ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 305

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1361/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1362/2007, įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Salame Cremona (SGN)

3

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1363/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

9

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1364/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

11

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1365/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

13

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1366/2007 dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

14

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1367/2007 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

15

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1368/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

16

 

 

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1369/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

18

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos direktyva 2007/67/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga ( 1 )

22

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/754/EB

 

*

2007 m. lapkričio 9 d. ES ir Tuniso asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/2007 dėl pakomitečio Žmogaus teisės ir demokratija įsteigimo

24

 

 

2007/755/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus skyrimo

28

 

 

Komisija

 

 

2007/756/EB

 

*

2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EB

 

*

2007 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinio įnašo tam tikroms gyvūnų sveikatos bei gerovės srities priemonėms ir tam tikroms techninėms ir mokslinėms priemonėms remti

52

 

 

2007/758/EB

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo valstybėms narėms pratęsti naujos veikliosios medžiagos boskalido laikinųjų registracijų galiojimą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5477)  ( 1 )

54

 

 

2007/759/EB

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/504/EB nuostatas dėl Brazilijos kilmės arba iš Brazilijos siunčiamų žemės riešutų ir jų produktų kontrolės dažnumo, susijusio su galimu šių produktų užteršimu aflatoksinais (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5516)  ( 1 )

56

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/760/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

58

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/761/BUSP, atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

61

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/762/BUSP dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO)

62

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1361/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1362/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą „Salame Cremona“ (SGN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 5 dalies trečią ir ketvirtą pastraipas,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi ir taikant minėto reglamento 17 straipsnio 2 dalį, Italijos prašymas įregistruoti pavadinimą „Salame Cremona“ buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Vokietija ir Nyderlandai pareiškė prieštaravimą pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 1 dalį. Vokietija ir Nyderlandai prieštaravimo pareiškimuose nurodė, kad nesilaikoma Reglamento (EB) Nr. 510/2006 2 straipsnyje nurodytų sąlygų. Be to, Vokietijos manymu, neįrodytas produkto ir geografinės vietovės ryšys. Nyderlandų manymu, viena vertus, nepakankamai įrodytas gegografinės (gamybos) vietovės ir pavadinimo „Salame Cremona“ ryšys, kita vertus, nesant papildomų sąlygų, reikalavimas, kad žaliavos dešrų gamybai, t. y. kiaulienos, kilmės vieta būtų tik Italijos šiaurinė ir centrinė dalys (ar net 4.3 punkte apibrėžta geografinė vietovė), turi būti laikomas trukdančiu prekybai; be to, 4.5 punkte neįrodyta, kaip, laikantis „Salame Cremona“ gamybos, fasavimo ir pjaustymo operacijų nurodytoje gamybos teritorijoje reikalavimo, pasiekiami kontrolės, atsekamumo ir produkto kokybinių savybių išsaugojimo tikslai.

(3)

2006 m. kovo 2 d. raštu Komisija pakvietė suinteresuotąsias valstybes nares tartis laikantis savo vidaus tvarkos.

(4)

Kadangi per nustatytą laikotarpį Italija, Nyderlandai ir Vokietija susitarimo nepasiekė, Komisija turi priimti sprendimą pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 15 straipsnio 2 dalyje numatytą tvarką.

(5)

Pasibaigus Italijos, Nyderlandų ir Vokietijos konsultacijoms produkto specifikacija buvo patikslinta. Į Vokietijos ir Nyderlandų pastabą dėl neįrodyto produkto ir geografinės vietovės ryšio buvo atsakyta aiškiai nurodant, kad toks ryšys grindžiamas produkto reputacija. Atsakant į antrąją pastabą, kurią pateikė Nyderlandai, buvo panaikintas žaliavos kilmės vietovės apribojimas ir patikslintos kiaulių auginimo ir šėrimo salygų ypatybės bei šių veiksnių įtaka galutinio produkto savybėms. Galiausiai Italijos valdžios institucijos su kontrole susijusiomis priežastimis pagrindė reikalavimą gaminį pjaustyti ir fasuoti gamybos teritorijoje. Italijos valdžios institucijos taip pat pateikė argumentą, kad dėl „laiko ir erdvės požiūriu pailginto ir pavėlinto“ transportavimo ir pjaustymo taikant produkto šiluminį apdorojimą, pakistų dešros organoleptinės savybės. Nyderlandų valdžios institucijos pranešė, kad sutiks su tokiais paaiškinimais, jei jie bus įtraukti į įregistravimo paraišką, tai buvo padaryta.

(6)

Komisijos nuomone, naujoji specifikacijos redakcija visiškai atitinka Reglamento (EB) Nr. 510/2006 reikalavimus.

(7)

Remiantis šiais duomenimis, pavadinimą į „Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą“ reikėtų įtraukti.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Produkto specifikacijos pagrindinių duomenų santrauka yra šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12 Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 126, 2005 5 25, p. 14.


I PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai

Klasė 1.2

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

ITALIJA

Salame Cremona (SGN)


II PRIEDAS

SANTRAUKA

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų apsaugos

„SALAME CREMONA“

EB Nr.: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

SKVN (…) SGN (X)

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiami pagrindiniai produkto specifikacijos elementai.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresas

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Telefonas

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Faksas

:

(39) 06 42 01 31 26

El. paštas

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Grupė

Pavadinimas

:

Consorzio Salame Cremona

Adresas

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Telefonas

:

(39) 03 72 41 71

Faksas

:

(39) 03 72 41 73 40

El. paštas

:

info@salamecremona.it

Sudėtis

:

Gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) kiti (…)

3.   Produkto rūšis

Klasė 1.2: Mėsos produktai

4.   Specifikacija

(Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas

„Salame Cremona“

4.2.   Apibūdinimas

„Salame Cremona“ – kemšamas į apvalkalą, neapdorotas, džiovintas dešrų gamybos produktas, pasižymintis, kai pateikiamas vartojimui, šiomis savybėmis:

 

Fizinės ir morfologinės savybės

Brandaus produkto svoris ne mažesnis už 500 g,

pagaminto gaminio skersmuo ne mažesnis už 65 mm,

pagaminto gaminio ilgis ne mažesnis už 150 mm.

 

Cheminės ir fizinės cheminės savybės

Visas proteinų kiekis: ne mažiau kaip 20,0 %,

kolageno ir proteinų santykis: ne daugiau 0,10,

vandens ir proteinų santykis: ne daugiau 2,00,

riebalų ir proteinų santykis: ne daugiau 2,00,

pH: lygus 5,20 arba didesnis.

 

Mikrobiologinės savybės

Mezofilinių, koloniją sudarančių, vienetų skaičius: ne mažiau kaip 10 ksv/g, kai lactobacillus ir coccus bakterijų tipai yra vyraujantys.

 

Organoleptinės savybės

Išorinis vaizdas: cilindro formos, kartais netaisyklingos,

konsistencija: tanki ir minkšta,

pjūvio išorinis vaizdas: griežinėliai yra tankūs ir vienalyčiai, pasižymi tipiška raumenų dalių ir riebalinių audinių sankiba, kontūrai neryškūs (vadinamas „smelmato“ vaizdas). Kremzlės nėra matomos,

spalva: intensyviai raudona,

kvapas: tipinis aromatas su prieskoniais.

4.3.   Geografinė vietovė

„Salame Cremona“ gamybos teritorija apima šiuos regionus: Lombardiją, Emiliją–Romaniją, Piemontą ir Veneciją.

4.4.   Kilmės įrodymas

Patvirtinimo, kad tai tikrai SGN produktas, kontrolės tikslais „Salame Cremona“ kilmės vietos iš nustatytos geografinės vietovės įrodymą sertifikuoja 7 punkte nurodyta kontrolės institucija, remdamasi daugeliu formalumų, kurie taikomi gamintojams per visą gamybos ciklą. Pagrindiniai tokių produkto atsekamumą užtikrinančių ir gamintojams taikomų formalumų elementai yra šie:

įrašymas į 7 punkte nurodytos kontrolės institucijos pildomą ad hoc sąrašą,

kiekvienais metais pagaminto „Salame Cremona“ kiekio deklaravimas kontrolės institucijai,

„Salame Cremona“ atitinkamų gamybos registrų pildymas.

4.5.   Gamybos būdas

Gamybos procesas galėtų būti apibendrintas taip: žaliava SGN produkto gamybai – tai kiaulės, kurių šėrimui buvo taikomos pašarų sudėtį ir administravimą reglamentuojančios nuostatos. Gali būti naudojamos tradicinių itališkų veislių Large White ir Landrace, kurios buvo pagerintos jas įtraukus į Italijos gyvulių kilmės knygą (Libro Genealogico Italiano), kiaulės, arba šių kiaulių veislių palikuonys; itališkosios kiaulių veislės Duroc, kuri buvo pagerinta ją įtraukus į Italijos gyvulių kilmės knygą, palikuonys; kitų veislių kiaulių palikuonys arba sukryžmintų veislių kiaulės su sąlyga, kad tos veislės išvestos pagal įgyvendinamas atrankos arba kryžminimo programas, kurių tikslai sutampa su Italijos gyvūlių kilmės knygoje nurodytais mėsos iš sunkiųjų kiaulių gamybos tikslais.

Šios kiaulės skerdžiamos tik kai jų amžius pasiekia devintojo mėnesio pabaigą, ir ne vėliau kaip penkioliktą gyvenimo mėnesį. Į skerdyklą siunčiamos kiaulės vidutinis svoris turi būti nuo 144 iki 176 kg.

Dešrų gamybai skirta kiauliena yra paskersto gyvulio raumeninis audinys, rievėti raumenys ir riebalai.

Ingredientai: druska, prieskoniai, pipirai arba malti pipirai, į mišinį įmaišytas smulkintas česnakas.

Kiti galimi ingredientai: baltas arba raudonas neputojantis vynas, cukrus ir (arba) dekstrozė ir (arba) fruktozė ir (arba) laktozė, fermentacijos procesą sukeliančios kultūros, natrio nitritas ir (arba) kalio nitritas, askorbo rūgštis ir jos natrio druska.

Mechaniškai atskirtos mėsos naudojimas draudžiamas.

Paruošimas: Raumenų dalys ir riebaliniai audiniai rūpestingai išpjaunami ir atskiriami nuo didesniųjų jungiamojo audinio dalių, minkštojo riebalinio audinio, ganglijų ir pagrindinių nervų. Smulkinama naudojant mėsos malimo mašiną, kurioje įtaisytos tinklelis su 6 mm skylutėmis. Malamos mėsos temperatūra turi būti aukštesnė už 0 °C. Sūdoma paskerdus; sumalus mėsą, įmaišomi kiti ingredientai ir prieskoniai. Minkštinimo procesas vykdomas vakuuminėse mašinose arba ilgą laiką trunkančiomis atmosferinio slėgio sąlygomis. „Salame Cremona“ kemšama į natūralias kiaulių, jaučių, arklių arba avių žarnas, kurių pradinis diametras ne mažesnis kaip 65 mm. Rišama rankiniu arba mechaniniu būdu panaudojant virvelę. Gaminys vėsioje patalpoje gali būti laikomas ne ilgiau kaip vieną dieną 2 °C–10 °C temperatūroje. Džiovinama karštu būdu 15 °C–25 °C temperatūroje.

Brandinama ne mažiau kaip penkias savaites gerai vėdinamose patalpose 11 °C–16 °C temperatūroje. Brandinimo trukmė skiriasi priklausomai nuo pradinio apvalkalo diametro.

SGN produktas parduodamas atskiromis porcijomis, sufasuotas į vakuuminius arba apsauginius oro sudėties paketus, nepjaustyta, pjaustyta gabalais arba griežinėliais.

SGN žymimos „Salame Cremona“ gamintojai privalo griežtai laikytis Europos Komisijai pateiktų šio produkto specifikacijų.

Kad būtų užtikrinta kontrolė, atsekamumas ir būtų išsaugotos produkto kokybinės savybės, gamybos, fasavimo ir pjaustymo operacijos turi būti atliekamos prižiūrint specifikacijos 7 punkte nurodytai kontrolės institucijai, tik šios specifikacijos 3 punkte nurodytoje gamybos teritorijoje.

