ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 59

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 4d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. kovo 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 195/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

1

 

 

2008 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 196/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

6

 

*

2008 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 197/2008, patvirtinantis esminius Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus Queijo Serra da Estrela (SKVN)

8

 

*

2008 m. kovo 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 198/2008, 92-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/180/EB

 

*

2008 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimo sudarymo

12

 

 

2008/181/EB

 

*

2008 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo sudarymo

14

 

 

2008/182/Euratomas

 

*

2008 m. vasario 25 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį Sintezės programos konsultacinį komitetą

15

 

 

2008/183/EB

 

*

2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

17

 

 

2008/184/EB

 

*

2008 m. vasario 29 d. Tarybos sprendimas dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

18

 

 

Komisija

 

 

2008/185/EB

 

*

2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 669) (kodifikuota redakcija) ( 1 )

19

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. kovo 3 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/186/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako

31

 

*

2008 m. kovo 3 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/187/BUSP dėl ribojančių priemonių neteisėtai Komorų Sąjungos Anžuano vyriausybei

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 195/2008

2008 m. kovo 3 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama 2008 m. kovo 3 d. į Tarybos Bendrąją poziciją 2008/186/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal JT Saugumo Tarybos (JTST) Rezoliuciją 1483 (2003) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1210/2003 (2) 2 straipsnį numatyta speciali atsiskaitymo tvarka už iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas, o to reglamento 10 straipsnyje numatyta speciali tvarka dėl tam tikro Irako turto imuniteto nuo teisinių procesinių veiksmų. Speciali atsiskaitymo tvarka buvo taikoma toliau, o speciali tvarka dėl imuniteto taikoma iki 2007 m. gruodžio 31 d.

(2)

JTST Rezoliucijoje 1790 (2007) ir Bendrojoje pozicijoje 2008/186/BUSP nustatyta, kad abi pirmiau minėtos specialios tvarkos turėtų būti taikomos iki 2008 m. gruodžio 31 d. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Taip pat tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr. 1210/2003 su naujausia sankcijų taikymo praktika, susijusia su kompetentingų institucijų nustatymu, atsakomybe už pažeidimus ir jurisdikcija. Šiame reglamente laikoma, kad Bendrijos teritorija apima valstybių narių teritorijas, kurioms taikoma Sutartis, Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖME ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Visos pajamos, gautos pardavus iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas, išvardytus I priede, nuo 2003 m. gegužės 22 d. pervedamos į Irako plėtros fondą JTO Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1483 (2003), ypač jos 20 ir 21 punktuose, nustatytomis sąlygomis.“;

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas draudimas nesukelia jokios rūšies atsakomybės atitinkamiems fiziniams ar juridiniams asmenims ar subjektams, jei jie nežinojo ir neturėjo jokios pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis šį draudimą.“;

3)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio, V priede išvardytose tinklavietėse nurodytos kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

a)

šioms lėšoms arba ekonominiams ištekliams taikomas iki 2003 m. gegužės 22 d. teismo, administracine arba arbitražo tvarka nustatytas turto suvaržymas arba iki minėtos dienos paskelbtas teismo, administracinis arba arbitražo sprendimas;

b)

lėšos arba ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie buvo užtikrinti tokiu turto suvaržymu arba pripažinti galiojančiais tokiu teismo sprendimu, tenkinti laikantis tokių reikalavimų turinčių asmenų teises reglamentuojančiais galiojančiais įstatymais ir taisyklėmis nustatytų ribų;

c)

ieškinio tenkinimas nepažeidžia Reglamento (EB) Nr. 3541/92; ir

d)

turto suvaržymo arba sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

2.   Visais kitais atvejais pagal 4 straipsnį įšaldytų lėšų, ekonominių išteklių ir pajamų iš ekonominių išteklių įšaldymas panaikinamas tik tam, kad lėšos būtų pervestos į Irako centrinio banko valdomą Irako plėtros fondą, laikantis JTST rezoliucijoje 1483 (2003) nustatytų sąlygų.“;

4)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

1.   Draudžiama sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas – tiesiogiai ar netiesiogiai išvengti 4 straipsnio nuostatų taikymo arba skatinti 2 ir 3 straipsniuose nurodytus sandorius.

2.   Visa informacija apie tai, kad šio reglamento nuostatų taikymo išvengta ar vengiama, pranešama V priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas ši informacija pateikiama Komisijai.“

5)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

1.   Nedarant poveikio taikomoms taisyklėms dėl informacijos teikimo, slaptumo bei profesinės paslapties ir Sutarties 284 straipsnio nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ir organizacijos:

a)

nedelsdami pateikia valstybių narių, kuriose jie reziduoja ar turi buveinę, V priede išvardytose tinklavietėse nurodytoms kompetentingoms institucijoms visą informaciją, kuri padėtų laikytis šio reglamento, pavyzdžiui, apie pagal 4 straipsnį įšaldytas sąskaitas ir sumas, ir tiesiogiai arba per šias kompetentingas institucijas perduoda šią informaciją Komisijai;

b)

kiekvieną kartą tikrinant šią informaciją bendradarbiauja su V priede išvardytose tinklavietėse nurodytomis kompetentingomis institucijomis.

2.   Visa pagal šį straipsnį pateikta arba gauta informacija naudojama tik tais tikslais, kuriais ji buvo pateikta arba gauta.“

6)

Įterpiamas šis 15a straipsnis:

„15a straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šio reglamento 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas ir nurodo jas V priede išvardytose tinklavietėse.

2.   Valstybės narės iki 2008 m. kovo 15 d. praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, taip pat praneša apie bet kokius vėlesnius pasikeitimus.“

7)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

visoje Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įsteigti ar sudaryti pagal valstybės narės teisę; ir

e)

bet kurio juridinio asmens, subjekto ar organizacijos bet kuriam verslui, kuris visas ar iš dalies vykdomas Bendrijoje.“

8)

18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   2 ir 10 straipsniai taikomi iki 2008 m. gruodžio 31 d.“.

9)

V priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODOBNIK


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.

