ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 127

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 420/2008, nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas

1

 

 

2008 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 421/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

 

2008 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 422/2008, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2008 m. gegužės 5 d. iki gegužės 9 d., paskirstymo koeficientą

9

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 423/2008, nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą (kodifikuota redakcija)

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

Komisija

 

 

2008/367/EB

 

*

2007 m. gruodžio 15 d. Sprendimas Nr. 2/2007 Jungtinio Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto, įsteigto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl oro transporto, pakeičiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedą

58

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/368/BUSP, kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą

78

 

*

2008 m. gegužės 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/369/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP

84

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 420/2008

2008 m. gegužės 14 d.

nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 63, 65 bei 82 straipsnius ir į jų VII, XI bei XIII priedus, ir į Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 straipsnio pirmą dalį, 64 ir 92 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Italija, remdamasi 2007 m. gruodžio mėn. priimtu nacionaliniu įstatymu, perdavė naujus duomenis, susijusius su jos centrinės valdžios valstybės tarnautojų faktinio atlyginimo didinimu atgaline data, taikomu nuo 2007 m. vasario 1 d., kuris patenka į ataskaitinį laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. liepos 1 d. Todėl Eurostatas pakeitė ataskaitiniu laikotarpiu taikomą specifinį rodiklį.

(2)

Kadangi tie duomenys nebuvo pateikti tuo metu, kai Komisija pateikė pasiūlymą dėl ataskaitinio laikotarpio nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. liepos 1 d., to pasiūlymo pagrindu priimtame Tarybos reglamente Nr. 1558/2007 nebuvo atsižvelgta į faktinio Italijos valstybės tarnautojų atlyginimo padidėjimą.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos pareigūnų ir kitų tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai valstybių narių valstybės tarnautojų perkamajai galiai, Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas reikėtų patikslinti vadovaujantis papildoma peržiūra,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė skaičiuojant atlyginimus ir pensijas pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

16

15 824,35

16 489,31

17 182,21

 

 

15

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 608,71

15 824,35

14

12 361,36

12 880,80

13 422,07

13 795,49

13 986,08

13

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 192,91

12 361,36

12

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 776,50

10 925,38

11

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 524,62

9 656,21

10

7 543,05

7 860,02

8 190,31

8 418,17

8 534,47

9

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 440,26

7 543,05

8

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 575,95

6 666,80

7

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 812,04

5 892,33

6

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 136,87

5 207,84

5

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 540,14

4 602,86

4

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 012,72

4 068,16

3

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 546,58

3 595,57

2

2 808,72

2 926,75

3 049,73

3 134,58

3 177,89

1

2 482,44

2 586,76

2 695,45

2 770,45

2 808,72

2 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje dalyse nurodytų tėvystės atostogų išmoka yra 852,74 EUR ir 1 136,98 EUR vienišiems tėvams.

3 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos šeimai bazinis dydis yra 159,49 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra 348,50 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 236,46 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymosi išmokos dydis yra 85,14 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos mažiausios ekspatriacijos išmokos dydis yra 472,70 EUR.

4 straipsnis

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta kelionės išmoka patikslinama taip:

 

0 EUR už kiekvieną km nuo 0 iki 200 km.

 

0,3545 EUR už kiekvieną km nuo 201 iki 1 000 km.

 

0,5908 EUR už kiekvieną km nuo 1 001 iki 2 000 km.

 

0,3545 EUR už kiekvieną km nuo 2 001 iki 3 000 km.

 

0,1181 EUR už kiekvieną km nuo 3 001 iki 4 000 km.

 

0,0569 EUR už kiekvieną km nuo 4 001 iki 10 000 km.

 

0 EUR už kiekvieną km virš 10 000 km.

Prie minėtos kelionės išmokos pridedamas toks fiksuoto dydžio priedas:

177,22 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

354,41 EUR, jeigu atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis kaip 1 450 km.

5 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

36,63 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

29,53 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

6 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmoka, numatyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip:

1 042,85 EUR tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

620,08 EUR tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

7 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpa, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip 1 250,67 EUR ir ne didesnė kaip 2 501,35 EUR, o standartinė pašalpa yra 1 136,98 EUR.

8 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 63 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

 

Pakopos

Kategorijos

Grupės

1

2

3

4

A

I

6 374,10

7 163,65

7 953,20

8 742,75

II

4 626,21

5 077,00

5 527,79

5 978,58

III

3 887,62

4 060,79

4 233,96

4 407,13

B

IV

3 734,56

4 100,17

4 465,78

4 831,39

V

2 933,43

3 126,80

3 320,17

3 513,54

C

VI

2 789,91

2 954,16

3 118,41

3 282,66

VII

2 497,07

2 582,03

2 666,99

2 751,95

D

VIII

2 256,96

2 389,89

2 522,82

2 655,75

IX

2 173,54

2 203,82

2 234,10

2 264,38

9 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

Pareigų grupės

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 455,05

5 568,49

5 684,30

5 802,51

5 923,17

6 046,35

6 172,09

17

4 821,32

4 921,58

5 023,93

5 128,40

5 235,05

5 343,92

5 455,05

16

4 261,20

4 349,82

4 440,28

4 532,62

4 626,88

4 723,10

4 821,32

15

3 766,16

3 844,48

3 924,43

4 006,04

4 089,35

4 174,39

4 261,20

14

3 328,63

3 397,85

3 468,51

3 540,64

3 614,28

3 689,44

3 766,16

13

2 941,93

3 003,11

3 065,56

3 129,31

3 194,39

3 260,82

3 328,63

III

12

3 766,10

3 844,42

3 924,36

4 005,97

4 089,27

4 174,31

4 261,11

11

3 328,60

3 397,82

3 468,48

3 540,60

3 614,23

3 689,38

3 766,10

10

2 941,92

3 003,10

3 065,55

3 129,30

3 194,37

3 260,80

3 328,60

9

2 600,17

2 654,24

2 709,43

2 765,77

2 823,29

2 881,99

2 941,92

8

2 298,11

2 345,90

2 394,68

2 444,48

2 495,31

2 547,20

2 600,17

II

7

2 600,10

2 654,18

2 709,39

2 765,74

2 823,27

2 881,99

2 941,93

6

2 297,99

2 345,79

2 394,58

2 444,38

2 495,22

2 547,12

2 600,10

5

2 030,98

2 073,23

2 116,35

2 160,37

2 205,30

2 251,17

2 297,99

4

1 795,00

1 832,33

1 870,45

1 909,35

1 949,06

1 989,60

2 030,98

I

3

2 211,30

2 257,19

2 304,04

2 351,86

2 400,67

2 450,49

2 501,35

2

1 954,88

1 995,46

2 036,87

2 079,14

2 122,29

2 166,34

2 211,30

1

1 728,20

1 764,07

1 800,68

1 838,05

1 876,20

1 915,14

1 954,88

10 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmoka, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje, yra ne mažesnė kaip:

784,40 EUR tarnautojui, kuris turi teisę gauti išmoką šeimai,

465,05 EUR tarnautojui, kuris neturi teisės gauti išmokos šeimai.

11 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpa, nurodyta Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalyje, yra ne mažesnė kaip 938,01 EUR ir ne didesnė kaip 1 876,01 EUR, o standartinė pašalpa yra 852,74 EUR.

12 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. nustatomos 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR ir 804,20 EUR išmokos už pamaininį darbą, nurodytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (2) 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje.

13 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (3) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas korekcinis koeficientas 5,159819.

14 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje pateikta lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 824,35

16 489,31

17 182,21

17 182,21

17 182,21

17 182,21

 

 

15

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 608,71

15 824,35

16 489,31

 

 

14

12 361,36

12 880,80

13 422,07

13 795,49

13 986,08

14 573,79

15 186,20

15 824,35

13

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 192,91

12 361,36

 

 

 

12

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 776,50

10 925,38

11 384,48

11 862,87

12 361,36

11

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 524,62

9 656,21

10 061,97

10 484,79

10 925,38

10

7 543,05

7 860,02

8 190,31

8 418,17

8 534,47

8 893,10

9 266,80

9 656,21

9

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 440,26

7 543,05

 

 

 

8

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 575,95

6 666,80

6 946,94

7 238,86

7 543,05

7

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 812,04

5 892,33

6 139,94

6 397,95

6 666,80

6

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 136,87

5 207,84

5 426,68

5 654,72

5 892,33

5

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 540,14

4 602,86

4 796,28

4 997,82

5 207,84

4

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 012,72

4 068,16

4 239,11

4 417,24

4 602,86

3

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 546,58

3 595,57

3 746,66

3 904,10

4 068,16

2

2 808,72

2 926,75

3 049,73

3 134,58

3 177,89

3 311,43

3 450,58

3 595,57

1

2 482,44

2 586,76

2 695,45

2 770,45

2 808,72

 

 

 

15 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 14 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos išmokos vaikui išlaikyti dydis yra:

2007 7 1–2007 12 31

320,54 EUR

2008 1 1–2008 12 31

334,51 EUR

16 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 15 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodytos mokymo išmokos dydis yra:

2007 7 1–2007 8 31

51,07 EUR

2007 9 1–2008 8 31

68,10 EUR

17 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., paminėta fiksuoto dydžio išmoka yra:

123,31 EUR per mėnesį C 4 arba C 5 kategorijų pareigūnams,

189,06 EUR per mėnesį C 1, C 2 arba C 3 kategorijų pareigūnams.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1558/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 1).

(2)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1558/2007.

(3)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis apmokestinimo Europos Bendrijų naudai sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1558/2007.


15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 421/2008

2008 m. gegužės 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

50,7

TN

111,0

TR

105,3

ZZ

89,0

0707 00 05

EG

167,2

JO

196,3

MK

40,9

TR

163,9

ZZ

142,1

0709 90 70

TR

124,2

ZZ

124,2

0805 10 20

EG

44,5

IL

59,9

MA

50,9

TN

52,0

TR

55,2

US

49,8

ZZ

52,1

0805 50 10

AR

151,8

MK

58,7

TR

147,5

US

129,7

ZA

131,1

ZZ

123,8

0808 10 80

AR

93,2

BR

80,4

CA

95,7

CL

91,0

CN

87,7

MK

65,0

NZ

109,3

US

116,4

UY

76,3

ZA

79,5

ZZ

89,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 422/2008

2008 m. gegužės 14 d.

nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2008 m. gegužės 5 d. iki gegužės 9 d., paskirstymo koeficientą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pateiktos per laikotarpi nuo 2008 m. gegužės 5 d. iki gegužės 9 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 arba 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1832/2006, nustatantį cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai (3) pagal 09.4337 (2008–2009) eilės numerį turimam ar didesniam kiekiui.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad atitinkama riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi arba Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 5 straipsniu, pateiktas nuo 2008 m. gegužės 5 d. iki gegužės 9 d., licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 371/2007 (OL L 92, 2007 4 3, p. 6).

(3)  OL L 354, 2006 12 14, p. 8.


PRIEDAS

AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

0

Pasiekta

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

 

09.4334

Kongo Respublika

 

09.4335

Fidžis

 

09.4336

Gajana

 

09.4337

Indija

100

Pasiekta

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenija

 

09.4340

Madagaskaras

 

09.4341

Malavis

 

09.4342

Mauricijus

 

09.4343

Mozambikas

100

 

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

 

09.4347

Tanzanija

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

 

09.4351

Zimbabvė

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

100

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

0

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

100

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai atidarytas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 1 skyriaus 2 skirsnis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 5.5.2008-9.5.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

100

 


15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 423/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl vyno rinkos bendro organizavimo (1), ypač į jo 46 ir 80 straipsnius,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1622/2000, nustatantis tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinės dalies I skyrius ir keli jo priedai nustato bendrąsias vynininkystės metodų ir procesų taisykles ir nurodo, kad kitas išsamias įgyvendinimo taisykles Komisijai reikia priimti.

(3)

Atsižvelgus į abiejų Bendrijos ekonominės veiklos vykdytojų ir už Bendrijos taisyklių taikymą atsakingų institucijų interesus, visos nuostatos turėtų būti sistemingai išdėstytos Bendrijos vynininkystės metodų ir procesų kodekse.

(4)

Šis Bendrijos kodeksas turėtų apimti tik išsamias įgyvendinimo taisykles, kurios Tarybos aiškiai išdėstytos Reglamente (EB) Nr. 1493/1999. Kitiems klausimams reikia įtraukti Sutarties 28 straipsnyje ir tolesniuose straipsniuose išvardytas taisykles, kad būtų garantuotas vyno sektoriaus produktų, susijusių su vynininkystės metodais ir procesais, laisvas judėjimas.

(5)

Reikia pabrėžti, kad kodeksas taikomas nepažeidžiant konkrečių nuostatų kitose srityse, ir ypač maisto produktams taikomų taisyklių arba tų, kurias reikia priimti maisto produktams ateityje.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 42 straipsnio 5 dalis leidžia Bendrijoje naudoti vynuoges, išskyrus vyninių vynuogių veisles, išvardytas pagal to reglamento 19 straipsnį sudarytoje klasifikacijoje, arba iš jų pagamintus produktus, 42 straipsnio 5 dalyje išvardytiems produktams gaminti. Reikia sudaryti vynuogių veislių, kurioms gali būti taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, sąrašą.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedą reikia parengti rūšinių likerinių vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose (rūšiniai likeriniai vynai pkr), sąrašą, kuriems taikomos specialios gamybos taisyklės. Kad produktus būtų galima lengviau identifikuoti ir, siekiant palengvinti Bendrijos vidaus prekybą, reikia remtis produktų aprašymu pagal Bendrijos taisykles arba, jei reikia, pagal nacionalinius teisės aktus.

(8)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedą taip pat reikia nustatyti kai kurių medžiagų naudojimo apribojimus bei kai kurių medžiagų naudojimo sąlygas.

(9)

Dviem valstybėms narėms atlikus lizocimo panaudojimo vyno gamyboje tyrimus buvo nustatyta, kad įdėjus šios medžiagos vynai yra geriau stabilizuojami ir pagaminami rūšiniai vynai, kurių sudėtyje yra nedaug sieros dioksido. Reikėtų leisti naudoti lizocimą didžiausiomis dozėmis, kurios buvo nustatytos eksperimentų metu, atsižvelgiant į technologinius reikalavimus.

(10)

Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 337/79 (4) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3307/85 (5), 44 straipsnį maksimalus bendrasis sieros dioksido kiekis viename vyno litre sumažėjo 15 mg, išskyrus putojančius ir likerinius vynus ir kai kuriuos rūšinius vynus, ir ši nuostata įsigaliojo nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. Vengiant sunkumų, susijusių su iki tos datos pagaminto vyno realizavimu pakeitus šias gamybos taisykles, leidžiama Bendrijoje, išskyrus Portugaliją, pagamintą vyną pateikti tiesiogiai žmonėms vartoti ir pasibaigus tai datai. Šis leidimas pereinamuoju vienerių metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo tos datos, taip pat taikomas vynui, kurio kilmės šalis yra trečiosios šalys arba Portugalija, bet tik tuo atveju, jei bendrasis sieros dioksido kiekis atitinka Bendrijos taisykles arba, jei reikia, iki 1986 m. rugsėjo 1 d. galiojusias Ispanijos taisykles. Kadangi dar gali būti likę šio vyno atsargų, šios priemonės taikymą reikėtų pratęsti.

(11)

Nuo 1986 m. rugsėjo 1 d. pagal 1979 m. vasario 5 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 358/79 dėl putojančio vyno, pagaminto Bendrijoje ir apibrėžto Reglamento (EEB) Nr. 337/79 II priedo 13 punkte (6), 12 ir 16 straipsnius maksimalus leistinas sieros dioksido kiekis putojančiuose vynuose, rūšiniuose putojančiuose vynuose ir rūšiniuose putojančiuose vynuose, pagamintuose konkrečiuose regionuose, sumažėjo 15 miligramų viename litre. Jei putojančių vynų kilmės vieta Bendrija, išskyrus Portugaliją, Reglamento (EEB) Nr. 358/79 22 straipsnio 1 dalis leidžia tokius produktus realizuoti kol pasibaigs jų atsargos, bet tokiu atveju jie turi būti pagaminti pagal reglamento redakciją, kuri buvo taikoma iki 1986 m. rugsėjo 1 d. Importuotiems putojantiems vynams ir Ispanijoje bei Portugalijoje iki 1986 m. rugsėjo 1 d. pagamintiems putojantiems vynams reikėtų nustatyti pereinamąsias nuostatas, siekiant išvengti sunkumų realizuojant šiuos produktus. Be to, reikia leisti šiuos produktus pateikti prekybai pereinamuoju laikotarpiu po tos nustatytos datos, bet tik tuo atveju, jei bendrasis sieros dioksido kiekis juose atitinka Bendrijos nuostatas, galiojusias iki 1986 m. rugsėjo 1 d.

(12)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 1 dalis nustato maksimalų leistiną lakiųjų rūgščių kiekį vynuose. Reikia numatyti nukrypti leidžiančias nuostatas kai kuriems rūšiniams vynams, pagamintiems konkrečiuose regionuose (rūšiniai vynai pkr), ir kai kuriems stalo vynams, kurie apibūdinti geografine nuoroda arba kurių alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 13 tūrio proc. Kai kurie Vokietijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Austrijos ir Jungtinės Karalystės vynai, patenkantys į šias kategorijas, paprastai pasižymi didesniu lakiųjų rūgščių kiekiu nei nurodyta pirmiau minėtame V priede, ir taip atsitinka dėl specialaus gamybos būdo bei didesnės alkoholio koncentracijos. Kad ir toliau šie vynai būtų gaminami tradiciniais metodais, kurių metu jie įgyja būdingas savybes, reikėtų numatyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo V priedo B skyriaus 1 dalies.

(13)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo D skyriaus 3 dalį reikėtų nustatyti vynuogių auginimo regionus, kur pagal teisės aktus, galiojančius nuo 1970 m. gegužės 8 d., tradiciškai dedama sacharozės.

(14)

Kadangi Liuksemburgo vynuogių auginimo sektorius nedidelis, kompetentingos institucijos gali vykdyti sistemingus visų produktų, kurie perdirbami į vyną, siuntų analitinius patikrinimus. Kol taikomos šios sąlygos, nebūtina pateikti deklaracijų apie ketinimą sodrinti vyną.

(15)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 5 dalį apie visas sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo operacijas reikia pranešti kompetentingoms institucijoms. Taip pat reikia pranešti apie cukraus, koncentruotos vynuogių misos ir rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, kurias laiko šias operacijas taikantys fiziniai arba juridiniai asmenys, kiekius. Tokių pranešimų tikslas – sudaryti sąlygas tokių operacijų monitoringui. Dėl šios priežasties pranešimus reikia siųsti valstybės narės, kurios teritorijoje bus taikoma operacija, kompetentingai institucijai ir toks pranešimas turi būti kuo tikslesnis. Jei operacija susijusi su alkoholio koncentracijos didinimu, kompetentingą instituciją reikia informuoti tinkamu laiku, kad atliekamas tikrinimas būtų veiksmingas. Jei operacija susijusi su parūgštinimu arba rūgštingumo sumažinimu, pakanka patikrinti ir atlikus operaciją. Paprastinant administracinę tvarką, turi būti leidžiama, išskyrus kai daromas pirmasis pranešimas vyno metais, tokį pranešimą padaryti atnaujinus įrašus žurnale, kuriuos reguliariai tvirtina kompetentinga institucija.

(16)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo F skyriaus 1 dalis nustato tam tikras vyno saldinimo taisykles. Tokia nuostata pirmiausia taikoma stalo vynams, tačiau taikoma ir rūšiniams vynams pkr pagal to reglamento VI priedo G skyriaus 2 dalį.

(17)

Saldinant neleidžiama, kad sodrinimas viršytų ribas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo C skyriuje. Speciali nuostata šiuo tikslu numatyta to reglamento V priedo F skyriaus 1 dalyje. Be to, tokie tikrinimai yra būtini siekiant garantuoti tų nuostatų laikymąsi.

(18)

Kad tikrinimai būtų veiksmingi, saldinimą reikia atlikti tik gamybos etape arba kitame kaip galima artimesniame gamybai etape. Todėl saldinimą leidžiama atlikti tik gamybos ar didmeninės prekybos metu.

(19)

Apie visas numatomas saldinimo operacijas reikia informuoti priežiūros institucijas. Visi, ketinantys vykdyti saldinimo operacijas, privalo informuoti priežiūros institucijas raštu. Tačiau ši tvarka gali būti supaprastinta, kai įmonė saldinimą atlieka dažnai arba nuolat.

(20)

Tokių pranešimų tikslas – užtikrinti šių operacijų monitoringą. Todėl valstybės narės, kurios teritorijoje atliekama operacija, kompetentingą instituciją informuoti reikia kaip galima tiksliau ir iki operacijos pradžios.

(21)

Kad tikrinimai būtų veiksmingi, prieš atliekant saldinimo operaciją reikia deklaruoti vynuogių misos arba koncentruotos vynuogių misos, kurią laiko suinteresuota šalis, kiekius. Tačiau tokios deklaracijos neturi prasmės, jei nėra įpareigojimo pildyti saldinimo operacijose naudojamų produktų įvežimo ir išvežimo žurnalus.

(22)

Siekiant uždrausti sacharozės naudojimą likerinių vynų saldinimui, be koncentruotos vynuogių misos, reikia leisti naudoti ir rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą.

(23)

Kupažas – plačiai taikomas vynininkystės metodas ir, atsižvelgiant į galimas jo pasekmes, reikia reglamentuoti jo naudojimą, siekiant išvengti piktnaudžiavimo.

(24)

Nuoroda į geografinę kilmę arba vynuogių veislę labai svarbi vynų arba misų, kurių kilmės vieta ta pati Bendrijos vynuogių auginimo zona arba trečiosios šalies ta pati gamybos vietovė, komercinei vertei. Vynų arba misų iš tos pačios zonos, bet skirtingų geografinių vietovių toje zonoje, arba iš skirtingų vynuogių veislių arba derliaus metų sumaišymas taip pat laikomas kupažu, jei gautų produktų aprašyme nurodyta geografinė kilmė, vyno rūšis arba derliaus metai.

(25)

Valstybėms narėms reikėtų ribotą laiką eksperimento tikslais leisti taikyti vynininkystės metodus ir procesus, kurie nenumatyti Reglamente (EB) Nr. 1493/1999.

(26)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 46 straipsnio 3 dalį reikia patvirtinti analizės metodus produktų, išvardytų to reglamento 1 straipsnyje, sudėčiai nustatyti ir numatyti taisykles, skirtas nustatyti, ar tiems produktams buvo taikomi neleistini vynininkystės metodai.

(27)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priedo J skyriaus 1 dalis numato analizės tyrimą, kuriuo būtų įvertinami rodikliai, išvardyti to priedo J skyriaus 3 dalyje, padedantys atskirti tuos rūšinius vynus pkr.

(28)

Būtina nustatyti vienodus analizės metodus, siekiant užtikrinti, kad išsami informacija dokumentuose, susijusiuose su tais produktais, būtų tiksli ir palyginama patvirtinimo tikslais. Tokie metodai privalomi visiems komerciniams sandoriams ir patvirtinimo procedūroms. Tačiau, atsižvelgiant į kontrolės reikalavimus ir prekybos ribotas priemones, ir toliau reikia leisti taikyti kai kurias įprastines procedūras ribotam laikotarpiui, kad būtų galima greitai ir atitinkamu tikslumu nustatyti privalomus rodiklius.

(29)

Bendrijos vynų analizės metodus nustatė Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2676/90 (7). Kadangi ten aprašyti metodai dar galioja, reglamentas turi galioti taip pat, išskyrus įprastus metodus, kurių griežtai negalima toliau aprašyti.

(30)

Vyno produktų vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Nepažeidžiant bendrųjų maisto produktų taisyklių, vynininkystės metodus ir procesus reglamentuoja Bendrijos taisyklės, nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinės dalies I skyrių ir jo priedus, bei šiame reglamente įsteigtas kodeksas.

Šis kodeksas apima išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles, ypač tas, kurios susijusios su produktais, skirtais naudoti vyndarystėje (I antraštinė dalis) ir Bendrijoje leidžiamais taikyti vynininkystės metodais ir procesais (II ir III antraštinės dalys).

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

REIKALAVIMAI TAM TIKROMS VYNUOGĖMS IR VYNUOGIŲ MISAI

2 straipsnis

Atitinkamų vynuogių veislių naudojimas

1.   Vynuogių veislės, kurios priskiriamos tik valgomųjų vynuogių veislėms, vyndarystei nenaudojamos.

2.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 42 straipsnio 5 dalies, šio reglamento I priede išvardytos vynuogių veislės gali būti naudojamos Bendrijoje produktams, kuriems taikoma ši nuostata, gaminti.

