ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 320

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 6d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1429/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1430/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II ir III priedus ( 1 )

3

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1431/2007, patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus (Huile d'olive de Nyons (SKVN))

12

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1432/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I, II ir VI priedus dėl tam tikrų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ženklinimo ir vežimo ( 1 )

13

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1433/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

18

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1434/2007, inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2074/2004 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams, vengimo importuojant tam tikrus iš Tailando siunčiamus žiedinių segtuvų mechanizmus (šiek tiek pakeistus arba ne, deklaruojamus kaip Tailando kilmės arba ne) ir tam tikrus šiek tiek pakeistus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmus tyrimą ir įpareigojantis registruoti tokius importuojamus produktus

23

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1435/2007, atnaujinantis atlantinių silkių žvejybą su Vokietijos vėliava plaukiojančiais laivais Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose

27

 

*

2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1436/2007, uždraudžiantis su Estijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius ICES V zonos EB ir tarptautiniuose vandenyse bei ICES XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

29

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2007/792/EB

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2005/446/EB, nustatantį galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo

31

 

 

Komisija

 

 

2007/793/EB

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas dėl visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos suinteresuotųjų šalių dialogo grupės, sudarytos Sprendimu 2007/602/EB, narių skyrimo

33

 

 

2007/794/EB

 

*

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1429/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. gruodžio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1430/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II ir III priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (1), ypač į jos 11 straipsnio c punkto ii papunktį ir 13 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Vokietija, Liuksemburgas, Austrija ir Italija pateikė pagrįstus prašymus iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/36/EB II priedą. Nyderlandai pateikė pagrįstą prašymus iš dalies pakeisti Direktyvos 2005/36/EB III priedą.

(2)

Vokietija paprašė prie termino vaikų slaugytojas (-a) („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger“) pridėti žodį bendrosios praktikos („Gesundheit“) 2004 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame 2003 m. liepos 16 d. slaugos įstatyme pakeistas mokymo kurso turinys, o pavadinimas pakeistas pavadinimu vaikų ir medicinos slaugytojas(-a) („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“). Mokymo kurso struktūra ir sąlygos nesikeičia.

(3)

Vokietija paprašė iš II priedo išbraukti psichiatrijos slaugytojo mokymo kursą („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger“), kadangi jis papildo bendrosios praktikos slaugytojo mokymo kursą ir toks jo pavadinimas įtrauktas į diplomo apibrėžtį.

(4)

Vokietija paprašė įtraukti geriatrijos slaugytojo profesiją („Altenpflegerin und Altenpfleger“), atitinkančią Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio c punkto ii papunktyje nurodytas sąlygas, kaip nustatyta 2000 m. lapkričio 17 d. geriatrinės slaugos įstatyme ir 2002 m. lapkričio 26 d. geriatrijos slaugytojų mokymo ir egzaminavimo tvarkoje.

(5)

Vokietija taip pat paprašė sujungti chirurginių tvarsčių gamintojo („Bandagist“), ortopedijos techniko („Orthopädiemechaniker“) profesijas į ortopedijos techniko profesiją („Orthopädietechniker“) pagal Amatininkystės įstatymą (Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)).

(6)

Liuksemburgas, iš dalies pakeitus 1992 m. kovo 26 d. įstatymą dėl kai kurių medicinos profesijų praktikos ir kvalifikacijos paaukštinimo, paprašė vaikų slaugytojo („infirmier/ière puériculteur/trice“) pavadinimą pakeisti pediatrijos slaugytojo ( „infirmier en pédiatrie“), slaugytojo – anesteziologo („infirmier/ière anesthésiste“) – anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojo („infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation“), o kvalifikuoto masažisto („masseur/euse diplômé(e)“) – masažisto („masseur“) pavadinimu. Mokymo kursas nepasikeitė.

(7)

Austrija paprašė patikslinti psichiatrijos slaugytojų ir pediatrijos slaugytojų mokymo kurso aprašymą, atsižvelgiant į Slaugos įstatymą (BGBI I Nr. 108/1997).

(8)

Italija paprašė iš II priedo išbraukti profesijas, susijusiais su statybos geodezininkų („geometra“) ir matininko („perito agrario“) profesijomis, kadangi šių profesijų specialistų rengimas atitinka diplomo aprašą, pateikiamą 2001 m. birželio 5 d. Prezidento dekreto Nr. 328 55 straipsnyje bei 2003 m. liepos 8 d. Įstatyminio potvarkio Nr. 227 I priede.

(9)

Vokietija, Liuksemburgas ir Austrija paprašė į II priedą įtraukti kursus, kuriuos išklausius, suteikiama amato meistro („Meister/Maître“) kvalifikacija. Šiuos kursus daugiausiai reglamentuoja tokie teisės aktai: Vokietijoje: Amatininkystės įstatymas (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), zuletzt geändert durch Artikel 146 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)); Liuksemburge: 1988 m. gruodžio 28 d. įstatymas (OL, 1988 12 28, A Nr. 72) ir 2005 m. vasario 4 d. Didžiosios hercogystės nutarimą (OL, 2005 3 10, A Nr. 29); Austrijoje: Pramonės ir darbo įstatymas (Gewerbeordnung 1994 (BGBl. Nr. 194/1994 idgF BGBl. I Nr. 15/2006). Minėti teisės aktai atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio c punkto ii papunktyje nustatytas sąlygas.

(10)

Nyderlandai paprašė iš dalies pakeisti III priedo reglamentuoto rengimo sąraše pateikiamus kursų aprašymus, siekiant atsižvelgti į pakeitimus, padarytus Profesinio rengimo ir lavinimo įstatymu (1996 m. WEB įstatymas). Minėti kursai atitinka Direktyvos 2005/36/EB 13 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytas sąlygas.

(11)

Direktyvą 2005/36/EB reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Profesinės kvalifikacijos pripažinimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2005/36/EB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22. Direktyva, iš dalies pakeista Tarybos direktyva 2006/100/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 141).


PRIEDAS

Direktyvos 2005/36/EB II ir III priedai keičiami taip:

I.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 pozicija iš dalies keičiama taip:

a)

skirsnyje „Vokietijoje:“;

i)

pirma įtrauka pakeičiama taip:

„—

vaikų ir bendrosios praktikos slaugytojas („Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)“),“;

ii)

keturiolikta įtrauka išbraukiama;

iii)

įterpiama tokia įtrauka:

„—

geriatrijos slaugytojas („Altenpflegerin und Altenpfleger“),“;

b)

skirsnyje „Liuksemburge“ penkta, šešta ir septinta įtraukos pakeičiamos taip:

„—

pediatrijos slaugytojas („infirmier(ère) en pédiatrie“),

anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojas („infirmier(ère) en anesthésie et en réanimation“),

masažistas („masseur“)“;

c)

skirsnyje „Austrijoje“:

i)

po pirmos įtraukos dėl specialaus pagrindinio vaikų slaugytojų mokymo („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege“) įterpiamas toks tekstas:

„kurie yra baigę ne trumpesnį kaip trylikos metų mokymo kursą, sudarytą iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir trejų metų profesinio mokymo medicininės slaugos mokykloje, ir sėkmingai išlaikę diplomui gauti būtiną egzaminą“;

ii)

po antros įtraukos dėl psichiatrijos slaugytojų mokymo („spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege“) įterpiamas toks tekstas:

„kurie yra baigę ne trumpesnį kaip trylikos metų mokymo kursą, sudarytą iš ne trumpesnio kaip 10 metų bendrojo vidurinio ugdymo ir trejų metų profesinio mokymo medicininės slaugos mokykloje, ir sėkmingai išlaikę diplomui gauti būtiną egzaminą.“

2)

2 punkto skirsnis „Vokietijoje“ iš dalies keičiamas taip:

i)

trečia įtrauka pakeičiama taip:

„—

ortopedijos technikas („Orthopädietechniker“),“;

ii)

penkta įtrauka išbraukiama.

3)

Po 2 straipsnio įterpiamas toks tekstas:

„2a

Amato meistras Meister/Maître (mokymo ir lavinimo kursai, kuriuos išklausius suteikiama amato meistro Meister/Maître kvalifikacija tokioms specialybėms:

 

Vokietijoje:

metalo darbų specialistas („Metallbauer“),

chirurginių instrumentų gamintoja („Chirurgiemechaniker“),

automobilių ir jų kėbulų gamintojas („Karosserie- und Fahrzeugbauer“),

automobilių mechanikas („Kraftfahrzeugtechniker“),

dviračių ir motociklų mechanikas („Zweiradmechaniker“),

šaldytuvų specialistas („Kälteanlagenbauer“),

informatikos specialistas („Informationstechniker“),

žemės ūkio technikos mechanikas („Landmaschinenmechaniker“),

ginklininkas („Büchsenmacher“),

skardininkas („Klempner“),

santechnikas-šildymo įrenginių montuotojas („Installateur und Heizungsbauer“,)

elektrotechnikas („Elektrotechniker“),

elektrinių mašinų gamintojas („Elektromaschinenbauer“),

laivų statytojas („Boots- und Schiffbauer“),

mūrininkas ir betonuotojas („Maurer und Betonbauer“,)

krosnių bei oro šildymo įrenginių gamintojas ir montuotojas („Ofen- und Luftheizungsbauer“),

dailidė („Zimmerer“),

stogdengys („Dachdecker“),

kelių tiesimo specialistas („Straßenbauer“),

termoizoliacijos ir akustinės izoliacijos specialistas („Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer“),

šulinių kasėjas („Brunnenbauer“),

akmentašys ir akmens skulptorius („Steinmetz und Steinbildhauer“),

sienos lipdinių meistras („Stuckateur“),

dažytojas-lakuotojas („Maler und Lackierer“),

pastolių statytojas („Gerüstbauer“),

kaminkrėtys („Schornsteinfeger“),

tiksliųjų prietaisų mechanikas („Feinwerkmechaniker“),

baldžius („Tischler“),

virvininkas („Seiler“),

kepėjas („Bäcker“),

konditeris („Konditor“),

mėsininkas („Fleischer“),

kirpėjas („Frisör“),

stiklius („Glaser“),

stiklo pūtėjas ir stiklo aparatų gamintojas („Glasbläser und Glasapparatebauer“),

padangų vulkanizuotojas ir restauravimo specialistas („Vulkaniseur und Reifenmechaniker“);

