ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 22

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 57/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 58/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 skelbiantį nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

3

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 59/2008, 91-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

4

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2008, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 327/1998 dėl visiškai ir iš dalies nulukštentų ryžių tarifinės kvotos suskirstymo į laikotarpio dalis 2008 m.

6

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 61/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl dinoprostono ( 1 )

8

 

 

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 62/2008 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/74/EB

 

*

2007 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

11

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

13

 

 

2008/75/EB

 

*

2008 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje kavos taryboje dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo depozitaro skyrimo

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyvos 2007/53/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga, klaidų ištaisymas (OL L 226, 2007 8 30)

21

 

*

2008 m. sausio 9 d. Komisijos direktyvos 2008/4/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 94/39/EB dėl pašarų, skirtų parezės po atsivedimo rizikai sumažinti, klaidų ištaisymas (Tekstas svarbus EEE) (OL L 6, 2008 1 10)

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 57/2008

2008 m. sausio 24 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

154,9

MA

50,2

TN

125,1

TR

103,1

ZZ

108,3

0707 00 05

JO

178,8

TR

107,4

ZZ

143,1

0709 90 70

MA

91,9

TR

125,7

ZZ

108,8

0709 90 80

EG

137,4

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

43,9

IL

54,5

MA

66,4

TN

62,1

TR

83,4

ZZ

62,1

0805 20 10

MA

104,1

TR

104,3

ZZ

104,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

43,9

IL

105,3

MA

146,1

PK

51,2

TR

102,6

ZZ

89,8

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

122,6

ZZ

97,5

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

81,9

MK

36,5

US

115,3

ZA

60,7

ZZ

73,8

0808 20 50

CL

59,3

CN

71,5

TR

116,7

US

110,5

ZA

95,8

ZZ

90,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 58/2008

2008 m. sausio 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 skelbiantį nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2007 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams perparduoti Bendrijos rinkoje. Minėto reglamento 2 straipsnyje numatyta, kad nukrypstant nuo 1993 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2131/93, nustatančio intervencinių agentūrų turimų grūdų pardavimo tvarką ir sąlygas (3) 13 straipsnio 4 dalies antros pastraipos nuostatų, veiklos vykdytojai pasiūlymus pateikia kartu su užstatu, kurio dydis yra 10 EUR už toną.

(2)

Grūdų kainos Bendrijos rinkoje nuo 2007–2008 prekybos metų pradžios pastebimai išaugo. Vis dėlto toks kainų padidėjimas yra nepastovus, pastebimi žymūs kainų svyravimai – yra skirtumas, kartais labai didelis, tarp mažėjančios kainos Bendrijos rinkoje ir kainos, už kurią produktai parduodami konkurso būdu iš intervencinių atsargų. Dėl tokių kainos skirtumų konkursą laimėjusieji veiklos vykdytojai kartais neatsiima jiems priklausančių partijų. Todėl nustatytasis 10 EUR užstatas jau yra per mažas norint užtikrinti, kad tokios grūdų partijos bus atsiimtos. Siekiant išvengti tokios situacijos ir sudaryti sąlygas veiksmingai konkurso, kuriam taikomas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, eigai, minėtą užstatą reikėtų padidinti.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 712/2007 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1 straipsnyje numatyti pardavimai vykdomi Reglamente (EEB) Nr. 2131/93 numatyta tvarka. Tačiau nukrypstant nuo minėto reglamento 13 straipsnio 4 dalies antros pastraipos nuostatų, nustatytas pasiūlymo užstatas yra 25 EUR už toną.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6).

(2)  OL L 163, 2007 6 23, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1227/2007 (OL L 277, 2007 10 20, p. 10).

(3)  OL L 191, 1993 7 31, p. 76. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 367/2007 (OL L 91, 2007 3 31, p. 14).


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 59/2008

2008 m. sausio 24 d.

91-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2008 m. sausio 16 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 46/2008 (OL L 16, 2008 1 19, p. 11).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(1)

Hamid Al-Ali (alias a) Dr. Hamed Abdullah Al-Ali, b) Hamed Al-'Ali, c) Hamed bin 'Abdallah Al-'Ali, d) Hamid 'Abdallah Al-'Ali, e) Hamid 'Abdallah Ahmad Al-'Ali, f) Hamid bin Abdallah Ahmed Al-Ali, g) Abu Salim). Gimimo data: 1960 01 20. Pilietybė: Kuveito.

