ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 53

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 27d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/146/EB

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu

1

 

 

2008/147/EB

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijos Konfederacijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų sudarymo Europos bendrijos vardu

3

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą

5

 

*

Informacija, susijusi su Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, įsigaliojimu

18

 

 

2008/148/EB

 

*

2007 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais, fiksuojančio tarpusavio susitarimą ir atnaujinančio bei pakeičiančio Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarymo

19

Susitarimas pasikeičiant laiškais, fiksuojantis tarpusavio susitarimą ir atnaujinantis bei pakeičiantis Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje

21

 

*

Informacija, susijusi su Susitarimo pasikeičiant laiškais, fiksuojančio tarpusavio susitarimą ir atnaujinančio bei pakeičiančio Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, įsigaliojimu.

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/149/TVR

 

*

Tarybos sprendimas 2008 m. sausio 28 d. dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, sudarymo Europos Sąjungos vardu

50

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis

52

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 28 d.

dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu

(2008/146/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnį, 63 straipsnio 3 dalį, 66 ir 95 straipsnius, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos antruoju sakiniu ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. Komisijai suteikus įgaliojimus, buvo baigtos derybos su Šveicarijos institucijomis dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

(2)

Vadovaujantis Tarybos sprendimu 2004/860/EB (2) ir atsižvelgiant į tai, kad susitarimas gali būti sudarytas vėliau, Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2004 m. spalio 26 d.

(3)

Dabar susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Dėl Šengeno acquis plėtotės, kuri patenka į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies taikymo sritį, plėtotės tikslinga priimti nuostatą dėl Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (3) taikymo santykiams su Šveicarija.

(5)

Šis sprendimas neturi poveikio Jungtinės Karalystės pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, bei 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4).

(6)

Šis sprendimas neturi poveikio Airijos pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, bei 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (5).

(7)

Šis sprendimas neturi poveikio Danijos pozicijai pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu patvirtinami Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo ir susiję dokumentai, kuriuos sudaro Baigiamasis aktas, pasikeitimas laiškais dėl komitetų, kurie padės Komisijai naudotis jos vykdomaisiais įgaliojimais, ir Bendras pareiškimas dėl mišrių komitetų bendrų posėdžių.

Susitarimo, Baigiamojo akto, pasikeitimo laiškais ir Bendro pareiškimo tekstai pridedami prie šio sprendimo (6).

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas sritims, kurias apima susitarimo A ir B priedų nuostatos ir jų pakeitimai, kiek šios nuostatos turi, ar Sprendimu 1999/436/EB (7) nustatyta, kad jos turi, teisinį pagrindą pagal Europos Sąjungos sutartį.

3 straipsnis

Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1–4 straipsnių nuostatos tokiu pačiu būdu taikomos Šveicarijos asociacijai įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kuri patenka į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies taikymo sritį.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas šiuo sprendimu įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą Europos bendrijos vardu deponuoti Susitarimo 14 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą, kuriuo išreiškiamas Bendrijos sutikimas prisiimti pareigas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2008 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  2005 m. spalio 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 78.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(5)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(6)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 52.

(7)  OL L 176, 1999 7 10, p. 17.


27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/3


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 28 d.

dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijos Konfederacijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų sudarymo Europos bendrijos vardu

(2008/147/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 1 dalies a punktą, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. Komisijai suteikus įgaliojimus, buvo baigtos derybos su Šveicarijos institucijomis dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų.

(2)

Vadovaujantis 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimu ir atsižvelgiant į tai, kad susitarimas bus sudarytas vėliau, 2004 m. spalio 26 d. Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų.

(3)

Dabar Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, įgaliotas priimti sprendimus tam tikrose srityse, todėl būtina nurodyti, kas šiame Komitete atstovauja Bendrijai.

(5)

Taip pat būtina numatyti procedūrą, nustatančią kaip priimama Bendrijos pozicija.

(6)

Vadovaudamosi Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsniu, Jungtinė Karalystė ir Airija dalyvauja priimant ir taikant šį sprendimą.

(7)

Vadovaudamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsniais, Danija priimant šį sprendimą nedalyvauja, jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos vardu šiuo sprendimu patvirtinami Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių arba Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir susiję dokumentai, kuriuos sudaro Baigiamasis aktas ir Bendras pareiškimas dėl jungtinių komitetų bendrų posėdžių.

Susitarimo, Baigiamojo akto ir Bendro pareiškimo tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą Europos bendrijos vardu deponuoti Susitarimo 12 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą, kuriuo išreiškiamas Bendrijos sutikimas prisiimti pareigas.

3 straipsnis

Susitarimo 3 straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete Bendrijai atstovauja Komisija.

4 straipsnis

1.   Bendrijos poziciją Jungtiniame komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių, kaip reikalaujama susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje, priima Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

2.   Bendrijos poziciją dėl visų kitų Jungtinio komiteto sprendimų Komisijos teikimu kvalifikuota balsų dauguma priima Taryba.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2008 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


EUROPOS BENDRIJOS

ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą

EUROPOS BENDRIJA

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

KADANGI Europos Sąjungos Taryba 2003 m. vasario 18 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 343/2003, nustatantį valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (1) (toliau – Dublino reglamentas), kuris pakeitė 1990 m. birželio 15 d. Dubline pasirašytą konvenciją dėl valstybės, atsakingos už vienoje iš Europos Bendrijų valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (2) (toliau – Dublino konvencija), ir Europos Bendrijų Komisija 2003 m. rugsėjo 2 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1560/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (3) (toliau – reglamentas, nustatantis Dublino konvencijos taikymo taisykles);

KADANGI Europos Sąjungos Taryba norėdama apibrėžti Susitariančiąją Šalį, kuri yra atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą pagal Dublino konvenciją, 2000 m. gruodžio 11 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl, Eurodac sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (4) (toliau – Eurodac reglamentas) ir 2002 m. vasario 28 d. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 407/2002, nustatantį tam tikras taisykles įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 2725/2000 dėl Eurodac sistemos sukūrimo pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingiau taikyti Dublino konvenciją (5) (toliau – reglamentas, nustatantis Eurodac taikymo taisykles);

KADANGI 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (6) (toliau – direktyva dėl asmens duomenų apsaugos) Šveicarijos Konfederacija turi taikyti taip pat kaip taiko Europos Sąjungos valstybės narės apdorodamos duomenis siekdama šio Susitarimo tikslų;

ATSIŽVELGDAMA į Šveicarijos Konfederacijos geografinę padėtį;

KADANGI Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas Bendrijos acquis, susijusiame su Dublino ir Eurodac reglamentais (toliau – Dublino/Eurodac acquis), leis sustiprinti Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimą;

KADANGI Europos bendrija remdamasi Dublino konvencija su Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste sudarė susitarimą dėl valstybės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių, Islandijoje ar Norvegijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (7);

KADANGI yra pageidautina, kad Šveicarijos Konfederacija tokiomis pačiomis teisėmis kaip Islandija ir Norvegija prisijungtų įgyvendinant, taikant ir plėtojant Dublino/Eurodac acquis;

KADANGI turėtų būti sudarytas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, kuriame būtų numatytos panašios teisės ir įsipareigojimai kaip ir Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos susitarime;

ĮSITIKINUSIOS, kad Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija turi bendradarbiauti įgyvendinant, praktikoje taikant ir toliau plėtojant Dublino/Eurodac acquis;

KADANGI norint įjungti Šveicarijos Konfederaciją į tas Europos Sąjungos veiklas, kurioms yra taikomas šis Susitarimas, ir suteikti galimybę šiai šaliai dalyvauti minėtose veiklose, yra būtina įsteigti komitetą remiantis tuo pačiu modeliu kaip ir numatytas Islandijos bei Norvegijos asociacijose;

KADANGI bendradarbiavimas tose srityse, kurioms yra taikomi Dublino ir Eurodac reglamentai, remiasi laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, kurie buvo paskelbti 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

KADANGI Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies ir aktų, priimtų remiantis šia antraštine dalimi, nuostatos netaikomos Danijos Karalystei, kaip numato Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas protokolas dėl Danijos pozicijos, bet turėtų būti sudaryta galimybė Šveicarijos Konfederacijai ir Danijai dvišaliuose santykiuose taikyti esmines šio Susitarimo nuostatas;

KADANGI yra būtina užtikrinti, kad valstybės, su kuriomis Europos bendrija įkūrė asociaciją Dublino/Eurodac acquis įgyvendinti, taikyti ir plėtoti, taikytų minėtą acquis palaikydamos tarpusavio santykius;

KADANGI siekiant užtikrinti gerą Dublino/Eurodac acquis funkcionavimą reikia tuo pačiu metu taikyti šį Susitarimą ir įvairių šalių, prisijungusių ar dalyvaujančių įgyvendinant ir plėtojant Dublino/Eurodac acquis, susitarimus, kurie reglamentuoja jų tarpusavio santykius;

ATSIŽVELGDAMOS į Šveicarijos Konfederacijos prisijungimą įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis;

ATSIŽVELGDAMOS į ryšį tarp Šengeno acquis ir Dublino/Eurodac acquis;

KADANGI norint nepažeisti to ryšio tuo pačiu reikia taikyti Dublino/Eurodac acquis ir Šengeno acquis,

SUSITARĖ DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ:

1 Straipsnis

1.   Šias nuostatas:

Dublino reglamento,

Eurodac reglamento,

reglamento, nustatančio Eurodac taikymo taisykles, ir

reglamento, nustatančio Dublino taikymo taisykles,

Šveicarijos Konfederacija (toliau – Šveicarija) įgyvendina ir taiko bendradarbiaudama su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (toliau – valstybės narės).

2.   Valstybės narės 1 dalyje minimų reglamentų nuostatas taiko Šveicarijos atžvilgiu.

3.   Nepažeidžiant 4 straipsnio Šveicarija taip pat taiko Europos bendrijos priimtus aktus ar priemones, kurie iš dalies pakeičia ar papildo 1 dalyje minimas nuostatas ir sprendimus, priimtus laikantis šiose nuostatose numatytų procedūrų.

4.   Šveicarija mutatis mutandis įgyvendina ir taiko direktyvos dėl asmens duomenų apsaugos nuostatas taip, kaip taiko valstybės narės apdorodamos duomenis 1 dalyje minimų nuostatų įgyvendinimo ir taikymo tikslams.

5.   1 ir 2 dalies tikslams nuorodos į „valstybes nares“ minėtose nuostatose laikomos ir kaip nuorodos į Šveicariją.

2 Straipsnis

1.   Rengdama naujas įstatymines nuostatas, iš dalies keičiančias ar papildančias 1 straipsnio nuostatas, Europos Bendrijų Komisija (toliau – Komisija) veda neformalias konsultacijas su Šveicarijos ekspertais, taip pat kaip rengdama pasiūlymus veda konsultacijas su valstybių narių ekspertais.

2.   Kai Komisija perduoda 1 dalyje minimus pasiūlymus Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai (toliau – Taryba) nusiunčia tų pasiūlymų kopiją ir Šveicarijai.

Vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu pagal 3 straipsnį įsteigtame mišriame komitete gali būti surengtas išankstinis pasikeitimas nuomonėmis.

3.   Susitariančiosios Šalys vienos iš jų prašymu dar kartą veda konsultacijas mišriame komitete svarbiais etapais prieš priimant 1 dalyje minimas įstatymines nuostatas nenutrūkstamai keisdamosi informacija ir konsultuodamosi.

4.   Susitariančiosios Šalys keisdamosi informacija ir konsultuodamosi geranoriškai bendradarbiauja, kad mišraus komiteto darbui remiantis šiuo Susitarimu būtų sudarytos geros sąlygos.

5.   Šveicarijos Vyriausybės atstovai turi teisę mišriame komitete pateikti pasiūlymus dėl 1 dalyje minimų klausimų.

6.   Komisija užtikrina kuo gausesnį Šveicarijos ekspertų dalyvavimą atitinkamose srityse rengiant priemonių projektus, kurie vėliau pateikiami komitetams, padedantiems Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią. Tokiu būdu Komisija rengdama priemones su Šveicarijos ekspertais konsultuojasi taip pat kaip konsultuojasi su valstybių narių ekspertais.

7.   Tuo atveju, kai į Tarybą kreipiamasi laikantis atitinkamiems komitetams taikomos procedūros, Komisija perduoda Tarybai Šveicarijos ekspertų nuomonę.

3 Straipsnis

1.   Įsteigiamas mišrus komitetas, sudarytas iš Susitariančiųjų Šalių atstovų.

2.   Mišrus komitetas priima savo vidaus reglamentą konsensuso keliu.

3.   Mišrus komitetas renkasi pirmininko iniciatyva arba vieno iš jo narių prašymu.

4.   Mišrus komitetas renkasi atitinkamu lygmeniu, priklausomai nuo poreikių, analizuoti 1 dalyje minimų nuostatų įgyvendinimo ir praktinio taikymo klausimus bei pasikeisti nuomonėmis dėl aktų ar priemonių, iš dalies keičiančių ar papildančių 1 straipsnyje minimas nuostatas, rengimo.

Mišrus komitetas yra įgaliotas vykdyti bet kokį keitimąsi su šiuo Susitarimu susijusia informacija.

5.   Mišriam komitetui pirmininkauja Europos bendrijos atstovas ir Šveicarijos Vyriausybės atstovas pasikeisdami kas šešis mėnesius.

4 Straipsnis

1.   Vadovaujantis 2 dalimi, kai Taryba priima aktus ar priemones, iš dalies keičiančius ar papildančius 1 straipsnyje minimas nuostatas, ir kai aktai ar priemonės yra priimami pagal tose nuostatose numatytas procedūras, šiuos aktus ar priemones valstybės narės ir Šveicarija pradeda taikyti kartu, nebent aktuose ar priemonėse nurodyta kitaip.

2.   Komisija nedelsdama praneša Šveicarijai apie 1 dalyje minimų aktų ar priemonių priėmimą. Šveicarija išreiškia savo nuomonę dėl jų turinio priimtinumo ir perkėlimo į jos vidaus teisę. Tokia nuomonė per trisdešimt dienų nuo atitinkamų aktų ar priemonių priėmimo pranešama Komisijai.

3.   Jei minėtų aktų ar priemonių turinys Šveicarijai prisijungti leidžia tik įgyvendinus konstitucinius reikalavimus, Šveicarija pranešime apie tai informuoja Komisiją. Šveicarija nedelsdama raštu informuoja Komisiją apie konstitucinių reikalavimų įvykdymą. Jei nereikia rengti referendumo, pranešimas nusiunčiamas tuoj pat, kai tik ateina nustatytas terminas referendumo surengimui. Jei reikia rengti referendumą, Šveicarija pranešimą nusiunčia ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pranešimo apie referendumą nusiuntimo. Nuo tada, kai nustatoma akto ar priemonės įsigaliojimo data Šveicarijoje, ir iki tol, kol ji praneša apie konstitucinių reikalavimų įgyvendinimą, Šveicarija laikinai taiko atitinkamos priemonės ar akto nuostatas ten, kur yra įmanoma taikyti.

4.   Jei Šveicarija negali laikinai taikyti atitinkamos priemonės ar akto nuostatų ir jei dėl to sutrinka bendradarbiavimas pagal Dublino/Eurodac reglamentus, situaciją analizuoja mišrus komitetas. Europos Komisija gali Šveicarijos atžvilgiu imtis proporcingų priemonių, reikalingų geram bendradarbiavimui pagal Dublino/Eurodac reglamentus užtikrinti.

5.   Šveicarijai priėmus 1 dalyje minimų aktų ir priemonių nuostatas nustatomos Šveicarijos ir Europos Sąjungos valstybių narių teisės ir įsipareigojimai.

6.   Jei:

a)

Šveicarija praneša apie sprendimą nepriimti 1 dalyje minimų aktų ar priemonių, kurioms taikomos šiame Susitarime numatytos procedūros, nuostatų; arba jei

b)

Šveicarija per trisdešimt dienų, kaip numatyta 2 dalyje, nenusiunčia pranešimo; arba jei

c)

Šveicarija nenusiunčia pranešimo atėjus nustatytam referendumo surengimo terminui ar, jei rengiamas referendumas, nenusiunčia pranešimo per dvejus metus, kaip numatyta 3 dalyje, arba įsigaliojus aktui ar priemonei jos laikinai netaiko, kaip yra numatyta toje pačioje dalyje,

šio Susitarimo taikymas sustabdomas.

