ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 27

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 84/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2008 dėl pagalbos teikimo privačiam avienos ir ožkienos saugojimui specialiųjų sąlygų (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas ( 1 )

8

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2008/5/EB dėl privalomos informacijos, nenurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB, nurodymo ženklinant tam tikrus maisto produktus (kodifikuota redakcija) ( 1 )

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/84/EB

 

*

2008 m. sausio 22 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Vokietijos Federacinei Respublikai ir Lenkijos Respublikai taikyti priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

17

 

 

2008/85/EB

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Ispanijai atstovaujančių dviejų pakaitinių narių skyrimo

20

 

 

Komisija

 

 

2008/86/EB

 

*

2008 m. sausio 15 d. Jungtinio žemės ūkio komiteto, sudaryto pagal Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, Sprendimas Nr. 1/2008 dėl dalinių 4 priedo priedėlių pakeitimų

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 84/2008

2008 m. sausio 30 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. sausio 30 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

138,6

MA

40,0

SN

192,7

TN

129,8

TR

92,3

ZZ

118,7

0707 00 05

EG

190,8

JO

202,1

MA

50,4

TR

111,7

ZZ

138,8

0709 90 70

MA

68,0

TR

155,5

ZA

79,4

ZZ

101,0

0709 90 80

EG

355,3

ZZ

355,3

0805 10 20

EG

48,1

IL

61,1

MA

60,9

TN

56,1

TR

69,5

ZA

22,3

ZZ

53,0

0805 20 10

IL

107,2

MA

83,8

TR

95,7

ZZ

95,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

85,9

IL

69,7

JM

103,1

MA

154,5

PK

46,3

TR

75,6

US

60,1

ZZ

85,0

0805 50 10

EG

74,2

IL

126,6

MA

90,6

TR

118,9

ZZ

102,6

0808 10 80

CA

84,1

CL

60,8

CN

83,0

MK

39,9

US

112,7

ZZ

76,1

0808 20 50

CL

59,3

CN

57,3

TR

159,1

US

96,5

ZA

91,9

ZZ

92,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


31.1.2008   

LT XM

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 85/2008

2008 m. sausio 30 d.

dėl pagalbos teikimo privačiam avienos ir ožkienos saugojimui specialiųjų sąlygų

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1990 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3447/90 dėl pagalbos teikimo privačiam avienos ir ožkienos saugojimui specialiųjų sąlygų (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Teikiant pagalbą privačiam avienos saugojimui reikėtų laikytis 2008 m. sausio 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 6/2008, nustatančio išsamias pagalbos teikimo privačiam avienos ir ožkienos saugojimui taisykles (4). Šias nuostatas reikia užbaigti arba suderinti.

(3)

Dėl to būtų tikslinga konkrečiam saugojimo laikotarpiui ne tik skirti tam tikrą pagalbos sumą, bet ir ją sumažinti arba padidinti atsižvelgiant į tai, ar saugojimo laikotarpis buvo sutrumpintas, ar pailgintas.

(4)

Pagal iš anksto įvertintą situaciją rinkoje galima lanksčiai nustatyti saugojimo laikotarpį – jis gali svyruoti nuo trijų iki septynių mėnesių.

(5)

Norint garantuoti, kad įvyktų tikri paraiškų konkursai, reikia nustatyti minimalų saugomų produktų kiekį. Tikslinga nustatyti minimalų atsargų sumažinimo kiekį.

(6)

Turi būti nustatytas užstatas garantuoti, jog bus laikomasi su privačiu saugojimu susijusių įsipareigojimų.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Avių ir ožkų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 6/2008 taikomas laikantis šio reglamento nuostatų.

2 straipsnis

1.   Paraiškos pagalbai už privatų saugojimą gauti pateikiamos I priede išvardytoms intervencinėms agentūroms.

2.   Laikantis konkurso tvarkos, gali būti nurodytas trijų mėnesių saugojimo laikotarpis. Tačiau konkretų laikotarpį pasirenka saugotojas. Jis gali būti pratęstas nuo trijų (minimalus laikotarpis) iki septynių (maksimalus laikotarpis) mėnesių. Tačiau jeigu saugojimo laikotarpis yra ilgesnis kaip trys mėnesiai, kasdien pagalbos suma didinama 1,45 EUR už toną.

3 straipsnis

Minimalus sutartyje numatytas saugoti kiekis – 4 t mėsos (su kaulais).

4 straipsnis

Mažiausias kiekvieno atsargų sumažinimo kiekis yra keturios tonos, išreikštos produkto svoriu vienai saugyklai ir vienam sutarties vykdytojui. Tačiau, jeigu saugykloje lieka mažiau produktų nei šis kiekis, leidžiama dar viena likusio kiekio ar jo dalies pašalinimo operacija.

Jeigu nesilaikoma šių pašalinimo sąlygų:

pašalintam kiekiui skiriamos pagalbos suma apskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 6/2008 6 straipsnio 3 dalį, ir

15 % 5 straipsnyje nurodyto užstato paskelbiama negrąžinamu už pašalintą kiekį.

5 straipsnis

Užstato dydis – 145 EUR už toną.

6 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3447/90 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 341, 2001 12 22, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EB) Nr. 2529/2001 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 333, 1990 11 30, p. 46. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 40/96 (OL L 10, 1996 1 13, p. 6).

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 3, 2008 1 5, p. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I

Адреси на интервенционните агенции — Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d’intervention — Indirizzi degli organismi d’intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Indirizzi ta’ l-aġenziji ta’ intervent — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresele agențiilor de intervenție — Adresy intervenčných orgánov — Naslovi intervencijskih agencij — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser

BELGIQUE/BELGIË

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

БЪЛГАРИЯ

Държавен фонд „Земеделие“

Разплащателна агенция

1618 София,

ул. Цар Борис III № 136

тел. (+ 359-2) 818 72 02

факс (+ 359-2) 818 72 67

ČESKA REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 14 60

Fax: (420) 222 87 16 80

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 37 56

Fax (49-228) 68 45-34 44/37 91

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt. 3

51009 Tartu

Tel: +372 737 1200

Faks: +372 737 1201

ÉIRE/IRELAND

Department of Agriculture and Food/An Roinn Talmhaíochta agus Bia

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 91634 00

Fax (353-53) 91428 42

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (+30) 210 228 41 80

Φαξ (+30) 210 228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

93555 Montreuil-Sous-Bois Cedex

Tél. (33) 173 30 30 00

Fax (33) 173 30 30 48 ou 173 30 30 49

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)

Via Palestro 81

I-00185 Roma

Tel. (39-06) 449 49 91

Fax (39-06) 445 39 40/444 19 58

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (+357) 22 55 77 77

Φαξ (+357) 22 55 77 55

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 702 75 42

Fakss: (371) 702 71 20

LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9-12

LT-01122 Vilnius

Tel. (+370 5) 268 50 50

Faks. (+370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d’économie rurale, section «Cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

Fax (352) 49 16 19

MAGYARORSZÁG

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

Postacím: H-1385, Budapest 62., Pf. 867

Tel.: (36-1) 219 45 17

Fax: (36-1) 219 62 59

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valletta CMR02

Malta

Tel.: (+356) 22952000, 22952222

Faks: (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA-Agrarmarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 14 624

POLSKA

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Mięsa

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

tel. +48 22 661 71 09

faks +48 22 661 77 56

PORTUGAL

IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pesca, IP

Rua Castilho, n.o 45-51

P-1269-164 Lisboa

Tel.: (351) 213 846 000

Fax: (351) 213 846 170

ROMÂNIA

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

București

Bld. Carol I, nr. 17, sector 2

Tel./Fax 0040 21 30 54 867

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Tel.: (+ 421-2) 59 26 63 97

Fax: (+ 421-2) 52 96 50 33

SUOMI/FINLAND

Maaseutuvirasto/Landsbygdsverket

Markkinatukiosasto/Marknadsstödsavdelningen

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

Malminkatu/Malmgatan 16

PL/PB 256

FI-00101 Helsinki/Helsingfors

Suomi/Finland

Puhelin/Tel. +358 20 772 007

Faksi/Fax +358 20 7725 506

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture,

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesnių pakeitimų sąrašu

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3447/90

(OL L 333, 1990 11 30, p. 46)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 273/91

(OL L 28, 1991 2 2, p. 28)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1258/91

(OL L 120, 1991 5 15, p. 15)

tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 879/95

(OL L 91, 1995 4 22, p. 2)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 40/96

(OL L 10, 1996 1 13, p. 6)

tik 2 straipsnio 2 dalis


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 3447/90

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 86/2008

2008 m. sausio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrąjį punktą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmąjį punktą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 318/2007 (3) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams, išskyrus naminius, ir jų karantino sąlygas, taikomas tiems paukščiams juos įvežus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų karantino patalpų ir centrų, per kuriuos įvežami tam tikri paukščiai, išskyrus naminius, sąrašas.

