ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 332

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1490/2007, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 954/79 dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos ( 1 )

1

 

 

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1491/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1492/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 312/2003 nuostatas dėl tam tikrų Čilės kilmės produktų tarifinių kvotų

5

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą

7

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1494/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis etikečių formą ir papildomus ženklinimo reikalavimus, taikomus produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ( 1 )

25

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo ( 1 )

27

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/839/EB

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl asmenų readmisijos sudarymo

46

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos

48

 

 

2007/840/EB

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

66

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

68

 

 

Komisija

 

 

2007/841/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį (byla COMP/E-2/39.141 – Fiat) (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/EB

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/EB

 

*

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl salmonelių kontrolės programų, skirtų Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių pulkams tam tikrose trečiosiose šalyse, patvirtinimo pagal reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 2006/696/EB nuostatas dėl tam tikrų visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių importui (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6094)  ( 1 )

81

 

 

2007/844/EB

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijos naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6702)  ( 1 )

101

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 2007/845/TVR dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje

103

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007, nustatančio 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, klaidų ištaisymas (OL L 15, 2007 1 20)

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1490/2007

2007 m. gruodžio 11 d.

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 954/79 dėl Jungtinių Tautų konvencijos dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso ratifikavimo valstybėse narėse arba jų prisijungimo prie Konvencijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Tarybos reglamente (EEB) Nr. 954/79 (3) numatyti reikalavimai, kuriuos valstybės narės turi įvykdyti ratifikuodamos Jungtinių Tautų konvenciją dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso arba prie jos prisijungdamos.

(2)

Konvencijoje dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso nustatoma tarptautinė laivybos konferencijų reguliavimo sistema, būtent teisės į verslo dalį padalijimo konvencijos šalimis esančių valstybių teritorijose įsisteigusiems ir jų tarpusavio užsienio prekybą aptarnaujantiems laivų savininkams taisyklės.

(3)

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1419/2006 (4) buvo panaikintas 1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4056/86, nustatantis išsamias Sutarties 85 ir 86 straipsnių taikymo jūrų transportui taisykles (5), kuriame, be kita ko, yra numatyta laivybos konferencijoms taikyti Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nustatyto draudimo taikymo išimtį.

(4)

Pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 1419/2006 1 straipsnio 2 dalyje numatytam pereinamajam laikotarpiui, Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas bus taikomas reguliarioms jūrų transporto paslaugoms, dėl to, vežant prekes į valstybių narių uostus ir iš jų, laivybos konferencijos nebebus leidžiamos.

(5)

Todėl valstybės narės nebegalės vykdyti Konvencijoje dėl linijinių konferencijų elgesio kodekso numatytų įpareigojimų. Nuo šios datos valstybės narės nebeturės galimybės ratifikuoti, patvirtinti kodekso arba prie jo prisijungti. Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 954/79 taps nebetaikomas ir turėtų būti panaikintas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, numatytam Reglamente (EB) Nr. 1419/2006, t. y. 2008 m. spalio 18 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 954/79 panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2007 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 256, 2007 10 27, p. 62.

(2)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 121, 1979 5 17, p. 1.

(4)  OL L 269, 2006 9 28, p. 1.

(5)  OL L 378, 1986 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1491/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1492/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 312/2003 nuostatas dėl tam tikrų Čilės kilmės produktų tarifinių kvotų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 312/2003, įgyvendinantį Bendrijos tarifų nuostatas, išdėstytas susitarime, įsteigiančiame asociaciją tarp Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Čilės Respublikos (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 312/2003 įgyvendinamos Bendrijos tarifų nuostatos, išdėstytos susitarime, kuriuo buvo įkurta Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Čilės Respublikos asociacija (2).

(2)

Sprendimu 2005/106/EB (3) Taryba patvirtino Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Čilės Respublikos asociacijos susitarimo protokolą (toliau – Protokolas), kad būtų galima atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Vengrijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą (4). Į Protokolą įtrauktos naujos Bendrijos tarifų nuolaidos, kai kurios iš jų apribotos tarifinėmis kvotomis.

(3)

2004 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 305/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentą (EB) Nr. 312/2003 dėl tarifinių kvotų tam tikriems Čilės kilmės produktams, šios naujosios nuolaidos buvo suteiktos.

(4)

Pagal protokolą, naujųjų tarifinių kvotų kiekiai nuo 2005 m. sausio 1 d. kiekvienais metais turėtų būti didinami 5 procentais pradinio kiekio. Dėl aiškumo būtina nustatyti bendrus nagrinėjamųjų produktų tarifinių kvotų 2005 m. kiekius, kurie tiems metams jau buvo padidinti.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 312/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Dėl to, kad šiame reglamente nustatyti tarifinių kvotų kiekiai turi būti taikomi nuo 2005 m. sausio 1 d., šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos ir įsigalioti nedelsiant.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 312/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi:

„3.   Tarifinių kvotų, kurių eilės Nr. 09.1941 priede, metinis kiekis nuo 2005 m. sausio 1 d. kiekvienais metais iš eilės didinamas 5 procentais pradinio kiekio.“

2)

Priedas iš dalies keičiamas kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 46, 2003 2 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 305/2005 (OL L 52, 2005 2 25, p. 6).

(2)  OL L 352, 2002 12 30, p. 3.

(3)  OL L 38, 2005 2 10, p. 1.

(4)  OL L 38, 2005 2 10, p. 3.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (EB) Nr. 312/2003 priedo lentelė iš dalies keičiama taip:

1)

Tarifinės kvotos, kurios eilės Nr. 09.1925, eilutėje metinis tarifinės kvotos kiekis ketvirtame stulpelyje pakeičiamas taip:

„581,50 tonos (1)

2)

Tarifinės kvotos, kurios eilės Nr. 09.1929, eilutėje metinis tarifinės kvotos kiekis ketvirtame stulpelyje pakeičiamas taip:

„42 275 tonos (2)

3)

Tarifinės kvotos, kurios eilės Nr. 09.1941, eilutėje metinis tarifinės kvotos kiekis ketvirtame stulpelyje pakeičiamas taip:

„1 050 tonų (3)


(1)  Šis metinis kvotos kiekis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. Jis didinamas 26,50 tonos kiekvienais metais iš eilės; pirmą kartą – 2006 m. (5 procentais pradinio 530 tonų kiekio).“

(2)  Šis metinis kvotos kiekis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. Jis didinamas 1 925 tonomis kiekvienais metais iš eilės; pirmą kartą – 2006 m. (5 procentais pradinio 38 500 tonų kiekio).“

(3)  Šis metinis kvotos kiekis taikomas nuo 2005 m. sausio 1 d. Jis didinamas 50 tonų kiekvienais metais iš eilės; pirmą kartą – 2006 m. (5 procentais pradinio 1 000 tonų kiekio).“


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1493/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Importuotojai ir gamintojai turėtų nurodyti apskaičiuotą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kurį numatoma naudoti pagal pagrindinę paskirtį, įskaitant kiekį, kurį numatoma sunaudoti kaip žaliavą, ir taip suteikti papildomos informacijos Komisijai ir valstybėms narėms, siekiančioms gauti informacijos apie išmetamąsias dujas atskiruose sektoriuose.

(2)

Gamintojai perka fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas iš kitų gamintojų ir jas parduoda kitiems gamintojams komerciniais tikslais; tokiais atvejais tik perkantysis gamintojas gali pateikti informacijos apie numatomą sunaudoti šių medžiagų kiekį pagal pagrindinę paskirtį.

(3)

Dėl ataskaitos formos konsultuotasi su suinteresuotosiomis šalimis ir atsižvelgta į jų ataskaitų teikimo patirtį remiantis 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2037/2000 (2) dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 18 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 842/2006 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų forma nustatoma šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


PRIEDAS

FLUORINTŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ GAMINTOJŲ, IMPORTUOTOJŲ IR EKSPORTUOTOJŲ ATASKAITOS FORMOS

1   DALIS

Image

2   DALIS

Image

Image

3   DALIS

Image

4   DALIS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5   DALIS

Image

Image

6   DALIS

Image

Image

Image

7   DALIS

Image


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1494/2007

2007 m. gruodžio 17 d.

pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis etikečių formą ir papildomus ženklinimo reikalavimus, taikomus produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 842/2006 7 straipsnio 3 dalimi buvo įvertintos galimybės į etiketes, kuriomis ženklinami minėto reglamento 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai ir įranga, įtraukti papildomą aplinkosaugos informaciją.

(2)

Rengiant ženklinimo reikalavimus atsižvelgta į ženklinimo sistemas, šiuo metu Bendrijoje taikomas produktams ir įrangai, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų; taip pat atsižvelgta į ženklinimo sistemas, kurios nustatytos tokiems produktams ir įrangai pramonės standartuose.

(3)

Siekiant aiškumo, būtų tikslinga nustatyti tikslią ant etikečių teiktinos informacijos formuluotę. Valstybėms narėms turėtų būti numatyta galimybė nuspręsti teikti informaciją ant etikečių savo kalba.

(4)

Ant etiketės turėtų būti papildomai nurodoma, ar šaldymo ir oro kondencionavimo produktai bei įranga ir šilumos siurbliai, kuriems taikomas šis reglamentas, yra izoliuoti putplasčiu, išpūstu naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir taip būtų skatinamas galimas šių dujų surinkimas iš tokio putplasčio.

(5)

Jeigu fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos integruojamos į atitinkamą produktą arba įrangą ne gamybos vietoje, etiketėje turėtų būti nurodytas visas produkte arba įrangoje esančių fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

(6)

Etiketė turėtų būti aiškiai įskaitoma ir išlikti ant produkto arba įrangos visą laiką, kol juose bus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

(7)

Etiketė turėtų būti tvirtinama taip, kad ją galėtų matyti montavimo ir techninės priežiūros specialistai.

(8)

Ant oro kondicionavimo produktų ir įrangos bei šilumos siurblių etiketė turėtų būti tvirtinama atsižvelgiant į produkto arba įrangos technines charakteristikas.

(9)

Kadangi buvo tikimybė, kad į etiketes bus įtraukta papildoma aplinkosaugos informacija, gamintojai negalėjo atitinkamai pataisyti etikečių, todėl prieš įsigaliojant šiam reglamentui turėtų būti numatytas atitinkamas laikotarpis.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 (2) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma naudotinų etikečių forma ir papildomi ženklinimo reikalavimai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 842/2006 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų rūšių produktams ir įrangai.

2 straipsnis

Ženklinimo reikalavimai

1.   Produktai ir įranga, kuriems taikomas šis reglamentas, ženklinami etikete, kurioje pateikiama ši informacija:

a)

sakinys „Sudėtyje yra Kioto protokole nurodytų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų“;

b)

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurios naudojamos arba kurias numatyta naudoti įrangoje, sutrumpinti cheminiai pavadinimai, nurodyti pagal pramonėje pripažintus nomenklatūros standartus, taikomus įrangai arba medžiagoms;

c)

fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis kilogramais;

d)

jei būtina, žodis „hermetiška“.

2.   Prieš pateikiant į rinką šaldymo ir oro kondicionavimo produktus bei įrangą ir šilumos siurblius, izoliuotus putplasčiu, išpūstu naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, jie turi būti ne tik paženklinti šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet dar turėti etiketę, kurioje įrašyta: „Putplastis išpūstas naudojant fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas“.

3.   Jeigu fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos gali būti integruotos ne gamybos vietoje ir gamintojas nenurodo galutinio viso dujų kiekio, etiketėje nurodoma, kiek dujų integruota gamykloje, ir paliekama vietos įrašyti ne gamykloje integruotų dujų kiekį bei galutinį visą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

4.   Valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje pateikiant į rinką produktus ir įrangą, kuriems taikomas šis reglamentas, šių produktų ir įrangos etiketėse, tvirtinamose pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, būtų vartojamos valstybių narių oficialiosios kalbos.

3 straipsnis

Etiketės forma

1.   2 straipsnyje nurodyta informacija pateikiama etiketėje, tvirtinamoje ant produktų ir įrangos, kuriems taikomas šis reglamentas.

2.   Informacija yra aiškiai matoma etiketės fone, o šrifto dydis ir tarpai yra tokie, kad informacija būtų aiškiai įskaitoma.

Jeigu pagal šį reglamentą nurodytina informacija pateikiama etiketėje, kuri jau pritvirtinta ant atitinkamo produkto arba įrangos, šrifto dydis neturi būti mažesnis už mažiausią etiketėje pateikto kito informacinio teksto šrifto dydį.

3.   Turi būti užtikrinta, kad ant produkto arba įrangos pritvirtinta etiketė ir jos turinys išliktų nepakitę ir kad etiketė būtų įskaitoma įprastomis eksploatavimo sąlygomis visą laiką, kol produkte arba įrangoje bus fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

4 straipsnis

Etiketės tvirtinimas

1.   Be vietų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 842/2006 7 straipsnio 1 dalyje, etiketės dar gali būti tvirtinamos ant (arba šalia) gamintojo informacijos lentelių arba lentelių su informacija apie produktą, arba šalia prieigos vietų, skirtų techninei priežiūrai atlikti.

2.   Oro kondicionavimo produktuose ir įrangoje bei šilumos siurbliuose su atskiromis viduje ir lauke esančiomis dalimis, sujungtomis šaltnešio cirkuliavimo sistema, etiketė tvirtinama ant įrangos dalies, pripildytos šaltnešiu iš pat pradžių.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/540/EB (OL L 198, 2007 7 31, p. 35).


DIREKTYVOS

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/27


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/65/EB

2007 m. gruodžio 11 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalį ir į 55 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Tarybos direktyvoje 89/552/EEB (4) suderinamos tam tikros valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytos nuostatos, susijusios su televizijos programų transliavimu. Tačiau dėl naujų technologijų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų perdavimo srityje reikia pritaikyti reguliavimo sistemą, kad būtų atsižvelgiama į struktūrinių pokyčių, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) sklaidą ir technologinių inovacijų poveikį verslo modeliams, ypač komercinio programų transliavimo finansavimą, ir užtikrinamos optimalios konkurencijos sąlygos bei teisinis tikrumas Europos informacinių technologijų ir žiniasklaidos sektoriui ir paslaugų teikėjams, o taip pati pagarba kultūrinei ir kalbinei įvairovei.

(2)

Valstybių narių įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su televizijos programų transliavimu, jau reglamentuojami Direktyva 89/552/EEB, tačiau taisyklėse, kurios taikomos tokiai veiklai kaip užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos yra skirtumų, ir kai kurie iš jų gali kliudyti laisvam tų paslaugų judėjimui Europos bendrijoje ir iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje.

(3)

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos yra ir kultūrinės, ir ekonominės paslaugos. Vis didėjanti šių paslaugų svarba visuomenei, demokratijai – visų pirma užtikrinant informacijos laisvę, nuomonių įvairovę, žiniasklaidos pliuralizmą, – švietimui ir kultūrai yra priežastis šioms paslaugoms taikyti specialias taisykles.

(4)

Sutarties 151 straipsnio 4 dalyje reikalaujama, kad Bendrija, imdamasi kokių nors veiksmų pagal kitas Sutarties nuostatas, atsižvelgtų į kultūros aspektus, visų pirma siekdama gerbti ir skatinti kultūrų įvairovę.

(5)

Europos Parlamentas 2005 m. gruodžio 1 d. (5) ir 2006 m. balandžio 4 d. (6) rezoliucijose dėl Dohos derybų raundo ir dėl PPO ministrų konferencijos paragino vykdant derybas dėl Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) neliberalizuoti pagrindinių viešųjų paslaugų, pavyzdžiui, audiovizualinių paslaugų. 2006 m. balandžio 27 d. rezoliucijoje (7) Europos Parlamentas parėmė UNESCO konvenciją dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo, kurioje ypač pabrėžiama, kad „kultūrinė veikla, kultūros vertybės ir paslaugos yra ekonominio ir kultūrinio pobūdžio, nes perteikia identitetą, vertybes ir prasmę, todėl neturėtų būti manoma, kad jos turi vien tik komercinę vertę“. 2006 m. gegužės 18 d. Tarybos sprendimu Nr. 2006/515//EB dėl Konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo sudarymo (8) UNESCO konvencija buvo patvirtinta Bendrijos vardu. Konvencija įsigaliojo 2007 m. kovo 18 d. Šia Direktyva laikomasi tos Konvencijos principų.

(6)

Tradicinės audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, pvz., televizija, ir naujos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, yra svarbus įsidarbinimo šaltinis Bendrijoje, ypač mažose ir vidutinėse įmonėse, ir jos skatina ekonominį augimą bei investicijas. Atsižvelgiant į lygiaverčių sąlygų ir veiksmingos Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos svarbą, turėtų būti laikomasi pagrindinių vidaus rinkos principų, pvz., laisvos konkurencijos ir vienodų sąlygų sudarymo, kad taip būtų užtikrintas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų rinkos skaidrumas ir nuspėjamumas bei kad nebūtų sudaryta didelių kliūčių į ją patekti.

(7)

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas teikiančios Europos bendrovės susiduria su teisinio netikrumo ir nevienodų konkurencijos sąlygų problemomis, kurios susijusios su naujas užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, padidinti teisinį tikrumą, padėti užbaigti vidaus rinkos kūrimą bei sudaryti sąlygas bendros informacinės erdvės atsiradimui, visoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms – tiek televizijos programų transliavimo (t. y. linijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms), tiek užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms (t. y. nelinijinėms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms) – būtina taikyti bent pagrindines suderintas taisykles. Pagrindiniai Direktyvos 89/552/EEB principai, t. t. kilmės šalies principas ir bendrieji minimalūs standartai, pasiteisino, todėl jie turi likti galioti.

(8)

2003 m. gruodžio 15 d. Komisija priėmė komunikatą dėl Europos audiovizualinės politikos reguliavimo ateities, kuriame pabrėžė, kad reguliavimo politika tame sektoriuje dabar ir ateityje turi apsaugoti tam tikrus visuomenės interesus, pavyzdžiui, kultūrų įvairovę, teisę gauti informaciją, žiniasklaidos pliuralizmą, nepilnamečių apsaugą bei vartotojų apsaugą ir geresnį visuomenės informuotumą bei žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą.

(9)

1999 m. sausio 25 d. Tarybos ir Taryboje susirinkusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucijoje dėl visuomeninio transliuotojo (9) dar kartą patvirtinta, kad vykdant visuomeninio transliuotojo misiją reikia ir toliau naudotis technologijų pažanga. Privačių ir visuomeninių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų koegzistavimas yra išskirtinis Europos audiovizualinės žiniasklaidos rinkos požymis.

(10)

Komisija patvirtino iniciatyvą „i2010: Europos informacinė visuomenė“, kuria siekiama skatinti informacinės visuomenės ir žiniasklaidos sektoriaus augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai yra išsami strategija, kurios tikslas – skatinti europinio turinio kūrimą ir skaitmeninės ekonomikos plėtrą bei IRT naudojimą informacinės visuomenės paslaugų ir žiniasklaidos paslaugų bei tinklų ir įrenginių konvergencijos aplinkybėmis, modernizuojant ir taikant visas ES politikos priemones: reguliavimo priemones, mokslinius tyrimus ir partnerystę su pramone. Komisija įsipareigojo sukurti nuoseklią informacinės visuomenės paslaugų ir žiniasklaidos paslaugų vidaus rinkoje sistemą ir modernizuoti audiovizualines paslaugas reglamentuojančius teisės aktus, pradedant 2005 m. Komisijos pasiūlymu modernizuoti Televizijos be sienų direktyvą ir pakeisti ją Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva. Iš esmės iniciatyvos i2010 tikslas bus pasiektas netrukdant pramonei augti – reguliuojant jos veiklą tik tiek, kiek būtina, taip pat netrukdant naujoms mažoms įmonėms, kurios yra ateities gerovės ir darbo vietų kūrėjos, klestėti, kurti inovacijas ir užimtumą laisvoje rinkoje.

(11)

2003 m. rugsėjo 4 d. (10), 2004 m. balandžio 22 d. (11) ir 2005 m. rugsėjo 6 d. (12) Europos Parlamentas priėmė rezoliucijas, kuriose raginama pritaikyti Direktyvą 89/552/EEB prie struktūrinių pokyčių ir technologijų pažangos visapusiškai laikantis pagrindinių direktyvos principų, kurie lieka galioti. Be to, jis iš esmės parėmė bendrą principą, pagal kurį pagrindinės taisyklės taikomos visoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, o papildomos taisyklės – televizijos transliavimo paslaugoms.

(12)

Ši direktyva užtikrina, kad būtų labiau gerbiamos pagrindinės teisės, ir ji visiškai atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (13), ypač jos 11 straipsnyje, pripažįstamus principus. Šiuo atžvilgiu ši direktyva jokiu būdu neturėtų valstybėms narėms trukdyti taikyti savo konstitucinių nuostatų dėl spaudos laisvės ir laisvės reikšti savo mintis bei įsitikinimus žiniasklaidoje.

(13)

Ši direktyva neturėtų paveikti valstybių narių įsipareigojimų, atsirandančių taikant 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (14). Todėl užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms taikytinų nacionalinių priemonių projektui, kuris būtų griežtesnis arba išsamesnis nei priemonės, kurių reikalaujama vien šiai direktyvai perkelti į nacionalinę teisę, turėtų būti taikomos Direktyvos 98/34/EB 8 straipsniu nustatytos pareigos dėl procedūrų.

(14)

2002 m. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) (15), atsižvelgiant į jos 1 straipsnio 3 dalį, nedaro poveikio Bendrijos ar nacionalinio lygio priemonėms, kuriomis siekiama bendros svarbos tikslų, ypač susijusių su turinio reguliavimu ir audiovizualine politika.

(15)

Šios direktyvos nuostatomis neturėtų būti reikalaujama ar skatinama, kad valstybės narės nustatytų naujas kurio nors audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos tipo licencijavimo ar administracinių leidimų sistemas.

(16)

Šioje direktyvoje audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sąvokos apibrėžimas turėtų būti aiškinamas kaip apimantis tik tas audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas – televizijos transliavimo ar užsakomąsias –, kurios yra masinio informavimo pobūdžio, t. t. tas, kurios skirtos didelei plačiosios visuomenės daliai arba kurios galėtų turėti akivaizdų poveikį jai. Jos taikymas turėtų būti apribotas Sutartyje apibrėžtomis paslaugomis ir todėl turėtų apimti visų formų ekonominę veiklą, įskaitant viešųjų paslaugų įmones, bet neapimti veiklos, kuri visų pirma yra ne ekonominio pobūdžio ir kuri nekonkuruoja su televizijos programų transliavimu, pavyzdžiui, asmeninių tinklaviečių ir paslaugų, kurias sudaro privačių vartotojų sukurto audiovizualinio turinio, skirto dalintis ir keistis informacija bendrų interesų bendruomenėse, teikimo arba platinimo.

