ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 310/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 311/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas ( 1 )

3

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 312/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 nuostatas dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį

8

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 313/2008, kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 galvijienos importo iš Brazilijos reikalavimų atžvilgiu

11

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos direktyva 2008/42/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga ( 1 )

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/286/EB

 

*

2008 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/176/EB Standartų ir (arba) specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei paslaugoms, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1001)  ( 1 )

24

 

 

2008/287/EB

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos sprendimas dėl 2008 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo programos finansavimo

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo klaidų ištaisymas (OL L 255, 2005 9 30)

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 310/2008

2008 m. balandžio 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. balandžio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. balandžio 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

63,1

MA

40,8

TN

125,1

TR

110,7

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

131,7

TR

147,2

ZZ

152,6

0709 90 70

MA

43,8

TR

145,0

ZZ

94,4

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,3

MA

57,3

TN

57,3

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

114,4

ZA

112,5

ZZ

99,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

84,9

CA

80,7

CL

81,8

CN

85,8

MK

52,8

US

104,2

UY

63,4

ZA

71,7

ZZ

79,1

0808 20 50

AR

81,0

CL

77,4

CN

62,8

ZA

95,0

ZZ

79,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 311/2008

2008 m. balandžio 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrą punktą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmą punktą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 318/2007 (3) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams, išskyrus naminius, ir jų karantino sąlygos, taikomos tiems paukščiams juos įvežus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų karantino patalpų ir centrų, per kuriuos įvežami tam tikri paukščiai, išskyrus naminius, sąrašas.

(3)

Čekija, Austrija ir Jungtinė Karalystė peržiūrėjo jų patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašą bei atsiuntė Komisijai atnaujintą tų karantino patalpų ir centrų sąrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 318/2007.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priedas pakeičiamas šio reglamento priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Parengta Briuselyje, 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(3)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 86/2008 (OL L 27, 2008 1 31, p. 8).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

Patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas pagal 6 straipsnio 1 dalį

ISO šalies kodas

Šalies pavadinimas

Karantino patalpos ar centro patvirtinimo numeris

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRAS

CB 0011

CY

KIPRAS

CB 0012

CY

KIPRAS

CB 0061

CY

KIPRAS

CB 0013

CY

KIPRAS

CB 0031

CZ

ČEKIJA

21750016

CZ

ČEKIJA

21750027

CZ

ČEKIJA

21750050

CZ

ČEKIJA

61750009

DE

VOKIETIJA

BB-1

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

VOKIETIJA

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-1

DE

VOKIETIJA

HE-2

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

ES

ISPANIJA

ES/01/02/05

ES

ISPANIJA

ES/05/02/12

ES

ISPANIJA

ES/05/03/13

ES

ISPANIJA

ES/09/02/10

ES

ISPANIJA

ES/17/02/07

ES

ISPANIJA

ES/04/03/11

ES

ISPANIJA

ES/04/03/14

ES

ISPANIJA

ES/09/03/15

ES

ISPANIJA

ES/09/06/18

ES

ISPANIJA

ES/10/07/20

FR

PRANCŪZIJA

38.193.01

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

HU

VENGRIJA

HU12MK001

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIJA

01.02/CQA

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/02

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

01/08/01“


4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 312/2008

2008 m. balandžio 3 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 nuostatas dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų įvertinimo agentūrai (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (2), 67 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūros) pajamas sudaro Bendrijos įnašas ir mokesčiai, kuriuos Agentūrai moka įmonės. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 297/95 nustatytos tokių mokesčių kategorijos ir dydžiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 straipsniu nustatyta, kad, atsižvelgdama į infliacijos lygį, Komisija peržiūri Agentūros mokesčius ir juos atnaujina.

(3)

Agentūros mokesčiai, atsižvelgiant į infliacijos lygį, nebuvo atnaujinti nuo 2005 m. Todėl būtina peržiūrėti šiuos mokesčius atsižvelgiant į infliacijos lygį Bendrijoje 2006 m. ir 2007 m.

(4)

Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) skelbtas infliacijos lygis 2006 m. buvo 2,2 %, o 2007 m. – 2,3 %.

(5)

Dėl paprastumo patikslintus mokesčių dydžius reikėtų suapvalinti iki artimiausio 100 EUR.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 297/95 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Dėl teisinio tikrumo šis reglamentas neturėtų būti taikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2008 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos.

(8)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 straipsniu, atnaujinti mokesčiai turi būti taikomi nuo 2008 m. balandžio 1 d., todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir jį reikėtų taikyti nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 297/95 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „232 000 EUR“ keičiama į „242 600 EUR“,

antroje pastraipoje „23 200 EUR“ keičiama į „24 300 EUR“,

trečioje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „90 000 EUR“ keičiama į „94 100 EUR“,

antroje pastraipoje „150 000 EUR“ keičiama į „156 800 EUR“,

trečioje pastraipoje „9 000 EUR“ keičiama į „9 400 EUR“,

ketvirtoje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

iii)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „69 600 EUR“ keičiama į „72 800 EUR“,

antroje pastraipoje „17 400–52 200 EUR“ keičiama į „18 200–54 600 EUR“,

trečioje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

„2 500 EUR“ keičiama į „2 600 EUR“,

„5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „69 600 EUR“ keičiama į „72 800 EUR“,

antroje pastraipoje „17 400–52 200 EUR“ keičiama į „18 200–54 600 EUR“;

c)

3 dalyje „11 600 EUR“ keičiama į „12 100 EUR“;

d)

4 dalyje „17 400 EUR“ keičiama į „18 200 EUR“;

e)

5 dalyje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

f)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje „83 200 EUR“ keičiama į „87 000 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „20 800–62 400 EUR“ keičiama į „21 700–65 200 EUR“.

2.

