ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2008, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kompresoriams

1

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 262/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

21

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 263/2008, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

23

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 264/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

24

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 265/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už kiaušinius

26

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 266/2008, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

28

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 267/2008, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

30

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 268/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

32

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 269/2008, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

35

 

 

2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 270/2008 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

37

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/24/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ( 1 )

38

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/25/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

40

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/26/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

42

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/27/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2001/18 EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

45

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/28/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą, taip pat Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

48

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/29/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

51

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ( 1 )

53

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/31/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

57

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/32/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

60

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/33/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

62

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/34/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

65

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/35/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

67

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

69

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/37/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ( 1 )

71

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/260/EB

 

*

2008 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo tam tikroms šalims leidžiama netaikyti tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, taikomo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kuris ir toliau taikomas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muito, išplėsto tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims, taikymo laikinas sustabdymas, taikomas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1044)

73

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

ELPA Priežiūros tarnyba

 

*

2006 m. gruodžio 13 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 388/06/COL, šešiasdešimt pirmąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje

81

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 261/2008

2008 m. kovo 17 d.

kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kompresoriams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Inicijavimas

(1)

2006 m. lapkričio 20 d. Komisija gavo skundą dėl tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR) kilmės kompresorių, kurį pagal pagrindinio reglamento 5 straipsnį pateikė „Federazione ANIMA/COMPO“ (toliau – skundo pateikėjas) gamintojų, kurie pagamina didžiąją dalį (šiuo atveju daugiau nei 50 %) visų tam tikrų kompresorių Bendrijoje, vardu.

(2)

Skunde pateikta dempingo ir materialinės žalos įrodymų, kurių pakako tyrimui pradėti.

(3)

Tyrimas pradėtas 2006 m. gruodžio 21 d. paskelbus pranešimą apie inicijavimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

2.   Laikinosios priemonės

(4)

Tam tikrus tyrimo aspektus reikia nagrinėti išsamiau, todėl nuspręsta tyrimą tęsti nenustatant laikinųjų priemonių.

3.   Su tyrimu susijusios šalys

(5)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai pranešė KLR eksportuojantiems gamintojams, importuotojams, prekybininkams, naudotojams ir žinomoms susijusioms asociacijoms, KLR atstovams, skundą pateikusiems Bendrijos gamintojams ir kitiems žinomiems susijusiems Bendrijos gamintojams. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą išklausyti, kuriame nurodė svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(6)

Kad eksportuojantys gamintojai panorėję galėtų pateikti prašymą suteikti rinkos ekonomikos režimą (toliau – RER) arba individualų režimą (toliau – IR), Komisija žinomiems susijusiems eksportuojantiems Kinijos gamintojams ir KLR atstovams nusiuntė prašymo formas. Keturiolika eksportuojančių gamintojų, įskaitant susijusių bendrovių grupes, prašė suteikti RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį arba IR, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatyta, kad jie neatitinka RER sąlygų. Vienas eksportuojantis gamintojas prašė suteikti tik IR.

(7)

Atsižvelgdama į akivaizdžiai didelį eksportuojančių gamintojų KLR ir importuotojų bei gamintojų Bendrijoje skaičių, Komisija pranešime apie inicijavimą nurodė, kad, siekdama nustatyti dempingą ir žalą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, gali taikyti atranką.

(8)

Kad Komisija galėtų nuspręsti, ar atranka yra būtina (o jei būtina, kad galėtų atrinkti bendroves), visų eksportuojančių gamintojų KLR, Bendrijos importuotojų ir gamintojų paprašyta Komisijai pranešti apie save ir pateikti, kaip nurodyta pranešime apie inicijavimą, pagrindinę informaciją apie jų veiklą per tiriamąjį laikotarpį (2005 m. spalio 1 d.–2006 m. rugsėjo 30 d.), susijusią su nagrinėjamuoju produktu.

(9)

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį eksportuojantys gamintojai atrinkti remiantis didžiausiu tipišku tam tikrų kompresorių eksporto į Bendriją kiekiu, kurį galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laiką. Komisija, remdamasi iš eksportuojančių gamintojų gauta informacija, atrinko šešias bendroves arba susijusių bendrovių grupes (toliau – atrinktos bendrovės), kurios į Bendriją eksportuoja didžiausią kiekį. Šešių atrinktų bendrovių eksportuotas kiekis sudarė 93 % viso tam tikrų iš KLR į Bendriją eksportuotų kompresorių kiekio per tiriamąjį laikotarpį. Su susijusiomis šalimis konsultuotasi pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalį, prieštaravimų negauta.

(10)

Dėl Bendrijos gamintojų nuspręsta, kad atranka nebūtina, nes atliekant tyrimą bendradarbiavo tik trys bendrovių grupės.

(11)

Dėl importuotojų nuspręsta, kad atranka nebūtina, nes atliekant tyrimą bendradarbiavo tik vienas importuotojas.

(12)

Klausimynai nusiųsti visoms atrankai pasirinktoms bendrovėms ir visoms kitoms žinomoms susijusioms šalims. Išsamius atsakymus pateikė šeši eksportuojantys KLR gamintojai, trys Bendrijos gamintojai ir vienas importuotojas. Vienas Bendrijos gamintojas pateikė tik atrankos klausimyno atsakymus. Iš kitų suinteresuotųjų šalių klausimyno atsakymų negauta.

(13)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, yra reikalinga siekiant padaryti išvadas dėl dempingo, jo daromos žalos ir Bendrijos interesų, bei atliko patikrinimus šių bendrovių patalpose:

a)

Bendrijos gamintojų:

„ABAC Aria Compressa SpA“ („ABAC Group“), Turinas, Italija,

„FIAC SpA“ („FIAC Group“), Bolonė, Italija,

„FINI SpA“, Cola Predoza (BO), Italija;

b)

Eksportuojančių KLR gamintojų:

„Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd.“ („ABAC Group“), Shanghai („Nu Air“),

„Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd.“, Wenling („Xinlei“),

grupė „Hongyou/Taizhou“: (1) „Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd.“, Wenling („Hongyou“); (2) „Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd.“, Wenling („Taizhou“),

grupė „Wealth“: (1) „Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd.“, Shanghai („Shanghai Wealth“); 2) „Wealth (Nantong) Machinery Co., Ltd.“, Nantong („Wealth Nantong“),

„Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd.“, Taizhou („Anlu“),

„FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd.“, „FIAC Group“, Jiangmen (FIAC);

c)

Susijusių KLR bendrovių:

„Wealth Shanghai Import-Export Co. Ltd.“, Shanghai („Wealth Import Export“),

„FIAC Air Compressors (Hong Kong) Ltd.“ („FIAC Group“), („FIAC Hong Kong“);

d)

Nesusijusio Bendrijos importuotojo

„Hans Einhell AG“ Landau, Vokietija.

(14)

Kadangi eksportuojantiems gamintojams, kuriems negali būti suteiktas RER, reikia nustatyti normaliąją vertę, toliau nurodytų bendrovių patalpose atliktas patikrinimas siekiant nustatyti normaliąją vertę remiantis panašios šalies duomenimis (šiuo atveju Brazilijos):

e)

Brazilijos gamintojų:

„FIAC Compressores de ar do Brasil Ltda.“ („FIAC Group“), Araquara,

„Schulz S/A, Joinville“, Santa Catarina, Brazilija.

4.   Tiriamasis laikotarpis

(15)

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2005 m. spalio 1 d.–2006 m. rugsėjo 30 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant tendencijas, svarbias norint įvertinti žalą, nagrinėtas laikotarpis nuo 2003 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

1.   Nagrinėjamasis produktas

(16)

Nagrinėjamasis produktas yra KLR kilmės stūmokliniai kompresoriai, kurių debitas ne didesnis kaip 2 kubiniai metrai (m3) per minutę (toliau – kompresoriai arba nagrinėjamasis produktas), kuriuos deklaruojant paprastai nurodomi KN kodai ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ir ex 8414 80 51.

(17)

Kompresorių paprastai sudaro elektrinio variklio tiesiogiai arba diržine pavara varomas siurblys. Dažniausiai suslėgtas oras siurbiamas į rezervuarą ir išleidžiamas per slėgio reguliatorių bei guminę žarną. Kompresoriai, ypač didieji, gali būti su ratais, kad juos būtų lengviau perkelti. Kompresoriai gali būti parduodami atskirai arba su priedais, naudojamais purškimui, valymui arba padangų ar kitų gaminių pripūtimui.

(18)

Pranešime apie šio tyrimo inicijavimą taip pat nurodyti stūmokliniai siurbliai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad stūmokliniai siurbliai yra viena svarbiausių (bet ne vienintelė) tiriamų kompresorių sudėtinių dalių (atsižvelgiant į modelį jie sudaro 25–35 % bendrų gatavo produkto sąnaudų), juos taip pat galima parduoti atskirai arba įmontuotus į kitus kompresorius, kurie šiame tyrime nenagrinėjami. Be to, atlikus tyrimą nustatyta, kad jie nepasižymi tomis pačiomis techninėmis ir fizinėmis savybėmis, kaip sukomplektuoti kompresoriai, ir nėra naudojami toms pačioms paskirtims. Yra ir kitų sukomplektuotų kompresorių sudėtinių dalių, pvz., rezervuaras ir variklis. Siurblių ir sukomplektuotų kompresorių platinimo kanalai ir naudotojų suvokimas apie šiuos produktus taip pat skiriasi. Todėl nuspręsta, kad šiuo atveju stūmokliniai siurbliai neturėtų būti vertinami kaip nagrinėjamasis produktas.

(19)

Nagrinėjamasis produktas naudojamas pneumatinių įrankių veikimui palaikyti arba purškimui, valymui arba padangų ar kitų gaminių pripūtimui. Atlikus tyrimą nustatyta, kad, nepaisant skirtingų formų, medžiagų ir gamybos procesų, skirtingų rūšių nagrinėjamasis produktas pasižymi tomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis ir techninėmis savybėmis ir iš esmės naudojamas toms pačioms paskirtims. Todėl nuspręsta, kad šiame tyrime jis yra vienas produktas.

2.   Panašus produktas

(20)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Bendrijos pramonės pagamintiems ir Bendrijos rinkoje parduotiems kompresoriams, KLR pagamintiems ir šalies vidaus rinkoje bei Brazilijos, kuri pasirinkta panašia šalimi, vidaus rinkoje parduotiems kompresoriams ir KLR pagamintiems bei Bendrijai parduotiems kompresoriams iš esmės būdingos tos pačios pagrindinės fizinės ir techninės savybės, ir jie naudojami tai pačiai pagrindinei paskirčiai.

(21)

Todėl visi šie kompresoriai yra panašūs, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalyje.

C.   DEMPINGAS

1.   Bendrosios pastabos

(22)

Apie save pranešė keturiolika bendrovių arba bendrovių grupių, kurių eksportas sudaro 100 % viso nagrinėjamojo produkto eksporto į EB. Todėl buvo aktyviai bendradarbiaujama. Trylika bendrovių arba bendrovių grupių paprašė joms suteikti RER, o viena bendrovė paprašė jai suteikti tik IR. Kaip nurodyta 9 konstatuojamojoje dalyje, atrinktos šešios bendrovės, remiantis jų eksportuotu kiekiu.

2.   Rinkos ekonomikos režimas (RER)

(23)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktu, atliekant su KLR kilmės importu susijusius antidempingo tyrimus normalioji vertė gamintojams, kurie, kaip nustatyta, atitinka pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus, nustatoma pagal to straipsnio 1–6 dalis.

(24)

Trumpai, ir tik patogumo dėlei, pateikiami apibendrinti RER kriterijai:

1)

verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be didelio valstybės kišimosi; pagrindinių gamybos priemonių sąnaudos iš esmės atitinka rinkos vertę;

2)

įmonės turi vieną aiškų pagrindinių apskaitos įrašų, kurie yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams, rinkinį;

3)

nėra jokių didelių iškraipymų, likusių iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos;

4)

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina teisinį tikrumą ir stabilumą;

5)

valiuta konvertuojama rinkos kursu.

(25)

Penkios atrinktos eksportuojančių Kinijos gamintojų bendrovės arba bendrovių grupės iš pradžių kreipėsi dėl RER taikymo pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą ir per nustatytą laikotarpį pateikė užpildytą eksportuojančių gamintojų RER prašymo formą. Visas šias grupes sudarė tiek nagrinėjamojo produkto gamintojai, tiek su gamintojais ir nagrinėjamojo produkto pardavimu susijusios bendrovės. Iš tiesų Komisija vadovaujasi nusistovėjusia praktika ir tikrina, ar susijusių bendrovių grupė, kaip visuma, atitinka RER sąlygas. Šios grupės prašė suteikti RER:

„Nu Air“,

„Xinlei“,

„Hongyou/Taizhou“,

„Shanghai Wealth/Wealth Nantong“,

FIAC.

(26)

Komisija paprašė minėtų atrinktų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų pateikti visą, jos nuomone, reikalingą informaciją, ir lankydamasi šių bendrovių patalpose patikrino visą RER prašyme pateiktą reikalingą informaciją.

(27)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad trims iš penkių pirmiau minėtų suteikti RER prašiusių eksportuojančių Kinijos gamintojų, RER suteikti nebuvo galima, nes nė viena iš tų bendrovių ar bendrovių grupių neatitiko 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyto 2 kriterijaus. Be to, viena iš bendrovių grupių neatitiko ir 3 kriterijaus.

(28)

Dvi bendrovės arba bendrovių grupės (FIAC ir „Nu Air“) atitiko visus 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytus kriterijus, todėl joms buvo galima suteikti RER.

(29)

Viena bendrovių grupės „Hongyou/Taizhou“ bendrovė „Taizhou“ ir bendrovė „Wealth Shanghai/Nantong Wealth“ negalėjo įrodyti atitinkančios 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyto 2 kriterijaus, nes nustatyta, kad jų apskaitos praktika ir apskaitos standartai neatitiko tarptautinių apskaitos standartų. Todėl bendrovių grupei „Hongyou/Taizhou“ ir bendrovei „Wealth Shanghai/Nantong Wealth“ nebuvo galima suteikti RER.

(30)

Viena bendrovė („Xinlei“) negalėjo įrodyti atitinkanti 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyto 2 kriterijaus, nes jos apskaitos praktika ir apskaitos standartai neatitiko tarptautinių apskaitos standartų. Be to, bendrovė negalėjo pateikti visų įrodymų, kad mokėjo už žemėnaudos teises. Todėl ji neatitiko ir 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyto 3 kriterijaus. Todėl jai nebuvo galima suteikti RER.

(31)

Vienas nesusijęs importuotojas, remdamasis tam tikrais tariamais neatitikimais 2004 ir 2005 m. auditorių patikrintose sąskaitose, nesutiko, kad „Nu Air“ būtų suteiktas RER. Tačiau „Nu Air“ galėjo įrodyti, kad neatitikimų nebuvo, ir atsakyti į minėto importuotojo iškeltus klausimus. Todėl šis prieštaravimas atmestas.

(32)

Tas pats importuotojas, atsižvelgdamas į tai, kad 2002 m. minėta bendrovė derėjosi dėl preliminaraus susitarimo su regionų valdžios institucijomis, pagal kurį jai būtų leista ne ilgiau kaip trejus metus nemokamai naudotis žemės sklypu, kol tvarkomi žemės nusavinimo formalumai, nesutiko, kad FIAC būtų suteiktas RER. Tačiau, kol susitarimas galiojo, FIAC juo nepasinaudojo ir neįgijo nuosavybės teisės į minėtą žemės plotą. Kita vertus, FIAC sugebėjo įrodyti, kad visada mokėjo veiklai naudojamų patalpų nuomos mokestį. Todėl šis argumentas atmestas.

(33)

Viena bendrovių grupės „Hongyou/Taizhou“ bendrovė „Hongyou“ nesutiko, kad dėl kitoje bendrovėje (t. y. bendrovėje „Taizhou“) iškylančių problemų jai neturėtų būti taikomas RER. Tačiau, remiantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), „Hongyou“ ir „Taizhou“ turi būti laikomos susijusiomis šalimis. Todėl, jei „Taizhou“ negalima suteikti RER, šio režimo negalima suteikti ir „Hongyou“.

(34)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, trys iš penkių atrinktų Kinijos bendrovių ar bendrovių grupių, kurios prašė joms suteikti RER, negalėjo įrodyti, kad atitinka visus pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus.

(35)

Todėl nuspręsta, kad RER turėtų būti suteiktas dviems bendrovėms – FIAC ir „Nu Air“, o kitoms trims bendrovėms arba bendrovių grupėms šį režimą atsisakyta suteikti. Konsultuotasi su Patariamuoju komitetu, kuris Komisijos tarnybų išvadoms neprieštaravo.

3.   Individualus režimas (IR)

(36)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktu, visai šaliai apskaičiuotas muitas, jeigu toks taikomas, nustatomas šalims, kurioms taikomas minėtas straipsnis, išskyrus tuos atvejus, kai bendrovės gali įrodyti atitinkančios visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus.

(37)

Visi RER suteikti prašę eksportuojantys gamintojai prašė jiems suteikti IR tuo atveju, jei jiems nebūtų suteiktas RER. Viena bendrovė („Anlu“) prašė jai suteikti tik IR.

(38)

Trys bendrovės arba grupės („Xinlei“, „Anlu“ ir „Wealth Shanghai/Nantong Wealth“) iš keturių atrinktų bendrovių ar bendrovių grupių, kurioms nebuvo galima suteikti RER („Xinlei“, „Honyou/Taizhou“, „Wealth Shanghai/Nantong Wealth“), arba kurios neprašė suteikti RER („Anlu“), atitiko visus 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus kriterijus ir joms buvo galima suteikti IR.

(39)

Nustatyta, kad „Taizhou“ nesugebėjo įrodyti atitinkanti visus pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalyje nustatytus IR suteikimo reikalavimus. Visų pirma, dėl rimtų problemų, susijusių su bendrovės apskaitos sistema, nebuvo įmanoma patikrinti, ar bendrovė atitinka pagrindinio reglamento 9 straipsnio 5 dalies b punkte nustatytus kriterijus, pagal kuriuos eksporto kainos ir kiekis bei pardavimo sąlygos ir terminai turi būti nustatomi laisvai.

(40)

Todėl „Taizhou“ prašymas suteikti IR atmestas.

