ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 86

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 277/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

3

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 279/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

5

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 280/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

7

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 281/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

8

 

*

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006 ( 1 )

9

 

*

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 283/2008, pakeičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 673/2005, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams, I priedą

19

 

*

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 284/2008, įtraukiantis į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą tam tikrus pavadinimus (Lingot du Nord (SGN), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN), Marrone di Roccadaspide (SGN))

21

 

 

2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 285/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba ir Komisija

 

 

2008/270/EB, Euratomas

 

*

2008 m. vasario 25 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu

25

 

 

Taryba

 

 

2008/271/EB

 

*

2008 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

27

 

 

Komisija

 

 

2008/272/EB

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 6/07 (ex N 558/06), kurią Lenkija planuoja suteikti Techmatrans S.A. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5616)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 277/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 27 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 278/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2008 m. kovo 28 d.

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

N.B.: Paskirties šalys:

S00

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


(1)  Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 279/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2008 m. kovo 28 d.

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

28,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

28,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

28,11

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

1702 90 95 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

1702 90 95 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

28,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,2811

N.B.: Paskirties šalys:

S00

Paskirties šalys apibrėžiamos taip:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (), Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


(1)  Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 280/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos mėn. 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 900/2007 dėl 2007–2008 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 900/2007, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2008 m. kovo 27 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m. kovo 27 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 33,106 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 9).


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 281/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2008 m. kovo 26 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2008 m. kovo 26 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 1060/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 423,48 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 242, 2007 9 15, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 148/2008 (OL L 46, 2008 2 21, p. 9).


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 282/2008

2008 m. kovo 27 d.

dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2023/2006

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu (1), ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba),

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB, panaikinanti Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB, dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (2) skatinama pakuočių atliekas naudoti ir deginti atliekų deginimo įmonėse, taip gaminant energiją ir jas perdirbant.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 nustatyti bendrieji principai, kaip pašalinti valstybių narių įstatymų dėl medžiagų ir gaminių, kurie liečiasi su maistu, skirtumus, o 5 straipsnio 1 dalyje išvardyta, kokios konkrečios priemonės medžiagų ir gaminių grupėms gali būti patvirtintos. Šiame reglamente nustatyta, kad perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams taikomų taisyklių derinimui turėtų būti teikiamas prioritetas.

(3)

2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (3) nustatytos taisyklės plastikinėms medžiagoms ir gaminiams, kurie skirti liesti su maisto produktais.

(4)

Plastikinėse pakuočių atliekose gali būti ankstesnio naudojimo likučių, teršalų dėl netinkamo naudojimo ir neleistinai naudotų medžiagų teršalų. Todėl reikia nustatyti specialius reikalavimus, kad būtų galima užtikrinti, jog iš perdirbto plastiko pagamintos medžiagos ir gaminiai, skirti liestis su maistu, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus.

(5)

2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, geros gamybos praktikos (4) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 I priede išvardytų medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, grupių ir tų medžiagų bei gaminių derinių arba perdirbtų medžiagų ir gaminių, naudojamų šiose medžiagose ir gaminiuose, geros gamybos praktikos taisyklės.

(6)

Plastikinės atliekos gali būti apdirbamos mechaniškai, kad būtų galima gaminti perdirbtas medžiagas ir gaminius, arba jos gali būti suskaidomos iki monomerų ir oligomerų cheminės depolimerizacijos būdu. Monomerai ir oligomerai, pagaminti cheminės depolimerizacijos būdu, neturėtų būti apdirbami skirtingai nei monomerai, pagaminti cheminės sintezės būdu. Todėl jiems taikoma Direktyvoje 2002/72/EB nustatyta monomerų ir priedų leidimų suteikimo tvarka ir jie turi atitikti joje nustatytas specifikacijas ir grynumo reikalavimus. Dėl to šis reglamentas jiems neturėtų būti taikomas.

(7)

Su maistu liestis galinčių plastikinių medžiagų gamybos atraižos ir likučiai, kurie nesilietė su maistu ar nebuvo kitaip užteršti ir yra įmonėje perlydomi į naujus produktus ar parduodami trečiajai šaliai kaip dalis kokybės kontrolės sistemos pagal Reglamente (EB) Nr. 2023/2006 išdėstytas geros gamybos praktikos taisykles, turėtų būti laikomi tinkamais naudoti liečiantis su maistu ir jiems šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Visoms kitoms plastikinių su maistu liestis galinčių medžiagų gamybos atraižoms ir likučiams šis reglamentas turėtų būti taikomas.

(8)

Už plastikinio funkcinio barjero, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/72/EB, naudojamam perdirbtam plastikui neturėtų būti taikoma šiame reglamente nustatyta leidimų suteikimo tvarka. Direktyvoje 2002/72/EB nustatytos taisyklės už plastikinio funkcinio barjero naudojamoms medžiagoms laikomos pakankamomis, kad būtų užtikrinta ir už plastikinio funkcinio barjero naudojamo perdirbto plastiko sauga.

(9)

Direktyvoje 2002/72/EB pateikti medžiagų, kurias galima naudoti plastikinių su maistu liestis galinčių medžiagų ar gaminių gamybai, sąrašai. Buvo vertinama šių medžiagų sauga ir buvo nustatytos išsiskyrimo ribinės vertės, kad jas būtų saugu naudoti. Siekiant užtikrinti tokį patį perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių saugos lygį, į perdirbamą plastiką turėtų būti dedami tik leistini monomerai ir priedai, o perdirbto plastiko su maistu liestis galinčios medžiagos taip pat turėtų atitikti jų išsiskyrimo ribines vertes.

(10)

Direktyvoje 2002/72/EB nustatyta, kad turi būti rengiama atitikties deklaracija, o duomenys registruojami siekiant užtikrinti, kad atitinkama informacija apie saugų plastikinių medžiagų naudojimą būtų perduodama verslo operatoriams ir kompetentingoms institucijoms. Šios bendrosios taisyklės taip pat galioja perdirbtam plastikui; todėl jos turėtų būti taikomos ir perdirbto plastiko su maistu liestis galinčioms medžiagoms ir gaminiams.

(11)

Perdirbto plastiko medžiagos ir gaminio saugą galima užtikrinti tik žaliavų savybes, taršos mažinimo proceso bei rūšiavimo veiksmingumą derinant su nustatyta perdirbto plastiko naudojimo paskirtimi. Jos priklauso nuo plastiko rūšies ir taikomo perdirbimo proceso. Visus šiuos aspektus įvertinti įmanoma tik atskirai vertinant perdirbimo procesus ir suteikiant atskirus leidimus.

(12)

Perdirbto plastiko saugą užtikrinti galima tik jei perdirbant įmanoma pagaminti tokios pačios kokybės perdirbtą plastiką. Tai galima kontroliuoti, jei taikoma veiksminga kokybės užtikrinimo sistema. Todėl į rinką turėtų būti teikiami tik veiksmingos kokybės užtikrinimo sistemos valdomu perdirbimo procesu perdirbti plastikai.

(13)

Direktyvoje 2002/72/EB pateiktas tik tų monomerų ir pirminių medžiagų, kurias galima naudoti plastikinių su maistu liestis galinčių medžiagų ir gaminių gamybai, sąrašas (pozityvusis sąrašas), todėl tik medžiagos ir gaminiai, atitinkantys Direktyvoje 2002/72/EB išdėstytas nuostatas, turėtų būti naudojami kaip žaliavos perdirbimo procesui. Tai galima įgyvendinti rūšiuojant plastikines medžiagas prieš jas perdirbant. Kai kurioms medžiagoms, kaip antai poliolefinams, dėl jų fizinių ir cheminių savybių gali reikėti taikyti 100 % rūšiavimo našumą, kad būtų užtikrinta, jog perdirbtas plastikas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus. Tokį rūšiavimo našumą galima pasiekti uždaroje ir kontroliuojamoje produktų grandinėje. Kalbant apie kitas medžiagas, pvz., PET, perdirbto plastiko saugą galima užtikrinti taikant mažesnio našumo rūšiavimą ir atsižvelgiant į buvusį jo naudojimą liečiantis su maistu, o tai galima faktiškai įgyvendinti sistemingai surenkant plastikines atliekas. Kiekvienos medžiagos rūšiavimo našumas turėtų būti nustatomas atskirai.

(14)

Plastiko atliekos gali būti užterštos medžiagomis, su kuriomis jos anksčiau lietėsi, medžiagomis, kurios ant jų pateko dėl atsitiktinio neteisingo naudojimo, arba medžiagomis iš su maistu liestis neskirto plastiko. Kadangi neįmanoma žinoti visų galimų užteršimo atvejų ir kadangi skirtingos plastiko rūšys skirtingai sulaiko arba išskiria teršalus, neįmanoma nustatyti apibrėžtų galutinio produkto charakteristikų, kurios būtų taikomos visų rūšių perdirbtam plastikui. Todėl reikia derinti žaliavų savybių nustatymą su tinkamu galimų teršalų šalinimo procesu, kad būtų įmanoma kontroliuoti galutinio produkto saugą.

