ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 147

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 6d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 500/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

3

 

*

2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 502/2008, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I, II ir IX priedai

35

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/417/EB

 

*

2008 m. birželio 3 d. Tarybos sprendimas dėl leidimo Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą Madeiros autonominėje srityje pagamintam alui

61

 

 

Komisija

 

 

2008/418/EB

 

*

2008 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos išlaidoms, patirtoms 2007 m. Jungtinėje Karalystėje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2161)

63

 

 

2008/419/EB

 

*

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/377/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Slovakijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2262)  ( 1 )

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 500/2008

2008 m. birželio 5 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. birželio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,3

MK

44,3

TR

72,3

ZZ

51,0

0707 00 05

TR

116,4

ZZ

116,4

0709 90 70

TR

98,3

ZZ

98,3

0805 50 10

AR

140,6

TR

163,7

US

135,2

ZA

136,2

ZZ

143,9

0808 10 80

AR

96,9

BR

81,1

CL

90,7

CN

87,4

MK

50,7

NZ

108,4

TR

85,9

US

121,1

UY

107,4

ZA

81,7

ZZ

91,1

0809 10 00

TR

193,3

ZZ

193,3

0809 20 95

TR

408,0

US

382,7

ZZ

395,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 501/2008

2008 m. birželio 5 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse taikymo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (1), ypač į jo 4, 5, 9 ir 15 straipsnius,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 3/2008 nurodyta, kad Komisija nustato informavimo ir skatinimo programų, kurios iš dalies finansuojamos Bendrijos biudžeto lėšomis, įgyvendinimo taisykles.

(2)

Atsižvelgiant į įgytą patirtį, Bendrijos vidaus ir išorės rinkų raidos perspektyvas ir naujas tarptautinės prekybos aplinkybes, tikslinga vystyti bendrą ir nuoseklią informavimo, žemės ūkio produktų, jų pagrindu pagamintų produktų bei jų gamybos būdų skatinimo vidaus ir trečiųjų šalių rinkose politiką, tuo pačiu vartotojo neskatinant produktus rinktis dėl konkrečios jų kilmės. Siekiant aiškumo reikėtų panaikinti 2005 m. liepos 1 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1071/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2826/2000 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus rinkoje taikymo taisykles (2), ir 2005 m. rugpjūčio 16 d. Reglamentą (EB) Nr. 1346/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2702/1999 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų skatinimo trečiosiose šalyse priemonių (3), ir juos pakeisti vienu reglamentu, tuo pačiu veiklos ypatybes, priklausančias nuo jų įgyvendinimo vietos, ir toliau paliekant skirtinguose skyriuose.

(3)

Siekiant užtikrinti patikimą administravimą, reikėtų nustatyti ir nuolat atnaujinti temų, produktų ir rinkų, kuriems skiriama informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimo veikla vidaus rinkoje, sąrašą, paskirti už šio reglamento taikymą atsakingas nacionalines valdžios institucijas ir nustatyti programų trukmę.

(4)

Siekiant informuoti ir apsaugoti vartotojus, reikėtų numatyti, kad visa pagal vidaus rinkai skirtas programas vartotojams ir kitiems subjektams teikiama informacija, susijusi su žemės ūkio produktų daromu poveikiu sveikatai, būtų moksliškai pagrįsta ir kad tokios informacijos šaltiniai būtų pripažinti.

(5)

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, reikia parengti gaires ir pagrindines kryptis, taikytinas organizuojant informavimo ir skatinimo kampanijas vidaus rinkoje, bei taisykles, taikytinas nurodant konkrečią produktų, kuriems skiriamos informavimo ir skatinimo kampanijos trečiosiose šalyse, kilmę.

(6)

Siekiant užtikrinti teisinį saugumą, reikėtų patikslinti, kad pasiūlytosios vidaus rinkai skirtos programos turi atitikti su atitinkamais produktais ir su jų prekyba susijusius Bendrijos teisės aktus bei minėtąsias gaires.

(7)

Siekiant suvienodinti įgyvendinančių institucijų ir programų, vykdomų trečiosiose šalyse, atranką reglamentuojančias taisykles, tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos priemonėms, kurias turi įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos tarptautinės organizacijos. Siekiant užtikrinti teisinį saugumą, reikėtų patikslinti, kad programų metu pateikiama informacija būtų suderinta su atitinkamų trečiųjų šalių įstatymais.

(8)

Siekiant užtikrinti kuo didesnę konkurenciją ir laisvą paslaugų judėjimą, reikėtų nustatyti programų teikimo ir jas vykdančių institucijų atrankos tvarką, atsižvelgiant į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (4), tuo atveju, jei pasiūlymą teikianti organizacija yra viešosios valdžios institucija.

(9)

Reglamente (EB) Nr. 3/2008 numatyta galimybė pasiūlymą teikiančioms organizacijoms pačioms įgyvendinti kai kurias programų dalis, vėlesniame procedūros etape atrinkti įgyvendinančias institucijas ir išlaikyti pastovų Bendrijos finansavimo lygį, neviršijantį 50 % faktinių kiekvieno programos etapo išlaidų, o Bendrijos mokyklinio amžiaus vaikams skirtų šviežių vaisių ir daržovių skatinimo priemonių atveju – neviršijant 60 %. Turėtų būti numatytos išsamios šių nuostatų taikymo taisyklės.

(10)

Siekiant užtikrinti Bendrijos taisyklių laikymąsi ir įgyvendintinų priemonių veiksmingumą, turėtų būti nustatyti kriterijai, kuriais remiantis valstybės narės atrinktų programas, ir kriterijai, pagal kuriuos Komisija tas atrinktas programas tikrintų. Patikrinusi programas Komisija turi priimti sprendimą dėl tvirtintinų programų ir nustatyti jų biudžetą.

(11)

Trečiosioms šalims skirtų programų atveju siekiant Bendrijos veiksmų veiksmingumo valstybės narės turi užtikrinti patvirtintų nacionalinių bei regioninių programų suderinamumą ir tarpusavio papildomumą, reikėtų nustatyti preferencinius programų atrankos kriterijus, siekiant didesnių tų programų poveikio.

(12)

Programų, kuriose dalyvauja kelios valstybės narės, atveju reikėtų numatyti priemones, užtikrinančias atitinkamų valstybių narių veiksmų derinimą priimant ir nagrinėjant programų pasiūlymus.

(13)

Siekiant užtikrinti patikimą finansinį valdymą, reikėtų nustatyti išsamias taisykles, reglamentuojančias finansinį valstybių narių ir pasiūlymus teikiančių organizacijų įnašą.

(14)

Kad būtų išvengta dvigubo finansavimo rizikos, pagal Reglamentą Nr. 3/2008 reikėtų neremti skatinimo ir informavimo priemonių vidaus rinkoje, remiamų pagal 2005 m. rugsėjo 20 d Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai (5).

(15)

Sutartyse, kurias suinteresuotos šalys ir kompetentingos nacionalinės institucijos turi sudaryti laiku ir remdamosi Komisijos valstybėms narėms pateikta standartine sutarties forma, reikėtų nustatyti įvairias įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančias priemones.

(16)

Siekiant užtikrinti tinkamą tokių sutarčių vykdymą, sutarties vykdytojai kompetentingai institucijai turėtų pateikti užstatą, kurio dydis atitinka 15 % Bendrijos ir atitinkamų valstybių narių įnašo. Tuo pačiu tikslu užstatą reikėtų pateikti kreipiantis dėl išankstinio mokėjimo už kiekvieną metinį etapą.

(17)

Turi būti nustatyti valstybių narių atliktini tikrinimai.

(18)

Reikėtų patikslinti, kad sutartyse numatytų priemonių įgyvendinimas yra laikomas pagrindiniu reikalavimu, kaip tai numatyta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85, nustatančio bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), 20 straipsnyje.

(19)

Atsižvelgiant į biudžeto administravimo reikalavimus, reikėtų nustatyti piniginę baudą už tarpinio mokėjimo paraiškų teikimo terminų nesilaikymą arba už valstybių narių mokėjimų vėlavimą.

(20)

Siekiant užtikrinti patikimą finansinį valdymą ir išvengti viso Bendrijos finansinio įnašo išnaudojimo vykdytiniems mokėjimams, nepaliekant jokio likučio, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią išankstiniai ir tarpiniai mokėjimai negalėtų viršyti 80 % Bendrijos ir valstybių narių įnašų. Tuo pačiu tikslu likučio išmokėjimo paraiškas nacionalinėms kompetentingoms institucijoms būtina pateikti per nustatytą terminą.

(21)

Reikėtų, kad valstybės narės patikrintų visą pagal programas parengtą informavimo ir skatinimo medžiagą. Turėtų būti nustatytos jos panaudojimo pasibaigus programoms sąlygos.

(22)

Atsižvelgiant į įgytą patirtį ir siekiant prižiūrėti, kad programos būtų tinkamai vykdomos, reikėtų patikslinti priežiūros, atliekamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 tuo tikslu sudarytos grupės, taisykles.

(23)

Valstybės narės turėtų kontroliuoti šiame reglamente nustatytų priemonių įgyvendinimą ir informuoti Komisiją apie šiame reglamente numatytų tikrinimo ir kontrolės priemonių įgyvendinimo rezultatus. Siekiant užtikrinti patikimą finansinį valdymą, reikėtų numatyti nuostatą dėl valstybių narių bendradarbiavimo tais atvejais, kai priemonės įgyvendinamos kitoje, nei yra įsikūrusi sutartį pasirašanti kompetentinga institucija, valstybėje narėje.

(24)

Siekiant veiksmingai apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, reikėtų priimti adekvačias kovos su rimtais sukčiavimo ir aplaidumo atvejais priemones. Tuo tikslu reikėtų numatyti lėšų išieškojimą ir sankcijas.

(25)

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad daugiamečių programų atveju pasibaigus kiekvienam metiniam etapui turi būti pateikta vidaus vertinimo ataskaita, net jei paraiškos išmokėjimui pateikta nebuvo.

(26)

Palūkanų, kurias turi sumokėti asmuo, nepagrįstai gavęs išmoką, dydis turi būti prilygintas iki termino pabaigos negrąžintų gautinų sumų palūkanų dydžiui, nustatytam 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (7), 86 straipsnyje.

(27)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir apibrėžtys

1.   Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 3/2008 taikymo taisyklės dėl minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų programų parengimo, atrankos, įgyvendinimo, finansavimo ir kontrolės.

2.   Programa – tai nuoseklus pakankamos apimties priemonių rinkinys, sudarantis sąlygas paskatinti geresnį informavimą apie atitinkamus produktus ir jų pardavimą.

2 straipsnis

Kompetentingų institucijų skyrimas

Valstybės narės paskiria kompetentingas valdžios institucijas, atsakingas už šio reglamento taikymą (toliau – kompetentingos nacionalinės institucijos).

Valstybės narės Komisijai praneša išsamius paskirtųjų valdžios institucijų pavadinimus ir adresus, taip pat ir apie bet kokį pasikeitimą šioje srityje.

Komisija šią informaciją tinkama forma paskelbia viešai.

3 straipsnis

Programų trukmė

Programos įgyvendinamos ne trumpiau kaip vienerius ir ne ilgiau kaip trejus metus nuo atitinkamos sutarties, numatytos 16 straipsnio 1 dalyje, įsigaliojimo datos.

4 straipsnis

Vidaus rinkai skirtų informavimo ir skatinimo priemonių savybės

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 3/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų, pagal programas vartotojams ir kitoms tikslinėms grupėms skiriamame produkto skatinimo arba informavimo apie jį pranešime (toliau – pranešimas) nurodomos esminės atitinkamo produkto savybės arba ypatybės.

2.   Nuoroda į produktų kilmę turi būti naudojama tik kaip pagrindinį kampanijos pranešimą papildanti informacija. Tačiau pagal Bendrijos taisykles pateikiant tipinio produkto pavadinimą arba ypatumą, reikalingą skatinimo arba informavimo kampanijai iliustruoti, produkto kilmę nurodyti leidžiama.

3.   Platintinuose pranešimuose bet kokia nuoroda į atitinkamų produktų vartojimo poveikį sveikatai turi būti pagrįsta visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis.

Pranešimai, kuriuose yra paminėtas toks poveikis, turi būti patvirtinti nacionalinės kompetentingos už visuomenės sveikatą atsakingos institucijos.

Programos pasiūlymą teikianti šakinė arba tarpšakinė organizacija, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnio 1 dalyje, atitinkamai valstybei narei ir Komisijai pateikia mokslinių tyrimų ir pripažintų mokslinių įstaigų nuomonių, kurių pagrindu parengti poveikį sveikatai nurodantys programos pranešimai, sąrašą.

5 straipsnis

Trečiosioms šalims skirtų informavimo ir skatinimo pranešimų ypatybės

1.   Pranešimai rengiami remiantis atitinkamo produkto savybėmis ar ypatybėmis.

Šie pranešimai turi būti suderinami su trečiųjų šalių, kuriems jie yra skirti, teisės aktais.

2.   Nuoroda į produktų kilmę gali tik papildyti pagrindinio kampanijos pranešimo informaciją. Tačiau pagal Bendrijos taisykles pateikiant tipinio produkto pavadinimą arba ypatumą, reikalingą skatinimo arba informavimo kampanijai iliustruoti, produkto kilmę nurodyti leidžiama.

6 straipsnis

Įgyvendintinos priemonės ir orientaciniai biudžetai

1.   Temų ir produktų, kuriems gali būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 3/2008 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos vidaus rinkoje įgyvendintinos priemonės, sąrašas pateikiamas šio reglamento I priedo A dalyje.

Jis atnaujinamas kas dvejus metus ne vėliau kaip iki kovo 31 d.

2.   Temų ir produktų, kuriems gali būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 3/2008 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos trečiosiose šalyse įgyvendintinos priemonės, sąrašas pateikiamas šio reglamento II priedo A dalyje. Trečiųjų šalių, kurių rinkos šios priemonės gali būti įgyvendinamos, sąrašas pateikiamas II priedo B dalyje.

Sąrašai atnaujinami kas dvejus metus ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d.

3.   Orientaciniai atskirų sektorių metiniai biudžetai pateikiami III priede.

II   SKYRIUS

REGLAMENTO (EB) Nr. 3/2008 6–8 STRAIPSNIUOSE NURODYTŲ PROGRAMŲ ATRANKA

7 straipsnis

Trečiosioms šalims skirtos ir bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis vykdomos programos

1.   Kai taikoma Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnio 2 dalis, tame straipsnyje minimos tarptautinės organizacijos Komisijai reikalaujant pristato kitais metais planuojamų vykdyti programų pasiūlymus.

Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnio 4 dalyje numatytos sąlygos, kuriomis vadovaujamasi skiriant bei išmokant Bendrijos įnašą, nustatomos pagal Bendrijos ir konkrečios tarptautinės organizacijos sudarytą susitarimą dėl paramos.

2   Jei priemones įgyvendina Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos tarptautinės organizacijos, taikoma Direktyva 2004/18/EB.

8 straipsnis

Programų pateikimas

1.   Kad būtų įgyvendintos programose numatytos priemonės, suinteresuotoji valstybė narė kiekvienais metais skelbia kvietimą teikti pasiūlymus.

Atitinkamus sektorius atstovaujančios Bendrijos šakinės arba tarpšakinės organizacijos (toliau – pasiūlymus teikiančios organizacijos) valstybei narei programas pateikia ne vėliau kaip lapkričio 30 d. (vidaus rinkos programų atveju) ir ne vėliau kaip kovo 31 d. (trečiosioms šalims skirtų programų atveju).

Programos pateikiamos laikantis Komisijos nustatytos formos, pateiktos Komisijos interneto puslapyje. Ši forma pridedama prie 1 dalyje nurodytų kvietimų pateikti pasiūlymus.

2.   Programos, pateiktos pagal 1 dalį, turi:

a)

atitikti Bendrijos teisės aktus dėl atitinkamų produktų ir jų prekybos;

b)

atitikti suinteresuotų valstybių narių tuo tikslu išplatintas specifikacijas, nustatančias pasiūlymų atmetimo, atrankos ir sutarčių sudarymo kriterijus;

c)

programos turi būti pakankamai išsamios, kad būtų galima įvertinti jų atitikimą galiojantiems įstatymams bei jų sąnaudų ir naudos santykį.

3.   Siekdama įgyvendinti šias programas, kiekviena pasiūlymą teikianti organizacija konkurso, organizuojamo pagal valstybės narės nustatytas ir patvirtintas priemones, būdu pasirenka vieną ar kelias vykdomąsias institucijas. Jei vykdomoji institucija buvo pasirinkta dar prieš pateikiant programą, jai dalyvauti programos rengime leidžiama.

9 straipsnis

Išankstinė valstybių narių atliekama programų atranka

1.   Valstybės narės sudaro laikinąjį programų, kurias jos atsirenka pagal 8 straipsnio 2 dalies, b punkte numatytoje specifikacijose esančius kriterijus, sąrašą.

2.   Tikrindamos trečiosioms šalims skirtas programas valstybės narės vadovaujasi šiais pagrindiniais kriterijais:

a)

siūlomų strategijų ir užsibrėžtų tikslų derėjimas;

b)

pasiūlytų priemonių kokybė;

c)

numatomas jų įgyvendinimo poveikis didinant atitinkamų produktų paklausą;

d)

pasiūlymą teikiančių organizacijų veiksmingumo ir reprezentatyvumo garantijos;

e)

siūlomos įgyvendinančios institucijos techniniai pajėgumai ir veiksmingumo garantijos.

3.   Vidaus rinkai skirtos programos, be kitų 8 straipsnyje ir šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų, turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 3/2008 5 straipsnio 1 dalyje nurodytas ir šio reglamento I priedo B dalyje pateiktas skatinimo vidaus rinkoje gaires.

4.   Jeigu planuojama kelioms valstybėms narėms skirta programa, atitinkamos valstybės narės susitaria dėl programos atrankos ir paskiria valstybę narę koordinatorę. Jos įsipareigoja finansuoti programas pagal 14 straipsnio 2 dalį ir suorganizuoti administracinį bendradarbiavimą, kad būtų palengvinta programų priežiūra, vykdymas ir kontrolė.

5.   Trečiosioms šalims skirtų programų atveju kiekviena valstybė narė pasirūpina, kad bet kurios jų taikomos nacionalinės ar regioninės priemonės derėtų su priemonėmis, iš dalies finansuojamomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 3/2008, ir kad pateikiamos programos papildytų nacionalines arba regionines kampanijas.

10 straipsnis

Prioritetai, atrenkant trečiosioms šalims skiriamas programas

1.   Jei Reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas programas pateikia daugiau nei viena valstybė narė, pirmenybė teikiama toms trečiosioms šalims skirtoms programoms, kurios taikomos produktų grupėms ir ypač pabrėžiančioms Bendrijos produktų kokybę, maistinę vertę ir maisto saugumo aspektus.

2.   Tuo atveju, kai programomis suinteresuota viena valstybė narė, arba jos taikomos tik vienam produktui, pirmenybė teikiama toms programoms, kurios pabrėžia ypatingą Bendrijos interesą, t. y. Europos žemės ūkio ir maisto produktų kokybei, maistinei vertei, saugumui bei tipiškumui.

11 straipsnis

Komisijos atliekama programų atranka

1.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų vasario 15 d. (vidaus rinkos programų atveju) ir ne vėliau kaip birželio 30 d. (trečiosioms šalims skirtų programų atveju) valstybės narės išsiunčia Komisijai 9 straipsnio 1 dalyje numatytą sąrašą, kuriame, prireikus, nurodytos jų pasirinktos, pagal 8 straipsnio 3 dalį atrinktos įgyvendinančios institucijos, bei programų kopiją.

Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, toks pranešimas pateikiamas bendru suinteresuotų valstybių narių susitarimu.

2.   Komisija atitinkamas valstybes nares informuoja, jei ji nustato, kad programos visiškai arba iš dalies neatitinka:

a)

Bendrijos teisės; arba

b)

su vidaus rinka susijusių gairių;

c)

9 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų (trečiosioms šalims skirtų programų atveju).

