ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 125

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 408/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 409/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

3

 

 

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 410/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

5

 

 

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 411/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

6

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 412/2008, kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas

7

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 413/2008, kuriuo iš dalies keičiamas ir pataisomas Reglamentas (EB) Nr. 27/2008 dėl kai kurių trečiųjų šalių, išskyrus Tailandą, produktų, kurių KN kodai yra 0714, kai kurių metinių tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo

15

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 414/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl privataus sandėliavimo pagalbos skyrimo už tam tikrų tipų sūrius 2008–2009 m. sandėliavimo laikotarpiu taikymo taisyklės

17

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 415/2008 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2007–2008 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius

22

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 416/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 3600/92 nuostatos dėl veikliosios medžiagos metalaksilo vertinimo pagal Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai 8 straipsnio 2 dalį ( 1 )

25

 

*

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 417/2008, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos I ir II priedai

27

 

 

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 418/2008 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/363/EB

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas, pratęsiantis Sprendimą 2005/321/EB dėl konsultacijų su Gvinėjos Respublika pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį užbaigimo

29

 

 

Komisija

 

 

2008/364/EB

 

*

2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1595)

32

 

 

2008/365/EB

 

*

2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, finansinio švietimo ekspertų grupės sudarymas

36

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės susitarimo įsigaliojimo datą

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 408/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

59,5

TN

102,3

TR

102,4

ZZ

88,1

0707 00 05

MK

34,5

TR

152,4

ZZ

93,5

0709 90 70

TR

135,5

ZZ

135,5

0805 10 20

EG

46,6

IL

57,7

MA

51,6

TN

52,0

TR

65,0

US

49,8

ZZ

53,8

0805 50 10

AR

107,8

IL

134,7

TR

131,9

US

129,7

ZA

141,8

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

91,7

BR

86,2

CA

92,0

CL

91,0

CN

98,3

MK

57,9

NZ

111,7

US

111,4

UY

76,8

ZA

77,8

ZZ

89,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 409/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2008 m. gegužės 9 d.

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,19 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,54 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2739

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

27,39

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,85

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2739

N.B.: Paskirties šalys:

S00

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


(1)  Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 410/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos mėn. 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 900/2007 dėl 2007–2008 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 900/2007, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2008 m. gegužės 8 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m. gegužės 8 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 33,848 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 9).


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 411/2008

2008 m. gegužės 8 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2008 m. gegužės 7 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m. gegužės 7 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 1060/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 414,08 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 242, 2007 9 15, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 9).


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 412/2008

2008 m. gegužės 8 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal PPO CXL sąrašą reikalaujama, kad Bendrija leistų naudoti 50 700 tonų metinę perdirbimui skirtos sušaldytos jautienos importo tarifinę kvotą. Be to, pasibaigus deryboms, po kurių Europos bendrija ir Australija pasirašė susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą (2), kuris buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 2006/106/EB (3), Bendrija įsipareigojo savo įsipareigojimų sąraše nuo 2006 m. liepos 1 d. visoms valstybėms narėms tokią importo kvotą padidinti 4 003 tonomis.

(2)

Įgyvendinimo taisykles, susijusias su leidimu pradėti naudoti ir administruoti šią kvotą, reikėtų nustatyti kasmet laikotarpiui nuo kitų metų liepos 1 d. iki birželio 30 d.

(3)

Sušaldytos jautienos importui pagal tarifines kvotas taikomi 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (4) I priedo trečios dalies 7 priedo 12 punkte nurodyti importo muitai ir reikalavimai.

(4)

Importas į Bendriją pagal tarifinę kvotą vykdomas pateikus importo licenciją, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 29 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje. Pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų, turėtų būti taikomos 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5) ir 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (6) nuostatos.

(5)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1301/2006, nustatančiame žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (7), pateikiamos išsamios importo teisių paraiškų teikimo, pareiškėjų statuso ir importo licencijų išdavimo nuostatos. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos turėtų būti taikomos pagal šį reglamentą išduotoms importo licencijoms, nepažeidžiant kitų šio reglamento reikalavimų.

(6)

Šią kvotą tikslinga tvarkyti pirmiausia skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 3 dalyje. Atitinkamai importo teises įgiję ūkio subjektai, atsižvelgdami į realius savo prekybos srautus, turėtų turėti galimybę nustatyti, kada kvotos laikotarpiu jie nori pateikti paraišką dėl importo licencijų. Licencijas turėtų būti galima išduoti paskirsčius importo teises pagal reikalavimus atitinkančių perdirbėjų paraiškas. Bet kuriuo atveju Reglamentu (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę importo tarifinių kvotų galiojimo laikotarpio dieną.

(7)

Kad būtų išvengta spekuliacijos, galimybė pasinaudoti kvotomis turėtų būti suteikiama tik aktyviems perdirbėjams, perdirbantiems mėsą perdirbimo įmonėse, patvirtintose pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (8), 4 straipsnį.

(8)

Kad būtų išvengta spekuliacijos, importo licencijos perdirbėjams turėtų būti išduodamos tik kiekiams, kuriuos leista importuoti. Be to, dėl tos pačios priežasties su importo teisių paraiška turėtų būti pateikiamas užstatas. Kaip nurodyta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (9), visų pirma turėtų būti reikalaujama pateikti importo licencijų, atitinkančių importo teises, paraišką.

(9)

Taikant tarifinę kvotą būtina griežtai prižiūrėti importą ir efektyviai tikrinti importuojamų prekių naudojimą bei paskirtį. Todėl perdirbti turėtų būti leidžiama tik importo licencijoje nurodytoje įmonėje.

(10)

Kad būtų užtikrintas importuotos mėsos naudojimas pagal tarifinės kvotos specifikacijas, turėtų būti pateiktas užstatas. Užstato dydis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į muitų dydžių, taikomų pagal kvotą importuotiems ir kitiems kiekiams, skirtumą.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

54 703 tonų sušaldytos jautienos su kaulais, klasifikuojamos klasifikaciniais KN kodais 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 arba 0206 29 91 ir skirtos perdirbti Bendrijoje, importo tarifinę kvotą (toliau – kvota) leidžiama naudoti liepos 1 d.– kitų metų birželio 30 d. laikotarpiu (toliau – importo tarifinės kvotos laikotarpis), atsižvelgiant į šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

2 straipsnis

1.   Šiame reglamente A produktas reiškia perdirbtą produktą, klasifikuojamą klasifikaciniais KN kodais 1602 10, 1602 50 31 arba 1602 50 95, kurio sudėtyje nėra kitos mėsos, išskyrus galvijieną, ir kurio kolageno bei baltymų santykis yra ne didesnis negu 0,45, raumeningumas sudaro bent 20 % liesos mėsos skerdenoje, neįskaitant subproduktų ir riebalų, o mėsa ir drebučiai – ne mažiau negu 85 % bendros masės.

Kolagenu laikomas hidroksiprolino kiekis, padaugintas iš 8. Hidroksiprolino kiekis nustatomas ISO metodu 3496-1994.

Liesos galvijienos sudėtis be riebalų nustatoma Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (10) priede išdėstyta tvarka.

Subproduktams priskiriama galva ir atpjovos (įskaitant ausis), kojos, uodega, širdis, tešmuo, kepenys, inkstai, užkrūčio liauka, kasa, smegenys, plaučiai, gerklė, storoji diafragma, blužnis, liežuvis, didžioji taukinė, stuburas, valgomoji oda, reprodukciniai organai (t. y. gimda, kiaušidės ir sėklidės), skydinė liauka, hipofizis.

Produktas taip apdorojamas termiškai, kad įvyktų viso produkto mėsos baltymų koaguliacija, o perpjovus produktą per tiesę, išvestą per storiausią jo vietą, pjūvio paviršiuje nesimatytų rožinės spalvos skysčio pėdsakų.

2.   Šiame reglamente B produktas reiškia perdirbtą produktą, į kurio sudėtį įeina jautiena, išskyrus:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus; arba

b)

šio straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus.

Tačiau jei perdirbtas produktas, klasifikuojamas klasifikaciniu KN kodu 0210 20 90, buvo džiovintas arba rūkytas taip, kad visiškai dingo šviežios mėsos spalva ir konsistencija, o vandens ir baltymų santykis neviršija 3:2, laikoma, kad tai B kategorijos produktas.

3 straipsnis

1.   Bendras šio straipsnio 1 dalyje nurodytas kiekis dalijamas į dvi dalis:

a)

43 000 tonų sušaldytos jautienos A produktų gamybai;

b)

11 703 tonų sušaldytos jautienos B produktų gamybai.

2.   Kvotai naudojami šie eilės numeriai:

a)

09.4057 – 1 dalies a punkte nurodytam kiekiui;

b)

09.4058 – 1 dalies b punkte nurodytam kiekiui.