Jei būtų fasuojama ne specifikacijoje nurodytoje geografinėje vietovėje, nebūtų įmanoma užtikrinti nuolatinės visų gamybos įmonių kontrolės; dėl to atsirastų rimtų trūkumų SGN sertifikavimo sistemoje. Dėl tokių trūkumų nebebūtų įmanoma užtikrinti tinkamo pavadinimo naudojimo, nukentėtų gamintojų bei vartotojų interesai. Kitaip sakant, jei fasavimas nebūtų kontroliuojamas, nebeliktų kitų dviejų pagrindinių elementų: pastovaus kokybės lygmens, tikrinamo visų kontrolės operacijų metu, užtikrinimo ir kilmės vietos garantavimo, t. y. idealaus kiekvieno perdirbimo etapo atsekamumo, įskaitant ir fasavimą, užtikrinimo.

Be to, leidus fasuoti ne geografinėje vietovėje, pablogėtų „Salame Cremona“ kokybė, nes dėl laiko ir erdvės požiūriu pailginto ir pavėlinto transportavimo ir pjaustymo taikant produkto šiluminį apdorojimą, pakistų organoleptinės dešros savybės.

4.6.   Ryšys su geografine vietove

„Salame Cremona“ yra plačiai žinomas gerą reputaciją pelnęs gaminys, tai matyti iš jo tradicinio demonstravimo Po slėnio žemės ūkio ir maisto produktų mugėse, be to, jis užima svarbią vietą pagrindinėse nacionalinėse ir užsienio rinkose; tai pagrindžia prašymą suteikti saugomą geografinę nuorodą. Tai patvirtinta „Salame Cremona“ įtraukimu į pagrindinius Italijos kilmės žemės ūkio ir maisto produktų sąrašus, kurie pateikiami kaip dvišalių 1950–1970 m. Italijos ir kitų Europos šalių (Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Ispanijos) susitarimų dėl saugomos geografinės kilmės nuorodos, priedai.

Dešrų gamyba yra artimai susijusi su vietine kiaulininkyste, siekiančia romėnų laikus. Gaminys artimai susijęs su aplinka, kurioje, pirmiausia Kremonoje, o vėliau visoje Po lygumoje, dėl sūrių gamybos ir kukurūzų auginimo išplito kiaulininkystė.

Dėl puikaus ir sėkmingo tradicinės gamybos ir vietovės, pasižyminčios ūkanotais ir mažai vėjuotais orais, derinimo „Salame Cremona“ įgauna išskirtines – taigi ir pripažįstamas – minkštos, švelnaus skonio ir ypač kvapios dešros savybes.

„Salame Cremona“ gamybos teritorijoje, kurios dirvožemiui būdingos tipinės sąnašinės kilmės teritorijos savybės laikantis „šeimyninės“ sistemos principo, vėliau tapusio profesionaliu, daugelį amžių buvo auginamos kiaulės. Gamybos teritorijos kraštovaizdis Po lygumoje monotniškas: labai lėkštas, išvagotas upių ir kanalų, su šalia esančiomis ganyklomis ir kukurūzų pasėliais. Visos gamybos teritorijos klimatui būdingi labai drėgni ir ūkanoti atšiaurūs rudenys ir žiemos, lietingi ir švelnūs pavasariai, o vasaroms – aukštos temperatūros, dažni, trumpi, dažnai labai stiprūs lietūs.

Šių faktorių visuma pati savaime, be žmogaus dalyvavimo, nebūtų pakankama, kad „Salame Cremona“ įgautų jai priskiriamas kokybines savybes: bėgant laikui gamybos teritorijoje specifiniai dešrų ruošimo ir brandinimo metodai nuolat buvo tobulinami.

Ir šiandien „Salame Cremona“ yra gaminama tiksliai laikantis tradicijų, jas papildant šiuolaikinėmis gamybos technologijomis.

Aplinka (klimatas) ir žmogaus veikla (didelė visų specialybių darbuotojų, gaminančių „Salame Cremona“ kompetencija) ir šiandien yra pagrindiniai ir nepakeičiami veiksniai, dėl kurių šis gaminys yra išskirtinis ir visų vertinamas.

Pagrindiniai istoriniai dokumentai, kuriuose aiškiai ir tiksliai liudijama apie gaminio kilmę ir jo sąsają su teritorija, siekia 1231 m., jie saugomi Kremonos valstybiniame archyve. Dokumentuose patvirtinama, kad Kremona prekiavo kiauliena ir mėsos gaminiais su aplinkinėmis valstybėmis. Renesanso laikų dokumentai, esantys Valstybės archyvų „Litterarum“ ir „Fragmentorum“ rinkiniuose, įtikinamai liudija ne tik apie patį šios dešros egzistavimo faktą, bet ir apie jos svarbą specifikacijoje nurodytoje teritorijoje. Iš vyskupo Cesare Speciano (1599—1606) apsilankymo tų vietovių moterų vienuolynuose proga surašytų pasakojimų žinoma, kad ne pasninko metu būdavo pateikiama ir šios rūšies dešrų.

Ir dabar „Salame Cremona“ pagrindinėse Lombardijos ir Po slėnio žemės ūkio ir maisto produktų mugėse užima vis svarbesnę vietą. Socialinė-ekonominė informacija liudija apie daugelį visoje Po lygumoje įsisteigusių gamintojų, kurių specializacija — kiaulienos perdirbimas, puikiai derantis su pieno pramone, sūrių gamyba ir grūdinių kultūrų (ypač kukurūzų) auginimu.

4.7.   Kontrolės institucija

Pavadinimas

:

Istituto Nord Est Qualità

Adresas

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Telefonas

:

(39) 04 32 94 03 49

Faksas

:

(39) 04 32 94 33 57

El. paštas

:

info@ineq.it

4.8.   Ženklinimas etiketėmis

Etiketėje aiškiomis, neištrinamomis ir didesnėmis nei kitų įrašų raidėmis turi būti matomas įrašas „Salame Cremona“ ir „Indicazione Geografica Protetta“ ir (arba) santrumpa „IGP“. Antrasis įrašas turi būti išverstas į tos šalies kalbą, kurioje gaminys parduodamas.

Draudžiama pridėti kitokį, specialiai nenustatytą, apibrėžimą.

Tačiau leidžiamos nuorodos į asmenų vardus, bendrovių pavadinimus, privačių bendrovių ženklus, jei šios nuorodos nėra reklaminio pobūdžio ir neklaidina vartotojo.

Etiketėje taip pat turi būti pavaizduotas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1726/98 (1) 1 straipsnyje nurodytas Bendrijos simbolis.


(1)  OL L 224, 1998 8 11, p. 1.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1363/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. lapkričio 23 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

N.B.: Paskirties šalys:

S00

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Andorą, Lichtenšteiną;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1364/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalies c, d ir g punktuose išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatoma, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 951/2006, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), reikalavimus.

(5)

Eksporto grąžinamosios išmokos gali būti taikomos konkurenciniam Bendrijos ir trečiųjų šalių eksporto skirtumui išlyginti. Bendrijos eksportas į tam tikras netolimas paskirties vietas ir į trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinių muitų režimą, šiuo metu yra ypač konkurencingas. Todėl eksporto grąžinamąsias išmokas už eksportą į tas paskirties vietas reikėtų [sumažinti arba] panaikinti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį, laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai turi atitikti atitinkamus Reglamento (EB) Nr. 951/2006 3 ir 4 straipsniuose nustatytus reikalavimus, kad už juos būtų galima skirti eksporto grąžinamąsias išmokas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. lapkričio 23 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg sausosios medžiagos

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3140

N.B.: Paskirties šalys:

S00

Paskirties šalys apibrėžiamos taip:

a)

trečiąsias šalis: Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Andorą, Lichtenšteiną;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Bazinis dydis netaikomas produktams, nurodytiems Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3513/92 (OL L 355, 1992 12 5, p. 12) priedo 2 punkte.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1365/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos mėn. 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 900/2007 dėl 2007–2008 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 900/2007, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. lapkričio 22 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. lapkričio 22 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 36,395 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1298/2007 (OL L 289, 2007 11 7, p. 3).


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1366/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. rugsėjo 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1060/2007, 7 straipsnio 2 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. lapkričio 21 d., pateiktus pasiūlymus, tikslinga priimti sprendimą neskirti eksporto grąžinamųjų išmokų pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu (galutinis terminas yra 2007 m. lapkričio 21 d.) eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1060/2007, 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus neskiriamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1367/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 883/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis vyno sektoriaus produktais (1), ypač į jo 7 straipsnį ir 9 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendros vyno rinkos organizavimo 63 straipsnio 7 dalį (2), eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimas vyno sektoriaus produktams apribojamas kiekiais ir išlaidomis, nustatytais žemės ūkio susitarimu, pasirašytu pagal daugiašales derybas dėl prekybos Urugvajaus raunde.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsniu buvo nustatytos sąlygos, kuriomis Komisija, siekdama išvengti pagal šį susitarimą numatyto kiekio ar turimo biudžeto viršijimo, gali imtis ypatingų priemonių.

(3)

Remiantis 2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos turėta informacija apie eksporto licencijų paraiškas, kiekis, tebeturimas laikotarpiui iki 2008 m. sausio 15 d. Reglamento (EB) Nr. 883/2001 9 straipsnio 5 dalyje nurodytai paskirties zonai 1) Afrika gali būti viršytas, jei nebus ribojamas eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu išdavimas. Todėl pranešamiems kiekiams būtina nustatyti vienodą priėmimo koeficientą paraiškoms, pateiktoms nuo 2007 m. lapkričio 16 d. iki 20 d., ir leidimų išdavimą pateiktoms paraiškoms šitoms zonoms reikia laikinai sustabdyti iki 2008 m. sausio 16 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Paskirties zonai 1) Afrika prašomo kiekio turi būti išduota iki 61,39 %, prašomo kiekio vyno sektoriaus eksporto licencijų su išankstiniu grąžinamosios išmokos nustatymu, kurioms gauti pagal Reglamentą (EB) Nr. 883/2001 paraiškos buvo pateiktos nuo 2007 m. lapkričio 16 d. iki 20 d.

2.   1 dalyje minimiems vyno sektoriaus produktams, kuriems eksporto licencijų prašymai pateikti nuo 2007 m. lapkričio 21 d., eksporto licencijų išdavimas ir prašymų pateikimas nuo 2007 m. lapkričio 23 d. paskirties zonai 1) Afrika yra laikinai sustabdomi iki 2008 m. sausio 16 d.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 128, 2001 5 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1211/2007 (OL L 274, 2007 10 18, p. 5).

(2)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1368/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies a punktą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies b, c, d, ir g punktuose išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos šio reglamento VII priede.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai šie produktai yra eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris įeina į prekės sudėtį negali viršyti tam produktui taikomų grąžinamųjų išmokų, kai jis eksportuojamas vėliau jo neperdirbant.

(5)

Pagal šį reglamentą nustatytos grąžinamosios išmokos gali būti nustatomos iš anksto, nes šiuo metu negalima nustatyti rinkos situacijos keliems ateinantiems mėnesiams.

(6)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl tokiose situacijose būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 318/2006 1 paragrafo 1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams, eksportuojamiems kaip Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VII priede išvardytos prekės, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1585/2006 (OL L 294, 2006 10 25, p. 19).

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 31).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. lapkričio 23 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą (1)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis, išreikštas EUR/100 kg

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1701 99 10

Baltas cukrus

31,40

31,40


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, buvusią Jungoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1369/2007

2007 m. lapkričio 22 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 31).

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. lapkričio 23 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


DIREKTYVOS

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/22


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/67/EB

2007 m. lapkričio 22 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal plaukų dažų medžiagų vertinimo strategiją buvo susitarta su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis, kad 2005 m. liepos mėn. bus skirtas laikas Kosmetikos gaminių moksliniam komitetui (KGMK) pateikti papildomą informaciją apie plaukų dažų medžiagas, išvardytas Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje.

