ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 334

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 19d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/817/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

1

Apsikeitimas laiškais

3

Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

7

 

 

2007/818/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

25

Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

26

 

 

2007/819/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

45

Europos Bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

46

 

 

2007/820/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

65

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

66

 

 

2007/821/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

84

Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

85

 

 

2007/822/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

96

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

97

 

 

2007/823/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

108

Europos bendrijos ir Juodkalnijos respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

109

 

 

2007/824/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

120

Apsikeitimas laiškais

121

Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

125

 

 

2007/825/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

136

Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

137

 

 

2007/826/EB

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

148

Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

149

 

 

2007/827/EB

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

168

Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

169

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl neteisėtai

gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2007/817/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija dėl susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir darant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas turi pateikti susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


APSIKEITIMAS LAIŠKAIS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA,

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties;

ATSIŽVELGDAMOS į Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (1), kuriuo Šalys įpareigojamos, paprašius, sudaryti readmisijos susitarimą, 76 straipsnio 2 dalį,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

(a)

Susitariančiosios Šalys – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Bendrija;

(b)

Readmisija – prašančioji valstybė perduoda, o prašomoji valstybė priima asmenis (prašomosios valstybės piliečius, trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės), kurie, remiantis šio susitarimo nuostatomis, buvo sulaikyti nelegaliai patekę, esantys arba gyvenantys prašančioje valstybėje;

(c)

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietis – bet kuris pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės aktus Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybę turintis asmuo;

(d)

Valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

(e)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

(f)

Trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

(g)

Asmuo be pilietybės – bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

(h)

Leidimas gyventi – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

(i)

Viza – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

(j)

Prašančioji valstybė – valstybė (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

(k)

Prašomoji valstybė – valstybė (Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

(l)

Kompetentinga institucija – bet kuri Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

(m)

Pasienio regionas – sritis, kuri driekiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos sausumos sienos, bei valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarptautinių oro uostų teritorijos;

(n)

Tranzitas – trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai.

2.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jeigu įmanoma, taip pat tuo pačiu metu priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus iki 18 metų, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiosios valstybės narės teritorijoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybės, išskyrus atvejus, kai ta valstybė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 dienų. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (2).

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, o atitinkamas asmuo buvo pasilikęs Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu arba

toks asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų, ir buvo pasilikęs Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija valstybės narės prašymu taip pat priima atgal buvusius Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečius, kurie neįgijo jokios kitos pilietybės, ir kurių gimimo vieta bei nuolatinė gyvenamoji vieta 1991 m. rugsėjo 8 d. buvo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje.

4.   Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė, jei būtina, asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (2).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė, jeigu įmanoma, taip pat tuo pačiu metu priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus iki 18 metų, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiosios Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės, išskyrus atvejus, kai Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija tokiems asmenims pažadėjo suteikti jos pilietybę.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga prašomosios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 30 dienų. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga prašomosios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės arba

b)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė arba

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, o atitinkamas asmuo buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu arba

toks asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų, ir buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jei būtina, asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal 6 straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus) neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 darbo dienas po asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta ir tėvų anketiniai duomenys) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

c)

atitinkamo asmens nuotrauka.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 6 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Nepažeidžiant atitinkamų taikytinos nacionalinės teisės nuostatų, pilietybė pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį gali būti įrodyta pateikiant šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio patikrinimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko pilietybės prezumpciją nustatyta, jei jos negali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos, apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio patikrinimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko sąlygų prezumpciją nustatyta, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

4.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija laiko sąlygas nustatytomis, jei ji negali įrodyti priešingai.

5.   Jei nei vieno iš 5 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama arba ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu:

per 2 darbo dienas, jei paraiška pateikta pagal pagreitintą procedūrą (6 straipsnio 3 dalis);

per 14 kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

Terminai prasideda readmisijos prašymo gavimo dieną. Jei per šiuos terminus atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

4.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems terminams, atitinkamas asmuo perduodamas nedelsiant ir ne vėliau kaip per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir perduodama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per kitas galimas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma pateikta šio susitarimo 7 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad konkrečiu atveju Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (3) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta);

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais;

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas nepažeidžia Bendrijos, valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso;

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą;

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito;

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymu, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir valstybė narė parengia įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus bei bendravimo kalbas;

b)

asmenų grąžinimo būdų pagal pagreitintą procedūrą;

c)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

d)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–5 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į 21 straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai ir iš anksto pasikonsultavusi su 18 straipsnyje minimu komitetu. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.


(1)  OL L 84, 2004 3 20.

(2)  Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(3)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

1 PRIEDAS

Bendras dokumentų sąrašas pilietybei nustatyti (2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis)

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai (skubos tvarka išduodami) pasai));

asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias);

karinės tapatybės kortelės;

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės;

pilietybės pažymėjimas kartu su kitu asmens tapatybės dokumentu, kuriame yra dokumento savininko nuotrauka.

2 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurių pateikimas laikomas pilietybės prima facie įrodymu, sąrašas (2 straipsnio 1 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 2 dalis)

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos;

darbo knygelės arba jų kopijos;

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos;

gimimo liudijimai arba jų kopijos;

patikimų liudytojų oficialūs parodymai;

atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis (ji) kalba, įskaitant oficialaus testo rezultatus. Šiame priede terminu „oficialus testas“ apibrėžiamas testas, kurį paveda atlikti arba atlieka prašančiosios valstybės institucijos, ir kurį patvirtina prašomoji valstybė;

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę;

1 priede išvardyti dokumentai, kurių galiojimo laikotarpis pasibaigęs.

3 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis)

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis);

galiojantis dokumentas, pvz., prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi, suteikiantis teisę būti prašomosios valstybės teritorijoje;

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje;

oficialūs parodymai, kuriuos davė pasienio įstaigos personalas, galintis paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną.

4 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų prima facie įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją;

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija;

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje;

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis;

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

5 PRIEDAS

Dokumentų, kurie laikomi buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygų prima facie įrodymu, sąrašas (3 straipsnio 3 dalis, 9 straipsnio 4 dalis)

Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti gimimo liudijimai arba jų kopijos;

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti viešieji dokumentai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip reikalaujama 3 straipsnio 3 dalyje;

kiti dokumentai arba pažymėjimai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritorijoje;

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

7 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 2 DALIES

Taikydamos atitinkamas nuostatas, Šalys turėtų stengtis imtis atitinkamų priemonių kad, kiek įmanoma būtų išsaugota šeimos vienovė ir vientisumas. Šiuo tikslu Šalys turėtų dėti visas pastangas priimti atgal šeimos narius per priimtiną laikotarpį.

Šeimos vienovės ir vientisumo principo taikymo kontrolė turėtų būti visų pirma priskirta 18 straipsnyje nurodytam komitetui.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 3 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 3 DALIES

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad pagal Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir valstybių narių pilietybės įstatymus iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba Europos Sąjungos piliečio negali būti atimta pilietybė.

Šalys susitaria laiku viena su kita konsultuotis, jei ši teisinė padėtis pasikeistų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 IR 5 STRAIPSNIŲ

Šalys stengsis grąžinti bet kokį trečiosios šalies pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo jų atitinkamoje teritorijoje teisinių sąlygų, į jo kilmės šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

„Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas jos piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Danija sudarytų readmisijos susitarimą tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

„Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudarytų readmisijos susitarimą su Islandija ir Norvegija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

„Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Todėl tikslinga, kai tik įsigalios šis asociacijos susitarimas, kad Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija sudarytų readmisijos susitarimą su Šveicarija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.“


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/25


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų

readmisijos sudarymo

(2007/818/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Juodkalnijos Respublika dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos susitarimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir darant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas turi pateikti susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

JUODKALNIJOS RESPUBLIKA (toliau – Juodkalnija),

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Juodkalnijos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Juodkalnijos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame susitarime:

a)

Susitariančiosios Šalys – tai Juodkalnija ir Bendrija;

b)

Juodkalnijos pilietis – tai Juodkalnijos Respublikos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta jos nacionalinės teisės aktuose;

c)

valstybės narės pilietis – tai bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

e)

trečiosios šalies pilietis – tai bet kuris asmuo, turintis kitą nei Juodkalnijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – tai bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – tai Juodkalnijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

viza – Juodkalnijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

i)

prašančioji valstybė – tai valstybė (Juodkalnija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

j)

prašomoji valstybė – tai valstybė (Juodkalnija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

k)

kompetentinga institucija – tai bet kuri Juodkalnijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

l)

tranzitas – tai trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę;

m)

readmisija – prašančioji valstybė perduoda, o prašomoji valstybė priima asmenis (prašomosios valstybės piliečius, trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės), kurie, remiantis šio susitarimo nuostatomis, buvo sulaikyti nelegaliai patekę, esantys arba gyvenantys prašančioje valstybėje.

