ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 150

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 511/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 512/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

3

 

*

2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 513/2008, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes TJTT I ir II zonų Norvegijos vandenyse

5

 

*

2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 514/2008, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 376/2008, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams, ir reglamentus (EB) Nr. 1439/95, (EB) Nr. 245/2001, (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 2014/2005, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1918/2006, (EB) Nr. 341/2007, (EB) Nr. 1002/2007, (EB) Nr. 1580/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1119/79

7

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyva 2008/55/EB dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis (kodifikuota redakcija)

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/428/EB

 

*

2008 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma Bendrijos finansinė parama išlaidoms, patirtoms 2005 m. Jungtinėje Karalystėje taikant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2411)

39

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 511/2008

2008 m. birželio 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. birželio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,3

MK

49,7

TR

75,1

ZZ

53,7

0707 00 05

MK

23,0

TR

77,5

ZZ

50,3

0709 90 70

TR

104,4

ZZ

104,4

0805 50 10

AR

129,1

EG

150,8

TR

129,5

US

176,3

ZA

129,8

ZZ

143,1

0808 10 80

AR

97,2

BR

85,8

CL

88,6

CN

88,1

MK

50,7

NZ

110,0

US

123,1

UY

127,6

ZA

88,4

ZZ

95,5

0809 10 00

TR

219,4

US

317,3

ZZ

268,4

0809 20 95

TR

559,9

US

382,7

ZZ

471,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 512/2008

2008 m. birželio 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 462/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. birželio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1568/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 62).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 139, 2008 5 29, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. birželio 10 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

18,26

7,17

1701 11 90 (1)

18,26

13,16

1701 12 10 (1)

18,26

6,98

1701 12 90 (1)

18,26

12,65

1701 91 00 (2)

21,75

15,18

1701 99 10 (2)

21,75

9,84

1701 99 90 (2)

21,75

9,84

1702 90 95 (3)

0,22

0,42


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 513/2008

2008 m. birželio 5 d.

kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juodadėmes menkes TJTT I ir II zonų Norvegijos vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. sausio 16 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/2008, nustatančiame 2008 metams Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su paskutiniais pataisymais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 19, 2008 1 23, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

07/T&Q

Valstybė narė

PRT

Ištekliai

HAD/1N2AB.

Rūšis

Juodadėmė menkė (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

I ir II zonų Norvegijos vandenys

Data

2008 5 14


10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 514/2008

2008 m. birželio 9 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 376/2008, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams, ir reglamentus (EB) Nr. 1439/95, (EB) Nr. 245/2001, (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 2014/2005, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1918/2006, (EB) Nr. 341/2007, (EB) Nr. 1002/2007, (EB) Nr. 1580/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 1119/79

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 59 straipsnio 3 dalį ir 62 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (2), ypač į jo 134 straipsnį ir 161 straipsnio 3 dalį kartu su jo 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 taikomas bendro žemės ūkio rinkų organizavimo pagrindiniams sektoriams, kaip numatyta jo 204 straipsnyje. Todėl, siekdama nuo tos datos užtikrinti tinkamą reglamento įgyvendinimą, Komisija turėtų priimti reikiamas priemones, kad būtų pakeisti ar panaikinti susijusių sektorių reglamentai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 130 straipsnyje nustatyta, kad nepažeidžiant atvejų, kai importo licencijų reikalaujama pagal tą reglamentą, Komisija gali reikalauti importo licencijų į Bendriją importuojant vieną ar daugiau produktų iš bendro žemės ūkio rinkų organizavimo sektorių. Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 importo licencijų reikalaujama, viena vertus, siekiant valdyti lukštentų ryžių ir nulukštentų ryžių importo tvarką, kad būtų galima nustatyti importuotinus kiekius, ir, antra vertus, siekiant valdyti cukraus importo lengvatinėmis sąlygomis tvarką.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 167 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už 162 straipsnio 1 dalyje išvardytus produktus suteikiamos tik pateikus eksporto licenciją. Pagal to reglamento 161 straipsnį Komisija gali nustatyti, kad vieno ar daugiau produktų eksportas leidžiamas tik pateikus eksporto licenciją.

(4)

Importo ir eksporto valdymo tikslais Komisijai suteikta teisė nustatyti produktus, kuriuos importuojant ir (arba) eksportuojant privaloma pateikti licenciją. Įvertindama licencijų sistemos poreikį, Komisija turėtų atsižvelgti į atitinkamas rinkos valdymo priemones, o ypač importo stebėsenos priemones.

(5)

Tokia padėtis suteikia galimybę nuodugniai išnagrinėti esamas skirtingų rinkos sektorių taisykles ir, siekiant supaprastinti ir palengvinti administracinę naštą valstybėms narėms bei operatoriams, iš naujo apsvarstyti esamą licencijų išdavimo tvarką. Siekiant aiškumo, šios taisyklės turėtų būti įtrauktos į 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 376/2008, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3).

(6)

Licencijų sistema yra tinkamas importo ir eksporto tarifinių kvotų, administruotinų įvairiais metodais, išskyrus metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, valdymo mechanizmas, atsižvelgiant į ribotą prekės kiekį ir didelį paraiškoje nurodytą kiekį.

(7)

Atsižvelgiant į sumažinto muitų mokesčio teikiamus privalumus ir poreikį numatyti rinkos pokyčius, licencijų sistema laikoma tinkamiausiu tam tikrų žemės ūkio produktų, importuojamų pagal lengvatinę tvarką, stebėsenos mechanizmu.

(8)

Atsižvelgiant į daugybę rinkos sektorių reguliuojančių išsamių taisyklių ir techninių nuostatų, siekiant administruoti eksportą ir išmokant eksporto grąžinamąsias išmokas, manoma, kad šiame etape šios nuostatos turėtų likti sektorių reglamentuojančių reglamentų dalimi.

(9)

Grūdų sektoriuje importo ir eksporto licencijos laikytinos vidutinės trukmės ir numatomų rinkos pokyčių rodikliu. Jos yra pagrindinė rinkos subalansavimo priemonė, naudojama siekiant įvertinti intervencinių atsargų perpardavimo vidaus rinkoje ar eksportui sąlygas, arba siekiant nustatyti, ar turėtų būti taikomas eksporto mokestis. Atsižvelgiant į toliau nurodytų produktų nuolatinę svarbą prekybos srautuose ir vidaus rinkoje, importuojant kviečių speltą, paprastuosius kviečius ir mesliną, miežius, kukurūzus, sorgą, kietuosius kviečius, paprastųjų kviečių bei speltos miltus ir manijokus, turi būti pateikiamos importo licencijos, o eksportuojant speltą, paprastuosius kviečius ir mesliną, miežius, kukurūzus, kietuosius kviečius, rugius, avižas ir paprastųjų kviečių bei speltos miltus – eksporto licencijos.

(10)

Ryžių sektoriuje informacija apie numatomą licencijomis valdomą ryžių importą ir eksportą yra rinkos priežiūros pagrindas, ypač dėl ryžių svarbos vidaus vartojimui. Ji taip pat naudojama stebėti panašių produktų tarifų tendencijas. Be to, į išduotas licencijas reikėtų atsižvelgti, apskaičiuojant lukštentų ir nulukštentų ryžių importo mokesčius pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 137 ir 139 straipsnius. Dėl šių priežasčių turėtų būti reikalaujama lukštentų ryžių, nulukštentų ryžių ir iš dalies nulukštentų ryžių ir skaldytų ryžių importo licencijų, ir lukštentų, nulukštentų ir iš dalies nulukštentų ryžių eksporto licencijų.

(11)

Cukraus sektoriuje rinkos stebėsena yra itin svarbi ir būtina turėti tikslių žinių apie eksportą. Dėl to cukraus eksportas turi būti stebimas ir vykdomas pateikus licencijas. Importo atveju pateikti licencijas turi būti prašoma tik tada, kai taikomi lengvatiniai importo mokesčiai, nepažeidžiant pagal tarifines kvotas vykdomo importo nuostatų.

(12)

Siekiant išvengti, kad neteisėtai auginamos kanapės trikdytų bendrą pluoštui auginamų kanapių rinkos organizavimą, turėtų būti priimta nuostata dėl kanapių ir kanapių sėklų importo patikrinimų, leidžiančių užtikrinti, kad tokiuose produktuose bus tam tikras tetrahidrokanabinolio kiekis. Todėl reikėtų numatyti tokio importo licencijų išdavimą.

(13)

Vaisių ir daržovių sektoriuje iš importo licencijų gauta informacija turi būti naudojama panašių produktų, pvz., džiovintų arba šaldytų česnakų, tarifų pokyčiams stebėti arba tarifinėms kvotoms administruoti.

(14)

Pastaruoju metu Bendrijos obuolių gamintojai atsidūrė sunkioje padėtyje, ypač dėl labai padidėjusio obuolių importo iš tam tikrų pietinio pusrutulio trečiųjų šalių. Todėl reikėtų tobulinti obuolių importo stebėseną. Tinkama priemonė šiam tikslui pasiekti yra mechanizmas, paremtas importo licencijų išdavimu, kaip numatyta 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiame Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (4). Bananų importo licencijos privalomos pagal 2005 m. gruodžio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2014/2005 dėl bananų, skirtų laisvai apyvartai, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, importo į Bendriją licencijų (5). Siekiant susidaryti išsamų licencijomis reglamentuojamų produktų vaizdą, į Reglamentą (EB) Nr. 376/2008 reikėtų įtraukti atitinkamus reikalavimus.

(15)

Pieno sektoriuje iš importo licencijų gauta informacija apie importą sumažintu muito tarifu yra svarbi rinkos priežiūrai. Dėl sumažintos galvijienos importo muito normos, siekiant stebėti prekybos su trečiosiomis šalimis apimtį, turėtų būti numatyta tam tikrų produktų licencijų sistema.