(2)

2006 m. liepos 19 d. Komisijos direktyva 2006/65/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga (2), pratęsė laikinąjį 56 plaukų dažų medžiagų, išvardytų III priedo 2 dalyje, naudojimo laikotarpį.

(3)

Papildoma informacija apie Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje išvardytų 14 plaukų dažų medžiagų nebuvo pateikta. Todėl šių medžiagų naudojimas plaukų dažuose buvo uždraustas Direktyva 2007/54/EB.

(4)

Pramonės įmonės pateikė papildomą informaciją apie Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje išvardytas 42 plaukų dažų medžiagas. Kosmetikos gaminių mokslinis komitetas šiuo metu vertina pateiktą informaciją. Remiantis šiais vertinimais, galutinis tų plaukų dažų medžiagų reglamentavimas ir jo nuostatų perkėlimas į valstybių narių teisės aktus bus atlikti ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. Todėl laikinas jų naudojimo kosmetikos gaminiuose, kuriems taikomi III priedo 2 dalyje nustatyti apribojimai ir sąlygos, laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 2009 m. gruodžio 31 d.

(5)

Todėl Direktyvos 76/768/EEB III priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalies g stulpelyje nuorodų numeriuose 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 ir 60 nurodyta data „2007 12 31“ pakeičiama „2009 12 31“.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės vėliausiai iki 2007 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Šias nuostatas jos taiko nuo 2008 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodų darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/54/EB (OL L 226, 2007 8 30, p. 21).

(2)  OL L 198, 2006 7 20, p. 11.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/24


ES IR TUNISO ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2007

2007 m. lapkričio 9 d.

dėl pakomitečio „Žmogaus teisės ir demokratija“ įsteigimo

(2007/754/EB)

ES IR TUNISO ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimą, steigiantį Europos Bendrijos bei jos valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją (toliau – Asociacijos susitarimas),

kadangi:

(1)

Pagarba demokratijos principams, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra Europos Sąjungos (ES) ir jos Viduržemio jūros regiono partnerių santykius reglamentuojančios sistemos neatskiriama dalis ir vienas iš pagrindinių aspektų.

(2)

Šie klausimai yra vienas pagrindinių Asociacijos susitarimo elementų. Šias temas deramai svarstys įvairūs susitarimu įsteigti organai.

(3)

Įgyvendinant kaimynystės politiką siekiama plataus užmojo tikslų, grindžiamų abipusiai pripažintomis bendromis vertybėmis, inter alia, demokratija, teisine valstybe, pagarba visoms žmogaus teisėms, įskaitant teisę į vystymąsi, ir jų propagavimu.

(4)

ES ir Viduržemio jūros regiono pietinių valstybių santykiai nuolat plečiami įgyvendinant Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių susitarimus, kaimynystės veiksmų planus ir plėtojant Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių partnerystę. Europos ir Viduržemio jūros regiono partnerystės su kiekviena šalimi prioritetų įgyvendinimas ir šių valstybių su jais susijusių teisės aktų derinimas turi būti nuolat stebimi.

(5)

Santykiai ir bendradarbiavimas su Viduržemio jūros regiono valstybėmis gali būti plėtojami atsižvelgiant į ES kompetenciją, viso Barselonos proceso nuoseklumą bei pusiausvyrą ir į kiekvienos Viduržemio jūros regiono valstybės ypatumus bei poreikius.

(6)

Asociacijos taryba jau nusprendė įsteigti ES ir Tuniso asociacijos komiteto pakomitečius, kad būtų sukurta bendradarbiavimui įgyvendinti ir stiprinti tinkama institucinė sistema.

(7)

Asociacijos susitarimo 84 straipsnyje numatyta steigti darbo grupes arba organus, būtinus susitarimui įgyvendinti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Įsteigiamas ES ir Tuniso asociacijos komiteto (toliau – Asociacijos komitetas) pakomitetis „Žmogaus teisės ir demokratija“.

Jo darbo tvarkos taisyklės pateikiamos priede.

2.   Su pakomitečio įgaliojimais susijusios temos taip pat galėtų būti svarstomos aukščiausiu lygiu plėtojant Europos Sąjungos ir Tuniso politinį dialogą.

3.   Asociacijos komitetas teikia pasiūlymus Asociacijos tarybai dėl visų priemonių, būtinų pakomitečio tinkamam veikimui užtikrinti.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 9 d.

ES ir Tuniso asociacijos tarybos vardu

L. AMADO


PRIEDAS

Pakomitečio „Žmogaus teisės ir demokratija“ darbo tvarkos taisyklės

1.   Sudėtis ir pirmininkavimas

Pakomitetį „Žmogaus teisės ir demokratija“ (toliau – Pakomitetis) sudaro Komisijos, valstybių narių ir Tuniso Respublikos Vyriausybės atstovai. Jam pakaitomis pirmininkauja viena iš dviejų šalių.

2.   Vaidmuo

Pakomitetis pavaldus ES ir Tuniso asociacijos komitetui (toliau – Asociacijos komitetas), kuriam jis pateikia ataskaitą po kiekvieno posėdžio. Pakomitetis neturi sprendimų priėmimo galios. Tačiau jis gali teikti pasiūlymus Asociacijos komitetui.

3.   Temos

Pakomitetis nagrinėja ES ir Tuniso asociacijos susitarimo įgyvendinimą toliau išvardytose srityse. Jis taip pat užtikrina pagrindinį veiklos žmogaus teisių ir demokratijos srityje vykdymo stebėsenos techninį mechanizmą įgyvendinant ES ir Tuniso veiksmų planą pagal kaimynystės politiką. Jis nagrinėja pažangą, padarytą derinant ir įgyvendinant teisės aktus. Prireikus būtų galima nagrinėti viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą pagal veiksmų planą kaimynystės politikos srityje. Pakomitetis nagrinėja pažangą, padarytą toliau išvardytose srityse, ir siūlo galimas priemones, kurių reikėtų imtis:

a)

teisinė valstybė ir demokratija, įskaitant: demokratiją ir teisinę valstybę, teisingumo institucijų nepriklausomumo stiprinimą, palankesnių sąlygų sudarymą pasinaudoti jomis ir jų modernizavimą;

b)

pagrindinių tarptautinių konvencijų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje įgyvendinimas, įskaitant galimybių prisijungti prie su šiomis konvencijomis susijusių neprivalomų protokolų nagrinėjimą;

c)

administracinių gebėjimų ir nacionalinių institucijų stiprinimas.

Šis sąrašas negalutinis ir Asociacijos komitetas abiem šalims pritarus gali įtraukti kitus klausimus.

Pakomitečio posėdyje gali būti svarstomi klausimai, susiję su vienu, keliais ar visais pirmiau išvardytais sektoriais.

4.   Sekretoriatas

Pakomitečio nuolatinių sekretorių pareigas kartu eina Europos Komisijos pareigūnas ir Tuniso Respublikos Vyriausybės pareigūnas, kurie taip pat turi rengti posėdžius.

5.   Posėdžiai

Pakomitetis posėdžiauja bent kartą per metus. Posėdis gali būti šaukiamas bet kurios šalies prašymu. Prašančiosios šalies nuolatinis sekretorius tą prašymą perduoda kitai šaliai. Gavęs prašymą kitos šalies nuolatinis sekretorius per 15 darbo dienų pateikia atsakymą.

Kiekvienas pakomitečio posėdis rengiamas abiejų šalių sutartu laiku ir sutartoje vietoje.

Pirmininkui pritarus posėdžius sušaukia kiekvienos šalies nuolatinis sekretorius. Prieš kiekvieną posėdį pirmininkui pranešama apie kiekvienos šalies delegacijos sudėtį.

Jei abi šalys sutinka, pakomitetis gali pavesti ekspertams atlikti vertinimą, kad būtų gauta konkreti informacija iš anksto sutartomis temomis.

6.   Posėdžių darbotvarkė

Visi abiejų šalių pateikti pasiūlymai dėl punktų, kurie turi būti įrašyti į pakomitečio darbotvarkę, siunčiami pakomitečio sekretoriams.

Į preliminarią darbotvarkę įrašomi tie punktai, dėl kurių įrašymo į darbotvarkę prašymus nuolatiniai sekretoriai gavo ne vėliau kaip likus penkiolikai dienų iki posėdžio.

Pirmininkas parengia kiekvieno posėdžio preliminarią darbotvarkę, suderinęs ją su kita šalimi, ne vėliau kaip likus dešimčiai dienų iki posėdžio pradžios.

Darbo dokumentus abi šalys turi gauti likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki posėdžio pradžios. Šie terminai abiejų šalių sutarimu gali būti sutrumpinami.

Darbotvarkė priimama kiekvieno pakomitečio posėdžio pradžioje.

7.   Protokolai

Protokolus rengia ir po kiekvieno posėdžio suderina abu nuolatiniai sekretoriai. Protokolo kopiją nuolatiniai Pakomitečio sekretoriai siunčia Asociacijos komiteto sekretoriams ir pirmininkui.

8.   Viešumas

Pakomitečio posėdžiai nėra vieši, o jų protokolai yra konfidencialūs.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 19 d.

dėl Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiojo koordinatoriaus skyrimo

(2007/755/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1080/2000 dėl paramos Jungtinių Tautų laikinajai misijai Kosove (UNMIK), Vyriausiojo įgaliotinio biurui Bosnijoje ir Hercegovinoje (OHR) ir Pietryčių Europos stabilumo paktui (SP) (1), ypač į jo 1a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 10 d. Europos Sąjungos valstybių narių užsienio reikalų ministrai ir Europos Bendrijų Komisija kartu su kitomis Pietryčių Europos stabilumo pakto dalyvėmis susitarė sudaryti Pietryčių Europos stabilumo paktą (toliau – Stabilumo paktas).

(2)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2000 1a straipsnyje numatyta kasmet paskirti Stabilumo pakto specialųjį koordinatorių.

(3)

Kartu su paskyrimu reikia nustatyti specialiojo koordinatoriaus mandatą. 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos sprendimu 2006/921/EB dėl Pietryčių Europos specialiojo koordinatoriaus Pietryčių Europos stabilumo paktui paskyrimo (2) 2006 metams nustatytas mandatas yra tinkamas. Vadovaujantis Stabilumo pakto regioninės grupės posėdžio, vykusio Zagrebe 2007 m. gegužės 10 d., Pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso (PEBP) ministrų ir aukščiausiojo lygio susitikimų, vykusių 2007 m. gegužės 10 ir 11 d., ir 2007 m. gegužės mėn. Tarybos išvadomis, kuriose Stabilumo pakto specialusis koordinatorius, naujasis Generalinis sekretorius ir PEBP pirmininkaujanti Bulgarija raginami užtikrinti sklandų pagal Stabilumo paktą tvarkomų reikalų perdavimą naujoms struktūroms laiku, šiame naujajame mandate pabrėžiami perėjimo prie regioninės atsakomybės reikalavimai ir poreikis užtikrinti sklandų reikalų perdavimą Regioninio bendradarbiavimo tarybos (RBT) Generaliniam sekretoriui laiku iki mandato galiojimo laikotarpio pabaigos.

(4)

Tikslinga nustatyti aiškias atsakomybės ribas ir koordinavimo bei atskaitomybės gaires,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dr. Erhard BUSEK skiriamas Pietryčių Europos stabilumo pakto specialiuoju koordinatoriumi.

2 straipsnis

Specialusis koordinatorius vykdo 1999 m. birželio 10 d. Stabilumo pakto 13 punkte numatytas funkcijas.

