ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 426/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1212/2005, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importui

1

 

 

2008 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 427/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 428/2008, nustatantis grūdų intervencinius centrus (kodifikuota redakcija)

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/372/EB

 

*

2008 m. vasario 12 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolo dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus, pasirašymo ir laikino taikymo

39

Bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, protokolas dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės pagrindų susitarimo, nustatančio Izraelio Valstybės dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus

40

 

 

2008/373/EB

 

*

2008 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Susitarimo, iš dalies keičiančio 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, sudarymo

44

 

 

2008/374/EB

 

*

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 3 priedo I dalį dėl trečiųjų valstybių piliečių, kuriems taikomi oro uosto vizos reikalavimai

46

 

 

2008/375/EB

 

*

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Turkijos Respublikos susitarimo dėl Turkijos Respublikos dalyvavimo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje sudarymo

48

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

17.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 426/2008

2008 m. gegužės 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1212/2005, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1212/2005 (2), nustatančio galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės liejinių importui, 1 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1212/2005 Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą į Bendriją importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės liejiniams iš nekaliojo ketaus, skirtiems požeminėms arba paviršinėms sistemoms uždengti arba patekti į jas, ir jų dalims, apdirbtiems arba neapdirbtiems, padengtiems arba nepadengtiems, dažytiems arba nedažytiems, su kitomis medžiagomis arba be kitų medžiagų, išskyrus gaisrinius hidrantus, (toliau – nagrinėjamasis produktas), paprastai klasifikuojamiems KN kodu 7325 10 50, 7325 10 92 ir ex 7325 10 99 (TARIC kodas 7325109910). Atsižvelgiant į didelį bendradarbiaujančių šalių skaičių, atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos priemonės, Kinijos eksportuojantys gamintojai buvo atrenkami.

(2)

Atrinktoms bendrovėms buvo suteiktos individualios muito normos, nustatytos atliekant tyrimą. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto nuostatas neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, kurioms buvo taikomas rinkos ekonomikos režimas (toliau – RER), buvo nustatytas 0 % dempingo muitas, nustatytas vienintelei atrinktai bendrovei, kuriai buvo taikomas RER. Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies nuostatas neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, kurioms buvo taikomas individualus režimas (toliau – IR), buvo nustatytas 28,6 % svertinis muito vidurkis, nustatytas atrinktoms bendrovėms, kurioms buvo taikomas IR. Visoms kitoms bendrovėms buvo nustatytas šalies mastu taikomas 47,8 % muitas.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalį tame straipsnyje nustatytus keturis kriterijus atitinkantiems Kinijos eksportuojantiems gamintojams gali būti taikomas 2 konstatuojamojoje dalyje minėtas režimas – toks pat, kaip neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms (toliau – naujojo eksportuojančio gamintojo režimas arba NEGR).

B.   NAUJŲJŲ EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ PRAŠYMAI

(4)

Devynios bendrovės paprašė joms taikyti NEGR.

(5)

Siekiant nustatyti, ar visi pareiškėjai atitinka kriterijus naujojo eksportuojančio gamintojo režimui taikyti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje, buvo atliktas tyrimas, tikrinant, ar:

1)

tiriamuoju laikotarpiu (2003 m. balandžio 1 d.–2004 m. kovo 31 d.) jie neeksportavo į Bendriją 1 konstatuojamojoje dalyje aprašytų produktų;

2)

jie nesusiję su kuriais nors Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojais ar gamintojais, kuriems taikomos tuo reglamentu nustatytos antidempingo priemonės;

3)

jie faktiškai eksportavo nagrinėjamąjį produktą į Bendriją po tiriamojo laikotarpio, po kurio nustatytos priemonės, arba prisiėmė neatšaukiamus sutartinius įsipareigojimus eksportuoti į Bendriją didelį kiekį produktų;

4)

jie veikia pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte išdėstytomis rinkos ekonomikos sąlygomis arba atitinka reikalavimus, pagal kuriuos, remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalimi, jiems gali būti taikomas individualus muitas.

(6)

Kadangi pagal ketvirtąjį kriterijų pareiškėjai turėtų pateikti prašymą taikyti RER arba IR, Komisija visiems Kinijos pareiškėjams išsiuntė RER ir IR prašymo formas. Visos Kinijos bendrovės pareiškėjos, remdamosi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalimi, paprašė taikyti RER.

(7)

Trumpai, ir tik dėl patogumo, pateikiami apibendrinti RER taikymo kriterijai:

1)

verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be ženklaus valstybės kišimosi, o pagrindinės gamybos sąnaudos iš esmės atspindi rinkos vertę;

2)

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus (3) ir naudojami visiems tikslams, rinkinį;

3)

nėra jokių reikšmingų iškraipymų, perkeltų iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos;

4)

bankroto ir nuosavybės įstatymais užtikrinamas teisinis tikrumas ir stabilumas;

5)

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(8)

Visiems pareiškėjams išsiųsti klausimynai ir paprašyta pateikti įrodymus, kad jie atitinka minėtus kriterijus.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalį šiuos kriterijus atitinkantiems eksportuojantiems gamintojams gali būti nustatyta muito norma, taikytina į atranką neįtrauktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms.

C.   NUSTATYTI FAKTAI

(10)

Viena NEGR taikyti prašanti Kinijos bendrovė nepateikė klausimyno atsakymų, dar viena – neatsakė į raštą dėl jos klausimyno atsakymų neišsamumo. Todėl nebuvo įmanoma patikrinti, ar šios bendrovės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje nustatytus kriterijus, ir jų prašymus teko atmesti. Šioms bendrovėms buvo pranešta, kad jų prašymai nebebus svarstomi, ir buvo suteikta galimybė pareikšti pastabas. Pastabų negauta.

(11)

Septynios bendrovės pateikė išsamius klausimyno atsakymus. Komisija surinko ir patikrino visą informaciją, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga sprendimui dėl Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje nustatyto ketvirtojo kriterijaus (RER ir (arba) IR) priimti. Tikrinamieji vizitai buvo surengti šių septynių bendrovių patalpose:

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd. (Wuxi New District, Jiangsu) (toliau – Norlong),

Baoding City Maikesaier Casting Ltd. (Xinanli, Hebei) (toliau – Maikesaier),

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd. (Gouzhuang, Hebei) (toliau – XianXian),

Changsha Wuxing Foundry Co., Ltd. (Wangcheng County, Changsha) (toliau – Wuxing) ir susijusioje bendrovėje Changsha J & J Sunshine Machinery and Electronic Co., Ltd (189 Wuyi Road, Changsha) (toliau – Sunshine),

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd. (Baoding, Hebei) (toliau – Yuehai),

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd. (Han Dan County, Hebei) (toliau – Yan Yuan),

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd. (Jinghai, Tianjin) (toliau – Loiselet).

