ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 341

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 27d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/830/EB

 

*

2007 m. rugpjūčio 1 d. Europos centrinio banko gairės dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija) (ECB/2007/9)

1

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

GAIRĖS

Europos centrinis bankas

27.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 341/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2007 m. rugpjūčio 1 d.

dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija)

(ECB/2007/9)

(2007/830/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 5 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 22 d. Reglamentą ECB/2001/13 dėl pinigų finansinių institucijų sektoriaus konsoliduoto balanso (1),

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 12 d. Reglamentą ECB/2003/9 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (2),

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 20 d. Reglamentą ECB/2001/18 dėl statistikos apie indėlių ir paskolų palūkanų normas, kurias taiko pinigų finansų įstaigos namų ūkiams ir nefinansinėms korporacijoms (3),

atsižvelgdama į Reglamentą ECB/2007/8 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (4)

atsižvelgdama į 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (5),

atsižvelgdama į 1986 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyvą 86/635/EEB dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (6),

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 5 d. Gaires ECB/2002/10 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (7),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (ESS 95) A priedą (8),

kadangi:

(1)

2003 m. vasario 6 d. Gairės ECB/2003/2 dėl tam tikrų Europos centrinio banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ir nacionalinių centrinių bankų statistinės informacijos pinigų ir bankų statistikos srityje pateikimo tvarkos buvo keletą kartų iš esmės pakeistos. Kadangi dabar daromi nauji daliniai šių Gairių pakeitimai, siekiant aiškumo ir skaidrumo, jos turėtų būti naujai išdėstytos.

(2)

Sudarant kiekvienos šalies ir euro zonos pinigų finansinių institucijų (PFI) sektoriaus suvestinius balansus, euro zonos PFI sektoriaus konsoliduotą balansą ir atitinkamus euro zonos suvestinius pinigų rodiklius, Europos centrinis bankas (ECB) reikalauja ECB balanso, eurą įsivedusių valstybių narių (toliau – dalyvaujančių valstybių narių) nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir PFI, išskyrus NCB (toliau – kitos PFI), balansų.

(3)

Reglamentas ECB/2007/8 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (4) nustato, kad apie IF vertybinių popierių, žymimų viešai skelbiamais identifikacijos kodais, atsargas, turi būti atsiskaitoma dėl kiekvieno vertybinio popieriaus (k–v–p), taikant mišrų metodą. NCB šiuos duomenis turi klasifikuoti ir apibendrinti.

(4)

Veikianti centralizuota vertybinių popierių duomenų bazė (CVPDB) arba atitinkama nacionalinė vertybinių popierių duomenų bazė laikoma svarbiausia klasifikuojant IF turto ir įsipareigojimų statistiką.

(5)

Konkrečios šalies ir lyginamieji duomenys apie mokėjimų statistiką ir priemones, naudojami eurą įsivedusiose valstybėse narėse, yra svarbiausi nustatant ir kontroliuojant pokyčius, įskaitant jų mokėjimo sistemų integracijos apimtį.

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šios gairės nustato NCB pareigas teikti pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistiką ECB.

NCB atsiskaito dėl straipsnių, nurodytų 3–18 straipsniuose pagal III priede nustatytas schemas, ir remdamiesi elektroninio perdavimo standartais, nustatytais šių gairių IV priede. Iki kiekvienų metų rugsėjo mėnesio ECB praneša NCB tikslias perdavimo datas kitiems metams ataskaitų kalendoriaus forma.

Tik 3, 6, 7, 10, 11 ir 13–17 straipsniuose nurodytam teikimui taikomi ankstesnių duomenų teikimo reikalavimai.

a)

Nepažeidžiant b punkto, įstojimo į Europos Sąjungą ir (arba) euro įvedimo atvejais taikomos šios taisyklės:

i)

valstybių narių, įstojusių į ES 2004 m. gegužės mėn., NCB teikia ECB ankstesnius duomenis, apimančius laikotarpį bent jau nuo 2004 m.;

ii)

valstybių narių, įstojusių į ES iki 2004 m. gegužės mėn., tačiau neįsivedusių euro šių gairių įsigaliojimo dieną, NCB teikia ECB ankstesnius duomenis, apimančius laikotarpį bent jau nuo 1999 m. ir laikotarpį nuo 2003 m. dėl PFI palūkanų normų statistikos (toliau – PPN statistika);

iii)

valstybių narių, įstojusių į ES po 2004 m. gegužės mėn., NCB teikia ECB ankstesnius duomenis, apimančius ne mažiau kaip trejus pastaruosius metus;

iv)

Pozicijų su valstybėmis narėmis, kurios įsives eurą įsigaliojus šioms Gairėms, atveju dalyvaujančių valstybių narių NCB teikia ECB ankstesnius duomenis, apimančius bent jau laikotarpį: 1) nuo 1999 m., jeigu valstybė narė įstojo į ES iki 2004 m. gegužės mėn.; arba 2) nuo 2004 m., jeigu valstybė narė įstojo į ES 2004 m. gegužės mėn.; arba 3) apimantį pastaruosius trejus metus, jeigu valstybė narė įstojo į ES po 2004 m. gegužės mėn. Šis principas taikomas tik statistikai, kurios atveju duomenys, suskirstyti pagal priešingas šalis, taip pat yra renkami.

b)

Taikomos tokios taisyklės:

i)

istoriniai ketvirčio duomenys apie kitus finansinius tarpininkus (KFT) perduodami ECB pradedant pirmo turimo ataskaitinio laikotarpio duomenimis, pradedant bent jau 1998 m. ketvirto ketvirčio, kaip ataskaitinio laikotarpio, duomenimis;

ii)

vertybinių popierių laiko eilutės, perduotos ECB, prasideda 1989 m. gruodžio mėn. likutinių sumų atveju ir 1990 m. sausio mėn. srautų atveju;

iii)

mokėjimų statistikos atveju, dedant visas įmanomas pastangas, teikiami penkerių metų duomenys, įskaitant vėliausius ataskaitinius metus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiose gairėse:

1.

„rezidentas“ reiškia tą patį, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 2533/98 1 straipsnyje;

2.

Eurosistema – dalyvaujančių valstybių narių NCB ir ECB;

3.

„kredito įstaiga“ reiškia tą patį, kaip Reglamento ECB/2001/13 I priedo 1 dalies I.2 skirsnyje.

3 straipsnis

Pinigų finansinių institucijų balanso straipsnių statistika

a)   Bendra informacija

Pagal Reglamentą ECB/2001/13, NCB sudaro ir pateikia du atskirus suvestinius balansus, abu bendrąja verte: vieną PFI subsektoriaus „centrinis bankas“ suvestinį balansą ir vieną subsektoriaus „kitos PFI“ suvestinį balansą.

Naudodami šių gairių I priede nustatytas sąryšio lenteles, NCB iš savo apskaitos sistemų išveda reikalaujamą pateikti savo centrinio banko balanso statistinę informaciją. Statistinės atskaitomybės tikslais ECB iš savo balanso išveda duomenis, atitinkančius NCB iš jų balansų išvedamus duomenis.

Reikalaujamą pateikti kitų PFI balansų statistinę informaciją NCB išveda, agreguodamas balanso straipsnių (BS) duomenis, surinktus iš rezidentų individualių PFI, išskyrus rezidentus NCB.

Šie reikalavimai taikomi mėnesio pabaigos ir ketvirčio pabaigos likutinėms sumoms (9) (atsargoms) bei mėnesinių ir ketvirtinių srautų patikslinimo duomenims.

NCB teikia balansų straipsnių statistinę informaciją pagal šių gairių III priedo 1 dalį.

b)   Srautų patikslinimai

NCB teikia ECB mėnesinius ir ketvirtinius perklasifikavimo patikslinimo eilučių ir patikslinimo dėl perkainojimo eilučių duomenis pagal šių gairių V priedą.

ECB apskaičiuoja srautus (10) remdamasis atsargų skirtumu mėnesio pabaigoje ir po to pašalindamas tuos skirtumus, kurie atsiranda ne dėl sandorių. Ne dėl sandorių atsiradusius pokyčius jis pašalina patikslindamas srautus. Yra trys srautų patikslinimų rūšys:

patikslinimai dėl perkainojimo: jie atspindi visiško ar dalinio paskolų nurašymo ir turimų, parduotų ar išleistų apyvartinių vertybinių popierių atsargų likučio rinkos kainos svyravimų poveikį,

perklasifikavimai ir kiti patikslinimai: jie apima visus balanso atsargų pokyčius, atsirandančius dėl: i) PFI visumos statistinės aprėpties pasikeitimo (11), ii) turto ar įsipareigojimų perklasifikavimo, arba iii) atskaitomybės klaidų, kurios buvo ištaisytos tik riboto laikotarpio atsargose, ir dėl pokyčių struktūroje įtakos (12),

patikslinimai dėl valiutų kurso: jie apima visus atsargų pozicijų pokyčius dėl valiutų kurso kaitos įtakos turtui ir įsipareigojimams, išreikštiems užsienio valiuta. Patikslinimus dėl valiutos kurso ECB apskaičiuoja, taikydamas valiutų proporcijas, išvestas iš turto ir įsipareigojimų suskirstymo pagal svarbiausias valiutas, esančio Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 4 lentelėje.

NCB ir ECB vidaus finansų direktoratas mėnesinius BS atsargų ir patikslinimų duomenis pateikia ECB iki 15-tos darbo dienos pabaigos, pasibaigus mėnesiui, už kurį teikiami duomenys.

NCB ir ECB vidaus finansų direktoratas ketvirtinius BS atsargų ir patikslinimų duomenis pateikia ECB iki 28-tos darbo dienos pabaigos, pasibaigus ketvirčiui, už kurį teikiami duomenys.

NCB gali tekti pataisyti duomenis, susijusius su paskutiniu laikotarpiu prieš einamąjį ataskaitinį laikotarpį. Be to, gali pasitaikyti dar ankstesnio nei ataskaitinis mėnuo paskutinio ataskaitinio laikotarpio duomenų pataisymų, pavyzdžiui, dėl klaidų, perklasifikavimų, patobulintų ataskaitinių procedūrų ir t.t. ECB gali apdoroti išimtinius ir įprastus pataisymus tuo pačiu metu arba nuspręsti nukelti išimtinių pataisymų apdorojimą kol pasibaigs pinigų suvestinių rodiklių mėnesinių ataskaitų rengimo laikotarpis.

