vynuogių sulčių tankis;

c)

vynų, vynuogių misos ir vynuogių sulčių:

i)

bendrasis sausojo ekstrakto kiekis;

ii)

bendrasis rūgštingumas;

iii)

lakiųjų rūgščių kiekis;

iv)

citrinų rūgšties kiekis;

v)

bendrasis sieros dioksido kiekis;

vi)

specialiu kryžminimo būdu gautų veislių (tiesioginių hibridų arba kitų veislių, nepriskiriamų Vitis vinifera rūšiai) naudojimas.

42 straipsnis

Išimtys

1.   Jeigu trečiųjų šalių kilmės produktų, kurie eksportuojami iš šių šalių etiketėmis paženklintose ne didesnės kaip penkių litrų talpos talpose, uždarytose vienkartiniu uždarymo įtaisu, bendras kiekis, neatsižvelgiant į tai, ar jie vežami vienoje ar atskirose siuntose, yra ne didesnis kaip 100 litrų, sertifikato ir analizės ataskaitos pateikti nereikia.

2.   Taip pat nereikia pateikti toliau išvardytų produktų, kurie neatitinka 1 dalies sąlygų, sertifikatų ir analizės ataskaitų:

a)

vyno, vynuogių misos ir vynuogių sulčių, vežamų keliautojo asmens bagaže, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83 (18) 45 straipsnyje, kurių vienas keliautojas vežasi ne daugiau kaip 30 litrų;

b)

vyno siuntų, privataus asmens siunčiamų kitam privačiam asmeniui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 918/83 29 straipsnyje, ne didesnių kaip 30 litrų;

c)

vyno ir vynuogių sulčių, priklausančių privatiems asmenims, kurie keičia įprastą gyvenamąją vietą trečiojoje šalyje į gyvenamąją vietą Bendrijoje, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 918/83 2 straipsnyje;

d)

vyno ir vynuogių sulčių, skirtų prekių mugėms, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 918/83 95 straipsnyje, jei šie produktai vežami ne didesnės kaip dviejų litrų talpos etiketėmis paženklintose talpose, uždarytose vienkartiniu uždarymo įtaisu;

e)

vyno, vynuogių misos ir vynuogių sulčių, importuojamų kitokiose talpose ir skirtų moksliniams bei techniniams eksperimentams, jei importuojamas kiekis neviršija 100 litrų;

f)

vynų ir vynuogių sulčių, importuojamų pagal 1961 m. balandžio 18 d. Vienos diplomatinių santykių konvencijos, 1963 m. balandžio 24 d. Vienos konsulinių santykių konvencijos bei kitų konsulinių konvencijų ir 1969 m. gruodžio 16 d. Niujorko konvencijos dėl specialiųjų misijų nuostatas;

g)

vyno ir vynuogių sulčių, laikomų tarptautiniais maršrutais plaukiojančių laivų ir skraidančių lėktuvų atsargose;

h)

vynų ir vynuogių sulčių, kilusių iš Europos bendrijos ir joje išpilstytų į butelius, eksportuojamų į trečiąją šalį ir vėliau grąžinamų į Bendrijos muitų teritoriją bei išleidžiamų į laisvą apyvartą.

2   skirsnis

Reikalavimai, kuriuos turi atitikti vyno, vynuogių sulčių ir vynuogių misos importo sertifikatai bei analizės ataskaitos, ir išsamios jų rengimo bei naudojimo taisyklės

43 straipsnis

V I 1 dokumentas

1.   Kiekvienos į Bendriją skirtos importuoti siuntos sertifikatas ir analizės ataskaita sudaromi kaip vienas V I 1 dokumentas.

Pirmojoje pastraipoje minimas dokumentas parengiamas pagal V I 1 formą, atitinkančią IX priede pateiktą pavyzdį. Jį pasirašo oficialios institucijos pareigūnas ir 48 straipsnyje minimos pripažintos laboratorijos pareigūnas.

2.   Jeigu atitinkamas produktas neskirtas tiesiogiai žmonėms vartoti, V I 1 formos analizės ataskaitos dalies pildyti nereikia.

Jeigu vynas tiekiamas ne didesnės kaip 60 litrų talpos talpose, uždarytose vienkartiniais uždarymo įtaisais, ir jo kilmės šalis, nurodyta XII priede, yra pasiūliusi specialias Bendrijos priimamas garantijas, V I 1 formos analizės ataskaitos dalyje nurodoma tik ši informacija:

a)

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;

b)

bendrasis rūgštingumas;

c)

bendrasis sieros dioksido kiekis.

44 straipsnis

Dokumentų apibūdinimas

1.   V I 1 formas sudaro (toliau nurodyta tvarka): spausdintas arba ranka rašytas originalas ir iš karto padaryta jo kopija.

2.   V I 2 forma yra pagal X priede pateiktą pavyzdį padarytas išrašas, kuriame nurodomi duomenys iš V I 1 dokumento arba iš kito V I 2 išrašo, patvirtintas Bendrijos muitinės spaudu. V I 2 formą sudaro (toliau nurodyta tvarka): originalas ir dvi kopijos.

3.   V I 1 dokumentai ir V I 2 išrašai turi atitikti XI priede nustatytas technines taisykles.

4.   Ir originalas, ir jo kopija pridedami prie produkto. V I 1 ir V I 2 formas būtina pildyti mašinraščiu arba ranka ar lygiavertėmis oficialios institucijos pripažintomis techninėmis priemonėmis. Pildant formas ranka, reikia rašyti rašalu ir didžiosiomis raidėmis. Neleidžiama trinti ir rašyti ant viršaus. Bet kokie pakeitimai daromi netikslią informaciją išbraukiant ir, kur reikia, įrašant reikiamą informaciją. Bet koks tokiu būdu padarytas pakeitimas turi būti patvirtintas jo autoriaus ir, atsižvelgiant į aplinkybes, antspauduotas oficialios agentūros, laboratorijos arba muitinės.

5.   V I 1 dokumentai ir V I 2 išrašai žymimi serijiniu numeriu, kurį V I 1 dokumentams suteikia oficiali agentūra, kurios pareigūnas pasirašo sertifikatą, o V I 2 išrašams – muitinės įstaiga, kuri juos patvirtina spaudu pagal 47 straipsnio 2 ir 3 dalis.

6.   Nepažeidžiant 2, 3, 4 ir 5 dalių, V I 1 ir V I 2 gali būti parengiami ir naudojami kompiuterinėse sistemose pagal valstybių narių kompetentingų institucijų nustatytas išsamias taisykles. Elektroninių V I 1 ir V I 2 turinys turi visiškai sutapti su atitinkamų popierinių dokumentų turiniu.

45 straipsnis

Supaprastinta procedūra

1.   XII priede išvardytų trečiųjų šalių, pasiūliusių tam tikras Bendrijos priimtas garantijas, vyno gamintojų parengti V I 1 dokumentai laikomi 48 straipsnyje nurodytame sąraše išvardytų agentūrų arba laboratorijų parengtais sertifikatais ir analizės ataskaitomis, jeigu gamintojai yra gavę minėtų trečiųjų šalių kompetentingų institucijų individualų patvirtinimą ir jeigu šios institucijos tikrina gamintojus.

2.   1 dalyje nurodyti patvirtinti gamintojai naudoja V I 1 formas, 9 laukelyje įrašydami juos patvirtinusios trečiosios šalies oficialios agentūros pavadinimą ir adresą. Gamintojai, pildydami formą, papildomai nurodo:

a)

1 laukelyje – savo pavadinimus ir adresus bei registracijos numerius XII priede išvardytose trečiosiose šalyse,

b)

10 laukelyje – mažų mažiausiai 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis.

Gamintojai pasirašo 9 ir 10 laukeliuose paliktoje vietoje, išbraukdami žodžius „pareigūno pavardė ir pareigos“.

Dokumento patvirtinti spaudu ir nurodyti laboratorijos pavadinimą ir adresą nereikia.

46 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

Šio reglamento 43 straipsnio 2 dalies ir 45 straipsnio taikymas gali būti sustabdytas nustačius, kad produktai, kuriems taikomos šios priemonės, buvo suklastoti ir dėl to gali kilti pavojus vartotojų sveikatai, arba kad buvo taikomi ne Reglamento (EB) Nr. 479/2008 82 straipsnio 2 dalyje nustatyti vy uninkystės metodai.

47 straipsnis

Naudojimas

1.   Užbaigus muitinės formalumus, susijusius su atitinkamos siuntos išleidimu į laisvą apyvartą, V I 1 dokumentų originalas ir kopija arba V I 2 išrašai perduodami valstybės narės, kurioje atliekami tokie formalumai, kompetentingoms institucijoms.

Šios kompetentingos institucijos prireikus patvirtina V I 1 dokumentą arba V I 2 išrašą, pasirašydamos kitoje pusėje. Originalą jos grąžina atitinkamam asmeniui, o jo kopiją saugo ne trumpiau kaip penkerius metus.

2.   Jeigu siunta paskiriama kitam siuntėjui prieš jos išleidimą į laisvą apyvartą, naujasis siuntėjas siuntą prižiūrinčioms muitinės institucijoms perduoda su ja susijusį V I 1 dokumentą arba V I 2 išrašą ir, prireikus, eilės tvarka užpildytą V I 2 formą.

Institucijos, patikrinusios, ar V I 1 dokumente įrašyti duomenys atitinka V I 2 formoje nurodytus duomenis arba tai, ar V I 2 išrašo duomenys sutampa su eilės tvarka užpildytoje V I 2 formoje pateiktais duomenimis, patvirtina pastarąją formą spaudu, kuri tampa lygiavertė V I 2 išrašui, ir parašu atitinkamai patvirtina minėtą dokumentą arba pirmiau parengtą išrašą. Vėliau išrašas ir V I 1 dokumento originalas arba anksčiau parengtas V I 2 išrašas grąžinami naujajam siuntėjui, o dokumentas arba anksčiau parengtas išrašas saugomi ne trumpiau kaip penkerius metus.

Tačiau V I 2 formos pildyti nereikia, jei produkto siunta pakartotinai eksportuojama į trečiąją šalį.

3.   Jeigu siunta padalijama prieš išleidžiant ją į laisvą apyvartą, suinteresuotas asmuo šią siuntą prižiūrinčioms muitinės institucijoms perduoda VI 1 dokumento originalą ir kopiją arba V I 2 išrašą, susijusius su siunta, kuri turi būti padalyta, taip pat V I 2 formą ir dvi eilės tvarka kiekvienai naujai siuntai užpildytas kopijas.

Institucijos, patikrinusios, ar V I 1 dokumente arba V I 2 išraše įrašyti duomenys sutampa su eilės tvarka kiekvienai naujai siuntai užpildytoje V I 2 formoje pateiktais duomenimis, patvirtina pastarąją formą spaudu ir ji tampa lygiavertė V I 2 išrašui, ir atitinkamai patvirtina dokumentą V I 1 arba išrašą V I 2, kuriuo remiantis jis sudarytas, pasirašydamos kitoje jų pusėje. Po to minėtos institucijos V I 2 išrašą ir V I 1 dokumentą arba anksčiau užpildytą V I 2 išrašą grąžina suinteresuotam asmeniui, o visų šių dokumentų kopijas saugo ne trumpiau kaip penkerius metus.

48 straipsnis

Kompetentingų institucijų sąrašas

1.   Komisija parengia ir atnaujina sąrašus, kuriuose nurodomi agentūrų ir laboratorijų bei vyno gamintojų, įgaliotų parengti V I 1 dokumentą, pavadinimai ir adresai pagal trečiųjų šalių kompetentingų institucijų pateiktus pranešimus. Komisija viešai internete paskelbia šių agentūrų ir laboratorijų pavadinimus bei adresus.

2.   1 dalyje minimuose trečiųjų šalių kompetentingų institucijų pranešimuose nurodoma:

a)

oficialių agentūrų ir laboratorijų, patvirtintų arba paskirtų V I 1 dokumentams parengti, pavadinimai ir adresai;

b)

vyno gamintojų, įgaliotų parengti V I 1 dokumentus, pavadinimai, adresai ir oficialūs registracijos numeriai.

Šio straipsnio 1 dalyje minimuose sąrašuose nurodomos tik tos agentūros ir laboratorijos, minimos 2 dalies pirmosios pastraipos a punkte, kurioms atitinkamų trečiųjų šalių kompetentingos institucijos suteikė įgaliojimus pateikti Komisijai ir valstybėms narėms bet kokią jų prašomą informaciją, reikalingą vertinant dokumente pateiktus duomenis.

3.   Minėti sąrašai atnaujinami, visų pirma siekiant atsižvelgti į agentūrų arba laboratorijų adreso ir (arba) pavadinimo pasikeitimus.

49 straipsnis

Netiesioginis importas

Jeigu vynas eksportuojamas iš trečiosios šalies, kurios teritorijoje jis buvo pagamintas (toliau – kilmės šalis), į kitą trečiąją šalį (toliau – eksporto šalis), iš kurios jis toliau eksportuojamas į Bendriją, eksporto šalies kompetentingos institucijos, neatlikdamos tolesnių tokio vyno tyrimų, gali parengti šiam vynui skirtą V I 1 dokumentą, remdamosi kilmės šalies kompetentingų institucijų parengtu V I 1 dokumentu arba jam lygiaverčiu dokumentu, jei minėtas vynas:

a)

kilmės šalyje jau buvo išpilstytas į butelius ir paženklintas etiketėmis ir toks eksportuojamas; arba

b)

eksportuojamas neišpilstytas iš kilmės šalies ir eksporto šalyje išpilstomas į butelius ir paženklinamas etiketėmis toliau jo neperdirbant.

Eksporto šalies kompetentinga institucija V I 1 dokumente įrašo patvirtinimą, kad atitinkamas vynas yra šio straipsnio pirmojoje pastraipoje nurodytas vynas ir kad jis atitinka toje pastraipoje nustatytas sąlygas.

Prie eksporto šalies V I 1 dokumento pridedami kilmės šalies V I 1 dokumento arba lygiaverčio dokumento originalas ir patvirtinta kopija.

Taikant šį straipsnį kilmės šalimis laikomos tik tos šalys, kurios nurodytos pagal 48 straipsnio 1 dalį parengtame agentūrų ir laboratorijų, kurias trečiosios šalys paskyrė kartu su kiekviena importuojamo vyno siunta siunčiamiems dokumentams rengti, sąraše.

50 straipsnis

Specialios konkretiems vynams taikomos taisyklės

1.   V I 1 dokumentai, skirti likeriniams vynams ir vynams, spirituotiems distiliavimui, pripažįstami galiojančiais jei 48 straipsnyje nurodyta oficiali agentūra 14 laukelyje yra įrašiusi:

„šiam vynui gaminti panaudotas alkoholis yra patvirtintas kaip vyno alkoholis.“

Prie šio įrašo:

a)

nurodomas dokumentą išduodančios agentūros išsamus pavadinimas ir adresas;

b)

pasirašo agentūros pareigūnas;

c)

dedamas agentūros spaudas.

2.   V I 1 dokumentas gali būti naudojamas kaip patvirtinimas, kad importuojamas vynas yra su geografine nuoroda, atitinkančia Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) Susitarimą dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), arba Bendrijos teisės aktus dėl geografinių nuorodų ar Europos bendrijos bei trečiosios šalies, kuri yra atitinkamo vyno kilmės šalis, susitarimą dėl geografinių nuorodų pripažinimo ir apsaugos.

Tokiu atveju 14 laukelyje įrašomas šis tekstas:

„patvirtiname, kad šiame dokumente nurodytas vynas yra pagamintas … vynuogių auginimo regione ir kad jam suteikta 6 laukelyje įrašyta geografinė nuoroda pagal šio vyno kilmės šalies nuostatas.“

Kartu su šiuo įrašu pateikiama šio straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nurodyta informacija.

51 straipsnis

Importuojamų vynų atitiktis reikalavimams

Jei valstybės narės kompetentingos institucijos įtaria, kad trečiosios šalies kilmės produktas neatitinka Reglamento (EB) Nr. 479/2008 82 straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimų, jos apie tai nedelsdamos praneša Komisijai.

III   SKYRIUS

Specialiosios eksporto nuostatos

52 straipsnis

Pranešimas apie oficialias institucijas

1.   Valstybės narės nusiunčia Komisijai oficialių arba oficialiai pripažintų institucijų, kurios, valstybių narių siūlymu, turėtų išduoti patvirtinimus, kad atitinkamas vynas atitinka susitarimuose su trečiosiomis šalimis numatytų nuolaidų taikymo sąlygas, sąrašus.