4.   Normalioji vertė

4.1.   Bendrovės ar bendrovių grupės, kurioms buvo galima suteikti RER

(41)

Nustatydama normaliąją vertę, Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, pirmiausia nustatė, ar atrinktų eksportuojančių gamintojų, kuriems buvo galima suteikti RER, nagrinėjamojo produkto pardavimas šalies vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams buvo tipiškas, t. t. ar bendras toks parduotas kiekis buvo ne mažesnis kaip 5 % viso nagrinėjamojo produkto eksportui į Bendriją parduoto kiekio. Kadangi abi bendrovės ar bendrovių grupės produkto šalies vidaus rinkoje praktiškai nepardavė, manyta, kad produktas nebuvo parduodamas tipišku kiekiu, kuriuo būtų galima remtis nustatant normaliąją vertę.

(42)

Kadangi nustatant normaliąją vertę nebuvo galima remtis pardavimu vidaus rinkoje, reikėjo taikyti kitą metodą. Taigi Komisija pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį naudojo apskaičiuotąją normaliąją vertę. Normalioji vertė apskaičiuota remiantis bendrovių ar bendrovių grupių nagrinėjamojo produkto gamybos sąnaudomis. Apskaičiuojant normaliąją vertę pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalį prie gamybos sąnaudų pridedama pagrįsta pardavimo, bendrųjų ir administracinių (PBA) išlaidų bei pelno suma. PBA išlaidų ir pelno nebuvo įmanoma nustatyti remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies įžanginiu sakiniu, nes nė vienos bendrovės ar bendrovių grupės pardavimas vidaus rinkoje nebuvo tipiškas. PBA išlaidų ir pelno nebuvo įmanoma nustatyti remiantis 2 straipsnio 6 dalies a punktu, nes nebuvo kitos bendrovės, kuriai būtų galima suteikti RER. Be to, PBA išlaidų ir pelno nebuvo galima nustatyti remiantis 2 straipsnio 6 dalies b punktu, nes nė viena bendrovė ar bendrovių grupė įprastomis prekybos sąlygomis nepardavė tipiško tos pačios bendrosios kategorijos produkto kiekio. Todėl PBA išlaidos ir pelnas nustatyti pagal 2 straipsnio 6 dalies c punktą (taikant bet kurį kitą pagrįstą metodą), remiantis bendradarbiaujančio gamintojo panašioje šalyje patirtomis PBA išlaidomis ir gautu pelnu. Remiantis viešai skelbta informacija nustatyta, kad per TL šis pelno dydis neviršijo kitų žinomų tos pačios bendrosios kategorijos produktų (t. y. elektros mašinų) KLR gamintojų gauto pelno.

4.2.   Bendrovės ar bendrovių grupės, kurioms nebuvo galima suteikti RER

(43)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą eksportuojantiems gamintojams, kuriems nesuteiktas RER, normalioji vertė turi būti nustatyta remiantis kainomis arba apskaičiuotąja verte panašioje šalyje.

(44)

Pranešime apie inicijavimą Komisija nurodė, kad tinkama panašia šalimi normaliajai vertei KLR nustatyti ketina pasirinkti Braziliją. Suinteresuotosios šalys paragintos teikti pastabas dėl tokio pasirinkimo. Nė viena suinteresuotoji šalis šiam pasiūlymui neprieštaravo.

(45)

Brazilijoje yra keturi žinomi gamintojai, kurie per metus pagamina apie 220 000 kompresorių, o importuojama – apie 30 000. Komisija visus žinomus Brazilijos gamintojus kvietė bendradarbiauti.

(46)

Atliekant tyrimą bendradarbiavo du Brazilijos gamintojai. Vienas jų yra susijęs su Bendrijos gamintoju, grupe FIAC. Atlikus tyrimą nustatyta, kad šio gamintojo kainos apskritai buvo didelės, nes jis gamino nedidelį kiekį sudėtingų, medicinai skirtų kompresorių, kurių nebuvo galima tiesiogiai palyginti su nagrinėjamuoju produktu. Produkto ir rinkos savybės labai skirtingos, todėl būtų labai sunku atlikti būtinus koregavimus, kad šiuos duomenis būtų galima naudoti nustatant Kinijoje pagamintų kompresorių normaliąją vertę. Nustatyta, kad antrasis bendradarbiaujantis Brazilijos gamintojas gamino kai kurių modelių kompresorius, kuriuos galima palyginti su eksportuojančių Kinijos gamintojų į Bendriją eksportuojamais kompresoriais. Todėl eksportuojantiems gamintojams, kuriems nebuvo suteiktas RER, normaliajai vertei nustatyti buvo naudojamos šio Brazilijos gamintojo įprastomis prekybos sąlygomis Brazilijos rinkoje parduotų panašių modelių kompresorių kainos.

5.   Eksporto kaina

(47)

Eksportuojantys gamintojai produktą eksportui į Bendriją parduodavo tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams arba per susijusias ar nesusijusias prekybos bendroves, įsikūrusias ir Bendrijos teritorijoje, ir už jos ribų.

5.1.   Bendrovės ar bendrovių grupės, kurioms buvo galima suteikti RER arba IR

(48)

Kai produktas eksportui į Bendriją buvo parduodamas tiesiogiai nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje arba per nesusijusias prekybos bendroves, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį eksporto kainos nustatytos remiantis už nagrinėjamąjį produktą faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis.

(49)

Kai produktas eksportui į Bendriją buvo parduodamas per Bendrijoje įsikūrusias susijusias prekybos bendroves, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį eksporto kainos nustatytos remiantis pirmojo šių susijusių prekybininkų perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje kainomis. Kai produktas buvo parduodamas per susijusias bendroves, įsikūrusias ne Bendrijos teritorijoje, eksporto kaina nustatyta remiantis pirmojo perpardavimo nepriklausomiems pirkėjams Bendrijoje kainomis.

5.2.   Bendrovės ar bendrovių grupės, kurioms nebuvo galima suteikti RER ir (arba) IR

(50)

Dėl 29 konstatuojamojoje dalyje išdėstytų priežasčių nustatant individualius dempingo skirtumus nebuvo galima naudoti dviejų atrinktų eksportuojančių Kinijos bendrovių, kurioms nebuvo galima suteikti nei RER, nei IR (grupė „Taizhou/Honyou“), pardavimo eksportui duomenų. Todėl dempingo skirtumas apskaičiuotas, kaip nurodyta 55 konstatuojamojoje dalyje.

6.   Palyginimas

(51)

Normalioji vertė ir eksporto kainos lygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis ir tuo pačiu prekybos lygiu. Siekiant užtikrinti teisingą normaliosios vertės ir eksporto kainų palyginimą, koreguojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį deramai atsižvelgta į skirtumus, darančius poveikį kainoms ir kainų palyginamumui.

(52)

Tuo remiantis, prireikus ir pateisinamais atvejais atsižvelgta į tų eksportuojančių Kinijos gamintojų, kuriems buvo galima suteikti RER ir (arba) IR, prekybos lygio, transporto, draudimo, tvarkymo, krovos ir papildomų sąnaudų, pakavimo ir kreditų išlaidų bei išlaidų po pardavimo (laidavimo ir (arba) garantijos) skirtumus. Kitoms bendrovėms, remiantis pirmiau minėtais koregavimais, pritaikytas tokių koregavimų vidurkis.

(53)

Pardavimo, kuris buvo vykdomas per ne Bendrijos teritorijoje įsikūrusius susijusius prekybininkus, atveju koregavimas taikytas pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą tais atvejais, kai buvo aišku, kad šios bendrovės vykdė komisinius gaunančio tarpininko funkcijas. Šis koregavimas pagrįstas prekybos bendrovių PBA išlaidomis ir duomenimis apie nesusijusio prekybininko Bendrijoje gautą pelną.

7.   Dempingo skirtumai

(54)

Procentais išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą dempingo skirtumai yra tokie:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai and Wealth („Nantong“) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms (išvardytoms priede)

51,6 %

Visoms kitoms bendrovėms

77,6 %

(55)

Dviem atrinktoms bendrovėms, kurioms nebuvo suteiktas nei RER, nei IR, dempingo skirtumas apskaičiuotas kaip trims bendrovėms ar bendrovių grupėms, kurioms suteiktas IR, o ne RER, nustatytų skirtumų svertinis vidurkis.

(56)

Neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms dempingo skirtumas apskaičiuotas kaip visoms atrinktoms bendrovėms nustatytų skirtumų svertinis vidutinis.

(57)

Kaip nurodyta 22 konstatuojamojoje dalyje, buvo labai aktyviai bendradarbiaujama (100 %), todėl vidutinis dempingo skirtumas visos šalies mastu nustatytas pagal didžiausią lygį taikytiną bet kuriai atrinktai bendrovei.

D.   ŽALA

1.   Bendrijos gamyba

(58)

Remiantis Bendrijos pramonės apibrėžtimi, kaip nustatyta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, inicijuojant tyrimą svarstyta, ar toliau išvardytų Bendrijos gamintojų produkcija turėtų būti įtraukta į Bendrijos gamybos apibrėžtį:

keturių skundą pateikusių Bendrijos gamintojų: „CHINOOK SpA“, „FERRUA SYSTEM BLOCK Srl“, „FIAC SpA“ ir „FINI SpA“,

kito Bendrijos gamintojo, kuris visapusiškai bendradarbiavo atliekant tyrimą ir jam pritarė: „ABAC Aria Compressa SpA“ iš grupės ABAC. Pažymima, kad grupė ABAC šią bendrovę 2007 m. pardavė kitai bendrovei,

šešių kitų skunde išvardytų Bendrijos gamintojų. Šios bendrovės gavo atrankos klausimyną, tačiau tik viena iš jų per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį pareiškė norą toliau bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tačiau šis gamintojas netrukus nustojo bendradarbiauti ir nepateikė išsamių klausimyno atsakymų,

dvidešimties kitų skunde išvardytų gamintojų, kurie surenka panašų produktą naudodami pirmiau minėtų Bendrijos gamintojų gaminamas ir (arba) iš trečiųjų šalių importuojamas dalis. Panašų produktą pramoninės paskirties kompresorių sektoriuje gamina labai nedaug gamintojų. Klausimynai buvo nusiųsti visiems šiems gamintojams, tačiau nė vienas jų nepateikė klausimyno atsakymų.

(59)

Du iš skundą pateikusių gamintojų bendradarbiauti nustojo netrukus po to, kai buvo inicijuotas tyrimas, ir nepateikė atrankos klausimyno atsakymų.

(60)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad visos trys bendradarbiaujančios bendrovės arba bendrovių grupės Bendrijoje ne tik gamino, bet ir importavo vis didesnį kiekį nagrinėjamojo produkto, kurį perpardavė Bendrijos rinkoje. Tyrimo rezultatai rodo, kad visi bendradarbiaujantys gamintojai nusprendė perkelti dalį gamybos, ir visų pirma tą dalį, kuriai daugiausia poveikio turėjo didėjantis importo dempingo kaina iš KLR kiekis. Bendradarbiaujančios bendrovės arba bendrovių grupės daugiausia importavo iš atitinkamų KLR įsikūrusių susijusių giminingų arba pavaldžiųjų bendrovių.

(61)

Todėl buvo nagrinėta, ar, neatsižvelgiant į importuotą kiekį, šių bendrovių pagrindinis tikslas buvo veikti Bendrijoje.

(62)

Dėl bendradarbiaujančių Bendrijos gamintojų importuoto kiekio nustatyta, kad dvi iš šių bendrovių arba bendrovių grupių (bendrovės A ir B) importavo vis didesnį, tačiau pakankamai nedidelį nagrinėjamojo produkto kiekį (per nagrinėjamąjį laikotarpį KLR kilmės nagrinėjamojo produkto perparduotas kiekis buvo mažesnis už tų bendrovių pačių pagamintos produkcijos atitinkamo grynojo pardavimo kiekį). Be to, tų bendrovių būstinės liko Bendrijoje, čia vykdoma ir MTP veikla. Todėl daroma išvada, kad A ir B bendrovių pagrindinis tikslas – veikti Bendrijoje ir, nepaisant jų importo iš KLR, jos turėtų būti priskiriamos Bendrijos gamybai.

(63)

Dėl kitos bendradarbiaujančios bendrovių grupės (C bendrovė) nustatyta, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį labai padidėjo jos Bendrijos rinkoje parduoto importuoto produkto kiekis, o nuo 2005 m. šis kiekis viršija Bendrijoje pagaminto ir parduoto panašaus produkto kiekį. Per tiriamąjį laikotarpį KLR kilmės perparduotas nagrinėjamojo produkto kiekis sudarė didžiąją dalį C bendrovės viso Bendrijos rinkoje parduoto kiekio.

(64)

Svarstyta, ar, nepaisant didelio importuoto kiekio, galima laikyti, kad importuotu kiekiu papildomas produkto asortimentas, ir ar toks kiekis importuojamas laikinai. Tačiau paaiškėjo, kad negalima manyti, jog C bendrovė importuotu produktu papildo produkto asortimentą, nes importuota laikantis strateginio sprendimo iškelti nagrinėjamojo produkto gamybą į KLR (vykdyti užsakomuosius darbus) siekiant sumažinti gamybos sąnaudas ir sugebėti konkuruoti su kitais iš Kinijos importuojamais produktais. Nustatyta, kad per tiriamąjį laikotarpį daug KLR gaminamų modelių kita tos pačios grupės bendrovė gamino ir Italijoje. Todėl KLR gaminti kompresoriai tiesiogiai konkuravo su tos pačios grupės Italijoje gamintais kompresoriais. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į tai, kad perparduotas didelis importuoto produkto kiekis, palyginti su visu C bendrovės parduotu kiekiu, negalima daryti išvados, kad C bendrovės tikslas – nagrinėjamąjį produktą toliau gaminti Bendrijoje. Nustatyta, kad C bendrovė tikriausiai toliau importuos panašų produktą iš nagrinėjamosios šalies arba net didins importuojamą kiekį ir po to perparduos Bendrijos rinkoje, o tai reiškia, kad C bendrovė turėtų būti laikoma importuotoja, o ne Bendrijos gamintoja.

(65)

Todėl daroma išvada, kad C bendrovė neturėtų būti įtraukta į Bendrijos gamybos apibrėžtį.

(66)

Taigi, Bendrijos tam tikrų kompresorių gamyba, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje, apibūdinta kaip visų 58 konstatuojamojoje dalyje nurodytų bendrovių visa produkcija, iš jos atėmus C bendrovės produkciją. Kadangi daug gamintojų ir surinkėjų Bendrijoje nebendradarbiavo, produkcijos kiekis apskaičiuotas remiantis per tyrimą surinkta informacija ir skunde pateiktais duomenimis.

2.   Bendrijos pramonė

(67)

Tyrimas inicijuotas po to, kai Italijos federacija ANIMA, atstovaujanti keturias kompresorius gaminančias bendroves ir vieną skundui pritariantį gamintoją (kaip išsamiau aprašyta 58 konstatuojamojoje dalyje), pateikė skundą. Nors, kaip minėta pirmiau, dvi skundą pateikusios bendrovės nebendradarbiavo, o vienas Bendrijos gamintojas nebuvo įtrauktas į Bendrijos gamybos apibrėžtį, nustatyta, kad likę du Bendrijos gamintojai, kurie tinkamai bendradarbiavo atliekant tyrimą, pagamina didelę dalį (šiuo atveju apie 50 %) Bendrijos produkcijos. Dėl to šie du bendradarbiaujantys gamintojai laikomi Bendrijos pramone, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 4 dalyje.

(68)

Kiti skunde išvardyti ir 58 konstatuojamojoje dalyje išsamiau apibūdinti gamintojai, išskyrus į Bendrijos gamybos apibrėžtį neįtrauktą bendrovę, bus vadinami kitais Bendrijos gamintojais. Nė vienas iš kitų Bendrijos gamintojų skundui neprieštaravo.

3.   Suvartojimas Bendrijoje

(69)

Suvartojimas Bendrijoje nustatytas remiantis C bendrovės ir Bendrijos pramonės produkcijos, skirtos Bendrijos rinkai, parduotu kiekiu ir iš Eurostato gautais duomenimis apie importo Bendrijos rinkoje kiekį, o kitų Bendrijos gamintojų pardavimo atveju – skunde pateikta informacija.

(70)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį nagrinėjamojo produkto ir panašaus produkto Bendrijos rinka sumažėjo 6 % ir per TL sudarė apie 3 066 000 vienetų. Tiksliau, suvartojimas Bendrijoje 2004 m. sumažėjo 7 %, 2005 m. truputį padidėjo 1 procentiniu punktu ir toks buvo per TL. Galima teigti, kad suvartojimas Bendrijoje sumažėjo dėl to, kad mažėjo Bendrijos gamintojų pardavimas, kaip ir importas iš kitų trečiųjų šalių (daugiausia JAV ir Japonijos).

