ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 325

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1450/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo ( 1 )

3

 

*

2007 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1452/2007 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

66

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1453/2007, nustatantis standartinį ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestį už 2008 ataskaitinių metų ūkio pelno ataskaitą

68

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1454/2007, nustatantis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles

69

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1455/2007, kuriuo leidžiama naudoti tam tikras ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas, Bendrijos importo kvotas

74

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2058/96, (EB) Nr. 2375/2002, (EB) Nr. 2377/2002, (EB) Nr. 2305/2003, (EB) Nr. 955/2005, (EB) Nr. 969/2006 ir (EB) Nr. 1964/2006, kuriais leidžiama pradėti naudoti ryžių ir grūdų importo tarifines kvotas ir numatomas jų administravimas

76

 

 

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1457/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

81

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/810/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos protokolo dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo joms įstojus į Europos Sąjungą, sudarymo Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu

83

Europos ekonominės bendrijos ir San Marino Respublikos susitarimo dėl bendradarbiavimo ir muitų sąjungos Protokolas dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimo prie šio susitarimo joms įstojus į Europos Sąjungą

84

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2007/811/EB, Euratomas

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas dėl Europos Bendrijų Teisingumo Teismo teisėjo paskyrimo

89

 

 

Komisija

 

 

2007/812/EB

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl trijų papildomų dienų jūroje skyrimo Nyderlandams pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo nuostatas sustiprintai stebėjimo programai įgyvendinti (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EB

 

*

2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TJTT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skyrimo Ispanijai (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5719)

92

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

11.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1450/2007

2007 m. gruodžio 10 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


11.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 325/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1451/2007

2007 m. gruodžio 4 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 98/8/EB valstybės narės gali leisti teikti į rinką tik tuos biocidinius produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus. Tačiau pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 1 dalyje nustatytas pereinamojo laikotarpio priemones valstybės narės gali leisti į rinką teikti biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus neįtrauktų veikliųjų medžiagų, jei 2000 m. gegužės 14 d. šie produktai jau buvo rinkoje (toliau – esamos veikliosios medžiagos). Pagal 16 straipsnio 2 dalį turi būti vykdoma 10 metų darbo programa, susijusi su visų esamų veikliųjų medžiagų peržiūra. Šia darbo programa siekta nustatyti visas esamas veikliąsias medžiagas ir nuspręsti, kurias iš jų reikia įvertinti pagal peržiūrėjimo programą ir galbūt įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus.

(2)

Pradinis programos etapas nustatytas 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1896/2000 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos programos pirmojo etapo (2).

(3)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 turėjo būti nustatytos biocidiniuose produktuose naudotinos esamos veikliosios medžiagos, o apie medžiagas, kurios turi būti įvertintos, kad jas būtų galima priskirti Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB prieduose nurodytam vienam ar keliems produktų tipams, turėjo būti pranešta ne vėliau kaip 2002 m. kovo 28 d.

(4)

2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (3), nustatytas esamų veikliųjų medžiagų sąrašas. Šiame sąraše išvardijamos veikliosios medžiagos, kurios nustatytos pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 3 straipsnio 1 dalį arba 5 straipsnio 2 dalį arba apie kurias pateikta lygiavertė informacija pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 4 straipsnio 1 dalį.

(5)

Be to, Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 II priede nustatytas išsamus esamų veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti pagal peržiūrėjimo programą, sąrašas. Sąraše išvardytos veikliosios medžiagos, dėl kurių gautas bent vienas pranešimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 4 straipsnio 2 dalį arba kuriomis valstybė narė išreiškė susidomėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 5 straipsnio 3 dalį. Šiame sąraše nurodyti su šiomis medžiagomis susiję produktų tipai.

(6)

Reglamente (EB) Nr. 2032/2003 numatyta, kad kelias veikliąsias medžiagas arba medžiagų ir produktų tipų derinius, iš pradžių neįtrauktus į peržiūrėjimo programa, galima ištirti taip pat, kaip ir per peržiūrėjimo programą vertinamas medžiagas, jei suinteresuoti ūkio subjektai iki 2006 m. kovo 1 d. pateikė išsamius dokumentus.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 4 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad produktai, kuriuose yra pagal peržiūrėjimo programą neištirtų veikliųjų medžiagų, nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. turėtų būti pašalinti iš rinkos.

(8)

Kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 4 straipsnio 3 dalyje, jeigu esamų veikliųjų medžiagų neįvardijo jas biocidiniuose produktuose naudoję asmenys, manoma, kad jos nebuvo pateiktos į rinką biocidinėms reikmėms iki 2000 m. gegužės 14 d. Tačiau neturėtų būti manoma, kad dėl šio panašumo į naujas veikliąsias medžiagas leistina neteisėtai neįvardytoms esamoms veikliosioms medžiagoms taikyti laikinus leidimus arba ilgesnį duomenų apsaugos laikotarpį, nustatytą tikrai naujoms veikliosioms medžiagoms. Šią nuostatą reikėtų papildomai paaiškinti.

(9)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 valstybės narės gali prašyti leidimo taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl biocidinių produktų, kuriuose yra pagal peržiūrėjimo programą neištirtų esamų veikliųjų medžiagų ir kurie, valstybių narių teigimu, ypač būtini dėl sveikatos, saugos ar kultūros paveldo apsaugos aspektų arba ypač svarbūs visuomenės veiklai, nes jiems nėra techniškai ir ekonomiškai perspektyvių alternatyvų ar pakaitų, kurie būtų priimtini atsižvelgiant į aplinkos ir sveikatos reikmes. Valstybei narei leidžiama taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą tik jeigu tokie prašymai yra pagrįsti, jeigu dėl tolesnio naudojimo nekils pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai ir jeigu prireikus kuriami alternatyvūs produktai. Tikslinga leisti valstybėms narėms ir toliau prašyti leidimo taikyti tokias leidžiančias nukrypti nuostatas, taip pat ir dėl aktyviųjų medžiagų, kurių nuspręsta neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus. Kadangi Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje minima peržiūrėjimo programa įgyvendinama tik iki 2010 m. gegužės 14 d., visos leidžiančios nukrypti nuostatos turėtų galioti ne ilgiau kaip iki pirmiau minėtos datos.

(10)

Tam tikros medžiagos ar produktai, kuriais paprastai maitinasi žmonės ar gyvūnai, gali būti naudojami ir kenksmingiems organizmams pritraukti ar atbaidyti. Iš esmės sutariama, kad nėra pagrindo šioms medžiagoms taikyti Direktyvoje 98/8/EB nustatytus leidimus ir (arba) registracijos reikalavimus ir kad būtina aiškiai numatyti, kad Direktyva 98/8/EB joms nėra taikoma. Kadangi Direktyvai 98/8/EB persvarstyti reikės daug laiko, per kurį šie produktai gali negrįžtamai prarasti savo pozicijas rinkoje, jų pašalinimą iš rinkos reikėtų atidėti iki 2010 m. gegužės 14 d.

(11)

Valstybė narė, išreiškusi pageidavimą peržiūrėti tam tikrą veikliąją medžiagą, neturėtų būti paskirta pranešėja apie tokią medžiagą.

(12)

Siekiant išvengti dvigubo darbo, o ypač siekiant sumažinti bandymų su stuburiniais gyvūnais, išsamių dokumentų rengimui ir pateikimui keliami reikalavimai turėtų skatinti tuos, kurių pranešimai buvo priimti (toliau – dalyviai), veikti bendrai, ypač teikiant bendrus dokumentus. Valstybėms narėms pranešėjoms turėtų būti leidžiama suteikti nuorodą į bet kurį bandymą su stuburiniais gyvūnais, susijusį su esama veikliąją medžiagą, apie kurią buvo pranešta, jeigu ta nuoroda pagal Direktyvos 98/8/EB 19 straipsnį nėra konfidenciali. Taip pat siekiant įgyti patirties nustatant reikalavimus duomenims ir užtikrinti, kad veikliųjų medžiagų peržiūrėjimas būtų atliktas ekonomiškai, dalyviai turėtų būti skatinami pateikti informaciją apie dokumentų rengimo sąnaudas ir apie bandymų atlikimo su stuburiniais gyvūnais būtinumą.

(13)

Kad būtų išvengta vėlavimų, dalyviai turėtų kuo anksčiau pradėti tartis su valstybe nare pranešėja, siekdami išspręsti visus neaiškumus, susijusius su duomenims keliamais reikalavimais. Pareiškėjai (išskyrus dalyvius), kurie nori kreiptis pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnį dėl veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio, kuris yra vertinimas pagal peržiūrėjimo programą, įtraukimo į Direktyvos 98/8/EB direktyvos I, IA ar IB priedus, su šiuo deriniu susijusius išsamius dokumentus turėtų pateikti ne anksčiau ir ne vėliau už dalyvius, kad nebūtų sutrikdytas sklandus peržiūrėjimo programos įgyvendinimas.

(14)

Turėtų būti apibrėžti dokumentų turiniui bei formai ir dokumentų rinkinių skaičiui keliami reikalavimai.

(15)

Turėtų būti numatyti atvejai, kai prie dalyvio prisijungia gamintojas, receptūros sudarytojas ar asociacija ir kai dalyvis pasitraukia iš peržiūrėjimo programos.

(16)

Gamintojai, receptūros sudarytojai ar asociacijos turėtų turėti galimybę per tam tikrą laikotarpį perimti dalyvio vaidmenį, jei visi dalyviai, susiję su konkrečiu esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu, pasitraukė iš peržiūrėjimo programos arba jei nei vienas dokumentų rinkinys netenkino reikalavimų. Per tą patį laikotarpį valstybės narės tam tikromis aplinkybėmis taip pat turėtų turėti galimybę išreikšti suinteresuotumą įtraukti tokį derinį į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus.

(17)

Kad nebūtų piktnaudžiaujama galimybe išlaikyti veikliąją medžiagą rinkoje, kol ji yra tiriama pagal peržiūrėjimo programą, reikėtų sudaryti galimybę kitam asmeniui ar valstybei narei perimti dalyvio vaidmenį tik jei jis arba ji yra susiję su atitinkamu veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu. Tuo pačiu tikslu dalyvio vaidmenį perimantis asmuo ar valstybė narė turėtų per tam tikrą laikotarpį pateikti įrodymų, kad ji pradėjo rengti išsamų dokumentų rinkinį.

(18)

Turėtų būti nurodytas laikotarpis, per kurį valstybės narės pranešėjos privalo patikrinti šių dokumentų išsamumą. Išimtinėmis aplinkybėmis valstybėms narėms pranešėjoms turėtų būti suteikta galimybė nustatyti naują laikotarpį trūkstamiems dokumentams pateikti, ypač jei dalyvis įrodo, kad buvo neįmanoma pateikti informacijos laiku, arba jei reikia išspręsti likusius neaiškumus, susijusius su reikalavimais duomenims, nepaisant ankstesnių valstybės narės pranešėjos ir dalyvio diskusijų.

(19)

Valstybė narė pranešėja turėtų ištirti ir įvertinti kiekvienos esamos veikliosios medžiagos dokumentų rinkinius ir Komisijai bei kitoms valstybėms narėms pateikti išvadas kaip kompetentingos institucijos ataskaitą kartu su rekomendacija priimti tam tikrą sprendimą. Siekiant be reikalo neuždelsti sprendimo priėmimo, valstybė narė pranešėja turėtų tuo pačiu metu rūpestingai apsvarstyti, ar būtina atlikti papildomų tyrimų. Dėl tos pačios priežasties valstybė narė pranešėja turėtų būti įpareigota atsižvelgti į informaciją, pateiktą po dokumentų priėmimo, tik esant nurodytoms sąlygoms.

(20)

Kitos valstybės narės turėtų išnagrinėti kompetentingos institucijos ataskaitas iki vertinimo ataskaitų pateikimo Biocidinių produktų nuolatiniam komitetui.

(21)

Kai neatsižvelgiant į rekomendaciją įtraukti veikliąją medžiagą į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus išlieka šios direktyvos 10 straipsnio 5 dalyje išvardytos sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atsižvelgti į galutinį kitų tam pačiam tikslui naudojamų veikliųjų medžiagų įvertinimą, nepažeidžiant Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio. Turėtų būti numatyta galimybė valstybei narei pranešėjai prireikus atnaujinti kompetentingos institucijos ataskaitas.

(22)

Siekiant užtikrinti geresnes galimybes naudotis informacija, vertinimo ataskaitas reikėtų rengti pagal valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų pateiktas ataskaitas ir joms taikyti tas pačias naudojimosi informacija taisykles, kurios taikomos ir kompetentingų valdžios institucijų ataskaitoms. Vertinimo ataskaitas reikėtų rengti pagal kompetentingų valdžios institucijų ataskaitų originalus ir visus pakeitimus, įvertinant visus dokumentus, pastabas ir informaciją, į kurią buvo atsižvelgta vertinimo metu.

(23)

Turėtų būti galimybė sustabdyti šiame reglamente numatytas procedūras, susijusias su kitų Bendrijos aktų taikymu, ypač su 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (4), o po 2009 m. birželio 1 d. – ir su Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII antraštine dalimi bei XVII priedu.

(24)

Siekiant užtikrinti, kad peržiūrėjimo programa būtų kuo efektyvesnė, keli veikliųjų medžiagų ir produktų tipų deriniai paskirti kitoms valstybėms narėms pranešėjoms. Šie įvykiai turėtų atsispindėti šio reglamento II priede.

(25)

Reglamentas (EB) Nr. 2032/2003 kelis kartus iš dalies keistas (5), kad būtų atsižvelgta į naujų valstybių narių įstojimą ir į sukauptą peržiūrėjimo programos įgyvendinimo patirtį, o ypač siekiant nustatyti, kad į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus nebūtų įtrauktos tam tikros veikliosios medžiagos, kadangi per nustatytą laikotarpį nebuvo pateikta reikiama informacija arba kadangi jos neatitiko tos direktyvos 10 straipsnio reikalavimų. Sukaupta patirtis rodo, kad neveiksminga nuolat atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003, kad jis būtų suderintas su peržiūrėjimo programos raida, be to, tai užima daug laiko, o suinteresuotosioms šalims tampa neaišku, kurios taisyklės turėtų būti taikomos ir kurios veikliosios medžiagos šiuo metu peržiūrimos. Siekiant aiškumo būtų tikslinga panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 ir jį pakeisti nauju paprastesniu teisės aktu, kuriame būtų nustatytos peržiūrėjimo programos taisyklės, o Komisija turėtų priimti atskirus teisės aktus dėl būsimų sprendimų neįtraukti tam tikrų medžiagų.