2.   Komisija, veikdama Bendrijos vardu, kartu su atitinkama trečiąja šalimi parengia oficialių institucijų, įgaliotų parengti 1 dalyje minimus patvirtinimus bei trečiosios šalies išduodamą lygiavertį sertifikatą, sąrašus ir pasikeičia šiais sąrašais.

3.   Komisija 2 dalyje nurodytą sąrašą viešai skelbia ir reguliariai atnaujina.

IV   SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

53 straipsnis

V I 1 ir V I 2 dokumentų atitiktis reikalavimams

V I 1 ir V I 2 dokumentai, kurie atitiko galiojančias nuostatas tuo metu, kai buvo pradėti naudoti, tačiau nebeatitinka šių nuostatų nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos, gali būti toliau naudojami iki 2008 m. gruodžio 31 d.

54 straipsnis

Užstato grąžinimas

Suinteresuotosioms šalims prašant užstatai, pateikti importo ir eksporto licencijų išdavimo tikslais, grąžinami nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d., jei iki tos dienos nėra pasibaigęs atitinkamų licencijų galiojimas.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

GAMYBOS POTENCIALAS

I   SKYRIUS

Neteisėtai apsodinti plotai

55 straipsnis

Už įsipareigojimo išnaikinti vynmedžius nevykdymą skiriamos baudos

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalyje ir 86 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje minimos baudos nustatomos siekiant imtis tinkamų sankcijų prieš atitinkamų nuostatų pažeidėjus.

Neapribodamos valstybių narių anksčiau nustatytų baudų, valstybės narės, kai taikoma, nustato Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalyje ir 86 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje minimas baudas vadovaudamosi toliau išdėstytais principais:

a)

skiriama bazinė bauda turi būti ne mažesnė kaip 12 000 EUR/ha,

b)

valstybės narės gali skirti didesnę baudą atsižvelgdamos į atitinkamuose vynuogynuose pagamintų vynų komercinę vertę.

2.   Valstybės narės skiria Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalyje nurodytą baudą:

a)

pirmą kartą už neteisėtai apsodintus plotus, kurie egzistavo šio reglamento įsigaliojimo dieną – 2009 m. sausio 1 d.;

b)

pirmą kartą už neteisėtai apsodintus plotus įsigaliojus šiam reglamentui – apsodinimo dieną.

Bauda pakartotinai skiriama kas 12 mėnesių, skaičiuojant nuo minėtų datų ir atsižvelgiant į šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus, kol bus įvykdytas įsipareigojimas išnaikinti vynmedžius.

3.   Valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje minimą baudą už įsipareigojimo išnaikinti vynmedžius nesilaikymą pirmą kartą skiria 2010 m. liepos 1 d. ir vėliau kas 12 mėnesių, kol bus patenkinti šio straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai.

4.   Šiame straipsnyje nurodytų ir sumokėtų baudų sumas pasilieka atitinkama valstybė narė.

56 straipsnis

Baudos, skiriamos už draudimo išleisti produktus į apyvartą nesilaikymą

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 87 straipsnio 2 dalyje minimos baudos nustatomos siekiant imtis tinkamų sankcijų prieš atitinkamų nuostatų pažeidėjus.

2.   1 dalyje minimos baudos skiriamos, jei atitinkamas gamintojas, kurio turimo vynuogyno plotas viršija 0,1 ha, kiekvienu konkrečiu atveju:

a)

nepateikia distiliavimo sutarties iki 57 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto termino arba šios sutartys neapima visos atitinkamos produkcijos, nurodytos derliaus ar gamybos deklaracijoje; arba

b)

nepraneša kompetentingai institucijai apie savo planus nuimti neprinokusių vynuogių derlių iki 57 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje nustatyto termino arba neprinokusių vynuogių derlių nuima nepatenkinamai.

3.   Valstybės narės skiria 1 dalies minimas baudas:

a)

jei nepateikta distiliavimo sutartis – praėjus mėnesiui nuo 57 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nustatyto termino,

b)

jei nesilaikoma neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo taisyklių – atitinkamų kalendorinių metų rugsėjo 1 d.

4.   Šiame straipsnyje nurodytų ir sumokėtų baudų sumas pasilieka atitinkama valstybė narė.

57 straipsnis

Neišleidimas į apyvartą arba distiliavimas

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 87 straipsnio 1 dalį vynuogės arba iš vynuogių pagaminti produktai gali turėti tik vieną iš toliau nurodytų paskirčių:

a)

distiliavimas tik gamintojo sąskaita;

b)

neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 12 straipsnio 1 dalyje, atitinkamo gamintojo sąskaita;

c)

suvartojimas gamintojo šeimoje; tai leistina tik jei gamintojo turimo vynuogyno plotas neviršija 0,1 ha.

Pirmosios pastraipos a punkte numatyto distiliavimo atveju:

gamintojai pateikia distiliavimo sutartį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 479/2008 87 straipsnio 1 dalyje, iki vyno metų, kuriais pagaminti atitinkami produktai, pabaigos;

produktams, pagamintiems iki vynuogyno įteisinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 1 dalį, taikomas distiliavimo įpareigojimas.

Jei nuimamas neprinokusių vynuogių derlius, kaip numatyta pirmosios pastraipos b punkte, gamintojai apie ketinimą nuimti neprinokusių vynuogių derlių iš anksto praneša kompetentingai institucijai iki termino, valstybių narių nustatyto pagal 12 straipsnio 1 dalies b punktą. Valstybės narės kontroliuoja neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimą pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punktą.

2.   Nepažeisdamos 1 dalies ir siekdamos palengvinti kontrolę, valstybės narės gali numatyti, kad gamintojai privalo iki valstybių narių pagal 12 straipsnio 1 dalies b punktą nustatyto termino pranešti valstybės narės kompetentingai institucijai, kuria iš galimybių, išvardytų 1 dalies pirmosios pastraipos a–c punktuose, jie ketina pasinaudoti.

Valstybės narės taip pat gali apriboti gamintojų laisvę rinktis, palikdamos tik vieną ar dvi galimybes iš tų, kurios išvardytos 1 dalies pirmosios pastraipos a–c punktuose.

3.   Jei atitinkamas gamintojas turi vynuogynų, kuriuose užaugintų vynuogių produktus leidžiama parduoti, kompetentingos institucijos privalo užtikrinti, kad iš neteisėtai apsodintų plotų gauti produktai nepatektų tarp tokių kitų vynuogynų produktų, kurie skirti parduoti.

58 straipsnis

Pranešimai

1.   Valstybės narės, remdamosi XIII priedo 1 lentelėje nustatyta forma, iki kiekvienų metų kovo 1 d. Komisijai praneša apie plotus, už kuriuos sumokėtos baudos, ir faktines šių baudų sumas. Jos taip pat praneša Komisijai apie savo teisės aktus, taikomus šioms baudoms.

2.   Jei atitinkamose šio reglamento XIII priedo lentelėse nenurodyta kitaip, Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 4 dalyje, 86 straipsnio 5 dalyje ir 87 straipsnio 3 dalyje minimi pranešimai teikiami už praėjusius vyno metus.

Kai Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 4 dalyje ir 86 straipsnio 5 dalyje nurodyti pranešimai teikiami pirmą kartą (ne vėliau kaip iki 2009 m. kovo 1 d.), atitinkamose lentelėse reikia pateikti šiuos duomenis:

a)

jei žinoma, duomenis apie visus po 1998 m. rugpjūčio 31 d. neteisėtai apsodintus vynmedžių plotus, kurie buvo nustatyti nuo minėtos datos iki 2007–2008 m. vyno metų pabaigos ir neišnaikinti iki 2008 m. liepos 31 d.;

b)

duomenis apie visus iki 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintus plotus, dėl kurių gamintojų pateiktus prašymus įteisinti šiuos plotus pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 3 straipsnio 2 dalį valstybė narė priėmė arba atmetė nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d.; šie duomenys pateikiami šio reglamento XIII priedo 4 lentelėje; Komisija pasilieka teisę reikalauti informacijos apie atitinkamus neteisėtai apsodintus plotus remdamasi anksčiau galiojusiais, tačiau neįvykdytais pranešimo įsipareigojimais pagal Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 2 straipsnio 7 dalį.

Pranešimui, nurodytam antros pastraipos a punkte, naudojama šio reglamento XIII priedo 2 lentelė.

Pranešimui, nurodytam antros pastraipos b punkte, naudojama šio reglamento XIII priedo 4 lentelė.

Vėlesni metiniai pranešimai teikiami remiantis šio reglamento XIII priedo 3, 5, 6 ir 7 lentelėse nustatyta forma.

3.   Valstybės narės gali savarankiškai nuspręsti, ar į 1 ir 2 dalyse nurodytus pranešimus reikia įtraukti duomenis apie atskirus regionus.

59 straipsnis

Valstybėms narėms skiriami sumažinimai

Jei valstybės narės iki nustatytų terminų nepateikia kurių nors iš 58 straipsnyje minimų lentelių (išskyrus 2 lentelę), teisingai užpildytų naudojant šio reglamento XIII priede nustatytą formą ir pateikiant informaciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 4 dalyje, 86 straipsnio 5 dalyje ir 87 straipsnio 3 dalyje, tai asignavimai atitinkamų valstybių narių paramos priemonėms, minimoms Reglamento (EB) Nr. 479/2008 7 straipsnyje, gali būti sumažinti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 89 straipsnio a punkte. Komisija, atsižvelgdama į įsipareigojimo nevykdymo mastą, gali nuspręsti, kad už kiekvieną mėnesį, kurį vėluojama pateikti pranešimą, atitinkamai valstybei narei nesuteikiama iki 1 % bendrų jos paramos priemonėms skirtų asignavimų, skaičiuojant nuo pradžios kitų vyno metų po tų, kuriais reikėjo pateikti atitinkamą pranešimą.

II   SKYRIUS

Sodinimo teisių taikymo tvarka pereinamuoju laikotarpiu

60 straipsnis

Naujos sodinimo teisės

1.   Suteikdamos naujas sodinimo teises plotuose, skirtuose naujam apsodinimui pagal žemės stambinimo ar privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų priemones, priimtas pagal nacionalinės teisės aktus, valstybės narės, kad šios teisės nebus suteikiamos didesniam pagal gaunamą derlių plotui negu 105 % vynmedžių ploto, kuriame buvo taikomos žemės stambinimo ar privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų priemonės.

2.   Kai valstybės narės suteikia naujas sodinimo teises eksperimentams skirtuose plotuose, šių eksperimentų vykdymo laikotarpiu draudžiama prekiauti produktais, pagamintais iš tokiuose plotuose užaugintų vynuogių.

3.   Kai valstybės narės suteikia naujas sodinimo teises skiepų daigynams skirtuose plotuose, šių skiepų daigynų auginimo laikotarpiu juose augančių vynmedžių vynuogės neskinamos arba nuskintos sunaikinamos.

4.   Pagal 2 ir 3 dalis suteiktos naujos sodinimo teisės atitinkamai galioja tik eksperimentų vykdymo laikotarpiu arba skiepų daigynų auginimo laikotarpiu.

Pasibaigus pirmojoje pastraipoje nurodytam laikotarpiui:

a)

gamintojas pasinaudoja atsodinimo teisėmis arba sodinimo teisėmis, suteiktomis iš rezervo siekiant leisti atitinkamame plote gaminti vyną, kuriuo bus prekiaujama; arba

b)

tokiuose plotuose pasodinti vynmedžiai išnaikinami; šio išnaikinimo išlaidas padengia atitinkamas gamintojas; iki išnaikinimo tokiame plote išaugintų vynuogių produktus galima išleisti į apyvartą tik distiliavimui gamintojo sąskaita; šių produktų negalima naudoti alkoholiui, kuriame faktinė alkoholio koncentracija yra 80 tūrio proc. arba mažesnė.

5.   Iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. eksperimentams ar skiepų daigynams skirtos naujos sodinimo teisės ir visos naudojimosi tokiomis teisėmis arba plotais, apsodintais naudojantis šiomis teisėmis, sąlygos atitinkamai taikomos visą eksperimentų vykdymo arba skiepų daigynų auginimo laikotarpį. Pasibaigus eksperimentų vykdymo arba skiepų daigynų auginimo laikotarpiui, tuose plotuose atitinkamai taikomos 4 dalies antroje pastraipoje nustatytos taisyklės.

6.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 91 straipsnio 1 dalies d punkte numatytu atveju valstybė narė, siekdama nenustatyti per didelės administracinės naštos, gali, užuot suteikusi naujas sodinimo teises, netaikyti reikalavimo išnaikinti vynmedžius pagal to paties reglamento 85 straipsnio 1 dalį tuose plotuose, iš kurių derliaus pagaminti vyno ar vynuogių produktai skirti tik paties vynuogių augintojo šeimai suvartoti. Valstybės narės gali tai daryti tik jei:

a)

bet kurio augintojo atitinkamas plotas nėra didesnis už didžiausią tos valstybės narės nustatytą plotą, kuris visais atvejais neviršija 0,1 ha; ir

b)

atitinkamas vynuogių augintojas nesiverčia komercine vyno gamyba.

7.   Prekyba vyno arba vynuogių produktais, pagamintais iš 6 dalyje nurodytuose plotuose užaugintų vynuogių, uždraudžiama. Valstybės narės taiko tinkamą šio draudimo laikymosi stebėsenos sistemą. Nustačius šio draudimo pažeidimą, skiriamos valstybės narės numatytos atitinkamos baudos ir taikomas 4 dalies antros pastraipos b punktas. Valstybės narės registruoja visus atvejus, kai taikomos šios dalies nuostatos.

61 straipsnis

Su naujomis sodinimo teisėmis susiję valstybių narių registravimo ir pranešimo įsipareigojimai

Valstybės narės registruoja visus atvejus, kai suteikiamos naujos sodinimo teisės pagal 60 straipsnį.

Valstybės narės praneša Komisijai toliau nurodytą kiekvienų vyno metų informaciją:

a)

bendrą plotą, kuriame suteiktos naujos sodinimo teisės pagal 60 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatas; ir

b)

bendrą plotą, kuriame suteiktos naujos sodinimo teisės pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 91 straipsnio 1 dalį, tačiau kai valstybė narė pasinaudoja šio reglamento 60 straipsnio 6 dalyje numatyta leidžiančia nukrypti nuostata, ji praneša vykdytos stebėsenos rezultatais pagrįstą apytikrį atitinkamą bendrą plotą.

Šis pranešimas teikiamas remiantis XIII priedo 8 lentelėje nustatyta forma. Valstybės narės gali savarankiškai nuspręsti, ar reikia įtraukti duomenis apie atskirus regionus. Pranešimas apie praėjusius vyno metus nusiunčiamas Komisijai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 1 d.

62 straipsnis

Vynmedžių išnaikinimas nesuteikiant atsodinimo teisės

Kai tam tikras vynmedžių plotas išnaikinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 24 straipsnio 4 dalį, 85 straipsnio 1 dalį ar 86 straipsnio 4 dalį arba pagal šio reglamento 60 straipsnio 4 dalies antrosios pastraipos b punktą, atsodinimo teisės nesuteikiamos. Atsodinimo teisės nesuteikiamos ir tada, kai išnaikinami:

a)

vynmedžių plotai įgyvendinant žemės stambinimo arba privalomo pirkimo dėl viešųjų interesų priemones, jei pagal šio reglamento 60 straipsnio 1 dalį tuose plotuose suteikiamos naujos sodinimo teisės;

b)

plotai, skirti vynuogių auginimo eksperimentams (šių eksperimentų vykdymo laikotarpiu);

c)

plotai, skirti skiepų daigynams (šių skiepų daigynų auginimo laikotarpiu);

d)

plotai, kurių derlius skirtas tik paties vynuogių augintojo šeimai suvartoti; arba

e)

plotai, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 92 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą suteikta vynmedžių išnaikinimo priemoka.

63 straipsnis

Išankstinės atsodinimo teisės

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 92 straipsnio 2 dalį valstybės narės gali suteikti atsodinimo teises gamintojams, kurie įsipareigoja išnaikinti tam tikrą vynmedžių plotą iki pabaigos trečiųjų vyno metų po tų, kuriais buvo apsodintas atitinkamas plotas. Tai leidžiama tik jei gamintojas gali įrodyti, kad jis neturi arba turi nepakankamai sodinimo teisių visam atitinkamam plotui apsodinti vynmedžiais. Valstybė narė neskiria vienam gamintojui daugiau teisių nei reikia visam atitinkamam plotui apsodinti vynmedžiais, atsižvelgiant į visas gamintojo jau turimas teises. Gamintojas nurodo konkretų vynmedžių plotą, kuris bus išnaikintas.