(2)

Jaber Al-Jalamah (alias a) Jaber Al-Jalahmah, b) Abu Muhammad Al-Jalahmah, c) Jabir Abdallah Jabir Ahmad Jalahmah, d) Jabir 'Abdallah Jabir Ahmad Al-Jalamah, e) Jabir Al-Jalhami, f) Abdul-Ghani, g) Abu Muhammad). Gimimo data: 1959 09 24. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 101423404.

(3)

Mubarak Mushakhas Sanad Al-Bathali (alias a) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali, b) Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali, c) Mubarak Al-Bathali, d) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali, e) Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali, f) Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly). Gimimo data: 1961 10 01. Pilietybė: Kuveito. Paso Nr.: 101856740 (Kuveito piliečio pasas).


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 60/2008

2008 m. sausio 24 d.

nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 327/1998 dėl visiškai ir iš dalies nulukštentų ryžių tarifinės kvotos suskirstymo į laikotarpio dalis 2008 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 13 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Kad ryžius būtų galima importuoti ištisus metus, 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 327/98, atidarančiame tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatančiame jų administravimą (3), numatyta suskirstyti to reglamento 1 straipsnyje nurodytas kvotas į laikotarpio dalis.

(2)

Dėl Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių importo srautų į Bendriją trikdžių 2006 ir 2007 m., kilusių Amerikos rinkoje pasirodžius ryžiams, užterštiems genetiškai modifikuotais ryžiais, kurių pavadinimas „LL RICE 601“, šios šalies 38 721 tonos visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių kvota, sudaranti dalį bendros 63 000 tonų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių importo kvotos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 327/98, 2007 m. importuojant JAV kilmės ryžius panaudota tik iš dalies.

(3)

Atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra įprastinė Bendrijos ryžių tiekėja, reikėtų kuo greičiau sudaryti sąlygas atnaujinti šios šalies kilmės ryžių importo srautus. Todėl reikėtų pakeisti bendros 63 000 tonų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių importo kvotos skaidymą į laikotarpio dalis 2008 m. numatant papildomą Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžių kvotos vasario mėn. dalį; šios kvotos 2008 m. balandžio ir liepos mėn. dalis reikėtų perkelti į 2008 m. vasario mėn. dalį – šis kiekis pakankamas siekiant pirmiau minėto tikslo, tačiau nesukeliant trikdžių Bendrijos rinkoje bei kitų šalių kilmės importo trikdžių ir neviršijant bendro metinio šiai kvotai numatyto 38 721 tonos kiekio.

(4)

Paaiškėjo, kad dėl pirmiau minėtų importo trikdžių tam tikros eksporto licencijos 2007 m. nebuvo panaudotos. Todėl tikslinga leisti jas panaudoti 2008 m.

(5)

Todėl 2008 m. reikėtų atitinkamai nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 327/98.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2008 m. Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės 38 721 tonos visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas 1006 30, kvota, kurios eilės Nr. 09.4127 ir kuri nurodyta Reglamento (EB) Nr. 327/98 IX priedo a punkte, paskirstoma pagal šio reglamento priedą.

2.   Šiame straipsnyje nurodytų trečiųjų šalių 2007 m. išduotos eksporto licencijos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 327/98 3 straipsnyje, gali būti naudojamos importo licencijų paraiškoms, pateiktoms importuoti pagal 2008 m. kvotą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 1996 6 20. p. 1.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006. (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1538/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 49).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta 63 000 tonų visiškai nulukštentų ryžių arba iš dalies nulukštentų ryžių kvota 2008 m. paskirstoma į šias kvotos laikotarpio dalis:

Kilmės šalis

Kiekis tonomis

Eilės Nr.

Laikotarpio dalys (kiekis tonomis)

Sausio mėn.

Vasario mėn.

Balandžio mėn.

Liepos mėn.

Rugsėjo mėn.

Spalio mėn.