(26)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos visų veikliųjų medžiagų, esančių rinkoje nuo 2000 m. gegužės 14 d. kaip biocidinių produktų veikliosios medžiagos, metodiškam tyrimui skirtos darbo programos (toliau – peržiūrėjimo programa), nurodytos Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje, išsamios įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos apibrėžtys, pateiktos Direktyvos 98/8/EB 2 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 2 straipsnyje.

Be to, dalyvis – tai gamintojas, receptūros sudarytojas ar asociacija, pateikusi pranešimą, kurį Komisija priėmė pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 4 straipsnio 2 dalį, arba valstybė narė, išreiškusi susidomėjimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 5 straipsnio 3 dalį.

3 straipsnis

Esamos veikliosios medžiagos

1.   Veikliųjų medžiagų, kurios buvo rinkoje iki 2000 m. gegužės 14 d. kaip biocidinių produktų veikliosios medžiagos, skirtos kitoms reikmėms nei nustatyta Direktyvos 98/8/EB 2 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose, sąrašas pateiktas I priede.

2.   Išsamus esamų veikliųjų medžiagų, kurios turi būti ištirtos pagal peržiūrėjimo programą, sąrašas pateiktas II priede.

Į šį sąrašą įtrauktos šios veikliosios medžiagos:

a)

esamos veikliosios medžiagos, apie kurias pranešta pagal Reglamento (EB) Nr. 1896/2000 4 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 1687/2002 (6) 4 straipsnio 2 dalį;

b)

esamos veikliosios medžiagos, apie kurias nebuvo pranešta, tačiau kuriomis valstybė narė išreiškė susidomėjimą, paremdama jų įtraukimą į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedus;

c)

esamos veikliosios medžiagos, apie kurias nebuvo pranešta, tačiau dėl kurių viena iš valstybių narių iki 2006 m. kovo 1 d. pateikė dokumentų rinkinį, kuris atitiko šio reglamento III priede nustatytus reikalavimus ir buvo įvertintas kaip išsamus.

Šiame sąraše nustatyti kiekvienos į šį sąrašą įtrauktos esamos veikliosios medžiagos produktų tipai, dėl kurių medžiaga bus tiriama pagal peržiūrėjimo programą, ir valstybė narė pranešėja, kuri turės atlikti vertinimą.

4 straipsnis

Neįtraukimas į sąrašą

1.   Nepažeidžiant šio reglamento 5 ir 6 straipsnių ir šio straipsnio 2 dalies, biocidiniai produktai, kuriuose yra šio reglamento II priede arba Direktyvos 98/8/EB I ar IA prieduose nenurodytų veikliųjų medžiagų, nebeteikiami į rinką.

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma šio reglamento II priede nurodytoms veikliosioms medžiagoms, kai tokios medžiagos susijusios su visais produktų tipais, neįtrauktais į šį priedą.

2.   Biocidiniai produktai, kuriuose yra šio reglamento II priede nurodytų veikliųjų medžiagų, kurių buvo nuspręsta neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I ar IA priedus su tam tikrais arba visais jų produktų tipais, apie kuriuos buvo pranešta, nebeteikiami į rinką atitinkamų tipų produktams; ši nuostata įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo tokios priemonės paskelbimo, išskyrus tuos atvejus, kai joje nurodyta kitaip.

3.   Nepažeidžiant Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio 1 dalies b punkto ir 15 straipsnio 2 dalies manoma, kad nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos bet kuri į I priedą neįtraukta veiklioji medžiaga prieš 2000 m. gegužės 14 d. nebuvo pateikta į rinką biocidinėms reikmėms.

5 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl būtiniausių reikmių

1.   Valstybės narės gali prašyti Komisijos leidimo taikyti nuo 4 straipsnio 1 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą, jei valstybės narės mano, kad veiklioji medžiaga ypač būtina dėl su sveikata, sauga ar kultūros paveldo apsauga susijusių priežasčių arba ypač svarbi visuomenės veiklai, nes joms nėra techniškai ir ekonomiškai perspektyvių alternatyvų ar pakaitų, kurie būtų priimtini atsižvelgiant į aplinkos ar sveikatos reikmes.

Su prašymais pateikiamas dokumentas, kuriame nurodytos priežastys ir pagrindimas.

2.   1 dalyje nurodytą prašymą Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms ir paskelbia jį elektroninėmis priemonėmis.

Per 60 dienų nuo prašymo gavimo valstybės narės ar bet kuris kitas asmuo gali raštu pateikti pastabas Komisijai.

3.   Atsižvelgdama į gautas pastabas, Komisija gali leisti taikyti nuo 4 straipsnio 1 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą, pagal kurią prašančiajai valstybei narei leidžiama atitinkamą medžiagą į rinką teikti iki 2010 m. gegužės 14 d., jei valstybės narės:

a)

užtikrina, kad produktai, kuriuose yra atitinkama medžiaga, bus toliau naudojami tik patvirtinus juos numatytoms būtiniausioms reikmėms;

b)

prieina prie išvados, kad atsižvelgiant į visą turimą informaciją galima manyti, kad tolesnis naudojimas neigiamai nepaveiks žmonių ar gyvūnų sveikatos ar aplinkos;

c)

leisdamos teikti medžiagą į rinką, taiko visas tinkamas priemones rizikai mažinti;

d)

užtikrina, kad tokie patvirtinti biocidiniai produktai, liekantys rinkoje po 2006 m. rugsėjo 1 d., yra perženklinami taip, kad atitiktų pagal šią dalį valstybių narių nustatytas naudojimo sąlygas; ir

e)

užtikrina, kad prireikus leidimų turėtojai ar susijusios valstybės narės ieškotų alternatyvų tokiam naudojimui arba kad ne vėliau kaip iki 2008 m. gegužės 14 d. būtų parengtas dokumentų rinkinys, kurį reikia pateikti Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.   Susijusios valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie 3 dalies taikymą, o ypač apie veiksmus pagal e punktą.

5.   Valstybės narės gali bet kada peržiūrėti pagal 3 dalį išduotus leidimus ilgiau teikti į rinką biocidinius produktus. Kai manoma, kad nesilaikoma bet kurios iš 3 dalies a–e punktuose nustatytų sąlygų, atitinkama valstybė narė nedelsdama imasi priemonių padėčiai ištaisyti arba, jei tai neįmanoma, panaikina atitinkamų biocidinių produktų leidimus.

6 straipsnis

Maistas ir pašarai

Nukrypdamos nuo 4 straipsnio 1 dalies, valstybės narės gali leisti ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 14 d. teikti į rinką veikliąsias medžiagas, sudarytas tik iš maisto ar pašarų, kuriuos ketinama naudoti kaip 19 produktų tipo atbaidančias ar pritraukiančias medžiagas.

Šioje leidžiančioje nukrypti nuostatoje „maistas ar pašarai“ – tai bet kurios perdirbtos, pusiau perdirbtos arba neperdirbtos augalinės arba gyvūninės kilmės valgomosios medžiagos ar produktai, skirti arba pagrįstai numatomi žmonėms ar gyvūnams vartoti; šiai kategorijai nepriskiriami nuo maisto ar pašarų atskirti ekstraktai ar pavienės medžiagos.

7 straipsnis

Esamų veikliųjų medžiagų tyrimas pagal peržiūrėjimo programą

1.   II priede nurodytos veikliosios medžiagos peržiūrėjimą, susijusį su nurodytais produktų tipais, atlieka valstybė narė pranešėja, paskirta šiam tikslui pagal išsamų dokumentų rinkinį, pateiktą dėl šios medžiagos ir produkto tipo derinio, jeigu:

a)

dokumentų rinkinys atitinka šio reglamento III priede nustatytus reikalavimus;

b)

per šio reglamento 9 straipsnyje nustatytą laikotarpį pateiktas išsamus atitinkamo produktų tipo dokumentų rinkinys ir dokumentų santrauka, nurodyta Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 1 dalies b punkte ir apibrėžta šio reglamento III priede.

Šio reglamento II priede nurodyta veiklioji medžiaga peržiūrima tik pagal nurodytą produkto tipą.

3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų veikliųjų medžiagų ir produktų tipo derinių, išskyrus 8 ir 14 produktų tipus, dokumentų rinkinių vertinimas pradedamas tuo pat metu, kaip ir to paties produktų tipo veikliųjų medžiagų dokumentų vertinimas.

2.   Valstybė narė, išreiškusi suinteresuotumą, kad veiklioji medžiaga būtų įtraukta į Direktyvos I, IA arba IB priedus, neskiriama valstybe nare pranešėja apie tokią veikliąją medžiagą.

3.   Nepažeidžiant šio reglamento 10, 11 ir 12 straipsnių, asmenys (išskyrus dalyvius) gali prašyti įtraukti šio reglamento II priede nurodytą esamą veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinį į I, IA arba IB priedus pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnį. Tokiu atveju šie asmenys per 9 straipsnyje nurodytą laikotarpį pateikia išsamų dokumentų rinkinį apie šį medžiagos ir produkto tipo derinį.

8 straipsnis

Išsamių dokumentų rinkinių rengimas

1.   Rengiant išsamius dokumentų rinkinius dedamos visos pagrįstos pastangos, kad, inter alia, būtų išvengta dvigubų bandymų su stuburiniais gyvūnais ir prireikus būtų rengiami bendri išsamūs dokumentų rinkiniai.

2.   Prieš pradėdamas rengti išsamius dokumentų rinkinius, dalyvis:

a)

praneša valstybei narei pranešėjai apie bet kurį su stuburiniais gyvūnais jau atliktą bandymą;

b)

kreipiasi į valstybę narę pranešėją patarimo, ar priimtinos priežastys, kuriomis mėginama pateisinti, kodėl nebuvo atlikti tam tikri tyrimai;

c)

praneša valstybei narei pranešėjai apie ketinimą atlikti tolesnius bandymus su stuburiniais gyvūnais, būtinus išsamiems dokumentams parengti;

d)

kai valstybė narė pranešėja praneša, kad kitas dalyvis pranešė apie ketinimus atlikti tuos pačius bandymus, dėti visas pagrįstas pastangas bendradarbiauti su tuo dalyviu atliekant bendrus bandymus.

Valstybės narės pranešėjos patarimas pagal pirmosios pastraipos b punktą iš anksto nenulemia pagal 13 straipsnio 1 dalį atliekamo išsamumo patikrinimo išvadų.

3.   Valstybė narė pranešėja gali suteikti nuorodą į bet kurį bandymą, atliktą su stuburiniais gyvūnais dėl esamos veikliosios medžiagos, įtrauktos į šio reglamento II priedą, nebent ta nuoroda turi būti laikoma slapta pagal Direktyvos 98/8/EB 19 straipsnį. Toje nuorodoje gali būti nurodytas tos veikliosios medžiagos pavadinimas, tiriamieji parametrai, duomenų savininko adresas.

4.   Kai valstybė narė pranešėja žino, kad daugiau nei vienas dalyvis siekia peržiūrėti tam tikrą veikliąją medžiagą, ji apie tai praneša tiems dalyviams.

5.   Dalyviai, siekiantys, kad būtų peržiūrėta ta pati veiklioji medžiaga, susijusi su tais pačiais produkto tipais, deda visas pagrįstas pastangas pateikti bendrus dokumentų rinkinius, laikydamiesi visų Bendrijos konkurencijos taisyklių.

Kai tomis aplinkybėmis nepateikiami bendri dokumentų rinkiniai, kiekviename atskirame dokumentų rinkinyje išsamiai nurodoma, kokios buvo dedamos pastangos bendradarbiauti ir kokios yra nedalyvavimo priežastys.

6.   Išsamiuose dokumentų rinkiniuose ir dokumentų rinkinio santraukoje išsamiai nurodoma, kokios buvo dedamos pastangos, kad būtų išvengta dvigubų bandymų su stuburiniais gyvūnais.

7.   Norėdami pateikti informaciją apie išlaidas, susijusias su kreipimusi dėl peržiūrėjimo ir būtinumo atlikti bandymus su gyvūnais, kad būtų galima sudaryti išsamius dokumentų rinkinius, dalyviai kartu su išsamiais dokumentų rinkiniais valstybei narei pranešėjai gali pateikti tam tikrų atliktų veiksmų ir tyrimų išlaidų išklotinę.

Pateikdama kompetentingos institucijos ataskaitą pagal 14 straipsnio 4 dalį, valstybė narė pranešėja perduoda šią informaciją Komisijai.

8.   Informacija apie išlaidas, patirtas rengiant išsamius dokumentų rinkinius ir atliekant atitinkamus bandymus su gyvūnais, įtraukiama į Direktyvos 98/8/EB 18 straipsnio 5 dalyje nurodytą ataskaitą kartu su atitinkamomis rekomendacijomis dėl reikalavimų duomenims keitimo, kad būtų kuo labiau sumažinta būtinybė atlikti bandymus su stuburiniais gyvūnais ir užtikrintas išlaidų veiksmingumą bei proporcingumą.

9 straipsnis

Išsamių dokumentų rinkinių teikimas

1.   Jei valstybė narė pranešėja nenurodo kitaip, dalyvis valstybei narei pranešėjai pateikia vieną spausdintą ir vieną elektroninę išsamių dokumentų rinkinių kopiją.

Pagal 13 straipsnio 3 dalį vieną spausdintą ir vieną elektroninę santraukos kopiją dalyvis pateikia ir Komisijai bei visoms valstybėms narėms. Tačiau bet kuri valstybė narė, norinti gauti tik elektroninio formato kopijas arba papildomų kopijų, apie tai praneša Komisijai, o Komisija paskelbia šią informaciją elektroninėmis priemonėmis. Jeigu po to valstybė narė apsigalvoja, ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai, o ši atitinkamai atnaujina paskelbtą informaciją.

2.   Valstybės narės pranešėjos kompetentingos institucijos turi gauti esamų veikliųjų medžiagų, įtrauktų į II priedą, išsamius duomenis per šiuos laikotarpius:

a)

8 ir 14 produktų tipų – iki 2004 m. kovo 28 d.;

b)

16, 18, 19 ir 21 produktų tipų – nuo 2005 m. lapkričio 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d.;

c)

1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 13 produktų tipų – nuo 2007 m. vasario 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d.;

d)

7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 ir 23 produktų tipų – nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2008 m. spalio 31 d.

