ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 76

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 247/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)

1

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 248/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl nacionalinių pieno kvotų

6

 

*

2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 249/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams

8

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

13

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėnesio dienas, pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

15

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 252/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamas naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifines kvotas

17

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 253/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

19

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 254/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

21

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

23

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 256/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifinę kvotą

24

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 257/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1382/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

25

 

 

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 258/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

26

 

*

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 259/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo taisyklės

28

 

*

2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 260/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005, papildant jį VII priedu, kuriame išvardytiems veikliosios medžiagos/produkto deriniams taikoma išimtis dėl apdorojimo fumigantais po derliaus nuėmimo ( 1 )

31

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/10/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

33

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/11/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ( 1 )

37

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/12/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

39

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/13/EB, panaikinanti Tarybos direktyvą 84/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrine medicinine įranga, naudojama veterinarijoje, suderinimo ( 1 )

41

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/18/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

42

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/19/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

44

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/20/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais ( 1 )

46

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/21/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/675/EEB dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto įsteigimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

48

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/22/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

50

 

*

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/23/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

54

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/233/EB

 

*

2008 m. kovo 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programos, pateiktos atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1004)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/EB

 

*

2008 m. kovo 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/467/EB nuostatas dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 974)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 247/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagalba už trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto, kuriame yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, perdirbimą taikoma iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos. Vis dėlto, atsižvelgiant į palankias šios rūšies pluošto, kuriam taikoma dabartinė pagalbos schema, prekybos tendencijas rinkoje ir siekiant prisidėti prie naujų produktų ir jų realizavimo rinkų įtvirtinimo, šią pagalbą taikyti turėtų būti leista iki 2008–2009 prekybos metų pabaigos.

(2)

2000 m. liepos 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo (1) numatyta nuo 2008–2009 prekybos metų toliau didinti pagalbą už ilgo linų pluošto perdirbimą. Nuo 2008–2009 prekybos metų Reglamentas (EB) Nr. 1673/2000 pakeistas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos suformuotos atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1673/2000 nuostatas, kurios būtų buvę taikomos nuo tų prekybos metų, todėl jomis nustatytas numatytas pagalbos dydis. Kadangi pagalba už trumpų pluoštų perdirbimą toliau taikoma iki 2008–2009 prekybos metų pabaigos, pagalba už ilgo linų pluošto perdirbimą tais papildomais prekybos metais iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos turėtų išlikti tokia, kokia numatyta Reglamente (EB) Nr. 1673/2000.

(3)

Pagalba skiriama už pluoštą, kuriame yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, kad būtų skatinama kokybiško trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto gamyba. Tačiau valstybės narės gali nukrypti nuo šios ribos ir teikti perdirbimo pagalbą už trumpą linų pluoštą, kuriame yra 7,5–15 % priemaišų ir spalių, ir už kanapių pluoštą, kuriame yra 7,5–25 % priemaišų ir spalių. Kadangi šiuo metu šia galimybe pasinaudoti galima tik iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos, valstybėms narėms turėtų būti leista nukrypti nuo tos ribos dar vienerius prekybos metus.

(4)

Atsiradus naujoms realizavimo rinkoms reikalaujama užtikrinti mažiausią reikiamą žaliavos tiekimą. Todėl laikotarpį, kada taikomi nacionaliniai garantuojami kiekiai, reikėtų pratęsti, kad kiekvienoje valstybėje narėje ir toliau būtų užtikrintas atitinkamas produkcijos kiekis.

(5)

Suteikus papildomą pagalbą užtikrinta, kad ir toliau linai būtų tradiciškai auginami tam tikruose Nyderlandų, Belgijos ir Prancūzijos regionuose. Šią pereinamojo laikotarpio pagalbą reikėtų pratęsti iki 2008–2009 prekybos metų pabaigos, kad ūkiai galėtų ir toliau palaipsniui prisitaikyti prie naujų rinkos sąlygų.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus I skirsnio II poskirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„II   poskirsnis

Pluoštiniai linai ir kanapės“.

2.

91 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama šiomis pastraipomis:

„1.   Pagalba už ilgo linų pluošto šiaudelių perdirbimą skiriama leidimus turintiems pirminiams perdirbėjams pagal pluošto kiekį, gautą iš šiaudelių, dėl kurių su ūkininku buvo sudaryta pardavimo sutartis.

2008–2009 prekybos metais tomis pačiomis sąlygomis taip pat teikiama pagalba už trumpo linų pluošto šiaudelių ir kanapių pluošto perdirbimą.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiame poskirsnyje „leidimą turintis pirminis perdirbėjas“ – tai fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, neatsižvelgiant į jos arba jos narių teisinį statusą pagal nacionalinę teisę, kuriems valstybės narės, kurios teritorijoje yra jų linų arba kanapių pluošto gamybos įrenginiai, kompetentingos institucijos yra išdavusios leidimą gaminti linų ar kanapių pluoštą.“

3.

92 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   91 straipsnyje numatytos pagalbos suma yra:

a)

už ilgą linų pluoštą:

2008–2009 prekybos metais – 160 EUR už toną,

nuo 2009–2010 prekybos metų 200 EUR už toną;

b)

2008–2009 prekybos metais – 90 EUR už toną trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto, kuriame yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių.

Tačiau valstybė narė, atsižvelgdama į tradicines rinkas, taip pat gali nuspręsti teikti pagalbą:

a)

už trumpą linų pluoštą, kuriame yra 7,5–15 % priemaišų ir spalių;

b)

už kanapių pluoštą, kuriame yra 7,5–25 % priemaišų ir spalių.

Antroje pastraipoje numatytais atvejais valstybė narė pagalbą teikia už tokį kiekį, kuris yra ne didesnis už pagamintą kiekį, kuriame yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių.“

4.

94 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Ilgam linų pluoštui, už kurį gali būti teikiama pagalba, vieneriems prekybos metams nustatomas 80 878 tonų didžiausias garantuojamas kiekis. Pagal XI priedo A.I punktą tas kiekis tam tikroms valstybėms narėms paskirstomas kaip nacionalinis garantuojamas kiekis.“

b)

Po 1 dalies įterpiama ši dalis:

„1a.   Trumpam linų pluoštui ir kanapių pluoštui, už kurį gali būti teikiama pagalba, 2008–2009 prekybos metams nustatomas 147 265 tonų didžiausias garantuojamas kiekis. Pagal XI priedo A.II punktą tas kiekis tam tikroms valstybėms narėms paskirstomas kaip nacionalinis garantuojamas kiekis.“

c)

Pridedama ši dalis:

„3.   Kiekviena valstybė narė gali dalį 1 dalyje nurodyto savo nacionalinio garantuojamo kiekio perkelti į 1a dalyje nurodytą savo nacionalinį garantuojamą kiekį, ir atvirkščiai.

Atliekant pirmoje pastraipoje minėtus perkėlimus vieną toną ilgo linų pluošto atitinka 2,2 tonos trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto.

Perdirbimo pagalba teikiama tik už 1 ir 1a dalyse atitinkamai nurodytus kiekius, pakoreguotus pagal šios dalies pirmąsias dvi pastraipas.“

5.

Po 94 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„94a straipsnis

Papildoma pagalba

2008–2009 prekybos metais leidimą turintiems pirminiams perdirbėjams teikiama papildoma pagalba už XI priedo A.III punkte aprašytus I ir II zonose auginamų linų plotus, jei šių perdirbėjų šiaudelių produkcijai:

a)

taikoma 91 straipsnio 1 dalyje minima pardavimo ir (arba) pirkimo sutartis arba įsipareigojimas ir

b)

taikoma pagalba už perdirbimą į ilgą pluoštą.

Papildomos pagalbos dydis yra 120 EUR už hektarą I zonoje ir 50 EUR už hektarą II zonoje.“

6.

XI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 193, 2000 7 29, p. 16. Reglamentas panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


PRIEDAS

XI priedo A punktas pakeičiamas taip:

„A.I.

Ilgo linų pluošto didžiausio garantuojamo kiekio paskirstymas valstybėms narėms, kaip nurodyta 94 straipsnio 1 dalyje:

Belgija

13 800

Bulgarija

13

Čekija

1 923

Vokietija

300

Estija

30

Ispanija

50

Prancūzija

55 800

Latvija

360

Lietuva

2 263

Nyderlandai

4 800

Austrija

150

Lenkija

924

Portugalija

50

Rumunija

42

Slovakija

73

Suomija

200

Švedija

50

Jungtinė Karalystė

50

A.II.

