ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 32

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 6d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 104/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 105/2008, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/96/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Belgijos prašomą Valonijos regionui skirtą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6643)

21

 

 

2008/97/EB

 

*

2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 324)  ( 1 )

25

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas 2007/361/EB dėl žemės ūkio produktų, išskyrus cukrų, perteklinių atsargų nustatymo ir dėl jų pašalinimo, susijusio su Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimu į ES, finansinių pasekmių, klaidų ištaisymas (OL L 138, 2007 5 30)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

6.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 104/2008

2008 m. vasario 5 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. vasario 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

143,2

JO

84,0

MA

41,7

SN

192,7

TN

111,3

TR

92,2

ZZ

110,9

0707 00 05

EG

201,7

JO

202,1

MA

52,1

TR

112,7

ZZ

142,2

0709 90 70

MA

56,6

TR

125,0

ZA

79,4

ZZ

87,0

0709 90 80

EG

191,8

ZZ

191,8

0805 10 20

EG

45,6

IL

58,4

MA

64,2

TN

51,4

TR

70,3

ZZ

58,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

102,6

TR

101,8

ZZ

103,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,5

EG

62,2

IL

74,7

JM

97,0

MA

134,9

PK

46,3

TR

76,1

US

60,6

ZZ

79,5

0805 50 10

EG

63,7

IL

120,5

MA

81,7

TR

113,4

ZZ

94,8

0808 10 80

CA

87,1

CN

75,1

MK

39,9

US

113,1

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

49,0

US

111,5

ZA

96,5

ZZ

85,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


6.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 105/2008

2008 m. vasario 5 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 ir 40 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 2771/1999 (2) nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje taikymo taisyklės. 2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1152/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (3), iš dalies pakeitė nuostatas dėl privataus sviesto ir grietinėlės saugojimo ir intervencijos. Atsižvelgiant į šią naują tvarką ir įgytą patirtį, reikėtų iš dalies keisti ir, jei būtina, supaprastinti išsamias taisykles, reglamentuojančias intervenciją sviesto ir grietinėlės rinkoje. Dėl aiškumo Reglamentas (EB) Nr. 2771/1999 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis sviestas superkamas fiksuota kaina arba konkurso būdu ir kriterijai, kuriais vadovaujantis sustabdomas sviesto pirkimas. Turėtų būti pateiktos praktinės priemonės dėl supirkimo proceso. Siekiant užtikrinti, kad pateikiant pasiūlymą ir pristačius į saugyklą sviestą būtų laikomasi sviesto kokybės ir pateikimo reikalavimų, turėtų būti reikalaujama, kad pardavėjai kartu su pasiūlymu pateiktų raštišką įsipareigojimą. Be to, su pasiūlymais turėtų būti pateikiamas užstatas, garantuojantis, kad pardavėjai neatsiims pasiūlymo, ir reikiamos kokybės sviestas bus pristatytas per nustatytiną laiką.

(3)

Kad atitiktų intervencijos reikalavimus, sviestas turėtų atitikti Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus bei nustatytinas kokybės ir pristatymo sąlygas. Be to, turi būti nurodyti analizės metodai ir išsamios kokybės kontrolę reglamentuojančios taisyklės, o jeigu tai yra būtina dėl susidariusios padėties – turėtų būti numatyta tikrinti sviesto radioaktyvumą, kurio didžiausi lygiai, prireikus, turi būti nustatyti Bendrijos teisės aktuose. Tačiau valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pačioms patvirtinti savikontrolės sistemą tam tikromis sąlygomis.

(4)

Norint užtikrinti, kad intervencinės priemonės veiktų sklandžiai, būtina nurodyti gaminančių įmonių patvirtinimo ir jų atitikimo patvirtinimo sąlygas. Siekiant užtikrinti šių priemonių veiksmingumą, reikėtų numatyti veiksmus, taikytinus tada, kai šių sąlygų nesilaikoma. Kadangi sviestą gali supirkti ir tos valstybės narės kompetentinga institucija, kurios teritorijoje šis sviestas nebuvo pagamintas, tokiais atvejais superkančiajai kompetentingai institucijai turėtų būti suteikta galimybė įsitikinti, kad yra laikomasi kokybės ir pateikimo sąlygų.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad supirkimas turi būti vykdomas konkurso tvarka. Komisija gali nuspręsti sustabdyti intervencinį supirkimą, kai pasiekiamas tam tikras intervencijai siūlomas kiekis. Siekiant, kad Komisija būtų pastūmėta priimti tokį sprendimą, turėtų būti priimtos nuostatos, kad Komisija kontroliuotų valstybės intervencijai siūlomo sviesto kiekį.

(6)

Supirkus šiuos kiekius, Komisija taip pat gali nuspręsti tęsti supirkimą nuolatinio viešo konkurso būdu. Tam reikėtų nustatyti atitinkamas išsamias taisykles. Siekiant užtikrinti, kad visoms suinteresuotoms šalims būtų taikomos vienodos sąlygos, konkursai turi būti skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Turėtų būti nustatytos konkurso detalės, visų pirma mažiausias kiekis, pateikimo terminai ir didžiausia supirkimo kaina.

(7)

Sviesto kokybė ir supirkimo sąlygos turėtų būti garantuojamos įvairiuose saugojimo etapuose atliekant patikrinimus. Dėl reikalavimų nesilaikymo Bendrijos biudžetas neturėtų patirti papildomos naštos. Todėl turėtų būti numatyta, kad veiklos vykdytojas turėtų atsiimti standartų neatitinkantį sviestą ir privalėtų pats padengti saugojimo išlaidas.

(8)

Siekiant, kad saugomos atsargos būtų tinkamai tvarkomos, turėtų būti nustatyti valstybių narių įsipareigojimai, numatytas didžiausias atstumas iki saugojimo vietos bei numatyta, kaip padengti išlaidas, kai šis atstumas viršija nustatytąjį, ir reikalaujama, kad visų pirma atsargos būtų lengvai pasiekiamos, kad partijas būtų galima identifikuoti, ir saugojamas sviestas būtų apdraustas nuo galimos rizikos. Norint užtikrinti vienodą patikrinimų dažnumą ir atitinkamą jų lygį, būtina nurodyti nacionalinių institucijų atliekamų saugojimo patalpų tikrinimų pobūdį ir patikrinimų skaičių.

(9)

Siekiant, kad intervencinės atsargos būtų tinkamai tvarkomos, sviestas turėtų būti perparduodamas vos tik atsiradus pardavimo rinkai. Siekiant geriau tvarkyti kiekius ir išvengti rinkos destabilizavimo, pardavimo kaina turėtų būti nustatoma vadovaujantis konkurso tvarka. Turėtų būti nustatytos pardavimo sąlygos, įskaitant užstato sumokėjimą, ypač nustatant atsiskaitymo terminus. Konkurso dalyviams turėtų būti suteikta galimybė savo pasiūlyme atskirti grietinėlės ir grietinės sviestą, o nustatyta pardavimo kaina gali skirtis priklausomai nuo vietovės, kurioje siūlomas sviestas.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalyje numatyta pagalba privačiam sviesto saugojimui. Siekiant užtikrinti tinkamą taikomų priemonių kontrolę, turėtų būti numatyta nuostata sudaryti sutartį ir su saugojimo sąlygomis susijusių specifikacijų rinkinį. Dėl tos pačios priežasties dar reikėtų nustatyti išsamias taisykles, reglamentuojančias dokumentų, buhalterijos tvarkymą ir tikrinimo dažnumą bei kontrolės procedūras, ypač siekiant laikytis 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų. Siekiant palengvinti pagal privataus saugojimo sutartis saugojamo sviesto buvimo saugykloje patikrinimą, turėtų būti numatyta nuostata išvežti jį iš saugyklų partijomis, išskyrus atvejus, kai valstybė narė leidžia išvežti mažesniais kiekiais.

(11)

Siekiant užtikrinti tinkamą privataus saugojimo sistemos valdymą kasmet reikia nustatyti pagalbos dydį. Įvežimo į saugyklas data ir datos, kada saugotojai iš saugyklų gali išvežti produktus, saugojimo laikotarpiai ir pagalbos dydžiai gali būti keičiami atsižvelgiant į padėtį rinkoje.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato tokias išsamias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnyje pieno ir pieno produktams numatytų intervencinių priemonių taikymo taisykles:

a)

saugojimas viešuosiuose sandėliuose:

i)

sviesto supirkimas:

nustatyta kaina,

konkurso tvarka;

ii)

sviesto pardavimas;

b)

sviesto saugojimas privačiuose sandėliuose.

2.   Šiame reglamente Belgijos–Liuksemburgo ekonominė sąjunga laikoma viena valstybe nare.

3.   Šiame reglamente „kompetentinga institucija“ yra mokėjimo agentūra arba, tam tikrais atvejais, mokėjimo agentūros paskirta institucija, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (4) 6 straipsnyje.

II   SKYRIUS

SAUGOJIMAS VIEŠUOSIUOSE SANDĖLIUOSE

1   SKIRSNIS

Sviesto supirkimo sąlygos

2 straipsnis

Kompetentinga institucija superka tik tą sviestą, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos ir šio reglamento 3 straipsnio reikalavimus ir kuris siūlomas intervenciniam supirkimui nuo bet kurių metų kovo mėn. 1 d. iki tų pačių metų rugpjūčio 31 d.

3 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija, taikydamos I priede apibrėžtus metodus ir remdamasi II priede nustatytomis taisyklėmis paimtais bandiniais, patikrina sviesto kokybę. Tačiau Komisijai pateikus raštišką sutikimą, valstybės narės gali sukurti savikontrolės sistemą, kai, joms pačioms prižiūrint, patvirtintose įmonėse tikrinamas atitikimas tam tikriems kokybės reikalavimams.

2.   Svieste esančio radioaktyvumo lygis, kai taikoma, neturi viršyti didžiausių Bendrijos taisyklėse nustatytų leistinų lygių.

Sviesto radioaktyvaus užterštumo lygis kontroliuojamas tik tada, kai tai yra būtina dėl susidariusios padėties ir tik atitinkamai nustatytą laiką. Jei būtina, patikrinimų trukmė ir apimtis nustatomi Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnyje nustatyta tvarka.

3.   Sviestas turi būti pagamintas ne anksčiau kaip prieš 23 dienas iki dienos, kai kompetentinga institucija gavo pardavimo pasiūlymą.