3.   Sušaldytai jautienai pagal kvotą taikomi importo muitai pateikiami I priede.

4 straipsnis

1.   Kvota tvarkoma pirmiausia skiriant importo teises, o po to išduodant importo licencijas.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1291/2000, (EB) Nr. 1301/2006 ir (EB) Nr. 382/2008.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio, užuot pateikę įrodymus dėl jų dalyvavimo prekyboje su trečiosiomis šalimis, importo teisių paraiškas teikiantys subjektai turi įrodyti, kad jie yra patvirtinti kaip perdirbimo įmonės pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnį ir kad aktyviai užsiima perdirbtų produktų su jautiena gamyba kiekvieną iš Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje nurodytų dviejų referencinių laikotarpių.

Importo teisių paraiška negali viršyti 10 % kiekvieno 3 straipsnio 1 dalyje nurodyto kiekio.

2.   Su importo teisių paraiška pateikiamas įrodymas, kad laikomasi 1 dalies reikalavimų.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnio antros pastraipos, kompetentinga nacionalinė institucija nusprendžia, kurie dokumentiniai įrodymai priimtini nustatant, ar laikomasi šių reikalavimų.

6 straipsnis

1.   Pateikiant A kategorijos produktų ar B kategorijos produktų gamybos importo teisių paraišką prašomas kiekis nurodomas jautienos su kaulais ekvivalentu.

Taikant šią straipsnio dalį, 100 kilogramų jautienos su kaulais atitinka 77 kilogramus jautienos be kaulų.

2.   A produktų arba B produktų gamybos importo teisių paraiškos pateikiamos ne vėliau kaip birželio 8 d. 13.00 val. Briuselio laiku, neprasidėjus metiniam importo tarifinių kvotų laikotarpiui.

3.   Su importo teisių paraiška pateikiamas 6 EUR užstatas už kiekvieną 100 kg.

4.   Ne vėliau negu antro penktadienio po 2 dalyje nurodyto paraiškų pateikimo laikotarpio pabaigos 13.00 val. Briuselio laiku valstybės narės praneša Komisijai apie visą kiekį, kuriam pateiktos paraiškos pagal kiekvieną iš dviejų produktų kategorijų.

7 straipsnis

1.   Importo teisės skiriamos nuo 7 ir ne vėliau negu iki 16 darbo dienos po 6 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimų laikotarpio pabaigos.

2.   Jei taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą paskirstymo koeficientą skiriama mažiau importo teisių negu nurodyta pateiktose paraiškose, atitinkama pagal šio reglamento 6 straipsnio 3 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

8 straipsnis

1.   Pagal kvotą skirtas kiekis į laisvą apyvartą pateikiamas pristačius importo licenciją.

2.   Importo licencijos paraiškose nurodomas visas skirtas kiekis. Šis įpareigojimas yra vienas iš pagrindinių reikalavimų, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnio 2 dalyje.

9 straipsnis

1.   Licencijos paraiškos gali būti pateikiamos tik valstybėje narėje, kurioje pareiškėjas pateikė paraišką ir įgijo importo pagal kvotą teises.

Išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti, o atitinkama pagal 6 straipsnio 3 dalį pateikto užstato dalis nedelsiant grąžinama.

2.   Importo licencijos išduodamos importo teises įgijusio ekonominių operacijų vykdytojo vardu.

3.   Licencijos paraiškoje ir licencijoje nurodoma ši informacija:

a)

8 langelyje – kilmės šalis;

b)

16 langelyje – vienas iš tinkamų 1 straipsnyje nurodytų klasifikacinių KN kodų;

c)

20 langelyje – kvotos eilės numeris, bent vienas iš II priede pateiktų įrašų ir perdirbimo įmonės pavadinimas bei adresas.

4.   Kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, importo licencijos galioja 120 dienų nuo licencijos išdavimo datos.

10 straipsnis

Valstybės narės nustato fizinės būklės ir dokumentų patikrų sistemą, užtikrinančią, kad per tris mėnesius nuo importo dienos visa mėsa būtų perdirbta į importo licencijoje nurodytos kategorijos produktą nurodytoje perdirbimo įmonėje.

Įgyvendinant sistemą taikomos kiekio ir kokybės fizinės patikros perdirbimo pradžioje, perdirbant ir po perdirbimo. Todėl perdirbėjai turėtų būti bet kada pasirengę įrodyti importuotos mėsos tapatybę bei panaudojimą, pateikdami atitinkamus gamybos įrašus.

Kompetentingos institucijos, techniškai tikrindamos gamybos būdą, prireikus gali atsižvelgti į tokius dalykus kaip nuvarvėjimas ir nuopjovos.

Kad patikrintų galutinio produkto kokybę ir įvertintų, ar jis atitinka perdirbėjo nustatytą produkto sudėtį, valstybės narės ima tipinius mėginius ir atlieka tų produktų analizę. Su šiais veiksmais susijusias išlaidas padengia perdirbėjas.

11 straipsnis

1.   Importuojant kompetentingai institucijai pateikiamas užstatas, kuriuo užtikrinama, kad importo teises įgijęs perdirbėjas per tris mėnesius nuo importo dienos visą įvežtos mėsos kiekį perdirbs į nustatytus galutinius produktus licencijos paraiškoje nurodytoje įmonėje.

Užstato sumos nustatytos III priede.

2.   Grąžinama 1 dalyje minimo užstato dalis, proporcinga kiekiui, dėl kurio per septynis mėnesius nuo importo datos pateiktas kompetentingai institucijai priimtinas įrodymas, kad per tris mėnesius nuo importo datos visa importuota mėsa ar jos dalis nurodytoje įmonėje buvo perdirbta į atitinkamus produktus.

Tačiau jei produktai perdirbti praėjus 1 pastraipoje nurodytam trijų mėnesių laikotarpiui, užstatas gražinamas išskaičiavus 15 % užstato ir 2 % likusios sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

Jei perdirbimo įrodymas gaunamas per 1 pastraipoje nurodytą septynių mėnesių laikotarpį ir pateikiamas per 18 mėnesių po pirmiau minėto septynių mėnesių laikotarpio, konfiskuota suma, išskaičiavus 15 % užstato sumos, grąžinama.

3.   Negrąžinta 1 dalyje nurodyto užstato suma konfiskuojama.

12 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša:

a)

ne vėliau kaip iki dešimtos kiekvieno mėnesio dienos – apie produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, kuriems importo licencijos buvo išduotos ankstesnį mėnesį;

b)

ne vėliau kaip iki spalio 31 d., pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui – apie produktų kiekius, įskaitant nulinius duomenis, nurodytus nepanaudotose ar iš dalies panaudotose importo licencijose ir atitinkančius kitoje importo licencijų pusėje nurodytų kiekių ir kiekių, kuriems jos buvo išduotos, skirtumą.

2.   Ne vėliau kaip iki spalio 31 d., pasibaigus kiekvienam importo tarifinės kvotos laikotarpiui, valstybės narės Komisijai praneša apie produktų kiekius, kurie ankstesniu importo tarifinės kvotos laikotarpiu buvo išleisti į laisvą apyvartą.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytuose pranešimuose kiekiai nurodomi produktų svorio kilogramais ir pagal Reglamento (EB) Nr. 382/2008 V priede nurodytas produktų kategorijas.

13 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 98/2008 (OL L 29, 2008 2 2, p. 5). Reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 nuo 2008 m. liepos 1 d. bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 47, 2006 2 17, p. 54.

(3)  OL L 47, 2006 2 17, p. 52.

(4)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1352/2007 (OL L 303, 2007 11 21, p. 3).

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1423/2007 (OL L 317, 2007 12 5, p. 36).

(6)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(9)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(10)  OL L 210, 1986 8 1, p. 39.


