ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 324

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1392/2007 iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo ( 1 )

1

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000

79

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 ( 1 )

121

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 324/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1392/2007

2007 m. lapkričio 13 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (3) numato pamatinę bendrų standartų, apibrėžimų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių sistemą, skirtą valstybių narių sąskaitoms sudaryti pagal Bendrijos statistinius reikalavimus, kad būtų galima gauti palyginamus valstybių narių rezultatus. 1995 m. Europos sąskaitų sistema, nustatyta minėtuoju reglamentu, yra žinoma kaip „ESS 95“.

(2)

Vykdant pinigų politiką Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS), siekiant sėkmingo ekonominės politikos koordinavimo ir struktūrinės bei makroekonominės politikos tikslų, yra reikalingi išsamūs, palyginami, tinkami ir laiku parengiami nacionalinių sąskaitų duomenys.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2223/96 B priede pateikiamos lentelės, skirtos nacionalinių duomenų perdavimui Bendrijos tikslams per tam tikrą nustatytą terminą. Be to, šiuose reglamentuose numatyta, kad kai kurie papildomi duomenys turi būti perduodami Komisijai: 2000 m. vasario 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 264/2000 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 2223/96 dėl trumpojo laikotarpio valstybės finansų statistikos įgyvendinimo (4), 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1221/2002 dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių nefinansinių sąskaitų (5), 2004 m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 501/2004 dėl valdžios sektoriaus ketvirtinių finansinių sąskaitų (6), 2004 m. birželio 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1222/2004 dėl ketvirtinės valdžios sektoriaus skolos duomenų rengimo ir perdavimo (7) ir 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1161/2005 dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius (8). Šis reglamentas netaikomas duomenims, įtrauktiems į minėtus reglamentus, tačiau kartu šios lentelės ir duomenys, numatyti visuose šešiuose minėtuose reglamentuose, kurie nurodyti šioje konstatuojamojoje dalyje, sudaro visą nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą.

(4)

Atsižvelgiant į besikeičiančius vartotojų poreikius ir naujus politikos prioritetus bei naujos ekonominės veiklos plėtojimą Europos Sąjungoje, būtina atnaujinti nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programą.

(5)

Nacionalinių sąskaitų duomenų perdavimo programa turi būti parengta atsižvelgiant į pagrindinius politinius ir statistinius pokyčius, įvykusius kai kuriose valstybėse narėse programos ataskaitiniais laikotarpiais.

(6)

Ekonomikos ir finansų komiteto 2004 m. gegužės 25 d. būklės ataskaitoje dėl informacijai keliamų reikalavimų EPS, patvirtintoje Tarybos 2004 m. birželio 2 d., pabrėžta būtinybė iš dalies pakeisti perdavimo programą, kad ji atitiktų EPS veiksmų plano ir Lisabonos strategijos keliamus reikalavimus.

(7)

Kadangi siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijoje numatytą ekonominę reformą nepaprastai svarbu turėti patikimą valstybinių biudžetų sudėties statistinį pagrindą ir jai pasiekti padėtų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos duomenų perdavimas. Tokių duomenų pateikimas turėtų tapti privalomas pasibaigus savanoriško jų pateikimo etapui.

(8)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti bendrų statistikos standartų, kuriais vadovaujantis būtų galima teikti suderintus nacionalinių sąskaitų duomenis, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto (SPK) ir Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto (PFMBSK) nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2223/96 3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) B priede pateiktas sąskaitas ir lenteles per kiekvienai lentelei numatytą laikotarpį, atsižvelgiant į jame išdėstytas leidžiančias nukrypti nuostatas.“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2223/96 B priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2007 m. lapkričio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 55, 2006 3 7, p. 61.

(2)  2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(4)  OL L 29, 2000 2 4, p. 4.

(5)  OL L 179, 2002 7 9, p. 1.

(6)  OL L 81, 2004 3 19, p. 1.

(7)  OL L 233, 2004 7 2, p. 1.

(8)  OL L 191, 2005 7 22, p. 22.


PRIEDAS

„B PRIEDAS

NACIONALINIŲ SĄSKAITŲ DUOMENŲ PERDAVIMO PROGRAMA

Apžvalginės lentelės

Lentelės Nr.

Lentelių turinys

Terminas t + mėnesių (dienos, jei nurodyta)

Pirmasis perdavimas

Apimamas laikotarpis (1)

1

Pagrindiniai metiniai suvestiniai rodikliai

70 dienų

2007

1990 m. ir vėlesni

2008

1980 m. – 1989 m.

1

Pagrindiniai ketvirtiniai suvestiniai rodikliai

70 dienų

2007

nuo 1990 m. 1 ketv.

 

 

2

Pagrindiniai metiniai valdžios sektoriaus suvestiniai rodikliai

3/9

2007

1995 m. ir vėlesni

3

Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis

9/21

2007

1990 m. ir vėlesni

2008

1980 m. – 1989 m.

5

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

9

2007

1990 m. ir vėlesni

2008

1980 m. – 1989 m.

6

Finansinės sąskaitos pagal sektorius (sandorius)

9

2007

1995 m. ir vėlesni

7

Finansinio turto ir įsipareigojimų balansai

9

2007

1995 m. ir vėlesni

8

Nefinansinės metinės sąskaitos pagal sektorius

9

2007

1995 m. ir vėlesni

9

Išsamios mokesčių įplaukos pagal sektorius

9

2007

1995 m. ir vėlesni

10

Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus, NUTS II

24

2007

1995 m. ir vėlesni

11

Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

12

2007

1995 m. ir vėlesni

12

Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus, NUTS III

24

2007

1995 m. ir vėlesni

13

Namų ūkių sąskaitos pagal regionus, NUTS II

24

2007

1995 m. ir vėlesni

15

Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas, A60 × P60

36

2007

2000 m.. ir vėlesni

16

Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis, A60 × P60

36

2007

2000 m. ir vėlesni

17

Simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 × P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

18

Vidaus produkcijos simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 × P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

19

Importo simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė bazinėmis kainomis, P60 × P60, kas penkerius metus

36

2008

2000 m. ir vėlesni

20

Kryžminė ilgalaikio turto klasifikacija pagal ekonominės veiklos rūšis ir turto rūšis, A17 × AN_F6, kas metus

24

2007

2000 m. ir vėlesni

22

Kryžminė bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo klasifikacija pagal ekonominės veiklos rūšis ir turto rūšis, A17 × AN_F6, kas metus

24

2007

1995 m. ir vėlesni

26

Nefinansinio turto balansai

24

2007

1995 m. ir vėlesni

t = Ataskaitinis laikotarpis (metai arba ketvirtis).


