ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 163

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 587/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį, susijusį su prekių gabenimo, paslaugų teikimo ir asmenų keliavimo per Kipro žaliąją liniją taisyklėmis

1

 

 

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 588/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

6

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 590/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007, nustatantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, ir kuriuo nukrypstama nuo to reglamento

24

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 591/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/475/EB

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalį

29

 

 

Komisija

 

 

2008/476/EB

 

*

2008 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/185/EB įtraukiant Prancūzijos Kot d‘Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2387)  ( 1 )

34

 

 

2008/477/EB

 

*

2008 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas dėl 2500–2690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2625)  ( 1 )

37

 

 

2008/478/EB

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2336)  ( 1 )

42

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/479/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

43

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/480/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

50

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/481/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/131/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

51

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/482/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/134/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

52

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/618/EB siekiant įtraukti Prancūzijos Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą, klaidų ištaisymas (OL L 85, 2008 3 27)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 587/2008

2008 m. birželio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį, susijusį su prekių gabenimo, paslaugų teikimo ir asmenų keliavimo per Kipro žaliąją liniją taisyklėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 10 Dėl Kipro (1), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. Stojimo akto protokolą Nr. 3 Dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės suverenių bazių teritorijų Kipre (2), ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 866/2004 (3) nustatomos specialios taisyklės, susijusios su prekėmis, paslaugomis ir asmenimis, kertančiais liniją, skiriančią Kipro Respublikos teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, ir Kipro Respublikos teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja.

(2)

Reikia stiprinti prekybą ir ekonominius ryšius saloje, atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo Reglamento (EB) Nr. 866/2004, įskaitant ankstesnį jo pakeitimą, įsigaliojimo.

(3)

Šiuo tikslu muitai žemės ūkio produktams, kilusiems iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, turėtų būti panaikinti. Norint tą padaryti, reikia sugriežtinti apsaugos sąlygą Reglamente (EB) Nr. 866/2004.

(4)

Reikia reglamentuoti laikiną prekių įvežimą iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, į Kipro Respublikos teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja, siekiant raginti bendroves, įsteigtas Kipro Respublikos teritorijose, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, teikti paslaugas abipus linijos ir sudaryti sąlygas šioms bendrovėms lengviau dalyvauti prekybos mugėse ar panašiuose renginiuose Kipro Respublikos teritorijose, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė. Be to, turėtų būti leidžiama gabenti per liniją prekes, taisytinas Kipro Respublikos teritorijose, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė.

(5)

Reikėtų pateikti pagrįstų įrodymų, kad tokios prekės įvežamos laikinai. Kipro Respublikos muitinės arba Rytų suverenių bazių teritorijų valdžios institucijos gali paprašyti garantijos padengti galimas skolas muitinei arba fiskalines skolas, jeigu tam tikros laikinai įvežtos prekės nebus grąžintos į Kipro Respublikos teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja.

(6)

Asmenims, kertantiems liniją iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, į Kipro Respublikos teritorijas, kurias ta Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja, reikėtų paaiškinti, kad jų asmeniniai daiktai laikomi deklaruotais laikinam įvežimui. Tas pats turėtų būti taikoma transporto priemonėms.

(7)

Reikia iš esmės padidinti asmenų, kertančių liniją iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, į Kipro Respublikos teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja, prekių asmeniniame bagaže bendrą vertę, siekiant skatinti ekonominį vystymąsi Kipro Respublikos teritorijose, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja.

(8)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 866/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 866/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų prekių nereikia deklaruoti muitinei. Joms netaikomi muitai ar lygiaverčio poveikio mokėjimai. Siekiant užtikrinti veiksmingą kontrolę, per liniją pervežami kiekiai yra registruojami.“

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Laikinas prekių įvežimas

1.   Išskyrus prekes, kurioms taikomi veterinariniai ir fitosanitariniai reikalavimai, iš Kipro Respublikos teritorijų, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, į Kipro Respublikos teritorijas, kurias Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai kontroliuoja, laikinai galima įvežti šias prekes:

a)

liniją kertančių asmenų kelionei pagrįstai reikalingi asmeniniai daiktai ir sportui skirtos prekės;

b)

transporto priemonės;

c)

profesinė įranga;

d)

taisytinos prekės;

e)

parodoms skirtos arba viešame renginyje naudotinos prekės.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas prekes galima įvežti ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

3.   1 dalyje nurodytoms prekėms netaikomos 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

4.   Jeigu pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam laikino įvežimo laikotarpiui 1 dalyje nurodytos prekės negrąžinamos į Kipro Respublikos teritorijas, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė veiksmingai nekontroliuoja, Kipro Respublikos muitinė jas konfiskuoja.

5.   Šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų prekių laikinam įvežimui Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (4) 229, 232, 579 ir 581 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

Šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų prekių laikinam įvežimui laikomasi šios procedūros:

a)

prekes įvežantis asmuo kartu pateikia deklaraciją, nurodydamas laikino įvežimo paskirtį, ir reikiamus papildomus dokumentus, kuriais pagrįstai įrodoma, kad prekės priklauso vienai iš šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose išvardytų trijų kategorijų;

b)

Kipro Respublikos muitinės arba Rytų suverenių bazių teritorijų valdžios institucijos registruoja prekes, kai jos įvežamos į Kipro Respublikos teritorijas, kurias veiksmingai kontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, arba į Rytų suverenių bazių teritorijas, ir kai jos išvežamos iš šių teritorijų;

c)

Kipro Respublikos muitinės arba Rytų suverenių bazių teritorijų valdžios institucijos gali nustatyti sąlygą, kad laikinai įvežant prekes reikia pateikti garantiją, siekiant užtikrinti, kad būtų sumokėtos visos galimos skolos muitinei arba fiskalinės skolos, susijusios su šiomis prekėmis.

6.   Komisija gali priimti specialias taisykles 4 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka.“

3)

6 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   1969 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 69/169/EEB dėl įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų nuostatų dėl tarptautiniais maršrutais keliaujančių asmenų importuojamų prekių atleidimo nuo apyvartos ir akcizo mokesčių suderinimo (5) ir 1983 m. kovo 28 d. Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (6) netaikomi, bet liniją kertančių asmenų prekėms asmeniniame bagaže netaikomas apyvartos mokestis, akcizas ir kiti mokesčiai, jeigu jos yra nekomercinio pobūdžio ir bendra jų vertė neviršija 260 EUR vienam asmeniui.

2.   Kiekybinės normos, kurioms netaikomas apyvartos mokestis, akcizas ir kiti mokesčiai, yra 40 cigarečių ir 1 litras alkoholinių gėrimų, skirtų asmeniniam vartojimui.“

4)

11 straipsnio 4 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Kitais skubiais atvejais, visų pirma kurie atsiranda dėl pažeidimų, prekybos iškraipymo ar sukčiavimo arba atsiradus kitoms išimtinėms aplinkybėms, kai reikia nedelsiant imtis veiksmų, pasitarusi su Kipro Respublikos Vyriausybe, Komisija gali nedelsdama taikyti tokias priemones, kurios griežtai būtinos padėčiai ištaisyti.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL L 236, 2003 9 23, p. 955.

(2)  OL L 236, 2003 9 23, p. 940.

(3)  OL L 161, 2004 4 30, p. 128, su pakeitimais, padarytais OL L 206, 2004 6 9, p. 51. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1283/2005 (OL L 203, 2005 8 4, p. 8).

(4)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(5)  OL L 133, 1969 6 4, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/74/EB (OL L 346, 2007 12 29, p. 6).

(6)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 274/2008 (OL L 85, 2008 3 27, p. 1).


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 588/2008

2008 m. birželio 23 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. birželio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

41,8

MK

34,1

TR

53,4

ZZ

43,1

0707 00 05

JO

151,2

MK

22,9

TR

104,5

ZZ

92,9

0709 90 70

TR

89,8

ZZ

89,8

0805 50 10

AR

104,9

EG

120,2

TR

135,6

US

93,5

ZA

108,3

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

93,6

BR

89,4

CL

102,5

CN

87,2

NZ

115,8

US

103,6

UY

58,3

ZA

93,7

ZZ

93,0

0809 10 00

IL

89,8

TR

192,3

US

236,6

ZZ

172,9

0809 20 95

TR

372,0

US

368,8

ZZ

370,4

0809 30 10, 0809 30 90

US

245,1

ZZ

245,1

0809 40 05

IL

121,3

TR

131,9

ZZ

126,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 589/2008

2008 m. birželio 23 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 121 straipsnio d punktą, kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1028/2006 dėl prekybos kiaušiniais standartų (2) panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)

Tam tikros Reglamente (EB) Nr. 1028/2006 nustatytos nuostatos ir įpareigojimai, neįtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007.

(3)

Todėl tam tikros atitinkamos nuostatos ir įpareigojimai turi būti nustatyti reglamente, nustatančiame išsamias Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisykles, siekiant užtikrinti bendro rinkos organizavimo tęstinumą bei gerą veikimą ir visų pirma prekybos standartus.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 nustatyti pagrindiniai prekybos Bendrijoje reikalavimai, kuriuos kiaušiniai turi atitikti. Siekiant aiškumo, turėtų būti nustatytos naujos išsamios šių reikalavimų įgyvendinimo taisyklės. Todėl turėtų būti panaikintas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 557/2007 (3), nustatantis išsamias Reglamento (EB) Nr. 1028/2006 taikymo taisykles, ir pakeistas nauju reglamentu.

(5)

Reikėtų, kad kiaušiniams būtų taikomos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (4) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (5), nuostatos. Todėl turėtų būti kiek įmanoma daromos nuorodos į šiuos horizontalius reglamentus.

(6)

Turėtų būti nustatytos A klasės kiaušinių kokybės charakteristikos, kad būtų užtikrinta aukšta kiaušinių, kurie bus tiesiogiai tiekiami galutiniam vartotojui, kokybė ir būtų nustatyti kriterijai, kuriuos galėtų tikrinti kontrolės tarnybos. Tokios kokybės charakteristikos turėtų būti pagrįstos Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) standartu Nr. 42 dėl prekybos kiaušiniais su lukštu ir jų komercinės kokybės kontrolės vykdant tarptautinę prekybą tarp JTEEK šalių narių ir į šias šalis.

(7)

Ant kambario temperatūroje laikomų šaltų kiaušinių gali susidaryti kondensatas, dėl kurio ant lukšto gali pradėti augti bakterijos, galinčios patekti į kiaušinio vidų. Todėl pageidautina, kad kiaušiniai būtų laikomi ir vežami pastovioje temperatūroje ir apskritai prieš parduodant galutiniam vartotojui jie neturėtų būti šaldomi.

(8)

Apskritai kiaušiniai neturėtų būti plaunami ar valomi, nes taip gali būti pažeistas kiaušinio lukštas, kuris neleidžia bakterijoms patekti į kiaušinio vidų ir veiksmingai saugo kiaušinį nuo įvairių mikrobų. Tačiau kai kurie veiksmai, pavyzdžiui, kiaušinių apdorojimas ultravioletiniais spinduliais, neturėtų būti laikomi valymu. Be to, A klasės kiaušiniai neturėtų būti plaunami dėl galimo fizinių apsauginių medžiagų, pavyzdžiui, odelės, pažeidimo plaunant ar po plovimo. Dėl tokio pažeidimo į kiaušinio vidų gali patekti bakterijų ir sumažėti drėgmės kiekis, todėl padidėtų pavojus vartotojams, ypač jei paskesnės džiovinimo ir laikymo sąlygos nėra optimalios.

(9)

Kita vertus, kai kuriose valstybėse narėse sėkmingai naudojamos kiaušinių plovimo sistemos, kurioms reikia gauti leidimus ir kurios veikia griežtai kontroliuojamomis sąlygomis. Remiantis 2005 m. rugsėjo 7 d. priimta Europos maisto saugos tarnybos Mokslinės biologinių pavojų komisijos nuomone dėl valgymui skirtų kiaušinių plovimo mikrobiologinių pavojų (6), higienos požiūriu tam tikruose pakavimo centruose atliekamas kiaušinių plovimas gali būti vykdomas toliau, jei bus parengti kiaušinių plovimo sistemų veikimo reikalavimai.

(10)

A klasės kiaušiniai turėtų būti rūšiuojami pagal svorį ir turėtų būti nustatytas tam tikras svorio kategorijų skaičius bei atitinkami tikslūs terminai kaip būtiniausi ženklinimo reikalavimai, kurie leidžia savanoriškai naudoti papildomą ženklinimą, jei vykdomi 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (7) reikalavimai.

(11)

Tik įmonės, kurių patalpos ir techninė įranga yra tinkamos pagal jų veiklos apimtį bei rūšį ir kuriose dėl to galima tinkamai tvarkyti kiaušinius, turėtų gauti leidimą kaip pakavimo centrai rūšiuoti kiaušinius pagal kokybę ir svorį.

(12)

Būtina nustatyti ilgiausius kiaušinių rūšiavimo, ženklinimo ir pakavimo bei pakuočių ženklinimo terminus.

(13)

Be bendrojo įsipareigojimo užtikrinti maisto produkto, pašaro, maistinių gyvulių arba bet kurios kitos medžiagos, kuri turėjo arba galėjo būti įdėta į maistą ar pašarą, atsekamumą visuose gamybos, perdirbimo ir platinimo etapuose pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (8), turėtų būti apibrėžta tam tikra patikrinimams atlikti reikalinga informacija, nurodoma ant kiaušinių vežimo pakuočių ir važtos dokumentuose.

(14)

Kiaušinius būtina gamybos vietoje ženklinti gamintojo kodu, jei jie tiekiami į kitą valstybę narę. Visų pirma kalbant apie B klasės kiaušinius, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jei gamintojo kodo nepakanka kokybės klasėms aiškiai atskirti, B klasės kiaušiniai turėtų būti ženklinami kita nuoroda.

(15)

Turėtų būti nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalyje nurodyto gamintojo kodo sudėtis. Be to, turėtų būti nurodyta, kad reikalavimas ženklinti gamintojo kodu gali būti netaikomas, jei technine kiaušinių ženklinimo įranga neįmanoma ženklinti įskilusių arba nešvarių kiaušinių.

(16)

Turėtų būti apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo, A, III, 1 punkto antroje pastraipoje nurodytos kitos galimos B klasės kiaušinių ženklinimo charakteristikos.

(17)

Jei kiaušiniai tiesiogiai pristatyti perdirbti maisto pramonės įmonėms ir yra pakankamos jų galutinės paskirties garantijos, valstybės narės gali leisti netaikyti ženklinimo reikalavimų pagal ūkio subjektų prašymą.

(18)

Direktyva 2000/13/EB nustatomos bendro pobūdžio taisyklės, taikytinos visiems rinkai pateikiamiems maisto produktams. Tačiau pakuotėms turėtų būti nustatyti kai kurie specialūs ženklinimo reikalavimai.

(19)

Direktyvos 2000/13/EB 9 straipsnyje nustatyta, kad maisto produkto tinkamumo vartoti trumpiausias terminas yra data, iki kurios tinkamai laikomas maisto produktas išsaugo savo specifines savybes. Siekiant aiškumo, reikėtų nustatyti, kad šis terminas yra ne ilgesnis negu 28 dienos nuo kiaušinių padėjimo dienos.