(3)

Čekija, Vokietija ir Ispanija persvarstė patvirtintų patalpų ir centrų sąrašą bei atsiuntė Komisijai atnaujintą tų karantino patalpų ir centrų sąrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 318/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priedas pakeičiamas tekstu, išdėstytu šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(3)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1278/2007 (OL L 284, 2007 10 30, p. 20).


PRIEDAS

„V PRIEDAS

Patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas pagal 6 straipsnio 1 dalį

ISO šalies kodas

Šalies pavadinimas

Karantino patalpos ar centro patvirtinimo numeris

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRAS

CB 0011

CY

KIPRAS

CB 0012

CY

KIPRAS

CB 0061

CY

KIPRAS

CB 0013

CY

KIPRAS

CB 0031

CZ

ČEKIJA

21750016

CZ

ČEKIJA

21750027

CZ

ČEKIJA

61750009

DE

VOKIETIJA

BB-1

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

VOKIETIJA

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-1

DE

VOKIETIJA

HE-2

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

ES

ISPANIJA

ES/01/02/05

ES

ISPANIJA

ES/05/02/12

ES

ISPANIJA

ES/05/03/13

ES

ISPANIJA

ES/09/02/10

ES

ISPANIJA

ES/17/02/07

ES

ISPANIJA

ES/04/03/11

ES

ISPANIJA

ES/04/03/14

ES

ISPANIJA

ES/09/03/15

ES

ISPANIJA

ES/09/06/18

ES

ISPANIJA

ES/10/07/20

FR

PRANCŪZIJA

38.193.01

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

HU

VENGRIJA

HU12MK001

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALY

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIJA

01.02/CQA

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/02“


DIREKTYVOS

31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/12


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/5/EB

2008 m. sausio 30 d.

dėl privalomos informacijos, nenurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB, nurodymo ženklinant tam tikrus maisto produktus

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių (2), ypač į jos 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

1994 m. lapkričio 18 d. Komisijos direktyva 94/54/EB dėl privalomo rodmenų, nenurodytų Tarybos direktyvoje 79/112/EEB, nurodymo ženklinant etiketėmis tam tikrus maisto produktus (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų pakankamą informaciją, būtina numatyti papildomą privalomą informaciją ženklinant kai kuriuos maisto produktus, greta tos, kurią nurodyti reikalaujama Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnyje.

(3)

Kai kurių maisto produktų pakavimui naudojamos dujos pagal Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 1 dalies nuostatas neturėtų būti laikomos sudedamosiomis dalimis ir todėl jų nereikėtų įtraukti į sudedamųjų dalių sąrašą etiketėje.

(4)

Vis dėlto vartotojams apie pakavimui naudojamas dujas turėtų būti pateikta tiek informacijos, kad jie galėtų suprasti, kodėl jų įsigytų maisto produktų tinkamumo vartoti terminas yra ilgesnis negu kitaip įpakuotų panašių maisto produktų.

(5)

Norint vartotojams suteikti pakankamai informacijos, ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje yra saldiklių, turėtų būti apie tai pateikta informacija.

(6)

Be to, ženklinant maisto produktus, kurių sudėtyje yra tam tikrų kategorijų saldiklių, taip pat turėtų būti įspėjimai.

(7)

Be to, ženklinant gaminius vartotojams būtina nurodyti aiškią informaciją apie tai, kad konditerijos gaminiuose ir gėrimuose yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos. Tuo atveju, kai glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos kiekis tuose produktuose yra didelis, vartotojai, ypač sergantieji hipertenzija, turi būti papildomai perspėti, kad reikia vengti per didelio suvartojimo. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai gerai suprastų tokią informaciją, turi būti naudojamas žinomas terminas „saldymedis“.

(8)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(9)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio nuostatų, ženklinant šios direktyvos I priede išvardytus maisto produktus, pateikiama papildoma tame priede nurodyta informacija.

2 straipsnis

Direktyva 94/54/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/68/EB (OL L 310, 2007 11 28, p. 11).

(2)  OL L 237, 1994 9 10, p. 3. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/52/EB (OL L 204, 2006 7 26, p. 10).

(3)  OL L 300, 1994 11 23, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/77/EB (OL L 162, 2004 4 30, p. 76).

(4)  Žr. II priedo A dalį.


I PRIEDAS

Maisto produktų, kuriuos ženklinant privaloma įtraukti vieną ar daugiau papildomų informacinių nuorodų, sąrašas

Maisto produktų tipas ar kategorija

Informacinės nuorodos

Maisto produktai, kurių tinkamumo vartoti terminas pratęstas naudojant Tarybos direktyva 89/107/EEB (1) įteisintas pakavimo dujas

„Supakuota naudojant apsaugines dujas“

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra saldiklio ar saldiklių, leistų Direktyva 94/35/EB

„su saldikliu(-iais)“

Šis užrašas turi būti šalia produkto pavadinimo, kuriuo jis yra parduodamas, kaip nustatyta Direktyvos 2000/13/EB 5 straipsnyje.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra cukraus arba cukrų ir saldiklio arba saldiklių, leistų Direktyva 94/35/EB

„su cukrumi(-ais) ir saldikliu(-iais)“

Šis užrašas turi būti šalia produkto pavadinimo, kuriuo produktas yra parduodamas, kaip nustatyta Direktyvos 2000/13/EB 5 straipsnyje.

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra aspartamo

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 % pridėtų poliolių.

„vartojant didelius kiekius, gali atsirasti vidurių paleidžiamasis poveikis“

Konditerijos gaminiai ar gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldymedžio glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija 100 mg/kg arba 10 mg/l, arba didesnė.

Užrašas „sudėtyje yra saldymedžio“ turi būti pridėtas iš karto po ingredientų sąrašo, nebent žodis „saldymedis“ jau įtrauktas į ingredientų sąrašą arba į pavadinimą, kuriuo produktas parduodamas. Jei ingredientų sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas.

Konditerijos gaminiai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldišaknės glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija 4 g/kg arba didesnė.

Po ingredientų sąrašo turi būti užrašas „Sudėtyje yra saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Jei ingredientų sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas.

Gėrimai, kurių sudėtyje yra glicirhizininės rūgšties ar jos amonio druskos dėl to, kad buvo pridėta tokios medžiagos ar medžiagų arba saldymedžio glycyrrhiza glabra ir jų koncentracija 50 mg/l ar didesnė arba 300 mg/l ar didesnė tuo atveju, kai gėrimo sudėtyje yra daugiau kaip 1,2 tūrio proc. alkoholio (2).

Po ingredientų sąrašo turi būti užrašas „Sudėtyje yra saldymedžio – sergantieji hipertenzija turi vartoti saikingai“. Jei ingredientų sąrašo nėra, šis užrašas turi būti šalia pavadinimo, kuriuo tas produktas parduodamas.


(1)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

(2)  Šis lygis taikomas paruoštiems vartoti arba atkurtiems pagal gamintojų instrukcijas produktams.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 2 straipsnyje)

Komisijos direktyva 94/54/EB

(OL L 300, 1994 11 23, p. 14)

Tarybos direktyva 96/21/EB

(OL L 88, 1996 4 5, p. 5)

Komisijos direktyva 2004/77/EB

(OL L 162, 2004 4 30, p. 76)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 2 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

94/54/EB

1995 m. birželio 30 d. (1)

96/21/EB

1996 m. birželio 30 d. (2)

2004/77/EB

2005 m. gegužės 20 d. (3)


(1)  Pagal Direktyvos 94/54/EB 2 straipsnio pirmą pastraipą:

„Valstybės narės prireikus iki 1995 m. birželio 30 d. pakeičia savo įstatymus ir kitus teisės aktus, siekiant, kad:

ne vėliau kaip nuo 1995 m. liepos 1 d. būtų leista prekiauti produktais, atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus,

nuo 1997 m. sausio 1 d. būtų uždrausta prekyba šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais produktais; tačiau prekyba šios direktyvos reikalavimų neatitinkančiais produktais, pateiktais į rinką arba paženklintais iki nurodytos datos, gali būti tęsiama, kol pasibaigs tokių produktų atsargos.“

(2)  Pagal Direktyvos 96/21/EB 2 straipsnio pirmą pastraipą:

„Valstybės narės, jei būtina, iki 1996 m. liepos 1 d. iš dalies pakeičia savo įstatymus ir kitus teisės aktus, kad:

ne vėliau kaip iki 1996 m. liepos 1 d. būtų pradėta leisti prekiauti produktais, kurie atitinka šią direktyvą,

nuo 1997 m. liepos 1 d. būtų uždrausta prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos. Tačiau iki tos datos pateiktais į rinką arba paženklintais produktais, kurie neatitinka šios direktyvos, prekiauti galima, kol pasibaigs jų atsargos.“

(3)  Pagal Direktyvos 2004/77/EB 2 straipsnį:

„1.   Valstybės narės vėliausiai nuo 2005 m. gegužės 20 d. leidžia prekiauti produktais, kurie atitinka šią direktyvą.