1 lentelė.   Pagrindiniai ketvirtiniai (2) ir metiniai suvestiniai rodikliai

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas (3)

Galiojusios kainos

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieta apimtis

Pridėtinė vertė ir bendrasis vidaus produktas

B.1g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

A6

x

x

D.21

2.

a)

Mokesčiai gaminiams (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Subsidijos gaminiams (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bendrasis vidaus produktas rinkos kainomis

 

x

x

Bendrojo vidaus produkto išlaidos

P.3

4.

Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos

 

x

x

P.3

5.

a)

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (šalies vidaus sąvoka)

Trukmė (5)

x

x

P.3

 

b)

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos (nacionalinė sąvoka)

 

x

x

P.3

6.

Ne pelno institucijų, teikiančių paslaugas namų ūkiams, galutinio vartojimo išlaidos

 

x

x

P.3

7.

Valdžios sektoriaus galutinio vartojimo išlaidos

 

x

x

P.31

 

a)

Individualaus vartojimo išlaidos

 

x

x

P.32

 

b)

Kolektyvinio vartojimo išlaidos

 

x

x

P.4

8.

Namų ūkių faktinis galutinis vartojimas

 

x

x

P41

 

a)

Faktinis individualus vartojimas

 

x

x

P.5

9.

Bendrojo kapitalo formavimas:

 

x

x

P.51

 

a)

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Atsargų pasikeitimai

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Vertybių įsigijimai atėmus netekimus

 

x

x (7)

P.6

10.

Prekių (fob) ir paslaugų eksportas

 

x

x

P.61

 

a)

Prekės

 

x

x

P.62

 

b)

Paslaugos

 

x

x

 

 

ES valstybės narės ir ES institucijos (8)

 

x

x

 

 

ES valstybės narės (8)

 

x

x

 

 

EPS narės (8)

 

x

x

 

 

ES institucijos (8)  (9)

 

x

x

 

 

Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos (8)

 

x

x

P.7

11.

Prekių (fob) ir paslaugų importas

 

x

x

P.71

 

a)

Prekės

 

x

x

P.72

 

b)

Paslaugos

 

x

x

 

 

ES valstybės narės ir ES institucijos (8)

 

x

x

 

 

ES valstybės narės (8)

 

x

x

 

 

EPS narės (8)

 

x

x

 

 

ES institucijos (8)  (9)

 

x

x

 

 

Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos (8)

 

x

x

B.11

12.

Prekių ir paslaugų užsienio balansas

 

x

x

Pajamos, santaupos ir grynasis skolinimas

B.2g + B.3g

13.

Bendrasis likutinis perteklius ir mišrios pajamos

 

x

 

D.2

14.

Gamybos ir importo mokesčiai

 

x

 

D.3

15.

Subsidijos gamybai ir importui

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Gautinos pirminės pajamos iš kitų šalių

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Mokėtinos pirminės pajamos kitoms šalims

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bendrosios nacionalinės pajamos rinkos kainomis

 

x

(x)

K.1

18.

Pagrindinio kapitalo vartojimas

 

x

x

B.5*n

19.

Grynosios nacionalinės pajamos rinkos kainomis

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Gautini einamieji pervedimai iš kitų šalių

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Mokėtini einamieji pervedimai kitoms šalims

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Grynosios disponuojamos pajamos

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Bendrosios disponuojamos pajamos

 

x

(x)

D.8

22.

Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

 

x

(x)

B.8n

23.

Grynosios nacionalinės santaupos

 

x

 

D.9

24.

a)

Gautini kapitalo pervedimai iš kitų šalių

 

x

 

D.9

 

b)

Mokėtini kapitalo pervedimai kitoms šalims

 

x

 

K.2

25.

Nefinansinio nesukurto turto įsigijimas atėmus netekimus

 

x

 

B.9

26.

Šalies grynasis skolinimas ar skolinimasis

 

x

 

Gyventojai, užimtumas, kompensacijos darbuotojams

 

27.

Duomenys apie gyventojus ir užimtumą

 

 

 

 

 

a)

Iš viso gyventojų (tūkstančiais)

 

 

 

 

 

b)

Bedarbiai (tūkstančiais) (9)

 

 

 

 

 

c)

Gamybos vienetų rezidentų užimtumas (tūkstančiais dirbančių asmenų, dirbtų valandų ir darbų (9)) bei gyventojų užimtumas (tūkstančiais)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Savarankiškai dirbantys asmenys

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Darbuotojai

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Kompensacijos darbuotojams, dirbantiems gamybos vienetuose rezidentuose ir kompensacijos darbuotojams rezidentams

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Bendrasis darbo užmokestis

A6  (10)

x

 

(x) Realiomis kainomis.

A6 NACE A6 įskaitant „iš kurių apdirbamoji gamyba“. Atgaliniai duomenys apie „apdirbamąją gamybą“ nuo 1990 m.


2 lentelė.   Pagrindiniai valdžios sektoriaus suvestiniai rodikliai

Kodas

Sandoris

Sektoriai ir subsektoriai (11)  (12)

P.1

Produkcija

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Rinkos produkcija ir produkcija savo galutiniam vartojimui

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Kita ne rinkos produkcija

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Mokėjimai už kitą ne rinkos produkciją

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Kita ne rinkos produkcija, kita

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Rinkos produkcija, produkcija savo galutiniam vartojimui ir mokėjimai už kitą ne rinkos produkciją

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Tarpinis vartojimas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Bendroji pridėtinė vertė

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Pagrindinio kapitalo vartojimas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Grynoji pridėtinė vertė

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Mokėtinos kompensacijos darbuotojams

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Kiti mokėtini gamybos mokesčiai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Kitos gautinos subsidijos gamybai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Grynasis likutinis perteklius

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Gautini gamybos ir importo mokesčiai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Gautinos nuosavybės pajamos (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Mokėtinos subsidijos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Mokėtinos nuosavybės pajamos (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

iš kurių mokėtinos centrinės valdžios subsektoriui (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

iš kurių mokėtinos regioninės valdžios subsektoriui (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

iš kurių mokėtinos vietinės valdžios subsektoriui (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

iš kurių mokėtinos socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Mokėtinos palūkanos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Kitos mokėtinos nuosavybės pajamos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Grynasis pirminių pajamų balansas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Gautini einamieji pajamų ir turto mokesčiai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Gautinos socialinės įmokos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Tikrosios socialinės įmokos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Priskirtosios socialinės įmokos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Kiti gautini einamieji pervedimai (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Mokėtini einamieji pajamų ir turto mokesčiai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Mokėtinos socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Mokėtini socialiniai pervedimai natūra, susiję su išlaidomis produktams, tiekiamiems namų ūkiams per rinkos gamintojus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Mokėtinos socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra ir socialinius pervedimus natūra, susijusius su išlaidomis produktams, tiekiamiems namų ūkiams per rinkos gamintojus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Kiti mokėtini einamieji pervedimai (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

iš kurių mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

iš kurių mokėtini regioninės valdžios subsektoriui (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

iš kurių mokėtini vietinės valdžios subsektoriui (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

iš kurių mokėtini socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Grynosios disponuojamos pajamos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Galutinio vartojimo išlaidos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Individualaus vartojimo išlaidos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kolektyvinio vartojimo išlaidos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Bendrosios santaupos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Grynosios santaupos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Gautini kapitalo pervedimai (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Kapitalo mokesčiai

