ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 168

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 615/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, ir Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams

1

 

 

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 617/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų

5

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 618/2008, kuriuo tikslinami pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija importuotino cukranendrių cukraus pristatymo įsipareigojimai 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiui

17

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas

20

 

 

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 620/2008, kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 386/2008, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos

27

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/64/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–IV priedus

31

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų

36

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/489/EB

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas dėl laikinų apsaugos priemonių nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Buhrer) Nickle (pušinio stiebinio nematodo) et al. plitimo Portugalijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3312)

38

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/490/BUSP

 

*

2008 m. birželio 24 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUSEC/2/2008 dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) vadovo paskyrimo

41

 

*

2008 m. birželio 26 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/491/BUSP, iš dalies keičiantys ir pratęsiantys Bendruosius veiksmus 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)

42

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 615/2008

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, ir Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006 (2) 1 straipsnyje nustatyta reglamento taikymo sritis ir pateikta mažųjų salų apibrėžtis. Minėto reglamento taikymo patirtis rodo, kad jo taikymo sritį reikėtų keisti.

(2)

Siekiant palengvinti dėl kai kurių Egėjo jūros salų ypatingos geografinės padėties ir dėl to atsirandančių papildomų transportavimo išlaidų kylančias problemas, Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 3 straipsnyje nustatyta speciali tiekimo tvarka, susijusi su žmonėms vartoti, perdirbti arba žemės ūkyje naudoti būtiniausiais produktais. Šie būtiniausi produktai yra nurodyti Sutarties I priede. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 3 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų pateikta nuoroda į minėtą I priedą, taip apribojant to straipsnio taikymą tik minėtame priede nurodytiems produktams.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 6 straipsnyje numatyta išsamių to reglamento (EB) II skyriaus taikymo taisyklių priėmimo procedūra. Kadangi Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 14 straipsnyje nustatyta panaši nuostata dėl viso reglamento įgyvendinimo, 6 straipsnis turėtų būti išbrauktas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 7 straipsnyje įvedamos paramos vietos žemės ūkio produktams apskritai gaminti priemonės, todėl jos taikomos plačiau negu 3 straipsnis. Todėl minėto reglamento 7 straipsnis turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų pateikta nuoroda į Sutarties trečiosios dalies II antraštinę dalį, taip apimant žemdirbystės, gyvulininkystės bei žuvininkystės produktus ir su šiais produktais tiesiogiai susijusius pirmojo etapo perdirbimo produktus.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 9 straipsnio e punkte, be kitų į paramos programą įtrauktinų klausimų, minimos nuostatos dėl patikrinimų bei administracinių sankcijų. Tačiau nacionalinės nuostatos dėl patikrinimų bei administracinių sankcijų negali būti tvirtinamos pagal Bendrijos paramos mažosioms Egėjo jūros saloms programą; apie šias nacionalines priemones Komisijai gali būti pranešama tik pagal minėto reglamento 16 straipsnį. Todėl 9 straipsnio e punktas turėtų būti iš dalies pakeistas, siekiant iš jo pašalinti nuostatas dėl patikrinimų bei administracinių sankcijų, kurios turėtų būti įtrauktos į kompetentingų Graikijos institucijų pateikiamą programą.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1405/2006.

(7)

Dauguma Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 III skyriuje nurodytų priemonių sudaro tiesiogines išmokas, dėl to jos turėtų būti nurodytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (3). Dėl padarytos klaidos Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 20 straipsnio 3 dalimi Egėjo jūros salos klaidingai išbrautos iš Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priedo. Todėl minėtas I priedas turėtų būti pataisytas ir toks pataisymas turėtų įsigalioti nuo Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 taikymo pradžios dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1405/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiuo reglamentu nustatomos konkrečios žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti sunkumus, kurie atsiranda dėl mažųjų Egėjo jūros salų (toliau – mažosios salos) atokumo ir izoliuotumo.“

2.

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nustatoma Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų (toliau – žemės ūkio produktai), kurie mažosiose salose yra būtini žmonių maistui, kitų produktų gamybai arba naudojimui žemės ūkyje, speciali tiekimo tvarka.“

3.

6 straipsnis išbraukiamas.

4.

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Paramos programa apima priemones, kurių reikia vietos žemės ūkio produktų gamybos tęstinumui ir plėtrai mažosiose salose užtikrinti pagal Sutarties trečiosios dalies II antraštinę dalį.“

5.

9 straipsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)

priemonės, kurių imtasi siekiant užtikrinti veiksmingą ir tinkamą programos įgyvendinimą, įskaitant reklamos, stebėsenos bei vertinimo priemones;“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priede po „Posei“ įterpiama tokia eilutė:

„Egėjo jūros salos

Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 III skyrius (4)

2 straipsnyje apibrėžtos tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal programose nustatytas priemones

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 2 straipsnis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  2008 m. birželio 5 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 479/2008 (OL L 148, 2008 6 6, p. 1).

(4)  OL L 265, 2006 9 26, p. 3.“


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 616/2008

2008 m. birželio 27 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. birželio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

37,7

MK

32,3

TR

52,6

ZZ

40,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

22,9

TR

104,0

ZZ

94,6

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,9

ZZ

156,8

0805 50 10

AR

93,1

IL

116,0

TR

135,6

US

83,6

ZA

113,7

ZZ

108,4

0808 10 80

AR

85,5

BR

86,4

CL

99,8

CN

86,1

NZ

117,8

US

105,3

UY

88,5

ZA

88,5

ZZ

94,7

0809 10 00

IL

121,6

TR

197,2

ZZ

159,4

0809 20 95

TR

409,7

US

373,7

ZZ

391,7

0809 30 10, 0809 30 90

CL

244,7

IL

144,8

US

245,1

ZZ

211,5

0809 40 05

IL

157,5

ZZ

157,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 617/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės dėl prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais standartų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 121 straipsnio f punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2782/75 dėl perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių gamybos bei prekybos (2) nuo 2008 m. liepos 1 d. panaikinamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(2)

Kai kurios Reglamento (EEB) Nr. 2782/75 nuostatos ir prievolės į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 nebuvo įtrauktos.

(3)

Todėl tam tikras reikalingas nuostatas ir prievoles reikia priimti įtraukiant jas į reglamentą, kuriuo nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, siekiant bendro rinkos organizavimo ir prekybos standartų tęstinumo ir sklandaus veikimo.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 yra nustatyti minimalūs prekybos perinti skirtais kiaušiniais ir ūkiuose auginamais paukščių jaunikliais Bendrijoje reikalavimai. Aiškumo dėlei turėtų būti nustatytos naujos išsamios šių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės. Todėl Komisijos reglamentas (EEB) Nr.1868/77 (3), nustatantis išsamias Reglamento (EEB) Nr. 2782/75 taikymo taisykles, turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 yra išdėstytos tam tikros perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių gamybos ir prekybos taisyklės. Siekiant įgyvendinti šias taisykles reikia nustatyti jų taikymo nuostatas, kurių tikslas – išvengti, kad iš inkubatorių išimtais kiaušiniais būtų prekiaujama, jų nepažymėjus konkrečiais ženklais, nustatyti, kokie įrašai turi būti ant tokių kiaušinių ir ant pakuočių, kuriose talpinami perinti skirti kiaušiniai ar viščiukai, bei nustatyti būtiną teiktiną informaciją.

(6)

Kiekvienai įmonei turi būti suteiktas skiriamasis registracijos numeris, sudarytas pagal konkretų kiekvienos valstybės narės sudarytą kodą taip, kad būtų galima nustatyti, įmonė veiklos pobūdį.

(7)

Reikia toliau griežtai naudoti perinti skirtų kiaušinių ir viščiukų gamybos bei prekybos Bendrijoje duomenų rinkimo sistemą, siekiant daryti trumpalaikes gamybos prognozes. Kiekviena valstybė narė turi pati nustatyti nuobaudas už šių nuostatų pažeidimus.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1)

Perinti skirti kiaušiniai: Bendrijoje išperėti arba iš trečiųjų šalių importuoti naminių paukščių kiaušiniai, kurių KN subpozicijos 0407 00 11 ir 0407 00 19, skirti viščiukams, klasifikuojamiems pagal rūšį, kategoriją ir tipą ir identifikuojamiems pagal šį reglamentą, perinti.

