ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 15

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 31/2008 dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

1

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 32/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 33/2008, nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka ( 1 )

5

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 34/2008, nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

13

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 35/2008, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

15

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 36/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną

16

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 37/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

20

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 38/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 leista naudoti 2008 m. sausio mėn.

22

 

 

2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 39/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

25

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/58/EB

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis parūgštinti vynuogių misą ir vyną, pagamintus Austrijos vynuogių auginimo B zonoje 2007–2008 vyno metais (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EB

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas dėl korekcinių koeficientų, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. taikomų į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti abiejose naujosiose valstybėse narėse ne ilgiau kaip devyniolika mėnesių nuo abiejų valstybių įstojimo į ES, atlyginimams, koregavimo

29

 

 

2008/60/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimą 2003/584/EB išbraukiant tam tikras skirtųjų linijų rūšis iš minimalaus skirtųjų linijų rinkinio (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EB

 

*

2008 m. sausio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo nuostatas dėl šviežios galvijienos importo iš Brazilijos (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 31/2008

2007 m. lapkričio 15 d.

dėl Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį, kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Bendrija ir Madagaskaro Respublika vedė derybas ir parafavo Žvejybos partnerystės susitarimą, kuriuo Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės vandenyse, į kuriuos Madagaskaro Respublika turi suverenias teises.

(2)

Bendrija yra suinteresuota šio Susitarimo patvirtinimu.

(3)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu tvirtinamas Europos bendrijos ir Madagaskaro Respublikos Žvejybos partnerystės susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio reglamento (1).

2 straipsnis

Susitarimo Protokole nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

Žvejybos kategorija

Laivo tipas

Valstybė narė

Licencijos arba kvota

Tunų žvejyba

Tunus žvejojantys seineriai šaldikliai:

Ispanija

23

Prancūzija

19

Italija

1

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa didesnė už 100 GT

Ispanija

25

Prancūzija

13

Portugalija

7

Jungtinė Karalystė

5

Tunų žvejyba

Paviršinėmis ūdomis žvejojantys laivai, kurių talpa mažesnė arba lygi 100 GT

Prancūzija

26

Priedugnio rūšių žvejyba

Žvalgomoji žvejyba ūdomis arba dugninėmis ūdomis

Prancūzija

5

Jeigu šių valstybių narių paraiškose licencijai gauti Protokole numatytos žvejybos galimybės neišeikvojamos, Komisija gali atsižvelgti į kitos valstybės narės pateiktas paraiškas licencijai gauti.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį Susitarimą, Komisijai praneša apie Madagaskaro žvejybos zonoje sužvejotą kiekvienos rūšies kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų Šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės, taikymo taisykles (2).

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. L. RODRIGUES


(1)  Susitarimo tekstas yra dok. 13153/1/07 (OL L 331, 2007 12 17, p. 7).

(2)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 32/2008

2008 m. sausio 17 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 33/2008

2008 m. sausio 17 d.

nustatantis išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą, vertinimo įprasta ir skubos tvarka

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija pradeda vykdyti darbų programą dėl laipsniško dvejus metus nuo direktyvos paskelbimo rinkoje esančių veikliųjų medžiagų vertinimo. Ši programa vykdoma keturiais etapais ir remiantis 2003 m. liepos 25 d. Komisijos sprendimu 2003/565/EB, pratęsiančiu laikotarpį, numatytą Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje (2), paskutinis etapas turėtų būti baigtas 2008 m. gruodžio 31 d.

(2)

Pirmojo darbų programos etapo įgyvendinimo tvarka nustatyta 1992 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 3600/92, nustatančiu išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, pirmojo etapo įgyvendinimo taisykles (3). Antrojo ir trečiojo etapų įgyvendinimo tvarka nustatyta 2000 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 451/2000, nustatančiais išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje minėtos darbų programos antrojo ir trečiojo etapo įgyvendinimo taisykles (4), ir Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1490/2005 (5). Ketvirtojo programos etapo įgyvendinimo tvarka nustatyta 2004 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2229/2004, nustatančiame tolesnes išsamias darbų programos, minėtos Tarybos direktyvos 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (6).

(3)

Norint įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą per pirmąjį, antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį darbų programos, minėtos šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje, etapus vertintas veikliąsias medžiagas, būtina nustatyti išsamias pakartotinio paraiškų teikimo taisykles, siekiant išvengti dvigubo darbo, užtikrinti patikimą saugą ir greitai priimti reikiamą sprendimą. Be to, reikėtų nustatyti pareiškėjų, valstybių narių, Europos maisto saugos tarnybos (toliau – tarnyba) ir Komisijos darbo santykius, ir kiekvienos šalies pareigas, kad tvarka būtų taikoma tinkamai.

(4)

Per pirmąjį etapą vertintų veikliųjų medžiagų dokumentų rinkiniai pateikti 1995 m. ir 1996 m. Tarnyba nerengė šių dokumentų rinkinių tarpusavio vertinimo. Atsižvelgiant į pirminių dokumentų rinkinių pateikimo datą ir Komisijos tarnybų rekomendaciniuose dokumentuose nurodytus mokslo pokyčius, reikėtų reikalauti, kad būtų pateikti išsamūs ir atnaujinti šių medžiagų dokumentų rinkiniai, o tarnyba turėtų surengti tarpusavio vertinimą. Iš esmės tokios pat nuostatos turėtų būti taikomos per peržiūros programos 2, 3 ir 4 etapus vertintoms medžiagoms, tačiau tais atvejais, kai parengtas vertinimo ataskaitos projektas ir paraiška pateikta per priimtiną laikotarpį po sprendimo neįtraukti medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą priėmimo, galima taikyti skubos tvarką.

(5)

Per antrąjį etapą vertintoms medžiagoms taikytas griežtas galutinis terminas, todėl sprendimus buvo būtina priimti remiantis ekspertų tarpusavyje įvertinta ir tarnybos peržiūrėta informacija. Kai kuriais atvejais dėl iškilusių problemų medžiagos nebuvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Šių medžiagų pradiniai dokumentų rinkiniai buvo pateikti iki 2002 m. balandžio mėn. Šiuos dokumentus tarnybos prižiūrimi ekspertai tarpusavyje vertino 2003–2006 m., todėl jie pakankamai nauji. Kai kuriais iš šių atvejų, norint pakartotinai pateikti paraiškas dėl galimo įtraukimo į I priedą, išsamiam dokumentų rinkiniui sudaryti gali būti reikalaujama atlikti nedaug tyrimų, nes medžiagų paskirtis ta pati arba labiau ribota. Pakartotiniam paraiškų teikimui ir ekspertų tarpusavyje atliekamam vertinimui reikėtų taikyti skubos tvarką, jei dokumentų rinkinys neseniai sudarytas ir išnagrinėtas. Šios nuostatos turėtų būti taikomos ir per trečiąjį bei ketvirtąjį peržiūros programos etapą vertintoms medžiagoms, kurių vertinimo tvarka paskutinį kartą keista Reglamentu (EB) Nr. 1095/2007.