2.   Valstybės narės nuo 2006 m. gegužės 20 d. uždraudžia prekiauti produktais, kurie neatitinka šios direktyvos.

Tačiau leidžiama prekiauti šios direktyvos neatitinkančiais produktais, kurie buvo paženklinti etiketėmis iki 2006 m. gegužės 20 d., kol pasibaigs jų atsargos.“


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 94/54/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 22 d.

leidžiantis Vokietijos Federacinei Respublikai ir Lenkijos Respublikai taikyti priemones, nukrypstančias nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 5 straipsnio

(Tekstas autentiškas tik vokiečių ir lenkų kalbomis)

(2008/84/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Vokietijos Federacinė Respublika ir Lenkijos Respublika laiškais, kuriuos Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2007 m. spalio 22 d. ir 2007 m. liepos 27 d., paprašė, kad joms būtų leista tam tikrų abi šalis jungiančių pasienio tiltų statybai ir priežiūrai taikyti specialias mokesčių priemones.

(2)

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnio 2 dalį Komisija 2007 m. spalio 24 d. laišku informavo kitas valstybes nares apie Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lenkijos Respublikos pateiktus prašymus. 2007 m. spalio 25 d. laišku Komisija pranešė Vokietijos Federacinei Respublikai ir Lenkijos Respublikai turinti visą informaciją, reikalingą prašymams apsvarstyti.

(3)

Specialia priemone siekiama, kad tuo atveju, kai pasienio tiltams statyti ir prižiūrėti tiekiamos prekės arba teikiamos paslaugos ir Bendrijos teritorijoje įsigyjamos prekės, tie tiltai ir jų statybvietės (kai tiltai statomi) būtų laikomi esančiais vienos iš valstybių narių teritorijoje pagal jų sudarytą susitarimą dėl atsakomybės už tų pasienio tiltų statybos ir priežiūros darbus pasidalijimo.

(4)

Jeigu speciali priemonė nebūtų taikoma, reikėtų kiekvienu prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar prekių įsigijimo Bendrijos teritorijoje atveju nustatyti, ar apmokestinimo vieta yra Vokietijos Federacijos Respublika, ar Lenkijos Respublika. Vokietijos teritorijoje atlikti su pasienio tiltu susiję darbai būtų Vokietijos pridėtinės vertės mokesčio objektas, o Lenkijos teritorijoje atlikti darbai – Lenkijos pridėtinės vertės mokesčio objektas.

(5)

Todėl leidžiančia nukrypti nuostata siekiama supaprastinti minėtų tiltų statybos ir priežiūros apmokestinimo tvarką.

(6)

Leidžianti nukrypti nuostata neturės neigiamo poveikio Bendrijos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš pridėtinės vertės mokesčio,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietijos Federacinei Respublikai ir Lenkijos Respublikai leidžiama, laikantis 2 ir 3 straipsniuose nustatytų sąlygų, taikyti nuo Direktyvos 2006/112/EB nukrypstančias priemones, susijusias su vieno pasienio tilto per Oderį ir vieno pasienio tilto per Lužicos Nisą statyba ir vėlesne priežiūra, taip pat jau pastatytų dviejų pasienio tiltų per Oderį ir devynių pasienio tiltų per Lužicos Nisą priežiūra; visų šių tiltų viena dalis yra Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje, kita – Lenkijos Respublikos teritorijoje. Išsami informacija apie minėtus tiltus pateikiama šio sprendimo priede. Šis leidimas taip pat taikomas bet kuriems kitiems tiltams, kurie patenka į Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lenkijos Respublikos pasikeičiant diplomatinėmis notomis sudaryto susitarimo dėl atsakomybės už pasienio tiltų statybos ar priežiūros darbus taikymo sritį.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio, dėl pasienio tiltų, kurių statyba ir priežiūra pavedama Vokietijos Federacinei Respublikai, taip pat dėl pasienio tiltų, kurių tik priežiūra pavedama Vokietijos Federacinei Respublikai: tie tiltai ir, kai tinkama, statybvietė, kai ji yra Lenkijos teritorijoje, laikomi Vokietijos teritorijos dalimi, kai tų tiltų statybai ar priežiūrai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, taip pat Bendrijos teritorijoje įsigyjamos prekės.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 5 straipsnio, dėl pasienio tiltų, kurių statyba ir priežiūra pavedama Lenkijos Respublikai, taip pat dėl pasienio tiltų, kurių tik priežiūra pavedama Lenkijos Respublikai: tie tiltai ir, kai tinkama, statybvietė, kai ji yra Vokietijos teritorijoje, laikomi Lenkijos teritorijos dalimi, kai tų tiltų statybai ar priežiūrai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, taip pat Bendrijos teritorijoje įsigyjamos prekės.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Lenkijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BAJUK


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/75/EB (OL L 346, 2007 12 29, p. 13).


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti tiltai:

1.

Vokietijos Federacinei Respublikai pavedama šio pasienio tilto statyba:

a)

pasienio tiltas per Oderį tarp Frankfurto (prie Oderio) ir Kunovicų (Kunowice) (žyma 580,640).

2.

Lenkijos Respublikai pavedama šio pasienio tilto statyba:

a)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Horka ir Węgliniec (žyma 130,470).

3.

Vokietijos Federacinei Respublikai pavedama šių pasienio tiltų priežiūra:

a)

pasienio tiltas per Oderį tarp Neurüdnitz ir Siekierki (žyma 653,903);

b)

pasienio tiltas per Oderį tarp Küstrin Kietz ir Küstrin Kostrzyn (žyma 615,102);

c)

pasienio tiltas per Oderį tarp Frankfurto (prie Oderio) ir Kunovicų (Kunowice) (žyma 580,640);

d)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Hagenwerder ir Ręczyn (žyma 169,611);

e)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Hirschfelde ir Trzciniec Zgorzelecki (žyma 186,281).

4.

Lenkijos Respublikai pavedama šių pasienio tiltų priežiūra:

a)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Guben ir Gubin (žyma 13,375);

b)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Guben ir Gubinek (žyma 17,625);

c)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Forst ir Tuplice (žyma 51,935);

d)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Bad Muskau ir Łęknica (žyma 80,530);

e)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Horka ir Wegliniec (žyma 130,470);

f)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Görlitz ir Zgorzelec (žyma 153,885);

g)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Krzewina Zgorzelecka ir Trzciniec Zgorzelecki (žyma 184,220);

h)

pasienio tiltas per Lužicos Nisą tarp Krzewina Zgorzelecka ir Trzciniec Zgorzelecki (žyma 184,780).


31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 28 d.

dėl Regionų komiteto Ispanijai atstovaujančių dviejų pakaitinių narių skyrimo

(2008/85/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Ispanijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Atsistatydinus J. M. MUÑOA GANUZA ir J. MORALES FEBLES tapo laisvos dvi Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitiniais nariais skiriami:

Iñaki AGUIRRE ARIZMENDI, Secretario General de Acción Exterior, Comunidad Autónoma del País Vasco,

ir

Julio César FERNÁNDEZ MATO, Secretario General de Relaciones Exteriores, Comunidad Autónoma de Galicia.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. RUPEL


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Komisija

31.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/21


JUNGTINIO ŽEMĖS ŪKIO KOMITETO, SUDARYTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS SUSITARIMĄ DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAIS, SPRENDIMAS Nr. 1/2008

2008 m. sausio 15 d.

dėl dalinių 4 priedo priedėlių pakeitimų

(2008/86/EB)

JUNGTINIS ŽEMĖS ŪKIO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, ypač į jo 11 straipsnį,

kadangi:

(1)

Šis susitarimas įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d.

