ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 85

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 274/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

1

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 275/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

3

 

 

2008 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 276/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2008/267/EB

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

7

 

 

Taryba

 

 

2008/268/EB

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Suomen Pankki išorės auditoriaus

8

 

 

Komisija

 

 

2008/269/EB

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/618/EB siekiant įtraukti Prancūzijos Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1072)  ( 1 )

9

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 274/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 918/83, nustatantį Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Įvežant prekes, kurios neapmokestinamos Bendrojo muitų tarifo (toliau – BMT) muitais, kaip numatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 918/83 (1), neturėtų padaryti didesnio žalingo poveikio Bendrijos pramonei, kadangi yra taikomi apribojimai, susiję su įvežamų prekių kiekiu ar verte, jų naudojimu ir (arba) muitiniu tikrinimu po įvežimo. Dėl to tikslinga importuojamoms neapmuitinamoms prekėms netaikyti prekybos apsaugos priemonių, nustatytų remiantis Sutarties 133 straipsniu.

(2)

Antrajai gyvenamajai vietai skirtiems importuojamiems buitiniams daiktams taikomi tie patys apribojimai ir patikrinimai kaip ir tokioms pačioms prekėms, kurias įveža iš trečiųjų šalių persikeliantys fiziniai asmenys, keičiantys nuolatinę gyvenamąją vietą. Pirmuoju atveju įvežamos prekės neatleidžiamos nuo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), o antruoju – nuo jo atleidžiamos, nors abiem atvejais importuotojams ir valstybių narių muitinių administracijoms tenka tokia pati administracinė našta. Be to, antrajai gyvenamajai vietai skirtų buitinių daiktų importui taikomos muitų lengvatos ekonominė nauda yra nedidelė, palyginti su papildomomis tikrinimo išlaidomis. Dėl to tikslinga išbraukti nuostatas, susijusias su toms prekėms taikomu atleidimu nuo muitų.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 918/93 27 straipsnyje nustatyta 22 ECU vertės riba nebuvo padidinta nuo 1991 m., o muitai per tą patį laikotarpį buvo gerokai sumažinti ar netgi panaikinti. Todėl tikslinga padidinti vertės ribą, taikomą nedidelės vertės siuntoms.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad muitai nebūtų taikomi keleivių bagaže esančioms PVM neapmokestinamoms įvežamoms prekėms, Reglamento (EEB) Nr. 918/83 nuostatos dėl taip įvežamų prekių turėtų būti iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų įvežamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (2). Dėl to muitų lengvatas tikslinga taikyti tais atvejais, kai pagal Direktyvą 2007/74/EB įgyvendintuose nacionaliniuose PVM teisės aktuose numatomas atleidimas nuo PVM. Atsižvelgiant į tai būtina užtikrinti, kad teritorijose, nurodytose 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (3) 6 straipsnyje, būtų taikomos tos pačios atleidimo nuo muitų nuostatos.

(5)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 918/83 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šiuo reglamentu nustatomi atvejai, kuriais, atsižvelgiant į tam tikras aplinkybes, atleidžiama nuo importo muitų, eksporto muitų ir netaikomos remiantis Sutarties 133 straipsniu patvirtintos priemonės, kai prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą arba eksportuojamos iš Bendrijos muitų teritorijos.“;

2)

I skyriaus IV antraštinė dalis išbraukiama;

3)

27 straipsnyje 22 ECU vertė pakeičiama 150 EUR;

4)

45 straipsnis pakeičiamas taip:

„45 straipsnis

Atvykstančių iš trečiųjų šalių keleivių asmeniniame bagaže esančias prekes leidžiama įvežti be importo muitų, jeigu pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas, priimtas atsižvelgiant į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2007/74/EB dėl keliaujančių iš trečiųjų šalių asmenų importuojamų prekių neapmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu ir akcizais (4) nuostatas, tos įvežamos prekės neapmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Prekėms, įvežamoms į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (5) 6 straipsnio 1 dalyje išvardytas teritorijas, taikomos tos pačios atleidimo nuo muitų nuostatos kaip ir prekėms, įvežamoms į bet kurią kitą atitinkamos valstybės narės teritorijos dalį.

5.

46–49 straipsniai išbraukiami;

6.

127 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

„3.   Prekėms, kurias galima importuoti atleidžiant nuo muitų pagal šį reglamentą, taip pat netaikomi kiekio apribojimai, nustatyti pagal priemones, patvirtintas remiantis EB sutarties 133 straipsniu.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL L 346, 2007 12 29, p. 6.

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/8/EB (OL L 44, 2008 2 20, p. 11).

(4)  OL L 346, 2007 12 29, p. 6.