4 straipsnyje „58 000 EUR“ keičiama į „60 600 EUR“.

3.

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „116 000 EUR“ keičiama į „121 300 EUR“,

antroje pastraipoje „11 600 EUR“ keičiama į „12 100 EUR“,

trečioje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“,

ketvirta pastraipa iš dalies keičiama taip:

„58 000 EUR“ keičiama į „60 600 EUR“,

„5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „58 000 EUR“ keičiama į „60 600 EUR“,

antroje pastraipoje „98 000 EUR“ keičiama į „102 500 EUR“,

trečioje pastraipoje „11 600 EUR“ keičiama į „12 100 EUR“,

ketvirtoje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“,

penkta pastraipa iš dalies keičiama taip:

„29 000 EUR“ keičiama į „30 300 EUR“,

„5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

iii)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „29 000 EUR“ keičiama į „30 300 EUR“,

antroje pastraipoje „7 200–21 700 EUR“ keičiama į „7 500–22 700 EUR“,

trečioje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte „2 500 EUR“ keičiama į „2 600 EUR“, o „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „34 800 EUR“ keičiama į „36 400 EUR“,

antroje pastraipoje „8 700–26 100 EUR“ keičiama į „9 100–27 300 EUR“,

trečioje pastraipoje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

c)

3 dalyje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

d)

4 dalyje „17 400 EUR“ keičiama į „18 200 EUR“;

e)

5 dalyje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“;

f)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje „27 700 EUR“ keičiama į „29 000 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „6 900–20 800 EUR“ keičiama į „7 200–21 700 EUR“.

4.

6 straipsnyje „34 800 EUR“ keičiama į „36 400 EUR“.

5.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje pastraipoje „58 000 EUR“ keičiama į „60 600 EUR“;

b)

antroje pastraipoje „17 400 EUR“ keičiama į „18 200 EUR“.

6.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „69 600 EUR“ keičiama į „72 800 EUR“;

ii)

trečioje pastraipoje „34 800 EUR“ keičiama į „36 400 EUR“;

iii)

ketvirtoje pastraipoje „17 400–52 200 EUR“ keičiama į „18 200–54 600 EUR“;

iv)

penktoje pastraipoje „8 700–26 100 EUR“ keičiama į „9 100–27 300 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „232 000 EUR“ keičiama į „242 600 EUR“;

ii)

trečioje pastraipoje „116 000 EUR“ keičiama į „121 300 EUR“;

iii)

penktoje pastraipoje „2 500–200 000 EUR“ keičiama į „2 600–209 100 EUR“;

iv)

šeštoje pastraipoje „100 000 EUR“ keičiama į „104 600 EUR“;

c)

3 dalyje „5 800 EUR“ keičiama į „6 100 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2008 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 35, 1995 2 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1905/2005 (OL L 304, 2005 11 23, p. 1).

(2)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1394/2007 (OL L 324, 2007 12 10, p. 121).


4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 313/2008

2008 m. balandžio 3 d.

kuriuo nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 galvijienos importo iš Brazilijos reikalavimų atžvilgiu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

1)

1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (2) 3 straipsnyje numatyta, kad importo licencijos galioja 90 dienų nuo jų išdavimo dienos.

2)

2008 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimu 2008/61/EB, iš dalies keičiančiu Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo nuostatas dėl šviežios galvijienos importo iš Brazilijos (3), buvo iš dalies pakeisti galvijienos importo iš Brazilijos reikalavimai. Sprendime nurodyta, kad importą galima saugiai tęsti tik sustiprinus Bendrijai tiekiamų eksporto reikalavimus atitinkančių gyvūnų kilmės ūkių kontrolę bei stebėseną ir Brazilijai sudarius preliminarų tokių ūkių, už kuriuos garantuojama, sąrašą.

3)

Pastaraisiais metais Brazilija buvo pagrindinė jautienos tiekėja į Bendrijos rinką, o iš jos importuotas kiekis sudarė apie du trečdalius viso Bendrijos jautienos importo. Taikant Sprendimą 2008/61/EB, operatoriai, kurie iki to sprendimo įsigaliojimo buvo gavę importo licencijas galvijienos importui pagal importo tarifines kvotas, nurodytas 1997 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 936/97, įvedančio aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą (4), 2 straipsnio d punkte, 2007 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 529/2007, leidžiančiame pradėti naudoti KN kodu 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN kodu 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatančiame jos administravimą 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiu (5), ir 2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 545/2007, kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.) (6), susidūrė su tam tikrais praktiniais sunkumais importuodami produktus per įprastą importo licencijų galiojimo laikotarpį. Įvertinus šias konkrečias aplinkybes, licencijų galiojimas turėtų būti laikinai pratęstas iki importo tarifinių kvotų galiojimo pabaigos.

4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 3 straipsnio, 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. importo tarifinių kvotų laikotarpiu licencijos, išduotos pagal Reglamento (EB) Nr. 936/97 2 straipsnio d punktą, Reglamentą (EB) Nr. 529/2007 ir Reglamentą (EB) Nr. 545/2007, galioja iki 2008 m. birželio 30 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 98/2008 (OL L 29, 2008 2 2, p. 5). Nuo 2008 m. liepos 1 d. Reglamentas (EB) Nr. 1254/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 586/2007 (OL L 139, 2007 5 31, p. 5).

(3)  OL L 15, 2008 1 18, p. 33.

(4)  OL L 137, 1997 5 28, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 317/2007 (OL L 84, 2007 3 24, p. 4).

(5)  OL L 123, 2007 5 12, p. 26.

(6)  OL L 129, 2007 5 17, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 98/2008 (OL L 29, 2008 2 2, p. 5).