Jungtinės Amerikos Valstijos

38 721

09.4127

9 681

13 813

10 151

5 076

 

Tailandas

21 455

09.4128

10 727

 

5 364

5 364

 

Australija

1 019

09.4129

0

 

1 019

 

Kitos kilmės šalys

1 805

09.4130

0

 

1 805

 

Visos šalys

 

09.4138

 

 

 

 

 

 (1)

Iš viso

63 000

20 408

13 813

18 339

10 440

 


(1)  Komisijos reglamentu paskelbtas nepanaudoto ankstesnių laikotarpio dalių kiekio likutis.

2008 m. pakeisti kiekiai susiję tik su Jungtinių Amerikos Valstijų kilmės ryžiais ir tik su bendru kiekvienos laikotarpio dalies kiekiu.


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 61/2008

2008 m. sausio 24 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl dinoprostono

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (1), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotas Europos vaistų agentūros nuomones,

kadangi:

(1)

Visas farmakologiškai aktyvias medžiagas, Bendrijoje naudojamas veterinariniuose vaistuose maistui skirtiems gyvūnams, reikėtų įvertinti pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(2)

Medžiagos dinoprosto trometaminas ir dinoprostas yra įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedo organinių junginių kategoriją visoms žinduolių rūšims. Veterinarinių vaistų komitetui (VVK) buvo pateiktas prašymas ištirti, ar atlikti dinoprosto trometamino ir dinoprosto vertinimai bei gautos išvados taip pat taikomos dinoprostonui. VVK pareiškė, kad atsižvelgiant į dinoprostono ir dinoprosto struktūrinį panašumą ir į tai, kad dinoprostonas greitai metabolizuojasi į dinoprostą, atlikti dinoprosto trometamino ir dinoprosto saugos vertinimai taip taikomi dinoprostonui. Todėl VVK padarė išvadą, kad nėra poreikio nustatyti didžiausią leistiną šios medžiagos likučių koncentraciją. Remiantis VVK išvadomis, būtų tikslinga į II priedo organinių junginių kategoriją įtraukti naują įrašą, skirtą dinoprostonui, kuris būtų skirtas visoms žinduolių rūšims.

(3)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Iki šio reglamento taikymo pradžios turėtų būti nustatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad valstybės narės galėtų padaryti visus leidimų, išduotų pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (2), pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, pakeitimus, kurie gali būti reikalingi atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka nuolatinio Veterinarinių vaistų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. kovo 25 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1353/2007 (OL L 303, 2007 11 21, p. 6).

(2)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).


PRIEDAS

Į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą įtraukiama ši medžiaga (Medžiagų, kurioms nenustatyta didžiausia leistina likučių koncentracija, sąrašas):

2.   Organiniai junginiai

Farmakologiškai aktyvi(-ios) medžiaga(-os)

Gyvūnų rūšis

Dinoprostonas

Visos žinduolių rūšys


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 62/2008

2008 m. sausio 24 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2008 m. sausio 23 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2008 m. kovo 15 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirties zonai 1) Afrika gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2008 m. sausio 16 d. iki 22 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šitoms zonoms reikia laikinai sustabdyti iki 2008 m. kovo 16 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 1) Afrika prašomo kiekio turi būti išduota iki 73,49 %, prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2008 m. sausio 16 d. iki 22 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2008 m. sausio 23 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2008 m. sausio 25 d. paskirties zonai 1) Afrika yra laikinai sustabdomi iki 2008 m. kovo 16 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1211/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 5).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais. Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 9 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

(2008/74/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu ir 3 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas (toliau – PPBS) buvo pasirašytas Pretorijoje 1999 m. spalio 11 d. Jis buvo sudarytas 2004 m. balandžio 26 d. (1).

(2)

Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą pasirašyta Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d.

(3)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Europos bendrijos bei jos valstybių narių vardu derėtis su Pietų Afrikos Respublika dėl PPBS papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į dviejų naujųjų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(4)

Komisija patenkinta baigtų derybų rezultatais.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kad protokolas gali būti sudarytas vėliau, jis turėtų būti pasirašytas Bendrijos bei jos valstybių narių vardu. Papildomas protokolas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus atliktos atitinkamos jo formalaus priėmimo procedūros,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymas Europos bendrijos vardu, laikantis sąlygos, kad papildomas protokolas bus sudarytas.

