ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 22d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1558/2007, nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikomus korekcinius koeficientus

1

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1559/2007, nustatantis daugiametį paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 520/2007

8

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2007, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas, susijusias su avių ir ožkų elektroninio identifikavimo taikymo pradžios data

25

 

 

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1561/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

27

 

 

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1562/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

29

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr 1563/2007, kuriuo leidžiama pradėti naudoti 2008 m. Bendrijos importo tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

32

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 979/2007, leidžiantį naudoti Kanados kilmės kiaulienos importo tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimo tvarką

36

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

37

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1566/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles

46

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr 1567/2007, nustatantis nekvotinės izogliukozės eksporto kiekybines normas, taikomas iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos

58

 

*

2007 m. 21 gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1568/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 951/2006 dėl tam tikro cukraus, naudojamo tam tikruose iš vaisių ir daržovių pagamintuose produktuose

62

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1569/2007, nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB

66

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1570/2007, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2008 žvejybos metams

69

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1571/2007, nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2008 žvejybos metams

77

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1572/2007, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2008 žvejybos metams

79

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1573/2007, nustatantis pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam tikriems žuvininkystės produktams sumas 2008 žvejybos metams

83

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1574/2007, nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2008 žvejybos metams

85

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1575/2007, nustatantis standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2008 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

86

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1576/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 92/2005, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo būdų ( 1 )

89

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/866/EB

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 dalį

92

 

 

2007/867/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas PPO tarifines kvotas, taikomas Naujosios Zelandijos sviestui

95

Susitarimas Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. GATT xxviii straipsnį siekiant iš dalies pakeisti prie 1994 m. GATT pridėtame EB CXL sąraše numatytas PPO tarifines kvotas, taikomas Naujosios Zelandijos sviestui

96

 

 

2007/868/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalį ir panaikinantis Sprendimą 2007/445/EB

100

 

 

Komisija

 

 

2007/869/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/692/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su paukščių gripu keliose trečiosiose šalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6693)  ( 1 )

104

 

 

2007/870/EB

 

*

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir skubios laukinių kiaulių ir kiaulių kiaulininkystės ūkiuose vakcinacijos nuo šios ligos Rumunijoje 2008 m. planą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6699)

105

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2007/871/BUSP

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/871/BUSP, atnaujinanti Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2007/448/BUSP

109

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 1558/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

nuo 2007 m. liepos 1 d. patikslinantis Europos bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų atlyginimus ir pensijas bei jiems taikomus korekcinius koeficientus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos bendrijų privilegijų ir imunitetų, ypač į jo 13 straipsnį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (1) nustatytus Europos bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, ypač į Tarnybos nuostatų 63, 64, 65 ir 82 straipsnius bei jų VII, XI ir XIII priedus ir į Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 20 straipsnio pirmąją pastraipą, 64 ir 92 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

siekiant užtikrinti, kad Bendrijos pareigūnų ir kitų tarnautojų perkamoji galia kistų lygiagrečiai valstybių narių valstybės tarnautojų perkamajai galiai, Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį reikėtų patikslinti vykdant 2007 m. metinę peržiūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 63 straipsnio antrojoje pastraipoje vietoje „2006 m. liepos 1 d.“ įrašoma „2007 m. liepos 1 d.“

2 straipsnis

Tarnybos nuostatų 66 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė, taikoma skaičiuojant darbo užmokestį ir pensiją, nuo 2007 m. liepos 1 d. pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

3 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų 64 straipsnį pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčiui taikomi tolesnės lentelės 2 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. pagal Tarnybos nuostatų VII priedo 17 straipsnio 3 dalį pareigūnų ir kitų tarnautojų pervedimams taikomi tolesnės lentelės 3 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį pensijoms taikomi tolesnės lentelės 4 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

Nuo 2008 m. gegužės 1 d. pagal Tarnybos nuostatų XIII priedo 20 straipsnio 2 dalį pensijoms taikomi tolesnės lentelės 5 stulpelyje nurodyti korekciniai koeficientai.

1

2

3

4

5

Šalis/Vieta

Atlyginimas

2007 7 1

Pervedimas

2008 1 1

Pensija

2007 7 1

Pensija

2008 5 1

Bulgarija

65,8

58,0

100,0

100,0

Čekija

81,2

74,7

100,0

100,0

Danija

139,4

135,3

136,1

135,3

Vokietija

99,3

99,7

100,0

100,0

Bona

98,3

 

 

 

Karlsrūhė

96,9

 

 

 

Miunchenas

106,6

 

 

 

Estija

79,6

77,7

100,0

100,0

Graikija

95,3

93,3

100,0

100,0

Ispanija

100,4

96,4

100,0

100,0

Prancūzija

117,4

107,3

109,3

107,3

Airija

121,8

118,0

118,8

118,0

Italija

110,6

107,1

107,8

107,1

Varezė

98,6

 

 

 

Kipras

89,9

92,0

100,0

100,0

Latvija

79,3

75,2

100,0

100,0

Lietuva

71,3

67,8

100,0

100,0

Vengrija

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nyderlandai

111,5

103,0

104,7

103,0

Austrija

107,8

107,2

107,3

107,2

Lenkija

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugalija

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumunija

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovėnija

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovakija

81,3

74,8

100,0

100,0

Suomija

117,8

114,6

115,2

114,6

Švedija

117,0

113,7

114,4

113,7

Jungtinė Karalystė

143,1

119,8

124,5

119,8

Kulhamas

115,9

 

 

 

4 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 42a straipsnio antroje ir trečioje pastraipose nurodytų tėvystės atostogų išmoka yra 849,38 EUR ir atitinkamai 1 132,49 EUR vienišiems tėvams.

5 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos namų ūkio išmokos bazinis dydis yra 158,86 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos išmokos už išlaikomą vaiką dydis yra 347,13 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 235,53 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra 84,80 EUR.

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų 69 straipsnyje ir VII priedo 4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos ekspatriacijos išmokos minimalus dydis yra 470,83 EUR.

6 straipsnis

Nuo 2008 m. sausio 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyta išmoka už kilometrus patikslinama taip:

 

0 EUR už kiekvieną km nuo 0 iki 200 km

 

0,3531 EUR už kiekvieną km nuo 201 iki 1 000 km

 

0,5884 EUR už kiekvieną km nuo 1 001 iki 2 000 km

 

0,3531 EUR už kiekvieną km nuo 2 001 iki 3 000 km

 

0,1177 EUR už kiekvieną km nuo 3 001 iki 4 000 km

 

0,0567 EUR už kiekvieną km nuo 4 001 iki 10 000 km

 

0 EUR už kiekvieną km virš 10 000 km.

Prie išmokos už kilometrus pridedamas fiksuoto dydžio priedas:

176,52 EUR, jei atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra nuo 725 km iki 1 450 km,

353,02 EUR, jei atstumas geležinkeliu tarp darbo vietos ir kilmės vietos yra didesnis nei 1 450 km.

7 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų VII priedo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta dienpinigių išmoka yra:

36,48 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

29,41 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

8 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 24 straipsnio 3 dalyje nurodytos įsikūrimo išmokos žemiausioji riba yra:

1 038,73 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

617,64 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

9 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 28a straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodytos bedarbio pašalpos žemiausioji riba yra 1 245,73 EUR, aukščiausioji riba – 2 491,48 EUR ir standartinė pašalpa yra 1 132,49 EUR.

10 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 63 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Kategorijos

Grupės

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

11 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 93 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių algų lentelė pakeičiama taip:

Pareigų grupės

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

12 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. įsikūrimo išmokos, nurodytos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 94 straipsnyje, žemiausioji riba yra:

781,31 EUR pareigūnui, kuris turi teisę gauti namų ūkio išmoką,

463,22 EUR pareigūnui, kuris neturi teisės gauti namų ūkio išmokos.

13 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. bedarbio pašalpos, nurodytos Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 96 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje, žemiausioji riba yra 934,31 EUR, aukščiausioji riba yra 1 868,61 EUR, standartinė pašalpa yra 849,38 EUR.

14 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. nustatomos 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR ir 801,03 EUR išmokos už pamaininį darbą, nurodytos Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76 (2) 1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipoje.

15 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarybos reglamento (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68 (3) 4 straipsnyje nurodytoms sumoms taikomas korekcinis koeficientas 5,139465.

16 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 8 straipsnio 2 dalyje lentelė pakeičiama taip:

2007 7 1

Pakopos

Lygiai

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

17 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 14 straipsnio 1 pastraipoje nurodytos išlaikomo vaiko išmokos dydis yra:

2007 7 1–2007 12 31

319,27

2008 1 1–2008 12 31

333,19

18 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Tarnybos nuostatų XIII priedo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos mokymo išmokos dydis yra:

2007 7 1–2007 8 31

50,86

2007 9 1–2008 8 31

67,83

19 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. taikant Tarnybos nuostatų XIII priedo 18 straipsnio 1 dalį, Tarnybos nuostatų VII priedo buvusiame 4a straipsnyje, galiojusiame iki 2004 m. gegužės 1 d., minėta fiksuoto dydžio išmoka yra:

122,83 EUR per mėnesį C 4 arba C 5 kategorijų pareigūnams,

188,31 EUR per mėnesį C 1, C 2 arba C 3 kategorijų pareigūnams.

20 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 337/2007 (OL L 90, 2007 3 30, p. 1).

(2)  1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamentas (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiantis turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, 1976 2 13, p. 1). Reglamentas, papildytas Reglamentu (Euratomas, EAPB, EEB) Nr. 1307/87 (OL L 124, 1987 5 13, p. 6), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1873/2006 (OL L 360, 2006 12 19, p. 61).

(3)  1968 m. vasario 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 260/68, nustatantis Europos Bendrijų išmokoms taikomo mokesčio sąlygas ir tvarką (OL L 56, 1968 3 4, p. 8). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1750/2002 (OL L 264, 2002 10 2, p. 15).


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/8


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1559/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

nustatantis daugiametį paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planą bei iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 520/2007

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrija nuo 1997 m. lapkričio 14 d. yra Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos konvencijos (2) Susitariančioji Šalis.

(2)

2006 m. lapkričio mėn. įvykusiame Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) metiniame posėdyje buvo priimta rekomendacija 2006[05] parengti paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planą, kuris būtų įgyvendintas per 15 metų.

(3)

Siekiant atkurti paprastųjų tunų išteklius, TATAK parengtame išteklių atkūrimo plane numatyta 2007–2010 m. laipsniškai mažinti didžiausią leistiną sugauti kiekį (DLSK), apriboti žvejybą tam tikruose rajonuose ir žvejybos laikotarpius, nustatyti naują verslinį paprastųjų tunų dydį, sportinei ir pramoginei žvejybos veiklai bei kontrolei skirtas priemones ir įdiegti TATAK parengtą Jungtinio tarptautinio inspektavimo schemą, kad būtų užtikrinamas išteklių atkūrimo plano veiksmingumas.

(4)

Siekiant laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal TATAK rekomendaciją TATAK paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas laikinai įgyvendinamas 2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 643/2007, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 41/2007 dėl Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos rekomenduojamo paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano (3), kol 2007 m. bus priimtas reglamentas, įgyvendinantis daugiametes paprastųjų tunų išteklių atkūrimo priemones.

(5)

Todėl būtina nuolat vykdyti TATAK atkūrimo planą priimant nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį reglamentą, nustatantį atkūrimo planą, numatytą 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (4) 5 straipsnyje.

(6)

Tam tikros TATAK priimtos techninės priemonės, skirtos paprastiesiems tunams, yra įtrauktos į Bendrijos teisę 2007 m. gegužės 7 d. Reglamentu (EB) Nr. 520/2007, nustatančiu labai migruojančių žuvų rūšių tam tikrų išteklių apsaugos technines priemones (5).

(7)

Pagal šį reglamentą priimtos TATAK atkūrimo plano įgyvendinimo priemonės ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 643/2007 priimtos laikinos priemonės tik jų finansavimo tikslu iki 2014 m. gruodžio 31 d. turėtų būti laikomos atkūrimo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnyje, įsigaliosiančiu nuo Reglamento (EB) Nr. 643/2007 įsigaliojimo datos.

(8)

Kad būtų galima priimti TATAK patvirtintas naujas technines priemones, skirtas paprastiesiems tunams, ir atnaujinti nuo minėto reglamento priėmimo galiojančias priemones, būtina Reglamente (EB) Nr. 520/2007 išbraukti kai kurias nuostatas ir jas pakeisti šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos bendrosios taisyklės, pagal kurias Bendrija taikys daugiametį Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (TATAK) rekomenduojamą paprastųjų tunų (thunnus thynnus) išteklių atkūrimo planą. Šis reglamentas taikomas paprastųjų tunų ištekliams Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje.

Šio išteklių atkūrimo plano tikslas – pasiekti biomasę, atitinkančią tausojamąją žvejybą užtikrinantį didžiausią sužvejotų žuvų kiekį didesne nei 50 % tikimybe.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente taikomi tokie sąvokų apibrėžimai:

a)

KSŠ – Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos konvencijos Susitariančiosios Šalys ir konvencijos nepasirašiusios bendradarbiaujančios šalys, bendrovės arba žvejybos bendrovės;

b)

žvejybos laivas – laivas, kuriuo komerciniais tikslais žvejojami tunų ištekliai arba kuris numatytas tokiai veiklai, įskaitant žuvų perdirbimo laivus, transportinius laivus, vilkikus ir perkrovimo operacijoms naudojamus laivus;

c)

jungtinė žvejybos operacija – dviejų arba daugiau su skirtingų KSŠ arba skirtingų valstybių narių vėliavomis plaukiojančių laivų atliekama operacija, jeigu visas vieno laivo sugautas kiekis arba jo dalis priskiriama kitam laivui arba laivams;

d)

perkėlimo veikla – paprastųjų tunų perkėlimas:

i)

iš žvejybos laivo į paprastųjų tunų galutinio tukinimo žuvininkystės ūkį, įskaitant vežant nugaišusias ar pasprukusias žuvis;

ii)

iš paprastųjų tunų žuvininkystės ūkio arba tunų gaudyklės į perdirbimo laivą, transportinį laivą ar į krantą;

e)

tunų gaudyklė – statomasis prie dugno pritvirtinamas žvejybos įrankis su nukreipiamuoju tinklu, kuris žuvis nukreipia į aptvarą;

f)

laikymas varžose – gyvi paprastieji tunai nekeliami į laivą, o laikomi varžose, kuriose tukinami ir auginami;

g)

tukinimas – trumpalaikis (paprastai nuo dviejų iki šešių mėnesių) paprastųjų tunų laikymas varžose siekiant, kad jų žuvienoje susikauptų daugiau riebalų;

h)

auginimas – paprastųjų tunų laikymas varžose ilgiau nei metus siekiant padidinti bendrą biomasę;

i)

perkrovimas – visų paprastųjų tunų arba bet kokio jų kiekio perkrovimas iš žvejybos laivo į kitą žvejybos laivą;

j)

perdirbimo laivas – laivas, kuriame prieš supakuojant žuvininkystės produktus atliekama viena arba daugiau iš išvardytų operacijų: filė gamyba arba pjaustymas gabalais, šaldymas ir (arba) perdirbimas;

k)

sportinė žūklė – nekomercinė žūklė, kurios dalyviai yra nacionalinės sporto organizacijos nariai arba kuriems išduota nacionalinė sporto licencija;

l)

pramoginė žūklė – nekomercinė žūklė, kurios dalyviai nėra nacionalinės sporto organizacijos nariai arba kuriems neišduota nacionalinė sporto licencija;

m)

II užduotis –TATAK „Praktiniame žinyne renkant statistinius duomenis apie Atlanto tunus ir skumbrines (tik tunus) žuvis bei paimant jų imtis“ (trečias leidimas, TATAK, 1990) nustatyta II užduotis.

n)

transportinis laivas – laivas, į kurį perkraunamos laukinės gyvos žuvys, ir kuriuo jos pervežamos į tukinimo ar auginimo ūkius.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS

3 straipsnis

Didžiausias leistinas sugauti kiekis (DLSK)

TATAK Susitariančiosioms Šalims nustatė šį paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje DLSK:

2008 m. – 28 500 tonų,

2009 m. – 27 500 tonų,

2010 m. – 25 500 tonų.

Tačiau TATAK susitarus dėl naujo DLSK, Taryba, Komisijai pateikus pasiūlymą, kvalifikuota balsų dauguma atitinkamai pakeičia pirmoje pastraipoje nurodytą DLSK.

4 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos laivų ir tunų gaudyklių žvejybos pastangos atitiktų tos valstybės narės paprastųjų tunų žvejybos galimybes, kuriomis ji gali naudotis Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje.

2.   Kiekviena valstybė narė parengia Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje paprastuosius tunus žvejojančių laivų ir tunų gaudyklių metinį žvejybos planą. Tos valstybės narės, kurių paprastųjų tunų kvota yra mažesnė nei 5 % Bendrijos kvotos, gali savo žvejybos plane patvirtinti konkretų kvotos valdymo metodą; tokiu atveju 3 dalies nuostatos netaikomos.

3.   Metiniame žvejybos plane:

a)

inter alia, nurodomi ilgesni nei 24 metrų lavai, įtraukti į 12 straipsnyje nurodytą sąrašą, ir jiems skirtos individualios kvotos;

b)

trumpesnių nei 24 metrų laivų ir gaudyklių atveju, nurodomos bent gamintojų organizacijoms arba laivų grupėms, žvejojančioms panašiomis priemonėmis, skirtos kvotos.

4.   Metinis žvejybos planas perduodamas Komisijai kiekvienais metais ne vėliau nei sausio 31 d. Apie visus vėlesnius metinio žvejybos plano pakeitimus arba konkretų kvotos valdymo metodą Komisijai pranešama ne vėliau nei likus dešimt dienų iki veiklos, atitinkančios tą pakeitimą, vykdymo pradžios.

5.   Laivo vėliavos valstybė imasi veiksmų pagal šią dalį, kai su jos vėliava plaukiojantis laivas:

a)

neįvykdė 17 straipsnio 3 dalyje nurodyto ataskaitų teikimo reikalavimo;

b)

įvykdė 26 straipsnyje nurodytą pažeidimą.

Laivo vėliavos valstybė narė užtikrina, kad fizinis patikrinimas vyktų jos uostuose jai kontroliuojant arba kad jį vykdytų jos paskirtas asmuo, kai laivas yra ne Bendrijos uoste.

Laivo vėliavos valstybė narė gali reikalauti, kad laivas nedelsdamas plauktų į jos nustatytą uostą, kai laikoma, jog išnaudota individuali kvota.

6.   Valstybės narės ne vėliau nei sausio 31 d. praneša Komisijai apie savo praėjusių metų metinių žvejybos planų įgyvendinimą. Šiuose pranešimuose nurodoma:

a)

Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje paprastuosius tunus žvejojančių laivų skaičius;

b)

kiekvieno laivo sugauti kiekiai; ir

c)

bendras kiekvieno laivo vykdytos žvejybos Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje dienų skaičius.

7.   Privatūs valstybės narės piliečių komerciniai susitarimai su KSŠ, pagal kuriuos su tos valstybės narės vėliava plaukiojančiu žvejybos laivu būtų žvejojami KSŠ paskirtos kvotos paprastieji tunai, sudaromi tik gavus atitinkamos valstybės narės, kuri apie tuos susitarimus praneša Komisijai, leidimą ir TATAK komisijos leidimą.

8.   Kiekvienais metais iki kovo 1 d. valstybės narės perduoda Komisijai informaciją apie visus privačius valstybės narės piliečių komercinius susitarimus su KSŠ.

9.   Pagal 8 dalį pateikiama ši informacija:

a)

žvejybos laivų, plaukiojančių su tos valstybės narės vėliava, kuriems leista pagal privatų komercinį susitarimą žvejoti paprastuosius tunus aktyviaisiais žvejybos būdais, sąrašas;

b)

laivo identifikavimo numeris, kaip apibrėžta 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 dėl Bendrijos žvejybos laivyno registro (6) I priede;

c)

privačių komercinių susitarimų trukmė;

d)

valstybės narės leidimas sudaryti privatų susitarimą;

e)

atitinkamos KSŠ pavadinimas.

10.   Komisija 9 dalyje nurodytą informaciją nedelsdama perduoda TATAK Vykdomajam sekretoriatui.

11.   Komisija užtikrina, kad KSŠ paprastųjų tunų kvota, kurią galima panaudoti Bendrijos žvejybos laivų frachtavimui pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1936/2001 (7) 8b straipsnį, neviršytų 60 %, 40 % ir 20 % visos kvotos atitinkamai 2007, 2008 ir 2009 metais.

12.   Bendrijos žvejybos laivų frachtavimas paprastųjų tunų žvejybai Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje draudžiamas 2010 m. ir vėlesniais metais.

13.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad paprastuosius tunus žvejojančių frachtuotų jos laivų skaičius ir frachto trukmė atitiktų frachtuojančios šalies kvotą.

III   SKYRIUS

TECHNINĖS PRIEMONĖS

5 straipsnis

Žvejybos draudimo laikotarpis

1.   Už nacionalinės jurisdikcijos žvejybos rajonų ribų paprastuosius tunus pelaginėmis ūdomis žvejojančiais laivais (ilgesniais nei 24 m) Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje draudžiama žvejoti nuo birželio 1 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus žvejybos rajoną, kuris apibrėžiamas taip: į vakarus nuo 10° vakarų ilgumos ir į šiaurę nuo 42° šiaurės platumos.

2.   Paprastuosius tunus gaubiamaisiais tinklais Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje draudžiama žvejoti nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.

3.   Paprastuosius tunus kartinėmis ūdomis žvejojančiais laivais rytinėje Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje draudžiama žvejoti nuo lapkričio 15 d. iki gegužės 15 d.

4.   Paprastuosius tunus žvejoti traleriais, velkančiais pelaginį (įvairiagylį) tralą, Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje draudžiama žvejoti nuo lapkričio 15 d. iki gegužės 15 d.

6 straipsnis

Lėktuvų naudojimas

Draudžiama naudoti lėktuvus arba sraigtasparnius paprastųjų tunų paieškai Konvencijos rajone.

7 straipsnis

Verslinis dydis

1.   Verslinis paprastųjų tunų dydis Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje yra 30 kg arba 115 cm.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies ir nepažeidžiant 9 straipsnio, verslinis paprastųjų tunų (Thunnus thynnus) dydis – 8 kg arba 75 cm – taikomas šiems paprastiesiems tunams:

a)

kartinėmis ūdomis, velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų ir pelaginiais tralais žvejojančių tralerių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje sužvejotiems paprastiesiems tunams;

b)

Adrijos jūroje sužvejotiems paprastiesiems tunams auginimo tikslais.

3.   Taikydama 2 dalies a punktą, remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma nustato didžiausią kartinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus, ir pelaginiais traleriais žvejojančių tralų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus kaip priegaudą, skaičių. Kartinėmis ūdomis ir velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų skaičius atitinka Bendrijos laivų, 2006 m. žvejojusių paprastuosius tunus, skaičius. Pelaginiais tralais žvejojančių tralerių skaičius yra Bendrijos laivų, kuriems 2006 m. leista žvejoti paprastuosius tunus kaip priegaudą, skaičius.

4.   Taikydama 2 dalies a punktą, remdamasi Komisijos pasiūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma paskirsto valstybėms narėms pagal 3 dalį nustatytą laivų skaičių.

