ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 114

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 375/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo ( 1 )

57

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. balandžio mėn.

85

 

 

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2008, nustatantis kai kurių pieno produktų, eksportuotinų į Dominikos Respubliką pagal Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 29 straipsnyje numatytą kvotą, eksporto licencijų skyrimą

87

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/46/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/40/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (elektromagnetinių laukų) keliama rizika darbuotojams (aštuonioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

88

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/329/EB

 

*

2008 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendimas, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog ant į rinką pateikiamų arba rinkai tiekiamų magnetinių žaislų būtų nurodytas įspėjimas dėl jų keliamo pavojaus sveikatai ir saugai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1484)  ( 1 )

90

 

 

2008/330/EB

 

*

2008 m. balandžio 22 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/716/EB nuostatas dėl tam tikrų Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1482)  ( 1 )

94

 

 

2008/331/EB

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatas, taikomas tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1572)  ( 1 )

97

 

 

2008/332/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2008 m. tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, kurių veiklos sritis – gyvūnų sveikata ir gyvi gyvūnai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1570)

99

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1579/2007, kuriuo nustatomos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, klaidų ištaisymas (OL L 346, 2007 12 29)

103

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

26.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 375/2008

2008 m. balandžio 25 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. balandžio 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

71,4

MA

61,3

TN

112,0

TR

117,9

ZZ

90,7

0707 00 05

JO

178,8

MK

112,1

TR

109,0

ZZ

133,3

0709 90 70

MA

92,6

MK

68,1

TR

106,6

ZZ

89,1

0805 10 20

EG

56,9

IL

62,3

MA

46,9

TN

53,7

TR

54,8

US

45,4

ZZ

53,3

0805 50 10

AR

70,7

EG

126,4

IL

131,5

MK

118,8

TR

127,1

US

117,8

ZA

123,8

ZZ

116,6

0808 10 80

AR

89,9

BR

83,0

CA

115,6

CL

93,4

CN

93,1

MK

65,0

NZ

118,8

US

119,3

UY

76,8

ZA

73,8

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

89,2

AU

88,5

CL

108,1

CN

41,4

NZ

201,7

ZA

100,5

ZZ

104,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


26.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 376/2008

2008 m. balandžio 23 d.

nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 1 ir 4 dalis bei 18 straipsnį ir atitinkamus kitų reglamentų straipsnius, reglamentuojančius bendrą žemės ūkio produktų rinkų organizavimą,

kadangi:

(1)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrijos reglamentai, kuriais buvo įvestos importo ir eksporto licencijos, numato, kad visam žemės ūkio produktų importui į Bendriją ir visam jų eksportui iš jos būtina pateikti tokią licenciją. Apibrėžiant šių licencijų taikymo galimybes, turėtų būti nustatyta speciali sąlyga, kuria būtų nereikalaujama licencijų vykdant operacijas, kurios nėra griežtai priskiriamos importo arba eksporto operacijoms.

(3)

Jeigu produktams taikoma laikino įvežimo perdirbti tvarka, kompetentingos institucijos gali tam tikrais atvejais leisti, kad produktai būtų išleisti laisvai cirkuliuoti numatant arba nenumatant juos vėliau perdirbti. Tokiais atvejais, užtikrinant tinkamą rinkos valdymą, reikėtų reikalauti importo licencijos faktiškai išleistiems laisvai cirkuliuoti produktams. Tačiau jeigu išleistas laisvai cirkuliuoti produktas yra gautas iš pagrindinių produktų, kurių dalis buvo įvežta iš trečiųjų šalių, o dalis įsigyta Bendrijoje, atsižvelgiama tik į tuos pagrindinius produktus, kurie buvo įvežti iš trečiųjų šalių ar gauti apdorojant pagrindinius produktus iš trečiųjų šalių.

(4)

Importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų taikymo tikslas yra tinkamas bendro rinkos organizavimo administravimas. Kai kurios operacijos susijusios su mažais kiekiais, todėl, siekiant supaprastinti administravimo procedūras, tokioms operacijoms neturėtų būti reikalaujama importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų.

(5)

Nereikalaujama eksporto licencijų tiekiant maisto produktus laivams ir lėktuvams Bendrijoje. Dėl panašaus pagrindimo ši nuostata turėtų būti taikoma aprūpinant platformas ir jūrų laivus maistu bei tiekiant maisto produktus trečiosiose šalyse. Dėl šių priežasčių licencijų neturėtų būti reikalaujama operacijoms, kurioms taikomas 1983 m. kovo 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83, nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (4).

(6)

Atsižvelgiant į tarptautinės prekybos šiais produktais arba prekėmis praktiką, turėtų būti numatytos kai kurios leistinos paklaidos lyginant importuotą ar eksportuotą produkto kiekį su sertifikate nurodytu kiekiu.

(7)

Tam, kad tuo pačiu metu būtų galima atlikti kelias operacijas pagal vieną licenciją ar sertifikatą, reikėtų numatyti, kad būtų išduodami jų išrašai, turintys tą pačią galią kaip ir licencijos bei sertifikatai, iš kurių šie išrašai buvo padaryti.

(8)

Bendrijos teritorijoje vykdomoms operacijoms yra taikomos importo ir eksporto licencijos bei išankstinio nustatymo sertifikatai pagal vadovavimo įvairių sektorių, kuriems taikomas bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, veiklą reglamentuojančias Bendrijos taisykles. Ši tvarka reikalauja, sudarant ir naudojant tokių licencijų arba sertifikatų formas, priimti bendrąsias taisykles bei nustatyti valstybių narių administracinio bendradarbiavimo Bendrijoje formas ir metodus.

(9)

Įvairiose administracinės veiklos srityse kompiuterizuotos procedūros pamažu keičia rankinį duomenų įvedimą. Todėl turėtų būti galima taikyti kompiuterizuotas ir elektronines procedūras išduodant bei naudojant licencijas ir sertifikatus.

(10)

Bendrijos reglamentai numato, kad tos licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami pateikus užstatą, kuris garantuotų, jog jų galiojimo laikotarpiu įsipareigojimas importuoti ar eksportuoti bus įvykdytas. Būtina apibrėžti, kada įsipareigojimas eksportuoti arba importuoti yra įvykdomas.

(11)

Taikant licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, naudojama licencija priklauso nuo produkto tarifinės klasifikacijos. Kai kuriems mišiniams nustatomas grąžinamosios išmokos normos dydis priklauso ne nuo produkto tarifinės klasifikacijos, o nuo šiam tikslui nustatytų specialiųjų taisyklių. Todėl jeigu mišinio sudedamoji dalis, pagal kurią apskaičiuojama mišiniui taikoma grąžinamoji išmoka, neatitinka mišinio tarifinės klasifikacijos, tokiems importuojamiems arba eksportuojamiems mišiniams neturėtų būti taikoma iš anksto nustatyta norma.

(12)

Importo licencijos kartais yra naudojamos kiekybinėms importo priemonėms administruoti. Tai galima tik tada, kai duomenys apie importą pagal išduotas licencijas gaunami gana greitai. Šiuo atveju reikalavimas pateikti rašytinius įrodymus, kad licencija buvo panaudota, yra ne paprasčiausias administravimo poreikis, bet esminė sąlyga administruojant šias kiekybines priemones. Minėti įrodymai suteikiami, pateikus licencijos egzempliorių Nr. 1, o prireikus – jos išrašus. Tokius įrodymus galima pateikti gana greitai. Todėl tokius terminus būtina nustatyti tiems atvejams, kurie yra nurodomi Bendrijos taisyklėse dėl licencijų, naudojamų kiekybinėms priemonėms administruoti.

(13)

Kai kuriais atvejais užstato, kurio reikia licencijai arba sertifikatui, suma gali būti labai maža. Šiais atvejais, siekiant sumažinti administravimo krūvį, nereikėtų prašyti užstato.

(14)

Kadangi praktikoje asmuo, naudojantis licenciją arba sertifikatą, gali būti ne tik savininkas arba jo perėmėjas, todėl, siekiant teisinio aiškumo ir veiksmingo administravimo, turėtų būti nurodyta, kurie asmenys yra įgalioti naudoti sertifikatą arba licenciją. Tam tikslui turėtų būti nustatytas reikiamas ryšys tarp licencijos arba sertifikato savininko ir asmens, pateikiančio muitinės deklaraciją.

(15)

Importo arba eksporto licencija suteikia teisę importuoti arba eksportuoti, todėl ji turi būti pateikiama priimant importo arba eksporto deklaraciją.

(16)

Kai taikomos supaprastintos importo arba eksporto procedūros, galima netaikyti reikalavimo pateikti licenciją muitinei arba galima licenciją pateikti vėliau. Tačiau importuotojas arba eksportuotojas privalo turėti licenciją tą dieną, kuri laikoma importo arba eksporto deklaracijos priėmimo data.

(17)

Tam, kad valstybės narės galėtų taikyti supaprastintą šių licencijų administravimo tvarką, galima nustatyti lankstesnes taisykles, pagal kurias licencijos yra tvarkomos dokumentą išdavusioje institucijoje arba, kai galioja eksporto licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka – mokėjimo agentūroje.

(18)

Siekiant patikimo administravimo, išduotos licencijos arba sertifikatai ir jų išrašai negali būti taisomi. Tačiau kilus abejonei, kad juos išduodanti institucija padarė klaidą arba esant akivaizdiems netikslumams licencijos, sertifikato arba išrašo punktuose, būtina nustatyti tvarką, pagal kurią būtų galima anuliuoti netikslias licencijas, sertifikatus arba išrašus ir išduoti pataisytus dokumentus.

(19)

Kai produktui taikoma supaprastinta tvarka, numatyta 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (5), įgyvendinimo nuostatas, 412–442a straipsniuose arba 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros I priedėlio X antraštinės dalies 1 skyriuje, muitinės pasienio užkardoje nereikia atlikti jokių formalumų, kai tranzito procedūra prasideda Bendrijoje ir turi baigtis už jos ribų. Kai taikoma bent viena iš šių procedūrų, siekiant supaprastinti administravimą, turėtų būti nustatyta tvarka, numatanti užstato grąžinimą.

(20)

Gali atsitikti taip, kad dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo konkrečios šalies, dokumentas, įrodantis išvežimą iš Bendrijos muitų teritorijos, negali būti pateiktas, nors produktas buvo išvežtas iš minėtos teritorijos, arba atliekant operacijas, nurodytas 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (6), 36 straipsnyje, pasiekė savo paskirties vietą. Tokia padėtis gali trukdyti prekybai. Tokiomis aplinkybėmis kiti dokumentai turėtų būti pripažinti lygiaverčiais.

(21)

Bendrijos reglamentai, nustatantys atitinkamas licencijas ir sertifikatus, numato, kad visas užstatas arba jo dalis turi būti negrąžinta, jei licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpiu importas arba eksportas nevykdomi arba vykdomi iš dalies. Veiksmai, kurių tokiomis aplinkybėmis reikia imtis, turi būti išsamiai apibrėžti, ypač tais atvejais, kai įsipareigojimai neįvykdomi dėl force majeure. Tokiais atvejais įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti gali būti laikomas anuliuotu arba licencijos ar sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas. Tačiau, norint išvengti galimo rinkos sužlugdymo, bet kuriuo atveju reikėtų pratęsimo laikotarpį apriboti daugiausia šešiems mėnesiams, skaičiuojant nuo pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos.

(22)

Norint supaprastinti administravimo procedūras, jei negrąžintino užstato bendra suma yra labai maža, visas užstatas turėtų būti grąžintas.

(23)

Užstatas, pateiktas gaunant licencijas ar sertifikatus, grąžinamas pateikus kompetentingoms institucijoms įrodymus, kad per 60 dienų nuo eksporto deklaracijų priėmimo dienos atitinkamos prekės buvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

(24)

Gali atsitikti taip, kad dėl įvairių priežasčių užstatas grąžinamas faktiškai neįvykdžius įsipareigojimo importuoti arba eksportuoti. Šiuo atveju neteisingai grąžintas užstatas turėtų būti vėl paimtas.

(25)

Kad būtų visiškai išnaudotos žemės ūkio produktų, kuriems taikomos grąžinamosios išmokos, eksportavimo galimybės, turėtų būti įdiegtas mechanizmas, skatinantis ūkio subjektus greitai grąžinti išdavusiai institucijai licencijas arba sertifikatus, kurių jie nebepanaudos. Taip pat turėtų būti nustatytas mechanizmas, skatinantis ūkio subjektus nedelsiant grąžinti išdavusiai institucijai sertifikatus, kai tik pasibaigia jų galiojimas, kad kuo greičiau būtų įmanoma pakartotinai panaudoti nepanaudotus kiekius.

(26)

Pagal 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatančio terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (7), 3 straipsnio 4 dalį, jeigu paskutinė tam tikro laikotarpio diena yra įstatymu nustatyta nedarbo diena, sekmadienis ar šeštadienis, tuomet šis laikotarpis baigiasi kitos darbo dienos paskutinę valandą. Kai kuriais atvejais ši nuostata lemia licencijų arba sertifikatų galiojimo laiko pratęsimą. Ši priemonė, skirta prekybai palengvinti, neturi pakeisti importo arba eksporto operacijų ekonominių sąlygų.

(27)

Kai kuriems bendro žemės ūkio rinkų organizavimo sektoriams, prieš eksporto licencijų išdavimą, yra skiriamas svarstymo laikotarpis. Šis laikotarpis yra skirtas rinkos padėčiai įvertinti ir, jei reikia, ypač kai yra sunkumų, leisti atidėti paduotų paraiškų nagrinėjimą, o tai prilygsta jų atmetimui. Turėtų būti nurodyta, kad toks atidėjimas įmanomas ir tuo atveju, kai licencijos prašoma pagal šio reglamento 47 straipsnį, ir kad prašymas suteikti licenciją negali būti dar kartą atidėtas, jei jau pasibaigė svarstymo laikotarpis.

(28)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 3 dalį produktai, eksportuojami pagal licenciją ar išankstinio nustatymo sertifikatą, gali būti laikomi grąžintomis prekėmis tik tuo atveju, jei atitinka Bendrijos taisykles dėl licencijų ir sertifikatų. Produktams, kuriuos galima priskirti šiai kategorijai, turėtų būti nustatytos specialios taisyklės, reglamentuojančios licencijų ir sertifikatų taikymo sistemą.

(29)

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį prekėms, išleistoms laisvai cirkuliuoti pagal importo licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą, importo mokesčių grąžinimo arba jų sumažinimo sistema taikoma tik tuomet, kai nustatyta, kad kompetentingos institucijos ėmėsi būtinų priemonių dėl licencijų ir sertifikatų prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti pasekmėms panaikinti.

(30)

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 880 straipsnis nustato tam tikras išsamias taisykles dėl to reglamento 896 straipsnio taikymo, visų pirma, kad valdžios institucijos, atsakingos už licencijų ir sertifikatų išdavimą, turi suteikti patvirtinimą.

(31)

Šis reglamentas turėtų nustatyti visas taisykles, privalomas įgyvendinant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį. Be to, kai kuriais atvejais turi būti įmanoma taikyti Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 ir nesikreipiant dėl patvirtinimo, nurodyto 880 straipsnyje.

(32)

Kai importo licencijos yra naudojamos nustatyti lengvatinį importo muitą pagal tarifų kvotas, kyla pavojus, kad gali būti panaudotos padirbtos licencijos, ypač tais atvejais, kai yra didelis skirtumas tarp viso, sumažinto ir nulinio muito. Siekiant sumažinti šį pavojų reikėtų sukurti pateiktų licencijų tikrumo kontrolės mechanizmą.

(33)

Jei įgyvendinant lengvatines priemones tarifinės kvotos yra administruojamos naudojant žemės ūkio produktų importo licenciją, tokios lengvatinės sąlygos turi būti taikomos importuotojams, turintiems licencijas arba sertifikatus, prie kurių tam tikrais atvejais turi būti pridedamas trečiosios šalies dokumentas. Kad būtų išvengta kvotos viršijimo, lengvatinė tvarka turi būti taikoma kiekiui, kuriam buvo išduota licencija ar sertifikatas. Siekiant palengvinti importą, leistinos paklaidos, numatytos 7 straipsnio 4 dalyje, turėtų būti leidžiamos, jeigu tuo pačiu metu nurodoma, kad tai daliai kiekio, kuri viršija licencijoje ar sertifikate nurodytą kiekį, bet atitinka leistinos paklaidos ribas, netaikoma lengvatinė tvarka ir už ją sumokėtinas visas importo mokestis.

(34)

Šiame reglamente išdėstytos priemonės atitinka visų suinteresuotų vadybos komitetų pateiktą nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

REGLAMENTO TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

Paisant tam tikrų išimčių, nustatytų specialiose tam tikriems produktams skirtose Bendrijos taisyklėse, šiame reglamente yra nustatytos bendros taisyklės, kaip turi būti įgyvendintos importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų (toliau – licencijos ir sertifikatai) sistemos, nustatytos ar numatytos šiuose dokumentuose:

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2759/75 (8) 8 straipsnyje (kiauliena),

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2771/75 (9) 3 straipsnyje (kiaušiniai),

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2777/75 (10) 3 straipsnyje (paukštiena),

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2783/75 (11) 2 straipsnyje (kiaušinio ir pieno baltymai),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1254/1999 (12) 29 straipsnyje (galvijiena),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 (13) 26 straipsnyje (pienas ir pieno produktai),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 (14) 59 straipsnyje (vynas),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2529/2001 (15) 13 straipsnyje (aviena ir ožkiena),

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 9 straipsnyje (javai),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1785/2003 (16) 10 straipsnyje (ryžiai),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 865/2004 (17) 10 straipsnyje (alyvuogių aliejus ir valgomosios alyvuogės),

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 (18) 22 straipsnyje (žemės ūkio produktai, eksportuojami tokia forma, kuriai netaikomas Sutarties I priedas),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1947/2005 (19) 4 straipsnyje (sėklos),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 (20) 23 straipsnyje (cukrus, izogliukozė ir inulino sirupas),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007 (21) 28–32 straipsniuose ir 40 straipsnyje (vaisiai ir daržovės),

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 III dalies II ir III skyrių I skirsnyje (gyvi augalai ir skintos gėlės bananai ir alkoholis).

II   SKYRIUS

LICENCIJŲ IR SERTIFIKATŲ TAIKYMO SRITIS

2 straipsnis

Licencijos arba sertifikato nereikalaujama ir jie gali būti nepateikiami produktams:

a)

kurie Bendrijoje nėra pateikiami laisvai cirkuliuoti; arba

b)

kuriuos eksportuojant taikoma:

i)

muitinės procedūra, leidžianti importuoti netaikant atitinkamų muitų ar lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų; arba

ii)

speciali tvarka, leidžianti eksportuoti nemokant eksporto muitų, kaip nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 129 straipsnyje.

3 straipsnis

1.   Tais atvejais, kai produktai, kuriems taikomos priemonės dėl laikino įvežimo perdirbti ir kuriuose nėra pagrindinių produktų, nurodytų 2 dalies a punkte, yra pateikiami laisvai cirkuliuoti, jiems turi būti pateikta importo licencija, kadangi faktiškai pateikti laisvai cirkuliuoti produktai privalo turėti importo licenciją.

2.   Tais atvejais, kai produktai, kuriems taikoma viena iš priemonių, nurodytų 1 dalyje, ir kuriuose yra:

a)

vienas arba daugiau pagrindinių produktų, kuriems buvo taikomos Sutarties 23 straipsnio 2 dalies nuostatos, bet, įtraukus juos į teikiamus laisvai cirkuliuoti produktus, jos nebetaikomos; ir

b)

vienas arba daugiau pagrindinių produktų, kuriems nebuvo taikomos Sutarties 23 straipsnio 2 dalies nuostatos,

yra pateikiami laisvai cirkuliuoti, tada, nepaisant šio Reglamento 7 straipsnio 1 dalies nuostatos, kiekvienam faktiškai panaudotam pagrindiniam produktui, apibūdintam šios dalies b punkte ir priklausančiam produktams, kurie privalo turėti importo licenciją, tokia licencija pateikiama.

Tačiau importo licencijos nereikalaujama, jei faktiškai išleidžiamas laisvai cirkuliuoti produktas neprivalo turėti šios licencijos.

3.   Importo licencija arba licencijos, pateiktos, kai produktas, nurodytas 1 arba 2 dalyje, išleidžiamas laisvai cirkuliuoti, gali nenumatyti išankstinio nustatymo.

4.   Eksportuojant produktą, kuriam taikoma viena iš priemonių, nurodytų 1 dalyje, ir kuriame yra vienas arba daugiau pagrindinių produktų, nurodytų 2 dalies a punkte, kiekvienam pagrindiniam produktui, jei jis priklauso produktams, kurie privalo turėti eksporto licenciją, tokia licencija pateikiama.

Tačiau, atsižvelgiant į trečiąją pastraipą dėl iš anksto nustatomų grąžinamųjų išmokų, nėra reikalaujama eksporto licencijos, jei faktiškai eksportuojamas produktas neprivalo turėti tokios licencijos.

Eksportuojant sudėtinius produktus, už kurių vieną ar kelias sudedamąsias dalis suteikiama iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka, vienintelis dalykas, į kurį reikia atsižvelgti taikant licencijų ir sertifikatų sistemą, yra kiekvieno komponento muito statusas.

4 straipsnis

1.   Licencija nėra būtina ir jos galima nepateikti atliekant šias operacijas:

a)

nurodytas Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36, 40, 44, 45 straipsniuose ir 46 straipsnio 1 dalyje; ar

b)

nekomercinio pobūdžio; ar

c)

nurodytas Reglamente (EEB) Nr. 918/83; ar

d)

susijusias su kiekiais, ne didesniais nei nurodyta II priede.

Nepaisant pirmosios pastraipos, licencija turi būti pateikiama, kai importuojama ar eksportuojama lengvatine tvarka, kurią suteikia licencija.

Taikydama šią dalį, valstybė narė imasi atsargumo priemonių dėl piktnaudžiavimo, ypač kai vienintelei importo ar eksporto operacijai taikoma daugiau nei viena importo ar eksporto deklaracija, kuri yra akivaizdžiai pagrįsta ekonominiais ar kitais tikslais.

2.   1 dalyje „nekomercinės operacijos“ – tai:

a)

fizinių asmenų importuojamos arba jiems siunčiamos prekės, jei šios operacijos atitinka Kombinuotosios nomenklatūros II skirsnio D dalies 2 punkto laikinųjų nuostatų reikalavimus;

b)

atskirų asmenų eksportuojamos prekės, jeigu šios operacijos atitinka, mutatis mutandis, a punkto reikalavimus.