(16)

Atsižvelgiant į pažeidžiamos ūkio šakos rinkos priežiūros poreikį, žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importas gali būti vykdomas tik pateikus eksporto licenciją.

(17)

Siekiant pateikti aiškų ir išsamų įsipareigojimų, susijusių su žemės ūkio produktų prekyba vaizdą, į Reglamentą (EB) Nr. 376/2008 reikėtų įtraukti pagal atitinkamus reikalavimus importuojamų ir eksportuojamų produktų sąrašą.

(18)

Siekiant taikyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 4 straipsnio 1 dalies d punktą, turėtų būti nustatyti didžiausi produktų, kuriuos importuojant arba eksportuojant nereikia pateikti importo ar eksporto licencijų ar išankstinio nustatymo sertifikatų, jei importas ar eksportas nėra vykdomas pagal preferencinę tvarką, kiekius. Susijusių produktų sąrašas turėtų būti iš dalies pakeistas dėl licencijavimo įsipareigojimų tvarkos pakeitimų.

(19)

Turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008 ir šie reglamentai:

1995 m. birželio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1439/95, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3013/89 taikymo taisykles, susijusias su avienos ir ožkienos sektoriaus produktų importu ir eksportu (6);

2001 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 245/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo taikymo taisykles (7);

2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (8);

2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (9);

2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (10);

2005 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005, nustatantis išsamias importo licencijų sistemos taikymo alyvuogių aliejui taisykles (11);

Reglamentas (EB) Nr. 2014/2005;

2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (12);

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1918/2006, atidarantis Tuniso kilmės alyvuogių aliejaus tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimą (13);

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą (14);

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2184/96 dėl ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas, importo iš Egipto į Bendriją taikymo taisykles (15);

Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007;

2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (Nauja redakcija) (16).

(20)

Todėl turėtų būti panaikintas 1979 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1119/79, nustatantis specialiąsias nuostatas dėl importo licencijų sėkloms sistemos įgyvendinimo (17).

(21)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 376/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Atsižvelgiant į tam tikras išimtis, nustatytas Bendrijos taisyklėse, taikomose tam tikriems produktams, ypač nurodytiems Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93 (18) ir jo įgyvendinimo taisyklėse, šis reglamentas nustato bendrąsias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų (toliau – licencijos ir sertifikatai) sistemos įgyvendinimo, nustatytas arba numatytas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (19) III dalies II ir III skyriuose ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 (20) arba šiame reglamente.

2.   Šių produktų licencija arba sertifikatas pateikiami:

a)

importo atveju – kai deklaruojama, kad produktai įvežami laisvai cirkuliacijai:

i)

II priedo I dalyje išvardinti produktai, importuoti pagal bet kurią, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką, jei joje nenumatyta kitaip,

ii)

produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, administruojamas kitais metodais, išskyrus metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (21) 308a, 308b ir 308c straipsnius,

iii)

šio reglamento II priedo I dalyje išvardinti produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, administruojamas pagal metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius;

b)

eksporto atveju:

i)

II priedo II dalyje išvardyti produktai,

ii)

produktai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje, kuriems nustatyta eksporto išmoka, įskaitant nulinę išmoką arba nustatytas eksporto mokestis,

iii)

produktai, eksportuoti pagal kvotas, arba kai įvežant būtina pateikti eksporto licencijas pagal trečiosios šalies administruojamas ir pradėtas naudoti Bendrijų produktų importo kvotas.

3.   2 dalies a punkto i ir iii papunkčiuose ir 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytiems produktams taikomas II priede nustatytas užstato dydis ir galiojimo laikotarpis.

2 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose nurodytiems produktams taikomos tam tikros galiojimo laikotarpio ir užstato dydžio įgyvendinimo taisyklės, nustatytos tam tikriems produktams taikomose Bendrijos taisyklėse.

4.   Eksporto licencijų sistemos ir išankstinio nustatymo sertifikatų tikslais, kaip nurodyta 1 dalyje, kai grąžinamoji išmoka nustatyta už produktus, kurie nėra išvardinti II priedo II dalyje, o operatorius nesikreipia grąžinamosios išmokos, tam operatoriui nebūtina pateikti atitinkamų produktų eksporto licenciją arba sertifikatą.

2)

7 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.   Nepažeidžiant 1 straipsnio 3 dalies, kiekvieno produkto importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų galiojimo laikotarpis nustatomas II priede.“

3)

14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nepažeidžiant 1 straipsnio 3 dalies, taikomas importo ir eksporto licencijų bei sertifikatų užstato dydis nustatomas II priede. Jeigu būtų nustatytas eksporto mokestis, gali būti reikalaujama papildomo užstato.

Paraiškos licencijoms arba sertifikatams gauti nepriimamos, jei kompetentingai institucijai nebuvo pateiktas atitinkamas užstatas iki paraiškos padavimo dienos 13 valandos.“

4)

II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2 straipsnis

Aviena ir ožkiena

Reglamentas (EB) Nr. 1439/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos bendrosios išsamios taisyklės dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo, įgyvendinamo Komisijos reglamentu (EB) Nr. 376/2008 (22), numatytu produktams, nurodytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (23) I priedo XVIII dalyje.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (24).

2)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Produktai, kuriuos importuojant arba eksportuojant būtina pateikti licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 1 straipsnio 2 dalyje.

2.   Šio reglamento II antraštinė dalis taikoma bet kurių Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (25) I priedo XVIII dalyje išvardintų ir pagal tarifines kvotas, administruojamas kitais metodais, išskyrus grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 2454/93 (26) 308a, 308b ir 308c straipsnius, importuojamų produktų importui.

3)

4, 5 ir 6 straipsniai išbraukiami.

3 straipsnis

Kanapės ir linai

Reglamentas (EB) Nr. 245/2001 iš dalies keičiamas taip:

17a straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (27) II priedo I dalies D, F ir L punktuose išvardytų produktų importo licencijų galiojimo laikotarpis nustatomas toks, kaip tuose punktuose.

4 straipsnis

Pieno produktai

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Produktai, kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (28) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Nepažeidžiant šio reglamento 24 straipsnio 3 ir 4 dalių, importo licencijų galiojimo laikotarpis ir įmokėtino užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo I dalyje.

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 (29).

2)

Išbraukiamos 3 straipsnio 1 ir 3 dalys.

3)

24 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„3.   Paraiškos licencijoms arba sertifikatams gauti nepriimamos, jei kompetentingai institucijai nebuvo pateiktas 10 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės užstatas iki paraiškos padavimo dienos 13 valandos.

4.   Licencijos galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos tokia prasme kaip vartojama Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalyje iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos.“

5 straipsnis

Grūdai ir ryžiai

Reglamentas (EB) Nr. 1342/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos bendrosios išsamios taisyklės dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo, įgyvendinamo Komisijos reglamentu (EB) Nr. 376/2008 (30) numatyto produktams, nurodytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (31) I priedo I ir II dalyse.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 376/2008 ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 1301/2006 (32) ir (EB) Nr. 1454/2007 (33).

2)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Importo ir eksporto licencijų galiojimo laikotarpis apibrėžiamas taip:

a)

produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priede, išskyrus šios dalies b ir c punktuose nurodytus produktus – kaip nustatyta tame priede;

b)

jeigu nenustatyta kitaip, produktai, importuoti arba eksportuoti pagal tarifines kvotas, administruojamas kitais metodais, išskyrus metodą, grindžiamą chronologine paraiškų pateikimo tvarka pagal principą „pirmas atėjai, pirmas gavai“, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (34) 308a, 308b ir 308c straipsnius – nuo faktinės jų išdavimo dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos;

c)

eksportuoti produktai, dėl kurių nustatyta grąžinamoji išmoka ir produktai, dėl kurių licencijos paraiškos pateikimo dieną nustatytas eksporto mokestis – nuo jų išdavimo dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo II dalies A skirsnyje išvardintų produktų, kuriems grąžinamoji išmoka arba iš anksto nustatoma grąžinamoji išmoka nenustatyta, eksporto licencijos nustoja galioti šešiasdešimtą dieną po licencijos išdavimo dienos, pagal to reglamento 22 straipsnio 1 dalį.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, eksporto licencijų, kurioms nustatytos grąžinamosios išmokos už produktus, kurių KN kodai yra 1702 30, 1702 40, 1702 90 ir 2106 90, galiojimas baigiasi ne vėliau, nei:

a)

birželio 30 d. – paraiškos, pateiktos ne vėliau, kaip iki kiekvienų prekybinių metų gegužės 31 d.;

b)

rugsėjo 30 d. – paraiškos, pateiktos nuo vienų prekybinių metų birželio 1 d. iki kitų prekybinių metų rugpjūčio 31 d.;

c)

30 dienų nuo licencijų išdavimo dienos – paraiškos, pateiktos nuo tų pačių prekybinių metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, operatoriaus prašymu, eksporto licencijų, kurioms nustatytos grąžinamosios išmokos už produktus, kuriems priskirti KN kodai 1107 10 19, 1107 10 99 ir 1107 20 00, galiojimas baigiasi ne vėliau, nei:

a)

einamųjų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. – licencijų, išduotų nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.;

b)

vienuolikto mėnesio nuo jų išdavimo mėnesio pabaigos – licencijų, išduotų nuo liepos 1 d. iki spalio 31 d.;

c)

kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 d. – licencijų, išduotų nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 31 d.

5.   Pagal 2, 3 ir 4 dalis išduotų licencijų 22 laukelyje turi būti įrašytas vienas iš X priede pateiktų įrašų.

6.   Jei nustatomas specialus tam tikrų trečiųjų šalių kilmės ir iš jų atvežamų produktų importo licencijų galiojimo terminas, licencijos paraiškų 7 ir 8 skiltyse ir pačiose licencijose nurodoma provenencijos ir kilmės šalis arba šalys. Licencijos įpareigoja importuoti iš tos šalies ar tų šalių.