10 straipsnis

Dalyvio prisijungimas ir pakeitimas

Jei bendru susitarimu gamintojas, receptūros sudarytojas ar asociacija prisijungia arba pakeičia kitą dalyvį pateikiant išsamius dokumentų rinkinius, visos šalys bendrai apie tai praneša Komisijai ir valstybei narei pranešėjai, pridėdamos sutikimo raštą.

Komisija atitinkamai praneša bet kuriam kitam dalyviui, siekiančiam peržiūrėti tą pačią veikliąją medžiagą, susijusią su to paties produkto tipu.

11 straipsnis

Dalyvių pasitraukimas

1.   Jei dalyvis ketina nebedalyvauti peržiūrėjimo programoje, apie tai jis nedelsdamas raštu praneša atitinkamai valstybei narei pranešėjai ir Komisijai, nurodydamas priežastis.

Komisija atitinkamai praneša kitoms valstybėms narėms ir bet kuriam kitam dalyviui, siekiančiam peržiūrėti tą pačią veikliąją medžiagą, susijusią su to paties produkto tipu.

2.   Kai visi dalyviai, susiję su konkrečiu esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu, pasitraukia iš programos, Komisija apie tai praneša valstybėms narėms ir paskelbia šią informaciją elektroninėmis priemonėmis.

12 straipsnis

Dalyvio vaidmens perėmimas

1.   Per tris mėnesius nuo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos paskelbimo elektroninėmis priemonėmis gamintojas, receptūros sudarytojas, asociacija ar kitas asmuo, norintis perimti dalyvio vaidmenį esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio atžvilgiu, apie tai praneša Komisijai.

Per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį valstybė narė taip pat gali parodyti Komisijai savo suinteresuotumą esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio įtraukimu į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus, kai ji yra naudojama tikslais, kurie, valstybės narės manymu, yra būtiniausi žmonių, gyvūnų sveikatai ar aplinkos apsaugai.

2.   Asmuo ar valstybė narė, norintys perimti pasitraukusio dalyvio vaidmenį, per tris mėnesius nuo tada, kai praneša Komisijai apie savo ketinimą, pateikia jai įrodymų, kad išsamūs dokumentų rinkiniai pradėti rengti.

3.   Remdamasi 2 dalyje nurodytais įrodymais, Komisija nusprendžia, ar leisti suinteresuotajai šaliai ar valstybei narei perimti dalyvio vaidmenį.

Jei Komisija leidžia suinteresuotajam asmeniui ar valstybei narei perimti dalyvio vaidmenį, ji gali nuspręsti, jei būtina, pratęsti atitinkamą išsamių dokumentų rinkinių pateikimo laikotarpį, nustatytą 9 straipsnyje.

4.   Su konkrečiu esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu susijusio dalyvio vaidmenį galima leisti perimti tik vieną kartą.

5.   Kai Komisija negauna jokio atsiliepimo pagal 1 dalį, ji nusprendžia neįtraukti esamos veikliosios medžiagos į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus pagal atitinkamo produkto tipo peržiūrėjimo programą.

13 straipsnis

Dokumentų rinkinių išsamumo patikrinimas

1.   Per tris mėnesius nuo esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio dokumentų rinkinio gavimo ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento 9 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos valstybė narė pranešėja patikrina, ar dokumentų rinkiniai turi būti priimti kaip išsamūs pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 1 dalies b punktą.

Jei valstybė narė pranešėja yra pradėjusi konsultacijas su kitomis valstybėmis narėmis ir Komisija dėl dokumentų rinkinių priimtinumo, laikotarpis gali būti pratęstas, kol baigsis konsultacijos, bet ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui nuo dokumentų rinkinių gavimo.

2.   Prieš svarstydama, ar dokumentų rinkiniai yra išsamūs, valstybė narė pranešėja gali reikalauti, kad dokumentų rinkiniuose būtų pateikti įrodymai, kad sumokėti visi mokesčiai, mokėtini pagal Direktyvos 98/8/EB 25 straipsnį, ar jų dalis.

3.   Kai manoma, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, valstybė narė pranešėja patvirtina dalyviui, kad dokumentai yra priimti, ir sutinka, kad dalyvis nusiųstų dokumentų rinkinio santrauką Komisijai ir kitoms valstybėms narėms per vieną mėnesį nuo patvirtinimo gavimo.

Jei valstybė narė, gavusi dokumentų rinkinio santrauką, turi pagrindo manyti, kad dokumentų rinkinys nėra išsamus, ji nedelsdama praneša apie jai kilusius klausimus valstybei narei pranešėjai, Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

Valstybė narė pranešėja nedelsdama pradeda konsultacijas su ta valstybe nare ir Komisija, siekdama aptarti kilusius klausimus ir suderinti nuomones.

4.   Išimtiniais atvejais valstybė narė pranešėja gali nustatyti naują laikotarpį, per kurį turi būti pateikta informacija, kurios dėl tinkamai pagrįstų priežasčių dalyvis negalėjo pateikti laiku.

Dalyvis per tris mėnesius nuo informacijos apie naują laikotarpį gavimo pateikia valstybei narei pranešėjai įrodymą, kad yra imtasi veiksmų, būtinų trūkstamai informacijai pateikti.

Jei valstybė narė pranešėja mano, kad jai pakanka pateiktų įrodymų, ji atlieka vertinimą pagal 14 straipsnį, darydama prielaidą, kad dokumentai yra išsamūs. Priešingu atveju vertinimas nebus pradėtas, kol nebus gauta trūkstama informacija.

5.   Jei išsamūs dokumentų rinkiniai negaunami per 9 straipsnyje nurodytą laikotarpį arba iki naujos datos, nustatytos pagal 4 dalį, valstybė narė pranešėja praneša apie tai Komisijai, nurodydama dalyvio pasiteisinimus.

Valstybė narė pranešėja taip pat praneša Komisijai apie atvejus, kai dalyvis nepateikia įrodymo, reikalaujamo pagal 4 dalies antrąją pastraipą. Pirmojoje ir antrojoje pastraipose nurodytais atvejais ir jei nėra kitų to paties esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio dokumentų rinkinių, manoma, kad visi dalyviai pasitraukia ir mutatis mutandis taikoma 11 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnis.

14 straipsnis

Valstybės narės pranešėjos atliekamas dokumentų rinkinių vertinimas

1.   Jei valstybė narė pranešėja mano, kad dokumentų rinkinys yra išsamus, ji per dvylika mėnesių nuo dokumentų rinkinio gavimo dienos atlieka įvertinimą pagal Direktyvos 98/8/EB 11 straipsnio 2 dalį ir parengia įvertinimo ataskaitą (toliau – kompetentingos institucijos ataskaita).

Nepažeisdama Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio, valstybė narė pranešėja gali atsižvelgti į kitą atitinkamą techninę ar mokslinę informaciją, susijusią su veikliosios medžiagos savybėmis, metabolitais ar likučiais.

2.   Dalyvis gali pareikalauti, kad valstybė narė pranešėja atsižvelgtų į papildomą informaciją, susijusią su veikliąją medžiaga, dėl kurios dokumentai buvo priimti kaip išsamūs, tik jeigu:

a)

teikdamas dokumentų rinkinį dalyvis pranešė valstybei narei pranešėjai, kad rengiama papildoma informacija;

b)

papildoma informacija pateikta ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo dokumentų rinkinio priėmimo pagal 13 straipsnio 3 dalį;

c)

palyginti su iš pradžių pateiktais duomenimis, papildoma informacija yra tokia pat patikima arba patikimesnė, nes buvo taikyti tokie patys arba griežtesni standartai;

d)

palyginti su iš pradžių pateiktais duomenimis, papildoma informacija patvirtina kitokią išvadą dėl veikliosios medžiagos rekomendacijos pagal 6 dalį.

Valstybė narė pranešėja atsižvelgia į papildomą informaciją, pateiktą asmenų, išskyrus dalyvį, tik jeigu informacija tenkina sąlygas, nustatytas pirmosios pastraipos b, c ir d punktuose.

3.   Jei reikia taikant 1 dalį, ypač kai buvo pareikalauta iki valstybės narės pranešėjos nustatytos dienos pateikti papildomos informacijos, pastaroji gali pareikalauti, kad dalyvis Komisijai ir kitoms valstybėms narėms atnaujintų dokumentų santrauką, jei buvo gauta papildomos informacijos.

Manoma, kad visi dalyviai pasitraukė ir mutatis mutandis taikomi 11 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnis, jeigu:

a)

papildomos informacijos negaunama iki nustatytos datos;

b)

dalyvis tinkamai nepaaiškina, kodėl buvo atidėtas terminas;

c)

su tos pačios esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu nėra susiję jokie kiti dokumentai.

4.   Valstybė narė pranešėja be nepagrįsto delsimo išsiunčia kompetentingos institucijos ataskaitą Komisijai, kitoms valstybėms narėms ir dalyviui.

5.   Valstybė narė pranešėja gali nuspręsti nesiųsti kompetentingos institucijos ataskaitos, jei nesumokėti visi pagal Direktyvos 98/8/EB 25 straipsnį mokėtini mokesčiai, ir apie tai ji atitinkamai informuoja dalyvį ir Komisiją.

Manoma, kad visi dalyviai pasitraukė ir mutatis mutandis taikomi 11 straipsnio 2 dalis ir 12 straipsnis, jeigu:

a)

per tris mėnesius nuo tokios informacijos gavimo nesumokama visa suma;

b)

su tos pačios esamos veikliosios medžiagos ir produkto tipo deriniu nėra susiję jokie kiti dokumentai.

6.   Kompetentingos institucijos ataskaita pateikiama Komisijos rekomenduojama forma ir joje yra vienas iš toliau išvardytų dalykų:

a)

rekomendacija įtraukti esamas veikliąsias medžiagas į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus, nurodant, jei reikia, įtraukimo sąlygas;

b)

rekomendacija neįtraukti esamų veikliųjų medžiagų į Direktyvos 98/8/EB I, IA ar IB priedus, nurodant, jei reikia, neįtraukimo sąlygas.

15 straipsnis

Komisijos procedūros

1.   Komisija, gavusi kompetentingos institucijos ataskaitą pagal šio reglamento 14 straipsnio 4 dalį, nedelsdama parengia sprendimo projektą pagal Direktyvos 98/8/EB 27 straipsnį.

2.   Prieš pradėdama rengti 1 dalyje nurodytą sprendimo projektą, Komisija, jei reikia dėl gautų kompetentingos institucijos ataskaitos pastabų, konsultuojasi su valstybių narių ekspertais likusioms problemoms spręsti. Jei reikia ir Komisijos prašymu valstybė narė pranešėja parengia kompetentingos institucijos ataskaitos atnaujinimą.

3.   Jei dėl esamos veikliosios medžiagos, dėl kurios neatsižvelgiant į rekomendaciją įtraukti pagal šio reglamento 14 straipsnio 6 dalį vis dar kyla klausimų, kaip nurodyta Direktyvos 98/8/EB 10 straipsnio 5 dalyje, Komisija gali nepažeisdama Direktyvos 98/8/EB 12 straipsnio atsižvelgti į galutinį veikliosios medžiagos, naudojamos tam pačiam tikslui, įvertinimą.

4.   Remdamasi dokumentais ir informacija, nurodyta Direktyvos 98/8/EB 27 straipsnio 2 dalyje, valstybės narės pranešėjos kompetentinga valdžios institucija parengia atnaujintą ataskaitą, kurios pirmoji dalis yra vertinimo ataskaita. Šią vertinimo ataskaitą peržiūri Biocidinių produktų nuolatinis komitetas. Kai pateikti keli to paties veikliosios medžiagos ir produkto tipo derinio dokumentai, valstybė narė pranešėja rengia tik vieną vertinimo ataskaitą, pagrįstą šiuose dokumentuose pateikta informacija.

16 straipsnis

Naudojimasis informacija

Kai valstybė narė pranešėja pateikia kompetentingos valdžios institucijos ataskaitą pagal šio reglamento 14 straipsnio 4 dalį arba jei Biocidinių produktų nuolatiniame komitete galutinai parengiama ir atnaujinama vertinimo ataskaita, Komisija viešai elektroninėmis priemonėmis paskelbia ataskaitą arba jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kuri laikoma konfidencialia pagal Direktyvos 98/8/EB 19 straipsnį.

17 straipsnis

Procedūrų sustabdymas

Kai dėl esamos veikliosios medžiagos, įtrauktos į šio reglamento II priedą, Komisija pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai iš dalies keisti Direktyvą 76/769/EEB arba, nuo 2009 m. birželio 1 d., Reglamento (EB) Nr. 1907/2007 XVII priedą, kad būtų uždrausta ją teikti į rinką ar naudoti tam tikrų ar visų tipų produktuose (taip pat ir biocidinėms reikmėms), šiame reglamente nustatytos procedūros, susijusios su šios medžiagos naudojimu to tipo produktuose, gali būti sustabdytos, kol bus priimtas sprendimas dėl šio pasiūlymo.

18 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 2032/2003 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/47/EB (OL L 247, 2007 9 21, p. 21).

(2)  OL L 228, 2000 9 8, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2032/2003 (OL L 307, 2003 11 24, p. 1).

(3)  OL L 307, 2003 11 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1849/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 63).

(4)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/51/EB (OL L 257, 2007 10 3, p. 13).

(5)  Reglamentu (EB) Nr. 1048/2005 (OL L 178, 2005 7 9, p. 1) ir Reglamentu (EB) Nr. 1849/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 63).

(6)  OL L 258, 2002 9 26, p. 15.