2)

Viščiukai: Bendrijoje išauginti arba iš trečiųjų šalių importuoti gyvi naminiai paukščiai, kurių svoris neviršija 185 gramų, ir kurių KN subpozicijos yra 0105 11 bei 0105 19, priklausantys šioms kategorijoms:

a)

bendros paskirties viščiukai: vieno iš nurodytų tipų viščiukai:

i)

mėsiniai viščiukai – dėl svorio penimi ir prieš jiems subręstant skerdžiami viščiukai;

ii)

dedeklės – vartojimui skirtiems kiaušiniams dėti auginamos vištelės;

iii)

dvejopos paskirties viščiukai – kiaušinius dedančios vištelės arba maistui skirti viščiukai.

b)

pirmos kartos protėvių pulko viščiukai – bendros paskirties viščiukams gauti skirti viščiukai;

c)

antros kartos protėvių pulko viščiukai – veislei skirtiems viščiukams veisti skirti viščiukai.

3)

Įmonė – įmonė ar jos dalis, vykdanti veiklą tokiuose sektoriuose:

a)

selekcijos įmonė – įmonė, kurioje gaunami kiaušiniai, iš kurių perinami antros kartos protėvių pulko viščiukai, viščiukams veisti skirti viščiukai arba bendros paskirties viščiukai;

b)

veisimo įmonė – įmonė, kurioje gaunami kiaušiniai, iš kurių perinami bendros paskirties viščiukai;

c)

perykla – įmonė, kurioje į inkubatorius talpinami ir perinami perinti skirti kiaušiniai ir išperinami viščiukai.

4)

Talpa – didžiausias perinti skirtų kiaušinių skaičius, kurį įmanoma vienu metu patalpinti inkubatoriuose, išskyrus peryklas.

2 straipsnis

Įmonių įregistravimas

1.   Kiekvieną įmonę jos prašymu užregistruoja kompetentinga valstybės narės paskirta agentūra ir jai suteikia skiriamąjį numerį.

Įmonei suteiktas skiriamasis numeris gali būti panaikintas, jei ji nesilaiko šio reglamento nuostatų.

2.   1 dalyje minimų įmonių registravimo paraiškos teikiamos valstybės narės, kurios teritorijoje yra įmonė, kompetentingai institucijai. Minėta institucija įmonei suteikia skiriamąjį numerį, sudarytą iš vieno I priede pateiktų kodų ir identifikacinis numeris, pagal kurį būtų galima nustatyti, kokia veikla įmonė užsiima.

3.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie skiriamųjų numerių, naudojamų atskirti, kokia veikla įmonė užsiima, kodo pasikeitimus.

3 straipsnis

Perinti skirtų kiaušinių ir jų pakuočių ženklinimas

1.   Perinti skirti kiaušiniai, naudojami viščiukų gamybai, žymimi atskirai.

2.   Perinti skirti kiaušiniai, naudojami viščiukų gamybai, atskirai ženklinami gamintojo įmonėje, kuris ant kiaušinių atspausdina savo skiriamuosius numerius. Raidės ir skaitmenys įrašomi juodu nenuplaunamu rašalu; jie yra ne mažesnio kaip 2 mm aukščio bei 1 mm pločio.

3.   Valstybės narės nukrypdamos gali leisti ženklinti perinti skirtus kiaušinius kitu nei 2 dalyje numatytu būdu, jei užrašai yra spausdinami juodu rašalu, yra neištrinami, aiškiai matomi ir užima mažiausiai 10 mm2 ploto. Šitaip privaloma ženklinti gamintojo įmonėje arba perykloje prieš dedant į inkubatorių. Valstybės narės, kurios naudojasi šia teise, apie tai informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją bei joms pateikia šiuo tikslu priimtas nuostatas.

4.   Perinti skirti kiaušiniai transportuojami idealiai švariose pakuotėse, kuriose talpinami tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo perinti skirti naminių paukščių kiaušiniai iš vienos įmonės, pažymėti II priede nurodytais įrašais.

5.   Siekiant laikytis kai kuriose importuojančiose trečiosiose šalyse galiojančių nuostatų, ant perinti skirtų kiaušinių, kuriuos ketinama eksportuoti, ir jų pakuočių gali būti nurodyta informacija, kuri nėra numatyta šiame reglamente, bet tik tuo atveju, jei ši informacija nebus painiojama su pastarąja ir su Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 121 straipsnio d punkte ir jį įgyvendinančiuose reglamentuose nurodyta informacija.

6.   Visų rūšių pakuotės arba talpyklos, kuriose kiaušiniai yra vežami, žymimos gamintojo įmonės skiriamuoju numeriu.

7.   Perinti skirtus kiaušinius galima transportuoti arba jais prekiauti valstybėse narėse tik paženklinus laikantis šio straipsnio.

8.   Perinti skirti kiaušiniai iš trečiųjų šalių gali būti importuoti, tik jei ant jų ne mažesnio nei 3 mm aukščio raidėmis nurodyta jų kilmės šalis ir yra toks įrašas „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „haudottavaksi“, „för kläckning“, „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“, „liahnutie“„за люпене“ arba „incubare“. Į pakuotes turi būti sudėti tik tos pačios rūšies, kategorijos bei tipo ir tos pačios kilmės šalies perinti skirti kiaušiniai, priklausantys tam pačiam siuntėjui ir ant jų turi būti nurodyta bent jau tokia informacija:

a)

ant kiaušinių esanti informacija;

b)

kiaušinius padėjusių paukščių rūšys;

c)

siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas bei adresas.

4 straipsnis

Pakuočių, kuriose talpinami viščiukai, ženklinimas

1.   Viščiukai pakuojami pagal naminių paukščių rūšį, tipą ir kategoriją.

2.   Į dėžes talpinami viščiukai, išperėti toje pačioje perykloje, o ant jų nurodytas bent peryklos skiriamasis numeris.

3.   Viščiukus, kurių kilmė šalis – trečiosios šalys, galima importuoti tik, jei jie yra suskirstyti pagal 1 dalį. Į dėžes talpinami viščiukai turi būti tos pačios kilmės šalies ir to paties siuntėjo, o ant dėžučių turi būti nurodytos bent tokia informacija:

a)

kilmės šalies pavadinimas;

b)

naminių paukščių rūšis, kuriai jie priklauso;

c)

siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas bei adresas.

Ženklai ant pakuočių turi būti užrašomi nenuplaunamu juodu rašalu, ne mažesnio kaip 20 mm aukščio, 10 mm pločio ir 1 mm storio raidėmis ir skaitmenimis.

5 straipsnis

Lydraštis

1.   Kiekvienos perinti skirtų kiaušinių ar viščiukų siuntos lydraštyje turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

siuntėjo pavardė ar įmonės pavadinimas, adresas ir skiriamasis numeris;

b)

perinti skirtų kiaušinių arba viščiukų skaičius pagal paukščių rūšį, kategoriją ir tipą;

c)

išsiuntimo data;

d)

gavėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas.

2.   Įvežant iš trečiųjų šalių perinti skirtų kiaušinių bei viščiukų siuntas, vietoj įmonės skiriamojo numerio turi būti nurodytas kilmės šalies pavadinimas.

6 straipsnis

Įregistravimas

Kiekviena perykla į registrą pagal rūšis, kategoriją (pirmos kartos protėvių pulko, antros kartos protėvių pulko ar bendros paskirties paukščių jaunikliai) ir tipą (skirti maistui, dedeklės ar dvigubos paskirties) įtraukia:

a)

kiaušiniai sudėjimo į inkubatorių datą, inkubuotų kiaušinių skaičius ir skiriamąjį kiaušinių, iš kurios gauti perinti skirti kiaušiniai, įmonės numerį;

b)

išperėjimo datą ir faktinį vartoti numatytą išperėtų paukščių jauniklių skaičių;

c)

inkubuotų kiaušinių, išimtų iš inkubatoriaus, skaičių ir pirkėją.

7 straipsnis

Iš inkubatoriaus išimtų kiaušinių panaudojimas

Inkubuoti kiaušiniai, išimti iš inkubatoriaus, negali būti naudojami žmonių maistui. Jie gali būti panaudoti kaip pramoniniai kiaušiniai, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008 (4) 1 straipsnio antros pastraipos h punkte.

8 straipsnis

Pranešimai

1.   Peryklos kas mėnesį informuoja valstybės narės kompetentingą agentūrą apie į inkubatorių patalpintų kiaušinių skaičių, išperėtų viščiukų skaičių ir faktinį vartojimui skirtų viščiukų skaičių pagal rūšį, kategoriją ir tipą.

2.   Statistinių duomenų apie pirmos kartos protėvių ir antros kartos protėvių pulkus reikalaujama, prireikus, iš įmonių, išskyrus nurodytąsias 1 dalyje, remiantis taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtintomis Reglamento (EEB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.   Valstybės narės, gavusios 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją ir ją išanalizavusios, pateikia Komisijai mėnesio santrauką, paremtą ankstesnio mėnesio duomenimis.

Be to, valstybių narių pateiktoje santraukoje nurodomas tą patį mėnesį importuotų ir eksportuotų viščiukų skaičius pagal paukščių rūšį, kategoriją ir tipą.