4.   Mažiausias siūlytinas kiekis yra 10 tonų. Valstybės narės gali reikalauti, kad sviestas nebūtų siūlomas tonos dalimis.

5.   Sviestas pakuojamas ir pristatomas luitais, kurių grynasis svoris – ne mažiau kaip 25 kilogramai.

6.   Sviesto pakavimo medžiaga turi būti nauja ir stipri, kad vežant, saugant ir išvežant iš saugyklų jis būtų gerai apsaugotas. Ant pakuotės nurodoma bent jau tokia tam tikrais atvejais koduojama informacija:

a)

patvirtinimo numeris, pagal kurį nustatoma gamykla, ir produktą pagaminusi valstybė narė;

b)

pagaminimo data;

c)

atvežimo į saugyklą data;

d)

produkcijos partijos ir pakuotės numeriai; pakuotės numeris gali būti pakeistas ant padėklo nurodytu padėklo numeriu;

e)

žodžiai „grietinėlė“, jei sviesto plazmos pH yra atitinkamas.

Valstybės narės gali nereikalauti ant pakuotės nurodyti atvežimo į saugyklą datos, jei saugyklos valdytojas įsipareigoja pildyti žurnalą, kuriame sviesto atvežimo į saugyklą dieną įrašo pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.

4 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos įmonės patvirtinamos tik tada, kai jos:

a)

yra patvirtintos laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 4 straipsnio nuostatų (5) ir turi tinkamą techninę įrangą;

b)

įsipareigoja kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustatyta forma nuolat daryti įrašus apie žaliavų tiekėją ir kilmę, pagaminto sviesto kiekius ir kiekvienos saugojimui intervenciniuose sandėliuose skirtos produkcijos pakuotę, ženklinimą ir išvežimo datas;

c)

sutinka konkrečiai oficialiai kontrolei pateikti jų pagamintą sviestą;

d)

įsipareigoja ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas pranešti kompetentingai institucijai apie ketinimą pateikti sviestą saugojimui intervenciniuose sandėliuose; tačiau valstybė narė gali nustatyti trumpesnį laikotarpį.

2.   Siekiant užtikrinti atitiktį šiam reglamentui, kompetentinga institucija, laikydamasi atitinkamos įmonės intervencinio sviesto gamybos grafiko, iš anksto neįspėjusi atlieka patikrinimus vietoje.

Jos atlieka mažiausiai:

a)

vieną patikrinimą per 28 dienų laikotarpį produktų, skirtų intervenciniam supirkimui, ir ne mažiau kaip vieną patikrinimą per metus siekiant patikrinti 1 dalies b punkte nurodytus įrašus;

b)

vieną patikrinimą per metus, kad įsitikintų, kad laikomasi 1 dalyje nurodytų patvirtinimo sąlygų.

3.   Jei nebesilaikoma 1 dalies a punkte nustatytų išankstinių sąlygų, patvirtinimas panaikinamas. Jis gali būti vėl suteiktas įmonės prašymu ne anksčiau kaip po šešių mėnesių, atlikus kruopštų patikrinimą.

Išskyrus force majeure atvejais, nustačius, kad įmonė neįvykdė vieno iš 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytų įsipareigojimų, patvirtinimas sustabdomas nuo vieno iki dvylikos mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į pažeidimo svarbą.

Jei nustatoma, kad pažeidimas nebuvo tyčinis arba buvo padarytas dėl didelio neatsargumo ir nėra labai svarbus 2 dalyje numatytų patikrinimų veiksmingumo atžvilgiu, valstybė narė gali nuspręsti nestabdyti patvirtinimo.

4.   Parengiama 2 ir 3 dalyse reglamentuojamų patikrinimų ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimo atlikimo data;

b)

patikrinimų trukmė;

c)

atlikti veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingas inspektorius.

5 straipsnis

1.   Kai sviestas yra siūlomas intervenciniams sandėliams ne toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo pagamintas, jis superkamas tiekėjui pateikus produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą sertifikatą.

Perkančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai sertifikatas pateikiamas praėjus ne daugiau kaip 45 dienoms nuo pasiūlymo gavimo; jame pateikiama šio reglamento 3 straipsnio 6 dalies a, b ir d punktuose nurodyta informacija ir patvirtinimas, kad, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 6 dalyje, sviestas buvo pagamintas tiesiogiai ir tik iš pasterizuotos grietinėlės Bendrijos patvirtintoje įmonėje.

2.   Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus, sertifikate turi atsispindėti ir jų rezultatai ir patvirtinimas, kad susijęs produktas yra Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos reikalavimus atitinkantis sviestas. Tokiu atveju šio reglamento 3 straipsnio 6 dalyje nurodyta pakuotė užantspauduojama produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos institucijos išduota numeruota etikete. Etiketės numeris nurodomas sertifikate.

2   SKIRSNIS

Sviesto supirkimo nustatyta kaina tvarka

6 straipsnis

Sviesto supirkimas mokant 90 % intervencinės kainos pagal Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą vykdomas vadovaujantis šiame skirsnyje išdėstytomis nuostatomis.

7 straipsnis

1.   Pardavėjai įteikia raštišką pasiūlymą, gaudami patvirtinimą apie pasiūlymo gavimą arba perduoda tokį pasiūlymą bet kuria kita rašytine telekomunikacijų priemone, apie jo gavimą gaudami patvirtinimą.

2.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

pardavėjo pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

siūlomas kiekis;

c)

pagal 4 straipsnio 1 dalį patvirtintos įmonės pavadinimas ir patvirtinimo numeris;

d)

sviesto gamybos datos;

e)

sviesto laikymo vieta.

3.   Pasiūlymai galioja tik tada, kai:

a)

juose nurodytas sviesto kiekis atitinka 3 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

b)

pardavėjas kartu pateikia raštišką įsipareigojimą laikytis 11 straipsnio 2 dalies nuostatų;

c)

pateikiamas įrodymas, kad pardavėjas pateikė 5 EUR už 100 kilogramų užstatą valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas, ne vėliau kaip pasiūlymo gavimo dieną.

4.   3 dalies b punkte numatytas įsipareigojimas, jei jis iš pradžių buvo perduotas kompetentingai institucijai, taip pat galioja ir vėlesniems pasiūlymams, kol pardavėjas arba kompetentinga institucija iš tikrųjų jį panaikina, jei:

a)

pirminiame pasiūlyme yra numatyta, kad pardavėjas ketina pasinaudoti šios dalies nuostatomis;

b)

vėlesniuose pasiūlymuose nurodytos šios dalies nuostatos ir pirminio pasiūlymo data.

5.   Kompetentinga institucija užregistruoja, kurią dieną buvo gautas pasiūlymas, jame siūlomus sviesto kiekius, jų pagaminimo datą ir saugojimo vietą.

6.   Kompetentingai institucijai gavus pasiūlymus, jų atsiimti negalima.

8 straipsnis

Pasiūlymo įsipareigojimų vykdymas, sviesto pristatymas į kompetentingos institucijos paskirtą šaldymo saugyklą per šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nustatytą laiką ir vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio reikalavimais yra pagrindiniai reikalavimai, apibrėžti Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (6) 20 straipsnyje.

9 straipsnis

1.   Patikrinusi pasiūlymą ir per penkias darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo dienos, kompetentinga institucija išduoda pristatymo užsakymą, kuriame be datos ir numerio nurodoma tokia informacija:

a)

pristatytinas kiekis;

b)

galutinė sviesto pristatymo diena;

c)

šaldymo saugykla, į kurią jis turi būti pristatytas.

2.   Per 21 dieną nuo pardavimo pasiūlymo gavimo dienos pardavėjas pristato sviestą į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

Pardavėjas padengia visas sviesto iškrovimo į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę išlaidas.

3.   7 straipsnio 3 dalies c punkte nurodytas užstatas grąžinamas, kai tik pardavėjas per nustatytą laiką pristato visą pristatymo užsakyme nurodytą sviesto kiekį ir patvirtinama, kad laikomasi 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jei sviestas neatitinka 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis atmetamas, o atmesto sviesto kiekį atitinkantis užstatas negrąžinamas.

4.   Kai per pristatymo užsakyme nustatytą laiką, išskyrus force majeure atvejus, pardavėjas nepristato sviesto, 7 straipsnio 3 dalies c punkte numatytas užstatas proporcingai atitinkantis nepristatytus kiekius negrąžinamas, o likusio sviesto kiekio supirkimas nutraukiamas.

5.   Šiame straipsnyje sviestas laikomas pristatytu kompetentingai institucijai tą dieną, kai į kompetentingos institucijos nurodytą šaldymo saugyklą patenka visas pasiūlyme nurodytas sviesto kiekis, bet tai neturi būti anksčiau kaip kitą dieną po pristatymo užsakymo išdavimo.

6.   Pardavimo sąlygose numatytos teisės ir įpareigojimai negali būti perduodami tretiesiems asmenims.

10 straipsnis

1.   Nuo 45-os iki 65-os sviesto perėmimo dienos mokėjimo agentūra už kiekvieną perimto sviesto kiekį sumoka pardavėjui pasiūlyme nurodytą kainą, jei buvo patvirtinta, kad buvo laikomasi 2 ir 3 straipsnio nuostatų.

2.   Šiame straipsnyje perėmimo diena yra ta diena, kurią sviestas yra įvežamas į kompetentingos institucijos paskirtą šaldymo saugyklą, bet tai neturi būti anksčiau kaip kitą dieną po 9 straipsnio 1 dalyje nurodyto pristatymo užsakymo išdavimo.

11 straipsnis

1.   Sviestui taikomas bandomasis saugojimo laikotarpis. Jis trunka 30 dienų nuo perėmimo dienos.

2.   Pardavėjai savo pasiūlymuose įsipareigoja, kad, jeigu patikrinus į kompetentingos institucijos paskirtą saugyklą įvežtą sviestą, nustatoma, jog jis neatitinka 2 ir 3 straipsnio nuostatų arba jo minimalios organoleptinės savybės bandomojo saugojimo laikotarpio pabaigoje yra prastesnės negu nustatytos I priede:

a)

atsiimti minėtą sviestą ir

b)

sumokėti nuo sviesto perėmimo iki jo išvežimo iš saugyklos dienos sviesto saugojimo išlaidas.