I SKIRSNIS

JUODKALNIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Juodkalnija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Juodkalnijos piliečiai.

2.   Juodkalnija taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje,

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Juodkalnijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Juodkalnija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Juodkalnijos pilietybės arba iš kurių buvo atimta pilietybė, išskyrus atvejus, kai viena iš valstybių narių tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Juodkalnijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Juodkalnijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Juodkalnijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Juodkalnija per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei grąžintinas asmuo be Juodkalnijos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Juodkalnija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Juodkalnijos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę Juodkalnijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Juodkalnijos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Juodkalnijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė už prašančiosios valstybės narės išduotos vizos ar leidimo gyventi galiojimo pabaigos datą, arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Juodkalnija valstybės narės prašymu taip pat priima atgal buvusius Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečius, kurie neįgijo jokios kitos pilietybės, ir kurių gimimo vieta bei nuolatinė gyvenamoji vieta 1992 m. balandžio 27 d. buvo Juodkalnijos teritorijoje, jei readmisijos paraiškos pateikimo metu tai gali patvirtinti Juodkalnijos valdžios institucijos.

4.   Juodkalnijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Juodkalnijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Juodkalnijos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Juodkalnijoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Juodkalnijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Juodkalnijos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės arba iš kurių buvo atimta pilietybė, išskyrus atvejus, kai Juodkalnija tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės narės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Juodkalnija atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Juodkalnijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Juodkalnijos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Juodkalnijos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

Juodkalnija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė už Juodkalnijos išduotos vizos ar leidimo gyventi galiojimo pabaigos datą, arba

Juodkalnijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Juodkalnija, jei būtina, asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Bet kurioje readmisijos paraiškoje turi būti pateikiama tokia informacija:

a)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

c)

grąžintino asmens nuotrauka.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 6 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Kaip su pilietybe susijusius įrodymus pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Juodkalnija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Juodkalnija laiko pilietybę nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Juodkalnija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Juodkalnija laiko sąlygas nustatytomis, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

4.   Įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5a priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Juodkalnija tokius įrodymus pripažįsta nereikalaudama tolesnio tyrimo, jei readmisijos paraiškos pateikimo metu Juodkalnijos valdžios institucijos gali patvirtinti nuolatinės gyvenamosios vietos 1992 m. balandžio 27 d. faktą.

5.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Buvusios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5b priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, Juodkalnija laiko sąlygas nustatytomis, jei ji negali įrodyti priešingai.

6.   Jei nei vieno iš 5a ir 5b prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, Juodkalnijos kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu per 12 kalendorinių dienų visais atvejais. Šis terminas prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną. Jei per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių atsakyti į paraišką per 12 kalendorinių dienų, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip iki 6 kalendorinių dienų. Jei per pratęstą terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimas patvirtintas.

4.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

5.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Juodkalnijos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro, jūrų arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Juodkalnijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Juodkalnijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir perduodama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Juodkalnija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Juodkalnija leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Juodkalnija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Juodkalnija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Juodkalnija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro, jūrų ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Bendra prašymo dėl tranzito forma pateikiama šio susitarimo 7 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad atitinkamu atveju Juodkalnijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Juodkalnijos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (2) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė),

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta),

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais,

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas nepažeidžia Bendrijos, valstybių narių ir Juodkalnijos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimas, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso,

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą,

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje,

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito;

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Juodkalnijos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Juodkalnijos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Juodkalnijos prašymu Juodkalnija ir valstybė narė parengia įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

c)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–5 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Juodkalnija sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius ir jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Juodkalnijos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Juodkalnijos teritorijoje.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai ir iš anksto pasikonsultavusi su 18 straipsnyje minimu komitetu. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

1 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 1 DALIS)

Kai prašomoji valstybė yra valstybė narė:

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus),

bet kokios rūšies asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias),

darbo knygelės ir karinės tapatybės kortelės,

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės.

Kai prašomoji valstybė yra Juodkalnija:

kelionės dokumentai (nacionaliniai pasai ir kolektyviniai pasai), išduoti Juodkalnijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos po 1997 m. birželio 15 d. („mėlyni pasai“), ir kelionės dokumentai (diplomatiniai pasai ir tarnybiniai pasai), išduoti Juodkalnijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, taip pat kelionės dokumentai, kurie bus išduoti pagal naująjį Įstatymą dėl kelionės dokumentų,

asmens tapatybės kortelės, išduotos Juodkalnijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos po 1994 m. gegužės 1 d., taip pat asmens tapatybės kortelės, kurios bus išduotos pagal naująjį Įstatymą dėl asmens tapatybės kortelių,

Juodkalnijos kariuomenės darbo knygelės ir karinės tapatybės kortelės,

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės.

2 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 2 DALIS)

Kai prašomoji valstybė yra valstybė narė arba Juodkalnija:

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos,

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos,

gimimo liudijimai arba jų kopijos,

bet koks kitas prašomosios valstybės institucijų išduotas oficialus dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę,

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė.

Kai prašomoji valstybė yra Juodkalnija:

pasai, išduoti Juodkalnijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki 1997 m. birželio 15 d. („raudoni pasai“), ir jų kopijos,

asmens tapatybės kortelės, išduotos Juodkalnijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos iki 1994 m. gegužės 1 d., ir jų kopijos.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIS)

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis),

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje,

oficialūs parodymai, kuriuos visų pirma davė pasienio įstaigos personalas ar kiti liudininkai, galintys paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu, kuriais nurodomas atitinkamo asmens buvimas arba jo kelionės maršrutas prašomosios valstybės teritorijoje.

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIS)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją,

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK),

šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta (patvirtinta) informacija,

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis.

5 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI BUVUSIŲ BUVUSIOS JUGOSLAVIJOS SOCIALISTINĖS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU ARBA PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 3 DALIS, 9 STRAIPSNIO 4 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 5 DALIS)

5a priedas (įrodymais laikomi dokumentai)

Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti gimimo liudijimai arba jų kopijos,

Juodkalnijos, Buvusiosios Jugoslavijos Federacinės Respublikos, Buvusiosios Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjungos arba Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti viešieji dokumentai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip reikalaujama 3 straipsnio 3 dalyje.

5b priedas (prima facie įrodymais laikomi dokumentai)

kiti dokumentai arba pažymėjimai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta Juodkalnijos teritorijoje,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

7 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 4 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 4 DALIES

Iki tol, kol ES valstybių narių teritorijoje bus įsteigtos Juodkalnijos Respublikos diplomatinės ir konsulinės atstovybės, 2 straipsnio 4 dalyje numatytus kelionės dokumentus išduos Serbijos Respublikos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga pagal Susitarimo memorandumo tarp Juodkalnijos Respublikos ir Serbijos Respublikos 6 straipsnį, arba kitų Juodkalnijai atstovaujančių valstybių diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos.

Jei prašomoji valstybė narė Juodkalnijos Respublikoje neturi diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos, pagal 4 straipsnio 4 dalį išduotiną kelionės dokumentą išduos tai prašomajai valstybei narei atstovaujančios valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga. Kelionės dokumentas išduodamas prašomosios valstybės narės vardu, jeigu yra išankstinis jos leidimas.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 IR 5 STRAIPSNIŲ

Šalys stengsis grąžinti bet kokį trečiosios šalies pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo jų atitinkamoje teritorijoje teisinių sąlygų, į jo kilmės šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 STRAIPSNIO 1 DALIES

Šalys susitaria, kad pagal šias nuostatas asmuo laikomas tiesiogiai atvykusiu iš Juodkalnijos teritorijos, jei jis atvyko į valstybių narių teritoriją oro, sausumos ar jūrų transportu neįvažiuodamas į trečiąją tarpinę valstybę. Tranzitinis buvimas trečiosios šalies oro uoste nelaikomas įvažiavimu į kitą šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Juodkalnija ir Danija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Juodkalnija su Islandija ir Norvegija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Todėl tikslinga, kai tik įsigalios šis asociacijos susitarimas, kad Juodkalnija sudarytų readmisijos susitarimą su Šveicarija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų

readmisijos sudarymo

(2007/819/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Serbijos Respublika dėl susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, EB atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir darant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas turi pateikti susitarimo 22 straipsnyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  Nuomonė pareikšta 2007 m. spalio 24 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos Bendrijos ir Serbijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

SERBIJOS RESPUBLIKA, toliau – Serbija,

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Serbijos arba kurios nors Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu neribojamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Serbijos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

Susitariančiosios Šalys – Serbija ir Bendrija;

b)

Serbijos pilietis – Serbijos Respublikos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta jos nacionalinės teisės aktuose;

c)

valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Serbijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – Serbijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

viza – Serbijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

i)

prašančioji valstybė – valstybė (Serbija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

j)

prašomoji valstybė – valstybė (Serbija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

k)

kompetentinga institucija – bet kuri Serbijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

l)

pasienio regionas – sritis, kuri driekiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Serbijos sausumos sienos, ir valstybių narių bei Serbijos tarptautinių oro uostų teritorijos;

m)

tranzitas – trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

SERBIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Serbija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją bet kurį asmenį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad toks asmuo yra Serbijos pilietis.