I PRIEDAS

IMPORTO MUITAI

Produktas

(klasifikacinis KN kodas)

A produktų gamybai

B produktų gamybai

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg/neto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/neto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg/neto


II PRIEDAS

9 straipsnio 3 dalies c punkte nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател) / месо, предназначено за преработка в …[продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 382/2008

:

ispanų kalba

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor) / carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación) / Reglamento (CE) no 382/2008

:

čekų kalba

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit) / nařízení (ES) č. 382/2008

:

danų kalba

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 382/2008

:

vokiečių kalba

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 382/2008

:

estų kalba

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevõtte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr 382/2008

:

graikų kalba

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2008

:

anglų kalba

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No 382/2008

:

prancūzų kalba

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 382/2008

:

italų kalba

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 382/2008

:

latvių kalba

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 382/2008

:

lietuvių kalba

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 382/2008

:

vengrų kalba

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék][Btermék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 382/2008/EK rendelet

:

maltiečių kalba

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall-ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 382/2008

:

olandų kalba

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 382/2008

:

lenkų kalba

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające państwo członkowskie) / mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w którym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 382/2008

:

portugalų kalba

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 382/2008

:

rumunų kalba

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 382/2008

:

slovakų kalba

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 382/2008

:

slovėnų kalba

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 382/2008

:

suomių kalba

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen … :ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 382/2008

:

švedų kalba

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 382/2008


III PRIEDAS

UŽSTATO SUMOS (1)

(EUR/1000 kg neto)

Produktas

(klasifikacinis KN kodas)

A produktų gamybai

B produktų gamybai

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Taikomas valiutos kursas, galiojantis dieną iki užstato pateikimo.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 413/2008

2008 m. gegužės 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas ir pataisomas Reglamentas (EB) Nr. 27/2008 dėl kai kurių trečiųjų šalių, išskyrus Tailandą, produktų, kurių KN kodai yra 0714, kai kurių metinių tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/1996 dėl nuolaidų, pateiktų CXL sąraše, parengtame užbaigus derybas dėl GATT XXIV straipsnio 6 dalies (1), įgyvendinimo, ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinant 2008 m. sausio 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 27/2008 dėl kai kurių trečiųjų šalių, išskyrus Tailandą (2), produktų, kurių KN kodai yra 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ir 0714 90 19, kai kurių metinių tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo įgyta patirtis parodė, kad šį reglamentą reikia pakoreguoti.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą tų kvotų administravimą ir atsižvelgiant į įgytą patirtį, reikėtų palengvinti minėtų produktų judėjimą rinkose ir užtikrinti tinkamesnį tų kvotų panaudojimą. Todėl reikėtų leisti ekonominės veiklos vykdytojams per kvotos laikotarpį pateikti daugiau nei vieną paraišką licencijai ir reikėtų nukrypti nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (3) 6 straipsnio 1 dalies.

(3)

Siekiant užtikrinti atitinkamų kvotų administravimą remiantis atitinkamų kvotos metų laikotarpiu, reikėtų patikslinti, kad gruodžio mėnesį pateiktų licencijų paraiškų kitų metų kvotoms valstybės narės Komisijai neteikia iš anksto gruodžio mėnesį, o pateikia per kitų metų pirmąjį laikotarpį.

(4)

Siekiant racionalizuoti ir supaprastinti Komisijos atliekamą paraiškų priežiūrą ir sumažinti valstybių narių Komisijai siunčiamų pranešimų kiekį, reikėtų nustatyti, kad Komisijai per savaitę būtų siunčiamas vienas pranešimas.

(5)

Atliekant 1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2449/96 dėl kai kurių trečiųjų šalių, išskyrus Tailandą, produktų, kurių KN kodai yra 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ir 0714 90 19, kai kurių metinių tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo (4) kodifikavimą Reglamentu (EB) Nr. 27/2008, KN kodas 0714 10 99 buvo įtrauktas neatsižvelgus į Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1214/2007 (5) atliktus Kombinuotosios nomenklatūros kodų numeravimo pakeitimus, pagal kuriuos kodas KN 0714 10 99 buvo pakeistas kodu KN ex 0714 10 98. Todėl reglamentą reikėtų atitinkamai pritaikyti, įskaitant jo pavadinimo pataisymą.

(6)

Reglamento (EB) Nr.27/2008 1 straipsnyje nepakankamai aiškiai nurodytas PPO šalims narėms ir ne narėms skiriamas atitinkamai 1 320 590 tonų ir 32 000 tonų kiekis. Siekiant išvengti neaiškumų, šios nuostatos redakciją reikėtų atitinkamai pataisyti.

(7)

Reikėtų atitinkamai pataisyti Reglamentą (EB) Nr. 27/2008.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 27/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnyje po pirmos pastraipos dalies įterpiama ši pastraipa:

„Taikant šį reglamentą KN ex 0714 10 98 kodas priskiriamas visiems produktams, išskyrus miltų ir rupinių granules, kurių KN kodas 0714 10 98.“

2)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, pareiškėjas per tarifinių kvotų laikotarpį gali pateikti daugiau kaip vieną licencijos paraišką. Tačiau pareiškėjas gali pateikti tik vieną licencijos paraišką per savaitę.“;

b)

2, 3, ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Indonezijos ir Kinijos kilmės produktų atveju gruodžio mėnesį pateiktos licencijų paraiškos gali būti skirtos kitais metais importuotiniems produktams, jei tos paraiškos parengtos remiantis Indonezijos ar Kinijos kompetentingų valdžios institucijų išduota tais metais taikoma eksporto licencija.

3.   Valstybės narės, pasibaigus 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytam paraiškų pateikimo laikotarpiui, ne vėliau kaip iki kito ketvirtadienio 13 val. Komisijai pateikia duomenis apie:

a)

bendrą kiekį, dėl kurio pateiktos licencijų paraiškos, nurodant produktų kilmę ir kodus;

b)

pateikto kilmės pažymėjimo numerį ir bendrą kiekį, įrašytą dokumento originale arba jo ištraukoje,

c)

Indonezijos ar Kinijos kompetentingų institucijų išduotų eksporto licencijų duomenis ir atitinkamą produktų kiekį bei laivo pavadinimą.

Tačiau 2 dalyje nurodytų paraiškų atveju valstybės narės minėtus duomenis pateikia teikdamos informaciją kitų metų pirmą savaitę.

4.   Importo licencija išduodama ketvirtą darbo dieną po 3 dalyje nurodyto duomenų perdavimo laikotarpio pabaigos.“

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 27/2008 pataisomas taip:

1)

antraštinėje dalyje kodas KN „0714 10 99“ pakeičiamas kodu „ex 0714 10 98“.

2)

1 straipsnio pirma dalis pataisoma taip:

a)

įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Nuo 1997 m. sausio 1 d. nustatomos šios metinės tarifinės kvotos produktų, kurių KN kodai yra 0714 10 91, ex 0714 10 98, 0714 90 11 ir 0714 90 19, importui, taikant 6 % muito mokesčio tarifą priklausomai nuo vertės:“;

b)

c ir d punktai pakeičiami taip:

„c)

145 590 tonų kvota atitinkamiems produktams, kilusiems iš kitų Pasaulio prekybos organizacijos šalių narių, išskyrus Tailando, Kinijos ir Indonezijos kilmės produktus;

d)

32 000 tonų kvota atitinkamiems produktams, kilusiems iš PPO nepriklausančių šalių, iš kurių 2 000 tonų turi būti produktų, kurių KN NC 0714 10 91 ir 0714 90 11, importas.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 13, 2008 1 16, p. 3.

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(4)  OL L 333, 1996 12 21, p. 14. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 27/2008.

(5)  OL L 286, 2007 10 31, p. 1.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 414/2008

2008 m. gegužės 8 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl privataus sandėliavimo pagalbos skyrimo už tam tikrų tipų sūrius 2008–2009 m. sandėliavimo laikotarpiu taikymo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 9 straipsnį už ilgai negendančius sūrius ir iš avies ir (arba) ožkos pieno pagamintus sūrius, kuriuos reikia brandinti ne mažiau kaip šešis mėnesius, gali būti skiriama privataus sandėliavimo pagalba, jei iš šių sūrių kainų pokyčių ir atsargų kiekio matyti, kad rinkos pusiausvyra yra rimtai sutrikusi ir tokį sutrikimą galima pašalinti arba sumažinti sezoniniu sandėliavimu.

(2)

Tam tikrų ilgai negendančių ir „Pecorino Romano“, „Kefalotyri“ ir „Kasseri“ sūrių gamybos sezoniškumą trikdo ir atvirkštinis vartojimo sezoniškumas. Dėl šių sūrių gamybos fragmentiškumo sezoniškumo padariniai tampa dar labiau neigiami. Todėl reikėtų nustatyti vasaros ir žiemos mėnesių produkcijos skirtumą atitinkančio kiekio sezoninio sandėliavimo priemonę.

(3)

Reikėtų nustatyti pagalbos reikalavimus atitinkančių sūrių tipus ir pagalbos reikalavimus atitinkančius didžiausius kiekius bei sutarčių trukmę atsižvelgiant į realius rinkos poreikius ir galimybę išsaugoti atitinkamų sūrių kokybę.

(4)

Būtina patikslinti sandėliavimo sutarties sąlygas ir esmines priemones, kad būtų galima nustatyti ir tikrinti pagal sutartį laikomus sūrius. Pagalbos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo sąnaudas ir išlaikytiną pagalbos reikalavimus atitinkančių sūrių ir kitų parduodamų sūrių pusiausvyrą. Atsižvelgiant į šiuos aspektus ir į turimus išteklius bendra pagalbos suma neturėtų būti keičiama.

(5)

Reikėtų nustatyti ir išsamias su dokumentais, apskaita bei patikrinimų dažnumu ir pobūdžiu susijusias taisykles. Kartu reikėtų nustatyti, kad valstybės narės galėtų reikalauti, jog visas patikrinimų išlaidas arba jų dalį sumokėtų sutarties vykdytojas.