Duomenų taisymo politika atitinka ECB pinigų ir bankų statistikos rengimo vadove įtvirtintus principus (13). Siekiant užtikrinti gerą pinigų statistikos kokybės ir jos stabilumo pusiausvyrą bei siekiant padidinti mėnesio ir ketvirčio statistikos nuoseklumą, išimtiniai mėnesio duomenų pataisymai pateikiami tuo pačiu metu, kai teikiama ketvirčio statistika.

Kai NCB taiko išlygas mažoms PFI pagal Reglamento ECB/2001/13 2 straipsnio 2 dalį, rengdami mėnesio ir ketvirčio PFI balanso duomenis, praneštus ECB, NCB statistiškai apibendrina iki 100 % tokių PFI aprėpties.

NCB gali pasirinkti statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą su sąlyga, kad ji atitinka šiuos minimalius standartus:

a)

kai trūksta suskirstymo duomenų, vertinimu pagrįsti duomenys išvedami, taikant santykius, paremtus visa atskaitingąja visuma arba tam tikra jos imtimi, kuri laikoma tipiškesne vadinamajai „uodegai“; ir

b)

kai suskirstymo duomenys yra, bet jie gaunami vėliau ar rečiau, pranešti duomenys perkeliami į trūkstamuosius laikotarpius:

i)

pakartojant duomenis, kai rezultatai yra adekvatūs; arba

ii)

taikant atitinkamus statistinio vertinimo metodus, siekiant atsižvelgti į duomenų tendencijas ar sezoninės kaitos dėsningumus.

Rengdami centrinio banko balansą, NCB ir ECB laikosi suderintųjų apskaitos taisyklių, nustatytų Gairėse ECB/2002/10, išskyrus:

a)

jeigu dėl apskaitos savo vertybinių popierių portfelius NCB ir ECB privalo perkainoti kas mėnesį, o ne kas ketvirtį;

b)

9.5 apskaitos straipsnį „kiti Eurosistemos vidaus reikalavimai (grynosieji)“ ir 10.4 straipsnį „kiti Eurosistemos įsipareigojimai (grynieji)“, kurie pateikiami bendrąja verte;

c)

14 apskaitos straipsnį „perkainojimo sąskaitos“, kuris pateikiamas bendrąja verte apskaitos tikslais ir grynąja verte statistikos tikslais;

d)

nerealizuotus nuostolius, kurie įrašomi į 11 straipsnį „kitas turtas“.

Vertinimo ir (arba) apskaitos taisyklės, įtvirtintos Reglamente ECB/2001/13, taikomos „kitoms PFI“.

NCB pateikia paaiškinamuosius raštus, paaiškinančius reikšmingų pataisymų ir išimtinių pataisymų priežastis.

Papildomai, NCB pateikia ECB paaiškinamuosius raštus dėl patikslinimų „perklasifikavimai ir kiti patikslinimai“ pagal šių gairių V priedo 2 dalyje nustatytą tvarką.

4 straipsnis

Nuoseklumo kontrolė

NCB ir ECB kontroliuoja, ar statistikos tikslais parengtas jų mėnesio pabaigos suvestinis balansas, pateikiamas pagal Reglamentą ECB/2001/13, atitinka jų apskaitos straipsnius, pateikiamus Eurosistemos savaitinėms finansinėms ataskaitoms pagal Gaires ECB/2002/10. Jie laikosi šių gairių II priede nustatytos tvarkos.

NCB ir ECB atlieka šiuos nuoseklumo tikrinimus kas mėnesį. Savo rezultatus jie pateikia ECB prieš pateikdami BS duomenis arba kartu su jais iki 15 darbo dienos, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui pagal metinį kalendorių, ECB nustatytą ir pateiktą NCB kiekvienais metais iki rugsėjo pabaigos. Atsiskaitydami už laikotarpius, kai statistikos tikslais parengto jų Eurosistemos mėnesio pabaigos suvestinio balanso ir jo apskaitos straipsnių, pateikiamų Eurosistemos savaitinėms finansinėms ataskaitoms, datos nesutampa, NCB gali lyginti statistinius duomenis su dienos balansu, parengtu paskutinę mėnesio darbo dieną. Rengdamas savo balansą, ECB laikosi tokios pačios tvarkos.

NCB ir ECB siunčia pinigų, finansinių institucijų ir rinkos statistikos skyriui nustatytų neatitikimų paaiškinamuosius raštus: išsamius paaiškinamuosius raštus ir supaprastintus aiškinamuosius raštus. Išsamus paaiškinamasis raštas parengiamas tik kartą per metus iki datos, kurią ECB nustato kartu su informacija, nustatyta šių gairių II priedo 3 dalyje. Kitais mėnesiais, jie parengia tik supaprastintus raštus pagal šabloną, nustatytą šių gairių II priedo 2 dalyje. Visi NCB ir ECB išsamius paaiškinamuosius raštus siunčia tuo pačiu metu.

5 straipsnis

Elektroninių pinigų statistika

ECB, bendradarbiaudamas su NCB, kasmet nustato ir registruoja elektroninių pinigų sistemų ypatumus ES, atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus. NCB teikia statistinę informaciją apie PFI išleistus elektroninius pinigus, jei ji yra prieinama, pagal straipsnių sąrašą, nustatytą šių gairių III priedo 2 dalyje.

Mėnesio duomenys pateikiami ECB bent du kartus per metus iki paskutinės kovo ir rugsėjo darbo dienos. Jeigu NCB turi parengę duomenis, jie gali būti perduodami dažniau, iki paskutinės mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, darbo dienos. Ataskaitinis laikotarpis yra to ketvirčio ar šešių mėnesių, su kuriais straipsnis susijęs, paskutinis mėnuo. Jeigu iki termino pabaigos elektroninių pinigų balansų nėra, NCB gali pateikti paskutinius turimus duomenis iki paskutinės mėnesio darbo dienos.

6 straipsnis

Centrinės valdžios balanso statistika

a)   Bendra informacija

NCB teikia statistinę informaciją apie centrinės valdžios indėlių įsipareigojimus, t.y. artimus indėlių įsipareigojimų pakaitus, ir turimus grynuosius pinigus, ir vertybinius popierius pagal šių gairių III priedo 3 dalį.

Jei reiškinys neegzistuota arba yra nereikšmingas, atskaitomybės nereikalaujama de minimis pagrindu. Straipsnis „centrinės valdžios turimi eurų banknotai ir monetos“ pranešamas kaip didelio prioriteto memorandumo straipsnis. Gali būti pateikti įverčiai, kuriuose naudojami turimi duomenys, pvz., pinigų sąjungos finansinių ataskaitų (MUFA) metiniai ir (arba) ketvirčio duomenys.

b)   Srautų patikslinimai

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Eilutės teikiamos kas mėnesį ir laikantis tokių pačių terminų, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje mėnesinės BS statistikos atžvilgiu.

7 straipsnis

Memorandumo straipsniai

a)   Bendra informacija

Jeigu tokie duomenys prieinami, įskaitant turimus geriausius vertinimus, arba jei atitinkama veiklos rūšis yra svarbi pinigų atžvilgiu, NCB tokiu pat dažnumu bei laikydamiesi tokių pačių terminų, kaip ir BS statistikai, nurodytai 3 straipsnio 2 dalyje, papildomai teikia kitą statistinę informaciją pagal memorandumo straipsnių sąrašą, nustatytą šių gairių III priedo 4 dalyje. ECB, bendradarbiaudamas su NCB, nustato ir registruoja atitinkamos statistinės informacijos prieinamumą ir jos rengimo metodus. Didelio prioriteto memorandumo straipsniai, nurodyti paryškintuose langeliuose, pateikia informaciją, reikalingą rengiant euro zonos suvestinius pinigų rodiklius ir MUFA.

Esant ECB ir NCB susitarimui, NCB gali neteikti duomenų paryškintuose langeliuose su strėliuke (↑), kai ECB naudoja alternatyvius duomenų šaltinius.

Kiek tai susiję su euro neįsivedusių valstybių narių langeliais Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 3 ir 4 lentelėse, jeigu aukštesniame lygyje surinkti skaičiai rodo, kad jie yra nereikšmingi, NCB gali nuspręsti nereikalauti išsamiai jų pateikti. Tokiu atveju NCB reguliariai (bent kartą per metus) įvertina, ar euro neįsivedusių valstybių narių langelių duomenys yra reikšmingi, ar ne, ir informuoja ECB ir PFI, jei keičiasi minėtų langelių duomenų teikimo reikalavimai. Kai euro neįsivedusių valstybių narių langelių duomenys yra nereikšmingi ir NCB nereikalauja išsamaus jų teikimo, jie įvertina duomenis naudodami turimą informaciją, remdamiesi toliau nurodytais metodais, ir teikia juos kaip memorandumo straipsnius kas ketvirtį.

b)   Srautų patikslinimai

Srautų duomenys gali būti pateikti, esant dvišaliam ECB ir NCB susitarimui. Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Eilutės teikiamos kas mėnesį šių gairių III priedo 4 dalies 1 ir 2 skirsnių straipsnių atveju, arba kas ketvirtį – šių gairių III priedo 4 dalies 3 skirsnio straipsnių atveju ir laikantis tokių pačių terminų kaip ir privalomos mėnesio ir ketvirčio PFI balanso statistikos atveju pagal Reglamentą ECB/2001/13.

Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 3 ir 4 lentelių langelių, atitinkančių euro neįsivedusias valstybes nares, duomenų, kuriuos NCB įvertina ir teikia kaip memorandumo straipsnius, pateikimas ECB gali būti papildomai uždelstas vieną mėnesį po 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, už kurį duomenys teikiami.

Memorandumo straipsniai, reikalaujami pagal šį straipsnį, teikiami laikantis tų pačių vertinimo ir apskaitos taisyklių, kaip ir duomenys, teikiami pagal Reglamentą ECB/2001/13.

Kiek tai susiję su Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 3 ir 4 lentelėmis, kai euro neįsivedusių valstybių narių langelių duomenų NCB nereikalauja, jie įvertinami remianti toliau nurodytais metodais.