7.   Mišrus komitetas nagrinėja klausimą, dėl kurio buvo sustabdytas Susitarimo taikymas, ir per 90 dienų stengiasi pašalinti kliūtis, neleidžiančias priimti ar ratifikuoti Susitarimo. Išanalizavęs visas kitas galimybes geram šio Susitarimo funkcionavimui užtikrinti, įskaitant galimybę priimti lygiavertes įstatymines nuostatas, jis gali nuspręsti vėl taikyti šį Susitarimą vieningai priimdamas sprendimą. Jei Susitarimo taikymas praėjus 90 dienų ir toliau lieka sustabdytas, Susitarimo taikymas nutraukiamas.

5 Straipsnis

1.   Kad būtų įgyvendintas Susitariančiųjų Šalių keliamas tikslas kuo labiau suvienodinti 1 straipsnyje minimų nuostatų taikymą ir aiškinimą, mišrus komitetas nuolat stebi su šiomis nuostatomis susijusius Europos Bendrijų Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudencijos pasikeitimus ir Šveicarijos jurisprudencijos, susijusios su šiomis nuostatomis, pasikeitimus. Šiam tikslui Susitariančiosios Šalys susitaria nedelsdamos pranešti apie jurisprudencijos pasikeitimus.

2.   Šveicarija Teisingumo Teismui gali pateikti rašytinį pranešimą ar pastabas, kai valstybės narės teisingumo institucijos kreipiasi į Teisingumo Teismą su 1 straipsnyje minimos nuostatos aiškinimu susijusiais klausimais.

6 Straipsnis

1.   Kiekvienais metais Šveicarija mišriam komitetui pateikia ataskaitą apie tai, kaip šalies administracinės ir teisingumo institucijos taikė bei aiškino 1 straipsnyje minimas ir, esant reikalui, Teisingumo Teismo išaiškintas nuostatas.

2.   Jei mišrus komitetas per du mėnesius nuo tada, kai gauna pranešimą apie esminį skirtumą tarp Teisingumo Teismo ir Šveicarijos jurisprudencijos nuostatų arba esminį skirtumą, iškilusį suinteresuotoms valstybėms narėms ir Šveicarijos institucijoms taikant 1 straipsnyje minimas nuostatas, negali užtikrinti vienodo nuostatų taikymo ir aiškinimo, taikoma 7 straipsnyje numatyta procedūra.

7 Straipsnis

1.   Jei kyla ginčas dėl šio Susitarimo taikymo ar aiškinimo arba jei susidaro 6 straipsnio 2 dalyje minima situacija, klausimas oficialiai įrašomas į mišraus komiteto ministrų lygmenyje dienotvarkę kaip ginčytinas klausimas.

2.   Mišrus komitetas ginčą išspręsti turi per 90 dienų nuo dienotvarkės, į kurią įrašytas ginčytinas klausimas, priėmimo.

3.   Jei per 2 dalyje numatytą 90 dienų laikotarpį mišrus komitetas neišsprendžia ginčo, terminas pratęsiamas 90 dienų, kad būtų priimtas galutinis sprendimas. Jei mišrus komitetas nepriima sprendimo pasibaigus šiam laikotarpiui, šis sprendimas nebegalioja nuo paskutinės minėto laikotarpio dienos.

8 Straipsnis

1.   Šveicarija į Europos Bendrijų bendrą biudžetą įneša metinį, administracinėms ir veiklos išlaidoms, susijusioms su Eurodac centrinio padalinio įsikūrimu ir funkcionavimu, padengti skirtą įnašą, kurį sudaro 7,286 % nuo pradinės 11 675 000 EUR sumos, ir nuo 2004 biudžetinių metų įneša metinį įnašą, kurį sudaro 7,286 % nuo atitinkamų biudžetinių asignavimų minimiems finansiniams metams.

Šveicarija, atsižvelgiant į jos bendrą vidaus produktą palyginus su visų dalyvaujančių šalių bendru vidaus produktu, į Europos Bendrijų bendrą biudžetą įneša metinį įnašą, skirtą administracinėms ar veiklos išlaidoms, susijusioms su šio Susitarimo taikymu.

2.   Šveicarija turi teisę gauti su šiuo Susitarimu susijusius dokumentus ir mišraus komiteto susirinkimo metu prašyti, kad būtų atliktas vertimas viena iš jos pasirinktų oficialių Europos Bendrijų institucijų kalbų.

9 Straipsnis

Nacionalinė Šveicarijos kontrolės institucija, atsakinga už duomenų apsaugą, ir nepriklausoma pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 286 straipsnio 2 dalį įsteigta kontrolės institucija bendradarbiauja tiek, kiek tai yra reikalinga jų darbui ir ypatingai keičiasi visa naudinga informacija. Šios dvi institucijos bendru sutarimu nustato jų bendradarbiavimą reglamentuojančias taisykles.

10 Straipsnis

1.   Šis Susitarimas nedaro jokios įtakos kitiems Europos bendrijos ir Šveicarijos sudarytiems susitarimams.

2.   Šis Susitarimas nedaro jokios įtakos tiems susitarimams, kurie ateityje gali būti sudaryti tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos.

11 Straipsnis

1.   Danijos Karalystė gali išreikšti pageidavimą dalyvauti vykdant šį Susitarimą. Susitariančiosios Šalys, Danijos Karalystei pritarus, šio Susitarimo protokole nustato tokio dalyvavimo sąlygas.

2.   Šveicarija ir Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalystė sudaro susitarimą, nustatantį šalių teises ir įsipareigojimus pagal atitinkamų šalių asociacijų įgyvendinant, taikant ir plėtojant Dublino/Eurodac acquis nuostatas.

12 Straipsnis

1.   Šis Susitarimas teikiamas Susitariančiosioms Šalims ratifikuoti ar patvirtinti. Ratifikavimo ar patvirtinimo dokumentai pateikiami Tarybos generaliniam sekretoriui, kuris tampa jų depozitoriumi.

2.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po to, kai depozitorius Susitariančiosioms Šalims praneša apie paskutinio ratifikavimo ar patvirtinimo dokumento pateikimą.

3.   2 ir 3 straipsniai ir 4 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys laikinai taikomi nuo šio Susitarimo pasirašymo datos.

13 Straipsnis

Po šio Susitarimo pasirašymo, bet dar prieš jam įsigaliojant, priimtiems aktams ar priemonėms taikomas 4 straipsnio 2 dalies paskutiniame sakinyje minimas trisdešimties dienų laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

14 Straipsnis

1.   Šis Susitarimas taikomas tik tuomet, jei taikomi 11 straipsnyje minimi susitarimai.

2.   Šis Susitarimas taip pat taikomas tik tuomet, jei taikomas Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimas dėl šios valstybės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

15 Straipsnis

1.   Lichtenšteinas gali prisijungti prie šio Susitarimo.

2.   Prisijungus Lichtenšteinui prie šio Susitarimo pridedamas protokolas, nustatantis visas su prisijungimu susijusias sąlygas, įskaitant Lichtenšteino ir Šveicarijos bei Lichtenšteino ir Europos bendrijos ir jos valstybių narių teises ir įsipareigojimus.

16 Straipsnis

1.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį Susitarimą nusiųsdama depozitoriui raštišką pranešimą. Pranešimas pradeda veikti praėjus šešiems mėnesiams po jo pateikimo.

2.   Šis Susitarimas yra laikomas denonsuotu, jei Šveicarija denonsuoja vieną iš 11 straipsnyje minimų susitarimų arba 14 straipsnio 2 dalyje minimą susitarimą.

17 Straipsnis

1.   Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2.   Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosioms Šalims patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  OL L 50, 2003 2 25, p. 1.

(2)  OL C 254, 1997 8 19, p. 1.

(3)  OL L 222, 2003 9 5, p. 3.

(4)  OL L 316, 2000 12 15, p. 1.

(5)  OL L 62, 2002 3 5, p. 1.

(6)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 3, p. 1).

(7)  OL L 93, 2001 4 3, p. 38.


BAIGIAMASIS AKTAS


Įgaliotieji atstovai priėmė tokias toliau išvardytas bendras deklaracijas, kurios pridedamos prie baigiamojo akto:

1.

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl glaudaus dialogo.

2.

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl duomenų apsaugos.

Įgaliotieji atstovai taip pat priėmė toliau išvardytas deklaracijas, kurios pridedamos prie baigiamojo akto:

1.

Šveicarijos deklaracija, susijusi su 4 straipsnio 3 dalimi, dėl laiko terminų priimant naujas Dublino/Eurodac acquis plėtojančias nuostatas.

2.

Europos Komisijos deklaracija dėl komitetų, kurie padeda Europos Komisijai įgyvendinti vykdomuosius įgaliojimus.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROS DEKLARACIJOS

 

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDRA DEKLARACIJA DĖL GLAUDAUS DIALOGO

Susitariančiosios Šalys pabrėžia, kad yra svarbu palaikyti glaudų ir produktyvų dialogą tarp visų šalių, dalyvaujančių įgyvendinant Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje išvardytas nuostatas.

Laikydamasi Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies nuostatų Komisija kviečia valstybių narių ekspertus dalyvauti mišraus komiteto susirinkimuose siekiant su Šveicarija pasikeisti nuomonėmis visais Susitarime minimais klausimais.

Susitariančiosios Šalys pastebėjo, kad Valstybės narės mielai priima minėtus pakvietimus ir reiškia norą dalyvauti susirinkimuose keičiantis su Šveicarija nuomonėmis visais Susitarime minimais klausimais.

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDRA DEKLARACIJA DĖL EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS 95/46/EB DĖL DUOMENŲ APSAUGOS

Vykdydamos Susitarimą Susitariančiosios Šalys susitaria, kad pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Šveicarijos Konfederacijos atstovų dalyvavimas rengiamas laikantis komitetams, padedantiems Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią, pasikeičiant laiškais nustatytos tvarkos, kuri pridedama prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

KITOS DEKLARACIJOS

 

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA, SUSIJUSI SU 4 STRAIPSNIO 3 DALIMI, DĖL LAIKO TERMINŲ PRIIMANT NAUJAS DUBLINO/Eurodac ACQUIS PLĖTOJANČIAS NUOSTATAS

Maksimalus dvejų metų laikotarpis, numatytas 4 straipsnio 3 dalyje, taikomas tiek akto ar priemonės patvirtinimui, tiek ir įgyvendinimui. Šį laikotarpį sudaro tokie etapai:

paruošiamasis etapas,

parlamentinės procedūros,

pranešimui nusiųsti reikalingas laikotarpis (100 dienų skaičiuojant nuo oficialaus akto paskelbimo) ir, reikalui esant,

referendumas (organizavimas ir balsavimas).

Šveicarijos Konfederacijos Taryba nedelsdama praneša Tarybai ir Komisijai apie kiekvieno iš minėtų etapų įvykdymą.

Šveicarijos Konfederacijos Taryba įsipareigoja panaudoti visas turimas priemones, kad visi iš aukščiau minėti etapai būtų vykdomi kaip įmanoma greičiau.

EUROPOS KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL KOMITETŲ, KURIE PADEDA EUROPOS KOMISIJAI ĮGYVENDINTI VYKDOMUOSIUS ĮGALIOJIMUS

Šiuo metu Komisijai vykdyti vykdomuosius įgaliojimus įgyvendinant, taikant ir plėtojant Dublino/Eurodac acquis padeda tokie komitetai:

komitetas, Reglamento (EB) Nr. 343/2003 27 straipsniu (Dublino komitetas), ir

komitetas, įsteigtas Reglamentu (EB) Nr. 2725/2000 (Eurodac komitetas).


BENDRA DEKLARACIJA DĖL MIŠRIŲ KOMITETŲ BENDRŲ POSĖDŽIŲ

Europos Komisijos delegacija,

Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės Vyriausybių delegacijos,

Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės delegacija,

Nusprendė rengti bendrus mišrių komitetų, įsteigtų, Susitarimu dėl Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimą dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybei narei arba Islandijai ar Norvegijai pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, ir Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, neatsižvelgdamos į posėdžio lygį.

Atkreipkite dėmesį į tai, jog tas faktas, kad šie posėdžiai yra bendri, reikalauja pragmatiškų priemonių dėl tokių posėdžių pirmininko buveinės, kai pirmininkauja asocijuotos šalys pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybei narei ar Šveicarijai pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, arba Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimą dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybei narei arba Islandijai ar Norvegijai pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą.

Atkreipkite dėmesį į asocijuotų šalių pageidavimą esant būtinybei atsisakyti pirmininkavimo ir abėcėlės tvarka pagal pavadinimus paskirstyti jį nuo Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, kuriais remiantis būtų nustatyta valstybė, atsakinga už valstybei narei arba Šveicarijai pateikto prašymo dėl prieglobsčio nagrinėjimą, įsigaliojimo datos.


27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/18


Informacija, susijusi su Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (1) ir Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą  (2) , įsigaliojimu

2008 m. vasario 1 d. buvo užbaigtos procedūros, būtinos Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, kurie buvo pasirašyti 2004 m. spalio 26 d. Liuksemburge, įsigaliojimui, todėl šie susitarimai, vadovaujantis atitinkamai jų 14 straipsnio 1 dalimi ir 12 straipsnio 2 dalimi, įsigalios tuo pačiu metu – 2008 m. kovo 1 d.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 52.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.


27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/19


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 22 d.

dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais, fiksuojančio tarpusavio susitarimą ir atnaujinančio bei pakeičiančio Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarymo

(2008/148/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 170 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1513/2002/EB dėl Europos bendrijos šeštosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos, prisidedančios prie Europos mokslinių tyrimų srities kūrimo ir naujovių (2002–2006 m.) (2), numatytas tarptautinis bendradarbiavimas gamybos mokslinių tyrimų srityje.

(2)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos septintosios bendrosios mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos programos (2007–2013 m.) (3) numatyta tęsti tarptautinį bendradarbiavimą.

(3)

Buvo sudarytas Bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas pasikeičiant laiškais (4), fiksuojantis tarpusavio supratimą tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų srityje (toliau – IGS susitarimas). IGS susitarimas baigė galioti 2005 m. balandžio mėn. Kadangi mokslinių tyrimų intelektualiųjų gamybos sistemų srityje stiprinimas atneša pridėtinės vertės, Komisija paprašė įgaliojimo derėtis IGS susitarimui atnaujinti.

(4)

2005 m. lapkričio 29 mėn. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją derėtis Bendrijos vardu su Australija, Kanada, ELPA šalimis – Norvegija ir Šveicarija, Korėja, Japonija ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl IGS susitarimo atnaujinimo ir pakeitimo.

(5)

Derybos buvo vedamos pagal įgaliojimą derėtis, o jų rezultatai įtraukti į tarptautinio bendradarbiavimo veiklos intelektualiųjų gamybos sistemų srityje Techninę užduotį, kurioje nustatyti bendradarbiavimo pagrindai. Ši Techninė užduotis pridedama prie Susitarimo pasikeičiant laiškais, fiksuojančio tarpusavio susitarimą ir atnaujinančio bei pakeičiančio Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje (toliau – Susitarimas pasikeičiant laiškais). Ankstesnio projekto pakeitimai yra susiję su IGS programos valdymu ir jai skirto biudžeto operacijomis.

(6)

Šioje IGS programos Techninėje užduotyje nurodyta, kad IGS programos valdymui vadovauja IMS užduoties dalyviai rotacijos principu. Siekiant įvykdyti šią pareigą, numatyta, kad Bendrija gali leisti veikti IGS Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje.

(7)

Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimas pasikeičiant laiškais, fiksuojantis tarpusavio susitarimą ir atnaujinantis bei pakeičiantis Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti Susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai (5).

Priimta Briuselyje 2007 m. kovo 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W.TIEFENSEE


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 232, 2002 8 29, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).

(3)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(4)  OL L 161, 1997 6 18, p. 2 ir OL L 151, 2001 6 7, p. 35.