I PRIEDAS

KAIP ESAMOS NUSTATYTOS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS

Pavadinimas (Einecs ir (arba) kiti)

EB numeris

CAS numeris

Formaldehidas

200-001-8

50-00-0

Ergokalciferolis/vitaminas D2

200-014-9

50-14-6

Pieno rūgštis

200-018-0

50-21-5

Klofenotanas/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbo rūgštis

200-066-2

50-81-7

2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpiperonileteris/piperonilbutoksidas

200-076-7

51-03-6

2,4-dinitrofenolis

200-087-7

51-28-5

2-imidazol-4-iletilaminas

200-100-6

51-45-6

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

Trichlorfonas

200-149-3

52-68-6

Natrio salicilatas

200-198-0

54-21-7

Fentionas

200-231-9

55-38-9

Glicerolio trinitratas

200-240-8

55-63-0

Bis(tributilalavo)oksidas

200-268-0

56-35-9

Tributilalavo acetatas

200-269-6

56-36-0

Kumafosas

200-285-3

56-72-4

Glicerolis

200-289-5

56-81-5

Chlorheksidino diacetatas

200-302-4

56-95-1

Alilizotiocianatas

200-309-2

57-06-7

Cetrimonio bromidas/heksadeciltrimetilamonio bromidas

200-311-3

57-09-0

Karbamidas

200-315-5

57-13-6

Strichninas

200-319-7

57-24-9

Propan-1,2-diolis

200-338-0

57-55-6

Etinilestradiolis

200-342-2

57-63-6

Kofeinas

200-362-1

58-08-2

Difenoksarsin-10-iloksidas

200-377-3

58-36-6

γ-HCH arba γ-bHC/lindanas/1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksanas

200-401-2

58-89-9

Sulfachinoksalinas

200-423-2

59-40-5

Chlorkrezolis

200-431-6

59-50-7

2-feniletanolis

200-456-2

60-12-8

Dimetoatas

200-480-3

60-51-5

Metiltioninio chloridas

200-515-2

61-73-4

Tiokarbamidas

200-543-5

62-56-6

Dichlorvosas

200-547-7

62-73-7

Karbarilas

200-555-0

63-25-2

Etanolis

200-578-6

64-17-5

Skruzdžių rūgštis

200-579-1

64-18-6

Acto rūgštis

200-580-7

64-19-7

Benzenkarboksirūgštis

200-618-2

65-85-0

Propan-2-olis

200-661-7

67-63-0

Chloroformas/trichlormetanas

200-663-8

67-66-3

Kolekalciferolis

200-673-2

67-97-0

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

Heksachlorfenas

200-733-8

70-30-4

Propan-1-olis

200-746-9

71-23-8

Butan-1-olis

200-751-6

71-36-3

Metoksichloras

200-779-9

72-43-5

Brometanas/metilbromidas

200-813-2

74-83-9

Vandenilio cianidas

200-821-6

74-90-8

Metaldehidas

200-836-8

9002-91-9

Anglies disulfidas

200-843-6

75-15-0

Oksiranas

200-849-9

75-21-8

Jodoformas/trijodmetanas

200-874-5

75-47-8

tret-butilhidroperoksidas

200-915-7

75-91-2

Trichlornitrometanas

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-onas/kamparas

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-dodekahidro-2,10-dimetoksi-3,8,11a,11c-tetrametildibenz[de,g]chromen-1,5,11-trionas/kvasinas

200-985-9

76-78-8

1,3-dibrom-5,5-dimetilhidantoinas

201-030-9

77-48-5

3-β-hidroksiurs-12-en-28-o rūgštis/ursolio rūgštis

201-034-0

77-52-1

Citrinų rūgštis

201-069-1

77-92-9

Citrinų rūgšties monohidratas

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-tetrahidroksicikloheksankarboksirūgštis

201-072-8

77-95-2

Linalolis

201-134-4

78-70-6

2-metilpropan-1-olis

201-148-0

78-83-1

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

Bromacto rūgštis

201-175-8

79-08-3

Propano rūgštis

201-176-3

79-09-4

Chloracto rūgštis

201-178-4

79-11-8

Glikolio rūgštis

201-180-5

79-14-1

Peroksiacto rūgštis

201-186-8

79-21-0

L-(+)-pieno rūgštis

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-dimetilpropil)fenolis

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-enas

201-291-9

80-56-8

Senozidas A

201-339-9

81-27-6

Varfarinas

201-377-6

81-81-2

Kumachloras

201-378-1

81-82-3

Difacinonas

201-434-5

82-66-6

Etilchininkarbonatas

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-onas/rotenonas

201-501-9

83-79-4

Antrachinonas

201-549-0

84-65-1

Dibutilftalatas

201-557-4

84-74-2

Salicilanilidas

201-727-8

87-17-2

(+)-vyno rūgštis

201-766-0

87-69-4

Pentachlorfenolis

201-778-6

87-86-5

Simklozenas

201-782-8

87-90-1

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

2,4,6-trichlorfenolis

201-795-9

88-06-2

Mentolis

201-939-0

89-78-1

Izopulegolis

201-940-6

89-79-2

Timolis

201-944-8

89-83-8

Gvajakolis/2-metoksifenolis

201-964-7

90-05-1

Bifenil-2-olis

201-993-5

90-43-7

Naftalenas

202-049-5

91-20-3

Propil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

202-307-7

94-13-3

Butil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

202-318-7

94-26-8

Dibenzoilperoksidas

202-327-6

94-36-0

2-etilheksan-1,3-diolis

202-377-9

94-96-2

Benztriazolas

202-394-1

95-14-7

3-chlorpropan-1,2-diolis

202-492-4

96-24-2

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

Eugenolis

202-589-1

97-53-0

Alantoinas

202-592-8

97-59-6

Metil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

202-785-7

99-76-3

Benzilo alkoholis

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-trimetilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinanas]

202-899-7

100-89-0

Metenaminas/heksametilentetraminas

202-905-8

100-97-0

Triklokarbanas

202-924-1

101-20-2

Chlorprofamas

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-etilendinitrilotetrapropan-2-olis

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-nitrilotrietanolis

203-049-8

102-71-6

Chlorfenezinas

203-192-6

104-29-0

Anetolas

203-205-5

104-46-1

Cinamono aldehidas/3-fenil-propen-2-alis

203-213-9

104-55-2

2-etilheksan-1-olis/izooktanolis

203-234-3

104-76-7

Citronelolis

203-375-0

106-22-9

Citronelalis

203-376-6

106-23-0

Geraniolis

203-377-1

106-24-1

1,4-dichlorbenzenas

203-400-5

106-46-7

Etilendiaminas

203-468-6

107-15-3

Chloracetaldehidas

203-472-8

107-20-0

Etan-1,2-diolis

203-473-3

107-21-1

Glioksalis

203-474-9

107-22-2

Metilformiatas

203-481-7

107-31-3

Butan-1,3-diolis

203-529-7

107-88-0

Vinilacetatas

203-545-4

108-05-4

Acetanhidridas

203-564-8

108-24-7

m-krezolis

203-577-9

108-39-4

Rezorcinolis

203-585-2

108-46-3

Cianuro rūgštis

203-618-0

108-80-5

Fenolis

203-632-7

108-95-2

Etilformiatas

203-721-0

109-94-4

Gintaro rūgštis

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

Piridinas

203-809-9

110-86-1

Morfolinas

203-815-1

110-91-8

Glutaralis

203-856-5

111-30-8

2-butoksietanolis

203-905-0

111-76-2

Cetrimonio chloridas/heksadeciltrimetilamonio chloridas

203-928-6

112-02-7

Nonano rūgštis

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-onas/metilnonilketonas

203-937-5

112-12-9

2,2′-(etilenedioksi)dietanolis/trietilenglikolis

203-953-2

112-27-6

Undec-10-eno rūgštis

203-965-8

112-38-9

Oleino rūgštis

204-007-1

112-80-1

(Z)-dokoz-13-eno rūgštis

204-011-3

112-86-7

N-(2-etilheksil)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboksimidas

204-029-1

113-48-4

Propoksuras

204-043-8

114-26-1

Endosulfanas

204-079-4

115-29-7

1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]hept-2-iltiocianatoacetatas

204-081-5

115-31-1

Dikofolis

204-082-0

115-32-2

Linalilacetatas

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-pentahidroksiflavonas

204-187-1

117-39-5

1,3-dichlor-5,5-dimetilhidantoinas

204-258-7

118-52-5

Metilsalicilatas

204-317-7

119-36-8

Klorofenas

204-385-8

120-32-1

Etil-4-hidroksibenzenkarboksilatas

204-399-4

120-47-8

Benzilbenzenkarboksilatas

204-402-9

120-51-4

Piperonalis

204-409-7

120-57-0

Indolas

204-420-7

120-72-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas/cinerinas II

204-454-2

121-20-0

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil-[1R-[1-α-[S*(Z)],3-β]]-chrizantematas/piretrinas I

204-455-8

121-21-1

2-metil-4-okso-3-(penta-2,4-dienil)ciklopent-2-enil-[1R-[1-α-[S*(Z)](3-β)-3-(3-metoksi-2-metil-3-oksoprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilatas/piretrinas II

204-462-6

121-29-9

Benzetonio chloridas

204-479-9

121-54-0

5-nitrotiazol-2-ilaminas

204-490-9

121-66-4

Malationas

204-497-7

121-75-5

Fenitrotionas

204-524-2

122-14-5

Cetalkonio chloridas

204-526-3

122-18-9

Benzildimetil(oktadecil)amonio chloridas

204-527-9

122-19-0

Simazinas

204-535-2

122-34-9

Profamas

204-542-0

122-42-9

4-fenilbutanonas

204-555-1

122-57-6

2-fenoksietanolis

204-589-7

122-99-6

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

Cetilpiridinio chlorido monohidratas

204-593-9

6004-24-6

2-etilheksanalis

204-596-5

123-05-7

Piridazin-3,6-diolis/maleino rūgšties hidrazidas

204-619-9

123-33-1

Adipo rūgštis

204-673-3

124-04-9

Oktano rūgštis

204-677-5

124-07-2

Dodecilaminas/laurilaminas

204-690-6

124-22-1

Anglies dioksidas

204-696-9

124-38-9

Natrio dimetilarsinatas

204-708-2

124-65-2

Ekso-1,7,7-trimetilbiciklo[2.2.1]heptan-2-olis

204-712-4

124-76-5

Nitrometilidintrimetanolis

204-769-5

126-11-4

Natrio acetatas

204-823-8

127-09-3

Natrio N-chlorbenzensulfonamidas

204-847-9

127-52-6

Natrio tozilchloramidas

204-854-7

127-65-1

Bis(2,3,3,3-tetrachlorpropil)eteris

204-870-4

127-90-2

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

N-bromsukcinimidas

204-877-2

128-08-5

N-chlorsukcinimidas

204-878-8

128-09-6

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

204-881-4

128-37-0

Varfarinnatris

204-929-4

129-06-6

Dimetilftalatas

205-011-6

131-11-3

Natrio pentachlorfenoliatas

205-025-2

131-52-2

Natrio 2-bifeniliatas

205-055-6

132-27-4

Natrio 2-bifeniliato tetrahidratas

205-055-6

6152-33-6

Kaptanas

205-087-0

133-06-2

N-(trichlormetiltio)ftalimidas/folpetas

205-088-6

133-07-3

2,4-dichlor-3,5-ksilenolis

205-109-9

133-53-9

Metilantranilatas

205-132-4

134-20-3

Bis(8-hidroksichinolinio) sulfatas

205-137-1

134-31-6

N,N-dietil-m-toluamidas

205-149-7

134-62-3

Dipropilpiridin-2,5-dikarboksilatas

205-245-9

136-45-8

Cinko bis(2-etilheksanoatas)

205-251-1

136-53-8

6-metilbenztriazolas

205-265-8

136-85-6

Tiramas

205-286-2

137-26-8

Ziramas

205-288-3

137-30-4

Natrio propionatas

205-290-4

137-40-6

Kalio metilditiokarbamatas

205-292-5

137-41-7

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

Dipentenas

205-341-0

138-86-3

Dinatrio cianditiokarbamatas

205-346-8

138-93-2

Benzdodecinio chloridas

205-351-5

139-07-1

Miristalkonio chloridas

205-352-0

139-08-2

Nitrilotriacto rūgštis

205-355-7

139-13-9

p-tolilacetatas

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

Natrio formiatas

205-488-0

141-53-7

2,3-dihidroksipropillauratas

205-526-6

142-18-7

Nabamas

205-547-0

142-59-6

Heksano rūgštis

205-550-7

142-62-1

Lauro rūgštis

205-582-1

143-07-7

Kalio oleatas

205-590-5

143-18-0

Natrio hidrokarbonatas

205-633-8

144-55-8

Oksalo rūgštis

205-634-3

144-62-7

Chinolin-8-olis

205-711-1

148-24-3

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

Benztiazol-2-tiolis

205-736-8

149-30-4

Monuronas

205-766-1

150-68-5

Rutozidas

205-814-1

153-18-4

Glioksilo rūgštis

206-058-5

298-12-4

Fenchlorfosas

206-082-6

299-84-3

Naledas

206-098-3

300-76-5

5-chlorsalicilo rūgštis

206-283-9

321-14-2

Diuronas

206-354-4

330-54-1

Kalio tiocianatas

206-370-1

333-20-0

Diazinonas

206-373-8

333-41-5

Dekano rūgštis

206-376-4

334-48-5

Cianamidas

206-992-3

420-04-2

Metronidazolas

207-136-1

443-48-1

Cineolas

207-431-5

470-82-6

7,8-dihidroksikumarinas

207-632-8

486-35-1

Natrio karbonatas

207-838-8

497-19-8

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-onas

207-880-7

499-44-5

Karvakrolis

207-889-6

499-75-2

6-β-acetoksi-3-β-(β-D-gliukopiranoziloksi)-8,14-dihidroksibufa-4,20,22-trienolidas/scilirozidas

208-077-4

507-60-8

Bario karbonatas

208-167-3

513-77-9

3-acetil-6-metil-2H-piran-2,4(3H)-dionas

208-293-9

520-45-6

Osalmidas

208-385-9

526-18-1

2,6-dimetoksi-p-benzchinonas

208-484-7

530-55-2

Akridin-3,6-diamino dihidrochloridas

208-515-4

531-73-7

Natrio benzenkarboksilatas

208-534-8

532-32-1

Dazometas

208-576-7

533-74-4

Trinatrio vandenilio dikarbonatas/natrio seskvikarbonatas

208-580-9

533-96-0

Sidabro karbonatas

208-590-3

534-16-7

Krimidinas

208-622-6

535-89-7

Kalcio diformiatas

208-863-7

544-17-2

Miristo rūgštis

208-875-2

544-63-8

1-izopropil-4-metilbiciklo[3.1.0]heksan-3-onas

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahidroksi-10,11-dimetilfenantro[1,10,9,8-opqra]perilen-7,14-dionas/Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(dimetilamino)benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonio chloridas

208-953-6

548-62-9

Cinko dibenzenkarboksilatas

209-047-3

553-72-0

Metilizotiocianatas

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminocikloheksa-2,5-dienilidenmetilen)dianilino hidrochloridas

209-321-2

569-61-9

[4-[α-[4-(dimetilamino)fenil]benziliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonio chloridas/malachito žaliojo chloridas