(12)

Buvo tikrinama, ar visos septynios bendrovės atitinka 5 konstatuojamojoje dalyje minėtus keturis kriterijus.

(13)

Analizuojant dviejų Kinijos eksportuojančių gamintojų Maikesaier ir Yuehai pateiktą informaciją, nustatyta, kad jie pateikė pakankamai įrodymų, jog atitinka Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje nustatytus keturis kriterijus ir penkias paskutiniojo kriterijaus sąlygas, pagal kurias joms gali būti taikomas RER. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalį šiems dviem gamintojams galima nustatyti muito normos svertinį vidurkį, nustatytą bendrovėms, kurioms taikomas RER, ir taikytiną į atranką neįtrauktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, t. y. 0 %, bei įtraukti juos į šio reglamento 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą eksportuojančių gamintojų sąrašą.

(14)

Keturi Kinijos eksportuojantys gamintojai Norlong, XianXian, Yan Yuan ir Loiselet pateikė pakankamai įrodymų, jog atitinka Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje nustatytus keturis kriterijus. Tačiau jie negalėjo įrodyti, kad atitinka paskutiniojo kriterijaus sąlygas, pagal kurias joms gali būti taikomas RER.

(15)

Kalbant apie Norlong, nustatyta, kad ji gavo didelę kompensaciją už teisę naudotis valstybine žeme. Todėl ji nelaikoma atitinkančia trečiąjį RER taikymo kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad ji negalėjo atitikti trečiojo kriterijaus, taip pat padaryta išvada, kad negalima priimti galutinio sprendimo dėl pirmojo kriterijaus. Tačiau nerasta jokių įrodymų, kad ši bendrovė neatitinka penkių IR taikymo kriterijų.

(16)

Kalbant apie XianXian, nustatyta, kad ji negali atitikti pirmojo, antrojo ir trečiojo RER taikymo kriterijų. Bendrovė nepateikė pakankamai įrodymų, kad įrodytų, jog ji veikė rinkos ekonomikos sąlygomis ir jos sąnaudos atitiko rinkos vertę. Be to, nustatyta, kad bendrovė neturi vieno aiškaus apskaitos standartų rinkinio, kurio auditas atliekamas pagal tarptautinius apskaitos standartus. Galiausiai nustatyta, kad bendrovė žemės nuomos sutartis sudarė neįprastai žemomis kainomis tiek absoliučiais, tiek santykiniais skaičiais.

(17)

Nustatyta, kad Yan Yuan neatitinka antrojo RER taikymo kriterijaus. Šios bendrovės 2006 m. sąskaitos nebuvo audituotos, o tai prieštarauja Kinijos teisės aktams ir tarptautiniams apskaitos standartams; be to, buvo nustatyta kitų apskaitos pažeidimų, būtent tai, kad žaliavos iš privačių asmenų buvo perkamos be sąskaitų faktūrų.

(18)

Kalbant apie Loiselet, nustatyta, kad ji neatitiko antrojo ir trečiojo RER taikymo kriterijų. Visų pirma nustatyta, kad didžioji bendrovės pagrindinio turto dalis nebuvo nurodyta bendrovės sąskaitose. Taip pat pastebėta, kad nesilaikyta žemės ir gamyklos pastatų nuomos sutarties nuostatų.

(19)

Sprendžiant iš išvadų dėl XianXian, Yan Yuan ir Loiselet apskaitos praktikos, negalima daryti išvados, kad jų eksporto kainomis galima patikimai remtis apskaičiuojant individualų dempingo skirtumą, ir todėl negalima prieiti prie išvados, ar jos atitinka antrąjį IR taikymo kriterijų. Visus likusius keturis IR taikymo kriterijus jos atitinka. Tačiau, jeigu šių trijų bendrovių muito norma būtų mažesnė nei 28,6 % dydžio svertinis vidurkis, nustatytas atrinktoms bendrovėms, kurioms po pirminio tyrimo buvo taikomas IR, ir atsižvelgiant į tai, kad jų eksporto kainomis nebus remiamasi apskaičiuojant dempingo skirtumą, galima daryti išvadą, kad remiantis šiuo tyrimu šioms bendrovėms galima taikyti tą patį režimą, kaip ir toms, kurių muito norma yra mažesnė nei svertinis vidurkis.

(20)

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalį Norlong, XianXian, Yan Yuan ir Loiselet galima taikyti muito normos svertinį vidurkį, nustatytą bendrovėms, kurioms taikomas neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms taikytinas IR, t. y. 28,6 %, bei įtraukti jas į to reglamento 1 straipsnio 2 dalyje pateiktą eksportuojančių gamintojų sąrašą.

(21)

Nustatyta, kad Wuxing nepateikė pakankamai įrodymų, kad įrodytų, jog ji gamina į EB eksportuojamą nagrinėjamąjį produktą. Todėl šis gamintojas neatitiko Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 4 dalyje nustatyto trečiojo kriterijaus ir jo prašymas taikyti NEGR buvo atmestas.

D.   ĮMONIŲ, KURIOMS TAIKOMOS INDIVIDUALIOS MUITO NORMOS, SĄRAŠO KEITIMAS

(22)

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, nurodytus 13 konstatuojamojoje dalyje, daroma išvada, kad bendroves Maikesaier ir Yuehai reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 2 dalyje minėtų konkrečių bendrovių sąrašą ir joms nustatyti 0 % muito normą.

(23)

Kalbant apie Norlong, XianXian, Yan Yuan ir Loiselet, remiantis tyrimo rezultatais, nurodytais 14–20 konstatuojamosiose dalyse, daroma išvada, kad šias keturias bendroves reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 2 dalyje minėtų konkrečių bendrovių sąrašą ir joms nustatyti 28,6 % muito normą.

(24)

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, nurodytus 21 konstatuojamojoje dalyje, bendrovei Wuxing negalima taikyti NEGR, todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 2 dalį jai toliau turėtų būti taikoma kitiems eksportuotojams taikytina 47,8 % muito norma.