(5)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais, fiksuojantis tarpusavio susitarimą ir atnaujinantis bei pakeičiantis Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje

Pone,

Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas – užfiksuoti tarpusavio susitarimą, pasiektą atnaujinant ir pakeičiant šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje.

Dalyvaujantys regionai vykdys bendradarbiavimą tam, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Šis pramonei svarbus bei bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Bendradarbiavimo susitarimo trukmė – 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.

Europos bendrijos vardu

PRIEDAS

TERMS OF REFERENCE FOR A SCHEME FOR INTERNATIONAL COOPERATION IN ADVANCED MANUFACTURING FOR INTELLIGENT MANUFACTURING SYSTEMS

TABLE OF CONTENTS

1.

PREAMBLE

2.

PURPOSE

3.

RATIONALE

4.

OPERATING PRINCIPLES

5.

STRUCTURE AND FUNDING

6.

MANAGEMENT STRUCTURE

7.

TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

8.

DURATION OF THE IMS SCHEME

9.

ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

10.

FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

11.

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

12.

DISSEMINATION OF RESULTS

Technical Appendix 1:

Intellectual property rights provisions for research and development projects

Technical Appendix 1.A:

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Technical Appendix 2:

financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

Technical Appendix 3:

IMS technical themes

Technical Appendix 4:

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

Technical Appendix 5:

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

Technical Appendix 6:

Admission of new participants

Technical Appendix 7:

Project consortia formation and evaluation

Technical Appendix 8:

Role Of IMS vis-à-vis small and medium-sised enterprises (SMEs), universities and government research institutes

1.   PREAMBLE

This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.

2.   PURPOSE

The IMS scheme is an international and multilateral cooperation scheme in which Participants work cooperatively to boost industrial competitiveness, solve problems facing manufacturing worldwide, and develop advanced manufacturing technologies and systems to benefit humanity. Its purposes are to:

enhance knowledge-based manufacturing in industry to improve the quality of life and citizens and improve the global environment,

share manufacturing knowledge and to transfer it to future generations,

increase the participation of SMEs in international collaborative activities,

adapt educational and training activities to support the knowledge-based manufacturing industries, and

contribute to establishing common, global norms and standards.

3.   RATIONALE

Manufacturing has been and continues to be an important element in the global economy. It remains a primary generator of wealth and is critical to establishing a sound economic basis for economic growth.

Properly managed international cooperation in research and development in advanced manufacturing can help improve manufacturing operations (1). IMS provides the framework within which cooperative research and development activities can flourish. IMS:

provides a structure for global, ‘forward-thinking’ syntheses (e.g. roadmaps, analyses, foresight),

fosters the creation of networks to reinforce interaction and collaborative research and development,

fosters the development of consortia to undertake collaborative research and development projects (including cooperative work on pre-standardisation topics),

provides an intellectual property rights management framework (Technical Appendix 1) for international collaboration and dissemination activities, and

disseminates research results broadly.

4.   OPERATING PRINCIPLES

IMS collaborative activities proceed on the following bases:

contributions to, and benefits from such cooperation, are equitable and balanced,

collaborative projects have industrial relevance,

collaborative project should include where possible academic participation,

collaborative projects are carried out by inter-regional, geographically distributed consortia,

collaborative projects can occur throughout the full innovation cycle,

IMS project activities under government sponsorship or using government resources should not involve competitive research and development,

results of collaborative projects are shared through a process of controlled information diffusion, and

there should be protection for an equitable allocation of any intellectual property right created or furnished during cooperation projects.

5.   STRUCTURE AND FUNDING

IMS is governed by a management structure that consists of:

an International Steering Committee,

an Inter-Regional Secretariat, and

Regional Secretariats.

5.1.   Funding for the management structure

Each participant will fund its own participation,

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded,

Each participant will contribute in an equitable manner in funding or in kind to defray the costs of operating the Inter-Regional Secretariat,

Each participant will be responsible for supporting its own delegation, and

Each Participant will have the right to audit the operations of the management structure.

Principles for setting up and executing the IRS budget shall be in accordance with Technical Appendix 2.

5.2.   Funding for the Projects

Each participant will fund its own participation, and

Each participant will determine the method by which its own participation will be funded.

6.   MANAGEMENT STRUCTURE

6.1.   IMS International Steering Committee

The IMS International Steering Committee will oversee the IMS scheme. Members must be eminent representatives of the participants' industrial, academic, or governmental/public administration sectors who are knowledgeable in manufacturing issues. Members must be willing and able to devote the necessary time and effort involved in guiding the IMS scheme.

6.1.2.

Composition. Two members and one observer from each participant will normally comprise a participant's delegation.

Selection of delegation members is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations. Designation of alternate delegation members is recommended, but not mandatory.

Each delegation will have a head of delegation who will serve as the chief spokesperson for the delegation. Selection of the head of delegation is at the discretion of each participant, in accordance with the appropriate laws and provisions of their respective participant governments/public administrations.

Each participant's delegation to the meetings of the IMS International Steering Committee may be accompanied by two representatives from its designated Regional Secretariat. Additional attendance is at the discretion of the chair of the IMS International Steering Committee.

6.1.3.

Consensus. The IMS International Steering Committee will reach decisions by consensus of its members.

6.1.4.

Chair. The chair of the IMS International Steering Committee will rotate among the participants and will be decided by the IMS International Steering Committee. The term of each chair will last for 30 months. During the term when a participant chairs, that participant also is responsible for organising the Inter-Regional Secretariat. The participant which is to take the following term will serve as vice chair.

6.1.5.

Responsibilities. The IMS International Steering Committee will determine policies and strategies for undertaking, and for the evolution of, the IMS scheme, including the matter of new participants. It will also:

provide overall guidance, set strategic priorities, review, amend, and update Technical Appendices 3, 4, 5, 7, and 8 and additional Technical Appendices within the scope of these terms of reference, and oversee the implementation of IMS,

oversee the Inter-Regional Secretariat and approve its budget,

provide international promotion for IMS and for manufacturing as a generic discipline,

endorse projects as provided in Section 10,

set performance metrics of the scheme and provide a regular report in respect of same,

ensure activities undertaken under this scheme are done in a manner consistent with the purpose, principles and structure agreed upon by the participants,

foster communication among the International IMS Steering Committee, the Inter-Regional Secretariats, and the project consortium members,

sponsor and approve new IMS documents, and

form interim task forces or committees (e.g., for technical or legal issues), if necessary, to accomplish its work.

6.2.   Inter-Regional Secretariat

The participant that chairs the International Steering Committee will be responsible for organising and managing the Inter-Regional Secretariat. The Inter-Regional Secretariat's primary role is to execute the policies and actions as decided by the IMS International Steering Committee. The responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 4.

6.3.   Regional Secretariats

The governments/public administrations and public organisations of the participants will organise and manage their respective Regional Secretariats in a manner they see fit. The responsibilities of the IMS Regional Secretariat are listed in Technical Appendix 5.

7.   TRANSITION TO AND COMMENCEMENT OF THE IMS SCHEME

7.1.   Transition

It is the intention of the participants that IMS projects endorsed under the original scheme should be considered to be continued to be endorsed by the current ISC and its successor upon commencement of the new IMS scheme. Other IMS activities, including processing of applications to become a participant, shall continue without interruption.

7.2.   Commencement

The IMS scheme will commence upon:

the ratification of the Terms of Reference for the IMS Scheme by at least three (3) participants. participants under the pre-existing IMS Scheme become new participants under this scheme when they ratify these Terms of Reference;

the appointment of the members to the IMS International Steering Committee; and,

the designation of the Regional Secretariats.

8.   DURATION OF THE IMS SCHEME

participants will review the scheme every five years to determine whether it should be continued, modified or terminated. A participant may withdraw at any time subject to 12 months' notice to other participants.

9.   ADMISSION OF NEW PARTICIPANTS

The IMS International Steering Committee can admit new participants. The procedures for admission of new participants are set forth in Technical Appendix 6.

10.   FORMATION AND EVALUATION OF PROJECT CONSORTIA AND OTHER COLLABORATIVE INSTRUMENTS

The IMS International Steering Committee shall have the authority to set the procedures for: (i) project consortia and formation, evaluation and review; these procedures are set forth in Technical Appendix 7; and (ii) other collaborative instruments within the scope of these Terms of Reference.

11.   SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

The participants individually and the IMS International Steering Committee will develop mechanisms to enlist SMEs directly and indirectly in the IMS scheme. A representative list of these mechanisms is in Technical Appendix 8.

12.   DISSEMINATION OF RESULTS

Dissemination of information is of the utmost importance and is required in the IMS scheme. However, all information dissemination must comply with the intellectual property rights provisions in Technical Appendix 1. This includes the dissemination of interim and final project technical results.

Information dissemination will occur at the project, regional and inter-regional levels. This dissemination shall be, but not limited to, written reports, international symposia, and publications by members of the academic sector.

Technical Appendix 1

Intellectual property rights provisions for research and development projects

OBJECTIVES

These provisions lay down mandatory requirements as well as recommended principles for PARTNERS which wish to participate in a PROJECT conducted within the Intelligent Manufacturing Systems Scheme (IMS SCHEME). The objectives of these provisions are to provide adequate protection for intellectual property rights used in and generated during joint research and development PROJECTS under the IMS SCHEME while ensuring:

that contributions and benefits by PARTICIPANTS, from cooperation in such PROJECTS, are equitable and balanced,

that the proper balance is struck between the need for flexibility in PARTNERS' negotiations and the need for uniformity of procedure among PROJECTS and among PARTNERS, and

that the results of the research will be shared by the PARTNERS through a process that protects and equitably allocates any intellectual property rights created or furnished during the cooperation.

Article 1

Definitions

1.1.

ACCOUNTING. The sharing of any consideration such as royalties or other license fees by one PARTNER with another PARTNER when the first PARTNER which solely or jointly owns FOREGROUND discloses, licenses or assigns it to a third party.

1.2.

AFFILIATE. Any legal entity directly or indirectly owned or controlled by, or owning or controlling, or under the same ownership or control as, any PARTNER. Common ownership or control through government does not in itself create AFFILIATE status.

Ownership or control shall exist through the direct or indirect:

ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital, or

ownership of more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of directors or persons performing similar functions, or right by any other means to elect or appoint directors, or persons performing similar functions, who have a majority vote, or,

ownership of 50 % of the shares, and the right to control management or operation of the company through contractual provisions.

1.3.

BACKGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS except BACKGROUND RIGHTS owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATE and which are not FOREGROUND.

1.4.

BACKGROUND RIGHTS: Patents for inventions and design and utility models, and applications therefor as soon as made public, owned or controlled by a PARTNER or its AFFILIATES, a license for which is necessary for the work in a PROJECT or for the commercial exploitation of FOREGROUND, and which are not FOREGROUND.

1.5.

CONFIDENTIAL INFORMATION: All information which is not made generally available and which is only made available in confidence by law or under written confidentiality agreements.

1.6.

CONSORTIUM: Three or more GROUPS which have agreed to carry out jointly a PROJECT.

1.7.

COOPERATION AGREEMENT: The one or more signed agreements among all PARTNERS in a CONSORTIUM concerning the conduct of the PROJECT.

1.8.

FOREGROUND: All information and INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS first created, conceived, invented or developed in the course of work in a PROJECT.

1.9.

GROUP: All PARTNERS in a given PROJECT from the geographic area of a PART ICIPANT.

1.10.

IMS SCHEME: The Intelligent Manufacturing Systems Scheme.

1.11.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: All rights defined by Article 2(viii) of the Convention Establishing the World Intellectual Property Organisation signed at Stockholm on 14 July 1967 (see Technical Appendix 1.A.), excluding trademarks, service marks and commercial names and designations.

1.12.

NON-PROFIT INSTITUTIONS: Any legal entity, either public or private, established or organised for purposes other than profit-making, which does not itself commercially exploit FOREGROUND.

1.13.

PARTICIPANT: Australia, Canada, the European Union and Norway, Japan, Korea, Switzerland, the United States and any other country or geographic region whose participation in the IMS SCHEME may be approved in the manner determined by the PARTICIPANTS.

1.14.

PARTNER: Any legal or natural person participating as a contracting party to the COOPERATION AGREEMENT for a given PROJECT.

1.15.

PROJECT: Any research and development project carried out by a CONSORTIUM within the IMS SCHEME.

1.16.

SUMMARY INFORMATION: A description of the objectives, status and results of a PROJECT which does not disclose CONFIDENTIAL INFORMATION.

Article 2

Mandatory provisions

Each COOPERATION AGREEMENT must contain substantive terms and conditions that are fully consistent with each of the provisions 2.1 through 2.13 in this Article and the definitions used in each COOPERATION AGREEMENT shall be those specified in Article 1 of this document.

Where a PROJECT or a potential PARTNER or its AFFILIATES is subject to government requirements, whether by law or agreement, and such requirements will affect rights or obligations pursuant to the COOPERATION AGREEMENT, the potential PARTNER shall disclose to the other PARTNERS all such requirements of which it is aware prior to signing the COOPERATION AGREEMENT. PARTNERS must ensure that ownership, use, disclosure and licensing of FOREGROUND will comply with these mandatory provisions if the PROJECT is subject to government requirements.

PARTNERS will, at the outset of a PROJECT, promptly notify one another of their AFFILIATES which will be involved in the performance of the PROJECT, and will notify one another of any changes in the AFFILIATES so involved during the life of the PROJECT. At the time of entering into a COOPERATION AGREEMENT, and immediately after new legal entities have come to meet the AFFILIATE definition, PARTNERS may exclude AFFILIATES from the rights and obligations set forth in these provisions in accordance with the terms of the COOPERATION AGREEMENT.

Written Agreement

2.1.

PARTNERS shall enter into a written COOPERATION AGREEMENT that governs their participation in a PROJECT consistent with this document.

Ownership

2.2.

FOREGROUND shall be owned solely by the PARTNER or jointly by the PARTNERS creating it.

2.3.

A PARTNER which is the sole owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without ACCOUNTING to any other PARTNER.

2.4.

A PARTNER which is a joint owner of FOREGROUND may disclose and non-exclusively license that FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER, unless otherwise agreed in the COOPERATION AGREEMENT.

2.5.

A PARTNER may assign its sole and/or joint ownership interests in its BACKGROUND, BACKGROUND RIGHTS and FOREGROUND to third parties without the consent of and without ACCOUNTING to any other PARTNER.

PARTNERS who assign any of their rights to BACKGROUND RIGHTS or FOREGROUND must make each assignment subject to the COOPERATION AGREEMENT and must require each assignee to agree in writing to be bound to the assignor's obligations under the COOPERATION AGREEMENT in respect of the assigned rights.

Dissemination of information

2.6.

SUMMARY INFORMATION shall be available to all PARTNERS in other PROJECTS and to the committees formed under the IMS SCHEME.

2.7.

The CONSORTIUM will make available at the end of the PROJECT a public report setting out SUMMARY INFORMATION about the PROJECT.

License rights

Foreground

2.8.

Each PARTNER and its AFFILIATES may use FOREGROUND, royalty-free, for research and development and for commercial exploitation. Commercial exploitation includes the rights to use, make, have made, sell and import.

However, in exceptional circumstances,

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is solely owned by such NON-PROFIT INSTITUTIONS; and

PARTNERS may agree in their COOPERATION AGREEMENT to pay a royalty to PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS for commercial exploitation of FOREGROUND which is jointly owned with such NON-PROFIT INSTITUTIONS, provided such royalties are both small and consistent with the principle that contributions and benefits in the IMS SCHEME must be balanced and equitable.

2.9.

A non-owning PARTNER and its AFFILIATES may not disclose or sub-license FOREGROUND to third parties except that each PARTNER or its AFFILIATES may, in the normal course of business:

disclose FOREGROUND in confidence solely for the purposes of manufacturing, having manufactured, importing or selling products,

sub-license any software forming part of FOREGROUND in object code, or

engage itself in the rightful provision of products or services that inherently disclose the FOREGROUND.

Background

2.10.

A PARTNER in a PROJECT may, but is not obligated to, supply or license its BACKGROUND to other PARTNERS.

2.11.