(6)

Į papildomus duomenis reikėtų atsižvelgti tik, jei jie pateikti per nustatytą laikotarpį.

(7)

Reikėtų numatyti galimybę bet kada pateikti naują paraišką dėl tos pačios medžiagos.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos išsamios paraiškų dėl veikliųjų medžiagų, kurias Komisija vertino, įgyvendindama Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje numatytą peržiūros programą, bet kurios nebuvo įtrauktos į šios direktyvos I priedą iki šio straipsnio a, b ir c punktuose nustatytų datų, įtraukimo į šios direktyvos I priedą teikimo ir vertinimo taisyklės:

a)

per pirmąjį etapą vertintos medžiagos – iki 2006 m. gruodžio 31 d.; metalaksilas – iki 2010 m. birželio 30 d.;

b)

per antrąjį etapą vertintos medžiagos – iki 2007 m. rugsėjo 30 d.;

c)

per trečiąjį ir ketvirtąjį etapą vertintos medžiagos – iki 2008 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios apibrėžtys:

a)

pareiškėjas – asmuo, kuris pats gamina arba trečiajai šaliai pateikia užsakymą gaminti veikliąją medžiagą, arba gamintojo paskirtas vienintelis atstovas, užtikrinantis atitiktį šio reglamento nuostatoms;

b)

komitetas – Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnyje minimas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas;

c)

per pirmąjį etapą vertintos medžiagos – į Reglamento (EEB) Nr. 3600/92 I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos;

d)

per antrąjį etapą vertintos medžiagos – į Reglamento (EB) Nr. 451/2000 I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos;

e)

per trečiąjį etapą vertintos medžiagos – į Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos;

f)

per ketvirtąjį etapą vertintos medžiagos – į Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 I priedą įtrauktos veikliosios medžiagos.

II   SKYRIUS

ĮPRASTA TVARKA

3 straipsnis

Taikymas

1.   Pareiškėjas, norintis įtraukti 1 straipsnyje nurodytą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, valstybei narei (toliau – ataskaitą rengianti valstybė narė) teikia paraišką dėl šios veikliosios medžiagos ir išsamų dokumentų rinkinį bei jo santrauką, kaip nustatyta 4 straipsnyje, kuriais įrodoma, kad veiklioji medžiaga atitinka šios direktyvos 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad šie reikalavimai patenkinti.

2.   Teikdamas paraišką pareiškėjas, vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tam tikrų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų rinkinio dalių konfidencialumą. Jis paaiškina, kodėl kiekvienas dokumentas ar kiekviena dokumento dalis turi būti laikoma konfidencialia.

Kartu jis pateikia prašymą dėl duomenų apsaugos pagal Direktyvos 91/414/EEB 13 straipsnį.

Konfidencialią informaciją pareiškėjas teikia atskirai.

4 straipsnis

Dokumentų rinkiniai

1.   Dokumentų rinkinio santrauką sudaro:

a)

duomenys apie ribotą bent vieno veikliosios medžiagos turinčio augalų apsaugos produkto pavyzdinę paskirtį, įrodant, kad laikomasi Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio reikalavimų;

b)

kiekvieno Direktyvos 91/414/EEB II priede nurodytų veikliajai medžiagai taikomų duomenų reikalavimų punkto bandymų ir tyrimų santraukos bei rezultatai, jų savininko ir bandymus bei tyrimus atlikusio asmens vardas, pavardė arba instituto pavadinimas;

c)

kiekvieno Direktyvos 91/414/EEB III priede nurodytų augalų apsaugos produktui taikomų duomenų reikalavimų punkto bandymų ir tyrimų santraukos bei rezultatai, jų savininko ir bandymus bei šios direktyvos 5 straipsnyje nurodytiems reikalavimams vertinti skirtus tyrimus atlikusio asmens vardas, pavardė arba instituto pavadinimas, atsižvelgiant į tai, kad tuo atveju, jei dėl siūlomos ribotos veikliosios medžiagos pavyzdinės paskirties II ar III prieduose nurodytame dokumentų rinkinyje trūksta duomenų, tvirtinant įtraukimą į I priedą gali būti taikomi apribojimai;

d)

kontrolinis sąrašas, įrodantis, kad 2 dalyje nurodytas dokumentų rinkinys išsamus;

e)

paaiškinimai, kodėl pateiktos bandymų ir tyrimų ataskaitos būtinos pirmą kartą įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą;

f)

visos pateiktos informacijos vertinimas.

2.   Į išsamų dokumentų rinkinį įtraukiamas visas atskirų bandymų ir tyrimų ataskaitų, susijusių su visa 1 dalies b ir c punktuose nurodyta informacija, tekstas.

5 straipsnis

Dokumentų rinkinio išsamumo patikra

1.   Gavusi paraišką, ataskaitą rengianti valstybė narė pagal 4 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą kontrolinį sąrašą per 30 dienų patikrina, ar pateiktuose dokumentų rinkiniuose yra visi 4 straipsnyje nurodyti duomenys.

2.   Jei trūksta vieno ar kelių iš 4 straipsnyje nurodytų duomenų, valstybė narė praneša apie tai pareiškėjui, nustatydama ne ilgesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį šiems dokumentams pateikti.

3.   Jei pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų iki 2 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, ataskaitą rengianti valstybė narė apie tai praneša pareiškėjui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Jei suteikusi pareiškėjui galimybę pateikti pastabų Komisija nusprendžia, kad pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų, ji priima sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atitinkama veiklioji medžiaga neįtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Priėmus tokį sprendimą veikliosios medžiagos vertinimas pagal šį reglamentą baigiamas.

4.   Visada galima pateikti naują paraišką dėl tos pačios medžiagos.

5.   Jei su paraiška pateiktuose dokumentų rinkiniuose yra visi 3 straipsnyje nurodyti duomenys, ataskaitą rengianti valstybė narė praneša pareiškėjui, Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir tarnybai, kad paraiška išsami.

6 straipsnis

Informacijos skelbimas

Nustačiusi, kad paraiška išsami, Komisija viešai skelbia šią informaciją:

a)

veikliosios medžiagos pavadinimą;

b)

paraiškos pateikimo datą;

c)

pareiškėjo pavadinimą ir adresą;

d)

ataskaitą rengiančią valstybę narę.

7 straipsnis

Trečiųjų šalių teikiama informacija

1.   Bet kuris asmuo ar valstybė narė, norintys ataskaitą rengiančiai valstybei narei pateikti informacijos, kuri galėtų būti naudinga vertinimui, ir visų pirma susijusios su galimu pavojingu medžiagos ar jos likučių poveikiu žmonių ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nepažeisdami Direktyvos 91/414/EEB 7 straipsnio nuostatų pateikia šią informaciją ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų po 6 straipsnyje minėtos informacijos paskelbimo datos.

2.   Ataskaitą rengianti valstybė narė nedelsdama pateikia visą gautą informaciją tarnybai ir pareiškėjui.

3.   Ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo trečiųjų šalių informacijos gavimo pareiškėjas gali pateikti pastabų dėl šios informacijos ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir tarnybai.

