ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 309

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1377/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

1

 

 

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1378/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1379/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus ( 1 )

7

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1380/2007 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazę (Natugrain Wheat TS) kaip pašarų priedą ( 1 )

21

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1381/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2133/2001, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines kvotas ir tarifų ribas javų sektoriuje ir numatantį jų administravimą, dėl tarifinės kvotos lengvatų, kurias Bendrija teikia Farerų salų žuvų pašarui, kurio KN kodai yra ex23099010, ex23099031 ir ex23099041, padidinimo

24

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1382/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 dėl kiaulienos importo tvarkos taikymo taisykles

28

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1383/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu

34

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1384/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu

40

 

*

2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1385/2007, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu

47

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1377/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 889/2005, nustatantį tam tikras ribojančias priemones Kongo Demokratinei Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 9 d. Tarybos bendrąją poziciją 2007/654/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP dėl ribojančių priemonių Kongo Demokratinei Respublikai (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 889/2005 (2) nustatytos ribojančios priemonės Kongo Demokratinei Respublikai (toliau – KDR) pagal Bendrąją poziciją 2005/440/BUSP ir laikantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1596 (2005) bei vėlesnių susijusių rezoliucijų.

(2)

2007 m. rugpjūčio 10 d. Rezoliucija 1771 (2007) JT Saugumo Taryba nusprendė, inter alia, kad ribojančios priemonės techninei pagalbai neturėtų būti taikomos teikiant susijusią techninę pagalbą, apie kurią iš anksto pranešta Rezoliucijos 1533 (2004) 8 punktu įsteigtam Komitetui ir kuriai pritarė KDR vyriausybė, kai tokia pagalba skiriama išskirtinai remti KDR kariuomenės arba policijos dalinius, kurie integruojasi Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose ir Ituri regione. Todėl tikslinga atitinkamai pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005.

(3)

Taip pat tikslinga suderinti Reglamentą (EB) Nr. 889/2005 su naujausia sankcijų taikymo praktika, susijusia su kompetentingų institucijų nustatymu, atsakomybe už pažeidimus ir jurisdikcija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 889/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„3 straipsnis

1.   Priede nurodytose interneto svetainėse išvardytos valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugos teikėjas, kompetentingos institucijos, nukrypdamos nuo 2 straipsnio, gali leisti teikti:

a)

su ginklais ir susijusia technine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta tik Jungtinių Tautų Organizacijos misijai KDR (MONUC) paremti arba jai naudotis;

b)

su ginklais ir susijusia technine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta KDR kariuomenės ir policijos daliniams paremti arba jiems naudotis, jei:

i)

minėtų dalinių integravimasis yra baigtas, arba

ii)

jie veikia vadovaujami KDR ginkluotųjų pajėgų arba nacionalinės policijos štabo, arba

iii)

vyksta jų integravimasis KDR už Šiaurės ir Pietų Kivu provincijų ir Ituri regiono ribų;

c)

techninę pagalbą, kurios teikimui pritarė KDR vyriausybė ir kuri skiriama išskirtinai remti KDR kariuomenės arba policijos dalinius, kurie integruojasi Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose ir Ituri regione, kai apie tokią pagalbą arba paslaugas iš anksto pranešta Sankcijų komitetui; bei

d)

su žudyti nepritaikyta karine įranga susijusią techninę pagalbą, finansavimą ir finansinę paramą, jei ši parama skirta vien humanitariniams ar apsaugos tikslams, kai apie šios paramos ar paslaugų teikimą iš anksto pranešta Sankcijų komitetui.

2.   Leidimas neduodamas veiklai, kuri jau buvo vykdyta.“;

2)

Įterpiamas šis straipsnis:

„2a straipsnis

Atitinkami fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis šio reglamento 2 straipsnio b dalyje nurodytus draudimus.“;

3)

Įterpiamas šis straipsnis:

„6a straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje minėtas kompetentingas institucijas ir jas nurodo priede išvardytose interneto svetainėse.

2.   Įsigaliojus šiam straipsniui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias kompetentingas institucijas ir apie visus vėlesnius jų pakeitimus.“;

4)

7 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„7 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

Bendrijos teritorijoje;

b)

visuose orlaiviuose ir laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai;

c)

visiems bet kurios valstybės narės pilietybę turintiems asmenims, esantiems Bendrijos teritorijoje arba už jos ribų;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios yra įsteigtos arba įregistruotos pagal valstybės narės įstatymus;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms, kurios vykdo visą verslą arba jo dalį Bendrijoje.“

5)

Priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateikiamu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. SILVA


(1)  OL L 264, 2007 10 10, p. 11.

(2)  OL L 152, 2005 6 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose pateikiama informacija apie 3 ir 6a straipsniuose minėtas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

AIRIJA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo pranešimai siunčiami Europos Komisijai:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E. paštas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (+32 2) 29 91176/55585

Faks. (+32 2) 299 0873“


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1378/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

125,5

MA

57,7

TR

94,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

196,3

MA

46,9

TR

88,0

ZZ

110,4

0709 90 70

MA

52,9

TR

180,5

ZZ

116,7

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

68,2

ZZ

68,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

68,0

TR

74,7

UY

83,0

ZZ

68,8

0805 50 10

AR

72,2

TR

96,5

ZA

59,5

ZZ

76,1

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

85,6

CN

76,1

MK

31,5

US

96,5

ZA

72,5

ZZ

76,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

43,9

TR

120,4

ZZ

71,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1379/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 58 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d. – gruodžio 1 d. pasiektą susitarimą, būtina pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus. Pagal šiuos pakeitimus kiekio žymenys „kg“ ir „litras“ IA priede pateikto pranešimo dokumento 5 langelyje, IB priede pateikto judėjimo dokumento 5 ir 18 langeliuose bei VII priede pateikto važtaraščio informacijos dokumento 3 ir 14 langeliuose pakeičiami žymenimis „tonos (Mg)“ ir „m3“, į judėjimo dokumentą įterpiamas naujas 17 langelis, iš dalies pakeičiama važtaraščio informacijos dokumento 1-oji išnaša ir VIII priedo I.4–9 punktuose pateiktos nuorodos į tvarkymo aplinkai saugiu būdu gaires. Siekiant aiškumo, reikėtų šiuos priedus pakeisti.