Papildomo protokolo tekstas pateikiamas šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos Pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is) įgaliotą (-us) Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomą protokolą, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, laikantis sąlygos, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Europos bendrija ir jos valstybės narės laikinai tako papildomo protokolo nuostatas nuo 2007 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 127, 2004 4 29, p. 109.


EUROPOS BENDRIJOS

bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS RESPUBLIKA,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

bei

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija

ir

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimas (PPBS), pasirašytas 1999 m. spalio 11 d. Pretorijoje, įsigaliojo 2004 m. gegužės 1 d.;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą, pasirašyta Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d., įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d.;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad 2005 m. Stojimo sutarties 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad dėl naujų Susitariančiųjų Šalių prisijungimo prie PPBS susitarta sudarant PPBS protokolą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija (toliau – naujosios valstybės narės) tampa PPBS Susitariančiosiomis Šalimis ir atitinkamai patvirtina ir pradeda taikyti, kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės, susitarimo, jo priedų, protokolų ir deklaracijų tekstus.

1   SKYRIUS

I PPBS, ĮSKAITANT JO PRIEDUS IR PROTOKOLUS, TEKSTO PAKEITIMAI

2 straipsnis

Kalbos ir originalų skaičius

PPBS 108 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„108 straipsnis

Šis susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais bulgarų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovėnų, slovakų, ispanų bei švedų ir oficialiomis Pietų Afrikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi šie tekstai yra autentiški.“

3 straipsnis

Kilmės taisyklės

PPBS 1 protokolas iš dalies keičiamas taip:

1.

16 straipsnio 4 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„4.   Atgaline data išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatai turi būti patvirtinti vienu iš šių įrašų:

BG

„ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ“

ES

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

„TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD“

EL

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

„EMITIDO A POSTERIORI“

RO

„EMIS A POSTERIORI“

SL

„IZDANO NAKNADNO“

SK

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“;“

2.

17 straipsnio 2 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„2.   Taip išduotas dublikatas turi būti patvirtintas vienu iš šių žodžių:

BG

„ДУБЛИКАТ“

ES

„DUPLICADO“

CS

„DUPLIKÁT“

DA

„DUPLIKAT“

DE

„DUPLIKAT“

ET

„DUPLIKAAT“

EL

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

„DUPLICATE“

FR

„DUPLICATA“

IT

„DUPLICATO“

LV

„DUBLIKĀTS“

LT

„DUBLIKATAS“

HU

„MÁSODLAT“

MT

„DUPLIKAT“

NL

„DUPLICAAT“

PL

„DUPLIKAT“

PT

„SEGUNDA VIA“

RO

„DUPLICAT“

SL

„DVOJNIK“

SK

„DUPLIKÁT“

FI

„KAKSOISKAPPALE“

SV

„DUPLIKAT“;“

3.

IV priedas pakeičiamas šiuo tekstu:

„IV PRIEDAS

SĄSKAITOS FAKTŪROS DEKLARACIJA

Deklaracija sąskaitoje faktūroje, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti pateikta laikantis išnašose pateiktų pastabų. Tačiau šių pastabų perspausdinti nebūtina.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Tekstas prancūzų kalba

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Tekstas italų kalba

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Tekstas latvių kalba

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinės kilmės prekės.

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Tekstas olandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Tekstas portugalų kalba

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențialā … (2).

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Tekstai Pietų Afrikos kalbomis

Bagwebi ba go romela ntle ditöweletöwa töeo di akaretöwago ke tokumente ye (Nomoro ya ditöwantle ya tumelelo … (1)) ba ipolela gore ntle le moo go laeditöwego, ditöweletöwa töe ke töa go töwa (2) ka tlhago.

Moromelli wa sehlahiswa ya sireleditsweng ke tokomane ena (tumello ya thepa naheng No … (1)) e hlalosa hore, ka ntle ha eba ho hlalositswe ka tsela e nngwe ka nepo, dihlahiswa tsena ke tsa … tshimoloho e kgethilweng (2).

Moromelantle wa dikuno tse di tlhagelelang mo lokwalong le (lokwalo lwa tumelelo ya kgethiso No … (1)) o tlhomamisa gore, ntle le fa go tlhagisitsweng ka mokgwa mongwe, dikuno tse ke tsa … dinaga tse di thokegang (2).