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Suvartojimas ES (vienetais)

3 270 283

3 053 846

3 075 358

3 065 898

Indeksas

100

93

94

94

4.   Importas iš nagrinėjamosios šalies

a)   Kiekis

(71)

Į Bendriją importuotas nagrinėjamojo produkto kiekis labai padidėjo tarp 2003 m. ir TL. Per nagrinėjamąjį laikotarpį jis padidėjo 182 % ir sudarė daugiau nei 1 600 000 vienetų. Tiksliau, importas iš nagrinėjamosios šalies 2003–2004 m. padidėjo 66 %, 2005 m. – dar 110 procentinių punktų ir per TL – 6 procentiniais punktais.

b)   Rinkos dalis

(72)

Eksportuotojų nagrinėjamojoje šalyje užimama rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį padidėjo daugiau nei 35 procentiniais punktais ir per TL sudarė 53 %. Kinijos eksportuotojai savo rinkos dalį 2003–2004 m. padidino 13 procentinių punktų, o per 2005 m. – dar 20 procentinių punktų. Per TL eksportuotojų iš nagrinėjamosios šalies rinkos dalis truputį padidėjo dar vienu procentiniu punktu.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Importo iš KLR kiekis (vienetais)

574 795

953 001

1 586 614

1 622 702

Indeksas

100

166

276

282

Importo iš KLR rinkos dalis

17,6 %

31,2 %

51,6 %

52,9 %

c)   Kainos

i)   Kainų raida

(73)

Tolesnėje lentelėje nurodytos nagrinėjamojo produkto importo kainos pagrįstos bendradarbiaujančių eksportuotojų pateiktais duomenimis, kurie buvo patikrinti atliekant tyrimą. Per nagrinėjamąjį laikotarpį vidutinė KLR kilmės nagrinėjamojo produkto importo kaina apskritai padidėjo, t. t. 2003 m.–TL kaina padidėjo 6 %. Kainos tikriausiai didėja dėl to, kad keičiasi produkto asortimentas, nes Kinijos gamintojai palaipsniui pradeda gaminti ir eksportuoti sudėtingesnius ir brangesnius kompresorius.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Importo iš KLR kaina (EUR už vienetą)

35,15

34,61

35,70

37,27

Indeksas

100

98

102

106

ii)   Priverstinis kainų sumažinimas

(74)

Lygintos atrinktų eksportuojančių gamintojų ir Bendrijos pramonės vidutinės panašių nagrinėjamojo produkto modelių pardavimo Bendrijoje kainos. Dėl to Bendrijos pramonės gamintojo kainos EXW sąlygomis nesusijusiems pirkėjams, atskaičiavus visas lengvatas ir mokesčius, palygintos su KLR eksportuojančių gamintojų CIF kainomis Bendrijos pasienyje, jas atitinkamai pakoregavus atsižvelgiant į iškrovimo ir muitinio įforminimo išlaidas. Kadangi Bendrijos pramonė Bendrijos produkciją paprastai parduoda tiesiogiai mažmenininkams, o kiniškos prekės mažmenininkams parduodamos per susijusius arba nesusijusius importuotojus ir (arba) prekybininkus, importo kaina prireikus pakoreguota siekiant užtikrinti, kad būtų lyginama tuo pačiu prekybos lygiu. Palyginus paaiškėjo, kad per TL dėl Bendrijoje parduoto nagrinėjamojo produkto Bendrijos pramonės kainos, priklausomai nuo nagrinėjamojo eksportuotojo, buvo priverstinai sumažinamos 22–43 %.

5.   Bendrijos pramonės padėtis

(75)

Pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalį Komisija išnagrinėjo visus svarbius, Bendrijos pramonės būklei įtakos turinčius ekonominius veiksnius ir rodiklius.

(76)

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos pramonei priskiriami tik du gamintojai, su Bendrijos pramone susiję duomenys nurodomi kaip indeksai ir (arba) ribiniai dydžiai, kad pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį būtų užtikrintas konfidencialumas. Primenama, kad toliau pateikti duomenys yra susiję tik su Bendrijos pramonės Bendrijoje pagamintu panašiu produktu, taigi jie neapima Bendrijos pramonės susijusių bendrovių KLR pagamintų ir po to Bendrijoje perparduotų atskirų siurblių ir kompresorių.

a)   Gamyba

(77)

Bendrijos pramonės gamyba 2003 m.–TL labai sumažėjo. Tiksliau, 2004 m. sumažėjo 16 %, 2005 m. – dar 23 procentiniais punktais, o per TL – 7 procentiniais punktais. Per TL Bendrijos pramonė pagamino 300 000–400 000 vienetų.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Gamyba (vienetais)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

84

61

54

b)   Pajėgumai ir pajėgumų naudojimo koeficientas

(78)

Pajėgumų naudojimas 2003–2004 m. truputį padidėjo 3 %, per 2005 m. – dar 9 procentiniais punktais ir toks buvo per TL. Gamybos pajėgumai 2005 m. padidėjo dėl to, kad vienas Bendrijos gamintojas investavo į papildomą kompresorių, skirtų aukštesniam rinkos segmentui, gamybos liniją. Per TL Bendrijos pramonės gamybos pajėgumai sudarė 600 000–800 000 vienetų.

(79)

Bendrijos pramonės pajėgumų naudojimo koeficientas per nagrinėjamąjį laikotarpį nuolatos mažėjo, o per TL buvo dvigubai mažesnis nei 2003 m. Tai rodo, kad mažėjo gamyba. Per TL naudota 40–50 % Bendrijos pramonės pajėgumų.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Gamybos pajėgumai (vienetais)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

103

112

112

Pajėgumų naudojimas

Negalima atskleisti

Indeksas

100

81

54

48

c)   Atsargos

(80)

Laikotarpio pabaigos atsargų kiekis 2004 m. padidėjo 37 %, 2005 m. – dar 45 procentiniais punktais, o per TL sumažėjo 138 procentiniais punktais. Per TL Bendrijos pramonės atsargos sudarė 10 000–20 000 vienetų. Atsižvelgiant į tai, kad panašus produktas Bendrijoje daugiausia gaminamas pagal užsakymą, atsargų lygis šio produkto atveju nelaikomas naudotinu žalos rodikliu.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Laikotarpio pabaigos atsargos (vienetais)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

137

182

44

d)   Parduotas kiekis

(81)

Bendrijos pramonės nuosavos produkcijos pardavimas Bendrijos rinkoje per nagrinėjamąjį laikotarpį nuolatos mažėjo. Tiksliau, 2004 m. pardavimas sumažėjo 19 %, 2005 m. – dar 24 procentiniais punktais, ir per TL – 9 procentiniais punktais. Per TL Bendrijos pramonė pardavė 200 000–300 000 vienetų.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

EB parduotas kiekis (vienetais)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

81

57

48

e)   Rinkos dalis

(82)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį Bendrijos pramonės rinkos dalis nuolatos mažėjo. Tiksliau Bendrijos pramonės rinkos dalies raidą atspindintis rodiklis 2004 m. sumažėjo 13 %, 2005 m. – 27 procentiniais punktais, o per TL – dar 9 procentiniais punktais. Per TL Bendrijos pramonės rinkos dalis sudarė 5–10 %.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Bendrijos pramonės rinkos dalis

Negalima atskleisti

Indeksas

100

87

60

51

f)   Augimas

(83)

2003 m.–TL, kai suvartojimas Bendrijoje sumažėjo 6 %, Bendrijos pramonės parduotas kiekis Bendrijos rinkoje sumažėjo daug daugiau – net 52 %. Per nagrinėjamąjį laikotarpį Bendrijos pramonės rinkos dalis sumažėjo beveik du kartus, o importo dempingo kaina užimama rinkos dalis padidėjo 35 procentiniais punktais – iki 53 %. Taigi daroma išvada, kad nebuvo tokio augimo, kuris Bendrijos pramonei būtų buvęs naudingas.

g)   Užimtumas

(84)

Bendrijos pramonės užimtumo lygis per nagrinėjamąjį laikotarpį nuolatos mažėjo. 2004 m. jis sumažėjo 10 %, 2005 m. – 16 procentinių punktų, o per TL – dar 5 procentiniais punktais. Per TL su panašaus produkto gamyba ir pardavimu susijęs Bendrijos pramonės užimtumas – 150–200 darbuotojų.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Užimtumas

Negalima atskleisti

Indeksas

100

90

74

69

h)   Našumas

(85)

Bendrijos pramonės darbo jėgos našumas, vertinamas vieno darbuotojo per metus pagaminamos produkcijos kiekiu (vienetais), 2004 m. sumažėjo 7 %, 2005 m. – 10 procentinių punktų, o per TL – dar 5 procentiniais punktais. Per TL Bendrijos pramonės našumas – 1 500–2 000 vieno darbuotojo pagamintų vienetų. Nuolatinis našumo mažėjimas rodo, kad mažėja gamyba, kuri per nagrinėjamąjį laikotarpį mažėjo kur kas daugiau nei atitinkamai užimtumas.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Našumas (vienetais vienam darbuotojui)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

93

83

78

i)   Darbo sąnaudos

(86)

Vidutinės vieno darbuotojo darbo sąnaudos 2003–2004 m. padidėjo 8 % ir tokios buvo 2005 m., o per TL truputį sumažėjo 1 procentiniu punktu. Minėtos sąnaudos 2004 m. padidėjo iš esmės dėl to, kad padidėjo atlyginimai, dėl kurių vienas iš Bendrijos pramonės gamintojų susiderėjo po ginčo su profesine sąjunga. Be to, prieš susiderant dėl atlyginimų pakėlimo 2003 m. vyko streikas, dėl kurio streikuojantiesiems nebuvo mokama už neatidirbtas darbo valandas, ir dėl to metinės darbo sąnaudos, palyginti su kitais metais, buvo sumažėjusios.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Metinės darbo sąnaudos vienam darbuotojui (EUR)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

108

108

107

j)   Bendrijos kainoms poveikio turintys veiksniai

(87)

Bendrijos pramonės nuosavos produkcijos pardavimo nesusijusiems pirkėjams vieneto kainos 2003 m.–TL padidėjo 20 %. Tiksliau vidutinė pardavimo kaina 2004 m. padidėjo 9 %, 2005 m. – dar 13 procentinių punktų, o per TL šiek tiek sumažėjo 2 procentiniais punktais. Per TL vidutinė vieneto kaina buvo 100–150 EUR.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Vieneto kaina EB rinkoje (EUR)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

109

122

120

(88)

Padidėjusi vidutinė vieneto kaina rodo, kad Bendrijos pramonė palaipsniui keičia gamybą, siekdama gaminti aukštesniam rinkos segmentui, t. t. geresnės kokybės, lengviau eksploatuojamus, didesnių pajėgumų ir atitinkamai daugiau sąnaudų reikalaujančius ir brangesnius panašaus produkto modelius.

(89)

Atsižvelgiant į importuotą kiekį ir priverstinio kainų sumažinimo lygį, akivaizdu, kad šis importas turėjo poveikio kainoms.

k)   Pelningumas ir investicijų grąža

(90)

Per nagrinėjamąjį laikotarpį Bendrijos pramonės nuosavos produkcijos pardavimo Bendrijoje pelningumas, išreikštas grynojo pardavimo procentu, buvo neigiamas, tačiau per nagrinėjamąjį laikotarpį pelningumas padidėjo. Neigiami pelningumo rodikliai pagerėjo 2004 ir ypač 2005 m., kai nuostoliai iš esmės buvo mažiausi, o vėliau per TL tik truputį pablogėjo. Per TL Bendrijos pramonės pelningumas buvo nuo –3 % iki –10 %.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

EB pardavimo pelningumas (grynojo pardavimo %)

Negalima atskleisti

Indeksas

– 100

–93

–28

–32

IG (turto grynosios buhalterinės vertės % išreikštas pelnas)

Negalima atskleisti

Indeksas

– 100

–85

–19

–20

(91)

Investicijų grąža (toliau – IG), išreikšta investicijų grynosios buhalterinės vertės procentiniu pelnu, atitiko pirmiau nurodytą pelningumo tendenciją. Per nagrinėjamąjį laikotarpį ji taip pat išliko neigiama. Investicijų grąža padidėjo 2004 m. ir dar labiau 2005 m., o per TL šiek tiek sumažėjo. Per tiriamąjį laikotarpį IG sudarė nuo –30 % iki –15 %.

l)   Grynųjų pinigų srautas

(92)

Iš veiklos gaunamų grynųjų pinigų srautas per nagrinėjamąjį laikotarpį taip pat buvo neigiamas, tačiau per TL akivaizdžiai padidėjo ir buvo tik truputį neigiamas, t. t. nuo – 100 000 iki 0 EUR.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Grynųjų pinigų srautas (EUR)

Negalima atskleisti

Indeksas

– 100

–67

–9

–1

m)   Investicijos ir pajėgumas padidinti kapitalą

(93)

Bendrijos pramonės metinės investicijos į panašaus produkto gamybą 2004 m. padidėjo 72 %, 2005 m. – dar 75 procentiniais punktais, o per TL truputį sumažėjo 7 procentiniais punktais. Tačiau grynųjų investicijų per TL būta pakankamai nedaug – 1 300 000–2 300 000 EUR. Galima teigti, kad investicijos padidėjo dėl to, kad vienas Bendrijos gamintojų investavo į naujo pastato išperkamąją nuomą, ketindamas centralizuoti ir modernizuoti gamybos procesą, o kai kurios Bendrijos pramonės įmonės investavo į esamų įrenginių remonto ir atnaujinimo darbus bei į naujus įrenginius ir modulius, ketindamos didinti jų produkto konkurencingumą, palyginti su dempingo kainomis iš Kinijos importuojamu produktu.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Grynosios investicijos (EUR)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

172

247

240

(94)

Komisijai nepateikta jokių įrodymų, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį būtų pablogėjusios ar pagerėjusios galimybės padidinti kapitalą.

n)   Dempingo skirtumo dydis

(95)

Atsižvelgiant į importo iš nagrinėjamosios šalies kiekį, užimamą rinkos dalį ir kainas, faktinių dempingo skirtumų dydžio poveikio Bendrijos pramonei negalima laikyti nereikšmingu.

o)   Atsigavimas nuo buvusio dempingo

(96)

Negavus jokios informacijos apie dempingą prieš šiame tyrime vertinamą padėtį, šis veiksnys laikomas nesusijusiu.

6.   Išvada dėl žalos

(97)

2003 m.–TL KLR kilmės nagrinėjamojo produkto importo dempingo kaina kiekis padidėjo net 182 %, o šio importo Bendrijos rinkos dalis padidėjo daugiau nei 35 procentiniais punktais. Per nagrinėjamąjį laikotarpį vidutinės importo dempingo kainos buvo daug mažesnės už Bendrijos pramonės kainas. Be to, per TL dėl importo iš KLR kainų buvo priverstinai žymiai sumažintos Bendrijos pramonės kainos. Priverstinio kainų sumažinimo svertinis vidurkis per TL buvo 22–43 %.

(98)

Kai kurie rodikliai 2003 m.–TL gerėjo. Vidutinė pardavimo kaina padidėjo 20 %, gamybos pajėgumai – 12 %, o investicijos – 140 %. Tačiau 78, 88 ir 93 konstatuojamosiose dalyse paaiškinta, kad šie pokyčiai vyko dėl konkrečių priežasčių. Be to, kaip nurodyta 90 konstatuojamojoje dalyje, buvo požymių, kad pelningumas per nagrinėjamąjį laikotarpį didėjo, nes 2003 m.–TL labai sumažėjo nuostoliai. Tačiau reikia atsiminti, kad pelningumas buvo neigiamas, o nuostolių lygio per TL negalima laikyti nereikšmingu.

(99)

Nustatyta, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį Bendrijos pramonės padėtis labai pablogėjo. Dauguma žalos rodiklių 2003 m.–TL blogėjo: pagamintas kiekis sumažėjo 46 %, pajėgumų naudojimas – daugiau nei du kartus, Bendrijos pramonės pardavimas – 52 %, o atitinkama rinkos dalis – daugiau nei du kartus, užimtumas sumažėjo 31 %, o našumas – 22 %.

(100)

Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas aplinkybes daroma išvada, kad Bendrijos pramonei padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 5 dalyje.

E.   PRIEŽASTINIS RYŠYS

1.   Įvadas

(101)

Remdamasi pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Komisija nagrinėjo, ar importas dempingo kaina padarė Bendrijos pramonei tokią žalą, kad ją būtų galima laikyti materialine. Taip pat nagrinėti kiti, su importu dempingo kaina nesusiję žinomi veiksniai, galėję tuo pačiu metu daryti žalą Bendrijos pramonei, nes siekta užtikrinti, kad žala, kuri galėjo būti padaryta tų kitų veiksnių, nebūtų priskirta dempingo kaina vykdomam importui.

2.   Importo dempingo kaina poveikis

(102)

2003 m.–TL didelis importo dempingo kaina kiekio padidėjimas 182 % ir atitinkamai užimamos Bendrijos rinkos dalies padidėjimas 35 procentiniais punktais bei nustatytas priverstinis kainų sumažinimas (22–43 % per TL) sutapo su ekonominės Bendrijos pramonės padėties pablogėjimu, kaip paaiškinta 99 konstatuojamojoje dalyje. Be to, dempingo kainomis importuojamų produktų kainos per nagrinėjamąjį laikotarpį buvo vidutiniškai daug mažesnės už Bendrijos pramonės kainas. Manoma, kad dėl šio importo dempingo kainomis buvo daromas spaudimas mažinti kainas, ir Bendrijos pramonė dėl to negalėjo didinti savo pardavimo kainų tiek, kiek reikėjo, kad būtų gautas pelnas, ir kad importas dempingo kainomis turėjo reikšmingo neigiamo poveikio Bendrijos pramonės padėčiai. Be to, paaiškėjo, kad Bendrijos pramonė prarado didelę dalį rinkos dalies, kurią užėmė padidėjęs importo dempingo kaina kiekis. Dėl sumažėjusio parduoto kiekio atitinkamai padidėjo nuolatinės Bendrijos pramonės išlaidos ir dėl to finansinei padėčiai taip pat darytas neigiamas poveikis. Todėl yra akivaizdus priežastinis importo iš KLR ir Bendrijos pramonei padarytos materialinės žalos ryšys.

3.   Kitų veiksnių poveikis

(103)

Tolesnėje lentelėje parodyta, kad per nagrinėjamąjį laikotarpį eksportui parduotas kiekis sumažėjo 33 %, tačiau EB pardavimas, kaip aprašyta 81 konstatuojamojoje dalyje, sumažėjo dar daugiau. Per TL eksportui parduota 100 000–150 000 vienetų. Vidutinė vieneto pardavimo eksportui kaina 2003 m.–TL nekito ir siekė 100–150 EUR.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Pardavimas eksportui (vienetais)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

89

74

77

Eksporto vieneto kaina (EUR)

Negalima atskleisti

Indeksas

100

100

102

100

(104)

Atsižvelgiant į stabilią kainą eksporto rinkose ir pakankamai nedidelį eksportui skirto kiekio sumažėjimą, manoma, kad net jei eksportas galėjo būti susijęs su Bendrijos pramonei padaryta materialine žala, šis poveikis nebuvo tokio dydžio, kad būtų nutrauktas priežastinis ryšys.

(105)

Viena suinteresuotoji šalis teigė, kad Bendrijos pramonės gamybos sąnaudos negalėjo padidėti tik dėl to, kad padidėjo žaliavų (t. t. metalo dalių) kaina, bet būta ir kitų priežasčių, t. t. buvo sau daroma žala. Pažymima, kad minėta šalis nepatikslino sau daromos žalos priežasčių.

(106)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Bendrijos pramonės vieneto gamybos sąnaudos 2003 m.–TL padidėjo apytikriai 8 %. Iš dalies jos galėjo padidėti dėl to, kad akivaizdžiai padidėjo žaliavų kaina. Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš dalies sąnaudos padidėjo dėl to, kad pablogėjo sąnaudų struktūra ir visų pirma nuolatinės vieneto išlaidos, kurios padidėjo, nes žymiai sumažėjo pagamintų vienetų skaičius. Tačiau iš esmės sąnaudos padidėjo dėl to, kad pastebimai padidėjo aukštesniam rinkos segmentui gaminamų modelių dalių kaina.