DIREKTYVOS

4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/13


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/42/EB

2008 m. balandžio 3 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remdamasis Tarptautinės kvapiųjų medžiagų asociacijos (International Fragrance Association) geros praktikos kodeksu Vartotojų produktų mokslinis komitetas (2) nustatė medžiagas, naudojamas kosmetikos gaminiuose kaip aromatiniai junginiai, kurioms reikia nustatyti tam tikrus apribojimus.

(2)

Nepriklausomai nuo to, kokią funkciją šios medžiagos atlieka kosmetikos gaminiuose, atsižvelgti reikėtų būtent į šių medžiagų poveikį. Todėl apribojimai turėtų būti taikomi ne tik nustatytų medžiagų kaip aromatinių junginių naudojimui kosmetikos gaminiuose.

(3)

Tačiau jautrinimo atvejų neturėtų pasitaikyti, kai medžiaga naudojama burnos higienos priemonėse. 1999 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu 1999/217/EB, patvirtinančiu maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registrą, sudarytą taikant 1996 m. spalio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2232/96 (3), kai kurias iš šių medžiagų leidžiama naudoti kaip kvapiąsias medžiagas, todėl siekiant, kad būtų užtikrintas nuoseklumas, šių apribojimų nereikėtų taikyti šiame registre išvardytoms medžiagoms.

(4)

Atsižvelgiant į Vartotojų produktų mokslinio komiteto nuomones, būtina iš dalies pakeisti apribojimus, susijusius su nustatytomis medžiagomis, kurios jau yra išvardytos Direktyvos 76/768/EEB III priede ir kurių įrašų Nr. 45, 72, 73, 88 ir 89. Be to, į tą priedą reikėtų įtraukti tas nustatytas medžiagas, kurios dar nenurodytos su joms taikomais atitinkamais apribojimais, ir nuoseklumo sumetimais medžiagas, priklausančias tai pačiai šeimai ir nustatytas 1996 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendime 96/335/EB, sukuriančiame kosmetikos gaminiuose naudojamų ingredientų inventorių ir bendrąją nomenklatūrą (4).

(5)

Kadangi benzilo alkoholis III priedo 1 dalyje nurodytas du kartus – pažymėtas nuorodos numeriais 45 ir 68, 68 įrašo turinį ir naujus apribojimus reikėtų įtraukti į 45 įrašą.

(6)

Vartotojų produktų moksliniam komitetui pateikus paaiškinimą dėl Peru balzamo, reikėtų iš dalies pakeisti II priedo 1136 įrašą.

(7)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinių kosmetikos gaminių formulių prie šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus atitinkančių formulių, būtina numatyti tinkamus pereinamuosius laikotarpius.

(9)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo 2009 m. spalio 4 d. šios direktyvos reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų parduodami ar perduodami galutiniam vartotojui.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 4 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios direktyvos įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstą ir šių nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2009 m. balandžio 4 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2008/14/EB (OL L 42, 2008 2 16, p. 43).

(2)  OL L 66, 2004 3 4, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/263/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 14).

(3)  OL L 84, 1999 3 27, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/252/EB (OL L 91, 2006 3 29, p. 48).

(4)  OL L 132, 1996 6 1, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/257/EB (OL L 97, 2006 4 5, p. 1).


PRIEDAS

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

II priede nuorodos numerio 1136 įrašas pakeičiamas taip: „Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch (Peru balzamo, neperdirbto) išprakaitavimas; (CAS Nr. 8007-00-9), kai naudojamas kaip kvepalų ingredientas“.

2)

III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

68 nuorodos numeris išbraukiamas;

b)

45, 72, 73, 88 ir 89 nuorodos numerių įrašai pakeičiami taip:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos ir įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leidžiama koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a

b

c

d

e

f

„45

Benzyl alcohol (1)

CAS Nr. 100-51-6

a)

Tirpiklis

b)

Kvapioji medžiaga/aromatinės kompozicijos/jų žaliavos

 

b)

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 6 straipsnio 1 dalies g punkte:

kai ji naudojama kaip kvepalai ir aromatinės kompozicijos ir kai jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

72

Hydroxycitronellal

CAS Nr. 107-75-5

a)

Burnos higienos priemonės

 

a) b)

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 6 straipsnio 1 dalies g punkte:

kai ji naudojama kaip kvepalai ir aromatinės kompozicijos ir kai jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

b)

Kiti gaminiai

b)

1,0 %

73

Isoeugenol

CAS Nr. 97-54-1

a)

Burnos higienos priemonės

 

a) b)

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 6 straipsnio 1 dalies g punkte:

kai ji naudojama kaip kvepalai ir aromatinės kompozicijos ir kai jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

88

d-Limonene

CAS Nr. 5989-27-5

 

 

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 6 straipsnio 1 dalies g punkte:

kai ji naudojama kaip kvepalai ir aromatinės kompozicijos ir kai jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (2)

 

89

Methyl 2-octynoate

CAS Nr. 111-12-6

a)

Burnos higienos priemonės

 

a) b)

Cheminė medžiaga turi būti nurodyta ingredientų sąraše, kuris minimas 6 straipsnio 1 dalies g punkte:

kai ji naudojama kaip kvepalai ir aromatinės kompozicijos ir kai jos koncentracija didesnė kaip:

0,001 % nenuplaunamuose gaminiuose,

0,01 % nuplaunamuose gaminiuose

 

Metilheptinkarbonatas

b)

Kiti gaminiai

b)

0,01 % kai naudojama viena

Kai jos yra derinyje su metiloktinkarbonatu, bendra koncentracija gatavame gaminyje neturėtų būti didesnė kaip 0,01 % (metiloktinkarbonato koncentracijos dalis neturėtų būti didesnė kaip 0,002 %)

c)