(15)

Jei plastikinės atliekos apdirbamos mechaniškai ir smulkinamos į mažas daleles bei valomos, ypatingą dėmesį reikėtų skirti teršalų šalinimui. Reikia įrodyti, kad perdirbimo procese galimų teršalų lygį veiksmingai galima sumažinti taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Išskiriamų teršalų kiekis gali būti tik panašaus arba daug mažesnio lygio kaip ir tas, kuris buvo nustatytas per perdirbimo proceso bandymus ar kitokius tinkamus tyrimus, ir turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio reikalavimus. Atliekant saugos vertinimą reikėtų patikrinti, ar perdirbimo procesas atitinka šiuos reikalavimus. Kalbant apie medžiagas ir gaminius, kurių neįmanoma užpildyti, kaip antai dėžės ir padėklai, kurie tvarkomi uždaroje ir kontroliuojamoje produktų grandinėje, kurioje visi gamybos, skirstymo ir naudojimo etapai yra kontroliuojami, gali pakakti įrodyti, kad tarša neįmanoma, jei jie yra naudojami tik su sausais maisto produktais, kaip antai vaisiai ir daržovės.

(16)

Kai kurių rūšių iš perdirbto plastiko pagamintos plastikinės medžiagos ir gaminiai gali būti tinkami tik liestis su konkrečių rūšių maisto produktais esant tam tikroms sąlygoms. Vertinant saugą reikėtų nustatyti šias medžiagas ir gaminius bei tinkamas lietimosi sąlygas.

(17)

Nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų dėl saugos vertinimo ir leidimų suteikimo perdirbimo procesams, kurie taikomi gaminant medžiagas ir gaminius, skirtus liestis su maistu, skirtumai gali trukdyti šių medžiagų ir gaminių laisvam judėjimui, sukurdami nelygios ir nesąžiningos konkurencijos sąlygas. Todėl leidimų suteikimo tvarka turėtų būti nustatyta Bendrijos mastu remiantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 9–12 straipsniuose nustatyta leidimų suteikimo tvarka.

(18)

Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 9–12 straipsniuose išdėstyta leidimų suteikimo tvarka yra taikoma leidimų medžiagoms suteikimui. Šiame reglamente turėtų būti padaryti šios tvarkos pakeitimai, kad leidimų suteikimo tvarka būtų pritaikyta perdirbimo procesų leidimų suteikimui. Šie pakeitimai yra konkrečios procedūros taisyklės, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies n punkte.

(19)

Perdirbimo procesų saugos vertinimą turėtų atlikti Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba). Kad pareiškėjas būtų informuotas, kokius duomenis reikia pateikti atliekant saugos vertinimą, Tarnyba turėtų paskelbti išsamų vadovą, kaip parengti ir pateikti paraišką.

(20)

Po perdirbimo proceso saugos vertinimo turėtų būti priimtas rizikos valdymo sprendimas, ar galima leisti taikyti tą perdirbimo procesą. Siekiant glaudaus Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo, toks sprendimas turėtų būti priimtas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros.

(21)

Kiekvienoje įmonėje perdirbimo procesas yra kitoks dėl taikomų technologijų ir proceso parametrų. Todėl leidimai turėtų būti suteikiami tik konkrečiam procesui. Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 9–12 straipsniuose išdėstyta leidimų suteikimo tvarka turėtų būti atitinkamai pakeista.

(22)

Procesą turėtų būti įmanoma taikyti skirtingose gamybos vietose tol, kol laikomasi paraiškoje ir leidime nurodytų technologijų ir proceso parametrų.

(23)

Visuomenė turėtų būti informuota apie perdirbimo procesus, kuriems suteiktas leidimas. Todėl pagal šį reglamentą turėtų būti sukurtas Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnio 1 dalies m punkte nurodytas Bendrijos leidžiamų perdirbimo procesų registras, įskaitant leidžiamo proceso taikymo perdirbtam plastikui srities aprašymą.

(24)

Valstybė narė turėtų prižiūrėti ir kontroliuoti perdirbimo įmonę. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (5), taip pat taikomas su maistu liestis galinčių medžiagų oficialiai kontrolei. Kompetentingų institucijų atliekamas perdirbimo įmonės auditas yra pats veiksmingiausias būdas kontroliuoti, ar perdirbimo procesas taikomas taip, kaip nurodyta leidime, ir ar veikia veiksminga kokybės užtikrinimo sistema. Todėl oficiali kontrolė, atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, turėtų apimti ir auditą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 10 straipsnyje. Auditas turėtų būti atliekamas ekonomiškai veiksmingiausiu būdu, kad kompetentingoms institucijoms ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms tenkanti administracinė ir ekonominė našta būtų kuo mažesnė.

(25)

Kad būtų užtikrinta veiksminga kontrolė, valstybės narės ir Komisija turėtų būti informuotos apie perdirbimo ar gamybos vietas, kuriose taikomas leidžiamas perdirbimo procesas.

(26)

Pramonė turėtų turėti galimybę ženklinti, kad jų pakuotei gaminti buvo naudojamas perdirbtas plastikas. Tačiau ženklinimas neturėtų klaidinti vartotojų dėl perdirbto kiekio. Perdirbto plastiko ženklinimo reikalavimai dėl perdirbto plastiko kiekio išdėstyti EN ISO 14021 standarte. Kad vartotojas būtų tinkamai informuotas, ženklinant perdirbtą plastiką reikėtų laikytis skaidrumo reikalavimų, išdėstytų EN ISO 14021 arba kituose standartuose.

(27)

Pagal Reglamento (EB) 1935/2004 16 straipsnį reikalaujama turėti medžiagų ir gaminių atitikties deklaraciją. Gamintojas, iš perdirbto plastiko gaminantis medžiagas ir gaminius, turėtų deklaruoti, kad jis naudoja tik leidžiamu procesu perdirbtą plastiką ir kad galutinis produktas atitinka jam taikomus Bendrijos ir nacionalinius reikalavimus, visų pirma Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Direktyvą 2002/72/EB. Perdirbėjas gamintojui turėtų pateikti informaciją, kad perdirbtas plastikas yra pagamintas leidžiamu procesu ir nurodyti jo taikymo sritį. Todėl ir prie galutinių iš perdirbto plastiko pagamintų medžiagų bei gaminių, ir prie perdirbto plastiko turėtų būti pridėta atitikties deklaracija. Bendroji informacija, kurią reikia pateikti deklaracijoje, jau išdėstyta Direktyvoje 2002/72/EB. Todėl šiame reglamente turi būti nurodyta tik papildoma informacija apie perdirbto plastiko kiekį iš perdirbto plastiko pagamintose medžiagose ir gaminiuose.

(28)

Kadangi perdirbtų medžiagų ir gaminių jau yra valstybių narių rinkose, turėtų būti priimtos nuostatos, kuriomis būtų užtikrinta, kad perėjimas prie Bendrijos leidimų išdavimo tvarkos būtų sklandus ir nesutrikdytų dabartinės perdirbtų medžiagų ir gaminių rinkos. Pareiškėjams turėtų būti suteikta pakankamai laiko pateikti Tarnybai tokiuose produktuose naudojamo perdirbto plastiko saugos vertinimui reikalingą informaciją. Todėl turėtų būti nustatytas tam tikras laikotarpis (toliau – pradinis leidimo suteikimo etapas), per kurį pareiškėjai Tarnybai turėtų pateikti informaciją apie egzistuojančius perdirbimo procesus. Paraiškos dėl leidimų naujiems perdirbimo procesams taip pat gali būti pateiktos per pradinį leidimo suteikimo etapą. Tarnyba turėtų nedelsdama įvertinti visas paraiškas, pateiktas dėl esamų ir naujų perdirbimo procesų, apie kuriuos pradiniu leidimo suteikimo etapu buvo pateikta pakankamai informacijos.

(29)

Reikia nustatyti konkrečius reikalavimus perdirbimo procesuose taikomai kokybės užtikrinimo sistemai. Kadangi kokybės užtikrinimas yra dalis geros gamybos praktikos, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2023/2006, konkretūs reikalavimai kokybės užtikrinimo sistemai turėtų būti pateikti to reglamento priede.

(30)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas plastikinėms medžiagoms ir gaminiams bei jų dalims, kurios skirtos sąlyčiui su maisto produktais, kaip nurodyta Direktyvos 2002/72/EB 1 straipsnyje ir kuriuose yra perdirbto plastiko (toliau – perdirbto plastiko medžiagos ir gaminiai).