7.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 376/2008 8 straipsnio 1 dalies, šio straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje minimų licencijų suteikiamos teisės negali būti perleidžiamos.

3)

7 straipsnis išbraukiamas.

4)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Eksporto licencijos produktų, už kuriuos nustatytos grąžinamosios išmokos arba mokestis, eksportui išduodamos trečią darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos, jei Komisija per tą laiką nesiėmė jokių šio reglamento 9 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 1501/1995 15 straipsnyje arba Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/1995 (35) 5 straipsnyje nurodytų konkrečių priemonių, ir jei kiekis, kuriam prašoma licencijų, buvo praneštas pagal šio reglamento 16 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas.

Pirma pastraipa netaikoma licencijoms, kurių išdavimas susijęs su kvietimu dalyvauti konkurse, arba Reglamento (EB) Nr. 376/2008 15 straipsnyje nurodytomis licencijomis, kurios išduodamos tam, kad būtų vykdoma pagalbos maisto produktais operacijos, apibrėžtos Susitarimo dėl žemės ūkio sudaryto daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde (36) 10 straipsnio 4 dalyje. Tos eksporto licencijos išduodamos pirmą darbo dieną po konkurso priėmimo dienos.

2.   Eksporto licencijos eksportuojant produktus, kuriems nėra nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka ar mokestis, išduodamos paraiškos padavimo dieną.

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

1.   Komisija gali nuspręsti:

a)

nustatyti procentinį dydį, kuriuo remiantis bus išduodamos licencijos prašomiems kiekiams;

b)

atmesti paraiškas, kurioms dar neišduotos eksporto licencijos;

c)

ne daugiau kaip penkioms darbo dienoms sustabdyti licencijų paraiškų pateikimą.

1 dalies c punkte minėtas sustabdymo laikotarpis gali būti pratęstas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

2.   Jei prašomi kiekiai būtų sumažinti arba jiems nebūtų išduota licencija, licencijos užstatas už nepaskirtus kiekius iš karto grąžinamas.

3.   Tada, kai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bus paskelbtas procentinis dydis, kuriuo tenkinamos paraiškos, kaip numatyta 1 dalies a punkte, jei jis yra mažesnis nei 80 % prašomo kiekio, pareiškėjai gali atsiimti savo licencijų paraiškas per tris darbo dienas. Tuomet valstybės narės grąžina užstatą.

4.   Veiksmai, kurių buvo imtasi pagal 1 dalį, netaikomi eksportui, vykdomam įgyvendinant tarptautiniuose susitarimuose arba kitose papildomose programose numatytas Bendrijos bei nacionalines pagalbos maisto produktais arba kitas Bendrijos nemokamo aprūpinimo priemones.“

6)

11 straipsnis išbraukiamas.

7)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 376/2008 14 straipsnio 2 dalyje minėtas ir pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (37) III antraštinę dalį užstatas pateikiamas už:

a)

produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priede, išskyrus šios dalies b ir c punktuose nurodytus produktus – kaip nustatyta tame priede;

b)

jei nenurodoma kitaip, už produktus, importuojamus arba eksportuojamus pagal tarifines kvotas:

i)

30 EUR už toną importuotų produktų;

ii)

3 EUR už toną produktų, eksportuotų be grąžinamosios išmokos;

c)

už eksportuotus produktus, už kuriuos gali būti gaunama nustatyto dydžio grąžinamoji išmoka arba už produktų, kuriems licencijos paraiškos pateikimo dieną nustatytas eksporto mokestis, licencijas:

i)

20 EUR už toną produktų, kurių KN kodai yra 1102 20, 1103 13, 1104 19 50, 1104 23 10, 1108, 1702 ir 2106;

ii)

10 EUR už toną kitų produktų.

8)

I, II, III, XI ir XII priedai išbraukiami.

9)

X priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

6 straipsnis

Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis

Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai, kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (38) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Importo licencijos galiojimo laikotarpis ir užstatas, kurį reikia sumokėti pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (39) III antraštinę dalį, nustatomas Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalyje.

2)

6 ir 8 straipsniai išbraukiami.

7 straipsnis

Alyvuogių aliejus

Reglamentas (EB) Nr. 1345/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Produktai, kurių KN kodai yra 0709 90 39, 0711 20 90 ir 2306 90 19, ir kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (40) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Importo licencijų galiojimo laikotarpis ir įmokėtino užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo I dalyje.

2)

3 straipsnis išbraukiamas.

8 straipsnis

Bananai

Reglamentas (EB) Nr. 2014/2005 iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

1.   Bananai, kurių KN kodas yra 0803 00 19, ir kuriuos importuojant, taikant Bendrojo muitų tarifo muito normą, būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (41) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Dėl to licencijas valstybė narė išduoda visiems pareiškėjams nepriklausomai nuo jų įsisteigimo Bendrijoje vietos.

2.   Importo licencijos paraiškos gali būti pateiktos bet kurioje valstybėje narėje.

3.   Importo licencijos galiojimo laikotarpis ir užstatas, kurį reikia sumokėti pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (42) III antraštinę dalį, nustatomi Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalyje.

Tačiau licencijos nustos galioti nuo jų išdavimo metų gruodžio 31 d.

4.   Išskyrus force majeure atvejus, užstatas negrąžinamas visas ar iš dalies, jei per tą laikotarpį importas ar eksportas nebuvo vykdomas arba buvo vykdomas tik iš dalies.

5.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio 4 dalies, 32 straipsnio 1 dalies a punkte minimus licencijos naudojimo įrodymus būtina pateikti per 30 dienų nuo licencijos galiojimo pabaigos, išskyrus force majeure atvejus.

9 straipsnis

Cukrus

Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai, kuriuos eksportuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (43) 1 straipsnio 2 dalies b punkte.

Eksporto licencijų galiojimo laikotarpis ir įmokėtino užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo II dalyje ir taikomas visais to reglamento 1 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais.

2)

Išbraukiamos 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.

3)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Produktai, kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 1 straipsnio 2 dalies a punkte.

Importo licencijų galiojimo laikotarpis ir užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo I dalyje ir taikomas visais to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytais atvejais.“

4)

11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu prašoma licencijos ne daugiau kaip 10 tonų produktų, kuriems taikoma 1 dalies pirma pastraipa, suinteresuotoji šalis tą pačią dieną ir tai pačiai kompetentingai institucijai gali pateikti ne daugiau kaip vieną tokią paraišką ir eksportuoti galima ne daugiau kaip pagal vieną licenciją, suteiktą ne daugiau kaip 10 tonų produktų.“

5)

Išbraukiama 12 straipsnio 1 dalis.

10 straipsnis

Alyvuogių aliejus iš Tuniso

Reglamentas (EB) Nr. 1918/2006 iš dalies keičiamas taip:

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Importo licencijos galiojimo trukmė yra 60 dienų nuo jos faktinio išdavimo dienos pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (44) 22 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir užstato suma yra 15 EUR už 100 kg grynojo svorio.

11 straipsnis

Česnakai

Reglamentas (EB) Nr. 341/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai, kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (45) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Importo licencijų galiojimo laikotarpis ir įmokėtino užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo I dalyje.

2)

Išbraukiama 6 straipsnio 2 dalis.

3)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   „B“ licencijoms 6 straipsnio 3 ir 4 dalys taikomos mutatis mutandis.“

b)

4 dalis išbraukiama.

4)

II priedas išbraukiamas.

12 straipsnis

Ryžiai

Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007 iš dalies keičiamas taip:

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau už produktus, kurių KN kodai yra 1006 20 ir 1006 30, užstatas negali būti mažesnis, nei nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio b punkto i papunktyje.“

13 straipsnis

Obuoliai

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 134 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Obuoliai, kurių KN kodas yra 0808 10 80, ir kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (46) 1 straipsnio 2 dalies a punkte.

2)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kartu su paraiška importuotojai pateikia užstatą pagal Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III antraštinę dalį, taip užtikrindami įsipareigojimą importuoti prekės licencijos galiojimo laikotarpiu.

Išskyrus force majeure atvejus, jei importo licencijos galiojimo laikotarpiu importas nevykdomas arba vykdomas tik iš dalies, užstatas negrąžinamas arba grąžinama tik dalis užstato.

Importo licencijų galiojimo laikotarpis ir užstato dydis nustatomas to Reglamento (EB) Nr. 376/2008 II priedo I dalyje.“

3)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Importo licencijos galioja tik prekėms, importuojamoms iš nurodytos kilmės šalies.“

14 straipsnis

Galvijiena

Reglamentas (EB) Nr. 382/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai, kuriuos importuojant būtina pateikti importo licenciją, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 376/2008 (47) 1 straipsnio 2 dalies a punkte. Importo licencijų galiojimo laikotarpis ir įmokėtino užstato dydis nustatomas to reglamento II priedo I dalyje.

2)

3 ir 4 straipsniai išbraukiami.

3)

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Importo pagal importo tarifines kvotas atveju taikomos šios nuostatos:

a)

paraiškos licencijoms arba sertifikatams gauti nepriimamos, jei kompetentingai institucijai nebuvo pateiktas 5 EUR už gyvų gyvulių vienetą ir 12 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės užstatas iki paraiškos padavimo dienos 13 valandos.

b)

licencijos galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos tokia prasme kaip vartojama Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalyje iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos.

c)

importo licenciją išduodanti institucija licencijos arba jos išrašų 20 langelyje nurodo Europos Bendrijų integruoto tarifo (TARIC) kvotos eilės numerį.“

15 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

1.   Šiuo reglamentu nekeičiamas licencijų galiojimo laikotarpis ir užstato dydis, taikomas tarifinių kvotų laikotarpių sistemoje, jei tokie laikotarpiai nesibaigė šio reglamento taikymo pradžios dieną, kaip nustatyta 17 straipsnyje.