Mokėtinos saugojimo išlaidos yra nustatomos remiantis standartinėmis įvežimo, išvežimo ir saugojimo išlaidų sumomis, nustatytomis vadovaujantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1883/78 (7) 6 straipsnio nuostatomis.

12 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija ne vėliau kaip 12 valandą dienos (Briuselio laiku) kiekvieną antradienį informuoja Komisiją apie sviesto kiekius, kurie ankstesnę savaitę buvo nurodyti pardavimo pagal 7 straipsnio nuostatas pasiūlyme.

2.   Pastebėjus, kad pasiūlymai tam tikrais metais artėja prie 18 000 tonų, Komisija praneša valstybėms narėms, nuo kada jos turėtų pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją apie ankstesnės dienos sviesto kiekius kiekvieną dieną iki 12 valandos dienos (Briuselio laiku).

Pastebėjus, kad pasiūlymai tam tikrais metais viršija Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje nustatytą 30 000 tonų kiekį, supirkimas gali būti nutraukiamas, vadovaujantis 42 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Supirkimo sustabdymo pagal šios dalies antros pastraipos nuostatas atveju kitą dieną po sprendimo sustabdyti supirkimą įsigaliojimo nauji pasiūlymai nepriimami.

3   SKIRSNIS

Sviesto supirkimas konkurso tvarka

13 straipsnis

1.   Komisijai nusprendus, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, pradėti sviesto supirkimą atviro nuolatinio konkurso būdu, kaip numatyta to reglamento 6 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, taikomos šio reglamento 2 straipsnio, 3 straipsnio 1, 2, 4–6 dalių ir 4, 5, 9, 10 ir 11 straipsnių nuostatos, jei šiame skirsnyje nenustatyta kitaip.

2.   Kvietimas dalyvauti konkurse skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Pasiūlymų dalyvauti atskiruose konkurso etapuose pateikimo terminas baigiasi mėnesio trečio antradienio 11.00 valandą. Tačiau rugpjūčio mėn. terminas baigiasi ketvirto antradienio 11 val. (Briuselio laiku). Jei antradienis yra įstatymo nustatyta ne darbo diena, nustatytas terminas baigiasi ankstesnės darbo dienos vienuoliktą valandą (Briuselio laiku).

14 straipsnis

1.   Suinteresuotosios šalys dalyvauja valstybės narės kompetentingos institucijos paskelbtame konkurse, įteikdamos raštišką pasiūlymą ir gaudamos patvirtinimą apie paraiškos gavimą, arba raštu jį perduodamos bet kuria kita telekomunikacijų priemone ir apie jo gavimą gaudamos patvirtinimą.

2.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

konkurso dalyvio pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

siūlomas kiekis;

c)

į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę pristatyto sviesto siūloma kaina už 100 kilogramų, išreikšta eurais, nurodant ne daugiau kaip du ženklus po kablelio, neįskaitant nacionalinių mokesčių ir privalomųjų mokėjimų;

d)

pagal 4 straipsnio 1 dalį patvirtintos įmonės pavadinimas ir patvirtinimo numeris;

e)

sviesto pagaminimo datos;

f)

sviesto laikymo vieta.

3.   Pasiūlymai galioja tik tada, kai:

a)

juose nurodytas sviesto kiekis atitinka 3 straipsnio 4 dalies reikalavimus;

b)

sviestas pagamintas per 31 dieną iki galutinės pasiūlymų pateikimo dienos;

c)

konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu pateikia raštišką įsipareigojimą laikytis 11 straipsnio 2 dalies nuostatų;

d)

iki 13 straipsnio 3 dalyje nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pateikiamas įrodymas, kad valstybėje narėje, kurioje buvo pateiktas pasiūlymas, konkurso dalyvis įnešė 5 EUR už 100 kilogramų sviesto dydžio užstatą.

4.   3 dalies c punkte numatytas įsipareigojimas, jei jis iš pradžių buvo perduotas kompetentingai institucijai, taip pat galioja ir vėlesniems pasiūlymams, išskyrus atvejus, kai konkurso dalyvis arba kompetentinga institucija iš tikrųjų jį panaikina, jei:

a)

pirminiame pasiūlyme yra numatyta, kad konkurso dalyvis ketina pasinaudoti šios dalies nuostatomis;

b)

vėlesniuose pasiūlymuose nurodomos šios dalies nuostatos ir pirminio pasiūlymo data.

5.   Kompetentinga institucija užregistruoja, kurią dieną buvo gautas pasiūlymas, jame nurodytus kiekius, pagaminimo datas ir siūlomo sviesto saugojimo vietą.

6.   Pasibaigus 13 straipsnio 3 dalyje nustatytam pasiūlymų dalyvauti konkurse pateikimo terminui, minėtam konkrečiam konkursui pateiktų pasiūlymų konkurso dalyviai atsiimti negali.

15 straipsnis

Paraiškos įsipareigojimų laikymasis pasibaigus paraiškų konkursui pateikimo terminui, sviesto pristatymas į kompetentingos institucijos paskirtą šaldymo saugyklą per šio reglamento 18 straipsnio 3 dalyje nustatytą laiką ir vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio reikalavimais yra pagrindiniai reikalavimai, apibrėžti reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

16 straipsnis

1.   Pasibaigus 13 straipsnio 3 dalyje nurodytam terminui, kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie konkurso dalyvių pasiūlytus kiekius ir kainas.

Jei nepateikiama nė vieno pasiūlymo, kompetentinga institucija per tą patį laiką apie tai praneša Komisijai.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija, atsižvelgdama į gautus kiekvieno konkurso pasiūlymus ir į taikomas intervencines kainas, nustato didžiausią supirkimo kainą.

Gali būti priimtas sprendimas nesvarstyti konkursui pateiktų pasiūlymų.

17 straipsnis

Pasiūlymai nepriimami, jei juose siūloma kaina yra didesnė už 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą susijusiame konkurse taikomą didžiausią kainą.

18 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos nedelsdamos konkurso dalyviams praneša konkurso rezultatus.

Jei pasiūlymas atmetamas, 14 straipsnio 3 dalies d punkte numatyti užstatai tuoj pat grąžinami.

Konkurso sąlygose numatytos teisės ir įpareigojimai negali būti perduodami tretiesiems asmenims.

2.   Kompetentinga institucija konkurso laimėtojams nedelsdama išduoda pristatymo užsakymą, kuriame be datos ir numerio nurodoma tokia informacija:

a)

pristatytinas kiekis;

b)

galutinė sviesto pristatymo diena;

c)

šaldymo saugykla, į kurią jis turi būti pristatytas.

3.   Per 21 dieną nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos konkurso laimėtojas pristato sviestą į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę. Pristatyti galima keliomis siuntomis.

Konkurso laimėtojas padengia visas sviesto iškrovimo į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę išlaidas.

4.   14 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytas užstatas grąžinamas, kai tik konkurso laimėtojas per nustatytą laiką pristato visą pristatymo užsakyme nurodytą sviesto kiekį ir patvirtinama, kad laikomasi 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

Jei sviestas neatitinka 2 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jį atsisakoma priimti, o atsisakyto priimti sviesto kiekį atitinkantis užstatas negrąžinamas.

5.   Kai per pristatymo užsakyme nustatytą laiką, išskyrus force majeure atvejus, konkurso laimėtojas nepristato sviesto, 14 straipsnio 3 dalies d punkte numatytas užstatas, proporcingai atitinkantis nepristatytus kiekius, negrąžinamas, o likusio sviesto kiekio supirkimas nutraukiamas.

6.   Šiame straipsnyje sviestas laikomas pristatytu kompetentingai institucijai tą dieną, kai į kompetentingos institucijos nurodytą šaldymo saugyklą patenka visas pristatymo užsakyme nurodytas sviesto kiekis, bet tai neturi būti anksčiau kaip kitą dieną po pristatymo užsakymo išdavimo.

4   SKIRSNIS

Įvežimas į saugyklas ir išvežimas iš jų

19 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato šaldymo saugyklų techninius reikalavimus ir visų pirma nurodo, kad saugojimo temperatūra būtų – 15 °C arba žemesnė nei – 15 oC, ir imasi visų kitų būtinų priemonių, garantuojančių tinkamas sviesto laikymo sąlygas. Nuo galimos rizikos apsidraudžiama arba saugotojams prisiimant sutartinius įsipareigojimus, arba visapusiška kompetentingos institucijos atsakomybe; be to, ir valstybės narės gali pačios apsidrausti.

2.   Kompetentingos institucijos reikalauja, kad sviestas būtų pristatytas į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę, priimtas saugoti ir laikomas ant padėklų taip, kad būtų galima lengvai nustatyti partijų tapatybę ir jas pasiekti.

3.   Laikydamasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006 I priedo (8) nuostatų, už patikrinimus atsakinga kompetentinga institucija iš anksto nepranešusi tikrina, ar sviestas yra saugykloje.

20 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija pasirenka laisvą šaldymo saugyklą, kuri yra arčiausiai sviesto saugojimo vietos.

Ilgiausias Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatytas atstumas yra 350 kilometrų.

Tačiau kompetentinga institucija gali pasirinkti ir kitą šaldymo saugyklą, esančią antroje pastraipoje nurodytu atstumu, jei tai nepadidina saugojimo išlaidų.

Kompetentinga institucija gali pasirinkti šaldymo saugyklą, esančią toliau už nurodytą, jei susidariusios išlaidos, įskaitant saugojimo ir transportavimo išlaidas, bus mažesnės. Tokiu atveju kompetentinga institucija nedelsdama informuoja Komisiją apie savo pasirinkimą.

2.   Jeigu sviestą superkančioji kompetentinga institucija agentūra yra ne toje valstybėje narėje, kurioje yra saugomas siūlomas sviestas, apskaičiuojant ilgiausią pirmoje dalyje nurodytą atstumą neatsižvelgiama į nuo pardavėjo saugyklos ir valstybės narės, kurioje yra perkančioji kompetentinga institucija, sienos esantį atstumą.

3.   Viršijus ilgiausią 1 dalyje nurodytą atstumą, mokėjimo agentūros transportavimo išlaidos padidėja 0,065 EUR už toną ir kilometrą. Mokėjimo agentūra papildomas išlaidas dengia tik tada, kai į šaldymo saugyklą atvežto sviesto temperatūra neviršija 6 °C.