8 straipsnis

Ataskaitą rengiančios valstybės narės atliekamas vertinimas

1.   Per dvylika mėnesių nuo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos pateikimo datos ataskaitą rengianti valstybė narė parengia ir teikia Komisijai ataskaitą (toliau – vertinimo ataskaitos projektas), kurioje įvertina, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio reikalavimus; vieną šios ataskaitos egzempliorių ataskaitą rengianti valstybė narė teikia tarnybai. Tuo pat metu ji praneša pareiškėjui apie tai, kad pateiktas vertinimo ataskaitos projektas ir prašo nedelsiant pateikti atnaujintą dokumentų rinkinį tarnybai, valstybėms narėms ir Komisijai.

2.   Ataskaitą rengianti valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba.

3.   Jei reikia papildomos informacijos, ataskaitą rengianti valstybė narė nustato pareiškėjui laikotarpį jai pateikti. Tokiu atveju dvylikos mėnesių laikotarpis pratęsiamas ataskaitą rengiančios valstybės narės nustatytu papildomu laikotarpiu. Papildomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei šeši mėnesiai ir baigiasi ataskaitą rengiančiai valstybei narei gavus papildomos informacijos. Ji praneša apie tai Komisijai ir tarnybai. Vertindama paraišką, ataskaitą rengianti valstybė narė atsižvelgia tik į per nustatytą laikotarpį pateiktą informaciją.

4.   Jei pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų iki 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos, ataskaitą rengianti valstybė narė apie tai praneša pareiškėjui, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Jei suteikusi pareiškėjui galimybę pateikti pastabų Komisija nusprendžia, kad pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų, būtinų, norint nuspręsti, ar medžiaga atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus, ji priima sprendimą, kuriuo nustatoma, kad atitinkama veiklioji medžiaga neįtrauktina į šios direktyvos I priedą ir jos vertinimas pagal šį reglamentą baigiamas.

5.   Visada galima pateikti naują paraišką dėl tos pačios medžiagos.

9 straipsnis

Vertinimo ataskaitos projekto priėmimas ir galimybė su juo susipažinti

Tarnyba, gavusi 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą dokumentų rinkinį, perduoda ataskaitą rengiančios valstybės narės pateiktą vertinimo ataskaitos projektą pareiškėjui, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai.

Suteikusi pareiškėjui dvi savaites pateikti prašymą dėl tam tikrų vertinimo ataskaitos projekto dalių konfidencialumo, ji suteikia visuomenei galimybę susipažinti su projektu.

Tarnyba nustato devyniasdešimties dienų laikotarpį, per kurį valstybės narės ir pareiškėjas gali raštu pateikti pastabų.

Jei būtina, tarnyba rengia tarpusavio vertinimą, kuriame gali dalyvauti valstybių narių ekspertai.

10 straipsnis

Tarnybos išvada

1.   Tarnyba priima išvadą, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus per devyniasdešimt dienų nuo šio reglamento 9 straipsnio trečioje pastraipoje nustatyto laikotarpio pabaigos ir pateikia šią išvadą pareiškėjui, valstybėms narėms ir Komisijai.

Jei įmanoma, tarnyba išvadoje nurodo rizikos mažinimo galimybes, susijusias su vertinimo ataskaitos projekte nurodyta numatoma paskirtimi.

2.   Jei tarnybai reikia papildomos informacijos, pasikonsultavusi su ataskaitą rengiančia valstybe nare ji nustato ne ilgesnį kaip devyniasdešimties dienų laikotarpį, per kurį pareiškėjas pateikia tokią informaciją tarnybai ir ataskaitą rengiančiai valstybei narei. Tokiu atveju 1 dalyje nustatytas devyniasdešimties dienų laikotarpis pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu laikotarpiu. Ji apie tai praneša Komisijai ir valstybėms narėms. Išvadoje tarnyba atsižvelgia tik į per nustatytą laikotarpį pateiktą informaciją.

3.   Ataskaitą rengianti valstybė narė įvertina papildomą informaciją ir nedelsdama (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo papildomos informacijos gavimo) pateikia ją tarnybai.

4.   Siekdamos palengvinti darbo planavimą, Komisija ir tarnyba suderina išvadų teikimo tvarkaraštį. Komisija ir tarnyba susitaria dėl tarnybos išvadų formos.

11 straipsnis

Direktyvos arba sprendimo projektų teikimas

1.   Nepažeisdama pasiūlymo, kuris gali būti pateiktas, norint iš dalies pakeisti Tarybos direktyvos 79/117/EEB (7) priedą, Komisija, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tarnybos išvadų arba nuo informacijos, kad pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų, gavimo datos, teikia komitetui peržiūros ataskaitos projektą, kurio galutinė versija rengiama per komiteto posėdį.

Pareiškėjui suteikiama galimybė per Komisijos nustatytą laikotarpį pateikti pastabų dėl peržiūros ataskaitos.

2.   Remiantis 1 dalyje nurodyta peržiūros ataskaita ir atsižvelgiant į visas pastabas, pareiškėjo pateiktas per pagal 1 dalį Komisijos nustatytą laikotarpį, Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka priimama direktyva arba sprendimas, kuriuo nustatoma, kad:

a)

veiklioji medžiaga įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ir, jei būtina, nustatomos sąlygos ir apribojimai;

b)

veiklioji medžiaga neįtraukiama į šios direktyvos I priedą.

3.   Priėmus sprendimą pagal 2 dalies b punktą veikliosios medžiagos vertinimas pagal šį reglamentą baigiamas.

12 straipsnis

Galimybė susipažinti su peržiūros ataskaita

Galutinė peržiūros ataskaita, išskyrus tas jos dalis, kuriose nurodoma dokumentų rinkinių informacija, kuri yra konfidenciali pagal Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsnio nuostatas, teikiama visuomenei.

III   SKYRIUS

SKUBOS TVARKA

13 straipsnis

Skubos tvarkos taikymo sąlygos

Jei dėl per antrąjį, trečiąjį ar ketvirtąjį etapą vertintų medžiagų pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 1 dalį buvo priimtas sprendimas neįtraukti jų į šios direktyvos I priedą ir parengtas vertinimo ataskaitos projektas, visi, kaip pranešėjai dalyvavę procese, po kurio buvo priimtas toks sprendimas, arba visi, pakeitę pirminį pranešėją pagal susitarimą su juo, siekiant taikyti šį reglamentą, gali teikti paraišką skubos tvarka, nustatyta šio reglamento 14–19 straipsniuose. Tokia paraiška turi būti teikiama per šešis mėnesius nuo sprendimo neįtraukti paskelbimo datos, jei ji teikiama dėl per trečiąjį ar ketvirtąjį etapą vertintų medžiagų, arba per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos, jei ji teikiama dėl per antrąjį etapą vertintų medžiagų.

14 straipsnis

Paraiška

1.   13 straipsnyje nurodyta paraiška teikiama valstybei narei, rengusiai ataskaitą per vertinimo procedūrą, kuriai pasibaigus buvo priimtas sprendimas neįtraukti medžiagos, išskyrus tuos atvejus, kai kita valstybė narė, susitarusi su pirmine ataskaitą rengiančia valstybe nare, praneša Komisijai pageidaujanti atlikti vertinimą.