3.   Valstybės narės gali nereikalauti eksporto licencijos arba licencijų produktams ir (arba) prekėms, kurias siunčia atskiri fiziniai asmenys arba tokių asmenų grupės tam, kad jie būtų nemokamai platinami trečiosiose šalyse humanitarinės pagalbos teikimo tikslais, jeigu vykdomos visos šios sąlygos:

a)

norintys pasinaudoti šia išimtimi asmenys neprašo grąžinamosios išmokos;

b)

tokios prekės siunčiamos tik retsykiais, o šias siuntas sudaro įvairūs produktai ir (arba) prekės, o jų svoris transporto priemonėje ne didesnis kaip 30 000 kg; ir

c)

kompetentingos institucijos turi pakankamai įrodymų dėl produktų ir (arba) prekių paskirties ir (arba) jų naudojimo bei dėl tinkamo operacijos vykdymo.

Eksporto deklaracijos 44 skiltyje įrašoma: „Grąžinamoji išmoka neteikiama – Reglamento (EB) Nr. 376/2008 4 straipsnio 3 dalis“.

5 straipsnis

Licencijos arba sertifikato nereikalaujama ir galima jų nepateikti, jei produktai yra išleidžiami laisvai cirkuliuoti pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyrių, nurodantį, ką daryti su grąžintomis prekėmis.

6 straipsnis

1.   Eksporto licencijos nereikalaujama ir jos galima nepateikti priimant reeksporto deklaraciją produktams, dėl kurių eksportuotojas pateikia įrodymus, liudijančius, jog pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VII antraštinės dalies 5 skyrių buvo priimtas palankus sprendimas dėl importo muitų už šiuos produktus grąžinimo arba atleidimo nuo jų.

2.   Būtina pateikti eksporto licenciją, kai yra eksportuojami produktai, kuriems būtina pateikti eksporto licenciją, ir kai kompetentingos institucijos priima reeksporto deklaraciją prieš priimdamos sprendimą dėl prašymo grąžinti arba atleisti nuo importo mokesčių. Neleidžiama iš anksto nustatyti eksporto grąžinamąja išmoką arba mokestį.

III   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1   SKIRSNIS

Licencijų, sertifikatų ir jų išrašų taikymo sritis

7 straipsnis

1.   Importo arba eksporto licencija suteikia įgaliojimus ir įpareigoja atitinkamai importuoti arba eksportuoti produktų arba atitinkamų prekių kiekį, nurodytą licencijoje, jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus force majeure atvejus.

Šioje dalyje nurodyti įsipareigojimai yra pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (22) 20 straipsnyje.

2.   Eksporto licencija su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka įpareigoja eksportuoti licencijoje nurodytą atitinkamo produkto tam tikrą kiekį jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus force majeure atvejais.

Eksportuojant produktus, kuriems būtina pateikti eksporto licenciją, eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka nustato teisę eksportuoti ir gauti grąžinamąją išmoką.

Eksportuojant produktus, kuriems nebūtina pateikti eksporto licenciją, eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka nustato tik teisę gauti grąžinamąją išmoką.

Šioje dalyje minimi įsipareigojimai yra pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

3.   47 straipsnyje nurodytais atvejais ir tais atvejais, kai toks reikalavimas yra numatytas konkrečiose Bendrijos taisyklėse, taikomose atitinkamam sektoriui, licencijos arba sertifikato išdavimas įpareigoja produktus importuoti iš arba eksportuoti į šiame dokumente nurodytą šalį ar šalių grupę.

4.   Jei importuojamas arba eksportuojamas kiekis yra ne daugiau kaip 5 % didesnis už tą, kuris nurodytas licencijoje arba sertifikate, laikoma, kad buvo importuota arba eksportuota pagal šią licenciją arba sertifikatą.

5.   Jei importuojamas arba eksportuojamas kiekis yra ne daugiau kaip 5 % mažesnis už tą, kuris nurodytas licencijoje arba sertifikate, laikoma, kad įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti įvykdytas.

6.   Taikant šio straipsnio 4 ir 5 dalis, jei licencija ar sertifikatas išduodamas nurodant galvijų skaičių apskaičiuojant minėtus 5 %, tikslinga suapvalinti iki didesnio sveiko galvijų skaičiaus.

7.   Pagal Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalį, jeigu licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatytu eksporto mokesčiu arba eksporto grąžinamąja išmoka yra panaudojamas pirmąją darbo dieną pasibaigus įprastiniam jų galiojimo laikotarpiui, laikoma, kad tokia licencija ir sertifikatas yra panaudoti paskutinę įprastinio galiojimo dieną, kad pateisintų iš anksto nustatytus kiekius.

8 straipsnis

1.   Įsipareigojimai, atsirandantys pagal licencijas arba sertifikatus, nėra perleidžiami. Licencijos arba sertifikato savininkas licencijų arba sertifikatų teises perleidžia jų galiojimo laikotarpiu. Kiekvienos licencijos, sertifikato arba jų išrašo teises galima perleisti tik vienam perėmėjui. Yra perleidžiamos teisės į nepanaudotus kiekius, nurodytus licencijoje, sertifikate ar jų išraše.

2.   Perėmėjai nebegali perleisti savo teisių, bet gali jas grąžinti licencijos arba sertifikato savininkui. Tokiu būdu gali būti grąžintos tik teisės į nepanaudotus kiekius, nurodytus licencijoje, sertifikate ar jų išraše.

Tokiais atvejais dokumentą išdavusi institucija licencijos arba sertifikato 6 skiltyje įrašo vieną iš III priedo A dalyje nurodytų įrašų.

3.   Paprašius licencijos arba sertifikato savininkui leisti perleisti teises arba teisių perėmėjui leisti grąžinti teises dokumento savininkui, šiuos dokumentus išduodanti institucija arba valstybės narės paskirta agentūra ar agentūros licencijoje, sertifikate arba tam tikrais atvejais jų išraše įrašo šiuos duomenis:

a)

perėmėjo pavardę ar pavadinimą ir adresą arba įrašą, nurodytą 2 dalyje;

b)

įrašo datą, patvirtintą institucijos arba agentūros antspaudu.

4.   Teisių perleidimas arba jų grąžinimas savininkui įsigalioja įrašo dieną.

9 straipsnis

Licencijų arba sertifikatų išrašai turi tą pačią juridinę galią kaip licencijos arba sertifikatai, iš kurių jie buvo išrašyti, ir taikomi tokiems kiekiams, kokiems jie išduodami.

10 straipsnis

Valstybės narės institucijų išduotos licencijos arba sertifikatai ir išrašai bei juose padaryti įrašai ir patvirtinimai turi tą pačią juridinę galią kitose valstybėse narėse kaip ir šių valstybių institucijų išduoti dokumentai su juose padarytais įrašais bei patvirtinimais.

11 straipsnis

1.   Kai eksportuojant mišinį naudojama licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka mišiniui netaikoma, jeigu sudedamosios dalies, pagal kurią apskaičiuojama šiam mišiniui taikytina grąžinamąja išmoka, tarifinė klasifikacija neatitinka mišinio tarifinės klasifikacijos.

2.   Kai licencija arba sertifikatas su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka naudojami eksportuojant sukomplektuotas prekes, iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka taikoma tik tam komponentui, kurio tarifinė klasifikacija tokia, kaip viso rinkinio.

2   SKIRSNIS

Paraiška gauti licencijas ir sertifikatus bei jų išdavimas

12 straipsnis

1.   Priimamos tik tos paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti, kurios atsiunčiamos arba pateikiamos kompetentingai institucijai tokia spausdinta ir (arba) taip užpildyta forma, kaip nurodyta 17 straipsnyje.

Tačiau kompetentingos institucijos gali rašytinius nuotolinio ryšio arba elektroninius pranešimus pripažinti galiojančiomis paraiškomis, jeigu juose yra visa informacija nurodyta formoje, kuri yra naudojama. Valstybės narės gali reikalauti, kad išsiuntus rašytinį nuotolinio ryšio ir (arba) elektroninį pranešimą kompetentingoms institucijoms, būtų perduota arba tiesiogiai pristatyta spausdinta arba užpildyta paraiškos forma, kaip nurodyta 17 straipsnyje; šiuo atveju paraiškos pateikimo data yra data, kai rašytinis nuotolinio ryšio arba elektroninis pranešimas pasiekė kompetentingą instituciją. Šis reikalavimas nedaro jokios įtakos paraiškų galiojimui, kai jos perduotos kaip rašytiniai nuotolinio ryšio arba elektroniniai pranešimai.

Tais atvejais, kai paraiškos licencijoms ar sertifikatams gauti pateikiamos elektroniniu būdu, valstybių narių kompetentingos institucijos nustato būdą, kuriuo pakeičiamas ranka pasirašytas parašas ir kuris gali būti pagrįstas kodų naudojimu.

2.   Paraiškos gauti licencijas arba sertifikatus gali būti anuliuotos tik kompetentingai institucijai gavus laišką arba rašytinį nuotolinio ryšio ar elektroninį pranešimą iki 13 valandos paraiškos pateikimo dieną, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

13 straipsnis

1.   Paraiškos gauti licencijas su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka 16 skiltyje ir pačiose licencijose įrašomas dvylikos ženklų produkto kodas, nurodytas žemės ūkio produktų nomenklatūroje, pagal kurį mokama grąžinamoji išmoka.

Tačiau jeigu grąžinamosios išmokos norma yra tokia pati keliems tos pačios kategorijos kodams, nustatomiems Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje ir atitinkamuose kitų reglamentų, reglamentuojančių rinkos organizavimą, straipsniuose nurodyta tvarka, šie kodai gali būti kartu įrašomi paraiškose licencijoms gauti ir pačiose licencijose.

2.   Jeigu grąžinamosios išmokos normos kinta priklausomai nuo paskirties, ir paraiškų, ir licencijų 7 skiltyje įrašoma šalis arba, kur tinka, paskirties vieta.

3.   Nepažeidžiant pirmos dalies pirmosios pastraipos nuostatų, jeigu nurodoma produktų grupė, apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje, šios grupės produktų kodus galima įrašyti į paraiškų licencijoms gauti arba licencijų 22 skiltį, prieš tai įrašant šiuos žodžius: „produktų grupė, nurodyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 4 straipsnio 2 dalyje“.

14 straipsnis

1.   Paraiškos, kuriose yra Bendrijos taisyklėse nenumatytų sąlygų, atmetamos.

2.   Paraiškos licencijoms arba sertifikatams gauti nepriimamos, jei kompetentingai institucijai nebuvo pateiktas atitinkamas užstatas iki paraiškos padavimo dienos 13 valandos.

3.   Užstato nereikalaujama, jei užstatas licencijai arba sertifikatui gauti yra 100 EUR ar mažiau arba jei licencija arba sertifikatas išduodami intervencinės agentūros vardu.

4.   Jei valstybės narės pasinaudoja galimybėmis, nurodytomis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 5 straipsnyje, reikalavimas grąžinti užstatą gali būti pareikštas po dviejų mėnesių nuo licencijos galiojimo pabaigos.

5.   Užstato nereikalaujama, kai eksporto licencijos išduodamos eksportuojant prekes į trečiąsias šalis tais atvejais, kai tai susiję su ne Bendrijos pagalbos maistu operacijomis ir jas vykdo eksportuojančios valstybės narės tam tikslui patvirtintos humanitarinės tarnybos. Apie šias patvirtintas humanitarines tarnybas valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai.

6.   Tais atvejais, kai taikomos 3, 4 ir 5 dalys, ir 4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa taikoma mutatis mutandis.

15 straipsnis

Kai atliekamos pagalbos maistu tiekimo operacijos, kaip nurodyta daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 10 straipsnio 4 dalyje, rengiant paraiškas licencijoms gauti ir licencijas su iš anksto nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis 20 skiltyje įrašomas bent vienas iš šio Reglamento III priedo B dalyje nurodytų įrašų.

7 skiltyje reikia nurodyti paskirties šalį. Ši licencija galioja tik eksportui, atliekant tokios pagalbos maistu operacijas.

16 straipsnis

1.   Paraiškos licencijai ar sertifikatui gauti pateikimo diena laikoma ta diena, kurią kompetentinga institucija gauna šią paraišką, jeigu ji gaunama iki 13 valandos nepriklausomai nuo to, ar paraiška tiesiogiai pristatoma kompetentingai institucijai, ar siunčiama laišku, rašytiniu nuotolinio ryšio ar elektroniniu pranešimu.

2.   Paraiška licencijai ar sertifikatui gauti, kurią kompetentinga institucija gauna šeštadienį, sekmadienį, įstatymu nustatytą nedarbo dieną arba darbo dieną, bet po 13 valandos, yra laikoma pateikta pirmą darbo dieną po tos dienos, kai ji buvo faktiškai gauta.

3.   Jeigu paraiškų licencijoms ar sertifikatams gauti pateikimui nustatomas tam tikras dienų skaičius ir paskutinė laikotarpio diena yra šeštadienis, sekmadienis arba įstatymu nustatyta nedarbo diena, nurodytas laikotarpis baigiasi kitos darbo dienos 13 valandą.

Tačiau į pratęsimo laiką neatsižvelgiama apskaičiuojant licencijoje arba sertifikate nustatytas sumas ar nustatant galiojimo laiką.

4.   Šiame reglamente terminai nurodomi Belgijos laiku.

17 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 12 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos ir 18 straipsnio 1 dalies nuostatų, paraiškos licencijoms ar sertifikatams gauti, licencijos, sertifikatai bei jų išrašai surašomi formose, kurios atitinka I priedo pavyzdžius. Formos turi būti pildomos pagal jose nurodytus reikalavimus ir laikantis konkrečių Bendrijos nuostatų, taikomų atitinkamam produktų sektoriui.

2.   Licencijų ir sertifikatų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1, egzempliorius Nr. 2 ir paraiška, taip pat visi papildomi licencijos arba sertifikato egzemplioriai, įsegti ta pačia tvarka.

Tačiau valstybės narės gali reikalauti, kad pareiškėjai pildytų tik paraiškos formą, nepateikdami pirmoje pastraipoje nurodytų dokumentų rinkinių.

Jei, įgyvendinant Bendrijos priemones, kiekis, kuriam išduodama licencija arba sertifikatas, yra mažesnis už kiekį, nurodytą pirminėje paraiškoje licencijai ar sertifikatui gauti, prašomas kiekis bei jį atitinkanti užstato suma nurodomi tik paraiškoje.

Licencijų arba sertifikatų išrašų formos pateikiamos rinkiniais, kuriuos sudaro egzempliorius Nr. 1 ir egzempliorius Nr. 2, įsegti pirmiau nurodyta tvarka.

3.   Formos, įskaitant ir papildomus puslapius, spausdinamos ant balto, lygaus rašomojo popieriaus, kurio kvadratinis metras sveria ne mažiau kaip 40 gramų. Jų matmenys – 210 × 297 mm; lapo ilgis neturi būti 5 mm trumpesnis ir 8 mm ilgesnis už nurodytų matmenų lapą; tarpai tarp eilučių – 4,24 mm (1/6 colio); tiksliai laikomasi formos maketo. Abiejų egzemplioriaus Nr. 1 pusių ir papildomų lapų pusės, kuriose daromi įrašai, fonas turi būti giljoširuotė, kad būtų galima atskirti mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis padarytą klastotę. Formų, skirtų importui, fonas yra žalias, o eksportui – tamsiai rusvas.

4.   Valstybės narės atsako už formų spausdinimą. Formas taip pat gali spausdinti spaustuvininkai, paskirti tų valstybių narių, kuriose jie yra įsisteigę. Šiuo atveju kiekvienoje formoje turi būti nuoroda į valstybės narės pritarimą. Kiekvienoje formoje nurodoma spaustuvininko pavardė ar pavadinimas ir adresas arba spaustuvininko tapatybę parodantis ženklas ir, išskyrus paraiškos formą bei papildomus lapus, individualus serijos numeris. Priklausomai nuo dokumentą išduodančios valstybės narės pavadinimo prieš numerį rašomos šios raidės: AT – Austrijai, BE – Belgijai, BG – Bulgarijai, CZ – Čekijos Respublikai, CY– Kiprui, DE – Vokietijai, DK – Danijai, EE – Estijai, EL – Graikijai, ES – Ispanijai, FI – Suomijai, FR – Prancūzijai, HU – Vengrijai, IE – Airijai, IT – Italijai, LU – Liuksemburgui, LT – Lietuvai, LV – Latvijai, MT – Maltai, NL – Nyderlandams, PL – Lenkijai, PT – Portugalijai, RO – Rumunijai, SE – Švedijai ir UK – Jungtinei Karalystei.

Išduodant licencijas arba sertifikatus bei jų išrašus, juose gali būti nurodomas dokumentą išdavusios institucijos paskirtas išdavimo numeris.

5.   Paraiškos, licencijos arba sertifikatai bei jų išrašai pildomi spausdintomis raidėmis arba kompiuterizuotomis priemonėmis. Jie spausdinami ir pildomi viena iš oficialių Bendrijos kalbų, kurią nurodo dokumentus išduodančios valstybės narės kompetentinga institucija. Tačiau valstybės narės gali leisti pildyti paraiškas ranka, bet tik rašalu ir tik didžiosiomis raidėmis.

6.   Dokumentus išduodančių institucijų bei įrašus darančių institucijų antspaudai dedami metaliniu antspaudu, geriau plieniniu. Tačiau dokumentus išduodančios institucijos antspaudą gali pakeisti reljefinis spaudas su raidėmis ar skaičiais, gautais perforuojant.

7.   Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos prireikus gali pareikalauti, kad licencijos arba sertifikatai bei jų išrašai būtų išversti į šios valstybės narės valstybinę kalbą arba į vieną iš jos valstybinių kalbų.

18 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 17 straipsnio, licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami bei naudojami naudojant kompiuterizuotas sistemas, laikantis išsamių taisyklių, nustatytų kompetentingų institucijų. Toliau šie dokumentai vadinami „elektroninėmis licencijomis ir sertifikatais“.

Elektroninių licencijų ir sertifikatų turinys turi būti tapatus popierinių licencijų ir sertifikatų turiniui.

2.   Jeigu licencijų ar sertifikatų savininkai arba jų perėmėjai turi pasinaudoti elektronine šių dokumentų forma valstybėje narėje, kuri nėra prisijungusi prie kompiuterinės išdavimo sistemos, jie paprašo išduoti atitinkamą išrašą.

Šie išrašai išduodami nedelsiant ir be papildomo mokesčio, įrašant juos į formą, nurodytą 17 straipsnyje.

Valstybėse narėse, prisijungusiose prie kompiuterizuotos dokumentų išdavimo sistemos, šie išrašai naudojami popieriniams išrašams taikoma forma.

19 straipsnis

1.   Jeigu sumos, gautos konvertavus eurus į nacionalinę valiutą, kurias reikia nurodyti licencijoje arba sertifikate, susideda iš trijų arba daugiau skaičių po kablelio, pateikiami tik du pirmieji skaičiai. Tais atvejais, kai trečias skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, antras skaičius apvalinamas iki didesnio, o kai trečias skaičius yra mažesnis už penkis, antrasis paliekamas toks, koks yra.

2.   Tačiau jeigu eurais išreikštos sumos konvertuojamos į svarus sterlingų, 1 dalies nuoroda į dvi pirmas vietas po kablelio keičiama nuoroda į keturias pirmas vietas po kablelio. Tais atvejais, kai penktas skaičius po kablelio yra penki arba daugiau, ketvirtas skaičius apvalinamas iki didesnio, o kai penktas skaičius yra mažesnis už penkis, ketvirtasis paliekamas toks, koks yra.

20 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 18 straipsnio nuostatų dėl elektroninių licencijų ir sertifikatų, licencijos ir sertifikatai parengiami ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, kurių pirmasis, vadinamas „savininko egzemplioriumi“ ir pažymėtas „Nr. 1“, nedelsiant išduodamas pareiškėjui, o antrąjį, vadinamą „dokumentą išduodančios institucijos egzemplioriumi“ ir pažymėtą „Nr. 2“, pasilieka dokumentą išduodanti institucija.

2.   Jei licencija arba sertifikatas yra išduodami mažesniam kiekiui negu prašoma paraiškoje, dokumentą išduodanti institucija nurodo:

a)

17 ir 18 skiltyse – kiekį, kuriam išduodama licencija arba sertifikatas;

b)

11 skiltyje – atitinkamo užstato sumą.

Užstatas, pateiktas už kiekį, kuriam licencija arba sertifikatas nebuvo išduoti, nedelsiant grąžinamas.

21 straipsnis

1.   Licencijos arba sertifikato savininko ar perėmėjo prašymu pateikus dokumento egzempliorių Nr. 1, dokumentą išduodanti institucija arba kiekvienos valstybės narės paskirtos agentūra ar agentūros gali išduoti vieną arba daugiau jų išrašų.

Išrašai parengiami ne mažiau kaip dviem egzemplioriais, kurių pirmasis, vadinamas „savininko egzemplioriumi“ ir pažymėtas „Nr. 1“, pateikiamas arba adresuojamas pareiškėjui, o antrąjį, vadinamą „dokumentą išduodančios institucijos egzemplioriumi“ ir pažymėtą „Nr. 2“, pasilieka dokumentus išduodanti institucija.

Išrašą išduodanti institucija licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 įrašo kiekį, kuriam buvo išduotas išrašas, padidintą iki leistinos paklaidos. Licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 šalia įrašyto skaičiaus įrašomas žodis „išrašas“.

2.   Iš licencijos arba sertifikato išrašo nedaromi jokie kiti išrašai.

3.   Panaudojus išrašo egzempliorių Nr. 1 arba pasibaigus jo galiojimo laikui, savininkas grąžina jį kartu su licencijos arba sertifikato, iš kurių išrašas buvo paimtas, egzemplioriumi Nr. 1 dokumentą išdavusiai institucijai, kad ji galėtų suderinti licencijos arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 esančius įrašus su įrašais, padarytais išrašo egzemplioriuje Nr. 1.

22 straipsnis

1.   Nustatant licencijų arba sertifikatų galiojimo laiką, licencijos ir sertifikatai laikomi išduotais tą dieną, kurią buvo pateikta paraiška, ir ši diena įtraukiama į galiojimo laiką. Tačiau licencijos ir sertifikatai negali būti naudojami iki jų faktinio išdavimo.