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Kiti gautini kapitalo pervedimai ir dotacijos investicijoms

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Mokėtini kapitalo pervedimai (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

iš kurių mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

iš kurių mokėtini regioninės valdžios subsektoriui (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

iš kurių mokėtini vietinės valdžios subsektoriui (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

iš kurių mokėtini socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Bendrojo kapitalo formavimas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Atsargų pasikeitimai ir vertybių įsigijimai atėmus netekimus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Nefinansinio nesukurto turto įsigijimas atėmus netekimus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Bendrojo kapitalo formavimas ir nefinansinio nesukurtojo turto įsigijimas atėmus netekimus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Bendrosios išlaidos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Bendrosios pajamos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Kapitalo pervedimai iš valdžios sektoriaus atitinkamiems sektoriams mokesčių ir socialinių įmokų forma, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Palūkanos, įskaitant apsikeitimo sandorių srautus ir susitarimus dėl išankstinio palūkanų normos sandorio

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (–) pagal perviršinio deficito procedūrą (PDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


3 lentelė.   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas (14)  (15)

Galiojusios kainos

Praėjusių metų kainos ir grandininiu būdu susieta apimtis

Produkcija

P.1

1.

Produkcija bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

 

P.2

2.

Tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

x

K.1

4.

Pagrindinio kapitalo vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Grynasis likutinis perteklius ir grynosios mišrios pajamos

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Kiti mokesiai gamybai atėmus kitas subsidijas gamybai

A31/A60

x

 

Kapitalo formavimas

P.5

5.

Bendrojo kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

x

 

 

Suskirstymas pagal ilgalaikį turtą AN_F6

 

x

x

 

 

iš kurio būstas ir kiti pastatai bei statiniai

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Atsargų pasikeitimai ir vertybių įsigijimai atėmus netekimus pagal ekonominės veiklos rūšis (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

iš kurių atsargų pasikeitimai (18)

 

x

x (17)

P.53

 

iš kurių vertybių įsigijimai atėmus netekimus (18)

 

x

x (17)

Užimtumas ir kompensacijos darbuotojams

 

6.

Užimtumas pagal ekonominės veiklos rūšis

(1000 asmenų, dirbtų valandų (19) ir darbų (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

savarankiškai dirbantys asmenys pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

 

 

 

 

b)

darbuotojai pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

 

 

 

 

iš kurių valdžios sektoriuje (S.13) (20)

 

 

 

 

 

iš kurių kituose sektoriuose (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Kompensacijos darbuotojams pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Darbo užmokestis pagal ekonominės veiklos rūšis

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Ilgalaikio turto suskirstymas:

AN1111

būstas

AN1112

kiti pastatai ir statiniai

AN11131

transporto priemonės

AN11132

kitos mašinos ir įrenginiai

iš kurių:

AN111321 įstaigos technika ir kompiuterinė techninė įranga

AN111322

radijas, televizija ir ryšio įranga

AN1114

kultivuojamas turtas

AN112

ilgalaikis nematerialusis turtas

iš kurių:

AN1122 kompiuterių programinė įrang


5 lentelė.   Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

Galiojusioskainos

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieta apimtis

P.3

1.

Namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos pagal paskirtį

COICOP grupės

x

x

P.3

2.

Galutinio namų ūkių rezidentų ir nerezidentų vartojimo išlaidos ekonominėje teritorijoje

 

x

x

P.33

3.

Galutinės namų ūkių rezidentų vartojimo išlaidos už šalies ribų

 

x

x

P.34

4.

Galutinio namų ūkių nerezidentų vartojimo išlaidos ekonominėje teritorijoje

 

x

x

P.3

5.

Galutinio namų ūkių rezidentų vartojimo išlaidos ekonominėje teritorijoje ir užsienyje

 

x

x


6 lentelė.   Finansinės sąskaitos pagal sektorius

(Konsoliduoti ir nekonsoliduoti sandoriai, kiti apimties pasikeitimai ir perkainojimo sąskaitos ir ekvivalentinė informacija  (21))

 

Visa ekonomika

Nefinansinės korporacijos

Finansinės korporacijos, įskaitant visus subsektorius (23)

Valdžios sektorius, įskaitant visus subsektorius (24)

Namų ūkiai ir ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (25)

Kitos šalys, įskaitant visus subsektorius (26)

Sandoriai/Apimties pokyčiai (22)/Finansinių priemonių perkainojimo pokyčiai (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansinis turtas

F.A

x

x

x

x

x

x

Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST)

F.1

x

x

x

x

x

x

Piniginis auksas

F.11

x

x

x

x

x

x

SST

F.12

x

x

x

x

x

x

Valiuta ir indėliai

F.2

x

x

x

x

x

x

Valiuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Pervedamieji indėliai

F.22

x

x

x

x

x

x

Kiti indėliai

F.29

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas

F.3

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.33

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.331

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.332

x

x

x

x

x

x

Išvestinės finansinės priemonės

F.34

x

x

x

x

x

x

Paskolos

F.4

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikės

F.41

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikės

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus investicinių fondų akcijas

F.51

x

x

x

x

x

x

Kotiruojamosios akcijos

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekotiruojamosios akcijos

F.512

x

x

x

x

x

x

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

F.513

x

x

x

x

x

x

Investicinių fondų akcijos

F.52

x

x

x

x

x

x

Draudimo techniniai atidėjimai

F.6

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose ir pensijų fonduose

F.61

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose

F.611

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė pensijų fonduose

F.612

x

x

x

x

x

x

Išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir numatomų išmokėjimų atidėjimai

F.62

x

x

x

x

x

x

Kitos gautinos sąskaitos

F.7

x

x

x

x

x

x

Prekybos kreditai ir avansai

F.71

x

x

x

x

x

x

Kita

F.79

x

x

x

x

x

x

Įsipareigojimai

F.L

x

x

x

x

x

x

Valiuta ir indėliai

F.2

x

x

x

x

x

x

Pervedamieji indėliai

F.22

x

x

x

x

x

x

Valiuta

F.21

x

x

x

x

x

x

Kiti indėliai

F.29

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas

F.3

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.33

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.331

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

F.332

x

x

x

x

x

x

Išvestinės finansinės priemonės

F.34

x

x

x

x

x

x

Paskolos

F.4

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikės

F.41

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikės

F.42

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

F.5

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus investicinių fondų akcijas

