ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 92

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 302/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos ( 1 )

3

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos ( 1 )

12

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 305/2008, nustatantis darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, sertifikavimo būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 ( 1 )

17

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 306/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos ( 1 )

21

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 307/2008, nustatantis darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 ( 1 )

25

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma ( 1 )

28

 

*

2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 309/2008, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SKVN)

35

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/285/EB

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotino didžiųjų ančių skiepijimo nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo Portugalijoje ir dėl tokių naminių paukščių bei jų produktų vežimą ribojančių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1077)

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą klaidų ištaisymas (OL L 50, 2008 2 23)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 302/2008

2008 m. balandžio 2 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. balandžio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

63,1

MA

43,8

TN

125,1

TR

115,3

ZZ

86,8

0707 00 05

JO

178,8

MA

140,9

TR

197,7

ZZ

172,5

0709 90 70

MA

49,6

TR

87,5

ZZ

68,6

0805 10 20

EG

45,9

IL

55,4

MA

59,2

TN

58,0

TR

58,2

ZZ

55,3

0805 50 10

AR

53,2

IL

117,7

TR

133,1

ZA

138,5

ZZ

110,6

0808 10 80

AR

83,4

BR

80,2

CA

80,7

CL

88,2

CN

86,1

MK

52,8

US

114,1

UY

63,4

ZA

91,2

ZZ

82,2

0808 20 50

AR

77,5

CL

84,0

CN

62,8

ZA

97,3

ZZ

80,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 303/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, vykdančių veiklą tose vietose, kur eksploatuojama įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojai būtų tinkamai kvalifikuoti atlikti savo darbą, ir stengiantis išvengti neproporcingų išlaidų, reikia nustatyti įvairias atestuotų darbuotojų kategorijas.

(3)

Dar neatestuotiems, tačiau mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama tam tikrą laiką, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių.

(4)

Darbuotojams, kvalifikuotiems lituoti kietuoju lydmetaliu, lituoti arba suvirinti, turėtų būti leidžiama, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, šias specializuotas užduotis atlikti vykdant veiklą, kuriai reikalingas pažymėjimas.

(5)

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (2) nustatyti techniniai reikalavimai įmonėms, kurios apdoroja ir saugo prietaisų atliekas apdorojimo stotyse, įskaitant, inter alia, šaldymo, oro kondicionavimo įrangą ir šilumos siurblius. Reikalaujamas darbuotojų, surenkančių aušalą tokiose stotyse, kvalifikacijos lygis yra žemesnis, palyginti su kvalifikacija, kuri reikalinga įrangos veikimo vietoje aušalą surenkantiems darbuotojams, nes šaldytuvų eksploatavimo nutraukimo apdorojimo stotyse yra įvairių tipų automatinio surinkimo įranga.

(6)

Daug valstybių narių šiuo metu neturi kvalifikavimo arba sertifikavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti tam tikrą laiką, per kurį darbuotojai ir įmonės galėtų gauti pažymėjimus.

(7)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos, atestavimo ir sertifikavimo sistemą turėtų būti leidžiama kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į tokias programas įtrauktas įgūdžių bei žinių mokymas ir jei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus.

(8)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, dėl kurių tiesiogiai gali įvykti nuotėkis, ir veiksmus, dėl kurių nuotėkis gali įvykti netiesiogiai.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojams, šiuo metu dirbantiems šio reglamento taikymo srityse, būtų sudarytos sąlygos mokytis ir gauti pažymėjimus nepertraukiant profesinės veiklos, reikalaujama nustatyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie būtų atestuojami pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas ir atsižvelgiant į jų profesinę patirtį.

(10)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip pažymėjimų abipusio pripažinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę visoje Bendrijoje.

(11)

Laikinieji pažymėjimai neturėtų būti abipusiškai pripažįstami, nes reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti siekiant gauti tokį pažymėjimą, gali būti daug mažesni palyginti su kai kuriose valstybėse narėse taikomais reikalavimais.

(12)

Informacija apie atestavimo ir sertifikavimo sistemą, taikomą išduodant abipusiškai pripažįstamus pažymėjimus, turėtų būti pateikiama Komisijai pagal 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (3). Informacija apie laikinojo atestavimo ir sertifikavimo sistemas taip pat turėtų būti pateikiama Komisijai.

(13)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Komiteto, įsteigto pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalį, nuomonę (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi būtiniausi Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti sertifikavimo ir atestavimo, susijusio su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas darbuotojams, vykdantiems tokią veiklą:

a)

tikrinimas, ar nėra nuotėkio įrangoje, kurioje yra 3 kg arba daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir įrangoje su hermetiškai užsandarintomis sistemomis, kurioje yra 6 kg arba daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ir kurių etiketėse tai yra nurodyta;

b)

surinkimas;

c)

įrengimas;

d)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

2.   Šis reglamentas taip pat taikomas įmonėms, kurios vykdo tokią veiklą:

a)

įrengimas;

b)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

3.   Šis reglamentas netaikomas gamintojo objektuose vykdomai gamybos ir remonto veiklai, susijusiai su stacionaria šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1)

įrengimas – dviejų arba daugiau įrangos arba cirkuliavimo sistemos, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, dalių sujungimas, siekiant sumontuoti sistemą naudojimo vietoje, įskaitant veiksmą, kuriuo sujungiami sistemos aušalo laidininkai, kad būtų užbaigta aušalo cirkuliavimo sistema, neatsižvelgiant į tai, ar sistemą sumontavus ji bus pripildoma aušalo;

2)

eksploatavimas arba techninė priežiūra – visa veikla, išskyrus surinkimą ir patikrą, ar nėra nuotėkio, kaip atitinkamai apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 842/2006 2 straipsnio 14 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje, apimanti cirkuliavimo sistemų, kuriose yra arba numatyta, kad gali būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tvarkymą, visų pirma sistemos pripildymą fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, vienos arba daugiau cirkuliavimo sistemos arba įrangos dalių nuėmimą, pakartotinį dviejų arba daugiau cirkuliavimo sistemos arba įrangos dalių sumontavimą, taip pat nuotėkio priežasčių šalinimą.

4 straipsnis

Darbuotojų atestavimas

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą vykdantys darbuotojai turi turėti tinkamos šio straipsnio 2 punkte nurodytos kategorijos pažymėjimą, nurodytą 5 arba 6 straipsnyje.

2.   Pažymėjimai, patvirtinantys, kad turėtojas atitinka reikalavimus ir gali atlikti vieną arba daugiau 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų užduočių, išduodami tokių kategorijų darbuotojams:

a)

I kategorijos pažymėjimo turėtojas gali vykdyti visą 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą;

b)

II kategorijos pažymėjimo turėtojas gali vykdyti 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą veiklą, jeigu dėl jos nereikia tvarkyti aušalo cirkuliavimo sistemos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. II kategorijos pažymėjimo turėtojas gali atlikti 2 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytą su šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra ne daugiau kaip 3 kg arba, atitinkamai paženklintose hermetiškai užsandarintose sistemose, mažiau kaip 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusią veiklą;

c)

III kategorijos pažymėjimo turėtojas gali vykdyti 2 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą su šaldymo, oro kondicionavimo įranga ir šilumos siurbliais, kuriuose yra ne daugiau kaip 3 kg arba, atitinkamai paženklintose hermetiškai užsandarintose sistemose, mažiau kaip 6 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, susijusią veiklą;

d)

IV kategorijos pažymėjimo turėtojas gali vykdyti 2 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą veiklą, jeigu dėl jos nereikia tvarkyti aušalo cirkuliavimo sistemos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3.   1 punktas netaikomas:

a)

ne ilgesnį kaip 2 metų laikotarpį darbuotojams, vykdantiems 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą ir besimokantiems kursuose, kad gautų tokios veiklos pažymėjimą, jeigu jie dirba prižiūrimi tokios veiklos pažymėjimą turinčio asmens;

b)

darbuotojams, kurie atlieka sistemos dalių arba įrangos dalies litavimo kietuoju lydmetaliu, litavimo arba suvirinimo darbus, susijusius su kuria nors iš 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos rūšių, jei jie pagal nacionalinius teisės aktus yra tinkamai kvalifikuoti šiuos darbus atlikti ir jei juos prižiūri minėtos veiklos pažymėjimą turintis asmuo;

c)

darbuotojams, surenkantiems fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš įrangos, kuriai taikoma Direktyva 2002/96/EB, jei: toje įrangoje yra mažiau kaip 3 kg fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, darbai atliekami patalpose, nurodytose pagal tos direktyvos 6 straipsnio 2 dalį išduotame leidime, darbuotojus įdarbinusi įmonė turi leidimą, o patys darbuotojai kursuose įgijo minimalių įgūdžių ir žinių, atitinkančių šio reglamento priede nustatytus III kategorijos reikalavimus, ir turi leidimo turėtojo išduotą kvalifikacijos patvirtinimo dokumentą.

4.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 pastraipa darbuotojams, atliekantiems vieną arba daugiau šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiklos rūšių iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, netaikoma laikotarpį, kuris neturi trukti ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodyta data.

Tokie darbuotojai pirmame papunktyje nurodytą laikotarpį turi būti laikomi atestuotais atlikti minėtą veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

5 straipsnis

Darbuotojų pažymėjimai

1.   10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimą darbuotojui, kuris išlaikė 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos organizuojamus teorinius ir praktinius egzaminus, per kuriuos patikrinami priede nurodyti atitinkamos kategorijos įgūdžiai ir žinios.

2.   Pažymėjime nurodoma bent:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei nustatytas;

b)

darbuotojo kvalifikacinė kategorija, nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, ir susijusios veiklos, kurią turi teisę atlikti pažymėjimo turėtojas, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavėjo parašas.

3.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta atestavimo sistema atitinka 10 ir 11 straipsnių reikalavimus ir ja patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai bei žinios, bet susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 punkte nurodytų elementų, 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija tokią kvalifikaciją turinčiam asmeniui be pakartotinių egzaminų gali išduoti tam tikros kategorijos kvalifikacijos pažymėjimą.