4.   3 dalyje nurodytas suvestinės pavyzdys pateiktas III priede. Šią suvestinę valstybės narės perduoda Komisijai kiekvieną kalendorinį mėnesį, ne vėliau kaip per keturias savaites nuo mėnesio, kurio duomenys pateikiami, pabaigos.

5.   III priede pateiktą suvestinės pavyzdį (1 dalis) valstybės narės gali naudoti rinkdamos 1 ir 2 dalyje nurodytus peryklų duomenis.

6.   Valstybės narės gali reikalauti, kad 5 straipsnyje nurodyti paukščių jauniklių lydraščiai būtų parengti keliais egzemplioriais. Tokiu atveju importavus, eksportavus arba prekiaujant Bendrijos viduje vienas dokumento egzempliorius siunčiamas 9 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai.

7.   Valstybės narės, kurios taiko 6 dalyje nurodytą procedūrą, praneša apie tai kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

9 straipsnis

Kontrolės įstaigos

Valstybių narių paskirtos agentūros tikrina, ar laikomasi šio reglamento nuostatų. Šių agentūrų sąrašas kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikiamas likus ne mažiau nei mėnesiui iki šio reglamento įsigaliojimo. Padarius pakeitimus minėtame sąraše valstybės narės ir Komisija apie tai informuojamos ne vėliau kaip per mėnesį nuo pakeitimo.

10 straipsnis

Nuobaudos

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad paskirtų baudas už bet kokį reglamentų, susijusių su perinti skirtų kiaušinių ir ūkiuose auginamų paukščių jauniklių gamyba ir prekyba, pažeidimą.

11 straipsnis

Ataskaitos

Iki kiekvienų metų sausio 30 d. valstybės narės Komisijai pateikia statistinius duomenis apie peryklų struktūrą ir veiklą, naudodamos IV priede pateikiamą pavyzdį.

12 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 1868/77 panaikinamas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir į Reglamentą (EEB) Nr. 2782/75 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turėtų būti aiškinamos pagal V priede pateiktą atitikties lentelę.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 100. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 209, 1977 8 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).

(4)  OL L 163, 2008 6 24, p. 6.


I PRIEDAS

2 straipsnio 2 dalyje nurodyti kodai

BE

Belgija

BG

Bulgarija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietijos Federacinė Respublika

EE

Estija

IE

Airija

EL

Graikija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

IT

Italija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

MT

Malta

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė


II PRIEDAS

3 straipsnio 4 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

яйца за люпене

:

ispanų kalba

:

huevos para incubar

:

čekų kalba

:

násadová vejce

:

danų kalba

:

Rugeæg

:

vokiečių kalba

:

Bruteier

:

estų kalba

:

Haudemunad

:

graikų kalba

:

αυγά προς εκκόλαψιν

:

anglų kalba

:

eggs for hatching

:

prancūzų kalba

:

œufs à couver

:

italų kalba

:

uova da cova

:

latvių kalba

:

inkubējamas olas

:

lietuvių kalba

:

kiaušiniai perinimui

:

vengrų kalba

:

Keltetőtojás

:

maltiečių kalba

:

bajd tat-tifqis

:

olandų kalba

:

Broedeieren

:

lenkų kalba

:

jaja wylęgowe

:

portugalų kalba

:

ovos para incubação

:

rumunų kalba

:

ouă puse la incubat

:

slovakų kalba

:

násadové vajcia

:

slovėnų kalba

:

valilna jajca

:

suomių kalba

:

munia haudottavaksi

:

švedų kalba

:

Kläckägg


III PRIEDAS

PERINTI SKIRTŲ KIAUŠINIŲ IR ŪKIUOSE AUGINAMŲ PAUKŠČIŲ JAUNIKLIŲ GAMYBOS BEI PREKYBOS MĖNESIO SUVESTINĖ

I   DALIS

Šalis:

Metai:

1 000 vienetų


Apibūdinimas

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

A.

Perinti skirtų kiaušinių inkubacija

Gallus domesticus

Pirmos ir antros kartos protėviai

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirtis

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmos ir antros kartos protėviai

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirtis

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

Paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Viščiukų paskirtis

Gallus domesticus

Pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vištos dedeklės

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penėti skirti vyriškos ir moteriškos lyties paukščiai

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

Penėti skirti vyriškos ir moteriškos lyties paukščiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallus domesticus

Veisliniai gaidžiukai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŪKIUOSE AUGINAMŲ PAUKŠČIŲ JAUNIKLIŲ IŠORĖS PREKYBA

II   DALIS

Šalis:

Metai:

1 000 vienetų


Bendrijos vidaus prekyba

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

IMPORTAS

Gallus domesticus

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

Viščiukai: paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTAS

Gallus domesticus

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

Viščiukai: paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Importas iš ... ir eksportas į trečiąsias šalis

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Kovo mėn.

Balandžio mėn.

Gegužės mėn.

Birželio mėn.

Liepos mėn.

Rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

IMPORTAS

Gallus domesticus

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

dedeklės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

Viščiukai: paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTAS

Gallus domesticus

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

kiaušiniams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: pirmos ir antros kartos protėvių vištelės

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viščiukai: paskirtis

mėsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mišri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žąsys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalakutai

Viščiukai: paskirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patarškos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresatai

:

1.

Direction générale de l'agriculture, division des produits de l'aviculture, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2.

Office statistique des Communautés européennes, statistique agricole, Luxembourg 1, Centre européen, boîte postale 1907, Luxembourg.


IV PRIEDAS

PERYKLŲ STRUKTŪRA IR PANAUDOJIMAS

Image

Image


V PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2782/75

Reglamentas (EEB) Nr. 1868/77

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 ir I priedas

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 4 dalis ir II priedas

5 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 5 dalis

6 straipsnis

3 straipsnio 8 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 7 dalis

11 straipsnis

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnis

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

3 straipsnis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

13 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 7 dalis

16 straipsnis

9 straipsnis

5 straipsnis

10 straipsnis

6 straipsnis

11 straipsnis

7 straipsnis

12 straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnis

13 straipsnis

I priedas

III priedas

II priedas

IV priedas


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 618/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo tikslinami pagal AKR protokolą ir Susitarimą su Indija importuotino cukranendrių cukraus pristatymo įsipareigojimai 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 950/2006, nustatančio išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais taikymo taisykles (2), 12 straipsnyje pateikiamos išsamios taisyklės, kuriomis nustatomi iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusių šalių importuojamų produktų, kurių KN kodas yra 1701, išreikštų baltojo cukraus ekvivalentu, pristatymo įsipareigojimai taikant nulinį muito tarifą.

(2)

Šie kiekiai 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiui nustatyti 2008 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 77/2008, nustatančiu pristatymo įsipareigojimus dėl cukranendrių cukraus, kuris turi būti importuotas pagal AKR Protokolą ir Susitarimą su Indija 2007–2008 metų pristatymo laikotarpiu (3).

(3)

AKR protokolo 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos taisyklės, taikomos tais atvejais, kai AKR valstybė nepristato sutarto kiekio.

(4)

Kompetentingos Barbadoso, Kongo, Kenijos, Madagaskaro bei Trinidado ir Tobago valdžios institucijos informavo Komisiją, kad jos negalės pristatyti viso sutarto kiekio ir kad jos nepageidauja papildomo pristatymo laikotarpio.

(5)

Todėl, pasikonsultavus su atitinkamomis AKR valstybėmis, nepristatytas kiekis turėtų būti perskirstytas, kad jį būtų galima pristatyti 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiu.

(6)

Todėl reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 77/2007 ir, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 12 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies c punktu, patikslinti pristatymo įsipareigojimus 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiui.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 14 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad to straipsnio 1 dalis netaikoma kiekiui, perskirstytam pagal AKR protokolo 7 straipsnio 1 ar 2 dalį. Todėl pagal šį reglamentą perskirstytas kiekis turėtų būti importuotas iki 2008 m. birželio 30 d. Tačiau, atsižvelgiant į importo licencijų paraiškoms pateikti skirtą laiką ir į tai, kad sprendimas perskirstyti kiekį priimtas vėlai, šio termino laikytis nebus įmanoma. Todėl Reglamento (EB) Nr. 950/2006 14 straipsnio 1 dalies nuostatos turėtų būti taikomos ir pagal šį reglamentą perskirstytam kiekiui.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Baltojo cukraus ekvivalento tonomis išreikštų produktų, kurių KN kodas 1701, importuotinų iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusių šalių, kiekis, kurį kiekviena atitinkama eksportuojanti šalis įsipareigojo pristatyti 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiu, patikslinamas kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 950/2006 14 straipsnio 2 dalies, to reglamento 14 straipsnio 1 dalis taikoma pagal šį reglamentą perskirstytam ir po 2008 m. birželio 30 d. importuotam kiekiui.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 77/2008 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 371/2007 (OL L 92, 2007 4 3, p. 6).