(2)

4 priedas yra skirtas palengvinti prekybą tarp susitarimo šalių augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kuriems taikomos augalų sveikatos priemonės. Šį 4 priedą reikia papildyti keletu priedėlių, kaip aprašyta prie susitarimo pridėtame „bendrame pareiškime dėl 4 priedo taikymo“ (išskyrus 5 priedėlį, kuris jau priimtas sudarant susitarimą).

(3)

4 priedo priedėliai buvo atitinkamai pakeisti Jungtinio žemės ūkio sprendimu Nr. 1/2004, pridėtu prie Komisijos sprendimo 2004/278/EB (1), ir Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimu Nr. 2/2005 (2).

(4)

Nuo pirmiau minėtų sprendimų įsigaliojimo šalių teisės aktų nuostatos augalų sveikatos srityje buvo iš dalies pakeistos tose srityse, kurios daro įtaką Susitarimui.

(5)

Išsiplėtus Bendrijai bei pasikeitus dabar galiojančiam augalų sveikatos pasus išduodančių valdžios institucijų sąrašui, šių institucijų sąrašą reikia papildyti.

(6)

Siekiant atsižvelgti į įvairius pokyčius, reikėtų padaryti pakeitimus 4 priedo 1, 2, 3 ir 4 priedėliuose,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 4 priedo 1–4 priedėliai atitinkamai pakeičiami prie šio sprendimo pridėtais tekstais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. vasario 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 15 d.

Jungtinio žemės ūkio komiteto vardu

Pirmininkas ir Bendrijos delegacijos vadovas

Paul van GELDORP

Šveicarijos delegacijos vadovas

Krisztina BENDE

Jungtinio žemės ūkio komiteto sekretorius

Hans-Christian BEAUMOND


(1)  OL L 87, 2004 3 25, p. 31.

(2)  OL L 78, 2005 3 24, p. 50.


1 PRIEDĖLIS

AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI

A.   Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių kilmės šalis yra bet kuri Šalis ir kuriems abi Šalys taiko teisės aktus, lemiančius lygiaverčius rezultatus, ir pripažįsta augalų pasą

1.   AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI

1.1.   Sodinimui skirti augalai, išskyrus sėklas

Beta vulgaris L.

Camellia sp.

Humulus lupulus L.

Prunus L., išskyrus Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L.

Rhododendron spp., išskyrus Rhododendron simsii Planch.

Viburnum spp.

1.2.   Augalai, išskyrus vaisius ar sėklas, bet įskaitant gyvas žiedadulkes apdulkinimui

Amelanchier Med.

Chaenomeles Lindl.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L.

1.3.   Sodinimui skirti palaipinių ir stiebagumbinių rūšių augalai

Solanum L. ir jų hibridai

1.4.   Augalai, išskyrus vaisius

Vitis L.

1.5.   Visiškai arba iš dalies išlaikiusi natūralią rąsto formą mediena, su žieve arba be jos, arba pateikiama skiedrų, drožlių, pjuvenų, medienos atliekų ar medienos gabaliukų pavidalu

a)

kai visa mediena arba jos dalis buvo gauta iš Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra natūralios rąsto formos

taip pat

b)

kai mediena atitinka vieną iš šių 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1) I priedo antroje dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 22 00

Medienos skiedros arba drožlės (ne spygliuočių)

ex 4401 30 90

Medienos atliekos ir gabaliukai (išskyrus pjuvenas), neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo

4403 10 00

Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99

Žaliavinė mediena (ne spygliuočių, išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.), kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4404 20 00

Perskelti mediniai poliai: medinės kartys ir kuolai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai

ex 4407 99

Mediena (ne spygliuočių, išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.), kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje), kurios storis – ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis

2.   AUGALAI, AUGALINIAI PRODUKTAI IR KITI OBJEKTAI, PAGAMINTI GAMINTOJŲ, KURIEMS LEISTA GAMINTI, KAD PARDUOTŲ ASMENIMS, PROFESIONALIAI BESIVERČIANTIEMS AUGALŲ AUGINIMU, IŠSKYRUS AUGALUS, AUGALINIUS PRODUKTUS IR KITUS OBJEKTUS, PARUOŠTUS IR GATAVUS PARDUOTI GALUTINIAM VARTOTOJUI, IR KURIŲ ATŽVILGIU GARANTUOJAMA, KAD JŲ GAMYBA (AUGINIMAS) YRA AKIVAIZDŽIAI ATSKIRTA NUO KITŲ PRODUKTŲ GAMYBOS

2.1.   Sodinimui skirti augalai, išskyrus sėklas

Abies Mill.

Apium graveolens L.

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. ir jų hibridai

Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: visos Naujosios Gvinėjos hibridų veislės

Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Platanus L.

Populus L.

Prunus laurocerasus L. ir Prunus lusitanica L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

ir visi kiti žolinių rūšių augalai, išskyrus Gramineae šeimos augalus, svogūnėlius, gumbasvogūnius, šakniastiebius ir gumbavaisius.

2.2.   Sodinimui skirti augalai, išskyrus sėklas

Solanaceae, išskyrus tas, kurios nurodytos 1.3 punkte.

2.3.   Šakniastiebiai arba augalai su prisitvirtinusiu arba susijusiu auginimo substratu

Araceae

Marantaceae

Musaceae

Persea spp.

Strelitziaceae

2.4.   Sodinimui skirtos sėklos ir svogūnėliai

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

2.5.   Sodinimui skirti augalai

Allium porrum L.

2.6.   Sodinimui skirti svogūnėliai ir svogūniniai šakniastiebiai

Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow

Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne

Gladiolus Tourn. ex L.: nykštukinės veislės ir jų hibridai, pvz., G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. ir G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams

Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B.   Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių kilmės šalis yra už šalių teritorijų ribų ir kuriems yra taikomos abiejų šalių su importu susijusios augalų sveikatos nuostatos, lemiančios lygiaverčius rezultatus, ir kuriais jos gali prekiauti tarpusavyje pateikus augalų pasą, jeigu jie išvardyti šio priedėlio A dalyje, arba be suvaržymų, jeigu jie ten nėra išvardyti

1.   NEPAŽEIDŽIANT ŠIO PRIEDĖLIO NUOSTATŲ DĖL PRIEDĖLIO C DALYJE IŠVARDYTŲ AUGALŲ, VISI SODINIMUI SKIRTI AUGALAI, IŠSKYRUS SĖKLAS

2.   SĖKLOS

2.1.   Argentinos, Australijos, Bolivijos, Čilės, Naujosios Zelandijos arba Urugvajaus kilmės sėklos

Cruciferae

Gramineae išskyrus Oryza spp.

Trifolium spp.

2.2.   Sėklos, kurių kilmės šalis yra kita, negu bet kurios Šalies teritorija

Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

2.3.   Afganistano, Indijos, Irano, Irako, Meksikos, Nepalo, Pakistano, Pietų Afrikos arba Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės sėklos:

Triticum

Secale

X Triticosecale

3.   AUGALŲ DALYS, IŠSKYRUS VAISIUS AR SĖKLAS

Acer saccharum Marsh., kurių kilmės šalys yra JAV ir Kanada

Apium graveolens L. (lapinės daržovės)

Aster spp., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Camellia sp.

Spygliuočiai (Coniferales)

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Eryngium L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Gypsophila L.

Hypericum L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Lisianthus L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Ocimum L. (lapinės daržovės)

Orchidaceae (skintos gėlės)

Pelargonium L’Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Rhododendron spp., išskyrus Rhododendron simsii Planch.

Rosa L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Quercus L.

Solidago L.

Trachelium L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys (skintos gėlės)

Viburnum spp.

4.   VAISIAI

Annona L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Cydonia L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Diospyros L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Malus Mill., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Mangifera L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Momordica L.

Passiflora L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Prunus L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Psidium L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Pyrus L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Ribes L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Solanum melongena L.

Syzygium Gaertn., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

Vaccinium L., kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

5.   STIEBAGUMBIAI, IŠSKYRUS SKIRTUS SODINIMUI

Solanum tuberosum L.