PARTNERS and their AFFILIATES may use another PARTNER'S or its AFFILIATES' BACKGROUND RIGHTS solely for research and development in the PROJECT without additional consideration, including, but not limited to, financial consideration.

2.12.

PARTNERS and their AFFILIATES must grant to other PARTNERS and their AFFILIATES a license of BACKGROUND RIGHTS on normal commercial conditions when such license is necessary for the commercial exploitation of FOREGROUND unless:

the owning PARTNER or its AFFILIATE is by reason of law or by contractual obligation existing before signature of the COOPERATION AGREEMENT unable to grant such licenses and such BACKGROUND RIGHTS are specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT; or

the PARTNERS agree, in exceptional cases, on the exclusion of BACKGROUND RIGHTS specifically identified in the COOPERATION AGREEMENT.

Survival of rights

2.13.

The COOPERATION AGREEMENT shall specify that the rights and obligations of PARTNERS and AFFILIATES concerning FOREGROUND, BACKGROUND and BACKGROUND RIGHTS shall survive the natural expiration of the term of the COOPERATION AGREEMENT.

Article 3

Provisions that need to be addressed in the Cooperation Agreement

PARTNERS shall address each of the following items in their COOPERATION AGREEMENT:

Publication of results

3.1.

PARTNERS shall address the issue of the consent required, if any, from the other PARTNERS for publication of the results from the PROJECT other than SUMMARY INFORMATION.

3.2.

PARTNERS shall address the issue of whether PARTNERS which are NON-PROFIT INSTITUTIONS may, for academic purposes, publish FOREGROUND which they solely own, provided that adequate procedures for protecting FOREGROUND are taken in accordance with Articles 3.3 and 3.4.

Protection of foreground

3.3.

PARTNERS shall identify the steps they will take to seek legal protection of FOREGROUND by means of INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS and upon making an invention shall notify other PARTNERS in the same PROJECT in a timely manner of the protection sought and provide a summary description of the invention.

3.4.

PARTNERS shall address the issue of prompt notification of all other PARTNERS in the same PROJECT and, upon request and on mutually agreed conditions, disclosure of the invention and reasonably cooperate in such protection being undertaken by another PARTNER in the same PROJECT in the event and to the extent that a PARTNER or PARTNERS which own FOREGROUND do not intend to seek such protection.

Confidential information

3.5.

PARTNERS shall identify the measures they will take to ensure that any PARTNER which has received CONFIDENTIAL INFORMATION only uses or discloses this CONFIDENTIAL INFORMATION by itself or its AFFILIATES as far as permitted under the conditions under which it was supplied.

Dispute settlement and applicable laws

3.6.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the manner in which disputes will be settled.

3.7.

PARTNERS shall agree in their COOPERATION AGREEMENT on the law which will govern the COOPERATION AGREEMENT

Article 4

Optional provisions

PARTNERS may, but are not required to address each of the following provisions in their COOPERATION AGREEMENT:

AFFILIATE PROVISIONS,

ANTITRUST/COMPETITION LAW ISSUES,

CANCELLATION AND TERMINATION,

EMPLOYER/EMPLOYEE RELATIONSHIPS,

EXPORT CONTROLS AND COMPLIANCE,

FIELD OF THE AGREEMENT,

INTENT OF THE PARTIES,

LICENSING PARTNERS IN OTHER PROJECTS,

LICENSOR'S LIABILITY ARISING FROM LICENSEE'S USE OF LICENSED TECHNOLOGY,

LOANED OR ASSIGNED EMPLOYEES AND RESULTING RIGHTS,

NEW PARTNERS AND WITHDRAWAL OF PARTNERS FROM PROJECTS,

POST COOPERATION AGREEMENT BACKGROUND,

PROTECTION, USE AND NON-DISCLOSURE OBLIGATIONS REGARDING CONFIDENTIAL INFORMATION,

RESIDUAL INFORMATION,

ROYALTY RATES FOR BACKGROUND RIGHT LICENSES,

SOFTWARE SOURCE CODE,

TAXATION,

TERM/DURATION OF AGREEMENT.

There are likely to be other provisions the PARTNERS will need to put into their COOPERATION AGREEMENTS depending on the particular circumstances of their PROJECT. PARTNERS should seek their own expert advice on this and note that no additional terms may conflict with Articles 1 and 2 of these provisions.

Technical Appendix 1.A

Convention establishing the World Intellectual Property Organisation (Stockholm, 14 July 1967)

Article 2(viii) defines Intellectual Property to include:

‘… the rights to literary, artistic and scientific works; performances of performing artists; phonograms, and broadcasts; inventions in all fields of human endeavour; scientific discoveries; industrial designs; trade marks, service marks, and commercial names and designations; protection against unfair competition; and all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields.’

Technical Appendix 2

Financial accountability and principles for setting up and executing the IRS budget

ISC and IRS members should avoid conflicts of interest in so far as decisions relating to the IRS budget are concerned.

All revenue and expenditures must be incorporated in a single set of accounts (2) to be approved by the ISC.

The balance between revenue and expenditure must be respected at all times (3).

The budget shall be annual with exceptional carry-overs (4).

There should be no transfers of appropriations between line items of budget expenditure, unless formally approved by the ISC.

All revenues shall constitute a common pool (5).

All expenditures shall be reasonable, justified and in accordance with the principles of sound financial management.

The IRS shall respond to all reasonable requests to report on its financial activities.

Regional contributions shall be based on fair principles, and will be paid in accordance with a defined schedule subject to late fees. Regional contributions will be based on the approved IRS budget and will be structured in different tiers, related directly to the size and level of development of each participant's economy. The Initial participants will be allocated in two tiers as follows:

Tier 1: European Union and Norway, Japan, United States,

Tier 2: Australia, Canada, Korea, Switzerland.

The maximum amounts for the contributions will be CAD 200 000 or equivalent per annum for Tier 1; and CAD 125 000 or equivalent per annum for Tier 2.

The foregoing principles shall be incorporated in a document on IRS operational guidelines.

Technical Appendix 3

IMS technical themes

In general, any project that addresses the IMS Scheme objectives as set forth in these terms of reference is considered an appropriate topic for an IMS Project. IMS projects might also address one or more of the following technical themes:

1.

Total product life cycle issues

Future general models of manufacturing systems. Examples for that theme are the proposals of ‘agile manufacturing’, ‘fractal factory’, ‘bionic manufacturing’, ‘holistic enterprise integration’, etc.

Intelligent communication network systems for information processes in manufacturing. To understand the productivity of global distribution and global sourcing, the communication networks and tools and their applications have to be improved.

Environment protection, minimum use of energy and materials. Environment, energy and materials questions have reached a complexity that can only be handled via cooperation with a variety of specialists. Due to the fact that the conditions in that field are very different in different regions a common understanding and harmonised views for the response of manufacturing technologies to environment protection are necessary.

New ideas and methods for recyclability that are globally accepted should be developed under the IMS umbrella.

Harmonised assessment and economic justification models for new manufacturing systems.

2.

Process issues

To enable the needs for rapid response to changing requirements and to saving human and material resources and to improving working conditions for employees the following themes can be identified.

Clean manufacturing processes that can minimise effects on environment. Process emission minimised systems. Process disposal minimised systems.

Factory (process) life-cycle pre-assessed systems.

Minimum consumption of energy. Energy efficient processes that can meet manufacturing requirements with minimum consumption of energy. Integrated cycled process for less energy consumption.

Modules of energy conservation type. Production management technology of energy conservation type.

Technology innovation in manufacturing processes. Methods that can quickly produce different products through ‘Rapid Prototyping Methods’. Manufacturing processes that can flexibly respond to changes in labour conditions, changes of products or materials.

Improvement in the flexibility and autonomy of processing modules that compose manufacturing systems. Open distributed systems and their modules that can match both unmanned, man-machine mixed and labour intensive systems, and can metamorphologically architect system components in correspondence with changes of products.

Improvement in interaction or harmony among various components and functions of manufacturing. Open infrastructure for manufacturing. Inter-connected information systems such as ‘remote ID’ among respective modules.

3.

Strategy/planning/design tools

Manufacturing takes place in a global economy. How and where raw materials are transformed is a strategic decision. The decision is complicated in terms of what to make and where to make or buy it, in what is becoming a single global economy.

Many of today's manufacturing organisations are designed using vertical and hierarchical structures. The move towards hierarchical structures is and will continue to require major changes in organisations, systems and work practices. We need methodologies and tools to help us to define appropriate manufacturing strategies and to design appropriate organisations and business/work processes.

Methods and tools to support business process re-engineering. Modelling tools to support the analyses and development of manufacturing strategies.

Design support tools to support planning in an extended enterprise or virtual enterprise environment.

4.

Human/organisation/social issues

Promotion and development projects for improved image of manufacturing. Manufacturing engineers tend to be at the bottom of the pay scale relevant to other engineers, and the profession as a whole has a lower stature. Therefore ITC considers as projects globally recognised, strong professional societies and educational institutions for the promotion of manufacturing as a discipline. These proposals include the creation of international organisations to promote manufacturing.

Improved capability of manufacturing workforce/education, training. Engineering education has often tended to emphasise theory over process. In addition, basic education has not always met the needs of industry, producing graduates with often-inadequate skills. This has led to industries that are poor at turning innovation into successful products. This necessitates a change in priorities and closer ties between industry and educational institutions. As well, changes in system organisation means that training within companies is a continuous process which seeks to update the skills and increase the potential of employees — the crucial elements in any system.

Autonomous offshore plants (integration of supplementary business functions in subsidiaries). Offshore plants were originally meant to increase market share and decrease production costs: development of the transplant labour forces were a secondary consideration. However, giving more autonomy to these plants enables them to react more flexibly to changing conditions in the areas where they are based, and is consistent with organisational ideas of decentralisation, empowerment and hierarchy flattening. It also serves to contribute to domestic development in the countries where the plants are located and further the IMS goal of spreading widely basic manufacturing knowledge.

Corporate technical memory — keeping, developing, accessing. Often in a manufacturing enterprise knowledge and sources of information are isolated or locked. ‘Organisational learning’ is a strategy for translating such knowledge into a framework or a model that leads to better decision-making and could be an important theme within IMS.

Appropriate performance measures for new paradigms. New paradigms of manufacturing must offer superiority in performance from the points of view of costs, quality, delivery and flexibility. The first three are familiar performance criteria used for mass production, while flexibility is a key attribute of new paradigm manufacturing. To increase the acceptance of new paradigms performance evaluation methods should be developed.

5.

Virtual/extended enterprise issues

The extended enterprise is an expression of the market-driven requirement to embrace external resources in the enterprise without owning them. Core business focus is the route to excellence but product/service delivery requires the amalgam of multiple world-class capabilities. Changing markets require a fluctuating mix of resources. The extended enterprises which can be likened to the ultimate customisable, reconfigurable, manufacturing resource is the goal. The operation of the extended enterprise requires take up of communications and database technologies that are near to the current state of the art. However, the main challenge is organisational rather than technological.

Research and development opportunities in this area are:

methodologies to determine and support information processes and logistics across the value chain in the extended enterprise,

architecture (business, functional and technical) to support engineering cooperation across the value chain, e.g., concurrent engineering across the extended enterprise,

methods and approaches to assign cost/liability/risk and reward to elements of the extended enterprise,

team working across individual units within the extended enterprise.

Technical Appendix 4

Responsibilities of the IMS Inter-Regional Secretariat

The Inter-Regional Secretariat will have responsibility to:

1.

provide logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents,

3.

provide logistics for inter-regional publicity at the direction of the International Steering Committee,

4.

educate new and prospective participants,

5.

disseminate information during, and upon the conclusion of, projects,

6.

assist with inter-regional consortia formation,

7.

organise and arrange studies and/or work as requested by the International IMS Steering Committee, and

8.

undertake other appropriate tasks as assigned by the International Steering Committee.

Technical Appendix 5

Responsibilities of the IMS Regional Secretariats

To support the IMS Scheme, the Regional Secretariats will:

1.

provide regional logistics for inter-regional meetings and proposals,

2.

maintain and distribute IMS meeting materials and other documents within respective regions,

3.

provide logistics for regional meetings and promotion,

4.

disseminate information during and upon the conclusion of projects within respective regions,

5.

assist in consortium formation within and across respective regions,

6.

support regional delegations in attending the International IMS Steering Committee meetings,

7.

facilitate regional selections and reviews, and

8.

work with regional infrastructure groups to facilitate the IMS Scheme.

Technical Appendix 6

Admission of new participants

Procedures for admission of new participants to the IMS scheme are as follows:

1.

The admission process begins with a letter of inquiry/interest from a ministerial or senior government/public administration level in the prospective participant, addressed to the chair of the IMS International Steering Committee.

2.

Each IMS head of delegation shall be alerted to the receipt of this letter of inquiry/interest. Each IMS participant is chartered to evaluate the application and respond through its respective head of delegation to the chair of the IMS International Steering Committee.

3.

If all IMS participants accept the application, the chair of the IMS International Steering Committee shall inform, in writing, the applicant that if the applicant can ratify these Terms of Reference, then the IMS scheme will admit the applicant as a full participant.

This process shall be completed as soon as practical, and in no case should take longer than three months after receipt of the letter of inquiry/interest.

Technical Appendix 7

Project consortia formation and evaluation

The Regional Secretariats together with the Inter-Regional Secretariat provide assistance in forming consortia for IMS projects.

A.   Basic consortium formation document

Each consortium will prepare a basic document that explains the:

IMS technical themes addressed by the project,

industrial relevance of the project,

project work plans, organisation and structure,

basic information, including contact information, of project partners,

a consortium cooperation agreement that addresses the intellectual property provisions and other legal requirements for the consortium, and

other relevant information to facilitate project endorsement.

B.   International coordinating partner

An international coordinating partner must be appointed by each consortium. The appointed international coordinating partner must be an entity with the necessary resources and expertise to lead the project to its completion. International coordinating partner duties include:

coordinate consortia formation,

coordinate preparation of full proposal and cooperation agreements,

act as the primary contact for all communication between the consortium and the International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat, and

facilitate successful execution of the project.

C.   List of interested entities

Within a region, its Regional Secretariat will distribute to all organisations in the industrial, academic and governmental sectors identified as potential project partners the basic document, the domestic funding opportunities, and the domestic agenda for the IMS scheme. The Regional Secretariat will compile a list of interested entities. The list must include the area of interest and the capabilities of each of the interested entities.

D.   Exchange of project proposals

Any entity can submit preliminary proposals to its Regional Secretariat for transmittal to, and posting by, the Inter-Regional Secretariat.

Regional Secretariats will distribute these proposals to interested entities within their Regions. Based on the information, potential partners can strive to form international consortia.

E.   Evaluation, selection and review of projects

Proposals and projects must be consistent with the purpose and the principles of the scheme, and the intellectual property provisions set forth in Technical Appendix 1.

1.   Project selection criteria

Industrial relevance

Compliance with the technical themes in Appendix 3 as may be amended from time to time by the IMS International Steering Committee

Scientific and technical merit

Adoption, commercialisation and exploitation potential

The IMS International Steering Committee shall assess compliance with the IPR provisions in Technical Appendix 1

Value-added.

2.   Consortium SELECTION Criteria

Inter-Regional DISTRIBUTION OF PARTNERS. Consortium partners must be from at least three participants. Partners from applicant Regions may participate in consortia on a case-by-case basis.

Balanced Contributions and Benefits. The consortium partners will show how the contributions to, and the benefits from, participation are equitable and balanced. To this end, partners' contributions to the project should be identified by scale and scope.

Inter-regional leadership. The inter-regional consortium must appoint an international coordinating partner for the consortium to carry out the duties described in Section B above.

Dissemination of results. The consortium must commit to and submit a plan to disseminate project results, including the lessons learned in forming and managing IMS consortium, and non-proprietary technical results permitted by the IPR provisions.

3.   Project endorsement

The project endorsement process consists of three stages. The IMS International Steering Committee and Inter-Regional Secretariat will endeavour to move the entire endorsement process expeditiously.