2.   Teikdamas paraišką pareiškėjas, vadovaudamasis Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsniu, gali prašyti išsaugoti tam tikrų 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų papildomų duomenų dalių konfidencialumą. Jis paaiškina, kodėl kiekvienas dokumentas ar kiekviena jo dalis yra konfidencialūs.

Konfidencialią informaciją pareiškėjas pateikia atskirai.

Kartu jis pateikia prašymus dėl duomenų apsaugos pagal Direktyvos 91/414/EEB 13 straipsnį.

15 straipsnis

Turinio ir tvarkos reikalavimai

1.   Taikomi šie turinio reikalavimai:

a)

veikliosios medžiagos specifikacijos yra tokios pat kaip ir tos, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neįtraukti medžiagos. Specifikacijos gali būti keičiamos tik tiek, kiek tai susiję su priežastimis, dėl kurių buvo nuspręsta neįtraukti medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, ir būtina, norint įtraukti šią medžiagą;

b)

veikliosios medžiagos nurodyta paskirtis yra ta pati kaip ir ta, dėl kurios buvo priimtas sprendimas neįtraukti medžiagos. Paskirtis gali būti keičiama tik tiek, kiek tai susiję su priežastimis, dėl kurių buvo nuspręsta neįtraukti medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, ir būtina, norint įtraukti šią medžiagą;

c)

būtent pareiškėjas turi įrodyti, kad laikomasi Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

2.   Kartu su paraiška pareiškėjas teikia:

a)

papildomus duomenis, išsprendžiančius konkrečias problemas, dėl kurių buvo priimtas atitinkamas sprendimas neįtraukti;

b)

visus papildomus duomenis apie turimas mokslo ir technikos žinias, ir ypač mokslo ir technikos žinių pokyčius nuo tada, kai buvo pateikti duomenys, dėl kurių buvo priimtas sprendimas neįtraukti;

c)

jei būtina, pirminio dokumentų rinkinio priedą;

d)

kontrolinį sąrašą, kuriuo įrodoma, kad dokumentų rinkinys išsamus ir nurodoma, kurie duomenys nauji.

16 straipsnis

Informacijos skelbimas

Nustačiusi, kad paraiška išsami, Komisija viešai skelbia šią informaciją:

a)

veikliosios medžiagos pavadinimą;

b)

paraiškos pateikimo datą;

c)

pareiškėjo pavadinimą ir adresą;

d)

ataskaitą rengiančią valstybę narę.

17 straipsnis

Trečiųjų šalių teikiama informacija

1.   Bet kuris asmuo ar valstybė narė, norintys ataskaitą rengiančiai valstybei narei pateikti informacijos, kuri galėtų būti naudinga vertinimui, ir visų pirma yra susijusi su galimu pavojingu medžiagos ar jos likučių poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai, nepažeisdami Direktyvos 91/414/EEB 7 straipsnio nuostatų teikia šią informaciją ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų po 16 straipsnyje minėtos informacijos paskelbimo datos.

2.   Ataskaitą rengianti valstybė narė nedelsdama pateikia visą gautą informaciją tarnybai ir pranešėjui.

3.   Ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo papildomos informacijos gavimo pareiškėjas gali pateikti savo pastabas dėl šios informacijos ataskaitą rengiančiai valstybei narei ir tarnybai.

18 straipsnis

Ataskaitą rengiančios valstybės narės atliekamas vertinimas

1.   15 straipsnio 2 dalyje nurodytus duomenis vertina 14 straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaitą rengianti valstybė narė, išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė susitaria su kita valstybe nare, kad pastaroji veiktų kaip ataskaitą rengianti valstybė narė. Apie tokį susitarimą pranešama pareiškėjui, Komisijai, tarnybai ir kitoms valstybėms narėms.

2.   Ataskaitą rengianti valstybė narė per šešis mėnesius nuo ataskaitos pateikimo datos teikia tarnybai ir Komisijai papildomų duomenų vertinimo ataskaitą (toliau – papildoma ataskaita), kurioje turėtų atsispindėti turimos mokslo ir technikos žinios, ir, jei būtina, pirminio dokumentų rinkinio duomenys, atsižvelgiant į trečiųjų šalių pateiktą informaciją apie galimą pavojingą poveikį ir visas pagal 17 straipsnio 3 dalį gautas pareiškėjo pastabas. Papildomoje ataskaitoje vertinama, ar galima manyti, kad veiklioji medžiaga atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Ataskaitą rengianti valstybė narė praneša pareiškėjui, kad pateikta papildoma ataskaita ir kad reikėtų nedelsiant pateikti tarnybai, valstybėms narėms ir Komisijai atnaujintą dokumentų rinkinį.

Ataskaitą rengianti valstybė narė gali konsultuotis su tarnyba.

3.   Jei reikia papildomos informacijos, nesusijusios su naujų tyrimų pateikimu, ataskaitą rengianti valstybė narė nustato pareiškėjui laikotarpį jai pateikti. Tokiu atveju 2 dalyje nustatytas šešių mėnesių laikotarpis pratęsiamas ataskaitą rengiančios valstybės narės nustatytu papildomu laikotarpiu. Papildomas laikotarpis ne ilgesnis nei devyniasdešimt dienų ir baigiasi ataskaitą rengiančiai valstybei narei gavus papildomos informacijos. Ji praneša apie tai Komisijai ir tarnybai. Vertindama paraišką, ataskaitą rengianti valstybė narė atsižvelgia tik į per nustatytą laikotarpį pateiktą informaciją.

19 straipsnis

Galimybė susipažinti su papildoma ataskaita

1.   Gavusi papildomą ataskaitą tarnyba nedelsdama perduoda ją kitoms valstybėms narėms ir pareiškėjui, kad šie pateiktų pastabų. Pastabos teikiamos tarnybai per 30 dienų nuo papildomos ataskaitos gavimo. Tarnyba jas apibendrina ir perduoda Komisijai.

2.   Tarnyba gali leisti susipažinti su papildoma ataskaita pateikus prašymą arba visiems asmenims, išskyrus konfidencialius duomenis pagal Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsnį.

20 straipsnis

Vertinimas

1.   Komisija vertina papildomą ataskaitą ir, jei būtina, 13 straipsnyje nurodytą vertinimo ataskaitos projektą, ataskaitą rengiančios valstybės narės rekomendacijas ir pastabas, gautas per 30 dienų nuo apibendrintų tarnybos pastabų gavimo datos.

Komisija gali konsultuotis su tarnyba. Jei būtina, per šias konsultacijas gali būti prašoma surengti tarpusavio vertinimą, kuriame gali dalyvauti valstybių narių ekspertai.

2.   Jei Komisija konsultuojasi su tarnyba dėl per antrąjį etapą vertintų medžiagų, ši pateikia savo išvadas ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo Komisijos prašymo gavimo datos. Tarnyba pateikia išvadų ataskaitą ne vėliau kaip per šešis mėnesius po prašymo apie per trečiąjį ir ketvirtąjį etapą vertintas medžiagas gavimo datos.