6.   VISIŠKAI ARBA IŠ DALIES IŠLAIKIUSI NATŪRALIĄ RĄSTO FORMĄ MEDIENA, SU ŽIEVE ARBA BE JOS, ARBA PATEIKIAMA SKIEDRŲ, DROŽLIŲ, PJUVENŲ, MEDIENOS ATLIEKŲ AR MEDIENOS GABALIUKŲ PAVIDALU

a)

kuri visa arba iš dalies buvo gauta iš vienos iš toliau išvardytų klasių, genčių ar rūšių, išskyrus pakavimo medžiagą iš medienos pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir apdorotą medieną, pagamintą apdorojant klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu, iš kitų teritorijų nei tos, kurios priklauso vienai ar kitai susitarimo Šaliai:

Quercus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos, išskyrus medieną, kuri atitinka b punkte nurodytą KN kodo 4416 00 00 aprašymą ir jei dokumentais įrodoma, kad mediena buvo pagaminta termiškai apdorojant taip, kad temperatūra 20 minučių siektų ne mažiau kaip 176 °C

Platanus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos arba Armėnija

Populus L., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalys yra Amerikos žemyno šalys

Acer saccharum Marsh., įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalys yra JAV ir Kanada

spygliuočiai (Coniferales), įskaitant medieną, kuri nebėra apvalios natūralios rąsto formos, kurios kilmės šalys yra ne Europos šalys, Kazachstanas, Rusija ir Turkija

taip pat

b)

kuri atitinka vieną iš šių 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedo 2 dalyje nustatytų apibūdinimų:

KN kodas

Apibūdinimas

4401 10 00

Malkinė mediena, turinti rąstgalių, pliauskų, šakų, žabų kūlelių ir panašų pavidalą

4401 21 00

Medienos skiedros arba drožlės (spygliuočių)

4401 22 00

Medienos skiedros arba drožlės (ne spygliuočių)

4401 30 10

Pjuvenos

ex 4401 30 90

Medienos atliekos ir gabaliukai, neaglomeruotų rąstų, briketų, granulių arba panašaus pavidalo

4403 10 00

Žaliavinė mediena, nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 20

Žaliavinė mediena (spygliuočių), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

4403 91

Žaliavinė ąžuolo mediena (Quercus spp.), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4403 99

Mediena (ne spygliuočių, išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.), kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje), nuo kurios nuskusta arba nenuskusta žievė ir brazdas, kuri grubiai aptašyta suformuojant kvadrato skerspjūvį arba neaptašyta, kuri nėra apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

ex 4404

Perskelti mediniai poliai: medinės kartys ir kuolai, nusmailintu galu, bet neperpjauti išilgai

4406

Mediniai geležinkelio arba tramvajaus bėgių pabėgiai

4407 10

Mediena (spygliuočių), kurios storis – ne daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis

4407 91

Mediena (ąžuolo (Quercus spp.)), kurios storis – ne daugiau kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis

ex 4407 99

Mediena (ne spygliuočių, išskyrus atogrąžų medžių, ąžuolo (Quercus spp.) arba buko (Fagus spp.), kaip nurodyta 44 skirsnio 1 subpozicijos pastaboje), kurios storis – ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta smaiginėmis sąlaidomis

4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara; mediniai kabelių būgnai; padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti mediniai krovimo skydai; mediniai padėklų apvadai

4416 00 00

Medinės statinės, statinaitės, kubilai, puskubiliai ir kiti kubilių gaminiai bei jų dalys, įskaitant statinių šulus

9406 00 20

Mediniai surenkamieji statiniai

c)

pakavimo medžiaga iš medienos pakavimo dėžių, dėžučių, rėmų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžinių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų apvadų pavidalo, naudojamų pervežant visų rūšių objektus, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir apdorotą medieną, pagamintą apdorojant klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu,

mediena, naudojama pleištuoti arba paremti ne medienos krovinį, įskaitant medieną, praradusią natūralaus rąsto pavidalą, išskyrus medienos žaliavą, kurios storis yra 6 mm arba mažesnis, ir apdorota mediena, pagaminta apdorojant klijais, termiškai ir slėgiu arba jų deriniu.

7.   DIRVOŽEMIS IR AUGINIMO SUBSTRATAS

a)

Dirvožemis ir auginimo substratas, kurį visą arba kurio dalį sudaro dirvožemis arba kietos organinės medžiagos, tokios kaip augalų dalys, humusas, įskaitas durpes arba žievę, išskyrus tą, kurį sudaro tik durpės;

b)

Dirvožemis ir auginimo substratas, pridedamas prie augalų arba su jais susijęs, kurį visą arba kurio dalį sudaro a punkte nurodytos medžiagos arba kurio dalį sudaro bet kuri kieta neorganinė medžiaga, skirta palaikyti gyvybingumą augalų, kurių kilmės šalys yra:

Turkija,

Baltarusija, Gruzija, Moldova, Rusija ar Ukraina,

ne Europos šalys, išskyrus Alžyrą, Egiptą, Izraelį, Libiją, Maroką, Tunisą.

8.   ŠIŲ MEDŽIŲ NULUPTA ŽIEVĖ:

spygliuočių (Coniferales), kurių kilmės šalys yra ne Europos šalys.

9.   AFGANISTANO, INDIJOS, IRANO, IRAKO, MEKSIKOS, NEPALO, PAKISTANO, PIETŲ AFRIKOS ARBA JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ KILMĖS GRŪDAI:

Triticum

Secale

X Triticosecale

C.   Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, įvežami iš bet kurios iš šalių, kuriems abi šalys netaiko teisės aktų, lemiančių lygiaverčius rezultatus, ir nepripažįsta augalo paso

1.   AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI IŠ ŠVEICARIJOS, PRIE KURIŲ TURI BŪTI PRIDEDAMAS AUGALŲ SVEIKATOS SERTIFIKATAS, KAI IMPORTUOJA BENDRIJOS VALSTYBĖ NARĖ

1.1.   Sodinimui skirti augalai, išskyrus sėklas

Clausena Burm. f.

Murraya Koenig ex L.

Palmae, išskyrus Phoenix spp., kurių kilmės šalys yra Alžyras ar Marokas

1.2.   Augalų dalys, išskyrus vaisius ar sėklas

Phoenix spp.

1.3.   Sėklos

Oryza spp.

1.4.   Vaisiai

Citrus L. ir jų hibridai

Fortunella Swingle ir jų hibridai

Poncirus Raf. ir jų hibridai

2.   AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI IŠ BENDRIJOS VALSTYBĖS NARĖS, PRIE KURIŲ TURI BŪTI PRIDEDAMAS AUGALŲ SVEIKATOS SERTIFIKATAS, KAI IMPORTUOJAMA Į ŠVEICARIJĄ

3.   AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI IŠ ŠVEICARIJOS, KURIŲ IMPORTAS Į BENDRIJOS VALSTYBĘ NARĘ YRA DRAUDŽIAMAS

3.1.   Augalai, išskyrus vaisius ar sėklas

Citrus L. ir jų hibridai

Fortunella Swingle ir jų hibridai

Phoenix spp., kilę iš Alžyro ar Maroko

Poncirus Raf. ir jų hibridai

4.   AUGALAI IR AUGALINIAI PRODUKTAI IŠ BENDRIJOS VALSTYBĖS NARĖS, KURIŲ IMPORTAS Į ŠVEICARIJĄ YRA DRAUDŽIAMAS

4.1.   Augalai

Cotoneaster Ehrh.

Photinia davidiana (Dcne.) Cardot


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1332/2007 (OL L 303, 2007 11 21, p. 3).


2 PRIEDĖLIS

TEISĖS AKTAI

Europos Bendrijos nuostatos

1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio kontrolės

1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/465/EEB dėl bulvinio nematodo kontrolės

1974 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 74/647/EEB dėl gvazdikų lapsukio kontrolės

1991 m. gegužės 2 d. Komisijos sprendimas 91/261/EEB, pripažįstantis Australiją šalimi, neapimta Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al.