(2)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (2) 18 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IA, IB, VII ir VIII priedai pakeičiami šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IA priedas pakeičiamas taip:

„IA PRIEDAS

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo pranešimo dokumentas

Image

Image

Image

Image


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 IB priedas pakeičiamas taip:

„IB PRIEDAS

Tarpvalstybinio judėjimo/atliekų vežimo judėjimo dokumentas

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VII priedas pakeičiamas taip:

„VII PRIEDAS

ATLIEKŲ VEŽIMĄ LYDINTI INFORMACIJA, KAIP NURODYTA 3 STRAIPSNIO 2 IR 4 DALYSE

Image


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 VIII priedas pakeičiamas taip:

„VIII PRIEDAS

TVARKYMO APLINKAI SAUGIU BŪDU GAIRĖS (49 STRAIPSNIS)

I.   Gairės, priimtos pagal Bazelio konvenciją:

1.

Techninės biomedicininių ir sveikatos apsaugos atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (Y1; Y3) (1).

2.

Techninės švino-rūgštinių baterijų atliekų tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1).

3.

Techninės pilno arba dalinio laivų išmontavimo tvarkymo aplinkai saugiu būdu gairės (1).

4.

Techninės gairės dėl metalų ir metalų junginių perdirbimo (atnaujinimo) (R4) aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (2).

5.

Atnaujintos bendrosios techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra patvariųjų organinių teršalų (POT), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

6.

Atnaujintos techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra polichlorintų bifenilų (PCB), polichlorintų terfenilų (PCT) arba polibromintų bifenilų (PBB), kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

7.

Techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra pesticidų – aldrino, chlordano, dieldrino, endrino, heptachloro, heksachlorbenzeno (HCB), mirekso ar toksafeno, arba HCB kaip pramoninio chemikalo, kurias jie sudaro arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

8.

Techninės gairės dėl atliekų, kuriose yra 1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorfenil)etano (DDT), kurias jis sudaro arba kurios yra juo užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

9.

Techninės gairės dėl atliekų, kurose yra nespecialiai pagamintų polichlorintų dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF), heksachlorbenzeno (HCB) arba polichlorintų bifenilų (PCB), arba kurios yra jais užterštos, tvarkymo aplinkosaugos požiūriu tinkamu būdu (3).

II.   EBPO priimtos gairės:

Techninis specifinių atliekų srautų tvarkymo aplinkai saugiu būdu vadovas:

Panaudoti asmeniniai kompiuteriai ir jų laužas (4).

III.   Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) priimtos gairės:

Laivų perdirbimo gairės (5).

IV.   Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) priimtos gairės:

Sauga ir sveikata, susijusi su laivų išardymu: gairės Azijos šalims ir Turkijai (6).


(1)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 6-ajame susitikime 2002 m. gruodžio 9–13 d.

(2)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 7-ajame susitikime 2004 m. spalio 25–29 d.

(3)  Priimtos Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės šalių konferencijos 8-ajame susitikime 2006 m. lapkričio 27 d.–gruodžio 1 d.

(4)  Priėmė EBPO Aplinkos politikos komitetas 2003 m. vasario mėn. (dokumentas ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(5)  Rezoliucija A.962, kurią priėmė TJO asamblėja 23-iojoje nuolatinėje sesijoje, vykusioje 2003 m. lapkričio 24 d.–gruodžio 5 d.

(6)  Patvirtintos skelbti TDO vadovaujančios institucijos 289-osios sesijos, vykusios 2004 m. kovo 11–26 d., metu.“


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1380/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazę (Natugrain Wheat TS) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės (Natugrain Wheat TS) preparatą, gautą iš Aspergillus niger (CBS 109,713), kaip pašarų priedą mėsiniams kalakutams, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Endo-1,4-beta-ksilanazės (Natugrain Wheat TS) preparatą, gautą iš Aspergillus niger (CBS 109,713) laikinai naudoti mėsiniams viščiukams buvo leista 2005 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1458/2005 dėl nuolatinio ir laikino leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo tam tikrus leidžiamus pašarų priedus naudoti pagal kitą paskirtį (2).

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą mėsiniams kalakutams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2007 m. balandžio 18 d. nuomonėje padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-ksilanazės (Natugrain Wheat TS) preparatas, gautas iš Aspergillus niger (CBS 109,713), neturi neigiamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (3). Ji taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, to preparato naudojimas neturi neigiamo poveikio šių papildomų kategorijų gyvūnams. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(6)

Įvertinus šį preparatą matyti, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 233, 2005 9 9, p. 3.

(3)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl fermentinio preparato Natugrain Wheat TS (endo-1,4-beta-ksilanazės) kaip mėsiniams kalakutams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003. Priimta 2007 m. spalio 18 d.EMST leidinys (2007) 474, 1-11.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetas/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnumas yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4d62

BASF Aktiengesellschaft

Endo-1,4-beta-ksilanazė

EC 3.2.1.8

(Natugrain Wheat TS)

 

Priedo sudėtis:

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 109,713), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

Kieto pavidalo: 5 600 TXU (1)/g

Skysto pavidalo: 5 600 TXU/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus niger (CBS 109,713), preparatas

 

Analizės metodai  (2):

Viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,4-beta-ksilanazei veikiant ksilano turintį substratą (kviečių arabinoksilaną) esant 3,5 pH ir 55 °C temperatūrai.

Mėsiniai kalakutai

560 TXU

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

Mėsiniams kalakutams: 560 – 840 TXU

Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių.

2017 m. gruodžio 17 d.


(1)  1 TXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 5 mikromolius redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš kviečių arabinoksilano, esant 3,5 pH ir 55 °C temperatūrai.