2.   Gali būti nurodyta, kad licencija arba sertifikatas įsigalioja faktinę išdavimo dieną, ir tada ši diena įtraukiama į licencijų arba sertifikatų galiojimo laiką.

3   SKIRSNIS

Licencijų ir sertifikatų naudojimas

23 straipsnis

1.   Licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 pateikiamas muitinei, kuri priėmė:

a)

importo licencijos atveju – išleidimo laisvai cirkuliuoti deklaraciją;

b)

eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka atveju – su eksportu susijusią deklaraciją.

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 2 straipsnio 1 dalies i punkto nuostatų, licencijos arba sertifikato savininkas ar, kai taikoma, teisių perėmėjas ar jų atstovai pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 5 straipsnio 2 dalies nuostatas turi užpildyti muitinės deklaraciją.

2.   Licencijos ar sertifikato egzempliorius Nr. 1 pateikiamas muitinei arba perduodamas jos žiniai tada, kai priimama 1 dalyje nurodyta deklaracija.

3.   Po to, kai 1 dalyje nurodyta įstaiga padaro licencijoje arba sertifikato egzemplioriuje Nr. 1 atitinkamus įrašus ir jį patvirtina, jis grąžinamas suinteresuotai šaliai. Tačiau valstybės narės gali pareikalauti arba leisti, kad suinteresuota šalis pati padarytų įrašą licencijoje arba sertifikate; visais atvejais įrašą patikrina ir patvirtina kompetentinga institucija.

4.   Jeigu importuotas ar eksportuotas kiekis neatitinka licencijoje arba sertifikate nurodyto kiekio, įrašas pataisomas taip, kad matytųsi faktiškai importuotas arba eksportuotas kiekis, neviršijant kiekio, nurodyto išduotoje licencijoje arba sertifikate.

24 straipsnis

1.   Nepaisant 23 straipsnio nuostatų, valstybė narė gali leisti, kad licencija arba sertifikatas būtų:

a)

pateikti dokumentą išdavusiai institucijai ar valdžios institucijai, atsakingai už grąžinamosios išmokos sumokėjimą;

b)

saugomi dokumentą išdavusios institucijos arba valdžios institucijos, atsakingos už grąžinamosios išmokos sumokėjimą, duomenų bazėje tais atvejais, kai taikomas 18 straipsnis.

2.   Atitinkama valstybė narė nustato atvejus, kada taikoma 1 dalis, ir sąlygas, kurias suinteresuota šalis turi tenkinti, kad galėtų pasinaudoti šios dalies nustatyta tvarka. Be to, šioje valstybėje narėje priimtos nuostatos turi užtikrinti vienodų sąlygų taikymą visiems Bendrijoje išduotiems sertifikatams.

3.   Valstybė narė nusprendžia, kuri institucija daro įrašus sertifikatuose ir juos patvirtina.

Tačiau taip pat laikoma, kad licencijoje ar sertifikate įrašas padarytas ir patvirtintas ir kad licencija ar sertifikatas patvirtinti, jeigu:

a)

dokumentas, kuriame nurodytas eksportuotas kiekis, parengiamas kompiuteriu; šis dokumentas turi būti pridėtas prie licencijos ar sertifikato ir susegtas su jais;

b)

eksportuotas kiekis įvestas į atitinkamos valstybės narės oficialią elektroninę duomenų bazę, ir yra ryšys tarp šios informacijos ir elektroninio sertifikato; valstybės narės gali nuspręsti archyvuoti šią informaciją – išsaugoti popieriuje atspausdintus elektroninius dokumentus.

Įrašo data laikoma deklaracijos priėmimo data, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalyje.

4.   Priimant muitinės deklaraciją, suinteresuota šalis deklaracijos dokumente turi nurodyti, kad taikomas šis straipsnis, ir įrašyti naudojamos licencijos arba sertifikato identifikavimo numerį.

5.   Kai licencija arba sertifikatas leidžia atlikti importą arba eksportą, prekės gali būti išleistos, tik jeigu kompetentinga institucija informuoja muitinės įstaigą, nurodytą 23 straipsnio 1 dalyje, kad muitinės dokumente nurodyta licencija arba sertifikatas galioja ir yra skirti nurodytam produktui.

6.   Tais atvejais, kai eksportuojamiems produktams nėra būtina eksporto licencija, bet buvo nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka pagal eksporto licenciją su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, jei, įvykus klaidai, eksportuojant naudotame dokumente, patvirtinančiame teisę į grąžinamąją išmoką, nebuvo paminėtas šis straipsnis ir (arba) licencijos arba sertifikato numeris arba jei informacija yra neteisinga, operacija gali būti suderinta, įvykdžius tokias sąlygas:

a)

eksporto licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka atitinkamam produktui, galiojanti deklaracijos priėmimo dieną, yra pateikta valdžios institucijai, atsakingai už grąžinamosios išmokos sumokėjimą;

b)

kompetentingoms institucijoms pateikta pakankamai įrodymų, kad būtų galima nustatyti ryšį tarp eksportuoto kiekio ir eksporto licencijos arba sertifikato.

25 straipsnis

1.   Išdavus licencijas, sertifikatus ar jų išrašus, įrašai šiuose dokumentuose negali būti keičiami.

2.   Jei kyla abejonių dėl licencijose, sertifikatuose ar jų išrašuose padarytų įrašų tikslumo, tokia licencija, sertifikatas arba išrašas suinteresuotos šalies arba atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų iniciatyva grąžinami dokumentą išdavusiai institucijai.

Jei dokumentus išduodanti institucija mano, kad būtini taisymai, ji anuliuoja išrašą, licenciją ar sertifikatą, taip pat visus anksčiau išduotus išrašus ir nedelsdama išduoda pataisytą išrašą arba pataisytą licenciją ar sertifikatą ir atitinkamai pataisytus išrašus. Kiekviename naujai išduotame dokumente su įrašu „Licencija (sertifikatas) pataisyta… (data)“ arba „Išrašai pataisyti… (data)“ visi ankstesni įrašai pataisomi kiekviename egzemplioriuje.

Jeigu dokumentus išduodanti institucija nemano, kad licenciją, sertifikatą arba išrašą reikia taisyti, ji padaro juose įrašą „Patikrinta… (data) pagal Reglamento (EB) Nr. 376/2008 25 straipsnį“ ir uždeda savo antspaudą.

26 straipsnis

1.   Licencijos arba sertifikato savininkas dokumentą išdavusios institucijos prašymu privalo grąžinti jai licenciją, sertifikatą arba jų išrašus.

2.   Jeigu ginčytinas dokumentas yra grąžinamas arba sulaikomas pagal šį arba 25 straipsnį, kompetentingos nacionalinės institucijos, suinteresuotai šaliai prašant, išduoda patvirtinimą.

27 straipsnis

Jeigu licencijose, sertifikatuose ar jų išrašuose nepakanka vietos įrašams, įrašus darančios institucijos gali pridėti prie jų vieną arba daugiau papildomų lapų su vieta įrašams, kaip parodyta šių licencijų, sertifikatų arba jų išrašų egzemplioriaus Nr. 1 kitoje pusėje. Šios institucijos savo antspaudą deda taip, kad viena jo pusė būtų ant licencijos, sertifikato arba jų išrašo, o kita – ant papildomo lapo, ir kiekvienas naujas papildomas lapas antspauduojamas tokiu pat būdu, kad antspaudas apimtų pridėtą ir ankstesnį lapą.

28 straipsnis

1.   Jei abejojama dėl licencijos, sertifikato, jų išrašo arba įrašų ar patvirtinimo tikrumo, kompetentingos nacionalinės institucijos ginčytiną dokumentą arba jo fotokopiją grąžina atitinkamoms institucijoms patikrinti.

Dokumentai atsitiktinės atrankos būdu taip pat gali būti grąžinti patikrinti; šiuo atveju grąžinama tik dokumento fotokopija.

2.   Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalį ginčytinas dokumentas yra grąžinamas, kompetentingos nacionalinės institucijos suinteresuotos šalies prašymu išduoda patvirtinimą.

29 straipsnis

1.   Kad šis reglamentas būtų tinkamai taikomas, valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie licencijas, sertifikatus ir jų išrašus, taip pat apie atitinkamus nukrypimus nuo taisyklių bei pažeidimus.

2.   Sužinojusios apie nukrypimus ir pažeidimus, susijusius su šiuo reglamentu, valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją.

3.   Valstybės narės perduoda Komisijai institucijų, išduodančių licencijas arba sertifikatus ir jų išrašus, renkančių eksporto mokesčius ir išmokančių eksporto grąžinamąsias išmokas, pavadinimus ir adresus. Komisija šią informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Valstybės narės taip pat perduoda Komisijai įgaliotų valdžios institucijų naudojamų tarnybinių antspaudų ir, jei reikia, reljefinių spaudų atspaudus. Apie tai Komisija nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms.

4   SKIRSNIS

Užstatų grąžinimas

30 straipsnis

Dėl licencijų ir sertifikatų galiojimo laiko:

a)

įsipareigojimo importuoti įvykdymo ir teisės importuoti pagal licenciją arba sertifikatą pasinaudojimo diena yra laikoma ta diena, kai priimama 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta deklaracija, visada atsižvelgiant į tai, ar atitinkamas produktas buvo faktiškai išleistas laisvai cirkuliuoti;

b)

įsipareigojimo eksportuoti įvykdymo ir teisės eksportuoti pagal licenciją arba sertifikatą pasinaudojimo diena yra laikoma ta diena, kai priimama 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta deklaracija.

31 straipsnis

Pagrindinis reikalavimas laikomas įvykdytu pateikus šiuos įrodymus:

a)

importui – 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos deklaracijos dėl atitinkamo produkto priėmimas;

b)

eksportui – 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos deklaracijos dėl atitinkamo produkto priėmimas; be to:

i)

tais atvejais, kai eksportas arba tiekimai yra traktuojami kaip eksportas pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnį, reikalaujama pateikti įrodymus, kad produktas per 60 dienų nuo eksporto deklaracijos priėmimo, jei nesutrukdė force majeure, pasiekė paskirties vietą (tiekimą traktuojant kaip eksportą) arba, kitais atvejais, buvo išvežtas už Bendrijos muitų teritorijos ribų. Šiame reglamente bet kokių produktų siuntos, skirtos naudoti tik gręžimo arba gavybos platformose, įskaitant darbo vietas, kur teikiamos pagalbinės paslaugos šių operacijų vykdymui, išsidėsčiusiose Europos žemyninio šelfo teritorijoje arba neeuropinėje Bendrijos žemyninio šelfo dalyje zonoje, esančioje už trijų mylių nuo pagrindinės linijos, naudojamos nustatant valstybės narės teritorinius vandenis, yra laikomos išvežtomis iš Bendrijos muitų teritorijos;

ii)

tais atvejais, kai produktams taikoma Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnyje numatyta maisto produktų pristatymo į sandėlius procedūra, būtina pateikti įrodymus, kad per 30 dienų nuo deklaracijos priėmimo šiai procedūrai taikyti produktai buvo pristatyti į maisto produktų sandėlius, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

Tačiau praėjus 60 dienų terminui, nurodytam pirmosios pastraipos b punkto i papunktyje, arba 30 dienų terminui, nurodytam pirmosios pastraipos b punkto ii papunktyje, užstatas grąžinamas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 23 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

Užstatas pagal antrą pastraipą nekonfiskuojamas dėl kiekių, už kuriuos grąžinamoji išmoka sumažinama pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 50 straipsnio 1 dalį dėl minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ir 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų nesilaikymo.

32 straipsnis

1.   Įrodymai, būtini pagal 31 straipsnį, pateikiami taip:

a)

31 straipsnio a punkte nurodytais atvejais pateikiamas licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 ir prireikus – licencijos ar sertifikato išrašo arba išrašų egzempliorius Nr. 1, patvirtintas pagal 23 arba 24 straipsnio reikalavimus;

b)

31 straipsnio b punkte nurodytais atvejais ir atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, pateikiamas licencijos arba sertifikato egzempliorius Nr. 1 ir prireikus – licencijos ar sertifikato išrašo arba išrašų egzempliorius Nr. 1, patvirtintas pagal 23 arba 24 straipsnio reikalavimus.

2.   Be to, iš Bendrijos eksportuojant produktus arba juos tiekiant į Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje nurodytą paskirties vietą arba taikant produktams to reglamento 40 straipsnyje nurodytą tvarką, būtina pateikti papildomus įrodymus.

Papildomi įrodymai pateikiami taip:

a)

tokius papildomus įrodymus gali pasirinkti valstybė narė, kurios teritorijoje atliekamos toliau išvardytos operacijos:

i)

yra išduodama licencija arba sertifikatas;

ii)

priimama šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta deklaracija; ir

iii)

produktas:

yra išvežtas iš Bendrijos muitų teritorijos. Šiame reglamente bet kokių produktų siuntos, skirtos tik vartojimui gręžimo arba gavybos platformose, įskaitant darbo vietas, kur teikiamos pagalbinės paslaugos vykdant šias operacijas, išsidėsčiusiose Europos žemyninio šelfo teritorijoje arba neeuropinėje Bendrijos žemyninio šelfo dalyje, zonoje, esančioje už trijų mylių nuo pagrindinės linijos, naudojamos nustatant valstybės narės teritorinius vandenis, yra laikomos išvežtomis iš Bendrijos muitų teritorijos,

yra pristatomas į vieną iš paskirties vietų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje, ar

yra sukraunamas į maisto produktų sandėlius pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnį;

b)

visais kitais atvejais kaip papildomi įrodymai pateikiami:

i)

kontrolinis egzempliorius T 5 arba Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912a straipsnyje nurodytas egzempliorius, arba kontrolinio egzemplioriaus T 5 patvirtinta kopija ar fotokopija;

ii)

agentūros, atsakingos už grąžinamosios išmokos mokėjimą, išduotas patvirtinimas, kad šio reglamento 31 straipsnio b punkto reikalavimai įvykdyti; arba

iii)

lygiaverčiai įrodymai, numatyti šio straipsnio 4 dalyje.

Jeigu pagrindinis kontrolinio egzemplioriaus T 5 tikslas – užstato grąžinimas, šio kontrolinio egzemplioriaus 106 skiltyje turi būti vienas iš šio reglamento III priedo C dalyje nurodytų įrašų.

Tačiau jeigu yra naudojamas licencijos arba sertifikato išrašas, pakaitinė licencija arba sertifikatas arba pakaitinė ištrauka, tas įrašas taip pat nurodo licencijos arba sertifikato originalo numerį bei dokumentus išduodančios institucijos pavadinimą ir adresą.

Dokumentai, išvardyti b punkto i ir ii papunkčiuose, oficialiais kanalais siunčiami į dokumentus išduodančią instituciją.

3.   Jeigu priėmus eksporto deklaraciją, kaip nurodyta 23 straipsnio 1 dalies b punkte, produktui taikoma viena iš supaprastintų priemonių pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 412–442a straipsnius arba pagal 1987 m. gegužės 20 d. Konvencijos dėl bendrosios tranzito procedūros I priedėlio X antraštinės dalies I skyrių dėl bendros tranzito tvarkos gabenimui į paskirties vietos stotį arba pristatymui gavėjui už Bendrijos muitų teritorijos ribų, būtina dokumentus išduodančiai institucijai oficialiais kanalais pateikti T 5 kontrolinį egzempliorių pagal šio straipsnio 2 dalies b punktą. Kontrolinio egzemplioriaus T 5 „J“ skiltyje po antrašte „Pastabos“ įrašomas vienas iš šio reglamento III priedo D dalyje nurodytų įrašų.

Pirmoje pastraipoje nurodytu atveju produktų išsiuntimo tarnyba gali leisti taip pakeisti gabenimo sutartį, kad gabenimas pasibaigtų Bendrijos teritorijoje, bet tik tuo atveju, jei nustatoma:

a)

kad sugrąžintas užstatas vėl atnaujintas;

arba

b)

kad atitinkamos valdžios institucijos ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti, jog užstatas nebūtų grąžintas.

Jeigu užstatas buvo grąžintas, o produktas nebuvo eksportuotas, valstybės narės imasi deramų veiksmų.

4.   Jeigu šio straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas kontrolinis egzempliorius T 5 per tris mėnesius nuo jo išdavimo nepateikiamas dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo suinteresuotos šalies, ji gali raštu kreiptis į kompetentingą instituciją, kad ji priimtų kitus dokumentus kaip lygiaverčius, nurodydama šio prašymo priežastis bei pateikdama patvirtinamuosius dokumentus.

Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 49 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje.

33 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 37 straipsnyje paskutine mėnesio diena laikoma deklaracijos, nurodytos šio reglamento 23 straipsnio 1 dalies b punkte, priėmimo data.

34 straipsnis

1.   Dokumento savininkui paprašius, valstybės narės gali grąžinti užstatą dalimis, proporcingai atitinkančiomis tuos produktų kiekius, kuriems buvo pateikti 31 straipsnyje nurodyti įrodymai, jeigu nurodoma, kad buvo pateikti įrodymai, jog importuotas arba eksportuotas kiekis sudaro ne mažiau nei 5 % licencijoje ar sertifikate nurodyto kiekio.

2.   Atsižvelgiant į 39, 40 arba 47 straipsnių nuostatas, kai įsipareigojimas importuoti arba eksportuoti neįvykdomas, negrąžinama tokia užstato dalis, kuri lygi skirtumui tarp:

a)

95 % licencijoje arba sertifikate nurodyto kiekio; ir

b)

faktiškai importuoto arba eksportuoto kiekio.

Jei licencija išduodama remiantis gyvulių skaičiumi, pirmiau nurodyto 95 % apskaičiavimo rezultatai prireikus suapvalinami iki mažesnio sveiko gyvulių skaičiaus.

Tačiau jeigu importuota arba eksportuota mažiau nei 5 % licencijoje ar sertifikate nurodyto kiekio, negrąžinamas visas užstatas.

Be to, jeigu visa užstato, kuris neturėtų būti grąžintas, suma yra 100 EUR arba yra mažesnė, atitinkama valstybė narė grąžina visą užstatą.

Jeigu visas užstatas ar jo dalis grąžintas neteisingai, licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai proporcingai atitinkamiems kiekiams pateikiamas naujas užstatas.

Tačiau nurodymas pateikti naują užstatą vietoj grąžinto gali būti duotas per ketverius metus nuo jo grąžinimo, jei ūkio subjektas veikė gera valia.

3.   Dėl eksporto licencijų su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka:

a)

jeigu licencija arba licencijos išrašas dokumentą išdavusiai institucijai grąžinamas per pirmuosius du jo galiojimo laikotarpio trečdalius, negrąžintino užstato suma sumažinama 40 %. Šiuo atveju bet kuri dienos dalis skaičiuojama kaip visa diena;

b)

jeigu licencija arba licencijos išrašas dokumentą išdavusiai institucijai grąžinamas per paskutinį jų galiojimo laikotarpio trečdalį arba per mėnesį nuo jos galiojimo pabaigos, negrąžintino užstato suma sumažinama 25 %.

Pirma pastraipa taikoma tik toms licencijoms ir jų išrašams, kurie buvo grąžinti dokumentą išdavusiai institucijai per tuos GATT metus, kuriems ir buvo išduotos licencijos, bet tik tuo atveju, jei jie bus grąžinti likus daugiau kaip 30 dienų iki tų pačių metų pabaigos.

Pirma pastraipa taikoma, jeigu jos taikymas laikinai nesustabdomas. Jeigu grąžinamoji išmoka už vieną arba kelis produktus padidinama, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos arba atitinkamų kitų reglamentų dėl bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo straipsnių, gali sustabdyti pirmos pastraipos taikymą licencijoms, dėl kurių buvo pateiktos paraiškos iki grąžinamosios išmokos padidinimo ir kurios nebuvo sugrąžintos dokumentą išdavusiai institucijai iki padidinimo dienos.

Laikoma, kad pagal šio Reglamento 24 straipsnį pateiktos licencijos buvo sugrąžintos dokumentą išdavusiai institucijai tą dieną, kurią minėta institucija gauna licencijos savininko prašymą grąžinti užstatą.

4.   32 straipsnio 1 dalyje minimi įrodymai turi būti pateikti per 2 mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

5.   Įrodymai dėl išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijos ar produktų nuvežimo į paskirties vietą pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnį arba dėl produktų pristatymo to reglamento 40 straipsnyje nurodyta tvarka, kaip nurodyta šio reglamento 32 straipsnio 2 dalyje, turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

6.   Negrąžintina suma, susijusi su kiekiais, kuriems per 4 dalyje nurodytą laikotarpį nepateikiami įrodymai dėl eksporto licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, yra sumažinama:

a)

90 %, jeigu įrodymai pateikiami trečią mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

b)

50 %, jeigu įrodymai pateikiami ketvirtą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

c)

30 %, jeigu įrodymai pateikiami penktą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos;

d)

20 %, jeigu įrodymai pateikiami šeštą mėnesį po licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos.

7.   Kitais nei 6 dalyje nurodytais atvejais, negrąžintina suma, susijusi su kiekiais, kuriems per 4 ir 5 dalyse nurodytą laikotarpį nepateikiami, bet pateikiami ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos atitinkami įrodymai, sudaro 15 % visos sumos, kuri nebūtų grąžinta, jei produktai nebūtų buvę importuoti ar eksportuoti. Tais atvejais, kai tam tikram produktui išduodamos licencijos ar sertifikatai, numatantys skirtingą užstato dydį, apskaičiuojant negrąžintiną sumą imama mažiausia importui ar eksportui taikoma norma.

8.   Kompetentingos institucijos gali nereikalauti pateikti įrodymų, nurodytų 4 ir 5 dalyse, jeigu jos jau turi reikalingą informaciją.

9.   Jeigu kuri nors Bendrijos nuostata patikslina šią dalį, kad įsipareigojimas yra įvykdytas pateikus įrodymus, jog produktas pasiekė nurodytą paskirties vietą, šie įrodymai turi būti pateikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnį, o jų nepateikus pateiktas už licenciją arba sertifikatą užstatas negrąžinamas proporcingai tiems kiekiams.

Šie įrodymai taip pat pateikiami per 12 mėnesių nuo licencijos arba sertifikato galiojimo pabaigos. Tačiau jeigu nustatytu laikotarpiu negali būti pateikti Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje nurodyti dokumentai, nors eksportuotojas stropiai stengėsi juos gauti, dokumentų pateikimo laikas gali būti pratęstas.