2.   Serbija taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje,

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Serbijos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Serbija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Serbijos pilietybės, nebent ta valstybė narė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Serbijai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Serbijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Serbijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Serbija per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei grąžintinas asmuo be Serbijos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Serbija valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Serbijos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę Serbijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Serbijos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Serbijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo pabaigos data vėlesnė, arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, o atitinkamas asmuo buvo pasilikęs Serbijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu, arba

toks asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų ir buvo pasilikęs Serbijos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

3.   Serbija valstybės narės prašymu taip pat priima atgal buvusius Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečius, kurie neįgijo jokios kitos pilietybės, ir kurių gimimo vieta bei nuolatinė gyvenamoji vieta 1992 m. balandžio 27 d. buvo Serbijos teritorijoje.

4.   Serbijai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Serbijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją bet kurį asmenį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Serbijos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad toks asmuo yra tos valstybės narės pilietis.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Serbijoje,

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Serbijoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Serbijos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės, išskyrus atvejus, kai Serbija tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės narės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Serbija atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Serbijos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Serbijos teritorijoje teisinių sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Serbijos teritoriją po to, kai buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

Serbija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis, arba

Serbijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, ir atitinkamas asmuo buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu, arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų ir atitinkamas asmuo buvo pasilikęs prašomosios valstybės narės teritorijoje, arba vyko per ją tranzitu.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Serbija asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS.

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą, o jei toks asmuo yra trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, – jei jis turi prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus) neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 darbo dienas po asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie gražintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data ir vieta, paskutinė gyvenamoji vieta) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

dokumentai, kurių pagrindu bus įrodyta pilietybė, ir priemonės, kuriomis bus pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

c)

grąžintino asmens nuotrauka.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 6 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Kaip su pilietybe susijusius įrodymus pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Serbija abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Serbija laiko, kad pilietybė nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Serbija abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Serbija laiko sąlygas nustatytomis, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

4.   Įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5a priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Bet kokius tokius įrodymus Serbija pripažįsta nereikalaudama tolesnio tyrimo.

5.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5b priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, Serbija laiko sąlygas nustatytomis, jei ji negali įrodyti priešingai.

6.   Jei nei vieno iš 5a ir 5b prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, Serbijos kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu:

per 2 darbo dienas, jei paraiška pateikta pagal pagreitintą procedūrą (6 straipsnio 3 dalis),

per 10 kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

Terminai prasideda readmisijos prašymo gavimo dieną. Jei per šiuos terminus atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimas patvirtintas.

3.   Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių atsakyti į paraišką per 10 kalendorinių dienų, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip iki 6 kalendorinių dienų. Jei per pratęstą terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimas patvirtintas.

4.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

5.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Serbijos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Serbijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Serbijos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir perduodama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Serbija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Serbija leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Serbija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Serbija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Serbija arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma pateikta šio susitarimo 7 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad atitinkamu atveju Serbijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Serbijos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (2) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta);

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais;

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas neriboja Bendrijos, valstybių narių ir Serbijos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso;

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą;

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos;

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Serbijos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Serbijos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Serbijos prašymu Serbija ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo būdų pagal pagreitintą procedūrą;

c)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

d)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–5 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Serbija sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Serbijos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Serbijos teritorijoje (3).

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai ir iš anksto pasikonsultavusi su 18 straipsnyje minimu komitetu. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)   Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

(3)  Teritorinio taikymo Serbijos atžvilgiu sritis bus apibrėžta per derybas neribojant 1999 m. birželio 10 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1244 taikymo.

1 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 1 DALIS)

Kai prašomoji valstybė yra valstybė narė:

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai, įskaitant vaikų pasus);

bet kokios rūšies asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias).

Kai prašomoji valstybė yra Serbija:

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai, įskaitant vaikų pasus), išduoti po 1996 m. liepos 27 d. pagal 1996 m. Įstatymą dėl Jugoslavijos piliečių kelionės dokumentų ir vėlesnius teisės aktų pakeitimus, atliktus priėmus naująjį Įstatymą dėl Serbijos kelionės dokumentų;

asmens tapatybės kortelės, išduotos po 2000 m. sausio 1 d.

2 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 2 DALIS)

Kai prašomoji valstybė yra valstybė narė arba Serbija:

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos;

darbo knygelės ir karinės tapatybės kortelės;

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės;

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė;

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos;

gimimo liudijimai arba jų kopijos;

įmonės darbuotojų tapatybės kortelės arba jų kopijos;

liudytojų parodymai;

atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis (ji) kalba, įskaitant oficialaus testo rezultatus;

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę.

Kai prašomoji valstybė yra Serbija:

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai, įskaitant vaikų pasus), išduoti 1992 m. balandžio 27 d.–1996 m. liepos 27 d. laikotarpiu, ir jų kopijos;

bet kokios rūšies asmens tapatybės kortelės, išduotos 1992 m. balandžio 27 d.–2000 m. sausio 1 d. laikotarpiu, ir jų kopijos.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIS)

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis);

bet kokios rūšies asmens vardu išduoti dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje;

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje;

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis;

oficialūs parodymai, kuriuos visų pirma davė pasienio įstaigos personalas, galintis paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną.

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIS)

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu;

liudytojai, galintys paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną;

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją;

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK);

šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta (patvirtinta) informacija;

atitinkamo asmens parodymai.

5 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI BUVUSIŲ JUGOSLAVIJOS SOCIALISTINĖS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU ARBA PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 3 DALIS, 9 STRAIPSNIO 4 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 5 DALIS)

5a priedas (įrodymais laikomi dokumentai)

Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti gimimo liudijimai arba jų kopijos;

Serbijos, Buvusiosios Jugoslavijos Federacinės Respublikos, Buvusiosios Serbijos ir Juodkalnijos valstybių sąjungos arba Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti viešieji dokumentai, įskaitant asmens tapatybės korteles, arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip reikalaujama 3 straipsnio 3 dalyje.

5b priedas (prima facie įrodymais laikomi dokumentai)

Kiti dokumentai arba pažymėjimai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta Serbijos teritorijoje;

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

7 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL REINTEGRACIJOS

Susitariančiosios Šalys pripažįsta, kad būtina užtikrinti veiksmingą, efektyvią ir tvarią socialinę bei ekonominę grįžusių Serbijos Respublikos piliečių reintegraciją. Jos patvirtina, kad ketina stiprinti pastangas, taip pat ir finansų srityje, siekdamos remti tokią reintegraciją, atsižvelgiant į šiuo tikslu numatytą Bendrijos finansinę pagalbą.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 3 DALIES IR 4 STRAIPSNIO 3 DALIES

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad pagal Serbijos Respublikos ir valstybių narių pilietybės įstatymus iš Serbijos Respublikos arba Europos Sąjungos piliečio negali būti atimta pilietybė.

Šalys susitaria laiku viena su kita konsultuotis, jei ši teisinė padėtis pasikeistų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 IR 5 STRAIPSNIŲ

Šalys stengsis grąžinti bet kokį trečiosios šalies pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo jų atitinkamoje teritorijoje teisinių sąlygų, į jo kilmės šalį.