(6)

Reikėtų patikslinti, kad tik nepjaustyti sūriai atitinka privataus sandėliavimo pagalbos reikalavimus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 9 straipsnyje numatytos Bendrijos pagalbos (toliau – pagalba) už privatų kai kurių tipų sūrių sandėliavimą skyrimo 2008–2009 m. sandėliavimo laikotarpiu taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

a)

sandėliuojama partija – ne mažiau kaip dvi tonas sveriantis to paties tipo sūrio kiekis, pristatytas į tą patį sandėlį tą pačią dieną;

b)

sandėliavimo pagal sutartį pradžios diena – kita po produktų atvežimo į sandėlį diena;

c)

paskutinė sandėliavimo pagal sutartį diena – diena prieš produktų išvežimo iš sandėlio dieną;

d)

sandėliavimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį sūriui gali būti taikoma privataus sandėliavimo sistema, kaip nurodyta priede kiekvienam sūrio tipui.

3 straipsnis

Pagalbos reikalavimus atitinkantys sūriai

1.   Pagalba skiriama už tam tikrus ilgai negendančius sūrius, sūrius „Pecorino Romano“, „Kefalotyri“ ir „Kasseri“ priede nustatytomis sąlygomis. Tik nepjaustyti sūriai atitinka pagalbos skyrimo reikalavimus.

2.   Sūriai turi būti pagaminti Bendrijoje ir atitikti šias sąlygas:

a)

ant jų turi būti nenutrinamai pažymėta įmonė, kurioje jie buvo pagaminti, ir pagaminimo diena bei mėnuo; šie duomenys gali būti nurodomi kodais;

b)

turi būti atlikti jų kokybės tyrimai, per kuriuos jie priskiriami vienai iš priede nustatytų kategorijų po brandinimo.

4 straipsnis

Sandėliavimo sutartis

1.   Privataus sūrių sandėliavimo sutartys sudaromos tarp valstybės narės, kurios teritorijoje sūriai saugojami, intervencinės agentūros ir privačių arba juridinių asmenų (toliau – sutarties vykdytojai).

2.   Sandėliavimo sutartis sudaroma raštu remiantis paraiška sudaryti sutartį.

Intervencinės agentūros turi gauti paraiškas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sūrių atvežimo į sandėlį dienos; paraiškos gali būti susijusios tik su tomis sūrių partijomis, kurių pristatymo į sandėlį operacijos yra baigtos. Intervencinė agentūra užregistruoja kiekvienos paraiškos gavimo datą.

Jei intervencinė agentūra gauna paraišką per 10 darbo dienų nuo termino pabaigos, sandėliavimo sutartis dar gali būti sudaryta, tačiau pagalbos dydis sumažinamas 30 %.

3.   Sandėliavimo sutartis sudaroma dėl vienos arba kelių sandėliuojamų partijų, į ją pirmiausia įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

sūrių kiekio, kuriam taikoma sutartis;

b)

su sutarties vykdymu susijusių datų;

c)

pagalbos dydžio;

d)

sandėlių identifikavimo duomenų.

4.   Sandėliavimo sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos sudaryti sutartį užregistravimo dienos.

5.   Kontrolės priemonės, visų pirma nurodytos 7 straipsnyje, įtraukiamos į intervencinės agentūros parengtas specifikacijas. Sandėliavimo sutartyje pateikiama nuoroda į tas specifikacijas.

5 straipsnis

Atvežimas į sandėlį ir išvežimas iš jo

1.   Atvežimo į sandėlį ir išvežimo iš jo laikotarpiai nustatomi priede.

2.   Iš sandėlio išvežama visa sandėliuojama partija.

3.   Jei po pirmų 60 sandėliavimo pagal sutartį dienų sūrių kokybė pablogėjo labiau nei įprastai sandėliuojant, sutarties vykdytojams gali būti leista kiekvienos sandėliuojamos partijos sugedusį kiekį vieną kartą pakeisti savo sąskaita.

Jei atliekant patikrinimą sandėliavimo laikotarpiu arba išvežant iš sandėlio aptinkami sugedę kiekiai, pagalba už tuos kiekius negali būti mokama. Be to, likusi pagalbos reikalavimus vis dar atitinkanti partijos dalis negali būti mažesnė nei dvi tonos.

Antra pastraipa taikoma tuo atveju, kai partijos dalis išvežama iki 1 dalyje nurodyto išvežimo iš sandėlio laikotarpio pradžios arba iki pasibaigiant 8 straipsnio 2 dalyje nurodytam trumpiausiam sandėliavimo laikotarpiui.

4.   3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytu atveju apskaičiuojant pagalbos dydį pirma sandėliavimo pagal sutartį diena yra ta diena, kurią prasideda sandėliavimas pagal sutartį.

6 straipsnis

Sandėliavimo sąlygos

1.   Valstybė narė užtikrina, kad būtų įvykdytos visos sąlygos, suteikiančios teisę mokėti pagalbą.

2.   Sutarties vykdytojas arba valstybės narės prašymu ar jai leidus už sandėlį atsakingas asmuo pateikia už patikrinimą atsakingai kompetentingai valdžios institucijai bet kokius dokumentus, suteikiančius galimybę patikrinti tokią informaciją apie privačiai sandėliuojamus produktus:

a)

nuosavybės teisę atvežimo į sandėlį metu;

b)

sūrių kilmę ir pagaminimo datą;

c)

atvežimo į sandėlį datą;

d)

sandėliavimo vietą ir sandėlio adresą;

e)

išvežimo iš sandėlio datą.

3.   Sutarties vykdytojas arba prireikus už sandėlį atsakingas asmuo tvarko kiekvienos sutarties sandėlio atsargų apskaitos dokumentus, kuriuos galima gauti sandėlyje ir kuriuose nurodoma:

a)

privačiai sandėliuojamų produktų sandėliuojamos partijos numeris;

b)

atvežimo į sandėlį ir išvežimo iš jo datos;

c)

kiekvienos sandėliuojamos partijos sūrių skaičius ir jų svoris;

d)

produktų vieta sandėlyje.

4.   Sandėliuojami produktai turi būti lengvai identifikuojami, lengvai pasiekiami ir atskiriami pagal jų priklausomybę konkrečiai sutarčiai. Saugomi sūriai pažymimi specialiu ženklu.

7 straipsnis

Patikrinimai

1.   Atvežant į sandėlį kompetentinga agentūra atlieka patikrinimus visų pirma, kad užtikrintų, jog sandėliuojami produktai atitiktų pagalbos skyrimo reikalavimus, ir užkirstų kelią bet kokiai galimybei pakeisti produktus sandėliavimo pagal sutartį metu.

2.   Kompetentinga agentūra iš anksto neįspėjusi imdama mėginius atlieka patikrinimą, kad užtikrintų, jog produktai yra sandėlyje. Atitinkamas mėginys turi būti reprezentatyvus ir sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso sutartyje numatyto kiekio, saugomo taikant privataus sandėliavimo pagalbos priemonę.

Tokių patikrinimų metu, be 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų apskaitos dokumentų tikrinimo, atliekamas fizinis produktų svorio, tipo patikrinimas bei jų identifikavimas. Tokie fiziniai patikrinimai turi apimti ne mažiau kaip 5 % iš anksto neįspėjus atliekamam patikrinimui pateikto kiekio.

3.   Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpio pabaigoje kompetentinga agentūra tikrina, ar produktai yra sandėlyje. Tačiau jei produktai tebelieka sandėlyje pasibaigus ilgiausiam sandėliavimo pagal sutartį laikotarpiui, šis patikrinimas gali būti atliekamas išvežant produktus iš sandėlio.

Pirmoje pastraipoje nurodyto patikrinimo tikslais sutarties vykdytojas kompetentingai agentūrai praneša apie atitinkamas saugomas partijas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki sandėliavimo pagal sutartį laikotarpio pabaigos arba iki išvežimo operacijų pradžios, jei jos vyksta sandėliavimo pagal sutartį laikotarpiu arba jam pasibaigus.

Valstybė narė gali pritarti trumpesniam laikotarpiui nei antroje pastraipoje nurodytas penkių darbo dienų laikotarpis.

4.   Apie pagal 1, 2 ir 3 dalis atliktus patikrinimus parengiama ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimo data;

b)

jo trukmė;

c)

atliktos operacijos.

Patikrinimo ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius ir sutarties vykdytojas arba tam tikru atveju už sandėlį atsakingas asmuo; ji turi būti pridėta prie atsiskaitymo dokumentų.

5.   Jei pažeidimai yra susiję su ne mažiau kaip 5 % patikrintų produktų kiekio, patikrinimo mėginys padidinamas, o jo dydį nustato kompetentinga valdžios institucija.

Valstybės narės praneša Komisijai apie tokius atvejus per keturias savaites.