Project abstract evaluation. The consortium must submit an abstract of the planned research. This abstract shall be submitted to the Regional Secretariats for initial regional reviews. Each delegation will make a recommendation to the International IMS Steering Committee. Proposers of unapproved projects will be given feedback as to why they did not receive support.

Full proposal evaluation. The consortium must submit a final proposal using a standardised format for detailed evaluation by all regions. The final proposal shall include the formal commitment of each partner to the principles, the structure and the IPR provisions of the IMS scheme, and will include a signed consortium cooperation agreement.

Final endorsement. Final endorsement will be made by the IMS International Steering Committee based on the regional recommendations and the submitted proposals.

F.   Project review

The IMS International Steering Committee, through the Inter-Regional Secretariat, will monitor and review progress regularly. To facilitate this, each consortium will submit an annual summary report, in a standardised format, to the IMS International Steering Committee.

Any region may review progress of partner(s) from its region at any time as it sees fit.

Technical Appendix 8

Role of IMS vis-à-vis small and medium-sized enterprises (SMEs), universities and government research institutes

All regions should consider activities such as:

A.

Clear and well documented advice on IPR issues.

B.

A ‘road map’ of existing constraints in law or custom in the participants' territories, and their practical implications.

C.

Help desks for answering simple queries.

D.

An electronic partner search facility specifically oriented to SMEs.

E.

An electronic register of ‘expressions of interest’ by SMEs, which are looking for opportunities to join existing or emerging project clusters.

F.

An ongoing ‘case-book’ of IMS experiences with donations from project teams.

G.

Dissemination events specifically geared to various SME sectors.

The list is not exhaustive, and research should continue alongside the evolving scheme, to monitor the participation of SMEs, and to identify further needs.

The items listed above also are useful for encouraging the participating of universities and government research institutes. Harnessing the educational role of universities in dissemination of results of research through to the next generation of practitioners is necessary.

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Australijos Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Kanados Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Norvegijos Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Japonijos Vyriausybės vardu

Pone,

Patvirtinu, kad gavau Jūsų … laišką, kuriame rašoma:

„Primenu Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje, sudarytą 1997 m. ir 2001 m.

Šio laiško tikslas yra užfiksuoti tarpusavio susitarimą atnaujinti ir pakeisti šį bendradarbiavimo susitarimą, kaip nurodyta prie šio laiško pridedamoje Techninėje užduotyje (TU).

Dalyvaujantys regionai bendradarbiaus, kad paskatintų pramonės konkurencingumą, išspręstų problemas, su kuriomis susiduria viso pasaulio pramonė, ir sukurtų pažangias gamybos technologijas ir sistemas. Toks pramonei svarbus ir bendrų interesų ir supratimo principu pagrįstas bendradarbiavimas užtikrins naudos ir indėlio pusiausvyrą.

Bendros veiklos finansavimas priklausys nuo turimų lėšų ir dalyvaujančių regionų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas finansuos savo dalyvavimą, skirs pakankamai lėšų arba kitaip prisidės apmokant IGS Tarpregioninio sekretoriato išlaidas. Pastarasis veiks pagal TU nustatytus principus. Europos bendrija yra pasirengusi leisti veikti Tarpregioniniam sekretoriatui Europoje, kai pirmininkavimo eilės tvarką kartu nustatys dalyvaujantys regionai.

Šio bendradarbiavimo susitarimo trukmė yra 10 metų. Kiekvienas dalyvaujantis regionas gali pasitraukti bet kuriuo metu apie tai pranešęs prieš 12 mėnesių. Dalyviai persvarstys projektą nuo jo vykdymo pradžios praėjus 5 metams.

Europos bendrija ir Norvegija pasilieka galimybę veikti kaip vienas Europos regionas.

Šiuo laišku ir dalyvaujančių regionų pritarimu patvirtinama TU ir susitariama dėl bendradarbiavimo principų vykdant IGS programą. Man būtų labai malonu kuo greičiau gauti Jūsų šio susitarimo patvirtinimą.“

Turiu garbę patvirtinti, kad mano Vyriausybė pritaria šio laiško turiniui.

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės vardu


(1)  The IMS collaboration scheme was launched in 1995, following the conclusion of a successful Feasibility Study. The duration of the initial IMS collaboration scheme was set at ten years up to 2005. Based on the experience gained in this initial phase, the partners to the IMS scheme decided to expand and improve on the initial phase. The Next-Phase IMS Working Group set up by the parties of IMS and the IMS International Steering Committee recommended that the partners to IMS renew the scheme with a modified framework for international multilateral collaboration in IMS.

(2)  Revenue and expenditures need to be in one single budgetary document; which is subject to approval.

(3)  Expenditures should not be increased simply to keep revenues and expenditures in balance.

(4)  By way of example, an ‘exceptional carry over’ may be made as a provision against negative cashflow from year to year, to preserve operational flexibility.

(5)  All contributions shall form a common pool and no members' contribution/revenue can be designated for use with a certain purpose only; concomitantly, no expenditure may be assigned to a particular contribution.


27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/49


Informacija, susijusi su Susitarimo pasikeičiant laiškais, fiksuojančio tarpusavio susitarimą ir atnaujinančio bei pakeičiančio Europos bendrijos ir Australijos, Kanados, ELPA šalių – Norvegijos ir Šveicarijos, Korėjos, Japonijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tarptautinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir plėtros intelektualiųjų gamybos sistemų (IGS) srityje (1), įsigaliojimu.

Pirmiau minėtas susitarimas pagal jo 7 punkto 2 papunktį 2008 m. sausio 4 d. įsigalioja Europos bendrijai, Japonijai, Korėjai, Norvegijai ir Jungtinėms Amerikos Valstijoms.


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 21.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

27.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 53/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 28 d.

dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, sudarymo Europos Sąjungos vardu

(2008/149/TVR)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 ir 38 straipsnius,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2002 m. birželio 17 d. pirmininkaujančiai valstybei narei, kuriai padeda Komisija, suteikus įgaliojimus, buvo baigtos derybos su Šveicarijos institucijomis dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

(2)

Vadovaujantis Tarybos sprendimu 2004/849/EB (1) ir atsižvelgiant į tai, kad Susitarimas bus sudarytas vėliau, 2004 m. spalio 26 d. Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

(3)

Dabar susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Dėl Šengeno acquis, kuri patenka į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies taikymo sritį, tikslinga priimti nuostatą dėl Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2) taikymo mutatis mutandis santykiams su Šveicarija.

(5)

Šis sprendimas neturi poveikio Jungtinės Karalystės pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, bei 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3).

(6)

Šis sprendimas neturi poveikio Airijos pozicijai pagal Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, bei 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu šiuo sprendimu patvirtinami Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo ir susiję dokumentai, kuriuos sudaro Baigiamasis aktas, pasikeitimas laiškais dėl komitetų, kurie padės Komisijai naudotis jos vykdomaisiais įgaliojimais, ir Bendras pareiškimas dėl mišrių komitetų bendrų posėdžių.

Susitarimo, Baigiamojo akto, pasikeitimo laiškais ir Bendro pareiškimo tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas sritims, kurias apima susitarimo A ir B priedų nuostatos ir jų pakeitimai, kiek šios nuostatos turi, ar Sprendimu 1999/436/EB (5) nustatyta, kad jos turi, teisinį pagrindą pagal Europos Sąjungos sutartį.

3 straipsnis

Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1–4 straipsnių nuostatos tokiu pačiu būdu taikomos Šveicarijos asociacijai įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kuri patenka į Europos Sąjungos sutarties VI antraštinės dalies taikymo sritį.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas šiuo sprendimu įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą Europos Sąjungos vardu deponuoti Susitarimo 14 straipsnyje numatytą patvirtinimo aktą, kuriuo išreiškiamas Bendrijos sutikimas prisiimti pareigas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2008 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL L 368, 2004 12 17, p. 78.

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(3)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(4)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 17.


Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis

EUROPOS SĄJUNGA,

EUROPOS BENDRIJA,

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

KADANGI Europos Sąjunga iškėlė sau tikslą pagal Amsterdamo sutartį išlaikyti ir plėtoti Europos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje garantuojamas laisvas asmenų judėjimas kartu užtikrinant atitinkamų priemonių išorinėms sienoms tikrinti, prieglobsčio, imigracijos, nusikalstamumo prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą politikai vykdyti, priėmimą;

KADANGI į Europos Sąjungos teisės sistemą integruotas Šengeno acquis sudaro dalį nuostatų, siekiančių įgyvendinti minėtą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, tuo požiūriu, kad jos sukuria erdvę be kontroliuojamų vidaus sienų ir numato atitinkamas priemones saugumui užtikrinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Šveicarijos Konfederacijos geografinę padėtį;

KADANGI Šveicarijos Konfederacijos dalyvavimas vykdant Šengeno acquis ir toliau jį plėtojant suteiks galimybę pašalinti dėl Šveicarijos Konfederacijos geografinės padėties kylančias kliūtis laisvam asmenų judėjimui ir sustiprinti Europos Sąjungos bei Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimą tose srityse, kurioms taikomas Šengeno acquis;

KADANGI 1999 m. gegužės 18 d. Europos Sąjungos Taryba ir Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalystė sudarė susitarimą (1), kuriuo buvo susitarta dėl šių dviejų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI yra pageidautina, kad Šveicarijos Konfederacija tokiomis pačiomis teisėmis kaip ir Islandija bei Norvegija prisijungtų įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI turėtų būti sudarytas Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas, kuriame būtų numatytos panašios teisės ir įsipareigojimai kaip ir Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarime;

ĮSITIKINUSIOS, kad Europos Sąjunga ir Šveicarijos Konfederacija turi bendradarbiauti įgyvendinant, praktikoje taikant ir toliau plėtojant Šengeno acquis;

KADANGI norint įjungti Šveicarijos Konfederaciją į tas Europos Sąjungos veiklas, kurioms yra taikomas šis Susitarimas, ir suteikti galimybę vėliau jai dalyvauti minėtose veiklose, yra būtina įsteigti komitetą remiantis tuo pačiu modeliu kaip ir numatytas Islandijos bei Norvegijos asociacijose;

KADANGI bendradarbiavimas įgyvendinant Šengeno nuostatas remiasi laisvės, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms principais, kurie buvo paskelbti 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

KADANGI Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinės dalies ir aktų, priimtų remiantis šia antraštine dalimi, nuostatos netaikomos Danijos Karalystei, kaip numato Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas protokolas dėl Danijos pozicijos, ir sprendimai, kurie užtikrina Šengeno acquis plėtojimą taikant minėtą antraštinę dalį ir kuriuos Danija perkėlė į savo nacionalinę teisę, gali numatyti tik tarptautinius įsipareigojimus tarp Danijos ir kitų valstybių narių;

KADANGI Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė dalyvauja įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas, kaip numato sprendimai, priimti remiantis Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties (2) pridėtu protokolu dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą;

KADANGI yra būtina užtikrinti, kad valstybės, su kuriomis Europos Sąjunga įkūrė asociaciją Šengeno acquis įgyvendinti, taikyti ir plėtoti, taikytų minėtą acquis palaikydamos tarpusavio santykius;

KADANGI siekiant užtikrinti sklandų Šengeno acquis funkcionavimą reikia tuo pačiu metu taikyti šį Susitarimą ir įvairių šalių, prisijungusių ar dalyvaujančių įgyvendinant ir plėtojant Šengeno acquis, susitarimus, kurie reglamentuoja jų tarpusavio santykius;

ATSIŽVELGDAMOS į Susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Bendrijos acquis, susijusio su valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijais ir mechanizmais bei sukuriančio Eurodac sistemą;

ATSIŽVELGDAMOS į ryšį tarp Šengeno acquis ir minėto Bendrijos acquis;

KADANGI nepažeidžiant šio ryšio reikia tuo pačiu taikyti Šengeno acquis ir Bendrijos acquis, susijusio su valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijais ir mechanizmais bei sukuriančio „Eurodac“ sistemą,

SUSITARĖ DĖL ŠIŲ NUOSTATŲ:

1 straipsnis

1.   Šveicarijos Konfederacija (toliau – Šveicarija) yra įtraukiama į Europos bendrijos ir Europos Sąjungos veiklą tose srityse, kurioms taikomos šio Susitarimo A ir B prieduose nurodytos nuostatos ir bei ateityje jas papildysiančios nuostatos.

2.   Šiame Susitarime laikantis numatytų procedūrų apibrėžiamos abiejų šalių teisės ir įsipareigojimai.

2 straipsnis

1.   Šveicarija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo A priede išvardytas Šengeno acquis nuostatas taip, kaip jas taiko Europos Sąjungos valstybės narės, toliau – valstybės narės.

2.   Šveicarija įgyvendina ir taiko šio Susitarimo B priede nurodytas Europos Sąjungos ir Europos bendrijos aktų nuostatas tiek, kiek šios pakeičia ir, arba išplėtoja atitinkamas 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo toliau – Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo nuostatas arba kai jos yra priimtos remiantis Konvencija.

3.   Šveicarija, nepažeisdama 7 straipsnio, taip pat priima, įgyvendina ir taiko Europos Sąjungos bei Europos Bendrijos priimtus teisės aktus ir patvirtintas priemones, kurie iš dalies keičia ar papildo A ir B prieduose nurodytas nuostatas bei kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka.

3 straipsnis

1.   Įsteigiamas mišrus komitetas, kurį sudaro Šveicarijos Vyriausybės atstovai, Europos Sąjungos Tarybos, toliau – Tarybos nariai ir Europos Bendrijų Komisijos, toliau – Komisijos nariai.

2.   Mišrus komitetas bendru sutarimu priima savo darbo tvarkos taisykles.

3.   Mišrus komitetas renkasi savo pirmininko iniciatyva arba bet kurio savo nario prašymu.

4.   Atsižvelgiant į 4 straipsnio 2 dalį, mišrus komitetas pagal aplinkybes renkasi ministrų, vyresniųjų pareigūnų ar ekspertų lygmeniu.

5.   Mišraus komiteto pirmininko pareigas eina:

ekspertų lygmeniu: Europos Sąjungos atstovas,

vyresniųjų pareigūnų ir ministrų lygmeniu: pakaitomis kas šeši mėnesiai Europos Sąjungos atstovas ir Šveicarijos Vyriausybės atstovas.

4 straipsnis

1.   Mišrus komitetas pagal šį Susitarimą nagrinėja visus klausimus, kuriems taikomas 2 straipsnis, ir užtikrina, kad būtų deramai apsvarstytas bet kuris Šveicarijai rūpimas klausimas.

2.   Mišriame komitete ministrų lygmeniu Šveicarijos atstovai turi palankią galimybę:

paaiškinti dėl kurio nors akto ar priemonės jiems iškylančias problemas arba reaguoti į problemas, su kuriomis susidūrė kitos delegacijos,

pareikšti savo nuomones bet kurio klausimu, susijusiu su jiems rūpimų nuostatų rengimu ar jų įgyvendinimu.

3.   Mišraus komiteto posėdžius ministrų lygmeniu parengia mišrus komitetas vyresniųjų pareigūnų lygmeniu.

4.   Šveicarijos Vyriausybės atstovai turi teisę mišriame komitete teikti siūlymus 1 straipsnyje minėtais klausimais. Po diskusijų Komisija ar bet kuri valstybė narė gali apsvarstyti tokius siūlymus siekdamos pateikti pasiūlymą arba imtis iniciatyvos pagal Europos Sąjungos taisykles, kad būtų priimtas koks nors Europos bendrijos ar Europos Sąjungos teisės aktas ar priemonė.

5 straipsnis

Nepažeidžiant 4 straipsnio, mišriam komitetui pranešama apie bet kurių teisės aktų ar priemonių, susijusių su šiuo Susitarimu, rengimą Taryboje.

6 straipsnis

Rengdama naujų teisės aktų toje srityje, kuriai taikomas šis Susitarimas, projektus, Komisija neoficialiai tariasi su Šveicarijos ekspertais taip, kaip ji, rengdama savo pasiūlymus, tariasi su valstybių narių ekspertais.

