ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 83

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. kovo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 272/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/261/EB

 

*

2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo

3

 

 

2008/262/EB

 

*

2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo

5

 

 

Komisija

 

 

2008/263/EB

 

*

2007 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), kurią Austrija suteikė BAWAG-PSK (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3038)  ( 1 )

7

 

 

2008/264/EB

 

*

2008 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas dėl Europos cigarečių standartų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB ( 1 )

35

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2008/265/EB

 

*

2008 m. vasario 28 d. ES ir Šveicarijos mišraus komiteto, įkurto Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytu susitarimu dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, Sprendimas Nr. 1/2008, iš dalies keičiantis jo Darbo tvarkos taisykles

37

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/266/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Čado Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje sudarymo

39

Europos Sąjungos ir Čado Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 272/2008

2008 m. kovo 25 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 26 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 25 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 25 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

57,9

MA

61,0

TR

108,7

ZZ

75,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

162,2

ZZ

132,0

0709 90 70

MA

60,5

TR

130,6

ZZ

95,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

43,9

IL

57,9

MA

51,2

TN

59,9

TR

60,4

ZZ

54,7

0805 50 10

IL

106,7

TR

133,3

ZA

147,5

ZZ

129,2

0808 10 80

AR

92,3

BR

87,5

CA

103,7

CL

89,6

CN

92,1

MK

44,4

US

115,6

UY

55,2

ZA

69,0

ZZ

83,3

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,9

CN

77,6

ZA

93,5

ZZ

82,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 28 d.

dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo

(2008/261/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnį, 63 straipsnio 3 punkto a ir b papunkčius, 66 ir 95 straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antruoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 27 d. Taryba suteikė įgaliojimus pradėti derybas su Lichtenšteino Kunigaikštyste ir Šveicarijos Konfederacija dėl Protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie 2004 m. spalio 26 d. Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (toliau – atitinkamai Protokolas ir Susitarimas). Šios derybos buvo užbaigtos ir 2006 m. birželio 21 d. Briuselyje buvo parafuotas Protokolas.

(2)

Su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, pageidautina pasirašyti Protokolą.

(3)

Protokolas numato tam tikrų jo nuostatų laikiną taikymą. Iki Protokolo įsigaliojimo reikėtų laikinai taikyti tas nuostatas.

(4)

Dėl Šengeno acquis, kuriai taikoma Europos Sąjungos sutarties VI antraštinė dalis, plėtotės pasirašius Protokolą yra tikslinga pradėti taikyti Tarybos sprendimą 1999/437/EB (1) mutatis mutandis santykiams su Lichtenšteino Kunigaikštyste.

(5)

Šis sprendimas neturi įtakos Jungtinės Karalystės pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2).

(6)

Šis sprendimas neturi įtakos Airijos pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3).

(7)

Šis sprendimas neturi įtakos Danijos pozicijai pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-us) Europos bendrijos vardu pasirašyti Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir susijusius dokumentus.

Protokolo ir susijusių dokumentų tekstai pridedami prie šio sprendimo (4).

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas sritims, kurioms taikomos Protokolo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos, ir jų plėtojimui tiek, kiek šios nuostatos turi teisinį pagrindą remiantis Europos bendrijos steigimo sutartimi, arba tiek, kiek Tarybos sprendimu 1999/436/EB (5) buvo nustatyta, kad jos turi tokį pagrindą.

3 straipsnis

Sprendimo 1999/437/EB 1–4 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos Lichtenšteino asociacijai įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kuriai taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis.

4 straipsnis

Vadovaujantis Protokolo 9 straipsnio 2 dalimi, jo 1, 4 straipsniai ir 5 straipsnio 2 dalies a punkto pirmasis sakinys bei Susitarimo 3 straipsnio 1–4 punktuose bei 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytos teisės ir įsipareigojimai laikinai taikomi nuo šio Protokolo pasirašymo iki įsigaliojimo.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. MATE


(1)  1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Tarybos dokumentas 16462/06; prieinamas adresu http://register.consilium.europa.eu

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 17.


26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/5


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 28 d.

dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo

(2008/262/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 27 d. Taryba įgaliojo pirmininkaujančią valstybę narę padedant Komisijai pradėti derybas su Lichtenšteino Kunigaikštyste ir Šveicarijos Konfederacija dėl Protokolo dėl Lichtenšteino prisijungimo prie 2004 m. spalio 26 d. Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (toliau – atitinkamai Protokolas ir Susitarimas). Šios derybos buvo užbaigtos ir 2006 m. birželio 21 d. Briuselyje buvo parafuotas Protokolas.

(2)

Su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, pageidautina pasirašyti Protokolą.

(3)

Protokolas numato tam tikrų jo nuostatų laikiną taikymą. Iki Protokolo įsigaliojimo reikėtų laikinai taikyti tas nuostatas.

(4)

Dėl Šengeno acquis, kuriai taikoma Europos Sąjungos sutarties VI antraštinė dalis, plėtotės pasirašius Protokolą yra tikslinga pradėti taikyti Tarybos sprendimą 1999/437/EB (1) mutatis mutandis santykiams su Lichtenšteino Kunigaikštyste.

(5)

Šis sprendimas neturi įtakos Jungtinės Karalystės pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2).

(6)

Šis sprendimas neturi įtakos Airijos pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-us) Europos Sąjungos vardu pasirašyti Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir susijusius dokumentus.

Protokolo ir susijusių dokumentų tekstai pridedami prie šio sprendimo (4).

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas sritims, kurioms taikomos Protokolo 2 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos, ir jų plėtojimui tiek, kiek šios nuostatos turi teisinį pagrindą remiantis Europos Sąjungos sutartimi, arba tiek, kiek Tarybos sprendimu 1999/436/EB (5) buvo nustatyta, kad jos turi tokį pagrindą.

3 straipsnis

Sprendimo 1999/437/EB 1–4 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos Lichtenšteino asociacijai įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kuriai taikoma Europos Sąjungos sutarties VI antraštinė dalis.

4 straipsnis

Vadovaujantis Protokolo 9 straipsnio 2 dalimi, jo 1, 4 straipsniai ir 5 straipsnio 2 dalies a punkto pirmasis sakinys bei Susitarimo 3 straipsnio 1–4 punktuose bei 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytos teisės ir įsipareigojimai laikinai taikomi nuo šio Protokolo pasirašymo iki įsigaliojimo.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. MATE


(1)  1999 m. gegužės 17 d. sprendimas dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  Tarybos dokumentas 16462/06; prieinamas adresu http://register.consilium.europa.eu

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 17.


Komisija

26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/7


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 27 d.

dėl valstybės pagalbos C 50/2006 (ex NN 68/2006, CP 102/2006), kurią Austrija suteikė BAWAG-PSK

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3038)

(Tik tekstas vokiečių kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/263/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1),

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas remiantis pirmiau nurodytais straipsniais (2),

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

Pasirodžius spaudos pranešimams apie finansinius bendrovės Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (toliau – BAWAG-PSK) sunkumus, Komisija 2006 m. gegužės 5 d. pateikė Austrijai prašymą suteikti jai informacijos. Tą pačią dieną Komisija gavo Austrijos valdžios institucijų raštą su informacija apie tai, kad valstybė suteikė BAWAG-PSK garantiją.

(2)

2006 m. gegužės 30 d. raštu Komisija paprašė Austrijos papildomos informacijos. Austrijos valdžios institucijos atsakė 2006 m. birželio 16 d. raštu.

(3)

2006 m. birželio 27 d. ir gruodžio 4 d. vyko Austrijos valdžios institucijų ir BAWAG-PSK atstovų susitikimai. Po šių susitikimų Austrija 2006 m. liepos 18 d. ir rugsėjo 21 d. raštais pateikė papildomos informacijos.

(4)

Komisija 2006 m. lapkričio 22 d. raštu informavo Austriją apie savo sprendimą pradėti procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį.

(5)

Paskelbus šį sprendimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), Komisija paprašė suinteresuotųjų šalių pareikšti pastabas, tačiau jokių pastabų negavo.

(6)

Atsakydama į Komisijos prašymą suteikti jai informacijos, Austrija 2006 m. gruodžio 31 d. ir 2007 m. sausio 31 d. raštais pateikė papildomos informacijos.

(7)

2007 m. vasario 28 d., kovo 30 d., balandžio 25 d. ir gegužės 8 d. vyko Austrijos valdžios institucijų, BAWAG-PSK ir Cerberus atstovų susitikimai. Po šių susitikimų Austrija 2007 m. kovo 28 d., balandžio 19 d., gegužės 4, 21 ir 31 d. bei birželio 13 d. raštais pateikė papildomos informacijos.

II.   KONTEKSTAS

(8)

BAWAG-PSK yra ketvirtas pagal dydį Austrijos bankas. Tai yra vertybinių popierių biržoje neregistruotas bankininkystės ir finansų koncernas, vykdantis veiklą visose finansinių paslaugų srityse Austrijoje ir užsienio šalyse. Bankas turi didžiausią centralizuotai valdomą šalies šakinių filialų tinklą (maždaug 157 BAWAG ir 1 300 pašto filialų); jo klientai – 1,2 mln. privačių asmenų ir daugiau kaip 60 000 įmonių. 2005 m. gruodžio 31 d. balanso suma siekė 53 mlrd. EUR, o taupomieji indėliai sudarė maždaug 18 mlrd. EUR.

(9)

1 lentelėje pateikta svarbiausių BAWAG-PSK 2004–2006 m. laikotarpio rodiklių apžvalga.

1   lentelė

BAWAG-PSK

Balanso suma

(mlrd. EUR)

Darbuotojų skaičius

Taupomieji indėliai

(mlrd. EUR)

Veiklos rezultatas

(mln. EUR)

Grynasis metų pelnas

(mln. EUR)

2004 m.

56,3

6 275

18,7

280

160,3

2005 m.

57,9

6 632

18,2

217

6,2

2006 m.

50,8

6 670

14,6

140

40,4

(10)

Iki 2006 m. BAWAG-PSK netiesiogiai visiškai priklausė Austrijos profesinių sąjungų susivienijimui Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) (4). Banko istorija prasideda 1922 m., kai buvo įsteigtas bankas Arbeiterbank profesinių sąjungų ir vartotojų kooperatyvų indėliams administruoti. Po Antrojo pasaulinio karo Austrijos profesinės sąjungos banką atidarė vėl.

(11)

2005 m. gruodžio mėn. BAWAG-PSK savininkų struktūra buvo tokia:

Image

(12)

2005 m. rugpjūčio 1 d. (pagal atskyrimo ir perėmimo sutartį) BAWAG atskyrė visą savo bankinę veiklą. BAWAG bankinę veiklą perėmė nauja bendrovė BAWAG-PSK. Turtą perkeliančioji bendrovė BAWAG buvo pervadinta AVB. Bendrovėje AVB (anksčiau buvusioje BAWAG) paliktas turtas, be vertybinių popierių, iš esmės yra 100 % akcijų paketas, valdomas bendrovės BAWAG-PSK. AVB balanso įsipareigojimų pusėje yra BAWAG įsipareigojimų kredito įstaigoms dalis, sudaranti […] (5) mlrd. EUR ir dalis BAWAG nuosavo kapitalo.

(13)

2005 m. gruodžio 31 d.BAWAG-PSK skolos reikalavimai tiesioginių ir netiesioginių akcininkų atžvilgiu sudarė […] mlrd. EUR (6). Šių skolos reikalavimų vertė visų pirma priklauso nuo kainos, kuri būtų gauta pardavus BAWAG-PSK akcijas. Kad atgautų visą skolos reikalavimų vertę, galimas pirkėjas iš viso būtų turėjęs investuoti maždaug […] mlrd. EUR (7).

(14)

BAWAG-PSK šalies vidaus rinką skirsto į penkias pagrindines veiklos sritis:

a)

Privačių klientų segmentas apima mažmeninę bankininkystę, platinimą per pašto filialus, mobilųjį platinimą ir elektroninę bankininkystę. Šie klientai yra nesavarankiška veikla užsiimantys asmenys ir mažosios bei vidutinės įmonės.

b)

Įmonių segmentas apima institucijas ir socialinio draudimo įstaigas bei didžiuosius šalies ir tarptautinius klientus. Prie šio segmento priskiriami Austrijoje veikiantys vietos klientai, kurių balansinė apyvarta yra ne mažesnė kaip 4 mln. EUR per metus.

c)

Viešojo sektoriaus segmentas visų pirma apima kreditavimo ir mokėjimo paslaugas, teikiamas federalinei vyriausybei, federalinėms žemėms ir Austrijos savivaldybėms.

d)

Prie kapitalo rinkos segmento priskirtina grupės iždo veikla, ypač pajamos iš bankinės knygos, turto ir fondo administravimo bei emisinės veiklos.

e)

Nekilnojamojo turto ir išperkamosios nuomos segmentas apima šiose srityse veikiančių pavaldžiųjų įmonių rezultatą ir kreditus nekilnojamojo turto projektams finansuoti, teikiamus visų pirma įmonėms.

(15)

BAWAG-PSK produktų užimama Austrijos rinkos dalis 2005 m.

2   lentelė

Produktai pagal veiklos sritis

Rinkos dalis

Indėlių sandoriai su šalies klientais

Privatūs klientai

12 %

Įmonės

8 %

Kreditų sandoriai su šalies klientais, įskaitant ir hipotekinius kreditus

Privatūs klientai

6 %

Įmonės

8 %

Viešasis sektorius

25 %

Kredito kortelių sandoriai (privatūs klientai)

Debeto kortelės

13 %

Kredito kortelės

11 %

Išperkamosios nuomos sandoriai

 

7 %

Kapitalo rinkos sandoriai

 

5 %

(16)

BAWAG-PSK taip pat užima tvirtą poziciją kaip […] bankinių paslaugų viešajam sektoriui teikėja. […] Vyriausybės pinigų pervedama ir atlyginimų viešosios tarnybos tarnautojams išmokama per šį banką.

(17)

Be to, BAWAG-PSK per BAWAG Versicherung AG ir PSK Versicherung AG  (8) veikia draudimo sektoriuje, o per BAWAG-PSK Immobilien AG, batų prekybos tinklą Stiefelkönig ir televizijos perdavimo stotį ATV Privat-TV Services taip pat veikia sektoriuose, nesusijusiuose su banko paslaugomis.

(18)

Bankas išplėtojo savo veiklą taip pat ir tarptautiniu lygmeniu. Turto dalis, esanti banko užsienio filialuose, išaugo maždaug nuo […] % 1995 m. iki maždaug […] % 2004 m., arba daugiau nei iki […] %, jei įtraukiamos ir pavaldžiosios bendrovės. Bankas turi pavaldžiųjų bendrovių arba akcijų paketų Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Maltoje ir Libijoje. Tačiau jo turimos dalys naujųjų valstybių narių rinkose yra mažos.

(19)

2006 m. gruodžio 30 d.ÖGB pardavė bendrovę BAWAG-PSK JAV investicinio koncerno Cerberus Capital Management L.P. konsorciumui (toliau – Konsorciumas) (9). Pardavimo sandoris galutinai sudarytas, kai 2007 m. gegužės 15 d. buvo gauti atidėti valdymo ir konkurencijos institucijų leidimai. Pirkimo kaina yra […] mlrd. EUR. Be to, Konsorciumas pasižadėjo padidinti kapitalą […] mln. EUR.

(20)

Ekonominių sunkumų BAWAG-PSK kilo visų pirma dėl dviejų konkrečių sandorių – Karibų sandorių ir Refco, – kuriuos sudarė keletas ankstesnės vadovybės narių. Šie konkretūs sandoriai tapo įmanomi dėl nepakankamo rizikos planavimo ir dalyvių tyčinio priežiūros įstaigų reikalavimų nesilaikymo.

(21)

Karibų sandoriai iš esmės buvo sudaromi 1995–2001 m. Nuo 1995 iki 1998 m. per bendrovę BAWAG International Finance, Dublinas, bendrovėms, kurių buveinės yra Kaimanų salose, per tris kartus buvo pervesta iš viso 550 mln. USD. 1998 m. buvo suteiktas dar vienas 89 mln. USD dydžio kreditas. 1998 m. rugsėjo mėn. BAWAG-PSK per savo pavaldžiąją bendrovę Dubline iš viso buvo suteikusi 639 mln. USD kreditų keturioms bendrovėms įvairioms investicijoms. Šios sumos buvo naudojamos siekiant gauti naudos iš jenos kurso svyravimo JAV dolerio atžvilgiu. Padengimui skirta trečiosios šalies pateikta nuosavo kapitalo dalis ir lėšos iš pirmaeilių indėlių pagal susitarimus (Senior-Deposit-Agreements) nuosekliai buvo naudojamos kaip marža pelnui gauti, nes lauktosios valiutų kurso raidos nebuvo. Dėl iki 1998 m. vykdomo finansavimo buvo patirtas […] mln. USD dydžio nuostolis.

(22)

Iki 1998 m. pabaigos finansavimas iš įvairių šaltinių buvo vykdomas toliau ir sudarė iš viso daugiau kaip […] mln. USD, o 1999 m. buvo sudaryta kredito sandorių už daugiau kaip […] mln. EUR, tačiau jie ir vėl pasirodė esantys netvarios vertės. Tikėtosios jenos kurso raidos ir toliau nebuvo; pasirinkimo sandoriai, kurių vertė buvo gerokai sumažėjusi, buvo parduodami labai nuostolingai. Įsipareigojimai iki 1999 m. pabaigos siekė […] mlrd. EUR, o didelį įsipareigojimų išaugimą didžiąja dalimi nulėmė taip pat ir dideli valiutų kurso svyravimai.

(23)

1999 m. pabaigoje ir 2000 m. pradžioje buvo atliktas paskutinis bandymas vis tik kompensuoti iki tol dėl minėtų sandorių patirtus nuostolius. Į fondus buvo investuota dar […] mln. EUR kartu su iš pirmesnių pasirinkimo sandorių likusiais […] mln. USD. Investuojama vėlgi buvo vykdant jenos apsikeitimo sandorius, tačiau dėl šių investicijų ir vėl buvo patirtas nuostolis. 2000 m. pabaigoje pagal minėtus sandorius įsipareigojimai siekė […] mlrd. EUR. Nuo 2001 m. nuostoliai buvo restruktūrizuojami iš dalies juos nurašant ir galiausiai iki 2005 m. spalio mėn. sumažinti maždaug iki […] mlrd. EUR.

(24)

BAWAG-PSK verslo ryšiai su Refco Group Ltd. LLC (toliau – Refco) (10) užsimezgė 1998 m. ir truko iki 2005 m. spalio mėn. Šių verslo ryšių esmę sudarė:

a)

BAWAG-PSK turimos akcijos Refco bendrovėje 1999–2004 m.,

b)

finansavimas pagal „pajamų dalyvavimo susitarimą“ (Proceeds-Participation-Agreement),

c)

BAWAG-PSK ir Refco bendradarbiavimas keliose kasdienės bankininkystės ir vertybinių popierių veiklos srityse,

d)

BAWAG-PSK kreditų teikimas Refco bendrovei, pradedant 1998 m. kreditu, kuris BAWAG-PSK bendrovei baigus dalyvauti Refco kapitale 2004 m. buvo grąžintas, ir baigiant 2005 m. spalio mėn. suteiktu 350 mln. EUR viršijančiu kreditu. Tarp minėtųjų kreditų buvo teikiami kreditai Refco arba Refco bendrovėms, tarp jų ir keletas trumpalaikių kreditų, kurie suteikė Refco galimybę užbaigti savo balansą (atlikti metų pabaigos bankines operacijas (Year-End Transactions).

(25)

2006 m. balandžio mėn. Jungtinėse Amerikos Valstijose Refco, Creditors Committee (neapsaugotų Refco kreditorių komitetas), Department of Justice (JAV teisingumo ministerija) ir Securities and Exchange Commission (JAV vertybinių popierių ir biržų priežiūros komisija) inicijavo ieškinius prieš BAWAG-PSK. Pagal šiuos procesus beveik […] mlrd. USD suma buvo užblokuota teismo potvarkiu. Galiausiai su Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijomis ir Refco kreditoriais buvo susitarta dėl sprendimo.

(26)

Dėl verslo ryšių su Refco iki 2005 m. pabaigos BAWAG-PSK bendrovė iš viso patyrė […] mln. EUR nuostolių, kuriuos sudarė:

350 mln. EUR vertės koregavimas išduodant kreditą,

[…] mln. EUR nuostolis iš apsikeitimo sandorių auksu (Gold-Swaps),

[…] mln. EUR nuostolis iš pirmaeilių užtikrintų paskolų (Senior Secured Loans) pardavimo,

[…] mln. EUR kitų įsipareigojimų vertės koregavimo,

atitinkamos teisinės išlaidos.

(27)

Prie šios sumos reikėjo priskaičiuoti […] mln. EUR dydžio atidėjimą, kuris 2006 m. gegužės mėn. pradžioje turėjo būti sudarytas atgaliniu veikimu ir turėjo būti skirtas išmokėti kompensaciją Refco kreditoriams. Taip dėl Refco sandorių susidarė 1,0045 mlrd. EUR nuostolis.

(28)

2006 m. birželio 5 d.BAWAG-PSK sudarė sutartį su Refco kreditoriais. BAWAG-PSK turėjo sumokėti Refco kreditoriams ir akcininkams […] mln. USD. Be to, ji atsisakė […] mln. USD dydžio kredito skolos reikalavimo. Sutarties šalys taip pat susitarė, kad […] % nuo […] mln. EUR pardavimo kainos perviršio, tačiau ne daugiau kaip […] mln. USD, turėtų būti išmokama Refco kreditoriams ir akcininkams.

