ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 115

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 380/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

1

 

 

2008 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (Nauja redakcija)

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/336/EB

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) valdybos narių skyrimo ir pakeitimo

32

 

 

Komisija

 

 

2008/337/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/968/EB, įgyvendinantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo gairių ir procedūrų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1571)  ( 1 )

33

 

 

2008/338/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/438/EB I priedą dėl žalio pieno ir žalio pieno pagrindo produktų importo iš Australijos bei pieno ir pieno pagrindo produktų importo iš Serbijos ir tame priede atnaujinantis Šveicarijos įrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1587)  ( 1 )

35

 

 

2008/339/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedo nuostatas dėl laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1577)  ( 1 )

39

 

 

2008/340/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1588)  ( 1 )

44

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Pranešimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Informacijos, susijusios su Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų įsigaliojimu, klaidų ištaisymas (OL L 112, 2008 4 24)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 380/2008

2008 m. balandžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Amsterdamo sutartimi siekiama laipsniškai sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę bei Komisijai suteikiama iniciatyvos teisė imtis atitinkamų priemonių suderintos imigracijos politikos klausimais.

(2)

Svarbu, kad vienodoje leidimų apsigyventi formoje būtų visa būtina informacija ir kad ji atitiktų labai aukštus techninius standartus, visų pirma dėl apsaugos nuo padirbinėjimo ir klastojimo. Tai padės siekti tikslo užkirsti kelią nelegaliai imigracijai ir nelegaliam gyvenimui bei kovoti su šiais reiškiniais. Ji taip pat turi būti pritaikyta naudoti visoms valstybėms narėms.

(3)

Biometrinių identifikatorių įvedimas yra svarbus žingsnis siekiant naudoti naujus elementus, kurie sukuria patikimesnę turėtojo ir leidimo apsigyventi sąsają, o tai svariai prisideda apsaugant nuo leidimo apsigyventi nesąžiningo naudojimo. Reikėtų atsižvelgti į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) specifikacijas, išdėstytas dokumento Nr. 9303 3 dalyje dėl 1 ir 2 dydžio mašininio skaitymo oficialių dokumentų.

(4)

Be to, didžioji valstybių narių dauguma taiko principą, pagal kurį vienam asmeniui turi būti išduodamas vienas dokumentas, o tai užtikrina dar didesnį saugumą. Reikėtų išnagrinėti, ar šis principas turėtų tapti privalomas.

(5)

2003 m. birželio 19–20 d. Salonikuose įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad ES reikia nuoseklaus požiūrio į biometrinius identifikatorius ar biometrinius duomenis, kuriam esant būtų priimti suderinti sprendimai dėl dokumentų trečiųjų šalių piliečiams, ES piliečių pasų ir informacinių sistemų.

(6)

Prieigos prie elektroninių paslaugų srityje turėtų būti sudarytos geresnės sąlygos naudotis naujomis technologijomis, pavyzdžiui, el. vyriausybe ir skaitmeniniu parašu, suteikiant valstybėms narėms galimybę tuo tikslu leidimuose apsigyventi naudoti laikmeną, kuri naudojama biometriniams duomenims įtraukti, arba papildomą laikmeną.

(7)

Šio reglamento tikslas – tik nustatyti apsaugines savybes ir biometrinius identifikatorius, kuriuos valstybės narės turi naudoti vienodoje leidimo apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formoje.

(8)

Šiuo reglamentu nustatomos tik neslaptos specifikacijos; šias specifikacijas reikia papildyti kitomis specifikacijomis, kurios gali likti slaptos, kad būtų užkirstas kelias padirbinėjimui ir klastojimui, ir kurios negali apimti asmens duomenų ar nuorodų į tokius duomenis. Įgaliojimai tokioms papildomoms specifikacijoms patvirtinti turėtų būti suteikti Komisijai, kuriai padėtų komitetas, įsteigtas pagal 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1683/95, nustatančio vienodą vizų formą (2), 6 straipsnį.

(9)

Atsižvelgiant į tai, kokie asmens duomenys tvarkytini naudojant vienodą leidimų apsigyventi formą ir į 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3). Turi būti užtikrinta, kad vienodoje leidimų apsigyventi formoje nebūtų laikoma jokia kita informacija, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1030/2002 (4), jo priede arba minima atitinkamame kelionės dokumente.

(10)

Vadovaujantis proporcingumo principu, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – įvesti sąveikių formų biometrinius identifikatorius, yra būtina ir tikslinga nustatyti taisykles visoms valstybėms narėms, taikančioms Šengeno konvenciją. Šiame reglamente nenumatoma nieko, kas nebūtina tikslams pasiekti, kaip nurodyta Sutarties 5 straipsnio trečioje dalyje.

(11)

Kaip nustatyta prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniuose, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas. Kadangi šiuo reglamentu remiamasi Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies trečios dalies nuostatas, Danija pagal to protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai šis reglamentas bus priimtas, turėtų nuspręsti, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(12)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame Susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), patenkančios į Tarybos sprendimo 1999/437/EB (6) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio C punkte nurodytą sritį.

(13)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Jungtinė Karalystė 2003 m. gruodžio 29 d. laišku pranešė apie savo ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(14)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Airija 2003 m. gruodžio 19 d. pranešė apie savo ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(15)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame Susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurią apima sritis, nurodyta Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio C punkte kartu su Tarybos sprendimo 2004/860/EB (7) 4 straipsnio 1 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Leidimai apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams išduodami kaip atskiri ID 1 ar ID 2 formos dokumentai.“;

b)

2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

i)

ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

leidimus, išduotus, kol nagrinėjamas prieglobsčio prašymas, prašymas išduoti leidimą apsigyventi ar pratęsti jo galiojimą.“;

ii)

įterpiamas šis papunktis:

„iia)

leidimus, išduodamus išskirtinėmis aplinkybėmis, siekiant pratęsti leidžiamo buvimo šalyje laikotarpį ne ilgiau nei vienam mėnesiui;“;

2)

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

„d)

biometrinių savybių laikmenos techninės specifikacijos ir jų apsauga, įskaitant neteisėtos prieigos prevenciją;

e)

veido atvaizdo ir pirštų atspaudų atvaizdų kokybės reikalavimai ir bendri standartai;

f)

papildomų nacionalinių apsauginių savybių, kurias valstybės narės gali įtraukti pagal priedo h punktą, baigtinis sąrašas.“

3)

3 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Laikantis 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, gali būti nuspręsta, kad 2 straipsnyje nurodytos specifikacijos yra slaptos ir neskelbiamos. Tokiu atveju su jomis gali susipažinti tik institucijos, valstybių narių paskirtos atsakingomis už spausdinimą, ir valstybės narės arba Komisijos tinkamai įgalioti asmenys.“

4)

4 straipsnio antra dalis pakeičiama taip:

„Leidime apsigyventi ar leidimo apsigyventi laikmenoje, nurodytoje 4a straipsnyje, nepateikiama jokia mašininiam skaitymui tinkamos formos informacija, išskyrus atvejus, kai tai numatyta šiame reglamente ar jo priede, arba jei tai paminėta atitinkamame išdavusios valstybės kelionės dokumente vadovaujantis jos nacionalinės teisės aktais. Valstybės narės taip pat gali laikyti duomenis, skirtus elektroninėms paslaugoms, pavyzdžiui, el. vyriausybei ir el. verslui, taip pat papildomas nuostatas, susijusias su leidimu apsigyventi, priedo 16 punkte nurodytame luste. Tačiau visi nacionaliniai duomenys turi būti logiškai atskirti nuo 4a straipsnyje nurodytų biometrinių duomenų.

Šio reglamento tikslais biometrinės savybės leidimuose apsigyventi naudojamos tik patikrinti:

a)

dokumento autentiškumą;

b)

turėtojo asmens tapatybę pagal tiesiogiai prieinamas palyginamas savybes, kai leidimą apsigyventi reikalaujama pateikti pagal nacionalinės teisės aktus.“;

5)

Įterpiami šie straipsniai:

„4a straipsnis

Vienodoje leidimų apsigyventi formoje turi būti laikmena, kurioje yra sąveikia forma pateikiami dokumento turėtojo veido atvaizdas ir du pirštų atspaudų atvaizdai. Duomenys turi būti apsaugoti, o laikmena turi būti pakankamos talpos ir galios, kad būtų garantuotas duomenų vientisumas, autentiškumas ir konfidencialumas.

4b straipsnis

Šio reglamento tikslais valstybės narės ima trečiųjų šalių piliečių biometrinius identifikatorius – veido atvaizdą ir dviejų pirštų atspaudus.

Ši procedūra nustatoma pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinę praktiką ir laikantis apsaugos priemonių, nustatytų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje.

Imami šie biometriniai identifikatoriai:

prašymą pateikusio asmens pateikta arba teikiant prašymą padaryta nuotrauka, ir

du tiesiai įspausti ir skaitmeniniu būdu užfiksuoti pirštų atspaudai.

Biometrinių identifikatorių užfiksavimo techninės specifikacijos nustatomos vadovaujantis 7 straipsnio 2 dalyje aprašyta tvarka ir ICAO standartais bei valstybių narių savo piliečiams išduodamiems pasams taikomomis techninėmis specifikacijomis pagal 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2252/2004 dėl valstybių narių išduodamų pasų ir kelionės dokumentų apsauginių savybių ir biometrikos standartų (8).

Pirštų atspaudų fiksavimas yra privalomas nuo šešių metų amžiaus.

Asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai, reikalavimas duoti pirštų atspaudus netaikomas.

6)

Įterpiamas šis straipsnis:

„5a straipsnis

Jeigu valstybės narės naudoja vienodą formą šiame reglamente nenumatytais tikslais, reikia imtis tinkamų priemonių užtikrinti, kad nebūtų galima painiava su 1 straipsnyje nurodytu leidimu apsigyventi ir kad tikslas būtų aiškiai nurodytas kortelėje.“;

7)

9 straipsnio trečia dalis pakeičiama taip:

„Veido atvaizdo, kaip pagrindinio biometrinio tapatybės nustatymo duomens, saugojimas įgyvendinamas po 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose numatytų atitinkamų techninių priemonių priėmimo praėjus ne ilgiau kaip dvejiems metams, o dviejų pirštų atspaudų saugojimas – praėjus ne ilgiau kaip trejiems metams.