10.   Nepaisant šio straipsnio 4–8 dalių nuostatų, importo licencijoms, kurioms pagal Bendrijos nuostatas taikoma ši dalis, 32 straipsnio 1 dalies a punkte minimus licencijos panaudojimo įrodymus būtina pateikti per 45 dienas nuo licencijos galiojimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure.

Jeigu 32 straipsnio 1 dalies a punkte išvardyti licencijų panaudojimo įrodymai pateikiami vėliau nei nustatyta:

a)

jei licencija buvo panaudota jos galiojimo laikotarpiu ir atsižvelgiant į mažesnę paklaidą, yra negrąžinama 15 % visos licencijoje nurodytos užstato sumos, tolygiai atskaitant fiksuotas vienodo dydžio dalis;

b)

iš dalies panaudojus licenciją jos galiojimo laikotarpiu, negrąžinamo užstato sumą sudaro:

i)

skirtumas tarp 95 % licencijoje nurodyto kiekio ir faktiškai importuoto kiekio; pridėjus

ii)

15 % užstato, kurie liko iš jo išskaičiavus fiksuotas vienodo dydžio dalis pagal i papunktį; pridėjus

iii)

3 % užstato sumos, kurie liko iš jo išskaičiavus sumas pagal i ir ii papunkčius už kiekvieną uždelstą dieną nuo įrodymų pateikimo termino pabaigos.

5   SKIRSNIS

Licencijų arba sertifikatų pametimas

35 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas, jeigu iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka buvo didesnė už nulį, o atitinkama licencija, sertifikatas ar jų išrašas pamesti.

2.   Licenciją arba sertifikatą išdavusi institucija, laikydamasi antrosios pastraipos nuostatų, dokumento savininkui arba, jei licencija, sertifikatas ar jų išrašas buvo perleisti, perėmėjui paprašius, išduoda pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą.

Valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsisakyti išduoti pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą, jeigu:

a)

pareiškėjo reputacija nėra tokia, kad būtų galima garantuoti, jog bus siekiama šiame straipsnyje numatytų tikslų; visose valstybėse narėse ši teisė įgyvendinama laikantis tuo metu toje valstybėje taikomų pareiškėjų nediskriminavimo ir prekybos bei pramonės laisvės principų;

b)

pareiškėjas neįrodo, jog ėmėsi visų tinkamų atsargumo priemonių, kad nepamestų šios licencijos, sertifikato ar išrašo.

3.   Konkurso tvarka nustatyta grąžinamoji išmoka laikoma iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka.

4.   Pakaitinėje licencijoje, sertifikate arba pakaitiniame išraše nurodoma informacija bei daromi įrašai, kurie buvo tame dokumente, kurį jie pakeičia. Jie išduodami tam produktų kiekiui, kuris, pridėjus prie jo leistiną paklaidą, atitinka turimą kiekį, nurodytą pamestame dokumente. Pareiškėjai nurodo šį kiekį raštu. Jeigu informacija, kurią turi dokumentus išduodanti institucija, liudija, kad nurodytas per didelis kiekis, jis atitinkamai sumažinamas nepažeidžiant 2 dalies antrosios pastraipos.

Pakaitinės licencijos, sertifikato arba pakaitinio išrašo 22 skiltyje įrašomas ir raudonai pabraukiamas vienas iš III priedo E dalyje nurodytų įrašų.

5.   Jeigu pametama pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, daugiau jokios pakaitinės licencijos, sertifikatai arba pakaitiniai išrašai nebeišduodami.

6.   Išduodant pakaitinę licenciją, sertifikatą arba pakaitinį išrašą gali būti pateikiamas užstatas. Šio užstato suma apskaičiuojama:

a)

dauginant iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos normą, arba, kai tai tikslinga, didžiausią grąžinamosios išmokos už pristatymą į paskirties vietas normą, pridėjus 20 %; iš

b)

kiekio, kuriam turi būti išduota pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, pridėjus leistiną paklaidą.

Suma, kuria yra didinamas užstatas, turi būti ne mažesnė kaip 3 eurai už 100 kg grynojo svorio. Užstatas pateikiamas licencijos arba sertifikato originalą išdavusiai institucijai.

7.   Jeigu produktų, eksportuotų pagal licenciją ar sertifikatą ir pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pagal išrašą ir pakaitinį išrašą, kiekis yra didesnis už kiekį, kuris galėjo būti eksportuotas pagal licencijos, sertifikato arba išrašo originalą, šio straipsnio 6 dalyje nurodytas užstatas, atitinkantis perteklinį kiekį, negrąžinamas, o grąžinamoji išmoka laikoma sumokėta.

8.   Be to, tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio 7 dalis ir kai eksporto mokestis dėl perteklinio kiekio surenkamas tą pačią dieną kaip ir deklaracijos, nurodytos 23 straipsnio 1 dalies b punkte, priėmimo dieną, yra renkamas tą dieną galiojantis eksporto mokestis.

Perteklinis kiekis:

a)

nustatomas pagal 7 dalį;

b)

tai kiekis, kuriam buvo priimta paskutinė deklaracija pagal licencijos ar sertifikato originalą, licencijos ar sertifikato originalo išrašą, pakaitinę licenciją ar sertifikatą arba pakaitinį išrašą. Tuo atveju, kai paskutiniojo eksporto kiekis mažesnis už perteklinį kiekį, atsižvelgiama į ankstesnį arba ankstesnius eksportus, kol išnaudojamas perteklinis kiekis.

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 120/89 (23) 3 straipsnio 1 dalis nėra taikoma šioje straipsnio dalyje nurodytais atvejais.

9.   Jeigu remiantis šio straipsnio 7 dalies nuostatomis 6 dalyje nurodytas užstatas nėra negrąžintas, jis bus grąžintas po 15 mėnesių nuo licencijos arba sertifikato galiojimo pabaigos.

10.   Suradus pamestą licenciją, sertifikatą arba išrašą, jais negalima naudotis, o reikia grąžinti pakaitinę licenciją, sertifikatą arba išrašą išdavusiai institucijai. Jei šiuo atveju licencijos, sertifikato arba išrašo originale nurodytas turimas kiekis yra lygus arba didesnis už tą kiekį, kuriam buvo išduota pakaitinė licencija, sertifikatas arba išrašas, pridėjus leistiną paklaidą, šio straipsnio 6 dalyje nurodytas užstatas nedelsiant grąžinamas.

Tačiau jeigu turimas kiekis yra didesnis, suinteresuota šalis gali reikalauti išrašyti išrašą kiekiui, kuris, pridėjus prie jo leistiną paklaidą, yra lygus likusiam turimam kiekiui.

11.   Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos viena kitai suteikia informaciją, reikalingą šio straipsnio taikymui.

Jeigu institucijos pateikia šią informaciją pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912a straipsnį perduodama kontrolinį egzempliorių T 5, kuris išduodamas, kad būtų įrodyta, jog prekės buvo išgabentos iš Bendrijos muitų teritorijos, licencijos arba sertifikato originalo numeris įrašomas kontrolinio egzemplioriaus T 5 105 skiltyje. Jeigu naudojamas licencijos arba sertifikato išrašas, pakaitinė licencija, sertifikatas arba pakaitinis išrašas, licencijos arba sertifikato originalo numeris įrašomas kontrolinio egzemplioriaus T 5 106 skiltyje.

36 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija atsisako išduoti pakaitinę licenciją, sertifikatą arba pakaitinį išrašą, jeigu licencijų arba sertifikatų išdavimas nurodytam produktui yra sustabdytas arba jeigu licencijos arba sertifikatai išduodami kiekybinės kvotos ribose, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 2 dalyje.

2.   Jei importo arba eksporto licencijos arba sertifikato su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka savininkas arba perėmėjas gali kompetentingai institucijai įrodyti, kad jos išduota licencija, sertifikatas arba išrašas nebuvo iki galo arba iš dalies panaudoti ir kad jie nebegali būti panaudoti, ypač kai jie yra visiškai arba iš dalies sunaikinti, licencijos arba sertifikato originalą išdavusi institucija išduoda pakaitinę licenciją, sertifikatą arba išrašą tokiam prekių kiekiui, į kurį, jei reikia, įskaityta leistina paklaida ir kuris yra lygus likusiam turimam kiekiui. Šiuo atveju taikomas šio reglamento 35 straipsnio 4 dalies pirmasis sakinys.

37 straipsnis

Kas ketvirtį valstybės narės informuoja Komisiją apie:

a)

per ankstesnį ketvirtį išduotų pakaitinių licencijų, sertifikatų arba išrašų skaičių:

i)

remiantis 35 straipsniu;

ii)

remiantis 36 straipsniu;

b)

pobūdį ir kiekį prekių, kurioms yra taikoma iš anksto nustatyta eksporto grąžinamoji išmoka arba iš anksto nustatytas eksporto mokestis.

Komisija tą informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

38 straipsnis

1.   Jei licencija, sertifikatas arba jų išrašas pametamas ir pamestas dokumentas yra iki galo arba iš dalies panaudotas, dokumentus išduodančios institucijos gali išimties tvarka suinteresuotai šaliai išduoti tokio dokumento dublikatą, parengtą ir patvirtintą taip, kaip originalas, aiškiai įrašius žodį „dublikatas“ į kiekvieną egzempliorių.

2.   Dublikatų negalima naudoti atliekant importo arba eksporto operacijas.

3.   Dublikatai pateikiami institucijoms, kurios 23 straipsnyje nurodytą deklaraciją priėmė pagal pamestą licenciją, sertifikatą ar išrašą, arba kitai kompetentingai institucijai, paskirtai valstybės narės, kurioje yra šios institucijos.

4.   Kompetentinga institucija padaro įrašus dublikate ir patvirtina dublikatą.

5.   Tokiu būdu anotuotas dublikatas pakeičia pamestą licencijos, sertifikato arba išrašo egzempliorių Nr. 1 ir naudojamas kaip įrodymas grąžinant užstatą.

6   SKIRSNIS

Force majeure

39 straipsnis

1.   Jeigu dėl įvykio, kurį ūkio subjektas laiko force majeure, licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpiu negalima vykdyti importo arba eksporto operacijų, licencijos savininkas kreipiasi į valstybės narės kompetentingą instituciją, kad ši pratęstų licencijos ar sertifikato galiojimo laiką arba panaikintų šią licenciją ar sertifikatą. Per šešis mėnesius nuo licencijos ar sertifikato galiojimo pabaigos ūkio subjektai pateikia įrodymus dėl force majeure, kurios, jų nuomone, yra neįveikiamos.

Jeigu per šį nustatytą laiką jie negali pateikti įrodymų, nors stropiai stengėsi juos gauti ir perduoti, jiems gali būti suteikiamas papildomas laikas.

2.   Prašymas pratęsti licencijos arba sertifikato galiojimo laiką, gautas vėliau kaip po 30 dienų nuo jų galiojimo laikotarpio pabaigos, atmetamas.

3.   Jei aplinkybės, kurios vertinamos kaip force majeure, importo atveju yra susijusios su eksportuojančia šalimi ir (arba) su kilmės šalimi, o eksporto atveju – su importuojančia šalimi, šios aplinkybės gali būti laikomos priimtinomis tik tada, kai dokumentus išduodančiai institucijai arba kitai tos pačios valstybės narės oficialiai institucijai, kaip suinteresuotai šaliai, buvo apie tai iš anksto pranešta raštu.

Laikoma, kad pranešimas eksportuojančiai šaliai, kilmės šaliai ar importuojančiai šaliai yra pateiktas tinkamu laiku, jei pranešimo metu pareiškėjas negalėjo numatyti aplinkybių, kurios vertinamos kaip force majeure.

4.   Šio straipsnio 1 dalyje minėta kompetentinga institucija nusprendžia, ar vertinamos aplinkybės iš tikrųjų yra force majeure.

40 straipsnis

1.   Jeigu aplinkybės yra vertinamos kaip force majeure, licenciją arba sertifikatą išdavusios valstybės narės kompetentinga institucija nusprendžia arba panaikinti įpareigojimą importuoti ar eksportuoti ir grąžinti užstatą, arba pratęsti licencijos ar sertifikato galiojimą tiek, kiek, jos nuomone, šiuo atveju yra būtina atsižvelgiant į visas aplinkybes. Pratęsimo laikas negali trukti ilgiau kaip šešis mėnesius nuo pirminės licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpio pabaigos. Toks pratęsimas galimas po licencijos arba sertifikato galiojimo laikotarpio pabaigos.

2.   Kompetentingos institucijos priimtas sprendimas gali skirtis nuo to, kurio prašo licencijos arba sertifikato savininkas.

Jeigu licencijos arba sertifikato savininkas prašo panaikinti licenciją, taip pat ir su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, net jei prašymas buvo pateiktas praėjus daugiau kaip 30 dienų po licencijos galiojimo pabaigos, kompetentinga institucija gali pratęsti licencijos galiojimo laiką, jei iš anksto nustatyta norma kartu su bet kokiais koregavimais yra mažesnė negu dabartinė norma sumų išmokėjimo atveju arba didesnė negu dabartinė norma sumų surinkimo atveju.

3.   Sprendimas panaikinti arba pratęsti licenciją siejamas tik su produkto kiekiu, kuris dėl force majeure negali būti importuotas arba eksportuotas.

4.   Jeigu licencijos galiojimo laikas pratęsiamas, dokumentus išduodanti institucija patvirtina licenciją ir jos išrašus ir padaro juose reikiamus pataisymus.

5.   Nepaisant 8 straipsnio 1 dalies nuostatų, jeigu licencijos su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka galiojimo laikas pratęsiamas, teisės, kurias ši licencija suteikia, nėra perleidžiamos. Tačiau esant pateisinamoms svarstomo atvejo aplinkybėms toks perleidimas yra leidžiamas, jei to prašoma tuo pačiu metu kaip ir pratęsimo.

6.   Valstybė narė, kuriai priklauso kompetentinga institucija, praneša Komisijai apie force majeure; Komisija apie tai informuoja kitas valstybes nares.

41 straipsnis

1.   Jei išnykus force majeure, ūkio subjektas kreipėsi dėl licencijos, susijusios su iš anksto nustatytu eksporto mokesčiu ar eksporto grąžinamąja išmoka, galiojimo pratęsimo, ir kompetentinga institucija dar nepriėmė sprendimo dėl tokio prašymo, ūkio subjektas gali prašyti institucijos antrosios licencijos. Antroji licencija išduodama tokiomis sąlygomis, kokios taikomos paduodant prašymą, išskyrus tai, kad:

a)

ji išduodama ne didesniam nei tas kiekis, koks liko nepanaudotas pagal pirmąją licenciją, kurią prašoma pratęsti;

b)

šios licencijos 20 skiltyje padaromas vienas iš III priedo F dalyje nurodytų įrašų.

2.   Jei kompetentinga institucija nusprendžia pratęsti pirmosios licencijos galiojimo laikotarpį:

a)

kiekis, kuriam buvo panaudota antroji licencija, įrašomas pirmojoje licencijoje nurodant, kad:

i)

ūkio subjektas, turintis teisę naudotis pirmąja licencija, taip pat pasinaudojo antrąja licencija; ir

ii)

licencija buvo pasinaudota pratęsus galiojimo laiką;

b)

užstatas už a punkte minimą kiekį, nurodytą antrojoje licencijoje, yra grąžinamas;

c)

jei reikia, licencijas išdavusi institucija informuoja valstybės narės, kurioje buvo išduota antroji licencija, kompetentingą instituciją, kad surinkta arba išmokėta suma galėtų būti patikslinta.

3.   Jeigu kompetentinga institucija padaro išvadą, kad force majeure nebuvo, arba jeigu ji, vadovaudamasi 40 straipsniu, nusprendžia, kad pirmoji licencija turėtų būti panaikinta, tuomet teisės bei įpareigojimai, atsiradę dėl antrosios licencijos, tebegalioja.

IV   SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

42 straipsnis

1.   Produktai, kuriems taikoma eksporto licencijų sistema arba kuriems taikoma iš anksto nustatomų grąžinamųjų išmokų sistema arba kitos eksportui taikomos sumos, pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyrių gali būti traktuojami kaip grąžintos prekės tik tuo atveju, jei laikomasi šių nuostatų:

a)

jei buvo eksportuota be eksporto licencijos ar išankstinio nustatymo sertifikato, Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 850 straipsnyje nurodyto informacinio lapo INF 3, jei toks naudojamas, A skiltyje turi būti padarytas vienas iš šio Reglamento III priedo G dalyje nurodytų įrašų;

b)

jeigu buvo eksportuota pagal eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą, taikomas 43 straipsnis.

2.   Jeigu grąžintos prekės yra reimportuojamos:

a)

per muitinės įstaigą, esančią valstybėje narėje, kuri nėra eksportuojanti valstybė narė, pateikiami įrodymai, kad buvo laikomasi 43 straipsnio 1 dalies a ir b punktų nuostatų, pristatant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 850 straipsnyje nurodytą informacinį lapą INF 3;

b)

per muitinės įstaigą, esančią toje pačioje valstybėje narėje, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta tvarka pateikiami įrodymai, kad buvo laikomasi 1 dalies a punkto arba 43 straipsnio 1 dalies a arba b punktų nuostatų.

3.   Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais šio straipsnio 1 dalies a punktas nėra taikomas.

43 straipsnis

1.   Jeigu nesilaikoma eksporto įsipareigojimų, 42 straipsnyje nustatytais atvejais valstybės narės imasi atitinkamų priemonių:

a)

jeigu buvo eksportuota taikant eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą ir šios licencijos arba sertifikato galiojimas dar nebuvo pasibaigęs tą dieną, kai suinteresuota šalis pareiškia ketinimą naudotis 42 straipsnio nuostatomis dėl sugrąžintų prekių:

i)

licencijoje arba sertifikate padarytas įrašas apie šį eksportą panaikinamas;

ii)

užstatas, nustatytas pagal šią licenciją arba sertifikatą, už šį eksportą negrąžinamas arba, jei buvo sugrąžintas, jis turi būti iš naujo pateiktas už atitinkamus kiekius licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai; ir

iii)

eksporto licencija arba išankstinio nustatymo sertifikatas grąžinamas licencijos arba sertifikato savininkui;

b)

jeigu buvo eksportuota taikant eksporto licenciją arba išankstinio nustatymo sertifikatą ir šios licencijos arba sertifikato galiojimas buvo pasibaigęs tą dieną, kai suinteresuota šalis pareiškia ketinimą naudotis 42 straipsnio nuostatomis dėl sugrąžintų prekių, tada:

i)

jeigu pagal licenciją ar sertifikatą nustatytas užstatas už šį eksportą nebuvo grąžintas, jis negrąžinamas laikantis šiuo atveju taikomų taisyklių;

ii)

jeigu užstatas buvo grąžintas, licencijos arba sertifikato savininkas licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai pateikia naują užstatą už nurodytus kiekius, o minėtas užstatas negrąžinamas laikantis šiuo atveju taikomų taisyklių.

2.   1 dalis netaikoma, jei prekės buvo grąžintos dėl force majeure ar Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais atvejais.

44 straipsnis

1.   Jeigu užstatas, nustatytas pagal licenciją ar sertifikatą, taikomą eksportuojamiems produktams, kurie buvo reimportuoti taikant prekių grąžinimo sistemą, turėtų būti negrąžinamas pagal 43 straipsnį, šis užstatas grąžinamas suinteresuotų šalių prašymu, jei reimportavus produktus netrukus eksportuojami tai pačiai Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijai priskiriami lygiaverčiai produktai.

2.   Eksporto operacija:

a)

turi būti ta, kuriai deklaracija priimta:

i)

per ne daugiau kaip 20 dienų po sugrąžintų prekių reimporto deklaracijos priėmimo dienos; ir

ii)

taikant naują eksporto licenciją, jei pirminės eksporto licencijos galiojimo laikas pasibaigė iki lygiaverčių produktų eksporto deklaracijos priėmimo dienos;

b)

turi sietis su produktais, kurie:

i)

sudaro tą patį kiekį; ir

ii)

yra skirti nurodytam pirminių eksporto siuntų gavėjui, išskyrus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 844 straipsnio 2 dalies c arba d punkte nurodytu atveju.

Eksportuotojas eksporto muitinei privalo pateikti visą ją tenkinančią būtiną informaciją apie produkto charakteristikas ir paskirties vietą.

3.   Užstatas grąžinamas, kai licenciją arba sertifikatą išdavusiai institucijai pateikiami įrodymai, kad įvykdytos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. Įrodymus sudaro šie dokumentai:

a)

lygiaverčių produktų eksporto deklaracija, jos kopija arba fotokopija, kurios tapatumą patvirtina kompetentingos institucijos ir kurioje yra vienas iš III priedo H dalyje nurodytų įrašų; įrašas turi būti patvirtintas atitinkamos muitinės įstaigos antspaudu, uždėtu tiesiai ant šio dokumento;

b)

dokumentas, patvirtinantis, kad per 60 dienų nuo eksporto muito deklaracijos priėmimo, išskyrus tuos atvejus, kai atsiranda force majeure, produktai buvo išgabenti iš Bendrijos muitų teritorijos.

45 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 896 straipsnį, institucija, išdavusi licenciją arba sertifikatą, pagal šio straipsnio 4 dalį patvirtina, kad buvo imtasi priemonių, kurios leistų panaikinti prekių išleidimo laisvai cirkuliuoti pasekmes.

Importuotojas informuoja licenciją arba sertifikatą išdavusią instituciją apie:

a)

sprendimus priimančios muitinės įstaigos, kuri nurodyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 877 straipsnio 1 dalyje ir kuriai turėtų būti siunčiamas patvirtinimas, pavadinimą ir adresą;

b)

atitinkamų produktų kiekį ir rūšį, importavimo datą ir atitinkamos licencijos arba sertifikato numerį.

Jeigu licencija arba sertifikatas nebuvo grąžinti dokumentus išduodančiai institucijai, importuotojas turi pateikti juos šiai institucijai.

Licenciją arba sertifikatą išdavusi institucija, prieš išsiųsdama šios dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą patvirtinimą, turi garantuoti, kad:

a)

užstatas už nurodytus kiekius nebuvo ir nebus grąžintas; arba

b)

jei užstatas buvo grąžintas, už nurodytus kiekius jis bus pateiktas dar kartą.