209-322-8

569-64-2

Kalio benzenkarboksilatas

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (visi izomerai; santykis: 1:1:1:1:1:1:1:1)/aletrinas

209-542-4

584-79-2

Natrio 3-(p-anilinofenilazo)benzensulfonatas/metanilo geltonasis

209-608-2

587-98-4

DL-pieno rūgštis

209-954-4

598-82-3

BHC arba HCH/heksachlorcikloheksanas

210-168-9

608-73-1

DL-obuolių rūgštis

210-514-9

617-48-1

N-(hidroksimetil)acetamidas

210-897-2

625-51-4

Gintaro aldehidas

211-333-8

638-37-9

2-fluoracetamidas

211-363-1

640-19-7

Ftalio aldehidas

211-402-2

643-79-8

2-hidroksietansulfonrūgšties ir 4,4′-[heksan-1,6-diilbis(oksi)] bis[benzenkarboksamidino] junginys (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahidro-2,5-dimetoksifuranas

211-797-1

696-59-3

N-[(dichlorfluormetil)tio]ftalimidas

211-952-3

719-96-0

Dichlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidas/tolilfluanidas

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrelis

212-349-8

797-63-7

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

Terbutrinas

212-950-5

886-50-0

Proflavino hidrochloridas

213-459-9

952-23-8

N′1-chinoksalin-2-ilsulfanilamidas, natrio druska

213-526-2

967-80-6

Norbormidas

213-589-6

991-42-4

(Hidroksimetil)karbamidas

213-674-8

1000-82-4

Dichlofluanidas

214-118-7

1085-98-9

Vario tiocianatas

214-183-1

1111-67-7

Dodeciltrimetilamonio bromidas

214-290-3

1119-94-4

Tetradonio bromidas

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas/d-trans-tetrametrinas

214-619-0

1166-46-7

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

Ksilenolis

215-089-3

1300-71-6

Bentonitas

215-108-5

1302-78-9

Diarseno pentoksidas

215-116-9

1303-28-2

Diboro trioksidas

215-125-8

1303-86-2

Kalcio dihidroksidas/kalcio hidroksidas/gesintos kalkės/hidratuotos kalkės

215-137-3

1305-62-0

Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės

215-138-9

1305-78-8

Kalio hidroksidas

215-181-3

1310-58-3

Natrio hidroksidas

215-185-5

1310-73-2

Silicio rūgštis, kalio druska/kalio silikatas

215-199-1

1312-76-1

Cinko oksidas

215-222-5

1314-13-2

Tricinko difosfidas

215-244-5

1314-84-7

Cinko sulfidas

215-251-3

1314-98-3

Trimangano tetraoksidas

215-266-5

1317-35-7

Vario oksidas

215-269-1

1317-38-0

Divario oksidas

215-270-7

1317-39-1

Krezolis

215-293-2

1319-77-3

Aliuminio chloridas, bazinis

215-477-2

1327-41-9

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

Dinatrio tetraboratas dekahidratas

215-540-4

1303-96-4

Divario chloridas trihidroksidas

215-572-9

1332-65-6

Chromo trioksidas

215-607-8

1333-82-0

Natrio vandenilio difluoridas

215-608-3

1333-83-1

Naftenų rūgštys, vario druskos

215-657-0

1338-02-9

2-butanono peroksidas

215-661-2

1338-23-4

Naftenų rūgštys

215-662-8

1338-24-5

Amonio vandenilio difluoridas

215-676-4

1341-49-7

Silicio rūgštis, natrio druska

215-687-4

1344-09-8

Vario(II) chloridas

215-704-5

1344-67-8

N,N″-bis(2-etilheksil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidino dihidrochloridas

216-994-6

1715-30-6

Monolinuronas

217-129-5

1746-81-2

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

Etakridino laktatas

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-etil-2-nitropropan-1,3-diil)bismorfolinas

217-450-0

1854-23-5

Chlortalonilas

217-588-1

1897-45-6

Dodecilamonio acetatas

217-956-1

2016-56-0

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

Alilpropildisulfidas

218-550-7

2179-59-1

4-(2-nitrobutil)morfolinas

218-748-3

2224-44-4

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas

219-145-8

2372-82-9

Didecildimetilamonio bromidas

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftatas

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetilamino)benzhidriliden]cikloheksa-2,5-dien-1-iliden]dimetilamonio] oksalatas, dioksalatas

219-441-7

2437-29-8

Dodinas

219-459-5

2439-10-3

2-brom-1-(4-hidroksifenil)etan-1-onas

219-655-0

2491-38-5

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[metilenbis(oksi)]bisetanolis

219-891-4

2565-36-8

Fentoatas

219-997-0

2597-03-7

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-metilpropan-1,3-diil)bis(oksi)]bis[4-metil-1,3,2-dioksaborinanas]

220-198-4

2665-13-6

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

Sulfurildifluoridas

220-281-5

2699-79-8

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinonas

220-529-2

2797-51-5

2-chlor-N-(hidroksimetil)acetamidas

220-598-9

2832-19-1

Troklozennatris

220-767-7

2893-78-9

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

220-767-7

51580-86-0

Chlorpirifosas

220-864-4

2921-88-2

Mecetronio etilsulfatas

221-106-5

3006-10-8

Dodeciletildimetilamonio etilsulfatas

221-108-6

3006-13-1

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

Natrio 2-(2-dodeciloksietoksi)etilsulfatas

221-416-0

3088-31-1

4-izopropil-m-krezolis

221-761-7

3228-02-2

Vario dinitratas

221-838-5

3251-23-8

Triklozanas

222-182-2

3380-34-5

Temefosas

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-enas

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-olis

222-226-0

3391-86-4

Natrio 5-chlor-2-[4-chlor-2-[[[(3,4-dichlorfenil)amino]karbonil] amino]fenoksi]benzensulfonatas

222-654-8

3567-25-7

(Etilendioksi)dimetanolis

222-720-6

3586-55-8

Chlorfacinonas

223-003-0

3691-35-8

Dipiritionas

223-024-5

3696-28-4

Chlorheksidino dihidrochloridas

223-026-6

3697-42-5

Denatonio benzenkarboksilatas

223-095-2

3734-33-6

Natrio 2,4,6-trichlorfenoliatas

223-246-2

3784-03-0

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

Heksahidro-1,3,5-tris(3-metoksipropil)-1,3,5-triazinas

223-563-6

3960-05-2

4-okso-4-[(tributilstanil)oksi]but-2-eno rūgštis/tributilalavo maleinatas

223-701-5

4027-18-3

Metenamino 3-chloralilchloridas

223-805-0

4080-31-3

N-etilheptadekafluoroktansulfonamidas

223-980-3

4151-50-2

Izobutil-4-hidroksibenzenkarboksilatas/izobutilparabenas

224-208-8

4247-02-3

Tributilstanilsalicilatas/tributilalavo salicilatas

224-397-7

4342-30-7

Tributilstanilbenzenkarboksilatas/tributilalavo benzenkarboksilatas

224-399-8

4342-36-3

Natrio 1-(3,4-dihidro-6-metil-2,4-diokso-2H-piran-3-iliden)etanoliatas

224-580-1

4418-26-2

Dietilamonio salicilatas

224-586-4

4419-92-5

Dimetildikarbonatas

224-859-8

4525-33-1

Farnezolis

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis

225-208-0

4719-04-4

Oktilfosfono rūgštis

225-218-5

4724-48-5

Natrio 4-(metoksikarbonil)fenoliatas

225-714-1

5026-62-0

Sulfamido rūgštis

226-218-8

5329-14-6

Citralis

226-394-6

5392-40-5

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas

226-408-0

5395-50-6

1-benzil-3,5,7-triaza-1-azoniatriciklo[3.3.1.13,7]dekano chloridas

226-445-2

5400-93-1

Dimetildioktilamonio chloridas

226-901-0

5538-94-3

N-dodecilpropan-1,3-diaminas

226-902-6

5538-95-4

Metilchlorpirifosas

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metilenbismorfolinas

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralilas

227-424-0

5836-29-3

Terbutilazinas

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dienas

227-813-5

5989-27-5

4-metoksibenzen-1,3-diamino sulfatas

228-290-6

6219-67-6

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

229-222-8

6440-58-0

Dodicinas

229-930-7

6843-97-6

Obuolių rūgštis

230-022-8

6915-15-7

(2-brom-2-nitrovinil)benzenas

230-515-8

7166-19-0

Didecildimetilamonio chloridas

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadecenilpropan-1,3-diaminas

230-528-9

7173-62-8

Benzildodecildimetilamonio bromidas

230-698-4

7281-04-1

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

Sidabras

231-131-3

7440-22-4

Boras

231-151-2

7440-42-8

Varis

231-159-6

7440-50-8

Cinkas

231-175-3

7440-66-6

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

Ditalio sulfatas

231-201-3

7446-18-6

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

Chinino monohidrochlorido dihidratas

231-437-7

6119-47-7

Jodas

231-442-4

7553-56-2

Jodas jodoforo pavidalu

Mišinys

39392-86-4

Jodo kompleksas tirpale su nejoniniais plovikliais

Mišinys

 

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

Alkilarilpolieterio alkoholio ir jodo kompleksas

Polimeras

 

Etilenpropileno blokinio kopolimero ir jodo kompleksas (pluronikas)

Polimeras

 

Polialkilenglikolio ir jodo kompleksas

Polimeras

 

Jodinta derva/polijodido anijonitas

Polimeras

 

Trinatrio ortofosfatas (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Silicio dioksidas, amorfinis

231-545-4

7631-86-9

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

Natrio nitritas

231-555-9

7632-00-0

Natrio peroksometaboratas/natrio peroksoborato hidratas

231-556-4

7632 04 4

Vandenilio chloridas/vandenilio chlorido rūgštis

231-595-7

7647-01-0

Natrio chloridas

231-598-3

7647-14-5

Natrio bromidas

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforo rūgštis

231-633-2

7664-38-2

Vandenilio fluoridas

231-634-8

7664-39-3

Amoniakas, bevandenis

231-635-3

7664-41-7

Sieros rūgštis

231-639-5

7664-93-9

Kalio jodidas

231-659-4

7681-11-0

Natrio vandenilio sulfatas

231-665-7

7681-38-1

Natrio fluoridas

231-667-8

7681-49-4

Natrio hipochloritas

231-668-3

7681-52-9

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

Tetrametrinas

231-711-6

7696-12-0

Siera

231-722-6

7704-34-9

Geležies sulfatas

231-753-5

7720-78-7

Geležies (II) sulfato heptahidratas/geležies sulfato heptahidratas

231-753-5

7782-63-0

Kalio permanganatas

231-760-3

7722-64-7

Vandenilio peroksidas

231-765-0

7722-84-1

Bromas

231-778-1

7726-95-6

Dikalio peroksodisulfatas

231-781-8

7727-21-1

Azotas

231-783-9

7727-37-9

Cinko sulfato heptahidratas

231-793-3

7446-20-0

7a-etildihidro-1H,3H,5H-oksazolo[3,4-c]oksazolas

231-810-4

7747-35-5

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

Vario chloridas

231-842-9

7758-89-6

Vario sulfatas

231-847-6

7758-98-7

Vario sulfato pentahidratas

231-847-6

7758-99-8

Sidabro nitratas

231-853-9

7761-88-8

Natrio tiosulfato pentahidratas

231-867-5

10102-17-7

Natrio chloratas

231-887-4

7775-09-9

Dinatrio peroksodisulfatas/natrio persulfatas

231-892-1

7775-27-1

Kalio dichromatas

231-906-6

7778-50-9

Kalcio hipochloritas

231-908-7

7778-54-3

Heksahidro-1,3,5-trietil-1,3,5-triazinas

231-924-4

7779-27-3

Chloras

231-959-5

7782-50-5

Amonio sulfatas

231-984-1

7783-20-2

Sidabro chloridas

232-033-3

7783-90-6

Aliuminio amonio disulfatas

232-055-3

7784-25-0

Mangano sulfatas

232-089-9

7785-87-7

Mangano sulfato tetrahidratas

232-089-9

10101-68-5

Jodo monochloridas

232-236-7

7790-99-0

Terpineolis

232-268-1

8000-41-7

Sojų aliejus

232-274-4

8001-22-7

Sėmenų aliejus

232-278-6

8001-26-1

Kukurūzų aliejus

232-281-2

8001-30-7

Kokosų aliejus

232-282-8

8001-31-8

Kreozotas

232-287-5

8001-58-9

Ricinos aliejus

232-293-8

8001-79-4

Kaulų alyva

232-294-3

8001-85-2

Rapsų aliejus

232-299-0

8002-13-9

Piretrinai ir piretroidai

232-319-8

8003-34-7

Terpinolis

8006-39-1

Terpentinas

232-350-7

8006-64-2

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

Degutas, pušų/pušų medienos degutas

232-374-8

8011-48-1

Bičių vaškas

232-383-7

8012-89-3

Parafininės alyvos

232-384-2

8012-95-1

Aliejai, avokado

232-428-0

8024-32-6

Apelsinas, saldusis, ekstr.