(2)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1381/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2133/2001, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines kvotas ir tarifų ribas javų sektoriuje ir numatantį jų administravimą, dėl tarifinės kvotos lengvatų, kurias Bendrija teikia Farerų salų žuvų pašarui, kurio KN kodai yra ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ir ex 2309 90 41, padidinimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1968 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 827/68 dėl bendro tam tikrų Sutarties II priede išvardytų produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimą 97/126/EB dėl susitarimo tarp, pirma, Europos bendrijos ir, antra, Danijos Vyriausybės bei Farerų salų Vietinės Vyriausybės sudarymo (2),

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (3), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2005 (4) iš dalies pakeistas susitarimo tarp Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų Vietinės Vyriausybės (5) (toliau – Susitarimas), patvirtinto Tarybos sprendimu 97/126/EB, 3 protokolas dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų.

(2)

2007 m. birželio 13 d. Taryba nusprendė dėl Bendrijos pozicijos dėl Susitarimo 4 protokolo pakeitimo.

(3)

EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2007 (6), iš dalies keičiančiu Susitarimo 4 protokolą, iš dalies keičiamas metinės tarifinės kvotos, kurios eilės numeris 09.0689, dydis.

(4)

Susitarimo 4 protokolo, iš dalies pakeisto EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimu Nr. 1/2007, 1 straipsnio antros pastraipos 1 punkte numatyta, kad Farerų salų valdžios institucijos patvirtina, kad į ES pagal šią lengvatinę tarifinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare, kurio KN kodai yra ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 ir ex 2309 90 41, nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš šio pašaro sudėtinių dalių.

(5)

EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimo Nr. 1/2007 3 straipsnyje numatyta, kad tarifinės kvotos padidinimas 2007 kalendoriniais metais apskaičiuojamas pagal pro rata temporis principą nuo 2007 m. gruodžio 1 d. Todėl 2007 kalendoriniais metais tarifinė kvota turėtų būti padidinta 833 tonomis.

(6)

Todėl Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2133/2001 (7) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Javų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2133/2001 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Pagal tarifinę kvotą 09.0689 importuojami produktai išleidžiami į laisvą apyvartą pateikus:

a)

produktų kilmės įrodymo dokumentą, kaip nustatyta susitarimo tarp Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų Vietinės Vyriausybės 3 protokolo dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų 16 straipsnyje;

b)

toliau nurodytos Farerų salų valdžios institucijos (Maisto, veterinarijos ir aplinkosaugos agentūros) patvirtinimą, kurio tekstas peteiktas V priede:

Heilsufrøðiliga starvsstovan (Food-veterinary and environmental agency)

Falkavegur 6, 2 floor.

FO-100 TÓRSHAVN

FAROE ISLANDS

Telefonas 00 298 35 64 00

Faks. 00 298 35 64 01

Tarnybos telefonas 00 298 55 64 03 (iki 23 val.)

El. paštas HFS@HFS.FO

Tinklavietė www.hfs.fo“.

2)

II priedo tekstas, susijęs su eilės numeriu 09.0689, pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

3)

Šio reglamento II priedas pridedamas kaip V priedas.

2 straipsnis

Nepaisant 1 straipsnio 2 punkto, tarifinė kvota 2007 kalendoriniais metais yra 10 833 tonos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 151, 1968 6 30, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 97).

(2)  OL L 53, 1997 2 22, p. 1.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6).

(4)  OL L 110, 2006 4 24, p. 1.

(5)  OL L 53, 1997 2 22, p. 2.

(6)  OL L 275, 2007 10 19, p. 32.

(7)  OL L 287, 2001 10 31, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 880/2007 (OL L 194, 2007 7 26, p. 3).


I PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

Tarifinė kvota

(tonomis)

Muito norma

Kilmė

„09.0689

ex 2309 90 10 (1)

ex 2309 90 31 (1)

ex 2309 90 41 (1)

Žuvų pašaras

20 000

0

Farerų salos


(1)  Žuvų pašare, kuriam taikomas lengvatinis importo režimas, negali būti pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš šio pašaro sudėtinių dalių.”


II PRIEDAS

„V PRIEDAS

FARERŲ SALŲ VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PATVIRTINIMAS

(BG)

„Продуктите от риба, предназначени за храна на животни, изнасяни за ЕС по преференциални квоти, не съдържат добавъчен глутен, освен глутена, който присъства естествено в зърнените храни, които могат да влязат в състава на тези продукти.“

(ES)

«Estos piensos para peces exportados a la UE al amparo del contingente preferencial no contienen gluten añadido, con excepción del presente de manera natural en los cereales que puedan intervenir en su composición.»

(CS)

„Toto rybí krmivo vyvážené do EU v rámci preferenční kvóty neobsahuje přidaný lepek, kromě lepku přirozeně přítomného v obilovinách, který se může dostat do složení rybího krmiva.“

(DA)

»Dette fiskefoder, der eksporteres til EU inden for rammerne af præferencetoldkontingentet, indeholder ikke anden gluten end den, der forekommer naturligt i det korn, der kan anvendes i fiskefodersammensætningen.«

(DE)

„Dieses im Rahmen des Präferenzzollkontingents in die EU ausgeführte Fischfutter enthält außer dem Gluten, das von Natur aus in dem im Fischfutter enthaltenen Getreide vorhanden ist, kein zugesetztes Gluten.“

(ET)

„Sooduskvootide raames ELi eksporditud kalasööt ei sisalda lisatud gluteeni peale teraviljas looduslikult esineva gluteeni, mis kokkusegamisel võib sattuda kalasööda sisse.”

(EL)

«Οι ιχθυοτροφές που εξάγονται στην ΕΕ βάσει της προτιμησιακής ποσόστωσης δεν περιέχουν πρόσθετη γλουτένη, επιπλέον της γλουτένης που απαντάται υπό φυσική μορφή στα σιτηρά τα οποία ενδέχεται να αποτελούν συστατικό στοιχείο της σύνθεσης των ιχθυοτροφών.»

(EN)

‘This fish feed exported to the EU under preferential quota does not contain added gluten, in addition to the gluten naturally present in the cereals that may enter in the compounding of the fish feed.’

(FR)

«Ces aliments pour poissons exportés vers l'Union européenne dans le cadre du contingent préférentiel ne contiennent pas de gluten autre que celui naturellement présent dans les céréales qui peuvent entrer dans la composition des aliments pour poissons.»