(3)  OL L 24, 2008 1 29, p. 6.


PRIEDAS

Iš AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusių šalių importuotino lengvatinio cukraus, kurį įsipareigota pristatyti 2007–2008 m. pristatymo laikotarpiu, kiekis baltojo cukraus ekvivalento tonomis

AKR protokolą ir Susitarimą su Indija pasirašiusios šalys

Pristatymo įsipareigojimai 2007–2008 m.

Barbadosas

27 464,3

Belizas

69 615,98

Kongas

0,00

Dramblio Kaulo Krantas

10 123,12

Fidžis

162 656,25

Gajana

191 368,87

Indija

9 999,83

Jamaika

148 003,16

Kenija

2 045,07

Madagaskaras

6 249,50

Malavis

24 367,72

Mauricijus

476 789,70

Mozambikas

5 965,92

Uganda

0,00

Sent Kitsas ir Nevis

0,00

Surinamas

0,00

Svazilandas

126 027,92

Tanzanija

9 672,60

Trinidadas ir Tobagas

0,00

Zambija

11 865,01

Zimbabvė

37 660,14

IŠ VISO

1 319 875,62


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 619/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 161 straipsnio 3 dalį, 164 straipsnio 2 dalį b punkte ir 170 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalimi, tam tikrų pieno produktų tarptautinės prekybos kainų ir Bendrijos kainų skirtumas gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kad tuos produktus būtų galima eksportuoti laikantis pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytais susitarimais nustatytų ribų.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 580/2004 (2) yra nustatytos konkurso tvarkos, taikomos nustatant eksporto grąžinamąsias išmokas už nugriebto pieno miltelius, kurių klasifikacinis kodas yra ex ex 0402 10 19 9000, natūralų sviestą, išfasuotą į gabalus, kurio klasifikacinis kodas yra ex ex 0405 10 19 9700, ir lydytą sviestą, išpilstytą į talpyklas, kurio klasifikacinis kodas yra ex ex 0405 90 10 9000, įvedimo taisyklės. 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1454/2007, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), nuo 2008 m. liepos 1 d. panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 580/2004.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1454/2007 2 straipsnio 1 dalį turėtų būti skelbiamas nuolatinis konkursas dėl to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų. Kadangi į Reglamentą (EB) Nr. 1454/2007 neįtrauktos visos pieno sektoriuje taikomos specialiosios taisyklės, kurios iki šiol buvo įtrauktos į Reglamentą (EB) Nr. 580/2004, reikėtų įtraukti tas taisykles nuo to reglamento panaikinimo dienos. Dėl praktinių priežasčių ir siekiant aiškumo bei paprastumo tikslinga nustatyti vieną bendrą reglamentą, į kurį taip pat būtų įtrauktos specialiosios 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 581/2004, skelbiančio nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą (4), ir 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 582/2004, skelbiančio nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą (5), nuostatos.

(4)

2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1282/2006, nustatantis išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (6), taikomas visoms pieno sektoriaus eksporto licencijoms ir eksporto grąžinamosioms išmokoms. Licencijos, suteiktos šiame reglamente skelbiamo konkurso tvarka, susijusios su specialiais produktais, todėl tikslinga nustatyti specialiąsias taisykles, nukrypstančias nuo Reglamente (EB) Nr. 1282/2006 nustatytų bendrųjų eksporto licencijų taisyklių. Reglamento (EB) Nr. 1454/2007 7 straipsnyje nustatyta, kad kompetentingos institucijos išduoda licencijas per 5 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomas didžiausias grąžinamųjų išmokų dydis, įsigaliojimo dienos, ir nustatyta, kad licencija turi pradėti galioti jos išdavimo dieną. Todėl tikslinga nustatyti kitą galiojimo laikotarpį nei nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 8 straipsnyje, kad būtų užtikrintas vienodas visų išduotų licencijų galiojimo laikotarpis.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Skelbiamas nuolatinis konkursas, siekiant nustatyti eksporto grąžinamąją išmoką už toliau nurodytus pieno produktus, išvardintus Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3846/87 (7) I priedo 9 skirsnyje, užtikrinant, kad visi Bendrijoje įsteigti fiziniai ir juridiniai asmenys galėtų ja pasinaudoti:

a)

už natūralų sviestą, kurio klasifikacinis kodas ex ex 0405 10 19 9700, išfasuotą į gabalus, kurių neto svoris ne mažesnis kaip 20 kilogramų;

b)

už lydytą sviestą, kurio klasifikacinis kodas ex ex 0405 90 10 9000, išpilstytą į ne mažesnes kaip 20 kilogramų neto svorio talpyklas;

c)

už nugriebto pieno miltelius, kurių klasifikacinis kodas ex ex 0402 10 19 9000, išfasuotus į maišus, kurių neto svoris ne mažesnis kaip 25 kilogramai ir kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 0,5 % laktozės neturinčių svorio priemaišų.

2 straipsnis

Paskirties šalys

1 straipsnyje nurodyti produktai skirti eksportuoti į visas paskirties šalis, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę);

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

3 straipsnis

Taikytinos taisyklės

Jei šiame reglamente nenustatyta kitaip, taikomi Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1291/2000 (8), (EB) Nr. 1282/2006 ir (EB) Nr. 1454/2007.

4 straipsnis

Pasiūlymų teikimas

1.   Pasiūlymai gali būti teikiami tik konkurso laikotarpiais ir galioja tik tuo konkurso laikotarpiu, kuriuo jie pateikiami.

2.   Kiekvienas pasiūlymų teikimo laikotarpis prasideda atitinkamo mėnesio antro antradienio 13.00 val. Briuselio laiku, išskyrus šiuos atvejus:

a)

rugpjūčio mėn. jis prasideda trečio antradienio 13.00 val. Briuselio laiku;

b)

gruodžio mėn. jis prasideda pirmo antradienio 13.00 val. Briuselio laiku.

Jei antradienis yra valstybinė šventė, pasiūlymų teikimo laikotarpis prasideda kitos darbo dienos 13.00 val. Briuselio laiku.

Kiekvienas pasiūlymų teikimo laikotarpis baigiasi atitinkamo mėnesio trečio antradienio 13.00 val. Briuselio laiku, išskyrus šiuos atvejus:

a)

rugpjūčio mėn. jis baigiasi ketvirto antradienio 13.00 val. Briuselio laiku;

b)

gruodžio mėn. jis baigiasi antro antradienio 13.00 val. Briuselio laiku.

Jei antradienis yra valstybinė šventė, pasiūlymų teikimo laikotarpis baigiasi praėjusios darbo dienos 13.00 val. Briuselio laiku.

3.   Kiekvienas konkurso laikotarpis numeruojamas iš eilės, pradedant pirmuoju nustatytu laikotarpiu.

4.   Pasiūlymai teikiami II priede išvardytoms valstybių narių kompetentingoms institucijoms.

5.   Pasiūlymai teikiami atskirai kiekvienai paskirties šaliai ir kiekvienam 1 straipsnyje nurodytam produkto kodui.

6.   Be Reglamento (EB) Nr. 1454/2007 3 straipsnio 5 dalies c punkte nustatyto reikalavimo pateikiant dokumentus konkursui licencijos paraiškos 16 skiltyje dar turi būti nurodytas eksporto grąžinamosios išmokos produkto kodas, prieš kurį nurodoma „ex“, kaip nustatyta šio reglamento 1 straipsnyje.

5 straipsnis

Pasiūlymo produktų kiekis

Kiekviename pasiūlyme nurodytas 1 straipsnyje nurodytų produktų kiekis yra ne mažesnis kaip 10 tonų.

6 straipsnis

Užstatas

Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas yra 15 % konkurso grąžinamosios išmokos naujausios didžiausios sumos, nustatytos tam pačiam produkto kodui ir tai pačiai paskirties šaliai. Tačiau užstatas negali būti mažesnis kaip 5 EUR už 100 kg.

7 straipsnis

Pranešimas Komisijai apie pasiūlymus

Taikydamos Reglamento (EB) Nr. 1454/2007 5 straipsnio 3 dalį valstybės narės atskirai praneša Komisijai apie visus galiojančius pasiūlymus, pagal I priede nurodytą formą, per tris valandas nuo kiekvieno pasiūlymų teikimo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalyje.

8 straipsnis

Eksporto licencijos

1.   Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 7 straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 8 straipsnio, eksporto licencijos galiojimo laikotarpis prasideda jos išdavimo dieną, o baigiasi ketvirto mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį baigiasi pasiūlymų teikimo laikotarpis, kaip nurodyta šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, pabaigoje.