(29)

2004 m. buvo nurašyti maždaug […] mln. EUR dydžio Karibų sandorių skolos reikalavimai.

(30)

Karibų sandorių nuostoliams padengti 2005 m. buvo naudojamos […] mln. EUR dydžio likvidžios lėšos, per 2005 m. reorganizavimą atlikti […] mln. EUR dydžio nurašymai ir papildomi […] mln. EUR dydžio vertės koregavimai po 2005 m. Dar likusios […] mln. EUR dydžio sumos vertė buvo pakoreguota.

(31)

2005 m. spalio mėn. BAWAG-PSK susidūrė su Refco nemokumu, o tuo pačiu metu tapo žinomi ir Karibų sandorių nuostoliai.

(32)

Dėl šių įvykių prireikė atlikti […] mlrd. EUR vertės koregavimus […] m. balanse (11). BAWAG-PSK, panaudodama atidėjimuose sukauptas lėšas ir grynąjį metų pelną, galėjo padengti tik […] mln. EUR.

(33)

Sunerimę dėl pranešimų spaudoje, 2006 m. balandžio mėn. pabaigoje–gegužės mėn. pradžioje daug indėlininkų atsiėmė lėšas iš einamųjų ir taupomųjų sąskaitų. Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki 2006 m. birželio mėn. indėliai einamosiose banko sąskaitose sumažėjo […] mln. EUR, o indėliai taupomosiose sąskaitose – […] mlrd. EUR.

III.   VERTINAMOS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

(34)

Šiuo sprendimu vertinama priemonė yra 900 mln. EUR valstybės garantija, suteikta bendrovei BAWAG-PSK, reglamentuojama Įstatymu dėl BAWAG-PSK garantijos (BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz), įsigaliojusiu 2006 m. gegužės 8 d. (toliau – BAWAG-PSK įstatymas). Įstatyme yra nuostata, kad savininkai BAWAG-PSK turėtų parduoti trečiajai šaliai.

(35)

Be valstybės garantijos BAWAG-PSK nesugebėtų įvykdyti Austrijos bankininkystės įstatyme (Österreichisches Bankwesengesetz – BWG) (toliau – ABĮ) nustatytų mokumo ir nuosavo kapitalo reikalavimų ir suvesti 2005 m. balanso.

(36)

2006 m. gegužės 31 d. tuometiniai tiesioginiai ir netiesioginiai BAWAG-PSK savininkai (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV ir AVB) pasirašė pardavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo parduoti savo akcijas trečiajai šaliai.

(37)

2006 m. birželio 6 d. Austrija ir BAWAG-PSK pasirašė garantijos susitarimą, kuris pagrįstas minėtu įstatymu. Susitarime buvo nurodyti išsamesni duomenys apie garantiją, sąlygas, atlygį už turtinę atsakomybę, BAWAG-PSK atsakomybę ir garantijos trukmę. Pardavimo susitarimas buvo pridėtas prie garantijos susitarimo.

(38)

Be to, Austrija ir tuometiniai tiesioginiai ir netiesioginiai BAWAG-PSK savininkai (ÖGB, ÖGSP, ÖBG, ÖVV ir AVB) 2006 m. birželio 6 d. sudarė išsamų susitarimą. Šio susitarimo 7 skyriaus 3 straipsnyje yra nustatyta, kaip naudoti iš pardavimo gautas pajamas. Parduodant BAWAG-PSK akcijas, iš pardavimo gautas pajamas reikėtų panaudoti pagal tokią prioritetų hierarchiją:

a)

patenkinti trečiųjų šalių pretenzijas, siekiant užtikrinti pardavimą,

b)

patenkinti savininkų skolos reikalavimus pagal taikos sutartį Refco byloje,

c)

sumokėti visas mokėjimo momentu likusias AVB neapmokėtas prievoles,

d)

sumokėti visas mokėjimo momentu likusias visų (buvusių) netiesioginių BAWAG-PSK savininkų neapmokėtas prievoles,

e)

sumažinti Austrijos garantijos sumą, bendrovei BAWAG-PSK pateikiant nuosavą kapitalą.

(39)

Garantija baigėsi 2007 m. gegužės 15 d. pardavus BAWAG-PSK bendrovę Konsorciumui.

(40)

Pasak Austrijos, garantija siekiama:

a)

stabilizuoti ir sustiprinti BAWAG-PSK padėtį,

b)

sudaryti sąlygas parengti 2005 m. balansą,

c)

suteikti galimybę pradėti arba toliau taikyti pardavimo priemones,

d)

išlaikyti į ateitį orientuotą BAWAG-PSK veiklumą,

e)

sustiprinti investuotojų pasitikėjimą Austrijos finansų rinka.

(41)

Pagal pirmines sąlygas garantija būtų nustojusi galioti po 60 dienų nuo BAWAG-PSK pardavimo, tačiau iš esmės ne vėliau kaip 2007 m. liepos 1 d. Vis dėlto galimybė pratęsti ją tam tikromis sąlygomis buvo.

(42)

BAWAG-PSK bendrovės mokėtinas atlygis buvo nustatytas laikotarpiui iki 2007 m. birželio 30 d. iki 0,2 % per metus, o vėliau – 1,2 %.

(43)

Austrijos garantija galima buvo pasinaudoti tik tada, jei galiotų visos šios sąlygos:

BAWAG-PSK nebūtų parduota,

BAWAG-PSK, jos tiesioginių ir netiesioginių akcininkų būtų pareikalauta mokėti ir atskleisti savo turtinę padėtį, ir jų gebėjimas mokėti buvo išsemtas,

toliau egzistuotų ekonominė grėsmė bankui (nuosavų lėšų sumažėjimas iki neleistinos pagal įstatymo reikalavimus ribos), ir

BAWAG-PSK jau buvo nemoki arba grėsė nemokumas (nemokumas dėl didelių įsiskolinimų, kai įsipareigojimai viršija turtą).

(44)

Naudotis garantija buvo leidžiama ir tada, kai nemokumas grėsė tik dėl to, kad garantija iki 2007 m. liepos 1 d. būtų baigusis; Austrija, pratęsdama garantijos terminą, galėjo išvengti jos panaudojimo. Vis dėlto tam buvo reikalingas Federalinės Vyriausybės nutarimas.

(45)

Garantija dengė tik tuos skolos reikalavimus, kuriuos reikėjo priskaičiuoti prie apskaičiavimo pagrindo pagal Bankininkystės įstatymo (Bankwesengesetz – BWG) 22 straipsnio 2 dalį ir kurie buvo priskirti pagal finansų rinkos priežiūros institucijos Finanzmarktaufsichtsbehörde  (12) (toliau FMA) nuostatus.

(46)

Austrijos garantija pagal tokį garantijos susitarimą, išskyrus jau panaudotas garantijos dalis, būtų nustojusi galioti perėjus (tiesiogiai arba netiesiogiai) BAWAG-PSK akcijų nuosavybei tretiesiems asmenims, kaip apibrėžta BAWAG-PSK įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, tačiau ne vėliau kaip 2007 m. liepos 1 d.BAWAG-PSK apie kiekvieną tokį nuosavybės perėjimą nedelsdama privalėjo pranešti valstybei raštu pateikdama atitinkamus patvirtinimus, kai tik apie tai gaudavo informacijos. Jei to būtų reikėję akcijų pardavimo tretiesiems asmenims procesui pagal BAWAG-PSK įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, Austrija pagrįstu BAWAG-PSK prašymu būtų pratęsusi garantiją iki 60 dienų po nuosavybės perėjimo, tačiau ne ilgiau kaip iki 2007 m. birželio 30 d.

(47)

Austrija galėjo padedant federaliniam finansų ministrui (Federalinės Vyriausybės pritarimu) šiame susitarime prisiimtą garantiją pratęsti, jei tam būtų prielaidos pagal BAWAG-PSK įstatymo 1 straipsnio 2 dalį. Austrija tokį pratęsimą galėjo svarstyti tada, kai dėl garantijos pasibaigimo būtų kilusi grėsmė tvariam BAWAG-PSK sanavimui arba pardavimui. BAWAG-PSK, panorėjusi garantiją pratęsti, ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 31 d. būtų turėjusi pateikti atitinkamą prašymą Austrijos valdžios institucijoms, kuriame būtų reikėję pagrįsti ir dokumentuoti pratęsimo sąlygų buvimą. Kadangi garantija remiasi gresiančiu nemokumu, kurį ateityje būtų buvę galima susieti su valstybės garantijos nebuvimu, Austrija būtų galėjusi tokio garantijos panaudojimo išvengti pratęsdama garantiją iki jos pabaigos. Tokiu atveju nebūtų atsiradę garantijos panaudojimo pasekmių.

(48)

Kita su garantija susijusia sąlyga – BAWAG-PSK ir ÖGB buvo pavesta parduoti savo akcijas, turimas Austrijos nacionaliniame banke (Österreichschen Nationalbank – OeNB). Atsižvelgdama į tokio proceso ypatumus, Austrija nustatė, kad šių akcijų rinkos kaina turėtų būti nuo […] iki […] kartų didesnė už nominaliąją akcijų vertę. Taip vertinant buvo nustatyta „rinkos kaina“ nuo […] mln. EUR iki […] mln. EUR. Galutinė pardavimo Austrijos valdžios institucijoms kaina siekė […] mln. EUR ([…] mln. EUR už BAWAG-PSK). Pajamos iš pardavimo atitiko akcijų paketo buhalterinę vertę.

(49)

Be valstybės garantijos papildomai buvo įsteigtos dvi specialiosios paskirties įmonės (Special Purpose Vehicles) (toliau SPĮ); vieną jų įsteigė privatūs bankai, o kitą draudimo bendrovės, kad užtikrintų BAWAG-PSK pagrindinio kapitalo (Kernkapital) kvotą. Pagal susitarimą keturios kredito įstaigos Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank, Österreichische Volksbanken-AG ir Raiffeisen Zentralbank Austrij AG ir keturios draudimo bendrovės Allianz, Generali, Uniqa ir Wiener Städtische įsteigė dvi SPĮ, siekdamos paremti BAWAG-PSK. BA-CA, Erste Bank ir RZB atitinkamai […] mln. EUR ir ÖVAG […] mln. EUR įnešė į SPĮ kapitalą, o kiekviena iš keturių draudimo bendrovių įnešė po […] mln. EUR į antrąją bendrovę. BAWAG-PSK bendrovei buvo priskirta kontroliuojančiojo akcininko, valdančio […] % abiejose SPĮ, funkcija. Toks susitarimas suteikė BAWAG-PSK bendrovei galimybę padidinti savo skaičiuotiną kapitalą (pirmo lygio kapitalą) 450 mln. EUR suma. Taip BAWAG-PSK, kaip grupė, ir vėl pasiekė reikiamą kapitalo kvotą. Siekiant kiek įmanoma labiau apriboti dalyvaujančių bankų ir draudimo bendrovių riziką, suteiktas pinigines lėšas buvo galima investuoti tik į aukščiausio lygio valstybės paskolas eurais. Užbaigus BAWAG-PSK pardavimą Konsorciumui 2007 m. gegužės 15 d. kiekvienas akcininkas turėjo teisę likviduoti atitinkamą SPĮ. Likviduojant SPĮ kiekvienas akcininkas paskirstant materialųjį turtą (tai yra perleidžiant vertybinius popierius, į kuriuos buvo investuota) gavo savo kapitalo dalį atitinkančio turto.

IV.   PRIEŽASTYS PRADĖTI PROCEDŪRĄ

(50)

Komisija savo sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį nagrinėjamą priemonę preliminariai priskyrė prie valstybės pagalbos, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje ir EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje, nes buvo suteikta parama iš valstybės išteklių ir ji, pagerindama gavėjo finansinę padėtį rinkoje, tikriausiai darė įtaką konkurentų iš kitų valstybių narių ekonominei padėčiai (13), taigi iškraipė konkurenciją arba galėjo ją iškraipyti ir darė poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(51)

Komisija abejojo, kad BAWAG-PSK nemokumas (bankrotas) darytų sisteminį poveikį Austrijos finansų sistemai ir, plačiąja prasme, visai Austrijos ekonomikai. Todėl šiuo atveju nebūtų buvę galima taikyti 87 straipsnio 3 dalies b punkto. Vadovaudamasi savo išankstiniu vertinimu, Komisija padarė išvadą, kad pagalbą reikia ištirti remiantis Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (14) (toliau – Gairės) ir nustatyti, ar jokios kitos su derėjimu susijusios EB sutarties arba kitų Bendrijos gairių nuostatos neleistų daryti išvados dėl pagalbos derėjimo su bendrąja rinka. Komisija pritarė Austrijai, kad BAWAG-PSK yra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta Gairių 2.1 skyriuje, tačiau labai abejojo, ar pagalbos priemonės dera su bendrąja rinka.

(52)

Pagal Gaires sanavimo pagalba savo pobūdžiu yra laikina ir atšaukiama paramos priemonė, kuri turi padėti įmonei išlikti tol, kol bus parengtas jos restruktūrizavimo arba likvidavimo planas. Pagal Gairių 15 punktą tokios pagalbos trukmė neturi viršyti šešių mėnesių.

(53)

Garantija buvo suteikta kaip tik 2006 m. birželio 6 d., tačiau, kaip nustatė Komisija, veiksmingai įsigaliojo atgaline tvarka 2005 m. gruodžio 31 d. Taigi jos trukmė viršijo Gairėse nustatytą didžiausią šešių mėnesių laikotarpį.

(54)

Todėl Komisija labai abejojo, kad garantiją būtų galima traktuoti kaip sanavimo pagalbą, kuri dera su bendrąja rinka.

(55)

Pagal Gairių 34–37 punktus Komisija bet kurios individualios pagalbos atveju turi patvirtinti restruktūrizavimo planą ir įvertinti, ar toks planas sudaro galimybę įmonės ilgalaikiam pelningumui atkurti per pagrįstai nustatytą laiką, remiantis realiomis prielaidomis.

(56)

Komisija laikėsi nuomonės, kad restruktūrizavimo plano rezultatai, sanavimo sėkmė ir tolesnė banko veikla iš esmės priklauso nuo aukštos pardavimo kainos. Pateikti pardavimo scenarijai rodė, kad galimas pirkėjas iš viso turėtų investuoti ne mažiau kaip maždaug […] mlrd. EUR, kad atkurtų ilgalaikį banko pelningumą be tolesnės valstybės paramos. Pagal restruktūrizavimo planą bendra investicija, mažesnė už minėtą mažiausiąją ribą, neleistų ÖGB ir su ja susijusioms įmonėms grąžinti kreditų; šiuo atveju pirkėjas taip pat negalėtų pagal reikalavimus didinti kapitalo.

(57)

Komisija neatmetė galimybės, kad BAWAG-PSK bendrovei dėl masiško indėlių atsiėmimo 2006 m. pavasarį ir dėl pablogėjusio jos reitingo (15), o kartu dėl didesnių refinansavimo išlaidų atsirado ir kitų sunkumų. Tai atsispindėtų tik 2006 m. metinėje atskaitomybėje. Be to, banko pelningumui taip pat galėtų turėti įtakos reklamos kampanijos, kurios, pvz., ypač pabrėžia taupomųjų knygelių pajamų reikšmę. Spaudos pranešimuose buvo nurodoma, kad BAWAG-PSK 2006 m. galėjo patirti dar 20 mln. EUR nuostolį.

(58)

Komisija taip pat nurodė, kad restruktūrizavimo plane pagal Gaires turi būti keli scenarijai, kurie atspindėtų optimistinę, pesimistinę ir vidutinę hipotezes. Tačiau Austrija buvo pateikusi tik pagrindinio atvejo scenarijų (Base-Case-Szenario), atitinkantį duomenis, kurie buvo pateikti galimiems interesantams informaciniame memorandume. Šis verslo planas buvo parengtas atsižvelgiant į banko pardavimą. Komisija abejoja, ar verslo plane pagrindu paimtos prielaidos atitinka pagrindinio atvejo scenarijaus restruktūrizavimo plane nurodytas sąlygas. Komisija tikėjosi, kad dar du scenarijai, iš kurių vienas atitinka optimistinę, o kitas – pesimistinę hipotezę, pagrįstų restruktūrizavimo plano stabilumą ir įgyvendinimo galimybę.

(59)

Be to, ji suabejojo, ar verslo plane atsižvelgta į kai kurias rizikas, ypač:

a)

į ieškinius Jungtinėse Amerikos Valstijose: neatmestina galimybė, kad ir kiti ieškiniai (su iš dalies pagrįstais skolos reikalavimais), kuriuos grasina pateikti ieškovai, bus sėkmingai patenkinti. Dėl tam tikrų pavojų (pvz., paruošiamojoje galimų ieškinių patenkinimo stadijoje) 2005 m. metinėje atskaitomybėje buvo iš anksto pasirūpinta atidedant Refco skirtus atidėjimus. Be to, nebuvo galima atmesti ir tos galimybės, kad konkretūs nukentėję asmenys nenorėtų gauti išmokų iš lėšų, turimų pagal taikos sutartį su kreditorių komitetu. Tokiu atveju nukentėję asmenys galėtų pateikti ieškinį prieš BAWAG-PSK, kreditorių komitetas turėtų grąžinti investuotus pinigus BAWAG-PSK bendrovei, tačiau neatmestina ir ta galimybė, kad iš tikrųjų mokėtinos išmokos neviršytų grąžinimo sumos,

b)

į BAWAG-PSK akcininkų įsipareigojimų JAV kreditoriams nevykdymą – vis dėlto šiuo atveju BAWAG-PSK prisiėmusi subsidiarumo garantiją,

c)

2005 m. metinėje atskaitomybėje paminėtas teismo sprendimas dėl palūkanų keitimo sąlygų galimai taip pat darė neigiamą poveikį BAWAG-PSK bendrovei.

Komisija manė, kad parengiant išsamų restruktūrizavimo planą, minėtų rizikų įvertinimas taip pat yra reikalingas.

(60)

Išimties taisyklė pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą gali būti taikoma tik tada, kai pagalba nedaro įtakos prekybos sąlygoms tokiu būdu, kuris prieštarautų bendrajam interesui. Pagal Gairių 38–42 punktus būtina imtis priemonių, siekiant kiek įmanoma sušvelninti neigiamą pagalbos poveikį konkurentams. Tinkamos priemonės yra turto pardavimas, pajėgumų mažinimas, dalyvavimo rinkoje ribojimas arba patekimo į tam tikras rinkas ribojimo mažinimas. Priemonės turi būti proporcingos pagalbos sukeltiems iškraipymo poveikiams ir ypač įmonės padėčiai jos rinkoje arba rinkose. Jos turi viršyti pelningumo atkūrimui reikalingas priemones. Jei Komisija tikrina, ar kompensacinės priemonės yra tinkamos, ji atsižvelgia į rinkos struktūrą ir konkurencijos aplinką, kad tiksliai nustatytų, jog šios priemonės nepablogina rinkos struktūros, pavyzdžiui, tiesiogiai sukuriant oligopolį.

(61)

Iš pradžių Austrijos pasiūlytos kompensacinės priemonės buvo banko Bank Frick & Co, BAWAG-PSK akcijų, turimų Austrijos nacionaliniame banke, Lenkijos įmonės Kinomax SP.zo.o ir Wiener Liegenschaft pardavimas. Kadangi priemonės ir jų poveikis bendrovei BAWAG-PSK buvo aprašytas gana neaiškiai, Komisija negalėjo įvertinti jų bendro poveikio. Todėl Komisijai reikėjo išsamių duomenų apie konkrečių priemonių poveikį turtui ir būsimai BAWAG-PSK padėčiai rinkoje bei duomenų apie šios priemonės vertę ir jos mažinimo poveikį (pvz., balanso sumos atžvilgiu).

(62)

Komisija abejojo, ar papildomos kompensacinės priemonės nesumažintų BAWAG-PSK bendrosios vertės ir kartu galimybės gauti reikalingą pirkimo kainą skoloms padengti. Veikiau reikalinga pirkimo kaina parduodant kitą turtą sumažėtų iš pardavimo gautų pajamų suma.

(63)

Komisija abejojo, ar didelė BAWAG-PSK likvidumo krizė nesudarys sąlygų atsirasti dar siauresniam oligopoliui Austrijos vidaus rinkoje dar ypač ir dėl to, kad naujas rinkos dalyvis galėtų perimti banko veiklą.

(64)

Be to, Komisija nurodė, kad nuo 2005 m. rugsėjo mėn. iki 2006 m. birželio mėn. prasidėjęs staigus indėlių atsiėmimas nebūtinai yra panašus į kompensacinę priemonę, kaip apibrėžta Gairėse.

(65)

Apibendrinant reikia konstatuoti, kad Komisijai trūko svarbios informacijos, kad būtų galima tinkamai ir nuodugniai įvertinti pasiūlytų kompensacinių priemonių poveikį. Todėl atsižvelgdama į turimus faktus ji labai abejojo, ar pakaks planuojamų mažinimo priemonių, siekiant sušvelninti pagalbos poveikį, iškraipantį konkurenciją.