6.   Valstybės narės gali nustatyti, kad visas patikrinimų sąnaudas arba jų dalį padengtų sutarties vykdytojas.

8 straipsnis

Sandėliavimo pagalba

1.   Nustatoma tokio dydžio pagalba:

i)

0,38 EUR/t už ilgai negendančių sūrių sandėliavimo pagal sutartį dieną;

ii)

0,45 EUR/t už „Pecorino Romano“ sandėliavimo pagal sutartį dieną;

iii)

0,59 EUR/t už „Kefalotyri“ ir „Kasseri“ sandėliavimo pagal sutartį dieną.

2.   Pagalba nėra skiriama, jeigu sandėliavimo pagal sutartį trukmė yra trumpesnė nei 60 dienų. Didžiausias mokėtinos pagalbos dydis negali viršyti sumos, mokėtinos už 180 sandėliavimo pagal sutartį dienų.

Jei sutarties vykdytojas nesilaiko 7 straipsnio 3 dalies antroje arba tam tikrais atvejais trečioje pastraipoje nurodyto termino, pagalba sumažinama 15 % ir mokama tik už tą laikotarpį, už kurį sutarties vykdytojas kompetentingai agentūrai pateikia tinkamus įrodymus, kad sūriai buvo saugomi pagal sutartį.

3.   Pagalba mokama sutarties vykdytojui pateikus paraišką, per 120 dienų nuo paraiškos gavimo dienos, pasibaigus sandėliavimo pagal sutartį laikotarpiui, jei buvo atlikti 7 straipsnio 3 dalyje nurodyti patikrinimai ir buvo laikomasi pagalbos gavimo sąlygų.

Tačiau jei vyksta administracinis tyrimas dėl teisės į pagalbą, ši sumokama tik po to, kai tokia teisė yra pripažinta.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3).


PRIEDAS

Sūrių kategorijos

Pagalbos reikalavimus atitinkantys kiekiai

Mažiausias sūrių amžius

Atvežimo į sandėlį laikotarpis

Išvežimo iš sandėlio laikotarpis

Prancūziški ilgai negendantys sūriai:

saugomas kilmės pavadinimas Beaufort ir Comté tipo sūriams

raudona etiketė Emmental grand cru tipo sūriams

A arba B klasės Emmental ir Gruyère tipo sūriams

16 000 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Vokiški ilgai negendantys sūriai:

„Markenkäse“ or „Klasse fein“Emmentaler/Bergkäse

1 000 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Airiški ilgai negendantys sūriai:

 

Irish long-keeping cheese.

 

Emmental, special grade

900 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Austriški ilgai negendantys sūriai:

1. Güteklasse Emmentaler/Bergkäse/Alpkäse

1 700 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Suomiški ilgai negendantys sūriai:

„I luokka“

1 700 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Švediški ilgai negendantys sūriai:

„Västerbotten/Prästost/Svecia/Grevé“

1 700 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Lenkiški ilgai negendantys sūriai:

 

„Podlaski/Piwny/Ementalski/Ser

 

Corregio/Bursztyn/Wielkopolski“

3 000 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Slovėniški ilgai negendantys sūriai:

„Ementalec/Zbrinc“

200 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Lietuviški ilgai negendantys sūriai:

„Goja“, „Džiugas“

700 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Latviški ilgai negendantys sūriai:

„Rigamond, Ementāles tipa un Ekstra klases siers“

500 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Vengriški ilgai negendantys sūriai:

„Hajdú“

300 t

10 dienų

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d.

Pecorino Romano

19 000 t

90 dienų ir pagaminta po 2007 m. spalio 1 d.

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Iki 2009 m. kovo 31 d.

Iš avies arba ožkos pieno arba iš jų mišinio pagaminti „Kefalotyri“ ir „Kasseri“

2 500 t

90 dienų ir pagaminta po 2007 m. lapkričio 30 d.

Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki lapkričio 30 d.

Iki 2009 m. kovo 31 d.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 415/2008

2008 m. gegužės 8 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2007–2008 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1788/2003, nustatantį mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (1), ypač į jo 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 6 straipsnyje nurodyta, kad gamintojai gali turėti vieną ar dvi individualių referencinių kiekių grupes, vieną – pristatymams, kitą – tiesioginiams pardavimams; tokius kiekius iš vienos referencinio kiekio grupės pakeisti į kitą gali tik atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija pagal gamintojo pateiktą tinkamai pagrįstą paraišką.

(2)

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 607/2007 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2006–2007 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į „pristatymą“ ir „pardavimą tiesiogiai vartoti“ (2) Belgijai, Čekijai, Danijai, Vokietijai, Estijai, Airijai, Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Nyderlandams, Austrijai, Lenkijai, Portugalijai, Slovėnijai, Slovakijai, Suomijai, Švedijai ir Jungtinei Karalystei nuo 2006 m. balandžio 1 d. iki 2007 m. kovo 31 d. skirti referenciniai kiekiai paskirstyti į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius.

(3)

2007 m. spalio 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1186/2007, iš dalies keičiančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, I priedą dėl Rumunijai ir Bulgarijai nustatyto supirkėjui ir tiesiogiai parduoti skirtų referencinių kiekių paskirstymo (3), toms valstybėms narėms skirti kiekiai paskirstyti į „pristatymui“ ir „pardavimui tiesiogiai vartoti“ skirtus kiekius 2007 m. balandžio 1 d. pradėjus taikyti kvotos režimą.

(4)

Pagal 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (4), 25 straipsnio 2 dalį Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija ir Jungtinė Karalystė pranešė apie kiekius, kurie gamintojų prašymu galutinai paskirstyti į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus individualius referencinius kiekius.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priedą bendri nacionaliniai Belgijos, Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Austrijos, Portugalijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės referenciniai kiekiai 2007–2008 m. yra didesni negu bendri nacionaliniai referenciniai 2006–2007 m. kiekiai, todėl šios valstybės narės pranešė Komisijai apie papildomų referencinių kiekių paskirstymą į pristatymui arba pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius.

(6)

Todėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede nurodytus nacionalinius referencinius kiekius, taikomus 2007 m. balandžio 1 d.–2008 m. kovo 31 d., reikia paskirstyti į pristatymui arba pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede nustatyti nacionaliniai referenciniai kiekiai, taikomi 2007 m. balandžio 1 d.–2008 kovo 31 d., šio reglamento priede paskirstyti į „pristatymui“ ir „tiesioginiam pardavimui“ skirtus kiekius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 123. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1186/2007 (OL L 265, 2007 10 11, p. 22).

(2)  OL L 141, 2007 6 2, p. 28.

(3)  OL L 265, 2007 10 11, p. 22.

(4)  OL L 94, 2004 3 31, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 228/2008 (OL L 70, 2008 3 14, p. 7).


PRIEDAS

(tonomis)

Valstybės narės

Pristatymas

Tiesioginiai pardavimai

Belgija

3 283 279,969

60 255,031

Bulgarija

893 688,028

85 311,972

Čekija

2 735 402,882

2 528,118

Danija

4 499 580,144

319,856

Vokietija

28 049 011,176

93 454,385

Estija

636 070,323

10 297,677

Airija

5 393 711,092

2 052,908

Graikija

819 371,000

1 142,000

Ispanija

6 050 995,383

65 954,617

Prancūzija

24 132 388,327

345 767,673

Italija

10 271 286,160

258 773,840

Kipras

142 848,981

2 351,019

Latvija

717 342,228

11 305,772

Lietuva

1 631 990,068

72 848,932

Liuksemburgas

271 274,000

465,000

Vengrija

1 881 124,791

108 935,209

Malta

48 698,000

0,000

Nyderlandai

11 112 857,000

72 583,000

Austrija

2 679 104,617

98 788,992

Lenkija

9 211 606,546

168 536,454

Portugalija (1)

1 930 253,126

8 933,874

Rumunija

1 320 555,428

1 736 444,572

Slovėnija

555 673,766

20 964,234

Slovakija

1 029 752,282

11 035,718

Suomija

2 424 447,811

7 384,196

Švedija

3 332 630,000

3 400,000

Jungtinė Karalystė

14 619 120,370

136 526,631


(1)  Išskyrus Madeirą.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 416/2008

2008 m. gegužės 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 3600/92 nuostatos dėl veikliosios medžiagos metalaksilo vertinimo pagal Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai 8 straipsnio 2 dalį

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Metalaksilas yra viena iš 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92, nustatančio išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (2), I priede išvardytų veikliųjų medžiagų.

(2)

Atsižvelgdama į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2007 m. liepos 18 d. sprendimą byloje C-326/05 P (3), kuriuo anuliuotas Komisijos sprendimas 2003/308/EB (4) dėl metalaksilo neįrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą, Komisija 2007 m. lapkričio 8 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1313/2007, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 2076/2002 dėl Tarybos direktyvoje 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pratęsimo metalaksilui ir (EB) Nr. 2024/2006 dėl nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su metalaksilu, panaikinimo (5).