3 straipsnis

Tam tikrų produktų, kurie neturi natūralios alkoholio koncentracijos tūrio proc., naudojimas putojantiems vynams, gazuotiems putojantiems vynams ir gazuotiems pusiau putojantiems vynams gaminti

Šio reglamento II priede išvardyti metai, kuriais dėl netinkamų klimato sąlygų produktai iš A ir B vynuogių auginimo zonų, neturintys minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio proc., nustatytos atitinkamai vynuogių auginimo zonai, laikantis sąlygų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 44 straipsnio 3 dalyje putojančių vynų, gazuotų putojančių vynų ir gazuotų pusiau putojančių vynų gamybai.

4 straipsnis

Tam tikrų vynuogių veislių vynuogių misos naudojimas rūšiniams aromatiniams putojantiems vynams ir rūšiniams aromatiniams putojantiems vynams pkr gaminti bei tokio naudojimo išimtys

1.   Šio reglamento III priedo A dalyje pateikiamas vynuogių veislių, naudojamų vynuogių misai arba rauginamai vynuogių misai gaminti, sąrašas, kurios naudojamos cuvée paruošimui gaminant rūšinius aromatinius putojančius vynus ir rūšinius aromatinius putojančius vynus pkr pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo I skyriaus 3 dalies a punktą ir VI priedo K skyriaus 10 dalies a punktą.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo I skyriaus 3 dalies a punkte ir VI priedo K skyriaus 10 dalies a punkte nurodytos nukrypti leidžiančios nuostatos dėl vynuogių veislių ir cuvée sudarančių produktų išvardijamos šio reglamento III priedo B dalyje.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

VYNININKYSTĖS METODAI IR PROCESAI

I   SKYRIUS

Tam tikrų vynininkystės tikslams leidžiamų medžiagų naudojimo apribojimai ir reikalavimai

5 straipsnis

Tam tikrų medžiagų naudojimo apribojimai

Vynininkystės tikslams leidžiamos naudoti medžiagos, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priede, gali būti naudojamos atsižvelgiant į apribojimus, nurodytus šio reglamento IV priede.

6 straipsnis

Vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijos

Vynininkystės metoduose naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijos, paminėtos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 46 straipsnio 2 dalies c punkte, yra nustatytos Komisijos direktyvoje 96/77/EB (8). Prireikus šie grynumo kriterijai papildomi konkrečiais šiame reglamente numatytais reikalavimais.

7 straipsnis

Kalcio tartratas

Kalcio tartratas, kurio naudojimas vyno rūgšties garinimui numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 3 dalies v punkte, gali būti naudojamas, jei atitinka šio reglamento V priede išvardytus reikalavimus.

8 straipsnis

Vyno rūgštis

1.   Vyno rūgštis, kurios naudojimas rūgštingumo sumažinimo tikslams, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies m punkte ir IV priedo 3 dalies l punkte, gali būti naudojama tik produktams:

a)

kurie pagaminti iš Elbling ir Riesling vynuogių veislių; ir

b)

kurie gauti iš vynuogių, kurių derlius surinktas šiuose A vynuogių auginimo zonos šiaurinės dalies vynuogių auginimo regionuose:

Ahr,

Rheingau,

Mittelrhein,

Mosel,

Nahe,

Rheinhessen,

Pfalz,

Moselle luxembourgeoise.

2.   Vyno rūgštis, kurios naudojimas yra numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies l ir m punktuose bei IV priedo 3 dalies k ir l punktuose, dar vadinama L-vyno rūgštimi, turi būti žemės ūkio kilmės ir gauta specialiai iš vyno produktų. Ji taip pat turi atitikti Direktyvoje 96/77/EB nustatytus grynumo kriterijus.

9 straipsnis

Aleppo pušies sakai

1.   Aleppo pušies sakai, kurių naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies n punkte, gali būti naudojami tik „retina“ stalo vynui gaminti. Šis vynininkystės metodas gali būti naudojamas tik:

a)

Graikijos geografinėje teritorijoje;

b)

naudojant vynuogių misą iš vynuogių veislių, gamybos vietovių ir vynuogių auginimo vietovių, išvardytų 1980 m. gruodžio 31 d. galiojusiose Graikijos nuostatose;

c)

įdėjus ne daugiau kaip 1 000 gramų sakų į vieną naudojamo produkto hektolitrą prieš fermentaciją arba, jei faktinė alkoholio koncentracija tūrio proc. neviršija vienos trečiosios visuminės alkoholio koncentracijos tūrio proc., fermentacijos metu.

2.   Graikija informuoja Komisiją iš anksto, jei ji ketina iš dalies pakeisti 1 dalies b punkte nurodytas nuostatas. Jei Komisija per du mėnesius nepateikia atsakymo į tokį pranešimą, Graikija gali daryti numatytus pakeitimus.

10 straipsnis

Betagliukanazė

Betagliukanazė, kurios naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies j punkte ir 3 dalies m punkte, gali būti naudojama, jei atitinka šio reglamento VI priede išvardytus reikalavimus.

11 straipsnis

Pieno rūgšties bakterijos

Pieno rūgšties bakterijos, kurių naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies q punkte ir 3 dalies z punkte, gali būti naudojamos, jei atitinka šio reglamento VII priede nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis

Lizocimas

Lizocimas, kurio naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies r punkte ir 3 dalies zb punkte, gali būti naudojamas tik tuo atveju, jei atitinka VIII priede numatytus reikalavimus.

13 straipsnis

Jonitinės dervos

Jonitinės dervos, kurios gali būti naudojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 2 dalies h punktą, yra stireno ir divinilbenzeno kopolimerai, kuriuose yra sulfonrūgšties arba amonio grupių. Jos turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) Nr. 1935/2004 (9) nustatytus reikalavimus ir Bendrijos bei nacionalines nuostatas, priimtas jiems įgyvendinti. Be to, jų tikrinimas atliekamas taikant tyrimų metodus, nustatytus šio reglamento IX priede, jos negali prarasti daugiau kaip 1 mg/dm3 organinių medžiagų visuose išvardytuose tirpikliuose. Jos turi būti regeneruojamos maisto produktams ruošti leidžiamomis medžiagomis.

Šie polimerai gali būti naudojami tik prižiūrint vynininkystės specialistui arba technikui ir įrenginiuose, patvirtintuose valstybės narės, kurios teritorijoje jie naudojami, kompetentingos institucijos. Šios institucijos nustato paskirtų vynininkystės specialistų ir technikų pareigas ir atsakomybę.

14 straipsnis

Tetrakalio heksacianoferatas

Tetrakalio heksacianoferatas, kurio naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 3 dalies p punkte, gali būti naudojamas tik prižiūrint vynininkystės specialistui arba technikui, kuriuos oficialiai patvirtina valstybių narių, kurių teritorijoje atliekami šie procesai, kompetentingos institucijos ir kurių atsakomybę, jei reikia, nustato suinteresuota valstybė narė.

Apdorojus tetrakalio heksacianoferatu vyne turi likti geležies pėdsakų.

Šiame straipsnyje nurodyto produkto naudojimo kontrolę reglamentuoja valstybių narių priimtos nuostatos.

15 straipsnis

Kalcio fitatas

Kalcio fitatas, kurio naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 3 dalies p punkte, gali būti naudojamas tik prižiūrint vynininkystės specialistui arba technikui, kuriuos oficialiai patvirtina valstybės narės kompetentinga institucija, kurios teritorijoje vykdomas šis procesas. Jų atsakomybę prireikus nustato suinteresuota valstybė narė.

Po apdorojimo vyne turi likti geležies pėdsakų.

Priežiūrą dėl pirmojoje pastraipoje nurodyto produkto naudojimo reglamentuoja valstybių narių priimtos nuostatos.

16 straipsnis

DL-vyno rūgštis

DL-vyno rūgštis, kurios naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 3 dalies s punkte, gali būti naudojama tik prižiūrint vynininkystės specialistui arba technikui, kuriuos oficialiai patvirtina valstybės narės, kurios teritorijoje jie naudojami, kompetentingos institucijos ir kurių atsakomybę prireikus nustato suinteresuota valstybė narė.

Šiame straipsnyje nurodyto produkto naudojimo priežiūrą reglamentuoja valstybių narių priimtos nuostatos.

17 straipsnis

Dimetilo dikarbonatas

Dimetilo dikarbonato įmaišymas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 3 dalies zc punkte, galimas tik tuo atveju, jei laikomasi šio reglamento IV priede nustatytų apribojimų ir jei jis atitinka šio reglamento X priede nurodytas sąlygas.

18 straipsnis

Elektrodializės taikymas

Elektrodializės taikymas, kurio naudojimas siekiant garantuoti vyno rūgšties stabilizavimą numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 4 dalies b punkte, gali būti naudojamas, jei jis atitinka šio reglamento XI priede nustatytus reikalavimus.

19 straipsnis

Ureazė

Ureazė, naudojama urėjos kiekiui vyne sumažinti, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 4 dalies c punkte, gali būti naudojama, jei atitinka šio reglamento XII priede nustatytus reikalavimus ir grynumo kriterijus.

20 straipsnis

Prisotinimas deguonimi

Prisotinimą deguonimi, numatytą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 4 dalies a punkte, reikia atlikti naudojant grynąjį dujinį deguonį.

21 straipsnis

Vyno arba vynuogių misos pylimas į nuosėdas arba vynuogių misą ar suspaustąsias aszú išspaudas

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 4 punkto d papunktyje numatytas vyno arba vynuogių misos pylimas į nuosėdas arba vynuogių misą ar suspaustąsias aszú išspaudas atliekamas toliau nustatytu būdu pagal 2004 m. gegužės 1 d. galiojančias Vengrijos nuostatas:

a)

„Tokaji fordítás“ gaminamas vynuogių misą arba vyną pilant į suspaustąsias aszú išspaudas;

b)

„Tokaji máslás“ gaminamas vynuogių misą arba vyną pilant į szamorodni arba aszú nuosėdas.

22 straipsnis

Ąžuolo drožlių naudojimas

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 4 dalies e punkte nurodytas ąžuolo medienos gabaliukų (ąžuolo drožlių) naudojimas galimas tik tada, jei jis atitinka šio reglamento XIII priede nurodytus reikalavimus.

II   SKYRIUS

Konkretūs apribojimai ir reikalavimai

23 straipsnis

Sieros dioksido kiekis

1.   Pakeitimai, padaryti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriaus 2 dalyje nurodytuose vynų sąrašuose, pateikiami šio reglamento XIV priede.

2.   Kol pasibaigs atsargos, šie vynai gali būti teikiami tiesiogiai žmonėms vartoti:

iki 1986 m. rugsėjo 1 d. Bendrijoje, išskyrus Portugaliją, pagamintas vynas, išskyrus likerinius vynus ir putojančius vynus, ir

vynas, išskyrus likerinius vynus ir putojančius vynus, kurių kilmės šalis yra trečiosios šalys arba Portugalija ir kurie importuoti į Bendriją iki 1987 m. rugsėjo 1 d.,

bet tik tuo atveju, jei jų bendrasis sieros dioksido kiekis išleidimo į rinką tiesiogiai žmonėms vartoti metu neviršija:

a)

175 miligramų viename raudonojo vyno litre;

b)

225 miligramų viename baltojo ir rožinio vyno litre;

c)

nepaisant a ir b punktų, vynams, kuriuose likutinio cukraus kiekis, išreikštas invertuotuoju cukrumi, yra ne mažiau kaip penki gramai viename litre, 225 miligramų viename raudonojo vyno litre ir 275 miligramų baltojo bei rožinio vyno litre.

Be to, kol pasibaigs atsargos, toliau išvardyti vynai gali būti teikiami tiesiogiai žmonėms vartoti toje šalyje, kurioje pagaminti, ir eksportui į trečiąsias šalis:

iki 1986 m. rugsėjo 1 d. Ispanijoje pagamintas vynas, kurio bendrasis sieros dioksido kiekis neviršija maksimalaus kiekio, kurį nustato iki tos datos galiojusios Ispanijos nuostatos,

iki 1991 m. sausio 1 d. Portugalijoje pagamintas vynas, kurio bendrasis sieros dioksido kiekis neviršija maksimalaus kiekio, kurį nustato iki tos datos galiojusios Portugalijos nuostatos.

3.   Trečiųjų šalių ir Portugalijos kilmės putojantis vynas, kuris importuotas į Bendriją iki 1987 m. rugsėjo 1 d., gali būti teikiamas tiesiogiai žmonėms vartoti, kol pasibaigs atsargos, bet tik tuo atveju, jei jų bendrasis sieros dioksido kiekis neviršija:

250 miligramų viename putojančio vyno litre,

200 miligramų viename rūšinio putojančio vyno litre.

Be to, šis vynas gali būti teikiamas tiesiogiai žmonėms vartoti toje šalyje, kurioje pagamintas ir eksportui į trečiąsias šalis, kol pasibaigs atsargos:

iki 1986 m. rugsėjo 1 d. Ispanijoje pagamintas vynas, kurio bendrasis sieros dioksido kiekis neviršija maksimalaus kiekio, kurį nustato iki tos datos galiojusios Ispanijos nuostatos,

iki 1991 m. sausio 1 d. Portugalijoje pagamintas vynas, kurio bendrasis sieros dioksido kiekis neviršija maksimalaus kiekio, kurį nustato iki tos datos galiojusios Portugalijos nuostatos.

4.   Atvejai, kai valstybės narės, atsižvelgdamos į klimato sąlygas, gali leisti bendrąjį sieros dioksido kiekį vyne, nustatytą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriuje ir sudarantį ne daugiau kaip 300 mg/l, padidinti daugiausia 40 mg/l tam tikriems vynams, pagamintiems iš tam tikrų jų teritorijos vynuogių auginimo zonų vynuogių, išvardijami XV priede.

24 straipsnis

Lakiųjų rūgščių kiekis

Vynai, kuriems taikomos išimtys dėl maksimalaus lakiųjų rūgščių kiekio pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 3 dalį, išvardijami šio reglamento XVI priede.

25 straipsnis

Kalcio sulfato naudojimas tam tikruose likeriniuose vynuose

Nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su kalcio sulfato naudojimu kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 4 dalies b punkte, gali būti suteikiamos tik Ispanijos vynams:

a)

„Vino generolo“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priedo L skyriaus 8 dalyje;

b)

„Vino generoso de licor“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priedo L skyriaus 11 dalyje.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

VYNININKYSTĖS METODAI

I   SKYRIUS

Sodrinimas

26 straipsnis

Leidimas naudoti sacharozę

Vynuogių auginimo regionai, kuriuose leidžiama naudoti sacharozę pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo D skyriaus 3 dalį, yra šie:

a)

A vynuogių auginimo zona;

b)

B vynuogių auginimo zona;

c)

C vynuogių auginimo zona, išskyrus vynuogynus Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje ir vynuogynus, esančius Prancūzijos departamentuose, priklausančiuose šių apeliacinių teismų jurisdikcijai:

Aix-en-Provence,

Nîmes,

Montpellier,

Toulouse,

Agen,

Pau,

Bordeaux,

Bastia.

Tačiau sodrinimą sausuoju cukrumi išimties tvarka c punkte minėtuose Prancūzijos departamentuose gali leisti nacionalinės institucijos. Prancūzija apie visus tokius leidimus informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

27 straipsnis

Sodrinimas, kai buvo ypač nepalankios klimato sąlygos

Metai, kuriais alkoholio koncentraciją tūrio proc., kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo C skyriaus 3 dalyje, leidžiama to reglamento 75 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka padidinti dėl ypač nepalankių klimato sąlygų pagal to priedo C skyriaus 4 dalį ir, jei reikia, vynuogių auginimo zonos, geografiniai regionai ir naudojamos veislės yra nurodyti šio reglamento XVII priede.

28 straipsnis

Putojantiems vynams skirto cuvée sodrinimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo H skyriaus 4 dalį ir VI priedo K skyriaus 11 dalį kiekviena valstybė narė gali leisti sodrinti cuvée putojančių vynų gamybos vietoje, bet tik tuo atveju, jei:

a)

iki tol nė viena sudedamoji cuvée dalis nebuvo sodrinama;

b)

minėtos sudedamosios dalys gautos tik iš vynuogių, surinktų jos teritorijoje;

c)

sodrinimas atliekamas vienos operacijos metu;

d)

neviršijamos šios ribos:

i)

3,5 tūrio proc. cuvée, kurio sudedamosios dalys yra iš A vynuogių auginimo zonos, jei kiekvienos sudedamosios dalies natūrali alkoholio koncentracija tūrio proc. ne mažesnė kaip 5 tūrio proc.;

ii)

2,5 tūrio proc. cuvée, kurio sudedamosios dalys yra iš B vynuogių auginimo zonos, jei kiekvienos sudedamosios dalies natūrali alkoholio koncentracija tūrio proc. ne mažesnė kaip 6 tūrio proc.;

iii)

2 tūrio proc. cuvée, kurio sudedamosios dalys yra iš C I a, C I b, C II ir C III vynuogių auginimo zonų, jei kiekvienos sudedamosios dalies natūrali alkoholio koncentracija tūrio proc. atitinkamai ne mažesnė kaip 7,5 tūrio proc., 8 tūrio proc., 8,5 tūrio proc. ir 9 tūrio proc.

e)

metodas, naudojamas sacharozei, koncentruotai vynuogių misai arba rektifikuotai koncentruotai vynuogių misai įdėti.

d punkte minėti apribojimai nepažeidžia Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 44 straipsnio 3 dalies taikymo cuvée, kuris skirtas putojančių vynų, kaip apibrėžta to reglamento I priedo 15 dalyje, gamybai.

29 straipsnis

Sodrinimui taikomos administracinės taisyklės

1.   Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 5 dalyje minimus pranešimus dėl operacijų, susijusių su alkoholio koncentracijos didinimu, pateikia fiziniai arba juridiniai asmenys, atliekantys šias operacijas, laikydamiesi atitinkamų terminų ir kontrolės sąlygų, kurias nustato valstybės narės, kurios teritorijoje atliekama operacija, institucija.

2.   1 dalyje nurodyti pranešimai pateikiami raštu ir juose turi būti ši informacija:

a)

pranešimą darančio asmens pavadinimas ir adresas;

b)

vieta, kur bus vykdoma operacija;

c)

operacijos pradžios data ir laikas;

d)

produkto, su kuriuo bus vykdoma operacija, aprašymas;

e)

operacijos atlikimo procesas, pateikiant numatomo naudoti produkto tipo išsamią charakteristiką.

3.   Valstybės narės gali leisti pateikti išankstinius pranešimus apie keletą operacijų arba nurodyti konkretų laikotarpį, per kurį pranešimus reikia nusiųsti kompetentingoms institucijoms. Tokie pranešimai priimami tik tuo atveju, jei pranešimą darantis asmuo raštu registruoja visas sodrinimo operacijas, kaip numatyta 6 dalyje, ir informaciją, būtiną pagal 2 dalį.

4.   Jei suinteresuotas asmuo dėl force majeure laiku neatlieka operacijos, apie kurią buvo pranešta, valstybės narės nustato sąlygas, pagal kurias tas asmuo turi pateikti naują pranešimą kompetentingai institucijai, kad būtų galima atlikti reikiamus tikrinimus.

Komisijai tokios nuostatos pateikiamos raštu.

5.   Liuksemburgui 1 dalyje nurodytų pranešimų teikti nereikia.

6.   Duomenys apie alkoholio koncentracijos padidinimo operacijas įrašoma žurnaluose iš karto užbaigus operaciją, laikantis nuostatų, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnį.

Tais atvejais, kai išankstiniuose pranešimuose apie keletą operacijų nenurodoma data ir tikslus laikas, kada bus pradedama operacija, įrašai žurnaluose turi būti daromi prieš kiekvieną operaciją.

II   SKYRIUS

Parūgštinimas ir rūgštingumo sumažinimas

30 straipsnis

Administracinės taisyklės taikomos parūgštinimui ir rūgštingumo sumažinimui

1.   Parūgštinimą ir rūgštingumo sumažinimą atliekantys ūkio subjektai pateikia Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 5 dalyje nurodytus pranešimus ne vėliau kaip kiekvienų vyno metų pirmosios operacijos antrąją dieną. Tokie pranešimai galioja visoms operacijoms, vykdomoms tais vyno metais.

2.   1 dalyje nurodyti pranešimai pateikiami raštu, juose nurodant:

a)

pranešimą darančio asmens pavadinimą ir adresą;

b)

operacijos tipą;

c)

vietą, kur vykdyta operacija.

3.   Išsami informacija apie kiekvieną parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo operaciją įrašoma žurnaluose laikantis nuostatų, priimtų pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnį.

III   SKYRIUS

Bendrosios sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo taisyklės

31 straipsnis

To paties produkto parūgštinimas ir sodrinimas

Tais atvejais, kai parūgštinimo ir sodrinimo operacijas atlikti tam pačiam produktui tokia prasme kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 I priede leidžiama pagal to paties reglamento V priedo E skyriaus 7 dalį, sprendimas priimamas to reglamento 75 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir pateikiamas šio reglamento XVIII priede.

32 straipsnis

Bendrosios produktų, išskyrus vyną, sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo taisyklės

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 1 dalyje nurodytus procesus reikia atlikti vienos operacijos metu. Tačiau valstybės narės gali leisti kai kuriuos procesus atlikti daugiau nei vienos operacijos metu, jei tai pagerina produktų virtimo vynu operacijas. Tokiais atvejais Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priede nurodyti apribojimai taikomi visai operacijai.

33 straipsnis

Nukrypimas nuo datų, nustatytų sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo operacijoms

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo G skyriaus 7 dalyje nustatytų datų, sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo operacijos gali būti atliekamos anksčiau nei nurodyta šio reglamento XIX priede.

IV   SKYRIUS

Saldinimas

34 straipsnis

Techninės taisyklės, taikomos saldinimui

Stalo vynų ir rūšinių vynų pkr saldinimas leidžiamas tik gamybos ir didmeninio pardavimo etapų metu.

35 straipsnis

Administracinės taisyklės, taikomos saldinimui

1.   Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, ketinantys vykdyti saldinimo operaciją, apie tai informuoja valstybės narės, kurios teritorijoje bus atliekama operacija, kompetentingą instituciją.

2.   Pranešimai teikiami raštu ir turi pasiekti kompetentingą instituciją ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki operacijos pradžios.

Tačiau, jei įmonė dažnai arba nuolat vykdo saldinimo operacijas, valstybės narės gali leisti, kad pranešime būtų nurodytos kelios operacijos arba nurodytas konkretus laikotarpis, ir jis būtų nusiųstas kompetentingoms institucijoms. Toks pranešimas priimamas tuo atveju, jei įmonė raštu registruoja visas saldinimo operacijas ir registruoja 3 dalyje nurodytą būtiną informaciją.

3.   Pranešimuose pateikiama ši informacija:

a)

apie saldinimo operacijas, kurios atliekamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo F skyriaus 1 dalies a punktą ir VI priedo G skyriaus 2 dalį:

i)

ketinamo saldinti stalo vyno arba rūšinio vyno pkr kiekis, visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija;

ii)

ketinamos dėti vynuogių misos kiekis, visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija;

iii)

stalo vyno arba rūšinio vyno pkr visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija po saldinimo operacijos;

b)

apie saldinimo operacijas, kurios atliekamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo F skyriaus 1 dalies b punktą ir VI priedo G skyriaus 2 dalį:

i)

ketinamo saldinti stalo vyno arba rūšinio vyno pkr kiekis, visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija;

ii)

ketinamos dėti vynuogių misos kiekis, visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija arba koncentruotos vynuogių misos kiekis ir tankis, jei reikia;

iii)

stalo vyno arba rūšinio vyno pkr visuminė ir faktinė alkoholio koncentracija po saldinimo operacijos.

4.   1 dalyje nurodyti asmenys tvarko prekių įvežimo ir išvežimo registrus, kuriuose nurodyti vynuogių misos ir koncentruotos vynuogių misos, laikomos saldinimo tikslams, kiekiai.

36 straipsnis

Tam tikrų importuotų vynų saldinimas

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo F skyriaus 3 dalyje nurodytas importuotų vynų saldinimas atliekamas pagal šio reglamento 34 ir 35 straipsniuose išdėstytas sąlygas.

37 straipsnis

Konkrečios taisyklės, taikomos likerinių vynų saldinimui

1.   Saldinimas, vykdomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 6 dalies a punkto antros įtraukos sąlygas, leidžiamas vynams „vino generoso de licor“, kaip apibrėžta to reglamento VI priedo L skyriaus 11 dalyje.

2.   Saldinimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 6 dalies a punkto trečios įtraukos sąlygas leidžiamas Madeira rūšiniams likeriniams vynams pkr.