(25)

Visiems pareiškėjams ir Bendrijos pramonei buvo pranešta apie tyrimo rezultatus ir suteikta galimybė pateikti pastabas. Paskelbus rezultatus, pastabų gauta iš Norlong, XianXian ir Loiselet. Nepateikta jokios papildomos informacijos, kuria remiantis būtų galima priimti kitokias išvadas dėl bet kurios iš šių trijų bendrovių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1212/2005 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma produktų, aprašytų 1 dalyje ir pagamintų Kinijos Liaudies Respublikoje toliau išvardytų bendrovių, neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Bendrovė

Antidempingo muitas

(%)

Papildomas TARIC kodas

Shijiazhuang Transun Metal Products Co. Ltd., Xinongcheng

Liulintun, Luancheng County, Shijiazhuang City

Hebei Province, 051430 KLR

0

A675

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry, Fengjia Village

Yingtian Township, Shaoshan, Hunan, KLR

0

A676

Fengtai Handan Alloy Casting Co. Ltd.

Beizhangzhuang Town, Handan County, Hebei, KLR

0

A677

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co. Ltd.

Jiaocheng County, Shanxi Province, KLR

0

A678

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co. Ltd.

Guan Pu Tou Village, Yang Cheng Zhuang Town

Jinghai District, 301617 Tianjin, KLR

0

A679

Baoding City Maikesaier Casting Ltd.

Xin’anli Town, Tang County

Hebei; Baoding 072350, KLR

0

A867

Baoding Yuehai Machine Manufacturing Co., Ltd.,

No 333 Building A Tian E West Road,

Baoding, Hebei, KLR

0

A868

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd.

No. 8 DiZangAn, Taiyuan, Shanxi, 030002, KLR

18,6

A680

Botou City Simencum Town Bai fo Tang Casting Factory

Bai Fo Tang Village, Si Men Cum Town, Bo Tou City

062159, Hebei Province, KLR

28,6

A681

Hebei Shunda Foundry Co. Ltd., Qufu Road, Quyang

073100, KLR

28,6

A682

XianXian Guozhuang Precision Casting Co., Ltd.

Guli Village, Xian County,

Hebei, Gouzhuang, KLR

28,6

A869

Wuxi Norlong Foundry Co., Ltd.

Wuxi New District

Jiangsu, KLR

28,6

A870

HanDan County Yan Yuan Smelting and Casting Co., Ltd.

South of Hu Cun Village, Hu Cun Town,

Han Dan County, Hebei, KLR

28,6

A871

Tianjin Loiselet Art Casting Co., Ltd.

Dongzhuangke, Yangchenzhuang,

Jinghai, Tianjin, KLR

28,6

A872

Changan Cast Limited Company of Yixian Hebei

Taiyuan main street, Yi County, Hebei Province

074200, KLR

31,8

A683

Shandong Huijin Stock Co. Ltd., North of Kouzhen Town

Laiwu City, Shandong Province, 271114, KLR.

37,9

A684

Visos kitos bendrovės

47,8

A999“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 199, 2005 7 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 268/2006 (OL L 47, 2006 2 17, p. 3).

(3)  Tarptautiniai apskaitos standartai – tai visi pagrindiniai pripažinti tarptautiniai apskaitos standartai, įskaitant JAV BAP ir Tarptautinių apskaitos standartų komiteto fondo (TASKF) dokumentus, kuriuos taiko Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV) ir į kuriuos įeina Tarptautinės apskaitos standartų valdybos struktūra (TASVS), Tarptautinis apskaitos standartas (TAS), Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai (TFAS) ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) pranešimai.


17.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 427/2008

2008 m. gegužės 16 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

54,3

TN

113,1

TR

99,2

ZZ

88,9

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

166,7

ZZ

142,8

0709 90 70

TR

124,0

ZZ

124,0

0805 10 20

EG

44,1

IL

59,9

MA

50,3

TN

52,0

TR

59,9

US

60,4

ZZ

54,4

0805 50 10

AR

130,1

BR

156,0

MK

58,7

TR

150,1

US

135,5

ZA

134,9

ZZ

127,6

0808 10 80

AR

94,1

BR

83,1

CA

109,4

CL

91,9

CN

75,0

MK

46,1

NZ

110,9

US

114,9

UY

77,0

ZA

77,3

ZZ

88,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


17.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 129/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis grūdų intervencinius centrus

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1) ir ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2273/93, nustatantis grūdų intervencinius centrus (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą intervencinės rinkos veikimą, intervenciniai centrai turi būti parenkami atsižvelgiant į geografinę vietovę ir saugojimo galimybes, kad būtų galima pristatyti ir paskirstyti didelius javų kiekius.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Intervenciniai centrai, nustatyti pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 6 straipsnį, atitinka vieną iš tokių sąlygų:

a)

jie yra besispecializuojančiose javų auginimo srityse, kurių produkcija nuolat arba kartais gerokai viršija vietinę paklausą, atsižvelgiant į žemės ūkio ir rinkos struktūras tame regione;

b)

juose yra reikiama saugojimo bazė;

c)

jie turi ypatingą rinkos reikšmę prekėms Bendrijoje ir už jos ribų.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio a punkte apibūdintuose regionuose tokiais centrais laikomi tik tie, kuriuose yra:

a)

saugojimo bazė su technine įranga, leidžiančia vežti, prižiūrėti ir paskirstyti gana didelius grūdų kiekius;

b)

transporto ryšiai, tinkami grūdams pervežti ir visų pirma jiems paskirstyti.

2.   Tik tokie centrai, atitinkantys 1 straipsnio b ar c punkte minimas sąlygas, laikomi tinkamais, kurių saugojimo bazė, techninė įranga ir palanki geografinė padėtis leidžia suvežti ir visų pirma paskirstyti didelius vienarūšių grūdų kiekius.

3 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2273/93 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6). Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 207, 1993 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2004/2006 (OL L 379, 2006 12 28, p. 54).

(3)  Žr. II priedą.


I PRIEDAS

1.

Ženklas „+“ nurodo, kad tam tikri produktai yra sandėliuojami intervenciniame centre.

2.

Ženklas „–“ nurodo, kad tam tikri produktai nėra sandėliuojami intervenciniame centre.