 

Liuksemburge:

kepėjas-konditeris („boulanger-pâtissier“),

konditeris-šokolado meistras-valgomųjų ledų gamintojas („pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier“),

mėsininkas-mėsos perdirbėjas („boucher-charcutier“),

mėsininkas-mėsos perdirbėjas-arklienos mėsininkas („boucher-charcutier-chevalin“),

kulinaras („traiteur“),

malūniukas („meunier“),

siuvėjas-sukirpėjas („tailleur-couturier“),

modistas-skrybėlininkas („modiste-chapelier“),

kailininkas („fourreur“),

batsiuvys („bottier-cordonnier“),

laikrodininkas („horloger“),

juvelyras („bijoutier-orfèvre“),

kirpėjas („coiffeur“),

kosmetologas („esthéticien“),

mechanikas („mécanicien en mécanique générale“),

liftų, keltuvų, mechaninių eskalatorių ir krovinių krovimo įrangos montuotojas („installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention“),

ginklininkas („armurier“),

kalvis („forgeron“),

pramonės ir statybos mašinų bei įrenginių mechanikas („mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction“),

automobilių ir motociklų elektromechanikas („mécanicien-électronicien d'autos et de motos“),

kėbulų konstruktorius-remontininkas („constructeur réparateur de carosseries“),

automobilių kėbulų lygintojas-dažytojas („débosseleur-peintre de véhicules automoteurs“),

vyniotojas („bobineur“),

garso ir vaizdo įrangos ir aparatūros elektrotechnikas („électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels“),

televizijos tinklo technikas-remontininkas („constructeur réparateur de réseaux de télédistribution“),

biuro ir informacinės technikos elektrotechnikas („électronicien en bureautique et en informatique“),

žemės ūkio bei vynininkystės mašinų ir įrangos mechanikas („mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles“),

katilų gamintojas („chaudronnier“),

galvanikas („galvaniseur“),

automobilių ekspertas („expert en automobiles“),

statybos darbų rangovas („entrepreneur de construction“),

kelių tiesimo ir kelių dangos klojimo darbų vadovas („entrepreneur de voirie et de pavage“),

betoninių dangų specialistas („confectionneur de chapes“),

termoizoliacijos, akustinės izoliacijos ir sandarinimo darbų vadovas („entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité“),

šildymo ir santechnikos sistemų montuotojas („installateur de chauffage-sanitaire“),

šaldymo įrangos montuotojas („installateur frigoriste“),

elektrikas („électricien“),

neoninio apšvietimo įrangos montuotojas („installateur d'enseignes lumineuses“),

komunikacijų ir informacinės technikos elektrotechnikas („électronicien en communication et en informatique“),

signalizacijos ir apsaugos sistemų montuotojas („installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité“),

dailidė-baldžius („menuisier-ébéniste“),

parketo klojėjas („parqueteur“),

surenkamųjų elementų klojėjas („poseur d'éléments préfabriqués“),

langinių, žaliuzių, markizių ir užuolaidų gamintojas-montuotojas („fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store“),

metalo konstrukcijų specialistas („entrepreneur de constructions métalliques“),

krosnių mūrininkas („constructeur de fours“),

stogdengys-metalo dirbinių specialistas („couvreur-ferblantier“),

dailidė („charpentier“),

marmuro ir akmens tašytojas („marbrier-tailleur de pierres“),

plytelių klojėjas („carreleur“),

lubų ir fasadų specialistai („plafonneur-façadier“),

dažytojas-dekoruotojas („peintre-décorateur“),

stiklius-veidrodžių meistras („vitrier-miroitier“),

baldų apmušėjas-dekoruotojas („tapissier-décorateur“),

židinių ir koklinių krosnių gamintojas-mūrytojas („constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence“),

spaustuvininkas („imprimeur“),

žiniasklaidos priemonių operatorius („opérateur média“),

šilkografas (‘sérigraphe’),

įrišėjas („relieur“),

medicininės-chirurginės įrangos mechanikas („mécanicien de matériel médico-chirurgical“),

variklinių transporto priemonių vairavimo instruktorius („instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs“),

metalinių stogų ir apkalamųjų lakštų gamintojas-montuotojas („fabricant poseur de bardages et toitures métalliques“),

fotografas („photographe“),

muzikos instrumentų gamintojas-taisytojas („fabricant réparateur d'instruments de musique“),

plaukimo instruktorius („instructeur de natation“);

 

Austrijoje:

statybos meistras („Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),

kepėjas („Bäcker“),

vandens tiekimo sistemų montuotojas-remontininkas („Brunnenmeister“),

stogdengys („Dachdecker“),

elektrotechnikas („Elektrotechniker“),

mėsininkas („Fleischer“),

kirpėjas ir perukų specialistas (stilistas) („Friseur und Perückenmacher (Stylist)“),

santechnikos ir dujų įrangos technikas („Gas- und Sanitärtechnik“),

stiklius („Glaser“),

stiklo dangų klojimas-stiklo poliravimas („Glasbeleger und Flachglasschleifer“),

stiklo pūtimas ir stiklo aparatų gamyba („Glasbläser und Glasapparatebauer“),

tuščiavidurio stiklo poliravimas ir apdaila (giminiški amatai) („Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)“),

krosnių mūrininkas-remontininkas („Hafner“),

šildymo technikas („Heizungstechnik“),

ventiliavimo įrenginių technikas (giminiški amatai) („Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)“),

šaldymo ir oro kondicionavimo technikas („Kälte- und Klimatechnik“),

ryšių elektronika („Kommunikationselektronik“),

konditeris (įskaitant meduolių, konditerijos gaminių, valgomųjų ledų ir šokolado gaminių gamybą) („Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und -Schokoladewarenerzeugung“),

automobilių technikas („Kraftfahrzeugtechnik“),

kėbulų meistras, įskaitant kėbulų skardinimo ir dažymo darbus (giminiškos profesijos) („Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. -lackierer (verbundenes Handwerk)“),

plastmasės perdirbimas („Kunststoffverarbeitung“),

dažytojas (statybose) („Maler und Anstreicher“),

lakuotojas („Lackierer“),

auksuotojas-dekoruotojas („Vergolder und Staffierer“),

iškabų gamintojas (giminiški amatai) („Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)“),

elektrinių mašinų konstravimo ir automatizavimo mechatronikas („Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung“),

elektronikos mechatronikas („Mechatroniker f. Elektronik“),

biuro įranga ir informacinės sistemos („Büro- und EDV-Systemtechnik“),

mašinų ir gamybos technologijų mechatronikas („Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik“),

Medicininės įrangos mechatronikas (giminiški amatai) („Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)“),

paviršių technologas („Oberflächentechnik“),

metalų apdirbimo amatai (giminiški amatai) („Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)“),

spynų meistras („Schlosser“),

kalvis („Schmied“),

žemės ūkio mašinų technikas („Landmaschinentechnik“),

santechnikas („Spengler“),

katilų gamintojas (giminiški amatai) („Kupferschmied (verbundenes Handwerk)“),

marmuro meistras, įskaitant dirbtinių akmenų ir mozaikinių plytelių gamybą („Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher“),

sienos lipdinių meistras ir tinkuotojas („Stukkateur und Trockenausbauer“),

dailidė („Tischler“),

maketuotojas („Modellbauer“),

statinių dirbėjas („Binder“),

medžio tekintojas („Drechsler“),

laivų statybos inžinierius („Bootsbauer“),

skulptorius (giminiški amatai) („Bildhauer (verbundenes Handwerk)“),

vulkanizavimo specialistas („Vulkaniseur“),

ginklininkas (įskaitant ginklų prekybą) („Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels“),

termoizoliacija, akustinė ir priešgaisrinė izoliacija („Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer“),

medienos statybos meistras („Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten“),

kurie yra baigę ne trumpesnį kaip trylikos metų mokymo kursą, sudarytą iš ne trumpesnio kaip 3 metų profesinio mokymo, kurio viena dalis vyksta įmonėje, o kita – profesinio lavinimo įstaigoje, ir kurį baigus laikomas egzaminas, bei ne trumpesnio nei vienerių metų teorinio ir praktinio amato meistro mokymo. Sėkmingai išlaikiusiems amato meistro egzamino, suteikiama teisė individualiai verstis atitinkamu amatu, apmokyti mokinius, bei suteikiamas meistro vardas.“

4)

4 punkte „Techninis sektorius“ skirsnis „Italijoje“ išbraukiamas.

II.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

Skirsnis „Nyderlanduose“ pakeičiamas taip:

„Reglamentuoti mokymo kursai, atitinkantys 3 arba 4 centrinio profesinio lavinimo registro, sukurto švietimo ir profesinio lavinimo įstatymu, lygius arba anksčiau nustatyti mokymo kursai, atitinkantys pirmiau minėtus kvalifikacijos lygius.

Kvalifikacijos struktūroje 3 ir 4 lygiai apibrėžiami taip:

3 lygis: Atsakomybė už standartizuotų procedūrų taikymą ir jų derinimą. Procedūrų derinimas arba nustatymas atsižvelgiant į veiklos organizavimą arba pasirengimą darbui. Gebėjimas įrodyti kolegoms savo kompetenciją verstis atitinkamu amatu (ne hierarchinis ryšys). Hierarchinė atsakomybė už kitų darbuotojų atliekamų standartizuotų arba automatizuotų rutininių procedūrų kontrolę ir priežiūrą. Tai daugiausia susiję su profesinėmis žiniomis ir kompetencija.

4 lygis: Atsakomybė už paskirtų užduočių vykdymą bei naujų procedūrų nustatymą arba derinimą. Gebėjimas įrodyti kolegoms savo kompetenciją verstis atitinkamu amatu (ne hierarchinis ryšys). Aiškiai nustatyta hierarchinė atsakomybė už planavimą ir (arba) administravimą ir (arba) viso gamybos ciklo organizavimą ir parengimą. Tai daugiausia susiję su specializuotomis ir(arba) nuo profesijos nepriklausomomis žiniomis ir kompetencija.