SERBIJOS RESPUBLIKOS DEKLARACIJA DĖL PILIETYBĖS

Serbijos Respublika pareiškia, kad pagal Serbijos Respublikos pilietybės įstatymą (Serbijos Respublikos oficialusis leidinys, Nr. 135/04), Serbijos Respublikos pilietybę turintis asmuo negali atsisakyti Serbijos Respublikos pilietybės, jei toks asmuo prašymo dėl Serbijos Respublikos pilietybės atsisakymo pateikimo metu nepateikia įrodymų, kad jis (ji) gaus užsienio valstybės pilietybę.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Serbijos Respublika ir Danija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Serbijos Respublika su Islandija ir Norvegija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Todėl tikslinga, kai tik įsigalios šis asociacijos susitarimas, kad Serbijos Respublika sudarytų readmisijos susitarimą su Šveicarija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/65


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų

readmisijos sudarymo

(2007/820/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu vedė derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir darant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas turi pateikti susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

Bosnija ir Hercegovina,

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu neribojamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

Susitariančiosios Šalys – Bosnija ir Hercegovina ir Bendrija;

b)

Bosnijos ir Hercegovinos pilietis – Bosnijos ir Hercegovinos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta jos nacionalinės teisės aktuose;

c)

valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Bosnijos ir Hercegovinos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – Bosnijos ir Hercegovinos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

viza – Bosnijos ir Hercegovinos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

i)

prašančioji valstybė – valstybė (Bosnija ir Hercegovina arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

j)

prašomoji valstybė – valstybė (Bosnija ir Hercegovina arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

k)

kompetentinga institucija – bet kuri Bosnijos ir Hercegovinos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

l)

tranzitas – trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Bosnija ir Hercegovina valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai.

2.   Bosnija ir Hercegovina taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje,

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Bosnija ir Hercegovina taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Bosnijos ir Hercegovinos pilietybės arba iš kurių buvo atimta pilietybė, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Bosnijai ir Hercegovinai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Bosnijos ir Hercegovinos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 20 dienų. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Bosnijos ir Hercegovinos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Bosnija ir Hercegovina per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei grąžintinas asmuo be Bosnijos ir Hercegovinos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Bosnija ir Hercegovina valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Bosnijos ir Hercegovinos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Bosnijos ir Hercegovinos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Bosnijos ir Hercegovinos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis, arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Bosnija ir Hercegovina valstybės narės prašymu taip pat priima atgal buvusius Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečius, kurie neįgijo jokios kitos pilietybės, ir kurių gimimo vieta bei nuolatinė gyvenamoji vieta 1992 m. balandžio 6 d. buvo Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje.

4.   Bosnijai ir Hercegovinai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Bosnijos ir Hercegovinos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Bosnijoje ir Hercegovinoje,

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Bosnijoje ir Hercegovinoje.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės arba iš kurių buvo atimta pilietybė, išskyrus atvejus, kai Bosnija ir Hercegovina tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės narės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Bosnija ir Hercegovina atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Bosnijos ir Hercegovinos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

Bosnija ir Hercegovina išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis, arba

Bosnijos ir Hercegovinos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pasibaigimo data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Bosnija ir Hercegovina asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą arba galiojančią asmens tapatybės kortelę ir, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

7 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, neteisėto atvykimo ir gyvenimo;

c)

grąžintino asmens nuotrauka.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 6 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Kaip su pilietybe susijusius įrodymus pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina laiko, kad pilietybė nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina laiko sąlygas nustatytomis, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

4.   Įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5a priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Bosnija ir Hercegovina abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudama tolesnio tyrimo.

5.   Prima facie įrodymai, kad yra 3 straipsnio 3 dalyje nustatytos buvusių Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos piliečių readmisijos sąlygos, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 5b priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, Bosnija ir Hercegovina laiko sąlygas nustatytomis, jei ji negali įrodyti priešingai.

6.   Jei nei vieno iš 5a ir 5b prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, Bosnijos ir Hercegovinos kompetentinga diplomatinė arba konsulinė atstovybė paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Į readmisijos paraišką turi būti atsakyta raštu per 10 kalendorinių dienų visais atvejais. Šis terminas prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną. Jei per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių atsakyti į paraišką per 10 kalendorinių dienų, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip iki 6 kalendorinių dienų. Jei per pratęstą terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimas patvirtintas.

4.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

5.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Bosnijos ir Hercegovinos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro, jūrų arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Bosnijos ir Hercegovinos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Bosnijos ir Hercegovinos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

1. Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

2. Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis, o prašomoji valstybė taip pat perduoda visą turimą informaciją apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Bosnija ir Hercegovina leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Bosnija ir Hercegovina, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Bosnija ir Hercegovina arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.   Bosnija ir Hercegovina arba valstybė narė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 3 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba paskirties valstybės readmisija. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

14 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oro, jūrų ar sausumos transportu), kitos galimos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 13 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 13 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito operacijų paraiškoms naudojama bendra forma pateikta šio susitarimo 7 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 5 kalendorines dienas raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

V SKIRSNIS

IŠLAIDOS

15 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Nepažeisdama kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų šalių, prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos.

VI SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

16 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad konkrečiu atveju Bosnijos ir Hercegovinos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Asmens duomenų apdorojimą ir tvarkymą konkrečiu atveju reglamentuoja Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinės teisės aktai, o kai duomenų valdytojas yra valstybės narės kompetentinga institucija – Direktyvos 95/46/EB (2) ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatos. Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė),

asmens pasu, tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išduodanti institucija, išdavimo vieta),

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais,

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingoms institucijoms. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

17 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis susitarimas neriboja Bendrijos, valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos teisių, įsipareigojimų ir atsakomybės, numatytų tarptautinėje teisėje, visų pirma:

1951 m. liepos 28 d. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso su pakeitimais, padarytais 1967 m. sausio 31 d. Protokolu dėl pabėgėlių statuso,

tarptautinėse konvencijose, nustatančiose valstybę, atsakingą už pateiktų paraiškų dėl prieglobsčio suteikimo svarstymą,

1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje,

1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą,

tarptautinėse konvencijose dėl ekstradicijos ir tranzito,

daugiašalėse tarptautinėse konvencijose ir susitarimuose dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.   Jokia šio susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

VII SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

18 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotis pirmiausia bus:

a)

kontroliuoti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)

reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos pagal 19 straipsnį;

d)

rekomenduoti šio susitarimo ir jo priedų pakeitimus.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atstovai; Bendrijai atstovauja Komisija.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

19 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Valstybės narės arba Bosnijos ir Hercegovinos prašymu Bosnija ir Hercegovina ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir pasikeitimo informacija apie ryšių palaikymo centrus;

b)

asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

c)

priemonių ir dokumentų, kurie papildo išvardytuosius šio susitarimo 1–5 prieduose.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 18 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą Bosnija ir Hercegovina sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

20 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišalėmis readmisijos sutartimis arba susitarimais

Šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurios dvišalės sutarties arba susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos, kuri(s) buvo sudaryta(s) arba gali būti sudaryta(s) pagal 19 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos, nuostatas, jei tokios sutarties ar susitarimo nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje.

2.   Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

22 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Šis susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės atžvilgiu saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai ir iš anksto pasikonsultavusi su 18 straipsnyje minimu komitetu. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną nuo tokio pranešimo dienos.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas baigiamas taikyti po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo datos.

23 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra sudėtinė šio susitarimo dalis.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą.

(2)  1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

1 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 1 DALIS)

bet kokios rūšies pasai arba kelionės dokumentai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus),

bet kokios rūšies asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias ir karines tapatybės korteles),

jūrininko registracijos knygelės ir kapitono darbo kortelės,

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, patvirtinti kitu oficialiu dokumentu su nuotrauka, kuriuose minima ar aiškiai nurodyta pilietybė.

2 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIŲ PATEIKIMAS LAIKOMAS PILIETYBĖS PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(2 STRAIPSNIO 1 DALIS, 4 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 8 STRAIPSNIO 2 DALIS)

bet kurių dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopijos,

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos,

gimimo liudijimai arba jų kopijos,

įmonės darbuotojų tapatybės kortelės arba jų kopijos,

liudytojų parodymai,

atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis (ji) kalba, įskaitant oficialaus testo rezultatus,

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 1 DALIS)

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas (pvz., fotografinis),

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą prašomosios valstybės teritorijoje,

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi pasiuntinių ar kelionių agentūros paslaugomis,

oficialūs parodymai, kuriuos visų pirma davė pasienio įstaigos personalas ar kiti liudininkai, galintys paliudyti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS READMISIJOS SĄLYGŲ PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 1 DALIS, 5 STRAIPSNIO 1 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 2 DALIS)

prašančiosios valstybės atitinkamų institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kurioms esant atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją,

informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu, kurią pateikė tarptautinė organizacija (pvz., JTPRVK),

šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta (patvirtinta) informacija,

atitinkamo asmens parodymai.