(2)  OL L 169, 2003 7 8, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie 6, 7 ir 8 straipsniuose nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

A.   Tinklavietės, kuriose pateikiama informacija apie kompetentingas institucijas

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Pranešimų Komisijai pateikimo adresas:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A: Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Telefonas (+32 2) 295 55 85

Faksas (+32 2) 299 08 73.“


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 196/2008

2008 m. kovo 3 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. kovo 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. kovo 3 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 197/2008

2008 m. kovo 3 d.

patvirtinantis esminius Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus Queijo Serra da Estrela (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir taikydama 17 straipsnio 2 dalį, Komisija išnagrinėjo Portugalijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Queijo Serra da Estrela“, kuri buvo įregistruota pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimų paraišką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio nuostatas šie pakeitimai yra esminiai, todėl Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbė pakeitimų paraišką, kaip reikalaujama to reglamento 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. Komisija negavo prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, todėl šie pakeitimai turi būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, patvirtinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2156/2005 (OL L 342, 2005 12 24, p. 54).

(3)  OL C 127, 2007 6 8, p. 10.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3 klasė

Sūriai

PORTUGALIJA

Queijo Serra da Estrela (SKVN)


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 198/2008

2008 m. kovo 3 d.

92-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmąją įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2008 m. vasario 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 59/2008 (OL L 22, 2008 1 25, p. 4).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Antraštinės dalies „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ įrašas „Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami), (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)“ pakeičiamas taip:

„Islamic Jihad Group (alias (a) Jama’at al-Jihad, (b) Libyan Society, (c) Kazakh Jama’at, (d) Jamaat Mojahedin, (e) Jamiyat, (f) Jamiat al-Jihad al-Islami, (g) Dzhamaat Modzhakhedov, (h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, (i) al-Djihad al-Islami, (j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, (k) Islamic Jihad Union)“.

(2)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Abu Thabit, (n) Shaykh Abu Thabit, (o) Shaykh Thabet, (p) Abu Abdur Rahman, (q) Abdur Abu Rahman). Gimimo data: 1966 10 16. Gimimo vieta: ‘Aniza, Saudo Arabija. Kita informacija: teikė finansinę paramą ir kitokią pagalbą Abu Sayyaf Group“ pakeičiamas taip:

„Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias (a) Fahad H. A. Khashayban, (b) Fahad H. A. al-Khashiban, (c) Fahad H. A. Kheshaiban, (d) Fahad H. A. Kheshayban, (e) Fahad H. A. al-Khosiban, (f) Fahad H. A. Khasiban, (g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban (h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, (i) Fahad al-Khashiban, (j) Fahd Khushaiban, (k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, (l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, (m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, (n) Abu Thabit, (o) Shaykh Abu Thabit, (p) Shaykh Thabet, (q) Abu Abdur Rahman, (r) Abdur Abu Rahman). Gimimo data: 1966 10 16. Gimimo vieta: Oneiza, Saudo Arabija. Paso Nr. G477835 (išduotas 2006 6 26, galioja iki 2011 5 3). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo ir kitaip rėmė Abu Sayyaf Group“.

(3)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim, (k) Abu Al Bara’a Al Naji, (l) Shuwayb Junayd. Adresas: Buraydahas, Saudo Arabija. Gimimo data: 1961 12 8. Gimimo vieta: Al-Taifas, Saudo Arabija. Paso Nr. F275043, išduotas 2004 5 29, galioja iki 2009 4 5. Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: teikė finansinę paramą įsigijant ginklus ir kitokią pagalbą Abu Sayyaf Group“ pakeičiamas taip:

„Abdul Rahim Al-Talhi (alias (a) ‘Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, (b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, (c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, (d) Abe Al-Rahim al-Talahi, (e) Abd Al-Rahim Al Tahli, (f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, (g) Abdulrahim Al Tahi, (h) Abdulrahim al-Talji, (i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, (j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, (k) Abdul Rahim, (l) Abu Al Bara’a Al Naji, (m) Shuwayb Junayd. Adresas: Buraydahas, Saudo Arabija. Gimimo data: 1961 12 8. Gimimo vieta: Al-Shefa, Al-Taifas, Saudo Arabija. Paso Nr. F275043 (išduotas 2004 5 29, galioja iki 2009 4 5). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo Abu Sayyaf Group, tiekė jai ginklus ir kitaip ją rėmė.“

(4)

Antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įrašas „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Abu Bakr, (j) Abu Abdullah. Gimimo data: (a) 1972 8 20, (b) 1972 8 10. Gimimo vieta: Al-Karawiya, Saudo Arabija. Kita informacija: teikė finansinę paramą įsigijant ginklus, verbavo naujus narius ir teikė kitokią pagalbą Abu Sayyaf Group“ pakeičiamas taip:

„Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias (a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, (b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, (c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, (d) Mohd Al-Saghir, (e) Muhammad Al-Sugayer, (f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, (g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, (h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, (i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, (j) Abu Bakr, (k) Abu Abdullah. Gimimo data: (a) 1972 8 20, (b) 1972 8 10. Gimimo vieta: Al-Karawiya, Oneiza, Saudo Arabija. Paso Nr. E864131 (išduotas 2001 12 30, galioja iki 2006 11 6). Pilietybė: Saudo Arabijos. Kita informacija: finansavo Abu Sayyaf Group, tiekė jai ginklus, verbavo naujus narius ir kitaip ją rėmė“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 25 d.

dėl Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimo sudarymo

(2008/180/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 170 straipsnį, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrijos vardu Komisija derėjosi dėl Europos bendrijos ir Arabų Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse (toliau – Susitarimas).

(2)

Su sąlyga, kad susitarimas gali būti sudarytas vėliau, susitarimas buvo parafuotas 2004 m. kovo 4 d., pasirašytas 2005 m. birželio 21 d., laikinai taikomas nuo pasirašymo datos.

(3)

Susitarimas grindžiamas tarpusavio nauda, šalių abipusėmis galimybėmis dalyvauti viena kitos programose ir su šio susitarimo tikslu susijusioje veikloje, taip pat nediskriminavimo, veiksmingos intelektinės nuosavybės apsaugos ir teisingo intelektinės nuosavybės teisių pasidalijimo principais. Teisniai subjektai, įsisteigę Egipto Arabų Respublikoje, dalyvauja netiesioginėje veikloje laikydamiesi sąlygų, kurios keliamos teisės subjektams trečiosiose šalyse pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, priimtą pagal Sutarties 167 straipsnį, 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) ir kitus taikomus Bendrijos teisės aktus.