4.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 10 ir 11 straipsnių reikalavimus ir ja iš dalies patikrinami būtiniausi priede nustatyti tam tikros kategorijos įgūdžiai, sertifikavimo institucija gali išduoti tam tikros kategorijos pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kuriems netaikoma esama 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos nustatyta atestavimo tvarka, egzaminą.

6 straipsnis

Laikinieji darbuotojų pažymėjimai

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodytų laikinųjų pažymėjimų galiojimas baigiasi vėliausiai 2011 m. liepos 4 d.

2.   Darbuotojai, turintys 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos pažymėjimus, išduotus pagal galiojančias kvalifikacijos programas, laikomi laikinojo pažymėjimo turėtojais.

Valstybės narės nustato, kurie pažymėjimai vertinami kaip laikinieji atitinkamų 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų pažymėjimai.

3.   Darbuotojams, turintiems profesinės 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų veiklos patirties, kurią jie įgijo iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinąjį pažymėjimą.

Laikinajame pažymėjime nurodoma kategorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje, ir galiojimo terminas.

7 straipsnis

Įmonių sertifikavimas

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 8 ar 9 straipsnyje.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma įmonėms, vykdančios vienos ar kelių šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje numatytų rūšių veiklą iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

8 straipsnis

Įmonių pažymėjimai

1.   Kaip nurodyta 10 straipsnyje, sertifikavimo institucija įmonei išduoda pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti vienos ar kelių 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų rūšių veiklą, jeigu įmonė atitinka šiuos reikalavimus:

a)

veiklai, kuriai reikalingas pažymėjimas, vykdyti įdarbinta pakankamai pagal 5 straipsnį atestuotų darbuotojų, kad būtų galima vykdyti visą numatomą veiklą;

b)

pateikia įrodymų, kad darbuotojams, vykdantiems veiklą, kuriai reikalingas pažymėjimas, sudarytos sąlygos naudotis būtinais įrankiais ir atlikti būtinas procedūras.

2.   Pažymėjime turi būti bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, visas pažymėjimo turėtojo pavadinimas, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią pažymėjimo turėtojui suteikta teisė vykdyti, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

9 straipsnis

Laikinieji įmonių pažymėjimai

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įmonėms valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodyti laikinieji pažymėjimai nustoja galioti vėliausiai 2011 m. liepos 4 d.

2.   Laikinojo pažymėjimo turėtojomis laikomos įmonės, sertifikuotos pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos sertifikavimo programas.

Valstybės narės turi nustatyti, kurie 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos pažymėjimai turi būti laikomi laikinaisiais pažymėjimais.

3.   Įmonėms, įdarbinusioms darbuotojus, kurie turi pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti veiklą, kuriai vykdyti reikalingas 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas pažymėjimas, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinąjį pažymėjimą.

Laikinajame pažymėjime nurodoma veikla, kurią teisę vykdyti turi to dokumento turėtojas, ir pažymėjimo galiojimo terminas.

10 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti pažymėjimus darbuotojams arba įmonėms, vykdantiems vienos ar kelių 2 straipsnyje nurodytų rūšių veiklą.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti atestuoto asmens ar sertifikuotos įmonės statusą. Iš įrašų matyti, kad sertifikavimo ar atestavimo procesas sėkmingai užbaigtas. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 metus.

11 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams. 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir parengiami taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija pasirenka atsiskaitymo procedūras ir saugo įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinioms ir įgūdžiams tikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su egzaminavimo metodais bei egzamino dokumentais ir patys išmanytų tą sritį, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudaromos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

12 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ketinimą taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal 6 ar 9 straipsnį arba pagal abu straipsnius.

2.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie paskirtas institucijas, kurioms suteikiama teisė išduoti laikinuosius pažymėjimus, ir apie nacionalines nuostatas, pagal kurias dokumentai, išduoti pagal galiojančias sertifikavimo sistemas, laikomi laikinaisiais pažymėjimais.

3.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės pateikia Komisijai darbuotojų ir įmonių sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 10 straipsnis, pavadinimus bei kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 5 straipsnio reikalavimus, ir įmonių pažymėjimų, atitinkančių 8 straipsnio reikalavimus, pavadinimus, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008.

4.   Pagal 3 dalį pateiktą pranešimą valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

13 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta tik kitų valstybių pagal 5 straipsnį išduotus darbuotojų pažymėjimus ir pagal 8 straipsnį išduotus įmonių pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialiąją Bendrijos kalbą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/108/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 106).

(3)  Žr. šio Oficialiojo dokumento p. 28.

(4)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Būtiniausi įgūdžių ir žinių, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, reikalavimai

1.

Kiekvienos iš 4 straipsnio 2 dalyje nurodytų kategorijų egzaminus sudaro:

a)

teorinis egzaminas, kurio vienas arba daugiau klausimų yra skirti įgūdžiams arba žinioms, kategorijos skiltyje pažymėtiems „T“, patikrinti;

b)

praktinis egzaminas, kuriame pareiškėjas atlieka atitinkamą užduotį, kategorijos skiltyje pažymėtą „P“, naudodamasis reikiama medžiaga, priemonėmis ir įranga.

2.

Egzaminu patikrinami kiekvienos iš šių grupių: 1, 2, 3, 4, 5 ir 10 įgūdžiai ir žinios.

3.

Egzaminu patikrinami tik vienos kurios nors iš šių grupių: 6, 7, 8 ir 9 įgūdžiai ir žinios. Kandidatas prieš egzaminą neturi žinoti, kurios iš šių keturių grupių žinios bus tikrinamos.

4.

Jei keletui įgūdžių ir žinių langelių (keliems įgūdžiams ir žinioms) tenka tas pats kategorijos langelis, tai reiškia, kad per egzaminą nebūtina tikrinti visus nurodytus įgūdžius ir žinias.


 

KATEGORIJOS

ĮGŪDŽIAI IR ŽINIOS

I

II

III

IV

1.

Termodinamikos pagrindai

1.01.

Išmanyti pagrindinius ISO standarto temperatūros, slėgio, masės ir tankio vienetus

T

T

T

1.02.

Suprasti šaldymo sistemų teorijos pagrindus: termodinamikos pagrindai (pagrindinės sąvokos, parametrai ir procesai, pvz., perkaitinimas, aukšto slėgio pusė, suspaudimo karštis, entalpija, šaldymo poveikis, žemo slėgio pusė, peršaldymas), aušalų ypatybės ir termodinaminės transformacijos, įskaitant zeotropinių mišinių ir skysčio būsenų identifikavimą

T

T

1.03.

Naudoti atitinkamas lenteles ir diagramas bei paaiškinti jas netiesioginio nuotėkio patikros sąlygomis (įskaitant gerai veikiančios sistemos patikrą): registravimo per/h diagrama, aušalo įsotinimo lentelės, vieno kompresinio šaldymo ciklo diagrama

T

T

1.04.

Apibūdinti pagrindinių sistemos sudedamųjų dalių (kompresoriaus, garintuvo, kondensatoriaus, termostatinių plėtimosi vožtuvų) veikimą ir aušalo termodinamines transformacijas

T

T

1.05.

Žinoti apie šių pagrindinių sudedamųjų dalių, naudojamų šaldymo sistemoje, veikimą ir jų vaidmenį bei svarbą, siekiant užkirsti kelią aušalo nuotėkiui, ir nuotėkio nustatymui: a) vožtuvai (rutuliniai vožtuvai, diafragmos, ventiliai, apsauginiai vožtuvai), b) temperatūros ir slėgio valdikliai, c) kontroliniai langeliai ir drėgmės indikatoriai, d) atitirpdymo valdikliai, e) sistemos saugikliai, f) matuokliai, pvz., vamzdyno termometras, g) alyvos kontrolės sistemos, h) surinkimo talpyklos, i) skysčio ir alyvos skirtuvai

2.

Aušalų poveikis aplinkai ir atitinkamos aplinkosaugos taisyklės

2.01.

Turėti bendrųjų žinių apie klimato pokyčius ir Kioto protokolą

T

T

T

T

2.02.

Turėti bendrųjų žinių apie visuotinio klimato atšilimo potencialą (GWP), fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir kitų medžiagų, pvz., aušalų, naudojimą, į aplinką patenkančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį klimatui (jų GWP didėjimo tvarka) ir apie susijusias Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas bei susijusius reglamentus, kuriais įgyvendinamos šio reglamento nuostatos

T

T

T

T

3.

Patikros prieš naudojimą, po ilgalaikio nenaudojimo, po techninės priežiūros ar remonto darbų arba veikimo metu

3.01.

Atlikti slėgio bandymą, siekiant patikrinti sistemos tvirtumą

P

P

3.02.

Atlikti slėgio bandymą, siekiant patikrinti sistemos sandarumą

3.03.

Naudoti vakuuminį siurblį

3.04.

Ištuštinti sistemą, siekiant pašalinti orą ir drėgmę įprasta tvarka

3.05.

Įrangos dokumentuose įrašyti duomenis ir užpildyti ataskaitą apie vieną arba daugiau atliktų patikrinimų ir patikrų ataskaitą

T

T

4.

Patikros, ar nėra nuotėkio

4.01.

Žinoti galimas šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šilumos siurblių nuotėkio vietas

T

T

T

4.02.

Prieš patikrą, ar nėra nuotėkio, patikrinti įrangos dokumentus ir nustatyti svarbią informaciją apie pasikartojančias problemas arba kitas problemines sritis, į kurias reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį

T

T

T

4.03.

Apžiūrėti ir rankomis patikrinti visą sistemą pagal 2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1516/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantį standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1)

P

P

P

4.04.

Atlikti patikrą, ar sistemoje nėra nuotėkio, taikant netiesioginį būdą pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1516/2007 ir sistemos naudotojo vadovą

P

P

P

4.05.

Tikrinant netiesioginį nuotėkį naudoti nešiojamuosius matuoklius, pvz., slėgmačių rinkinius, termometrus ir multimetrus, skirtus matuoti voltus/amperus/omus ir mokėti suprasti išmatuotus parametrus

P

P

P

4.06.

Patikrinti, ar sistemoje nėra nuotėkio vienu iš tiesioginių būdų, nurodytų Komisijos reglamente (EB) Nr. 1516/2007

P

4.07.