5.   Taikydama 2 dalies a punktą, ne daugiau nei 10 % Bendrijos paprastųjų tunų, kurių svoris yra nuo 8 kg arba ilgis nuo 75 cm iki 30 kg arba 115 cm, kvotos paskirstoma 3 ir 4 dalyse nurodytiems žvejybos leidimus turintiems laivams; iš tos kvotos ne daugiau nei 200 tonų ne mažesnių nei 6,4 kg svorio arba 70 cm ilgio paprastųjų tunų tenka kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams, kurių bendras ilgis mažesnis negu 17 m. Remdamasi Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų dauguma Taryba nusprendžia dėl Bendrijos kvotos paskirstymo valstybėms narėms.

6.   Ne daugiau nei 2 % Bendrijos paprastųjų tunų, kurių svoris yra nuo 8 iki 30 kg, kvotos gali būti skiriama tradicinei žvejybai Atlanto vandenyno rytinės dalies pakrantėse. Remdamasi Komisijos pasiūlymu kvalifikuota balsų dauguma Taryba nusprendžia dėl Bendrijos kvotos paskirstymo valstybėms narėms.

7.   Kartinėmis ūdomis, velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų ir pelaginiais tralais žvejojančių tralerių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje sužvejotiems paprastiesiems tunams taikomos papildomos specialios sąlygos yra nustatytos I priede.

8 straipsnis

Paprastųjų tunų imčių planas

1.   Kiekviena valstybė narė parengia imčių programą, kad būtų nustatytas sužvejotas kiekvienos dydžio kategorijos paprastųjų tunų kiekis.

2.   Imtį iš varžų siekiant nustatytai žuvų dydį sudaro 100 žuvų, paimtų iš 100 tonų gyvų žuvų, arba iš 10 % viso varžose laikomų žuvų skaičiaus. Imtis žuvų dydžiui nustatyti, jeigu dydis nustatomas atsižvelgiant į žuvų ilgį ar svorį, žuvininkystės ūkyje imama išaugintas žuvis pateikiant rinkai ir, jeigu tai yra gabenant negyvas žuvis imama imtis, pagal TATAK nustatytą metodą, kuris naudojamas pranešant duomenis, kuriuos reikia pateikti vykdant II užduotį.

3.   Turi būti parengti papildomi metodai ir imtys, skirtos ilgiau nei metus auginamoms žuvims.

4.   Imtys iš kiekvienos varžos imamos atsitiktinės atrankos būdu, kai žuvys paimamos iš visų varžų. Kasmet atliekamo imčių ėmimo duomenys Komisijai pateikiami iki kitų metų gegužės 31 d.

9 straipsnis

Priegauda

1.   Visiems aktyviaisiais arba kitais žvejybos būdais paprastuosius tunus žvejojantiems laivams, nepažeidžiant 7 straipsnio 2 dalies nuostatų, leidžiama ne didesnė nei 8 % paprastųjų tunų, kurių svoris mažesnis nei 30 kg, tačiau ne mažesnis nei 10 kg, priegauda.

2.   Pirmoje šio straipsnio dalyje nurodyta procentinė dalis apskaičiuojama remiantis šių laivų viso iškraunamų paprastųjų tunų sugauto kiekio bendra priegauda arba procentais išreikšta priegaudos verte.

3.   Priegauda išskaičiuojama iš vėliavos valstybės narės kvotos. Išmesti į jūrą negyvas priegaudos, nurodytos 1 dalyje, žuvis draudžiama laikotarpiu, kai leidžiama paprastųjų tunų žvejyba, – tos žuvys išskaičiuojamos iš vėliavos valstybės narės kvotos.

4.   14 straipsnis ir 18 straipsnio 1 dalis taikoma iškraunamiems paprastųjų tunų, kurie buvo sužvejoti kaip priegauda, kiekiams.

10 straipsnis

Pramoginė žūklė

1.   Vykdant pramoginę žūklę per kiekvieną jūros reisą draudžiama sugauti, laikyti laive, perkrauti ir iškrauti daugiau nei vieną paprastąjį tuną.

2.   Draudžiama parduoti paprastuosius tunus, sugautus vykdant pramoginę žūklę, išskyrus labdaros tikslais.

3.   Visos valstybės narės renka pramoginės žūklės sugavimo duomenis ir perduoda juos Komisijai. Komisija šią informaciją perduoda TATAK Nuolatiniam tyrimų ir statistikos komitetui.

4.   Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių kuo geriau užtikrinti, kad vykdant pramoginę žūklę sužvejoti gyvi paprastieji tunai, ypač jų jaunikliai, būtų paleidžiami.

11 straipsnis

Sportinė žūklė

1.   Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių sportinei žūklei reguliuoti, visų pirma išduodamos žūklės leidimus.

2.   Draudžiama parduoti paprastuosius tunus, sugautus vykdant sportinę žūklę, išskyrus labdaros tikslais.

3.   Visos valstybės narės renka sportinės žūklės sugavimo duomenis ir perduoda juos Komisijai. Komisija šią informaciją perduoda TATAK Nuolatiniam tyrimų ir statistikos komitetui.

4.   Visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių kuo geriau užtikrinti, kad vykdant sportinę žūklę sužvejoti gyvi paprastieji tunai, ypač jų jaunikliai, būtų paleidžiami.

IV   SKYRIUS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

12 straipsnis

Laivų, kuriems išduotas leidimas žvejoti paprastuosius tunus aktyviaisiais žvejybos būdais, registras

1.   Visos valstybės narės iki 2008 m. sausio 31 d. elektroninėmis priemonėmis Komisijai nusiunčia visų su jų vėliava plaukiojančių laivų, kuriems išduotas specialus leidimas žvejoti paprastuosius tunus aktyviaisiais žvejybos būdais Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje, sąrašus.

2.   Komisija minėtą informaciją perduoda TATAK vykdomajam sekretoriatui, kad tuos laivus būtų galima įrašyti į TATAK laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius tunus, sąrašą.

3.   Tiems Bendrijos laivams, kuriems taikomas šis straipsnis ir kurie neįrašyti į TATAK sąrašą, Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje neleidžiama žvejoti paprastųjų tunų, laikyti jų laive, perkelti, gabenti, perduoti arba iškrauti jų į krantą.

4.   Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 8a straipsnio 2, 4, 6, 7 ir 8 dalyse nustatytos žvejybos licencijų taisyklės taikomos mutatis mutandis.

13 straipsnis

Tunų gaudyklių, kuriomis žvejoti paprastuosius tunus išduotas leidimas, registras

1.   Visos valstybės narės iki 2008 m. sausio 31 d. elektroninėmis priemonėmis Komisijai nusiunčia visų tunų gaudyklių, kuriomis žvejoti paprastuosius tunus Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje išduotas specialus leidimas, sąrašus. Į sąrašą įrašomas gaudyklės pavadinimas ir registravimo numeris.

2.   Komisija minėtą sąrašą perduoda TATAK vykdomajam sekretoriatui, kad tas tunų gaudykles būtų galima įrašyti į TATAK tunų gaudyklių, kuriomis žvejoti paprastuosius tunus išduotas leidimas, sąrašą.

3.   Bendrijos tunų gaudyklėmis, neįrašytomis į TATAK sąrašą, neleidžiama Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje žvejoti paprastųjų tunų, jų laikyti, perkrauti arba iškrauti jų į krantą.

4.   Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 8a straipsnio 2, 4, 6, 7 ir 8 dalys taikomos mutatis mutandis.

14 straipsnis

Paskirtieji uostai

1.   Valstybės narės paskiria iškrovimui naudotiną vietą arba netoli kranto esančią vietą (paskirtieji uostai), kurioje leidžiama iškrauti arba perkrauti paprastuosius tunus.

2.   Valstybės narės ne vėliau nei iki kiekvienų metų balandžio 1 d. Komisijai perduoda paskirtųjų uostų sąrašą. Komisija šią informaciją TATAK Vykdomajam sekretoriatui perduoda iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Apie visus vėlesnius to sąrašo pakeitimus Komisijai pranešama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki jų įsigaliojimo, kad ji informaciją apie keitimus perduotų TATAK Vykdomajam sekretoriatui.

3.   Draudžiama, išskyrus KSŠ ir valstybių narių paskirtuose uostuose, iš 12 straipsnyje nurodytų laivų iškrauti ar perkrauti iš jų bet kokį Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų kiekį pagal 1 ir 2 dalį.

4.   Ši nuostata taikoma paprastųjų tunų, Atlanto vandenyno rytinėje dalyje sužvejotų kartinėmis ūdomis, velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų ir pelaginiais tralais žvejojančių tralerių laikantis I priede pateikiamų specialių sąlygų, iškrovimams arba perkrovimams.

15 straipsnis

Duomenų registravimo reikalavimai

1.   Bendrijos žvejybos laivų, nurodytų 12 straipsnyje, kapitonai turi laikytis ne tik 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (8), 6 ir 8 straipsnių reikalavimų, bet ir įrašyti į laivo žurnalą II priede nurodytą informaciją.

2.   12 straipsnyje nurodytų Bendrijos laivų, dalyvaujančių jungtinėje žvejybos operacijoje, kapitonai į laivų žurnalus įrašo šią papildomą informaciją:

a)

jeigu pagautos žuvys paimamos į laivą arba perkeliamos į varžas:

datą ir laiką, kai per jungtinę žvejybos operaciją buvo sugautos žuvys,

vietą (ilgumą ir platumą), kurioje buvo sugautos žuvys per jungtinės žvejybos operaciją,

į laivą paimtų arba į varžas perkeltų paprastųjų tunų kiekį,

žvejybos laivo pavadinimą ir tarptautinį radijo šaukinį;

b)

jeigu laivai dalyvauja jungtinėje žvejybos operacijoje, bet žuvų neperkelia:

jungtinės žvejybos operacijos datą ir laiką,

jungtinės žvejybos operacijos vietą (ilgumą ir platumą),

kad joks sužvejotų žuvų kiekis nebuvo paimtas į laivą ar perkeltas į vandenyje panardintus narvus,

žvejybos laivo (-ų) pavadinimą (-us) ir tarptautinį (-ius) radijo šaukinį (-ius).

3.   Kai jungtinėje žvejybos operacijoje dalyvaujantis žvejybos laivas deklaruoja savo žvejybos įrankiais sugautą paprastųjų tunų kiekį, kapitonas kiekvienu atveju nurodo, iš kokio laivo ar laivų ir vėliavos valstybės ar valstybių kvotos turi būti išskaičiuojami sužvejotų žuvų kiekiai.

16 straipsnis

Jungtinės žvejybos operacijos

1.   Leidimas vykdyti bet kokias jungtines žvejybos operacijas paprastiesiems tunams gaudyti, kuriose dalyvauja su vienos ar daugiau valstybių narių vėliava plaukiojantys laivai, išduodamas tik gavus atitinkamos vėliavos valstybės narės ar atitinkamų vėliavos valstybių narių sutikimą.

2.   Kai kreipiamasi leidimo, kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių, kad iš jungtinėje žvejybos operacijoje dalyvaujančių savo žvejybos laivų gautų išsamią informaciją apie jungtinės operacijos trukmę, joje dalyvaujančių operatorių tapatybę ir sugautų kiekių paskirstymo laivams būdą.

3.   Kiekviena valstybė narė šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją perduoda Komisijai. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda TATAK sekretoriatui.

17 straipsnis

Ataskaitos apie sugautus kiekius

1.   Žvejybos laivo, nurodyto 12 straipsnyje, kapitonas savo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms siunčia ataskaitą apie sugautus kiekius, kurioje nurodo tuo laivu sugautų paprastųjų tunų kiekius, net jeigu žuvų nebuvo sugauta.

2.   Ataskaita apie sugautus kiekius pirmą kartą perduodama ne vėliau nei per dešimt dienų laivui įplaukus į Atlanto vandenyno rytinę dalį ir Viduržemio jūrą ar nuo žvejybos reiso pradžios. Jeigu atliekamos jungtinės operacijos, žvejybos laivo kapitonas kiekvieno sugauto kiekio atveju nurodo, kokiam laivui ar laivams priskirtini sugauti kiekiai turi būti išskaičiuojami iš laivo (-ų) vėliavos valstybei ar valstybėms skirtos kvotos.

3.   Žvejybos laivo kapitonas nuo kiekvienų metų birželio 1 d. kas penkias dienas perduoda ataskaitą apie paprastųjų tunų sugautus kiekius, net jeigu žuvų nebuvo sužvejota.

4.   Kiekviena valstybė narė, gavusi ataskaitas apie sugavimus, jas elektroninėmis arba kitokiomis priemonėmis perduoda Komisijai. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda TATAK sekretoriatui.

5.   Valstybės narės iki kiekvieno mėnesio penkioliktos dienos kompiuteriu nuskaitoma forma Komisijai praneša apie su jų vėliava plaukiojančių laivų per ankstesnį mėnesį Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotus paprastųjų tunų kiekius, kurie buvo iškrauti į krantą, perkrauti, perkelti į aptvarus arba į varžas. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda TATAK sekretoriatui.

18 straipsnis

Iškrovimai

1.   Bendrijos laivo, nurodyto šio Reglamento 12 straipsnyje, kapitonas arba jo atstovas, nukrypdamas nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 7 straipsnio nuostatų, valstybės narės (įskaitant vėliavos valstybę narę) arba KSŠ, kurios uostais ir žuvų iškrovimo vietų infrastruktūra jie ketina naudotis, kompetentingai institucijai ne vėliau kaip likus keturioms valandoms iki numatyto įplaukimo į uostą laiko, praneša šią informaciją:

a)

numatytą atvykimo į uostą laiką;

b)

apytikriai apskaičiuotą laive laikomą paprastųjų tunų kiekį;

c)

duomenis apie rajoną, kuriame žuvys buvo sužvejotos.

2.   Jei žuvys iškraunamos į krantą kitos kitame nei vėliavos valstybė narė paskirtajame valstybės narės uoste, atitinkama tos valstybės narės institucija duomenis apie į krantą iškrautą žuvų kiekį vėliavos valstybės institucijai perduoda per 48 valandas nuo iškrovimo į krantą pabaigos.

3.   Ši nuostata netaikoma kartinėmis ūdomis, velkamosiomis ūdomis žvejojančių laivų ir pelaginiais tralais žvejojančių tralerių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų iškrovimams.

19 straipsnis

Perkrovimas

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 11 straipsnio nuostatų, Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje paprastuosius tunus draudžiama perkrauti jūroje, išskyrus už nacionalinės jurisdikcijos žvejybos rajonų ribų ūdomis tunus žvejojančius didelės apimties laivus, kurie veiklą vykdo pagal TATAK rekomendaciją 2005[06], nustatančią perkrovimo iš už nacionalinės jurisdikcijos žvejybos rajonų ribų ūdomis tunus žvejojančių didelės apimties laivų ir perkrovimo į tuos laivus programą, su pakeitimais.

2.   Laivo, į kurį perkraunama žuvis (t. y. žvejybos arba perdirbimo laivo), kapitonas arba jo atstovas valstybės narės, kurios uostu kapitonas ketina naudotis, bent prieš 48 valandas iki numatyto atvykimo į uostą laiko kompetentingoms institucijoms pateikia šią informaciją:

a)

numatytą atvykimo į uostą laiką;

b)

apytikriai apskaičiuotą laive laikomą paprastųjų tunų kiekį;

c)

duomenis apie geografinius rajonus, kuriuose buvo sužvejoti paprastieji tunai, kurie bus perkraunami;

d)

žvejybos laivo, iš kurio perkraunama, pavadinimą ir laivo numerį, jam suteiktą TATAK registre, kuriame nurodomi žvejybos laivai, turintys leidimą žvejoti paprastuosius tunus;

e)

laivo, į kurį perkraunama žuvis, pavadinimą, TATAK registre, kuriame nurodomi žvejybos laivai, turintys leidimą žvejoti paprastuosius tunus, laivui suteiktą numerį;

f)

paprastųjų tunų kiekį (tonomis), kuris bus perkrautas.

3.   Žvejybos laivams neleidžiama perkrauti žuvų, jeigu jiems leidimo iš anksto nėra davusi jų vėliavos valstybė.

4.   Žvejybos laivo kapitonas prieš perkrovimo operaciją vėliavos valstybei praneša:

a)

paprastųjų tunų kiekį, kuris bus perkrautas;

b)

perkrovimo datą ir uostą;

c)

žvejybos laivo, į kurį perkraunama, pavadinimą, registracijos numerį, vėliavos valstybę ir laivo numerį, jam suteiktą TATAK registre, kuriame nurodomi žvejybos laivai, turintys leidimą žvejoti paprastuosius tunus;

d)

geografinį rajoną, kuriame buvo sužvejoti paprastieji tunai.

5.   Valstybės narės, kurios uoste buvo atlikta perkrovimo operacija, kompetentinga institucija:

a)

inspektuoja atplaukusį laivą, į kurį perkraunama žuvis, patikrina jo krovinį ir su perkrovimo operacija susijusius dokumentus;

b)

per 48 valandas nuo perkrovimo operacijos pabaigos laivo, į kurį buvo perkrauta žuvis, vėliavos valstybės institucijai nusiunčia duomenis apie perkrovimo operaciją.

6.   12 straipsnyje nurodyto Bendrijos laivo kapitonas parengia TATAK perkrovimo operacijos deklaraciją ir perduoda ją tos valstybės narės, su kurios vėliava laivai plaukioja kompetentingoms institucijoms. Pagal III priede nustatytą pavyzdį parengta deklaracija perduodama ne vėliau nei per 15 dienų nuo uoste atliktos perkrovimo operacijos.

20 straipsnis

Žuvų perkėlimo į varžas operacijos

1.   Valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkis, per savaitę nuo žuvų perkėlimo į varžas operacijos pabaigos valstybei narei arba KSŠ, su kurios vėliava plaukiojantys laivai žvejojo tunus, ir Komisijai pateikia žuvų perkėlimo į varžas ataskaitą, kurią patvirtina stebėtojas. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda TATAK sekretoriatui. Šioje ataskaitoje pateikiama informacija, kuri buvo įtraukta į žuvų perkėlimo varžas deklaraciją, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 4b straipsnyje.

2.   Jeigu paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkiai yra atviroje jūroje, šio straipsnio 1 dalies nuostatos mutatis mutandis taikomos toms valstybėms narėms, kuriose yra įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys, atsakingi už paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkius.

3.   Prieš pradedant bet kokią perkėlimą į varžas, valstybės narės, kurioje yra tukinimo arba auginimo ūkis, kompetentinga institucija žvejybos laivo vėliavos valstybei narei arba vėliavos KSŠ praneša apie į varžas perkeltą žuvų, kurias sužvejojo su jos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai, kiekį.

Žvejybos laivo vėliavos valstybė narė prašo tos valstybės narės, kurioje yra tukinimo arba auginimo ūkis, kompetentingos institucijos konfiskuoti sugautus kiekius ir žuvis paleisti į jūrą, jeigu gavusi minėtą informaciją ji mano, kad:

a)

žvejybos laivas deklaravo sužvejojęs žuvų, nors neturėjo pakankamos individualios kvotos, kad paprastuosius tunus jam būtų leidžiama perkelti į varžas;

b)

nebuvo tinkamai pranešta apie žuvų kiekį ir į jį nebuvo atsižvelgta apskaičiuojant bet kokią taikytiną kvotą; arba

c)

žvejybos laivas, kuris deklaravo pagavęs žuvų, neturėjo išduoto leidimo žvejoti paprastuosius tunus.

4.   Bendrijos žvejybos laivo kapitonas pagal III priede nustatytą pavyzdį užpildo TATAK perkėlimo deklaraciją ir ją perduoda vėliavos valstybei narei arba vėliavos KSŠ ne vėliau nei per 15 dienų nuo žuvų perkėlimo į vilkikus arba į varžą dienos. Su perkeliamomis žuvimis, kai jos gabenamos perkelti į varžą, turi būti pateikiama perkėlimo deklaracija.

21 straipsnis

Žvejyba gaudyklėmis

1.   Duomenys apie gaudyklėmis sugautus kiekius registruojami po kiekvienos tunų gaudyklėmis atliktos žvejybos operacijos ir elektroninėmis arba kitokiomis priemonėmis perduodami valstybės narės, kurioje yra gaudyklė, kompetentingai institucijai ne vėliau nei per 48 valandas nuo kiekvienos žvejybos operacijos pabaigos.

2.   Kiekviena valstybė narė, gavusi duomenis apie sugautus kiekius, elektroninėmis priemonėmis juos perduoda Komisijai. Komisija šią informaciją nedelsdama perduoda TATAK sekretoriatui.

22 straipsnis

Kontrolė uoste arba ūkyje

1.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad visi į TATAK registrą, kuriame nurodomi žvejybos laivai, turintys leidimą žvejoti paprastuosius tunus, įrašyti laivai, į paskirtuosius uostus įplaukiantys iškrauti Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje sužvejotų paprastųjų tunų ir (arba) juos perkrauti, būtų kontroliuojami uoste.

2.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių kontroliuoti visas jų jurisdikcijai priklausančiuose paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkiuose atliekamas žuvų perkėlimo į varžas operacijas.

3.   Jeigu paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkiai yra atviroje jūroje, 2 dalis mutatis mutandis taikoma toms valstybėms narėms, kuriose yra įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys, atsakingi už paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkius.

23 straipsnis

Kryžminis patikrinimas

1.   Valstybės narės tikrina, įskaitant tikrinimą, kuriam naudojami laivo stebėjimo sistemos (LSS) duomenys, ar buvo pateikti laivų žurnalai ir atitinkamą į tų laivų žurnalus, perkėlimo ir (arba) perkrovimo dokumentus ir į sugautų kiekių dokumentus įrašytą informaciją.

2.   Visų iškrovimų į krantą, perkrovimų ar perkėlimų į varžas atvejais valstybės narės administracinėmis priemonėmis atlieka kryžminius patikrinimus, ar atitinka kiekvienos rūšies žuvų kiekiai, įregistruoti laivo žurnale ar perkrovimo deklaracijoje, ir kiekiai, įregistruoti iškrovimo į krantą deklaracijoje ar perkėlimo į varžas deklaracijoje ir kituose susijusiuose dokumentuose, pavyzdžiui, važtaraščiuose ir (arba) pardavimo dokumentuose.

24 straipsnis

TATAK jungtinio tarptautinio inspektavimo schema

1.   TATAK ketvirtame eiliniame susirinkime (1975 m. lapkričio mėn. Madride) priimta ir šio reglamento IV priede pateikta jungtinio tarptautinio inspektavimo schema taikoma Bendrijoje.

2.   Valstybės narės, kurių žvejybos laivams buvo išduotas leidimas Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje žvejoti paprastuosius tunus, paskiria inspektorius ir pagal šią schemą atlieka inspektavimus jūroje.

3.   Komisija arba jos paskirta įstaiga gali paskirti Bendrijos inspektorius, kurie dalyvautų įgyvendinant minėtą inspektavimo schemą.

4.   Komisija ar jos paskirta įstaiga koordinuoja priežiūrą ir inspektavimą Bendrijoje. Komisija ar jos paskirta įstaiga kartu su suinteresuotosiomis valstybėmis narėmis minėtam tikslui gali parengti jungtines inspektavimo programas, kurias įgyvendindama Bendrija galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus pagal tą schemą. Valstybės narės, kurių laivai žvejoja paprastuosius tunus, patvirtina reikiamas priemones, kad būtų sudarytos palankios sąlygos įgyvendinti minėtas programas, visų pirma kiek tai susiję su reikalingais žmogiškaisiais ir materialiais ištekliais ir laikotarpiais, per kuriuos tie ištekliai turi būti naudojami, bei jų naudojimo zonomis.

5.   Valstybės narės iki kiekvienų metų balandžio 1 d. praneša Komisijai inspektorių vardus ir pavardes bei nurodo inspekcinius laivus, kuriuos kitais metais jos ketina skirti sistemai įgyvendinti. Komisija, remdamasi minėta informacija ir bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, parengia perspektyvinį planą, pagal kurį Bendrija dalyvaus įgyvendinant sistemą kiekvienais metais; Komisija tą planą nusiunčia TATAK sekretoriatui ir valstybėms narėms.