(17)

Užsakomosioms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms būdinga, kad jos yra „panašios į televiziją“, t. t. jos, kaip ir televizijos programos, konkuruoja dėl tos pačios auditorijos, o dėl šių paslaugų pobūdžio bei priemonių, suteikiančių galimybę naudotis paslaugomis, vartotojas pagrįstai tikėtųsi šia direktyva reglamentuojamos apsaugos. Atsižvelgiant į tai ir siekiant užkirsti kelią skirtumams laisvo judėjimo ir konkurencijos srityse, „programos“ samprata turėtų būti aiškinama dinamiškai, atsižvelgiant į televizijos programų transliavimo pokyčius.

(18)

Šioje direktyvoje audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sąvokos apibrėžimas turėtų apimti visuomenės informavimo priemones, skirtas plačiosios visuomenės informavimui, pramogoms ir švietimui, bei komercinius audiovizualinius pranešimus, tačiau neapimti jokių asmeninės korespondencijos formų, pavyzdžiui, ribotam adresatų skaičiui siunčiamų elektroninių laiškų. Sąvokos apibrėžimas taip pat neturėtų apimti jokių paslaugų, kurių pagrindinis tikslas nėra teikti programas, t. t. kuriose bet koks audiovizualinis turinys yra tik šalutinis, o ne pagrindinis tikslas teikiant paslaugą. Pavyzdžiui, tai gali būti tinklavietė, turinti audiovizualinių elementų, kurių funkcija – tik pagalbinė, pavyzdžiui, animacinių grafikos elementų, trumpų reklaminių skelbimų ar informacijos, susijusios su produktu ar kitokia nei audiovizualine paslauga. Dėl šių priežasčių ši direktyva taip pat neturėtų būti taikoma sėkmės žaidimams, kuriuose statoma pinigų suma, įskaitant loterijas bei lažybas ir kitas azartinių lošimų paslaugų formas, taip pat prijungties režimo žaidimams ir paieškos programoms, išskyrus laidas, skirtas azartiniams lošimams ar sėkmės žaidimams.

(19)

Šioje direktyvoje žiniasklaidos paslaugų teikėjo apibrėžimas neturėtų apimti fizinių ar juridinių asmenų, tik perduodančių programas, už kurias redakcinė atsakomybė tenka trečiosioms šalims.

(20)

Televizijos transliavimas šiuo metu visų pirma apima analoginę ir skaitmeninę televiziją, tiesiogines perdavimo paslaugas, transliavimą žiniatinkliu ir panašias į užsakomųjų programų televiziją paslaugas, kadangi užsakomųjų programų televizija, pvz., yra užsakomoji audiovizualinė paslauga. Apskritai turėtų būti laikoma, kad televizijos transliavimas arba televizijos programos, kurias tas pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas siūlo kaip užsakomąsias audiovizualines paslaugas, atitinka šios direktyvos reikalavimus, kai tenkinami reikalavimai, taikomi televizijos transliavimui, t. t. linijiniam perdavimui. Tačiau tuomet, kai vienu metu siūlomos skirtingų rūšių paslaugos, kurios yra akivaizdžiai atskiros paslaugos, ši direktyva turėtų būti taikoma kiekvienai atitinkamai paslaugai.

(21)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma elektroninėms laikraščių ir žurnalų versijoms.

(22)

Šioje direktyvoje sąvoka „audiovizualinis“ turėtų reikšti vaizdus, perteikiančius judesį, lydimą arba nelydimą garso, taigi įskaitant begarsius filmus, tačiau neįskaitant garso perdavimo ar radijo paslaugų. Nors pagrindinis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos tikslas – teikti programas, tokios paslaugos apibrėžimas taip pat turėtų apimti programas lydintį turinį, kurio pagrindą sudaro tekstas, pavyzdžiui, subtitravimo paslaugas ir elektroninius programų vadovus. Atskiroms tekstais grindžiamoms paslaugoms ši direktyva neturėtų būti taikoma, nes pagal Sutartį ji neturi poveikio valstybių narių laisvei reglamentuoti tokias paslaugas nacionaliniu lygiu.

(23)

Žiniasklaidos paslaugų teikėjo vaidmeniui ir audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms apibrėžti labai svarbi redakcinės atsakomybės samprata. Valstybės narės, patvirtindamos šios direktyvos įgyvendinimo nuostatas, gali dar patikslinti redakcinės atsakomybės apibrėžimo aspektus, ypač „veiksmingos kontrolės“ sampratą. Ši direktyva neturėtų daryti poveikio 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (16) nustatytoms atsakomybės išimtims.

(24)

Televizijos programų transliavimo atveju žiūrėjimo vienu metu samprata turėtų apimti ir žiūrėjimą beveik vienu metu, jei dėl perdavimo procesui būdingų techninių priežasčių atsiranda trumpas atsilikimas tarp programų perdavimo ir priėmimo.

(25)

Visi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos požymiai, nurodyti jos apibrėžime ir paaiškinti 16–23 konstatuojamosiose dalyse, turėtų egzistuoti vienu metu.

(26)

Greta televizijos reklamos ir teleparduotuvių apibrėžimų šioje direktyvoje turėtų būti pateiktas platesnis komercinio audiovizualinio pranešimo sąvokos apibrėžimas, kuris vis dėlto neturėtų apimti nemokamai transliuojamų pranešimų apie viešąsias paslaugas ir kreipimųsi dėl labdaros.

(27)

Kilmės šalies principas turėtų išlikti pagrindiniu šios direktyvos principu, nes jis yra būtinas vidaus rinkai kurti. Todėl šį principą reikėtų taikyti visoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjams būtų užtikrintas teisinis tikrumas – būtinas naujų verslo modelių kūrimo ir tokių paslaugų teikimo pagrindas. Jis taip pat būtinas laisvam informacijos ir audiovizualinių programų judėjimui vidaus rinkoje užtikrinti.

(28)

Siekiant skatinti stiprią, konkurencingą ir integruotą Europos audiovizualinę pramonę bei stiprinti žiniasklaidos pliuralizmą visoje Europos Sąjungoje, tik viena valstybė narė turėtų turėti jurisdikciją audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjui, o informacijos pliuralizmas turėtų būti esminiu Europos Sąjungos principu.

(29)

Dėl technologijų pažangos, ypač skaitmeninių palydovinių programų srityje, reikėtų adaptuoti papildomus kriterijus, kad būtų galima užtikrinti tinkamą reglamentavimą ir veiksmingą jo įgyvendinimą, taip pat suteikti rinkos dalyviams laisvę spręsti dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio.

(30)

Kadangi ši direktyva susijusi su plačiajai visuomenei Europos Sąjungoje siūlomomis paslaugomis, ji turėtų būti taikoma tik toms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai standartine vartotojų įranga gali priimti vienos ar daugiau valstybių narių gyventojai. „Standartinės vartotojų įrangos“ apibrėžimą nustato kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos.

(31)

Sutarties 43–48 straipsniuose nustatoma pagrindinė teisė į įsisteigimo laisvę. Todėl žiniasklaidos paslaugų teikėjai paprastai turėtų galėti pasirinkti valstybę narę, kurioje jie nori įsisteigti. Teisingumo Teismas taip pat pabrėžė, kad „Sutartis nedraudžia bendrovei pasinaudoti laisve teikti paslaugas, jei ji neteikia paslaugų toje valstybėje narėje, kurioje ji yra įsisteigusi“ (17).

(32)

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė jų jurisdikcijai priklausantiems žiniasklaidos paslaugų teikėjams taikyti išsamesnes ar griežtesnes taisykles šia direktyva suderintose srityse, užtikrinant, kad šios taisyklės atitiktų bendruosius Bendrijos teisės principus. Siekiant reguliuoti tuos atvejus, kai vienos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas transliuoja televizijos programą, kuri visiškai arba daugiausia yra skirta kitos valstybės narės teritorijai, tinkamu sprendimu, kuriuo atsižvelgiama į valstybėms narėms susirūpinimą keliančias problemas ir tinkamai taikomas kilmės šalies principas, būtų reikalavimas valstybėms narėms bendradarbiauti tarpusavyje, o taisyklių apėjimo atvejais – kodifikuota Teisingumo Teismo praktika (18) kartu su efektyvesne tvarka. Bendro visuomenės intereso taisyklių sampratą išplėtojo Teisingumo Teismas savo teisminėje praktikoje, susijusioje su Sutarties 43 ir 49 straipsniais; ši samprata apima, inter alia, vartotojų apsaugos taisykles, nepilnamečių apsaugą ir kultūros politiką. Bendradarbiauti prašančioji valstybė narė turėtų užtikrinti, kad išsamesnės ar griežtesnės nacionalinės taisyklės būtų objektyviai būtinos, taikomos nediskriminuojant ir proporcingos.

(33)

Valstybė narė, kiekvienu atskiru atveju vertindama, ar kitoje valstybėje narėje įsisteigusio žiniasklaidos paslaugų teikėjo transliuojama programa yra visiškai ar daugiausia skirta jos teritorijai, gali naudotis tokiais požymiais, kaip pajamų iš televizijos reklamos ir (arba) abonentinio mokesčio kilmė, pagrindinė paslaugos kalba arba programų ar komercinio pobūdžio pranešimų, specialiai skirtų visuomenei toje valstybėje narėje, kurioje šios programos yra gaunamos, buvimas.

(34)

Pagal šią direktyvą, nepaisant kilmės šalies principo taikymo, valstybės narės gali imtis priemonių, kurios apriboja laisvą televizijos programų transliavimo paslaugų judėjimą, tačiau tik tam tikromis šioje direktyvoje numatytomis sąlygomis ir laikydamosi šioje direktyvoje nustatytos tvarkos. Tačiau Teisingumo Teismas nuosekliai laikosi nuomonės, kad bet koks laisvės teikti paslaugas apribojimas, pavyzdžiui, bet koks nukrypimas nuo pagrindinio Sutarties principo, turi būti aiškinamas siaurai (19).

(35)

Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų laisvo teikimo apribojimai turėtų būti galimi tik pagal sąlygas ir tvarką, kuri atkartoja pagal Direktyvos 2000/31/EB 3 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis jau nustatytas sąlygas ir tvarką.

(36)

Komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „Reglamentavimo gerinimas augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje skatinti“ Komisija pabrėžė, kad būtina atidi tinkamiausio reguliavimo būdo analizė, ypač siekiant nustatyti, ar tam tikram sektoriui arba problemai spręsti tinkamesnis būtų teisės aktas, ar derėtų apsvarstyti alternatyvas, pvz., bendrąjį reguliavimą arba savireguliavimą. Be to, patirtis parodė, kad pagal skirtingas valstybių narių teisės tradicijas įgyvendintos bendro reguliavimo ir savireguliavimo priemonės gali atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą. Priemonės, kuriomis siekiama visuomenės intereso tikslų besiplečiančiame audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų sektoriuje, yra veiksmingesnės, jeigu jos vykdomos jas aktyviai remiant patiems paslaugų teikėjams.

Taigi, savireguliavimas yra savanoriškos iniciatyvos rūšis, kuri suteikia galimybę ūkio subjektams, socialiniams partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms arba asociacijoms tarpusavyje ir sau patvirtinti bendras gaires. Pagal savo skirtingas teisines tradicijas valstybės narės turėtų pripažinti vaidmenį, kurį gali atlikti veiksmingas savireguliavimas kaip veikiančių teisėkūros bei teisminių ir (arba) administracinių mechanizmų papildymas, bei jo svarų indėlį siekiant įgyvendinti šios direktyvos tikslus. Nors savireguliavimas gali būti papildomu tam tikrų šios direktyvos nuostatų įgyvendinimo metodu, tačiau jis neturėtų visiškai pakeisti nacionalinio teisės aktų leidėjo pareigų.

Bendras reguliavimas bent sukuria „teisinį ryšį“ tarp savireguliavimo ir nacionalinio teisės aktų leidėjo vadovaujantis valstybių narių teisinėmis tradicijomis. Taikant bendrą reguliavimą turėtų būti numatyta galimybė įsikišti valstybei, jei neįgyvendinami jo tikslai. Nedarant poveikio valstybių narių formalioms pareigoms, susijusioms su perkėlimu į nacionalinę teisę, šia direktyva skatinama naudoti bendrą reguliavimą ir savireguliavimą. Tuo valstybės narės neturėtų būti įpareigojamos nustatyti bendros reguliavimo ir (arba) savireguliavimo tvarkos bei neturėtų būti trikdomos ar trukdomos valstybėse narėse jau esančios ir veiksmingai taikomos bendro reguliavimo arba savireguliavimo iniciatyvos.

(37)

Žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumas – tai įgūdžiai, žinios ir suvokimas, sudarantys galimybę vartotojams veiksmingai ir saugiai šias priemones naudoti. Žiniasklaidos priemonių naudojimo įgūdžių turintys žmonės sugeba tinkamai pasirinkti, suvokti turinio ir paslaugų pobūdį bei pasinaudoti visomis galimybėmis, kurias siūlo naujosios ryšių technologijos. Jie gali geriau apsaugoti save ir savo šeimas nuo žalingo arba nusikalstamo turinio. Todėl visose visuomenės grupėse turėtų būti skatinama žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo plėtra ir atidžiai sekama šio proceso pažanga.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijoje dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės, atsižvelgiant į Europos audiovizualinių ir internetinių informacinių paslaugų pramonės konkurencingumą (20), jau nustatytos galimos priemonės, skirtos žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui skatinti, pavyzdžiui, tęstinis mokytojų ir instruktorių švietimas, specialus vaikų mokymas apie internetą nuo labai ankstyvo amžiaus, įskaitant paskaitas, atviras tėvams, arba piliečiams skirtų nacionalinių kampanijų rengimas naudojant visas ryšių priemones, siekiant suteikti informaciją apie atsakingą interneto naudojimą.

(38)

Transliuotojams gali būti suteikiama išskirtinė teisė didelės visuomeninės svarbos renginių televizijos transliacijoms. Tačiau žinių ir programų rengimo praktikoje Europos Sąjungoje būtina skatinti pliuralizmą ir laikytis Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnyje pripažįstamų principų.

(39)

Siekiant užtikrinti pagrindinę laisvę gauti informaciją ir visapusišką bei tinkamą Europos Sąjungos žiūrovų interesų apsaugą, transliuotojai, kuriems suteiktos išskirtinės teisės didelės visuomeninės svarbos renginių televizijos transliacijoms sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis turėtų suteikti kitiems transliuotojams teisę bendro pobūdžio žinių programose naudoti trumpas ištraukas, tinkamai atsižvelgiant į išskirtines teises. Apie tokias sąlygas reikėtų informuoti laiku, prieš didelės visuomeninės svarbos renginį, kad kiti transliuotojai turėtų pakankamai laiko pasinaudoti šia teise. Atskirais atvejais transliuotojas gali naudotis šia teise pasitelkdamas tarpininką, veikiantį jo vardu ir jo naudai. Tokias trumpas ištraukas gali naudoti bet kuris kanalas programų transliacijoms ES mastu, įskaitant sportui skirtus kanalus, ir jos neturėtų būti ilgesnės nei devyniasdešimt sekundžių.

Teisė į prieigą prie trumpų ištraukų turėtų būti taikoma tarpvalstybiniu pagrindu tik tada, kai tai būtina. Todėl transliuotojas pirmiausia turėtų prašyti prieigos iš toje pačioje valstybėje narėje įsisteigusio transliuotojo, turinčio išimtines teises į tam tikrą didelės visuomeninės svarbos renginį.

Bendro pobūdžio žinių programų samprata neturėtų apimti trumpų ištraukų, įtraukiamų į pramogines laidas.

Kilmės šalies principas turėtų būti taikomas prieigai prie trumpų ištraukų ir jų perdavimui. Tarpvalstybiniu atveju tai reiškia, kad paeiliui turėtų būti taikomi skirtingi teisės aktai. Pirma, prieigai prie trumpų ištraukų turėtų būti taikoma valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs pradinį signalą siunčiantis (t. y. prieigą suteikiantis) transliuotojas, teisė. Tai paprastai yra valstybė narė, kurioje vyksta atitinkamas renginys. Jei valstybė narė yra sukūrusi lygiavertę teisių į prieigą prie atitinkamo renginio sistemą, tos valstybės narės teisė taikoma visais atvejais. Antra, trumpų ištraukų perdavimui turėtų būti taikoma valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs trumpas ištraukas perduodantis transliuotojas, teisė.

(40)

Šios direktyvos reikalavimai dėl prieigos prie didelės visuomeninės svarbos renginių siekiant parengti trumpus naujienų pranešimus neturėtų daryti įtakos 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (21) ir susijusioms tarptautinėms konvencijoms autorių teisių ir gretutinių teisių srityje. Valstybės narės turėtų sudaryti palankesnes sąlygas prieigai prie didelės visuomeninės svarbos renginių suteikdamos prieigą prie transliuotojo signalo, kaip tai apibrėžta šioje direktyvoje. Tačiau pagal šią direktyvą jos gali pasirinkti kitas lygiavertes priemones. Tokios priemonės, inter alia, apima prieigos prie šių renginių vietos suteikimą prieš suteikiant prieigą prie signalo. Transliuotojams neturėtų būti užkertamas kelias sudaryti išsamesnių sutarčių.

(41)

Turėtų būti užtikrinta, kad žiniasklaidos paslaugų teikėjų praktika teikti tiesioginio televizijos žinių programų transliavimo paslaugas užsakomuoju būdu būtų galima ir po tiesioginio perdavimo bei nereikėtų adaptuoti atskiros programos pašalinant trumpas ištraukas. Ši galimybė turėtų būti taikoma tik tuomet, kai tas pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas teikia užsakomąją identiškos televizijos programos paslaugą, kad ji negalėtų būti naudojama kuriant naujus užsakomųjų paslaugų verslo modelius, pagrįstus trumpomis ištraukomis.

(42)

Užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos nuo televizijos programų transliavimo skiriasi vartotojo turimomis pasirinkimo ir kontrolės galimybėmis, taip pat savo poveikiu visuomenei (22). Tuo pateisinamas ne toks griežtas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimas, kuris turėtų atitikti tik pagrindines šioje direktyvoje numatytas taisykles.

(43)

Dėl specifinio audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų pobūdžio, ypač jų poveikio formuojant žmonių nuomonę, būtina, kad vartotojai tiksliai žinotų, kas yra atsakingas už šių paslaugų turinį. Todėl valstybėms narėms svarbu užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai ir tiesiogiai bet kuriuo metu gauti informaciją apie žiniasklaidos paslaugos teikėją. Kiekviena valstybė narė turėtų priimti sprendimą dėl praktinių aspektų, kaip siekti šio tikslo nedarant poveikio visoms kitoms susijusioms Bendrijos teisės nuostatoms.

(44)

Žalingo audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų turinio buvimas vis dar kelia susirūpinimą teisės aktų leidėjams, žiniasklaidos pramonės atstovams ir tėvams. Atsiras naujų iššūkių, ypač susijusių su naujomis platformomis ir naujais produktais. Todėl visoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, įskaitant komercinius audiovizualinius pranešimus, būtina nustatyti taisykles, padedančias apsaugoti fizinį, protinį ir moralinį nepilnamečių vystymąsi, taip pat žmogaus orumą.

(45)

Priemonės, kurių imamasi nepilnamečių fiziniam, protiniam ir moraliniam vystymuisi bei žmogaus orumui apsaugoti, turėtų būti tinkamai suderintos su pagrindine teise laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Tokių priemonių kaip asmens atpažinimo kodų (PIN kodų), filtravimo sistemų ar ženklinimo tikslas turėtų būti užtikrinti tinkamo lygio nepilnamečių fizinio, protinio ir moralinio vystymosi ir žmogaus orumo apsaugą, ypač teikiant užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

Rekomendacijoje dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės jau pripažinta filtravimo sistemų ir ženklinimo svarba bei numatytos kelios galimos priemonės nepilnamečių naudai, pavyzdžiui, sistemingas vartotojų aprūpinimas veiksminga, atnaujinama ir lengvai naudojama filtravimo sistema, kai jie tampa paslaugų teikėjo teikiamos prieigos abonentais, arba naudojimasis specialiai vaikams skirtomis paslaugomis su automatinėmis filtravimo sistemomis.

(46)

Valstybės narės jurisdikcijai priklausantys audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai pagal 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/68/TVR dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija (23) nuostatas visais atvejais turėtų laikytis draudimo platinti vaikų pornografiją.

(47)

Nė vienoje iš šia direktyva įvestų nuostatų, skirtų nepilnamečių fizinio, protinio ir moralinio vystymosi ir žmogaus orumo apsaugai, nereikalaujama, kad tų interesų apsaugai skirtos priemonės būtų būtinai įgyvendinamos valstybinėms institucijoms iš anksto patikrinant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

(48)

Užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos gali iš dalies pakeisti televizijos programų transliavimą. Todėl, kai įmanoma, jomis turėtų būti siekiama skatinti kurti ir platinti Europos kūrinius ir tokiu būdu aktyviai prisidėti skatinant kultūrų įvairovę. Tokia parama Europos kūriniams galėtų būti, pavyzdžiui, finansiniai įnašai, kuriais iš šių paslaugų remiamas Europos kūrinių kūrimas ir teisių į juos įsigijimas, minimali Europos kūrinių dalis užsakomųjų videofilmų kataloguose arba patrauklus Europos kūrinių pristatymas elektroniniuose programų vadovuose. Svarbu reguliariai persvarstyti su Europos kūrinių populiarinimu audiovizualinėje žiniasklaidoje susijusių nuostatų taikymą. Rengdamos šioje direktyvoje nurodytas ataskaitas, valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į tokių paslaugų finansinį įnašą, kuriuo remiamas Europos kūrinių kūrimas ir teisių į juos įsigijimas, taip pat į dalį, kurią Europos kūriniai užima audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloguose ir į tai, kiek vartotojai iš tiesų naudojasi Europos kūriniais, siūlomais teikiant tokias paslaugas.

(49)

Apibrėždamos „nuo transliuotojų nepriklausančius kūrėjus“, kaip nurodyta Direktyvos 89/552/EEB 5 straipsnyje, valstybės narės turėtų tinkamai atsižvelgti į tokius kriterijus: kam priklauso gamybinė bendrovė, kiek programų skiriama vienam transliuotojui ir kam priklauso antrinės teisės.