Trumpo linų pluošto ir kanapių pluošto didžiausio garantuojamo kiekio paskirstymas 2008–2009 prekybos metais valstybėms narėms, kaip nurodyta 94 straipsnio 1a dalyje

94 straipsnio 1a dalyje nurodytas kiekis paskirstomas taip:

a)

nacionalinis garantuojamas kiekis šioms valstybėms narėms:

Belgija

10 350

Bulgarija

48

Čekija

2 866

Vokietija

12 800

Estija

42

Ispanija

20 000

Prancūzija

61 350

Latvija

1 313

Lietuva

3 463

Vengrija (1)

2 061

Nyderlandai

5 550

Austrija

2 500

Lenkija

462

Portugalija

1 750

Rumunija

921

Slovakija

189

Suomija

2 250

Švedija

2 250

Jungtinė Karalystė

12 100

b)

5 000 tonų kaip nacionalinis garantuojamas kiekis 2008–2009 prekybos metais turi būti paskirstyta Danijai, Airijai, Graikijai, Italijai ir Liuksemburgui. Toks paskirstymas nustatomas pagal plotus, kuriems taikomos 91 straipsnio 1 dalyje minėtos sutartys arba įsipareigojimai.

A.III.

Zonos, kuriose gali būti skiriama 94a straipsnyje nurodyta pagalba

I   zona

1.

Nyderlandų teritorija.

2.

Šios Belgijos komunos: Asenedės, Bevereno-Vaso, Blankenbergės, Bredenės, Briugės, Damės, De Hano, De Panės, Diksmeidės (išskyrus Vladslą ir Vaumeną), Gistelio, Jabekės, Knokės-Heisto, Kokseidės, Lo-Reningės, Midelkerkės, Nivporto, Ostendės, Audenburgo, Sint Gilio Vaso (tik Merdonkas), Sint Laureinso, Vernės ir Zejenkerkės.

II   zona

1.

Kitos į I zoną neįtrauktos Belgijos vietovės.

2.

Šios Prancūzijos vietovės:

Nordo departamentas,

Pa de Kalė departamento Betiūno, Lanso, Kalė, Sent Omero rajonai ir Markizo kantonas,

Enos departamento Sen Kanteno ir Verveno rajonai,

Ardėnų departamento Šarlevilio-Mazjero rajonas.“


(1)  Vengrijai nacionalinis garantuojamas kiekis nustatomas tik kanapių pluoštui.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/6


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 248/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl nacionalinių pieno kvotų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (1) (bendro BRO reglamento) IX priede nustatytos nacionalinės pieno kvotos septyniems 12 mėnesių laikotarpiams, kurie prasideda 2008 m. balandžio 1 d., pagal pieno kvotų sistemą gamybai riboti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 66 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tos kvotos nustatytos neatmetant galimybės jas persvarstyti atsižvelgiant į bendras rinkos sąlygas ir konkrečias sąlygas tam tikrose valstybėse narėse.

(3)

Taryba paprašė, kad įgyvendinus 2003 m. numatytas bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo reformas Komisija pateiktų rinkos apžvalgos ataskaitą, kad būtų galima įvertinti, ar reikia skirti papildomas kvotas.

(4)

Ši ataskaita parengta ir daroma išvada, kad dėl dabartinės padėties Bendrijos ir pasaulio rinkose ir numatomos padėties jose iki 2014 m. galima papildomai padidinti kvotą 2 %, kad Bendrijoje būtų pagaminama daugiau pieno siekiant patenkinti didėjančią pieno produktų paklausą rinkoje.

(5)

Todėl reikėtų 2008 m. balandžio 1 d. 2 % padidinti visų valstybių narių kvotas, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IX priede.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IX priedo 1 punktas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


PRIEDAS

„1.   Nacionalinės kvotos

Valstybė narė

Kiekis (tonomis)

Belgija

3 427 288,740

Bulgarija

998 580,000

Čekija

2 792 689,620

Danija

4 612 619,520

Vokietija

28 847 420,391

Estija

659 295,360

Airija

5 503 679,280

Graikija

836 923,260

Ispanija

6 239 289,000

Prancūzija

25 091 321,700

Italija

10 740 661,200

Kipras

148 104,000

Latvija

743 220,960

Lietuva

1 738 935,780

Liuksemburgas

278 545,680

Vengrija

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Nyderlandai

11 465 630,280

Austrija

2 847 478,469

Lenkija

9 567 745,860

Portugalija

1 987 521,000

Rumunija

3 118 140,000

Slovėnija

588 170,760

Slovakija

1 061 603,760

Suomija

2 491 930,710

Švedija

3 419 595,900

Jungtinė Karalystė

15 125 168,940“


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 249/2008

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį ir 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantis tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo (2),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba po tyrimo (toliau – pradinis tyrimas) Reglamentu (EB) Nr. 1425/2006 nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikriems, inter alia, Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems plastikiniams maišeliams ir krepšeliams.

1.1.   Tarpinės peržiūros inicijavimas

(2)

Komisijos iniciatyva buvo inicijuota dalinė tarpinė minėto reglamento peržiūra, susijusi su Kinijos eksportuojančiu gamintoju Xinhui Alida Polythene Limited (toliau – Xinhui Alida arba bendrovė), kuriam taikomos galiojančios antidempingo priemonės. Ši dalinė tarpinė peržiūra buvo inicijuota Komisijos iniciatyva remiantis bendrovės pateiktais prima facie įrodymais.

(3)

Ši peržiūra buvo inicijuota pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį. Iš Xinhui Alida Komisijos gautuose įrodymuose bendrovė teigė, kad su ja susijusios aplinkybės, dėl kurių buvo nustatytos priemonės, pasikeitė ir šių pokyčių pobūdis yra ilgalaikis.

(4)

Kaip matyti iš Komisijos turimos informacijos, bendrovė veikė rinkos ekonomikos sąlygomis, kadangi, remiantis bendrovės teigimu, ji atitiko pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkte nustatytus kriterijus. Be to, bendrovė teigė, kad nuo tada, kai buvo nustatytos pradinės priemonės, atsirado ilgalaikių prekybos masto, paskirties vietų ir gamybos pajėgumų pokyčių. Ji taip pat teigė, kad jei pačios bendrovės sąnaudomis ir kainomis pagrįsta normalioji vertė būtų palyginta su jos eksporto į Bendriją kainomis, dempingas taptų daug mažesnis už dabartines priemones, bei pateikė su tuo susijusius prima facie įrodymus.

(5)

Atsižvelgdama į tai, bendrovė teigė, kad nebėra būtina toliau taikyti galiojančių priemonių, kurių dydis buvo pagrįstas anksčiau nustatytu dempingo dydžiu, ir taip kompensuoti dempingo daromą žalą.

(6)

Pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir nustačiusi, kad dalinei tarpinei peržiūrai inicijuoti būtinų įrodymų pakanka, Komisija paskelbė pranešimą (toliau – pranešimas apie inicijavimą) (3) ir pradėjo tyrimą, kurį atliekant nagrinėtas tik dempingas.

1.2.   Su tyrimu susijusios šalys

(7)

Komisija oficialiai pranešė Xinhui Alida ir jos susijusioms bendrovėms bei eksportuojančios šalies atstovams apie peržiūros inicijavimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti.

(8)

Komisija taip pat nusiuntė pareiškėjui ir jo susijusioms bendrovėms klausimyną ir iki nustatyto termino gavo atsakymus. Komisija rinko ir vertino visą informaciją, kurią manė esant būtiną dempingui ir rinkos ekonomikos režimui nustatyti, bei surengė tikrinamuosius vizitus šių bendrovių patalpose:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kinija,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Honkongas,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Jungtinė Karalystė,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Tailandas,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Tailandas,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Tailandas.

1.3.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(9)

Atliekant dempingo tyrimą buvo nagrinėjamas 2005 m. liepos 1 d.–2006 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

2.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS IR PANAŠUS PRODUKTAS

2.1.   Nagrinėjamasis produktas

(10)

Dabartinė peržiūra yra susijusi su tuo pačiu nagrinėjamuoju produktu, kaip ir pradinis tyrimas, t. y. KLR kilmės plastikiniais maišeliais ir krepšeliais, kurių sudėtyje polietilenas sudaro ne mažiau kaip 20 % masės, o lakšto storis neviršija 100 μm ir kurie šiuo metu klasifikuojami nurodant KN kodus ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ir ex 3923 29 90 (TARIC kodai 3923210020, 3923291020 ir 3923299020).

2.2.   Panašus produktas

(11)

Peržiūros metu paaiškėjo, kad Kinijos vidaus rinkoje Xinhui Alida pardavimo nevykdė, todėl panašus produktas nebuvo gaminamas.