(4)

Susitarimas turėtų būti sudarytas taip, kad formuluotės visų valstybių narių kalbomis būtų autentiškos. Tai bus atlikta pasikeičiant laiškais.

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Egipto Arabų Respublikos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityse susitarimas (3).

2 straipsnis

Veikdamas Bendrijos vardu, Tarybos pirmininkas paskelbia pranešimą, kuris numatytas šio Susitarimo 7 straipsnyje, ir įgaliojamas patvirtinti, pasikeičiant laiškais su Egipto Arabų Respublika, kad Susitarimo tekstas, po stojimų į Europos Sąjungą 2004 m. ir 2007 m., yra autentiškas visomis valstybių narių kalbomis.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  2007 m. lapkričio 29 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (OL L 343, 2007 12 27, p. 9).

(3)  OL L 182, 2005 7 13, p. 12.


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 25 d.

dėl Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimo dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo sudarymo

(2008/181/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 170 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalimi,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Bendrijos vardu suderėjo dėl Susitarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo su Izraelio Valstybe (toliau – Susitarimas) atnaujinimo.

(2)

Susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas 2007 m. liepos 16 d. Briuselyje, su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Izraelio Valstybės susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo (2).

2 straipsnis

Veikdamas Bendrijos vardu, Tarybos pirmininkas pateikia pranešimą, numatytą Susitarimo 5 straipsnio 2 dalyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  2007 m. rugsėjo 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 220, 2007 8 25, p. 5.


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/15


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 25 d.

iš dalies keičiantis 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, įsteigiantį Sintezės programos konsultacinį komitetą

(2008/182/Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 7 straipsnio ketvirtą pastraipą,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimą 2006/970/Euratomas dėl Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (1), kuria taip pat prisidedama prie žinių visuomenės kūrimo Europos mokslinių tyrimų erdvėje,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą 2006/976/Euratomas dėl specialiosios branduolinių tyrimų ir mokymo veiklos programos (2007–2011 m.) (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad įgyvendinant specialiąją programą, Komisijai talkina konsultacinis komitetas, ir kad su sinteze susijusiems klausimams spręsti šio komiteto sudėtis ir išsamios darbo taisyklės bei taikomos procedūros yra tokios, kokios nurodytos 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendime, įsteigiančiame Sintezės programos konsultacinį komitetą (3) (toliau, atitinkamai – 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas ir CCE-FU),

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 50 straipsnį,

atsižvelgdama į 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimą, ypač į jo 14 pastraipą, kuriuo nustatoma CCE-FU balsavimo sistema,

kadangi:

(1)

CCE-FU teikia nuomones balsuodamas pagal paskirstytų balsų sistemą, kai veikdamas pagal 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 5 pastraipos g punktą, nustato prioritetinius preferencinės paramos paskirstymo veiksmus.

(2)

2007 m. kovo 21 d. CCE-FU vienbalsiai rekomendavo atnaujinti paskirstytų balsų sistemą, kuri pagal 1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 14 pastraipą turėtų būti taikoma komitete sprendžiant su sinteze susijusius klausimus, kad po naujųjų valstybių narių įstojimo būtų įtrauktos jų balsavimo teisės.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, dabar reikėtų atitinkamai pakeisti 1980 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimo 14 pastraipos paskutiniai du sakiniai pakeičiami šiuo tekstu:

„Nuomonės dėl 5 pastraipos g punkto priimamos taikant paskirstytų balsų sistemą:

Belgija

2

Bulgarija

2

Čekija

2

Danija

2

Vokietija

5

Estija

1

Graikija

2

Ispanija

3

Prancūzija

5

Airija

2

Italija

5

Kipras

1

Latvija

1

Lietuva

2

Liuksemburgas

1

Vengrija

2

Malta

1

Nyderlandai

2

Austrija

2

Lenkija

3

Portugalija

2

Rumunija

2

Slovėnija

1

Slovakija

2

Suomija

2

Švedija

2

Jungtinė Karalystė

5

Šveicarija

2

Iš viso

64

Kad nuomonė būtu priimta, reikiama dauguma yra 33 balsai, pateikti bent 15 delegacijų.“

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  OL L 400, 2006 12 30, p. 60, su pakeitimais, padarytais OL L 54, 2007 2 22, p. 21.

(2)  OL L 400, 2006 12 30, p. 404, su pakeitimais, padarytais OL L 54, 2007 2 22, p. 139.

(3)  Nepaskelbtas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2005/336/Euratomas (OL L 108, 2005 4 29, p. 64).


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 28 d.

dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2008/183/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus R. CONDORELLI įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme, skiriamas Regionų komiteto pakaitiniu nariu likusiam kadencijos laikui, t. y. iki 2010 m. sausio 25 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VIZJAK


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 29 d.

dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

(2008/184/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 215 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

2008 m. vasario 28 d. laišku, kuris buvo patikslintas 2008 m. vasario 29 d. laišku, Markos KYPRIANOU pranešė atsistatydinąs iš Komisijos nario pareigų nuo 2008 m. kovo 2 d. vidurnakčio. Reikia jį pakeisti likusiam kadencijos laikui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Androula VASSILIOU skiriama Komisijos nare laikotarpiui nuo 2008 m. kovo 3 d. iki 2009 m. spalio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. kovo 3 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. COTMAN


Komisija

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/19


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. vasario 21 d.

dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga, Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 669)

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/185/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos 8 straipsnį, 9 straipsnio 2 dalį ir 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas 2001/618/EB dėl papildomų garantijų, susijusių su Aujeskio liga Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis, ir kriterijų, pateikiant informaciją apie šią ligą, bei panaikinantis Sprendimus 93/24/EEB ir 93/244/EEB (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Tarptautinis epizootijų biuras (OIE) pagal Susitarimą dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo, priimto taikant 1994 m. GATT susitarimą, yra paskirta tarptautinė organizacija, atsakinga už tarptautinių gyvūnų sveikatos apsaugos taisyklių, taikomų prekybai gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais, nustatymą. Šios taisyklės yra paskelbtos Tarptautiniame gyvūnų sveikatos kodekse.