2.   Šis reglamentas netaikomas toliau išvardytoms perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams, jei jie pagaminti laikantis geros gamybos praktikos, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 2023/2006:

a)

perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams, pagamintiems iš monomerų ir pirminių medžiagų, gautų iš plastikinių medžiagų ir gaminių cheminės depolimerizacijos būdu;

b)

perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams, pagamintiems iš Direktyvą 2002/72/EB atitinkančių nepanaudotų plastiko gamybos atraižų ir (arba) proceso atliekų, kurios perdirbamos gamybos vietoje arba naudojamos kitoje vietoje;

c)

perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams, kuriems gaminti perdirbtas plastikas naudojamas už plastikinio funkcinio barjero, kaip nurodyta Direktyvoje 2002/72/EB.

3.   Į šio reglamento taikymo sritį patenkančioms plastikinėms medžiagoms ir gaminiams toliau taikoma Direktyva 2002/72/EB.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente taikomos Reglamente (EB) Nr. 1935/2004 ir Direktyvoje 2002/72/EB nustatytos apibrėžtys.

2.   Taip pat taikomos šios apibrėžtys:

a)

perdirbimo procesas – tai procesas, kuriame plastiko atliekos perdirbamos pagal perdirbimo apibrėžtį, pateiktą Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 3 straipsnio 7 punkte; šiame reglamente šis terminas reiškia tik procesą, kuriame gaminamas perdirbtas plastikas;

b)

plastiko žaliavos – tai surinktos ir išrūšiuotos plastikinės medžiagos ir gaminiai, naudojami kaip žaliava perdirbimo procese;

c)

uždara ir kontroliuojama produktų grandinė – tai gamybos ir paskirstymo ciklai, kuriuose produktai cirkuliuoja kontroliuojant jų pakartotinį panaudojimą bei paskirstymą, ir perdirbtos medžiagos yra gaunamos tik iš šių grandinės objektų, tad netyčia pridėti pašalinių medžiagų techniškai įmanoma tik minimaliai;

d)

bandymai – tai perdirbimo proceso veiksmingumo šalinti cheminius teršalus iš plastikinių medžiagų ar gaminių įrodymas;

e)

gamintojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamame versle būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių laikymasis;

f)

perdirbėjas – tai fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už tai, kad jo kontroliuojamame versle būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų dėl perdirbimo proceso laikymasis.

3 straipsnis

Reikalavimai perdirbto plastiko medžiagoms ir gaminiams

1.   Perdirbto plastiko medžiagos ir gaminiai į rinką tiekiami, jei jie pagaminti tik iš perdirbto plastiko, gauto taikant perdirbimo procesą, kuriam leidimas suteiktas pagal šį reglamentą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas leidžiamas perdirbimo procesas valdomas tinkama kokybės užtikrinimo sistema, garantuojančia, kad perdirbtas plastikas atitinka leidime nustatytus reikalavimus.

Kokybės užtikrinimo sistema atitinka išsamius reikalavimus, išdėstytus Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 priede.

4 straipsnis

Leidimo perdirbimo procesui suteikimo sąlygos

Kad perdirbimo procesui būtų suteiktas leidimas, jis turi atitikti tokias sąlygas:

a)

plastiko žaliavų kokybė turi būti nustatoma ir kontroliuojama pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kuriais užtikrinama galutinio perdirbto plastiko medžiagos ar gaminio atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsniui;

b)

plastiko žaliava turi būti gaunama iš plastikinių medžiagų ir gaminių, kurie buvo pagaminti pagal Bendrijos teisės aktus, taikomus plastikinėms su maistu liestis galinčioms medžiagoms ir gaminiams, visų pirma pagal 1978 m. sausio 30 d. Tarybos direktyvą 78/142/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su medžiagomis ir gaminiais, kurių sudėtyje yra vinilo chlorido monomero ir kurie gali liestis su maisto produktais, suderinimo (6) ir pagal Direktyvą 2002/72/EB;

c)

i)

plastiko žaliava turi būti gaunama iš uždaros ir kontroliuojamos produktų grandinės, kuria užtikrinama, kad naudojamos tik tos medžiagos ir gaminiai, kurie buvo skirti liestis su maistu, ir kad galima atmesti bet kokią taršos galimybę; arba

ii)

per bandymą ar kitokiais tinkamais moksliniais įrodymais turi būti įrodyta, kad procesas gali sumažinti plastiko žaliavos taršą iki tokios koncentracijos, kuri nekelia pavojaus žmonių sveikatai;

d)

perdirbto plastiko kokybė turi būti nustatoma ir kontroliuojama pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kuriais užtikrinama galutinio perdirbto plastiko medžiagos ar gaminio atitiktis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsniui;

e)

turi būti nustatytos perdirbto plastiko naudojimo sąlygos, kuriomis būtų užtikrinta, kad perdirbto plastiko medžiagos ar gaminiai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnį.

5 straipsnis

Paraiška dėl leidimo perdirbimo procesui ir Tarnybos nuomonė

1.   Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 9 ir 10 straipsniuose nustatyta leidimų suteikimo tvarka mutatis mutandis taikoma leidimų perdirbimo procesams suteikimui, jei laikomasi specialiųjų nuostatų, išdėstytų šio straipsnio 2–4 dalyse.

2.   Techniniuose dokumentuose pateikiama informacija, nurodyta perdirbimo proceso saugos vertinimo gairėse, kurias Tarnyba turi paskelbti ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento paskelbimo datos.

3.   Per šešis mėnesius nuo tinkamos paraiškos gavimo Tarnyba pareiškia savo nuomonę, ar perdirbimo procesas atitinka 4 straipsnio nuostatas.

4.   Jei nuomonėje pritariama leidimui naudoti įvertintą perdirbimo procesą, Tarnybos nuomonėje pateikiami tokie dokumentai:

a)

trumpas perdirbimo proceso aprašymas;

b)

jei reikia, rekomendacijos dėl sąlygų ar ribojimų, susijusių su plastiko žaliava;

c)

jei reikia, rekomendacijos dėl sąlygų ar ribojimų, susijusių su perdirbimo procesu;

d)

jei reikia, kriterijai, pagal kuriuos apibūdinamas perdirbtas plastikas;

e)

jei reikia, rekomendacijos dėl perdirbto plastiko naudojimo sąlygų;

f)

jei reikia, rekomendacijos dėl perdirbimo proceso atitikties leidime nustatytoms sąlygoms stebėsenos.

6 straipsnis

Leidimų suteikimas perdirbimo procesams

1.   Komisija priima sprendimą, kuriame nurodo, ar pareiškėjui suteikiamas leidimas taikyti perdirbimo procesą, ar atsisakoma jį suteikti.

Taikoma Reglamento (EB) 1935/2004 11 straipsnio 3 dalis.

2.   Sprendime atsižvelgiama į Tarnybos nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės nuostatas ir kitus teisėtus su svarstomu klausimu susijusius veiksnius.

Jei sprendimas neatitinka Tarnybos nuomonės, Komisija paaiškina skirtumų priežastis.

3.   Sprendime, kuriuo suteikiamas leidimas, pateikiama tokia informacija:

a)

perdirbimo proceso pavadinimas;

b)

leidimo turėtojo(-ų) pavadinimas ir adresas;

c)

trumpas perdirbimo proceso aprašymas;

d)

sąlygos ar ribojimai, taikomi plastiko žaliavai;

e)

sąlygos ar ribojimai, taikomi perdirbimo procesui;

f)

perdirbto plastiko apibūdinimas;

g)

perdirbimo proceso metu pagaminto perdirbto plastiko naudojimo sąlygos;

h)

reikalavimai dėl perdirbimo proceso atitikties leidime nustatytoms sąlygoms stebėsenos;

i)

data, nuo kurios leidimas įsigalioja.

4.   Komisijos sprendimas suteikti ar nesuteikti leidimo skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Leidimo turėtojui išduotas leidimas galioja visoje Bendrijoje.

Perdirbimo procesas, kuriam išduotas leidimas, įtraukiamas į 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą registrą.

7 straipsnis

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl leidimo

1.   Pagal šį reglamentą suteikus leidimą taikyti perdirbimo procesą, leidimo turėtojas arba bet kuris kitas verslo operatorius, naudojantis leidžiamą perdirbimo procesą pagal licenciją, laikosi visų tame leidime nustatytų sąlygų ir ribojimų.

Visi gamintojai, naudojantys perdirbtą plastiką, gautą taikant leidžiamą perdirbimo procesą, ar kiti verslo operatoriai, naudojantys medžiagas ar gaminius, kuriuose yra perdirbto plastiko, pagaminto taikant leidžiamą perdirbimo procesą, laikosi visų tame leidime nustatytų sąlygų ir ribojimų.

2.   Leidimo turėtojas arba kitas verslo operatorius, pagal licenciją taikantis leidžiamą perdirbimo procesą, nedelsdamas pateikia Komisijai visą naują mokslinę arba techninę informaciją, kuri galėtų turėti įtakos perdirbimo proceso saugos žmonių sveikatai vertinimui.

Prireikus, Tarnyba persvarsto vertinimą.