2.   Suinteresuotųjų šalių prašymu, užstatai, pateikti už importo bei eksporto licencijų ir išankstinio nustatymo sertifikatų išdavimą, grąžinami, jei:

a)

licencijų ar sertifikatų galiojimas 1 dalyje nurodytą dieną nėra pasibaigęs;

b)

nuo 1 dalyje nurodytos dienos atitinkamiems produktams licencijų ar sertifikatų nebereikalaujama;

c)

nuo 1 dalyje nurodytos dienos licencijos ar sertifikatai naudojami tik iš dalies arba visiškai nebenaudojami;

16 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Reglamentas (EEB) Nr. 1119/79 panaikinamas.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau jis taikomas:

a)

nuo 2008 m. liepos 1 d. – grūdų, linų ir kanapių, alyvuogių aliejaus, šviežių arba perdirbtų vaisių ir daržovių, sėklų, galvijienos, avienos ir ožkienos, kiaulienos, pieno ir pieno produktų, kiaušinių, paukštienos, žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir kitų produktų sektoriams, išskyrus ryžių, cukraus ir vyno sektorius;

b)

nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. – vyno sektoriui;

c)

nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. – ryžių sektoriui;

d)

nuo 2008 m. spalio 1 d. – cukraus sektoriui.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 248/2007 (OL L 76, 2008 3 19, p. 6).

(3)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(4)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 292/2008 (OL L 90, 2008 4 2, p. 3).

(5)  OL L 324, 2005 12 10, p. 3.

(6)  OL L 143, 1995 6 27, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 272/2001 (OL L 41, 2001 2 10, p. 3).

(7)  OL L 35, 2001 2 6, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(8)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1565/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 37).

(9)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1996/2006 (OL L 398, 2006 12 30, p. 1).

(10)  OL L 346, 2003 12 31, p. 19.

(11)  OL L 212, 2005 8 17, p. 13.

(12)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1568/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 62).

(13)  OL L 365, 2006 12 21, p. 84.

(14)  OL L 90, 2007 3 30, p. 12.

(15)  OL L 226, 2007 8 30, p. 15.

(16)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(17)  OL L 139, 1979 6 7, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3886/86 (OL L 361, 1986 12 20, p. 18).

(18)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

(19)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(20)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(21)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.“

(22)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(23)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(24)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“

(25)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(26)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.“

(27)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(28)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(29)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.“

(30)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(31)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(32)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(33)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.“

(34)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.“

(35)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55.

(36)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.“

(37)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.“

(38)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(39)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.“

(40)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(41)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(42)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.“

(43)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(44)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(45)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(46)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“

(47)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.“


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

I   DALIS

LICENCIJAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAS – IMPORTUI

1 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje nurodytų produktų sąrašas ir pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą taikomas didžiausias kiekis

(išvardyta pagal eilę Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I ir II prieduose)

A.   Javai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (1)

0714, išskyrus klasifikuojamą 0714 20 10 subpozicijoje

Manijokai, marantos, salepai, topinambai (bulvinės saulėgrąžos), batatai (saldžiosios bulvės) ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais ar nesupjaustyti arba granuliuoti; sago palmės šerdys

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

0714 20 10

Batatai, skirti vartoti žmonių maistui

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

1001 10

Kietieji kviečiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus skirtus sėjai, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1003 00

Miežiai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus skirtus sėjai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1007 00 90

Grūdinis sorgas, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1101 00 15

Paprastųjų kviečių ir speltos miltai

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2303 10

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2303 30 00

Žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

ex 2308 00 40

Citrusinių vaisių išspaudos

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

2309 90 20

Produktai, nurodyti Kombinuotosios nomenklatūros 23 skirsnio 5 papildomoje pastaboje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


B.   Ryžiai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (2)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

30 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

30 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

1006 40 00

Skaldyti ryžiai ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

1 EUR/t

nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki antrojo mėnesio iš eilės pabaigos

1 000 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


C.   Cukrus (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (3)

1701

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1100/2006 nuostatos

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 ir Reglamento (EB) Nr. 1100/2006 nuostatos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


D.   Sėklos (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo V dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (4)

ex 1207 99 15

Kanapių veislių sėklos, skirtos sėjai

 (5)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


E.   Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo VII dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (6)

0709 90 39

Šviežios alyvuogės, skirtos aliejaus gamybai

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

0711 20 90

Konservuotos alyvuogės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), skirtos aliejaus gamybai, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

2306 90 19

Išspaudos ir kitos kietosios alyvuogių aliejaus ekstrakcijos liekanos, kurių sudėtyje esantis alyvuogių aliejus sudaro daugiau kaip 3 % masės

100 EUR/t

60 dienų nuo faktinio išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį.

100 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


F.   Pluoštiniai linai ir kanapės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo VIII dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (7)

5302 10 00

Sėjamosios kanapės, žaliavinės arba mirkytos

 (8)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo licencijos faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


G.   Vaisiai ir daržovės (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo IX dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (9)

0703 20 00

Česnakai, švieži arba atšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex 0703 90 00

Kitos šviežios arba atšaldytos svogūninės daržovės, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

0808 10 80

Obuoliai, kiti

15 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


H.   Perdirbtų vaisių ir daržovių produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo X dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (10)

ex 0710 80 95

Česnakai (11) ir Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex 0710 90 00

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (11) ir (arba) Allium ampeloprasum (nevirti arba virti garuose ar vandenyje), užšaldyti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex 0711 90 80

Konservuoti česnakai (11) ir Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex 0711 90 90

Daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (11) ir (arba) Allium ampeloprasum, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais), ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

ex 0712 90 90

Džiovinti česnakai (11) ir Allium ampeloprasum bei džiovintų daržovių mišiniai, kurių sudėtyje yra česnakų (11), ir (arba) Allium ampeloprasum, nepjaustyti, supjaustyti stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkinti arba sumalti į miltelius, bet toliau neapdoroti, ir produktai, importuoti pagal tarifines kvotas, kaip nurodyta 1 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktyje

50 EUR/t

3 mėnesiai nuo išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį.

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


I.   Bananai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (12)

0803 00 19

Švieži bananai, importuoti pagal muitą, nurodytą Bendrojo muito tarife

15 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki kito mėnesio pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


J.   Galvijiena (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (13)

nuo 0102 90 05 iki 0102 90 79

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

5 EUR už vienetą

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0201 ir 0202

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0206 10 95 ir 0206 29 91

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1602 50 10, 1602 50 31 ir 1602 50 95

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1602 90 61 ir 1602 90 69

Visi produktai importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką

12 EUR už 100 kg grynojo svorio

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


K.   Pienas ir pieno produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (14)

ex 04, 17, 21 ir 23 skyriai

Pienas ir visi pieno produktai, importuoti pagal lengvatinę, išskyrus tarifinių kvotų, tvarką, išskyrus Šveicarijos kilmės ir be licencijos importuotus sūrį ir varškę (KN kodas 0406):

 

 

 

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

nuo 0403 10 11 iki 0403 10 39

nuo 0403 90 11 iki 0403 90 69

Pasukos, rūgpienis ir grietinėlė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos, kurių riebumas ne didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

0406

Sūris ir varškė, išskyrus Šveicarijos kilmės ir be licencijos importuotus sūrį ir varškę.

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

1702 19 00

Laktozė ir laktozės sirupas, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų, kurių sudėtyje laktozė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro mažiau kaip 99 % sausosios medžiagos masės

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

2106 90 51

Aromatizuotas arba dažytas laktozės sirupas

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

ex 2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

Produktai ir pašarai, kurių sudėtyje yra produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, tiesiogiai arba taikant Reglamentą (EB) Nr. 1667/2006, išskyrus produktus ir pašarus, kuriems taikoma to reglamento I priedo I dalis

10 EUR/100 kg

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


L.   Kiti produktai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XXI dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (15)

1207 99 91

Kanapių sėklos, išskyrus skirtas sėjai

 (16)

jeigu valstybės narės nenumato kitaip, nuo faktinės išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 2 dalį iki šeštojo mėnesio iš eilės pabaigos

(—)

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


M.   Žemės ūkio kilmės etilo alkoholis (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II priedo I dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (17)

ex 2207 10 00

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex 2207 20 00

Denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kokio stiprumo spiritai, gauti iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex 2208 90 91

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

ex 2208 90 99

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio, gautas iš Sutarties I priede išvardytų žemės ūkio produktų

1 EUR/hl

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

100 hl

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

II   DALIS

LICENCIJAVIMO ĮSIPAREIGOJIMAS – EKSPORTUI BE GRĄŽINAMŲJŲ IŠMOKŲ IR PRODUKTAMS, KURIEMS PARAIŠKOS PADAVIMO DIENĄ EKSPORTO GRĄŽINAMOJI IŠMOKA NĖRA NUSTATYTA

1 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytų produktų sąrašas ir pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą taikomas didžiausias kiekis

(išvardyta pagal eilę Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I ir II prieduose)

A.   Javai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalis)  (18)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (19)

1001 10

Kietieji kviečiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys), išskyrus skirtus sėjai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1002 00 00

Rugiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1003 00

Miežiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1004 00

Avižos

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus skirtus sėjai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

5 000 kg

1101 00 15

Paprastųjų kviečių ir speltos miltai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


B.   Ryžiai (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (20)

1006 20

Lukštenti (rudieji) ryžiai

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

1006 30

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

3 EUR/t

nuo licencijos išdavimo dienos pagal 22 straipsnio 1 dalį iki ketvirtojo mėnesio iš eilės pabaigos

500 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.