(3)

Tarptautinio gyvūnų sveikatos kodekso skyrius apie Aujeskio ligą buvo iš esmės pakeistas.

(4)

Tikslinga pakeisti papildomas garantijas, kurios dėl Aujeskio ligos yra reikalingos Bendrijos vidaus prekybai kiaulėmis ir siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų šiai ligai taikomas tarptautines taisykles ir kad Bendrijoje būtų vykdoma geresnė kontrolė.

(5)

Reikia nustatyti kriterijus dėl informacijos, kurią pagal Direktyvos 64/432/EEB 8 straipsnį valstybės narės turi pateikti apie Aujeskio ligą.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veisimui ar produkcijai skirtas kiaules, numatytas vežti į I priede išvardytas valstybes nares ar regionus, kurie nėra apimti Aujeskio ligos, iš bet kurios tame sąraše nenurodytos valstybės narės ar regiono, leidžiama išsiųsti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1)

kilmės valstybėje narėje turi būti privaloma pranešti apie Aujeskio ligą;

2)

kilmės valstybėje narėje ar regionuose, prižiūrint kompetentingai institucijai, turi būti vykdoma Aujeskio ligos kontrolės ir likvidavimo programa, atitinkanti Direktyvos 64/432/EEB 9 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus. Pagal šią programą turi būti taikomos atitinkamos priemonės dėl kiaulių vežimo ir judėjimo, kad liga neišplistų tarp skirtingą statusą turinčių ūkių;

3)

kiaulių kilmės ūkyje turi būti:

a)

tokiame ūkyje per paskutinius 12 mėnesių neužregistruota jokių klinikinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių;

b)

ūkiuose, esančiuose 5 km spinduliu aplink kiaulių kilmės ūkį, per paskutinius 12 mėnesių neužregistruota jokių klinikinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių; tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu šiuose ūkiuose, prižiūrint kompetentingai institucijai ir laikantis 2 punkte nurodytos likvidavimo programos, buvo reguliariai taikomos ligos monitoringo ir likvidavimo priemonės ir jeigu šios priemonės efektyviai užkirto kelią bet kokiam ligos plitimui į minėtąjį ūkį;

c)

nuo Aujeskio ligos nevakcinuota mažiausiai 12 mėnesių;

d)

mažiausiai du kartus su ne mažesne kaip keturių mėnesių pertrauka kiaulėms atlikti serologiniai tyrimai ADV-gE, ADV-gB ar ADV-gD antikūnams arba grynam Aujeskio ligos virusui nustatyti. Šie tyrimai turi būti parodę, kad Aujeskio ligos nėra ir kad vakcinuotos kiaulės neturi gE antikūnų;

e)

per paskutinius 12 mėnesių neįvežta kiaulių iš ūkių, kuriuose prastesnė gyvūnų sveikatos būklė dėl Aujeskio ligos, išskyrus atvejus, kai kiaulės būna ištirtos dėl Aujeskio ligos ir gauti neigiami tyrimo rezultatai;

4)

kiaulės, kurias ketinama išvežti, turi būti:

a)

nevakcinuotos;

b)

30 dienų iki išvežimo izoliuojamos kompetentingos institucijos patvirtintoje patalpoje, ir taip, kad būtų išvengta bet kokios rizikos šias kiaules užkrėsti Aujeskio liga;

c)

nuo gimimo laikomos kilmės ar lygiavertį statusą turinčiame ūkyje ir jame išbuvusios ne mažiau kaip:

i)

30 dienų, jeigu kiaulės skirtos produkcijai;

ii)

90 dienų, jeigu kiaulės skirtos veisimui;

d)

buvo ištirtos ne mažiau kaip du kartus, darant tarp tyrimų ne mažesnę kaip 30 dienų pertrauką, serologiniais tyrimais ADV-gB ar ADV-gD antikūnams arba grynam Aujeskio ligos virusui nustatyti, ir gauti neigiami tyrimų rezultatai. Tačiau jaunesnėms kaip keturių mėnesių kiaulėms gali būti atliekamas ir serologinis tyrimas ADV-gE antikūnams nustatyti. Paskutiniojo tyrimo mėginiai turi būti paimti per 15 dienų iki išvežimo. Izoliuotame vienete tiriamų kiaulių skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima nustatyti:

i)

2 % serologinį paplitimą 95 % tikslumu izoliuotame vienete, kiaulėms, skirtoms produkcijai;

ii)

0,1 % serologinį paplitimą 95 % tikslumu izoliuotame vienete, kiaulėms, skirtoms veisimui.

Tačiau pirmasis iš dviejų tyrimų nėra būtinas, jeigu:

i)

vykdant 2 punkte nurodytą programą, likus 45–170 dienų iki išvežimo kilmės ūkyje buvo atliktas serologinis tyrimas, kuris parodė, kad Aujeskio ligos antikūnų nėra ir kad vakcinuotos kiaulės neturi gE antikūnų;

ii)

kiaulės, kurias ketinama išvežti, kilmės ūkyje buvo laikomos nuo gimimo;

iii)

į kilmės ūkį neįvežta jokių kiaulių, o kiaulės, kurias ketinama išvežti, buvo laikomos izoliuotai.

2 straipsnis

Skersti skirtas kiaules, numatytas vežti į I priede išvardytas valstybes nares ar regionus, kurie neapimti Aujeskio ligos, iš bet kurios tame sąraše nenurodytos valstybės narės ar regiono, leidžiama išsiųsti, jeigu laikomasi šių sąlygų:

1)

kilmės valstybėje narėje privaloma pranešti apie Aujeskio ligą;

2)

kilmės valstybėje narėje ar regionuose vykdoma Aujeskio ligos kontrolės ir likvidavimo programa, atitinkanti 1 straipsnio 2 punkte nustatytus kriterijus;