3 straipsnis

Siekiant 2 straipsnyje paminėto tikslo pagal specialiojo koordinatoriaus mandatą įpareigojama:

a)

skatinti siekti Stabilumo pakto tikslų atskirose šalyse ir joms bendradarbiaujant, kai Stabilumo paktu kuriama pridėtinė vertė;

b)

pirmininkauti Pietryčių Europos regioninės grupės posėdžiams;

c)

palaikyti glaudų ryšį su visais Stabilumo pakto dalyviais ir padedančiomis valstybėmis, organizacijomis ir institucijomis, taip pat susijusiomis regioninėmis iniciatyvomis ir organizacijomis, siekiant skatinti regioninį bendradarbiavimą ir stiprinti regioninę atsakomybę;

d)

glaudžiai bendradarbiauti su visomis Europos Sąjungos ir jos valstybių narių institucijomis siekiant stiprinti Europos Sąjungos vaidmenį Stabilumo pakto srityje laikantis Stabilumo pakto 18, 19 ir 20 punktų ir užtikrinant, kad Stabilumo pakto darbas bei stabilizacijos ir asociacijos procesas papildytų vienas kitą;

e)

jeigu reikia, rengti reguliarius bendrus susitikimus su darbo grupių pirmininkais užtikrinant bendrą strateginį koordinavimą ir vykdyti Pietryčių Europos regioninės grupės ir jos priemonių sekretoriato pareigas;

f)

dirbti remiantis Stabilumo pakto 2008 m. pirmos pusės įgyvendintinų prioritetinių veiksmų sąrašu, kuris suderintas iš anksto konsultuojantis su Stabilumo pakto dalyviais, ir derinti Stabilumo pakto darbo metodus ir struktūras su perėjimo prie regioninės atsakomybės poreikiais, taip užtikrinant nuoseklumą bei veiksmingą išteklių naudojimą;

g)

skatinti perėjimo prie regioninės atsakomybės įgyvendinimą vadovaujantis 2006 m. gegužės 30 d. regioninės grupės išvadomis ir šiuo tikslu dirbti palaikant glaudų ryšį su Pietryčių Europos bendradarbiavimo proceso dalyviais, Regioninio bendradarbiavimo taryba ir jos Generaliniu sekretoriumi; ypatingas dėmesys skiriamas Regioninio bendradarbiavimo tarybos ir jos sekretoriato steigimui; ypač pabrėžiamas įvairių darbo grupių ir Stabilumo pakto iniciatyvų racionalizavimas;

h)

užtikrinti sklandų reikalų perdavimą Regioninio bendradarbiavimo tarybos Generaliniam sekretoriui laiku ir pabaigti likusius Stabilumo pakto administracinius veiksmus.

4 straipsnis

Specialusis koordinatorius sudaro finansavimo susitarimą su Komisija.

5 straipsnis

Specialiojo koordinatoriaus veikla koordinuojama su Tarybos Generalinio sekretoriaus (BUSP vyriausiojo įgaliotinio), Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla, ypač neformaliame konsultaciniame komitete. Šioje srityje glaudus ryšys palaikomas su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija, valstybių narių misijų vadovais, Europos Sąjungos specialiaisiais atstovais, taip pat su vyriausiojo įgaliotinio biuru Bosnijoje ir Hercegovinoje bei Jungtinių Tautų civiline administracija Kosove.

6 straipsnis

Specialusis koordinatorius atitinkamai atsiskaito Tarybai ir Komisijai. Apie savo veiklą jis toliau reguliariai informuoja Europos Parlamentą.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL L 122, 2000 5 24, p. 27. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2098/2003 (OL L 316, 2003 11 29, p. 1).

(2)  OL L 351, 2006 12 13, p. 19.


Komisija

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 9 d.

kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14 straipsnio 4 ir 5 dalyse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5357)

(2007/756/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (1), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

atsižvelgdama į 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (2), ypač į jos 14 straipsnio 4 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

kai valstybės narės išduoda leidimą eksploatuoti geležinkelių riedmenis, jos turi užtikrinti, kad kiekvienam atskiram geležinkelių riedmeniui būtų suteiktas identifikacinis kodas. Šis kodas turėtų būtų įtraukiamas į nacionalinį geležinkelių riedmenų registrą (toliau – NGRR). Šis registras turi būti prieinamas kompetentingų institucijų ir tarpininkų įgaliotiesiems atstovams. Skirtingi nacionaliniai registrai turi būti nuoseklūs duomenų turinio ir jų formatavimo požiūriu. Siekiant tai užtikrinti, registrus reikia kurti pagal bendrus techninius eksploatavimo ir techninius reikalavimus.

(2)

Bendrieji NGRR techniniai reikalavimai turėtų būti priimti remiantis Europos geležinkelių agentūros parengtais projektiniais techniniais reikalavimais (toliau – Agentūra). Į šiuos projektinius reikalavimus visų pirma turi būti įtraukta: turinio, funkcinės ir techninės struktūros, duomenų formato, naudojimo režimų, įskaitant duomenų įvedimo taisykles ir konsultacijas, apibrėžtys.

(3)

Šis sprendimas parengtas remiantis Agentūros rekomendacija n°ERA/REC/INT/01–2006, 2006 m. liepos 28 d.

Į valstybės narės NGRR turėtų būti įrašyti visi toje valstybėje narėje patvirtinti geležinkelių riedmenys. Tačiau krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai turėtų būti įregistruojami valstybės narės NGRR prieš pradedant juos eksploatuoti.

(4)

Geležinkelių riedmenims registruoti, patvirtinti registraciją, pakeisti registracijos punktą (-us) ir patvirtinti pakeitimą (-us) turėtų būti naudojamas standartinis blankas.

(5)

Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti kompiuterinį NGRR. Visi NGRR turėtų būti susieti su centriniu Virtualiuoju geležinkelių riedmenų registru (toliau – VGRR), kurį tvarko Agentūra, kad būtų sukurtas dokumentų registras dėl sąveikos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2004 (3) 19 straipsnyje. VGRR turėtų suteikti galimybę vartotojams atlikti paiešką visuose NGRR, naudojantis vienu portalu, ir leisti keistis nacionalinių NGRR duomenimis. Tačiau dėl techninių priežasčių sąsaja su VGRR negali būti sukurta iš karto. Todėl iš valstybių narių turėtų būti tik reikalaujama prijungti savo NGRR prie centrinio VGRR, kai įrodoma, jog VGRR veikia efektyviai. Tuo tikslu Agentūra vykdys bandomąjį projektą.

(6)

Pagal Reguliavimo komiteto, įkurto remiantis Direktyvos 2001/16/EB 21 straipsniu, susirinkimo Nr. 40 protokolo straipsnį Nr. 8, visi eksploatuojami geležinkelių riedmenys turėtų būti įregistruojami valstybės narės, kurioje įregistruoti anksčiau, NGRR. Perkeliant duomenis turėtų būti atsižvelgiama į pakankamą pereinamąjį laikotarpį ir tų duomenų prieinamumą.

(7)

Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą NGRR turėtų prižiūrėti ir atnaujinti nuo jokios geležinkelio įmonės nepriklausanti institucija. Valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, kurią jos paskiria prižiūrėti NGRR, inter alia, kad tos institucijos galėtų lengviau keistis informacija.

(8)

Kai kurios valstybės narės gerokai išplėtojo 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklą, kuris tinka Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalyse eksploatuojamiems vagonams. Todėl bendra registracijos sistema yra svarbus 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių tinklo sąveikos ir saugos elementas. Į šią savitą padėtį turėtų būti atsižvelgiama ir sukurtos specialios taisyklės, kad būtų išvengta ES ir NVS šalių įsipareigojimų to paties geležinkelių riedmens atžvilgiu nesuderinamumo.

(9)

TSI P priede išdėstytos taisyklės dėl geležinkelių eismo organizavimo ir valdymo taikomos atsižvelgiant į geležinkelių riedmenų numeravimo sistemą, taikomą dėl registravimo NGRR. Agentūra sukurs darnaus šių taisyklių taikymo vadovą.

(10)

Šiame sprendime pateiktos priemonės yra suderintos su komiteto, įkurto pagal Direktyvos 96/48/EB 21 straipsnį, nuomone,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo dokumentu priimami bendrieji Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro techniniai reikalavimai pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 5 dalį ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 5 dalį, kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Registruodamos geležinkelių riedmenis po šio sprendimo įsigaliojimo, valstybės narės turi taikyti priede nustatytus bendruosius techninius reikalavimus.

3 straipsnis

Valstybės narės turi įregistruoti egzistuojančius geležinkelių riedmenis, kaip pateikta priedo 4 dalyje.

4 straipsnis

1.   Pagal Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punktą valstybės narės turi paskirti nacionalinę instituciją, kuri būtų atsakinga už Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro priežiūrą ir atnaujinimą. Ši institucija gali būti tam tikros valstybės narės nacionalinė saugos institucija. Valstybės narės turi užtikrinti, kad šios institucijos bendradarbiautų ir keistųsi informacija ir kad apie duomenų pakeitimus būtų pranešama laiku.

2.   Valstybės narės per vienerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos turi informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie instituciją, paskirtą pagal 1 pastraipą.

5 straipsnis

1.   Estijoje, Latvijoje arba Lietuvoje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti už Europos Sąjungos ribų kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, turi būti įregistruojami ir Nepriklausomų valstybių sandraugos NGRR, ir Geležinkelio transporto tarybos informacinėje duomenų bazėje. Šiuo atveju gali būti taikoma ne priede nustatyta numeravimo sistema, o 8 skaitmenų numeravimo sistema.

2.   Trečiojoje šalyje pirmą kartą pradedami eksploatuoti riedmenys, kuriuos ketinama naudoti Europos Sąjungoje kaip bendros 1 520 mm pločio vėžės geležinkelio sistemos vagonus, neturi būti įregistruojami NGRR. Tačiau pagal Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalį iš NVS geležinkelio transporto tarybos informacinės duomenų bazės turi būti įmanoma gauti 14 straipsnio 5 dalies c, d ir e punktuose nurodytą informaciją.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 9 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/32/EB (OL L 141, 2007 6 2, p. 63).

(2)  OL L 110, 2001 4 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/32/EB.

(3)  OL L 164, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

1.   DUOMENYS

Pateiktame sąraše nurodomas siūlomas NGRR duomenų formatas.

Punktai numeruojami pagal 4 priedėlyje nurodytą siūlomą standartinį registravimo blanką.

Be to, galima įtraukti laukelį (-ius) pastaboms, pvz., ieškomų geležinkelių riedmenų atpažinimas (žr. 3.4 dalį).

1.

Europos geležinkelių riedmens numeris

Privaloma

Turinys

Skaitmeninis atpažinimo kodas, kaip apibrėžta TSI P priede dėl „eismo organizavimo ir valdymo“ (toliau – „OPE TSI“) (1)

 

Formatas

1.1.

Numeris

12 skaitmenų (2)

1.2.

Ankstesnis numeris (jei taikoma pernumeruojamam geležinkelių riedmeniui)

12 skaitmenų (2)

2.

Valstybė narė ir NSA

Privaloma

Turinys

Valstybės narės ir NSA, kur geležinkelių riedmuo buvo įregistruotas, identifikacija. Iš trečiosios šalies atgabenamiems geležinkelių riedmenims nurodoma MS, kurioje jie buvo įregistruoti.

 

Formatas

2.1.

Valstybės narės skaitmeninis kodas, kaip apibrėžta OPE TSI P priede

2 skaitmenų kodas

2.2.

NSA pavadinimas

Tekstas

3.

Pagaminimo metai

Privaloma

Turinys

Metai, kuriais geležinkelių riedmuo išsiųstas iš gamyklos.

 

Formatas

3.

Pagaminimo metai

YYYY

4.

EB nuoroda

Privaloma

Turinys

Nuorodos į „EB“ patikros deklaraciją ir išdavusią instituciją (susitariančioji institucija)

 

Formatas

4.1.

Deklaravimo data

Data

4.2.

EB nuoroda

Tekstas

4.3.

Išdavusios institucijos pavadinimas (susitariančioji institucija)

Tekstas

4.4.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

4.5.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

4.6.

Miestas

Tekstas

4.7.

Šalies kodas

ISO

4.8.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

5.

Nuoroda į riedmenų registrą

Privaloma

Turinys

Nuoroda į subjektą, atsakingą už RS registrą (3)

 

Formatas

5.1.

Už registrą atsakingas subjektas

Tekstas

5.2.

Subjekto adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

5.3.

Miestas

Tekstas

5.4.

Šalies kodas

ISO

5.5.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

5.6.