Abu lygiai atitinka reglamentuojamus mokymo kursus, kurių bendra trukmė ne mažesnė nei 15 metų, su būtina sąlyga, kad buvo sėkmingai baigtas aštuonerių metų pagrindinio ugdymo kursas, be jo, dar ketveri metai vidutinio sunkumo parengiamojo profesinio lavinimo („VMBO“). Taip pat privaloma baigti ne trumpesnį kaip trejų metų 3 arba 4 lygio mokymo kursą vidutinio sunkumo profesinio mokymo kolegijoje („MBO“) ir baigiant išlaikyti egzaminą. (Profesinio mokymo trukmė gali būti sumažinta nuo 3 metų iki 2 metų, jei atitinamas asmuo yra baigęs mokymo kursą, suteikiantį teisę į universitetinį mokslą (14 metų mokymo kursas) ) arba aukštąjį profesinį mokymą (13 metų mokymo kursas).

Nyderlandų institucijos siunčia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms šiame priede nurodytų mokymo kursų sąrašą.“


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1431/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus (Huile d'olive de Nyons (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir taikydama 17 straipsnio 2 dalį, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos geografinės nuorodos „Huile d'olive de Nyons“, kuri buvo įregistruota pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimų paraišką.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio nuostatas šie pakeitimai yra esminiai, todėl Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3) paskelbė pakeitimų paraišką, kaip reikalaujama to reglamento 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. Komisija negavo nė vieno prieštaravimo pareiškimo pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, todėl šie pakeitimai turi būti patvirtinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyto pavadinimo specifikacijos pakeitimai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, yra patvirtinami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2156/2005 (OL L 342, 2005 12 24, p. 54).

(3)  OL C 73, 2007 3 30, p. 4.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.5 klasė.

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

PRANCŪZIJA

Huile d'olive de Nyons (SKVN)


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1432/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I, II ir VI priedus dėl tam tikrų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ženklinimo ir vežimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį ir VI priedo I skyriaus 8 punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatyti konkretūs sveikatos reikalavimai dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų, neskirtų vartoti žmonėms.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4,5 ir 6 straipsniuose numatyta, kad 1, 2 ir 3 kategorijos medžiagos renkamos, vežamos ir identifikuojamos pernelyg nedelsiant pagal to reglamento 7 straipsnio nuostatas.

(3)

7 straipsnyje ir II priede nustatyti skirtingų kategorijų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir perdirbtų produktų identifikavimo, rinkimo ir vežimo reikalavimai. Tam, kad produktus būtų galima geriau kontroliuoti ir atsekti, prekybai tais gyvūninės kilmės šalutiniais produktais ir perdirbtais produktais naudojamos pakuotės, konteineriai ir transporto priemonės turėtų būti paženklinti standartiniais spalviniais kodais. Spalvas reikėtų parinkti taip, kad jos būtų lengvai skiriamos ir kad jas galėtų skirti asmenys, kurių spalvų jutimas sutrikęs.

(4)

Kad būtų aiškiau, į Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I priedo specialių apibrėžčių sąrašą reikėtų įrašyti apibrėžtį „spalvinis kodavimas“.

(5)

Valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė sukurti gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir perdirbtų produktų pakuočių, konteinerių bei šių produktų vežimui jų teritorijoje naudojamų transporto priemonių spalvinio kodavimo sistemas arba nustatyti tam skirtas papildomas taisykles. Tokios sistemos arba taisyklės neturėtų būti painiojamos su prekybai naudojama standartine spalvinio kodavimo sistema.

(6)

Valstybėms narėms taip pat turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad be specifinių pavojingų medžiagų ženklinimo, numatyto 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001, nustatančiame tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (2), gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, kurių kilmės šalis yra ta valstybė narė ir kurie neišvežami iš jos teritorijos, būtų ženklinami papildomai. Tačiau dėl tokio ženklinimo neturėtų kilti prekybos su trečiosiomis šalimis arba eksporto į jas kliūčių.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 II priede išdėstytos prekybos dokumento pavyzdžio, pridedamo prie vežamų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir perdirbtų produktų, taisyklės. Tam, kad gyvūninės kilmės šalutinius produktus būtų lengviau identifikuoti ir atsekti, tokiems dokumentams reikėtų nustatyti papildomas taisykles.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4,5 ir 6 straipsniuose numatyta, kad tam tikri perdirbti gyvūninės kilmės šalutiniai produktai turi būti ženklinami nepanaikinamu žymeniu, jei techniškai įmanoma – kvapu, pagal to reglamento VI priedo I skyriaus nuostatas.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VI priedo I skyriuje numatyta, kad iš 1 arba 2 kategorijų medžiagų gauti perdirbti produktai, išskyrus biologinių dujų arba komposto gamybos įmonėms skirtus skystus produktus, turi būti ženklinami nepanaikinamu žymeniu, jei techniškai įmanoma - kvapu, pagal kompetentingos institucijos patvirtintą metodiką. Nesant mokslinių duomenų apie ženklinimą lig šiol nebuvo nustatyta išsamių tokio ženklinimo taisyklių.

(10)

2006 m. spalio 17 d. Komisijos jungtinis tyrimų centras paskelbė įgyvendinimo tyrimą, skirtą įvertinti, ar glicerolio triheptanoatas (GTH) tinka ženklinti gyvūninės kilmės šalutiniams produktams lydymo sistemose. Remiantis šia ataskaita reikėtų nustatyti išsamius perdirbtų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ženklinimo reikalavimus.

(11)

Šie reikalavimai neturėtų pažeisti perdirbtų produktų, skirtų naudoti organinėse trąšose ar dirvožemio savybes gerinančiose medžiagose, ženklinimo reikalavimų, kad būtų laikomasi įsipareigojimo nenaudoti jų tiesiogiai žemei, prie kurios gali patekti ūkyje laikomi gyvūnai, kaip numatyta 2006 m. vasario 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 181/2006, įgyvendinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, susijusį su organinėmis trąšomis ir dirvožemio savybes gerinančiomis medžiagomis, išskyrus mėšlą, ir iš dalies keičiančiame tą reglamentą (3).

(12)

Reikėtų numatyti tam tikras reikalavimo ženklinti perdirbtus produktus GTH išimtis, visų pirma, jeigu tai susiję su produktais, vežamais panaudojimui arba pašalinimui pagal metodą, numatytą 2005 m. sausio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 92/2005, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 nuostatas dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų pašalinimo ar panaudojimo būdų ir iš dalies pakeičiančiame jo VI priedą dėl biodujų transformavimo ir lydytų taukų perdirbimo (4).

(13)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I, II ir VI priedai turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti.

(14)

Kad valstybės narės ir pramonės įmonės galėtų prisitaikyti prie naujų šiame reglamente numatytų taisyklių, šios taisyklės turėtų būti taikomos nuo 2008 m. liepos 1 d.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I, II ir VI priedai iš dalies keičiami remiantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 829/2007 (OL L 191, 2007 7 21, p. 1).

(2)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1275/2007 (OL L 284, 2007 10 30, p. 8).

(3)  OJ L 29, 2006 2 2, p. 31.

(4)  OL L 19, 2005 1 21, p. 27. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1678/2006 (OL L 314, 2006 11 15, p. 4).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I, II ir VI priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priede įrašomas šis punktas:

„65.

spalvinis kodavimas – tai sisteminis spalvų naudojimas, kaip apibrėžta II priedo I skyriuje, ant pakuotės, konteinerio ar transporto priemonės paviršiaus ar paviršiaus dalies arba ant prie jų pritvirtintos etiketės ar ženklo nurodant informaciją, kaip numatyta šiame reglamente.“

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skyrius pakeičiamas taip:

„I   SKYRIUS

Identifikacija

1.

Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad:

a)

1, 2 ir 3 kategorijų medžiagas būtų galima identifikuoti, kad renkant bei vežant jos būtų identifikuojamos ir laikomos atskirai;

b)

perdirbtus produktus būtų galima identifikuoti ir kad vežant jie būtų identifikuojami ir laikomi atskirai;

c)

ženklinimo medžiaga, skirta konkrečios kategorijos gyvūninės kilmės šalutiniams produktams arba perdirbtiems produktams identifikuoti, būtų naudojama tik tai kategorijai, kuriai ji numatyta šiame reglamente, arba kad ji būtų nustatyta laikantis 4 punkto nuostatų; taip pat

d)

gyvūninės kilmės šalutiniai produktai ir perdirbti produktai iš vienos valstybės narės į kitą būtų vežami pakuotėse, konteineriuose arba transporto priemonėse, kurios aiškiai ir – bent vežimo laikotarpiu – būtų nepanaikinamai paženklintos tokiais spalviniais kodais:

i)

jei tai 1 kategorijos medžiagos – naudojama juoda spalva;

ii)

jei tai 2 kategorijos medžiagos (išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį) – naudojama geltona spalva;

iii)

jei tai 3 kategorijos medžiagos – naudojama žalia spalva, į kurią įmaišyta didelė dalis mėlynos spalvos, siekiant užtikrinti, kad ją būtų lengva atskirti nuo kitų spalvų.

2.

Vežant produktus ant pakuotės, konteinerio ar transporto priemonės pritvirtintoje etiketėje turi būti:

a)

aiškiai nurodyta gyvūninės kilmės šalutinių produktų kategorija arba, jeigu tai perdirbti produktai, – gyvūninės kilmės šalutinių produktų, iš kurių perdirbti produktai gauti, kategorija; taip pat

b)

užrašyti tokie žodžiai:

i)

jei tai 3 kategorijos medžiagos – „neskirta vartoti žmonėms“;

ii)

jei tai 2 kategorijos medžiagos (išskyrus mėšlą ir virškinamojo trakto turinį) ir iš jų gauti perdirbti produktai – „neskirta vartoti gyvūnams“; tačiau kai 2 kategorijos medžiaga skirta gyvūnų, nurodytų 23 straipsnio 2 dalies c punkte, pašarams pagal tame straipsnyje numatytas sąlygas, etiketėje įraše „šerti …“ papildomai nurodomas konkrečios veislės gyvūnų, kurie šeriami ta medžiaga, pavadinimas;

iii)

jei tai 1 kategorijos medžiagos ir iš jų gauti perdirbti produktai – „sunaikinimui“;

iv)

jei tai mėšlas ir virškinamojo trakto turinys – „mėšlas“.