Intervenciniai centrai

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kietieji kviečiai

Kukurūzai

Sorgas

1

2

3

4

5

6

BELGIJA

Antwerpen

+

+

Brugge

+

+

Farciennes

+

+

Floreffe

+

+

Gent

+

+

Liège

+

+

Seneffe

+

+

Tournai

+

+

BULGARIJA

Бургаска област

Айтос

+

Бургас

+

+

+

Карнобат

+

+

Варненска област

Варна

+

+

+

Вълчи дол

+

+

+

Провадия

+

+

+

Великотърновска и Габровска област

Велико Търново

+

+

+

Павликени

+

Свищов

+

+

+

Видинска област

Дунавци

+

+

+

Врачанска област

Бяла Слатина

+

+

+

Враца

+

+

+

Мизия

+

+

+

Добричка област

Балчик

+

+

+

+

Белгун

+

Генерал Тошево

+

+

+

Добрич

+

+

+

Каварна

+

Карапелит

+

Шабла

+

+

+

Ловешка област

Ловеч

+

+

Монтана област

Лом

+

+

+

Монтана

+

+

Пернишка област, София-град и София област

Перник

+

Плевенска област

Гулянци

+

Левски

+

+

+

Плевен

+

+

+

Пловдивска и Смолянска област

Пловдив

+

+

Разградска област

Исперих

+

+

+

Кубрат

+

Разград

+

+

+

Русенска област

Бяла

+

+

+

Русе

+

+

+

Силистренска област

Алфатар

+

Дулово

+

+

+

Силистра

+

+

+

Тутракан

+

+

+

Сливенска област

Нова Загора

+

+

Сливен

+

+

+

Старозагорска област

Гълъбово

+

Стара Загора

+

+

+

Чирпан

+

Търговищка област

Попово

+

+

+

Търговище

+

+

+

Хасковска и Кърджалийска област

Хасково

+

+

Шуменска област

Каспичан

+

+

+

Хитрино

+

Ямболска област

Елхово

+

+

+

Стралджа

+

Ямбол

+

+

+

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Středočeský kraj

Mělník

+

+

+

Městec Kralové

+

Kolín

+

+

+

Zdislavice

+

Týnec n. S.

+

+

Milín

+

+

Rakovník

+

Slaný

+

Kněžmost

+

+

Měšice

+

Zdice

+

Jihočeský kraj

Tábor

+

+

+

Jarošov n. Než.

+

Dynín

+

+

Kaplice

+

Strunkovice n. Bl.