(20)

Gali būti prekiaujama kiaušiniais su konkrečia nuoroda apie jų šviežumą. Todėl turėtų būti nustatytas ilgiausias terminas tiksliai apibrėžiant tokių nuorodų naudojimą.

(21)

Gali būti prekiaujama kiaušiniais su nuoroda apie vištoms dedeklėms naudotą konkrečią lesalų sudėtį. Reikia nustatyti būtiniausius tokių nuorodų reikalavimus.

(22)

Kai kiaušiniai parduodami nesupakuoti, įprastai ant pakuotės nurodomą informaciją vartotojas turėtų gauti kitokiu būdu.

(23)

Be bendrųjų maisto produktų vyniojimo ir pakavimo higienos reikalavimų, turėtų būti nustatyti kai kurie papildomi reikalavimai, kad būtų sumažintas kiaušinių kokybės suprastėjimo arba jų užkrėtimo pavojus laikymo ir vežimo metu. Tokie standartai turėtų būti pagrįsti JTEEK standartu Nr. 42.

(24)

Pramoniniai kiaušiniai netinkami žmonių maistui. Todėl tikslinga reikalauti specialių juostelių arba etikečių, kad ši paskirtis būtų aiškiai pažymėta ant tokių kiaušinių pakuotės.

(25)

Tik pakavimo centrai turi kiaušiniams perpakuoti tinkamas patalpas ir techninę įrangą. Todėl perpakavimo veikla leistina tik pakavimo centruose.

(26)

Maisto verslo ūkio subjektai privalo užtikrinti atsekamumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002. Gamintojai, surinkėjai ir pakavimo centrai turėtų būti įpareigoti registruoti tam tikrus papildomus duomenis, kad kontrolės tarnybos galėtų patikrinti prekybos standartų atitiktį.

(27)

Turėtų būti nustatyti tikrinimų metodai ir kriterijai.

(28)

Reikėtų tikrinti visos siuntos prekybos standartų atitiktį, o nustačius, kad siunta jų neatitinka, turėtų būti uždrausta prekiauti ja, nebent jos atitiktis būtų įrodyta.

(29)

Tikrinant prekybos standartų atitiktį turėtų būti nustatyti tam tikri leistini nuokrypiai. Tokie nuokrypiai turėtų skirtis pagal skirtingus reikalavimus ir prekybos etapus.

(30)

Trečiosios šalys gali taikyti reikalavimus, kurie skiriasi nuo Bendrijos nustatytų prekybos kiaušiniais standartų. Norint palengvinti eksportą, reikėtų, kad eksportui skirti supakuoti kiaušiniai tokius reikalavimus atitiktų.

(31)

Turėtų būti išsamiai apibrėžtas trečiųjų šalių prekybos standartų ir Bendrijos teisės aktų lygiavertiškumo vertinimas, kurį trečiųjų šalių prašymu atlieka Komisija. Taip pat turėtų būti nustatyti tam tikri žymėjimo ir ženklinimo reikalavimai iš trečiųjų šalių importuojamiems kiaušiniams.

(32)

Komisijai naudinga turėti duomenis apie vištas dedekles laikančių registruotų įmonių skaičių.

(33)

Valstybės narės turėtų pranešti apie sunkius prekybos standartų pažeidimus, kad būtų galima tinkamai įspėti kitas valstybes nares, kurioms jie gali pakenkti.

(34)

Kiaušinių tiekimas mažmeninei prekybai Prancūzijos užjūrio departamentuose iš dalies priklauso nuo kiaušinių tiekimo iš Europos žemyno. Atsižvelgiant į vežimo trukmę ir klimato sąlygas, vežant kiaušinius į Prancūzijos užjūrio departamentus reikia vykdyti specialias tiekimo sąlygas, įskaitant galimybę vežti atšaldytus kiaušinius. Šios specialios sąlygos gali būti pagrįstos tuo, kad nepakanka vietos kiaušinių gamybos pajėgumų. Kol bus pakankamai vietos gamybos pajėgumų, šios išskirtinės sąlygos turėtų būti toliau taikomos reikiamą laikotarpį.

(35)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies I punkto 2 dalį valstybės narės gali netaikyti šio reglamento reikalavimo tam tikrais atvejais, kai gamintojas tiesiogiai parduoda kiaušinius galutiniam vartotojui. Norint atsižvelgti į specifines prekybos kiaušiniais sąlygas kai kuriuose Suomijos regionuose, tuose regionuose gamintojui iš gamybos vietos vežant kiaušinius į mažmeninės prekybos vietas neturėtų būti taikomi šio reglamento ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 reikalavimai.

(36)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad pagal Tarybos direktyvos 1999/74/EB, nustatančios būtiniausius dedeklių vištų apsaugos standartus (9), 5 straipsnio 2 dalį nuo 2012 m. sausio 1 d. dedekles vištas būtų draudžiama auginti nepagerintų narvų sistemose. Todėl Komisija iki tos datos turėtų įvertinti pagerintiems narvams numatytas savanoriško ženklinimo nuostatas ir nustatyti, ar toks ženklinimas neturėtų būti privalomas.

(37)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 5 ir 7.3 punktuose pateiktos apibrėžtys taikomos atitinkamai.

Šiame reglamente taip pat taikomos šios apibrėžtys:

a)

pakuotė – A arba B klasės kiaušinių pakuotė, išskyrus vežimo pakuotę ir pramoninių kiaušinių talpyklas;

b)

prekyba nesupakuotais kiaušiniais – pasiūlymas parduoti kiaušinius mažmeninės prekybos būdu galutiniam vartotojui ne pakuotėse;

c)

surinkėjas – bet kuri pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 6 straipsnį įregistruota įmonė, surenkanti kiaušinius iš gamintojo ir pristatanti juos į pakavimo centrą, į rinką, kurioje parduodama tik didmenininkams, kurių įmonės yra patvirtintos kaip pakavimo centrai, arba maisto ir ne maisto pramonei;

d)

galutinis pardavimo terminas – ilgiausias laikotarpis, per kurį kiaušiniai turi būti pristatyti galutiniam vartotojui pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo X skirsnio I skyriaus 3 punktą;

e)

maisto pramonė – bet kuri įmonė, gaminanti žmonių maistui skirtus kiaušinių gaminius, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas;

f)

ne maisto pramonė – bet kuri įmonė, gaminanti kiaušinių gaminius, kurie nėra skirti žmonių maistui;

g)

viešojo maitinimo įstaigos – Direktyvos 2000/13/EB 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos įstaigos;

h)

pramoniniai kiaušiniai – kiaušiniai, kurie nėra skirti žmonių maistui;

i)

siunta – kiaušiniai pakuotėse arba nesupakuoti kiaušiniai iš tos pačios gamybos vietos arba pakavimo centro, esančių vienoje vietoje, kurie yra tose pačiose pakuotėse arba nesupakuoti, ant kurių nurodyta tokia pat padėjimo data, tinkamumo vartoti trumpiausias terminas arba pakavimo data, toks pat auginimo būdas ir, jei kiaušiniai yra rūšiuoti, ta pati kokybės klasė ir svorio kategorija;

j)

perpakavimas – fizinis kiaušinių perkėlimas į kitą pakuotę arba kiaušinių pakuotės ženklinimas iš naujo;

k)

kiaušiniai – Galus galus rūšies vištų kiaušiniai su lukštu, kurie yra tinkami tiesiogiai vartoti žmonių maistui arba kiaušinių gaminiams ruošti, išskyrus sudužusius, perintus arba virtus kiaušinius;

l)

sudužę kiaušiniai – kiaušiniai, kurių lukštas įskilęs, o polukštinė plėvelė įtrūkusi ir matomas kiaušinio turinys;

m)

perinti kiaušiniai – kiaušiniai nuo jų padėjimo į inkubatorių;

n)

prekyba – kiaušinių laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti, sandėliavimą, pakavimą, ženklinimą, pristatymą ar bet kokią kitą mokamą ar nemokamą perdavimo formą;

o)

ūkio subjektas – gamintojas ar bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, besiverčiantis prekyba kiaušiniais;

p)

gamybos vieta – įmonė, kurioje laikomos vištos dedeklės ir kuri įregistruota pagal Komisijos direktyvą 2002/4/EB (10);

q)

pakavimo centras – pakavimo centras kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 853/2004, kuriam pagal šio reglamento 5 straipsnio 2 dalį suteiktas leidimas ir kuriame pagal kokybę ir svorį rūšiuojami kiaušiniai;

r)

galutinis vartotojas – galutinis maisto produkto vartotojas, kuris jo nevartos kokiai nors su maisto verslu susijusiai operacijai atlikti ar veiklai vykdyti;

s)

gamintojo kodas – skiriamasis gamybos vietos numeris pagal Direktyvos 2002/4/EB priedo 2 punktą.

2 straipsnis

Kiaušinių kokybės charakteristikos

1.   A klasės kiaušiniai atitinka šias kokybės charakteristikas:

a)

lukštas ir odelė – švarūs, nepažeisti, normalūs;

b)

oro tarpas – ne didesnis kaip 6 mm aukščio, nejudantis, tačiau kiaušinių, skirtų parduoti kaip „ekstra“ klasės kiaušiniai, oro tarpas negali būti didesnis kaip 4 mm;

c)

trynys – peršviečiant matomas tik neryškių kontūrų šešėlis, sukant šiek tiek paslankus ir krypsta į kiaušinio centrą;

d)

baltymas – švarus ir skaidrus;

e)

gemalo ląstelė – beveik neišsivysčiusi;

f)

pašalinės medžiagos – neleistinos;

g)

pašalinis kvapas – neleistinas.

2.   A klasės kiaušiniai prieš rūšiavimą ar po jo neplaunami ir nevalomi, išskyrus 3 straipsnyje numatytus atvejus.

3.   A klasės kiaušiniai nekonservuojami ir neatšaldomi patalpose arba įrenginiuose, kur dirbtinai palaikoma žemesnė kaip + 5 °C temperatūra. Tačiau jei žemesnėje kaip + 5 °C temperatūroje kiaušiniai pervežami ne daugiau kaip 24 valandas arba laikomi mažmeninės prekybos patalpose ne daugiau kaip 72 valandas, tai nelaikoma, kad kiaušiniai yra atšaldyti.

4.   B klasės kiaušiniai – tai kiaušiniai, neatitinkantys 1 dalyje nurodytų kokybės charakteristikų. A klasės kiaušinių, kurie nebeturi tokių savybių, rūšis gali būti pažeminta iki B klasės.

3 straipsnis

Plauti kiaušiniai

1.   Valstybės narės, kurios 2003 m. birželio 1 d. išdavė pakavimo centrams leidimus plauti kiaušinius, gali toliau išduoti leidimus pakavimo centrams plauti kiaušinius, jei šie centrai veikia pagal nacionalines kiaušinių plovimo sistemų gaires. Plautais kiaušiniais gali būti prekiaujama tiktai tose valstybėse narėse, kuriose buvo išduoti tokie leidimai.

2.   1 dalyje minėtos valstybės narės skatina maisto verslo ūkio subjektus rengti nacionalines kiaušinių plovimo sistemų geros praktikos gaires pagal Reglamento (EB) Nr. 852/2004 8 straipsnį.

4 straipsnis

A klasės kiaušinių rūšiavimas pagal svorį

1.   A klasės kiaušiniai pagal svorį rūšiuojami taip:

a)

XL – labai dideli: svoris ≥ 73 g;

b)

L – dideli: svoris ≥ 63 g ir < 73 g;

c)

M – vidutiniai: svoris ≥ 53 g ir < 63 g;

d)

S – maži: svoris < 53 g.

2.   Svorio kategorija nurodoma atitinkamomis raidėmis arba terminais, kurie apibrėžti 1 dalyje, arba ir raidėmis, ir terminais, su kuriais kartu gali būti nurodomi atitinkami svorio intervalai. Gali būti naudojamos kitos papildomos nuorodos, jei jos negali būti klaidingai suprastos kaip 1 dalyje apibrėžtos raidės arba terminai ir atitinka Direktyvą 2000/13/EB.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, kai į vieną pakuotę pakuojami skirtingų dydžių A klasės kiaušiniai, minimalus grynasis kiaušinių svoris nurodomas gramais, o ant pakuotės užrašoma nuoroda „skirtingų dydžių kiaušiniai“ arba lygiaverčiai žodžiai.

5 straipsnis

Pakavimo centrai

1.   Kiaušiniai rūšiuojami ir pakuojami bei jų pakuotės ženklinamos tik pakavimo centruose.

Pakavimo centro leidimas suteikiamas tik įmonėms, atitinkančioms šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

2.   Kompetentinga institucija pakavimo centrams suteikia leidimą rūšiuoti kiaušinius ir bet kuriam ūkio subjektui, kurio patalpos ir techninė įranga yra tinkama kiaušiniams rūšiuoti pagal kokybę ir svorį, skiria pakavimo centro kodą. Nereikalaujama, kad pakavimo centrai, dirbantys išimtinai maisto ir ne maisto pramonės įmonėms, turėtų tinkamą techninę įrangą kiaušiniams rūšiuoti pagal svorį.

Kompetentinga institucija pakavimo centrui skiria pakavimo centro kodą, kurio pirmieji skaičiai žymi valstybę narę, kaip nurodyta Direktyvos 2002/4/EB priedo 2.2 punkte.

3.   Pakavimo centrai turi reikiamą techninę įrangą tinkamam kiaušinių tvarkymui užtikrinti. Šią įrangą turėtų atitinkamai sudaryti:

a)

tinkama kiaušinių tikrinimo šviesoje įranga, automatinė arba nuolat valdoma darbuotojų, leidžianti atskirai patikrinti kiekvieno kiaušinio kokybę, arba kita tinkama įranga;

b)

oro tarpo aukščio matavimo prietaisas;

c)

kiaušinių rūšiavimo pagal svorį įranga;

d)

vienerios arba daugiau patvirtintų svarstyklių kiaušiniams sverti;

e)

kiaušinių ženklinimo įranga.

4.   1 ir 2 dalyje nurodytas leidimas bet kuriuo metu gali būti panaikintas, jei nesilaikoma šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

6 straipsnis

Kiaušinių rūšiavimo, ženklinimo, pakavimo ir pakuočių ženklinimo terminai

1.   Kiaušiniai surūšiuojami, paženklinami ir supakuojami per dešimt dienų nuo padėjimo dienos.

2.   Kiaušiniai, kuriais prekiaujama pagal 14 straipsnį, surūšiuojami, paženklinami ir supakuojami per keturias dienas nuo padėjimo dienos.

3.   12 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas tinkamumo vartoti trumpiausias terminas nurodomas pakuojant pagal Direktyvos 2000/13/EB 9 straipsnio 2 dalį.

7 straipsnis

Ant vežimo pakuotės nurodoma informacija

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 178/2002 18 straipsnio, gamybos vietoje visos kiaušinių vežimo pakuotės ženklinamos pagal gamintoją nurodant:

a)

gamintojo pavadinimą ir adresą;

b)

gamintojo kodą;

c)

kiaušinių skaičių ir (arba) jų svorį;

d)

kiaušinių padėjimo datą arba laikotarpį;

e)

išsiuntimo datą.