21 straipsnis

Kai sviestas pristatomas tiesiai iš šaldymo saugyklos, kompetentinga institucija pasirūpina, kad išvežant iš saugyklos priėmimo aikštelės sviestas būtų ant padėklų, o kai vežama sunkvežimiu arba geležinkelio vagonais – transporto priemonėje. Šias išlaidas padengia mokėjimo agentūra, o krovimo bei nuėmimo nuo padėklų išlaidas – sviesto pirkėjas.

5   SKIRSNIS

Sviesto pardavimo konkurso būdu tvarka

22 straipsnis

1.   Sviestas parduodamas rengiant nuolatinius konkursus.

2.   Parduodamas sviestas, kuris buvo priimtas saugoti iki 2007 m. birželio 1 d.

3.   Nuolatiniai konkursai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje likus mažiausiai aštuonioms dienoms iki dalyvavimo konkurse nustatytos pirmosios pasiūlymų pateikimo galutinės datos.

4.   Kompetentinga institucija parengia kvietimą dalyvauti nuolatiniame konkurse, kuriame visų pirma nurodomas pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas, kuriuo konkurso dalyviai turi pateikti savo pasiūlymus.

Taip pat nurodoma:

a)

šaldymo saugyklų, kuriose saugomas parduotinas sviestas, vietos;

b)

kiekvienoje šaldymo saugykloje saugomo parduotino sviesto kiekis ir, prireikus, 3 straipsnio 6 dalies e punkte nurodytas sviesto kiekis.

5.   Kompetentinga institucija nuolat atnaujina 4 dalyje nurodytos informacijos sąrašą; ši informacija teikiama suinteresuotosioms šalims, joms pageidaujant. Jos nuolat skelbia atnaujintus sąrašus kvietime dalyvauti nuolatiniame konkurse nurodyta forma.

6.   Kompetentinga institucija imasi būtinų priemonių, kad suinteresuotosioms šalims būtų sudarytos sąlygas:

a)

prieš pateikiant dalyvavimo konkurse pasiūlymą, savo sąskaita patikrinti parduodamo sviesto mėginius;

b)

patvirtinti I priede nurodytos analizės, susijusios su riebalais, vandeniu ir sausąja neriebaline medžiaga, rezultatus.

23 straipsnis

1.   Nuolatinio konkurso galiojimo metu kompetentinga agentūra organizuoja atskirus konkurso etapus.

2.   Paraiškų pateikimo kiekvienam atskiram konkurso etapui terminas baigiasi kiekvieno mėnesio trečio antradienio 11 val. (Briuselio laiku). Tačiau rugpjūčio mėn. tai bus šio mėnesio ketvirto antradienio 11 val. (Briuselio laiku), o gruodžio mėn. – šio mėnesio antro antradienio 11 val. (Briuselio laiku). Jei antradienis yra įstatymo nustatyta nedarbo diena, nustatytas terminas yra paskutiniosios darbo dienos iki paminėto antradienio 11 val. (Briuselio laiku).

24 straipsnis

1.   Paraiškos kiekvienam atskiram konkurso etapui pateikiamos raštu, gaunant patvirtinimą apie paraiškos pristatymą, arba perduodamos bet kuria kita rašytine telekomunikacijų priemone, apie paraiškos gavimą gaunant patvirtinimą.

Paraiškos pateikiamos kompetentingai institucijai, turinčiai sviestą, kuriam pateikiamas pasiūlymas.

2.   Pasiūlyme nurodoma:

a)

konkurso dalyvio pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

pageidautinas kiekis;

c)

pasiūlymo kaina eurais už 100 kilogramų sviesto, pristatyto į šaldymo saugyklos priėmimo aikštelę, neįskaitant nacionalinių mokesčių ir privalomųjų mokėjimų;

d)

prireikus, šaldymo saugykla, kurioje sviestas laikomas, ir jei pageidaujama, kita šaldymo saugykla, kurioje gali būti saugomas sviestas;

e)

prireikus, 3 straipsnio 6 dalies e punkte nurodyto sviesto, kuriam pateiktas pasiūlymas, rūšis.

3.   Pasiūlymai negalioja, jei:

a)

juose nurodytas kiekis mažesnis negu 5 tonos arba jei šaldymo saugykloje turimas kiekis yra mažesnis kaip 5 tonos;

b)

iki 23 straipsnio 2 dalyje nurodytos konkurso paraiškų pateikimo termino datos nepateiktas įrodymas, kad konkurso dalyvis yra pateikęs 70 EUR už toną sviesto valstybėje narėje, kurioje pateikta dalyvavimo atskirame konkurso etape paraiška, užstatą.

4.   Pasibaigus 23 straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui pateiktų paraiškų atsiimti negalima.

25 straipsnis

Paraiškos įsipareigojimų laikymasis pasibaigus 23 straipsnio 2 dalyje nurodytam paraiškų konkursui pateikimo terminui ir kainos sumokėjimas per šio reglamento 31 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą yra pagrindiniai su šio reglamento 24 straipsnio 3 dalies b punkte numatytu dalyvavimo konkurse užstatu susiję reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje.

26 straipsnis

1.   Pasibaigus 23 straipsnio 2 dalyje nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui, kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie konkurso dalyvių pasiūlytus kiekius ir kainas bei parduodamo sviesto kiekį.

Jei nepateikiama nė vieno pasiūlymo, ir sviestas yra parduodamas susijusioje valstybėje narėje, kompetentinga institucija per tą patį laiką apie tai praneša Komisijai.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1225/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija, atsižvelgdama į kiekvieno atskiro konkurso etapo pasiūlymus, nustato mažiausią pardavimo kainą. Ši kaina gali skirtis priklausomai nuo vietos, kurioje parduodamas sviestas.

Gali būti priimtas sprendimas atskiro konkurso etapo pasiūlymo sutarties nepasirašyti.

27 straipsnis

Pasiūlymai atmetami, jei juose siūloma kaina yra mažesnė už nustatytą mažiausią kainą.

28 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija paskirsto sviestą pagal jo atvežimo į saugyklą datą, pirmiausia pradedant skirstyti anksčiausiai atvežtą iš viso turimo saugojimui atvežto sviesto kiekio, arba nuo seniausio turimo grietinėlės ar grietinės sviesto, saugomo konkurso dalyvio paskirtoje šaldymo saugykloje, priklausomai nuo kiekvieno atskiro atvejo.

2.   Nepažeidžiant 27 straipsnio, didžiausią kainą pasiūlęs konkurso dalyvis yra konkurso laimėtojas. Jei visas turimas kiekis nėra paskirstomas, sutartys likučiui yra sudaromos su kitais konkurso dalyviais, kurie atrenkami pagal jų siūlomą kainą, pirmiausia sutartis siūlant pasirašyti didžiausią kainą pasiūliusiems konkurso dalyviams.

3.   Tais atvejais, kai priėmus paraišką su konkurso laimėtoju pasirašoma sutartis, kurioje nurodytas didesnis sviesto kiekis negu tam tikroje šaldymo saugykloje turimas kiekis, aptariamam konkurso dalyviui būtų parduodamas tik turimas sviesto kiekis.

Tačiau, jei konkurso dalyvis sutinka, kompetentinga institucija gali paskirti kitas šaldymo saugyklas, iš kurių gali būti imamas trūkstamas konkurso dalyvio paraiškoje nurodytas sviesto kiekis.

4.   Kai dviejų ar daugiau konkurso dalyvių siūloma tam tikroje šaldymo saugykloje saugomo sviesto kaina yra vienoda ir pagal tokias sutartis perkamas sviesto kiekis viršija turimą jo kiekį, sviestas konkurso laimėtojui parduodamas turimą kiekį paskirstant proporcingai kiekvieno konkurso laimėtojo siūlomam sviesto kiekiui.

Tačiau jeigu dėl tokio paskirstymo tektų sudaryti sutartis mažesniam nei penkios tonos sviesto kiekiui, sutartis sudaroma traukiant burtus.

5.   Kai priėmus visus konkurso laimėtojų siūlymus saugykloje likusio sviesto kiekis yra mažesnis nei 5 000 kg, kompetentinga institucija siūlo šį likusį kiekį konkurso laimėtojams, pradedant tuo, kuris pasiūlė aukščiausią kainą. Konkurso laimėtojui siūloma galimybė nusipirkti likusį kiekį už tokią pat kainą, kuri buvo nurodyta su juo pirmiau sudarytoje sutartyje.

29 straipsnis

Konkurso sąlygose numatytos teisės ir įpareigojimai negali būti perduodami tretiesiems asmenims.

30 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos nedelsdamos konkurso dalyviams praneša konkurso rezultatus.

Nelaimėjusiems konkurso dalyviams nedelsiant grąžinami 24 straipsnio 3 dalies b punkte numatyti užstatai.

2.   Prieš išvežant sviestą ir per 31 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį, konkurso laimėtojai mokėjimo agentūrai sumoka sumą, kuri lygi jų pasiūlymo sumos daliai, atitinkančiai išvežamo sviesto kiekį.

3.   Išskyrus force majeure atvejus, jei konkurso laimėtojas neįvykdė 2 dalyje numatytų reikalavimų, 24 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas dalyvavimo konkurse užstatas negrąžinamas, o susijusių kiekių pardavimas atšaukiamas.

31 straipsnis

1.   Sumokėjus 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą sumą, kompetentinga institucija išduoda išvežimo užsakymą, kuriame nurodoma:

a)

kiekis, už kurį sumokėta atitinkama suma;

b)

šaldymo saugykla, kurioje saugomas sviestas;

c)

galutinė sviesto išvežimo termino data.

2.   Konkurso laimėtojai išveža jiems pagal sutartis skirtą sviestą per 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Išvežimas gali būti vykdomas dalimis, bet ne mažiau kaip po penkias tonas. Tačiau jei likutis šaldymo saugykloje yra mažesnis už penkias tonas, galima imti išvežimui mažesnį kiekį.

Išskyrus force majeure atvejus, jei per pirmojoje pastraipoje nurodytą laikotarpį sviestas nebuvo išvežtas, nuo to laikotarpio pabaigos sviesto saugojimo išlaidos tenka konkurso laimėtojui. Be to, sandėliavimo rizika tenka konkurso laimėtojui.