3.   RINKOS EKONOMIKOS REŽIMAS (RER)

(12)

Atliekant visus antidempingo tyrimus dėl KLR kilmės prekių importo, eksportuojančių gamintojų, atitinkančių 2 straipsnio 7 dalies c punkte nurodytus kriterijus, normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalis. Trumpai, ir tik patogumo dėlei, šie kriterijai yra apibendrinti toliau:

verslo sprendimai priimami ir išlaidos numatomos atsižvelgiant į rinkos sąlygas ir be ženklaus valstybės kišimosi,

apskaitos (buhalteriniai) įrašai yra tikrinami nepriklausomų auditorių pagal tarptautinius apskaitos standartus ir naudojami visiems tikslams,

nėra jokių reikšmingų iškraipymų, perkeltų iš ankstesnės ne rinkos ekonomikos sistemos,

bankroto ir nuosavybės įstatymai užtikrina teisinį tikrumą ir stabilumą,

valiutos keitimo kursas nustatomas pagal rinkos kursą.

(13)

Komisijos tarnybos padarė išvadą, kad Xinhui Alida įrodė, jog atitinka šiuos penkis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punkto kriterijus, ir pasiūlė jai taikyti RER.

(14)

Xinhui Alida ir Bendrijos pramonei buvo suteikta galimybė pateikti pastabas dėl pirmiau minėtų nustatytųjų faktų.

(15)

Bendrijos pramonė nesutiko, kad Xinhui Alida būtų taikomas RER, tvirtindama, kad bendrovės valdymas neaiškus ir kad bendrovė buvo sunaikinusi tam tikrus dokumentus, kurie jai būtini RER kriterijų atitikimui įrodyti.

(16)

Bendrovės įstatuose numatyta, kad direktorius skiria akcininkai proporcingai turimam Xinhui Alida akcijų paketui, tačiau šiuo metu abu akcininkai skiria po tiek pat direktorių, nors turimų akcijų skaičius skiriasi. Tačiau tai nereiškia, kad bendrovės valdymas yra neaiškus. Mažesnio akcininko kontrolinis akcijų paketas priklauso didesniajam, todėl direktorių valdybos sudėtis atspindi faktinę Xinhui Alida nuosavybę.

(17)

Be to, buvo teigiama, kad bendrovė negalėjo pateikti banko pervedimo kvitų originalų kapitalo pradinėms įmokoms, mokesčiui už teisę naudotis žeme ir, bendrovei tapus visiškai privačia nuosavybe, mokesčiams valstybei už akcijų paketą patvirtinti, nes bendrovės dokumentai saugomi ne ilgiau kaip 7 metus. Tačiau bendrovė sugebėjo pateikti audito patvirtintus šių sandorių įrodymus, o tai, kad trūko banko pervedimo kvitų originalų, nebuvo neįprasta, atsižvelgiant į nuo šių sandorių praėjusį laikotarpį.

(18)

Šie argumentai buvo apsvarstyti, tačiau Bendrijos pramonės argumentai buvo atmesti nepateikus įrodymų, kuriais remiantis būtų buvę galima pakeisti Komisijos sprendimą įmonei taikyti RER.

(19)

Konsultuotasi su Patariamuoju komitetu, ir tiesiogiai susijusios šalys buvo apie tai informuotos. Pagrindiniai Bendrijos pramonės pateikti argumentai jau buvo aptarti pirmiau.

4.   DEMPINGAS

4.1.   Normalioji vertė

4.1.1.   Normaliajai vertei nustatyti taikoma metodika

(20)

Remdamasi pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalimi, Komisija pirmiausia patikrino, ar eksportuojančio gamintojo panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje nepriklausomiems pirkėjams buvo tipiškas, t. y., ar visas toks pardavimas sudaro ne mažiau kaip 5 % viso atitinkamo pardavimo eksportui į Bendriją. Atsižvelgiant į tai, kad PTL Xinhui Alida vidaus rinkoje pardavimo nevykdė, bendrovės normalioji vertė buvo apskaičiuota pagal 2 straipsnio 3 dalį, kaip nurodyta toliau.

4.1.2.   Normaliosios vertės nustatymas

(21)

Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinkoje pardavimo nebuvo, normalioji vertė buvo apskaičiuota remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalimi prie vidutinių Xinhui Alida gamybos sąnaudų per PTL pridėjus patirtas pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas (PBA) bei pelno svertinį vidurkį.

(22)

Xinhui Alida teigė, kad gamybos sąnaudos turėtų būti koreguojamos atsižvelgiant į bendrovės ir ją kontroliuojančiosios Jungtinės Karalystės bendrovės British Polythene Industries plc (BPI), kurių sąskaitos kartu konsoliduojamos, taikomų nusidėvėjimo skaičiavimo metodų skirtumus. Xinhui Alida pateikė duomenų, kuriais siekė įrodyti, kad konsolidavimo proceso metu BPI pakoregavo savo turto nusidėvėjimą, bei teigė, kad Kinijoje nusidėvėjimo normos nustatytos įstatymu, todėl bendrovė negali suderinti nusidėvėjimo skaičiavimo metodų.

(23)

Šis argumentas atmestas iš dalies dėl to, kad Kinijos įstatymai pasikeitė 2001 m. ir nusidėvėjimo normos nebefiksuojamos, bei iš dalies dėl to, kad Xinhui Alida gamybos sąnaudomis PTL laikomos jos audituotoje finansinėje atskaitomybėje pateiktos sąnaudos, o ne konsolidavimo Jungtinėje Karalystėje tikslais pakoreguotos sąnaudos. Be to, buvo patikrintas susijęs turtas ir nustatyta, kad po 10 metų juo iš esmės tebesinaudojama.

(24)

Xinhui Alida taip pat teigė, kad žaliavų kainas reikėtų pakoreguoti atsižvelgiant į tai, kad dalis tiekėjui Horneman Chemplas (Far East) Limited sumokėtos sumos iš tiesų buvo sumokėta kontroliuojančiajai bendrovei Venture Hong Kong, kuri iš dalies priklauso Horneman Chemplas, iš dalies – British Polythene Industries plc (BPI). Šis argumentas taip pat buvo atmestas. Pirmiausia, nors Horneman Chemplas ir Xinhui Alida yra susijusios šalys, nustatyta, kad kaina, kurią Horneman Chemplas apskaičiavo Xinhui Alida ir į kurią Horneman įtraukė nedidelį antkainį prekių įsigijimo ta kaina sąnaudoms padengti, yra pagrįsta rinkos kaina. Be to, Horneman sumas grąžino ne tiesiogiai Xinhui Alida, pvz., kiekiu pagrįstomis nuolaidomis arba kreditiniais dokumentais, bet Venture Hong Kong, kuri pervedė jas Xinhui Alida kaip kapitalo įdėjimą(-us) ir kitomis išmokomis. Todėl jos neatitinka pardavėjo suteiktos įprastinės kainų nuolaidos pirkėjui kriterijų.

(25)

Kaip toliau nurodyta, duomenys apie pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas bei pelno svertinį vidurkį paimti iš panašios šalies bendrovėms nusiųsto ir jų užpildyto klausimyno.

4.1.3.   Panaši šalis

(26)

Atsižvelgiant į tai, kad vidaus rinkoje pardavimo nebuvo, apskaičiuojant pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies c punktą Xinhui Alida normaliąją vertę buvo naudojami panašios šalies duomenys. Pranešime apie inicijavimą Malaizija buvo numatyta kaip panaši šalis, tačiau nei viena bendrovė nesutiko bendradarbiauti atliekant tyrimą. Tačiau bendradarbiauti sutiko trys Tailando bendrovės, kurios vykdė pardavimą vidaus rinkoje. PBA išlaidų svertinis vidurkis ir pelnas buvo apskaičiuoti remiantis iš jų gautais ir jų patalpose patikrintais duomenimis.

4.2.   Eksporto kaina

(27)

Kai Xinhui Alida prekės eksportui buvo parduodamos tiesiogiai nepriklausomiems klientams Bendrijoje, eksporto kaina buvo nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį remiantis už nagrinėjamąjį produktą per PTL faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis kainomis.

(28)

Tačiau labai didelis Xinhui Alida prekių kiekis buvo parduodamas su ja susijusiai Honkongo bendrovei Horneman Chemplas tolesnio galutinio pardavimo Bendrijoje tikslais arba su ja susijusiai Jungtinės Karalystės bendrovei BPI galutiniam pardavimui Bendrijoje. Šio eksporto į Bendriją kaina nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, t. remiantis susijusiai bendrovei PTL pirmojo nepriklausomo pirkėjo Bendrijoje faktiškai sumokėtomis arba mokėtinomis perpardavimo kainomis, pakoreguotomis atsižvelgiant į visas nuo importo iki perpardavimo patirtas išlaidas bei pelną.