2.   Prisiimdamas 1 dalyje minimą įsipareigojimą gamintojas pateikia užstatą. Įsipareigojimas išnaikinti atitinkamą vynmedžių plotą yra „pagrindinis reikalavimas“, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje. Užstato sumą remdamasi objektyviais kriterijais nustato atitinkama valstybė narė. Nustatoma proporcingo dydžio ir pakankama užstato suma, kad atgrasytų gamintojus nuo įsipareigojimo nevykdymo.

3.   Kol bus įvykdytas įsipareigojimas išnaikinti vynmedžius, valstybės narės užtikrina, kad bet kuriais konkrečiais vyno metais vynmedžių plote, kuris turi būti išnaikintas, ir naujai apsodintame plote vienu metu nevyktų komercinė vyno gamyba, ir nustato, kad iš abiejuose plotuose užaugintų vynuogių pagaminti produktai gali būti išleidžiami į apyvartą tik distiliuoti gamintojo sąskaita. Šių produktų negalima naudoti alkoholiui, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra 80 tūrio proc. arba mažesnė, gaminti.

4.   Jei įsipareigojimas išnaikinti vynmedžių plotą neįvykdomas iki nustatyto termino, atitinkamas neišnaikintas vynmedžių plotas laikomas apsodintu pažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 479/2008 90 straipsnio 1 dalyje nustatytą sodinimo apribojimą.

5.   Valstybės narės vykdo atitinkamų vynmedžių plotų apsodinimo ir išnaikinimo stebėseną.

6.   Valstybės narės registruoja visus atvejus, kuriems taikomos šio straipsnio 1–5 dalys.

64 straipsnis

Sodinimo atsodinimo teisių perleidimas

1.   Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 92 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą valstybės narės gali taikyti lygiavertį sumažinimo koeficientą, jei atsodinimo teisės perleidžiamos kitoms valdoms.

2.   Valstybės narės registruoja visus atsodinimo teisių perdavimo kitai valdai atvejus.

65 straipsnis

Sodinimo teisių rezervai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad dėl teisių perdavimo per nacionalinį rezervą ir (arba) regionų rezervus nedidėtų bendras gamybos potencialas jų teritorijose. Prireikus valstybės narės gali taikyti sumažinimo koeficientą.

2.   Valstybė narė praneša Komisijai apie sodinimo teisių nacionalinio ir (arba) regionų rezervų sukūrimą arba apie sprendimą nebeįgyvendinti rezervų sistemos.

3.   Kai valstybė narė nusprendžia neįgyvendinti rezervų sistemos, ji pateikia Komisijai įrodymus, kad visoje jos teritorijoje taikoma veiksminga sodinimo teisių valdymo sistema.

4.   Valstybės narės registruoja visus atvejus, kai sodinimo teisės suteikiamos iš rezervų, kai sodinimo teisės perkeliamos į kitus rezervus ir kai rezervams priskiriamos naujos sodinimo teisės. Taip pat registruojamos visos įmokos, sumokėtos už teisių priskyrimą rezervui arba už teisių suteikimą iš rezervo.

5.   Valstybės narės XIII priedo 9 lentelėje nustatyta forma praneša Komisijai kiekvienų vyno metų duomenis:

a)

apie rezervams priskirtas sodinimo teises;

b)

apie sodinimo teises, suteiktas iš rezervo sumokėjus įmoką arba nemokamai.

66 straipsnis

Sodinimo teisių sistemos priežiūra

Valstybės narės, kurios nori po 2015 m. gruodžio 31 d. palikti galioti draudimą sodinti savo teritorijose ar jų dalyse, kaip apibūdinta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 90 straipsnio 1 dalyje, pasinaudodamos to paties reglamento 90 straipsnio 6 dalyje numatyta galimybe praneša Komisijai apie savo atitinkamą ketinimą iki 2015 m. kovo 1 d.

III   SKYRIUS

Vynmedžių išnaikinimo schema

67 straipsnis

Atitiktis reikalavimams

1.   Vynmedžių išnaikinimo priemoka gali būti skiriama tik jei pateikiami įrodymai, kad atitinkamas vynuogyno plotas yra tinkamai prižiūrimas. Nepažeidžiant šio reglamento 81 straipsnio 3 dalyje nustatytos kontrolės, šiuo tikslu privaloma pateikti derliaus deklaraciją pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2001 (19) 2 straipsnį už bent dvejus vyno metus iki Reglamento (EB) Nr. 479/2008 įsigaliojimo ir trejus vyno metus iki atitinkamo vynmedžių ploto išnaikinimo.

2.   Nepaisydamos 1 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad gamintojai, kurie neprivalo teikti derliaus deklaracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 2 straipsnio 2 dalies c punktą arba 3 dalį, kaip savo vynuogių auginimo veiklos įrodymą gali pasitelkti to paties reglamento 2 straipsnio 2 dalies c punkte minimą deklaraciją arba 4 straipsnio 1 dalyje minimą gamybos deklaraciją.

Jei dėl pagrįstų priežasčių neturima nei derliaus deklaracijos, nei Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 2 straipsnio 2 dalies c punkte ar 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos deklaracijos, valstybės narės gali numatyti kitokio pobūdžio įrodymus, kad atitinkamas vynuogynas buvo tinkamai prižiūrimas. Valstybės narės nuodugniai patikrina šių alternatyvių įrodymų patikimumą.

3.   Prieš patvirtindamos mokėjimo paraišką valstybės narės įsitikina, kad tenkinami atitikties kriterijai pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 100 straipsnio a, b, d, e ir f punktus.

68 straipsnis

Išimčių pagrindimas

1.   Neatitinkančiais reikalavimų pagal vynmedžių išnaikinimo schemą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 4 dalyje, gali būti paskelbti šie plotai, esantys kalnuose ir stačiuose šlaituose:

a)

kalnuoti plotai, esantys 500 m ar didesniame aukštyje, išskyrus aukštutines lygumas,

b)

plotai, kurių nuolydis yra ne mažesnis kaip 25 %,

c)

plotai su terasomis.

2.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 8 dalyje nurodytame šio reglamento XIV priede nustatytos formos pranešime pateikiami preliminarūs duomenys apie tokių plotų dydį.

69 straipsnis

Priemokos dydis

1.   Neapribojant nacionalinės pagalbos, kuri gali būti suteikta pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 106 straipsnį, minėto reglamento 101 straipsnyje numatytos priemokos lygis nustatomas šio reglamento XV priede.

2.   Ankstesnis derlius, minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 101 straipsnio 2 dalyje, nustatomas remiantis vidutiniu valdos derliumi arba, jei žinoma, vidutiniu sklypo derliumi ar vidutiniu tam tikros vyno kategorijos derliumi atitinkamoje valdoje, už kurią prašoma skirti vynmedžių išnaikinimo priemoką. Vidutinis derlius apskaičiuojamas remiantis vidutiniu derliumi per penkerius metus nuo 2003–2004 iki 2007–2008 vyno metų, išskyrus didžiausio ir mažiausio derliaus metus.

Nukrypstant nuo pirmosios pastraipos nuostatų:

a)

į Bendriją 2004 m. arba 2007 m. įstojusios valstybės narės, kurios nuo 2003–2004 iki 2007–2008 vyno metų netaikė derliaus deklaracijų sistemos, ankstesnį derlių apskaičiuoja pagal vidutinį metinį derlių nuo 2005–2006 iki 2007–2008 vyno metų;

b)

gamintojas, kurio gamybą referenciniu laikotarpiu ne trumpiau kaip vienerius metus neigiamai veikė tuo pačiu referenciniu laikotarpiu susidariusios force majeure ar išimtinės aplinkybės, gali prašyti nustatyti ankstesnį derlių pagal vidutinį derlių tais laikotarpio, minimo pirmojoje pastraipoje arba, kai tinka, pastarosios pastraipos a punkte, vyno metais, kuriems neturėjo poveikio force majeure arba išimtinės aplinkybės.

3.   Vidutinis derlius nustatomas remiantis derliaus deklaracijomis.

Nepaisydamos pirmosios pastraipos, valstybės narės gali numatyti, kad gamintojai, kurie neprivalo teikti derliaus deklaracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 2 straipsnio 2 dalies c punktą arba 3 dalį, kaip savo vynuogių auginimo veiklos įrodymą gali pasitelkti to paties reglamento 2 straipsnio 2 dalies c punkte minimą deklaraciją arba 4 straipsnio 1 dalyje minimą gamybos deklaraciją.

Valstybės narės gali numatyti, kad jei kooperatyvų ar kitų grupių, kurioms priklauso ar su kuriomis yra susiję gamintojai, nariai neturi deklaracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 2 straipsnio 2 dalies c punktą, galima atsižvelgti į vidutinį kooperatyvo arba grupės derlių, jeigu kooperatyvas ar grupė patvirtina, kad atitinkamas gamintojas iš tiesų pristatė vynuoges tais metais. Šiuo atveju atsižvelgiama, jei tai žinoma, į vidutinį derlių pagal konkrečią vyno kategoriją tame kooperatyve arba grupėje, kuriems prašoma skirti vynmedžių išnaikinimo priemoką.

Valstybės narės gali numatyti, kad tais atvejais, kai dėl pagrįstų priežasčių valstybės narės negali patikrinti nei derliaus deklaracijos, nei Reglamento (EB) Nr. 1282/2001 2 straipsnio 2 dalies c punkte ar 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos deklaracijos, išskyrus antrojoje ir trečiojoje pastraipose minimas deklaracijas, ankstesniu derliumi laikomas vidutinis derlius atitinkamame regione.

Valstybės narės atlieka šių deklaracijų ir alternatyvių šaltinių, naudojamų ankstesniam derliui, apie kurį pranešama pagal šį straipsnį, nustatyti, išsamų patikimumo patikrinimą.

4.   Priemoka skiriama už apsodintą plotą, apibrėžtą pagal 75 straipsnį.

70 straipsnis

Paraiškų teikimo procedūra

1.   Valstybės narės nustato paraiškų teikimo procedūrą, kurioje visų pirma numatoma:

a)

informacija, kurią privaloma pateikti kartu su paraiška;

b)

vėlesnis pranešimas atitinkamam gamintojui apie jam skiriamą priemoką;

c)

data, iki kurios privaloma išnaikinti vynmedžius.

2.   Valstybės narės patikrina paraiškų pagrįstumą. Šiuo tikslu jos gali numatyti, kad atitinkamas gamintojas, pateikdamas paraišką, turi prisiimti rašytinį įsipareigojimą. Valstybės narės gali numatyti, kad gamintojas, atsiėmęs paraišką be tinkamai pagrįstos priežasties, padengia su paraiškos tvarkymu susijusias išlaidas.

71 straipsnis

Bendrosios priimamų paraiškų procentinės dalies taikymo procedūra

1.   Valstybės narės, priimdamos tam tikrą procentinę dalį paraiškų, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 4 dalyje, kiekvienais atitinkamais metais atlieka šią procedūrą:

a)

valstybė narė, atsižvelgdama į jai skirtas biudžeto lėšas, priima visas paraiškas, kuriose numatyta išnaikinti visą vieno gamintojo vynuogyną, netaikydama jokio sumažinimo šių gamintojų paraiškose prašomoms sumoms; jei valstybei narei skirtų biudžeto lėšų nepakanka visoms šioms paraiškoms patenkinti, valstybė narė paskirsto turimas lėšas vadovaudamasi nacionalinėse taisyklėse nustatytais objektyviais nediskriminaciniais kriterijais;

b)

valstybė narė, iš jai skirtų biudžeto lėšų atėmusi sumas, minimas šios dalies a punkte, ir atsižvelgdama į likusias lėšas, priima visas ne mažesnio nei 55 metų pareiškėjų paraiškas, jei valstybė narė tai yra numačiusi pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 5 dalies b punkto ii papunktį, netaikydama jokio sumažinimo šių gamintojų paraiškose prašomoms sumoms; jei valstybei narei skirtų biudžeto lėšų nepakanka visoms šioms paraiškoms patenkinti, valstybė narė turimas lėšas paskirsto vadovaudamasi nacionalinėse taisyklėse nustatytais objektyviais nediskriminaciniais kriterijais;

c)

valstybė narė, iš turimų biudžeto lėšų atėmusi a ir b punktuose minimas sumas, likusį biudžetą paskirsto vadovaudamasi nacionalinėse taisyklėse nustatytais objektyviais nediskriminaciniais kriterijais.

2.   Valstybės narės, siekdamos netaikyti jokio sumažinimo sumoms, kurių prašoma reikalavimus atitinkančiose paraiškose, nustato objektyvius nediskriminacinius kriterijus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 5 dalies b punkte. Valstybės narės iki kiekvienų metų spalio 15 d. praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytus kriterijus, užpildydamos šio reglamento XIII priedo 10 lentelę.

72 straipsnis

Priemokos mokėjimas

Vynmedžių išnaikinimo priemoka mokama įsitikinus, kad atitinkamas vynmedžių plotas tikrai išnaikintas, ne vėliau kaip iki tų metų, kuriais valstybė narė priėmė paraišką pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 5 dalį, spalio 15 d.

73 straipsnis

Pranešimai

1.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse minimi pranešimai pateikiami remiantis šio reglamento XIII priedo 10–12 lentelėse nustatyta forma. Valstybės narės gali savarankiškai nuspręsti, ar į šias lenteles reikia įtraukti duomenis apie atskirus regionus.

2.   Valstybės narės, suteikusios nacionalinę pagalbą vynmedžių išnaikinimui, pateikia šią informaciją 1 dalyje minimose lentelėse.

3.   Valstybė narė, nusprendusi pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 1 dalį atmesti vėlesnes paraiškas, apie šį sprendimą praneša Komisijai.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie taikomas priemones, kuriomis siekiama laikytis Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 9 dalies nuostatos. Šis pranešimas teikiamas remiantis šio reglamento XIII priedo 12 lentelėje nustatyta forma.

5.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. pateikia Komisijai vynmedžių išnaikinimo schemos kontrolės, vykdytos praėjusiais finansiniais metais, rezultatų metinę ataskaitą. Ši ataskaita teikiama XIII priedo 13 lentelėje nustatyta forma.

IV   SKYRIUS

Apsodinto ploto inventorizacija ir matavimas

74 straipsnis

Sąrašas

Duomenys, pateikiami sąraše pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 109 straipsnį, yra praėjusių vyno metų liepos 31 d. duomenys.

Jie apima šio reglamento XIII priedo 14–16 lentelėse nurodytą informaciją. Valstybės narės gali savarankiškai nuspręsti, ar į šias lenteles reikia įtraukti duomenis apie atskirus regionus.

75 straipsnis

Apsodintas plotas

1.   Taikant vynuogynų restruktūrizavimo bei konversijos, neprinokusių vynuogių nuėmimo ir vynmedžio išnaikinimo priemones, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose, vynmedžiais apsodinto ploto ribos nustatomos pagal vynmedžių užimamo sklypo išorinį perimetrą, įskaitant apsauginę juostą, kurios plotis lygus pusei atstumo tarp vynmedžių eilių. Apsodintas plotas nustatomas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 (20) 30 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

2.   Jei Reglamento (EB) Nr. 479/2008 101 straipsnio 2 dalyje nurodytas ankstesnis derlius nustatomas pagal plotą, kuris neatitinka šio straipsnio 1 dalyje pateiktos apibrėžties, valstybės narės gali perskaičiuoti derlių, konkrečios valdos, žemės sklypo ar vyno kategorijos produkciją padalydamos iš vynmedžiais apsodinto ploto, kuriame pagaminamas tam tikras vyno kiekis, kaip apibrėžta 1 dalyje.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

KONTROLĖ VYNO SEKTORIUJE

I   SKYRIUS

Kontrolės principai

76 straipsnis

Patikrinimai

Nepažeisdamos šio reglamento ir kitų Bendrijos teisės aktų specialiųjų nuostatų, valstybės narės atlieka būtinus patikrinimus ir imasi priemonių tinkamam Reglamento (EB) Nr. 479/2008 ir šio reglamento taikymui užtikrinti. Šie patikrinimai ir priemonės turi būti veiksmingi, proporcingi ir atgrasantys, kad būtų tinkamai apsaugoti Bendrijų finansiniai interesai.