Tačiau jau išduotų leidimų apsigyventi galiojimui šio reglamento įgyvendinimas įtakos neturės, nebent atitinkamos valstybės narės nuspręstų kitaip.

Dvejų metų pereinamuoju laikotarpiu po to, kai bus patvirtintos šio straipsnio trečioje dalyje nurodyto veido atvaizdo techninės specifikacijos, gali būti toliau išduodami įklijos formos leidimai apsigyventi.“;

8)

Priedas pakeičiamas pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. balandžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. MATE


(1)  2007 m. birželio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 164, 1995 7 14, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 157, 2002 6 15, p. 1.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 370, 2004 12 17, p. 78).

(8)  OL L 385, 2004 12 29, p. 1.“;


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

a punktas iš dalies keičiamas taip:

1)

Pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimas apsigyventi su biometriniais duomenimis išduodamas kaip atskiras ID 1 ar ID 2 formos dokumentas. Jis grindžiamas ICAO dokumentuose dėl mašininio skaitymo vizų (dokumentas 9303, 2 dalis) arba dėl mašininio skaitymo kelionės dokumentų (kortelių) (9303 dokumentas, 3 dalis) nustatytomis specifikacijomis. Įklijos formos leidimas apsigyventi gali būti išduodamas tik dvejus metus po techninių specifikacijų, nurodytų 9 straipsnio trečioje dalyje, patvirtinimo. Jame turi būti šie įrašai:“;

2)

2 įraše paskutinė sakinio dalis „ir prieš jį įrašytą atpažinimo raidę“ išbraukiama;

3)

6.4 įrašo antras sakinys išdėstomas taip:

„Europos Sąjungos piliečio, kuris nesinaudojo laisvo judėjimo teise, šeimos nario leidime apsigyventi turi būti įrašas „šeimos narys“. Naudos gavėjų pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (1) 3 straipsnio 2 dalį atveju, valstybės narės gali nurodyti „Naudos gavėjas pagal Direktyvos 2004/38/EB 3 straipsnio 2 dalį“.

4)

Įterpiamas šis įrašas:

„8.a:

Ties 1 numeriu nurodytas dokumento pavadinimas taip pat gali būti kartojamas kortelės apačioje dar dviem kalbomis. Ties 2–8 numeriais nurodytos antraštės turėtų būti nurodytos išduodančios valstybės narės kalba (-omis). Išduodančioji valstybė narė toje pačioje eilutėje arba po ta eilute gali papildomai pateikti įrašus ir kitomis Europos Sąjungos institucijų oficialiomis kalbomis, iš viso ne daugiau kaip dviem kalbomis.“;

5)

11 įrašas išdėstomas taip:

„11.

Mašininio skaitymo vietoje turi būti fone išspausdintas tekstas, nurodantis išduodančiąją valstybę narę. Šis tekstas negali turėti poveikio mašininio skaitymo vietos techninėms savybėms.“;

6)

Įrašomi šie įrašai:

„16.

Radijo dažnių lustas naudojamas kaip laikmena pagal 4a straipsnį. Valstybės narės gali laikyti duomenis šiame luste arba į leidimą apsigyventi įtraukti dvigubą sąsają ar atskirą kontaktinį lustą, skirtą naudoti toje valstybėje, kuris tokiu atveju turi būti įtvirtintas ISO standartus atitinkančios kortelės antroje pusėje, ir jokiu būdu nesudaryti trikdžių radijo dažnių lustui.

17.

ICAO simbolis mašininio skaitymo kelionės dokumentui su mikrolustu be kontakto (e-MRTD).“

2.

Įrašomas šis punktas:

h)   Valstybės narės taip pat gali įdiegti papildomas nacionalines apsaugines savybes, jeigu jos yra įrašytos į pagal šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies f punkte nustatytą sąrašą, jeigu jos atitinka suderintą toliau pateiktų pavyzdžių išvaizdą ir jeigu nesumažėja suvienodintų apsauginių savybių veiksmingumas.“

3.

Įterpiami šie modeliai:

„ID 1 formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, į kurį įtraukti biometriniai duomenys

Image

ID 2 formos leidimas apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams, į kurį įtraukti biometriniai duomenys

Image

Image.“


(1)  OL L 158, 2004 4 30, p. 77.“;


II PRIEDAS

Pareiškimas, skelbtinas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiant reglamentą:

„Dėl 1 straipsnio 1 dalies b punkto:

Taryba prašo Komisijos išnagrinėti, kaip būtų galima tinkamiausiai ir proporcingai tikslui nustatyti 1 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iia papunkčiuose nurodytų leidimų apsigyventi suderintas apsaugines savybes.“


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 381/2008

2008 m. balandžio 28 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. balandžio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

71,4

MA

62,2

TN

111,3

TR

129,4

ZZ

93,6

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

127,1

ZZ

139,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

132,3

ZZ

97,7

0805 10 20

EG

48,5

IL

62,1

MA

53,0

TN

54,7

TR

55,8

US

44,3

ZZ

53,1

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,6

MK

118,8

TR

133,3

US

115,8

ZA

136,3

ZZ

119,0

0808 10 80

AR

87,6

BR

82,3

CA

84,7

CL

92,3

CN

94,0

MK

65,0

NZ

113,7

US

116,6

UY

62,9

ZA

87,0

ZZ

88,6

0808 20 50

AR

91,8

AU

88,5

CL

95,9

CN

44,0

NZ

201,7

ZA

89,6

ZZ

101,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 382/2008

2008 m. balandžio 21 d.

dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių

(Nauja redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 2 dalį, 33 straipsnio 12 dalį ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2377/80 (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Kadangi šį reglamentą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 nustatyta, kad įvežant į Bendriją visus to reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus būtina pateikti importo licenciją. Patirtis parodė, kad būtina atidžiai stebėti prekybos visais galvijienos sektoriaus produktais tendencijas, kurios yra labai svarbios siekiant pusiausvyros šioje ypač pažeidžiamoje rinkoje. Norint patobulinti rinkos valdymą, importo licencijų turėtų būti reikalaujama ir įvežant produktus, kurių KN kodai yra 1602 50 31–1602 50 80 bei 1602 90 69.

(3)

Būtina kontroliuoti jaunų galvijų patinų, ypač veršelių, įvežimą į Bendriją. Licencijos tiems galvijams importuoti turėtų būti išduodamos tik jei nurodyta jų provenencijos šalis.

(4)

Pagal 1976 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimo 79/542/EEB, sudarančio trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančio gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (4), 6 straipsnio 4 dalį į pasienio kontrolės postą galvijai turi būti atvežami su veterinarijos sertifikato originalu.

(5)

Europos Bendrijų integruotajame tarife (TARIC) nurodyti eilės numeriai, pagal kuriuos galima nustatyti importo tarifines kvotas, produktus, kuriems jos taikomos, o tam tikrais atvejais ir jų kilmę. Turėtų būti reikalaujama, kad tuos numerius valstybės narės nurodytų importo licencijoje arba jos išrašuose ir naudotų juos Komisijai pateikiamuose pranešimuose.

(6)

Importo licenciją išduodanti kompetentinga nacionalinė institucija ne visada žino, kokia yra produktų, importuotų pagal kelioms šalims skirtas tarifines kvotas, arba produktų, importuotų taikant Bendrojo muitų tarifo muitus, kilmės šalis. Kilmės šalies nurodymas importuojant pagal tarifines kvotas arba netaikant lengvatinių sąlygų turėtų būti pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta 1985 m. liepos 22 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2220/85, nustatančiame bendras išsamias taisykles dėl užstatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), todėl importuojant pagal minėtas kvotas ir netaikant lengvatinių sąlygų, importo licencijų arba jų išrašų 31 skiltyje turėtų būti nurodoma kilmės šalis.

(7)

Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 reikalaujama, kad atliekant kiekvieną eksporto operaciją, kuriai prašoma eksporto grąžinamosios išmokos, būtų pateikiama eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka. Turėtų būti nustatytos konkrečios tokios tvarkos taikymo taisyklės, visų pirma paraiškų teikimo ir informacijos nurodymo paraiškose bei licencijose taisyklės. Atitinkamai reikėtų papildyti 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2000, nustatančio bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (6), nuostatas.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 11 dalyje numatyta, kad pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nustatytų įsipareigojimų dėl eksportuojamų produktų kiekio, laikymasis turi būti užtikrinamas eksporto licencijomis. Tam tikslui turėtų būti nustatytos išsamios paraiškų teikimo, licencijų išdavimo ir šių licencijų galiojimo laiko nustatymo taisyklės.

(9)

Be to, apie sprendimus dėl paraiškų gauti eksporto licencijas turėtų būti pranešama tik praėjus tam tikram svarstymų laikotarpiui, per kurį Komisija galėtų įvertinti prašomus kiekius bei susijusias išlaidas ir prireikus imtis konkrečių veiksmų šių paraiškų atžvilgiu. Siekiant apsaugoti pareiškėjų interesus, jiems turėtų būti suteikta galimybė atsiimti paraiškas, jei yra nustatyta procentinė priėmimo norma.

(10)

Jei paraiškose nurodytas kiekis neviršija 25 tonų, eksportuotojo prašymu licencija jam turėtų būti išduota nedelsiant. Kad nebūtų pažeistos tipinės nuostatos, tokių licencijų galiojimo laikas turėtų būti apribotas.

(11)

Kad eksportuojami kiekiai būtų valdomi labai tiksliai, neturėtų būti taikomos Reglamente (EB) Nr. 1291/2000 nustatytos leistinos paklaidos taikymo taisyklės.