3)

visos minėtosios kiaulės vežamos tiesiai į paskirties skerdyklą ir atitinka vieną iš šių sąlygų:

a)

jos yra kilusios iš ūkio, atitinkančio 1 straipsnio 3 punkte nustatytas sąlygas;

b)

jos buvo vakcinuotos nuo Aujeskio ligos ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki jų išvežimo ir yra kilusios iš kilmės ūkio, kuriame:

i)

vykdant 2 punkte nurodytą programą, 12 paskutinių mėnesių, prižiūrint kompetentingai institucijai, buvo reguliariai taikomos Aujeskio ligos monitoringo ir likvidavimo priemonės;

ii)

jos išbuvo ne mažiau kaip 30 dienų iki išsiuntimo ir kuriame nebuvo nustatyta jokių klinikinių ar patologinių šios ligos požymių 7 straipsnyje nurodyto veterinarijos sertifikato pildymo metu; arba

c)

jos nebuvo vakcinuotos ir kilusios iš ūkio, kuriame:

i)

vykdant 2 punkte nurodytą programą, 12 paskutinių mėnesių, prižiūrint kompetentingai institucijai, buvo reguliariai taikomos Aujeskio ligos monitoringo ir likvidavimo priemonės ir per paskutinius šešis mėnesius neužregistruota jokių klinikinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių;

ii)

kompetentinga institucija buvo uždraudusi vakcinuoti nuo Aujeskio ligos ir įvežti vakcinuotas kiaules, kadangi ūkis siekia aukštesnio statuso dėl Aujeskio ligos pagal 2 punkte nurodytą programą;

iii)

jos buvo laikomos ne mažiau kaip 90 dienų iki išsiuntimo.

3 straipsnis

Kiaulės, skirtos veisimui, numatytos vežti į II priede išvardytas valstybes nares ar regionus, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos likvidavimo programos, turi:

1)

būti kilusios iš I priede išvardytų valstybių narių ar regionų; arba

2)

būti kilusios iš:

a)

II priede išvardytų valstybių narių ar regionų; ir

b)

ūkio, atitinkančio 1 straipsnio 3 punkto reikalavimus; arba

3)

atitikti šias sąlygas:

a)

kilmės valstybėje narėje turi būti privaloma pranešti apie Aujeskio ligą;

b)

kilmės valstybėse narėse ar regione vykdoma Aujeskio ligos kontrolės ir likvidavimo programa, atitinkanti 1 straipsnio 2 punkte nustatytus kriterijus;

c)

minėtųjų kiaulių kilmės ūkyje per paskutinius 12 mėnesių neužregistruota jokių klinikinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių;

d)

kiaulės turėjo būti izoliuotos kompetentingos institucijos patvirtintoje patalpoje 30 dienų iki pat vežimo bei izoliuotos taip, kad būtų išvengta bet kokios užkrėtimo Aujeskio liga rizikos;

e)

kiaulėms turėjo būti atliktas serologinis tyrimas gE antikūnams nustatyti ir tyrimo rezultatai turėjo būti neigiami. Paskutiniojo tyrimo mėginiai turi būti paimti per 15 dienų iki išvežimo. Tiriamų kiaulių skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima nustatyti 2 % serologinį paplitimą šiose kiaulėse 95 % tikslumu;

f)

kiaulės nuo gimimo turėjo būti laikomos kilmės ar lygiavertį statusą turinčiame ūkyje ir turėjo būti išbuvusios kilmės ūkyje ne mažiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Produkcijai skirtos kiaulės, numatytos vežti į II priede išvardintas valstybes nares ar regionus, kuriuose vykdomos patvirtintos Aujeskio ligos likvidavimo programos, turi:

1)

būti kilusios iš I priede išvardytų valstybių narių ar regionų; arba

2)

būti kilusios iš:

a)

II priede išvardytų valstybių narių ar regionų; ir

b)

ūkio, atitinkančio 1 straipsnio 3 punkto reikalavimus; arba

3)

atitikti šias sąlygas:

a)

kilmės valstybėje narėje turi būti privaloma pranešti apie Aujeskio ligą;

b)

kilmės valstybėse narėse ar regione vykdoma Aujeskio ligos kontrolės ir likvidavimo programa, atitinkanti 1 straipsnio 2 punkte nustatytus kriterijus;

c)

tokių kiaulių kilmės ūkyje per paskutinius 12 mėnesių neužregistruota jokių klinikinių, patologinių ar serologinių Aujeskio ligos požymių;

d)

likus 45–170 dienų iki išvežimo kilmės ūkyje buvo atliktas serologinis Aujeskio ligos tyrimas, kuris parodė, kad šios ligos nėra ir kad vakcinuotos kiaulės neturi gE antikūnų;

e)

kiaulės nuo gimimo turėjo būti laikomos kilmės ūkyje arba turėjo būti laikomos tokiuose ūkiuose ne mažiau kaip 30 dienų nuo jų atvežimo iš lygiavertį statusą turinčio ūkio, kuriame buvo atliktas d punkte nurodytą tyrimą atitinkantis serologinis tyrimas.

5 straipsnis

Serologiniai tyrimai, atliekami kiaulių Aujeskio ligai stebėti ar nustatyti, pagal šį sprendimą turi atitikti III priede nustatytus standartus.

6 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 64/432/EEB 10 straipsnio 3 dalies, kiekviena valstybė narė pagal IV priede nustatytus vienodus kriterijus ne rečiau kaip kartą per metus turi pateikti informaciją apie Aujeskio ligos atvejus, įskaitant išsamią informaciją apie monitoringo ir likvidavimo programas, vykdomas II priede išvardytose valstybėse narėse ir kitose valstybėse narėse ar regionuose, neišvardytuose tame priede, kuriuose priimtos monitoringo ir likvidavimo programos.

7 straipsnis

1.   Nepažeisdamas Bendrijos teisės aktuose nustatytų nuostatų dėl veterinarijos sertifikatų, prieš užpildydamas kiaulėms, skirtoms valstybėms narėms ar regionams, išvardytiems I ar II priede, Direktyvos 64/432/EEB reikalaujamo veterinarijos sertifikato C skirsnį, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas nustato:

a)

tokių kiaulių kilmės ūkio ir valstybės narės ar regiono statusą dėl Aujeskio ligos;

b)

jeigu kiaulės nėra kilusios iš valstybės narės ar regiono, kuriame ligos nėra, tokių kiaulių paskirties ūkio ir valstybės narės ar regionų statusą dėl Aujeskio ligos;

c)

ar tokios kiaulės atitinka šiame sprendime nustatytas sąlygas.