Valstybės narės visų pirma užtikrina, kad:

a)

būtų įmanoma patikrinti visus atitikties reikalavimams kriterijus, nustatytus Bendrijos ar nacionalinės teisės aktuose arba nacionalinėje sistemoje;

b)

už patikrinimus atsakingoms kompetentingoms institucijoms pakaktų kvalifikuotų ir patyrusių darbuotojų veiksmingiems patikrinimams atlikti;

c)

atliekamais patikrinimais būtų apsisaugoma nuo neteisėto dvigubo priemonių finansavimo pagal šį reglamentą ir pagal kitas Bendrijos ar nacionalines paramos schemas;

d)

taikomi patikrinimai ir priemonės atitiktų paramos priemonės pobūdį. Valstybės narės nustato tikrinimo metodus bei priemones ir nustato tikrinamus subjektus;

e)

kontrolė būtų vykdoma sistemingai arba atrankos būdu. Jei kontrolė vykdoma atrankos būdu, valstybės narės užtikrina, kad patikrinimai, atsižvelgiant į jų skaičių, pobūdį ir dažnumą, apimtų visą valstybės narės teritoriją ir, kai taikoma, atitiktų parduodamų arba laikomų parduoti vyno sektoriaus produktų kiekį;

f)

veiksmai, kuriems skiriamas Bendrijos finansavimas, būtų iš tiesų vykdomi ir atitiktų Bendrijos teisės aktus.

77 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Patikrinimai apima administracinius patikrinimus ir, kai tinka, patikrinimus vietoje.

2.   Administraciniai patikrinimai atliekami sistemingai ir apima kryžminius patikrinimus su inter alia integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, nustatytos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II antraštinės dalies 4 skyriuje, duomenimis.

3.   Išskyrus atvejus, kai Reglamente (EB) Nr. 479/2008 arba šiame reglamente numatyta atlikti sistemingus patikrinimus vietoje, kompetentingos institucijos atlieka atitinkamos paramos gavėjų ir (arba) gamintojų procentinės dalies patikrinimus vietoje, remdamasi rizikos analize, atlikta pagal šio reglamento 79 straipsnį.

4.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 16, 17, 18 ir 19 straipsniuose numatytų priemonių atvejais imties dydis turi būti ne mažiau kaip 5 % pagalbos paraiškų. Ši imtis taip pat turi atitikti mažiausiai 5 % bendros teikiamos pagalbos sumos.

5.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 15 straipsnyje numatytų priemonių atveju Reglamento (EB) Nr. 1975/2006 (21) 26, 27 ir 28 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

6.   Šiame straipsnyje numatytiems patikrinimams vietoje taikomos Reglamento (EB) Nr. 796/2004 26 straipsnio 3 ir 4 dalys.

7.   Visais tinkamais atvejais valstybės narės naudojasi integruota administravimo ir kontrolės sistema (IAKS).

78 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Patikrinimai vietoje atliekami iš anksto nepranešus. Tačiau, jei tai nekenkia patikrinimo tikslui, apie patikrinimą gali būti pranešama iš anksto tik griežtai nustatytais atvejais, kai tai yra būtina. Išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus arba taikant tas priemones, kurioms numatyti sistemingi patikrinimai vietoje, toks išankstinis pranešimas negali būti pateiktas anksčiau kaip prieš 48 valandas iki patikrinimo.

2.   Kai tinka, šiame reglamente nustatyti patikrinimai vietoje atliekami kartu su bet kuriais kitais Bendrijos teisės aktuose nustatytais patikrinimais.

3.   Jei paramos gavėjai ar jų atstovai neleidžia atlikti patikrinimo vietoje, atitinkama pagalbos paraiška arba paraiškos atmetamos.

79 straipsnis

Kontrolinės imties atranka

1.   Kontrolines imtis patikrinimams vietoje pagal šį reglamentą atrenka kompetentinga institucija, remdamasi rizikos analize ir, kai kontrolė konkrečiai susijusi su Bendrijos finansavimu, pateiktų pagalbos paraiškų reprezentatyvumu. Rizikos analizės veiksmingumas vertinamas ir susiję duomenys atnaujinami kiekvienais metais:

a)

nustatant kiekvieno rizikos veiksnio tinkamumą;

b)

palyginant rizika pagrįstos ir antrojoje pastraipoje minimos atsitiktine tvarka atrinktos imčių rezultatus;

c)

atsižvelgiant į konkrečią padėtį valstybėje narėje.

Reprezentatyvumui užtikrinti valstybės narės atsitiktinės atrankos būdu atrenka 20–25 % iš mažiausio paramos gavėjų ir (arba) gamintojų, kurie turi būti tikrinami vietoje, skaičiaus.

2.   Kompetentinga institucija saugo informaciją apie priežastis, dėl kurių ji pasirinko vietoje tikrinti konkrečius paramos gavėjus ir (arba) gamintojus. Patikrinimą vietoje atliekantis inspektorius informuojamas apie šias priežastis iki patikrinimo pradžios.

80 straipsnis

Kontrolės ataskaita

1.   Atlikus kiekvieną patikrinimą vietoje parengiama kontrolės ataskaita, iš kurios galima sužinoti išsamią informaciją apie atliktą patikrinimą.

Ataskaitoje pateikiami visų pirma šie Bendrijos finansavimo kontrolės duomenys:

a)

patikrintos pagalbos schemos ir paraiškos;

b)

dalyvavę asmenys;

c)

kai taikoma – patikrinti žemės ūkio paskirties sklypai, išmatuoti žemės ūkio paskirties sklypai, kiekvieno išmatuoto sklypo matavimų rezultatai ir taikyti matavimo metodai;

d)

vynmedžių išnaikinimo schemos atveju – patvirtinimas, kad atitinkamas plotas buvo tinkamai tvarkomas;

e)

patikrinti kiekiai ir jų tikrinimo rezultatai;

f)

ar paramos gavėjui arba gamintojui buvo iš anksto pranešta apie patikrinimą ir, jei taip, tai prieš kiek laiko;

g)

bet kokios tolesnės kontrolės priemonės.

2.   Nustačius neatitikimą tarp paraiškoje pateiktos informacijos ir tikrosios padėties, nustatytos atlikus patikrinimą vietoje arba nuotolinio stebėjimo būdu, gamintojui pateikiama kontrolės ataskaitos kopija ir suteikiama galimybė ją pasirašyti prieš tai, kai kompetentinga institucija, remdamasi gautais duomenimis, nusprendžia atitinkamai sumažinti paramą arba jos neskirti.

81 straipsnis

Su gamybos potencialu susijusi kontrolė

1.   Tikrindamos atitiktį nuostatoms dėl gamybos potencialo, nustatytoms Reglamento (EB) Nr. 479/2008 V antraštinėje dalyje, įskaitant draudimą apsodinti naujus plotus, nustatytą to paties reglamento 90 straipsnio 1 dalyje, valstybės narės naudojasi vynuogynų registru.

2.   Suteikiant atsodinimo teises, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 92 straipsnyje, plotai sistemingai tikrinami prieš vynmedžių išnaikinimą ir po jo. Tikrinami tie plotai, kuriuose suteikiama atsodinimo teisė.

Vykdant kontrolę prieš vynmedžių išnaikinimą patikrinama, ar iš tiesų yra atitinkamas vynuogynas.

Ši kontrolė vykdoma kaip klasikinis patikrinimas vietoje. Tačiau, jei valstybė narė naudojasi patikimu ir atnaujinamu kompiuteriniu vynuogynų registru, siekiant patikrinti administracinės kontrolės sistemos patikimumą, šią kontrolę galima vykdyti administracinėmis priemonėmis, o privalomus patikrinimus vietoje prieš vynmedžių išnaikinimą galima apriboti iki 5 % visų paraiškų (kiekvienais metais). Jei atliekant patikrinimus vietoje nustatoma didelių pažeidimų ar neatitikimų konkrečiame regione arba jo dalyje, į tai atsižvelgdama kompetentinga institucija padidina patikrinimų vietoje atitinkamais metais ir kitais metais skaičių.

3.   Plotai, už kuriuos skiriama vynmedžių išnaikinimo priemoka, sistemingai tikrinami prieš vynmedžių išnaikinimą ir po jo. Tikrinami tie plotai, dėl kurių buvo pateikta pagalbos paraiška.

Vykdant kontrolę prieš vynmedžių išnaikinimą patikrinama, ar atitinkamas vynuogynas iš tiesų egzistuoja, taip pat atliekamas pagal 75 straipsnį nustatyto apsodinto ploto patikrinimas ir patikrinama, ar atitinkamas plotas yra tinkamai prižiūrimas.

Ši kontrolė vykdoma kaip klasikinis patikrinimas vietoje. Tačiau, jei valstybė narė naudojasi grafine priemone, leidžiančia išmatuoti sklypą pagal 75 straipsnį kompiuteriniame vynuogynų registre, ir turi patikimą naujausią informaciją apie tinkamą sklypo priežiūrą, kontrolę galima vykdyti administracinėmis priemonėmis, o privalomus patikrinimus vietoje prieš vynmedžių išnaikinimą apriboti iki 5 % visų paraiškų, siekiant patikrinti administracinės kontrolės sistemos patikimumą. Jei atliekant patikrinimus vietoje nustatoma didelių pažeidimų ar neatitikimų konkrečiame regione arba jo dalyje, į tai atsižvelgdama kompetentinga institucija padidina patikrinimų vietoje atitinkamais metais skaičių.

4.   Tikrinant, ar iš tiesų išnaikintas reikiamas vynmedžių plotas, atliekamas klasikinis patikrinimas vietoje arba, jei išnaikintas visas vynuogyno sklypas ar jei nuotolinio stebėjimo technologijos skiriamoji geba lygi 1 m2 ar didesnė, patikrinimas gali būti atliekamas nuotolinio stebėjimo būdu.

5.   Kai už plotus skiriama vynmedžių išnaikinimo priemoka, nepažeidžiant 3 dalies trečiosios pastraipos ir 4 dalies, bent vienas iš dviejų 3 dalies pirmojoje pastraipoje minimų patikrinimų atliekamas kaip klasikinis patikrinimas vietoje.

82 straipsnis

Kontrolės institucijos

1.   Jei valstybė narė paskiria kelias kompetentingas institucijas, tikrinančias vyno sektoriaus taisyklių laikymąsi, ji koordinuoja tų institucijų darbą.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną ryšių palaikymo instituciją, atsakingą už ryšius su kitų valstybių narių ryšių palaikymo institucijomis ir Komisija. Ryšių palaikymo institucija visų pirma gauna ir siunčia bendradarbiavimo prašymus, siekdama įgyvendinti šią antraštinę dalį, ir atstovauja savo valstybei narei, bendradarbiaujančiai su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija.

83 straipsnis

Kontrolės pareigūnų įgaliojimai

Kiekviena valstybė narė imasi visų tinkamų priemonių, palengvinančių jos kompetentingų institucijų pareigūnų darbą. Visų pirma ji užtikrina, kad tokie pareigūnai ir, kai tinka, kitų padalinių, kuriuos ji įgalioja šiuo tikslu, pareigūnai:

a)

galėtų tikrinti vynuogynus, vyno gamybos ir laikymo įrenginius, vyno sektoriaus produktų perdirbimo įrenginius ir tiems produktams vežti skirtas transporto priemones;

b)

galėtų tikrinti bet kokio subjekto komercines patalpas (arba sandėlius) ir transporto priemones, laikomas vyno sektoriaus produktų arba produktų, kurie gali būti skirti naudoti vyno sektoriuje, pardavimo, pateikimo į rinką arba vežimo tikslais;

c)

galėtų atlikti vyno sektoriaus produktų ir medžiagų arba produktų, kurie gali būti naudojami tokiems produktams gaminti, inventorizaciją;

d)

galėtų imti vyno sektoriaus produktų, medžiagų arba produktų, kurie gali būti naudojami tokiems produktams gaminti, ir produktų, laikomų numatant juos parduoti, pateikti į rinką arba vežti, ėminius;

e)

galėtų susipažinti su buhalterinės apskaitos duomenimis bei kitais kontrolei tinkamais dokumentais ir daryti jų kopijas arba išrašus;

f)

galėtų imtis tinkamų apsaugos priemonių, taikomų kokio nors vyno sektoriaus produkto arba produkto, skirto naudoti vyno sektoriaus produkto gamyboje, gamybai, laikymui, vežimui, aprašymui, pateikimui į rinką ar pardavimui, jei yra priežasčių manyti, kad padarytas didelis Bendrijos nuostatų pažeidimas, ypač susijęs su sukčiavimu ar keliantis pavojų sveikatai.

II   SKYRIUS

Kontrolės institucijų savitarpio pagalba

84 straipsnis

Pagalbos prašymas

1.   Valstybės narės kompetentinga institucija, vykdydama kontrolės veiklą savo teritorijoje, gali prašyti bet kurios kitos valstybės narės, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai paveikta, kompetentingos institucijos, kad ši pateiktų reikiamą informaciją. Gavusi tokį prašymą institucija laiku suteikia reikiamą pagalbą.

Komisijai pranešama kiekvienu atveju, kai produktas, kuriam taikoma pirmojoje pastraipoje minima kontrolė, yra kilęs iš trečiosios šalies; taip pat nurodoma, ar prekyba šiuo produktu gali dominti kitas valstybes nares.

Institucija, į kurią kreipiamasi, pateikia visą informaciją, kuri gali padėti prašančiajai institucijai atlikti savo pareigas.

2.   Jei prašančioji institucija pateikia pagrįstą prašymą, institucija, į kurią kreipiamasi, siekdama užsibrėžtų tikslų, atlieka specialią priežiūrą ar patikrinimus arba imasi priemonių užtikrinti, kad būtų atliekama tokia priežiūra arba patikrinimai.

3.   Institucija, į kurią kreipiamasi, veikia taip, tarsi veiktų savo vardu.

4.   Susitarusi su institucija, į kurią kreipiamasi, prašančioji institucija gali paskirti pareigūnus, kurie:

a)

valstybei narei, kurioje įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, pavaldžių administracijos institucijų patalpose gautų informaciją, susijusią su vyno sektoriaus taisyklių taikymu arba kontrolės veikla, įskaitant transporto ir kitų dokumentų kopijų ar registrų išrašų darymą, arba

b)

dalyvautų veiksmuose, kuriuos prašoma vykdyti pagal šio straipsnio 2 dalį, apie tai pranešus institucijai, į kurią kreipiamasi, iki šių veiksmų pradžios.

Pirmosios pastraipos a punkte minimos kopijos gali būti daromos tik institucijai, į kurią kreipiamasi, leidus.

5.   Kontrolės veiksmams visada vadovauja institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnai.

6.   Prašančiosios institucijos pareigūnai:

a)

pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo tapatybę ir oficialias pareigas;

b)

nepažeisdami institucijos, į kurią kreipiamasi, valstybės narės pareigūnams, vykdantiems atitinkamą kontrolę, nustatytų apribojimų, turi:

i)

prieigos teises, numatytas 83 straipsnio a ir b punktuose;

ii)

teisę gauti informaciją apie institucijos, į kurią kreipiamasi, pareigūnų pagal 83 straipsnio c ir e punktus vykdytų kontrolės veiksmų rezultatus.

c)

dalyvaudami patikrinimuose laikosi elgesio normų, suderintų su taisyklėmis ir profesine praktika, kurių turi laikytis atitinkamos valstybės narės pareigūnai; be to, laikosi profesinio konfidencialumo reikalavimų.

7.   Šiame straipsnyje minimi prašymai siunčiami atitinkamos valstybės narės institucijai, į kurią kreipiamasi, per tos valstybės narės ryšių palaikymo instituciją. Ta pati tvarka galioja:

a)

atsakymams į tokius prašymus;

b)

pranešimams apie šio straipsnio 2 ir 4 dalių taikymą.

Nepaisydamos pirmosios pastraipos ir siekdamos greitesnio bei veiksmingesnio bendradarbiavimo, valstybės narės gali leisti kompetentingai institucijai:

a)

tiesiogiai pateikti savo prašymą ar pranešimą kitos valstybės narės kompetentingai institucijai;

b)

tiesiogiai atsakyti į prašymus ar pranešimus, gautus iš kitos valstybės narės kompetentingos institucijos.