3.   Pagal 24 straipsnio 3 dalies b punktą pateiktas užstatas nedelsiant grąžinamas proporcingai per 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį išvežtai sviesto daliai.

2 dalies antrojoje pastraipoje minėtu force majeure atveju kompetentinga institucija imasi susidariusiomis aplinkybėmis jos manymu būtinų veiksmų.

III   SKYRIUS

SVIESTO SAUGOJIMAS PRIVAČIUOSE SANDĖLIUOSE

1   SKIRSNIS

Sutarties ir saugojimo sąlygos

32 straipsnis

Šiame skyriuje taikomos tokios apibrėžtys:

saugoma partija – vienodos sudėties bei kokybės toje pačioje gamykloje pagaminto, tą pačią dieną į tą pačią saugyklą priimto ir ne mažiau kaip vieną toną sveriančio produkto kiekis,

sutartinio saugojimo pradžios diena – kita diena po tos dienos, kurią produktas buvo įvežtas į saugyklą.

33 straipsnis

Privataus saugojimo sutarties objektas gali būti tik Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytas sviestas.

Sviestas turi būti pagamintas pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų nuostatas patvirtintoje įmonėje per 28 dienas iki sutartinio saugojimo pradžios. Jo radioaktyvumo lygis neturi viršyti šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytų didžiausių lygių.

34 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje minimas sviesto privataus saugojimo sutartis sudaro valstybės narės, kurios teritorijoje sviestas yra saugomas, kompetentinga institucija ir fiziniai arba juridiniai asmenys (toliau – sutarties dalyviai).

35 straipsnis

1.   Saugojimo sutartys dėl vienos arba daugiau partijų yra sudaromos raštu, ir į jas visų pirma įtraukiamos nuostatos dėl:

a)

sviesto, kuriam taikoma sutartis, kiekio;

b)

pagalbos dydžio;

c)

datų, susijusių su sutarties vykdymu, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies ketvirtos pastraipos nuostatų;

d)

šaldymo saugyklų tapatybės.

2.   Saugojančios valstybės narės kompetentingos institucijos parengia specifikacijas dėl kontrolės priemonių, ypač nurodytų šio reglamento 40 straipsnyje, ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytos informacijos. Šios specifikacijos nurodomos ir saugojimo sutartyje.

3.   Specifikacijose nustatoma, kad ant sviesto pakuotės turi būti nurodyta bent jau tokia informacija, kuri tam tikrai atvejais gali būti koduojama:

a)

numeris, pagal kurį nustatoma gamykla, ir valstybė narė, kurioje produktas buvo pagamintas;

b)

pagaminimo data;

c)

atvežimo į saugyklą data;

d)

gamybos partijos numeris;

e)

įrašytas žodis „sūdytas“, kai pakuotėje yra Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antroje įtraukoje nurodytas sviestas;

f)

grynoji masė.

Valstybės narės gali nereikalauti ant pakuotės nurodyti atvežimo į saugyklą datą, jei saugyklos valdytojas įsipareigoja pildyti registracijos žurnalą, į kurį įvežimo į saugyklą dieną įrašoma pirmoje pastraipoje nurodyta informacija.

36 straipsnis

1.   Paminėtus produktus įvežti į saugyklas galima bet kuriais metais tik nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 15 d. Iš saugyklos sviestas gali būti išvežamas tik nuo rugpjūčio 16 dienos. Sutartinis saugojimas baigiasi dieną prieš tą dieną, kai sviestas išvežamas iš saugyklos arba vėliausiai paskutinę vasario mėn. dieną po sviesto atvežimo į saugyklą.

2.   Iš saugyklų išvežama pilnomis partijomis arba, kompetentingai institucijai leidus, mažesniais kiekiais. Tačiau 40 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis aplinkybėmis iš saugyklos galima išvežti tik užantspauduotą kiekį.

37 straipsnis

1.   Paraiškose sudaryti sutartį su kompetentinga institucija gali būti nurodomos tik visiškai į saugyklą atiduotos sviesto partijos.

Kompetentinga institucija turi gauti paraiškas per 30 dienų nuo įvežimo į šaldymo saugyklas dienos. Kompetentinga institucija užregistruoja paraiškų gavimo datą.

Jei paraiška pasiekia kompetentingą instituciją per 10 darbo dienų nuo pateikimo termino pabaigos, saugojimo sutartis vis dėlto gali būti sudaryta, bet pagalba sumažinama 30 %.

2.   Saugojimo sutartys turi būti sudarytos per 30 dienų nuo paraiškos užregistravimo, po kurios padavimo tam tikrais atvejais reikia patvirtinti sviesto atitikimą reikalavimams, kaip nurodyta 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Tais atvejais, kai atitikimas reikalavimams nepatvirtintas, susijusi sutartis laikoma negaliojančia.

38 straipsnis

1.   Jei sviestas saugomas ne toje valstybėje narėje, kurioje jis buvo pagamintas, 34 straipsnyje nurodyta sutartis sudaroma su sąlyga, jei bus pateiktas sertifikatas.

Sertifikate pateikiama 35 straipsnio 3 dalies a, b ir d punktuose nurodyta informacija ir patvirtinama, kad sviestas pagamintas patvirtintoje įmonėje, kurioje atliekami patikrinimai siekiant patvirtinti, kad šis sviestas gaminamas iš grietinėlės ar pieno, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 6 dalyje.

Sertifikatą išduoda produktą pagaminusios valstybės narės kompetentinga institucija per 50 dienų nuo sviesto įvežimo į saugyklas.

Šio straipsnio pirmoje pastraipoje minėtais atvejais saugojimo sutartys sudaromos per 60 dienų nuo paraiškos užregistravimo dienos, po kurios pateikimo tam tikrais atvejais reikia patvirtinti sviesto atitikimą reikalavimams, kaip nurodyta 40 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Tais atvejais, kai atitikimas reikalavimams nepatvirtintas, susijusi sutartis laikoma negaliojančia.

2.   Jei produktą pagaminusi valstybė narė atliko šio reglamento 40 straipsnio 1 dalyje nurodytus sviesto savybių ir sudėties patikrinimus, sertifikate pateikiami jų rezultatai ir patvirtinimas, kad susijęs produktas yra Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje apibūdintas sviestas. Tokiu atveju pakuotė užantspauduojama produkciją pagaminusios valstybės narės kompetentingos institucijos išduota numeruota etikete. Etiketės numeris nurodomas sertifikate.

2   SKIRSNIS

Patikrinimai

39 straipsnis

1.   Valstybė narė užtikrina, kad būtų laikomasi visų pagalbos gavimo sąlygų.

2.   Sutarties vykdytojas arba, valstybės narės prašymu ar jos leidimu, už šaldymo saugyklos eksploatavimą atsakingas asmuo kompetentingai institucijai leidžia naudotis visais dokumentais, kad ji galėtų patikrinti tokią apie privačiai saugomą sviestą teikiamą informaciją:

a)

patvirtinimo numerį, pagal kurį nustatoma gamykla, ir produktą pagaminusią valstybę narę;

b)

pagaminimo datą;

c)

atvežimo į saugyklą datą;

d)

saugojamos partijos numerį;

e)

produkto buvimo saugykloje faktą ir šaldymo saugyklos adresą;

f)

išvežimo iš saugyklos datą.

3.   Sutarties vykdytojas arba kai taikoma už šaldymo saugyklos eksploatavimą atsakingas darbuotojas pagal kiekvieną sutartį pildo registracijos žurnalą, kuriuo galima naudotis saugykloje ir kuriame nurodoma:

a)

privačiai saugomo sviesto partijos numeris;

b)

sviesto įvežimo į saugyklas ir išvežimo iš jų datos;

c)

kiekvienos saugojamos sviesto partijos kiekis;

d)

sviesto vieta šaldymo saugykloje.

4.   Saugomą sviestą turi būti lengva pasiekti, ir jo tapatybė turi būti lengvai nustatoma pagal partiją ir pagal sutartį.

40 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija atlieka patikrinimus sviesto įvežimo į šaldymo saugyklą dieną arba po jos ir per 28 dienas nuo paraiškos sudaryti 37 straipsnio 1 dalyje nurodytą sutartį užregistravimo.

Siekiant užtikrinti, kad saugomas sviestas atitiktų pagalbos reikalavimus, imamas reprezentatyvus mėginys, sudarantis mažiausiai 5 % saugomų produktų kiekio, siekiant užtikrinti, kad visos saugomos partijos atitiktų paraiškoje sudaryti sutartį nurodytą, inter alia, su sviesto svoriu, identifikavimo žymenimis, produktų savybėmis ir sudėtimi susijusią informaciją.

2.   Kompetentinga institucija:

a)

atlikdama 1 dalyje numatytą patikrinimą, užantspauduoja sviestą pagal sutartį, saugomą partiją arba mažesnį kiekį; arba

b)

iš anksto nepranešusi imdama mėginius patikrina, ar sviestas yra šaldymo saugykloje. Paimtas mėginys turi būti reprezentatyvus ir sudaryti ne mažiau kaip 10 % viso sutartyje numatyto kiekio, saugomo taikant pagalbos privačiam saugojimui priemonę.

3.   Sutartinio saugojimo laikotarpio pabaigoje kompetentinga institucija, imdama mėginius, patikrina sviesto svorį ir tapatybę. Tačiau, jei pasibaigus ilgiausiam sutartinio saugojimo laikui sviestas vis dar yra saugykloje, tas patikrinimas gali būti atliekamas išvežant jį iš saugyklos.

Pirmoje pastraipoje nurodyto patikrinimo tikslais sutarties vykdytojas kompetentingai institucijai praneša apie atitinkamas saugomas partijas likus ne mažiau kaip penkioms darbo dienoms iki:

a)

ilgiausio sutartinio saugojimo laikotarpio pabaigos; arba

b)

išvežimo operacijų pradžios, jei sviestas išvežamas iki ilgiausio sutartinio saugojimo laikotarpio pabaigos.

Valstybė narė gali patvirtinti trumpesnį nei penkios darbo dienos laiką.

4.   Atlikus 1, 2 ir 3 dalyse reglamentuojamus patikrinimus, parengiama ataskaita, kurioje nurodoma:

a)

patikrinimų data;

b)

patikrinimų trukmė;

c)

atlikti veiksmai.