+

+

Písek

+

Plzeňský kraj

Horažďovice

+

Blovice

+

+

+

Domažlice

+

Planá

+

+

Kaznějov

+

+

Karlovarský kraj

Nebanice

+

Ústecký kraj

Černovice

+

Dobroměřice

+

+

+

Lovosice

+

Liberecký kraj

Mimoň

+

Královehradecký kraj

Ostroměř

+

Říkov

+

+

Pardubický kraj

Pardubice

+

+

+

Polička

+

+

Žamberk

+

+

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod

+

+

Pelhřimov

+

+

Krahulov

+

+

Mor. Budějovice

+

+

Křižanov

+

Jihomoravský kraj

Hodonice

+

Ivančice

+

+

Boskovice

+

Slavkov

+

Rohatec

+

+

Hustopeče

+

+

+

Hostěradice

+

Olomoucký kraj

Zábřeh

+

+

Šternberk

+

+

+

Prostějov

+

+

Zlínský kraj

Uherský Brod

+

+

Kroměříž

+

+

Valašské Meziříčí

+

+

Moravskoslezský kraj

Bruntál

+

Opava

+

+

+

Studénka

+

Město Albrechtice

+

DANIJA

Bornholm

Rønne

+

+

Fyn

Svendborg

+

Odense

+

+

Jylland

Åbenrå

+

Ålborg

+

+

Århus

+

+

Esbjerg

+

+

Kolding

+

+

Struer

Lolland

Nakskov

+

+

Sjælland

Kalundborg

+

Korsør

+

+

København

+

+

Vordingborg

+

VOKIETIJA

Freistaat Bayern

Augsburg

+

+

Bad Neustadt/Saale

+

+

Bamberg

+

+

Bayreuth

+

+

Buchloe

+

+

Eichstätt

+

Kelheim

+

+

Frontenhausen

+

+

Geiselhöring

+

+

Sulzbach-Rosenberg

+

+

Dietfurt

+

+

Hof

+

+

Ingolstadt

+

+

Landau/Isar

+

+

Landshut

+

+

Massing

+

+

Moosburg

+

+

München

+

+

Neu-Ulm

+

+

Nördlingen

+

+

Nürnberg

+

+

Ochsenfurt

+

+

Passau

+

+

Pfaffing

+

+

Plattling

+

+

Regensburg

+

+

+

Schrobenhausen

+

+

Schwabach

+

+

Schwandorf

+

+

Simbach/Inn

+

+

Straubing

+

+

Würzburg

+

+

Land Baden-Württemberg

Aalen

+

+

Aulendorf

+

Donaueschingen

+

+

Heilbronn

+

+

Ilshofen

Karlsruhe

+

+

Kehl

+

+

Mannheim

+

+

Plochingen

+

+

Sigmaringen

+

+

Stuttgart

+

+

Weikersheim

+

+

Wertheim

+

+

Freie Hansestadt Bremen

Bremen

+

+

Land Berlin

Berlin

+

+

Freie und Hansestadt Hamburg

Hamburg

+

+

Land Hessen

Darmstadt

+

+

Frankfurt

+

+

Hanau

+

+

Hünfeld

+

+

Kassel

+

+

Limburg/Lahn

+

+

Witzenhausen

+

+

Kirchhain

+

+

Land Rheinland-Pfalz

Andernach

+

+

Irmenach

+

+

Kirn Nahe

+

+

Lahnstein

+

+

Ludwighafen

+

+

Mainz

+

+

Trier

+

+

Worms

+

+

Land Saarland

Saarbrücken

+

+

Land Nordrhein-Westfalen

Bergkamen

+

+

Beverungen

+

+

Bonn

+

+

Büren

+

+

Dortmund

+

+

Düsseldorf

+

+

Duisburg

+

+

Gelsenkirchen

+

Hamm

+

+

Köln

+

+

Krefeld

+

+

Minden

+

+

Münster

+

+

Neuss

+

+

Paderborn

+

+

Siegen

+

Soest

+

+

Wesel

+

Würselen

+

+

Land Niedersachsen

Bad Gandersheim

+

+

Brake

+

+

Braunschweig

+

+

Drentwede

+

+

Emden

+

+

Frellstedt

+

+

Hameln

+

+

Hannover

+

+

Hildesheim

+

+

Holzminden

+

+

Lingen/Ems

+

+

Nienburg

+

+

Nordenham

+

+

Northeim

+

+

Osnabrück

+

+

Pollhagen

+

+

Rethem/Aller

+

+

Rinteln

+

+

Rosdorf

+

+

Uelzen

+

+

Peine

+

+

Wolfsburg

+

+

Land Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe

+

+

Brunsbüttel

+

+

Büsum

+

+

Eckernförde

+

+

Fehmarn

+

+

Flensburg

+

+

Heiligenhafen

+

+

Hochdonn

+

+

Husum

+

+

Itzehoe

+

+

Kappeln/Schlei

+

+

Kiel

+

+

Lübeck

+

+

Mölln

+

+

Neumünster

+

+

Neustadt

+

+

Niebüll

+

+

Rendsburg

+

+

Schafstedt

+

+

Land Brandenburg

Brandenburg

+

Drebkau

+

Eberswalde

+

+

Fürstenwalde

+

Gransee

+

Gusow-Platkow

+

+

Herzberg

+

Kyritz

+

+

Niemegk

+

Karstädt

+

+

Land Mecklenburg-Vorpommern

Stralsund

+

+

Güstrow

+

+

Malchin

+

+

Neubrandenburg

+

+

Wismar

+

+

Pasewalk

+

+

Rostock

+

+

Schwerin

+

+

Freistaat Sachsen

Bischofswerda

+

Eilenburg

+

Großschirma

+

+

Neumark

+

+

Niedercunnersdorf

+

+

Riesa

+

+

Trebsen

+

+

Land Sachsen-Anhalt

Aschersleben

+

+

Coswig

Halberstadt

+

+

Halle

+

+

Klötze

+

Magdeburg

+

+

Querfurt

+

+

Tangermünde

+

Bülstringen

+

+

Dessau-Rosslau

+

+

Niedere Börde

+

+

Freistaat Thüringen

Altenburg

+

+

Buttstädt

+

+

Gotha

+

+

Ebeleben

+

+

Harth-Pöllnitz

+

+

Rudolstadt

+

+

Themar

+

+

ESTIJA

Tartu

+

+

Viljandi

+

Tamsalu

+

+

Keila

+

+

Taebla

+

AIRIJA

Banagher

+

+

Baltinglass

+

+

Bunclody

+

+

Cahir

+

+

Campile

+

+

Carlow

+

+

Castlelyons

+

+

Cork

+

+

Donaghmore (County Laois)

+

+

Drogheda

+

+

Dublin

+

+

Edenderry

+

+

Enniscorthy

+

+

Gorey

+

+

Kilkenny

+

+

Mullingar

+

+

Nenagh

+

+

New Ross

+

+

Portlaoise

+

+

Rathcoffey

+

+

Tullamore

+

+

Tullow

+

+

Waterford

+

+

Wexford

+

+

Wicklow

+

+

GRAIKIJA

Θράκη

Αλεξανδρούπολη

+

+

+

+

Άνθια

+

Σαμοθράκη

+

Διδυμότειχο

+

+

+

 

Ελαφοχώρι

+

+

 