(66)

Pagal Gairių 43–45 punktus pagalba turi būti apribota iki restruktūrizavimui būtinai reikalingų mažiausių išlaidų, kad įmonei nebūtų suteiktas didesnis papildomas likvidumas, kurį ji galėtų panaudoti agresyviai ir rinką iškraipančiai elgsenai arba netgi ekspansijai. Be to, Gairėse apibrėžta, kad pagalbos gavėjai, pardavę turtą, jei šis nėra būtinas tolesniam įmonės egzistavimui, arba iš išorės finansavimo rinkos sąlygomis turi įnešti nemažą įnašą į restruktūrizavimo planą. Tokių didelių įmonių kaip BAWAG-PSK pačios įmonės įnašas iš nuosavų išteklių pagal Gaires iš esmės turėtų siekti 50 % restruktūrizavimo išlaidų.

(67)

Austrija pareiškė, kad priemonė nėra kapitalo investicija, bet valstybė yra suteikusi tik terminuotą garantiją. Komisija, remdamasi turima informacija, negalėjo tiksliai nustatyti, ar pagalba yra apribota iki būtinai reikalingos mažiausios apimties, ir abejojo, ar Austrija tinkamai įvertino valstybės garantijos pagalbos elementą, nes garantija daro panašų poveikį kaip ir kapitalo investicija.

(68)

Austrija atsakydama į tai nurodė, kad restruktūrizavimo išlaidos yra […] mlrd. EUR ir jas 100 % apmoka pati BAWAG-PSK bei jos dabartiniai ir būsimieji akcininkai. Komisija tuo suabejojo ir paprašė papildomos informacijos, kad galėtų patikrinti, ar BAWAG-PSK įnašas iš tikrųjų siekia 50 % restruktūrizavimo išlaidų.

V.   AUSTRIJOS PASTABOS

(69)

Austrija, remdamasi turimu restruktūrizavimo planu, pareiškė savo pastabas dėl sprendimo pradėti procedūrą ir pateikė papildomos informacijos, kuri visų pirma susijusi su šiais punktais:

(70)

Austrija buvo tos nuomonės, kad apie garantiją buvo pranešta kaip apie pagalbą dideliems valstybės narės ekonomikos sutrikimams atitaisyti. BAWAG-PSK nemokumas būtų turėjęs iš anksto nenumatomą ir ilgalaikį neigiamą poveikį ekonomikai. Galimas BAWAG-PSK nemokumas būtų greitai pasėjęs tikėtiną paniką kituose bankuose, ypač todėl, kad pagal Austrijos įstatymų nustatytą indėlių apsaugojimo modelį esant kredito įstaigos nemokumui galėjo būti paveikti taip pat ir kiti bankai. Tai būtų turėję didžiulių neigiamų pasekmių visam Austrijos ūkiui, visų pirma maždaug 70 000 bankų sektoriaus darbuotojų. Dviejų specialiosios paskirties įmonių (Sondergesellschaften) sukūrimas (žr. toliau) taip pat aiškiai rodo vienareikšmę paramą, teikiamą BAWAG-PSK didžiųjų Austrijos finansų rinkos dalyvių, kurie buvo pasiryžę užtikrinti Austrijos finansų rinkos stabilumą.

(71)

Nemokumas būtų ne tik tiesiogiai pakenkęs Austrijos profesinių sąjungų susivienijimui (Österreichischer Gewerkschaftsbund), kaip savininkui, bet ir Austrijai,

nes minėtas Susivienijimas yra įstaiga, kuriai pavesta finansų rinkos stabilumo užtikrinimo užduotis;

nes BAWAG-PSK vykdo Austrijoje visus mokėjimus (pvz., mokėjimus, susijusius su mokesčiais, pensijomis, išmokomis bedarbiams ir pašalpomis šeimoms), ir

Susivienijimas anksčiau buvo Austrijos pašto taupomosios kasos (Österreichische Postsparkasse) savininkas ir garantas, atsakantis už tam tikras jos prievoles.

(72)

Be to, Austrija būtų turėjusi perimti Austrijos pašto taupomosios kasos (Österreichische Postsparkasse) valstybės tarnautojus su jų teisėmis viešojoje tarnyboje (atlyginimai iš viso siekia […] mln. EUR per metus). Kadangi BAWAG-PSK Austrijos pašto įstaigas naudoja kaip šakinius filialus, dėl sumažėjusios verslo apimties Austrijos pašto įstaigose teikiant finansines paslaugas būtų reikėję uždaryti dar daugiau pašto įstaigų. Tai būtų sukėlę struktūrinių problemų kaime.

(73)

Austrija manė, kad kiekybinis galimų banko nemokumo pasekmių visai ekonomikai įvertinimas beveik neįmanomas.

(74)

Austrija pareiškė, kad valstybės pagalba yra reikalinga siekiant nutraukti masišką 2005 m. rugsėjo mėn. prasidėjusį indėlių atsiėmimą ir užtikrinti BAWAG-PSK ir BAWAG-PSK grupės mokumą. Be valstybės garantijos BAWAG-PSK bendrovei nei vienas privatus investuotojas nesiryžtų suteikti lėšų, kurios būtų traktuojamos kaip nuosavas kapitalas.

(75)

Pasak Austrijos, garantijos pagalbos elementą reikia nustatyti remiantis Komisijos pranešimu dėl ES sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo garantijomis suteikiamai valstybės pagalbai (16) (toliau – Pranešimas). Pranešimas suteikia Komisijai plačią jos veikimo erdvę nustatant pagalbos dydį. Privaloma nuostata yra tik ta, kad pagalbos elementą reikia vertinti atsižvelgiant į garantijos detales. Pranešimo 3.2 punkte apibrėžta: „Jei suteikiant paskolą yra didelė tikimybė, kad paskolos gavėjas negrąžins paskolos, pavyzdžiui, todėl kad jis turi finansinių sunkumų, garantijos vertė gali būti garantija užtikrinamos sumos dydžio“. Be to, Austrija pareiškė, kad BAWAG-PSK nėra kredito gavėjas, už kurį valstybė prisiimtų garantiją, bet kredito teikėjas. Todėl finansinė BAWAG-PSK padėtis vertinant paskolos negrąžinimo riziką yra nesvarbi. Todėl Komisija, remdamasi BAWAG-PSK finansine padėtimi, negali daryti atvirkštinių išvadų dėl paskolos negrąžinimo rizikos.

(76)

Austrija aiškino, kad tarptautinės reitingų agentūros Moody’s finansinių pajėgumų reitingas (angl. Financial Strength Rating, FSR) (toliau – FSR) (17) yra tinkamas rodiklis vertinant finansinę BAWAG-PSK padėtį, nes FSR remiasi vien tik finansiniu pačios įmonės pajėgumu neskaitant išorinės paramos. Reitingas apima numanomą būsimosios banko raidos vertinimą ir pateikia skolos negrąžinimo bendros tikimybės informatyvų vaizdą. BAWAG-PSK„E+“ FSR atitinka pradinį reitingą (Baseline Rating) nuo B1 iki B3, taigi reikštų skolos negrąžinimo tikimybę nuo 3,2 iki 10,5 % per metus.

(77)

Pasak Austrijos, tai, kad BAWAG-PSK pagalbos suteikimo metu reikėjo priskirti prie įmonių, turinčių finansinių sunkumų, nereiškia, jog pagalbos elementas atitinka 900 mln. EUR garantijos nominaliąją vertę. Komisija vietoj to turėtų pasinaudoti savo pačios galima veikimo erdve ir atsižvelgti į garantijos susitarimo ypatumus bei detales ir visų pirma į nustatytą rizikos veiksnį. Finansiniai kredito gavėjo sunkumai yra tik valstybės pagalbos buvimo požymis, tačiau nesuteikia galimybės teigti apie pagalbos vertės dydį. Komisija keliais restruktūrizavimo atvejais nustatė garantijos, suteiktos sunkumų patiriančiai įmonei, pagalbos elementą, mažesnį už nominaliąją vertę. Crédit Foncier de France atveju (toliau – CFF) (18) Komisija pagalbos vertę apskaičiavo pagal kainą, kurią bankas hipotetiškai būtų turėjęs mokėti už tokią garantiją rinkoje. Bankgesellschaft Berlin atveju (toliau – BGB) (19) Komisija nustatė garantijos pagalbos vertę, vadinamąją rizikos apsaugą, ekonomine verte, o ne nominaliąja verte. Taip pat ir restruktūrizavimos pagalbos, kurią Vokietija suteikė bendrovei Chemische Werke Piesteritz (toliau – CWP) (20), atveju Komisija garantijos pagalbos vertę nustatė esant kur kas mažesnę už nominaliąją paskolos vertę, nors CWP tuo laiku turėjo finansinių sunkumų.

(78)

Aiškindama apie trumpą garantijos trukmę Austrija pareiškė, kad federalinis finansų ministras gali pratęsti trukmę, remdamasis Įstatymo dėl BAWAG-PSK garantijos (BAWAG-PSK-Sicherungsgesetz) 3 straipsnio 2 dalies paskutiniu sakiniu. Tačiau tam reikalingas Federalinės Vyriausybės pritarimas, kuris turi būti priimamas vienbalsiai. Taigi garantijos pratęsimas priklauso nuo Federalinės Vyriausybės politinio nusistatymo. BAWAG-PSK, siekdama garantijos pratęsimo, galėtų daryti Austrijai veiksmingą spaudimą, jei egzistuotų sąlygos ta garantija pasinaudoti. Tam reikia, kad BAWAG-PSK grėstų nemokumas. BAWAG-PSK pirma turėtų pareikalauti savo savininkų sumokėti ir priversti juos atskleisti savo turtinę padėtį. Tai yra didžiulės kliūtys naudotis garantija, todėl garantija negali būti laikoma de facto„begalinės trukmės“. Taip pat ir ekonominiu požiūriu negalima prielaida, kad garantija galiotų be galo. BAWAG-PSK net ir nesėkmingo pardavimo proceso atveju turi daugybę galimybių, pasibaigus vienų metų garantijos terminui, kitaip padengti savo kapitalo poreikį. Pirma, banko pelnas pagerins kapitalo poreikio padėtį. Antra, kapitalo poreikis gali būti sumažintas sumažinant savo rizikos aktyvus. Trečia, taip pat yra galimybė gauti kapitalo iš trečiųjų asmenų. Tiesioginės krizės metu, kai 2006 m. gegužės mėn. masiškai buvo atsiimami indėliai, tokių galimybių dėl laiko trūkumo nebuvo. Jei pardavimas nebūtų įvykdytas, bankas būtų turėjęs galimybę imtis minėtų prioritetų.

(79)

Austrijos nuomone, garantijos ekonominiu požiūriu negalima traktuoti taip, tarsi ji būtų ilgam laikui įmokėta („paid in“) į BAWAG-PSK turtą. Naujasis savininkas turėtų šią sumą pakeisti savo įnešamu indėliu. Nėra ir jokio automatinio garantijos pratęsimo mechanizmo. Pirkėjas ne paprasčiausiai suteiktų tokio paties dydžio sumą kaip nuosavą kapitalą pasibaigus garantijai, bet greičiau pasinaudotų viena iš daugelio galimybių galimam kapitalo trūkumui BAWAG-PSK spręsti. Be to, tikimybė pasinaudoti garantija būtų apribota specifinėmis garantijos sąlygomis. Ypač riziką mažinantį poveikį turėtų ta aplinkybė, kad garantija yra tik garantija paskolos negrąžinimo atvejui. Austrijos garantija būtų reikalinga tik gręsiančio BAWAG-PSK nemokumo atveju. Tačiau kaip tik dėl garantijos suteikimo toks nemokumas yra labai neįtikėtinas.

(80)

Aiškindama dėl tikimybės pasinaudoti garantija Austrija pareiškė, kad garantijos suteikimo metu buvo didelė tikimybė parduoti BAWAG-PSK per vienerius, pirkėjui iš viso investuojant daugiau kaip 2,6 mlrd. EUR. Rimtas signalas dėl faktinės BAWAG-PSK vertės 2006 m. balandžio mėn., taigi iki garantijos suteikimo, buvo pirkimo kaina arba dalyvių galutiniuose 2006 m. gruodžio mėn. pasiūlymuose siūloma bendra investicijos suma. Kadangi BAWAG-PSK 2006 m. pavasarį iš esmės buvo ekonomiškai pajėgi, o tik dėl nedidelių problemų patyrė finansinių sunkumų, valstybės garantijos suteikimo metu nustatyta jos vertė buvo maždaug 2,6 mlrd. EUR. Tokia didelė vertė atsispindi ir konkurse, būtent konkurso dalyvių galutiniuose 2006 m. gruodžio mėn. pasiūlymuose ir galiausiai bendroje Cerberus atliktoje investicijoje. Dalyvių pasiūlymai buvo pateikti tarptautiniame konkurse (Bieterverfahren), kuris buvo įvykdytas skaidriai ir nediskriminuojančiai, o dalyviams buvo suteikta pakankamai laiko, kad patikrintų galimą pirkimo objektą iki pasiūlymo pateikimo. Dėl Austrijos informacijos apie faktinę BAWAG-PSK vertę yra pareikšta, kad Austrija per FMA veiklą garantijos suteikimo metu turėjo pakankamai informacijos apie ekonominę BAWAG-PSK padėtį. Iki kredito suteikimo Austrija laikė BAWAG-PSK iš esmės pajėgia įmone, kuriai iki jos pardavimo reikėjo tik laikinos pagalbos.

(81)

Dėl suderinamumo su kitomis finansinėmis priemonėmis Austrija pareiškė, kad garantijos negalima prilyginti kapitalo investicijai, jei garantija nebuvo pasinaudota. Paskolos negrąžinimo rizika E+ pagal FSR siekia tik 5,49 % – tai reiškia, jog yra beveik 95 % tikimybė, kad bendrovei BAWAG-PSK nebūtų vykdomi jokie mokėjimai.

(82)

Austrija manė, kad norint apskaičiuoti pagalbos elementą, valstybės garantiją netiesiogiai reikėtų palyginti, pavyzdžiui, su CFF atveju suteikta garantija įsipareigojimams. Su garantija, skirta visiems banko įsipareigojimams, BAWAG-PSK reitingas būtų pagerėjęs iki A lygio reitingo. Toks reitingo pagerėjimas būtų turėjęs tiesioginį teigiamą poveikį banko refinansavimo sąnaudoms. Taip būtų vėl pagerėjęs banko pelningumas. Kartu su reitingu tai bent jau aiškiai būtų pagerinę banko galimybes apsirūpinti nauju kapitalu. Todėl ir garantija įsipareigojimams – netiesiogiai – galėtų užtikrinti reikiamą I lygio kapitalo kvotą. Todėl pagalbos elemento apskaičiavimas turi remtis ekonominės vertės dydžiu vertinant iš pagalbos gavėjo pozicijų. Taigi apskaičiavimas neturėtų priklausyti nuo to, ar valstybė panaudoja garantiją, ar kitas priemones, nei privatus investuotojas.

(83)

Atsižvelgiant į riziką mažinančias priežastis ir laiko apribojimą dėl tikėtino netolimoje ateityje banko pardavimo, paskolų negrąžinimo tikimybė B2 pasirodo reali ir teisinga. Todėl garantijos pagalbos elementas siektų iki 49,1 mln. EUR (21). Atsižvelgiant į 0,2 % atlygį už garantiją pirmaisiais metais grynasis pagalbos elementas būtų 47,3 mln. EUR (22). Šio apskaičiavimo pagrįstumas matyti iš to, kad palūkanos suteikiant paskolą už visą sumą būtų buvę maždaug tokio dydžio kaip atlygis už garantiją.

(84)

Austrija toliau aiškino, kad dėl galimo paskolų negrąžinimo reikia atsižvelgti ne tik į pačią paskolos negrąžinimo tikimybę, bet taip pat ir negrąžinamų paskolų apimtį. 83 punkte pateiktame apskaičiavime remiamasi negrąžinamų paskolų norma, kai jos yra negrąžinamos 100 %. Tačiau, jei negrąžinama 50 % paskolų (23), pagalbos vertė yra kur kas mažesnė – maždaug 25 mln. EUR. Be to, privatus investuotojas atsižvelgtų taip pat ir į maždaug 10 mln. EUR kapitalo išlaidas (24). Todėl bendra garantijos vertė siekia maždaug 35 mln. EUR, atėmus 1,8 mln. EUR atlygį už garantiją.

(85)

Austrija nustatė garantijos vertę taip pat ir apskaičiuodama teorinį valstybės garantijos teikiamą refinansavimo pranašumą bendrovei BAWAG-PSK. Dėl garantijos rizikos įmoka sumažėjo maždaug 0,2 % (25). Atsižvelgiant į reitinge atsispindinčius 24,7 mlrd. EUR dydžio įsipareigojimus ekonominė garantijos vertė siektų 49,4 mln. EUR.

(86)

Austrija pareiškė, kad pagalbos elementas bet kuriuo atveju būtų labai nutolęs nuo nominaliosios garantijos vertės. Kapitalo rinkai yra žinomos hibridinės nuosavo kapitalo priemonės, turinčios aiškius įsipareigojimų požymius, ir kurias bankų priežiūros teisės požiūriu reikėtų laikyti vadinamuoju pagrindiniu kapitalu (Kernkapital). Tačiau minėtos priemonės pagal bankų priežiūros teisės reikalavimus turėtų ilgą mažiausią trukmę, paprastai ne trumpesnę kaip 10 metų. Tokioms priemonėms būtų taikomos fiksuotosios palūkanos, kurios, aišku, būtų didesnės už vienerių metų priemonėms mokėtinas palūkanas. Bankai, kurių reitingas buvo panašus į BAWAG-PSK reitingą, 2006 m. pavasarį ir vasarą išleido hibridinį kapitalą (Hybridkapital), kurio trukmė ne trumpesnė kaip 10 metų, maždaug su 5,1 % palūkanų normomis:

3   lentelė

Panašaus reitingo bankų hibridinio kapitalo emisija

Emitentas

Emisijos data

Reitingas emisijos metu

Palūkanų norma

Banca Italease

2006 m. birželio 6 d.

Moody’s

:

Baa2

Fitch

:

BBB+

Composite

:

BBB

5,159 %

AIB UK

2006 m. birželio 6 d.

Moody’s

:

A2

S&P

:

A–

Fitch

:

A+

Composite

:

A

5,142 %

(87)

Austrija papildė restruktūrizavimo planą atnaujintu pagrindinio atvejo scenarijumi (Base-Case-Szenario) ir jautrumo analize su optimistiniu ir pesimistiniu scenarijais.

(88)

Pagrindinio atvejo scenarijus pateiktas šioje lentelėje:

4   lentelė

(mln. EUR)

Pelno (nuostolio) ataskaita pagal Prekybos kodeksą

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grynosios pajamos iš palūkanų

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pajamos iš akcijų

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pajamos iš komisinių

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Finansinės veiklos rezultatas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pajamos iš kitos veiklos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pajamos iš veiklos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Personalo išlaidos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Su ilgalaikiu turtu susijusios sąnaudos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Nurašymai

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Kitos veiklos sąnaudos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Veiklos rezultatas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Rizikos valdymas ir finansinio turto įvertinimas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Įprastos veiklos rezultatas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Mokesčiai

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Grynasis metinis pelnas

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(89)

Austrija pareiškė, kad, atsižvelgiant į dabartines rinkos sąlygas, reikėjo atnaujinti 2007 m. planą. Grynasis metinis pelnas sumažėjo nuo […] mln. EUR iki maždaug […] % pirmiau lauktos sumos. Austrija taip pat paaiškino pagrindinio atvejo scenarijui paimtas prielaidas ir svarbius finansinius rodiklius. 2008 m. planas ir kitų kelių metų planai nepakito.

(90)

Svarbiausios pagrindinio atvejo scenarijaus pakeitimo priežastys:

ilgalaikis palūkanų kreivės kilimo pokytis,

nelauktai ilgas per masišką indėlių atsiėmimą prarastų taupomųjų indėlių ir klientų sąskaitų atkūrimas,

likvidumo trūkumas ir būtinybė parduoti turtą, siekiant padidinti likvidumą,

ilgai trunkanti neigiama informacija apie BAWAG-PSK žiniasklaidoje,

kredito sandorių stagnacija dėl nepakankamo likvidumo.

(91)

Austrija paaiškino, kad svarbiausios prielaidos, kurios išsiskiria optimistiniame ir pesimistiniame scenarijuose, yra grynosios pajamos iš palūkanų, pajamos iš investicijų ir pajamos iš komisinių, veiklos augimas, personalo ir veiklos išlaidos bei rizikos norma. Pesimistiniame scenarijuje įprastinės veiklos rezultatas didėja nuo […] mln. EUR 2007 m. iki […] mln. EUR 2011 m. ir yra maždaug […] % mažesnis už įprastinės veiklos rezultatą pagrindinio atvejo scenarijuje. Optimistiniame scenarijuje įprastinės veiklos rezultatas 2007 m. siekia […] mln. EUR, 2011 m. – […] mln. EUR. Taigi optimistiniame scenarijuje įprastinės veiklos rezultatas 2011 m. yra maždaug […] % didesnis negu pagrindinio atvejo scenarijuje.

(92)

Austrijos nuomone, restruktūrizavimo planas sudaro galimybę atkurti ilgalaikį BAWAG-PSK pelningumą. 2006 m. gruodžio 14 d. sėkmingai užbaigtas konkursas (Bieterverfahren) yra geriausias rinkos testas restruktūrizavimo plano pagrįstumui įrodyti. Cerberus, pasiūliusi […] mlrd. EUR investiciją, aiškiai parodė, kad ji yra įsitikinusi ilgalaikiu banko pelningumu.