7 straipsnis

1.   Naujų teisės aktų ar priemonių, susijusių su 2 straipsnyje nurodytais klausimais, priėmimo teisę išlaiko Europos Sąjungos institucijos. Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, tokie teisės aktai ar priemonės įsigalioja tuo pačiu metu Europos Sąjungai, Europos bendrijai bei jos atitinkamoms valstybėms narėms ir Šveicarijai, išskyrus atvejus, kai tuose aktuose ar priemonėse aiškiai nurodoma kitaip. Šiame kontekste deramai atsižvelgiama į mišriame komitete Šveicarijos nurodytą laikotarpį, kurio reikia, kad Šveicarija galėtų įvykdyti savo konstitucinius reikalavimus.

2.

a)

Taryba nedelsdama praneša Šveicarijai apie 1 dalyje nurodytų aktų ar priemonių, kurioms buvo taikomos šiame susitarime numatytos procedūros, priėmimą. Šveicarija sprendžia, ar priimti jų turinį ir įgyvendinti juos savo vidaus teisės sistemoje. Apie šį sprendimus per trisdešimt dienų nuo atitinkamų teisės aktų ar priemonių priėmimo pranešama Tarybai ir Komisijai.

b)

Jei tokio teisės akto ar priemonės turinys gali tapti privalomu Šveicarijai tiktai įvykdžius konstitucinius reikalavimus, Šveicarija praneša apie tai Tarybai ir Komisijai siųsdama savo pranešimą. Šveicarija nedelsdama raštu praneša Tarybai ir Komisijai apie visų konstitucinių reikalavimų įvykdymą. Jei nereikia rengti referendumo, pranešimas nusiunčiamas tuoj pat, kai tik ateina nustatytas referendumo surengimo laikas. Jei reikia rengti referendumą, Šveicarija pranešimą nusiunčia ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pranešimo apie referendumą nusiuntimo Tarybai. Nuo tada, kai nustatoma akto ar priemonės įsigaliojimo data Šveicarijoje, ir iki tol, kol ji praneša apie konstitucinių reikalavimų įvykdymą, Šveicarija laikinai taiko atitinkamos priemonės ar akto nuostatas ten, kur yra įmanoma taikyti.

Jei Šveicarija negali laikinai taikyti atitinkamos priemonės ar akto nuostatų ir jei dėl to sutrinka Šengeno bendradarbiavimas, situaciją analizuoja mišrus komitetas. Europos Sąjunga ir Europos bendrija gali Šveicarijos atžvilgiu imtis proporcingų atitinkamų priemonių, reikalingų sklandžiam bendradarbiavimui pagal Šengeno susitarimus užtikrinti.

3.   Šveicarijai priėmus 2 dalyje nurodytų aktų ir priemonių nuostatas nustatomos Šveicarijos ir tam tikrais atvejais Europos Sąjungos, Europos bendrijos bei valstybių narių tiek, kiek minėti aktai ir priemonės šioms narėms yra privalomi, teisės ir įsipareigojimai.

4.   Tuo atveju, kai:

a)

Šveicarija praneša apie savo sprendimą nepriimti teisės akto ar priemonės, kurie yra nurodyti 2 dalyje ir kuriems buvo taikoma šiame Susitarime nustatyta tvarka, turinio; arba

b)

Šveicarija per 2 dalies a punkte arba 5 dalies a punkte nurodytą trisdešimt dienų laikotarpį nenusiunčia pranešimo; arba

c)

Šveicarija nenusiunčia pranešimo atėjus nustatytam terminui, iki kada turi būti surengtas referendumas, ar, jei rengiamas referendumas, nenusiunčia pranešimo per dvejus metus, kaip numatyta 2 dalies b punkte, arba įsigaliojus atitinkamam aktui ar priemonei jos laikinai netaiko, kaip yra numatyta tame pačiame punkte,

šio Susitarimo taikymas yra laikomas nutrauktu, išskyrus atvejus, kai mišrus komitetas, atidžiai išnagrinėjęs būdus, kaip tęsti Susitarimą, per devyniasdešimt dienų nusprendžia kitaip. Šio Susitarimo nutraukimas įsigalioja praėjus trims mėnesiams nuo devyniasdešimties dienų laikotarpio pabaigos.

5.

a)

Jei naujo akto ar priemonės nuostatose numatoma nebeleisti valstybėms narėms taikyti Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 51 straipsnyje nustatytas sąlygas patenkinant kitos valstybės narės prašymą suteikti savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose ar pripažįstant kratos ir (arba) įrodymo priemonių arešto orderį, Šveicarija per trisdešimt dienų, kaip numatyta 2 dalies a punkte, gali pranešti Tarybai ir Komisijai, kad ji nepriima ir neperkelia nuostatų turinio į savo nacionalinę teisę tiek, kiek šios nuostatos taikomos prašymams ar kratos ir arešto orderiams, susijusiems su pažeidimų, kurie yra susiję su tiesioginiais mokesčiais ir už kuriuos pagal Šveicarijos teisę nebūtų baudžiama laisvės atėmimu, jei šie pažeidimai būtų padaryti Šveicarijoje, tyrimais ar dėl tų pažeidimų pradėtais teisminiais persekiojimais. Priešingai nei numatyta 4 straipsnio nuostatose, šiuo atveju šio Susitarimo taikymas nenutraukiamas.

b)

Ne vėliau kaip praėjus dviems mėnesiams mišrus komitetas vieno iš narių prašymu renkasi ir atsižvelgdamas į tarptautinius pokyčius svarsto po pranešimo, gauto pagal a punktą, susidariusią padėtį.

Kai tik mišrus komitetas vieningai susitaria dėl to, kad Šveicarija pritars ir visiškai perkels atitinkamas naujo akto ar naujos priemonės nuostatas, taikomas 2 dalies b punktas ir 3 bei 4 dalys. 2 dalies b punkto pirmajame sakinyje minima informacija pateikiama per trisdešimt dienų nuo susitarimo priėmimo mišriame komitete.

8 straipsnis

1.   Kad būtų pasiektas Susitariančiųjų Šalių tikslas kiek įmanoma vienodai taikyti ir aiškinti 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, mišrus komitetas nuolat apžvelgia Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, toliau – Teisingumo Teismas, precedentinės teisės raidą, taip pat Šveicarijos kompetentingų teismų precedentinės teisės, susijusios su tokiomis nuostatomis, raidą. Šiuo tikslu sukuriamas mechanizmas, užtikrinantis reguliarų abipusį tokios precedentinės teisės perdavimą.

2.   Šveicarija turi teisę pateikti Teisingumo Teismui pareiškimus arba raštiškas pastabas bylose, kuriose valstybės narės teismas kreipėsi į Teisingumo Teismą dėl preliminaraus nutarimo dėl 2 straipsnyje nurodytų nuostatų aiškinimo.

9 straipsnis

1.   Kiekvienais metais Šveicarija mišriam komitetui pateikia pranešimą apie tai, kaip jos administracinės institucijos ir teismai atitinkamai taikė ir aiškino 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, kaip jas išaiškino Teisingumo Teismas.

2.   Jei mišrus komitetas per du mėnesius nuo tos dienos, kai jam buvo nurodytas esminis Teisingumo Teismo ir Šveicarijos teismų precedentinės teisės skirtumas arba esminis skirtumas tarp atitinkamų valstybių narių ir Šveicarijos valdžios institucijų taikant 2 straipsnyje nurodytas nuostatas, negali užtikrinti vienodą taikymą ir aiškinimą, pradedama 10 straipsnyje numatyta procedūra.

10 straipsnis

1.   Kilus ginčui dėl šio Susitarimo taikymo arba kai susidaro 9 straipsnio 2 dalyje numatyta padėtis, klausimas kaip ginčo dalykas yra oficialiai įtraukiamas į mišraus komiteto ministrų lygmeniu darbotvarkę.

2.   Mišrus komitetas turi per devyniasdešimt dienų nuo tos dienos, kai buvo priimta darbotvarkė, į kurią buvo įtrauktas ginčas, išspęsti tą ginčą.

3.   Jei mišrus komitetas negali išspręsti ginčo per 2 dalyje numatytą devyniasdešimt dienų laikotarpį, šis laikotarpis pratęsiamas dar trisdešimčiai dienų galutiniam sprendimui pasiekti.

Nepriėmus tokio galutinio sprendimo šio Susitarimo galiojimas baigiasi praėjus šešiems mėnesiams po to, kai baigiasi trisdešimties dienų laikotarpis.

11 straipsnis

1.   Šveicarija į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą įneša metinį, administracinėms išlaidoms, susijusioms su šio Susitarimo taikymu, padengti skirtą įnašą, kurį sudaro 7,286 % nuo 8 100 000 eurų sumos, darant metinius patikslinimus pagal infliacijos lygį Europos Sąjungos viduje.

2.   Šveicarija, atsižvelgiant į jos bendrą vidaus produktą procentiškai palyginus su visų dalyvaujančių šalių bendru vidaus produktu, nuo 2002 biudžetinių metų į Europos Bendrijų bendrą biudžetą biudžetiniais metais įneša metinį įnašą, skirtą antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) vystymui.

Įnašas už biudžetinius metus, buvusius prieš įsigaliojant šiam Susitarimui, sumokamas įsigaliojus Susitarimui.

3.   Kai einamosios veiklos išlaidos, susijusios su šio Susitarimo taikymu, nepriskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, bet tiesiogiai padengiamos dalyvaujančių valstybių narių, Šveicarijos įnašas priklauso nuo jos bendro vidaus produkto, palyginus su visų dalyvaujančių šalių vidaus produktu, procento.

Jei einamosios veiklos išlaidos priskiriamos Europos Bendrijų bendram biudžetui, Šveicarija į minėtą biudžetą įneša metinį įnašą, kuris priklauso nuo jos bendro vidaus produkto, palyginus su visų dalyvaujančių šalių vidaus produktu, procento.

4.   Šveicarija turi teisę gauti su šiuo Susitarimu susijusius Komisijos ar Tarybos parengtus dokumentus ir mišraus komiteto susirinkimų metu prašyti, kad būtų atliktas vertimas viena iš oficialių Europos Bendrijų institucijų kalbų.

12 straipsnis

1.   Šis Susitarimas neturi jokio poveikio Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimams, taip pat Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos susitarimams.

2.   Šis Susitarimas neturi jokio poveikio Šveicarijos ir vienos ar kelių valstybių narių susitarimams, kai šie yra suderinami su šiuo Susitarimu. Jei susitarimai nėra suderinami, šis Susitarimas turi viršenybę.

3.   Šis Susitarimas neturi jokio poveikio tiems susitarimams, kuriuos ateityje gali sudaryti Europos bendrija ir Šveicarija, taip pat Europos bendrija bei jos valstybės narės ir Šveicarija, arba kurie gali būti sudaryti remiantis Europos Sąjungos sutarties 24 ir 38 straipsniais.

13 straipsnis

1.   Šveicarija sudaro susitarimą su Danijos Karalyste, nustatantį Danijos ir Šveicarijos teises ir įsipareigojimus, susijusius su 2 straipsnio nuostatomis, kurioms taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis; todėl šioms nuostatoms taikomas Amsterdamo sutartimi prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtas Protokolas dėl Danijos pozicijos.

2.   Šveicarija sudaro susitarimą su Islandijos Respublika bei Norvegijos Karalyste, nustatantį šalių teises ir įsipareigojimus, susijusius su šių valstybių dalyvavimu įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

14 straipsnis

1.   Šis Susitarimas įsigalioja praėjus vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai Tarybos Generalinis sekretorius, kuris yra jo depozitarijus, nustato, kad buvo atlikti visi formalūs reikalavimai Šalims ar jų vardu pareiškiant sutikimą būti saistomomis šiuo Susitarimu.

2.   1, 3, 4, 5, 6 straipsniai ir 7 straipsnio 2 dalies a punkto pirmasis sakinys laikinai taikomi nuo šio Susitarimo pasirašymo datos.

3.   Po šio Susitarimo pasirašymo, bet dar prieš jam įsigaliojant, priimtiems aktams ar priemonėms taikomas 7 straipsnio 2 dalies a punkto paskutiniajame sakinyje nurodytas trisdešimties dienų laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos.

15 straipsnis

1.   Šveicarija A ir B prieduose nurodytas nuostatas ir pagal 2 straipsnio 3 dalį jau priimtas nuostatas pradeda taikyti nuo Tarybos nustatytos datos, kuri nustatoma Tarybos nariams, atstovaujantiems visas A ir B prieduose nurodytas nuostatas taikančių valstybių narių vyriausybes, sprendimą priimant vieningai, pasitarus mišriame komitete, įsitikinus, kad Šveicarija išpildė išankstines sąlygas dėl atitinkamų nuostatų įgyvendinimo ir įsitikinus, kad prie jos išorinių sienų vykdoma veiksminga kontrolė.

Tarybos nariai, atstovaujantys Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybėms, dalyvauja priimant šį sprendimą, kai jis susijęs su Šengeno acquis, jo pagrindu priimtų ar kitaip su juo susijusių aktų, kuriuos taiko šios valstybės narės, nuostatomis.

Tarybos nariai, atstovaujantys valstybių narių, kurioms pagal stojimo sutartį taikoma tik dalis A ir B prieduose nurodytų nuostatų, vyriausybėms, dalyvauja priimant sprendimus, kai jie susiję su jų atžvilgiu jau taikomomis Šengeno acquis nuostatomis.

2.   Taikant 1 dalyje nurodytas nuostatas nustatomos Šveicarijos ir, atsižvelgiant į konkretų atvejį, Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir valstybių narių tiek, kiek jos susijusios su šiomis nuostatomis, teisės ir įsipareigojimai.

3.   Šis Susitarimas taikomas tik tuomet, jei taikomi 13 straipsnyje nurodyti susitarimai.

4.   Be to, šis Susitarimas taikomas tik tuomet, jei taikomas Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimas, nustatantis valstybės narės, atsakingos už vienoje iš valstybių narių ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus.

16 straipsnis

1.   Lichtenšteinas gali prisijungti prie šio Susitarimo.

2.   Prisijungus Lichtenšteinui prie šio Susitarimo pridedamas protokolas, nustatantis visas su prisijungimu susijusias pasekmes, įskaitant Lichtenšteino ir Šveicarijos bei Lichtenšteino ir Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir jos valstybių narių tiek, kiek joms taikomos Šengeno acquis nuostatos, teisių ir įsipareigojimų nustatymą.

17 straipsnis

1.   Šį Susitarimą gali denonsuoti Šveicarija arba jis gali būti denonsuotas Tarybos, sprendžiančios vieningu narių, sprendimu. Depozitarijui pranešama apie denonsavimą, kuris įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams nuo pranešimo.

2.   Šis Susitarimas laikomas denonsuotu, jei Šveicarija denonsuoja vieną iš 13 straipsnyje nurodytų susitarimų arba 15 straipsnio 4 dalyje nurodytą susitarimą.

18 straipsnis

1.   Šis Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

2.   Teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosioms Šalims patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image


(1)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43 ir OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

PRIEDAS

(2 straipsnio 1 dalis)

Šio priedo 1 dalyje daromos nuorodos į 1985 m. Šengeno susitarimą ir į 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytą šį Susitarimą įgyvendinančią konvenciją. 2 dalyje daromos nuorodos į prisijungimo dokumentus, o 3 dalyje – į atitinkamus antrinius Šengeno teisės aktus.

1 DALIS

1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo nuostatos.

Visos 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Belgijos karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės, išskyrus šias nuostatas:

 

2 straipsnio 4 dalis dėl prekių tikrinimo

 

4 straipsnis tiek, kiek jis susijęs su bagažo tikrinimu

 

10 straipsnio 2 dalis

 

19 straipsnio 2 dalis

 

28–38 straipsniai ir su jais susiję sąvokų apibrėžimai

 

60 straipsnis

 

70 straipsnis

 

74 straipsnis

 

77–91 straipsniai tiek, kiek jiems taikoma 1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

 

120–125 straipsniai dėl prekių judėjimo

 

131–133 straipsniai

 

134 straipsnis

 

139–142 straipsniai

 

Baigiamasis aktas: 2 deklaracija

 

Baigiamasis aktas: 4, 5 ir 6 deklaracijos

 

Protokolas

 

Bendra deklaracija

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

2 DALIS

Susitarimų ir protokolų dėl Italijos Respublikos (pasirašytų 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje), Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos (pasirašytų 1991 m. birželio 25 d. Bonoje), Graikijos Respublikos (pasirašytų 1992 m. lapkričio 6 d. Madride), Austrijos Respublikos (pasirašytų 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje) bei Danijos Karalystės, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės (pasirašytų 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge) prisijungimo prie Šengeno susitarimo ir Šengeno konvencijos nuostatos, išskyrus:

1.