5 PRIEDAS

DOKUMENTŲ, KURIE LAIKOMI BUVUSIŲ JUGOSLAVIJOS SOCIALISTINĖS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ READMISIJOS SĄLYGŲ ĮRODYMUARBA PRIMA FACIE ĮRODYMU, SĄRAŠAS

(3 STRAIPSNIO 3 DALIS, 9 STRAIPSNIO 4 DALIS IR 9 STRAIPSNIO 5 DALIS)

5a priedas (įrodymais laikomi dokumentai)

Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti gimimo liudijimai arba jų kopijos,

Bosnijos ir Hercegovinos arba Buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos išduoti viešieji dokumentai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta ir (arba) nuolatinė gyvenamoji vieta, kaip reikalaujama 3 straipsnio 3 dalyje.

5b priedas (prima facie įrodymais laikomi dokumentai)

kiti dokumentai arba pažymėjimai arba jų kopijos, kuriuose nurodyta gimimo vieta Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

6 PRIEDAS

Image

Image

Image

7 PRIEDAS

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 3 IR 5 STRAIPSNIŲ

Šalys stengsis grąžinti bet kokį trečiosios šalies pilietį, kuris netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo jų atitinkamoje teritorijoje teisinių sąlygų, į jo kilmės šalį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Bosnija ir Hercegovina ir Danija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Islandijos bei Norvegijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis tikslinga, kad Bosnija ir Hercegovina su Islandija ir Norvegija sudarytų readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad Europos Sąjunga, Europos bendrija ir Šveicarija pasirašė susitarimą dėl Šveicarijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Todėl tikslinga, kai tik įsigalios šis asociacijos susitarimas, kad Bosnija ir Hercegovina sudarytų readmisijos susitarimą su Šveicarija tokiomis pat kaip ir šio susitarimo sąlygomis.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/84


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/821/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Albanijos Respublika sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA

(toliau – Bendrija)

ir

ALBANIJOS RESPUBLIKA

(toliau – Šalys),

Atsižvelgdamos į Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris buvo pasirašytas 2006 m. birželio 12 d., ir kuris šiuo metu reglamentuoja santykius su Albanijos Respublika;

Dar kartą patvirtindamos ketinimą glaudžiai bendradarbiauti, atsižvelgdamos į galiojančio SAS struktūras, skirtas vizų režimui tarp Albanijos Respublikos ir Europos Sąjungos liberalizuoti, kaip numatyta ES ir Vakarų Balkanų 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadose;

Norėdamos – tai būtų pirmas konkretus žingsnis bevizio kelionių režimo link – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Albanijos Respublikos piliečiams;

Atsižvelgdamos į tai, kad nuo 2000 m. rugpjūčio 4 d. ES piliečiams netaikomas vizos reikalavimas vykstant į Albanijos Respubliką ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Albanijos Respublikos teritoriją;

Pripažindamos, kad jei Albanijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Albanijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams;

Pripažindamos, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

Atsižvelgdamos į tai, kad įsigaliojo Albanijos Respublikos ir Europos bendrijos Tarybos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos;

Atsižvelgdamos į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

Atsižvelgdamos į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui išdavimo tvarką Albanijos Respublikos piliečiams.

2.   Jei Albanijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Albanijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Albanijos Respublikos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, taikoma Albanijos Respublikos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame susitarime:

a)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Albanijos Respublikos pilietis – Albanijos pilietybę turintis asmuo;

d)

Viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų,

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją.

e)

Legaliai gyvenantis asmuo – Albanijos Respublikos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Albanijos Respublikos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Albanijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Albanijos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra Albanijos delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo, patvirtinto Albanijos Respublikos prekybos rūmų;

c)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

d)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

e)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

f)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

g)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

h)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

i)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Albanijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

j)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

k)

asmenims, politiškai persekiotiems komunistinio režimo metais Albanijos Respublikoje:

Persekiotų asmenų integracijos instituto pagal 1993 m. liepos 29 d. Įstatymo Nr. 7748 3 straipsnį išduoto pažymėjimo, kuriame nurodytas asmens, politiškai persekioto komunistinio režimo metais Albanijos Respublikoje, statusas ir kompetentingos institucijos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos, įskaitant valstybės narės NVO arba Europos institucijos kvietimo dalyvauti atitinkamoje veikloje, įskaitant su jų statusu susijusią veiklą;

l)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Albanijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Albanijos Respublikos nacionalinės vežėjų asociacijos (sąjungos) kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

m)

turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, akreditavo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė;

n)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

o)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

p)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Albanijos Respublikos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

q)

į laidotuves vykstantiems asmenims:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

r)

religinių bendruomenių atstovams:

raštiško Albanijos Respublikoje registruotos religinės bendruomenės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas; arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

Ministrų Tarybos, Parlamento, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Albanijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams), lankantiems Albanijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Albanijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

d)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

e)

žurnalistams;

f)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

g)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Albanijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

h)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

i)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

j)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

k)

Albanijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

l)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

m)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie pasinaudojo vienerių metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Mokestis už Albanijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Albanijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Albanijos Respublikos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Albanijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Albanijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

Ministrų Tarybos, Parlamento, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo nariai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais;

e)

vaikai iki 6 metų;

f)

neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

g)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

i)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

j)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

k)

asmenys, politiškai persekioti komunistinio režimo metais;

l)

pensininkai;

m)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

n)

žurnalistai;

o)

Albanijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovai;

p)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Albanijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

q)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

r)

laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Albanijos Respublikos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Albanijos Respublikos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Albanijos Respublikos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Albanijos Respublikos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Albanijos Respublikos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Albanijos Respublikos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Albanijos Respublikos susitarimais

1.   Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Albanijos Respublikos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2.   Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Albanijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Albanijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

4.   Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

5.   Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Albanijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Albanijos Respublikos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Albanijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Albanijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO

(prireikus)

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Albanijos Respublika, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems albanams bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą, visų pirma bona fide pareiškėjams.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Albanijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Albanijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR BONA FIDE PAREIŠKĖJŲ PATEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Albanijos Respublikos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Albanijos Respublikos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Albanijos Respublikos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

Be to, Europos bendrija taip pat ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti šiomis galimybėmis bona fide pareiškėjams taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/96


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/822/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Bosnija ir Hercegovina sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


SUSITARIMAS

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija,

ir

BOSNIJA IR HERCEGOVINA,

toliau – Šalys,

NORĖDAMOS – tai būtų pirmas konkretus žingsnis bevizio kelionių režimo link – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad nuo 2005 m. liepos 21 d. ES piliečiams netaikomas vizos reikalavimas vykstant į Bosniją ir Hercegoviną ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją,

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams,

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui išdavimo tvarką Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams.

2.   Jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Bosnijos ir Hercegovinos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame susitarime:

a)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Bosnijos ir Hercegovinos pilietis – Bosnijos ir Hercegovinos pilietybę turintis asmuo;

d)

viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares, iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų,

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją;

e)

legaliai gyvenantis asmuo – Bosnijos ir Hercegovinos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra jos delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo, patvirtinto Bosnijos ir Hercegovinos užsienio prekybos rūmų;

c)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

d)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Bosnijos ir Hercegovinos užsienio prekybos rūmų kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Bosnijos ir Hercegovinos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

f)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

g)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

h)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

i)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

j)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

k)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

l)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

m)

į laidotuves vykstantiems asmenims:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

n)

tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje:

raštiško religinės bendruomenės Bosnijoje ir Hercegovinoje vadovo kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

o)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

p)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

q)

turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, akreditavo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas; arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

Bosnijos ir Hercegovinos Teismo ir Bosnijos ir Hercegovinos Prokuratūros nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

e)

žurnalistams;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

g)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

j)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

k)

tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

l)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

m)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie pasinaudojo vienerių metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Mokestis už Bosnijos ir Hercegovinos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Bosnijos ir Hercegovinos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Bosnijos ir Hercegovinos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

Bosnijos ir Hercegovinos Teismo ir Bosnijos ir Hercegovinos Prokuratūros nariai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais;

e)

vaikai iki 6 metų;

f)

neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

g)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

i)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

j)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

k)

žurnalistai;

l)

tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovai, lankantys Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje;

m)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

n)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis;

o)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

p)

pensininkai;

q)

laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Bosnijos ir Hercegovinos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimais

1.   Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2.   Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO

(prireikus)

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Bosnija ir Hercegovina, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems asmenims iš Bosnijos ir Hercegovinos bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR BONA FIDE PAREIŠKĖJŲ PATEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Bosnijos ir Hercegovinos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Bosnijos ir Hercegovinos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Bosnijos ir Hercegovinos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

Be to, Europos bendrija taip pat ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti šiomis galimybėmis bona fide pareiškėjams taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/108


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/823/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Juodkalnijos Respublika sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Juodkalnijos respublikos

SUSITARIMAS

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

JUODKALNIJOS RESPUBLIKA

(toliau – Šalys),

ATSIŽVELGDAMOS į Juodkalnijos Respublikos Europos perspektyvą, Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS);

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS ketinimą glaudžiai bendradarbiauti, atsižvelgdamos į būsimo SAS struktūras, skirtas vizų režimui tarp Juodkalnijos Respublikos ir Europos Sąjungos liberalizuoti, kaip numatyta ES ir Vakarų Balkanų 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadose;

NORĖDAMOS – TAI BŪTŲ PIRMAS KONKRETUS ŽINGSNIS BEVIZIO KELIONIŲ REŽIMO LINK – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Juodkalnijos Respublikos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad visiems ES piliečiams netaikomas vizų reikalavimas vykstant į Juodkalnijos Respubliką ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Juodkalnijos Respublikos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Juodkalnijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Juodkalnijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui išdavimo tvarką Juodkalnijos Respublikos piliečiams.