Umtfumeli ngaphandle walemikhicito lebalwe kulomculu (ngeligunya lalokutfunyelwa ngaphandle Nombolo … (1)) lophakamisa kutsi, ngaphandle kwalapho lekuboniswe khona ngalokucacile, lemikhicito … ngeyendzabuko lebonelelwako (2).

Muvhambadzi wa zwibveledzwa mashangoni a nnda, (zwibveledzwa) zwine zwa vha zwo ambiwaho kha ili linwalo (linwalo la u nea maanda la mithelo ya zwitundwannda kana zwirumelwannda la vhu … (1)), li khou buletshedza uri, nga nnda ha musi zwo ambiwa nga inwe ndila-vho, zwibveledzwa hezwi ndi zwa … vhubwo hune ha khou funeseswa kana u takaleleswa (2).

Muxavisela-vambe wa swikumiwa leswi nga eka tsalwa leri (Xibalo xa switundziwa xa Nomboro … (1)) u boxa leswaku, handle ka laha swi kombisiweke, swikumiwa leswi i swa ntiyiso swa xilaveko xa le henhla swinene (2).

Die uitvoerder van die produkte gedek deur hierdie dokument (doeanemagtiging No … (1)) verklaar dat, uitgesonderd waar andersins duidelik aangedui, hierdie produkte van … voorkeuroorsprong (2) is.

Umthumelli-phandle wemikhiqizo ebalwe kilencwadi (inomboro … (1)) egunyaza imikhiqizo ephumako) ubeka uthi, ngaphandle kobana kutjengiswe ngendlela ethileko butjhatjhalazi, lemikhiqizo ine … mwelaphi enconyiswako (2).

Umthumeli weempahla ngaphandle kwelizwe wemveliso equkwa lolu xwebhu (iirhafu zempahla zesigunyaziso Nombolo … (1)) ubhengeza ukuthi, ngaphandle kwalapho kuboniswe ngokucacileyo, ezi mveliso … zezemvelaphi eyamkelekileyo kunezinye (2).

Umthumeli wempahla ebhaliwe kulo mqulu iNombolo … yokugunyaza yentela yempahla … (1) uyamemezela ukuthi, ngaphandle kokuthi kukhonjisiwe ngokusobala, le mikhiqizo iqhamuka … endaweni ekhethekileyo (2).

 (3)

(Vieta ir data)

 (4)

(Eksportuotojo parašas; deklaraciją pasirašančio asmens nesutrumpintas vardas ir pavardė)

II   SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

4 straipsnis

Tranzitu vežamos arba laikinai sandėliuojamos prekės

1.   Susitarimo nuostatos taikomos prekėms, kurios eksportuojamos iš Pietų Afrikos į vieną iš naujųjų valstybių narių arba iš vienos iš naujųjų valstybių narių į Pietų Afriką, kurios atitinka PPBS 1 protokolo nuostatas ir kurios įstojimo dieną yra vežamos tranzitu, laikinai sandėliuojamos, saugomos muitinės sandėlyje arba yra Pietų Afrikos ar tos naujosios valstybės narės laisvojoje zonoje.

2.   Tokiais atvejais taikomas preferencinis režimas, jei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos importuojančios šalies muitinei pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

III   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5 straipsnis

Šis protokolas yra PPBS sudedamoji dalis.

6 straipsnis

1.   Šį protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Pietų Afrikos Respublika pagal savo vidaus procedūras.

2.   Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie šio straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

7 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Šis protokolas taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

8 straipsnis

Šis protokolas sudarytas dviem egzemplioriais bulgarų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovėnų, slovakų, ispanų bei švedų ir oficialiomis Pietų Afrikos kalbomis, išskyrus anglų kalbą: sepedi, sesoto, setsvana, siSvati, tshivenda, xitsonga, afrikanų, isiNdebele, isiXhosa ir isiZulu kalbomis. Visi šie tekstai yra autentiški.

Съставено в Претория на десети октомври две хиляди и седма година.

Hecho en Pretoria, el diez de octubre de dos mil siete.

V Pretorii dne desátého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Pretoria den tiende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Pretoria am zehnten Oktober zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta oktoobrikuu kümnendal päeval Pretorias.