Jei tarnybai reikia papildomos informacijos apie per trečiąjį ir ketvirtąjį etapą vertintas medžiagas, nesusijusios su naujų tyrimų pateikimu, tarnyba nustato ne ilgesnį kaip devyniasdešimties dienų laikotarpį, per kurį pareiškėjas turi pateikti informaciją tarnybai ir ataskaitą rengiančiai valstybei narei. Tokiu atveju ankstesnėje pastraipoje nustatytas šešių mėnesių laikotarpis pratęsiamas papildomu tarnybos nustatytu laikotarpiu.

Ataskaitą rengianti valstybė narė įvertina papildomą informaciją ir nedelsdama (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo papildomos informacijos gavimo) pateikia ją tarnybai.

3.   Siekdamos palengvinti darbo planavimą, Komisija ir tarnyba suderina išvadų pateikimo tvarkaraštį. Komisija ir tarnyba susitaria dėl tarnybos išvadų formos.

21 straipsnis

Direktyvos arba sprendimo projektų pateikimas

1.   Nepažeisdama pasiūlymo, kuris gali būti pateiktas, norint iš dalies pakeisti Tarybos direktyvos 79/117/EEB priedą, Komisija, ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 20 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo datos arba nuo tarnybos išvados datos, arba nuo informacijos, kad pareiškėjas nepateikė trūkstamų duomenų, gavimo datos, pateikia komitetui peržiūros ataskaitos projektą, kurio galutinė versija rengiama per komiteto posėdį.

Pareiškėjui suteikiama galimybė per Komisijos nustatytą laikotarpį pateikti pastabas dėl peržiūros ataskaitos.

2.   Remiantis 1 dalyje nurodyta peržiūros ataskaita ir atsižvelgiant į visas pastabas, pareiškėjo pateiktas per pagal 1 dalį Komisijos nustatytą laikotarpį, Direktyvos 91/414/EEB 19 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka priimama direktyva arba sprendimas, kuriame nustatoma, kad:

a)

veiklioji medžiaga įtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, jei būtina, nustačius sąlygas ir apribojimus;

b)

veiklioji medžiaga neįtraukiama į šios direktyvos I priedą.

22 straipsnis

Galimybė susipažinti su peržiūros ataskaita

Galutinė peržiūros ataskaita, išskyrus tas jos dalis, kurios yra konfidenciali dokumentų rinkinių informacija ir kurios yra konfidencialios pagal Direktyvos 91/414/EEB 14 straipsnį, pateikiama visuomenei.

IV   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Mokesčiai

1.   Valstybės narės nustato tvarką, pagal kurią pranešėjai būtų įpareigoti mokėti mokestį arba rinkliavą už papildomų duomenų ar su jais susijusių dokumentų rinkinių administracinį tvarkymą ir vertinimą.

2.   Valstybės narės nustato tikslų vertinimo mokestį arba rinkliavą.

3.   Tuo tikslu valstybės narės:

a)

reikalauja sumokėti mokestį ar rinkliavą, kuo labiau atitinkančią jų išlaidas atliekant įvairias procedūras, susijusias su visos papildomos informacijos ar dokumentų rinkinių vertinimu;

b)

užtikrina, kad mokesčio ar rinkliavos dydis būtų nustatytas skaidriai, atsižvelgiant į tikrąsias papildomos informacijos ar dokumentų rinkinių nagrinėjimo ir administracinio tvarkymo sąnaudas; tačiau valstybės narės gali nustatyti vidutinėmis sąnaudomis grindžiamą fiksuotų mokesčių skalę visam mokesčiui apskaičiuoti;

c)

užtikrina, kad mokestis ar rinkliava būtų imamas pagal instrukcijas, kurias parengia kiekvienos valstybės narės valdžios institucija ir kad iš mokesčių gautos pajamos būtų naudojamos finansuoti tik toms sąnaudoms, kurias ataskaitą rengianti valstybė narė iš tikrųjų patiria vertindama ir tvarkydama papildomą informaciją ar dokumentų rinkinius kaip paskirtoji ataskaitos rengėja, arba finansuoti bendriesiems veiksmams įgyvendinant šios valstybės narės įsipareigojimus pagal šį reglamentą.

24 straipsnis

Kiti mokesčiai, įmokos arba rinkliavos

23 straipsnis nepažeidžia valstybių narių teisių pagal Sutartį toliau taikyti arba nustatyti kitus nei šiame straipsnyje nustatytus mokesčius, įmokas arba rinkliavas, imamas už veikliųjų medžiagų ir augalų apsaugos produktų registravimą, pateikimą į rinką, naudojimą ir kontrolę.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/50/EB (OL L 202, 2007 8 3, p. 15).

(2)  OL L 192, 2003 7 31, p. 40.

(3)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 (OL L 259, 2000 7 13, p. 27).

(4)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(5)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2007 (OL L 246, 2007 9 21, p. 19).

(6)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1095/2007.

(7)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 34/2008

2008 m. sausio 17 d.

nustatantis tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2771/75 dėl bendro kiaušinių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (2), ypač į jo 5 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos (3), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (4), buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės išplaukia, kad kyla būtinybė iš dalies keisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Tipines kainas skelbti tikslinga jau dabar.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kuo greičiau, atsižvelgiant į rinkos situaciją.

(4)

Paukštienos ir kiaušinių vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1). Reglamentas (EEB) Nr. 2771/75 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 104. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 2916/95 (OL L 305, 1995 12 19, p. 49).

(4)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1468/2007 (OL L 329, 2007 12 14, p. 3).


PRIEDAS

prie 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95, priedas

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių pavadinimai

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

Garantija, paminėta 3 straipsnio 3 dalyje

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

„70 % viščiukų“ skerdenėlės, užšaldytos

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

„65 % viščiukų“ skerdenėlės, užšaldytos

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Iškaulinėti gaidžių ar vištų gabalai, užšaldyti

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Vištų krūtinėlės, užšaldytos

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Vištų kojos ir jų dalys, užšaldytos

110,8

10

01

0207 14 70

Kiti vištienos gabalai, užšaldyti

211,9

22

01

0207 25 10

„80 % kalakutų“ skerdenos, užšaldytos

151,3

3

01

0207 27 10

Iškaulinėti kalakutų gabalai, užšaldyti

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Kiaušinių tryniai, džiovinti

318,9

0

02

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

374,2

0

02

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Kiaušinių albuminas, džiovintas

475,4

0

02


(1)  Importo kilmė:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čilė

04

Tailandas.“


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 35/2008

2008 m. sausio 17 d.

nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikėtų nesuteikti grąžinamųjų išmokų konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2008 m. sausio 15 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamente (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2008 m. sausio 15 d., grąžinamosios išmokos už produktus ir paskirties šalis, nurodytas to reglamento 1 straipsnio pirmoje dalyje, nėra suteikiamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3). Reglamentas (EEB) Nr. 1255/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1543/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 62).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 36/2008

2008 m. sausio 17 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už galvijieną

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnyje nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Tie produktai taip pat turėtų atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4), reikalavimus.