3.   Leidimo suteikimas neturi įtakos verslo operatorių bendrajai civilinei ir baudžiamajai atsakomybei, susijusiai su leidžiamu perdirbimo procesu, medžiaga ir gaminiu, kurio sudėtyje yra perdirbto plastiko, gauto taikant leidžiamą perdirbimo procesą, ir su tokiomis medžiagomis ar gaminiais besiliečiančiu maistu.

8 straipsnis

Leidimo perdirbimo procesui keitimas, sustabdymas ir panaikinimas

1.   Laikydamasis 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, leidimo turėtojas gali kreiptis dėl turimo leidimo pakeitimo.

2.   Kartu su 1 dalyje nurodyta paraiška pateikiami tokie dokumentai:

a)

nuoroda į paraiškos originalą;

b)

techniniai dokumentai, kuriuose pateikta nauja informacija pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas gaires;

c)

nauja išsami standartizuotos formos techninių dokumentų santrauka.

3.   Tarnyba savo iniciatyva arba valstybės narės ar Komisijos prašymu 5 straipsnyje nustatyta tvarka, jei ji taikoma, įvertina, ar pateikta nuomonė ir leidimas vis dar atitinka šio reglamento nuostatas.

4.   Komisija nedelsdama išnagrinėja Tarnybos nuomonę ir, jei reikia, parengia sprendimo, kuris turėtų būti priimtas, projektą.

5.   Leidimą pakeičiančio sprendimo projekte nurodomi visi būtini leidime nustatytų naudojimo sąlygų ir apribojimų (jei jų yra) pakeitimai.

6.   Jei reikia, leidimas pakeičiamas, sustabdomas arba panaikinamas 6 straipsnyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

Bendrijos registras

1.   Komisija sukuria ir prižiūri leidžiamų perdirbimo procesų Bendrijos registrą.

2.   Registras yra skelbiamas viešai.

3.   Kiekviename registro įraše pateikiama 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.

10 straipsnis

Oficiali kontrolė

1.   Perdirbimo įmonės ir gamintojai oficialiai kontroliuojami pagal Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nustatytas taisykles, ir visų pirma kaip kontrolės priemonė atliekamas auditas, kaip, nustatyta Reglamento (EB) Nr. 882/2204 10 straipsnyje.

2.   Atliekant oficialią kontrolę tikrinama, ar perdirbimo procesas atitinka leidime nurodytą procesą ir ar veikia veiksminga kokybės užtikrinimo sistema, nurodyta Reglamente (EB) Nr. 2023/2006.

3.   Leidimo turėtojas informuoja valstybės narės kompetentingą instituciją apie perdirbimo ar gamybos vietas, kuriose taikomas leidžiamas perdirbimo procesas. Šią informaciją valstybės narės perduoda Komisijai.

Komisijai pranešama apie gamybos ar perdirbimo vietas trečiosiose šalyse.

Komisija prižiūri ir atnaujina perdirbimo vietų Bendrijoje ir trečiosiose šalyse registrą.

11 straipsnis

Perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių ženklinimas

Perdirbto plastiko medžiagose ir gaminiuose esančių perdirbtų medžiagų kiekis savanoriškai savarankiškai deklaruojamas pagal ISO 14201:1999 ar jam lygiaverčiame standarte nustatytas taisykles.

12 straipsnis

Atitikties deklaracija ir įrašų saugojimas

1.   Perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijoje pateikiami ne tik Direktyvos 2002/72/EB 9 straipsnyje nurodyti dokumentai, bet ir šio reglamento I priedo A dalyje nurodyta informacija.

2.   Perdirbto plastiko atitikties deklaracijoje pateikiami ne tik Direktyvos 2002/72/EB 9 straipsnyje nurodyti dokumentai, bet ir šio reglamento I priedo B dalyje nurodyta informacija.

13 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės leidimo perdirbimo procesui suteikimui

1.   Pradiniame leidimo perdirbimo procesui suteikimo etape taikoma 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatyta tvarka, jei laikomasi šio straipsnio 2–6 dalyse išdėstytų reikalavimų.

2.   Per 18 mėnesių nuo Tarnybos perdirbimo proceso saugos vertinimo gairių, nurodytų 5 straipsnio 2 dalyje, paskelbimo verslo operatoriai, pageidaujantys gauti leidimą, pateikia paraišką pagal 5 straipsnį.

3.   Komisija viešai skelbia perdirbimo procesų, dėl kurių pagal 2 dalį buvo pateikta tinkama paraiška, registrą.

4.   Tarnyba pateikia nuomonę apie kiekvieną perdirbimo procesą, dėl kurio tinkama paraiška buvo pateikta per šio straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį. 5 straipsnio 3 dalyje nurodytas šešių mėnesių terminas nuomonei pateikti netaikomas.

5.   Paraiškos, apie kurias tarnyba negalėjo paskelbti nuomonės dėl to, kad pareiškėjas nesilaikė papildomos informacijos pateikimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 10 straipsnio 2 dalį terminų, dėl pradinio leidimo nesvarstomos.

6.   Per šešis mėnesius nuo 4 dalyje nurodytų nuomonių gavimo Komisija Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui pateikia sprendimų, pagal kuriuos suteikiamas arba nesuteikiamas leidimas 1 dalyje nurodytiems perdirbimo procesams, projektus, kad šis pareikštų savo nuomonę.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės prekybai perdirbtu plastiku ir jo naudojimui

1.   Perdirbtu plastiku, gautu iš šio reglamento įsigaliojimo dieną jau taikomo perdirbimo proceso, kuriam leidimas nebuvo suteiktas arba dėl kurio nebuvo pateikta tinkama paraiška pagal 13 straipsnį, leidžiama prekiauti ir jį naudoti ne ilgiau kaip šešis mėnesius nuo 13 straipsnio 6 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo datos.

2.   Perdirbto plastiko medžiagomis ir gaminiais, kuriuose yra perdirbto plastiko, gauto iš šio reglamento įsigaliojimo dieną jau taikomo perdirbimo proceso, kuriam leidimas nebuvo suteiktas arba dėl kurio nebuvo pateikta tinkama paraiška pagal 13 straipsnį, leidžiama prekiauti ir naudoti iki pasibaigs atsargos.

15 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 priedas keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 3, 9, 10 ir 12 straipsniai taikomi nuo 13 straipsnio 6 dalyje nurodytų sprendimų priėmimo datos. Iki tos datos valstybėse narėse toliau taikomos galiojančios nacionalinės nuostatos, susijusios su perdirbto plastiko medžiagomis ir gaminiais bei perdirbtu plastiku.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos naré


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/20/EB (OL L 70, 2005 3 16, p. 17).

(3)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/19/EB (OL L 91, 2007 3 31, p. 17).

(4)  OL L 384, 2006 12 29, p. 75.

(5)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 180/2008 (OL L 56, 2008 2 29, p. 4).

(6)  OL L 44, 1978 2 15, p. 15.


I PRIEDAS

A   DALIS

Papildoma informacija perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijoje

12 straipsnio 1 dalyje nurodytoje rašytinėje deklaracijoje pateikiama tokia papildoma informacija:

Deklaracija, kad buvo naudojamas tik perdirbtas plastikas, gautas taikant leidžiamą perdirbimo procesą, ir įrašomas leidžiamo perdirbimo proceso EB registro numeris.

B   DALIS

Papildoma informacija perdirbto plastiko atitikties deklaracijoje

12 straipsnio 2 dalyje nurodytoje rašytinėje deklaracijoje pateikiama tokia papildoma informacija:

1.

Deklaracija, kad perdirbimo procesui suteiktas leidimas, ir joje įrašomas leidžiamo perdirbimo proceso EB registro numeris.

2.

Deklaracija, kad plastiko žaliava, perdirbimo procesas ir perdirbtas plastikas atitinka specifikacijas, pagal kurias buvo suteiktas leidimas.

3.

Deklaracija, kad veikia Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 priedo B skirsnyje nurodyta kokybės užtikrinimo sistema.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2023/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Po pavadinimo įterpiamas toks skirsnio pavadinimas:

„A.   Spaustuviniai dažai“

(2)

Pridedamas toks skirsnis:

„B.   Plastiko perdirbimo procesų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 282/2008 dėl perdirbto plastiko medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2023/2006, kokybės užtikrinimo sistema

1.

Perdirbėjo įdiegta kokybės užtikrinimo sistema turi patikimai garantuoti perdirbimo proceso galimybes užtikrinti, kad perdirbtas plastikas atitiktų leidime nurodytus reikalavimus.

2.

Visos priemonės, reikalavimai ir nuostatos, perdirbėjo priimtos ir taikomos kokybės užtikrinimo sistemoje, turi būti sistemingai ir tvarkingai įformintos rašytiniais vykdomos politikos pareiškimų ir procedūrų dokumentais.

Šiais kokybės sistemos dokumentais turi būti sudaryta galimybė vienodai suprasti kokybės politiką bei procedūras, pvz., kokybės programas, planus, vadovus, duomenų įrašus ir priemones, kurių imamasi atsekamumui užtikrinti.