2.   Kiaulėms, skirtoms valstybėms narėms ar regionams, išvardytiems I ar II priede, 1 dalyje nurodyto veterinarijos sertifikato C skirsnio 4 dalis užpildoma ir papildoma taip:

a)

pirmoje įtraukoje po žodžio „liga:“ pridedamas žodis „Aujeskio“;

b)

antroje įtraukoje daroma nuoroda į šį sprendimą. Toje pačioje eilutėje skliausteliuose nurodomas šio sprendimo straipsnio, taikomo tokioms kiaulėms, numeris.

8 straipsnis

Valstybės narės turi užtikrinti, kad tuo atveju, kai vežamos kiaulės, skirtos valstybėms narėms ar regionams, išvardytiems I ar II priede, vežimo ar pervežimo metu neturėtų kontakto su kiaulėmis, turinčiomis kitą ar nežinomą statusą dėl Aujeskio ligos.

9 straipsnis

Sprendimas 2001/618/EB yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/726/EB (OL L 294, 2007 11. 13, p. 26).

(2)  OL L 215, 2001 8 9, p. 48. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/729/EB.

(3)  Žr. V priedą.


I PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose gyvūnai neužsikrėtę Aujeskio liga ir kuriuose draudžiama skiepyti

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

CZ

Čekija

visi regionai

DK

Danija

visi regionai

DE

Vokietija

visi regionai

FR

Prancūzija

Eno, Enos, Aljė, Aukštutinio Provanso Alpių, Pajūrio Alpių, Ardešo, Ardėnų, Arježo, Obo, Odo, Averono, Žemutinio Reino, Ronos deltos, Kalvadoso, Kantalio, Šarantos, Pajūrio Šarantos, Šero, Korezo, Kot d’Oro, Krezo, De Sevro, Dordonės, Du, Dromo, Esono, Ero, Ero ir Luaro, Garo, Žero, Žirondos, Aukštutinių Alpių, Aukštutinės Senos, Aukštutinės Garonos, Aukštutinės Luaros, Aukštutinės Marnos, Aukštutinių Pirėnų, Aukštutinio Reino, Aukštutinės Sonos, Aukštutinės Savojos, Aukštutinio Vjeno, Hero, Endro, Endro ir Luaros, Izero, Juros, Landų, Luaros, Atlanto Luaros, Luaro ir Šero, Luarė, Lo, Lo ir Garonos, Lozero, Meno ir Luaros, Manšo, Marnos, Majeno, Merto ir Mozelio, Mezo, Mozelio, Njevro, Uazos, Orno, Paryžiaus, Pa de Kalė, Atlanto Pirėnų, Rytų Pirėnų, Piui de Domo, Rejunjono, Ronos, Sarto, Sonos ir Luaros, Savojos, Senos ir Marnos, Pajūrio Senos, Sena-Sen Deni, Somos, Tarno, Tarno ir Garonos, Belforo teritorijos, Marnos slėnio, Uazos slėnio, Varo, Vokliūzo, Vandėjos, Vjeno, Vogėzų, Jono, Ivlino departamentai.

CY

Kipras

visa teritorija

LU

Liuksemburgas

visi regionai

AT

Austrija

visa teritorija

SK

Slovakija

visi regionai

FI

Suomija

visi regionai

SE

Švedija

visi regionai

UK

Jungtinė Karalystė

visi regionai Anglijoje, Škotijoje ir Velse


II PRIEDAS

Valstybės narės arba jų regionai, kuriuose vykdomos Aujeskio ligos kontrolės programos

ISO kodas

Valstybė narė

Regionai

BE

Belgija

visa teritorija

ES

Ispanija

Galisijos, Baskijos, Astūrijos, Kantabrijos, Navaros, La Riochos autonominių bendruomenių teritorija.

Kastilijos ir Leono autonominės bendruomenės Leono, Samoros, Palensijos, Burgoso, Valjadolido ir Avilos provincijų teritorija.

Kanarų salų Las Palmaso provincijos teritorija.

FR

Prancūzija

Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ir Nord departamentai

IT

Italija

Bolzano provincija

NL

Nyderlandai

visa teritorija


III PRIEDAS

Serologinių Aujeskio ligos tyrimų standartai. Imunofermentinės analizės (IFA), taikomos Aujeskio ligos viruso (gryno viruso), glikoproteinų B (ADV-gB), D (ADV-gD) ar E (ADV-gE) antikūnams nustatyti, protokolas

1.

2 dalies d punkte išvardytos institucijos vertina IFA ADV-gE testus ir rinkinius pagal 2 dalies a, b ir c punktuose nurodytus kriterijus. Kiekvienos valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad būtų registruojami tik šiuos standartus atitinkantys IFA ADV-gE rinkiniai. Prieš patvirtinant testą reikia atlikti 2 dalies a ir b punktuose išvardytus tyrimus, po to reikia atlikti bent 2 dalies c punkte nurodytą kiekvienos partijos tyrimą.

2.

Testo standartizavimas, jautrumas ir specifiškumas.

a)

Testo jautrumas turi būti toks, kad toliau nurodyti Bendrijos kontrolinių serumų rezultatai būtų teigiami:

Bendrijos kontrolinis serumas ADV 1, atskiestas santykiu 1:8,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE A,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE B,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE C,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE D,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE E,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE F.

b)

Testo specifiškumas turi būti toks, kad toliau nurodyti Bendrijos kontrolinių serumų rezultatai būtų neigiami:

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE G,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE H,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE J,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE K,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE L,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE M,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE N,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE O,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE P,

Bendrijos kontrolinis serumas ADV-gE Q.

c)

Vykdant partijos kontrolę Bendrijos kontrolinio serumo ADV 1, atskiesto santykiu 1:8, rezultatai turi būti teigiami, o vieno iš Bendrijos kontrolinių serumų nuo ADV-gE G iki ADV-gE Q, nurodytų b punkte, rezultatai turi būti neigiami.