Έγινε στην Πρετόρια, στις δέκα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Pretoria on the tenth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Pretoria, le dix octobre deux mille sept.

Fatto a Pretoria, addì dieci ottobre duemilasette.

Pretorijā, divtūkstoš septītā gada desmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų spalio dešimtą dieną Pretorijoje.

Kelt Pretoriában, a kétezer-hetedik év október havának tizedik napján.

Magħmul fi Pretorja fl-għaxar jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Pretoria, de tiende oktober tweeduizend zeven.

Sporządzono w Pretorii, dnia dziesiątego października roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Pretória, em dez de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Pretoria, la zece octombrie două mii șapte.

V Pretórii desiateho októbra dvetisícsedem.

V Pretorij, dne desetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Pretoriassa kymmenentenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Pretoria den tionde oktober tjugohundrasju.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

For the Republic of South Africa

wa Repapoliki ya Afrika Borwa

Ya Rephaboliki ya Afrika Borwa

Wa Rephaboliki ya Aforika Borwa

WeRiphabliki yaseNingizimu Afrika

wa Rephabuliki ya Afurika Tshipembe

Wa Riphabliki ra Afrika-Dzonga

Vir die Republiek van Suid-Afrika

weRiphabhliki yeSewula Afrika

WeRiphablikhi yoMzantsi Afrika

WeRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika

Image


(1)  Kai sąskaitos faktūros deklaraciją pateikia patvirtintas eksportuotojas pagal protokolo 20 straipsnį, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Kai sąskaitos faktūros deklaraciją pateikia ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba laukelis paliekamas tuščias.

(2)  Nurodoma prekių kilmė. Kai sąskaitos faktūros deklaracija visiškai arba iš dalies susijusi su Seutos ir Melilijos kilmės produktais pagal protokolo 36 straipsnį, eksportuotojas turi juos aiškiai nurodyti dokumente, kuriame surašoma deklaracija, naudodamas „CM“ simbolį.

(3)  Šios nuorodos nėra būtinos, jeigu informacija pateikiama pačiame dokumente.

(4)  Žr. protokolo 19 straipsnio 5 dalį. Tais atvejais kai nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, jis gali nerašyti savo pavardės.“


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/20


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 21 d.

dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje kavos taryboje dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo depozitaro skyrimo

(2008/75/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnio 1–4 dalis, siejant su 300 straipsnio 2 dalies antra pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarptautinė kavos taryba 98-ojoje sesijoje 2007 m. rugsėjo 28 d. 431-ąja rezoliucija priėmė naujo 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo tekstą.

(2)

2007 m. rugsėjo 28 d. 432-ąja rezoliucija 2001 m. Tarptautinis kavos susitarimo galiojimas pratęstas vieneriems metams nuo 2007 m. spalio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

(3)

Pagal 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo 2 straipsnio 10 dalies nuostatas būsimas Susitarimo depozitaras skiriamas pagal galiojantį 2001 m. Tarptautinį kavos susitarimą Kavos tarybos sprendimu. Šis sprendimas turi būti priimtas bendru sutarimu iki 2008 m. sausio 31 d.

(4)

Depozitaro skyrimas atitinka Europos bendrijos interesus.

(5)

Šiuo klausimu turi būti nustatyta Europos bendrijos pozicija Tarptautinėje kavos taryboje,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Europos bendrijos pozicija Tarptautinėje kavos taryboje – balsuoti už tai, kad Tarptautinė kavos organizacija būtų paskirta 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo depozitaru.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 21 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


Klaidų ištaisymas

25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/21


2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyvos 2007/53/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 226, 2007 m. rugpjūčio 30 d. )

19 puslapis, 2 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. birželio 19 d. priima ir paskelbia įstatymus bei kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2009 m. kovo 19 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.“


25.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/21


2008 m. sausio 9 d. Komisijos direktyvos 2008/4/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 94/39/EB dėl pašarų, skirtų parezės po atsivedimo rizikai sumažinti, klaidų ištaisymas (Tekstas svarbus EEE)

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 6, 2008 m. sausio 10 d. )

4 puslapis, 2 straipsnis keičiama taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip 2008 m. liepos 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma oficialiai jas skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.“.