El. pašto adresas

El. pašto adresas

5.7.

Nuoroda, leidžianti gauti svarbius riedmenų registro techninius duomenis

Raidinis ir skaitmeninis kodas

6.

Apribojimai

Privaloma

Turinys

Visi geležinkelių riedmens naudojimo apribojimai

 

Formatas

6.1.

Užkoduoti apribojimai

(žr. 1 priedėlį)

Kodas

6.2.

Neužkoduoti apribojimai

Tekstas

7.

Savininkas

Papildoma

Turinys

Geležinkelių riedmenų savininko identifikacija

 

Formatas

7.1.

Organizacijos pavadinimas

Tekstas

7.2.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

7.3.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

7.4.

Miestas

Tekstas

7.5.

Šalies kodas

ISO

7.6.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

8.

Valdytojas

Privaloma

Turinys

Geležinkelių riedmens valdytojo identifikacija

 

Formatas

8.1.

Organizacijos pavadinimas

Tekstas

8.2.

Registruotas įmonės kodas

Tekstas

8.3.

Organizacijos adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

8.4.

Miestas

Tekstas

8.5.

Šalies kodas

ISO

8.6.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

8.7.

VKM – papildoma

Raidinis ir skaitmeninis kodas

9.

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas

Privaloma

Turinys

Nuoroda į už techninę priežiūrą atsakingą subjektą (4)

 

Formatas

9.1.

Už techninę priežiūrą atsakingas subjektas

Tekstas

9.2.

Subjekto adresas, gatvė ir numeris

Tekstas

9.3.

Miestas

Tekstas

9.4.

Šalies kodas

ISO

9.5.

Pašto indeksas

Raidinis ir skaitmeninis kodas

9.6.

El. pašto adresas

El. pašto adresas

10.

Panaikinimas

Privaloma, kai taikoma

Turinys

Oficialaus atidavimo į metalo laužą ir (arba) kitokio utilizavimo data ir panaikinimo būdo kodas

 

Formatas

10.1.

Utilizavimo būdas

(žr. 3 priedėlį)

2 skaitmenų kodas

10.2.

Panaikinimo data

Data

11.

MS, kurioje geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas

Privaloma

Turinys

MS, kuriose geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas, sąrašas

 

Formatas

11.

Valstybės narės skaitmeninis kodas, kaip apibrėžta OPE TSI P.4 priede

Sąrašas

12.

Leidimo numeris

Privaloma

Turinys

Suderintas leidimo eksploatuoti numeris, sukurtas NSA

 

Formatas

12.

Leidimo numeris

Raidinis ir skaitmeninis kodas, remiantis EIN, žr. 2 priedėlį

13.

Eksploatavimo leidimas

Privaloma

Turinys

Leidimo eksploatuoti (5) geležinkelių riedmenį data ir jo galiojimas

 

Formatas

13.1.

Leidimo data

Data (YYYYMMDD)

13.2.

Leidimas galioja iki

Data (įtraukta)

13.3.

Leidimo galiojimo sustabdymas

Taip/Ne

2.   STRUKTŪRA

2.1.   Ryšys su kitais registrais

Taikant naują ES priežiūros tvarką yra kuriama keletas registrų. Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinama, kurie registrai ir duomenų bazės gali turėti ryšių su NGRR, kai jie bus sukurti.

Registras arba duomenų bazės

Atsakingas subjektas

Kiti prieigą turintys subjektai

NGRR

(sąveikos direktyvos)

RE (6)/NSA

Kiti NSA/RE/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF

RRS

(sąveikos direktyvos)

Sprendžia valstybės narės

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/valdytojas/dirbtuvės

RSRD

(TAF TSI ir SEDP)

Valdytojas

RU/IM/NSA/ERA/valdytojas/dirbtuvės

WIMO

(TAF TSI ir SEDP)

Dar nenuspręsta

RU/IM/NSA/ERA/valdytojas/dirbtuvės/naudotojas

Geležinkelių riedmenų registras (7)

(Keiptauno konvencija)

Registratorius

Viešas

OTIF registras

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Kompetentingos institucijos/RU/IM/IB/RB/valdytojas/savininkas/ERA/OTIF Sec.

Siekiant įgyvendinti NGRR, negalima laukti, kol bus sukurti visi registrai. Todėl NGRR specifikacija turi leisti vėliau užtikrinti sąsają su kitais registrais. Tuo tikslu:

RRS: į jį NGRR pateikiama nuoroda ir nurodomas už RRS atsakingas subjektas. Abiejų registrų susiejimo raktas turi būti 5.7 punktas.

RSRD: joje yra keletas „administracinių“ NGRR elementų pagal TAF TSI SEDP specifikaciją. SEDP turi būti atsižvelgiama į NGRR specifikaciją.

WIMO: joje yra duomenų iš RSRD ir priežiūros duomenų. Nenumatytas joks ryšys su NGRR.

VKMR: jį turėtų bendrai tvarkyti ERA ir OTIF (ERA – ES, o OTIF visoms ne ES OTIF valstybėms narėms). Valdytojas įrašomas į NGRR. TSI OPE nustato kitus visuotinius centrinius registrus (pvz., geležinkelių riedmenų tipo kodus, sąveikos kodus, šalių kodus ir kt.), kuriuos turėtų valdyti „centrinė institucija“, įsteigta bendradarbiaujant ERA ir OTIF.

geležinkelių riedmenų registras (Keiptauno konvencija): tai finansinės informacijos, susijusios su mobiliąją įranga, registracija. Šis registras gali būti sukurtas kaip diplomatinės konferencijos, kuri vyko 2007 m. vasario mėn., rezultatas. Galimas ryšys, nes UNIDROIT registrui reikalinga informacija apie geležinkelių riedmens numerį ir savininką. Abiejų registrų susiejimo raktas turi būti EVN.

OTIF registras: OTIF registras bus apibrėžtas atsižvelgiant į šį sprendimą ir į kitus ES registrus.

Visos sistemos struktūros apibrėžtis, taip pat NGRR ir kitų registrų sąsajos bus apibrėžtos taip, kad prireikus būtų galima gauti reikalingą informaciją.

2.2.   Visuotinė ES NGRR struktūra

NGRR registrai turi būti įgyvendinami decentralizuotu sprendimu. Tikslas – įdiegti išplatintų duomenų ieškos modulį, naudojant įprastą programinę įrangą, leidžiančią vartotojams gauti duomenis iš visų valstybėse narėse esančių vietinių registrų (LR).

NGRR duomenys saugomi nacionaliniu lygmeniu ir juos bus galima rasti internete (turės savo interneto adresą).

Centralizuotas virtualusis Europos geležinkelių riedmenų registras (EC VGRR) yra sudarytas iš dviejų papildomų sistemų:

Virtualiojo geležinkelių riedmenų registro (VGRR), kuris yra centrinis ERA ieškos modulis,

Nacionalinio geležinkelių riedmenų registro (-ų) (NGRR), kuris yra valstybės narės LR.

1 pvz.

EC-VGRR struktūra

Image

Ši struktūra pagrįsta dviem papildomomis sistemomis, kurios leidžia ieškoti duomenų, saugomų vietoje visose MS; struktūrą sudaro:

kompiuterinių registrų kūrimas nacionaliniu lygmeniu ir jų pateikimas konsultacijoms,

spausdintų registrų pakeitimas kompiuteriniais įrašais. Tai leis MS tvarkyti ir keistis informacija su kitomis MS,

bus galima palaikyti ryšius tarp NGRR ir VGRR, taikant įprastus standartus ir terminologiją.

Pagrindiniai šios struktūros principai:

visi NGRR taps kompiuterinės tinklo sistemos dalimi,

visos MS, prisijungusios prie sistemos, iš naujo patikrins bendruosius duomenis,

kai bus sukurtas VGRR, bus išvengta dvigubo duomenų registravimo ir susijusių galimų klaidų,

atnaujinami duomenys.

Ši struktūra bus įgyvendinta tokiais veiksmais:

šio sprendimo priėmimas,

Agentūra įgyvendins bandomąjį projektą, įskaitant VGRR su prijungtais bent trijų valstybių narių NGRR ir sėkmingą egzistuojančio NGRR prijungimą, naudojant vertimo modulį,

bandomojo projekto įvertinimas ir, tam tikrais atvejais, šio sprendimo atnaujinimas,

Agentūra paskelbs specifikaciją, kurią valstybės narės turės naudoti savo NGRR prijungti prie centrinio VGRR,

paskutinis veiksmas, kuris bus atliekamas atskiru sprendimu po bandomojo projekto įvertinimo, – visų nacionalinių NGRR prijungimas prie centrinio VGRR.

3.   VEIKIMO BŪDAS

3.1.   NGRR naudojimas

NGRR turi būti naudojamas tokiems tikslams:

leidimų registravimas,

geležinkelių riedmenims paskirtų EVN registravimas,

trumpos, su tam tikru geležinkelių riedmeniu susijusios informacijos (Europos mastu) paieška,

teisinių aspektų, pvz., įsipareigojimų, teisinės informacijos, kontrolė,

patikrų informacija, daugiausia susijusi su sauga ir priežiūra,

ryšio nustatymas su savininku ir valdytoju,

kai kurių saugos reikalavimų kryžminė patikra, prieš išduodant saugos sertifikatą,

tam tikro geležinkelio riedmens kontrolė.

3.2.   Paraiškų blankai

3.2.1.   Registracijos paraiška

Naudotinas blankas pateiktas 4 priedėlyje.

Dėl geležinkelių riedmens registracijos besikreipiantis subjektas pažymi langelį „Nauja registracija“. Tada pirmojoje blanko dalyje nuo 2 iki 9 punkto ir 11 punkte įrašoma visa reikalinga informacija ir blankas pateikiamas:

valstybės narės RE, kur norima gauti registraciją,

pirmosios valstybės narės RE, kur ketinama naudoti geležinkelių riedmenį, gaunamą iš trečiosios šalies.

3.2.2.   Geležinkelių riedmens registravimas ir Europos geležinkelių riedmens numerio suteikimas

Pirmosios registracijos atveju tam tikras RE suteikia Europos geležinkelių riedmens numerį.

Galima kiekvienam geležinkelių riedmeniui naudoti atskirą registracijos blanką arba bendrą blanką visiems tos pačios serijos geležinkelių riedmenims ar paraišką, pridėtą prie geležinkelių riedmenų numerių sąrašo.

RE turi stengtis, kad į NGRR įvedami duomenys būtų tikslūs. Dėl to RE gali prašyti informacijos iš kitų RE, visų pirma, kai valstybėje narėje dėl registracijos besikreipiančio subjekto įsteigimo vieta yra ne ta valstybė narė.

3.2.3.   Vieno arba daugiau registracijos punktų pakeitimas

Pakeisti geležinkelių riedmens registracijos punktą (-us) prašantis subjektas:

pažymi langelį „Keitimas“,

įrašo tikrąjį Europos geležinkelių riedmens numerį (0 punktas),

pažymi langelį, susijusį su pakeistu punktu (-ais),

nurodo naują pakeisto punkto (-ų) turinį, tada pateikia blanką bet kurios valstybės narės, kurioje geležinkelių riedmuo įregistruotas, RE.

Kai kuriais atvejais standartinio blanko gali nepakakti. Jei būtina, tam tikras RE gali naudoti papildomus dokumentus – spausdintus arba elektroninius.

Jei keičiasi valdytojas, registruotas valdytojas turi informuoti RE, o RE turi pranešti naujajam valdytojui apie registracijos pasikeitimą. Ankstesnis valdytojas pašalinamas iš NGRR ir atleidžiamas nuo įsipareigojimų tik tada, kai naujasis valdytojas įgyja valdytojo statusą.

Jei pasikeičia savininkas, registruotas savininkas turi apie tai informuoti RE. Tada ankstesnis savininkas pašalinamas iš NGRR. Naujasis savininkas gali prašyti, kad informacija apie jį būtų įrašyta į NGRR.

Įregistravus pakeitimus, NSA gali suteikti naują leidimo numerį, o kai kuriais atvejais – naują EVN.