232-433-8

8028-48-6

Baltoji alyva (naftos)

232-455-8

8042-47-5

Saponinai

232-462-6

8047-15-2

Talo alyvos derva

232-484-6

8052-10-6

Asfaltas/bitumas

232-490-9

8052-42-4

Kopalai

232-527-9

9000-14-0

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

Aliuminio sulfatas

233-135-0

10043-01-3

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

Kalio aliuminio disulfatas/alūnas

233-141-3

10043-67-1

Chloro dioksidas

233-162-8

10049-04-4

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis[4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

Disidabro(1+) sulfatas

233-653-7

10294-26-5

Natrio metafosfatas

233-782-9

10361-03-2

Vario oksinas

233-841-9

10380-28-6

Resmetrinas

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etilenbis[N-acetilacetamidas]

234-123-8

10543-57-4

Natrio dichromatas

234-190-3

10588-01-9

Karbendazimas

234-232-0

10605-21-7

Tridekanatrio hipochlorittetrafosfatas

234-307-8

11084-85-8

Gamtinė boro rūgštis

234-343-4

11113-50-1

Natrio peroksoborato tetrahidratas

234-390-0

10486-00-7

Peroksoboro rūgštis, natrio druska

234-390-0

11138-47-9

Naftenų rūgštys, cinko druskos

234-409-2

12001-85-3

Dinatrio oktaboratas

234-541-0

12008-41-2

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

[2H4]amonio chloridas

234-607-9

12015-14-4

Dialiuminio chloridas pentahidroksidas

234-933-1

12042-91-0

Trimagnio difosfidas

235-023-7

12057-74-8

Natrio toluensulfonatas

235-088-1

12068-03-0

Vario(II) karbonatas – vario(II) hidroksidas (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zinebas

235-180-1

12122-67-7

Amonio bromidas

235-183-8

12124-97-9

Tetraboro dinatrio heptaoksido hidratas

235-541-3

12267-73-1

Manebas

235-654-8

12427-38-2

Heksaboro dicinko undekaoksidas/cinko boratas

235-804-2

12767-90-7

N-(hidroksimetil)formamidas

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-tetrachlor-4-(metilsulfonil)piridinas

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinolis

236-503-9

13411-16-0

Cinko piritionas

236-671-3

13463-41-7

Titano dioksidas

236-675-5

13463-67-7

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

Bario diboro tetraoksidas

237-222-4

13701-59-2

Kalio 2-bifeniliatas

237-243-9

13707-65-8

Amonio tetrafluorboratas

237-531-4

13826-83-0

Ličio hipochloritas

237-558-1

13840-33-0

Ortoboro rūgštis, natrio druska

237-560-2

13840-56-7

Bromo chloridas

237-601-4

13863-41-7

Bis(dietilditiokarbamatas) cinkas

238-270-9

14324-55-1

(Benziloksi)metanolis

238-588-8

14548-60-8

2,2′-oksibis[4,4,6-trimetil-1,3,2-dioksaborinanas]

238-749-2

14697-50-8

Foksimas

238-887-3

14816-18-3

Bis(1-hidroksi-1H-piridin-2-tionato-O,S)varis

238-984-0

14915-37-8

Bis(8-hidroksichinolil)sulfatas, monokalio druska

239-133-6

15077-57-3

Dibrompropionamidas

239-153-5

15102-42-8

Natrio peroksoborato monohidratas

239-172-9

10332-33-9

2,2′-metilenbis(6-brom-4-chlorfenolis)

239-446-8

15435-29-7

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

Dinatrio karbonatas, mišinys su vandenilio peroksidu (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrio p-chlor-m-krezoliatas

239-825-8

15733-22-9

Chloralozė

240-016-7

15879-93-3

1-brom-3-chlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-chlor-2-metilfenoksi)propano rūgštis

240-539-0

16484-77-8

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

Metomilas

240-815-0

16752-77-5

Dinatrio heksafluorsilikatas

240-934-8

16893-85-9

Heksafluorsilicio rūgštis

241-034-8

16961-83-4

Benomilas

241-775-7

17804-35-2

D-gliukono rūgšties ir N,N″-bis(4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidino junginys (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietil-O-5-fenilizoksazol-3-ilfosforotioatas

242-624-8

18854-01-8

Benzoksonio chloridas

243-008-1

19379-90-9

Metilhidroksimetoksiacetatas

243-271-2

19757-97-2

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

243-468-3

20018-09-1

Vario dihidroksidas

243-815-9

20427-59-2

Disidabro oksidas

243-957-1

20667-12-3

2-buten-1,4-diilbis(bromacetatas)

243-962-9

20679-58-7

Aliuminio fosfidas

244-088-0

20859-73-8

(Benztiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

Tetrachlorvinfosas

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarbas

245-216-8

22781-23-3

2-metil-4-okso-3-(prop-2-inil)ciklopent-2-en-1-il-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas/praletrinas

245-387-9

23031-36-9

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

2-tret-butil-4-metoksifenolis

246-563-8

25013-16-5

Bis(hidroksimetil)karbamidas

246-679-9

25155-29-7

α,α′,α″-trimetil-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanolis

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(oktadec-9-enilimino)bisetanolis

246-807-3

25307-17-9

3-(but-2-enil)-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas/cinerinas I

246-948-0

25402-06-6

3-fenoksibenzil-2-dimetil-3-(metilpropenil)ciklopropankarboksilatas/fenotrinas

247-404-5

26002-80-2

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas

247-500-7

26172-55-4

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

247-761-7

26530-20-1

Dodecilbenzensulfonrūgštis

248-289-4

27176-87-0

Lauro rūgštis, glicerolio monoesteris

248-337-4

27215-38-9

Cinko neodekanoatas

248-370-4

27253-29-8

Dodecil(etilbenzil)dimetilamonio chloridas

248-486-5

27479-28-3

Cis-trikoz-9-enas

248-505-7

27519-02-4

Dimetiloktadecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

248-595-8

27668-52-6

N′-tret-butil-N-ciklopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diaminas

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (tik 1R trans, 1S izomeras)/S bioaletrinas

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetrinas

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-brom[1,1′-bifenil]-4-il)-3-hidroksi-1-fenilpropil]-4-hidroksi-2-benzpironas/bromadiolonas

249-205-9

28772-56-7

Metilpirimifosas

249-528-5

29232-93-7

Ličio heptadekafluoroktansulfonatas

249-644-6

29457-72-5

5-brom-5-nitro-1,3-dioksanas

250-001-7

30007-47-7

Trans-izopropil-3-[[(etilamino)metoksifosfinotioil]oksi]krotonoatas

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienilacetatas

250-753-6

30507-70-1 (1)

Decildimetiloktilamonio chloridas

251-035-5

32426-11-2

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

Amitrazas

251-375-4

33089-61-1

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

2-(hidroksimetilamino)etanolis

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodecilamino)propil]glicinas

251-993-4

34395-72-7

2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetildibenzfuran-1,3(2H,9bH)-dionas, mononatrio druska

252-204-6

34769-44-3

Natrio 4-etoksikarbonilfenoksidas

252-487-6

35285-68-8

Natrio 4-propoksikarbonilfenoksidas

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-chlorfenil)amino]karbonil]-2,6-difluorbenzamidas

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas/imazalilas

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas/techninis imazalilas

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas/azametifosas

252-626-0

35575-96-3

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

Benzildimetiloleilamonio chloridas

253-363-4

37139-99-4

Kalcio ir magnio oksidas/dolomitinės kalkės

253-425-0

37247-91-9

Kalcio ir magnio tetrahidroksidas/kalcio ir magnio hidroksidas/hidratuotos dolomitinės kalkės

254-454-1

39445-23-3

2-fosfonobutan-1,2,4-trikarboksirūgštis

253-733-5

37971-36-1

4-metoksi-m-fenilendiamonio sulfatas

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metilenbis[N′-[3-(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]karbamidas]

254-372-6

39236-46-9

Dinokapas

254-408-0

39300-45-3

α-cian-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas

254-484-5

39515-40-7

Izopropil-(2E,4E)-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoatas/metoprenas

254-993-2

40596-69-8

Dimetiltetradecil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

255-451-8

41591-87-1

cis- ir trans-p-mentan-3,8-diolių mišinys/citriodiolis

255-953-7

42822-86-6

4,4-dimetiloksazolidinas

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-cis)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas

257-144-4

51348-90-4

Cian-(3-fenoksibenzil)-2-(4-chlorfenil)-3-metilbutiratas/fenvaleratas

257-326-3

51630-58-1

Etil-N-acetil-N-butil-β-alaninatas

257-835-0

52304-36-6

α-cian-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilatas/cipermetrinas

257-842-9

52315-07-8

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/permetrinas

258-067-9

52645-53-1

α-cian-3-fenoksibenzil-[1R-[1-α-(S*),3-α-]]-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/deltametrinas

258-256-6

52918-63-5

bis(2-etilheksanoato-O)-μ-oksodicinkas

259-049-3

54262-78-1

1-etinil-2-metilpent-2-enil-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas/empentrinas

259-154-4

54406-48-3

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hidroksimetil)fosfonio sulfatas (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksikumarinas/difenakumas

259-978-4

56073-07-5

4-hidroksi-3-(3-(4′-brom-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)kumarinas/brodifakumas

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-butoksietoksi)etoksi]metanolis

260-097-2

56289-76-0

2-etoksietilbromacetatas

260-240-9

56521-73-4

N-oktil-N′-[2-(oktilamino)etil]etilendiaminas

260-725-5

57413-95-3

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, natrio druska

261-184-8

58249-25-5

Azakonazolas

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hidroksietil)undec-10-enamidas

262-114-9

60239-68-1

2-chlor-3-(fenilsulfonil)akrilonitrilas

262-395-8

60736-58-5

Tetradecildimetilbenzilamonio fluoridas

61134-95-0

[1,1′-bifenil]-2-olis, chlorintas

262-974-5

61788-42-9

Aminai, (kokosų aliejaus alkil)

262-977-1

61788-46-3

Ketvirtiniai amonio junginiai, (hidrinto lajaus alkil)trimetil-, chloridai

263-005-9

61788-78-1

Ketvirtiniai amonio junginiai, (kokosų aliejaus alkil)trimetil-, chloridai

263-038-9

61789-18-2

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil(kokosų aliejaus alkil)bis(hidroksietil-), chloridai

263-078-7

61789-68-2

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil(kokosų aliejaus alkil)dimetil-, chloridai

263-080-8

61789-71-7

Ketvirtiniai amonio junginiai, di(kokosų aliejaus alkil)dimetil-, chloridai

263-087-6

61789-77-3

Ketvirtiniai amonio junginiai, bis(hidrinto lajaus alkil)dimetil-, chloridai

263-090-2

61789-80-8

Ketvirtiniai amonio junginiai, trimetil(sojų aliejaus alkil)-, chloridai

263-134-0

61790-41-8

Etanolis, 2,2′-iminobis-, kokosų aliejaus N-alkildariniai

263-163-9

61791-31-9

1H-imidazol-1-etanolis, 4,5-dihidro-, talo alyvos 2 noralkildariniai

263-171-2

61791-39-7

Imidazolio junginiai, 1-benzil-4,5-dihidro-1-(hidroksietil)-2-nor(kokosų aliejaus alkil)-, chloridai

263-185-9

61791-52-4

Aminai, N-(lajaus alkil)dipropilentri-

263-191-1

61791-57-9

Aminai, N-(kokosų aliejaus alkil)trimetilendi-

263-195-3

61791-63-7

Aminai, N-(kokosų aliejaus alkil)trimetilendi-, acetatai

263-196-9

61791-64-8

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-18-alkildimetil-, chloridai

264-151-6

63449-41-2

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

264-843-8

64359-81-5

2-chlor-N-[[[4-(trifluormetoksi)fenil]amino]karbonil]benzamidas

264-980-3

64628-44-0

Distiliatai (naftos), lengvieji naftenų, gryninti tirpikliais

265-098-1

64741-97-5

Distiliatai (nafta), lengvieji, hidrinti

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dichlorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-6-hidroksi-1,3-dimetil-2,4-dioksopirimidin-5-karboksamidas

265-732-7

65400-98-8

α-cian-3-fenoksibenzil-[1R-[1-α-(S*),3-α]]-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

265-898-0

65731-84-2

Deguto rūgštys, akmens anglių, nevalytos

266-019-3

65996-85-2

Stiklo milteliai

266-046-0

65997-17-3

3,3′-metilenbis[5-metiloksazolidinas]/oksazolidinas

266-235-8

66204-44-2

N-ciklopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triaminas

266-257-8

66215-27-8

Betainai, C12-C14-alkildimetil-

266-368-1

66455-29-6

α-cian-3-fenoksibenzil-2,2-dimetil-3-(1,2,2,2-tetrabrometil)ciklopropankarboksilatas/tralometrinas

266-493-1

66841-25-6

2-chlor-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)acetamidas

266-583-0

67129-08-2

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas

266-719-9

67564-91-4

N-propil-N-[2-(2,4,6-trichlorfenoksi)etil]-1H-imidazol-1-karboksamidas

266-994-5

67747-09-5

Riebalų rūgštys, C16-18 ir C18-nesočiosios, metilesteriai

267-015-4

67762-38-3

α-cian-3-fenoksibenzil-3-(2-chlor-3,3,3-trifluorprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/cihalotrinas

268-450-2

68085-85-8

Dodeciletildimetilamonio bromidas/laudacitas

269-249-2

68207-00-1

Skalūnų alyvos

269-646-0

68308-34-9

α-cian-4-fluor-3-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/ciflutrinas

269-855-7

68359-37-5

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-18-alkildimetil-, chloridai

269-919-4

68391-01-5

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C6-12-alkildimetil-, chloridai

269-925-7

68391-06-0

Benzensulfonrūgštis, C10-13-alkil dariniai, natrio druskos

270-115-0

68411-30-3

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-16-alkildimetil-, chloridai

270-324-7

68424-84-0

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-16-alkildimetil-, chloridai

270-325-2

68424-85-1

Betainai, (kokosų aliejaus alkil)dimetil-

270-329-4

68424-94-2

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8-10-alkildimetil-, chloridai

270-331-5

68424-95-3

Riebalų rūgštys, kokosų aliejaus, reakcijos su dietanolaminu produktai

270-430-3

68440-04-0

1-propanaminis, 3-amino-N,N,N-trimetil-, N-C12-18-acildariniai, metilsulfatai

271-063-1

68514-93-2

Amidai, kokosų aliejaus, N,N-bis(2-hidroksietil)

271-657-0

68603-42-9

Ketvirtiniai amonio junginiai, (oksidi-2,1-etandiil)bis[(kokosų aliejaus alkil)dimetil-, dichloridai

271-761-6

68607-28-3

9-oktadeceno rūgštis (Z)-, sulfoninta, kalio druskos

271-843-1

68609-93-8

Karbamidas, reakcijos su formaldehidu produktai

271-898-1

68611-64-3

Imidazolio junginiai, 1-[2-(karboksimetoksi)etil]-1-(karboksimetil)-4,5-dihidro-2-nor(kokosų aliejaus alkil)-, hidroksidai, natrio druskos

272-043-5

68650-39-5

Bis(tetraaminvario)karbonato dihidroksidas

272-415-7

68833-88-5

1-hidroksi-4-metil-6-(2,4,4-trimetilpentil)piridin-2(1H)-ono ir 2-aminoetanolio junginys (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Aminai, N-(lajaus alkil)trimetilendi-, diacetatai

272-786-5

68911-78-4

Kasija (Quassia amara), ekstr.