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija pateikiama per 60 kalendorinių dienų nuo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto sąrašo gavimo datos.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipą, valstybės narės pataisytas programas Komisijai pateikia per 30 kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos gavimo.

Patikrinusi pataisytas programas, Komisija ne vėliau kaip birželio 30 d. (vidaus rinkai skirtų programų atveju) ir ne vėliau kaip lapkričio 30 d. (trečiosioms šalims skirtų programų atveju) nusprendžia, kurias programas ji gali bendrai finansuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 16 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą.

4.   Pasiūlymą teikiančioji(-iosios) organizacija(-os) atsako už tinkamą pasirinktų programų įgyvendinimą ir administravimą.

12 straipsnis

Valstybių narių atliekamas vykdomųjų organizacijų patvirtinimas

1.   Valstybė narė patvirtina vykdomosios organizacijos, atrinktos pagal 8 straipsnio 3 dalyje numatytą tvarką, pasirinkimą ir, prieš pasirašydama 16 straipsnio 1 dalyje numatytą sutartį, apie tai informuoja Komisiją.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 3/2008 11 straipsnio 3 dalį, valstybė narė patikrina, ar vykdomoji organizacija turi reikiamų finansinių ir techninių išteklių, būtinų efektyviam įgyvendinimui. Apie tokį patikrinimą ji praneša Komisijai.

13 straipsnis

Kai kurios pasiūlymą teikiančios organizacijos vykdomos programos dalys

1.   Pasiūlymą teikianti organizacija gali įgyvendinti kai kurias Reglamento (EB) Nr. 3/2008 11 straipsnio 2 dalyje numatytos programos dalis, jei:

a)

pasiūlymą teikianti organizacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 3/2008 11 straipsnio 3 dalyje nurodytus reikalavimus;

b)

pasiūlymą teikianti organizacija turi ne mažesnę nei 5 metų tokios veiklos patirtį;

c)

išnaudota ne daugiau kaip 50 % bendrų programos sąnaudų, išskyrus ypatingus tinkamai motyvuotus atvejus ir gavus rašytinį Komisijos leidimą;

d)

pasiūlymą teikianti organizacija užtikrina, kad išlaidos vykdant planuojamą veiklą neviršys įprastinių rinkos tarifų.

Valstybė narė patikrina, ar šių sąlygų laikomasi.

2.   Jei pasiūlymą teikianti organizacija yra pagal viešąją teisę reglamentuojama įstaiga, kaip tai apibrėžta Direktyvos 2004/18/EEB 9 straipsnio antroje pastraipoje, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad sutartis sudarančios institucijos reikalautų vykdyti tą direktyvą.

III   SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMO TAISYKLĖS

14 straipsnis

Bendrieji finansavimo metodai

1.   Bendrijos finansinis įnašas mokamas atitinkamoms valstybėms narėms.

2.   Jeigu programą finansuoja kelios valstybės narės, kiekvienos jų mokėtina dalis papildo jų teritorijose įsisteigusių pasiūlymus teikiančių organizacijų finansinį įnašą. Tokiu atveju Bendrijos finansuojama suma neviršija Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnio 2 dalyje nurodytų ribų.

3.   Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnyje nustatytos finansavimo sumos nurodomos Komisijai pateikiamoje programoje.

15 straipsnis

Specialiosios vidaus rinkai taikomos taisyklės

1.   Jeigu taikomas Reglamento (EB) Nr. 3/2008 9 straipsnis, taikoma šio reglamento 11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyta tvarka bei 14–23 straipsniai.

Sutartis dėl Reglamento (EB) Nr. 3/2008 9 straipsnyje nurodytų programų sudaro atitinkamos valstybės narės ir atrinktos vykdomosios organizacijos.

2.   Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 remiamoms informavimo ir skatinimo priemonėms Bendrijos finansavimas pagal šį reglamentą neskiriamas.

16 straipsnis

Sutarčių sudarymas ir užstato pateikimas

1.   Kai Komisija priima 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą, valstybės narės kiekvieną siūlančiąją organizaciją informuoja apie tai, ar jų paraiškos buvo priimtos.

Gavusios 11 straipsnio 3 dalyje numatytą Komisijos sprendimą, per 90 kalendorinių dienų valstybės narės su atrinktomis pasiūlymus teikiančiomis organizacijomis sudaro sutartis. Pasibaigus šiam terminui, sutartis sudaryti leidžiama tik gavus Komisijos leidimą.

2.   Valstybės narės naudoja standartines Komisijos pateiktas sutarčių formas.

Reikalui esant, valstybės narės gali iš dalies pakeisti kai kurias standartinių sutarčių sąlygas, kad būtų atsižvelgta į nacionalines taisykles, jei tokie pakeitimai neprieštarauja Bendrijos teisės aktams.

3.   Kol pasiūlymą teikianti organizacija valstybei narei nepateikia įvykdymą užtikrinančio užstato, kaip tai numatyta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III antraštinėje dalyje, atitinkančio 15 % didžiausio metinio Bendrijos ir suinteresuotųjų valstybių narių finansinio įnašo, šalys sutarčių sudaryti negali.

Tačiau, jeigu sutartį vykdančioji organizacija yra viešosios teisės reglamentuojama institucija arba veikia prižiūrima tokios institucijos, kompetentinga nacionalinė institucija gali priimti raštišką priežiūros institucijos garantiją sumai, kuri lygi pirmojoje pastraipoje nustatytai sumai, jeigu minėta priežiūros institucija įsipareigoja užtikrinti, kad:

a)

prisiimti įsipareigojimai bus tinkamai įvykdyti;

b)

gautos sumos bus tinkamai panaudotos prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti.

Įvykdymą užtikrinančio užstato pateikimo įrodymas valstybei narei turi būti pateiktas per 1 dalyje nustatytą terminą.

4.   Pagrindinis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje nustatytas reikalavimas yra sutartyje nurodytų priemonių įgyvendinimas.

5.   Valstybė narė sutarties kopiją ir įrodymą, kad buvo pateiktas įvykdymą užtikrinantis užstatas, Komisijai išsiunčia nedelsdama.

Valstybė narė taip pat išsiunčia pasiūlymą teikiančios organizacijos ir įgyvendinančios institucijos sudarytos sutarties kopiją. Pastarojoje sutartyje numatoma nuostata, įpareigojanti įgyvendinančią instituciją sudaryti sąlygas atlikti 25 straipsnyje numatytus patikrinimus.

17 straipsnis

Išankstinių mokėjimų sistema

1.   Per 30 kalendorinių dienų nuo 16 straipsnio 1 dalyje numatytos sutarties pasirašymo, o daugiamečių programų atveju – per 30 dienų nuo kiekvieno 12 mėnesių laikotarpio pradžios, sutartį vykdančioji organizacija gali atitinkamai valstybei narei pateikti išankstinio mokėjimo paraišką kartu su 3 dalyje nurodytą užstatu. Šiam laikotarpiui pasibaigus išankstinio mokėjimo prašyti nebegalima.

Kiekvienas išankstinis mokėjimas sudaro ne daugiau kaip 30 % metinio Bendrijos ir suinteresuotos valstybės narių įnašų, numatytų atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

2.   Valstybė narė išankstinį mokėjimą atlieka per 30 kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo paraiškos pateikimo. Išskyrus force majeure atvejus, jei pirmiau minėti mokėjimai išmokami pavėluotai, valstybei narei Komisijos mokama mėnesinio avanso suma sumažinama Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 (8) 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.   Išankstinis mokėjimas atliekamas tik tuo atveju, jei sutartį vykdančioji organizacija Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 III dalyje nurodytomis sąlygomis valstybei narei pateikia užstatą, sudarantį 110 % išankstinio mokėjimo sumos. Valstybė narė kiekvienos išankstinio mokėjimo paraiškos kopiją ir įrodymą, kad pateiktas atitinkamas užstatas, Komisijai išsiunčia nedelsdama.

Tačiau, jeigu sutartį vykdančioji organizacija pagal viešąją teisę reglamentuojama institucija arba veikia tokios institucijos prižiūrima, kompetentinga institucija gali priimti iš priežiūros institucijos raštą, garantuojantį sumą, lygią pirmojoje pastraipoje nustatytam procentiniam dydžiui, bet tokiu atveju priežiūros institucija įsipareigoja sumokėti jos garantijoje nurodytą sumą, jeigu nenustatoma teisė į sumokėtą išankstinę išmoką.

18 straipsnis

Tarpiniai mokėjimai

1.   Pasiūlymus teikiančios organizacijos Bendrijos ir valstybių narių tarpinių mokėjimų paraiškas valstybėms narėms pateikia iki po kiekvieno trijų mėnesių laikotarpio, apskaičiuoto nuo sutarties, nurodytos 16 straipsnio 1 dalyje, pasirašymo datos, einančio kalendorinio mėnesio pabaigos.

Minėtose paraiškose nurodomi per atitinkamą ketvirtį atlikti mokėjimai, pridedama finansinės ataskaitos santrauka, atitinkamų sąskaitų kopijos ir patvirtinamieji dokumentai bei tarpinė atitinkamo ketvirčio sutarties vykdymo ataskaita (toliau – ketvirčio ataskaita). Jei per atitinkamą ketvirtį mokėjimų atlikta nebuvo arba jei nebuvo vykdoma veikla, šie dokumentai per 1 pastraipoje nurodytą terminą perduodami kompetentingai nacionalinei institucijai.

Jeigu paraiška dėl tarpinio mokėjimo ir 2 pastraipoje nurodyti dokumentai pateikiami pavėluotai, už kiekvieną visą pavėluotą mėnesį mokėtinas mokėjimas sumažinamas 3 % (išskyrus force majeure atvejus).

2.   Tarpiniai mokėjimai neišmokami, kol valstybė narė nepatikrina 1 dalies 2 pastraipoje nurodytų dokumentų.

3.   Bendra tarpinių ir 17 straipsnyje nurodytų išankstinių mokėjimų suma negali sudaryti daugiau kaip 80 % viso metinio finansinio Bendrijos ir atitinkamų valstybių narių įnašų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnio 2 ir 3 dalyse. Pasiekus šią ribą, paraiškos dėl tarpinių mokėjimų nebegali būti teikiamos.

19 straipsnis

Likučio mokėjimas

1.   Paraiškas dėl likučio išmokėjimo pasiūlymus teikianti organizacija valstybei narei pateikia per keturis mėnesius nuo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytoje sutartyje numatytų metinių priemonių įvykdymo.

Kad paraiška būtų laikoma priimtina, kartu reikia pateikti ataskaitą (toliau – metinė ataskaita), kurioje nurodoma:

a)

atlikto darbo santrauka ir ataskaitos pateikimo metu esamų rezultatų įvertinimas;

b)

finansinės ataskaitos santrauka apie visas numatytas ir patirtas išlaidas.

Kartu su metine ataskaita pateikiamos atitinkamų su atliktais mokėjimais susijusių sąskaitų kopijos ir patvirtinamieji dokumentai.

Išskyrus force majeure atvejus, jeigu paraiška dėl likučio išmokėjimo pateikiama pavėluotai, už kiekvieną pavėluotą mėnesį mokėtinas likutis sumažinamas 3 %.

2.   Likutis neišmokamas, kol valstybė narė nepatikrina 1 dalies 3 pastraipoje nurodytų sąskaitų ir dokumentų.

Neįvykdžius pagrindinio reikalavimo, nurodyto 16 straipsnio 4 dalyje, mokėtinas likutis proporcingai sumažinamas.

20 straipsnis

Valstybės narės mokėjimai

18 ir 19 straipsniuose nurodytus mokėjimus valstybės narės atlieka per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo paraiškos gavimo.

Tačiau minėtas laikotarpis bet kuriuo metu per 60 dienų nuo pirmojo mokėjimo paraiškos užregistravimo gali būti sustabdytas, informuojant atitinkamą sutarties vykdytoją apie tai, kad jo paraiška nepriimtina dėl to, kad mokėjimas nepagrįstas, arba dėl to, kad nepateikti patvirtinamieji dokumentai, arba dėl to, kad, valstybės narės nuomone, reikia pateikti papildomos informacijos arba atlikti patikrinimus. Mokėjimo laikotarpis vėl pradedamas skaičiuoti nuo reikalaujamos informacijos, kurią būtina išsiųsti per 30 kalendorinių dienų, gavimo datos arba nuo valstybės narės atliktų tikrinimų, kuriuos būtina atlikti per 30 kalendorinių dienų po tokio informavimo, datos.

Išskyrus force majeure atvejus, jeigu pirmiau minėti mokėjimai vėluoja, mėnesinio avanso suma, kurią Komisija išmoka valstybei narei, sumažinama Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnyje nustatyta tvarka.

21 straipsnis

Užstatai

1.   17 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas, jei atitinkama valstybė narė nustato galutinę teisę į pateikto užstato grąžinimą.

2.   16 straipsnio 3 dalyje nurodyto užstato galiojimas turi baigtis sumokėjus likutį, užstatas turi būti sugrąžintas kompetentingai nacionalinei institucijai išsiuntus įsipareigojimų įvykdymo raštą.

Įvykdymą užtikrinantis užstatas grąžinamas laikantis šio reglamento 20 straipsnyje likučio išmokėjimui nustatyto termino ir sąlygų.

3.   Pateiktų užstatų ir paskirtų baudų sumos išskaičiuojamos iš Bendrijos lėšomis dengiamų išlaidų dalies, kuri deklaruojama Europos žemės ūkio garantijų fondo EŽŪGF Garantijų skyriui.

22 straipsnis

Komisijai teiktini dokumentai

1.   Pasibaigus kiekvienam metiniam etapui turi būti pateikta metinė ataskaita, net jei paraiškų likučio išmokėjimui pateikta nebuvo.

2.   Per 30 kalendorinių dienų nuo 19 straipsnio 2 dalyje nurodyto likučio išmokėjimo valstybė narė Komisijai išsiunčia 19 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a ir b punktuose nurodytas santraukas.

3.   Pagal 18 straipsnį valstybė narė Komisijai du kartus per metus perduoda tarpiniams mokėjimams atlikti būtinas ketvirtines ataskaitas.

Pirmoji ir antroji ketvirtinės ataskaitos išsiunčiamos per 60 kalendorinių dienų, kai valstybė narė gauna antrąją ketvirtinę ataskaitą; trečioji ir ketvirtoji ketvirtinės ataskaitos pridedamos prie šio straipsnio 2 dalyje nurodytų santraukų.

Ketvirtoji ketvirtinė ataskaita gali būti įtraukta į praėjusių metų ataskaitą.

4.   Išmokėjus likutį valstybė narė per 30 kalendorinių dienų Komisijai išsiunčia Komisijos nustatyto ir valstybėms narėms pateiktos formos finansinę sutarties išlaidų ataskaitą. Kartu su šia ataskaita pateikiama motyvuota valstybės narės nuomonė apie darbų, kuriuos buvo numatyta atlikti pasibaigusio etapo metu, atlikimą.

Atsižvelgiant į patikrinimus, atliktus laikantis 18 straipsnio 2 dalies ir 19 straipsnio 2 dalies, minėtoje ataskaitoje patvirtinama, kad visos išlaidos laikytinos finansavimo reikalavimus pagal sutarties sąlygas atitinkančiomis išlaidomis.

IV   SKYRIUS

PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMAI

23 straipsnis

Medžiagos panaudojimas

1.   Valstybės narės patikrina, ar pagal šį reglamentą finansuojamų programų metu parengta informavimo ir skatinimo medžiaga atitinka Bendrijos įstatymus.

Jos patvirtintą medžiagą perduoda Komisijai.

2.   Pagal 1 dalyje nurodytą programą finansuota ir pagaminta medžiaga, įskaitant grafinę, vaizdinę, garsinę-vaizdinę kūrybą, taip pat interneto svetaines, vėliau gali būti panaudota gavus išankstinį rašytinį Komisijos, atitinkamų pasiūlymus teikiančių organizacijų ir valstybių narių, prisidėjusių prie programos finansavimo, sutikimą ir atsižvelgiant į sutartį sudariusių organizacijų teises, kurias joms suteikia sutartį reguliuojanti nacionalinė teisė.

24 straipsnis

Programų priežiūra

1.   Reglamento (EB) Nr. 3/2008 12 straipsnio 1 dalyje numatyta priežiūros grupė reguliariai renkasi ir prižiūri, kaip įgyvendinamos pagal šį reglamentą finansuojamos programos.

Tuo tikslu priežiūros grupei pranešamos numatomų kiekvienos programos darbų datos, pagal šio reglamento 18, 19 ir 25 straipsnius atliktų tikrinimų rezultatai bei pateikiamos ketvirtinės ir metinės ataskaitos.

Grupei vadovauja atitinkamos valstybės narės atstovas. Jei programoje dalyvauja kelios valstybės narės, grupei vadovauja atitinkamų valstybių narių paskirtas atstovas.

2.   Komisijos tarnautojai ir darbuotojai gali atvykti į pagal šį reglamentą finansuojamus programų renginius.

25 straipsnis

Valstybių narių atliekami tikrinimai

1.   Atitinkama valstybė narė nustato tinkamiausias priemones pagal šį reglamentą finansuojamų programų ir veiklos kontrolei užtikrinti ir apie tai praneša Komisijai. Tikrinimai atliekami kiekvienais metais.

Tikrinama ne mažiau kaip 20 % praėjusiais metais užbaigtų programų, bet ne mažiau kaip dvi programos; privaloma patikrinti ne mažesnę kaip 20 % bendro praėjusiais metais užbaigtų programų biudžeto sudarančią dalį. Programos atrenkamos remiantis rizikos analize.

Valstybė narė Komisijai pateikia kiekvienos patikrintos programos tikrinimo rezultatų bei nustatytų trūkumų ataskaitą. Ši ataskaita perduodama iš karto ją parengus.

2.   Valstybė narė, pirmiausia atlikdama techninius ir apskaitos patikrinimus sutartį vykdančiosios organizacijos ir įgyvendinančios institucijos patalpose, imasi būtinų priemonių patikrinti ir patvirtinti, kad:

a)

pateikta informacija ir patvirtinamieji dokumentai yra tikslūs;

b)

įvykdytos visos 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sutarties prievolės.

Nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 1848/2006 (9) nuostatų, valstybės narės kuo skubiau informuoja Komisiją apie visus atliekant patikrinimus nustatytus pažeidimus.

3.   Jeigu programose dalyvauja kelios valstybės narės, atitinkamos valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad suderintų patikrinimų koordinavimą, ir apie tai informuoja Komisiją.

4.   Komisija gali bet kuriuo metu dalyvauti 1, 2 ir 3 dalyse numatytuose patikrinimuose. Tuo tikslu kompetentingos nacionalinės institucijos, iki tikrinimų likus ne mažiau kaip 30 dienų, Komisijai pateikia preliminarų valstybės narės numatomų tikrinimų planą.

Komisija taip pat gali atlikti bet kokius papildomus, jos nuomone, būtinus patikrinimus.

26 straipsnis

Neteisėtai išmokėtų lėšų išieškojimas

1.   Jeigu lėšos išmokamos nepagrįstai, tų lėšų gavėjas privalo jas grąžinti ir sumokėti palūkanas už laikotarpį nuo išmokėjimo iki grąžinimo.

Taikytina palūkanų norma nustatoma remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 86 straipsnio 2 dalies b punktu.

2.   Išieškotos sumos ir atitinkamos palūkanos mokamos valstybių narių mokėjimo agentūroms arba departamentams, kurie jas išskaito iš EŽŪGF finansuojamų išlaidų proporcingai Bendrijos finansiniam įnašui.

27 straipsnis

Sankcijos

1.   Sunkiais sukčiavimo arba aplaidumo atvejais pasiūlymą teikiančioji organizacija atlygina skirtumą tarp išmokėtos ir faktiškai priklausančios sumos.