Tačiau nebūtina dar kartą pateikti užstatą už kiekius, viršijančius tą, kurį buvo įsipareigota importuoti.

Licencija arba sertifikatas grąžinami suinteresuotai šaliai.

2.   Jeigu atsisakoma grąžinti muitus arba atleisti nuo jų, sprendimus priimanti muitinės įstaiga apie tai praneša licenciją ar sertifikatą išdavusiai institucijai. Užstatas už atitinkamą kiekį grąžinamas.

3.   Jeigu muitai grąžinami arba nuo jų atleidžiama, įrašas nustatytam kiekiui licencijoje arba sertifikate panaikinamas net tuo atveju, kai licencija nebegalioja. Suinteresuota šalis grąžina nebegaliojančią licenciją arba sertifikatą šiuos dokumentus išduodančiai institucijai. Užstatas už atitinkamą kiekį negrąžinamas pagal šiam atvejui taikomas taisykles.

4.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, jei:

a)

dėl force majeure produktus būtina reeksportuoti, sunaikinti arba sukrauti muitinės sandėliuose ar laisvojoje zonoje; arba

b)

produktų padėtis atitinka tą, kuri nurodoma Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 900 straipsnio 1 dalies n punkto antrojoje įtraukoje; arba

c)

licencija arba sertifikatas, į kuriuos įrašytas importuojamas kiekis, dar nebuvo sugrąžinti suinteresuotai šaliai, kai prašymas grąžinti muitą ar nuo jo atleisti buvo pateiktas.

5.   Šio straipsnio 3 dalies pirmasis sakinys:

a)

nėra taikomas šio straipsnio 4 dalies b punkte nurodytu atveju;

b)

taikomas tik suinteresuotos šalies prašymu šio straipsnio 4 dalies a punkte numatytu atveju.

46 straipsnis

1.   Jeigu panaikinamos prekių pateikimo laisvai cirkuliuoti pasekmės ir pagal 45 straipsnį negrąžinamas licencijos arba sertifikato užstatas, suinteresuotos šalies prašymu užstatas grąžinamas, jei įvykdomi šio straipsnio 2 dalies reikalavimai.

2.   Suinteresuota šalis turi kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodyti, kad per du mėnesius nuo pirminio importo dienos vietoj produktų, kuriems taikomas Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 238 straipsnis, iš tos pačios importuojančios šalies ir iš to paties tiekėjo buvo importuotas tas pats lygiaverčių produktų, priskiriamų tai pačiai Kombinuotosios nomenklatūros subpozicijai, kiekis.

47 straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas licencijoms su iš anksto nustatyta eksporto grąžinamąja išmoka, kurių prašoma gavus trečiosios importuojančios valstybės kvietimą dalyvauti konkurse.

Sąvoka „kvietimas dalyvauti konkurse“ reiškia trečiosios valstybės viešųjų įstaigų arba tarptautinių organizacijų, kurioms taikoma viešoji teisė, atvirus kvietimus iki nustatytos datos pateikti paraiškas, dėl kurių šios įstaigos arba agentūros priims sprendimus.

Šiame straipsnyje importuojančia valstybe laikomos ginkluotosios pajėgos, minimos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnio 1 dalies c punkte.

2.   Eksportuotojai, kurie, atsiliepdami į 1 dalyje nurodytą kvietimą dalyvauti konkurse, pateikė arba nori pateikti paraišką, gali prašyti vieno arba kelių licencijų, jeigu jie įvykdė 3 dalyje nurodytus reikalavimus, ir licencijos bus išduotos, jeigu jie laimės konkursą ir su jais bus sudaryta sutartis.

3.   Šis straipsnis taikomas tik tada, jei kvietime dalyvauti konkurse nurodomi bent ši detali informacija:

a)

importuojanti trečioji šalis ir konkursą paskelbusi agentūra;

b)

paskutinė paraiškų pateikimo diena;

c)

konkretus produktų kiekis, dėl kurio skelbiamas konkursas.

Suinteresuota šalis, prašydama licencijos, pateikia tą informaciją licencijas išduodančiai institucijai.

Paraiška licencijai gauti pateikiama ne anksčiau kaip likus 15 dienų iki paskutinės paraiškų pristatymo dienos ir ne vėliau kaip iki tos dienos 13 valandos.

Kiekis, kuriam prašoma išduoti licenciją ar licencijas, negali būti didesnis už kiekį, kuris nurodomas kvietime dalyvauti konkurse. Neatsižvelgiama į jokias kvietime dalyvauti konkurse numatytas leistinas paklaidas arba pasirinkimo galimybes.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai pirmojoje pastraipoje minimą informaciją.

4.   Nepaisant 14 straipsnio 2 dalies nuostatų, prašant licencijos užstato pateikti nereikia.

5.   Išskyrus atvejus, kai atsiranda force majeure, per 21 dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos pareiškėjas dokumentus išduodančią instituciją informuoja laišku arba rašytiniu nuotolinio ryšio pranešimu, kuris turi pasiekti instituciją ne vėliau nei pasibaigs 21 dienos terminas, apie tai, kad:

a)

jam paskirta atlikti užsakymą pagal sutartį;

b)

jam nepaskirta atlikti užsakymo pagal sutartį;

c)

jis nepateikė paraiškos konkursui;

d)

per nustatytą laiką konkurso rezultatų jis nesužinojo dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.

6.   Paraiškos licencijoms gauti nepriimamos, jei per tą laiką, kai turi būti išduota licencija tam tikriems produktams, buvo imtasi specialių priemonių, neleidžiančių ją išduoti.

Jokia speciali priemonė, kurios buvo imtasi pasibaigus nurodytam laikotarpiui, negali sutrukdyti išduoti vieną ar daugiau licencijų, susijusių su kvietimu dalyvauti konkurse, jeigu pareiškėjas įvykdė šias sąlygas:

a)

tinkamais dokumentais patvirtino 3 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją;

b)

pateikė įrodymus, kad jam paskirta atlikti užsakymą pagal sutartį;

c)

pateikė užstatą, būtiną išduodant licenciją; ir

d)

pateikė sutartį; arba

e)

jeigu dėl pateisinamos priežasties sutartis negali būti pateikta, pristatė dokumentus, patvirtinančius, kad kartu su kita sutarties šalimi ar šalimis prisiėmė įsipareigojimus, įskaitant pareiškėjo ar kitų susitariančiųjų šalių banko patvirtinimą, kad pirkėjo finansinė institucija atidarė neatšaukiamą akredityvą, susijusį su sutartu pristatymu.

Licencija arba licencijos išduodamos tik 3 dalies pirmosios pastraipos a punkte nurodytai valstybei. Jame nurodomas kvietimas dalyvauti konkurse.

Visas kiekis, kuriam išduodama licencija arba licencijos, yra tas, kuris pareiškėjui paskiriamas laimėta sutartimi ir kuriam pareiškėjas pateikė sutartį arba šios dalies antros pastraipos e punkte nurodytus dokumentus; šis kiekis neturi būti didesnis už nurodytąjį paraiškoje.

Be to, kai prašoma kelių licencijų, kiekis, kuriam išduodama licencija arba licencijos, neturi būti didesnis už kiekį, kurio buvo prašoma kiekvienai licencijai.

Nustatant licencijos galiojimo laiką taikoma 22 straipsnio 1 dalis.

Licencija neišduodama kiekiams, kurie pareiškėjui nepaskiriami laimėta sutartimi, arba jeigu jis neįvykdė kurios nors sąlygos, išvardytos šios dalies antros pastraipos a, b, c, d arba a, b, c, e punktuose.

Licencijos arba licencijų savininkas iš esmės atsako už kiekvienos neteisingai išmokėtos grąžinamosios išmokos sumokėjimą, jeigu nustatoma, kad licencija arba licencijos išduoti remiantis sutartimi arba šios dalies antros pastraipos e punkte nurodytais įsipareigojimais, kurie neatitinka trečiosios šalies skelbto kvietimo dalyvauti konkurse sąlygų.

7.   5 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais neišduodama jokia licencija, susijusi su 3 dalyje minėta paraiška.

8.   Jei licencijos prašytojas nesilaiko 5 dalies nuostatų, licencija neišduodama.

Tačiau jeigu pareiškėjas pateikia dokumentus išduodančiai institucijai įrodymus, kad paraiškų pateikimo terminas buvo pratęstas:

a)

ne daugiau kaip dešimčia dienų, paraiška tebegalioja, o 21 dienos laikotarpis, skirtas perduoti 5 dalyje nurodytus duomenis, prasideda pasibaigus naujam paraiškų padavimo terminui;

b)

daugiau kaip dešimčia dienų, paraiška nebegalioja.

9.   Užstato grąžinimui taikomos šios sąlygos:

a)

jeigu konkurso laimėtojas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija panaikino sutartį dėl priežasčių, kurios nuo pareiškėjo nepriklauso ir kurių negalima laikyti force majeure, kompetentinga institucija grąžina užstatą tuo atveju, jei iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra didesnė arba lygi paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomai grąžinamajai išmokai;

b)

jei konkurso laimėtojas kompetentingai institucijai priimtinu būdu įrodo, kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija įpareigojo jį pripažinti sutartyje padarytus pakeitimus dėl priežasčių, kurios nuo jo nepriklauso ir kurių negalima laikyti force majeure, kompetentinga institucija gali:

grąžinti užstatą už tą kiekį, kurį sudaro neeksportuotas likutis, jeigu iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra lygi arba didesnė už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką,

pratęsti licencijos galiojimo laiką tiek, kiek reikia, jeigu iš anksto nustatyta grąžinamoji išmoka yra lygi arba yra mažesnė už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką.

Tačiau jeigu tam tikriems produktams taikomos specialios taisyklės nustato, kad pagal šį straipsnį išduotos licencijos galiojimo laikas gali būti ilgesnis negu įprastinis tokios licencijos galiojimo laikas ir konkurso laimėtojas atsiduria pirmosios pastraipos pirmojoje įtraukoje apibūdintoje padėtyje, dokumentus išduodanti institucija gali pratęsti licencijos galiojimą, jei ji neviršys ilgiausios galiojimo trukmės, leistinos pagal šias taisykles;

c)

konkurso laimėtojui pateikus įrodymus, kad konkurso sąlygos arba vėliau sudaryta sutartis numatė didesnę kaip 5 % leistiną paklaidą arba pasirinkimo galimybę ir kad kvietimą dalyvauti konkurse paskelbusi institucija taiko atitinkamą nuostatą, įsipareigojimas eksportuoti laikomas įvykdytu, jei eksportuotas kiekis yra ne daugiau kaip 10 % mažesnis už nustatytąjį licencijoje, bet tik tada, jei iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos dydis yra lygus arba didesnis už paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomą grąžinamąją išmoką. Šiuo atveju 34 straipsnio 2 dalyje nurodyti 95 % keičiami į 90 %;

d)

lyginant iš anksto nustatytos grąžinamosios išmokos dydį su paskutinę licencijos galiojimo dieną taikomu grąžinamosios išmokos dydžiu, prireikus atsižvelgiama ir į kitas sumas, taikomas pagal Bendrijos taisykles.

10.   Ypatingais atvejais 1–9 dalyse nurodytoms taisyklėms gali būti nustatytos išimtys Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje arba, jei dera, atitinkamuose kitų reglamentų dėl bendro rinkų organizavimo straipsniuose nustatyta tvarka.

48 straipsnis

1.   Jeigu importuojant produktus reikia pateikti importo licenciją ir jeigu ši licencija taip pat naudojama nustatyti, ar taikomos lengvatinės priemonės, importo kiekiams, kurie neviršija leistinos importo licencijoje įrašytos paklaidos, netaikomos lengvatinės sąlygos.

Išskyrus tuos atvejus, kai tam tikrus sektorius reglamentuojančios taisyklės nustato, kad būtina speciali formuluotė, licencijų ir sertifikatų 24 skiltyje daromas vienas iš III priedo I dalyje nurodytų įrašų.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodytos licencijos naudojamos ir administruojant Bendrijos tarifų kvotą, licencijos negali galioti ilgiau už kvotą.

3.   Jeigu atitinkamas produktas negali būti importuotas be kvotos arba jeigu importo licencijos šiam produktui išduodamos tik pagal specialias sąlygas, importo licencijose nebus numatyta jokių leistinų paklaidų pertekliniams kiekiams.

Licencijos 19 skiltyje įrašomas skaičius „0“ (nulis).

4.   Jeigu importuojant produktą nereikia pateikti importo licencijos ir jeigu importo licencija naudojama administruojant lengvatines priemones, į kuriuos įtrauktas šis produktas, importo licencijose nebus numatyta jokių leistinų paklaidų pertekliniams kiekiams.

Licencijos 19 skiltyje įrašomas skaičius „0“ (nulis).

5.   Muitinės įstaiga, kurioje priimama deklaracija dėl prekių išleidimo į laisvą apyvartą, saugo licencijos kopiją ar pateiktą išrašą, kuriuo suteikiama teisė naudotis lengvatine tvarka. Remiantis rizikos analize, ne mažiau kaip 1 % pateiktų licencijų ir ne mažiau kaip dvi per metus ir vienai muitinės įstaigai tenkančių licencijų kopijos turi būti nusiųstos licencijose nurodytoms išduodančiosioms institucijoms jų tikrumui patikrinti. Šios dalies nuostatos nėra taikomos elektroninėms licencijoms ir licencijoms, kurioms yra taikomas kitas Bendrijos taisyklėse numatytas kontrolės būdas.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

50 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007(OL L 169, 2007 6 29, p. 6). Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1423/2007 (OL L 317, 2007 12 5, p. 36).

(3)  Žr. IV priedą.

(4)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 274/2008 (OL L 85, 2008 3 27, p. 1).

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(6)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 159/2008 (OL L 48, 2008 2 22, p. 19).

(7)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(8)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(9)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(10)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(11)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104.

(12)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(13)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(14)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(15)  OL L 341, 2001 12 22, p. 3. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 2529/2001 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(16)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(17)  OL L 161, 2004 4 30, p. 97. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 865/2004 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(18)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(19)  OL L 312, 2005 11 29, p. 3. Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1947/2005 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(20)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Nuo 2008 m. spalio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(21)  OL L 273, 2007 10 17, p. 1.

(22)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

(23)  OL L 16, 1989 1 20, p. 19.


I PRIEDAS

IMPORTO LICENCIJA

EKSPORTO LICENCIJA ARBA IŠANKSTINIO NUSTATYMO SERTIFIKATAS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Didžiausi produktų (1), kuriems pagal 4 straipsnio 1 dalies d punktą nereikia pateikti importo ar eksporto licencijų ar išankstinio nustatymo sertifikatų (jei importas ar eksportas nėra vykdomas su licencija pagal preferencines priemones (2)), kiekiai

Produktas (Kombinuotosios nomenklatūros kodas)

Grynasis kiekis

A

JAVAI IR RYŽIAI (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003 (3))

 

Importo licencija:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Išskyrus subpoziciją 0714 20 10

 

1001 10 00

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Išskyrus subpoziciją 1006 10 10

1 000 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Išskyrus subpoziciją 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Išskyrus subpoziciją 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino sirupo, klasifikuojami subpozicijose 1702 30 51– 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55, ir pieno produktai (4), išskyrus mišinius ir maisto produktus, kuriuose yra mažiau kaip 50 % svorio pieno produktų.

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta ar nenustatyta kompensacija:

 

0709 90 60

 

5 000 kg

 

0712 90 19

 

 

0714

Išskyrus subpoziciją 0714 20 10

 

1001 10

 

 

1001 90 91

 

 

1001 90 99

 

 

1002 00 00

 

 

1003 00

 

 

1004 00

 

 

1005 10 90

 

 

1005 90 00

 

 

1007 00 90

 

 

1006 10

Išskyrus subpoziciją 1006 10 10

500 kg

 

1006 20

 

 

1006 30

 

 

1006 40 00

 

 

1008

 

 

1101 00

 

 

1102

 

 

1103

 

 

1104

 

 

1106 20

 

 

1107

 

 

1108

Išskyrus subpoziciją 1108 20 00

 

1109 00 00

 

 

1702 30 51

 

 

1702 30 59

 

 

1702 30 91

 

 

1702 30 99

 

 

1702 40 90

 

 

1702 90 50

 

 

1702 90 75

 

 

1702 90 79

 

 

2106 90 55

 

 

2302

Išskyrus subpoziciją 2302 50

 

2303 10

 

 

2303 30 00

 

 

2306 70 00

 

 

2308 00 40

 

 

ex 2309

Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino sirupo, klasifikuojami subpozicijose 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55, ir pieno produktai (4), išskyrus mišinius ir maisto produktus, kuriuose yra mažiau kaip 50 % svorio pieno produktų.

B

ALIEJAI IR RIEBALAI

 

Importo licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2005 (5)):

 

0709 90 39

 

100 kg

 

0711 20 90

 

 

1509

 

 

1510 00

 

 

1522 00 31

 

 

1522 00 39

 

 

2306 90 19

 

C

CUKRUS (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (6))

 

Importo licencija:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

1703 10 00

 

 

1703 90 00

 

 

2106 90 30

 

 

2106 90 59

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta ar nenustatyta kompensacija:

 

1212 91 20

 

2 000 kg

 

1212 91 80

 

 

1212 99 20

 

 

1701 11

 

 

1701 12

 

 

1701 91 00

 

 

1701 99

 

 

1702 20

 

 

1702 30 10

 

 

1702 40 10

 

 

1702 60

 

 

1702 90 30

 

 

1702 90 60

 

 

1702 90 71

 

 

1702 90 80

 

 

1702 90 99

 

 

 

1703

 

 

 

2106 90 30

 

 

 

2106 90 59

 

 

D

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI

 

Importo licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 (7)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

nuo 0403 10 11 iki 0403 10 39

 

 

nuo 0403 90 11 iki 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

1702 11 00

 

 

1702 19 00

 

 

2106 90 51

 

 

2309 10 15

Produktai, naudojami gyvūnų pašaruose; mišiniai ir maisto produktai, kuriuose yra produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 tiesiogiai arba pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1667/2006 (8), išskyrus mišinius ir maisto produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003.

 

2309 10 19

 

2309 10 39

 

2309 10 59

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 49

 

2309 90 59

 

2309 90 70

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1282/2006 (9)):

 

0401

 

150 kg

 

0402

 

 

nuo 0403 10 11 iki 0403 10 39

 

 

nuo 0403 90 11 iki 0403 90 69

 

 

0404

 

 

0405 10

 

 

0405 20 90

 

 

0405 90

 

 

0406

 

 

2309 10 15

Produktai, naudojami gyvūnų pašaruose; mišiniai ir maisto produktai, kuriuose yra produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 tiesiogiai arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1667/2006, išskyrus mišinius ir maisto produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003.

 

2309 10 19

 

2309 10 70

 

2309 90 35

 

2309 90 39

 

2309 90 70

Eksporto licencija be kompensacijos (Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa)

 

0402 10

 

150 kg

E

GALVIJIENA IR VERŠIENA (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1445/95 (10))

 

Importo licencija:

 

nuo 0102 90 05 iki 0102 90 79

 

Vienas gyvūnas

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija:

 

0102 10

 

Vienas gyvūnas

 

nuo 0102 90 05 iki 0102 90 79

 

 

0201

 

200 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

Eksporto licencija be kompensacijos (Reglamentas (EB) Nr. 1445/95 7 straipsnis):

 

0102 10

 

Devyni gyvūnai

 

nuo 0102 90 05 iki 0102 90 79

 

 

0201

 

2 000 kg

 

0202

 

 

0206 10 95

 

 

0206 29 91

 

 

0210 20

 

 

0210 99 51

 

 

0210 99 90

 

 

1602 50

 

 

1602 90 61

 

 

1602 90 69

 

F

AVIENA IR OŽKIENA

 

Importo licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1439/95 (11)):

 

0204

 

100 kg

 

0210 99 21

 

 

0210 99 29

 

 

1602 90 72

 

 

1602 90 74

 

 

1602 90 76

 

 

1602 90 78

 

 

0104 10 30

 

Penki gyvūnai

 

0104 10 80

 

 

0104 20 90

 

G

KIAULIENA

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1518/2003 (12)):

 

0203

 

250 kg

 

1601

 

 

1602

 

 

0210

 

150 kg

H

PAUKŠTIENA

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija ir ex post eksporto licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 633/2004 (13)):

 

0105 11 11 9000

 

4 000 paukščių

 

0105 11 19 9000

 

 

0105 11 91 9000

 

 

0105 11 99 9000

 

 

0105 12 00 9000

 

2 000 paukščių

 

0105 19 20 9000

 

 

0207

 

250 kg

I

KIAUŠINIAI

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija ir ex post eksporto licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 596/2004 (14)):

 

0407 00 11 9000

 

2 000 kiaušinių

 

0407 00 19 9000

 

4 000 kiaušinių

0407 00 30 9000

 

400 kg

 

0408 11 80 9100

 

100 kg

 

0408 91 80 9100

 

 

0408 19 81 9100

 

250 kg

 

0408 19 89 9100

 

 

0408 99 80 9100

 

J

VYNAS (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 883/2001 (15))

 

Importo licencija:

 

2009 61

 

3 000 kg

 

2009 69

 

 

2204 10

 

30 hl

 

2204 21

 

 

2204 29

 

 

2204 30

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija:

 

2009 61

 

10 hl

 

2009 69

 

 

2204 21

 

10 hl

 

2204 29

 

 

2204 30

 

K

VAISIAI IR DARŽOVĖS

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1961/2001 (16)):

 

0702 00

 

300 kg

 

0802

 

 

0805

 

 

0806 10 10

 

 

0808

 

 

0809

 

L

PERDIRBTŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PRODUKTAI

 

Eksporto licencija su iš anksto nustatyta kompensacija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/95 (17)):

 

0806 20

 

300 kg

 

0812

 

 

2002

 

 

2006 00

 

 

2008

 

 

2009

 

M

ALKOHOLIS

 

Importo licencija (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2336/2003 (18)):

 

2207 10 00

 

100 hl

 

2207 20 00

 

 

2208 90 91

 

100 hl

 

2208 90 99

 


(1)  Didžiausi žemės ūkio produktų kiekiai, kurie gali būti importuojami ar eksportuojami be licencijos ar sertifikato, atitinka aštuonių skaitmenų Kombinuotosios nomenklatūros subpoziciją, o jei yra taikomos eksporto kompensacijos, 12 skaitmenų žemės ūkio produktų kompensacijos nomenklatūros subpoziciją.