Patikrinti, ar sistemoje nėra nuotėkio vienu iš tiesioginių būdų, kurį taikant nereikia tvarkyti aušalo cirkuliavimo sistemos, nurodytų Komisijos reglamente (EB) Nr. 1516/2007

P

P

4.08.

Naudoti elektroninį nuotėkio aptikimo įtaisą

P

P

P

4.09.

Įrangos dokumentuose įrašyti duomenis

T

T

T

5.

Aplinkai nekenkiantis sistemos ir aušalo tvarkymas montavimo, techninės priežiūros, apžiūros arba surinkimo metu

5.01.

Matuoklius ir linijas prijungti ir atjungti taip, kad į aplinką patektų kuo mažiau medžiagų

P

P

5.02.

Ištuštinti ir pripildyti aušalo cilindrą naudojant ir skystą, ir dujinį aušalą

P

P

P

5.03.

Aušalui surinkti naudoti surinkimo komplektą, jį prijungti ir atjungti taip, kad į aplinką patektų kuo mažiau medžiagų

P

P

P

5.04.

Iš sistemos išleisti f-dujomis užterštą alyvą

P

P

P

5.05.

Prieš pildant nustatyti aušalo būklę (skystis, garai) ir sąlygas (peršaldytas, įsotintas ar perkaitintas), siekiant užtikrinti tinkamą pildymo būdą ir kiekį. Pripildyti sistemą aušalo (skysto ir dujinio) nė kiek jo neišleidžiant į aplinką

P

P

5.06.

Aušalui pasverti naudoti svarstykles

P

P

P

5.07.

Įrangos dokumentuose įrašyti visą svarbią informaciją, susijusią su surinktu arba papildytu aušalu

T

T

5.08.

Žinoti užteršto aušalo ir alyvos tvarkymo, saugojimo ir gabenimo reikalavimus bei tvarką

T

T

T

6.

Sudedamosios dalys: stūmoklinių, sraigtinių ir spiralinių kompresorių įrengimas, naudojimo pradžia ir techninė priežiūra (vienpakopių ir dvipakopių)

6.01.

Paaiškinti kompresoriaus veikimo esmę (įskaitant pajėgumo reguliavimą ir tepimo sistemą) ir pavojus, kuriuos kelia aušalo nuotėkis arba išleidimas

T

T

6.02.

Tinkamai įtaisyti kompresorių, įskaitant reguliavimo ir saugos įrangą, kad veikimo metu sistemoje nebūtų nuotėkio arba nebūtų išleidžiamas didelis aušalo kiekis

P

6.03.

Nustatyti saugos ir kontrolės jungiklius

P

6.04.

Nustatyti siurbimo ir išleidimo vožtuvus

6.05.

Patikrinti alyvos grąžinimo sistemą

6.06.

Įjungti ir išjungti kompresorių, patikrinti jo veikimo sąlygas ir veikimo metu atlikti matavimus

P

6.07.

Parašyti kompresoriaus būklės ataskaitą, joje nurodyti visas kompresoriaus veikimo ydas/trūkumus, kurios galėtų pakenkti sistemai ir ilgainiui sukelti aušalo nuotėkį arba išleidimą, jei nebūtų imtasi jokių veiksmų

T

7.

Sudedamosios dalys: oru ir vandeniu aušinamų kondensatorių įrengimas, naudojimo pradžia ir techninė priežiūra

7.01.

Paaiškinti pagrindinius kondensatoriaus veikimo principus ir su juo susijusius nuotėkio pavojus

T

T

7.02.

Nustatyti kondensatoriaus išleidimo slėgio valdiklį

P

7.03.

Tinkamai įtaisyti kondensatorių, įskaitant kontrolės ir saugos įrangą, kad veikimo metu sistemoje nebūtų nuotėkio arba nebūtų išleidžiamas didelis aušalo kiekis

P

7.04.

Nustatyti saugos ir kontrolės jungiklius

P

7.05.

Patikrinti išleidimo ir skysčio linijas

7.06.

Iš kondensatoriaus pašalinti nekondensuojamas dujas naudojant aušinimo prapūtimo įtaisą

P

7.07.

Įjungti ir išjungti kondensatorių, patikrinti jo veikimo sąlygas ir veikimo metu atlikti matavimus

P

7.08.

Patikrinti kondensatoriaus paviršių

P

7.09.

Parašyti kondensatoriaus būklės ataskaitą, joje nurodyti visas veikimo ydas/trūkumus, kurios galėtų pakenkti sistemai ir ilgainiui sukelti aušalo nuotėkį arba išleidimą, jei nebūtų imtasi jokių veiksmų

T

8.

Sudedamosios dalys: oru ir vandeniu aušinamų garintuvų įrengimas, naudojimo pradžia ir techninė priežiūra

8.01.

Paaiškinti pagrindinius garintuvo veikimo principus (įskaitant atitirpdymo) ir su jomis susijusius nuotėkio pavojus

T

T

8.02.

Nustatyti garintuvo garinimo slėgio valdiklį

P

8.03.

Įtaisyti garintuvą, įskaitant kontrolės ir saugos įrangą, taip, kad veikimo metu sistemoje nebūtų nuotėkio arba nebūtų išleidžiamas didelis aušalo kiekis

P

8.04.

Nustatyti saugos ir kontrolės jungiklius

P

8.05.

Patikrinti, ar skysčio ir siurbimo vamzdžiai yra tinkamoje padėtyje

8.06.

Patikrinti karštų dujų atitirpdymo vamzdį

8.07.

Nustatyti garų slėgio reguliavimo vožtuvą

8.08.

Įjungti ir išjungti garintuvą, patikrinti jo veikimo sąlygas ir veikimo metu atlikti matavimus

P

8.09.

Patikrinti garintuvo paviršių

P

8.10.

Parašyti garintuvo būklės ataskaitą, joje nurodyti visas veikimo ydas, kurios galėtų pakenkti sistemai ir ilgainiui sukelti aušalo nuotėkį arba išleidimą, jei nebūtų imtasi jokių veiksmų

T

9.

Sudedamosios dalys: termostatinių plėtimosi vožtuvų (TEV) ir kitų sudedamųjų dalių įrengimas, naudojimo pradžia ir techninė priežiūra

9.01.

Paaiškinti bendruosius skirtingų rūšių plėtimosi reguliatorių (termostatinių plėtimosi vožtuvų, kapiliarinių vamzdelių) veikimo principus ir susijusius nuotėkio pavojus

T

T

9.02.

Įtaisyti vožtuvus į tinkamą padėtį

P

9.03.

Nustatyti mechaninį/elektroninį TEV

P

9.04.

Nustatyti mechaninius ir elektroninius termostatus

9.05.

Nustatyti slėgio reguliavimo vožtuvą

9.06.

Nustatyti mechaninius ir elektroninius slėgio ribotuvus

9.07.

Patikrinti alyvos skirtuvo veikimą

P

9.08.

Patikrinti filtro džioviklio būklę

9.09.

Parašyti šių sudedamųjų dalių būklės ataskaitą, joje nurodyti visas veikimo ydas, kurios galėtų pakenkti sistemai ir ilgainiui sukelti aušalo nuotėkį arba išleidimą, jei nebūtų imtasi jokių veiksmų

T

10.

Vamzdynas: sandarios vamzdžių sistemos sukūrimas šaldymo įrangoje

10.01.

Suvirinti, sulituoti kietuoju lydmetaliu ir (arba) lydmetaliu pralaidžias metalinių vamzdžių jungtis ir vamzdžius, kuriuos galima naudoti šaldymo, oro kondicionavimo arba šilumos siurblių sistemose

P

P

10.02.

Padaryti/patikrinti vamzdžių ir sudedamųjų dalių atramas

P

P


(1)  OL L 335, 2007 12 20, p. 10.


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 304/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių sertifikavimo ir darbuotojų atestavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, vykdančių veiklą tose vietose, kur eksploatuojamos sistemos, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Dar neatestuotiems, tačiau mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama tam tikrą laiką, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių.

(3)

Kelios valstybės narės šiuo metu neturi kvalifikacijos kėlimo ar atestavimo ir sertifikavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti tam tikrą laiką, per kurį darbuotojai ir įmonės galėtų gauti pažymėjimus.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos, atestavimo ir sertifikavimo sistemą turėtų būti leidžiama kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į tokias programas įtrauktas įgūdžių bei žinių mokymas ir jei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus.

(5)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, dėl kurių tiesiogiai gali įvykti nuotėkis, ir veiksmus, dėl kurių nuotėkis gali įvykti netiesiogiai.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad darbuotojams, šiuo metu dirbantiems šio reglamento taikymo srityse, būtų sudarytos sąlygos mokytis ir gauti pažymėjimus nepertraukiant profesinės veiklos, reikalaujama nustatyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie būtų atestuojami pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas ir atsižvelgiant į jų profesinę patirtį.

(7)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip pažymėjimų abipusio pripažinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę visoje Bendrijoje.

(8)

Laikinieji pažymėjimai abipusiškai nepripažįstami, nes reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti siekiant gauti tokį pažymėjimą, gali būti daug mažesni palyginti su kai kuriose valstybėse narėse taikomais reikalavimais.

(9)

Informacija apie atestavimo ir sertifikavimo sistemą, taikomą išduodant abipusiškai pripažįstamus pažymėjimus, turėtų būti pateikiama Komisijai pagal 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (2). Informacija apie laikinojo atestavimo ir sertifikavimo sistemas taip pat turėtų būti pateikiama Komisijai.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 1 dalyje nurodyti būtiniausi atestavimo ir sertifikavimo, susijusio su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas darbuotojams, vykdantiems tokią su priešgaisrinėmis sistemomis susijusią veiklą:

a)

įrangos, kurioje yra 3 kg ir daugiau fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nuotėkio tikrinimas;

b)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, taip pat iš gesintuvų, surinkimas;

c)

įrengimas;

d)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

2.   Šis reglamentas taikomas ir įmonėms, vykdančioms tokią su priešgaisrinėmis sistemomis susijusią veiklą:

a)

įrengimas;

b)

eksploatavimas ar techninė priežiūra.