(50)

Įgyvendindamos Direktyvos 89/552/EEB 4 straipsnio nuostatas, valstybės narės turėtų skatinti transliuotojus įtraukti tinkamą dalį bendrai sukurtų Europos kūrinių ar Europos kūrinių, kurių kilmės šalis nėra valstybė narė.

(51)

Svarbu užtikrinti, kad kinematografijos kūriniai būtų transliuojami autorių teisių savininko ir žiniasklaidos paslaugų teikėjo sutartais laikotarpiais.

(52)

Užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos padidina vartotojo pasirinkimo galimybes. Todėl techniniu požiūriu išsamios komercinių audiovizualinių pranešimų taisyklės užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų atveju nėra pagrįstos ir neturi prasmės. Nepaisant to, visi komerciniai audiovizualiniai pranešimai turėtų atitikti ne tik identifikavimo taisykles, bet ir pagrindines kokybės taisykles, kad būtų laikomasi aiškiai apibrėžtų viešosios tvarkos tikslų.

(53)

Atsakymo teisė yra tinkama teisių gynimo priemonė televizijos programų transliavimui ir taip pat galėtų būti taikoma prijungties režimo aplinkoje. Rekomendacijoje dėl nepilnamečių ir žmogaus orumo apsaugos ir dėl atsakymo teisės jau pateiktos atitinkamos gairės, kaip įgyvendinti nacionalinės teisės ar praktikos priemones, kad būtų užtikrinta atsakymo teisė ar lygiavertės teisių gynimo priemonės prijungties režimu teikiamos žiniasklaidos srityje.

(54)

Savo aiškinamajame komunikate dėl tam tikrų reklamos nuostatų aspektų „Televizijos be sienų“ direktyvoje (24) Komisija pripažino, kad naujos reklamos technologijos ir rinkodaros inovacijos teikia naujų veiksmingų galimybių audiovizualiniams komerciniams pranešimams tradicinėse transliacijose, kurios leidžia geriau ir vienodomis sąlygomis konkuruoti su užsakomųjų paslaugų inovacijomis.

(55)

Komercinės ir technologijų inovacijos suteikia vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir atsakomybės naudojantis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Kad reguliavimas išliktų proporcingas bendrų interesų tikslams, televizijos programų transliavimo atžvilgiu reikėtų tam tikro lankstumo. Atskyrimo principas turėtų būti taikomas tik televizijos reklamai ir teleparduotuvėms, tam tikromis aplinkybėmis, jeigu valstybė narė nenusprendžia kitaip, reikėtų leisti prekių rodymą programose ir panaikinti kai kuriuos kiekybinius apribojimus. Tačiau jei prekių rodymas yra paslėptas, jį reikėtų uždrausti. Atskyrimo principas neturėtų trukdyti naudoti naujų reklamos būdų.

(56)

Greta praktikos, kurią apima ši direktyva, 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (25) taikoma nesąžiningai komercinei praktikai, pavyzdžiui, klaidinančiai ir agresyviai veiklai audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų srityje. Be to, kadangi 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako gaminių reklamą ir rėmimą, suderinimo (26), draudžianti cigarečių ir kitų tabako gaminių reklamą ir rėmimą spaudoje, per informacinės visuomenės paslaugas ir radijo programas, nedaro poveikio Direktyvai 89/552/EEB, atsižvelgiant į konkrečius audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų ypatumus santykis tarp Direktyvos 2003/33/EB ir Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (27), 88 straipsnio 1 dalis, draudžianti reklamuoti visuomenei tam tikrus vaistus, taikoma, kaip numatyta to straipsnio 5 dalyje, nepažeidžiant Direktyvos 89/552/EEB 14 straipsnio. Santykis tarp Direktyvos 2001/83/EB ir Direktyvos 89/552/EEB po šios direktyvos įsigaliojimo turėtų išlikti toks pat. Be to, ši direktyva neturėtų daryti poveikio 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (28).

(57)

Atsižvelgiant į didesnes žiūrovų galimybes išvengti reklamos naudojant naujas technologijas, pavyzdžiui, skaitmeninius asmeninius įrašančius vaizdo grotuvus, ir didesnį televizijos kanalų pasirinkimą, išsamus reklamos intarpų reguliavimas siekiant apsaugoti žiūrovus nebėra pagrįstas. Nors šia direktyva neturėtų būti padidintas leistinos reklamos kiekis per valandą, tačiau transliuotojams turėtų būti suteikta daugiau lankstumo naudojant reklamos intarpus, kai tai neturi neigiamo poveikio programų vientisumui.

(58)

Direktyva siekiama apsaugoti ypatingą Europos televizijos pobūdį, kai pageidautina, kad reklama būtų įterpiama tarp programų, todėl ja ribojami galimi kinematografijos kūrinių ir televizijos filmų bei kai kurių kitų programų kategorijų, kurioms vis dar reikia specialios apsaugos, pertraukimai.

(59)

Iki šiol egzistavęs televizijos reklamos trukmės per dieną apribojimas buvo iš esmės teorinis. Valandinis apribojimas yra svarbesnis, nes jis taikomas ir geriausiam transliavimo laikui. Todėl reklamos trukmės per dieną apribojimas turėtų būti panaikintas, o apribojimus per valandą reikėtų ir toliau taikyti televizijos reklamos ir teleparduotuvių intarpams. Panašu, kad nebepagrįsti laiko apribojimai, taikomi teleparduotuvių ar reklamos kanalams, nes vartotojų galimybės pasirinkti padidėjo. Tačiau ir toliau taikomas 20 % televizijos reklamos intarpams ir teleparduotuvių intarpams per valandą skirto laiko apribojimas. Televizijos reklamos intarpo sąvoką reikėtų suprasti kaip televizijos reklamą, apibrėžtą Direktyvos 89/552/EEB, su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 1 straipsnio g punkte, kurios trukmė ne ilgesnė kaip 12 minučių.

(60)

Šia direktyva draudžiama paslėptų komercinių audiovizualinių pranešimų teikimas, nes jis neigiamai veikia vartotojus. Šioje direktyvoje paslėpto komercinio audiovizualinio pranešimo draudimas neturėtų būti taikomas teisėtam prekių rodymui, jei žiūrovas tinkamai informuojamas apie tai, kad rodomos prekės. Tai gali būti atlikta pranešant apie tai, kad tam tikroje programoje yra rodomos prekės, pavyzdžiui, rodant neutralų logotipą.

(61)

Prekių rodymas programose – kinematografijos kūrinių ir televizijai skirtų audiovizualinių kūrinių realybė, tačiau valstybės narės šią veiklą reglamentuoja skirtingai. Siekiant užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas ir taip padidinti Europos žiniasklaidos pramonės konkurencingumą, reikia patvirtinti prekių rodymo programose taisykles. Šioje direktyvoje pateikiamas prekių rodymo programose apibrėžimas turėtų apimti bet kokios formos komercinį audiovizualinį pranešimą, programoje matomu būdu pateikiantį nuorodą į produktą, paslaugą ar jų prekės ženklą už mokestį ar kitą panašų atlygį. Nemokamas prekių ar paslaugų pateikimas, pavyzdžiui, parama prekėms ar prizai, turėtų būti laikomas prekių rodymu tik tuo atveju, jei atitinkamų prekių ar paslaugų vertė yra didelė. Prekių rodymui turėtų būti taikomos tokios pat kokybės taisyklės ir apribojimai, kokie taikomi audiovizualiniams komerciniams pranešimams. Lemiamas kriterijus atskiriant rėmimą nuo prekių rodymo yra tai, kad rodant prekę nuoroda į ją įtraukiama į programos veiksmą, todėl ir Direktyvos 89/552/EEB, su pakeitimais, padarytais šia direktyva, 1 straipsnio m punkte esančiame apibrėžime yra žodžiai „programos metu“. Priešingai, rėmimo nuorodos gali būti rodomos programos metu, tačiau jos nesudaro veiksmo dalies.

(62)

Prekių rodymas iš esmės turėtų būti draudžiamas. Tačiau tam tikro pobūdžio programų atveju gali būti leidžiama nukrypti nuo šios draudžiančios nuostatos pagal tai leidžiantį sąrašą. Valstybė narė turėtų turėti galimybę nuspręsti visiškai arba iš dalies netaikyti šių leidžiančių nukrypti nuostatų, pavyzdžiui, leisdama rodyti prekes tik tose programose, kurios nebuvo išimtinai sukurtos toje valstybėje narėje.

(63)

Be to, draudžiama remti arba rodyti prekes, jeigu jos įtakoja programų turinį taip, kad turėtų poveikį žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinei atsakomybei ir nepriklausomybei. Taip yra prekes rodant pagal temą.

(64)

Asmenų su negalia ir pagyvenusių žmonių teisė dalyvauti Bendrijos socialiniame ir kultūriniame gyvenime bei būti jo dalimi yra neatsiejamai susijusi su galimybe naudotis audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis. Priemonės, suteikiančios galimybę naudotis šiomis paslaugomis, turėtų apimti, bet neapsiriboti, gestų kalbą, subtitravimą, akustinį vaizdų aprašymą ir lengvai suprantamo meniu sukūrimą.

(65)

Pagal valstybėms narėms Sutartimi numatytas pareigas jos yra atsakingos už šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisė ir veiksmingą jos įgyvendinimą. Jos, remdamosi savo teisinėmis tradicijomis ir sukurtomis struktūromis, gali laisvai pasirinkti tinkamas priemones ir visų pirma savo kompetentingų nepriklausomų reguliavimo įstaigų formą, kad galėtų nešališkai ir skaidriai atlikti savo darbą įgyvendindamos šią direktyvą. Konkrečiau, valstybių narių pasirinktos priemonės turėtų padėti skatinti žiniasklaidos pliuralizmą.

(66)

Tinkamam šios direktyvos taikymui užtikrinti būtinas glaudus kompetentingų valstybių narių reguliavimo įstaigų ir Komisijos bendradarbiavimas. Taip pat ypatingai svarbus glaudus valstybių narių bendradarbiavimas bei valstybių narių reguliavimo įstaigų bendradarbiavimas siekiant nustatyti poveikį, kurį vienoje valstybėje narėje įsisteigę transliuotojai gali daryti kitai valstybei narei. Kai licencijavimo procedūros numatytos nacionalinėje teisėje ir jei tai susiję su daugiau nei viena valstybe nare, pageidautina, kad prieš suteikiant tokias licencijas vyktų atitinkamų nacionalinių institucijų tarpusavio konsultacijos. Šis bendradarbiavimas turėtų apimti visas direktyva 89/552/EEB, su pakeitimais, padarytais šia direktyva, ir ypač jos 2, 2a ir 3 straipsniais koordinuojamas sritis.

(67)

Kadangi šios direktyvos tikslų, būtent sukurti audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų erdvę be vidaus sienų tuo pačiu užtikrinant aukšto lygio bendro intereso tikslų apsaugą, ypač nepilnamečių bei žmogaus orumo apsaugą ir žmonių su negalia teisių skatinimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(68)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (29) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kuriose kuo geriau atsispindėtų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktis, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 89/552/EEB iš dalies keičiama taip:

1.

Pavadinimas pakeičiamas taip:

2.

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šioje direktyvoje:

a)

audiovizualinės žiniasklaidos paslauga – tai:

paslauga, apibrėžta Sutarties 49 ir 50 straipsniuose, už kurią redakcinę atsakomybę prisiima žiniasklaidos paslaugų teikėjas ir kurios pagrindinis tikslas – informavimo, pramogų ar švietimo tikslais teikti programas plačiajai visuomenei elektroninių ryšių tinklais, apibrėžtais Direktyvos 2002/21/EB 2 straipsnio a punkte. Tokios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos – tai televizijos programų transliavimas, kaip apibrėžta šio straipsnio e punkte, arba užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kaip apibrėžta šio straipsnio g punkte,

ir (arba)

komercinis audiovizualinis pranešimas,

b)

programa – vaizdų, perteikiančių judesį, lydimą arba nelydimą garso, visuma, sudaranti atskirą vienetą žiniasklaidos paslaugų teikėjo nustatytame tvarkaraštyje arba kataloge, kurių forma bei turinys prilygsta televizijos programų formai ir turiniui. Pavyzdžiui, tokios programos apima vaidybinio filmo trukmės filmus, sporto renginius, situacijų komedijas, dokumentinius filmus, programas vaikams ir originalius dramos kūrinius;

c)

redakcinė atsakomybė – veiksminga kontrolė tiek atrenkant programas, tiek ir jas išdėstant chronologine tvarka televizijos programų transliavimo atveju, ar pateikiant kataloge užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo atveju. Redakcinė atsakomybė nebūtinai reiškia pagal nacionalinę teisę numatomą teisinę atsakomybę už teikiamų paslaugų turinį;

d)

žiniasklaidos paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima redakcinę atsakomybę už audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turinio parinkimą ir sprendžia, kokia tvarka jis organizuojamas;

e)

televizijos programų transliavimas arba televizijos programos (t. y. linijinė audiovizualinės žiniasklaidos paslauga) – audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, kurią teikia žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta vienu metu žiūrėti programas pagal programų tvarkaraštį;

f)

transliuotojas – televizijos programų žiniasklaidos paslaugų teikėjas;

g)

užsakomoji audiovizualinės žiniasklaidos paslauga (t. y. nelinijinė audiovizualinės žiniasklaidos paslauga) – audiovizualinės žiniasklaidos paslauga, kurią teikia žiniasklaidos paslaugų teikėjas, skirta žiūrėti programas vartotojo pasirinktu laiku ir jo individualiu prašymu pagal žiniasklaidos paslaugų teikėjo siūlomą programų katalogą;

h)

komercinis audiovizualinis pranešimas – vaizdai, lydimi arba nelydimi garso, skirti tiesiogiai arba netiesiogiai reklamuoti prekes, paslaugas ar fizinio arba juridinio asmens, vykdančio ekonominę veiklą, vardą. Tokie vaizdai lydi programą arba yra į ją įtraukiami už užmokestį arba kitą panašų atlygį ar savireklamos tikslais. Komercinių audiovizualinių pranešimų formos apima, inter alia, televizijos reklamą, rėmimą, teleparduotuves ir prekių rodymą;

i)

televizijos reklama — už mokestį ar kitą panašų atlygį bet kokia forma transliuojama informacija arba informacija, kurią savireklamos tikslais teikia prekyba, verslu, amatu ar profesine veikla besiverčianti viešoji ar privati įmonė arba fizinis asmuo, siekdami atlygintinai reklamuoti prekių tiekimą ar paslaugų teikimą, įskaitant nekilnojamąjį turtą, teises ir pareigas;

j)

paslėptas komercinis audiovizualinis pranešimas – atvejai, kai programose žodžiais ar vaizdais yra pateikiamos prekių gamintojo ar paslaugų teikėjo prekės, paslaugos, pavadinimas, prekės ženklas ar veikla ir kai žiniasklaidos paslaugų teikėjas tai daro dėl reklamos, o visuomenę toks pateikimo pobūdis gali klaidinti. Toks pateikimas yra laikomas sąmoningu, ypač kai tai daroma už mokestį ar kitą panašų atlygį;

k)

rėmimas – bet kokia pagalba, kurią viešoji ar privati įmonė arba fizinis asmuo, nedalyvaujantys teikiant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas ar kuriant audiovizualinius kūrinius, teikia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms arba programoms finansuoti, siekdami garsinti savo vardą, prekės ženklą, įvaizdį, veiklą ar produktus;

l)

teleparduotuvė – už mokestį visuomenei transliuojami tiesioginiai siūlymai siekiant tiekti prekes ar teikti paslaugas, įskaitant nekilnojamąjį turtą, teises ar pareigas;

m)

prekių rodymas – bet kokios formos komercinis audiovizualinis pranešimas, kuriame už mokestį ar kitą panašų atlygį pateikiama informacija apie produktą, paslaugą ar jų prekės ženklą ar nuoroda į juos, taip, kad ji būtų aiškiai rodoma programos metu;

n)

i)

Europos kūriniai – tai:

kūriniai, kurių kilmės šalys yra valstybės narės,

kūriniai, kurių kilmės šalys yra Europos trečiosios valstybės, esančios yra Europos Tarybos Europos konvencijos dėl televizijos be sienų šalimis, ir kurie atitinka ii punkto reikalavimus,

kūriniai, bendrai sukuriami pagal Bendrijos ir trečiųjų šalių sudarytus susitarimus, susijusius su audiovizualiniu sektoriumi, ir atitinkantys kiekviename iš tų susitarimų apibrėžtus reikalavimus,

antros ir trečios įtraukos nuostatų taikymas yra su sąlyga, kad kūriniams, kurių kilmės šalys yra valstybės narės, atitinkamoje trečiojoje šalyje netaikomos diskriminacinės priemonės.

ii)

i punkto pirmoje ir antroje įtraukose minėti kūriniai yra kūriniai, kuriuos iš esmės sukuria autoriai ir kūrėjai, gyvenantys i punkto pirmoje ir antroje įtraukose minėtose vienoje ar daugiau valstybių, jeigu tie kūriniai atitinka vieną iš toliau nurodytų trijų sąlygų:

juos sukuria vienas ar daugiau vienoje ar daugiau minėtų valstybių įsisteigusių kūrėjų, arba

kūrinių kūrimui vadovauja ir jų kūrimą kontroliuoja vienas ar daugiau vienoje ar daugiau minėtų valstybių įsisteigusių kūrėjų, arba

tų valstybių bendrų kūrėjų įnašas į visas bendros gamybos išlaidas yra didžiausias ir bendros gamybos nekontroliuoja vienas ar daugiau kitose nei minėtos valstybės įsisteigusių kūrėjų.

iii)

Kūriniai, kurių pagal i punktą negalima laikyti Europos kūriniais, tačiau kurie yra sukurti remiantis valstybių narių ir trečiųjų šalių sudarytomis dvišalėmis bendros gamybos sutartimis, yra laikomi Europos kūriniais, jeigu Bendrijos kūrėjų indėlis sudaro didžiąją bendrų gamybos išlaidų dalį ir jeigu gamybos nekontroliuoja vienas ar daugiau ne valstybių narių teritorijoje įsisteigusių kūrėjų.“

3.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad visos jos jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų perduodamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos atitiktų visuomenei skirtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms toje valstybėje narėje taikomas teisės sistemos taisykles.

2.   Šioje direktyvoje valstybės narės jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai yra:

a)

tie, kurie įsisteigę toje valstybėje narėje pagal 3 dalį; arba

b)

tie, kuriems taikoma 4 dalis.

3.   Šioje direktyvoje žiniasklaidos paslaugų teikėjas yra laikomas įsisteigusiu valstybėje narėje tokiais atvejais:

a)

žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra toje valstybėje narėje ir redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami toje valstybėje narėje;

b)

kai žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra vienoje valstybėje narėje, o redakciniai sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami kitoje valstybėje narėje, jis yra laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje žymi jo audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių darbuotojų dalis vykdo veiklą. Jei žymi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių darbuotojų dalis vykdo veiklą abiejose valstybėse narėse, tai žiniasklaidos paslaugų teikėjas laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje yra jo pagrindinė buveinė. Jei žymi audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių darbuotojų dalis nevykdo veiklos nė vienoje iš tų valstybių narių, žiniasklaidos paslaugų teikėjas laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, kurioje jis pradėjo savo veiklą laikydamasis tos valstybės narės teisės, jeigu jis palaiko nuolatinius ir veiksmingus ekonominius ryšius su ta valstybe nare;

c)

kai žiniasklaidos paslaugų teikėjo pagrindinė buveinė yra valstybėje narėje, tačiau sprendimai dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų yra priimami trečiojoje šalyje arba atvirkščiai, tai jis laikomas įsisteigusiu toje valstybėje narėje, jeigu didžioji audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų veikla užsiimančių darbuotojų dalis vykdo veiklą toje valstybėje narėje.

4.   Žiniasklaidos paslaugų teikėjai, kuriems netaikomos 3 dalies nuostatos, laikomi priklausančiais tos valstybės narės jurisdikcijai šiais atvejais:

a)

jie naudojasi toje valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu;

b)

jie nesinaudoja toje valstybėje narėje esančiu ryšiu su palydovu, bet naudojasi tai valstybei priklausančiais ryšio palydovo pajėgumais.

5.   Jei pagal 3 ir 4 dalis negalima nuspręsti, kurios valstybės narės jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, tai kompetentinga valstybe nare bus laikoma ta, kurioje žiniasklaidos paslaugų teikėjas yra įsisteigęs pagal Sutarties 43–48 straipsnius.

6.   Ši direktyva netaikoma išimtinai trečiosioms šalims skirtoms audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms, kurių standartine vartotojų įranga tiesiogiai ar netiesiogiai negali priimti vienos ar daugiau valstybių narių gyventojai.“

4.

2a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų priėmimo laisvę ir savo teritorijoje neriboja jų perdavimo iš kitų valstybių narių dėl priežasčių, kurios patenka į šia direktyva koordinuojamas sritis.“

b)

2 dalyje įvadinė frazė ir a punktas pakeičiami taip:

„2.   Televizijos programų transliavimo atžvilgiu valstybės narės gali laikinai nesilaikyti 1 dalies nuostatų, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

jei kitos valstybės narės transliuojamos televizijos programos akivaizdžiai, rimtai ir sunkiai pažeidžia 22 straipsnio 1 arba 2 dalis ir (arba) 3b straipsnį;“

c)

įrašomos šios dalys:

„4.   Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų atveju valstybės narės konkrečios paslaugos atžvilgiu gali imtis priemonių, kuriomis nukrypstama nuo 1 dalies nuostatų, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

priemonės yra:

i)

būtinos dėl vienos iš toliau išvardytų priežasčių:

viešosios tvarkos, ypač nusikaltimų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir persekiojimo už juos baudžiamąja tvarka, įskaitant nepilnamečių apsaugą ir kovą su bet kokiu neapykantos skatinimu dėl rasės, lyties, religinių įsitikinimų ar tautybės bei atskirų asmenų žmogiškojo orumo žeminimą,

visuomenės sveikatos apsaugos,

visuomenės saugumo, įskaitant valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimą,

vartotojų, įskaitant investuotojus, apsaugos;

ii)

taikomos užsakomajai audiovizualinės žiniasklaidos paslaugai, kuri prieštarauja tikslams, nurodytiems i papunktyje, arba kuri kelia rimtą ir didelį pavojų, kad šių tikslų nebus paisoma;

iii)

proporcingos tiems tikslams;

b)

prieš imdamasi šių priemonių ir netrukdydama teismo procesui, įskaitant preliminarų procesą ir baudžiamojo tyrimo metu atliktus veiksmus, valstybė narė:

paprašė valstybės narės, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugų teikėjas, imtis priemonių, ir pastaroji tokių priemonių nesiėmė arba jos buvo nepakankamos,

pranešė Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugų teikėjas, apie ketinimą imtis tokių priemonių.