2.   Jei Juodkalnijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Juodkalnijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Juodkalnijos Respublikos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, taikoma Juodkalnijos Respublikos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame susitarime:

a)

valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Juodkalnijos Respublikos pilietis – Juodkalnijos Respublikos pilietybę turintis asmuo;

d)

viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų,

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją;

e)

legaliai gyvenantis asmuo – Juodkalnijos Respublikos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Juodkalnijos Respublikos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Juodkalnijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Juodkalnijos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra jos delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo, patvirtinto Juodkalnijos Respublikos prekybos rūmų, Juodkalnijos Respublikos darbdavių sąjungos arba Juodkalnijos verslo aljanso;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Juodkalnijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

raštiško Juodkalnijos Respublikos nacionalinės vežėjų asociacijos kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams, vykstantiems į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Juodkalnijos Respublikos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Juodkalnijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

k)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

l)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

m)

į laidotuves vykstantiems asmenims:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

n)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

o)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

p)

teisėjams, dalyvaujantiems tarptautinėse mainų programose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose mokymo renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

q)

religinių bendruomenių Juodkalnijos Respublikoje atstovams:

raštiško Juodkalnijos Respublikoje registruotos religinės bendruomenės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

r)

turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, akreditavo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas; arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos visas pavadinimas, adresas; ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos,

jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinės Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo nariams, Apeliacinio Teismo pirmininkui, Administracinio Teismo pirmininkui, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Juodkalnijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams), lankantiems Juodkalnijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Juodkalnijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Juodkalnijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

e)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

g)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

h)

žurnalistams;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

j)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

k)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

l)

Juodkalnijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

m)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

n)

teisėjams, dalyvaujantiems tarptautinėse mainų programose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose mokymo renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie pasinaudojo vienerių metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Mokestis už Juodkalnijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Juodkalnijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Juodkalnijos Respublikos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

nacionalinės Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo ir Aukščiausiojo Teismo nariai, Apeliacinio Teismo pirmininkas, Administracinio Teismo pirmininkas, 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyti asmenys, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

b)

artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai, – lankantys Juodkalnijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje;

c)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Juodkalnijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

d)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais;

e)

neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

f)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

g)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

h)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

j)

žurnalistai;

k)

pensininkai;

l)

teisėjai, dalyvaujantys tarptautinėse mainų programose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose mokymo renginiuose;

m)

Juodkalnijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovai;

n)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

o)

laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje;

p)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Juodkalnijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

q)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

r)

vaikai iki 6 metų.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Juodkalnijos Respublikos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Juodkalnijos Respublikos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Juodkalnijos Respublikos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Juodkalnijos Respublikos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Juodkalnijos Respublikos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Juodkalnijos Respublikos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos susitarimais

1.   Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2.   Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Juodkalnijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Juodkalnijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Juodkalnijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Juodkalnijos Respublikos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Juodkalnijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Juodkalnijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO

(prireikus)

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Juodkalnijos Respublika, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Juodkalnijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Juodkalnijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems asmenims iš Juodkalnijos Respublikos bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR BONA FIDE PAREIŠKĖJŲ PATEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Juodkalnijos Respublikos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Juodkalnijos Respublikos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Juodkalnijos Respublikos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

Be to, Europos bendrija taip pat ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti šiomis galimybėmis bona fide pareiškėjams taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL JŪRININKŲ

Pagal tarptautinius susitarimus dėl civilinių laivų įgulų narių judumo Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis Juodkalnijos jūrininkams taikyti supaprastintą tranzitinių vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodančių dokumentų supaprastinimą ir daugkartinių tranzitinių vizų išdavimą.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/120


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/824/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtą Tarybos sprendimą, EB atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007  m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Šio susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


APSIKEITIMAS LAIŠKAIS

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the „former Yugoslav Republic of Macedonia“.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos

SUSITARIMAS

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA MAKEDONIJA, toliau – Šalys;

ATSIŽVELGDAMOS į 2005 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos sprendimą suteikti Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai šalies kandidatės statusą;

ATSIŽVELGDAMOS į Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS), kuris buvo pasirašytas 2001 m. balandžio mėn. ir įsigaliojo 2004 m. balandžio 1 d., ir kuris šiuo metu reglamentuoja santykius su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS ketinimą glaudžiai bendradarbiauti, atsižvelgdamos į galiojančio SAS struktūras, skirtas vizų režimui tarp Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos Sąjungos liberalizuoti, kaip numatyta ES ir Vakarų Balkanų 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadose;

PRIPAŽINDAMOS Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos padarytą pažangą teisingumo, laisvės ir saugumo srityje, visų pirma migracijos, vizų politikos, sienų valdymo ir dokumentų saugumo klausimų atžvilgiu;

NORĖDAMOS – tai būtų pirmasis konkretus žingsnis bevizio kelionių režimo link – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad visiems ES piliečiams netaikomas vizų reikalavimas vykstant į Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 Straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį išdavimo tvarką Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams.

2.   Jei Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 Straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, taikoma Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 Straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietis – bet kuris Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietybę turintis asmuo;

d)

Viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares, iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų,

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją.

e)

Legaliai gyvenantis asmuo – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 Straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba mokinio ar studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

b)

mokslo, mokslinių tyrimų, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

c)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

d)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

e)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

f)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo;

g)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

h)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

i)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos vežėjų asociacijos kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

j)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

k)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

l)

religinių bendruomenių atstovams:

raštiško Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotos religinės bendruomenės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

m)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

n)

į laidotuves vykstantiems asmenims:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

o)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys, vykstantis į kitą šalį dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

p)

Turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, akreditavo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė;

q)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas; arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo.

5 Straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinės Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Teismų tarybos ir Prokuratūros nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams) ir tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės;

d)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

žurnalistams;

f)

Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotų religinių bendruomenių atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

b)

mokslo, mokslinių tyrimų, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

d)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

f)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

g)

savivaldybių tarybų merams ir nariams;

h)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotomis transporto priemonėmis;

i)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

j)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

k)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims ir kitiems asmenims su sąlyga, kad per praėjusius metus jie pasinaudojo viena daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 Straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Mokestis už Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

artimi giminaičiai – Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

nacionalinės Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Teismų tarybos ir Prokuratūros nariai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

savivaldybių tarybų merai ir nariai;

e)

neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

f)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

g)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

h)

mokslo, mokslinių tyrimų, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

j)

žurnalistai;

k)

pensininkai;

l)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotomis transporto priemonėmis;

m)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

n)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

o)

Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje registruotų religinių bendruomenių atstovai;

p)

laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje;

q)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su švietimu arba mokyklomis susijusią veiklą;

r)

vaikai iki 6 metų.

3.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, Bulgarija ir Rumunija, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, bet kurios dar neišduoda Šengeno vizų, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečius gali atleisti nuo prašymo išduoti nacionalinę trumpalaikę vizą nagrinėjimo mokesčio iki dienos, kai jos bus visiškai įgyvendinusios Šengeno acquis vizų politikos srityje ir kuri bus nustatyta Tarybos sprendimu.

7 Straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. t. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 2 arba mažiau darbo dienų.

8 Straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 Straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure, humanitarinių, rimtų profesinių arba asmeninių priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 Straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 Straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 Straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas (reguliariai keistis informacija, įskaitant duomenis apie išduotų vizų, pateiktų ir atmestų prašymų išduoti vizą skaičių);

b)

siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

5.   Komitetas informuoja atitinkamas įstaigas, įsteigtas pagal Stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, reguliariai teikdamas duomenis apie šio susitarimo įgyvendinimą.