85 straipsnis

Neprašyta pagalba

Valstybės narės kompetentinga institucija per ryšių palaikymo instituciją, kuriai yra pavaldi, nedelsdama praneša atitinkamos valstybės narės ryšių palaikymo institucijai, kai ji turi pagrindą įtarti arba sužino, kad:

a)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 1 straipsnio 1 dalyje minimas produktas neatitinka vyno sektoriaus taisyklių arba buvo apgaulės būdu įsigytas ar parduotas; ir

b)

šis taisyklių nesilaikymo atvejis konkrečiai domina vieną arba daugiau kitų valstybių narių ir kad dėl jo reikia imtis administracinių priemonių ar iškelti bylą.

86 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Prie 84 straipsnio 1 dalyje ir 85 straipsnyje nurodytos informacijos kuo greičiau pridedami reikiami dokumentai bei kiti įrodymai ir pažyma apie bet kokias taikomas administracines priemones ar iškeltas bylas; minėta informacija konkrečiai susijusi su:

a)

atitinkamo produkto sudėtimi ir juslinėmis savybėmis,

b)

produkto aprašymu ir pateikimu,

c)

tuo, ar laikomasi nustatytų šio produkto gamybos ir pardavimo taisyklių.

2.   Ryšių palaikymo institucijos, užsiimančios atveju, dėl kurio pradedama pagalbos procedūra, nedelsdamos informuoja viena kitą apie:

a)

tyrimų eigą,

b)

bet kokias po atitinkamų veiksmų taikytas administracines priemones ar iškeltas teismo bylas.

3.   Kelionės išlaidas, susijusias su 84 straipsnio 2 ir 4 dalių įgyvendinimu, padengiamas:

a)

valstybės narės, paskyrusios pareigūną taikyti šiose straipsnio dalyse nurodytas priemones, arba

b)

iš Bendrijos biudžeto tos valstybės narės ryšių palaikymo institucijos prašymu, jei Komisija yra oficialiai iš anksto pripažinusi Bendrijos suinteresuotumą atitinkama kontrolės veikla.

III   SKYRIUS

Analitinių duomenų bankas

87 straipsnis

Duomenų banko paskirtis

1.   Vyno produktų analitinių duomenų banką tvarko Jungtinis tyrimų centras (JTC).

2.   Duomenų banke kaupiami duomenys, gauti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje nustatytais etaloninės analizės metodais atlikus vyno produktų etanolio ir vandens komponentų izotopinę analizę.

3.   Šis duomenų bankas padeda suderinti rezultatų, gautų valstybių narių oficialiose laboratorijose taikant Reglamento (EB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje nurodytus etaloninės analizės metodus, aiškinimą.

88 straipsnis

Ėminiai

1.   Kuriant analitinių duomenų banką, valstybės narės pagal XVI priedo nurodymus užtikrina, kad analizei būtų imami, apdorojami ir į vyną perdirbami šviežių vynuogių ėminiai.

2.   Šviežių vynuogių ėminiai imami vynuogynuose, esančiuose kuriame nors vynininkystės rajone, kuriam būdinga aiškiai apibrėžtas dirvos tipas, padėtis, vynmedžių formavimo sistema, veislė, amžius ir kultivavimo praktika.

3.   Kiekvienais metais duomenų bankui imamų ėminių skaičius nustatytas XVII priede. Imant ėminius turi būti atsižvelgiama į vynuogynų geografinę padėtį XVII priede išvardytose valstybėse narėse. Kiekvienais metais bent 25 % ėminių imama iš tų pačių sklypų kaip ir ankstesniais metais.

4.   Ėminiai analizuojami Reglamento (EB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje nurodytais metodais valstybių narių paskirtose laboratorijose. Paskirtosios laboratorijos turi atitikti bendruosius bandymų laboratorijų veiklos kriterijus, nustatytus Europos standarte ISO/IEC 17025, ir visų pirma turi dalyvauti kvalifikacijos tikrinimo testų, apimančių izotopinės analizės metodus, sistemoje. Siekiant užtikrinti kokybės kontrolę ir patikrinti pateiktus duomenis, atitikties šiems kriterijams įrodymas JTC pateikiamas raštu.

5.   Analizės ataskaita parengiama pagal XIX priedą. Aprašomasis lapas parengiamas kiekvienam ėminiui pagal XVIII priede pateiktą klausimyną.

6.   Ataskaitos, kurioje pateikiami analizių rezultatai ir jų aiškinimas, kopija kartu su aprašomojo lapo kopija nusiunčiama JTC.

7.   Valstybės narės ir JTC užtikrina, kad:

a)

analitinių duomenų banko duomenys būtų išsaugoti,

b)

kiekvienas ėminys saugomas bent trejus metus nuo to ėminio paėmimo dienos,

c)

duomenų bankas būtų naudojamas tik vyno sektorių reglamentuojančių Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų taikymui arba statistikos ir mokslo tikslams,

d)

būtų taikomos duomenų apsaugos, visų pirma nuo vagystės ir neteisėto įsikišimo, priemonės,

f)

vengiant vilkinimo ar nepagrįstų išlaidų, turimi dokumentai būtų prieinami asmenims, su kuriais jie susiję, kad būtų galima ištaisyti bet kokius netikslumus.

89 straipsnis

Izotopinė analizė

Kol bus įrengta tinkama tyrimų įranga, vyną gaminančios valstybės narės, įstojusios į Bendriją 2004 arba 2007 m. ir neturinčios įrangos izotopinei analizei atlikti, iki 2010 m. liepos 31 d. savo vyno ėminius analizei siunčia į JTC.

Šiuo atveju valstybė narė gali paskirti kompetentingą instituciją, kuriai leidžiama naudotis informacija apie tos valstybės narės teritorijoje paimtus ėminius.

90 straipsnis

Pranešimas apie rezultatus

1.   Duomenų banke esančiais duomenimis leidžiama naudotis, jei to paprašo šiuo tikslu valstybių narių paskirtos laboratorijos.

2.   JTC sudaro ir kasmet atnaujina valstybių narių laboratorijų, kurioms pavesta paruošti ėminius ir rezultatus analitiniam duomenų bankui, sąrašą.

3.   Tinkamai pagrįstais atvejais 1 dalyje nurodytais duomenimis, jei jie yra reprezentatyvūs, gali būti leidžiama naudotis kitoms valstybių narių oficialioms institucijoms, jei jos to paprašo.

4.   Gali būti pranešama tik apie susijusius analitinius duomenis, reikalingus atliktai palyginamų savybių ir kilmės ėminio analizei išaiškinti. Kiekvienu duomenų pranešimo atveju kartu siunčiamas priminimas apie pagrindines naudojimosi duomenų banku taisykles.

91 straipsnis

Nustatytų procedūrų laikymasis

Valstybės narės užtikrina, kad jų duomenų bankuose saugomi izotopinių analizių rezultatai būtų gaunami analizuojant pagal šio skyriaus nuostatas paimtus ir apdorotus ėminius.

IV   SKYRIUS

Kontrolinis ėminių ėmimas

92 straipsnis

Prašymas imti ėminius

1.   Taikant II skyriaus nuostatas, valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai gali prašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos paimti ėminius pagal atitinkamas tos valstybės narės nuostatas.

2.   Prašančioji institucija laiko paimtus ėminius ir inter alia nusprendžia, kurioje laboratorijoje jie turi būti analizuojami.

3.   Ėminiai imami ir apdorojami pagal XX priede pateiktus nurodymus.

93 straipsnis

Ėminių ėmimo, siuntimo ir analizės išlaidos

1.   Išlaidas, susijusias su ėminio ėmimu, apdorojimu, siuntimu ir analitinių bei juslinių tyrimų atlikimu, padengia valstybės narės, paprašiusios paimti tą ėminį, kompetentinga institucija. Tokios išlaidos apskaičiuojamos pagal įkainius, taikomus valstybėje narėje, kurios teritorijoje atliekami atitinkami veiksmai.

2.   89 straipsnyje nurodytų ėminių siuntimo išlaidas padengia Bendrija.

V   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

94 straipsnis

Įrodomoji galia

Taikant šį skyrių valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnų išvadomis gali remtis kitų valstybių narių kompetentingos institucijos. Tokiais atvejais šių išvadų vertė nesumažėja vien dėl to, kad jos buvo padarytos ne toje pačioje valstybėje narėje.

95 straipsnis

Kontroliuojami asmenys

1.   Fiziniai arba juridiniai asmenys ir tokių asmenų grupės, kurių profesinei veiklai gali būti taikoma šiame reglamente nustatyta kontrolė, netrukdo vykdyti šios kontrolės ir visada privalo jai sudaryti tinkamas sąlygas.

2.   Vynmedžių, nuo kurių kompetentingos institucijos pareigūnai renka vynuoges, augintojai:

a)

niekaip negali trukdyti rinkti vynuogių, ir

b)

suteikia šiems pareigūnams visą pagal šį reglamentą privalomą informaciją.

VI   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR GALUTINĖS NUOSTATOS

96 straipsnis

Išmokos paramos gavėjams

Paramos gavėjams išmokamos visos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 II antraštinę dalį, išskyrus 9 straipsnį, ir V antraštinę dalį nustatytos išmokų sumos.

Nukrypdamos nuo pirmosios dalies, valstybės narės gali nuspręsti išmokėti paramos sumas, minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnio 1 dalyje, per draudimo bendroves tarpininkes, jeigu:

a)

tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 14 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos;

b)

gamintojui pervedama visa pagalbos suma;

c)

draudimo bendrovė gamintojui skirtą pagalbos sumą išmoka avansu arba banko ar pašto pavedimu per penkiolika dienų nuo valstybės narės išmokos gavimo.

Mokėjimas per tokius tarpininkus turi būti atliekamas taip, kad nebūtų iškraipytos draudimo rinkos konkurencinės sąlygos.

Prieš mokėjimą atliekami išankstiniai patikrinimai, kaip nustatyta šiame reglamente, išskyrus išankstines išmokas, už kurias pateikiamas užstatas.

97 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

Nepagrįstai išmokėtos sumos iš atitinkamų paramos gavėjų susigrąžinamos su palūkanomis. Reglamento (EB) Nr. 796/2004 73 straipsnyje nustatytos taisyklės taikomos mutatis mutandis.

Įgyvendinant administracines sankcijas ir susigrąžinant nepagrįstai išmokėtas sumas nepažeidžiamos pranešimo apie pažeidimus Komisijai nuostatos pagal Komisijos reglamentą Nr. 1848/2006 (22).

98 straipsnis

Nacionalinės sankcijos

Nepažeisdamos Reglamente (EB) Nr. 479/2008 ar šiame reglamente nustatytų sankcijų, valstybės narės numato, kad, nustačius Reglamento (EB) Nr. 479/2008 ir šio reglamento reikalavimų pažeidimus, taikomos sankcijos nacionaliniu lygmeniu, kurios yra veiksmingos, proporcingos bei atgrasančios, kad būtų užtikrinta tinkama Bendrijos finansinių interesų apsauga.

99 straipsnis

Dirbtinai sudarytos aplinkybės

Nepažeidžiant Reglamente (EB) Nr. 479/2008 ar šiame reglamente nustatytų specialių priemonių, išmokos neskiriamos paramos gavėjams, jei nustatoma, kad jie dirbtinai sudarė sąlygas tokioms išmokoms gauti, siekdami pasinaudoti pranašumu, kuris prieštarauja atitinkamos priemonės tikslams.

100 straipsnis

Pranešimai

1.   Nepažeidžiant šio reglamento specialiųjų nuostatų, pagal šį reglamentą teiktini pranešimai rengiami jo prieduose nustatyta forma rinkmenose, sukurtose naudojantis skaičiuoklės programa. Komisijai jie siunčiami ir elektronine forma. Kai valstybė narė kaupia atskirų regionų duomenis, ji taip pat nusiunčia Komisijai šių regionų suvestinių duomenų lentelę.

Nepažeidžiant 4 dalies, gali būti laikoma, kad pranešimai, kurie nėra parengti nustatytomis priemonėmis ir naudojant nurodytą formą, yra apskritai neparengti.

2.   Jei valstybė narė konkrečioje lentelėje gali pateikti tik nulines vertes, ji gali nuspręsti nepildyti tos lentelės ir pranešti Komisijai, kad atitinkama lentelė jai netaikytina. Šis pranešimas pateikiamas per tą patį laikotarpį, per kurį reikėtų pateikti atitinkamą lentelę.

3.   Nepažeisdamos konkrečių šio reglamento nuostatų, valstybės narės imasi visų būtinų užtikrinimo priemonių, kad galėtų laikytis šiame reglamente nustatytų pranešimų pateikimo terminų.

4.   Jei valstybė narė nepateikia privalomo pranešimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2008 ar šį reglamentą arba, atsižvelgiant į Komisijos turimus objektyvius faktus, nustatoma, kad pranešime yra klaidų, Komisija gali sustabdyti visų Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 14 straipsnyje numatytų vyno sektoriui skirtų mėnesinių išmokų ar jų dalies mokėjimą, kol bus pateiktas teisingas pranešimas.

5.   Pagal šio reglamento nuostatas užregistruotą informaciją valstybės narės saugo ne trumpiau kaip 10 vyno metų, skaičiuojamų nuo metų, kuriais buvo užregistruota informacija, pabaigos.

6.   Pagal šį reglamentą privalomais pranešimais nepažeidžiami įsipareigojimai, nustatyti Tarybos reglamente (EEB) Nr. 357/79 dėl vynuogynų statistinių tyrimų (23).

101 straipsnis

Akivaizdžios klaidos

Pranešimas, pretenzija ar prašymas, pateiktas valstybei narei pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2008 arba šį reglamentą, įskaitant pagalbos paraišką, gali būti pakeistas bet kuriuo metu po jo pateikimo, jei kompetentinga valdžios institucija pripažįsta, kad buvo padaryta akivaizdžių klaidų.

102 straipsnis

Force majeure ir išimtinės aplinkybės

Kai pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2008 arba šį reglamentą turi būti taikoma sankcija, ji netaikoma, jei susidaro force majeure arba išimtinės aplinkybės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 40 straipsnio 4 dalyje.

103 straipsnis

Panaikinimas ir nuorodos

1.   Reglamentai (EB) Nr. 1227/2000, (EB) Nr. 1623/2000, (EB) Nr. 2729/2000 ir (EB) Nr. 883/2001 panaikinami.

Tačiau:

a)

atitinkamos reglamentuose (EB) Nr. 1227/2000 ir (EB) Nr. 1623/2000 nustatytos taisyklės toliau taikomos priemonėms, atitinkančioms reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, kurios buvo pradėtos taikyti arba vykdyti iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.;

b)

toliau taikoma Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 priedo 10 lentelė, jei kitaip nenumatyta įgyvendinimo reglamente dėl vynų ženklinimo ir pateikimo, kuris bus priimtas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 63 straipsnį;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 I priedas galioja iki 2012 m. liepos 31 d.

2.   Nuorodos į reglamentus, panaikinamus pagal 1 dalį, laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal XXII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

104 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Tačiau 2 straipsnis ir IV antraštinės dalies III skyrius taikomi nuo 2008 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(3)  OL L 143, 2000 6 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1216/2005 (OL L 199, 2005 7 29, p. 32).

(4)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1433/2007 (OL L 320, 2007 12 6, p. 18).

(5)  OL L 316, 2000 12 15, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2030/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 40).

(6)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1211/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 5).

(7)  OL L 3, 2008 1 5, p. 1.

(8)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 146/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 1).

(9)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1437/2007 (OL L 322, 2007 12 7, p. 1).

(10)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.

(11)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(12)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(13)  OL L 358, 2006 12 16, p. 3.

(14)  OJ L 124, 2003 5 20, p. 36.

(15)  OL L 58, 1993 3 11, p. 50.

(16)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(17)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 275/2008 (OL L 85, 2008 3 27, p. 3).

(18)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1.

(19)  OL L 176, 2001 6 29, p. 14.

(20)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(21)  OL L 368, 2006 12 23, p. 74. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1396/2007 (OL L 311, 2007 11 29, p. 3).

(22)  OL L 355, 2006 12 15, p. 56.

(23)  OL L 54, 1979 3 5, p. 124. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


I PRIEDAS

Bendras vyno rinkos organizavimas

Paramos programos pateikimas

 

 

Valstybė narė  (1): …

Laikotarpis  (2): …

Pateikimo data: …

Pakeitimo numeris: …

Pakeisti prašo Komisija/Pakeisti prašo valstybė narė (3)

A.   Siūlomų priemonių aprašymas ir jų kiekybiniai tikslai

a)   Parama taikant bendrosios išmokos schemą pagal 9 straipsnį (4)

Įtraukta į paramos programą – taip/ne.

b)   Rėmimas pagal 10 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas.

Kiekybiniai tikslai.