1992 m. liepos 30 d. Komisijos direktyva 92/70/EEB, nustatanti išsamias tyrimų, kurie turi būti atlikti siekiant pripažinti Bendrijos saugomas zonas, taisykles

1992 m. lapkričio 3 d. Komisijos direktyva 92/90/EEB, nustatanti įpareigojimus, kuriuos turi vykdyti augalų, augalinių produktų ar kitų objektų augintojai ir importuotojai, bei jų registracijos detales

1992 m. gruodžio 3 d. Komisijos direktyva 92/105/EEB, nustatanti augalų pasų, reikalingų tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimui Bendrijoje, išsamią tokių augalų pasų išdavimo tvarką ir jų keitimo sąlygas, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2005/17/EB

1993 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 93/359/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl Thuja L. medienos, kilusios iš Jungtinių Amerikos Valstijų

1993 m. gegužės 28 d. Komisijos sprendimas 93/360/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl Thuja L. medienos, kilusios iš Kanados

1993 m. birželio 2 d. Komisijos sprendimas 93/365/EEB, suteikiantis valstybėms narėms teisę nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų, susijusių su termiškai apdorota spygliuočių mediena, kilusia iš Kanados, ir nustatantis rodiklių, taikytinų termiškai apdorotai medienai, sistemą

1993 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas 93/422/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl specialiose krosnyse išdžiovintos spygliuočių medienos, kilusios iš Kanados, ir nustatantis specialiose krosnyse išdžiovintai spygliuočių medienai taikytinos indikatorių sistemos detales

1993 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas 93/423/EEB, leidžiantis valstybėms narėms numatyti nukrypimą nuo kai kurių Tarybos direktyvos 77/93/EEB nuostatų dėl specialiose krosnyse išdžiovintos spygliuočių medienos, kilusios iš Jungtinių Amerikos Valstijų, ir nustatantis specialiose krosnyse išdžiovintai spygliuočių medienai taikytinos indikatorių sistemos detales

1993 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 93/50/EEB nurodanti tam tikrus Tarybos direktyvos 77/93/EEB V priedo A dalyje nenurodytus augalus, kurių augintojai arba tokių augalų auginimo zonose esantys sandėliai arba išsiuntimo punktai yra įtraukiami į oficialų registrą

1993 m. birželio 24 d. Komisijos direktyva 93/51/EEB, nustatanti tam tikrų augalų, augalinių produktų ar kitų objektų judėjimo per saugomą zoną taisykles ir tokių augalų, augalų produktų ar kitų objektų, kilusių ir judančių toje saugomoje zonoje, judėjimo taisykles

1993 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 93/85/EEB dėl bulvių žiedinio puvinio kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/56/EB

1994 m. sausio 21 d. Komisijos direktyva 94/3/EB, nustatanti pranešimo apie sulaikytą siuntą ar kenksmingus organizmus, įvežamus iš trečiųjų šalių ir keliančius fitosanitarinį pavojų, tvarką

1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyva 95/44/EB, nustatanti sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 77/93/EEB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. liepos 25 d. Direktyva 97/46/EB

1998 m. balandžio 15 d. Komisijos direktyva 98/22/EB, nustatanti minimalius reikalavimus, keliamus augalų, augalinių produktų ir kitų objektų, įvežamų iš trečiųjų šalių, sveikatos patikrinimui Bendrijos kontrolės postuose, esančiuose ne paskirties vietoje

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/57/EB dėl Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kontrolės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/63/EB

1998 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 98/109/EB, leidžiantis valstybėms narėms laikinai imtis nepaprastųjų priemonių prieš Thrips palmi Karny iš Tailando išplatinimą

2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/35/EB

2002 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendimas 2002/757/EB dėl laikinųjų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. įvežimo ir išplitimo joje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/426/EB

2002 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas 2002/499/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūraliu arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Korėjos Respublikos su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/775/EB

2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimas 2002/887/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl natūraliu arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/915/EB

2003 m. spalio 24 d. Komisijos sprendimas 2003/766/EB dėl skubių priemonių užkirsti kelią Diabrotica virgifera Le Conte išplitimui Bendrijoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/564/EB

2003 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2004/4/EB, leidžiantis valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinių priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum Smith plitimo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/749/EB

2004 m. vasario 27 d. Komisijos sprendimas 2004/200/EB dėl apsaugos priemonių nuo Pepino mozaikos viruso įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

2004 m. spalio 15 d. Komisijos direktyva 2004/105/EB nustatanti oficialių fitosanitarijos sertifikatų ar fitosanitarijos sertifikatų reeksportui, pateikiamų iš trečiųjų šalių įvežant Tarybos direktyvoje 2000/29/EB išvardytus augalus, augalinius produktus ar kitus objektus, pavyzdžius

2005 m. sausio 21 d. Komisijos sprendimas 2005/51/EB, suteikiantis leidimą valstybėms narėms laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB reikalavimų leidžiančią nukrypti nuostatą dėl pesticidais ir patvariais organiniais teršalais užteršto dirvožemio, kurį norima nukenksminti, importo

2005 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas 2005/359/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Jungtinių Valstijų kilmės ąžuolo (Quercus L.) rąstų su žieve su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/750/EB

2005 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas 2005/649/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/63/EB, suteikiantį valstybėms narėms teisę laikinai numatyti nuo Tarybos direktyvos 2000/29/EB leidžiančias nukrypti nuostatas dėl tam tikrų Kubos provincijų kilmės bulvių, išskyrus sodinimui skirtas bulves

2005 m. lapkričio 25 d. Komisijos sprendimas 2005/850/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/61/EB, suteikiantį valstybėms narėms teisę laikinai taikyti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas dėl kai kurių Kanados provincijų kilmės sėklinių bulvių

2006 m. vasario 13 d. Komisijos sprendimas 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xynophilus (Steiner and Buhrer) Nickle et al (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė

2006 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas 2006/464/EB dėl laikinų neatidėliotinų priemonių siekiant išvengti Dryosmus kuriphilus įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje

2006 m. liepos 5 d. Komisijos sprendimas 2006/473/EB, pripažįstantis, kad kai kuriose trečiosiose šalyse ir kai kuriose trečiųjų šalių teritorijose nėra Xanthomonas campestris (visi štamai pavojingi citrusiniams), Cercospora angolensis Carv. Et Mendes ir Guignardia citricarpa Kiely (visi štamai pavojingi citrusiniams)

2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos direktyva 2006/91/EB dėl kaliforninio skydamario kontrolės (kodifikuota versija)

2006 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas 2006/916/EB, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kroatijos ir Buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės Vitis L. augalų, išskyrus vaisius

Šveicarijos nuostatos

2001 m. vasario 28 d. potvarkis dėl augalų apsaugos (RO 2001 1191), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 16 d. (RO 2007 2369)

2002 m. balandžio 15 d. DFE potvarkis dėl draužiamų augalų (RO 2002 1098)

2004 m. vasario 25 d. OFAG potvarkis dėl laikinųjų fitosanitarinių priemonių (RO 2004 1599)


3 PRIEDĖLIS

OFICIALIOS ORGANIZACIJOS, ATSAKINGOS UŽ AUGALŲ PASŲ IŠDAVIMĄ

Europos bendrija

B

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Administration du Contrôle

Direction production primaire

Secteur végétal

W.T.C. III, 24e étage

Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bestuur van de Controle

Directie Primaire Productie

Plantaardige sector

W.T.C. III, 24 ste verdieping

Simon Bolivarlaan, 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 208 50 48

Fax (32-2) 208 51 70

BG

Regional Service for Plant Protection — Sofia

1330 Krasna poliana quarter,

Nikola Mushanov Blvd № 120

Tel.

(359) 2 822 33 62

(359) 2 828 62 41

Fax (359) 2 822 33 74

Regional Service for Plant Protection — Blagoevgrad

2700 sub quarter „Gramada“

Tel.

(359) 73 831 568

(359) 73 831 569

Fax (359) 73 831 569

Regional Service for Plant Protection — Burgas

8000 „Komlushka nizina“ Str.

Тel. (359) 56 842 238

Fax (359) 56 842 238

Regional Service for Plant Protection — Varna

9000 „Sofroni Vrachanski“ Str. № 23

Тel. (359) 52 60 10 86

Fax (359) 52 60 10 86

Regional Service for Plant Protection — Veliko Tarnovo

5000 „Мagistralna“ Str. № 30

Тel./Fax (359) 62 643 543

Regional Service for Plant Protection — Vidin

3700 „Тargovska“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 94 600 459

Regional Service for Plant Protection — Vratza

3000 „Kethudov“ Str. № 2

Tel. (359) 92 624 037

Fax (359) 92 624 365

Regional Service for Plant Protection — Dobrich

9300 „Kliment Ohridski“ Str. № 27

Тel./Fax (359) 58 603 221

Regional Service for Plant Protection — Kustendil

2500 „Demokracia“ Str. № 1, flour. 4

Тel./Fax (359) 78 50 375

Regional Service for Plant Protection — Pleven

5800 „Vasil Levsky“ Str. № 1, flour 13

Тel./Fax (359) 64 800 164

Regional Service for Plant Protection — Plovdiv

4000 „Brezovsko shose“ Str.