3.   Šis reglamentas netaikomas gamintojo objektuose vykdomai gamybos ir remonto veiklai, susijusiai su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1)

įrengimas – tai pirmas vieno ar kelių konteinerių, kuriuose yra arba pagal paskirtį turi būti gesinimo medžiaga, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, sujungimas naudojimo vietoje su susijusiais komponentais, išskyrus komponentus, kurie neturi įtakos gesinimo medžiagos sulaikymui iki ji paleidžiama gaisrui gesinti;

2)

eksploatavimas arba techninė priežiūra – tai visa veikla, apimanti darbą su konteineriais, kuriuose yra arba pagal paskirtį turi būti gesinimo medžiagos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, arba darbą su susijusiais komponentais, išskyrus komponentus, kurie neturi įtakos gesinimo medžiagos sulaikymui iki ji paleidžiama gaisrui gesinti.

4 straipsnis

Darbuotojų atestavimas

1.   Darbuotojai, vykdantys 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą, privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 5 ar 6 straipsnyje.

2.   Jeigu kurios nors 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos rūšies veiklą vykdantys darbuotojai dalyvauja mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas atitinkamos veiklos pažymėjimas, ir tokią veiklą vykdo prižiūrimi asmens, turinčio atitinkamos veiklos pažymėjimą, 1 dalis jiems netaikoma ilgiausiai vienerius metus.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma darbuotojams, vykdantiems vienos ar kelių šio reglamento 2 straipsnio 1 dalyje numatytų rūšių veiklą iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Laikoma, kad pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokie darbuotojai yra atestuoti vykdyti tą veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

5 straipsnis

Darbuotojų pažymėjimai

1.   10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimus darbuotojams, išlaikiusiems 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos surengtą teorinį ir praktinį egzaminą, kuriuo patikrinami priede nurodyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

2.   Pažymėjime turi būti bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, pažymėjimo turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią turi teisę vykdyti pažymėjimo turėtojas, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

3.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 10 bei 11 straipsnių reikalavimus ir ja patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai bei žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 dalyje nurodytų elementų, 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą tą kvalifikaciją turinčiam darbuotojui, nereikalaudama dar kartą laikyti egzamino.

4.   Jei galiojanti egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 10 bei 11 straipsnių reikalavimus ir ja iš dalies patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai, sertifikavimo institucijos gali išduoti pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kuriems netaikoma esama 11 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos nustatyta sertifikavimo tvarka, egzaminą.

6 straipsnis

Laikinieji darbuotojų pažymėjimai

1.   2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodytų laikinųjų pažymėjimų galiojimas baigiasi vėliausiai 2010 m. liepos 4 d.

2.   Darbuotojai, turintys patvirtinamąjį dokumentą, išduotą pagal 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos veiklos vykdytojų kvalifikacijos kėlimo programas, laikomi laikino pažymėjimo turėtojais.

Valstybės narės nustato patvirtinamuosius dokumentus, kurie vertinami kaip laikinieji pažymėjimai, suteikiantys teisę vykdyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą veiklą.

3.   Darbuotojams, įgijusiems šios veiklos profesinę patirtį iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinuosius pažymėjimus.

Laikinajame pažymėjime nurodoma, kokią veiklą galima vykdyti jo turėtojui, ir pažymėjimo galiojimo terminas.

7 straipsnis

Įmonių sertifikavimas

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 8 ar 9 straipsnyje.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma įmonėms, vykdančios vienos ar kelių šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje numatytų rūšių veiklą iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

8 straipsnis

Įmonių pažymėjimai

1.   Kaip nurodyta 10 straipsnyje, sertifikavimo institucija įmonei išduoda pažymėjimą, suteikiantį teisę vykdyti vienos ar kelių 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų rūšių veiklą, jeigu įmonė atitinka šiuos reikalavimus:

a)

veiklai, kuriai reikalingas pažymėjimas, vykdyti įdarbinta pakankamai pagal 5 straipsnį atestuotų darbuotojų, kad būtų galima vykdyti visą numatomą veiklą;

b)

pateikta įrodymų, kad darbuotojams, vykdantiems veiklą, kuriai reikalingas pažymėjimas, sudarytos sąlygos naudotis būtinais įrankiais ir atlikti būtinas procedūras.

2.   Pažymėjime turi būti bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, visas pažymėjimo turėtojo pavadinimas, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jei jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią pažymėjimo turėtojui suteikta teisė vykdyti, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

9 straipsnis

Laikinieji įmonių pažymėjimai

1.   2 straipsnio 2 dalyje nurodytoms įmonėms valstybės narės gali taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal šio straipsnio 2 ar 3 dalį arba 2 ir 3 dalis.

2 ir 3 dalyse nurodyti laikinieji pažymėjimai nustoja galioti vėliausiai 2010 m. liepos 4 d.

2.   Laikinojo pažymėjimo turėtojomis laikomos įmonės, sertifikuotos pagal 2 straipsnio 2 dalyje nurodytos veiklos sertifikavimo programas.

Valstybės narės nustato patvirtinančius dokumentus, kurie vertinami kaip laikini pažymėjimai, suteikiantys teisę vykdyti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą veiklą.

3.   Įmonėms, įdarbinusioms darbuotojus, kurie turi pažymėjimus, suteikiančius teisę vykdyti veiklą, kuriai vykdyti reikalingas 2 straipsnio 2 dalyje nustatytas pažymėjimas, valstybės narės paskirta institucija išduoda laikinąjį pažymėjimą.

Laikinajame pažymėjime nurodoma veikla, kurią teisę vykdyti turi to dokumento turėtojas, ir pažymėjimo galiojimo terminas.

10 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti pažymėjimus darbuotojams arba įmonėms, vykdantiems vienos ar kelių 2 straipsnyje nurodytų rūšių veiklą.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti atestuoto asmens ar sertifikuotos įmonės statusą. Iš įrašų matyti, kad sertifikavimo ar atestavimo procesas sėkmingai užbaigtas. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 metus.

11 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 2 straipsnio 1 dalyje nurodytiems darbuotojams. 10 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nepriklausomai ir nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir parengiami taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija pasirenka atsiskaitymo procedūras ir saugo įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinioms ir įgūdžiams tikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su egzaminavimo metodais bei egzamino dokumentais ir patys išmanytų tą sritį, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudaromos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

12 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ketinimą taikyti laikinojo sertifikavimo sistemą pagal 6 ar 9 straipsnį arba pagal abu straipsnius.

2.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės praneša Komisijai, apie paskirtas institucijas, kurioms suteikiama teisė išduoti laikinuosius pažymėjimus, ir apie nacionalines nuostatas, pagal kurias dokumentai, išduoti pagal galiojančias sertifikavimo sistemas, laikomi laikinaisiais pažymėjimais.

3.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės pateikia Komisijai darbuotojų ir įmonių sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 10 straipsnis, pavadinimus bei kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 5 straipsnio reikalavimus, ir įmonių pažymėjimų, atitinkančių 8 straipsnio reikalavimus, pavadinimus, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 308/2008.

4.   Pagal 3 dalį pateiktą pranešimą valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

13 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta tik kitų valstybių pagal 5 straipsnį išduotus darbuotojų pažymėjimus ir pagal 8 straipsnį išduotus įmonių pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialiąją Bendrijos kalbą.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(3)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Būtiniausi įgūdžių ir žinių, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, reikalavimai

5 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus egzaminus sudaro:

a)

teorinis egzaminas, sudarytas iš vieno ar kelių klausimų, skirtų patikrinti įgūdį ar žinias, kurie stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėti (T);

b)

praktinis egzaminas, kurį laikydamas pareiškėjas turi atlikti tam tikrą užduotį, naudodamasis atitinkama medžiaga, įrankiais ir įranga, kuri stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėta (P).


Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Egzamino rūšis

1.

Elementarus svarbių aplinkosaugos klausimų išmanymas (klimato kaita, Kioto protokolas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų visuotinio atšilimo potencialas)

T

2.

Elementarus atitinkamų techninių standartų išmanymas

T

3.

Elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatų ir atitinkamų reglamentų, kuriais įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006, išmanymas

T

4.

Geras įvairių rinkoje esančios priešgaisrinės įrangos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, rūšių išmanymas

T

5.

Geras vožtuvų rūšių, paleidimo mechanizmų, saugaus darbo, dujų išsiskyrimo ir nuotėkio prevencijos išmanymas

T

6.

Geras saugiam darbui ir darbo praktikai reikalingos įrangos ir įrankių išmanymas

T

7.

Sugebėjimas įrengti priešgaisrinių sistemų konteinerius, kuriuose pagal paskirtį turi būti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

P

8.

Tinkamos didelio slėgio konteinerių su fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis perkėlimo į kitą vietą išmanymas

T

9.

Sugebėjimas patikrinti sistemų įrašus prieš tikrinant, ar nėra nuotėkio, ir pastebėti atitinkamą informaciją apie bet kuriuos nuolat kylančius klausimus ar problemines sritis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį

T

10.

Mokėjimas atlikti regimąjį ir fizinį galimo sistemos nuotėkio patikrinimą pagal 2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1497/2007, nustatantį standartinius nutekėjimo patikrinimo reikalavimus stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (1)

P

11.

Išmanyti, kaip surinkti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš priešgaisrinių sistemų ir užpildyti šias sistemas nekenkiant aplinkai

T


(1)  OL L 333, 2007 12 19, p. 4.


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 305/2008

2008 m. balandžio 2 d.

nustatantis darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, sertifikavimo būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, dirbančių su įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Dar nesertifikuotiems, bet mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leista ribotą laiką vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių, su sąlyga, kad juos prižiūrės sertifikuoti darbuotojai.

(3)

Kelios valstybės narės šiuo metu neturi veikiančių kvalifikacijos kėlimo ar sertifikavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti ribotą laiką, per kurį darbuotojai gautų pažymėjimus.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos turėtų būti leidžiama sertifikavimo sistemą kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į šias programas įtraukti įgūdžiai ir žinios bei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente numatytus būtiniausius standartus.