(12)

Į šį reglamentą reikia įtraukti specialias nuostatas dėl eksporto, pateiktas 2006 m. lapkričio 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1643/2006, nustatančiame išsamias paraiškų dėl paramos teikimo eksportuojant galvijienos produktus, kuriems gali būti taikomas specialus trečiosios šalies importo režimas, taisykles (7), ir 1996 m. spalio 25 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2051/96, nustatančiame tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 (8).

(13)

Kad Komisija galėtų tinkamai taikyti minėtas nuostatas dėl importo ir eksporto licencijų, jai reikia turėti tikslią informaciją apie pateiktas paraiškas gauti licenciją ir apie jau išduotų licencijų naudojimą. Kad administravimas būtų veiksmingas, valstybių narių informacija Komisijai turėtų būti perduodama vienoda nustatyta forma.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomos eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklės.

II   SKYRIUS

IMPORTO LICENCIJOS

2 straipsnis

1.   Importuojant į Bendriją visus Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus produktus arba produktus, kurių KN kodai yra 1602 50 31–1602 50 80 ir 1602 90 69, turi būti pateikiama importo licencija.

2.   Importuojant produktus, kurių KN kodai yra 0102 90 05–0102 90 49, išskyrus atvejus, kai importuojama pagal gyvų galvijų importo kvotas, reglamentuojamas atitinkamais reglamentais, kuriuose nustatytos jų taikymo taisyklės, paraiškoje gauti importo licenciją ir licencijoje nurodoma:

a)

7 langelyje – provenencijos šalis;

b)

8 langelyje – kilmės šalis, kuri sutampa su eksportuojančia šalimi, kaip apibrėžta Sprendimo 79/542/EEB I priedo 2 dalyje („Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai“). Pagal licenciją privaloma importuoti iš tos šalies;

c)

20 langelyje – įrašas: „8 langelyje nurodyta kilmės šalis sutampa su veterinarijos sertifikato originale arba kopijoje nurodyta eksportuojančia šalimi.“

3.   2 dalyje minimi gyvuliai išleidžiami į laisvą apyvartą tik pateikus veterinarijos sertifikato originalą arba Bendrijos pasienio kontrolės poste patvirtintą jo kopiją, jei šį sertifikatą išdavusi šalis sutampa su importo licencijos 8 langelyje nurodyta šalimi.

3 straipsnis

Licencijos galioja 90 dienų nuo jų išdavimo dienos kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Užstatas, pateikiamas prašant importo licencijos, yra:

a)

5 EUR už gyvų gyvulių vienetą;

b)

12 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės.

5 straipsnis

1.   Nepažeidžiant konkretesnių nuostatų, paraiškos gauti licencijas pateikiamos produktams, kuriems priskirtas vienas KN kodas arba viena iš I priedo toje pačioje įtraukoje nurodytų KN kodų grupių.

2.   Paraiškoje pateikta informacija perkeliama į licenciją.

3.   Jei importuojama pagal importo kvotą, importo licenciją išduodanti institucija licencijos arba jos išrašų 20 langelyje nurodo Europos Bendrijų integruotojo tarifo (TARIC) kvotos eilės numerį.

6 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip kiekvieno mėnesio dešimtą dieną valstybės narės Komisijai praneša, kokiam kiekiui produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) praėjusį mėnesį nekvotinio importo tvarka išduotos importo licencijos.

2.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d. valstybės narės Komisijai praneša, kokiam kiekiui produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki kalbamųjų metų birželio 30 d. išduotos importo licencijos nebuvo panaudotos produktams importuoti nekvotinio importo tvarka.

3.   Ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d. valstybės narės Komisijai praneša, kiek produktų (produktų svorio kilogramais arba galvijų vienetais) nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki kalbamųjų metų birželio 30 d. faktiškai išleista į laisvą apyvartą nekvotinio importo tvarka (produktai suskirstomi pagal importavimo mėnesius ir kilmės šalis).

Tačiau nuo 2009 m. liepos 1 d. valstybės narės, laikydamosi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006 (9) 4 straipsnio, Komisijai praneša, kiek produktų nekvotinio importo tvarka išleista į laisvą apyvartą nuo 2009 m. liepos 1 d.

7 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalyse bei 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje minimi pranešimai teikiami II, III ir IV prieduose nustatyta tvarka ir remiantis V priede nurodytomis produktų kategorijomis.

8 straipsnis

1.   Nurodant licencijoje arba jos išraše faktiškai importuotų produktų kiekį, importo licencijos arba jos išrašo 31 skiltyje be Reglamentu (EB) Nr. 1291/2000 nustatytos informacijos dar turi būti nurodyta kilmės šalis.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas yra pagrindinis reikalavimas, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

III   SKYRIUS

EKSPORTO LICENCIJOS

9 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 5 straipsnio 1 dalies ir remiantis šio reglamento 10–16 straipsniais, eksportuojant galvijienos produktus, už kuriuos prašoma eksporto grąžinamosios išmokos, būtina turėti eksporto licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka.

10 straipsnis

1.   Licencijų eksportuoti produktus, kuriems prašoma grąžinamosios išmokos ir kuriems turi būti išduodama eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, galiojimo laikas, skaičiuojamas nuo išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, yra:

a)

penki mėnesiai pridedant einamąjį mėnesį – produktams, kurių KN kodas yra 0102 10, o produktams, kurių KN kodai yra 0102 90 ir ex 1602 – 75 dienos;

b)

60 dienų – kitiems produktams.

2.   Galvijienos eksporto licencijų, išduotų Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje nustatyta tvarka, galiojimo laikas yra:

a)

penki mėnesiai nuo išdavimo mėnesio, kaip apibrėžta to reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, – produktams, kurių KN kodas yra 0102 10;

b)

keturi mėnesiai nuo išdavimo mėnesio, kaip apibrėžta to reglamento 23 straipsnio 2 dalyje, – kitiems produktams.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnio 5 dalies, produktams, klasifikuojamiems priskiriant KN kodą 0102 10, 21 dienos terminas keičiamas 90 dienų terminu.

4.   Paraiškų gauti licenciją ir licencijų 15 langelyje pateikiamas produkto aprašymas, 16 langelyje – 12 skaitmenų žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodas, o 7 langelyje – paskirties šalis.

5.   Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 14 straipsnio antroje pastraipoje minimos produktų kategorijos išvardytos šio reglamento VI priede.

11 straipsnis

Užstatas, pateikiamas prašant licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, yra:

a)

26 EUR už gyvų gyvulių vienetą;

b)

15 EUR už 100 kilogramų produktų, priskirtų žemės ūkio produktų eksporto grąžinamųjų išmokų nomenklatūros kodui 0201 30 00 9100;

c)

9 EUR už 100 kilogramų kitų produktų neto masės.

12 straipsnis

1.   Paraiškos gauti 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatytas eksporto licencijas su iš anksto nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis gali būti pateiktos kompetentingoms institucijoms kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

Eksporto licencijos išduodamos kitą trečiadienį po savaitės, kurią buvo pateikta paraiška, jeigu iki tol Komisija nesiima jokių ypatingų šio straipsnio 2 arba 3 dalyse numatytų priemonių.

Licencijos, kurių buvo prašoma pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 16 straipsnį, išduodamos nedelsiant.

Nukrypstant nuo šios dalies antros pastraipos, Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą gali nustatyti, kad eksporto licencijos išduodamos ne trečiadienį, o kitą dieną, jeigu trečiadienį to padaryti negalima.

2.   Jei išdavus eksporto licencijas būtų arba galėtų būti viršyta turima biudžeto suma, ar per atitinkamą laikotarpį išnaudoti didžiausi kiekiai, kuriuos galima eksportuoti gaunant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 11 dalyje nurodytus apribojimus, arba likusį laikotarpį nebebūtų galima toliau eksportuoti, Komisija gali:

a)

nustatyti procentinę prašomų kiekių priėmimo normą;

b)

atmesti paraiškas, pagal kurias licencijos dar neišduotos;

c)

sustabdyti paraiškų gauti licenciją teikimą ne ilgiau kaip penkių darbo dienų laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 43 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Pirmos pastraipos c punkte nurodytomis aplinkybėmis sustabdymo laikotarpiu pateiktos paraiškos gauti licenciją negalioja.

Pirmoje pastraipoje numatytos priemonės gali būti įgyvendinamos arba keičiamos produkto kategorijai ir pagal paskirties vietą arba paskirties vietų grupę.

3.   2 dalyje numatytos priemonės taip pat gali būti patvirtintos, jei paraiškose gauti eksporto licenciją nurodyti kiekiai viršija arba gali viršyti vienai paskirties vietai ar paskirties vietų grupei paprastai parduodamą kiekį ir jei išdavus prašomas licencijas atsirastų spekuliacijos pavojus, galėtų būti iškreipta ūkio subjektų konkurencija, sutrikdyta prekyba arba Bendrijos rinka.

4.   Jei atsisakoma patenkinti paraišką dėl prašomų kiekių arba jei tie kiekiai sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

5.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei nustatyta procentinė priėmimo norma yra mažesnė kaip 90 %, licencijos išduodamos ne vėliau kaip vienuoliktą darbo dieną po minėtos procentinės normos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Per dešimt darbo dienų nuo šio paskelbimo pareiškėjai gali:

a)

atsiimti paraišką – šiuo atveju užstatas grąžinamas nedelsiant; arba

b)

pareikalauti, kad licencija būtų išduota nedelsiant – šiuo atveju kompetentinga institucija išduoda ją nedelsdama, bet ne anksčiau kaip penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo dienos.

6.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, licencijos, susijusios su paraiškomis dėl ne didesnio nei 25 tonų produktų, kurių KN kodai yra 0201 ir 0202, kiekio, išduodamos nedelsiant. Tokiais atvejais, nepaisant šio reglamento 10 straipsnio, licencijos galioja tik penkias darbo dienas nuo jų faktinio išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, o licencijos paraiškų ir licencijų 20 langelyje įrašomas bent vienas iš šio reglamento VII priedo A dalyje nurodytų įrašų.