5.   Skubos atveju valstybės narės gali nukrypti nuo šio straipsnio 4 dalies b punkte numatytų sąlygų. Tokiu atveju apie priemones reikia kuo greičiau pranešti Komisijai ir valstybei narei, kurios jurisdikcijai priklauso paslaugos teikėjas, taip pat nurodyti priežastis, kodėl valstybė narė mano, kad tai yra skubus atvejis.

6.   Nedarydama poveikio valstybės narės galimybei taikyti 4 ir 5 dalyje nurodytas priemones, Komisija kuo greičiau išnagrinėja priemonių, apie kurias pranešta, suderinamumą su Bendrijos teise. Jei Komisija padaro išvadą, kad priemonės nesuderinamos su Bendrijos teise, ji paprašo tos valstybės narės nesiimti siūlomų priemonių arba skubiai nustoti jas taikyti.“

5.

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Valstybės narės turi teisę reikalauti, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai šia direktyva koordinuojamose srityse laikytųsi išsamesnių ar griežtesnių taisyklių, su sąlyga, kad šios taisyklės atitinka Bendrijos teisės nuostatas.

2.   Tais atvejais, kai valstybė narė:

a)

pasinaudojo laisve pagal 1 dalį priimti išsamesnes ar griežtesnes bendro visuomenės intereso taisykles, ir

b)

nustato, kad kitos valstybės narės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas transliuoja televizijos programą, kurios visa arba didžioji dalis skirta jos teritorijai,

ji gali susisiekti su jurisdikciją turinčia valstybe nare siekiant abi puses tenkinančio bet kokios iškeltos problemos sprendimo. Gavusi pagrįstą pirmosios valstybės narės prašymą, jurisdikciją turinti valstybė narė kreipiasi į transliuotoją su prašymu laikytis konkrečius bendrus visuomenės interesus ginančių taisyklių. Jurisdikciją turinti valstybė narė praneša pirmajai valstybei narei apie pasiektus rezultatus per du mėnesius po šio prašymo. Bet kuri valstybė narė gali paprašyti, kad atvejį išnagrinėtų pagal 23a straipsnį įsteigtas kontaktinis komitetas.

3.   Kai pirmoji valstybė narė nustato:

a)

kad taikant 2 dalį pasiekti rezultatai nėra pakankami; ir

b)

kad konkretus transliuotojas įsisteigė jurisdikciją turinčioje valstybėje narėje siekdamas išvengti griežtesnių taisyklių šia direktyva koordinuojamose srityse, kurios jam būtų taikomos, jei jis būtų įsisteigęs pirmojoje valstybėje narėje,

ji gali imtis tinkamų priemonių prieš atitinkamą transliuotoją.

Tokios priemonės turi būti objektyviai būtinos, taikomos nediskriminuojant ir proporcingos tikslams, kurių jomis siekiama.

4.   Valstybė narė gali imtis priemonių pagal 3 dalį tik tokiu atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

valstybė narė pranešė Komisijai ir valstybei narei, kurioje įsisteigęs transliuotojas, apie ketinimą imtis minėtų priemonių, kartu nurodydama priežastis, kuriais ji grindžia savo vertinimą, ir

b)

Komisija nusprendė, kad priemonės dera su Bendrijos teise, ir kad vertinimai, kuriuos valstybė narė atliko pagal 2 ir 3 dalis imdamasi šių priemonių, yra teisingai pagrįsti.

5.   Gavusi 4 dalies a punkte numatytą pranešimą, Komisija per tris mėnesius priima sprendimą. Jei Komisija nusprendžia, kad priemonės nesuderinamos su Bendrijos teise, tai atitinkama valstybė narė pasiūlytų priemonių nesiima.

6.   Valstybės narės pagal savo teisės aktus tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai veiksmingai laikytųsi šios direktyvos nuostatų.

7.   Valstybės narės šia direktyva koordinuojamose srityse skatina, kiek tai leidžiama pagal jų teisines sistemas, nacionalinio lygio bendro reguliavimo ir (arba) savireguliavimo režimus. Šie režimai turi būti tokie, kad užtikrintų veiksmingą taisyklių įgyvendinimą ir juos plačiai remtų pagrindinės suinteresuotos šalys atitinkamose valstybėse narėse.

8.   Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, Direktyva 2000/31/EB taikoma visais atvejais. Jei šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, kilus Direktyvos 2000/31/EB ir šios direktyvos nuostatų prieštaravimams, turi būti vadovaujamasi šios direktyvos nuostatomis.“

6.

3a straipsnis išbraukiamas.

7.

Įrašomas šis IIa skyrius:

„IIA   SKYRIUS

VISOMS AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGOMS TAIKOMOS NUOSTATOS

3a straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai sudarytų paslaugų gavėjams galimybę nesudėtingai, tiesiogiai ir nuolat gauti bent šią informaciją:

a)

žiniasklaidos paslaugų teikėjo pavadinimą;

b)

geografinį adresą, kuriuo žiniasklaidos paslaugų teikėjas yra įsisteigęs;

c)

žiniasklaidos paslaugų teikėjo duomenis, įskaitant jo elektroninio pašto adresą ar tinklavietės adresą, pagal kuriuos į jį galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis;

d)

atitinkamais atvejais – kompetentingas reguliavimo ar priežiūros įstaigas.

3b straipsnis

Valstybės narės tinkamomis priemonėmis užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos nekurstytų neapykantos dėl rasės, lyties, religijos, tautybės ar pilietybės.

3c straipsnis

Valstybės narės skatina jų jurisdikcijai priklausančius žiniasklaidos paslaugų teikėjus užtikrinti, kad jų paslaugos palaipsniui taptų prieinamos žmonėms, turintiems regėjimo ar klausos negalią.

3d straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys žiniasklaidos paslaugų teikėjai neperduotų kinematografijos kūrinių kitu laikotarpiu nei buvo susitarta su teisių turėtojais.

3e straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos teikėjų perduodami komerciniai audiovizualiniai pranešimai atitiktų šiuos reikalavimus:

a)

galima iš karto atpažinti, kad tai yra komercinis audiovizualinis pranešimas. Paslėpti komerciniai audiovizualiniai pranešimai draudžiami;

b)

komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti naudojamos pasąmonę veikiančios technologijos;

c)

komerciniuose audiovizualiniuose pranešimuose negali būti:

i)

žmogaus orumo žeminimo;

ii)

jokių diskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, tautybės, pilietybės, religijos arba tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos apraiškų arba skatinimo;

iii)

sveikatai ar saugai pavojingo elgesio skatinimo;

iv)

aplinkai ypač žalingo elgesio skatinimo;

d)

draudžiami bet kokie komerciniai audiovizualiniai pranešimai, skirti cigarečių ir kitų tabako gaminių reklamai;

e)

alkoholinių gėrimų reklamai skirti komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali būti konkrečiai skirti nepilnamečiams ir neturi skatinti besaikio tokių gėrimų vartojimo;

f)

draudžiami vaistų bei gydymo būdų, kurie valstybėse narėse, kurių jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų tiekėjas, galimi tik pagal receptus, reklamai skirti audiovizualiniai komerciniai pranešimai;

g)

komerciniai audiovizualiniai pranešimai negali daryti žalingo fizinio ar moralinio poveikio nepilnamečiams. Todėl pasinaudojant nepilnamečių nepatyrimu ir patiklumu komerciniais audiovizualiniais pranešimais negalima tiesiogiai skatinti juos pirkti ar išsinuomoti produktą ar paslaugą, tiesiogiai skatinti nepilnamečius įtikinti savo tėvus ar kitus asmenis pirkti reklamuojamas prekes ar paslaugas, naudotis ypatingu nepilnamečių pasitikėjimu tėvais, mokytojais ar kitais asmenimis arba juose be reikalo rodyti į pavojingą padėtį patekusius nepilnamečius.

2.   Valstybės narės ir Komisija skatina žiniasklaidos paslaugų teikėjus kurti elgesio kodeksus dėl netinkamų komercinių audiovizualinių pranešimų, kurie lydi vaikams skirtas programas arba yra įtraukti į tokias programas, apie maisto produktus ir gėrimus, kurių sudėtyje yra maistinių medžiagų ir maistiniu arba fiziologiniu poveikiu pasižyminčių medžiagų, ypač riebalų, riebalų rūgščių transizomerų, druskos/natrio ir cukrų, kurių nerekomenduojama vartoti per daug.

3f straipsnis

1.   Remiamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos ar programos atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jokiomis aplinkybėmis jų turinio, o televizijos programų transliavimo metu – jų rodymo laiko, negalima įtakoti taip, kad būtų įtakojama žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinė atsakomybė ir nepriklausomybė;

b)

jose negali būti tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas;

c)

žiūrovai turi būti aiškiai informuojami apie esamą rėmimo susitarimą. Programos pradžioje, jos metu ir (arba) pabaigoje tinkamu būdu pateikiant rėmėjo pavardę (pavadinimą), logotipą ir (arba) kitą ženklą, pavyzdžiui, nuorodą į jo produktą (-us) ar paslaugą (-as) arba jų skiriamąjį ženklą būtina aiškiai parodyti, kad programa yra remiama.

2.   Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų arba programų negali remti įmonės, kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų tabako gaminių gamyba arba pardavimas.

3.   Jei įmonės, kurių veikla apima medicinos produktų gamybą arba pardavimą ir gydymą, remia audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas arba programas, tai jose gali būti reklamuojamas įmonės vardas ar jos įvaizdis, tačiau negalima reklamuoti konkrečių medicinos produktų ar gydymo būdų, kurie toje valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, galimi tik pagal receptus.

4.   Žinių ir naujienų programos negali būti remiamos. Valstybės narės gali uždrausti rodyti rėmėjų logotipą programose vaikams, dokumentiniuose filmuose ir religinio turinio programose.

3g straipsnis

1.   Prekių rodymas programose draudžiamas.

2.   Jei valstybė narė nenusprendžia kitaip, nukrypstant nuo 1 dalies prekių rodymas leidžiamas:

kinematografijos kūriniuose, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms sukurtuose filmuose ir serialuose, sporto programose ir lengvo turinio pramoginėse programose, arba

kai nėra užmokesčio, tiktai nemokamai teikiamos kai kurios prekės ar paslaugos, pavyzdžiui, parama prekėms ir prizai, siekiant juos įtraukti į programą.

Pirmoje įtraukoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata netaikoma vaikams skirtoms programoms.

Programos, į kurias įtrauktas prekių rodymas, turi atitikti bent visus šiuos reikalavimus:

a)

jokiomis aplinkybėmis negalima daryti tokios įtakos jų turiniui, o televizijos programų transliavimo metu – jų rodymo laikui, kad padaryta įtaka žiniasklaidos paslaugų teikėjo redakcinei atsakomybei ir nepriklausomybei;

b)

jose negali būti tiesiogiai skatinama pirkti ar nuomoti prekes ar paslaugas, ypač darant specialias reklamines nuorodas į šias prekes ar paslaugas;

c)

jose negali būti nepagrįstai didinamas konkretaus produkto pastebimumas;

d)

žiūrovai turi būti aiškiai informuojami apie prekių rodymą. Kad žiūrovas nebūtų klaidinamas, apie prekių rodymą turi būti aiškiai informuojama programos pradžioje ir pabaigoje, taip pat atnaujinus programos rodymą po reklamos pertraukos.

Darydamos išimtį valstybės narės gali netaikyti pirmiau d punkte išdėstytų reikalavimų, jei konkrečios programos nekūrė arba neužsakė sukurti pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas arba su žiniasklaidos paslaugų teikėju susijusi bendrovė.

3.   Bet kokiu atveju programose negali būti rodomos šios prekės:

tabako gaminiai ar cigaretės arba įmonių, kurių pagrindinė veikla yra cigarečių ir kitų tabako gaminių gamyba arba pardavimas, produktai, arba

konkretūs medicinos produktai ar gydymo būdai, kurie toje valstybėje narėje, kurios jurisdikcijai priklauso žiniasklaidos paslaugų teikėjas, galimi tik pagal receptus.

4.   1, 2 ir 3 dalies nuostatos taikomos tik programoms, sukurtoms po 2009 m. gruodžio 19 d.“

8.

Įterpiamas šis skyrius:

„IIB   SKYRIUS

TIK UŽSAKOMOSIOMS AUDIOVIZUALINĖS ŽINIASKLAIDOS PASLAUGOMS TAIKOMOS NUOSTATOS

3h straipsnis

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, kurios galėtų rimtai pakenkti fiziniam, protiniam ar moraliniam nepilnamečių vystymuisi, būtų teikiamos tik tokiu būdu, kuris užtikrintų, jog nepilnamečiai tokiu užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų paprastai negalėtų klausytis ar žiūrėti.

3i straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad, kai įmanoma, jų jurisdikcijai priklausančių žiniasklaidos paslaugų teikėjų teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos tinkamomis priemonėmis skatintų galimybes kurti Europos kūrinius ir su jais susipažinti. Toks skatinimas galėtų būti susijęs, inter alia, su finansiniu įnašu, kuriuo iš tokių paslaugų remiamas Europos kūrinių kūrimas ir teisių į juos įsigijimas arba Europos kūrinių dalis ir (arba) jų garsinimas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų programų kataloge.

2.   Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 19 d. ir vėliau kas ketverius metus valstybė narė pateikia Komisijai 1 dalies įgyvendinimo ataskaitą.

3.   Remdamasi valstybių narių pateikta informacija ir nepriklausomu tyrimu, atsižvelgdama į rinką, technologijų pažangą ir kultūrinės įvairovės skatinimo tikslą, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 1 dalies taikymo pranešimą.“

9.

Įterpiamas šis skyrius:

„IIC   SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL IŠSKIRTINĖS TEISĖS IR TRUMPŲ NAUJIENŲ PRANEŠIMŲ TEIKIMO TRANSLIUOJANT TELEVIZIJOS PROGRAMAS

3j straipsnis

1.   Kiekviena valstybė narė gali imtis Bendrijos teisės aktus atitinkančių priemonių, kad užtikrintų, jog jos jurisdikcijai priklausantys transliuotojai, pasinaudodami išskirtine teise, renginių, kurie tos valstybės narės laikomi itin reikšmingais visuomenei, netransliuotų taip, kad žymi tos valstybės narės gyventojų dalis negalėtų jų nemokamai matyti tiesiogiai ar žiūrėdami įrašytą. Jei valstybė narė imasi tokių priemonių, tai ji sudaro atitinkamų nacionalinių ar nenacionalinių renginių, kuriuos ji laiko itin reikšmingais visuomenei, sąrašą. Sąrašas turi būti sudaromas aiškiai, nedviprasmiškai ir tinkamu laiku. Atlikdama šį darbą, atitinkama valstybė narė taip pat nusprendžia, ar turėtų būti vykdoma viso renginio ar jo dalies tiesioginė transliacija, arba, jei to reikia arba dėl objektyvių priežasčių būtų geriau visuomenei, būtų rodomas viso renginio ar jo dalies įrašas.

2.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių jos ėmėsi ar ketina imtis pagal 1 dalį. Per tris mėnesius nuo pranešimo dienos Komisija patikrina, ar tos priemonės dera su Bendrijos teise, ir praneša apie jas kitoms valstybėms narėms. Ji paprašo komiteto, įsteigto pagal 23a straipsnio nuostatas, nuomonės. Paskui informacija apie taikomas priemones paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ne rečiau kaip kartą per metus paskelbiamas bendras valstybėse narėse taikomų priemonių sąrašas.

3.   Valstybės narės, taikydamos tinkamas priemones ir vadovaudamosi savo teisės aktais, užtikrina, kad jų jurisdikcijai priklausantys transliuotojai nesinaudotų po šios direktyvos paskelbimo dienos nusipirktomis išskirtinėmis teisėmis taip, kad žymi kitos valstybės narės gyventojų dalis nebegalėtų nemokamai matyti 1 ir 2 dalyse apibrėžtų tos kitos valstybės narės visų ar dalies tiesiogiai transliuojamų renginių arba, jei to reikėtų arba dėl objektyvių priežasčių taip būtų geriau visuomenės labui, visų ar dalies vėliau transliuojamų nemokamų televizijos įrašų, kuriuos valstybė narė apibrėžia pagal 1 dalį.

3k straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad visi Bendrijoje įsisteigę transliuotojai, norintys parengti trumpus naujienų pranešimus, sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis turėtų prieigą prie didelės visuomeninės svarbos renginių, kurie išskirtinėmis teisėmis transliuojami jų jurisdikcijai priklausančio transliuotojo.

2.   Jeigu kitas transliuotojas, įsisteigęs toje pačioje valstybėje narėje kaip ir prieigos prašantis transliuotojas, įgijo išskirtinių teisių, susijusių su tam tikru didelės visuomeninės svarbos renginiu, prieigos turi būti prašoma iš šio transliuotojo.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad tokia prieiga būtų garantuojama leidžiant transliuotojams laisvai pasirinkti trumpas ištraukas iš perduodančio transliuotojo signalo ir, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma atlikti dėl praktinių priežasčių, nurodant bent jų šaltinį.

4.   Kaip alternatyvą 3 daliai valstybės narės gali nustatyti lygiavertę sistemą, kuri kitomis priemonėmis leistų užtikrinti prieigą sąžiningomis, pagrįstomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis.

5.   Trumpos ištraukos naudojamos tik bendro pobūdžio žinių programose ir gali būti naudojamos teikiant užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas tik tuo atveju, jei tą pačią programą netiesioginės transliacijos forma siūlo tas pats žiniasklaidos paslaugų teikėjas.

6.   Nedarydamos poveikio 1–5 dalims valstybės narės, laikydamosi savo teisės sistemos ir teisinės praktikos, užtikrina, kad būtų nustatyti su tokių trumpų ištraukų pateikimu susiję būdai ir sąlygos, visų pirma kompensavimo priemonės, ilgiausia trumpų ištraukų trukmė ir jų perdavimo laiko ribos. Jei numatyta kompensacija, tai ji negali būti didesnė už papildomas sąnaudas, tiesiogiai patirtas teikiant prieigą.“

10.

4 straipsnio 1 dalyje žodžiai „vykdydami 6 straipsnio reikalavimus“ išbraukiami.

11.

6 ir 7 straipsniai išbraukiami.

12.

IV skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

13.

10 straipsnis keičiamas taip:

„10 straipsnis

1.   Televizijos reklama ir teleparduotuvės turi būti lengvai atpažįstamos ir atskiriamos nuo redakcinio programos turinio. Neapribojant naujų reklamos technologijų naudojimo, televizijos reklama ir teleparduotuvė optinėmis ir (arba) akustinėmis, ir (arba) erdvinėmis priemonėmis turi būti pakankamai atskiriamos nuo kitų programos dalių.

2.   Atskiri reklamos ir teleparduotuvės intarpai, išskyrus sporto renginių perdavimo metu, turi likti išimtimi.“

14.

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įterpiant televizijos reklamą ar teleparduotuvę programų metu nebūtų pakenkta programų vientisumui, atsižvelgiant į natūralias programos pertraukas ir jos trukmę bei pobūdį, bei nebūtų pažeidžiamos teisių turėtojų teisės.

2.   Perduodant televizijos filmus (išskyrus kelių serijų filmus, serialus ir dokumentinius filmus), kinematografijos kūrinius ir naujienų programas televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip trisdešimties minučių laikotarpį. Perduodant vaikams skirtas programas, televizijos reklama ir (arba) teleparduotuvė gali būti rodomos vieną kartą per kiekvieną programoje nustatytą ne trumpesnį kaip trisdešimties minučių laikotarpį, jeigu numatoma jos trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių. Televizijos reklama ar teleparduotuvė negali būti įterpiamos į religines apeigas.“

15.

12 ir 13 straipsniai išbraukiami.

16.

14 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

17.

16 ir 17 straipsniai išbraukiami.

18.

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

1.   Televizijos reklamos ir teleparduotuvės intarpams skirtas laikas per vieną astronominę valandą neturi viršyti 20 %.

2.   1 dalis netaikoma paties transliuotojo pranešimams apie savo programas ir pagalbiniams su tomis programomis tiesiogiai susijusiems elementams, rėmimo pranešimams ir prekių rodymui.“

19.

18a straipsnis pakeičiamas taip:

„18a straipsnis

Teleparduotuvės turi būti aiškiai išskiriamos optinėmis ir akustinėmis priemonėmis ir nepertraukiamai trukti ne mažiau kaip penkiolika minučių.“

20.

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Šios direktyvos nuostatos mutatis mutandis taikomos televizijos kanalams, skirtiems tik reklamai ir teleparduotuvėms, taip pat televizijos kanalams, skirtiems tik savireklamai. Šiems kanalams netaikomas III skyrius, 11 straipsnis ir 18 straipsnis.“

21.

19a straipsnis išbraukiamas.

22.

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Nedarant poveikio 3 straipsniui, valstybės narės, deramai atsižvelgdamos į Bendrijos teisę, televizijos programų, kurios skirtos tik šalies teritorijai ir kurių negali tiesiogiai ar netiesiogiai žiūrėti vienos ar daugiau kitų valstybių narių visuomenė, transliavimo atžvilgiu gali nustatyti kitokias sąlygas nei išdėstytos 11 straipsnio 2 dalyje ir 18 straipsnyje.“

23.

V skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

24.

22a ir 22b straipsniai išbraukiami.

25.

VI skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

26.

23a straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

padėti valstybėms narėms ir Komisijai keistis informacija apie padėtį ir pokyčius reguliavimo veikloje, susijusioje su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugomis, atsižvelgiant į Bendrijos audiovizualinę politiką ir atitinkamus pokyčius technikos srityje;“.

27.

Įterpiamas šis skyrius:

„VIB   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ REGULIAVIMO ĮSTAIGŲ BENDRADARBIAVIMAS

23b straipsnis

Valstybės narės imasi tinkamų priemonių teikti viena kitai ir Komisijai, visų pirma per savo kompetentingas nepriklausomas reguliavimo įstaigas, informaciją, reikalingą šios direktyvos nuostatoms, ypač jos 2, 2a ir 3 straipsniams, taikyti.“

28.

25 ir 25a straipsniai išbraukiami.

29.

26 straipsnis pakeičiamas taip:

„26 straipsnis

Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 19 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui pranešimą apie šios direktyvos taikymą ir, jei reikia, teikia pasiūlymus, kurie padėtų ją pritaikyti prie pokyčių audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų srityje, ypač atsižvelgiant į naujausią technologijų pažangą, sektoriaus konkurencingumą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumo lygius visose valstybėse narėse.