Jeigu NCB įvertina duomenis remdamiesi esama informacija, jie pateikia šiuos duomenis ECB kaip memorandumo straipsnius. Jeigu kitaip nesusitarta su ECB, naudojami šie įvertinimo metodai:

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis duomenimis, kuriuos PFI teikia retesniais intervalais. Duomenys perkeliami į trūkstamą laikotarpį(-ius), juos pakartojant arba taikant atitinkamus statistinius metodus, siekiant atspindėti bet kokią duomenų tendenciją ar sezoninį svyravimą,

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis duomenimis, kuriuos PFI teikia labiau agreguotus, arba remiantis tam tikrais skirstymais, kuriuos NCB laiko reikšmingais

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis ketvirčio duomenimis, surinktais iš stambių PFI (kurių operacijos su 2004 m. gegužės 1 d. į ES stojančiomis šalimis sudaro ne mažiau kaip 80 %),

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis alternatyviais duomenų šaltiniais (tokiais kaip Tarptautinių atsiskaitymų bankas ar mokėjimų balanso duomenys), atlikus visus reikalingus patikslinimus, būtinus dėl besiskiriančių sąvokų ir apibrėžimų, naudojamų tokiuose alternatyviuose šaltiniuose, palyginus su tais, kurie naudojami pinigų ir finansų statistikoje, arba

ketvirčio skaičiai įvertinami remiantis duomenimis, kuriuos kas ketvirtį kaip vieningą visumą PFI teikia apie 2004 m. gegužės 1 d. į ES įstojusias šalis.

8 straipsnis

Privalomųjų atsargų bazės statistika

Agreguotos privalomųjų atsargų bazės, suskirstytos pagal įsipareigojimų rūšis, mėnesio statistika apskaičiuojama kaip mėnesio pabaigos atsargos pagal Reglamentą ECB/2003/9 ir pagal kategorijas, nustatytas Reglamente ECB/2001/13. Duomenys šiai statistikai rengti pagal šių gairių III priedo 5 dalį gaunami iš duomenų, kuriuos kredito įstaigos, kurioms taikomi minimalūs privalomųjų atsargų reikalavimai, teikia NCB.

Į privalomųjų atsargų bazės statistiką įeina šešios kredito įstaigoms taikomos laiko eilutės, atspindinčios mėnesio pabaigos atsargų sumas, kurias reikia pateikti ECB per ECBS duomenų mainų sistemą kas mėnesį ne vėliau kaip iki NCB darbo dienos prieš privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio pradžią. Vadinamajai „uodegai“ priklausančios kredito įstaigos NCB kas ketvirtį teikia riboto suskirstymo duomenis. Šių „uodegai“ priklausančių kredito įstaigų trims atsargų laikymo laikotarpiams taikoma supaprastinta privalomųjų atsargų bazės statistika. NCB vadinamajai „uodegai“ priklausančių kredito įstaigų ketvirčio privalomųjų atsargų bazės duomenis naudoja kaip mėnesio skaičius Europos centriniam bankui perduodamus tris kartus po to, kai tokius duomenis gauna.

Dėl to, kad atskaitingos institucijos pataiso privalomųjų atsargų bazę ir (arba) privalomųjų atsargų reikalavimus po to, kai prasidėjo laikymo laikotarpis, negali būti taisoma privalomųjų atsargų bazės ir privalomųjų atsargų reikalavimų statistika.

9 straipsnis

Makrosantykių statistika

Naudodamas mėnesio pabaigos statistinę informaciją, kurią kredito įstaigos pateikia NCB pagal Reglamentą ECB/2001/13, ECB kas mėnesį kontroliuoja einamųjų standartinių atskaitymų iš privalomų atsargų bazės, kuriuos kredito įstaigos gali taikyti savo skolos vertybinių popierių, kurių sutartas išpirkimo terminas neviršija dvejų metų, neišpirktai sumai tikslumą. NCB parengia būtinus suvestinius rodiklius pagal šių gairių III priedo 6 dalį ir pateikia juos ECB.

Trys laiko eilutės su kredito įstaigų mėnesio pabaigos atsargų skaičiais perduodamos ECB kas mėnesį vėliausiai iki NCB darbo dienos, einančios prieš laikymo laikotarpio pradžią.

Šios eilutės perduodamos net tuo atveju, jei atitinkami balanso straipsniai nėra taikomi toje valstybėje narėje.

10 straipsnis

Kredito įstaigų balanso statistika

a)   Bendra informacija

NCB teikia ECB atskirus kredito institucijų sektoriaus balanso straipsnių duomenis pagal Reglamento ECB/2001/13 I priedo 2 dalies 1, 2 ir 4 lenteles ir šių gairių III priedo 7 dalį. Kadangi viso PFI sektoriaus duomenys jau yra pateikiami pagal Reglamentą ECB/2001/13, šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai taikomi tik toms valstybėms narėms, kuriose kitų PFI atskaitomybės visumą sudaro ir kredito institucijos, ir pinigų rinkos fondai (PRF), ir PRF įtaka laikoma statistiškai reikšminga, kadangi tenkinami visi šie kriterijai:

i)

PFI sektoriaus visos balansinės vertės ir jo kredito įstaigų poaibio visos balansinės vertės skirtumas ilgą laiką yra didesnis nei 5 000 milijonai eurų; ir

ii)

PFI, išskyrus kredito įstaigas (t.y. PRF), turi įtakos daugiau nei vienam straipsniui bet kurioje PFI sektoriaus balanso pusėje.

Nors kai kuriose valstybėse narėse yra nedidelis skaičius kitų institucijų, klasifikuojamų kaip PFI, šios institucijos kiekybinės perspektyvos požiūriu laikomos nereikšmingomis.

b)   Srautų patikslinimai

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Duomenys teikiami kas ketvirtį per 28 darbo dienas nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

Pagal šių gairių III priedo 7 dalies 3 lentelę reikalaujami duomenys teikiami nuo 2005 m. ataskaitinio kovo mėn.

Duomenys, pranešami apie kredito įstaigų balansą, apima 100 % įstaigų, kurios yra priskiriamos šiam sektoriui. Kai faktinė atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl to, kad taikoma išlyga mažoms įstaigoms dėl išsamios atskaitomybės reikalavimų, NCB statistiškai apibendrina pateiktus duomenis taip, kad būtų užtikrinta 100 % aprėptis.

11 straipsnis

Struktūriniai finansiniai rodikliai

a)   Bendra informacija

NCB teikia balanso duomenis apie kitus struktūrinius finansinius rodiklius pagal šių gairių III priedo 8 dalį.

NCB teikia duomenis apie šių gairių III priedo 8 dalyje nurodytus 18 rodiklių pagal joje nustatytas konceptualias ir metodines taisykles. Laikomasi dėl BS statistikos rengimo priimtų statistikos principų, būtent:

i)

duomenys agreguojami, o ne konsoliduojami; ir

ii)

rezidentai nustatomi pagal „priimančiąją šalį“; ir

iii)

balanso duomenys pateikiami bendrąja verte.

b)   Srautų patikslinimai

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Praėjusių metų duomenys, reikalingi kredito įstaigų struktūriniams finansiniams rodikliams apskaičiuoti, turi būti teikiami kasmet iki kovo mėnesio pabaigos. Praėjusių metų rodiklis „KĮ darbuotojų skaičius“ pateikiamas, jei įmanoma, kasmet iki gegužės mėnesio pabaigos.

NCB, taisydami perduotus duomenis, taiko šiuos bendruosius principus:

a)

reguliariai perduodant paskutiniųjų metų metinius duomenis, prireikus visada siunčiami ir įprasti paskutiniųjų metų duomenų pataisymai, ir išimtiniai pataisymai; ir

b)

išimtiniai pataisymai, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, gali būti siunčiami ir per visus metus.

Surinkti duomenys apima 100 % institucijų, apibrėžtų kaip kredito institucijos pagal Reglamento ECB/2001/13 I priedo 1 dalies I.2 skirsnį. Kai faktinė atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl to, kad taikoma išlyga mažoms įstaigoms dėl išsamios atskaitomybės reikalavimų, NCB statistiškai apibendrina pateiktus duomenis pagal šių gairių 3 straipsnio 4 dalį, kad būtų užtikrinta 100 % aprėptis.

Kad būtų galima stebėti nacionalinę praktiką, NCB pateikia ECB bet kokius nukrypimus nuo apibrėžimų ir pirmiau minėtų taisyklių. NCB pateikia paaiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų.

12 straipsnis

Duomenys, skirti Tarptautiniam valiutos fondui

Nepažeisdami savo statutinių įsipareigojimų Tarptautiniam valiutos fondui (TVF), NCB gali jam per ECB perduoti papildomą PFI balanso straipsnių statistiką, laikydamiesi techninių susitarimų.

Pagal šių gairių III priedo 9 dalį, NCB perduoda PFI balanso straipsnius ECB mėnesio BS duomenų reguliarių perdavimų kontekste. Duomenų perdavimas turi sutapti su BS duomenų reguliariu perdavimu ECB, kuris vyksta penkioliktąją darbo dieną nuo mėnesio, kurio duomenys perduodami, pabaigos, laikantis šių gairių 3 straipsnio 2 dalies. Čia apibrėžtos eilutės taip pat perduodamos tokiu dažnumu ir laikantis tokių terminų, kurie yra numatyti didelio prioriteto memorandumo straipsniams, nustatytiems šių gairių 7 straipsnio 2 dalyje.

13 straipsnis

Statistika apie paskolų pavertimą vertybiniais popieriais ir kitus PFI paskolų, pirmiausia suteiktų ne PFI, perdavimus

NCB teikia statistinę informaciją, jei ji yra prieinama, įskaitant geriausių vertinimų pagrindu, apie PFI paskolų pardavimus ir perdavimus trečiosioms šalims pagal šių gairių III priedo 10 dalį.

Duomenų perdavimas ECB apima: i) bendruosius srautus, ii) duomenis apie paskolų, kurias iš pradžių suteikė PFI ir pardavė trečiosioms šalims, grynuosius srautus, jei nėra duomenų apie bendruosius srautus; ir iii) atsargų duomenis, jei tokie yra (teikiami abiem atvejais). Visi šių trijų rūšių duomenys dėl paskolų, parduotų finansų priemonių korporacijoms (FPK), t.y. kai jos per FPK yra paverčiamos vertybiniais popieriais, ir paskolų perduodamų kitiems agentams, paverčiant arba nepaverčiant jas vertybiniais popieriais, teikiami atskirai. Kai suprantama, kad paskola yra parduotina ne PFI sektoriui, susijusios atskaitomybės reikalaujama tik tiek, kiek paskola pradingsta iš PFI, kuri iš pradžių suteikė paskolą kitų rezidentų sektoriams, balanso arba iš bet kurios kitos PFI balanso.