13 straipsnis

1.   Už eksportuojamų produktų kiekį, atitinkantį Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą leistiną paklaidą, grąžinamoji išmoka nemokama, jei eksportuojama pagal šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą licenciją, kurios 22 langelyje yra šis įrašas:

„Grąžinamoji išmoka taikoma … tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)“.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (10) 18 straipsnio 3 dalies b punkto antros įtraukos nuostatos netaikomos specialiosioms eksporto grąžinamosioms išmokoms už produktus, Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3846/87 (11) nustatytoje žemės ūkio produktų, kuriems taikomos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūroje klasifikuojamus priskiriant KN kodus 0201 30 00 9100 ir 0201 30 00 9120, jeigu šiems produktams pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1741/2006 (12) 4 straipsnį įforminta muitinio sandėliavimo procedūra.

14 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas eksportui, vykdomam laikantis Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 nuostatų.

2.   Paraiškos gauti licenciją Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 1 straipsnyje nurodytiems produktams gali būti pateiktos tik tose valstybėse narėse, kurios laikosi importuojančios šalies nustatytų sveikatos reikalavimų.

3.   Paraiškose gauti licenciją ir licencijų 7 langelyje įrašoma: „JAV“. Pagal licencijas privaloma eksportuoti iš licenciją išdavusios valstybės narės į minėtą paskirties šalį.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalies, eksportuojami kiekiai negali viršyti licencijoje nurodytų kiekių. Licencijos 19 langelyje įrašoma „0“.

5.   Licencijos 22 langelyje pateikiamas vienas iš VII priedo B dalyje nurodytų įrašų.

6.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną darbo dieną iki 18 val. (Briuselio laiku) – apie visą produktų kiekį, dėl kurio pateiktos paraiškos;

b)

ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo mėnesio pabaigos – pareiškėjų sąrašą.

7.   Jei kiekiai, kuriems prašoma licencijų, viršija galimus kiekius, Komisija nustato bendrą procentinę prašomų kiekių priėmimo normą.

8.   Licencijos išduodamos dešimtą darbo dieną po paraiškos pateikimo dienos. Pagal paraiškas, apie kurias nebuvo pranešta Komisijai, licencija neišduodama.

9.   Nepaisant šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, licencijos galioja 90 dienų nuo faktinės jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, bet ne ilgiau kaip iki išdavimo metų gruodžio 31 d.

10.   Jei prašomi kiekiai pagal šio straipsnio 7 dalį sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

11.   Be Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų reikalavimų, dar laikomasi reikalavimo, kad užstatas, pateikiamas kartu su paraiška gauti eksporto licenciją, grąžinamas tik pateikus įrodymų, kad produktai pristatyti į jų paskirties vietą, kaip numatyta to reglamento 35 straipsnio 5 dalyje.

15 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas eksportui į Kanadą, vykdomam pagal Reglamentą (EB) Nr. 2051/96.

2.   Paraiškos gauti licenciją Reglamento (EB) Nr. 2051/96 1 straipsnyje nurodytiems produktams gali būti pateikiamos tik valstybėse narėse, kurios laikosi Kanados institucijų nustatytų sveikatos reikalavimų.

3.   Paraiškų gauti licenciją ir licencijų 7 langelyje įrašoma „Kanada“. Pagal licencijas privaloma eksportuoti iš licenciją išdavusios valstybės narės į minėtą paskirties šalį.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 4 dalies, eksportuojami kiekiai negali viršyti licencijoje nurodytų kiekių. Licencijos 19 langelyje įrašoma „0“.

5.   Licencijos 22 langelyje pateikiamas vienas iš VII priedo C dalyje nurodytų įrašų.

6.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną darbo dieną iki 18 val. (Briuselio laiku) – apie visą produktų kiekį, dėl kurio pateiktos paraiškos;

b)

ne vėliau kaip iki paraiškų pateikimo mėnesio pabaigos – pareiškėjų sąrašą.

7.   Jei kiekiai, kuriems prašoma licencijų, viršija galimus kiekius, Komisija nustato bendrą procentinę prašomų kiekių priėmimo normą.

8.   Licencijos išduodamos dešimtą darbo dieną po paraiškos pateikimo dienos. Pagal paraiškas, apie kurias nebuvo pranešta Komisijai, licencija neišduodama.

9.   Nepaisant šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, licencijos galioja 90 dienų nuo faktinės jų išdavimo dienos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalyje, bet ne ilgiau kaip iki išdavimo metų gruodžio 31 d.

10.   Jei prašomi kiekiai pagal šio straipsnio 7 dalį sumažinami, tuoj pat grąžinamas užstatas už visus nepatvirtintus kiekius.

11.   Be Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 32 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytų reikalavimų, dar laikomasi reikalavimo, kad užstatas, pateikiamas kartu su paraiška gauti eksporto licenciją, grąžinamas tik pateikus įrodymų, kad produktai pristatyti į jų paskirties vietą, kaip numatyta to reglamento 35 straipsnio 5 dalyje.

16 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

kiekvieną penktadienį nuo 13 val.:

i)

apie licencijų paraiškas su iš anksto nustatyta 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse numatyta grąžinamąja išmoka arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio paraiškų nepateikta;

ii)

apie Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje minimas paraiškas sertifikatui gauti arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio paraiškų nepateikta;

iii)

apie kiekius, kuriems pagal šio reglamento 12 straipsnio 6 dalį išduotos licencijos 6, arba apie tai, kad nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio licencijų neišduota;

iv)

apie kiekius, kuriems, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 49 straipsnyje numatytomis paraiškomis, nuo tos savaitės pirmadienio iki penktadienio išduoti sertifikatai, ir nurodo paraiškos pateikimo datą bei paskirties šalį;

v)

apie kiekius, dėl kurių tą savaitę eksporto licencijų paraiškos buvo atsiimtos pagal šio reglamento 12 straipsnio 5 dalį;

b)

iki kiekvieno mėnesio 15 dienos už praėjusį mėnesį:

i)

apie Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 16 straipsnyje minimas paraiškas licencijoms gauti;

ii)

apie nepanaudotus kiekius, kuriems licencijos buvo išduotos remiantis šio reglamento 10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis.

2.   1 dalyje minimuose pranešimuose nurodoma:

a)

produkto svoriu išreikštas kiekis – kiekvienai 10 straipsnio 5 dalyje minimai produktų kategorijai;

b)

kiekvienos kategorijos produktų kiekiai, suskirstyti pagal paskirties vietas.

1 dalies b punkto ii papunktyje minimame pranešime taip pat nurodomas grąžinamosios išmokos už kiekvieną produktų kategoriją dydis.

3.   Visi 1 dalyje minimi pranešimai, įskaitant pranešimą apie tai, kad paraiškų nepateikta, teikiami pagal VIII priede nustatytą pavyzdį.

IV   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal X priede pateiktą atitikmenų lentelę.

18 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 18/2008 (OL L 29, 2008 2 2, p. 5).

(2)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 586/2007 (OL L 139, 2007 5 31, p. 5).

(3)  Žr. IX priedą.

(4)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2008/61/EB (OL L 15, 2008 1 18, p. 33).

(5)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 12, p. 52).

(6)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1432/2007 (OL L 317, 2007 12 5, p. 36).

(7)  OL L 308, 2006 11 8, p. 7.

(8)  OL L 274, 1996 10 26, p. 18. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2333/96 (OL L 317, 1996 12 6, p. 13).

(9)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(10)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.

(11)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.

(12)  OL L 329, 2006 11 25, p. 7.


I PRIEDAS

5 straipsnio 1 dalyje minimas sąrašas

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41–0102 90 49

0102 90 51–0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


II PRIEDAS

Pranešimas apie importo licencijas (išduotos licencijos)

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Produktų kiekis, kuriam išduotos importo licencijos

Nuo: … iki: ….

Produkto kodas(-ai) (1)

Kiekis

(produkto svorio kilogramai arba galvijų vienetai)

 

 


(1)  V priede nurodyta produkto kategorija arba kategorijos.


III PRIEDAS

Pranešimas apie importo licencijas (nepanaudotas kiekis)

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Produktų kiekis, kuriam išduotos importo licencijos nepanaudotos

Nuo: … iki: ….

Produkto kodas(-ai) (1)

Nepanaudotas kiekis

(produkto svorio kilogramai arba galvijų vienetai)

 

 


(1)  V priede nurodyta produkto kategorija arba kategorijos.