(IT)

«Gli alimenti per pesci esportati nell'UE nell'ambito del presente contingente preferenziale non contengono glutine aggiunto, oltre al glutine naturalmente presente nei cereali che possono entrare nella composizione degli alimenti per pesci.»

(LV)

“Šīs preferenciālās kvotas ietvaros uz ES eksportētai zivju barībai nav pievienots lipeklis papildus tam lipeklim, kas dabiski atrodams labībā un var nonākt zivju barības maisījumā.”

(LT)

„Šiame į ES pagal lengvatinę kvotą eksportuojamame žuvų pašare nėra pridėta daugiau glitimo, nei jo natūraliai yra grūduose, kurie gali būti viena iš žuvų pašaro sudėtinių dalių.“

(HU)

„A preferenciális vámkontingens keretében az EU-ba exportált haltáp nem tartalmaz az összetevői között szereplő gabonákban természetesen jelen lévő gluténon felül hozzáadott glutént.”

(MT)

“Dan l-għalf tal-ħut esportat għall-UE skond kwota preferenzjali ma fihx gluten miżjud, minbarra dak il-gluten li jinstab fiċ-ċereali b'mod naturali, li jista' jiġi mħallat ma' l-għalf tal-ħut.”

(NL)

„Dit visvoeder dat naar de EU wordt uitgevoerd in het kader van het preferentiële contingent, bevat geen toegevoegde gluten bovenop de gluten die van nature aanwezig zijn in het graan dat is gebruikt bij de samenstelling van het visvoeder.”

(PL)

„Niniejszy wywóz paszy dla ryb do UE w ramach preferencyjnego kontyngentu nie zawiera dodatku glutenu, ponad tę ilość glutenu, która występuje naturalnie w zbożach, które mogą wchodzić w skład tej paszy.”

(PT)

«Os alimentos para peixe exportados para a UE ao abrigo de contingentes preferenciais não podem conter glúten adicionado, para além do glúten naturalmente presente nos cereais que podem entrar na composição dos alimentos para peixe.»

(RO)

„Această hrană pentru pești exportată în UE în cadrul contingentului preferențial nu conține gluten ca aditiv, cu excepția celui care se găsește în mod natural în cerealele care pot intra în compoziția acestor produse.”

(SK)

„Toto krmivo pre ryby vyvážané do EÚ v rámci preferenčnej kvóty neobsahuje pridaný lepok iný ako lepok prirodzene obsiahnutý v obilninách, ktoré môžu tvoriť zložku krmiva pre ryby.“

(SL)

„Ta hrana za ribe, ki se izvaža v EU v preferencialni kvoti, ne vsebuje dodanega glutena poleg tistega, ki je naravno prisoten v žitaricah, ki se lahko nahajajo v tej hrani.“

(FI)

”Tässä etuuskiintiössä EU:hun viety kalanrehu ei sisällä lisättyä gluteenia kalanrehun valmistuksessa mahdollisesti käytettävässä viljassa luonnostaan olevan gluteenin lisäksi.”

(SV)

”Detta fiskfoder, som exporteras till EU inom ramen för en förmånskvot, innehåller inte tillsatser av gluten utöver det gluten som förekommer naturligt i den spannmål som kan ingå i fiskfodret.” “


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1382/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 dėl kiaulienos importo tvarkos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 774/94, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantį tokių kvotų administravimą (2), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1556/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles dėl kiaulienos importo priemonių (3) buvo iš esmės pakeistas, be to, reikalingi nauji pakeitimai. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(2)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94 nuo 1994 m. sausio 1 d. buvo leista naudoti naujas tam tikrų kiaulienos produktų metines tarifines kvotas. Minėtų kvotų taikymo laikotarpis neapibrėžtas.

(3)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(4)

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5).

(5)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotos laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. reikėtų padalyti į kelis trumpesnius laikotarpius. Bet kuriuo atveju pagal Reglamentą (EB) Nr. 1301/2006 importo licencijos baigia galioti paskutinę importo tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(6)

Atsižvelgiant į aptariamai kiaulienos sektoriaus sistemai būdingą spekuliacijos riziką, reikėtų nustatyti aiškias sąlygas, kuriomis būtų reglamentuotos ūkio subjektų galimybės pasinaudoti tarifinių kvotų sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, išduodant importo licencijas turėtų būti nustatomas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nustatomos KN kodais 0203 19 13 ir 0203 29 15 žymimos šviežios, atšaldytos arba sušaldytos kiaulienos importo tarifinės kvotos, kurias leista naudoti remiantis Reglamento (EB) Nr. 774/94 2 straipsniu, administravimo taisyklės.

2.   Tarifinę kvotą leidžiama naudoti kasmet nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

3.   Produktų, kuriems taikoma 1 dalyje nurodyta kvota, kiekis ir taikomas muito tarifas bei atitinkamas eilės numeris nurodyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, taikomos Reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metinei kvotai priskiriamas kiekis suskirstomas į šias keturias kvotos laikotarpio dalis:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.,

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.,

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.,

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas, pateikdamas pirmą paraišką, susijusią su nurodytu metiniu kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų minėtame 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kurie nurodyti Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 1 straipsnyje.

2.   Licencijos paraiškoje turi būti nurodytas šio reglamento I priede nurodytas eilės numeris. Paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai ir jų pavadinimai turi būti įrašyti licencijos paraiškos ir licencijos atitinkamai 16 ir 15 langeliuose.

Licencijos paraiška pateikiama dėl ne mažiau kaip 20 tonų ir ne daugiau kaip 20 % aptariamu kvotos dalies laikotarpiu skirto atitinkamos kvotos kiekio.

3.   Licencijos paraiškose ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis.

b)

20 langelyje – vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje išvardytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą kvotos laikotarpio dalį, dienas.

2.   Kartu su licencijos paraiška pateikiamas 20 eurų už 100 kilogramų užstatas.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, kiekvienas pareiškėjas gali prašyti kelių importo licencijų produktams, kurie turi tą patį eilės numerį, importuoti, jei tų produktų kilmės šalys yra skirtingos. Paraiškos, kuriose nurodoma vienintelė kilmės šalis, kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateiktos vienu metu. Šio reglamento 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nurodyto didžiausio kiekio požiūriu jos pripažįstamos kaip viena paraiška.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės prašomus kiekius (kilogramais).