(2)  Importo atveju, pavyzdžiui, į šiame dokumente nurodytus kiekius neįeina importas pagal kiekybines kvotas ar preferencines priemones, kurio bet kuriam kiekiui visuomet reikalingos licencijos. Čia yra nurodyti importo, kuris vyksta įprastomis sąlygomis, kiekiai, t. y. sumokant visus muitus ir netaikant jokių limitų kiekiams.

(3)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(4)  Šioje pozicijoje pieno produktai — tai produktai, klasifikuojami pozicijose nuo 0401 iki 0406 ir subpozicijose 1702 10 ir 2106 90 51.

(5)  OL L 212, 2005 8 17, p. 13.

(6)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(7)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29.

(8)  OL L 312, 2006 11 11, p. 1.

(9)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4.

(10)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35.

(11)  OL L 143, 1995 6 27, p. 7.

(12)  OL L 217, 2003 8 29, p. 35.

(13)  OL L 100, 2004 4 6, p. 8.

(14)  OL L 94, 2004 3 31, p. 33.

(15)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1.

(16)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8.

(17)  OL L 141, 1995 6 24, p. 28.

(18)  OL L 346, 2003 12 31, p. 19.


III PRIEDAS

A   dalis

8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

правата са прехвърлени обратно на титуляря на [дата] …

:

Ispanų kalba

:

Retrocesión al titular el …

:

Čekų kalba

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

Danų kalba

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

Vokiečių kalba

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

Estų kalba

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

Graikų kalba

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

Anglų kalba

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

Prancūzų kalba

:

rétrocession au titulaire le …

:

Italų kalba

:

retrocessione al titolare in data …

:

Latvių kalba

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

Lietuvių kalba

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

Vengrų kalba

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

Maltiečių kalba

:

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur titolari fil-…

:

Olandų kalba

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

Lenkų kalba

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

Portugalų kalba

:

retrocessão ao titular em …

:

Rumunų kalba

:

Drepturi retrocedate titularului la data de [data]

:

Slovakų kalba

:

Spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

Slovėnų kalba

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

Suomių kalba

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

Švedų kalba

:

återbördad till licensinnehavaren den …

B   dalis

15 straipsnio pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Лицензия по ГАТТ — хранителна помощ

:

Ispanų kalba

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

Čekų kalba

:

Licence GATT — potravinová pomoc

:

Danų kalba

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

Vokiečių kalba

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

Estų kalba

:

GATTi alusel välja antud litsents — toiduabi

:

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

Anglų kalba

:

Licence under GATT — food aid

:

Prancūzų kalba

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

Italų kalba

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

Latvių kalba

:

Licence saskaņā ar GATT — pārtikas atbalsts

:

Lietuvių kalba

:

GATT licencija — pagalba maistu

:

Vengrų kalba

:

GATT-engedély — élelmiszersegély

:

Maltiečių kalba

:

Ċertifikat GATT — għajnuna alimentari

:

Olandų kalba

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

Lenkų kalba

:

Świadectwo GATT — pomoc żywnościowa

:

Portugalų kalba

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

Rumunų kalba

:

Licență GATT — ajutor alimentar

:

Slovakų kalba

:

Licencia podľa GATT — potravinová pomoc

:

Slovėnų kalba

:

GATT dovoljenje — pomoč v hrani

:

Suomių kalba

:

GATT-todistus — elintarvikeapu

:

Švedų kalba

:

Gatt-licens — livsmedelsbistånd

C   dalis

32 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

Ispanų kalba

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

Čekų kalba

:

K použití pro uvolnění jistoty

:

Danų kalba

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

Vokiečių kalba

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

Estų kalba

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

Graikų kalba

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

Anglų kalba

:

To be used to release the security

:

Prancūzų kalba

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

Italų kalba

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

Latvių kalba

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

Lietuvių kalba

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

Vengrų kalba

:

A biztosíték feloldására használandó

:

Maltiečių kalba

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

Olandų kalba

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

Lenkų kalba

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

Portugalų kalba

:

A utilizar para liberar a garantia

:

Rumunų kalba

:

A se utiliza pentru eliberarea garanției

:

Slovakų kalba

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

Slovėnų kalba

:

Uporabiti za sprostitev varščine

:

Suomių kalba

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

Švedų kalba

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

D   dalis

32 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Напускане на митническата територия на Общността под опростен режим общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

Ispanų kalba

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

Čekų kalba

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

Danų kalba

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

Vokiečių kalba

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

Estų kalba

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

Graikų kalba

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

Anglų kalba

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

Prancūzų kalba

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

Italų kalba

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

Latvių kalba

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

Lietuvių kalba

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

Vengrų kalba

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

Maltiečių kalba

:

Ħruġ mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt il-proċedura tat-tranżitu Komunitarja simplifikata bil-ferroviji jew b’kontejners kbar

:

Olandų kalba

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

Lenkų kalba

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

Portugalų kalba

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

Rumunų kalba

:

Ieșire de pe teritoriul vamal al Comunității în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

Slovakų kalba

:

Opustenie colného územia spoločenstva na základe zjednodušeného postupu spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo vel'kých kontajneroch

:

Slovėnų kalba

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

Suomių kalba

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

Švedų kalba

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar.

E   dalis

35 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) — Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

Ispanų kalba

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

Čekų kalba

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) — číslo původní licence (osvědčení) …

:

Danų kalba

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

Vokiečių kalba

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

Estų kalba

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) — esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απωλεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) — αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Anglų kalba

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

Prancūzų kalba

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait) perdu — numéro du certificat initial …

:

Italų kalba

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

Latvių kalba

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

Lietuvių kalba

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) — sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

Vengrų kalba

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására — az eredeti engedély száma

:

Maltiečių kalba

:

Liċenzja (ċertifikat jew estratt) ta' sostituzzjoni ta’ liċenzja (ċertifikat jew estratt) mitlufa — numru tal-liċenzja (ċertifikat) oriġinali …

:

Olandų kalba

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

Lenkų kalba

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego — numer świadectwa początkowego

:

Portugalų kalba

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

Rumunų kalba

:

Licență (certificat sau extras) de înlocuire a unei licențe (certificat sau extras) pierdute — Numărul licenței (certificatului) originale …

:

Slovakų kalba

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) — číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

Slovėnų kalba

:

Nadomestno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) za izgubljeno dovoljenje (potrdilo ali izpisek) — številka izvirnega dovoljenja …

:

Suomių kalba

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote). Alkuperäisen todistuksen numero …

:

Švedų kalba

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

F   dalis

41 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Лицензия, издадена съгласно член 41 от Регламент (ЕО) № 376/2008; оригинална лицензия № …

:

Ispanų kalba

:

Certificado emitido de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (CE) no 376/2008; certificado inicial no

:

Čekų kalba

:

Licence vydaná podle článku 41 nařízení (ES) č. 376/2008; č. původní licence …

:

Danų kalba

:

Licens udstedt på de i artikel 41 i forordning (EF) nr. 376/2008 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

Vokiečių kalba

:

Unter den Bedingungen von Artikel 41 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

Estų kalba

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artikli 41 kohaselt väljaantud litsents; esialgne litsents nr …

:

Graikų kalba

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

Anglų kalba

:

Licence issued in accordance with Article 41 of Regulation (EC) No 376/2008; original licence No …

:

Prancūzų kalba

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 41 du règlement (CE) no 376/2008; certificat initial no

:

Italų kalba

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 376/2008; titolo originale n. …

:

Latvių kalba

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 376/2008 41. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

Lietuvių kalba

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 376/2008 41 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

Vengrų kalba

:

Az 376/2008/EK rendelet 41. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

Maltiečių kalba

:

Liċenzja maħruġa skond l-Artikolu 41 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008; liċenzja oriġinali Nru …

:

Olandų kalba

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 41 van Verordening (EG) nr. 376/2008; oorspronkelijk certificaatnummer …

:

Lenkų kalba

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 41 rozporządzenia (WE) nr 376/2008; pierwsze świadectwo nr …

:

Portugalų kalba

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 41.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008; certificado inicial n.o

:

Rumunų kalba

:

Licență eliberată în conformitate cu articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008; licență originală nr. …

:

Slovakų kalba

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 376/2008; číslo pôvodnej licencie …

:

Slovėnų kalba

:

Dovoljenje, izdano pod pogoji iz člena 41 Uredbe (ES) št. 376/2008; izvirno dovoljenje št. …

:

Suomių kalba

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 376/2008 41 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus N:o …

:

Švedų kalba

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 41 i förordning (EG) nr 376/2008; ursprunglig licens nr …

G   dalis

42 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

Ispanų kalba

:

Exportación realizada sin certificado

:

Čekų kalba

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

Danų kalba

:

Udførsel uden licens/attest

:

Vokiečių kalba

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

Estų kalba

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

Graikų kalba

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού

:

Anglų kalba

:

Exported without licence or certificate

:

Prancūzų kalba

:

Exportation réalisée sans certificat

:

Italų kalba

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

Latvių kalba

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

Lietuvių kalba

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

Vengrų kalba

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

Maltiečių kalba

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr liċenzja jew ċertifikat

:

Olandų kalba

:

Uitvoer zonder certificaat

:

Lenkų kalba

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

Portugalų kalba

:

Exportação efectuada sem certificado

:

Rumunų kalba

:

Exportat fără licență sau certificat

:

Slovakų kalba

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

Slovėnų kalba

:

Izvoz, izpeljan brez dovoljenja ali potrdila

:

Suomių kalba

:

Viety ilman todistusta

:

Švedų kalba

:

Exporterad utan licens

H   dalis

44 straipsnio 3 dalies a punkte nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Условията, определени в член 44 от Регламент (ЕО) № 376/2008, са изпълнени

:

Ispanų kalba

:

Condiciones previstas en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 376/2008 cumplidas

:

Čekų kalba

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 44 nařízení (ES) č. 376/2008

:

Danų kalba

:

Betingelserne i artikel 44 i forordning (EF) nr. 376/2008 er opfyldt

:

Vokiečių kalba

:

Bedingungen von Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr. 376/2008 wurden eingehalten

:

Estų kalba

:

Määruse (EÜ) nr 376/2008 artiklis 44 ettenähtud tingimused on täidetud

:

Graikų kalba

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008

:

Anglų kalba

:

Conditions laid down in Article 44 of Regulation (EC) No 376/2008 fulfilled

:

Prancūzų kalba

:

Conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) no 376/2008 respectées

:

Italų kalba

:

Condizioni previste nell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 376/2008 ottemperate

:

Latvių kalba

:

Regulas (EK) Nr. 376/2008 44. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

Lietuvių kalba

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 376/2008 44 straipsnyje numatytos sąlygos

:

Vengrų kalba

:

Az 376/2008/EK rendelet 44. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

Maltiečių kalba

:

Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 44 tar-Regolament (KE) Nru 376/2008 imwettqa

:

Olandų kalba

:

in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 376/2008 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

Lenkų kalba

:

Warunki przewidziane w art. 44 rozporządzenia (WE) nr 376/2008 spełnione

:

Portugalų kalba

:

Condições previstas no artigo 44.o do Regulamento (CE) n.o 376/2008 cumpridas

:

Rumunų kalba

:

Condițiile prevăzute la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008 — îndeplinite

:

Slovakų kalba

:

Podmienky ustanovené v článku 44 nariadenia (ES) č. 376/2008 boli splnené

:

Slovėnų kalba

:

Pogoji, predvideni v členu 44 Uredbe (ES) št. 376/2008, izpolnjeni

:

Suomių kalba

:

Asetuksen (EY) N:o 376/2008 44 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

Švedų kalba

:

Villkoren i artikel 44 i förordning (EG) nr 376/2008 är uppfyllda

I   dalis

48 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

:

Bulgarų kalba

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в клетки 17 и 18

:

Ispanų kalba

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

Čekų kalba

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

Danų kalba

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

Vokiečių kalba

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

Estų kalba

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

Graikų kalba

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

Anglų kalba

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

Prancūzų kalba

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

Italų kalba

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

Latvių kalba

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

Lietuvių kalba

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

Vengrų kalba

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

Maltiečių kalba

:

Arranġamenti preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fis-Sezzjonijiet 17 u 18

:

Olandų kalba

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

Lenkų kalba

:

Systemy preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

Portugalų kalba

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

Rumunų kalba

:

Regimuri preferențiale aplicabile cantității prevăzute în căsuțele 17 și 18

:

Slovakų kalba

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18

:

Slovėnų kalba

:

Preferencialni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

Suomių kalba

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

Švedų kalba

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


IV PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000

(OL L 152, 2000 6 24, p. 1)

 

Reglamentas (EB) Nr. 2299/2001

(OL L 308, 2001 11 27, p. 19)

tik 2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 325/2003

(OL L 47, 2003 2 21, p. 21)

 

Reglamentas (EB) Nr. 322/2004

(OL L 58, 2004 2 26, p. 3)

 

Reglamentas (EB) Nr. 636/2004

(OL L 100, 2004 4 6, p. 25)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1741/2004

(OL L 311, 2004 10 8, p. 17)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1856/2005

(OL L 297, 2005 11 15, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 410/2006

(OL L 71, 2006 3 10, p. 7)

 

Reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

tik 8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1847/2006

(OL L 355, 2006 12 15, p. 21)

tik 4 straipsnis ir IV priedas

Reglamentas (EB) Nr. 1913/2006

(OL L 365, 2006 12 21, p. 52)

tik 23 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1423/2007

(OL L 317, 2007 12 5, p. 36)

 


V PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1291/2000

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio įvadinė frazė

2 straipsnio įvadinė frazė

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio a punktas

2 straipsnio b punkto įvadinė frazė

2 straipsnio b punkto įvadinė frazė

2 straipsnio b punkto pirma įtrauka

2 straipsnio b punkto i papunktis

2 straipsnio b punkto antra įtrauka

2 straipsnio b punkto ii papunktis

3 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d punktas

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 2 ir 3 dalys

4 straipsnio 2 ir 3 dalys

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

8 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

9 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

8 straipsnio 3 dalies a punktas

9 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

8 straipsnio 3 dalies b punktas

9 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnio pirma ir antra pastraipos

13 straipsnio 1 dalies pirma ir antra pastraipos

14 straipsnio trečia pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio ketvirta pastraipa

13 straipsnio 3 dalis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

21 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

20 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

22 straipsnis

21 straipsnis

23 straipsnis

22 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnis

25 straipsnis

24 straipsnis

26 straipsnis

25 straipsnis

27 straipsnis

26 straipsnis

28 straipsnis

27 straipsnis

29 straipsnis

28 straipsnis

30 straipsnis

29 straipsnis

31 straipsnis

30 straipsnis

32 straipsnio 1 dalis

31 straipsnis

33 straipsnio 1 dalis

32 straipsnio 1 dalis

33 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

32 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto pirma įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto i papunktis

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto antra įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto ii papunktis

33 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto trečia įtrauka

32 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punkto iii papunktis

33 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

32 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

32 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

33 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

32 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

32 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos a punktas

33 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antra įtrauka

32 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

33 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

32 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

33 straipsnio 4 dalis

32 straipsnio 4 dalis

34 straipsnis

33 straipsnis

35 straipsnio 1 dalis

34 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 2 dalis

34 straipsnio 2 dalis

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

35 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

34 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

35 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

34 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

34 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

35 straipsnio 4 dalies a punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 4 dalis

35 straipsnio 4 dalies a punkto antra įtrauka

34 straipsnio 5 dalis

35 straipsnio 4 dalies b punkto įvadinė frazė

34 straipsnio 6 dalies įvadinė frazė

35 straipsnio 4 dalies b punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 6 dalies a punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto antra įtrauka

34 straipsnio 6 dalies b punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto trečia įtrauka

34 straipsnio 6 dalies c punktas

35 straipsnio 4 dalies b punkto ketvirta įtrauka

34 straipsnio 6 dalies d punktas

35 straipsnio 4 dalies c punktas

34 straipsnio 7 dalis

35 straipsnio 4 dalies d punktas

34 straipsnio 8 dalis

35 straipsnio 5 dalis

34 straipsnio 9 dalis

35 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

34 straipsnio 10 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktas

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos a punktas

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto pirma įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto i papunktis

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto antra įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto ii papunktis

35 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punkto trečia įtrauka

34 straipsnio 10 dalies antros pastraipos b punkto iii papunktis

36 straipsnio 1 dalis

35 straipsnio 1 dalis

36 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

36 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

36 straipsnio 3 dalis

35 straipsnio 3 dalis

36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

36 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 5 dalis

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

36 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

35 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

36 straipsnio 6 dalis

35 straipsnio 7 dalis

36 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadiniai žodžiai

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos a punktas

36 straipsnio 7 dalies antros pastraipos antra įtrauka

35 straipsnio 8 dalies antros pastraipos b punktas

36 straipsnio 7 dalies trečia pastraipa

35 straipsnio 8 dalies trečia pastraipa

36 straipsnio 8 dalis

35 straipsnio 9 dalis

36 straipsnio 9 dalis

35 straipsnio 10 dalis

36 straipsnio 10 dalis

35 straipsnio 11 dalis

37 straipsnis

36 straipsnis

38 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

37 straipsnio pirmos pastraipos įvadinė frazė

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i papunktis

38 straipsnio pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

37 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

38 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

37 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

38 straipsnio antra pastraipa

37 straipsnio antra pastraipa

39 straipsnis

38 straipsnis

40 straipsnis

39 straipsnis

41 straipsnis

40 straipsnis

42 straipsnio 1 dalis

41 straipsnio 1 dalis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadinė frazė

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto pirma įtrauka

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto antra įtrauka

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

42 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai

41 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b ir c punktai

42 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

41 straipsnio 3 dalis

43 straipsnis

42 straipsnis

44 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies a punkto įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies a punkto įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

44 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

44 straipsnio 1 dalies a punkto trečia įtrauka

43 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

44 straipsnio 1 dalies b punkto įvadinė frazė

43 straipsnio 1 dalies b punkto įvadinė frazė

44 straipsnio 1 dalies b punkto pirma įtrauka

43 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

44 straipsnio 1 dalies b punkto antra įtrauka

43 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

44 straipsnio 2 dalis

43 straipsnio 2 dalis

45 straipsnio 1 dalis

44 straipsnio 1 dalis

45 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies a punkto įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

45 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos įvadiniai žodžiai

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos pirma įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto i papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto pirmos pastraipos antra įtrauka

44 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktis

45 straipsnio 2 dalies b punkto antra pastraipa

44 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

45 straipsnio 3 dalis

44 straipsnio 3 dalis

46 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas

46 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antra įtrauka

45 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas

46 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

45 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įvadinė frazė

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos įvadinė frazė

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos pirma įtrauka

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos a punktas

46 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos antra įtrauka

45 straipsnio 1 dalies ketvirtos pastraipos b punktas

46 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

45 straipsnio 1 dalies penkta pastraipa

46 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

45 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa

46 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

45 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys

46 straipsnio 5 dalies įvadiniai žodžiai

45 straipsnio 5 dalies įvadiniai žodžiai

46 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

45 straipsnio 5 dalies a punktas

46 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

45 straipsnio 5 dalies b punktas

47 straipsnis

46 straipsnis

49 straipsnio 1 ir 2 dalys

47 straipsnio 1 ir 2 dalys

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 3 dalies įvadinė frazė

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

47 straipsnio 3 dalies a punktas

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

47 straipsnio 3 dalies b punktas

49 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

47 straipsnio 3 dalies c punktas

49 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

47 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

49 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

47 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

49 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

47 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

49 straipsnio 4 ir 5 dalys

47 straipsnio 4 ir 5 dalys

49 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

47 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir b punktai

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a ir b punktai

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos c punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos d punktas

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos d punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos e punktas

49 straipsnio 6 dalies antros pastraipos e punktas

47 straipsnio 6 dalies antros pastraipos c punktas

49 straipsnio 6 dalies trečia–aštunta pastraipos

47 straipsnio 6 dalies trečia–aštunta pastraipos

49 straipsnio 7 dalis

47 straipsnio 7 dalis

49 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

47 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos įvadinė frazė

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos a punktas

49 straipsnio 8 dalies antros pastraipos antra įtrauka

47 straipsnio 8 dalies antros pastraipos b punktas

47 straipsnio 9 dalies įvadinė frazė

49 straipsnio 9 dalies a–d punktai

47 straipsnio 9 dalies a–d punktai

49 straipsnio 10 dalis

47 straipsnio 3 dalies penkta pastraipa

50 straipsnis

48 straipsnis

51 straipsnis

49 straipsnis

52 straipsnio 1 dalis

50 straipsnis

52 straipsnio 2 dalis

I priedas

I priedas

Ia priedas

III priedo A dalis

Ib priedas

III priedo B dalis

Ic priedas

III priedo C dalis

Id priedas

III priedo D dalis

Ie priedas

III priedo E dalis

If priedas

III priedo F dalis

Ig priedas

III priedo G dalis

Ih priedas

III priedo H dalis

Ii priedas

III priedo I dalis

II priedas

III priedo A–I dalys

II priedo A–I dalys

III priedo K–N dalys

II priedo J–M dalys

IV priedas

V priedas


26.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 114/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 377/2008

2008 m. balandžio 25 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje (1), ypač į jo 1 straipsnį ir 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 577/98 1 straipsnyje reikalaujama, kad vykdant tęstinį tyrimą Komisija parengtų tiriamus ketvirčius sudarančių savaičių sąrašą.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 577/98 4 straipsnio 3 dalį reikia įgyvendinimo priemonių, kurios apibrėžtų kintamųjų rodiklių kodus, naudojamus duomenims perduoti.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 577/98 4 straipsnio 4 dalimi, kintamųjų sąrašas (toliau – struktūriniai kintamieji), gali būti nustatomas iš tyrimo rodiklių, kurie turi būti tiriami tik kaip metinių vidurkių įverčiai remiantis 52 savaitėmis, bet ne ketvirčio vidurkių įverčiai. Todėl reikėtų nustatyti imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti sąlygas.

(4)

Kadangi užimtumo ir nedarbo duomenys svarbūs, pagal šių rodiklių bendras sumas turėtų būti galima nustatyti, ar jos gautos pagal metinę imties dalį, ar pagal keturių visų ketvirčių imčių metinį vidurkį.

(5)

Atsižvelgiant į pagal ad hoc modulius surinktų duomenų svarbą, šią informaciją turėtų būti įmanoma derinti su visais kitais tyrimo kintamaisiais.