(5)

Pagal 1982 m. liepos 20 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1964/82, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (5), 6 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos nuostatas speciali grąžinamoji išmoka yra sumažinama, jei eksportui skirtos mėsos be kaulų kiekis sudaro mažiau nei 95 %, bet ne mažiau nei 85 % viso iškaulinėtų mėsos gabalų svorio.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1218/2007 (6) turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekį, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir 853/2004 atitinkamus reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatyto ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1964/82 6 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už 0201 30 00 9100 produkto kodu žymimus produktus yra sumažinama 7 EUR/100 kg.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1218/2007 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EEB) Nr. 1254/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(5)  OL L 212, 1982 7 21, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(6)  OL L 275, 2007 10 19, p. 19.


PRIEDAS

Nuo 2008 m. sausio 18 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

61,0

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg gyvojo svorio

6,5

CA (4)

EUR/100 kg gyvojo svorio

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg gyvojo svorio

84,7

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

49,8

EG

EUR/100 kg gyvojo svorio

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg gyvojo svorio

50,8

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

29,9

EG

EUR/100 kg gyvojo svorio

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg gyvojo svorio

6,5

CA (4)

EUR/100 kg gyvojo svorio

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg gyvojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg gyvojo svorio

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

20,7

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovas, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(2)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(3)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2051/96 (OL L 274, 1996 10 26, p. 18) numatytų sąlygų.

(5)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(6)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.

(7)  Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1254/1999 33 straipsnio 10 dalies nuostatų, iš trečiųjų šalių importuojamiems ir reeksportuojamiems į trečiąsias šalis produktams eksporto grąžinamoji išmoka nesuteikiama.

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovas, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 37/2008

2008 m. sausio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1509/2007 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 333, 2007 12 19, p. 70.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. sausio 18 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 38/2008

2008 m. sausio 17 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 leista naudoti 2008 m. sausio mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1529/2007, leidžiantį naudoti AKR valstybių, priklausančių CARIFORUM regiono valstybėms, ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 2008 m. buvo leista naudoti AKR valstybių, priklausančių CARIFORUM regiono valstybėms, kilmės 187 000 tonų ryžių metinę tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4219), Nyderlandų Antilų ir Arubos kilmės 25 000 tonų ryžių tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4189) ir mažiausiai išsivysčiusių UŠT kilmės 10 000 tonų ryžių tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4190).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 1 ir 2 punktuose nurodytų kvotų laikotarpio pirnojí dalis yra rugsėjo mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 6 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 2 straipsnio pirmą pastraipą per sausio pirmąsias 2008 m. septynias mėn. darbo dienas pateiktose kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4219, paraiškose nurodyti kiekiai, išreikšti lukštentų ryžių ekvivalentu, viršija tam laikotarpiui numatytą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 2 straipsnio pirmą pastraipą, pagal Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 per septynias pirmąsias 2007 m. sausio mėn. darbo dienas pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4189 – 09.4190, paraiškose nurodyti kiekiai, išreikšti lukštentų ryžių ekvivalentu, yra mažesni (arba lygūs) už tam laikotarpiui numatytą kiekį.

(5)

Todėl remiantis Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 4 straipsnio 1 dalimi reikėtų nustatyti visą kitai kvotos galiojimo laikotarpio daliai skirtą kiekį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per penkias pirmąsias 2008 m. sausio mėn. dienas, laikantis Reglamente (EB) Nr. 1529/2007 nustatytų kvotos, kurios eilės numeris yra 09.4219, licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Reglamente (EB) Nr. 1529/2007 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai 09.4219 – 09.4189 – 09.4190, galiojimo laikotarpio daliai skirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 1785/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 348, 2007 12 31, p. 155.


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2008 m. sausio mėnesiui remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 ir galutinis naudojimo koeficientas 2007 kvotos metams

Kilmė ir (arba) produktas

Eilės Nr.

2008 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

2008 m. gegužés mėnesiui likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

CARIFORUM regiono valstybėms priklausančios valstybės (Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 1 dalies a punktas

09.4219

80,286290 %

62 334 003

KN kodai 1006 sutinka su kodu KN 1006 10 10

 

 

 

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai)

 

 

 

KN kodas 1006

 

 

 

a)

Nyderlandų Antilai ir Aruba:

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Mažiausiai išsivysčiusios UŠT:

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Šiam laikotarpiui paskirstymo koeficientas nenustatytas: Komisijai licencijos paraiškų nepateikta.

(2)  Visi prašymai priimtini, nes jie pateikti dėl mažesnių už skirtus arba jiems lygių kiekių.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 39/2008

2008 m. sausio 17 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio a, b, c, d, e, ir g dalyse išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Tačiau kai kurių pieno produktų, eksportuojamų kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, atveju kyla pavojus, kad įsipareigojimai, prisiimti dėl tų grąžinamųjų išmokų, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl siekiant išvengti tokio pavojaus, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių susitarimų sudarymui. Konkrečių grąžinamųjų išmokų dydžių nustatymas tuo atveju, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto atsižvelgiant į produktus, turėtų sudaryti sąlygas tų dviejų tikslų įgyvendinimui.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį tam tikrais atvejais reikia atsižvelgti į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias vienodą poveikį turinčias priemones, taikomas visose valstybėse narėse vadovaujantis reglamentu dėl atitinkamo produkto bendro rinkos organizavimo pagrindiniams produktams, įtrauktiems į Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priedą, ar prilygstantiems produktams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad pagalbos išmoka suteikiama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jei šis pienas ir iš jo pagamintas kazeinas atitinka tam tikras sąlygas.

(7)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1898/2005, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (3), nustatoma, kad sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami sumažintomis kainomis pramonės šakoms, kuriose yra gaminamos tam tikros prekės.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 1 straipsnyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 II priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (OL L 258, 2007 10 4, p. 3).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1496/2007 (OL L 333, 2007 12 19, p. 3).

(3)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1546/2007 (OL L 337, 2007 12 21, p. 68).


PRIEDAS

Nuo 2008 m. sausio 18 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

0,00

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

0,00

0,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

0,00

0,00

c)

eksportuojant kitas prekes.

0,00

0,00


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 26 d.

leidžiantis parūgštinti vynuogių misą ir vyną, pagamintus Austrijos vynuogių auginimo B zonoje 2007–2008 vyno metais

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5615)

(tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2008/58/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Dėl išskirtinių oro sąlygų vynuogių nokimo laikotarpiu Austrijos vynuogių auginimo B zonoje labai smarkiai ir negrįžtamai sumažėjo vynuogių ir vynuogių misos rūgštingumas. Ypatingos 2007 m. vasaros oro sąlygos Austrijoje buvo panašios į paprastai daug toliau į pietus esančiose vynuogių auginimo zonose susidarančias oro sąlygas.

(2)

Bendras atitinkamuose regionuose nuskintų prinokusių vynuogių rūgštingumo lygis yra nenormaliai žemas ir nesuderinamas su gera vynininkyste bei patenkinamu vyno išlaikymu.