3.

Valstybės narės gali sukurti gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir perdirbtų produktų, kurių kilmės šalis yra ta valstybė narė ir kurie neišvežami iš jos teritorijos, pakuočių, konteinerių bei šių produktų vežimui naudojamų transporto priemonių spalvinio kodavimo sistemas arba nustatyti tam skirtas taisykles, su sąlyga, kad tokios sistemos ar taisyklės nebūtų painiojamos su 1 punkto d papunktyje numatyta spalvinio kodavimo sistema.

4.

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 999/2001 V priedo 3 punkto, valstybės narės gali sukurti gyvūninės kilmės šalutinių produktų, kurių kilmės šalis yra ta valstybė narė ir kurie neišvežami iš jos teritorijos, ženklinimo sistemas arba nustatyti tam skirtas taisykles, su sąlyga, kad tos sistemos ar taisyklės neprieštarautų ženklinimo reikalavimams, nustatytiems perdirbtiems produktams šio reglamento VI priedo I skyriuje.

5.

Nukrypstant nuo 3 ir 4 punktų, valstybės narės gali tuose punktuose nurodytas sistemas arba taisykles taikyti gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, kurių kilmės šalys yra tos valstybės narės, tačiau kuriuos numatyta išvežti iš jų teritorijos, jeigu paskirties valstybė narė arba trečioji šalis pranešė apie savo sutikimą.“

b)

X skyriaus 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Komercinis dokumentas, parengtas pagal šiame skyriuje pateiktą pavyzdį, pridedamas prie vežamų gyvūninės kilmės šalutinių produktų ir perdirbtų produktų. Tačiau, jeigu gyvūninės kilmės šalutiniai produktai ir perdirbti produktai vežami jų teritorijoje, valstybės narės gali reikalauti:

a)

naudoti kitokį komercinį dokumentą, spausdintą popieriuje arba elektronine forma, su sąlyga, kad toks komercinis dokumentas atitiktų III skyriaus 2 punkte nustatytus reikalavimus;

b)

kad III skyriaus 2 punkto c papunktyje nurodytos medžiagos kiekis komerciniame dokumente būtų pateiktas nurodant medžiagos svorį;

c)

kad gavėjas grąžintu komercinio dokumento kopiją gamintojui, ir kad gamintojas ją saugotų kaip siuntos pristatymo įrodymą pagal V skyriaus nuostatas.“

3)

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

b)

I skyrius iš dalies keičiamas taip:

i)

antraštė pakeičiama taip:

ii)

C dalis papildoma šiais punktais:

„10.

Pagal 13 straipsnį patvirtintose perdirbimo įmonėse perdirbti produktai, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose bei 5 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, paženklinami nepanaikinamu žymeniu:

a)

jei techniškai įmanoma – kvapu; taip pat

b)

glicerolio triheptanoatu (GTH) taip, kad:

i)

GTH būtų įdėtas į perdirbtus produktus, kurie prieš tai buvo sanitariniais sumetimais termiškai apdoroti esant ne žemesnei nei 80 °C vidaus temperatūrai ir kurie būtų apsaugoti nuo pakartotinio užteršimo; taip pat

ii)

visuose perdirbtuose produktuose vienodais paskirstyto visoje medžiagoje mažiausia GTH koncentracija – ne mažiau kaip 250 mg kilogramui riebalų.

11.

Pagal 13 straipsnį patvirtintų perdirbimo įmonių valdytojai turi parametrų, kuriais kompetentingai valdžios institucijai būtų įrodyta, kad 10 punkte nurodytuose perdirbtuose produktuose pasiekta vienoda mažiausia GTH koncentracija, kaip nurodyta 10 punkto b papunktyje, nuolatinės stebėsenos ir registravimo sistemas.

Pagal tą stebėsenos ir registravimo sistemą iš reguliariai imamų mėginių turi būti galima nustatyti gryno GTH kaip triglicerido kiekį švaraus etilo eterio 40–70 GTH ekstrakte.

12.

Kompetentinga valdžios institucija, siekdama užtikrinti, kad laikomasi šio reglamento nuostatų, tikrina, kaip veikia 11 punkte nurodyta stebėsenos ir registravimo sistema ir, prireikus, gali pareikalauti atlikti bandymus su papildomais mėginiais pagal 11 punkto antroje pastraipoje nurodytą metodą.

13.

Perdirbtų produktų, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose bei 5 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose, nereikalaujama ženklinti GTH, jeigu tokie produktai:

a)

vežami uždara konvejerine sistema, jeigu tokią sistemą patvirtino kompetentingos valdžios institucijos, iš perdirbimo įmonės:

i)

neatidėliojamam tiesioginiam deginimui atskirai ar kartu su kitomis medžiagomis; arba

ii)

neatidėliojamam panaudojimui taikant metodą, patvirtintą 1 ir 2 kategorijų gyvūninės kilmės šalutiniams produktams laikantis Reglamento (EB) Nr. 92/2005 1 ir 2 straipsnio nuostatų; arba

b)

kompetentingai institucijai leidus – moksliniams tyrimams arba mokslo reikmėms.“


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1433/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1623/2000, nustatantį išsamias Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 31 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad intervencinės agentūros perimtas alkoholis realizuojamas aukciono arba konkurso būdu.

(2)

Alkoholio pardavimo konkursai yra vienintelis ankstesnių intervencinių atsargų žemės ūkio sektoriuje pardavimas, dėl kurio Komisija priima sprendimą ir pradeda tokius konkursus minėtam produktui parduoti. Siekiant supaprastinti teisę ir suderinti žemės ūkio rinkų valdymo priemones įgyvendinant bendro rinkos organizavimo sistemą žemės ūkyje, reikia, kad Komisija pradėtų skelbti nuolatinį alkoholio pardavimo konkursą, o valstybės narės – dalinius konkursus.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad visos patvirtintos Bendrijos įmonės galėtų susipažinti su informacija apie dalinius konkursus, šią informaciją reikėtų skelbti elektroniniu būdu.

(4)

Kad būtų išvengta atvejų, kai visas sandėlyje esantis alkoholio kiekis parduodamas per vieną kartą arba vienintelei įmonei, reikėtų sumažinti didžiausią kiekį, kurį galima parduoti per kiekvieną dalinį konkursą.

(5)

Kad alkoholis būtų realizuojamas nuolat ir optimaliai, reikėtų nustatyti dalinių konkursų galutinį pasiūlymų pateikimo terminą – vieną kartą per mėnesį, išskyrus liepos mėnesį ir gruodžio mėnesį (Kalėdų laikotarpis), atsižvelgiant į tais laikotarpiais turimas nedideles atsargas.

(6)

Reikėtų nustatyti dalinio konkurso etapus ir ypatumus.

(7)

Naujausia patirtis parodė, kad gamyklų, kuriose alkoholis perdirbamas į absoliutųjį alkoholį, planai nėra dokumentai, kuriuos būtina pateikti tam, kad įmonės gautų patvirtinimą dalyvauti alkoholio pardavimo konkursuose siekiant Bendrijoje alkoholį panaudoti kaip bioetanolį. Todėl šį reikalavimą reikėtų išbraukti iš pateiktinų dokumentų, siekiant gauti patvirtinimą, sąrašo.

(8)

Kad būtų apsaugoti konkurse dalyvaujančių įmonių interesai vykstant daliniam konkursui, reikėtų numatyti nuostatas, kuriomis ribojamas parduodamo alkoholio fizinis perkėlimas į kitą vietą nuo dalinio konkurso paskelbimo dienos iki dienos, kurią konkursą laimėjusi įmonė tą alkoholį atsiima.

(9)

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1623/2000 (2) reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

III antraštinės dalies IV skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

III poskirsnio 92–94d straipsniai pakeičiami taip:

„92 straipsnis

Nuolatinis konkursas

1.   Siekiant panaudoti alkoholį tik kaip bioetanolį Bendrijos degalų sektoriuje, skelbiamas nuolatinis konkursas.

2.   Pranešimas apie nuolatinį konkursą skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

92a straipsnis

Daliniai konkursai

1.   Nuolatinio konkurso galiojimo laikotarpiu intervencinė agentūra skelbia dalinius konkursus. Intervencinė agentūra paskelbia pranešimą apie konkursą ir užtikrina, kad apie jį būtų tinkamai informuojama, visų pirma iškabinant jį savo būstinėje ir paskelbiant savo arba kompetentingos ministerijos tinklavietėse.

2.   Pranešime apie konkursą visų pirma nurodomi pasiūlymų pateikimo terminas ir vieta. Kiekvienas dalinis konkursas skelbiamas maksimaliam 100 000 hl kiekiui parduoti.

3.   Pasiūlymų dalyvauti kiekviename daliniame konkurse pateikimo terminas baigiasi paskutinės kiekvieno mėnesio darbo dienos, 13 val. Briuselio laiku. Liepos ir gruodžio mėn. pasiūlymai neturi būti teikiami.

4.   Pirmasis dalinis konkursas vyksta kitą mėnesį po pranešimo apie nuolatinį konkursą paskelbimo.

5.   Pagal šį straipsnį kiekviena valstybė narė, kurios Bendrijos vyno alkoholio atsargos yra ne mažesnės arba viršija 100 000 hl, turi skelbti dalinį konkursą.

93 straipsnis

Pranešimas apie dalinį konkursą

Be 92a straipsnio 2 dalyje pateiktos informacijos intervencinė agentūra nurodo šią informaciją apie turimą alkoholio kiekį:

a)

specifinės konkurso sąlygos ir sandėlių, kuriuose laikomas parduotinas alkoholis, vieta;

b)

daliniam konkursui pateikiamas alkoholio kiekis, nurodytas hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija – 100 tūrio proc.;

c)

partijos;

d)

mokėjimo sąlygos;

e)

mėginių įsigijimo tvarka;

f)

94 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto pasiūlymo galiojimą užtikrinančio užstato dydis ir 94c straipsnio 3 dalyje nurodytos sutarties įvykdymo garantijos dydis.