Šiame pranešime taip pat įvertinamas televizijos reklamos, lydinčios vaikams skirtas programas arba įtrauktos į šias programas, klausimas, ypač tai, ar šioje direktyvoje nustatytos kiekybinės ir kokybinės taisyklės suteikė reikiamo lygio apsaugą.“

2 straipsnis

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (30) iš dalies keičiamas taip:

Priedo „Direktyvos ir reglamentai“, patenkančio į 3 straipsnio a punkto taikymo sritį, 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

1989 m. spalio 3 d. Tarybos ir Europos Parlamento direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva) (31) 3h–3i straipsniai ir 10–20 straipsniai. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/65/EB (32).

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 19 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva yra skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2007 m. gruodžio 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 202.

(2)  OL C 51, 2007 3 6, p. 7.

(3)  2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2007 spalio 15 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2007 lapkričio 29 d. Europos Parlamento pozicija.

(4)  1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, 1989 10 17, p. 23). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(5)  OL C 285 E, 2006 11 22, p. 126.

(6)  OL C 293 E, 2006 12 2, p. 155.

(7)  OL C 296 E, 2006 12 6, p. 104.

(8)  OL L 201, 2006 7 25, p. 15.

(9)  OL C 30, 1999 2 5, p. 1.

(10)  Europos Parlamento rezoliucija dėl televizijos be sienų (OL C 76 E, 2004 3 25, p. 453).

(11)  Europos Parlamento rezoliucija dėl saviraiškos ir informacijos laisvės (Pagrindinių teisių chartijos 11 straipsnio 2 dalis) pažeidimo rizikos ES ir ypač Italijoje (OL C 104 E, 2004 4 30, p. 1026).

(12)  Europos Parlamento rezoliucija dėl Direktyvos 89/552/EEB („Televizija be sienų“), iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, taikymo 2001–2002 metų laikotarpiu (OL C 193 E, 2006 8 17, p. 117).

(13)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.

(14)  OL L 204, 1998 7 21, p. 37. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(15)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32).

(16)  OL L 178, 2000 7 17, p. 1.

(17)  Byla C-56/96 VT4, 22 punktas; Byla C-212/97 Centros prieš Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; taip pat žr.: bylą C-11/95 Komisija prieš Belgijos Karalystę ir bylą C-14/96 Paul Denuit.

(18)  Byla C-212/97 Centros prieš Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; byla C-33/74 Van Binsbergen prieš Bestuur van de Bedrijfsvereniging; byla C-23/93 TV 10 SA prieš Commissariaat voor de MEDIA, 21 punktas.

(19)  Byla C-355/98 Komisija prieš Belgiją [2000] Rink. p. I-1221,28 punktas; byla C-348/96, Calfa, [1999] Rink. p. I-0011, 23 punktas.

(20)  OL L 378, 2006 12 27, p. 72.

(21)  OL L 167, 2001 6 22, p. 10.

(22)  Byla C-89/04, MEDIA kabel.

(23)  OL L 13, 2004 1 20, p. 44.

(24)  OL C 102, 2004 4 28, p. 2.

(25)  OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

(26)  OL L 152, 2003 6 20, p. 16.

(27)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1901/2006 (OL L 378, 2006 12 27, p. 1).

(28)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9, su pakeitimais, padarytais OL L 12, 2007 1 18, p. 3.

(29)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(30)  OL L 364, 2004 12 9, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/29/EB.

(31)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23.

(32)  OL L 332, 2007 12 18, p. 27“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/46


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl asmenų readmisijos sudarymo

(2007/839/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Komisija Europos bendrijos vardu susitarė su Ukraina dėl susitarimo dėl asmenų readmisijos sudarymo.

(2)

Susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. birželio 18 d. pagal 2007 m. birželio 12 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis readmisijos komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(6)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir nedarant poveikio minėto protokolo 4 straipsnio taikymui, Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(7)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to jis nėra jai privalomas ar taikytinas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl asmenų readmisijos.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 20 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai, atstovauja Bendrijai pagal susitarimo 15 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Bendrijos poziciją Jungtiniame readmisijos komitete dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo pagal susitarimo 15 straipsnio 5 dalį nustato Komisija, pasikonsultavusi su Tarybos paskirtu specialiu komitetu.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LINO


(1)  2007 m. lapkričio 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Ukrainos

SUSITARIMAS

dėl asmenų readmisijos

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija)

ir

UKRAINA

(toliau kartu – Susitariančiosios Šalys),

NUSPRENDUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kuriuo siekiama veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija,

SUSIRŪPINUSIOS organizuotų nusikalstamų grupuočių, užsiimančių nelegaliu migrantų gabenimu, aktyvumo padidėjimu,

SIEKDAMOS šiuo Susitarimu ir remdamosi abipusiškumo principu nustatyti skubią ir veiksmingą tvarką, skirtą asmenų, kurie netenkina arba jau nebetenkina atvykimo ir buvimo Ukrainos arba vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymui bei saugiam ir tvarkingam jų grąžinimui, ir bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad atitinkamais atvejais Ukraina ir Europos Sąjungos valstybės narės turėtų dėti visas pastangas išsiųsti trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės, kurie nelegaliai atvyko į jų teritoriją, atgal į kilmės arba nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę,

PRIPAŽINDAMOS būtinybę gerbti žmogaus teises ir laisves, ir pabrėždamos, kad šiuo Susitarimu nepažeidžiamos Bendrijos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Ukrainos teisės ir įsipareigojimai pagal 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinę teisę, visų pirma, 1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, 1951 m. liepos 28 d. konvenciją ir 1967 m. sausio 31 d. protokolą dėl pabėgėlių statuso, 1966 m. gruodžio 19 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir tarptautinius dokumentus dėl ekstradicijos,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad Ukraina ir Bendrija bendrai suinteresuotos bendradarbiauti readmisijos ir abipusių kelionių supaprastinimo srityse,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad šio Susitarimo, kuriam taikoma Europos bendrijos steigimo sutarties IV antraštinė dalis, nuostatos nėra taikomos Danijos karalystei pagal protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)

Susitariančiosios Šalys – tai Ukraina ir Bendrija;

b)

valstybė narė – tai bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę ir Airijos Respubliką;

c)

valstybės narės pilietis – tai bet kuris asmuo, turintis valstybės narės pilietybę, kaip nustatyta Bendrijos;

d)

Ukrainos pilietis – bet kuris Ukrainos pilietybę turintis asmuo;

e)

trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Ukrainos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

f)

asmuo be pilietybės – tai bet kuris pilietybės neturintis asmuo;

g)

leidimas gyventi – tai Ukrainos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kokios rūšies pažymėjimas, kuris suteikia asmeniui teisę gyventi jos teritorijoje. Tokiu leidimu nelaikomas laikinas leidimas likti jos teritorijoje, kol nagrinėjamas prašymas suteikti prieglobstį, pabėgėlio statusą arba leidimą gyventi;

h)

viza – Ukrainos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ji neapima oro uosto tranzitinės vizos;

i)

prašančioji valstybė – tai valstybė (Ukraina arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos paraišką pagal šio Susitarimo 5 straipsnį arba tranzito paraišką pagal 11 straipsnį;

j)

prašomoji valstybė – tai valstybė (Ukraina arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiama readmisijos paraiška pagal šio Susitarimo 5 straipsnį arba tranzito paraiška pagal 11 straipsnį;

k)

kompetentinga institucija – tai bet kuri Ukrainos arba vienos iš valstybių narių nacionalinės valdžios institucija, kuriai patikėta įgyvendinti šį Susitarimą pagal šio Susitarimo 16 straipsnį;

l)

pasienio regionas – tai sritis, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo bendros valstybės narės ir Ukrainos sausumos sienos bei jūrų uostų teritorijos, įskaitant muitinės zonas, ir valstybių narių bei Ukrainos tarptautiniai oro uostai.

1   SKIRSNIS

READMISIJOS ĮSIPAREIGOJIMAI

2 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.   Prašomoji valstybė prašančiosios valstybės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal visus asmenis, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo arba buvimo prašančiosios valstybės teritorijoje sąlygų, jeigu remiantis šio Susitarimo 6 straipsniu įrodoma, kad jie yra prašomosios valstybės piliečiai.

Ta pati nuostata taikoma asmenims, kurie atvykę į prašančiosios valstybės teritoriją atsisakė prašomosios valstybės pilietybės ir neįgijo prašančiosios valstybės pilietybės.

2.   Jei būtina, prašomoji valstybė nedelsdama išduoda asmeniui, kurį nuspręsta grąžinti, kelionės dokumentą, galiojantį ne trumpiau nei 6 mėnesius, nepriklausomai nuo grąžintino asmens valios. Jei dėl teisinių ar faktinių priežasčių grąžintinas asmuo iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu negali būti perduotas, prašomoji valstybė per 14 kalendorinių dienų pratęsia kelionės dokumento galiojimo terminą arba, jei būtina, išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati, kaip ir ankstesniojo kelionės dokumento. Jei prašomoji valstybė per 14 kalendorinių dienų neišdavė kelionės dokumento, nepratęsė jo galiojimo termino arba, jei būtina, jo neatnaujino, laikoma, kad prašomoji valstybė pripažįsta dokumentą, kurio galiojimo terminas pasibaigęs.

3 straipsnis

Trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.   Prašomoji valstybė prašančiosios valstybės prašymu ir be jokių papildomų formalumų, išskyrus numatytus šiame Susitarime, priima atgal į savo teritoriją trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės, kurie netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo arba buvimo prašančiosios valstybės teritorijoje sąlygų, jeigu remiantis šio Susitarimo 7 straipsniu įrodoma, kad tokie asmenys:

a)

nelegaliai pateko į valstybių narių teritoriją atvykdami tiesiai iš Ukrainos teritorijos arba nelegaliai pateko į Ukrainos teritoriją atvykdami tiesiai iš valstybių narių teritorijos;

b)

atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės išduotą galiojantį leidimą gyventi,

arba

c)

atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą ir atvyko į prašančiosios valstybės teritoriją tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas readmisijos įsipareigojimas negalioja, jei:

a)

trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės vyksta tik tranzitu per prašomosios valstybės tarptautinį oro uostą, neišeidamas iš jo tranzitinės salės;

b)

prašančioji valstybė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, jei:

i)

tas asmuo neturi prašomosios valstybės išduotos vizos arba leidimo gyventi, kurio galiojimo laikas ilgesnis; arba

ii)

prašančiosios valstybės išduota viza arba leidimas gyventi nebuvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus;

c)

trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės nereikia vizos atvykti į prašančiosios valstybės teritoriją.

3.   Kalbant apie valstybes nares, šio straipsnio 1 dalies b punkte ir (arba) c punkte minimas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, kuri išdavė vizą arba leidimą gyventi. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, šio straipsnio 1 dalies b ir (arba) c punkte minimas readmisijos įsipareigojimas tenka ilgesnį laiką galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai valstybei narei, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, šio straipsnio 1 dalies b ir (arba) c punkte nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jei tokių dokumentų pateikti neįmanoma, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo paskutinį kartą išvyko.

4.   Prašomajai valstybei patenkinus readmisijos paraišką, prašančioji valstybė išduoda grąžintinam asmeniui prašomojoje valstybėje pripažįstamą kelionės dokumentą. Jei prašančioji valstybė yra ES valstybė narė, šis kelionės dokumentas yra išsiuntimui naudojamas tipinis ES kelionės dokumentas, atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą (7 priedas). Jei prašančioji valstybė yra Ukraina, šis kelionės dokumentas yra Ukrainos asmens grįžimo pažymėjimas (8 priedas).

4 straipsnis

Klaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kokį prašomosios valstybės grąžinamą asmenį, jei per 3 mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma, kad netenkinami šio Susitarimo 2 arba 3 straipsnyje nurodyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio Susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis, o prašomoji valstybė taip pat perduoda visą turimą informaciją apie tikrąją priimtino atgal asmens tapatybę ir tautybę.

2   SKIRSNIS

READMISIJOS PROCEDŪRA

5 straipsnis

Readmisijos paraiška

1.   Pagal šio straipsnio 2 dalį prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiama readmisijos paraiška perduodant grąžintiną asmenį remiantis vienu iš 2 ir 3 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų.

2.   Jei grąžintinas asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą arba asmens tapatybės kortelę, o trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės atveju – prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą arba leidimą gyventi, dėl tokių asmenų perdavimo prašančiajai valstybei nereikia pateikti readmisijos paraiškos arba rašytinio pranešimo prašomosios valstybės kompetentingai institucijai.

3.   Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, jei asmuo buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio regione per 48 valandas nuo tada, kai neteisėtai kirto savo valstybės sieną (įskaitant jūrų uostus ir oro uostus) atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, prašančioji valstybė, gali pateikti readmisijos paraišką per 2 dienas po šio asmens sulaikymo (greitesnė procedūra).

4.   Readmisijos paraiškoje nurodoma ši informacija:

a)

visa turima išsami informacija apie grąžintiną asmenį (pvz., vardai, pavardės, gimimo data ir vieta, lytis bei paskutinė gyvenamoji vieta);

b)

pilietybės įrodymo priemonės, trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos.

5.   Jei būtina, readmisijos paraiškoje taip pat turėtų būti pateikta ši informacija:

a)

patvirtinimas, nurodantis, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros su sąlyga, kad atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam tvirtinimui;

b)

bet kokia kita apsaugos ar saugumo priemonė, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

6.   Naudotina tipinė readmisijos paraiškos forma pridedama šio Susitarimo 5 priede.

6 straipsnis

Su pilietybe susiję įrodymai

1.   Prašomosios valstybės pilietybė pagal šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalį gali būti:

a)

įrodoma bet kokiu šio Susitarimo 1 priede išvardytu dokumentu, net jei jo galiojimo laikas pasibaigęs. Jei tokie dokumentai pateikti, prašomoji valstybė pripažįsta pilietybę be jokio tolesnio tyrimo. Pilietybė negali būti įrodoma pateikiant padirbtus ar suklastotus dokumentus;

b)

nustatoma remiantis bet kokiu šio Susitarimo 2 priede išvardytu dokumentu, net jei jo galiojimo laikas pasibaigęs. Jei tokie dokumentai pateikti, prašomoji valstybė pilietybę laiko nustatyta, jei atlikusi tyrimą, kuriame dalyvauja prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos, ji negali įrodyti priešingai. Pilietybė negali būti nustatoma pateikiant padirbtus ar suklastotus dokumentus.

2.   Jei nei vieno iš 1 arba 2 prieduose išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė atstovybė ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų apklausia grąžintiną asmenį siekdama nustatyti jo (jos) pilietybę. Terminas prasideda readmisijos paraiškos gavimo dieną.

7 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susiję įrodymai

1.   Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos pagal šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies a punktą gali būti:

a)

įrodytos bet kuriuo dokumentu, išvardytu šio Susitarimo 3a priede. Jei tokie dokumentai pateikiami, prašomoji valstybė pripažįsta, kad iš jos teritorijos nelegaliai atvykta į prašančiosios valstybės (arba valstybių narių, jei prašomoji valstybė yra Ukraina) teritoriją;

b)

nustatytos remiantis bet kuriuo šio Susitarimo 3b priede išvardytu dokumentu. Jei tokie dokumentai pateikiami, prašomoji valstybė atlieka tyrimą ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateikia atsakymą. Jei atsakymas teigiamas, arba jei neatsakoma iki termino pabaigos, prašomoji valstybė pripažįsta, kad iš jos teritorijos nelegaliai atvykta į prašančiosios valstybės (arba valstybių narių, jei prašomoji valstybė yra Ukraina) teritoriją.

2.   Atvykimo į prašančiosios valstybės teritoriją neteisėtumas pagal šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies a punktą nustatomas remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar leidimo gyventi. Tinkamai motyvuotas prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikiamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi, taip pat yra neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas.

3.   Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygos pagal šio Susitarimo 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus gali būti:

a)

įrodytos bet kuriuo dokumentu, išvardytu šio Susitarimo 4a priede. Jei tokie dokumentai pateikti, prašomoji valstybė be jokio tolesnio tyrimo pripažįsta, kad tokie asmenys gyvena jos teritorijoje;

b)

nustatytos remiantis bet kuriuo šio Susitarimo 4b priede išvardytu dokumentu. Jei tokie dokumentai pateikiami, prašomoji valstybė atlieka tyrimą ir ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų pateikia atsakymą. Jei atsakymas teigiamas arba jei neįrodyta kitaip, arba jei neatsakoma iki termino pabaigos, prašomoji valstybė pripažįsta, kad tokie asmenys yra jos teritorijoje.

4.   Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygas patvirtinančių įrodymų negalima pateikti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus.

8 straipsnis

Terminai

1.   Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip per metus nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informaciją, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba jau nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų.

Readmisijos įsipareigojimo nėra, jei readmisijos paraiška dėl tokių asmenų pateikiama pasibaigus pirmiau minėtam terminui. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku pateikti paraišką, paprašius terminas pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų.

2.   Išskyrus 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir 7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytus terminus, prašomoji valstybė į readmisijos paraišką atsako nedelsdama ir bet kuriuo atveju per 14 kalendorinių dienų nuo paraiškos gavimo datos. Jeigu yra teisinių arba faktinių kliūčių laiku atsakyti į paraišką, pateikus tinkamai motyvuotą prašymą terminas visais atvejais pratęsiamas ne daugiau kaip iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Jei readmisijos paraiška pateikta pagal greitesnę procedūrą (5 straipsnio 3 dalis), atsakymas turi būti pateiktas per 2 darbo dienas nuo paraiškos gavimo datos. Jei būtina, prašomajai valstybei pateikus tinkamai motyvuotą prašymą ir prašančiajai valstybei jį patvirtinus, atsakymo į paraišką terminas gali būti pratęstas 1 darbo diena.

4.   Pasibaigus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytam terminui laikoma, kad dėl perdavimo susitarta.

5.   Atsisakymo patenkinti readmisijos prašymą priežastys pateikiamos prašančiajai valstybei.

6.   Davus sutikimą arba tam tikrais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems terminams, atitinkamas asmuo nedelsiant perduodamas laikantis sąlygų, dėl kurių pagal šio Susitarimo 9 straipsnio 1 dalį susitarė kompetentingos institucijos. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar praktinėms kliūtims pašalinti.

9 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.   Prieš perduodamos asmenį, prašančiosios valstybės ir prašomosios valstybės kompetentingos institucijos iš anksto sudaro susitarimus raštu dėl perdavimo datos, atvykimo vietos, galimos palydos ir kitos su perdavimu susijusios informacijos.

2.   Galimos visos – oro, sausumos arba jūrų – transporto priemonės. Perduodant oro transportu, galima naudotis ne tik prašančiosios valstybės arba prašomosios valstybės nacionalinių vežėjų paslaugomis; perdavimas gali vykti naudojant tiek reguliariuosius, tiek užsakomuosius skrydžius. Jeigu perduodama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, jei jie yra Ukrainos arba bet kurios kitos valstybės narės įgalioti asmenys.

3   SKIRSNIS

TRANZITO OPERACIJOS

10 straipsnis

Principai

1.   Valstybės narės ir Ukraina turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.   Prašomoji valstybė leidžia trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu, jeigu gali būti užtikrinta tolesnė tokių asmenų kelionė galimose kitose tranzito valstybėse ir jų readmisija iš paskirties valstybės.

3.   Trečiųjų šalių piliečiai arba asmenys be pilietybės vyksta tranzitu su palyda, jei to reikalauja prašomoji valstybė. Tranzito su palyda operacijoms taikoma procesinė tvarka nustatyta įgyvendinimo protokoluose vadovaujantis 16 straipsniu.

4.   Prašomoji valstybė gali neleisti vykti tranzitu:

a)

jei rizikuojama, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas, su juo gali būti elgiamasi arba jis gali būti baudžiamas nežmoniškai ar žeminančiai, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, tautybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų;

b)

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikoma baudžiamoji atsakomybė ar sankcijos; arba

c)

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

5.   Prašomoji valstybė gali atšaukti bet kurį išduotą leidimą, jeigu vėliau susidaro arba išaiškėja šio straipsnio 4 dalyje minimos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jeigu negali būti užtikrinta tolesnė kelionė galimose tranzito valstybėse arba readmisija iš paskirties valstybės.

11 straipsnis

Tranzito tvarka

1.   Tranzito operacijų paraiška turi būti pateikta raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir joje turi būti ši informacija:

a)

tranzito rūšis (oru, sausuma arba jūra), tranzito maršrutas, kitos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties valstybė;

b)

išsami informacija apie atitinkamą asmenį (vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, gimimo data, lytis ir, jei įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)

numatoma atvykimo vieta, perdavimo laikas ir galimas palydos naudojimas;

d)

pareiškimas, kad prašančiosios valstybės nuomone yra laikomasi 10 straipsnio 2 dalies sąlygų ir kad nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 10 straipsnio 4 dalį galėtų būti atmestas.

Bendra prašymo dėl tranzito forma pateikiama šio Susitarimo 6 priede.

2.   Prašomoji valstybė per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo raštu informuoja prašančiąją valstybę apie leidimą vykdyti tranzito operaciją ir patvirtina atvykimo vietą bei numatomą priėmimo laiką, arba informuoja ją apie sprendimą neleisti vykti tranzitu bei nurodo tokio atsisakymo priežastis.

3.   Jeigu tranzito operacija vyksta oro transportu, grąžintinas asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.   Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į abipuses konsultacijas, dalyvauja tranzito operacijose, visų pirma prižiūrėdamos atitinkamus asmenis bei sudarydamos tam tinkamas sąlygas.

4   SKIRSNIS

IŠLAIDOS

12 straipsnis

Pervežimo ir vykimo tranzitu išlaidos

Prašančioji valstybė apmoka visas su readmisija ir tranzito operacijomis pagal šį Susitarimą susijusias transporto išlaidas iki galutinės paskirties valstybės sienos ir prašomosios valstybės su asmenų grįžimu pagal šio Susitarimo 4 straipsnį susijusias transporto ir priežiūros išlaidas. Tai nepažeidžia valstybių narių ir Ukrainos kompetentingų institucijų teisės susigrąžinti tokias išlaidas iš atitinkamo asmens arba trečiųjų šalių.