Vykdant ADV-gB ir ADV-gD rinkinių kontrolę Bendrijos kontrolinio serumo ADV 1, atskiesto santykiu 1:2, rezultatai turi būti teigiami, o b punkte nurodyto Bendrijos kontrolinio serumo Q rezultatai turi būti neigiami.

d)

Be to, toliau išvardyti institutai bus atsakingi už ELISA metodo kokybės tikrinimą kiekvienoje valstybėje narėje, visų pirma už nacionalinių kontrolinių serumų gamybą ir standartizavimą pagal Bendrijos kontrolinius serumus:

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Fax: +43 (0) 505 55-38108

E-mail: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Fax: + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Fax: + 372 7 386 102

E-mail: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Fax: +34 916 290 598

E-mail: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

E-mail: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Fax: +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel.: (44-1932) 341111

Fax: (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Fax: +36 1 252-5177

E-mail: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Fax: +371 7620434

E-mail: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Fax: +48 81 886 25 95

E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel.: (46-18) 67 40 00

Fax: (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


IV PRIEDAS

Informacijos, kurią reikia pateikti pagal Tarybos direktyvos 64/432 EEB 8 straipsnį apie Aujeskio ligos (AL) atvejus bei apie šios ligos monitoringo ir likvidavimo programas, kriterijai

1.

Valstybė narė: …

2.

Data: …

3.

Ataskaitinis laikotarpis: …

4.

Ūkių, kuriuose klinikiniais, serologiniais ar virusologiniais tyrimais nustatyta AL, skaičius: …

5.

Informacija apie AL vakcinavimą, serologinius tyrimus ir ūkių klasifikavimą (užpildykite pridėtą lentelę):

Regionas

Kiaulių ūkių skaičius

Kiaulių ūkių kuriuos apima AL progarama (1), skaičius

AL neužkrėstų (vakcinuota) kiaulių ūkių skaičius (2)

Kiaulių ūkių, kurie neapimti AL

(nevakcinuota), skaičius (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

6.

Kita informacija apie serologinį monitoringą dirbtinio apsėklinimo centruose eksporto tikslais, taikant kitas priežiūros programas ir kt.: …


(1)  Programa vykdoma prižiūrint kompetentingai institucijai.

(2)  Kiaulių ūkiai, kuriuose pagal oficialią AL programą buvo atlikti serologiniai tyrimai AL nustatyti, o tyrimų rezultatai buvo neigiami, ir kuriuose per paskutinius 12 mėnesių buvo vakcinuojama.

(3)  Kiaulių ūkiai, atitinkantys 1 straipsnio 3 punkto sąlygas.


V PRIEDAS

PANAIKINAMAS SPRENDIMAS IR JO VĖLESNI PAKEITIMAI

Komisijos sprendimas 2001/618/EB

(OL L 215, 2001 8 9, p. 48)

 

Komisijos sprendimas 2001/746/EB

(OL L 278, 2001 10 23, p. 41)

tik 1 straipsnyje pateikta nuoroda į Sprendimą 2001/618/EB

Komisijos sprendimas 2001/905/EB

(OL L 335, 2001 12 19, p. 22)

tik 2 straipsnyje pateikta nuoroda į Sprendimą 2001/618/EB

Komisijos sprendimas 2002/270/EB

(OL L 93, 2002 4 10, p. 7)

tik 3 straipsnis

Komisijos sprendimas 2003/130/EB

(OL L 52, 2003 2 27, p. 9)

 

Komisijos sprendimas 2003/575/EB

(OL L 196, 2003 8 2, p. 41)

 

Komisijos sprendimas 2004/320/EB

(OL L 102, 2004 4 7, p. 75)

tik 2 straipsnis ir II priedas

Komisijos sprendimas 2005/768/EB

(OL L 290, 2005 11 4, p. 27)

 

Komisijos sprendimas 2006/911/EB

(OL L 346, 2006 12 9, p. 41)

tik 1 straipsnyje ir priedo 12 punkte pateikta nuoroda į Sprendimą 2001/618/EB

Komisijos sprendimas 2007/603/EB

(OL L 236, 2007 9 8, p. 7)

 

Komisijos sprendimas 2007/729/EB

(OL L 294, 2007 11 13, p. 26)

tik 1 straipsnyje ir priedo 10 punkte pateikta nuoroda į Sprendimą 2001/618/EB


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Sprendimas 2001/618/EB

Šis sprendimas

1 straipsnio a ir b punktai

1 straipsnio 1 ir 2 punktai

1 straipsnio c punkto pirma–penkta įtraukos

1 straipsnio 3 punkto a–e papunkčiai

1 straipsnio d punkto pirma–ketvirta įtraukos

1 straipsnio 3 punkto a–d papunkčiai

2 straipsnio a ir b punktai

2 straipsnio 1 ir 2 punktai

2 straipsnio c punkto pirma–trečia įtraukos

2 straipsnio 3 punkto a-c papunkčiai

3 straipsnio a punktas

3 straipsnio 1 punktas

3 straipsnio b punkto pirma ir antra įtraukos

3 straipsnio 2 punkto a ir b papunkčiai

3 straipsnio c punkto pirma–šešta įtraukos

3 straipsnio 3 punkto a–f papunkčiai

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio 1 punktas

4 straipsnio b punkto pirma ir antra įtraukos

4 straipsnio 2 punkto a ir b papunkčiai

4 straipsnio c punkto pirma–penkta įtraukos

4 straipsnio 3 punkto a–e papunkčiai

5–8 straipsniai

5–8 straipsniai

9 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

I – IV priedai

I – IV priedai

V priedas

VI priedas


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/31


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/186/BUSP

2008 m. kovo 3 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP dėl Irako

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 7 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2003/495/BUSP (1) dėl Irako, įgyvendindama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją (JTST) 1483 (2003).

(2)

2007 m. gruodžio 18 d. JTST priėmė Rezoliuciją 1790 (2007), kuria, inter alia, ji nusprendė, kad specialūs susitarimai dėl atsiskaitymų už iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas, taip pat dėl tam tikro Irako turto imuniteto nuo teisinių procesinių veiksmų, kaip nurodyta JTSTR 1483 (2003) 12, 20 ir 22 dalyse ir JTSTR 1546 (2004) 24 ir 27 dalyse, turėtų būti toliau taikomi iki 2008 m. gruodžio 31 d.