(3)

Remiantis Sutarties 233 straipsniu, institucija, kurios aktas buvo paskelbtas negaliojančiu, privalo imtis būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti. Todėl reikalingos tolesnės su Reglamentu (EEB) Nr. 3600/92 susijusios priemonės, visų pirma dėl terminų papildomų bandymų rezultatams ir papildomai informacijai pateikti.

(4)

Šias tolesnes priemones reikėtų nagrinėti atsižvelgiant į unikalią faktinę padėtį dėl sprendimo byloje C-326/05P. IQV niekada nepateikė išsamaus dokumentų rinkinio ir vietoje to norėjo pasinaudoti kito pranešėjo pateiktais tyrimais. IQV teigė, kad turėtų būti reikalaujama pateikti tik trūkstamą pastarojo rinkinio, kuriame atsitiktinai taip pat buvo spragų, medžiagą. Tačiau kitas pranešėjas, kuris per tą laiką paraišką atsiėmė, atsisakė leisti IQV pasinaudoti dokumentų rinkiniu. Bylos nagrinėjimo metu Komisija reikalavo, kad IQV vykdytų pareigą pateikti įrodymus, jog metalaksilas atitinka įrašymo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus. Šios pozicijos Teismas neginčijo. Kadangi IQV neturėjo galimybės pasinaudoti kito pranešėjo dokumentų rinkiniu, Komisija atsižvelgė į tai, kad tarpusavio vertinimas negalėjo būti atliktas sėkmingai, nes jame būtų keliami klausimai apie tyrimus, kurių duomenys pateikti tame kitame dokumentų rinkinyje. IQV, kuriai nebuvo leista pasinaudoti tuo dokumentų rinkiniu, nebūtų turėjusi galimybės atsakyti į tuos klausimus. Valstybė narė ataskaitos rengėja 2001 m. sausio 26 d. pateikė cheminės medžiagos vertinimo ataskaitos projektą, remdamasi visais tuo metu turimais tyrimų duomenimis. Tačiau vertinimo metu nustatytos duomenų spragos buvo tokio pobūdžio, kad nebuvo galima pritarti medžiagos įrašymui į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(5)

Susisiekusi su IQV 2007 m. rugsėjo 17 d. ir lapkričio 14 d. Komisija informavo bendrovę apie savo ketinimus užbaigti cheminės medžiagos vertinimą.

(6)

Iki šiol Komisijai pateikta informacija apie metalaksilą nėra pakankama, todėl metalaksilas negali būti įrašytas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisija negali garantuoti, kad IQV pateiks tyrimų ir kitus duomenis vertinimui pagal Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92 atlikti bei nustatytoms spragoms pašalinti ir to pakaks įrodyti, kad metalaksilas iš esmės gali tenkinti Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Komisija ir valstybės narės pragmatiškai nagrinės, kiek tai teisiškai įmanoma, ar galima pasikliauti jau turimais duomenimis. Paprastai tarpusavio vertinimo metu iškyla nagrinėtinų klausimų. Šie klausimai gali būti iškelti dėl visų dokumentų rinkinio dalių ir tik IQV atsakomybė yra į juos atsakyti, jei tokie klausimai būtų pateikti.

(8)

Norint užbaigti metalaksilo vertinimą iki Reglamente (EB) Nr. 2076/2002 nustatytos dienos yra svarbu, kad būtų laikomasi griežtų terminų įvairiais vertinimo procedūros etapais. Todėl negalima daryti prielaidos, kad bet kokios vėliau nustatytos dokumentų rinkinio spragos galės būti pašalintos atliekant tolesnius tyrimus, kadangi tokiu atveju vertinimas būtų atliktas pavėluotai.

(9)

Siekiant leisti vertinti metalaksilą, reikėtų patikslinti Reglamente (EEB) Nr. 3600/92 nustatytus tam tikrus laikotarpius.

(10)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 3600/92.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 7 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirma ir antra įtraukos pakeičiamos taip:

„—

terminas, per kurį atitinkami rezultatai ar informacija turi būti pateikti valstybei narei ataskaitos rengėjai ir pagal šio straipsnio 2 dalį paskirtiems ekspertams, yra 2002 m. gegužės 25 d., tačiau metalaksilui šis terminas yra vėliausiai iki 2008 m. spalio 31 d., nebent jei Komisija nustatytų konkrečiai veikliajai medžiagai ankstesnį terminą, išskyrus ilgalaikių tyrimų, kurie nagrinėjant dokumentų rinkinį valstybės narės ataskaitos rengėjos ir Komisijos yra nustatyti kaip būtini atlikti ir dėl kurių negalima tikėtis, kad jie bus visiškai baigti iki nustatyto termino, rezultatus, jeigu pateiktoje informacijoje yra įrodymų, kad tokie tyrimai buvo užsakyti ir kad jų rezultatai bus pateikti vėliausiai iki 2003 m. gegužės 25 d. Išimtiniais atvejais, jei valstybė narė ataskaitos rengėja ir Komisija negalėjo tokių tyrimų numatyti iki 2001 m. gegužės 25 d., jiems baigti gali būti nustatyta kita data, jei valstybei narei ataskaitos rengėjai pranešėjas pateikia įrodymą, kad šie tyrimai buvo užsakyti ne vėliau kaip trys mėnesiai nuo prašymo imtis juos vykdyti gavimo, kartu pridėdamas protokolą ir ataskaitą apie tyrimo pažangą iki 2002 m. gegužės 25 d.,

terminą, per kurį atitinkami pranešėjai turi pranešti valstybei narei ataskaitos rengėjai ir Komisijai apie jų įsipareigojimą pateikti reikiamus rezultatus arba informaciją iki pirmojoje įtraukoje nustatyto termino. Tačiau metalaksilui šis terminas yra vienas mėnuo nuo šio reglamento įsigaliojimo.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2008/45/EB (OL L 94, 2008 4 5, p. 21).

(2)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 (OL L 259, 2000 10 13, p. 27).

(3)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ataskaitos 2007, I-6557.

(4)  OL L 113, 2003 5 7, p. 8.

(5)  OL L 291, 2007 11 9, p. 11.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 417/2008

2008 m. gegužės 8 d.

kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos I ir II priedai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Druska yra vertingas maisto produktas, kurio savybės glaudžiai susijusios su geografine gamybos vietove ir vietiniais metodais. Druskos gamyba yra svarbi daugelio regionų ekonominei ir socialinei plėtrai.

(2)

Medvilnė yra tam tikruose regionuose didelę reikšmę turintis žemės ūkio produktas. Išplėtus Reglamento (EB) Nr. 510/2006 taikymo sritį būtų sukurta naujų galimybių medvilnės įvaizdžiui ir naudojimui populiarinti.

(3)

Siekiant patenkinti tam tikrų gamintojų ir veiklos subjektų, kuriems druskos ar medvilnės gamyba yra vienas pagrindinių pajamų šaltinių, lūkesčius, šiuos produktus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 510/2006 II priedą. Toks įtraukimas nekeičia produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 510/2006, žemės ūkio pobūdžio.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 510/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas papildomas šia įtrauka

„—

druska“;

2)

II priedas papildomas šia įtrauka:

„—

medvilnė“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p.1).


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 418/2008

2008 m. gegužės 8 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2008 m. gegužės 7 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2008 m. birželio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytoms paskirties zonoms 1) Afrika ir 3) Rytų Europa gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 6 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šitoms zonoms reikia laikinai sustabdyti iki 2008 m. birželio 30 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 1) Afrika prašomo kiekio turi būti išduota iki 28,98 %, paskirties zonai 3) Rytų Europa – iki 91,31 % prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 6 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2008 m. gegužės 7 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2008 m. gegužės 9 d. paskirties zonoms 1) Afrika ir 3) Rytų Europa yra laikinai sustabdomi iki 2008 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1211/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 5).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais. Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 14 d.

pratęsiantis Sprendimą 2005/321/EB dėl konsultacijų su Gvinėjos Respublika pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį užbaigimo

(2008/363/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą (1) ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge peržiūrėtą (2) Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos Bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų vidinį susitarimą dėl priemonių, kurių turi būti imtasi, ir tvarkos, kurios turi būti laikomasi, siekiant įgyvendinti AKR ir EB partnerystės susitarimą (3), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Sprendime 2005/321/EB (4) numatyta, kad sprendimas galioja 36 mėnesius nuo jo priėmimo, kad būtų galima stebėti atitinkamas priemones, ir šis terminas baigiasi 2008 m. balandžio 14 d.

(2)

Pasibaigus šiam stebėjimo laikotarpiui, daugelis įsipareigojimų įvykdyti, likusiems svarbiausiems įsipareigojimams vykdyti imtasi konkrečių veiksmų. Tačiau dar reikia įgyvendinti keletą svarbių priemonių, susijusių su esminiais Kotonu susitarimo elementais,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/321/EB galiojimas pratęsiamas 12 mėnesių. Jis peržiūrimas kas šeši mėnesiai.