(107)

Tačiau vidutinių vieneto gamybos sąnaudų padidėjimą visiškai kompensavo vidutinės vieneto pardavimo kainos padidėjimas (žr. 87 konstatuojamąją dalį), dėl kurio, kaip aprašyta 90 konstatuojamojoje dalyje, padidėjo pelningumas (nors ir liko neigiamas). Todėl manoma, kad gamybos sąnaudų padidėjimas nebuvo susijęs su Bendrijos gamintojams padaryta žala.

(108)

Remiantis Eurostato duomenimis kitų pasaulio šalių (išskyrus KLR) kilmės panašaus produkto į Bendriją importuotas kiekis 2004 m. sumažėjo 33 %, 2005 m. – dar 7 procentiniais punktais, o per TL šiek tiek padidėjo 9 procentiniais punktais. Apskritai minėtas importuotas kiekis 2003 m.–TL sumažėjo 31 %. Atitinkama importo iš kitų pasaulio šalių rinkos dalis sumažėjo nuo 35 % 2003 m. iki 26 % per TL.

(109)

Išsamios informacijos apie importo iš kitų pasaulio šalių kainas nebuvo. Eurostato duomenyse neatsižvelgiama į produkto asortimentą, todėl šių duomenų nebuvo galima naudoti jokiam pagrįstam palyginimui su Bendrijos pramonės kainomis. Per tyrimą nenustatyta požymių, kad dėl importo iš kitų pasaulio šalių kainų būtų priverstinai sumažintos Bendrijos kainos.

(110)

Atsižvelgiant į mažėjantį kiekį ir rinkos dalį bei į tai, kad nėra kitokių įrodymų, daroma išvada, kad dėl importo iš kitų pasaulio šalių Bendrijos pramonei materialinė žala nebuvo daroma (jei žala iš viso buvo daroma).

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Importas iš kitų pasaulio šalių (vienetais)

1 164 228

780 921

699 129

807 893

Indeksas

100

67

60

69

Importo iš kitų pasaulio šalių rinkos dalis

35,6 %

25,6 %

22,7 %

26,4 %

(111)

Kaip nurodyta 65 konstatuojamojoje dalyje, vienas Bendrijos gamintojas nebuvo įtrauktas į Bendrijos gamybos apibrėžtį. Be to, kai kurie gamintojai ir surinkėjai atliekant tyrimą nebendradarbiavo (žr. 58 konstatuojamąją dalį). Remiantis per tyrimą iš bendradarbiaujančių gamintojų ir skundo gauta informacija, apskaičiuota, kad šie kiti Bendrijos gamintojai EB rinkai 2003 m. pardavė apytikriai 1 000 000 vienetų, o parduotas kiekis per nagrinėjamąjį laikotarpį labai sumažėjo, t. t. iki 400 000 vienetų per TL. Panašiai, atitinkama rinkos dalis per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo nuo 31 % 2003 m. iki 13 % per TL. Todėl šie gamintojai Bendrijos pramonės sąskaita nepadidino nei parduoto kiekio, nei rinkos dalies. Priešingai, jie, kaip ir Bendrijos pramonė, dėl importo dempingo kaina iš Kinijos prarado didelę pardavimo ir rinkos dalį.

(112)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ir į tai, kad nėra kitokios informacijos, daroma išvada, kad kiti Bendrijos gamintojai žalos Bendrijos pramonei nepadarė.

 

2003 m.

2004 m.

2005 m.

TL

Kitų Bendrijos gamintojų EB pardavimas (vertinama vienetais)

1 039 780

919 375

510 659

399 891

Indeksas

100

88

49

38

Kitų Bendrijos gamintojų rinkos dalis

31,4 %

29,7 %

16,4 %

12,9 %

(113)

Kaip nurodyta 70 konstatuojamojoje dalyje, suvartojimas per nagrinėjamąjį laikotarpį sumažėjo apytikriai 200 000 vienetų arba 6 %. Tačiau reikia pažymėti, kad per tą patį laikotarpį Bendrijos pramonės pardavimas Bendrijos rinkoje daug labiau sumažėjo vertinant absoliučiais skaičiais (parduota 250 000–300 000 mažiau vienetų) ir pagal panašius rodiklius (pardavimas sumažėjo net 52 %). Tuo pačiu metu, kai Bendrijos pramonė prarado iš esmės pusę rinkos dalies (žr. 82 konstatuojamąją dalį), kiniškų kompresorių užimama rinkos dalis padidėjo 35 procentiniais punktais (žr. 71 konstatuojamąją dalį). Taigi, daroma išvada, kad sumažėjus suvartojimui žala Bendrijos pramonei nebuvo padaryta.

4.   Išvada dėl priežastinio ryšio

(114)

Kadangi sutampa laikas, kai, pirma, ypatingai padidėjo importas iš KLR dempingo kaina, jo rinkos dalys bei buvo nustatytas priverstinis kainų sumažinimas, ir, antra, pablogėjo Bendrijos pramonės padėtis, galima daryti išvadą, kad Bendrijos pramonė materialinę žalą, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje, patyrė dėl importo dempingo kaina.

(115)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad Bendrijos pramonės eksportas galėjo būti tam tikra dalimi susijęs su padaryta žala, tačiau ne tokiu mastu, kad būtų galima nutraukti priežastinį ryšį. Nagrinėti kiti žinomi veiksniai, bet nustatyta, kad su padaryta žala jie nebuvo susiję. Nustatyta, kad padidėjusias Bendrijos pramonės vieneto gamybos sąnaudas pakankamai kompensavo tuo pačiu metu padidėjusi pardavimo kaina, todėl atitinkamai manyta, kad tai negalėjo būti susiję su padaryta žala. Importo iš kitų trečiųjų šalių kiekis ir užimama rinkos dalis mažėjo, be to, nebuvo galimybių tokio importo kainų tinkamai palyginti su Bendrijos kainomis, todėl nuspręsta, kad minėtas importas žalos nedarė. Dėl konkurencijos su kitais Bendrijos gamintojais nuspręsta, kad, atsižvelgiant į sumažėjusį parduotą kiekį ir prarastą rinkos dalį dėl importo dempingo kaina, tų gamintojų veikla nebuvo susijusi su padaryta žala. Dėl sumažėjusio suvartojimo nuspręsta, kad, atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos gamintojų pardavimas Bendrijoje sumažėjo daugiau nei suvartojimas, ir į tai, kad suvartojimo sumažėjimas sutapo su importo dempingo kaina iš Kinijos padidėjimu, sumažėjus suvartojimui žala nebuvo padaryta.

(116)

Remiantis šia analize, kurią atliekant buvo tinkamai atskirtas visų žinomų veiksnių, turinčių įtakos Bendrijos pramonės padėčiai, poveikis nuo žalingo poveikio, kurį daro importas dempingo kaina, daroma išvada, kad dėl importo iš KLR Bendrijos pramonei buvo padaryta materialinė žala, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje.

F.   BENDRIJOS INTERESAI

(117)

Taryba ir Komisija nagrinėjo, ar buvo įtikinamų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju nustatant priemones būtų prieštaraujama Bendrijos interesams. Todėl, vadovaudamosi pagrindinio reglamento 21 straipsnio 1 dalimi, Taryba ir Komisija svarstė galimą priemonių poveikį visoms susijusioms šalims. Iš pradžių Komisijos tarnybos nusiuntė pranešimą apie galutines išvadas pagal pagrindinio reglamento 20 straipsnio 4 dalies pirmą sakinį, nurodydamos, kad neketina nustatyti priemonių. Susipažinę su šiomis išvadomis, tam tikri subjektai, visų pirma du bendradarbiaujantys Bendrijos gamintojai, pateikė tam tikrų argumentų, dėl kurių šis klausimas buvo persvarstytas. Toliau aptariami svarbiausi iš šių argumentų.

1.   Bendrijos bendradarbiaujančių gamintojų interesai

(118)

Nepažeidžiant Bendrijos pramonės apibrėžties (žr. 67 konstatuojamąją dalį), svarbu žinoti, kad, kaip minėta 60 konstatuojamojoje dalyje, visos bendradarbiaujančios Bendrijos bendrovių grupės įsteigė gamybos įmones KLR ir importavo vis didesnį nagrinėjamojo produkto kiekį perpardavimui Bendrijos rinkoje. Kaip minėta 58 konstatuojamojoje dalyje, viena bendrovių grupė Bendrijoje įsikūrusią gamybos įmonę 2007 m., t. t. po TL, pardavė kitai bendrovei. Atsižvelgiant į tai, kad šis pokytis įvyko po TL ir kad per nagrinėjamąjį laikotarpį ši grupė panašų produktą gamino Bendrijoje, šioje dalyje aptariami jos interesai, o grupė vadinama gamintoju Bendrijoje.

(119)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad nenustačius priemonių Bendrijos pramonei tikriausiai toliau būtų daroma žala. Iš tiesų dėl to Bendrijos pramonės padėtis tikriausiai toliau blogėtų ir toliau mažėtų jos užimama rinkos dalis.

(120)

Kita vertus, nustačius priemones būtų galima padidinti kainas ir (arba) pardavimo kiekį (ir rinkos dalį), taigi Bendrijos pramonei būtų sudaryta galimybė pagerinti savo finansinę ir ekonominę padėtį.

(121)

Vertinant galimus Bendrijos pramonės rinkos dalies pokyčius, jei būtų nustatytos priemonės, reikia pažymėti, kad visi bendradarbiaujantys gamintojai per tyrimą teigė, kad tokiu atveju pasikeistų vykdomas veiklos perkėlimo procesas ir gamyba (ar jos dalis) būtų perkeliama atgal į Bendriją.

(122)

Taigi, išnagrinėjus išsamius dviejų bendradarbiaujančių gamintojų Bendrijoje ir su jais susijusių pavaldžiųjų bendrovių KLR pateiktus duomenis akivaizdžiai nustatyta, kad dėl per pastaruosius kelerius metus ypatingos KLR ekonominės padėties Bendrijos rinkai skirtą nagrinėjamąjį produktą gaminant ne Bendrijoje, o KLR, sąnaudos buvo mažesnės. Tikriausiai būtent dėl tokių sąnaudų skirtumų ir dėl Kinijos eksportuotojų dempingo, taikyto Bendrijos rinkoje, visi bendradarbiaujantys gamintojai Bendrijoje gamybą (jos dalį) iškėlė iš Bendrijos.

(123)

Todėl buvo nagrinėjama, ar dėl antidempingo muitų, kurie su 122 konstatuojamojoje dalyje minėtais gamintojais susijusiems eksportuotojams yra pakankamai nedideli, pagrindiniai ekonominiai kriterijai, dėl kurių pradėtas veiklos perkėlimo procesas, nepasikeistų bent dviem bendradarbiaujantiems gamintojams. Nustatyta, kad visos Bendrijoje parduodamų ir KLR gaminamų kompresorių sąnaudos (įskaitant, inter alia, gamybos sąnaudas, pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas, jūrų frachtą, konvencinį muitą ir galimą antidempingo muitą) būtų panašios, nors ir truputį mažesnės palyginti su visomis panašių kompresorių gaminimo ir pardavimo Bendrijoje sąnaudomis.

(124)

Be to, šios dvi bendrovės pakartojo savo nuomonę, kad jei priemonėmis būtų sumažintas priverstinio kainų sumažinimo dėl Kinijos bendrovių produktų dempingo kaina lygis, jos galėtų padidinti ir (arba) vėl pradėti gamybą Bendrijoje, naudodamos turimus šiuo metu nenaudojamus pajėgumus.

(125)

Todėl negalima atmesti galimybės, kad, kaip teigė du bendradarbiaujantys gamintojai atskleidus išvadas pateiktose pastabose, tie gamintojai galėtų panaudoti didelius šiuo metu nenaudojamus pajėgumus Europoje. Tai tikriausiai įmanoma, atsižvelgiant į tai, kad siūlomomis priemonėmis būtų beveik išlygintos į Bendrijos rinką teikiamų prekių, pagamintų KLR ir Bendrijoje, sąnaudos. Todėl negalima atmesti galimybės, kad nustačius priemones šie gamintojai padidintų savo gamybos apimtis Bendrijoje. Galiausiai, tikėtina, kad tuo atveju, jei eksportui iš susijusių KLR gamintojų taikomi muitai sumažintų į Bendrijos rinką teikiamų, KLR ir Bendrijoje pagamintų prekių sąnaudų skirtumą, tiems gamintojams būtų palankiau nesutelkti visos gamybos už Bendrijos ribų, siekiant gaminti tam tikrus modelius tik tam tikrose vietose arba įvairinti riziką.

(126)

Dėl trečiojo bendradarbiaujančio gamintojo: su juo susijusi bendrovė KLR nebuvo atrinkta skaičiuojant dempingo skirtumus, todėl nustačius priemones jai iš esmės būtų taikomas vidutinis bendradarbiaujančioms neatrinktoms bendrovėms nustatytas 51,6 % muitas. Kadangi šis gamintojas nebuvo atrinktas, Komisija neturi patikrintos informacijos apie tos Kinijos bendrovės gamybos sąnaudas. Todėl gali būti, kad tokiu atveju visos Bendrijoje parduodamų ir KLR gaminamų kompresorių sąnaudos (įskaitant, inter alia, gamybos sąnaudas, pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas, jūrų frachtą, konvencinį muitą ir galimą antidempingo muitą) būtų didesnės už visas panašių kompresorių gaminimo ir pardavimo Bendrijoje sąnaudas.

(127)

Atskleidus išvadas skundą pateikusi Italijos kompresorių gamintojų asociacija (ANIMA) pabrėžė būtinybę nustatyti antidempingo priemones tam, kad gamintojai toliau galėtų gaminti Bendrijoje, o jų ekonominė padėtis išliktų perspektyvi. Ji aiškiai nurodė, kad net jei susijusiems kai kurių Europos gamintojų Kinijos tiekėjams būtų taikomi gana dideli antidempingo muitai, jie vis tiek pritartų nustatomoms priemonėms.

(128)

Atliktas galimos naudos Bendrijos pramonei, jei priemonės būtų nustatytos, vertinimas. Pažymėta, kad nenustačius priemonių Bendrijos pramonės padėtis galėtų toliau blogėti ir toliau mažėtų jos užimama rinkos dalis. Dėl to tikriausiai būtų prarastos darbo vietos ir investicijos gamybos pajėgumams Bendrijoje įrengti. Į šiuos dalykus, nors juos ir sunku išreikšti kiekybiškai, taip pat reikia atsižvelgti, vertinant bendrus Bendrijos interesus. Kita vertus, jei būtų nustatyti antidempingo muitai, negalima atmesti galimybės, kad Bendrijos gamyba gali padidėti ir dėl to tikriausiai tam tikra gamybos dalis būtų vėl perkelta į Bendriją. Dėl to gali būti sukurta daugiau darbo vietų ir taip pat paveikta pusgaminių tiekėjų Bendrijos kompresorių gamintojams pramonė.

2.   Kitų Bendrijos gamintojų interesai

(129)

Šie gamintojai atliekant tyrimą nebendradarbiavo. Jų rinkos dalis panaši į Bendrijos pramonės užimamą rinkos dalį. Šie gamintojai nebendradarbiavo, be to, dauguma jų neturėjo aiškios nuomonės dėl šio tyrimo, todėl negalima pagrįstai nustatyti, kas būtų naudinga šiems gamintojams. Atskleidus faktus, vienas nebendradarbiaujantis gamintojas, du skundą pateikę gamintojai, kurie vėliau atliekant šį tyrimą nebendradarbiavo (žr. – 59 konstatuojamąją dalį) ir Italijos kompresorių gamintojų asociacija (ANIMA) pakartojo 127 konstatuojamoje dalyje minėtus argumentus. Jie aiškiai nurodė, kad pritaria priemonių nustatymui.

3.   (Nesusijusių) Bendrijos importuotojų, naudotojų ir kitų ūkio subjektų interesai

(130)

Per TL vienintelis nesusijęs bendradarbiaujantis importuotojas importavo apie 20 % viso KLR kilmės nagrinėjamojo produkto importo į Bendriją kiekio. Kadangi kitų bendradarbiaujančių importuotojų nebuvo ir atsižvelgiant į pirmiau minėtą procentinę dalį, laikoma, kad šio importuotojo padėtis rodo, kokia yra tipiška nesusijusių importuotojų padėtis. Ši bendradarbiaujanti šalis nurodė, kad prieštarauja antidempingo priemonių nustatymui šiam konkrečiam iš KLR importuojamam produktui. Per TL nagrinėjamojo produkto perpardavimas sudarė 2–8 % visos šio importuotojo bendrovės apyvartos. Darbo jėgos požiūriu su nagrinėjamojo produkto pirkimu, pardavimu ir perpardavimu tiesiogiai susiję 30–70 asmenų.

(131)

Bendradarbiauti ragintos naudotojų asociacijos ir visi žinomi mažmenininkai, platintojai, prekybininkai ir (arba) kiti platinimo grandinėje Bendrijoje esantys ūkio subjektai. Tačiau bendradarbiauta nebuvo. Atsižvelgiant į tai, kad atliekant šį tyrimą bendradarbiavo tik vienas nesusijęs importuotojas, o kiti ūkio subjektai Bendrijoje ar naudotojų asociacijos nedalyvavo, nuspręsta, kad būtų tikslinga analizuoti visuotiną bendrą galimą priemonių poveikį visoms šioms šalims. Apskritai, padaryta išvada, kad dėl galimų priemonių būtų neigiamai paveikta naudotojų ir visų platinimo grandinėje Bendrijoje esančių ūkio subjektų padėtis.

4.   Išvada dėl Bendrijos interesų

(132)

Šiuo atveju dėl 125 ir 126 konstatuojamosiose dalyse nurodytų priežasčių negalima atmesti galimybės, kad Bendrijos bendradarbiaujantiems gamintojams priemonės galėtų būti naudingos, nes tuomet jie turimais nenaudojamais pajėgumais galėtų padidinti gamybą, kurios dalis buvo prarasta dėl žalingo dempingo.