(93)

Į specifines rizikas, susijusias su Refco ieškiniais Jungtinėse Amerikos Valstijose, BAWAG-PSK akcininkų įsipareigojimų Amerikos kreditoriams nevykdymu ir teismo sprendimu dėl palūkanų keitimo sąlygų, Austrijos nuomone, restruktūrizavimo plane atsižvelgta pakankamai:

rizika, susijusi su Refco kreditorių ieškiniais Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra aiškiai maža ir todėl balanso atžvilgiu į ją nereikia atsižvelgti kaip į atskirą; ji padengiama iš bendrų rizikai skirtų lėšų,

rizikos, susijusios su BAWAG-PSK akcininkų įsipareigojimų JAV kreditoriams nevykdymu, daugiau nebėra. 2006 m. gruodžio 18 d.BAWAG-PSK ir jos netiesioginiai bei tiesioginiai savininkai sudarė susitarimą dėl sutarties šalių įsipareigojimų, pagal kurį BAWAG-PSK ir jos savininkai atsisako regresinių tarpusavio pretenzijų,

į riziką, atsiradusią dėl teismo sprendimo dėl palūkanų keitimo sąlygų, yra atsižvelgta sudarant atidėjimus BAWAG-PSK balanse.

(94)

Austrija priminė, kad įsteigtos dvi specialiosios paskirties įmonės (toliau SPĮ); vieną įsteigė privatūs bankai, o kitą draudimo bendrovės, kad užtikrintų BAWAG-PSK reikiamą pagrindinio kapitalo normą.

(95)

Austrijos nuomone, BAWAG-PSK nuosavą kapitalą stiprinančių SPĮ įsteigimas, dalį kurių įsteigė keli Austrijos bankai, o dalį – Austrijos draudimo bendrovės, rodo, kad konkurentai, atsižvelgdami į BAWAG-PSK ekonominius sunkumus, suteikė jai trumpalaikes paramos priemones, kad būtų apsaugota gera Austrijos finansų rinkos reputacija. Būtų buvę nelogiška, jei BAWAG-PSK konkurentai, padedami SPĮ, laikinai būtų teikę finansinę paramą, jei tuo pačiu metu dėl valstybės garantijos būtų atsiradęs rimtas konkurencijos iškraipymas. Priešingai, bankų ir draudimo bendrovių veiksmų pobūdis rodo, kad valstybės garantija užtikrinama tolesnė BAWAG-PSK veikla nebuvo ir nėra suprantama kaip konkurencijos iškraipymas. Be to, nei viena trečioji šalis nepateikė Komisijai pastabų dėl sprendimo pradėti tyrimo procedūrą. Taigi valstybės garantija, taip pat ir kitų konkurentų požiūriu, nesukėlė konkurencijos iškraipymo.

(96)

Austrija mano, kad BAWAG-PSK pardavimas, įvykdytas jos ankstesniojo savininko ÖGB, yra svarbi kompensacinė priemonė. Pardavimas pabrėžė bendrą norą atlikti ilgalaikį banko restruktūrizavimą. Jei sunkumų patirianti įmonė yra parduodama, tai yra esminis ilgalaikio restruktūrizavimo žingsnis. Apskritai, remiantis Austrijos nuomone, galima laikyti, kad įmonė, kontroliuojama naujo privataus savininko, bus ilgiau pajėgi, ir kad antrą kartą įmonei valstybės pagalbos neprireiks (26). Net jeigu šiuo atveju privatizacijos ir nėra, vis dėlto visiškas BAWAG-PSK perdavimas patyrusio privataus investuotojo kontrolei yra esminis žingsnis buvusiems sunkumams įveikti ir suteikti teigiamą ekonominės raidos galimybę. Be to, pardavus banką atsirado galimybė įnešti, kaip apibrėžta Gairėse, itin didelį nuosavą įnašą, kuriuo BAWAG-PSK restruktūrizavimas de facto buvo finansuotas 100 %. Pardavus BAWAG-PSK galima užtikrinti banko pajėgumą, nes BAWAG-PSK savininkai, pasinaudodami pirkimo kaina, be kita ko, galėtų vykdyti ir savo įsipareigojimus bankui. Taip būtų vėl atkurtas BAWAG-PSK skolinių reikalavimų vertės tvarumas. Taigi pardavimas pasirodė kaip pagrindinis BAWAG-PSK restruktūrizavimo elementas. Pagaliau juk ir su tuo susijusios visos išlaidos nebuvo finansuojamos iš garantijos, bet tik iš banko pardavimo.

(97)

Austrija Komisijai pranešė, kad jau įvykdyti šie pardavimai

5   lentelė

Jau įvykdytų pardavimų apžvalga

Priemonė

Veiklos sritis

Vykdymo laikas

Bank Frick & Co. pardavimas

Mažmeninė bankininkystė

2006 m. liepos 19 d.

Österreichische Nationalbank pardavimas

Centrinis bankas

2006 m. liepos 12 d.

Kinomax Sp.zo.o. pardavimas

Nekilnojamojo turto paslaugos

2006 m. gruodžio 14 d.

Wiener Liegenschaft, 1010 Wien pardavimas

Nekilnojamojo turto paslaugos

2006 m. gegužės 8 d.

HOBEX AG pardavimas

Įgaliojimai vykdyti mokėjimus

2007 m. kovo 29 d.

Funk International Austria GmbH pardavimas

Draudimo brokeris

2007 m. sausio 1 d.

Cosmos Elektrohandel GmbH & Co KG arba COSMOS Geschäftsführungs- und Beteiligungs-GmbH pardavimas

Mažmeninė prekyba

2006 m. rugsėjo 14 d.

Voestalpine AG

Plienas

Nuo 2006 m. lapkričio 9 d. iki 2007 m. balandžio 13 d.

(98)

Austrija perdavė Komisijai ir kitus BAWAG-PSK įsipareigojimus:

a)

BAWAG-PSK AG nepriklausomai nuo BAWAG-PSK grupės trečiajai šaliai parduos šį turtą:

i)

daugiau kaip 50 % bendrovėse P.S.K. Versicherung AG ir BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft turimo akcijų paketo, tai parodant balanse ne vėliau kaip […], suteikiant pirkėjui teisę pasirinkti pirkti (call option) likusias akcijas;

ii)

nekilnojamąjį turtą, kurio vertė maždaug […] mln. EUR, tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

iii)

[…] % akcijų paketą, turimą […], tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

iv)

42,56 % akcijų paketą, turimą bendrovėje ATV Privat-TV Services AG, tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

v)

[…] įmonę, tai parodant balanse ne vėliau kaip […].

b)

BAWAG-PSK grupė sumažina savo paskolų, teikiamų Austrijos Respublikai, apimtį nuo […] mlrd. EUR iki […] mlrd. EUR iki […] ūkinių metų pabaigos; ši sum a […] laikotarpiu, t. y. iki […], bus laikoma aukščiausia riba. Išimtį sudaro esami BAWAG-PSK grupės bendrovių įsipareigojimai dėl būsimų dalinių sumų pagal jau anksčiau įvykdytas įsigijimo procedūras;

c)

BAWAG-PSK AG atsisako […] laikotarpiui, pradedant […], dalyvauti konkursuose, kuriuose Austrijos Respublika paveda vadinamiesiems pirminiams prekiautojams (Primary Dealers) išleisti valstybės obligacijų (state bonds) emisiją;

d)

BAWAG-PSK AG uždarys […] šakinių filialų Vienoje iki […];

e)

Iki 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovei BAWAG-PSK nebus teikiama jokia kitokia pagalba, išskyrus pagalbą pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 dalį, pagalbą pagal Europos Sąjungos bendrai finansuojamus tyrimų projektus, pagalbą bendro mokymo arba energijos taupymo priemonėms pagal patvirtintas pagalbos schemas.

(99)

Austrija pateikė išsamius duomenis apie vertę ir pavienių kompensacinių priemonių sumažinimo poveikį. Jos nuomone, šios priemonės (įskaitant masišką indėlių atsiėmimą – žr. 103 punktą) nulems tai, kad grupės balanso suma bus […] % mažesnė negu 2005 m.

(100)

Austrija paaiškino, kodėl tolesni mažinimai pakenktų banko pelningumui. Ji priminė, kad Austrijos vidaus rinka jau yra labai koncentruota, joje dominuoja keturios bankų grupės – Bank Austria Creditanstalt, ERSTE Bank/Sparkassen grupė, Raiffeisen grupė ir BAWAG-PSK. Šios grupės privačių klientų ir įmonių sektoriuje kartu užima 90–100 % rinkos. Kitos kredito įstaigos vaidina tik antraeilį vaidmenį. Todėl Austrijos bankų sektorius jau dabar panašus į oligopolį. BAWAG-PSK nemokumo atveju šios bendrovės dalis rinkoje tikriausiai atitektų trims didžiausiems konkurentams bankų sektoriuje. Tai sustiprintų jau ir dabar svarbią jų poziciją rinkoje. Banko paslaugų rinkoms būtų nustatyti specialūs teisiniai ir instituciniai parametrai. Dėl esamų nemažų patekimo į rinką apribojimų ir privačių klientų, ir įmonių sektoriuje jau 30 % rinkos dalis galėtų pagrįsti dominuojančią poziciją rinkoje (27). Todėl BAWAG-PSK nemokumo atveju būtų pavojus, kad trys bankų grupės Austrijoje užimtų dominuojančias pozicijas rinkoje ir dėl to labai padidėtų dominavimo oligopolinėje rinkoje pavojus. Dėl to susidarytų tokia padėtis, kad turėtų būti patvirtinta valstybės pagalba, siekiant išvengti rinkoje dominuojančio oligopolio sukūrimo arba jo sustiprinimo.

(101)

Austrija pareiškė, kad BAWAG-PS K privačių klientų ir įmonių sektoriuje turi vidutinę rinkos dalį, kuri 2006 m. netgi ir vėl sumažėjo. Tai matoma iš duomenų apie rinkos dalis (28) 2006 m.:

6   lentelė

Produktai pagal veiklos sritis

Rinkos dalis 2005 m.

Rinkos dalis 2006 m.

Indėlių sandoriai su šalies klientais

Privatūs klientai

12 %

[…]

Įmonės

8 %

[…]

Kreditų sandoriai su šalies klientais, įskaitant hipotekinius kreditus

Privatūs klientai

6 %

[…]

Įmonės

8 %

[…]

Atitinkamos trijų didžiųjų bankų grupių dalys rinkoje visuose šiuose sektoriuose yra didesnės negu 20 %.

(102)

Austrija pareiškė, kad dėl masiško indėlių atsiėmimo prasidėjęs dalies rinkos praradimas, mokėjimų panaudojimo schemos pagal garantijų susitarimus ir galimas kompensacinių priemonių poveikis Austrijos bankų sektoriui yra labai svarbūs vertinant kompensacines priemones.

(103)

Dalies rinkos praradimo masiškai atsiėmus indėlius klausimu Austrija mano, kad banko pozicija rinkoje yra jau gerokai susilpnėjusi sumažėjus neterminuotiems ir taupomiesiems indėliams […] mlrd. EUR suma nuo 2005 m. rugsėjo mėn. pabaigos iki 2006 birželio mėn. Dėl žiniasklaidos sukeltos masinės isterijos BAWAG-PSK neturėjo jokios galimybės užkirsti kelią savo taupomųjų indėlių sandorių žlugimui. Todėl pagalba jokiu būdu neiškraipė konkurencijos BAWAG-PSK naudai. Austrija laiko masišką indėlių atsiėmimą, dėl kurio BAWAG-PSK prarado dalį rinkos, kompensacine priemone.

(104)

Pasak Austrijos, aukšta pardavimo kaina turėjo lemiamos reikšmės banko restruktūrizavimo sėkmei ir tolesnei veiklai. Bet koks pardavimo kainos sumažinimas iki mažesnės negu […] mlrd. EUR sumos dėl kompensacinių priemonių būtų turėjęs tiesioginį poveikį bankui. BAWAG-PSK vertės sumažinimas dėl kompensacinių priemonių būtų susiaurinęs galimybes pasiekti pardavimo kainą, reikalingą įsipareigojimams įvykdyti.

(105)

Austrija pareiškė, kad kompensacinės priemonės būtų turėję ir neigiamų pasekmių rinkos struktūrai Austrijos bankų sektoriuje. BAWAG-PSK Austrijos bankų filialų pardavimas vienai iš kitų trijų didžiausių Austrijos kredito įstaigų būtų sukėlęs didelių abejonių susijungimo kontrolės atžvilgiu. Filialus parduodant užsienio kredito įstaigai būtų pavojus, kad BAWAG-PSK banko klientai (visų pirma privatūs klientai ir vidutinės įmonės) būtų perėję į kitus Austrijos bankus, kas būtų dar susiaurinę jau ir taip koncentruotą Austrijos vidaus rinką. Pagal Gaires Komisija tokiu atveju turi sudaryti kompensacines priemones taip, kad tokios padėties būtų išvengta.

(106)

Austrija pareiškė, kad aptariamoji pagalba yra apribota iki mažiausios apimties, nes tai nėra ilgalaikė kapitalo investicija, bet terminuota, su tam tikromis sąlygomis susieta garantija, kuri yra reikalinga išsaugoti pakankamą mokumą.

(107)

Austrija aiškino, kad nuo pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo 2006 m. gruodžio 30 d. yra nustatyta, kad BAWAG-PSK gali įnešti savo įnašą, numatytą restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimo finansavimą BAWAG-PSK 100 % užtikrina pati. Taip pat ir 600 mln. EUR kapitalo investiciją reikėtų laikyti nuosavu įnašu.

VI.   KITŲ SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(108)

Paskelbus sprendimą pradėti procedūrą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Komisija iš suinteresuotųjų šalių jokių pastabų negavo.

VII.   PAGALBOS ĮVERTINIMAS

(109)

Pagal Gairių 9 punktą sunkumų patiriančia įmone laikoma tokia įmonė, kuri, naudodamasi tiek savo ištekliais, tiek iš savininkų, akcininkų ar kreditorių gautomis lėšomis, nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, neįsikišus valstybės institucijoms, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą.

(110)

Austrija savo pastabose dėl tyrimo procedūros pradėjimo neprieštarauja Komisijos nuomonei, kad, remiantis Gairėmis BAWAG-PSK yra sunkumų patirianti įmonė.

(111)

Komisijos nuomone, bankas be garantijos nebūtų sugebėjęs atlaikyti ilgai trunkančio didelės apimties indėlių atsiėmimo. Kaip nurodyta 2005 m. metinėje atskaitomybėje, auditoriai metinėje atskaitomybėje nebūtų galėję patvirtinti BAWAG-PSK tolesnės veiklos galimybių.

(112)

Todėl be garantijos BAWAG-PSK būtų turėjusi per keletą savaičių paskelbti nemokumą (bankrotą).

(113)

Be to, Komisijos nuomone, ÖGB be paramos nebūtų sugebėjusi įveikti savo pavaldžiosios bendrovės sunkumų. Tai, kad BAWAG-PSK turėjo koreguoti skolos reikalavimų savo savininkams vertes […] mln. EUR, šią nuomonę patvirtina.

(114)

Taigi BAWAG-PSK garantijos suteikimo metu buvo sunkumų patirianti įmonė pagal Gairių 9 punktą. Be to, BAWAG-PSK sunkumus reikia vienareikšmiškai priskirti pačiam bankui, ir jie yra per dideli, kad juos galėtų įveikti grupė, kuriai priklauso bankas. Nei ÖGB, nei AVB nebūtų sugebėję restruktūrizuoti BAWAG-PSK be išorės paramos. Todėl BAWAG-PSK bendrovei skirtina sanavimo ir (arba) restruktūrizavimo pagalba pagal Gairių 13 punktą.

(115)

Privačių bankų ir draudimo bendrovių investicijos į abi SPĮ, siekiant sustiprinti BAWAG-PSK kapitalo normas, atliktos ne tokiu pačiu pagrindu kaip valstybės garantija. Privatūs investuotojai rizikuoja kur kas mažiau negu valstybė, teikdama savo garantiją. Austrija patvirtino, kad be valstybės garantijos, suteiktos bendrovei BAWAG-PSK, nei vienas privatus investuotojas nebūtų ryžęsis suteikti lėšų, kurios būtų laikomos nuosavu kapitalu. Todėl privataus sektoriaus investicijos neprieštarauja tam faktui, kad BAWAG-PSK turėjo sunkumų.

(116)

Kad įvertintų, ar priemonė yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, Komisija turi ištirti, ar ji:

finansuojama valstybės arba iš valstybės išteklių,

nesuteikia ekonominio pranašumo,

pasirinktinai palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, galėtų iškraipyti konkurenciją, ir ar

daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai.

(117)

Kad priemonę būtų galima laikyti valstybės priemone, finansinės lėšos turi priklausyti valstybei ir turi būti suteiktos tiesiogiai arba netiesiogiai iš valstybės išteklių.

(118)

Šiuo atveju abi minėtos sąlygos yra įvykdytos, nes priemonė yra valstybės garantija, kuri buvo suteikta valstybės federalinio įstatymo pagrindu.

(119)

EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje draudžiama teikti pagalbą, kuri palaiko tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, tai yra atrankinę pagalbą.

(120)

Minėta garantija suteikia naudos tik bendrovei BAWAG-PSK, todėl priemonė yra laikytina atrankine.

(121)

Pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį draudžiama teikti pagalbą, kuri daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir iškraipo arba gali iškraipyti konkurenciją.

(122)

Komisija savo teisiniame vertinime neturi įrodyti faktinio pagalbos poveikio valstybių narių tarpusavio prekybai ir faktinio konkurencijos iškraipymo, bet tik tai, ar pagalba gali turėti poveikio minėtai prekybai ir iškraipyti konkurenciją (29). Jei valstybės narės teikiama pagalba sustiprina vienos įmonės poziciją kitų konkurentų atžvilgiu Bendrijos vidaus prekyboje, reikia laikyti, kad pagalba daro poveikį jų konkurencingumui.

(123)

Komisija primena, kad bankų sektorius jau daugelį metų yra atviras konkurencijai. Konkurencija, kuriai atsirasti sąlygas sukūrė EB sutartyje numatytas laisvas kapitalo judėjimas, dėl sėkmingo rinkos liberalizavimo dar pagerėjo.

(124)

BAWAG-PSK turi šakinių filialų ir pavaldžiųjų įmonių įvairiose valstybėse narėse, visų pirma Čekijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje ir Maltoje. Ir atvirkščiai, kitų valstybių narių bankai taip pat veikia Austrijoje tiesiogiai per šakinius filialus ar atstovybes, arba netiesiogiai juos kontroliuodami per Austrijoje veikiančius bankus ir finansų įstaigas.

(125)

Galiausiai bankų sektoriuje vyksta valstybių narių tarpusavio prekyba. Garantija stiprina BAWAG-PSK bendrovę kitų bankininkystės įmonių, su kuriomis ji konkuruoja Bendrijos vidaus rinkoje, atžvilgiu. Todėl garantija gali daryti poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai ir iškraipyti konkurenciją.

(126)

Valstybės pagalbos kriterijus yra tai, kad priemonė pagalbos gavėjui suteikia pranašumo.

(127)

Pagal Pranešimo apie garantijas 4.2 punktą garantija nėra valstybės pagalba tada, jei ji nesuteikia jokios ekonominės naudos ir yra tenkinamos šios keturios sąlygos:

a)

paskolos gavėjas neturi finansinių sunkumų;

b)

paskolos gavėjas iš esmės galėtų finansinėse rinkose gauti paskolą rinkos sąlygomis ir be valstybės įsikišimo;

c)

garantija yra susijusi su konkrečiu finansiniu sandoriu, suteikiama nustatytai didžiausiai sumai, ja neužtikrinama daugiau kaip 80 % neapmokėtos paskolos arba kito finansinio įsipareigojimo ir ji nėra neterminuota;

d)

už garantiją mokama rinkos kaina.

(128)

Komisijos nuomone, a sąlyga šiuo atveju netenkinama, nes BAWAG-PSK, suteikiant jai garantiją, buvo įmonė, turinti sunkumų.

(129)

Be to, joks rinkos dalyvis nebūtų suteikęs garantijos už BAWAG-PSK mokamą 0,2 % atlygį. Kaip teigė Austrija, rinkai įprastas atlygis būtų buvęs nuo 32 iki 49 mln. EUR per metus. Todėl netenkinama ir d sąlyga.

(130)

Taigi valstybės garantija suteikia bendrovei BAWAG-PSK pranašumo.

(131)

Komisija daro išvadą, kad valstybės garantija, suteikta bendrovei BAWAG-PSK, yra valstybės pagalba.

(132)

Pagalbą Austrija suteikė 2006 m. gegužės 8 d. su atgaliniu veikimu nuo 2005 m. gruodžio 31 d., tai yra iki Komisijos sprendimo dėl jos derėjimo su bendrąja rinka.

(133)

Apskaičiuodama garantijos pagalbos elementą Komisija turi ištirti, ar ir kokiomis sąlygomis įprastomis rinkos sąlygomis veikiantis investuotojas (garantas) panašiomis aplinkybėmis suteiktų garantiją.

(134)

Hipotetinis investuotojas veikia kaip apdairus investuotojas (30), norintis padidinti savo pelną, tačiau neprisiimdamas per daug didelės rizikos, palyginti su kapitalo grąža (31).

(135)

„Galiausiai reikia palyginti valstybinio investuotojo elgesį su privataus investuotojo elgesiu tuo aspektu, kaip būtų elgęsis privatus kapitalo investuotojas sandorio metu, atsižvelgdamas į tuo metu turimą informaciją ir numatomą raidą.“ (32) Todėl įvykiai, priėmus sprendimą dėl investicijos, nėra svarbūs vertinant garantijos dalį sudarančios pagalbos sumą (33).