Λάβαρα

+

+

+

Ορεστιάδα

+

+

+

+

+

Δίκαια

+

+

+

+

Νεοχώρι

+

+

+

+

Βάλτος

+

+

Πεντάλοφος

+

+

Πετρωτά

+

+

Ορμένιο

+

+

Πλάτη

+

+

+

Σουφλί

+

+

Προβατόνας

+

+

+

Μαυροκλήσι

+

+

+

Φέρρες

+

+

+

Κομοτηνή

+

+

+

+

Αμβροσία

+

+

+

Παγούρια

+

+

+

Σάππες

+

+

+

Πόρτο-Λάγο

+

+

+

Ξάνθη

+

+

Ίασμος

+

+

+

+

Γεννησαία

+

+

+

Ανατολική Μακεδονία

Δράμα

+

+

+

+

Καλαμπάκι

+

+

Πρωσοτσάνη

+

+

+

Μαυρολεύκη

+

+

Καβάλα

+

+

+

Χρυσούπολη

+

+

+

Κρηνίδες

+

+

Ζαρκαδιά

+

Ελευθερούπολη

+

+

Ν. Πέραμος

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

+

Σέρρες

+

+

+

+

Λευκοθέα

+

+

+

+

Ν. Ζίχνη

+

+

+

+

Ηράκλεια

+

+

+

Σιδηρόκαστρο

+

+

+

Βυρώνεια

+

+

Στρυμονικό

+

+

+

Σκοτούσα

+

+

Νιγρίτα

+

+

+

+

Δάφνη

+

+

+

+

Δημητρίτσι

+

+

+

Μαυροθάλασσα

+

+

+

+

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη

+

+

+

+

Γέφυρα

+

+

+

+

Επανωμή

+

+

+

+

Ν. Μεσημβρία

+

+

+

Πύργος

+

+

Σίνδος

+

+

Ν. Καλλικράτεια

+

+

+

+

Βασιλικά

+

+

+

Αξιοχώρι

+

+

+

Λαγκαδάς

+

+

+

+

Δρυμός

+

+

+

Νέα Απολλωνία

+

+

+

+

Κριθιά

+

+

Σοχός

+

+

Λαγκαδίκια

+

+

+

Πολύγυρος

+

+

Καλύβια

+

Γαλάτιστα

+

+

+

+

Αρναία

+

+

Ν. Κρήμνη

+

+

+

Ν. Μουδανιά

+

+

+

+

Ν. Τρίγλια

+

+

+

Βάλτα

+

+

Πετράλωνα

+

+

Ν. Σύλλατα

+

+

Ν. Φώκαια

+

+

+

Όλυνθος

+

+

Βέροια

+

+

+

Μελίκι

+

+

Αλεξάνδρεια

+

+

+

Πλατύ

+

+

+

Αριδαία

+

+

+

Γιαννιτσά

+

+

+

+

Κρύα Βρύση

+

+

Παλαίφυτο

+

+

Πέλλα

+

+

+

+

Κιλκίς

+

+

+

Κρηστόνη

+

+

+

Καλλικό

+

+

+

Μαυρονέρι

+

+

Καστανιές

+

+

Αξιούπολη

+

+

Πολύκαστρο

+

+

+

Λιμνότοπο

+

+

+

Μεταμόρφωση

+

+

Κατερίνη

+

+

+

Αιγίνιο

+

+

+

Κολινδρός

+

Δυτική Μακεδονία

Κοζάνη

+

+

+

Δρέπανο

+

Σέρβια

+

+

Ξηρολίμνη

+

+

+

Νεάπολις

+

+

Άγιοι Θεόδωροι

+

Πτολεμαΐδα

+

+

+

Ανατολικό

+

+

Καστοριά

+

+

Μεσοποταμία

+

+

Άργος Ορεστικό

+

+

Φλώρινα

+

+

Πλατύ

+

+

Αμύνταιο

+

+

+

Γρεβενά

+

+

Μυρσίνα

+

+

Δήμητρα

+

Σαρακίνα

+

+

Τρικοκιά

+

+

Κεντρική Ελλάδα

Αχλάδι

+

Αλμυρός

+

+

+

Σούρπη

+

+

+

Ν. Πλάτανος

+

+

+

Βόλος

+

+

+

+

Βελεστίνο

+

+

+

+

Αερινό

+

+

+

Ριζόμυλος

+

+

Στεφανοβύκι

+

+

+

Περίβλεπτο

+

+

Ελασσόνα

+

+

+

Δεσκάτη

+

+

Δομενίκιο

+

+

Γεράνεια

+

+

Καλαμπάκα

+

+

+

Βασιλική

+

+

Καρδίτσα

+

+

+

+

Σοφάδες

+

Παλαμά

+

+

+

Πασχαλίτσα

+

Μαυραχάδες

+

Λάρισα

+

+

+

+

Κοιλάδα

+

+

+

+

Ζάππειο

+

+

+

+

Κυπάρισσος

+

+

+

Κυψέλη

+

+

+

Ν. Καρυές

+

+

+

+

Νίκαια

+

+

+

+

Τύρναβος

+

+

+

Χάλκη

+

+

+

+

Φαλάνη

+

+

+

Τρίκαλα

+

+

+

Φάρσαλα

+

+

+

+

Σποτούσα

+

+

+

Χαλκιαδών

+

+

+

+

Κρήνη

+

Στερεά Ελλάδα

Αγρίνιο

+

+

Βόνιτσα

+

+

+

Μεσολόγγι

+

Νεοχώρι

+

+

Ναύπακτος

+

+

Αστακός

+

Αμφίκλεια

+

+

+

Παλαιοχώρι

+

+

Αταλάντη

+

+

+

+

Μαρτίνο

+

+

+

+

Λειβανάτες

+

+

+

+

Στροβίκι

+

+

+

Λαμία

+

+

+

+

Δομοκός

+

+

+

Καρυές

+

+

Λιανοκλάδι

+

+

+

Ομβρυακή

+

+

+

Σπερχειάδα

+

+

+

Θήβα

+

+

+

Τανάγρα

+

+

+

Λιβαδειά

+

+

+

+

Αλίαρτος

+

+

+

+

Διπότιον

+

+

Ορχομενός

+

+

+

+

Αυλώνα

+

+

+

Ερυθραί

+

+

Ήπειρος

Άρτα

+

Φιλιππιάδα

+

Ιωάννινα

+

+

Ηγουμενίτσα

+

Παραμυθιά

+

Κόνιτσα

+

+

Πρέβεζα

+

+

+

Καναλάκι

+

Πελοπόννησος

Αμαλιάδα

+

+

+

Εφύρα

+

+

+

Γαστούνη

+

+

+

Λεχαινά

+

+

+

Πύργος

+

+

+

Κιάτο

+

+

+

Σκάλα

+

Πάτρα

+

+

Κ. Αχαΐα

+

+

Λάππα

+

+

+

Νήσοι

Ρόδος

+

+

Κώς

+

+

Θήρα

+

Λήμνος

+

+

Πάρος

+

Χαλκίδα

+

+

+

Ιστιαία

+

+

+

Μαντούδι

+

+

Ψαχνά

+

+

ISPANIJA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Provincia de A Coruña