V   SKYRIUS

Kupažas

38 straipsnis

Apibrėžimas

1.   „Kupažas“ tokia prasme, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 46 straipsnio 2 dalies b punkte, – tai vynų arba misų sumaišymas, kurie yra iš:

a)

skirtingų valstybių;

b)

skirtingų vynuogių auginimo zonų Bendrijoje tokia prasme, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 III priede arba skirtingose gamybos zonose trečiojoje šalyje;

c)

tos pačios Bendrijos vynuogių auginimo zonos arba tos pačios trečiosios šalies gamybos zonos, tačiau skirtingų geografinių kilmių, vynuogių veislių arba derliaus metų, bet tokiu atveju gaminamo produkto aprašyme nurodoma arba reikalaujama, kad būtų nurodoma geografinė kilmė, vynuogių veislė arba derliaus metai; arba

d)

skirtingų kategorijų vynų arba misų.

2.   Skirtingų kategorijų vynu arba misa yra laikomi:

a)

raudonasis vynas, baltasis vynas ir misos arba vynai, tinkantys vienos iš šių kategorijų vyno gamybai;

b)

stalo vynas, rūšinis vynas pkr ir misos arba vynai, tinkami vienai iš šių kategorijų vyno gamybai.

Šioje dalyje rožinis vynas laikomas raudonuoju vynu.

3.   Šie procesai nelaikomi kupažu:

a)

koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos pridėjimas, siekiant padidinti produkto natūralią alkoholio koncentraciją;

b)

saldinimas:

i)

stalo vyno;

ii)

rūšinio vyno pkr, jei saldiklis gaunamas iš konkretaus regiono, kuriuo jis pavadintas, arba tai yra rektifikuota koncentruota vynuogių misa;

c)

rūšinio vyno pkr gamyba pagal tradicinius metodus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 VI priedo D skyriaus 2 dalyje.

39 straipsnis

Bendrosios kupažo taisyklės

1.   Draudžiama kupažuoti arba maišyti šiuos produktus, jei viena sudedamųjų dalių neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 arba šio reglamento nuostatų,:

a)

vieną su kitu stalo vynus arba

b)

vynus, tinkamus stalo vynų gamybai, vieną su kitu arba su stalo vynais, arba

c)

vieną su kitu rūšinius vynus pkr.

2.   Sumaišius šviežias vynuoges, vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą arba jauną rauginamą vyną, jei visi tie produktai nepasižymi reikiamomis charakteristikomis stalo vynui arba vynui, tinkamam stalo vynui gaminti, su produktais, tinkamais tokiems vynams gaminti, arba su stalo vynais, toks mišinys nelaikomas stalo vynu arba vynu, tinkamu stalo vynui gaminti.

3.   Atliekant kupažą, pagal tolesnes dalis vieninteliai produktai, kurie gali būti laikomi stalo vynais, yra tie, kurie gaunami kupažuojant stalo vynus vieną su kitu arba kupažuojant stalo vynus su vynais, tinkamais stalo vynams gaminti, bet tokiu atveju tokių vynų, tinkamų stalo vynams gaminti, visuminė natūrali alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 17 tūrio proc.

4.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 44 straipsnio 7 dalies, kupažuojant vyną, tinkamą stalo vynui gaminti su:

a)

stalo vynu gaunamas stalo vynas, jei operacija atliekama vynuogių auginimo zonoje, kurioje pagamintas vynas, tinkamas stalo vynui gaminti;

b)

kitu vynu, tinkamu stalo vynui gaminti, gaunamas stalo vynas, jei:

i)

antrasis vynas, tinkamas stalo vynui gaminti yra pagamintas toje pačioje vynuogių auginimo zonoje; ir

ii)

operacija vykdoma toje pačioje vynuogių auginimo zonoje.

5.   Draudžiama kupažuoti vynuogių misą arba stalo vyną, kuriam buvo taikomas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies n punkte nurodytas vynininkystės metodas, su vynuogių misa arba vynu, kuriam nebuvo taikomas tas metodas.

VI   SKYRIUS

Kitų produktų pridėjimas

40 straipsnis

Distiliato pridėjimas į likerinius vynus ir tam tikrus rūšinius likerinius vynus pkr

Vyno distiliato ir džiovintų vynuogių distiliato, kurio galima pridėti į likerinius vynus ir tam tikrus rūšinius likerinius vynus pkr pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies a punkto i papunkčio antrąją įtrauką, charakteristikos išvardijamos šio reglamento XX priede.

41 straipsnis

Kitų produktų pridėjimas į tam tikrus rūšinius likerinius vynus pkr ir vynuogių misos naudojimas jiems gaminti

1.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant naudojama vynuogių misa arba jos mišinys su vynu pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 1 dalį, sąrašas pateikiamas šio reglamento XXI priedo A dalyje.

2.   Rūšinių likerinių vynų pkr, į kuriuos galima pridėti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkte nurodytų produktų, sąrašas pateikiamas šio reglamento XXI priedo B dalyje.

42 straipsnis

Alkoholio pridėjimas į pusiau putojančius vynus

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 42 straipsnio 3 dalį į pusiau putojančius vynus įpylus alkoholio, pusiau putojančio vyno visuminė alkoholio koncentracija neturi padidėti daugiau kaip 0,5 tūrio proc. Alkoholio gali būti pridedama tik expedition liqueur pavidalu ir tik tuo atveju, jei tokį metodą leidžia gaminančioje valstybėje narėje veikiantys teisės aktai ir jei tie teisės aktai yra pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

VII   SKYRIUS

Brandinimo reikalavimai

43 straipsnis

Tam tikrų likerinių vynų brandinimas

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 6 dalies c punkte išvardytas sąlygas brandinti leidžiama Madeira rūšinį likerinį vyną pkr.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

EKSPERIMENTINIS NAUJŲ VYNININKYSTĖS METODŲ TAIKYMAS

44 straipsnis

Bendrosios taisyklės

1.   Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 46 straipsnio 2 dalies f punkte minimais eksperimento tikslais kiekviena valstybė narė gali leisti taikyti vynininkystės metodus arba procesus, nenumatytus Reglamente (EB) Nr. 1493/1999 ar šiame reglamente, ne ilgiau kaip trejus metus, bet tik tuo atveju, jei:

a)

tie metodai ir procesai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 42 straipsnio 2 dalyje išvardytus reikalavimus;

b)

tokie metodai ir procesai taikomi vienam eksperimentui, kuriam naudojama ne daugiau 50 000 hektolitrų per metus;

c)

gauti produktai neišvežami iš valstybės narės, kurios teritorijoje atliktas eksperimentas;

d)

suinteresuota valstybė narė praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kiekvieno eksperimento pradžioje apie tokio leidimo sąlygas.

„Eksperimentas“ – tai operacija arba operacijos, kurios atliekamos pagal aiškiai apibrėžtą tiriamąjį projektą su atskiru eksperimento protokolu.

2.   Prieš baigiantis 1 dalyje nurodytam laikotarpiui, suinteresuota valstybė narė pateikia Komisijai ataskaitą apie leistiną atlikti eksperimentą, o Komisija informuoja kitas valstybes nares apie jo rezultatus. Atsižvelgdama į rezultatus suinteresuota valstybė narė gali prašyti Komisijos dar trejus metus, tačiau ne ilgiau, leisti atlikti eksperimentą, galbūt naudojant didesnį kiekį nei pirmojo eksperimento metu. Valstybė narė kartu su prašymu pateikia reikiamą bylą.

3.   Komisija Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priima sprendimą dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo. Tuo pačiu ji gali leisti eksperimentą tęsti ir kitose valstybėse narėse tomis pačiomis sąlygomis.

4.   Baigiantis 1 dalyje arba, jei tinka, 2 dalyje nurodytam laikotarpiui ir surinkusi visą informaciją apie eksperimentą, Komisija, jei reikia, gali Tarybai pateikti siūlymą galutinai leisti taikyti vynininkystės metodą arba procesą, dėl kurio buvo atliekamas eksperimentas.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45 straipsnis

Iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. pagamintas vynas

Iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. pagamintą vyną galima siūlyti arba teikti tiesiogiai žmonėms vartoti, bet tik tuo atveju, jei jis atitinka Bendrijos arba nacionalines taisykles, galiojusias iki tos datos.

46 straipsnis

Produktų, neatitinkančių Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 arba šio reglamento nuostatų, distiliavimo, judėjimo ir naudojimo reikalavimai

1.   Produktus, kurių pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 45 straipsnio 1 dalį negalima siūlyti arba tiekti tiesiogiai žmonėms vartoti, yra sunaikinami. Tačiau valstybės narės gali leisti tam tikrus produktus, kurių charakteristikas jos apibrėžia, naudoti distiliavimo gamykloms arba acto gamykloms arba kitiems pramoniniams tikslams.

2.   Tokių produktų negali laikyti gamintojai arba prekiautojai be teisinio pagrindo, jie juos gali perduoti tik distiliavimo gamykloms, acto gamykloms, įmonėms, juos naudojančioms pramoniniams tikslams arba produktams, arba juos sunaikinančioms gamykloms.

3.   Valstybės narės į vynus gali leisti dėti denatūrantų arba indikatorių, kaip nurodyta 1 dalyje, kad vyną būtų galima lengviau nustatyti. Jei reikia, jos gali uždrausti naudojimą 1 dalyje nurodytu tikslu, o produktus gali sunaikinti.

47 straipsnis

Analizės metodai Bendrijoje

Reglamentas (EEB) Nr. 2676/90 taikomas produktams, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999.

48 straipsnis

Panaikinama

Reglamentas (EB) Nr. 1622/2000 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal XXIII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

49 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1300/2007 (OL L 289, 2007 11 7, p. 8).

(3)  Žr. XXII priedą.

(4)  OL L 54, 1979 3 5, p. 1.

(5)  OL L 367, 1985 12 31, p. 39.

(6)  OL L 54, 1979 3 5, p. 130.

(7)  OL L 272, 1990 10 3, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1293/2005 (OL L 205, 2005 8 6, p. 12).

(8)  OL L 339, 1996 12 30, p. 1.

(9)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.


I PRIEDAS

Vynuogių veislių, kurios, nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 42 straipsnio 5 dalies, gali būti naudojamos produktams, kuriems taikoma ši nuostata, gaminti, sąrašas

(Šio reglamento 2 straipsnis)

(p.m.)


II PRIEDAS

Metai, kuriais A ir B vynuogių auginimo zonų produktai, neturintys minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio proc., nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999, gali būti naudojami putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno ir gazuoto pusiau putojančio vyno gamybai

(Šio reglamento 3 straipsnis)

(p. m.)


III PRIEDAS

A.   Vynuogių veislių, iš kurių vynuogių galima ruošti cuvée, iš kurio gaminami rūšiniai aromatiniai putojantys vynai ir rūšiniai aromatiniai putojantys vynai pkr, sąrašas

(Šio reglamento 4 straipsnio 1 dalis)

 

Aleatico N

 

Ασύρτικο (Assyrtiko)

 

Bourboulenc B

 

Brachetto N

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Csaba gyöngye B

 

Cserszegi fűszeres B

 

Freisa N

 

Gamay N

 

Gewürztraminer Rs

 

Girò N

 

Γλυκερίθρα (Glykerythra)

 

Huxelrebe

 

Irsai Olivér B

 

Macabeu B

 

Visos malvoisies veislės

 

Mauzac blanc ir rosé

 

Monica N

 

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

 

Müller-Thurgau B

 

Visos muscatels veislės

 

Nektár

 

Pálava B

 

Parellada B

 

Perle B

 

Piquepoul B

 

Poulsard

 

Prosecco

 

Ροδίτης (Roditis)

 

Scheurebe

 

Torbato

 

Zefír B

B.   Nukrypti leidžiančios nuostatos, minimos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo I skyriaus 3 dalies a punkte ir VI priedo K skyriaus 10 dalies a punkte, susijusios su cuvée sudėtimi gaminant rūšinius aromatinius putojančius vynus ir rūšinius aromatinius putojančius vynus pkr

(Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalis)

Nepaisant VI priedo K skyriaus 10 dalies a punkto, rūšiniai aromatiniai putojantys vynai pkr gali būti gaminami kaip sudedamosios cuvée dalys, naudojant vynus, gautus iš Prosecco vynuogių veislių, surinktų konkrečiuose regionuose, kurių kilmė aprašoma kaip Conegliano-Voldobbiadene ir Montello e Colli Asolani.


IV PRIEDAS

Tam tikrų medžiagų naudojimo apribojimai

(Šio reglamento 5 straipsnis)

Didžiausi apribojimai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priede nurodytoms medžiagoms naudoti pagal jame nustatytas sąlygas, yra šie:

Medžiaga

Naudojant su šviežiomis vynuogėmis, vynuogių misa, rauginama vynuogių misa, rauginama vynuogių misa, gauta iš džiovintų vynuogių, koncentruota vynuogių misa ir jaunu rauginamu vynu

Naudojant su rauginama vynuogių misa, skirta tiesiogiai žmonėms vartoti, vynu, tinkamu stalo vynui gaminti, stalo vynu, putojančiu vynu, gazuotu putojančiu vynu, pusiau putojančiu vynu, gazuotu pusiau putojančiu vynu, likeriniu vynu ir rūšiniais vynais pkr

Mielių ląstelių sienelių preparatai

40 g/hl

40 g/hl

Anglies dioksidas

 

tokiu būdu apdorotame vyne maksimalus kiekis: 2 g/l

L-askorbo rūgštis

250 mg/l

250 mg/l; tokiu būdu apdorotame vyne maksimalus kiekis negali viršyti 250 mg/l

Citrinų rūgštis

 

tokiu būdu apdorotame vyne maksimalus kiekis: 1 g/l

Metavyno rūgštis

 

100 mg/l

Vario sulfatas

 

1 g/hl su sąlyga, kad taip apdoroto produkto vario kiekis neviršija 1 mg/l

Vynininkystėje naudojama medžio anglis

100 g sausojo kiekio viename hl

100 g sausojo kiekio viename hl

Valgomosios druskos: diamonio fosfatas arba amonio sulfatas

1 g/l (perskaičiavus į druską) (1)

0,3 g/l (perskaičiavus į druską) gaminant putojantį vyną

Amonio sulfitas arba rūgštusis amonio sulfitas

0,2 g/l (perskaičiavus į druską) (2)

 

Mielių augimo veiksniai: tiaminas tiamino hidrochlorido pavidalu

0,6 mg/l (perskaičiavus į tiaminą)

0,6 mg/l (perskaičiavus į tiaminą) gaminant putojantį vyną

Polivinilpolipirolidonas

80 g/hl

80 g/hl

Kalcio tartratas

 

200 g/hl

Kalcio fitatas

 

8 g/hl

Lizocimas

500 mg/l (3)

500 mg/l (4)

Dimetilo dikarbonatas

 

200 mg/l; Į rinką pateiktų vynų neaptinkamos nuosėdos.


(1)  Šie produktai taip pat gali būti naudojami mišiniuose tokiu santykiu, kurio bendra riba neturi viršyti 1 g/l nepažeidžiant anksčiau nustatytos 0,2 g/l ribos.

(2)  Šie produktai taip pat gali būti naudojami mišiniuose tokiu santykiu, kurio bendra riba neturi viršyti 1 g/l nepažeidžiant anksčiau nustatytos 0,2 g/l ribos.

(3)  Jei įmaišomi į misą ir į vyną, tai bendras kiekis neturi viršyti 500 mg/l ribos.

(4)  Jei įmaišomi į misą ir į vyną, tai bendras kiekis neturi viršyti 500 mg/l ribos.


V PRIEDAS

Reikalavimai kalcio tartratui

(7 šio reglamento straipsnis)

TAIKYMO SRITIS

Kalcio tartrato dedama į vyną kaip technologinio preparato, padedančio išsiskirti vyno rūgšties nuosėdoms ir stabilizuoti vyno rūgštį vyne, sumažinant galutinę rūgščiojo kalio tartrato ir kalcio tartrato koncentracijas.

REIKALAVIMAI

Maksimalus leidžiamas kiekis nurodytas šio reglamento IV priede.

Įdėjus kalcio tartrato, vynas turi būti suplakamas ir atšaldomas, o susiformavę kristalai turi būti atskiriami fiziniu būdu.


VI PRIEDAS

Reikalavimai betagliukanazei

(Šio reglamento 10 straipsnis)

1.   Tarptautinis betagliukanazės kodas: E.C. 3-2-1-58

2.   Betagliukanhidrolazė (skaidanti Botrytis cinerea gliukaną)

3.   Kilmė: Trichoderma harzianum

4.   Taikymas: taikoma b-gliukanams skaidyti vyne, daugiausiai pagamintame iš botrytis apdorotų vynuogių

5.   Maksimali dozė: 3 g fermentinio preparato, kuriame yra 25 % bendrojo organinių kietųjų medžiagų kiekio viename hektolitre.

6.   Cheminio ir mikrobiologinio grynumo rodikliai

Nuostoliai džiovinant

Ne daugiau kaip 10 %

Sunkieji metalai

Ne daugiau kaip 30 ppm

Pb:

Ne daugiau kaip 10 ppm

As:

Ne daugiau kaip 3 ppm

Bendrasis koliforminių bakterijų kiekis:

Nėra

Escherichia coli

25 g bandinyje nerasta

Salmonella spp:

25 g bandinyje nerasta

Aerobinių bakterijų skaičius:

Ne daugiau kaip 5 × 104 dalelių/g


VII PRIEDAS

Pieno rūgšties bakterijos

(Šio reglamento 11 straipsnis)

REIKALAVIMAI

Pieno rūgšties bakterijos, kurių naudojimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priedo 1 dalies q punkte ir 3 dalies z punkte, turi priklausyti Leuconostoc, Lactobacillus ir Pediococcus gentims. Jų veikiama obuolių rūgštis misoje arba vyne virsta pieno rūgštimi, nepakeisdama jo skonio. Jos turi būti atskirtos nuo vynuogių, misos, vyno arba iš vynuogių pagaminto produkto. Genties ir rūšių pavadinimas ir nuoroda į štamą turi būti užrašyti etiketėje, nurodant kilmę ir selekcininką.

Reikia gauti išankstinį leidimą genetiniam pieno bakterijų pakeitimui.

PAVIDALAS

Jos turi būti naudojamos skystos arba užšaldytos arba kaip milteliai, gauti sublimacinio džiovinimo (liofilizavimo) būdu, naudojamos kaip grynoji kultūra arba kultūrų junginys.

IMOBILIZUOTOS BAKTERIJOS

Nešančioji terpė, naudojama imobilizuotoms pieno bakterijoms ruošti, turi būti inertiška ir leistina naudoti vyndarystėje.

KONTROLĖ

Cheminė:

Atsijotoms medžiagoms taikomi tie patys reikalavimai kaip ir kitiems vynininkystės preparatams, ypač sunkiesiems metalams.

Mikrobiologinė:

aktyviųjų pieno bakterijų kiekis turi būti 108/g arba 107/ml arba didesnis,

pieno bakterijos, kurių rūšis skiriasi nuo nurodyto štamo arba štamų, turi sudaryti mažiau kaip 0,01 % visų aktyviųjų pieno bakterijų,

aerobinių bakterijų turi būti ne daugiau kaip 103 viename miltelių grame arba mililitre,

bendrasis mielių kiekis turi būti ne didesnis kaip 103 viename miltelių grame arba mililitre,

pelėsių turi būti ne daugiau kaip 103 viename miltelių grame arba mililitre.

PRIEDAI

Priedai, naudojami pieno bakterijų veisimui arba reaktyvinimui, turi būti medžiagos, kurias leidžiama naudoti maisto produktuose, ir turi būti nurodytos etiketėje.

PAGAMINIMO DATA

Gamintojas turi nurodyti produkto išvežimo iš gamyklos datą.

NAUDOJIMAS

Gamintojas turi pateikti naudojimo instrukciją arba reaktyvinimo metodą.

LAIKYMAS

Laikymo sąlygos turi būti aiškiai nurodytos etiketėje.

TYRIMO METODAI

pieno bakterijos: A1, B2 arba C3 terpė, naudojant gamintojo nurodytą metodą veisimui,

aerobinės bakterijos: Bacto-Agar terpė,

mielės: Malt-Wickerham terpė,

pelėsiai: Malt-Wickerham arba Czapeck terpė.

A terpė

Mielių ekstraktas

5 g

Mėsos ekstraktas

10 g

Tripsino peptonas

15 g

Natrio acetatas

5 g

Amonio citratas

2 g

Tween 80

1 g

Mangano sulfatas

0,050 g

Magnio sulfatas

0,200 g

Gliukozė

20 g

Vanduo praskiedimui

1 000 ml

pH

5,4


B terpė

Pomidorų sultys

250 ml

Difco mielių ekstraktas

5 g

Peptonas

5 g

L-obuolių rūgštis

3 g

Tween 80

1 lašas

Mangano sulfatas

0,050 g

Magnio sulfatas

0,200 g

Vanduo atskiedimui

1 000 ml

pH

4,8


C terpė

Gliukozė

5 g

Triptonas Difco

2 g

Peptonas Difco

5 g

Kepenų ekstraktas

1 g

Tween 80

0,05 g

Pomidorų sultys, atskiestos 4,2 karto ir nufiltruotos Whatman Nr. 1 filtru

1 000 ml

pH

5,5


VIII PRIEDAS

Lizocimo reikalavimai

(Šio reglamento 12 straipsnis)

TAIKYMO SRITIS

Lizocimo gali būti dedama į vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą ir vyną tam, kad būtų galima kontroliuoti bakterijų, sukeliančių pienarūgštį rūgimą šiuose produktuose, augimą ir judrumą.

REIKALAVIMAI:

maksimali dozė nurodyta šio reglamento IV priede,

naudojamas produktas turi atitikti grynumo kriterijus, nustatytus Direktyvoje 96/77/EB.


IX PRIEDAS

Jonitinių dervų organinių medžiagų nuostolių nustatymas

(Šio reglamento 13 straipsnis)

1.   METODO TAIKYMAS

Šiuo metodu nustatomi jonitinių dervų organinių medžiagų nuostoliai.

2.   APIBRĖŽIMAS

Jonitinių dervų organinių medžiagų nuostoliai. Organinių medžiagų nuostoliai nustatomi toliau išdėstytu metodu.

3.   METODO ESMĖ

Ekstrahavimo tirpikliai leidžiami per paruoštas dervas ir gravimetriniu būdu nustatomas ekstrahuotų organinių medžiagų svoris.

4.   REAGENTAI

Visi reagentai turi būti analizinės kokybės.

Ekstrahavimo tirpikliai.

4.1.   Distiliuotas vanduo arba ekvivalenčios kokybės dejonizuotas vanduo.

4.2.   Etanolis 15 tūrio proc. Sumaišoma 15 dalių absoliutaus etanolio ir 85 dalys vandens (4.1 punktas).

4.3.   Acto rūgštis, 5 masės proc. Paruošiamas mišinys – 5 dalys ledinės acto rūgšties ir 95 dalys vandens (4.1 punktas).

5.   APARATAS

5.1.   Jonų mainų chromatografijos kolonėlė.

5.2.   2 l talpos matavimo cilindrai.

5.3.   Tigliai, atsparūs 850 °C temperatūrai (kaitinimui mufelinėje krosnyje).

5.4.   Termostatu reguliuojama džiovinimo krosnis, 105 °C temperatūros ± 2 °C.

5.5.   Termostatu reguliuojama mufelinė krosnis 850 °C temperatūros ± 25 °C.

5.6.   0,1 mg tikslumo analizinės svarstyklės.

5.7.   Garintuvas, elektrinis kaitintuvas arba infraraudonųjų spindulių garintuvas.

6.   DARBO EIGA

6.1.   Į tris skirtingas jonines chromatografijos kolonėles (5.1. punktas) tyrimui įpilama po 50 ml jonitinės dervos, kuri yra išplauta ir apdorota pagal gamintojo nurodymus, skirtus paruošti maistui tinkamą dervą.

6.2.   Anijonitinei dervai – labai lėtai 350–450 ml/h trys ekstrahavimo tirpikliai (4.1., 4.2. ir 4.3. punktai) kiekvienas atskirai leidžiami per paruoštas kolonėles (6.1. punktas). Kiekvienu atveju nupilamas pirmasis eliuato litras, o kiti du litrai surenkami į matavimo cilindrus (5.2. punktas). Katijoninei dervai – per šiam tikslui paruoštas kolonėles leidžiami tik du tirpikliai (4.1. ir 4.2. punktai).

6.3.   Iš anksto išvalytuose ir pasvertuose (m0) atskiruose garinimo induose (5.3. punktas) ant elektrinio kaitintuvo arba infraraudonuoju garintuvu (5.7. punktas) garinami trys eliuatai. Indai įdedami į džiovinimo krosnį (5.4. punktas) ir džiovinama, kol gaunamas pastovusis svoris (m1).