3.2.4.   Registracijos panaikinimas

Dėl registracijos panaikinimo besikreipiantis subjektas pažymi langelį „Panaikinimas“. Tada jis užpildo 10 punktą ir blanką pateikia bet kurios valstybės narės, kurioje geležinkelių riedmuo įregistruotas, RE.

RE panaikina registraciją: įrašo panaikinimo datą ir pripažįsta minėto subjekto panaikinimą.

3.2.5.   Leidimo išdavimas keliose valstybėse narėse

Kai geležinkelių riedmeniui yra išduotas leidimas ir įregistruotas vienoje valstybėje narėje, o leidimo prašoma kitoje valstybėje narėje, geležinkelių riedmuo turi būti užregistruojamas pastarosios valstybės narės NGRR. Tačiau šiuo atveju turi būti įrašomi tik su 1, 2, 6, 11, 12 ir 13 punktais susiję duomenys, nes šie duomenys yra susiję tik su pastarosiomis valstybėmis narėmis.

Kol VGRR ir ryšiai su visais NGRR iki galo nenustatyti, registracijos subjektai turi keistis informacija, kad būtų užtikrinta, jog su tuo pačiu geležinkelių riedmeniu susiję duomenys būtų nuoseklūs.

Krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai registruojami tik tos valstybės narės, kurioje buvo pradėti eksploatuoti, NGRR.

3.3.   Prieigos teisės

Prieigos prie NGRR duomenų teisės iš nurodytos MS „XX“ išvardytos toliau esančioje lentelėje, kurioje prieigos kodai apibrėžiami taip:

Prieigos kodas

Prieigos tipas

0.

Nėra prieigos

1.

Apribotas naudojimasis (sąlygos stulpelyje „Skaitymo teisės“)

2.

Neribotas naudojimasis

3.

Apribotas naudojimasis ir naujinimas

4.

Neribotas naudojimasis ir naujinimas

Kiekvienas RE turi turėti visišką prieigą ir naujinimo teises tik prie savo duomenų bazėje esančių duomenų. Todėl prieigos kodas yra 3.

Subjektas

Apibrėžtis

Skaitymo teisės

Naujinimo teisės

7 punktas

Visi kiti punktai

RE/NSA „XX“

Registracijos subjektas/NSA, esanti MS „XX“

Visi duomenys

Visi duomenys

4

4

Kita NSA/RE

Kita NSA ir (arba) registracijos subjektai

Visi duomenys

Nėra

2

2

ERA

Europos geležinkelių agentūra

Visi duomenys

Nėra

2

2

Valdytojai

Geležinkelių riedmens valdytojas

Visų valdytojo geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

Riedmenų parko valdytojai

Valdytojo paskirtų geležinkelių riedmenų valdymas

Geležinkelių riedmenys, kuriuos valdyti paskyrė valdytojas

Nėra

1

1

Savininkai

Geležinkelių riedmens savininkas

Visi savininko geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

1

1

RU

Traukinio operatorius

Visi duomenys, remiantis geležinkelių riedmens numeriu

Nėra

0

1

IM

Infrastruktūros valdytojas

Visi duomenys, remiantis geležinkelių riedmens numeriu

Nėra

0

1

IB ir RB

MS registruotųjų įstaigų tikrinimas ir auditas

Visi tikrinamų arba audituojamų geležinkelių riedmenų duomenys

Nėra

2

2

Kiti teisėti naudotojai

Visi paprasti naudotojai, kuriuos pripažįsta NSA arba ERA

Kartais apibrėžiama, trukmė gali būti ribojama

Nėra

0

1

3.4.   Ankstesnieji įrašai

Visi NGRR duomenys turi būti saugomi 10 metų nuo geležinkelių riedmens panaikinimo ir išregistravimo. Bent pirmuosius trejus metus duomenys turi būti randami internete. Praėjus trejiems metams, duomenys gali būti saugomi skaitmeninėse laikmenose, spausdinti arba kitaip archyvuojami. Jei bet kuriuo metu per 10 metų laikotarpį pradedamas tyrimas dėl geležinkelių riedmens ar geležinkelių riedmenų, su jais susiję duomenys turi būti saugomi ilgiau kaip 10 metų, jei būtina.

Visi NGRR pakeitimai turėtų būti registruojami. Ankstesnių pakeitimų tvarkymo klausimai turi būti sprendžiami taikant IT technines funkcijas.

4.   EGZISTUOJANTYS GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS

4.1.   Nagrinėjamų duomenų turinys

Apsvarstomas kiekvienas iš 13 punktų, kad būtų nustatyta, kuris iš jų yra privalomas, o kuris ne.

4.1.1.   1 punktas – Europos geležinkelių riedmens numeris (privalomas)

a)   Geležinkelių riedmenų, kuriems jau suteiktas 12 skaitmenų identifikacinis numeris, atvejis

Šalyse, kuriose vartojamas unikalus šalies kodas, turėtų būti išsaugoti esami geležinkelių riedmenų numeriai. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas nedarant jokių pakeitimų.

Šalys, kuriose vartojamas pagrindinis šalies kodas ir anksčiau suteiktas specialusis kodas:

Vokietijos pagrindinis šalies kodas yra 80, o specialusis AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) kodas 68,

Šveicarijos pagrindinis šalies kodas yra 85, o specialusis BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) kodas 63,

Italijos pagrindinis šalies kodas yra 83, o specialusis FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) kodas 64,

Vengrijos pagrindinis šalies kodas yra 55, o specialusis GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) kodas 55.

Turėtų būti išsaugoti esami geležinkelių riedmenų numeriai. 12 skaitmenų numeris turėtų būti registruojamas nedarant jokių pakeitimų (8).

IT sistema turi į abu kodus (pagrindinį šalies kodą ir specialųjį kodą) atsižvelgti kaip į susijusius su ta pačia šalimi.

b)   Geležinkelių riedmenų, naudojamų tarptautiniame eisme be 12 skaitmenų identifikacinio numerio, atvejis

Turėtų būti taikoma dviejų veiksmų procedūra:

NGRR paskirti 12 skaitmenų numerį (pagal OPE TSI), kuris apibrėžiamas pagal geležinkelių riedmens charakteristikas. IT sistema turėtų susieti šį užregistruotą numerį su dabartiniu geležinkelių riedmens numeriu,

Per 6 metų laikotarpį fiziškai pritaikyti geležinkelių riedmeniui 12 skaitmenų numerį.

c)   Geležinkelių riedmenų, naudojamų vidaus eisme be 12 skaitmenų identifikacinio numerio, atvejis

Pirmiau aprašyta tvarka savanoriškai gali būti taikoma geležinkelių riedmenims, naudojamiems tik vidaus eisme.

4.1.2.   2 punktas – valstybė narė ir NSA (privalomas)

Punkte „Valstybė narė“ visada turi būti nurodoma MS, kai geležinkelių riedmuo registruojamas savo NGRR. Punktas NSA nurodo subjektą, kuris išduoda geležinkelių riedmens eksploatavimo leidimą.

4.1.3.   3 punktas – pagaminimo metai

Kai tiksliai nėra žinoma pagaminimo metų, turėtų būti įrašomi apytiksliai metai.

4.1.4.   4 punktas – EB nuoroda

Paprastai tokia nuoroda nenaudojama egzistuojantiems geležinkelių riedmenims, išskyrus nedidelį kiekį HS RS. Registruojama, tik jei įmanoma.

4.1.5.   5 punktas – nuoroda į RRS

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.6.   6 punktas – apribojimai

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.7.   7 punktas – savininkas

Įrašoma, tik jei įmanoma ir (arba) reikalaujama.

4.1.8.   8 punktas – valdytojas (privaloma)

Paprastai tinkama ir privaloma.

4.1.9.   9 punktas – už priežiūrą atsakingas subjektas

Šis punktas yra privalomas.

4.1.10.   10 punktas – panaikinimas

Taikoma.

4.1.11.   11 punktas – MS, kurioje geležinkelių riedmeniui išduotas leidimas

Paprastai RIV vagonai, RIC kupė vagonai ir geležinkelių riedmenys registruojami pagal dvišalius arba daugiašalius susitarimus. Jeigu šią informaciją įmanoma gauti, ji atitinkamai turėtų būti įrašoma.

4.1.12.   12 punktas – leidimo numeris

Įrašoma, tik jei įmanoma.

4.1.13.   13 punktas – eksploatavimo pradžia (privaloma)

Kai eksploatavimo pradžios data nėra tiksliai žinoma, turėtų būti įrašomi apytiksliai metai.

4.2.   Tvarka

Subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją, turėtų savo šalies NSA arba RE atskleisti visą turimą informaciją.

Egzistuojantys krovininiai vagonai ir keleiviniai vagonai turėtų būti registruojami valstybės narės, kurioje buvo įsikūręs ankstesnis registravimo subjektas, NGRR.

Jei egzistuojančiam geležinkelių riedmeniui leidimas buvo išduotas keliose valstybės narėse, šį geležinkelių riedmenį registruojantis RE turi susijusius duomenis nusiųsti į tam tikrų valstybių narių RE.

NSA arba RE informaciją pateikia savo NGRR.

NSA arba RE informuoja visas susijusias šalis, kai informacija yra perkelta. Turėtų būti informuojami bent šie subjektai:

subjektas, kuris anksčiau buvo atsakingas už geležinkelių riedmens registraciją,

valdytojas,

ERA.

4.3.   Pereinamasis laikotarpis

4.3.1.   Registruojamos informacijos pateikimas NSA

Ankstesnis už geležinkelių riedmens registraciją atsakingas subjektas turėtų atskleisti visą reikalingą informaciją pagal tarpusavio susitarimą su RE. Duomenų perkėlimas turėtų būti atliktas per 12 mėnesių nuo Komisijos sprendimo. Jei įmanoma, turėtų būti naudojamas elektroninis formatas.

4.3.2.   Tarptautiniam eismui naudojami geležinkelių riedmenys

Kiekvienos valstybės narės RE turėtų įtraukti šiuos geležinkelių riedmenis į savo NGRR per dvejus metus nuo Komisijos sprendimo.

Taip pat žr. 4.1.1 b)

4.3.3.   Šalies viduje naudojami geležinkelių riedmenys

Kiekvienos valstybės narės RE turėtų įtraukti šiuos geležinkelių riedmenis į NGRR per trejus metus nuo Komisijos sprendimo.


(1)  2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisija priėmė Sprendimą 2006/920/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos „Traukinių eismo organizavimo ir valdymo“ posistemio techninių sąveikos specifikacijos (pranešta 2006 m. rugpjūčio 14 d.). Atitinkamą greitųjų geležinkelių TSI tikimasi priimti 2007 m., joje bus naudojama tokia pati numeravimo sistema.

(2)  Pagal šio sprendimo 5 straipsnio 1 dalį galėtų būti taikoma ir Nepriklausomų valstybių sandraugos Geležinkelio transporto tarybos 8 skaitmenų numeravimo sistema.

(3)  Registrai pateikti Direktyvos 96/48/EB 22 straipsnio a dalyje ir Direktyvos 2001/16/EB 24 straipsnyje.

(4)  Šis subjektas gali būti geležinkelių riedmenį naudojanti geležinkelio įmonė, jos subrangovas arba valdytojas.

(5)  Leidimas suteikiamas pagal Direktyvos 96/48/EB arba Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnį.

(6)  Registracijos subjektas (toliau – RE) yra, kaip nurodyta Direktyvos 96/48/EB 14 straipsnio 4 dalies b punkte ir Direktyvos 2001/16/EB 14 straipsnio 4 dalies b punkte, valstybės narės paskirtas subjektas NGRR prižiūrėti ir atnaujinti.

(7)  Kaip pateikta Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, naudojama geležinkelių riedmenims svarbiose srityse, protokolo projekte.

(8)  Tačiau visiems geležinkelių riedmenims, pradėtiems eksploatuoti AAE, BLS, FNME ir GySEV/RoeEE, turėtų būti suteiktas standartinis šalies kodas.