5.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos ir vėliausiai vienuoliktą darbo dieną, skaičiuojant nuo 4 dalyje numatyto pranešimo pateikimo termino pabaigos.

6.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės prieš pasibaigiant kiekvienos kvotos laikotarpio dalies pirmam mėnesiui Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kurį importuoti buvo išduotos minėto reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio po kiekvieno metinio kvotos laikotarpio pabaigos Komisijai praneša apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą tuo eilės numeriu žymimos kvotos produktų kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kilogramais išreikštus kiekius, su kuriais susijusios nepanaudotos ar tik iš dalies panaudotos importo licencijos: pirmą kartą – kartu su paraiška, susijusia su paskutine kvotos laikotarpio dalimi, kitą kartą – iki ketvirtojo mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, pirmosios dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktas teises galima perduoti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje atitikmenų lentelėje.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narys


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 91, 1994 4 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2198/95 (OL L 221, 1995 9 19, p. 3).

(3)  OL L 288, 2006 10 19, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1940/2006 (OL L 407, 2006 12 30, p. 153, su pakeitimais, padarytais OL L 44, 2007 2 15, p. 77).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).


I PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodai

Taikomas muitas

Kiekis tonomis

(produkto svoris)

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

0 %

7 000


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 1382/2007

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 1382/2007

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 1382/2007

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 1382/2007

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 1382/2007

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 1382/2007

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 1382/2007

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 1382/2007

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 1382/2007

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 1382/2007

vengrų kalba

:

1382/2007/EK rendelet

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 1382/2007

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 1382/2007

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 1382/2007

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 1382/2007

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 1382/2007

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 1382/2007

B.   4 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007

ispanų kalba

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1382/2007

čekų kalba

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1382/2007

danų kalba

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1382/2007

vokiečių kalba

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1382/2007

estų kalba

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1382/2007 on kinnitatud 0 % tollimaks

graikų kalba

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1382/2007

anglų kalba

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1382/2007

prancūzų kalba

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1382/2007

italų kalba

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1382/2007

latvių kalba

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1382/2007

lietuvių kalba

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1382/2007

vengrų kalba

:

0 %-os vámtétel az 1382/2007/EK rendelet alapján

maltiečių kalba

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1382/2007

olandų kalba

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1382/2007

lenkų kalba

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1382/2007

portugalų kalba

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1382/2007

rumunų kalba

:

Taxe vamale fixate la 0 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1382/2007

slovakų kalba

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1382/2007

slovėnų kalba

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1382/2007

suomių kalba

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1382/2007 mukaisesti

švedų kalba

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1382/2007


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies a punktas

3 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 3 dalies b punktas

3 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

5 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

IIa priedas

II priedo A dalis

IIb priedas

II priedo B dalis

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1383/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 779/98 dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 4115/86 ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 3010/95 (2), ypač į jo 1 straipsnį,

kadangi:

(1)

1998 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1396/98, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 dėl Turkijos kilmės žemės ūkio produktų importo į Bendriją, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 4115/86 ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 3010/95 (3), buvo daug kartų iš esmės keistas, be to, reikalingi nauji pakeitimai. Todėl nuo šiol Reglamentą (EB) Nr. 1396/98 reikėtų panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(2)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(3)

Turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5), nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

(4)

Siekiant užtikrinti importo reguliarumą, tarifinių kvotų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., reikėtų padalyti į kelis mažesnius laikotarpius. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Atsižvelgiant į paukštienos sektoriui būdingą spekuliacijos galimybę, reikėtų nustatyti tikslias sąlygas, kuriomis būtų reguliuojama ekonominių operacijų vykdytojų galimybė naudotis tarifinių kvotų sistema.

(6)

Siekiant užtikrinti deramą sistemos administravimą, reikėtų nustatyti užstatą už pagal šią sistemą išduodamas importo licencijas, kurio dydis būtų 20 EUR už 100 kilogramų.

(7)

Siekiant užtikrinti ekonominių operacijų vykdytojų interesus reikėtų, kad Komisija nustatytų kiekį, kurio nepaprašyta ir kuris bus pridėtas prie artimiausio tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visi paukštienos sektoriaus produktai, priskiriami I priede nurodytiems KN kodams, importuojami pagal I priede nurodytą tarifinę kvotą.

Metinę tarifinę kvotą leidžiama naudoti nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nustatytos kvotos, kiekis, muito mokestis, kvotos eilės numeris ir atitinkamos grupės numeris, nustatyti I priede.

2 straipsnis

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui skirtas kiekis paskirstomas į keturis mažesnius laikotarpius:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.;

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas, pateikdamas pirmąją paraišką, susijusią su atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo ar eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus kodus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai nurodomi 16 langelyje, o jų aprašymas – 15 langelyje.

Licencijos paraiška turi būti susijusi su ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % atitinkamos kvotos kiekio, turimo mažesnį laikotarpį.

3.   Licencija įpareigoja importuoti iš Turkijos.

Licencijos paraiškoje ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir įrašas „taip“, žymimas kryželiu;

b)

20 langelyje – vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų.

Licencijos 24 langelyje turi būti įrašytas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška turi būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą mažesnį laikotarpį, dienas.

2.   Pateikiant licencijos paraišką sumokamas 20 EUR už 100 kg užstatas.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip penktą dieną po paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, nurodytus kilogramais.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną pasibaigus 4 dalyje nurodytam pranešimo pateikimo terminui.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių nebuvo pateikta paraiškų ir kurie automatiškai pridedami prie artimiausiam mažesniam kvotos laikotarpiui nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės iki kiekvieno tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pirmojo mėnesio pabaigos Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kurį importuoti buvo išduotos to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio pabaigos po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvienos produktų grupės kiekį, nurodytą kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekį kilogramais, dėl kurio importo licencijos buvo nepanaudotos arba iš dalies panaudotos pirmą kartą kartu su paraiška, susijusia su paskutiniu mažesniu laikotarpiu, kitą kartą – iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo pirmosios mažesnio laikotarpio, kuriam jos yra išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal licencijas suteiktas teises galima perleisti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

Importuoti produktai išleidžiami į laisvą apyvartą pateikus kilmės įrodymą, kuris išduodamas pagal EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimo Nr. 1/98 priede pateikto 3 protokolo 16 straipsnio nuostatas (6).