IV PRIEDAS

Pranešimas apie išleistų į laisvą apyvartą produktų kiekį

Valstybė narė: …

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 6 straipsnio taikymas

Į laisvą apyvartą išleistų produktų kiekis (kilogramais arba galvijų vienetais)

V priede nurodyta produkto kategorija: …

Kilmės šalis

Mėnuo

A šalis

B šalis

… šalis

Z šalis

1-as mėnuo

 

 

 

 

2-as mėnuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-as mėnuo

 

 

 

 

12-as mėnuo

 

 

 

 

Iš viso 12 mėnesių

 

 

 

 


V PRIEDAS

7 straipsnyje minimos produktų kategorijos

Produktų kategorija

KN kodas

110

0102 90 05

120

0102 90 21 ir 0102 90 29

130

0102 90 41 ir 0102 90 49

140

0102 90 51–0102 90 79

210

0201 10 00 ir 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 ir 0206 10 95

310

0202 10 ir 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 ir 0210 99 90

510

1602 50 10 ir 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


VI PRIEDAS

10 straipsnio 5 dalyje nurodytas sąrašas

Kategorija

Produkto kodas

011

0102 10 10 9140 ir 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 ir 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 ir 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 ir 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 ir 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 ir 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 ir 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 ir 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 ir 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 ir 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 ir 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 ir 1602 50 95 9325


VII PRIEDAS

A   DALIS

12 straipsnio 6 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Ispanų kalba

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Čekų kalba

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Danų kalba

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Vokiečių kalba

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Estų kalba

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Graikų kalba

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Anglų kalba

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Prancūzų kalba

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Italų kalba

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Latvių kalba

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Lietuvių kalba

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Vengrų kalba

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Maltiečių kalba

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Olandų kalba

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Lenkų kalba

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Portugalų kalba

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Rumunų kalba

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Slovakų kalba

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Slovėnų kalba

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Suomių kalba

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Švedų kalba

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

B   DALIS

14 straipsnio 5 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Ispanų kalba

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Čekų kalba

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Danų kalba

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Vokiečių kalba

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estų kalba

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Graikų kalba

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Anglų kalba

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Prancūzų kalba

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italų kalba

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Latvių kalba

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Lietuvių kalba

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Vengrų kalba

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Olandų kalba

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Lenkų kalba

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovakų kalba

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovėnų kalba

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Suomių kalba

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švedų kalba

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

C   DALIS

15 straipsnio 5 dalyje minimi įrašai

:

Bulgarų kalba

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Ispanų kalba

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Čekų kalba

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Danų kalba

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Vokiečių kalba

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Estų kalba

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Graikų kalba

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Anglų kalba

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Prancūzų kalba

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Italų kalba

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Latvių kalba

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Lietuvių kalba

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Vengrų kalba

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Maltiečių kalba

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Olandų kalba

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Lenkų kalba

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Portugalų kalba

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Rumunų kalba

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Slovakų kalba

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Slovėnų kalba

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Suomių kalba

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Švedų kalba

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


VIII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 382/2008 taikymas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, AGRI/D/2 GD. Galvijienos sektorius

Pranešimai apie eksporto licencijas. Galvijiena

Siuntėjas:

Data:

Valstybė narė:

Kontaktinis asmuo:

Telefonas:

Faksas:

Gavėjas

:

DG AGRI/D/2

Faksas (32 2) 292 17 22

El. paštas AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

A dalis.   Penktadienio pranešimas

Laikotarpis nuo … iki …

1.

16 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis:

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (1)

 

 

 

2.

16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (2)

 

 

 

3.

16 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

Kategorija

Kiekis, kuriam išduotos licencijos

Paraiškos pateikimo data

Paskirties šalis (3)

 

 

 

 

4.

16 straipsnio 1 dalies a punkto iv papunktis

Kategorija

Kiekis, kuriam išduotos licencijos

Paraiškos pateikimo data

Paskirties šalis (4)

 

 

 

 

5.

16 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (5)

 

 

 

B dalis.   Mėnesiniai pranešimai

1.

16 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Kategorija

Prašomas kiekis

Paskirties šalis (6)

 

 

 

2.

16 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Kategorija

Nepanaudotas kiekis

Paskirties šalis (7)

Grąžinamosios išmokos dydis

 

 

 

 


(1)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(2)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(3)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(4)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(5)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(6)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.

(7)  Reikėtų naudoti paskirties šalies kodus, nurodytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11) priede. Jei nenurodytas joks paskirties šalį atitinkantis kodas, paskirties šalis užrašoma žodžiais.


IX PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95

(OL L 143, 1995 6 27, p. 35)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2351/95

(OL L 239, 1995 10 7, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2856/95

(OL L 299, 1995 12 12, p. 10)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96

(OL L 274, 1996 10 26, p. 18)

Tik 6 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2333/96

(OL L 317, 1996 12 6, p. 13)

Tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 135/97

(OL L 24, 1997 1 25, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 266/97

(OL L 45, 1997 2 15, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1496/97

(OL L 202, 1997 7 30, p. 36)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1572/97

(OL L 211, 1997 8 5, p. 39)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2284/97

(OL L 314, 1997 11 18, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2469/97

(OL L 341, 1997 12 12, p. 8)

Tik 3 straipsnis ir IV priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2616/97

(OL L 353, 1997 12 24, p. 8)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 260/98

(OL L 25, 1998 1 31, p. 42)

Tik 1 straipsnis ir I, II A ir II B priedai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/98

(OL L 105, 1998 4 4, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2365/98

(OL L 293, 1998 10 31, p. 49)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2648/98

(OL L 335, 1998 12 10, p. 39)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1000/2000

(OL L 114, 2000 5 13, p. 10)

Tik 3 straipsnio 2 dalis ir IV priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1659/2000

(OL L 192, 2000 7 28, p. 19)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2001

(OL L 3, 2001 1 6, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2492/2001

(OL L 337, 2001 12 20, p. 18)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 118/2003

(OL L 20, 2003 1 24, p. 3)

Tik 4 straipsnio 2 dalis ir III priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 852/2003

(OL L 123, 2003 5 17, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 360/2004

(OL L 63, 2004 2 28, p. 13)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2004

(OL L 217, 2004 6 17, p. 10)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

Tik 6 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1749/2006

(OL L 330, 2006 11 28, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1965/2006

(OL L 408, 2006 12 30, p. 27)

Tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 586/2007

(OL L 139, 2007 5 31, p. 5)

 


X PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1445/95

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio įžanginis sakinys

4 straipsnio įžanginis sakinys

4 straipsnio pirma įtrauka

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio antra įtrauka

4 straipsnio b punktas

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnis

6 straipsnis (naujas)

6a straipsnis

7 straipsnis (naujas)

6b straipsnio pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalis

6b straipsnio antra pastraipa

8 straipsnio 2 dalis

6c straipsnis

6d straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginis sakinys

10 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 1 dalies a punktas

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 1 dalies b punktas

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginis sakinys

10 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

10 straipsnio 2 dalies a punktas

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

10 straipsnio 2 dalies b punktas

8 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

10 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 1 dalis

11 straipsnis

10 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnio 2a dalis

12 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 4 dalies įžanginis sakinys

12 straipsnio 5 dalies įžanginis sakinys

10 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

12 straipsnio 5 dalies a punktas

10 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

12 straipsnio 5 dalies b punktas

10 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 6 dalis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnio 1–5 dalys

14 straipsnio 1–5 dalys

12 straipsnio 7 dalies įžanginis sakinys

14 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

12 straipsnio 7 dalies pirma įtrauka

14 straipsnio 6 dalies a punktas

12 straipsnio 7 dalies antra įtrauka

14 straipsnio 6 dalies b punktas

12 straipsnio 8 dalis

14 straipsnio 7 dalis

12 straipsnio 9 dalis

14 straipsnio 8 dalis

12 straipsnio 10 dalis

14 straipsnio 9 dalis

12 straipsnio 11 dalis

14 straipsnio 10 dalis

12 straipsnio 12 dalis

14 straipsnio 11 dalis

12a straipsnio 1–5 dalys

15 straipsnio 1–5 dalys

12a straipsnio 7 dalies įžanginis sakinys

15 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys

12a straipsnio 7 dalies pirma įtrauka

15 straipsnio 6 dalies a punktas

12a straipsnio 7 dalies antra įtrauka

15 straipsnio 6 dalies b punktas

12a straipsnio 8–12 dalys

12a straipsnio 7–12 dalys

13 straipsnis

16 straipsnis

14 straipsnis

17 straipsnis (naujas)

15 straipsnis

18 straipsnis

I priedas

I priedas

II A priedas

II priedas (naujas) ir V priedas (naujas)

III priedas (naujas)

II B priedas

IV priedas (naujas)

III priedas

VI priedas

III A priedas

VII priedo A dalis

III B priedas

VII priedo B dalis

III C priedas

VII priedo C dalis

IV priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/32


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 14 d.

dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) valdybos narių skyrimo ir pakeitimo

(2008/336/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo, ypač į jo 4 straipsnį (1),

atsižvelgdama į ISPANIJOS ir NYDERLANDŲ Vyriausybių pasiūlytas kandidatūras,

kadangi:

(1)

2006 m. rugsėjo 18 d. sprendimu (2) Taryba paskyrė Europos profesinio mokymo plėtros centro valdybos narius laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 18 d. iki 2009 m. rugsėjo 17 d.

(2)

Dviejų centro valdybos vyriausybių atstovų kategorijos narių vietos tapo laisvos atsistatydinus Pilar GÓMEZ MUÑOS ir Marcel NOLLEN.

(3)

Du pirmiau nurodyto centro valdybos nariai turėtų būti paskirti likusiam dabartinės kadencijos, kuri baigiasi 2009 m. rugsėjo 17 d., laikui,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos profesinio mokymo plėtros centro valdybos nariais likusiam kadencijos laikui iki 2009 m. rugsėjo 17 d. skiriami šie asmenys:

VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI

 

ISPANIJA: María José GARIJO EQUIZA

 

NYDERLANDAI: Peter van IJSSELMUIDEN

Priimta Liuksemburge, 2008 m. balandžio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 39, 1975 2 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2051/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 1).

(2)  OL C 240, 2006 10 5, p. 1.


Komisija

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 24 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/968/EB, įgyvendinantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo gairių ir procedūrų

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1571)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/337/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 21/2004, nustatantį avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 21/2004 numatyta, kad kiekviena valstybė narė turi nustatyti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą pagal minėto reglamento nuostatas. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 pirmoji šių gyvūnų identifikavimo priemonė yra ausų įsagai. Antroji identifikavimo priemonė yra elektroninis avių ir ožkų identifikavimas.

(2)

Komisijos sprendime 2006/968/EB (2) nustatytos avių ir ožkų elektroniniam identifikavimui skirtų identifikatorių ir skaitytuvų patvirtinimo gairės ir procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 21/2004. Tame sprendime nustatyti minimalūs šių identifikatorių ir skaitytuvų patvirtinimo reikalavimai, susiję su tam tikrais atitikties ir eksploatacinių charakteristikų bandymais. Šiuos bandymus turi atlikti paskirtos bandymų laboratorijos, kurios dirba ir yra įvertintos bei akredituotos pagal tam tikrus Europos standartus.

(3)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (3), 12 straipsnio 2 dalyje nurodomi Europos standartai, susiję su kompetentingų institucijų atliekamu oficialių laboratorijų paskyrimu.