2.   Nepažeidžiant Tarybos reglamento (EB) Nr. 2988/95 (10) 6 straipsnio, šiame reglamente numatytas pagalbos sumažinimas taikomas nepažeidžiant papildomų nacionalinių sankcijų, kurios gali būti taikomos pagal kitas Bendrijos arba nacionalinės teisės aktų nuostatas.

V   SKYRIUS

PANAIKINIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2005 ir Reglamentas (EB) Nr. 1346/2005 panaikinami.

Vis dėlto, minėtų reglamento nuostatos galioja informavimo ir skatinimo programoms, dėl kurių finansavimo Komisija sprendimą yra priėmusi prieš šiam reglamentui įsigaliojant.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal IV priede pateiktas koreliacijos lenteles.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 3, 2008 1 5, p. 1.

(2)  OL L 179, 2005 7 11, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1022/2006 (OL L 184, 2006 7 6, p. 3).

(3)  OL L 212, 2005 8 17, p. 16.

(4)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 213/2008 (OL L 74, 2008 3 15, p. 1).

(5)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 146/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 1).

(6)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(7)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(8)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(9)  OL L 355, 2006 12 15, p. 56.

(10)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


I PRIEDAS

VIDAUS RINKA

A.   TEMŲ IR PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Švieži vaisiai ir daržovės,

perdirbti vaisiai ir daržovės,

pluoštiniai linai,

gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai,

alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės,

augaliniai aliejai,

pieno ir pieno produktai,

pagal Bendrijos arba nacionalinę kokybės užtikrinimo programą pagaminta šviežia, atvėsinta arba užšaldyta mėsa,

maistui skirtų kiaušinių ženklinimas,

medus ir bitininkystės produktai,

rūšiniai vynai pkr (pagaminti konkrečiame regione), stalo vynai su geografine nuoroda,

grafinis atokiausių regionų simbolis kaip nustatyta žemės ūkio teisės aktuose,

saugoma(-os) kilmės vietos nuoroda(-os) (SKVN), saugoma(-os) geografinė(-ės) nuoroda(-os) (SGN) arba garantuotas(-i) tradicinis(-iai) gaminys(-iai) (GTG) pagal Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 509/2006 (1) arba (EEB) Nr. 510/2006 (2) ir pagal šias sistemas registruoti produktai,

ekologinė žemdirbystė pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 (3) ir pagal šį reglamentą registruoti produktai.

paukštiena.

B.   GAIRĖS

Šios gairės yra skirtos padėti pasirinkti informaciją, tikslines grupes ir informavimo priemones, kurie skirtingų produkto kategorijų informavimo arba skatinimo programose turėtų būti pagrindiniai.

Nenukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 3/2008 8 straipsnio 1 dalyje išdėstytų prioritetų, pasiūlymai dėl programų turėtų būti rengiami laikantis tokių principų:

jei programą siūlo dvi ar daugiau valstybių narių, jos turėtų būti suderinusios strategijas, veiksmus ir informaciją,

pageidautina, kad programos būtų daugiametės ir pakankamai plačiai taikomos, kad tikslinėms rinkoms būtų padarytas ženklus poveikis. Prireikus, jas galima vykdyti daugiau nei vienos valstybės narės rinkose,

programomis turėtų būti pateikiama objektyvi informacija apie esmines produktų ypatybes ir (arba) maistinę vertę – sudedamąją subalansuotos mitybos dalį – produktų gamybos būdus arba nekenksmingumą aplinkai,

programose turėtų būti pagrindinė informacija, kuri būtų svarbi kelių valstybių narių vartotojams, specialistams ir (arba) šakinėms organizacijoms.

ŠVIEŽI VAISIAI IR DARŽOVĖS

1.   Padėties apžvalga

Nors vaisių ir daržovių Bendrijoje užauginama daugiau, jų vartojimas apskritai nekinta.

Pastebima, kad vaisiai ir daržovės vartotojus, ypač jaunimą, o ypač mokyklinio amžiaus vaikus ir paauglius, domina mažai. Toks požiūris neatitinka subalansuotos mitybos reikalavimų.

2.   Tikslai

Siekiama, kad būtų išryškintos tokios produktų savybės kaip šviežumas ir natūralumas, kad būtų skatinama daržoves ir vaisius vartoti reguliariai ir kad juos vartojančių asmenų amžiaus vidurkis taptų mažesnis. Pastarąjį tikslą įmanoma pasiekti skatinant jaunimą, o ypač mokyklinio amžiaus vaikus ir paauglius, tuos produktus vartoti.

3.   Tikslinės grupės

Namų ūkiai,

mokyklinio amžiaus vaikai,

viešasis maitinimas,

gydytojai ir mitybos specialistai.

4.   Pagrindinė informacija

Skatinti „5 per dieną“ principą (rekomendacija per dieną suvalgyti bent penkias vaisių arba daržovių porcijas). Propaguojant vaisus ir daržoves šį principą labiausiai reikėtų taikyti tikslinei mokyklinio amžiaus vaikų ir paauglių grupei,

produktų natūralumas ir šviežumas,

kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, gamybos būdai, aplinkos apsauga, ryšys su produkto kilme),

vartojimo malonumas,

sveika mityba,

šviežių produktų įvairovė ir jų tiekimo sezoniškumas, informacija apie jų skonį ir vartojimo būdus,

atsekamumas,

paprasta vartoti: daugelio rūšių vaisių ir daržovių nereikia termiškai apdoroti.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (produktų pristatymas internete pasitelkiant tiesioginio ryšio pagrindu veikiančius vaikams skirtus žaidimus),

informacinė telefono linija,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo ir reklamos sektoriais (pvz., specializuota spauda, leidiniais moterims, žurnalais ir laikraščiais jaunimui ir pan.),

bendradarbiavimas su gydytojais ir mitybos specialistais,

mokomosios priemonės, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir paaugliams, pasitelkiant mokytojus ir mokyklų valgyklų vadovus,

vartotojų informavimo priemonės prekybos vietose,

kitos priemonės (informacinės skrajutės ir brošiūros, kuriuose pateikiama informacija apie produktus ir patiekalų receptai, vaikų žaidimai ir kt.),

informacinės vaizdo priemonės (kinas, specialūs TV kanalai),

radijo laidų intarpai,

dalyvavimas specializuotose mugėse.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai.

PERDIRBTI VAISIAI IR DARŽOVĖS

1.   Padėties apžvalga

Sektorius patiria vis didesnę trečiųjų šalių konkurenciją.

Kadangi paklausa palaipsniui didėja, ypač dėl šių produktų vartojimo patogumo, svarbu, jog Bendrijos pramonė tuo pasinaudotų. Dėl to informavimo ir skatinimo priemonių rėmimas yra pagrįstas.

2.   Tikslai

Pasiekti, kad šių produktų įvaizdis taptų labiau šiuolaikiškas ir patrauklesnis jaunimui bei teikti vartojimą skatinančią informaciją.

3.   Tikslinės grupės

Namų ūkiai,

viešojo maitinimo įstaigos ir mokyklų valgyklos,

gydytojai ir mitybos specialistai.

4.   Pagrindinė informacija

Kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, paruošimo vartoti būdai),

paprastas vartojimas,

vartojimo malonumas,

pasiūlos įvairovė ir galimybė vartoti ištisus metus,

sveika mityba,

atsekamumas.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainės),

informacinė telefono linija,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo ir reklamos sektoriais (specializuota spauda, leidiniais moterims ir leidiniai apie kulinariją ir pan.),

demonstravimas prekybos vietose,

bendradarbiavimas su gydytojais ir mitybos specialistais,

kitos priemonės (informacinės skrajutės ir brošiūros apie produktus ir receptus),

informacinės vaizdo priemonės,

dalyvavimas specializuotose mugėse.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai.

PLUOŠTINIAI LINAI

1.   Padėties apžvalga

Liberalizavus tarptautinę prekybos tekstilės gaminiais ir drabužiais rinką, Bendrijos linų sektoriui tenka smarkiai konkuruoti su ne Bendrijoje užaugintų linų, parduodamų už patrauklią kainą, pasiūla. Taip pat tenka konkuruoti ir su kitais įvežamais pluoštais. Be to, tekstilės gaminių vartojimas nedidėja.

2.   Tikslai

Sukurti Europos pluoštinių linų įvaizdį ir gerą vardą ir išryškinti ypatingas jų savybes,

padidinti šio produkto naudojimo apimtis,

informuoti vartotojus apie naujų į rinką pateiktų produktų savybes.

3.   Tikslinės grupės

Pagrindinės šio verslo šakos (stilistai, dizaineriai, gatavų drabužių siuvimo įmonės, leidyklos),

prekybininkai,

tekstilės, madų ir interjero dizaino mokymo įstaigos (dėstytojai ir studentai),

visuomenės nuomonės formuotojai,

vartotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Kokybė, kurios pagrindas yra žaliavos augimo sąlygos, rūšių įvairovė ir įvairių gamybos etapų specialistų profesionalumas,

iš Bendrijoje išaugintų linų galima gaminti platų gaminių asortimentą (drabužiai, dekoravimo elementai, buityje naudojami lininiai audiniai), ir suteikia galimybę pasireikšti kūrybiškumui ir naujovių kūrimui.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainės),

specializuotos parodos ir mugės,

informacijos priemonės susijusioms verslo šakoms (stilistai, dizaineriai, gatavų drabužių siuvimo įmonės, leidyklos),

informavimas prekybos vietose,

bendradarbiavimas su specializuota spauda,

informacinės – didaktinės priemonės, skirtos mados, tekstilės inžinierių mokykloms ir t. t.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai.

GYVI AUGALAI IR DEKORATYVINĖS SODININKYSTĖS PRODUKTAI

1.   Bendroji padėties apžvalga

Tiekimo požiūriu Bendrijos produkcijai tenka vis labiau konkuruoti vidaus rinkoje ir su trečiųjų šalių produkcija.

Iš skatinimo kampanijos, vykdytos 1997–2000 metais, vertinimo tyrimų paaiškėja, kad siekiant palengvinti Bendrijos produkcijos pardavimą Bendrijoje visa grandinė nuo gamintojo iki pardavėjo turi būti geriau organizuota ir racionalizuota, ir vartotojai turėtų būti išsamiau informuojami apie esmines Bendrijos produktų ypatybes ir jų įvairovę.

2.   Tikslai

Padidinti Bendrijos kilmės gėlių ir augalų pardavimo apimtis,

skatinti ekologiškus metodus ir geriau informuoti apie aplinką tausojančius gamybos metodus,

stiprinti atskirų valstybių narių specialistų partnerystę, kuri suteikia galimybę dalytis aktualiausiomis srities naujovėmis ir išsamiau informuoti visus gamybos grandinės dalyvius.

3.   Tikslinės grupės

Augintojai, medelynai, prekybininkai ir kiti šio sektoriaus atstovai,

studentai ir moksleiviai,

visuomenės nuomonės formuotojai: žurnalistai, dėstytojai,

vartotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Informacija apie Bendrijos produktų kokybę ir įvairovę,

aplinką tausojantys gamybos būdai,

metodai, kuriais remiantis gaunami ilgiau išsilaikantys produktai,

optimali augalų ir gėlių rūšių įvairovė,

augalų ir gėlių vaidmuo gerovei ir gyvenimo kokybei.

5.   Pagrindinės priemonės

Bendradarbiavimas su žiniasklaida,

parodos ir mugės: kelių valstybių narių produkciją pristatantys stendai,

kursai srities specialistams, vartotojams ir studentams,

keitimasis žiniomis apie produktų išlaikymo trukmės prailginimą,

vartotojų informavimo priemonės per spaudą, taip pat kitais būdais, pavyzdžiui, katalogų leidyba, sodininkų kalendoriai, kampanijų „mėnesio augalas“ organizavimas,

platesnis elektroninių priemonių naudojimas (internetas, kompaktiniai diskai ir pan.).

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

ALYVUOGIŲ ALIEJAUS IR VALGOMOSIOS ALYVUOGĖS

1.   Bendroji padėties apžvalga

Alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių pasiūla didėja, tačiau pardavimo vietos vidaus ir tarptautinėse rinkose turi atlikti svarbų vaidmenį, siekiant užtikrinti Bendrijos rinkos pusiausvyrą. Šių produktų paklausa tradicinių vartotojų rinkose ir rinkose, kur minėti produktai yra ganėtinai nauji, gerokai skiriasi.

Valstybėse narėse (Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje ir Portugalijoje), kurios yra „tradicinės vartotojos“, minėti produktai apskritai gerai pažįstami, ir jų suvartojama daug. Šios rinkos yra prisotintos, ir jose negalima tikėtis kokio nors bendro paklausos didėjimo, tačiau atsižvelgiant į tose rinkose suvartojamą alyvuogių aliejaus dalį, jos sektoriui išlieka labai svarbios.

Valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“, vienam gyventojui tenkantis suvartojimo kiekis padidėjo, tačiau tebėra santykinai mažas (kalbant apie Bendrijos sudėtį iki 2004 m. balandžio 30 d.) arba visai mažas (daugumoje valstybių narių, įstojusių į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d.). Daugelis vartotojų net nežino apie teigiamas alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių savybes ir įvairius galimus jų vartojimo būdus. Todėl šios rinkos paklausos augimo potencialas didelis.

2.   Tikslai

Prioritetinis tikslas: didinti vartojimą valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“, vis daugiau skverbiantis į jų rinkas ir skatinti vartojimą įvairinant šių produktų vartojimo būdus bei teikiant reikalingą informaciją,

įtvirtinti ir padidinti suvartojimą tradiciškai šiuos produktus vartojančiose valstybėse narėse, geriau informuojant vartotojus apie mažiau žinomus aspektus ir pritraukiant jaunimą reguliariai vartoti šiuos produktus.

3.   Tikslinės grupės

Už pirkinius atsakingi šeimos nariai: „tradicinėse vartotojose“ valstybėse narėse daugiausia 20–40 metų amžiaus vartotojai,

visuomenės nuomonės formuotojai (gastronomai, virėjai, restoranų savininkai, žurnalistai) bendra ir specializuota spauda (gastronomijos, moterų, įvairių stilių),

medikams ir viduriniajam medicinos personalui skirta spauda,

prekių platintojai (valstybėse narėse „naujosiose vartotojose“).

4.   Pagrindinė informacija

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus gastronominės ir organoleptinės ypatybės (aromatas, spalva, skonis) subtiliai skiriasi atsižvelgiant į rūšį, vietovę, derliaus metus, saugomos kilmės vietos nuorodą (SKVN) ir saugomos geografinės nuorodą (SGN) ir t. t. Dėl šios įvairovės platus skonio spektras sudaro sąlygas plačiai panaudoti šiuos produktus kulinarijoje,

egzistuoja skirtingos alyvuogių aliejaus kategorijos,

alyvuogių aliejus dėl savo maistinių savybių yra svarbi sveikos mitybos dalis: šis aliejus tenkina kulinarinius poreikius ir atitinka sveikos mitybos reikalavimus,

informacija apie alyvuogių aliejaus kokybės kontrolės taisykles, sertifikavimą ir ženklinimą,

informacija apie visus alyvuogių aliejus ir (arba) valgomąsias alyvuoges, kurių saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)/saugomos geografinės nuorodos (SGN) yra įregistruotos Bendrijoje,

valgomosios alyvuogės yra natūralus ir sveikas produktas, tinkantis ir nesudėtingam vartojimui, ir įmantriems patiekalams gaminti,

skirtingų valgomųjų alyvuogių rūšių ypatybės,

labiausiai valstybėse narėse „naujosiose vartotojose“,

alyvuogių aliejus, ypač aukščiausios rūšies pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus, yra natūralus iš tradicijų ir senosios praktinės patirties atsiradęs produktas, kuris tinka įvairiais skoniais pasižyminčiai šiuolaikinei virtuvei; jis tinka ir Viduržemio jūros regiono virtuvei, ir bet kuriai kitai šiuolaikinei virtuvei,

vartojimo patarimai,

labiausiai valstybėse narėse „tradicinėse vartotojose“,

privalumai perkant į butelius išpilstytą alyvuogių aliejų (ženklinimas etiketėmis su vartotojams naudinga informacija),

senas tradicijas ir svarbią kultūrinę reikšmę turinčio produkto įvaizdžio modernizavimas,

Nepažeidžiant 4 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistines alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių savybes turi būti pagrįsta visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB (4) reikalavimus.

5.   Pagrindinės priemonės

Internetas ir kitos elektroninės priemonės (kompaktiniai ir DVD diskai ir pan.),

propagavimas prekybos vietose (degustacija, receptai, informacijos sklaida),

bendradarbiavimas su žiniasklaida ir viešųjų ryšių atstovais (renginiai, dalyvavimas specializuotose mugėse ir t. t.),

reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) spaudoje (bendro pobūdžio, taip pat moterims, kulinarijai ir gyvenimo stiliui skirtoje spaudoje),

kartu su medikais ir viduriniuoju medicinos personalu organizuojama veikla (viešieji ryšiai medicinos sektoriuje),

informacinės garso ir vaizdo priemonės (TV ir radijas),

dalyvavimas specializuotose mugėse.

6.   Programų trukmė ir taikymo sritis

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

Pirmenybė teikiama programoms, įgyvendintinoms bent 2 valstybėse narėse, kurios yra „naujosios vartotojos“.

AUGALINIAI ALIEJAI

Šiame sektoriuje pirmenybė teikiama programoms, kuriomis pristatomas rapsų aliejus ir programoms, kuriomis pristatomos įvairių augalinių aliejų savybes.

A.    RAPSŲ ALIEJUS

1.   Bendroji padėties apžvalga

Po bendros žemės ūkio politikos reformos rapsų sėkloms auginti nebuvo skirta jokia speciali parama, ir dėl to jų auginimas nuo šiol turi būti orientuotas į rinką. Paskatinus rapsų aliejaus vartojimą, suteikiamos didesnės gamybos galimybės ir atsiranda alternatyva javų, kuriems būdinga struktūrinė perprodukcija, auginimui, ir padedama atkurti pasėlių rinkos pusiausvyrą ir didinti įvairių augalinių aliejų vartojimą Bendrijoje. Bendrija šiuo metu yra didžiausia rapsų aliejaus eksportuoja.

Per pastaruosius dešimtmečius buvo išvestos vertingų maistinių savybių rapsų rūšys. Dėl to pagerėjo kokybė. Sukurta naujų produktų, pvz., šalto spaudimo ypatingo riešutų skonio rapsų aliejai.

Maistinė rapsų aliejaus vertė buvo tirta visame pasaulyje ir šio tyrimo rezultatai patvirtino šio produkto gydomosios dietos ir fiziologines savybes. Apie šiuos naujausius mokslinių tyrimų rezultatus reikėtų informuoti medikus, mitybos specialistus bei vartotojus.

2.   Tikslai

Skleisti informaciją apie rapsų aliejaus savybes ir naujausius jų pokyčius,

didinti vartojimą ir šiuo tikslu vartotojus, medikus ir vidurinįjį medicinos personalą informuoti apie rapsų aliejaus vartojimą ir maistinę vertę.

3.   Tikslinės grupės

Namų ūkiai, ypač už pirkinius atsakingi šeimos nariai,

visuomenės nuomonės formuotojai (žurnalistai, virėjai, medicinos ir mitybos specialistai),

prekių platintojai,

medikams ir viduriniajam medicinos personalui skirta spauda,

žemės ūkio produktų maisto pramonė.

4.   Pagrindinė informacija

Dėl maistinių savo savybių rapsų aliejaus yra svarbi sudedamoji sveikos mitybos dalis,

rapsų aliejuje yra sveikatai naudingų sočiųjų rūgščių,

vartojimo patarimai,

informacija apie produkto tobulinimą ir jo rūšis,

Nepažeidžiant 4 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistines rapsų aliejaus savybes turi būti pagrįsta visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB reikalavimus.