Dokumentuose būtinai turi būti pateikta:

a)

kokybės politikos vadovas, kuriame aiškiai nurodomi perdirbėjų kokybės tikslai, verslo organizavimas ir, svarbiausia, organizacinės struktūros, vadovaujančių darbuotojų atsakomybė ir jų administraciniai įsipareigojimai, susiję su perdirbto plastiko gamyba;

b)

kokybės kontrolės planai, įskaitant žaliavų ir perdirbto plastiko apibūdinimus, tiekėjų kvalifikacija, rūšiavimo procesai, plovimo procesai, nuodugnaus valymo procesai, kaitinimo procesai arba bet kokios kitos proceso dalys, susijusios su perdirbto plastiko gamyba, įskaitant punktų, kurie yra svarbiausi perdirbto plastiko kokybės kontrolei, atranką;

c)

įdiegtos valdymo ir darbo procedūros visam perdirbimo procesui stebėti ir kontroliuoti, įskaitant apžiūros ir kokybės užtikrinimo technologijas visuose gamybos etapuose, visų pirma, nustatytos kritinės vertės taškuose, kurie yra svarbiausi perdirbto plastiko kokybei;

d)

veiksmingo kokybės sistemos veikimo, visų pirma jos pajėgumo užtikrinti norimos kokybės perdirbtą plastiką, stebėjimo metodai, taip pat neatitinkančių kokybės standartų gaminių kontrolė;

e)

bandymai ir analizės protokolai arba bet kokie kiti anksčiau taikyti moksliniai įrodymai prieš ir po perdirbto plastiko gamybos, jų būsimo taikymo dažnumas ir naudojama bandymo įranga; taip pat turi būti įmanoma atkurti bandymo įrangos kalibravimą;

f)

patvirtinti įrašų dokumentai.“


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 283/2008

2008 m. kovo 27 d.

pakeičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 673/2005, nustatančio papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams, I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. balandžio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 673/2005, nustatantį papildomus importo muitus tam tikriems Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės produktams (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms nesuderinus tolesnio dempingo ir subsidijų kompensacijų akto (toliau – TDSKA) su PPO susitarimų įsipareigojimais, Reglamentu (EB) Nr. 673/2005 tam tikrų Jungtinių Amerikos Valstijos kilmės produktų importui nuo 2005 m. gegužės 1 d. nustatomas papildomas 15 % ad valorem muitas. Remdamasi PPO leidimu sustabdyti lengvatų taikymą Jungtinėms Valstijoms, Komisija kasmet priderina sustabdymo lygį prie TDSKA tuo metu Bendrijai panaikintų arba sumažintų lengvatų lygio.

(2)

TDSKA išlaidos pastaraisiais metais, apie kuriuos turimi duomenys, yra susijusios su 2007 finansiniais metais (nuo 2006 m. spalio 1 d. iki 2007 m. rugsėjo 30 d.) surinktų antidempingo ir kompensacinių muitų paskirstymu. Remiantis šiais Jungtinių Valstijų Muitinės ir sienų apsaugos tarnybos paskelbtais duomenimis, Bendrijai suteiktų lengvatų panaikinimo arba sumažinimo žala yra 33,38 mln. USD.

(3)

Kadangi sumažėjo lengvatų panaikinimo arba sumažinimo ir dėl to sustabdymo lygis, paskutiniai 30 produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 673/2005 I priedo sąraše, turėtų būti išbraukti iš šio reglamento I priedo.

(4)

Papildomas 15 % ad valorem importo muitas, taikomas daugiau nei metus I priede išvardytų produktų importui iš Jungtinių Valstijų, sudaro 33,38 mln. USD neviršijančią prekybos vertę.

(5)

Siekiant išvengti tolesnio prekių, kurioms nebetaikomas papildomas 15 % ad valorem muitas, muitinio įforminimo atidėjimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Atsakomųjų prekybos veiksmų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 673/2005 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 110, 2005 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 409/2007 (OL L 100, 2007 4 17, p. 16).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Produktai, kuriems taikomi papildomi muitai, identifikuojami aštuonių skaitmenų KN kodais. Produktų, klasifikuojamų šiais kodais, aprašymas pateikiamas 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2005 (2), I priede.

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 82, 2005 3 31, p. 1.“


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 284/2008

2008 m. kovo 27 d.

įtraukiantis į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą tam tikrus pavadinimus (Lingot du Nord (SGN), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN), Marrone di Roccadaspide (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir taikant 17 straipsnio 2 dalį, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą „Lingot du Nord“ ir Italijos paraiškos įregistruoti pavadinimus „Cipolla Rossa di Tropea Calabria“ ir „Marrone di Roccadaspide“ buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Kadangi Komisijai prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį pateikta nebuvo, šiuos pavadinimus reikia įregistruoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti pavadinimai įregistruojami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 151, 2007 7 5, p. 21 (Lingot du Nord), OL C 160, 2007 7 13, p. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), OL C 160, 2007 7 13, p. 19 (Marrone di Roccadaspide).


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

Klasė 1.6.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

PRANCŪZIJA

Lingot du Nord (SGN)

ITALIJA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SGN)

Marrone di Roccadaspide (SGN)


28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 285/2008

2008 m. kovo 27 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir g punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento VII priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 paragrafo 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 27 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 246/2008 (OL L 75, 2008 3 18, p. 64).


PRIEDAS

Nuo 2008 m. kovo 28 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

28,11

28,11


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Lichtenšteiną, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ()Juodkalniją, Albaniją, Buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.

(2)  Įskaitant Kosovą, Jungtinių Tautų apsaugos programa susijusi su 1999 m. birželio 10 d. Saugumo Tarybos Rezoliucija 1244.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba ir Komisija

28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/25


TARYBOS IR KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 25 d.

dėl Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu

(2008/270/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA IR EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdamos į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 170 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalimi,

atsižvelgdamos į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 101 straipsnio antrąją dalį,

atsižvelgdamos į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Bendrijų vardu vedė derybas dėl Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo (toliau – Susitarimas), taip pat numatydama jo laikiną taikymą.

(2)

Šalių atstovai šį Susitarimą pasirašė 2007 m. birželio 25 d. Liuksemburge su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos bei Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas (2) patvirtinamas Europos bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos vardu.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu ir Komisijos pirmininkas Europos atominės energijos bendrijos vardu pateikia Susitarimo 14 straipsnyje nustatytą pranešimą.

3 straipsnis

1.   Šis Susitarimas yra susijęs su 1999 m. birželio 21 d. su Šveicarija pasirašytais septyniais susitarimais ir sudarytais 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (3).

2.   Nutraukus 1 dalyje minėtus susitarimus, jis nebus atnaujintas.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  2007 m. spalio 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 189, 2007 7 20, p. 26.

(3)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.


Taryba

28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/27


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 25 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrojo papildomo protokolo sudarymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

(2008/271/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 133 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 181 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrasis papildomas protokolas buvo pasirašytas Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu 2007 m. vasario 21 d.

(2)

Antrasis papildomas protokolas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo antrasis papildomas protokolas siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą.

Antrojo papildomo protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas perduoda antrojo papildomo protokolo 5 straipsnyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  OL L 141, 2007 6 2, p. 69.


Komisija

28.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 28 d.

dėl valstybės pagalbos C 6/07 (ex N 558/06), kurią Lenkija planuoja suteikti Techmatrans S.A.

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5616)

(Tekstas autentiškas tik lenkų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/272/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas pagal minėtas nuostatas (1),

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. rugpjūčio 21 d. raštu Lenkija pranešė Komisijai apie bendrovei Techmatrans S. A. planuojamą suteikti restruktūrizavimo pagalbą. 2006 m. gruodžio 14 d. raštu Lenkija suteikė Komisijai daugiau informacijos. 2007 m. vasario 21 d. raštu Komisija pranešė Lenkijai apie savo sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos Techmatrans S. A. Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paprašė suinteresuotųjų šalių pateikti pastabas, tačiau jokių suinteresuotųjų šalių pastabų negavo. 2007 m. balandžio 10 d. ir liepos 24 d. raštais Lenkijos valdžios institucijos suteikė daugiau informacijos.

II.   IŠSAMUS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

(2)

Techmatrans yra 1972 m. įkurta inžinerijos bendrovė, kurios 100 % nuosavybės teisių priklauso valstybei. Bendrovė įsteigta 1972 m. Bendrovėje dirba 112 darbuotojų. 2006 m. bendrovės apyvarta buvo 8,1 mln. PLN (2 mln. EUR), balansas – 6,3 mln. PLN (1,6 mln. EUR). Dėl tokių veiklos rezultatų bendrovė atitinka MVĮ apibrėžtį, tačiau priskiriama didelių įmonių kategorijai kaip valstybės įmonė. Ji nepriklauso jokiai didesnei verslo grupei.