Тel./Fax (359) 32 954 133

Regional Service for Plant Protection — Russe

7005 „Ivan Vedar“ Str. № 12

Тel./Fax (359) 82 845 486

Regional Service for Plant Protection — Stara Zagora

6000 „Raina Kandeva“ Str. № 63

Tel. (359) 42 605 388

Fax (359) 42 605 29

Regional Service for Plant Protection — Haskovo

6300 „Plovdivska“ Str. № 6

Тel./Fax (359) 38 624 895

CZ

State Phytosanitary Administration

Tesnov 17

CZ-11705, Praha 1

Tel. (420) 233 022 240

Fax (420) 233 022 226

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Kgs. Lyngby

Tel. (45) 45 26 36 00

Fax (45) 45 26 36 13

D

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg

Außenstelle Stuttgart

Reinsburgstraße 107

70197 Stuttgart

 

Regierungspräsidium Stuttgart

— Pflanzenschutzdienst —

D-Stuttgart

 

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Pflanzenschutzdienst —

D-Karlsruhe

 

Regierungspräsidium Freiburg

— Pflanzenschutzdienst —

D-Freiburg

 

Regierungspräsidium Tübingen

— Pflanzenschutzdienst —

D-Tübingen

BAYERN

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Institut für Pflanzenschutz

D-Freising

BERLIN

Pflanzenschutzamt Berlin

Amtliche Pflanzengesundheitskontrolle

D-Berlin

BRANDENBURG

Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Frankfurt (Oder)

BREMEN

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Pflanzengesundheitskontrolle

D-Bremen und Bremerhaven

HAMBURG

Universität Hamburg

Pflanzenschutzamt

Amtliche Pflanzenbeschau

D-Hamburg

HESSEN

Regierungspräsidium Gießen

Pflanzenschutzdienst Hessen

D-Wetzlar

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung Pflanzenschutzdienst

D-Rostock

NIEDERSACHSEN

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Pflanzenschutzamt

D-Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

D-Bonn

 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen

D-Münster

RHEINLAND-PFALZ

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Koblenz

 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

D-Neustadt a.d. Weinstraße

 

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Rebenanerkennung und Pflanzengesundheit bei Vitis L.

D-Bad-Kreuznach

SAARLAND

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Pflanzenschutzdienst

D-Lebach

SACHSEN

Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft

Fachbereich Pflanzliche Erzeugung

D-Dresden

SACHSEN-ANHALT

Landesanstalt für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau,

Dezernat Pflanzenschutz

D-Bernburg

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Amt für ländliche Räume Kiel

Abteilung Pflanzenschutz

D-Kiel

 

Amt für ländliche Räume Lübeck

Abteilung Pflanzenschutz

D-Lübeck

 

Amt für ländliche Räume Husum

Abteilung Pflanzenschutz

D-Husum

THÜRINGEN

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena

Referat Pflanzenschutz

D-Erfurt-Kühnhausen

EE

Plant Health Department

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE-75501 Saku, Harju m/k

Tel. (372) 6712641

Fax (372) 6712604

EL

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

EL-176 71 Athens

Tel. (30) 210 928 72 33/(30) 210 921 05 51

Fax (30) 210 921 20 90

E

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

C Alfonso XII no 62

E-28014 Madrid

Tel. (34) 91 347 82 43

Fax (34) 91 347 82 48

1.

ANDALUCÍA

Dirección General de la Producción Agraria

c/ Tabladilla, s/n

E-41013 Sevilla

Tel. (34-95) 503 22 79

Fax (34-95) 503 25 00

2.

ARAGÓN

Dirección General de Alimentación

Po María Agustín, 36

E-50004-Zaragoza

Tel. (34-976) 71 46 36

Fax (34-976) 71 46 77

3.

ASTURIAS

Dirección General de Agroalimentación

c/ Coronel Aranda, 2 — Sector Izqdo. —

E-33005 Oviedo — Asturias

Tel. (34-985) 10 56 37

Fax (34-985) 10 55 17

4.

BALEARES

Dirección General de Agricultura

c/ Foners, 10

E-07006 Palma de Mallorca — Baleares

Tel. (34-971) 17 61 05

Fax (34-971) 17 61 56

5.

CANTABRIA

Dirección General de Desarrollo Rural

c/ Gutiérrez Solana, s/n

E-39011 Santander

Tel. (34-942) 20 78 39

Fax (34-942) 20 78 03

6.

CASTILLA Y LEÓN

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Rigoberto Cortejoso, 14

E-47014 Valladolid

Tel. (34-983) 41 90 02-04

Fax (34-983) 41 92 38

7.

CASTILLA LA MANCHA

Dirección General de Producción Agropecuaria

c/ Pintor Matías Moreno, 4

E-45002 Toledo

Tel. (34-925) 26 67 11

Fax (34-925) 26 68 97

8.

CATALUÑA

Dirección General de Agricultura, Ganadería e Innovación

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Tel. (34-93) 304 67 00

Fax (34-93) 304 67 60

9.

EXTREMADURA

Dirección General de Explotaciones Agrarias

Avda. de Portugal, s/n

E-06800 Mérida (Badajoz)

Tel. (34-924) 00 23 47

Fax (34-924) 00 21 23

10.

GALICIA

Dirección General de Producción, Industrias y Calidad Agroalimentaria

Edificio Administrativo — Plaza San Cayetano, s/n

E-15781 Santiago de Compostela — A Coruña

Tel. (34-981) 54 47 77

Fax (34-981) 54 57 35

11.

LA RIOJA

Dirección General del Instituto de Calidad de la Rioja

Avda. de la Paz, 8-10

E-26071 Logroño — La Rioja

Tel. (34-941) 29 16 00

Fax (34-941) 29 16 02

12.

MADRID

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Ronda de Atocha, 17

E-28012 Madrid

Tel. (34-91) 580 19 29

Fax (34-91) 580 19 53

13.

MURCIA

Dirección General de Modernización de Explotaciones y Capacitación Agraria

Plaza Juan XXIII, s/n

E-30071 Murcia

Tel. (34-968) 36 27 18-19

Fax (34-968) 36 27 25

14.

NAVARRA

Dirección General de Agricultura y Ganadería

c/ Tudela, 20

E-31003 Pamplona — Navarra

Tel. (34-848) 42 66 32

Fax (34-848) 42 67 10

15.

PAÍS VASCO

Dirección de Agricultura y Ganadería

c/ Donostia — San Sebastián, 1

E-01010 Vitoria — Gasteiz — Álava

Tel. (34-945) 01 96 36

Fax (34-945) 01 99 89

16.

VALENCIA

Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria

c/ Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Tel. (34-96) 342 48 36

Fax (34-96) 342 48 43

F

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Direction Générale de l’Alimentation

Sous-direction de la Qualité et de la Protection des végétaux

251, Rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

Tel. (33-1) 49558153

Fax (33-1) 49555949

IRL

Department of Agriculture and Food

Horticulture and Plant Health Division

Maynooth Business Campus

IRL-Maynooth Co. Kildare

Tel. (353-1) 5053354

Fax (353-1) 5053564

I

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I-00187 Roma

Tel. (39-06) 46656098

Fax (39-06) 4814628

CY

Ministry of Agriculture

Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY-1412 Lefkosia

Tel. (357) 22 4085 19/(357) 22 4086 39

Fax (357) 22 7814 25/(357) 22 4086 45

LV

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Lielvardes 36/38

LV-1006 Riga

Tel. (371) 6 755 0925/(371) 6 755 0928

Fax (371) 6 755 0927

LT

State Plant Protection Service

Plant Quarantine Department

Kalvariju str. 62

LT-09304 Vilnius

Tel. (370-5) 275 27 50/(370-5) 275 40 50

Fax (370-5) 275 21 28

L

Ministère de l’Agriculture

A.S.T.A./Service de la Protection des Végétaux

16, route d’Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tel. (352) 457172 218

Fax (352) 457172 340

HU

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection,

Soil Conservation and Agri-environment

H-1118 Budapest, Budaőrsi út 141-145.

Tel. (36-1) 309-1037

Fax (36-1) 246-2942

Directorate of Plant Production and Horticulture

H-1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Tel. (36-1) 336-9115

Fax (36-1) 336-9094

MT

Ministry for Rural Affairs & The Environment,

Rural Affairs and Paying Agency Division

Plant Health Department,

Surveillance and Inspectorate Unit,

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street,

Lija LJA 1915

Malta.