(5)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2008/8/EB (OL L 44, 2008 2 20, p. 11).“;


27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 275/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros preliminariųjų nuostatų II skyriaus D poskyryje nustatyta fiksuoto dydžio 3,5 % ad valorem muito norma, taikoma prekėms, atsiunčiamoms privatiems asmenims smulkiomis siuntomis arba esančioms keleivių asmeniniame bagaže, jeigu jos importuojamos ne komerciniais tikslais ir bendra tokių vienoje siuntoje atsiunčiamų arba vieno keleivio gabenamų prekių vertė ne didesnė kaip 350 EUR.

(2)

Fiksuoto dydžio 3,5 % ad valorem muito norma ir 350 EUR viršutinė riba buvo nustatytos 1997 m. gegužės 12 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 866/97, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 nuostatas, susijusias su tarifų ir statistinės nomenklatūros preliminariosiomis nuostatomis (2). Po to šios nuostatos nebuvo tikslinamos.

(3)

Nuo 1997 m. muitų normos, taikomos paprastai keleivių asmeniniame bagaže importuojamoms arba smulkiomis siuntomis privatiems asmenims atsiunčiamoms prekėms, buvo sumažintos apie 20 %. Dėl to tikslinga standartinę normą sumažinti vienu procentiniu punktu iki 2,5 %. Ši norma turėtų būti taikoma tik toms importuojamoms prekėms, kurioms nenustatyta Bendrojo muitų tarifo norma „neapmuitinama“.

(4)

Atsižvelgiant į minėtomis aplinkybėmis paprastai importuojamų produktų kainų pokytį dėl infliacijos Bendrijoje ir už jos ribų bei į padidėjusį keleivių ir privatiems asmenims atsiunčiamų siuntų skaičių, tikslinga padidinti pirmiau minėtą viršutinę ribą iki 700 EUR, siekiant palengvinti tokiais atvejais atliekamą muitinį įforminimą.

(5)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo pirmos dalies II skyrius iš dalies keičiamas taip:

1)

D poskyrio 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Fiksuoto dydžio 2,5 % ad valorem muito norma taikoma prekėms, atsiunčiamoms siuntomis, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, arba gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže, jei jos importuojamos nekomerciniais tikslais.

Ši fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma taikoma, jeigu importo muitais apmokestinamų prekių, atsiunčiamų vienoje siuntoje arba gabenamų vieno keleivio, tikroji vertė ne didesnė kaip 700 EUR.

Toks muito apskaičiavimas taikant fiksuoto dydžio normą netaikomas prekėms, kurioms muitų tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“, ir 24 skirsnio prekėms, atsiunčiamoms siuntomis arba gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže, jei jų kiekiai viršija nustatytuosius Tarybos reglamento (EEB) Nr. 918/83 (3) 31 straipsnyje arba vadovaujantis 45 straipsniu.

2)

D poskyrio 3 punkte žodžiai „Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29–31 ir 45–49 straipsniuose“ pakeičiami žodžiais „Reglamento (EEB) Nr. 918/83 29–31 ir 45 straipsniuose“;

3)

D poskyrio 4 punkte žodžiai „350 EUR“ pakeičiami žodžiais „700 EUR“;

4)

D poskyrio 5 punkte žodžiai „350 EUR“ pakeičiami žodžiais „700 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1352/2007 (OL L 303, 2007 11 21, p. 3).

(2)  OL L 124, 1997 5 16, p. 1.

(3)  OL L 105, 1983 4 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.“;


27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 276/2008

2008 m. kovo 26 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Europos Parlamentas ir Taryba

27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/7


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 11 d.

dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(2008/267/EB)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), o ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (2),

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas neviršijant maksimalios metinės 1 mlrd. EUR ribos.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima mobilizuoti Fondo lėšas.

(4)

Jungtinė Karalystė pateikė prašymą dėl 2007 m. birželio ir liepos mėnesių potvynio sukeltos nelaimės mobilizuoti Fondo lėšas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2008 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 162 387 985 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1. Susitarimas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 2008/29/EB (OL L 6, 2008 1 10, p. 7).

(2)  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.


Taryba

27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/8


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Suomen Pankki išorės auditoriaus

(2008/268/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, pridėtą prie Europos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. sausio 28 d. Europos centrinio banko rekomendaciją ECB/2008/1, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Suomen Pankki išorės auditorių (1),

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą turi atlikti nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

Dabartinio Suomen Pankki išorės auditoriaus įgaliojimai baigsis po 2007 finansinių metų audito. Todėl būtina paskirti išorės auditorių nuo 2008 finansinių metų.

(3)

Suomen Pankki išorės auditoriumi 2008–2012 finansiniams metams pasirinko KPMG Oy Ab.

(4)

ECB valdančioji taryba rekomendavo skirti KPMG Oy Ab Suomen Pankki išorės auditoriumi 2008–2012 finansiniams metams.

(5)

Reikėtų vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 11 dalis pakeičiama taip:

„11.   KPMG Oy Ab patvirtinama Suomen Pankki išorės auditoriumi 2008–2012 finansiniams metams.“

2 straipsnis

Apie šį sprendimą pranešama ECB.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL C 29, 2008 2 1, p. 1.