(4)

Tikslinga iš dalies pakeisti Sprendimo 2006/968/EB nuorodą į šiuos standartus, kad būtų atsižvelgta į specifinį tame spendime minimų laboratorijų pobūdį.

(5)

2005 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2076/2005, nustatančio pereinamojo laikotarpio priemones Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams (EB) Nr. 853/2004, (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004 įgyvendinti ir iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 853/2004 ir (EB) Nr. 854/2004 (4), 18 straipsnyje numatyta nuo Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio 2 dalies leidžianti nukrypti nuostata. Pagal šią leidžiančią nukrypti nuostatą kompetentinga institucija gali pereinamuoju laikotarpiu paskirti laboratoriją, kuri nebuvo akredituota. Aiškumo dėlei ši leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti nurodyta Sprendime 2006/968/EB.

(6)

Todėl Sprendimą 2006/968/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/968/EB priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. birželio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1560/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 25).

(2)  OL L 401, 2006 12 30, p. 41.

(3)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1, su paskutiniais, padarytais OL L 191, 2004 5 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 301/2008 (OL L 97, 2008 4 9, p. 85).

(4)  OL L 338, 2005 12 22, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1246/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 21).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/968/EB priedo IV skyrius pakeičiamas taip:

„IV   SKYRIUS

Bandymų laboratorijos

1.

Kompetentinga institucija paskiria bandymų laboratorijas šiame sprendime nustatytiems bandymams atlikti.

2.

Tačiau kompetentinga institucija gali paskirti tik tas bandymų laboratorijas, kurios dirba ir yra įvertintos bei akredituotos pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 12 straipsnio 2 dalies a punktą. Reglamento (EB) Nr. 2076/2005 18 straipsnis taikomas iki 2009 m. gruodžio 31 d.

3.

Valstybės narės parengia ir atnaujina kompetentingų institucijų paskirtų bandymų laboratorijų sąrašus bei paskelbia šią informaciją kitoms valstybėms narėms ir visuomenei interneto svetainėje.“


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 24 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/438/EB I priedą dėl žalio pieno ir žalio pieno pagrindo produktų importo iš Australijos bei pieno ir pieno pagrindo produktų importo iš Serbijos ir tame priede atnaujinantis Šveicarijos įrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1587)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/338/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1) ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (2), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimo 2004/438/EB, nustatančio tinkamumo gyvūnų ir žmonių maistui patvirtinimo taisykles bei veterinarinio sertifikavimo sąlygas žmonėms skirto termiškai apdoroto pieno, pieno pagrindo produktų ir žalio pieno importui į Bendriją (3), I priede pateikiamas trečiųjų šalių, iš kurių, esant tam tikroms sąlygoms, į Bendriją leidžiama importuoti žalią pieną ir žalio pieno pagrindo produktus, sąrašas. Be to, pieno ir pieno pagrindo produktų, atitinkančių tame sprendime nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus, siuntos gali būti vežamos tranzitu per Bendriją į kitas trečiąsias šalis.

(2)

Australija yra įtraukta į trečiųjų šalių, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti pieną ir pieno pagrindo produktus, sąrašą. Iš Australijos leidžiama importuoti tik pasterizuotą arba sterilizuotą pieną ir pieno pagrindo produktus. Australija kreipėsi su prašymu leisti jai taip pat eksportuoti žmonėms skirtą žalią pieną ir žalio pieno pagrindo produktus.

(3)

Sprendime 2004/438/EB numatomas pieno ir pieno produktų apdorojimas, siekiant apsaugoti Bendrijos gyvūnų sveikatos būklę. Atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos padėtį Australijoje, ypač į jos snukio ir nagų ligos nebuvimo statusą nuo 1872 m., kuomet buvo nustatytas paskutinis snukio ir nagų ligos protrūkis, turėtų būti leista šiuos produktus importuoti iš šios trečiosios šalies, nes jie nekelia pavojaus gyvūnų sveikatai.

(4)

Todėl Australijos įrašą dėl žalio pieno ir žalio pieno pagrindo produktų Sprendimo 2004/438/EB I priedo A skiltyje reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Serbija kreipėsi su prašymu įtraukti ją į trečiųjų šalių, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti žmonėms skirtą termiškai apdorotą pieną ir pieno pagrindo produktus, sąrašą, kad būtų leidžiama tokius produktus vežti tranzitu per Bendrijos teritoriją į galutinę paskirties vietą kitose trečiosiose šalyse.

(6)

Komisijos Serbijoje atlikti bendro pobūdžio gyvūnų sveikatos patikrinimai, paskutinis – 2007 m. birželio mėn., parodė, kad kompetentingos institucijos gali tinkamai garantuoti, kad gyvūnų sveikatos padėtį toje šalyje galima laikyti patenkinama.

(7)

Todėl atsižvelgiant į gyvūnų sveikatos aspektus turėtų būti leista importuoti termiškai apdorotą pieną ir pieno pagrindo produktus iš šios trečiosios šalies.

(8)

Prieš pateikiant įmonių, kurioms leidžiama importuoti į Bendriją, sąrašą reikės surengti dar vieną patikrinimo vizitą, siekiant visapusiškai įvertinti visuomenės sveikatos aspektus, tačiau kol kas turėtų būti leista tokius produktus vežti tranzitu.

(9)

Todėl I priedo B ir C skiltis reikėtų papildyti Serbijos įrašais dėl žmonėms skirto termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų.

(10)

Be to, tikslinga atnaujinti to priedo išnašą, susijusią su Šveicarija, nurodant Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl prekybos žemės ūkio produktais.

(11)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2004/438/EB I priedą.

(12)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/438/EB I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. gegužės 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 154, 2004 4 30, p. 72. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

„+“

:

iš šalies leidžiama importuoti

„0“

:

iš šalies neleidžiama importuoti


Trečiosios šalies ISO kodas

Trečioji šalis

A skiltis

B skiltis

C skiltis

AD

Andora

+

+

+

AL

Albanija

0

0

+

AN

Nyderlandų Antilai

0

0

+

AR

Argentina

0

0

+

AU

Australija

+

+

+

BR

Brazilija

0

0

+

BW

Botsvana

0

0

+

BY

Baltarusija

0

0

+

BZ

Belizas

0

0

+

BA

Bosnija ir Hercegovina

0

0

+

CA

Kanada

+

+

+

CH

Šveicarija (1)

+

+

+

CL

Čilė

0

+

+

CN

Kinija

0

0

+

CO

Kolumbija

0

0

+

CR

Kosta Rika

0

0

+

CU

Kuba

0

0

+

DZ

Alžyras

0

0

+

ET

Etiopija

0

0

+

GL

Grenlandija

0

+

+

GT

Gvatemala

0

0

+

HK

Honkongas

0

0

+

HN

Hondūras

0

0

+

HR

Kroatija

0

+

+

IL

Izraelis

0

0

+

IN

Indija

0

0

+

IS

Islandija

+

+

+

KE

Kenija

0

0

+

MA

Marokas

0

0

+

MG

Madagaskaras

0

0

+

MK (2)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

0

+

+

MR

Mauritanija

0

0

+

MU

Mauricijus

0

0

+

MX

Meksika

0

0

+

NA

Namibija

0

0

+

NI

Nikaragva

0

0

+

NZ

Naujoji Zelandija

+

+

+

PA

Panama

0

0

+

PY

Paragvajus

0

0

+

RS

Serbija (3)

0

+

+

RU

Rusija

0

0

+

SG

Singapūras

0

0

+

SV

Salvadoras

0

0

+

SZ

Svazilandas

0

0

+

TH

Tailandas

0

0

+

TN

Tunisas

0

0

+

TR

Turkija

0

0

+

UA

Ukraina

0

0

+

US

Jungtinės Valstijos

+

+

+

UY

Urugvajus

0

0

+

ZA

Pietų Afrika

0

0

+

ZW

Zimbabvė

0

0

+


(1)  Sertifikatai pagal Susitarimą tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos (su paskutiniais pakeitimais) dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(2)  Laikinas kodas, kuris jokiu būdu nedaro įtakos šios šalies galutiniam kodui, dėl kurio bus susitarta užbaigus Jungtinėse Tautose vykstančias derybas šiuo klausimu.

(3)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 1244.“


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 25 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedo nuostatas dėl laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1577)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/339/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/46/EEB (1), ypač į jos 67 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 2003/85/EB nustatytos minimalios kontrolės priemonės, taikytinos snukio ir nagų ligos protrūkio atveju, ir tam tikros prevencinės priemonės, kuriomis siekiama didinti kompetentingų institucijų ir ūkininkų informuotumą apie šią ligą ir pasirengimą jai.

(2)

Direktyvoje 2003/85/EB nustatytomis prevencinėmis priemonėmis taip pat numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad su gyvu snukio ir nagų ligos virusu tyrimų, diagnozavimo ir gamybos tikslais būtų dirbama tik tos Direktyvos XI priedo B dalyje išvardytose patvirtintose laboratorijose.

(3)

Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalyje išvardytos laboratorijos, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu mokslinių tyrimų ir diagnozavimo tikslais.

(4)

Danija Komisijai oficialiai pranešė apie pasikeitimus, susijusius su jos nacionalinės kontrolinės snukio ir nagų ligos laboratorijos administravimu.

(5)

Latvija ir Slovėnija Komisijai oficialiai pranešė, kad atitinkamos jų nacionalinės kontrolinės laboratorijos nebeatitinka saugumo standartų, nustatytų 65 straipsnio d dalyje ir todėl turėtų būti išbrauktos iš Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalies sąrašo.

(6)

Nyderlandai Komisijai oficialiai pranešė apie pasikeitimus, susijusius su jos nacionalinės kontrolinės snukio ir nagų ligos laboratorijos pavadinimu.

(7)

Dėl saugumo priežasčių svarbu, kad Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priede pateiktas laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašas būtų atnaujinamas.