9 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 581/2004 ir Reglamentas (EB) Nr. 582/2004 panaikinami.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.

(4)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1543/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 62).

(5)  OL L 90, 2004 3 27, p. 67. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1543/2007.

(6)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 7).

(7)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(8)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.


I PRIEDAS

VALSTYBĖ NARĖ

Atstovas ryšiams

Telefonas

Faksas

El. paštas

A.   82 % sviestas

Valstybė narė:

Eksporto į tam tikras trečiąsias šalis (Reglamentas (EB) Nr. 619/2008) grąžinamoji išmoka už 82 % sviestą, kurio klasifikacinis kodas yra ex ex 0405 10 19 9700. Pasiūlymo numeris …/R/200. Paskutinė pasiūlymų teikimo laikotarpio diena


1

2

3

4

5

Pasiūlymo Nr.

Konkurso dalyvio Nr. (1)

Kiekis (tonomis)

Paskirties šalis

Eksporto grąžinamoji išmoka (EUR/100 kg)

(didėjančia tvarka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


B.   Lydytas sviestas

Valstybė narė:

Eksporto į tam tikras trečiąsias šalis (Reglamentas (EB) Nr. 619/2008) grąžinamoji išmoka už lydytą sviestą, kurio klasifikacinis kodas yra ex ex 0405 90 10 9000. Pasiūlymo numeris …/R/200. Paskutinė pasiūlymų teikimo laikotarpio diena


1

2

3

4

5

Pasiūlymo Nr.

Konkurso dalyvio Nr. (2)

Kiekis (tonomis)

Paskirties šalis

Eksporto grąžinamoji išmoka (EUR/100 kg)

(didėjančia tvarka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Nugriebto pieno milteliai

Valstybė narė:

Eksporto į tam tikras trečiąsias šalis (Reglamentas (EB) Nr. 619/2008) grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius, kurių klasifikacinis kodas yra ex ex 0402 10 19 9000. Pasiūlymo numeris …/R/200. Paskutinė pasiūlymų teikimo laikotarpio diena


1

2

3

4

5

Pasiūlymo Nr.

Konkurso dalyvio Nr. (3)

Kiekis (tonomis)

Paskirties šalis

Eksporto grąžinamoji išmoka (EUR/100 kg)

(didėjančia tvarka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Numeris skiriamas kiekvienam konkurso dalyviui kiekvienu pasiūlymų teikimo laikotarpiu.

(2)  Numeris skiriamas kiekvienam konkurso dalyviui kiekvienu pasiūlymų teikimo laikotarpiu.

(3)  Numeris skiriamas kiekvienam konkurso dalyviui kiekvienu pasiūlymų teikimo laikotarpiu.


II PRIEDAS

Reglamente (EB) Nr. 1454/2007 ir šiame reglamente nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos, kurioms teikiami pasiūlymai:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 287 25 24

BG

State fund „Agriculture“ — Paying Agency

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax: + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: (420) 222 871 431

Fax: (420) 0 222 871 769

E-mail: licence@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (0049 228) 6845-3732, 3718, 3884

Fax (0049 228) 6845-3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Eesti

Tel: (+ 372) 737 1200

Fax: (+ 372) 737 1201

EL

ΟΠΕΚΕΠΕ — Διεύθυνση μηχανισμών αγοράς

Αχαρνών 364 & Γλαράκη 10β

GR-111 45 Αθήνα

Tηλ.: (30-210) 212 48 93

Φαξ: (30-210) 202 06 08

ES

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Fondo Español de Garantía Agraria

Subdireccion General de Regulación de Mercados

Almagro, 33

E-28010

Tel. (34) 913 47 49 17-18

Fax (34) 913 47 47 07

FR

Office de l’élevage

12, rue Henri-Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil-sous-Bois

Tél. (33-1) 73 30 30 00

Fax (33-1) 73 30 30 38

IE

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero del commercio internazionale

Direzione generale per la politica commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

I-00142 Roma

Tel: + 39 06 59 93 22 04

Fax: + 39 06 59 93 21 41

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: + 357 22867 100

Fax: + 357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių g. 17

08111 Vilnius

Lietuva

Tel. + 370 5 25 26 703

Faksas + 370 5 25 26 945

LU

Office des licences

21, Rue Philippe II

L-2011 Luxembourg

Tél.: 352 24782370

Télécopieur: 352 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Hungary

Tel.: (36-1) 37 43 603

Fax: (36-1) 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

Tel: + 356 2295 2228

NL

Productschap zuivel

Louis Braillelaan 80

NL-2719 EK Zoetermeer

Nederland

Tel.: (31-79) 368 1534

Fax: (31-79) 368 1955

E-mail: mr@pz.agro.nl

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax: (43-1) 331 51 303

E-Mail: lizenzen@ama.gv.at

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel. (48) 22 661-75-90

Faks (48) 22 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 42 62

Fax.: (351) 218 81 42 61

RO

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Bd. Carol I nr. 17, sector 2

030161 București

România

Tel.: (40-21) 305 48 02

Tel.: (40-21) 305 48 42

Fax: (40-21) 305 48 03

SL

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

Telefon: + 386 1 478 9228

Telefaks: + 386 1 478 9297

SK

Pôdohospodárska platobná agentúra (Agricultural Paying Agency)

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 57 51 26 13

Fax: (421-2) 53 41 21 80

FI

Maaseutuvirasto, Markkinatukiosasto

P.O. Box 256

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-20) 772 007

Faksi (358-20) 772 55 09

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-511 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — Newcastle upon Tyne NE4 7YE

Tel. 44 0 191 226 5262

Fax 44 0 191 226 5101


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 620/2008

2008 m. birželio 27 d.

kuriuo ištaisomas Reglamentas (EB) Nr. 386/2008, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 386/2008 (2) nustatytos pieno ir pieno produktų eksporto grąžinamosios išmokos.

(2)

Reikia atsižvelgti į žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūros pakeitimus, susijusius su pienu ir pieno produktais, numatytus Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1499/2007, skelbiančiu 2008 m. žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą, nustatytą Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (3). Todėl Reglamento (EB) Nr. 386/2008 priedas turi būti atitinkamai ištaisytas. Siekiant aiškumo tie pataisymai turėtų būti taikomi nuo Reglamento (EB) Nr. 386/2008 įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 386/2008 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo Reglamento (EB) Nr. 386/2008 įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3). Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 116, 2008 4 30, p. 17.

(3)  OL L 333, 2007 12 19, p. 10.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Nuo 2008 m. birželio 27 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

L40

EUR/100 kg

Nustatomos šios paskirties šalys:

L20

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną ir Jungtines Amerikos Valstijas;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija (), Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

visos paskirties šalys, išskyrus

a)

trečiąsias šalis: L04, Andorą, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.


(1)  Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje išdėstytų sąlygų, išmokų dydžiai, taikomi atitinkamiems produktams, kuriuos numatoma eksportuoti į Dominikos Respubliką pagal Sprendime 98/486/EB nurodytą 2008–2009 m. kvotą, turėtų būti tokie:

a)

produktams, kurių KN kodai yra 0402 10 11 9000 ir 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produktams, kurių KN kodai yra 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 ir 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Nustatomos šios paskirties šalys:

L20

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną ir Jungtines Amerikos Valstijas;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija (), Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

visos paskirties šalys, išskyrus

a)

trečiąsias šalis: L04, Andorą, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

(2)  Įskaitant Jungtinių Tautų globojamą Kosovą (pagal 1999 m. birželio 10 d. JTO Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1244).“


DIREKTYVOS

28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/64/EB

2008 m. birželio 27 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje I–IV priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 14 straipsnio antrosios pastraipos c ir d punktus,

pasikonsultavusi su suinteresuotomis valstybėmis narėmis,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2000/29/EB numatytos tam tikros apsaugos priemonės nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į valstybes nares iš kitų valstybių narių arba trečiųjų šalių. Joje taip pat numatyta tam tikras zonas pripažinti saugomomis zonomis.

(2)

Remiantis valstybių narių pateikta informacija, buvo nustatyta, kad tik tam tikri Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ir Solanaceae sodinimui skirti augalai kelia Heliothis armigera Hübner išplitimo pavojų. Kadangi šio organizmo išplitimo rizika apsiriboja šiais augalais, šį organizmą reikėtų išbraukti iš Direktyvos 2000/29/EB I priedo, pagal kurį taikomas bendras draudimas, ir jį įtraukti į šios direktyvos II priedą, pagal kurį taikomas draudimas tik tam tikriems pavojų keliantiems augalams. Be to, Heliothis armigera Hübner pavadinimą reikėtų pakeisti Helicoverpa armigera (Hübner) pavadinimu, kuris atitinka jo naujausią persvarstytą mokslinį pavadinimą.