(5)

Subjektai, gaminantys arba eksploatuojantys aukštos įtampos paskirstymo įrenginius, gali būti skiriami vertinimo ir (arba) sertifikavimo institucijomis, jei jie atitinka joms keliamus reikalavimus.

(6)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, kurie gali tiesiogiai sukelti nuotėkį, ir veiksmus, kurie gali lemti nuotėkį netiesiogiai.

(7)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip prisidėti prie veiksmingo ir efektyvaus pažymėjimų abipusio pripažinimo visoje Bendrijoje.

(8)

Informacija apie sertifikavimo sistemą, taikomą išduodant pažymėjimus, kuriems taikomas abipusis pripažinimas, turėtų būti pateikiama Komisijai 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008, nustatančiame pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas formą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (2), nustatyta forma.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, sertifikavimo būtiniausi reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente „aukštos įtampos skirstomieji įrenginiai“ – tai perjungtuvai, jų ir susijusios valdymo, matavimo, apsaugos ir reguliavimo įrangos deriniai, tokių prietaisų ir įrangos agregatai su susijusiomis jungtimis, priedais, gaubtais ir atraminėmis konstrukcijomis, skirti naudoti generuojant, perduodant, paskirstant ir konvertuojant aukštesnę kaip 1 000 V įtampos elektros energiją.

3 straipsnis

Darbuotojų sertifikavimas

1.   Darbuotojai, vykdantys 1 straipsnio nurodytą veiklą, turi pažymėjimus, kaip nurodyta 4 straipsnyje.

2.   Darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, 1 dalis netaikoma daugiausia vienerius metus, jeigu jie vykdo veiklą, prižiūrimi darbuotojo, turinčio pažymėjimą.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis nebus taikoma darbuotojams, vykdantiems šio reglamento 1 straipsnyje numatytą veiklą, iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokie darbuotojai laikomi sertifikuotais vykdyti šią veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

4 straipsnis

Pažymėjimų išdavimas darbuotojams

1.   5 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimus darbuotojams, išlaikiusiems 6 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos surengtą teorinį ir praktinį egzaminą, skirtą patikrinti priede nustatytus būtiniausius įgūdžius ir žinias.

2.   Pažymėjime nurodomi bent jau tokie duomenys:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, pažymėjimo turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jeigu jis nustatytas;

b)

veikla, kurią turi teisę vykdyti pažymėjimo turėtojas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

3.   Jei esama egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema apima priede nustatytus būtiniausius įgūdžius ir žinias, atitinka 5 ir 6 straipsnių reikalavimus, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 dalyje nustatytų elementų, 5 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą šią kvalifikaciją turinčiam asmeniui nereikalaudama laikyti egzamino dar kartą.

4.   Jei esama egzaminais pagrįsta sertifikavimo sistema atitinka 5 ir 6 straipsnių reikalavimus ir iš dalies apima priede išdėstytus būtiniausius įgūdžius, sertifikavimo institucijos gali išduoti pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kurių neapima esama sertifikavimo sistema, egzaminą, surengtą 6 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos.

5 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti pažymėjimus darbuotojams, vykdantiems 1 straipsnyje nurodytą veiklą.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti sertifikuoto asmens statusą. Iš įrašų turi būti aišku, kad sertifikavimo procesas sėkmingai įvykdytas. Įrašai laikomi ne mažiau kaip 5 metus.

6 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 1 straipsnyje nurodytiems darbuotojams. 5 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir sudaromi taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija nusistato atsiskaitymo procedūras ir kaupia įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinias ir įgūdžius patikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su atitinkamais egzaminavimo metodais ir egzamino dokumentais, ir būtų kompetentingi toje srityje, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudarytos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

7 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės reglamente (EB) Nr. 308/2008 nustatyta forma pateikia Komisijai darbuotojų sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 5 straipsnis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 4 straipsnio reikalavimus, pavadinimus.

2.   Pagal 1 dalį pateiktą pranešimą Valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

8 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta kitų valstybių pagal 4 straipsnį išduotus pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialią Bendrijos kalbą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(3)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Įgūdžiams ir žinioms, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, keliami būtiniausi reikalavimai

4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą egzaminą sudaro:

a)

teorinis egzaminas, sudarytas iš vieno ar kelių klausimų, skirtų patikrinti įgūdį ar žinias, kurie stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėti (T);

b)

praktinis egzaminas, kurį laikydamas pareiškėjas turi atlikti tam tikrą užduotį, naudodamasis atitinkama medžiaga, įrankiais ir įranga, kuri stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėta (P).


Nr.

Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Egzamino rūšis

1

Elementarus svarbių aplinkosaugos klausimų išmanymas (klimato kaita, Kioto protokolas, visuotinio atšilimo potencialas), elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatų ir atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas įgyvendinančių reglamentų išmanymas

T

2

Sieros heksafluorido (SF6) fizinės, cheminės savybės ir savybės aplinkosaugos požiūriu

T

3

SF6 naudojimas elektros įrangoje (izoliacija, lanko gesinimas)

T

4

SF6 kokybė pagal atitinkamus pramonės standartus (1)

T

5

Elektros įrenginių konstrukcijos supratimas

T

6

SF6 kokybės tikrinimas

P

7

SF6 ir SF6 mišinių surinkimas ir SF6 valymas

P

8

SF6 saugojimas ir transportavimas

T

9

SF6 surinkimo įrangos eksploatavimas

P

10

Sandaraus gręžimo sistemų eksploatavimas, jei būtina

P

11

SF6 pakartotinis naudojimas ir įvairios pakartotinio naudojimo kategorijos

T

12

Darbas atviruose SF6 skyriuose

P

13

Šalutinių SF6 produktų neutralizavimas

T

14

Įsipareigojimai dėl SF6 kontrolės ir atitinkamų duomenų registravimo pagal nacionalinius ar Bendrijos teisės aktus arba tarptautinius susitarimus

T


(1)  Pavyzdžiui, IEC 60376 ir IEC 60480.


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 306/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus būtina nustatyti darbuotojų, dirbančių su įranga, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, galinčių nutekėti dėl jų veiklos, kvalifikacijos taisykles.

(2)

Dar neatestuotiems, bet mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, dalyvaujantiems darbuotojams turėtų būti leidžiama tam tikrą laiką, prižiūrimiems atestuotų darbuotojų, vykdyti veiklą, kuriai reikalingas toks pažymėjimas, kad jie galėtų įgyti egzaminui reikalingų praktinių įgūdžių.

(3)

Kelios valstybės narės šiuo metu neturi kvalifikacijos kėlimo ar atestavimo sistemų. Todėl reikėtų nustatyti tam tikrą laiką, per kurį darbuotojai galėtų gauti pažymėjimus.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos atestavimo sistemą turėtų būti leidžiama kurti remiantis esamomis kvalifikacijos kėlimo programomis, jei į tokias programas įtrauktas įgūdžių ir žinių mokymas ir jei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente nustatytus būtiniausius standartus.

(5)

Subjektai, gaminantys arba eksploatuojantys įrangą, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, gali būti skiriami vertinimo ir (arba) sertifikavimo institucijomis, jei jie atitinka joms keliamus reikalavimus.

(6)

Siekiant išvengti nereikalingų administracinių išlaidų valstybei narei, kurioje šiuo metu nenaudojami tirpikliai, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, turėtų būti suteikta teisė nekurti visos atestavimo sistemos, jei valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad, ateityje prireikus, tokie pažymėjimai galėtų būti išduodami nedelsiant be priežasties ir nebūtų sudaryta nepagrįstų kliūčių patekti į rinką.

(7)

Egzaminavimas yra veiksmingas būdas patikrinti kandidato gebėjimą tinkamai atlikti veiksmus, dėl kurių tiesiogiai gali įvykti nuotėkis, ir veiksmus, dėl kurių nuotėkis gali įvykti netiesiogiai.

(8)

Oficialiai paskirtos vertinimo ir sertifikavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip pažymėjimų abipusio pripažinimo procedūrą padaryti veiksmingesnę ir efektyvesnę visoje Bendrijoje.

(9)

Informacija apie atestavimo sistemą, taikomą išduodant abipusiškai pripažįstamus pažymėjimus, turėtų būti pateikiama Komisijai pagal 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 308/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma (2).

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę (3),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomi darbuotojų, surenkančių iš įrangos tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, atestavimo būtiniausi reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Darbuotojų atestavimas

1.   Darbuotojai, vykdantys 1 straipsnyje nurodytą veiklą, privalo turėti pažymėjimus, nurodytus 4 straipsnyje.

2.   Darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, 1 dalis netaikoma daugiausia vienerius metus, jeigu jie vykdo veiklą, prižiūrimi darbuotojo, turinčio pažymėjimą.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad laikotarpį, kuris trunka ne ilgiau kaip iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 4 dalyje nurodytos datos, 1 dalis netaikoma darbuotojams, vykdantiems šio reglamento 1 straipsnyje numatytą veiklą, iki Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos.

Pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį tokie darbuotojai laikomi atestuotais vykdyti šią veiklą pagal Reglamento (EB) Nr. 842/2006 reikalavimus.

3 straipsnis

Pažymėjimų išdavimas darbuotojams

1.   4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija išduoda pažymėjimus darbuotojams, išlaikiusiems 5 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos surengtą teorinį ir praktinį egzaminą, skirtą priede nustatytiems būtiniausiems įgūdžiams ir žinioms patikrinti.

2.   Pažymėjime nurodoma bent:

a)

sertifikavimo institucijos pavadinimas, pažymėjimo turėtojo vardas ir pavardė, pažymėjimo numeris ir galiojimo terminas, jeigu jis nustatytas;

b)

veiklos, kurią turi teisę vykdyti pažymėjimo turėtojas, pavadinimas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

3.   Jeigu galiojanti egzaminais pagrįsta atestavimo sistema atitinka 4 ir 5 straipsnių reikalavimus ir ja patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 2 dalyje nustatytų elementų, 4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą šią kvalifikaciją turinčiam asmeniui nereikalaudama dar kartą laikyti egzamino.