25 straipsnis

Stebėtojų programa

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad ilgesniuose nei 15 m jos žvejybos laivuose stebėtojų veikla apimtų bent:

a)

20 % valstybės narės gaubiamaisiais tinklais žvejojančių laivų. Jei tai jungtinės žvejybos operacijos, stebėtojas dalyvauja atliekant žvejybos operaciją;

b)

20 % valstybės narės pelaginės žvejybos tralerių;

c)

20 % ūdomis žvejojančių valstybės narės laivų;

d)

20 % kartinėmis ūdomis žvejojančių valstybės narės laivų;

e)

100 % žvejybos laivų, dalyvaujančių paprastųjų tunų paėmimo iš tunų gaudyklių operacijose.

Stebėtojo užduotys visų pirma yra šios:

a)

stebėti, ar laivas atitinka šio reglamento reikalavimus;

b)

registruoti duomenis apie žvejybos veiklą ir teikti ataskaitas apie ją;

c)

stebėti ir apskaičiuoti sugautus kiekius bei tikrinti laivo žurnalo įrašus;

d)

nustatyti laivus, kuriuos būtų galima įtarti, kad žvejodami jie nesilaiko TATAK nustatytų apsaugos priemonių, ir registruoti duomenis apie tokius laivus.

Be to, stebėtojas, atsižvelgdamas į TATAK Nuolatinio tyrimų ir statistikos komiteto nurodymus, vykdo mokslinį darbą, pavyzdžiui, renka duomenis pagal TATAK apibrėžtos II užduoties reikalavimus, jeigu to prašo TATAK.

2.   Kiekviena valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso paprastųjų tunų tukinimo arba auginimo ūkis, užtikrina, kad stebėtojas kiekvieną kartą dalyvautų paprastuosius tunus perkeliant į varžas ir perkeliant iš ūkio visas sugautas žuvis.

Stebėtojo užduotys visų pirma yra šios:

a)

stebėti, ar žuvis auginant ūkiuose laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 4a, 4b ir 4c straipsnių reikalavimų;

b)

patvirtinti šio reglamento 20 straipsnyje nurodytą žuvų perkėlimo į varžas ataskaitą;

c)

atsižvelgiant į TATAK Nuolatinio tyrimų ir statistikos komiteto nurodymus vykdyti mokslinį darbą, pavyzdžiui, imti mėginius, kaip reikalauja TATAK.

26 straipsnis

Vykdymo užtikrinimas

1.   Valstybės narės imasi vykdymą užtikrinančių priemonių, kurios su jos vėliava plaukiojančiam laivui taikomos tuo atveju, jeigu remiantis valstybių narių įstatymais nustatoma, kad laivas nesilaiko 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17 ir 19 straipsnių nuostatų. Atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir remiantis valstybių narių įstatymais, vykdymą užtikrinančios priemonės visų pirma gali būti šios:

a)

baudos;

b)

neteisėtų žvejybos įrankių ir sugautų kiekių konfiskavimas;

c)

laivo areštavimas;

d)

žvejybos leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikinimas;

e)

prireikus žvejybos kvotos sumažinimas arba atšaukimas.

2.   Kiekviena valstybė narė, kurios jurisdikcijai priklauso paprastųjų tunų ūkis, taiko tam ūkiui vykdymą užtikrinančias priemones, jeigu remiantis tos valstybės įstatymais nustatoma, kad minėtas ūkis nesilaiko šio reglamento 20 straipsnio ir 25 straipsnio 2 dalies nuostatų bei Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 4a, 4b ir 4c straipsnių nuostatų. Atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą ir remiantis nacionaliniais įstatymais vykdymą užtikrinančios priemonės visų pirma gali būti šios:

a)

baudos;

b)

laikinas pašalinimas iš žuvų tukinimo žuvininkystės ūkių registro arba pašalinimas iš jo visam laikui;

c)

draudimas paprastųjų tunų kiekius perkelti į varžas arba juos parduoti.

27 straipsnis

Rinkai skirtos priemonės

1.   Atlanto vandenyno rytinės dalies ir Viduržemio jūros paprastuosius tunus (thunnus thynnus), su kuriais nepateikiami tikslūs, išsamūs ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus teiktini dokumentai, draudžiama pateikti Bendrijos prekybai, iškrauti, importuoti, eksportuoti, perkelti į varžas tukinimo arba auginimo tikslais, pakartotinai eksportuoti bei perkrauti.

2.   Atlanto vandenyno rytinės dalies ir Viduržemio jūros paprastuosius tunus (thunnus thynnus) draudžiama pateikti Bendrijos prekybai, juos importuoti, iškrauti, perkelti į varžas tukinimo arba auginimo tikslais, perdirbti, eksportuoti, pakartotinai eksportuoti bei perkrauti, jeigu jie buvo sugauti žvejybos laivais, kurių vėliavos šaliai nenustatyta Atlanto vandenyno rytinės dalies ir Viduržemio jūros paprastiesiems tunams skirta kvota, sugautų kiekių apribojimas arba nepaskirta žvejybos pastanga pagal TATAK apsaugos ir valdymo priemones, arba jeigu vėliavos valstybė jau išnaudojo žvejybos galimybes. Remdamasi TATAK sekretoriato gauta informacija, Komisija praneša visoms valstybėms narėms apie tai, kad vienos iš KSŠ kvota yra išeikvota.

3.   Draudžiama Bendrijos prekybai pateikti, importuoti, iškrauti, perdirbti ir eksportuoti paprastuosius tunus iš tukinimo arba auginimo ūkių, neatitinkančių TATAK rekomendacijos 2006[07] dėl paprastųjų tunų auginimo reikalavimų.

28 straipsnis

Perskaičiavimo koeficientai

Apskaičiuojant lygiavertį suapvalintą perdirbtų paprastųjų tunų svorį taikomi TATAK Nuolatinio tyrimų ir statistikos komiteto nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

29 straipsnis

Finansavimas

2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (9) 21 straipsnio a punkto i papunkčio tikslais ir iki 2014 m. gruodžio 31 d. daugiametis paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir Viduržemio jūroje atkūrimo planas laikomas atkūrimo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnyje.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 520/2007 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 520/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 ir 11 straipsniai išbraukiami;

2)

iš IV priedo išbraukiamas paprastiesiems tunams skirtas įrašas.

31 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Tačiau 29 straipsnis taikomas nuo 2007 m. birželio 13 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  2007 m. lapkričio 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 162, 1986 6 18, p. 33.

(3)  OL L 151, 2007 6 13, p. 1.

(4)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(5)  OL L 123, 2007 5 12, p. 3.

(6)  OL L 5, 2004 1 9, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1799/2006 (OL L 341, 2006 12 7, p. 26).

(7)  OL L 263, 2001 10 3, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 869/2004 (OL L 162, 2004 4 30, p. 8).

(8)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1098/2007 (OL L 248, 2007 9 22, p. 1).

(9)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.


I PRIEDAS

Atlan to vandenyno rytinėje dalyje kartinėmis ūdomis, velkamosiomis ūdomis žvejojantiems laivams ir pelaginiais tralais žvejojantiems traleriams taikomos specialios sąlygos

1.

a)

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad laivai, kuriems buvo išduoti specialūs žvejybos leidimai, būtų įrašomi į sąrašą, kuriame pateikiamas tų laivų pavadinimas ir Bendrijos laivyno registro numeris, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 26/2004 I priede. Valstybės narės specialų žvejybos leidimą išduoda tik tada, jeigu laivas buvo įrašytas į TATAK laivų, kuriems buvo išduotas leidimas žvejoti paprastuosius tunus, registrą.

b)

Iki 2008 m. balandžio 1 d. kiekviena valstybė narė kompiuteriu nuskaitoma forma nusiunčia Komisijai a punkte nurodytą sąrašą ir visus vėlesnius pakeitimus.

c)

a punkte nurodyto sąrašo pakeitimai Komisijai perduodami ne vėliau kaip likus penkioms dienoms iki tos dienos, kurią iš naujo į minėtą sąrašą įrašytas laivas įplauks į Atlanto vandenyno rytinę dalį. Komisija pakeitimus nedelsdama persiunčia TATAK sekretoriatui.

2.

a)

Draudžiama, išskyrus valstybių narių arba KSŠ paskirtuosiuose uostuose, iš šio priedo 1 dalyje nurodytų laivų iškrauti arba perkrauti iš jų bet kokį Atlanto vandenyno rytinėje dalyje sužvejotų paprastųjų tunų kiekį.

b)

Valstybės narės nurodo iškrovimui naudojamą vietą arba netoli kranto esančią vietą (nurodytieji uostai), kurioje leidžiamos paprastųjų tunų iškrovimo arba perkrovimo operacijos.

c)

Valstybės narės ne vėliau nei iki kiekvienų metų balandžio 1 d. Komisijai perduoda paskirtųjų uostų sąrašą. Komisija šią informaciją TATAK Vykdomajam sekretoriatui perduoda iki kiekvienų metų balandžio 15 d. Apie visus vėlesnius to sąrašo pakeitimus Komisijai pranešama ne vėliau kaip likus 15 dienų iki jų įsigaliojimo, kad ji informaciją apie keitimus perduotų TATAK Vykdomajam sekretoriatui.

3.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų Bendrijos laivų kapitonas arba jo atstovas, nukrypdamas nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 7 straipsnio nuostatų, valstybės narės arba KSŠ, kurios uostais arba žuvų iškrovimo vietų infrastruktūra jie ketina naudotis, kompetentingai institucijai (įskaitant jų vėliavos valstybės kompetentingą instituciją) ne vėliau kaip likus keturioms valandoms iki numatyto įplaukimo į uostą laiko, pateikia šią informaciją:

a)

numatytą atvykimo į uostą laiką;

b)

apytikriai apskaičiuotą laive laikomą paprastųjų tunų kiekį;

c)

duomenis apie zoną, kurioje buvo sugautos žuvys.

4.

Visos valstybės narės įgyvendina ataskaitų apie sugautus kiekius pateikimo tvarką, kuria užtikrinama veiksminga kiekvienam laivui skirtos kvotos panaudojimo stebėsena.

5.

Sužvejotų paprastųjų tunų neleidžiama pateikti į mažmeninę prekybą (nesvarbu, koks pardavimo metodas galėtų būti pasirinktas), kad jie būtų parduoti galutiniam vartotojui, jeigu tinkamu žymeniu arba etikete nėra nurodoma:

a)

žuvų rūšys, naudotas žvejybos įrankis;

b)

žvejybos rajonas ir sugavimo data.

6.

Valstybės narės tiems kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams, kuriems yra išduotas leidimas Atlanto vandenyno rytinėje dalyje žvejoti paprastuosius tunus, nustato šiuos reikalavimus dėl prie žuvies uodegos prisegamo įsago:

a)

visi paprastieji tunai prie žuvies uodegos prisegamais įsagais paženklinami nedelsiant, juos tik iškrovus;

b)

kiekvienas prie žuvies uodegos prisegamas įsagas ženklinamas unikaliu identifikavimo numeriu, kuris įrašomas į paprastiesiems tunams skirtus statistinius dokumentus ir juo ženklinamos visos pakuotės, į kurias dedami tunai.


II PRIEDAS

Laivų žurnalams taikomi reikalavimai

Būtiniausi laivų žurnalams taikomi reikalavimai

1.

Laivo žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti.

2.

Laivo žurnalas turi būti pildomas kiekvieną dieną (vidurnaktį) arba prieš įplaukiant į uostą.

3.

Laivo žurnale daromas įrašas tuo atveju, jeigu atliekami inspektavimai jūroje.

4.

Viena laivo žurnalo lapų kopija turi būti paliekama laivo žurnale.

5.

Laive turi būti laikoma tiek laivo žurnalų, kad juose būtų aprašyta ta veikla, kurią laivas vykdė per metus.

Būtiniausia standartinė informacija, kuri pateikiama laivo žurnaluose:

1.

Kapitono vardas, pavardė ir adresas.

2.

Uostai, iš kurių buvo išplaukta, išplaukimo datos, uostai, į kuriuos buvo įplaukta, įplaukimo datos.

3.

Laivo pavadinimas, registro numeris, TATAK suteiktas numeris ir Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas numeris (jeigu buvo suteiktas). Jungtinių žvejybos operacijų atvejais visų šiose operacijose dalyvaujančių laivų pavadinimai, registro numeriai, TATAK suteikti numeriai ir Tarptautinės jūrų organizacijos suteikti numeriai (jeigu buvo suteikti).

4.

Žvejybos įrankiai:

a)

tipas – pagal FAO kodą;

b)

matmenys (ilgis, tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis, kabliukų skaičius ir kt.).

5.

Operacijos jūroje — reiso dienai skiriama bent viena laivo žurnalo eilutė, kurioje nurodoma:

a)

veikla (žvejyba, navigacija ir kt.);

b)

padėtis: kasdien tiksliai nurodoma (laipsniais ir minutėmis) laivo geografinė padėtis, ji užregistruojama atliekant kiekvieną žvejybos operaciją arba užregistruojama vidurdienį, jeigu tą dieną nebuvo žvejojama;

c)

duomenys apie sugautus kiekius.

6.

Žuvų rūšys nurodomos:

a)

pagal FAO kodą;

b)

pateikiant suapvalintą per dieną sužvejotų žuvų svorį.

7.

Laivo kapitono parašas.

8.

Stebėtojo parašas (jeigu stebėtojas dalyvavo).

9.

Svorio nustatymo priemonės: apskaičiavimas, svėrimas laive.

10.

Į laivo žurnalą įrašomas lygiavertis gyvasis žuvų svoris ir nurodomi perskaičiavimo koeficientai, kurie buvo naudoti apskaičiuojant.

Būtiniausia informacija, pateikiama iškraunant, perkraunant ir (arba) perkeliant:

1.

Iškrovimo, perkrovimo ir perkėlimo uostai ir šių operacijų atlikimo datos.

2.

Produktai

a)

pateikimas;

b)

žuvų arba dėžių skaičius ir kiekis (kg).

3.

Laivo kapitono arba laivo atstovo parašas.


III PRIEDAS

TATAK perkėlimo ir (arba) perkrovimo deklaracija

Image

Jei perkeliamos gyvos žuvys, nurodomas vienetų skaičius ir gyvasis svoris

Image

Įsipareigojimai, jeigu atliekama perkėlimo ir (arba) perkrovimo operacija:

1.

Perkėlimo ir (arba) perkrovimo operacijos deklaracijos originalas turi būti įteikiamas laivui, į kurį perkeliama ir (arba) perkraunama, vilkikui, perdirbimo laivui ir (arba) transporto laivui.

2.

Perkėlimo ir (arba) perkrovimo operacijos deklaracijos kopija turi būti laikoma atitinkamame žvejybos laive.

3.

Leidimą kitoms perkėlimo ir (arba) perkrovimo operacijoms išduoda atitinkama Susitariančioji Šalis, kuri išdavė leidimą laivui vykdyti veiklą.

4.

Perkėlimo ir (arba) perkrovimo operacijos deklaracijos originalas turi būti laikomas laive, į kurį buvo perkrautos žuvys, tol, kol tas laivas atplaukia į žuvininkystės ūkį arba žuvų iškrovimo vietą.

5.

Įrašas apie perkėlimo arba perkrovimo operaciją įrašomas į visų laivų, kurie vykdo operaciją, laivų žurnalus.


IV PRIEDAS

TATAK jungtinio tarptautinio inspektavimo schema

Ketvirtajame eiliniame susirinkime (1975 m. lapkričio mėn. Madride) komisija susitarė:

TATAK komisija, atsižvelgdama į Konvencijos IX straipsnio 3 dalį, rekomenduoja, kad būtų nustatytos šios nacionalinei jurisdikcijai nepriklausančiuose vandenyse taikomos tarptautinės kontrolės priemonės siekiant užtikrinti Konvencijos ir joje nustatytų priemonių taikymą:

1.

Kontrolę atlieka Susitariančiųjų Vyriausybių žuvininkystės kontrolės tarnybų inspektoriai. Atitinkamų Vyriausybių paskirtų inspektorių vardai ir pavardės pranešamos TATAK komisijai.

2.

Laivai, kuriuose dirba inspektoriai, turi plaukti su TATAK komisijos patvirtinta specialia vėliava arba gairele, kad būtų žinoma, jog inspektorius vykdo tarptautinį inspektavimą. Atsiradus galimybei TATAK komisijai pranešami laivų, kurie šiuo metu naudojami minėtai veiklai vykdyti ir kurie gali būti specialūs inspekciniai laivai arba žvejybos laivai, pavadinimai.

3.

Kiekvienas inspektorius privalo turėti TATAK komisijos patvirtintos formos ir vėliavos valstybės institucijų išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paskyrimą eiti pareigas, kuriame patvirtinama, kad inspektorius turi įgaliojimus veikti pagal TATAK komisijos patvirtintas nuostatas.

4.

Atsižvelgiant į nuostatas, dėl kurių buvo susitarta pagal 9 dalį, laivas, kuriuo Konvencijos rajone, tačiau už nacionalinei jurisdikcijai priklausančių vandenų ribų, žvejojami tunai arba tuninių rūšių žuvys, sustoja, kai laivas, kuriame yra inspektorius, atitinkamu Tarptautinio signalų sąvado signalu žvejybos laivui perduoda signalą, išskyrus atvejus, kai žvejybos laivas atlieka žvejybos operacijas – tokiu atveju jis nedelsdamas sustoja užbaigęs tokias operacijas. Laivo kapitonas (1) leidžia inspektoriui, kurį gali lydėti kviestinis, įlipti į laivą. Laivo kapitonas sudaro galimybes inspektoriui patikrinti sužvejotų žuvų kiekius, žvejybos įrankius ir bet kokius reikiamus dokumentus taip, kaip inspektorius manys esant reikalinga, kad būtų nustatyta, ar laikomasi atitinkamos vėliavos valstybei taikomų galiojančių TATAK komisijos rekomendacijų; inspektorius taip pat gali prašyti pateikti bet kokius, jo manymu būtinus, paaiškinimus.

5.

Inspektorius, įlipęs į laivą, pateikia 3 dalyje apibūdintą dokumentą. Inspektavimas atliekamas taip, kad įprasta laivo veikla būtų sutrikdyta kuo mažiau, jis nesukeltų nepatogumų ir kad juo nebūtų padaryta įtakos žuvų kokybei. Inspektorius pateikia tik tokius klausimus, kurie susiję su tuo, ar laikomasi atitinkamos vėliavos valstybei taikomų galiojančių TATAK komisijos rekomendacijų. Inspektorius, atlikdamas tyrimą, laivo kapitono gali prašyti bet kokios pagalbos, kuri inspektoriui gali būti reikalinga. Inspektorius pagal TATAK komisijos patvirtintą formą parengia inspektavimo ataskaitą. Inspektorius ataskaitą pasirašo dalyvaujant laivo kapitonui, kuriam suteikiama teisė į ataskaitą įrašyti bet kokias pastabas, kurios, kapitono manymu, yra tinkamos; jis turi jas pasirašyti. Ataskaitos kopijos pateikiamos laivo kapitonui ir inspektoriaus Vyriausybei, kuri kopijas perduoda atitinkamoms vėliavos valstybės institucijoms ir TATAK komisijai. Jeigu nustatoma, kad rekomendacijos buvo kaip nors pažeistos, inspektorius, jeigu įmanoma, taip pat turėtų nusiųsti pranešimą vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms, apie kurias buvo pranešta TATAK komisijai, ir visiems vėliavos valstybės inspektavimo laivams, jeigu žinoma, kad jie yra netoli inspektavimo rajono.

6.

Pasipriešinimą inspektoriui arba atsisakymą paklusti jo nurodymams vėliavos valstybė vertina panašiai, kaip ji vertintų pasipriešinimą bet kokiam savo inspektoriui arba atsisakymą paklusti inspektoriaus nurodymams.

7.

Inspektorius pareigas eina pagal šias nuostatas, atsižvelgdamas į šioje rekomendacijoje nustatytas taisykles, tačiau inspektoriaus veiklą kontroliuoja jo nacionalinės institucijos ir jis yra joms atskaitingas.

8.

Susitariančiosios Vyriausybės užsienio šalių inspektorių ataskaitas svarsto ir imasi susijusių veiksmų lygiai taip pat ir laikydamasi tų pačių nacionalinius teisė aktų, kaip nacionalinių inspektorių pateiktų ataskaitų atveju. Šios dalies nuostatomis Susitariančioji Vyriausybė neįpareigojama užsienio šalių inspektoriaus ataskaitai suteikti svaresnę įrodomąją galią, nei ji turėtų inspektoriaus šalyje. Susitariančiosios Vyriausybės bendradarbiauja, siekdamos sudaryti galimybes teisminiams arba kitiems procesams, kurie galėtų būti pradėti atsižvelgiant į pagal šias nuostatas inspektoriaus parengtą ataskaitą.

9.

a)

Susitariančiosios Vyriausybės TATAK komisijai iki kiekvienų metų kovo 1 d. praneša apie parengtinius planus kitais metais dalyvauti įgyvendinant minėtas nuostatas, o TATAK komisija Susitariančiosioms Vyriausybėms gali pasiūlyti koordinuoti nacionalines šios srities operacijas, įskaitant inspektorių ir laivų, kuriuose yra inspektorius, skaičių.

b)

Šioje rekomendacijoje nustatytų nuostatų laikosi ir planus dėl dalyvavimo įgyvendina visos Susitariančiosios Vyriausybės, jeigu jos nesusitaria kitaip; apie minėtą susitarimą pranešama TATAK komisijai.

Tačiau sistemos įgyvendinimas netaikomas bet kurioms dviem Susitariančiosioms Vyriausybėms, jeigu bet kuri iš tų dviejų Susitariančiųjų Vyriausybių apie tai pranešė TATAK komisijai dar nesudarius susitarimo.

10.

a)

Žvejybos įrankiai inspektuojami laikantis parajonyje, kuriame atliekamas inspektavimas, galiojančių taisyklių. Inspektorius pažeidimo pobūdį nurodo ataskaitoje.

b)

Inspektoriams turi įgaliojimus inspektuoti bet kokius naudojamus žvejybos įrankius arba sudėtus ant denio ir parengtus naudoti žvejybos įrankius.

11.

Inspektorius bet kokius inspektuotus žvejybos įrankius, kurie atrodo neatitinką tam tikrų vėliavos valstybei taikomų galiojančių TATAK komisijos rekomendacijų, paženklina TATAK komisijos patvirtinto pavyzdžio ženklu ir apie šią neatitiktį įrašo įrašą ataskaitoje.

12.

Inspektoriui žvejybos įrankius leidžiama fotografuoti taip, kad būtų įmanoma nurodyti tas žvejybos įrankių ypatybes, kurios neatitinka galiojančių taisyklių, ir šiuo atveju nufotografuoti objektai turėtų būti išvardyti ataskaitoje, o fotonuotraukų kopijos turėtų būti pridedamos prie ataskaitos kopijos, kuri siunčiama vėliavos valstybei.

13.

Inspektoriui suteikiami įgaliojimai, tačiau atsižvelgiant į visus TATAK komisijos nustatytus apribojimus, nustatyti sužvejotų kiekių ypatybes ir įvertinti, ar laikomasi TATAK komisijos rekomendacijų. Inspektorius išvadas kuo greičiau pateikia inspektuoto laivo vėliavos valstybės institucijoms. (Dvejų metų ataskaita, 1974–1975, II dalis).