Įrašomi šie nuorodų numeriai 103–184:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos ir įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leidžiama koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a

b

c

d

e

f

‘103

Abies alba cone oil ir extract

CAS Nr. 90028-76-5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

104

Abies alba needle oil ir extract

CAS Nr. 90028-76-5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

105

Abies pectinata needle oil ir extract

CAS Nr. 92128-34-2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

106

Abies sibirica needle oil ir extract

CAS Nr. 91697-89-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

107

Abies balsamea needle oil ir extract

CAS Nr. 85085-34-3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

108

Pinus mugo pumilio leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 90082-73-8

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

109

Pinus mugo leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 90082-72-7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

110

Pinus sylvestris leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 84012-35-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

111

Pinus nigra leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 90082-74-9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

112

Pinus palustris leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 97435-14-8

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

113

Pinus pinaster leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 90082-75-0

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

114

Pinus pumila leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 97676-05-6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

115

Pinus species leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 94266-48-5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

116

Pinus cembra leaf ir twig oil ir extract

CAS Nr. 92202-04-5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

117

Pinus cembra leaf ir twig extract acetylated

CAS Nr. 94334-26-6

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

118

Picea Mariana Leaf Oil ir Extract

CAS Nr. 91722-19-9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

119

Thuja Occidentalis Leaf Oil ir Extract

CAS Nr. 90131-58-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

120

Thuja Occidentalis Stem Oil

CAS Nr. 90131-58-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

121

3-Carene

CAS Nr. 13466-78-9

Trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-enas (izodiprenas)

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

122

Cedrus atlantica wood oil ir extract

CAS Nr. 92201-55-3

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

123

Cupressus sempervirens leaf oil ir extract

CAS Nr. 84696-07-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

124

Turpentine gum (Pinus spp.)

CAS Nr. 9005-90-7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

125

Turpentine oil ir rectified oil

CAS Nr. 8006-64-2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

126

Turpentine, steam distilled (Pinus spp.)

CAS Nr. 8006-64-2

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

127

Terpene alcohols acetates

CAS Nr. 69103-01-1

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

128

Terpene hydrocarbons

CAS Nr. 68956-56-9

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

129

Terpenes ir terpenoids išskyrus limonene (d-, l-, ir dl-isomers), kurių nuorodos numeriai šio III priedo 1 dalyje yra 167, 168 ir 88

CAS Nr. 65996-98-7

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

130

Terpene terpenoids sinpine

CAS Nr. 68917-63-5

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

131

α-Terpinene

CAS Nr. 99-86-5

p-menta-1,3-dienas

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

132

γ-Terpinene

CAS Nr. 99-85-4

p-menta-1,4-dienas

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

133

Terpinolene

CAS Nr. 586-62-9

p-menta-1,4(8)-dienas

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 10 mmol/l (3)

 

134

Acetyl hexamethyl indan

CAS Nr. 15323-35-0

a)

Nenuplaunami gaminiai

a)

2 %

 

 

1,1,2,3,3,6-heksametilindan-5-ilmetilketonas

b)

Nuplaunami gaminiai

135

Allyl butyrate

CAS Nr. 2051-78-7

2-propenilbutanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

136

Allyl cinnamate

CAS Nr. 1866-31-5

2-propenil 3-fenil-2-propenoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

137

Allyl cyclohexylacetate

CAS Nr. 4728-82-9

2-propenilcikloheksanacetatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

138

Allyl cyclohexylpropionate

CAS Nr. 2705-87-5

2-propenil 3-cikloheksanpropanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

139

Allyl heptanoate

CAS Nr. 142-19-8

2-propenilheptanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

140

Allyl caproate

CAS Nr. 123-68-2

alilheksanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

141

Allyl isovalerate

CAS Nr. 2835-39-4

2-propenil 3-metilbutanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

142

Allyl octanoate

CAS Nr. 4230-97-1

2-aliloktanoatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

143

Allyl phenoxyacetate

CAS Nr. 7493-74-5

2-propenilfenoksiacetatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

144

Allyl phenylacetate

CAS Nr. 1797-74-6

2-propenilbenzenacetatas

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate

CAS Nr. 71500-37-3

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

CAS Nr. 68901-15-5

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

147

Allyl isoamyloxyacetate

CAS Nr. 67634-00-8

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate

CAS Nr. 67634-01-9

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

149

Allyl nonanoate

CAS Nr. 7493-72-3

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

150

Allyl propionate

CAS Nr. 2408-20-0

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

151

Allyl trimethylhexanoate

CAS Nr. 68132-80-9

 

 

Laisvojo alilo alkoholio koncentracija esteryje turėtų būti mažesnė kaip 0,1 %

 

152

Allyl heptine carbonate

CAS Nr. 73157-43-4

(alilokt-2-inoatas)

 

0,002 %

Šios medžiagos nereikėtų naudoti derinyje su bet kokiu kitu 2-alkinrūgšties esteriu (pvz., metilheptinkarbonatu)

 

153

Amylcyclopentenone

CAS Nr. 25564-22-1

2-pentilciklopent-2-en-1-onas

 

0,1 %

 

 

154

Myroxylon balsamum var. pereirae extracts ir distillates

CAS Nr. 8007-00-9

Peru balzamas, aliejus, absoliutusis ir anhidrolis

 

0,4 %

 

 

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

CAS Nr. 18127-01-0

3-(4-tret-butilfenil)propionaldehidas

 

0,6 %

 

 

156

Cuminum cyminum fruit oil ir extract

CAS Nr. 84775-51-9

a)

Nenuplaunami gaminiai

b)

Nuplaunami gaminiai

a)

0,4 % kmynų aliejus

 

 

157

cis-Rose ketone-1 (4)

CAS Nr. 23726-94-5

(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas

(cis-α-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

158

trans-Rose ketone-2 (4)

CAS Nr. 23726-91-2

(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas

(trans-β-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

159

trans-Rose ketone-5 (4)