4.   Jeigu galiojanti egzaminais pagrįsta atestavimo sistema atitinka 4 ir 5 straipsnių reikalavimus ir ja iš dalies patikrinami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai, sertifikavimo institucija gali išduoti pažymėjimą, jei pareiškėjas išlaiko papildomą įgūdžių ir žinių, kurių neapima esama atestavimo sistema, egzaminą, surengtą 5 straipsnyje nurodytos vertinimo institucijos.

4 straipsnis

Sertifikavimo institucija

1.   Sertifikavimo institucija numatoma nacionaliniuose įstatymuose ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos, kaip instituciją, kuriai leidžiama išduoti darbuotojams 1 straipsnyje nurodytos veiklos pažymėjimus.

Sertifikavimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Sertifikavimo institucija nustato ir taiko pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo ir atšaukimo procedūras.

3.   Sertifikavimo institucija kaupia įrašus, pagal kuriuos galima patikrinti atestuoto asmens statusą. Iš įrašų matyti, kad atestavimo procesas buvo sėkmingai įvykdytas. Įrašai saugomi ne mažiau kaip 5 metus.

5 straipsnis

Vertinimo institucija

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos ar kitų tokią teisę turinčių institucijų paskirta vertinimo institucija rengia egzaminus 1 straipsnyje nurodytiems darbuotojams. 4 straipsnyje nurodyta sertifikavimo institucija taip pat gali būti paskirta vertinimo institucija.

Vertinimo institucija vykdo veiklą nešališkai.

2.   Egzaminai planuojami ir sudaromi taip, kad per juos būtų patikrinti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Vertinimo institucija pasirenka atsiskaitymo procedūras ir saugo įrašus, kad būtų galima dokumentais pagrįsti individualius ir bendrus vertinimo rezultatus.

4.   Vertinimo institucija užtikrina, kad žinioms ir įgūdžiams tikrinti paskirti egzaminuotojai būtų tinkamai susipažinę su egzaminavimo metodais bei egzamino dokumentais ir patys išmanytų tą sritį, kurios žinios tikrinamos. Ji taip pat užtikrina, kad laikant praktinius egzaminus būtų sudaromos sąlygos naudotis būtina įranga, įrankiais ir medžiagomis.

6 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008 nustatyta forma pateikia Komisijai darbuotojų sertifikavimo institucijų, kurioms taikomas 4 straipsnis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis ir darbuotojų pažymėjimų, atitinkančių 3 straipsnio reikalavimus, pavadinimus.

2.   Jei tirpikliai, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, valstybėje narėje nenaudojami, ji gali nuspręsti neskirti 4 ir 5 straipsniuose nurodytos sertifikavimo ar vertinimo institucijos, arba abiejų, kol nebus tokio atestavimo būtinybės. Šiuo atveju tokia valstybė narė nacionaliniuose teisės aktuose numato būtinas priemones užtikrinti, kad tokie pažymėjimai būtų išduodami nedelsiant be priežasties, jeigu jų prireiktų ateityje.

Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybė narė praneša Komisijai apie ketinimą pasinaudoti šios dalies nuostatomis ir apie priemones, kurių imtasi siekiant įvykdyti šios dalies reikalavimus. Tokiu atveju 1 dalis nėra taikoma.

3.   Pagal 1 dalį pateiktą pranešimą Valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

7 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta kitų valstybių pagal 4 straipsnį išduotus pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialiąją Bendrijos kalbą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(3)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Būtiniausi įgūdžių ir žinių, kuriuos turi patikrinti vertinimo institucija, reikalavimai

3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą egzaminą sudaro:

a)

teorinis egzaminas, sudarytas iš vieno ar kelių klausimų, skirtų patikrinti įgūdį ar žinias, kurie stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėti (T);

b)

praktinis egzaminas, kurį laikydamas pareiškėjas turi atlikti tam tikrą užduotį, naudodamasis atitinkama medžiaga, įrankiais ir įranga, kuri stulpelyje „Egzamino rūšis“ pažymėta (P).


Nr.

Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Egzamino rūšis

1.

Elementarus svarbių aplinkosaugos klausimų išmanymas (klimato kaita, Kioto protokolas, visuotinio atšilimo potencialas), elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatų ir atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 nuostatas įgyvendinančių reglamentų išmanymas

T

2.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojamų kaip tirpikliai, fizinių, cheminių savybių ir savybių aplinkosaugos požiūriu išmanymas

T

3.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kaip tirpiklio naudojimas

T

4.

Tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, surinkimas

P

5.

Tirpiklių, kurių pagrindas yra fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, saugojimas ir gabenimas

T

6.

Surinkimo įrangos naudojimas surenkant tirpiklius, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, iš įrangos, kurioje yra tokių tirpiklių

P


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 307/2008

2008 m. balandžio 2 d.

nustatantis darbuotojų mokymo programų, susijusių su tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemomis, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, būtiniausius reikalavimus ir gautų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 70/156/EEB (2), nuo 2011 m. motorinėse transporto priemonėse bus privaloma diegti oro kondicionavimo sistemas, kurių visuotinio klimato atšilimo potencialas yra nedidelis. Reglamente (EB) Nr. 842/2006 reikalaujama imtis trumpalaikės priemonės – nustatyti darbuotojų, surenkančių fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš tokių sistemų, tinkamos kvalifikacijos suteikimo taisykles.

(2)

Darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, turi būti leista ribotą laiką vykdyti veiklą, kurios mokoma minėtuose kursuose ir kuriai vykdyti reikalingas pažymėjimas, su sąlyga, kad juos prižiūrės tokį pažymėjimą turintys darbuotojai.

(3)

Siekiant sudaryti sąlygas darbuotojams, šiuo metu dirbantiems tose srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, mokytis ir gauti pažymėjimą nepertraukiant profesinės veiklos, reikalaujama nustatyti tinkamą pereinamąjį laikotarpį, kuriuo baigę mokymus pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas arba profesinę patirtį turintys darbuotojai būtų laikomi turinčiais tinkamą kvalifikaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006.

(4)

Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos turėtų būti leidžiama pripažinti esamas kvalifikacijos kėlimo programas, jeigu į šias programas įtraukti įgūdžiai ir žinios bei atitinkama kvalifikacijos kėlimo sistema atitinka šiame reglamente numatytus būtiniausius standartus.

(5)

Oficialiai paskirtos atestavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų būtiniausių reikalavimų, ir taip prisidėti prie veiksmingo ir efektyvaus mokymo pažymėjimų abipusio pripažinimo visoje Bendrijoje.

(6)

Informacija apie atestavimo sistemas, pagal kurias išduodami valstybių narių abipusiai pripažįstami pažymėjimai, turėtų būti pateikiama Komisijai 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 308/2008, nustatančiame pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas formą, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 (3) nustatyta forma. Informacija apie esamų kvalifikacijos kėlimo sistemų ar profesinės patirties pripažinimą pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti pateikiama Komisijai.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, kurioms taikoma Direktyva 2006/40/EB, mokymo programų būtiniausi reikalavimai ir pagal tuos reikalavimus išduotų pažymėjimų abipusio pripažinimo sąlygos.

2 straipsnis

Darbuotojų mokymas

1.   Darbuotojais, turinčiais tinkamą kvalifikaciją vykdyti 1 straipsnyje nurodytą veiklą, laikomi tik tie darbuotojai, kurie turi 3 straipsnyje nurodytą pažymėjimą.

2.   Ilgiausiai 12 mėnesių 1 dalis netaikoma darbuotojams, dalyvaujantiems mokymo kursuose, kuriuos baigus išduodamas pažymėjimas, jeigu jie vykdo veiklą prižiūrimi tinkamos kvalifikacijos darbuotojo.

3.   Valstybės narės gali nuspręsti, kad vėliausiai iki 2010 m. liepos 4 d. 1 dalis netaikoma:

a)

darbuotojams, turintiems pagal esamas kvalifikacijos kėlimo programas išduotą pažymėjimą vykdyti 1 dalyje nurodytą veiklą, kurį tokiu pripažįsta valstybė narė; arba

b)

darbuotojams, turintiems profesinę 1 straipsnyje nurodytos veiklos patirtį, įgytą iki 2008 m. liepos 4 d.

Tokie darbuotojai pirmoje pastraipoje nurodytu laikotarpiu laikomi turinčiais tinkamą kvalifikaciją vykdyti 1 straipsnyje nurodytą veiklą.

3 straipsnis

Pažymėjimų išdavimas darbuotojams

1.   Atestavimo institucija numatoma nacionaliniame įstatyme ar taisyklėse arba ją skiria valstybės narės kompetentinga institucija ar kitos tokią teisę turinčios institucijos.

2.   1 dalyje nurodyta atestavimo institucija pažymėjimus išduoda darbuotojams, baigusiems mokymo kursus, kuriuose įgyjami priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios.

3.   Pažymėjime nurodomi bent jau tokie duomenys:

a)

atestavimo institucijos pavadinimas, kvalifikaciją patvirtinančio dokumento turėtojo vardas ir pavardė bei registracijos numeris;

b)

veikla, kurią turi teisę vykdyti dokumento turėtojas;

c)

išdavimo data ir išdavusio asmens parašas.

4.   Jei į esamus mokymo kursus įtraukti priede nustatyti būtiniausi įgūdžiai ir žinios, tačiau susijusiame patvirtinančiame dokumente nėra šio straipsnio 3 dalyje nustatytų elementų, 1 dalyje nurodyta atestavimo institucija gali išduoti pažymėjimą tokią kvalifikaciją turinčiam asmeniui, nereikalaudama dar kartą lankyti mokymo kursų.

4 straipsnis

Pranešimas

1.   Iki 2008 m. liepos 4 d. valstybės narės praneša Komisijai apie ketinimą taikyti 2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a arba b punktą, nustatydamos esamas kvalifikacijos kėlimo sistemas arba profesine patirtimi pagrįstas sąlygas, į kurias atsižvelgiant sprendžiama, ar darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją.

2.   Iki 2009 m. sausio 4 d. valstybės narės Reglamente (EB) Nr. 308/2008 nustatyta forma pateikia Komisijai darbuotojų atestavimo institucijų, kurioms taikoma 3 straipsnio 1 dalis, pavadinimus ir kontaktinius duomenis ir pažymėjimų, atitinkančių 3 straipsnio 2 dalies ir priedo reikalavimus, pavadinimus.