1 priedėlis

APRIBOJIMŲ KODAVIMAS

1.   PRINCIPAI

Apribojimų (techninių charakteristikų), kurie jau įrašyti kituose registruose ir prie kurių NSA turi prieigą, NGRR kartoti nereikia.

Pripažinimas tarptautiniame eisme pagrįstas:

geležinkelių riedmens numeryje užkoduota informacija,

abėcėliniu kodavimu,

geležinkelių riedmens ženklinimu.

Todėl tokios informacijos kartoti NGRR nereikia.

2.   STRUKTŪRA

Kodų struktūrą sudaro trys lygiai:

1 lygis: apribojimo kategorija,

2 lygis: apribojimo tipas,

3 lygis: vertė arba specifikacija.

Apribojimų kodavimas

Kat.

Tipas

Vertė

Pavadinimas

1

 

 

Su konstrukcija susijęs techninis apribojimas

 

1

Skaitmeninė (3)

Mažiausias kreivės spindulys metrais

 

2

Bėgių grandinių apribojimai

 

3

Skaitmeninė (3)

Greičio apribojimai km/h (žymimi ant vagonų ir kupė vagonų, bet nežymimi ant lokomotyvų)

2

 

 

Geografinis apribojimas

 

1

Raidinė ir skaitmeninė (3)

Kinematinis gabaritas (kodavimas WAG TSI C priedas)

 

2

Koduotas sąrašas

Ratų poros gabaritas

 

 

1

Kintamas gabaritas 1435/1520

 

 

2

Kintamas gabaritas 1435/1668

 

3

Traukinyje nėra CCS

 

4

Traukinyje yra ERTMS A

 

5

Skaitmeninė (3)

Traukinyje yra B sistema (1)

3

 

 

Aplinkosaugos apribojimai

 

1

Koduotas sąrašas

Klimato juosta EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Į leidimą įtraukti naudojimo apribojimai

 

1

Taikomas laiko kriterijus

 

2

Taikomas būklės kriterijus (rida, nusidėvėjimas ir kt.)


(1)  Jei geležinkelių riedmenyje įrengta daugiau kaip viena B sistema, turi būti nurodytas atskiras kiekvienos sistemos kodas.

Skaitmeninį kodą sudaro trys simboliai:

1xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su signalizacijos sistema,

2xx naudojamas geležinkelių riedmeniui su radiju,

Xx atitinka skaitmeninį B priedo kodavimą CCS TSI.

2 priedėlis

EIN STRUKTŪRA IR TURINYS

Saugos sertifikatų ir kitų dokumentų suderintos numeravimo sistemos kodas, vadinamasis Europos identifikacinis numeris (EIN)

Pavyzdys:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Šalies kodas

(2 raidės)

Dokumento rūšis

(2 skaitmenys)

Išdavimo metai

(4 skaitmenys)

Numeris

(4 skaitmenys)

1 skiltis

2 skiltis

3 skiltis

4 skiltis

1 SKILTIS –   ŠALIES KODAS (2 RAIDĖS)

Naudojami šalių kodai, kurie buvo oficialiai paskelbti ir atnaujinti Europos interneto svetainėje Institucijų leidinių rengimo vadovas (http://publications.europa.eu/code/en/en-5000600.htm)

Valstybė

Kodas

Austrija

AT

Belgija

BE

Bulgarija

BG

Kipras

CY

Čekija

CZ

Danija

DK

Estija

EE

Suomija

FI

Prancūzija

FR

Vokietija

DE

Graikija

EL

Vengrija

HU

Islandija

IS

Airija

IE

Italija

IT

Latvija

LV

Lichtenšteinas

LI

Lietuva

LT

Liuksemburgas

LU

Norvegija

NO

Malta

MT

Nyderlandai

NL

Lenkija

PL

Portugalija

PT

Rumunija

RO

Slovakija

SK

Slovėnija

SI

Ispanija

ES

Švedija

SE

Šveicarija

CH

Jungtinė Karalystė

UK

Tarptautinių saugos institucijų kodas turėtų būti sudarytas tokiu pačiu būdu. Dabar yra tik viena institucija: Lamanšo tunelio saugos institucija. Siūloma naudoti tokį kodą:

Tarptautinė saugos institucija

Kodas

Lamanšo tunelio saugos institucija

CT

2 SKILTIS –   DOKUMENTO RŪŠIS (2 SKAITMENŲ NUMERIS)

Du skaitmenys nurodo dokumento rūšį:

pirmasis skaitmuo rodo bendrą dokumento klasifikaciją,

antrasis skaitmuo rodo dokumento porūšį.

Prireikus kitų kodų, šią numeravimo sistemą galima išplėsti. Toliau pateikiamas siūlomas žinomų galimų iš dviejų skaitmenų sudarytų numerių derinių, išplėstų pasiūlymu išduoti eksploatavimo leidimą geležinkelių riedmenims, sąrašas:

2 skilties skaičių derinys

Dokumento rūšis

Dokumento porūšis

[0 1]

Licencijos

RU licencijos

[0 x]

Licencijos

Kiti

[1 1]

Saugos sertifikatas

A dalis

[1 2]

Saugos sertifikatas

B dalis

[1 x]

Saugos sertifikatas

Kiti

[2 1]

Saugos leidimas

A dalis

[2 2]

Saugos leidimas

B dalis

[2 x]

Saugos leidimas

Kiti

[3 x]

Rezervuotas, pvz., riedmenų priežiūrai, infrastruktūrai arba kt.

 

[4 x]

Rezervuotas registruotosioms įstaigoms

Pvz., skirtingos registruotųjų įstaigų rūšys

[5 1] ir [5 5] (1)

Eksploatacijos leidimas

Lokomotyvas

[5 2] ir [5 6] (1)

Eksploatacijos leidimas

Traukiami keleiviniai vagonai

[5 3] ir [5 7] (1)

Eksploatacijos leidimas

Vagonai

[5 4] ir [5 8] (1)

Eksploatacijos leidimas

Specialūs geležinkelių riedmenys

[6 x] … [9 x]

Rezervuotas (4 dokumentų rūšys)

Rezervuotas (kiekvienas 10 porūšių)

3 SKILTIS –   IŠDAVIMO METAI (4 SKAITMENŲ NUMERIS)

Šioje skiltyje nurodomi metai (nurodytu formatu yyyy, t. y. 4 skaitmenys), kuriais buvo išduotas leidimas.

4 SKILTIS –   NUMERIS

Numeris turi būti didėjantis skaičius, padidinamas vienetu kiekvieną kartą išduodant dokumentą, nepaisant to, ar leidimas naujas, ar atnaujintas (pakeistas). NET kai sertifikatas panaikinamas arba leidimo galiojimas sustabdomas, jo numeris negali būti naudojamas dar kartą.

Kiekvienas metais numeravimas turi būti pradedamas nuo nulio.


(1)  Jei 4 skilčiai „Numeris“ numatyti 4 skaitmenys išnaudojami per metus, pirmieji du 2 skilties skaitmenys turi būti atitinkamai perkelti iš:

nuo [5 1] iki [5 5] lokomotyvams,

nuo [5 2] iki [5 6] traukiamiems keleiviniams vagonams,

nuo [5 3] iki [5 7] vagonams,

nuo [5 4] iki [5 8] specialiems geležinkelių riedmenims.

3 priedėlis

PANAIKINIMO KODAVIMAS

Kodas

Panaikinimo būdas

Aprašas

00

Nėra

Geležinkelių riedmens registracija galioja.

10

Registracija sustabdyta

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens registracija pristabdyta savininko arba valdytojo prašymu ar NSA arba RE sprendimu.

11

Registracija sustabdyta

Geležinkelių riedmenį numatyta laikyti parengtą naudoti, kaip neaktyvų arba strateginį rezervą.

20

Registracija perkelta

Geležinkelių riedmuo perregistruotinas skirtingu numeriu arba skirtingo NGRR, kad būtų galima toliau naudoti Europos geležinkelių tinkle (visame ar dalyje).

30

Išregistruota

Priežastis nenurodyta

Geležinkelių riedmens leidimas naudoti Europos geležinkelių tinkle buvo neperregistruotas.

31

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta toliau naudoti kaip geležinkelių riedmenį ne Europos geležinkelių tinkle.

32

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta utilizuoti dėl pagrindinių susijusių sudedamųjų dalių/modulių/atsarginių dalių arba rekonstruoti

33

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta atiduoti į metalo laužą, o medžiagas (tarp jų ir pagrindines atsargines dalis) perdirbti.

34

Išregistruota

Geležinkelių riedmenį numatyta laikyti „istoriniu saugotinu riedmeniu“, naudoti atskirtame tinkle arba statiškai demonstruoti ne Europos geležinkelių tinkle.

Kodų naudojimas

Jei panaikinimo priežastis nenurodyta, registracijos būsenos pokyčiui parodyti turi būti naudojami kodai 10, 20 ir 30.

Jei žinoma panaikinimo priežastis: NGRR duomenų bazėje galima naudoti kodus 11, 31, 32, 33 ir 34. Šie kodai yra pagrįsti tik ta informacija, kurią RE pateikia valdytojas arba savininkas.

Registracijos klausimai

Geležinkelių riedmuo, kurio registracija sustabdyta arba kuris išregistruotas, negali būti naudojamas Europos geležinkelių tinkle, naudojant esamą registracijos įrašą.

Norint atnaujinti registraciją, reikia gauti leidimą iš NSA, nepažeidžiant leidimo galiojimo sustabdymo ir išregistravimo sąlygų.

Registracijos perkėlimas vyksta pagal ES direktyvose nustatytas bendrąsias geležinkelių riedmenų tvirtinimo ir leidimų eksploatuoti išdavimo nuostatas.

4 priedėlis

STANDARTINIS REGISTRACIJOS BLANKAS

Image

Image

Image

5 priedėlis

ŽODYNĖLIS

Santrumpa

Apibrėžtis

CCS

Kontrolės ir valdymo sistema

CIS

Nepriklausomų valstybių sandrauga

COTIF

Konvencija dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais

CR

Paprastasis geležinkelis (sistema)

DB

Duomenų bazė

EC

Europos Komisija

EC VGRR

Centralizuotas virtualusis Europos geležinkelių riedmenų registras

EIN

Europos identifikacinis numeris

EN

Europos standartas (Europos norma)

EVN

Europos geležinkelių riedmens numeris

ERA

Europos geležinkelių agentūra, taip pat vadinama „Agentūra“

ERTMS

Europos geležinkelių eismo valdymo sistema

ES

Europos Sąjunga

HS

Didelis greitis (sistema)

IB

Tyrimo institucija

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

IM

Infrastruktūros valdytojas

INF

Infrastruktūra

IT

Informacijos technologija

LR

Vietinis registras

MS

Europos Sąjungos valstybė narė

NoBo

Registruotoji įstaiga

NSA

Nacionalinė saugos institucija

NGRR

Nacionalinis geležinkelių riedmenų registras

OPE (TSI)

Eismo organizavimas ir valdymas (TSI)

OTIF

Tarpvyriausybinė tarptautinio vežimo geležinkeliais organizacija

RE

Registracijos subjektas, pvz., už NGRR registro priežiūrą ir naujinimą atsakinga institucija

RB

Priežiūros institucija

RIC

Taisyklės, reglamentuojančios abipusį keleivinių vagonų ir stabdžių vagonų naudojimą tarptautiniam eismui

RIV

Taisyklės, reglamentuojančios abipusį vagonų naudojimą tarptautiniam eismui

RS arba RST

Riedmenys

RSRD (TAF)

Informacinė riedmenų duomenų bazė (TAF)

RU

Geležinkelio įmonė

SEDP (TAF)

Strateginis išdėstymo Europoje planas (TAF)

TAF (TSI)

Telematikos priemonės krovininių traukinių eismui valdyti (TSI)

TSI

Techninė sąveikos specifikacija

VKM

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklinimas

VKMR

Geležinkelių riedmens valdytojo ženklinimo registras

VGRR

Virtualusis geležinkelių riedmenų registras

WAG (STI)

Vagonas (TSI)

WIMO (TAF)

Vagonų ir sąryšinių traukinių eksploatacinių duomenų bazė (TAF)


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 14 d.

dėl Bendrijos finansinio įnašo tam tikroms gyvūnų sveikatos bei gerovės srities priemonėms ir tam tikroms techninėms ir mokslinėms priemonėms remti

(2007/757/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 17 ir 20 straipsnius,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatomos procedūros, kuriomis reglamentuojamas Bendrijos finansinis įnašas specialiosioms veterinarijos priemonėms remti, įskaitant gyvūnų sveikatos bei gerovės srities priemones ir technines bei mokslines priemones.