(3)

Iš valstybių narių pateiktos informacijos tapo aišku, kad Colletotrichum acutatum Simmonds yra plačiai paplitęs Bendrijoje. Todėl šis organizmas nebeturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 2000/29/EB kenksmingų organizmų sąrašą ir nebereikėtų imtis jokių kitų šioje direktyvoje nurodytų apsaugos nuo šio organizmo priemonių. Todėl Direktyvos 2000/29/EB II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Portugalijos pateikta informacija rodo, kad šiuo metu Citrus tristeza virusas (europiniai izoliatai) yra nustatytas Madeiroje. Todėl ši Portugalijos teritorijos dalis nebeturėtų būti laikoma nuo šio kenksmingo organizmo saugoma zona, o Direktyvos 2000/29/EB II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Ispanijos pateikta informacija rodo, kad šiuo metu Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.) yra nustatytas Ibizoje. Todėl ši Ispanijos teritorijos dalis nebeturėtų būti laikoma nuo šio kenksmingo organizmo saugoma zona, o Direktyvos 2000/29/EB II ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Slovėnijos pateikta informacija rodo, kad šiuo metu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. yra nustatyta Koroška ir Notranjska regionuose. Šie regionai nebeturėtų būti laikomi nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saugoma zona, o Direktyvos 2000/29/EB II, III, ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Italijos pateikta informacija rodo, kad šiuo metu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. yra nustatyta kai kuriuose Emilijos-Romanijos, Lombardijos ir Veneto regionų dalyse. Todėl šios Italijos teritorijos dalys nebeturėtų būti laikomos nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saugoma zona, o Direktyvos 2000/29/EB II, III ir IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Išnagrinėjus Šveicarijos teisės aktus, reglamentuojančius augalų apsaugą, nustatyta, kad Berno ir Grisons kantonai nebelaikomi nuo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. saugoma Šveicarijos zona. Todėl leidžianti nukrypti nuostata, pagal kurią galima įvežti tam tikrus augalus iš šių regionų į tam tikras saugomas zonas, laikantis specialių reikalavimų, turėtų būti išbraukta, o Direktyvos 2000/29/EB IV priedo B dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(9)

Todėl Direktyvos 2000/29/EB I–IV priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2000/29/EB I–IV priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).


PRIEDAS

Direktyvos 2000/29/EB I–IV priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo A dalies II skirsnio a punkte 3 punktas išbraukiamas.

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

a antraštinėje dalyje po 6.1 punkto įrašomas 6.2 punktas:

„6.2.

Helicoverpa armigera (Hübner)

Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait. ir Solanaceae šeimos augalai, skirti sodinti, išskyrus sėklas“

ii)

c antraštinės dalies 2 punktas išbraukiamas;

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a antraštinės dalies 10 punktas išbraukiamas;

ii)

b antraštinės dalies 2 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija, EE, Prancūzija (Korsika), Airija, Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parma ir Piacenza provincijos); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurija, Lombardija (išskyrus Mantua provinciją), Marche, Molise, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Venetas (išskyrus Rovigo provinciją, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani komunas, Masi Padujos provincijoje ir sritį Veronos provincijoje, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinė Linco sritis), Štirija ir Viena), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenjska, Koroška, Notranjska ir Maribor regionus), Slovakija (išskyrus Blahová, Horné Mýto ir Okoč komunas (Dunajská Streda apskritis), Hronovce ir Hronské Kľačany (Levice apskritis), Veľké Ripňany (Topoľčany apskritis), Málinec (Poltár apskritis), Hrhov (Rožňava apskritis), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ir Zatín (Trebišov apskritis)), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“;

iii)

d antraštinės dalies 1 punkto trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Graikija, Prancūzija (Korsika), Malta, Portugalija (išskyrus Madeirą)“.

3)

III priedo B dalis iš dalies keičiama taip:

a)

1 punkto antroje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas keičiamas taip:

„Ispanija, EE, Prancūzija (Korsika), Airija, Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parma ir Piacenza provincijos); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurija, Lombardija (išskyrus Mantua provinciją), Marche, Molise, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Venetas (išskyrus Rovigo provinciją, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani komunas, Masi Padujos provincijoje ir sritį Veronos provincijoje, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinė Linco sritis), Štirija ir Viena), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenjska, Koroška, Notranjska ir Maribor regionus), SK (išskyrus Blahová, Horné Mýto ir Okoč komunas (Dunajská Streda apskritis), Hronovce ir Hronské Kľačany (Levice apskritis), Veľké Ripňany (Topoľčany apskritis), Málinec (Poltár apskritis), Hrhov (Rožňava apskritis), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ir Zatín (Trebišov apskritis)), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“;

b)

2 punkto antroje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija, EE, Prancūzija (Korsika), Airija, Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parma ir Piacenza provincijos); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurija, Lombardija (išskyrus Mantua provinciją), Marche, Molise, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Venetas (išskyrus Rovigo provinciją, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani komunas, Masi Padujos provincijoje ir sritį Veronos provincijoje, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinė Linco sritis), Štirija ir Viena), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenjska, Koroška, Notranjska ir Maribor regionus), SK (išskyrus Blahová, Horné Mýto ir Okoč komunas (Dunajská Streda apskritis), Hronovce ir Hronské Kľačany (Levice apskritis), Veľké Ripňany (Topoľčany apskritis), Málinec (Poltár apskritis), Hrhov (Rožňava apskritis), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ir Zatín (Trebišov apskritis)), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalis iš dalies keičiama taip:

i)

I skirsnio 27.1 punkte antroje skiltyje „Specialūs reikalavimai“ žodžiai „Heliothis armigera Hübner“ pakeičiami žodžiais „Helicoverpa armigera (Hübner)“;

ii)

II skirsnio 20 punkte antroje skiltyje „Specialūs reikalavimai“ žodžiai „Heliothis armigera Hübner“ pakeičiami žodžiais „Helicoverpa armigera (Hübner)“;

b)

B dalis iš dalies keičiama taip:

i)

17 punktas išbraukiamas;

ii)

21 punktas iš dalies keičiamas taip:

antroje skiltyje „Specialūs reikalavimai“ c punktas keičiamas taip:

„c)

augalai, kilę iš vieno iš šių Šveicarijos kantonų: Fribourg, Vaud, Valais arba“,

trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija, EE, Prancūzija (Korsika), Airija, Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parma ir Piacenza provincijos); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurija, Lombardija (išskyrus Mantua provinciją), Marche, Molise, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Venetas (išskyrus Rovigo provinciją, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani komunas, Masi Padujos provincijoje ir sritį Veronos provincijoje, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinė Linco sritis), Štirija ir Viena), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenjska, Koroška, Notranjska ir Maribor regionus), SK (išskyrus Blahová, Horné Mýto ir Okoč komunas (Dunajská Streda apskritis), Hronovce ir Hronské Kľačany (Levice apskritis), Veľké Ripňany (Topoľčany apskritis), Málinec (Poltár apskritis), Hrhov (Rožňava apskritis), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ir Zatín (Trebišov apskritis)), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“;

iii)

21.3 punktas iš dalies keičiamas taip:

antroje skiltyje „Specialūs reikalavimai“ b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kilę iš vieno iš šių Šveicarijos kantonų: Fribourg, Vaud, Valais arba“,

trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ispanija, EE, Prancūzija (Korsika), Airija, Italija (Abruzzo, Apulija, Basilicata, Kalabrija, Kampanija, Emilija-Romanija (Parma ir Piacenza provincijos); Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Ligurija, Lombardija (išskyrus Mantua provinciją), Marche, Molise, Pjemontas, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Valle d'Aosta, Venetas (išskyrus Rovigo provinciją, Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani komunas, Masi Padujos provincijoje ir sritį Veronos provincijoje, esančią į pietus nuo A4 greitkelio)), Latvija, Lietuva, Austrija (Burgenlandas, Karintija, Žemutinė Austrija, Tirolis (administracinė Linco sritis), Štirija ir Viena), Portugalija, Slovėnija (išskyrus Gorenjska, Koroška, Notranjska ir Maribor regionus), SK (išskyrus Blahová, Horné Mýto ir Okoč komunas (Dunajská Streda apskritis), Hronovce ir Hronské Kľačany (Levice apskritis), Veľké Ripňany (Topoľčany apskritis), Málinec (Poltár apskritis), Hrhov (Rožňava apskritis), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše ir Zatín (Trebišov apskritis)), Suomija, Jungtinė Karalystė (Šiaurės Airija, Meno sala ir Normandijos salos).“;

iv)

31 punktas iš dalies keičiamas taip:

trečioje skiltyje „Saugoma (-os) zona (-os)“ tekstas pakeičiamas taip:

„Graikija, Prancūzija (Korsika), Malta, Portugalija (išskyrus Madeirą)“.