F.51

x

x

x

x

x

x

Kotiruojamosios akcijos

F.511

x

x

x

x

x

x

Nekotiruojamosios akcijos

F.512

x

x

x

x

x

x

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

F.513

x

x

x

x

x

x

Investicinių fondų akcijos

F.52

x

x

x

x

x

x

Draudimo techniniai atidėjimai

F.6

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose ir pensijų fonduose

F.61

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose

F.611

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė pensijų fonduose

F.612

x

x

x

x

x

x

Išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir numatomų išmokėjimų atidėjimai

F.62

x

x

x

x

x

x

Kitos mokėtinos sąskaitos

F.7

x

x

x

x

x

x

Prekybos kreditai ir avansai

F.71

x

x

x

x

x

x

Kita

F.79

x

x

x

x

x

x

Grynasis finansinio turto įsigijimas (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Grynieji prisiimti įsipareigojimai (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Grynieji finansiniai sandoriai (27)

 

x

x

x

x

x

x

Statistinis neatitikimas (27)

 

x

x

x

x

x

x

Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


7 lentelė.   Finansinio turto ir įsipareigojimų balansai

(Konsoliduotos ir nekonsoliduotos finansinių priemonių atsargos – ir ekvivalentinė informacija (28))

 

 

Visa ekonomika

Nefinansinės korporacijos

Finansinės korporacijos, įskaitant visus subsektorius (29)

Valdžios sektorius, įskaitant visus subsektorius (30)

Namų ūkiai ir ne pelno institucijos, teikiančios paslaugas namų ūkiams (31)

Kitos šalys, įskaitant visus subsektorius (32)

Finansinių priemonių atsargos

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Finansinis turtas

AF.A

x

x

x

x

x

x

Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės (SST)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Piniginis auksas

AF.11

x

x

x

x

x

x

SST

AF.12

x

x

x

x

x

x

Valiuta ir indėliai

AF.2

x

x

x

x

x

x

Valiuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Pervedamieji indėliai

AF.22

x

x

x

x

x

x

Kiti indėliai

AF.29

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas

AF.3

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.33

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.331

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.332

x

x

x

x

x

x

Išvestinės finansinės priemonės

AF.34

x

x

x

x

x

x

Paskolos

AF.4

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikės

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikės

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus investicinių fondų akcijas

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kotiruojamosios akcijos

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekotiruojamosios akcijos

AF.512

x

x

x

x

x

x

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

AF.513

x

x

x

x

x

x

Investicinių fondų akcijos

AF.52

x

x

x

x

x

x

Draudimo techniniai atidėjimai

AF.6

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose ir pensijų fonduose

AF.61

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose

AF.611

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė pensijų fonduose

AF.612

x

x

x

x

x

x

Išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir numatomų išmokėjimų atidėjimai

AF.62

x

x

x

x

x

x

Kitos gautinos sąskaitos

AF.7

x

x

x

x

x

x

Prekybos kreditai ir avansai

AF.71

x

x

x

x

x

x

Kita

AF.79

x

x

x

x

x

x

Įsipareigojimai

AF.L

x

x

x

x

x

x

Valiuta ir indėliai

AF.2

x

x

x

x

x

x

Valiuta

AF.21

x

x

x

x

x

x

Pervedamieji indėliai

AF.22

x

x

x

x

x

x

Kiti indėliai

AF.29

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas

AF.3

x

x

x

x

x

x

Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.33

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.331

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikiai vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones

AF.332

x

x

x

x

x

x

Išvestinės finansinės priemonės

AF.34

x

x

x

x

x

x

Paskolos

AF.4

x

x

x

x

x

x

Trumpalaikės

AF.41

x

x

x

x

x

x

Ilgalaikės

AF.42

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

AF.5

x

x

x

x

x

x

Akcijos ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, išskyrus investicinių fondų akcijas

AF.51

x

x

x

x

x

x

Kotiruojamosios akcijos

AF.511

x

x

x

x

x

x

Nekotiruojamosios akcijos

AF.512

x

x

x

x

x

x

Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai

AF.513

x

x

x

x

x

x

Investicinių fondų akcijos

AF.52

x

x

x

x

x

x

Draudimo techniniai atidėjimai

AF.6

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose ir pensijų fonduose

AF.61

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė gyvybės draudimo atidėjimuose

AF.611

x

x

x

x

x

x

Namų ūkių grynoji nuosavybė pensijų fonduose

AF.612

x

x

x

x

x

x

Išankstinės draudimo įmokos (premijos) ir numatomų išmokėjimų atidėjimai

AF.62

x

x

x

x

x

x

Kitos mokėtinos sąskaitos

AF.7

x

x

x

x

x

x

Prekybos kreditai ir avansai

AF.71

x

x

x

x

x

x

Kita

AF.79

x

x

x

x

x

x

Finansinis turtas (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Įsipareigojimai (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Grynasis finansinis turtas (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


8 lentelė.   Nefinansinės sąskaitos pagal sektorius

Kodas

Sandoriai ir balansuojantys straipsniai

Sektoriai

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Visa ekonomika

Nefinansinės korporacijos

Finansinės korporacijos

Valdžios sektorius

Namų ūkiai ir ne pelno institucija, teikianti paslaugas namų ūkiams

Namų ūkiai

Ne pelno institucija, teikianti paslaugas namų ūkiams

Neskirstoma pagal sektorius

Kitos šalys

Europos Sąjunga

ES valstybės narės

EPS narės

Valstybės narės, nepriklausančios EPS

ES institucijos

Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos

I   Gamybos sąskaita/Prekių ir paslaugų sandorių užsienio sąskaita

Ištekliai

P.1

Produkcija

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Rinkos produkcija

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Produkcija savo galutiniam vartojimui

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Kita ne rinkos produkcija

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Prekių ir paslaugų importas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Prekių importas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Paslaugų importas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

NAFTAP importas

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D..31

Mokesčiai atėmus subsidijas gaminiams

x

 

x

 

R1

Visi ištekliai

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Panaudojimas

P.2

Tarpinis vartojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Prekių ir paslaugų eksportas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Prekių eksportas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Paslaugų eksportas

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

NAFTAP eksportas

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Bendrasis vidaus produktas/Bendroji pridėtinė vertė

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Prekių ir paslaugų užsienio balansas

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Visas panaudojimas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pagrindinio kapitalo vartojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Grynasis vidaus produktas/Grynoji pridėtinė vertė

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Pajamų formavimo sąskaita

Ištekliai

B.1g

Bendrasis vidaus produktas/Bendroji pridėtinė vertė

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Gautos subsidijos

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Subsidijos gaminiams

x

 

x

 

D.39

Kitos subsidijos gamybai

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Visi ištekliai

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Panaudojimas

D.1

Kompensacijos darbuotojams

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Sumokėti gamybos ir importo mokesčiai

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Mokesčiai gaminiams

x

 

x

 