6.4.   Užrašius pastovųjį svorį (6.3. punktas), garinimo indas įdedamas į mufelinę krosnį (5.5. punktas) ir kaitinamas, kol gaunami pastovaus svorio (m2) pelenai.

6.5.   Apskaičiuojami ekstrahuotų medžiagų kiekiai (7.1. punktas). Jų esant daugiau kaip 1 mg/l, atliekamas reagentų tuščiasis tyrimas ir ekstrahuotų organinių medžiagų kiekis apskaičiuojamas iš naujo.

Tuščiasis tyrimas atliekamas kartojant 6.3. ir 6.4. punktų nurodymus, tačiau imant 2 litrus ekstrahuotų tirpiklių, atitinkamai gaunant m3 ir m4 svorius.

7.   REZULTATŲ APSKAIČIAVIMAS

7.1.   Formulė ir rezultatų apskaičiavimas

 

Iš jonitinių dervų ekstrahuotų organinių medžiagų kiekis, mg/l, apskaičiuojamas taip:

500×(m1 – m2),

kai m1 ir m2 išreiškiama gramais.

 

Patikslintas iš jonitinių dervų ekstrahuotų organinių medžiagų kiekis, mg/l, apskaičiuojamas taip:

500×(m1 – m2 – m3 + m4),

kai m1, m2, m3 ir m4 išreiškiama gramais.

7.2.   Rezultatų skirtumas tarp dviejų tuo pačiu metu atliktų tyrimų, naudojant tą patį bandinį, neturi viršyti 0,2 mg/l.


X PRIEDAS

Reikalavimai dimetilo dikarbonatui

(Šio reglamento 17 straipsnis)

TAIKYMO SRITIS

Dimetilo dikarbonatas į vyną gali būti įmaišomas siekiant: užtikrinti išpilstyto į butelius vyno, kuriame yra fermentuojamųjų cukrų, mikrobiologinį stabilizavimą.

REIKALAVIMAI

Įmaišoma turi būti tik prieš pat išpilstant į butelius, išpilstymą apibrėžiant kaip produkto išpilstymą pardavimo tikslais į talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 60 litrų,

apdorojami gali būti tik tie vynai, kuriuose cukraus kiekis yra ne mažesnis nei 5 g/l,

didžiausia naudojimo dozė yra nustatyta šio reglamento IV priede ir į rinką pateikiamame vyne produktas neturi būti aptinkamas,

naudojamas produktas turi atitikti Direktyvoje 96/77/EB nustatytus grynumo kriterijus,

šis apdorojimas registruojamas Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 2 dalyje nurodytame žurnale.


XI PRIEDAS

Reikalavimai elektrodializės taikymui

(Šio reglamento 18 straipsnis)

Tikslas – stabilizuoti vyno rūgštį, siekiant rūgščiojo kalio tartrato ir kalcio tartrato (ir kitų kalcio druskų) pusiausvyros vyne, išskiriant iš vyno perteklinius jonus elektros lauke ir naudojant jonus arba anijonus praleidžiančias membranas.

1.   MEMBRANŲ REIKALAVIMAI

1.1.   Pasirinktinai membranos gali būti sumontuotos „filtrpreso“ arba kitu tinkamu būdu, atskiriant apdorojimo (vyno) ir koncentrato (nuotekų) kameras.

1.2.   Katijonus praleidžiančios membranos turi būti taip parinktos, kad atskirtų tik katijonus, ypač K+ ir Ca++.

1.3.   Anijonus praleidžiančios membranos turi būti parinktos taip, kad atskirtų tik anijonus, ypač vyno rūgšties anijonus.

1.4.   Membranos negali pernelyg pakeisti vyno fizinės ir cheminės sudėties bei juslinių savybių. Jos turi atitikti šiuos reikalavimus:

turi būti pagamintos pagal geros gamybos praktikos taisykles iš medžiagų, kurias leidžiama naudoti gaminant plastikines medžiagas, skirtas liestis su maisto produktais, išvardytų Komisijos direktyvos 2002/72/EB (1) II priede,

elektrodializės įrenginių vartotojai turi patvirtinti, kad naudojamos membranos atitinka išvardytus reikalavimus ir kad visi pakeitimai atlikti atitinkamos kvalifikacijos specialistų,

jos neturi išskirti jokių medžiagų tiek, kad jų kiekis būtų pavojingas žmonių sveikatai arba darytų įtaką maisto produktų skoniui arba kvapui, ir turi atitikti Direktyvos 2002/72/EB reikalavimus,

jų naudojimas neturi sukelti sąveikos tarp jų sudedamųjų dalių ir vyno, dėl kurios apdorotame produkte gali atsirasti naujų nuodingų junginių.

Naujų elektrodializės membranų patvarumą galima patikrinti naudojant modelinį tirpalą, kuris turi vyno, naudojamo ištirti atitinkamų medžiagų galimą migraciją, fizinę ir cheminę sudėtį.

Rekomenduojamas toliau išdėstytas eksperimentinis metodas:

Modelinis tirpalas – tai vandens ir alkoholio tirpalas, palaikantis tam tikrą vyno pH ir laidumą. Jį sudaro:

absoliutusis etanolis: 11 l,

rūgštusis kalio tartratas: 380 g,

kalio chloridas: 60 g,

koncentruota sieros rūgštis: 5 ml,

distiliuotas vanduo: atskiedimui, kad tirpalo tūris būtų 100 litrų.

Šis tirpalas naudojamas grįžtamosios difuzijos tyrimams elektrodializės įrenginyje, esant elemento įtampai (1 voltas/celėje), 50 l/m2 anijoninių ir katijoninių membranų, kol tirpalo demineralizavimas pasiekia 50 %. Difuziją sukelia 5 g/l kalio chlorido tirpalas. Migruojančiosios medžiagos yra nustatomos modeliniame tirpale ir nuotekose.

Nustatomos į membraną patenkančios organinės molekulės, kurios linkusios migruoti į apdorojamą tirpalą. Patvirtintoji laboratorija atlieka konkretų kiekvienos sudedamosios dalies tyrimą. Visų nustatytų junginių modeliniame tirpale kiekis neturi viršyti 50 g/l.

Membranos tikrinamos pagal bendrąsias medžiagų, kurios liečiasi su maisto produktais, kontrolės taisykles.

2.   MEMBRANOS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Membranos pora sudaroma taip, kad atitiktų šias sąlygas:

vyno pH negali sumažėti daugiau kaip 0,3 pH vienetais,

lakiųjų rūgščių kiekis negali sumažėti daugiau kaip 0,12 g/l (2 mekv išreiškiant acto rūgštimi),

apdorojimas neturi daryti įtakos vyno nejoninėms dalims, ypač polifenoliams ir polisacharidams,

tokių mažų molekulių, kaip etanolis, difuzija turi būti sumažinta tiek, kad etilo alkoholio koncentracija nesumažėtų daugiau kaip 0,1 tūrio proc.,

membranos turi būti konservuotos ir išvalytos patvirtintu metodu tokiomis medžiagomis, kurias leidžiama naudoti maisto produktams gaminti,

membranos turi būti pažymėtos taip, kad įrenginyje būtų galima patikrinti pasikeitimus,

įranga turi būti eksploatuojama naudojant valdymo ir kontrolės mechanizmą, kuris reaguotų į visų vynų nestabilumą tokiu būdu, kad būtų pašalintas tik rūgščiojo kalio tartrato ir kalcio druskų perteklius,

už apdorojimą turi būti atsakingas vynininkystės specialistas arba kvalifikuotas techninis darbuotojas.

Apdorojimą reikia įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą žurnalą.


(1)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18.


XII PRIEDAS

Reikalavimai ureazei

(Šio reglamento 19 straipsnis)

1.   Tarptautinis ureazės kodas: EC 3-5-1-5, CAS Nr. 9002-13-5.

2.   Aktyvumas: ureazė yra aktyvi rūgštinėje terpėje skaidant urėją į amoniaką ir anglies dioksidą. Nurodytas aktyvumas turi būti ne mažesnis kaip 5 vienetai/mg, kai vienas aktyvumo vienetas apibrėžiamas kaip kiekis, kuriam esant per vieną minutę 37 °C temperatūroje iš 5 g/l urėjos, kurios pH 4, pagaminama viena μmol amoniako.

3.   Kilmė: Lactobacillus fermentum.

4.   Taikymas: vyne esančios urėjos suskaidymas skirtas pailginti brandinimo laiką, kai pradinė urėjos koncentracija yra didesnė kaip 1 mg/l.

5.   Maksimalus naudojamas kiekis: 75 mg fermentinio preparato apdorojamajame vyne neviršijant 375 ureazės dalelių litre vyno. Apdorojus, fermentų aktyvumas nuslopinamas vyną filtruojant (filtro porų dydis < 1 μm).

6.   Cheminiai ir mikrobiologiniai grynumo rodikliai:

Nuostoliai džiovinant

Ne daugiau kaip 10 %

Sunkiųjų metalų kiekis

Ne daugiau kaip 30 ppm

Švino:

Ne daugiau kaip 10 ppm

Arseno:

Ne daugiau kaip 2 ppm

Koliforminės bakterijos:

Nėra

Salmonella spp.:

25 g bandinyje nėra

Aerobinių bakterijų kiekis:

Ne daugiau kaip 5 × 104 celės/g

Vyno apdorojimui naudojama ureazė turi būti paruošta pagal panašias sąlygas, taikomas ureazei, kuriai 1998 m. gruodžio 10 d. pritarė Maisto produktų mokslinis komitetas.


XIII PRIEDAS

Ąžuolo drožlių naudojimo reikalavimai

(Šio reglamento 22 straipsnis)

DALYKAS, TAIKYMO PRIEŽASTIS IR SRITIS

Ąžuolo drožlės gaminant vyną yra naudojamos, siekiant jam perduoti tam tikras ąžuolui būdingas savybes.

Gali būti naudojamos tik Quercus rūšies ąžuolo drožlės.

Jie gali būti neapdoroti arba lengvai, vidutiniškai arba smarkiai pakaitinti, tačiau negali būti sudegę, įskaitant jų paviršių, suanglėję ar trupėti palietus. Jiems, išskyrus kaitinimą, negali būti taikomas cheminis, enzimų ir fizinis apdorojimas. Į juos negalima dėti medžiagų, skirtų padidinti natūralų jų aromatą arba jų fenolines ekstrahuojamas sudėtines dalis.

PRODUKTO ŽENKLINIMAS ETIKETĖMIS

Etiketėje turi būti nurodyta naudoto ąžuolo kilmė ir gamtinė rūšis, jei ąžuolas buvo kaitintas – kaitinimo stiprumas, laikymo sąlygos ir saugumo nurodymai.

MATMENYS

Medžio drožlės turi būti tokio dydžio, kad ne mažiau nei 95 % svorio atitinkanti dalis neišbyrėtų pro 2 mm (t. y. 9 mešų) dydžio akučių sietą.

GRYNUMAS

Ąžuolo drožlių išskiriamų medžiagų koncentracija turi būti tokia, kuri negalėtų kelti pavojaus sveikatai.

Šį apdorojimo būdą reikia įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą žurnalą.


XIV PRIEDAS

Nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su sieros dioksido kiekiu

(Šio reglamento 23 straipsnio 1 dalis)

Papildant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyrių, vynų, kuriuose likutinio cukraus, išreikšto invertuotu cukrumi, yra ne mažiau kaip penki gramai litre, maksimalus sieros dioksido kiekis gali būti padidintas iki:

a)

300 mg/l:

rūšiniams baltiesiems vynams pkr, kurie turi teisę į kilmės vietos nuorodą Gaillac,

rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti kilmės vietos nuorodas Alto Adige ir Trentino, būti apibūdinti terminais arba vienu iš šių terminų: „passito“ arba „vendemmia tardiva“,

rūšiniai vynai pkr, kurie gali būti žymimi Colli orientali del Friuli – „Picolit“ kilmės vietos nuoroda,

rūšiniams vynams pkr Moscato di Pantelleria naturale ir Moscato di Pantelleria,

stalo vynams su toliau išvardytomis geografinėmis nuorodomis, kurių visuminė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 tūrio proc., o likutinis cukraus kiekis didesnis kaip 45 g/l:

Vin de pays Franche-Comté,

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

Vin de pays de Saône-et-Loire,

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

Vin de pays des collines rhodaniennes,

Vin de pays du comté Tolosan,

Vin de pays des côtes de Gascogne,

Vin de pays du Gers,

Vin de pays du Lot,

Vin de pays des côtes du Tarn,

Vin de pays de la Corrèze,

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

Vin de pays d’Oc,

Vin de pays des côtes de Thau,

Vin de pays des coteaux de Murviel,

Vin de pays du Jardin de la France,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vins de pays des côtes de Thongue,

Vins de pays de la Côte Vermeille,

terminu „pozdní sběr“ apibūdinti rūšiniai vynai pkr,

terminu „neskorý zber“ apibūdintas rūšinis vynas pkr;

b)

400 mg/l:

rūšiniams baltiesiems vynams pkr, kurie turi teisę į vieną iš šių registruotų kilmės vietos nuorodų: Alsace, Alsace grand cru, po kurių rašomi žodžiai „vendanges tardives“ arba „sélection de grains nobles“, Anjou-Coteaux de la Loire, Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon, Coteaux du Layon, po kurių rašomas komunos, iš kurios kilo, pavadinimas, Coteaux du Layon, po kurio rašomas pavadinimas „Chaume“, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh ir Saussignac,

iš pernokusių vynuogių pagamintiems saldiems vynams ir iš vytintų vynuogių pagamintiems saldiems vynams, kurių kilmės šalis Graikija ir kurių likutinis cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra ne mažesnis kaip 45 g/l ir kurie turi teisę į vieną iš šių kilmės vietos nuorodų: Samos (Σάμος), Rhodes (Ρόδος), Patras (Πάτρα), Rio Patron (Ρίο Πάτρών), Kephalonia (Κεφαλονιά), Limnos (Λήμος), Sitia (Σητεία), Santorini (Σαντορίνη), Nemea (Νεμέα), Daphnes (Δαφνές),

terminais „výběr z bobulí“, „výběr z cibéb“, „ledové víno“ ir „slámové víno“ apibūdinti rūšiniai vynai pkr,

terminais „bobuľový výber“, „hrozienkový výber“ ir „ľadový výber“ apibūdintas rūšinis vynas pkr,

rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti teisę į kilmės vietos nuorodą Albana di Romagna ir apibūdinami terminu „passito“,

Liuksemburgo rūšiniams vynams pkr, kurie gali būti apibūdinti žodžiais „vendanges tardives“, „vin de glace“ ir „vin de paille“;

c)

350 mg/l:

terminu „výběr z hroznů“ apibūdintiems rūšiniams vynams pkr,

terminu „výber z hrozna“ apibūdintiems rūšiniams vynams pkr.

Be to, Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriuje nurodytas maksimalus sieros dioksido kiekis Kanados kilmės baltajame vyne, kuriam leidžiama vartoti Icewine pavadinimą ir kurio likutinis cukraus kiekis, išreikštas invertuotu cukrumi, yra ne mažesnis kaip 5 g/l, padidinamas iki 400 mg/l.


XV PRIEDAS

Didžiausio bendrojo sieros dioksido kiekio padidinimas, jei to reikia atsižvelgiant į klimato sąlygas

(Šio reglamento 23 straipsnio 4 dalis)

 

Metai

Valstybė narė

Vynuogių auginimo zona (zonos)

Vynų rūšys

1.

2000

Vokietija

Visos Vokietijos vynuogių auginimo zonos

Visi vynai, pagaminti iš 2000 m. vynuogių derliaus

2.

2006

Vokietija

Badeno-Viurtembergo, Bavarijos, Heseno ir Reino krašto-Pfalco žemių vynuogių auginimo zonos

Visi vynai, pagaminti iš 2006 m. vynuogių derliaus

3.

2006

Prancūzija

Žemutinio Reino ir Aukštutinio Reino departamentų vynuogių auginimo zonos

Visi vynai, pagaminti iš 2006 m. vynuogių derliaus


XVI PRIEDAS

Lakiųjų rūgščių kiekis

(Šio reglamento 24 straipsnis)

Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 1 dalies, maksimalus lakiųjų rūgščių kiekis vyne:

a)

Vokietijos vynų:

 

30 miliekvivalentų litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus „Eiswein“ arba „Beerenauslese“ aprašymui;

 

35 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus „Trockenbeerenauslese“ aprašymui;

b)

Prancūzijos vynų:

 

25 miliekvivalentai litre – šių rūšinių vynų pkr:

Barsac,

Cadillac,

Cérons,

Loupiac,

Monbazillac,

Sainte-Croix-du-Mont,

Sauternes,

Anjou-Coteaux de la Loire,

Bonnezeaux,

Coteaux de l’Aubance,

Coteaux du Layon,

Coteaux du Layon, po kurio rašomas komunos, iš kurios kilo, pavadinimas,

Coteaux du Layon, po kurio rašomas pavadinimas „Chaume“,

Quarts de Chaume,

Coteaux de Saumur,

Jurançon,

Pacherenc du Vic Bilh,

Alsace ir Alsace grand cru, aprašytas ir apibūdintas žodžiais „vendanges tardives“ arba „sélection de grains nobles“,

Arbois, po kurio pateikiamas aprašymas „vin de paille“,

Côtes du Jura, po kurio rašomas aprašymas „vin de paille“,

L’Etoile, po kurio rašomas aprašymas „vin de paille“,

Hermitage, po kurio rašomas aprašymas „vin de paille“,

Chaume-Premier cru des Coteaux du Layon,

Graves supérieurs,

Saussignac.

 

Stalo vynai su toliau nurodytomis geografinėmis nuorodomis, kurių visuminė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 tūrio proc., o likutinio cukraus kiekis didesnis kaip 45 g/l:

Vin de pays de Franche-Comté,

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

Vin de pays de Saône-et-Loire,

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

Vin de pays des collines rhodaniennes,

Vin de pays du comté Tolosan,

Vin de pays des côtes de Gascogne,

Vin de pays du Gers,

Vin de pays du Lot,

Vin de pays des côtes du Tarn,

Vin de pays de la Corrèze,

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

Vin de pays d’Oc,

Vin de pays des côtes de Thau,

Vin de pays des coteaux de Murviel,

Vin de pays du Jardin de la France, išskyrus vynus, pagamintus zonoje, kuriai suteikta registruota kilmės vietos nuoroda, ir rajonus, kuriuose auginama Chenin veislė, Maine-et-Loire ir Indre-et-Loire departamentus,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vin de pays des côtes de Thongue,

Vin de pays de la Côte Vermeille.

 

Šiems rūšiniams likeriniams vynams, aprašytiems ir apibūdintiems terminu „vin doux naturel“:

Banyuls,

Banyuls rancio,

Banyuls grand cru,

Banyuls grand cru rancio,

Frontignan,

Grand Roussillon,

Grand Roussillon rancio,

Maury,

Maury rancio,

Muscat de Beaumes-de-Venise,

Muscat de Frontignan,

Muscat de Lunel,

Muscat de Mireval,

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

Rasteau,

Rasteau rancio,

Rivesaltes,

Rivesaltes rancio,

Vin de Frontigan,

Muscat du Cap Corse;

c)

Italijos vynų:

i)

25 miliekvivalentai litre:

rūšinio likerinio vyno pkr „Marsala“,

rūšinių vynų pkr „Moscato di Pantelleria naturale“, „Moscato di Pantelleria“ ir „Malvasia delle Lipari“,

rūšinių vynų pkr „Colli orientali del Friuli“, prie kurių pridedamas terminas „Picolit“,

rūšinių vynų pkr ir likerinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo šiomis nuorodomis arba viena iš tų nuorodų reikalavimus: „vin santo“, „passito“, „liquoroso“ ir „vendemmia tardiva“, išskyrus rūšinius vynus pkr, kurie gali turėti kilmės vietos nuorodą „Alto Adige“ ir yra pažymėti abiem arba viena nuoroda: „passito“ arba „vendemmia tardiva“,

geografinės nuorodos stalo vynų, kurie atitinka apibūdinimo šiomis nuorodomis arba viena iš tų nuorodų reikalavimus: „vin santo“, „passito“, „liquoroso“ ir „vendemmia tardiva“,

stalo vynų, pagamintų iš Vernaccia di Oristano B vynuogių veislės, kurios surinktos Sardinijoje ir atitinka apibūdinimo nuoroda „Vernaccia di Sardegna“ reikalavimus;

ii)

40 miliekvivalentų litre rūšinių vynų pkr, kurie gali turėti kilmės vietos nuorodą „Alto Adige“ ir yra pažymėti abiem arba viena nuoroda: „passito“ arba „vendemmia tardiva“;

d)

Austrijos vynų:

30 miliekvivalentų litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus „Eiswein“ arba „Beerenauslese“ aprašymams, išskyrus iš 2003 m. vynuogių derliaus pagamintus vynus, apibūdintus aprašymu „Eiswein“,

40 miliekvivalentų litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus „Ausbruch“, „Trockenbeerenauslese“ ir (arba) „Strohwein“ aprašymams, taip pat vynų, pagamintų iš 2003 m. vynuogių derliaus ir apibūdinamų aprašymu „Eiswein“;

e)

vynams, kurių kilmės šalis Jungtinė Karalystė:

25 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie aprašyti ir apibūdinti terminu „botrytis“ arba kitais lygiaverčiais terminais, „noble late harvested“, „special late harvested“ arba „noble parvest“ ir atitinka reikalavimus, taikomus tokiam aprašymui;

f)

Ispanijos vynų:

i)

25 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo nuoroda „vendimia tardía“ reikalavimus;

ii)

35 miliekvivalentai litre:

rūšinių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“,

rūšinių vynų pkr, žymimų nuoroda „generolo“ arba „generoso de licor“, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuorodomis „Condado de Huelva“, „Jerez-Xerez-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Málaga et Montilla-Moriles“;

g)

vynams, kurių kilmės šalis yra Kanada:

35 miliekvivalentai litre – vynams, kurie apibūdinti žodžiais „Icewine“;

h)

Vengrijos vynams:

 

25 miliekvivalentai litre – šiems rūšiniams vynams pkr:

Tokaji máslás,

Tokaji fordítás,

aszúbor,

töppedt szőlőből készült bor,

Tokaji szamorodni,

késői szüretelésű bor,

válogatott szüretelésű bor;

 

35 miliekvivalentai litre – šiems rūšiniams vynams pkr:

Tokaji aszú,

Tokaji aszúeszencia,

Tokaji eszencia;

i)

Čekijos Respublikos vynams:

 

30 miliekvivalentų litre – rūšiniams vynams pkr, kurie apibūdinti žodžiais „výběr z bobulí“ ir „ledové víno“,

 

35 miliekvivalentai litre – rūšiniams vynams pkr, kurie apibūdinti žodžiais „slámové víno“ ir „výběr z cibéb“;

j)

Graikijos vynams:

30 miliekvivalentų litre – šiems rūšiniams vynams pkr, kurių visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra lygi arba viršija 13 %, o likutinio cukraus kiekis yra ne mažesnis nei 45 g/l:

Samos (Σάμος),

Rhodes (Ρόδος),

Patras (Πάτρα),

Rio Patron (Ρίο Πατρών),

Cephalonie (Κεφαλονιά),

Limnos (Λήμνος),

Sitia (Σητεία),

Santorini (Σαντορίνη),

Nemea (Νεμέα),

Daphnes (Δαφνές);

k)

Kipro vynams:

25 miliekvivalentai litre – „Κουμανδαρία“ (Commandaria) rūšiniams likeriniams vynams pkr;

l)

Slovakijos vynams:

 

25 miliekvivalentai litre – šiems rūšiniams vynams pkr:

tokajské samorodné,

 

35 miliekvivalentai litre:

tokajský výber;

m)

Slovėnijos vynams:

 

30 miliekvivalentų litre – šiems rūšiniams vynams pkr:

vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor,

vrhunsko vino ZGP – ledeno vino,

 

35 miliekvivalentai litre – šiems rūšiniams vynams pkr:

vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor;

n)

Liuksemburgo vynų:

25 miliekvivalentai litre – Liuksemburgo rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus aprašymui „vendanges tardives“,

30 miliekvivalentų litre – Liuksemburgo rūšinių vynų pkr, kurie atitinka reikalavimus, taikomus aprašymams „vin de paille“ ir „vin de glace“.

o)

Rumunijos vynų:

25 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka aprašymo DOC–CT reikalavimus,

30 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka aprašymo DOC–CIB reikalavimus.


XVII PRIEDAS

Sodrinimas, kai buvo ypač nepalankios klimato sąlygos

(Šio reglamento 27 straipsnis)

 

Metai

Vynuogių auginimo zona

Geografinis regionas

Veislė (jei tinka)

1.