5.   Pagrindinės priemonės

Reklama prekybos vietose (degustacijos, receptai, informacijos sklaida),

reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) spaudoje (bendro pobūdžio, taip pat moterims, kulinarijai ir gyvenimo stiliui skirtoje spaudoje),

viešųjų ryšių kampanijos (renginiai, dalyvavimas specializuotose maisto mugėse),

kartu su medikais ir viduriniuoju medicinos personalu organizuojami renginiai,

bendradarbiaujant su restoranais, viešojo maitinimo įstaigomis ir virėjais organizuojama veikla,

internetas.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai.

B.    SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS

Saulėgrąžų aliejaus programoms pirmenybė teikiama tik tada, jeigu ir kai ta pirmenybė yra pagrįsta rinkos sąlygomis.

1.   Bendroji padėties apžvalga

Bendrijoje saulėgrąžomis apsėta daugiau nei 2 milijonai ha ir per metus išauginama daugiau nei 3,5 milijonai tonų saulėgrąžų sėklų. Bendrijoje daugiausia vartojamas iš Bendrijoje išaugintų sėklų pagamintas saulėgrąžų aliejus. Tačiau sumažėjus aliejaus spaudimo apimtims, 2004–2005 prekybos metais saulėgrąžų aliejaus gamyba Europos Sąjungoje sumažėjo. Kadangi numatomas pasaulinis kainų didėjimas ir tikėtinas pasiūlos mažėjimas, pirmenybė neteikiama vien saulėgrąžų aliejui skirtoms programoms. Vis dėlto tokią programą galima pateikti kaip skirtingus Bendrijos kilmės augalinius aliejus pristatančios programos dalį.

Saulėgrąžų aliejus yra ypač tinkamas tam tikroms reikmėms, pvz., maisto kepimui. Jame taip pat yra daug nesočiųjų riebalų ir vitamino E. Šiomis kampanijomis siekiama vartotojus ir šakines organizacijas (arba) prekybininkus informuoti apie įvairius saulėgrąžų aliejaus naudojimo būdus, šio aliejaus tipus ir savybes bei saulėgrąžų aliejaus kokybę reglamentuojančius Bendrijos norminius teisės aktus. Kampanijos turėtų būti rengiamos siekiant pateikti objektyvią informaciją.

2.   Tikslai

Vartotojus ir šio verslo specialistus supažindinti su:

įvairiais saulėgrąžų aliejaus naudojimo būdais, jo savybėmis ir maistine verte,

kokybę reglamentuojančiais įstatymais ir standartais, taip pat su ženklinimą reglamentuojančiomis taisyklėmis.

3.   Tikslinės grupės

Namų ūkiai, ypač už pirkinius atsakingi šeimos nariai,

visuomenės nuomonės formuotojai (žurnalistai, virėjai, medicinos ir mitybos specialistai),

platintojai,

žemės ūkio produktų maisto pramonė.

4.   Pagrindinė informacija

Pagrindinė per programas teikiama informacija turi suteikti žinių apie:

tinkamo saulėgrąžų aliejaus naudojimo privalumus, pvz., saulėgrąžų aliejuje, pagamintame iš saulėgrąžų aliejui gaminti skirtų sėklų, yra daug vitamino E, palyginti su kitais augaliniais aliejais. Saulėgrąžų aliejus žinomas, kaip puikaus skonio ir kepimui tinkamas produktas,

saulėgrąžų aliejaus kokybę reglamentuojančius Bendrijos norminius teisės aktus,

saulėgrąžų aliejuje esančias sočiąsias rūgštis ir maistinę jo vertę,

saulėgrąžų aliejaus ir kitų augalinių aliejų mokslinių tyrimų ir techninių patobulinimų rezultatus,

Nepažeidžiant 4 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistines saulėgrąžų aliejaus savybes turi būti pagrįsta visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB reikalavimus.

5.   Pagrindinės priemonės

Informacinių leidinių platinimas prekybos vietose (prekybos vietose ir šakinėms organizacijoms),

reklama (arba reklaminio turinio straipsniai) bendrojoje, taip pat moterims, kulinarijai ir gyvenimo stiliui skirtoje spaudoje,

viešųjų ryšių kampanijos (renginiai, dalyvavimas specializuotose maisto mugėse),

internetas.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai.

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

1.   Bendroji padėties apžvalga

Pieno geriama mažiau, visų pirma labiausiai jį vartojančiose šalyse, daugiausia dėl jauniems žmonėms skirtų nealkoholinių gėrimų konkurencijos. Vietoje pieno palaipsniui imama vartoti įvairius pieno pakaitalus. Tačiau bendras pieno produktų suvartojimas, išreikštas pieno ekvivalentu, padidėjo.

2.   Tikslai

Padidinti pieno, kaip gėrimo, vartojimą tose rinkose, kuriose tą vartojimą galima padidinti, ir išlaikyti vartojimo lygius prisotintose rinkose,

apskritai padidinti pieno produktų vartojimą,

skatinti, kad jaunimas – būsimieji suaugę vartotojai – vartotų daugiau pieno ir jo produktų.

3.   Tikslinės grupės

Visi vartotojai, ypač daug dėmesio skiriant:

vaikams ir paaugliams, ypač 8–13 metų mergaitėms,

įvairių amžiaus grupių moterims,

vyresnio amžiaus žmonėms.

4.   Pagrindinė informacija

Pienas ir pieno produktai yra sveiki, natūralūs, skanūs, vartojami su malonumu ir atitinka šiuolaikinį gyvenimo būdą,

pienas ir pieno produktai yra ypatingos maistinės vertės, ypač naudingos tam tikroms amžiaus grupėms,

informacija turi būti teigiamo pobūdžio ir pateikta atsižvelgiant į konkretų vartojimo pobūdį įvairiose rinkose,

daug įvairių pieno produktų tinka įvairiems vartotojams ir tenkina įvairius vartojimo poreikius,

yra mažo riebumo pieno ir pieno produktų, kurie tam tikriems vartotojams tinka labiau,

būtina užtikrinti pagrindinės informacijos tęstinumą visos programos metu, siekiant įtikinti vartotojus, kad reguliaraus minėtų produktų vartojimas naudingas,

Nepažeidžiant 4 straipsnio 3 dalies, informacija apie maistines pieno ir pieno produktų savybes turi būti pagrįsta visuotinai pripažintais moksliniais duomenimis ir atitikti Direktyvos 2000/13/EB reikalavimus.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės,

informacinė telefono linija,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo ir reklamos sektoriais (pvz., specializuota spauda, leidiniai moterims, jaunimui ir pan.),

bendradarbiavimas su gydytojais ir mitybos specialistais,

bendradarbiavimas su mokytojais ir mokyklomis,

kitos priemonės (informacinės skrajutės, brošiūros, žaidimai vaikams ir kt.),

demonstravimas prekybos vietose,

informacinės vaizdo priemonės (kinas, specializuoti TV kanalai),

radijo laidų intarpai,

dalyvavimas parodose ir mugėse.

6.   Programų trukmė ir taikymo sritis

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai.

PAGAL BENDRIJOS ARBA NACIONALINĘ KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PROGRAMĄ PAGAMINTA ŠVIEŽIA, ATVĖSINTA ARBA UŽŠALDYTA MĖSA

1.   Bendroji padėties apžvalga

Dėl sveikatos problemų, su kuriomis buvo susieta daugelis pagrindinių gyvūninės kilmės produktų, dar labiau išryškėjo būtinybė sustiprinti vartotojų pasitikėjimą Bendrijos mėsos produktai.

Tam reikia, kad būtų teikiama objektyvi informacija apie Bendrijos ir nacionalines kokybės sistemas ir kontrolę, kurios yra privalomos kartu su bendro pobūdžio teisės normomis dėl kontrolės ir maisto saugos. Tose taisyklėse ir kontroliuojant numatytos produktų specifikacijos yra papildoma garantija.

2.   Tikslai

Šios informacinės kampanijos taikomos tik produktams, pagamintiems pagal Europos kokybės programas (SKVN/SGN/TSG ir ekologinė žemdirbystė), pagal valstybių narių kokybės užtikrinimo sistemas ir atitinkantiems Reglamento Nr. 1257/1999 24b straipsnyje apibrėžtus kriterijus. Nepažeidžiant šio reglamento 10 straipsnio 4 dalies nuostatų, pagal šį reglamentą finansuojamos informacinės kampanijos negali būti finansuojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999,

jų tikslas – užtikrinti objektyvią ir išsamią informaciją apie Bendrijos taisykles ir nacionalines kokybės programas užtikrinant mėsos produktų kokybę. Tos kampanijos turi suteikti galimybę vartotojams, nuomonės formuotojams ir prekybininkams susipažinti su tose kokybės programose numatytomis produktų specifikacijomis ir veiksminga kontrole.

3.   Tikslinės grupės

Vartotojai ir jų asociacijos,

už pirkinius atsakingi šeimos nariai,

įstaigos (restoranai, ligoninės, mokyklos ir t. t.),

platintojai ir jų asociacijos,

žurnalistai ir visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Kokybės užtikrinimo programos garantuoja specialų gamybos metodą ir kontrolę, kurie yra griežtesni negu reikalauja teisės normos,

kokybiški mėsos produktai turi konkrečias savybes arba yra geresnės kokybės, negu reikalaujama pagal įprastines prekybos taisykles,

Bendrijos ir nacionalinė kokybės programos yra skaidrios bei suteikia visiško produktų atsekamumo galimybę,

mėsos ženklinimas etiketėmis vartotojui leidžia atpažinti kokybiškus produktus, jų kilmę ir savybes.

5.   Pagrindinės priemonės

Internetas,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo ir reklamos sektoriais (mokslinė ir specializuota spauda, leidiniai moterims, kulinarijos žurnalai ir leidiniai),

ryšiai su vartotojų asociacijomis,

informacinės garso ir vaizdo priemonės,

spaudiniai (informacinės skrajutės, brošiūros ir t. t.),

informavimas prekybos vietose.

6.   Programų trukmė ir taikymo sritis

Programos turėtų būti taikomos bent vienai valstybei narei arba kelioms valstybėms narėms.

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.

ŽMONIŲ MAISTUI SKIRTŲ KIAUŠINIŲ ŽENKLINIMAS

1.   Bendroji padėties apžvalga

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1028/2006 (5) 4 straipsnio 1 dalį maistui skirti kiaušiniai ženklinami ant lukšto antspauduojamu kodu, nurodančiu gamintoją ir dedeklėms vištoms auginti naudojamą sistemą. Šis kodas sudarytas iš ūkininkavimo būdą nurodančio skaičiaus (0 – natūralus vištų auginimas, 1 – ganyklinis vištų auginimas, 2 – lizduose laikomos vištos, 3 – narveliuose laikomos vištos); valstybės narės, kurioje yra gamybos centras, ISO kodo, ir iš numerio, kurį gamybos centrui suteikė kompetentinga institucija.

2.   Tikslai

Informuoti vartotojus apie naujus kiaušinių ženklinimo standartus ir išsamiai išaiškinti ant kiaušinių nurodytų kodų reikšmes,

suteikti informacijos apie kiaušinių gamybos sistemas pagal kodus, kuriais pažymėti kiaušiniai,

suteikti informacijos apie naudojamus atsekamumo metodus.

3.   Tikslinės grupės

Vartotojai ir platintojai,

visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Laikantis Komisijos direktyvos 2002/4/EB (6) skelbti ir aiškinti naujus ant kiaušinių žymimus kodus, teikti tam reikšmės; aiškinti įvairias skirtingų kiaušinių kategorijų, kurioms naudojami kodai, savybes,

informuojant neturėtų būti teikiama pirmenybė vienam gamybos būdui palyginti su kitais ir dėstomos pažiūros apie maistinę kiaušinių vertę bei kiaušinių vartojimo įtaką sveikatai. Draudžiama teikti pirmenybę vienos valstybės narės kilmės kiaušiniams palyginti su kitos valstybės narės kilmės kiaušiniais.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainė ir t. t.),

spausdinta medžiaga (brošiūros, informacinės skrajutės ir t. t.),

informavimas prekybos vietose,

reklama spaudoje ir žurnaluose apie maistą, moterims ir t. t.,

bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis.

6.   Programos trukmė

12–24 mėnesiai.

MEDUS IR BITININKYSTĖS PRODUKTAI

1.   Bendroji padėties apžvalga

Bendrijos kokybės medaus ir bitininkystės produktų sektoriui, kuriam skiriama labai maža Bendrijos parama, tenka susidurti su išaugusia pasauline konkurencija. Kadangi gamybos išlaidos Bendrijoje yra didelės, padėtis dar labiau sunkėja.

Nuo 2001 m. sektoriui taikoma Tarybos direktyva 2001/110 (7), pagal kurią ženklinimu privalu susieti kokybę ir kilmę. Paramos programos visų pirmiausia turi būti skiriamos Bendrijos medaus ir bitininkystės produktams su papildomomis regiono, teritorijos arba topografinės kilmės nuorodomis arba kokybės ženklais, kurias patvirtino Bendrija (SKVN, SGN, GTG ar ekologinė) arba valstybė narė.

2.   Tikslai

Vartotojus supažindinti su Bendrijos bitininkystės produktų įvairove, jų organoleptinėmis savybėmis ir gamybos sąlygomis,

informuoti vartotojus apie nefiltruoto ir nepasterizuoto Bendrijos medaus savybes,

padėti vartotojams suprasti Bendrijos medaus ženklinimą etiketėmis ir skatinti gamintojus, kad jie parengtų lengviau suprantamas etiketes,

skatinti vartoti kokybiškus medaus produktus, pabrėžiant jų atsekamumą.

3.   Tikslinės grupės

Vartotojai, pirmiausia 20–40 metų amžiaus,

vyresnio amžiaus žmonės ir vaikai,

visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Informacija apie saugumą, gamybos higieną, kokybės pažymėjimų išdavimą ir ženklinimą reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus,

medus – tai tradicijomis ir nusistovėjusia patirtimi pagrįstas natūralus produktas, kurį įvairioms reikmėms galima vartoti šiandieninėje virtuvėje,

didelė geografinės ir biologinės kilmės ir (arba) skirtingų sezonų medaus įvairovė,

vartojimo patarimai ir maistinė vertė,

apdulkinimo galimybių išsaugojimas ypač svarbi priemonė biologinei įvairovei išlaikyti.

5.   Pagrindinės priemonės

Reklama bendro pobūdžio ir specializuotoje spaudoje (kulinarijos ir gyvenimo stiliaus žurnaluose),

internetas, kinas ir kitos garso ir vaizdo žiniasklaidos priemonės (TV, radijas),

prekybos vietos,

dalyvavimas parodose ir mugėse,

viešųjų ryšių priemonės plačiajai visuomenei, renginių organizavimas numatant akcijas restoranuose ir viešojo maitinimo įmonėse,

mokyklose pateikiama informacija (nurodymai mokytojams ir viešbučių bei restoranų verslo mokyklų studentams).

6.   Programų trukmė ir taikymo sritis

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai.

RŪŠINIAI VYNAI PKR, STALO VYNAI SU GEOGRAFINE NUORODA

1.   Bendroji padėties apžvalga

Vyno pagaminama daug, tačiau jo vartojimas nekinta, o tam tikrų tipų vyno suvartojama vis mažiau, nors trečiųjų šalių pasiūla didėja.

2.   Tikslai

Padidinti Bendrijoje pagamintų vynų vartojimą,

supažindinti vartotojus su Europos vynų įvairove, kokybe ir gamybos sąlygomis bei mokslinių tyrimų rezultatais.

3.   Tikslinės grupės

Prekybininkai,

vartotojai, išskyrus Tarybos rekomendacijoje 2001/458/EB (8) nurodytus jaunimą ir paauglius,

visuomenės nuomonės formuotojai: žurnalistai, kulinarijos specialistai,

viešbučių ir restoranų verslo mokyklos.

4.   Pagrindinė informacija

Bendrijos teisės aktai griežtai reglamentuoja gamybą, kokybės nuorodas, ženklinimą ir prekybą, taip užtikrindami vartotojams parduodamo vyno kokybę ir atsekamumą,

vyno patrauklumą didina plačios įvairios europinės kilmės vynų pasirinkimo galimybės,

informacija apie vynininkystę Bendrijoje ir jo ryšį su regioninėmis bei vietinėmis tradicijomis, kultūromis ir skoniais.

5.   Pagrindinės priemonės

Informavimo ir ryšių su visuomene akcijos,

platintojų ir restoranų verslo atstovų mokymas,

bendradarbiavimas su specializuota spauda,

kitos priemonės (interneto svetainės, informacinės skrajutės ir brošiūros), skirti padėti vartotojams pasirinkti ir išplėsti vartojimo progas (šeimos ir kitos šventiniai renginiai ir pan.),

parodos ir mugės: kelių valstybių narių produkciją pristatantys stendai.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms, kurių kiekvienam etapui nustatyti tikslai

PRODUKTAI, KURIEMS SUTEIKTA SAUGOMA KILMĖS VIETOS NUORODA (SKVN), SAUGOMA GEOGRAFINĖ NUORODA (SGN), ARBA GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS (GTG)

1.   Padėties apžvalga

Produktų pavadinimų apsaugos Bendrijoje sistema, numatyta reglamentuose (EB) Nr. 509/2006 ir (EB) Nr. 510/2006 – tai pagrindinės bendros žemės ūkio politikos kokybės skyriaus įgyvendinimo priemonės. Dėl to būtina vėl organizuoti kampanijas, per kurias visi galimi minėtų produktų gamybos, paruošimo, pardavimo specialistai ir vartotojai būtų supažindinami su pavadinimais ir saugomus pavadinimus turinčiais produktais.

2.   Tikslai

Informavimo ir skatinimo kampanijos turėtų būti skiriamos ne vienam arba keliems produkto pavadinimams, o veikiau viename arba keliuose vienos ar daugiau valstybių narių regionuose pagamintų tam tikrų produktų kategorijų ar produktų pavadinimų grupėms.

Šios kampanijos turi būti skirtos:

teikti išsamią informaciją apie visoje Bendrijoje taikomos tvarkos turinį, jos veikimą ir pobūdį, ypač apie tos tvarkos poveikį komercinei vertei produktų su saugomais pavadinimais, kuriems po jų užregistravimo buvo taikoma pagal tą tvarką numatoma apsauga,

vartotojus, prekiautojus ir maisto specialistus išsamiau supažindinti su Bendrijoje naudojamais saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN)/saugomos geografinės nuorodos (SGN) ir garantuoto tradicinio gaminio (GTG) logotipais,

skatinti gamintojų ir perdirbėjų grupes, kurios dar nedalyvauja minėtoje sistemoje, registruoti pagrindinius registracijos reikalavimus atitinkančius produktų pavadinimus, kad jie galėtų naudotis ta sistema,

suinteresuotų regionų gamintojų ir perdirbėjų grupes, kurios kol kas minėtoje sistemoje dar nedalyvauja, skatinti, kad jie pradėtų gaminti registruotus pavadinimus turinčius produktus ir naudotųsi ta sistema laikydamiesi įvairiems saugomiems pavadinimams nustatytų specifikacijų ir tikrinimo reikalavimų,

skatinti atitinkamų produktų paklausą supažindinant vartotojus ir prekiautojus su galiojančia tvarka, jos svarba ir lengvatomis bei jiems pateikiant žinių apie logotipus, pavadinimų suteikimo sąlygas, atitinkamus patikrinimus, kontrolės priemones ir atsekamumo sistemą.