(2)  OL L 22, 1999 1 29, p. 69. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/883/EB (OL L 346, 2007 12 29, p. 20).


Komisija

27.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 85/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/618/EB siekiant įtraukti Prancūzijos Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1072)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/269/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatytos Bendrijos vidaus prekybos tam tikrais gyvūnais taisyklės. Tos direktyvos 9 straipsnyje nustatytos privalomosios nacionalinės programos dėl tam tikros užkrečiamos ligos, įskaitant Aujeskio ligą, kurios turi būti pateikiamos Komisijai tvirtinti. Be to, Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi pateikti Komisijai atitinkamus dokumentus, kuriuose būtų nurodytas tų ligų statusas jų teritorijoje.

(2)

2001 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimo 2001/618/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą, bei panaikinančio Sprendimus 93/24/EEB ir 93/244/EEB (2) I priede pateiktas valstybių narių ar jų regionų, kuriuose nėra Aujeskio ligos ir kuriuose uždrausta vakcinacija, sąrašas. Sprendimo 2001/618/EB II priede pateiktas valstybių narių ar jų regionų, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos kontrolės programos, sąrašas.

(3)

Prancūzijoje keletą metų buvo įgyvendinama Aujeskio ligos likvidavimo programa, o Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentai įtraukti į regionų, kuriuose vykdoma patvirtinta Aujeskio ligos kontrolės programa, sąrašą.

(4)

Prancūzija pateikė Komisijai dokumentus, patvirtinančius, kad Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentuose nėra Aujeskio ligos, ir įrodančius, kad minėtuose departamentuose ši liga buvo likviduota.

(5)

Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktus dokumentus ir nustatė, kad jie atitinka Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnio 1 dalies nuostatas. Todėl minėti departamentai turėtų būti įtraukti į Sprendimo 2001/618/EB I priedo sąrašą.

(6)

Todėl Sprendimą 2001/618/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2001/618/EB I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 215, 2001 8 9, p. 48. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/729/EB.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose nėra Aujeskio ligos ir kuriuose uždrausta vakcinacija

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

CZ

Čekija

Visi regionai

DK

Danija

Visi regionai

DE

Vokietija

Visi regionai

FR

Prancūzija

Eno, Enos, Aljė, Aukštutinio Provanso Alpių, Pajūrio Alpių, Ardešo, Ardėnų, Arježo, Obo, Odo, Averono, Žemutinio Reino, Ronos deltos, Kalvadoso, Kantalio, Šarantos, Pajūrio Šarantos, Šero, Korezo, Kot d’Oro, Kot d’Armoro, Krezo, De Sevro, Dordonės, Du, Dromo, Esono, Ero, Ero ir Luaro, Finistero, Garo, Žero, Žirondos, Aukštutinių Alpių, Aukštutinės Senos, Aukštutinės Garonos, Aukštutinės Luaros, Aukštutinės Marnos, Aukštutinių Pirėnų, Aukštutinio Reino, Aukštutinės Sonos, Aukštutinės Savojos, Aukštutinio Vjeno, Hero, Ilio ir Vileno, Endro, Endro ir Luaros, Izero, Juros, Landų, Luaros, Atlanto Luaros, Luaro ir Šero, Luarė, Lo, Lo ir Garonos, Lozero, Meno ir Luaros, Manšo, Marnos, Majeno, Merto ir Mozelio, Mezo, Morbihano, Mozelio, Njevro, Šiaurės, Uazos, Orno, Paryžiaus, Pa de Kalė, Atlanto Pirėnų, Rytų Pirėnų, Piui de Domo, Rejunjono, Ronos, Sarto, Sonos ir Luaros, Savojos, Senos ir Marnos, Pajūrio Senos, Sena-Sen Deni, Somos, Tarno, Tarno ir Garonos, Belforo teritorijos, Marnos slėnio, Uazos slėnio, Varo, Vokliūzo, Vandėjos, Vjeno, Vogėzų, Jono, Ivlino departamentai

CY

Kipras

Visa teritorija

LU

Liuksemburgas

Visi regionai

AT

Austrija

Visa teritorija

SK

Slovakija

Visi regionai

FI

Suomija

Visi regionai

SE

Švedija

Visi regionai

UK

Jungtinė Karalystė

Visi Anglijos, Škotijos ir Velso regionai

II PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos kontrolės programos

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

BE

Belgija

Visa teritorija

ES

Ispanija

Galisijos, Baskijos, Astūrijos, Kantabrijos, Navaros, La Riochos autonominių bendruomenių teritorija

Kastilijos ir Leono autonominės bendruomenės Leono, Samoros, Palensijos, Burgoso, Valjadolido ir Avilos provincijų teritorija

Kanarų salų Las Palmaso provincijos teritorija

IT

Italija

Bolcano provincija

NL

Nyderlandai

Visa teritorija