2000

A

Anglija, Velsas

Auxerrois, Chardonnay, Ehrenfelser, Faber, Huxelrebe, Kerner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, Schonburger, Scheurebe, Seyval Blanc ir Wurzer


XVIII PRIEDAS

Atvejai, kai leidžiama rūgštinti ir sodrinti tą patį produktą

(Šio reglamento 31 straipsnis)

(p.m.)


XIX PRIEDAS

Datos, iki kurių leidžiama atlikti sodrinimo, parūgštinimo ir rūgštingumo sumažinimo operacijas tais atvejais, kai buvo ypač nepalankios klimato sąlygos

(Šio reglamento 33 straipsnis)

(p.m.)


XX PRIEDAS

Vyno distiliato arba džiovintų vynuogių distiliato, kurių galima pridėti į likerinius vynus ir tam tikrus likerinius vynus pkr, charakteristikos

(Šio reglamento 40 straipsnis)

1.

Organoleptinės charakteristikos

Žaliavoje neaptikta pašalinio kvapo (skonio)

2.   

Alkoholio koncentracija tūrio proc.:

minimali

52 tūrio proc.

maksimali

86 tūrio proc.

3.

Lakiųjų medžiagų, išskyrus etilo ir metilo alkoholį, bendrasis kiekis

Daugiau kaip 125 g/hl absoliutaus alkoholio

4.

Maksimalus metilo alkoholio kiekis

Mažiau kaip 200 g/hl absoliutaus alkoholio


XXI PRIEDAS

Rūšinių likerinių vynų pkr, kurių gamybai taikomos konkrečios sąlygos, sąrašas

A.   RŪŠINIŲ LIKERINIŲ VYNŲ PKR, KURIŲ GAMYBOJE NAUDOJAMA VYNUOGIŲ MISA ARBA VYNUOGIŲ MISOS IR VYNO MIŠINYS, SĄRAŠAS

(Šio reglamento 41 straipsnio 1 dalis)

GRAIKIJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφλλοιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Νεμέα (Nemea), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφλλοιάς (Mavrodafne of Kefallonia).

ISPANIJA

Rūšiniai likeriniai vynai pkr

Produkto aprašymas pagal Bendrijos taisykles arba nacionalinius teisės aktus

Alicante

Moscatel de Alicante

Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez

Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia

Vino dulce

ITALIJA

Cannounau di Sardegna, giró di Cagliari, malvasia di Bosa, malvasia di Cagliari, Marsala, monica di Cagliari, moscato di Cagliari, moscato di Sorso-Sennori, moscato di Trani, nasco di Cagliari, Oltrepó Pavese moscato, San Martino della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B.   RŪŠINIŲ LIKERINIŲ VYNŲ PKR, KURIUOS GAMINANT DEDAMA REGLAMENTO (EB) NR. 1493/1999 V PRIEDO J SKYRIAUS 2 DALIES B PUNKTE NURODYTŲ PRODUKTŲ, SĄRAŠAS

(Šio reglamento 41 straipsnio 2 dalis)

1.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama vyno alkoholio arba džiovintų vynuogių alkoholio, kurių alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 95 tūrio proc., tačiau ne didesnė kaip 96 tūrio proc., sąrašas

(Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto ii pirmoji įtrauka)

GRAIKIJA

Σάμος (Samos), Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Rio Patron Muscatel), Μοσχάτος Κεφλλοιάς (Kefallonia Muscatel), Μοσχάτος Ρόδου (Rhodes Muscatel), Μοσχάτος Λήμνου (Lemnos Muscatel), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφλλοιάς (Mavrodafne of Kefallonia).

ISPANIJA

Contado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

KIPRAS

Κουμανδαρία (Commandaria).

2.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama spirito, išvaryto iš vyno arba vynuogių išspaudų, kurių alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 52 tūrio proc., tačiau ne didesnė kaip 86 tūrio proc., sąrašas

(Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto ii papunkčio antroji įtrauka)

GRAIKIJA

Μοσχάτος Πατρών (Patras Muscatel), Μαυροδάφνη Κεφλλοιάς (Mavrodafne of Kefallonia), Σητεία (Sitia), Σαντορίνη (Santorini), Δαφνές (Dafnes), Νεμέα (Nemea).

PRANCŪZIJA

Pineau des Charentes arba pineau charentais, floc de Gascogne, macvin du Jura.

KIPRAS

Κουμανδαρία (Commandaria).

3.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama spirito, išvaryto iš džiovintų vynuogių, kurių alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 52 tūrio proc., tačiau ne didesnė kaip 94,5 tūrio proc., sąrašas

(Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto ii papunkčio trečioji įtrauka)

GRAIKIJA

Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodafne of Patras), Μαυροδάφνη Κεφλλοιάς (Mavrodafne of Kefallonia).

4.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama rauginamos vynuogių misos, gautos iš vytintų vynuogių, sąrašas

(Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto iii papunkčio pirmoji įtrauka)

ISPANIJA

Rūšiniai likeriniai vynai pkr

Produkto aprašymas pagal Bendrijos taisykles arba nacionalinius teisės aktus

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

ITALIJA

Aleatico di Gradoli, Giró di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.

KIPRAS

Κουμανδαρία (Commandaria).

5.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama koncentruotos vynuogių misos, gautos tiesioginio kaitinimo būdu, atitinkančios, išskyrus šią operaciją, koncentruotos vynuogių misos apibrėžimą, sąrašas

(Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto iii papunkčio antroji įtrauka)

ISPANIJA

Rūšiniai likeriniai vynai pkr

Produkto aprašymas pagal Bendrijos taisykles arba nacionalinius teisės aktus

Alicante

 

Condado de Huelva

Vino generoso de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITALIJA

Marsala.

6.   Rūšinių likerinių vynų pkr, kuriuos gaminant pridedama koncentruotos vynuogių misos, sąrašas

(Reglamento (EB) Nr.1493/1999 V priedo J skyriaus 2 dalies b punkto iii papunkčio trečioji įtrauka)

ISPANIJA

Rūšiniai likeriniai vynai pkr

Produkto aprašymas pagal Bendrijos taisykles arba nacionalinius teisės aktus

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITALIJA

Oltrepó Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.


XXII PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1622/2000

(OL L 194, 2000 7 31, p. 1)

 

Reglamentas (EB) Nr. 2451/2000

(OL L 282, 2000 11 8, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 885/2001

(OL L 128, 2001 5 10, p. 54)

tik 2 str.

Reglamentas (EB) Nr. 1609/2001

(OL L 212, 2001 8 7, p. 9)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1655/2001

(OL L 220, 2001 8 15, p. 17)

 

Reglamentas (EB) Nr. 2066/2001

(OL L 278, 2001 10 23, p. 9)

 

Reglamentas (EB) Nr. 2244/2002

(OL L 341, 2002 12 17, p. 27)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1410/2003

(OL L 201, 2003 8 8, p. 9)

 

2003 m. Stojimo akto II priedo 6.A.30 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 346)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1427/2004

(OL L 263, 2004 8 10, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1428/2004

(OL L 263, 2004 8 10, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1163/2005

(OL L 188, 2005 7 20, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 643/2006

(OL L 115, 2006 4 28, p. 6)

tik 1 str.

Reglamentas (EB) Nr. 1507/2006

(OL L 280, 2006 10 12, p. 9)

tik 1 str.

Reglamentas (EB) Nr. 2030/2006

(OL L 414, 2006 12 30, p. 40)

tik 2 str.

Reglamentas (EB) Nr. 388/2007

(OL L 97, 2007 4 12, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 389/2007

(OL L 97, 2007 4 12, p. 5)

 

Reglamentas (EB) Nr. 556/2007

(OL L 132, 2007 5 24, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1300/2007

(OL L 289, 2007 11 7, p. 8)

 


XXIII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1622/2000

Šis reglamentas

1–7 straipsniai

1–7 straipsniai

8 straipsnio pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

8 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

8 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

8 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

8 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio antra pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

9 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

9 straipsnio pirmos pastraipos pirma įtrauka

9 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnio pirmos pastraipos antra įtrauka

9 straipsnio 1 dalies b punktas

9 straipsnio pirmos pastraipos trečia įtrauka

9 straipsnio 1 dalies c punktas

9 straipsnio antra pastraipa

9 straipsnio 2 dalis

10 ir 11 straipsniai

10 ir 11 straipsniai

11a straipsnis

12 straipsnis

12 straipsnis

13 straipsnis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

15a straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

18a straipsnis

21 straipsnis

18b straipsnis

22 straipsnis

19 straipsnis

23 straipsnis

20 straipsnis

24 straipsnis

21 straipsnis

25 straipsnis

22 straipsnis

26 straipsnis

23 straipsnis

27 straipsnis

24 straipsnio įžanginiai žodžiai

28 straipsnio pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

24 straipsnio a punktas

28 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

24 straipsnio b punktas

28 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

24 straipsnio c punktas

28 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

24 straipsnio d punkto įžanginiai žodžiai

28 straipsnio pirmos pastraipos d punkto įžanginiai žodžiai

24 straipsnio d punkto pirma įtrauka

28 straipsnio pirmos pastraipos d punkto i papunktis

24 straipsnio d punkto antra įtrauka

28 straipsnio pirmos pastraipos d punkto ii papunktis

24 straipsnio d punkto trečia įtrauka

28 straipsnio pirmos pastraipos d punkto iii papunktis

24 straipsnio d punkto baigiamoji frazė

28 straipsnio antra pastraipa

24 straipsnio e punktas

28 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

25 straipsnio 1 dalis

29 straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

29 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

25 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

29 straipsnio 2 dalies a punktas

25 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

29 straipsnio 2 dalies b punktas

25 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

29 straipsnio 2 dalies c punktas

25 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

29 straipsnio 2 dalies d punktas

25 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

29 straipsnio 2 dalies e punktas

25 straipsnio 3–6 dalys

29 straipsnio 3–6 dalys

26 straipsnio 1 dalis

30 straipsnio 1 dalis

26 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

30 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

26 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

30 straipsnio 2 dalies a punktas

26 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

30 straipsnio 2 dalies b punktas

26 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

30 straipsnio 2 dalies c punktas

26 straipsnio 3 dalis

30 straipsnio 3 dalis

27 straipsnis

31 straipsnis

28 straipsnis

32 straipsnis

29 straipsnis

33 straipsnis

30 straipsnis

34 straipsnis

31 straipsnis

35 straipsnis

32 straipsnis

36 straipsnis

33 straipsnis

37 straipsnis

34 straipsnio 1 dalis

38 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

38 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

34 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

38 straipsnio 2 dalies a punktas

34 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

38 straipsnio 2 dalies b punktas

34 straipsnio 2 dalies baigiamoji frazė

38 straipsnio 2 dalies baigiamoji frazė

34 straipsnio 3 dalis

38 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

39 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

35 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

39 straipsnio 1 dalies a punktas

35 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

39 straipsnio 1 dalies b punktas

35 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

39 straipsnio 1 dalies c punktas

35 straipsnio 1 dalies baigiamieji žodžiai

39 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

35 straipsnio 2 ir 3 dalys

39 straipsnio 2 ir 3 dalys

35 straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

39 straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

35 straipsnio 4 dalies a punktas

39 straipsnio 4 dalies a punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginiai žodžiai

39 straipsnio 4 dalies b punkto įžanginiai žodžiai

35 straipsnio 4 dalies b punkto pirma įtrauka

39 straipsnio 4 dalies b punkto i papunktis

35 straipsnio 4 dalies b punkto antra įtrauka

39 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktis

35 straipsnio 5 dalis

39 straipsnio 5 dalis

37 straipsnis

40 straipsnis

38 straipsnis

41 straipsnis

39 straipsnis

42 straipsnis

40 straipsnis

43 straipsnis

41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginiai žodžiai

41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

41 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

41 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

41 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

44 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

42 straipsnis

45 straipsnis

43 straipsnis

46 straipsnis

44 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 2 dalis

47 straipsnis

48 straipsnis

45 straipsnis

49 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

VI priedas

V priedas

VII priedas

VI priedas

VIII priedas

VII priedas

VIIIa priedas

VIII priedas

IX priedas

IX priedas

IXa priedas

X priedas

X priedas

XI priedas

XI priedas

XII priedas

XIa priedas

XIII priedas

XII priedas

XIV priedas

XIIa priedas

XV priedas

XIII priedas

XVI priedas

XIV priedas

XVII priedas

XV priedas

XVIII priedas

XVI priedas

XIX priedas

XVII priedas

XX priedas

XVIII priedas

XXI priedas

XXII priedas

XXIII priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

Komisija

15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/58


SPRENDIMAS Nr. 2/2007 JUNGTINIO BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETO, ĮSTEIGTO EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMU DĖL ORO TRANSPORTO

2007 m. gruodžio 15 d.

pakeičiantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedą

(2008/367/EB)

BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS ORO TRANSPORTO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto (toliau – Susitarimas), ypač į jo 23 straipsnio 4 dalį,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Susitarimo priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 15 d.

Jungtinio komiteto vardu

Bendrijos delegacijos vadovas

Daniel CALLEJA CRESPO

Šveicarijos Konfederacijos delegacijos vadovas

Raymond CRON


PRIEDAS

Šiame Susitarime:

susitariama, kad kai šiame priede nurodytuose aktuose daromos nuorodos į Europos bendrijos valstybes nares arba juose reikalaujama, kad būtų sąsaja su Europos bendrija, šiame susitarime tokios nuorodos taikomos ir Šveicarijai arba reikalavimui dėl sąsajos su Šveicarija;

nepažeidžiant šio Susitarimo 15 straipsnio, sąvoka „Bendrijos oro vežėjas“, nurodyta toliau išvardytose Bendrijos direktyvose ir reglamentuose, apima ir oro vežėją, kuriam išduota licencija oro susisiekimui vykdyti ir kurio pagrindinė verslo vieta ir, jeigu tokia yra, registruota buveinė yra Šveicarijoje pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2407/92 nuostatas.

1.   Trečiasis aviacijos liberalizavimo paketas ir kitos civilinės aviacijos taisyklės

Nr. 2407/92

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas dėl oro vežėjų licencijavimo.

(1–18 straipsniai)

Taikant 13 straipsnio 3 dalį, susitariama, kad nuoroda į EB sutarties 226 straipsnį reiškia nuorodą į remiantis šiuo Susitarimu taikomas procedūras.

Nr. 2408/92

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas dėl Bendrijos oro vežėjų patekimo į Bendrijos vidaus oro maršrutus.

(1–10, 12–15 straipsniai)

(Priedai bus iš dalies pakeisti, siekiant įtraukti Šveicarijos oro uostus.)

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus (Transporto politika) G skirsnio (Oro transportas) 1 punktu.)

Nr. 2409/92

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų.

(1–11 straipsniai)

Nr. 2000/79

2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva dėl Europos aviakompanijų asociacijos (AEA), Europos transporto darbuotojų federacijos (ETF), Europos skrydžių įgulų asociacijos (ECA), Europos regioninių aviakompanijų asociacijos (ERA) ir Tarptautinės oro vežėjų asociacijos (IACA) Europos susitarimo dėl civilinės aviacijos mobiliųjų darbuotojų darbo laiko organizavimo.

Nr. 93/104

1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2000 m. birželio 22 d. Direktyva Nr. 2000/34/EB.

Nr. 437/2003

2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu.

Nr. 1358/2003

2003 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro transportu ir iš dalies keičiantis jo I ir II priedus.

Nr. 785/2004

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams.

Nr. 91/670

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl personalo licencijų vykdyti civilinės aviacijos funkcijas abipusio pripažinimo.

(1–8 straipsniai)

Nr. 95/93

1993 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentas dėl laiko tarpsnių paskirstymo Bendrijos oro uostuose bendrųjų taisyklių (1–12 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 793/2004 (1–2 straipsniai).

Nr. 96/67

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką.

(1–9, 11–23 ir 25 straipsniai)

Nr. 2027/97

1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (1–8 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 889/2002 (1–2 straipsniai).

2.   Konkurencijos taisyklės

Visos nuorodos šiuose tekstuose į Sutarties 81 ir 82 straipsnius reiškia nuorodas į šio Susitarimo 8 ir 9 straipsnius.

Nr. 17/62

1962 m. vasario 6 d. Tarybos reglamentas, įgyvendinantis Sutarties 81 ir 82 straipsnius (8 straipsnio 3 dalis), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

Reglamentu Nr. 59/62,

Reglamentu Nr. 118/63,

Reglamentu Nr. 2822/71,

Reglamentu Nr. 1216/99,

2002 m. gruodžio 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai).

Nr. 2988/74

1974 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas dėl teisinių procedūrų ir sankcijų, taikomų pagal Europos ekonominės bendrijos taisykles dėl transporto ir konkurencijos, taikymo terminų (1–7 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai).

Nr. 3975/87

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas, nustatantis konkurencijos taisyklių taikymo oro transporto sektoriaus įmonėms tvarką (1–7 straipsniai, 8 straipsnio 1 ir 2 dalys, 9–11 straipsniai, 12 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalys, 13 straipsnio 1 ir 2 dalys bei 14–19 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

1991 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentu Nr. 1284/91 (1 straipsnis),

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu Nr. 2410/92 (1 straipsnis),

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai).

Nr. 3976/87

1987 m. gruodžio 14 d. Tarybos reglamentas dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams oro transporto sektoriuje (1–5 ir 7 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

1990 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2344/90 (1 straipsnis),

1992 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2411/92 (1 straipsnis),

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2003 (1–13, 15–45 straipsniai).

Nr. 1617/93(2)

1993 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentas dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų grupių susitarimams ir suderintiems veiksmams, susijusiems su bendru tvarkaraščių planavimu ir derinimu, bendromis operacijomis, konsultacijomis dėl keleivių ir krovinių reguliariojo oro susisiekimo tarifų ir laiko tarpsnių paskirstymo oro uostuose (1–7 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

1996 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1523/96 (1 ir 2 straipsniai),

1999 m. gegužės 26 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1083/1999,

2001 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1324/2001.

Nr. 4261/88

1988 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas dėl skundų, paraiškų ir bylų svarstymo, numatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3975/87.

(1–14 straipsniai)

Nr. 80/723

1980 m. birželio 25 d. Komisijos direktyva dėl finansinių santykių tarp valstybių narių ir valstybės įmonių skaidrumo (1–9 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

1985 m. liepos 24 d. Komisijos direktyva Nr. 85/413/EEB (1–3 straipsniai).

Nr. 1/2003

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo

(1–13 ir 15–45 straipsniai).

(Kiek šis reglamentas svarbus šiam Susitarimui taikyti. Šio reglamento įtraukimas neturi įtakos užduočių paskirstymui pagal šį Susitarimą.)

Nr. 773/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas dėl bylų nagrinėjimo Komisijoje pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius tvarkos.

Nr. 139/2004

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB susijungimų reglamentas).

(1–18 straipsniai, 19 straipsnio 1 ir 2 dalys, 20–23 straipsniai)

Dėl Susijungimų reglamento 4 straipsnio 5 dalies taikymo Europos bendrijai ir Šveicarijai:

(1)

Jeigu atsiranda, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 139/2004 3 straipsnyje, koncentracija, kuri neveikia Bendrijos mastu, kaip apibrėžta to reglamento 1 straipsnyje, ir kurią galima patikrinti remiantis mažiausiai trijų EB valstybių narių ir Šveicarijos nacionalinės konkurencijos teisės aktais, to reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys arba įmonės prieš bet kokį pranešimą kompetentingoms valdžios institucijoms gali pranešti EB Komisijai argumentuotu pareiškimu, kad koncentraciją turėtų patikrinti Komisija.

(2)

EB Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 5 dalį ir pirmesnę dalį pateiktus visus pareiškimus nedelsdama perduoda Šveicarijos Konfederacijai.

(3)

Jei Šveicarijos Konfederacija pareiškia nesutikimą dėl prašymo perduoti klausimo svarstymą, kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija išsaugo savo kompetenciją, ir pagal šią dalį Šveicarijos Konfederacija klausimo svarstymo neperduoda.

Dėl terminų, nustatytų Susijungimų reglamento 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje:

(1)

EB Komisija nedelsdama perduoda kompetentingai Šveicarijos konkurencijos institucijai visus atitinkamus dokumentus pagal 4 straipsnio 4 ir 5 dalis, 9 straipsnio 2 ir 6 dalis bei 22 straipsnio 2 dalį.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 139/2004 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse bei 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai Šveicarijos Konfederacijai pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kai kompetentinga Šveicarijos konkurencijos institucija gauna atitinkamus dokumentus.

Nr. 802/2004

2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės.

(1–24 straipsniai)

3.   Aviacijos sauga

Nr. 3922/91

1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (1–3 straipsniai, 4 straipsnio 2 dalis, 5–11 ir 13 straipsniai), su pakeitimais, padarytais:

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1899/2006,

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1900/2006.

Nr. 94/56/EB

1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva, nustatanti civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo pagrindinius principus.

(1–13 straipsniai)

Nr. 36/2004

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl trečiųjų šalių orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, saugos.

(1–9 ir 11–14 straipsniai)

Nr. 768/2006

2006 m. gegužės 19 d. Komisijos reglamentas, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/36/EB informacijos apie Bendrijos oro uostais besinaudojančių orlaivių saugą rinkimo ir keitimosi ta informacija bei informacijos sistemos valdymo atžvilgiu.

Nr. 2003/42

2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų.

(1–12 straipsniai)

Nr. 1592/2002

2002 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą (toliau – Reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

2003 m. liepos 22 d. Reglamentu Nr. 1643/2003,

2003 m. rugsėjo 24 d. Reglamentu Nr. 1701/2003,

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 334/2007,

2007 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 103/2007 dėl 53 straipsnio 4 dalyje nurodyto pereinamojo laikotarpio pratęsimo,

komiteto, įsteigto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002.

Agentūra ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal šio Reglamento nuostatas jai suteiktais įgaliojimais.

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 10 straipsnio 2, 4, 6 dalis, 16 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 3 dalies i punktą, 31 straipsnio 3 dalį, 32 straipsnio 5 dalį ir 53 straipsnio 4 dalį jai suteiktais įgaliojimais dėl sprendimų.

Nepaisant horizontalaus suderinimo, numatyto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo pirmojoje įtraukoje, negali būti suprantama, kad Reglamento 54 straipsnyje ar jame minimose Sprendimo 1999/468/EB nuostatose pateiktos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

Jokios šio Reglamento nuostatos negalima aiškinti kaip leidžiančios perduoti EASA įgaliojimus veikti Šveicarijos vardu pagal tarptautinius susitarimus kitais tikslais, negu siekiant padėti jai vykdyti įsipareigojimus, prisiimtus pagal tuos susitarimus.

Reglamento nuostatos Susitarimo tikslais adaptuojamos taip:

a)

9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

1 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

ii)

2 dalies a punkte po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „arba Šveicarijos“;

iii)

2 dalies b ir c punktai išbraukiami;

iv)

pridedama ši dalis:

„3.   Kai Bendrija derasi su trečiąja šalimi, kad būtų sudarytas susitarimas, numatantis, kad valstybė narė ar Agentūra gali išduoti pažymėjimus, remdamasi pažymėjimais, išduotais tos trečiosios šalies aviacijos valdžios institucijos, ji siekia, kad ir Šveicarijai būtų pasiūlyta sudaryti tokį susitarimą su ta trečiąja šalimi.

Šveicarija savo ruožtu siekia sudaryti su trečiosiomis šalimis susitarimus, atitinkančius Bendrijos susitarimus.“

b)

20 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Nukrypstant nuo Europos Bendrijų kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 12 straipsnio 2 dalies a punkto, Šveicarijos piliečiai, turintys visas piliečiams suteikiamas teises, gali būti pagal sutartį įdarbinti Agentūros vykdomojo direktoriaus.“

c)

21 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šveicarija taiko Agentūrai Protokolą dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų, pateiktą šio priedo A priede, pagal A priedo priedėlį.“

d)

28 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šveicarija visateisiškai dalyvauja Valdančiojoje taryboje ir turi joje tokias pat teises ir įsipareigojimus kaip ir ES valstybės narės, išskyrus teisę balsuoti.“

e)

48 straipsnis papildomas šia dalimi:

„8.   Šveicarija prisideda prie Bendrijos finansinio įnašo, nurodyto 1 straipsnio a punkte, pagal šią formulę:

S (0,2/100) + S [1 – (a+b) 0,2/100] c/C,

kur:

S

=

Agentūros biudžeto dalis, kuri nedengiama iš 1 dalies b ir c punktuose minimų mokesčių ir rinkliavų;

a

=

asocijuotųjų valstybių skaičius;

b

=

ES valstybių narių skaičius;

c

=

Šveicarijos įnašas į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) biudžetą;

C

=

visas ES valstybių narių ir asocijuotųjų valstybių įnašas į ICAO biudžetą.“

f)

50 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Nuostatos, susijusios su Bendrijos atliekama Agentūros veiklos dalyvių finansine kontrole Šveicarijoje, išdėstytos šio priedo B priede.“

g)

Reglamento II priedas papildomas siekiant įtraukti šiuos orlaivius kaip gaminius, kuriems taikomas 2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (1), 2 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktis:

 

Orlaiviai [HB IDJ] – tipas CL600-2B19,

 

Orlaiviai [HB-IGM] – tipas Gulfstream G-V-SP,

 

Orlaiviai [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – tipas Gulfstream G-V,

 

Orlaiviai [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – tipas Gulfstream G-IV,

 

Orlaiviai [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – tipas MD 900.