Prie šio sprendimo pridėtas laiškas adresuojamas Gvinėjos Respublikos Ministrui Pirmininkui.

2 straipsnis

Pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnio 2 dalies c punktą Sprendime 2005/321/EB priimtos atitinkamos priemonės nekeičiamos.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Šis sprendimas galioja iki 2009 m. balandžio 14 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.

(3)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.

(4)  OL L 104, 2005 4 23, p. 33.


PRIEDAS

Laiškas Ministrui Pirmininkui, Gvinėjos Respublikos Vyriausybės vadovui

Ministre Pirmininke,

Europos Sąjunga Kotonu susitarimo 9 straipsnio nuostatoms teikia didelę svarbą. Esminiai šio susitarimo elementai, taigi ir mūsų santykių pagrindas, yra pagarba žmogaus teisėms, demokratijos principams ir teisinei valstybei, kuriais grindžiama AKR ir ES partnerystė.

2004 m. Europos Sąjunga išreiškė nuomonę, kad politinę padėtį Gvinėjoje galima apibūdinti kaip šių elementų pažeidimą, ir 2004 m. liepos mėn. pagal susitarimo 96 straipsnį pradėjo konsultacijas. 2005 m. balandžio 14 d. laiške apie šių konsultacijų išvadas pranešta Vyriausybės vadovui.

Atitinkamose priemonėse yra numatytas 36 mėnesių stebėjimo laikotarpis, kuris baigiasi 2008 m. balandžio 14 d. Per šį laikotarpį politinis dialogas suaktyvėjo: tai liudija, pavyzdžiui, 2005 m. gegužės, 2006 m. vasario ir 2007 m. gegužės mėn. surengtos trys bendros Tarybos bei Komisijos stebėjimo misijos ir 2006 m. spalio mėn. Komisijos nario L. Michel vizitas. 2006 m. gruodžio mėn. pabaigoje atsižvelgusi į padarytą pažangą Europos Sąjunga nusprendė Gvinėjai skirti 85,8 mln. EUR (9-ojo EPF A paketas).

Priemonės, kurių ėmėsi Gvinėjos valdžios institucijos, iš esmės vertintinos teigiamai. Tačiau parlamento rinkimai, kurie yra vienas svarbiausių Gvinėjos Vyriausybės prisiimtų įsipareigojimų, dar nebaigti rengti, rinkimų data nenustatyta. Dabartinė įvykių raida leidžia tikėtis, kad įsipareigojimai bus įvykdyti per 12 mėnesių.

Žinodama apie teigiamus pokyčius Gvinėjoje ir apie tai, ką dar reikia atlikti, Europos Sąjunga nusprendė pratęsti 2005 m. balandžio 14 d. sprendime nustatytą stebėjimo laikotarpį iki 48 mėnesių, kad Gvinėjos valdžios institucijos galėtų įvykdyti visus prisiimtus įsipareigojimus.

Todėl atitinkamos priemonės, apie kurias jums buvo pranešta mūsų 2005 m. balandžio 14 d. laiške, lieka galioti.

Pagarbiai,

Priimta Briuselyje,

Komisijos vardu

Tarybos vardu


Komisija

9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 28 d.

kuriuo Lietuvoje leidžiama taikyti tam tikrus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1595)

(Tekstas autentiškas tik lietuvių kalba)

(2008/364/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1984 m. lapkričio 13 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3220/84, nustatantį Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalę (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3220/84 2 straipsnio 3 dalį kiaulių skerdenos turi būti klasifikuojamos raumeningumą apskaičiuojant pagal statistiškai pagrįstus vertinimo metodus, grindžiamus vienos ar kelių kiaulių skerdenos anatominių dalių fiziniu išmatavimu. Klasifikavimo būdus leidžiama taikyti atsižvelgiant į didžiausią leistiną statistinės paklaidos nuokrypį. Šis nuokrypis apibrėžtas 1985 m. spalio 24 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85, nustatančio išsamias Bendrijos kiaulių skerdenų klasifikavimo skalės taikymo taisykles (2), 3 straipsnio 2 dalyje.

(2)

Lietuvos vyriausybė paprašė Komisijos leisti taikyti keturis naujus kiaulių skerdenų klasifikavimo būdus ir Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2967/85 3 straipsnio 3 dalyje numatyto protokolo antroje dalyje pateikė bandomųjų išpjaustymų rezultatus.

(3)

Išnagrinėjus šį prašymą paaiškėjo, kad reikalavimai, taikomi išduodant leidimą taikyti tuos klasifikavimo būdus, yra įvykdyti.

(4)

Prietaisus ar klasifikavimo būdus galima leisti keisti tik priėmus naują Komisijos sprendimą, kuriame būtų atsižvelgta į įgytą patirtį. Todėl dabartinis leidimas gali būti panaikintas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EEB) Nr. 3220/84 kiaulių skerdenoms klasifikuoti Lietuvoje leidžiama naudoti šiuos būdus:

1)

prietaisą Fat-O-Meat’er (FOM) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 1 dalyje;

2)

prietaisą Hennessy Grading Probe (HGP 7) ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 2 dalyje;

3)

prietaisą IM-03 ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 3 dalyje;

4)

prietaisą, kurį naudojant matavimas atliekamas liniuote pagal dviejų taškų matavimo metodą (ZP) (liniuotės metodas), ir su juo susijusius vertinimo metodus, kurių aprašymas pateikiamas priedo 4 dalyje.

Rankinis metodas (ZP) gali būti taikomas tik tose skerdyklose, kuriose per savaitę paskerdžiama ne daugiau kaip 200 kiaulių.

2 straipsnis

Prietaisus ar vertinimo metodus keisti draudžiama.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 301, 1984 11 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 3513/93 (OL L 320, 1993 12 22, p. 5).

(2)  OL L 285, 1985 10 25, p. 39. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1197/2006 (OL L 217, 2006 8 8, p. 6).


PRIEDAS

KIAULIŲ SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO BŪDAI LIETUVOJE

1   Dalis

FAT-O-MEAT’ER (FOM)

1.

Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu Fat-O-Meat’er (FOM).

2.

Šiame prietaise įmontuotas 6 milimetrų skersmens zondas, turintis Siemens SFH 950/960 tipo fotodiodą. Zondo veikimo intervalas – nuo 3 iki 103 milimetrų. Naudojant kompiuterį matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Image = 59,98500 – 0,20051 × F1 – 0,62340 × F2 + 0,21878 × M2

kur:

Image

=

skerdenos raumeningumo procentinė išraiška,

F1

=

riebalų storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 8 cm nuo skerdimo linijos,

F2

=

riebalų storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos,

M2

=

raumenų storis milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.

2   Dalis

HENNESSY GRADING PROBE (HGP 7)

1.

Kiaulių skerdenos klasifikuojamos prietaisu, vadinamu Hennessy Grading Probe (HGP 7).

2.

Šiame prietaise įmontuotas 5,95 mm skersmens zondas (abiejuose galvutės šonuose yra 6,3 mm storio ašmenys) su LYU 260-EO tipo Siemens LED fotodiodu ir 58 MR tipo fotodetektoriumi. Zondo veikimo intervalas – nuo 0 iki 120 mm. Naudojant aparatą HGP 7 ir prie jo prijungtą kompiuterį matavimo duomenys paverčiami į apskaičiuotą raumeningumą.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Image = 62,56600 – 0,85013 × F2 + 0,16150 × M2

kur:

Image

=

skerdenos raumeningumo procentinė išraiška,

F2

=

riebalų storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos,

M2

=

raumenų storis milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.

3   Dalis

IM-03

1.

Kiaulių skerdenų klasifikavimas atliekamas prietaisu IM 03.

2.

Šame prietaise įmontuotas 7 milimetrų skersmens adatinio tipo optinis zondas (single line scanner SLS01). Zonde yra kontaktinių vaizdo jutiklių (CIS) linija ir žalios šviesos diodų. Veikimo intervalas – nuo 0 iki 132 milimetrų.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Image = 62,01600 – 0,78101 × F2 + 0,17202 × M2 – 0,03763 × W

kur:

Image

=

skerdenos raumeningumo procentinė išraiška,

F2

=

riebalų storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos,

M2

=

raumenų storis milimetrais, matuojamas tarp 3 ir 4 slankstelių, 6 cm nuo skerdimo linijos,

W

=

šiltos skerdenos svoris kilogramais.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.

4   Dalis

RANKINIS METODAS (ZP)

1.

Kiaulių skerdenos klasifikuojamos taikant rankinį metodą (ZP) arba dviejų taškų matavimo metodą (ZP), pagal kurį matavimas atliekamas liniuote.

2.