D.29

Kiti gamybos mokesčiai

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišrios pajamos

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Bendrosios mišrios pajamos

x

 

x

x

 

U211

Visas panaudojimas

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Pirminių pajamų išdėstymo sąskaita

Ištekliai

B.2g_B.3g

Bendrasis likutinis perteklius ir bendrosios mišrios pajamos

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Bendrosios mišrios pajamos

x

 

x

x

 

D.1

Kompensacijos darbuotojams

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Darbo užmokestis

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Darbdavių socialinės įmokos

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Gauti gamybos ir importo mokesčiai

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Mokesčiai gaminiams

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Pridėtinės vertės mokestis (PVM)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Importo mokesčiai ir muitai, išskyrus PVM

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Mokesčiai gaminiams, išskyrus PVM ir importo mokesčius

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Kiti gamybos mokesčiai

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Turto pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Palūkanos (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Įmonės paskirstomosios pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Reinvestuotos pajamos iš tiesioginių užsienio investicijų

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Nuosavybės pajamos, priskirtos apdraustiesiems

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Renta

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Visi ištekliai

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Visos palūkanos (įskaitant NAFTAP)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Panaudojimas

D.3

Išmokėtos subsidijos

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Subsidijos gaminiams

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Kitos subsidijos gamybai

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Nuosavybės pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Palūkanos (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Įmonės paskirstomosios pajamos

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Reinvestuotos pajamos iš tiesioginių užsienio investicijų

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Nuosavybės pajamos, priskirtos apdraustiesiems

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Renta

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Bendrosios nacionalinės pajamos/Bendrasis pirminių pajamų balansas

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Visas panaudojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Visos palūkanos (įskaitant NAFTAP)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Antrinio pajamų paskirstymo sąskaita

Ištekliai

B.5g

Bendrosios nacionalinės pajamos/Bendrasis pirminių pajamų balansas

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Einamieji pajamų ir turto mokesčiai

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Pajamų mokesčiai

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Kiti einamieji mokesčiai

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Socialinės įmokos ir išmokos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Socialinės įmokos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Faktinės Tikrosios socialinės įmokos

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Priskirtosios socialinės įmokos

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Socialiniai pervedimai natūra

x

 

x

x

 

D.7

Kiti einamieji pervedimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos (premijos)

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Ne gyvybės draudimo reikalavimai atlyginti žalą

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Mišrūs einamieji pervedimai (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNP pagrįsti ketvirtieji nuosavi ištekliai

 

x

 

x

 

R22

Visi ištekliai

x

x

x

x

x

x

x

 

Panaudojimas

D.5

Einamieji pajamų ir turto mokesčiai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Pajamų mokesčiai

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Kiti einamieji mokesčiai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Socialinės įmokos ir išmokos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Socialinės įmokos

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Tikrosios socialinės įmokos

x

 

x

x

 

D.612

Priskirtosios socialinės įmokos

x

 

x

x

 

D.62

Socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Socialiniai pervedimai natūra

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Kiti einamieji pervedimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Grynosios ne gyvybės draudimo įmokos (premijos)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Ne gyvybės draudimo reikalavimai atlyginti žalą

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Einamasis tarptautinis bendradarbiavimas

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Mišrūs einamieji pervedimai (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

BNP pagrįsti ketvirtieji nuosavi ištekliai

x

 

x

 

B.7g

Pakoreguotos disponuojamos pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Visas panaudojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(minus) Socialiniai pervedimai natūra

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Bendrosios disponuojamos pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Disponuojamų pajamų panaudojimo sąskaita

Ištekliai

B.6g

Bendrosios disponuojamos pajamos

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Visi ištekliai

x

x

x

x

x

x

x

 

Panaudojimas

P.3

Galutinio vartojimo išlaidos

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Individualaus vartojimo išlaidos

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kolektyvinio vartojimo išlaidos

x

 

x

 

D.8

Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Bendrosios santaupos

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Einamasis užsienio balansas

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Visas panaudojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Grynosios vertės pasikeitimai dėl santaupų ir kapitalo pervedimų

Grynosios vertės pasikeitimai

B.8g

Bendrosios santaupos

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Einamasis užsienio balansas

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Kapitalo pervedimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalo mokesčiai

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Dotacijos investicijoms (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 nuo S212 iki S13

Dotacijos investicijoms, kurias ES institucijos skiria valdžios sektoriui

x

 

x

 

D.99

Kiti kapitalo pervedimai (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Visi grynosios vertės pasikeitimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Turto pasikeitimai

D.9

Kapitalo pervedimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Kapitalo mokesčiai

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Dotacijos investicijoms (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 nuo S212 iki S13

Dotacijos investicijoms, kurias ES institucijos skiria valdžios sektoriui

 

x

x

 

x

 

D.99

Kiti kapitalo pervedimai (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pagrindinio kapitalo vartojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Grynosios vertės pasikeitimai dėl santaupų ir kapitalo pervedimų

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Visi turto pasikeitimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Nefinansinio turto įsigijimo sąskaita

Grynosios vertėspasikeitimai

B.10.1

Grynosios vertės pasikeitimai dėl santaupų ir kapitalo pervedimų

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Pagrindinio kapitalo vartojimas

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Visi grynojo turto pasikeitimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Turto pasikeitimai

P.5

Bendrojo kapitalo formavimas

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Atsargų pasikeitimai

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Vertybių įsigijimai atėmus netekimus

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Nefinansinio nesukurto turto įsigijimas atėmus netekimus

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Grynasis skolinimas (+)/Grynasis skolinimasis (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Visi turto pasikeitimai

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Finansinių sąskaitų grynojo skolinimo/grynojo skolinimosi neatitikimas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= nesusijusios skiltys

x

= privalomos

 

= nebūtinos


9 lentelė.   Išsamios mokesčių ir socialinių įmokų įplaukos pagal mokesčio ar socialinės įmokos pobūdį ir gaunantįjį subsektorių (37)