Ataskaitą pasirašo atsakingasis inspektorius ir sutarties vykdytojas, o tam tikrais atvejais – darbuotojas, atsakingas už saugyklos eksploatavimą, ir ji pridedama prie atsiskaitymo dokumentų.

5.   Jei patikrinus produktus nustatoma, kad bent 5 % tikrinamų produktų kiekio esama pažeidimų, didinamas tikrinamo mėginio dydis, kurį nustato kompetentinga institucija.

Valstybė narė informuoja Komisiją apie tokius atvejus per keturias savaites.

3   SKIRSNIS

Saugojimui teikiama pagalba

41 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 6 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje privačiam saugojimui numatyta pagalba gali būti suteikiama tik tada, kai sutartinio saugojimo laikotarpis trunka nuo 90 iki 210 dienų.

Jei sutarties vykdytojas nesilaiko 40 straipsnio 3 dalyje nurodyto termino, pagalba sumažinama 15 % ir išmokama tik už tą laikotarpį, už kurį sutarties vykdytojas kompetentingai institucijai pateikia pakankamai įrodymų, kad sviestas ir toliau yra saugojamas taip, kaip numatyta sutartyje.

2.   Nepažeisdama šio reglamento 43 straipsnio nuostatų, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 42 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, kasmet nustato minėto reglamento 6 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytos pagalbos dydį, taikomą sudarant tais pačiais metais pradedamas vykdyti privataus saugojimo sutartis.

3.   Pagalba išmokama sutarties vykdytojui pateikus paraišką, sutartinio saugojimo laikotarpio pabaigoje, per 120 dienų nuo sutarties vykdytojo paraiškos gavimo, jei buvo atlikti 40 straipsnio 3 dalyje nurodyti patikrinimai ir jei įvykdytos pagalbos gavimo sąlygos.

Tačiau jeigu dėl teisės gauti pagalbą yra atliekamas administracinis tyrimas, pagalba neišmokama tol, kol nepripažįstama teisė gauti pagalbą.

4.   Nuo sutartinio saugojimo praėjus šešiasdešimčiai dienų, sutarties vykdytojo prašymu jam gali būti išmokėtas vienkartinis išankstinis mokėjimas, jei jis pateikia užstatą, kuris yra lygus išankstiniam mokėjimui pridėjus 10 %. Minėtas išankstinis mokėjimas apskaičiuojamas remiantis 90 dienų saugojimo laikotarpiu. Užstatas grąžinamas vos tik išmokamas 3 dalyje paminėtas pagalbos likutis.

42 straipsnis

Jei patikrinimų, atliekamų saugant produktus arba juos išvežant iš saugyklų, metu nustatoma sviesto defektų, pagalba už paminėtus kiekius neišmokama. Likusioji saugomos partijos dalis, kuriai gali būti suteikta teisė gauti pagalbą, turi būti ne mažesnė nei viena tona. Ta pati taisyklė taikoma ir tada, kai partijos dalis dėl šios priežasties išvežama iki saugojimo metų rugpjūčio 16 d. arba nepasibaigus trumpiausiam saugojimo laikotarpiui.

43 straipsnis

Kai tai yra būtina dėl rinkoje susidariusios padėties, Komisija per metus gali koreguoti produktų įvežimo į saugyklas bei išvežimo iš jų laikotarpius ir ilgiausią saugojimo trukmę sutarčių, kurios bus sudarytos, atžvilgiu.

IV   SKYRIUS

PANAIKINIMAS, PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2771/1999 šiuo reglamentu panaikinamas. Tačiau jis taikomas privataus saugojimo sutartims, sudarytoms iki 2008 m. sausio 1 d.

Nuorodos į Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999 laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir turi būti aiškinamos pagal III priede išdėstytą atitikmenų lentelę.

45 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1171/2007 (OL L 261, 2007 10 6, p. 11).

(3)  OL L 258, 2007 10 4, p. 3.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(6)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.

(7)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1.

(8)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.


I PRIEDAS

Sudėties reikalavimai, kokybės charakteristikos ir analizės metodai

Sviestas – tai vienalytė, daugiausia vandens riebaluose tipo emulsija, kuriai būdingos šios sudėties ir kokybės savybės:

Rodikliai

Kiekio ir kokybės savybės

Riebalų kiekis

Ne mažiau kaip 82 %

Vandens kiekis

Ne daugiau kaip 16 %

Sausoji neriebalinė medžiaga

Ne daugiau kaip 2 %

Laisvosios riebalų rūgštys

Ne daugiau kaip 1,2 mmole/100 g riebalų

Peroksidų skaičius

Ne daugiau kaip 0,3 meq deguonies/1 000 g riebalų

Koliforminės bakterijos

Neaptinkama 1 g

Ne pieno riebalai

Neaptinkama analizuojant trigliceridus

Atsekamosios medžiagos (1)

steroliai

Neaptinkama, β–sitosterolio ≤ 40 mg/kg

vanilinas

Neaptinkama

karotino rūgšties etilesteris

≤ 6 mg/kg

enanto rūgšties trigliceridai

Neaptinkama

Kitos atsekamosios medžiagos (1)  (2)

Neaptinkama

Juslinės savybės

Mažiausiai keturi iš penkių balų vertinant išvaizdą, skonį ir konsistenciją

Vandens dispersija

Mažiausiai keturi balai

Pamatiniai taikytini metodai yra Reglamente (EB) Nr. 213/2001 (OL L 37, 2001 2 7, p. 1) nustatyti metodai.


(1)  Atsekamosios medžiagos patvirtintos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 (OL L 308, 2005 11 25, p. 1). Atsekamųjų medžiagų patikrinimai netaikomi, kai konkursai sustabdomai, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 1039/2007 (OL L 238, 2007 9 11, p. 28).

(2)  Kompetentingos institucijos patvirtinti metodai.


II PRIEDAS

Mėginių ėmimas cheminei bei mikrobiologinei analizei ir jusliniam įvertinimui

1.   Cheminė ir mikrobiologinė analizė

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

(> 100 g)

≤ 1 000

2

> 1 000 ≤ 5 000

3

> 5 000 ≤ 10 000

4

> 10 000 ≤ 15 000

5

> 15 000 ≤ 20 000

6

> 20 000 ≤ 25 000

7

> 25 000

7 + 1 kiekvienam 25 000 kg kiekiui ar jo daliai

Mėginiai mikrobiologinei analizei paimami aseptiškai.

Iš penkių ar mažiau 100 g mėginių kruopščiai išmaišius galima sudaryti jungtinį mėginį.

Mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių pasiūlyto kiekio dalių (luitų) prieš sviesto įvežimą į kompetentingos institucijos nurodytą šaldymo saugyklą arba jį įvežant.

Jungtinio sviesto mėginio ruošimas (cheminė analizė):

a)

švariu sausu sviesto grąžtu arba kitu panašiu įrankiu iš luito vidurio paimama mažiausiai 30 g sviesto ir įdedama į mėginio paėmimo indą. Jungtinis mėginys turi būti užplombuojamas ir siunčiamas į laboratoriją tyrimui;

b)

laboratorijoje jungtinis mėginys tame pačiame neatidarytame inde šildomas iki 30 °C ir dažnai purtomas tol, kol gaunama vienalytė, taki, kietų gabaliukų neturinti emulsija. Turėtų būti užpildyta nuo pusės iki dviejų trečdalių indo tūrio.

Iš vieno gamintojo intervencijai pasiūlyto sviesto per metus imami du mėginiai ne pieno riebalams nustatyti ir vienas mėginys atsekamosioms medžiagoms nustatyti.

2.   Juslinis vertinimas

Sviesto kiekis

(kg)

Mažiausias mėginių skaičius

1 000 ≤ 5 000

2

> 5 000 ≤ 25 000

3

> 25 000

3 + 1 kiekvienam 25 000 kg kiekiui arba jo daliai

Mėginiai paimami atsitiktine tvarka iš įvairių pasiūlyto kiekio dalių (luitų) praėjus 30–45 dienoms po sviesto perėmimo ir įvertinami balais.

Kiekvienas mėginys turi būti vertinamas atskirai pagal Reglamento (EB) Nr. 213/2001 VII priedą. Mėginių ėmimo ir jų įvertinimo kartoti negalima.

3.   Rekomendacijos, kurių reikia laikytis, jei mėginiuose rasta defektų:

a)

cheminė ir mikrobiologinė analizė:

jei tiriami vienetiniai mėginiai, leidžiamas vienas defektas viename iš 5–10 mėginių arba po vieną defektą dviejuose iš 11–15 mėginių. Jei mėginyje rastas defektas, iš abiejų mėginio, kuriame rastas defektas, pusių paimami du nauji mėginiai ir tiriamas tas rodiklis. Jei nė vienas iš šių mėginių neatitinka specifikacijos, iš pasiūlyto sviesto kiekio atmetamas visas sviesto kiekis, esantis tarp pradinių dviejų mėginių, paimtų iš abiejų mėginio, kur buvo rastas defektas, paėmimo pusių.