Jei nesupakuoti kiaušiniai tiekiami pakavimo centrams iš toje pačioje vietovėje esančių nuosavų gamybos padalinių, vežimo pakuotes leidžiama ženklinti pakavimo centre.

2.   1 dalyje nurodyta informacija žymima ant vežimo pakuotės ir nurodoma važtos dokumentuose. Šių dokumentų kopiją turi tarpinis ūkio subjektas, kuriam tiekiami kiaušiniai. Šių dokumentų originalus saugo kiaušinius rūšiuojantis pakavimo centras.

Jei surinkėjo gaunamos siuntos paskirstomos tiekti daugiau nei vienam ūkio subjektui, važtos dokumentai gali būti pakeisti atitinkamomis vežimo talpyklų etiketėmis, jei jose yra 1 dalyje nurodyta informacija.

3.   Ant vežimo pakuotės pažymėta 1 dalyje nurodyta informacija nekeičiama ir lieka ant vežimo pakuotės iki kiaušinių išvežimo skubiam rūšiavimui, ženklinimui, pakavimui ar tolesniam perdirbimui.

8 straipsnis

Į kitą valstybę tiekiamų kiaušinių ženklinimas

1.   Kiaušiniai, kurie iš gamybos vietos tiekiami kitoje valstybėje narėje įsikūrusiam surinkėjui, pakavimo centrui arba ne maisto pramonei, prieš išvežant iš gamybos vietos ženklinami gamintojo kodu.

2.   Valstybė narė, kurios teritorijoje yra gamybos vieta, gali leisti netaikyti 1 dalyje nustatyto reikalavimo, jei gamintojas pasirašė tiekimo sutartį su kitos valstybės narės pakavimo centru, pagal kurią ženklinimas turi būti atliekamas remiantis šiuo reglamentu. Toks reikalavimas gali būti netaikomas tik abiejų atitinkamų ūkio subjektų prašymu ir gavus išankstinį rašytinį valstybės narės, kurioje įsikūręs pakavimo centras, sutikimą. Tokiais atvejais prie siuntos pridedama tiekimo sutarties kopija.

3.   2 dalyje nurodytos tiekimo sutarties trumpiausias terminas yra ne mažiau kaip vienas mėnuo.

4.   24 straipsnyje nurodytos atitinkamų valstybių narių bei visų tranzito valstybių narių kontrolės tarnybos informuojamos iki išimties suteikimo pagal šio straipsnio 2 dalį.

5.   B klasės kiaušiniai, kuriais prekiaujama kitoje valstybėje narėje, ženklinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalies antrą pastraipą, o prireikus ant jų pateikiama šio reglamento 10 straipsnyje minima nuoroda, kad juos būtų galima lengvai atskirti nuo A klasės kiaušinių.

9 straipsnis

Gamintojo kodas

1.   Gamintojo kodą sudaro Direktyvos 2002/4/EB priedo 2 punkte nurodyti kodai ir raidės. Jis yra aiškiai matomas ir lengvai įskaitomas, jo aukštis ne mažesnis kaip 2 mm.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalies, kai dėl techninių priežasčių neįmanoma ženklinti įskilusių arba nešvarių kiaušinių, ženklinimas gamintojo kodu neprivalomas.

10 straipsnis

Nuorodos ant B kategorijos kiaušinių

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalyje minėta nuoroda – ne mažesnis kaip 12 mm skersmens apskritimas su ne mažesne kaip 5 mm aukščio „B“ raide arba aiškiai matomas, ne mažesnis kaip 5 mm skersmens spalvotas skritulys.

11 straipsnis

Maisto pramonei tiesiogiai tiekiamų kiaušinių ženklinimas

Valstybės narės gali leisti atitinkamą prašymą pateikusiems ūkio subjektams nevykdyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies III punkto 1 dalyje nustatytų įpareigojimų ženklinti, jei kiaušiniai iš gamybos vietos tiesiogiai tiekiami maisto pramonei.

12 straipsnis

Pakuočių ženklinimas

1.   Ant A klasės kiaušinių pakuočių aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai nurodoma:

a)

pakavimo centro kodas;

b)

kokybės klasė; ant pakuočių nurodomi arba tik žodžiai „A klasė“ arba „A“ raidė, arba jie nurodomi kartu su žodžiu „švieži“;

c)

svorio kategorija pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

d)

tinkamumo vartoti trumpiausias terminas pagal šio reglamento 13 straipsnį;

e)

žodžiai „plauti kiaušiniai“ kiaušiniams, kurie plaunami pagal šio reglamento 3 straipsnį;

f)

kaip speciali sandėliavimo sąlyga pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą – nuoroda vartotojams nupirktus kiaušinius laikyti šaltai.

2.   Be 1 dalyje nustatytų reikalavimų, ant A klasės kiaušinių pakuočių yra aiškiai matoma ir lengvai įskaitoma nuoroda apie auginimo būdą.

Nurodant auginimo būdą vartojami tik šie terminai:

a)

įprastam auginimo būdui – I priedo A dalyje nurodyti terminai ir tik jeigu vykdomi II priede nustatyti reikalavimai;

b)

ekologinei žemės ūkio produktų gamybai – Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 (11) 2 straipsnyje nurodyti terminai.

Gamintojo kodo reikšmė paaiškinama ant pakuotės arba jos viduje.

Kai dedeklės vištos gamybos sistemose laikomos pagal Direktyvos 1999/74/EB III skyriuje pateiktus reikalavimus, auginimo būdo apibūdinimas gali būti papildytas viena iš šio reglamento I priedo B dalyje pateiktų nuorodų.

3.   2 dalis taikoma nepažeidžiant nacionalinių techninių priemonių, kurios viršija II priede apibrėžtus būtiniausius reikalavimus ir gali būti taikomos tik tam tikros valstybės narės gamintojams, jei tik neprieštarauja Bendrijos teisės aktams.

4.   Ant B klasės kiaušinių pakuočių nurodomi aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi:

a)

pakavimo centro kodas;

b)

kokybės klasė; ant pakuočių nurodomi arba žodžiai „B klasė“, arba „B“ raidė;

c)

pakavimo data.

5.   Valstybės narės gali reikalauti, kad etiketės ant jų teritorijoje pagamintų kiaušinių pakuočių būtų tvirtinamos tokiu būdu, kad atidarant pakuotes jos būtų nuplėšiamos.

13 straipsnis

Tinkamumo vartoti trumpiausio termino nuoroda

Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas tinkamumo vartoti trumpiausias terminas yra ne ilgesnis kaip 28 dienos po kiaušinių padėjimo. Kai nurodomas padėjimo laikotarpis, tinkamumo vartoti trumpiausias terminas nustatomas nuo pirmos to laikotarpio dienos.

14 straipsnis

Pakuotės, paženklintos kaip „ekstra“ pakuotės

1.   Žodžiai „ekstra“ arba „ekstra švieži“ gali būti vartojami kaip papildoma kokybės nuoroda ant A klasės kiaušinių pakuočių iki devintos dienos po kiaušinių padėjimo.

2.   Jei naudojamos 1 dalyje minėtos nuorodos, padėjimo data ir devynių dienų terminas ant pakuotės nurodomi taip, kad būtų aiškiai matomi ir lengvai įskaitomi.

15 straipsnis

Nuoroda apie dedeklių vištų lesinimą

Jei įrašoma dedeklių vištų lesinimo būdo nuoroda, taikomi šie būtiniausi reikalavimai:

a)

nuorodą apie grūdus kaip sudedamąją lesalo dalį galima daryti tik tuo atveju, jei jie sudaro ne mažiau kaip 60 % svorio naudotame lesale ir jeigu toje dalyje šalutiniai grūdų produktai sudaro ne daugiau kaip 15 %;

b)

nepažeidžiant a punkte minėto mažiausio 60 % kiekio reikalavimo, jei nurodoma konkreti grūdų rūšis, ji turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % naudotos sudėties lesalo. Jei daroma nuoroda apie kelias grūdų rūšis – kiekviena rūšis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 %.

16 straipsnis

Informacija, kuri turi būti nurodyta prekiaujant nesupakuotais kiaušiniais

Prekiaujant nesupakuotais kiaušiniais toliau nurodyta informacija pateikiama taip, kad vartotojui būtų aiškiai matoma ir lengvai įskaitoma:

a)

kokybės klasė;

b)

svorio kategorija pagal 4 straipsnį;

c)

auginimo būdo, kuris yra lygiavertis 12 straipsnio 2 dalyje apibrėžtam auginimo būdui, nuoroda;

d)

gamintojo kodo reikšmės paaiškinimas;

e)

tinkamumo vartoti trumpiausias terminas.

17 straipsnis

Pakuočių kokybė

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo X skyriuje nustatytų reikalavimų, pakuotės turi būti atsparios smūgiams, sausos, švarios ir tvarkingos, pagamintos iš medžiagų, apsaugančių kiaušinius nuo pašalinių kvapų ir neleidžiančių suprastėti jų kokybei.

18 straipsnis

Pramoniniai kiaušiniai

Pramoniniais kiaušiniais prekiaujama supakuotais talpyklose su raudona juostele arba etikete.

Ant šių juostelių ar etikečių nurodomi:

a)

ūkio subjekto, kuriam kiaušiniai yra skirti, pavadinimas ir adresas;

b)

kiaušinius išsiuntusio ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;

c)

žodžiai „pramoniniai kiaušiniai“ 2 cm aukščio didžiosiomis raidėmis ir žodžiai „netinkami žmonių maistui“ ne mažesnėmis kaip 8 mm aukščio raidėmis.

19 straipsnis

Perpakavimas

Supakuotus A klasės kiaušinius gali perpakuoti tik pakavimo centrai. Į vieną pakuotę dedami tik tos pačios siuntos kiaušiniai.

20 straipsnis

Gamintojo registruojami duomenys

1.   Gamintojai registruoja informaciją apie auginimo būdus, apie kiekvieną taikytą auginimo būdą nurodydami:

a)

vištų dedeklių patalpinimo vištidėje dieną, jų amžių patalpinimo metu ir vištų dedeklių skaičių;

b)

išbrokavimo datą ir išbrokuotų vištų skaičių;

c)

per dieną padėtų kiaušinių skaičių;

d)

per dieną parduotų arba pristatytų kitais būdais kiaušinių skaičių ir (arba) svorį;

e)

pirkėjų pavadinimus ir adresus.

2.   Jei lesinimo būdas nurodomas pagal šio reglamento 15 straipsnį, gamintojai, nepažeisdami Reglamento (EB) Nr. 852/2004 I priedo A dalies III punkte nustatytų reikalavimų, registruoja tokią informaciją apie kiekvieną naudotą lesinimo būdą:

a)

tiekiamo arba vietoje sumaišyto lesalo kiekį ir rūšį;

b)

lesalo pristatymo datą.

3.   Jei gamintojas vienoje gamybos vietoje naudoja skirtingus auginimo būdus, 1 ir 2 dalyse nurodyta informacija išskaidoma pagal vištides.

4.   Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, gamintojai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys.

21 straipsnis

Surinkėjų registruojami duomenys

1.   Surinkėjai pagal auginimo būdą ir datą atskirai registruoja:

a)

surinktų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant gamintojo pavadinimą, adresą ir kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

b)

kitiems pakavimo centrams pristatytų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant šių centrų pavadinimą, adresą, kodą ir kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį.

2.   Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, surinkėjai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 dalyje nurodyti duomenys.

22 straipsnis

Pakavimo centrų registruojami duomenys

1.   Pakavimo centrai pagal auginimo būdą ir datą atskirai registruoja:

a)

nerūšiuotų gautų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodydami gamintojo pavadinimą, adresą ir kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

b)

rūšiuotų kiaušinių kiekį pagal kokybės klases ir svorio kategorijas;

c)

iš kitų pakavimo centrų gautų rūšiuotų kiaušinių kiekį, nurodant šių centrų kodą ir tinkamumo vartoti trumpiausią terminą;

d)

kitiems pakavimo centrams pristatytų nerūšiuotų kiaušinių kiekį, išskaidytą pagal gamintojus, nurodant šių centrų kodą bei kiaušinių padėjimo datą ar laikotarpį;

e)

pristatytų kiaušinių kiekį ir (arba) svorį, išskaidytą pagal kokybės klases ir svorio kategorijas, pakavimo datą (B klasės kiaušiniams) arba tinkamumo vartoti trumpiausio termino datą (A klasės kiaušiniams), taip pat pagal pirkėjus, nurodant jų pavadinimą ir adresą.

Pakavimo centrai kiekvieną savaitę atnaujina įrašus apie jų turimas fizines atsargas.

2.   Jei A klasės kiaušiniai ir jų pakuotės turi nuorodą apie vištų dedeklių lesinimo būdą, pateiktą pagal 15 straipsnį, tokias nuorodas naudojantys pakavimo centrai atskirai registruoja duomenis pagal šio straipsnio 1 dalį.

3.   Pagal šį straipsnį užuot registravę duomenis apie pardavimo ir tiekimo operacijas, pakavimo centrai gali saugoti sąskaitų ir važtaraščių bylas, kuriose yra 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys.

23 straipsnis

Duomenų saugojimo terminai

7 straipsnio 2 dalyje ir 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodyti įrašai ir bylos saugomi ne trumpiau kaip dvylika mėnesių nuo jų sukūrimo datos.

24 straipsnis

Patikrinimai

1.   Valstybės narės skiria kontrolės tarnybas tikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų.

2.   1 dalyje nurodytos kontrolės tarnybos tikrina produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, visuose prekybos etapuose. Be atsitiktinės mėginių atrankos, patikrinimai vykdomi remiantis rizikos analize, atsižvelgiant į atitinkamos įmonės tipą ir apyvartą bei į tai, kaip ūkio subjektas anksčiau laikėsi prekybos kiaušiniais standartų.

3.   Iš trečiųjų šalių importuojami A klasės kiaušiniai tikrinami, kaip nurodyta 2 dalyje, atliekant muitinės formalumus ir prieš išleidžiant į laisvą apyvartą.

Iš trečiųjų šalių importuojami B klasės kiaušiniai išleidžiami į laisvą apyvartą tik tuo atveju, kai atlikus muitinės formalumus nustatoma, kad jų galutinė paskirtis yra perdirbimo pramonė.

4.   Be atsitiktinės atrankos, ūkio subjektai tikrinami tokiu dažnumu, kurį kontrolės tarnybos nustato remdamosi 2 dalyje nurodyta rizikos analize, atsižvelgdamos bent į:

a)

pirmesnių tikrinimų rezultatus;

b)

prekybos kiaušiniais grandžių sudėtingumą;

c)

gamybos arba pakavimo įmonės suskaidymo lygį;

d)

pagaminamų arba supakuojamų kiaušinių kiekį;

e)

bet kuriuos esminius pokyčius, palyginti su ankstesniais metais, susijusius su pagaminamų arba perdirbamų kiaušinių rūšimi arba prekybos būdu.

5.   Patikrinimai atliekami reguliariai ir nepranešus apie juos iš anksto. Kontrolės tarnybų prašymu iškart pateikiami 20, 21 ir 22 straipsniuose nurodyti duomenys.