(133)

Pripažįstama, kad nustatytos priemonės gali neigiamai paveikti vartotojus ir visus platinimo grandinėje Bendrijoje esančius ūkio subjektus. Tačiau taip pat aišku, kad padidėjus gamybai Bendrijoje (ir dėl to tikriausiai padidėjus dirbančiųjų šioje Bendrijos pramonės srityje skaičiui) priemonės duotų tam tikros naudos Bendrijai.

(134)

Pagrindinio reglamento 21 straipsnyje iš tiesų nurodoma, kad reikia atkreipti ypatingą dėmesį į būtinybę ištaisyti žalingo dempingo sukeliamus prekybos iškraipymus ir atkurti veiksmingą konkurenciją, tačiau šią nuostatą reikėtų vertinti atsižvelgiant į bendrus Bendrijos interesus, kaip nustatyta pirmiau minėtame straipsnyje. Taigi, reikia nagrinėti poveikį visoms suinteresuotosioms šalims, kurį padarytų nustatytos priemonės, arba poveikį, jei priemonės nebūtų nustatytos.

(135)

Galiausiai atsižvelgiant į didelius dempingo ir žalos skirtumus manoma, kad šiuo konkrečiu atveju pateikta informacija nepakankamai įrodo, kad nustatytos priemonės būtų aiškiai neproporcingos ir prieštarautų Bendrijos interesams.

(136)

Tačiau jei, nustačius muitus, prieš tai buvusi padėtis (visų pirma tai, kad KLR importo rinkos dalis buvo 53 %, o bendradarbiaujantys Bendrijos gamintojai užėmė gana mažą rinkos dalį) nepakistų, ilgainiui galimo muito našta, tenkanti vartotojams ir Bendrijos ūkio subjektams (įskaitant importuotojus, prekybininkus ir mažmenininkus), galėtų būti didesnė nei nauda Bendrijos pramonei. Todėl priemonės bus nustatytos dvejiems metams, o tam tikros šalys, visų pirma Bendrijos gamintojai, turės teikti tam tikras ataskaitas.

G.   GALUTINĖS PRIEMONĖS

(137)

Visų antidempingo priemonių dydis turėtų būti toks, kad pakaktų pašalinti žalą, kurią Bendrijos pramonei padarė importas dempingo kaina, tačiau nebūtų viršyti nustatyti dempingo skirtumai. Apskaičiuojant muito, kurio reikia pašalinti žalingo dempingo poveikiui, dydį, manyta, kad visos priemonės turėtų padėti Bendrijos pramonei gauti pelną prieš mokesčius, kurį būtų galima pagrįstai gauti normaliomis konkurencijos sąlygomis, t. t. jeigu nebūtų importo dempingo kaina. Kadangi Bendrijos pramonė per visą nagrinėjamąjį laikotarpį negavo pelno iš panašaus produkto, manyta, kad šios pramonės gautas 5 % pelnas iš kitų tos pačios kategorijos produktų, jų pagamintų ir parduotų per TL, yra toks, kokį Bendrijos pramonė galėtų tikėtis gauti iš panašaus produkto, jei nebūtų taikytas žalingas dempingas.

(138)

Tuomet būtinas kainų pakėlimas nustatytas pagal produkto rūšį lyginant vidutinę svertinę importo kainą, nustatytą skaičiuojant priverstinį kainų sumažinimą, ir Bendrijos pramonės Bendrijos rinkoje parduoto panašaus produkto nežalingą kainą. Nežalinga kaina buvo nustatyta koreguojant Bendrijos pramonės pardavimo kainą, kad ji atspindėtų pirmiau minėtą pelno dydį. Bet koks skirtumas, atsiradęs dėl šio palyginimo, tuomet buvo išreikštas visos CIF importo vertės procentais.

(139)

Pagal šį kainų palyginimą matyti, kad nustatyti žalos skirtumai svyruoja tarp 61,3 % ir 160,8 %, ir visų bendrovių atveju yra didesni nei atitinkami dempingo skirtumai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau ir pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį manoma, kad tam tikriems KLR kilmės importuojamiems kompresoriams turėtų būti nustatytas dempingo skirtumų lygio galutinis antidempingo muitas.

(140)

Atitinkamai antidempingo muitai turėtų būti tokie:

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai and Wealth („Nantong“) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

Neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms (išvardytoms priede)

51,6 %

Visoms kitoms bendrovėms

77,6 %

(141)

Šiame reglamente nurodyti individualūs antidempingo muitai buvo nustatyti remiantis šio tyrimo išvadomis. Todėl jos parodo atliekant tyrimą nustatytą su šiomis bendrovėmis susijusią padėtį. Tai reiškia, kad šios muitų normos (skirtingai nei muitas, šalies mastu taikomas „visoms kitoms bendrovėms“) taikomos tik KLR kilmės šių bendrovių, kartu ir paminėtų konkrečių juridinių asmenų, pagamintiems importuojamiems produktams. Importuojamiems produktams, pagamintiems kitų bendrovių, kurių pavadinimai ir adresai konkrečiai nepaminėti šio reglamento rezoliucinėje dalyje, įskaitant subjektus, susijusius su konkrečiai paminėta bendrovė, ši norma nebus taikoma, ir jiems galios šalies mastu taikomos muitų normos.

(142)

Bet koks prašymas taikyti individualiai bendrovėms nustatytą antidempingo muito normą (pvz., pasikeitus subjekto pavadinimui arba įkūrus naują gamybos arba pardavimo subjektą) turėtų būti nedelsiant siunčiamas Komisijai, nurodant visą svarbią informaciją, ypač informaciją apie bendrovės veiklos, susijusios su gamyba ir pardavimu vidaus bei eksporto rinkose, pasikeitimus, kuriuos lėmė, pavyzdžiui, minėtas pavadinimo pasikeitimas arba gamybos ir pardavimo subjekto pasikeitimas. Prireikus reglamentas bus atitinkamai iš dalies pakeistas atnaujinant bendrovių, kurioms taikomi individualūs muitai, sąrašą.

(143)

Priemonės nustatomos tam, kad Bendrijos gamintojai galėtų atsigauti nuo žalingo dempingo poveikio. Jei iš pradžių galima nauda Bendrijos gamintojams neprilygtų Bendrijos vartotojų ir kitų ūkio subjektų sąnaudoms, šį skirtumą galėtų kompensuoti didesnė ir (arba) atnaujinta gamyba Bendrijoje. Tačiau kaip jau minėta, atsižvelgiant į didelę galimų muitų naštą ir į tai, kad Bendrijos gamyba nebūtinai padidės taip, kaip numatoma, manoma, kad tokiomis išimtinėmis aplinkybėmis būtų tikslinga nustatyti priemones tik ribotam 2 metų laikotarpiui.

(144)

Šio laikotarpio turėtų pakakti, kad Bendrijos gamintojai padidintų ir (arba) atnaujintų gamybą Europoje, nesukeliant didelio pavojaus Bendrijos vartotojų ir kitų ūkio subjektų padėčiai. Manoma, kad dvejų metų laikotarpis tinkamiausias norint išnagrinėti, ar dėl nustatytų priemonių tikrai padidės gamyba Europoje ir taip bus išlygintas neigiamas poveikis importuotojams ir vartotojams.

(145)

Be to, manoma, kad reikia atidžiai stebėti padėtį Bendrijos rinkoje po to, kai bus nustatytos priemonės, siekiant jas nedelsiant persvarstyti, jei paaiškėtų, kad muitai neturi numatyto poveikio, t. t. nesudaromos sąlygos artimoje ateityje užtikrinti esamų gamintojų perspektyvumą, o per vidutinį laikotarpį – gerinti jų ekonominę ir finansinę padėtį.

(146)

Šiuo tikslu Komisija ragins Bendrijos gamintojus periodiškai teikti tam tikrų pagrindinių ekonominių ir finansinių rodiklių raidos ataskaitą. Susiję importuotojai ir kiti subjektai taip pat gali būti paraginti teikti tokias ataskaitas arba šią informaciją teikti savo iniciatyva. Remdamasi šiais duomenimis Komisija periodiškai vertins importo ir Bendrijos gamybos padėtį, kad galėtų prireikus greitai imtis veiksmų.

(147)

Visos šalys buvo informuotos apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama rekomenduoti nustatyti galutinius antidempingo muitus. Be to, nustatytas laikotarpis, per kurį, paskelbus šias išvadas, šalys galėjo pareikšti prieštaravimus. Šalių pateiktos pastabos buvo tinkamai apsvarstytos, ir tam tikrais atvejais išvados buvo atitinkamai pataisytos. Visoms šalims išsamiai atsakytą į jų pateiktas pastabas.

(148)

Siekiant užtikrinti vienodą režimą naujiems eksportuotojams ir neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, minimoms šio reglamento priede, reikėtų priimti nuostatą, pagal kurią muito svertinis vidurkis, nustatomas pastarosioms bendrovėms, turi būti taikomas naujiems eksportuotojams, kurie priešingu atveju turėtų teisę į peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės stūmokliniams kompresoriams (išskyrus stūmoklinius siurblius), kurių debitas ne didesnis kaip 2 kubiniai metrai (m3) per minutę, kurių KN kodai yra ex 8414 40 10, ex 8414 80 22, ex 8414 80 28 ir ex 8414 80 51, (TARIC kodai 8414401010, 8414802219, 8414802299, 8414802811, 8414802891, 8414805119 ir 8414805199), nustatomas galutinis antidempingo muitas.

2.   Antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Bendrovė

Muitas

Papildomi TARIC kodai

Zhejiang Xinlei Mechanical & Electrical Co. Ltd., Wenling

77,6 %

A860

Zhejiang Hongyou Air Compressor Manufacturing Co. Ltd., Wenling and Taizhou Hutou Air Compressors Manufacturing Co. Ltd., Wenling

76,6 %

A861

Shanghai Wealth Machinery & Appliance Co. Ltd., Shanghai and Wealth („Nantong“) Machinery Co., Ltd., Nantong

73,2 %

A862

Zhejiang Anlu Cleaning Machinery Co., Ltd., Taizhou

67,4 %

A863

Nu Air (Shanghai) Compressor and Tools Co. Ltd., Shanghai

13,7 %

A864

FIAC Air Compressors (Jiangmen) Co. Ltd., Jiangmen

10,6 %

A865

Neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms (išvardytoms priede)

51,6 %

A866

Visoms kitoms bendrovėms

77,6 %

A999

3.   Jeigu nenurodyta kitaip, taikomos galiojančios muitus reglamentuojančios nuostatos.

4.   Jeigu naujas eksportuojantis Kinijos Liaudies Respublikos gamintojas pateikia Komisijai pakankamai įrodymų, kad jis:

nuo 2005 m. spalio 1 d. iki 2006 m. rugsėjo 30 d. (tiriamuoju laikotarpiu) neeksportavo į Bendriją produkto, aprašyto 1 dalyje,

nėra susijęs su jokiu Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotoju ar gamintoju, kuriam taikomos šiuo Reglamentu nustatytos antidempingo priemonės,

faktiškai eksportavo į Bendriją nagrinėjamąjį produktą po tiriamojo laikotarpio, kuriuo grindžiamos priemonės, arba turi neatšaukiamų sutartinių įsipareigojimų eksportuoti į Bendriją didelius kiekius,

veikia rinkos ekonomikos sąlygomis kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte arba atitinka reikalavimus, kad jam būtų taikomas individualus muitas pagal to reglamento 9 straipsnio 5 dalį,

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu pasitarus su Patariamuoju komitetu, paprasta balsų dauguma gali iš dalies pakeisti 2 dalį, naują eksportuojantį gamintoją įtraukdama į neatrinktų bendradarbiaujančių bendrovių, kurioms taikomas 51,6 % muito svertinis vidurkis, sąrašą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis galioja iki 2010 m. kovo 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL C 314, 2006 12 21, p. 2.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

NEATRINKTI KINIJOS BENDRADARBIAUJANTYS EKSPORTUOJANTYS GAMINTOJAI

Papildomas TARIC kodas A866

Fini (Taishan) Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.

Taishan

Lacme Dafeng Machinery Co., Ltd.

Dafeng

Qingdao D&D Electro Mechanical Technologies Co., Ltd. ir Qingdao D&D International Co., Ltd.

Qingdao

Shanghai Liba Machine Co., Ltd.

Shanghai

Taizhou Sanhe Machinery Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Dazhong Air Compressors Co., Ltd.

Wenling

Taizhou Shimge Machinery & Electronic Co., Ltd.

Wenling

Quanzhou Yida Machine Equipment Co., Ltd.

Quanzhou


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 262/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

62,5

MA

57,1

TN

134,4

TR

96,5

ZZ

87,6

0707 00 05

JO

202,1

MA

90,4

TR

156,2

ZZ

149,6

0709 90 70

MA

74,1

TR

127,0

ZZ

100,6

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

46,0

IL

55,1

MA

53,7

TN

56,7

TR

46,1

ZA

43,3

ZZ

50,2

0805 50 10

IL

106,6

SY

109,7

TR

131,9

ZA

147,5

ZZ

123,9

0808 10 80

AR

98,4

BR

86,4

CA

98,7

CL

103,2

CN

83,2

MK

44,4

US

97,3

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

85,4

0808 20 50

AR

76,0

CL

72,8

CN

88,9

ZA

104,8

ZZ

85,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 263/2008

2008 m. kovo 19 d.

nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikėtų nesuteikti grąžinamųjų išmokų konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2008 m. kovo 18 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamente (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2008 m. kovo 18 d., grąžinamosios išmokos už produktus ir paskirties šalis, nurodytas to reglamento 1 straipsnio pirmoje dalyje, nėra suteikiamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3). Reglamentas (EEB) Nr. 1255/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1543/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 62).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 264/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už paukštieną

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją paukštienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2777/75 8 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos, skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 atitinkamus reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I skyriaus II priede nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.


PRIEDAS

Nuo 2008 m. kovo 20 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

1,4

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

2,8

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

55,0

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

55,0

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 265/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už kiaušinius

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaušinių rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnyje nurodytų taisyklių ir aiškių kriterijų.

(3)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio 3 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), reikalavimus bei 2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1028/2006 dėl tam tikrų prekybos kiaušiniais standartų (4) ženklinimo reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos, skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir 853/2004 atitinkamus reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I skyriaus II priede nustatytus ženklinimo reikalavimus, ir Reglamente (EB) Nr. 1028/2006 išdėstytus reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(4)  OL L 186, 2006 7 7, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2008 m. kovo 20 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

2,32

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

1,16

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

50,00

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

25,00

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

31,50

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

8,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas, Filipinai.

E19

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir E09 bei E10 grupes.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 266/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio antrą pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 1 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EEB) Nr. 2771/75 I priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1496/2007 (OL L 333, 2007 12 19, p. 3).


PRIEDAS

Nuo 2008 m. kovo 20 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

20,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

50,00

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

25,00

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

25,00

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

31,50

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

8,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 267/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (3), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (4), buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės išplaukia, kad kyla būtinybė iš dalies keisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Tipines kainas skelbti tikslinga jau dabar.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į rinkos situaciją.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(4)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 161/2008 (OL L 48, 2008 2 22, p. 29).


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95, priedas

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių pavadinimai

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

Garantija, paminėta 3 straipsnio 3 dalyje

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

„70 % viščiukų“ skerdenėlės, užšaldytos

108,3

0

02

0207 12 90

„65 % viščiukų“ skerdenėlės, užšaldytos

120,1

0

01

111,1

2

02

0207 14 10

Iškaulinėti gaidžių ar vištų gabalai, užšaldyti

230,1

21

01

261,8

12

02

297,4

1

03

0207 14 50

Vištų krūtinėlės, užšaldytos

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Vištų kojos ir jų dalys, užšaldytos

116,1

8

01

0207 25 10

„80 % kalakutų“ skerdenos, užšaldytos

181,1

0

01

0207 27 10

Iškaulinėti kalakutų gabalai, užšaldyti

370,2

0

01

400,6

0

03

0408 11 80

Kiaušinių tryniai, džiovinti

457,1

0

02

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

439,1

0

02

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

223,8

19

01

3502 11 90

Kiaušinių albuminas, džiovintas

560,1

0

02


(1)  Importo kilmė:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čilė.“


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 268/2008

2008 m. kovo 19 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio a, b, c, d, e, ir g dalyse išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Tačiau kai kurių pieno produktų, eksportuojamų kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, atveju kyla pavojus, kad įsipareigojimai, prisiimti dėl tų grąžinamųjų išmokų, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl siekiant išvengti tokio pavojaus, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių susitarimų sudarymui. Konkrečių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymas tuo atveju, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto atsižvelgiant į produktus, turėtų sudaryti sąlygas tų dviejų tikslų įgyvendinimui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias vienodą poveikį turinčias priemones, taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis reglamentu dėl atitinkamo produkto bendro rinkos organizavimo pagrindiniams produktams, įtrauktiems į Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priedą, ar prilygstantiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pagalbos išmoka suteikiama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jei šis pienas ir iš jo pagamintas kazeinas atitinka tam tikras sąlygas.

(7)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1898/2005, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (3), nustatoma, kad sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami sumažintomis kainomis pramonės šakoms, kuriose yra gaminamos tam tikros prekės.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1496/2007 (OL L 333, 2007 12 19, p. 3).

(3)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1546/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 68).


PRIEDAS

Nuo 2008 m. kovo 20 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

0,00

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

0,00

0,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

0,00

0,00

c)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/35


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 269/2008

2008 m. kovo 19 d.

uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti melsvąsias molvas ICES VI ir VII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatomos kvotos 2007 ir 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 9, su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 384, 2006 12 29, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1533/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 21).


PRIEDAS

Nr.