3.   Tikslinės grupės

Gamintojai ir perdirbėjai,

platintojai (prekybos centrai, didmenininkai, mažmenininkai, maisto ir gėrimų tiekėjai, valgyklos, restoranai),

vartotojai ir jų asociacijos,

visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Saugomus pavadinimus turintiems produktams būdingos specialios savybės, siejamos su tų produktų geografine kilme. Saugomą kilmės vietos nuorodą turinčių produktų kokybė arba savybės dažniausiai ar išskirtiniais atvejais siejamos su tam tikra geografine aplinka (su gamtos ar žmonių nulemtais veiksniais). Saugomą geografinę nuorodą turintys produktai siejami su tam tikra kokybe arba reputacija, kurią galima priskirti geografinei kilmei; ryšį su geografine nuoroda turi būti įmanoma nustatyti bent viename gamybos, perdirbimo arba ruošimo etape,

garantuotam tradiciniam gaminiui (GTG) būdingos specialios savybės, siejamos su ypatingu tradiciniu jų gamybos būdu arba tradicinių žaliavų naudojimu,

Bendrijos logotipai, naudojami SKVN, SGN, GTG produktams žymėti, visoje Bendrijoje yra suprantami kaip simboliai, nurodantys, kad produktai atitinka su jų geografine kilme ar tradicija susijusias specifines gamybos sąlygas ir kurie yra tikrinami,

kiti atitinkamų produktų kokybės aspektai (sauga, maistinė vertė, skonis, atsekamumas),

saugomos kilmės vietos nuorodą (SKVN), saugomą geografinę nuorodą (SGN) turinčių kelių produktų arba garantuotų tradicinių gaminių (GTG) pateikimas, kuriuos būtų galima panaudoti kaip priemonę produktų, kurių pavadinimai yra užregistruoti pagal apsaugos tvarką, prekybai skatinti,

ši apsaugos tvarka padeda išlaikyti Bendrijos kultūrinį paveldą ir remia žemės ūkio gamybos įvairovę bei natūralios aplinkos išsaugojimą.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainė),

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis (specializuota spauda, leidiniai moterims ir leidiniai apie kulinariją),

ryšiai su vartotojų asociacijomis,

informavimas ir demonstravimas prekybos vietose,

informacinės garso ir vaizdo priemonės, (tiksliniai televizijos laidų intarpai ir pan.),

spaudiniai (informacinės skrajutės, brošiūros ir t. t.),

dalyvavimas mugėse ir parodose,

informavimas ir mokymo veikla (arba) seminarai saugomos kilmės vietos nuorodą (SKVN), saugomą geografinę nuorodą (SGN) turintiems produktams arba garantuotiems tradiciniams gaminiams (GTG) Bendrijoje taikomos tvarkos tema.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai. Pirmenybė teikiama daugiametėms programoms su kiekvienam etapui aiškiai nustatyta strategija ir tikslais.

INFORMACIJA APIE ATOKIAUSIŲ REGIONŲ GRAFINIUS SIMBOLIUS

1.   Bendroji padėties apžvalga

Šios rekomendacijos skirtos Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje apibrėžtiems atokiausiems Bendrijos regionams. Nepriklausomas vertinimo tyrimas rodo, kad 1998–1999 m. Bendrijos kampaniją, skirtą atokiausius regionus informuoti apie grafinį simbolį (logotipą), minėto sektoriaus gamintojai ir perdirbėjai sutiko su dideliu susidomėjimu.

Dėl to kai kurie gamintojai ir perdirbėjai kreipėsi dėl kokybiškų produktų patvirtinimo, kad galėtų naudoti minėtą logotipą.

Kadangi pirmosios kampanijos trukmė buvo ribota, reikėtų įvairias tikslines grupes plačiau informuoti apie konkretų logotipą, jo reikšmę ir naudą.

2.   Tikslai

Informuoti visuomenę apie logotipą, jo reikšmę ir privalumus,

skatinti atitinkamų regionų gamintojus ir perdirbėjus naudoti logotipą,

apie logotipą plačiau informuoti platintojus ir vartotojus.

3.   Tikslinės grupės

Vietiniai gamintojai ir perdirbėjai,

platintojai ir vartotojai,

visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Produktas yra įprastas ir natūralus,

produktas yra Bendrijos regiono kilmės,

kokybė (sauga, maistinė vertė ir skonis, gamybos būdas, ryšys su kilme),

egzotinė produkto prigimtis,

pasiūlos įvairovė, įskaitant pasiūlą ne sezono metu,

atsekamumas.

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainė ir t. t.),

informacinė telefono linija,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis (specializuota spauda, leidiniais moterims ir leidiniai apie kulinariją),

demonstravimas prekybos vietose, mugėse, parodose ir t. t.,

bendradarbiavimas su gydytojais ir mitybos specialistais,

kitos priemonės (informacinės skrajutės, brošiūros, receptai ir t. t.),

informacinės garso ir vaizdo priemonės,

reklama specializuotoje ir vietinėje spaudoje.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai.

EKOLOGINĖS ŽEMDIRBYSTĖS PRODUKTAI

1.   Padėties apžvalga

Ekologiškus produktus labiausiai vartoja miesto gyventojai, tačiau tie produktai rinkoje kol kas sudaro nedidelę dalį.

Vartotojai ir kitos suinteresuotos grupės yra vis geriau susipažinę su ekologinės žemdirbystės produktų gamybos metodų ypatybėmis, tačiau žinių dar nepakanka.

Ekologiškam maistui ir ekologinei žemdirbystei skirtame Bendrijos veiksmų plane (9) informavimo ir skatinimo veiksmai yra pagrindinės priemonės ekologiško maisto paklausai plėtoti.

2.   Tikslai

Informavimo ir skatinimo kampanijos neturėtų būti skiriamos vienam ar keliems pasirinktiems produktams – veikiau produktų grupėms arba viename ar keliuose vienos ar daugiau valstybių narių regionuose taikomai ekologinės žemdirbystės tvarkai.

Šios kampanijos tikslai turėtų būti:

ekologiško maisto vartojimo skatinimas,

vartotojų žinių apie ženklinimą, įskaitant apie Bendrijos ekologiškiems produktams skirtą logotipą, gilinimas,

išsamios informacijos ir žinių apie ekologinės žemdirbystės naudą, ypač saugant aplinką, užtikrinant gyvūnų gerovę, prižiūrint natūralią aplinką ir plėtojant kaimo vietoves, teikimas,

išsamios informacijos apie ekologinei žemdirbystei Bendrijoje taikomos tvarkos pobūdį ir veikimą teikimas,

skatinti, kad atskiri gamintojai, perdirbėjai ir gamintojų/perdirbėjų/mažmenininkų grupės, kol kas nedalyvaujančios ekologinėje žemdirbystėje, imtųsi šio gamybos būdo; skatinti mažmenininkus, mažmenininkų grupes ir restoranus pardavinėti ekologiškus produktus.

3.   Tikslinės grupės

Apskritai vartotojai, vartotojų asociacijos ir tam tikri vartotojų pogrupiai,

nuomonės formuotojai,

platintojai (prekybos centrai, didmenininkai, specializuoti mažmenininkai, maisto ir gėrimų tiekėjai, valgyklos, restoranai),

mokytojai ir mokyklos.

4.   Pagrindinė informacija

Ekologiški produktai yra natūralūs, atitinka šiuolaikinį kasdienio gyvenimo būdą ir malonūs vartoti. Juos gaminant, ypač saugoma aplinka, užtikrinama gyvūnų gerovė. Ekologinė žemdirbystė remia žemės ūkio gamybos įvairovę bei palaiko kraštovaizdį,

produktams taikomos griežtesnės gamybos ir tikrinimo taisyklės, įskaitant visiško atsekamumo galimybę, siekiant užtikrinti, jog produktai būtų pagaminami ūkiuose, kuriems taikoma ekologinės priežiūros tvarka,

žodžio „ekologiškas“ ir jo atitikmenų kitose kalbose vartojimas atsižvelgiant į maisto produktus, kuriuos gina įstatymas. Bendrijos logotipas, naudojamas ekologiškiems produktams žymėti, yra suprantamas visoje Bendrijoje ir nurodo, kad produktai atitinka griežtus gamybos Bendrijoje kriterijus ir kad tie produktai buvo rūpestingai patikrinti; informaciją apie Bendrijos logotipą galima papildyti informacija apie kitose valstybėse narėse naudojamus logotipus,

galima pabrėžti kitus atitinkamų produktų kokybės aspektus (sauga, maistinė vertė, skonis).

5.   Pagrindinės priemonės

Elektroninės priemonės (interneto svetainė),

informacinė telefono linija,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonėmis (specializuota spauda, leidiniai moterims, leidiniai apie kulinariją, specializuoti maisto pramonės leidiniai),

ryšiai su vartotojų asociacijomis,

informavimas prekybos vietose,

veikla mokyklose,

informacinės garso ir vaizdo priemonės (pvz., tiksliniai TV laidų intarpai),

spaudiniai (informacinės skrajutės, brošiūros ir t. t.),

dalyvavimas mugėse ir parodose,

informavimas ir mokymo veikla (arba) seminarai ekologiškam maistui ir ekologinei žemdirbystės Bendrijoje taikomos tvarkos tema.

6.   Programų trukmė

12–36 mėnesiai. Pirmenybė teikiama daugiametėms programoms su kiekvienam etapui aiškiai nustatyta strategija ir tikslais.

PAUKŠTIENA

1.   Bendroji padėties apžvalga

Dėl sumažėjusio vartotojų pasitikėjimo paukštienos produktais, kilusio dėl didelio žiniasklaidos dėmesio paukščių gripui, labai sumažėjo vartojimas. Todėl reikėtų sustiprinti vartotojų pasitikėjimą Bendrijos kilmės paukštiena.

Tam reikia, kad būtų teikiama objektyvi informacija apie Bendrijos gamybos sistemas (prekybos standartus) ir kontrolę, kurios yra privalomos kaip ir bendro pobūdžio teisės normos dėl kontrolės ir maisto saugos.

2.   Tikslai

Informavimo ir skatinimo kampanijos skiriamos tik ES pagamintiems produktams.

Siekiama:

užtikrinti objektyvų ir išsamų informavimą apie Bendrijos ir nacionalines paukštienos produktų gamybos sistemų saugos taisykles; vartotojui pateikti išsamią ir tikslią informaciją apie prekybos standartus,

informuoti vartotojus apie paukštienos įvairovę ir organoleptines bei maistines savybes,

atkreipti vartotojų dėmesį į atsekamumą.

3.   Tikslinės grupės

Vartotojai ir jų asociacijos,

asmenys, atsakingi už pirkinius namų ūkiui,

įstaigos (restoranai, ligoninės, mokyklos ir t. t.),

platintojai ir jų asociacijos,

žurnalistai ir visuomenės nuomonės formuotojai.

4.   Pagrindinė informacija

Paukštienai, kuria prekiaujama Europos Sąjungoje, taikomi Bendrijos teisės aktai, reglamentuojantys visą gamybos grandinę, skerdimą ir vartojimą,

įdiegtos saugos, įskaitant patikrinimus vietoje, priemonės,

bendrieji higienos patarimai dėl gyvūninės kilmės maisto produktų tvarkymo.

5.   Pagrindinės priemonės

Internetas,

bendradarbiavimas su visuomenės informavimo ir reklamos sektoriais (mokslinė ir specializuota spauda, leidiniais moterims, kulinarijos žurnalai ir leidiniai),

ryšiai su vartotojų asociacijomis,

informacinės garso ir vaizdo priemonės,

spaudiniai (informacinės skrajutės, brošiūros ir t. t.),

informavimas prekybos vietose.

6.   Programų trukmė ir taikymo sritis

Programos turėtų būti taikomos bent vienai valstybei narei arba kelioms valstybėms narėms.

12–24 mėnesiai, pirmenybę teikiant daugiametėms programoms su kiekvienam etapui nustatytais tikslais.


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(3)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1.

(4)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(5)  OL L 186, 2006 7 7, p. 1.

(6)  OL L 30, 2002 1 31, p. 44.

(7)  OL L 10, 2002 1 12, p. 47.

(8)  OL L 161, 2001 6 16, p. 38.

(9)  COM(2004) 415 galutinis.


II PRIEDAS

TREČIOSIOS ŠALYS

A.   PRODUKTŲ, KURIEMS GALI BŪTI SKIRTOS SKATINIMO PRIEMONĖS, SĄRAŠAS

Šviežia, atšaldyta arba užšaldyta jautiena ar kiauliena; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų,

rūšinė paukštiena,

pieno produktai,

alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės,

stalo vynai su geografinėmis nuorodomis. rūšiniai vynai, pagaminti konkrečiame regione („pkr“ rūšiniai vynai),

spiritiniai gėrimai su geografine arba tradicine nuoroda,

švieži ir perdirbti vaisiai bei daržovės,

iš javų ir ryžių pagaminti produktai,

pluoštiniai linai,

gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai,

saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN), saugomos geografinės nuorodos (SGN) arba garantuoti tradiciniai gaminiai (GTG) pagal reglamentus (EB) Nr. 509/2006 arba (EB) Nr. 510/2006,

ekologinės žemdirbystės produktai pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91.

B.   TREČIŲJŲ ŠALIŲ, KURIOSE GALIMA ĮGYVENDINTI SKATINIMO PRIEMONES, SĄRAŠAS

A.   Šalis

Pietų Afrikos Respublika,

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija,

Australija,

Bosnija ir Hercegovina,

Kinija,

Pietų Korėja,

Kroatija,

Indija,

Japonija,

Kosovas,

Juodkalnija,

Norvegija,

Naujoji Zelandija,

Rusija,

Serbija,

Šveicarija,

Turkija,

Ukraina.

B.   Geografiniai regionai

Šiaurės Afrika,

Šiaurės Amerika,

Pietų Amerika,

Pietryčių Azija,

Artimieji ir Viduriniai Rytai.


III PRIEDAS

Orientaciniai 6 straipsnyje nurodyti atskirų sektorių metiniai biudžetai

1.

Švieži vaisiai ir daržovės: 10 mln. EUR

2.

Perdirbti vaisiai ir daržovės: 2 mln. EUR

3.

Pluoštiniai linai: 1 mln. EUR

4.

Gyvi augalai ir dekoratyvinės sodininkystės produktai: 3 mln. EUR

5.

Alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės: 7 mln. EUR (iš kurių ne mažiau kaip 3 mln. EUR trečiosioms šalims)

6.

Augaliniai aliejai: 2 mln. EUR

7.

Pienas ir pieno produktai: 4 mln. EUR

8.

Pagal Bendrijos arba nacionalinę kokybės užtikrinimo programą pagaminta šviežia, atvėsinta arba užšaldyta mėsa: 4 mln. EUR

9.

Kiaušinių ženklinimas: 2 mln. EUR

10.

Medus ir bitininkystės produktai: 1 mln. EUR

11.

Rūšiniai vynai PKR, stalo vynai su geografinėmis nuorodomis: 3 mln. EUR

12.

Produktai, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN), saugoma geografinė nuoroda (SGN), arba garantuotas tradicinis gaminys (GTG): 3 mln. EUR

13.

Informacija apie atokiausių regionų grafinius simbolius: 1 mln. EUR

14.

Ekologinės žemdirbystės produktai: 3 mln. EUR

15.

Paukštiena: p.m.


IV PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2005

(vidaus rinka)

Reglamentas (EB) Nr. 501/2008

(Vienintelis Komisijos reglamentas)

Reglamentas (EB) Nr. 1346/2005

(trečiosios šalys)

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

7 straipsnio 2 dalies b punktas

6 straipsnio 3 dalis (iš dalies)

7 straipsnis

6 straipsnis ir 10 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 1 dalis, 2 dalies a bei c punktai ir 3 dalis

8 straipsnis

7 straipsnio 1 dalis, 2 dalies antra pastraipa ir 3 dalis

7 straipsnio 2 dalis, išskyrus a bei c punktus, ir 4 dalis

9 straipsnis

7 straipsnio 2 dalis, išskyrus pirmą pastraipą, ir 4 bei 5 dalys

10 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

11 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

12 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 ir 3 dalys

13 straipsnis

10 straipsnio 2 dalis ir 2 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio 1–3 dalys

14 straipsnis

11 straipsnis

6 straipsnis ir 10 straipsnio 4 dalis,

15 straipsnis

11 straipsnis

16 straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

18 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

19 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

20 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnis

21 straipsnis

17 straipsnis

17 straipsnis

22 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

23 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

24 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

25 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

26 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

27 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

28 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

29 straipsnis

26 straipsnis


6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 502/2008

2008 m. birželio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių I, II ir IX priedai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrąsias taisykles reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į naujausius pasikeitimus.

(2)

2008 m. gegužės 16 d. Ukraina tapo pilnateisiu pasaulio prekybos organizacijos nariu.

(3)

Kai kurie 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) pakeitimai taip pat turi poveikio tam tikriems Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I priede nurodytiems kodams.

(4)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 3030/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 17 straipsniu įsteigto Tekstilės komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3030/93 I, II ir IX priedai iš dalies pakeičiami, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. gegužės 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 5 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 275, 1993 11 8, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 139/2008 (OL L 42, 2008 2 16, p. 11).

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 360/2008 (OL L 111, 2008 4 23, p. 9).


I PRIEDAS

I PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTI TEKSTILĖS GAMINIAI (1)

1.

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos produktai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Jei KN kodas nurodytas su ženklu „ex“, kiekvienos kategorijos produktai nustatomi pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

2.

Kai Kinijos kilmės produktų, priskiriamų 1–114 kategorijoms, sudėtinė medžiaga konkrečiai neminima, laikoma, kad šie produktai yra pagaminti vien tik iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, iš medvilnės arba dirbtinių pluoštų.