Kodas

Sandoris

D.2

Gamybos ir importo mokesčiai

D.21

Mokesčiai gaminiams

D.211

Pridėtinės vertės pobūdžio mokesčiai

D.212

Importo mokesčiai ir muitai, išskyrus PVM

D.2121

Importo muitai

D.2122

Importo mokesčiai, išskyrus PVM ir muitus

D.2122a

Mokesčiai importuotiems žemės ūkio produktams

D.2122b

Piniginės kompensacinės sumos, taikomos importui

D.2122c

Akcizai

D.2122d

Bendrųjų pardavimų mokesčiai

D.2122e

Mokesčiai už specifines paslaugas

D.2122f

Importo monopolijų pelnas

D.214

Mokesčiai gaminiams, išskyrus PVM ir importo mokesčius

D214a

Akcizai ir vartojimo mokesčiai

D.214b

Žyminiai mokesčiai

D.214c

Finansinių ir kapitalo sandorių mokesčiai

D.214d

Automobilių registracijos mokesčiai

D.214e

Pramogų mokesčiai

D.214f

Loterijų ir azartinių žaidimų mokesčiai

D.214g

Draudimo įmokų mokesčiai

D.214h

Kiti mokesčiai už specifines paslaugas

D.214i

Bendrųjų pardavimų arba apyvartos mokesčiai

D.214j

Finansinių monopolijų pelnas

D.214k

Eksporto muitai ir piniginės kompensacinės sumos, taikomos eksportui

D.214l

Kiti niekur kitur nepriskirti mokesčiai gaminiams

D.29

Kiti gamybos mokesčiai

D.29a

Žemės, pastatų ar kitų statinių mokesčiai

D.29b

Mokesčiai už ilgalaikio turto naudojimą

D.29c

Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai

D.29d

Tarptautinių sandorių mokesčiai

D.29e

Verslo ir profesinės licencijos

D.29f

Taršos mokesčiai

D.29g

Kompensacinis PVM (kompensacinio tarifo sistema)

D.29h

Kiti niekur kitur nepriskirti gamybos mokesčiai

D.5

Einamieji pajamų, turto ir kiti mokesčiai

D.51

Pajamų mokesčiai

D.51a + D.51c1

Individualių ar namų ūkių pajamų mokesčiai, įskaitant holdingo pelną

D.51a

Individualių ar namų ūkių pajamų mokesčiai, išskyrus holdingo pelną (38)

D.51c1

Individualių ar namų ūkių holdingo pelno mokesčiai (38)

D.51b + D.51c2

Korporacijų pajamų ar pelno mokesčiai, įskaitant holdingo pelną

D.51b

Korporacijų pajamų ar pelno mokesčiai, išskyrus holdingo pelną (38)

+D.51c2

Korporacijų holdingo pelno mokesčiai (38)

D.51c3

Kiti holdingo pelno mokesčiai (38)

D.51C

Holdingo pelno mokesčiai

D.51D

Loterijų arba lošimų laimėjimų mokesčiai

D.51E

Kiti niekur kitur nepriskirti pajamų mokesčiai

D.59

Kiti einamieji mokesčiai

D.59a

Einamieji kapitalo mokesčiai

D.59b

Pagalvės mokesčiai

D.59c

Išlaidų mokesčiai

D.59d

Namų ūkių mokėjimai už licencijas

D.59e

Tarptautinių sandorių mokesčiai

D.59f

Kiti niekur kitur nepriskirti einamieji mokesčiai

D.91

Kapitalo mokesčiai

D.91a

Kapitalo pervedimų mokesčiai

D.91b

Kapitalo rinkliavos

D.91c

Kiti niekur kitur nepriskirti kapitalo mokesčiai

D.2 + D.5 + D.91

Visos mokestinės pajamos

D.611

Tikrosios socialinės įmokos

D.6111

Tikrosios socialinės darbdavių įmokos

D.61111

Privalomos faktinės socialinės darbdavių įmokos

D.61112

Savanoriškos faktinės socialinės darbdavių įmokos

D.6112

Darbuotojų socialinės įmokos

D.61121

Privalomos darbuotojų socialinės įmokos

D.61122

Savanoriškos darbuotojų socialinės įmokos

D.6113

Savarankiškai dirbančių ir bedarbių asmenų socialinės įmokos

D.61131

Privalomos savarankiškai dirbančių asmenų ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

D.61132

Savanoriškos savarankiškai dirbančių asmenų ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos

D.612

Priskirtosios socialinės įmokos

D.995

Kapitalo pervedimai iš valdžios sektoriaus atitinkamiems sektoriams mokesčių ir socialinių įmokų forma, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.99521

Mokesčiai gaminiams, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.99529

Kiti gamybos mokesčiai, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.99551

Pajamų mokesčiai, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.99559

Kiti einamieji mokesčiai, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.9956111

Faktinės socialinės darbdavių įmokos, kurios yra apskaičiuotos, bet, tikėtina, nebus surinktos (39)

D.9956112

Faktinės socialinės darbuotojų įmokos, kurios yra apskaičiuotos, bet, tikėtina, nebus surinktos (39)

D.9956113

Savarankiškai dirbančių asmenų ir nedirbančių asmenų socialinės įmokos, kurios yra apskaičiuotos, bet, tikėtina, nebus surinktos (39)

D.99591

Kapitalo mokesčiai, kurie yra apskaičiuoti, bet, tikėtina, nebus surinkti (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Visos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų, atskaičius sumas, kurios yra apskaičiuotos, bet, tikėtina, nebus surinktos

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Visos pajamos iš mokesčių ir socialinių įmokų (įskaitant priskirtąsias socialines įmokas), atskaičius sumas, kurios yra apskaičiuotos, bet, tikėtina, nebus surinktos

Papildomai bus pateikta detali nacionalinė mokesčių ir socialinių įmokų klasifikacija, nurodant atitinkamas sumas ir ESS95 kodus.


10 lentelė.   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS II), galiojusios kainos

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

D.1

1.

Kompensacijos darbuotojams

A6

P.51

2.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

A6

 

3.

Užimtumas (dirbtos valandos, tūkstančiais)

 

ETO

 

Iš viso

A6

EEM

 

Darbuotojai

A6


11 lentelė.   Valdžios sektoriaus išlaidos pagal funkcijas

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Funkcija

Subsektorių suskirstymas (40)

P.5 + K.2

Bendrojo kapitalo formavimas + Nefinansinio nesukurtojo turto įsigijimas atėmus netekimus

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Bendrojo kapitalo formavimas

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

iš kurių bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (41)

COFOG grupės

COFOG grupės

S.13

K.2

Nefinansinio nesukurtojo turto įsigijimas atėmus netekimus

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Kompensacijos darbuotojams

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Subsidijos

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Nuosavybės pajamos (42)

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

iš kurių mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

iš kurių mokėtini regioninės valdžios subsektoriui (S.1312) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

iš kurių mokėtini vietinės valdžios subsektoriui (S.1313) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

iš kurių mokėtini socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 +D.63121 +D.63131

Mokėtinos socialinės išmokos, išskyrus socialinius pervedimus natūra ir socialinius pervedimus natūra, susijusius su išlaidomis produktams, tiekiamiems namų ūkiams per rinkos gamintojus

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Tarpinis vartojimas + Kiti gamybos mokesčiai + Einamieji pajamų ir turto mokesčiai + Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Tarpinis vartojimas

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Kiti gamybos mokesčiai + Einamieji pajamų ir turto mokesčiai + Namų ūkių grynosios nuosavybės pensijų fonduose pasikeitimo koregavimas

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Kiti einamieji pervedimai (42)

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

iš kurių mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

iš kurių mokėtini regioninės valdžios subsektoriui (S.1312) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

iš kurių mokėtini vietinės valdžios subsektoriui (S.1313) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

iš kurių mokėtini socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Kapitalo pervedimai (42)

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

iš kurių dotacijos investicijoms (41)

COFOG grupės

COFOG grupės

S.13

D.9_S.1311

iš kurių mokėtini centrinės valdžios subsektoriui (S.1311) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

iš kurių mokėtini regioninės valdžios subsektoriui (S.1312) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

iš kurių mokėtini vietinės valdžios subsektoriui (S.1313) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

iš kurių mokėtini socialinės apsaugos fondų subsektoriui (S.1314) (41)  (42)

COFOG grupės

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Bendrosios išlaidos

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Galutinio vartojimo išlaidos

COFOG grupės

COFOG grupės (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


12 lentelė.   Lentelės pagal ekonominės veiklos rūšis ir regionus (NUTS III)

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas

B1.g

1.