Nr. 736/2006

2006 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros darbo metodų vykdant standartizacijos patikrinimus.

Nr. 1702/2003

2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas, nustatantis orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles, su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

2005 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 381/2005,

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 706/2006,

2007 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 335/2007,

2007 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 375/2007.

Šiame Susitarime Reglamento Nr. 1702/2003 nuostatos skaitomos atsižvelgiant į šį pakeitimą:

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 ir 14 dalyse data „2003 m. rugsėjo 28 d.“ pakeičiama „Bendrijos ir Šveicarijos oro transporto komiteto sprendimo, kuriuo į reglamento priedą įtraukiamas Reglamentas Nr. 1592/2002, įsigaliojimo diena“.

Nr. 2042/2003

2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

2006 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/2006,

2007 m. kovo 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 376/2007.

Nr. 104/2004

2004 m. sausio 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis taisykles dėl Europos aviacijos saugos agentūros Apeliacinės valdybos organizacijos ir sudėties.

Nr. 488/2005

2005 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų.

Nr. 779/2006

2006 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentas, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 488/2005 dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų.

Nr. 593/2007

2007 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentas dėl Europos aviacijos saugos agentūros renkamų mokesčių ir rinkliavų (14.2).

Nr. 2111/2005

2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį.

Nr. 473/2006

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles.

Šis reglamentas taikomas, kol galioja Europos Sąjungoje.

4.   Aviacijos saugumas

Nr. 2320/2002

2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (1–8 ir 10–13 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 849/2004.

Nr. 622/2003

2003 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti, su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 68/2004,

2005 m. gegužės 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 781/2005 (1–2 straipsniai),

2005 m. birželio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 857/2005 (1–2 straipsniai),

2006 m. birželio 2 d. Komisijos reglamentu Nr. 831/2006,

2006 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1448/2006,

2006 m. spalio 4 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1546/2006,

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1862/2006,

2006 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 65/2006,

2006 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 240/2006,

2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 437/2007.

Nr. 1217/2003

2003 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis nacionalinių civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programų bendruosius reikalavimus.

Nr. 1486/2003

2003 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos reglamentas, nustatantis Komisijos patikrinimų civilinės aviacijos saugumo srityje tvarką.

(1–13 ir 15–18 straipsniai)

Nr. 1138/2004

2004 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas, nustatantis svarbiausių saugomų zonų vietų oro uostuose bendrą apibrėžimą.

5.   Oro eismo valdymas

Nr. 549/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus sukūrimo pagrindą (Pagrindų reglamentas).

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 6 straipsnį, 8 straipsnio 1 dalį, 10, 11 ir 12 straipsnius jai suteiktais įgaliojimais.

Nepaisant horizontalaus suderinimo, numatyto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto priedo pirmojoje įtraukoje, negali būti suprantama, kad Reglamento Nr. 549/2004 5 straipsnyje ar jame minimose Sprendimo 1999/468/EB nuostatose pateiktos nuorodos į „valstybes nares“ taikomos Šveicarijai.

komitetas, įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 549/2004 (Bendro dangaus komitetas).

Nr. 550/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl oro navigacijos paslaugų teikimo bendrame Europos danguje (Paslaugų teikimo reglamentas).

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 16 straipsnį su pakeitimais, kurie nurodyti toliau, jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarimo tikslais iš dalies keičiamos taip:

a)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“.

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“ ir 6 dalyje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijos“.

c)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“.

d)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ir Šveicarijoje“.

e)

16 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„Savo sprendimą Komisija adresuoja valstybėms narėms ir apie jį praneša paslaugos teikėjui, jei jis yra teisiškai suinteresuotas.“

Nr. 551/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl bendro Europos dangaus oro erdvės organizavimo ir naudojimo (Oro erdvės reglamentas).

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį ir 10 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 552/2004

2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Europos oro eismo valdymo tinklo sąveikos (Sąveikos reglamentas).

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 4 straipsnį, 7 straipsnį ir 10 straipsnio 3 dalį jai suteiktais įgaliojimais.

Reglamento nuostatos Susitarimo tikslais iš dalies keičiamos taip:

a)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

2 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“.

b)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

4 dalyje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“.

c)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

3 skirsnio antrojoje įtraukoje po žodžio „Bendrijos“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijos“ ir paskutinėje įtraukoje po žodžio „Bendrijoje“ įterpiami žodžiai „ar Šveicarijoje“.

Nr. 2096/2005

2005 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendruosius oro navigacijos paslaugų teikimo reikalavimus (Tekstas svarbus EEE).

Komisija ir Šveicarijoje turi teisę naudotis pagal 9 straipsnį jai suteiktais įgaliojimais.

Nr. 2150/2005

2005 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas, nustatantis lankstaus oro erdvės naudojimo bendrąsias taisykles.

Nr. 2006/23

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Bendrijos skrydžių vadovo licencijos.

Nr. 730/2006

2006 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentas dėl oro erdvės klasifikavimo ir skrydžių pagal regimųjų skrydžių taisykles (RST) vykdymo virš 195 skrydžių lygio.

Nr. 1033/2006

2006 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendro Europos dangaus priešskrydinio etapo skrydžių planų procedūrų reikalavimus.

Nr. 1032/2006

2006 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis automatinių sistemų, kurias skrydžių valdymo tarnybos naudoja keisdamosi skrydžio duomenimis, perduodamos pranešimus, derindamos ir vienos kitai perduodamos skrydžių valdymą, reikalavimus.

Nr. 1794/2006

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentas, nustatantis bendrąją mokesčių už oro navigacijos paslaugas sistemą.

Nr. 219/2007

2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo.

Nr. 633/2007

2007 m. birželio 7 d. Komisijos reglamentas, nustatantis pranešimo apie skrydžio duomenis ir paskaičiuotąjį laiką perdavimo protokolo, naudojamo pranešti, koordinuoti ir perduoti skrydžių valdymui iš vienos skrydžių valdymo tarnybos į kitą, taikymo reikalavimus.

6.   Aplinka ir triukšmas

Nr. 2002/30

2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą Bendrijos oro uostuose, nustatymo.

(1–12 ir 14–18 straipsniai)

(Taikomi I priedo pakeitimai, susiję su Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų II priedo 8 skyriaus (Susisiekimo politika) G skirsnio (Oro susisiekimas) 2 punktu.)

Nr. 80/51

1979 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva dėl ikigarsinių orlaivių triukšmo skleidimo ribojimo (1–9 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais

Direktyva Nr. 83/206/EEB.

Nr. 89/629

1989 m. gruodžio 4 d. Tarybos direktyva dėl civilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų triukšmo skleidimo ribojimo.

(1–8 straipsniai)

Nr. 92/14

1992 m. kovo 2 d. Tarybos direktyva dėl lėktuvų, kuriems taikomi Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos antrosios redakcijos (1988 m.) 16 priedo I tomo II dalies 2 skyriaus reikalavimai, naudojimo apribojimo.

(1–11 straipsniai)

7.   Vartotojų apsauga

Nr. 90/314

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų.

(1–10 straipsniai)

Nr. 93/13

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais.

(1–11 straipsniai)

Nr. 2299/89

1989 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas dėl elgesio su kompiuterinėmis rezervavimo sistemomis kodekso (1–22 straipsniai), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

Tarybos reglamentu Nr. 3089/93,

1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu Nr. 323/1999.

Nr. 261/2004

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91.

(1–18 straipsniai)

8.   Įvairios nuostatos

Nr. 2003/96

2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyva, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą.

(14 straipsnio 1 dalies b punktas ir 14 straipsnio 2 dalis)

Priedai:

A:

Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų;

B:

Nuostatos, susijusios su Bendrijos atliekama Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) veikloje dalyvaujančių Šveicarijos subjektų finansine kontrole;

C:

Tarybos deklaracija dėl Šveicarijos dalyvavimo Bendrijos komitetuose.


(1)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

A PRIEDAS

PROTOKOLAS DĖL EUROPOS BENDRIJŲ PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal Europos Bendrijų jungtinės Tarybos ir jungtinės Komisijos steigimo sutarties 28 straipsnį šios Bendrijos ir Europos investicijų bankas valstybių narių teritorijose naudojasi privilegijomis ir imunitetais, kurie yra būtini jų uždaviniams atlikti,

SUSITARĖ dėl toliau pateikiamų nuostatų, pridedamų prie šios sutarties.

I   SKYRIUS

EUROPOS BENDRIJŲ NUOSAVYBĖ, LĖŠOS, TURTAS IR VEIKLA

1 straipsnis

Bendrijų patalpos ir pastatai yra neliečiami. Juose negali būti atliekama krata, jų negalima rekvizuoti, konfiskuoti ar eksproprijuoti.

Be Teisingumo Teismo leidimo Bendrijų nuosavybei ir turtui negali būti taikomos jokios administracinės ar teisinės suvaržymo priemonės.

2 straipsnis

Bendrijų archyvai yra neliečiami.

3 straipsnis

Bendrijos, jų turtas, pajamos ir kita nuosavybė yra atleidžiama nuo visų tiesioginių mokesčių.

Esant galimybei, valstybių narių vyriausybės imasi atitinkamų priemonių, kad būtų netaikomi arba kompensuojami netiesioginiai ar apyvartos mokesčiai, įeinantys į kilnojamojo ar nekilnojamojo turto kainą, tais atvejais, kai Bendrijos savo oficialiam naudojimui perka didelės vertės pirkinius, į kurių kainą įskaičiuojami minimi mokesčiai. Tačiau šios nuostatos netaikomos tais atvejais, kai jos gali iškreipti konkurenciją Bendrijose.

Jokios mokesčių lengvatos netaikomos už komunalines paslaugas.

4 straipsnis

Bendrijų oficialiam naudojimui skirtiems daiktams netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai; taip importuotų daiktų šalies teritorijoje negalima nei mokamai, nei nemokamai perleisti kitiems, išskyrus atvejus, kai tai daroma tos šalies vyriausybės patvirtintomis sąlygomis.

Bendrijų leidiniams taip pat netaikomi jokie muitai, importo ir eksporto draudimai ar apribojimai.

5 straipsnis

Europos anglių ir plieno bendrija gali turėti pinigų ir sąskaitų bet kuria valiuta.

II   SKYRIUS

RYŠIAI IR LEIDIMAI

6 straipsnis

Oficialiems Bendrijų institucijų ryšiams ir visų jų dokumentų perdavimui kiekvienos valstybės narės teritorijoje galioja tos pačios nuostatos kaip toje valstybėje esančioms diplomatinėms atstovybėms.

Oficiali Bendrijų institucijų korespondencija ir kiti oficialūs jų ryšiai negali būti cenzūruojami.

7 straipsnis

1.   Tarybos nustatytos formos leidimą, kurį valstybių narių valdžios institucijos pripažįsta kaip galiojantį kelionės dokumentą, Bendrijų institucijų pirmininkai gali išduoti šių institucijų nariams ir tarnautojams. Šie leidimai išduodami pareigūnams ir kitiems tarnautojams pagal Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

Komisija gali sudaryti susitarimus dėl šių leidimų pripažinimo galiojančiais kelionės dokumentais trečiųjų šalių teritorijose.

2.   Tačiau tol, kol bus pradėtos taikyti šio straipsnio 1 dalies nuostatos, Europos anglių ir plieno bendrijos Protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 6 straipsnio nuostatos toliau taikomos institucijų nariams ir tarnautojams, kurie šios sutarties įsigaliojimo dieną turėjo pagal minėtą straipsnį išduotus leidimus.

III   SKYRIUS

EUROPOS PARLAMENTO NARIAI

8 straipsnis

Laisvam Europos Parlamento narių, vykstančių į Europos Parlamento susitikimus ir grįžtantiems iš jų, judėjimui negali būti taikomi jokie administraciniai ar kitokie apribojimai.

Muitinio tikrinimo ir valiutos keitimo kontrolės atžvilgiu Europos Parlamento nariams:

a)

jų pačių vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos aukšto rango pareigūnams, keliaujantiems į užsienį laikinų oficialių vizitų;

b)

kitų valstybių narių vyriausybės sudaro tokias pat sąlygas, kokios yra sudaromos užsienio vyriausybių atstovams laikinų oficialių vizitų metu.

9 straipsnis

Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo.

10 straipsnis

Europos Parlamento nariai sesijų metu naudojasi:

a)

savo valstybės teritorijoje – imunitetais, kurie toje valstybėje yra suteikiami parlamento nariams;

b)

visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn.

Imunitetas taip pat galioja Europos Parlamento nariams vykstant į Europos Parlamento susitikimų vietą arba grįžtant iš jos.

Imunitetu negali naudotis narys, užkluptas darant nusikaltimą, taip pat joks imunitetas negali sukliudyti Europos Parlamentui pasinaudoti savo teise atšaukti vieno iš narių imunitetą.

IV   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAI, DALYVAUJANTYS EUROPOS BENDRIJŲ INSTITUCIJŲ VEIKLOJE

11 straipsnis

Bendrijų institucijų veikloje dalyvaujantys valstybių narių atstovai, jų patarėjai ir techniniai ekspertai, eidami savo pareigas, vykdami į susitikimų vietą ir grįždami iš jos, naudojasi visomis įprastomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

Šis straipsnis taikomas ir Bendrijų patariamųjų organų nariams.

V   SKYRIUS

EUROPOS BENDRIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI TARNAUTOJAI

12 straipsnis

Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kiekvienos valstybės narės teritorijoje:

a)

pagal Sutarčių nuostatas dėl pareigūnų ir kitų tarnautojų atsakomybės Bendrijoms ir dėl Teismo jurisdikcijos spręsti ginčus tarp Bendrijų ir jų pareigūnų bei kitų tarnautojų suteikiamas imunitetas, saugantis nuo procesinių veiksmų už bet kokius veiksmus, atliktus einant pareigas, įskaitant pasakytas ar rašytines kalbas. Šis imunitetas lieka galioti ir jiems nustojus eiti pareigas;

b)

kartu su sutuoktiniu ir išlaikomais šeimos nariais netaikomi imigracijos apribojimai bei užsieniečių registracijos formalumai;

c)

taikant valiutų ar jų keitimo taisykles, sudaromos tokios pat sąlygos, kokios toje šalyje paprastai yra sudaromos tarptautinių organizacijų pareigūnams;

d)

pirmą kartą atvykstantiems į konkrečią šalį eiti pareigų suteikiama teisė be muito importuoti savo baldus ir asmeninį turtą, taip pat be muito, toje šalyje baigus kadenciją, iš tos šalies reeksportuoti savo baldus ir turtą, jeigu tos šalies, kurioje naudojamasi šia teise, vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų;

e)

leidžiama asmeniniam naudojimui be muito importuoti ir vėliau reeksportuoti automobilį, įsigytą pagal vidaus rinkos sąlygas šalyje, kurioje gyveno prieš tai, arba toje šalyje, kurios piliečiai jie yra, jeigu atitinkamos šalies vyriausybė abiem atvejais nėra nustačiusi kokių nors, jos požiūriu, būtinų sąlygų.

13 straipsnis

Remiantis Komisijos pasiūlymu Tarybos nustatytomis sąlygomis ir tvarka Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai moka Bendrijoms mokesčius nuo iš Bendrijų gaunamos algos, darbo užmokesčio ir kitų tarnybinių pajamų.

Iš Bendrijų gaunamai algai, darbo užmokesčiui ir kitoms tarnybinėms pajamoms netaikomi nacionaliniai mokesčiai.

14 straipsnis

Pajamų mokesčio, turto mokesčio ir palikimo mokesčio taikymo tikslais bei tarp Bendrijų valstybių narių pasirašytų sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo taikymo tikslais Bendrijų pareigūnai ir kiti tarnautojai, kurie vien tik todėl, kad eina pareigas Bendrijų tarnyboje, įgyja gyvenamąją vietą kitos valstybės narės nei šalies, kur prieš pradedant eiti pareigas buvo jų nuolatinė gyvenamoji vieta mokesčių mokėjimo tikslais, teritorijoje, yra laikomi, ir šalyje, kurioje faktiškai gyvena, ir toje, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, mokesčių mokėjimo tikslais išlaikiusiais nuolatinę gyvenamąją vietą pastarojoje šalyje, jei ji yra Bendrijų narė. Ši nuostata taikoma ir sutuoktiniui, jei šis atskirai neužsiima apmokama veikla, bei vaikams, kuriuos išlaiko ir kuriais rūpinasi šiame straipsnyje minimi asmenys.

Pirmesnėje pastraipoje minimiems asmenims priklausantis jų buvimo šalyje esantis kilnojamasis turtas yra atleidžiamas nuo toje šalyje galiojančio palikimo mokesčio; apskaičiuojant palikimo mokestį, tokia nuosavybė yra laikoma esančia nuolatinės gyvenamosios vietos mokesčių mokėjimo tikslais šalyje, atsižvelgiant į trečiųjų šalių teises ir į galimą tarptautinių sutarčių dėl dvigubo apmokestinimo nuostatų taikymą.

Taikant šio straipsnio nuostatas, neatsižvelgiama į nuolatinę gyvenamąją vietą, kurią minėti asmenys įsigijo eidami pareigas kitose tarptautinėse organizacijose.

15 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, vieningai nustato Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų socialinio draudimo išmokų sistemą.

16 straipsnis

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su kitomis suinteresuotosiomis institucijomis, nustato Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų, kuriems taikomos visos arba kai kurios 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos, kategorijas.

Į tokias kategorijas suskirstytų pareigūnų ir kitų tarnautojų pavardės, rangai ir adresai yra periodiškai pateikiami valstybių narių vyriausybėms.

VI   SKYRIUS

PRIE EUROPOS BENDRIJŲ AKREDITUOTŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ MISIJŲ PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

17 straipsnis

Valstybė narė, kurios teritorijoje yra Bendrijų būstinė, suteikia įprastus diplomatinius imunitetus ir privilegijas prie Bendrijų akredituotoms trečiųjų šalių misijoms.

VII   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Privilegijos, imunitetai ir lengvatos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomi tiktai Bendrijų labui.

Kiekviena Bendrijų institucija privalo atšaukti savo pareigūno ar kito tarnautojo imunitetą, jei, šios institucijos nuomone, tokio imuniteto atšaukimas neprieštarauja Bendrijų interesams.

19 straipsnis

Taikydamos šį protokolą, Bendrijų institucijos bendradarbiauja su atsakingomis suinteresuotųjų valstybių narių valdžios institucijomis.

20 straipsnis

12–15 straipsniai ir 18 straipsnis taikomi Komisijos nariams.

21 straipsnis

12–15 straipsniai ir 18 straipsnis taikomi Teisingumo Teismo teisėjams, generaliniams advokatams, sekretoriui ir teisėjų pranešėjų padėjėjams nepažeidžiant Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 3 straipsnyje išdėstytų teisėjų ir generalinių advokatų imunitetą teisminiam procesui reglamentuojančių nuostatų.

22 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos investicijų bankui, jo organų nariams, personalui ir valstybių narių atstovams, dalyvaujantiems jo veikloje, nepažeidžiant Protokolo dėl banko statuto nuostatų.

Be to, Europos investicijų bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Banko išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis. Ir pagaliau pagal Statutą vykdomai banko ir jo organų veiklai netaikomas joks apyvartos mokestis.

23 straipsnis

Šis protokolas taip pat taikomas Europos centriniam bankui, jo organų nariams ir jo personalui nepažeidžiant Protokolo dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto nuostatų.

Be to, Europos centrinis bankas yra atleidžiamas nuo bet kokio apmokestinimo ar panašaus pobūdžio prievolių bet kokio jo kapitalo padidėjimo atveju ir nuo įvairių formalumų, kurie gali būti su tuo susiję, valstybėje, kurioje yra banko buveinė. Banko ir jo organų veiklai, vykdomai pagal Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, netaikomas joks apyvartos mokestis.

Pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos Europos pinigų institutui. Jo išformavimas ar likvidavimas taip pat negali būti apmokestinimo priežastis.

TAI PALIUDYDAMI šį Protokolą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

Priimta Briuselyje tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt penktų metų balandžio aštuntą dieną.

PRIEDĖLIS

PROTOKOLO DĖL EUROPOS BENDRIJŲ PRIVILEGIJŲ IR IMUNITETŲ TAIKYMO ŠVEICARIJOJE TVARKA

1.   Taikymas Šveicarijai

Bet kokia Protokole dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų (toliau – Protokolas) daroma nuoroda į valstybes nares turi būti laikoma ir nuoroda į Šveicariją, nebent toliau pateiktose nuostatose numatyta kitaip.

2.   Agentūros atleidimas nuo netiesioginių mokesčių (įskaitant PVM)

Iš Šveicarijos eksportuojamoms prekėms ir paslaugoms netaikomas Šveicarijos pridėtinės vertės mokestis (PVM). Oficialiam Agentūros darbui Šveicarijoje tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms atleidimas nuo PVM pagal Protokolo 3 straipsnio antrąją pastraipą įgyvendinamas sugrąžinant sumokėtą mokestį. Nuo PVM atleidžiama tuo atveju, jeigu bendra faktinė prekių ir paslaugų pirkimo kaina, nurodyta sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame dokumente, yra ne mažesnė kaip 100 Šveicarijos frankų (įskaitant mokestį).

PVM sugrąžinamas, kai Šveicarijos Federalinės mokesčių administracijos pagrindiniam PVM skyriui pateikiamos tuo tikslu parengtos formos. Prašymai dėl grąžinimo paprastai apsvarstomi per tris mėnesius nuo prašymo ir reikiamų patvirtinamųjų dokumentų pateikimo.

3.   Taisyklių, susijusių su Agentūroje dirbančiu personalu, taikymo tvarka

Taikant Protokolo 13 straipsnio antrą pastraipą Šveicarija pagal savo nacionalinės teisės nuostatas Agentūros pareigūnų ir kitų tarnautojų, kaip apibrėžta Reglamento (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69 (1) 2 straipsnyje, atlyginimų, darbo užmokesčio ir išmokų, kuriuos moka ir savo naudai vidaus mokesčiu apmokestina Bendrija, neapmokestina federaliniais, kantonų ir savivaldybių mokesčiais.

Taikant Protokolo 14 straipsnį Šveicarija nelaikoma valstybe nare ta prasme, kaip apibrėžta šio priedėlio 1 punkte.

Agentūros pareigūnai ir kiti tarnautojai, taip pat jų šeimos nariai, kurie dalyvauja Bendrijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomoje socialinio draudimo sistemoje, neprivalo būti Šveicarijos socialinio draudimo sistemos nariais.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją sprendžiant visus su Agentūros ar Komisijos ir jų personalo santykiais susijusius klausimus dėl Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (2) ir kitų Bendrijos teisės nuostatų, apibrėžiančių darbo sąlygas, taikymo.


(1)  1969 m. kovo 25 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 549/69, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų kategorijas, kurioms taikomos Bendrijų protokolo dėl privilegijų ir imunitetų 12 straipsnio, 13 straipsnio antrosios pastraipos ir 14 straipsnio nuostatos (OL L 74, 1969 3 27, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1749/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 13).

(2)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68, nustatantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas bei Komisijos pareigūnams laikinai taikomas specialias priemones (kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos) (OL L 56, 1968 3 4, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 2104/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 7).

B PRIEDAS

EUROPOS AVIACIJOS SAUGOS AGENTŪROS VEIKLOJE DALYVAUJANČIŲ ŠVEICARIJOS SUBJEKTŲ FINANSINĖ KONTROLĖ

1 straipsnis

Tiesioginis bendravimas

Agentūra ir Komisija tiesiogiai bendrauja su visais Šveicarijoje įsikūrusiais asmenimis ar subjektais, kurie dalyvauja Agentūros veikloje: su rangovais, Agentūros programų dalyviais, Agentūros arba Bendrijos biudžeto išmokų gavėjais ar subrangovais. Šie asmenys Komisijai ir Agentūrai gali tiesiogiai perduoti bet kokią svarbią informaciją ar dokumentus, kuriuos jie turi pateikti laikydamiesi dokumentų, nurodytų šiame sprendime, sudarytų sutarčių ar susitarimų ir pagal tas sutartis ar susitarimus priimtų sprendimų.