(3)

Pagrindinės bendrovės veiklos sritys yra transporto technologijų sistemų remontas, techninė priežiūra bei modernizavimas ir naujų kėlimo transporto technologijų sistemų tiekimas automobilių, metalurgijos ir statybos pramonės įmonėms. Bendrovė užima mažą Lenkijos rinkos dalį (0,2–1,0 %) ir dar mažesnę Europos rinkos dalį.

(4)

Nuo 2002 m. Techmatrans savininkas ir valdyba ėmėsi veiksmų, kad bendrovė būtų privatizuota. 2005 m. liepos mėn. į kvietimą dėl derybų pirkti 51–85 % bendrovės akcijų atsiliepė du galimi pirkėjai. Tačiau nebuvo pradėta jokių derybų ir 2005 m. rugsėjo mėn. procedūra nutraukta. Lenkijos valdžios institucijos nepaaiškino, kodėl buvo sustabdyta ši procedūra.

(5)

Techmatrans veikia regione, kuriam gali būti skiriama pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą.

(6)

2000–2004 m. bendrovės bendri grynieji nuostoliai siekė 7,7 mln. PLN, o nuosavas kapitalas sumažėjo nuo 11,2 mln. PLN (2001 m.) iki 4 mln. PLN (2004 m.). 2005 m. bendrovė gavo 277 000 PLN pelno, tačiau 2006 m. vėl patyrė 1,1 mln. PLN nuostolių.

(7)

Pagrindinės Lenkijos nurodytos šios bendrovės patiriamų sunkumų priežastys yra užsakymų trūkumas, mažas vykdomų sutarčių pelningumas ir didelės užimtumo restruktūrizavimo išlaidos.

(8)

Techmatrans sutinka, kad jos patiriami sunkumai atsirado dėl vidaus trūkumų – žemo lygio gamybos technologijos, palyginti su konkurentų technologijomis, netinkamo gamybos valdymo, prastos produktų kokybės ir žemo techninio lygio, seno ir nusidėvėjusio turto (vidutiniškai 90 % gamybai skirto turto sudaro nusidėvėjęs turtas). Nuo 2001 m. nebuvo įgyvendinta jokios didesnės modernizacijos ar įrenginių atnaujinimo.

(9)

Dėl lėšų trūkumo Techmatrans rinkodaros veikla yra ribota, todėl dabartinę bendrovės klientų bazę daugiausia sudaro bendrovės, su kuriomis Techmatrans yra bendradarbiavusi anksčiau. Bendrovės padėtį dar labiau sunkina likvidumo problemos.

(10)

Bendrovės likvidumo indeksai yra per žemi, kad ji galėtų gauti ilgalaikių paskolų rinkoje. Nuo 2001 m., bendrovei praradus galimybę skolintis ilgam laikotarpiui, Techmatrans nuosavas kapitalas dėl patirtų nuostolių sumažėjo 65 %, todėl apie 30 % bendrovės veiklos finansuojama trumpalaikiais įsipareigojimais tiekėjams ir valdžios institucijoms.

(11)

Numatomą restruktūrizavimą daugiausia sudaro bendrovės turto restruktūrizavimas. Pagal restruktūrizavimo planą numatyta investuoti nemažas sumas į gamybai skirtą turtą: pirkti naujus įrenginius, įgyti praktinės patirties, įsigyti licencijas, modernizuoti IT sistemas. Šiomis investicijomis siekiama padidinti gamybos našumą ir išplėsti bendrovės produktų asortimentą.

(12)

Siekdama sumažinti sąnaudas, bendrovė planuoja pirkti naujų transporto priemonių, modernizuoti šildymo, vandens ir energijos tiekimo sistemas.

(13)

Planuojama kapitalo injekcija stabilizuos bendrovės finansinę padėtį ir pagerins finansinius rodiklius.

(14)

Jau įgyvendintos tam tikros restruktūrizavimo priemonės. Sumažintos pridėtinės išlaidos: bendrovės veikla sutelkta vienoje vietovėje, ir taip sumažintos techninės priežiūros bei veiklos sąnaudos; 2004 m. parduota dalis nereikalingo turto, darbuotojų skaičius sumažintas nuo 133 (2003 m.) iki 112 (2005 m.). Todėl bendrovė 2005 m. gavo nedidelį pelną. Manoma, kad užimtumas restruktūrizuotas sėkmingai, taigi toliau mažinti darbo vietų neplanuojama.

(15)

Siekdama sumažinti pastoviąsias sąnaudas ir sukaupti restruktūrizavimui reikiamą kapitalą, bendrovė planuoja parduoti nereikalingą turtą: 2007 m. – nekilnojamąjį turtą, restruktūrizavimo etape – nereikalingas atsargas (senesnes kaip 1 m.) ir senas mašinas bei automobilius (kai bus nupirkti nauji). Bendrovės nekilnojamojo turto rinkos vertė, įvertinta nepriklausomo eksperto, yra nuo 1,8 mln. PLN iki 3,1 mln. PLN, priklausomai nuo vertinimo metodo. Todėl bendrovė padarė prielaidą, kad numatomos pajamos, pardavus nekilnojamąjį turtą, turėtų siekti 2 mln. PLN. Manoma, kad pardavus atsargas gautos pajamos bus lygios 25 % šių atsargų buhalterinės vertės, t. y. 100 000 PLN. Įvertintos pajamos, kurios būtų gautos pardavus automobilius ir mašinas, yra 100 000 PLN.

(16)

Be to, Techmatrans gavo 110 000 PLN prekybos kreditą, kurio grąžinimo terminas ilgesnis už įprastą rinkoje. Lenkijos valdžios institucijos taip pat pasiūlė Techmatrans 2005 m. gautą pelną laikyti savuoju įnašu.

(17)

Restruktūrizavimo plane, apie kurį pranešta, numatytos restruktūrizavimo sąnaudos buvo 5,35 mln. PLN, iš kurių 2,8 mln. PLN buvo numatyta padengti valstybės pagalbos lėšomis, o likusius 2,55 mln. PLN turėjo skirti Techmatrans.

(18)

Kaip kompensacinę priemonę bendrovė planavo nutraukti vieną iš savo veiklos krypčių, t. y. transporto technologijų valdymo sistemų projektavimą. Valdymo sistemos ir toliau būtų įtrauktos į bendrovės pasiūlą, bet jas pagal užsakymą projektuotų kitos bendrovės.

(19)

Pagalba, apie kurią pranešta, yra 2,8 mln. PLN (0,7 mln. EUR) kapitalo injekcija, skiriama valstybinės Pramonės vystymo agentūros (toliau – ARP). Šios kapitalo injekcijos teisinis pagrindas yra 1996 m. rugpjūčio 30 d. Komercializavimo ir privatizavimo įstatymas (3).

(20)

Dabartinis Techmatrans savininkas – Valstybės iždas – sumažins bendrovės akcinį kapitalą, taip kompensuodamas 2001–2004 m. patirtus nuostolius. Tada bendrovė išleis naujų akcijų, kurias nupirkusi ARP įsigis 41,5 % Techmatrans akcijų. Taip gautos lėšos bus skirtos investicijoms.

(21)

Kartu su minėta priemone Lenkijos valdžios institucijos Komisijai pranešė, kad 2004 ir 2005 m. Techmatrans gavo valstybės pagalbą, leidus jai skolą grąžinti dalimis. Ši parama suteikta kaip de minimis pagalba.

III.   SPRENDIMAS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

(22)

Buvo pradėta oficiali tyrimo procedūra, nes Komisija suabejojo, ar planuojama restruktūrizavimo pagalba atitinka Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (4) (toliau – gairės).

(23)

Pirma, Komisija abejojo, ar planuojamo restruktūrizavimo pakanka ilgalaikiam bendrovės gyvybingumui atkurti. Prognozuojamas procentinis pelnas buvo mažas, taigi veikiausiai nebūtų buvęs priimtinas privačiam investuotojui. Be to, tikroji bendrovės padėtis 2006 m. buvo daug blogesnė už prognozes, todėl teko pakoreguoti restruktūrizavimo planą.

(24)

Antra, pasiūlytas savasis įnašas buvo mažesnis už gairėse nustatytą privalomą įnašą. Be to, kilo abejonių dėl kai kurių priemonių, siūlomų kaip savasis įnašas, atitikties gairėms. Taip pat atrodė, kad įvertintos restruktūrizavimo sąnaudos buvo per mažos. Todėl galimybė padengti restruktūrizavimo sąnaudas realiu savuoju įnašu turbūt buvo dar mažesnė negu nurodyta.

(25)

Galiausiai Komisija suabejojo siūlomų kompensacinių priemonių ekonominiu pagrįstumu. Planuojama nutraukti veikla atrodė technologiškai pažangesnė ir rentabilesnė nei kitos bendrovės veiklos kryptys. Tai taip pat paskatino suabejoti šios bendrovės pramonės strategija.