(8)

Todėl būtina Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalyje pateiktą laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašą pakeisti šio sprendimo priede pateikiamu sąrašu.

(9)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2003/85/EB XI priedo A dalis pakeičiama šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Komisijos narė

Androulla VASSILIOU


(1)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).


PRIEDAS

„A   DALIS

Nacionalinės laboratorijos, kurioms leidžiama dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu

Valstybė narė, kurioje įsikūrusi laboratorija

Laboratorija

Valstybės narės, kurios naudojasi laboratorijos paslaugomis

ISO kodas

Pavadinimas

AT

Austrija

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling

Austrija

BE

Belgija

Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR Uccle

Belgija

Liuksemburgas

BG

Bulgarija

Национален диагностичен научноизследователски ветеринарно-медицински институт Проф. д-р Георги Павлов, Национална референтна лаборатория Шап и везикулозна болест по свинете

(National Diagnostic Veterinary Research Institute Prof. Dr. Georgi Pavlov, National Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease and Swine Vesicular Diseases)

Bulgarija

CZ

Čekija

Statní veterinární ústav Praha, Praha

Čekija

DE

Vokietija

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit,

Greifswald - Insel Riems

Vokietija

Slovakija

DK

Danija

Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet

Afdeling for Virologi, Lindholm

Danish Technical University, Veterinary Institute,

Department of Virology, Lindholm

Danija

Suomija

Švedija

EL

Graikija

Ινστιτούτο αφθώδους πυρετού,

Αγία Παρασκευή Αττικής

Graikija

ES

Ispanija

Laboratorio Central de Sanidad Animal, Madrid

Ispanija

FR

Prancūzija

Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA)

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon

Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort

Prancūzija

HU

Vengrija

Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Budapest

Vengrija

IT

Italija

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia

Italija

Kipras

LT

Lietuva

Nacionalinė veterinarijos laboratorija, Vilnius

Lietuva

NL

Nyderlandai

Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Lelystad

Nyderlandai

PL

Lenkija

Zakład Pryszczycy Państwowego

Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego

Instytutu Badawczego, Zduńska Wola

Lenkija

RO

Rumunija

Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București

Rumunija

UK

Jungtinė Karalystė

Institute for Animal Health, Pirbright

Jungtinė Karalystė

Estija

Suomija

Airija

Latvija

Malta

Slovėnija

Švedija“


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 25 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1580)

(2008/340/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi 2006 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimo 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė (2), Portugalija ėmėsi priemonių, kad pušinis stiebinis nematodas (toliau – PSN) neišplistų.

(2)

Portugalija Komisijai pateikė šių priemonių vykdymo 2007 m. ataskaitą, kurioje pranešė, kad PSN neišplito už demarkacinių zonų ribų, tačiau ir toliau išlieka šiose zonose.

(3)

Portugalijos 2007 m. vykdytas priemones 2007 m. lapkričio 26–27 d. posėdyje įvertino Augalų sveikatos nuolatinis komitetas. Buvo padaryta išvada, kad Sprendimu 2006/133/EB numatytas užkrėtimo mažinimo demarkacinėje zonoje lygis nėra visiškai pasiektas.

(4)

Todėl šias priemones Portugalija turėtų toliau taikyti kaip likvidavimo planą iki 2012 m. kovo 31 d. – tai yra įmanomas laikotarpis, per kurį galima pasiekti reikšmingos pažangos kontroliuojant PSN.

(5)

Kad padidėtų šių priemonių efektyvumas izoliuotų protrūkių demarkacinės zonos buferinėje zonoje atveju, joje reikia nustatyti židinį, iš kurio būtų pašalinti neatsparūs augalai. Aplink židinį turėtų būti zona, kurioje reguliariai būtų tikrinami neatsparūs augalai (saugos zona).

(6)

Iš neatsparios medienos, kuri išauginta demarkacinėje zonoje, pagamintos pakuotės išvežimui taikomi reikalavimai turi būti suderinti su Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Tarptautiniu fitosanitarijos priemonių standartu Nr. 15 dėl Pakavimo medžiagos iš medienos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairių.

(7)

Todėl Sprendimą 2006/133/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/133/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Portugalija iki 2012 m. kovo 31 d. užtikrina, kad būtų laikomasi priede nurodytų sąlygų pervežant neatsparią medieną, žievę ir augalus šios šalies demarkacinėse zonose, nustatytose pagal 5 straipsnį, arba iš jų į kitas Portugalijos zonas arba į kitas valstybes nares.

Portugalija iki 2012 m. kovo 31 d. vykdo likvidavimo planą, skirtą geriau kontroliuoti PSN plitimą, siekiant jį išnaikinti. Tame plane pateikiama išsami informacija apie ypač neatsparių PSN medžių rūšių Portugalijos sąlygomis tvarkymą demarkacinėje zonoje. Šis planas kiekvienais metais peržiūrimas iki gruodžio 31 d.“;

2)

4 straipsnio 2 dalyje žodžiai „iki 2006 m. gruodžio 15 d. ir 2007 m. gruodžio 15 d.“ pakeičiami žodžiais „kiekvienais metais iki gruodžio 15 d.“;

3)

Sprendimo 2006/133/EB priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).

(2)  OL L 52, 2006 2 23, p. 34.


PRIEDAS

Sprendimo 2006/133/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 poskirsnio e punktas pakeičiamas taip:

„e)

neatspariai medienai, iš jos pagamintoms pakavimo dėžėms, dėžutėms, apkalams, statinėms ir panašiai tarai, padėklams, dėžių padėklams ir kitiems krovimo skydams, padėklų lankams, faktiškai naudojamiems arba nenaudojamiems pervežant visų rūšių objektus, taikoma viena iš patvirtintų priemonių, kaip nurodyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl Pakavimo medžiagos iš medienos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairių I priede. Viskas bus paženklinta taip, kad būtų galima nustatyti, kas ir kur medieną apdorojo, arba pateikiamas minėtas augalo pasas, patvirtinantis, kad priemonės buvo taikytos.“;

2)

2 poskirsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Neatsparūs augalai apdorojami taip:

i)

neatsparūs augalai, išauginti auginimo vietose, kuriose arba kurių artimiausioje kaimynystėje nuo paskutinio viso vegetacijos ciklo pradžios PSN požymių nepastebėta ir oficialių patikrinimų metu nerasta PSN ženklų ar požymių, iš auginimo vietos išvežami kartu pateikiant minėtą augalo pasą;

ii)

neatsparūs augalai, išauginti auginimo vietose, kuriose arba kurių artimiausioje kaimynystėje nuo paskutinio viso vegetacijos ciklo pradžios pastebėta PSN požymių arba nustatyta, kad jie yra užsikrėtę PSN, iš auginimo vietos neišvežami ir sunaikinami deginant;

iii)

neatsparūs augalai, išauginti, pavyzdžiui, miškuose, viešuosiuose parkuose arba asmeniniuose soduose, nustačius, kad jie yra užsikrėtę PSN, nesveikai atrodo arba yra gelbėjimo rajonuose:

nustačius nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d. – per tą laikotarpį iškertami, arba

nustačius nuo balandžio 2 d. iki spalio 31 d. – iškertami nedelsiant,

tikrinami, ar užsikrėtę PSN visais atvejais, kai tokie neatsparūs augalai yra demarkacinių zonų dalyje, kuri, remiantis 5 straipsniu, vadinama buferine. Aptikus PSN, užkrėstieji augalai ir visi neatsparūs augalai, esantys ne mažesniu kaip 50 m spinduliu nuo užkrėstųjų augalų, o visais atvejais – esantys spinduliu, kuriuo yra bent 10 neatsparių augalų, yra sunaikinami (židinys). Visi neatsparūs augalai, esantys ne mažesniu kaip 50 m spinduliu aplink židinį, mažiausia vienerius metus oficialiai tikrinami kas du mėnesius nuo tada, kai buvo pašalinti užkrėstieji augalai (saugos zona). Jeigu per tą laiką patvirtinama, kad šalia aptiktas kitas PSN, demarkacinė zona iš naujo nustatoma pagal 5 straipsnio 1 dalį,“;

3)

2 poskirsnio e punkto įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„e)

neatsparios medienos atliekos, atsiradusios kertant medžius, oficialiai prižiūrint, sudeginamos tam tikrose vietose arba susmulkinamos į ne daugiau kaip 3 cm ilgio ir storio šipulius ir paliekamos vietoje.“;

4)

2 poskirsnio g punktas pakeičiamas taip:

„g)

neatspariai medienai, iš jos pagamintoms pakavimo dėžėms, dėžutėms, apkalams, statinėms ir panašiai tarai, padėklams, dėžių padėklams ir kitiems krovimo skydams, padėklų lankams, paklotams po kroviniu, tarpikliams ir atramoms, įskaitant tuos, kurie jau nėra natūralios apvaliosios medienos formos, taikoma viena iš patvirtintų priemonių, kaip nurodyta FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl Pakavimo medžiagos iš medienos reguliavimo tarptautinėje prekyboje gairių I priede.“


29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 25 d.

nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1588)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/341/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatytos procedūros, reglamentuojančios Bendrijos finansinę paramą gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programoms vykdyti. Remiantis tuo sprendimu siekiant atlyginti valstybių narių išlaidas, patirtas finansuojant nacionalines gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas, išvardytas to sprendimo priede, turi būti nustatyta Bendrijos finansinė priemonė.

(2)

Sprendime 90/424/EEB nustatyta, kad kiekvienais metais ne vėliau kaip iki balandžio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai kitais metais prasidedančias metines arba daugiametes programas, kurioms vykdyti jos nori gauti Bendrijos finansinę paramą.

(3)

To sprendimo 24 straipsnio 2 dalyje išvardyti tam tikri elementai, kurie turi būti įtraukti į valstybių narių pateiktas programas, pvz., ligos epidemiologinės padėties aprašymas, teritorija, kuriai turi būti taikoma programa, programos tikslas ir numatoma trukmė, taikytinos priemonės ir programos išlaidos bei nauda.