01/DSS

Valstybė narė

ESP

Ištekliai

BLI/67-

Rūšis

Melsvosios molvos (Molva dypterygia)

Zona

VI ir VII zonų Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys

Data

2008 2 4


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 270/2008

2008 m. kovo 19 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2008 m. kovo 19 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2008 m. balandžio 30 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirties zonai 1) Afrika gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2008 m. kovo 16 d. iki 18 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šitoms zonoms reikia laikinai sustabdyti iki 2008 m. gegužės 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 1) Afrika prašomo kiekio turi būti išduota iki 64,57 %, prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2008 m. kovo 16 d. iki 18 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2008 m. kovo 19 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2008 m. kovo 20 d. paskirties zonai 1) Afrika yra laikinai sustabdomi iki 2008 m. gegužės 1 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1211/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 5).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais. Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


DIREKTYVOS

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/38


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/24/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią sakinius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/48/EB (4) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu, priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant jį naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikytinų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti techninius patikslinimus ir įgyvendinimo priemones, siekiant atsižvelgti, inter alia, į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą Direktyvos 2006/48/EB taikymą. Šios priemonės skirtos paaiškinti apibrėžtis, pakeisti išimčių taikymo sritis, smulkiau paaiškinti arba papildyti tos direktyvos nuostatas, atliekant technines adaptacijas, susijusias su nuosavų lėšų nustatymu, rizikos ir rizikos pozicijų valdymu, apskaičiavimu ir įvertinimu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/48/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2006/48/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija bendrame pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti dokumentų nuostatas, nustatančias Komisijos įgyvendinimo įgaliojimų terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2006/48/EB nuostata dėl termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti, kaip taikomos jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatos, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar tie įgaliojimai ir Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai tinkami, ir užtikrinti veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2006/48/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva daromi Direktyvos 2006/48/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2006/48/EB iš dalies keičiama taip:

1.

150 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„1.   Nedarant poveikio, kiek tai susiję su nuosavomis lėšomis, pasiūlymui, kurį Komisija turi pateikti pagal 62 straipsnį, taikant 151 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu tvirtinamos techninės adaptacijos, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas šiose srityse:“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinėje dalyje išbraukiami žodžiai „151 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

ii)

įterpiama ši pastraipa:

„Punktuose a, b, c ir f nurodytos priemonės, skirtos pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 151 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Punktuose d ir e nurodytos priemonės tvirtinamos pagal 151 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

c)

3 ir 4 dalys išbraukiamos;

2.

151 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

Įterpiama ši dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Spendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau bent kas 3 metus Komisija persvarsto jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatas ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių įgaliojimų taikymą. Šioje ataskaitoje pirmiausia turėtų būti vertinama, ar, siekdama užtikrinti tinkamą jai suteiktų įgyvendinimo apimtį, Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus. Kartu turi būti pateikiama išvada, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodant priežastis. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus suteikiančių nuostatų pakeitimo.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/64/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/40


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/25/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/87/EB (4), numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, šie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti įgyvendinimo priemones, būtinas įgyvendinti Direktyvą 2002/87/EB, siekiant paaiškinti kai kurių toje direktyvoje pateiktų apibrėžčių techninius aspektus, kad būtų atsižvelgta į finansų rinkų ir riziką ribojančių metodų pokyčius bei užtikrintas vienodas tos Direktyvos taikymas Bendrijoje. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/87/EB nuostatas, papildant šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2002/87/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2002/87/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2002/87/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva daromi Direktyvos 2002/87/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto darbo tvarka, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/87/EB iš dalies keičiama taip:

1.

20 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „vadovaudamasi šios direktyvos 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, tvirtinamos taikant 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

s)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos ją pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 35, 2003 2 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/26/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2003/6/EB dėl prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, ir manipuliavimo rinka (piktnaudžiavimo rinka) nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/6/EB (4) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priemones, reikalingas Direktyvai 2003/6/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą tos Direktyvos taikymą. Šios priemonės yra skirtos suderinti apibrėžtis, smulkiau paaiškinti arba papildyti tos direktyvos nuostatas techninėmis sąlygomis dėl viešai neatskleistos informacijos atskleidimo, viešai neatskleista informacija galinčių naudotis asmenų sąrašų, pranešimo kompetentingoms institucijoms apie vadovaujančių asmenų sandorius ir įtartinus sandorius ir teisingai pateikti tyrimo rezultatus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2003/6/EB nuostatas ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2003/6/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2003/6/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai įvertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar tų įgaliojimų apimtis ir Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2003/6/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2003/6/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2003/6/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnis keičiamas taip:

a)

pirmos dalies 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

„Priimta rinkos praktika“ – tai veiksmai, kurių pagrįstai tikimasi vienoje ar daugiau finansų rinkų ir kuriuos pripažįsta kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į Komisijos gaires, priimtas pagal 17 straipsnio 2a dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

antra dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos,“;

ii)

įterpiamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 17 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

6 straipsnio 10 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „laikydamasi 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 17 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

išbraukiami žodžiai „patvirtintomis laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 17 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

16 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Pagal 17 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą Komisija priima šiame straipsnyje nurodytų informacijos apsikeitimo ir tarptautinių patikrinimų tvarkos įgyvendinimo priemones.“

5.

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

b)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau bent kas trejus metus Komisija persvarsto jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatas ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šių įgaliojimų veikimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti esamos direktyvos pakeitimus, kad būtų užtikrinta tinkama jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtis. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, reikalingi pakeitimai ar ne, išsamiai nurodomos šią išvadą pagrindžiančios priežastys. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus suteikiančių nuostatų keitimo.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 96, 2003 4 12, p. 16.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/45


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/27/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2001/18 EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB (3) nustatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti priimtos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio įgyvendinimo priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant tą teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą dėl Sprendimo 2006/512/EB (5) tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu būtų taikoma jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti Direktyvos 2001/18/EB įgyvendinimui būtinas priemones. Tos priemonės yra skirtos suderinti tam tikrus priedus, nustatyti pranešimų teikimo kriterijus ir nustatyti minimalias ribas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/18/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyva 2001/18/EB atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeista.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2001/18/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio, susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti su tuo susijusių nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama taip:

1.

16 straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Turi būti nustatyti kriterijai ir informacijos teikimo reikalavimai, minimi 1 dalyje, ir atitinkami dokumentų santraukai keliami reikalavimai. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pasikonsultavus su atitinkamu Mokslo komitetu pagal 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Kriterijai ir informacijos teikimo reikalavimai turi užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos saugos lygį bei būti paremti turimais moksliniais tokios saugos įrodymais ir patirtimi, įgyta į aplinką išleidžiant panašius GMO.

13 straipsnio 2 dalyje išdėstyti reikalavimai pakeičiami pagal pirmą pastraipą patvirtintais reikalavimais ir taikoma 13 straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse bei 14 ir 15 straipsniuose nustatyta tvarka.

3.   Prieš pradedant 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuria siekiama priimti sprendimą dėl 1 dalyje nurodytų kriterijų ir informacijos teikimo reikalavimų, Komisija visuomenei leidžia susipažinti su pasiūlymu. Visuomenė per 60 dienų gali Komisijai pateikti savo pastabas. Visas pastabas ir analizę Komisija perduoda pagal 30 straipsnį įsteigtam komitetui.“

2.

21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei produktuose negalima išskirti atsitiktinių arba techniškai neišvengiamų GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, pėdsakų, gali būti nustatyta minimali riba, žemiau kurios tokie produktai nebeturi būti ženklinami pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas.

Turi būti nustatyti ribiniai lygiai konkretiems produktams. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.

21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tiesioginiam perdirbimui skirtų gaminių atveju 1 dalis netaikoma GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, pėdsakams iki 0,9 % ar žemesnės ribos, su sąlyga, kad šie pėdsakai yra atsitiktiniai arba techniškai neišvengiami.

Galima nustatyti pirmoje pastraipoje nurodytus ribinius lygius. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

23 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Sprendimas dėl priemonės, kurios ėmėsi ta valstybė narė, priimamas per 60 dienų nuo valstybės narės perduotos informacijos gavimo dienos pagal 30 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą. Apskaičiuojant 60 dienų laikotarpį neįskaitomas laikas, kurio metu Komisija laukia papildomos informacijos, kurios ji gali būti paprašiusi pranešėjo, arba laukia mokslinio komiteto(-ų), į kurį(-iuos) buvo kreiptasi dėl konsultacijos, nuomonės. Laikotarpis, kurį Komisija gali laukti mokslinio(-ų) komiteto(-ų) nuomonės, turi būti ne ilgesnis kaip 60 dienų.

Taip pat neįskaitomas laikas, kurio metu Taryba imasi veiksmų pagal 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“

5.

26 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   1 dalies įgyvendinimo sąlygos nustatomos vengiant kartojimo ir prieštaravimo esamoms ženklinimo nuostatoms, nustatytoms galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tai darant reikėtų atsižvelgti, kai tikslinga, į valstybių narių pagal Bendrijos teisės aktus nustatytas ženklinimo nuostatas.“

6.

27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Priedų derinimas su technikos pažanga

II priedo C ir D skyrių, III–VI priedų ir VII priedo C skyriaus suderinimas su technikos pažanga, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamas pagal 30 straipsnio 3 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

7.

30 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

8.

II priedo pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Šiame priede bendrais bruožais apibūdinamas tikslas, kuris turi būti pasiektas, elementai, į kuriuos reikės atsižvelgti, bei bendrieji principai ir metodika, kurių reikės laikytis atliekant 4 ir 13 straipsniuose minimą rizikos aplinkai vertinimą (RAV). Siekiant palengvinti šio priedo nuostatų įgyvendinimą ir aiškinimą, pagal 30 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą gali būti parengti techniniai nurodymai.“

9.

IV priedo įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Šiame priede bendrais bruožais apibūdinama papildoma informacija, kuri turi būti pateikta pranešant apie GMO pateikimą į rinką, bei informacija, susijusi su ženklinimo reikalavimais, keliamais GMO kaip atskiriems produktams arba GMO, esantiems kituose produktuose, numatytiems pateikti į rinką ir 2 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodytiems GMO. Siekiant palengvinti šio priedo nuostatų įgyvendinimą ir aiškinimą, pagal 30 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą gali būti sukurti techniniai nurodymai, inter alia, susiję su produkto naudojimo aprašymu. Organizmai, kuriems netaikomi 26 straipsnio reikalavimai, ženklinami pateikiant atitinkamas naudojimo ir apribojimo rekomendacijas:“.

10.

VII priedo pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Šiame priede bendrais bruožais apibūdinamas tikslas, kurio reikės siekti, ir bendrieji principai, kurių reikės laikytis sudarant 13 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje ir 20 straipsnyje minimą monitoringo planą. Siekiant palengvinti šio priedo įgyvendinimą ir aiškinimą, pagal 30 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą gali būti sukurti techniniai nurodymai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (OL L 268, 2003 10 18, p. 24).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/48


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/28/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą, taip pat Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei direktyvų 96/57/EB ir 2000/55/EB nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/32/EB (3) ir trijose direktyvose, kurios yra jos įgyvendinimo priemonės pagal jos 15 straipsnį, t. y. 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvoje 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą (4), 1996 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/57/EB dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams (5) ir 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/55/EB dėl energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams (6), numatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), turėtų būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant bendro pobūdžio priemones, kurios yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (8) dėl Sprendimo 2006/512/EB, kad reguliavimo procedūrą su tikrinimu būtų galima taikyti jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems pagal Sutarties 251 straipsnyje nurodytą procedūrą, tokie teisės aktai turi būti patikslinti laikantis taikytinos tvarkos.

(4)

Minėtame pareiškime pateiktas skubos tvarka derintinų dokumentų sąrašas, kuriame yra Direktyva 2005/32/EB. Tai direktyvai suderinti reikia, kad būtų suderintos Direktyvos 92/42/EEB, 96/57/EB ir 2000/55/EB.

(5)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti arba panaikinti Direktyvas 92/42/EEB, 96/57/EB ir 2000/55/EB. Toks pakeitimas arba panaikinimas turi būti patvirtintas pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje.

(6)

Be to, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti įgyvendinimo priemones, kuriomis nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai nustatytiems energiją vartojantiems gaminiams, įskaitant įgyvendinimo priemonių taikymą pereinamuoju laikotarpiu, ir tinkamais atvejais, nuostatas, susijusias su įvairių aplinkosauginių aspektų subalansavimu. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos papildyti Direktyvą 2005/32/EB įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(7)

Todėl Direktyvą 2005/32/EB ir direktyvas 92/42/EEB, 96/57/EB bei 2000/55/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi Direktyvoje 2005/32/EB, taip pat direktyvose 92/42/EEB, 96/57/EB ir 2000/55/EB šia direktyva atliktini pakeitimai yra techninio pobūdžio, susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2005/32/EB pakeitimai

Direktyva 2005/32/EB iš dalies keičiama taip:

1.

Į 13 straipsnį įterpiama ši dalis:

„1a.   Prie įgyvendinimo priemonių gali būti pridedamos mažųjų ir vidutinių įmonių, veikiančių produkto sektoriuje, kuriam daroma įtaka, ypatumus apimančios gairės. Jei reikia, Komisija, atsižvelgdama į 1 dalies nuostatas, gali ruošti kitą specializuotą medžiagą, kuri padėtų mažosioms ir vidutinėms įmonėms įgyvendinti šią direktyvą.“

2.

15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Jei energiją vartojantis gaminys atitinka 2 dalyje išvardytus kriterijus, jam taikoma įgyvendinimo priemonė arba savireguliacijos priemonė pagal 3 dalies b punktą. Tos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant naujomis nuostatomis, patvirtinamos taikant 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

10 dalis pakeičiama taip:

„10.   Kai tinkama, įgyvendinimo priemonė, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimus, apima nuostatas dėl įvairių aplinkos apsaugos aspektų derinimo. Tos nuostatos, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant naujomis nuostatomis, patvirtinamos taikant 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą procedūrą.“

3.

16 straipsnio 2 dalis iš dalies pakeičiama taip:

a)

iš įžanginio sakinio išbraukiami šie žodžiai: „19 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos ir“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant naujomis nuostatomis, patvirtinamos taikant 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

19 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

2 straipsnis

Direktyvos 92/42/EEB pakeitimai

Direktyvos 92/42/EEB 10a straipsnyje žodžiai „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 2 dalį“ pakeičiami žodžiais „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 3 dalį.“

3 straipsnis

Direktyvos 96/57/EB pakeitimai

Direktyvos 96/57/EB 9a straipsnyje žodžiai „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 2 dalį“ pakeičiami žodžiais „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 3 dalį.“

4 straipsnis

Direktyvos 2005/55/EB pakeitimai

Direktyvos 2000/55/EB 9a straipsnyje žodžiai „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 2 dalį“ pakeičiami žodžiais „pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 3 dalį.“

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(4)  OL L 167, 1992 6 22, p. 17. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/32/EB.

(5)  OL L 236, 1996 9 18, p. 36. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/32/EB.

(6)  OL L 279, 2000 11 1, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/32/EB.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(8)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/51


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/29/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pataisyti tam tikras nuostatas ir priedus, priimti susitarimus, principus bei gaires ir apibrėžti konkrečias taikymo sąlygas. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2001/83/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 2001/83/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2001/83/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir yra susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)

14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei nauji moksliniai faktai tai patvirtina, Komisija gali iš dalies pakeisti pirmos pastraipos trečiosios įtraukos nuostatas. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

35 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija šiuos susitarimus priima įgyvendinimo reglamento forma. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

46 straipsnio f punkto antra dalis pakeičiama taip:

„Šis punktas taip pat taikomas tam tikroms pagalbinėms medžiagoms, kurių sąrašas ir specialios taikymo sąlygos nustatomos Komisijos priimta direktyva. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4)

46a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Komisija gali iš dalies pakeisti 1 dalį, kad ji būtų pritaikyta prie mokslo ir technikos pažangos. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5)

47 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„Vaistų geros gamybos praktikos principai ir gairės, nurodyti 46 straipsnio f punkte, priimami kaip direktyva. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

104 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Komisija, atsižvelgdama į patirtį, įgytą taikant 6 dalį, gali iš dalies ją pakeisti. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7)

107 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Sprendimas dėl galutinių su produktu susijusių priemonių priimamas pagal 121 straipsnio 3 dalyje nurodytą valdymo procedūrą.“;

8)

108 straipsnis pakeičiamas taip:

„108 straipsnis

Komisija priima pataisas, kurios gali būti reikalingos 101–107 straipsnių nuostatoms atnaujinti, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

120 straipsnis pakeičiamas taip:

„120 straipsnis

Komisija priima būtinus I priedo pakeitimus, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 121 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10)

121 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nuolatinio komiteto darbo tvarkos taisyklės skelbiamos viešai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1394/2007 (OL L 324, 2007 12 10, p. 121).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/53


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/30/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalies g punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, būtinas Direktyvai 2006/43/EB įgyvendinti, ypač siekiant užtikrinti pasitikėjimą audito veikla ir vienodą reikalavimų dėl profesinės etikos, kokybės užtikrinimo sistemų, nepriklausomumo ir objektyvumo taikymą, patikslinti dalykų, kuriuos reikia įtraukti į auditorių teorinių žinių testą, sąrašą, patvirtinti tarptautinius audito standartus, bendrus audito ataskaitų dėl metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės standartus bei apibrėžti tiesioginio dokumentų perdavimo trečiosioms šalims išimtinius atvejus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/43/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2006/43/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, kuriose įtvirtintas galutinis įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminas. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2006/43/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2006/43/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2006/43/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2006/43/EB iš dalies keičiama taip:

1)

8 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

21 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

22 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka “;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4)

26 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „48 straipsnio 2a dalyje nurodyta tvarka“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

ii)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5)

28 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

29 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7)

36 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8)

45 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio 5 dalies d punkto taikymas, jame nurodytą lygiavertiškumą vertina Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Kol Komisija tokio sprendimo nepriėmė, valstybės narės gali įvertinti šio straipsnio 5 dalies d punkte nurodytą lygiavertiškumą.

Atsižvelgdama į tai, Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis pagal 22, 24, 25 ir 26 straipsnių reikalavimus siekiama nustatyti bendrus lygiavertiškumo kriterijus, kurie būtų taikomi visoms trečiosioms šalims ir kuriuos naudotų valstybės narės, vertindamos lygiavertiškumą nacionaliniu lygmeniu. Šie kriterijai negali būti griežtesni negu 22, 24, 25 ir 26 straipsniuose numatyti reikalavimai. Tos priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

46 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kad būtų užtikrintas vienodas šio straipsnio 1 dalies taikymas, jame nurodytą lygiavertiškumą vertina Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Kol Komisija tokio sprendimo nepriėmė, valstybės narės gali įvertinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą lygiavertiškumą arba kliautis kitos valstybės narės įvertinimu. Jei Komisija nusprendžia, kad šio straipsnio 1 dalies lygiavertiškumo reikalavimo nesilaikoma, ji gali leisti atitinkamiems auditoriams ir audito subjektams toliau tęsti audito veiklą tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, vadovaujantis atitinkamos valstybės narės reikalavimais.