25 straipsnis

Sprendimai dėl reikalavimų nevykdymo

1.   Atlikusios 24 straipsnyje nurodytus patikrinimus, per kuriuos buvo nustatytas šio reglamento reikalavimų neatitikimas, kontrolės tarnybos gali priimti sprendimus tik dėl visos patikrintos siuntos.

2.   Tuo atveju, jei nustatyta, kad patikrinta siunta neatitinka šio reglamento, atitinkama kontrolės tarnyba uždraudžia ja prekiauti arba ją importuoti, jei siunta gauta iš trečiosios šalies, išskyrus atvejus jei ir kol gaunami įrodymai, kad buvo užtikrinta jos atitiktis šiam reglamentui.

3.   Patikrinimą atlikusi kontrolės tarnyba tikrina, ar buvo užtikrinta arba ar užtikrinama, kad atmesta siunta atitiktų šį reglamentą.

26 straipsnis

Leistini kokybės nuokrypiai

1.   Tikrinant A klasės kiaušinių siuntas leistini tokie nuokrypiai:

a)

pakavimo centre, prieš pat išsiunčiant: 5 % kiaušinių su kokybės defektais;

b)

kituose prekybos etapuose: 7 % kiaušinių su kokybės defektais.

2.   Kiaušiniams, kurie parduodami su nuorodomis „ekstra“ arba „labai švieži“, pakavimo arba importavimo metu neleidžiami jokie oro tarpo aukščio nuokrypiai.

3.   Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau kaip 180 kiaušinių, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos procentinės išraiškos dvigubinamos.

27 straipsnis

Leistini kiaušinių svorio nuokrypiai

1.   Tikrinant A klasės kiaušinių siuntas leidžiamas kiaušinių svorio nuokrypis, išskyrus 4 straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Tokiose siuntose gali būti ne daugiau kaip 10 % kiaušinių, priskiriamų prie gretimos, aukštesnės nei nurodyta ant pakuotės, svorio kategorijos, bet ne daugiau kaip 5 % žemesnės svorio kategorijos kiaušinių.

2.   Jei tikrinamoje siuntoje yra mažiau kaip 180 kiaušinių, 1 dalyje minėtos procentinės išraiškos dvigubinamos.

28 straipsnis

Leistini kiaušinių ženklinimo nuokrypiai

Tikrinant siuntas ir pakuotes leidžiamas ženklinimo nuokrypis – 20 % kiaušinių, ant kurių pažymėti ženklai yra neįskaitomi.

29 straipsnis

Į trečiąsias šalis eksportuojami kiaušiniai

Supakuotiems ir eksportuoti skirtiems kiaušiniams galima taikyti reikalavimus, kurie skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priede ir šiame reglamente nustatytų kokybės, žymėjimo ir ženklinimo reikalavimų, arba papildomus reikalavimus.

30 straipsnis

Importuojami kiaušiniai

1.   Bet kurį Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies IV punkto 1 dalyje nurodyto lygiavertiškumo vertinimą sudaro vertinimas, ar trečiosios šalies ūkio subjektai vykdo šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas reguliariai atnaujinamas.

Komisija vertinimo rezultatus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Ant kiaušinių, kurie importuojami iš trečiųjų šalių, aiškiai ir įskaitomai nurodoma kilmės šalis taikant ISO 3166 šalies kodą.

3.   Kai kiaušiniai importuojami iš atitinkamų šalių, kurios nesuteikia pakankamai garantijų dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalies IV punkto 3 dalyje nurodytų taisyklių lygiavertiškumo, ant pakuotės išorės aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai nurodoma:

a)

kilmės šalis;

b)

auginimo būdas, kuris yra „ne EB standartas“.

31 straipsnis

Informacijos pranešimas

Iki kiekvienų metų balandžio 1 d. visos valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai informaciją apie gamybos vietų skaičių, išskaidytą pagal auginimo būdus, įskaitant didžiausią įmonės gamybos apimtį, išreikštą vienu metu laikomų paukščių skaičiumi.

32 straipsnis

Pranešimas apie pažeidimus

Valstybės narės per penkias darbo dienas elektroniniu būdu praneša Komisijai apie visus kontrolės tarnybų nustatytus pažeidimus arba bet kokį rimtą įtarimą, kurie gali pakenkti Bendrijos vidaus prekybai kiaušiniais. Laikoma, kad Bendrijos vidaus prekybai yra ypač pakenkta, jei didelių pažeidimų padaro ūkio subjektai, kurie kiaušinius gamina arba jais prekiauja kitoje valstybėje narėje.

33 straipsnis

Prancūzijos užjūrio departamentams taikomos išimtys

1.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio 3 dalies, mažmeninei prekybai Prancūzijos užjūrio departamentuose skirti kiaušiniai gali būti siunčiami į šiuos departamentus atšaldyti. Šiuo atveju galutinis pardavimo terminas gali būti pratęstas iki 33 dienų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, be 12 ir 16 straipsniuose nustatytų reikalavimų, ant pakuotės išorės užrašomi žodžiai „atšaldyti kiaušiniai“ ir duomenys apie atšaldymą.

„Atšaldytų kiaušinių“ skiriamasis ženklas yra lygiakraštis trikampis, kurio kraštinės ne trumpesnės kaip 10 mm.

34 straipsnis

Kai kuriems Suomijos regionams taikomos išimtys

Kiaušiniams, kuriuos gamintojas tiesiogiai parduoda mažmeninės prekybos įmonėms III priede išvardytuose regionuose, netaikomi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo ir šio reglamento reikalavimai. Tačiau auginimo būdas turi būti tinkamai nurodytas pagal šio reglamento 12 straipsnio 2 dalį ir 16 straipsnio c punktą.

35 straipsnis

Savanoriško ženklinimo įvertinimas

Ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina savanorišką ženklinimą pagal 12 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir nustato, ar toks ženklinimas neturėtų būti privalomas.

36 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių, užtikrinančių jų įgyvendinimą. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

37 straipsnis

Keitimasis informacija

Valstybės narės ir Komisija perduoda viena kitai informaciją, būtiną šiam reglamentui taikyti.

38 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 557/2007 panaikinamas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Nuorodos į panaikintą reglamentą ir į Reglamentą (EB) Nr. 1028/2006 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikties lentelę.

39 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

33 straipsnis taikomas iki 2009 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 186, 2006 7 7, p. 1.

(3)  OL L 132, 2007 5 24, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1336/2007 (OL L 298, 2007 11 16, p. 3).

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(6)  EMST leidinys (2005) 269, p. 1.

(7)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/68/EB (OL L 310, 2007 11 28, p. 11).

(8)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 202/2008 (OL L 60, 2008 3 5, p. 17).

(9)  OL L 203, 1999 8 3, p. 53. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(10)  OL L 30, 2002 1 31, p. 44.

(11)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.


I PRIEDAS

A DALIS

12 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punkte nurodyti terminai

Kalbų kodai

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Яйца от кокошки – клетъчно отглеждане“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas criadas en el suelo“

„Huevos de gallinas criadas en jaula“

CS

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Buræg“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„Eier aus Käfighaltung“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Puuris peetavate kanade munad“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αυγά κλωβοστοιχίας“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Eggs from caged hens“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Œufs de poules élevées en cage“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Uibheacha ó chearca chúbarnaí“

IT

„Uova da allevamento all'aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Uova da allevamento in gabbie“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Sprostos dētas olas“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Ketreces tartásból származó tojás“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’ l-art“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija fil-ġaġeġ“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Kooieieren“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Jaja z chowu klatkowego“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Ovos de galinhas criadas em gaiolas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Ouă de găini crescute în baterii“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podostieľkového chovu“

„Vajcia z klietkového chovu“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Jajca iz baterijske reje“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Häkkikanojen munia“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Ägg från burhöns“


B DALIS

12 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyti terminai

Kalbų kodai

 

BG

„Уголемени клетки“

ES

„Jaulas acondicionadas“

CS

„Obohacené klece“

DA

„Stimulusberigede bure“

DE

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Täiustatud puurid“

EL

„Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Enriched cages“

FR

„Cages aménagées“

GA

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Gabbie attrezzate“

LV

„Uzlaboti būri“

LT

„Pagerinti narveliai“

HU

„Feljavított ketrecek“

MT

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Aangepaste kooi“ of „Verrijkte kooi“

PL

„Klatki ulepszone“

PT

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Obohatené klietky“

SL

„Obogatene kletke“

FI

„Varustellut häkit“

SV

„Inredd bur“


II PRIEDAS

BŪtiniausi gamybos sistemŲ reikalavimai Įvairiems viŠtŲ laikymo bŪdams

1.

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Tarybos direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

Visų pirma turi būti vykdomi šie reikalavimai:

a)

vištoms turi būti sudarytos sąlygos visą dieną būti lauko aptvaruose. Tačiau šis reikalavimas nedraudžia gamintojui tam tikrą laikotarpį rytais riboti vištų laikymą tokiuose aptvaruose pagal įprastą gero ūkininkavimo praktiką, įskaitant gerą paukštininkystės praktiką;

jei taikomi kiti apribojimai, įskaitant veterinarinius apribojimus, priimtus pagal Bendrijos teisės aktus siekiant apsaugoti visuomenės ir gyvūnų sveikatą, nustatantys vištų laikymo lauko aptvaruose apribojimus, apribojimų laikotarpiu kiaušiniai gali būti toliau ženklinami kaip „laisvai laikomų vištų kiaušiniai“, bet jokiu būdu ne ilgiau kaip dvylika savaičių;

b)

lauko aptvarai, kuriuose laikomos vištos, turi būti didžiąja dalimi apaugę augmenija ir nenaudojami kitais tikslais, išskyrus sodams, miškingoms vietovėms ir naminių gyvulių ganykloms, jeigu pastarąsias leidžia kompetentingos institucijos;

c)

lauko aptvaruose viename hektare vištoms prieinamo žemės ploto visą laiką yra ne daugiau kaip 2 500 vištų arba vienai vištai tenka 4 m2 ploto. Tačiau jei vienai vištai tenka ne mažiau kaip 10 m2 ploto ir jei vykdoma rotacija, o vištos visą pulko gyvavimo laiką tolygiai naudojasi visu žemės plotu, būtina užtikrinti, kad vienai vištai visą laiką tektų ne mažiau kaip 2,5 m2 naudojamo aptvaro ploto;

d)

lauko aptvarų ribos yra ne toliau kaip už 150 m nuo artimiausios landos, tačiau atstumas iki artimiausios landos gali būti iki 350 m, jeigu Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto ii papunktyje nurodytas pakankamas pastogių skaičius, kurios yra tolygiai išdėstytos visame lauko aptvare, viename hektare – ne mažiau kaip keturios pastogės.

2.

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3.

„Narvuose laikomų vištų kiaušiniai“ turi būti gaminami gamybos sistemose, kurios atitinka bent:

a)

Direktyvos 1999/74/EB 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus iki 2011 m. gruodžio 31 d. arba

b)

Direktyvos 1999/74/EB 6 straipsnyje nurodytus reikalavimus.

4.

Mažiau kaip 350 dedeklių vištų laikančioms arba veislines dedekles vištas auginančioms įmonėms valstybės narės gali patvirtinti nuo šio priedo 1 ir 2 punktų leidžiančias nukrypti nuostatas, susijusias su įsipareigojimais, nurodytais Direktyvos 1999/74/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio d punkto antrame sakinyje ir 4 straipsnio 1 dalies 1 skirsnio e punkte, 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio a punkto i papunktyje ir 4 straipsnio 1 dalies 3 skirsnio b punkto i papunktyje.


III PRIEDAS

34 straipsnyje minėti Suomijos regionai

Provincijos:

Lapija,

Oulu,

Rytų Suomijos provincijos Šiaurės Karelijos ir Šiaurės Sauvo regionai,

Alandai.


IV PRIEDAS

38 straipsnyje nurodyta atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1028/2006

Reglamentas (EB) Nr. 557/2007

Šis reglamentas

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio antra pastraipa, įžanginis sakinys

1 straipsnio antra pastraipa, įžanginis sakinys

1 straipsnio antros pastraipos a–j punktai

1 straipsnio antros pastraipos a–j punktai

2 straipsnio 1–9 punktai

1 straipsnio antros pastraipos k–s punktai

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnio 2 dalis

11 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

7 straipsnis

24 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

24 straipsnis

24 straipsnio 4 ir 5 dalys

25 straipsnis

25 straipsnis

26 straipsnis

26 straipsnis

27 straipsnis

27 straipsnis

28 straipsnis

28 straipsnis

29 straipsnis

29 straipsnis

30 straipsnis

30 straipsnis

31 straipsnis

31 straipsnis

32 straipsnis

32 straipsnis

33 straipsnis

33 straipsnis

34 straipsnis

34 straipsnis

35 straipsnis

35 straipsnis

8 straipsnis

36 straipsnis

9 straipsnis

37 straipsnis

36 straipsnis

38 straipsnis

37 straipsnis

39 straipsnis

I PRIEDAS

I PRIEDAS

II PRIEDAS

II PRIEDAS

III PRIEDAS

III PRIEDAS

IV PRIEDAS

IV PRIEDAS

V PRIEDAS


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 590/2008

2008 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007, nustatantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, ir kuriuo nukrypstama nuo to reglamento

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1182/2007, nustatantį konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiantį direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 (1), ypač į jo 42 straipsnio b, f ir j punktus,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 11 straipsnio nuostatas nacionalinė finansinė parama gali būti teikiama regionuose, kuriuose gamintojų organizuotumo lygis yra ypač žemas. Ši parama turėtų papildyti veiklos fondo paramą. Kad gamintojų organizacija į savo veiklos programą galėtų įtraukti papildomą paramą, jei reikia, veiklos programa turėtų būti iš dalies pakeista. Šiuo atveju valstybės narės turėtų turėti galimybę padidinti Komisijos reglamento (EB) Nr. 1580/2007 (2) 67 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą didžiausią procentinę dalį, kuria gali būti padidinta iš pradžių patvirtinto veiklos fondo suma.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 82 straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad su nemokamu paskirstymu susijusios transporto išlaidos padengiamos pateikus dokumentus, patvirtinančius patirtas transporto išlaidas. Tačiau su nemokamu paskirstymu susijusios transporto išlaidos apmokamos remiantis minėto reglamento XI priede nustatytais vienodais tarifais, todėl šios informacijos pateikti nebūtina, o turėtų būti reikalaujama pateikti informaciją apie atstumą, kuriuo remiantis apskaičiuojamas šis vienodas tarifas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą datą, iki kurios valstybės narės Komisijai pateikia prašymą leisti išmokėti nacionalinę finansinę paramą gamintojų organizacijoms, tikslinga pakeisti į sausio 31 d., kad būtų atsižvelgta į tai, jog valstybės narės veiklos programų ir fondų tvirtinimą gali atidėti iki sausio 20 d.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 97 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės prašymą iš Bendrijos lėšų kompensuoti patvirtintą ir faktiškai gamintojų organizacijoms išmokėtą nacionalinę finansinę paramą pateikia iki kitų metų, einančių po atitinkamų veiklos programų įgyvendinimo metų, kovo 1 d. Kadangi valstybės narės išmokas gamintojų organizacijoms sumoka iki kitų metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, spalio 15 d., terminas valstybėms narėms pateikti Komisijai prašymą gauti kompensaciją turėtų būti pratęstas iki antrų metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, sausio 1 d.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 116 straipsnio 2 dalies ketvirtoje pastraipoje numatyta, kad, kai tai būtina, valstybė narė gali atlikti mokėjimus po minėto reglamento 71 straipsnyje nustatyto termino. Tačiau siekiant tinkamo finansų valdymo turėtų būti nustatytas galutinis tokių mokėjimų terminas. Dėl tų pačių priežasčių atitinkamos nuostatos turėtų būti įtrauktos ir į minėto reglamento 116 straipsnio 3 dalį.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 122 straipsnio pirmos dalies b punktu reikalaujama, kad, nustačius pažeidimų, gamintojų organizacijos grąžintų Bendrijos įnašą, jei iš rinkos pašalintų produktų gavėjai įpareigojami grąžinti gautų produktų vertės ir susijusių rūšiavimo, pakavimo bei transporto išlaidų dydžio sumą. Tačiau gamintojų organizacijos neturėtų būti pripažintos atsakingomis dėl pažeidimų, kuriuos padaro iš rinkos pašalintų produktų gavėjai, todėl šis reikalavimas turėtų būti panaikintas.