IV.   LENKIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PASTABOS

(26)

Pirma, Lenkijos valdžios institucijos nepritarė Komisijos abejonėms dėl būsimo procentinio pelno, numatyto bendrovės restruktūrizavimo plane. Lenkija pateikė informacijos, kuri turėjo įrodyti, kad 2–4 % pelnas yra įprastas panašioms į Techmatrans mechaninės inžinerijos sektoriaus bendrovėms, gaminančioms transporto technologijų sistemas. Kaip pavyzdį Lenkija nurodė sėkmingai tame pačiame rinkos segmente veikiančią bendrovę, kotiruojamą Lenkijos biržoje, kurios procentinis pelnas taip pat yra mažas.

(27)

Lenkijos valdžios institucijos pabrėžė, kad planuojama kapitalo injekcija turėtų būti laikina parama siekiant, kad bendrovę Techmatrans būtų galima veiksmingai restruktūrizuoti ir sėkmingai privatizuoti 2009–2010 m. Lenkija pabrėžė, kad Pramonės vystymo agentūros (ARP) Techmatrans kapitalo dalis buvo numatyta tik kaip laikina investicija ir kad tiek ARP, tiek Valstybės iždas parduos savo Techmatrans akcijas, kai tik bendrovės padėtis pagerės.

(28)

Lenkijos valdžios institucijos pažymėjo, kad Techmatrans jau pirmiau įgyvendino svarbias restruktūrizavimo priemones, tokias kaip darbuotojų mažinimas, pridėtinių išlaidų mažinimas ir organizacijos restruktūrizavimas, turinčias poveikį bendrovės ilgalaikiams rezultatams.

(29)

Lenkijos valdžios institucijos pateikė atnaujintą Techmatrans restruktūrizavimo planą, kuriame buvo pataisytos finansinės prognozės, atsižvelgiant į bendrovės 2006 m. rezultatus ir numatant sanavimo paskolos grąžinimą.

(30)

Lenkijos valdžios institucijos pažymėjo, kad bendrovei restruktūrizavimo etape pavyko užsitikrinti papildomą privatų finansavimą. 2006 m. liepos 19 d. ir 2007 m. kovo 27 d.Techmatrans pasirašė sutartis su bankais dėl bendrovės gautinų sumų diskontavimo. Pagal šias sutartis bankas perima Techmatrans per mažiau kaip 90 dienų gautinas sumas ir iškart išmoka jas Techmatrans grynaisiais pinigais. Lenkijos valdžios institucijos tvirtina, kad šio finansavimo poveikis panašus į atnaujinamojo kredito poveikį ir jį reikėtų laikyti Techmatrans savuoju įnašu.

V.   VERTINIMAS

1.   EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje apibrėžta valstybės pagalba

(31)

EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

(32)

2,8 mln. PLN (0,7 mln. EUR) kapitalo injekciją suteiks valstybinė Pramonės vystymo agentūra (ARP) iš įstatymu įsteigto ir valstybės įplaukomis finansuojamo fondo. Taigi ši kapitalo injekcija bus finansuojama iš valstybės išteklių.

(33)

Techmatrans konkuruoja su kitomis Europos bendrovėmis Lenkijos ir Europos rinkose, taigi tenkinamas kriterijus dėl poveikio Bendrijos vidaus prekybai.

(34)

Todėl minėta priemonė laikoma EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje apibrėžta valstybės pagalba.

(35)

Priemonės, 2004 ir 2005 m. taikytos Techmatrans kaip de minimis pagalba, neatitinka visų EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies kriterijų, todėl nebus įtrauktos į šią procedūrą pagal Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti 69 punktą.

2.   Pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalis leidžiančios nukrypti nuostatos

(36)

EB sutarties 87 straipsnio 2 dalyje numatytos išimtys šiuo atveju netaikomos. Kadangi pagrindinis pagalbos tikslas – atkurti sunkumus patiriančios įmonės ilgalaikį gyvybingumą, gali būti taikoma tik išimtis pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, kuriuo leidžiama teikti valstybės pagalbą tam tikrų ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti, jei tokia pagalba netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui. Todėl ši pagalba gali būti laikoma suderinama pagal 87 straipsnio 3 dalies c punktą, jei laikomasi Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti nustatytų sąlygų.

2.1.   Bendrovės atitiktis reikalavimams

(37)

Gairėse sunkumų patiriančia įmone laikoma įmonė, kuri negali atkurti gyvybingumo naudodama savuosius išteklius, surinkdama reikiamas lėšas iš akcininkų ar skolindamasi ir kuri be valdžios institucijų įsikišimo tikriausiai būtų priversta nutraukti veiklą. Gairėse taip pat nurodytos kai kurios būdingos tokių bendrovių ypatybės, pvz., didėjančios skolos, mažėjanti arba nulinė grynojo turto vertė.

(38)

Techmatrans reikia laikyti sunkumų patiriančia įmone, atitinkančia gairėse pateiktą apibrėžtį. Per paskutinius 5 metus Techmatrans prarado daugiau kaip pusę nuosavo kapitalo ir patyrė tiek prekybos, tiek grynojo rezultato nuostolių. Bendri 2002–2004 m. laikotarpio nuostoliai lygūs 7,3 mln. PLN (1,9 mln. EUR). Per tą patį laikotarpį prekyba sumažėjo nuo 15,7 mln. PLN (4,1 mln. EUR) 2001 m. iki 8,5 mln. PLN (2,2 mln. EUR) 2006 m. (remiantis vertinimais), t. y. prekyba sumažėjo 46 %.

(39)

2001–2005 m. laikotarpiu apyvartinis kapitalas sumažėjo nuo 7,7 mln. PLN (1,9 mln. EUR) iki 2,3 mln. PLN (0,6 mln. EUR). Per tą patį laikotarpį apyvartinio kapitalo atsargų dalis padidėjo nuo 16 iki 38,5 %.

(40)

Atsižvelgdama į tai, Komisija mano, kad Techmatrans atitinka gairėse apibrėžtos „sunkumų patiriančios įmonės“ kriterijus, todėl jai gali būti teikiama restruktūrizavimo pagalba.

2.2.   Gyvybingumo atkūrimas

(41)

Kad priemonė galėtų būti laikoma suderinama su Bendrijos teise pagal gairių 34–37 punktus, restruktūrizavimo plane reikia išsamiai išnagrinėti problemas, dėl kurių kilo bendrovės sunkumai, ir išdėstyti, kokiomis priemonėmis per pagrįstą laikotarpį bus atkurti ilgalaikiai bendrovės gyvybingumas ir gerovė. Tai reikia padaryti vadovaujantis pagrįstomis prielaidoms dėl veiklos sąlygų ateityje. Prognozuojamos kapitalo grąžos turi pakakti, kad restruktūrizuota įmonė galėtų savarankiškai konkuruoti rinkoje.

(42)

Savo pirmajame sprendime Komisija suabejojo, ar planuojamo restruktūrizavimo pakanka Techmatrans gyvybingumui atkurti, ir nurodė, kad restruktūrizavimo planas turi būti atnaujintas ir užbaigtas. Priėmus sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą, Lenkijos valdžios institucijų suteikta papildoma informacija sumažino šias abejones dėl gyvybingumo atkūrimo.

(43)

Pirma, buvo tinkamai paaiškinti blogi Techmatrans 2006 m. rezultatai. Kadangi teko atidėti kapitalo injekciją, apie kurią buvo pranešta, likvidumo problemų turinti bendrovė pradėjo reikalauti išankstinių išmokų iš savo klientų iki 40 % visos užsakymų vertės. Taip buvo prarasta nemažai užsakymų. Kai tik bendrovei pavyko pagerinti likvidumą antroje 2006 m. pusėje, jos rezultatai labai pagerėjo. Atsižvelgiant į Techmatrans 2006 m. rezultatus, buvo atitinkamai atnaujintas restruktūrizavimo planas.

(44)

Antra, atsakydamos į Komisijos išreikštą susirūpinimą dėl mažo prognozuojamo procentinio pelno (3 %) restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje (2010 m.), Lenkijos valdžios institucijos paaiškino, kad toks prognozuojamas procentinis pelnas atitinka bendrą padėtį šiame pramonės sektoriuje, kuriame procentinis pelnas siekia nuo 2 iki 4 %. Lenkija pateikė tame pačiame sektoriuje veikiančių privačių bendrovių, gaunančių panašaus dydžio pelną, pavyzdžių, nurodydama ir vieną Lenkijos biržoje kotiruojamą bendrovę.

(45)

Atlikta išsamesnė padėties Techmatrans rinkos segmente analizė patvirtino, kad bendrovėms, gaminančioms produktus ir teikiančioms paslaugas automobilių pramonei, yra būdingas palyginti mažas procentinis pelnas, nes jį mažina stiprios derybinės klientų pozicijos. Taigi prognozuojamas grąžos lygis yra pagrįstas.