C.   Cukrus (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalis)

KN kodai

Aprašymas

Užstato dydis

Galiojimo laikas

Grynasis kiekis (21)

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

11 EUR/100 kg

kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (22)

2 000 kg

1702 60 95

1702 90 95

Kitas kieto būvio cukrus ir cukraus sirupai, į kuriuos nėra pridėta kvapiųjų medžiagų ar dažiklių, išskyrus laktozę, gliukozę, maltodekstriną ir izogliukozę

4,2 EUR/100 kg

kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (22)

2 000 kg

2106 90 59

Aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai, išskyrus izogliukozės, laktozės, gliukozės ir maltodekstrino sirupus

4,2 EUR/100 kg

kiekiui, viršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 2 dalį

kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, nuo faktinės išdavimo dienos iki trečiojo mėnesio iš eilės pabaigos pagal 22 straipsnio 1 dalį (22)

2 000 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

III   DALIS

EKSPORTO LICENCIJOMS SU GRĄŽINAMĄJA IŠMOKA TAIKOMAS DIDŽIAUSIAS KIEKIS

Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti eksporto licencijos ar sertifikato.

Aprašymas ir KN kodai

Grynasis kiekis (23)

A.   

JAVAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo I dalyje,

5 000 kg

išskyrus pozicijas

0714 20 10 ir 2302 50

(—)

1101 00 15

500 kg

B.   

RYŽIAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo II dalyje

500 kg

C.   

CUKRUS

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo III dalyje

2 000 kg

D.   

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

Visiems produktams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje

150 kg

E.   

GALVIJIENA

Gyviems gyvūnams, išvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalyje

Vienas gyvūnas

Mėsos rūšims, išvardytoms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XV dalyje

200 kg

G.   

KIAULIENA

0203

1601

1602

250 kg

0210

150 kg

H.   

PAUKŠTIENA

0105 11 11 9000

0105 11 19 9000

0105 11 91 9000

0105 11 99 9000

4 000 paukščių

0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

2 000 paukščių

0207

250 kg

I.   

KIAUŠINIAI

0407 00 11 9000

2 000 kiaušinių

0407 00 19 9000

4 000 kiaušinių

0407 00 30 9000

400 kg

0408 11 80 9100

0408 91 80 9100

100 kg

0408 19 81 9100

0408 19 89 9100

0408 99 80 9100

250 kg

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.“


(1)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(2)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(3)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(4)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(5)  Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(6)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(7)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(8)  Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(9)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(10)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(11)  Ši sąvoka taip pat apima produktus, kurių apibūdinime yra žodis „česnakai“. Tokios sąvokos gali apimti „solo garlic“, „elephant garlic“ (askaloninį česnaką), „single clove garlic“ (vienskiltį česnaką) arba „great-headed garlic“ (gausiažiedį porą).

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(12)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(13)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(14)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(15)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(16)  Užstato neprašoma. Kitos sąlygos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 245/2001 17a straipsnio 1 dalyje.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(17)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi importui pagal lengvatinę arba tarifinių kvotų tvarką.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(18)  Jei Reglamente (EB) Nr. 1342/2003 nenurodoma kitaip.

(19)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(20)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(21)  Didžiausias kiekis, dėl kurio pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nebūtina pateikti licencijos ar sertifikato. Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai taikomas eksporto mokestis.

(22)  Kiekiui, neviršijančiam 10 tonų, suinteresuotoji šalis gali naudotis ne daugiau kaip viena tokia licencija tam pačiam eksportui.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.

(23)  Šie apribojimai netaikomi eksportui pagal lengvatinę, tarifinių kvotų tvarką, ar kai nustatytas eksporto mokestis.

(—)

Licencijų arba sertifikatų prašoma visiems kiekiams.“


II PRIEDAS

„X PRIEDAS

6 straipsnio 5 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

специален срок на валидност, както е предвидено в член 6 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

:

ispanų kalba

:

período especial de validez conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1342/2003

:

čekų kalba

:

zvláštní doba platnosti stanovená v článku 6 nařízení (ES) č. 1342/2003

:

danų kalba

:

Særlig gyldighedsperiode, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1342/2003.

:

vokiečių kalba

:

besondere Gültigkeitsdauer gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

:

estų kalba

:

erikehtivusaeg ajavahemik vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 6

:

graikų kalba

:

Ειδική περίοδος ισχύος όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

:

anglų kalba

:

special period of validity as provided for in Article 6 of Regulation (EC) No 1342/2003

:

prancūzų kalba

:

durées particulières de validité prévues à l’article 6 du règlement (CE) no 1342/2003

:

italų kalba

:

periodo di validità particolare di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1342/2003

:

latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 1342/2003 6. pantā paredzētais īpašais derīguma termiņš

:

lietuvių kalba

:

specialus galiojimo terminas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje

:

vengrų kalba

:

az 1342/2003/EK rendelet 6. cikke szerinti speciális érvényességi idő

:

maltiečių kalba

:

perjodu ta’ validità speċjali kif ipprovdut fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

olandų kalba

:

Bijzondere geldigheidsduur als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

:

lenkų kalba

:

szczególny okres ważności przewidziany w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugalų kalba

:

período de eficácia especial conforme previsto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

:

rumunų kalba

:

perioadă de valabilitate specială, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

:

slovakų kalba

:

osobitné obdobie platnosti podľa ustanovenia článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003

:

slovėnų kalba

:

posebno obdobje veljavnosti, kot je določeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1342/2003

:

suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 6 artiklan mukainen erityinen voimassaolo aika

:

švedų kalba

:

särskild giltighetstid enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1342/2003“


DIREKTYVOS

10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/28


TARYBOS DIREKTYVA 2008/55/EB

2008 m. gegužės 26 d.

dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 ir 94 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, susijusias su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Faktas, kad nacionalinės nuostatos dėl reikalavimų vykdymo taikytinos tik tos valstybės teritorijoje, jau savaime trukdo vidaus rinkos funkcionavimui. Tokia situacija trukdo nuosekliai ir teisingai taikyti Bendrijos taisykles, ypač – bendrosios žemės ūkio politikos srityje, bei palengvina sukčiavimą.

(3)

Būtina reaguoti į sukčiavimo plėtros keliamą grėsmę Bendrijos ir valstybių narių finansiniams interesams bei vidaus rinkai, kad būtų apsaugotas vidaus rinkos konkurencingumas ir fiskalinis neutralumas.

(4)

Todėl būtina priimti bendras taisykles dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus.

(5)

Šios taisyklės turėtų būti taikomos vykdant reikalavimus, kylančius iš įvairių priemonių, kurios sudaro Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai visiško arba dalinio finansavimo sistemos dalį, taip pat žemės ūkio mokesčių ir importo ar eksporto muitų, pridėtinės vertės mokesčio, suderintų akcizo mokesčių (taikomų apdorotam tabakui, alkoholiui ir alkoholiniams gėrimus bei alyvai), pajamų ir kapitalo mokesčių ir draudimo įmokų išieškojimui. Šios taisyklės turi būti taikomos ir išieškant su šiais reikalavimais susijusias palūkanas, administracines baudas bei nuobaudas, išskyrus bet kokias baudžiamojo pobūdžio sankcijas, ir išlaidas.

(6)

Tarpusavio pagalba turėtų būti sudaryta šitaip: prašomoji institucija turėtų suteikti prašančiajai institucijai informaciją, kuri pastarajai reikalinga jos reikalavimams, kylantiems valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija, įvykdyti, ir pranešti skolininkui apie visus dokumentus, susijusius su tokiais reikalavimais iš tos valstybės narės; be to, prašančiajai institucijai pareikalavus, ji privalo išieškoti reikalavimus, kylančius toje valstybėje narėje, kurioje yra ta institucija.

(7)

Prašomoji institucija turėtų teikti įvairių formų pagalbą, laikydamasi įstatymų, taisyklių ir administracinių nuostatų, taikomų tokiems klausimams spręsti valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija.

(8)

Būtina nustatyti sąlygas kaip prašančioji institucija turi parengti pagalbos prašymą ir apriboti aplinkybes, kuriomis prašomoji institucija gali atsisakyti suteikti pagalbą.

(9)

Tam, kad reikalavimai, dėl kurių vykdymo pateiktas prašymas, būtų vykdomi veiksmingiau ir našiau, dokumentas, leidžiantis vykdyti reikalavimą, iš esmės turėtų būti laikomas valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, dokumentu.

(10)

Kai prašomosios institucijos prašoma veikti prašančiosios institucijos vardu išieškant reikalavimą, ji turėtų galėti duoti laiko skolininkui apmokėti skolą ar leisti grąžinti skolą dalimis, jei tai leidžia galiojančios nuostatos valstybėje narėje, kurioje yra ta institucija, ir jei prašančioji institucija sutinka. Už tokias apmokėjimo galimybes nustatytos palūkanos taip pat turėtų būti grąžintos valstybei narei, kurioje yra prašančioji institucija.

(11)

Prašomoji institucija, jei to pagrįstai reikalauja prašančioji institucija, turėtų galėti, kiek leidžia valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, įstatymai, imtis atsargumo priemonių garantuoti, kad prašančiojoje valstybėje narėje kylantys reikalavimai bus įvykdyti. Tokiems reikalavimams nebūtinai turi būti taikomos privilegijos, teikiamos analogiškiems reikalavimams, kylantiems valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija.

(12)

Reikalavimų vykdymo procedūros metu valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija, reikalavimas ar jo vykdymą leidžiantis dokumentas, išduotas valstybėje narėje, kurioje yra prašančioji institucija, gali būti ginčijamas suinteresuoto asmens. Tokiais atvejais turi būti numatyta, kad asmuo, su kuriuo susijęs reikalavimas, ginčydamas tą reikalavimą, privalo pateikti reikalavimą valstybės narės, kurioje yra prašančioji institucija, kompetentingai institucijai, ir kad tokiu atveju prašomoji institucija privalo sustabdyti visas jos pradėtas vykdymo procedūras, kol pirmiau minėta kompetentinga institucija priims atitinkamą sprendimą, jei prašančioji institucija neprašo elgtis priešingai.

(13)

Dokumentai ir informacija, perduota teikiant tarpusavio pagalbą išieškant reikalavimus, negali būti panaudota kitiems tikslams.