Valstybės pagalba.

c)   Vynuogyno restruktūrizavimas ir konversija pagal 11 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas (5).

Kiekybiniai išreikšti tikslai.

d)   Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal 12 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas.

Kiekybiniai tikslai.

e)   Savitarpio fondai pagal 13 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas.

Kiekybiniai tikslai.

f)   Derliaus draudimas pagal 14 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas.

Kiekybiniai tikslai.

Valstybės pagalba.

g)   Investicijos į įmones pagal 15 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas.

Kiekybiniai tikslai.

Valstybės pagalba.

h)   Šalutinių produktų distiliavimas pagal 16 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Kiekybiniai tikslai.

i)   Geriamojo alkoholio distiliavimas pagal 17 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Pereinamojo laikotarpio trukmė (vyno metai).

Siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Kiekybiniai tikslai.

j)   Distiliavimas krizės atveju pagal 18 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Pereinamojo laikotarpio trukmė (vyno metai).

Siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Kiekybiniai tikslai.

Valstybės pagalba.

k)   Koncentruotos vynuogių misos naudojimas pagal 19 straipsnį

Įtraukta į paramos programą – taip/ne; jei taip, tai.

Pereinamojo laikotarpio trukmė (vyno metai).

Siūlomų priemonių aprašymas (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Kiekybiniai tikslai.

B.   Surengtų konsultacijų rezultatai.

C.   Įvertinimas, kuriame numatomas techninis, ekonominis, socialinis poveikis ir poveikis aplinkai  (6) .

D.   Priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis.

E.   Bendra finansavimo lentelė, pateikta II priede nustatyta forma (nurodyti pakeitimo numerį).

F.   Stebėsenai ir vertinimui taikytini kriterijai bei kiekybiniai rodikliai.

Veiksmai, kuriais užtikrinamas tinkamas ir veiksmingas programų įgyvendinimas.

G.   Už programos įgyvendinimą atsakingų kompetentingų institucijų ir organizacijų paskyrimas.


(1)  Vartojama Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpa.

(2)  Vyno metai.

(3)  Neteisinga išbraukti.

(4)  Šiame priede nurodyti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 straipsniai.

(5)  Įskaitant pagal šio reglamento 10 straipsnį tebevykdomų veiksmų rezultatus.

(6)  Valstybėms narėms, minimoms Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 4 dalyje, C ir F punktų pildyti nereikia.


II PRIEDAS

Nacionalinės paramos programos finansinės lentelės pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 6 straipsnio e punktą pirmasis pateikimas

(tūkst. EUR)

Valstybė narė (1):

Pranešimo data (ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d.) –

 

Finansiniai metai

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Bendrosios išmokos schema

9 straipsnis

 

 

 

 

 

 

2.

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

10 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

11 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3b.

Tebevykdomi planai

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

12 straipsnis

 

 

 

 

 

 

5.

Savitarpio fondai

13 straipsnis

 

 

 

 

 

 

6.

Derliaus draudimas

14 straipsnis

 

 

 

 

 

 

7.

Investicijos į įmones

15 straipsnis

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

 

 

 

 

 

 

9.

Geriamojo alkoholio distiliavimas – parama už plotą

17 straipsnis

 

 

 

 

 

 

10.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnio 1 dalis

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas sodrinimui

19 straipsnis

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Į nacionalinę paramos programą neįtrauktų priemonių laukeliuose reikia įrašyti „0“.

Jei taikoma

10a.

Valstybės pagalba distiliavimui krizės atveju

18 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.


III PRIEDAS

Neprivalomas pirmasis nacionalinės paramos programos finansinės lentelės pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 6 straipsnio e punktą pateikimas (regioninio lygmens informacija)

(tūkst. EUR)

Valstybė narė (1)

Regionas –

Pranešimo data (ne vėliau kaip 2008 m. birželio 30 d.) –

 

Finansiniai metai

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Bendrosios išmokos schema

9 straipsnis

 

 

 

 

 

 

2.

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

10 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

11 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3b.

Tebevykdomi planai

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

12 straipsnis

 

 

 

 

 

 

5.

Savitarpio fondai

13 straipsnis

 

 

 

 

 

 

6.

Derliaus draudimas

14 straipsnis

 

 

 

 

 

 

7.

Investicijos į įmones

15 straipsnis

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

 

 

 

 

 

 

9.

Geriamojo alkoholio distiliavimas – parama už plotą

17 straipsnis

 

 

 

 

 

 

10.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnis

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas sodrinimui

19 straipsnis

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Į nacionalinę paramos programą neįtrauktų priemonių sumoms skirtuose laukeliuose reikia įrašyti „0“.

Jei taikoma

10a.

Valstybės pagalba distiliavimui krizės atveju

18 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.


IV PRIEDAS

Nacionalinės paramos programos finansinės lentelės pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 6 straipsnio e punktą pakeitimai

(tūkst. EUR)

Valstybė narė (1)

Pranešimo data (2)

Ankstesnio pranešimo data –

Šios lentelės su pakeitimais numeris –

Priežastis: pakeisti prašo Komisija/pakeisti prašo valstybė narė (3)

 

 

Finansiniai metai

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

 

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.

Bendrosios išmokos schema

9 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

2.

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

10 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

3a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

11 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

3b.

Tebevykdomi planai

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

4.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

12 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

5.

Savitarpio fondai

13 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

6.

Derliaus draudimas

14 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

7.

Investicijos į įmones

15 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

9.

Geriamojo alkoholio distiliavimas – parama už plotą

17 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

10.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas sodrinimui

19 straipsnis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

Iš viso

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas –

Jei taikoma –

10a.

Valstybės pagalba distiliavimui krizės atveju

18 straipsnio 5 dalis

Ankstesnis pranešimas

 

 

 

 

 

 

Pakeista suma

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.

(2)  Pranešimo terminas – kovo 1 ir birželio 30 d.

(3)  Neteisinga išbraukti.


V PRIEDAS

Bendras vyno rinkos organizavimas

Paramos programos ataskaita

 

 

Valstybė narė  (1): …

Laikotarpis  (2): …

Pateikimo data:

Pakeitimo numeris:

A.   Bendras vertinimas

B.   Siūlytų priemonių įgyvendinimo sąlygos ir rezultatai (3)

a)   Parama taikant bendrosios išmokos schemą pagal 9 straipsnį  (4)

b)   Rėmimas pagal 10 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai (5).

Valstybės pagalba.

c)   Vynuogyno restruktūrizavimas ir konversija pagal 11 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai.

d)   Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal 12 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai.

e)   Savitarpio fondai pagal 13 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai.

f)   Derliaus draudimas pagal 14 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai.

Valstybės pagalba.

g)   Investicijos į įmones pagal 15 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos.

Rezultatai.

Valstybės pagalba.

h)   Šalutinių produktų distiliavimas pagal 16 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Rezultatai.

i)   Geriamojo alkoholio distiliavimas pagal 17 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Rezultatai.

j)   Distiliavimas krizės atveju pagal 18 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Rezultatai.

Valstybės pagalba.

k)   Koncentruotos vynuogių misos naudojimas pagal 19 straipsnį

Įgyvendinimo sąlygos (įskaitant teikiamos pagalbos lygį).

Rezultatai.

C.   Išvados (ir, kai reikia, numatyti pakeitimai).


(1)  Vartojama Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpa.

(2)  Vyno metai.

(3)  Pildomos tik į paramos programą įtrauktų priemonių dalys.

(4)  Šiame priede nurodyti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 straipsniai.

(5)  Techninio, ekonominio, socialinio poveikio ir poveikio aplinkai vertinimas, pagrįstas pateiktoje programoje nustatytais stebėsenos ir vertinimo kriterijais bei kiekybiniais rodikliais.


VI PRIEDAS

Nacionalinių paramos programų įgyvendinimo finansavimo lentelė pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 21 straipsnį

(tūkst. EUR)

Valstybė narė (1)

Pateikimo data (2)

Pakeista lentelė: taip/ne (3)

Jei taip, tai nurodomas numeris –

 

Finansiniai metai

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

 

 

Prognozė/Įgyvendinimas (3)

Prognozė/Įgyvendinimas (3)

Prognozė/Įgyvendinimas (3)

Prognozė/Įgyvendinimas (3)

Prognozė/Įgyvendinimas (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Bendrosios išmokos schema

9 straipsnis

 

 

 

 

 

 

2.

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

10 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

11 straipsnis

 

 

 

 

 

 

3b.

Tebevykdomi planai

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999

 

 

 

 

 

 

4.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

12 straipsnis

 

 

 

 

 

 

5.

Savitarpio fondai

13 straipsnis

 

 

 

 

 

 

6.

Derliaus draudimas

14 straipsnis

 

 

 

 

 

 

7.

Investicijos į įmones

15 straipsnis

 

 

 

 

 

 

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

 

 

 

 

 

 

9.

Geriamojo alkoholio distiliavimas – parama už plotą

17 straipsnis

 

 

 

 

 

 

10.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnis

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas sodrinimui

19 straipsnis

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

Jei taikoma

10a.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnio 5 dalis

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.

(2)  Pranešimo terminas – iki kovo 1 d.; pirmą kartą pranešama iki 2010 m. kovo 1 d.

(3)  Neteisinga išbraukti.


VII PRIEDAS

Nacionalinių paramos programų techniniai duomenys pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 6 straipsnio c punktą

(finansavimo suma tūkst. EUR)

Valstybė narė (1)

Pranešimo data (2)

Ankstesnio pranešimo data –

Šios lentelės su pakeitimais numeris –

 

 

Finansiniai metai

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Iš viso

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

 

Prognozė

Įgyvendinimas

Prognozė

Įgyvendinimas

Prognozė

Įgyvendinimas

Prognozė

Įgyvendinimas

Prognozė

Įgyvendinimas

Įgyvendinimas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Bendrosios išmokos schema

9 straipsnis

Remiamas plotas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

10 straipsnis

Projektų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė Bendrijos parama (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a.

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

11 straipsnis

Remiamas plotas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b.

Tebevykdomi planai

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999

Remiamas plotas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Pakeista suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

12 straipsnis

Remiamas plotas

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Savitarpio fondai

13 straipsnis

Naujų fondų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė Bendrijos parama (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Derliaus draudimas

14 straipsnis

Gamintojų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė Bendrijos parama (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investicijos į įmones

15 straipsnis

Paramos gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

Vidutinė Bendrijos parama (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Investicijos į įmones konvergencijos tikslo regionuose

15 straipsnio 4 dalies a punktas

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.2

Investicijos į įmones ne konvergencijos tikslo regionuose

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Reikalavimus atitinkačios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.3

Investicijos į įmones atokiausiuose regionuose

15 straipsnio 4 dalies c punktas

Reikalavimus atitinkačios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.4

Investicijos į įmones mažųjų Egėjo jūros salų regionuose

15 straipsnio 4 dalies d punktas

Reikalavimus atitinkačios išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.5

Investicijos į įmones konvergencijos tikslo regionuose

15 straipsnio 4 dalies a punktas

Bendrijos įnašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.6

Investicijos į įmones ne konvergencijos tikslo regionuose

15 straipsnio 4 dalies b punktas

Bendrijos įnašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.7

Investicijos į įmones atokiausiuose regionuose

15 straipsnio 4 dalies c punktas

Bendrijos įnašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

7.8

Investicijos į įmones mažųjų Egėjo jūros salų regionuose

15 straipsnio 4 dalies d punktas

Bendrijos įnašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sukaupta suma)

8.

Šalutinių produktų distiliavimas

16 straipsnis

Didžiausias pagalbos lygis

(EUR/tūrio proc./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mln. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė Bendrijos parama (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Geriamojo alkoholio distiliavimas – parama už plotą

17 straipsnis

Pagalbos dydis

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė parama (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Distiliavimas krizės atveju

18 straipsnis

Pagalbos dydis

(EUR/tūrio proc./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažiausia gamintojo kaina

(EUR/tūrio proc./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mln. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė Bendrijos parama (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas sodrinimui

19 straipsnis

Pagalbos dydis

(EUR/tūrio proc./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mln. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidutinė Bendrijos parama (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.

(2)  Pranešimo terminas: prognozių – pirmą kartą teikiama 2008 m. birželio 30 d., o po to – kiekvieną kovo 1 ir birželio 30 d., įgyvendinimo – kiekvieną kovo 1 d. (pirmą kartą teikiama 2010 m.).

(3)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto ploto.

(4)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto projektų skaičiaus.

(5)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto fondų skaičiaus.

(6)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto gamintojų skaičiaus.

(7)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto įmonių skaičiaus.

(8)  Išsamūs duomenys pateikiami I ir V prieduose.

(9)  Apskaičiuota II priede nurodytas (prognozių) sumas ir VI priede nurodytas (įgyvendinimo) sumas dalijant iš šiame priede nurodyto hektolitrų skaičiaus.


VIII PRIEDAS

Pranešimas (1) apie rėmimo priemonę pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnį

Valstybė narė –

Prognozės/Įgyvendinimas (2)

Pranešimo data (3)

Ankstesnio pranešimo data –

Šios lentelės su pakeitimais numeris


Paramos gavėjai

Reikalavimus atitinkanti priemonė (Reglamento (EB) Nr. 479/2008 10 straipsnio 3 dalis)

Aprašymas (4)

Tikslinė rinka

Laikotarpis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos (EUR)

iš kurių Bendrijos įnašas (EUR)

iš kurių kita viešoji parama, jei teikiama (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 21 straipsnio 1 dalį.

(2)  Neteisinga išbraukti.

(3)  Pranešimo terminas: prognozių – pirmą kartą pateikiama 2008 m. birželio 30 d., o po to – kiekvieną kovo 1 ir birželio 30 d.; įgyvendinimo – kiekvieną kovo 1 d. (pirmą kartą pateikiama 2010 m.).

(4)  Įskaitant informaciją apie tai, ar rėmimo priemonė organizuojama bendradarbiaujant su viena ar keliomis kitomis valstybėmis narėmis.

VIIIa PRIEDAS

Vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11 straipsnį vietoje vykdomos kontrolės metinė ataskaita

Valstybė narė (1)

Finansiniai metai –

Pateikimo data –


Regionas

Bendrai patvirtinti restruktūrizavimo ir konversijos veiksmai

Su pirmiau atliktu vynmedžių išnaikinimu susiję restruktūrizavimo veiksmai (2)

Kontrolė, vykdoma prieš vynmedžių išnaikinimą (3)

Kontrolė, vykdoma po restruktūrizavimo/konversijos

Plotas, galutinai patvirtintas įvykdžius kontrolę (ha)

Plotas, nepatvirtintas įvykdžius kontrolę (ha)

Nepatenkinti priemokų prašymai (EUR)

Sankcijos (4)

administracinė

vietoje

Paraiškų skaičius

plotas (ha)

skaičius

pirmiau išnaikintas vynmedžių plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikimo terminas – kiekvienų metų gruodžio 1 d.; pirmą kartą pateikiama 2009 m. gruodžio 1 d.


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.

(2)  Iš dalies įtraukti į 2 ir 3 skiltis.

(3)  Kai taikoma.

(4)  Kai taikoma.

VIIIb PRIEDAS

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 12 straipsnį vietoje vykdomos kontrolės metinė ataskaita

Valstybė narė (1)

Finansiniai metai –

Pateikimo data –


Regionas

Valstybės narės patvirtintos paraiškos

Vietoje vykdoma kontrolė

Plotas (ha), galutinai patvirtintas įvykdžius kontrolę

Plotas (ha), nepatvirtintas įvykdžius kontrolę

Nepatenkinti priemokų prašymai (EUR)

Sankcijos (2)

paraiškų skaičius

plotas (ha)

paraiškų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikimo terminas – kiekvienų metų gruodžio 1 d.; pirmą kartą pateikiama 2009 m. gruodžio 1 d.


(1)  Vartojamos Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuro santrumpos.

(2)  Kai taikoma.


IX PRIEDAS

V I 1 dokumentas, minimas 43 straipsnio 1 dalyje

Image

Image


X PRIEDAS

V I 2 dokumentas, minimas 44 straipsnio 1 dalyje

Image

Image


XI PRIEDAS

43 ir 44 straipsniuose numatytų V I 1 ir V I 2 formų techniniai reikalavimai

A.   Formų spausdinimas

1.

Formos turi būti apie 210 × 297 mm dydžio.

2.

Formos turi būti atspausdintos viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų; kalbą, kuria pildomos V I 2 formos, turi nurodyti valstybės narės, kurioje forma antspauduojama, kompetentingos institucijos.