(136)

Pagal Pranešimo 3.1 punktą pagalbos elementą reikėtų vertinti atsižvelgiant į garantijos ypatumus.

(137)

Šiuo atveju garantija buvo skirta specifiniams abejotiniems BAWAG-PSK 900 mln. EUR dydžio kreditams užtikrinti. Suteikus garantiją turtas išlaikė savo vertę ir nereikėjo vertės koregavimų, kurie būtų sukėlę 900 mln. EUR dydžio nuostolius 2005 m. metinėje atskaitomybėje. Garantijos poveikis ir pobūdis šiuo požiūriu yra panašūs su kapitalo investicijos poveikiu ir pobūdžiu (34). Taip buvo galima išvengti, kad BAWAG-PSK pagrindinio kapitalo norma nesumažėtų daugiau, nei pagal įstatymą reikalaujama mažiausia riba.

(138)

Komisija daro išvadą, kad ši garantija nėra panaši į laiduojamąją garantiją už visus banko įsipareigojimus (35). Esant tokio pobūdžio garantijoms banko kreditoriai turi tiesioginę reikalavimo teisę. Nemokumo atveju laiduotojas turi prisiimti skolos įsipareigojimus, kurių negalima padengti iš banko turto. Ekonomiškai vertinant dėl tokio garantijos pobūdžio mažėja banko refinansavimo išlaidos per obligacijas. Komisija pripažįsta, kad garantija, kuri garantuoja maždaug 1,6 % viso banko turto vertės tvarumą paskolų negrąžinimo atveju, tam tikra ribota apimtimi netiesiogiai užtikrina ir įsipareigojimus, tačiau bendro minėtos garantijos poveikio negalima laikyti panašiu. Todėl pagal Prancūzijos CFF atveju (36) suteiktą garantiją, kuri dengė visus CFF įsipareigojimus, svarstomu atveju negalima daryti jokių svarbių išvadų.

(139)

Garantijos susitarime nustatytomis sąlygomis garantija pasinaudoti galima, jei bankui ir toliau gresia ekonominiai sunkumai. BAWAG-PSK 2006 m. metinėje atskaitomybėje patvirtino taip: „Pasinaudoti garantija yra leidžiama ir tada, jei bankui gresia nemokumas tik todėl, kad garantija baigiasi 2007 m. liepos 1 d.; valstybė, pratęsdama garantiją gali atitolinti jos panaudojimą.“ Tada laiduotojas galėtų prarasti iki 900 mln. EUR, nelaikydamas banke akcijų, kurios jam vėliau leistų dalyvauti atsigavimo procese.

(140)

Svarbi sąlyga garantijai suteikti yra BAWAG-PSK akcijų savininkų pasižadėjimas Federalinei Vyriausybei visas savo turimas akcijas bendrovėse BAWAG-PSK arba AVB perduoti trečiosioms šalims.

(141)

Toks įsipareigojimas parduoti suteikia esminį pagrindą valstybės garantijos vertinimui.

(142)

Komisijos nuomone, garantijos panaudojimas ir kartu garantijos pagalbos elementas tiesiogiai priklauso nuo bendros galimo pirkėjo investicijos, taigi nuo pardavimo kainos ir pirkėjo ketinimo toliau investuoti nuosavą kapitalą. Todėl reikia priminti, kad Austrija restruktūrizavimo plane rašo, „jog sanavimo sėkmė ir tolesnė banko veikla lemiamai priklauso nuo aukštos pardavimo kainos. Bet koks pardavimo kainos sumažinimas iki mažiau nei […] mlrd. EUR dėl kompensacinių priemonių darytų tiesioginę įtaką bankui“.

(143)

Be papildomo nuosavo kapitalo investicijų arba nesumažinus rizikingo turto tikimybė panaudoti garantiją būtų tuo didesnė, kuo daugiau bendra pirkėjo investicija smuktų žemiau […] mlrd. EUR ribos.

(144)

Komisija, įvertinusi garantiją ir jos panaudojimo sąlygas, padarė išvadą, kad privatus kapitalo investuotojas (garantas) garantijos suteikimo metu atlikdamas rizikos analizę turėtų būti išnagrinėjęs tris pagrindinius scenarijus:

a)

Pirmasis scenarijus: banko pardavimas iki 2007 m. birželio mėn. bendrai pirkėjo investicijai (pardavimo kaina + kapitalo investicija) esant didesnei už […] mlrd. EUR, taip kad garantija baigus pardavimo procedūrą gali baigtis jos nepanaudojus.

b)

Antrasis scenarijus: banko pardavimas iki 2007 m. birželio mėn. bendrai investicijai esant mažesnei negu […] mlrd. EUR, taip kad garantija iš dalies arba visa apimtimi gali būti panaudojama.

c)

Trečiasis scenarijus: BAWAG-PSK pardavimas nepavyksta iki 2007 m. birželio mėn. Tokiu atveju garantiją – net jeigu jos bendra suma (dėl banko grynojo metinio pelno arba sumažėjusių rizikos aktyvų ir t. t.) pamažu krinta – reikia pratęsti neribotam laikotarpiui. Priešingu atveju garantija tikriausiai tektų pasinaudoti, kas padarytų didelių nuostolių valstybei.

(145)

Nors Austrija manė, kad BAWAG-PSK reikiamas kapitalo atsargas galėtų sukaupti kapitalą investavus naujiems investuotojams (37) arba dėl kelis metus gaunamų teigiamų rezultatų (pelno), arba parengus kitą, mažiau ambicingą restruktūrizavimo planą, kuriame numatomas mažesnis banko pagrindinis kapitalas ir taip bankas paliktų daugiau erdvės tolesniam garantijos bendros sumos mažinimui, Komisijos nuomone, privatus investuotojas (garantas) garantijos suteikimo metu tokio pobūdžio hipotezių (nors jų ir negalima atmesti) nebūtų svarstęs, nes alternatyvūs scenarijai būtų buvę per daug hipotetiniai. Privatus investuotojas mažiau ambicingo restruktūrizavimo plano nei tas, kuriuo grindžiami scenarijai, atveju manytų, kad, prireikus, Austrija garantiją 2007 m. liepos mėn. pratęstų. Komisija nesutinka su Austrijos nuomone, kad neaišku, ar garantija 2007 m. liepos mėn. būtų buvusi pratęsta, jei bankas iki to laiko dar nebūtų buvęs parduotas. Priešingai, garantija ir be pratęsimo būtų buvusi panaudota beveik visa apimtimi, nes BAWAG-PSK dar nebuvo sukaupusi reikiamų lėšų, kad atitiktų bankų patikimumui keliamus reikalavimus ir jai vėl būtų grėsęs nemokumas.

(146)

Komisija patikrino kitas Austrijos nurodytas galimybes, kaip būtų galima įvykdyti nuosavam kapitalui keliamus reikalavimus pasibaigus vienerių metų garantijos laikui nepardavus banko. Ji padarė išvadą, kad tokio pobūdžio hipotezės nėra atmestinos, tačiau privatus investuotojas (garantas) garantijos suteikimo metu jomis nesivadovautų, nes alternatyvūs scenarijai, kuriais jos grindžiamos, yra hipotetiniai arba neigiamai veikia banko verslo planą. Per trumpą ir vidutinį laiką tikėtinas veiklos pelnas bankui neleistų labai pagerinti apsirūpinimą nuosavu kapitalu (38). Nuosavam kapitalui keliamų reikalavimų švelninimas mažinant rizikos aktyvus neigiamai veiktų būsimą banko pelningumą (39), o skolinto kapitalo naudojimas iš dalies būtų panašus į banko pardavimą (40).

(147)

Būtų idealu, jei Komisija kiekvienam iš trijų scenarijų galėtų suteikti tikimybės laipsnį, siedama jį su garantijos suteikimo laiku. Tada pagal tai būtų galima nustatyti pagalbos sumą. Tačiau Komisija, remdamasi turima informacija, negalėjo tiksliai nustatyti atitinkamų tikimybės laipsnių. Kredito suteikimo metu nebuvo galima iš anksto aiškiai numatyti, kokia bus tolesnė BAWAG-PSK raida.

(148)

Austrija nurodo, kad garantijos suteikimo metu per FMA veiklą turėjo pakankamai informacijos ir apie BAWAG-PSK ekonominę padėtį ir įvertino trijų aprašytų scenarijų buvimo tikimybę. Išvadoje realiu buvo laikomas tik pirmasis scenarijus. Tačiau Austrija apie tai nepateikė jokių patvirtinančių dokumentų. Pavyzdžiui, Komisijai nebuvo pateikta jokių tikslių duomenų apie banko įvertinimą iki garantijos suteikimo.

(149)

BAWAG-PSK vertę priimant federalinį įstatymą 2006 m. balandžio ir gegužės mėnesiais galima vertinti tik atliekant apytikslius apskaičiavimus:

a)

Remdamasis turimais dokumentais, privatus garantas būtų galėjęs taikyti diskontuotų pinigų srautų (DCF) metodą. Vis dėlto taikant šį skaičiavimą, kuriame remiamasi prognozuojamais skaičiais tam tikram adekvačiam laikotarpiui, gauta galutinė vertė sudarytų labai didelę bendros vertės procentinę dalį. Pavyzdžiui, remiantis grynosiomis pajamomis, kurias Austrija nurodė 2006 m. rugsėjo mėn. pateiktame įmonės verslo plane (atitinkančiame informaciją, kurią turėjo privatus garantas 2006 m. balandžio ir gegužės mėnesiais), taikant DCF metodą gaunama maždaug […] mlrd. EUR vertė (41), kur galutinė vertė yra 85 % šios sumos. Kadangi šis metodas per daug priklauso nuo galutinės vertės, Komisijos nuomone, jis neleidžia šiuo atveju daryti patikimų išvadų.

b)

Remiantis […] mlrd. EUR dydžio BAWAG-PSK pardavimo kaina (kuri 2006 m. pavasarį buvo nežinoma) ir 1,7 mlrd. EUR nuosavo kapitalo verte 2005 m. gruodžio 31 d., galima apskaičiuoti maždaug […] mlrd. EUR įmonės vertę (klientų grupė ir šakinių filialų tinklas). Iš nuosavo kapitalo sumos 2005 m. gruodžio 31 d. ir įmonės vertės atimant naujų savininkų vykdytinas […] mln. EUR dydžio investicijas ir Refco […] mln. EUR dydžio mokėjimą, susijusį su pardavimo kaina, gaunama apskaičiuotoji BAWAG-PSK vertė 2006 m. pavasarį, lygi maždaug […] mlrd. EUR (42).

(150)

Komisija taip pat turi atsižvelgti, kad 2006 m. balandžio ir gegužės mėnesiais, kai privatus garantas būtų turėjęs veikti, laiko buvo labai mažai. Vos per keletą savaičių reikėjo išanalizuoti finansinę banko padėtį ir pateikti pasiūlymą. Besitęsiantis masiškas indėlių atsiėmimas kėlė didelį pavojų bendrovės BAWAG-PSK mokumui. Tokios padėties bankas nebūtų atlaikęs net ir trumpą laiką. Dėl laiko stokos ir didelės reikalingos garantijos sumos privačių rinkos dalyvių pasiūlymai buvo beveik arba apskritai neįmanomi.

(151)

Be to, buvo ir kitų nesaugumo veiksnių, pavyzdžiui, dėl Refco bylos Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir privatus garantas būtų turėjęs įvertinti, ar būtų pakakę jo įsikišimo – lyginant su valstybės garantija – kad būtų baigtas masiškas indėlių atsiėmimas.

(152)

Remdamasi pirmiau pateiktomis aplinkybėmis Komisija daro tokias išvadas:

a)

pardavimo momentas ir bendrovei BAWAG-PSK pirkimo kaina buvo du nežinomi veiksniai, dėl kurių rizika į rinką orientuotiems garantams buvo labai didelė;

b)

buvo sudėtinga pateikti pasiūlymą rinkos dalyviui dėl laiko stokos;

c)

banko tikroji vertė buvo ne tokia ir maža, kad būtų galima visiškai atmesti galimybę, jog privatus garantas suteiktų 900 mln. EUR sumos garantiją, jei būtų mokamas didelis atlygis.

(153)

Komisijos nuomone, iš privataus investuotojo labiau būtų buvę galima tikėtis investicijos, kuri jį padarytų akcijų savininku, galinčiu dalyvauti priimant sprendimus dėl sėkmingo restruktūrizavimo. Tačiau Komisijos ir Austrijos nuomonės sutapo, kad joks privatus investuotojas nebūtų ryžęsis suteikti lėšų, kurios būtų laikomos nuosavu kapitalu (43).

(154)

Garantija privačiam investuotojui nebūtų pasirodžiusi iš tikrųjų tinkama priemonė ir dėl to, kad reikalaujamas didelis atlygis už ją būtų pabloginęs pajamų prognozes, ir taip būtų veikęs prieš garantiją. Garantijos suteikimas kur kas labiau atspindi Austrijos suinteresuotumą atstatyti investuotojų ir verslo partnerių pasitikėjimą banko stabilumu ir Austrijos finansų sektoriumi. Austrija, kaip garantas, taip pat turi labai didelius pajėgumus ir palankias sąlygas (AAA reitingas).

(155)

Todėl valstybės garantijoje esantis pagalbos elementas, Komisijos nuomone, gali būti vertinamas tik kaip intervalas. Šio intervalo viršutinė riba yra 898 mln. EUR, taigi iš garantijos nominaliosios sumos atimant banko už tai sumokėtą 0,2 % atlygį. Kur kas sudėtingiau nustatyti apatinę ribą; Komisijos nuomone, ji galėtų būti ne mažiau kaip 2/3 garantijos nominaliosios sumos.

(156)

Komisija patikrino Austrijos atliktas analizes dėl garantijos pagalbos elemento ir padarė išvadą, kad šios analizės dėl daugelio priežasčių yra nepakankamos.

(157)

Komisijos nuomone, BAWAG-PSK FSR ir atitinkama paskolos negrąžinimo tikimybė neatspindi garanto rizikos trijuose svarbiuose scenarijuose. Moody’s FSR reitingas kiekviename scenarijuje lieka iš esmės nepakitęs, nes investuotojo požiūriu 900 mln. EUR garantija yra panaši į jau įvykdytą kapitalo padidinimą ta pačia suma. Pirmajame scenarijuje kapitalą didina vien tik būsimasis banko savininkas. Antrajame scenarijuje kapitalą iš dalies didina būsimasis banko savininkas; likusiai sumai yra naudojama garantija. Trečiajame scenarijuje garantija išlieka (net jeigu ir mažėjančia verte) tol, kol neįvykdoma tinkama kapitalo investicija arba iki kol bankas neuždirba reikalingų finansinių lėšų. Tačiau garanto rizika labai priklauso nuo konkrečių scenarijų tikimybės, nes garantijos trukmė ir naudojama jos suma kinta priklausomai nuo BAWAG-PSK pardavimo laiko ir parduodant gautos kainos.

(158)

Austrija garantijos panaudojimo rizikos įvertinime, paremtame FSR, atsižvelgė tik į scenarijų, kuriame pardavimas baigiamas iki 2007 m. liepos 1 d. ir pirkėjas įvykdo ne mažesnę kaip […] mlrd. EUR bendrą investiciją. Šiame scenarijuje garantija būtų panaudojama tik BAWAG-PSK paskolų negrąžinimo atveju. Tačiau Komisija mano, kad garantijos suteikimo metu nebuvo galima numatyti tolesnės BAWAG-PSK raidos ir vertinant riziką reikėjo įvertinti visus scenarijus.

(159)

Todėl, Komisijos nuomone, FSR ir atitinkama paskolos negrąžinimo tikimybė nėra tinkami rodikliai garantijoje esamai pagalbos sumai įvertinti.

(160)

Komisija laiko Austrijos atliktą priimtinumo tyrimą nesvarbiu. Kreditas pagal Austrijos bankininkystės įstatymą nėra laikomas nuosavu kapitalu ir jis neužkirstų kelio kapitalo normos sumažėjimui žemiau įstatymo nuosavoms lėšoms nustatytų reikalavimų.

(161)

Komisija taip pat laiko netinkamu ir Austrijos metodą vertinti garantiją nustatant su ja susijusią teorinę refinansavimo naudą bendrovei BAWAG-PSK. Nagrinėjamas turto apsikeitimo sandorių perviršis remiasi reitingais, kuriuose atsižvelgiama į galimą valstybės paramą ir todėl neatspindi BAWAG-PSK vidaus stabilumo.

(162)

Be to, Komisija pastebi, kad ji BGB banko atveju nuodugniai ištyrė rizikos veiksnių, kuriems taikoma garantija, atsiradimo tikimybę. Kadangi kai kurie rizikos veiksniai buvo labai neįtikėtini, Komisija, remdamasi šiuo atveju tinkamu scenarijumi („ekonominės vertės“), padarė išvadą, kad nagrinėjamos garantijos pagalbos elementas yra mažesnis už jos nominaliąją vertę. CWP įmonė dėl Austrijos aptariamų garantijų galėjo gauti kreditus palankesnėmis finansavimo sąlygomis negu įprasta rinkoje. Tokių aplinkybių šiuo atveju nebuvo. Po to, kai Komisija ištyrė ypatingą CWP padėtį, vis dėlto ji padarė išvadą, kad aptariamos garantijos rinkos kaina atitiko orientacinę palūkanų normą pridedant 400 bazinių punktų. BAWAG-PSK atveju Komisija taip pat atliko išsamų trijų galimų scenarijų visų aspektų patikrinimą, kad nustatytų valstybės garantijos pagalbos vertę.

(163)

Todėl Komisija nemano, kad jos metodika šiuo atveju skirtųsi nuo jos metodų Austrijos minėtais atvejais.

(164)

Komisijos nuomone, Austrija neįrodė, kad BAWAG-PSK nemokumas (bankrotas) darytų sisteminį poveikį Austrijos finansų sistemai ir plačiąja prasme visai Austrijos ekonomikai.

(165)

Austrija pripažino, kad kiekybinis galimų banko nemokumo pasekmių visai ekonomikai įvertinimas beveik neįmanomas.

(166)

Todėl, Komisijos nuomone, indėliai mažiausiai 95 % klientų sąskaitų būtų galėję sudaryti mažiau negu 20 000 EUR ir BAWAG-PSK nemokumo atveju jie būtų padengti pagal įstatymo nustatytą privalomąjį indėlių draudimą. Tačiau to, kad nemokumo atveju būtų buvę galima kreiptis į kitus bankus siekiant užtikrinti indėlius, nepakanka įrodyti, kad visi rinkos dalyviai Austrijos bankų sektoriuje būtų atsidūrę pavojuje.

(167)

2006 m. birželio mėn. Austrijos nacionalinis bankas (OeNB) pareiškė, kad Austrijos bankų sistema per 2005 m., nepaisant BAWAG-PSK ir Hypo Alpe-Adria Bank problemų, vystėsi teigiamai. Taip pat ir prievolių testai parodė aukštą bankų sistemos atsparumą sukrėtimams. Apskritai laikoma, kad Austrijos bankų sistema buvo geros būklės.

(168)

Komisija visada labai ribotai taikė EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktą. Paskutinį kartą jis buvo taikytas devintajame dešimtmetyje, kai Graikijai įstojus į Europos Sąjungą jos ekonomikai teko įveikti didžiulius skirtumus ir pati Bendrija patvirtino specialias išimties priemones problemoms šalinti (44).

(169)

Iš esmės Komisija mano, kad pagalba, teikiama tik vienam pagalbos gavėjui, nėra tinkama šalinti situacijas, orientuotas į 87 straipsnio 3 dalies b punktą. Crédit Lyonnais  (45) atveju, kai pagalbos priemonių vertė sudarė maždaug 20 mlrd. EUR (46), pasak Komisijos, tai nebuvo „pagalba dideliam ekonomikos sutrikimui atitaisyti, nes pagalbos tikslas buvo atitaisyti vienintelio pagalbos gavėjo – Crédit Lyonnais, bet ne visos ūkio šakos sutrikimą.“ Pagalba buvo patvirtinta ne pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktą, bet remiantis 87 straipsnio 3 dalies c punktu kaip restruktūrizavimo pagalba, kuri dera su bendrąja rinka.

(170)

Komisija dėl minėtų priežasčių laiko, kad 87 straipsnio 3 dalies b punkto šiuo atveju taikyti negalima.

(171)

Pagal Gairių 15 punktą sanavimo pagalba savo pobūdžiu yra laikina ir atšaukiama paramos priemonė, kuri turi padėti įmonei išlikti tol, kol bus parengtas jos restruktūrizavimo arba likvidavimo planas. Pagal Gairių 15 punktą tokios pagalbos trukmė neturi viršyti šešių mėnesių.

(172)

Garantija buvo suteikta 2006 m. birželio 6 d. (tai yra iki BAWAG-PSK pardavimo arba iki 2007 m. liepos mėn.). Jos trukmė viršija Gairėse nustatytą didžiausią šešių mėnesių laikotarpį. Be to, garantija įsigaliojo su atgaliniu veikimu 2005 m. gruodžio 31 d.

(173)

Todėl garantija pagal Gaires negali būti laikoma sanavimo pagalba, derančia su bendrąja rinka.