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1396/98 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 113, 1998 4 15, p. 1.

(3)  OL L 187, 1998 7 1, p. 41. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1961/2006 (OL L 408, 2006 12 30, p. 1).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentais su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(6)  OL L 86, 1998 3 20, p. 1.


I PRIEDAS

Grupės numeris

Kvotos eilės nr.

KN kodas

Muito mokestis pagal tarifinę kvotą

(EUR už toną)

Metinė tarifinė kvota

(tonomis neto)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

vengrų kalba

:

1383/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

anglų kalba

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

rumunų kalba

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1396/98

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

5 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1384/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2398/96, įvedantį tarifines kvotas kalakutienai, kurios kilmės šalis yra Izraelis ir kuri yra importuojama iš Izraelio taip, kaip tai numatyta Asociacijos sutartyje ir laikinajame Europos bendrijos ir Izraelio valstybės susitarime (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimą 2003/917/EB dėl Europos bendrijos ir Izraelio valstybės susitarimo pasikeičiant raštais sudarymo dėl abipusio priemonių liberalizavimo ir EB–Izraelio asociacijos susitarimo pakeitimo (3), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2497/96, nustatantis Europos bendrijos ir Izraelio valstybės asociacijos sutartyje ir Laikinajame susitarime numatytų priemonių taikymo paukštienos sektoriuje tvarką (4), buvo daug kartų iš esmės keistas, be to, reikalingi nauji pakeitimai. Todėl nuo šiol Reglamentą (EB) Nr. 2497/96 reikėtų panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(2)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(3)

Turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (6), nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

(4)

Siekiant užtikrinti importo reguliarumą, tarifinių kvotų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., reikėtų padalyti į kelis mažesnius laikotarpius. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Atsižvelgiant į paukštienos sektoriui būdingą spekuliacijos galimybę, reikėtų nustatyti tikslias sąlygas, kuriomis reguliuojama ekonominių operacijų vykdytojų galimybė naudotis tarifinių kvotų sistema.

(6)

Siekiant užtikrinti deramą tarifinių kvotų sistemos administravimą, reikėtų nustatyti užstatą už pagal šią sistemą išduodamas importo licencijas, kurio dydis būtų 20 EUR už 100 kilogramų.

(7)

Siekiant užtikrinti ekonominių operacijų vykdytojų interesus reikėtų, kad Komisija nustatytų kiekį, kurio nepaprašyta ir kuris bus pridėtas prie artimiausio tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visi paukštienos sektoriaus produktai, priskiriami I priede nurodytiems KN kodams, importuojami pagal I priede nurodytas tarifines kvotas, kurias leista naudoti Reglamentu (EB) Nr. 2398/96.

Metinę tarifinę kvotą leidžiama naudoti nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nustatytos kvotos, kiekis, mokesčio sumažinimo norma, kvotos eilės numeris ir atitinkamos grupės numeris nustatyti, I priede.

2 straipsnis

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui skirtas kiekis paskirstomas į keturis mažesnius laikotarpius:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.,

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.,

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.,

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas pirmąją paraišką atitinkamam importo tarifinės kvotos laikotarpiui pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo ar eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas iš šio reglamento I priede nurodytų kvotos eilės numerių. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus kodus KN kodus turintys produktai kuriems. Tokiais atvejais visi KN kodai nurodomi 16 langelyje, o jų aprašymas – 15 langelyje.

Licencijos paraiška turi būti susijusi su ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % atitinkamos kvotos kiekio, turimo mažesnį laikotarpį.

3.   Licencija įpareigoja importuoti iš Izraelio.

Licencijos paraiškoje ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir įrašas „taip“, pažymėtas kryželiu.

b)

20 langelyje – vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų.

Licencijos 24 langelyje turi būti įrašytas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška turi būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą mažesnį laikotarpį, dienas.

2.   Pateikiant paraišką sumokamas 20 EUR už 100 kg užstatas.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip penktą dieną po paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, nurodytus kilogramais.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną pasibaigus 4 dalyje nurodytam pranešimo pateikimo terminui.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių nebuvo pateikta paraiškų ir kurie automatiškai pridedami prie artimiausiam mažesniam laikotarpiui nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės iki kiekvieno tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pirmojo mėnesio pabaigos Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kurį importuoti buvo išduotos to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio pabaigos po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvienos produktų grupės kiekį, nurodytą kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekį kilogramais, dėl kurio importo licencijos buvo nepanaudotos arba iš dalies panaudotos pirmą kartą kartu su paraiška, susijusia su paskutiniu mažesniu laikotarpiu, kitą kartą – iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo pirmosios mažesnio laikotarpio, kuriam jos yra išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal licencijas suteiktas teises galima perleisti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

Importuoti produktai išleidžiami į laisvą apyvartą pateikus kilmės įrodymą, kuris išduodamas pagal Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Izraelio valstybės asociaciją, priede pateikto 4 protokolo 16 straipsnio nuostatas.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2497/96 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 327, 1996 12 18, p. 7.

(3)  OL L 346, 2003 12 31, p. 65.

(4)  OL L 338, 1996 12 28, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1937/2006 (OL L 407, 2006 12 30, p. 143).

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(6)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).