Duomenys perduodami penkioliktąją darbo dieną nuo mėnesio, kurio duomenys perduodami, pabaigos.

14 straipsnis

Kitų finansinių tarpininkų statistika

a)   Bendra informacija

NCB teikia statistinę informaciją apie KFT pagal šių gairių III priedo 11 dalį. Šių KFT pokategorių duomenys perduodami atskirai: i) investiciniai fondai (išskyrus PRF); ir ii) prekiautojai vertybiniais popieriais ir išvestinėmis priemonėmis (VPIPP); ir iii) finansinės korporacijos, užsiimančios skolinimu (SFĮ); ir iv) kiti KFT.

Duomenys, susiję su KFT, perduodami nacionaliniu lygiu tuo metu prieinamų duomenų pagrindu. Kai faktiniai duomenys neprieinami ar negali būti apdoroti, pateikiami nacionaliniai vertinimai. Tuo atveju, kai atitinkamas ekonominis reiškinys egzistuoja, bet statistiškai nėra stebimas ir todėl negalima pateikti vertinimu nustatytų nacionalinių duomenų, NCB gali rinktis: arba visai neteikti tų laiko eilučių, arba pateikti jas kaip trūkstamas. Todėl bet kurios nepateiktos laiko eilutės interpretuojamos kaip „duomenų yra, bet jie nerenkami“, ir, rengdamas euro zonos suvestinius rodiklius, ECB gali daryti prielaidas ir vertinimus. Atskaitomybės visumą sudaro visų rūšių KFT, reziduojantys dalyvaujančiose valstybėse narėse: teritorijoje esančios institucijos, įskaitant patronuojančių įmonių, esančių už teritorijos, dukterines įmones, ir institucijų, kurių pagrindinė buveinė yra ne toje teritorijoje, skyriai rezidentai.

Teikiami šie pagrindiniai rodikliai ir papildoma informacija:

pagrindiniai rodikliai, kuriuos reikia teikti euro zonos suvestiniams rodikliams parengti: visos dalyvaujančios valstybės narės šiuos išsamius duomenis perduoda, kai faktiniai duomenys joms tampa prieinami. Kai faktinių duomenų, kurių reikia rodikliams pateikti pagal būtinus straipsnių suskirstymus arba pagal nustatytą dažnumą, terminus ar apimamus laikotarpius, nėra, jei įmanoma, pateikiami vertinimai,

papildoma informacija, kurią reikia pateikti kaip „memorandumo straipsnius“: Šiuos duomenis perduoda šalys, kurios tuo metu turi prieinamą išsamesnę informaciją.

b)   Srautų patikslinimai

Srautų patikslinimo duomenys gali būti teikiami esant reikšmingiems atsargų pokyčiams arba kai perklasifikuojama arba atliekami kiti patikslinimai. Būtent, koregavimo duomenys gali būti pateikti dėl perklasifikavimų, įgyvendinant ESS 95 sistemą.

Jei sandoriai apskaičiuojami dviejų vienas po kito einančių laikotarpių atsargų skirtumo pagrindu, laiko eilutės neteikiamos arba pranešama, kad jų trūksta.

Srautų patikslinimo duomenys teikiami pagal šių gairių 3 straipsnio 1 dalies b punktą.

Ataskaitos teikiamos ECB kas ketvirtį. KFT statistika perduodama ECB ne vėliau kaip paskutinę trečio mėnesio nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos kalendorinę dieną arba prieš tai einančią NCB darbo dieną, jei paskutinė mėnesio kalendorinė diena yra NCB nedarbo diena. Tikslios perdavimo datos iš anksto pranešamos NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma, kurį ECB pateikia kiekvienų metų rugsėjo mėnesį.

NCB gali reikėti pataisyti praėjusį ketvirtį perduotus duomenis. Be to, gali pasitaikyti dar ankstesnių ketvirčių duomenų pataisymų.

Taikomi šie bendrieji principai:

a)

Reguliariai perduodant ketvirčio duomenis, be paskutiniojo ketvirčio duomenų visada galima siųsti tik įprastus pataisymus (t. y. duomenų, perduotų ankstesnįjį ketvirtį, pataisymus); ir

b)

išimtinių pataisymų skaičius turėtų būti ribotas, ir juos reikia pateikti ne reguliarių teikimų dieną, o kurią nors kitą dieną. Nežymūs įprasti duomenų istoriniai pataisymai teikiami tik kartą per metus, kartu perduodant ketvirtojo ketvirčio duomenis; ir

c)

išimtinius pataisymus, kurie žymiai pagerina duomenų kokybę, galima siųsti per visus metus (atskirai nuo reguliarių teikimo ciklų).

Apskaitos taisyklės, kurių laikosi KFT rengdami savo ataskaitas, atitinka nacionalines taisykles, kurios yra įgyvendintos perkėlus į nacionalinę teisę Direktyvą 86/635/EEB ir visus kitus taikytinus tarptautinius standartus. Nepažeidžiant vyraujančios apskaitos praktikos valstybėse narėse, statistiniais tikslais visi turto ir įsipareigojimų straipsniai turi būti pateikti bendrąja verte. Vertinimo metodai yra pateikti pagal atitinamas kategorijas.

NCB pateikia ECB paaiškinamuosius raštus pagal šių gairių III priedo 11 dalies 3 skirsnį. NCB pateikia paaiškinamuosius raštus dėl reikšmingų pataisymų.

NCB nustoja teikti statistinę informaciją KFT statistikos kontekste dėl investicinių fondų statistikos, kai tik Valdančioji taryba, atsižvelgusi į Statistikos komiteto nuomonę, nusprendžia, kad esama IF turto ir įsipareigojimų statistika, pateikta pagal šių gairių 18 straipsnį, yra skelbtinos kokybės euro zonos lygiu; ir vėliausiai iki 2009 m. ketvirto ketvirčio. NCB gali sudaryti IF statistiką pagal šių gairių III priedo 11 dalį, remdamiesi atitinkama statistine informacija, surinkta statistikos tikslais apie IF turto ir įsipareigojimų statistiką pagal šių gairių III priedo 14 dalį.

15 straipsnis

Vertybinių popierių emisijos statistika

NCB teikia statistinę informaciją apie visas euro zonos rezidentų vertybinių popierių ir vidaus, ir tarpautines emisijas bet kuria valiuta pagal šių gairių III priedo 12 dalį.

Duomenys ECB teikiami kas mėnesį. Vertybinių popierių emisijų statistika perduodama ECB ne vėliau kaip per penkias savaites nuo mėnesio, kurio duomenys yra perduodami, pabaigos. ECB iš anksto praneša tikslias perdavimo datas NCB duomenų teikimo kalendoriaus forma.

NCB pateikia ECB paaiškinamuosius raštus pagal šių gairių III priedo 12 dalies 3 skirsnį.

16 straipsnis

PFI palūkanų normų statistika

PPN statistikos tikslams NCB teikia suvestinę nacionalinę mėnesio statistikos informaciją apie likutines sumas ir naują veiklą, kaip nurodyta Reglamento ECB/2001/18 II priedo 1 ir 2 priedėlyje.

Ši statistinė informacija teikiama pagal metinį kalendorių, kurį nustato ECB ir praneša NCB iki kiekvienų metų rugsėjo pabaigos.

NCB gali tekti pataisyti ankstesniojo ataskaitinio mėnesio vertes. Taip pat gali pasitaikyti pataisymų, kurie yra taikomi laikotarpių prieš ataskaitinį mėnesį duomenims dėl, pavyzdžiui, klaidų, perklasifikavimų, patobulintų atskaitomybės procedūrų ir t. t.

Jie taiko šiuos bendruosius principus:

a)

kai NCB pataiso ankstesnius nei praėjusio ataskaitinio mėnesio duomenis, jie ECB pateikia paaiškinamuosius raštus; ir

b)

NCB taip pat pateikia paaiškinamuosius raštus dėl reikšmingų pataisymų; ir

c)

perduodami pataisytus duomenis, NCB atsižvelgia į nustatytus reguliarių PPN statistikos ataskaitų terminus. Išimtiniai pataisymai perduodami kitu metu, nei rengiami mėnesio duomenys.

Kai faktinė PPN atskaitomybės aprėptis yra mažesnė nei 100 % dėl imčių taikymo, NCB statistiškai apibendrina naujų veiklų kiekio duomenis, pateiktus užtikrinti 100 % aprėptį.

17 straipsnis

Mokėjimų statistika

NCB teikia mokėjimų statistinę informaciją pagal šių gairių III priedo 13 dalį. Ją sudaro: i) mokėjimų operacijų ir struktūros duomenys, kaip pateikta 4–9 lentelėse; ir ii) susijusi informacija apie PFI ir kredito institucijų balanso straipsnius ir struktūrinė informacija apie kredito institucijas, kaip pateikta 1–3 lentelėse.

Atsargų duomenys pateikiami visiems 1–4 ir 7 lentelėse esantiems straipsniams. Visi atsargų duomenys nurodo į laikotarpio pabaigos skaičius, išskyrus dėl 2 lentelės straipsnių su nuoroda „paskutinio atsargų laikymo laikotarpio vidurkis“. Bendrieji srautai teikiami dėl straipsnių 5, 6, 8 ir 9 lentelėse, kurie susideda iš duomenų apie mokėjimų operacijas.

NCB pateikia istorinę informaciją dėl visų straipsnių.

Eilutės teikiamos ECB kiekvienais metais, neatsižvelgiant į duomenų teikimo dažnumą. Duomenų teikimo dažnumas yra metinis 4–9 lentelėse esantiems straipsniams. PFI balanso informacija 1 lentelėje teikiama kas mėnesį. Kredito institucijų balanso informacija, esanti 2 ir 3 lentelėse teikiama kas ketvirtį, išskyrus straipsnius, nurodytus pozicijose su NCB bei elektroninių pinigų institucijų straipsnius, kurie teikiami kas metai. Struktūrinė informacija apie kredito institucijas, esanti 3 lentelėje, teikiama kas metai. 1–3 lentelėse, jei duomenų prieinamumas yra stipriai apribotas, NCB gali perduoti minimalų duomenų rinkinį, kad būtų užtikrintas galiojantis paskelbimas laiku.