TATAK gairelė:

Image


(1)  Laivo kapitonas – laivui vadovaujantis asmuo.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/25


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1560/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas, susijusias su avių ir ožkų elektroninio identifikavimo taikymo pradžios data

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004, nustatančiame avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą (2), nustatyta, kad kiekviena valstybė narė, laikydamasi to reglamento nuostatų, privalo nustatyti avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistemą.

(2)

Tame reglamente taip pat nustatyta, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. turi tapti privalomas visų nuo tos datos gimusių gyvūnų elektroninis identifikavimas.

(3)

Be to, tame reglamente nustatyta, kad Komisija iki 2006 m. birželio 30 d. turi pateikti Tarybai elektroninio identifikavimo sistemos įgyvendinimo ataskaitą, o kartu ir atitinkamus pasiūlymus, dėl kurių Taryba turi balsuoti ir patvirtinti arba prireikus pakeisti datą, nuo kurios tą sistemą privaloma taikyti, ir jei reikia atnaujinti su elektroninio identifikavimo įgyvendinimu susijusius techninius aspektus.

(4)

Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad nėra pagrindo nurodyti nuo 2008 m. sausio 1 d. pradėti taikyti privalomą elektroninį identifikavimą. Todėl tikslinga šią datą pakeisti ir ją nukelti į 2009 m. gruodžio 31 d., kad valstybės narės galėtų imtis priemonių, būtinų tinkamai įgyvendinti sistemą, kuriose būtų atsižvelgta į jos dabartinį ir potencialų ekonominį poveikį.

(5)

Kelios valstybės narės jau sukūrė technologiją, būtiną pradėti taikyti elektroninį identifikavimą, ir įgijo nemažai šios sistemos įgyvendinimo patirties. Joms neturėtų būti sudaromos kliūtys pradėti ją taikyti nacionaliniu lygiu, jeigu jų manymu tai tikslinga. Jų patirtis Komisijai ir kitoms valstybėms narėms suteiktų papildomos vertingos informacijos apie techninius rezultatus taikant elektroninį identifikavimą bei apie jo poveikį.

(6)

Atsižvelgiant į šio reglamento ekonominę svarbą, būtina remtis skubumo priežastimis, numatytomis prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos Bendrijų steigimo sutarčių pridedamo Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I skyriaus 3 dalyje.

(7)

Kadangi šis reglamentas turi būti taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d., jis turėtų nedelsiant įsigalioti.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 21/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 21/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

9 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Visų gyvūnų elektroninis identifikavimas pagal 1 dalyje nurodytas gaires ir atitinkamas priedo A skirsnio nuostatas privalomas nuo 2009 m. gruodžio 31 d.“;

2)

9 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Valstybės narės gali iki 2009 m. gruodžio 31 d. pradėti taikyti jų teritorijoje gimusių gyvūnų privalomą elektroninį identifikavimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  2007 m. gruodžio 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 5, 2004 1 9, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1561/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

72,5

IL

171,5

MA

92,0

TN

148,3

TR

147,6

ZZ

126,4

0707 00 05

JO

189,0

MA

57,0

TR

82,0

ZZ

109,3

0709 90 70

MA

90,5

TR

115,7

ZZ

103,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

74,3

ZA

34,0

ZW

28,6

ZZ

51,2

0805 20 10

MA

67,2

ZZ

67,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

74,2

ZZ

57,1

0805 50 10

EG

62,8

MA

121,9

TR

121,5

ZA

65,9

ZZ

93,0

0808 10 80

CA

100,6

CN

90,8

MK

29,7

US

80,7

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

112,5

ZZ

76,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1562/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2008 m. sausio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2008 m. sausio 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6). Reglamentas (EB) Nr. 1784/2003 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. sausio 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

0,00

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

0,00

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

14.12.2007-20.12.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

288,59

119,18

FOB kaina JAV

462,80

452,80

432,80

171,31

Meksikos įlankos priedas

15,66

Didžiųjų ežerų priedas

15,87

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

55,72 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

49,48 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr 1563/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

kuriuo leidžiama pradėti naudoti 2008 m. Bendrijos importo tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2529/2001 dėl bendro avienos ir ožkienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 16 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Turėtų būti leidžiama pradėti naudoti 2008 m. skirtas avienos ir ožkienos Bendrijos tarifines kvotas. Muitai ir kiekiai, nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2529/2001, turėtų būti nustatyti pagal atitinkamus tarptautinius 2008 m. galiojančius susitarimus.

(2)

2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 312/2003, įgyvendinančiame Bendrijos tarifų nuostatas, išdėstytas susitarime, įsteigiančiame asociaciją tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Čilės Respublikos (2), numatyta nuo 2003 m. vasario 1 d. leisti pradėti naudoti papildomą dvišalę 2 000 tonų, kasmet 10 proc. didinamą, kodu 0204 klasifikuojamo produkto kvotą. Todėl Čilei numatyta GATT/PPO kvota papildomai didinama 200 tonų – abi kvotos turėtų būti toliau vienodai valdomos 2008 m.

(3)

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos lengvatų, taikomų žemės ūkio produktams pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo (3) 19 straipsnį, patvirtintame Tarybos sprendimu 2007/138/EB (4), numatoma Islandijai skirti papildomą 500 tonų (skerdenų svorio) metinę šviežios, atšaldytos, sušaldytos ar rūkytos avienos tarifinę kvotą. Todėl reikėtų atitinkamai pakeisti Islandijai skirtą kiekį.

(4)

Tam tikros kvotos nustatytos laikotarpiui nuo atitinkamų metų liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Kadangi pagal šį reglamentą importas turėtų būti valdomas kalendorinių metų pagrindu, 2008 metams pagal atitinkamą kvotą skirtas kiekis yra pusės kiekio, skirto laikotarpiui nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d., ir pusės kiekio, skirto laikotarpiui nuo 2008 m. liepos 1 d. iki 2009 m. birželio 30 d., suma.

(5)

Kad būtų galima užtikrinti tinkamą Bendrijos tarifinių kvotų funkcionavimą, būtina nustatyti skerdenos svorio ekvivalentą. Kadangi pagal tam tikras tarifines kvotas galima importuoti gyvus gyvūnus arba jų mėsą, būtinas perskaičiavimo koeficientas.

(6)

Avienos ir ožkienos produktų kvotos, nukrypstant nuo 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1439/95, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3013/89 taikymo taisykles, susijusias su avienos ir ožkienos sektorių produktų importu ir eksportu (5), turėtų būti valdomos pagal Reglamento (EB) Nr. 2529/2001 16 straipsnio 2 dalies a punktą. Tai turėtų būti daroma pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitų kodeksą (6), įgyvendinimo nuostatas, 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį.

(7)

Kai pagal šį reglamentą nustatytos kvotos yra valdomos pagal principą „pirmas laimi“, jos iš pradžių neturėtų būti laikomos kritinėmis, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnyje. Todėl muitinės institucijoms turėtų būti leidžiama netaikyti reikalavimo pateikti užstatą, kai prekės nuo pradžių importuojamos pagal tas kvotas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnio 1 dalimi ir 248 straipsnio 4 dalimi. Dėl perėjimo iš vienos valdymo sistemos į kitą ypatybių, to reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys neturėtų būti taikomos.

(8)

Turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokios rūšies įrodymus, patvirtinančius produktų kilmę, ūkio subjektai privalo pateikti, norėdami gauti tarifines kvotas pagal „pirmas laimi“ sistemą.

(9)

Kai ūkio subjektai pateikia muitinės institucijai importuojamus avienos produktus, muitinei sunku nustatyti, ar jie pagaminti iš vietinių ar kitokių avių, o tai lemia skirtingų muitų tarifų taikymą. Todėl tikslinga numatyti, kad kilmės įrodymo dokumente tai būtų aiškiai nurodyta.

(10)

Remiantis 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Direktyvos 2002/99/EB, nustatančios gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (7), II skyriumi ir 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos Direktyva 97/78/EB, nustatančia produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus (8), gali būti leidžiama importuoti tik tuos produktus, kurie atitinka šiuo metu Bendrijoje galiojančių maisto grandinės procedūrų, taisyklių ir patikrinimų reikalavimus.

(11)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Avininkystės ir ožkininkystės vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu leidžiama nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. naudoti Bendrijos importo tarifines avių, ožkų, avienos ir ožkienos kvotas.

2 straipsnis

Priede nurodyti muitai, taikomi produktams pagal 1 straipsnyje nurodytas kvotas, KN kodai, kilmės šalys pagal šalių grupes, taip pat užsakymų numeriai.

3 straipsnis

1.   Importuojant produktus pagal 1 straipsnyje nurodytas kvotas, kiekiai, išreikšti skerdenos svorio ekvivalentu, turi atitikti priede nurodytus kiekius.

2.   Apskaičiuojant kiekius šio straipsnio 1 dalyje minėtu „skerdenų svorio ekvivalentu“, grynasis avies ir ožkos produktų svoris dauginamas iš šių koeficientų:

a)

gyvų gyvūnų atveju: 0,47;

b)

ėriukų ir ožkiukų mėsos be kaulų atveju: 1,67;

c)

avienos ir ožkienos be kaulų, išskyrus ožkiukų mėsą ir jų mišinius, atveju: 1,81;

d)

produktų su kaulais atveju: 1,00.

„Ožkiukas“ – tai jaunesnė nei vienerių metų ožka.

4 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1439/95 II antraštinės dalies A ir B skirsnių, tarifinės kvotos, nustatytos šio reglamento priede, nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. valdomos pagal principą „pirmas laimi“ ir pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius bei 308c straipsnio 1 dalį. To reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos. Importo licencijų nereikalaujama.

5 straipsnis

1.   Norint pasinaudoti priede nustatytomis tarifinėmis kvotomis, Bendrijos muitinei pateikiamas galiojantis atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos išduotas kilmės įrodymo dokumentas kartu su muitinės deklaracija dėl atitinkamų prekių išleidimo į laisvą apyvartą.

Produktų, kuriems taikomos tarifinės kvotos, išskyrus produktus, kuriems taikomi susitarimai dėl preferencinių muitų tarifų, kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias nuostatas.

2.   1 dalyje minėtas kilmės įrodymo dokumentas yra:

a)

tarifinės kvotos, kuri yra susitarimo dėl preferencinio muitų tarifo dalis, atveju: tame susitarime nurodytas kilmės įrodymo dokumentas;

b)

kitų tarifinių kvotų atveju: įrodymo dokumentas, parengtas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 47 straipsnį, kuriame, be tame straipsnyje numatytų elementų, yra ir šie duomenys:

KN kodas (bent pirmi keturi skaitmenys),

atitinkamos tarifinės kvotos užsakymo numeris arba užsakymo numeriai,

bendras grynasis svoris kiekvienai koeficiento kategorijai, numatytai šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje;

c)

šalies, kurios kvota nurodyta a ir b punktuose ir yra sujungta, atveju – a punkte nurodytas įrodymo dokumentas.

Kai b punkte minėtas kilmės įrodymo dokumentas yra pateikiamas kaip patvirtinamasis dokumentas su viena išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, jame gali būti nurodyti keli užsakymo numeriai. Visais kitais atvejais jame gali būti tik vienas užsakymo numeris.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Reglamentas taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 341, 2001 12 22, p. 3. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 46, 2003 2 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 305/2005 (OL L 52, 2005 2 25, p. 6).

(3)  OL L 61, 2007 2 28, p. 29.

(4)  OL L 61, 2007 2 28, p. 28.

(5)  OL L 143, 1995 6 27, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 272/2001 (OL L 41, 2001 2 10, p. 3).

(6)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(7)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(8)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).


PRIEDAS

Aviena ir ožkiena (tonomis (t) pagal skerdenos svorio ekvivalentą)

2008 m. bendrijos tarifinės kvotos

Šalių grupės Nr.

KN kodai

Vertybinis muitas

%

Specifinis muitas

EUR/100 kg

Užsakymo numeris pagal „pirmas laimi“ principą

Kilmė

Metinis kiekis tonomis pagal skerdenos svorio ekvivalentą

Gyvi gyvūnai

(Koeficientas = 0,47)

Be kaulų ėriukų mėsa (1)

(Koeficientas = 1,67)

Aviena be kaulų (2)

(Koeficientas = 1,81)

Mėsa su kaulais ir skerdenos

(Koeficientas = 1,00)

1

0204

nėra

nėra

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australija

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Naujoji Zelandija

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Urugvajus

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Čilė

6 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norvegija

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grenlandija

100

09.2129

09.2130

09.0690

Farerai

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkija

200

09.2171

09.2175

09.2015

Kitos (3)

200

2

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

nėra

nėra

09.2119

09.2120

09.0790

Islandija

1 850

3

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

nėra

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Ir ožkiukų mėsa.

(2)  Ir ožkiena, išskyrus ožkiukų mėsą.

(3)  „Kitos“ reiškia visas valstybes, išskyrus šioje lentelėje nurodytas kitas valstybes.

(4)  „Erga omnes“ reiškia visas valstybes, įskaitant šioje lentelėje nurodytas valstybes.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1564/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 979/2007, leidžiantį naudoti Kanados kilmės kiaulienos importo tarifinę kvotą ir nustatantį jos administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos Reglamento (EB) Nr. 979/2007 (2) 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjai, pateikdami pirmą paraišką nurodytai kvotos laikotarpio daliai, įrodo, kad jie per kiekvieną tame straipsnyje nurodytą laikotarpį importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 1 straipsnyje išvardytų produktų.

(2)

Reikėtų išaiškinti, kad ankstesnės ūkio subjekto patirties įrodymas turi būti pateiktas kartu su pirmąją paraiška metiniam kvotos laikotarpiui. Pirmoji paraiška gali būti pateikta bet kuriai iš keturių kvotos metinio laikotarpio dalių, ir, jeigu ūkio subjektas teikia paraišką kelioms laikotarpio dalims, įrodymas turėtų būti teikiamas tik kartą.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 979/2007.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 979/2007 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjai, teikdami pirmą paraišką nurodytam metinės kvotos laikotarpiui, pateikia įrodymą, kad jie per kiekvieną iš dviejų tame straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, išvardintų Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 1 straipsnyje.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 217, 2007 8 22, p. 12.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1565/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 26 straipsnio 3 dalies a punktą ir 29 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktai (2) patvirtintame Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB, Euratoma (3), numatyta nuo 2007 m. birželio 1 d., pasibaigus penkerių metų pereinamajam laikotarpiui, visiškai liberalizuoti dvišalę prekybą sūriais.

(2)

Todėl 2001 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2535/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno bei pieno produktų importo tvarkos ir tarifinių kvotų atidarymo (4) su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 487/2007 (5) nebuvo numatyta importo kvotas ir importo muitus taikyti sūriams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija. Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad reikalavimas pateikti importo licenciją, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1255/1999 26 straipsnio 3 dalies a punkte, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1152/2007 (6), reikalavimo pateikti importo licenciją tikslinga nebetaikyti visiems iš Šveicarijos importuojamiems sūriams.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 19a straipsnyje numatyta, kad pieno produktų importas administruojamas vadovaujantis pirmumo principu pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7) 308a–308c straipsnius. Taikant šią administravimo sistemą ir jos procedūras importo licencijos nereikalingos, todėl reikalavimą pateikti licenciją reikėtų panaikinti.

(4)

Tam tikros licencijos sūriams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, ir pieno produktų importui pagal kvotas, kurios, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 Ia skyriuje, administruojamos vadovaujantis pirmumo principu, galios ir po 2008 m. sausio 1 d. Privaloma vykdyti su šiomis licencijomis susijusius įsipareigojimus, kad nebūtų prarastas pateiktas užstatas. Kadangi nuo tos dienos nurodytus produktus galima importuoti be licencijos ir netaikant susijusių finansinių mokesčių, tokias licencijas turintiems importuotojams, tuo metu pilnai neišnaudojusiems licencijų, turėtų būti leista teikti prašymą dėl pateikto užstato grąžinimo ir jį atsiimti.

(5)

Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarime pasikeičiant laiškais, kuris pasirašytas pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį, susijusį su PPO tarifinės kvotos Naujosios Zelandijos sviestui pakeitimu, kaip nurodyta CXL sąraše, pridėtame prie 1994 m. GATT (8) ir patvirtintame 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimu 2007/867/EB (9), numatyti sviesto, kuris įtrauktas į CXL (Europos Bendrijų) sąrašą, parengtą daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde, tarifinės kvotos pakeitimai. Todėl reikėtų atitinkamai suderinti Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 III.A priedą.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 IV ir V prieduose numatytas sudėtingas Naujojoje Zelandijoje ir Bendrijoje leistino riebalų kiekio patikros mechanizmas ir tvarka. Pagal neseniai priimtą kvotos aprašymą, kuriame leistinas riebumas padidinamas nuo 80–82 % iki 80–85 %, tikrinimo tvarką galima supaprastinti, visų pirma panaikinus reikalavimą aiškinti riebalų kiekio patikros pagal tipinio proceso standartinį nuokrypį rezultatus. Be to, dėl tokio supaprastinimo labai sumažėja abiem šalims tenkanti administracinė našta bei išlaidos, o eksportuotojams ir importuotojams lengviau pasinaudoti taikoma kvota.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 33 straipsnio 1 dalies d punkte numatyta, kad sertifikatus išduodanti Naujosios Zelandijos institucija produktui išduoda IMA 1 sertifikatą, kol tas produktas dar neišvežtas iš sertifikatą išdavusios šalies teritorijos. 2008 kvotos metais Naujosios Zelandijos sviestą galima eksportuoti nuo 2007 m. lapkričio. Kadangi tokiam eksportui neįmanoma pritaikyti naujų Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 su pakeitimais, padarytais šiuo Reglamentu, nuostatų ir kadangi naujoms nuostatoms tinkamai įgyvendinti reikia daugiau laiko, Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 33 straipsnio 1 dalies d punktas neturėtų būti taikomas laikotarpiui nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d.

(8)

Taip pat tikslinga atnaujinti kai kuriuos Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 XII priede pateiktus duomenis, susijusius su sertifikatus išduodančia Naujosios Zelandijos institucija.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2535/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Kad Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 IV priede numatytą tikrinimą atlikti būtų paprasčiau, Komisijos sprendimu 2001/651/EB (10) nustatytas iš Naujosios Zelandijos importuojamo sviesto riebalų kiekio standartinis nuokrypis. Pagal šią naują tvarką, kuria numatoma į kvotos aprašymą įtraukti nesūdytą sviestą, galima atsisakyti reikalavimo aiškinti tikrinimo rezultatus ir sudėtingos tipinio proceso standartinio nuokrypio taikymo procedūros. Todėl Sprendimas 2001/651/EB nebereikalingas ir turėtų būti panaikintas.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 II antraštinės dalies nuostatų ir jeigu šiame Reglamente nenumatyta kitaip, importuojant visus pieno produktus pateikiama importo licencija.“;

2)

19a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Importuojant produktus pagal 1 dalyje nurodytas kvotas importo licencijos pateikti nereikia.“;

b)

3 dalis išbraukiama.

3)

20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 2 priedas.“;

b)

3 pastraipa išbraukiama.

4)

Po 22 straipsnio įterpiamas šis skyrius:

„IIa   SKYRIUS

NEKVOTINIS IMPORTAS BE IMPORTO LICENCIJOS

22a straipsnis

1.   Šis straipsnis taikomas lengvatine tvarka vykdomam importui, kaip nurodyta Europos bendrijos ir Šveicarijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 3 straipsnyje.

2.   Importo muitas ir reikalavimas pateikti importo licenciją netaikomas jokiems produktams, kurių KN kodas 0406 ir kurių kilmės šalis yra Šveicarija.

3.   Muitas netaikomas tik pateikus išleidimo į laisvą apyvartą deklaraciją ir kilmės įrodymo dokumentą, išduotus pagal 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašyto Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 3 protokolą.“

5)

38 straipsnis išbraukiamas.

6)

40 straipsnio 1 dalies antra, trečia ir ketvirta pastraipos išbraukiamos.

7)

II priedo D dalis pakeičiama šio reglamento I priedo tekstu.

8)

III.A priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

9)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

10)

V priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu.

11)

VIII priedo 2 punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„IMA 1 sertifikatus išduodanti institucija gali panaikinti šį sertifikatą arba tą jo dalį, kuri skirta kiekiui, sunaikintam arba įvertintam kaip netinkamu parduoti dėl aplinkybių, kurios nuo eksportuotojo nepriklauso. Kai dalis IMA 1 sertifikate nurodyto kiekio sunaikinta arba įvertinta kaip netinkama parduoti, likusiam kiekiui gali būti išduotas pakaitinis sertifikatas. Naujosios Zelandijos sviestui, kuris nurodytas III.A priede, šiuo tikslu naudojamas pirminis produktų identifikavimo sąrašas. Pakaitinis sertifikatas galioja tik iki tos dienos, iki kurios galioja jo originalas. Šiuo atveju pakaitinio IMA 1 sertifikato 17 langelyje įrašomi žodžiai „galioja iki 0000 00 00“.“

12)

X priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento V priedą.

13)

Duomenys, susiję su Naująja Zelandija, XII priede pakeičiami taip:

„Naujoji Zelandija

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Sviestas

Sviestas

Sviestas

Sūriai, skirti lydymui

Čederis

Naujosios Zelandijos maisto saugos tarnyba

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Telefonas (64–4) 894 2500

Faksas (64–4) 894 2501“

2 straipsnis

Suinteresuotųjų šalių prašymu užstatai, pateikti už importo licencijų išdavimą, grąžinami tokiomis sąlygomis:

a)

licencijos išduodamos produktų importui pagal Ia skyriuje nurodytas kvotas arba produktų, kurių KN kodas 0406 ir kurių kilmės šalis yra Šveicarija, importui;

b)

licencijų galiojimo laikas nepasibaigia iki 2008 m. sausio 1 d.;

c)

iki 2008 m. sausio 1 d. licencijos panaudotos tik iš dalies arba visai nepanaudotos.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 34 straipsnio 2 dalies nuostatų, to reglamento 33 straipsnio 1 dalies d punktas nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. sausio 31 d. netaikomas importui, susijusiam su 2008 m. kvotos metais.

4 straipsnis

Sprendimas 2001/651/EB panaikinamas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d. Tačiau 3 straipsnis taikomas nuo 2007 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2). Reglamentas (EB) Nr. 1255/1999 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. liepos 1 d.

(2)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(3)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(4)  OL L 341, 2001 12 22, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1324/2007 (OL L 294, 2007 11 13, p. 14).

(5)  OL L 114, 2007 5 1, p. 8.

(6)  OL L 258, 2007 10 4, p. 3.

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(8)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 95.

(9)  Žr. šio Oficialiojo leidinio 95.

(10)  OL L 229, 2001 8 25, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/584/EB (OL L 255, 2004 7 31, p. 41).


I PRIEDAS

„II.D

Sumažintas muitas pagal bendrijos ir šveicarijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais 2 priedą

KN kodas

Aprašymas

Muitas

(EUR/100 kg neto masės)

nuo 2007 m. birželio 1 d.