Atsižvelgdama į tai, Komisija gali patvirtinti priemones, kuriomis pagal 29, 30 ir 32 straipsnių reikalavimus siekiama nustatyti bendrus lygiavertiškumo kriterijus, kurie būtų taikomi visoms trečiosioms šalims ir kuriuos naudotų valstybės narės, vertindamos lygiavertiškumą nacionaliniu lygmeniu. Šie kriterijai negali būti griežtesni negu 29, 30 ir 32 straipsniuose numatyti reikalavimai. Tos priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10)

47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Siekiant užtikrinti vieningą 1 dalies c punkto nuostatų taikymą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, vertina šiame punkte nurodytą tinkamumą ir sprendimą ji priima pagal 48 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Valstybės narės imasi reikiamų priemonių Komisijos sprendimui įgyvendinti.

Minėtasis tinkamumo vertinimas grindžiamas 36 straipsnio reikalavimais ar iš esmės lygiaverčiais veiklos rezultatais. Bet kokios priemonės, kurių šiuo atžvilgiu imamasi ir kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant bei kuriomis siekiama palengvinti kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „48 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

ii)

pridedamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos taikant 48 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11)

48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 ir 4 dalys keičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos ją pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 157, 2006 6 9, p. 87.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/57


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/31/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/8/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti bendrąsias mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos sąlygas, patikslinti priedus ir priimti peržiūros programą. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 98/8/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 98/8/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 98/8/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 98/8/EB iš dalies keičiama taip:

1.

10 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

i papunkčio trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Vertinimas platinamas, kaip nurodyta 11 straipsnio 2 dalyje, kad Komisija priimtų sprendimą 27 straipsnyje nustatyta tvarka. Šis sprendimas, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamas pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

ii papunkčio 5 punktas pakeičiamas taip:

„5.

28 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto žinion perduodamos išsamios vertinimo duomenų bylos, kuriomis remiamasi arba buvo remtasi įrašant veikliąsias medžiagas į I, IA arba IB priedus.“

2.

11 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Gavusi vertinimą Komisija, laikydamasi 27 straipsnyje nustatytos tvarkos ir be reikalo nedelsdama, rengia pasiūlymą dėl sprendimo, kuris būtų priimamas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai Komisija gavo šio straipsnio 2 dalyje minėtą vertinimą. Šis sprendimas, skirtas iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, priimamas pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.

16 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Priėmusi šią direktyvą Komisija pradeda vykdyti dešimties metų darbų programą, skirtą visų 34 straipsnio 1 dalyje nurodytą datą rinkoje jau esančių veikliųjų medžiagų, naudojamų kaip biocidinio produkto veikliosios medžiagos 2 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose nenurodyta paskirtimi, sistemiškam tyrimui. Reglamentuose numatomas programos sukūrimas bei įgyvendinimas, įskaitant prioritetų vertinant skirtingas veikliąsias medžiagas nustatymą ir tvarkaraštį. Tokie reglamentai, skirti iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, priimami pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Likus ne daugiau kaip dvejiems metams iki darbų programos pabaigimo, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie programos įgyvendinimo eigą.

Per šį dešimties metų laikotarpį nuo 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos gali būti nuspręsta įrašyti veikliąją medžiagą į I, IA arba IB priedus ir nustatyti įrašymo sąlygas arba, kai nesilaikoma 10 straipsnio reikalavimų arba per nustatytą laiką nebuvo pateikta reikalinga informacija ir duomenys, – neįrašyti jos į I, IA arba IB priedus. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

17 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Patvirtinamos bendros šio straipsnio taikymo sąlygos, ypač dėl didžiausio veikliųjų medžiagų ar biocidinių produktų, kurie gali patekti į aplinką atliekant eksperimentus, kiekio ir dėl minimalių duomenų, kurie turi būti teikiami, kad vadovaujantis 2 dalimi būtų galima atlikti vertinimą. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

5.

27 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pasibaigus pastabų pateikimo terminui, laikydamasi susijusios tvarkos, nurodytos 28 straipsnio 2 arba 4 dalyje, Komisija parengia sprendimo projektą remdamasi šiais elementais:

a)

iš valstybių narių gautais dokumentais, kuriuose įvertintos bylos;

b)

visais iš patariamųjų mokslinių komitetų gautais patarimais;

c)

valstybių narių ir pareiškėjų pateiktomis pastabomis; ir

d)

kita svarbia informacija.“

6.

28 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Biocidinių produktų nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.“;

d)

pridedama tokia dalis:

„4.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

7.

29 straipsnis pakeičiamas taip:

„29 straipsnis

Derinimas su technikos pažanga

Patvirtinamos priemonės, būtinos IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA ar IVB priedams arba V priede pateiktiems produktų tipų apibūdinimams suderinti su technikos pažanga arba nustatyti konkrečius visiems šiems produktų tipams taikomus duomenų reikalavimus. Tokios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, tvirtinamos pagal 28 straipsnio 4 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2008/16/EB (OL L 42, 2008 2 16, p. 48).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/60


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/32/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/60/EB (3) nustatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems dokumentams būtų taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, tie dokumentai turi būti pritaikyti pagal taikomas procedūras.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti technines specifikacijas ir standartizuotus metodus ir adaptuoti tam tikrus priedus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2000/60/EB nuostatas, inter alia, papildant ją naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Kadangi Komisija sudarė registrą vietų, kurios pagal Sprendimą 2005/646/EB (6) sudarys tarpusavio kalibravimo tinklą, minimą Direktyvos 2000/60/EB V priedo 1.4.1 skirsnyje, tikslinga panaikinti nuorodas į pasibaigusius terminus.

(6)

Todėl Direktyvą 2000/60/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Kadangi šia direktyva atliktini Direktyvos 2000/60/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio, ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2000/60/EB iš dalies keičiama taip:

1.

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Reikia nustatyti technines specifikacijas ir standartizuotus analizės ir vandens būklės stebėjimo metodus. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas jas papildant, patvirtinamos taikant 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Direktyvos techninės adaptacijos

1.   I, III priedai ir V priedo 1.3.6 skirsnis gali būti suderinti su mokslo ir technikos pažanga atsižvelgiant į upės baseino valdymo planų peržiūrėjimo ir atnaujinimo terminus, kaip nurodyta 13 straipsnyje. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, patvirtinamos taikant 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Prireikus Komisija gali pagal 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą priimti II ir V priedų įgyvendinimo rekomendacijas.

2.   Taikant 1 dalį, duomenų, įskaitant statistinius ir kartografinius duomenis, perdavimo ir apdorojimo tikslais techniniai formatai gali būti patvirtinti taikant 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“

3.

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Komitetas

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EC 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“

4.

V priedo 1.4.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

vii punktas pakeičiamas taip:

„vii)

Komisija parengia vietų, kurios sudarys bendro kalibravimo tinklą, registro projektą. Galutinis vietų registras nustatomas taikant 21 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

b)

ix punktas pakeičiamas taip:

„ix)

Bendro kalibravimo rezultatai ir valstybių narių monitoringo sistemos klasių vertės, kurios nustatytos pagal i–viii punktus ir kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas jas papildant, patvirtinamos taikant 21 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir paskelbiamos per 6 mėnesius nuo bendro kalibravimo užbaigimo.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  2005 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos sprendimas 2005/646/EB dėl vietų, sudarančių interkalibracinį tinklą, registro sukūrimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB (OL L 243, 2005 9 19, p. 1).


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/62


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/33/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB (3) nustatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams būtų taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, tie teisės aktai turi būti pritaikyti pagal taikomas procedūras.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies keisti priedus ir nustatyti tam tikrus techninius reikalavimus ir kontrolės taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2000/53/EB nuostatas, inter alia, papildant ją naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Kadangi Komisija Sprendimais 2002/151/EB (6), 2005/293/EB (7) ir 2003/138/EB (8) nustatė įgyvendinimo taisykles, nurodytas Direktyvos 2000/53/EB 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje, tikslinga panaikinti nuorodas atitinkamai į 2001 m. spalio 21 d., 2002 m. spalio 21 d. ir 2001 m. spalio 21 d. terminus.

(6)

Todėl Direktyvą 2000/53/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Kadangi Direktyvoje 2000/53/EB šia direktyva atliktini pakeitimai yra techninio pobūdžio, ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2000/53/EB iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnio 2 dalies b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„II priedas reguliariai iš dalies keičiamas atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą, kad:“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„,i–iv papunkčiuose nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2.

5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jų kompetentingos institucijos abipusiai pripažintų ir priimtų kitose valstybėse narėse pagal 3 dalį išduotus sunaikinimo pažymėjimus.

Šiuo tikslu nustatomi būtini sunaikinimo pažymėjimo reikalavimai. Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinama taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

3.

6 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   I priedas iš dalies keičiamas atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą. Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinama taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

4.

7 straipsnio 2 dalies trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Nustatomos išsamios taisyklės, kurių reikia siekiant kontroliuoti, kaip valstybės narės laikosi tikslų, nustatytų pirmoje pastraipoje. Siūlydama šias taisykles, Komisija atsižvelgia į visus reikiamus veiksnius, inter alia, į galimybę susipažinti su informacija ir į klausimą, susijusį su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių eksportu ir importu. Šios išsamios taisyklės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinamos taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

5.

8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nustatomi 1 dalyje nurodyti standartai. Siūlydama šiuos standartus, Komisija atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių forumų darbą šioje srityje ir deramai prie jo prisideda. Ši priemonė, kuria siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinama taikant 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

6.

9 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Su duomenų bazės sistema susijusios formos patvirtinamos taikant 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“

7.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsniu įsteigtas komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2005/673/EB (OL L 254, 2005 9 30, p. 69).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  2002 m. vasario 19 d. Komisijos sprendimas 2002/151/EB dėl minimalių reikalavimų pagal Direktyvos 2000/53/EB 5 straipsnio 3 dalies nuostatas išduodamiems eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimams (OL L 50, 2002 2 21, p. 94).

(7)  2005 m. balandžio 1 d. Komisijos sprendimas 2005/293/EB, nustatantis išsamias pakartotinio naudojimo/utilizavimo stebėsenos taisykles ir pakartotinio naudojimo/perdirbimo tikslus, išdėstytus Direktyvoje 2000/53/EB (OL L 94, 2005 4 13, p. 30).

(8)  2003 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2003/138/EB, nustatantis transporto priemonių sudedamųjų dalių ir medžiagų kodavimo standartus pagal Direktyvą 2000/53/EB (OL L 53, 2003 2 28, p. 58).


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/65


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/34/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB (3) numatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams būtų taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, tie teisės aktai turi būti pritaikyti pagal taikomas procedūras.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus adaptuoti priedus ir priimti taisykles, susijusias su reikalavimų laikymosi stebėsena. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/96/EB nuostatas, inter alia ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Kadangi Sprendimu 2005/369/EB (6) Komisija nustatė išsamias taisykles, nurodytas Direktyvos 2002/96/EB 7 straipsnio 3 dalyje, tikslinga panaikinti nuorodą į 2004 m. rugpjūčio 13 d. terminą.

(6)

Todėl Direktyvą 2002/96/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Kadangi Direktyvoje 2002/96/EB šia direktyva atliktini pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/96/EB iš dalies keičiama taip:

1)

6 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„II priedas gali būti iš dalies keičiamas siekiant įtraukti kitas apdorojimo technologijas, užtikrinančias bent tokį pat žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

7 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Nustatomos išsamios taisyklės, pagal kurias bus stebima, kaip valstybės narės laikosi 2 dalyje nustatytų normų, taip pat medžiagų aprašymo reikalavimų. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas ją papildant, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Derinimas su mokslo ir technikos pažanga

Siekiant 7 straipsnio 3 dalį, IB priedą (ypač atsižvelgiant į galimybę įtraukti buitines fluorescencines lemputes, volframines lemputes, fotoįtampos produktus, t. y. saulės pultus), II priedą (ypač atsižvelgiant į naujus technikos pasiekimus apdorojant EEĮ atliekas) ir III bei IV priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, priimami visi reikalingi pakeitimai. Šios priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Prieš keisdama priedus, Komisija inter alia konsultuojasi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais bei aplinkosaugos organizacijomis, darbuotojų ir vartotojų asociacijomis.“;

4)

14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

5)

II priedo 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Laikydamasi 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu, Komisija pirmiausia įvertina, ar įrašai dėl mobiliųjų telefonų spausdintinių schemų plokštelių ir skystųjų kristalų ekranų turi būti iš dalies keičiami.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/108/EB (OL L 345, 2003 12 31, p. 106).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  2005 m. gegužės 3 d. Komisijos sprendimas 2005/369/EB, nustatantis nuostatų laikymosi stebėsenos taisykles, taikomas valstybėms narėms, ir duomenų formas, reikalingas Direktyvos 2002/96/EB taikymui (OL L 119, 2005 5 11, p. 13).


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/67


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/35/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB (3) numatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams būtų taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, tie teisės aktai turi būti pritaikyti pagal taikomas procedūras.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus adaptuoti priedus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/95/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 2002/95/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi Direktyvoje 2002/95/EB šia direktyva atliktini pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/95/EB iš dalies keičiama taip:

1)

5 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„1.   Visi daliniai pakeitimai, kurie būtini siekiant suderinti priedą su mokslo ir technikos pažanga šiais tikslais, priimami:“;

b)

įterpiama ši pastraipa:

„Pirmos pastraipos a, b ir c punktuose nurodytos priemonės, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šios direktyvos neesmines nuostatas, patvirtinamos taikant 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (6) 18 straipsniu įsteigtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/692/EB (OL L 283, 2006 10 14, p. 50).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).“


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/69


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/36/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/49/EEB (3) nustatyta, kad pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), turi būti patvirtintos tam tikros priemonės.

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo buvo nustatyta, kad tvirtinant priemones, kurios yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimto pagrindinio teisės akto nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant dokumentą naujomis neesminėmis nuostatomis, turi būti naudojama reguliavimo procedūra su tikrinimu.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems dokumentams, priimtiems Sutarties 251 straipsnyje nurodyta tvarka, šie dokumentai turi būti suderinti pagal taikomas procedūras.

(4)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti priemones, reikalingas direktyvoms 73/239/EEB (6), 88/357/EEB (7) ir 92/49/EEB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius draudimo sektoriaus arba finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą tų direktyvų taikymą. Konkrečiai šios priemonės yra skirtos papildyti įmonių teisinės formos sąrašą, iš dalies pakeisti draudimo grupių sąrašą ar suderinti šiame sąraše vartojamą terminologiją, paaiškinti elementus, sudarančius mokumo atsargą, pakeisti minimalų garantinį fondą, iš dalies pakeisti turto, naudojamo techniniams atidėjiniams padengti, sąrašą ir taisykles, reglamentuojančias investicijų paskirstymą, pakeisti suderinimo normų lengvatas ir paaiškinti apibrėžimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines direktyvų 73/239/EEB, 88/357/EEB ir 92/49/EEB nuostatas, inter alia, jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 92/49/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi Direktyvoje 92/49/EEB šia direktyva padaryti pakeitimai yra techninio pobūdžio, tiktai susiję su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti su tuo susijusių nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyvos 92/49/EEB 51 straipsnio įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Toliau išvardyti techniniai patikslinimai, kuriais siekiama iš dalies pakeisti Direktyvų 73/239/EEB ir 88/357/EEB ir šios direktyvos neesmines nuostatas, inter alia, jas papildant, patvirtinamos taikant Direktyvos 91/675/EEB 2 straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 228, 1992 8 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  1973 m. liepos 24 d. pirmoji Tarybos direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginio draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo (OL L 228, 1973 8 16, p. 3). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/101/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 238).

(7)  1988 m. birželio 22 d. antroji Tarybos direktyva 88/357/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, derinimo, apibrėžianti nuostatas, padedančias veiksmingai naudotis laisve teikti paslaugas (OL L 172, 1988 7 4, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB (OL L 149, 2005 6 11, p. 14).


20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/71


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/37/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2005/68/EB dėl perdraudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/68/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, reikalingas Direktyvai 2005/68/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius draudimo sektoriaus arba finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Konkrečiau šios priemonės yra skirtos papildyti įmonių teisinio statuso sąrašą, paaiškinti arba patikslinti elementus, sudarančius mokumo atsargą, padidinti įmokas ar reikalavimų sumas, naudojamas apskaičiuojant tam tikros perdraudimo veiklos arba sutarčių tipų mokumo atsargą, pakeisti minimalų garantinį fondą ir paaiškinti apibrėžtis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/68/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 2005/68/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2005/68/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2005/68/EB iš dalies keičiama taip:

1)

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

2)

56 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Toliau nurodomos įgyvendinimo priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, tvirtinamos pagal 55 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 323, 2005 12 9, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/73


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 18 d.

kuriuo tam tikroms šalims leidžiama netaikyti tam tikroms dviračių dalims išplėsto antidempingo muito, taikomo Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93, kuris ir toliau taikomas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muito, išplėsto tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims, taikymo laikinas sustabdymas, taikomas tam tikroms šalims pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1044)

(2008/260/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas),

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 71/97 (2) (toliau – išplėtimo reglamentas), kuriuo tam tikroms importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims išplečiamas Reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 (3) Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams nustatytas galutinis antidempingo muitas ir nustatomas išplėstas muitas tokiam importuojamam produktui, registruojamam pagal Reglamentą (EB) Nr. 703/96,

atsižvelgdama į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 88/97 (4) (toliau – reglamentas, kuriuo leidžiama netaikyti muito) dėl leidimo atleisti Kinijos kilmės tam tikrų dviračių dalių importą nuo antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 ir praplėsto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97, ypač į jo 7 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Įsigaliojus reglamentui, kuriuo leidžiama netaikyti muito, keletas dviračių surinkėjų pagal to reglamento 3 straipsnį pateikė prašymus netaikyti antidempingo muito, išplėsto Reglamentu (EB) Nr. 71/97 tam tikroms iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamoms dviračių dalims (toliau – išplėstas antidempingo muitas). Komisija Oficialiajame leidinyje paskelbė tolesnius dviračių surinkėjų (5) , kuriems išplėsto antidempingo muito, taikomo jų importuojamoms pagrindinėms dviračių dalims, kurios deklaruojamos išleidimui į laisvą apyvartą, taikymas buvo laikinai sustabdytas pagal reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 5 straipsnio 1 dalį, sąrašus.