CAS Nr. 39872-57-6

(E)-1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-1-onas

(izodamaskonas)

 

0,02 %

 

 

160

Rose ketone-4 (4)

CAS Nr. 23696-85-7

1-(2,6,6-trimetilcikloheksa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-onas (damaskenonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

161

Rose ketone-3 (4)

CAS Nr. 57378-68-4

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas

(delta-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

162

cis-Rose ketone-2 (4)

CAS Nr. 23726-92-3

1-(2,6,6-trimetil-l-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas

(cis-β-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

163

trans-Rose ketone-1 (4)

CAS Nr. 24720-09-0

1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-one

(trans-α-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

164

Rose ketone-5 (4)

CAS Nr. 33673-71-1

1-(2,4,4-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas

 

b)

0,02 %

 

 

165

trans-Rose ketone-3 (4)

CAS Nr. 71048-82-3

1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksen-1-il)-2-buten-l-onas

trans-delta-damaskonas)

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,02 %

166

trans-2-hexenal

CAS Nr. 6728-26-3

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 %

167

l-Limonene

CAS Nr. 5989-54-8

(S)-p-menta-1,8-dienas

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (3)

 

168

dl-Limonene (raceminis)

CAS Nr. 138-86-3

1,8(9)-p-mentadienas; p-menta-1,8-dienas

(dipentenas)

 

 

Peroksidų skaičius mažesnis negu 20 mmol/l (3)

 

169

Perillaldehyde

CAS Nr. 2111-75-3

p-menta-1,8-dien-7-alis

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,1 %

170

Isobergamate

CAS Nr. 68683-20-5

mentadien-7-metilformiatas

 

0,1 %

 

 

171

Metoksidiciklopenta-dienkarboksaldehidas

CAS Nr. 86803-90-9

oktahidro-5-metoksi-4,7-metan-1H-inden-2-karboksaldehidas

 

0,5 %

 

 

172

3-metilnon-2-ennitrilas

CAS Nr. 53153-66-5

 

0,2 %

 

 

173

Methyl octine carbonate

CAS Nr. 111-80-8

metilnon-2-inoatas

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 % kai naudojama viena

Kai jos yra derinyje su metilheptilkarbonatu, bendra koncentracija gatavame gaminyje neturėtų būti didesnė kaip 0,01 % (metiloktinkarbonato koncentracijos dalis neturėtų būti didesnė kaip 0,002 %)

174

Amylvinylcarbinyl acetate

CAS Nr. 2442-10-6

1-okten-3-ilacetatas

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,3 %

175

Propylidenephthalide

CAS Nr. 17369-59-4

3-propilidenftalidas

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,01 %

176

Isocyclogeraniol

CAS Nr. 68527-77-5

2,4,6-trimetil-3-cikloheksen-1-metanolis

 

0,5 %

 

 

177

2-Hexylidene cyclopentanone

CAS Nr. 17373-89-6

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,06 %

178

Methyl heptadienone

CAS Nr. 1604-28-0

6-metil-3,5-heptadien-2-onas

a)

Burnos higienos priemonės

 

 

 

b)

Kiti gaminiai

b)

0,002 %

179

p-methylhydrocinnamic aldehyde

CAS Nr. 5406-12-2

krezilpropionaldehidas

p-metildihidrocinamono aldehidas

 

0,2 %

 

 

180

Liquidambar orientalis Balsam oil ir extract

CAS Nr. 94891-27-7

(stiraksas)

 

0,6 %

 

 

181

Liquidambar styraciflua balsam oil ir extract

CAS Nr. 8046-19-3

(stiraksas)

 

0,6 %

 

 

182

Acetyl hexamethyl tetralin

CAS Nr. 21145-77-7

CAS Nr. 1506-02-1

1-(5,6,7,8-tetrahidro-3,5,5,6,8,8-heksametil2-naftil)etan-1-onas

(AHTN)

Visi kosmetikos gaminiai, išskyrus burnos higienos priemones

a)

Nenuplaunami gaminiai: 0,1 %

išskyrus:

hidroalkoholinius gaminius: 1 %

aukštos kokybės kvepalus: 2,5 %

kvapnius kremus:

0,5 %

b)

Nuplaunami gaminiai: 0,2 %

 

 

183

Commiphora erythrea engler var. glabrescens engler gum extract ir oil

CAS Nr. 93686-00-1

 

0,6 %

 

 

184

Opopanax chironium resin

CAS Nr. 93384-32-8

 

0,6 %

 

 


(1)  Kaip konservantas, žr. VI priedo 1 dalį, Nr. 34.

(2)  Ši norma taikoma medžiagai, bet ne gatavam gaminiui“.

(3)  Ši norma taikoma medžiagai, bet ne gatavam gaminiui.

(4)  Šių derinyje naudojamų medžiagų suma neturėtų viršyti d stulpelyje nurodytų ribų“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/176/EB Standartų ir (arba) specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei paslaugoms, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1001)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/286/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (1), ypač į jos 17 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Ryšių komitetu,

kadangi:

(1)

Komisija priėmė Sprendimą 2007/176/EB, kuriame nustatytas Standartų ir (arba) specifikacijų, skirtų elektroninių ryšių tinklams, paslaugoms ir susijusioms priemonėms bei paslaugoms, sąrašas (2). Šio sąrašo VIII skyriuje išvardyti transliavimo paslaugų standartai.