Kiekis, kuris turi būti atmetamas, jei naujame mėginyje rastas defektas:

Image

jei ištyrus jungtinius mėginius randamas vieno rodiklio defektas, iš pasiūlyto sviesto kiekio turi būti atmetamas kiekis, iš kurio buvo paimtas bendrasis mėginys. Prieš imant mėginius atsitiktine tvarka, sviesto kiekis, atitinkantis vieną jungtinį mėginį, gali būti nustatytas pasiūlytą kiekį suskirstant į dalis;

b)

juslinis vertinimas:

jei mėginio juslinio vertinimo rodikliai yra neigiami, iš pasiūlyto sviesto kiekio turi būti atmetamas kiekis, esantis tarp dviejų gretimų mėginių iš abiejų jo pusių;

c)

jei nustatomi juslinių ir cheminių arba mikrobiologinių rodiklių defektai, visas kiekis yra atmetamas.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2771/1999

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnio 1–4 dalys

4 straipsnio 1–4 dalys

5 straipsnio 5 dalis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

6 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnis

11 straipsnis

8 straipsnis

12 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnis

10 straipsnis

14 straipsnis

11 straipsnis

15 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

15 straipsnio a dalis

12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

16 straipsnis

13 straipsnis

17 straipsnis

14 straipsnis

17 straipsnio a dalis

15 straipsnis

17 straipsnio b dalis

16 straipsnis

17 straipsnio c dalis

17 straipsnis

17 straipsnio d dalis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

24 straipsnis

24 straipsnis

25 straipsnis

24 straipsnio a dalis

26 straipsnis

24 straipsnio b dalis

27 straipsnis

24 straipsnio c dalies 1 punktas

24 straipsnio c dalies 2 punktas

28 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio c dalies 3 punktas

28 straipsnio 2 dalis

24 straipsnio c dalies 4 punktas

28 straipsnio 3 dalis

24 straipsnio c dalies 5 punktas

28 straipsnio 4 dalis

24 straipsnio d dalis

29 straipsnis

24 straipsnio e dalies 1 ir 2 punktai

30 straipsnio 1 ir 2 dalys

24 straipsnio f dalis

31 straipsnis

24 straipsnio g dalis

25 straipsnis

32 straipsnis

26 straipsnis

34 straipsnis

27 straipsnio 1 dalis

33 straipsnis

27 straipsnio 2 dalis

28 straipsnis

35 straipsnis

29 straipsnis

36 straipsnis

30 straipsnis

37 straipsnis

31 straipsnis

38 straipsnis

32 straipsnis

39 straipsnis

33 straipsnis

40 straipsnis

34 straipsnis

41 straipsnis

35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

42 straipsnis

35 straipsnio 2 dalis

36 straipsnis

37 straipsnis

38 straipsnis

43 straipsnis

I priedas

I priedas

IV priedas

II priedas

V priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

6.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 20 d.

suteikiantis Belgijos prašomą Valonijos regionui skirtą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6643)

(Tik tekstas prancūzų kalba yra autentiškas)

(2008/96/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač į jos III priedo 2 skyriaus trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Jei valstybė narė vienam hektarui numato kasmet skirti kitokį mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus 2 pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte, šis kiekis turi būti nustatytas toks, kad netrukdytų siekti šios Direktyvos 1 straipsnyje nurodytų tikslų ir būtų pagrįstas objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, šiuo atveju, ilgu vegetaciniu periodu ir pasėliais, kurie įsisavina didelį azoto kiekį.

(2)

Belgija pateikė Komisijai prašymą Valonijos regionui taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą remiantis Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus trečia pastraipa.

(3)

Prašoma leidžianti nukrypti nuostata yra susijusi su Belgijos ketinimu leisti Valonijoje naudoti iki 230 kg/ha azoto, kurio yra gyvulių mėšle, per metus specialiuose ūkiuose, kurių pievos sudaro ne mažiau kaip 48 % valdos ploto. Gyvulių mėšle esančio azoto naudojimas pievose neturėtų viršyti 230 kg/ha azoto per metus, o šių ūkių pasėliams neturėtų viršyti 115 kg/ha azoto per metus.

(4)

Pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas Valonijoje nitratais pažeidžiamos zonos sudaro maždaug 42 % regiono teritorijos ir 54 % kultivuojamų žemės ūkio naudmenų.

(5)

Paskaičiuota, kad ši leidžianti nukrypti nuostata yra taikytina maždaug 500 ūkių, sudarančių 5,6 % visų nitratais pažeidžiamose zonose esančių ūkių ir 3 % kultivuojamų žemės ūkio naudmenų.

(6)

Valonijoje buvo priimtas Direktyvą 91/676/EEB įgyvendinantis įstatymas „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“, kuris taip pat taikomas ir prašomai leidžiančiai nukrypti nuostatai.

(7)

Pateikti vandens kokybės duomenys rodo, kad 2005 m. Valonijoje nitratais pažeidžiamose zonose vidutinė nitratų koncentracija paviršiniame vandenyje buvo 16,7 mg/l, 2001–2005 m. 84 % stebėjimo vietų būdingos stabilumo arba mažėjimo tendencijos. 2005 m. vidutinė gruntinio vandens koncentracija buvo 24,8 mg/l nitratų ir 2001–2005 m. 74 % stebėjimo vietų tendencijos buvo stabilios arba mažėjančios.

(8)

Vidutinis vienam hektarui naudojamo azoto iš gyvulių mėšlo kiekis nuo 1990 m. sumažėjo 12 % ir 2004 m. buvo 101 kg/ha kultivuojamų žemės ūkio naudmenų, 94 % azoto buvo iš galvijų mėšlo, 3 % iš kiaulių mėšlo ir 2 % iš paukščių mėšlo. Vidutinis naudojamų azoto ir fosfatinių cheminių trąšų kiekis nuo 1990 m. sumažėjo atitinkamai 19 % ir 49 %, o 2004 m. vidutiniškai buvo sunaudota 109 kg/ha azoto ir 28 kg/ha fosfatinių trąšų.

(9)

Pranešime pateikti patvirtinamieji dokumentai rodo, kad siūlomas 230 kg/ha azoto iš gyvulių mėšlo kiekis per metus yra pagrįstas objektyviais kriterijais – ilgu vegetaciniu periodu ir pasėliais, kurie įsisavina didelį azoto kiekį.

(10)

Komisija, išnagrinėjusi prašymą, mano, kad siūlomas 230 kg/ha azoto iš mėšlo kiekis per metus netrukdys siekti Direktyvoje 91/676/EEB numatytų tikslų, jeigu bus laikomasi tam tikrų griežtų sąlygų.

(11)

Šis sprendimas taikytinas atsižvelgiant į 2007–2010 m. laikotarpiu galiojančią Valonijos regionui skirtą antrąją veiksmų programą.

(12)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsniu įkurto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime nurodytomis sąlygomis suteikiama 2006 m. spalio 19 m. laišku Belgijos prašoma Valonijos regionui skirta leidžianti nukrypti nuostata dėl didesnio gyvulių mėšlo kiekio nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus antros pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime naudojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

galvijų ūkiai – tai ūkiai, kuriuose yra daugiau kaip trys gyvulių vienetai ir ne mažiau kaip du trečdaliai gyvulių yra galvijai;

b)

pieva – tai galvijų ūkio valdos plotas, kuriame kultivuojamos nuolatinės arba laikinos ganyklos (laikinose ganyklose žolė auginama mažiau kaip ketverius metus).

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas individualiai ir laikantis 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų galvijų ūkiams.

4 straipsnis

Metinis leidimas ir įsipareigojimas

1.   Ūkininkai, norintys pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata, kasmet pateikia prašymą kompetentingoms institucijoms.

2.   Pateikdami 1 straipsnio dalyje nurodytą metinį prašymą jie raštu įsipareigoja vykdyti 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas.

3.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visiems prašymams dėl leidžiančios nukrypti nuostatos būtų taikoma administracinė kontrolė. Jei po nacionalinių institucijų atliktos 1 dalyje minimų prašymų kontrolės paaiškėja, kad 5 ir 6 straipsniuose pateiktos sąlygos nėra įvykdytos, apie tai pranešama prašymo pateikėjui, o prašymas laikomas atmestu.

5 straipsnis

Mėšlo ir kitų trąšų naudojimas

1.   Kasmet galvijų ūkiuose naudojamo gyvulių mėšlo kiekis (įskaitant pačių gyvulių paliekamą mėšlą) neviršija 230 kg/ha azoto turinčio mėšlo kiekio, laikantis 2–8 dalyse nurodytų sąlygų.

2.   Kasmet pievoje naudojamo gyvulių mėšlo kiekis neviršija 230 kg/ha azoto. Kasmet kitoje ūkio dirbamojoje žemėje naudojamo gyvulių mėšlo kiekis neviršija 115 kg/ha azoto.

3.   Kiekvienas ūkis rengia tręšimo planą, kuriame aprašoma sėjomaina, planuojamas mėšlo, azoto bei fosfatinių trąšų naudojimas. Ūkis tokį planą sudaro ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d.

Tręšimo plane pateikiama ši informacija:

a)

gyvulių skaičius, mėšlo laikymo ir saugojimo sistemos aprašymas, įskaitant saugomo mėšlo kiekį;

b)

azoto ir fosforo kiekio ūkyje pagamintame mėšle apskaičiavimas (atėmus laikymo ir saugojimo metu patirtus nuostolius);

c)

sėjomaina ir intensyvaus naudojimo pievų bei kiekvieno pasėlio plotas, įskaitant scheminį žemėlapį, kuriame nurodytas atskirų laukų išdėstymas;

d)

numatomas pasėliams reikalingas azoto ir fosforo kiekis;

e)

už ūkio ribų ir ūkiui tiekiamo mėšlo kiekis ir tipas;

f)

mėšle esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke;

g)

cheminėse ir kitokiose trąšose esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke.

Siekiant užtikrinti planų ir realios žemės ūkio praktikos derėjimą, planai peržiūrimi ne vėliau kaip per septynias dienas nuo bet kokių pasikeitimų žemės ūkio praktikoje.

4.   Kiekvienas ūkis rengia tręšimo ataskaitas. Kiekvienais kalendoriniais metais šios ataskaitos pateikiamos kompetentingoms institucijoms.

5.   Kiekvienas ūkis, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, sutinka, kad būtų tikrinamas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas, tręšimo planas ir tręšimo ataskaitos.

6.   Dirvožemio fosforo analizė atliekama mažiausiai kas ketverius metus kiekvieno ūkio, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, kiekviename vienarūšiame plote, atsižvelgiant į sėjomainą ir dirvožemio charakteristikas. Kiekviename 5 hektarų ūkio dirbamosios žemės plote atliekama ne mažiau kaip viena analizė.

7.   Nitratų koncentracija dirvoje matuojama kiekvienais metais kiekviename ūkyje, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Kasmet tikrinami mažiausiai penki mėginiai iš kiekvieno ūkio.

8.   Mėšlo negalima skleisti rudenį prieš žolės sėją.

6 straipsnis

Žemėtvarka

1.   48 % ar daugiau galvijų ūkio ploto, tinkamo mėšlo naudojimui, auginama žolė.

2.   Ūkininkai, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, imasi šių priemonių:

a)

laikinos ganyklos suariamos pavasarį;

b)

pievose neauginami atmosferos azotą kaupiantys ankštiniai ar kiti augalai. Tačiau tai nebus taikoma dobilams pievose, kur jų kiekis neviršija 50 %.

7 straipsnis

Kitos priemonės

1.   Šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas neprieštarauja priemonėms, kurių reikia imtis, kad būtų laikomasi kitų Bendrijos aplinkosaugos teisės aktų.