(7)

Siekiant užtikrinti valstybių narių teisinį tikrumą ir lygybę, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 2007 m. įgyvendintoms veiklos programoms ir toliau turėtų būti taikomos nuostatos, atitinkančios įvardytąsias 2001 m. kovo 20 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 544/2001, nustatančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 taikymo taisykles veiklos fondams teikiamai finansinei paramai (3).

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad pagalbos paraiškos, skirtos pusmetiniams laikotarpiams, gali būti pateikiamos tik tuo atveju, jei pripažinimo planas suskirstytas į pusmetinius laikotarpius. Tačiau pagal 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (4) tokias paraiškas buvo galima teikti pagal planus, patvirtintus iki 2008 m. Tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio priemonę, kuria remiantis šiuo atveju būtų leidžiama teikti tokias paraiškas.

(9)

Teisiniam tikrumui ir sklandžiam perėjimui nuo Reglamentu (EB) Nr. 2200/96 ir Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 nustatytos tvarkos užtikrinti svarbu aiškiai nurodyti, kad paramos dydis nebus keičiamas pagal pripažinimo planus, priimtus taikant Reglamentą (EB) Nr. 2200/96, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 4 dalį ir toliau bus laikomi priimtais gamintojų grupėms, veikiančioms ne valstybėse narėse, įstojusiose į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, ne atokiausiuose Bendrijos regionuose, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, ir ne mažosiose Egėjo jūros salose, kaip nurodyta 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (5), 1 straipsnio 2 dalyje, bei gamintojų grupėms, kurios turėjo naudos pritaikius Reglamento (EB) Nr. 2200/96 14 straipsnio 7 dalies nuostatas.

(10)

Siekiant teisinio tikrumo ir apsaugoti įgytas teises, svarbu aiškiai nurodyti, kad Bendrijos kompensacijos už pašalintus produktus vis vien gali būti sumokėtos, o su 2007 m. pašalintais produktais susijusios, bet iki 2007 m. gruodžio 31 d. dar neatliktos atitinkamos patikros vis vien gali būti atliktos po tos datos pagal tą dieną galiojančias taisykles.

(11)

Siekiant teisinio tikrumo ir apsaugoti teisėtus lūkesčius, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad dėl to laikotarpio veiksmų ar neveikimo, susijusio su pagalbos paraiška pagal 2007 m. įgyvendintas veiklos programas, neturėtų būti taikomos griežtesnės sankcijos nei tos, kurios būtų taikomos pagal tuo metu galiojusius teisės aktus.

(12)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1580/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(13)

Atsižvelgiant į valstybėms narėms kilusius sunkumus prisitaikyti prie naujų nacionalinės finansinės paramos taisyklių, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 1580/2007 dėl 2007 m. ir 2008 m. įgyvendintų veiklos programų, tikslinga priimti pereinamojo laikotarpio taisykles, kuriomis būtų leidžiama nukrypti nuo minėtojo reglamento 94 straipsnyje nustatytų datų.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

67 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

ne daugiau kaip 25 % padidinti veiklos fondo sumą arba ją sumažinti valstybės narės nustatyta pradinės patvirtintos sumos procentine dalimi, jeigu išlaikomi bendrieji veiklos programos tikslai. Valstybės narės gali padidinti šią procentinę dalį, jeigu susijungia gamintojų organizacijos, kaip numatyta 31 straipsnio 1 dalyje, arba jeigu taikomas 94a straipsnis.“

2)

82 straipsnio 2 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

atstumą nuo produktų išėmimo iš rinkos vietos iki pristatymo vietos.“

3)

94 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės pateikia prašymą Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 11 straipsnio 1 dalį leisti išmokėti nacionalinę finansinę paramą, skirtą veiklos programoms, kurios turi būti įgyvendintos iki bet kurių atitinkamų kalendorinių metų sausio 31 d.“

4)

Po 94 straipsnio įterpiamas 94a straipsnis:

„94a straipsnis

Veiklos programos pakeitimai

Gamintojų organizacija, norinti teikti paraišką gauti nacionalinę finansinę paramą, jei reikia, pakeičia savo veiklos programą pagal 67 straipsnį.“

5)

97 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės prašymą iš Bendrijos lėšų kompensuoti patvirtintą ir faktiškai gamintojų organizacijoms išmokėtą nacionalinę finansinę paramą pateikia iki antrų metų, einančių po veiklos programos įgyvendinimo metų, sausio 1 d.

Kartu su prašymu pateikiama įrodymų, kad per trejus iš pastarųjų ketverių metų buvo vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 11 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje numatytos sąlygos, taip pat nurodomi atitinkamų gamintojų organizacijų duomenys, faktiškai išmokėta paramos suma ir veiklos fondo aprašas, kuriame išskiriama visa suma, Bendrijos, valstybės narės (nacionalinės finansinės paramos) ir gamintojų organizacijų bei narių įnašai.“

6)

116 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Valstybės narės gali atlikti mokėjimus po 71 straipsnyje nustatyto termino, kai tai būtina siekiant taikyti šią straipsnio dalį. Tačiau šie vėlesni mokėjimai negali būti atlikti vėliau nei antrų metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, spalio 15 d.“;

b)

po 3 dalies pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Valstybės narės gali atlikti mokėjimus po 71 straipsnyje nustatyto termino, kai tai būtina siekiant taikyti šią straipsnio dalį. Tačiau šie vėlesni mokėjimai negali būti atlikti vėliau nei antrų metų, einančių po programos įgyvendinimo metų, spalio 15 d.“

7)

122 straipsnio pirmos dalies b punkto antras sakinys išbraukiamas.

8)

152 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.   Nukrypstant nuo šio reglamento 47 straipsnio 2 dalies, gamintojų grupės, įgyvendinančios pripažinimo planus, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 4 dalies nuostatos ir kurie nėra suskirstyti į pusmetinius laikotarpius, gali teikti pagalbos paraiškas, skirtas pusmetiniams laikotarpiams. Tokios paraiškos gali būti teikiamos tik metų dalis atitinkantiems pusmetiniams laikotarpiams, prasidėjusiems iki 2008 m.

5.   Nukrypstant nuo 96 straipsnio, 2007 m. įgyvendintų veiklos programų papildomos finansinės paramos veiklos fondams dalis, finansuojama EŽŪGF, sudaro 50 % gamintojų organizacijai suteiktos nacionalinės finansinės paramos.

6.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 priimti pripažinimo planai, kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 4 dalies nuostatas tebelaikomi priimtais gamintojų grupėms, veikiančioms ne valstybėse narėse, įstojusiose į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, ne atokiausiuose Bendrijos regionuose, kaip nurodyta Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje, ir ne mažosiose Egėjo jūros salose, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 1 straipsnio 2 dalyje, finansuojami remiantis normomis, nustatytomis Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 5 dalies b punktu.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2200/96 priimti pripažinimo planai, kuriems buvo taikomos to reglamento 14 straipsnio 7 dalies nuostatos ir kurie pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 55 straipsnio 4 dalies nuostatas tebelaikomi priimtais, finansuojami remiantis normomis, nustatytomis Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 7 straipsnio 5 dalies a punktu.

7.   Bendrijos kompensacijos už pašalintus produktus vis vien gali būti sumokėtos ir su 2007 m. pašalintais produktais susijusios, bet iki 2007 m. gruodžio 31 d. dar neatliktos atitinkamos patikros vis vien gali būti atliktos po tos datos pagal tuo metu galiojančias Reglamento (EB) Nr. 2200/96 IV antraštinės dalies nuostatas.

8.   Jei dėl pagalbos paraiškos, pateiktos pagal 2007 m. ar anksčiau įgyvendintas veiklos programas, ir dėl to laikotarpio veiksmų ar neveikimo pagal III antraštinės dalies V skyriaus 3 skirsnį būtų taikoma sankcija, tačiau pagal tuo metu galiojusius teisės aktus sankcija būtų švelnesnė arba apskritai nebūtų taikoma, tokiu atveju taikoma švelnesnė sankcija arba pagal aplinkybes netaikoma jokios sankcijos.“

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 94 straipsnio, dėl 2007 m. ir 2008 m. įgyvendintų veiklos programų valstybės narės Komisijai pateikia prašymą leisti išmokėti nacionalinę finansinę paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 11 straipsnio 1 dalį iki 2008 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 273, 2007 10 17, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 498/2008 (OL L 146, 2008 6 5, p. 7).

(3)  OL L 81, 2001 3 21, p. 20.

(4)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(5)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 591/2008

2008 m. birželio 23 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2007 (2) paskelbti nuolatiniai konkursai valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams perparduoti Bendrijos rinkoje. Paskutiniojo dalinio konkurso galutinis pasiūlymų pateikimo terminas – 2008 m. birželio 25 d.

(2)

Kad 2008–2009 prekybos metų pradžioje gyvulininkystės ūkiams ir pašarų gamybos įmonėms būtų užtikrintas grūdų tiekimas konkurencingomis kainomis, reikėtų į grūdų rinką toliau tiekti Vengrijos intervencinės agentūros – vienintelės, kuri dar turi atsargų – saugomus grūdus, ir, remiantis Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto suplanuotų susirinkimų tvarkaraščiu, patikslinti dienas ir datas, kuriomis ūkio subjektai galės teikti pasiūlymus.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 712/2007 3 straipsnio 1 dalis yra papildoma šia pastraipa:

„Nuo 2008 m. liepos 1 d. dalinių konkursų pasiūlymų pateikimo terminas baigiasi trečiadieniais 2008 m. liepos 9 d., 2008 m. liepos 23 d., 2008 m. rugpjūčio 6 d., 2008 m. rugpjūčio 27 d. ir 2008 m. rugsėjo 10 d. 13 val. (Briuselio laiku).“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 163, 2007 6 23, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 58/2008 (OL L 22, 2008 1 25, p. 3).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 23 d.

įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalį

(2008/475/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. balandžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 423/2007 (1), ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 19 d. Taryba priėmė Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui. To reglamento 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Taryba sudaro, peržiūri ir iš dalies keičia jo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašą.

(2)

Taryba nustatė, kad daugiau tam tikrų asmenų, subjektų ir organizacijų atitinka Reglamento (EB) Nr. 423/2007 7 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir todėl jie turėtų būti įtraukti į to reglamento V priedo sąrašą dėl pateikiamų individualių ir specifinių priežasčių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 423/2007 V priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 103, 2007 4 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 219/2008 (OL L 68, 2008 3 12, p. 5).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

A.   Fiziniai asmenys

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 3 15, paso numeris: S4409483, galioja 2000 4 26– 2010 4 27, išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Khoy

Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 24

2.

Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas inspektavimo klausimams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius.

2008 6 24

3.

Brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos pramonės organizacijos (Defence Industries Organization – DIO), kuri yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą, vykdomasis direktorius.

2008 6 24

4.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) adresas: AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 4 24

5.

Inžinierius Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir DIO priežiūrą.

2008 6 24

6.

Brigados generolas Ali HOSEYNITASH, Islamo revoliucijos gvardija

 

Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas. Taip pat prisideda prie branduolinės srities politikos kūrimo.

2008 6 24

7.

Mohammad Ali JAFARI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Užima vadovaujančias pareigas Islamo revoliucijos gvardijoje.

2008 6 24

8.

Mahmood JANNATIAN

 

Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas.

2008 6 24

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

Gimimo data: 1945 11 24, gimimo vieta: Langroud

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 24

10.

Ali Reza KHANCHI

Teherano branduolinių tyrimų centro adresas: AEOI-NRC pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas; faksas: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, taip pat dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti tuose eksperimentuose naudojamiems nusodrinto urano taikiniams saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 24

11.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries vykdomasis direktorius

2008 6 24

12.

Brigados generolas Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos klausimams

2008 6 24

13.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė įsigyti padidintos rizikos prekes subjektų, įtrauktų į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą, naudai.

2008 6 24

14.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (Aerospace Industries Organisation (AIO)) vadovas, AIO yra dalyvavusi padidintos rizikos Irano programose.

2008 6 24

15.

Brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas.

2008 6 24

16.

Dr. Javad RAHIQI

Gimimo data: 1954 4 21, gimimo vieta: Mashad

AEOI priklausančio Esfahano branduolinių technologijų centro (Esfahan Nuclear Technology Centre) vadovas. Centras vykdo Esfahane esančio urano konversijos įrenginio priežiūrą. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su urano konversija susijusius darbus. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 24

17.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL pavaduotojas koordinavimo klausimams.

2008 6 24

18.

Brigados generolas Ali SHAMSHIRI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą.

2008 6 24

19.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio (Uranium Conversion Facility – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanz komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už savo vaidmenį.

2007 4 24

20.

Brigados generolas Ahmad VAHIDI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL vadovo pavaduotojas

2008 6 24


B.   Juridiniai asmenys, subjektai ir institucijos

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheranas

AIO vykdo raketų gamybos Irane priežiūrą, įskaitant Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ir Fajr Industrial Group, kurios įtrauktos į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. Į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

2007 4 24

2.

Armament industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

Gynybos pramonės organizacijos (DIO) dukterinė bendrovė.

2007 4 24

3.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

2008 6 24

4.

Melli bankas (Bank Melli), Irano Melli bankas (Melli Bank Iran) ir visi jo filialai ir dukterinės įmonės.

Ferdowsi av., pašto dėžutė 11365-171, Teheranas

Teikė ar bandė teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios užsiima prekių, skirtų Irano branduolinei ar raketų programoms, pirkimu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ir DIO). Melli bankas sudaro palankias sąlygas Irano padidintos rizikos veiklai. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui pirkimų, susijusių su padidintos rizikos medžiagų tiekimu Irano branduolinei ir raketų programoms. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą ir tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į JTST Rezoliucijų 1737 ir 1747 sąrašą.

2008 6 24

a)

Melli Bank plc

London Wall, 11-as aukštas, Londonas, EC2Y 5EA, Jungtinė Karalystė

b)

Bank Melli Iran Zao

Ulitsa Mashkova Nr. 9/1, Maskva, 130064, Rusija

5.

Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – taip pat vadinamas Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu (Educational Research Institute) arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

Atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. DIO dukterinė bendrovė. DTSRC vykdo didelę dalį DIO pirkimų.