Minimalus duomenų rinkinys apima:

mėnesio eilutes: vieną stebinį, susijusį su gruodžio pabaigos pozicijomis,

ketvirčio eilutes: vieną stebinį, susijusį su ketvirtuoju metų ketvirčiu,

metines eilutes: vieną stebinį, susijusį su gruodžio pabaigos pozicijomis.

ECB kiekvienais metais praneša NCB tikslias datas, kada turi būti pateikti kiekvieno duomenų rengimo ciklo duomenys. NCB gali pateikti faktinius duomenis prieš pirmąjį duomenų rengimo ciklą, atsižvelgdami į ECB patvirtinimą dėl pasiruošimo priimti duomenis, arba bet kuriuo metu per duomenų rengimo ciklus.

Nesant faktinių duomenų, NCB naudoja įverčius arba išankstinius duomenis, kai įmanoma.

Duomenų teikėjai arba NCB gali atlikti pataisymus, pagrįstus perskaičiavimais arba įverčiais. NCB perduoda pataisymus ECB, kaip rengimo ciklų dalį, pageidautina, kaip pirmo rengimo ciklo dalį.

Prieš pirmo rengimo ciklo pradžią ECB siunčia Word formatu NCB praėjusių metų paaiškinamuosius raštus, kurie užpildomi ir (arba) pataisomi ir siunčiami atgal ECB. Šiuose paaiškinamuosiuose raštuose NCB išsamiai paaiškina nukrypimus nuo reikalavimų, jei įmanoma, įtraukiant poveikį duomenims.

18 straipsnis

IF turto ir įsipareigojimų statistika

a)   Bendra informacija

NCB pateikia statistinę informaciją apie IF turtą ir įsipareigojimus pagal šių gairių III priedo 14 dalį dėl kiekvieno iš šių subsektorių: akcijų fondams, obligacijų fondams, mišriesiems fondams, nekilnojamojo turto fondams, rizikos draudimo fondams ir kitiems fondams, t. y., kurie pagal investavimo pobūdį toliau skirstomi į atviruosius fondus ir uždaruosius fondus, t.y. pagal IF tipą. Pagal investavimo pobūdį suskirstytų IF tikslais, fondų fondai klasifikuojami pagal fondų, į kuriuos jie pirmiausia investuoja, kategoriją.

Šie reikalavimai taikomi mėnesio pabaigos ir ketvirčio pabaigos atsargoms bei mėnesinių ir ketvirtinių srautų patikslinimo duomenims (14).

b)   Srautų patikslinimai

NCB pateikia ECB atskirus patikslinimų dėl perkainojimo duomenis, padarytus dėl kainos ir valiutų kursų pokyčių bei perklasifikavimo pataisymų, kaip nustatyta šių gairių III priedo 14 dalyje ir vadovaujantis V priedu.

Finansiniai sandoriai, ir taip pat pataisymai, išvedami pagal ESS 95, nurodant „ESS 95 metodas“, kai įmanoma. NCB dėl skirtingų nacionalinių praktikų gali nukrypti nuo ESS 95 pagal Reglamentą ECB/2007/8. Kai prieinama k–v–p atsargų informacija, patikslinimai dėl perkainojimo gali būti nustatomi pagal bendrąjį Eurosistemos metodą, t. y. srautų nustatymo metodą, nurodytą šių gairių V priede.

c)   Pareikštinės akcijos

Jei IF, PFI ir (arba) KFT (kitų nei IF) pagal Reglamento ECB/2007/8 I priedą pateikti duomenys apie pareikštines akcijas yra neišsamūs arba dar neprieinami, NCB pateikia duomenis apie pareikštines akcijas geriausių įverčių pagrindu, vadovaudamiesi šių gairių III priedo 14 dalies 1 lentelėje pateiktu geografiniu ir sektorių suskirstymu.

d)   Memorandumo straipsniai

NCB kas mėnesį teikia išsamesnę statistinę informaciją pagal prieinamus duomenis, įskaitant geriausių įverčių pagrindu, vadovaudamiesi šių gairių III priedo 14 dalies 3 lentele.

NCB kas mėnesį teikia ECB IF atsargų, perkainojimo patikslinimų ir perklasifikavimo patikslinimų duomenis iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po mėnesio, kurio duomenys teikiami, pabaigos. Toks pat terminas taikomas memorandumo straipsnių teikimui.

NCB kas ketvirtį teikia ECB IF atsargų, perkainojimo patikslinimų ir perklasifikavimo patikslinimų duomenis iki 28-os darbo dienos pabaigos, einančios po ketvirčio, kurio duomenys teikiami, pabaigos.

Mėnesio ir ketvirčio duomenų pataisymams taikomos šios bendrosios taisyklės:

a)

pataisymai atliekami taip, kad mėnesio ir ketvirčio duomenys būtų suderinti;

b)

reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais, t.y. nuo 28-os darbo dienos, einančios po mėnesio (ketvirčio), kurio duomenys teikiami, pabaigos iki dienos, kai duomenys perduodami atgal NCB, NCB gali pataisyti duomenis už praėjusį ataskaitinį ketvirtį ir už du prieš jį einančius mėnesius, ir taip pat už mėnesius, einančius po praėjusio ataskaitinio ketvirčio;

c)

ne reguliariais duomenų rengimo laikotarpiais NCB taip pat gali pataisyti duomenis už ataskaitinius laikotarpius, ankstesnius nei du prieš ataskaitinį ketvirtį einantys mėnesiai, inter alia, dėl klaidų, perklasifikavimų arba pagerintų ataskaitinių procedūrų.

Kad būtų užtikrinta euro zonos IF statistikos kokybė, kai NCB suteikia išlygas mažiausiems IF pagal Reglamento ECB/2007/8 3 straipsnio 1 dalį, NCB statistiškai apibendrina iki 100 % šių IF aprėptį, rengdami mėnesio ir ketvirčio IF turto ir įsipareigojimų duomenis, perduodamus ECB (ir apie atsargas, ir apie perkainojimo patikslinimus).

NCB gali pasirinkti statistinio apibendrinimo iki 100 % aprėpties procedūrą su sąlyga, kad ji atitinka šiuos minimalius standartus:

a)

kai trūksta suskirstymo duomenų, įverčiai išvedami taikant santykius, pagrįstus atitinkamo investicinio fondo subsektoriumi, pvz. jei atvirasis obligacijų fondas priklauso „uodegai“ ir renkami duomenys tik apie investicinio fondo išleistas akcijas (vienetus), trūkstami suskirstymo duomenys išvedami remiantis atvirųjų obligacijų fondų kategorijos struktūra.

b)

nėra investicinio fondo subsektoriaus (pvz. atvirieji nekilnojamojo turto fondai, uždarieji nekilnojamojo turto fondai etc.), kuriam reikalavimai būtų visiškai netaikomi.

Vadovaujantis Reglamento ECB/2007/8 3 straipsnio 2 dalimi, išlygos gali būti suteiktos IF, kurie pagal nacionalines apskaitos taisykles vertina savo turtą rečiau nei kas ketvirtį. Nepaisant tokios išlygos, mėnesio ir ketvirčio IF duomenys, NCB perduoti ECB, visada apima su šiais IF susijusius duomenis.

Kai taikomas Reglamento ECB/2007/8 I priede apibrėžtas mišrus metodas, NCB išveda IF subsektorių ketvirčio turto ir įsipareigojimų duomenis pagal šių gairių III priedo 14 dalies 1 lentelę tokiu būdu:

a)

NCB apie vertybinius popierius, turinčius viešai prieinamus identifikavimo kodus, suderina informaciją, pateiktą k–v–p pagrindu, su informacija gauta iš centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB) arba atitinkamų nacionalinių vertybinių popierių duomenų bazių. Suderinta informacija naudojama nustatyti turto ir įsipareigojimų vertę eurais ir išvesti IF kiekvieno atskiro vertybinio popieriaus reikalingus suskirstymus. Jei CVPDB arba atitinkamose nacionalinių vertybinių popierių duomenų bazėse nerandama vertybinių popierių identifikacinių duomenų arba jei iš CVPDB arba atitinkamų nacionalinių vertybinių popierių duomenų bazių negaunama informacijos, reikalingos parengti turto ir įsipareigojimų duomenis pagal šių gairių III priedo 14 dalies 1 lentelę, NCB trūkstamus duomenis nustato vertinimo pagrindu. NCB taip pat gali rinkti k–v–p informaciją apie vertybinius popierius, neturinčius viešai prieinamų identifikavimo kodų, naudodami NCB vidaus saugumo identifikacinius duomenis;

b)

NCB apibendrina duomenis apie vertybinius popierius, išvestus pagal a punktą ir prijungia juos prie informacijos, pateiktos apie vertybinius popierius, neturinčius viešai prieinamų identifikavimo kodų, siekdami sudaryti suvestinius rodiklius: i) dėl vertybinių popierių (išskyrus akcijas), suskirstytų pagal išpirkimo terminą, valiutą ir priešingą šalį; ir ii) dėl akcijų ir kitos nuosavybės, suskirstytų pagal priemones ir priešingas šalis; ir iii) visų IF išleistų akcijų (vienetų);

c)

NCB išveda reikalaujamą statistinę informaciją apie IF turtą ir įsipareigojimus prijungdami vertybinių popierių duomenis, išvestus pagal b punktą bei duomenis apie turtą ir įsipareigojimus, kitus nei vertybiniai popieriai, gautus iš atskirų IF rezidentų.

d)

NCB apibendrina visų IF rezidentų, valstybėje narėje priklausančių tam pačiam subsektoriui, turto ir įsipareigojimų duomenis.

Pirmiau nurodyti reikalavimai taip pat taikomi, kai NCB renka mėnesio duomenis apie IF turtą ir įsipareigojimus pagal Reglamento ECB/2007/8 6 straipsnio 3 dalį.