3.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

4.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2008 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

I A   

GRUPĖ

1

Medvilnės verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5204 11 00, 5204 19 00, 5205 11 00, 5205 12 00, 5205 13 00, 5205 14 00, 5205 15 10, 5205 15 90, 5205 21 00, 5205 22 00, 5205 23 00, 5205 24 00, 5205 26 00, 5205 27 00, 5205 28 00, 5205 31 00, 5205 32 00, 5205 33 00, 5205 34 00, 5205 35 00, 5205 41 00, 5205 42 00, 5205 43 00, 5205 44 00, 5205 46 00, 5205 47 00, 5205 48 00, 5206 11 00, 5206 12 00, 5206 13 00, 5206 14 00, 5206 15 00, 5206 21 00, 5206 22 00, 5206 23 00, 5206 24 00, 5206 25 00, 5206 31 00, 5206 32 00, 5206 33 00, 5206 34 00, 5206 35 00, 5206 41 00, 5206 42 00, 5206 43 00, 5206 44 00, 5206 45 00, ex 5604 90 90

 

 

2

Medvilniniai audiniai, išskyrus marlę, kilpiniai audiniai, siaurieji audiniai, pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai, tiulis ir kitos tinklinės medžiagos

5208 11 10, 5208 11 90, 5208 12 16, 5208 12 19, 5208 12 96, 5208 12 99, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 10, 5208 21 90, 5208 22 16, 5208 22 19, 5208 22 96, 5208 22 99, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 905209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 00, 5210 19 00, 5210 21 00, 5210 29 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 20 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 12 10, 5212 12 90, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 22 10, 5212 22 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Iš kurio: išskyrus nebalintus arba balintus

5208 31 00, 5208 32 16, 5208 32 19, 5208 32 96, 5208 32 99, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 00, 5208 59 10, 5208 59 90, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 00, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 31 00, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 49 00, 5210 51 00, 5210 59 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, 5211 49 10, 5211 49 90, 5211 51 00, 5211 52 00, 5211 59 00, 5212 13 10, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 15 10, 5212 15 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, 5212 25 10, 5212 25 90, ex 5811 00 00, ex 6308 00 00

 

 

3

Sintetinių pluoštų audiniai (neištisiniai arba atliekos), išskyrus siauruosius audinius, pūkiniai audiniai (įskaitant kilpinius audinius) ir šeniliniai audiniai

5512 11 00, 5512 19 10, 5512 19 90, 5512 21 00, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 91 00, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 11 20, 5513 11 90, 5513 12 00, 5513 13 00, 5513 19 00, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 11 00, 5514 12 00, 5514 19 10, 5514 19 90, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 10, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 10, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 11, 5515 13 19, 5515 13 91, 5515 13 99, 5515 19 10, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 10, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 11, 5515 22 19, 5515 22 91, 5515 22 99, 5515 29 00, 5515 91 10, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Iš kurio: išskyrus nebalintus arba balintus

5512 19 10, 5512 19 90, 5512 29 10, 5512 29 90, 5512 99 10, 5512 99 90, 5513 21 10, 5513 21 30, 5513 21 90, 5513 23 10, 5513 23 90, 5513 29 00, 5513 31 00, 5513 39 00, 5513 41 00, 5513 49 00, 5514 21 00, 5514 22 00, 5514 23 00, 5514 29 00, 5514 30 10, 5514 30 30, 5514 30 50, 5514 30 90, 5514 41 00, 5514 42 00, 5514 43 00, 5514 49 00, 5515 11 30, 5515 11 90, 5515 12 30, 5515 12 90, 5515 13 19, 5515 13 99, 5515 19 30, 5515 19 90, 5515 21 30, 5515 21 90, 5515 22 19, 5515 22 99, ex 5515 29 00, 5515 91 30, 5515 91 90, 5515 99 20, 5515 99 40, 5515 99 80, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70, ex 6308 00 00

 

 

I B   

GRUPĖ

4

Marškiniai, trumparankoviai marškinėliai, lengvi ploni megztiniai (džemperiai ir puloveriai) su atverstinėmis, polo arba golfo apykaklėmis (išskyrus iš vilnos arba iš švelniavilnių gyvūnų plaukų), apatiniai marškiniai ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

6105 10 00, 6105 20 10, 6105 20 90, 6105 90 10, 6109 10 00, 6109 90 20, 6110 20 10, 6110 30 10

6,48

154

5

Megztiniai, puloveriai, berankoviai puloveriai, liemenės, ansambliai, susagstomi megztiniai, naktiniai marškiniai ir džemperiai (išskyrus švarkus ir sportinius švarkus (bleizerius)), striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (wind-cheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti

ex 6101 90 80, 6101 20 90, 6101 30 90, 6102 10 90, 6102 20 90, 6102 30 90, 6110 11 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 20 91, 6110 20 99, 6110 30 91, 6110 30 99

4,53

221

6

Vyriški arba berniukų austi bridžai, šortai, išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites bei kelnes (įskaitant ilgas laisvas kelnes (slacks); moteriškos arba mergaičių austos kelnės ir ilgos laisvos kelnės iš vilnos, medvilnės arba cheminių pluoštų; apatinės sportinių kostiumų dalys su pamušalu, išskyrus 16 arba 29 kategorijų, iš medvilnės arba cheminio pluošto

6203 41 10, 6203 41 90, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 42 90, 6203 43 19, 6203 43 90, 6203 49 19, 6203 49 50, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42, 6211 43 42

1,76

568

7

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės, megzti arba nerti arba ne, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6106 10 00, 6106 20 00, 6106 90 10, 6206 20 00, 6206 30 00, 6206 40 00

5,55

180

8

Vyriški arba berniukų marškiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6205 90 80, 6205 20 00, 6205 30 00

4,60

217

II A   

GRUPĖ

9

Kilpiniai medvilniniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai medvilniniai audiniai; medvilniniai skalbiniai kūno priežiūrai ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš kilpinių rankšluostinių arba iš panašių kilpinių medvilninių audinių

5802 11 00, 5802 19 00, ex 6302 60 00

 

 

20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

6302 21 00, 6302 22 90, 6302 29 90, 6302 31 00, 6302 32 90, 6302 39 90

 

 

22

Kuokštelinių arba atliekinių sintetinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5508 10 10, 5509 11 00, 5509 12 00, 5509 21 00, 5509 22 00, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 41 00, 5509 42 00, 5509 51 00, 5509 52 00, 5509 53 00, 5509 59 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00, 5509 91 00, 5509 92 00, 5509 99 00

 

 

22 a)

Iš jų akriliniai

ex 5508 10 10, 5509 31 00, 5509 32 00, 5509 61 00, 5509 62 00, 5509 69 00

 

 

23

Kuokštelinių arba atliekinių dirbtinių pluoštų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5508 20 10, 5510 11 00, 5510 12 00, 5510 20 00, 5510 30 00, 5510 90 00

 

 

32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių arba kilpinius audinius iš medvilnės ir siauruosius audinius) ir siūtinai pūkiniai tekstilės paviršiai iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto

5801 10 00, 5801 21 00, 5801 22 00, 5801 23 00, 5801 24 00, 5801 25 00, 5801 26 00, 5801 31 00, 5801 32 00, 5801 33 00, 5801 34 00, 5801 35 00, 5801 36 00, 5802 20 00, 5802 30 00

 

 

32 a)

Iš kurių: medvilninis velvetas

5801 22 00

 

 

39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus kilpinius medvilninius rankšluosčių audinius ar panašius kilpinius medvilninius audinius

6302 51 00, 6302 53 90, ex 6302 59 90, 6302 91 00, 6302 93 90, ex 6302 99 90

 

 

II B   

GRUPĖ

12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, kojinės iki kelių, puskojinės, kojinės iki kulkšnių, kojinaitės ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti, išskyrus skirtus kūdikiams, įskaitant kojines sergantiems varikoze, išskyrus 70 kategorijos gaminius

6115 10 10, ex 6115 10 90, 6115 22 00, 6115 29 00, 6115 30 11, 6115 30 90, 6115 94 00, 6115 95 00, 6115 96 10, 6115 96 99, 6115 99 00

24,3 porų

41

13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6107 11 00, 6107 12 00, 6107 19 00, 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos (apsiaustai su gobtuvu), iš vilnos, medvilnės arba cheminio tekstilės pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

6201 11 00, ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6210 20 00

0,72

1 389

15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos; švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto (išskyrus skrandas su gobtuvais) (21 kategorijos)

6202 11 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6204 31 00, 6204 32 90, 6204 33 90, 6204 39 19, 6210 30 00

0,84

1 190

16

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; vyriški arba berniukų sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

6203 11 00, 6203 12 00, 6203 19 10, 6203 19 30, 6203 22 80, 6203 23 80, 6203 29 18, 6203 29 30, 6211 32 31, 6211 33 31

0,80

1 250

17

Vyriški arba berniukų švarkai ar sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6203 31 00, 6203 32 90, 6203 33 90, 6203 39 19

1,43

700

18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

6207 11 00, 6207 19 00, 6207 21 00, 6207 22 00, 6207 29 00, 6207 91 00, 6207 99 10, 6207 99 90

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

6208 11 00, 6208 19 00, 6208 21 00, 6208 22 00, 6208 29 00, 6208 91 00, 6208 92 00, 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

19

Nosinės, išskyrus megztas arba nertas

6213 20 00, ex 6213 90 00

59

17

21

Skrandos su gobtuvais; striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės (windcheaters), striukės be rankovių ir panašūs gaminiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto; viršutinės sportinių kostiumų dalys su pamušalu, išskyrus 16 arba 29 kategorijų, iš medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6201 12 10, ex 6201 12 90, ex 6201 13 10, ex 6201 13 90, 6201 91 00, 6201 92 00, 6201 93 00, ex 6202 12 10, ex 6202 12 90, ex 6202 13 10, ex 6202 13 90, 6202 91 00, 6202 92 00, 6202 93 00, 6211 32 41, 6211 33 41, 6211 42 41, 6211 43 41

2,3

435

24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

6107 21 00, 6107 22 00, 6107 29 00, 6107 91 00, 6107 99 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

6108 31 00, 6108 32 00, 6108 39 00, 6108 91 00, 6108 92 00, ex 6108 99 00

3,9

257

26

Moteriškos arba mergaičių suknelės, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6104 41 00, 6104 42 00, 6104 43 00, 6104 44 00, 6204 41 00, 6204 42 00, 6204 43 00, 6204 44 00

3,1

323

27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

6104 51 00, 6104 52 00, 6104 53 00, 6104 59 00, 6204 51 00, 6204 52 00, 6204 53 00, 6204 59 10

2,6

385

28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ir kelnaites), megzti arba nerti, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6103 41 00, 6103 42 00, 6103 43 00, ex 6103 49 00, 6104 61 00, 6104 62 00, 6104 63 00, ex 6104 69 00

1,61

620

29

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, išskyrus slidinėjimo kostiumus; moteriški arba mergaičių sportiniai kostiumai su pamušalu, kurių išorinis sluoksnis pasiūtas iš vieno ir tokio paties audinio, iš medvilnės arba cheminio pluošto

6204 11 00, 6204 12 00, 6204 13 00, 6204 19 10, 6204 21 00, 6204 22 80, 6204 23 80, 6204 29 18, 6211 42 31, 6211 43 31

1,37

730

31

Liemenėlės, austos, megztos arba nertos

ex 6212 10 10, 6212 10 90

18,2

55

68

Kūdikių drabužėliai ir drabužių priedai, išskyrus 10 ir 87 kategorijų pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, kūdikių kojinės, puskojinės ir kojinaitės, išskyrus megztas arba nertas, 88 kategorijos

6111 90 19, 6111 20 90, 6111 30 90, ex 6111 90 90, ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90

 

 

73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio, iš vilnos, medvilnės ar cheminio tekstilės pluošto

6112 11 00, 6112 12 00, 6112 19 00

1,67

600

76

Vyriški arba berniukų darbo arba profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

6203 22 10, 6203 23 10, 6203 29 11, 6203 32 10, 6203 33 10, 6203 39 11, 6203 42 11, 6203 42 51, 6203 43 11, 6203 43 31, 6203 49 11, 6203 49 31, 6211 32 10, 6211 33 10

Moteriškos arba mergaičių prijuostės, darbinės palaidinės ir kiti darbo ar profesiniai drabužiai, išskyrus megztus arba nertus

6204 22 10, 6204 23 10, 6204 29 11, 6204 32 10, 6204 33 10, 6204 39 11, 6204 62 11, 6204 62 51, 6204 63 11, 6204 63 31, 6204 69 11, 6204 69 31, 6211 42 10, 6211 43 10

 

 

77

Slidinėjimo kostiumai, išskyrus megztus arba nertus

ex 6211 20 00

 

 

78

Drabužiai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 ir 77 kategorijų

6203 41 30, 6203 42 59, 6203 43 39, 6203 49 39, 6204 61 85, 6204 62 59, 6204 62 90, 6204 63 39, 6204 63 90, 6204 69 39, 6204 69 50, 6210 40 00, 6210 50 00, 6211 32 90, 6211 33 90, ex 6211 39 00, 6211 41 00, 6211 42 90, 6211 43 90

 

 

83

Paltai, švarkai, sportiniai švarkai (bleizeriai) ir kiti drabužiai, įskaitant slidinėjimo kostiumus, megzti arba nerti, išskyrus 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75 kategorijų

ex 6101 90 20, 6101 20 10, 6101 30 10, 6102 10 10, 6102 20 10, 6102 30 10, 6103 31 00, 6103 32 00, 6103 33 00, ex 6103 39 00, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00, ex 6104 39 00, 6112 20 00, 6113 00 90, 6114 20 00, 6114 30 00, ex 6114 90 00

 

 

III A   

GRUPĖ

33

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis mažesnis kaip 3 m

5407 20 11

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, nemegzti ir nenerti, pagaminti iš juostelių arba iš panašių dirbinių

6305 32 81, 6305 32 89, 6305 33 91, 6305 33 99

 

 

34

Audiniai iš sintetinių gijinių siūlų, pagaminti iš juostelių arba panašių dirbinių iš polietileno arba polipropileno, kurių plotis ne mažesnis kaip 3 m

5407 20 19

 

 

35

Sintetinių pluoštų audiniai (ištisiniai), išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

5407 10 00, 5407 20 90, 5407 30 00, 5407 41 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 10, 5407 69 90, 5407 71 00, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 91 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

ex 5407 10 00, ex 5407 20 90, ex 5407 30 00, 5407 42 00, 5407 43 00, 5407 44 00, 5407 52 00, 5407 53 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 50, 5407 61 90, 5407 69 90, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 82 00, 5407 83 00, 5407 84 00, 5407 92 00, 5407 93 00, 5407 94 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36

Dirbtinių pluoštų audiniai (ištisiniai), išskyrus skirtus 114 kategorijos padangoms

5408 10 00, 5408 21 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 31 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

ex 5408 10 00, 5408 22 10, 5408 22 90, 5408 23 10, 5408 23 90, 5408 24 00, 5408 32 00, 5408 33 00, 5408 34 00, ex 5811 00 00, ex 5905 00 70

 

 

37

Dirbtinių kuokštelinių pluoštų audiniai

5516 11 00, 5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 21 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 31 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 41 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 91 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Iš kurių: išskyrus nebalintus arba balintus

5516 12 00, 5516 13 00, 5516 14 00, 5516 22 00, 5516 23 10, 5516 23 90, 5516 24 00, 5516 32 00, 5516 33 00, 5516 34 00, 5516 42 00, 5516 43 00, 5516 44 00, 5516 92 00, 5516 93 00, 5516 94 00, ex 5803 00 90, ex 5905 00 70

 

 

38 A

Megztas arba nertas sintetinis užuolaidų audinys, įskaitant tinklinį užuolaidų audinį

6005 31 10, 6005 32 10, 6005 33 10, 6005 34 10, 6006 31 10, 6006 32 10, 6006 33 10, 6006 34 10

 

 

38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90

 

 

40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas, užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6303 91 00, ex 6303 92 90, ex 6303 99 90, 6304 19 10, ex 6304 19 90, 6304 92 00, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00

 

 

41

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeniniai prekybai, išskyrus netekstūruotuosius vienagijus nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 50 sūkių/m

5401 10 12, 5401 10 14, 5401 10 16, 5401 10 18, 5402 11 00, 5402 19 00, 5402 20 00, 5402 31 00, 5402 32 00, 5402 33 00, 5402 34 00, 5402 39 00, ex 5402 44 00, 5402 48 00, 5402 49 00, 5402 51 00, 5402 52 00, 5402 59 10, 5402 59 90, 5402 61 00, 5402 62 00, 5402 69 10, 5402 69 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

42

Ištisiniai cheminio pluošto verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5401 20 10

Dirbtinio pluošto verpalai; verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų, neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus pirminius siūlus iš viskozės verpalų, nesuktuosius arba suktuosius, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminius, netekstūruotuosius verpalus iš celiuliozės acetato

5403 10 00, 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00, 5403 39 00, 5403 41 00, 5403 42 00, 5403 49 00, ex 5604 90 10

 

 

43

Cheminiai gijiniai siūlai, dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai, medvilnės verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5204 20 00, 5207 10 00, 5207 90 00, 5401 10 90, 5401 20 90, 5406 00 00, 5508 20 90, 5511 30 00

 

 

46

Sukaršta arba šukuota avių arba ėriukų vilna arba kiti švelniavilnių gyvūnų plaukai

5105 10 00, 5105 21 00, 5105 29 00, 5105 31 00, 5105 39 10, 5105 39 90

 

 

47

Sukarštos avių arba ėriukų vilnos verpalai (vilnoniai verpalai) arba sukarštų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5106 10 10, 5106 10 90, 5106 20 10, 5106 20 91, 5106 20 99, 5108 10 10, 5108 10 90

 

 

48

Šukuotos avių arba ėriukų vilnos verpalai (šukuotiniai vilnoniai verpalai) arba šukuotų švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, neskirti mažmeninei prekybai

5107 10 10, 5107 10 90, 5107 20 10, 5107 20 30, 5107 20 51, 5107 20 59, 5107 20 91, 5107 20 99, 5108 20 10, 5108 20 90

 

 

49

Avių arba ėriukų vilnos verpalai arba švelniavilnių gyvūnų plaukų verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5109 10 10, 5109 10 90, 5109 90 10, 5109 90 90

 

 

50

Avių arba ėriukų vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų audiniai

5111 11 00, 5111 19 10, 5111 19 90, 5111 20 00, 5111 30 10, 5111 30 30, 5111 30 90, 5111 90 10, 5111 90 91, 5111 90 93, 5111 90 99, 5112 11 00, 5112 19 10, 5112 19 90, 5112 20 00, 5112 30 10, 5112 30 30, 5112 30 90, 5112 90 10, 5112 90 91, 5112 90 93, 5112 90 99

 

 

51

Karšta arba šukuota medvilnė

5203 00 00

 

 

53

Medvilninis gazas

5803 00 10

 

 

54

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

5507 00 00

 

 

55

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai, įskaitant atliekas, karšti, šukuoti ar kitu būdu paruošti verpimui

5506 10 00, 5506 20 00, 5506 30 00, 5506 90 10, 5506 90 90

 

 

56

Sintetinio kuokštelinio arba atliekinio sintetinio pluošto verpalai, skirti mažmeninei prekybai

5508 10 90, 5511 10 00, 5511 20 00

 

 

58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

5701 10 10, 5701 10 90, 5701 90 10, 5701 90 90

 

 

59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus 58 kategorijos kilimus

5702 10 00, 5702 31 10, 5702 31 80, 5702 32 10, 5702 32 90, ex 5702 39 00, 5702 41 10, 5702 41 90, 5702 42 10, 5702 42 90, ex 5702 49 00, 5702 50 10, 5702 50 31, 5702 50 39, ex 5702 50 90, 5702 91 00, 5702 92 10, 5702 92 90, ex 5702 99 00, 5703 10 00, 5703 20 12, 5703 20 18, 5703 20 92, 5703 20 98, 5703 30 12, 5703 30 18, 5703 30 82, 5703 30 88, 5703 90 20, 5703 90 80, 5704 10 00, 5704 90 00, 5705 00 10, 5705 00 30, ex 5705 00 90

 

 

60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

5805 00 00

 

 

61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolduc), išskyrus etiketes ir panašius 62 kategorijos dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

ex 5806 10 00, 5806 20 00, 5806 31 00, 5806 32 10, 5806 32 90, 5806 39 00, 5806 40 00

 

 

62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

5606 00 91, 5606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5804 10 11, 5804 10 19, 5804 10 90, 5804 21 10, 5804 21 90, 5804 29 10, 5804 29 90, 5804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

5807 10 10, 5807 10 90

Pintinės juostelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

5808 10 00, 5808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

5810 10 10, 5810 10 90, 5810 91 10, 5810 91 90, 5810 92 10, 5810 92 90, 5810 99 10, 5810 99 90

 

 

63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

5906 91 00, ex 6002 40 00, 6002 90 00, ex 6004 10 00, 6004 90 00

Raschel nėriniai ir „ilgapūkės“ medžiagos iš sintetinių pluoštų

ex 6001 10 00, 6003 30 10, 6005 31 50, 6005 32 50, 6005 33 50, 6005 34 50

 

 

65

Megztinės arba nertinės medžiagos, išskyrus 38 A ir 63 kategorijų, iš vilnos, medvilnės ar cheminio pluošto

5606 00 10, ex 6001 10 00, 6001 21 00, 6001 22 00, ex 6001 29 00, 6001 91 00, 6001 92 00, ex 6001 99 00, ex 6002 40 00, 6003 10 00, 6003 20 00, 6003 30 90, 6003 40 00, ex 6004 10 00, 6005 90 10, 6005 21 00, 6005 22 00, 6005 23 00, 6005 24 00, 6005 31 90, 6005 32 90, 6005 33 90, 6005 34 90, 6005 41 00, 6005 42 00, 6005 43 00, 6005 44 00, 6006 10 00, 6006 21 00, 6006 22 00, 6006 23 00, 6006 24 00, 6006 31 90, 6006 32 90, 6006 33 90, 6006 34 90, 6006 41 00, 6006 42 00, 6006 43 00, 6006 44 00

 

 

66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6301 10 00, 6301 20 90, 6301 30 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90

 

 

III B   

GRUPĖ

10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

6111 90 11, 6111 20 10, 6111 30 10, ex 6111 90 90, 6116 10 20, 6116 10 80, 6116 91 00, 6116 92 00, 6116 93 00, 6116 99 00