(2)

Nagrinėjimo laikotarpis buvo pasirinktas paskelbus paskutinį nagrinėjamų šalių sąrašą (6). Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą buvo nuspręsta nustatyti 2006 m. sausio 1 d.–2007 m. birželio 30 d. nagrinėjimo laikotarpį, kad atliekant tą pačią procedūrą būtų nagrinėjami ir Bulgarijos bei Rumunijos dviračių surinkėjų prašymai netaikyti muito. Visoms nagrinėjamoms šalims buvo išsiųstas klausimynas, kuriame buvo prašoma pateikti informaciją apie surinkimo operacijas, atliktas per atitinkamą nagrinėjimo laikotarpį.

A.   PRAŠYMAI NETAIKYTI MUITO, PAGAL KURIUOS ANKSČIAU BUVO LAIKINAI SUSTABDYTAS MUITO TAIKYMAS

A.1.   Priimtini prašymai netaikyti muito

(3)

Komisija iš 1 lentelėje išvardytų šalių gavo visą informaciją, reikalingą jų prašymų priimtinumui nustatyti. Po šios datos šioms šalims buvo laikinai sustabdytas muito taikymas. Pateikta informacija buvo išnagrinėta ir prireikus patikrinta nagrinėjamų šalių patalpose. Remdamasi šia informacija Komisija nustatė, kad 1 lentelėje išvardytų šalių pateikti prašymai yra priimtini pagal reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 4 straipsnio 1 dalį.

1   lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Papildomas TARIC kodas

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10,

3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalija

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd., 5500 Lovech

Bulgarija

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, 8830 Hooglede

Belgija

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street, 3400 Montana

Bulgarija

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumunija

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italija

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalija

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Suomija

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, 787 01 Šumperk

Čekija

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10, 76185 Karlsruhe

Vokietija

A794

Koga BV.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Nyderlandai

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgija

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarija

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé, 58000 Nevers

Prancūzija

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str., 4000 Plovdiv

Bulgarija

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25, 9230 Wetteren

Belgija

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11, 42489 Wülfrath

Vokietija

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarija

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švedija

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, 22115 Hamburg

Vokietija

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Vokietija

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120,

1612 Sofia

Bulgarija

A814

(4)

Remiantis Komisijos galutinai patvirtintais faktais, dvidešimt dviejų iš šių pateikėjų dviračių surinkimo operacijoms panaudotų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dalių vertė buvo mažesnė negu 60 % visos dalių, panaudotų šiose surinkimo operacijose, vertės, ir todėl jos nepatenka į pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

(5)

Dėl šios priežasties ir pagal reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 7 straipsnio 1 dalį pirmiau pateiktoje lentelėje išvardytoms šalims turėtų būti leista netaikyti išplėsto antidempingo muito.

(6)

Pagal reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 7 straipsnio 2 dalį, 1 lentelėje išvardytoms šalims leidimas netaikyti išplėsto antidempingo muito turėtų įsigalioti nuo jų prašymų gavimo datos. Be to, jų skola muitinei, susijusi su išplėstu antidempingo muitu, turi būti laikoma negaliojančia nuo jų prašymų netaikyti muito gavimo datos.

(7)

Reikia paminėti, kad ši 1 lentelėje nurodyta šalis pranešė Komisijos tarnyboms apie jos buveinės pasikeitimą atliekant tyrimą:

Leader-96 Ltd. perkėlė savo registruotą buveinę iš 3 Mostova Str., 4002 Plovdivas, Bulgarija i 19 Sedianka Str., 4003 Plovdivas, Bulgarija.

(8)

Buvo nustatyta, kad šis registruotos buveinės pasikeitimas neturėjo poveikio surinkimo operacijai atsižvelgiant į reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, sąlygas, ir todėl Komisija nelaiko, kad šis pasikeitimas turėtų poveikį leidimui netaikyti išplėsto antidempingo muito.

A.2.   Nepriimtini prašymai netaikyti muito ir prašymų atsiėmimas

(9)

2 lentelėje išvardytos šalys taip pat pateikė prašymus netaikyti išplėsto antidempingo muito.

2   lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Papildomas TARIC kodas

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Jungtinė Karalystė

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italija

A731

ROG Kolesa d.d. (formerly ELAN Bikes d.d)

Letališka 29, 1000 Ljubljana

Slovėnija

A538

(10)

Dvi šalys atsiėmė savo prašymus netaikyti muito ir apie tai pranešė Komisijai.

(11)

Kita šalis bankrutavo ir atitinkamai nutraukė surinkimo veiklą.

(12)

Kadangi 2 lentelėje išvardytos šalys neatitiko reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 6 straipsnio 2 dalyje nustatytų leidimo netaikyti muito kriterijų, Komisija pagal Reglamento 7 straipsnio 3 dalį turi atmesti jų prašymus netaikyti muito. Atsižvelgiant į tai, reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 5 straipsnyje nurodytas laikinas taikymo sustabdymas turi būti panaikintas ir išplėstas antidempingo muitas turi būti renkamas nuo šių šalių pateiktų prašymų gavimo datos.

B.   PRAŠYMAI NETAIKYTI MUITO, PAGAL KURIUOS ANKSČIAU NEBUVO LAIKINAI SUSTABDYTAS MUITO TAIKYMAS

B.1.   Nepriimtini prašymai netaikyti muito

(13)

3 lentelėje išvardytos šalys taip pat pateikė prašymus netaikyti išplėsto antidempingo muito:

3   lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80,

68535 Edingen-Neckarhausen

Vokietija

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgija

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Čekija

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgija

(14)

Kalbant apie šias šalis, reikia paminėti, kad jų prašymai neatitiko priėmimo kriterijų, nustatytų reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 4 straipsnio 1 dalyje, kadangi šie pareiškėjai naudoja pagrindines dviračių dalis dviračių gamybai ir surinkimui mažesniais negu 300 vienetų vienam tipui per mėnesį kiekiais.

(15)

Šioms šalims buvo apie tai pranešta ir joms buvo suteikta galimybė pateikti pastabas. Dvi šalys nepateikė pastabų, o kitos dvi šalys atsiėmė savo prašymus. Todėl šioms šalims muito taikymas nebuvo laikinai sustabdytas.

B.2.   Priimtini prašymai netaikyti muito, pagal kuriuos muito taikymas turi būti laikinai sustabdytas

(16)

Suinteresuotosioms šalims pagal reglamento, kuriuo leidžiama netaikyti muito, 3 straipsnį pranešama apie kitų prašymų netaikyti muito gavimą iš 4 lentelėje išvardytų šalių. Pagal šiuos prašymus laikinas muito taikymo sustabdymas turėtų įsigalioti nuo datos, nurodytos stulpelyje „Įsigaliojimo data“:

4   lentelė

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Laikinas sustabdymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Vengrija

5 straipsnis

2008130

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Vokietija

5 straipsnis

2007124

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Lenkija

5 straipsnis

200786

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Vokietija

5 straipsnis

200817

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Čekija

5 straipsnis

2007329

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Lenkija

5 straipsnis

2007417

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Vokietija

5 straipsnis

20071011

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Vokietija

5 straipsnis

2007625

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italija

5 straipsnis

2008122

A533

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1 lentelėje išvardytoms šalims leidžiama netaikyti tam tikroms iš Kinijos Liaudies Respublikos importuojamoms dviračių dalims Tarybos reglamentu (EB) Nr. 71/97 išplėsto galutinio antidempingo muito, Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2474/93 nustatyto Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, toliau taikomo Reglamentu (EB) Nr. 1524/2000, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005.

Leidimas netaikyti muito įsigalioja kiekvienai šaliai nuo atitinkamos datos, nurodytos stulpelyje „Įsigaliojimo data“.

1   lentelė

Šalių, kurioms leidžiama netaikyti muito, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Leidimas netaikyti muito pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Alubike — Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia, Lote C-10, 3770-059 Oliveira do Bairro

Portugalija

7 straipsnis

20051212

A730

Balkanvelo AD

1 Mizia Blvd.,

5500 Lovech

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A811

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16,

8830 Hooglede

Belgija

7 straipsnis

2006119

A732

CROSS Ltd.

1 Hadji Dimitar Street,

3400 Montana

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A810

SC Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, Deva, dept. Hunedoara

Rumunija

7 straipsnis

200711

A817

F.lli Schiano S.R.L.

Via Carmelo Pezzullo 20,

80027 Frattamaggiore (NA)

Italija

7 straipsnis

2007131

A824

Goldbike — Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, 3780 594

Poutena-Vilarinho do Bairro

Portugalija

7 straipsnis

200689

A777

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, 10960 Hanko Pohjoinen

Suomija

7 straipsnis

2007129

A825

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11,

787 01 Šumperk

Čekija

7 straipsnis

2006720

A776

KHE Fahrradhandels GmbH

Gablonzer Strasse 10,

76185 Karlsruhe

Vokietija

7 straipsnis

2006116

A794

Koga BV.

Tinweg 9,

8445 PD Heerenveen

Nyderlandai

7 straipsnis

2006619

A773

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, 2500 Lier

Belgija

7 straipsnis

2007321

A826

Leader — 96 Ltd.

19 Sedianka Str., 4003 Plovdiv

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A813

Look Cycle International S.A.

27, rue du Dr. Léveillé,

58000 Nevers

Prancūzija

7 straipsnis

2006914

A781

Maxcom Ltd.

13 Peshtersko shousse Str.,

4000 Plovdiv

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A812

Prestige Rijwielen NV

Zuiderdijk 25,

9230 Wetteren

Belgija

7 straipsnis

2006216

A737

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastrasse 11,

42489 Wülfrath

Vokietija

7 straipsnis

2006921

A778

Robifir Bike Ltd.

3A Kosta Bosilkov Street,

2700 Blagoevgrad

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A815

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, 333 03 Skeppshult

Švedija

7 straipsnis

2006329

A745

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35,

22115 Hamburg

Vokietija

7 straipsnis

200673

A774

Trenga DE Vertriebs GmbH

Grossmoordamm 63—67,

21079 Hamburg

Vokietija

7 straipsnis

2006510

A746

Velomania Ltd.

Dimitar Nestorov Street bl. 120, 1612 Sofia

Bulgarija

7 straipsnis

200711

A814

2 straipsnis

2 lentelėje išvardytų šalių prašymai netaikyti išplėsto antidempingo muito, pateikti pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 88/97 3 straipsnį, yra atmetami.

Laikinas išplėsto antidempingo muito taikymo sustabdymas pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 5 straipsnį panaikinamas susijusioms šalims nuo atitinkamos datos, nurodytos stulpelyje „Įsigaliojimo data“.

2   lentelė

Šalių, kurioms panaikinamas laikinas muito taikymo sustabdymas, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Laikinas sustabdymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo data

Papildomas TARIC kodas

Isaac International Ltd.

4 Axis Park, P014 1FD Fareham Hants, Hampshire

Jungtinė Karalystė

5 straipsnis

20061213

A816

Loris Cycles di Perinel Lori

Via delle Industrie 8, 30022 Ceggia (VE)

Italija

5 straipsnis

20051213

A731

ROG Kolesa d.d.

(former ELAN Bikes, d.d.)

Letališka 29,

1000 Ljubljana

Slovėnija

5 straipsnis

200451

A538

3 straipsnis

3 lentelėje išvardytos šalys sudaro atnaujintą nagrinėjamų šalių sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 88/97 3 straipsnį. Pagal šiuos prašymus laikinas išplėsto muito sustabdymas įsigaliojo nuo atitinkamos datos, nurodytos 3 lentelės stulpelyje „Įsigaliojimo data“.

3   lentelė

Nagrinėjamų šalių sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

Laikinas sustabdymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 88/97

Įsigaliojimo dat

Papildomas TARIC kodas

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8,

8097 Nadap

Vengrija

5 straipsnis

2008130

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Strasse 236,

56073 Koblenz

Vokietija

5 straipsnis

2007124

A856

Euro-Bike-Products

Ul. Starołęcka 18,

61-361 Poznań

Lenkija

5 straipsnis

200786

A849

EUSA Mart European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

Vokietija

5 straipsnis

200817

A857

KOVL spol. S.r.o.

Choceradská 3042/20,

141 00 Praha 4

Čekija

5 straipsnis

2007329

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A m. 62,

03-185 Warszawa

Lenkija

5 straipsnis

2007417

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5,

51598 Friesenhagen

Vokietija

5 straipsnis

20071011

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1,

56244 Freirachdorf

Vokietija

5 straipsnis

2007625

A850

Special Bike — Societa Cooperativa

Via Nizza 20,

71042 Cerignola (FG)

Italija

5 straipsnis

2008122

A533

4 straipsnis

Toliau 4 lentelėje išvardytų šalių pateikti prašymai netaikyti išplėsto antidempingo muito yra atmetami.

4   lentelė

Šalių, kurių prašymai netaikyti muito yra atmetami, sąrašas

Pavadinimas

Adresas

Šalis

BBC International Biria Bike Company International GmbH

Mannheimer Strasse 80, 68535 Edingen-Neckarhausen

Vokietija

Ets. TH Brasseur SA

Rue des Steppes 13, 4000 Liège

Belgija

Individual Bike s.r.o.

Kmochova 2430, 431 11 Chomutov

Čekija

Shrapnell NV

Groendreef 7, 9500 Geraardsbergen

Belgija

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms ir 1, 2, 3 ir 4 lentelėse išvardytoms šalims.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 16, 1997 1 18, p. 55.

(3)  OL L 228, 1993 9 9, p. 1. Reglamentas, toliau taikomas Reglamentu (EB) Nr. 1514/2000 (OL L 175, 2000 7 14, p. 39), su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2005 (OL L 183, 2005 7 14, p. 1).

(4)  OL L 17, 1997 1 21, p. 17.

(5)  OL C 45, 1997 2 13, p. 3, OL C 112, 1997 4 10, p. 9, OL C 220, 1997 7 19, p. 6, OL C 378, 1997 12 13, p. 2, OL C 217, 1998 7 11, p. 9, OL C 37, 1999 2 11, p. 3, OL C 186, 1999 7 2, p. 6, OL C 216, 2000 7 28, p. 8, OL C 170, 2001 6 14, p. 5, OL C 103, 2002 4 30, p. 2, OL C 35, 2003 2 14, p. 3, OL C 43, 2003 2 22, p. 5, OL C 54, 2004 3 2, p. 2, OL C 299, 2004 12 4, p. 4, OL L 17, 2006 1 21, p. 16 ir OL L 313, 2006 11 14, p. 5.

(6)  OL L 313, 2006 11 14, p. 5.


IV Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

ELPA Priežiūros tarnyba

20.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/81


ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS

Nr. 388/06/COL

2006 m. gruodžio 13 d.

šešiasdešimt pirmąjį kartą iš dalies keičiantis procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

ATSIŽVELGDAMA į Europos ekonominės erdvės susitarimą (1), ypač į jo 61–63 straipsnius ir 26 protokolą,

ATSIŽVELGDAMA Į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (2), ypač į jo 24 straipsnį, 5 straipsnio 2 dalies b punktą ir 3 protokolo I dalies 1 straipsnį,

KADANGI pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 24 straipsnį ELPA priežiūros institucija įgyvendina EEE susitarimo nuostatas dėl valstybės pagalbos,

KADANGI pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 5 straipsnio 2 dalies b punktą ELPA priežiūros institucija teikia pranešimus arba gaires dėl EEE susitarime nagrinėjamų klausimų, jeigu tai aiškiai numatyta tame Susitarime arba Institucijos ir Teismo susitarime, arba jeigu ELPA priežiūros institucija mano, kad tai būtina,

PRISIMINDAMA Procedūrines ir esmines taisykles valstybės pagalbos srityje (3), kurias ELPA priežiūros institucija priėmė 1994 m. sausio 19 d. (4),

KADANGI 2006 m. lapkričio 22 d. Europos Komisija priėmė naują Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą, kurios oficiali versija bus paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2006 m. gruodžio mėn. pabaigoje,

KADANGI ši naujoji sistema yra svarbi ir Europos ekonominei erdvei,

KADANGI reikia užtikrinti vienodą EEE valstybės pagalbos taisyklių taikymą visoje Europos ekonominėje erdvėje,

KADANGI pagal EEE susitarimo XV priedo pabaigoje esančio skyriaus „BENDROSIOS NUOSTATOS“ II punktą ELPA priežiūros institucija, pasikonsultavusi su Komisija, priima aktus, atitinkančius Europos Komisijos priimtus aktus,

KADANGI paskelbus galutinę oficialią naujosios Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemos versiją, ELPA priežiūros institucija galės priimti šią sistemą atitinkančias taisykles,

KADANGI šiuo metu taikomas 14 skyrius nustos galioti 2006 m. gruodžio 31 d.,

KADANGI reikia pratęsti 14 skyriaus galiojimą, kol ELPA priežiūros institucija priims gaires, atitinkančias naująją Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą,

PASIKONSULTAVUSI su Europos Komisija,

PRISIMINDAMA, kad šiuo klausimu ELPA priežiūros institucija konsultavosi su ELPA valstybėmis 2006 m. lapkričio 13 d. rašte,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1.

Valstybės pagalbos gairių 14 skyriaus dėl pagalbos moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai, galiojimas pratęsiamas tol, kol ELPA priežiūros institucija priims naujas gaires, atitinkančias naująją Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą. Buvusioji Valstybės pagalbos gairių 14 skyriaus 14.9 skirsnio 2 dalis pakeičiama nauja 2 dalimi, kuri išdėstoma taip:

„Šios gairės bus taikomos tol, kol ELPA priežiūros institucija priims naujas gaires, atitinkančias naująją Bendrijos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui sistemą, kurią Europos Komisija priėmė 2006 m. lapkričio 22 d.“

2.

ELPA valstybės informuojamos raštu pridedant šio sprendimo kopiją.

3.

Europos Komisija informuojama raštu pridedant šio sprendimo kopiją.

4.

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 13 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Bjørn T. GRYDELAND

Pirmininkas

Kristján A. STEFÁNSSON

Kolegijos narys


(1)  Toliau – EEE susitarimas.

(2)  Toliau – Institucijos ir Teismo susitarimas.

(3)  Toliau – Valstybės pagalbos gairės.

(4)  Iš pradžių paskelbtas OL L 231, 1994 9 3, ir tą pačią dieną EEE priede Nr. 32, paskutinis pakeitimas priimtas 2006 m. lapkričio 29 d. Sprendimu.