2.   Kiekvienam ūkininkui, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, konsultacinė tarnyba teikia techninę pagalbą, kuri užtikrina dirvos analizės rezultatų, tręšimo planų ir tręšimo ataskaitų vertinimą. Vertinimo rezultatai perduodami kompetentingoms valdžios institucijoms, kurios yra atsakingos už 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų atitikties tikrinimą.

8 straipsnis

Stebėsena

1.   Kompetentinga institucija sudaro ir kasmet atnaujina žemėlapius, kuriuose procentais nurodomi kiekvienos žemės ūkio zonos ūkiai, gyvulių skaičius ir žemės ūkio naudmenos, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Šie žemėlapiai kasmet pateikiami Komisijai, o pirmą kartą jie pateikiami iki 2007 m. pabaigos.

2.   Siekiant įvertinti leidžiančios nukrypti nuostatos poveikį vandens kokybei, sukuriamas ir remiamas stebėsenos tinklas, skirtas paviršinio vandens ir negilaus gruntinio vandens mėginių ėmimui.

3.   Atliekant tyrimą ir maistinių medžiagų analizę gaunami duomenys apie vietinį žemės naudojimą, pasėlių sėjomainas ir žemės ūkio praktiką ūkiuose, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Šie duomenys gali būti naudojami atliekant modelinius nitratų išplovimo ir fosforo nuostolių apskaičiavimus laukuose, kuriuose per metus į vieną hektarą su gyvulių mėšlu patenka iki 230 kg azoto.

4.   Stebėjimo vietos įrengiamos, kad būtų renkami duomenys apie azoto kiekio koncentraciją dirvožemio vandenyje ir atitinkamus azoto nuostolius, kurie per šaknų zoną patenka į požeminį vandenį, bei azoto nuostolius dėl paviršinio ir gruntinio vandens nutekėjimo, neatsižvelgiant į tai, ar taikoma leidžianti nukrypti nuostata, ar ne.

9 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Kompetentinga institucija kasmet pateikia Komisijai stebėsenos rezultatus kartu su trumpa ataskaita apie vandens kokybės raidą, rudenį dirvožemyje likusį azoto kiekį ir vertinimo praktiką. Ataskaitoje pateikiama administraciniais ir vietos patikrinimais grindžiama informacija apie tai, kaip atliekant patikrinimus ūkiuose buvo įvertintas leidžiančios nukrypti nuostatos sąlygų vykdymas bei įtraukiama informacija apie ūkius, kurie nesilaikė reikalavimų. Pirmoji ataskaita perduodama iki 2008 m. birželio mėn., o kitos ataskaitos atitinkamai iki kiekvienų kitų metų birželio mėn.

2.   Komisija į gautus rezultatus atsižvelgs vertindama galimą naują prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo.

10 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas pagal 2007–2010 m. Antrąją veiksmų programą, skirtą Valonijos regionui. Remiamasi „Arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 modifiant le Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de l’azote en agriculture“. Jis nustoja galioti 2010 m. gruodžio 31 d.

11 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 20 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


6.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 30 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 324)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/97/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo I skyriaus 4 punktą, A priedo II skyriaus 7 punktą ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

atsižvelgdama į 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvą 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (2), ypač į jos A priedo 1 skyriaus II skirsnį,

kadangi:

(1)

1992 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendime 93/52/EEB, nustatančiame, kad tam tikros valstybės narės arba regionai atitinka reikalavimus dėl bruceliozės (B. melitensis), ir toms valstybėms narėms arba regionams suteikiančiame oficialiai bruceliozės neapimtos valstybės narės arba regiono statusą (3), išvardijamos valstybės narės ir regionai, kuriuose pagal Direktyvą 91/68/EEB oficialiai nenustatyta bruceliozės (B. melitensis).

(2)

Italija dėl Lacijaus regiono Latina ir Romos provincijų ir Veneto regiono pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog laikomasi visų Direktyvos 91/68/EEB A priedo 1 skyriaus II skirsnio 1 punkto b papunktyje numatytų sąlygų. Todėl turėtų būti oficialiai pripažinta, kad šiose provincijose ir tame regione bruceliozė (B.melitensis) oficialiai nenustatyta.

(3)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatyta, kad gali būti skelbiama, jog valstybėse narėse, jų dalyse arba regionuose tuberkuliozės, bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės oficialiai neaptikta, jeigu galvijų bandos atitinka tam tikras toje direktyvoje nustatytas sąlygas.

(4)

Valstybių narių regionų, kuriuose nebuvo nustatyta galvijų tuberkuliozės, bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės, sąrašai pateikti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (4).

(5)

Italija dėl Pjemonto regiono Verčelio provincijos ir Toskanos regiono Pizos ir Pistojos provincijų pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog laikomasi visų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, siekiant, kad būtų galima paskelbti, jog tose Italijos provincijose tuberkuliozė galvijų bandose oficialiai nenustatyta.

(6)

Italija dėl Puglia regiono Brindisi provincijos ir Toskanos regiono taip pat pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog laikomasi visų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, siekiant, kad būtų galima paskelbti, jog toje provincijoje ir tame regione tuberkuliozė galvijų bandose oficialiai nenustatyta.

(7)

Įvertinus Italijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad minėtose provincijose ir regione galvijų tuberkuliozė, galvijų bruceliozė ir galvijų leukozė oficialiai nenustatytos.

(8)

Lenkija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad tam tikros apskritys gali būti laikomos Lenkijos regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(9)

Todėl, įvertinus Lenkijos pateiktus dokumentus, minėtas Lenkijos apskritis reikėtų pripažinti valstybės narės regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(10)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti Sprendimus 93/52/EEB ir 2003/467/EB.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 93/52/EEB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo I priedą.

2 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(3)  OL L 13, 1993 1 21, p. 14. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/399/EB (OL L 150, 2007 6 12, p. 11).

(4)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/559/EB (OL L 212, 2007 8 14, p. 20).


I PRIEDAS

Sprendimo 93/52/EEB II priedo antra dalis dėl Italijos pakeičiama taip:

„Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Latina, Romos provincijos.

Ligūrijos regionas: Savonos provincija.

Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus, Varezės provincijos.

Markės regionas: Ankonos, Askoli Pičeno, Mačeratos, Pezaro, Urbino provincijos.

Molizės regionas: Izernijos provincija.

Pjemonto regionas: Alesandrijos, Asčio, Bjelos, Kuneo, Novaros, Turino, Verbanijos, Verčelio provincijos.

Sardinijos regionas: Kaljario, Nuoro, Oristano, Sasario provincijos.

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos.

Toskanos regionas: Areco, Florencijos, Groseto, Livorno, Lukos, Masa-Kararos, Pizos, Pistojos, Prato, Sienos provincijos.

Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos.

Veneto regionas.“


II PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:

„2   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės

Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Emilijos Romanijos regionas.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lombardijos regionas: Bergamo, Komo, Leko, Sondrijaus provincijos.

Markės regionas: Askoli Pičeno provincija.

Pjemonto regionas: Novaros, Verbanijos, Verčelio provincijos.

Toskanos regionas: Groseto, Livorno, Lukos, Prato, Pizos, Pistojos ir Sienos provincijos.

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos.

Veneto regionas: Beluno, Paduvos provincijos.“

2)

II priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:

„2   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta bruceliozės

Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Emilijos Romanijos regionas: Bolonijos, Feraros, Forlio Čezenos, Modenos, Parmos, Pjačencos, Ravenos, Emilijos Redžo, Riminio provincijos.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Riečio provincija.

Ligūrijos regionas: Imperijos, Savonos provincijos.

Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus, Varezės provincijos.

Markės regionas: Askoli Pičeno provincija.

Pjemonto regionas: Alesandrijos, Asčio, Bjelos, Novaros, Turino, Verbanijos, Verčelio provincijos.

Puglia regionas: Brindisi provincija.

Sardinijos regionas: Kaljario, Nuoro, Oristano, Sasario provincijos.

Toskanos regionas.

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos.

Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos.

Veneto regionas.“

3)

Sprendimo 2003/2/EB III priedo 2 skyriaus antra dalis, skirta Lenkijai, pakeičiama taip:

„Lenkijoje:

Žemutinės Silezijos (Dolnośląskie) vaivadija

Apskritys

:

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Liublino vaivadija

Apskritys

:

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Lodzės (Łódzkie) vaivadija

Apskritys

:

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Zduńskowolski, Zgierski.

Mažosios Lenkijos (Małopolskie) vaivadija

Apskritys

:

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Tarnowski, Tarnów, Wielicki.

Opolės vaivadija

Apskritys

:

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Pakarpatės (Podkarpackie) vaivadija

Apskritys

:

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Silezijos (Śląskie) vaivadija

Apskritys

:

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Švento Kryžiaus (Świętokrzyskie) vaivadija

Apskritys

:

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Didžiosios Lenkijos (Wielkopolskie) vaivadija

Apskritys

:

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.“


Klaidų ištaisymas

6.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/31


2007 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas 2007/361/EB dėl žemės ūkio produktų, išskyrus cukrų, perteklinių atsargų nustatymo ir dėl jų pašalinimo, susijusio su Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimu į ES, finansinių pasekmių, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 138, 2007 m. gegužės 30 d. )

15 puslapis, 6 konstatuojamoji dalis, 3 sakinys:

yra:

„(Šis mechanizmas turėtų būti taikomas kitoms panašioms vidaus vartojimo tendencijoms).“,

turi būti:

„Šis mechanizmas turėtų būti taikomas kitoms panašioms vidaus vartojimo tendencijoms.“.

15 puslapis, 10 konstatuojamoji dalis, 3 sakinys:

yra:

„Tuo atveju, jeigu apskaičiuotas tam tikro produkto perteklinių atsargų kiekis naujojoje valstybėje narėje neviršija 10 % kiekio, kurį būtų galima vertinti kaip įprastines perkeliamąsias atsargas, valstybei narei bauda nėra skiriama.“,

turi būti:

„Tuo atveju, jeigu apskaičiuotas tam tikro produkto perteklinių atsargų kiekis naujojoje valstybėje narėje neviršija 10 % kiekio, kurį būtų galima vertinti kaip įprastines perkeliamąsias atsargas, valstybei narei mokėjimas nėra skiriamas.“.