93a straipsnis

Įmonių patvirtinimas

1.   Alkoholis paskirstomas Bendrijoje įsisteigusioms įmonėms; jis turi būti naudojamas tik 92 straipsnyje nurodytais tikslais.

2.   Kad alkoholis būtų paskirstytas, valstybės narės patvirtina jų nuomone tinkamas įmones, kurios yra pateikusios paraiškas kartu su šiais dokumentais:

a)

įmonės deklaracija, patvirtinančia, kad ji yra pajėgi sunaudoti ne mažiau kaip 50 000 hektolitrų alkoholio per metus;

b)

įmonės administracinių padalinių buvimo vieta;

c)

gamyklų, kuriose alkoholis perdirbamas į absoliutųjį alkoholį, pavadinimas ir adresas, nurodant metinį perdirbimo pajėgumą;

d)

atitinkamos valstybės narės nacionalinių institucijų išduoto leidimo eksploatuoti tas gamyklas kopija;

e)

įmonės įsipareigojimas užtikrinti, kad visi galutiniai alkoholio supirkėjai jį naudotų tik kaip bioetanolį degalų gamybai Bendrijoje.

3.   Vienos valstybės narės patvirtinimas galioja visoje Bendrijoje.

4.   2007 m. gruodžio 9 d. patvirtintos įmonės laikomos patvirtintos pagal šį reglamentą.

5.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kokį naują patvirtinimą arba apie patvirtinimo atšaukimą ir nurodo tikslią sprendimo priėmimo datą.

6.   Komisija supažindina valstybes nares su atnaujintu įmonių, gavusių patvirtinimą, sąrašu iš karto, kai jame padaroma bet kokių pakeitimų.

93b straipsnis

Alkoholiui taikoma taisyklė

Intervencinė agentūra imasi būtinų priemonių, kad pardavimui skirtos alkoholio cisternos nebūtų perkeliamos į kitą vietą iki leidimo jį išvežti išdavimo, išskyrus atvejį, kai intervencinė agentūra nusprendžia tą alkoholį pakeisti kitu dėl logistinių priežasčių, kurios turi būti aiškiai nurodytos pranešime apie dalinį konkursą.

93c straipsnis

Pasiūlymų teikimas

1.   Suinteresuotos ir patvirtinimą gavusios įmonės dalinio konkurso paskelbimo dieną dalyvauja daliniame konkurse, pateikdamos raštišką pasiūlymą alkoholį turinčiai intervencinei agentūrai arba raštu jai perduodamos bet kokia kita nuotolinio ryšio priemone gaunant intervencinės agentūros patvirtinimą.

2.   Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną su partija susijusį pasiūlymą. Jeigu konkurso dalyvis pateikia keletą su partija susijusių pasiūlymų, jie visi atmetami.

94 straipsnis

Pasiūlymams taikomos taisyklės

1.   Kad pasiūlymas būtų priimtinas, jį pateikiant reikia pridėti įrodymą, kad atitinkamai alkoholį turinčiai intervencinei agentūrai yra pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas – 4 EUR už 100 tūrio proc. alkoholio hektolitrą.

Tuo tikslu atitinkamos intervencinės agentūros nedelsdamos išduoda konkurso dalyviams dokumentą, patvirtinantį, kad buvo pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis užstatas už tą kiekį, už kurį atsakinga atitinkama intervencinė agentūra.

2.   Pagrindiniai reikalavimai, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 straipsnyje, yra šie: pasiūlymų negalima atsiimti pasibaigus jų priėmimo terminui, turi būti pateikta sutarties įvykdymo garantija ir sumokėta pardavimo kaina.

94a straipsnis

Su pasiūlymais susiję pranešimai

1.   Kitą dieną po 92a straipsnio 3 dalyje nurodyto termino galiojimo pabaigos intervencinės agentūros praneša Komisijai apie konkurso dalyvių pasiūlytas partijas ir kainas, taip pat apie kiekvieną partiją sudarančio alkoholio kiekį. Be to, intervencinės agentūros nurodo, ar pasiūlymas buvo atmestas, o jeigu taip – to atmetimo priežastis.

2.   Šią informaciją intervencinės agentūros perduoda Komisijos tarnyboms, pateikdamos sąrašą, kuriame pareiškėjai nenurodyti.

3.   Jei nebuvo pateikta nė vienos paraiškos, intervencinės agentūros iki to paties termino praneša apie tai Komisijai.

94b straipsnis

Sutarčių sudarymas

1.   Komisija, atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus ir vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 75 straipsnyje nustatyta tvarka, priima sprendimą sudaryti sutartis arba jų nesudaryti.

2.   Jei priimamas sprendimas sudaryti sutartis, Komisija pasirenka priimtiniausią pasiūlymą; jei vienai partijai įsigyti buvo pateikti keli pasiūlymai, kuriuose nurodyta ta pati kaina, intervencijos agentūra paskirsto tą kiekį konkurso laimėtojams bendru sutarimu arba burtų keliu.

3.   Apie sprendimus, priimtus pagal šį straipsnį, Komisija praneša valstybėms narėms ir alkoholį turinčioms intervencinėms agentūroms, kurioms buvo pateikti pasiūlymai.

4.   Konkurso rezultatus supaprastinta forma Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

94c straipsnis

Pranešimas apie sutarties sudarymą

1.   Intervencinė agentūra nedelsdama konkurso dalyviams išsiunčia raštą su gavimo patvirtinimu, kuriame praneša apie sprendimą, priimtą dėl jų pateiktų pasiūlymų.

2.   Per dvi savaites nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos intervencinė agentūra visiems konkurso laimėtojams išduoda sutarties sudarymo patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad jų pasiūlymas priimtas.

3.   Konkurso laimėtojai per dvi savaites nuo 1 dalyje nurodyto patvirtinimo gavimo dienos atitinkamai intervencinei agentūrai pateikia įrodymą, kad pateikė sutarties įvykdymo garantiją (40 EUR už 100 tūrio proc. alkoholio hektolitrą), kuria siekiama užtikrinti, kad visas alkoholis iš tikrųjų naudojamas 92 straipsnyje nurodytais tikslais.

94ca straipsnis

Pranešimas Komisijai

Per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie 94c straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą gavimo dienos intervencinė agentūra pateikia Komisijai pasiūlymus pateikusių konkurso dalyvių pavardes (pavadinimus) ir adresus.

94d straipsnis

Alkoholio išvežimas

1.   Alkoholį turinti intervencinė agentūra ir konkurso laimėtojas susitaria dėl laikinojo alkoholio išvežimo grafiko.

2.   Alkoholis gali būti išvežtas pateikus leidimą išvežti, kurį intervencinė agentūra išduoda, kai su ja atsiskaitoma už išvežamą alkoholio kiekį. Šis kiekis nurodomas alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc., hektolitrais (suapvalinus).

Kiekviename leidime išvežti nurodomas ne mažesnis kaip 1 500 hektolitrų kiekis, išskyrus paskutinį partiją kiekvienoje valstybėje narėje.

Leidime išvežti turi būti nurodyta data, iki kurios alkoholis turi būti išvežtas iš intervencinės agentūros saugyklų. Išvežimo terminas negali būti ilgesnis nei aštuonios dienos nuo dienos po leidimo išvežti išdavimo. Tačiau jei leidimas išduotas išvežti daugiau nei 25 000 hektolitrų, šis terminas gali būti ilgesnis už aštuonias dienas, bet negali viršyti 15 dienų.

3.   Leidime išvežti nurodytas alkoholis perleidžiamas tame leidime nurodytą dieną, kuri negali būti vėlesnė nei leidimo išvežti galiojimo data, o tą dieną alkoholio kiekis laikomas išvežtu. Nuo tos dienos už dar neišvežto alkoholio vagystės, praradimo ar sugadinimo rizikos atsakomybę prisiima pirkėjas, jis taip pat dengia saugojimo išlaidas.

4.   Visas alkoholis turi būti išvežtas per šešis mėnesius nuo 94c straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos apie sutarties sudarymą gavimo dienos.

5.   Sutartyje nurodytas alkoholis turi būti visiškai sunaudotas per dvejus metus nuo pirmojo išvežimo dienos.

94e straipsnis

Pasiūlymo galiojimą užtikrinančio užstato grąžinimas

Jei pasiūlymas atmetamas, 94 straipsnio 1 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas nedelsiant.“

b)

IV poskirsnio 95–96 straipsniai pakeičiami taip:

„95 straipsnis

Su viešuoju alkoholio pardavimu susijusios taisyklės

1.   Siekdama parengti viešojo alkoholio pardavimo konkurso taisykles, Komisija siunčia atitinkamoms valstybėms narėms prašymą pateikti informaciją apie:

a)

galimą parduoti alkoholio kiekį, nurodytą hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.;

b)

alkoholio rūšį;

c)

alkoholio partijų kokybę, nurodant žemiausią ir aukščiausią charakteristikų, nurodytų šio reglamento 96 straipsnio 4 dalies d punkto i ir ii papunkčiuose, ribas.

Per dvylika dienų nuo šio prašymo gavimo dienos atitinkamos valstybės narės pateikia Komisijai informaciją apie įvairias alkoholio, atitinkančio kokybės reikalavimus, cisternas ir jų buvimo vietą; tose cisternose esantis bendras alkoholio kiekis turi būti ne mažesnis nei nurodyta šios dalies pirmos pastraipos a punkte.

2.   Valstybėms narėms pateikus 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą pranešimą, cisternos su alkoholiu nebegali būti perkeliamas į kitą vietą, kol neišduotas leidimas jį išvežti.

Šis draudimas netaikomas cisternose esančiam alkoholiui, kuris nenurodytas skelbime apie viešąjį pardavimą arba nenurodytas Komisijos sprendime, kuris minimas šio reglamento 83–93 straipsniuose.