(174)

Kad restruktūrizavimo pagalba galėtų būti patvirtinta, turi būti įvykdyti šie Gairėse nustatyti kriterijai:

a)

turi būti parengtas restruktūrizavimo planas ilgalaikiam pelningumui atkurti, kuris turi būti iki galo įgyvendinamas;

b)

pagalba turi būti apribota būtinu minimumu;

c)

turi būti vengiama nederamų konkurencijos iškraipymų.

(175)

BAWAG-PSK, kaip visumos, perėjimą privataus investuotojo kontrolei Komisija laiko svarbiausiu veiksniu atsiradusiems sunkumams spręsti ir banko pozityviai ekonominei raidai užtikrinti. Iš tikrųjų, kaip pastebi Austrija, galima remtis tuo, kad įmonė, kontroliuojama naujo privataus savininko, turi geresnes prognozes ilgalaikio pelningumo atžvilgiu, ir taip užtikrinama, kad papildoma pagalba nebus reikalinga. Pardavimas yra pagrindinis BAWAG-PSK restruktūrizavimo elementas.

(176)

2007 m. sausio mėn. Komisijai BAWAG-PSK pateikė atnaujintą restruktūrizavimo planą. Komisijos nuomone hipotezėse ir prielaidose atlikti pakeitimai (palyginti su pirminiu planu) yra svarbūs naujausios ekonominės padėties tiksliam apibūdinimui; svarbiausius finansinius rodiklius Komisija vertina kaip realius ir įgyvendinamus.

(177)

Komisija laiko į planą įtrauktas rinkos prognozes pagrįstomis, o tikėtiną kapitalo grąžą pakankamai aukšta, kad BAWAG-PSK išsilaikytų savo jėgomis konkurencijos sąlygomis Austrijos ir tarptautinėje finansų rinkoje.

(178)

Kaip rodo išsamus aplinkybių, dėl kurių bankas patyrė sunkumų, aprašymas, geresnė rizikos priežiūra turi lemiamos reikšmės tam, kad rimtos praeities klaidos nesikartotų. 2006 m. nauja banko vadovybė išsamiai išnagrinėjo šį klausimą, visų pirma dėl šių trijų pagrindinių priemonių:

a)

bendrovės valdymo kodekso (Corporate-Governance-Codex) ir naujo valdybos darbo reglamento (Geschäftsordnung) įvedimo;

b)

pakeitimų vykdant rizikos kontrolę ir rizikos valdybos įkūrimo;

c)

sąskaitų apmokėjimo procedūrų pagerinimo (47) rizikos atžvilgiu.

(179)

Šios priemonės, Komisijos nuomone, yra tinkamos.

(180)

Į sprendime pradėti tyrimo procedūrą aprašytą specifinę riziką, susijusią su Refco, su BAWAG-PSK akcininkų įsipareigojimų JAV kreditoriams nevykdymo rizika ir palūkanų keitimu restruktūrizavimo plane, Komisijos nuomone, yra pakankamai atsižvelgta.

(181)

2006 m. iš ūkinės veiklos jau buvo gautas nedidelis 0,2 mln. EUR balansinis pelnas, o grynasis metų pelnas, siekiantis […] mln. EUR, buvo didesnis negu numatytas restruktūrizavimo plane. Šie skaičiai patvirtina, kad banko raida atitiko restruktūrizavimo planą.

(182)

Komisija patikrino ir Austrijos pateiktą jautrumo analizę, kurioje yra optimistinis ir pesimistinis scenarijai, ir laiko aprašymą pagrįstu. Viena vertus, pesimistiniame scenarijuje numatytas įprastos ūkinės veiklos […] mln. EUR dydžio rezultatas 2011 m. yra vertė, užtikrinanti ilgalaikį banko pajėgumą. Kita vertus, tikėtinas BAWAG-PSK pelningumas su optimistiniame scenarijuje nurodytos įprastos ūkinės veiklos […] mln. EUR dydžio rezultatu 2011 m. neviršija konkurentų pelningumo ribų.

(183)

Austrija patvirtino, kad Konsorciumas įvykdys atnaujintą BAWAG-PSK restruktūrizavimo planą, ir todėl jį patvirtino visa apimtimi.

(184)

Taip, kaip garantijos pagalbos elementas tiesiogiai priklauso nuo galimo pirkėjo bendros investicijos, taip sėkmingas banko restruktūrizavimas, Komisijos nuomone, taip pat iš esmės priklauso nuo kapitalo padidinimo, ir tai turi padaryti naujieji savininkai (48). Bendros Konsorciumo investicijos sudaro sąlygas ne tik tam, kad garantija nebūtų panaudota, bet ir leidžia tinkamai formuoti kapitalą, kaip pagrindą restruktūrizavimo planui įgyvendinti.

(185)

Komisija įsidėmi, kad restruktūrizavimo planas, kuriame pateiktas išsamus tolesnės banko raidos planas iki 2011 m., iš esmės turi būti įgyvendintas per […] laikotarpį.

(186)

Apibendrinant galima konstatuoti, kad BAWAG-PSK gyvybingumo pagerinimas visų pirma yra pasiekiamas vidaus priemonėmis ir kad visos sprendime pradėti procedūrą pareikštos abejonės buvo išsklaidytos. Komisija yra įsitikinusi, kad BAWAG-PSK restruktūrizavimo planas sudarys galimybę atkurti ilgalaikį pelningumą.

(187)

Komisijai pagal Gairių 44–45 punktus turi būti pranešama apie pažangą vykdant planą.

(188)

Remiantis Gairėmis tokių didelių įmonių kaip BAWAG-PSK nuosavas įmonės įnašas iš esmės turėtų siekti 50 % restruktūrizavimo išlaidų.

(189)

Restruktūrizavimo išlaidos yra ne mažesnės kaip […] mlrd. EUR. Jos yra finansuojamos ne tiesiogiai valstybės garantija, bet jas 100 % apmoka bankas ir jo savininkai. Prie restruktūrizavimo programos finansavimo taip pat prisideda ir turto pardavimas.

(190)

Net jei Komisija laikytų visą garantijos sumą pagalba, skirta restruktūrizavimo išlaidoms finansuoti, BAWAG-PSK nuosavas įnašas būtų daugiau negu 50 %.

(191)

Komisijos nuomone, pagalbos forma ir dydžiu – t. y. abejotinoms paskoloms teikiama valstybės garantija, kuri sudaro galimybę laikytis priežiūrai keliamų reikalavimų – išvengiama suteikti BAWAG-PSK pernelyg didelį likvidumą, dėl kurio galėtų būti vykdoma agresyvūs, rinką iškraipantys veiksmai, nesusiję su restruktūrizavimo procesu. Be to, viršutinė intervalo 898 mln. EUR riba, kurioje yra pagalbos elementas, atitinka tik 1,6 % banko balanso sumos. Tai labai nedidelė suma, palyginti su kitais atvejais, dėl kurių Komisija yra priėmusi teigiamą sprendimą (49).

(192)

Šiuo atveju nesuteikta jokios sanavimo pagalbos.

(193)

Remdamasi tuo, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad pagalba yra apribota visiškų minimumu, reikalingu ilgalaikiam pelningumui atkurti, ir konstatuoja, kad pagalbos gavėjo nuosavas įnašas atitinka Gairių reikalavimus.

(194)

Remiantis Gairėmis turi būti imamasi priemonių kuo labiau sušvelninti neigiamą pagalbos poveikį konkurentams. Tinkamų priemonių pavyzdžiai: turto pardavimas, pajėgumų sumažinimas, dalyvavimo rinkoje apribojimas, kliūčių patekti į tam tikras rinkas pašalinimas. Priemonės turi būti proporcingos pagalbos sukeltam iškraipymo poveikiui, ypač įmonės pozicijai rinkoje arba rinkose.

(195)

Komisijai Austrijos pateikti BAWAG-PSK pasižadėjimai yra sudedamoji restruktūrizavimo proceso dalis. Ypač vykdomas ir būsimas turto pardavimas iš tikrųjų prisideda prie restruktūrizavimo išlaidų finansavimo ir išsklaido abejones dėl poveikio konkurencijai.

(196)

Daug priemonių daro poveikį pagrindinei banko veiklai.

(197)

Viešųjų įstaigų kreditavimo veiklos srityje, kurioje BAWAG-PSK turėjo […] dalį rinkoje (25 % 2005 m.), bankas sumažina savo paskolas valstybei (Austrijos Respublikai) iki […] metų pabaigos […] ([…] mlrd. EUR) iki ne daugiau kaip […] mlrd. EUR. Ši viršutinė […] mlrd. EUR riba negali būti viršijama iki […] (50).

(198)

Be to, bankas, svarbus vadinamasis pirminis prekiautojas (Primary Dealer) valstybės obligacijomis, atsisako dalyvauti konkursuose […] laikotarpiu – nuo […], iki […]. Tai reiškia, kad BAWAG-PSK neturi teisės dalyvauti konkursuose, kurių bendra numatoma vertė siekia maždaug […] mlrd. EUR.

(199)

Šios priemonės galėtų pakenkti banko reputacijai viešojo sektoriaus klientų akyse ir taip sulėtinti būsimą banko plėtrą šiame sektoriuje. O priemonė, susijusi su obligacijomis, apriboja investicinių produktų, kuriuos bankas gali pasiūlyti visų pirma privatiems klientams, pasiūlą.

(200)

Abi aprašytos priemonės yra susijusios su rinkomis, kuriose bankas po restruktūrizavimo užims svarbią padėtį, ir viršija pelningumo atkūrimui būtiną apimtį.

(201)

Be to, Komisija primena, kad sąlyga valstybės garantijai gauti buvo ta, kad BAWAG-PSK turėjo parduoti Austrijos nacionaliniame banke (OeNB) turimas akcijas. Šis akcijų paketas bankui buvo iš tikrųjų labai svarbus. Be to, atitinkamai 2006 m. liepos mėn. ir 2007 m. kovo mėn. buvo parduotos bendrovėse Bank Frick & Co. AG ir hobex AG turimos akcijos. Pardavus akcijų paketą, turimą bendrovėje hobex AG, kuri veikia įgaliojimų vykdyti mokėjimus sektoriuje, BAWAG-PSK pasitraukė iš svarbaus sektoriaus, kuriame atstovaujama didžiausiems Austrijos bankams.

(202)

Austrija numato nelaikyti trijų šakinių filialų Vienoje uždarymo veiksminga kompensacine priemone. Trijų šakinių filialų Vienoje uždarymą, taip pat ir Komisijos nuomone, šiuo atveju galima nelaikyti veiksminga kompensacine priemone, nes nėra įrodyta, kad minėti šakiniai filialai vykdytų nuostolingą veiklą, kuri siekiant atkurti pelningumą bet kuriuo atveju turėtų būti sustabdyta.

(203)

Draudimo sektoriuje BAWAG-PSK greitai parduos daugiau kaip 50 % akcijų paketą, turimą bendrovėse P.S.K. Versicherung AG ir BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft, suteikiantį pirkėjui teisę pasirinkti pirkti (call option) likusias akcijas. Atitinkama faktinė vertė yra didesnė nei […] mlrd. EUR. Be to, 2007 sausio mėn. buvo parduotas draudimo brokerio įmonė Funk International Austria GmbH.

(204)

Be to, bankas įsipareigojo parduoti didelę dalį akcijų paketų įmonėse, nepriklausančiose pagrindinės veiklos sritims (visų pirma akcijas bendrovėse Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, COSMOS Geschäftsführungs- ir Beteiligungs GmbH, […], bei 42 % bendrovės ATV Privat-TV Services AG akcijų paketą). Taip BAWAG-PSK vėl susitelks į savo pagrindinę veiklą.

(205)

Kad pardavimo procesas vyktų sklandžiai ir vykdomas restruktūrizavimo procesas būtų užbaigtas, Komisija sutinka, kad (51) […] pardavimas įvyktų tik iki […], o 42 % akcijų paketas, turimas bendrovėje ATV Privat-TV Services AG, būtų parduotas tik iki […].

(206)

2006 m. buvo parduota įvairaus nekilnojamojo turto už […] mln. EUR. Iki 2008 m. pabaigos turi būti parduotas ir kitas nekilnojamasis turtas, kurio balansinė vertė maždaug […] mln. EUR. Be to, 2007 m. turi būti parduodamos akcijos, turimos bendrovėje Voestalpine ir […].

(207)

Be to, šalies ir užsienio klientų neterminuotieji indėliai BAWAG-PSK sumažėjo nuo 2005 m. rugsėjo mėn. pabaigos iki 2006 m. birželio mėn. didesne negu 560 mln. EUR suma (dalis rinkoje sumažėjo […] % iki […] %). Taupomieji indėliai per tą patį laikotarpį sumažėjo 4 mlrd. EUR (dalis rinkoje sumažėjo beveik […] % iki […] %. Jei toks klientų indėlių praradimas ir ne visiškai galėtų būti panašus į kompensacinę priemonę, kaip apibrėžta Gairėse, vis dėlto svarbiausiam banko refinansavimo šaltiniui jis darė neigiamą poveikį. Komisijos nuomone, vertinant galimą nederamą konkurencijos iškraipymą, šioje situacijoje į masišką indėlių atsiėmimą reikia atsižvelgti kaip į švelninančią aplinkybę.

(208)

Apskritai BAWAG-PSK balanso suma 2006 m. gruodžio 31 d. po valstybės garantijos suteikimo, palyginti su 2005 m. gruodžio 31 d., sumažėjo 11 % (6 mlrd. EUR) (52), o palyginti su 2006 m. birželio 30 d. – 9,3 % (5 mlrd. EUR). Kitos priemonės, visų pirma valstybės paskolos sumažinimas […] mlrd. EUR suma, darys poveikį nuo […] ir turėtų dar sumažinti balanso sumą […] % (palyginti su 2005 m.).

(209)

Sanavimo arba restruktūrizavimo pagalba pagal Gaires išimties atvejais gali būti laikoma pateisinama, jei reikia išlaikyti konkurencingą rinkos struktūrą ir įmonių išnykimas galėtų paskatinti monopolio arba oligopolio susidarymą. BAWAG-PSK likvidavimas nemokumo atveju tikriausiai visų pirma būtų sustiprinęs svarbiausius banko konkurentus ir taip jau gana koncentruotoje rinkoje (53), kurioje Bank Austria Creditanstalt, Erste Bank/Sparkassen grupė ir Raiffeisen grupė Austrijoje kartu užima daugiau kaip 80 % rinkos mažmeninės bankininkystės sektoriuje.

(210)

Komisija padarė išvadą, kad kompensacinės priemonės, atsižvelgiant į garantijos pagalbos elementui nustatytą intervalą, yra proporcingos bendrovei BAWAG-PSK suteiktos pagalbos konkurenciją iškraipančiam poveikiui.

(211)

Austrijos nustatytas pardavimo įpareigojimas Austrijos profesinių sąjungų susivienijimui ÖGB, Komisijos nuomone, nėra kompensacija už konkurencijos iškraipymą, nes BAWAG-PSK, o ne ÖGB, yra tiesioginis pagalbos gavėjas. Tačiau banko pardavimas Konsorciumui laikomas remiančiu restruktūrizavimo procesą (žr. pirmiau).

(212)

Taip pat faktas, kad BAWAG-PSK konkurentai banko kapitalo bazei užtikrinti įsteigė SPĮ, dar nereiškia, kad valstybės garantija nebūtų sukėlusi jokių pastebimų konkurencijos iškraipymų. Šiuo atveju yra svarbu, kad SPĮ buvo įsteigtos tik suteikus bendrovei BAWAG-PSK garantiją.

(213)

Komisijai turi būti nuolat pranešama apie minėtų kompensacinių priemonių įgyvendinimo rezultatus.

(214)

Kompensacinių priemonių vykdymo terminus Komisija gali pratęsti, jei Austrija patvirtintų iš anksto nenumatytų aplinkybių atsiradimą. Austrijos tinkamai pagrįstais išimties atvejais Komisija kai kuriuos įpareigojimus ir sąlygas taip pat gali pakeisti iš esmės arba kitomis panašiomis priemonėmis.

(215)

Papildomai, be priemonių, skirtų išvengti nederamų konkurencijos iškraipymų, Komisija gali nustatyti sąlygas ir įpareigojimus, kuriuos ji laiko esant reikalingais, kad konkurencija nebūtų iškraipoma prieštaraujant bendrajam interesui.

(216)

Todėl Komisija nori užtikrinti, kad nebūtų teikiama jokia kita pagalba, kuri darytų įtaką pagalbos priemonės, su kuria susijęs šis sprendimas, proporcingumui. Komisija užfiksavo Austrijos pateiktus BAWAG-PSK pasižadėjimus, susijusius su kitos pagalbos suteikimu iki 2010 m. pabaigos, tačiau taip pat nurodo, kad bet kuriuo atveju pagal Gairių 3.3 skirsnį 10 metų trukmei po šio sprendimo yra taikomas bendrasis draudimas teikti restruktūrizavimo pagalbą bendrovei BAWAG-PSK. Duotas pasižadėjimas pagal Gairių 46 punkto c papunktį, Komisijos nuomone, yra pagrįstas ir reikalingas. Bendrasis draudimas nesusijęs su pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 dalį. Komisija, atsižvelgdama į siekiamus tikslus, gali sutikti, kad bendrovei BAWAG-PSK būtų suteikta pagalba pagal Europos Sąjungos bendrai finansuojamus mokslinių tyrimų projektus, pagalba bendram mokymui (54) pagal patvirtintas pagalbos schemas ir pagalba energijos taupymo priemonėms (55) pagal patvirtintas pagalbos schemas, nes tokia pagalba nedarytų esminio poveikio garantijos pagalbos elemento proporcingumui.

(217)

Be to, Komisijos nuomone, konstatuojamosios dalies (197) ir (198) punktuose nustatyti pasižadėjimai atitinka reikalavimus, nurodytus Gairių 46 punkto a ir b papunkčiuose.

VIII.   IŠVADA

(218)

Komisija konstatuoja, kad Austrijos suteikta pagalba 900 mln. EUR dydžio garantijos forma pažeidžia EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį ir todėl yra neteisėta. Tačiau ši pagalba gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka, jei bus vykdomi pavesti įpareigojimai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Austrija suteikė BAWAG-PSK restruktūrizavimui 900 mln. EUR dydžio valstybės garantijos forma, yra suderinama su bendrąja rinka, jei yra vykdomos 2 straipsnyje nurodytos sąlygos ir įpareigojimai.

2 straipsnis

1.   Austrija užtikrina, kad 2007 m. sausio 3 d. Austrijos Europos Komisijai pateiktas BAWAG-PSK restruktūrizavimo planas bus visiškai įvykdytas.

2.   Austrija užtikrina, kad šis turtas bus parduotas nuo BAWAG-PSK grupės nepriklausomai trečiajai šaliai:

a)

daugiau kaip 50 % bendrovėse P.S.K. Versicherung AG ir BAWAG-Versicherung Aktiengesellschaft turimo akcijų paketo, tai parodant balanse ne vėliau kaip […], suteikiant pirkėjui teisę pasirinkti pirkti (call option) likusias akcijas;

b)

bus užbaigtas nekilnojamojo turto, kurio vertė maždaug […] mln. EUR, pardavimas, tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

c)

[…] % akcijų paketas, turimas […], tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

d)

42,56 % akcijų paketas, turimas bendrovėje ATV Privat-TV Services AG, tai parodant balanse ne vėliau kaip […];

e)

[…] įmonė, tai parodant balanse ne vėliau kaip […].

3.   Austrija užtikrina, kad BAWAG-PSK paskolų, suteiktų Austrijos Respublikai, apimtis iki 2007 ūkinių metų pabaigos bus sumažinta iki ne daugiau kaip […] mlrd. EUR. Ši suma nebus viršyta iki […]. Išimtį sudaro esami BAWAG-PSK grupės bendrovių įsipareigojimai dėl būsimų dalinių sumų pagal jau anksčiau įvykdytas įsigijimo procedūras.

4.   BAWAG-PSK […] laikotarpiui, pradedant […], negali būti išrinkta valstybės obligacijų emitentu.

5.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovei BAWAG-PSK negali būti teikiama jokia pagalba, išskyrus pagalbą pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 dalį, pagalbą pagal Europos Sąjungos bendrai finansuojamus tyrimų projektus, pagalbą bendro mokymo arba energijos taupymo priemonėms pagal patvirtintas pagalbos schemas. Per ateinančius dešimt metų negali būti patvirtintas leidimas jokiai restruktūrizavimo pagalbai gauti.

6.   Kad būtų galima kontroliuoti 1–5 dalyse nurodytų sąlygų vykdymą, Austrija iki 2010 m. turi teikti reguliarias ataskaitas apie BAWAG-PSK restruktūrizavimo rezultatus. Pirmoji metinė ataskaita pateikiama 2009 m. sausio mėn. Tolesnės 2009 ir 2010 metų ataskaitos turi būti pateikiamos atitinkamai iki 2010 ir 2011 m. kovo mėn. pabaigos.

3 straipsnis

Austrija per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi vykdant šį sprendimą.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 27 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL C 232, 2006 12 30, p. 11.

(3)  Žr. 2 išnašą.

(4)  ÖGB 51 % bendrovės akcijų valdė tiesiogiai, o 49 % akcijų – netiesiogiai, per savo privatų fondą Österreichische Gewerkschaftliche Solidarität Privatstiftung (ÖGSP). ÖGB yra ÖGSP fondo steigėjas.

(5)  Konfidenciali informacija.