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/36


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/65/EB

2008 m. birželio 27 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (1), ypač į jos 7a straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/439/EEB I ir Ia prieduose nurodytų kodų sąrašą būtina patikslinti.

(2)

78-ą Bendrijos kodą, reiškiantį, kad konkrečios kategorijos vairuotojo pažymėjimą turintys vairuotojai gali vairuoti tik transporto priemones su automatinėmis pavarų dėžėmis, reikėtų iš dalies pakeisti atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą šioje srityje.

(3)

Direktyvos 91/439/EEB II priede nustatyti vairavimo egzaminui naudojamoms transporto priemonėms taikomi reikalavimai turi būti suderinti su 78 Bendrijos kodo apibrėžties pakeitimais.

(4)

Direktyvos 91/439/EEB II priede išdėstyti mažiausi privalomi teorijos ir praktikos egzaminų reikalavimai turėtų būti persvarstyti siekiant suderinti egzaminavimo reikalavimus su kasdieninio eismo poreikiais atsižvelgiant į tunelių naudojimą taip, kad būtų pagerintas kelių saugumo lygis šioje ypatingoje kelių infrastruktūros dalyje.

(5)

Direktyvos 91/439/EEB II priedo 5.2 ir 6.2.5 punktuose nurodyti laikotarpiai pasirodė esą nepakankami, kad būtų tinkamai įgyvendintos būtinos priemonės. Turėtų būti nustatytas papildomas laikotarpis.

(6)

Todėl Direktyvą 91/439/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Vairuotojo pažymėjimų reikalų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 91/439/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

I priedo 2 dalyje, susijusioje su vairuotojo pažymėjimo 4 puslapiu, ir Ia priedo 2 dalies, susijusios su vairuotojo pažymėjimo 2 puslapiu, a punkto 12 papunktyje 10.02 Bendrijos kodo formuluotė pakeičiama taip:

„10.02.

Transporto priemonės be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

2)

I priedo 2 dalyje, susijusioje su vairuotojo pažymėjimo 4 puslapiu, ir Ia priedo 2 dalies, susijusios su vairuotojo pažymėjimo 2 puslapiu, a punkto 12 papunktyje 78 Bendrijos kodo formuluotė pakeičiama taip:

78.   Galioja tik transporto priemonėms be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

3)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1.3 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

saugus vairavimas autokelių tuneliuose“;

b)

5.1 punkto antra ir trečia pastraipos keičiamos taip:

„Jei kandidatas į vairuotojus įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą laiko transporto priemone be sankabos pedalo (arba be rankinio valdymo svirties A ir A1 kategorijoms), jam išduotame vairuotojo pažymėjime šis faktas turi būti nurodytas. Vairuotojo pažymėjimas su tokiu įrašu galioja tik vairuojant transporto priemonę be sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).

„Transporto priemonė su automatine pavarų dėže“ yra tokia transporto priemonė, kurioje nėra sankabos pedalo (arba rankinio valdymo svirties A ar A1 kategorijoms).“;

c)

5.2 punkto paskutinė pastraipa keičiama taip:

„B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 ir D1+E kategorijų egzaminavimui skirtos transporto priemonės, kurios neatitinka pirmiau minėtų minimalių kriterijų, bet buvo naudojamos Komisijos direktyvos 2008/65/EB (2) 3 straipsnyje nurodytos datos metu ar anksčiau, gali būti ir toliau naudojamos iki 2013 m. rugsėjo 30 d. Reikalavimus, susijusius su tokiomis transporto priemonėmis vežamais kroviniais, valstybės narės gali įgyvendinti iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

d)

6.2.5 punkto antroje pastraipoje „praėjus penkeriems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo“ keičiama „iki 2008 m. rugsėjo 30 d.“;

e)

6.3.8, 7.4.8 ir 8.3.8 punktuose į kelio ypatumų sąrašą įtraukiamas žodis „tuneliai“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus, taisykles ir administracines nuostatas, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų svarbiausių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 237, 1991 8 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 36.“;


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 27 d.

dėl laikinų apsaugos priemonių nuo Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Buhrer) Nickle (pušinio stiebinio nematodo) et al. plitimo Portugalijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3312)

(2008/489/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi 2006 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimo 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xynophilus (Steiner ir Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo, toliau – PSN) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė (2), Portugalija įgyvendina naikinimo planą, kad pušinis stiebinis nematodas neplistų.

(2)

Portugalija priėmė ministerijos įsakymą (2008 m. gegužės 12 d.Portaria Nr. 358/2008), kuriuo uždraudė išvežti neatsparią medieną ir augalus iš žemyninės Portugalijos dalies, jei mediena termiškai neapdorota, o augalai tinkamai nepatikrinti.

(3)

Kaip numatyta Sprendimo 2006/133/EB 4 straipsnio antroje pastraipoje, Portugalija pateikė Komisijai tyrimų plano pasiūlymą. 2008 m. gegužės 26–27 d. pasiūlymą aptarė Augalų sveikatos nuolatinis komitetas. Tačiau remdamasi šio komiteto išvadomis Komisija nepatvirtino pateikto plano, nes jame nebuvo numatyta pakankamai intensyvi stebėsena.

(4)

2008 m. birželio 5 d. Portugalija pranešė Komisijai apie naujus PSN plitimo protrūkius, nustatytus Portugalijai atlikus neeilinį papildomą tyrimą (be kasmet atliekamo) toje Portugalijos dalyje, kur PSN iki šiol nepasitaikė.

(5)

Per 2008 m. birželio 2–6 d. Maisto ir veterinarijos tarnybos atliktą patikrinimą paaiškėjo, kad turimų duomenų nepakanka, norint patvirtinti, kad Portugalijoje yra PSN neužkrėstų rajonų. Be to, nevisiškai įgyvendintos Bendrijos ir nacionalinės priemonės.

(6)

Todėl manoma, kad įgyvendintos priemonės netinkamos, ir atsižvelgiant į neatsparios medienos, žievės ir augalų pervežimą nebegalima atmesti greito PNS paplitimo už Portugalijos ribų pavojaus. Be to, valstybėms narėms, išskyrus Portugaliją, reikėtų kuo skubiau leisti kontroliuoti Portugalijos kilmės neatsparios medienos, žievės ir augalų įvežimą į savo teritoriją.

(7)

Dėl neseniai padažnėjusių PNS plitimo protrūkių Portugalijoje reikėtų kuo skubiau imtis priemonių, siekiant apsaugoti kitų valstybių narių teritoriją nuo PNS ir apginti Bendrijos prekybos interesus, susijusius su trečiosiomis šalimis. Reikėtų uždrausti įvežti į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis neatsparią medieną, žievę ir augalus iš Portugalijos, jei tokia mediena ar žievė tinkamai neapdorotos, o augalai tinkamai nepatikrinti. Todėl reikalavimai, taikomi neatsparios medienos, žievės ir augalų pervežimui iš demarkacinių zonų į kitas Portugalijos vietoves, išskyrus tas zonas, ar į kitas valstybes nares, turėtų būti taikomi bet kokiam tokios medienos, žievės ir augalų pervežimui iš Portugalijos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis. Turėtų būti sudarytos galimybės atsekti šias siuntas, prie kiekvienos jų sudedamosios dalies pridedant augalo pasą ar jas ženklinant. Valstybių narių atliekamos kontrolės veiksmų taikymo sritis turėtų būti išplėsta, sudarant joms sąlygas vykdyti iš Portugalijos į jų teritoriją įvežamos neatsparios medienos, žievės ir augalų kontrolę.

(8)

Kol neįvyks Augalų sveikatos nuolatinio komiteto posėdis, reikėtų imtis laikinų apsaugos priemonių, kad būtų sustabdytas PNS plitimas iš Portugalijos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis.

(9)

Šiame sprendime numatytas priemones persvarstys Augalų sveikatos nuolatinis komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Portugalija užtikrina, kad laikomasi priede nustatytų sąlygų, susijusių su neatsparia mediena, žieve ir augalais, kuriuos ketinama išvežti iš jos teritorijos į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis.

2.   Paskirties valstybės narės, išskyrus Portugaliją, gali tikrinti iš Portugalijos į jų teritorijas įvežamas neatsparios medienos, žievės ir augalų siuntas, siekdamos nustatyti, ar jose nėra Bursaphelenchus xylophilus (Steiner ir Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo – PSN).

3.   Šiuo sprendimu nepažeidžiamas Sprendimas 2006/133/EB.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Parengta Briuselyje, 2008 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).

(2)  OL L 52, 2006 2 23, p. 34. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/378/EB (OL L 130, 2008 5 20, p. 22).