Dėl logistinių priežasčių intervencinės agentūros, turinčios cisternas su alkoholiu, nurodytu valstybių narių atsiųstuose pranešimuose pagal 1 dalį, gali pakeisti alkoholį kitu tos pačios rūšies alkoholiu arba sumaišyti su kitu alkoholiu, pristatytu į intervencinę agentūrą, kol išduodamas leidimas tokį alkoholį išvežti. Jei alkoholis pakeistas, valstybių narių intervencinės agentūros apie tai praneša Komisijai.

96 straipsnis

Alkoholio partijoms taikomos taisyklės

1.   Alkoholis parduodamas partijomis.

2.   Partiją sudaro pakankamai panašios kokybės alkoholio kiekis, kuris gali būti laikomas keliose cisternose ir keliose vietose.

3.   Kiekviena partija sunumeruota. Prieš tų partijų numerių skaitmenis nurodytos raidės „EB“.

4.   Kiekviena partija aprašyta. Šiame aprašyme pateikia bent ši informacija:

a)

partijos laikymo vieta, pateikiant kiekvienos cisternos su alkoholiu atpažinimo nuorodą, ir alkoholio kiekis kiekvienoje cisternoje;

b)

bendras kiekis, išreikštas hektolitrais alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.; tas kiekis gali skirtis 1 % ir neturi viršyti 50 000 hektolitrų;

c)

minimali alkoholio, esančio kiekvienoje cisternoje, koncentracija tūrio procentais;

d)

jei įmanoma, partijos kokybė, nurodant šių parametrų žemiausią ir aukščiausią ribas:

i)

rūgštingumo, išreikšto acto rūgšties gramais viename hektolitre alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.;

ii)

metanolio kiekio, išreikšto gramais viename hektolitre alkoholio, kurio koncentracija 100 tūrio proc.;

e)

nuoroda į intervencinę priemonę, kuri nulėmė alkoholio gamybą, nurodant atitinkamą Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 straipsnį.“

2)

101 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nepažeidžiant 1 dalies, kai alkoholis parduodamas išskirtiniam jo naudojimui trečiųjų šalių degalų sektoriuje, patikrinimai, susiję su faktiniu jo panaudojimu, atliekami tol, kol tas alkoholis paskirties šalyje sumaišomas su denatūrantu.

Siekiant parduoti alkoholį jo panaudojimo Bendrijoje kaip bioetanolis tikslu, šie patikrinimai atliekami tol, kol tą alkoholį gauna 93a straipsnyje nurodyta patvirtinta įmonė.

Pirmoje ir antroje pastraipose numatytais atvejais aptariamo alkoholio priežiūrą užtikrina oficiali įstaiga, atsakinga už jo panaudojimą degalų sektoriuje, dėl galutinės jo naudojimo paskirties taikydama specialias apmokestinimo sąlygas.“

3)

102 straipsnis pakeičiamas taip:

„102 straipsnis

Priežiūros įmonių dalyvavimas

92a straipsnio 1 dalyje nurodytame skelbime apie dalinį konkursą gali būti nurodyta, kad siekiant užtikrinti konkurso reikalavimų laikymąsi, ypač alkoholio pristatymą į paskirties vietą ir (arba) galutinį alkoholio panaudojimą, gali būti naudojamasi nepriklausomos tarptautinės priežiūros įmonės paslaugomis. Šių paslaugų išlaidas, atliktos analizės bei patikrinimų išlaidas taikant šio reglamento 99 straipsnį apmoka konkurso laimėtojas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 923/2007 (OL L 201, 2007 8 2, p. 9).


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1434/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2074/2004 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams, vengimo importuojant tam tikrus iš Tailando siunčiamus žiedinių segtuvų mechanizmus (šiek tiek pakeistus arba ne, deklaruojamus kaip Tailando kilmės arba ne) ir tam tikrus šiek tiek pakeistus Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmus tyrimą ir įpareigojantis registruoti tokius importuojamus produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnio 3 ir 5 dalis,

kadangi:

A.   PRAŠYMAS

(1)

Pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį Komisija gavo prašymą atlikti galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmams, vengimo tyrimą.

(2)

Prašymą 2007 m. spalio 22 d. pateikė tam tikrų žiedinių segtuvų mechanizmų Bendrijos gamintojas Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH.

B.   PRODUKTAS

(3)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių, kaip įtariama, vengiama, – tai tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmai, paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 8305 10 00 (toliau – nagrinėjamasis produktas). Šiame reglamente tam tikri žiedinių segtuvų mechanizmai – tai mechanizmai, kuriuos sudaro dvi stačiakampės plieninės plokštelės arba vielos, prie kurių pritvirtinti ne mažiau kaip keturi pusžiedžiai iš plieninės vielos, sujungti vienas su kitu plieniniu dangteliu. Juos galima atidaryti patraukiant pusžiedžius arba nedideliu plieniniu spragtuko įtaisu, pritvirtintu prie žiedinio segtuvo mechanizmo.

(4)

Tiriamieji produktai yra tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeisti žiedinių segtuvų mechanizmai, paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 8305 10 00 (prieš įsigaliojant šiam reglamentui klasifikacinis TARIC kodas 8305100090), ir tam tikri iš Tailando siunčiami šiek tiek pakeisti arba nepakeisti žiedinių segtuvų mechanizmai, paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 8305 10 00 (prieš įsigaliojant šiam reglamentui klasifikaciniai TARIC kodai 8305100019, 8305100029 ir 8305100090) (toliau – tiriamieji produktai).

C.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(5)

Šiuo metu galiojančios priemonės, kurių, kaip įtariama, vengiama, – tai antidempingo priemonės, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2074/2004 (2), kurio taikymo sritis išplėsta tam pačiam iš Vietnamo (3) ir iš Laoso Demokratinės Liaudies Respublikos (4) siunčiamam importuojamam produktui.

D.   PAGRINDAS

(6)

Prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vengiama tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems žiedinių segtuvų mechanizmams nustatytų antidempingo priemonių šiek tiek pakeičiant nagrinėjamąjį produktą taip, kad būtų galima jį deklaruoti nurodant kodus, kuriems priskiriamiems produktams paprastai netaikomos minėtos priemonės, visų pirma KN kodą ex 8305 10 00 (prieš įsigaliojant šiam reglamentui klasifikacinis TARIC kodas 8305100090), ir kad dėl pakeitimo nepasikeičia pagrindinės nagrinėjamojo produkto savybės. Kaip tokių šiek tiek pakeistų nagrinėjamojo produkto rūšių pavyzdį galima nurodyti žiedinių segtuvų mechanizmus, kuriuos sudaro daugiau nei dvi stačiakampės plieninės plokštelės arba vielos ir (arba) plokštelės su nuskliaustomis briaunomis, žiedinių segtuvų mechanizmai, kuriuos sudaro dvi plieninės plokštelės su nupjautais kraštais ir (arba) su išpjovomis, dėl kurių tos plokštelės nebėra stačiakampės. Be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės importuojamiems žiedinių segtuvų mechanizmams nustatytų antidempingo priemonių vengiama nagrinėjamąjį produktą (šiek tiek pakeistą pirmiau aprašytu būdu arba ne) siunčiant per Tailandą.

(7)

Pateikti šie įrodymai:

prašyme nurodyta, kad nagrinėjamajam produktui nustačius priemones labai pasikeitė su eksportu iš Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando į Bendriją susijusios prekybos pobūdis ir kad nėra jokios kitos pagrįstos priežasties arba pateisinančios aplinkybės, išskyrus muito nustatymą, kuria būtų galima paaiškinti tokį pasikeitimą,

prekybos pobūdis, atrodo, pasikeitė dėl nedidelio nagrinėjamojo produkto pakeitimo ir dėl to, kad tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmai (šiek tiek pakeisti arba ne) siunčiami per Tailandą,

be to, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių antidempingo priemonių taisomasis poveikis mažinamas ir kiekio, ir kainos požiūriu. Vietoje nagrinėjamojo produkto importuojamas didelis tiriamojo produkto kiekis. Be to, esama pakankamai įrodymų, kad šis didesnis kiekis importuojamas daug mažesne kaina, palyginti su nežalinga kaina, nustatyta atlikus tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės,

galiausiai, prašyme pateikta pakankamai prima facie įrodymų, kad vykdomas tiriamųjų produktų kainų dempingas, palyginti su anksčiau nagrinėjamajam produktui nustatyta normaliąja verte,

jeigu be pirmiau minėtų priemonių vengimo veiksmų atliekant tyrimą bus nustatyti kiti vengimo veiksmai, kuriems taikomas pagrindinio reglamento 13 straipsnis, šie veiksmai taip pat gali būti tyrimo objektas.

E.   PROCEDŪRA

(8)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija priėjo prie išvados, jog esama pakankamai įrodymų tyrimo inicijavimui pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnį pagrįsti ir nustatyti, kad tam tikri iš Tailando siunčiami importuojami žiedinių segtuvų mechanizmai (šiek tiek pakeisti arba ne ir deklaruojami kaip Tailando kilmės arba ne) ir tam tikri importuojami Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeisti žiedinių segtuvų mechanizmai turi būti registruojami pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį.

a)

Klausimynai

Kad gautų tyrimui, jos nuomone, reikalingos informacijos, Komisija nusiųs klausimynus Tailando eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Kinijos Liaudies Respublikos eksportuotojams ir (arba) gamintojams bei eksportuotojų ir (arba) gamintojų asociacijoms, Bendrijos importuotojams ir importuotojų asociacijoms, bendradarbiavusiems atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos galiojančios priemonės, ir Kinijos Liaudies Respublikos bei Tailando valdžios institucijoms. Prireikus taip pat gali būti prašoma, kad informacijos pateiktų Bendrijos pramonė.

Bet kuriuo atveju visos suinteresuotosios šalys turėtų nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per šio reglamento 3 straipsnyje nustatytą laikotarpį kreiptis į Komisiją, kad sužinotų, ar jos buvo paminėtos prašyme ir per šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį prašyti klausimyno, jeigu šio reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas taikomas visoms suinteresuotosioms šalims.

Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando valdžios institucijoms bus pranešta apie tyrimo inicijavimą.

b)

Informacijos rinkimas ir suinteresuotųjų šalių išklausymas

Visos suinteresuotosios šalys raginamos raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti patvirtinamuosius dokumentus. Be to, Komisija gali išklausyti suinteresuotąsias šalis, jei jos raštu pateikia prašymą ir nurodo svarbias priežastis, dėl kurių jas reikėtų išklausyti.

c)

Atleidimas nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių

Remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalimi, importuojamiems tiriamiesiems produktams gali būti netaikomas registracijos reikalavimas arba priemonės, jeigu importas nelaikomas vengimu.

Kadangi galimas vengimas vyksta ne Bendrijoje, nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 4 dalį gali būti atleisti tie tiriamojo produkto gamintojai, kurie gali įrodyti, kad jie nėra susiję su jokiu gamintoju, kuriam taikomos priemonės, ir kurie, kaip nustatyta, nevengia priemonių, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Gamintojai, pageidaujantys būti atleisti, per šio reglamento 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą.

F.   REGISTRACIJA

(9)

Remiantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalimi, importuojamiems tiriamiesiems produktams turėtų būti taikomas registracijos reikalavimas siekiant užtikrinti, kad nuo tokių importuojamų produktų registracijos dienos atgaline data galėtų būti taikomi reikiamo dydžio antidempingo muitai, jeigu atlikus tyrimą būtų nustatytas vengimas.

G.   TERMINAI

(10)

Tinkamo administravimo tikslais reikėtų nustatyti terminą, iki kurio:

suinteresuotosios šalys gali pranešti apie save Komisijai, pareikšti raštu savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją, į kurią reikia atsižvelgti atliekant tyrimą,

Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando gamintojai gali prašyti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių,

suinteresuotosios šalys gali raštu pateikti prašymą, kad Komisija jas išklausytų.

Atkreipiamas dėmesys į tai, kad daugumos pagrindiniame reglamente išdėstytų procesinių teisių įgyvendinimas priklauso nuo to, ar per šio reglamento 3 straipsnyje minimą laikotarpį šalys pranešė apie save.

H.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(11)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą laikotarpį arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(12)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją neatsižvelgiama, o remiamasi turimais faktais. Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei tuo atveju, jei ji būtų bendradarbiavusi.

I.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(13)

Pažymima, kad visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Europos Parlamento ir 2000 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

J.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(14)

Taip pat pažymima, kad suinteresuotosios šalys, manančios, jog patiria sunkumų naudodamosi teise į gynyba, gali reikalauti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų Prekybos generalinio direktorato pareigūnas. Šis pareigūnas yra suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tarnybų tarpininkas, kuris prireikus tarpininkauja sprendžiant procedūrinius klausimus, galinčius turėti įtakos jų interesų apsaugai atliekant šį tyrimą, ypač galimybės susipažinti su byla, konfidencialumo, terminų pratęsimo bei raštu ir (arba) žodžiu pateiktų nuomonių aiškinimo klausimus. Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje (http://ec.europa.eu/trade),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojamas tyrimas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalį siekiant nustatyti, ar tam tikri iš Tailando siunčiami šiek tiek pakeisti arba ne ir deklaruojami kaip Tailando kilmės arba ne žiedinių segtuvų mechanizmai (kuriuos sudaro dvi stačiakampės plieninės plokštelės arba vielos, prie kurių pritvirtinti ne mažiau kaip keturi pusžiedžiai iš plieninės vielos, sujungti vienas su kitu plieniniu dangteliu, ir kuriuos galima atidaryti patraukiant pusžiedžius arba nedideliu plieniniu spragtuko įtaisu, pritvirtintu prie žiedinio segtuvo mechanizmo), kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8305 10 00 (TARIC kodai 8305100012, 8305100022 ir 8305100032), ir tam tikri Kinijos Liaudies Respublikos kilmės šiek tiek pakeisti žiedinių segtuvų mechanizmai, kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8305 10 00 (TARIC kodai 8305100032 ir 8305100039), importuojami į Bendriją vengiant Reglamentu (EB) Nr. 2074/2004 nustatytų priemonių.

2 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 384/96 13 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 5 dalimi, muitinėms nurodoma imtis reikiamų veiksmų, kad būtų registruojami i) visi Kinijos Liaudies Respublikos kilmės žiedinių segtuvų mechanizmai, išskyrus nurodytuosius Reglamento (EB) Nr. 2074/2004 1 straipsnyje, kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8305 10 00 (TARIC kodai 8305100032 ir 8305100039) ir ii) visi iš Tailando siunčiami žiedinių segtuvų mechanizmai (deklaruojami kaip Tailando kilmės arba ne), kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8305 10 00 (TARIC kodai 8305100012, 8305100022 ir 8305100032).

Registracija baigiama po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Komisija reglamentu gali nurodyti muitinėms neberegistruoti į Bendriją importuojamų produktų, kuriuos pagamino gamintojai, pateikę prašymą atleisti juos nuo registracijos reikalavimo ir, kaip nustatyta, nevengiantys antidempingo muitų.

3 straipsnis

1.   Prašyti Komisijos klausimyno reikėtų per 15 dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Jei nori, kad tyrimo metu būtų atsižvelgta į jų pastabas, suinteresuotosios šalys privalo pranešti apie save Komisijai, raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti klausimyno atsakymus arba kitą informaciją per 40 dienų nuo šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos, jeigu nenurodyta kitaip.

3.   Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando gamintojai, pageidaujantys būti atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių, turėtų pateikti tinkamai įrodymais pagrįstą prašymą per tą patį 40 dienų laikotarpį.

4.   Per tą patį 40 dienų laikotarpį suinteresuotosios šalys taip pat gali prašyti, kad Komisija jas išklausytų.

5.   Visa susijusi informacija, prašymai išklausyti arba atsiųsti klausimyną, taip pat visi prašymai atleisti nuo reikalavimo registruoti importuojamus produktus arba nuo priemonių turi būti pateikiami raštu (ne elektronine forma, nebent nurodyta kitaip), būtinai nurodant suinteresuotosios šalies pavadinimą, adresą, e. pašto adresą, telefono ir fakso numerius. Visa rašytinė informacija, įskaitant informaciją, kurios prašoma šiame reglamente, klausimyno atsakymus ir slaptą suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, ženklinama „riboto naudojimo“ (6) grifu, ir pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalies nuostatas kartu pateikiamas nekonfidencialus variantas, paženklintas „suinteresuotosioms šalims susipažinti“.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faksas (+32 2) 295 65 05

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 359, 2004 12 4, p. 11.

(3)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1208/2004 (OL L 232, 2004 7 1, p. 1).

(4)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 33/2006 (OL L 7, 2006 1 12, p. 1).

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  Tai reiškia, kad dokumentas skirtas tik vidaus naudojimui. Jis apsaugotas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 4 straipsnį (OL L 145, 2001 5 31, p. 43). Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį ir PPO Susitarimo dėl 1994 m. GATT VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį tai yra konfidencialus dokumentas.


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1435/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

atnaujinantis atlantinių silkių žvejybą su Vokietijos vėliava plaukiojančiais laivais Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1941/2006, nustatančiu Baltijos jūroje 2007 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 metams.

(2)

2007 m. balandžio 19 d. Vokietija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalimi, pranešė Komisijai, kad 2007 m. balandžio 20 d. ji nutraukia atlantinių silkių žvejybą ICES IIId zonos vandenyse Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose.

(3)

2007 m. gegužės 16 d. Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalimi ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalimi, priėmė Reglamentą (EB) Nr. 546/2007 (4), uždraudžiantį su Vokietijos vėliava plaukiojantiems arba Vokietijoje registruotiems laivams žvejoti atlantines silkes Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiuose nuo tos pačios dienos.

(4)

Remiantis Komisijos iš Vokietijos valdžios institucijų gauta informacija, Vokietija dar neišnaudojo visos atlantinių silkių kvotos žvejybai Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiuose. Todėl atlantinių silkių žvejyba šiuose vandenyse turėtų būti leidžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems arba Vokietijoje registruotiems laivams.

(5)

Kad šį atlantinių silkių kiekį būtų galima sužvejoti iki šių metų pabaigos, šis leidimas turėtų įsigalioti 2007 m. lapkričio 19 d.

(6)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2007 turėtų būti panaikintas 2007 m. lapkričio 19 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 546/2007 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).

(4)  OL L 129, 2007 5 17, p. 23.


PRIEDAS

Nr.

83 – Atnaujinimas

Valstybė narė

Vokietija

Ištekliai

HER/3D-R31

Rūšis

Atlantinė silkė (Clupea harengus)

Zona

Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pakvadračiai

Data

2007 11 19


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1436/2007

2007 m. gruodžio 5 d.

uždraudžiantis su Estijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius ICES V zonos EB ir tarptautiniuose vandenyse bei ICES XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 41/2007, nustatančiu 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2007 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

82

Valstybė narė

Estija

Ištekliai

RED/51214.

Rūšys

Paprastasis jūrinis ešerys (Sebastes spp.)

Zona

V zonos EB ir tarptautiniai vandenys bei XII ir XIV zonų tarptautiniai vandenys

Data

2007 11 12


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/31


TARYBOJE POSĖDŽIAVUSIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2005/446/EB, nustatantį galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo

(2007/792/EB)

TARYBOJE POSĖDŽIAVĘ EUROPOS BENDRIJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1) ir 2005 m. birželio 25 d. pataisytą Liuksemburge (2) (toliau – AKR ir EB partnerystės susitarimas),

atsižvelgdami į 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EEB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (3) (toliau – Užjūrio asociacijos susitarimas), ypač į jo 33a straipsnį,

atsižvelgdami į Vidinį susitarimą tarp Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų dėl Bendrijos pagalbos finansavimo ir administravimo vadovaujantis AKR ir EB Partnerystės susitarimo Finansiniu protokolu (4) (toliau – 9-ojo EPF vidaus susitarimas), ypač į jo 2 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis (5) (toliau – 10-ojo EPF vidaus susitarimas),

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. gegužės 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimą 2005/446/EB (6)2007 m. gruodžio 31 d. yra data, po kurios nevykdomi Komisijos administruojamo 9-ojo Europos plėtros fondo (toliau – EPF) lėšų, Europos investicijų banko (toliau – EIB) administruojamų palūkanų subsidijų ir pajamų, už šiuos asignavimus sukauptų palūkanų, asignavimai.