(2)

Suderintas antžeminis televizijos transliavimas naudojant judriąsias sistemas yra labai svarbus siekiant masto ekonomijos visoje ES. Mobiliosios televizijos vidaus rinkos stiprinimo komunikate (3) Komisija pripažino, kad skaitmeninio vaizdo transliavimo į delninius galinius įrenginius (DVB-H) standartas – pats tinkamiausias ateityje plėtoti antžeminę mobiliąją televiziją Europoje; taip pat šiame komunikate Komisija nurodė ketinimą įtraukti šį standartą į standartų sąrašą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į Sprendimo 2007/176/EB priede esantį standartų sąrašo VIII skyriaus 8.3. (Skaitmeninis transliavimas) skirsnį įtraukiamas šis standartas:

„Skaitmeninis vaizdo transliavimas į delninius galinius įrenginius

(DVB-H)

ETSI EN 302 304

1.1.1 versija“

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32).

(2)  OL L 86, 2007 3 27, p. 11.

(3)  COM(2007) 409; galutinė redakcija 2007 7 18.


4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 3 d.

dėl 2008 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo programos finansavimo

(2008/287/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 75 straipsnį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 90 straipsnį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (3), ypač į jos 2 straipsnio 1 dalies i punktą,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (4), ypač į jo 51 straipsnį ir 66 straipsnio 1 dalies b ir c punktus,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 75 straipsnį ir Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 90 straipsnį, prieš išlaidų paskirties nustatymą priimamas finansavimo sprendimas, kuriuo nustatomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai.

(2)

Keliuose maisto saugą, gyvūnų sveikatą, gyvūnų gerovę ir augalų sveikatą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatyti įvairūs mokymo priemonių veiksmai. Šie veiksmai turi būti finansuojami iš Bendrijos biudžeto. Dėl tokių veiksmų finansavimo turėtų būti priimtas vienas bendras sprendimas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Priimama priede pateikta darbo programa dėl veiksmų, susijusių su maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonėmis, finansavimo 2008 m.

Už jos paskelbimą ir įgyvendinimą atsakingas Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato generalinis direktorius.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 3 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(3)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).

(4)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 180/2008 (OL L 56, 2008 2 29, p. 4).


PRIEDAS

2008 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo programa

MOKYMAS

1)   Biudžeto eilutės: 17 04 07 01 ir 17 04 04 01

Teisinis pagrindas:

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, 51 straipsnis ir 66 straipsnio 1 dalies b punktas,

Direktyva 2000/29/EB, 2 straipsnio 1 dalies i punktas.

Veiksmu, kuris bus finansuojamas iš šio biudžeto, siekiama kurti, organizuoti ir rengti mokymo kursus, praktinius seminarus ir seminarus Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, norint užtikrinti, kad oficialią kontrolę vykdantis personalas būtų tinkamai išmokytas. Per šiuos mokymo kursus ir seminarus vyriausybės pareigūnai, nacionalinių institucijų ir laboratorijų ekspertai mokomi ir supažindinami su Bendrijos pašarus bei maistą reglamentuojančiais teisės aktais ir pašarams bei maistui keliamais kontrolės reikalavimais, kurių laikantis juos leidžiama teikti Bendrijos rinkoms.

Komisija prisideda prie pareigūnų valstybėse narėse mokymo, nacionaliniu lygmeniu rengtus mokymus papildydama mokymais Bendrijos požiūriu svarbiais klausimais.

2008 m. mokymo veiksmai bus susiję su šiomis sritimis:

maisto ir pašarų kontrolės procedūros, pagrįstos rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) principais; audito metodai RVASVT sistemų įgyvendinimui tikrinti,

veterinariniai ir maisto saugos kontroliniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose (oro uostuose, jūrų uostuose, kelių ir geležinkelių pasienio kontrolės postuose),

maisto higiena ir kontrolė: žuvis, mėsa ir pieno produktai,

užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencija, kontrolė ir likvidavimas,

augalų sveikatos kontrolė (bulvėms taikoma EB augalų karantino sistema, EB vidaus augalų karantino sistema, importui taikoma EB augalų karantino sistema),

augalų apsaugos produktai (maisto ir pašarų saugos aspektai): vertinimas ir registracija,

zoonozė ir maisto produktams keliami mikrobiologiniai kriterijai,

gyvūnų gerovė: gyvūnų apsvaiginimas, paskerdimas ir nužudymas skerdyklose ir ligų kontrolės atvejais bei gyvūnų gerovė juos gabenant,

maistą ir pašarus reglamentuojantys teisės aktai, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos taisyklės (8 800 000 EUR).

Finansavimas: pagal viešųjų pirkimų sutartis.

Bendras viešiesiems pirkimams skirtas metų biudžetas sudaro 8 800 000 EUR.

Kiekvienam iš pirmiau minėtų techninių klausimų bus pasirašyta viena ar kelios konkrečios paslaugų sutartys. Numatoma pasirašyti maždaug 14 paslaugų sutarčių. Išorės rangovai daugiausia dalyvauja organizacinėje ir su logistika susijusioje mokymo veikloje.

Viešųjų pirkimų procedūrą siekiama pradėti kuo greičiau (maždaug kovo–gegužės mėn.), kad sutartys būtų pasirašytos 2008 m.

2)   Biudžeto eilutė: 17 01 04 05

Teisinis pagrindas:

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004, 66 straipsnio 1 dalies c punktas.

Veiksmu, kuris bus finansuojamas iš šio biudžeto, siekiama gauti grįžtamosios informacijos apie mokymus. Grįžtamoji informacija yra vienas pagrindinių veiksnių, užtikrinančių geresnį saugesnio maisto mokymą. Šiam veiksmui priskiriamas ir 2007 m. veiklos ataskaitos parengimas.

Grįžtamoji informacija apie mokymus taip pat bus renkama organizuojant ex-post vertinimą. Šiuo tikslu atrankinei dalyvių grupei po to, kai ji sudalyvaus mokymo renginyje, bus išdalintos formos ar klausimynai, siekiant įvertinti mokymo poveikį jų profesiniam gyvenimui.