Bendroji pridėtinė vertė bazinėmis kainomis (galiojusios kainos)

A6

 

2.

Užimtumas (tūkstančiui asmenų)

 

ETO

 

Iš viso

A6

EEM

 

Darbuotojai

A6

13 lentelė.   Namų ūkių sąskaitos pagal regionus (NUTS II)

Namų ūkių pirminių pajamų išdėstymo sąskaita (S.14)

Kodas

Panaudojimas

Kodas

Ištekliai

D.4

1.

Nuosavybės pajamos

B.2/B.3

3.

Likutinis perteklius/mišrios pajamos

B.5n

2.

Grynasis pirminių pajamų balansas

D.1

4.

Kompensacijos darbuotojams

 

 

 

D.4

5.

Nuosavybės pajamos


Namų ūkių antrinio pajamų paskirstymo sąskaita (S.14)

Kodas

Panaudojimas

Kodas

Ištekliai

D.5

6.

Einamieji pajamų ir turto mokesčiai

B.5

10.

Grynasis pirminių pajamų balansas

D.61

7.

Socialinės įmokos

D.62

11.

Socialinės išmokos, išskyrus socialines išmokas natūra

D.7

8.

Kiti einamieji pervedimai

D.7

12.

Kiti einamieji pervedimai

B.6n

9.

Grynosios disponuojamos pajamos

 

 

 

15 lentelė.   Išteklių lentelė bazinėmis kainomis, įskaitant perskaičiavimą į pirkėjų kainas (galiojusias kainas ir praėjusių metų kainas)

n = 60, m = 60

 

Ekonominės veiklos rūšys (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Importas cif

Visi ištekliai bazinėmis kainomis

Transporto ir prekybos maržos

Mokesčiai gaminiams atėmus subsidijas

Visi ištekliai pirkėjų kainomis

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Produktai (CPA)

m

(1)

Produkcija pagal ekonominės veiklos rūšis ir produktus bazinėmis kainomis

 

a)

ES cif (43)  (44)

b)

Iš EPS narių cif (43)

c)

Iš ne EPS narių cif (43)

d)

ne ES cif (43)  (44)

e)

Iš viso

 

 

 

 

Σ (1)

 

Visa ekonominės veiklos rūšies produkcija

 

 

 

 

 

 

Koregavimas Straipsniai:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cif/fob importo koregavimas

Gyventojų tiesioginiai pirkimai užsienyje

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

iš kurių iš viso:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Rinkos produkcija

Produkcija savo galutiniam vartojimui

 

 

 

 

Kita ne rinkos produkcija


16 lentelė.   Panaudojimo lentelė pirkėjų kainomis, (galiojusiomis kainomis ir praėjusių metų kainomis)

n = 60, m = 60

 

Ekonominės veiklos rūšys (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Galutinis panaudojimas

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Gaminiai

(CPA)

n

(1)

Tarpinis vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis ir produktus pirkėjų kainomis

 

Galutinis panaudojimas pirkėjų kainomis:

Galutinio vartojimo išlaidos:

a)

namų ūkių

b)

NPI, teikiančių paslaugas namų ūkiams

c)

valdžios sektoriaus

d)

iš viso

Bendrojo kapitalo formavimas:

e)

bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

f)

atsargų pasikeitimai

g)

vertybių įsigijimai atėmus netekimus (45)

Eksportas fob (46):

h)

ES viduje (45)

į EPS nares (45)

į valstybes, kurios nėra EPS narės (45)

i)

į ne ES (45)

j)

iš viso

 

 

Σ (1)

(2)

Visas tarpinis vartojimas pagal ekonominės veiklos rūšis

 

Visas galutinis panaudojimas pagal tipus

 

Visas panaudojimas

Patikslinimai:

(3)

 

 

 

 

 

Cif/fob eksporto patikslinimai

 

tik eksportas

tik eksportas

Gyventojų tiesioginiai pirkimai užsienyje

 

tik namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos

tik namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos

Nerezidentų pirkimai šalies teritorijoje

 

tik namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos ir eksportas

tik namų ūkių galutinio vartojimo išlaidos ir eksportas

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Kompensacijos darbuotojams (47)

Darbo užmokestis (47)

Kiti grynieji gamybos mokesčiai (47)

Pagrindinio kapitalo vartojimas (47)

Grynasis likutinis perteklius (47)

Bendrasis likutinis perteklius (47)

Bendros mišrios pajamos (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

(6)

 

 

 

 

 

Produkcija bazinėmis kainomis

(7)

 

 

 

 

 

Papildomi duomenys:

Pagrindinio kapitalo formavimas (45)  (47)

Pagrindinio kapitalo atsargos (45)  (47)

Darbo sąnaudos (tūkstančiui asmenų) (45)

(8)

 

 

 

 

 


17 lentelė.   Simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė bazinėmis kainomis (pagal produktus (48)).

(galiojusios kainos)

n = 60

 

Produktai

1 2 3 … n

Σ (1)

Galutinis panaudojimas

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produktai

n

(1)

Tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis (pagal produktus)

 

Galutinis panaudojimas bazinėmis kainomis:

Galutinio vartojimo išlaidos:

a)

namų ūkių

b)

NPI, teikiančių paslaugas namų ūkiams

c)

valdžios sektoriaus

d)

iš viso

Bendrojo kapitalo formavimas:

e)

bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

f)

atsargų pasikeitimai

g)

vertybių įsigijimai atėmus netekimus (49)

Eksportas fob (50):

h)

ES viduje (49)

į EPS nares (49)

į valstybes, kurios nėra EPS narės (49)

i)

į ne ES (49)

j)

iš viso

 

 

Σ (1)

(2)

Visas tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis pagal produktus

 

Galutinis panaudojimas pagal tipus bazinėmis kainomis

 

Visas panaudojimas bazinėmis kainomis

Mokesčiai gaminiams atėmus subsidijas

(3)

Grynieji produktų mokesčiai pagal produktus

 

Grynieji produktų mokesčiai pagal galutinio panaudojimo rūšį

 