(3)

Todėl Austrijai turėtų būti leista parūgštinti 2007 m. derliaus vynuogių misą ir vyną iš B zonos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo E dalies 2, 3 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypdama nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo E dalies 1 punkto a papunkčio taisyklių Austrija gali leisti parūgštinti 2007 m. derliaus vynuogių misą ir vyną B zonoje to priedo E dalies 2, 3 ir 7 punktuose nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 18 d.

dėl korekcinių koeficientų, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. taikomų į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti abiejose naujosiose valstybėse narėse ne ilgiau kaip devyniolika mėnesių nuo abiejų valstybių įstojimo į ES, atlyginimams, koregavimo

(2008/59/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų darbuotojų įdarbinimo sąlygas, nustatytus Reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1), ypač į jo X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į abiejų valstybių narių stojimo sutartį, ypač į jos 33 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 453/2007 (2), taikant nuostatų X priedo 13 straipsnio pirmą pastraipą, nustatyti korekciniai koeficientai, nuo 2006 m. liepos 1 d. taikomi trečiosiose šalyse dirbančių Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti abiejose naujosiose valstybėse narėse ne ilgiau kaip devyniolika mėnesių nuo šių valstybių įstojimo į ES, atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta.

(2)

Atsižvelgiant į nuostatų X priedo 13 straipsnio antrą pastraipą, nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. reikia koreguoti kai kuriuos korekcinius koeficientus, nes iš Komisijos turimų statistinių duomenų paaiškėjo, kad pagal korekcinį koeficientą ir atitinkamą valiutų keitimo kursą apskaičiuojamo pragyvenimo išlaidų kitimas kai kuriose trečiosiose šalyse buvo 5 % didesnis nuo paskutinio jų nustatymo ar koregavimo,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d., spalio 1 d., lapkričio 1 d., gruodžio 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. korekciniai koeficientai, taikomi į trečiąsias šalis paskirtų Europos Bendrijų pareigūnų, laikinųjų ir pagal sutartį dirbančių darbuotojų, taip pat dalies pareigūnų, liekančių dirbti abiejose naujosiose valstybėse narėse ne ilgiau kaip devyniolika mėnesių nuo abiejų valstybių įstojimo į ES, atlyginimams, išmokamiems tos šalies, kurioje jie dirba, valiuta, koreguojami, kaip nurodyta priede.

Atlyginimams apskaičiuoti naudojami valiutos keitimo kursai nustatomi remiantis Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklėmis ir atitinka pirmoje pastraipoje nurodytą datą.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB, Eratom) Nr. 337/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 1).

(2)  OL L 109, 2007 4 26, p. 1.


PRIEDAS

Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2006 m. rugpjūčio mėn.

Lesotas

68,3

Madagaskaras

76,9

Mozambikas

76,4

Zimbabvė

60,1


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2006 m. rugsėjo mėn.

Senegalas

85,5

Jemenas

71,9

Zimbabvė

71,4


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2006 m. spalio mėn.

Brazilija

79,3

Gvinėja

55,8

Nepalas

72,4

Kongo Demokratinė Respublika

122,8

Zimbabvė

82,6


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2006 m. lapkričio mėn.

Alžyras

91,4

Armėnija

122,5

Indonezija

89,8

Moldova

55,8

Kongo Demokratinė Respublika

125,6

Sudanas

57,6

Zimbabvė

95,1


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2006 m. gruodžio mėn.

Argentina

50,7

Čilė

72,4

Saliamono Salos

89,1

Kongo Demokratinė Respublika

127,1

Ruanda

89,6

Ukraina

106,5

Venesuela

60,9

Zimbabvė

102,4


Paskyrimo vieta

Korekciniai koeficientai 2007 m. sausio mėn.

Bangladešas

47,1

Botsvana

63,3

Brazilija

83,9

Burkina Fasas

94,9

Džibutis

96,8

Eritrėja

49,5

Etiopija

88,1

Gambija

58,6

Gruzija

99,8

Gvinėja

52,3

Jamaika

90,2

Malavis

70,8

Marokas

91,1

Mauricijus

65,7

Meksika

73,7

Mozambikas

76,1

Pakistanas

53,5

Svazilandas

56,8

Tanzanija

59,5

Jemenas

74,5

Zimbabvė

114,9


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis sprendimą 2003/584/EB išbraukiant tam tikras skirtųjų linijų rūšis iš minimalaus skirtųjų linijų rinkinio

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6635)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/60/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (1), ypač į jos 17 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (2), ypač į jos 18 straipsnio 3 dalį,

pasitarusi su Ryšių komitetu,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 24 d. Komisija priėmė 2003 m. liepos 24 d. Sprendimą 2003/548/EB dėl Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnyje nurodyto minimalaus skirtųjų linijų rinkinio su suderintomis charakteristikomis ir atitinkamų standartų (3). Šiam minimaliam rinkiniui priklausė dvi analoginių skirtųjų linijų rūšys ir trys skaitmeninių skirtųjų linijų rūšys, kurių sparta siekė iki 2 048 kbit/s.

(2)

Plačiu mastu pereinant prie naujos tinklų architektūros, analoginės skirtųjų linijų rūšys techniniu požiūriu yra nebesvarbios. Rinkoje tenkinama skaitmeninių skirtųjų linijų paklausa, kurią vis labiau sudaro mažiausiai 2 048 kbit/s didelės spartos ryšių paklausa. Iš viešųjų konsultacijų matyti, kad valstybės narės, pramonės asociacijos ir suinteresuotosios šalys plačiai pritaria, kad šios penkios skirtųjų linijų rūšys būtų išbrauktos iš dabartinio minimalaus skirtųjų linijų rinkinio.

(3)

Universaliųjų paslaugų direktyvos 18 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Komisija gali išbraukti tam tikras skirtųjų linijų rūšis iš minimalaus rinkinio.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąrašas „Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio su suderintomis charakteristikomis ir atitinkamų standartų identifikavimas“ išbraukiamas iš Sprendimo 2003/548/EB priedo.

2 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32).

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(3)  OL L 186, 2003 7 25, p. 43.


18.1.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. sausio 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimo 79/542/EEB II priedo nuostatas dėl šviežios galvijienos importo iš Brazilijos

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 28)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/61/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 4 dalis ir 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

1979 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendime 79/542/EEB, sudarančiame trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašą ir nustatančiame gyvūnų ir visuomenės sveikatos bei veterinarinio sertifikavimo reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją tam tikrus gyvus gyvūnus ir jų šviežią mėsą (2), nustatyta, kad tų gyvūnų ir mėsos importas turi atitikti reikalavimus, išdėstytus atitinkamo pavyzdžio sertifikatuose, sudarytuose pagal tą sprendimą.

(2)

Nuo 2003 m. Komisijos misijų į Braziliją metu nustatyta, kad nesilaikoma reikalavimų, taikomų galvijienos importui į Bendriją. Brazilija ėmėsi priemonių dėl kai kurių iš šių trūkumų, tačiau nepaisant to, neseniai surengus Komisijos misijas, nustatyta rimtų reikalavimų nesilaikymo atvejų, susijusių su ūkių registravimu, gyvūnų identifikavimu ir judėjimo kontrole bei ankstesnių įsipareigojimų imtis tinkamų korekcinių priemonių nesilaikymu.