I PRIEDAS

Grupės numeris

Kvotos eilės Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas (1)

Muito sumažinimo norma didžiausio palankumo valstybėje, %

Kiekis per metus

(tonomis)

IL 1

09.4092

0207 25

Nepjaustyti sušaldyti kalakutai

100

1 568

0207 27 10

Sušaldyti kalakutų gabalai be kaulų

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Sušaldyti kalakutų gabalai su kaulais

IL 2

09.4091

ex 0207 32

Nepjaustyta antiena ir žąsiena, šviežia arba atšaldyta

100

560

ex 0207 33

Nepjaustyta užšaldyta antiena ir žąsiena

ex 0207 35

Kita šviežia arba atšaldyta anties ir žąsies mėsa bei valgomi subproduktai

ex 0207 36

Kita šviežia arba užšaldyta anties ir žąsies mėsa bei valgomi subproduktai


(1)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros interpretavimo taisyklių, produktų apibūdinimo formuluotė yra laikoma turinčia tik nurodomąją vertę, šio priedo kontekste preferencijų sistema nustatoma pagal KN kodus. Kai yra nurodyti ex KN kodai, preferencijų sistema turi būti nustatoma ją taikant kartu KN kodą ir atitinkamą apibūdinimą.


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punkte nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 1384/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 1384/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 1384/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 1384/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 1384/2007.

graikų kalba

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 1384/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 1384/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 1384/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 1384/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 1384/2007.

vengrų kalba

:

1384/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 1384/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 1384/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 1384/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 1384/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 1384/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 1384/2007.

B.   4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1384/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1384/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1384/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1384/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 1384/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1384/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1384/2007.

anglų kalba

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1384/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1384/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 1384/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1384/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1384/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1384/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1384/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1384/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1384/2007.

rumunų kalba

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1384/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1384/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1384/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 1384/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1384/2007.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2497/96

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 7 dalis

4 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

5 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


27.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 309/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1385/2007

2007 m. lapkričio 26 d.

nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 1994 m. kovo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 774/94, atidarantį tam tikras Bendrijos tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantį tokių kvotų administravimą (2), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1431/94, nustatantis išsamias importo priemonių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame tokių kvotų administravimą, taikymo paukštienos sektoriuje taisykles (3), buvo daug kartų iš esmės keistas, be to, reikalingi nauji pakeitimai. Todėl nuo šiol Reglamentą (EB) Nr. 1431/94 reikėtų panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(2)

Tarifinių kvotų administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Todėl reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(3)

Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, turėtų būti taikomas 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4) ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (5).

(4)

Siekiant užtikrinti importo reguliarumą, tarifinių kvotų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., reikėtų padalinti į kelis mažesnius laikotarpius. Bet kokiu atveju, Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 nustatyta, kad licencijų galiojimo laikas baigiasi paskutinę tarifinės kvotos laikotarpio dieną.

(5)

Atsižvelgiant į paukštienos sektoriui būdingą spekuliacijos galimybę, reikėtų nustatyti tikslias sąlygas, kuriomis reguliuojama ekonominių operacijų vykdytojų galimybė naudotis tarifinių kvotų sistema.

(6)

Siekiant užtikrinti deramą tarifinių kvotų sistemos administravimą reikėtų nustatyti užstatą už pagal šią sistemą išduodamas importo licencijas, kurio dydis būtų 50 EUR už 100 kilogramų.

(7)

Siekiant užtikrinti ekonominių operacijų vykdytojų interesus reikėtų, kad Komisija nustatytų kiekį, kurio nepaprašyta ir kuris bus pridėtas prie artimiausio tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pagal Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalį.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Visi paukštienos sektoriaus produktai, priskiriami I priede nurodytiems KN kodams, importuojami pagal I priede nurodytas tarifines kvotas, kurias leista naudoti Reglamentu (EB) Nr. 774/94.

Metines tarifines kvotas leidžiama naudoti nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

2.   Produktų, kuriems taikomos 1 dalyje nustatytos kvotos, kiekis, mokesčio sumažinimo norma, kvotos eilės numeris ir atitinkamos grupės numeris, nustatyti I priede.

2 straipsnis

Taikomos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos, nebent šiame reglamente būtų nustatyta kitaip.

3 straipsnis

Metiniam kvotos laikotarpiui, kiekvienam eilės numeriui skirtas kiekis per metus paskirstomas į keturis mažesnius laikotarpius:

a)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.,

b)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.,

c)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.,

d)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas pirmąją paraišką, susijusią su atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu, pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo ar eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EEB) Nr. 2777/75.

2.   Licencijos paraiškoje gali būti nurodytas tik vienas iš šio reglamento I priede nurodytų kvotos eilės numerių. Licencijos paraiškoje gali būti nurodyti keli skirtingus kodus KN kodus turintys produktai. Tokiais atvejais visi KN kodai nurodomi 16 langelyje, o jų aprašymas – 15 langelyje.

Paraiška turi būti susijusi su ne mažiau kaip 10 tonų ir ne daugiau kaip 10 % atitinkamos kvotos kiekio, turimo mažesnį laikotarpį.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, 3, 5 ir 6 grupės numerių atveju, kiekvienas pareiškėjas gali pateikti kelias licencijų paraiškas importuoti produktus, kurie turi tą patį grupės numerį, jei tų produktų kilmės šalys skiriasi. Paraiškos, kuriose nurodyta vienintelė kilmės šalis, kompetentingai valstybės narės institucijai turi būti pateiktos vienu metu. Pagal didžiausią leistiną kiekį, nurodytą minėto straipsnio 5 dalyje, jos pripažįstamos kaip viena paraiška.

4.   Pagal licencijas įpareigojama importuoti iš nurodytos šalies, išskyrus 3, 5 ir 6 grupei priklausančius produktus. Grupių, kurioms taikomas šis įpareigojimas, atveju licencijos paraiškos ir licencijos 8 langelyje nurodoma kilmės šalis ir įrašas „taip“, pažymėtas kryželiu.

5.   Licencijos paraiškos ir licencijos 20 langelyje nurodomas vienas iš II priedo A dalyje nurodytų įrašų.

Licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje nurodytų įrašų.

3 grupės licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo C dalyje nurodytų įrašų.

5 grupės licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo D dalyje nurodytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška turi būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą mažesnį laikotarpį, dienas.

2.   Kartu su licencijos paraiška turi būti pateikta tiekimo sutartis, kurioje nurodyta, kad Europos Sąjungoje per kvotos laikotarpį gali būti pateiktas atitinkamas prašomos kilmės ir kiekio paukštienos produktas.