13 Straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimais

1.   Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2.   Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 Straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ABIPUSIO BEVIZIO KELIONIŲ REŽIMO GALIMYBIŲ

Pagal ES ir Vakarų Balkanų 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas reiškia pereinamąjį laikotarpį siekiant įvesti bevizį kelionių režimą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams.

Bevizis kelionių režimas Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiams bus įvestas atsižvelgiant į teigiamą šalies padarytos pažangos įgyvendinant atitinkamas reformas įvertinimą ir laikantis 2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente 539/2001 nustatytos tvarkos ir kriterijų.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, pirmiausia pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO

(prireikus)

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

BEDRA DEKLARACIJA DĖL MOKESČIŲ, SUSIJUSIŲ SU PRAŠYMŲ DĖL VIZŲ TVARKYMU

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susirūpinimą, kad jos piliečiams yra išduotos Šengeno vizos su ribotu teritoriniu galiojimu vienoje ar keliose valstybėse narėse. Europos bendrija taip pat atkreipia dėmesį į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos prašymą, kad jos piliečiai, turintys Šengeno vizas su ribotu teritoriniu galiojimu vienoje ar keliose valstybėse narėse ir kuriems reikia keliauti tos vizos galiojimo laikotarpiu į valstybę narę, kuri nėra priskirta tos vizos teritoriniam galiojimui, kad pastaroji nereikalautų mokesčių, susijusių su prašymu dėl antrosios vizos.

Šalys mano, kad šį klausimą, kaip prioritetinį, vėl turėtų įvertinti 12 straipsnyje nurodytas komitetas, kai tik Europos Parlamentas ir Taryba patvirtins Bendrijos vizų kodeksą, projektą, kuriame sprendžiamas šis klausimas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 2 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kurį šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir Taryba, ir kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems asmenims iš Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos savo darbą organizuoja taip, kad susitikimus dėl prašymą išduoti vizą ir susijusių patvirtinamųjų dokumentų pateikimo būtų galima suorganizuoti per pagrįstą laikotarpį.

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą, įskaitant dokumentams keliamų reikalavimų, visų pirma bona fide pareiškėjams, supaprastinimą.

BULGARIJOS POLITINĖ DEKLARACIJA DĖL VIETINIO EISMO PER SIENĄ

Bulgarijos Respublika pareiškia norą pradėti derybas dėl dvišalio susitarimo su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija siekiant įgyvendinti vietinio eismo per sieną režimą, įvestą 2006 m. gruodžio 20 d. Reglamentu (EB) Nr. 1931/2006, nustatančiu vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiančiu Šengeno konvencijos nuostatas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL ŠEIMOS NARIŲ PATEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/136


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/825/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Serbijos Respublika sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. rugsėjo 18 d. pagal 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. spalio 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

SERBIJOS RESPUBLIKA (toliau – Šalys);

ATSIŽVELGDAMOS į Serbijos Respublikos Europos perspektyvą, Europos bendrijos (ES valstybių narių) ir Serbijos Respublikos pradėtas derybas dėl Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (SAS) ir į 2006 m. sausio mėn. Tarybos priimtą Europos partnerystę;

DAR KARTĄ PATVIRTINDAMOS ketinimą glaudžiai bendradarbiauti, atsižvelgdamos į būsimo SAS struktūras, skirtas vizų režimui tarp Serbijos Respublikos ir Europos Sąjungos liberalizuoti, kaip numatyta ES ir Vakarų Balkanų 2003 m. birželio 21 d. Salonikuose įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadose;

NORĖDAMOS – tai būtų pirmas konkretus žingsnis bevizio kelionių režimo link – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Serbijos Respublikos piliečiams;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad visiems ES piliečiams netaikomas vizų reikalavimas vykstant į Serbijos Respubliką ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Serbijos Respublikos teritoriją;

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Serbijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Serbijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams;

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir

skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui išdavimo tvarką Serbijos Respublikos piliečiams.

2.   Jei Serbijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Serbijos Respublikos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Serbijos Respublikos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, taikoma Serbijos Respublikos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Serbijos Respublikos pilietis – Serbijos Respublikos pilietybę turintis asmuo, kaip nustatyta jos nacionalinės teisės aktuose;

d)

Viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares, iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų;

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją.

e)

Legaliai gyvenantis asmuo – Serbijos Respublikos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Serbijos Respublikos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Serbijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Serbijos Respublikos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys, vykstantis į kitą šalį dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo, patvirtinto Serbijos Respublikos prekybos rūmų;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Serbijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Serbijos Respublikos nacionalinės vežėjų asociacijos kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams, vykstantiems į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Serbijos Respublikos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

i)

susigiminiavusių savivaldybių ir miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių savivaldybių ir miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Serbijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

k)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

l)

į laidotuves vykstantiems asmenims:

oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

m)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

n)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

o)

religinių bendruomenių Serbijos Respublikoje atstovams:

raštiško Serbijos Respublikoje registruotos religinės bendruomenės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

p)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

q)

turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, akreditavo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas; arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos visas pavadinimas, adresas ir

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinės, provincijos (regiono) Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Kasacinio Teismo nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Serbijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniui ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (įskaitant įvaikius) ir tėvams, lankantiems Serbijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Serbijos Respublikai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Serbijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

e)

žurnalistams;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

g)

studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

i)

susigiminiavusių savivaldybių ir miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

j)

asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

k)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

l)

Serbijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

m)

laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie pasinaudojo vienerių metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Mokestis už Serbijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Serbijos Respublika vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Serbijos Respublikos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Serbijos Respublikai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b)

nacionalinės, provincijos (regiono) Vyriausybės, Parlamento, Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Kasacinio Teismo nariai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

c)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

d)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą;

e)

tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

f)

susigiminiavusių savivaldybių ir miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

g)

neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

h)

pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

i)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

j)

žurnalistai;

k)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Serbijos Respublikoje registruotomis transporto priemonėmis;

l)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai, vykstantys į valstybių narių teritoriją;

m)

artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai, – lankantys Serbijos Respublikos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje;

n)

Serbijos Respublikoje registruotų religinių bendruomenių atstovai, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

o)

laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje;

p)

pensininkai;

q)

vaikai iki 6 metų.

3.   Nukrypdamos nuo šio straipsnio 1 dalies, Bulgarija ir Rumunija, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, bet kurios dar neišduoda Šengeno vizų, Serbijos Respublikos piliečius gali atleisti nuo prašymo išduoti nacionalinę trumpalaikę vizą nagrinėjimo mokesčio iki dienos, kai jos bus visiškai įgyvendinusios Šengeno acquis vizų politikos srityje ir kuri turi būti nustatyta Tarybos sprendimu.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. t. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Serbijos Respublikos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Serbijos Respublikos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Serbijos Respublikos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Serbijos Respublikos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Serbijos Respublikos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Serbijos Respublikos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto uždaviniai yra:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Serbijos Respublikos susitarimais

1.   Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Serbijos Respublikos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2.   Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Serbijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Serbijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta du tūkstančiai septintų metų rugsėjo aštuonioliktą dieną Briuselyje dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Serbijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Serbijos Respublikos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Serbijos Respublikos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO

(prireikus)

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Serbijos Respublika, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Serbijos Respublika pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Serbijos Respublikos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kurį šiuo metu svarsto Europos Parlamentas ir Taryba, ir kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių.

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems serbams bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą.

Europos bendrija atkreipia dėmesį į tai, kad Serbijos valdžios institucijos pareiškė esančios pasirengusios padėti platinti minėtą informaciją.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL ŠEIMOS NARIŲ IR BONA FIDE PAREIŠKĖJŲ PATEIKIAMŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Serbijos Respublikos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Serbijos Respublikos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Serbijos Respublikos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

Be to, Europos bendrija taip pat ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti šiomis galimybėmis bona fide pareiškėjams taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką.

BULGARIJOS, VENGRIJOS IR RUMUNIJOS POLITINĖ DEKLARACIJA DĖL VIETINIO EISMO PER SIENĄ

Bulgarija, Vengrija ir Rumunija pareiškia norą pradėti derybas dėl dvišalių susitarimų su Serbijos Respublika siekiant įgyvendinti vietinio eismo per sieną režimą, įvestą 2006 m. gruodžio 20 d. Reglamentu (EB) Nr. 1931/2006, nustatančiu vietinio eismo per valstybių narių išorines sausumos sienas taisykles ir iš dalies keičiančiu Šengeno konvencijos nuostatas.