PRIEDAS

Kai iš Portugalijos į kitas valstybes nares ir trečiąsias šalis įvežami:

a)

neatsparūs augalai, kartu su jais teikiamas augalo pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvos 92/105/EEB (1) nuostatas po to, kai:

augalai yra oficialiai patikrinti ir PSN požymių juose nerasta, ir

PSN požymių nepastebėta gamybos vietoje ar artimiausioje kaimynystėje nuo paskutinio viso vegetacijos ciklo pradžios;

b)

neatspari mediena ir atskirta žievė, išskyrus šių pavidalų medieną:

drožles, daleles, medienos atliekas arba likučius, gautus vien tik iš šių spygliuočių ir ne vien iš jų,

pakavimo dėžes, apkalus arba statines,

padėklus, dėžių padėklus ir kitus krovimo skydus,

paklotus po kroviniu, tarpiklius ir atramas,

bet įskaitant tą, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos; kartu su tokia mediena ir atskirta žieve teikiamas a punkte nurodytas augalo pasas, po to, kai mediena arba atskirta žievė tinkamai termiškai apdorotos 30 min. išlaikant ne mažesnę kaip 56 °C medienos šerdies temperatūrą, taip užtikrinant, kad gyvi PSN būtų sunaikinti;

c)

neatspari drožlių, dalelių, medžio atliekų arba likučių, gautų vien tik iš šių spygliuočių ir ne vien iš jų, mediena po tinkamo fumigacinio apdorojimo, užtikrinančio, kad gyvi PSN būtų sunaikinti – teikiamas a punkte nurodytas augalo pasas;

d)

paklotų po kroviniu, tarpiklių ir atramų formos neatspari mediena, įskaitant tą, kuri jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos, iš neatsparios medienos pagamintos pakavimo dėžės, dėžutės, apkalai, statinės ir panaši tara, padėklai, dėžių padėklai ir kiti krovimo skydai, padėklų lankai, faktiškai naudojami arba nenaudojami pervežant visų rūšių objektus – taikoma viena iš patvirtintų priemonių, kaip nurodyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl Pakavimo medžiagos iš medienos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairių I priede. Viskas ženklinama taip, kad būtų galima nustatyti, kas ir kur medieną apdorojo, arba teikiamas a punkte nurodytas augalo pasas, patvirtinantis, kad priemonės buvo taikytos.

Portugalija užtikrina, kad a punkte nurodytas augalo pasas būtų teikiamas arba FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 nuostatas atitinkančiu ženklu būtų ženklinamos visų pervežamų neatsparios medienos, žievės ir augalų siuntų sudedamosios dalys.


(1)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/41


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUSEC/2/2008

2008 m. birželio 24 d.

dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) vadovo paskyrimo

(2008/490/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo) (1), ypač į jų 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 1 d. Michel SIDO buvo paskirtas Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje („EUSEC RD Congo“) vadovu.

(2)

2008 m. birželio 23 d. Michel SIDO įteikė atsistatydinimo iš misijos vadovų pareigų pareiškimą.

(3)

Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis pasiūlė skirti Jean-Paul MICHEL nauju EUSEC RD Congo misijos vadovu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Jean-Paul MICHEL skiriamas EUSEC RD Congo misijos vadovu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 24 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

M. IPAVIC


(1)  OL L 151, 2007 6 13, p. 52.


28.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/42


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/491/BUSP

2008 m. birželio 26 d.

iš dalies keičiantys ir pratęsiantys Bendruosius veiksmus 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Nuo 2005 m. gegužės 2 d. Europos Sąjunga vykdo misiją teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), (EUSEC RD Congo). Dabartinės misijos įgaliojimai nustatyti Bendruosiuose veiksmuose 2007/406/BUSP (1) ir baigsis 2008 m. birželio 30 d.

(2)

Misijos įgaliojimai turėtų būti pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2008 m. liepos 1 d.

(3)

Europos Sąjunga, teikdama Kongo valdžios institucijoms paramą, skirtą KDR saugumo sektoriaus reformai, taip pat turėtų skirti ypatingą dėmesį būsimų greitojo reagavimo pajėgų, kurias KDR Vyriausybė nurodė kaip bendro armijos reformos plano dalį, formavimo sąlygų nustatymui. Ypač reikėtų pabrėžti žmogiškųjų išteklių funkcijas.

(4)

2008 m. sausio 23 d. KDR Vyriausybei ir Kivu regione veikiančioms ginkluotoms grupuotėms Gomoje pasirašius įsipareigojimo pareiškimus, prasidėjo Kivu sutaikinimo procesas. Šį procesą remia tarptautinė bendruomenė, įskaitant Europos Sąjungą – per Europos Sąjungos specialųjį įgaliotinį Afrikos didžiųjų ežerų regione. EUSEC RD Congo misija turėtų prisidėti prie ES specialiojo įgaliotinio pastangų, kuriomis siekiama įgyvendinti Kivu regiono įsipareigojimo pareiškimus.

(5)

Turėtų būti numatyta nauja orientacinė finansavimo suma, iš kurios būtų dengiamos išlaidos, susijusios su misijos veikla 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. birželio 30 d.

(6)

Dabartinė saugumo padėtis KDR galėtų pablogėti, o tai keltų potencialiai rimtą pavojų demokratijos, teisinės valstybės bei tarptautinio ir regioninio saugumo stiprinimo procesui. ES tvirtas įsipareigojimas dėti politines pastangas ir skirti išteklių padės įtvirtinti stabilumą šiame regione.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendruosius veiksmus 2007/406/BUSP,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2007/406/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

2 straipsnio a–e punktai pakeičiami šiais punktais:

„a)

Kongo valdžios institucijoms teikti patarimus ir paramą joms siekiant integruoti, restruktūrizuoti ir atkurti Kongo armiją, pirmiausia:

prisidedant prie įvairių koncepcijų kūrimo ir nacionalinės politikos formavimo, be kita ko, prie įvairių horizontaliųjų aspektų, apimančių kelias su saugumo sektoriaus reforma KDR susijusias sritis, plėtojimo;

teikiant paramą komitetams ir kitiems su šiuo darbu susijusiems organams bei prisidedant prie Kongo gyventojų konkrečių prioritetų ir poreikių nustatymo;

prisidedant prie greitojo reagavimo pajėgų formavimo sąlygų nustatymo ir laipsniško šių pajėgų dislokavimo pagal bendrą armijos reformos planą, gerbiant žmogaus teises, laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir atsižvelgiant į kitus klausimus, susijusius su nuo ginkluotų konfliktų nukentėjusiais vaikais, inter alia, keičiantis patirtimi personalo atrankos, mokymo ir instruktavimo srityse, taip pat nustatant su infrastruktūra ir įranga susijusius poreikius;

b)

vykdyti ir užbaigti techninės pagalbos projektą, skirtą KDR gynybos ministerijos mokėjimų sistemai modernizuoti (toliau – mokėjimų sistemos projektas), siekiant įvykdyti šio projekto bendrojoje koncepcijoje apibrėžtas užduotis;

c)

remiantis mokėjimų sistemos projektu teikti paramą žmogiškųjų išteklių funkcijoms ir bendros žmogiškųjų išteklių politikos plėtojimui;

d)

nustatyti galimybes ir padėti rengti įvairius projektus, kuriuos ES arba jos valstybės narės gali nuspręsti remti vykdant saugumo sektoriaus reformą;

e)

koordinuojant su Komisija prižiūrėti konkrečius valstybių narių finansuojamus ar siekiant misijos tikslų pradėtus projektus ir užtikrinti jų įgyvendinimą;

f)

atsižvelgiant į poreikius teikti paramą ES specialiajam įgaliotiniui Kivu sutaikinimo proceso komitetų atliekamo darbo srityje;

ir

g)

prisidėti užtikrinant visos saugumo sektoriaus reformos srityje vykdomos veiklos nuoseklumą.“.

2)

3 straipsnio a punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

paramos grupė ir“.

3)

3 straipsnio c punkto antroje įtraukoje žodžiai „mobili ekspertų grupė, dalyvaujanti“ pakeičiami žodžiais „mobilios ekspertų grupės, dalyvaujančios“.

4)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Misijos vadovas yra atsakingas už misijos kasdienį valdymą ir už personalo bei drausmės klausimus.“;

b)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„2.   Įgyvendindamas misijos įgaliojimus, numatytus 2 straipsnio e punkte, misijos vadovas turi teisę naudoti valstybių narių finansinius įnašus.“.

5)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su misijos veikla 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti, yra 9 700 000 EUR.

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misijos veikla 2008 m. liepos 1 d.–2009 m. birželio 30 d. susijusioms išlaidoms padengti, yra 8 450 000 EUR.“.

6)

15 straipsnis išbraukiamas.

7)

16 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie taikomi iki 2009 m. birželio 30 d.“.

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja 2008 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL L 151, 2007 6 13, p. 52.