272-809-9

68915-32-2

Riebalų rūgštys, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Sieros rūgšties mono-C12-18-alkilesteriai, natrio druskos

273-257-1

68955-19-1

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12-18-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai

273-318-2

68956-79-6

Didecilmetil[3-(trimetoksisilil)propil]amonio chloridas

273-403-4

68959-20-6

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C10-16-alkildimetil-, chloridai

273-544-1

68989-00-4

Ketvirtinių amonio junginių, benzil-C12-18-alkildimetil-, ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono 1,1-dioksido druskos (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrio N-(hidroksimetil)glicinatas

274-357-8

70161-44-3

Aminai, C10-16-alkildimetil-, N-oksidai

274-687-2

70592-80-2

Pentakalio bis(peroksimonosulfatas), bis(sulfatas)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekan-1,10-diildi-1(4H)-piridil-4-iliden)bis(oktilamonio) dichloridas

274-861-8

70775-75-6

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

Etil-[2-(4-fenoksifenoksi)etil]karbamatas/fenoksikarbas

276-696-7

72490-01-8

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8-18-alkildimetil-, chloridai

277-453-8

73398-64-8

1-[(hidroksimetil)amino]propan-2-olis

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas/diazolidinilkarbamidas

278-928-2

78491-02-8

Divandenilio bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezatas(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divandenilio bis[monoperoksiftalato(2-)-O1,OO1]magnezatas(2-) heksahidratas

279-013-0

114915-85-4

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

(2-butoksietoksi)metanolis

281-648-3

84000-92-0

Cinko, izodekanoato ir izononanoato kompleksai, baziniai

282-786-7

84418-73-5

Paprastasis kadagys, Juniper, Juniperus communis, ekstr.

283-268-3

84603-69-0

Lauramedis kilnusis, Laurus nobilis, ekstr.

283-272-5

84603-73-6

Rozmarinas, ekstr.

283-291-9

84604-14-8

Rutulinis eukaliptas, Eucalyptus globulus, ekstr.

283-406-2

84625-32-1

Ceiloninis cinamonas, Cinnamomum zeilanicum, ekstr.

283-479-0

84649-98-9

Indinių mangų ekstr.

283-644-7

84696-25-3

Levanda, Lavandula angustifolia angustifolia, ekstr.

283-994-0

84776-65-8

Paprastasis čiobrelis, Thymus serpillum, ekstr.

284-023-3

84776-98-7

Formaldehidas, reakcijos su dietilenglikoliu produktai

284-062-6

84777-35-5

Formamidas, reakcijos su formaldehidu produktai

284-064-7

84777-37-7

Glicinas, N-(3-aminopropil)-, N′-C10-16-alkildariniai

284-065-2

84777-38-8

Citrinos, ekstr.

284-515-8

84929-31-7

Vaistinis čiobrelis, Thymus vulgaris, ekstr.

284-535-7

84929-51-1

Gvazdikėliai, ekstr.

284-638-7

84961-50-2

Deguto rūgštys, polialkilfenolių frakcija

284-893-4

84989-05-9

Pražangialapė mirtenė, Melaleuca alternifolia, ekstr./Australijos arbatmedžio aliejus

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-tetra(tret-butil)-6-hidroksi-12H-dibenz[d,g][1,3,2]dioksafosfocin-6-oksidas, natrio druska

286-344-4

85209-91-2

Formaldehidas, reakcijos su propilenglikoliu produktai

286-695-3

85338-22-3

Stananas, tributil-, mono(naftenoiloksi)dariniai

287-083-9

85409-17-2

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12-14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hidroksi-1-okso-9-oktadecenil)amino]propiltrimetilamonio metilsulfatas

287-462-9

85508-38-9

Benzensulfonrūgštis, 4-C10-13-antr-alkildariniai

287-494-3

85536-14-7

Guanidinas, N,N″′-1,3-propandiilbis-, N-(kokosų aliejaus alkil)dariniai, diacetatai

288-198-7

85681-60-3

Sulfonrūgštys, C13-17-antr-alkanų, natrio druskos

288-330-3

85711-69-9

α-cian-4-fluor-3-fenoksibenzil-[1-α-(S*),3-α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

289-244-9

86560-93-2

Skaistažiedė, Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstr.

289-699-3

89997-63-7

Kvapioji citrinžolė, Cymbopogon nardus, ekstr.

289-753-6

89998-15-2

Levanda, Lavandula angustifolia, ekstr.

289-995-2

90063-37-9

Japoninis laurenis, Litsea cubeba, ekstr.

290-018-7

90063-59-5

Dirvinė mėta, Menta arvensis, ekstr.

290-058-5

90063-97-1

Malonioji pelargonija, Pelargonium graveolens, ekstr.

290-140-0

90082-51-2

Benzensulfonrūgštis, mono-C10-14-alkildariniai, junginiai su metil-1H-benzimidazol-2-ilkarbamatu

290-651-9

90194-41-5

Vario EDTA kompleksai

290-989-7

90294-99-8

Formaldehidas, reakcijos produktai su propanolaminu

291-325-9

90387-52-3

Karbamidas, N,N′-bis(hidroksimetil)-, reakcijos su 2-(2-butoksietoksi) etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C8-18-alkildimetil-, bromidai

293-522-5

91080-29-4

Sidabrinis kėnis, Abies sibirica, ekstr.

294-351-9

91697-89-1

Meksikinis kadagys, Juniper, Juniperus mexicana, ekstr.

294-461-7

91722-61-1

Levanda hibridinė, Lavandula hybrida, ekstr./levandų aliejus

294-470-6

91722-69-9

Aminai, N-(3-aminopropil)-N′-(kokosų aliejaus alkil)trimetilendi-, monoakrilinti

294-702-6

91745-32-3

Svaigioji citrinžolė, Cymbopogon winterianus, ekstr.

294-954-7

91771-61-8

Lanksčioji citrinžolė, Cymbopogon flexuosus

295-161-9

91844-92-7

Baltoji alyva (naftos), šviesioji

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodecilamino)propil]glicino hidrochloridas

298-216-5

93778-80-4

Bis(2,6-diacetil-7,9-dihidroksi-8,9b-dimetil-1,3(2H,9bH)-dibenzfurandionato-O2,O3)varis

304-146-9

94246-73-8

Citrinmedis, ekstr.

304-454-3

94266-47-4

Pušis, ekstr.

304-455-9

94266-48-5

Trimetil-3-[(1-okso-10-undecenil)amino]propilamonio metilsulfatas

304-990-8

94313-91-4

Amerikinė pipirmėtė, ekstr.

308-770-2

98306-02-6

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil](kokosų aliejaus alkil)dimetil-, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

Kukurūzų burbuolės kotas, milteliai

310-127-6

999999-99-4

Natūralios citrinų sultys (filtruotos)

310-127-6

999999-99-4

Gebenė lipikė, Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Svogūnų aliejus

310-127-6

999999-99-4

Vakarinė tuja, Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Vaistinis šalavijas, Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Vaistinis isopas, Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Paprastoji bitkrėslė, Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Paprastosis raudonėlis, Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Pelynas, Artemisia absintium

310-127-6

999999-99-4

Paprastoji kraujažolė, Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Kvapusis mairūnas, Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Raudonėlis, Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Kvapusis rozmarinas, Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Daržinis dašis, Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Didžioji dilgelė, Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Kaštonas paprastasis, Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Vaistinė taukė, Symfytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Dirvinis asiūklis, Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Juodauogis šeivamedis, Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluoretoksi)fenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamidas/heksaflumuronas

401-400-1

86479-06-3

1,3-dichlor-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionas

401-570-7

89415-87-2

1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis/tebukonazolis

403-640-2

107534-96-3

Glutamo rūgšties ir N-(C12-14-alkil)propilenediamino reakcijos produktai

403-950-8

164907-72-6

(C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio-bis(2-etilheksil)fosfato; (C8-18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio-2-etilheksilhidrofosfato mišinys

404-690-8

68132-19-4

(4-etoksifenil)(3-(4-fluor-3-fenoksifenil)propil)dimetilsilanas

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-tetrafluorbenzil-trans-2-(2,2-dichlorvinil)-3,3-dimetilciklopropankarboksilatas/transflutrinas

405-060-5

118712-89-3

5,5-dimetilperhidropirimidin-2-on-α-(4-trifluormetilstiril)-α-(4-trifluormetil)cinamilidenhidrazonas/hidrametilnonas

405-090-9

67485-29-4

3-fenoksibenzil-2-(4-etoksifenil)-2-metilpropileteris/etofenproksas

407-980-2

80844-07-1

6-(ftalimido)peroksiheksano rūgštis

410-850-8

128275-31-0

Ličio 3-okso-1,2(2H)-benzizotiazol-2-idas

411-690-1

111337-53-2

Metilneodekanamidas

414-460-9

105726-67-8

α-cian-3-fenoksibenzil-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilato; α-cian-3-fenoksibenzil-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-enil)]-2,2-dimetilciklopropankarboksilato mišinys/λ-cihalotrinas

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-chor-α,α,α-p-trifluortoliloksi)-2-fluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzolil)karbamidas/flufenoksuronas

417-680-3

101463-69-8

2-butil-benz[d]izotiazol-3-onas

420-590-7

04299-07-4

Tetrachlordekaoksidų kompleksas

420-970-2

92047-76-2

cis-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi) fenil)-1-naftil)kumarino ir trans-4-hidroksi-3-(1,2,3,4-tetrahidro-3-(4-(4-trifluormetilbenziloksi)fenil)-1-naftil)kumarino mišinys/flokumafenas

421-960-0

90035-08-8

antr-butil-2-(2-hidroksietil)piperidin-1-karboksilatas/ikaridinas

423-210-8

119515-38-7

N-cikloheksil-S,S-dioksobenz[b]tiofen-2-karboksamidas

423-990-1

149118-66-1

Fipronilas

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-chloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano chloridas

426-020-3

51229-78-8

1-(6-chlorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenaminas/imidaklopridas

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksamas

428-650-4

153719-23-4

[2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-cis-chrizantematas; [2,4-diokso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil(1R)-trans-chrizsantematas/imiprotrinas

428-790-6

72963-72-5

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis

429-209-0

3380-30-1

2-(1-metil-2-(4-fenoksi-fenoksi)etoksi)piridinas/piriproksifenas

429-800-1

95737-68-1

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

Diizopropanolamino ir formaldehido (1:4) reakcijos produktai

432-440-8

220444-73-5

Chlormetil-n-oktildisulfidas

432-680-3

180128-56-7

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktai/perestanas

432-790-1

 

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadecenalis

Dar nesuteiktas

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadienalis

Dar nesuteiktas

99577-57-8

Sidabro-cinko-aliuminio borofosfatinis stiklas/stiklo oksidas, turintis sidabro ir cinko

Dar nesuteiktas

398477-47-9

Sidabro-natrio-vandenilio-cirkonio fosfatas

Dar nesuteiktas

 

Paraformaldehidas

 

30525-89-4

Peroksioktano rūgštis

 

33734-57-5

Brommiristilizochinolinas

 

51808-87-8

9-aminoakridino hidrochlorido monohidratas

 

52417-22-8

Chlorintas trinatrio fosfatas

 

56802-99-4

Cikloheksilhidroksidiazeno 1-oksidas, kalio druska

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-izopropenil-5-metilcikloheksanolis

 

104870-56-6

Silicio dioksidas, amorfinis, be kristalų

 

112945-52-5

Denatonio kapsaicinatas

 

192327-95-0

Tris(N-cikloheksildiazeniodioksi)aliuminis

 

312600-88-7

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-κ-O)diazeniumato(2-)]varis

 

312600-89-8

Eterinių aliejų ir ozono reakcijos in-situ produktas (atmosferos oro veiksnys)

 

 

Sidabro ceolitas A

 

 

Sidabro natrio borosilikatas

 

 

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis

 

 

Benzillaurildimetilmiristilamonio chloridas/laurilmiristildimetilbenzilamonio chloridas

 

 

((1,2-etandiilbis(karbamoditioato))(2-))mangano ir ((1,2-etandiilbis(karbamoditioato))(2-))cinko mišinys/mankozebas

Augalų apsaugos produktas

8018-01-7

Chlorsulfamo rūgštis

Augalų apsaugos produktas

17172-27-9

2-bromo-1-(2,4-dichlorofenil)vinil dietil fosfatas/bromfenvinfosas

Augalų apsaugos produktas

33399-00-7

Etil-(2E,4E)-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoatas/hidroprenas

Augalų apsaugos produktas

41096-46-2

Silicio dioksidas/diatomitas

Augalų apsaugos produktas

61790-53-2

α,α,α-trifluor-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromfenil)-o-toluidinas/brometalinas

Augalų apsaugos produktas

63333-35-7

S metoprenas/izopropil-(S-(E,E))-11-metoksi-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoatas

Augalų apsaugos produktas

65733-16-6

S hidroprenas/etil-(S-(E,E))-3,7,11-trimetildodeka-2,4-dienoatas

Augalų apsaugos produktas

65733-18-8

Esfenvaleratas/(S)-α-cian-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-chlorfenil)-3-metilbutiratas

Augalų apsaugos produktas

66230-04-4

[1-α-(S*),3-α]-(α)-cian-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dichloretenil)-2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/α-cipermetrinas

Augalų apsaugos produktas

67375-30-8

Abamektinas (avermektino B1a; > 80 %, Einecs 265-610-3; ir avermektino B1b; < 20 % Einecs 265-611-9 mišinys)

265-610-3

71751-41-2

Ciklopropankarboksirūgšties, 3-[(1Z)-2-chlor-3,3,3-trifluor-1-propenil]-2,2-dimetil-, (2-metil[1,1′-bifenil]-3-ilmetilesteris, (1R,3R)-rel-/bifentrinas/bifenatas

Augalų apsaugos produktas

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetil)fenil)amino)-2-oksoetil)-N,N-dietil-benzenmetanaminio sacharidas/denatonio sacharidas

Augalų apsaugos produktas

90823-38-4

α-(4-chlorfenil)-α-(1-ciklopropiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanolis/ciprokonazolis

Augalų apsaugos produktas

94361-06-5

3-(3-(4′-brom-(1,1′-bifenil)-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksibenztiopiran-2-onas/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-brombifenil-4-il-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil)-4-hidroksi-1-benzotiin-2-onas/difetialonas

Augalų apsaugos produktas

104653-34-1

Guazatino triacetatas

Augalų apsaugos produktas

115044-19-4

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

Aliuminio natrio silikato ir sidabro kompleksas/sidabro ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-18-6

Aliuminio natrio silikato ir sidabro vario kompleksas/sidabro vario ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-19-7

Aliuminio natrio silikato ir sidabro cinko kompleksas/sidabro cinko ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-20-0