19.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 334/148


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 22 d.

dėl Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

(2007/826/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Moldovos Respublika sudaryti susitarimą dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad susitarimas gali būti sudarytas vėliau, šis susitarimas Europos bendrijos vardu buvo pasirašytas 2007 m. spalio 10 d. pagal 2007 m. spalio 9 d. priimtą Tarybos sprendimą.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamo Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis jai neprivalomas ir netaikomas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu tvirtinamas Europos bendrijos ir Moldovos Respublikos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo (1).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 22 straipsnio 2 dalyje (2) numatytą pranešimą.

3 straipsnis

Komisija atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 18 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 18 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PINHO


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 149

(2)  Readmisijos susitarimo įsigaliojimo dieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos Bendrijos ir Moldovos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos

AUKŠTOSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS,

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

MOLDOVOS RESPUBLIKA (toliau – Moldova),

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija;

SIEKDAMOS šiuo susitarimu ir savitarpiškumo pagrindu nustatyti greitą ir veiksmingą asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ar gyvenimo Moldovos teritorijoje arba kurioje nors Europos Sąjungos valstybėje narėje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo jų grąžinimo tvarką, taip pat bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Moldovos teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė, atsirandantys iš tarptautinės teisės, ypač 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir 1984 m. gruodžio 10 d. Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad šio susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžiami

Šiame susitarime

a)

Susitariančiosios Šalys – tai Moldova ir Bendrija;

b)

Moldovos pilietis – bet kuris Moldovos Respublikos pilietybę turintis asmuo;

c)

valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Moldovos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – tai bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – tai Moldovos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies leidimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjami prašymai suteikti prieglobstį arba leidimą gyventi;

h)

sienos kirtimo punktas – tai bet kuris kirtimo punktas, kuriame Moldovos Respublikos arba valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidžia kirsti atitinkamas savo sienas, įskaitant tarptautinius oro uostus;

i)

viza – Moldovos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

j)

prašančioji valstybė – tai valstybė (Moldova arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 14 straipsnį;

k)

prašomoji valstybė – tai valstybė (Moldova arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio susitarimo 7 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 14 straipsnį;

l)

kompetentinga institucija – tai bet kuri Moldovos arba vienos iš valstybių narių nacionalinė valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį susitarimą pagal šio susitarimo 19 straipsnio 1 dalies a punktą;

m)

pasienio regionas – tai sritis, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Moldovos sausumos sienos, įskaitant valstybių narių ir Moldovos tarptautinių oro uostų teritoriją;

n)

tranzitas – tai trečiosios šalies piliečių arba asmenų be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, keliaujant iš prašančiosios valstybės į paskirties valstybę.

I SKIRSNIS

MOLDOVOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Moldova valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra Moldovos piliečiai.

2.   Moldova taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti Moldovos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.   Moldova taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, atsisakė Moldovos pilietybės arba iš kurių pilietybė buvo atimta, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Moldovai patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga Moldovos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga Moldovos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Moldova per 14 kalendorinių dienų neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji pripažįsta išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

5.   Jei grąžintinas asmuo be Moldovos pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, prašančioji valstybė narė atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

3 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Moldova valstybės narės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo prašančiosios valstybės narės teritorijoje sąlygų, jei remiantis 9 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo Moldovos išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai iš Moldovos atvyko į valstybių narių teritoriją po to, kai buvo pasilikę jos teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per Moldovos tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

prašančioji valstybė narė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi Moldovos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis; arba

prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją; arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Moldovai patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda išsiuntimui naudojamą tipinį ES kelionės dokumentą (1).

II SKIRSNIS

BENDRIJOS READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Valstybė narė Moldovos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Moldovos teritorijoje sąlygų, jei remiantis 8 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys yra tos valstybės narės piliečiai.

2.   Valstybė narė taip pat priima atgal:

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Moldovoje;

šio straipsnio 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, jei jie turi teisę atvykti ir būti arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę apsigyventi Moldova.

3.   Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Moldovos teritoriją, atsisakė valstybės narės pilietybės arba iš kurių pilietybė buvo atimta, išskyrus atvejus, kai Moldova tokiems asmenims pažadėjo suteikti savo pilietybę.

4.   Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda grąžintinam asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį ne mažiau kaip 3 mėnesius. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių atitinkamas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per 14 kalendorinių dienų išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati.

5.   Jei grąžintinas asmuo be prašomosios valstybės narės pilietybės turi ir trečiosios šalies pilietybę, Moldova atsižvelgia į grąžintino asmens valią būti grąžintam į savo pasirinktą valstybę.

5 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Valstybė narė Moldovos prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame susitarime, priima atgal į savo teritoriją visus trečiosios šalies piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo Moldovos teritorijoje sąlygų, jei remiantis 9 straipsniu įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais pagrįstai manoma, kad tokie asmenys:

a)

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi; arba

b)

nelegaliai ir tiesiogiai atvyko į Moldovos teritoriją po to, kai buvo pasilikę prašomosios valstybės narės teritorijoje arba vyko per ją tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės narės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės; arba

b)

Moldova išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis arba

Moldovos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją arba

tas asmuo nesilaiko jokių su vizos išdavimu susijusių sąlygų.

3.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas įsipareigojimas dėl readmisijos taikomas valstybei narei, išdavusiai vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas skiriamas ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas yra skirtas valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Valstybei narei patenkinus readmisijos paraišką, Moldova asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda grąžinimui būtiną kelionės dokumentą.

III SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

6 straipsnis

Principai

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2–5 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Readmisijos paraiškos nereikės tais atvejais, kai grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą ir jeigu toks asmuo yra trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės, jei reikia, prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba galiojantį leidimą gyventi.

3.   Jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione (įskaitant oro uostus) neteisėtai kirtęs sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos paraišką per 2 dienas po asmens sulaikymo (greitesnė procedūra).

7 straipsnis

Readmisijos paraiškos turinys

1.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje turėtų būti ši informacija:

a)

išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data, ir – jei įmanoma – gimimo vieta, paskutinė gyvenamoji vieta) ir, tam tikrais atvejais, išsami informacija apie nepilnamečius nesusituokusius vaikus ir (arba) sutuoktinį;

b)

nurodytos priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba pateikti prima facie įrodymai dėl pilietybės, tranzito, trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos pagrindimo, neteisėto atvykimo ir gyvenimo.

2.   Kiek įmanoma, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio susitarimo 5 priede.

8 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Pilietybė pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį visų pirma gali būti įrodoma pateikiant šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Moldova abipusiškai pripažįsta pilietybę nereikalaudamos tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus.

2.   Kaip prima facie įrodymus dėl pilietybės pagal 2 straipsnio 1 dalį ir 4 straipsnio 1 dalį galima visų pirma pateikti šio susitarimo 2 priede išvardytus dokumentus, net jei jų galiojimo laikotarpis pasibaigęs. Jeigu tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Moldova laiko, kad pilietybė nustatyta, išskyrus atvejus, kai jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga paprašius nedelsdama ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dienos susitaria su prašančiosios šalies kompetentingomis institucijomis apklausti grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę.

9 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Įrodymas, kad pagrįsta 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija, gali būti visų pirma pateikiamas bent viena šio susitarimo 3 priede išvardyta įrodymo priemone; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Moldova abipusiškai pripažįsta kiekvieną tokį įrodymą nereikalaudamos tolesnio tyrimo.

2.   Prima facie įrodymai, kad pagrįsta 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija, gali būti visų pirma pateikiami šio susitarimo 4 priede išvardytomis įrodymo priemonėmis; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jeigu tokie prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Moldova laiko, kad pagrindimas yra, jei jos negali įrodyti priešingai.

3.   Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomi remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

10 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol tų kliūčių nebelieka.

2.   Atsakymas į readmisijos paraišką pateikiamas raštu:

per 2 darbo dienas, jeigu paraiška pateikta pagal greitesnę procedūrą (6 straipsnio 3 dalis);

per 11 darbo dienų visais kitais atvejais.

Šie terminai prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną. Jei per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

3.   Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių atsakyti į paraišką per 11 darbo dienų, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą šis terminas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip 2 darbo dienas. Jei per šį pratęstą terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

4.   Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, pateikiamos priežastys.

5.   Pritarus perdavimui arba, tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, Moldovos ir atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, sienos kirtimo punkto, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Gali būti naudojamasi oro arba sausumos transportu. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik Moldovos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Moldovos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

12 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio susitarimo 2–5 straipsniuose nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis, suteikiama visa turima informacija apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

IV SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

13 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Moldova turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Moldova leidžia trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitą, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė suteikia leidimą trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės tranzitui, jeigu to prašo Moldova, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes bei paskirties valstybės readmisija.

3.   Moldova arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų; arba

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos; arba