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialus pienas, skirtas kūdikiams (1), sandariai uždarytose pakuotėse, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g, riebumas didesnis kaip 10 % masės

43,80


(1)  Specialus pienas, skirtas kūdikiams, – tai produktai, kuriuose nėra patogeninių bakterijų ir kurių 1 grame yra mažiau kaip 10 000 gyvybingų aerobinių bakterijų ir mažiau negu dvi koliforminės bakterijos.“


II PRIEDAS

„III.A PRIEDAS

GATT (PPO) susitarimuose nurodyta tarifinė kvota pagal kilmės šalį: Naujosios Zelandijos sviestas

KN kodas

Aprašymas

Kilmės šalis

Metinė kvota laikotarpiui nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

Didžiausia pusmečio kvota

(tonomis)

Kvota

A dalis

Kvotos numeris

09,4195

Kvota

B dalis

Kvotos numeris

09,4182

Importo muitas

(EUR/100 kg neto masės)

IMA 1 sertifikatų pildymo taisyklės

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Sviestas, kuris yra mažiausiai šešių savaičių senumo, kurio riebumas pagal masę ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 %, pagamintas tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės, nenaudojant sandėliuotų medžiagų, vykstant vientisam, uždaram ir nepertraukiamam gamybos procesui

Naujoji Zelandija

74 693 tonos

Pusmečio kvota nuo 2008 m. sausio

37 346,5 tonų

20 540,5 tonų

16 806 tonų

70,00

Žr. IV priedą”

ex 0405 10 30

Sviestas, kuris yra mažiausiai šešių savaičių senumo, kurio riebumas pagal masę ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 %, pagamintas tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės, nenaudojant sandėliuotų medžiagų, vykstant vientisam, uždaram ir nepertraukiamam gamybos procesui, kuriame grietinėlėje esantys pieno riebalai gali būti tirštinami ir (arba) skaidomi į frakcijas (gamybos procesas vadinamas „Ammix“ ir „Spreadable“)x


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„NAUJOSIOS ZELANDIJOS KILMĖS SVIESTO, IMPORTUOJAMO PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr. 2535/2001 III SKYRIAUS 2 DALĮ, MASĖS IR RIEBUMO TIKRINIMAS“.

2)

1 dalyje išbraukiamas e punktas.

3)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

2.2 punktas iš dalies keičiamas taip:

i)

e punkte išbraukiama trečioji įtrauka;

ii)

i) punktas pakeičiamas taip:

„i)

13 langelyje riebumas ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 %“

b)

2.3 punktas išbraukiamas.

4)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

4.1 punkte pridedamos šios pastraipos:

„Kompetentingos institucijos paima du identiškus mėginius, iš kurių vienas laikomas saugioje vietoje, kad jį būtų galima pateikti kilus ginčui.

Valstybė narė įgalioja bandymus atliekančią laboratoriją atlikti oficialius tyrimus ir pripažįsta ją kompetentinga taikyti pirmiau nurodytą metodą, kadangi tokia laboratorija, atlikdama atsitiktiniu būdu išrinktų dviejų identiškų mėginių tyrimus, atitiko pakartojamumo kriterijų ir sėkmingai išlaikė kvalifikacijos tikrinimo testus.“;

b)

4.2 punktas išbraukiamas;

c)

4.3 punktas pakeičiamas taip:

„4.3.   Tikrinimo rezultatų aiškinimas pagal aritmetinį vidurkį

a)

Laikoma, kad mėginys atitinka riebumo reikalavimus, jeigu mėginio tyrimo rezultatų aritmetinis vidurkis neviršija 84,4 %.

Kompetentingos institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją apie kiekvieną reikalavimų neatitikimo atvejį.

b)

Jeigu tikrinimo rezultatai neatitinka nustatytų reikalavimų pagal a) punktą, atitinkamoje importo deklaracijoje ir IMA 1 sertifikate nurodyta siunta importuojama pagal 36 straipsnį, išskyrus atvejus, kai dviejų identiškų mėginių tyrimų rezultatai atitinka reikalavimus, kaip nurodyta 4.5 punkte.“;

d)

4.4 punktas išbraukiamas;

e)

4.5 punktas pakeičiamas taip:

„4.5.   Ginčytini rezultatai

Suinteresuotasis importuotojas per septynias darbo dienas nuo šių rezultatų gavimo gali užginčyti kompetentingos institucijos laboratorijos atlikto tyrimo rezultatus, įsipareigodamas apmokėti antrojo identiško mėginio tyrimo išlaidas. Šiuo atveju kompetentinga institucija užplombuotus antruosius mėginius, kurie identiški šios institucijos laboratorijoje ištirtiems mėginiams, siunčia į kitą laboratoriją. Valstybė narė įgalioja šią antrąją laboratoriją atlikti oficialius tyrimus ir pripažįsta ją kompetentinga taikyti 4.1 punkte nurodytą metodą, kadangi tokia laboratorija, atlikdama „akluoju“ būdu išrinktų dvigubų mėginių tyrimus, atitiko pakartojamumo kriterijų ir sėkmingai išlaikė kvalifikacijos tikrinimo testus.

Ši antroji laboratorija tyrimų rezultatus nedelsdama perduoda kompetentingai institucijai.

Antrosios laboratorijos išvados yra galutinės.“;

f)

4.6 punktas išbraukiamas.


IV PRIEDAS

„V PRIEDAS

Image


V PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 X priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

7 langelis pakeičiamas taip:

7.   Žymuo, numeris, pakuočių skaičius ir rūšis, išsamus produkto KN aprašymas ir aštuonių skaitmenų KN kodas, prieš kurį nurodoma „ex“, ir išsami informacija apie produkto pateikimo pobūdį

Žr. pridedamą produktų identifikavimo sąrašą; nuoroda:

KN kodas ex 0405 10: sviestas, kuris yra mažiausiai šešių savaičių senumo, kurio riebumas pagal masę ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 85 %, pagamintas tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės

Gamyklos registracijos Nr.

Pagaminimo data

Plastmasės pakuočių masės aritmetinis vidurkis

b)

13 langelis pakeičiamas taip:

13.   Riebumas pagal masę (%)


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1566/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 22 straipsnio 1 dalies c punkte (2) numatyta, kad veikla pagal bendrąją žuvininkystės politiką draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai kapitonas nedelsdamas registruoja ir praneša informaciją apie žvejybos veiklą, įskaitant iškrovimus ir perkrovimus į kitą laivą, o dokumentų kopijos pateikiamos institucijoms.

(2)

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1966/2006 įpareigojimas elektroniniu būdu registruoti ir perduoti laivo žurnalo, iškrovimo deklaracijos ir perkrovimo į kitą laivą duomenis 24 mėnesius nuo įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo taikomas Bendrijos žvejybos laivų, kurių bendras ilgis didesnis nei 24 m, kapitonams ir 42 mėnesius nuo įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo – Bendrijos žvejybos laivų, kurių bendras ilgis didesnis nei 15 m., kapitonams.

(3)

Kasdieninis žvejybos veiklos informacijos pateikimas gali padėti veiksmingiau ir tinkamiau vykdyti stebėjimo, kontrolės ir priežiūros operacijas jūroje ir sausumoje.

(4)

1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), 6 straipsnyje numatoma, kad Bendrijos žvejybos laivų kapitonai savo operacijas registruoja laivo žurnale.

(5)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 8 straipsnyje numatyta, kad Bendrijos žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra 10 m ar didesnis, kapitonai arba jų atstovai, po kiekvieno žvejybos reiso per 48 valandas nuo iškrovimo, valstybės narės, kurioje vyko iškrovimas, kompetentingoms institucijoms pateikia deklaraciją.

(6)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 9 straipsnyje numatyta, kad aukcionų centrai arba kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos arba asmenys, atsakingi už pirminę žuvininkystės produktų prekybą, po pirminio pardavimo valstybių narių, kurių teritorijoje vyko pirminė prekyba, kompetentingoms institucijoms pateikia pardavimo pažymą.

(7)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 9 straipsnyje taip pat numatyta, kad, jei pirminė žuvininkystės produktų prekyba vykdoma ne toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo iškrauti, už pirminės prekybos kontrolę atsakinga valstybė narė užtikrina, kad pardavimo pažymos kopija būtų kuo greičiau pateikta už produktų iškrovimo kontrolę atsakingoms institucijoms.

(8)

Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19 straipsnį valstybės narės turi sukurti kompiuterizuotas duomenų bazes ir nustatyti patvirtinimo sistemą, kurią pirmiausia sudarytų kryžminiai patikrinimai ir duomenų tikrinimas.

(9)

Pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19b ir 19e straipsnius Bendrijos žvejybos laivų kapitonai turi rengti žvejybos pastangų ataskaitas ir jas registruoti laivo žurnale.

(10)

Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002 (4) 5 straipsnį Bendrijos žvejybos laivų, kuriems išduotas giliavandenių rūšių žuvų žvejybos leidimas, kapitonai laivo žurnale arba laivo vėliavos valstybės narės nustatytoje formoje turi įrašyti informaciją apie žvejybos įrankių savybes ir žvejybos operacijas.

(11)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 768/2005, įsteigiančiame Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (5), numatytas jungtinių veiklos planų įgyvendinimas.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

nuo 2010 m. sausio 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis didesnis nei 24 m;

b)

nuo 2011 m. liepos 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis didesnis nei 15 m;

c)

nuo 2009 m. sausio 1 d. valstybės narės įgaliotiems registruotiems pirkėjams, aukcionams ar kitoms įstaigoms arba asmenims, kurie yra atsakingi už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir kurių metinė finansinė pirminio žuvininkystės produktų pardavimo apyvarta viršija 400 000 eurų.

2.   Nepaisant 1 dalies a punkto, šis reglamentas taikomas nuo ankstesnės datos nei 2010 m. sausio 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, plaukiojantiems su atitinkamos valstybės narės vėliava, kurių bendras ilgis didesnis nei 24 m, jei taip numato ta valstybė.

3.   Nepaisant 1 dalies b punkto, šis reglamentas taikomas nuo ankstesnės datos nei 2011 m. liepos 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, plaukiojantiems su atitinkamos valstybės narės vėliava, kurių bendras ilgis didesnis nei 15 m, jei taip numato ta valstybė.

4.   Nepaisant 1 dalies a ir b punktuose nustatytų datų, valstybės narės gali nuspręsti taikyti šį reglamentą su jų vėliava plaukiojantiems laivams, kurių ilgis 15 m arba mažesnis, ir iki šių datų pagal Reglamento 1966/2006 3 straipsnio 2 dalį.

5.   Valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl elektroninio duomenų perdavimo sistemų naudojimo su jų vėliava jų suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse plaukiojančiuose laivuose su sąlyga, kad tie laivai laikosi visų šiame reglamente nustatytų taisyklių.

6.   Šis reglamentas taikomas Bendrijos žvejybos laivams nepriklausomai nuo to, kokiuose vandenyse arba uostuose jie atlieka žvejybos operacijas.

7.   Šis reglamentas netaikomas Bendrijos žvejybos laivams, naudojamiems tik akvakultūros sektoriuje.

2 straipsnis

Operatorių ir laivų sąrašas

1.   Visos valstybės narės sudaro įgaliotų registruotų pirkėjų, registruotų aukcionų ir kitų įstaigų arba asmenų, kurie yra atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą ir kurių metinė finansinė žuvininkystės produktų apyvarta viršija 400 000 eurų, sąrašą. Pirmi ataskaitiniai metai yra 2007 m., o sąrašas atnaujinamas einamųjų metų (n metai) sausio 1 d. remiantis metine finansine žuvininkystės produktų apyvarta, kuri n–2 metais viršijo 400 000 eurų. Šis sąrašas skelbiamas valstybės narės oficialioje tinklavietėje.

2.   Visos valstybės narės sudaro ir nuolat atnaujina su jų vėliava plaukiojančių Bendrijos žvejybos laivų, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos pagal 1 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis, sąrašus. Šie sąrašai skelbiami valstybės narės oficialioje tinklavietėje forma, dėl kurios turi būti nuspręsta valstybių narių ir Komisijos konsultacijose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos tokios apibrėžtys:

a)

žvejybos operacija – visų rūšių veikla, susijusi su žuvų ieškojimu, žvejybos įrankio išmetimu į vandenį, jo išdėstymu bei ištraukimu ir sužvejotų žuvų surinkimu iš jo;

b)

jungtinės veiklos planas – planas, kuriame nustatyta turimų kontrolės ir inspektavimo priemonių taikymo tvarka.

II   SKYRIUS

ELEKTRONINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4 straipsnis

Informacija, kurią perduoda laivų kapitonai arba jų atstovai

1.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms elektroniniu būdu perduoda laivo žurnalo ir perkrovimo į kitą laivą duomenis.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai arba jų atstovai vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms elektroniniu būdu perduoda iškrovimo deklaracijos duomenis.

3.   Jei Bendrijos žvejybos laivas žuvininkystės produktus iškrauna valstybėje narėje, kuri nėra jo vėliavos valstybė narė, vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos gavusios iškrovimo deklaracijos duomenis elektroniniu būdu nedelsdamos juos perduoda valstybės narės, kurioje buvo iškrautos sužvejotos žuvys, kompetentingoms institucijoms.

4.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai, kai reikalaujama pagal Bendrijos taisykles, vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai elektroniniu būdu taisyklėse nurodytu laiku perduoda išankstinį pranešimą apie įplaukimą į uostą.

5.   Kai laivas ketina įplaukti į valstybės narės, kuri nėra jo vėliavos valstybė narė, uostą, vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos tik gavusios 4 dalyje nurodytą išankstinį pranešimą elektroniniu būdu perduoda jį pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

5 straipsnis

Informacija, kurią perduoda už pirminį pardavimą arba perėmimą atsakingos įstaigos arba asmenys

1.   Valstybių narių įgalioti registruoti pirkėjai, aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą, informaciją, kurią reikalaujama užregistruoti pardavimo pažymoje, elektroniniu būdu perduoda valstybės narės, kurios teritorijoje vyksta pirminė prekyba, kompetentingoms institucijoms.

2.   Jei pirminė prekyba vyksta valstybėje narėje, kuri nėra vėliavos valstybė narė, valstybės narės, kurioje ji vyksta, kompetentingos institucijos gavusios minėtą informaciją užtikrina, kad pardavimo pažymos duomenų kopija elektroniniu būdu būtų perduota vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Jei žuvininkystės produktų pirminė prekyba vyksta ne toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo iškrauti, valstybė narė, kurioje vyksta pirminė prekyba, tik gavusi atitinkamą informaciją užtikrina, kad pardavimo pažymos duomenų kopija elektroniniu būdu būtų perduota šioms institucijoms:

a)

valstybės narės, kurioje buvo iškrauti žuvininkystės produktai, kompetentingoms institucijoms; ir

b)

laivo, iš kurio iškrauti žuvininkystės produktai, vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.   Perėmimo deklaracijos turėtojas elektroniniu būdu perduoda informaciją, kurią reikalaujama užregistruoti perėmimo deklaracijoje, valstybės narės, kurios teritorijoje buvo vykdomas fizinis perėmimas, kompetentingoms institucijoms.

6 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.   Kapitonas elektroninę laivo žurnalo informaciją vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda rečiausiai kartą per dieną ne vėliau kaip 24.00 val., net jei nebuvo nieko sužvejota. Šiuos duomenis jis taip pat persiunčia:

a)

kai paprašo vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija;

b)

iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija;

c)

prieš įplaukiant į uostą;

d)

per bet kokį patikrinimą jūroje;

e)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.   Elektroninio laivo žurnalo ir perkrovimo deklaracijų pataisymus kapitonas gali perduoti iki paskutinio duomenų perdavimo žvejybos reiso pabaigoje ir prieš įplaukiant į uostą. Pataisymai yra aiškiai pažymėti. Visus pirminius elektroninio laivo žurnalo duomenis ir tų duomenų pataisymus saugo vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos.

3.   Kapitonas arba jo atstovai iškrovimo deklaraciją elektroniniu būdu perduoda iš karto po iškrovimo deklaracijos parengimo.

4.   Laivų, iš kurių ir į kuriuos perkraunama, kapitonai perkrovimo į kitą laivą duomenis elektroniniu būdu perduoda iš karto po perkrovimo.

5.   Kapitonas laiko 1 dalyje nurodytos informacijos kopiją žvejybos laive kiekvieno žvejybos reiso laikotarpiu tol, kol pateikiama iškrovimo deklaracija.

7 straipsnis

Duomenų perdavimo iš laivo jo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms formatas

Visos valstybės narės nustato duomenų perdavimo iš su jos vėliava plaukiojančio laivo jos kompetentingoms institucijoms formatą.

8 straipsnis

Duomenų gavimo patvirtinimas

Valstybės narės užtikrina, kad kaskart gavus laivo žurnalo, perkrovimo į kitą laivą ir iškrovimo duomenis su jų vėliava plaukiojantiems laivams būtų išsiunčiamas duomenų gavimo patvirtinimas. Jame patvirtinama, kad duomenys gauti.

III   SKYRIUS

IŠIMTYS

9 straipsnis

Išimtys

1.   Valstybė narė gali taikyti su jos vėliava plaukiojančių laivų kapitonams 4 straipsnio 1 dalyje nurodyto įpareigojimo išimtį, kai jie plaukia į ne ilgesnius nei 24 valandų žvejybos reisus jos suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse su sąlyga, kad sužvejotos žuvys nebūtų iškraunamos už vėliavos valstybės narės teritorijos ribų.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonams taikoma įpareigojimo pildyti neelektroninį laivo žurnalą ir iškrovimo bei perkrovimo deklaracijas išimtis.

3.   Bendrijos laivų kapitonams arba jų atstovams, iškraunantiems sužvejotas žuvis valstybėje narėje, kuri nėra jų vėliavos valstybė narė, taikoma reikalavimo perduoti neelektroninę iškrovimo deklaraciją pakrantės valstybei narei išimtis.

4.   Valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl elektroninio duomenų perdavimo sistemų naudojimo su jų vėliava jų suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse plaukiojančiuose laivuose. Laivams, kuriems taikomi tokie susitarimai, tuose vandenyse netaikomas neelektroninio laivo žurnalo pildymo reikalavimas.

5.   Bendrijos laivų kapitonams, kurie elektroniniuose laivo žurnaluose registruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19b straipsnį reikalaujamą informaciją apie žvejybos pastangas, netaikomas įpareigojimas perduoti žvejybos pastangų ataskaitas teleksu, LSS, faksu, telefonu arba radijo ryšiu.

IV   SKYRIUS

ELEKTRONINIO DUOMENŲ REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO SISTEMŲ VEIKIMAS

10 straipsnis

Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų techninio gedimo arba neveikimo atveju taikomos nuostatos

1.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju laivo kapitonas arba savininkas arba jų atstovas laivo žurnalą, iškrovimo deklaraciją ir perkrovimo į kitą laivą duomenis perduoda vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms vėliavos valstybės narės nustatyta tvarka kasdien ne vėliau kaip 24.00 val., net jei nieko nebuvo sužvejota:

a)

kai paprašo vėliavos valstybės narės kompetentinga institucija;

b)

iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija;

c)

prieš įplaukiant į uostą;

d)

per bet kokį patikrinimą jūroje;

e)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.   Vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos tik gavusios 1 dalyje nurodytus duomenis atnaujina elektroninį laivo žurnalą.

3.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju Bendrijos žvejybos laivas nepalieka uosto tol, kol sistema nepataisyta taip, kad tenkintų vėliavos valstybės narės kompetentingas institucijas, arba kol jam nesuteiktas kitoks vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų leidimas išplaukti. Suteikusi leidimą su jos vėliava plaukiojančiam laivui išplaukti iš pakrantės valstybės narės uosto, vėliavos valstybė narė nedelsdama apie tai praneša pakrantės valstybei narei.

11 straipsnis

Duomenų negavimas

1.   Jei valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis perduodamų duomenų, jos apie tai kuo skubiau informuoja laivo kapitoną, savininką arba jų atstovą. Jei taip nutinka tam pačiam laivui daugiau kaip tris kartus per metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad laivo elektroninė duomenų perdavimo sistema būtų patikrinta. Valstybė narė ištiria aplinkybes siekdama nustatyti, kodėl duomenys nebuvo gaunami.

2.   Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis perduodamų duomenų, o paskutinis per laivų stebėjimo sistemą perduotas pranešimas apie buvimo vietą buvo iš pakrantės valstybės narės vandenų, jos apie tai kuo skubiau praneša pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Laivo kapitonas arba savininkas arba jų atstovas siunčia visus duomenis, apie kuriuos buvo gautas pranešimas pagal 1 dalį, vos tik juos gavęs vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

12 straipsnis

Duomenų neprieinamumas

1.   Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi savo vandenyse su kitos valstybės narės vėliava plaukiojantį laivą ir negali gauti jų duomenų pagal 15 straipsnį, jos paprašo vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų užtikrinti, kad tie duomenys būtų prieinami.

2.   Jei po keturių valandų nuo prašymo pateikimo 1 dalyje nurodyti duomenys vis dar neprieinami, pakrantės valstybė narė apie tai praneša vėliavos valstybei narei. Gavusi pranešimą vėliavos valstybė narė nedelsdama bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis persiunčia duomenis pakrantės valstybei narei.

3.   Jei pakrantės valstybė narė negauna 2 dalyje nurodytų duomenų, laivo kapitonas arba savininkas arba jų atstovas paprašius siunčia duomenis ir 8 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopiją pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms bet kokiomis turimomis elektroninėmis priemonėmis.

4.   Jei laivo kapitonas arba savininkas arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms negali pateikti 8 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopijos, atitinkamo laivo žvejybos veikla jos vandenyse uždraudžiama, kol kapitonas arba jo atstovas galės pateikti duomenų gavimo patvirtinimo kopiją arba 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją minėtoms valdžios institucijoms.

13 straipsnis

Elektroninės duomenų perdavimo sistemos veikimo duomenys

1.   Valstybės narės turi savo elektroninės duomenų perdavimo sistemos veikimo duomenų bazę. Joje būtinai pateikiama ši informacija:

a)

su jos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurių elektroninės sistemos buvo sugedusios arba neveikiančios, sąrašas;

b)

elektroninių laivo žurnalo duomenų gavimo skaičius per dieną ir vidutinis duomenų gavimo iš vieno laivo skaičius pagal vėliavos valstybes nares;

c)

iškrovimo deklaracijų, perkrovimo į kitą laivą deklaracijų, perėmimo deklaracijų ir pardavimo pažymų gavimų skaičius pagal vėliavos valstybes nares.

2.   Informacijos apie valstybių narių elektroninio duomenų perdavimo sistemų veikimą santraukos siunčiamos Komisijai, jai paprašius, valstybių narių ir Komisijos konsultacijose sutartais formatais ir laiko intervalais.

V   SKYRIUS

DUOMENŲ MAINAI IR PRIEIGA PRIE JŲ

14 straipsnis

Valstybių narių informacijos mainų formatas

1.   Valstybės narės keičiasi informacija, naudodamos priede nustatytą formatą, paremtą XML (angl. extensible mark-up language) kalba.

2.   1 dalyje nurodytos informacijos pataisymai aiškiai pažymimi.

3.   Kai valstybė narė gauna elektroninę informaciją iš kitos valstybės narės, ji užtikrina, kad būtų išsiųstas duomenų gavimo pranešimas tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jame patvirtinama, kad informacija gauta.

4.   Priede nurodyti duomenys, kuriuos kapitonai privalo registruoti savo laivo žurnaluose pagal Bendrijos taisykles, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

15 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.   Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad pakrantės valstybė narė turėtų interneto ryšio prieigą realiuoju laiku prie su jos vėliava plaukiojančių ir pakrantės valstybės narės suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse žvejybos operacijas vykdančių laivų elektroninio laivo žurnalo ir iškrovimo deklaracijos duomenų.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys yra bent nuo paskutinio išplaukimo iš uosto iki iškrovimo baigimo užregistruoti duomenys. Paprašius turi būti prieinami ir praėjusių 12 mėnesių žvejybos reisų duomenys.

3.   Bendrijos žvejybos laivo kapitonas bet kuriuo metu turi saugią prieigą prie savo elektroninio laivo žurnalo informacijos, saugomos vėliavos valstybės narės duomenų bazėje.

4.   Pakrantės valstybė narė užtikrina interneto ryšio prieigą prie savo laivo žurnalų duomenų bazės kitos valstybės narės žvejybos laivui patruliui pagal jungtinės veiklos planą.