2007 4 24

6.

Iran Electronic Industries

Pašto dėžutė 18575-365, Teheranas, Iranas

Nuosavybės teise MODAFL priklausanti dukterinė bendrovė (atitinkamai, AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – gaminti Irano ginklų sistemų elektroninius komponentus.

2008 6 24

7.

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos (IRGC Air Force)

 

Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų vadovas buvo įtrauktas į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą.

2008 6 24

8.

Khatem-ol Anbiya statybos organizacija (Khatem-ol Anbiya Construction Organisation)

Nr. 221, Šiaurės Falamak-Zarafshan sankryža, 4 fazė, Shahkrak-E-Ghods, Teheranas 14678, Iranas

Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti įmonių grupė. Islamo revoliucijos gvardijos inžinerinius išteklius naudoja statyboms ir yra pagrindinis rangovas vykdant didelius projektus, įskaitant tunelių kasimą; laikoma, kad remia Irano balistinių raketų ir branduolinę programas.

2008 6 24

9.

Malek Ashtar universitetas (Malek Ashtar University)

 

Susijęs su Gynybos ministerija, 2003 m. parengęs mokymo kursus apie raketas, glaudžiai bendradarbiauja su AIO.

2008 6 24

10.

Marine industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 24

11.

Mechanic Industries Group

 

Dalyvavo detalių, skirtų raketų programai, gamyboje.

2008 6 24

12.

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL)

Dabestan gatvės vakarinė dalis, Abbas Abad rajonas, Teheranas

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, vystymo ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms

2008 6 24

13.

Gynybos logistikos eksporto ministerija (Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX))

Pašto dėžutė 16315-189, Teheranas, Iranas

Eksportu užsiimantis MODAFL filialas ir agentūra, vykdanti užbaigtų ginklų eksportą tarpvalstybinių sandorių pagrindu. Neturėtų užsiimti prekyba pagal JTST Rezoliuciją 1747 (2007) MODLEX.

2008 6 24

14.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 24

15.

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė (Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC))

AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI dukterinę įmonę, kuri vykdo branduolinio kuro ciklo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, įskaitant konversiją ir sodrinimą.

2007 4 24

16.

Parchin Chemical Industries

 

Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.

2008 6 24

17.

Special Industries Group

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 24

18.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Laikoma, kad SPO padeda importuoti pilnai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL dukterinė bendrovė.

2008 6 24“


Komisija

24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/185/EB įtraukiant Prancūzijos Kot d‘Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2387)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/476/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Bendrijos vidaus prekybos tam tikrais gyvūnais taisyklės. Tos direktyvos 9 straipsnyje nustatytos privalomosios nacionalinės programos dėl tam tikros užkrečiamos ligos, įskaitant Aujeskio ligą, kurios turi būti pateikiamos Komisijai tvirtinti. Be to, Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi pateikti Komisijai atitinkamus dokumentus, kuriuose būtų nurodytas tų ligų statusas jų teritorijoje.

(2)

2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimo 2008/185/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (2) I priede pateiktas valstybių narių ar jų regionų, kuriuose nėra Aujeskio ligos ir kuriuose uždrausta vakcinacija, sąrašas. Sprendimo 2008/185/EB II priede pateiktas valstybių narių ar jų regionų, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos kontrolės programos, sąrašas.

(3)

Prancūzijoje keletą metų buvo įgyvendinama Aujeskio ligos likvidavimo programa, o Kot d‘Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentai įtraukti į regionų, kuriuose vykdoma patvirtinta Aujeskio ligos kontrolės programa, sąrašą.

(4)

Prancūzija pateikė Komisijai dokumentus, patvirtinančius, kad Kot d‘Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentuose nėra Aujeskio ligos, ir įrodančius, kad minėtuose departamentuose ši liga buvo likviduota.

(5)

Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktus dokumentus ir nustatė, kad jie atitinka Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnio 1 dalies nuostatas. Todėl minėti departamentai turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2008/185/EB I priedo sąrašą.

(6)

Todėl Sprendimą 2008/185/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/185/EB I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 59, 2008 3 4, p. 19.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose nėra Aujeskio ligos ir kuriuose uždrausta vakcinacija

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

CZ

Čekija

Visi regionai

DK

Danija

Visi regionai

DE

Vokietija

Visi regionai

FR

Prancūzija

Eno, Enos, Aljė, Aukštutinio Provanso Alpių, Pajūrio Alpių, Ardešo, Ardėnų, Arježo, Obo, Odo, Averono, Žemutinio Reino, Ronos deltos, Kalvadoso, Kantalio, Šarantos, Pajūrio Šarantos, Šero, Korezo, Kot d‘Oro, Kot d‘Armoro, Krezo, De Sevro, Dordonės, Du, Dromo, Esono, Ero, Ero ir Luaro, Finistero, Garo, Žero, Žirondos, Aukštutinių Alpių, Aukštutinės Senos, Aukštutinės Garonos, Aukštutinės Luaros, Aukštutinės Marnos, Aukštutinių Pirėnų, Aukštutinio Reino, Aukštutinės Sonos, Aukštutinės Savojos, Aukštutinio Vjeno, Hero, Ilio ir Vileno, Endro, Endro ir Luaros, Izero, Juros, Landų, Luaros, Atlanto Luaros, Luaro ir Šero, Luarė, Lo, Lo ir Garonos, Lozero, Meno ir Luaros, Manšo, Marnos, Majeno, Merto ir Mozelio, Mezo, Morbihano, Mozelio, Njevro, Šiaurės, Uazos, Orno, Paryžiaus, Pa de Kalė, Atlanto Pirėnų, Rytų Pirėnų, Piui de Domo, Rejunjono, Ronos, Sarto, Sonos ir Luaros, Savojos, Senos ir Marnos, Pajūrio Senos, Sena-Sen Deni, Somos, Tarno, Tarno ir Garonos, Belforo teritorijos, Marnos slėnio, Uazos slėnio, Varo, Vokliūzo, Vandėjos, Vjeno, Vogėzų, Jono, Ivlino departamentai

CY

Kipras

Visa teritorija

LU

Liuksemburgas

Visi regionai

AT

Austrija

Visa teritorija

SK

Slovakija

Visi regionai

FI

Suomija

Visi regionai

SE

Švedija

Visi regionai

UK

Jungtinė Karalystė

Visi Anglijos, Škotijos ir Velso regionai

II PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos kontrolės programos

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

BE

Belgija

Visa teritorija

ES

Ispanija

Galisijos, Baskijos, Astūrijos, Kantabrijos, Navaros, La Riochos autonominių bendruomenių teritorija

Kastilijos ir Leono autonominės bendruomenės Leono, Samoros, Palensijos, Burgoso, Valjadolido ir Avilos provincijų teritorija

Kanarų salų Las Palmaso provincijos teritorija

IT

Italija

Bolcano provincija

NL

Nyderlandai

Visa teritorija


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 13 d.

dėl 2 500–2 690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2625)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/477/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komunikate „Sparti prieiga prie spektro, skirto bevielio elektroninio ryšio paslaugoms, lankstesnėmis sąlygomis“ (2), kuriame inter alia nagrinėjami su 2 500–2 690 MHz juosta susiję klausimai, Komisija pasisakė už naudojimąsi spektru lankstesnėmis sąlygomis. Radijo spektro politikos grupės (RSPG) 2005 m. lapkričio 23 d. nuomonėje dėl Elektroninio ryšio paslaugų belaidės prieigos politikos (WAPECS) valstybių narių atstovai pabrėžė, kad technologinis ir paslaugų neutralumas yra svarbūs politikos tikslai siekiant spektrą naudoti lanksčiau. Be to, pagal šią nuomonę minėti politikos tikslai turėtų būti įgyvendinami ne staiga, o palaipsniui, kad būtų išvengta rinkos sutrikdymo.

(2)

2 500–2 690 MHz dažnių juostos skyrimas sistemoms, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, yra svarbus žingsnis sprendžiant judriojo, fiksuotojo ryšio ir transliavimo sektorių konvergencijos klausimus, kuriuo atsižvelgiama ir į techninių inovacijų poreikį. Šioje dažnių juostoje teikiamos paslaugos turėtų būti skirtos visų pirma galutinių vartotojų prieigai prie plačiajuosčio ryšio.

(3)

Tikimasi, kad belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugos, kurioms ruošiamasi skirti 2 500–2 690 MHz dažnių juostą, bus daugiausia Europos masto paslaugos, t. y. tokių elektroninio ryšio paslaugų naudotojai vienoje valstybėje narėje galės naudotis lygiavertėmis paslaugomis ir bet kurioje kitoje valstybėje narėje.

(4)

Vadovaudamasi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalimi, 2006 m. liepos 5 d. Komisija įgaliojo Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferenciją (toliau – CEPT) nustatyti kuo mažiau varžančias technines sąlygas WAPECS kontekste aptartų dažnių juostų naudojimui.

(5)

Remdamasi šiuo įgaliojimu, CEPT pateikė ataskaitą (CEPT 19-oji ataskaita) dėl mažiausiai varžančių techninių sąlygų WAPECS kontekste aptartų dažnių juostų naudojimui. Šioje ataskaitoje pateikiamos techninės sąlygos ir gairės, kaip 2 500–2 690 MHz juostoje veikiančioms bazinėms stotims ir galinėms stotims taikyti mažiausiai varžančias sąlygas, kurios yra tinkamos žalingųjų trikdžių valdymui valstybių narių teritorijose ir už jų ribų, kurias taikant nebūtų reikalaujama naudoti tam tikrą konkrečios technologijos tipą ir kurios yra pagrįstos optimaliais labiausiai tikėtino naudojimosi juosta parametrais.

(6)

Pagal CEPT 19-ąją ataskaitą šiuo sprendimu pradedama vartoti sąvoka „dažnių bloko gaubtinė“ (angl. Block Edge Masks, BEM), t. y. techniniai parametrai, taikomi visam konkretaus dažnių naudotojo spektro blokui nepriklausomai nuo to, kiek kanalų užima naudotojo pasirinkta technologija. Numatoma, kad šios gaubtinės taps sąlygų, kuriomis suteikiami leidimai naudotis spektru, dalimi. Jos apima ir spinduliavimą dažnių bloke (t. y. galią dažnių bloke), ir spinduliavimą už bloko (t. y. spinduliavimą „už bloko“). Jų laikymasis yra norminis reikalavimas, kuriuo siekiama valdyti gretimų tinklų keliamą žalingųjų trikdžių riziką, ir jas taikant nepažeidžiamos pagal 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (RRTGĮ direktyva) (3) įrangos standartuose nustatytos ribos.

(7)

Skiriant 2 500–2 690 MHz dažnių juostą ir užtikrinant jos prieinamumą pagal Komisijos įgaliojimu CEPT atlikto darbo rezultatus atsižvelgiama į tai, kad šiomis juostomis jau naudojamasi ir kita įranga. Atitinkami kai kurioms sistemoms veikti greta reikalingi dalijimosi dažniais kriterijai yra pateikti Elektroninio ryšio komiteto (ECC) 45-oje ataskaitoje. Kitoms sistemoms greta veikti ir paslaugoms teikti būtini atitinkami dalijimosi dažniais kriterijai gali būti nustatomi atsižvelgiant į valstybių narių aplinkybes.

(8)

Siekiant užtikrinti suderinamumą, tarp spektro blokų, kurie naudojami neribotam laikinio atskyrimo dupleksiniam ryšiui (angl. Time Division Duplex, TDD) ir dažninio atskyrimo dupleksiniam ryšiui (angl. Frequency Division Duplex, FDD), arba tarp dviejų nesinchronizuotų tinklų, veikiančių TDD režimu, kraštų būtinas 5 MHz atskyrimas. Toks atskyrimas turėtų būti pasiektas arba šiuos 5 MHz blokus palikus nenaudojamus kaip apsauginius blokus; arba laikantis ribotos BEM parametrų greta (aukštynkrypčio) FDD arba tarp dviejų TDD blokų; arba laikantis ribotos arba neribotos BEM parametrų greta (žemynkrypčio) FDD bloko. Bet koks naudojimasis 5 MHz apsauginiu bloku kelia didelę trikdžių riziką.

(9)

Pagal suteiktą įgaliojimą CEPT atlikto darbo rezultatai turėtų būti taikomi Bendrijoje, o valstybės narės juos turėtų nedelsdamos įgyvendinti, nes Europoje ir pasaulyje atlikus tyrimus nustatyta, kad antžeminio elektroninio ryšio paslaugų, susijusių su plačiajuoste prieiga, poreikis vis didėja.

(10)

Šiuo sprendimu numatomu suderinimu neturėtų būti užkirstas kelias valstybei narei, vadovaujantis Sprendimo dėl radijo spektro 4 straipsnio 5 dalimi, kai tai pagrįsta, taikyti pereinamuosius laikotarpius, kuriais gali būti taikomi ir susitarimai dėl radijo spektro pasidalijimo.

(11)

Kad veiksmingas naudojimasis 2 500–2 690 MHz juosta būtų užtikrintas ir ilguoju laikotarpiu, administracijos turėtų tęsti tyrimus, kurie padėtų didinti efektyvumą ir skatinti novatorišką naudojimąsi juosta. Į tokius tyrimus turėtų būti atsižvelgiama ketinant persvarstyti šį sprendimą.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu siekiama suderinti 2 500–2 690 MHz juostos prieinamumo ir veiksmingo naudojimosi ja sąlygas antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas.

2 straipsnis

(1)   Ne vėliau kaip per šešis mėnesius po šio sprendimo įsigaliojimo valstybės narės, laikydamosi šio sprendimo priede nustatytų parametrų, skiria 2 500–2 690 MHz juostą ir suteikia galimybę ja naudotis neišimtiniu pagrindu antžeminėmis sistemomis, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas.

(2)   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės, vadovaudamosi Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 5 dalimi, gali prašyti nustatyti pereinamuosius laikotarpius, kuriais gali būti taikomi ir susitarimai dėl radijo spektro pasidalijimo.

(3)   Valstybės narės užtikrina, kad gretimose dažnių juostose veikiančios sistemos būtų tinkamai apsaugotos nuo 1 dalyje minimų sistemų.

3 straipsnis

Valstybės narės nuolat tikrina, kaip naudojama 2 500–2 690 MHz dažnių juosta, ir apie pastebėjimus praneša Komisijai, kad šis sprendimas galėtų būti reguliariai ir laiku persvarstomas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narwė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  COM(2007) 50.

(3)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTI PARAMETRAI

Nesudarant kliūčių nustatyti mažiau varžančius techninius parametrus, jei dėl jų susitaria kaimyninių tinklų operatoriai, šie techniniai parametrai, vad. dažnių bloko gaubtinės (angl. Block Edge Mask, BEM), taikomi kaip viena iš esminių dalių tų sąlygų, kurios yra būtinos siekiant užtikrinti kaimyninių tinklų veikimą greta, kai dėl tokių tinklų nesudaryti dvišaliai arba daugiašaliai susitarimai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tinklų operatoriai galėtų laisvai sudaryti dvišalius arba daugiašalius susitarimus siekdami sukurti mažiau varžančius techninius parametrus ir kad šie mažiau varžantys techniniai parametrai galėtų būti naudojami, jei dėl jų sutaria visos susijusios šalys.