(4)

1990 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu 90/638/EEB, nustatančiu Bendrijos gyvūnų tam tikrų ligų likvidavimo ir monitoringo kriterijus (2), nustatyti tam tikri likvidavimo ir stebėsenos programų kriterijai, siekiant jas patvirtinti pagal Sprendimą 90/424/EEB. Sprendimu 2006/965/EB buvo panaikintas Sprendimas 90/638/EEB nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

(5)

Reikėtų nustatyti naujus Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų kriterijus siekiant prisitaikyti prie technikos ir mokslo pažangos ir atsižvelgti į programų įgyvendinimo pagal Sprendimą 90/638/EEB patirtį. Šiais naujais Bendrijos kriterijais reikėtų užtikrinti, kad pagal šias programas nustatytos priemonės būtų veiksmingos ir leistų greičiau likviduoti, kontroliuoti ir stebėti atitinkamas ligas ir zoonozes.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Siekiant patvirtinti pagal Sprendimo 90/424/EEB 24 straipsnio 1 dalyje nustatytą Bendrijos finansinę priemonę tame sprendimo priede išvardytų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas, kurias Komisijai pateikė valstybės narės, šios programos privalo atitikti bent šio sprendimo priede nustatytus kriterijus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/965/EB (OL L 397, 2006 12 30, p. 22).

(2)  OL L 347, 1990 12 12, p. 27. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Direktyva 92/65/EEB (OL L 268, 1992 9 14, p. 54).


PRIEDAS

Nacionalinių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programų kriterijai

1)   Programos tikslas

a)

Stebėsenos programa turi būti siekiama ištirti gyvūnų populiaciją arba subpopuliaciją ir jos aplinką (įskaitant laukinius gyvūnus nešiotojus ir užkrato platintojus), nustatyti Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų arba zoonozių (toliau – gyvūnų ligos arba zoonozės) pasireiškimo ar užsikrėtimo jomis būdų pokyčius.

b)

Kontrolės programos tikslas turi būti pasiekti arba išlaikyti tokį Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytų gyvūnų ligų arba zoonozių paplitimo lygį, kuris neviršytų sanitariniu požiūriu tinkamo lygio.

c)

Likvidavimo programa turi būti siekiama biologiškai išnaikinti Sprendimo 90/424/EEB priede išvardytas gyvūnų ligas arba zoonozes. Galutinis likvidavimo programos tikslas turi būti įgyti ligos neapimtos ar oficialiai ligos neapimtos teritorijos statusą remiantis Bendrijos teisės aktais, jeigu įmanoma.

d)

Programos, skirtos gyvūnų ligai arba zoonozei kontroliuoti, stebėti/prižiūrėti arba likviduoti, tikslas turi atitikti Bendrijos politiką.

2)   Geografinių programos vykdymo ribų nustatytas

Programa taikoma visai teritorijai, arba, jeigu pateikiami tinkami argumentai remiantis epidemiologiniais kriterijais, vienos ar kelių valstybių narių, arba, jeigu ligomis užsikrečia ir laukiniai gyvūnai, trečiųjų valstybių teritorijos aiškiai apibrėžtai daliai.

3)   Programos trukmė

Programos trukmė nustatoma metais numatytam minimaliam laikotarpiui, reikalingam programos tikslui pasiekti. Trukmė neturi viršyti pagrįstai numanomo laikotarpio, per kurį būtų galima pasiekti tą tikslą.

4)   Programos siekiniai

a)

Nustatyti programos siekiniai turi būti įgyvendinti iki programos pabaigos datos. Jeigu programa trunka daugiau negu vienerius metus, nustatomi bent metiniai siekiniai kaip tarpiniai tikslai, kuriuos reikia pasiekti.

b)

Kaip siekiniai pasirenkami tinkamiausi rodikliai, pvz., sergamumas, paplitimas (jeigu įmanoma), tikslinių gyvūnų ir epidemiologinių vienetų (pvz., pulkų, bandų, ūkių, zonų) sanitarinio statuso nustatymas. Prireikus, pateikiamos apibrėžtys.

5)   Programos priemonės

a)

Pranešama apie įtariamus ar patvirtinus gyvūnų ligų arba zoonozių atvejus.

b)

Programos priemonės turi būti orientuotos į gyvūnų ligų arba zoonozių sukėlėjų gyvūnų-šeimininkų populiaciją ir (arba) susijusių gyvūnų nešiotojų rūšis ar užkrato platintojus.

c)

Identifikuojami visi tiksliniai programos gyvūnai, išskyrus naminius paukščius, vandens paukščius, kiškiažvėrius bei laukinius gyvūnus, ir registruojami visi epidemiologiniai vienetai (pvz., pulkai, bandos, ūkiai). Šių gyvūnų judėjimas kontroliuojamas ir registruojamas.

d)

Programos priemonės grindžiamos turimais susijusiais moksliniais duomenimis ir jos turi atitikti Bendrijos teisės aktus. Jeigu programos yra susijusios su akvakultūros gyvūnų ligomis ir finansuojamos iš Europos žuvininkystės fondo (1), vadovaujančioji institucija užtikrina, kad visi patvirtinamieji dokumentai dėl susijusių programų išlaidų ir audito būtų prieinami Komisijai ir Europos audito rūmams remiantis Reglamento (EB) Nr. 198/2006 87 straipsniu.

e)

Pasirenkamos veiksmingiausios programos priemonės tikslui pasiekti per programos vykdymo laikotarpį, jos turi apimti bent:

gyvūnų ir produktų, kuriems gali turėti poveikio susijusios ligos ar zoonozės arba kurie gali būti jomis užkrėsti, judėjimo taisykles;

priemones, taikytinas nustačius teigiamus rezultatus atliekant patikrinimus pagal programą; tokios priemonės turi apimti visus būtinus apsisaugojimo būdus, kad galima būtų greičiau kontroliuoti ar likviduoti ligas arba zoonozes, atsižvelgiant į epidemiologinius duomenis ir specifinius prevencinius metodus;

bandų ar pulkų statuso nustatymo taisykles, jeigu taikoma.

f)

Pagal programą turi būti atliekami laboratoriniai tyrimai, nustatyti susijusias gyvūnų ligas arba zoonozes reglamentuojančiuose Bendrijos teisės aktuose; jeigu Bendrijos teisės aktais nenustatyta tyrimų, atliekami standartizuoti ir pagal visuotinai pripažintus tarptautinius standartus patvirtinti tyrimai. Susijusiose Bendrijos finansuojamose stebėsenos ir likvidavimo programose dalyvaujančios tyrimų laboratorijos privalo sugebėti pateikti tokius rezultatus, kurių kokybę pripažįsta atitinkama Bendrijos etaloninė laboratorija. Jeigu laboratorijos patyrė nesėkmę dalyvaudamos Bendrijos etaloninės laboratorijos organizuojamuose tarplaboratoriniuose tyrimuose arba nacionaliniuose tarplaboratoriniuose tyrimuose, jeigu taikoma, jos gali dalyvauti Bendrijos finansuojamose likvidavimo programose tik po specialaus patikrinimo, kurį atlikus įrodoma, kad laboratorijos gali gauti rezultatų, atitinkančių reikiamą kokybinį standartą.

g)

Pagal programą naudojamos vakcinos turi atitikti Europos standartus, susijusius su sauga, neužkrečiamumu, negrįžtamu susilpninimu ir imunogeninėmis savybėmis. Turi būti išduotas jų rinkodaros pažymėjimas (leidimas prekiauti) pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB (2), jeigu netaikomos tos direktyvos 8 straipsnyje nustatytos sąlygos.

6)   Programos valdymas

a)

Programą kontroliuoja centrinė veterinarijos institucija. Programoje aiškiai apibrėžiama kiekvienos veterinarijos tarnybos ir suinteresuotosios šalies kompetencija bei pareigos programos tikslams įgyvendinti ir nustatoma aiški nurodymų seka.

b)

Visu programos laikotarpiu užtikrinami pakankami ištekliai (finansavimas, darbuotojai, įranga).

c)

Reguliariai:

i)

stebima ir vertinama programos pažanga pagal priemonių veiksmingumą;

ii)

teikiamos Komisijai programos pažangos ataskaitos.

7)   Programos išlaidos ir nauda

a)

Programa turi duoti naudos Bendrijai ir susijusioms šalims valstybėse narėse.

b)

Pasirinktos priemonės turi būti naudojamos kuo ekonomiškiau.

c)

Programos tikslais naudojamos prekės ir paslaugos perkamos arba teikiamos laikantis Bendrijos viešųjų pirkimų taisyklių.

d)

Programos išlaidos – tai valstybės narės patirtos išlaidos įgyvendinant programos priemones, išlaidos turi būti audituojamos.

e)

Gyvūnų, kurie vykdant programą turi būti paskersti arba nužudyti, ir sunaikintinų produktų, jeigu taikoma, savininkams suteikiama tinkama kompensacija.

f)

Naudos gavėjas registruoja patirtas išlaidas, apie kurias buvo pranešta Komisijai išlaidų ir (arba) apskaitos sistema ir septynerius metus nuo pranešimo dienos saugo visus dokumentų originalus finansų kontrolės tikslais remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (3) 9, 36 ir 37 straipsniais.


(1)  2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL L 223, 2006 8 15, p. 1).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


SUSITARIMAI

Taryba

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/47


Pranešimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

Deponavus visus ratifikavimo dokumentus ir vadovaujantis Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo 4 straipsnio 1 dalimi, Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, pasirašytas 2007 m. balandžio 23 d. Liuksemburge (1), įsigalios 2008 m. gegužės 1 d.


(1)  OL L 119, 2007 5 9, p. 32.

OL L 200, 2007 8 1, p. 44.


Klaidų ištaisymas

29.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/48


Informacijos, susijusios su Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų įsigaliojimu, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 112, 2008 m. balandžio 24 d. )

Informacijos paskelbimas yra panaikintas.