Pagaliau, siekiant geriau parengti mokymo programas, reikia finansuoti informacinių technologijų įrangą ir priemones, taip pat reklaminę medžiagą, pagalbines informacijos ir ryšių priemones (308 000 EUR).

Finansavimas: pagal dabartines bendrąsias sutartis.

Numatoma pasirašyti maždaug 4 paslaugų sutartis.

Numatomas sutarčių pasirašymo laikas: kovo–liepos mėn.

Santrauka

Nr.

Pavadinimas

Biudžeto eilutė

Teisinis pagrindas

Suma EUR

1

Mokymas: išorės sutartys mokymo programai įgyvendinti

17 04 07 01

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Direktyva 2000/29/EB

450 000

2

Mokymas: metinė ataskaita, ex-post vertinimas, informacinių technologijų įranga ir priemonės, reklaminė medžiaga, pagalbinės informacijos ir ryšių priemonės

17 01 04 05

Reglamentas (EB) Nr. 882/2004

308 000

Iš viso

9 108 000


Klaidų ištaisymas

4.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/28


2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2005 m. rugsėjo 30 d. )

24 puslapis, 20 konstatuojamoji dalis:

yra:

„(20)

Atsižvelgiant į medicinos gydytojų ir stomatologų kvalifikacijos sistemos ypatumus …“,

turi būti:

„(20)

Atsižvelgiant į medicinos gydytojų ir gydytojų odontologų kvalifikacijos sistemos ypatumus …“.

31 puslapis, 10 straipsnio d punktas:

yra:

„d)

nepažeidžiant 21 straipsnio 1 dalies, 23 ir 27 straipsnio, gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos gydytojams, akušeriams, vaistininkams ir architektams, turintiems specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie baigė rengimą, leidžiantį įgyti …“,

turi būti:

„d)

nepažeidžiant 21 straipsnio 1 dalies, 23 ir 27 straipsnio, gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams, gydytojams odontologams, veterinarijos gydytojams, akušeriams, vaistininkams ir architektams, turintiems specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie turi būti baigę rengimą, leidžiantį įgyti …“.

31 puslapis, 10 straipsnio e punktas:

yra:

„e)

kai atvykę bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojai specialistai, turintys specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie yra rengiami, kad įgytų …“,

turi būti:

„e)

kai atvykę bendrosios praktikos slaugytojai ir slaugytojai specialistai, turintys specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie yra baigę rengimą, leidžiantį įgyti …“.

31 puslapis, 10 straipsnio f punktas:

yra:

„f)

kai atvykę slaugytojai specialistai, nebaigę bendrosios praktikos slaugytojo rengimo, siekia pripažinimo kitoje valstybėje narėje, kur atitinkama profesine veikla užsiima bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojai specialistai, nebaigę bendrosios praktikos slaugytojo rengimo, arba slaugytojai specialistai, turintys specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie yra rengiami, kad įgytų …“,

turi būti:

„f)

kai atvykę slaugytojai specialistai, nebaigę bendrosios praktikos slaugytojo rengimo, siekia pripažinimo kitoje valstybėje narėje, kur atitinkama profesine veikla užsiima bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojai specialistai, nebaigę bendrosios praktikos slaugytojo rengimo, arba slaugytojai specialistai, turintys specialisto formalios kvalifikacijos įrodymą, kurie yra baigę rengimą, leidžiantį įgyti …“.

33 puslapis, 14 straipsnio 3 dalies antra pastraipa:

yra:

„Tai taip pat taikoma 10 straipsnio b ir c punktų atvejais, 10 straipsnio d punkto atveju dėl gydytojų ir gydytojų odontologų, 10 straipsnio f punkto atveju, – kai atvykusysis siekia pripažinimo kitoje valstybėje narėje, kurioje atitinkama profesine veikla užsiima bendrosios praktikos slaugytojai arba slaugytojai specialistai, turintys specialisto, rengiamo pagal kursą, po kurio suteikiami V priedo 5.2.2 punkte ir 10 straipsnio g punkte išvardyti profesiniai vardai, formalios kvalifikacijos įrodymą.“,

turi būti:

„Tai taip pat taikoma 10 straipsnio b ir c punktų atvejais, 10 straipsnio d punkto atveju dėl gydytojų ir gydytojų odontologų, 10 straipsnio f punkto atveju, – kai atvykusysis siekia pripažinimo kitoje valstybėje narėje, kurioje atitinkama profesine veikla užsiima bendrosios praktikos slaugytojai arba slaugytojai specialistai, turintys specialisto, baigusio rengimą, po kurio suteikiami V priedo 5.2.2 punkte ir 10 straipsnio g punkte išvardyti profesiniai vardai, formalios kvalifikacijos įrodymą.“.

49 puslapis, 49 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa:

yra:

„Kiekviena valstybė narė pripažįsta VI priedo 6 punkte nurodytą …“,

turi būti:

„Kiekviena valstybė narė pripažįsta VI priede nurodytą …“.

49 puslapis, 49 straipsnio 2 dalies antra pastraipa:

yra:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti pažymėjimai turi patvirtinti, kad jų turėtojui ne vėliau kaip atitinkamą datą leista naudotis architekto profesiniu vardu …“,

turi būti:

„Pirmojoje pastraipoje nurodyti pažymėjimai turi patvirtinti, kad jų turėtojui ne vėliau kaip atitinkamą datą leista naudotis architekto profesiniu vardu …“.

79 ir tolesni puslapiai, V priedas:

88 puslapis, stulpelis „Patologinė anatomija“, skiltyje „Ireland“:

yra

:

„Morbid anatomy and histopathology“,

turi būti

:

„Histopathology“.

91 puslapis, stulpelis „Klinikinė biologija“, skiltyje „Ελλάς“:

Išbraukti: „Χειρουργική Θώρακος“.