16 straipsnis

Valstybių narių informacijos mainai

1.   Prieiga prie 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų užtikrinama saugiu interneto ryšiu bet kuriuo metu.

2.   Valstybės narės keičiasi atitinkama technine informacija, siekdamos užtikrinti dvišalę prieigą prie elektroninių laivo žurnalų.

3.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad pagal šį reglamentą gauti duomenys būtų saugiai laikomi kompiuterinėse duomenų bazėse, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie išliktų konfidencialūs;

b)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

17 straipsnis

Viena institucija

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame reglamente nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako tik viena institucija.

2.   Valstybės narės pateikia viena kitai 1 dalyje nurodytų institucijų pavadinimus ir jų kontaktinius duomenis ir juos praneša Komisijai.

3.   Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pakeitimus kuo skubiau pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 409, 2006 12 30, p. 1, su pataisymais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 3.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006, p. 11, (OL L 409, 2006 12 30, p. 11, su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(4)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2269/2004 (OL L 396, 2004 12 31, p. 1).

(5)  OL L 128, 2005 5 21, p. 1.


PRIEDAS

ELEKTRONINIŲ INFORMACIJOS MAINŲ FORMATAS

Bendrieji elektroninio pranešimo duomenys

Duomenys

Laukelio kodas

Aprašymas ir turinys

Pranešimo pradžia, pabaiga

Pranešimo pradžia

SR

Žyma, nurodanti pranešimo apie laivo žurnalą, pardavimo pažymos deklaraciją arba duomenų gavimo patvirtinimą pradžią

Sudedamieji duomenys

Adresatas

AD

Kam siunčiama: šalies triraidis ISO kodas

Siuntėjas

FR

Duomenis siunčianti valstybė (šalies triraidis ISO kodas)

Pranešimo tipas

TM

Pranešimo tipo raidinis kodas (LOG, SAL, RET arba COR)

Gauto pranešimo statusas

RS

Nurodo gauto pranešimo arba ataskaitos statusą – ACK (patvirtintas) arba NAK (nepatvirtintas)

Gauto pranešimo klaidų kodai

RE

Skaitiniai kodai, nurodantys gautų pranešimų arba ataskaitų klaidas

(101 – pranešimas neįskaitomas, 102 – duomenų vertė arba dydis viršija ribas, 104 – trūksta privalomų duomenų, 106 – neleistinas duomenų šaltinis, 150 – sekos klaida, 151 – data (laikas) ateityje, 250 – bandymas dar kartą pranešti apie laivą, 251 – apie laivą nepranešta, 302 – perkrovimas prieš pranešimą „sužvejotas žuvų kiekis įplaukiant“, 303 – pranešimas „sužvejotas žuvų kiekis išplaukiant“ prieš pranešimą „sužvejotas žuvų kiekis įplaukiant“, 304 – negautas pranešimas apie buvimo vietą, 350 – pranešimas apie buvimo vietą be pranešimo „sužvejotas žuvų kiekis įplaukiant“)

Pranešimo numeris

RN

ŽSC atliekamo pranešimo perdavimo eilės numeris (nuo metų pradžios)

Pranešimo data

RD

ŽSC atliekamo pranešimo arba ataskaitos perdavimo data (MMMMMMDD)

Pranešimo laikas

RT

ŽSC atliekamo pranešimo arba ataskaitos perdavimo laikas (VVMM, UTC)


Laivo žurnalo duomenys

Duomenys

Laukelio kodas

Aprašymas ir turinys

Laivo žurnalo pradžios, pabaigos duomenys

Laivo žurnalo deklaracijos pradžia

LOG

Žyma, nurodanti laivo žurnalo deklaracijos pradžią (įtraukiamas RC, XR, IR, NA, VO, MA arba TN požymis ir DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN arba RTP duomuo)

Pagrindiniai duomenys

Išplaukimo deklaracija

DEP

Žyma, nurodanti išplaukimą iš uosto žvejybos reiso pradžioje (įtraukiami DA, TI ir PO požymiai)

Grįžimo į uostą deklaracija

RTP

Žyma, nurodanti grįžimą į uostą žvejybos reiso pabaigoje (įtraukiami DA, TI ir PO požymiai)

Sužvejoto kiekio deklaracija

CAT

Žyma, nurodanti sužvejoto kiekio deklaracijos pradžią (įtraukiami DA, TI, FO ir DU požymiai ir POS, GEA arba SPE sudedamieji duomenys)

Perkrovimo į kitą laivą deklaracija

TRA

Žyma, nurodanti perkrovimo į kitą laivą deklaracijos pradžią (įtraukiami DA, TI, TT, TF, TC, FC požymiai ir SPE sudedamieji duomenys)

Iškrovimo deklaracija

LAN

Žyma, nurodanti iškrovimo deklaracijos pradžią (įtraukiami DA, TI ir PO požymiai ir POS bei SPE sudedamieji duomenys)

Žvejybos pastangų deklaracija: įplaukimas į zoną

ENT

Žyma, nurodanti įplaukimo į žvejybos pastangų zoną deklaracijos pradžią (įtraukiami DA bei TI požymiai ir POS bei SPE sudedamieji duomenys)

Žvejybos pastangų deklaracija: išplaukimas iš zonos

EXI

Žyma, nurodanti išplaukimo iš žvejybos pastangų zonos deklaracijos pradžią (įtraukiami DA bei TI požymiai ir POS bei SPE sudedamieji duomenys)

Žvejybos pastangų deklaracija: zonos perplaukimas

CRO

Žyma, nurodanti žvejybos pastangų zonos perplaukimo deklaracijos pradžią (įtraukiami ENT ir EXI duomenys)

Žvejybos pastangų deklaracija: tarpzoninė žvejyba

TRZ

Žyma, nurodanti tarpzoninės žvejybos žvejybos pastangų zonoje deklaracijos pradžią (įtraukiami ENT ir EXI duomenys)

Sudedamieji duomenys

Žuvų rūšių sudedamoji deklaracija

SPE

Žyma, nurodanti žuvų rūšių duomenis (įtraukiami SN, WT arba WL arba WS, NF požymiai ir PRO sudedamieji duomenys)

Žuvų perdirbimo deklaracija

PRO

Žyma, reiškianti žuvų perdirbimo duomenis (įtraukiami PR, CF ir TY požymiai arba DIS (išmetimas į jūrą))

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Žyma, reiškianti išsamią informaciją apie žvejybos laivo buvimo vietą (įtraukiamas ZO požymis, o prie žvejybos pastangų – LA ir LO požymiai)

Žvejybos įrankių sudedamoji deklaracija

GEA

Žyma, reiškianti išsamią informaciją apie žvejybos operacijai naudojamą žvejybos įrankį (įtraukiami GE, ME, GD ir GL, kaip reikalaujama pagal žvejybos pastangų deklaraciją). DSS atveju įtraukiami NH, IT, FO ir FD.

Požymiai

Reiso numeris

TN

Žvejybos reiso numeris nuo metų pradžios (001–999)

Data

DA

Perdavimo data (MMMMMMDD)

Laikas

TI

Perdavimo laikas (VVMM, UTC)

Pagrindiniai laivo identifikavimo ženklai

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Išoriniai laivo identifikavimo ženklai

XR

Laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

Laivo identifikacinis numeris (BLR)

IR

Bendrijos laivų registro numeris

Laivo pavadinimas

NA

Laivo pavadinimas

Laivo savininko pavardė, vardas

VO

Laivo savininko pavardė, vardas

Laivo kapitono pavardė, vardas

MA

Laivo kapitono pavardė, vardas

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies kodas (šalies triraidis ISO kodas) ir triraidis uosto kodas). T. y. Edinburgas – GBEDI, Kylis – DEKEL arba Vigas – ESVGO.

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų (žvejybos įrankio ištraukimo) skaičius per 24 val.

Žvejybos trukmė

DU

Žvejybos veiklos trukmė (min.)

Buvimo vieta: platuma

LA

Platuma laipsniais ir minutėmis (Š(P) LLMM)

Buvimo vieta: ilguma

LO

Ilguma laipsniais ir minutėmis (R(V) LLMM)

Žvejybos zona

ZO

Mažiausias statistinis rajonas (parajonis, kvadratas, pakvadratis ir pan.) pagal MŽŪO pagrindinių žvejybos rajonų (ir TJTT) klasifikaciją (pvz., Baltijos jūros TJTT 24 pakvadratis – 27.3.24 (arba III24), ŽŠVAO 21.1F kvadratas – 21.1F (arba 1F) ir pan.)

Žvejybos įrankio pavadinimas

GE

MŽŪO Tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standarto raidinis kodas

Tinklo akių dydis

ME

Tinklo akių dydis (mm)

Žvejybos įrankio aukštis

GD

Žvejybos įrankio aukštis (m)

Žvejybos įrankio ilgis

GL

Žvejybos įrankio ilgis (m)

Žuvų rūšių pavadinimai

SN

Sužvejotų žuvų rūšių pavadinimai (MŽŪO triraidis kodas)

Sužvejotų žuvų svoris

WT

Sužvejotų gyvų žuvų svoris (kg)

Sužvejotų žuvų skaičius

NF

Sužvejotų žuvų skaičius (kai yra nustatyta žuvų, pvz., lašišų, skaičiaus kvota)

Perdirbimo koeficientas

CF

Iškrautų žuvų ir žuvies produktų svorio perskaičiavimo į gyvojo svorio ekvivalentą koeficientas

Iškrautų žuvų svoris

WL

Produkto svoris iškrovimo deklaracijoje

Žuvų pavidalas

PR

Žuvų pavidalo (apdorojimo būdo) raidinis kodas

(visa žuvis – WHL, išskrosta – GUT, išskrosta, be galvos – GUH, išskrosta, be žiaunų – GUG, išskrosta, su kepenimis – GUL, išskrosta, be uodegos ir pelekų – GTF, išskrosta, be galvos ir odos – GUS, filė – FIL, filė, be odos – FIS, filė, su oda ir kaulais – FSB, filė, be odos su stuburkauliu – FSP, be galvos – HEA, sparnai – WNG, sparnai, be odos – WNG + SKI, be odos – SKI, išmesta į jūrą – DIS)

Apdorotos žuvies pakuotės tipas

TY

Triraidis kodas (kartono dėžėse – CRT, dėžėse – BOX, maišuose – BGS, blokais – BLC)

Perkrovimas: laivas, į kurį perkrauta

TT

Tarptautinis laivo, į kurį perkrauta, radijo šaukinys

Perkrovimas: laivas, iš kurio perkrauta

TF

Tarptautinis laivo, iš kurio perkrauta, radijo šaukinys

Perkrovimas: laivo, į kurį perkrauta, vėliavos valstybė

TC

Laivo, į kurį perkrauta, vėliavos valstybė (šalies triraidis ISO kodas)

Perkrovimas: laivo, iš kurio perkrauta, vėliavos valstybė

FC

Laivo, iš kurio perkrauta, vėliavos valstybė (šalies triraidis ISO kodas)

Papildomi giliavandenės žvejybos kodai

Vidutinis naudojamų ilgųjų ūdų kabliukų skaičius

NH

Vidutinis vienos ilgosios ūdos kabliukų skaičius

Panardinimo trukmė

IT

Visas laikas, kurį žvejybos įrankis buvo vandenyje (naudojamas žvejybai) per 24 val.

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų (tinklų ir velkamųjų žvejybos įrankių ištraukimų ir ilgųjų ūdų išmetimų) skaičius per 24 val. laikotarpį

Žvejybos gylis

FD

Atstumas tarp jūros dugno ir paviršiaus


Pardavimo pažymos duomenys

Duomenys

Laukelio kodas

Aprašymas ir turinys

Pardavimo pažymos pradžios, pabaigos duomenys

Pardavimo pažymos deklaracijos pradžia

SAL

Žyma, nurodanti pardavimo pažymos deklaracijos pradžią (įtraukiami XR (RC, IR), NA, VO ir MA požymiai ir SIF arba TOV sudedamieji duomenys)

Pagrindiniai duomenys

Pardavimo pažymos informacija

SIF

Žyma, reiškianti pardavimo duomenis (įtraukiami DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN ir TD požymiai ir SIT sudedamieji duomenys)

Perėmimo informacija

TOV

Žyma, reiškianti perėmimo deklaracijos duomenis (įtraukiami DA, TI, SL, NS, NB, CN ir TD požymiai ir SIT sudedamieji duomenys)

Sudedamieji duomenys

Parduodamas produktas

SIT

Žyma, reiškianti parduodamo produkto duomenis (Įtraukiami FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD ir ZO požymiai ir SPE, POS ir PRO sudedamieji duomenys)

Žuvų rūšių sudedamoji deklaracija

SPE

Žyma, nurodanti žuvų rūšių duomenis (įtraukiami SN, WT arba WL arba WS ir MZ požymiai ir PRO sudedamieji duomenys)

Žuvų perdirbimo sudedamoji deklaracija

PRO

Žyma, reiškianti žuvų perdirbimo duomenis (įtraukiami PR, CF ir TY požymiai)

Požymiai

Data

DA

Pardavimo data (MMMMMMDD)

Laikas

TI

Pardavimo laikas (VVMM, UTC)

Pardavimo vieta

SL

Uosto, kuriame vyko pardavimas, kodas arba pardavimo vietos (jei tai ne uostas) pavadinimas

Pardavimo šalis

SC

Šalis, kurioje vyko pardavimas (šalies triraidis ISO kodas)

Pagrindiniai laivo identifikavimo ženklai

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Išoriniai laivo identifikavimo ženklai

XR

Laivo, iš kurio iškrauta žuvis, registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

Laivo identifikacinis numeris (BLR)

IR

Bendrijos laivų registro numeris

Laivo pavadinimas

NA

Laivo, iš kurio iškrauta žuvis, pavadinimas

Laivo savininko arba kapitono pavardė, vardas

VO

Laivo savininko arba kapitono pavardė, vardas

Pardavėjo pavadinimas (pavardė, vardas)

NS

Žuvį parduodančio aukcionų centro arba kitos įstaigos pavadinimas, arba žuvį parduodančio asmens pavardė, vardas

Pirkėjo pavadinimas (pavardė, vardas)

NB

Žuvį perkančio aukcionų centro arba kitos įstaigos pavadinimas, arba žuvį perkančio asmens pavardė, vardas

Pardavimo sutarties nuorodinis numeris

CN

Pardavimo sutarties nuorodinis numeris

Vežimo dokumento nuoroda

TD

Vežimo arba T 2 M dokumento nuoroda (Reglamento Nr. (EEC) 2847/93 13 straipsnis)

Iškrovimo data

DL

Iškrovimo data (MMMMMMDD)

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (iškrovimo uostas) (dviraidis šalies kodas (šalies triraidis ISO kodas) ir triraidis uosto kodas). T. y. Edinburgas – GBEDI, Kylis – DEKEL arba Vigas – ESVGO)

Žuvų rūšių pavadinimai

SN

Sužvejotų žuvų rūšių pavadinimai (MŽŪO triraidis kodas)

Geografinis kilmės rajonas

ZO

Pagal MŽŪO pagrindinių žvejybos rajonų klasifikaciją: pvz., Baltijos jūros TJTT 24 pakvadratis – 27.3.24 (arba III24), ŽŠVAO 21.1F kvadratas – 21.1F (arba 1F) ir pan.

Kvotos šalis

QC

Laivo, iškraunančio žuvį, kuri į jį buvo perkrauta iš kito laivo (kai laivo, iš kurio iškrauta žuvis, vėliavos valstybė yra kita nei laivo, į kurį iškrauta žuvis, vėliavos valstybė) šalies triraidis ISO kodas

Parduotų žuvų svoris

WS

Parduotų žuvų svoris (kg)

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (atitinkamai nuo 1 iki 8, vienas dydis, svoris kg, g, ilgis cm, mm, arba žuvų skaičius 1 kg)

Žuvų šviežumo kategorija

FF

Žuvų šviežumo kategorija (aukščiausios rūšies, A, B, arba E kategorijos)

Mažiausias žuvų dydis

MZ

Mažiausias žuvų dydis (mm)

Perdirbimo koeficientas

CF

Iškrautų žuvų ir žuvies produktų svorio perskaičiavimo į gyvojo svorio ekvivalentą koeficientas

Žuvų pavidalas

PR

Žuvų pavidalo (apdorojimo būdo) raidinis kodas

(visa žuvis – WHL, išskrosta – GUT, išskrosta, be galvos – GUH, išskrosta, be žiaunų – GUG, išskrosta, su kepenimis – GUL, išskrosta, be uodegos ir pelekų – GTF, išskrosta, be galvos ir odos – GUS, filė – FIL, filė, be odos – FIS, filė, su oda ir kaulais – FSB, filė, be odos su stuburkauliu – FSP, be galvos – HEA, sparnai – WNG, sparnai, be odos – WNG + SKI, be odos – SKI)

Apdorotos žuvies pakuotės tipas

TY

Triraidis kodas (kartono dėžėse – CRT, dėžėse – BOX, maišuose – BGS, blokais – BLC)

Žuvų kaina

FP

1 kg kaina (sandorio valiuta)

Produkto paskirtis

PD

Su vartojimu žmogaus reikmėms, perkėlimu ir naudojimu pramoniniais tikslais susiję kodai


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr 1567/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis nekvotinės izogliukozės eksporto kiekybines normas, taikomas iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio d dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 318/2006 nustatomos bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo taisyklės. Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 12 straipsnio d dalį izogliukozė, pagaminta viršijant to reglamento 7 straipsnyje numatytą kvotą, gali būti eksportuojama tik laikantis nustatytinų kiekybinių normų.

(2)

Kai kuriems Bendrijos izogliukozės gamintojams jos eksportas iš Bendrijos yra svarbi jų ūkinės veiklos dalis ir jie turi tradicinių rinkų už Bendrijos ribų. Izogliukozės eksportas į tas rinkas galėtų būti ekonomiškai naudingas ir be eksporto grąžinamosios išmokos. Todėl tam, kad suinteresuoti Bendrijos gamintojai galėtų aprūpinti savo tradicines rinkas, būtina nustatyti kiekybines nekvotinės izogliukozės normas.

(3)

Manoma, kad iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos, t. y. iki 2008 m. rugsėjo 30 d. nustačius 40 000 tonų sausosios medžiagos kiekybinę normą, nekvotinės izogliukozės eksportas atitiktų rinkos poreikį.

(4)

Siekiant užtikrinti organizuotą valdymą, užkirsti kelią spekuliacijai bei garantuoti veiksmingą kontrolę, turėtų būti nustatytos išsamios paraiškų dėl licencijų pateikimo taisyklės. Tokiose taisyklėse turėtų būti atsižvelgiama į esamais teisės aktais nustatytas procedūras, tinkamai jas pritaikant specifiniams šio sektoriaus poreikiams.

(5)

Kad būtų sumažinta sukčiavimo rizika ir išvengta piktnaudžiavimo, susijusio su galutiniu tam tikros izogliukozės grįžtamuoju importu ar pakartotiniu įvežimu į Bendriją, kai kurios Vakarų Balkanų šalys turėtų būti pašalintos iš reikalavimus atitinkančių nekvotinės izogliukozės eksporto paskirties šalių sąrašo. Tačiau tai neturėtų būti taikoma toms šio regiono šalims, kurių institucijos turi išduoti eksporto leidimus, patvirtinančius į Bendriją eksportuotinų cukraus ar izogliukozės produktų kilmės šalį, kadangi jose sukčiavimo pavojus yra mažesnis.

(6)

Kad būtų išlaikytas suderinamumas su nuostatomis, susijusiomis su cukraus sektoriaus eksportu, kaip nustatyta 2007 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 900/2007 dėl iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) ir 2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Airijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (3), nekvotinės izogliukozės eksportas neturėtų būti leidžiamas ir į kai kurias artimas paskirties vietas.

(7)

Kad būtų sumažintas grįžtamojo importo į Bendriją pavojus, o konkrečiai – užtikrinta, kad bus laikomasi grąžintoms prekėms, nurodytoms 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą (4) ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5), taikomų konkrečių taisyklių, valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių reikiamai kontrolei užtikrinti.

(8)

Papildant 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (6), nuostatas, turėtų būti nustatytos papildomos įgyvendinimo nuostatos, taikytinos šiuo reglamentu nustatomų kiekybinių normų administravimui, ypač dėl eksporto licencijų taikymo sąlygų.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekybinės normos nustatymas nekvotinės izogliukozės eksportui

1.   Iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos, t. y. iki 2008 m. rugsėjo 30 d., Reglamento (EB) Nr. 318/2006 12 straipsnio d dalyje minima kiekybinė norma yra 40 000 tonų KN kodais 1702 40 10, 1702 60 10 ir 1702 90 30 klasifikuojamos nekvotinės izogliukozės sausosios medžiagos, skirtos eksportuoti be grąžinamosios išmokos.

2.   Laikantis 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, leidžiama eksportuoti į visas paskirties vietas, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Juodkalniją ir San Mariną;

b)

valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą ir Melilją, Livinjo ir Campione d’Italia administracinius vienetus, Farerų salas, Grenlandiją, Heligolandą, ir tas Kipro dalis, kurių nekontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

3.   Eksportuoti 1 dalyje minėtus produktus leidžiama tik tada, kai jie atitinka šias sąlygas:

a)

yra gauti izomerizuojant gliukozę;

b)

juose fruktozė sudaro ne mažiau kaip 41 % sausosios medžiagos svorio;

c)

polisacharidai ir oligosacharidai, įskaitant di- ir trisacharidus, juose sudaro ne daugiau kaip 8,5 % sausosios medžiagos svorio.

Izogliukozės sausosios medžiagos kiekis nustatomas remiantis praskiesto tirpalo, kurio santykis pagal svorį yra 1:1, tirštumu, o jei produktas yra labai tirštas – džiovinant.

2 straipsnis

Eksporto licencijos

1.   Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, kai eksportas vykdomas, laikantis šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, būtina pateikti eksporto licenciją pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1291/2006 (7), Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006 (8) 19 straipsnio nuostatas.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio, eksporto licencijų teisės yra neperleidžiamos.

3 straipsnis

Eksporto licencijų paraiškos

1.   Eksporto licencijų paraiškas dėl kiekybinių normų, nustatytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, gali pateikti tik izogliukozės gamintojai, patvirtinti pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 17 straipsnį, kuriems izogliukozės kvota 2007–2008 prekybos metams skirta pagal to reglamento 7 straipsnį.

2.   Eksporto licencijų paraiškos pateikiamos valstybės narės, kurioje pareiškėjui skirta izogliukozės kvota, kompetentingoms institucijoms.

3.   Nuo šio reglamento įsigaliojimo datos iki tol, kai licencijų išdavimas sustabdomas 8 straipsnyje nustatyta tvarka, eksporto licencijų paraiškos pateikiamos kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki penktadienio.

4.   Pareiškėjai per 3 pastraipoje nurodytą savaitę gali pateikti tik vieną prašymą.

5.   Pagal kiekvieną eksporto licenciją prašomas kiekis neviršija 5 000 tonų.

6.   Prie paraiškos turi būti pridedamas įrodymas, apie 4 straipsnyje nurodyto užstato sumokėjimą.

7.   Eksporto licencijos paraiškos ir pačios licencijos 20 langelyje daromas toks įrašas:

„nekvotinė izogliukozė eksportui be grąžinamosios išmokos“.

4 straipsnis

Užstatas už eksporto licenciją

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 951/2006 12 straipsnio 1 dalies b punkto ketvirtos įtraukos, pareiškėjas sumoka 110 EUR užstatą už toną izogliukozės sausosios medžiagos.