3.   Pagal 2 dalį pateiktą pranešimą valstybės narės papildo atitinkama nauja informacija ir nedelsdamos pateikia Komisijai.

5 straipsnis

Abipusio pripažinimo sąlygos

1.   Valstybės narės abipusiškai pripažįsta kitose valstybėse narėse pagal 3 straipsnį išduotus pažymėjimus.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad kitoje valstybėje narėje išduotų pažymėjimų turėtojai pateiktų pažymėjimo vertimą į kitą oficialią Bendrijos kalbą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 28.

(4)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

Įgūdžiams ir žinioms, kurie turi būti įtraukti į mokymo programas, keliami būtiniausi reikalavimai

3 straipsnio 2 dalyje nurodytus mokymo kursus sudaro:

a)

teorinis modulis, stulpelyje „Modulio rūšis“ pažymėtas „T“;

b)

praktinis modulis: kursų dalyvis atlieka atitinkamą užduotį, naudodamasis reikiamomis priemonėmis, įrankiais ir įranga; šis modulis stulpelyje „Modulio rūšis“ pažymėtas „P“.


Būtiniausios žinios ir įgūdžiai

Modulio rūšis

1.   

Motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, eksploatavimas, fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų aušalų poveikis aplinkai ir susijusios aplinkosaugos nuostatos

1.1.

Elementarus motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų eksploatavimo išmanymas

T

1.2.

Elementarus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, naudojamų kaip motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų aušalai, naudojimo ir savybių bei šių dujų išmetimo poveikio aplinkai išmanymas (jų visuotinio atšilimo potencialas, susijęs su klimato kaita)

T

1.3.

Elementarus atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 ir Direktyvos 2006/40/EB nuostatų išmanymas

T

2.   

Ekologiškas fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimas

2.1.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo bendrų procedūrų išmanymas

T

2.2.

Aušalų cilindro eksploatavimas

P

2.3.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo įrengimo prijungimas prie motorinės transporto priemonės oro kondicionavimo sistemos, kurioje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, priežiūros angų ir atjungimas nuo jų

P

2.4.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo įrengimo eksploatavimas

P


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 308/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatoma pranešimo apie valstybių narių mokymo ir sertifikavimo programas forma

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pranešimą turėtų sudaryti svarbiausia reikalinga informacija, kad būtų sudarytos sąlygos patvirtinti pažymėjimo arba kvalifikaciją patvirtinančio dokumento, atitinkančio Komisijos nustatytus būtiniausius reikalavimus ir abipusio pripažinimo ir sąlygas, autentiškumą pagal Reglamentą (EB) Nr. 842/2006.

(2)

Komisija patvirtino būtiniausius įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimus ir abipusio pripažinimo sąlygas. Visų pirma, Komisija priėmė 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 303/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (2); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 304/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi įmonių ir darbuotojų sertifikavimo reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms ir gesintuvams, kuriuose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (3); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 305/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi darbuotojų, surenkančių tam tikras fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių, reikalavimai ir abipusio pripažinimo sąlygos (4); 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 306/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi darbuotojų, iš įrangos surenkančių tirpiklius, kurių pagrindas yra tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, sertifikavimo reikalavimus ir abipusio pripažinimo sąlygas (5); ir 2008 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 307/2008, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatomi būtiniausi mokymo programų reikalavimai ir darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo sąlygos, taikomos motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (6).

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalimi įkurto komiteto nuomonę (7),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 842/2006 5 straipsnio 2 dalyje nurodytiems pranešimams pateikti valstybės narės naudoja tokias formas:

1)

dėl stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos – šio reglamento I priede nurodytą pranešimo formą;

2)

dėl stacionarių priešgaisrinių sistemų ir gesintuvų – šio reglamento II priede nurodytą pranešimo formą;

3)

dėl aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių – šio reglamento III priede nurodytą pranešimo formą;

4)

dėl įrangos, kurioje yra tirpiklių, kurių pagrindą sudaro fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos – šio reglamento IV priede nurodytą pranešimo formą;

5)

dėl motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų – šio reglamento V priede nurodytą pranešimo formą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 12.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 17.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 21.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 25.

(7)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


I PRIEDAS

STACIONARI ŠALDYMO, ORO KONDICIONAVIMO IR ŠILUMOS SIURBIMO ĮRANGA

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ARBA PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

A   DALIS

Darbuotojai

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ar nuotėkio tikrinimo arba tų dujų surinkimo iš tokios įrangos darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 303/2008 (1) 5 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DALIS

Įmonės

Ši(-ios) įmonių, dalyvaujančių stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangos, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrengimo, eksploatavimo ar techninės priežiūros darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 303/2008 8 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Įmonių sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3 , p. 3.


II PRIEDAS

STACIONARIOS PRIEŠGAISRINĖS SISTEMOS IR GESINTUVAI

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮMONIŲ IR DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

A   DALIS

Darbuotojai

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių stacionarių priešgaisrinių sistemų, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ar nuotėkio tikrinimo arba tų dujų surinkimo iš stacionarių priešgaisrinių sistemų ar gesintuvų darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 304/2008 (1) 5 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B   DALIS

Įmonės

Ši(-ios) įmonių, dalyvaujančių stacionarių priešgaisrinių sistemų, kuriose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įrengimo, eksploatavimo ar techninės priežiūros darbuose, sertifikavimo sistema (-os), atitinka Reglamento (EB) Nr. 304/2008 8 ir 13 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Įmonių sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 12.


III PRIEDAS

AUKŠTOS ĮTAMPOS SKIRSTOMIEJI ĮRENGINIAI

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių atliekant tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo iš aukštos įtampos skirstomųjų įrenginių darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 305/2008 (1) 4 ir 8 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas..

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 17.


IV PRIEDAS

ĮRANGA, KURIOJE YRA TIRPIKLIŲ, KURIŲ PAGRINDĄ SUDARO FLUORINTOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIOS DUJOS

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR SERTIFIKAVIMO REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių tirpiklių, kurių pagrindą sudaro tam tikros fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, surinkimo iš įrangos darbuose, sertifikavimo sistema(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 306/2008 (1) 3 ir 7 straipsniuose nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Pažymėjimo pavadinimas

Darbuotojų sertifikavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 21.


V PRIEDAS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS

PRANEŠIMAS

DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ DARBUOTOJŲ, DALYVAUJANČIŲ VEIKLOJE, KURIAI TAIKOMA REGLAMENTO (EB) Nr. 842/2006 DĖL TAM TIKRŲ FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ 5 STRAIPSNIO 1 DALIS, MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ NUSTATYMO IR (ARBA) PRITAIKYMO

BENDROJI INFORMACIJA

a)

Valstybė narė

 

b)

Pranešanti institucija

 

c)

Pranešimo data

 

Ši(-ios) darbuotojų, dalyvaujančių tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų surinkimo iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų darbuose, mokymo programa(-os) atitinka Reglamento (EB) Nr. 307/2008 (1) 2 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nustatytus būtiniausius abipusio pripažinimo reikalavimus ir sąlygas.

Patvirtinančio dokumento pavadinimas

Darbuotojų atestavimo institucija (pavadinimas ir kontaktiniai duomenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  OL L 92, 2008 4 3, p. 25.


3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 309/2008

2008 m. balandžio 2 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir taikant minėto reglamento 17 straipsnio 2 dalį, Jungtinės Karalystės prašymas įregistruoti Isle of Man Manx Loaghtan Lamb pavadinimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Italija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 1 dalimi ir 7 straipsnio 3 dalies a punktu (nebuvo įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 510/2006 2 straipsnyje nustatytos sąlygos), pateikė prieštaravimo pareiškimą.

(3)

2007 m. birželio 1 d. raštu Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pradėti atitinkamas konsultacijas.

(4)

Jungtinė Karalystė ir Italija pasiekė susitarimą, apie kurį Komisijai buvo pranešta 2007 m. gruodžio 4 d. raštu.

(5)

Remdamasi šiuo susitarimu Italija sutiko, kad Jungtinės Karalystės pateiktos informacijos pakanka, ir prieštaravimo pareiškimą atsiėmė.

(6)

Suinteresuotosioms šalims pasiekus susitarimą, informacijos, paskelbtos remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, keisti nereikia. Todėl pavadinimas Isle of Man Manx Loaghtan Lamb turi būti įregistruotas remiantis minėto reglamento 7 straipsnio 4 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. balandžio 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 3, 2006 1 6, p. 3.


PRIEDAS

1.1. klasė.

Šviežia mėsa (ir subproduktai)

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (SKVN)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 19 d.

dėl neatidėliotino didžiųjų ančių skiepijimo nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo Portugalijoje ir dėl tokių naminių paukščių bei jų produktų vežimą ribojančių priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1077)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(2008/285/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (1), ypač į jos 54 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2005/94/EB nustatytos būtiniausios kontrolės priemonės, taikytinos naminių paukščių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių gripo protrūkio atveju.

(2)

Nuo 2007 m. rugsėjo mėn. tam tikruose centriniuose vakarinės Portugalijos regionuose esančiuose naminių paukščių ūkiuose, visų pirma, ūkiuose, kuriuose laikomi medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirti naminiai paukščiai, užfiksuojama nedidelio patogeniškumo paukščių gripo protrūkių. Portugalija, laikydamasi Direktyvos 2005/94/EB nuostatų, ėmėsi priemonių šios ligos plitimui apriboti.

(3)

Portugalija atliko rizikos vertinimą ir nustatė, kad ūkiuose, laikančiuose medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtas didžiąsias antis (lot. Anas platyrhynchos, toliau – didžiosios antys), gresia didesnis pavojus užsikrėsti paukščių gripo virusais, visų pirma, per laukinius paukščius, ir kad yra didelė tiesioginė paukščių viruso paplitimo grėsmė.