4.3.   Palyginimas

(29)

Normalioji vertė ir eksporto kainos buvo palygintos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis tuo pačiu prekybos lygmeniu. Siekiant užtikrinti teisingą palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo atsižvelgta į veiksnių, kurie kaip įrodyta, darė poveikį kainoms ir jų palyginamumui, skirtumus. Taigi atlikti koregavimai siekiant (jei reikia ir kai pagrįsta) atsižvelgti į skirtingas kainų nuolaidas, su kiekiu susijusias nuolaidas, komisinius, transporto, draudimo, tvarkymo, pakavimo ir kredito išlaidas, banko rinkliavas ir importo muitus.

(30)

Kadangi susijęs Jungtinės Karalystės importuotojas vykdė į komisinius gaunančio tarpininko panašias funkcijas, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies i punktą eksporto kaina buvo pakoreguota atsižvelgiant į komisinius. Komisinių dydis apskaičiuotas remiantis tiesioginiais įrodymais, kad esama su tokiomis funkcijomis susijusio antkainio ir pardavimo išlaidų.

4.4.   Dempingo skirtumas

(31)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalį normaliosios vertės svertinis vidurkis pagal rūšį buvo lyginamas su atitinkamos rūšies nagrinėjamojo produkto eksporto kainos svertiniu vidurkiu.

(32)

Nustatyta, kad procentais išreikštas neto kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą Xinhui Alida dempingo skirtumas yra 4,3 %.

5.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS

(33)

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį taip pat buvo tiriama, ar pasikeitusių aplinkybių pobūdis gali būti pagrįstai laikomas ilgalaikiu.

(34)

Pirmiausia reikėtų pažymėti, kad bendrovė sugebėjo įrodyti, jog jai reikėtų taikyti RER ir dėl to nustatyti individualų dempingo skirtumą. Priežastys, dėl kurių nuspręsta jai taikyti RER, turi būti laikomos ilgalaikėmis, nes jos yra susijusios su ilgalaike bendrovės struktūra ir verslo modeliu. Antra, buvo paprašyta informacijos apie produktų rūšių raidą bei kainų svyravimą nuo PTL pabaigos 2006 m. birželio mėn. Bendrovė pateikė įrodymų, kad žaliavų kainos antroje 2006 m. pusėje padidėjo, o 2006 m. pabaigoje sumažėjo, tačiau vis dar viršijo PTL kainų lygį. Atsižvelgiant į kontroliuojančiosios bendrovės sandoriams su Xinhui Alida taikomą sandorių kainodarą, akivaizdu, kad 2006 m. antroje pusėje sandorių kaina liko stabili, tačiau žaliavų kaina gerokai padidėjo. Be to, BPI įrodė, kad jos tolesnio pardavimo kainos antroje 2006 m. pusėje liko stabilios, todėl PTL apskaičiuotas dempingo skirtumas akivaizdžiai galiojo likusiam kalendorinių metų (2006 m.) laikotarpiui.

(35)

Bendrovė teigė, kad nuo pradinio tiriamojo laikotarpio 2004 m. balandžio mėn.–2005 m. kovo mėn. jos pardavimo pobūdis kiekio ir paskirties vietų požiūriu pasikeitė ir tapo ilgalaikis.

(36)

Atliekant tyrimą gautais įrodymais patvirtinta, kad bendrovės elgsena, įskaitant priežastis, lėmusias šios peržiūros inicijavimą, ateityje negalėjo keistis taip, kad turėtų poveikio per dabartinę peržiūrą nustatytiems faktams. Todėl tai galėtų reikšti, kad susijusių pokyčių pobūdis yra ilgalaikis, kaip ir peržiūros išvados.

6.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(37)

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus manoma, kad Xinhui Alida importuojamam nagrinėjamajam produktui taikytina antidempingo muito norma gali būti pagrįstai iš dalies pakeista į 4,3 %.

7.   ATSKLEIDIMAS

(38)

Suinteresuotosios šalys buvo informuotos apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis buvo ketinama siūlyti iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti pastabas.

(39)

Bendrovė užginčijo atskleistus faktus, pagal kuriuos buvo atmesti įvairūs bendrovės prašyti pakoregavimai, susiję su nusidėvėjimo Kinijoje skaičiavimu, teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos Jungtinėje Karalystėje vertinimu ir tariamomis su žaliavų kiekiu susijusiomis nuolaidomis. Tačiau bendrovė nepateikė naujų įrodymų savo teiginiams pagrįsti, todėl jie vėl buvo atmesti.

(40)

Bendrijos pramonė paprašė suteikti daugiau informacijos apie apskaičiuotos normaliosios vertės skaičiavimą remiantis Tailando duomenimis, tačiau nepateikė įrodymų, kuriais būtų užginčijusi arba paneigusi skaičiavimo rezultatus arba metodiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 1 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama įterpiant šią informaciją:

Šalis

Bendrovė

Muito norma (%)

Papildomas TARIC kodas

Kinijos Liaudies Respublika

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 I priede pateiktas bendrovių sąrašas iš dalies keičiamas išbraukiant:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 270, 2006 9 29, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1356/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 5).

(3)  OL C 54, 2007 3 9, p. 5.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 250/2008

2008 m. kovo 18 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 251/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėnesio dienas, pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 buvo leista naudoti tarifines paukštienos sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

Kiekiai, dėl kurių per 2008 m. kovo mėn. pirmąsias septynias dienas pateiktos nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškos, tam tikrų kvotų atveju viršija turimus kiekius. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 533/2007 dėl nuo 2008 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės numeris

Eilės Nr.

Importo licencijų paraiškų, pateiktų dėl 1.4.2008-30.6.2008 kvotos dalies, paskirstymo koeficientas

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Netaikoma: prašomas kiekis mažesnis už numatytą kiekį.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 252/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamas naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifines kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje ir numatantį jų administravimą (4), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 buvo leista naudoti tarifines kiaušinių ir kiaušinių ovalbumino sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

Kiekiai, dėl kurių per 2008 m. kovo mėn. pirmąsias septynias dienas pateiktos 2008 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškos tam tikrų kvotų atveju viršija turimus kiekius. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 539/2007 pateiktoms 2008 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi šio reglamento priede pateikiami paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(4)  OL L 128, 2007 5 16, p. 19.


PRIEDAS

Grupės numeris

Eilės Nr.

Importo licencijų paraiškų, pateiktų dėl 1.4.2008-30.6.2008 kvotos dalies, paskirstymo koeficientas

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Netaikoma: Komisijai licencijos paraiškų nepateikta.

(2)  Netaikoma: prašomas kiekis mažesnis už numatytą kiekį.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 253/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos paukštienos sektoriaus tarifines importo kvotas ir su jų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis kai kurių kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti, kokia apimtimi galima išduoti importo licencijas, prašomiems kiekiams nustatant paskirstymo koeficientą.

(2)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis kai kurių kvotų atveju yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2.   Kiekiai, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos daliai numatyto kiekio, pateikti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės nr.

Eilės nr.

1.4.2008-30.6.2008 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

Kiekiai, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, ir kuriuos reikia pridėti prie 1.7.2008-30.9.2008 kvotos daliai numatyto kiekio

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 254/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1384/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, sektoriaus produktų tarifines importo į Bendriją kvotas ir su jų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį (licencijų kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4092, atveju). Todėl reikėtų nustatyti, kokia apimtimi galima išduoti importo licencijas, prašomiems kiekiams nustatant paskirstymo koeficientą.

(2)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį (licencijų kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4091, atveju). Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2.   Kiekiai, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos daliai numatyto kiekio, pateikti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 40.


PRIEDAS

Grupės nr.

Eilės nr.

1.4.2008-30.6.2008 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

Kiekiai, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 1.7.2008-30.9.2008 kvotos daliai numatyto kiekio

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 255/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1383/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos, kurios kilmės šalis yra Turkija, sektoriaus produktų tarifines importo į Bendriją kvotas ir su jų administravimu (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leista naudoti paukštienos sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias 2008 m. kovo mėn. septynias dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškų nebuvo pateikta, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4103, kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1383/2007 importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. liepos 1 – rugsėjo 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 500 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 309, 2007 11 27, p. 34.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1399/2007, leidžiantį naudoti dešrelių ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leista naudoti tam tikrų mėsos produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2008 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per 2008 m. kovo mėn. pirmąsias septynias dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4180, kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1399/2007, importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. liepos 1 d. – rugsėjo 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 935 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 311, 2007 11 29, p. 7.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 257/2008

2008 m. kovo 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. kovo mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1382/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1382/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su kiaulienos importo tvarka (2), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1382/2007 buvo leista naudoti tarifines kiaulienos sektoriaus produktų importo kvotas.