5   SKIRSNIS

DUOMENŲ APSAUGA IR ĮTAKOS NEDARYMO SĄLYGA

13 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Asmens duomenys pranešami tik tada, kai toks pranešimas yra būtinas tam, kad atitinkamu atveju Ukrainos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį Susitarimą. Ukrainos kompetentingos institucijos, konkrečiu atveju pranešdamos, apdorodamos ar tvarkydamos asmens duomenis, laikosi atitinkamų Ukrainos teisės aktų, o valstybės narės kompetentingos institucijos laikosi Direktyvos 95/46/EB nuostatų ir šia direktyva vadovaujantis tos valstybės narės priimtų teisės aktų.

2.   Papildomai taikomi tokie principai:

a)

asmens duomenys turi būti tvarkomi sąžiningai ir teisėtai;

b)

įgyvendinant šį Susitarimą, asmens duomenys turi būti renkami tiksliai nusakytu, aiškiu ir teisėtu tikslu ir nei pranešančioji, nei gaunančioji institucija negali jų tvarkyti tokiu būdu, kuris būtų nesuderinamas su tuo tikslu;

c)

asmens duomenys turi būti pakankami, tinkami ir jų neturi būti pernelyg daug tam tikslui, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; visų pirma apie asmenį teikiama informacija yra tik tokia, kuri susijusi su:

i)

išsamia informacija apie perduotiną asmenį (vardai, pavardės, bet kurios buvusios pavardės ir vardai, kiti asmens naudojami vardai (kiti vardai, kuriais asmuo žinomas) arba slapyvardžiai, lytis, civilinis statusas, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybė);

ii)

pasu, asmens tapatybės kortele arba vairuotojo pažymėjimu ir kitais tapatybę patvirtinančiais ar kelionės dokumentais (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išdavusi institucija, išdavimo vieta);

iii)

sustojimo vietomis ir kelionės maršrutais;

iv)

kita informacija, kurios reikia perduotino asmens tapatybei nustatyti arba readmisijos reikalavimams išnagrinėti pagal šį Susitarimą;

d)

asmens duomenys turi būti tikslūs ir, kai būtina, atnaujinami;

e)

asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kuri leistų nustatyti duomenų subjektus per ne ilgesnį nei būtina laiką, numatytą tam tikslui, dėl kurio duomenys buvo renkami arba dėl kurio jie yra toliau tvarkomi;

f)

pranešančioji institucija ir gaunančioji institucija imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų atitinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, ištrynimas ar blokavimas tada, jei tvarkymas neatitiktų šio straipsnio nuostatų, o visų pirma – jei tie duomenys būtų nepakankami, netinkami, netikslūs arba tvarkymo tikslu jų būtų pernelyg daug. Tai apima pranešimą kitai Susitariančiajai Šaliai apie bet kokį taisymą, trynimą ar blokavimą;

g)

paprašius, gaunančioji institucija praneša pranešančiajai institucijai apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie iš jų gautus rezultatus;

h)

asmens duomenys gali būti perduodami tik kompetentingai institucijai. Perduodant toliau kitoms įstaigoms, reikia pranešančiosios institucijos išankstinio sutikimo;

i)

pranešančioji ir gaunančioji institucija yra įpareigotos pasirašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų perdavimą ir gavimą.

14 straipsnis

Įtakos nedarymo sąlyga

1.   Šis Susitarimas nepažeidžia Bendrijos, valstybių narių ir Ukrainos teisių, pareigų bei įsipareigojimų, numatytų tarptautinėje teisėje, pirmiausia bet kurioje taikytinoje tarptautinėje konvencijoje ar susitarime, kuriuos jos yra pasirašiusios, įskaitant paminėtus preambulėje.

2.   Jokia šio Susitarimo nuostata negali užkirsti kelio asmens grįžimui, laikantis kitų formalių ar neformalių susitarimų nuostatų.

6   SKIRSNIS

ĮGYVENDINIMAS IR TAIKYMAS

15 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys teikia viena kitai abipusę pagalbą dėl šio Susitarimo taikymo ir aiškinimo. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kuriam nustatytos šios užduotys ir kompetencija:

a)

prižiūrėti, kaip taikomas šis Susitarimas, ir periodiškai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus tarp atskirų valstybių narių ir Ukrainos pagal 16 straipsnį;

b)

rengti pasiūlymus ir teikti rekomendacijas dėl šio Susitarimo pakeitimų;

c)

nuspręsti dėl įgyvendinimo susitarimų, būtinų tam, kad šis Susitarimas būtų taikomas vienodai.

2.   Komiteto sprendimai Susitariančiosioms Šalims yra privalomi.

3.   Komitetą sudaro Bendrijos ir Ukrainos atstovai; Bendrijai atstovauja Europos Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

4.   Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

5.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

16 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.   Ukraina ir valstybė narė gali parengti įgyvendinimo protokolus, kurie apima taisykles dėl:

a)

kompetentingų institucijų paskyrimo;

b)

sienos perėjimo punktų asmenų perdavimui;

c)

kompetentingų institucijų informavimo sistemos;

d)

asmenų grąžinimo būdų pagal greitesnę procedūrą;

e)

asmenų perdavimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzito su palyda, sąlygų;

f)

papildomų priemonių ir dokumentų, kurių reikia šiam Susitarimui įgyvendinti;

g)

su šio Susitarimo 12 straipsnio įgyvendinimu susijusių išlaidų susigrąžinimo būdų ir tvarkos.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 15 straipsnyje nurodytam komitetui.

3.   Bet kurią su viena iš valstybių narių parengto įgyvendinimo protokolo nuostatą, susijusią su šio straipsnio 1 dalies d, e, f ar g punktu, Ukraina sutinka taikyti ir santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarajai paprašius.

17 straipsnis

Ryšys su valstybių narių dvišaliais readmisijos susitarimais

1.   Remiantis šio straipsnio 2 dalimi, šio Susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurio dvišalio susitarimo ar kito teisiškai privalomo dokumento dėl asmenų readmisijos, kuris buvo sudarytas arba galėjo būti sudarytas pagal 16 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Ukrainos, nuostatas, jei tokio susitarimo ar dokumento nuostatos nesuderinamos su šio Susitarimo nuostatomis.

2.   Tarp atskirų valstybių narių ir Ukrainos sudarytų dvišalių susitarimų ar kitų teisiškai privalomų dokumentų nuostatos dėl asmenų be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečių readmisijos toliau taikomos 20 straipsnio 3 dalyje nurodytu 2 metų laikotarpiu.

7   SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalį, šis Susitarimas taikomas teritorijoje, kurioje taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, ir Ukrainos teritorijoje.

2.   Šis Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijoje.

19 straipsnis

Susitarimo pakeitimai

Šis Susitarimas abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu gali būti keičiamas ir pildomas. Pakeitimai ir papildymai atliekami sudarant atskirus protokolus, kurie yra sudėtinė šio Susitarimo dalis, ir įsigalioja šio Susitarimo 20 straipsnyje nustatyta tvarka.

20 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.   Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba patvirtina šį Susitarimą, laikydamosi savo atitinkamų procedūrų.

2.   Atsižvelgiant į šio straipsnio 3 dalį, šis Susitarimas įsigalioja pirmą antrojo mėnesio dieną nuo tos dienos, kurią Šalys viena kitai praneša apie šio straipsnio 1 dalyje minėtų procedūrų užbaigimą.

3.   Šio Susitarimo 3 straipsnyje išdėstyti įsipareigojimai įsigalioja tik praėjus 2 metams nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos datos. Šiuo 2 metų laikotarpiu jie bus taikomi tik asmenims be pilietybės ir trečiųjų šalių, su kuriomis Ukraina yra sudariusi dvišales readmisijos sutartis arba susitarimus, piliečiams. Kaip nurodyta 17 straipsnio 2 dalyje, tarp atskirų valstybių narių ir Ukrainos sudarytų dvišalių susitarimų ar kitų teisiškai privalomų dokumentų nuostatos dėl asmenų be pilietybės ir trečiųjų šalių piliečių readmisijos toliau taikomos šiuo 2 metų laikotarpiu.

4.   Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikotarpiui.

5.   Bet kuri šalis gali denonsuoti šį Susitarimą, oficialiai pranešusi apie tai kitai šaliai. Šis Susitarimas netenka galios praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

21 straipsnis

Priedai

1–8 priedai yra sudėtinė šio Susitarimo dalis.

Priimta Liuksemburge, du tūkstančiai septintųjų metų birželio aštuonioliktą dieną dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, ukrainiečių, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image

1 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS DĖL PILIETYBĖS

(6 straipsnio 1 dalies a punktas)

bet kokios rūšies pasai (nacionaliniai pasai, diplomatiniai pasai, tarnybiniai pasai, kolektyviniai pasai ir pakaitiniai pasai, įskaitant vaikų pasus),

nacionalinės asmens tapatybės kortelės (įskaitant laikinąsias),

karinės tarnybos knygelės ir karinės tapatybės kortelės,

jūrininko registracijos knygelės, kapitono darbo kortelės ir jūrininko pasai,

pilietybės pažymėjimai ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar nurodoma pilietybė.

2 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS DĖL PILIETYBĖS

(6 straipsnio 1 dalies b punktas)

bet kurių dokumentų, išvardytų šio Susitarimo 1 priede, kopijos,

vairuotojo pažymėjimai arba jų kopijos,

gimimo liudijimai arba jų kopijos,

įmonės darbuotojų tapatybės kortelės arba jų kopijos,

liudytojų parodymai,

atitinkamo asmens pareiškimai raštu ir kalba, kuria jis arba ji kalba, įskaitant oficialių testų, atliktų siekiant nustatyti asmens pilietybę, rezultatus. Šiame priede terminu „oficialus testas“ apibrėžiamas testas, kurį paveda atlikti arba atlieka prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos, ir kurį patvirtina prašomoji valstybė,

bet koks kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę.

3 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS

(7 straipsnio 1 dalis)

IIIA PRIEDAS

pagal greitesnę procedūrą pateikti oficialūs parodymai, kuriuos visų pirma davė įgaliotas pasienio tarnybos personalas, galintis patvirtinti, kad atitinkamas asmuo kirto prašomosios valstybės sieną vykdamas tiesiai į prašančiosios valstybės teritoriją,

asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą iš prašomosios valstybės teritorijos tiesiai į prašančiosios valstybės (arba valstybių narių, jei prašomoji valstybė yra Ukraina) teritoriją,

lėktuvų, traukinių, autobusų ar laivų keleivių sąrašai, kurie įrodo atitinkamo asmens buvimą ir jo kelionės maršrutą iš prašomosios valstybės teritorijos tiesiai į prašančiosios valstybės (arba valstybių narių, jei prašomoji valstybė yra Ukraina) teritoriją.

IIIB PRIEDAS

oficialūs parodymai, kuriuos visų pirma davė prašančiosios valstybės pasienio tarnybos personalas ir kiti liudininkai, galintys patvirtinti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

bet kokios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją (stomatologą) talonėliai, įėjimo į viešąsias (privačias) institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

informacija, rodanti, kad atitinkamas asmuo naudojosi gidų ar kelionių agentūros paslaugomis,

oficialūs atitinkamo asmens parodymai teisminio ar administracinio nagrinėjimo metu.

4 PRIEDAS

BENDRAS DOKUMENTŲ SĄRAŠAS DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS

(7 straipsnio 2 dalis)

IVA PRIEDAS

prašomosios valstybės išduota galiojanti viza ir (arba) leidimas gyventi,

atvykimo (išvykimo) spaudai ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo (išvykimo) įrodymas.

IVB PRIEDAS

Bet kurio IVA priede išvardyto dokumento kopija.

5 PRIEDAS

Image

Image

Image

6 PRIEDAS

Image

Image

7 PRIEDAS

IŠSIUNTIMUI NAUDOJAMAS TIPINIS ES KELIONĖS DOKUMENTAS

(atitinkantis 1994 m. lapkričio 30 d. ES Tarybos rekomendacijoje nurodytą formą)

8 PRIEDAS

UKRAINOS ASMENS GRĮŽIMO PAŽYMĖJIMAS

UKRAINOS DEKLARACIJA

Kelionės dokumentas – Ukrainos, vienos iš valstybių narių arba grąžintino asmens pilietybės ar nuolatinės gyvenamosios vietos valstybės išduotas dokumentas, suteikiantis teisę vykti į užsienį.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL 2 STRAIPSNIO 1 DALIES

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad pagal Ukrainos ir valstybių narių pilietybės įstatymus iš Europos Sąjungos arba Ukrainos piliečio negali būti atimta pilietybė neįgijus kitos pilietybės.

Susitariančiosios Šalys susitaria laiku teikti viena kitai konsultacijas, jei pasikeistų esama teisinė padėtis.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Susitariančiosios Šalys pažymi, kad šis Susitarimas negalioja Danijos Karalystės teritorijoje ir netaikomas jos piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis Ukrainai ir Danijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio Susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Bendrijų ir Islandijos bei Norvegijos santykius, pirmiausia dėl 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimo dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Ukrainai ir Norvegijai bei Islandijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio Susitarimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL TECHNINĖS IR FINANSINĖS PARAMOS

Abi šalys įsipareigoja įgyvendinti šį Susitarimą remdamosi bendros atsakomybės, solidarumo ir lygiavertės partnerystės principais migracijos srautams tarp Ukrainos ir ES valdyti.

Todėl EB įsipareigoja skirti finansinių išteklių siekiant padėti Ukrainai įgyvendinti šį Susitarimą. Ypatingas dėmesys bus skirtas gebėjimų ugdymui. Tokia parama turi būti skiriama atsižvelgiant į bendruosius Ukrainai teikiamos pagalbos prioritetus pagal bendrąjį Ukrainai skirtą finansavimą ir visapusiškai laikantis atitinkamų EB išorės pagalbos įgyvendinimo taisyklių ir procedūrų.


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/66


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(2007/840/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Ukraina sudaryti susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2)

Susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. birželio 18 d. pagal 2007 m. birželio 12 d. priimtą Tarybos sprendimą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6)

Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą (2).

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LINO


(1)  2007 m. lapkričio 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos ir Ukrainos

SUSITARIMAS

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija, ir

UKRAINA,

toliau – Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Ukrainos piliečiams,

SIEKDAMOS reglamentuoti Ukrainos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečių tarpusavio kelionių režimą,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. ES piliečiams netaikomas vizos reikalavimas vykstant į Ukrainą ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Ukrainos teritoriją,

PRIPAŽINDAMOS, kad jei Ukraina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Ukrainos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams,

ATSIŽVELGDAMOS į ES ir Ukrainos politikos veiksmų planą, kuriame pažymima, kad bus pradėtas konstruktyvus ES ir Ukrainos dialogas, susijęs su vizų režimo supaprastinimu, siekiant pasirengti būsimoms deryboms dėl susitarimo, supaprastinančio vizų režimą, atsižvelgiant į pažangos tebevykstančiose derybose dėl EB ir Ukrainos readmisijos susitarimo būtinumą,

PRIPAŽINDAMOS, kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai,

PRIPAŽINDAMOS, kad ilgalaikėje perspektyvoje Ukrainos piliečiams bus nustatytas bevizis režimas,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio Susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

1.   Šiuo Susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimui per 180 dienų laikotarpį išdavimo tvarką Ukrainos piliečiams.

2.   Jei Ukraina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Ukrainos piliečiams pagal šį Susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis

Bendroji taisyklė

1.   Šiuo Susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Ukrainos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį Susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2.   Klausimams, kuriems netaikomos šio Susitarimo nuostatos, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir atsisakymui leisti įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Ukrainos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime:

a)

Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b)

Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c)

Ukrainos pilietis – bet kuris Ukrainos pilietybę turintis asmuo;

d)

Viza – valstybės narės išduotas leidimas arba tokios valstybės priimtas sprendimas, reikalingas:

įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares, iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų,

įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją.

e)

Legaliai gyvenantis asmuo – Ukrainos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis

Kelionės tikslą patvirtinantys dokumentai

1.   Šių kategorijų Ukrainos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą Šalį tikslui pagrįsti:

a)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Ukrainai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

Ukrainos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad vizos prašantis asmuo yra jos delegacijos narys, vykstantis į kitą Šalį dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

raštiško priimančiojo juridinio asmens, įmonės, organizacijos, biuro ar jų filialo, valstybės narės valstybės ar vietos institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo;

c)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Ukrainoje registruotomis transporto priemonėmis:

raštiško Ukrainos nacionalinės vežėjų asociacijos kvietimo dėl tarptautinių pervežimų keliais, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

d)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją:

raštiško kompetentingos Ukrainos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e)

žurnalistams:

profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

f)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

g)

mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

raštiško priimančiojo universiteto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

h)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų ir nacionalinių olimpinių komitetų;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

j)

artimiems giminaičiams – sutuoktiniams, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, – lankantiems Ukrainos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

k)

į laidotuves vykstantiems giminaičiams:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

l)

lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas vizos prašančio asmens ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

m)

dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims:

oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a)

kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į Šalį skaičius ir kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių nepilnamečių vaikų vardai ir pavardės;

b)

kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas arba

c)

kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos pavadinimas, adresas ir:

jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

jeigu kviečiantysis asmuo yra juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, registruotas valstybės narės teritorijoje, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3.   Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis

Daugkartinių vizų išdavimas

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip penkerius metus, šių kategorijų piliečiams:

a)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų nariams, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, dėl savo pareigų vykdymo išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b)

oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialius Ukrainai adresuotus kvietimus dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

sutuoktiniams ir jaunesniems nei 21 metų arba išlaikomiems vaikams (tarp jų ir įvaikiams) ir tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Ukrainos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės;

d)

verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

e)

žurnalistams.

2.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a)

vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Ukrainoje registruotomis transporto priemonėmis;

b)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

c)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

d)

tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesines pareigas atliekantiems asmenims;

e)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams.

3.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie naudojosi vienerių metų trukmės daugkartinėmis vizomis, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1.   Ukrainos piliečių prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokestis yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

2.   Jei Ukraina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Ukrainos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

3.   Valstybės narės taiko 70 EUR prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestį tais atvejais, kai prašymą išduoti vizą ir patvirtinamuosius dokumentus asmuo pateikia likus trims ar mažiau dienų iki savo numatyto išvykimo. Tai netaikoma 6 straipsnio 4 dalies b, c, e, f, j ir k punktuose bei 7 straipsnio 3 dalyje nurodytiems atvejams. 6 straipsnio 4 dalies a, d, g, h, i, l–n punktuose nurodytoms kategorijoms mokestis skubiais atvejais yra toks pat, kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalyje.

4.   Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a)

Ukrainos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktiniai, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

b)

oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų Ukrainai adresuotą kvietimą dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos kurios nors iš valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c)

nacionalinių ir regioninių vyriausybių bei parlamentų, konstitucinių ir aukščiausiųjų teismų nariai, jeigu jie šiuo Susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d)

mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymo tikslais;

e)

neįgalieji asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

f)

asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti sunkiai sergantį artimą giminaitį;

g)

tarptautinių jaunimo sporto renginių dalyviai ir juos lydintys asmenys;

h)

mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

i)

susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

j)

žurnalistai;

k)

pensininkai;

l)

vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Ukrainoje registruotomis transporto priemonėmis;

m)

traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

n)

vaikai iki 18 metų ir išlaikomi vaikai iki 21 metų.

7 straipsnis

Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1.   Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2.   Atskirais atvejais, t. y. jeigu reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3.   Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 2 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis

Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Ukrainos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Ukrainos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Ukrainos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis

Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Ukrainos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kuris reikalingas grįžimui į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis

Diplomatiniai pasai

1.   Ukrainos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimi piliečiai gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis

Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Ukrainos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Ukrainos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2.   Komiteto užduotys yra šios:

a)

prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis Susitarimas;

b)

siūlyti šio Susitarimo pataisas arba papildymus;

c)

spręsti ginčus, kylančius dėl šio Susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš Šalių prašymu bent kartą per metus.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis

Šio Susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Ukrainos susitarimais

Nuo įsigaliojimo dienos šio Susitarimo nuostatos turi viršenybę prieš visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Ukrainos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo Susitarimu.

14 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį Susitarimą Šalys ratifikuoja arba patvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai Šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis Susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3.   Šis Susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4.   Šis Susitarimas gali būti keičiamas raštišku Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5.   Kiekviena Šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio Susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai Šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio Susitarimo taikymą sustabdžiusi Šalis iš karto informuoja kitą Šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6.   Kiekviena Šalis gali nutraukti šį Susitarimą raštu pranešdama kitai Šaliai. Šis Susitarimas netenka galios praėjus 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Priimta Liuksemburge, du tūkstančiai septintųjų metų birželio aštuonioliktą dieną dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir ukrainiečių kalbomis; visi šie tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

Image

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS, PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal 2006 m. birželio 14 d. Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO KARIŠKIŲ IR CIVILIŲ KAPŲ LANKYMUI

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos paprastai išduoda trumpalaikes vizas, galiojančias ne ilgiau kaip 14 dienų, kariškių ir civilių kapus lankantiems asmenims.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Ukrainos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis Susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Ukrainos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, pirmiausia pagal 1999 m. gegužės 18 d. Susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Ukrainos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimu.

KOMISIJOS DEKLARACIJA DĖL SPRENDIMO NEIŠDUOTI VIZOS MOTYVŲ

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos Komisija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. buvo priimtas teisės akto projektas dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariami klausimai, susiję su atsisakymo išduoti vizą motyvais ir galimybėmis pateikti skundą.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAŠANČIŲ ASMENŲ GALIMYBĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIŲ VIZŲ IŠDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, kad būtų užtikrinta, jog vizos prašantiems ukrainiečiams bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą.

POLITINĖS DEKLARACIJOS DĖL VIETINIO EISMO PER SIENĄ PROJEKTAS

LENKIJOS, VENGRIJOS, SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS DEKLARACIJA

Vengrijos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovakijos Respublika, o nuo įstojimo į ES dienos – ir Rumunija, pareiškia apie savo norą pradėti derybas dėl dvišalių susitarimų su Ukraina siekiant įgyvendinti vietinio eismo per sieną režimą, įvestą 2006 m. spalio 5 d. priimtu EB reglamentu, nustatančiu vietinio eismo per sieną prie valstybių narių išorės sausumos sienų taisykles ir iš dalies keičiančio Šengeno konvenciją.


Komisija

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/77


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 13 d.

dėl procedūros pagal EB sutarties 81 straipsnį

(byla COMP/E-2/39.141 – „Fiat“)

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4274)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2007/841/EB)

(1)

Šis sprendimas, priimtas pagal Tarybos reglamento 2002 d. gruodžio 16 d. (EB) Nr. 1/2003 (1), dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, 9 straipsnio 1 dalį, yra skirtas „Fiat Auto SpA“ (toliau – „Fiat“) ir susijęs su techninės informacijos teikimu dėl „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir „Lancia“ prekės ženklų transporto priemonių remonto.