Šioje dažnių juostoje veikiančiai įrangai galima nustatyti ir kitas nei toliau nurodytos ekvivalentinės izotropinės spinduliuotės galios (EIRP) ribas, jei taikomos tinkamos trikdžių mažinimo priemonės, kurios atitinka Direktyvą 1999/5/EB ir kuriomis užtikrinamas apsaugos lygis yra bent lygiavertis šiais techniniais parametrais numatytam apsaugos lygiui.

A)   BENDRIEJI PARAMETRAI

(1)

Paskirti blokai yra 5,0 MHz kartotiniai.

(2)

2 500–2 690 MHz juostoje dupleksinio ryšio intervalas FDD ryšio atveju yra 120 MHz, kai (aukštynkrypčio ryšio) galinė stotis yra žemesniojoje juostos dalyje, pradedant nuo 2 500 MHz (kylant iki aukščiausios 2 570 MHz ribos), o (žemynkrypčio ryšio) bazinė stotis yra aukštesniojoje juostos dalyje, pradedant nuo 2 620 MHz.

(3)

2 570–2 620 MHz pojuostis gali būti naudojamas TDD arba kitais režimais, atitinkančiais šiame priede nurodytus BEM parametrus. Dėl tokio naudojimosi už 2 570–2 620 MHz pojuosčio gali būti sprendžiama nacionaliniu lygiu; toks naudojimasis turi būti lygiai padalintas tarp juostos viršutiniosios dalies, pradedant nuo 2 690 MHz (leidžiantis žemyn), ir juostos apatiniosios dalies, pradedant nuo 2 570 MHz (leidžiantis žemyn).

B)   NERIBOTA BEM BAZINĖMS STOTIMS

Neriboto spektro bloko BEM sudaroma derinant 1, 2 ir 3 lenteles taip, kad kiekvieno dažnio riba nurodoma aukštesne verte iš pagrindinių reikalavimų ir iš blokui taikomų reikalavimų.

1   lentelė

Pagrindiniai reikalavimai. BEM, skirta bazinės stoties EIRP „už bloko“

Dažnių diapazonas, kuriame gaunamas spinduliavimas „už bloko“

Didžiausia vidutinė EIRP

(integruota 1 MHz dažnių juostos plotyje)

Žemynkrypčiui FDD ryšiui skirti dažniai ir +/– 5 MHz už žemynkrypčiui FDD ryšiui skirtų dažnių blokų diapazono

+ 4 dBm/MHz

Dažniai 2 500–2 690 MHz juostoje, kurie neįtraukti į pirmiau pateiktą apibrėžimą

– 45 dBm/MHz


2   lentelė

Blokui taikomi reikalavimai. BEM, skirta bazinės stoties EIRP bloke

Didžiausia EIRP bloke

+ 61 dBm/5 MHz

PASTABA. Šią ribą valstybės narės gali praplėsti iki 68 dBm/5 MHz tam tikrais taikymo atvejais, pavyzdžiui, retai apgyvendintose vietovėse su sąlyga, kad dėl to pastebimai nepadidėja galinės stoties imtuvo funkcijų sutrikdymo rizika.


3   lentelė

Blokui taikomi reikalavimai. BEM, skirta bazinės stoties EIRP „už bloko“

Poslinkis nuo atitinkamo bloko krašto

Didžiausia vidutinė EIRP

Nuo juostos pradžios (2 500 MHz) iki –5 MHz (apatinis kraštas)

Pagrindinių reikalavimų lygis

Nuo – 5,0 iki – 1,0 MHz (apatinis kraštas)

+ 4 dBm/MHz

Nuo – 1,0 iki – 0,2 MHz (apatinis kraštas)

+ 3 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

Nuo – 0,2 iki 0,0 MHz (apatinis kraštas)

+ 3 dBm/30 kHz

Nuo 0,0 iki + 0,2 MHz (viršutinis kraštas)

+ 3 dBm/30 kHz

Nuo + 0,2 iki + 1,0 MHz (viršutinis kraštas)

+ 3-15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

Nuo + 1,0 iki + 5,0 MHz (viršutinis kraštas)

+ 4 dBm/MHz

Nuo + 5,0 MHz (viršutinis kraštas) iki juostos pabaigos (2 690 MHz)

Pagrindinių reikalavimų lygis

Čia: ΔF – dažnio poslinkis nuo atitinkamo bloko krašto (MHz).

C)   RIBOTA BEM BAZINĖMS STOTIMS

Riboto spektro bloko BEM sudaroma derinant 1 ir 4 lenteles taip, kad kiekvieno dažnio riba nurodoma aukštesne verte iš pagrindinių reikalavimų ir iš blokui taikomų reikalavimų

4   lentelė

Blokui taikomi reikalavimai. Riboto bloko BEM, skirta bazinės stoties EIRP bloke

Didžiausia EIRP bloke

+ 25 dBm/5 MHz

D)   BAZINIŲ STOČIŲ RIBOTA BEM, KAI ANTENOS STATYMUI TAIKOMI APRIBOJIMAI

Kai antenos statomos patalpose arba kai antena yra žemesnė už tam tikrą aukštį, valstybė narė gali taikyti kitus parametrus, atitinkančius parametrus 5 lentelėje su sąlyga, kad ties geografinėmis sienomis su kitomis valstybėmis narėmis taikomi 1 lentelėje nurodyti parametrai, o 4 lentelėje nurodyti parametrai galioja visoje valstybėje.

5   lentelė

Blokui taikomi reikalavimai. Riboto bloko BEM, skirta bazinės stoties EIRP „už bloko“, kai antenos statymui taikomi papildomi apribojimai

Poslinkis nuo atitinkamo bloko krašto

Didžiausia vidutinė EIRP

Nuo juostos pradžios (2 500 MHz) iki – 5 MHz (apatinis kraštas)

– 22 dBm/MHz

Nuo – 5,0 iki – 1,0 MHz (apatinis kraštas)

– 18 dBm/MHz

Nuo – 1,0 iki – 0,2 MHz (apatinis kraštas)

– 19 + 15(ΔF + 0,2) dBm/30 kHz

Nuo – 0,2 iki 0,0 MHz (apatinis kraštas)

– 19 dBm/30 kHz

Nuo 0,0 iki + 0,2 MHz (viršutinis kraštas)

– 19 dBm/30 kHz

Nuo + 0,2 iki + 1,0 MHz (viršutinis kraštas)

– 19–15(ΔF – 0,2) dBm/30 kHz

Nuo + 1,0 iki + 5,0 MHz (viršutinis kraštas)

– 18 dBm/MHz

Nuo + 5,0 MHz (viršutinis kraštas) iki juostos pabaigos (2 690 MHz)

– 22 dBm/MHz

Čia: ΔF – dažnio poslinkis nuo atitinkamo bloko krašto (MHz).

E)   GALINIŲ STOČIŲ RIBOS

6   lentelė

Galios bloke ribos galinėms stotims

 

Didžiausia vidutinė galia

(ieskaitot raidītāja jaudas automātiskās regulēšanas (ATPC) diapazonu)

Bendra spinduliuotės galia (TRP)

31 dBm/5 MHz

EIRP

35 dBm/5 MHz

PASTABA. EIRP vertė turėtų būti taikoma stacionarioms arba instaliuotoms galinėms stotims, o TRP vertė turėtų būti taikoma nešiojamosioms arba kilnojamosioms galinėms stotims. TRP – tai antenos faktiškai spinduliuojamos galios matas. TRP apibrėžiama kaip įvairiomis visos spinduliavimo sferos kryptimis perduotos galios visuma.


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2336)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/478/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96, nustatantį Bendrijos tvarką, taikomą kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms arba skirtoms naudoti maisto produktuose ar ant jų (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2232/96 nustatyta kvapiosioms medžiagoms, naudojamoms ar skirtoms naudoti maisto produktuose, taikomų taisyklių patvirtinimo tvarka. Tame reglamente numatyta priimti kvapiųjų medžiagų registrą (toliau – registras), remiantis valstybių narių pranešimu, kuriame pateikiamas jų teritorijoje parduodamuose maisto produktuose arba ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų sąrašas, bei atsižvelgiant į Komisijos atliktą kruopštų šio pranešimo patikrinimą. Šis registras buvo priimtas Komisijos sprendimu 1999/217/EB (2).

(2)

Be to, Reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatyta kvapiųjų medžiagų įvertinimo programa, skirta patikrinti, ar šios medžiagos atitinka to reglamento priede nustatytus bendruosius kvapiųjų medžiagų naudojimo kriterijus.

(3)

2007 m. lapkričio 29 d. nuomonėje dėl alifatinių ir aromatinių angliavandenilių Europos maisto saugos tarnyba padarė išvadą, kad 2-metilbuta-1,3-dienas (FL Nr. 01.049) parodė esant galimą genotoksinį poveikį in vivo ir kancerogeninį poveikį eksperimentiniams gyvūnams. Ši medžiaga negali būti naudojama kaip kvapioji medžiaga, kadangi ji neatitinka Reglamento (EB) Nr. 2232/96 priede nustatytų bendrųjų kvapiųjų medžiagų naudojimo kriterijų. Todėl šią medžiagą reikėtų išbraukti iš registro.

(4)

Todėl Sprendimą 1999/217/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/217/EB priedo A dalyje lentelės eilutė, skirta medžiagai, pažymėtai FL numeriu 01.049 (2-metilbuta-1,3-dienas), išbraukiama.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 1996 11 23, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 84, 1999 3 27, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/252/EB (OL L 91, 2006 3 29, p. 48).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/43


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/479/BUSP

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus Rezoliuciją 1737 (2006), 2007 m. vasario 27 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui (1).

(2)

Draudimas teikti lėšas ar ekonominius išteklius asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojančios priemonės, neturėtų riboti mokėjimų į įšaldytas sąskaitas pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas ar kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms skirtos ribojančios priemonės, jei laikomasi sąlygos, kad bet kurios tokios sumos taip pat lieka įšaldytos.

(3)

Taryba nustatė dar asmenų ir subjektų, kurie atitinka kriterijus, išdėstytus Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 4 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Todėl šie asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į šios bendrosios pozicijos II priede pateiktą sąrašą,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2007/140/BUSP iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 5 dalies b punktas keičiamas taip:

„b)

mokėjimams, pervedamiems į įšaldytas sąskaitas pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms skirtos ribojančios priemonės,“;

2)

Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP II priedas pakeičiamas šios bendrosios pozicijos priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 61, 2007 2 28, p. 49. Bendroji pozicija su pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2007/246/BUSP (OL L 106, 2007 4 24, p. 67).


PRIEDAS

A.   Fiziniai asmenys

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Reza AGHAZADEH

Gimimo data: 1949 3 15, paso numeris: S4409483, galioja 2000 4 26– 2010 4 27, išduotas: Teherane, diplomatinio paso numeris: D9001950, išduotas 2008 1 22, galioja iki 2013 1 21; gimimo vieta: Khoy

Irano atominės energijos organizacijos (AEOI) vadovas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Dalyvauja centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su centrifugomis susijusius darbus. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. M. Alai gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį centrifugų surinkimo ir gamybos valdyme.

2007 4 23

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Dalyvauja amonio uranilo karbonato (AUC) gamybos ir Natanz sodrinimo komplekso valdymo veikloje. Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. 2006 m. rugpjūčio 27 d. M. F. Ashiani gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį AUC gamybos procese bei už vaidmenį Natanz (Kashan) sodrinimo komplekso valdyme ir inžineriniame projektavime.

2007 4 23

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Dalyvauja 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje. 2006 m. rugpjūčio 27 d., H. Bakhtiar gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį 99,9 % koncentracijos magnio gamyboje. Tokio grynumo magnis naudojamas gaminti urano metalui, kuris gali būti panaudotas branduoliniams ginklams skirtų medžiagų lydiniuose. Iranas atsisakė leisti TATENA susipažinti su dokumentu dėl pusrutulių iš urano metalo gamybos, kurie gali būti naudojami tik branduoliniuose ginkluose.

2007 4 23

5.

Morteza BEHZAD

 

Dalyvauja centrifugų komponentų gamyboje. Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su centrifugomis susijusius darbus. 2006 m. rugpjūčio 27 d. M. Behzad gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį gaminant sudėtingus ir tikslius centrifugų komponentus.

2007 4 23

6.

Brigados generolas Javad DARVISH-VAND, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas inspektavimo klausimams. Atsakingas už visą MODAFL infrastruktūrą ir įrenginius

2008 6 23

7.

Dr. Mohammad ESLAMI

 

Gynybos pramonės mokymo ir mokslinių tyrimų instituto vadovas

2008 6 23

8.

Brigados generolas Seyyed Mahdi FARAHI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Gynybos pramonės organizacijos (Defence Industries Organization – DIO), kuri yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą, vykdomasis direktorius

2008 6 23

9.

Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) adresas: AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI priklausančios Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovės (NFPC) atstovas ir generalinis direktorius. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. NFPC vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti.

2007 4 23

10.

Inžinierius Mojtaba HAERI

 

Gynybos ir karinių pajėgų logistikos ministerija (MODAFL), pavaduotojas pramonės reikalams. Vykdo Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (AIO) ir DIO priežiūrą

2008 6 23

11.

Brigados generolas Ali HOSEYNITASH, Islamo revoliucijos gvardija

 

Aukščiausios nacionalinio saugumo tarybos bendrųjų reikalų departamento vadovas. Taip pat prisideda prie branduolinės srities politikos kūrimo.

2008 6 23

12.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

Gimimo data: 1973 7 27, paso numeris: K8196482, išduotas 2006 4 8, galioja iki 2011 4 8

AEOI pareigūnas, dalyvaujantis sunkiojo vandens tiriamojo reaktoriaus (IR40) projekte Arak vietovėje. JTST Rezoliucijoje 1737 (2006) reikalaujama, kad Iranas nutrauktų visą darbą, vykdomą įgyvendinant su sunkiuoju vandeniu susijusius projektus.

2007 4 23

13.

Mohammad Ali JAFARI, Islamo revoliucijos gvardija

 

Užima vadovaujančias pareigas Islamo revoliucijos gvardijoje

2008 6 23

14.

Mahmood JANNATIAN

 

Irano atominės energijos organizacijos vadovo pavaduotojas.

2008 6 23

15.

Javad KARIMI SABET

 

Novin energetikos bendrovės vadovas. 2006 m. rugpjūčio mėn. Karimi Sabet gavo Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį kuriant, gaminant, statant ir atidarant branduolinius įrenginius Natanz komplekse.

2007 4 23

16.

Said Esmail KHALILIPOUR

Gimimo data: 1945 11 24, gimimo vieta: Langroud

AEOI vadovo pavaduotojas. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

17.

Ali Reza KHANCHI

Teherano branduolinių tyrimų centro adresas: AEOI-NRC pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas; faksas: (+9821) 8021412

AEOI priklausančio Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) vadovas. TATENA toliau siekia gauti Irano paaiškinimus dėl plutonio atskyrimo eksperimentų, vykdomų TNRC, taip pat dėl stipriai įsodrinto urano dalelių, rastų aplinkos mėginiuose, paimtuose Karaj atliekų saugykloje, kurioje saugomi konteineriai, skirti nusodrinto urano taikiniams, naudojamiems tuose eksperimentuose, saugoti. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

18.