Tel. (356 23) 39 72 23/23 39 72 22

Fax (356 21) 41 16 93

NL

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel. (31-317) 496911

Fax (31-317) 421701

AT

BURGENLAND

Burgenländische Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Esterhazystraße 15

A-7001 Eisenstadt

Tel. (43) 2682 702/651

Fax (43 2682 702/691

KÄRNTEN

Amt der Kärntner Landesregierung

Abteilung 11

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Mießtaler Straße 1

A-9021 Klagenfurt

Tel. (43) 50 536/31111

Fax (43 50 536/31100

NIEDERÖSTERREICH

Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Wiener Straße 64

A-3100 St. Pölten

Tel. (43) 2742 259/2600

Fax (43 2742 259/2209

OBERÖSTERREICH

Landwirtschaftskammer für Oberösterreich

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Auf der Gugl 3

A-4021 Linz

Tel. (43) 50 6902/1412

Fax (43 50 6902/1427

SALZBURG

Kammer für Land- und Forstwirtschaft in Salzburg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Schwarzstraße 19

A-5024 Salzburg

Tel. (43) 662 870571/241

Fax (43 662 870571/295

STEIERMARK

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Landwirtschaftliches Versuchszentrum Steiermark

Fachabteilung 10 B

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Ragnitzstraße 193

A-8047 Graz

Tel. (43) 316 877/6630

Fax (43) 316 877/6643

TIROL

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung III c

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Meinhardstraße 8

A-6010 Innsbruck

Tel. (43) 512 508/2549

Fax (43) 512 508/2545

VORARLBERG

Landwirtschaftskammer für Vorarlberg

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Montfortstraße 9

A-6900 Bregenz

Tel. (43) 5574 400/230

Fax (43) 5574 400/602

WIEN

Magistrat der Stadt Wien

Magistratsabteilung 42

Amtlicher Pflanzenschutzdienst

Johannesgasse 35

A-1030 Wien

Tel. (43) 1 911 25 55 12

Fax (43) 1 911 25 55 42

PL

The State Plant Health and Seed Inspection Service

(Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa)

30, Wspólna Street

PL-00-930 Warsaw

Tel. (48) 22 623 24 04

Fax (48) 22 623 23 04

P

Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Direcção de Serviços de Fitossanidade e Materiais de Multiplicação de Plantas

Edificio 1 — Tapada da Ajuda

P-1349-018 Lisboa

Tel. (351) 21 361 32 74

Fax (351) 21 361 32 77

RO

Centrinė institucija:

MADR — Ministry of Agriculture and Rural Development

National Phytosanitary Agency

Elena Leaota

Tel. (40 21) 3072386/686

Fax (40 21) 3072485

Pasienio kontrolės punktai (PKP))

ALBIȚA

Tel. (40) 235 482731

Fax (40) 235 482731

IAȘI

Tel. (40) 232 234336

Fax (40) 232 234336

DORNEȘTI-SIRET

Tel. (40) 230 280434

Fax (40) 230 280434

BUCUREȘTI

Tel. (40) 21 2041557

Fax (40) 21 2041557

HALMEU

Tel. (40) 261 773024

Fax (40) 261 773024

TIMIȘOARA

(40) 256 204987

(40) 256 204987

GALATI

(40) 236 470630

(40) 236 470630

CONSTANȚA

(40) 241 601943

(40) 241 601943

Apskričių fitosanitarijos skyriai

ALBA

(40) 258 831543

(40) 258 812166

ARAD

(40) 257 270108

(40) 257 276105

ARGEȘ

(40) 248 401922

(40) 248 223899

BACĂU

(40) 234 513019

(40) 234 211001

BIHOR

(40) 259 243405

(40) 259 415710

BISTRIȚA NĂSĂUD

(40) 263 231673

(40) 263 231281

BOTOȘANI

(40) 231 511278

(40) 231 517475

BRAȘOV

(40) 268 441728

(40) 268 441728

BRĂILA

(40) 239 611140

(40) 239 611140

BUZĂU

(40) 238 710073

(40) 238 710074

CARAȘ SEVERIN

(40) 255 517222

(40) 255 514795

CĂLĂRAȘI

(40) 242 319065

(40) 242 319065

CLUJ

(40) 264 443473

(40) 264 443434

COVASNA

(40) 267 351703

(40) 267 306041

CONSTANȚA

(40) 241 559353

(40) 241 692983

DÂMBOVIȚA

(40) 245 221026

(40) 245 221026

DOLJ

(40) 251 426911

(40) 251 427579

GALAȚI

(40) 236 479411

(40) 236 479405

GIURGIU

(40) 246 216819

(40) 246 214310

GORJ

(40) 253 226036

(40) 253 226106

HARGHITA

(40) 266 371435

(40) 266 371435

HUNEDOARA

(40) 254 215241

(40) 254 216147

IALOMIȚA

(40) 243 206236

(40) 243 206237

IAȘI

(40) 232 278009

(40) 232 278062

ILFOV

(40) 21 4913174

(40) 21 4913248

MARAMUREȘ

(40) 262 223420

(40) 262 223419

MEHEDINȚI

(40) 252 316752

(40) 252 316752

MUREȘ

(40) 265 252616

(40) 265 253298

NEAMȚ

(40) 233 227889

(40) 233 221397

OLT

(40) 249 416078

(40) 249 415360

PRAHOVA

(40) 244 591332

(40) 244 513464

SATU MARE

(40) 261 715005

(40) 261 711049

SĂLAJ

(40) 260 614413

(40) 260 620491

SIBIU

(40) 269 223719

(40) 269 223309

SUCEAVA

(40) 230 531677

(40) 230 524419

TELEORMAN

(40) 247 312281

(40) 247 326684

TIMIȘOARA

(40) 256 217029

(40) 256 217029

TULCEA

(40) 240 524980

(40) 240 524691

VASLUI

(40) 235 311242

(40) 235 311505

VÂLCEA

(40) 250 741322

(40) 250 748421

VRANCEA

(40) 237 222596

(40) 237 239074

BUCUREȘTI

(40) 21 4131912

(40) 21 4135340

SI

 

Centrinė institucija:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 3094 379

Fax (386) 1 3094 335

 

Dėl sertifikuotų medžiagų augalų auginimui:

Agricultural institute of Slovenia

Hacquetova 17

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 280 5262

Fax (386) 1 280 5255

 

Dėl apynių:

Institute of hop research of Slovenia

Zalskega tabora 2

SI-3310 Žalec

Tel. (386) 3 712 1600

Fax (386) 3 712 1620

 

Dėl importuojamų augalų ir augalinių produktų:

MAFF — Inspectorate of Agriculture, Forestry and Food

Phytosanitary Inspection

Parmova 33

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386) 1 434 5700

Fax (386) 1 434 5717

SK

Department of Plant Protection

Central Control and Testing Institute of Agriculture

Hanulova 9/A

SK-84429 Bratislava 42

Tel. (421) 2 6920 4476

Fax (421) 2 6446 2084

FIN

Finnish Food Safety Authority (Evira)

Plant Protection Unit

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Te1. (358 20) 77 2003

Fax (358 20) 77 25034

SE

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 155000

Fax (46) 36 122522

UK

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House, King’s Pool

1-2 Peasholme Green

UK-York YO I 7PX

Te1. (44-1904) 455161

Fax (44-1904) 455163

Scottish Executive (SE)

Pentland House

47 Robb's Loan

Edinburgh

EH14 1TY

United Kingdom

National Assembly for Wales

Animal and Plant Health Division

Welsh Assembly Government

Crown Buildings

Cathays Park

UK-Cardiff CF10 3NQ

Department of Agriculture and Rural Developments (DARD)

Dundonald House

Upper Newtonards Road

UK-Belfast BT4 3SB

Department of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 327

Howard Davis Farm

Trinity

UK-Jersey JE4 8UF

Chief Executive Officer

Committee for Horticulture

Raymond Falla House, PO Box 459

Longue Rue (Burnt Lane)

St. Martin’s

UK-Guernsey GY1 6AF

Ministry of Agriculture

Knockaloe Peel

UK-Isle of Man IM5 3AJ

Forestry Commission

231 Corstorphine Road

UK-Edinburgh EH12 7AT

SWITZERLAND

Office fédéral de l’agriculture

Service phytosanitaire fédéral

CH-3003 Berne

Tel. (41) 31 3222550

Fax (44) 31 3222634


4 PRIEDĖLIS

4 STRAIPSNYJE NURODYTOS ZONOS IR SU JOMIS SUSIJĘ YPATINGI REIKALAVIMAI

4 straipsnyje nurodytos zonos ir su jomis susiję ypatingi reikalavimai, kurių turi laikytis abi Šalys, yra apibrėžti toliau nurodytuose abiejų Šalių įstatymuose ir kituose teisės aktuose:

Europos bendrijos nuostatos

2001 m. gegužės 8 d. Komisijos direktyva 2001/32/EB, pripažįstanti apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus, ir panaikinanti Direktyvą 92/76/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/36/EB

2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/35/EB

Šveicarijos nuostatos

2001 m. vasario 28 d. potvarkis dėl augalų apsaugos, 4 priedo B dalis (RO 2001 1191) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gegužės 16 d. (RO 2007 2369).