(2)

2008 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per 2008 m. kovo mėn. pirmąsias septynias dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, ir juos pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4046, kiekiai, dėl kurių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007 importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kuriuos reikia pridėti prie 2008 m. liepos 1–rugsėjo 30 d. kvotos dalies kiekio, yra 3 500 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EEB) Nr. 2759/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 309, 2007 11 27, p. 28.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 258/2008

2008 m. kovo 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 211/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1568/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 62).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 65, 2008 3 8, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. kovo 19 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 259/2008

2008 m. kovo 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnio 8b punktą,

pasikonsultavusi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 44a straipsnyje numatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų ex-post skelbiamas Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) (toliau – fondai) paramos gavėjų sąrašas ir kiekvieno gavėjo iš kiekvieno fondo gauta lėšų suma.

(2)

Ši informacija, kuri turi sutapti su mokėjimo agentūrų apskaitos knygose ir įrašuose esančia informacija ir kuri turi būti susijusi tik su praėjusiais finansiniais metais gautomis išmokomis, skelbiama siekiant didesnio fondų lėšų naudojimo skaidrumo ir patikimo šių fondų finansinio valdymo. Kad šie tikslai būtų įgyvendinti, informacija visuomenei turi būti pateikta aiškiu, suderintu ir paieškai pritaikytu būdu iki balandžio 30 d. Atskira data turi būti nustatyta EŽŪFKP finansuojamoms išlaidoms, patirtoms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki spalio 15 d., skelbti.

(3)

Šiuo tikslu reikėtų nustatyti būtiniausius skelbiamos informacijos turinio reikalavimus. Kad būtų įgyvendinti numatyti tikslai, šie reikalavimai neturėtų būti didesni nei demokratinėje visuomenėje priimtini reikalavimai.

(4)

Informacija turėtų būti skelbiama internete ir prieinama naudojantis paieškos priemone, taip užtikrinant, kad informacija galėtų pasinaudoti plačioji visuomenė. Naudojantis tokia paieškos priemone turėtų būti įmanoma atlikti paiešką pagal tam tikrus kriterijus, o paieškos rezultatai turėtų būti pateikti lengvai prieinamu būdu.

(5)

Su paramos gavėjais susijusi informacija pasibaigus finansiniams metams turėtų būti pateikta kuo anksčiau, kad visuomenei būtų užtikrintas informacijos skaidrumas. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti skirta pakankamai laiko, kad jos galėtų imtis reikiamo darbo. Kadangi informacijos skaidrumui užtikrinti nereikalaujama, kad informacija būtų prieinama neribotą laiką, turėtų būti nustatytas pagrįstas terminas, iki kurio paskelbta informacija turi būti prieinama.

(6)

Viešai skelbiant šią informaciją didinamas Bendrijos fondų, veikiančių bendrosios žemės ūkio politikos srityje, naudojimo skaidrumas ir gerinamas šių fondų finansinis valdymas, visų pirma stiprinant naudojamų lėšų viešąją kontrolę. Atsižvelgiant į esminę siekiamų tikslų svarbą, tikslinga remiantis proporcingumo principu ir asmens duomenų apsaugos reikalavimu numatyti nuostatą dėl bendro atitinkamos informacijos skelbimo tiek, kiek tai būtina demokratinėje visuomenėje, ir siekiant užkirsti kelią pažeidimams.

(7)

Kad nebūtų pažeisti duomenų apsaugos reikalavimai, fondų paramos gavėjai apie duomenų, susijusių su jais, skelbimą turėtų būti informuoti iki informacijos paskelbimo. Informacija apie paramos gavėjus pateikiama paraiškose gauti paramą arba surenkant duomenis kitu būdu. Be to, paramos gavėjai turėtų būti informuoti apie jų teises pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir apie taikomą naudojimosi šiomis teisėmis tvarką. Jei informacijos apie paramos gavėjus neįmanoma pateikti tuo metu, kai renkami asmens duomenys, siekiant nurodyti 2007 ir 2008 finansiniais metais patirtas išlaidas, paramos gavėjai per pagrįstą laikotarpį iki informacijos paskelbimo vis tiek turėtų būti informuoti apie su jais susijusių duomenų skelbimą.

(8)

Siekiant skaidrumo fondų paramos gavėjai taip pat turėtų būti informuoti, kad jų asmens duomenys gali būti tvarkomi Bendrijų ir valstybių narių auditą ir tyrimą atliekančių įstaigų, kad būtų galima užtikrinti Bendrijų finansinius interesus. Ši informacija turėtų būti pateikta tuo pat metu, kai pateikiama informacija apie informacijos skelbimą ir asmens teises.

(9)

Kad būtų supaprastinta visuomenės prieiga prie paskelbtų duomenų, Komisija turėtų sukurti Bendrijos svetainę, kurioje būtų pateikiamos nuorodos į valstybių narių, apie kurias skelbiama informacija, svetaines. Turint omenyje tai, kad valstybės narės skiriasi savo organizacine struktūra, jos pačios turėtų nustatyti, kuri institucija bus atsakinga už vienos bendros svetainės valstybėje narėje sukūrimą ir priežiūrą bei duomenų skelbimą.

(10)

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 1437/2007 2 straipsnyje numatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 44a straipsnis, įterptas Reglamentu (EB) Nr. 1437/2007, taikomas EŽŪGF finansuojamoms išlaidoms, patirtoms nuo 2007 m. spalio 16 d., ir EŽŪFKP finansuojamoms išlaidoms, patirtoms nuo 2007 m. sausio 1 d., tam pačiam laikotarpiui reikėtų taikyti ir įgyvendinimo taisykles.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Skelbiamos informacijos turinys

1.   Skelbiant paramos gavėjus, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 44a straipsnyje, pateikiama ši informacija:

a)

vardas ir pavardė, jei paramos gavėjas yra fizinis asmuo;

b)

visas įregistruotas juridinis pavadinimas, jei paramos gavėjas yra juridinis asmuo;

c)

visas asociacijos juridinis pavadinimas, kuris įregistruotas arba kitaip oficialiai pripažintas, jei paramos gavėjas yra fizinių ir juridinių asmenų asociacija, neturinti juridinio asmens statuso;

d)

savivaldybė, kuriai paramos gavėjas priklauso arba kurioje yra registruotas, ir, jei yra, pašto kodas arba ta jo dalis, kuri nurodo savivaldybę;

e)

skelbiant informaciją apie išlaidas, finansuojamas iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF), atitinkamais finansiniais metais kiekvieno paramos gavėjo gauta tiesioginių išmokų suma, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio d punkte;

f)

skelbiant informaciją apie išlaidas, finansuojamas iš EŽŪGF, atitinkamais finansiniais metais kiekvieno paramos gavėjo gauta išmokų suma, išskyrus e punkte nurodytą sumą;

g)

skelbiant informaciją apie išlaidas, finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP), atitinkamais finansiniais metais kiekvieno paramos gavėjo gauta visa viešojo finansavimo suma, įskaitant Bendrijos ir nacionalinį įnašą;

h)

atitinkamais finansiniais metais kiekvieno paramos gavėjo gauta bendra e, f ir g punktuose nurodytų išmokų suma;

i)

šių sumų valiuta.

2.   Valstybės narės gali skelbti išsamesnę informaciją nei numatyta 1 dalyje.

2 straipsnis

Informacijos skelbimo forma

1 straipsnyje nurodyta informacija skelbiama vienoje bendroje valstybės narės internetinėje svetainėje ir prieinama naudojantis paieškos priemone, kuria galima atlikti paramos gavėjų paiešką pagal vardą ir pavardę, pavadinimą, savivaldybę, 1 straipsnio e, f, g ir h punktuose nurodytas sumas arba pagal šių kriterijų derinį ir visą atitinkamą informaciją gauti kartu.

3 straipsnis

Paskelbimo data

1.   1 straipsnyje nurodyta informacija apie praėjusius finansinius metus skelbiama iki kiekvienų metų balandžio 30 d.

2.   Informacija apie išlaidas, finansuojamas iš EŽŪFKP ir patirtas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki spalio 15 d., skelbiama iki 2008 m. rugsėjo 30 d., jei iki tos dienos atitinkamai valstybei narei tos išlaidos buvo kompensuotos iš EŽŪFKP. Kitais atvejais ši informacija skelbiama kartu su 2008 finansinių metų informacija.

3.   Informacija internetinėje svetainėje išlieka prieinama dvejus metus nuo pirmo jos paskelbimo dienos.

4 straipsnis

Paramos gavėjų informavimas

1.   Valstybės narės informuoja paramos gavėjus apie tai, kad jų duomenys bus skelbiami viešai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 ir šį reglamentą ir kad jie gali būti tvarkomi Bendrijų ir valstybių narių auditą ir tyrimą atliekančių įstaigų, siekiant užtikrinti Bendrijų finansinius interesus.