(6)  Didžiausią šių skolos reikalavimų dalį sudarė du neužtikrinti kreditai, kurie buvo suteikti AVB bendrovei kaip kreditas su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas, kurių bendra suma 1,531 mlrd. EUR, ir du kreditai, suteikti ÖGSP fondui kaip kreditai su galimybe pereikvoti sąskaitos lėšas, kurių bendra suma […] mln. EUR.

(7)  Pardavimo kainos ir BAWAG-PSK bendrovei reikalingo kapitalo investicijos suma.

(8)  BAWAG Versicherung AG ir PSK Versicherung AG valdo […] % Austrijos gyvybės draudimo rinkos.

(9)  Konsorciumą sudaro Cerberus European Investments, Austrijos paštas, Generali Holding Vienna AG, Wüstenrot Verwaltung- und Dienstleistungen GmbH, kitos finansų įstaigos ir privatūs asmenys.

(10)  Refco tuo metu buvo didžiausias JAV opcionų ir žaliavų prekiautojas.

(11)  […].

(12)  Audito ataskaitos priedo (Anhang zum Audit-Bericht), BGBl. II Nr. 305/2005, IV dalies 14 punkto c ir d papunkčiai.

(13)  1994 9 14 Teisingumo Teismo sprendimas susijusiose bylose C-278/92, C-279/92 ir C-280/92, Ispanijos Karalystė prieš Komisiją, Rink. 1994, I-4103.

(14)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(15)  BAWAG-PSK reitingas, kurį atliko tarptautinė reitingų agentūra Moody‘s, pablogėjo visų trumpalaikių ir ilgalaikių indėlių ir skolos reikalavimų atžvilgiu nuo A2 iki A3, finansinio pajėgumo reitingas – iki E+.

(16)  OL C 71, 2000 3 11, p. 14.

(17)  FSR yra reitingų agentūros Moody’s banko vidaus saugumo ir patikimumo įvertinimas ir todėl nėra atsižvelgiama į tam tikras išorines kredito rizikas ir kreditų paramos elementus, kuriuos nustato Moody’s Bank Deposit Ratings.

(18)  1999 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimas C(1999) 2035, Crédit Foncier de France (OL L 34, 2001 2 3, p. 36), 49 punktas.

(19)  2004 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas C(2004) 327, Bankgesellschaft Berlin (OL L 116, 2005 5 4, p. 1), 27 punktas.

(20)  2005 m. kovo 2 d. Komisijos sprendimas C(2005) 427, Chemische Werke Piesteritz (OL L 296, 2005 11 12, p. 19), 107 punktas.

(21)  900 mln. EUR × 5,47 % = 49,1 mln. EUR.

(22)  49,1 mln. EUR – (900 × 0,2 %) = 47,3 mln. EUR.

(23)  Plg. Moody’s Investor Service, „Default and Recovery Rates of Corporate Bond Issuers: 2000“.

(24)  Kaip pagrindą imant standartinį 8 % mokumo koeficientą.

(25)  Kaip pagrindą imant apsikeitimo sandorių perviršio pokyčius (Swap Spreads) iki ir po valstybės garantijos suteikimo.

(26)  1994 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Bull koncernui nepranešta kapitalo kaupimo forma (OL L 386, 2004 12 31, p. 1), 10 punktas; 1995 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Bank Crédit Lyonnais, sąlyginio patvirtinimo (OL L 308, 1995 12 21, p. 92), 116 punktas; 1995 m. birželio 21 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos, kurią Italijos valstybė suteikė įmonei Enichem Agricoltura SpA (OL L 28, 1996 2 6, p. 18), 26 punktas; 2001 m. liepos 3 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Ispanija suteikė Babcock Wilcox España SA restruktūrizavimui (OL L 67, 2002 3 9, p. 50), 40 punktas; 1998 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Italija suteikė Società Italiana per Condotte d'Acqua SpA, sąlyginio patvirtinimo (OL L 129, 1999 5 22, p. 30), 35 punktas; 1998 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Italija suteikė Italstrade SpA, sąlyginio patvirtinimo (OL L 109, 1999 4 27, p. 1), 2 punktas.

(27)  1997 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas, Bank Austria/Creditanstalt, COMP IV/M.873, 46 ir tolesni punktai.

(28)  Austrija rinkos dalių atžvilgiu nurodo į 2007 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimą dėl susijungimo kontrolės, Cerberus/BAWAG-PSK, COMP/M. 4565.

(29)  Žr. taip pat 2004 4 29 Teisingumo Teismo sprendimo byloje C-372/97 Italija prieš Komisiją, Rink. 2004, p. I-3679,44 punktą.

(30)  2002 5 16 Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-482/99 Prancūzija prieš Komisiją, Rink. 2002, p. I-4397, 71 punktas.

(31)  2003 3 6 Pirmosios instancijos teismo sprendimas susijusiose bylose T-228/99 ir T-233/99, Westdeutsche Landsbank Girozentrale ir Land Nordrhein-Westfalen prieš Komisiją, Rink. 2003, p. II-43, 255 punktas.

(32)  Susijusios bylos T-228/99 ir T-233/99, 246 punktas.

(33)  1998 4 30 Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje T-16/96, Cityflyer Express prieš Komisiją, Rink. 1996, p. II-757, 76 punktas.

(34)  Plg. bylą C 44/03 – Pagalba, kurią Austrija suteikė Bank Burgenland (OL L 263, 2005 10 8, p. 8), 36 punktas.

(35)  Plg. valstybės garantijas Vokietijos valstybiniams bankams („Laiduotojų garantija“) arba Austrijos taupomosioms kasoms („Garantija dėl paskolų negrąžinimo“), kurios abi Komisijos sprendimais buvo panaikintos.

(36)  1999 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas C(1999) 2035, Crédit Foncier de France (OL L 34, 2001 2 3, p. 36), 49 punktas. Sprendimas CFF atveju buvo priimtas iki Pranešimo apie garantijas įsigaliojimo.

(37)  Mažas kapitalo dalis turinčių savininkų investicijos, Austrijai įpareigojus ÖGB parduoti akcijas, yra vargiai tikėtinos.

(38)  Tikėtini BAWAG-PSK metiniai rezultatai per pirmųjų 3 metų laikotarpį (2006–2008 m.) būtų […] mln. EUR mln. EUR. Šis laikotarpis būtų tinkamas pagrindas privataus investuotojo atliekamai analizei. Tačiau nereikia pamiršti, kad šiose rezultatų prognozėse nebuvo atsižvelgta į rinkai įprastą atlygį už garantiją. Jei bankas turėtų mokėti tokį atlygį, tokių rezultatų pasiekti per restruktūrizavimo laikotarpį būtų labai sunku.

(39)  Sumažinus visą turtą gerokai sumažėtų BAWAG-PSK galimybės gauti pajamų. Iš esmės turtas per trumpą laiką gali būti parduodamas tik mažesne už rinkos vertę.

(40)  Mažas kapitalo dalis turinčių savininkų investicijos, Austrijai įpareigojus ÖGB parduoti akcijas, yra vargiai tikėtinos.

(41)  Remiantis 10 % diskontavimo normai.

(42)  1,7 mlrd. EUR + […] mlrd. EUR – […] mlrd. EUR – […] mlrd. EUR = […] mlrd. EUR.

(43)  Abiejų minėtų SPĮ privatūs rinkos dalyviai be valstybės garantijos nebūtų įsteigę ir todėl tai neprieštarauja šiai nuomonei.

(44)  1987 m. spalio 7 d. Komisijos sprendimas (88/167/EEB), susijęs su įstatymu 1386/1983 dėl Graikijos Vyriausybės pagalbos, suteiktos pramonei (OL L 76, 1988 3 22, p. 18).

(45)  1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Crédit Lyonnais (OL L 221, 1998 8 8, p. 28).

(46)  1995 m. Komisija patvirtino pirmąją valstybės pagalbą, kuri vertinama didžiausia 8 mlrd. EUR suma (1995 m. liepos 26 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Bank Crédit Lyonnais, sąlyginio patvirtinimo, OL L 308, 1995 12 21, p. 92). 1996 m. buvo suteikta 0,6 mlrd. EUR dydžio pagalba (Komisijos sprendimas byloje N 692/96 – C 47/96, OL C 390, 1996 12 24, p. 7). Galiausiai 1998 m. buvo patvirtinta kita pagalba, kurios vertė nuo 8 iki 15 mlrd. EUR (1998 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Crédit Lyonnais, OL L 221, 1998 8 8, p. 28).

(47)  Procesai, kurie lemia, kad sąskaitos būtų apmokamos.

(48)  Pardavimo kaina daro poveikį reikalingam kapitalo padidinimui.

(49)  Plg., pvz., 1998 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimą 1999/508/EB dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Societé Marseillaise de Crédit, sąlyginio patvirtinimo (byla C 42/96 ex NN 194/95) (OL L 198, 1999 7 30, p. 1); 2004 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimą 2005/345/EB dėl restruktūrizavimo pagalbos, kurią Vokietija suteikė Bankgesellschaft Berlin AG (byla C 28/2002 ex NN 5/2002) (OL L 116, 2005 5 4, p. 1) ir 1999 m. birželio 23 d. Komisijos sprendimą 2001/89/EB dėl pagalbos, kurią Prancūzija suteikė bankui Crédit Foncier de France, sąlyginio patvirtinimo (byla C 30/96 ex NN 44/96) (OL L 34, 2001 2 3, p. 36).

(50)  Išimtį sudaro esami BAWAG-PSK grupės bendrovių įsipareigojimai iš būsimų jau gautų įsigijimo proceso dalinių sumų.

(51)  Kompensacinių priemonių vykdymo terminus Komisija gali pratęsti, jei Austrija patvirtintų iš anksto nenumatytų aplinkybių atsiradimą. Austrijos tinkamai pagrįstais išimties atvejais Komisija kai kuriuos reikalavimus ir sąlygas taip pat gali pakeisti iš esmės arba kitomis panašiomis priemonėmis.

(52)  Bendra grupės balanso suma per tą patį laikotarpį sumažėjo 12,2 %.

(53)  Plg. taip pat 2002 m. birželio 11 d. Komisijos sprendimą procedūroje pagal EB sutarties 81 straipsnį byloje COMP/36.571/D-1 – Austrijos bankai („Lombard Club“), OL L 56, 2004 2 24, p. 1, 8 punktas.

(54)  Pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 68/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo pagalbai mokymui (OL L 10, 2001 1 13, p. 20). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/72/EB (OL L 32, 2007 2 6, p. 180), „bendrasis mokymas“ reiškia mokymą, kuris nėra tiktai ar iš esmės susijęs su esamomis ar būsimomis darbuotojo pareigomis pagalbą gaunančioje įmonėje, bet suteikia įgūdžių, kurie lengvai gali būti perkeliami į kitas įmones arba kitas darbo sritis, ir tokiu būdu labai pagerina darbuotojo galimybes įsidarbinti.

(55)  Pagal Bendrijos rekomendacijas dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai (OL C 37, 2001 2 3, p. 3), energijos taupymo priemonės – tai priemonės, leidžiančios įmonėms sumažinti jų gamybos procesuose naudojamos energijos kiekį.


26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 25 d.

dėl Europos cigarečių standartų atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/264/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 4 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2001/95/EB nuostatas, Europos standartus turėtų nustatyti Europos standartizacijos įstaigos. Tokie standartai turėtų užtikrinti, kad juos atitinkantys gaminiai atitiktų direktyvos bendrąjį saugos reikalavimą.

(2)

Remiantis Direktyva 2001/95/EB, gaminys laikomas saugiu, kiek tai susiję su rizika ir rizikos kategorijomis, kurioms taikomi atitinkami nacionaliniai standartai, jeigu jis atitinka neprivalomuosius nacionalinius standartus, suderintus su Europos standartais.

(3)

Cigaretės yra potencialiai pavojingi gaminiai, kadangi jos skleidžia šilumą ir jų sudėtyje yra degios medžiagos, kuri uždegus cigaretę dega tol, kol cigaretė visiškai sudega. Dėl uždegtų cigarečių, kuomet jos nerūpestingai numetamos arba paliekamos be priežiūros, kyla gaisrai, kuriuose žūsta ir sužeidžiami žmones bei dėl jų patiriama materialinė žala. Tokie atsitikimai buvo užfiksuoti ir apskaičiuota, kad dėl jų Bendrijoje kasmet žūsta mažiausiai 1 000 žmonių (2).

(4)

Siekiant sustabdyti visišką cigaretės sudegimą, jei ji nėra aktyviai rūkoma, buvo sukurti techniniai sprendimai. Parduodamų cigarečių popieriuje yra maždaug 6 mm pločio popieriaus juostų, kurios išdėstytos 20–30 mm atstumu. Dėl tokio „degimo greičio ribojimo“ cigaretės savaime užgęsta (bent iš dalies), nes degančioje vietoje pritrūksta deguonies. Todėl sumažinus degumą sumažėja gaisrų priežastis ir gaisrų keliamas pavojus.

(5)

Siekiant prašyti standartizacijos įstaigų nustatyti sumažinto cigarečių degumo standartą pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/34/EB, nustatančioje informacijos apie techninius standartus ir reglamentus teikimo tvarką (3), numatytą procedūrą reikia nustatyti saugos reikalavimus cigaretėms pagal Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnio nuostatas ir leisti paskelbti priimto standarto nuorodą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Standartizacijos įstaigos turėtų atitinkamai atsižvelgti į ASTM E2187–04 standartą.

(6)

Oficialiajame leidinyje paskelbus nuorodą, pagal standartą pagamintos cigaretės bus laikomos atitinkančiomis Direktyvos 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos bendrąjį saugos reikalavimą, kiek tai susiję su standarte nustatytu priešgaisrinės saugos reikalavimu.

(7)

Šiame sprendime numatyta priemonė atitinka pagal Direktyvą 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio sprendimo tikslas – nustatyti reikalavimą, kuriuo remdamasi Komisija gali prašyti susijusių standartizacijos įstaigų nustatyti atitinkamą standartą dėl cigarečių degumo sumažinimo. Cigarečių degumas sumažinamas siekiant sumažinti gaisrų, kuriuose žūsta ir sužeidžiami žmones bei dėl kurių patiriama materialinė žala, skaičių.

2 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame sprendime „cigaretė, kurios degumas sumažintas“ – cigaretė, kuri savaime užgęsta prieš visiškai sudegdama, jei ji nėra aktyviai rūkoma.

3 straipsnis

Reikalavimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 2001/95/EB 4 straipsnį saugos reikalavimas yra šis: iš cigarečių, su kuriomis atliekamas bandymas, imties visiškai sudega ne daugiau kaip 25 % cigarečių.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 25 d.

Komisijos vardu

Meglena KUNEVA

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  ASPECT konsorciumo paruošta ataskaita „Tabakas ir sveikata Europos Sąjungoje: praeitis, dabartis ir ateitis“. Europos Komisija, 2004 m.

(http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/tobacco_exs_en.pdf).

(3)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/37


ES IR ŠVEICARIJOS MIŠRAUS KOMITETO, ĮKURTO EUROPOS SĄJUNGOS, EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUDARYTU SUSITARIMU DĖL PASTAROSIOS ASOCIACIJOS ĮGYVENDINANT, TAIKANT IR PLĖTOJANT ŠENGENO ACQUIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2008

2008 m. vasario 28 d.

iš dalies keičiantis jo Darbo tvarkos taisykles

(2008/265/EB)

MIŠRUS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolą (1) dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo, pridėtą prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudaryto susitarimo dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (toliau atitinkamai – Protokolas ir Susitarimas), ypač į Protokolo 3 ir 4 straipsnius,

kadangi pasirašius Protokolą į Mišraus komiteto, sudaryto pagal Susitarimą, sudėtį reikia įtraukti Lichtenšteino Kunigaikštystės atstovą ir tai turi atsispindėti Mišraus komiteto Darbo tvarkos taisyklėse,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2004 m. spalio 26 d. Mišraus komiteto Sprendimu Nr. 1/2004 (2) patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės iš dalies keičiamos taip:

1.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Mišrų komitetą sudaro Šveicarijos Konfederacijos (toliau – Šveicarija) ir Lichtenšteino Kunigaikštystės (toliau – Lichtenšteinas) Vyriausybių atstovai, Europos Sąjungos Tarybos (toliau – Taryba) ir Europos Bendrijų Komisijos (toliau – Komisija) nariai.

Komitetui pirmininkauja:

ekspertų lygiu:

Tarybos nariui iš tuo metu pirmininkaujančios valstybės narės atstovaujanti delegacija,

vyresniųjų pareigūnų ir ministrų lygiu:

pirmais šešiais metų mėnesiais: Tarybos nariui iš tuo metu pirmininkaujančios valstybės narės atstovaujanti delegacija,

kitais šešiais metų mėnesiais: pakaitomis Šveicarijos Vyriausybei atstovaujanti delegacija (toliau – Šveicarijos delegacija) ir Lichtenšteino Vyriausybei atstovaujanti delegacija (toliau – Lichtenšteino delegacija).

Tarybos nariui iš tuo metu pirmininkaujančios valstybės narės atstovaujanti delegacija gali perleisti pirmininkavimą Mišriam komitetui tos valstybės narės delegacijai, kuri atstovauja Tarybos nariui iš valstybės, kuri artimiausiu metu pirmininkaus Tarybai. Šveicarijos delegacija ir Lichtenšteino delegacija gali perleisti pirmininkavimą Mišriam komitetui vyresniųjų pareigūnų ir ministrų lygiu kitai šią funkciją atlikti pasirengusiai delegacijai.“

2.

4 straipsnis papildomas tokia dalimi:

„Jei vienu iš Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje minimų atvejų Lichtenšteino delegacija mano, kad tam tikro akto ar priemonės turinys gali pažeisti tiesioginės demokratijos principus, Lichtenšteinas pats sušaukia arba jo prašymu per tris savaites sušaukiamas Mišraus komiteto posėdis ministrų lygiu. Mišrus komitetas atidžiai išnagrinėja visus būdus pratęsti Protokolą, visų pirma visus Lichtenšteino delegacijos siūlomus alternatyvius sprendimus. Jei nuodugniai išnagrinėjęs visus būdus per Protokolo 5 straipsnio 4 dalyje nurodytą laikotarpį Mišrus komitetas juos atmeta, Protokolo užbaigimas įsigalioja po trijų mėnesių pasibaigus minėtam laikotarpiui.“

3.

5 straipsnio pirmoje dalyje po žodžio „Šveicarijos“ įterpiamas žodis „Lichtenšteino“, o antroje dalyje vietoj „Šveicarijos atstovas“ – „Šveicarijos ir Lichtenšteino atstovai“.

4.

6 straipsnio antroje dalyje po žodžio „Šveicarijos“ įterpiami žodžiai „ir Lichtenšteino“.

5.

9 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Pagal šias Darbo tvarkos taisykles pirmininko pranešimai adresuojami Šveicarijos misijai prie Europos Bendrijų, Lichtenšteino misijai prie Europos Sąjungos, Europos Sąjungos valstybių narių atstovybėms ir Komisijai.“

6.

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Jei pagal Susitarimo 7 straipsnio 4 dalį arba pagal Protokolo 5 straipsnio 4 dalį Mišriam komitetui yra pateiktas pranešimas, Mišraus komiteto sprendimui tęsti Susitarimą arba pratęsti Protokolą turi būti pritariama vieningai.

Jei Susitarimas nutraukiamas arba Protokolas užbaigiamas dėl Airijai ir (arba) Jungtinei Karalystei netaikomo akto ar priemonės atmetimo, šių valstybių atstovai negali prieštarauti vieningam pritarimui.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šveicarija ir Lichtenšteinas atsakingi už oficialų jo paskelbimą atitinkamose savo valstybėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.

Mišraus komiteto vardu

Pirmininkas

D. MATE


(1)  Tarybos dokumentas 16462/06; prieinamas adresu http://register.consilium.europa.eu

(2)  OL C 308, 2004 12 14, p. 2.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

26.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 83/39


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/266/BUSP

2008 m. sausio 28 d.

dėl Europos Sąjungos ir Čado Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2007 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją Nr. 1778 (2007), kuria patvirtinamas Jungtinių Tautų misijos Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade (MINURCAT) įsteigimas, o Europos Sąjungai leidžiama dvylika mėnesių nuo pradinio operatyvinio pasirengimo paskelbimo vykdyti šiose šalyse Jungtinių Tautų misijai remti skirtą operaciją. Be to, Rezoliucija Čado Respublikos ir Centrinės Afrikos Respublikos vyriausybės buvo pakviestos kuo greičiau sudaryti susitarimus dėl Europos Sąjungos operacijos pajėgų statuso.

(2)

2007 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) (1).

(3)

2007 m. rugsėjo 18 d. gavusi Tarybos įgaliojimą pagal Sutarties 24 straipsnį pirmininkaujanti valstybė narė, padedant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Čado Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje.

(4)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Čado Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti šį Europos Sąjungą įpareigojantį susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL L 279, 2007 10 23, p. 21.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Čado Respublikos

SUSITARIMAS

dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Čado Respublikoje

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – ES)

ir

ČADO RESPUBLIKA (toliau – Priimančioji valstybė)

toliau vadinamos Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

2007 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1778 (2007),

2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (1) (EUFOR Tchad/RCA),

tai, kad šis Susitarimas nepažeis Šalių teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų steigimo dokumentus, įskaitant Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžimai

1.   Šis Susitarimas taikomas Europos Sąjungos vadovaujamoms pajėgoms ir jų personalui.

2.   Šis Susitarimas taikomas tik priimančiosios valstybės teritorijoje.