Pagal Reglamento ECB/2007/8 6 straipsnio 1 dalies b punktą, NCB renka duomenis apie per mėnesį IF išleistas akcijas (vienetus). Jei duomenys nėra renkami kas mėnesį kaip nustatyta Reglamento ECB/2007/8 6 straipsnio 3 dalyje, dėl ataskaitinių mėnesių, kurie nėra paskutinio ketvirčio mėnesiai, NCB įvertina mėnesio duomenis apie IF turtą ir įsipareigojimus, kitus nei IF išleistas akcijas (vienetus), pagrįstus surinktais mėnesio ir ketvirčio duomenimis.

Kai įmanoma, NCB pateikia įverčius atskirų fondų lygiu. Kita vertus, NCB gali sudaryti įverčius apie IF subsektorius arba gali reikalauti, kad juos sudarytų ECB. Pastaruoju atveju ECB gali reikalauti papildomos informacijos, tokios kaip duomenys apie kiekvieną fondą arba kiekvieną vertybinį popierių.

Reglamento ECB/2007/8 vertinimo ir (arba) apskaitos taisyklės taikomos taip pat kai NCB pateikia IF duomenis ECB. Tačiau straipsniams, susijusiems su susikaupusiomis palūkanomis, taikomos šios taisyklės:

a)

„vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas“ apima susikaupusiais palūkanas;

b)

„indėliai ir paskolų reikalavimai“ ir „indėliai ir gautos paskolos“ neapima susikaupusių palūkanų, kurios yra įrašomos prie likęs turtas/likę įsipareigojimai.

NCB pateikia paaiškinamuosius raštus, pateikdami priežastis dėl reikšmingų pataisymų. Be to, NCB pateikia ECB paaiškinamuosius raštus dėl perklasifikavimo patikslinimų. NCB taip pat pateikia paaiškinamuosius raštus dėl patikslinimų, minimų šių gairių 18 straipsnio 3 dalies c punkte.

Pagal Reglamento ECB/2007/8 5 straipsnio 3 dalį, NCB gali leisti IF savo turto ir įsipareigojimų duomenis pateikti kaip grupei, jei rezultatai panašūs, kaip ir atsiskaitant apie kiekvieną fondą. IF, kurie atsiskaito kaip grupė, priklauso tam pačiam subsektoriui, pavyzdžiui, uždarieji nekilnojamojo turto fondai arba atvirieji nekilnojamojo turto fondai.

NCB kiekvienais metais ECB teikia: i) rodiklius, analizuojančius atitinkamų vertybinių popierių grupės duomenų, esančių CVPDB, aprėptį ir kokybę pagal CVPDB procedūrų vadovą, arba ii) atitinkamą informaciją, reikalingą išvesti aprėpties ir kokybės rodiklius.

NCB, besiremiantys nacionalinėmis vertybinių popierių duomenų bazėmis, vieną kartą per metus teikia ECB apibendrintus rezultatus, apimančius vieną ketvirtį ir bent du statistiškai reikšmingus IF subsektorius. Šie apibendrinti rezultatai nesiskiria daugiau nei 5 % nuo tų rezultatų, kurie būtų gauti naudojantis CVPDB. Tai taikoma informacijai, kurios IF neteikia.

Pirmiau minėta informacija perduodama ECB iki kiekvienų metų vasario pabaigos, pateikiant praėjusių metų gruodžio pabaigos duomenis.

19 straipsnis

Statistinis PFI sąrašas

Kintamieji, renkami sudaryti ir atnaujinti statistiniam PFI sąrašui, kuris yra pateiktas Reglamento ECB/2001/13 3 straipsnyje, yra nurodyti šių gairių VI priedo 1 dalyje.

NCB pateikia atnaujintus kintamųjų, nurodytų šių gairių VI priedo 1 dalyje, duomenis, kai yra pokyčių PFI sektoriuje arba kai pasikeičia esamų PFI požymiai. Pokyčių PFI sektoriuje atsiranda, kai institucija patenka į PFI sektorių (t. y., kai PFI įsteigiama po susijungimų, kai nauji juridiniai asmenys įsteigiami padalijus esamą PFI, įsteigus naują PFI arba pakeitus ankstesnės ne PFI statusą taip, kad pastaroji tampa PFI) arba kai esama PFI palieka PFI sektorių (t.y. kai PFI dalyvauja susijungimuose, kai PFI nuperka kita institucija, PFI padalijama į atskirus juridinius asmenis, pakeičiamas PFI statusas taip, kad ji tampa ne PFI arba PFI likvidavimas).

NCB, pranešdami apie naują instituciją arba institucijos pokyčius, pateikia visus privalomus kintamuosius. NCB, teikdami informaciją apie paliekančią PFI sektorių instituciją, kuri nedalyvauja susijungime, pateikia šią būtiniausią informaciją: reikalaujamos informacijos tipą (t. y. „išbraukti“) ir PFI identifikavimo kodą (t. y. „mfi_id“ kintamąjį).

NCB nepriskiria išbrauktų PFI identifikavimo kodų naujoms PFI. Jei šio veiksmo neįmanoma išvengti, NCB tuo pačiu metu pateikia raštišką paaiškinimą ECB (naudodami „object_request“ tipą: „mfi_req_realloc“).

Pateikdami atnaujintus duomenis, NCB gali naudoti nacionalinius rašybos ženklus, jei jie priklauso lotyniškam alfabetui. NCB, kai gauna informaciją iš ECB per institucijų ir turto registro duomenų bazės (RIAD) duomenų mainų sistemą, naudoja „Unicode“ teisingam visų specialių rašmenų atgaminimui.

Prieš perduodami atnaujintus duomenis ECB, NCB atlieka galutinius patikrinimus dėl šių gairių VI priedo 2 dalies 1–10 skirsnių.

NCB, kai įmanoma, perduoda ECB atnaujintus duomenis apie kintamuosius, nurodytus šių gairių VI priedo 1 dalyje, kai tik atsiranda PFI sektoriaus arba esamų PFI požymių pokyčių.

Jei tai neįmanoma, NCB pateikia raštišką paaiškinimą dėl laiko skirtumo tarp įvykio ir pranešimo apie jį ECB.

NCB perduoda atnaujintus duomenis XML formatu, per RIAD duomenų mainų sistemą, pagal dokumentą, kuris vadinasi „RIAD duomenų mainų sistemos mainų specifikacijos“. Jei nepavyktų atnaujintų duomenų perduoti per RIAD duomenų mainų sistemą, jie perduodami XML formatu per N13 Cebamail paskyrą. Jei Cebamail sistema netinka PFI atnaujintų duomenų arba pataisymų byloms perduoti, NCB šias bylas perduoda elektroniniu paštu, naudodami XML formatą, šiuo adresu: birs@ecb.int.

Naudojant informacijos įvedimo rankiniu būdu procedūras, NCB turėtų turėti pakankamą rinkinį kontrolės priemonių, įgalinančių minimizuoti operacines klaidas ir užtikrinti per RIAD duomenų mainų sistemą pateiktų PFI atnaujintų duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

Gavęs atnaujintus duomenis, ECB tuoj pat atlieka galutinius patikrinimus dėl šių gairių VI priedo 2 dalies 1–11 skirsnių.

ECB tuoj pat išsiunčia nacionaliniam centriniam bankams: i) gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama PFI atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į PFI duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba) ii) klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie PFI atnaujintus duomenis ir galutinius patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami. Pagal šių gairių VI priedo 2 dalies 1–11 skirsnius, ECB visiškai arba dalinai įtraukia nepilnų, netikslių arba trūkstamų atnaujintų duomenų prašymus arba atmeta juos.

Gavę klaidos patvirtinimą, NCB tuoj pat imasi veiksmų perduoti pataisytą informaciją. Jei teisinga informacija priklauso nuo kitų NCB per paskutinį mėnesį atsiųstų atnaujintų duomenų (t. y. jų nėra ECB tinklapyje), NCB susisiekia su ECB per N13 Cebamail paskyrą ir nurodo konkrečias reikalingos informacijos detales.

Kiekvieną ECB darbo dieną 17.00 Vidurio Europos laiku (CET) ECB nukopijuoja visus pakeitimus, įtrauktus PFI sąrašą ir išplatina jį visiems NCB. Išplatinime nurodoma išsami informacija apie kiekvieną iš šių pakeitimų, kuriuos pateikė NCB: i) naujos PFI; ii) atnaujintos PFI; iii) išbrauktos PFI; iv) PFI identifikavimo kodų naujas priskyrimas; v) PFI identifikavimo kodų pakeitimas; ir vi) PFI identifikavimo kodų pakeitimas, susijęs su nauju priskyrimu.

Kiekvieną ECB darbo dieną CET 17.00 ECB nukopijuoja PFI duomenų rinkinį ir paskelbia jį ECB tinklavietėje. Parodomi visi PFI įrašai, nepaisant ar jie yra suderinti su Pinigų politikos tinkamų šalių (Monetary Policy Eligible Counterparties) (MPEC) įrašais.

Paskutinę kiekvieno kalendorinio mėnesio ECB darbo dieną 17.00 CET ECB nukopijuoja PFI duomenų rinkinį pagal vieną MPEC duomenų rinkinio kintamąjį, t.y. kintamąjį „reserve“, nurodantį, ar euro zonoje reziduojančios kredito institucijos turi laikytis minimalių atsargų reikalavimų. Ši kopija neapima nesuderintų PFI-MPEC įrašų, t. y., jei euro zonos kredito institucija yra įtraukta į PFI duomenų rinkinį, bet be į MPEC duomenų rinkinį, arba atvirkščiai. Kitą dieną po kopijos padarymo ECB viešai pateikia PFI ir institucijų, kurios turi laikytis minimalių atsargų reikalavimų, sąrašą. Jei kopija padaroma penktadienį 17.00 CET, ECB pateikia atnaujintą informaciją šeštadienį 12.00 CET.

Tuo pačiu metu, kai paskelbia PFI ir institucijų, kurios turi laikytis minimalių atsargų reikalavimų, sąrašą savo tinklavietėje, ECB išsiunčia jį NCB per RIAD duomenų mainų sistemą.

20 straipsnis

Statistinis IF sąrašas

Kintamieji, renkami sudaryti ir atnaujinti statistinį IF sąrašą, kuris yra pateiktas Reglamento ECB/2007/8 4 straipsnyje, yra nurodyti šių gairių VII priede.