2 straipsnis

Patikrinimai

1.   Kaip numatyta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1) ir 2003 m. kovo 26 d. Agentūros valdančiosios tarybos priimtame finansiniame reglamente, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) 185 straipsnyje ir kituose šiame sprendime nurodytuose dokumentuose, su Šveicarijoje įsisteigusiais gavėjais sudarytose sutartyse ar susitarimuose bei priimtuose sprendimuose gali būti numatyta, kad Agentūros ir Komisijos pareigūnai arba kiti Agentūros ar Komisijos įgalioti asmenys bet kokiu metu gavėjų bei jų subrangovų patalpose gali atlikti mokslinį, finansinį, technologinį ar kitokios rūšies auditą.

2.   Agentūros ir Komisijos pareigūnams ir kitiems Agentūros ir Komisijos įgaliotiems asmenims sudaromos tinkamos sąlygos įeiti į patalpas, susipažinti su darbais, dokumentais ir su visa reikalinga informacija, įskaitant ir informaciją elektronine forma, kad jie galėtų tinkamai atlikti auditą. Tokia prieigos teisė aiškiai išdėstoma sutartyse ar susitarimuose, sudarytuose šiame sprendime nurodytoms priemonėms įgyvendinti.

3.   Europos Bendrijų Audito Rūmai turi tokias pat teises kaip ir Komisija.

4.   Auditas gali būti atliekamas penkerius metus po to, kai šis sprendimas nustos galiojęs, arba laikantis sutartyse, susitarimuose ar priimtuose sprendimuose numatytų terminų.

5.   Šveicarijos federalinei audito tarnybai iš anksto pranešama apie Šveicarijos teritorijoje planuojamus atlikti auditus. Tokios informacijos pateikimas nėra įstatymuose numatyta sąlyga tokiems auditams atlikti.

3 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Pagal šį Susitarimą Komisijai (OLAF) Šveicarijos teritorijoje suteikiami įgaliojimai atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje laikantis 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (3) numatytų sąlygų ir tvarkos.

2.   Komisija, ruošdamasi atlikti ir atlikdama patikrinimus bei inspektavimus vietoje, glaudžiai bendradarbiauja su Šveicarijos federaline audito tarnyba ar su kitomis Šveicarijos federalinės audito tarnybos paskirtomis kompetentingomis Šveicarijos valdžios institucijomis, kurias Komisija tinkamu laiku informuoja apie patikrinimų ir inspektavimų objektą, tikslą bei teisinį pagrindą, kad jos galėtų suteikti visą reikiamą pagalbą. Šiuo tikslu Šveicarijos kompetentingų valdžios institucijų pareigūnai gali dalyvauti vietoje atliekamuose patikrinimuose ir inspektavimuose.

3.   Suinteresuotosioms Šveicarijos valdžios institucijoms pageidaujant, Komisija patikrinimus ir inspektavimus vietoje gali atlikti drauge su tomis institucijomis.

4.   Jei dalyvaujantieji programoje nesutinka, kad būtų atliktas patikrinimas ar inspektavimas vietoje, Šveicarijos valdžios institucijos laikydamosi nacionalinių taisyklių suteikia Komisijos inspektoriams reikalingą pagalbą, kad šie galėtų įvykdyti savo pareigą atlikdami patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

5.   Komisija kuo greičiau praneša Šveicarijos federalinei audito tarnybai apie bet kokį faktą ar įtarimą, susijusį su pažeidimu, apie kurį ji sužinojo atlikdama patikrinimą ar inspektavimą vietoje. Bet kokiu atveju Komisija turi pranešti minėtai valdžios institucijai apie tokių patikrinimų ir inspektavimų rezultatus.

4 straipsnis

Informavimas ir konsultacijos

1.   Kad šis priedas būtų tinkamai įgyvendintas, Šveicarijos ir Bendrijos kompetentingos valdžios institucijos reguliariai keičiasi informacija ir vienos iš šalių prašymu rengia konsultacijas.

2.   Šveicarijos kompetentingos valdžios institucijos nedelsdamos praneša Agentūrai ir Komisijai bet kokį jų pastebėtą faktą ar įtarimą apie galimą sutarčių ar susitarimų, sudarytų taikant šiame sprendime nurodytas priemones, sudarymo ar vykdymo pažeidimą.

5 straipsnis

Konfidencialumas

Remiantis šiuo priedu bet kokia forma perduota ar gauta informacija yra profesinė paslaptis ir jai taikoma tokia pat informacijos apsauga, kokia numatyta Šveicarijos teisėje ir Bendrijų institucijoms taikomose atitinkamose nuostatose. Ši informacija gali būti teikiama tik tiems asmenims, kuriems ji reikalinga funkcijoms Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijoje vykdyti, ir gali būti panaudota tik veiksmingos susitariančiųjų šalių finansinių interesų apsaugos tikslais.

6 straipsnis

Administracinės priemonės ir nuobaudos

Nepažeidžiant Šveicarijos baudžiamosios teisės principų Agentūra ar Komisija gali taikyti administracines priemones ir nuobaudas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 ir 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (4).

7 straipsnis

Išieškojimas ir vykdymas

Agentūros ar Komisijos pagal šį sprendimą priimti sprendimai dėl asmenų, išskyrus valstybes, finansinės prievolės, vykdomi Šveicarijoje.

Vykdomąjį raštą, patikrinusi tik akto autentiškumą, išduoda Šveicarijos vyriausybės paskirta valdžios institucija, kuri apie tai praneša Agentūrai ar Komisijai. Sprendimas vykdomas Šveicarijoje galiojančia tvarka. Vykdymo sprendimo teisėtumą kontroliuoja Europos Bendrijų Teisingumo Teismas.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai, priimti pagal arbitražinę išlygą, vykdomi tokiomis pat sąlygomis.


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(3)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(4)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

C PRIEDAS

TARYBOS DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS DALYVAVIMO KOMITETUOSE

Europos Sąjungos Taryba sutinka, kad Deklaracija dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose, pridėta prie Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto Baigiamojo akto, nuo šiol būtų papildyta tokia įtrauka:

„—

Reglamentu (EB) Nr. 549/2004 įsteigtame komitete (Bendro Europos dangaus komitete)“.

Europos Sąjungos Taryba sutinka, kad Deklaracija dėl Šveicarijos dalyvavimo komitetuose, pridėta prie 1999 m. birželio 21 d. pasirašyto ir 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos priimto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl oro transporto Baigiamojo akto, nuo šiol būtų papildyta tokia įtrauka:

„—

Reglamentu (EB) Nr. 1592/2002 įsteigtame komitete“.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/78


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/368/BUSP

2008 m. gegužės 14 d.

kuriais remiamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, kurios III skyriuje pateiktas kovos su tokiu platinimu priemonių, kurių reikia imtis ES ir trečiosiose šalyse, sąrašas.

(2)

ES aktyviai įgyvendina šią strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, visų pirma teikdama finansinius išteklius daugiašalių institucijų vykdomiems konkretiems projektams remti, teikdama techninę paramą valstybėms, kurioms reikia plataus spektro neplatinimo priemonių, ir dalydamasi su jomis patirtimi bei stiprindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos vaidmenį.

(3)

2004 m. balandžio 28 d. JT Saugumo Taryba vieningai priėmė Rezoliuciją 1540 (2004) (toliau – JTST Rezoliucija 1540) – pirmą tarptautinį dokumentą, kuriame integruotai ir išsamiai nagrinėjami masinio naikinimo ginklų, šių ginklų pristatymo priemonių ir su jais susijusių medžiagų klausimai. JTST Rezoliucija 1540 visoms valstybėms nustatė saistančius įpareigojimus, kurių tikslas – užkirsti kelią nevalstybiniams subjektams įsigyti tokius ginklus ir su jais susijusias medžiagas bei atgrasyti juos nuo tokio įsigijimo. Ji taip pat paragino valstybes pateikti ataskaitas JTST Rezoliucija 1540 įkurtam Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos komitetui (toliau – 1540 komitetas) dėl veiksmų, kurių jos ėmėsi ar ketina imtis siekdamos įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540.

(4)

2006 m. balandžio 27 d. JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1673 (2006) ir nusprendė, kad Komitetas turėtų labiau skatinti visapusišką JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimą pasitelkdamas darbo programas, informavimo veiklą, pagalbą, dialogą ir bendradarbiavimą. Ji taip pat paragino 1540 komitetą su valstybėmis, tarptautinėmis, regioninėmis ir subregioninėmis organizacijomis išnagrinėti galimybę dalytis patyrimu ir įgyta patirtimi bei galimybę pasinaudoti programomis, kurios galėtų sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540.

(5)

2006 m. balandžio mėn. 1540 komiteto ataskaitoje buvo rekomenduojama, kad būtų praplėsta ir suintensyvinta regioninė ir subregioninė informavimo veikla siekiant valstybėms struktūrizuotai pateikti gaires, skirtas įgyvendinti įsipareigojimus pagal JTST Rezoliuciją 1540, atsižvelgiant į tai, kad tuo metu šešiasdešimt dvi valstybės dar nebuvo pateikusios savo pirmų nacionalinių ataskaitų, o penkiasdešimt penkios jas pateikusios valstybės dar turėjo pateikti papildomą 1540 komiteto prašomą informaciją ir paaiškinimus.

(6)

2006 m. birželio 12 d. Europos Sąjunga priėmė pirmuosius Tarybos bendruosius veiksmus 2006/419/BUSP (1), kuriais remiamas JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimas ir atsižvelgiama į ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos įgyvendinimą. Tų bendrųjų veiksmų tikslas – didinti informuotumą apie reikalavimus, susijusius su JTST Rezoliucija 1540, ir padėti stiprinti trečiųjų valstybių administracinius gebėjimus rengti nacionalines ataskaitas dėl JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimo.

(7)

Įgyvendinant Tarybos bendruosius veiksmus 2006/419/BUSP buvo suorganizuoti penki regioniniai seminarai Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Lotynų Amerikoje, Karibų jūros ir Azijos–Ramiojo vandenyno regionuose. Dėl šios veiklos labai sumažėjo ataskaitų ir papildomos informacijos, kurios reikėjo 1540 komitetui dėl pateiktų neišsamių ataskaitų, nepateikusių valstybių skaičius.

(8)

2007 m. gruodžio mėn. JT Saugumo Tarybos posėdyje 1540 komitetas pabrėžė, kad praktiniame komiteto darbe pagrindinis dėmesys turėtų būti nukreiptas nuo nacionalinių ataskaitų teikimo į visų JTST Rezoliucijos 1540 aspektų įgyvendinimą. Šiuo atžvilgiu atskiriems atvejams pritaikyta informavimo veikla ir pagalba, atsižvelgiant į regionines ir kitas konkrečias aplinkybes, galėtų padėti valstybėms įveikti JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimo sunkumus. 1540 komiteto darbo programoje taip pat pareikšta, kad nacionaliniai planai arba įgyvendinimo gairės gali pasitarnauti valstybėms kaip naudingos planavimo priemonės, ir kad ši mintis turėtų būti toliau skleidžiama. Susijusioms šalims taip pat turėtų būti labiau padedama parengti jų nacionalinius veiksmų planus.

(9)

Jungtinių Tautų Sekretoriato Nusiginklavimo reikalų biurui, kuris yra atsakingas už esminės ir logistinės paramos teikimą 1540 komitetui ir jo ekspertams, turėtų būti pavestas pagal šiuos bendruosius veiksmus vykdomų projektų techninis įgyvendinimas.

(10)

Šie bendrieji veiksmai turėtų būti įgyvendinami laikantis Finansinio ir administracinio pagrindų susitarimo dėl Europos Sąjungos finansinių įnašų Jungtinių Tautų administruojamoms programoms ir projektams valdymo, kurį sudarė Europos Komisija ir Jungtinės Tautos,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

1.   ES toliau remia JTST Rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimą laikydamasi ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos, kuria siekiama stiprinti JT Saugumo Tarybos vaidmenį ir didinti jos patirtį sprendžiant su platinimu susijusias problemas.

2.   JTST Rezoliucijos 1540 rėmimo projektus, atitinkančius ES strategijos priemones, sudaro teminiai seminarai keliuose tiksliniuose subregionuose.

Seminarais siekiama dvejopo tikslo:

stiprinti už eksporto kontrolės proceso valdymą tikslinėse valstybėse atsakingų pareigūnų gebėjimus visose proceso srityse, kad jie galėtų imtis veiksmingų pastangų praktiškai įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540,

tikslinių šalių pareigūnams, dalyvaujantiems projektuose, suteikti galimybę atsižvelgiant į skirtingus požiūrius (Vyriausybės ir pramonės atstovų) aiškiai nustatyti spragas ir poreikius, kad būtų galima suformuluoti veiksmingus prašymus suteikti pagalbą.

Išsamus projektų aprašymas pateikiamas priede.

2 straipsnis

1.   Pirmininkaujanti valstybė narė, kuriai padeda Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai (Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis), atsako už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą. Komisija visokeriopai dalyvauja.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytus projektus techniškai įgyvendina JT Sekretoriatas (Nusiginklavimo reikalų biuras) (toliau – JT Sekretoriatas (NRB)). Jis atlieka šią užduotį kontroliuojamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, kuris padeda pirmininkaujančiai valstybei narei. Šiuo tikslu Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis su JT Sekretoriatu (NRB) sudaro būtinus susitarimus.

3.   Pirmininkaujanti valstybė narė, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir Komisija pagal savo atitinkamą kompetenciją reguliariai informuoja vieni kitus apie šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą.

3 straipsnis

1.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytiems projektams įgyvendinti iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto skiriama orientacinė finansavimo suma yra 475 000 EUR.

2.   Išlaidos, kurios padengiamos 1 dalyje nurodyta suma, tvarkomos laikantis Bendrijos procedūrų ir taisyklių, taikomų Europos Sąjungos bendrajam biudžetui.

3.   Komisija prižiūri, kad 2 dalyje nurodytos išlaidos, kurios teikiamos dotacijos forma, būtų tvarkomos tinkamai. Šiuo tikslu Komisija ir JT Sekretoriatas (NRB) sudaro finansavimo susitarimą. Finansavimo susitarime numatoma, kad JT Sekretoriatas (NRB) turi užtikrinti informuotumą apie ES įnašą, deramą šio įnašo dydžiui.

4.   Komisija stengiasi, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų kuo greičiau sudarytas įsigaliojus šiems bendriesiems veiksmams. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus, su kuriais susiduriama tame procese, ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė, kuriai padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, pateikia Tarybai šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo ataskaitą remdamasi JT Sekretoriato (NRB) parengtomis reguliariomis ataskaitomis. Šios ataskaitos sudaro Tarybos atliekamo įvertinimo pagrindą. Komisija visokeriopai dalyvauja ir teikia ataskaitas apie šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo finansinius aspektus.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios praėjus 24 mėnesiams po finansavimo susitarimo, nurodyto 3 straipsnio 3 dalyje, sudarymo arba praėjus trims mėnesiams po jų priėmimo dienos, jei per tą laikotarpį nebuvo sudarytas joks finansavimo susitarimas.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  OL L 165, 2006 6 17, p. 30.


PRIEDAS

ES parama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1540 (2004) įgyvendinimui

1.   Bendrosios aplinkybės

2006 m. balandžio mėn. ataskaitoje 1540 komitetas padarė išvadą, kad šešiasdešimt dvi valstybės dar nepateikė savo pirmų nacionalinių ataskaitų, o penkiasdešimt penkios valstybės, kurios jau tai padarė, dar nepateikė papildomos informacijos bei paaiškinimų. Dėl to, kad šios valstybės išsidėsčiusios trijose geografinėse teritorijose (Afrikos, Karibų jūros ir pietinės Ramiojo vandenyno dalies regionuose), ir dėl to, kad nacionalinių ataskaitų spragos atitiko tam tikrus regioninius modelius, 1540 komitetas pasiūlė, kad veiksmai, kuriais siekiama padėti valstybėms atitikti JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimo reikalavimus, turėtų būti sutelkti tuose regionuose ir zonose, kuriuose buvo nustatyti konkretūs poreikiai.

Atsižvelgdama į tai, ES 2004–2007 m. laikotarpiu 1540 komiteto veiklą rėmė dvejopai:

ES vykdė demaršus skatindama trečiąsias valstybes teikti nacionalines ataskaitas pagal JTST Rezoliuciją 1540,

2006 m. birželio 12 d. ES priėmė Bendruosius veiksmus 2006/419/BUSP, kuriais teikiama finansinė parama informavimo veiklai, skirtai penkiems skirtingiems besivystančių šalių regionams. Informavimo veikla, vykdoma rengiant seminarus, skirta besivystančių šalių informuotumui apie jų įsipareigojimus pagal JTST Rezoliuciją 1540 didinti ir padėti stiprinti trečiųjų valstybių nacionalinių administracijų gebėjimus rengti nacionalines ataskaitas dėl JTST Rezoliucijos 1540 įgyvendinimo.

Anot 1540 komiteto pirmininko naujausio pranešimo, pateikto 2007 m. gruodžio 17 d. JT Saugumo Tarybai, buvo padaryta didelė pažanga JT valstybių narių įsipareigojimo teikti ataskaitas srityje, tačiau kitame etape reikės dėti daugiau pastangų, kad būtų visiškai įgyvendinti visi rezoliucijos aspektai. Visų pirma 2008 m. kovo mėn. duomenimis šimtas keturiasdešimt keturios valstybės jau buvo pateikusios savo pirmas ataskaitas, o devyniasdešimt devynios valstybės jau buvo pateikusios reikalaujamą papildomą informaciją. Todėl 2007 m. spalio mėn. 1540 komiteto surengtose teminėse diskusijose dėl informavimo veiklos buvo pripažinta, kad reikalingas laipsniškas požiūris, ir rekomenduota, kad vykdant būsimą informavimo veiklą reikėtų mažiau skirti dėmesio ataskaitų teikimo klausimui, o daugiau – pagalbai valstybėms įgyvendinimo srityje.

2007 m. gruodžio mėn. pranešime taip pat buvo pabrėžta, kaip praktiniame darbe pagrindinis 1540 komiteto dėmesys turėtų būti nukreiptas nuo ataskaitų teikimo į visų JTST Rezoliucijos 1540 aspektų įgyvendinimą. Šiuo atžvilgiu atskiriems atvejams pritaikyta informavimo veikla ir pagalba, atsižvelgiant į regionines ir kitas konkrečias aplinkybes, galėtų padėti valstybėms narėms įveikti įgyvendinimo sunkumus. Komitetas darbo programoje pareiškė, kad nacionaliniai planai arba įgyvendinimo gairės gali pasitarnauti valstybėms kaip naudingos planavimo priemonės, ir ši mintis turėtų būti toliau skleidžiama. Susijusioms valstybėms turėtų būti labiau padedama parengti jų nacionalinius veiksmų planus. Taip pat turėtų būti sustiprinti valstybių narių gebėjimai parengti veiksmingus prašymus suteikti pagalbą.

2.   Projektų aprašymas

Vykdant projektus, kuriais padedama įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540, bus surengti šeši seminarai, kurių tikslas – stiprinti už eksporto kontrolės proceso valdymą šešiuose subregionuose (Afrikoje, Centrinėje Amerikoje, Mercosur šalyse, Artimųjų Rytų ir Persijos įlankos regione, Ramiojo vandenyno salose ir Pietryčių Azijoje) atsakingų pareigūnų gebėjimus, kad jie galėtų pratiškai įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540. Siūlomi seminarai bus specialiai pritaikyti pasienio, muitinės ir reguliavimo tarnybų pareigūnams, o į juos bus įtraukti pagrindiniai eksporto kontrolės proceso elementai, įskaitant taikytinus įstatymus (įskaitant nacionalinius ir tarptautinius teisinius aspektus), reguliavimo patikrinimus (įskaitant nuostatas dėl licencijavimo, galutinio naudotojo patikrinimą ir informuotumo didinimo programas) ir vykdymą (įskaitant prekės nustatymą, rizikos įvertinimą ir aptikimo metodus).

Seminare valstybės bus skatinamos tartis ir keistis patirtimi praktinių klausimų, susijusių su įgyvendinimu, srityje. Valstybės turės galimybę palyginti savo eksporto kontrolės procesus ir, atlikdamos tokius palyginimus, galės nustatyti, kuriose veiklos srityse galėtų pasinaudoti kitų patirtimi. Jei tam, kad valstybės galėtų taikyti veiksmingiausią praktiką, prireiks pagalbos, gali būti parengtos pagalbos programos.

Be to, siūloma veikla turėtų suteikti galimybę pirmiau minėtiems pareigūnams, atsižvelgiant į skirtingus požiūrius (Vyriausybės ir pramonės atstovų), aiškiai nustatyti spragas ir poreikius, kad būtų galima suformuluoti veiksmingus prašymus suteikti pagalbą mokymo, įrangos ir kitose veiklos srityse. Šie prašymai bus pateikti 1540 komitetui, kad jis juos išplatintų valstybėms, arba tiesiogiai valstybėms ir tarptautinėms, regioninėms bei nevyriausybinėms organizacijoms. Šių seminarų metu reikės pasitelkti ne tik 1540 komiteto ekspertus, bet ir pasinaudoti sukaupta tarptautine patirtimi. Todėl valstybės donorės ir tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos taip pat galėtų perteikti tvirtą ar žinomą kompetenciją, skirdamos savo ekspertus, kurie dalyvautų viso seminaro metu.

Šiuose naujuose bendruosiuose veiksmuose tęsiamos pastangos, dedamos pagal ankstesnius Bendruosius veiksmus 2006/419/BUSP, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skirta informuotumo didinimui bei įsipareigojimams teikti ataskaitas, bei tokios pastangos stiprinamos. Jais projektams bus suteiktas aiškus veiklos ir subregioninis aspektas, į seminarus, kurių trukmė bus trys - keturios dienos, pakviečiant maždaug po tris valstybės pareigūnus (specialistų/ekspertų lygiu) iš kiekvienos dalyvaujančios valstybės.

Šiais bendraisiais veiksmais finansuojami seminarai sudarys palankesnes sąlygas aiškiai nustatyti spragas ir poreikius; tai bus ypač naudinga Europos Sąjungai, visų pirma atrenkant valstybes, kurioms galėtų suteikti naudos gebėjimų stiprinimo projektai, finansuojami pagal naująją Stabilumo priemonę. Tai taip pat padės apibrėžti tikslias sritis, kuriose papildomi ES veiksmai yra labiausiai reikalingi. Seminarų dalyviai bus skatinami parengti konkrečius prašymus suteikti pagalbą. Atsižvelgdama į kitų potencialių donorų ketinimus ES nustatys, kokios pagalbos reikia, ir užtikrins kuo glaudesnę sąveiką su kitomis ES finansinėmis priemonėmis (pvz., pagal Stabilumo priemonę vykdomos veiklos ir šių bendrųjų veiksmų tarpusavio papildomumą eksporto kontrolės trečiosiose šalyse srityje).

Projektų rezultatai:

geresnis dalyvių supratimas apie nacionalines, regionines ir tarptautines pastangas, dedamas siekiant užkirsti kelią masinio naikinimo ginklų platinimui ir jų pristatymo priemonėms,

didesnis dabartinių įgyvendinimo bei vykdymo priemonių aiškumas ir veiksmų, kurių imtasi arba planuojama imtis siekiant visapusiškai įgyvendinti JTST Rezoliuciją 1540, sustiprinimas,

geresni rizikos įvertinimo, aptikimo ir nagrinėjimo metodai,

geresnė sąveika ir keitimasis informacija tarp nacionalinių ir regioninių eksporto kontrolės ir vykdymo institucijų,

geresnis supratimas apie krovinių pervežimą ir metodus, kuriais naudojamasi siekiant išvengti eksporto kontrolės procesų,

geresnis supratimas apie tam tikrų prekių dvejopo naudojimo pobūdį ir geresnis gebėjimas nustatyti dvejopo naudojimo prekes, susijusias su masinio naikinimo ginklais ir jų pristatymo priemonėmis,

glaudesnis reguliavimo bei vykdymo tarnybų pareigūnų ir pramonės atstovų bendradarbiavimas,

seminarų rezultatai, svarbūs dalyviams:

a)

parengiami galimi nacionalinių veiksmų planai;

b)

suformuluojami prašymai suteikti pagalbą vykdant būsimą tolesnę veiklą konkretesnėse šiame seminare nagrinėtose srityse ir, tam tikrais atvejais, sustiprinamas bendradarbiavimas su tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir subregioninėmis organizacijomis, kai teikiama tokia pagalba; ir

c)

pateikiama ataskaita dėl seminaro metu vykdytos veiklos.

3.   Trukmė

Bendra numatoma projekto trukmė bus 24 mėnesiai.