Betanzos

+

+

+

Provincia de Lugo

Guitiriz

+

+

+

Provincia de Ourense

Celanova

+

+

+

Provincia de Pontevedra

Portas

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ASTURIAS

Oviedo

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Torrelavega

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Provincia de Álava

Vitoria

+

+

+

Salvatierra

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA

Caparroso

+

+

+

Estella

+

+

Lerín

+

+

Pamplona

+

+

+

Sangüesa

+

+

Tafalla

+

+

+

+

+

Tudela

+

+

+

+

+

Villafranca-Viana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Alfaro

+

+

+

Calahorra

+

+

+

+

Haro

+

+

+

Logroño

+

+

+

+

+

Nájera

+

+

Santo Domingo de la Calzada

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Provincia de Huesca

Barbastro

+

+

+

Binéfar

+

+

Huesca

+

+

+

Jaca

+

+

Plasencia del Monte

+

+

+

Sariñena

+

+

+

+

+

Tardienta

+

+

+

+

+

Fraga

+

+

+

Grañén

+

+

+

Lanaja

+

Monzón

+

+

+

+

Provincia de Teruel

Alcañiz

+

+

+

+

Calamocha

+

+

Calanda

+

+

Cella

+

+

Ferreruela de Huerva

+

+

Monreal del Campo

+

+

Perales del Alfambra

+

+

Puebla del Hijar

+

+

+

Santa Eulalia

+

Teruel

+

+

Muniesa

+

Provincia de Zaragoza

Muel

+

+

Ariza

+

+

Belchite

+

+

Borja

+

+

Bitoa

+

+

+

+

Bujaraloz

+

+

Calatayud

+

+

Cariñena

+

+

+

+

Casetas

+

+

+

Caspe

+

+

Daroca

+

+

Epila

+

+

+

+

Ejea de los Caballeros

+

+

+

+

+

Farlete

+

+

Quinto de Ebro

+

+

+

+

Luna

+

+

Mallén

+

+

+

+

Sádaba

+

+

Used

+

+

Zaragoza

+

+

+

+

Zuera

+

+

+

Gallur

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Provincia de Barcelona

Vic

+

+

+

+

Igualada

+

+

+

Provincia de Girona

Fornells de la Selva

+

+

Figueras

+

+

+

+

Provincia de Lleida

Agramunt

+

+

Balaguer

+

+

+

Bellpuig

+

+

+

+

Lleida

+

+

+

+

+

Borjas Blancas

+

Provincia de Tarragona

Montblanc

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Palma de Mallorca

+

+

+

+

Mahón

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LÉON

Provincia de Ávila

Arévalo

+

+

+

Ávila

+

+

+

Fontiveros

+

+

Madrigal de las Altas Torres

+

+

Sanchidrián

+

+

San Pedro del Arroyo

+

+

Crespos

+

Provincia de Burgos

Aranda de Duero

+

+

+

+

Villaquirán de los Infantes

+

+

Castrojeriz

+

+

+

Lerma

+

+

+

Medina de Pomar

+

+

+

Briviesca

+

+

+

Belorado

+

+

Burgos

+

+

+

Miranda de Ebro

+

+

+

Pancorbo

+

+

Trespaderne

+

+

Torresandino

+

+

Roa de Duero

+

Villadiego de Olmos

+

+

Santa María del Campo

+

+

San Martín de Rubiales

+

Provincia de León

Santas Martas

+

+

Santa María del Páramo

+

+

+

La Bañeza

+

+

+

Sahagún

+

+

Valderas

+

+

Valencia de D. Juan

+

+

+

El Burgo Ranero

+

Provincia de Palencia

Herrera de Pisuerga

+

+

Saldaña

+

+

Carrión de los Condes

+

+

Osorno

+

+

Paredes de Nava

+

+

Villada

+

+

Frómista

+

+

Astudillo

+

+

Amusco

+

+

Palencia

+

+

+

Castromocho

+

+

Baltanás

+

+

Torquemada

+

+

+

Venta de Baños

+

Cervico de la Torre

+

+

Ampudia

+

Provincia de Salamanca

La Fuente de San Esteban

+

+

Ciudad Rodrigo

+

+

Alba de Tormes

+

+

+

Peñaranda de Bracamonte

+

+

+

Macotera

+

+

Cantalapiedra

+

+

Salamanca

+

+

+

Huelmos

+

+

Villares de la Reina

+

+

+

Gomecello

+

+

Babilafuente

+

Robliza de Cojos

+

+

Provincia de Segovia

Ayllón

+

+

Boceguillas

+

+

Cantalejo

+

+

Cuéllar

+

+

Sepúlveda

+

+

Segovia

+

+

+

San Cristóbal de la Vega

+

+

Turégano

+

+

Campo de San Pedro

+

Ortigosa de Pestaño

+

+

Provincia de Soria

San Esteban de Gormaz

+

+

Osma-La Rasa

+

+

Soria

+

+

Aliud — Gómara

+

+

+

Almazán — Coscurita

+

+

+

Monteagudo

+

Medinaceli

+

+

Berlanga de Duero

+

+

Arcos del Jalón

+

+

Agreda

+

+

Provincia de Valladolid

Alaejos

+

+

Ataquines

+

+

Arrabal del Portillo

+

+

Becilla de Valderaduey

+

Corcos

+

+

Mayorga

+

+

Medina de Rioseco

+

+

+

Mota del Marqués

+

+

Medina del Campo

+

+

+

Matapozuelo

+

+

Nava del Rey

+

+

Olmedo

+

+

Peñafiel

+

+

Simancas

+

+

Tordehumos

+

Tordesillas

+

+

+

+

Tudela de Duero

+

+

+

Valladolid

+

+

+

Villalón

+

+

Esguevillas de Esgueva

+

+

Torrelobatón

+

Provincia de Zamora

Aspariegos

+

+

Barcial del Barco

+

+

Benavente

+

+

+

Corrales del Vino

+

+

Fuentesaúco

+

+

Toro

+

+

+

Villapando

+

+

+

Zamora

+

+

Manganeses de la Lampreana

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Alcalá de Henares

+

+

+

+

Navalcarnero

+

+

Valdemoro

+

+

Villarejo de Salvanés

+

+

+

+

+

Arganda

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Provincia de Albacete

Hellín

+

+

+

+

+

Albacete

+

+

+

+

Pozo Cañada

+

+

Balazote

+

+

Villar de Chinchilla

+

+

Mahora

+

+

+

+

+

Minaya

+

+

+

+

La Roda

+

+

+

+

Villarrobledo

+

+

+

+

Barrax

+

+

+

Almansa

+

+

+

Casas de Juan Núñez

+

+

+

Vivero

+

+

Munera

+

+

Provincia de Ciudad Real

Almadén

+

+

Abenójar

+

+

Almodóvar del Campo

+

+

Piedrabuena

+

+

Porzuna

+

+

Ciudad Real

+

+

+

+

+

Corral de Calatrava

+

+

Valdepeñas

+

+

+

Santa Cruz de Mudela

+

+

Villanueva de los Infantes

+

+

Manzanares

+

+

+

+

Cinco Casas

+

+

+

+

Almargo

+

+

+

Calzada de Calatrava

+

+

La Solana

+

Alcázar de San Juan

+

+

+

Daimiel

+

+

+

+

+

Provincia de Cuenca

Huete

+

+

Cañaveras

+

+

Tarancón

+

+

+

Carrascosa del Campo

+

+

San Clemente

+

+

Saelices

+

+

Cuenca

+

+

+

Sisante

+

+

La Almarcha

+

+

+

Villares del Saz

+

+

San Lorenzo de la Parilla

+

+

Valverde de Júcar

+

+

Belmonte

+

+

Motilla del Palancar

+

+

+

Villamayor de Santiago

+

+

Mota del Cuervo

+