2.   Skelbiant asmens duomenis, 1 dalyje nurodyta informacija pateikiama pagal Direktyvos 95/46/EB reikalavimus, o paramos gavėjai informuojami apie jų, kaip duomenų subjektų, teises pagal šią direktyvą ir apie naudojimosi šiomis teisėmis tvarką.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyta informacija paramos gavėjams pateikiama ją įtraukiant į paraiškas gauti lėšas iš EŽŪGF ir EŽŪFKP arba kitu būdu tuomet, kai renkami duomenys.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos nuostatų, skelbiant duomenis apie 2007 ir 2008 finansiniais metais gautas išmokas, informacija pateikiama ne vėliau kaip prieš keturias savaites iki duomenų skelbimo.

5 straipsnis

Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas

1.   Komisija sukuria ir prižiūri Bendrijos internetinę svetainę, patalpintą pagrindiniu Komisijos interneto adresu, kurioje pateikiamos nuorodos į valstybių narių internetines svetaines. Komisija atnaujina interneto nuorodas pagal valstybių narių atsiųstą informaciją.

2.   Iš karto po internetinės svetainės sukūrimo valstybė narė atsiunčia Komisijai savo internetinės svetainės adresą ir informaciją apie visus vėlesnius jos pakeitimus, galinčius turėti įtakos prieigai prie šios internetinės svetainės iš pagrindinės Komisijos svetainės.

3.   Valstybė narė paskiria instituciją, atsakingą už 2 straipsnyje nurodytos vienos bendros internetinės svetainės sukūrimą ir priežiūrą. Valstybė narė perduoda Komisijai informaciją apie šios institucijos pavadinimą ir adresą.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas EŽŪGF finansuojamoms išlaidoms, patirtoms nuo 2007 m. spalio 16 d., ir EŽŪFKP finansuojamoms išlaidoms, patirtoms nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1437/2007 (OL L 322, 2007 12 7, p. 1).

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 260/2008

2008 m. kovo 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005, papildant jį VII priedu, kuriame išvardytiems veikliosios medžiagos/produkto deriniams taikoma išimtis dėl apdorojimo fumigantais po derliaus nuėmimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 18 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Keletas valstybių narių informavo Komisiją, kad būtina taikyti išimtį konkrečioms jų nurodytoms kultūroms ir pesticidams dėl II ir III priede nustatytų didžiausių likučių kiekių. Taikydamos šią išimtį valstybės narės galėtų leisti, kad, po derliaus nuėmimo apdorojus fumigantu savo teritorijoje, veikliosios medžiagos likučių kiekis viršytų tuose prieduose nustatytas ribas, kad būtų išvengta prekybos sandėliuojamais produktais, kurie po derliaus nuėmimo buvo apdoroti fumigantais, sutrikimo.

(2)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priedo tekstas pridedamas kaip Reglamento (EB) Nr. 396/2005 VII priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 178/2006 (OL L 29, 2006 2 2, p. 3).


PRIEDAS

„VII PRIEDAS

Veikliosios medžiagos/produkto deriniai, kaip nurodyta 18 straipsnio 3 dalyje

Veiklioji medžiaga

I priede nurodytas produktas

(kodo numeris)

Vandenilio fosfidas

Vaisiai (0100000), daržovės (0200000), ankštiniai (0300000), aliejinių augalų sėklos ir aliejiniai vaisiai (0400000), grūdai (0500000), arbata, kava, žolelių užpilai ir kakava (0600000), prieskoniai (0800000).

Aliuminio fosfidas

Vaisiai (0100000), daržovės (0200000), ankštiniai (0300000), aliejinių augalų sėklos ir aliejiniai vaisiai (0400000), grūdai (0500000), arbata, kava, žolelių užpilai ir kakava (0600000), prieskoniai (0800000).

Magnio fosfidas

Vaisiai (0100000), daržovės (0200000), ankštiniai (0300000), aliejinių augalų sėklos ir aliejiniai vaisiai (0400000), grūdai (0500000), arbata, kava, žolelių užpilai ir kakava (0600000), prieskoniai (0800000).

Sulfonilfluoridas

Vaisiai (0100000), grūdai (0500000).“


DIREKTYVOS

19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/33


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/10/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB (4) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priemones, reikalingas Direktyvai 2004/39/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Šios priemonės yra skirtos suderinti apibrėžtis arba pakeisti išimčių pagal tą direktyvą taikymo sritis: smulkiau paaiškinti arba papildyti tos direktyvos nuostatas dėl investicinėms įmonėms arba kredito įstaigoms keliamų organizacinių reikalavimų arba veiklos sąlygų ir įtraukti išsamias specifikacijas dėl įvairioms derybų vietoms ta direktyva keliamų skaidrumo reikalavimų prieš sandorio sudarymą ir po sandorio sudarymo. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/39/EB nuostatas, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2004/39/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti dokumentų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2004/39/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai įvertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų galimybę nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis ir Komisijai priskirti procedūriniai reikalavimai yra tinkami, ir ar užtikrina veiksmingumą ir demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2004/39/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2004/39/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2004/39/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos,“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies 2 punkte išbraukiami žodžiai „laikydamasi 64 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos,“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka,“;

ii)

įterpiama tokia pastraipa:

„Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

13 straipsnio 10 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas papildant ją, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4)

15 straipsnio 3 dalies antroje ir trečioje pastraipose žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „pagal 64 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą,“;

5)

18 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6)

19 straipsnio 10 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7)

21 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8)

22 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

24 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10)

25 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

11)

27 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

12)

28 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

13)

29 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

14)

30 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

15)

40 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

16)

44 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

17)

45 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

18)

56 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 64 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

19)

58 straipsnio 4 dalyje žodžiai „64 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“ pakeičiami žodžiais „pagal 64 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą,“;

20)

64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“;

c)

pridedama ši dalis:

„4.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau bent kas trejus metus Komisija persvarsto jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatas ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šių įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Šioje ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, reikalingi pakeitimai ar ne, išsamiai nurodomos šią išvadą pagrindžiančios priežastys. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatų keitimo.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/37


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/11/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/71/EB (4) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priemones, reikalingas Direktyvai 2003/71/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Šios priemonės yra skirtos suderinti apibrėžtis ir smulkiau paaiškinti arba papildyti Direktyvos 2003/71/EB nuostatas išsamiomis prospekto formos ir turinio specifikacijomis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2003/71/EB nuostatas ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2003/71/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2003/71/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar tų įgaliojimų apimtis ir Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2003/71/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2003/71/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2003/71/EB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnio 4 dalis, 4 straipsnio 3 dalis, 5 straipsnio 5 dalis, 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 7 dalis, 14 straipsnio 8 dalis ir 15 straipsnio 7 dalis iš dalies keičiamos taip:

a)

išbraukiami žodžiai „24 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

įterpiamas toks sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 24 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

20 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Siekdama užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma vienodai, Komisija tvirtina įgyvendinimo priemones, kuriomis siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, grindžiamus 5 ir 7 straipsniuose išdėstytais reikalavimais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 24 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Remdamasi pirmiau išdėstytais kriterijais, Komisija gali tvirtinti įgyvendinimo priemones pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą, numatydama, kad, trečioji šalis, vadovaudamasi savo nacionaline teise arba praktika ar procedūromis, kurie grindžiami tarptautinių organizacijų nustatomais tarptautiniais standartais, įskaitant Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. IOSCO) nustatytus atskleidimo standartus, užtikrina, kad joje parengti vertybinių popierių prospektai atitiktų šios direktyvos nuostatas.“;

3)

24 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 ir 4 dalys keičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau bent jau kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šių įgaliojimų veikimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar, siekdama užtikrinti tinkamą jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų taikymo apimtį, Komisija turėtų siūlyti esamos direktyvos pakeitimus. Kartu su išvada, dėl pakeitimų būtinumo išsamiai nurodomos šią išvadą pagrindžiančios priežastys. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas iš dalies pakeisti nuostatas, suteikiančias Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/39


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/12/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikoma priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB, tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turėtų būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisija turėtų būti įgaliota pritaikyti III priedą ir priimti bei persvarstyti išsamias baterijų ir akumuliatorių eksporto ir ženklinimo taisykles. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Direktyvos 2006/66/EB nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2006/66/EB.

(6)

Kadangi šia direktyva daromi Direktyvos 2006/66/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2006/66/EB iš dalies keičiama taip:

1)

10 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą gali būti nustatomos pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos tam tikros valstybės narės sunkumams vykdant 2 dalies reikalavimus, atsiradusiems dėl konkrečių nacionalinių aplinkybių, spręsti.