(14)

Išskyrus ypatingas aplinkybes, tarpusavio pagalba vykdant reikalavimus negali būti grindžiama finansine nauda arba suinteresuotumu gaunamais rezultatais, tačiau valstybės narės turėtų galėti susitarti dėl išlaidų apmokėjimo tvarkos, jei reikalavimo išieškojimas sukelia specifinių sunkumų.

(15)

Ši direktyva neturėtų riboti valstybių narių tarpusavio pagalbos, teikiamos pagal dvišales arba daugiašales sutartis arba tvarką.

(16)

Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(17)

Ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo C dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva nustato taisykles, kurios turi būti įtrauktos į valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, kad būtų užtikrinta, jog kiekvienoje valstybėje narėje būtų vykdomi 2 straipsnyje nurodyti reikalavimai, kylantys kitoje valstybėje narėje.

2 straipsnis

Ši direktyva taikoma visiems reikalavimams dėl:

a)

grąžinamųjų išmokų, intervencijos ir kitų priemonių, sudarančių Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) visiško ar dalinio finansavimo sistemos dalį, įskaičiuojant sumas, surinktinas vykdant šiuos veiksmus;

b)

rinkliavų ir kitų įmokų, numatytų atsižvelgiant į bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo principus;

c)

importo muitų;

d)

eksporto muitų;

e)

pridėtinės vertės mokesčio;

f)

akcizo mokesčių, taikomų:

i)

apdorotam tabakui;

ii)

alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams;

iii)

alyvai;

g)

pajamų ir kapitalo mokesčių;

h)

draudimo įmokų;

i)

palūkanų, administracinių baudų ir nuobaudų, taip pat išlaidų, susijusių su a–h punktuose nurodytais reikalavimais, išskyrus visas baudžiamojo pobūdžio sankcijas, nustatytų valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi prašomoji institucija, galiojančiuose įstatymuose.

Ji taip pat taikoma reikalavimams, susijusiems su mokesčiais, kurie yra identiški ar analogiški draudimo įmokoms, nurodytoms 3 straipsnio 6 dalyje, kurie jas papildo ar pakeičia. Valstybės narės praneša viena kitai ir Komisijai tokių mokesčių įsigaliojimo datas.

3 straipsnis

Šios direktyvos tikslais:

1)

prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri prašo pagalbos dėl 2 straipsnyje nurodyto reikalavimo;

2)

prašomoji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai skirtas pagalbos prašymas;

3)

importo muitai – muitai ir lygiavertį poveikį importui turintys mokesčiai, taip pat importo mokesčiai, nustatyti pagal bendrą žemės ūkio politiką arba specifinę tvarką, taikomą tam tikroms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus;

4)

eksporto muitai – muitai ir lygiavertį poveikį eksportui turintys mokesčiai, taip pat eksporto mokesčiai, nustatyti pagal bendrą žemės ūkio politiką arba specifinę tvarką, taikomą tam tikroms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus;

5)

pajamų ir kapitalo mokesčiai – mokesčiai, išvardyti 1977 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos (77/799/EEB) dėl valstybių narių kompetentingų institucijų tarpusavio pagalbos tiesioginio apmokestinimo ir draudimo įmokų apmokestinimo srityje (6) 1 straipsnio 3 dalyje, skaitant kartu su tos direktyvos 1 straipsnio 4 dalimi;

6)

draudimo įmokų mokesčiai:

a)

:

Belgijoje

:

i)

taxe annuelle sur les contrats d’assurance

ii)

jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten

b)

:

Danijoje

:

i)

afgift af lystfartøjsforsikringer

ii)

afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v.

iii)

stempelafgift af forsikringspræmier

c)

:

Vokietijoje

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

d)

:

Graikijoje

:

i)

Φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε)

ii)

Τέλη Χαρτοσήμου

e)

:

Ispanijoje

:

Impuesto sobre las primas de seguros

f)

:

Prancūzijoje

:

taxe sur les conventions d’assurances

g)

:

Airijoje

:

levy on insurance premiums

h)

:

Italijoje

:

imposte sulle assicurazioni private ed i contratti vitalizi di cui alla legge 29.10.1967 No 1216

i)

:

Liuksemburge

:

i)

impôt sur les assurances

ii)

impôt dans l’interêt du service d’incendie

j)

:

Maltoje

:

taxxa fuq dokumenti u trasferimenti

k)

:

Nyderlanduose

:

assurantiebelasting

l)

:

Austrijoje

:

i)

Versicherungssteuer

ii)

Feuerschutzsteuer

m)

:

Portugalijoje

:

imposto de selo sobre os prémios de seguros

n)

:

Slovėnijoje

:

i)

davek od prometa zavarovalnih poslov

ii)

požarna taksa

o)

:

Suomijoje

:

i)

eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero/skatt på vissa försäkringspremier

ii)

palosuojelumaksu/brandskyddsavgift

p)

:

Jungtinėje Karalystėje

:

insurance Premium Tax (IPT).

4 straipsnis

1.   Prašančiajai institucijai paprašius, prašomoji institucija suteikia visą informaciją, kuri galėtų būti naudinga prašančiajai institucijai jos reikalavimui įvykdyti.

Norėdama gauti tokią informaciją, prašomoji institucija pasinaudoja įgaliojimais, kuriuos jai suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai, taikomi analogiškų reikalavimų kylančių valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija, vykdymui.

2.   Prašyme pateikti informaciją turi būti nurodytas asmens, su kuriuo susijusi ši informacija, pavardė (pavadinimas), adresas ir kita svarbi su jo identifikavimu susijusi informacija, kuri prašančiajai institucijai pareiškėjai paprastai prieinama, bei reikalavimo, dėl kurio prašoma informacijos, pobūdis ir suma.

3.   Prašomoji institucija neprivalo teikti informacijos:

a)

kurios ji negalėtų gauti, siekdama įvykdyti analogiškus reikalavimus, kylančius valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija;

b)

kuri atskleistų kokias nors komercines, gamybines arba profesines paslaptis; arba

c)

kurios atskleidimas darytų neigiamą poveikį valstybės saugumui ar prieštarautų valstybės viešajai tvarkai.

4.   Prašomoji institucija privalo informuoti prašančiąją instituciją apie priežastis, dėl kurių atsisakoma suteikti informaciją.

5 straipsnis

1.   Esant prašančiosios institucijos prašymui, prašomoji institucija pagal valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija galiojančius įstatymus dėl pranešimų apie analogiškus dokumentus arba sprendimus, privalo pranešti adresatui apie visus su reikalavimu ar jo vykdymu susijusius dokumentus ir sprendimus, įskaitant teisminio pobūdžio, priimtus valstybėje narėje, kurioje yra įsikūrusi prašančioji institucija.

2.   Prašyme dėl pranešimo turi būti adresato pavadinimas, adresas ir kita svarbi su jo identifikavimu susijusi informacija, kuri institucijai pareiškėjai paprastai prieinama, dokumento arba sprendimo, apie kuriuos norima pranešti, pobūdis ir dalykas ir, jei reikalinga, skolininko pavardė (pavadinimas) bei adresas ir kita svarbi su jo identifikavimu susijusi informacija, kuri institucijai pareiškėjai paprastai prieinama, ir reikalavimas, su kuriuo susijęs tas dokumentas ar sprendimas bei visa kita naudinga informacija.

3.   Prašomoji institucija nedelsdama privalo pranešti prašančiajai institucijai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios institucijos prašymui dėl pranešimo patenkinti, ypač nurodyti datą, kada dokumentas arba sprendimas buvo išsiųstas adresatui.

6 straipsnis

Prašančiajai institucijai paprašius, prašomoji institucija pagal įstatymus ir kitus teisės aktus, taikomus vykdyti analogiškus reikalavimus, kylančius valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija, privalo įvykdyti reikalavimus, kurie yra dokumento, leidžiančio vykdymą, dalykas.

Šiuo tikslu, bet kuris reikalavimas dėl kurios buvo pateiktas prašymas dėl vykdymo, turi būti traktuojamas kaip valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, reikalavimas, išskyrus tuos atvejus, kai taikomas 12 straipsnis.

7 straipsnis

1.   Prie prašymo vykdyti reikalavimą, kurią prašančioji institucija adresuoja prašomajai institucijai, būtina pridėti oficialų dokumentą, leidžiantį jos vykdymą, išduotą valstybėje narėje, kurioje yra institucija pareiškėja, arba patvirtintą to dokumento kopiją; be to, kur priklauso, prie prašymo būtina pridėti kitų dokumentų, būtinų reikalavimams įvykdyti, originalus arba patvirtintas kopijas.

2.   Prašančioji institucija negali teikti prašymo vykdyti reikalavimą, jei neįvykdytos šios sąlygos:

a)

reikalavimas ir (arba) dokumentas, leidžiantis jo vykdymą, neužginčyti toje valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija, išskyrus atvejus, kai taikoma 12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa;

b)

remdamasi 1 dalyje paminėtu dokumentu, ji tinkamai pasinaudojo valstybės narės, kurioje yra ši institucija, reikalavimų vykdymo procedūromis, tačiau šios priemonės nepadės pilnai atgauti reikalaujamų sumų.

3.   Prašyme vykdyti reikalavimą nurodoma:

a)

atitinkamo asmens pavardė (pavadinimas), adresas ir kita reikalinga informacija, susijusi su jo identifikavimu ir (arba) jo turtą valdančia trečiąja šalimi;

b)

prašančiosios institucijos pavadinimas, adresas ir kita su jos identifikavimu susijusi svarbi informacija;

c)

nuoroda į valstybėje narėje, kurioje yra prašančioji institucija, išduotą dokumentą, leidžiantį jo vykdymą;

d)

reikalavimo pobūdis ir suma, įskaitant pagrindinę sumą, palūkanas ir visas kitas mokėtinas baudas, nuobaudas ir išlaidas, nurodytas valstybių narių, kuriose yra abi institucijos, valiuta;

e)

data, kada prašančioji institucija ir (arba) prašomoji institucija, į kurią kreipiamasi, praneša adresatui apie dokumentą;

f)

data, nuo kurios, ir laikotarpis, per kurį, pagal valstybės narės, kurioje yra prašančioji institucija, įstatymus galima pradėti vykdymą;

g)

visa kita reikalinga informacija.