Pirma pastraipa taikoma tik 1, 2 ir 4 grupės produktams.

3.   Pateikiant licencijos paraišką sumokamas 50 EUR už 100 kg užstatas.

4.   Valstybės narės ne vėliau kaip penktą dieną po paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie bendrus kiekvienos produktų grupės kiekius, kurių paprašyta, nurodytus kilogramais.

5.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną pasibaigus 4 dalyje nurodytam pranešimo pateikimo terminui.

6.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių nebuvo pateikta paraiškų ir kurie automatiškai pridedami prie artimiausiam mažesniam laikotarpiui nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės iki kiekvieno tarifinių kvotų mažesnio laikotarpio pirmojo mėnesio pabaigos Komisijai praneša apie bendrus kiekius, nustatytus to reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte ir nurodytus kilogramais, kuriuos importuoti buvo išduotos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio pabaigos po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio pabaigos praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekvienos produktų grupės kiekį, nurodytą kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės praneša Komisijai apie kiekį kilogramais, dėl kurio importo licencijos buvo nepanaudotos arba iš dalies panaudotos pirmą kartą kartu su paraiška, susijusia su paskutiniu mažesniu laikotarpiu, kitą kartą – iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio tarifinių kvotų laikotarpio, pabaigos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo pirmosios mažesnio laikotarpio, kuriam jos yra išduotos, dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, pagal licencijas suteiktas teises galima perleisti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

8 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1431/94 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 91, 1994 4 8, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2198/95 (OL L 221, 1995 9 19, p. 3).

(3)  OL L 156, 1994 6 23, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 249/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 16).

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).


I PRIEDAS

Vištiena

Šalis

Grupės Nr.

Kvotos eilės Nr.

KN kodas

Muito mokesčio sumažinimo norma

%

Kiekis per metus

(tonomis)

Brazilija

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

9 432

Tailandas

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

5 100

Kitos

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

100

3 300


Kalakutiena

Šalis

Grupės Nr.

Kvotos eilės Nr.

KN kodas

Muito mokesčio sumažinimo norma

%

Kiekis per metus

(tonomis)

Brazilija

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

1 800

Kitos

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

100

2 485


II PRIEDAS

A.   4 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 1385/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 1385/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 1385/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 1385/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 1385/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 1385/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 1385/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 1385/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 1385/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 1385/2007.

vengrų kalba

:

1385/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 1385/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 1385/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 1385/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 1385/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) N:o 1385/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 1385/2007.

B.   4 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Мито, определено на 0 %, съгласно Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ispanų kalba

:

derecho del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čekų kalba

:

Clo stanoveno na 0 % v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

danų kalba

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vokiečių kalba

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 auf 0 v. H. festgesetzter Zoll.

estų kalba

:

0 %line maks kehtestatud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

graikų kalba

:

δασμός που καθορίζεται σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

anglų kalba

:

Duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prancūzų kalba

:

droit fixé à 0 % en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italų kalba

:

Dazio fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latvių kalba

:

piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, ir noteikts 0 % nodoklis.

lietuvių kalba

:

nulinis muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

vengrų kalba

:

0 %-os vám az 1385/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

ħlas stabbilit fil-livell ta’ 0 % b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

olandų kalba

:

recht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lenkų kalba

:

cło według stawki 0 % zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugalų kalba

:

direito fixado em 0 %, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumunų kalba

:

taxă stabilită la 0 % în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakų kalba

:

clo stanovené vo výške 0 % na základe nariadenia (ES) č. 1385/2007.

slovėnų kalba

:

dajatev, določena na 0 % v skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007.

suomių kalba

:

Tulli vahvistettu 0 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

švedų kalba

:

Tullsatsen fastställd till 0 % i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

C.   4 straipsnio 5 dalies trečioje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ispanų kalba

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čekų kalba

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

danų kalba

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vokiečių kalba

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Usprung in Brasilien und Thailand.

estų kalba

:

Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

graikų kalba

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

anglų kalba

:

Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prancūzų kalba

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italų kalba

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Tailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latvių kalba

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.

lietuvių kalba

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

vengrų kalba

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából és Thaiföldről származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltiečių kalba

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil u mit-Tajlandja, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

olandų kalba

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lenkų kalba

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugalų kalba

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumunų kalba

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakų kalba

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.

slovėnų kalba

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.

suomių kalba

:

Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

švedų kalba

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.

D.   4 straipsnio 5 dalies ketvirtoje pastraipoje nurodyti įrašai:

bulgarų kalba

:

Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1385/2007.

ispanų kalba

:

No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) no 1385/2007.

čekų kalba

:

Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 1385/2007.

danų kalba

:

Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 1385/2007.

vokiečių kalba

:

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1385/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.

estų kalba

:

Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 1385/2007.

graikų kalba

:

Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1385/2007.

anglų kalba

:

Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 1385/2007.

prancūzų kalba

:

N’est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) no 1385/2007.

italų kalba

:

da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 1385/2007.

latvių kalba

:

Piemērojot Regulu (EK) Nr. 1385/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.

lietuvių kalba

:

Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 1385/2007.

vengrų kalba

:

Nem alkalmazandó a Brazíliából származó termékekre az 1385/2007/EK rendelet alapján.

maltiečių kalba

:

Ma jistax jintuża għall-prodotti ta’ oriġini mill-Brażil, b’applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1385/2007.

olandų kalba

:

Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1385/2007.

lenkų kalba

:

Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007.

portugalų kalba

:

Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.o 1385/2007.

rumunų kalba

:

Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1385/2007.

slovakų kalba

:

Podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.

slovėnų kalba

:

V skladu z Uredbo (ES) št. 1385/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.

suomių kalba

:

Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti.

švedų kalba

:

Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 1385/2007.


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1431/94

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

3 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 1 dalies f punktas

4 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

3 straipsnio 1 dalies g punktas

4 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

4 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 4 dalis

4 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 5 dalis

4 straipsnio 6 dalis

4 straipsnio 7 dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio antra pastraipa

6 straipsnis

5 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas

IV priedas