1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytą Protokolą dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo.

2.

Šias 1990 lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašyto Susitarimo dėl Italijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

 

1 straipsnis

 

5 ir 6 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

3.

1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Ispanijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

4.

Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Ispanijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

 

1 straipsnis

 

5 ir 6 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

 

Baigiamojo akto III dalis, 3 ir 4 deklaracijos

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

5.

1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytą Protokolą dėl Portugalijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo, ir jį lydinčias deklaracijas.

6.

Šias 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašyto Susitarimo dėl Portugalijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

 

1 straipsnis

 

7 ir 8 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 ir 3 deklaracijos

 

Baigiamojo akto III dalis, 2, 3, 4 ir 5 deklaracijos

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

7.

1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašytą Protokolą dėl Graikijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Protokolu dėl Italijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo ir 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais protokolais dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos vyriausybių prisijungimo, ir juos lydinčias deklaracijas.

8.

Šias 1992 m. lapkričio 6 d. Madride pasirašyto Susitarimo dėl Graikijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios 1990 m. lapkričio 27 d. Paryžiuje pasirašytu Susitarimu prisijungė Italijos Respublika ir prie kurios 1991 m. birželio 25 d. Bonoje pasirašytais susitarimais prisijungė Ispanijos Karalystė ir Portugalijos Respublika, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

 

1 straipsnis

 

6 ir 7 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2, 3 ir 4 deklaracijos

 

Baigiamojo akto III dalis, 1 ir 3 deklaracijos

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

9.

1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašytą Protokolą dėl Austrijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo su pakeitimais, padarytais Italijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Portugalijos Respublikos ir Graikijos Respublikos prisijungimo protokolais, pasirašytais atitinkamai 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d.

10.

Šias 1995 m. balandžio 28 d. Briuselyje pasirašyto Susitarimo dėl Austrijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo, sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, prie kurios Italijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Portugalijos Respublika ir Graikijos Respublika prisijungė 1990 m. lapkričio 27 d., 1991 m. birželio 25 d. ir 1992 m. lapkričio 6 d. atitinkamai pasirašytais susitarimais, ir jo Baigiamojo akto nuostatas:

 

1 straipsnis

 

5 ir 6 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

 

Baigiamojo akto III dalis

11.

1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Danijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

12.

Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Danijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusių deklaracijų nuostatas:

 

1 straipsnis

 

7 ir 8 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

 

Baigiamojo akto III dalis

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

13.

1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Suomijos Respublikos Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

14.

Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Suomijos Respublikos prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

 

1 straipsnis

 

6 ir 7 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

 

Baigiamojo akto III dalis, išskyrus deklaraciją dėl Alandų salų

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

15.

1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašytą Protokolą dėl Švedijos Karalystės Vyriausybės prisijungimo prie 1985 m. birželio 14 d. Šengene pasirašyto Susitarimo dėl laipsniško jų bendrų sienų panaikinimo ir jį lydinčią deklaraciją.

16.

Šias 1996 m. gruodžio 19 d. Liuksemburge pasirašyto Susitarimo dėl Švedijos Karalystės prisijungimo prie 1990 m. birželio 19 d. Šengene pasirašytos Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo, jo Baigiamojo akto ir susijusios deklaracijos nuostatas:

 

1 straipsnis

 

6 ir 7 straipsniai

 

Baigiamojo akto I dalis

 

Baigiamojo akto II dalis, 2 deklaracija

 

Baigiamojo akto III dalis

 

Ministrų ir valstybės sekretorių deklaracija

3 DALIS

A.   Šie Vykdomojo komiteto sprendimai:

SCH/Com-ex (93) 10

1993 12 14

Dėl ministrų ir valstybių sekretorių 1992 m. birželio 19 d. deklaracijų dėl įsigaliojimo patvirtinimo

SCH/Com-ex (93) 14

1993 12 14

Dėl praktinio teisminio bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo

SCH/Com-ex (93) 21

1993 12 14

Dėl vienodo pavyzdžio vizos galiojimo pratęsimo

SCH/Com-ex (93) 24

1993 12 14

Dėl bendrų vienodo pavyzdžio vizos panaikinimo, atšaukimo arba galiojimo trukmės sutrumpinimo principų

SCH/Com-ex (94) 1 Rev 2

1994 4 26

Dėl pritaikomųjų priemonių eismo kliūtims ir apribojimams pašalinti sienos kirtimo keliais punktuose prie vidinių sienų

SCH/Com-ex (94) 15 Rev

1994 11 21

Dėl kompiuterizuotos procedūros konsultuotis su Konvencijos 17 straipsnio 2 dalyje nurodytomis centrinėmis institucijomis įvedimo

SCH/Com-ex (94) 16 Rev

1994 11 21

Dėl bendrų atvykimo ir išvykimo antspaudų įsigijimo

SCH/Com-ex (94) 17 Rev 4

1994 12 22

Dėl Šengeno priemonių nustatymo ir taikymo oro uostuose ir aerodromuose

SCH/Com-ex (94) 25

1994 12 22

Dėl keitimosi statistine informacija apie vienodo pavyzdžio vizų išdavimą

SCH/Com-ex (94) 28 Rev

1994 12 22

Dėl 75 straipsnyje numatytos pažymos narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms vežtis

SCH/Com-ex (94) 29 Rev 2

1994 12 22

Dėl 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsigaliojimo

SCH/Com-ex (95) PV 1 Rev

(8 punktas)

Dėl bendros vizų politikos

SCH/Com-ex (95) 20 Rev 2

1995 12 20

Dokumento SCH/I (95) 40 Rev 6 dėl Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 2 straipsnio 2 dalies taikymo tvarkos patvirtinimas

SCH/Com-ex (95) 21

1995 12 20

Dėl skubaus keitimosi tarp Šengeno valstybių statistiniais ir konkrečiais duomenimis apie galimus veikimo sutrikimus prie išorinių sienų

SCH/Com-ex (96) 13 Rev

1996 6 27

Dėl Šengeno vizų išdavimo pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 30 straipsnio 1 dalies a punktą principų

SCH/Com-ex (97) 39 Rev

1997 12 15

Dėl įrodymo priemonių ir orientacinių įrodymų taikant Šengeno valstybių readmisijos susitarimus pagrindinių principų

SCH/Com-ex (98) 1, 2 Rev

1998 4 21

Dėl specialios paskirties grupės veiklos ataskaitos

SCH/Com-ex (98) 12

1998 4 21

Dėl keitimosi statistiniais duomenimis apie išduotas vizas

SCH/Com-ex (98) 18 Rev

1998 6 23

Dėl priemonių, kurių reikia imtis valstybių, keliančių problemų dėl išsiuntimui iš Šengeno teritorijos reikalingų dokumentų išdavimo, atžvilgiu

READMISIJA – VIZOS

SCH/Com-ex (98) 19

1998 6 23

Dėl Monako

VIZOS – IŠORINĖS SIENOS – SIS

SCH/Com-ex (98) 21

1998 6 23

Dėl vizų prašytojų pasų antspaudavimo

VIZOS

SCH/Com-ex (98) 26 def

1998 9 16

Dėl Nuolatinio komiteto Šengeno konvencijos įgyvendinimo klausimais įsteigimo

SCH/Com-ex (98) 29 Rev

1998 9 16

Dėl visa apimančios visai techninei Šengeno acquis taikytinos nuostatos

SCH/Com-ex (98) 35 Rev 2

1998 9 16

Dėl Bendrojo vadovo siuntimo ES valstybėms kandidatėms

SCH/Com-ex (98) 37 def 2

1998 9 16

Dėl kovos su nelegalia imigracija veiksmų plano

SCH/Com-ex (98) 51 Rev 3

1998 12 16

Dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo nusikaltimų prevencijos ir atskleidimo srityje

SCH/Com-ex (98) 52

1998 12 16

Dėl policijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo vadovo

SCH/Com-ex (98) 56

1998 12 16

Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo

SCH/Com-ex (98) 57

1998 12 16

Dėl kvietimą, rėmimą ir apgyvendinimą patvirtinančios suderintos formos įvedimo

SCH/Com-ex (98) 59 Rev

1998 12 16

Dėl suderinto konsultantų dokumentų klausimais dislokavimo

SCH/Com-ex (99) 1 Rev 2

1999 4 28

Dėl narkotikų

SCH/Com-ex (99) 5

1999 4 28

Dėl SIRENE vadovo

SCH/Com-ex (99) 6

1999 4 28

Dėl telekomunikacijų

SCH/Com-ex (99) 7 Rev 2

1999 4 28

Dėl ryšių palaikymo pareigūnų

SCH/Com-ex (99) 8 Rev 2

1999 4 28

Dėl informatorių apmokėjimo

SCH/Com-ex (99) 10

1999 4 28

Dėl nelegalios prekybos ginklais

SCH/Com-ex (99) 13

1999 4 28

Dėl Bendro vadovo ir Bendrųjų konsulinių nurodymų senų redakcijų panaikinimo ir naujų priėmimo

SCH/Com-ex (99) 14

1999 4 28

Dėl dokumentų, į kuriuos gali būti įklijuojama viza, vadovo parengimo

SCH/Com-ex (99) 18

1999 4 28

Dėl policijos bendradarbiavimo užkertant kelią nusikalstamoms veikoms ir jų išaiškinimo gerinimo

B.   Šios Vykdomojo komiteto deklaracijos:

Deklaracija

Dalykas

SCH/Com-ex (96) 5 dekl.

1996 4 18

Dėl sąvokos trečiosios šalies „užsienietis“ apibrėžimo

SCH/Com-ex (96) 6 dekl. rev. 2

1996 6 26

Deklaracija dėl ekstradicijos

SCH/Com-ex (97) 13 dekl. rev. 2

1996 4 21

Deklaracija dėl nepilnamečių grobimo

C.   Šie Centrinės grupės sprendimai:

Sprendimas

Dalykas

SCH/C (98) 117

1998 10 27

Dėl kovos su nelegalia imigracija veiksmų plano

SCH/C (99) 25

1999 3 22

Dėl bendrųjų principų dėl užmokesčių informatoriams ir infiltruotiems asmenims

B PRIEDAS

(2 straipsnio 2 dalis)

Šveicarija nuo Tarybos nustatytos datos, kaip numato 15 straipsnis, taiko tokių aktų nuostatas.

Jei tą dieną Konvencija ar protokolas, minimas toliau žvaigždute pažymėtame akte, dar nėra įsigaliojęs visose Europos Sąjungos valstybėse narėse atitinkamo akto priėmimo dieną, Šveicarija atitinkamas šių dokumentų nuostatas taiko nuo tos datos, kai Konvencija ar atitinkamas protokolas įsigalioja visose minėtose valstybėse.

1991 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (OL L 256, 1991 9 13, p. 51) ir 1993 m. vasario 25 d. Komisijos rekomendacija 93/216/EEB dėl Europos šaunamojo ginklo leidimo (OL L 93, 1993 4 17, p. 39), iš dalies pakeista 1996 m. sausio 12 d. Komisijos rekomendacija 96/129/EB (OL L 30, 1996 2 8, p. 47),

1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas Nr. 1683/95/EB, nustatantis vienodą vizų formą (OL L 164, 1995 7 14, p. 1), iš dalies pakeistas 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentu Nr. 334/2002/EB (OL L 53, 2002 2 23, p. 7); 1996 m. vasario 7 d. ir 2002 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimai, nustatantys tolimesnes vieningos vizų formos technines specifikacijas (neskelbta),

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31),

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (Konvencijos 2 straipsnio 1 dalies nuostatos) (OL C 197, 2000 7 12, p. 1), *

2000 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2000/586/TVR, nustatantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 4 ir 5 dalių, 41 straipsnio 7 dalies ir 65 straipsnio 2 dalies dalinio pakeitimo tvarką (OL L 248, 2000 10 3, p. 1),

2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimas Nr. 2000/645/EB, atitaisantis Šengeno vykdomojo komiteto sprendime SCH/Com-ex (94)15 rev. esantį Šengeno acquis. (OL L 272, 2000 10 25, p. 24),

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 539/2001/EB, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1), iš dalies pakeistas 2001 m. gruodžio 7 d. Tarybos reglamentu Nr. 2414/2001/EB (OL L 327, 2001 12 12, p. 1) ir 2003 m. kovo 6 d. Tarybos reglamentu Nr. 453/2003/EB (OL L 69, 2003 3 13, p. 10),

2001 m. balandžio 24 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/329/EB, atnaujinantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų VI dalį ir 3, 6 bei 13 priedus ir Bendrojo vadovo 5a, 6a ir 8 priedus (OL L 116, 2001 4 26, p. 32),

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas Nr. 1091/2001/EB dėl judėjimo laisvės turint ilgalaikę vizą (OL L 150, 2001 6 6, p. 4),

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/420/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų V ir VI dalių bei 13 priedo ir Bendrojo vadovo 6a priedo adaptavimo dėl ilgalaikių vizų galiojimo kartu kaip trumpalaikės vizos (OL L 150, 2001 6 6, p. 47),

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo (OL L 149, 2001 6 2, p. 34) ir 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/191/EB nustatantis nesubalansuotų lėšų dėl Direktyvos 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo kompensavimo kriterijus ir praktines priemones (OL L 60, 2004 2 27, p. 55),

2001 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2001/51/EB, papildanti Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo 26 straipsnio nuostatas (OL L 187, 2001 7 10, p. 45),

2001 m. spalio 16 d. Tarybos aktas pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolą (Protokolo 15 straipsnio nuostatos) (OL C 326, 2001 11 21, p. 1),*

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentas Nr. 2424/2001/EB dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 4),

2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas Nr. 2001/886/JHA dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (OL L 328, 2001 12 13, p. 1),

2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/44/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų VII dalį bei 12 priedą ir Bendrojo vadovo 14a priedą (OL L 20, 2002 1 23, p. 5),

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas Nr. 333/2002/EB dėl vienodo pavyzdžio vizų įklijų formų, valstybių narių išduodamų asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijų formas rengianti valstybė narė (OL L 53, 2002 2 23, p. 4) ir 2002 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos sprendimas nustatantis technines specifikacijas, taikomas vienodo pavyzdžio vizų įklijoms, valstybių narių išduodamoms asmenims, turintiems kelionės dokumentus, kurių nepripažįsta tas įklijas rengianti valstybė narė (neskelbta),

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/352/EB dėl Bendrojo vadovo peržiūrėjimo (OL L 123, 2002 5 9 p. 47),

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/354/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų III dalies pritaikymo ir 16 priedo parengimo (OL L 123, 2002 5 9 p. 50),

2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas Nr. 1030/2002/EB, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1), ir 2002 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos sprendimas, nustatantis vienodos leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formos technines specifikacijas (neskelbta),

2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/585/EB dėl bendrųjų konsulinių nurodymų III ir VIII dalių dalinio pakeitimo (OL L 187, 2002 7 16, p. 44),

2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/586/EB dėl bendrųjų konsulinių instrukcijų VI dalies dalinio patikslinimo (OL L 187, 2002 7 16, p. 48),

2002 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas Nr. 2002/587/EB dėl Bendrojo vadovo pakeitimų (OL L 187, 2002 7 16, p. 50),

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos pagrindų sprendimas Nr. 2002/946/TVR dėl bausmių sistemos stiprinimo siekiant užkirsti kelią padėjimui neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 1),

2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2002/90/EB, apibrėžianti padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (OL L 328, 2002 12 5, p. 17),

2003 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas Nr. 415/2003/EB dėl vizų išdavimo pasienyje, įskaitant tokių vizų išdavimą tranzitu vykstantiems jūrininkams (OL L 64, 2003 3 7, p. 1),