Prašyme vykdyti reikalavimą taip pat turi būti prašančiosios institucijos deklaracija, kad įvykdytos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

4.   Kai prašančioji institucija gauna svarbią informaciją apie prašymo vykdyti reikalavimą pagrindą, ji nedelsdama šią informaciją perduoda prašomajai institucijai.

8 straipsnis

Dokumentas, leidžiantis vykdyti reikalavimą, turi būti tiesiogiai pripažįstamas ir automatiškai laikomas valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, dokumentu, leidžiančiu vykdyti reikalavimą.

Nepaisant pirmos pastraipos, dokumentas, leidžiantis vykdyti reikalavimą, tinkamais atvejais ir pagal valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, galiojančias nuostatas, gali būti priimtas, pripažintas, papildytas arba pakeistas dokumentu, leidžiančiu vykdymą tos valstybės narės teritorijoje.

Išskyrus ketvirtoje pastraipoje nurodytus atvejus, valstybės narės per tris mėnesius nuo prašymo vykdyti reikalavimą gavimo dienos turi stengtis priimti, pripažinti, papildyti arba pakeisti minėtą dokumentą. Jei vykdymą leidžiantis dokumentas tinkamai parengtas, šių veiksmų negalima atsisakyti atlikti. Prašomoji institucija informuoja prašančiąją instituciją apie priežastis, dėl kurių nesilaikoma trijų mėnesių termino.

Jei dėl kurio nors iš šių formalumų kiltų ginčas dėl reikalavimo ir (arba) prašančiosios institucijos išduoto vykdymą leidžiančio dokumento, tai taikomas 12 straipsnis.

9 straipsnis

1.   Reikalavimai įvykdomi tos valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, valiuta. Prašomoji institucija perleidžia prašančiajai institucijai visą reikalavimo sumą, kurią ji išieškojo.

2.   Prašomoji institucija gali duoti skolininkui laiko sumokėti arba leisti grąžinti skolą dalimis, jei tai leidžia valstybės narės, kurioje yra ši institucija, įstatymai ir kiti teisės aktai, ir pasikonsultavusi su prašančiąja institucija. Visos palūkanos, kurių už papildomą laikotarpį pareikalauja prašomoji institucija, taip pat perleidžiamos valstybei narei, kurioje yra prašančioji institucija.

Nuo dienos, kai reikalavimo vykdymą leidžiantis dokumentas pagal 8 straipsnio pirmą pastraipą tiesiogiai pripažįstamas arba pagal 8 straipsnio antrą pastraipą priimamas, pripažįstamas, papildomas arba pakeičiamas, pagal valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija už pavėluotą mokėjimą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bus skaičiuojami delspinigiai už pavėluotą mokėjimą, kurie taip pat perleidžiami valstybei narei, kurioje yra prašančioji institucija.

10 straipsnis

Nepaisant 6 straipsnio antros pastraipos, vykdytiniems reikalavimams nebūtinai turi būti teikiamos privilegijos, suteiktos analogiškiems reikalavimams, kylantiems valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija.

11 straipsnis

Prašomoji institucija nedelsiant informuoja prašančiąją instituciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi dėl prašymo vykdyti reikalavimą.

12 straipsnis

1.   Jei vykdymo procedūros metu suinteresuota šalis užginčija reikalavimą ir (arba) jo vykdymą leidžiantį dokumentą, priimtą valstybėje narėje, kurioje yra prašančioji institucija, ta suinteresuota šalis pateikia reikalavimą valstybės narės, kurioje yra prašančioji institucija, kompetentingai institucijai pagal šioje valstybėje narėje galiojančius įstatymus. Prašančioji institucija privalo apie reikalavimą pranešti prašomajai institucijai. Suinteresuota šalis taip pat gali apie reikalavimą pranešti prašomajai institucijai.

2.   Kai tik prašomoji institucija gauna iš prašančiosios institucijos arba suinteresuotos šalies 1 dalyje nurodytą pranešimą, ji privalo sustabdyti vykdymo procedūrą iki tol, kol šiuo klausimu kompetentinga institucija priims sprendimą, išskyrus atvejus, kai pagal šios dalies antrą pastraipą prašančioji institucija reikalauja kitaip. Jei prašomoji institucija mano, kad tai būtina, nepažeisdama 13 straipsnio, ji gali imtis prevencinių priemonių garantuoti reikalavimo įvykdymą, jei tokios priemonės leistinos analogiškų reikalavimų atvejais pagal valstybės narės, kurioje yra ši institucija, galiojančius įstatymus ir taisykles.

Prašančioji institucija pareiškėja, laikydamasi valstybėje narėje, kurioje ji įsikūrusi, galiojančių įstatymų, taisyklių ir administravimo praktikos, gali prašyti prašomosios institucijos įvykdyti užginčytą reikalavimą, jei tai leidžia valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, į kurią kreipiamasi, atitinkami įstatymai, taisyklės ir administravimo praktika. Jei ginčo rezultatas vėliau palankus skolininkui, prašančioji institucija privalo apmokėti visas išieškotas sumas bei sumokėti reikiamas kompensacijas pagal valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija, galiojančius įstatymus.

3.   Jei ginčijamos vykdymo priemonės, kurių imamasi valstybėje narėje, kurioje yra prašomoji institucija, tai toks reikalavimas pateikiamas tos valstybės narės kompetentingai institucijai pagal tos valstybės narės įstatymus ir taisykles.

4.   Jei kompetentinga institucija, kuriai pagal 1 dalį pateikiamas reikalavimas, yra teismas arba administracinis teismas, šio teismo sprendimas tiek, kiek jis palankus prašančiajai institucijai, ir tiek, kiek jis leidžia įvykdyti reikalavimą valstybėje narėje, kurioje yra prašančioji institucija, jis laikomas „vykdymą leidžiančiu dokumentu“ pagal 6, 7 ir 8 straipsnius, ir reikalavimą galima vykdyti remiantis tuo dokumentu.

13 straipsnis

Prašančiajai institucijai pagrįstai pareikalavus, prašomoji institucija imasi prevencinių priemonių užtikrinti reikalavimo vykdymą, kiek leidžia valstybės narės, kurioje yra pastaroji institucija, galiojantys įstatymai ar taisyklės.

Tam, kad būtų taikomos pirmos pastraipos nuostatos, 6 straipsnis, 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 8, 11, 12 ir 14 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

14 straipsnis

Prašomoji institucija neprivalo:

a)

teikti 6–13 straipsniuose numatytos pagalbos, jei dėl skolininko padėties tokio reikalavimo vykdymas sukeltų rimtų ekonominių arba socialinių sunkumų valstybėje narėje, kurioje yra ši institucija, kiek valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija galiojantys įstatymai, taisyklės ir administravimo praktika leidžia taip elgtis analogiškų nacionalinių reikalavimų atvejais;

b)

teikti 4–13 straipsniuose numatytos pagalbos, jei pirminis prašymas, pateiktas remiantis 4, 5 arba 6 straipsniu, yra susijęs su penkerių metų senumo reikalavimais, šį terminą skaičiuojant nuo tada, kai pagal valstybėje narėje, kurioje yra prašančioji institucija pareiškėja, galiojančius įstatymus, taisykles ir ar administravimo praktiką įsigalioja reikalavimo vykdymą leidžiantis dokumentas, iki prašymo pateikimo dienos. Tačiau tais atvejais, kai reikalavimas arba dokumentas užginčijami, šio termino pradžia laikomas tas momentas, kai valstybė pareiškėja nustato, kad reikalavimas arba vykdymą leidžiantis dokumentas jau negali būti ginčijami.

Prašomoji institucija privalo pranešti prašančiajai institucijai priežastis, dėl kurių ji atsisako suteikti pagalbą, kurios prašoma. Apie tokį atsisakymą su nurodytomis priežastimis taip pat reikia pranešti Komisijai.

15 straipsnis

1.   Klausimams, kylantiems dėl senaties, bus taikomi tik tos valstybės narės, kurioje yra prašančioji institucija, galiojantys įstatymai.

2.   Jei veiksmai, kurių imasi prašomoji institucija vykdydama reikalavimą pagal pagalbos prašymą, būtų atlikti prašančiosios institucijos, ir jei pagal valstybės narės, kurioje yra prašančioji institucija, įstatymus dėl tokių veiksmų būtų sustabdytas arba nutrauktas senaties terminas, tai laikoma, kad šie veiksmai tiek, kiek jie susiję su tokiomis pasekmėmis, buvo atlikti pastarojoje valstybėje.

16 straipsnis

Dokumentai ir informacija, kurie pagal šią direktyvą yra pateikiami prašomajai institucijai, šios institucijos gali būti perduoti tik:

a)

asmeniui, kuris paminėtas pagalbos prašyme;

b)

asmenims ir institucijoms, atsakingiems už reikalavimų vykdymą, ir tik šiam tikslui;

c)

teisminėms institucijoms, kurios sprendžia reikalavimų vykdymo klausimus.

17 straipsnis

Prie pagalbos prašymo, vykdymą leidžiančio dokumento ir kitų atitinkamų dokumentų reikia pridėti jų vertimus į valstybės narės, kurioje yra prašomoji institucija, oficialią kalbą arba į vieną iš jos oficialių kalbų, neribojant pastarosios institucijos teisės atšaukti reikalavimą pateikti vertimą.