(4)

Tose Portugalijos teritorijose, kurias ta valstybė narė apibrėžė kaip didelio pavojaus teritorijas pagal 2005 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimą 2005/734/EB, nustatantį biologinio saugumo priemones naminių ir kitų nelaisvėje laikomų paukščių užsikrėtimo labai patogenišku paukščių gripu, kurį sukelia A gripo viruso H5N1 subtipas, nuo laukinių paukščių pavojui sumažinti ir nustatantį ankstyvo ligos aptikimo sistemą ypač pažeidžiamose teritorijose (2) naudojamos ankstyvo ligos aptikimo sistemos ir taikomos biologinio saugumo priemonės siekiant sumažinti pavojų naminiams paukščiams užsikrėsti paukščių gripu.

(5)

Portugalija, vadovaudamasi 2006 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimo 2006/605/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su Bendrijos vidaus prekyba naminiais paukščiais, skirtais laukinių medžiojamųjų paukščių ištekliams atkurti (3), nuostatomis, ėmėsi papildomų priemonių, susijusių su prekyba medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtais naminiais paukščiais.

(6)

2008 m. sausio 25 d. laišku Portugalija pateikė neatidėliotino skiepijimo planą Komisijai tvirtinti, o 2008 m. sausio 31 d. ji pateikė patikslintą planą.

(7)

Pagal šį neatidėliotino skiepijimo planą, kuris turi būti įgyvendintas iki 2008 m. liepos 31 d., Portugalija ketina pradėti neatidėliotiną viename Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinha regiono ūkyje laikomų vertingų veislinių didžiųjų ančių skiepijimą naudojant dvivalentes vakcinas nuo paukščių gripo H7 ir H5 potipių virusų.

(8)

Europos maisto saugos tarnybos Gyvūnų sveikatos ir gerovės komisija 2005 m. (4) ir 2007 m. (5) pateiktose mokslinėse nuomonėse dėl skiepijimo naudojimo paukščių gripui kontroliuoti nurodė, kad neatidėliotinas ir prevencinis skiepijimas nuo paukščių gripo yra vertinga priemonė, kuria papildomos šios ligos kontrolės priemonės.

(9)

Be to, Komisija ir Portugalijos valdžios institucijos išnagrinėjo Portugalijos pateiktą neatidėliotino skiepijimo planą ir po jo pakeitimo sutiko, kad jis dera su atitinkamais Bendrijos teisės aktais. Atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį, susijusią su nedidelio patogeniškumo paukščių gripu Portugalijoje, ūkio, kuriame paukščiai turi būti skiepijami, rūšimi, ir ribota skiepijimo plano taikymo sritimi, tikslinga patvirtinti Portugalijos pateiktą neatidėliotino skiepijimo planą, kuriuo būtų papildytos šios valstybės narės taikomos kontrolės priemonės.

(10)

Tokiam neatidėliotinam skiepijimui Portugalijoje gali būti naudojamos tik vakcinos, kurias leidžiama naudoti remiantis 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (6), arba 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą (7).

(11)

Be to, ūkyje, laikančiame skiepytas didžiąsias antis ir ūkiuose, laikančiuose neskiepytus naminius paukščius, paukščius reikėtų prižiūrėti ir stebėti, kaip nurodyta neatidėliotino skiepijimo plane.

(12)

Taip pat reikėtų nustatyti tam tikrus skiepytų didžiųjų ančių, jų perinti skirtų kiaušinių ir didžiųjų ančių, kilusių iš skiepytų naminių paukščių, vežimo apribojimus. Dėl mažo didžiųjų ančių, laikomų ūkyje, kuriame turi būti atliktas neatidėliotinas skiepijimas, kiekio ir dėl atsekamumo bei logistikos skiepyti paukščiai neturėtų būti išvežami iš to ūkio.

(13)

Siekiant sumažinti ekonominį poveikį atitinkamam ūkiui, reikėtų numatyti tam tikras nuostatas, leidžiančias nukrypti nuo didžiųjų ančių, kilusių iš skiepytų didžiųjų ančių, vežimo apribojimų, nes dėl tokio vežimo nekyla konkretaus ligos paplitimo pavojaus, su sąlyga, kad būtų taikomos priežiūros bei stebėsenos priemonės ir laikomasi Bendrijos vidaus prekybos konkrečių gyvūnų sveikatos reikalavimų.

(14)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame sprendime nustatomos tam tikros priemonės, kurios turi būti taikomos Portugalijoje atliekant neatidėliotiną medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų didžiųjų ančių (lot. Anas platyrhynchos, toliau – didžiosios antys) skiepijimą ūkyje, kuriame kyla ypač didelė grėsmė užsikrėsti paukščių gripu. Šios priemonės – tai tam tikri skiepytų didžiųjų ančių, jų perinti skirtų kiaušinių ir iš jų kilusių didžiųjų ančių vežimo Portugalijoje bei išsiuntimo iš jos apribojimai.

2.   Šis sprendimas taikomas nepažeidžiant apsaugos priemonių, kurių Portugalija ėmėsi pagal Direktyvą 2005/94/EB ir Sprendimą 2006/605/EB.

2 straipsnis

Neatidėliotino skiepijimo planų patvirtinimas

1.   Neatidėliotino skiepijimo nuo nedidelio patogeniškumo paukščių gripo Portugalijoje planas (neatidėliotino skiepijimo planas), kurį 2008 m. sausio 25 d. Portugalija pateikė Komisijai, kurio patikslinta versija pateikta 2008 m. sausio 31 d. ir kuris Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte, Vila Nova da Barquinhaturi regiono ūkyje turi būti įgyvendintas iki 2008 m. liepos 31 d., patvirtinamas.

2.   Komisija skelbia neatidėliotino skiepijimo planą.

3 straipsnis

Neatidėliotino skiepijimo plano įgyvendinimo sąlygos

1.   Portugalija užtikrina, kad didžiosios antys būtų skiepijamos pagal neatidėliotino skiepijimo planą, naudojant dvivalentę inaktyvuotą heterologinę vakciną, kurios sudėtyje yra paukščių gripo H5 ir H7 potipio virusai ir kurią leido naudoti ta valstybė narė pagal Direktyvą 2001/82/EB arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004.

2.   Portugalija užtikrina, kad ūkyje, laikančiame skiepytas didžiąsias antis ir ūkiuose, laikančiuose neskiepytus naminius paukščius, paukščius reikėtų prižiūrėti ir stebėti, kaip nurodyta neatidėliotino skiepijimo plane.

3.   Portugalija užtikrina, kad neatidėliotino skiepijimo planas būtų įgyvendinamas veiksmingai.

4 straipsnis

Skiepytų didžiųjų ančių ženklinimas, jų vežimo ir išsiuntimo apribojimai bei sunaikinimas

Kompetentinga institucija užtikrina, kad skiepytos didžiosios antys 2 straipsnio 1 dalyje nurodytame ūkyje:

a)

būtų paženklintos atskirai;

b)

nebūtų išvežamos į kitus ūkius Portugalijoje arba išsiunčiamos į kitas valstybes nares.

Tokios antys po jų reprodukcinio laikotarpio turi būti humaniškai paskerdžiamos 2 straipsnio 1 dalyje nurodytame ūkyje, o jų skerdenos – saugiai sunaikinamos.

5 straipsnis

Perinti skirtų kiaušinių, kilusių iš 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto ūkio, vežimo ir išsiuntimo apribojimai

Kompetentinga institucija užtikrina, kad perinti skirti kiaušiniai, kilę iš 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto ūkio, būtų vežami tik į Portugalijoje esančią peryklą ir nebūtų siunčiami į kitas valstybes nares.

6 straipsnis

Didžiųjų ančių, kilusių iš skiepytų didžiųjų ančių, vežimo ir išsiuntimo apribojimai

1.   Kompetentinga institucija užtikrina, kad didžiosios antys, kilusios iš skiepytų didžiųjų ančių, po perėjimo būtų vežamos tik į ūkį, esantį Portugalijos nustatytoje stebimoje teritorijoje netoli 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto ūkio, kaip nurodyta neatidėliotino skiepijimo plane.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų ir su sąlyga, kad didžiosios antys, kilusios iš skiepytų didžiųjų ančių, būtų ne jaunesnės nei keturių mėnesių amžiaus, jos gali būti:

a)

išleidžiamos į natūralią aplinką Portugalijoje; arba

b)

išsiunčiamos į kitas valstybes nares, jeigu:

i)

neatidėliotino skiepijimo plane nustatytų priežiūros ir stebėsenos bei laboratorinių tyrimų rezultatai yra palankūs; ir

ii)

laikomasi Sprendime 2006/605/EB nustatytų medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių išsiuntimo reikalavimų.

7 straipsnis

Bendrijos vidaus prekybos didžiosiomis antimis, kilusiomis iš skiepytų didžiųjų ančių, veterinariniai sertifikatai

Portugalija užtikrina, kad Bendrijos vidaus prekybos 6 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytais medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtais naminiais paukščiais veterinariniuose sertifikatuose būtų įrašytas toks sakinys:

„Šios siuntos gyvūnų sveikatos reikalavimai atitinka Sprendimo 2008/285/EB nuostatas“.

8 straipsnis

Ataskaitos

Portugalija per mėnesį nuo šio sprendimo taikymo datos pateikia Komisijai neatidėliotino skiepijimo plano įgyvendinimo ataskaitą ir teikia ketvirtines ataskaitas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

9 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(2)  OL L 274, 2005 10 20, p. 105. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/803/EB (OL L 323, 2007 12 8, p. 42).

(3)  OL L 246, 2006 9 8, p. 12.

(4)  EMST leidinys (2005), 266, p. 1–21. Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza.

(5)  EMST leidinys (2007) 489. Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds.

(6)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(7)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1394/2007 (OL L 324, 2007 12 10, p. 121).


Klaidų ištaisymas

3.4.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 92/40


2008 m. vasario 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 163/2008 dėl leidimo naudoti lantano karbonato oktahidrato preparatą (Lantharenol) kaip pašarų priedą klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 50, 2008 m. vasario 23 d. )

5 puslapis, paskutinioji lentelės skiltis „Leidimo galiojimo terminas“:

yra:

„2018 m. kovo 6 d.“,

turi būti:

„2018 m. kovo 14 d.“.