2.   Pareiškėjas 1 dalyje nurodytą užstatą savo nuožiūra gali pateikti grynaisiais pinigais arba kaip garantiją, kurią išduoda įstaiga, atitinkanti atitinkamos valstybės narės, kurioje licencijų paraiškos pateikiamos, nustatytus kriterijus.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 35 straipsnio nuostatas:

a)

jei pareiškėjas pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 31 straipsnio b dalį ir 32 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį įvykdo įsipareigojimą eksportuoti kiekį, kurį pareiškėjas įsipareigojo eksportuoti pagal licencijas, išduotas pagal šio reglamento 6 straipsnio nuostatas;

b)

jei pareiškėjas tos valstybės narės, kuri išdavė eksporto licenciją, kompetentingai institucijai priimtinu būdu gali įrodyti, kad buvo atlikti muitinės formalumai minėto izogliukozės kiekio importui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje (9).

4.   3 dalyje minėti įrodymai turi būti pateikti per 12 mėnesių nuo eksporto deklaracijos priėmimo dienos.

5 straipsnis

Valstybių narių pranešimai

1.   Ne vėliau kaip kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną valstybės narės Komisijai praneša apie izogliukozės kiekį, kuriam praėjusią savaitę pateiktos eksporto licencijų paraiškos.

Prašomi kiekiai suskirstomi pagal aštuonženklius KN kodus. Jei eksporto licencijų paraiškų nebuvo pateikta, apie tai valstybės narės taip pat praneša Komisijai.

Ši dalis taikoma tik toms valstybėms narėms, kurioms 2007–2008 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede ir (arba) IV priedo II dalyje buvo nustatyta izogliukozės kvota.

2.   Komisija kiekvieną savaitę į apskaitą įtraukia kiekius, kuriems pateiktos eksporto licencijų paraiškos.

6 straipsnis

Licencijų išdavimas ir galiojimas

1.   Licencijos išduodamos trečią darbo dieną po 5 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo, atsižvelgiant į paraiškų priėmimo procentą, Komisijos nustatytą pagal 8 straipsnį.

2.   Kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną valstybės narės Komisijai praneša apie izogliukozės kiekį, kuriam praėjusią savaitę išduotos eksporto licencijos.

3.   Eksporto licencijos, išduotos laikantis 1 straipsnio 1 dalyje nustatytos kiekybinės normos, galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos iki trečio mėnesio nuo jų išdavimo mėnesio, pabaigos, ir ne vėliau kaip iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

4.   Valstybės narės tvarko faktiškai eksportuoto izogliukozės kiekio apskaitą.

5.   Valstybės narės iki kiekvieno mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie ankstesnį mėnesį eksportuotos izogliukozės kiekius.

6.   Šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalys taikomos tik toms valstybėms narėms, kurioms 2007–2008 prekybos metams Reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priede ir (arba) IV priedo II dalyje buvo nustatyta izogliukozės kvota.

7 straipsnis

Pranešimų perdavimo būdai

5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 2 bei 5 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu, naudojant valstybėms narėms Komisijos pateiktas formas.

8 straipsnis

Eksporto licencijų išdavimo sustabdymas

Jei prašomi eksporto licencijų kiekiai atitinkamu laikotarpiu viršija šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nustatytą kiekybinę normą, Reglamento (EB) Nr. 951/2006 9 straipsnio nuostatos taikomos mutatis mutandis.

9 straipsnis

Kontrolė

Kad būtų laikomasi grąžinamoms prekėms taikomų konkrečių taisyklių, išdėstytų Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 VI antraštinės dalies 2 skyriuje ir Reglamento (EB) Nr. 2454/93 III dalies I antraštinėje dalyje, ir kad būtų užkirstas kelias mėginimui apeiti lengvatinius susitarimus su trečiosiomis šalimis, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių reikiamai kontrolei užtikrinti.

10 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26.

(3)  OL L 242, 2007 9 15, p. 8.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(6)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(7)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1.

(8)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(9)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/62


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1568/2007

2007 m. 21 gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 951/2006 dėl tam tikro cukraus, naudojamo tam tikruose iš vaisių ir daržovių pagamintuose produktuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnio 1 dalies g punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1182/2007, nustatančiu konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančiu direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 2202/96 (2), pradėta perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriaus reforma. Pagal šią reformą eksporto grąžinamosios išmokos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1182/2007 ar 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2201/96 dėl bendro perdirbtų vaisių ir daržovių produktų rinkų organizavimo (3) nebegali būti suteikiamos už perdirbtų vaisių ir daržovių produktams gaminti naudojamą cukrų. Reglamento (EB) Nr. 1182/2007 53 straipsniu buvo pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 siekiant, kad pagal tą reglamentą perdirbtuose vaisiuose ir daržovėse esantys tam tikri cukraus produktai, pirmiau išvardinti Reglamente (EB) Nr. 2201/96, taip pat atitiktų reikalavimus grąžinamajai išmokai gauti.

(2)

Referencinės baltojo cukraus kainos nustatytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 3 straipsnio 1 dalyje. Pagal šias nuostatas referencinės baltojo cukraus kainos bus sumažintos nuo 2008–2009 prekybos metų. Tam tikrų vaisių ir daržovių produktų su dideliu pridėto cukraus kiekiu gamintojai Bendrijoje dėl to patektų į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį savo eksporto rinkose, nes jiems tektų toliau už cukrų mokėti aukštesnes nei pasaulinės kainas, tačiau jie neatitiktų reikalavimų eksporto grąžinamajai išmokai gauti. Dėl to, siekiant išsaugoti tokių Bendrijos gamintojų konkurencingumą eksporto rinkose, pateisinama teikti eksporto grąžinamąsias išmokas už gamyboje jų vartojamą cukrų.

(3)

Išsamios eksporto grąžinamųjų išmokų už perdirbtuose vaisiuose ir daržovėse esančius tam tikrus cukraus produktus, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2201/96 1 straipsnio 2 dalies b punktas, skyrimo taisyklės nustatytos 1995 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2315/95, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų tam tikroms cukraus rūšims, kurioms taikomas perdirbtų vaisių ir daržovių produktams naudojamo cukraus bendras rinkos organizavimas, išsamias taikymo taisykles (4). Dėl perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuje reforma vykdomų pakeitimų tikslinga tas nuostatas perkelti į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (5).

(4)

Vadovaujantis 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu ir siekiant išvengti nereikalingų išlaidų ūkio subjektams, Komisijos reglamentu (EB) Nr. 389/2005 (6) buvo priimtos nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/96 18 straipsnio 6 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 800/1999 (7) 16 straipsnio leidžiančios nukrypti nuostatos dėl tam tikrų iš vaisių ir daržovių pagamintų produktų eksporto į trečiąsias šalis, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną. Reglamento (EB) Nr. 2201/96 18 straipsnio 6 dalis panaikinta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1182/200748 straipsnio 2 dalimi. Tačiau nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio leidžiančios nukrypti nuostatos, pagal kurias diferencijuotų išmokų atveju būtų reikalaujama įrodymų apie importą, ir toliau turėtų galioti. Taip pat tais atvejais, kai eksporto į Šveicariją ir Lichtenšteiną grąžinamųjų išmokų nenustatoma, nustatant minimalų išmokos dydį į tai nereikėtų atsižvelgti. Teisinio skaidrumo dėlei tikslinga perkelti šią leidžiančią nukrypti nuostatą į Reglamentą (EB) Nr. 951/2006.

(5)

Dėl to būtina atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 951/2006 ir panaikinti reglamentus (EB) Nr. 2315/2006 ir (EB) Nr. 389/2005.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

II skyriuje pridedami straipsniai 4a ir 4b:

„4a straipsnis

Eksporto grąžinamosios išmokos už tam tikrą cukrų, naudojamą tam tikruose iš vaisių ir daržovių pagamintuose produktuose

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnį, eksporto grąžinamoji išmoka gali būti suteikta už KN kodu 1701 baltąjį ir žaliavinį cukrų, KN kodais 1702 40 10, 1702 60 10 ir 1702 90 30 klasifikuojamą izogliukozę, KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamą cukrinių runkelių ir cukranendrių sirupą, naudojamus gaminti perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriaus produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede.

2.   Išmokos dydis lygus periodiškai nustatomos eksporto grąžinamosios išmokos dydžiui, nustatytam už 1 dalyje nurodytus toliau neperdirbus eksportuojamus cukraus produktus.

3.   Siekiant gauti grąžinamąją išmoką, eksportuojami perdirbti produktai privalo būti su pareiškėjo pateikta deklaracija, kurioje nurodomi gamybai panaudoti žaliavinio ir baltojo cukraus, cukrinių runkelių ir cukranendrių sirupo, ir izogliukozės kiekiai.

Valstybės narės tikrina mažiausiai 5 % rizikos analizės atrankos būdu atrinktų deklaracijų tikslumą. Tikrinami gamintojo vedami atsargų registrai.

4.   Grąžinamoji išmoka išmokama pateikus įrodymus, kad:

a)

produktai yra eksportuoti iš Bendrijos, ir

b)

tuo atveju, kai grąžinamoji išmoka diferencijuota – produktai pasiekė licencijoje nurodytą paskirties vietą arba kitą vietą, kuriai buvo nustatyta grąžinamoji išmoka.

4b straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnio nuostatų, jei grąžinamosios išmokos diferencijavimas atsiranda tik dėl to, kad grąžinamoji išmoka nebuvo nustatyta Šveicarijai ar Lichtenšteinui, įrodymai, kad buvo atlikti muitinių importo formalumai, nėra grąžinamosios išmokos mokėjimo sąlyga dėl cukraus produktų, minimų 4a straipsnio 1 dalyje, naudojamų gaminti iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede, ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 Protokolo I ir II lentelėse.

2.   Nustatant mažiausią grąžinamosios išmokos dydį, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 18 straipsnio 2 dalyje, neatsižvelgiama į tai, kad į Šveicariją ar Lichtenšteiną eksportuojant cukraus produktus, minimus 4a straipsnio 1 dalyje, naudojamus gaminti iš vaisių ir daržovių pagamintus produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede, ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 Protokolo I ir II lentelėse, nenumatyta išmokėti eksporto grąžinamąją išmoką.“

2)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Visam Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 straipsnio 1 dalyje, išskyrus to straipsnio h punktą, išvardytų produktų eksportui ir to reglamento VIII priede išvardytų produktų eksportui su grąžinamąja išmoka būtina gauti eksporto licenciją.“

3)

Į 6 straipsnį įterpiama 2a dalis:

„2a.   Produktų, už kuriuos pagal 4a straipsnį suteikiama grąžinamoji išmoka, licencijos paraiškos 20 skiltyje ir pačioje licencijoje nurodomas vienas iš priedo E dalyje esančių įrašų.“

4)

8 straipsnis papildomas šia dalimi:

„4.   Eksporto licencijos, išduotos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytų produktų eksportui su grąžinamąja išmoka, galioja nuo faktinės jų išdavimo dienos iki trečio mėnesio po jų išdavimo pabaigos.“

5)

12 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Užstatas už Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytus produktus eksportui su grąžinamąja išmoka apskaičiuojamas pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis, atsižvelgiant į grynąjį šio reglamento 4a straipsnyje minėtų cukraus produktų, naudojamų Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytus produktus gaminti, kiekį.“

6)

Priede pridedamas šio reglamento priedo tekstas.

2 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 2315 ir (EB) Nr. 389/95 panaikinami.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Reglamentas taikytinas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 273, 2007 10 17, p. 1.

(3)  OL L 297, 1996 11 21, p. 29. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1212/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 7).

(4)  OL L 233, 1995 9 30, p. 70. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 548/2007.

(5)  OL L 178, 2006 7 17, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(6)  OL L 62, 1995 3 9, p. 12.

(7)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1001/2007 (OL L 226, 2007 8 30, p. 9).


PRIEDAS

„E.

6 straipsnio 2a dalyje minimi įrašai:

:

bulgarų kalba

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.

:

ispanų kalba

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.

:

čekų kalba

:

Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.

:

danų kalba

:

Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.

:

vokiečių kalba

:

Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.

:

estų kalba

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.

:

graikų kalba

:

Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

:

anglų kalba

:

Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.

:

in French

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.

:

italų kalba

:

Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.

:

latvių kalba

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.

:

lietuvių kalba

:

Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.

:

vengrų kalba

:

A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.

:

maltiečių kalba

:

Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.

:

olandų kalba

:

Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.

:

lenkų kalba

:

Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

:

portugalų kalba

:

Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.

:

rumunų kalba

:

Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

:

slovakų kalba

:

Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

:

slovėnų kalba

:

Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

:

suomių kalba

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.

:

švedų kalba

:

Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/66


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1569/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo, iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/34/EB (2), ypač į jos 23 straipsnio 4 dalies i punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2004/109/EB 23 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Komisija nustatytų mechanizmą, kuriuo užtikrinamas pagal šią direktyvą reikalaujamos informacijos, įskaitant finansines ataskaitas ir informaciją, kurios reikalaujama pagal trečiosios šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, lygiavertiškumas. Toje straipsnio dalyje taip pat reikalaujama, kad Komisija priimtų sprendimus dėl apskaitos standartų, kuriuos taiko trečiosios šalies emitentai, lygiavertiškumo, taip pat joje suteikiama teisė Komisijai leisti laikytis trečiosios šalies apskaitos standartų tinkamu pereinamuoju laikotarpiu. Atsižvelgiant į tai, kad informacija, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 2004/109/EB, ir informacija, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 2003/71/EB, yra glaudžiai susijusi tarpusavyje, reikėtų, kad pagal abi direktyvas būtų taikomi tie patys lygiavertiškumo nustatymo kriterijai.

(2)

Atsižvelgiant į Direktyvos 2003/71/EB tikslus užtikrinti, kad investuotojai galėtų atlikti informacija pagrįstą emitento turto ir įsipareigojimų, finansinės padėties, pelno ir nuostolių bei perspektyvų vertinimą, ir į Direktyvos 2004/109/EB tikslus užtikrinti investuotojams galimybę atlikti informacija pagrįstą emitentų, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, finansinės padėties vertinimą, lygiavertiškumą reikėtų apibrėžti nurodant investuotojų gebėjimą atlikti panašų emitento finansinės padėties ir perspektyvų vertinimą, neatsižvelgiant į tai, ar finansinė atskaitomybė yra sudaryta pagal trečiosios šalies apskaitos standartus, ar pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (toliau – TFAS).

(3)

Siekdama užtikrinti, kad trečiųjų šalių apskaitos standartų lygiavertiškumas būtų nustatytas visais Bendrijos rinkų atžvilgiu svarbiais atvejais, Komisija turėtų įvertinti trečiosios šalies apskaitos standartų lygiavertiškumą kompetentingos valstybės narės institucijos arba trečiosios šalies institucijos, atsakingos už apskaitos standartus ar rinkos priežiūrą, prašymu arba savo iniciatyva. Dėl minėtų apskaitos standartų lygiavertiškumo vertinimo Komisija pirmiausia konsultuosis su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (EVPRPIK). Be to, Komisija aktyviai stebės pažangą, atitinkamoms trečiosios šalies institucijoms dedant pastangas panaikinti bet kokius reikalavimus Bendrijos emitentams, turintiems galimybę veikti trečiosios šalies finansų rinkose, ir siekiant finansinės atskaitomybės, parengtos pagal TFAS, priimtus remiantis 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (3), suderinamumo. Komisija turės priimti sprendimą, kad Bendrijos emitentams atitinkamoje trečiojoje šalyje būtų leidžiama taikyti TFAS, priimtus remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002.

(4)

2007 m. balandžio mėn. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Komisijos pirmininkas ir Jungtinių Valstijų prezidentas susitarė užtikrinti JAV BAP ir TFAS pripažinimo abiejose jurisdikcijose sąlygas, nesuderinus šių standartų ir principų iki 2009 m. ar ankstesnio termino. Komisija ir JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija derėjosi dėl pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 priimtų TFAS pripažinimo Jungtinėse Valstijose. Jei šie standartai būtų pripažinti JAV, TFAS taikantiems emitentams nebereikėtų laikytis brangiai kainuojančių suderinamumo reikalavimų. Reikėtų imtis veiksmų ir iki 2008 m. pabaigos pasiekti panašių susitarimų su kitomis šalimis, kurių biržose kotiruojami ES bendrovių vertybiniai popieriai. Japonijos apskaitos standartų valdyba ir Tarptautinė apskaitos standartų valdyba įgyvendina bendrą Japonijos BAP ir TFAS konvergencijos programą. Kanados apskaitos standartų valdyba paskelbė TFAS įtraukimo į Kanados BAP nuo 2011 m. sausio 1 d. įgyvendinimo planą.

(5)

Siekiant paremti Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 tikslus ir paskatinti TFAS taikymą visose pasaulio finansų rinkose, taip pat norint kuo labiau sumažinti Bendrijos rinkų trikdymą, reikėtų atsižvelgti į kiekvieną konvergencijos su TFAS programą arba trečiosios šalies atitinkamos institucijos įsipareigojimą priimti TFAS. Todėl būtina tiksliau nurodyti sąlygas, kuriomis konvergencijos programos galėtų būti laikomos pakankamu pagrindu leisti trečiosios šalies emitentams pereinamuoju laikotarpiu taikyti nacionalinius apskaitos standartus. Dėl konvergencijos programos arba pažangos siekiant priimti TFAS (pagal aplinkybes) Komisija pirmiausia konsultuosis su EVPRPIK.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente išdėstomos sąlygos, kuriomis trečiosios šalies bendrieji apskaitos principai galėtų būti laikomi lygiaverčiais Tarptautiniams finansinės atskaitomybės standartams (toliau – TFAS), ir įvedamas tokio lygiavertiškumo nustatymo mechanizmas.

2 straipsnis

Lygiavertiškumas

Trečiosios šalies bendrieji apskaitos principai gali būti laikomi lygiaverčiais TFAS, priimtais remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1606/2002, jei pagal tos trečiosios šalies bendruosius apskaitos principus parengta finansinė atskaitomybė suteikia investuotojams galimybę atlikti panašų emitento turto ir įsipareigojimų, finansinės padėties, pelno ir nuostolių bei perspektyvų vertinimą, kokį leidžia pagal TFAS parengta finansinė atskaitomybė, kad investuotojai galėtų priimti vienodus sprendimus dėl emitento vertybinių popierių įsigijimo, laikymo ar perleidimo.

3 straipsnis

Lygiavertiškumo mechanizmas

Sprendimas dėl trečiosios šalies bendrųjų apskaitos principų lygiavertiškumo nustatymo gali būti priimtas Komisijos iniciatyva, kompetentingai valstybės narės institucijai pateikus prašymą arba trečiosios šalies institucijos, atsakingos už apskaitos standartus arba rinkos priežiūrą, prašymu.

Komisija, nusprendusi nustatyti lygiavertiškumą, nesvarbu, ar atsižvelgdama į prašymą, ar savo iniciatyva, tą sprendimą paskelbia viešai.

4 straipsnis

Trečiųjų šalių apskaitos standartų priimtinumo ribotą laikotarpį sąlygos

1.   Trečiųjų šalių emitentams laikotarpiu, kuris prasideda bet kada po 2008 m. gruodžio 31 d. ir baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d., gali būti leista naudoti pagal trečiosios šalies apskaitos standartus parengtą finansinę atskaitomybę, kad jie laikytųsi įpareigojimų pagal Direktyvą 2004/109/EB ir kad, nukrypdami nuo Reglamento (EB) Nr. 809/2004 35 straipsnio 5 dalies, pateiktų ankstesnių laikotarpių finansinę informaciją pagal tą reglamentą, šiais atvejais:

1)

už tuos nacionalinius apskaitos standartus atsakinga trečiosios šalies institucija iki 2008 m. birželio 30 d. viešai įsipareigojo, kad iki 2011 m. gruodžio 31 d. suvienodins tuos standartus su Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, ir yra įvykdytos šios dvi sąlygos:

a)

už tuos nacionalinius apskaitos standartus atsakinga trečiosios šalies institucija iki 2008 m. gruodžio 31 d. parengė visapusišką konvergencijos programą, kurią įmanoma užbaigti iki 2011 m. gruodžio 31 d.;

b)

konvergencijos programa nedelsiant pradėta iš tikrųjų įgyvendinti, o jos įgyvendinimui ir užbaigimui yra paskirta reikiamų išteklių;

2)

už tuos nacionalinius apskaitos standartus atsakinga trečiosios šalies institucija iki 2008 m. birželio 30 d. viešai įsipareigojo iki 2011 m. gruodžio 31 d. priimti Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus ir šioje trečiojoje šalyje taikyti veiksmingas priemones, kad iki tos datos būtų visiškai pereita prie Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų arba iki 2008 m. gruodžio 31 d. susitarta su ES dėl abipusio pripažinimo.

2.   Bet koks šio straipsnio 1 dalyje minėtas sprendimas pagal trečiosios šalies apskaitos standartus sudarytą finansinę atskaitomybę leisti ir toliau laikyti priimtina priimamas Direktyvos 2003/71/EB 24 straipsnyje ir Direktyvos 2004/109/EB 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

3.   Jei Komisija pagal trečiosios šalies apskaitos standartus sudarytą finansinę atskaitomybę pagal šio straipsnio 1 dalį leidžia ir toliau laikyti priimtina, ji reguliariai tikrina, ar ir toliau laikomasi a arba b punkte nurodytų sąlygų (jei taikytina), ir apie tai praneša Europos vertybinių popierių komitetui ir Europos Parlamentui.

4.   Jei šio straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytų sąlygų nebesilaikoma, Komisija Direktyvos 2003/71/EB 24 straipsnyje ir Direktyvos 2004/109/EB 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priima sprendimą, iš dalies, t. y. tų apskaitos standartų atžvilgiu, pakeičiantį jos sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį.

5.   Laikydamasi šio straipsnio nuostatų, dėl konvergencijos programos arba pažangos siekiant priimti TFAS (pagal aplinkybes) Komisija pirmiausia konsultuojasi su EVPRPIK.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(2)  OL L 390, 2004 12 31, p. 38.

(3)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1570/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardintų žuvininkystės produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainas 2008 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų (1) rinkų organizavimo, ypač į jo 20 straipsnio 3 dalį ir į 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta, kad kiekvienam šio reglamento I priede nurodytam produktui pagal šviežumą, dydį ar svorį ir produkto pateikimo formą turi būti nustatoma Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kaina, taikant perskaičiavimo koeficientą sumai ne didesnei, kaip 90 % atitinkamos produktų kategorijos orientacinės kainos.

(2)

Pašalinimo iš rinkos kainos gali būti dauginamos iš koregavimo koeficientų, jei žuvų iškrovimo vietos yra labai toli nuo pagrindinių Bendrijos vartotojų centrų. 2008 žvejybos metų orientacinės kainos buvo nustatytos visiems Tarybos reglamente (EB) Nr. 1447/2007 išvardytiems produktams (2).

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Perskaičiavimo koeficientai, naudojami 2008 žvejybos metais Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainoms apskaičiuoti, kaip nurodyta minėto reglamento 20 ir 22 straipsniuose, yra nurodomi šio reglamento I priede.

2 straipsnis

2008 žvejybos metų Bendrijos pašalinimo iš rinkos bei pardavimo kainos ir produktai, kuriems jos taikomos, yra nurodyti II priede.

3 straipsnis

2008 žvejybos metų pašalinimo iš rinkos kainos, taikomos labai toli nuo pagrindinių Bendrijos vartojimo centrų esančiose žuvų iškrovimo teritorijose, ir produktai, kuriems šios kainos taikomos, yra nurodyti III priede.

4 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 323, 2007 12 8, p. 1.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose švardintų produktų perskaičiavimo koeficientai

Rūšis

Dydis (1)

Perskaičiavimo koeficientas

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Europinė sardinė

(Sardina pilchardus)

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Paprastasis dygliaryklis

(Squalus acanthias)

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Katrykliai

(Scyliorhinus spp.)