(6)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 577/98 su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1372/2007, privaloma perduoti kintamąjį „atlyginimas iš pagrindinės darbovietės“. Todėl reikėtų iš dalies keisti kintamųjų kodifikavimą.

(7)

2005 m. kovo 15 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 430/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2006 m. perduoti ir imties dalies panaudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti (2) apibrėžiamas naudotinas kodifikavimas duomenims perduoti nuo 2006 m. Tačiau siekiant atsižvelgti į dviejų kintamųjų („aukščiausio sėkmingai įgyto švietimo arba mokymo lygio sritis“ ir „mėnesinis atlyginimas iš pagrindinės darbovietės“) pakeitimus tam, kad būtų galima atitinkamai pakeisti perdavimo skiltis ir ištaisyti kai kurias kitų kintamųjų filtrų klaidas ir praleidimus, kodifikavimo sistemą nuo 2009 m. reikia iš dalies keisti. Todėl nuo 2009 m. sausio 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 430/2005 turėtų būti panaikintas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Struktūriniai kintamieji

Imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti sąlygos nustatytos I priede.

2 straipsnis

Tiriamieji ketvirčiai

Nuo 2009 m. taikytinų tiriamų ketvirčių apibrėžtis pateikiama II priede.

3 straipsnis

Kodifikavimas

Kintamųjų, naudotinų duomenims nuo 2009 m. perduoti, kodai nustatyti III priede.

4 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 430/2005 panaikinamas nuo 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 25 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 77, 1998 3 14, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1372/2007 (OL L 315, 2007 12 3, p. 42).

(2)  OL L 71, 2005 3 17, p. 36. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 973/2007 (OL L 216, 2007 8 21, p. 10).

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


I PRIEDAS

IMTIES DALIES NAUDOJIMO DUOMENIMS APIE STRUKTŪRINIUS KINTAMUOSIUS RINKTI SĄLYGOS

1.   Metiniai ir (arba) ketvirtiniai kintamieji

Žodžiu „metiniai“ III priede nustatyto kodifikavimo skiltyje „Periodiškumas“ nurodomi struktūriniai kintamieji, kurie turi būti tiriami neprivalomai tik kaip metiniai vidurkiai, naudojant nepriklausomų stebėjimų imties dalį, remiantis 52 savaitėmis, o ne kaip ketvirtiniai vidurkiai. Kiekvieną ketvirtį tiriami pagrindiniai kintamieji nurodomi kaip „ketvirtiniai“.

2.   Rezultatų reprezentatyvumas

Struktūrinių kintamųjų santykinė bet kurio metinio įverties, sudarančio ne mažiau kaip 1 % darbingo amžiaus gyventojų, standartinė paklaida (neatsižvelgiant į projekto poveikį) neviršija:

a)

9 % šalims, kuriose gyvena nuo 1 mln. iki 20 mln. gyventojų, ir

b)

5 % šalims, kuriose gyvena ne mažiau kaip 20 mln. gyventojų.

Šie tikslumo reikalavimai netaikomi šalims, kuriose gyvena mažiau kaip 1 mln. gyventojų, o struktūriniai kintamieji turėtų būti renkami bendrajai imčiai, jei imtis neatitinka a punkte nustatytų reikalavimų.

Šalims, naudojančioms imties dalį duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti daugiau nei vienu etapu, bendrąją naudojamą imties dalį sudaro nepriklausomi stebėjimai.

3.   Sumų nuoseklumas

Metinių imties dalių sumų ir visų atrankinių metinių vidurkių nuoseklumas užtikrinamas užimtumui, nedarbui ir neaktyviems gyventojams pagal lytį bei šioms amžiaus grupėms: 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55+.

4.   Ad hoc moduliai

Imtis, naudojama informacijai apie ad hoc modulius rinkti, pateikia ir informaciją apie struktūrinius kintamuosius.


II PRIEDAS

TIRIAMŲJŲ KETVIRČIŲ APIBRĖŽTIS

a)

Metų ketvirčiai atitinka dvylika metų mėnesių – sausis, vasaris ir kovas sudaro pirmąjį ketvirtį, balandis, gegužė ir birželis – antrąjį ketvirtį, liepa, rugpjūtis ir rugsėjis – trečiąjį ketvirtį, o spalis, lapkritis ir gruodis – ketvirtąjį ketvirtį.

b)

Tiriamosios savaitės priskiriamos tiriamiesiems ketvirčiams, todėl savaitė priklauso a punkte apibrėžtam ketvirčiui, jei jam priklauso ne mažiau kaip keturios tos savaitės dienos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to pirmąjį metų ketvirtį sudaro tik 12 savaičių. Tokiais atvejais atitinkamų metų ketvirčiai sudaromi iš nuoseklių 13-os savaičių grupių.

c)

Jei remiantis b punktu ketvirtį sudaro ne 13, o 14 savaičių, valstybės narės turėtų pamėginti paskirstyti imtį per visas 14 savaičių.

d)

Jei imties neįmanoma paskirstyti per visas 14 ketvirčio savaičių, atitinkama valstybė narė gali praleisti vieną šio ketvirčio savaitę (t. y. nerinkti duomenų apie ją). Praleidžiama savaitė turėtų būti tipiška, atsižvelgiant į nedarbo, užimtumo ir faktiškai dirbtų valandų vidurkio duomenis ir turėtų būti mėnesio, kuriame yra 5 ketvirtadieniai, dalis.

e)

Pirmasis 2009 m. ketvirtis prasideda 2008 m. gruodžio 29 d., pirmadienį.

Iki 2011 m. pabaigos valstybės narės, kurios vykdo darbo jėgos tyrimą kaip vieną bendrą tyrimą kartu su kitais tyrimais, gali nustatyti tiriamųjų ketvirčių pradžią viena savaite anksčiau nei nurodyta a, b ir e punktuose.


III PRIEDAS

KODIFIKAVIMAS

Pavadinimas

Skiltis

Periodiškumas

Kodas

Aprašymas

Filtras/pastabos

DEMOGRAFINIAI DUOMENYS

HHSEQNUM

1/2

KAS KETVIRTĮ

 

Eilės numeris namų ūkyje (jis turėtų likti vienodas visais etapais)

Kiekvienas asmuo

01-98

Dviejų skaitmenų eilės numeris, paskirtas kiekvienam namų ūkio nariui

HHLINK

3

KASMET

 

Ryšys su tiriamuoju asmeniu namų ūkyje

HHTYPE=1,3

1

Tiriamasis asmuo

2

Tiriamojo asmens sutuoktinis, -ė (arba sugyventinis, -ė)

3

Tiriamojo asmens (arba jo/jos sutuoktinio, -ės ar sugyventinio, -ės) vaikas

4

Tiriamojo asmens (arba jo/jos sutuoktinio, -ės ar sugyventinio, -ės) tėvas, motina, senelis, -ė, prosenelis, -ė

5

Kitas giminaitis

6

Kitas

9

Netaikoma (HHTYPE≠1,3)

HHSPOU

4/5

KASMET

 

Sutuoktinio, -ės (arba sugyventinio, -ės) eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Sutuoktinio, -ės (arba sugyventinio, -ės) eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui ar neturi partnerio, arba partneris nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

HHFATH

6/7

KASMET

 

Tėvo eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Tėvo eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui, arba tėvas nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

HHMOTH

8/9

KASMET

 

Motinos eilės numeris

HHTYPE=1,3

01-98

Motinos eilės numeris namų ūkyje

99

Netaikoma (asmuo nepriklauso privačiam namų ūkiui, arba motina nepriklauso šiam privačiam namų ūkiui)

SEX

10

KAS KETVIRTĮ

 

Lytis

Kiekvienas asmuo

1

Vyras

2

Moteris

YEARBIR

11/14

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo metai

Kiekvienas asmuo

 

Įvedami 4 gimimo metų skaitmenys

DATEBIR

15

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo data tiriamojo laikotarpio pabaigos atžvilgiu

Kiekvienas asmuo

1

Asmens gimtadienis yra tarp sausio 1 d. ir tiriamosios savaitės pabaigos

2

Asmens gimtadienis yra po tiriamosios savaitės pabaigos

MARSTAT

16

KASMET

 

Šeiminė padėtis

Kiekvienas asmuo

1

Nevedęs/netekėjusi

2

Vedęs/ištekėjusi

3

Našlys/našlė

4

Išsituokęs/išsituokusi arba skyrium gyvenantis sutuoktinis/sutuoktinė

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NATIONAL

17/18

KAS KETVIRTĮ

 

Pilietybė

Kiekvienas asmuo

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

YEARESID

19/20

KAS KETVIRTĮ

 

Šioje šalyje gyventų metų skaičius

Kiekvienas asmuo

00

Gimęs, -usi šioje šalyje

01-99

Šioje šalyje pragyventų metų skaičius

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTRYB

21/22

KAS KETVIRTĮ

 

Gimimo šalis

YEARESID≠00

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (19/20=00 stulp.)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PROXY

23

KAS KETVIRTĮ

 

Dalyvavimo tyrime pobūdis

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Tiesioginis dalyvavimas

2

Dalyvavimas per kitą namų ūkio narį

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

UŽIMTUMO STATUSAS

WSTATOR

24

KAS KETVIRTĮ

 

Užimtumas tiriamąją savaitę

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Atliko bet kokį vienos valandos ar ilgiau trukusį darbą už atlygį arba pelną per tiriamąją savaitę (įskaitant šeimos darbuotojus, bet išskyrus šauktinius į privalomąją karinę tarnybą arba atliekančius viešuosius darbus)

2

Nedirbo, bet turėjo darbą arba verslą, kuriame jis/ji nebuvo per tiriamąją savaitę (įskaitant šeimos darbuotojus, bet išskyrus šauktinius į privalomąją karinę tarnybą arba atliekančius viešuosius darbus)

3

Nedirbo dėl priverstinių atostogų

4

Buvo šauktinis į privalomąją karinę tarnybą arba viešuosius darbus

5

Kiti (15 metų ar vyresni) asmenys, kurie nedirbo, neturėjo darbo arba verslo per tiriamąją savaitę

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

NOWKREAS

25/26

KAS KETVIRTĮ

 

Priežastis, dėl kurios darbą turintis asmuo visai nedirbo, nors turėjo darbą

WSTATOR=2

00

Nepalankios oro sąlygos

01

Vangus darbas dėl techninių ar ekonominių priežasčių

02

Darbo ginčas

03

Mokyklinis ugdymas ar mokymas

04

Liga, sužalojimas ar laikina negalia

05

Motinystės atostogos

06

Vaiko priežiūros atostogos

07

Atostogos

08

Kompensuojamosios atostogos (pagal darbo laiko banko arba metinių valandų sutartį)

09

Kitos priežastys (pvz., asmeninės arba šeimos pareigos)

99

Netaikoma (WSTATOR=1,3-5,9)

UŽIMTUMO PAGRINDINĖJE DARBOVIETĖJE RODIKLIAI

STAPRO

27

KAS KETVIRTĮ

 

Profesinis statusas

WSTATOR=1,2

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SIGNISAL

28

KAS KETVIRTĮ

 

Nuolatinės darbo užmokesčio arba atlyginimo pajamos

(WSTATOR=2 ir NOWKREAS≠04 ir NOWKREAS≠05 ir STAPRO=3) arba WSTATOR=3

1

Nedirbantis iki 3 mėnesių ir 3 mėnesius imtinai

2

Nedirbantis daugiau kaip 3 mėnesius ir gaunantis darbo užmokestį, atlyginimą arba socialines išmokas, atitinkančias pusę arba daugiau atlyginimo

3

Nedirbantis daugiau kaip 3 mėnesius ir gaunantis darbo užmokestį, atlyginimą arba socialines išmokas, atitinkančias mažiau nei pusę atlyginimo

4

Nežino

9

Netaikoma (WSTATOR≠2 arba NOWKREAS=04, arba NOWKREAS=05 arba STAPRO≠3) ir WSTATOR≠3

NACE3D

29/31

KAS KETVIRTĮ

 

Vietinio vieneto ekonominė veikla

WSTATOR=1,2

 

NACE 2 red. 2 arba, jei galima, 3 ženklų lygiu

000

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ISCO4D

32/35

KAS KETVIRTĮ

 

Profesija

WSTATOR=1,2

 

Tarptautinis standartinis profesijų klasifikatorius-88 (ISCO-88) (COM) koduojamas 3 arba, jei galima, 4 ženklų lygiu

9999

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SUPVISOR

36

KASMET

 

Stebėtojų pareigos

STAPRO=3

1

Taip

2

Ne

9

STAPRO≠3

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SIZEFIRM

37/38

KASMET

 

Vietiniame vienete dirbančių asmenų skaičius

STAPRO=1,3,4, Neužpildyta

01-10

Tikslus asmenų skaičius, nuo 1 iki 10 asmenų

11

Nuo 11 iki 19 asmenų

12

Nuo 20 iki 49 asmenų

13

Ne mažiau kaip 50 asmenų

14

Nežinoma, bet mažiau kaip 11 asmenų

15

Nežinoma, bet daugiau kaip 10 asmenų

99

Netaikoma (STAPRO=2,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTRYW

39/40

KAS KETVIRTĮ

 

Šalis, kurioje yra darbo vieta

WSTATOR=1,2

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGIONW

41/42

KAS KETVIRTĮ

 

Regionas, kuriame yra darbo vieta

WSTATOR=1,2

 

NUTS 2

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

YSTARTWK

43/46

KAS KETVIRTĮ

 

Metai, kuriais asmuo pradėjo dirbti šiam darbdaviui arba kaip savarankiškai dirbantis

WSTATOR=1,2

 

Įveskite 4 atitinkamų metų skaitmenis

9999

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

MSTARTWK

47/48

KAS KETVIRTĮ

 

Mėnuo, kurį asmuo pradėjo dirbti šiam darbdaviui arba kaip savarankiškai dirbantis

YSTARTWK≠9999, neužpildyta ir REFYEAR-YSTARTWK<=2

01-12

Įveskite atitinkamo mėnesio skaičių

99

Netaikoma (YSTARTWK=9999, neužpildyta arba REFYEAR-YSTARTWK>2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WAYJFOUN

49

KASMET

 

Valstybinės įdarbinimo agentūros dalyvavimas bet kuriuo momentu, randant dabartinį darbą

STAPRO=3 ir pradėjo dirbti šį darbą paskutinius 12 mėnesių

0

Ne

1

Taip

9

STAPRO≠3 arba pradėjo šį darbą anksčiau kaip prieš 1 metus

Neužpildyta

Nėra atsakymo

FTPT

50

KAS KETVIRTĮ

 

Dirba visą darbo laiką/sutrumpintą darbo dieną

WSTATOR=1,2

1

Darbas visą darbo laiką

2

Darbas ne visą darbo dieną

9

WSTATOR≠1,2

Neužpildyta

Nėra atsakymo

FTPTREAS

51

KASMET

 

Priežastis, dėl kurių pasirinktas darbas ne visą darbo dieną

FTPT=2

 

Darbas ne visą darbo dieną pasirinktas:

1

nes asmuo mokosi mokykloje arba dalyvauja mokymuose

2

dėl savo ligos ar negalios

3

dėl vaikų arba nedarbingų suaugusiųjų priežiūros

4

dėl kitų asmeninių ar šeimyninių priežasčių

5

nes asmuo negalėjo rasti darbo visą darbo laiką

6

dėl kitų priežasčių

9

Netaikoma (FTPT≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMP

52

KAS KETVIRTĮ

 

Laikinas ar nuolatinis darbas

STAPRO=3

1

Asmuo turi nuolatinį darbą arba pasirašęs neribotos trukmės darbo sutartį

2

Asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPREAS

53

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį

TEMP=2

 

Asmuo turi laikiną darbą ir (arba) pasirašęs ribotos trukmės darbo sutartį, nes

1

tai sutartis, apimanti mokymo laikotarpį (mokiniai, praktikantai, mokslinių tyrimų asistentai ir pan.)

2

asmuo negalėjo rasti nuolatinio darbo

3

asmuo nenorėjo susirasti nuolatinio darbo

4

tai sutartis bandomajam laikotarpiui

9

Netaikoma (TEMP≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPDUR

54

KAS KETVIRTĮ

 

Bendra laikino darbo arba ribotos trukmės darbo sutarties trukmė

TEMP=2

1

Trumpiau kaip vienas mėnuo

2

Nuo 1 iki 3 mėnesių

3

Nuo 4 iki 6 mėnesių

4

Nuo 7 iki 12 mėnesių

5

Nuo 13 iki 18 mėnesių

6

Nuo 19 iki 24 mėnesių

7

Nuo 25 iki 36 mėnesių

8

Ilgiau kaip 3 metai

9

Netaikoma (TEMP≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

TEMPAGCY

55

KASMET

 

Laikina sutartis per įdarbinimo agentūrą

STAPRO=3

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NETIPINĖS DARBO FORMOS

SHIFTWK

56

KASMET

 

Darbas pamainomis

STAPRO=3

1

Asmuo dirba pamainomis

3

Asmuo niekada nedirba pamainomis

9

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EVENWK

57

KASMET

 

Vakarinis darbas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba vakarais

2

Asmuo kartais dirba vakarais

3

Asmuo niekada nedirba vakarais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NIGHTWK

58

KASMET

 

Naktinis darbas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba naktį

2

Asmuo kartais dirba naktį

3

Asmuo niekada nedirba naktį

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SATWK

59

KASMET

 

Darbas šeštadieniais

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba šeštadieniais

2

Asmuo kartais dirba šeštadieniais

3

Asmuo niekada nedirba šeštadieniais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SUNWK

60

KASMET

 

Darbas sekmadieniais

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba sekmadieniais

2

Asmuo kartais dirba sekmadieniais

3

Asmuo niekada nedirba sekmadieniais

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DIRBTA VALANDŲ

HWUSUAL

61/62

KAS KETVIRTĮ

 

Įprastai per savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

WSTATOR=1,2

00

Įprastinės darbo valandos negali būti pateikiamos, kadangi kiekvieną savaitę arba kiekvieną mėnesį labai skiriasi

01-98

Įprastai dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWACTUAL

63/64

KAS KETVIRTĮ

 

Faktiškai per tiriamąją savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

WSTATOR=1,2

00

Asmuo, turintis darbą arba verslą ir per tiriamąją savaitę visai neužsiėmęs pagrindine veikla

01-98

Faktiškai per tiriamąją savaitę dirbamų valandų skaičius pagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWOVERP

65/66

KAS KETVIRTĮ

 

Apmokėti viršvalandžiai per tiriamąją savaitę pagrindinėje darbovietėje

STAPRO=3

00-98

Apmokėtų viršvalandžių skaičius

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWOVERPU

67/68

KAS KETVIRTĮ

 

Neapmokėti viršvalandžiai per tiriamąją savaitę pagrindinėje darbovietėje

STAPRO=3

00-98

Neapmokėtų viršvalandžių skaičius

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HOURREAS

69/70

KAS KETVIRTĮ

 

Pagrindinės priežastys, dėl kurių per tiriamąją savaitę faktiškai dirbtos valandos skiriasi nuo asmens įprastų dirbamų valandų skaičiaus

HWUSUAL=00-98 ir HWACTUAL=00-98 bei WSTATOR=1

 

Asmuo dirbo daugiau nei įprastai dėl:

01

kintamų valandų (pvz., lankstaus darbo grafiko)

16

viršvalandžių

02

kitų priežasčių.

 

Asmuo dirbo mažiau nei įprastai dėl:

03

nepalankių oro sąlygų

04

vangaus darbo, esant techninėms ar ekonominėms priežastims

05

darbo ginčo

06

švietimo ar mokymo

07

kintamų valandų (pvz., lankstaus darbo grafiko)

08

savo ligos, sužalojimo ar laikinos negalios

09

motinystės ar vaiko priežiūros atostogų

10

specialiųjų atostogų dėl asmeninių ar šeimyninių priežasčių

11

kasmetinių atostogų

12

banko šventinių dienų

13

darbo pradžios ir (arba) pakeitimo per tiriamąją savaitę

14

darbo pabaigos, neturint naujo darbo per tiriamąją savaitę

15

kitų priežasčių.

97

Asmuo, kuris dirbo įprastines valandas per tiriamąją savaitę (HWUSUAL=HWACTUAL=01-98)

98

Asmuo, kurio dirbamos valandos labai skiriasi nuo kiekvieną savaitę ar mėnesį dirbamų valandų ir kuris nenurodė faktiškai dirbamų ir įprastų darbo valandų skirtumo priežasties (HWUSUAL=00 ir HOURREAS≠01-16)

99

Netaikoma (WSTATOR=2-5,9 arba HWUSUAL=neužpildyta, arba HWACTUAL= neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WISHMORE

71

KAS KETVIRTĮ

 

Pageidavimas paprastai dirbti daugiau valandų negu dabartinis dirbamų valandų skaičius

(WSTATOR=1 arba WSTATOR=2)

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

WAYMORE

72

KASMET

 

Kaip asmuo nori dirbti daugiau valandų

WISHMORE=1

1

Dirbant papildomą darbą

2

Dirbant daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

3

Tik dirbant dabartinį darbą

4

Dirbant bet kuriuo pirmiau nurodytu būdu

9

Netaikoma (WISHMORE≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWWISH

73/74

KAS KETVIRTĮ

 

Bendras darbo valandų skaičius, kurį asmuo norėtų dirbti

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

01-98

Pageidaujamas bendras darbo valandų skaičius

99

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HOMEWK

75

KASMET

 

Darbas namie

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo paprastai dirba namie

2

Asmuo kartais dirba namie

3

Asmuo niekada nedirba namie

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LOOKOJ

76

KAS KETVIRTĮ

 

Kito darbo paieškos

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

0

Asmuo neieško kito darbo

1

Asmuo ieško kito darbo

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LOOKREAS

77

KASMET

 

Kito darbo paieškos priežastys

LOOKOJ=1

1

Grėsmė ar įsitikinimas, kad praras esamą darbą arba su juo bus nutraukta darbo sutartis

2

Dabartinis darbas yra laikomas laikinu

3

Ieško papildomo darbo, kuriame reikėtų dirbti daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

4

Ieško darbo, kuriame reikėtų dirbti daugiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

5

Ieško darbo, kuriame reikėtų dirbti mažiau valandų nei dabartinėje darbovietėje

6

Pageidavimas turėti geresnes darbo sąlygas (pvz., darbo užmokestis, darbo arba laikas, skirtas atvykti į darbą arba grįžti, darbo kokybė)

7

Kitos priežastys.