B.   Formų pildymas

Formos turi būti pildomos ta kalba, kuria jos yra atspausdintos.

Kiekvienoje formoje turi būti nurodytas serijos numeris, kurį:

V I 1 formoms suteikia „sertifikato“ dalį pasirašanti oficiali agentūra,

V I 2 formoms suteikia jas antspauduojanti muitinės įstaiga.

1.

Eksportuotojas

visas pavadinimas ir adresas atitinkamoje trečiojoje šalyje.

2.

Gavėjas

visas pavadinimas ir adresas Bendrijoje.

4.

Transporto priemonė ir duomenys apie vežimą

nurodoma tik transporto priemonė, naudojama pristatant į EB įvežimo uostą,

transporto rūšis (laivas, lėktuvas ar kt.); laivo valstybinis pavadinimas ir t. t.

6.

(V I 2 dokumente – 5 dalis) Importuojamo produkto aprašymas

gamintojo informacija vartotojui (pvz., informacija etiketėje: gamintojo pavadinimas, vynuogininkystės regionas, registruotasis prekės pavadinimas ir kt.),

kilmės šalies pavadinimas (pvz., „Čilė“),

geografinės nuorodos pavadinimas, jei vynas gali turėti geografinę nuorodą,

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais,

produkto spalva (nurodykite tik „raudonas“, „rožinis“, „rausvas“ arba „baltas“),

Kombinuotosios nomenklatūros kodas.


XII PRIEDAS

43 straipsnio 2 dalyje ir 45 straipsnyje nurodytų valstybių sąrašas

Australija.


XIII PRIEDAS

1 lentelė

Pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalį, 86 straipsnio 4 dalį ir 87 straipsnio 2 dalį valstybių narių skiriamos baudos

Valstybė narė –

Vyno metai arba laikotarpis –

Pranešimo data –


Regionas

Konkrečiais vyno metais skiriama bauda (1)

pagal nacionalinės teisės aktus (kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalyje)

nustatoma pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 3 dalį (bauda skiriama nuo 2008 m. gruodžio 31 d.)

pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 4 dalį (bauda skiriama nuo 2010 m. sausio 1 d.)

pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 87 straipsnio 2 dalį

EUR

susijęs plotas

(ha)

EUR

susijęs plotas

(ha)

EUR

susijęs plotas

(ha)

EUR

susijęs plotas

(ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

Pranešimas minimas šio reglamento 58 straipsnio 1 dalyje.

2 lentelė

Pradinis pranešimas apie plotus, apsodintus neturint atitinkamos sodinimo teisės po 1998 m. rugpjūčio 31 d.

Valstybė narė –

Pranešimo data –


Regionas

Vynmedžių plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės po 1998 m. rugpjūčio 31 d.

nustatytas laikotarpiu nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. (ha)

išnaikintas laikotarpiu nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. (ha)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 4 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

3 lentelė

Metinis pranešimas apie plotus, apsodintus neturint atitinkamos sodinimo teisės po 1998 m. rugpjūčio 31 d.

Valstybė narė –

Vyno metai arba laikotarpis –

Pranešimo data –


Regionas

Vynmedžių plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės po 1998 m. rugpjūčio 31 d.

nustatytas konkrečiais vyno metais (2) (ha)

išnaikintas konkrečiais vyno metais (2) (ha)

plotas, kuriame išauginta produkcija distiliuojama (ha)

distiliuoto vyno kiekis konkrečiais vyno metais (2) (hl)

plotas, kuriame nuimtas neprinokusių vynuogių derlius (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 85 straipsnio 4 dalyje ir 87 straipsnio 3 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

4 lentelė

Pradinis pranešimas apie plotus, apsodintus neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

Valstybė narė –

Vyno metai – 2007–2008

Pranešimo data –


Regionas

Plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

kurio įteisinimo prašymas gautas laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. (ha)

įteisintas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 2 straipsnio 3 dalį (ha)

kurio įteisinimo prašymą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 2 straipsnio 3 dalį valstybė narė atmetė laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. liepos 31 d. (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 5 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

5 lentelė

Pranešimas apie naują plotų, apsodintų neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d., įteisinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 1 dalį

Valstybė narė –

Laikotarpis – nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.

Pranešimo data –


Regionas

Plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

įteisintas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. (ha)

mokesčiai, sumokėti nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. (EUR)

vidutinė sodinimo teisės vertė, naudojama apskaičiuojant mokestį (EUR/ha)

plotas, kuriame išauginta produkcija distiliuojama (ha)

nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. distiliuoto vyno kiekis (hl)

plotas, kuriame nuimtas neprinokusių vynuogių derlius (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 5 dalyje ir 87 straipsnio 3 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

6 lentelė

Pranešimas apie naują plotų, apsodintų neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d., įteisinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 1 dalį

Valstybė narė –

Laikotarpis – nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Pranešimo data –


Regionas

Plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

įteisintas nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. (ha)

mokesčiai, sumokėti nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. (EUR)

vidutinė sodinimo teisės vertė, naudojama apskaičiuojant mokestį (EUR/ha)

plotas, kuriame užauginta produkcija distiliuojama (ha)

nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. distiliuoto vyno kiekis (hl)

plotas, kuriame nuimtas neprinokusių vynuogių derlius (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2010 m. kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 5 dalyje bei 87 straipsnio 3 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

7 lentelė

Metinis pranešimas apie plotus, apsodintus neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

Valstybė narė –

Vyno metai arba laikotarpis –

Pranešimo data –


Regionas

Vynmedžių plotas, apsodintas neturint atitinkamos sodinimo teisės iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

neįteisintas iki 2009 m. gruodžio 31 d. (ha)

išnaikintas konkrečiais vyno metais (3) (Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 4 dalis) (ha)

plotas, kuriame užauginta produkcija distiliuojama (ha)

konkrečiais vyno metais (3) distiliuoto vyno kiekis (hl)

plotas, kuriame nuimtas neprinokusių vynuogių derlius (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2011 ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 86 straipsnio 5 dalyje ir 87 straipsnio 3 dalyje ir šio reglamento 58 straipsnio 2 dalyje.

8 lentelė

Plotas, kuriame suteiktos naujos sodinimo teisės

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Regionas

Plotas (ha)

privalomas pirkimas

žemės stambinimas

eksperimentai

skiepų daigynai

suvartojimas šeimoje

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas minimas šio reglamento 61 straipsnyje.

9 lentelė

Sodinimo teisių įtraukimas į rezervus ir paėmimas iš jų

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Regionas

Į rezervą įtrauktos sodinimo teisės

Iš rezervo paimtos sodinimo teisės

susijęs plotas (ha)

už sodinimo teises sumokėta suma (EUR)

susijęs plotas (ha)

už sodinimo teises sumokėta suma (EUR)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas minimas šio reglamento 65 straipsnio 5 dalyje.

10 lentelė

Reikalavimus atitinkančios paraiškos gauti vynmedžių išnaikinimo priemoką

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 5 dalyje nurodyti kriterijai –


Regionas

 

Derlingumo ribos (hl/ha)

≤ 20

> 20 ir ≤ 30

> 30 ir ≤ 40

> 40 ir ≤ 50

> 50 ir ≤ 90

> 90 ir ≤ 130

> 130 ir ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kiekvienų metų (2008, 2009 ir 2010 m.) spalio 15 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 2 dalyje ir šio reglamento 71 straipsnio 2 dalyje bei 73 straipsnio 1 dalyje.

11 lentelė

Patvirtintos paraiškos gauti vynmedžių išnaikinimo priemoką

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Regionas

 

Derlingumo ribos (hl/ha)

≤ 20

> 20 ir ≤ 30

> 30 ir ≤ 40

> 40 ir ≤ 50

> 50 ir ≤ 90

> 90 ir ≤ 130

> 130 ir ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kiekvienų metų (2009, 2010 ir 2011 m.) kovo 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 5 dalyje ir šio reglamento 73 straipsnio 1dalyje.

12 lentelė

Praėjusiais vyno metais išnaikinti vynmedžių plotai, už kuriuos skirta vynmedžių išnaikinimo priemoka

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –

Aprašymas, kokiu būdu pirmenybė buvo suteikta gamintojams, kurių plotai neatitinka paramos reikalavimų ar paskelbti neatitinkančiais reikalavimų pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 9 dalį:


Regionas

 

Derlingumo ribos (hl/ha)

≤ 20

> 20 ir ≤ 30

> 30 ir ≤ 40

> 40 ir ≤ 50

> 50 ir ≤ 90

> 90 ir ≤ 130

> 130 ir ≤ 160

> 160

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

2

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

plotas (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

priemoka

ES biudžetas (EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

nacionalinės lėšos

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR/ha

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kiekvienų metų (2009, 2010 ir 2011 m.) gruodžio 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 102 straipsnio 6 dalyje ir šio reglamento 68 straipsnio 2 dalyje bei 73 straipsnio 1 dalyje.

13 lentelė

Vynmedžių išnaikinimo kontrolės metinė ataskaita

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Regionas

Gamintojų, kuriems leista išnaikinti vynmedžių plotus, skaičius

Kontrolė, vykdoma prieš vynmedžių išnaikinimą

Kontrolė, vykdoma po vynmedžių išnaikinimo

Plotas, galutinai patvirtintas įvykdžius kontrolę (ha)

Plotas, nepatvirtintas įvykdžius kontrolę (ha)

Nepatenkinti priemokų prašymai (EUR)

administracinė

vietoje

vietoje

nuotolinio stebėjimo būdu

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

kontroliuojamų gamintojų skaičius

kontroliuojamas plotas (ha)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pateikimo terminas – kiekvienų metų (2009, 2010 ir 2011 m.) gruodžio 1 d.

Ataskaita minima šio reglamento 73 straipsnio 5 dalyje.

14 lentelė

Vynuogių auginimo plotų sąrašas

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Regionas

Faktinis apsodintas plotas (ha)

vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (4)

vynas su saugoma geografine nuoroda (4)

vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda/saugoma geografine nuoroda (4) bendras plotas

vynai be kilmės vietos nuorodos/geografinės nuorodo (4)

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso valstybėje narėje

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas teikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 109 straipsnį ir šio reglamento 74 straipsnį.

15 lentelė

Sodinimo teisių sąrašas

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


 

Plotas (ha)

vynas su saugoma kilmės vietos nuoroda (5)

vynas su saugoma geografine nuoroda (5)

vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda/saugoma geografine nuoroda (5) plotas

vynai be kilmės vietos nuorodos/geografinės nuorodo (5)

Iš viso

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Faktinis vynmedžiais apsodintas plotas

 

 

 

 

 

Gamintojams skirtos sodinimo teisės, kuriomis dar nepasinaudota

 

 

 

 

 

Gamintojų turimos atsodinimo teisės

 

 

 

 

 

Rezerve laikomos sodinimo teisės

 

 

 

 

 

Bendras gamybos potencialas

 

 

 

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas teikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 109 straipsnį ir šio reglamento 74 straipsnį.

16 lentelė

Svarbiausių vyninių vynuogių veislių sąrašas

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


Veislė

Faktinis apsodintas plotas (ha)

Procentinė dalis (%)

(1)

(2)

(3)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Kita

 

 

Iš viso

 

 

Pranešimo terminas – 2009 m. ir vėlesnių metų kovo 1 d.

Pranešimas teikiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 109 straipsnį ir šio reglamento 74 straipsnį.


(1)  Pirmajame pranešime, kurį reikia pateikti iki 2009 m. kovo 1 d., pateikiami laikotarpio nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. duomenys; visuose vėlesniuose pranešimuose – vyno metų prieš metus, kuriais teikiamas pranešimas, duomenys.

(2)  Pirmajame pranešime, kurį reikia pateikti iki 2009 m. kovo 1 d., pateikiami laikotarpio nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. duomenys; visuose vėlesniuose pranešimuose teikiami praėjusių vyno metų prieš metus, kuriais teikiamas pranešimas, duomenys.

(3)  Pirmajame pranešime, kurį reikia pateikti iki 2011 m. kovo 1 d., pateikiami laikotarpio nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. liepos 31 d. duomenys; visuose vėlesniuose pranešimuose pateikiami vyno metų prieš metus, kuriais teikiamas pranešimas, duomenys.

(4)  Pirmajame pranešime, kurį reikia pateikti iki 2009 m. kovo 1 d., šių skilčių antraštės turėtų būti tokios: rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiame regione/stalo vynai su geografine nuoroda/rūšinių vynų, pagamintų konkrečiame regione, ir stalo vynų su geografine nuoroda bendras plotas/stalo vynai (be geografinės nuorodos). Valstybės narės, kurios negali atskirai nurodyti plotų, apsodintų vynmedžiais, kurių vynuogės skirtos stalo vynams su geografine nuoroda gaminti ir stalo vynams be geografinės nuorodos gaminti, pateikdamos pirmąjį pranešimą gali įrašyti vieną skaičių, nurodantį visus 2007–2008 vyno metų stalo vynus, ir ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. atsiųsti patikslintą lentelę, atskirai nurodydamos vynmedžių plotus pagal šias dvi stalo vynų kategorijas.

(5)  Pirmajame pranešime, kurį reikia pateikti iki 2009 m. kovo 1 d., šių skilčių antraštės turėtų būti tokios: rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiame regione/stalo vynai su geografine nuoroda/rūšinių vynų, pagamintų konkrečiame regione, ir stalo vynų su geografine nuoroda bendras plotas/stalo vynai (be geografinės nuorodos). Valstybės narės, kurios negali atskirai nurodyti plotų, apsodintų vynmedžiais, kurių vynuogės skirtos stalo vynams su geografine nuoroda gaminti ir stalo vynams be geografinės nuorodos gaminti, pateikdamos pirmą pranešimą gali įrašyti vieną skaičių, nurodantį visus 2007–2008 vyno metų stalo vynus, ir ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. atsiųsti patikslintą lentelę, atskirai nurodydamos vynmedžių plotus pagal šias dvi stalo vynų kategorijas.


XIV PRIEDAS

Plotai, paskelbti neatitinkančiais paramos pagal vynmedžių išnaikinimo schemą reikalavimų, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 4–6 dalyse

Valstybė narė –

Vyno metai –

Pranešimo data –


 

reikalavimų neatitinkančio regiono pavadinimas

atitinkamo regiono orientacinis dydis (ha)

pagrindimas

(1)

(2)

(3)

(4)

Kalnuoti plotai

1

 

 

2

 

 

 

 

Stačiuose šlaituose esantys plotai

1

 

 

2

 

 

 

 

Plotai, kuriuose taikomi aplinkosauginiai apribojimai

1

 

 

2

 

 

 

 

Egėjo jūros salos ir Graikijos Jonijos jūros salos

1

 

 

2

 

 

 

 

Pranešimo terminas – kiekvienų metų (2008, 2009 ir 2010 m.) rugpjūčio 1 d.

Pranešimas minimas Reglamento (EB) Nr. 479/2008 104 straipsnio 8 dalyje ir šio reglamento 68 straipsnio 2 dalyje.


XV PRIEDAS

Priemokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 98 straipsnyje, dydis

Ankstesnis derlius iš hektaro (hl)

Priemoka (EUR/ha)

2008–2009 vyno metais patenkinti prašymai

2009–2010 vyno metais patenkinti prašymai

2010–2011 vyno metais patenkinti prašymai

(1)

(2)

(3)

(4)

≤20

1 740

1 595

1 450

>20 ir ≤30

4 080

3 740

3 400

>30 ir ≤40

5 040

4 620

4 200

>40 ir ≤50

5 520

5 060

4 600

>50 ir ≤90

7 560

6 930

6 300

>90 ir ≤130

10 320

9 460

8 600

>130 ir ≤160

13 320

12 210

11 100

>160

14 760

13 530

12 300


XVI PRIEDAS

Šviežių vynuogių ėminių ėmimo ir perdirbimo į vyną, skirtą analizei izotopiniais metodais, kaip numatyta 88 straipsnio 1 dalyje, instrukcijos

I.   VYNUOGIŲ ĖMINIŲ ĖMIMAS

A.

Kiekvieną ėminį turi sudaryti bent 10 kg prisirpusių tos pačios veislės vynuogių. Vynuogės renkamos tokios būklės, kokios randamos.

Ėminiai turi būti imami tuo metu, kai atitinkamame sklype nuimamas derlius. Paimtos vynuogės turi būti būdingos visam sklypui. Šviežių vynuogių ėminiai arba gauta suspausta vynuogių misa iki jų tolesnio panaudojimo gali būti laikomi užšaldyti.