91 puslapis, stulpelis „Plastinė chirurgija“, skiltyje „Ireland“:

yra

:

„Plastic surgery“,

turi būti

:

„Plastic, reconstructive and aesthetic surgery“.

92 puslapis, stulpelis „Mikrobiologinė bakteriologija“, skiltyje „Ελλάς“:

yra

:

„1.

Ιατρική Βιοπαθολογία

2.

Μικροβιολογία“,

turi būti

:

„—

Ιατρική Βιοπαθολογία

Μικροβιολογία“.

93 puslapis, stulpelis „Krūtinės chirurgija“, skiltyje „Italia“:

yra

:

„Chirurgia toracica; Cardiochirurgia“,

turi būti

:

„—

Chirurgia toracica;

Cardiochirurgia“.

95 puslapis, stulpelis „Gastroenterologija“, skiltyje „Belgique/België/Belgien“:

yra

:

„Gastro-entérologie/Gastroenterologie“,

turi būti

:

„Gastro-entérologie/Gastro-enterologie“.

97 puslapis, stulpelis „Fizioterapija“, skiltyje „Portugal“:

yra

:

„Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação“,

turi būti

:

„—

Fisiatria

Medicina física e de reabilitação“.

99 puslapis, stulpelis „Radiologija“, skiltyje „Ireland“:

yra

:

„Radiology (**)“,

turi būti

:

„Radiology“.

99 puslapis, stulpelis „Radiologija“, skiltyje „Italia“:

yra

:

„Radiologia“,

turi būti

:

„Radiologia (**)“.

101 puslapis, stulpelis „Socialinė medicina“, skiltyje „Κύπρος“:

yra

:

„Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική“,

turi būti

:

„—

Υγειονολογία

Κοινοτική Ιατρική“.

108 puslapis, stulpelis „Skubioji medicina“, skiltyje „Česká republika“:

yra

:

„Traumatologie

Urgentní medicina“,

turi būti

:

„—

Traumatologie

Urgentní medicína“.

108 puslapis, stulpelis „Skubioji medicina“, skiltyje „Slovensko“:

yra

:

„Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“,

turi būti

:

„—

Úrazová chirurgia

Urgentná medicína“.

115 puslapis, lentelė 5.3.2 „Gydytojo odontologo oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“, stulpelis „Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“, skiltyje „Česká republika“:

yra

:

„… (doktor)“,

turi būti

:

„… (doktor zubního lékařství, MDDr.)“.

121 puslapis, lentelė 5.4.2 „Veterinarijos gydytojų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“, stulpelis „Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“, skiltyje „Deutschland“:

yra

:

„… des Dritten Abscnitts …“,

turi būti

:

„… des Dritten Abschnitts …“.

128 puslapis, lentelė 5.6.2 „Vaistininkų oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai“, stulpelis „Dokumentą išduodanti institucija“, skiltyje „Magyarország“:

yra

:

„EG Egyetem“,

turi būti

:

„Egyetem“.

129 puslapis:

yra

:

„5.7.1.   Laikantis 46 straipsniu …“,

turi būti

:

„5.7.1.   Laikantis 46 straipsnio …“.

129 ir tolesni puslapiai, lentelės „Architektas“:

a)

130 puslapis, lentelė „España“:

Lentelė turi būti (referencinių akademinių metų sugretinimas paskutiniame stulpelyje):

Šalis

Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

Dokumentą išduodanti institucija

Pažymėjimas, išduotas kartu su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais

Referenciniai akademiniai metai

„España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumeradas a continuación:

 

1988/1989

Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores de arquitectura de Barcelona o del Vallès;

 

Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de arquitectura de Madrid;

 

Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de arquitectura de Las Palmas;

 

Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de arquitectura de Valencia;

 

Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de Sevilla;

 

Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura de Valladolid;

 

Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior de arquitectura de La Coruña;

 

Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de arquitectura de San Sebastián;

 

Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de Pamplona;

 

Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de Henares;

1999/2000

Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de Villanueva de la Cañada;

1999/2000

Universidad de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante;

1997/1998

Universidad Europea de Madrid;

1998/1999

Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura de Barcelona;

1999/2000

Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura de La Salle;

1998/1999

Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de arquitectura de Segovia.

1999/2000

Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada

1994/1995“

b)

132 puslapis, paskutinioji lentelės dalis „Italia“:

Ši lentelės dalis turi būti (referencinių akademinių metų sugretinimas paskutiniame stulpelyje):

Šalis

Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

Dokumentą išduodanti institucija

Pažymėjimas, išduotas kartu su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais

Referenciniai akademiniai metai

„Italia

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Prima Facoltà di Architettura dell'Università di Roma „La Sapienza“

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1998/1999

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Ferrara

Università di Genova

Università di Palermo

Politecnico di Milano

Politecnico di Bari

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1999/2000

 

Laurea specialistica quinquennale in Architettura

Università di Roma III

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2003/2004

 

Laurea specialistica in Architettura

Università di Firenze

Università di Napoli II

Politecnico di Milano II

Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

2004/2005“

c)

133 puslapis, lentelė „Portugal“:

Ši lentelė turi būti (referencinių akademinių metų sugretinimas paskutiniame stulpelyje):

Šalis

Oficialią kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai

Dokumentą išduodanti institucija

Pažymėjimas, išduotas kartu su kvalifikaciją patvirtinančiais dokumentais

Referenciniai akademiniai metai

„Portugal

Carta de curso de licenciatura em Arquitectura

Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa

Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto

Escola Superior Artística do Porto

 

1988/1989

Para os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/1992

Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto

 

1991/1992“

135 puslapis, VI priedas, „Įgytos teisės, taikomos pripažįstamoms profesijoms pagal minimalių mokymo sąlygų koordinavimą“:

Paantraštėje išbraukti nuorodą į „6.“ punktą.