+

Torrejoncillo del Rey

+

Provincia de Guadalajara

Molina de Aragón

+

+

Jadraque

+

+

Cifuentes

+

+

Torija

+

+

Sigüenza

+

+

+

Guadalajara

+

+

+

+

Pastrana

+

+

Humanes

+

+

+

El Casar de Talamanca

+

Alcolea del Pinar

+

+

Albares

+

Provincia de Toledo

Talavera de la Reina

+

+

+

+

+

Los Navalmorales

+

+

Torrijos

+

+

+

+

+

Erustes

+

+

Toledo

+

+

+

+

Cabañas de la Sagra

+

+

+

+

Illescas

+

Urda Estación

+

+

Ocaña

+

+

Yepes

+

+

Villatobas

+

+

Corral de Almaguer

+

+

La Guardia

+

+

Belvís de la Jara

+

+

Tembleque

+

+

Madridejos-Consuegra

+

+

Turleque

+

+

Gálvez

+

+

Quintanar de la Orden

+

+

+

Seseña

+

+

Mora

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA

Provincia de Valencia

Requena

+

+

+

+

+

Provincia de Castellón

San Mateo

+

+

+

Provincia de Alicante

Alicante

+

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

Jumilla

+

+

Mula

+

+

+

Lorca

+

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Provincia de Badajoz

La Roca de la Sierra

+

+

+

+

Mérida

+

+

+

+

+

Montijo

+

+

+

+

Badajoz

+

+

+

+

+

Olivenza

+

+

+

+

Don Benito — Villanueva de la Serena

+

+

+

+

+

Puebla de Alcocer

+

+

Guareña

+

+

+

Castuera

+

+

Villafranca de los Barros

+

+

+

+

Zafra

+

+

Jerez de los Caballeros

+

+

Llerena

+

+

+

Azuaga

+

+

+

Berlanga

+

+

Granja de Torrehermosa

+

+

Cabeza de Buey

+

+

Almendralejo

+

+

+

+

Fuente de Cantos

+

+

Villanueva del Fresno

+

+

Alburquerque

+

+

Provincia de Cáceres

Miajadas

+

+

+

Trujillo

+

+

+

Cáceres

+

+

Brozas

+

+

Navalmoral de la Mata

+

+

+

Plasencia

+

+

+

+

Mirabel

+

Cruce de Campo Lugar

+

+

+

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Provincia de Almería

Vélez Rubio

+

+

Provincia de Cádiz

Jerez de la Frontera-La Barca

+

+

+

+

+

Puerto de Santa Maria

+

+

Arcos de la Frontera

+

+

+

+

+

Estación El Cuervo

+

+

+

+

Sanlúcar de Barrameda

+

+

+

+

Olvera

+

+

+

Villamartin

+

+

+

Medina Sidonia

+

+

+

+

+

Jimena de la Frontera

+

+

Provincia de Córdoba

Montilla

+

+

+

Baena

+

+

+

La Rambla

+

+

Fernán Núñez

+

+

Santaella

+

+

+

+

+

Espejo

+

+

+

Santa Cruz

+

+

Córdoba

+

+

+

+

+

El Carpio

+

+

+

+

Cañete de las Torres

+

+

+

+

Posadas

+

+

+

+

Palma del Río

+

+

+

+

Hinojosa del Duque

+

+

Peñarroya

+

+

Pozoblanco

+

+

Alcaracejos

+

+

+

+

+

Puente Genil

+

+

+

+

Provincia de Granada

Loja

+

+

+

+

Iznalloz

+

+

Guadix

+

+

Huéscar

+

+

Granada — Santa Fe

+

+

+

+

+

Pinos Puente

+

+

+

+

+

Montefrío

+

+

+

Guadahortuna

+

+

Provincia de Huelva

Huelva

+

+

Palma del Condado

+

+

+

+

Trigueros

+

+

Escacena Paterna

+

+

Provincia de Jaén

Andújar

+

+

+

+

Linares

+

+

Porcuna

+

+

+

Jaén

+

Alcalá la Real

+

+

+

+

Úbeda

+

+

Jódar

+

+

Peal de Becerra

+

+

Villanueva de la Reina

+

+

+

Provincia de Málaga

Antequera-Bobadilla

+

+

+

+

+

Fuente de Piedra

+

+

+

Almargen

+

+

+

Málaga

+

+

+

+

Archidona

+

+

+

Provincia de Sevilla

Sanlúcar La Mayor

+

+

Sevilla

+

+

+

+

+

Utrera

+

+

+

+

Las Cabezas de San Juan

+

+

+

+

+

Carmona

+

+

+

+

+

Marchena

+

+

+

+

Écija

+

+

+

+

+

Morón de la Frontera

+

+

+

Arahal

+

+

Herrera

+

+

+

+

+

El Saucejo

+

+

+

Coria del Río

+

+

+

+

Lora del Río

+

+

+

+

+

El Coronil

+

+

+

+

+

Osuna

+

+

+

PRANZÙZIJAH

Ain — 01

Peyrieu

 

 

 

+

 

Meximieux

+

 

 

+

+

La Vallebonne

+

 

 

+

 

Villars-les-Dombes

 

 

 

+

 

Saint-André-de-Corcy

+

 

 

+

 

Aisne — 02

Berry-au-Bac

+

+

 

 

 

Château-Thierry

 

 

 

+

 

Laon

+

+

 

 

 

Marle

+

+

 

 

 

Flavy-le-Martel

+

+

 

 

 

Soissons/Bucy-le-Long

+

+

+

+

 

Chierry

+

+

 

 

 

Allier — 03

Gannat

+

+

 

+

 

La Ferté-Hauterive

+

 

 

+

 

Saint-Pourcin-sur-Sioule

+

 

 

 

 

Varennes-sur-Allier

+

 

 

+

 

Villefranche

+

 

 

 

 

Saint-Martin-des-Lais

+

 

 

+

 

Alpes-de-Haute-Provence — 04

Manosque

+

+

+

+

 

Hautes-Alpes — 05

Lazer

+

+

 

 

 

Ardèche — 07

Le Pouzin

+

 

+

+

 

Ardennes — 08

Châtelet-sur-Retourne

+

+

 

+

 

Acy-Romance

+

+

 

 

 

Monthois

+

+

 

 

 

Ariège — 09

Le Vernet

+

+

+

+

 

Aube — 10

Arcis-sur-Aube

+

+

 

 

 

Brienne-le-Château

+

+

 

+

 

Charmont

+

+

 

 

 

Mailly-le-Camp

+

+

 

 

 

Nogent-sur-Seine

+

+

 

+

 

Polisy

+

+

 

 

 

Châtres

 

+

 

 

 

Roncenay

 

 

 

+

 

Luyères

 

+

 

 

 

Buchères

+

 

 

 

 

Aude — 11

Castelnaudary

+

+

+

+

+

Trèbes

+

 

+

+

 

Aveyron — 12

Baraqueville

+

+

 

 

 

Bouches-du-Rhône — 13

Arles

+

+

+

 

 

Calvados — 14

Creuilly

+

+

 

 

 

Bourguebus

+

+

 

 

 

Cheux

+

+

 

+

 

Charente — 16

Charmant

+

+

 

+

 

Le Gond-Pontouvre

+

 

+

+

 

Charente maritime — 17

La Rochelle

+

+

 

+

 

Saint-Jean-d'Angely

+

+

 

 

 

Gémozac

+

+

 

+

 

Saintes

+

+

 

 

 

Cher — 18

Avord

+

+

 

 

 

Châteauneuf-sur-Cher

+

+

 

 

 

Bourges

+

+

+

 

 

Moulins-sur-Yèvre

+

+

 

+

 

Nérondes

+

+

 

+

 

Vailly

+

+

 

+

 

Côte-d'Or — 21

Beaune

+

+

 

 

 

Châtillon-sur-Seine

+

+

 

 

 

Is-sur-Tille

+

+

 

 

 

Mirebeau-sur-Bèze

+

+

 

+

 

Saint-Julien

+

+

 

 

 

Saint-Usage

+

+

 

+

 

Venarey-les-Laumes

+

+

 

 

 

Côtes-d'Armor — 22

Broons

+

+

 

 

 

Guingamp

+

+

 

 

 

Creuse — 23

Maison-Feyne

+

+

Dordogne — 24

Bergerac

+

+

 

+

 

Verteillac

+

+

 

+

 

Doubs — 25

Dannemarie-sur-Crête

+

+

 

 

 

Drôme — 26

Pierrelatte

+

 

+

 

 

Châteauneuf-sur-Isère

+

+

 

+

+

Eure — 27

Saint-André-de-l'Eure

+

+