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Jūriniai ešeriai

(Sebastes spp.)

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Gadus morhua

rūšies menkės

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Amerikinis polakas

(Pollachius virens)

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Juodadėmės menkės

(Melanogrammus aeglefinus)

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Merlangai

(Merlangius merlangus)

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molvos

(Molva spp.)

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Atlantinė skumbrė

(Scomber scombrus)

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Scomber japonicus

rūšies skumbrės

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Ančiuviai

(Engraulis spp.)

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Jūrinė plekšnė

(Pleuronectes platessa)

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Megrimai

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

(Limanda limanda)

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Upinės plekšnės

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Ilgapelekis tunas

(Thunnus alalunga)

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sepia officinalis ir Rossia macrosoma rūšių sepijos

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Rūšis

Dydis (1)

Perskaičiavimo koeficientas

 

Sveikos žuvys,

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Žuvys be galvų (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Jūrų velniai

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Visos pateikimo formos

 

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Crangon crangon

rūšies krevetės

1

0,59

 

2

0,27

 

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

 

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Šiaurinės krevetės

(Pandalus borealis)

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Neišdarinėti (1)

 

Krabai miegaliai

(Cancer pagurus)

1

0,72

 

2

0,54

 

 

Neišdarinėti (1)

Uodegos (1)

E’ (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Žuvys be galvų (1)

 

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Jūrų liežuviai

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A, B ir C skirsniuose išvardintų produktų Bendrijos pašalinimo iš rinkos ir pardavimo kainos

Rūšis

Dydis (1)

Pašalinimo iš rinkos kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

1

0

130

2

0

199

3

0

188

4a

0

119

4b

0

119

4c

0

249

5

0

222

6

0

111

7a

0

111

7b

0

100

8

0

83

Europinė sardinė

Sardina pilchardus

1

0

287

2

0

360

3

0

405

4

0

265

Paprastasis dygliaryklis

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Katrykliai

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

1

0

953

2

0

953

3

0

800

Gadus morhua

rūšies menkės

1

1 186

856

2

1 186

856

3

1 120

659

4

889

494

5

626

362

Juodadėmės menkės

Pollachius virens

1

564

439

2

564

439

3

557

431

4

478

235

Amerikinis polakas

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Merlangai

(Merlangius merlangus)

1

637

483

2

618

463

3

579

425

4

396

290

Molvos

(Molva spp.)

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Atlantinė skumbrė

(Scomber scombrus)

1

0

235

2

0

231

3

0

225

Scomber japonicus

rūšies skumbrės

1

0

226

2

0

226

3

0

185

4

0

138

Ančiuviai

(Engraulis spp.)

1

0

880

2

0

932

3

0

776

4

0

324

Jūrinė plekšnė

(Pleuronectes platessa)

2008 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d.

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

2008 m. gegužės 1 d. – gruodžio 31 d.

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

(Merluccius merluccius)

1

3 274

2 583

2

2 474

1 928

3

2 474

1 892

4

2 037

1 564

5

1 892

1 492

Megrimai

Lepidorhombus spp.

1

1 728

1 626

2

1 525

1 423

3

1 372

1 245

4

864

737

Paprastoji gelsvapelekė plekšnė

(Limanda limanda)

1

613

501

2

466

362

Upinės plekšnės

(Platichtys flesus)

1

348

306

2

264

221

Ilgapelekiai tunai

(Thunnus alalunga)

1

2 152

1 754

2

2 152

1 667

Cuttlefishes

Sepia officinalis ir Rossia macrosoma rūšių sepijos.

1

0

1 080

2

0

1 080

3

0

675

 

 

Sveikos žuvys,

išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Žuvys be galvų (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Jūrų velniai

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Visos pateikimo formos

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Crangon crangon

rūšies krevetės

1

1 431

2

655

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios arba atšaldytos

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Šiaurinės krevetės

(Pandalus borealis)

1

5 010

1 092

2

1 757


 

 

Pardavimo kaina (EUR/t)

 

Neišdarinėti (1)

 

Krabai miegaliai

(Cancer pagurus)

1

1 297

 

 

2

973

 

 

 

 

Neišdarinėti (1)

 

Uodegos (1)

E’ (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

1

4 727

4 727

3 553

2

4 727

3 243

2 982

3

4 233

3 243

2 193

4

2 749

2 254

1 798

 

 

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

 

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Jūrų liežuviai

Solea spp.

1

5 212

4 030

 

2

5 212

4 030

 

3

4 934

3 752

 

4

4 030

2 919

 

5

3 475

2 293

 


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


III PRIEDAS

Pašalinimo iš rinkos kainos, taikomos labai toli nuo pagrindinių vartojimo centrų esančiose žuvų iškrovimo teritorijose

Rūšis

Iškrovimo teritorija

Perskaičiavimo koeficientas

Dydis (1)

Pašalinimo iš rinkos kaina

(EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (1)

Neišdarinėtos žuvys (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Aukščiausioji rūšis, A (1)

Clupea harengus

rūšies silkės

Airijos pakrančių regionai ir salos

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Rytų Anglijos pakrančių regionai nuo Berviko iki Doverio Škotijos pakrančių regionai nuo

Portpatriko iki Eyemouth ir salos, esančios į vakarus ir šiaurę nuo šių regionų

County Down (šiaurės Airija) pakrančių regionai

0,90

1

0

117

2

0

179

3

0

170

4a

0

107

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

Airijos pakrančių regionai ir salos

0,96

1

0

225

2

0

222

3

0

216

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono pakrančių regionai ir salos

0,95

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

Merluccius merluccius

Pakrančių regionai nuo Troon (pietvakarių Škotija) iki Wick ir salos, esančios į vakarus ir šiaurę nuo šių regionų

0,75

1

2 456

1 937

2

1 855

1 446

3

1 855

1 419

4

1 528

1 173

5

1 419

1 119

Ilgapelekiai tunai

Thunnus alalunga

Azorų ir Maderos Salos

0,48

1

1 033

842

2

1 033

800

Europinė sardinė

Sardina pilchardus

Kanarų salos

0,48

1

0

138

2

0

173

3

0

195

4

0

127

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono pakrančių regionai ir salos

0,74

1

0

212

2

0

267

3

0

300

4

0

196

Portugalijos Atlanto pakrančių regionai

0,93

2

0

335

0,81

3

0

328


(1)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/77


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1571/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis žuvininkystės produktų, išvardytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede, Bendrijos pardavimo kainas 2008 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 25 straipsnio 1 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Iki žvejybos metų pradžios kiekvienam Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytam produktui nustatoma Bendrijos pardavimo kaina, ne mažesnė kaip 70 % ir ne didesnė kaip 90 % orientacinės kainos.

(2)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1447/2007 (2) yra nustatytos 2008 žvejybos metų orientacinės kainos visiems minimiems produktams.

(3)

Rinkos kainos žymiai skiriasi priklausomai nuo rūšių ir nuo produktų pateikimo formos, ypač kalmarų ir europinių paprastųjų jūrinių lydekų.

(4)

Todėl siekiant nustatyti kainų lygį, kuriam esant galima taikyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 2 dalyje numatytą intervencijos priemonę, Bendrijoje iškrautoms atskiroms rūšims ir sušaldytų produktų pateikimo formoms turėtų būti nustatyti perskaičiavimo koeficientai.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos pardavimo kainos, kaip nurodyta reglamento (EB) Nr. 104/2000 25 straipsnio 1 dalyje, taikomos 2008 žvejybos metams to reglamento II priede išvardytiems produktams, šių produktų pateikimo formos ir perskaičiavimo koeficientai yra nustatyti šio Reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 323, 2007 12 8, p. 1.


PRIEDAS

Pardavimo kainos ir perskaičiavimo koeficientai

Rūšis

Pateikimo forma

Perskaičiavimo koeficientas

Intervencijos lygis

Pardavimo kaina

(EUR/t)

Juodasis paltusas

(Reinhardtius hippoglossoides)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 679

Jūrinės lydekos

(Merluccius spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 032

Filė rūšys

 

 

 

su oda

1,0

0,85

1 280

be odos

1,1

0,85

1 408

Paprastieji sparai

Paprastieji dančiai

(Dentex dentex) ir pagelai (Pagellus spp.)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

1 355

Durklažuvės

(Xiphias gladius)

Neapdoroti arba išdarinėti, su galvom arba be jų

1,0

0,85

3 432

Krevetės Penaeidae

Sušaldytos

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Kitos Penaeidae

1,0

0,85

6 646

Sepijos

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma ir Sepiola rondeletti)

Sušaldytos

1,0

0,85

1 629

Kalmarai (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,85

993

valyti

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

neišdarinėti, nevalyti

2,50

0,85

2 482

valyti

2,90

0,85

2 879

Aštuonkojai

(Octopus spp.)

sušaldyti

1,00

0,85

1 801

Argentininis trumpačiuptuvis kalmaras (Illex argentinus)

neišdarinėti, nevalyti

1,00

0,80

695

valyti

1,70

0,80

1 182

Prekės pateikimo formos

:

neišdarinėtas, nevalytas

:

visiškai neperdirbtas produktas

:

išvalytas

:

bent išdarinėtas produktas

:

tūbelėse

:

bent išdarinėti kalmarai be galvų.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/79


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1572/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų referencines kainas 2008 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 29 straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad Bendrijai galiojančios referencinės kainos kiekvienais metais pagal produktų kategorijas gali būti nustatomos 1 straipsnyje nurodytiems produktams, kuriems yra taikomos 28 straipsnio 1 dalyje nustatytos muitų tarifų sustabdymo priemonės. Tas pats galioja produktams, kuriems referencinė kaina taikoma pagal jiems privalomas PPO muitų tarifų sumažinimo taisykles arba kai kuriuos kitus preferencinius susitarimus.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse nurodytiems produktams nustatyta referencinė kaina yra tokia pati kaip ir pagal to reglamento 20 straipsnio 1 dalį nustatyta pašalinimo iš rinkos kaina.

(3)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1570/2007 (2) yra nustatytos Bendrijos pašalinimo iš rinkos bei pardavimo kainos tiems produktams 2008 žvejybos metams.

(4)

Kitiems produktams, nenurodytiems Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir II prieduose, referencinės kainos yra nustatomos remiantis muitinės verčių, užfiksuotų valstybių narių importo rinkose arba importo uostuose per trejus metus prieš tą dieną, kurią nustatoma referencinė kaina, svertiniu vidurkiu.

(5)

Referencinę kainą nebūtina nustatyti visoms rūšims, kurioms taikomi Reglamente (EB) Nr. 104/2000 apibrėžti reikalavimai, ypač importuotoms iš trečiųjų šalių, kurių kiekiai yra nereikšmingi.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Žuvininkystės produktų referencinės kainos 2008 žvejybos metams, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnyje, nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17,.2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p 69.


PRIEDAS (1)

1.   Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų produktų referencinės kainos:

Rūšis

Dydis (2)

Referencinė kaina (EUR/t)

Išdarinėtos žuvys su galvomis (2)

Neišdarinėtos žuvys (2)

Papildomas TARIC kodas

rūšis, A (2)

Papildomas TARIC kodas

rūšis, A (2)

Clupea harengus

rūšies silkės

ex 0302 40 00

1

 

F011

130

2

 

F012

199

3

 

F013

188

4a

 

F016

119

4b

 

F017

119

4c

 

F018

249

5

 

F015

222

6

 

F019

111

7a

 

F025

111

7b

 

F026

100

8

 

F027

83

Jūriniai ešeriai

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 and ex 0302 69 33

1

 

F067

953

2

 

F068

953

3

 

F069

800

Gadus morhua

rūšies menkės

ex 0302 50 10

1

F073

1 186

F083

856

2

F074

1 186

F084

856

3

F075

1 120

F085

659

4

F076

889

F086

494

5

F077

626

F087

362

 

 

Virtos vandenyje

Šviežios ar šaldytos

Papildomas TARIC kodas

rūšis, A (2)

Papildomas TARIC kodas

rūšis, A (2)

Šiaurinės krevetės

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 010

F321

1 092

2

F318

1 757

2.   Reglamento (EB) Nr. 104/2000 29 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytų žuvininkystės produktų referencinės kainos:

Produktas

Papildomas TARIC kodas

Pateikimo forma

Referencinė kaina

(EUR/t)

1.   

Jūriniai ešeriai

 

 

Neišdarinėti:

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

su galvomis arba be galvų

960

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filė:

 

F412

su kaulais („standartinė“)

1 953

F413

be kaulų

2 159

F414

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 285

2.   

Gadus morhua, Gadus ogac ir Gadus macrocephalus ir Boreogadus saida

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Neišdarinėtos, su galvomis arba be galvų

1 084

ex 0304 29 29

 

Filė:

 

F417

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

2 452

F418

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

2 717

F419

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

2 550

F420

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

2 943

F421

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus maltos žuvies briketus

1 463

3.   

Amerikinis polakas

ex 0304 29 31

 

Filė:

 

F424

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

1 518

F425

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 705

F426

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

1 476

F427

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

1 680

F428

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

1 768

ex 0304 99 41

F429

Gabaliukai ar kita mėsa, išskyrus maltos žuvies briketus

986

4.   

Juodadėmės menkės

ex 0304 29 33

 

Filė:

 

F431

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

2 264

F432

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

2 606

F433

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, su odele

2 537

F434

atskira filė arba filė visiškai sluoksniuota, be odelės

2 710

F435

briketai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių svoris ne didesnis kaip 4 kg

2 960

5.   

Aliaskinės rudagalvės menkės

 

 

Filė:

 

ex 0304 29 85

F441

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, su kaulais („standartinė“)

1 147

F442

filė sluoksniuota arba pramoniniuose briketuose, be kaulų

1 324

6.   Clupea harengus, Clupea pallasii rūšių

 

 

Silkių išklotinės

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

kurių svoris didesnis nei 80 g

510

F450

kurių svoris didesnis nei 80 g

464


(1)  „F499: Kita“ yra papildomas kodas, taikytinas visoms kategorijoms, išskyrus aiškiai nurodytas priedo 1 ir 2 punktuose.

(2)  Šviežumo kategorijos, dydžiai ir pateikimo formos yra nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 2 straipsnį.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/83


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1573/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir vienodo dydžio pagalbos tam tikriems žuvininkystės produktams sumas 2008 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2814/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pagalbos teikimo už tam tikrų žuvininkystės produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 939/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl vienodo dydžio pagalbos teikimo už tam tikrus žuvininkystės produktus taikymo taisykles (3), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra nustatyta, kad tam tikriems iš rinkos pašalintiems šviežiems produktams, perdirbamiems siekiant juos stabilizuoti ir saugomiems arba konservuojamiems, gali būti suteikta pagalba.

(2)

Ši pagalba turėtų paskatinti gamintojus perdirbti arba konservuoti iš rinkos pašalintus produktus siekiant išvengti jų sunaikinimo.

(3)

Pagalbos lygis neturėtų išbalansuoti svarstomų produktų rinkos arba iškraipyti konkurencijos.

(4)

Pagalbos lygis neturėtų viršyti Bendrijoje užregistruotų techninių ir finansinių stabilizavimo bei saugojimo operacijų sąnaudų žvejybos metais, pasibaigusiais iki svarstomų metų.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatomi Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje nurodytos pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį ir to reglamento 24 straipsnio 4 dalyje nurodytos vienodo dydžio pagalbos dydžiai 2008 žvejybos metams.

2 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 326, 2000 12 22, p. 34.

(3)  OL L 132, 2001 5 15, p. 10.


PRIEDAS

1.

Pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo A ir B dalyse nurodytiems produktams ir I priedo C dalyje nurodytiems jūriniams liežuviams (Solea spp.), dydis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo būdai

Pagalba

(EUR/t)

1

2

I.

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų sušaldymas ir saugojimas

 

Europinės sardinės Sardina pilchardus

345

kitos rūšys

280

II.

Filė gamyba, sušaldymas ir saugojimas

375

III.

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis arba supjaustytų produktų ar filė sūdymas ir (arba) vytinimas ir saugojimas

270

IV.

Marinavimas ir saugojimas

250

2.

Pagalbos už produktų perkėlimą į pereinamąjį likutį, teikiamos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priedo C dalyje nurodytiems kitiems produktams, dydis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 straipsnyje išvardyti perdirbimo ir (arba) konservavimo būdai

Produktai

Pagalba

(EUR/t)

1

2

3

I.

Sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

310

Norveginių omarų uodegos

(Nephrops norvegicus)

235

II.

Galvų nupjaustymas, sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

285

III.

Virimas, sušaldymas ir saugojimas

Norveginiai omarai

(Nephrops norvegicus)

310

Krabai

(Cancer pagurus)

235

IV.

Pasterizavimas ir saugojimas

Krabai

(Cancer pagurus)

375

V.

Laikymas gyvų sandariose saugyklose ar varžose

Krabai

(Cancer pagurus)

210

3.

Vienodo dydžio pagalba, teikiama Reglamento (EB) Nr. 104/2000 IV priede nurodytiems produktams

Perdirbimo būdai

Pagalba

(EUR/t)

I.

Neišdarinėtų, išdarinėtų produktų su galvomis ir supjaustytų produktų sušaldymas ir saugojimas

280

II.

Filė gamyba, sušaldymas ir saugojimas

375


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/85


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1574/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis tam tikrų žuvininkystės produktų privataus saugojimo pagalbos dydį 2008 žvejybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2000 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2813/2000, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 taikymo taisykles dėl privataus saugojimo pagalbos suteikimo sandėliuojant tam tikrus žuvininkystės produktus (2), ypač į jo 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagalbos dydis neturėtų viršyti techninių ir finansinių sąnaudų, užregistruotų per ankstesnius žvejybos metus iki svarstomų metų pradžios, sumos.

(2)

Siekiant neskatinti ilgalaikio sandėliavimo, sutrumpinti mokėjimo laikotarpius ir sumažinti patikrinimų naštą, privataus saugojimo pagalba turėtų būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2008 žvejybos metais nustatomas toks privataus saugojimo pagalbos dydis, teikiamos sandėliuojant Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede nurodytus produktus, kaip nurodyta to reglamento 25 straipsnyje:

pirmajam mėnesiui: 210 EUR už toną,

antrajam mėnesiui: 0 EUR už toną.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis Reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 326, 2000 12 22, p. 30.


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/86


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1575/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

nustatantis standartinio dydžio vertes, taikytinas finansinei kompensacijai ir su ja susijusiam avansui už 2008 žvejybos metais iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus apskaičiuoti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/1999 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 21 straipsnio 5 ir 8 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 yra numatyta finansinė kompensacija, mokėtina gamintojų organizacijoms, kurios tam tikromis sąlygomis iš rinkos pašalina to reglamento I priedo A ir B dalyse išvardytus produktus. Šios finansinės kompensacijos dydis turėtų būti sumažintas standartinio dydžio verte, jeigu produktai skirti ne žmonėms vartoti, o kitiems tikslams.

(2)

2001 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2493/2001 dėl tam tikrų iš rinkos pašalintų žuvininkystės produktų realizavimo (2) yra nurodyti iš rinkos pašalintų produktų realizavimo būdai. Šių produktų standartinio dydžio vertė turėtų būti nustatyta kiekvienam iš šių realizavimo būdui, atsižvelgiant į vidutines pajamas, kurias galima gauti realizavus skirtingose valstybėse narėse.

(3)

Pagal 2000 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2509/2000, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl finansinės kompensacijos suteikimo už tam tikrų žuvininkystės produktų pašalinimą iš rinkos išsamias taikymo taisykles (3), 7 straipsnį specialiose taisyklėse numatyta, kad, jeigu kuri nors gamintojų organizacija arba kuris nors jos narys pateikia produktą parduoti valstybėje narėje, išskyrus tą, kurioje jis yra pripažintas, apie tai turi būti informuota už finansinės kompensacijos skyrimą atsakinga įstaiga. Ta institucija yra valstybės narės, kurioje gamintojų organizacija yra pripažinta. Standartinio dydžio atskaitoma vertė turėtų būti ta, kuri yra taikoma toje valstybėje narėje.

(4)

Toks pat skaičiavimo būdas turėtų būti taikomas ir Reglamento (EB) Nr. 2509/2000 6 straipsnyje numatytiems finansinės kompensacijos avansams.

(5)

Šiame Reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2008 žuvininkystės metams numatytos standartinio dydžio vertės, taikytinos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 21 straipsnio 5 dalyje nurodytai finansinei kompensacijai ir su ja susijusiems avansams už gamintojų organizacijų iš rinkos pašalintus žuvininkystės produktus, kurie skirti kitais tikslais, o ne žmonėms vartoti, yra nurodytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Iš finansinės kompensacijos ir su ja susijusių avansų atskaitytina standartinė vertė yra ta, kuri taikoma valstybėje narėje, kurioje gamintojų organizacija yra pripažinta.

3 straipsnis

Šis Reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d..

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 21 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1759/2006 (OL L 335, 2006 12 1, p. 3).

(2)  OL L 337, 2001 12 20, p. 20.

(3)  OL L 289, 2000 11 16, p. 11.


PRIEDAS

Standartinio dydžio vertės

Iš rinkos pašalintų produktų naudojimo būdai

EUR/t

1.

Naudojama perdirbus į miltus (pašarai):

 

a)

Clupea harengus rūšies silkės ir Scomber scombrus bei Scomber japonicus rūšių skumbrės:

 

Danija ir Švedija

55

Jungtinė Karalystė

50

kitos valstybės narės

17

Prancūzija

2

b)

Crangon crangon ir Pandalus borealis rūšių krevetės:

 

Danija ir Švedija

0

kitos valstybės narės

10

c)

Kiti produktai:

 

Danija

40

Švedija, Portugalija ir Airija

20

Jungtinė Karalystė

28

kitos valstybės narės

1

2.

Naudojamos šviežios arba konservuotos (pašarai):

 

a)

Europinės sardinės (Sardina pilchardus) ir ančiuviai (Engraulis spp.):

 

visos valstybės narės

8

b)

Kiti produktai:

 

Švedija

0

Prancūzija

50

kitos valstybės narės

30

3.

Naudojama kaip jaukas:

 

Prancūzija

60

kitos valstybės narės

20

4.

Naudojama kitais tikslais, išskyrus pašarus

0


22.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/89


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1576/2007

2007 m. gruodžio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 92/2005, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo būdų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalies e punktą, 5 straipsnio 2 dalies g punktą ir 6 straipsnio 2 dalies i punktą,

kadangi:

(1)

2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 92/2005, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo būdų ir iš dalies pakeičiančiame jo VI priedą dėl biodujų transformavimo ir lydytų taukų perdirbimo (2), nustatytos gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo tam tikrų alternatyvių metodų įgyvendinimo taisyklės (toliau – alternatyvūs metodai).

(2)

Visų pirma Reglamento (EB) 92/2005 4 straipsnyje reikalaujama ženklinti tam tikras medžiagas, gaunamas panaudojus alternatyvius metodus, ir nustatomas leistinas tokių medžiagų galutinis panaudojimas. Reglamente (EB) Nr. 1774/2002, iš dalies pakeistame Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1432/2007 (3), nustatytos suderintos gyvūninės kilmės šalutinių produktų ženklinimo taisyklės, kurios padeda tinkamai atpažinti tuos produktus ir leidžia juos lengviau atsekti. Todėl Reglamento (EB) Nr. 92/2005 4 straipsnio 1 dalies nuorodą į Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(3)

Remiantis 2004 m. birželio 2 d. priimta Europos maisto saugos tarnybos mokslinės grupės biologinių pavojų klausimais nuomone dėl „Biodyzelino proceso – saugaus 1 k