17 porų

59

67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

5807 90 90, 6113 00 10, 6117 10 00, 6117 80 10, 6117 80 80, 6117 90 00, 6301 20 10, 6301 30 10, 6301 40 10, 6301 90 10, 6302 10 00, 6302 40 00, ex 6302 60 00, 6303 12 00, 6303 19 00, 6304 11 00, 6304 91 00, ex 6305 20 00, 6305 32 11, ex 6305 32 90, 6305 33 10, ex 6305 39 00, ex 6305 90 00, 6307 10 10, 6307 90 10

 

 

67 a)

Iš kurio: maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš polietileno arba polipropileno juostelių

6305 32 11, 6305 33 10

 

 

69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

6108 11 00, 6108 19 00

7,8

128

70

Pėdkelnės ir triko iš sintetinių pluoštų, kurių atskiro vienasiūlio verpalo ilginis tankis mažesnis kaip 67 decitekso (6,7 tex)

ex 6115 10 90, 6115 21 00, 6115 30 19

Moteriškos kojinės iš sintetinių pluoštų

ex 6115 10 90, 6115 96 91

30,4 porų

33

72

Maudymosi kostiumėliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6112 31 10, 6112 31 90, 6112 39 10, 6112 39 90, 6112 41 10, 6112 41 90, 6112 49 10, 6112 49 90, 6211 11 00, 6211 12 00

9,7

103

74

Moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

6104 13 00, 6104 19 20, ex 6104 19 90, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29 10, ex 6104 29 90

1,54

650

75

Vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto, megzti arba nerti, išskyrus slidinėjimo kostiumus

6103 10 10, 6103 10 90, 6103 22 00, 6103 23 00, 6103 29 00

0,80

1 250

84

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6214 20 00, 6214 30 00, 6214 40 00, ex 6214 90 00

 

 

85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, iš vilnos, medvilnės arba cheminio pluošto

6215 20 00, 6215 90 00

17,9

56

86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

6212 20 00, 6212 30 00, 6212 90 00

8,8

114

87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6216 00 00

 

 

88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

ex 6209 90 10, ex 6209 20 00, ex 6209 30 00, ex 6209 90 90, 6217 10 00, 6217 90 00

 

 

90

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sintetinio pluošto, pinti arba nepinti

5607 41 00, 5607 49 11, 5607 49 19, 5607 49 90, 5607 50 11, 5607 50 19, 5607 50 30, 5607 50 90

 

 

91

Palapinės

6306 22 00, 6306 29 00

 

 

93

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, pagaminti iš audinių, išskyrus polietileną arba polipropileno juosteles

ex 6305 20 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00

 

 

94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

5601 10 10, 5601 10 90, 5601 21 10, 5601 21 90, 5601 22 10, 5601 22 91, 5601 22 99, 5601 29 00, 5601 30 00

 

 

95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

5602 10 19, 5602 10 31, 5602 10 39, 5602 10 90, 5602 21 00, ex 5602 29 00, 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 10, 6307 90 91

 

 

96

Neaustinės medžiagos ir dirbiniai iš tokių medžiagų, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, padengti arba nepadengti, laminuotieji arba nelaminuotieji

5603 11 10, 5603 11 90, 5603 12 10, 5603 12 90, 5603 13 10, 5603 13 90, 5603 14 10, 5603 14 90, 5603 91 10, 5603 91 90, 5603 92 10, 5603 92 90, 5603 93 10, 5603 93 90, 5603 94 10, 5603 94 90, ex 5807 90 10, ex 5905 00 70, 6210 10 90, ex 6301 40 90, ex 6301 90 90, 6302 22 10, 6302 32 10, 6302 53 10, 6302 93 10, 6303 92 10, 6303 99 10, ex 6304 19 90, ex 6304 93 00, ex 6304 99 00, ex 6305 32 90, ex 6305 39 00, 6307 10 30, ex 6307 90 99

 

 

97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

5608 11 11, 5608 11 19, 5608 11 91, 5608 11 99, 5608 19 11, 5608 19 19, 5608 19 30, 5608 19 90, 5608 90 00

 

 

98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

5609 00 00, 5905 00 10

 

 

99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

5901 10 00, 5901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

5904 10 00, 5904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

5906 10 00, 5906 99 10, 5906 99 90

Kitu būdu įmirkyti ar aptraukti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus 100 kategorijos dirbinius

5907 00 10, 5907 00 90

 

 

100

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos preparatais iš celiuliozės darinių arba kitais dirbtiniais plastikais

5903 10 10, 5903 10 90, 5903 20 10, 5903 20 90, 5903 90 10, 5903 90 91, 5903 90 99

 

 

101

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, išskyrus iš sintetinių pluoštų

ex 5607 90 90

 

 

109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

6306 12 00, 6306 19 00, 6306 30 00

 

 

110

Austi pripučiami čiužiniai

6306 40 00

 

 

111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

6306 91 00, 6306 99 00

 

 

112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus 113 ir 114 kategorijų

6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

6307 10 90

 

 

114

Audiniai ir dirbiniai, skirti techniniam naudojimui

5902 10 10, 5902 10 90, 5902 20 10, 5902 20 90, 5902 90 10, 5902 90 90, 5908 00 00, 5909 00 10, 5909 00 90, 5910 00 00, 5911 10 00, ex 5911 20 00, 5911 31 11, 5911 31 19, 5911 31 90, 5911 32 10, 5911 32 90, 5911 40 00, 5911 90 10, 5911 90 90

 

 

IV   

GRUPĖ

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Stalo skalbiniai, tualeto skalbiniai ir virtuvės skalbiniai iš lino arba iš ramės (kiniškosios dilgėlės), išskyrus megztus arba nertus

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš linų arba ramės

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

ex 5607 90 90

 

 

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6305 90 00

 

 

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6214 90 00

 

 

V   

GRUPĖ

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus siūlus, priskiriamus 41 kategorijai

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Dirbtiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, išskyrus siūlus, priskiriamus 42 kategorijai

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5105 40 00

 

 

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

5110 00 00

 

 

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Šilko siūlai, išskyrus priskiriamus 130 A kategorijai; šilkaverpių fibroinas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

5308 90 90

 

 

132

Popieriniai verpalai

5308 90 50

 

 

133

Sėjamosios kanapės verpalai

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizuotieji siūlai

5605 00 00

 

 

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

5113 00 00

 

 

136

Šilko arba šilko atliekų audiniai

5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 19, 5007 20 21, 5007 20 31, 5007 20 39, 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 10, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

5809 00 00

 

 

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6301 90 90

 

 

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus priskiriamus 146 A kategorijai

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

ex 5607 90 20

 

 

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džiuto arba kitų luobinių tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

5308 10 00

 

 

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

5702 20 00

 

 

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

5602 10 11

 

 

153

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

6305 10 10

 

 

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

ex 5003 00 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluoštą (plaušus) ir abaką

5305 00 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 10, 5201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 00, 5302 90 00

Abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 00, 5303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

 

 

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 156 kategorijų drabužius

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

6204 49 10, 6206 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

6214 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

6215 10 00

 

 

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

ex 6213 90 00

 

 

161

Nemegzti ir nenerti drabužiai, išskyrus 1–123 ir 159 kategorijų drabužius

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 

I A PRIEDAS

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2008 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Marlė ir marlės dirbiniai, suformuoti arba supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

3005 90 31

 

 

I B PRIEDAS

1.

Šis priedas apima tekstilės žaliavas (128 ir 154 kategorijų), tekstilės gaminius, išskyrus vilnos ir švelniavilnių gyvūnų plaukų gaminius, medvilnę ir cheminius pluoštus, be to, 124, 125A, 125B, 126, 127A ir 127B kategorijoms priskiriamus cheminius pluoštus, siūlus ir verpalus.

2.

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymas laikomas tik nurodomojo pobūdžio, nes kiekvienos kategorijos produktai šiame priede nustatomi pagal KN kodus. Jei KN kodas nurodytas su ženklu „ex“, kiekvienos kategorijos gaminiai nustatomi pagal KN kodo ir atitinkamo aprašymo taikymo sritį.

3.

Drabužiai, kuriuos sunku priskirti vyriškiems ar berniukų drabužiams arba moteriškiems ar mergaičių drabužiams, priskiriami pastariesiems.

4.

Jeigu žymoje nurodoma „kūdikių drabužėliai“, tai reiškia drabužius iki 86 prekybinio dydžio imtinai.

Kategorija

Aprašymas

KN kodas (2008 m.)

Atitikmenų lentelė

vienetai/kg

g/vienetas

(1)

(2)

(3)

(4)

I   

GRUPĖ

ex 20

Lovos skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus

ex 6302 29 90, ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai ir siūtinai pūkiniai tekstilės paviršiai

ex 5802 20 00, ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus priskiriamus 118 kategorijai

ex 6302 59 90, ex 6302 99 90

 

 

II   

GRUPĖ

ex 12

Pėdkelnės ir triko, kojinės, kojinės iki kelių, puskojinės, kojinės iki kulkšnių, kojinaitės ir panašūs gaminiai, megzti arba nerti, išskyrus skirtus kūdikiams

ex 6115 10 90, ex 6115 29 00, ex 6115 30 90, ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Vyriškos arba berniukų apatinės kelnės ir trumpikės, moteriškos arba mergaičių kelnaitės ir trumpikės, megztos arba nertos

ex 6107 19 00, ex 6108 29 00, ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Vyriški arba berniukų austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos (apsiaustai su gobtuvu)

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Moteriški arba mergaičių austi paltai, lietpalčiai ir kiti paltai, apsiaustai ir pelerinos, švarkai ir sportiniai švarkai (bleizeriai), išskyrus skrandas su gobtuvais

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

ex 6207 19 00, ex 6207 29 00, ex 6207 99 90

Moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, išskyrus megztus arba nertus

ex 6208 19 00, ex 6208 29 00, ex 6208 99 00, ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Nosinės, išskyrus nosines iš šilko ar šilko atliekų

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Vyriški arba berniukų naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex 6107 29 00

Moteriški arba mergaičių naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai, megzti arba nerti

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Moteriški arba mergaičių sijonai, įskaitant sijonus-kelnes

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžai ir šortai (išskyrus maudymosi kostiumėlius ar kelnaites), megzti arba nerti

ex 6103 49 00, ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Liemenėlės, austos, megztos arba nertos

ex 6212 10 10, ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Kūdikių drabužėliai ir drabužių priedai, išskyrus ex 10 ir ex 87 kategorijų pirštuotas pirštines, kumštines pirštines ir puspirštines, kūdikių kojinės, puskojinės ir kojinaites, išskyrus megztas arba nertas, ex 88 kategorijos

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Sportiniai kostiumai iš megzto ar nerto audinio

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Drabužiai, pasiūti iš medžiagų, priskiriamų 5903, 5906 ir 5907 pozicijoms, išskyrus ex 14 ir ex 15 kategorijų drabužius

ex 6210 40 00, ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Drabužiai, pasiūti iš megztų ar nertų medžiagų, priskiriamų 5903 ir 5907 pozicijoms, ir slidinėjimo kostiumai, megzti arba nerti

ex 6112 20 00, ex 6113 00 90

 

 

III A   

GRUPĖ

ex 38 B

Tinklinės užuolaidos, išskyrus megztas arba nertas

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Austos užuolaidos (įskaitant portjeras, vidines uždangas; užuolaidų arba lovų lambrekenus ir kitus baldams ir būstui dekoruoti naudojamus dirbinius), išskyrus megztas arba nertas

ex 6303 99 90, ex 6304 19 90, ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Kilimai, kiliminės dangos, kilimėliai, rišti (gatavi arba negatavi)

ex 5701 90 10, ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga, išskyrus ex 58, 142 ir 151B kategorijų kilimus

ex 5702 10 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5703 90 20, ex 5703 90 80, ex 5704 10 00, ex 5704 90 00, ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu), įrėminti arba panašiai rankomis

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Siaurieji audiniai ir juostelės, kurias sudaro tik metmenys be ataudų, surišti adhezyvais (bolduc), išskyrus etiketes ir panašius ex 62 ir 137 kategorijų dirbinius

Elastiniai audiniai ir apsiuvai (nemegzti ir nenerti), pagaminti iš tekstilinių medžiagų, susiūtų guminiais siūlais

ex 5806 10 00, ex 5806 20 00, ex 5806 39 00, ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus), apvytiniai siūlai (išskyrus metalizuotuosius siūlus ir apvytinius ašutų siūlus)

ex 5606 00 91, ex 5606 00 99

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos, išskyrus austas, megztas arba nertas medžiagas, rankų darbo arba mechaniniu būdu pagaminti nėriniai, nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

ex 5804 10 11, ex 5804 10 19, ex 5804 10 90, ex 5804 29 10, ex 5804 29 90, ex 5804 30 00

Etiketės, emblemos ir panašūs dirbiniai iš tekstilės medžiagų, nesiuvinėti, rietime, juostelėmis arba iškirpti tam tikromis formomis ar dydžiais, austiniai

ex 5807 10 10, ex 5807 10 90

Pintinės juostelės ir dekoratyviniai apsiuvai rietime; kutai, pomponai ir panašūs dirbiniai

ex 5808 10 00, ex 5808 90 00

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

ex 5810 10 10, ex 5810 10 90, ex 5810 99 10, ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Megztinės arba nertinės medžiagos iš sintetinio pluošto, kuriose elastomeriniai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, ir megztinės arba nertinės medžiagos, kuriose guminiai siūlai sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

ex 5906 91 00, ex 6002 40 00, ex 6002 90 00, ex 6004 10 00, ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Megzti arba nerti audiniai, išskyrus ex 63 kategorijos

ex 5606 00 10, ex 6002 40 00, ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Kelioniniai pledai ir antklodės, išskyrus megztas arba nertas

ex 6301 10 00, ex 6301 90 90

 

 

III B   

GRUPĖ

ex 10

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, megztos arba nertos

ex 6116 10 20, ex 6116 10 80, ex 6116 99 00

17 porų

59

ex 67

Megzti arba nerti drabužių priedai, išskyrus skirtus kūdikiams; visų rūšių namų ūkio skalbiniai, megzti arba nerti; užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, megzti arba nerti; megztos arba nertos antklodės ir kelioniniai pledai, kiti megzti arba nerti dirbiniai, įskaitant drabužių arba drabužių priedų dalis

ex 5807 90 90, ex 6113 00 10, ex 6117 10 00, ex 6117 80 10, ex 6117 80 80, ex 6117 90 00, ex 6301 90 10, ex 6302 10 00, ex 6302 40 00, ex 6303 19 00, ex 6304 11 00, ex 6304 91 00, ex 6307 10 10, ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Moteriški arba mergaičių apatinukai ir apatiniai sijonai, megzti arba nerti

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Maudymosi kostiumėliai

ex 6112 39 10, ex 6112 39 90, ex 6112 49 10, ex 6112 49 90, ex 6211 11 00, ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Megzti arbe nerti vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

ex 6103 10 90, ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai, išskyrus megztus arba nertus, išskyrus 159 kategorijos

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korsetai, juosmenėlės, keliaraiščiai, petnešos ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti

ex 6212 20 00, ex 6212 30 00, ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Pirštuotos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės, nemegztos ir nenertos

ex 6209 90 90, ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Kojinės, puskojinės ir kojinaitės, nemegztos ir nenertos; kiti drabužių priedai, drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus skirtus kūdikiams, išskyrus megztus arba nertus

ex 6209 90 90, ex 6217 10 00, ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Palapinės

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

ex 5601 10 90, ex 5601 29 00, ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Veltinis ir dirbiniai iš veltinio, įmirkyti arba neįmirkyti, aptraukti arba neaptraukti, išskyrus grindų dangas

ex 5602 10 19, ex 5602 10 39, ex 5602 10 90, ex 5602 29 00, ex 5602 90 00, ex 5807 90 10, ex 6210 10 10, ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Tinklai, rišti iš virvių, virvelių arba lynų, ir gatavi žvejybos tinklai iš siūlų, virvių, virvelių arba lynų

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Kiti dirbiniai iš siūlų, virvių, virvelių, trosų ar lynų, išskyrus tekstilės medžiagas, dirbinius, pagamintus iš tokių medžiagų ir 97 kategorijos dirbinius

ex 5609 00 00, ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Tekstilės gaminiai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinantys tekstilės gaminiai, tokie kaip naudojami skrybėlių pagrindams

ex 5901 10 00, ex 5901 90 00

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

ex 5904 10 00, ex 5904 90 00

Gumuoti tekstilės gaminiai, nemegzti arba nenerti, išskyrus skirtus padangoms

ex 5906 10 00, ex 5906 99 10, ex 5906 99 90

Kitu būdu įmirkyti ar aptraukti tekstilės gaminiai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos; studijų fonai, išskyrus ex 100 kategorijos dirbinius

ex 5907 00 10, ex 5907 00 90

 

 

ex 100

Tekstilės medžiagos, įmirkytos, apvilktos, padengtos arba laminuotos preparatais iš celiuliozės darinių arba kitais dirbtiniais plastikais

ex 5903 10 10, ex 5903 10 90, ex 5903 20 10, ex 5903 20 90, ex 5903 90 10, ex 5903 90 91, ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Dirbiniai iš brezento, burės, tentai ir markizės

ex 6306 19 00, ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Austi pripučiami čiužiniai

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Stovyklavimo įranga, austa, išskyrus pripučiamus čiužinius ir palapines

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai, austi, išskyrus ex 113 ir ex 114 kategorijų

ex 6307 20 00, ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Grindų šluostės, indų pašluostės, dulkių šluostės, išskyrus megztas arba nertas

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Audiniai ir dirbiniai, skirti techniniam naudojimui, išskyrus 136 kategorijos dirbinius

ex 5908 00 00, ex 5909 00 90, ex 5910 00 00, ex 5911 10 00, ex 5911 31 19, ex 5911 31 90, ex 5911 32 10, ex 5911 32 90, ex 5911 40 00, ex 5911 90 10, ex 5911 90 90

 

 

IV   

GRUPĖ

115

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) verpalai

5306 10 10, 5306 10 30, 5306 10 50, 5306 10 90, 5306 20 10, 5306 20 90, 5308 90 12, 5308 90 19

 

 

117

Lininiai arba ramės (kiniškosios dilgėlės) audiniai

5309 11 10, 5309 11 90, 5309 19 00, 5309 21 10, 5309 21 90, 5309 29 00, 5311 00 10, ex 5803 00 90, 5905 00 30

 

 

118

Stalo, kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai iš linų arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

6302 29 10, 6302 39 20, 6302 59 10, ex 6302 59 90, 6302 99 10, ex 6302 99 90

 

 

120

Užuolaidos (įskaitant portjeras), vidinės uždangos, užuolaidų arba lovų lambrekenai ir kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai, nemegzti ir nenerti, iš linų arba ramės

ex 6303 99 90, 6304 19 30, ex 6304 99 00

 

 

121

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš linų arba ramės

ex 5607 90 90

 

 

122

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš lino arba iš ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6305 90 00

 

 

123

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai iš linų ar ramės, išskyrus siauruosius audinius

5801 90 10, ex 5801 90 90

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai iš lino arba ramės, išskyrus megztus arba nertus

ex 6214 90 00

 

 

V   

GRUPĖ

124

Sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

5501 10 00, 5501 20 00, 5501 30 00, 5501 40 00, 5501 90 00, 5503 11 00, 5503 19 00, 5503 20 00, 5503 30 00, 5503 40 00, 5503 90 10, 5503 90 90, 5505 10 10, 5505 10 30, 5505 10 50, 5505 10 70, 5505 10 90

 

 

125 A

Sintetiniai gijiniai siūlai (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai

ex 5402 44 00, 5402 45 00, 5402 46 00, 5402 47 00

 

 

125 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš sintetinių medžiagų

5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 00, 5404 90 11, 5404 90 19, 5404 90 90, ex 5604 90 10, ex 5604 90 90

 

 

126

Dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

5502 00 10, 5502 00 40, 5502 00 80, 5504 10 00, 5504 90 00, 5505 20 00

 

 