(3)

Todėl Bendroji pozicija 2003/495/BUSP turėtų būti iš dalies pakeista.

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendroji pozicija 2003/495/BUSP iš dalies keičiama taip:

1.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Visos pajamos, gautos pardavus iš Irako eksportuojamą naftą, naftos produktus ir gamtines dujas nuo 2003 m. gegužės 22 d., pervedamos į Irako plėtros fondą JTST rezoliucijoje 1483 (2003) nustatytomis sąlygomis.“

2.

5 straipsnyje įrašoma 4 dalis:

„4.   1 dalyje ir 2 dalies a ir b punktuose nurodytos privilegijos ir imunitetai netaikomi jokiam galutiniam sprendimui, kylančiam iš sutartinio įsipareigojimo, kurį Irakas prisiėmė po 2004 m. birželio 30 d.“

3.

7 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tarybos bendrosios pozicijos 2003/495/BUSP 4 ir 5 straipsnių nuostatos taikomos iki 2008 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/553/BUSP 2 straipsnis panaikinamas.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODOBNIK


(1)  OL L 169, 2003 7 8, p. 72. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2004/533/BUSP (OL L 246, 2004 7 20, p. 32).


4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/32


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/187/BUSP

2008 m. kovo 3 d.

dėl ribojančių priemonių neteisėtai Komorų Sąjungos Anžuano vyriausybei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. spalio 25 d. laišku generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Afrikos Sąjungos (AS) Komisijos Pirmininkas paprašė Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pritarti sankcijoms, kurias Afrikos Sąjungos Taikos ir Saugumo Taryba 2007 m. spalio 10 d. nusprendė taikyti Komorų Sąjungos Anžuano neteisėtoms valdžios institucijoms, po nepriimtinomis sąlygomis ten įvykusių prezidento rinkimų.

(2)

Europos Sąjunga turėtų paremti AS sprendimą įgyvendinti sankcijas, kurios taikomos neteisėtai Anžuano vyriausybei ir su ja susijusiems asmenims, nes jie atkakliai atsisako siekti stabilumui ir susitaikymui Komorų salose palankių sąlygų, ir kuriomis siekiama priversti neteisėtas Anžuano valdžios institucijas pritarti, kad būtų surengti nauji rinkimai, kurie turėtų būti patikimi, skaidrūs ir tinkamai vykdomi.

(3)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės turi imtis būtinų priemonių užkirsti kelią priede išvardytų Komorų Sąjungos Anžuano (toliau Anžuanas) neteisėtos vyriausybės narių ir su jais susijusių asmenų įvažiavimui į jų teritorijas ar vykimui per jas tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalimi valstybės narės neįpareigoja drausti savo piliečiams atvykti į jų teritoriją.

3.   1 dalis neturi įtakos atvejams, kuriais valstybė narė privalo laikytis pareigos pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba turi būti tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali taikyti išlygą dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių, jei kelionė pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu arba yra dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant Europos Sąjungos remiamus susitikimus, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principo laikymąsi Anžuane.

7.   Valstybė narė, norinti padaryti 6 dalyje nurodytas išimtis, raštu informuoja Tarybą. Jeigu vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad išimtis suteikta. Jei vienas ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti suteikti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, toks leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik asmenims, kuriems jis išduotas.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos priede išvardytiems neteisėtos Anžuano vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesuteikiami priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms ar jų naudai.

3.   Kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais jos nuomone tinkamomis sąlygomis, po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini patenkinti būtiniausius priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, būsto nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai sumokėti pagrįstus profesinius honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

skirti tik komisiniams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą apmokėti;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo praneša apie pagrindą, kuriuo remiantis, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

4.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms ar kitoms pajamoms iš šių sąskaitų; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, kurią šioms sąskaitoms buvo pradėtos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

3 straipsnis

Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba tvirtina priede pateikto sąrašo pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Anžuane.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių. Ji nuolat peržiūrima. Ji panaikinama, atnaujinama ar iš dalies keičiama, atitinkamai atsižvelgiant į politinius įvykius Anžuane.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODOBNIK


PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų Neteisėtos Anžuano vyriausybės narių ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

Vardas, pavardė

Mohamed Bacar

Lytis

Vyras

Pareigybė

Pasiskelbęs prezidentu

Laipsnis

Pulkininkas

Gimimo vieta

Barakani

Gimimo data

1962 5 5

Paso numeris

01AB01951/06/160, išduotas 2006 12 1

Vardas, pavardė

Jaffar Salim

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Vidaus reikalų ministras“

Gimimo vieta

Mutsamudu

Gimimo data

1962 6 26

Paso numeris

06BB50485/20 950, išduotas 2007 2 1

Vardas, pavardė

Mohamed Abdou Madi

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Bendradarbiavimo ministras“

Gimimo vieta

Mjamaoué

Gimimo data

1956

Paso numeris

05BB39478, išduotas 2006 8 1

Vardas, pavardė

Ali Mchindra

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Švietimo ministras“

Gimimo vieta

Cuvette

Gimimo data

1958 11 20

Paso numeris

03819, išduotas 2004 7 3

Vardas, pavardė

Houmadi Souf

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Viešosios tarnybos ministras“

Gimimo vieta

Sima

Gimimo data

1963

Paso numeris

51427, išduotas 2007 3 4

Vardas, pavardė

Rehema Boinali

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Energetikos ministras“

Gimimo vieta

 

Gimimo data

1967

Paso numeris

540355, išduotas 2007 4 7

Vardas, pavardė

Dhoihirou Halidi

Lytis

Vyras

Pareigybė

Kabineto direktorius

Funkcija

Vyresnysis pareigūnas, artimai susijęs su neteisėta Anžuano vyriausybe

Gimimo vieta

Bambao Msanga

Gimimo data

1965 3 8

Paso numeris

64528, išduotas 2007 9 19

Vardas, pavardė

Abdou Bacar

Lytis

Vyras

Laipsnis

Pulkininkas leitenantas

Funkcija

Vyresnysis karininkas, ypač svarbus teikiant paramą neteisėtai Anžuano vyriausybei

Gimimo vieta

Barakani

Gimimo data

1954 5 2

Paso numeris

54621, išduotas 2007 4 23