(3)

Ateityje saugiai importuoti gali būti leidžiama tik sustiprinus ūkių, iš kurių kilę gyvūnai, kuriuos leidžiama eksportuoti į Bendriją, kontrolę ir priežiūrą ir Brazilijai sudarius tokių patvirtintų ūkių, už kuriuos garantuojama, kad jie atitinka visus šviežios galvijienos be kaulų ir brandintos galvijienos importui į Bendriją taikomus reikalavimus, kuriuose bus atliekamas auditas ir tikrinimai bei apie kuriuos Komisijai bus pateikiamos išsamios audito ir tikrinimų ataskaitos, laikiną sąrašą.

(4)

Maisto ir veterinarijos tarnybai vykdant veiklą trečiosiose šalyse, Komisijos tarnybos atlieka tikrinimus, siekdamos užtikrinti, kad sąraše nurodytuose ūkiuose būtų laikomasi Europos Sąjungos importo reikalavimų.

(5)

Laikinas ūkių sąrašas gali būti peržiūrėtas pateikus Komisijai informaciją ir atsižvelgus į šių tikrinimų rezultatus. Tas patvirtintų ūkių sąrašas informavimo tikslais turėtų būti viešai skelbiamas Komisijos integruotoje kompiuterinėje veterinarijos sistemoje TRACES.

(6)

Trečiųjų šalių, kurioms leidžiama eksportuoti į Bendriją šviežią mėsą, sąraše Sprendimo 79/542/EEB II priedo 1 dalyje būtina nustatyti, kad, paskerdus galvijus po šio sprendimo įsigaliojimo, į Bendriją gali būti leidžiama importuoti tik iš jų paruoštą šviežią galvijieną be kaulų ir brandintą galvijieną, nes galima garantuoti, kad patvirtinti ūkiai atitiks tik tokiai mėsai taikomus naujus reikalavimus. Ta pačia proga galima pataisyti klaidą toje lentelėje.

(7)

Trečiųjų šalių sąrašas II priedo 1 dalyje ir nustatyto pavyzdžio sertifikatas „BOV“ Sprendimo 79/542/EEB II priedo 2 dalyje turėtų būti dėl to iš dalies atitinkamai pakeisti.

(8)

Siekiant vengti prekybos trikdymo, reikėtų leisti nustatytą laikotarpį į Bendriją importuoti šviežios galvijienos ir brandintos galvijienos siuntas, kurioms sertifikatai buvo išduoti ir kurios buvo išsiųstos iki šio sprendimo įsigaliojimo.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 79/542/EEB II priedo 1 dalyje išdėstytame trečiųjų šalių sąraše įrašas apie „BR – Brazilija“ teritoriją pakeičiamas taip:

BR – Brazilija

„BR-0

Visa šalies teritorija

EQU

 

 

 

 

BR-1

Minas Gerais valstijos dalis (išskyrus Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ir Bambuí regionines vietoves);

Espíritu Santo valstija;

Goias valstija;

Mato Grosso valstijos dalis, sudaryta iš regioninių vienetų:

Cuiaba (išskyrus San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ir Barão de Melgaço savivaldybes),

Caceres (išskyrus Caceres savivaldybę),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (išskyrus Itiquiora savivaldybę),

Barra do Garca,

Barra do Burgres.

Rio Grande do Sul valstija

BOV

A ir H

1

 

2008 m. sausio 31 d.

BR-2

Santa Catarina valstija

BOV

A ir H

1

 

2008 m. sausio 31 d.“

2 straipsnis

„BOV“ veterinarijos sertifikate, pateikiamame Sprendimo 79/542/EEB II priedo 2 dalyje:

1)

10.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„10.3.

gauta iš gyvūnų, kilusių iš ūkių:

a) kuriuose nė vienas iš laikomų gyvūnų nebuvo paskiepytas nuo [snukio ir nagų ligos arba](12) galvijų maro; ir

(5) arba [b) tuose ūkiuose ir aplink juos 10 km spinduliu esančiuose ūkiuose per pastarąsias 30 dienų nepasitaikė snukio ir nagų ligos ar galvijų maro atvejų ir (arba) protrūkių;]

(5) (13) arba [b) kuriuose netaikomi su gyvūnų sveikata susiję oficialūs apribojimai ir jei tuose ūkiuose bei aplink juos 25 km spinduliu esančiuose ūkiuose per pastarąsias 60 dienų nepasitaikė snukio ir nagų ligos ar galvijų maro atvejų ir (arba)/protrūkių; ir

c) kuriuose gyvūnai išbuvo ne mažiau kaip 40 dienų iki jų išvežimo tiesiai į skerdyklą;]

(5) (18) [d) per pastaruosius 3 mėnesius gyvūnai nebuvo įvežti iš nepatvirtintų EB teritorijų;

e) gyvūnai identifikuoti ir registruoti nacionalinėje galvijų kilmės identifikavimo ir sertifikavimo sistemoje;

f) gavus teigiamus kompetentingų valdžios institucijų atlikto patikrinimo rezultatus ir oficialią ataskaitą, minėti ūkiai nurodomi TRACES sistemoje kaip patvirtinti ūkiai (19) ir kompetentingos valdžios institucijos reguliariai atlieka tikrinimus, siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šiame sprendime numatytų atitinkamų reikalavimų];

(5) (14) arba [b) kuriuose netaikomi su gyvūnų sveikata susiję oficialūs apribojimai ir jei tuose ūkiuose bei aplink juos 10 km spinduliu esančiuose ūkiuose per pastarąsias 12 dienų nepasitaikė snukio ir nagų ligos ar galvijų maro atvejų ir (arba) protrūkių; ir

c) kuriuose gyvūnai išbuvo ne mažiau kaip 40 dienų iki jų išvežimo tiesiai į skerdyklą;]“

2)

Po (18) pastabos įterpiama (19) pastaba:

„(19)

Kompetentingos valdžios institucijos sudarytą patvirtintų ūkių sąrašą kompetentinga valdžios institucija reguliariai peržiūri ir atnaujina. Komisija užtikrins, kad šis patvirtintų ūkių sąrašas informavimo tikslais būtų viešai skelbiamas jos integruotojo kompiuterinėje veterinarijos sistemoje (TRACES).“

3 straipsnis

Šviežios galvijienos ir brandintos galvijienos siuntos, kurioms sertifikatai pagal Sprendimą 79/542/EEB buvo išduoti prieš nustatant pakeitimus šiuo sprendimu, gali būti importuojamos į Bendriją iki 2008 m. kovo 15 d., jeigu jų išdavimo data yra ankstesnė nei 2008 m. sausio 31 d. ir tuo metu jos buvo pakeliui į Bendriją.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. sausio 31 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2002 1 23, p. 11.

(2)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/736/EB (OL L 296, 2007 11 15, p. 29).