18 straipsnis

1.   Prašomoji institucija pagal valstybės narės, kurioje ji yra įsikūrusi, įstatymus ar kitus teisės aktus, taikomus analogiškiems reikalavimams, iš atitinkamo asmens išreikalauja ir pasilieka visas patirtas išlaidas, susijusias su reikalavimo vykdymu.

2.   Valstybės narės turi atsisakyti reikalavimų viena kitos atžvilgiu dėl išlaidų, patirtų viena kitai teikiant tarpusavio pagalbą pagal šią direktyvą, atlyginimo.

3.   Jei reikalavimo vykdymas sukelia specifinę problemą, yra susijęs su labai didelėmis išlaidomis arba kova su organizuotu nusikalstamumu, prašančioji institucija ir prašomoji institucija gali susitarti dėl specifinės tais atvejais taikomos išlaidų atlyginimo tvarkos.

4.   Valstybė narė, kurioje yra prašančioji institucija, privalo atlyginti valstybei narei, kurioje yra prašomoji institucija, visas išlaidas ir visus nuostolius, atsiradusius dėl nepagrįstais pripažintų veiksmų, susijusių su reikalavimo turiniu arba prašančiosios institucijos išduoto dokumento galiojimu.

19 straipsnis

Valstybės narės viena kitai pateikia institucijų, įgaliotų pateikti arba priimti pagalbos prašymus, sąrašą.

20 straipsnis

1.   Komisijai padeda išieškojimo komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis – trys mėnesiai.

21 straipsnis

Komitetas gali svarstyti bet kokį šios direktyvos taikymo klausimą, kurį savo iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu pateikia Komiteto pirmininkas.

22 straipsnis

4 straipsnio 2 ir 4 dalių, 5 straipsnio 2 ir 3 dalių, 7, 8, 9, 11 straipsnių, 12 straipsnio 1 ir 2 dalių, 14 straipsnio, 18 straipsnio 3 dalies ir 24 straipsnio vykdymo ir priemonių, kuriomis institucijos viena kitai gali perduoti pranešimus, nustatymo taisyklės, išreikalautų sumų perskaičiavimo ir pervedimo, taip pat minimalios reikalavimų sumos, dėl kurios galima pateikti pagalbos prašymą, taisyklės yra tvirtinamos 20 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

23 straipsnis

Ši direktyva neturi sudaryti kliūčių didesnei tarpusavio pagalbai tarp valstybių narių nei dabar, nei ateityje pagal bet kokius susitarimus ar tvarką, įskaitant susitarimus dėl pranešimų apie esminius ir kitus teisės aktus.

24 straipsnis

Kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurias ji patvirtino šiai direktyvai vykdyti.

Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

Kiekviena valstybė narė kasmet informuoja Komisiją apie kiekvienais metais išsiųstų ir gautų prašymų informuoti, pranešti ir patenkinti reikalavimus skaičių, reikalavimų sumas ir išreikalautas sumas.

Komisija kas dveji metai pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie minėtų priemonių taikymą ir pasiektus rezultatus.

25 straipsnis

Direktyva 76/308/EEB su pakeitimais, padarytais aktais, nurodytais I priedo A ir B dalyse, panaikinama, nedarant poveikio valstybių narių pareigoms, susijusioms su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo C dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

26 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

27 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  2007 m. birželio 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 93, 2007 4 27, p. 15.

(3)  OL L 73, 1976 3 19, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu. Pradinis Direktyvos pavadinimas yra „1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 76/308/EEB direktyva dėl savitarpio paramos patenkinant pretenzijas, kylančias dėl operacijų, įeinančių į Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo finansavimo sistemą, ir dėl žemės ūkio mokesčių bei muitų susigrąžinimo“. Jis buvo pakeistas Direktyva 79/1071/EEB (OL L 331, 1979 12 27, p. 10), Direktyva 92/12/EB (OL L 76, 1992 3 23, p. 1) ir Direktyva 2001/44/EB (OL L 175, 2001 6 28, p. 17).

(4)  Žr. I priedo A ir B dalis.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL L 336, 1977 12 27, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/98/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 129).


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 25 straipsnyje)

Direktyva 76/308/EEB

(OL L 73, 1976 3 19, p. 18).

 

Direktyva 79/1071/EEB

(OL L 331, 1979 12 27, p. 10).

 

Direktyva 92/12/EEB

(OL L 76, 1992 3 23, p. 1).

tik 30a straipsnis

Direktyva 92/108/EEB

(OL L 390, 1992 12 31, p. 124).

tik 1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2001/44/EB

(OL L 175, 2001 6 28, p. 17).

 

B   DALIS

Nepanaikinami iš dalies keičiantys aktai

(nurodyti 25 straipsnyje)

1979 m. Stojimo aktas

1985 m. Stojimo aktas

1994 m. Stojimo aktas

2003 m. Stojimo aktas

C   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 25 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

76/308/EEB

1978 m. sausio 1 d.

79/1071/EEB

1981 m. sausio 1 d.

92/12/EEB

1993 m. sausio 1 d. (1)

92/108/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

2001/44/EB

2002 m. birželio 30 d.


(1)  9 straipsnio 3 dalies nuostatoms vykdyti Danijos Karalystė įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus turi priimti ne vėliau kaip iki 1993 m. sausio 1 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 76/308/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įžanginė formuluotė, a–e punktai

2 straipsnio pirmos pastraipos a–e punktai

2 straipsnio įžanginė formuluotė, f punkto pirma, antra ir trečia įtraukos

2 straipsnio pirmos pastraipos f punkto i, ii ir iii papunkčiai

2 straipsnio įžanginė formuluotė, g–i punktai

2 straipsnio pirmos pastraipos g–i punktai

3 straipsnio pirma–penkta įtraukos

3 straipsnio pirmos pastraipos pirmas–penktas punktai

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos pirma dalis

3 straipsnio šešto punkto l papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos antra dalis

3 straipsnio šešto punkto a papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos trečia dalis

3 straipsnio šešto punkto c papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos ketvirta dalis

3 straipsnio šešto punkto b papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos penkta dalis

3 straipsnio šešto punkto e papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos šešta dalis

3 straipsnio šešto punkto d papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos septinta dalis

3 straipsnio šešto punkto f papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos aštunta dalis

3 straipsnio šešto punkto o papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos devinta dalis

3 straipsnio šešto punkto h papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos dešimta dalis

3 straipsnio šešto punkto g papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos vienuolikta dalis

3 straipsnio šešto punkto i papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos trylikta dalis

3 straipsnio šešto punkto k papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos dvylikta dalis

3 straipsnio šešto punkto m papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos keturiolikta dalis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos penkiolikta dalis

3 straipsnio šešto punkto p papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos šešiolikta dalis

3 straipsnio šešto punkto j papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos pirmos pastraipos septyniolikta dalis

3 straipsnio šešto punkto n papunktis

3 straipsnio šeštos įtraukos antra pastraipa

2 straipsnio antra pastraipa

4 ir 5 straipsniai

4 ir 5 straipsniai

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio antra pastraipa

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia pastraipos

8 straipsnio antra, trečia ir ketvirta pastraipos

9–19 straipsniai

9–19 straipsniai

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

20 straipsnio 3 dalis

21, 22 ir 23 straipsniai

21, 22 ir 23 straipsniai

24 straipsnis

25 straipsnio pirmos pastraipos pirmas ir antras sakiniai

24 straipsnio pirma ir antra pastraipos

25 straipsnio antros pastraipos pirmas ir antras sakiniai

24 straipsnio trečia ir ketvirta pastraipos

26 straipsnis

27 straipsnis

I priedas

II priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

10.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 150/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 9 d.

kuriuo nustatoma Bendrijos finansinė parama išlaidoms, patirtoms 2005 m. Jungtinėje Karalystėje taikant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2411)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2008/428/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. Jungtinėje Karalystėje kilo Niukaslio ligos protrūkių. Atsiradus šiai ligai Bendrijos gyvulių populiacijai kilo didelis pavojus.

(2)

Siekdama užkirsti kelią ligos plitimui ir padėti ją kuo skubiau likviduoti, Bendrija turėtų finansiškai prisidėti prie reikalavimus atitinkančių valstybės narės išlaidų, patirtų taikant skubias kovos su šia liga priemones, atlyginimo, kaip nustatyta Sprendime 90/424/EEB.

(3)

2006 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimu 2006/602/EB dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos 2005 m. Jungtinėje Karalystėje likviduoti Niukaslio ligą (2), buvo skirta finansinė parama, sudaranti 50 % Bendrijos finansinės paramos reikalavimus atitinkančių išlaidų, skirtų kovos su šiuo ligos protrūkiu priemonėms įgyvendinti.

(4)

Pagal tą sprendimą Bendrijos finansinė parama mokama remiantis 2007 m. birželio 11 d. pateiktu Jungtinės Karalystės prašymu ir patvirtinamaisiais dokumentais, nurodytais 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3), 7 straipsnyje.

(5)

Atsižvelgiant į šiuos faktus, reikėtų nustatyti bendrą Bendrijos finansinės paramos sumą išlaidoms, patirtoms 2005 m. Jungtinėje Karalystėje likviduojant Niukaslio ligą, atlyginti.

(6)

Remiantis pagal Bendrijos veterinarijos taisykles atliktų Komisijos patikrinimų rezultatais ir Bendrijos finansinės paramos teikimo reikalavimais visos patirtų išlaidų sumos negalima laikyti atitinkančia reikalavimus.

(7)

2007 m. gruodžio 21 d. raštu Jungtinė Karalystė buvo informuota apie Komisijos pastabas, reikalavimus atitinkančių išlaidų apskaičiavimo metodą ir galutines išvadas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Sprendimu 2006/602/EB nustatoma, kad bendra Bendrijos finansinė parama išlaidoms, patirtoms 2005 m. Jungtinėje Karalystėje likviduojant Niukaslio ligą, atlyginti yra 75 958,12 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 246, 2006 9 8, p. 7.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.