Tik kai numatoma atlikti vynuogių misos vandens kiekio matavimą deguonimi-18, galima atskirai paimti vynuogių misos ėminį ir jį saugoti po viso vynuogių ėminio suspaudimo.

B.

Imant ėminius parengiamas aprašomasis lapas. Šio lapo pirmoji dalis skiriama vynuogių ėminių ėmimui, antroji – perdirbimui į vyną. Jis turi būti laikomas ir visur vežamas kartu su ėminiu. Informacija jame turi būti nuolat atnaujinama aprašant kiekvieną su tuo ėminiu atliekamą procedūrą.

Ėminio aprašomasis lapas rengiamas pagal XVIII priede pateikto klausimyno I dalį.

II.   PERDIRBIMAS Į VYNĄ

A.

Perdirbimą į vyną turi atlikti kompetentinga institucija arba tos institucijos įgaliotas kitas padalinys ir stengtis sudaryti sąlygas, panašias į įprastas sąlygas gamybos vietovėje, iš kurios paimtas atitinkamas ėminys. Perdirbimo į vyną proceso pabaigoje cukrus turėtų virsti alkoholiu, t. y. cukraus turi likti mažiau kaip 2 g/l. Tačiau tam tikrais atvejais, pvz., siekiant užtikrinti geresnį rezultatą, likusio cukraus kiekis gali būti didesnis. Kai vynas nuskaidrinamas ir stabilizuojamas pasitelkiant SO2, jis turi būti išpilstytas į 75 cl butelius ir paženklintas etiketėmis.

B.

Perdirbimo į vyną aprašomasis lapas rengiamas pagal XVIII priede pateikto klausimyno II dalį.


XVII PRIEDAS

Valstybių narių kasmet imamų ėminių, skirtų analitinių duomenų bankui, kaip numatyta 88 straipsnio 3 dalyje, skaičius

30 ėminių Bulgarijoje,

20 – Čekijoje,

200 – Vokietijoje,

50 – Graikijoje,

200 – Ispanijoje,

400 – Prancūzijoje,

400 – Italijoje,

10 – Kipre,

4 – Liuksemburge,

50 – Vengrijoje,

4 – Maltoje,

50 – Austrijoje,

50 – Portugalijoje,

70 – Rumunijoje,

20 – Slovėnijoje,

15 – Slovakijoje,

4 – Jungtinėje Karalystėje.


XVIII PRIEDAS

Vynuogių ėminių, skirtų analizei izotopiniais metodais, kaip nurodyta 88 straipsnio 5 dalyje, ėmimo ir perdirbimo į vyną klausimynas

Taikomi analizės metodai ir rezultatų raiška (vienetai), nustatyti Reglamento (EB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje (arba tie, kurių lygiavertiškumą įrodė analizę atliekančios laboratorijos).

I   DALIS

1.   Bendroji informacija.

1.1.

Ėminio numeris.

1.2.

Pareigūno ar įgalioto asmens, paėmusio ėminį, vardas, pavardė ir pareigos.

1.3.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už ėminio paėmimą, pavadinimas ir adresas.

1.4.

Kompetentingos institucijos, atsakingos už ėminio perdirbimą į vyną ir siuntimą, jei ji skiriasi nuo 1.3. punkte minimos institucijos, pavadinimas ir adresas.

2.   Bendras ėminių apibūdinimas.

2.1.

Kilmė (šalis, regionas).

2.2.

Derliaus metai.

2.3.

Vynuogių veislė.

2.4.

Vynuogių spalva.

3.   Vynuogyno aprašymas.

3.1.

Sklype ūkininkaujančio asmens vardas, pavardė ir adresas.

3.2.

Sklypo vieta:

vynininkystės kaimas,

vietovė,

kadastro nuoroda,

geografinė platuma ir ilguma.

3.3.

Dirvos tipas (pvz., kalkinga, molinga, kalkinga molinga, smėlinga).

3.4.

Padėtis (pvz., šlaitas, lyguma, į saulės pusę).

3.5.

Vynmedžių skaičius hektare.

3.6.

Apytikris vynuogyno amžius (mažiau kaip 10 metų, nuo 10 iki 25 metų, daugiau kaip 25 metų).

3.7.

Aukštis virš jūros lygio.

3.8.

Šakų išlankstymo ir genėjimo būdas.

3.9.

Iš šių vynuogių paprastai gaminamo vyno rūšis (žr. apibrėžtis Reglamento (EB) Nr. 479/2008 IV priede).

4.   Derliaus ir misos charakteristikos.

4.1.

Apskaičiuotas iš hektaro sklypo nuimtas derlius (kg/ha).

4.2.

Vynuogių sveikatingumas (pvz., sveikos, supuvusios), nurodant, ar vynuogės buvo sausos ar šlapios imant ėminį.

4.3.

Ėminio paėmimo data.

5.   Oro sąlygos prieš nuimant derlių.

5.1.

Krituliai 10 dienų prieš nuimant derlių: yra/nėra. Jei yra, pateikiama daugiau informacijos (jei žinoma).

6.   Drėkinami vynuogynai.

Jei drėkinama – paskutiniojo laistymo diena.

(Kompetentingos institucijos, atsakingos už ėminio paėmimą, spaudas, ėminį paėmusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos ir parašas.)

II   DALIS

1.   Ėminio perdirbimas į vyną.

1.1.

Vynuogių ėminio masė kilogramais.

1.2.

Spaudimo būdas.

1.3.

Gautos misos kiekis.

1.4.

Misos savybės:

cukraus koncentracija, išreikšta g/l taikant refraktometrinį metodą,

bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgšties g/l (nurodyti neprivaloma).

1.5.

Misos apdorojimo metodas (pvz., nusistovėjimas, centrifugavimas).

1.6.

Rauginimas (naudojamų mielių veislė). Nurodykite, ar vyko savaiminė fermentacija.

1.7.

Temperatūra fermentacijos metu.

1.8.

Fermentacijos pabaigos nustatymo metodas.

1.9.

Vyno apdorojimo metodas (pvz., nukošimas).

1.10.

Sieros dioksido pridėjimas mg/l.

1.11.

Gauto vyno analizė

faktinė alkoholio koncentracija, tūrio proc.,

bendras sausojo ekstrakto kiekis,

redukuojančiųjų cukrų kiekis, išreikštas invertuoto cukraus g/l.

2.   Ėminio perdirbimo į vyną chronologinė lentelė

Data

ėminio paėmimo (sutampa su derliaus nuėmimo data, I dalies 4.3. punktas),

spaudimo,

fermentacijos pradžios,

fermentacijos pabaigos,

išpilstymo į butelius.

II dalies užpildymo data.

(Perdirbimą į vyną atlikusios kompetentingos institucijos spaudas ir tos institucijos kompetentingo pareigūno parašas.)


XIX PRIEDAS

ANALIZĖS ATASKAITA

Reglamento (EEB) Nr. 479/2008 31 straipsnyje minimu izotopiniu metodu išanalizuoti vyno ir vyno produktų ėminiai, įtraukiami į JTC izotopinių duomenų banką

I.   BENDROJI INFORMACIJA

1.

Šalis.

2.

Ėminio numeris.

3.

Metai.

4.

Vynuogių veislė.

5.

Vyno rūšis.

6.

Regionas/rajonas.

7.

Už rezultatus atsakingos laboratorijos pavadinimas, adresas, telefono bei fakso numeriai ir el. pašto adresas.

8.

Ėminys JTC kontrolinei analizei: yra/nėra.

II.   METODAI IR REZULTATAI

1.   Vynas (perkelta iš XVIII priedo).

1.1.

Alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais (tūrio proc.).

1.2.

Bendras sausojo ekstrakto kiekis, g/l.

1.3.

Redukuojančiųjų cukrų kiekis, g/l.

1.4.

Bendrasis rūgštingumas, išreikštas vyno rūgšties kiekiu, g/l.

1.5.

Bendras sieros dioksido kiekis, mg/l.

2.   Vyno distiliavimas taikant SNIF-NMR.

2.1.

Distiliatoriaus apibūdinimas.

2.2.

Distiliuoto vyno kiekis/gauto distiliato svoris.

3.   Distiliato analizė.

3.1.

Alkoholio koncentracija distiliate, proc. (m/m).

4.   NMR matuojamų deuterio izotopo ir etanolio santykių rezultatas

4.1.

(D/H)I= ppm

4.2.

(D/H)II= ppm

4.3.

„R“=

5.   NMR parametrai.

Nustatytas dažnis –

6.   Vyno izotopų santykis 18O/16O

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

7.   Misos izotopų santykis 18O/16O (kai taikoma)

δ 18O [‰] = ‰ V. SMOW – SLAP

8.   Vyno etanolio izotopų santykis 13C/12C

δ 13C [‰] = ‰ V-PDB.


XX PRIEDAS

Kontrolės institucijų savitarpio pagalba imant ėminius, kaip numatyta 92 straipsnyje

1.

Kai imant vyno, vynuogių misos ar kito skysto vyno produkto ėminius kontrolės institucijos viena kitai teikia pagalbą, kompetentinga institucija užtikrina, kad:

jei produktai laikomi ne didesnėse kaip 60 litrų talpose, sandėliuojamuose kaip viena prekių partija – ėminiai būtų būdingi visai partijai,

jei produktai laikomi daugiau kaip 60 litrų nominalaus tūrio talpose – ėminiai būtų būdingi toje pačioje talpoje, iš kurios tie ėminiai paimti, esančiam produktui.

2.

Ėminiai imami išpilstant atitinkamą produktą į bent penkias švarias talpas, kurių kiekvienos nominalus tūris ne mažesnis kaip 75 cl. 1 dalies pirmoje įtraukoje minimų produktų ėminiai taip pat gali būti imami, iš analizei skirtos partijos paimant bent penkias talpas, kurių nominalus tūris ne mažesnis kaip 75 cl.

Jei vyno distiliato ėminius numatoma analizuoti deuterio magnetiniu branduolių rezonansu, ėminiai laikomi talpose, kurių nominalus tūris yra 25 cl arba net 5 cl, jei jie turi būti siunčiami iš vienos oficialios laboratorijos į kitą.

Ėminiai paimami, prireikus uždaromi ir užplombuojami įmonės, kurioje ėminys paimamas, atstovo arba, jei ėminys paimamas vežant produktą – vežėjo atstovo akivaizdoje. Jei toks atstovas nedalyvauja, šis faktas įrašomas 4 dalyje nurodytoje ataskaitoje.

Kiekvienas ėminys uždengiamas neslankiu vienkartiniu dangteliu.

3.

Kiekvienas ėminys paženklinamas etikete, atitinkančia XXI priedo A dalį.

Jei talpa yra per maža, kad prie jos būtų galima priklijuoti nustatytą etiketę, talpa pažymima neištrinamu numeriu, o privaloma informacija nurodoma atskirame lape.

Įmonės, kurioje imamas ėminys, atstovas arba vežėjo atstovas pasirašo tą etiketę arba, atitinkamai, atskirą lapą.

4.

Kompetentingos institucijos, įgaliotos imti ėminius, pareigūnas raštu parengia ataskaitą, kurioje išdėsto pastabas, kurios, jo nuomone, yra svarbios vertinant ėminius. Prireikus šioje ataskaitoje jis taip pat išdėsto vežėjo atstovo arba įmonės, kurioje paimtas ėminys, atstovo pareiškimus ir tokių atstovų paprašo juos pasirašyti. Ataskaitoje jis taip pat nurodo produkto, kurio ėminys paimtas, kiekį. Jei minėtu ir 3 dalies trečioje pastraipoje nurodytu atvejais pasirašyti atsisakoma, šis faktas nurodomas ataskaitoje.

5.

Imant ėminius, vienas iš jų kaip kontrolinis ėminys lieka įmonėje, kurioje paimtas ėminys, kitas – kompetentingoje institucijoje, kurios pareigūnas paėmė ėminį. Trys ėminiai siunčiami į oficialią laboratoriją, kurioje atliekamas analitinis ar juslinis tyrimas. Ten analizuojamas vienas iš šių ėminių. Kitas ėminys laikomas kaip kontrolinis ėminys. Kontroliniai ėminiai saugomi bent trejus metus po jų paėmimo.

6.

Ant ėminių siuntų išorinės pakuotės dedama raudona etiketė, atitinkanti XXI priedo B dalyje pateiktą pavyzdį. Etiketės matmenys – 50 × 25 mm.

Išsiųsdama ėminius, valstybės narės, iš kurios tie ėminiai siunčiami, kompetentinga institucija savo spaudą uždeda iš dalies ant išorinės pakuotės ir iš dalies ant raudonos etiketės.


XXI PRIEDAS

A.   Ėminį apibūdinanti etiketė pagal XX priedo 3 dalį

1.

Privaloma informacija:

a)

kompetentingos institucijos, kurios pavedimu paimti ėminiai, pavadinimas ir adresas, nurodant atitinkamą valstybę narę, telefono bei fakso numerius ir el. pašto adresą;

b)

ėminio serijos numeris;

c)

ėminio paėmimo data;

d)

kompetentingos institucijos pareigūno, įgalioto paimti ėminį, vardas ir pavardė;

e)

įmonės, kurioje paimtas ėminys, pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai bei el. pašto adresas;

f)

talpos, iš kurios paimtas ėminys, tapatumas (pvz., talpos numeris, butelių partijos numeris ar kt.);

g)

produkto aprašymas, įskaitant gamybos vietovę, derliaus metus, faktinę arba potencinę alkoholio koncentraciją ir, jei įmanoma, vynuogių veislę;

h)

žodžiai „Atidėtą kontrolinį ėminį gali analizuoti tik laboratorija, įgaliota atlikti kontrolinę analizę. Plombos pašalinimas yra pažeidimas, už kurį baudžiama.“

2.

Pastabos:

3.

Mažiausias dydis – 100 × 100 mm.

B.   XX priedo 6 dalyje nurodytos raudonos etiketės pavyzdys

EUROPOS BENDRIJOS

Analitiniams ir jusliniams tyrimams pagal Reglamentą (EB) Nr. 555/2008 skirti produktai


XXII PRIEDAS

103 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitikmenų lentelės

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1227/2000

Reglamentas (EB) Nr. 1227/2000

Šis reglamentas

3 straipsnis

60 ir 61 straipsniai

4 straipsnio 1 dalis

62 straipsnis

4 straipsnio 2–7 dalys

63 straipsnis

4 straipsnio 8 dalis

64 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

65 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 3 dalis

64 straipsnis

5 straipsnio 4 dalis

65 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 5 dalis

65 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 6 dalis

65 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 1 dalis

70 straipsnio 1 dalis


2.   Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000

Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000

Šis reglamentas

12 straipsnis

32 straipsnis

13 straipsnis

33 straipsnis

14a straipsnio 1 dalis

34 straipsnis

46 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 3 dalis

50 straipsnio 2 dalis

22 straipsnis


3.   Reglamentas (EB) Nr. 2729/2000

Reglamentas (EB) Nr. 2729/2000

Šis reglamentas

2 straipsnio 3 dalis

76 straipsnio d punktas

2 straipsnio 4 dalis

76 straipsnio e punktas

3 straipsnio 1 dalis

82 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

82 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

83 straipsnis

5 straipsnis

81 straipsnis

7 straipsnis

84 straipsnis

8 straipsnis

85 straipsnis

9 straipsnis

86 straipsnis

10 straipsnis

87 straipsnis

11 straipsnis

88 straipsnis

12 straipsnis

89 straipsnis

13 straipsnis

90 straipsnis

14 straipsnis

91 straipsnis

15 straipsnis

92 straipsnis

16 straipsnis

93 straipsnis

17 straipsnis

94 straipsnis

19 straipsnis

95 straipsnis


4.   Reglamentas (EB) Nr. 883/2001

Reglamentas (EB) Nr. 883/2001

Šis reglamentas

14 straipsnio 1 dalis

39 straipsnis 1 dalis

20 straipsnis

40 straipsnis

21 straipsnis

41 straipsnis

22 straipsnis

42 straipsnis

24 straipsnis

43 straipsnis

25 straipsnis

44 straipsnis

26 straipsnis

45 straipsnio 1 dalis

27 straipsnio 1 dalis

46 straipsnis

28 straipsnis

47 straipsnis

29 straipsnis

48 straipsnis

30 straipsnis

49 straipsnis

31 straipsnio 2 dalis

51 straipsnis

32 straipsnis

50 straipsnis

34a straipsnis

52 straipsnis