(2)

Techninę informaciją sudaro duomenys, procedūros ir instrukcijos, reikalingos tikrinant, taisant ir keičiant trūkumų turinčias, sulūžusias, panaudotas motorinių transporto priemonių dalis arba bet kurios transporto priemonės sistemos gedimui taisyti. Ją sudaro septynios pagrindinės kategorijos:

pagrindiniai parametrai (visų referencinių verčių dokumentacija ir su transporto priemone susijusių matuojamų verčių nustatymo taškai, pavyzdžiui, sukimo momento nustatymas, stabdžių tarpo matavimai, hidraulinis ir pneumatinis slėgis),

remonto bei priežiūros etapų aprašymai ir schemos (aptarnavimo vadovai, techniniai dokumentai, pavyzdžiui, darbo planai, įrankių, naudojamų atlikti konkretų remontą, aprašymai ir schemos, pavyzdžiui, elektros laidų schemos arba hidraulika),

tikrinimas ir diagnostika (įskaitant diagnostinį gedimą, problemos sprendimo kodus, programinę įrangą ir kitą informaciją, reikalingą transporto priemonių gedimams nustatyti) didelė šios informacijos dalis yra specializuotuose elektroniniuose prietaisuose,

kodai, programinė įranga ir kita informacija, reikalingi transporto priemonės elektroniniams valdymo blokams (EVB) pakartotinai programuoti, nustatyti arba įdiegti. Ši kategorija yra susijusi su prieš tai nurodyta kategorija, nes paprastai tie patys elektroniniai prietaisai naudojami gedimams nustatyti ir atlieka reikiamus pakeitimus elektroninių valdymo blokų pagalba jiems pašalinti,

informacija apie atsargines dalis, įskaitant atsarginių dalių katalogus su kodais ir aprašymais, transporto priemonės nustatymo būdai (kitaip tariant, su konkrečia transporto priemone susiję duomenys, pagal kuriuos remontą atliekantis asmuo gali atpažinti dalių, pritaikytų surenkant transporto priemonę, individulius kodus ir atpažinti tam tikrus atitinkančių originalių pakeičiančių dalių, skirtų konkrečiai transporto priemonei, kodus),

speciali informacija (grąžinimo pranešimai ir pranešimas apie dažnus gedimus),

mokomoji medžiaga.

(3)

2006 m. gruodžio mėn. Komisija pradėjo nagrinėti bylą ir pateikė „Fiat“ pirminį vertinimą, kuriame išdėstė pradinę nuomonę, jog „Fiat“ susitarimai su garantinio aptarnavimo partneriais kelia susirūpinimą dėl jų suderinamumo su EB sutarties 81 straipsnio 1 dalimi.

(4)

Komisijai atlikus pirminį vertinimą paaiškėjo, kad „Fiat“ nesuteikė tam tikros rūšies techninės, su remontu susijusios informacijos jau pasibaigus 2002 m. liepos 31 d. Reglamente (EB) Nr. 1400/2002 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo vertikalių susitarimų ir suderintų veiksmų rūšims motorinių transporto priemonių sektoriuje (2) nustatytam pereinamajam laikotarpiui. Be to, kai Komisija pradėjo tyrimą, „Fiat“ dar nebuvo sukūrusi veiksmingos sistemos, pagal kurią nepriklausomi remontininkai dalimis galėtų naudotis technine, su remontu susijusia informacija. Nors Komisijos tyrimo metu „Fiat“ pagerino galimybę naudotis technine informacija, pirmiausia 2005 m. birželio mėn. šiam tikslui įkūrusi skirtą tinklavietę (toliau – TI tinklavietė), atrodo, kad informacija, kuria galėjo naudotis nepriklausomi remontininkai, vis dar buvo neišsami.

(5)

Atlikus pirminį vertinimą nustatyta, kad aptariama veikla darė poveikį atitinkamoms rinkoms, t. t. remonto bei priežiūros paslaugų keleiviniams automobiliams teikimo rinkai ir techninės informacijos remontą atliekantiems asmenims teikimo rinkai. Pirmoje rinkoje „Fiat“ įgaliotieji tinklai užėmė labai dideles rinkos dalis, o antroje rinkoje „Fiat“ buvo vienintelis tiekėjas galintis pasiūlyti visą techninę informaciją, kurios reikia jo transporto priemones taisantiems remontininkams.

(6)

Iš esmės „Fiat“ paslaugų teikimo ir atsarginių dalių platinimo susitarimai nustato, kad įmonės įgaliotųjų tinklų nariai teiktų visas remonto paslaugas skirtingų prekės ženklų transporto priemonėms ir veiktų kaip atsarginių dalių didmeninės prekybos atstovai. Komisija susirūpinusi, kad galimą neigiamą tokių susitarimų poveikį gali sustiprinti tai, kad „Fiat“ nesuteikė galimybės nepriklausomiems remontininkams tinkamai naudotis technine informacija, tuo atimdamas veiklos galimybę iš firmų, kurios norėtų ir galėtų siūlyti kitokias remonto paslaugas.

(7)

Komisijos pradinė išvada buvo tokia, kad „Fiat“ techninės informacijos teikimo tvarka nepriklausomiems remontininkams neatitinka pastarųjų poreikio dėl gaunamos informacijos apimties arba dėl galimybės ją gauti ir kad tokia veikla kartu su panašia kitų automobilių gamintojų praktika, būtų galėjusi prisidėti prie nepriklausomų remontininkų padėties rinkoje silpnėjimo. Savo ruožtu dėl labai sumažėjusio atsarginių dalių pasirinkimo, pakilusių remonto paslaugų kainų, sumažėjusio remonto paslaugas teikiančių įmonių pasirinkimo, galimų saugos problemų ir naujoviškų remonto dirbtuvių stokos galėjo labai nukentėti vartotojai.

(8)

Be to, jeigu „Fiat“ akivaizdžiai nesuteikė nepriklausomiems remontininkams tinkamos galimybės naudotis technine informacija, jos susitarimams su garantinio aptarnavimo partneriais negalima taikyti Reglamente (EB) Nr. 1400/2002 numatytos išimties, nes, remiantis reglamento 4 straipsnio 2 dalimi, reglamente numatyta išimtis netaikoma, jeigu motorinių transporto priemonių tiekėjas nepriklausomiems operatoriams nesuteikia galimybės naudotis technine informacija, diagnostine ir kitokia įranga, įrankiais, įskaitant visą atitinkamą programinę įrangą, arba nesuteikia mokymo, būtino šioms motorinėms transporto priemonėms remontuoti arba jų techninei priežiūrai atlikti. Kaip aiškinama reglamento 26 konstatuojamojoje dalyje, taikant galimybės pasinaudoti sąlygas įgaliotieji ir nepriklausomi operatoriai turi būti vertinami vienodai.

(9)

Taigi Komisijos pradine nuomone, jeigu nesuteikiama galimybė naudotis technine su remontu susijusia informacija, „Fiat“ ir jos įgaliotųjų remontininkų susitarimams negalėtų būti taikoma 81 straipsnio 3 dalies nuostata.

(10)

2007 m. sausio 22 d. atsižvelgdama į pirminiame vertinime išdėstytas konkurencijos problemas, „Fiat“ Komisijai pateikė savo įsipareigojimus.

(11)

Pagal šiuos įsipareigojimus teiktinos informacijos apimtis nustatoma remiantis nepriklausomų ir įgaliotųjų remontininkų nediskriminavimo principu. Atsižvelgdama į tai, „Fiat“ užtikrins, kad visa techninė informacija, įrankiai, įranga, programinė įranga ir mokymas, reikalingi jos transporto priemonių remontui ir techninei priežiūrai atlikti, kurie „Fiat“ arba „Fiat“ vardu teikiami įgaliotiesiems remontininkams ir (arba) nepriklausomiems importuotojams bet kurioje ES valstybėje narėje, taip pat būtų suteikti nepriklausomiems remontininkams.

(12)

Įsipareigojimuose nurodyta, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalį techninę informaciją sudaro visa įgaliotiesiems remontininkams teikiama informacija, reikalinga „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir „Lancia“ motorinių transporto priemonių remontui arba techninei priežiūrai atlikti. Tai – programinė įranga, gedimų kodai ir kiti parametrai kartu su atnaujintomis versijomis, reikalingi elektroniniams valdymo blokams (EVB) norint įdiegti arba atkurti „Fiat“ rekomenduojamus nustatymus, transporto priemonės identifikavimo būdai, atsarginių dalių katalogai, praktine patirtimi paremti darbo sprendimai, skirti įprastoms konkretaus modelio arba gamybos partijos problemoms spręsti, grąžinimo pranešimai, taip pat kiti pranešimai apie remontą, kuris gali būti nemokamai atliekamas įgaliotajame remonto tinkle.

(13)

Galimybę naudotis įrankiais sudaro galimybė naudotis elektroninės diagnostikos ir kitomis remonto priemonėmis kartu su susijusia programine įranga, įskaitant jos periodinius atnaujinimus ir garantinį tokių priemonių aptarnavimą.

(14)

Įsipareigojimai bus privalomi „Fiat“ ir su ja susijusioms įmonėms, tačiau nebus tiesiogiai privalomi nepriklausomiems „Fiat“ prekės ženklų transporto priemonių importuotojams. „Fiat“ ypač stengsis, kad valstybėse narėse, kuriose „Fiat“ platina „Fiat“, „ALFA Romeo“ ir (arba) „Lancia“ transporto priemones per nepriklausomus importuotojus, šios įmonės būtų sutartimis įpareigotos teikti „Fiat“ bet kokią techninę informaciją arba tos techninės informacijos versijas kitomis kalbomis, kurias jos suteikė įgaliotiesiems remontininkams atitinkamoje valstybėje narėje. „Fiat“ įsipareigojo nedelsdama paskelbti šią informaciją arba jos versijas kitomis kalbomis savo TI tinklavietėje.

(15)

Pagal reglamento 26 konstatuojamąją dalį „Fiat“ neprivalo nepriklausomiems remontininkams teikti techninės informacijos, kuria pasinaudojusios trečiosios šalys galėtų apeiti arba išjungti transporto priemonėje sumontuotus nuo vagystės apsaugančius įtaisus ir (arba) perkalibruoti (3) elektroninius įtaisus arba suklastoti įtaisus, kurie riboja transporto priemonės veikimą. Kaip ir bet kuri išimtis pagal ES teisę, 26 konstatuojamoji dalis turi būti aiškinama siaurai. Įsipareigojimuose pažymima, kad jeigu pritaikiusi šią išimtį „Fiat“ nesuteiks jokios techninės informacijos nepriklausomiems remontininkams, ji įsipareigoja užtikrinti, kad būtų nesuteikta tik ta informacija, kurios nesuteikus būtų sukurta 26 konstatuojamojoje dalyje aprašyta apsauga, ir kad konkrečios informacijos neturėjimas netrukdytų nepriklausomiems remontininkams vykdyti kitos nei 26 konstatuojamoje dalyje nurodytos veiklos, įskaitant darbą su įtaisais, pavyzdžiui, variklio elektroniniais valdymo blokais, oro pagalvėmis, saugos diržų įtempimo įtaisais arba centrinį užraktą sudarančiais elementais.

(16)

Reglamento Nr. 1400/2002 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad techninę informaciją privaloma pateikti tokiu būdu, kuris būtų proporcingas nepriklausomų remontininkų poreikiams. Vadinasi, informacija turi būti išskaidyta dalimis ir jos kaina turi būti nustatyta atsižvelgiant į tai, kiek informacijos naudoja nepriklausomi remontininkai.

(17)

Remiantis šiuo principu įsipareigojimuose nurodoma, kad „Fiat“ TI tinklavietėje paskelbs visą techninę informaciją, susijusią su modeliais, gaminamais nuo 1996 m., ir užtikrins, kad TI tinklavietėje arba bet kurioje vėliau sukurtoje tinklavietėje nuolat būtų skelbiama visa atnaujinta techninė informacija. Be to, „Fiat“ visuomet užtikrins, kad tinklavietę būtų galima greitai rasti ir kad joje informacija būtų pateikta tokiais būdais, kurie naudojami techninei informacijai teikti įgaliotųjų tinklų nariams. Tais atvejais, kai „Fiat“ arba kita „Fiat“ vardu veikianti įmonė teikia įgaliotiesiems remontininkams techninę informaciją tam tikra ES kalba, „Fiat“ užtikrins, kad informacija ta kalba būtų neatidėliojant paskelbta TI tinklavietėje.

(18)

Toliau nurodyta trijų rūšių techninė informacija, kuri dar neskelbiama TI tinklavietėje, tačiau „Fiat“ įsipareigojo ją paskelbti iki 2007 m. gruodžio 31 d.:

techninės informacijos vertimai į vietos kalbas, kurių šiuo metu „Fiat“ neturi ir kuriuos pateiks jos nepriklausomi importuotojai atitinkamose ES valstybėse narėse,

pranešimai apie remontą, kuris gali būti nemokamai atliekamas įgaliotųjų remontininkų tinkle, ir

21 punkte nurodytų tarpininkavimo centrų nustatymas.

(19)

Įsipareigojimuose nurodoma, kad „Fiat“ nustatyto mokesčio už galimybę naudotis tinklaviete struktūra bus pagrįsta metiniu mokesčiu už kompaktinių diskų rinkinį, kurį „Fiat“ teikia savo įgaliotiesiems remontininkams, t. t. 3 356 EUR, taip pat 65 EUR už atsarginių dalių katalogą bei papildomas 134 EUR mėnesinis mokestis už atnaujinimus. Tačiau, laikydamasi reglamente nustatyto proporcingumo reikalavimo, „Fiat“ sutinka išskaidyti mokestį proporcingai pagal mėnesio, dienos ir valandos naudojimosi tinklaviete laiką, kurio kaina – 3 EUR už valandą, 22 EUR už dieną ir 350 EUR už mėnesį. „Fiat“ sutinka išlaikyti šią mokesčio už galimybę naudotis informacija struktūrą ir nedidinti mokesčių lygio virš ES vidutinės infliacijos normos, kol galios įsipareigojimai.

(20)

„Fiat“ įsipareigojimais nebus ribojamas joks esamas arba būsimas Bendrijos arba nacionalinėje teisėje nustatytas reikalavimas, kuriuo galėtų būti padidinta techninės informacijos, kurią „Fiat“ turi pateikti nepriklausomiems operatoriams, apimtis ir (arba) nustatyti palankesni būdai tokiai informacijai pateikti.

(21)

Nepriklausomo remontininko arba nepriklausomų remontininkų asociacijos reikalavimu „Fiat“ įsipareigojo su techninės informacijos teikimu susijusius ginčus spręsti tarpininkavimo būdu. Tarpininkavimas vyks valstybėje narėje, kurioje registruota prašančiosios šalies buveinė, pagal pripažinto vietinio tarpininkavimo centro taisykles. Tarpininkavimu nebus apribota teisė kreiptis į kompetentingą nacionalinį teismą.

(22)

Sprendime daroma išvada, kad atsižvelgiant į įsipareigojimus nebėra jokio pagrindo Komisijai imtis veiksmų. Įsipareigojimai galioja iki 2010 m. gegužės 31 d.

(23)

2007 m. liepos 9 d. Konkurenciją ribojančios veiklos ir dominuojančiųjų padėčių patariamasis komitetas priėmė palankią nuomonę.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1, su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 411/2004 (OL L 68, 2004 3 6, p. 1).

(2)  OL L 203, 2002 8 1, p. 30.

(3)  T. y. pakeisti originalius elektroninio valdymo bloko nustatymus taip, kaip „Fiat“ nerekomenduoja.


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/80


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/4/EB, leidžiantį valstybėms narėms Egipto atžvilgiu laikinai imtis neatidėliotinų priemonių, apsaugančių nuo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5898)

(2007/842/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos sprendimą 2004/4/EB (2) iš esmės draudžiama įvežti į Bendriją Egipte išaugintus Solanum tuberosum L. gumbavaisius. Tačiau 2006–2007 m. importo sezonu tokius gumbavaisius leista įvežti į Bendriją iš kenkėjais neužkrėstų plotų laikantis tam tikrų sąlygų.

(2)

2006–2007 m. importo sezonu nustatytas vienas užkrėtimo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith atvejis.

(3)

Egiptas ėmėsi tinkamų veiksmų dėl šio atvejo. Atitinkamas plotas buvo išbrauktas iš kenkėjais neužkrėstų plotų sąrašo 2007–2008 m. importo sezonui.

(4)

Remdamasi Egipto pateikta informacija Komisija nustatė, kad į Bendriją įvežus Solanum tuberosum L. gumbavaisius iš kenkėjais neužkrėstų plotų Egipte, nekyla Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith plitimo pavojaus, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų.

(5)

Todėl reikėtų leisti įvežti į Bendriją Solanum tuberosum L. gumbavaisius iš kenkėjais neužkrėstų Egipto plotų 2007–2008 m. importo sezonu.

(6)

Todėl Sprendimą 2004/4/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/4/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 1 dalyje „2006–2007 m.“ pakeičiama į „2007–2008 m.“

2)

4 straipsnyje „2007 m. rugpjūčio 31 d.“ pakeičiama į „2008 m. rugpjūčio 31 d.“

3)

7 straipsnyje „2007 m. rugsėjo 30 d.“ pakeičiama į „2008 m. rugsėjo 30 d.“

4)

Priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punkto iii papunktyje „2006–2007 m.“ pakeičiama į „2007–2008 m.“;

b)

1 dalies b punkto iii papunkčio antra įtrauka „2007 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2008 m. sausio 1 d.“;

c)

1 dalies b punkto xii papunktyje „2007 m. sausio 1 d.“ pakeičiama į „2008 m. sausio 1 d.“

2 straipsnis

Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).

(2)  OL L 2, 2004 1 6, p. 50 Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/749/EB (OL L 302, 2006 11 1, p. 47).


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/81


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 11 d.

dėl salmonelių kontrolės programų, skirtų Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių pulkams tam tikrose trečiosiose šalyse, patvirtinimo pagal reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 2006/696/EB nuostatas dėl tam tikrų visuomenės sveikatos reikalavimų, taikomų naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių importui

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6094)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/843/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų (1) per maistą kontrolės, ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (3), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2160/2003 nustatomi salmonelių kontrolės įvairiose naminių paukščių populiacijose valstybėse narėse reikalavimai. Reikalavimai taikomi valstybėms narėms nuo datos, nustatytos to reglamento I priede, ypač praėjus 18 mėnesių nuo tikslo sumažinti salmonelių paplitimą pasiekimo.

(2)

Tikslas sumažinti salmonelių paplitimą nuo 2005 m. liepos 1 d. taikomas Gallus gallus rūšies veislinių paukščių pulkams pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1003/2005 (4), nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. dedeklėms vištoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1168/2006 ir nuo 2007 m. liepos 1 d. broileriams pagal Reglamentą (EB) Nr. 646/2007 (5).

(3)

Kanada, Izraelis, Tunisas ir Jungtinės Valstijos pateikė Komisijai salmonelių kontrolės programas, skirtas Gallus gallus rūšies veisliniams naminiams paukščiams, perinti skirtiems jų kiaušiniams ir veisimui skirtiems Gallus gallus vienadieniams jaunikliams. Šios programos suteikia tokias pačias garantijas, kurios suteikiamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, ir todėl turėtų būti patvirtintos.

(4)

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimas 2006/696/EB, nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti į Bendriją ir per ją tranzitu vežti naminius paukščius, perinti skirtus kiaušinius, vienadienius paukščių jauniklius, paukštieną, Ratitae genties paukščius ir laukinius medžiojamuosius paukščius, kiaušinius ir kiaušinių produktus, nurodytais patogenais neužkrėstus kiaušinius, sąrašą bei taikytinas veterinarinio sertifikavimo sąlygas ir iš dalies keičiančiame spredimus 93/342/EEB, 2000/585/EEB ir 2003/812/EB (6), visų pirma apima veislinių ir produkcinių naminių paukščių, perinti skirtų kiaušinių, vienadienių paukščių jauniklių importą ir vežimą tranzitu per Bendriją ir nustato trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti atitinkamus gyvūnus ir perinti skirtus kiaušinius, sąrašą.

(5)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 tam, kad būtų įtrauktos arba paliekamos Bendrijos teisės aktuose numatytuose trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti šiame reglamente numatytus atitinkamus gyvūnus ir perinti skirtus kiaušinius, sąrašuose, šios trečiosios šalys turi pateikti Komisijai programas, atitinkančias valstybių narių parengtas nacionalines salmonelių kontrolės programas, ir kurias Komisija turi patvirtinti.

(6)

Patvirtinus programas, Kanada, Izraelis, Tunisas ir Jungtinės Valstijos turėtų likti Sprendime 2006/693/EB nustatytame trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti Gallus gallus rūšies veislinius naminius paukščius, perinti skirtus jų kiaušinius ir veisimui skirtus vienadienius Gallus gallus jauniklius, sąraše.

(7)

Kai kurios trečiosios šalys, šiuo metu įtrauktos į Sprendimą 2006/696/EB, dar nepateikė Komisijai salmonelių kontrolės programos. Kadangi reikalavimai dėl veisimui skirtų Gallus gallus rūšies naminių paukščių, perinti skirtų jų kiaušinių ir veisimui skirtų vienadienių Gallus gallus jauniklių jau galioja Bendrijos teritorijoje, tokių naminių paukščių ir kiaušinių importas iš tų trečiųjų šalių turėtų būti uždraustas. Todėl Sprendimo 2006/696/EB I priede 1 dalyje nustatytų trečiųjų šalių ar jų dalių sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Siekiant suteikti garantijas, atitinkančias Bendrijos reikalavimus, trečiosios šalys, iš kurių leidžiama importuoti Gallus gallus rūšies veislinius ir produkcinius naminius paukščius, perinti skirtus jų kiaušinius ir vienadienius Gallus gallus jauniklius, turėtų patvirtinti, kad salmonelių kontrolės programa buvo taikoma kilmės pulkui ir pulkas buvo patikrintas dėl visuomenės sveikatai pavojingų salmonelių serotipų, kai tik buvo pradėti taikyti reikalavimai įvairioms naminių paukščių populiacijoms Bendrijoje.

(9)

Be to, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 nuo 2007 m. sausio 1 d.Gallus gallus pulkai negali būti naudojami veisimui ir jų kiaušiniai negali būti naudojami perinimui, jei jie yra užkrėsti Salmonella Enteritidis ir (arba) Salmonella Typhimurium. Todėl, veislinius naminius paukščius, veisimui skirtus vienadienius jauniklius ir perinti skirtus kiaušinius turėtų būti leidžiama įvežti į Bendriją tik jeigu kilmės pulkai buvo ištirti ir nustatyta, kad jie neužsikrėtę Salmonella Enteritidis ir Salmonella Typhimurium.