Iš viso grynųjų gamybos mokesčių

Σ (1) + (3)

(4)

Visas tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis pagal produktus

 

Visas galutinis panaudojimas pagal panaudojimo rūšis pirkėjų kainomis

 

Visas panaudojimas pirkėjų kainomis

Kompensacijos darbuotojams

Darbo užmokestis

Kiti grynieji gamybos mokesčiai

Pagrindinio kapitalo vartojimas

Grynasis likutinis perteklius

Bendrasis likutinis perteklius

Bendrosios mišrios pajamos (49)

(5)

 

 

 

 

 

Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

(6)

 

 

 

 

 

Produkcija bazinėmis kainomis

(7)

 

 

 

 

 

Importas ES viduje (49)  (50)

iš EPS narių (49)

importas iš EPS nepriklausančių valstybių (49)

Importas ES viduje (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

Σ (8)

(9)

Importas cif verte pagal produktus

 

 

 

 

Ištekliai bazinėmis kainomis

(10)

Ištekliai bazinėmis kainomis pagal produktus

 

 

 

 


18 lentelė.   Simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė vietinei produkcijai bazinėmis kainomis (pagal produktus (51)),

(galiojusios kainos)

n = 60

 

Produktai

1 2 3 … n

Σ (1)

Galutinis panaudojimas

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produktai

n

(1)

Vietinei produkcijai: tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis (pagal produktus)

 

Galutinis panaudojimas bazinėmis kainomis:

Galutinio vartojimo išlaidos:

a)

namų ūkių

b)

NPI, teikiančių paslaugas namų ūkiams

c)

valdžios sektoriaus

d)

iš viso

Bendrojo kapitalo formavimas:

e)

bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

f)

atsargų pasikeitimai

g)

vertybių įsigijimas atėmus netekimus (52)

Eksportas fob (53):

h)

ES viduje (52)

į EPS nares (52)

į valstybes, kurios nėra EPS narės (52)

i)

į ne ES (52)

j)

iš viso

 

 

Σ (1)

(2)

Visas vietinės produkcijos tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis pagal produktus

 

Galutinis vietinės produkcijos panaudojimas bazinėmis kainomis

 

Visa vietinė produkcija bazinėmis kainomis

Importuotų produktų naudojimas

(3)

Visas tarpinis importuotų produktų cif verte vartojimas pagal produktus

 

Galutinis importuotų produktų cif verte panaudojimas

 

Visas importas

Mokesčiai gaminiams atėmus subsidijas

(4)

Tarpinio vartojimo produktų grynieji mokesčiai pagal produktus

 

Produktų grynieji mokesčiai pagal galutinio panaudojimo tipą

 

Iš viso grynųjų mokesčių gaminiams

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Visas tarpinis vartojimas pirkėjų kainomis pagal produktus

 

Visas galutinis panaudojimas pagal tipus pirkėjų kainomis

 

Visas panaudojimas pirkėjų kainomis

Kompensacijos darbuotojams

Darbo užmokestis

Kiti grynieji gamybos mokesčiai

Pagrindinio kapitalo vartojimas

Grynasis likutinis perteklius

Bendros mišrios pajamos (52)

Bendrasis likutinis perteklius

(6)

 

 

 

 

 

Pridėtinė vertė bazinėmis kainomis

(7)

 

 

 

 

 

Visa produkcija bazinėmis kainomis

(8)

 

 

 

 

 


19 lentelė.   Simetrinė sąnaudų-produkcijos lentelė importui bazinėmis kainomis cif verte (pagal produktus (54))

(galiojusios kainos)

n = 60

 

Produktai

1 2 3 … n

Σ (1)

Galutinis panaudojimas

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Produktai

n

(1)

Importui: tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis (pagal produktus)

 

Galutinis panaudojimas bazinėmis kainomis cif verte:

Galutinio vartojimo išlaidos:

a)

namų ūkių

b)

NPI, teikiančių paslaugas namų ūkiams

c)

valdžios sektoriaus

d)

iš viso

Bendrojo kapitalo formavimas:

e)

bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

f)

atsargų pasikeitimai

g)

vertybių įsigijimas atėmus netekimus (55)

Eksportas fob (56):

h)

ES viduje (55)

į EPS nares (55)

į valstybes, kurios nėra EPS narės (55)

i)

į ne ES (55)

j)

iš viso

 

 

Σ (1)

(2)

Visas tarpinis vartojimas bazinėmis kainomis pagal produktus

 

Galutinis importo panaudojimas bazinėmis kainomis

 

Visas importas


20 lentelė.   Kryžminė ilgalaikio turto klasifikacija pagal ekonominės veiklos rūšis ir turto rūšis

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas Ekonominės veiklos rūšys (57)

Suskirstymas Turto rūšys

Vienetas

AN.11g

1. Bendrasis ilgalaikis turtas

A17/A31/A60

AN_F6

Galiojusi atstatomoji vertė

Palyginamoji atstatomoji vertė

AN.11n

2. Grynasis ilgalaikis turtas

A17/A31/A60

AN_F6

Galiojusi atstatomoji vertė

Palyginamoji atstatomoji vertė


22 lentelė.   Kryžminė bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo klasifikacija pagal ekonominės veiklos rūšis ir turto rūšis

Kodas

Kintamųjų sąrašas

Suskirstymas Ekonominės veiklos rūšys (58)

Suskirstymas Turto rūšys

Vienetas

P.51

1.

Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

A17/A31/A60

AN_F6

Galiojusios kainos

Praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieta apimtis


26 lentelė.   Nefinansinio turto balansai

Kodas

Kintamųjų sąrašas (59)

Suskirstymas

Sektoriai

AN.1

1.

Sukurtasis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Ilgalaikis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Ilgalaikis materialusis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Būstas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Kiti pastatai ir statiniai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Negyvenamieji pastatai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Kiti statiniai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Mašinos ir įrenginiai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Kultivuojamas turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Mineralų tyrinėjimas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Kompiuterių programinė įranga

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Pramogų sritis, literatūros ar meno kūrinių originalai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Kitas ilgalaikis nematerialusis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Atsargos

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Vertybės

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Nesukurtasis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Materialusis nesukurtasis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Žemė

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Žemės gelmių ištekliai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Nekultivuojamieji biologiniai ištekliai ir vandens ištekliai

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Nematerialusis nesukurtasis turtas

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

LEIDŽIANČIOS NUKRYPTI NUOSTATOS PAGAL ŠALIS

1.   BELGIJA

1.1.   Leidžiančios nukrypti nuostatos lentelėms

Lentelė Nr.

Kintamasis/straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata

Laikotarpis, kurį apima leidžianti nukrypti nuostata

Pirmasis perdavimas

1

Visi kintamieji/straipsniai: praėjusių metų kainos ir grandininiu metodu susieti ketvirčio kiekiai