Iki 2007 m. rugsėjo 26 d. nustatoma bendra galutiniams vartotojams parduotų nešiojamų baterijų ir akumuliatorių metinio kiekio apskaičiavimo metodika. Tokia priemonė, skirta šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimama laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

2)

12 straipsnio 6 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„6.   Atsižvelgiant į technikos ar mokslo pažangą, III priedas gali būti pritaikytas arba papildytas. Priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, priimamos laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

3)

15 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Turi būti nustatomos išsamios šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės, ypač kriterijai 2 dalyje nurodytoms atitinkančioms sąlygoms įvertinti. Šios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

4)

17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

Registracija

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas gamintojas būtų įregistruojamas. Visose valstybėse narėse registravimui taikomi tokie patys procedūriniai reikalavimai. Tokie registravimo reikalavimai, skirti šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, nustatomi laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

5)

21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės užtikrina, kad iki 2009 m. rugsėjo 26 d. visų nešiojamų ir automobilių baterijų bei akumuliatorių talpa būtų ant jų matomai, įskaitomai ir neištrinamai pažymėta. Išsamios šio reikalavimo įgyvendinimo taisyklės, įskaitant suderintus talpos nustatymo ir tinkamo naudojimo metodus, nustatomos ne vėliau kaip iki 2009 m. kovo 26 d. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

b)

7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Gali būti padarytos šio straipsnio ženklinimo reikalavimų taikymo išimtys. Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, priimamos laikantis 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.“;

6)

24 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 175, 2007 7 27, p. 57.

(2)  2007 m. spalio 24 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/41


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/13/EB

2008 m. kovo 11 d.

panaikinanti Tarybos direktyvą 84/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektrine medicinine įranga, naudojama veterinarijoje, suderinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Bendrijos geresnio reglamentavimo politikoje pabrėžiama nacionalinių ir Bendrijos teisės aktų paprastinimo svarba, kuri yra esminis elementas, skirtas didinti įmonių konkurencingumą ir siekti Lisabonos darbotvarkės tikslų.

(2)

Tarybos direktyvoje 84/539/EEB (3) numatytas atitikties vertinimo metodas jau nebūtinas vidaus rinkai ir prekybai su trečiosiomis šalimis.

(3)

Vidaus rinkos veikimą ir naudotojų bei gyvūnų apsaugą galima geriau užtikrinti kitais Bendrijos teisės aktais.

(4)

Todėl Direktyvą 84/539/EEB reikėtų panaikinti.

(5)

Panaikinus Direktyvą 84/539/EEB, po 2008 m. gruodžio 31 d. jau nebus naudojamas tos direktyvos III priede nurodytas atitikties ženklas ir turi būti atitinkamai panaikintos susijusios nacionalinės įgyvendinimo priemonės,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 84/539/EEB panaikinama nuo 2008 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Valstybės narės iki 2008 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini siekiant laikytis šios direktyvos. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai tokių nuostatų tekstus bei jų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Valstybės narės, priimdamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo būdus nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2008 m. sausio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 300, 1984 11 19, p. 179. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/18/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 85/611/EEB (3) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu būtų taikoma jau galiojantiems Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka priimtiems teisės aktams, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomos tvarkos.

(4)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, reikalingas Direktyvai 85/611/EEB įgyvendinti, patvirtinant techninius pakeitimus, patikslinančius apibrėžtis, kad būtų užtikrintas vienodas tos direktyvos taikymas visoje Bendrijoje, ir suderinant terminiją bei suformuluojant apibrėžtis, remiantis paskesniais teisės aktais, reglamentuojančiais KIPVPS ir susijusius klausimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 85/611/EEB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 85/611/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva atliekami Direktyvos 85/611/EEB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyvos 85/611/EEB 53a ir 53b straipsniai pakeičiami taip:

„53a straipsnis

Komisija tvirtina techninius šios direktyvos pakeitimus šiose srityse:

a)

apibrėžčių patikslinimas siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą visoje Bendrijoje;

b)

terminijos suderinimas ir apibrėžčių suformulavimas, remiantis paskesniais teisės aktais, reglamentuojančiais KIPVPS ir susijusius klausimus.

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 53b straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

53b straipsnis

1.   Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2001/528/EB (6).

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 375, 1985 12 31, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/8/EB (OL L 3, 2004 1 7, p. 33).“.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/44


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/19/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB (3) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, reikalingas Direktyvai 2002/83/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius draudimo sektoriaus arba finansų rinkų pokyčius ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Šios priemonės yra skirtos pakoreguoti mokumo atsargai taikytinus elementus, papildyti įmonių teisinio statuso sąrašą, iš dalies pakeisti draudimo grupių sąrašą ir suderinti šiame sąraše vartojamą terminiją, paaiškinti arba pakoreguoti elementus, sudarančius mokumo atsargą, pakeisti turto, naudojamo techniniams atidėjimams padengti, sąrašą ir normas, reglamentuojančias investicijų paskirstymą, pakeisti suderinimo normų lengvatas, paaiškinti apibrėžtis ir atlikti būtinus techninius taisyklių, nustatančių aukščiausią palūkanų normų ribą, pakeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2002/83/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 2002/83/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2002/83/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir yra susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2002/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)

64 straipsnio įžanginė formuluotė pakeičiama taip:

„Toliau išvardyti techniniai patikslinimai, skirti iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinami pagal 65 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:“;

2)

65 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 345, 2002 12 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/44/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 1).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/46


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/20/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią sakinius bei 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/60/EB (4) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, būtinas Direktyvai 2005/60/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje bei užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Konkrečiai šios priemonės yra skirtos paaiškinti kai kurių Direktyvoje 2005/60/EB pateiktų apibrėžčių techninius aspektus, nustatyti techninius kriterijus, naudotinus vertinant, ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo situacijos kelia mažą arba didelę grėsmę, ar yra pagrįsta taikyti tą direktyvą asmenims, kurie finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai, ir pritaikyti toje direktyvoje numatytas sumas, atsižvelgiant į ekonominius pokyčius ir tarptautinių standartų pasikeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/60/EB nuostatas, inter alia papildant šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2005/60/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2005/60/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2005/60/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2005/60/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2005/60/EB iš dalies keičiama taip:

1)

40 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „41 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia ją papildant, tvirtinamos taikant 41 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

40 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „41 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b)

pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 41 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3)

41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama tokia dalis:

„2a.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b)

3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos ją pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/64/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/48


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/21/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 91/675/EEB dėl Europos draudimo ir profesinių pensijų komiteto įsteigimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 91/675/EEB (3) numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu priimant bendro pobūdžio priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos tiesioginio ne gyvybės draudimo ir tiesioginio gyvybės draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų srities direktyvoms įgyvendinti, laikantis Sprendimo 1999/468/EB. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šių direktyvų nuostatas, inter alia jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Direktyvą 91/675/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 91/675/EEB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir yra susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 91/675/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB (6) 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Darant nuorodą į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Spendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 374, 1991 12 31, p. 32. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/1/EB (OL L 79, 2005 3 24, p. 9).

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).“;


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/50


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/22/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 ir 95 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/109/EB (4) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti priemones, reikalingas Direktyvai 2004/109/EB įgyvendinti, siekiant paaiškinti kai kurių toje direktyvoje pateiktų apibrėžčių techninius aspektus, ypač ilgiausią leistiną įprastinio trumpo atsiskaitymų ciklo trukmę, prekybos dienų kalendorių, aplinkybes, kuriomis asmuo turėtų sužinoti apie balsavimo teisių įsigijimą arba perleidimą, nepriklausomumo sąlygas, kurių turi laikytis rinkos formuotojai ir valdymo įmonės; atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose; patikslinti auditorių peržiūros ataskaitų pobūdį, apibrėžti minimalų atskirų finansinių ataskaitų santraukų turinį; smulkiau paaiškinti pranešimo ir informacijos apie kontrolinį akcijų paketą pateikimo tvarką, taip pat reglamentuojamos informacijos pateikimo emitento buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms tvarką; ir nustatyti minimalius reglamentuojamos informacijos skelbimo ir centralizuoto saugojimo mechanizmo sukūrimo standartus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2004/109/EB nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2004/109/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti dokumentų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2004/109/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar tų įgaliojimų apimtis ir Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2004/109/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2004/109/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2004/109/EB iš dalies keičiama taip:

1.

2 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3.   Siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio straipsnio 1 dalies taikymą, Komisija 27 straipsnio 2 ir 2a dalyse nurodyta tvarka priima įgyvendinimo priemones, susijusias su 1 dalyje nustatytomis apibrėžtimis.

Komisija visų pirma:

a)

1 dalies i ir ii punktų tikslais nustato procedūrines priemones, kurių pagrindu emitentas gali pasirinkti buveinės valstybę narę;

b)

prireikus buveinės valstybės narės pasirinkimo, numatyto 1 dalies i ir ii punktuose, tikslais, pakoreguoja trejų metų reikalavimą, susijusį su emitento veiklos istorija, atsižvelgiant į naujus Bendrijos teisės aktų reikalavimus dėl leidimų prekiauti reguliuojamoje rinkoje išdavimo; ir

c)

1 dalies l punkto tikslais nustato pavyzdinį priemonių, nelaikytinų elektroninėmis priemonėmis, sąrašą, taip atsižvelgdama į 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/34/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (7) V priedą, pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.