N-izononil-N,N-dimetil-N-decilamonio chloridas

Augalų apsaugos produktas

138698-36-9

N-((6-chlor-3-piridinil)metil)-N′-cian-N-metiletanimidamidas/acetamipridas

Augalų apsaugos produktas

160430-64-8

3-fenoksibenzil-(1R)-cis,trans-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciklopropankarboksilatas/d-fenotrinas

Augalų apsaugos produktas

188023-86-1

5-hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (Einecs 229-457-6, 28,8 %) ir 5-hidroksipoli[metilenoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 56709-13-8; 5,2 %) mišinys vandenyje (50 %)

Augalų apsaugos produktas

 

[1-α-(S*),3-α-]-(α)-cian-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dichloretenil)-2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas

Augalų apsaugos produktas

 

S cifenotrinas

Augalų apsaugos produktas

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (2 izomerų mišinys: 1R trans: 1RS tik 1:1)/bioaletrinas/d-trans-aletrinas

Augalų apsaugos produktas

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (4 izomerų mišinys: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1)/d-aletrinas

Augalų apsaugos produktas

 

(RS)-3-alil-2-metil-4-oksociklopent-2-enil-(1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)-ciklopropankarboksilatas (2 izomerų mišinys: 1R trans: 1R/S tik 1:3)/esbiotrinas

Augalų apsaugos produktas

 

Spinosadas: dirvožemio mikroorganizmų fermentacijos produktas, turintis spinozino A ir spinozino D

Augalų apsaugos produktas

 

Butoksipolipropilenglikolis

Polimeras

9003-13-8

Polidimetilsiloksanas

Polimeras

9016-00-6

N-metilmetanamino (Einecs 204-697-4 ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203-439-8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas

Polimeras

25988-97-0

N,N,N,N-tetrametiletan-1,2-diamino ir (chlormetil)oksirano polimeras

Polimeras

25988-98-1

2-tret-butilaminoetilmetakrilato (Einecs 223-228-4) homopolimeras

Polimeras

26716-20-1

Formaldehido ir akroleino polimeras

Polimeras

26781-23-7

N,N″′-1,6-heksandiilbis[N′-cianguanidino] (Einecs 240-032-4) ir heksametilendiamino (Einecs 204-679-6) polimero monohidrochloridas/poliheksametilenbiguanidas (monomeras: 1,5-bis(trimetilen)guanilguanidinio monohidrochloridas)

Polimeras

27083-27-8/32289-58-0

N,N,N′,N′-tetrametil-1,6-heksandiamino ir 1,6-dichlorheksano polimeras

Polimeras

27789-57-7

Poli(heksametilendimetilamonio chloridas)/poli[(dimetilimino)-1,6-heksandiil-chloridas]

Polimeras

28728-61-2

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

Poli(heksametilendiaminguanidinio chloridas)

Polimeras

57028-96-3

Poli(heksametilenbiguanidas)

Polimeras

91403-50-8

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

N,N-didecil(-N-metil-poli(oksietil)amonio propionatas/1-dekanaminio, N-decil-N-(2-hidroksietil)-N-metil-, propanoatas (druska)

Polimeras

107879-22-1

2-propenalio ir propan-1,2-diolio kopolimeras

Polimeras

191546-07-3

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidinio chloridas)

Polimeras

374572-91-5

Tributilalavo kopolimeras (TBT kopolimeras)

Polimeras

 

Riebalų alkoholių poliglikolio eteris

Polimeras

 

Poli(vinilchlorido-ko-izobutilvinileterio-ko-N-vinilo, N′-dimetiloktil bromido, propildiaminas)

Polimeras

 

Poliglikolpoliamino derva

Polimeras

 

Natrio lignosulfonatas

Gamtinis polimeras

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Gamtinis aliejus

5945-86-8

Kalnapušės aliejus

Gamtinis aliejus

8000-26-8

Kedro riešutų aliejus

Gamtinis aliejus

8000-27-9

Levandų aliejus

Gamtinis aliejus

8000-28-0

Citrinžolės aliejus

Gamtinis aliejus

8000-29-1

Gvazdikmedžių (Eugenia caryofillus) eterinis aliejus

Gamtinis aliejus

8000-34-8

Pelargonijų aliejus

Gamtinis aliejus

8000-46-2

Eukaliptų aliejus

Gamtinis aliejus

8000-48-4

Apelsinų aliejus

Gamtinis aliejus

8000-57-9

Pušų aliejus

Gamtinis aliejus

8002-09-3

Juodųjų pipirų aliejus

Gamtinis aliejus

8006-82-4

Pipirmėčių aliejus

Gamtinis aliejus

8006-90-4

Citrinžolės aliejus

Gamtinis aliejus

8007-02-1

Taškuotosios mėtos aliejus

Gamtinis aliejus

8007-44-1

Čiobrelių aliejus

Gamtinis aliejus

8007-46-3

Kalendros aliejus

Gamtinis aliejus

8008-52-4

Šaltmėčių aliejus

Gamtinis aliejus

8008-75-5

Valerijonų aliejus

Gamtinis aliejus

8008-88-6

Smulkiosios mirtenės aliejus

Gamtinis aliejus

8008-98-8

Kadagių uogų aliejus

Gamtinis aliejus

8012-91-7

Kiparisų aliejus

Gamtinis aliejus

8013-86-3

Tikrojo pačiulio aliejus

Gamtinis aliejus

8014-09-3

Kmynų aliejus

Gamtinis aliejus

8014-13-9

Imbierinės citrinžolės aliejus

Gamtinis aliejus

8014-19-5

Rūtų aliejus

Gamtinis aliejus

8014-29-7

Kvapiojo baziliko aliejus

Gamtinis aliejus

8015-73-4

Kvapiojo rožmedžio aliejus

Gamtinis aliejus

8015-77-8

Salierų aliejus

Gamtinis aliejus

8015-90-5

Vaistinių ramunių aliejus

Gamtinis aliejus

8015-92-7

Gvazdikmedžių (Eugenia caryophillus) eterinis aliejus

Gamtinis aliejus

8015-97-2

Mirtenės aliejus

Gamtinis aliejus

68647-73-4

Japoninio laurenio aliejus

Gamtinis aliejus

68855-99-2

Dirvinės mėtos aliejus

Gamtinis aliejus

68917-18-0

Kedrų aliejus (Teksaso kedro riešutų aliejus, Juniperus mexicana aliejus, 22 %)

Gamtinis aliejus

68990-83-0

Balamedžio, Tabebuia avellanedae, vaisių sėklų ekstraktas

Gamtinis aliejus

 

Svaigiosios citrinžolės, Cymbopogon winterianus, eterinis aliejus

Gamtinis aliejus

 

Česnakų ir svogūnų aliejus

Gamtinis aliejus

 

Ceiloninio cinamono, Cinnamomum zeilanicum, eterinis aliejus

Gamtinis aliejus

 

Gvazdikėlių aliejus (pagrindiniai komponentai: eugenolis (83,8 %), kariofilenas (12,4 %), eugenolio acetatas (0,4 %))

Gamtinis aliejus

 

Kėnio spyglių kvapnusis aliejus: eterinis aliejus, pagrindiniai komponentai: terpentinas (30–37,5 %), terpineolis (15–20 %), izobornilacetatas (15–20 %), β-pinenas (12,5–15 %), α-pinenas (7–10 %), kumarinas (1–3 %), terpineolio frakcija (1–3 %)

Gamtinis aliejus

 

Spring Fresh kvapnusis aliejus: eterinis aliejus: pagrindiniai komponentai: citralio dietilacetalis (citratalis) (1–3 %), citronelolis (1–3 %), ilanatas (1–3 %), hivertalis (1–3 %), alilkapronatas (1–3 %)

Gamtinis aliejus

 

Rožių aliejus

Gamtinis aliejus

 

Gamtiniai piretrinai

Gamtinis ekstraktas

 

Durpių ekstraktas

Gamtinis ekstraktas

 

Alkilbenzildimetilamonio chloridas/benzalkonio chloridas

Mišinys

8001-54-5

Cetrimidas

Mišinys

8044-71-1

3,6-diamino-10-metilakridinio chlorido (Einecs 201-668-8) ir 3,6-akridindiamino mišinys/akriflavinas

Mišinys

8048-52-0

((3,6-diamino-10-metilakridinio chlorido (Einecs 201-668-8) ir 3,6-akridindiamino) hidrochlorido) mišinys/akriflavinas HCl

Mišinys

8063-24-9

Benzalkonio sacharinatas/benzalkonio o-sulfobenzenkarboksiimidatas

Mišinys

39387-42-3

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247-500-7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220-239-6) mišinys

Mišinys

55965-84-9

Siloksanai ir polisiloksanai, dimetil-, reakcijos produktai su silicio dioksidu/apdorotas pirogeninis silicio oksidas

Mišinys

67762-90-7

Riebalų rūgščių mišriųjų esterių (C6-18, gautų iš kokosų aliejaus) ir acto rūgšties bei 2,2′-metilenbis(4-chlorfenolio) reakcijos mišinys

Mišinys

106523-52-8

Aminai, n-C10-16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

5,5-dimetilhidantoino ir formaldehido reakcijos produktai

Mišinys

 

2-(2-butoksietoksi)etanolio ir formaldehido reakcijos produktai

Mišinys

 

Etilenglikolio ir formaldehido reakcijos produktai

Mišinys

 

Karbamido, etilenglikolio ir formaldehido reakcijos produktai

Mišinys

 

Chloracetamido, 2(2-butoksietoksi)etanolio ir formaldehido reakcijos produktai

Mišinys

 

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212-222-7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224-027-4) mišinys

Mišinys

 

Veiklusis chloras: gaunamas hipochlorito rūgšties ir natrio hipochlorito reakcija, gaminamas in situ

Mišinys

 

Riebalų rūgščių (C15-21) kalio druskos

Mišinys

 

Acypetacs-varis

Mišinys

 

Acypetacs-cinkas

Mišinys

 

Drabužių kandžių feromonas: komponentai: E,Z-oktadekadi-2,13-enalis (75 %) ir E-oktadec-2-enalis (25 %)

Mišinys

 

Chromo trioksido (Einecs 215-607-8; 34,2 %), diarseno pentoksido (Einecs 215-116-9; 24,1 %), vario(II) oksido (Einecs 215-269-1; 13,7 %), vandens (Einecs 231-791-2; 28 %) mišinys

Mišinys

 

Chlormetilizotiazolinono, etandiilbizoksibismetanolio ir metilizotiazolinono mišinys

Mišinys

 

Bromo (Einecs 231-778-1) ir hipobromito rūgšties (CAS Nr.: 13517-11-8) mišinys, gaminamas in situ

Mišinys

 

Natūralios augalų fermentacijos vandenyje produktai, turintys sieros

Mišinys

 

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8-C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba hidroksidai)/BKC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

 

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil- (alkilai nuo C6-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai)/DDAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

 

Ketvirtiniai amonio junginiai (alkiltrimetil (alkilai nuo C8-C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai)/TMAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

 

Bacillus thuringiensis

Mikroorganizmas

68038-71-1

Bacillus sfaericus

Mikroorganizmas

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381 yra Israelensis porūšis

Mikroorganizmas

 

Bacillus thuringiensis Var. Kurstaky

Mikroorganizmas

 

Bacillus thuringiensis Israelensis H14 serotipas

Mikroorganizmas

 

Bacillus thuringiensis var. Israelensis

Mikroorganizmas

 

Bacillus subtilis

Mikroorganizmas

 


(1)  ESIS registre šio medžiagos taip pat kitoks CAS numeris (31654-77-0).


II PRIEDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS, KURIAS REIKIA TIRTI PAGAL EKSPERTIZĖS PROGRAMĄ

Medžiaga

Valstybė narė pranešėja

EB numeris

CAS numeris

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehidas

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-butoksietoksi)etil-6-propilpiperonileteris/piperonilbutoksidas

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopolis

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksarsin-10-il oksidas

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorkrezolis

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorvosas

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanolis

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skruzdžių rūgštis

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzenkarboksirūgštis

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Propan-2-olis

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salicilo rūgštis

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propan-1-olis

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandenilio cianidas

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Oksiranas

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-dibrom-5,5-dimetilhidantoinas

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrinų rūgštis

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalolis

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-chloroacetamidas

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromacto rūgštis

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glikolio rūgštis

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peroksiacto rūgštis

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-pieno rūgštis

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfarinas

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-heksahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoksichromen[3,4-b]furo[2,3-h]chromen-6-onas/rotenonas

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Simklozenas

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlorksilenolis

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenil-2-olis

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftalenas

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Dichlorfenas

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbanas

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinamono aldehidas/3-fenil-propen-2-alis

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geraniolis

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glioksalis

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-krezolis

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaralis

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonano rūgštis

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-onas/metilnonilketonas

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksuras

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-dichlor-5,5-dimetilhidantoinas

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofenas

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzilbenzenkarboksilatas

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Benzetonio chloridas

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotionas

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Cetalkonio chloridas (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzildimetil(oktadecil)amonio chloridas (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-fenoksietanolis

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetilpiridinio chloridas

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktano rūgštis

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Anglies dioksidas

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natrio dimetilarsinatas

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometilidinetrimetanolis

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrio tozilchloramidas

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalio dimetilditiokarbamatas

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrio dimetilditiokarbamatas

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfarinnatris

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrio 2-bifeniliatas

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptanas

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trichlormetiltio)ftalimidas/folpetas

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilantranilatas

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietil-m-toluamidas

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiramas

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziramas

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalio metilditiokarbamatas

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamnatris

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatrio cianditiokarbamatas

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzdodecinio chloridas (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkonio chloridas (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabamas

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauro rūgštis

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendazolas

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Benztiazol-2-tiolis

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naledas

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuronas

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinonas

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekano rūgštis

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Cianamidas

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-hidroksi-4-izopropil-2,4,6-cikloheptatrien-1-onas

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrio benzenkarboksilatas

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazometas

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlor-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluor-N-(p-tolil)metansulfenamidas/tolilfluanidas

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hidroksi-2-piridonas

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutrinas

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlofluanidas

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Vario tiocianatas

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradonio bromidas

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-heksahidro-1,3-diokso-2H-izoindol-2-il)metil-(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciklopropankarboksilatas/d-trans-tetrametrinas

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diboro trioksidas

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcio dihidroksidas/kalcio hidroksidas/gesintos kalkės/hidratuotos kalkės

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalcio oksidas/kalkės/degtos kalkės/negesintos kalkės

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinko sulfidas

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vario oksidas

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divario oksidas

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-butanono peroksidas

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuronas

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2