NCB pateikia atnaujintus kintamųjų, nurodytų šių gairių VII priedo 1 dalyje, duomenis, kai yra pokyčių IF sektoriuje arba kai pasikeičia esamų IF požymiai. Pokyčių IF sektoriuje atsiranda, kai institucija patenka į IF sektorių arba kai esama IF palieka IF sektorių.

NCB išveda atnaujintus duomenis palygindami savo nacionalinius dviejų paskutinių ketvirčių IF sąrašus, t. y. jie neatsižvelgia į ketvirčių metu vykstančius pokyčius.

NCB, pranešdami apie naują instituciją arba institucijos pokyčius, pateikia visus privalomus kintamuosius.

NCB, teikdami informaciją apie paliekančią IF sektorių instituciją, pateikia šią būtiniausią informaciją: reikalaujamos informacijos tipą (t. y. „išbraukti“) ir IF identifikavimo kodą (t. y. „if_id“ kintamąjį).

Vieną kartą per metus (atskaitomybės data – gruodžio 31 d.), NCB perduoda XML bylą dėl vienai IF tenkančios grynosios turto vertės (GTV). Todėl GTV pateikiama atskirai nuo kitų IF požymių pokyčių. Apie visas IF pateikiama ši informacija: reikalaujamos informacijos tipas (t. y. „if_req_nav“), IF unikalus identifikavimo kodas, GTV suma ir taikoma GTV data.

Bet kurių atskaitomybės datų atžvilgiu, pirmiausia perduodama informacija ECB apie bet kokią naują IF arba esamų IF identifikavimo kodų pokyčius, o tada perduodama GTV informacija.

Kai įmanoma, NCB naujoms IF iš naujo nepriskiria išbrauktų IF identifikavimo kodų. Kai tai neįmanoma, NCB per N13 Cebamail paskyrą pateikia ECB raštišką paaiškinimą tuo pačiu metu kaip ir IF įrašus (naudodami „object_request“ tipą: „if_req_realloc“).

Pateikdami atnaujintus duomenis, NCB gali naudoti savo nacionalinius rašybos ženklus, jei jie priklauso lotyniškam alfabetui. NCB, kai gauna informaciją iš ECB per RIAD duomenų mainų sistemą, naudoja „Unicode“, kad teisingai būtų atgaminti visi specialūs rašmenys.

Prieš perduodami atnaujintus duomenis ECB, NCB atlieka galutinius patikrinimus dėl šių gairių VII priedo 3 dalies.

NCB perduoda ECB atnaujintus duomenis apie kintamuosius, nurodytus šių gairių VII priedo 1 dalyje, bent už ketvirčius, per du mėnesius nuo ataskaitinės datos. Tačiau, investicinių fondų GTV kintamasis yra atnaujinamas kasmet, per paskutinius du mėnesius nuo ataskaitinės datos gruodžio pabaigoje.

NCB perduoda atnaujintus duomenis XML bylos formatu per ECBS-tinklo perdavimo kanalą pagal dokumente „RIAD duomenų mainų sistemos mainų specifikacijos“ nurodytas instrukcijas. Tuomet ECB apdoroja duomenis RIAD duomenų mainų sistemoje. Jei nepavyktų atnaujintų duomenų perduoti per ECBS-tinklą ir (arba) RIAD duomenų mainų sistemą, jie perduodami XML formatu per N13 Cebamail paskyrą. Jei Cebamail sistema netinka IF atnaujintų duomenų arba pataisymų byloms perduoti, NCB šias bylas perduoda elektroniniu paštu, naudodami XML formatą, šiuo adresu: birs@ecb.int.

Naudojant informacijos įvedimo rankiniu būdu procedūras, NCB turi pakankamą rinkinį kontrolės priemonių, įgalinančių minimizuoti operacines klaidas ir užtikrinti per RIAD duomenų mainų sistemą pateiktų IF atnaujintų duomenų tikslumą ir nuoseklumą.

Gavęs atnaujintus duomenis, ECB tuoj pat atlieka galutinius patikrinimus dėl šių gairių VII priedo 3 dalies.

ECB tuoj pat išsiunčia nacionaliniam centriniam bankams: i) gavimo patvirtinimą, kuriuo pateikiama IF atnaujintų duomenų, apdorotų ir sėkmingai įtrauktų į IF duomenų rinkinį, santrauka; ir (arba) ii) klaidos patvirtinimą, kuriuo pateikiama išsami informacija apie IF atnaujintus duomenis ir galutinius patikrinimus, kurių rezultatai buvo neigiami. Pagal VII priedo 3 dalį, ECB visiškai arba dalinai įtraukia nepilnų, netikslių arba trūkstamų atnaujintų duomenų prašymus arba juos atmeta.

Gavę klaidos patvirtinimą, NCB tuoj pat imasi veiksmų perduoti pataisytą informaciją. Kai neįmanoma veiksmų atlikti tuoj pat, jiems suteikiamas ilgiausiai keturių darbo dienų laikotarpis, t. y. iki ketvirtos darbo dienos 17.59 CET, kad būtų pranešta pataisyta informacija per pateikimui nustatytą terminą.

ECB ketvirtąją darbo dieną nuo nustatytos ataskaitinės datos perduoti atnaujintus duomenis, 18.00 CET, nukopijuoja IF duomenų rinkinį, išskyrus konfidencialiomis pažymėtas vertes, ir GTV kintamąjį. Atnaujinta informacija tampa prieinama kitą dieną 12.00 CET. Jei kopija padaroma penktadienį 18.00 CET, ECB pateikia atnaujintą informaciją šeštadienį 12.00 CET.

ECB neskelbia verčių, kurios pažymėtos kaip konfidencialios.

ECB neskelbia GTV, tenkančio vienam investiciniam fondui. Vietoj to, ECB, remdamasis GTV, nustato dydžio klasių diapazoną ir atitinkamą dydžio klasę kiekvienam investiciniam fondui.

Tuo pačiu metu, kai paskelbia IF institucijų sąrašą savo tinklavietėje, ECB išsiunčia jį NCB per RIAD duomenų mainų sistemą.

21 straipsnis

Tikrinimas

Nepažeisdami ECB tikrinimo teisių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 2533/98 ir Reglamente ECB/2001/13, NCB kontroliuoja ir užtikrina ECB teikiamos statistinės informacijos kokybę bei patikimumą.

22 straipsnis

Perdavimo standartai

ECB reikalaujamai statistinei informacijai perduoti elektroniniu būdu NCB naudoja ECBS teikiamą ECBS tinklą. Šiems elektroniniams statistinės informacijos mainams naudojamas statistinio pranešimo standartinis formatas, kuriam pritarta Statistikos komitete. Ši reikalavimas nedraudžia naudotis kitomis statistinės informacijos mainams tinkamomis perdavimo priemonėmis, jei ECB iš anksto su tuo sutinka.

23 straipsnis

Supaprastinta dalinių pakeitimų tvarka

Atsižvelgdama į Statistikos komiteto nuomonę, ECB vykdomoji valdyba turi teisę priimti šių Gairių priedų techninius dalinius pakeitimus, jei tokie pakeitimai nekeičia šių Gairių koncepcijos pagrindų ar nekeičia atskaitingųjų agentų atskaitomybės naštos valstybėse narėse.

24 straipsnis

Paskelbimas

Kol ECB nepaskelbia mėnesinių euro zonos suvestinių pinigų rodiklių, NCB neskelbia nacionalinės dalies tuose rodikliuose. Kai NCB paskelbia šiuos duomenis, jie turi būti identiški duomenims, sudariusiems paskutinių skelbtų euro zonos suvestinių rodiklių dalį. Kai NCB skelbia ECB paskelbtus euro zonos suvestinius rodiklius, jie privalo skelbti juos tiksliai.

25 straipsnis

Panaikinimas

Gairės ECB/2003/2 panaikinamos.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja trečią dieną nuo Reglamento ECB/2007/8 įsigaliojimo.

27 straipsnis

Adresatai

Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos centriniams bankams.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. rugpjūčio 1 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 333, 2001 12 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2006/20 (OL L 2, 2007 1 5, p. 3).

(2)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.

(3)  OL L 10, 2002 1 12, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu ECB/2004/21 (OL L 371, 2004 12 18, p. 42).

(4)  OL L 211, 2007 8 11, p. 8.

(5)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(6)  OL L 372, 1986 12 31, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB (OL L 224, 2006 8 16, p. 1).

(7)  OL L 58, 2003 3 3, p. 1.

(8)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(9)  Iš esmės, balansas sudaromas paskutinę mėnesio/ketvirčio kalendorinę dieną, neatsižvelgiant į vietinių bankų nedarbo dienas. Daugeliu atveju, kai tai neįmanoma, balansas sudaromas paskutinės darbo dienos pabaigoje, pagal nacionalines rinkos arba apskaitos taisykles.

(10)  T.y. sandorius.

(11)  T.y. PFI įtraukimas ar išbraukimas, jeigu įmonė buvo perkelta į PFI sektorių arba iš jo iškelta.

(12)  T.y. susijungimai ir įsigijimai.

(13)  Europos pinigų institutas, Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, prieinama tinklavietėje www.ecb.int.

(14)  Apskritai, balansas rengiamas paskutinę kalendorinę mėnesio arba ketvirčio dieną, neatsižvelgiant į vietinių bankų nedarbo dienas. Tačiau, daugeliu atvejų, kai tai yra neįmanoma, balansas rengiamas paskutinės darbo dienos pabaigoje pagal nacionalinės rinkos arba apskaitos taisykles.


I PRIEDAS

SĄRYŠIO LENTELĖS

Sąryšio lentelės – tai detaliai parengta grandis, jungianti apskaitos balanso straipsnius ir straipsnius, kuriuos reikia teikti statistikos tikslais.

Sąryšio lentelių kairėje pusėje kiekvienam Reglamento ECB/2001/13 I priedo 1, 2, 3 ir 4 lentelių langeliui pateikiamas straipsnio numeris, aprašymas ir suskirstymas; sąryšio lentelių dešinėje pusėje kiekvienam apskaitos straipsniui pateikiamas reikalingas straipsnio numeris, aprašymas ir suskirstymas. Tam tikri balanso straipsniai, numatyti Reglamente ECB/2001/13, yra netaikytini ECB ir NCB balansams (jie nurodyti „netaik.“).