(10)

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1777/2006, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nurodytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (7), nustatomos tam tikros taisyklės dėl antimikrobinių medžiagų ir vakcinų naudojimo pagal nacionalines kontrolės programas, kurias Komisija patvirtino pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003.

(11)

Trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti Gallus gallus rūšies veislinius naminius paukščius, perinti skirtus kiaušinius ir vienadienius Gallus gallus jauniklius, turėtų patvirtinti, kad konkretūs antimikrobinių medžiagų ir vakcinų naudojimui skirti reikalavimai, numatyti Reglamente (EB) Nr. 1177/2006, buvo taikomi, nuo tada kai tik šie reikalavimai pradėti taikyti įvairioms naminių paukščių populiacijoms Bendrijoje. Jei antimikrobinės medžiagos buvo naudojamos vienadieniams jaunikliams kitais nei salmonelių kontrolės tikslais, tai turėtų būti nurodyta sertifikate, nes jų naudojimas gali turėti poveikio tiriant dėl salmonelių importo metu.

(12)

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, skirti naminių veislinių ir produkcinių paukščių, vienadienių jauniklių ir perinti skirtų kiaušinių importui, kaip nustatyta Sprendime 2006/696/EB, turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeisti. Siekiant išvengti veterinarijos sertifikatų pavyzdžių pakeitimų ateityje tuo metu, kai įsigalios Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos, susijusios su produkcinių naminių paukščių ir vienadienių viščiukų, išskyrus tuos, kurie skirti veisimui, importu, veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, susiję su šių gyvūnų importu, turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeisti, tiksliai nurodant, kada šie pakeitimai bus pradėti taikyti įvairioms populiacijoms.

(13)

Bulgarija ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d. Nuo tos datos Sprendime 2006/696/EB nustatytos nuostatos dėl Bendrijos vidaus prekybos yra taikomos šioms naujoms valstybėms narėms. Todėl Bulgarija ir Rumunija turėtų būti išbrauktos iš trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti, sąrašo ir įrašytos Sprendimo 2006/696/EB I–II priedų 1 dalyje.

(14)

Siekiant nesutrikdyti prekybos, pagal Sprendimą 2006/696/EB išduotus veterinarijos sertifikatus, tokios formuluotės, kokia naudojama šiuo metu, turėtų būti leista naudoti 60 dienų nuo šio sprendimo taikymo dienos.

(15)

Tačiau, siekiant išvengti veterinarijos sertifikatų pavyzdžių pakeitimų ateityje tuo metu, kai įsigalios Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 nuostatos dėl dedeklių vištų ir Gallus gallus broilerių importo, veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai, susiję su šių gyvūnų importu, taip pat turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeisti, tiksliai nurodant, kada šie pakeitimai bus pradėti taikyti įvairioms populiacijoms. Todėl šių pakeitimų taikymo diena turėtų būti atitinkamai atidėta.

(16)

Todėl Sprendimą 2006/696/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(17)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Kanados, Izraelio, Tuniso ir Jungtinių Valstijų kontrolės programos, pateiktos pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalį, yra patvirtinamos dėl salmonelių kontrolės veislinių vištų pulkuose.

2 straipsnis

Sprendimo 2006/696/EB I–II priedai iš dalies keičiami vadovaujantis šio sprendimo priedu.

3 straipsnis

Veislinių arba produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių, vienadienių ne Ratitae jauniklių ir ne Ratitae genties naminių paukščių perinti skirtų kiaušinių, kurių veterinarijos sertifikatai buvo išduoti pagal Sprendimą 2006/696/EB, tokia formuluote, kuri buvo naudojama iki pradedant taikyti šį sprendimą, siuntos gali būti importuojamos į Bendriją per 60 dienų laikotarpį nuo šio sprendimo taikymo dienos.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. vasario 15 d.

Tačiau, šiuo sprendimu iš dalies pakeičiami Sprendimo 2006/696/EB I priede pateikto veislinių arba produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių sertifikato pavyzdžio II.2.5 punktas ir ne Ratitae vienadienių jauniklių sertifikato pavyzdžio II.2.4 punktas yra taikomi, jei produkciniai naminiai paukščiai ar vienadieniai jaunikliai skirti tik mėsos gamybai, nuo 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1237/2007 (OL L 280, 2007 10 24, p. 5).

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206, su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 4 30, p. 1).

(4)  OL L 170, 2005 7 1, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1168/2006 (OL L 211, 2006 8 1, p. 4).

(5)  OL L 151, 2007 6 13, p. 21.

(6)  OL L 295, 2006 10 25, p. 1. Spredimas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1237/2007.

(7)  OL L 212, 2006 8 2, p. 3.


PRIEDAS

1)

Sprendimo 2006/696/EB I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1   dalis

Trečiųjų šalių arba jų dalių sąrašas (1)

Šalis

Teritorijos kodas

Teritorijos apibūdinimas

Veterinarijos sertifikatas

Specialios sąlygos

Pavyzdžiai

Papildomos garantijos

1

2

3

4

5

6

AR – Argentina

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Australija

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR – Brazilija

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo valstijos

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ir Mato Grosso do Sul valstijos

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW – Botsvana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH – Šveicarija

CH-0

 

 (2)

 

 

CL – Čilė

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR – Kroatija

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL – Grenlandija

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Izraelis

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS – Islandija

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Meksika

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namibija

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM –

Sent Pjeras ir Mikelonas

PM-0

 

SPF

 

 

TH – Tailandas

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunisas

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR – Turkija

TR-0

 

SPF

 

 

US – Jungtinės Valstijos

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY – Urugvajus

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

skirsnis, kurio paantraštė yra „Papildomos garantijos (PG)“, papildomas taip:

„IV

:

Atitinkamos garantijos, numatytos Gallus gallus rūšies veisliniams naminiams paukščiams, veisimui skirtiems Gallus gallus vienadieniams jaunikliams ir perinti skirtiems Gallus gallus kiaušiniams pagal ES nuostatas dėl salmonelių kontrolės, buvo suteiktos ir turėtų būti sertifikuotos pagal BPP, DOC ir HEP pavyzdžius.“

ii)

po skirsnio, kurio paantraštė yra „Papildomos garantijos (PG)“, įtraukiamas šis skirsnis:

„Specialios sąlygos

„A“

:

Draudimas į Bendriją įvežti Gallus gallus rūšies naminius veislinius paukščius, veisimui skirtus vienadienius Gallus gallus jauniklius ir perinti skirtus Gallus gallus kiaušinius dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.“

iii)

veislinių arba produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys (BPP) pakeičiamas taip:

„Veislinių arba produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

ne Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys (DOC) pakeičiamas taip:

„Ne Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

ne Ratitae genties naminių paukščių perinti skirtų kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (HEP) pakeičiamas taip:

„Ne Ratitae genties naminių paukščių perinti skirtų kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (HEP)

Image

Image

Image

Image

2)

Sprendimo 2006/696/EB II priedo 1 dalyje Bulgarijai ir Rumunijai skirti įrašai išbraukiami.


(1)  Nepažeidžiant specialiųjų sertifikavimo reikalavimų, numatytų Bendrijos susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

(2)  Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais, OL L 114, 2002 4 30, p. 132“.


18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/101


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 17 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijos naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6702)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/844/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimu 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiu Sprendimą 2006/135/EB (3), nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos siekiant išvengti šios ligos plitimo, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, įtarus ar patvirtinus ligos protrūkį.

(2)

Vokietija pranešė Komisijai apie jos teritorijoje nekomercinėje paukščių laikymo vietoje kilusį didelio patogeniškumo H5N1 potipio paukščių gripo protrūkį ir ėmėsi tinkamų priemonių pagal Sprendimą 2006/415/EB, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, kaip nustatyta to sprendimo 4 straipsnyje.

(3)

Komisija išnagrinėjo šias priemones bendradarbiaudama su Vokietija ir įsitikino, kad A ir B teritorijų, kurias nustatė šios valstybės narės kompetentinga institucija, ribos yra pakankamai toli nuo faktinės protrūkio vietos. Todėl galima patvirtinti Vokietijos A ir B teritorijų ribas ir nustatyti šio skirstymo į regionus trukmę.

(4)

Todėl Sprendimas 2006/415/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės turėtų būti persvarstytos kitame Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedo tekstą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33) su pakeitimais, padarytais (OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/816/EB (OL L 326, 2007 12 12, p. 32).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/415/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalyje įterpiamas šis tekstas:

„ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas

(jei pateikta)

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

 

10 km zona, nustatyta aplink protrūkio židinį Großwoltersdorf komunoje, įskaitant visas arba dalį šių komunų:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

2008 1 15“

2.

B dalyje įterpiamas šis tekstas:

„ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas

(jei pateikta)

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

 

Toliau išvardytos komunos:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

2008 1 15“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/103


TARYBOS SPRENDIMAS 2007/845/TVR

2007 m. gruodžio 6 d.

dėl valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimo nusikalstamu būdu įgytų pajamų bei kito susijusio turto paieškos ir nustatymo srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus bei 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Austrijos Respublikos ir Suomijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Pagrindinis tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo motyvas yra finansinė nauda. Ši finansinė nauda yra paskata toliau vykdyti nusikaltimus siekiant gauti dar daugiau pelno. Todėl teisėsaugos tarnybos turėtų turėti būtinus įgūdžius, kad galėtų tirti ir analizuoti nusikalstamos veiklos finansinius pėdsakus. Kad būtų galima veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, Europos Sąjungos valstybės narės turi greitai keistis informacija, kuri gali padėti surasti ir areštuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir kitą nusikaltėliams priklausantį turtą.

(2)

Taryba 2003 m. liepos 22 d. priėmė Pamatinį sprendimą 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (2), o 2005 m. vasario 24 d. – Pamatinį sprendimą 2005/212/TVR dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir turto konfiskavimo (3), reglamentuojančius tam tikrus teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose nusikalstamu būdų įgytų lėšų, nusikaltimo priemonių ir kito susijusio turto įšaldymo ir konfiskavimo srityje aspektus.

(3)

Būtina, kad valstybių narių atitinkamos institucijos, dalyvaujančios vykdant neteisėtai įgytų lėšų ir kito turto, kuris gali būti konfiskuojamas, paiešką glaudžiai bendradarbiautų, ir turėtų būti sudarytos sąlygos toms institucijoms palaikyti tiesioginį ryšį.

(4)

Tuo tikslu valstybės narės turėtų turėti šiose srityse kompetentingas nacionalines turto susigrąžinimo tarnybas ir turėtų užtikrinti, kad tos tarnybos galėtų greitai keistis informacija.

(5)

2004 m. rugsėjo 22–23 d. Hagoje Austrijai, Belgijai, Vokietijai, Airijai, Nyderlandams ir Jungtinei Karalystei įsteigus Camden turto susigrąžinimo tarp agentūrinį tinklą (CARIN), jau buvo sukurtas globalus specialistų ir ekspertų tinklas, siekiant pagerinti bendras žinias apie metodus ir būdus, naudojamus tarpvalstybinio nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir kito susijusio turto nustatymo, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo srityje. Šis sprendimas turėtų būti CARIN papildanti priemonė numatant visų valstybių narių turto susigrąžinimo tarnybų keitimosi informacija teisinį pagrindą.

(6)

Savo komunikatu Tarybai ir Europos Parlamentui „Hagos programa: dešimt prioritetų ateinantiems penkeriems metams“ Komisija pasiūlė stiprinti priemones, skirtas organizuoto nusikalstamumo finansiniams aspektams spręsti, inter alia, skatinant nusikalstamu būdu įgyto turto žvalgybos padalinių valstybėse narėse steigimą.

(7)

Turto susigrąžinimo tarnybų bei turto susigrąžinimo tarnybų ir kitų institucijų, kurioms pavesta sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, bendradarbiavimas turėtų vykti remiantis 2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2006/960/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija ir žvalgybos informacija supaprastinimo (4) nustatyta tvarka ir laikantis jame nustatytų terminų, įskaitant jame numatytus atsisakymo pagrindus.

(8)

Šis sprendimas neturėtų pažeisti bendradarbiavimo tvarkos pagal 2000 m. spalio 17 d. Tarybos sprendimą 2000/642/TVR dėl valstybių narių finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo susitarimų dėl keitimosi informacija (5) ir esamos policijos bendradarbiavimo tvarkos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybos

1.   Kiekviena valstybė narė įsteigia arba paskiria nacionalinę turto susigrąžinimo tarnybą, kuri įgaliojama sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų ir susijusio turto, paieškai ir nustatymui, jei kompetentinga teisminė institucija gali išduoti įsakymą jį įšaldyti ar areštuoti arba jį konfiskuoti baudžiamojo proceso metu arba, kiek tai leidžia atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės aktai, civilinio proceso metu.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies, valstybė narė pagal savo nacionalinės teisės aktus gali įsteigti ar paskirti dvi nacionalines turto susigrąžinimo tarnybas. Jei valstybė narė turi daugiau kaip dvi institucijas, kurioms pavesta sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdų įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, ji paskiria daugiausiai dvi turto susigrąžinimo tarnybas ryšių palaikymo punktu (-ais).

3.   Valstybės narės nurodo institucijas, kurios yra nacionalinės turto susigrąžinimo tarnybos, kaip apibrėžta šiame straipsnyje. Jos raštu praneša šią informaciją ir visus vėlesnius pakeitimus Tarybos Generaliniam sekretoriatui. Šis pranešimas nekliudo kitoms institucijoms, kurioms pavesta sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, keistis informacija pagal 3 ir 4 straipsnius su kitos valstybės narės turto susigrąžinimo tarnyba.

2 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybų bendradarbiavimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų turto susigrąžinimo tarnybos bendradarbiautų vienos su kitomis 1 straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais, gavusios prašymą ir savo iniciatyva keisdamosi informacija ir geriausia praktika.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad šiam bendradarbiavimui nekliudytų turto susigrąžinimo tarnybų statusas pagal nacionalinę teisę, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra administracinės, teisėsaugos ar teisminės institucijos dalis.

3 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybų keitimasis informacija gavus prašymą

1.   Valstybės narės turto susigrąžinimo tarnyba ar kitos institucijos, kurioms pavesta sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, 1 straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais gali kitos valstybės narės turto susigrąžinimo tarnybai pateikti prašymą dėl informacijos. Tuo tikslu ji vadovaujasi Pamatiniu sprendimu 2006/960/TVR ir jį įgyvendinant priimtomis taisyklėmis.

2.   Pildydama formą, numatytą pagal Pamatinį sprendimą 2006/960/TVR, prašančioji turto susigrąžinimo tarnyba nurodo prašymo tikslą, priežastis ir proceso pobūdį. Ji taip pat pateikia duomenis apie tai, kokiu turtu domimasi ar kokio turto ieškoma (banko sąskaitos, nekilnojamasis turtas, automobiliai, jachtos ir kiti didelės vertės daiktai) ir (arba) fizinius ar juridinius asmenis, kurie, kaip manoma, su tuo susiję (t. y. pavardės, adresai, gimimo datos ir vietos, registracijos datos, akcininkai, buveinės). Šie duomenys turi būti kiek įmanoma tikslesni.

4 straipsnis

Turto susigrąžinimo tarnybų keitimasis informacija savo iniciatyva

1.   Nepažeisdamos taikomos nacionalinės teisės, turto susigrąžinimo tarnybos ar kitos institucijos, kurioms pavesta sudaryti palankesnes sąlygas nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškai ir nustatymui, gali be atitinkamo prašymo keistis informacija, kuri, jų manymu, yra būtina, kad kita turto susigrąžinimo tarnyba galėtų vykdyti užduotis siekiant 1 straipsnio 1 dalyje nurodyto tikslo.

2.   Keitimuisi informacija pagal šį straipsnį mutatis mutandis taikomas 3 straipsnis.

5 straipsnis

Duomenų apsauga

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad galiojančios duomenų apsaugos taisyklės būtų taikomos ir šiame sprendime nustatyta keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tvarka.

2.   Informacija, kuria buvo pasikeista tiesiogiai ar dvišaliu būdu pagal šį sprendimą, naudojama laikantis gaunančiosios valstybės narės nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų, informacijai taikant tas pačias duomenų apsaugos taisykles kaip ir tuo atveju, jei ji būtų surinkta gaunančiojoje valstybėje narėje. Asmens duomenys, tvarkomi taikant šį sprendimą, saugomi pagal 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvenciją dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, o jį ratifikavusiose valstybėse narėse – pagal tos Konvencijos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomą protokolą dėl priežiūros institucijų ir valstybės sienas kertančių duomenų srautų. Teisėsaugos institucijoms tvarkant asmens duomenis, gautus pagal šį sprendimą, taip pat turėtų būti atsižvelgiama į Europos Tarybos rekomendacijos Nr. R(87) 15, reglamentuojančios asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje, principus.

6 straipsnis

Keitimasis geriausia praktika

Valstybės narės užtikrina, kad turto susigrąžinimo tarnybos keistųsi geriausia praktika, susijusia su būdais, kaip gerinti valstybių narių pastangų surasti ir nustatyti nusikalstamu būdu įgytas pajamas ir kitą susijusį turtą, kuris kompetentingos teisminės institucijos įsakymu gali būti įšaldomas, areštuojamas ar konfiskuojamas, veiksmingumą.

7 straipsnis

Santykis su esamais susitarimais dėl bendradarbiavimo

Šis sprendimas nepažeidžia pareigų, atsirandančių dėl Europos Sąjungos dokumentų dėl tarpusavio teisinės pagalbos ar sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo, dvišalių ar daugiašalių valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir Sprendimo 2000/642/TVR bei Pamatinio sprendimo 2006/960/TVR.

8 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jos gali visapusiškai bendradarbiauti pagal šio sprendimo nuostatas iki 2008 m. gruodžio 18 d. Iki tos pačios datos valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai perduoda visų nacionalinės teisės aktų nuostatų, įgalinančių jas vykdyti joms pagal šį sprendimą nustatytas prievoles, tekstą.

2.   Kol valstybės narės dar nėra įgyvendinusios Pamatinio sprendimo 2006/960/TVR, nuorodos į tą pamatinį sprendimą šiame sprendime laikomos nuorodomis į taikomus dokumentus dėl valstybių narių policijos bendradarbiavimo.

3.   Iki 2010 m. gruodžio 18 d. Taryba, remdamasi Komisijos pateiktu pranešimu, įvertina, kaip valstybės narės laikosi šio sprendimo.

9 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. COSTA


(1)  2006 m. gruodžio 12 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 196, 2003 8 2, p. 45.

(3)  OL L 68, 2005 3 15, p. 49.

(4)  OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

(5)  OL L 271, 2000 10 24, p. 4.


Klaidų ištaisymas

18.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 332/106


2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007, nustatančio 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 15, 2007 m. sausio 20 d. )

18 puslapis VIII skyrius, pavadinimas:

yra:

„… DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ NEAFC REGULIUOJAMAME RAJONE …“,

turi būti:

„… DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ NEAFC KONVENCIJOS RAJONE …“.

18 puslapis, 49 straipsnis:

yra:

„… trečiųjų šalių žvejybos laivų NEAFC reguliuojamame rajone …“,

turi būti:

„… trečiųjų šalių žvejybos laivų NEAFC konvencijos rajone …“.

19 puslapis, 52 straipsnio 3 dalis ir 54 straipsnio 2 dalis:

yra:

„… erkrautos žuvys yra sugautos NEAFC reguliuojamame rajone.“,

turi būti:

„… perkrautos žuvys yra sugautos NEAFC konvencijos rajone.“

26 puslapis, 75 straipsnis, lentelė, dešiniojo stulpelio pavadinimas:

yra:

„… Visas sugautas žuvų kiekis (metrinėmis tonomis)“,

turi būti:

„… Visas sugautas žuvų kiekis (tonomis)“.

48 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Megrimai Leidorhombus spp. zonoje: VIIIc, IX ir X:

yra:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

51 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Velniažuvės Lophiidae. zonoje: VIIIc, IX ir X:

yra:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

57 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Paprastasis merlangas Merlangius merlangus zonoje: IX ir X:

yra:

„Zona: IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

85 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Atlantinis šprotas Sprattus sprattus zonoje: VIId ir VIIe:

yra:

„EB

6 144

BSLK

6 144“,

turi būti:

„EB

6 145

BSLK

6 145“.

98 puslapis, IB priedas, Žuvų rūšys: Amerikinis polakas Pollachius virens zonoje: Vb zonos Farerų salų vandenys

yra:

„Prancūzija

1 630“,

turi būti:

„Prancūzija

1 632“.

103 puslapis, IB priedas, Žuvų rūšys: Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. zonoje: Vb zonos Farerų salų vandenys:

yra:

„Vokietija

2 083“,

turi būti:

„Vokietija

2 084“.

125 puslapis, IIA priedas, 13 punktas, I lentelė, stulpelis „Pavadinimas“, paskutinis įrašas tame puslapyje:

yra:

„… kurių akies kraštinės ilgis > 120 mm …“,

turi būti:

„… kurių akies dydis ≥ 120 mm …“.

126 puslapis, IIA priedas, 13 punktas, I lentelė, paskutinis įrašas tame puslapyje:

yra:

„c.iii – 8.1.f Pagal duomenis apie žiauniniais tinklaičiais ir vertikaliaisiais tinklaičiais …“,

turi būti:

„c.iv – 8.1.f Pagal duomenis apie žiauniniais tinklaičiais ir vertikaliaisiais tinklaičiais …“.

156 puslapis, IIIA priedas, 8.2 (b) (ii) punktas:

yra:

„ii)

yra sumontuoti laikantis šiame priede nurodytų techninių reikalavimų.“,

turi būti:

„ii)

yra sumontuoti laikantis 2002 m. vasario 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 254/2002, nustatančio priemones, įgyvendintinas 2002 m. atlantinės menkės ištekliams Airijos jūroje (VIIa zona) atkurti, priede nustatytų techninių reikalavimų“.

157 puslapis, IIIA priedas, 9.8 (b) punktas:

yra:

„b)

iš plūduro ženklinimo arba LSS duomenų galima nustatyti, kad savininkas daugiau kaip 120 valandų buvo mažesniu nei 100 jūrmylių atstumu nuo įrankio;“,

turi būti:

„b)

iš plūduro ženklinimo arba LSS duomenų galima nustatyti, kad savininkas daugiau kaip 120 valandų nebuvo mažesniu nei 100 jūrmylių atstumu nuo įrankio;“.