Ebrahim MAHMUDZADEH

 

Iran Electronic Industries vykdomasis direktorius

2008 6 23

19.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Dalyvauja Esfahano Urano konversijos įrenginio (UCF) gamybos valdyme. 2006 m. rugpjūčio 27 d. H.-R. Mohajerani gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį UCF gamybos valdyme bei už UF6 bloko planavimą, statybą ir instaliavimą (UF6 yra sodrinimo žaliava).

2007 4 23

20.

Brigados generolas Beik MOHAMMADLU

 

MODAFL pavaduotojas tiekimo ir logistikos klausimams

2008 6 23

21.

Anis NACCACHE

 

Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal bendrovių administratorius; jo bendrovė bandė įsigyti padidintos rizikos prekes subjektų, įtrauktų į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą, naudai.

2008 6 23

22.

Brigados generolas Mohammad NADERI

 

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacijos (Aerospace Industries Organisation (AIO)) vadovas, AIO yra dalyvavusi padidintos rizikos Irano programose.

2008 6 23

23.

Brigados generolas Mostafa Mohammad NAJJAR, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL ministras, atsakingas už visas karines programas, įskaitant balistinių raketų programas.

2008 6 23

24.

Houshang NOBARI

 

Dalyvauja Natanz sodrinimo komplekso valdyme. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Tokia veikla apima ir veiklą, vykdomą Natanz (Kashan) sodrinimo komplekse. 2006 m. rugpjūčio 27 d. H. Nobari gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vaidmenį sėkmingai valdant ir vykdant Natanz (Kashan) komplekso planą.

2007 4 23

25.

Dr. Javad RAHIQI

Gimimo data: 1954 4 21, gimimo vieta: Mashad

AEOI priklausančio Esfahano branduolinių technologijų centro (Esfahan Nuclear Technology Centre) vadovas. Centras vykdo Esfahane esančio urano konversijos įrenginio priežiūrą. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. Toks reikalavimas apima ir visus su urano konversija susijusius darbus. AEOI vykdo Irano branduolinės programos priežiūrą bei yra įtraukta į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą.

2007 4 23

26.

Abbas RASHIDI

 

Dalyvauja sodrinimo darbuose Natanz komplekse. TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti visą su sodrinimu susijusią veiklą. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Rashidi gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už vadovavimą ir žymų vaidmenį sėkmingai eksploatuojant 164 centrifugų sodrinimo kaskadą Natanz komplekse.

2007 4 23

27.

Kontradmirolas Mohammad SHAFI’I RUDSARI

 

MODAFL pavaduotojas koordinavimo klausimams

2008 6 23

28.

Brigados generolas Ali SHAMSHIRI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL pavaduotojas kontržvalgybos klausimams, atsakingas už MODAFL personalo saugumą ir įrenginių apsaugą

2008 6 23

29.

Abdollah SOLAT SANA

 

Esfahane esančio Urano konversijos įrenginio (Uranium Conversion Facility – UCF) vykdomasis direktorius. Įrenginys gamina žaliavą (UF6) Natanz komplekso sodrinimo įrenginiams. 2006 m. rugpjūčio 27 d. A. Solat Sana gavo specialų Prezidento M. Ahmadinejad apdovanojimą už savo vaidmenį.

2007 4 23

30.

Brigados generolas Ahmad VAHIDI, Islamo revoliucijos gvardija

 

MODAFL vadovo pavaduotojas

2008 6 23


B.   Subjektai

 

Vardas ir pavardė

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Abzar Boresh Kaveh Co. (ABK Co. Kaveh Cutting Tools Co.)

 

Dalyvauja centrifugų detalių gamyboje.

2008 6 23

2.

Aviacijos ir kosmoso pramonės organizacija (Aerospace Industries Organisation – AIO)

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheranas

AIO vykdo raketų gamybos Irane priežiūrą, įskaitant Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ir Fajr Industrial Group, kurios įtrauktos į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą. Į JTST Rezoliucijos 1737 (2006) sąrašą taip pat įtrauktas AIO vadovas ir kiti du aukšto rango pareigūnai.

2007 4 23

3.

Armament industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

Gynybos pramonės organizacijos (DIO) dukterinė bendrovė.

2007 4 23

4.

Armed Forces Geographical Organisation

 

Laikoma, kad teikia geografinę ir erdvinę informaciją balistinių raketų programai.

2008 6 23

5.

Melli bankas (Bank Melli), Irano Melli bankas (Melli Bank Iran) ir visi jo filialai ir dukterinės įmonės.

Ferdowsi av., pašto dėžutė 11365-171, Teheranas

Teikė ar bandė teikti finansinę paramą bendrovėms, kurios užsiima prekių, skirtų Irano branduolinei ar raketų programoms, pirkimu (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company ir DIO). Melli bankas sudaro palankias sąlygas Irano padidintos rizikos veiklai. Jis sudarė palankias sąlygas daugeliui pirkimų, susijusių su padidintos rizikos medžiagų tiekimu Irano branduolinei ir raketų programoms. Jis suteikė įvairių finansinių paslaugų, įskaitant akredityvų ir sąskaitų atidarymą ir tvarkymą, subjektams, susijusiems su Irano branduoline ir raketų pramone. Daugelis pirmiau nurodytų bendrovių yra įtrauktos į JTST Rezoliucijų 1737 ir 1747 sąrašą.

2008 6 23

(a)

Melli Bank plc

London Wall, 11-as aukštas, Londonas, EC2Y 5EA, Jungtinė Karalystė

(b)

Bank Melli Iran Zao

Ulitsa Mashkova Nr. 9/1, Maskva, 130064, Rusija

6.

Gynybos technologijų ir mokslinių tyrimų centras (Defence Technology and Science Research Centre – DTSRC) – taip pat vadinamas Mokomuoju mokslinių tyrimų institutu (Educational Research Institute) arba Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/ 777, Teheranas

Atsakingas už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. DIO dukterinė bendrovė. DTSRC vykdo didelę dalį DIO pirkimų.

2007 4 23

7.

Electro Sanam Company (E.S.Co.)

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

8.

Ettehad Technical Group

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

9.

Tiksliųjų mašinų pramonės gamyklos (Industrial Factories of Precision-Machinery – IFP) (Instrumentation Factories Plant, Fajr Industrial Group)

 

Naudojama AIO bandant atlikti pirkimus.

2008 6 23

10.

Iran Electronic Industries

Pašto dėžutė 18575-365, Teheranas, Iranas

Nuosavybės teise MODAFL priklausanti dukterinė bendrovė (atitinkamai, AIO, AvIO ir DIO gimininga bendrovė). Jos funkcijos – gaminti Irano ginklų sistemų elektroninius komponentus.

2008 6 23

11.

Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgos (IRGC Air Force)

 

Valdo Irano trumpojo ir vidutinio nuotolio balistinių raketų arsenalą. Islamo revoliucijos gvardijos oro pajėgų vadovas buvo įtrauktas į JTST Rezoliucijos 1737 sąrašą.

2008 6 23

12.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD pašto dėžutė: 11365-8486; Teheranas; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheranas

Jaber Ibn Hayan yra AEOI laboratorija, kurioje vykdoma su kuro ciklu susijusi veikla. Ji yra Teherano branduolinių tyrimų centro (TNRC) dalis, tačiau Iranas, pažeisdamas saugos garantijų susitarimą, apie ją nepranešė iki 2003 m., nors minėtoje laboratorijoje buvo vykdomas konversijos darbas.

2007 4 23

13.

Joza Industrial Co.

 

Su raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė.

2008 6 23

14.

Khatem-ol Anbiya statybos organizacija (Khatem-ol Anbiya Construction Organisation)

Nr. 221, Šiaurės Falamak-Zarafshan sankryža, 4 fazė, Shahkrak-E-Ghods, Teheranas 14678, Iranas

Islamo revoliucijos gvardijai priklausanti įmonių grupė. Islamo revoliucijos gvardijos inžinerinius išteklius naudoja statyboms ir yra pagrindinis rangovas vykdant didelius projektus, įskaitant tunelių kasimą; laikoma, kad remia Irano balistinių raketų ir branduolinę programas.

2008 6 23

15.

Khorasan Metallurgy Industries

 

DIO patronuojamas Ammunition Industries Group filialas, dalyvaujantis centrifugų detalių gamyboje.

2008 6 23

16.

Malek Ashtar universitetas (Malek Ashtar University)

 

Susijęs su Gynybos ministerija, 2003 m. parengęs mokymo kursus apie raketas, glaudžiai bendradarbiauja su AIO

2008 6 23

17.

Marine industries

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 23

18.

Mechanic Industries Group

 

Dalyvavo detalių, skirtų raketų programai, gamyboje.

2008 6 23

19.

Gynybos ir ginkluotųjų pajėgų logistikos ministerija (MODAFL)

Dabestan gatvės vakarinė dalis, Abbas Abad rajonas, Teheranas

Atsakinga už Irano gynybos srities mokslinius tyrimus, vystymo ir gamybos programas, įskaitant paramą raketų ir branduolinei programoms

2008 6 23

20.

Gynybos logistikos eksporto ministerija (Ministry of Defence Logistics Export (MODLEX))

Pašto dėžutė 16315-189, Teheranas, Iranas

Eksportu užsiimantis MODAFL filialas ir agentūra, vykdanti užbaigtų ginklų eksportą tarpvalstybinių sandorių pagrindu. Neturėtų užsiimti prekyba pagal JTST Rezoliuciją 1747 (2007) MODLEX.

2008 6 23

21.

3M Mizan Machinery Manufacturing

 

Fiktyvi AIO bendrovė, dalyvaujanti vykdant pirkimus raketų srityje.

2008 6 23

22.

Branduolinio kuro gamybos ir pirkimo bendrovė (Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC))

AEOI-NFPD, pašto dėžutė: 11365-8486 Teheranas/Iranas

AEOI Branduolinio kuro gamybos padalinys (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) vykdo mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros veiklą branduolinio kuro ciklo srityje, įskaitant: urano telkinių žvalgymą, kasybą, smulkinimą, konversiją ir branduolinių atliekų tvarkymą. NFPC pakeitė NFPD, AEOI dukterinę įmonę, kuri vykdo branduolinio kuro ciklo mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, įskaitant konversiją ir sodrinimą.

2007 4 23

23.

Parchin Chemical Industries

 

Kūrė varomuosius įrenginius, skirtus Irano raketų programai.

2008 6 23

24.

Pishgam (Pioneer) Energy Industries Company

 

Dalyvavo urano konversijos gamyklos statyboje Esfahane.

2008 6 23

25.

Safety Equipment Procurement

 

Su raketų programa susijusi fiktyvi AIO bendrovė.

2008 6 23

26.

Special Industries Group

Pasdaran av., pašto dėžutė 19585/777, Teheranas

DIO dukterinė bendrovė.

2007 4 23

27.

State Purchasing Organisation (SPO)

 

Laikoma, kad SPO padeda importuoti pilnai sukomplektuotus ginklus. Laikoma, kad ji yra MODAFL dukterinė bendrovė.

2008 6 23

28.

TAMAS Company

 

TAMAS vykdo su sodrinimu susijusią veiklą, kurią TATENA Tarybos ir Saugumo Tarybos reikalavimu Iranas turi nutraukti. TAMAS yra patronuojančioji organizacija, kuriai priklauso keturios dukterinės bendrovės; viena jų vykdo veiklą pradedant urano kasyba ir baigiant jo koncentravimu, kita atsako už urano perdirbimą, sodrinimą ir atliekas.

2007 4 23


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/50


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/480/BUSP

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 7 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX (1).

(2)

2008 m. balandžio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/304/BUSP, iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP ir pratęsiančius jų galiojimą iki 2008 m. birželio 30 d.

(3)

Bendrųjų veiksmų 2005/190/BUSP galiojimo laikas turėtų būti dar pratęstas iki 2009 m. birželio 30 d.

(4)

Turėtų būti numatyta nauja orientacinė finansavimo suma, kad būtų padengtos su misija susijusios išlaidos laikotarpiu nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d.

(5)

Misijos įgaliojimai įgyvendinami esant tokiai saugumo situacijai, kuri gali pablogėti ir galėtų būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, apibrėžtiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/190/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

11 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Orientacinė finansavimo suma, skirta padengti su misija susijusioms išlaidoms nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d., yra 7,2 milijonai EUR.“;

2)

14 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie galioja iki 2009 m. birželio 30 d.“

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 62, 2005 3 9, p. 37. Bendrieji veiksmais su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2008/304/BUSP (OL L 105, 2008 4 15, p. 10).


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/51


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/481/BUSP

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/131/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/131/BUSP (1), pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane Francesc Vendrell įgaliojimų terminą iki 2008 m. gegužės 31 d., o 2008 m. gegužės 26 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/391/BUSP (2), pratęsiančius jo įgaliojimų terminą iki 2008 m. birželio 30 d.

(2)

Francesc Vendrell pranešė generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, kad Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ES specialiojo įgaliotinio) pareigas jis toliau gali eiti iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. Jo kaip ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti dar pratęstas iki tos datos. Taryba ketina paskirti naują ES specialųjį įgaliotinį kitam laikotarpiui iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Bendrųjų veiksmų 2008/131/BUSP su pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2008/391/BUSP, 5 straipsnio 1 dalyje numatyta 975 000 EUR orientacinė finansavimo suma, skirta su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms iki 2008 m. birželio 30 d. padengti. Ši orientacinė finansavimo suma turėtų būti padidinta 678 000 EUR siekiant padengti išlaidas, susijusias su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu likusiu laikotarpiu,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Pakeitimas

Bendrieji veiksmai 2008/131/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane Francesc Vendrell įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2008 m. rugpjūčio 31 d.“;

2)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2008 m. rugpjūčio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 653 000 EUR.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 43, 2008 2 19, p. 26.

(2)  OL L 137, 2008 5 27, p. 52.


24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/52


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/482/BUSP

2008 m. birželio 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/134/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (1), ypač į jų 14 straipsnio 2 dalį siejant su Europos Sąjungos sutarties 23 straipsnio 2 dalies antra įtrauka,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP, kuriais trejų metų laikotarpiui įsteigiama Europos Sąjungos policijos misija Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS). EUPOL COPPS veiklos etapas prasidėjo 2006 m. sausio 1 d.

(2)

2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Sprendimą 2007/134/BUSP, įgyvendinantį Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (2), kuriuo nustatoma orientacinė finansavimo suma su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. padengti.

(3)

EUPOL COPPS skirta orientacinė finansavimo suma turėtų būti padidinta siekiant sudaryti sąlygas EUPOL COPPS veiklai sustiprinti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/134/BUSP 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Su Europos Sąjungos policijos misija Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) susijusioms išlaidoms nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 6 000 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 300, 2005 11 17, p. 65. Bendrieji veiksmai su pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2007/806/BUSP (OL L 323, 2007 12 8, p. 50).

(2)  OL L 43, 2008 2 19, p. 38.


Klaidų ištaisymas

24.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/53


2008 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/618/EB siekiant įtraukti Prancūzijos Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 85, 2008 m. kovo 27 d. )

Komisijos sprendimo 2008/269/EB tekstas panaikinamas.