Antros pastraipos a ir b punktuose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.

5 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

trečioji pastraipa pakeičiama taip:

„Priemonės, nurodytos a punkte, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. Punktuose b ir c nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jei reikia, Komisija taip pat gali patikslinti 1 dalyje nurodytą penkerių metų laikotarpį. Ta priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinama pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

3.

9 straipsnio 7 dalis keičiama taip:

„7.   Komisija priima įgyvendinimo priemones, siekdama atsižvelgti į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalių taikymą. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Komisija nustato ilgiausią leistiną šio straipsnio 4 dalyje numatyto „trumpo atsiskaitymų ciklo“ trukmę, taip pat tinkamus kontrolės mechanizmus, kuriuos turi įdiegti buveinės valstybės narės kompetentinga institucija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Be to, Komisija gali pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą sudaryti šio straipsnio 2 dalyje nurodytų atvejų sąrašą.“;

4.

12 straipsnio 8 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5.

13 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

14 straipsnio 2 dalis, 17 straipsnio 4 dalis ir 18 straipsnio 5 dalis iš dalies keičiamos taip:

a)

išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

įterpiamas sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

19 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8.

21 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

b)

įterpiama tokia pastraipa:

„Pirmoje, antroje ir trečioje pastraipose nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9.

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Atsižvelgdama į pirmos pastraipos ii punktą, Komisija taip pat patvirtina įgyvendinimo priemones, susijusias su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomų standartų įvertinimu. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

ii)

pridedama tokia pastraipa:

„Atsižvelgdama į ankstesnę pastraipą, Komisija taip pat patvirtina įgyvendinimo priemones, kurias taikant siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su daugiau nei vienos šalies emitentams taikomais apskaitos standartais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

išbraukiami žodžiai „27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka“;

ii)

įterpiamas šis sakinys:

„Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

c)

į 7 dalį įterpiama tokia pastraipa:

„Komisija taip pat patvirtina įgyvendinimo priemones, kurias taikant siekiama nustatyti bendruosius atitikties kriterijus, susijusius su pirmoje pastraipoje numatytais tikslais. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinamos pagal 27 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

10.

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Jeigu yra daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 ir 4 dalys keičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų nuostatas ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šių įgaliojimų veikimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti esamos direktyvos pakeitimus, siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, reikalingi pakeitimai ar ne, išsamiai nurodomos šią išvadą pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus suteikiančių nuostatų keitimo.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(7)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).“;


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/54


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/23/EB

2008 m. kovo 11 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2006/49/EB (4) numatoma, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo įvesta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina priimant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB, siekiant, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, kurie buvo priimti laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, reikalingas Direktyvai 2006/49/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti, inter alia, į techninius pokyčius finansų rinkose ir užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Šios priemonės yra skirtos paaiškinti apibrėžtis, suderinti tos direktyvos nuostatas, atliekant techninius pakeitimus, susijusius su nuosavų lėšų nustatymu, rizikos ir rizikos pozicijų valdymu, apskaičiavimu ir įvertinimu bei su investicinių įmonių, kurioms taikoma ta direktyva, kategorijomis. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2006/49/EB nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Direktyvoje 2006/49/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas laikotarpis. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti priemonių, patvirtintų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad, atitinkamai, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai turėtų būti suteikti neribotam laikotarpiui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2006/49/EB nuostata dėl riboto laikotarpio turėtų būti išbraukta.

(6)

Komisija turėtų reguliariai įvertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, siekiant sudaryti galimybę Europos Parlamentui ir Tarybai nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis ir Komisijai priskirti procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.

(7)

Todėl Direktyvą 2006/49/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2006/49/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir yra susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl nebūtina nustatyti atitinkamų nuostatų,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Pakeitimai

Direktyva 2006/49/EB iš dalies keičiama taip:

1)

41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje išbraukiami žodžiai „laikydamasi 42 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos pagal 42 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

42 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.“;

b)

3 ir 4 dalys keičiamos taip:

„3.   Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau bent kas trejus metus, Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šių įgaliojimų veikimo ataskaitą. Ataskaitoje visų pirma išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti esamos direktyvos pakeitimus, siekdama užtikrinti tinkamą jai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, reikalingi pakeitimai ar ne, išsamiai nurodomos šią išvadą pagrindžiančios priežastys. Jei būtina, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas dėl Komisijai įgyvendinimo įgaliojimus suteikiančių nuostatų keitimo.“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

(2)  OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

(3)  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 177, 2006 6 30, p. 201.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programos, pateiktos atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1004)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/233/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnyje nurodyta, kad valstybė narė, kurioje vykdoma privaloma nacionalinė vienos iš šios direktyvos E priedo II skirsnyje išvardytų užkrečiamųjų ligų kontrolės programa, gali teikti šią programą tvirtinti Komisijai. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad Bendrijos vidaus prekybai gali būti taikomos papildomos garantijos.

(2)

2004 m. liepos 15 d. Komisijos sprendimu 2004/558/EB dėl Tarybos direktyvos 64/432/EEB dėl papildomų Bendrijos galvijų vidaus prekybos garantijų, susijusių su infekciniu galvijų rinotracheitu, ir infekcijos likvidavimo programų, pateiktų atitinkamų valstybių narių, patvirtinimo įgyvendinimo (2) tvirtinamos 1 tipo galvijų herpeso viruso (BHV1) infekcijos kontrolės ir likvidavimo programos, kurias pateikė šio sprendimo I priede išvardytos valstybės narės dėl šiame priede išvardytų regionų ir kurioms pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį taikomos papildomos BHV1 garantijos.

(3)

Čekijos Respublika pateikė BHV1 infekcijos likvidavimo visoje savo teritorijoje programą. Ši programa atitinka Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Programoje numatomos galvijų gabenimo šalies viduje taisyklės, kurios visiškai atitinka anksčiau kai kuriose valstybėse narėse ar jų regionuose įgyvendintas analogiškas taisykles ir kurias taikant ši liga tose valstybėse narėse buvo sėkmingai likviduota.

(4)

Čekijos Respublikos pateikta programa ir pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį pateiktos papildomos garantijos turėtų būti patvirtintos.

(5)

Todėl Sprendimo 2004/558/EB I priedą reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2004/558/EB I priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Parengta Briuselyje, 2008 m. kovo 17 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 249, 2004 7 23, p. 20. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/584/EB (OL L 219, 2007 8 24, p. 37).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

Valstybės narės

Valstybių narių regionai, kuriems taikomi papildomų garantijų reikalavimai dėl infekcinio galvijų rinotracheito pagal Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnį

Čekijos Respublika

Visi regionai

Vokietija

Visi regionai, išskyrus Bavarijos federalinės žemės administracinius vienetus Aukštutinį Pfalcą ir Aukštutinę Frankoniją.

Italija

Friulio-Venecijos Džulijos autonominis regionas

Autonominė Trento provincija“


19.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 76/58


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. kovo 18 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/467/EB nuostatas dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 974)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/234/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos D priedo I skyriaus E dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 64/432/EEB D priedo nuostatas gali būti laikoma, kad valstybėje narėje arba valstybės narės dalyje, kalbant apie galvijų bandas, oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, jei laikomasi tam tikrų direktyvoje numatytų sąlygų.

(2)

Valstybių narių regionai, kuriuose nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, yra išvardyti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2).

(3)

Lenkija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad 14 apskričių Kujavijos Pamario, Lodzės ir Mažosios Lenkijos vaivadijose laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, tam, kad jos būtų laikomos Lenkijos regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(4)

Įvertinus šiuos dokumentus, minėtas Lenkijos apskritis reikėtų pripažinti valstybės narės regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/467/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/97/EB (OL L 32, 2008 2 6, p. 25).


PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB III priedo 2 skyriaus antra dalis, susijusi su Lenkija, pakeičiama taip:

„Lenkijoje:

Žemutinės Silezijos (Dolnośląskie) vaivadija

Apskritys:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Liublino (Lubelskie) vaivadija

Apskritys:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Kujavijos Pamario (Kujawsko-Pomorskie) vaivadija

Apskritys:

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Lodzės (Łódzkie) vaivadija

Apskritys:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Mažosios Lenkijos (Małopolskie) vaivadija

Apskritys:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Opolės (Opolskie) vaivadija

Apskritys:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Pakarpatės (Podkarpackie) vaivadija

Apskritys:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Silezijos (Śląskie) vaivadija

Apskritys:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Švento Kryžiaus (Świętokrzyskie) vaivadija

Apskritys:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Didžiosios Lenkijos (Wielkopolskie) vaivadija

Apskritys:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“