3.   Šiame Susitarime:

a)

Europos Sąjungos vadovaujamos pajėgos (EUFOR) – ES kariniai štabai ir nacionaliniai kontingentai, prisidedantys prie operacijos, jų įranga ir transporto priemonės;

b)

operacija – karinės misijos parengimas, įsteigimas, vykdymas ir rėmimas pagal suteiktus įgaliojimus, susijusius su 2007 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1778 (2007);

c)

ES pajėgų vadas – operacijos veiksmų vadas;

d)

ES kariniai štabai – kariniai štabai ir jų junginiai, nepriklausomai nuo jų vietos, kurie yra pavaldūs ES kariniams vadams, vadovaujantiems karinei operacijai ar vykdantiems jos priežiūrą;

e)

nacionaliniai kontingentai – Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantys vienetai ir junginiai;

f)

EUFOR personalas – EUFOR priskirtas civilinis ir karinis personalas, taip pat personalas, dislokuotas operacijai parengti, bei personalas, atliekantis su operacija susijusią siunčiančiosios valstybės ar ES institucijos misiją, esantis, jeigu šiame Susitarime nenumatyta kitaip, priimančiosios valstybės teritorijoje, išskyrus vietoje įdarbintą personalą bei tarptautinių komercinių rangovų įdarbintą personalą;

g)

vietoje įdarbintas personalas – priimančiosios valstybės pilietybę turintys arba nuolat joje gyvenantys personalo nariai;

h)

infrastruktūra – visos patalpos, būstai ir žemė, reikalingi EUFOR ir EUFOR personalui;

i)

siunčiančioji valstybė – valstybė, EUFOR suteikianti nacionalinį kontingentą.

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   EUFOR ir EUFOR personalas laikosi priimančiosios valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų bei nesiima veiksmų ar veiklos, kurie nesuderinami su operacijos tikslais.

2.   EUFOR reguliariai informuoja priimančiosios valstybės Vyriausybę apie priimančiosios valstybės teritorijoje dislokuotų EUFOR personalo narių skaičių.

3 straipsnis

Identifikavimas

1.   EUFOR personalo nariai visą laiką turi nešiotis pasus ar karinius bilietus.

2.   EUFOR automobiliai, orlaiviai, laivai ir kitos transporto priemonės aiškiai paženklinamos EUFOR skiriamaisiais ženklais ir (arba) registracijos numeriais, apie kuriuos informuojamos atitinkamos priimančiosios valstybės institucijos.

3.   EUFOR turi teisę savo infrastruktūroje, automobiliuose ir kitose transporto priemonėse iškelti Europos Sąjungos vėliavą bei juos paženklinti kariniais skiriamaisiais ženklais, pavadinimais ir oficialiais simboliais. EUFOR personalo narių uniformos aiškiai paženklinamos EUFOR emblema. Nacionalines vėliavas ar operacijoje dalyvaujančių nacionalinių kontingentų skiriamuosius ženklus galima naudoti EUFOR infrastruktūroje, ant automobilių ir kitų transporto priemonių ES pajėgų vado sprendimu.

4 straipsnis

Sienų kirtimas ir judėjimas priimančiosios valstybės teritorijoje

1.   EUFOR personalo nariai atvyksta į priimančiosios valstybės teritoriją tik pateikę 3 straipsnio 1 dalyje numatytus dokumentus arba, jeigu atvykstama pirmą kartą, EUFOR išduotą asmeninį ar kolektyvinį judėjimo įsakymą. Jiems atvykstant į priimančiosios valstybės teritoriją, išvykstant iš jos ar esant joje netaikomos pasų ir vizų taisyklės, imigracinis tikrinimas ir muitinės tikrinimas.

2.   EUFOR personalo nariams netaikomos priimančiosios valstybės taisyklės dėl užsieniečių registravimo ir kontrolės, tačiau jiems nesuteikiama teisė nuolat būti ar gyventi priimančiosios valstybės teritorijoje.

3.   Priimančiajai valstybei pranešama apie EUFOR priklausantį turtą ir transporto priemones, atvykstančias į priimančiosios valstybės teritoriją, kertančias ją tranzitu ar išvykstančias iš jos, turint tikslą paremti operaciją. Tačiau EUFOR netaikomas reikalavimas pateikti muitinės dokumentus bei neatliekamas jų patikrinimas.

4.   EUFOR personalo nariai priimančiosios valstybės teritorijoje gali vairuoti motorines transporto priemones ir naudoti orlaivius, jeigu jie atitinkamai turi galiojančius nacionalinius, tarptautinius ar karinius vairuotojo pažymėjimus ar piloto pažymėjimus.

5.   Šioje operacijoje priimančioji valstybė suteikia EUFOR ir EUFOR personalo nariams judėjimo laisvę ir laisvę keliauti jos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę, bendradarbiaujant su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis, pagal šio Susitarimo 18 straipsnyje numatytus susitarimus.

6.   Kompetentingoms Čado institucijoms pritarus šioje operacijoje EUFOR gali atlikti pratybas, įskaitant ginkluotės pratybas, priimančiosios valstybės teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę.

7.   Šioje operacijoje EUFOR gali naudotis viešaisiais keliais, tiltais, keltais ir oro uostais nemokėdamos muitų, rinkliavų, kelių mokesčių, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų. EUFOR neatleidžiamos nuo pagrįstų privalomųjų mokėjimų už prašomas ir gaunamas paslaugas sąlygomis, kurios taikomos paslaugoms, teikiamoms priimančiosios valstybės karinėms pajėgoms.

5 straipsnis

Priimančiosios valstybės suteikiamos EUFOR privilegijos ir imunitetai

1.   EUFOR infrastruktūra turi neliečiamybę. Priimančiosios valstybės atstovai negali į ją įeiti be ES pajėgų vado sutikimo.

2.   EUFOR infrastruktūrai, joje esantiems baldams ir kitam turtui bei EUFOR transporto priemonėms negali būti taikoma krata, rekvizavimas, areštas ar sunaikinimas.

3.   EUFOR, jų nuosavybei ir turtui, kur jie bebūtų ir kas juos turėtų, taikomas imunitetas nuo bet kokių teisinių procesinių veiksmų.

4.   EUFOR archyvai ir dokumentai turi neliečiamybę bet kuriuo metu, kur jie bebūtų.

5.   Oficiali EUFOR korespondencija turi neliečiamybę. Oficiali korespondencija – visa su operacija ir jos funkcijomis susijusi korespondencija.

6.   EUFOR ir jų tiekėjai bei rangovai, su sąlyga, kad jie nėra priimančiosios valstybės nacionaliniai subjektai, atleidžiami nuo visų nacionalinių, regioninių ir komunalinių mokesčių ar panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų už įsigytas ir importuojamas prekes, suteiktas paslaugas ir EUFOR naudojamą infrastruktūrą, jeigu visa tai skirta operacijos tikslams. EUFOR neatleidžiamos nuo mokesčių ar privalomųjų mokėjimų, mokamų už suteiktas paslaugas.

7.   Priimančioji valstybė leidžia įvežti tik operacijos tikslams skirtas prekes, karines transporto priemones, karinę įrangą ir produktus ir atleidžia nuo visų muitų, rinkliavų, kelių mokesčių, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimą, pervežimą ir užmokestį už kitas suteiktas paslaugas.

6 straipsnis

Priimančiosios valstybės suteikiamos EUFOR personalo privilegijos ir imunitetai

1.   EUFOR personalo narių negalima suimti ar sulaikyti.

2.   EUFOR personalo narių dokumentai, korespondencija ir nuosavybė turi neliečiamybę, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos pagal 6 dalį leidžiamos vykdymo priemonės.

3.   EUFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu.

EUFOR personalo narių imunitetą baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu atitinkamais atvejais gali panaikinti siunčiančioji valstybė ar atitinkama ES institucija. Tokį panaikinimą visada būtina aiškiai apibrėžti.

4.   EUFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės civilinės ir administracinės jurisdikcijos atžvilgiu dėl visko, kas jų pasakyta ar parašyta ir dėl visų veiksmų, padarytų atliekant oficialias funkcijas. Jeigu prieš EUFOR personalo narius pradedama civilinė byla priimančiosios valstybės teisme, apie tai nedelsiant pranešama ES pajėgų vadui ir siunčiančiosios valstybės kompetentingai institucijai ar ES institucijai. ES pajėgų vadas ir siunčiančiosios valstybės kompetentinga institucija ar ES institucija prieš teisminio bylos nagrinėjimo pradžią teismui patvirtina, kad atitinkamą veiksmą EUFOR personalo nariai padarė atlikdami savo oficialias funkcijas.

Jeigu veiksmas buvo padarytas atliekant oficialias funkcijas, teismo procesas nepradedamas ir taikomos 15 straipsnio nuostatos. Jeigu veiksmas buvo padarytas neatliekant oficialių funkcijų, galima tęsti teismo procesą. ES pajėgų vado ir siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos ar ES institucijos patvirtinimas yra įpareigojantis priimančiosios valstybės jurisdikcijos atžvilgiu; jo negalima užginčyti.

EUFOR personalo narių pradėtas teismo procesas kliudo jiems remtis imunitetu jurisdikcijos atžvilgiu dėl priešieškinio, tiesiogiai susijusio su pagrindiniu ieškiniu.

5.   EUFOR personalo nariai nėra įpareigoti duoti liudytojo parodymus.

6.   EUFOR personalo nariams negalima taikyti jokių vykdymo priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai jiems iškeliama su jų oficialiomis funkcijomis nesusijusi civilinė byla. Kai ES pajėgų vadas patvirtina, kad EUFOR personalo narių nuosavybė yra reikalinga jų oficialioms funkcijoms atlikti, ji negali būti konfiskuojama vykdant teismo sprendimą, nuosprendį ar nutartį. Civilinėse bylose netaikomi jokie apribojimai EUFOR personalo narių asmens laisvei ar kitos suvaržymo priemonės.

7.   Tai, kad EUFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės jurisdikcijos atžvilgiu, nereiškia, kad atitinkamos siunčiančiosios valstybės jiems neturi jurisdikcijos.

8.   EUFOR personalo narių EUFOR suteiktoms paslaugoms netaikomos socialinės apsaugos nuostatos, kurios gali galioti priimančiojoje valstybėje.

9.   EUFOR personalo narių tarnybinės pajamos ir atlyginimai, kuriuos jiems moka EUFOR arba siunčiančiosios valstybės, bei pajamos, gaunamos ne priimančiojoje valstybėje, neapmokestinamos priimančiosios valstybės mokesčiais.

10.   EUFOR personalo narių naudojami daiktai ir asmeninis turtas neapmokestinami mokesčiais ir rinkliavomis pagal 1992 m. balandžio 30 d. įstatymą 2/92-UDEAC/556-CD-SE 1. Siekiant pasinaudoti šiomis lengvatomis ES pajėgų vadas pateikia kompetentingoms institucijoms savo pasirašytą prašymą patvirtinti atleidimą nuo rinkliavų ir mokesčių.

EUFOR personalo narių asmeninis bagažas netikrinamas, išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad jame yra daiktų arba turto, kurie nėra skirti EUFOR personalo narių asmeninam naudojimui, arba daiktų, kuriuos įvežti ar išvežti draudžiama įstatymu arba kuriuos įvežant ar išvežant atliekamas patikrinimas pagal priimančiosios valstybės karantino taisykles. Toks patikrinimas atliekamas tik dalyvaujant atitinkamam EUFOR personalo nariui arba EUFOR įgaliotajam atstovui.

7 straipsnis

Vietoje įdarbintas personalas

Vietoje įdarbintas personalas naudojasi privilegijomis ir imunitetais tik tiek, kiek tai leidžia priimančioji valstybė. Tačiau priimančioji valstybė naudojasi jurisdikcija to personalo nario atžvilgiu pernelyg nekliudydama vykdyti operacijos funkcijas.

8 straipsnis

Baudžiamoji jurisdikcija

Siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos turi teisę priimančiosios valstybės teritorijoje pagal atitinkamą siunčiančiosios valstybės teisę viso EUFOR personalo atžvilgiu naudotis baudžiamąja jurisdikcija ir taikyti drausmines priemones, suteiktas pagal siunčiančiosios valstybės teisę.

9 straipsnis

Uniforma ir ginklai

1.   Uniformos nešiojimas reglamentuojamas ES pajėgų vado priimtose taisyklėse.

2.   EUFOR karinio personalo nariai gali nešiotis ginklus ir amuniciją, jeigu jie yra įgalioti tai daryti pagal jiems duotus nurodymus.

10 straipsnis

Priimančiosios valstybės parama ir sutarčių sudarymas

1.   Priimančioji valstybė sutinka padėti EUFOR surasti tinkamą infrastruktūrą, jei to buvo paprašyta.

2.   Priimančioji valstybė nemokamai suteikia jai priklausančią arba privatiems juridiniams asmenims priklausančią infrastruktūrą, jeigu šios infrastruktūros prašoma EUFOR administracinės veiklos ir operacijų vykdymui.

3.   Atsižvelgdama į turimas priemones ir galimybes priimančioji valstybė padeda rengti, įsteigti, vykdyti ir remti operaciją. Priimančiosios valstybės pagalba ir parama operacijai teikiama tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir priimančiosios valstybės ginkluotosioms pajėgoms teikiama pagalba ir parama.

4.   Priimančiojoje valstybėje EUFOR sudarytoms sutartims taikytina teisė nustatoma sutartimi.

5.   Sutartyje galima numatyti, kad 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta ginčų sprendimo tvarka taikoma ginčams, kylantiems dėl sutarties taikymo.

6.   Priimančioji valstybė sudaro palankias sąlygas sutarčių, kurias operacijos tikslais EUFOR sudaro su komerciniais subjektais, įgyvendinimui.

11 straipsnis

Infrastruktūros keitimas

1.   EUFOR turi teisę statyti, keisti infrastruktūrą arba daryti kitus jos pakeitimus, jei to reikia dėl jų operacijų vykdymo.

2.   Priimančioji valstybė nereikalauja iš EUFOR jokios kompensacijos už tokias statybas ar keitimus.

12 straipsnis

EUFOR personalo narių mirties atvejai

1.   ES pajėgų vadas turi teisę pasirūpinti visais reikalingais formalumais dėl EUFOR personalo nario palaikų ir asmeninės velionio nuosavybės pargabenimo į tėvynę bei tai sutvarkyti.

2.   EUFOR nario mirties atveju autopsija atliekama tik gavus atitinkamos valstybės sutikimą arba dalyvaujant EUFOR ir (arba) atitinkamos valstybės atstovui.

3.   Priimančioji valstybė ir EUFOR visapusiškai bendradarbiauja siekdamos kuo anksčiau pargabenti EUFOR personalo nario palaikus į tėvynę.

13 straipsnis

EUFOR ir karo policijos saugumas

1.   Priimančioji valstybė imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų EUFOR ir EUFOR personalo saugumą ir apsaugą.

2.   EUFOR įgaliotos imtis reikiamų priemonių, kad apsaugotų savo infrastruktūrą, įskaitant mokymui skirtą infrastruktūrą, nuo užpuolimo ar įsibrovimo iš išorės.

3.   Tvarkos palaikymui EUFOR infrastruktūroje ES pajėgų vadas gali įsteigti karo policijos padalinį.

4.   Karo policijos padalinys, konsultuodamasis ir bendradarbiaudamas su priimančiosios valstybės karo policija arba policija, gali veikti ir už infrastruktūros ribų, kad būtų užtikrintas tvarkos ir EUFOR personalo drausmės palaikymas.

14 straipsnis

Ryšiai

1.   EUFOR gali įrengti ir naudotis radijo dažnių siuntimo ir priėmimo stotimis bei palydovinėmis sistemomis. Siekdamos išvengti konfliktų dėl atitinkamų dažnių naudojimo, jos bendradarbiauja su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis. Priimančioji valstybė suteikia nemokamą prieigą prie dažnių spektro.

2.   EUFOR operacijos tikslais turi teisę be jokių apribojimų naudotis radijo (įskaitant palydovinį, mobilųjį ir portatyvinį radiją), telefono, telegrafo ir faksimiliniu ryšiu bei kitomis priemonėmis, taip pat teisę sumontuoti įrangą, būtiną tokių ryšių palaikymui EUFOR infrastruktūroje arba tarp EUFOR infrastruktūrų, įskaitant kabelių ir antžeminių linijų tiesimą.

3.   Joms priklausančioje infrastruktūroje EUFOR turi teisę pasirūpinti būtinomis priemonėmis dėl pašto, adresuoto EUFOR ir (arba) EUFOR personalui ir kurį siunčia EUFOR ir (arba) EUFOR personalas, perdavimo.

4.   Pirmiau nurodyta įranga turi būti diegiama glaudžiai bendradarbiaujant su priimančiąja valstybe pagal šio Susitarimo 18 straipsnyje numatytus susitarimus.

15 straipsnis

Ieškiniai mirties, sužalojimo, patirtos žalos ar praradimo atveju

1.   EUFOR ir EUFOR personalas neatsako už žalą civilių gyventojų arba valdžios turtui, arba už tokio turto praradimą, jei tai buvo neišvengiama dėl operatyvinės veiklos arba jei tai atsitiko dėl veiklos, susijusios su visuomenės neramumais ar EUFOR apsauga.

2.   Siekiant taikiai išspręsti ginčą, ieškiniai dėl žalos civilių gyventojų arba valdžios turtui, arba dėl tokio turto praradimo, kurie nepatenka į 1 dalies taikymo sritį, taip pat ieškiniai asmenų mirties arba sužalojimo atveju, arba dėl žalos EUFOR turtui arba dėl tokio turto praradimo, persiunčiami EUFOR per priimančiosios valstybės kompetentingas institucijas, jei tai yra priimančiosios valstybės fizinių ar juridinių asmenų iškelti ieškiniai, arba priimančiosios valstybės kompetentingoms institucijoms, jei tai yra ieškiniai, kuriuos iškėlė EUFOR.

3.   Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ieškinys perduodamas ieškinių nagrinėjimo komisijai, kurią vienodu pagrindu sudaro EUFOR ir priimančiosios valstybės atstovai. Ginčas išsprendžiamas bendru susitarimu.

4.   Tuo atveju, jei ieškinių nagrinėjimo komisija ginčo negali išspręsti:

a)

ginčą dėl ieškinių iki ne daugiau kaip 40 000 EUR diplomatinėmis priemonėmis sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai;

b)

ginčas dėl ieškinių, viršijančių a punkte nurodytą sumą, perduodamas arbitražui, kurio sprendimai yra privalomi.

5.   Arbitražą sudaro trys arbitrai, kurių vieną skiria priimančioji valstybė narė, antrą – EUFOR, o trečią – bendrai priimančioji valstybė ir EUFOR. Tais atvejais, kai viena iš Šalių nepaskiria arbitro per dviejų mėnesių laikotarpį, arba kai priimančioji valstybė ir EUFOR negali susitarti dėl trečiojo arbitro paskyrimo, tą arbitrą skiria Europos Bendrijų Teisingumo Teismo pirmininkas.

6.   EUFOR ir priimančiosios valstybės administracinės institucijos sudaro administracinį susitarimą siekdamos nustatyti ieškinių nagrinėjimo komisijos ir arbitražo įgaliojimus, šiose institucijose taikytiną tvarką ir ieškinių padavimo sąlygas.

16 straipsnis

Ryšių palaikymas ir ginčai

1.   Visus klausimus, kylančius dėl šio Susitarimo taikymo, bendrai sprendžia EUFOR atstovai ir priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos.

2.   Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo vien tik diplomatinėmis priemonėmis tarpusavyje sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai.

17 straipsnis

Kitos nuostatos

1.   Šiame Susitarime darant nuorodą į EUFOR ir EUFOR personalo privilegijas, imunitetus ir teises, priimančiosios valstybės vyriausybė yra atsakinga už jų įgyvendinimą ir vykdymą atitinkamų priimančiosios valstybės vietos valdžios institucijų vardu.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nesiekiama arba negali būti aiškinama kaip leidžianti nukrypti nuo teisių, kurios gali būti suteiktos ES valstybei narei arba bet kuriai kitai valstybei, prisidedančiai prie EUFOR pagal kitus susitarimus.

18 straipsnis

Įgyvendinimo susitarimai

Taikant šį Susitarimą, operatyvinius, administracinius ir techninius klausimus galima reglamentuoti atskirais susitarimais, sudarytinais tarp ES pajėgų vado ir priimančiosios valstybės administracinės valdžios institucijų.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas taikomas laikinai nuo jo pasirašymo dienos ir įsigalioja, kai abi Šalys baigia nacionalinio patvirtinimo procedūras ir galioja iki paskutiniojo EUFOR dalinio arba paskutiniųjų EUFOR personalo narių išvykimo, apie kurį praneša EUFOR.

2.   Nepaisant 1 dalies, laikoma, kad 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 1–3, 6 ir 7 dalyse, 6 straipsnio 1, 3, 4, 6 ir 8–10 dalyse, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnyje, 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 15 straipsnyje išdėstytos nuostatos taikomos nuo pirmųjų EUFOR personalo narių dislokavimo datos, jeigu pastaroji data yra ankstesnė už šio Susitarimo įsigaliojimo datą.

3.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas rašytiniu Šalių susitarimu.

4.   Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar įsipareigojimams, atsirandantiems vykdant šį Susitarimą iki tokio nutraukimo.

Pasirašyta Ndžamenoje 2008 m. kovo 6 d. keturiais originaliais egzemplioriais prancūzų kalba.


(1)  OL L 279, 2007 10 23, p. 21.