(2)

AKR ir EB partnerystės susitarimo Ib priedo (7) (2008–2013 m. daugiametė finansinė programa) 4 punkte numatyta išimtis bendrosios taisyklės, taikomos likučiams ir po 2007 m. gruodžio 31 d. atšauktoms lėšoms, kurie susidarė pagal pagrindinių žemės ūkio produktų eksporto pajamų stabilizavimo sistemą (STABEX) pagal ankstesnius nei 9-asis EPF, ir taip pat likučiams ir kompensacijoms sumų, skirtų Investicinei priemonei finansuoti, neįskaitant susijusių palūkanų už subsidijas.

(3)

Tame pačiame punkte toliau numatyta, kad po 2007 m. gruodžio 31 d. dar gali būti skirtos lėšos užtikrinti ES administracijos darbo pajėgumus ir apmokėti einamąsias išlaidas, palaikyti vykdomus projektus kol įsigalios 10-asis EPF.

(4)

10-ojo EPF įsigaliojimas gali būti nukeltas po 2008 m. sausio 1 d.

(5)

Sprendimas 2005/446/EB bei AKR ir EB partnerystės susitarimo Ib priedo 4 punktas turi būti suderinti.

(6)

Dėl force majeure aplinkybių, pagal 9-ąjį EPF po perskirstymo, atlikto po 2007 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimo Nr. C(2007) 3856 dėl laikotarpio vidurio peržiūros, iš asignavimų finansuojamų projektų ir programų priėmimas buvo nukeltas 6 mėnesiams Prancūzijos Ramiojo vandenyno regiono užjūrio šalims ir teritorijoms (toliau – UŠT), kurioms taikoma Sutarties ketvirtoji dalis,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2005/446/EB 1 ir 2 straipsniai pakeičiami taip:

„1 straipsnis

1.   2007 m. gruodžio 31 d. yra data, po kurios nevykdomi Komisijos administruojamo 9-ojo EPF lėšų asignavimai, išskyrus likučius ir atšauktas lėšas, susidariusius pagal pagrindinių žemės ūkio produktų eksporto pajamų stabilizavimo sistemą (STABEX) pagal ankstesnius nei 9-asis EPF, ir taip pat asignavimų pagal 9-ąjį EPF, skirtų finansuoti iniciatyvas, nurodytas Ramiojo vandenyno regione esančių Prancūzijos UŠT bendruosiuose programavimo dokumentuose, likučius. Minėta data prireikus gali būti peržiūrėta.

2.   Likučiai ir po 2007 m. gruodžio 31 d. atšauktos lėšos, susidarę pagal pagrindinių žemės ūkio produktų eksporto pajamų stabilizavimo sistemą (STABEX) pagal ankstesnius nei 9-asis EPF, pervedami į 10-ąjį EPF ir priskiriami atitinkamų AKR šalių ir UŠT orientacinei programai. 2008 m. birželio 30 d. yra data, po kurios neskiriami Komisijos administruojamo 9-ojo EPF lėšų asignavimai finansuoti iniciatyvas, nurodytas Prancūzijos Ramiojo vandenyno regiono UŠT bendruosiuose programavimo dokumentuose.

3.   Jei 10-asis EPF įsigalios po 2007 m. gruodžio 31 d., tai 9-ojo EPF ar ankstesnių EPF likučiai ir atšauktos projektų pagal minėtus EPF lėšos gali būti asignuojami nuo 2007 m. gruodžio 31 d. iki 10-ojo EPF įsigaliojimo, – šiuo atveju jos naudojamos tik užtikrinti ES administracijos darbo pajėgumus ir apmokėti einamąsias išlaidas, skirtas palaikyti vykdomus projektus kol įsigalios 10-asis EPF.

4.   Pajamos, sukauptos iš palūkanų už EPF asignavimus turi būti naudojamos padengti išlaidas, susijusias su 9-ojo EPF išteklių skyrimu pagal 9-ojo EPF vidaus susitarimo 9 straipsnį, o vėliau jos turi būti rezervuotos su EPF susijusioms veiklos rėmimo išlaidoms, kaip apibūdinta 10-ojo EPF vidaus susitarimo 6 straipsnyje.

2 straipsnis

1.   2007 m. gruodžio 31 d. arba 10-ojo EPF įsigaliojimo data, atsižvelgiant į tai, kuri yra vėlesnė, – tai data, nuo kurios nebevykdomas Europos investicijų banko (EIB) administruojamų palūkanų subsidijų asignavimas. Minėta data prireikus gali būti peržiūrėta.

2.   Investicinei priemonei finansuoti skirtų sumų likučiai bei kompensuojamos sumos, neįskaitant susijusių palūkanų subsidijų, pervedami į 10-ąjį EPF ir lieka priskirti Investicinei priemonei.“

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Valstybių narių vyriausybių vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.

(3)  OL L 314, 2001 11 30, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/249/EB (OL L 109, 2007 4 26, p. 33).

(4)  OL L 317, 2000 12 15, p. 355.

(5)  OL L 247, 2006 9 9, p. 32.

(6)  OL L 156, 2005 6 18, p. 19.

(7)  Ib priedas, pateiktas AKR ir EB Ministrų tarybos sprendime Nr. 1/2006 (OL L 247, 2006 9 9, p. 22).


Komisija

6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

dėl visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos suinteresuotųjų šalių dialogo grupės, sudarytos Sprendimu 2007/602/EB, narių skyrimo

(2007/793/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. rugsėjo 5 d. Komisijos sprendimą 2007/602/EB dėl visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos suinteresuotųjų šalių dialogo grupės sudarymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2007/602/EB nuo 2007 m. spalio 10 d. sudaryta visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos suinteresuotųjų šalių dialogo grupė, patarianti Komisijai dėl gerosios patirties teikiant konsultacijas ir padedanti Komisijai geriau pritaikyti suinteresuotųjų šalių įtraukimo procesus pagal suinteresuotųjų šalių pirmiau minėtų sričių poreikius.

(2)

Pagal Sprendimo 2007/602/EB 3 straipsnio 1 dalį Komisija skiria grupės narius, parinktus iš 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų sričių kompetentingų specialistų ir pateikusius paraiškas pagal paskelbtą konkursą.

(3)

Konkursas buvo paskelbtas 2007 m. birželio 12 d. ir baigėsi 2007 m. liepos 27 d. Iš viso gauta apie 127 paraiškos.

(4)

Pagal paraiškas, gautas paskelbus konkursą, buvo atrinkta devyniolika specialistų. Šioje grupėje proporcingai atstovaujamos suinteresuotosios šalys, susijusios su įvairiomis Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio direktorato politikos sritimis. Nariai skiriami atsižvelgiant į aukščiausius kompetencijos standartus, įvairias svarbias kompetencijos sritis ir, nepažeidžiant šių kriterijų, užtikrinant kuo didesnį geografinį pasiskirstymą Bendrijos teritorijoje bei lyčių pusiausvyrą.

(5)

Komisija priims papildomą sprendimą, kuriame bus nurodyta, kurie nariai skiriami ketverių metų kadencijai ir kurie nariai skiriami dvejų metų kadencijai pagal Sprendimo 2007/602/EB 3 straipsnio 4 dalį.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija skiria šiuos asmenis suinteresuotųjų šalių dialogo grupės nariais:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2007 m. lapkričio 29 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 234, 2007 9 6, p. 13.


6.12.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 320/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 29 d.

kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5751)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/794/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 4 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2032/2003 dėl 10 metų programos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje, antrojo etapo, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1896/2000 (1), ypač į jo 8 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 2032/2003 nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad jas būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Iki Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 V ir VIII prieduose nustatytų terminų visi dalyviai atsisakė dalyvauti arba vertinti paskirta ataskaitą rengianti valstybė narė negavo dokumentų, susijusių su kai kurių medžiagų ir (arba) produktų tipų deriniais, įtrauktais į tą sąrašą.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 8 straipsnio 3 bei 4 dalis ir 9 straipsnio 5 dalį Komisija apie tai informavo valstybes nares. Tokia informacija 2006 m. birželio 14 d. paskelbta pasitelkiant elektronines ryšio priemones.

(4)

Per tris mėnesius nuo tokios informacijos paskelbimo elektroniniu būdu tam tikros bendrovės pagal Reglamento (EB) Nr. 2032/2003 8 straipsnio 4 dalį išreiškė norą tapti dalyvėmis, atsakingomis už atitinkamas medžiagas ir produkto tipus.

(5)

Todėl turėtų būti nustatytas naujas šių medžiagų ir produktų tipų dokumentų pateikimo terminas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nustatomas naujas priede nurodytų medžiagų ir produktų tipų dokumentų pateikimo terminas – 2008 m. balandžio 30 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 29 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 307, 2003 11 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1849/2006 (OL L 355, 2006 12 15, p. 63).


PRIEDAS

MEDŽIAGOS IR PRODUKTŲ TIPAI, KURIEMS NUSTATYTAS NAUJAS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TERMINAS – 2008 M. BALANDŽIO 30 d.

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Linaloolis

201–134–4

78–70–6

19

Geraniolis

203–377–1

106–24–1

18

Geraniolis

203–377–1

106–24–1

19

Propoksuras

204–043–8

114–26–1

18

Fenitrotionas

204–524–2

122–14–5

18

Anglies dioksidas

204–696–9

124–38–9

19

Metilantraniloatas

205–132–4

134–20–3

19

Diazinonas

206–373–8

333–41–5

18

Okt-1-en-3-olis

222–226–0

3391–86–4

19

Piretrinai ir piretroidai

232–319–8

8003–34–7

19

S-[(6-chlor-2-oksooksazol[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O-dimetiltiofosfatas/azametifosas

252–626–0

35575–96–3

18

5,5-dimetilperhidropirimidin-2-on-α-(4-trifluormetilstiril)-α-(4-trifluormetil) cinamiliden hidrazonas/hidrametilnonas

405–090–9

67485–29–4

18