4.   Naudos gavėjai ir dalyviai

Valstybės dalyvės buvo pasirinktos laikantis kelių kriterijų. Nagrinėjant duomenų apie valstybių praktiką įgyvendinant JTST Rezoliuciją 1540 lenteles, buvo nustatytos valstybės, kurioms gali prireikti pagalbos rizikos įvertinimo, sienų ir perkrovimo kontrolės, prekės nustatymo ir aptikimo metodų srityje.

Siūlant, kad toliau nurodytos valstybės dalyvautų projektuose, taip pat buvo atsižvelgta į skirtingą įgyvendinimo ir gebėjimų lygį atskirose valstybėse. Panašumai regioninių klausimų (pavyzdžiui, perkrovimo) srityje suteikia bendrumo ir suteikia galimybę nustatyti bei plėtoti sąsajas tarp valstybių.

Be to, atrinktos valstybės dalyvavo informavimo veikloje, kuri anksčiau buvo vykdoma atitinkamuose subregionuose.

Valstybių bus paprašyta įgyvendinimo lygyje paskirti pareigūnus, gerai išmanančius eksporto ir sienų kontrolės procesus. Tarp tokių pareigūnų būtų šių administracijos sričių atstovai:

reguliavimo institucijų, ir

pasienio apsaugos (įskaitant muitinės ir policijos institucijas; ypač daug dėmesio bus skirta tarpvyriausybiniams ir tarpžinybiniams procesams).

ES pirmininkaujančios valstybės narės sprendimu, priimtu padedant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, prireikus bus pakviestos papildomos institucijos, nustačius, kad jos atlieka esminį vaidmenį eksporto kontrolės procese.

Taip pat būtų svarstoma galimybė pakviesti atvykti ir dalyvauti seminare atitinkamas tarpvyriausybines ir regionines organizacijas.

Svarbu pabrėžti, kad kai kurios dalyvaujančios valstybės dėl savo geografinės ir politinės padėties ar savo nacionalinių energetikos planų gali, net ir visai to nesitikėdamos, susidurti su masinio naikinimo ginklų platinimo rizika. Be to, kai kurios iš jų jau dalyvauja konstruktyviame dialoge su ES dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo, be kita ko, vesdamos derybas dėl dvišalių susitarimų, įskaitant nuostatas dėl masinio naikinimo ginklų neplatinimo, ir juos pasirašydamos. Todėl šių kelių seminarų organizavimas yra puiki galimybė ES įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal šias nuostatas ir parodyti, kokia svarbia ji laiko pagalbą besivystančioms šalims, teikiamą naudojant ir daugiašales priemones.

Šiuose seminaruose dalyvauti atrinktos valstybės:

1.

Projektas, apimantis Afrikos regioną

Gana, Kenija, Marokas, Nigerija, Uganda, Pietų Afrika, Kongo Respublika, Egiptas, Libija ir Tanzanija.

2.

Projektas, apimantis Centrinės Amerikos regioną

Belizas, Kosta Rika, Salvadoras, Gvatemala, Hondūras, Meksika, Nikaragva ir Panama.

3.

Projektas, apimantis Mercosur valstybes

Argentina, Brazilija, Urugvajus, Paragvajus, Venesuela, Bolivija, Čilė, Kolumbija, Ekvadoras ir Peru.

4.

Projektas, apimantis Artimųjų Rytų ir Persijos įlankos regionus

Bahreinas, Irakas, Jordanija, Kuveitas, Omanas, Saudo Arabija, Sirija, Jungtiniai Arabų Emyratai.

5.

Projektas, apimantis Ramiojo vandenyno salų valstybes

Fidžis, Maršalo Salos, Mikronezijos Federacinės Valstijos, Nauru, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos (Saliamono Salų Respublika), Rytų Timoras, Tuvalu, Vanuatu.

6.

Projektas, apimantis Pietryčių Azijos valstybes

Kambodža, Indonezija, Malaizija, Mianmaras, Filipinai, Singapūras, Tailandas ir Vietnamas.

5.   Projektą įgyvendinantis subjektas

Pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, yra atsakinga už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą. Pirmininkaujanti valstybė narė paveda techninį įgyvendinimą JT Sekretoriatui (NRB). JT Sekretoriatas (NRB) ir valstybės, kurios bus nurodytos kaip priimančiosios šalys, pasirašys Susitarimą dėl paramos priimančioms valstybėms suteikimo. Priimančioji valstybė dalyvaus įgyvendinant projektus, finansuojamus pagal šiuos bendruosius veiksmus. JT Sekretoriato (NRB) vykdomiems priimančiųjų valstybių prekių, darbų ar paslaugų viešiesiems pirkimams, įgyvendinant šiuos bendruosius veiksmus, taikomos galiojančios JT taisyklės ir procedūros, išsamiai išdėstytos su JT Sekretoriatu (NRB) sudarytame finansavimo susitarime (šių bendrųjų veiksmų 3 straipsnio 3 dalis).


15.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 127/84


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/369/BUSP

2008 m. gegužės 14 d.

dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, panaikinanti Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. balandžio 18 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai priėmus Rezoliuciją 1596 (2005) (JTST Rezoliucija 1596 (2005)), Taryba priėmė 2005 m. birželio 13 d. Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (1).

(2)

2008 m. kovo 31 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1807 (2008) (JTST Rezoliucija 1807 (2008)), kurioje nustatytos naujos ribojančių priemonių išimtys, susijusios su ginklų embargu, turto įšaldymu ir draudimu keliauti, pateikti kriterijai, kuriais vadovaudamasis Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1533 (2004) (JTST Rezoliucija 1533 (2004)), nustato asmenis ir subjektus, kurių turtas įšaldomas ir kuriems draudžiama keliauti, o priemonių galiojimas pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(3)

Siekiant aiškumo, Bendrąja pozicija 2005/440/BUSP nustatytos priemonės ir priemonės, kurios turi būti nustatytos pagal JTST Rezoliuciją 1807 (2008), turėtų būti integruotos į vieną teisinį dokumentą.

(4)

Todėl Bendroji pozicija 2005/440/BUSP turėtų būti panaikinta.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis laivais su valstybių narių vėliava ar orlaiviais draudžiama visiems Kongo Demokratinės Respublikos (toliau – KDR) teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti ar perduoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Taip pat draudžiama:

a)

visiems KDR teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti, parduoti, tiekti arba perduoti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b)

visiems KDR teritorijoje veikiantiems nevyriausybiniams subjektams ir asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai suteikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą bet kokiam ginklų ir su jais susijusių reikmenų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba bet kokiam susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui, pardavimui, tiekimui ar perdavimui.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

a)

išimtinai Jungtinių Tautų Organizacijos misijai KDR (MONUC) remti arba jos naudojimui skirtam ginklų ir su jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba techninės pagalbos, finansavimo, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su ginklais ir su jais susijusiais reikmenimis, teikimui;

b)

apsauginių drabužių, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos tik savo asmeniniam naudojimui laikinai į KDR eksportavo Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę pagalbą bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas, tiekimui, pardavimui ar perdavimui;

c)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos tik humanitariniams tikslams ar apsauginiam naudojimui, tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba su tokia žudyti neskirta karine įranga susijusios techninės pagalbos teikimui ir mokymui.

2.   1 dalyje nurodytų ginklų ir jais susijusių reikmenų tiekimui, pardavimui ar perdavimui arba paslaugų, arba techninės pagalbos teikimui ir mokymui būtina iš anksto gauti valstybių narių kompetentingų institucijų leidimą.

3.   Valstybės narės pagal JTST Rezoliuciją 1533 (2004) įsteigtam Sankcijų komitetui (toliau – Sankcijų komitetas) iš anksto praneša apie visas KDR skirtas ginklų ir su jais susijusių reikmenų siuntas arba apie techninės pagalbos, finansavimo, tarpininkavimo paslaugų ir kitų su karine veikla KDR susijusių paslaugų teikimą, išskyrus tai, kas nurodyta 1 dalies a ir b punktuose. Tokiame pranešime nurodoma visa susijusi informacija, atitinkamais atvejais įskaitant galutinį naudotoją, siūlomą pristatymo datą ir krovinių vežimo maršrutą.

4.   Valstybės narės apsvarsto kiekvieną tiekimo pagal 1 dalį atvejį, visapusiškai atsižvelgdamos į Europos Sąjungos elgesio kodekse dėl ginklų eksporto nustatytus kriterijus. Valstybės narės reikalauja pakankamų apsaugos priemonių, kad pagal 2 dalį suteikiamais leidimais nebūtų piktnaudžiaujama ir prireikus numato galimybę grąžinti pristatytus ginklus ir su jais susijusius reikmenis.

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytos ribojančios priemonės taikomos šiems Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir, atitinkamai, subjektams:

asmenims arba subjektams, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą ir nesilaiko 1 straipsnyje nurodytų susijusių priemonių,

KDR veikiančių užsienio ginkluotųjų grupuočių politiniams ir kariniams vadovams, trukdantiems šioms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui,

išorės paramą gaunančių Kongo karinių grupuočių politiniams ir kariniams vadovams, trukdantiems jų kovotojams dalyvauti nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos procesuose,

KDR veikiantiems politiniams ir kariniams vadovams, verbuojantiems vaikus dalyvauti ginkluotuose konfliktuose ar juos naudojantiems tokiuose ginkluotuose konfliktuose, pažeidžiant taikomą tarptautinę teisę,

KDR veikiantiems asmenims, darantiems sunkius tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant vaikų arba moterų įtraukimą į ginkluotus konfliktus, įskaitant žudymą ir žalojimą, seksualinį smurtą, grobimą ir priverstinį perkėlimą.

Atitinkami asmenys ir subjektai yra išvardyti priede.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama įvažiuoti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu 3 straipsnyje nurodytiems asmenims.

2.   1 dalimi valstybė narė neįpareigojama neleisti savo piliečiams įvažiuoti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a)

iš anksto ir kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad toks įvažiavimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas humanitariniu poreikiu, įskaitant religines pareigas;

b)

nusprendžia, kad išimtis prisidės prie atitinkamų Saugumo Tarybos Rezoliucijų tikslų, t. y. taikos ir nacionalinio susitaikymo KDR bei stabilumo regione;

c)

iš anksto ir kiekvienu konkrečiu atveju leidžia tranzitu vykti per jų teritoriją asmenims, grįžtantiems į valstybę, kurios pilietybę jie turi, arba dalyvaujantiems veikloje, kuria siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn rimtų žmogaus teisių ar tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų kaltininkus.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.   Įšaldomos visos lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja 3 straipsnyje nurodyti asmenys ar subjektai arba kurie priklauso subjektams, kuriuos valdo arba tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja šie asmenys ar subjektai, arba asmenys ar subjektai, veikiantys šių asmenų vardu arba jų nurodymu, kaip išvardyta priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis, kitu finansiniu turtu ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius įstatymus už kasdieninį įšaldytų lėšų arba kito finansinio turto ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos, kitas finansinis turtas ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra naudojami 3 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.   3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis, kitu finansiniu turtu ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per keturias darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu visoms tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba sudaro priede pateikiamą sąrašą ir daro jo pakeitimus, remdamasi Sankcijų komiteto sprendimais.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

8 straipsnis

Remiantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtais sprendimais, ši bendroji pozicija atitinkamai peržiūrima, iš dalies keičiama arba panaikinama.

9 straipsnis

Bendroji pozicija 2005/440/BUSP panaikinama.

10 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  OL L 152, 2005 6 15, p. 22. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2008/179/BUSP (OL L 57, 2008 3 1, p. 37).


PRIEDAS

a)   3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas asmenų sąrašas

 

Pavardė

Vardas

Kiti vardai, pavardės, slapyvardžiai, pravardės

Lytis

Profesija, pareigos

Adresas

(numeris, gatvė, pašto kodas, miestas, šalis)

Gimimo data

Gimimo vieta

(miestas, šalis)

Paso arba tapatybės dokumento numeris

(įskaitant jį išdavusią valstybę ir išdavimo datą bei vietą)

Pilietybė

Įtraukimo į sąrašą data

Kita informacija

1.

BWAMBALE

Frank Kakolele

Frank Kakorere, Frank Kakorere Bwambale

Vyr.

 

 

 

 

 

 

2005 11 1

Buvęs KDR-ML vadovas, darantis įtaką KDR-ML pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos Nr. 1493 (2003) 20 punkte, atsakingos už prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą.

2.

KAKWAVU BUKANDE

Jérôme

Jérôme Kakwavu

Vyr.

 

 

 

 

 

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Vadas Jérôme“. Buvęs UCD/FAPC pirmininkas. FAPC kontroliuoja neteisėtus Ugandos ir KDR pasienio postus – pagrindinio ginklų srauto tranzito kelio. Būdamas FAPC pirmininku, jis daro įtaką FAPC pajėgų, kurios susijusios su neteisėta ginklų prekyba ir taip pažeidžia ginklų embargą, politikai, vadovauja joms ir kontroliuoja jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. FARDC jam buvo suteiktas generolo laipsnis.

3.

KATANGA

Germain

 

Vyr.

 

 

 

 

 

Kongo

2005 11 1

Nuo 2005 m. skirtas namų areštas Kinšasoje už FRPI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. 2007 m. spalio 18 d. KDR Vyriausybės perduotas Tarptautiniam baudžiamajam teismui. FRPI vadas. 2004 m. gruodžio mėn. FARDC paskirtas generolu. Susijęs su šaunamųjų ginklų perdavimais pažeidžiant ginklų embargą.

4.

KAMBALE

Kisoni

Dr. Kisoni, Kidubai, Kambale KISONI

Vyr.

 

 

1961 5 24

Mulashe, KDR

C0323172

Kongo

2007 3 29

Aukso prekeivis; Butembo įsikūrusių Butembo Airlines ir Congocom Trading House savininkas. Mirė 2007 m. liepos 5 d., Butembo, KDR. Vykdydamas prekybą auksu (buvo perkama iš FNI ir parduodama Uganda Commercial Impex (UCI Ltd) ir jį neteisėtai gabendamas per KDR ir Ugandos sieną Kisoni dalyvavo finansuojant nereguliarias karines pajėgas. Parama neteisėtai ginkluotai grupei (FNI), Kisoni teikiama palaikant asmeninius komercinius santykius su NJABU (asmeniu, kuriam jau taikomos sankcijos pagal Rezoliuciją 1596 (2005)), pažeidžia Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

5.

LUBANGA

Thomas

 

Vyr.

 

 

 

Ituri

 

Kongo

2005 11 1

Nuo 2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje už UPC/L dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. UPC/L, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas.

6.

MANDRO

Khawa Panga

Kawa Panga, Kawa Panga Mandro, Kawa Mandro, Yves Andoul Karim, Mandro Panga Kahwa, Yves Khawa Panga Mandro

Vyr.

 

 

1973 8 20

Bunija

 

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Vadas Kahwa“, „Kawa“. Buvęs PUSIC, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas. Nuo 2005 m. balandžio mėn. įkalintas Bunijoje už Ituri taikos proceso sabotažą.

7.

MPAMO

Iruta Douglas

Mpano, Douglas Iruta Mpamo

Vyr.

 

Bld Kanyamuhanga 52, Goma

1965 12 28/1965 12 29

Bashali, Masisi/Goma, KDR

(anksčiau – Zairas)

 

Kongo

2005 11 1

Įsikūręs Gomoje. Compagnie Aérienne des Grands Lacs ir Great Lakes Business Company, kurių orlaiviai buvo naudojami teikti pagalbą ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, nurodytoms Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, savininkas/valdytojas. Taip pat atsakingas už informacijos apie skrydžius ir krovinius slėpimą, taip sudarant sąlygas ginklų embargo pažeidimui.

8.

MUDACUMURA

Sylvestre

 

Vyr.

 

 

 

 

 

Ruandos

2005 11 1

Žinomas kaip „Radja“, „Mupenzi Bernard“, Generolas majoras Mupenzi. FDLR vadas veiksmų vietoje, darantis įtaką FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą.

9.

MURWANASHY-AKA

Dr. Ignace

Ignace

Vyr.

 

 

1963 5 14

Butera (Ruanda)/Ngoma, Butare (Ruanda)

 

Ruandos

2005 11 1

Vokietijos gyventojas. FDLR pirmininkas, darantis įtaką FDLR pajėgų, vienos iš ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, nurodytų Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte, susijusios su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, joms vadovaujantis ir kontroliuojantis jų veiklą.

10.

MUSONI

Straton

IO Musoni

Vyr.

 

 

1961 4 6

(galbūt 1961 6 4)

Mugambazi Kigali, Ruanda

 

2004 9 10 baigė galioti Ruandos pasas

2007 3 29

Neuffen, Vokietija, gyventojas. Europos „Forces Democratiques de Liberation du Rwanda“ (FDLR) pirmasis vicepirmininkas. Vadovaudamas FDLR – KDR veikiančiai užsienio ginkluotai grupuotei – Musoni trukdo toms grupuotėms priklausančių kovotojų nusiginklavimui ir savanoriškai repatriacijai ar persikėlimui pažeisdamas Rezoliuciją 1649 (2005).

11.

MUTEBUTSI

Jules

Jules Mutebusi, Jules Mutebuzi

Vyr.

 

 

 

Pietų Kivu

 

Kongo

(Pietų Kivu)

2005 11 1

Šiuo metu sulaikytas Ruandoje. Žinomas kaip „Pulkininkas Mutebutsi“. 2004 m. balandžio mėn. buvęs FARDC 10-ojo karinio regiono karo vado pavaduotojas, atleistas už drausmės nesilaikymą, suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėn. jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose ir resursų tiekimu Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms pažeidžiant ginklų embargą.

12.

NGUDJOLO

Matthieu Cui

Cui Ngudjolo

Vyr.

 

 

 

 

 

 

2005 11 1

„Pulkininkas“ arba „Generolas“. FNI štabo viršininkas ir buvęs FRPI štabo viršininkas, darantis įtaką FRPI pajėgų, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, kurios atsakingos už neteisėtą prekybą ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, vadovaujantis jos pajėgoms ir kontroliuojantis jų veiklą. 2003 m. spalio mėn. Bunijos regione jį suėmė MONUC.

13.

NJABU

Floribert Ngabu

Floribert Njabu, Floribert Ndjabu, Floribert Ngabu Ndjabu

Vyr.

 

 

 

 

 

 

2005 11 1

2005 m. kovo mėn. suimtas Kinšasoje, nuo tada skirtas namų areštas už FNI dalyvavimą vykdant žmogaus teisių pažeidimus. FNI, vienos iš Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, pirmininkas.

14.

NKUNDA

Laurent

Laurent Nkunda Bwatare, Laurent Nkundabatware, Laurent Nkunda Mahoro Batware, Laurant Nkunda Batware

Vyr.

 

 

1967 2 6/1967 2 2

Šiaurės Kivu/Rutshuru

 

Kongo

2005 11 1

Buvimo vieta šiuo metu nežinoma. Buvo pastebėtas Ruandoje ir Gomoje. Žinomas kaip „Generolas Nkunda“. Buvęs RCD-G generolas. Suvienijo savo pajėgas su nuo buvusio RCD-G atskilusiais elementais ir 2004 m. gegužės mėn. jėga užėmė Bukavu miestą. Susijęs su šaunamųjų ginklų gavimu ne FARDC struktūrose pažeidžiant ginklų embargą.

2006 m. įsteigė Nacionalinį liaudies gynimo kongresą; 1998–2006 m. Kongo demokratijos susivienijimo, Goma (RCD-G) vyresnysis pareigūnas; 1992–1998 m. Ruandos patriotinio fronto (RPF) pareigūnas.

15.

NYAKUNI

James

 

Vyr.

 

 

 

 

 

Ugandos

2005 11 1

Partnerystė su „Vadu Jérôme“ prekybos srityje, visų pirma kontrabanda per KDR ir Ugandos sieną, įskaitant įtariamą neteisėtą ginklų ir karinių medžiagų gabenimą netikrinamais sunkvežimiais. Ginklų embargo pažeidimas ir pagalbos teikimas Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms, įskaitant finansinę paramą, sudarančią joms sąlygas vykdyti karinę veiklą.

16.

OZIA MAZIO

Dieudonné

Ozia Mazio

Vyr.

 

 

1949 6 6

Ariwara, KDR

 

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Omari“, „Ponas Omari“. FEC prezidentas Aru teritorijoje. Finansinės aferos kartu su „Vadu Jérôme“ ir FAPC bei kontrabanda per KDR ir Ugandos sieną, taip aprūpinant „Vadą Jérôme“ ir jo kariuomenę resursais ir grynaisiais pinigais. Ginklų embargo pažeidimas, taip pat ir teikiant pagalbą Rezoliucijos 1493 (2003) 20 punkte nurodytoms ginkluotoms grupuotėms ir nereguliarioms karinėms pajėgoms.

17.

TAGANDA

Bosco

Bosco Ntaganda, Bosco Ntagenda

Vyr.

 

 

 

 

 

Kongo

2005 11 1

Žinomas kaip „Terminatorius“, „Majoras“. UPC/L karo vadas, darantis įtaką UPC/L, vienos iš Rezoliucijos 493 (2003) 20 punkte nurodytų ginkluotų grupuočių ir nereguliarių karinių pajėgų, susijusių su neteisėta prekyba ginklais pažeidžiant ginklų embargą, politikai, vadovaujantis jos pajėgoms ir kontroliuojantis jų veiklą. 2004 m. gruodžio mėn. buvo paskirtas FARDC generolu, tačiau atsisakė priimti šį paaukštinimą ir todėl netapo FARDC nariu.


b)   3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas subjektų sąrašas

 

Pavadinimas

Kiti pavadinimai

Adresas

(numeris, gatvė, pašto kodas, miestas, šalis)

Įregistravimo vieta

(miestas, šalis):

Registracijos data:

Registracijos numeris:

Pagrindinė veiklos vieta:

Įtraukimo į sąrašą data

Kita informacija

18.

BUTEMBO AIRLINES (BAL)

 

 

Butembo, KDR

 

 

 

2007 3 29

Privati oro linijų bendrovė, vykdanti skrydžius iš Butembo. Kambale Kisoni naudojosi savo oro linijomis perveždamas FNI auksą, maisto produktus ir šaunamuosius ginklus tarp Mongbwalu ir Butembo. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

19.

CONGOCOM TRADING HOUSE

 

 

Butembo, KDR

(tel.: + 253 (0) 99 983 784)

 

 

 

2007 3 29

Butembo įsikūrusi prekybos auksu įmonė. CONGOCOM savininkas yra Kambale Kisoni. Kisoni priklauso beveik visa aukso gavyba Mongbwalu rajone, kurį kontroliuoja FNI. FNI gauna didžiules pajamas iš šiai gavybai taikomų mokesčių. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

20.

COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL), GREAT LAKES BUSINESS

 

CAGL, Avenue Président Mobutu, Goma KDR (CAGL biuras taip pat yra Gisenyi, Ruanda); GLBC, PO Box 315, Goma, KDR (GLBC biuras taip pat yra Gisenyi, Ruanda)

 

 

 

 

2007 3 29

CAGL ir GLBC bendroves valdo Douglas MPAMO, asmuo, kuriam jau taikomos sankcijos pagal Rezoliuciją 1596 (2005). CAGL ir GLBC bendrovėmis buvo naudojamasi gabenant ginklus ir šaudmenis pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

21.

MACHANGA

 

Kampala, Uganda

 

 

 

 

2007 3 29

Aukso eksporto bendrovė Kampaloje (direktorius Rajua). MACHANGA pirko auksą palaikydama nuolatinius prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.

22.

TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPMENT (VISKAS TAIKAI IR VYSTYMUISI, NVO)

TPD

Goma, Šiaurės Kivu

 

 

 

 

2005 11 1

Susijusi su ginklų embargo pažeidimu teikiant pagalbą RCD-G, visų pirma parūpinant sunkvežimius ginklams ir pajėgoms gabenti, taip pat gabenant šaunamuosius ginklus, kurie 2005 m. pradžioje turėjo būti paskirstyti kai kurioms Masisi ir Rutshuru (Šiaurės Kivu) gyventojų grupėms.

23.

UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD

 

Kajoka Street,

Kisemente Kampala, Uganda

(tel.: +256 41 533 578/9);

kitas adresas: PO Box 22709, Kampala, Uganda

 

 

 

 

2007 3 29

Aukso eksporto bendrovė Kampaloje. UCI pirkdavo auksą palaikydama prekybinius ryšius su KDR prekeiviais, glaudžiai susijusiais su nereguliariomis karinėmis pajėgomis. Tokia veikla yra „pagalbos teikimas“ neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms pažeidžiant Rezoliucijose 1493 (2003) ir 1596 (2005) nustatytą ginklų embargą.