Šis metodas gali būti taikomas naudojantis liniuote, kurios padalos nustatomos remiantis lygties prognoze. Taikant šį metodą, ties skerdenos vidurine linija rankiniu būdu išmatuojamas riebalų storis ir raumenų storis.

3.

Skerdenos raumeningumas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

Image = 54,57800 – 0,47534 × F + 0,27035 × M – 0,09201 × W

kur:

Image

=

skerdenos raumeningumo procentinė išraiška,

F

=

riebalų storis (įskaitant odą) milimetrais, matuojamas ties skerdenos skerdimo linija, ploniausioje vietoje, esančioje virš musculus gluteus medius,

M

=

nugaros raumens storis milimetrais, matuojamas ties skerdenos skerdimo linija, arčiausiai tarp raumens musculus gluteus medius priekinio (ties galva) galo ir stuburo kanalo viršutinio (ties nugara) krašto,

W

=

šiltos skerdenos svoris kilogramais.

Ši formulė taikoma klasifikuojant nuo 50 iki 110 kilogramų sveriančias skerdenas.


9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 30 d.

finansinio švietimo ekspertų grupės sudarymas

(2008/365/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos steigimo sutarties 3 straipsnyje kaip viena iš Bendrijos veiklos sričių minima vidaus rinka, grindžiama tuo, kad tarp valstybių narių panaikinamos kliūtys laisvam prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimui.

(2)

Europos bendrijos steigimo sutarties 95 straipsnyje reikalaujama, kad su vartotojų apsauga susijusiuose savo pasiūlymuose dėl vidaus rinkos sukūrimo ir funkcionavimo Komisija, atsižvelgdama į moksliniais faktais pagrįstus naujus pasiekimus, vadovautųsi poreikiu užtikrinti aukšto lygio apsaugą.

(3)

Europos bendrijos steigimo sutarties 149 straipsnyje reikalaujama, kad Bendrija, visapusiškai pripažindama valstybių narių atsakomybę už mokymo turinį bei švietimo sistemų organizavimą ir gerbdama jų kultūrų ir kalbų įvairovę, prisidėtų prie kokybiško švietimo vystymo ir skatintų valstybių narių bendradarbiavimą, o prireikus – remtų bei papildytų jų veiksmus.

(4)

Europos bendrijos steigimo sutarties 153 straipsnyje reikalaujama, kad Bendrija remtų vartotojų interesus ir užtikrintų vartotojų aukšto lygio apsaugą, padėdama užtikrinti vartotojų sveikatą, saugą ir ekonominius interesus, taip pat remdama jų teisę į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti.

(5)

Finansinis švietimas yra labai svarbus, kad Bendroji rinka duotų tiesioginės naudos Europos piliečiams ir suteiktų jiems galimybę priimti motyvuotus sprendimus dėl finansinių paslaugų pirkimo ir suprasti asmeninių finansų pagrindus, kaip pripažįstama Komisijos komunikate Bendroji rinka XXI amžiaus Europai  (1).

(6)

Finansinio švietimo svarba taip pat buvo pripažinta baltojoje knygoje 2005–2010 m. finansinių paslaugų politika (2), žaliojoje knygoje Mažmeninės finansinės paslaugos (3), 2007 m. gegužės 8 d. ECOFIN tarybos išvadose (4) ir Europos Parlamento sprendime dėl finansinių paslaugų politikos (5).

(7)

Komisija paskelbė komunikatą Finansinis švietimas  (6), kuriuo, be kitų iniciatyvų, buvo paskelbta apie ekspertų, turinčių praktinės patirties finansinio švietimo srityje, grupės sudarymą.

(8)

Ekspertų grupė turi prisidėti prie gerosios patirties skleidimo bei skatinimo finansinio švietimo srityje ir remti Komisijos veiklą finansinio švietimo srityje.

(9)

Ekspertų grupę turi sudaryti asmenys, turintys patirties bei žinių finansinio švietimo srityje ir atstovaujantys įvairioms valstybinėms ir privačioms suinteresuotosioms šalims.

(10)

Todėl reikia įkurti Finansinio švietimo ekspertų grupę ir nustatyti jos įgaliojimus bei struktūras,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sudaroma Finansinio švietimo ekspertų grupė (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotys

Grupės užduotys:

skleisti ir skatinti gerąją patirtį finansinio švietimo srityje;

informuoti Komisiją apie tai, kaip įgyvendinami aukštos kokybės finansinio švietimo programų teikimo principai, išdėstyti Komisijos komunikate Finansinis švietimas;

padėti Komisijai nustatyti teisines, kontrolės, administracines ar kitas kliūtis, kurių kyla finansinio švietimo srityje;

patarti Komisijai, kaip šalinti nustatytas kliūtis;

padėti rengti įvairias iniciatyvas, nurodytas komunikate dėl finansinio švietimo, ir vertinti numatytas 2010 m. iniciatyvas;

Komisija gali konsultuotis su grupe visais finansinio švietimo klausimais.

3 straipsnis

Sudėtis ir skyrimas

1.   Priėmusi šį sprendimą, Komisija paskelbia valstybių narių institucijoms, akademinėms institucijoms, finansinių paslaugų teikėjams, vartotojų organizacijoms ir, jei reikia, kitoms grupėms, norinčioms pasiūlyti savo kandidatus į grupės narius, kvietimą teikti paraiškas. Priimamos paraiškos ir iš individualių asmenų.

2.   Grupės nariais Komisija skiria kompetentingus ir patyrusius finansinio švietimo srities specialistus. Nariai skiriami atsižvelgiant į jų asmeninius gebėjimus; jie privalo užtikrinti, kad Komisiją konsultuos neveikiami jokios išorinės įtakos.

3.   Kandidatai, kurie buvo laikomi tinkamais, bet nebuvo paskirti, gali būti įrašyti į rezervo sąrašą, iš kurio Komisija gali skirti naujus narius vietoj buvusiųjų.

4.   Grupę sudaro ne daugiau kaip 25 nariai.

5.   Taikomos šios nuostatos:

Grupės nariai skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Jie eina pareigas iki kadencijos pabaigos arba kol vietoj jų paskiriami kiti nariai. Kadencija prasideda nuo pirmojo grupės susirinkimo dienos.

Tie nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės darbe, atsistatydina arba nesilaiko šiame straipsnyje arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, likusiam kadencijos laikotarpiui gali būti pakeisti.

Nariai, paskirti atsižvelgiant į jų asmeninius gebėjimus, kasmet pasirašo įsipareigojimą veikti visuomenės interesų labui ir deklaraciją, kurioje nurodo, ar neturi kokių nors interesų, galinčių turėti neigiamos įtakos jų objektyvumui.

Narių vardai ir pavardės bus paskelbti viešame ekspertų grupių registre ir Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato interneto svetainėje. Narių vardai ir pavardės bus renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis.

4 straipsnis

Darbas

1.   Grupei pirmininkauja Komisija.

2.   Komisijai pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, kurių įgaliojimus nustato grupė. Pogrupiai baigia veiklą, kai tik įvykdomos jiems skirtos užduotys.

3.   Jei tai yra naudinga ir (arba) būtina, pirmininkas grupės ar pogrupio svarstymuose gali pakviesti dalyvauti ekspertus ar stebėtojus, turinčius išskirtinę kompetenciją darbotvarkėje numatytu klausimu.

4.   Informacijos, gautos dalyvaujant grupės ar pogrupių svarstymuose, negalima atskleisti, jei Komisija teigia, kad informacija yra konfidencialaus pobūdžio.

5.   Grupė ir jos pogrupiai paprastai renkasi Komisijos patalpose pagal jos nustatytą tvarką bei tvarkaraštį ir naudojasi Komisijos sekretoriato paslaugomis. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

6.   Vadovaudamasi Komisijos priimtomis standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis (7), grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

7.   Komisija gali Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato interneto svetainėje atitinkamo dokumento originalo kalba skelbti visas grupės parengtas santraukas, išvadas ar dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Posėdžių išlaidos

1.   Komisija pagal Komisijoje galiojančias nuostatas kompensuoja su grupės veikla susijusias narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės bei pragyvenimo išlaidas. Nariams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

2.   Susirinkimo išlaidos kompensuojamos neviršijant atitinkamai tarnybai pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  COM(2007) 724 ir pridedamas personalo darbinis dokumentas „Iniciatyvos mažmeninių finansinių paslaugų srityje“, SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 galutinis.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Presse 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  Dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.


SUSITARIMAI

Taryba

9.5.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/39


Informacija apie Europos bendrijos ir Komorų Sąjungos partnerystės susitarimo įsigaliojimo datą

Atitinkamai 2007 m. gegužės 3 d. ir 2008 m. kovo 6 d. Europos bendrija ir Komorų Sąjunga viena kitai pateikė pranešimus apie susitarimui įsigalioti būtinų procedūrų užbaigimą.

Todėl pagal susitarimo 16 straipsnį jis įsigaliojo 2008 m. kovo 6 d.