SĄRYŠIO LENTELĖ

(Mėnesiniai duomenys)

Sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas

ĮSIPAREIGOJIMAI

Atsargos

Reglamentas ECB/2001/13 – 1 priedas – 1 lentelė

Apskaitos balanso formatas

Str.

Aprašymas

Suskirstymas

Str.

Aprašymas

Tolesnis suskirstymas

Pagr. buveinė

Sektorius

Subsektorius

Trukmė

Pagr. buveinė

Tipas

Valiuta

Sektorius

Subsektorius

Trukmė

8

Pinigai apyvartoje

 

 

 

 

 

1

Banknotai apyvartoje

 

 

 

 

 

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Vidaus

PFI

 

 

 

2,1

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – terminuotieji indėliai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Indėliai

Visos valiutos

PFI

 

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Centrinė valdžia

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Vidaus

 

 

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

 

 

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Indėliai

Visos valiutos

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

2,1

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – terminuotieji indėliai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Indėliai

Visos valiutos

PFI

 

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Centrinė valdžia

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Indėliai

Visos valiutos

Ne PFI

Centrinė valdžia

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Kitos šalys

 

 

 

 

6

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos šalys

Indėliai

Visos valiutos

 

 

 

9

Indėliai (visomis valiutomis)

Kitos šalys

 

 

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

6

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

 

 

 

 

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

8,1

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

 

 

 

 

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

8,2

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II

 

 

 

 

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos šalys

Indėliai

Visos valiutos

 

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

9e

Indėliai (eurais)

Vidaus

PFI

 

 

 

2,1

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – terminuotieji indėliai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Indėliai

Eurais

 

 

 

9e

Indėliai (eurais)

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

2,1

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – einamosios sąskaitos (įskaitant minimalių privalomųjų atsargų sistemą)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – terminuotieji indėliai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5

Įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms, susiję su pinigų politikos operacijomis, eurais – indėliai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,1

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik ECB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,2

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – įsipareigojimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik NCB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,4

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – kiti įsipareigojimai Eurosistemos viduje

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Indėliai

Eurais

PFI

 

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Valdžiosi sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

9.1e

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.1e

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Vidaus

Sutartos trukmės

 

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

 

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2e

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Eurais

Ne PFI

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3e

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

5,1

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – Valdžios sektorius

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.4e

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

5,2

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais – kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Eurais

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Eurais

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.1x

Vienos nakties

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vienos nakties

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.1x

Vienos nakties

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Vienos nakties

Užsienio valiuta

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Sutartos trukmės

 

 

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Tuja valuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Užsienio valiuta

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.2x

Sutartos trukmės

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

 

 

Namų ūkiai

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Sutartos trukmės

Tuja valuta

Ne PFI

Užsienio valiuta

Pagal trukmę (3 intervalai)

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.3x

Iki pareikalavimo

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Pagal trukmę (2 intervalai)

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Kiti įsipareigojimai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai ir pensijų fondai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Nefinansinės korporacijos

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

 

 

Namų ūkiai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Vidaus

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Namų ūkiai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

Kitas valdžios sektorius

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kitas valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kitas valdžios sektorius

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

9.4x

Atpirkimo sandoriai

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

 

 

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

Kitos dalyv. valstybės narės

Atpirkimo sandoriai

Užsienio valiuta

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

10

Pinigų rinkos fondų akcijos/vienetai

 

 

 

 

 

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

11e

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Iki 1 metų

4

Išleisti skolos sertifikatai

 

 

 

 

 

Iki 1 metų

11e

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

11e

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Nuo 2 metų

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

11x

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Iki 1 metų

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

11x

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Ilgiau kaip 1, bet ne ilgiau kaip 2 metams

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

11x

Išleisti skolos vertybiniai popieriai

 

 

 

 

Nuo 2 metų

netaik.

netaik.

 

 

 

 

 

 

12

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

(11)

(Kitas turtas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

 

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Atidėjiniai

 

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Perkainojimo sąskaitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Kapitalas ir atsargos

 

 

 

 

 

 

13

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

10,3

Eurosistemos vidaus įsipareigojimai – grynieji įsipareigojimai, susiję su euro banknotų paskirstymu Eurosistemos viduje

 

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Straipsniai, dėl kurių atsiskaitymai dar vykdomi

 

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Kiti įsipareigojimai

 

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Atidėjiniai

 

Likę įsipareigojimai

 

 

 

 

CB3

Specialiųjų skolinimosi teisių (SST) ekvivalentas (1)

 

 

 

 

 

9

TVF skirtų specialiųjų skolinimosi teisių (SST) ekvivalentas

 

 

 

 

 

 

Vidaus Eurosistemos vidaus pozicijos taikomos tik ECB arba Deutsche Bundesbank.


SĄRYŠIO LENTELĖ

(Mėnesiniai duomenys)

Sąryšio lentelė. Straipsnių atitikimas

TURTAS

Atsargos

Reglamentas ECB/2001/13–1 priedas – 1 lentelė

Apskaitos balanso formatas

Str.

Aprašymas

Suskirstymas

Str.

Aprašymas

Tolesnis suskirstymas

Pagr. buveinė

Sektorius

Subsektorius

Tikslas

Trukmė

Pagr. buveinė

Tipas

Sektorius

Subsektorius

Tikslas

Trukmė/valiuta

1

Grynieji pinigai (visomis valiutomis)

 

 

 

 

 

 

2.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

 

Grynieji pinigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

1e

Grynieji pinigai, iš jų eurais

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

 

 

 

 

 

 

 

2

Paskolos

Vidaus

PFI

 

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – pagrindinės refinansavimo operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – struktūrinės atvirkštinės operacijos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – vienos nakties paskolos

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – kreditai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Eurosistemos vidaus reikalavimai – reikalavimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik NCB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Eurosistemos vidaus reikalavimai – reikalavimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik ECB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Eurosistemos vidaus reikalavimai – kiti reikalavimai Eurosistemos viduje

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

PFI

 

 

 

 

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – pagrindinės refinansavimo operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – ypatingai smulkios atvirkštinės operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – struktūrinės atvirkštinės operacijos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – vienos nakties paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Skolinimas euro zonos kredito įstaigoms, susijęs su pinigų politikos operacijomis, eurais – kreditai, susiję su papildomo aprūpinimo įnašais

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Eurosistemos vidaus reikalavimai – reikalavimai, kurie yra lygūs pervestoms užsienio valiutos atsargoms (tik NCB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

Eurosistemos vidaus reikalavimai – reikalavimai, susiję su skoliniais pasižadėjimais, užtikrinančiais ECB skolos sertifikatų emisiją (tik ECB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5

Eurosistemos vidaus reikalavimai – kiti reikalavimai Eurosistemos viduje

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

PFI

 

 

 

 

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Vartojimo kreditas

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Paskolos būsto pirkimui

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

Kitos (likusios)

Pagal trukmę (3 intervalai)

2

Paskolos

Kitos šalys

 

 

 

 

 

2.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – iš TVF gautinos sumos

 

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

 

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – reikalavimai, atsirandandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos šalys

Paskolos

 

 

 

 

 

2

Paskolos

Kitos šalys

 

 

 

 

Iki 1 metų

2.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – iš TVF gautinos sumos

 

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

 

 

 

 

 

 

Iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

 

Paskolos

 

 

 

 

Iki 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – reikalavimai, atsirandandantys dėl kreditų pagal valiutų kursų mechanizmą ERM II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos šalys

Paskolos

 

 

 

 

Iki 1 metų

2

Paskolos

Kitos šalys

 

 

 

 

Nuo 1 metų

2.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

 

 

 

 

 

 

Nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

 

Paskolos

 

 

 

 

Nuo 1 metų

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos šalys

Paskolos

 

 

 

 

Nuo 1 metų

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Vidaus

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Kiti finansiniai tarpininkai

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Draudimo korporacijos ir pensijų fondai

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Nefinansinės korporacijos

 

Eurais

2e

Paskolos, iš jų eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Paskolos

Ne PFI

Kiti rezidentai

Namų ūkiai

 

Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais (13)

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Vidaus

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)/ Eurais

3e

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)/ Eurais

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Vidaus

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Užsienio valiutomis

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Užsienio valiutomis

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Valdžios sektorius

 

 

Užsienio valiutomis

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

Užsienio valiutomis

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Vidaus

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)/ Užsienio valiutomis

3x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas – užsienio valiutomis

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

3

Reikalavimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Vert. popieriai, išsk. akcijas

PFI

 

 

 

Pagal trukmę (3 intervalai)/Užsienio valiutomis

3

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas

Kitos šalys

 

 

 

 

 

2.2

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta – likučiai bankuose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

 

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Reikalavimai ne euro zonos rezidentams eurais – likučiai bankuose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

 

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos šalys

Vert. popieriai, išsk. akcijas

 

 

 

 

 

4

PRF akcijos/vienetai

Vidaus

PFI

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

PRF akcijos/vienetai

 

 

 

 

 

4

PRF akcijos/vienetai

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

PRF akcijos/vienetai

 

 

 

 

 

5

Akcijos ir kita nuosavybė

Vidaus

PFI

 

 

 

 

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Vidaus

Akcijos ir kita nuosavybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Eurosistemos vidaus reikalavimai – turtinės teisės ECB (tik NCB balansas)

Vidaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Akcijos ir kita nuosavybė

PFI

 

 

 

 

5

Akcijos ir kita nuosavybė

Vidaus

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

11

Kitas turtas

Vidaus

Akcijos ir kita nuosavybė

Ne PFI

 

 

 

 

5

Akcijos ir kita nuosavybė

Kitos dalyv. valstybės narės

PFI

 

 

 

 

6

Kiti reikalavimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Kitos dalyv. valstybės narės

Akcijos ir kita nuosavybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

Eurosistemos vidaus reikalavimai – turtinės teisės ECB (tik NCB balansas)

Kitos dalyv. valstybės narės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Akcijos ir kita nuosavybė

PFI

 

 

 

 

5

Akcijos ir kita nuosavybė

Kitos dalyv. valstybės narės

Ne PFI

Kiti rezidentai

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos dalyv. valstybės narės

Akcijos ir kita nuosavybė

Ne PFI

 

 

 

 

5

Akcijos ir kita nuosavybė

Kitos šalys

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

Kitos šalys

Akcijos ir kita nuosavybė

 

 

 

 

 

6

Ilgalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

11

Kitas turtas

 

Ilgalaikis turtas