9

Netaikoma (LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NEPAGRINDINIS DARBAS

EXIST2J

78

KAS KETVIRTĮ

 

Daugiau kaip vienas darbas arba verslas

WSTATOR=1 arba WSTATOR=2

1

Asmuo turėjo tik vieną darbą arba verslą per tiriamąją savaitę

2

Asmuo turėjo daugiau kaip vieną darbą arba verslą per tiriamąją savaitę (ne dėl darbo ar verslo keitimo)

9

Netaikoma (WSTATOR=3-5,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPRO2J

79

KAS KETVIRTĮ

 

Profesinis statusas (nepagrindinėje darbovietėje)

EXIST2J=2

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (EXIST2J=1,9 neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACE2J2D

80/81

KAS KETVIRTĮ

 

Vietinio vieneto ekonominė veikla (nepagrindinėje darbovietėje)

EXIST2J=2

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (EXIST2J=1,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HWACTUA2

82/83

KAS KETVIRTĮ

 

Faktiškai dirbtų valandų skaičius per tiriamąją savaitę nepagrindinėje darbovietėje

EXIST2J=2

00

Asmuo, kuris nedirbo nepagrindinėje darbovietėje per tiriamąją savaitę

01-98

Faktiškai dirbtų valandų skaičius per tiriamąją savaitę nepagrindinėje darbovietėje

99

Netaikoma (EXIST2J=1,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ANKSTESNĖ NEDIRBANČIO ASMENS DARBO PATIRTIS

EXISTPR

84

KAS KETVIRTĮ

 

Ankstesnė darbo patirtis

WSTATOR=3-5

0

Asmuo niekada nedirbo (visiškai atsitiktinis darbas, toks, kaip darbas atostogų metu, privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai neturi būti laikomi užimtumu)

1

Asmuo jau yra dirbęs (visiškai atsitiktinis darbas, toks, kaip darbas atostogų metu, privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai neturi būti laikomi užimtumu)

9

Netaikoma (WSTATOR=1,2 arba 9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

YEARPR

85/88

KAS KETVIRTĮ

 

Metai, per kuriuos asmuo dirbo paskutinį kartą

EXISTPR=1

 

Įveskite metų, per kuriuos asmuo dirbo paskutinį kartą, 4 skaitmenis

9999

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

MONTHPR

89/90

KAS KETVIRTĮ

 

Mėnuo, per kurį asmuo dirbo paskutinį kartą

YEARPR≠9999, neužpildyta ir REFYEAR-YEARPR<=2

01-12

Įveskite mėnesio, per kurį asmuo dirbo paskutinį kartą, numerį

99

Netaikoma (YEARPR=9999, neužpildyta arba REFYEAR-YEARPR>2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

LEAVREAS

91/92

KASMET

 

Pagrindinė priežastis, kodėl paliko paskutinį darbą arba verslą

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

00

Asmuo atleistas iš darbo arba atleistas dėl etatų mažinimo

01

Ribotos trukmės darbas pasibaigė

02

Vaikų arba nedarbingų suaugusiųjų priežiūra

03

Kitos asmeninės arba šeimyninės pareigos

04

Sava liga arba negalia

05

Švietimas arba mokymas

06

Ankstyvas išėjimas į pensiją

07

Nustatytas pensinis amžius

08

Privalomoji karinė tarnyba arba viešieji darbai

09

Kitos priežastys

99

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPROPR

93

KAS KETVIRTĮ, tik jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Profesinis statusas paskutinėje darbovietėje

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotoją

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 Ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACEPR2D

94/95

KAS KETVIRTĮ, jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Vietinio vieneto, kuriame asmuo dirbo paskutinį kartą, ekonominė veikla

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ISCOPR3D

96/98

KAS KETVIRTĮ, jeigu dirbo paskutinius 12 mėnesių

KASMET Kitaip

 

Profesija paskutinėje darbovietėje

EXISTPR=1 ir REFYEAR-YEARPR<8

 

ISCO-88 (COM)

999

Netaikoma (EXISTPR=0,9, neužpildyta arba EXISTPR=1 ir per pastaruosius 8 metus nedirbo)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DARBO PAIEŠKOS

SEEKWORK

99

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo darbo per paskutines keturias savaites

(WSTATOR=3-5 arba SIGNISAL=3) ir amžius<75

1

Asmuo jau surado darbą, kuris prasidės daugiausia po 3 mėnesių

2

Asmuo jau surado darbą, kuris prasidės daugiau kaip po 3 mėnesių, ir darbo neieško

3

Asmuo neieško darbo ir nerado darbo, kurį pradėtų vėliau

4

Asmuo ieško darbo

9

Netaikoma (WSTATOR=1,2 arba 9 ir SIGNISAL≠3) arba 75 metų ar vyresnio amžiaus asmeniui

SEEKREAS

100

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo neieško darbo

SEEKWORK=3

 

Asmuo neieško darbo, nes:

1

laukia nurodymo grįžti į darbą (asmenys, esantys priverstinėse atostogose)

2

dėl savo ligos ar negalios

3

prižiūri vaikus arba nedarbingus suaugusiuosius

4

dėl kitų asmeninių arba šeimyninių pareigų

5

švietimo arba mokymo

6

išėjimo į pensiją

7

įsitikinimo, kad nėra darbo

8

kitų priežasčių

9

Netaikoma (SEEKWORK≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SEEKTYPE

101

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškomo (arba jau rasto) darbo rūšis

SEEKWORK=1,2,4 arba LOOKOJ=1

 

Ieškomo darbo rūšis (SEEKWORK=1,2 darbas rastas):

1

kaip savarankiškai dirbantis asmuo

 

kaip samdomasis darbuotojas:

2

ir ieško (arba jau surado) darbo tik visą darbo laiką

3

ir ieško darbo visą darbo dieną, bet jei jo nėra, priimtinas darbas ne visą darbo dieną

4

ir ieško darbo ne visą darbo dieną, bet jei jo nėra, priimtinas darbas visą darbo laiką

5

ir ieško darbo tik ne visą darbo dieną (arba jau surado)

6

ir asmuo nenurodė, ar ieško darbo visą ar ne visą darbo dieną (arba jau surado)

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,2,4 ir LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SEEKDUR

102

KAS KETVIRTĮ

 

Darbo paieškų trukmė

SEEKWORK=1,4 arba LOOKOJ=1

0

Paieška dar neprasidėjo

1

Trumpiau nei 1 mėnuo

2

1–2 mėnesiai

3

3–5 mėnesiai

4

6–11 mėnesių

5

12–17 mėnesių

6

18–23 mėnesiai

7

24–47 mėnesiai

8

4 metus ar ilgiau

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,4 ir LOOKOJ≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

DARBO PAIEŠKOS PER ANKSTESNES KETURIAS SAVAITES METODAI

METHODA

103

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškodamas darbo, kreipėsi į valstybinę įdarbinimo agentūrą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODB

104

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškodamas darbo, kreipėsi į privačią įdarbinimo agentūrą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODC

105

KAS KETVIRTĮ

 

Taikoma tiesiogiai darbdaviams

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODD

106

KAS KETVIRTĮ

 

Kreiptasi į draugus, gimines, profesines sąjungas ir pan.

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODE

107

KAS KETVIRTĮ

 

Paskelbti skelbimai į laikraščius ar žurnalus arba į skelbimus atsiliepta

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODF

108

KAS KETVIRTĮ

 

Nagrinėti skelbimai laikraščiuose arba žurnaluose

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODG

109

KAS KETVIRTĮ

 

Laikė testą, dalyvavo pokalbyje arba egzamine

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODH

110

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo žemės, patalpų arba įrangos

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODI

111

KAS KETVIRTĮ

 

Ieškojo leidimų, licencijų, finansinių išteklių

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODJ

112

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia atsakymo dėl pateikto prašymo priimti į darbą

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODK

113

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia pranešimo iš valstybinės įdarbinimo agentūros

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODL

114

KAS KETVIRTĮ

 

Laukia konkurso darbo vietai į valstybinį sektorių rezultatų

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

METHODM

115

KAS KETVIRTĮ

 

Kiti naudoti būdai

SEEKWORK=4 arba LOOKOJ=1

0

Ne

1

Taip

9

Netaikoma (SEEKWORK≠4 ir LOOKOJ≠1)

WANTWORK

116

KAS KETVIRTĮ

 

Darbo neieškančio asmens noras dirbti

SEEKWORK=3

 

Asmuo neieško darbo:

1

tačiau, nepaisant to, norėtų turėti darbą

2

ir nenori jo turėti

9

Netaikoma (SEEKWORK≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

AVAILBLE

117

KAS KETVIRTĮ

 

Galimybė pradėti darbą per dvi savaites

SEEKWORK=1,4 arba WANTWORK=1, neužpildyta, arba WISHMORE=1

 

Jei darbas būtų rastas dabar:

1

asmuo galėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites)

2

asmuo negalėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites)

9

Netaikoma (SEEKWORK≠1,4 ir WANTWORK≠1, neužpildyta ir WISHMORE≠1)

AVAIREAS

118

KASMET

 

Priežastys, dėl kurių asmuo negalėtų pradėti dirbti per 2 savaites

AVAILBLE=2

 

Asmuo negalėtų pradėti dirbti tuoj pat (per 2 savaites), nes:

1

jis/ji privalo užbaigti švietimo ar mokymo procesą

2

jis/ji privalo užbaigti privalomąją karinę tarnybą arba viešuosius darbus

3

jis/ji negali palikti dabartinio darbo per dvi savaites dėl pranešimo apie išėjimą įspėjimo laikotarpio

4

dėl asmeninių ar šeimyninių pareigų (įskaitant motinystę)

5

dėl savo ligos ar negalios

6

kitų priežasčių

9

Netaikoma (AVAILBLE≠2)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PRESEEK

119

KASMET

 

Padėtis prieš pradedant asmeniui ieškoti darbo (arba laukė, kol pradės naują darbą)

SEEKWORK=1,2,4

1

Asmuo dirbo (įskaitant mokinius, praktikantus)

2

Asmuo dalyvavo visą darbo laiką mokymuose (išskyrus mokinius, praktikantus)

3

Asmuo buvo privalomosios karinės tarnybos arba viešųjų darbų šauktinis

4

Asmuo turėjo su namais susijusių ir (arba) šeimyninių pareigų

5

Kita (pvz., išėjęs į pensiją)

9

Netaikoma (SEEKWORK=3,9)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NEEDCARE

120

KASMET

 

Poreikis turėti priežiūros priemonių

FTPTREAS=3 arba SEEKREAS=3

 

Asmuo neieško darbo arba dirba ne visą darbo dieną, dėl to, kad:

1

jam neprieinamos tinkamos vaikų priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

2

jam neprieinamos tinkamos ligonių, neįgaliųjų, pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

3

jam neprieinamos tinkamos vaikų ir ligonių, neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugos arba tokių paslaugų nėra

4

priežiūros paslaugos neturi įtakos sprendimui dirbti ne visą darbo dieną ar neieškoti darbo

9

Netaikoma (FTPTREAS≠3 ir SEEKREAS≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGISTER

121

KASMET

 

Registracija valstybinėje įdarbinimo agentūroje

Kiekvienas asmuo nuo 15 iki 74 metų

1

Asmuo yra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje ir gauna pašalpą arba pagalbą

2

Asmuo yra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje, bet negauna pašalpos arba pagalbos

3

Asmuo nėra užsiregistravęs valstybinėje įdarbinimo agentūroje, bet gauna pašalpą arba pagalbą

4

Asmuo nesiregistruoja valstybinėje įdarbinimo agentūroje ir negauna pašalpos arba pagalbos

9

Netaikoma (asmenims, jaunesniems nei 15 metų arba vyresniems nei 75 metų)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PAGRINDINIS UŽIMTUMO STATUSAS

MAINSTAT (neprivaloma)

122

KASMET

 

Pagrindinis statusas

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Dirba darbą arba turi tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą šeimos verslui arba namų ūkiui, įskaitant pameistrystę arba apmokėtą praktiką ir pan.

2

Bedarbis

3

Mokinys, studentas, tęstinis mokymas, neatlyginamo darbo patirtis

4

Asmuo, išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo

5

Visą laiką neįgalus

6

Privalomosios karinės tarnybos šauktinis

7

Asmuo, atliekantis namų ruošos užduotis

8

Kitas neveiklus asmuo

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

ŠVIETIMAS IR MOKYMAS

EDUCSTAT

123

KAS KETVIRTĮ

 

Studentas arba mokinys, dalyvaujantis nuoseklaus švietimo procese per pastarąsias keturias savaites

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Buvo studentas arba mokinys

3

Asmuo, dalyvaujantis nuoseklaus švietimo procese, bet esantis atostogose

2

Nebuvo studentas arba ne mokinys

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EDUCLEVL

124

KAS KETVIRTĮ

 

Šio švietimo arba mokymo lygmuo

EDUCSTAT=1 arba 3

1

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 1 lygmuo

2

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 2 lygmuo

3

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 lygmuo

4

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4 lygmuo

5

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5 lygmuo

6

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 6 lygmuo

9

Netaikoma (EDUCSTAT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

EDUCFILD (neprivaloma)

125/127

KASMET

 

Šio švietimo arba mokymo sritis

EDUCSTAT=1 arba 3 ir EDUCLEVL=nuo 3 iki 6

000

Bendrosios programos

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą)

440

Fizikos mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą)

460

Matematika ir statistika

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba

600

Žemės ūkis ir veterinarija

700

Sveikata ir rūpyba

800

Paslaugos

900

Nežinomas

999

Netaikoma (EDUCSTAT=2,9, neužpildyta arba EDUCLEVL≠(nuo 3 iki 6))

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURATT

128

KAS KETVIRTĮ

 

Ar lankėte kursus, seminarus, konferencijas arba privačias pamokas, ar dalyvavote instruktažuose, kurie nėra nuoseklios švietimo sistemos dalis (toliau – organizuoto mokymosi veiklos rūšys) per pastarąsias keturias savaites?

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 15 metų

1

Taip

2

Ne

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURLEN

129/131

KAS KETVIRTĮ

 

Valandų skaičius, skirtas visoms organizuoto mokymosi veiklos rūšims per pastarąsias keturias savaites

COURATT=1

3 skaitmenys

Valandų skaičius

999

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURPURP (neprivaloma)

132

KASMET

 

Neseniai vykusios organizuoto mokymosi veiklos tikslas

COURATT=1

1

Daugiausia susijęs su darbu (profesinis)

2

Daugiausia asmeninis ir (arba) socialinis

9

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURFILD (neprivaloma)

133/135

KASMET

 

Neseniai vykusios organizuoto mokymosi veiklos sritis

COURATT=1

000

Bendrosios programos

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą)

440

Fizikos mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą)

460

Matematika ir statistika

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba

600

Žemės ūkis ir veterinarija

700

Sveikata ir rūpyba

800

Paslaugos

900

Nežinomas

999

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COURWORH (neprivaloma)

136

KASMET

 

Ar pastaruoju metu vykdyta organizuoto mokymosi veikla vyko darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis?

COURATT=1

1

Tik darbo valandomis, už kurias mokamas atlygis

2

Daugiausia apmokėtomis darbo valandomis

3

Daugiausia darbo valandomis, už kurias nemokamas atlygis

4

Tik darbo valandomis, už kurias nemokamas atlygis

5

Tuo metu nevyko joks darbas

9

Netaikoma (COURATT=2,9, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATLEVEL

137/138

KAS KETVIRTĮ

 

Aukščiausias sėkmingai įgytas švietimo arba mokymo lygis

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 15 metų

00

Nėra formaliojo švietimo arba įgytas lygmuo mažesnis nei Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos 1 lygmuo

11

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 1 lygmuo

21

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 2 lygmuo

22

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3c lygmuo (trunka trumpiau nei dveji metai)

31

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3c lygmuo (trunka dvejus metus ir ilgiau)

32

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 a, b lygmenys

30

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 3 lygmuo (neskiriant a, b arba c, gali būti 2 y+)

41

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4a, b lygmenys

42

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4c lygmuo

43

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 4 lygmuo (neskiriant a, b arba c)

51

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5b lygmuo

52

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 5a lygmuo

60

Tarptautinės standartizuotos švietimo klasifikacijos (ISCED) 6 lygmuo

99

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATFIELD

139/141

KASMET

 

Aukščiausio sėkmingai įgyto švietimo arba mokymo lygio sritis

HATLEVEL=nuo 22 iki 60

000

Bendrosios programos (1)

100

Mokytojų rengimas ir švietimo mokslas (1)

200

Humanitariniai mokslai, kalbos ir menai (1)

222

Užsienio kalbos

300

Socialiniai mokslai, verslas ir teisė (1)

400

Gamtos mokslai, matematika ir naudojimasis kompiuteriu (1)

420

Gyvosios gamtos mokslai (įskaitant biologiją ir aplinkotyrą) (1)

440

Fiziniai mokslai (įskaitant fiziką, chemiją ir žemės mokslą) (1)

460

Matematika ir statistika (1)

481

Kompiuterių mokslas

482

Naudojimasis kompiuteriu

500

Inžinerija, gamyba ir statyba (1)

600

Žemės ūkis ir veterinarija (1)

700

Sveikata ir rūpyba (1)

800

Paslaugos (1)

900

Nežinomas

999

Netaikoma (HATLEVEL=00, 11, 21, 99, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

HATYEAR

142/145

KASMET

 

Aukščiausio sėkmingai baigto švietimo arba mokymo lygmens baigimo metai

HATLEVEL=11-60

 

Įvedami 4 metų, kada buvo sėkmingai baigtas aukščiausias švietimo ar mokymo lygmuo, skaitmenys

9999

Netaikoma (HATLEVEL=00, 99, neužpildyta)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PADĖTIS VIENERIUS METUS PRIEŠ TYRIMĄ

WSTAT1Y

146

KASMET

 

Padėtis, atsižvelgiant į veiklą vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas 15 metų ar vyresnis asmuo

1

Dirba darbą arba turi tam tikrą profesiją, įskaitant neatlyginamą darbą šeimos verslui arba namų ūkiui, įskaitant pameistrystę arba apmokėtą praktiką ir pan.

2

Bedarbis

3

Moksleivis, studentas, tolesnis mokymas, neatlyginamo darbo patirtis

4

Asmuo, išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo

5

Visą laiką neįgalus

6

Privalomosios karinės tarnybos šauktinis

7

Asmuo, atliekantis namų ruošos užduotis

8

Kitas neveiklus asmuo

9

Netaikoma (jaunesniems kaip 15 metų vaikams)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

STAPRO1Y

147

KASMET

 

Profesinis statusas vienerius metus prieš tyrimą

WSTAT1Y=1

1

Savarankiškai dirba ir samdo darbuotojus

2

Savarankiškai dirba ir nesamdo darbuotojų

3

Samdomasis darbuotojas

4

Šeimos darbuotojas

9

Netaikoma (WSTAT1Y≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

NACE1Y2D

148/149

KASMET

 

Vietinio vieneto, kuriame asmuo dirbo vienerius metus prieš tyrimą, ekonominė veikla

WSTAT1Y=1

 

NACE 2 red.

00

Netaikoma (WSTAT1Y≠1)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

COUNTR1Y

150/151

KASMET

 

Gyvenamoji šalis vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 1 metų

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

99

Netaikoma (jaunesniam kaip vienerių metų vaikui)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

REGION1Y

152/153

KASMET

 

Gyvenamasis regionas vienerius metus prieš tyrimą

Kiekvienas asmuo, ne jaunesnis kaip 1 metų

 

NUTS 2

99

Netaikoma (asmeniui, pakeitusiam gyvenamąją šalį arba jaunesniam kaip vienerių metų vaikui)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

PAJAMOS

INCDECIL

154/155

KASMET

 

Mėnesinis atlyginimas (gaunamas atskaičius mokesčius) iš pagrindinės darbovietės

STAPRO=3

01-10

Nurodomos sveiko skaičiaus dešimtosios dalys

99

Netaikoma (STAPRO≠3)

Neužpildyta

Nėra atsakymo

SU APKLAUSA SUSIJĘ TECHNINIAI KLAUSIMAI

REFYEAR

156/159

KAS KETVIRTĮ

 

Tyrimo metai

Kiekvienas asmuo

 

4 metų skaitmenys

REFWEEK

160/161

KAS KETVIRTĮ

 

Tiriamoji savaitė

Kiekvienas asmuo

 

Savaitės, trunkančios nuo pirmadienio iki sekmadienio, numeris

INTWEEK

162/163

KAS KETVIRTĮ

 

Apklausos savaitė

Kiekvienas asmuo

 

Savaitės, trunkančios nuo pirmadienio iki sekmadienio, skaičius

COUNTRY

164/165

KAS KETVIRTĮ

 

Šalis

Kiekvienas asmuo

 

Dėl kodavimo žr. ISO šalių klasifikaciją

REGION

166/167

KAS KETVIRTĮ

 

Regionas, kuriame yra namų ūkis

Kiekvienas asmuo

 

NUTS 2

DEGURBA

168

KAS KETVIRTĮ

 

Urbanizacijos laipsnis

Kiekvienas asmuo

1

Tankiai apgyvendinta vietovė

2

Vidutiniškai apgyvendinta vietovė

3

Retai apgyvendinta vietovė

HHNUM

169/174

KAS KETVIRTĮ

 

Namų ūkio eilės numeris

Kiekvienas asmuo

 

Eilės numerius priskiria nacionalinės statistikos institucijos ir jie išlieka nepakitę visais etapais

 

Skirtingų to paties namų ūkio narių įrašai žymimi tuo pačiu eilės numeriu

HHTYPE

175

KAS KETVIRTĮ

 

Namų ūkio rūšis

Kiekvienas asmuo

1

Asmuo, gyvenantis privačiame namų ūkyje (arba nuolat viešbutyje) ir apklaustas šiame namų ūkyje

2

Asmuo, gyvenantis įstaigoje ir apklaustas šioje įstaigoje

3

Asmuo, gyvenantis įstaigoje, bet apklaustas šiame namų ūkyje

4

Asmuo, gyvenantis kitame privačiame namų ūkyje šalies teritorijos, bet apklaustas šiame kilmės namų ūkyje

HHINST

176

KAS KETVIRTĮ

 

Įstaigos rūšis