(46)

Restruktūrizavimo veiklą daugiausia sudaro naujos investicijos, kurios turėtų padėti bendrovei pasinaudoti visais savo gebėjimais ilguoju laikotarpiu (tačiau trumpuoju laikotarpiu, didindamos turto nuvertėjimą, neigiamai veikia grynąjį rezultatą). Jau įgyvendintos svarbios restruktūrizavimo priemonės, tokios kaip užimtumo restruktūrizavimas, dalinis turto restruktūrizavimas ir organizacijos restruktūrizavimas. Ir, galiausiai, bendrovė neturi didelių grąžintinų skolų, todėl visa restruktūrizavimo pagalba bus skirta našumui ir konkurencingumui didinti.

(47)

Mechaninės inžinerijos pramonėje vyrauja mažosios ir vidutinės bendrovės – daugiausia todėl, kad produktai yra specializuoti ir parduodami mažomis partijomis. Paklausa yra cikliško pobūdžio, todėl bendrovės turi lanksčiai derinti savo pajėgumus. Daugeliu atveju produktams gaminti reikia specialių gamybinių žinių ir ilgalaikės patirties. Atrodo, kad bendrovė Techmatrans tenkina šiuos reikalavimus, todėl įgyvendinta investavimo programa, numatyta restruktūrizavimo plane, turėtų atkurti jos ilgalaikį gyvybingumą.

(48)

Ir, galiausiai, Lenkijos valdžios institucijos planuoja 2009–2010 m. privatizuoti bendrovę, kai bus užbaigtas restruktūrizavimo procesas. Tai turėtų papildomai sustiprinti ilgalaikes bendrovės pozicijas. Rinkos lūkesčiai, susiję su bendrovės perspektyvumu, buvo patvirtinti jau 2005 m., kai du galimi investuotojai pareiškė norą ją įsigyti (tačiau po tuometinių derybų sėkminga privatizacija neįvyko).

(49)

Išnagrinėjusi ir patikrinusi minėtus paaiškinimus ir restruktūrizavimo planą, visų pirma investavimo programą, Komisija mano, kad, įgyvendinus šį restruktūrizavimą, Techmatrans turėtų atgauti ilgalaikį gyvybingumą. Remdamasi tuo, kas minėta, Komisija daro išvadą, kad įgyvendinus restruktūrizavimo planą pavyks atkurti bendrovės gyvybingumą.

2.3.   Minimali pagalba

(50)

Pagal gairių 43–45 punktus pagalba turi būti minimali ir tikimasi, kad pagalbos gavėjas savaisiais ištekliais svariai prisidės prie restruktūrizavimo arba pasinaudos komerciniu išorės finansavimu. Gairėse aiškiai nurodyta, kad didelė dalis restruktūrizavimo lėšų turi būti skirta iš savųjų išteklių, įskaitant įmonės išlikimui nebūtino turto pardavimą arba pasinaudojimą rinkos sąlygomis gaunamu išorės finansavimu.

(51)

Techmatrans skirs savąjį įnašą restruktūrizavimo išlaidoms padengti pardavusi turtą: nekilnojamąjį turtą (už 2 mln. PLN), atsargas (už 0,1 mln. PLN) ir senus automobilius bei gamybos įrangą (už 0,1 mln. PLN). Be to, Techmatrans gavo ilgalaikį prekybos kreditą, lygų 0,11 mln. PLN.

(52)

Techmatrans taip pat teikiama gautinų sumų diskontavimo paslauga. Prognozuojama 2007 m. bendra diskontuota gautina suma yra 3 160 000 PLN. Šis vertinimas pagrįstas jau pasirašytomis su bankais ir klientais sutartimis dėl gautinų sumų diskontavimo. Darant prielaidą, kad laukiamo mokėjimo laikotarpio sutrumpinimo poveikis bus panašus į poveikį, kurį pavyko pasiekti 2006 m. (80 d.), 2007 m. pagal šį principą gauto finansavimo poveikis turėtų būti lygiavertis ilgalaikiam finansavimui 702 000 PLN suma (3 160 000 PLN × 80 d./360 d.).

(53)

Kadangi Techmatrans gavo šį finansavimą rinkos sąlygomis tuo metu, kai patyrė sunkumų ir dar nebuvo teikiama valstybės pagalba, Komisija mano, kad yra pagrįsta manyti, jog bendrovė sugebės gauti panašų finansavimą visu restruktūrizavimo laikotarpiu ir ne mažiau geromis finansinėmis sąlygomis. Todėl Komisija mano, kad šį finansavimą galima laikyti gairėse apibrėžtu savuoju įnašu.

(54)

Atnaujintame restruktūrizavimo plane numatytos restruktūrizavimo sąnaudos būtų 5,959 mln. PLN (investicijoms – 5,359 mln. PLN, sanavimo paskolos grąžinimui – 0,6 mln. PLN). Savasis finansavimo įnašas turėtų būti lygus 3,012 mln. PLN (pajamos iš parduoto turto – 2,2 mln. PLN, ilgalaikis prekybos kreditas – 110 000 PLN, gautinų sumų diskontavimas – 702 000 PLN).

(55)

Techmatrans savąjį įnašą į bendrą restruktūrizavimą galima laikyti didžiausiu galimu įnašu, kuris sudaro ne mažiau kaip 50 % restruktūrizavimo sąnaudų. Tai atitinka gairių nuostatas, todėl Komisija gali sutikti su tokiu savojo įnašo dydžiu.

2.4.   Nepagrįstų konkurencijos iškraipymų vengimas

(56)

Pagal gairių 38–42 punktus būtina imtis priemonių kiek galima sumažinti bet kokį neigiamą pagalbos poveikį konkurentams. Pagalba negali nepagrįstai iškraipyti konkurencijos. Paprastai tai reiškia, kad restruktūrizavimo laikotarpio pabaigoje reikia apriboti bendrovės rinkos dalį. Privalomas bendrovės atitinkamos rinkos dalies apribojimas ar sumažinimas yra kompensacinis veiksnys, palankus jos konkurentams. Jis turėtų būti proporcingas iškreipiančiam pagalbos poveikiui ir santykinei įmonės svarbai toje rinkoje arba rinkose.

(57)

Pagal gairių 56 punktą mažiau griežtos leidimo teikti pagalbą sąlygos taikomos būtinoms kompensacinėms priemonėms remiamose vietovėse. Nagrinėdama šios restruktūrizavimo pagalbos poveikį rinkai ir konkurentams, Komisija atsižvelgė į tai, kad Techmatrans yra įsikūrusi pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą remtinoje vietovėje.

(58)

Pirmajame sprendime Komisijos išreikštos abejonės dėl siūlomų kompensacinių priemonių pagrįstumo buvo išsklaidytos. Techmatrans planuoja nutraukti veiklą, susijusią su transporto technologijų valdymo sistemomis, nes pirkti išorės paslaugas šioje srityje bus racionaliau negu kitose bendrovės veiklos srityse. Dėl šios veiklos krypties, kitaip negu kitų bendrovės veiklos krypčių, subrangos nereikės galimiems konkurentams perduoti specialiųjų žinių, susijusių su bendrovės pagrindine veikla. Be to, nutraukus šią veiklą, bendrovėje nereikės atlikti didesnių pakeitimų.

(59)

Techmatrans planuojama nutraukti veikla yra pelninga, todėl sprendimas ją nutraukti grindžiamas ne poreikiu atkurti gyvybingumą. Per paskutinius metus ši veikla davė nuo 5 iki 8,6 % visų Techmatrans pajamų.

(60)

Komisija pažymi, kad Techmatrans rinkos dalis yra maža, tad ši bendrovė dėl jos dydžio gali būti laikoma MVĮ (nors formaliai ji neatitinka MVĮ kriterijų, nes yra valstybės įmonė), o numatoma pagalbos suma yra gana maža (0,7 mln. EUR). Todėl konkurencijos iškraipymas, kurį ketinama mažinti kompensacinėmis priemonėmis, yra nedidelis. Taigi Komisija mano, kad siūloma kompensacinė priemonė yra pakankama.

VI.   IŠVADA

(61)

Komisija daro išvadą, kad valstybės pagalba Techmatrans, apie kurią buvo pranešta, skirta minėtam restruktūrizavimo procesui įgyvendinti, gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Lenkijos pagal Techmatrans restruktūrizavimo planą planuojama suteikti valstybės pagalba, lygi 2 800 000 PLN, yra suderinama su bendrąja rinka, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte.

Todėl leidžiama suteikti minėtąją pagalbą, kurios suma lygi 2 800 000 PLN.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 77, 2007 4 5, p. 43.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Pagal šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalį 15 % metinio iš privatizavimo gauto pelno ir sukauptų palūkanų pervedama į Įmonių restruktūrizavimo fondą. Šio fondo turtas naudojamas sunkumų patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti. Pagal minėto akto 56 straipsnio 5 dalį Valstybės iždas padidina ARP kapitalą suma, lygia trečdaliui Įmonių restruktūrizavimo fondo pajamų, skirta didelėms sunkumų patiriančioms bendrovėms, įskaitant numatomas privatizuoti bendroves, sanuoti ir restruktūrizuoti.

(4)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.