127 A

Verpalai iš dirbtinių gijinių siūlų (ištisiniai), neskirti mažmeninei prekybai, pirminiai siūlai iš viskozės verpalų, nesuktieji arba suktieji, kurių sukrumas ne didesnis kaip 250 sūkių/m, ir pirminiai, netekstūruotieji verpalai iš celiuliozės acetato

ex 5403 31 00, ex 5403 32 00, ex 5403 33 00

 

 

127 B

Vienagijai siūlai, juostelės (dirbtiniai šiaudeliai ir panašūs dirbiniai), ketguto imitacijos, iš dirbtinių tekstilės medžiagų

5405 00 00, ex 5604 90 90

 

 

128

Sukaršti arba šukuoti šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5105 40 00

 

 

129

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

5110 00 00

 

 

130 A

Šilko siūlai, išskyrus šilko atliekų verpalus

5004 00 10, 5004 00 90, 5006 00 10

 

 

130 B

Šilko siūlai, išskyrus priskiriamus 130 A kategorijai; šilkaverpių fibroinas

5005 00 10, 5005 00 90, 5006 00 90, ex 5604 90 90

 

 

131

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai

5308 90 90

 

 

132

Popieriniai verpalai

5308 90 50

 

 

133

Sėjamosios kanapės verpalai

5308 20 10, 5308 20 90

 

 

134

Metalizuotieji siūlai

5605 00 00

 

 

135

Šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų audiniai

5113 00 00

 

 

136 A

Šilko arba šilko atliekų audiniai, išskyrus nebalintus, plautus arba balintus

5007 20 19, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 59, 5007 20 61, 5007 20 69, 5007 20 71, 5007 90 30, 5007 90 50, 5007 90 90

 

 

136 B

Šilko arba šilko atliekų audiniai, išskyrus 136A kategorijos audinius

ex 5007 10 00, 5007 20 11, 5007 20 21, ex 5007 20 31, ex 5007 20 39, ex 5007 20 41, 5007 20 51, 5007 90 10, 5803 00 30, ex 5905 00 90, ex 5911 20 00

 

 

137

Pūkiniai audiniai, šeniliniai audiniai ir siaurieji audiniai iš šilko arba šilko atliekų

ex 5801 90 90, ex 5806 10 00

 

 

138

Popierinių verpalų ir kitų tekstilės pluoštų audiniai, išskyrus iš ramės pagamintus audinius

5311 00 90, ex 5905 00 90

 

 

139

Audiniai iš metalinių siūlų ir audiniai iš metalizuotųjų siūlų

5809 00 00

 

 

140

Megztinės arba nertinės tekstilės medžiagos, išskyrus iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6001 10 00, ex 6001 29 00, ex 6001 99 00, 6003 90 00, 6005 90 90, 6006 90 00

 

 

141

Kelioniniai pledai ir antklodės iš tekstilės medžiagos, išskyrus pagamintas iš vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, medvilnės arba cheminio pluošto

ex 6301 90 90

 

 

142

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš sizalio, iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų arba iš pluoštinio banano

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00, ex 5705 00 90

 

 

144

Veltinys iš šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų

5602 10 35, ex 5602 29 00

 

 

145

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, iš abakos (pluoštinio banano) pluošto arba iš sėjamosios kanapės

ex 5607 90 20, ex 5607 90 90

 

 

146 A

Špagatai arba pakavimo virvės žemės ūkio mašinoms, iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Virvės, virvelės, lynai ir trosai iš sizalio arba iš kitų Agave genties augalų tekstilės pluoštų, išskyrus priskiriamus 146 A kategorijai

ex 5607 21 00, 5607 29 10, 5607 29 90

 

 

146 C

Virvės, virvelės, lynai ir trosai, pinti arba nepinti, apipinti arba neapipinti, iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, išskyrus nekarštas ir nešukuotas

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Džiuto arba kitų luobinių tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai, verpalai

5307 10 10, 5307 10 90, 5307 20 00

 

 

148 B

Kokoso pluošto (plaušų) verpalai

5308 10 00

 

 

149

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis didesnis kaip 150 cm

5310 10 90, ex 5310 90 00

 

 

150

Džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos audiniai, kurių plotis ne didesnis kaip 150 cm; maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, išskyrus naudotus

5310 10 10, ex 5310 90 00, 5905 00 50, 6305 10 90

 

 

151 A

Grindų danga iš kokoso pluošto (plaušų)

5702 20 00

 

 

151 B

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga iš džiuto arba kitų tekstilės pluoštų iš karnienos, išskyrus siūtinę ar klijuotinę

ex 5702 39 00, ex 5702 49 00, ex 5702 50 90, ex 5702 99 00

 

 

152

Smaigstytinis veltinys iš džiuto arba iš kitų karnienos tekstilės pluoštų, neįmirkytas ir nepadengtas, išskyrus grindų dangas

5602 10 11

 

 

153

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti, iš džiuto arba iš kitų luobinių tekstilės pluoštų, priskiriamų 5303 pozicijai

6305 10 10

 

 

154

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

5001 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5002 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti), verpalų atliekos ir išplaušinta žaliava, nekarštos ir nešukuotos

ex 5003 00 00

Nekaršta ir nešukuota vilna

5101 11 00, 5101 19 00, 5101 21 00, 5101 29 00, 5101 30 00

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5102 11 00, 5102 19 10, 5102 19 30, 5102 19 40, 5102 19 90, 5102 20 00

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5103 10 10, 5103 10 90, 5103 20 10, 5103 20 91, 5103 20 99, 5103 30 00

Vilnos arba švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų išplaušinta žaliava

5104 00 00

Linai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5301 10 00, 5301 21 00, 5301 29 00, 5301 30 10, 5301 30 90

Ramės ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos, išskyrus kokoso pluoštą (plaušus) ir abaką

5305 00 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5201 00 10, 5201 00 90

Medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5202 10 00, 5202 91 00, 5202 99 00

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302 10 00, 5302 90 00

Abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; abakos pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

Džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos (išskyrus linus, sėjamąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę)), žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5303 10 00, 5303 90 00

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai, žaliaviniai arba apdoroti, bet nesuverpti; šių pluoštų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5305 00 00

 

 

156

Moteriškos arba mergaičių palaidinukės ir puloveriai, megzti arba nerti, iš šilko arba iš šilko atliekų

6106 90 30, ex 6110 90 90

 

 

157

Megzti arba nerti drabužiai, išskyrus ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 ir 156 kategorijų drabužius

ex 6101 90 20, ex 6101 90 80, 6102 90 10, 6102 90 90, ex 6103 39 00, ex 6103 49 00, ex 6104 19 90, ex 6104 29 90, ex 6104 39 00, 6104 49 00, ex 6104 69 00, 6105 90 90, 6106 90 50, 6106 90 90, ex 6107 99 00, ex 6108 99 00, 6109 90 90, 6110 90 10, ex 6110 90 90, ex 6111 90 90, ex 6114 90 00

 

 

159

Suknelės, palaidinukės ir marškiniai-palaidinukės, nemegztos ir nenertos, iš šilko arba šilko atliekų

6204 49 10, 6206 10 00

Šaliai, kaklaskarės, šalikai, skraistės, vualiai ir panašūs dirbiniai, nemegzti ir nerti, iš šilko arba šilko atliekų

6214 10 00

Kaklajuostės, peteliškės ir kaklaraiščiai iš šilko arba šilko atliekų

6215 10 00

 

 

160

Nosinės iš šilko arba šilko atliekų

ex 6213 90 00

 

 

161

Drabužiai, nemegzti ir nenerti, išskyrus ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 ir 159 kategorijų drabužius

6201 19 00, 6201 99 00, 6202 19 00, 6202 99 00, 6203 19 90, 6203 29 90, 6203 39 90, 6203 49 90, 6204 19 90, 6204 29 90, 6204 39 90, 6204 49 90, 6204 59 90, 6204 69 90, 6205 90 10, ex 6205 90 80, 6206 90 10, 6206 90 90, ex 6211 20 00, ex 6211 39 00, 6211 49 00

 

 


(1)  Apima tik 1–114 kategorijas, išskyrus Baltarusiją, Rusijos Federaciją, Uzbekistaną ir Serbiją, kuriems numatytos 1–161 kategorijos.

(2)  Taikoma tik importui iš Kinijos.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTOS EKSPORTUOJANČIOS ŠALYS

Baltarusija

Kinija

Rusija

Serbija

Uzbekistanas“


III PRIEDAS

„IX PRIEDAS

Šalis tiekėja

I grupė

II grupė

III grupė

IV grupė

V grupė

Baltarusija

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Uzbekistanas

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %


Šalis tiekėja

I grupė

IIA grupė

IIB grupė

III grupė

IV grupė

V grupė

Vietnamas

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %“


(1)  Išskyrus 1 kategoriją: 2005 m.: %.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/61


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 3 d.

dėl leidimo Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą Madeiros autonominėje srityje pagamintam alui

(2008/417/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 299 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 30 d. prašymu ir remdamasi Sutarties 299 straipsnio 2 dalimi Portugalija siekia, kad jai būtų suteikta leidžianti nukrypti nuo Sutarties 90 straipsnio nuostata ir ji galėtų Madeiroje pagamintam alui taikyti akcizo tarifą, mažesnį už nacionalinį tarifą, nustatytą pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvą 92/84/EEB dėl alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams taikomų akcizo tarifų suderinimo (2), tais atvejais, kai metinė alaus daryklos produkcija neviršija 300 000 hektolitrų. Lengvatinis tarifas būtų taikomas didesniam kaip 200 000 hektolitrų produkcijos kiekiui tik tuo atveju, jeigu šis kiekis suvartojamas vietoje.

(2)

Portugalija pagrindė savo prašymą paaiškindama, kad 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūrų suderinimo (3) 4 straipsnyje numatytos galimybės nėra pakankamos, kad būtų ištaisyta nepalanki Madeiros alaus daryklų padėtis, susidariusi dėl to, kad jos įsikūrusios atokioje vietoje, teritorija geografiniu požiūriu nėra vientisa, o vietos rinka yra maža. Pagal tą straipsnį, alaus darykloms, kurių metinė produkcija neviršija 200 000 hektolitrų, galima taikyti lengvatinį akcizo tarifą, jeigu šis tarifas nėra daugiau negu 50 % mažesnis už standartinį nacionalinį tarifą. Portugalija pasinaudojo šia nuostata – ji taiko 50 % mažesnį tarifą alaus darykloms, kurių metinė produkcija neviršija 200 000 hektolitrų. Tačiau jeigu Madeiroje įsikūrusių alaus daryklų produkcija viršys šią ribą, tai nereiškia, kad jos bus pakankamai pajėgios atlaikyti alaus iš žemyninės Portugalijos (ar žemyninės Europos) konkurenciją. Joms tenkanti vietos rinkos dalis toliau mažėtų dėl užsienio kilmės alaus didelės konkurencijos, nes alaus daryklos ir toliau patirtų papildomų sąnaudų, kadangi yra įsikūrusios atokioje vietoje. Šios sąnaudos visų pirma susijusios su nuolat papildomu dideliu atsargų kiekiu, žaliavų ir antrinių žaliavų bei pakuočių transportavimu iš žemyninės Portugalijos. Taigi nors šios alaus daryklos nebebūtų laikomos „mažomis“, kai jų metinė produkcija išaugtų iki 200 000 hektolitrų, kaip apibrėžta Direktyvos 92/83/EEB 4 straipsnyje, jos vis tiek ir toliau būtų mažos palyginti su didelėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis alaus daryklomis, su kuriomis jos konkuruoja. Todėl siekiant užtikrinti, kad vietos pramonė išliktų, alaus darykloms būtinai reikėtų taikyti lengvatinį tarifą tais atvejais, kai jų metinė produkcija viršija 200 000 hektolitrų, bet neviršija 300 000 hektolitrų.

(3)

Todėl Portugalija prašo, kad būtų leista lengvatinį tarifą, 50 % mažesnį už standartinį nacionalinį tarifą, taikyti alui, pagamintam Madeiroje įsikūrusiose nepriklausomose alaus daryklose, kurių metinė produkcija neviršija 300 000 hektolitrų. Tačiau metinei produkcijai viršijus 200 000 hektolitrų, lengvatinį tarifą bus galima taikyti alaus kiekiui, viršijančiam nurodytą skaičių, tik tuo atveju, jeigu alus bus skirtas suvartoti Madeiroje.

(4)

Išsamiai išnagrinėjus padėtį paaiškėjo, jog norint užtikrinti, kad išliktų alaus gamybos pramonė atokiausiame Madeiros regione, būtina patenkinti Portugalijos prašymą. Akivaizdu, kad atsižvelgiant į šio atvejo aplinkybes ir laikantis atitinkamų reikalavimų pratęsus mokesčių lengvatos taikymą Madeiros alaus gaminimo pramonės įmonėms bus sudarytos tokios pačios sąlygos, kokias turi jų konkurentai žemyninėje Portugalijoje ir kitose valstybėse narėse. Suteiktos mokesčių lengvatos leis tik padengti papildomas išlaidas, neišvengiamai patiriamas dėl atokios įmonių įsikūrimo vietos.

(5)

Siekiant nepakenkti bendrosios rinkos veikimui, pagamintam didesniam negu 200 000 hektolitrų kiekiui bus leista taikyti lengvatinį tarifą tik tuo atveju, jeigu alus bus pagamintas ir suvartotas Madeiroje.

(6)

Nors nuo Sutarties 90 straipsnio nukrypti leidžianti nuostata yra būtina siekiant užtikrinti, kad nekiltų pavojus atokiausio Madeiros regiono plėtrai, reikia nustatyti ir mokesčio lengvatos taikymo terminą. Tačiau svarbu užtikrinti vietos ekonominių operacijų vykdytojų saugumą, kuris jiems yra reikalingas komercinei veiklai plėtoti. Todėl tikslinga leidžiančią nukrypti nuostatą leisti taikyti šešis metus.

(7)

Be to, reikėtų nustatyti reikalavimą parengti vidurio laikotarpio ataskaitą, kad Komisija galėtų įvertinti, ar vis dar laikomasi sąlygų, kuriomis grindžiamas tokios leidžiančios nukrypti nuostatos suteikimas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės turėtų būti taikomos nepažeidžiant Sutarties 87 ir 88 straipsnių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Sutarties 90 straipsnio Portugalijai leidžiama akcizo tarifą, mažesnį už pagal Direktyvą 92/84/EEB nustatytą nacionalinį tarifą, taikyti alui, pagamintam Madeiros autonominėje srityje įsikūrusiose nepriklausomose alaus daryklose, kurių bendra metinė produkcija neviršija 300 000 hektolitrų. Lengvatinis tarifas gali būti taikomas kiekiui, viršijančiam 200 000 hektolitrų metinės produkcijos, tik tuo atveju, jeigu šis kiekis suvartojamas Madeiroje.

Terminas „nepriklausoma maža alaus darykla“ – tai alaus darykla, kuri yra teisiškai ir ekonomiškai nepriklausoma nuo bet kokios kitos alaus daryklos, kurios gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kokios kitos alaus daryklos patalpų ir kuri nevykdo savo veiklos pagal licenciją. Tačiau tais atvejais, kai dvi ar daugiau alaus daryklų bendradarbiauja ir jų bendra metinė produkcija neviršija 300 000 hektolitrų, tokios alaus daryklos gali būti laikomos viena nepriklausoma maža alaus darykla.

Lengvatinis akcizo tarifas, kuris gali būti mažesnis už minimalų tarifą, negali būti daugiau kaip 50 % mažesnis už Portugalijoje taikomą standartinį nacionalinį akcizo tarifą.

2 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Portugalija pateikia Komisijai ataskaitą apie esamą padėtį, kad Komisija galėtų įvertinti, ar dar neišnyko priežastys, kuriomis remiantis 1 straipsnyje nustatoma leidžianti nukrypti nuostata.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  2008 m. balandžio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 316, 1992 10 31, p. 29.

(3)  OL L 316, 1992 10 31, p. 21. Direktyva su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.


Komisija

6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 29 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos išlaidoms, patirtoms 2007 m. Jungtinėje Karalystėje taikant skubias kovos su mėlynojo liežuvio liga priemones, atlyginti

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2161)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2008/418/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2000/75/EB, nustatančią mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir likvidavimo reikalavimus (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (2), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 3 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatytos Bendrijos finansinio įnašo teikimą specialiosioms veterinarijos priemonėms, įskaitant skubias priemones, reglamentuojančios procedūros. Siekiant kuo galima greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, valstybėms narėms teikiama finansinė parama tam tikrų kovos su mėlynojo liežuvio liga priemonių išlaidoms padengti.

(2)

Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 5 dalyje nustatytos taisyklės, numatančios, koks procentas valstybių narių patirtų išlaidų gali būti dengiamas iš Bendrijos finansinės paramos.

(3)

Skubioms kovos su mėlynojo liežuvio liga priemonėms Bendrijos finansinė parama skiriama pagal taisykles, išdėstytas 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 349/2005, nustatančiame Tarybos sprendime 90/424/EEB (3) paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles. Šis reglamentas taikomas Bendrijos finansinei paramai, skiriamai valstybėms narėms dėl reglamente nustatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, susidariusių taikant tam tikrų ligų likvidavimo priemones situacijose, nurodytose Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 1 dalyje.

(4)

2007 m. Jungtinėje Karalystėje kilo mėlynojo liežuvio ligos protrūkių. Šios ligos atsiradimas kelia rimtą pavojų Bendrijos gyvulių populiacijai.

(5)

Todėl Jungtinė Karalystė, siekdama išvengti mėlynojo liežuvio ligos išplitimo, ėmėsi būtinų skubių priemonių.

(6)

2007 m. lapkričio 28 d. Jungtinė Karalystė pateikė finansinę informaciją, reikalingą suteikiant Bendrijos finansinę paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 349/2005 6 straipsnį.

(7)

Jungtinė Karalystė visiškai įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 6 straipsnyje.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos finansinė parama Jungtinei Karalystei

Nepažeidžiant Sprendimo 90/424/EB 10 straipsnio nuostatų, Bendrijos finansinė parama gali būti skirta Jungtinei Karalystei išlaidoms, kurias ši valstybė narė patyrė imdamasi Sprendimo 90/424/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių kovai su mėlynojo liežuvio liga 2007 m., padengti.

2 straipsnis

Adresatas

Šis sprendimas skirtas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei.

Priimta, Briuselyje, 2008 m. gegužės 29 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 327, 2000 12 22, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26)

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.


6.6.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 147/65


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gegužės 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/377/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Slovakijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2262)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/419/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), o ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Slovakijoje buvo klasikinio kiaulių maro protrūkių, kurie prekybos kiaulėmis ir tam tikrais kiaulienos produktais požiūriu gali kelti grėsmę kitų valstybių narių kiaulių bandoms.

(2)

2008 m. gegužės 8 d. priimtas Komisijos sprendimas 2008/377/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Slovakijoje (2), kad būtų sustiprintos priemonės, kurių Slovakija ėmėsi pagal 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (3).

(3)

1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (4), 2 straipsnio 2 dalies p punkte „kraj“ apibrėžiamas kaip Slovakijos administracinis regionas, kurio plotas ne mažesnis kaip 2 000 km2 ir kurį tikrina kompetentingos institucijos.

(4)

Remiantis kompetentingų institucijų atliktų epidemiologinių tyrimų Slovakijoje rezultatais, tikslinga numatyti, kad apsaugos priemonės, susijusios su klasikiniu kiaulių maru Slovakijoje, būtų taikomos tam tikriems administraciniams regionams („kraj“).

(5)

Todėl Sprendimą 2008/377/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/377/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/965/EB (OL L 397, 2006 12 30, p. 22).

(2)  OL L 130, 2008 5 20, p. 18.

(3)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(4)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/729/EB.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Slovakijoje yra šie administraciniai regionai:

Banská Bystrica regionas (Banskobystrický kraj)

Nitra regionas (Nitriansky kraj)“