1995 m. Konvencija dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių (OL C 78, 1995 3 30, p. 2) ir 1996 m. Konvencija dėl ekstradicijos Europos Sąjungos valstybių narių (OL C 313, 1996 10 23, p. 12), kaip numatyta 2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendime 2003/169/JHA nustatančiame, kurios 1995 m. Konvencijos dėl supaprastintos ekstradicijos tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir 1996 m. Konvencijos dėl ekstradicijos tarp Europos Sąjungos valstybių narių nuostatos sudaro Šengeno acquis plėtojimą pagal Susitarimą dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 67, 2003 3 12, p. 25),*

2003 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo [išskyrus 8 straipsnį] (OL L 67, 2003 3 12, p. 27),

2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas Nr. 693/2003/EB, nustatantis specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiantis Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą (OL L 99, 2003 4 17, p. 8),

2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas Nr. 694/2003/EB dėl supaprastinto tranzito dokumentų (STD) ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų (STGD), numatytų Reglamente (EB) Nr. 693/2003, vienodos formos (OL L 99, 2003 4 17, p. 15),

2003 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/454/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 12 priedą ir Bendrojo vadovo 14a priedą dėl mokesčio už vizas (OL L 152, 2003 6 20, p. 82),

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 1295/2003/EB dėl priemonių, kuriomis siekiama supaprastinti prašymo išduoti vizą ir vizos išdavimo 2004 m. Atėnuose vyksiančiose Olimpinėse ar Parolimpinėse žaidynėse dalyvausiantiems olimpiečiams tvarką (OL L 183, 2003 7 22, p. 1),

2003 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/585/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 2 priedo A sąrašą ir Bendrojo vadovo 5 priedo A sąrašą dėl vizos reikalavimų asmenims, turintiems Pakistano diplomatinius pasus (OL L 198, 2003 8 6, p. 13),

2003 m. liepos 28 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/586/EB dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų 3 priedo I dalies ir Bendrojo vadovo 5a priedo I dalies dėl trečiųjų valstybių piliečių, kuriems taikomi oro uosto vizos reikalavimai, dalinio pakeitimo (OL L 198, 2003 8 6, p. 15),

2003 m. spalio 2 d. Tarybos sprendimas Nr. 2003/725/TVR, iš dalies keičiantis Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo 40 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas (OJ L 260, 2003 10 11, p. 37),

2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/110/EB dėl pagalbos tranzito, susijusio su išsiuntimu oro transportu, atvejais (OL L 321, 2003 12 6, p. 26),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/14/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų V dalies trečiąją pastraipą (pagrindiniai prašymų nagrinėjimo kriterijai) (OL L 5, 2004 1 9, p. 74),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/15/EB dėl bendrijų konsulinių instrukcijų II dalies 1.2 punkto dalinio pakeitimo ir jų naujo priedo parengimo (OL L 5, 2004 1 9, p. 76),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/17/EB, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų V dalies 1.4 punktą ir Bendrojo vadovo I dalies 4.1.2 punktą, kad būtų įtrauktas reikalavimas turėti sveikatos draudimą kelionės metu kaip vieną iš patvirtinamųjų dokumentų norint gauti vienodą atvykimo vizą (OL L 5, 2004 1 9, p. 79),

2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas Nr. 377/2004/EB dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (OL L 64, 2004 3 2, p. 1),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/466/EB, iš dalies keičiantis Bendrąjį vadovą siekiant įterpti nuostatas dėl lydimų nepilnamečių tikslinės pasienio kontrolės (OL L 157, 2004 4 30, p. 136),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimo Nr. 2004/466/EB, iš dalies keičiančio Bendrąjį vadovą siekiant įtraukti nuostatas dėl lydimų nepilnamečių tikslinės pasienio kontrolės, klaidų atitaisymas (OL L 195. 2004 6 2, p. 44),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas Nr. 871/2004/EC dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (OL L 162 2004 4 30, p. 29),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/82/EB dėl vežėjų įsipareigojimo pateikti duomenis apie vežamus asmenis (OL L 261, 2004 8 6, p. 24),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/573/EB dėl bendrų skrydžių organizavimo siekiant iš dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijos išsiųsti trečiųjų šalių piliečius, kuriems tų valstybių teritorijoje taikomos readmisijos priemonės (OL L 261, 2004 8 6, p. 28),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/574/EB, iš dalies keičiantis Bendrąjį vadovą (OL L 261, 2004 8 6, p. 36),

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/581/EB, nustatantis minimalius reikalavimus ženklams išorės sienų perėjimo (OL L 261, 2004 8 6, p. 119),

2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimas Nr. 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (OJ L 213, 2004 6 15, p. 5).


BAIGIAMASIS AKTAS


Įgaliotieji atstovai priėmė toliau išvardytas bendras deklaracijas, kurios pridedamos prie baigiamojo akto:

1)

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl parlamentinių konsultacijų;

2)

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl išorės santykių;

3)

Susitariančiųjų Šalių bendra deklaracija dėl 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 23 straipsnio 7 dalies.

Įgaliotieji atstovai taip pat priėmė toliau išvardytas deklaracijas, kurios pridedamos prie baigiamojo akto:

1)

Šveicarijos deklaracija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose;

2)

Šveicarijos deklaracija, susijusi su 7 straipsnio 2 dalies b punktu, dėl laiko terminų priimant naujas Šengeno acquis plėtojančias nuostatas;

3)

Šveicarijos deklaracija dėl Europos konvencijos dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ir dėl Europos konvencijos dėl ekstradicijos;

4)

Europos Komisijos deklaracija dėl pasiūlymų perdavimo;

5)

Europos Komisijos deklaracija dėl komitetų, kurie padeda Europos Komisijai įgyvendinti vykdomuosius įgaliojimus.

Hecho en Luxemburgo, el veintiséis de octubre de dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-negyedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmula fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizend vier.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego szóstego października roku dwa tysiące czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDROS DEKLARACIJOS

 

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDRA DEKLARACIJA DĖL PARLAMENTINIŲ KONSULTACIJŲ

Susitariančiosios Šalys mano esant reikalinga su šiuo Susitarimu susijusius klausimus apsvarstyti tarpparlamentiniuose Europos Parlamento ir Šveicarijos susirinkimuose.

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDRA DEKLARACIJA DĖL IŠORĖS SANTYKIŲ

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad Europos bendrija skatins trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas, su kuriomis ji sudarys susitarimus tose srityse, kuriose vykdomas Šengeno bendradarbiavimas, sudaryti panašius susitarimus su Šveicarijos Konfederacija, nepažeidžiant Šveicarijos Konfederacijos kompetencijos sudaryti tokius sutarimus.

SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2000 M. GEGUŽĖS 29 D. KONVENCIJOS DĖL EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE 23 STRAIPSNIO 7 DALIES

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad Šveicarija vadovaujantis Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 23 straipsnio 1 dalies c punkto nuostatomis atskirais atvejais gali reikalauti, kad asmens duomenys, išskyrus tuos atvejus, kai suinteresuota valstybė narė gauna atitinkamo asmens sutikimą, šios konvencijos 23 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose minimais tikslais būtų naudojami tik Šveicarijai davus išankstinį sutikimą, vykdant procedūras, dėl kurių ji gali atsisakyti ar apriboti duomenų perdavimą pagal šios konvencijos ar konvencijos 1 straipsnyje minimų dokumentų nuostatas.

Jeigu atskirais atvejais Šveicarija atsisako patenkinti valstybės narės prašymą, ji turi raštu pagrįsti šį atsisakymą.

KITOS DEKLARACIJOS

 

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE

Šveicarija pareiškia, kad su tiesioginiais mokesčiais susiję mokestiniai nusikaltimai, kurių tyrimą atlieka Šveicarijos institucijos, įsigaliojus šiam Susitarimui negali būti skundžiami kompetentingoje teisminėje institucijoje, ypač baudžiamąsias bylas nagrinėjančioje institucijoje.

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA, SUSIJUSI SU 7 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTU,

Dėl laiko terminų priimant naujas Šengeno acquis plėtojančias nuostatas

Maksimalus dvejų metų laikotarpis, numatytas 7 straipsnio 2 dalies b punkte, taikomas tiek akto ar priemonės patvirtinimui, tiek ir įgyvendinimui. Šį laikotarpį sudaro tokie etapai:

paruošiamasis etapas,

parlamentinės procedūros,

pranešimui nusiųsti reikalingas laikotarpis (100 dienų skaičiuojant nuo oficialaus akto paskelbimo) ir, reikalui esant,

referendumas (organizavimas ir balsavimas).

Federalinė Taryba nedelsdama praneša Tarybai ir Komisijai apie kiekvieno iš minėtų etapų įvykdymą.

Federalinė Taryba įsipareigoja panaudoti visas turimas priemones, kad visi iš pirmiau minėtų etapų būtų vykdomi kaip įmanoma greičiau.

ŠVEICARIJOS DEKLARACIJA DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL SAVITARPIO PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE IR DĖL EUROPOS KONVENCIJOS DĖL EKSTRADICIJOS

Šveicarija įsipareigoja nesinaudoti kaip nesuderinamomis su šiuo Susitarimu tomis teisėmis ir deklaracijomis, kuriomis ji gali naudotis ratifikavusi 1957 m. gruodžio 13 d. Europos konvenciją dėl ekstradicijos ir 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose.

EUROPOS KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL PASIŪLYMŲ PERDAVIMO

Kai Komisija Europos Sąjungos Tarybai ir Europos Parlamentui perduoda su šiuo Susitarimu susijusius pasiūlymus, ji tų pasiūlymų kopijas perduoda ir Šveicarijai.

EUROPOS KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL KOMITETŲ, KURIE PADEDA EUROPOS KOMISIJAI ĮGYVENDINTI VYKDOMUOSIUS ĮGALIOJIMUS

Šiuo metu, be 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 31 straipsniu įsteigto komiteto, Komisijai vykdyti vykdomąją valdžią įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis padeda tokie komitetai:

komitetas, įsteigtas 1995 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1683/95, nustatančiu vienodą vizų formą, (Vizų komitetas), ir

komitetas, įsteigtas 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimo 5 straipsniu (2001/886/TVR) ir 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2424/2001 5 straipsniu; abu dokumentai susiję su antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos plėtra (SIS II) (SIS II komitetas).


Europos Sąjungos Tarybos ir Šveicarijos Konfederacijos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl komitetų, padedančių Europos Komisijai įgyvendinti vykdomuosius įgaliojimus

Gerbiamasis Pone,

Remdamasi derybomis dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis Taryba atkreipė dėmesį į Šveicarijos Konfederacijos, siekiančios dalyvauti priimant sprendimus, kuriems taikomas šis Susitarimas, ir pagerinti Susitarimo vykdymą, pareikštą prašymą dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią, darbe.

Taryba pažymi, kad kai tokios darbo procedūros bus pradėtos taikyti Susitarime minimoms sritims, Šveicarijos Konfederacija galės realiai prisijungti prie komitetų darbo siekiant užtikrinti, kad Susitarime numatytos procedūros būtų tinkamai taikomos įgyvendinant aktus ar priemones taip, kad Šveicarijos Konfederacija galėtų prie jų prisijungti.

Europos bendrija įsipareigoja vesti derybas dėl atitinkamų potvarkių priėmimo, kad Šveicarijos Konfederacija galėtų prisijungti prie šių komitetų darbo.

Dėl 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo:

Europos Komisija užtikrina, kad Šveicarijos Konfederacijos ekspertams bus sudarytos kuo platesnės galimybės dalyvauti svarstant Šengeno acquis taikymą ir išimtinai tokį klausimą, kuris bus susijęs su šiuo taikymu, dalyvauti, kai bus rengiami priemonių projektai, kurie vėliau bus perduoti pagal anksčiau minėtos direktyvos 31 straipsnį įsteigtam komitetui, padedančiam Europos Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią. Taigi Europos Komisija, rengdama pasiūlymus, tariasi ne tik su valstybių narių, bet ir su Šveicarijos Konfederacijos ekspertais,

Šveicarijos Konfederacija pagal minėtos direktyvos 29 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą gali skirti kontrolės institucijos ar kitų Šveicarijos Konfederacijos paskirtų institucijų atstovą, kuris, būdamas tik stebėtojas, bet neturėdamas balso teisės, galėtų dalyvauti darbo grupės dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis posėdžiuose. Dalyvavimo teisė įgyjama po atskiro ad hoc pakvietimo, kai svarstomas Šengeno acquis taikymo klausimas ir išimtinai toks klausimas, kuris yra susijęs su šiuo taikymu.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

 

Gerbiamasis Pone,

Turiu garbę pranešti, kad gavau ... laišką, kuriame rašoma:

„Remdamasi derybomis dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis Taryba atkreipė dėmesį į Šveicarijos Konfederacijos, siekiančios dalyvauti priimant sprendimus, kuriems taikomas šis Susitarimas, ir pagerinti Susitarimo vykdymą, pareikštą prašymą dalyvauti komitetų, kurie padeda Europos Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią, darbe.

Taryba pažymi, kad kai tokios darbo procedūros bus pradėtos taikyti Susitarime minimoms sritims, Šveicarijos Konfederacija galės realiai prisijungti prie komitetų darbo siekiant užtikrinti, kad Susitarime numatytos procedūros būtų tinkamai taikomos įgyvendinant aktus ar priemones taip, kad Šveicarijos Konfederacija galėtų prie jų prisijungti.

Europos bendrija įsipareigoja vesti derybas dėl atitinkamų potvarkių priėmimo, kad Šveicarijos Konfederacija galėtų prisijungti prie šių komitetų darbo.

Dėl 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo:

Europos Komisija užtikrina, kad Šveicarijos Konfederacijos ekspertams bus sudarytos kuo platesnės galimybės dalyvauti svarstant Šengeno acquis taikymą ir išimtinai tokį klausimą, kuris bus susijęs su šiuo taikymu, dalyvauti, kai bus rengiami priemonių projektai, kurie vėliau bus perduoti pagal anksčiau minėtos direktyvos 31 straipsnį įsteigtam komitetui, padedančiam Europos Komisijai įgyvendinti vykdomąją valdžią. Taigi Europos Komisija, rengdama pasiūlymus, tariasi ne tik su valstybių narių, bet ir su Šveicarijos Konfederacijos ekspertais,

Šveicarijos Konfederacija pagal minėtos direktyvos 29 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą gali skirti kontrolės institucijos ar kitų Šveicarijos Konfederacijos paskirtų institucijų atstovą, kuris, būdamas tik stebėtojas, bet neturėdamas balso teisės, galėtų dalyvauti darbo grupės dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis posėdžiuose. Dalyvavimo teisė įgyjama po atskiro ad hoc pakvietimo, kai svarstomas Šengeno acquis taikymo klausimas ir išimtinai toks klausimas, kuris yra susijęs su šiuo taikymu.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Jūsų Vyriausybė sutinka su tuo, kas pirmiau išdėstyta.“

Turiu garbę patvirtinti, kad Šveicarijos Konfederacijos Taryba pritaria pirmiau minėtoms nuostatoms.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

 


BENDRA DEKLARACIJA DĖL MIŠRIŲ KOMITETŲ BENDRŲ POSĖDŽIŲ

Europos Sąjungos valstybių narių vyriausybių delegacijos,

Europos Komisijos delegacija,

Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės vyriausybių delegacijos,

Šveicarijos Konfederacijos Vyriausybės delegacija,

nusprendė suorganizuoti bendrus mišrių komitetų, įsteigtų, pirma, Susitarimu dėl Islandijos ir Norvegijos asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, ir, antra, susitarimu dėl Šveicarijos asociacijos, įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, posėdžius, neatsižvelgiant į posėdžio lygį,

atkreipkite dėmesį į tai, jog tas faktas, kad šie posėdžiai yra bendri, reikalauja pragmatiškų priemonių dėl tokių posėdžių pirmininko buveinės, kai pirmininkauja asocijuotos šalys pagal Europos Sąjungos, Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis arba Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis,

atkreipkite dėmesį į asocijuotų šalių pageidavimą atsisakyti pirmininkavimo ir abėcėlės tvarka pagal pavadinimus paskirstyti jį nuo Europos Sąjungos, Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis įsigaliojimo dienos.