(2)

Bendrija skiria finansinį įnašą informavimo apie gyvūnų sveikatą ir gerovę politikai kurti, įskaitant ir tyrimams, būtiniems teisės aktams dėl gyvūnų gerovės rengti ir tobulinti, vykdyti. Bendrija taip pat turi taikyti arba padėti valstybėms narėms ar tarptautinėms organizacijoms taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas Bendrijos veterinarijos teisės aktams tobulinti ir veterinarijos mokymo ar švietimo raidai.

(3)

Naujos gyvūnų veisimo technologijos, pavyzdžiui, gyvūnų klonavimas, perkeliant somatinių ląstelių branduolius (SCNT), naudojamos moksliniais tikslais. Somatinių ląstelių branduolių perkėlimas, kurį ateityje planuojama taikyti gyvulių veisimui ir maisto gamybai, gali ne tik paveikti gyvūnų sveikatą ir jų gerovę, bet yra susijęs ir su etiniais bei visuomeniniais aspektais. Todėl, be vykstančių konsultacijų su Europos maisto saugos tarnyba ir Europos etikos grupėmis, būtina atlikti Eurobarometro tyrimą, siekiant sužinoti, ką apie galimą SCNT taikymą žemės ūkio ir maisto sektoriuje mano vartotojai, ir ypač išsiaiškinti informacijos apie šios technologijos naudojimu maisto grandinėje, poreikį bei vartotojų pageidaujamus informavimo būdus. Atlikus Eurobarometro tyrimą, bus surinkta reikalinga informacija, pagal kurią bus galima įvertinti Bendrijos teisės aktų poreikį šioje srityje. Todėl šiam tyrimui finansuoti turėtų būti skiriamas Bendrijos finansinis įnašas.

(4)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančiu direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (2) reikalaujama, kad Komisija nustatytų naują aukščiausios ir žemiausios gyvūnų vežimo temperatūros intervalą.

(5)

Be to, 2004 m. Europos maisto saugos tarnyba priėmė nuomonę dėl kelių transporto priemonių mikroklimato vežant gyvūnus standartų (3). Todėl būtina nustatyti temperatūros sąlygas, kuriomis gyvūnai Bendrijoje vežami tolimais atstumais, ir atlikti tyrimą. Atlikus tyrimą bus surinkta informacijos, reikalingos rengiant ir tobulinant gyvūnų apsaugos teisės aktus. Todėl šiam tyrimui finansuoti turėtų būti skiriamas Bendrijos finansinis įnašas.

(6)

Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Bendrijos veiksmų plano dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 2006–2010 m. (4) kviečiama visapusiškai remti tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE), veiklą gyvūnų gerovės srityje.

(7)

2005 m. OIE priėmė gyvūnų gerovės gaires dėl gyvūnų pervežimo sausuma ir jūra, gyvūnų skerdimo žmonių vartojimo poreikiams tenkinti ir humaniško gyvūnų žudymo ligų kontrolės tikslais. OIE siekia toliau tobulinti šias gaires ir imtis priemonių, visų pirma vykdyti mokymus ir teikti konsultacijas, kad būtų galima užtikrinti gairių įgyvendinimą OIE priklausančiose šalyse.

(8)

Planiniai OIE mokymai ir informaciniai renginiai būtini siekiant tobulinti galiojančius veterinarijos teisės aktus bei plėtoti dalyvaujančių šalių veterinarijos mokymą ir švietimą. Tokie poslinkiai trečiosiose šalyse atitinka daugumos Europos piliečių pageidavimą (5), kad Bendrijos ir į Bendriją eksportuojančių šalių gyvūnų gerovės sąlygos būtų vienodos. Todėl Bendrija prie tokios veiklos turėtų prisidėti ją finansuodama.

(9)

Precedento neturi Belgiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Prancūziją ir Vokietiją užklupusi mėlynojo liežuvio liga. Kad būtų kuo mažiau neigiamų šios ligos padarinių, būtina, kad veterinarijos gydytojai galėtų susipažinti su pačia naujausia moksline informacija. Taip būtų sustiprinta greitu ligos nustatymu ir pranešimu apie įtartinus atvejus grindžiama pasyvi klinikinė stebėsena, kuri yra pagrindinė nenumatytų mėlynojo liežuvio ligos atvejų planų dalis.

(10)

Be to, OIE ir Bendrija ketina kartu spaudai rengti bukletą apie tų šalių mėlynojo liežuvio ligos epidemiją, kuriame bus pateikta naujausia informacija bei pristatyta Bendrijos mėlynojo liežuvio ligos kontrolės politika. Todėl būtų tikslinga Bendrijos finansiniu įnašu remti OIE veiklą ir finansuoti šio bukleto rengimą bei leidybą.

(11)

Išleidus tokį bukletą bus reikšmingai prisidėta prie būtino veterinarijos mokymo ir švietimo raidos. Leidinys taip pat bus pagrindinė priemonė rengiant nacionalines ir Bendrijos mėlynojo liežuvio ligos stebėsenos programas, kurios yra svarbi veterinarijos teisės aktų, skirtų mėlynojo liežuvio ligai, dalis.

(12)

Bendrijos finansinio įnašo lėšos išmokamos tik tuo atveju, jei planuoti veiksmai buvo iš tikrųjų įvykdyti ir pateikta visa būtina informacija.

(13)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Vadovaujantis Sprendimo 90/424/EEB 16 straipsniu, Eurobarometro atliekamam galimo gyvūnų klonavimo žemės ūkio ir maisto sektoriuje tyrimui atlikti tvirtinamas 250 000 EUR sumos neviršijantis Bendrijos finansinis įnašas.

2 straipsnis

Vadovaujantis Sprendimo 90/424/EEB 16 straipsniu, temperatūros sąlygų, kuriomis gyvūnai vežami tolimais atstumais, tyrimui atlikti tvirtinamas 300 000 EUR sumos neviršijantis Bendrijos finansinis įnašas.

3 straipsnis

Vadovaujantis Sprendimo 90/424/EEB 19 straipsniu, tvirtinamas 100 000 EUR sumos neviršijantis Bendrijos finansinis įnašas Pasauliniam gyvūnų sveikatos ir gerovės fondui, skirtas Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) organizuojamiems mokymo seminarams OIE gyvūnų gerovės gairių įgyvendinimo tema.

4 straipsnis

Vadovaujantis Sprendimo 90/424/EEB 19 straipsniu, tvirtinamas Bendrijos finansinis įnašas Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE) bukletui apie mėlynojo liežuvio ligą 1 800 egzempliorių tiražu leisti. Šis įnašas gali sudaryti daugiausiai 50 % tinkamų finansuoti išlaidų ir turi neviršyti 10 000 EUR sumos.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 14 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 3, 2005 1 5, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2004), 122, 1–25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

(4)  COM(2006) 13 galutinis.

(5)  Specialusis Eurobarometras (270). ES piliečių nuomonė apie gyvūnų gerovę. http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, p. 32.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 15 d.

dėl leidimo valstybėms narėms pratęsti naujos veikliosios medžiagos boskalido laikinųjų registracijų galiojimą

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5477)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/758/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalies ketvirtąją pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį 2001 m. balandžio mėn. Vokietijai buvo pateikta BASF AG paraiška dėl veikliosios medžiagos boskalido įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. Komisijos sprendimu 2002/268/EB (2) patvirtinta, kad buvo pateikti visi reikalingi dokumentai, ir juos galima laikyti iš esmės atitinkančiais šios direktyvos II ir III prieduose išdėstytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

(2)

Siekiant atidžiai išnagrinėti dokumentus, o valstybėms narėms suteikti galimybę išduoti ne ilgiau kaip trejus metus galiojančias laikinąsias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, registracijas laikantis Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, visų pirma sąlygos, susijusios su išsamiu veikliosios medžiagos ir augalų apsaugos produkto įvertinimu pagal toje direktyvoje nustatytus reikalavimus, buvo būtinas patvirtinimas, kad pateikti visi reikiami dokumentai.

(3)

Šios veikliosios medžiagos poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pareiškėjo siūlomais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatas. Ataskaitą rengianti valstybė narė 2002 m. lapkričio 22 d. pateikė Komisijai vertinimo ataskaitos projektą.

(4)

Ataskaitą rengiančiai valstybei narei pateikus vertinimo ataskaitos projektą, buvo nuspręsta pareiškėjo paprašyti papildomos informacijos, kurią ataskaitą rengianti valstybė narė turės išnagrinėti ir pateikti savo vertinimą. Todėl dokumentai vis dar nagrinėjami, o vertinimo nebus įmanoma baigti per Direktyvoje 91/414/EEB nustatytą laikotarpį.

(5)

Kadangi atliekant vertinimą kol kas nenustatyta jokių priežasčių nerimauti, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pratęsti laikinųjų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra minėtos veikliosios medžiagos, registracijų galiojimą 24 mėnesių laikotarpiui pagal Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio nuostatas, kad būtų galima toliau nagrinėti dokumentus. Tikimasi, kad vertinimo ir sprendimo dėl galimo boskalido įtraukimo į I priedą priėmimo procesas bus užbaigtas per 24 mėnesius.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės gali pratęsti laikinųjų augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra boskalido, registracijų galiojimą ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/52/EB (OL L 214, 2007 8 17, p. 3).

(2)  OL L 92, 2002 4 9, p. 34.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/56


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 19 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/504/EB nuostatas dėl Brazilijos kilmės arba iš Brazilijos siunčiamų žemės riešutų ir jų produktų kontrolės dažnumo, susijusio su galimu šių produktų užteršimu aflatoksinais

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5516)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/759/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/504/EB (2) nustatyti specialieji reikalavimai tam tikriems iš tam tikrų trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams, kurie gali būti užteršti aflatoksinais.

(2)

Maisto produktų mokslinis komitetas pažymėjo, kad aflatoksinas B1 yra stiprus genotoksiškas kancerogenas, ir net labai mažas jo kiekis didina kepenų vėžio riziką. 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (3), nustatyta didžiausia leidžiama aflatoksinų koncentracija maisto produktuose. Tačiau 2005 ir 2006 m. per skubaus įspėjimo apie pavojų dėl nesaugaus maisto ir pašarų sistemą (RASFF) buvo teikiama vis daugiau pranešimų, kuriuose nurodyta, kad didžiausia leistina koncentracija nuolat viršijama Brazilijos kilmės žemės riešutuose ir jų produktuose.

(3)

Užteršti produktai kelia grėsmę Bendrijos visuomenės sveikatai. Todėl reikėtų Bendrijos lygmeniu priimti specialiąsias priemones.

(4)

2007 m. balandžio 25 d.–gegužės 4 d. Europos Komisijos maisto ir veterinarijos biuro delegacija lankėsi Brazilijoje, kad įvertintų šalyje taikomas kontrolės sistemas, skirtas išvengti į Bendriją skirtų eksportuoti žemės riešutų iš Brazilijos užteršimo aflatoksinais (4). Per šį apsilankymą nustatyta, kad į Bendriją eksportuojamų žemės riešutų kontrolės sistema įdiegta, tačiau ji nėra visapusiškai taikoma. Todėl ši sistema neužtikrina, kad visi į Bendriją eksportuojami žemės riešutai atitiktų su aflatoksinais susijusius reikalavimus.

(5)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą importuojančios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija turėtų dažniau imti iš Brazilijos į Bendriją importuojamų žemės riešutų ir jų produktų mėginius ir tirti aflatoksinų koncentraciją juose, prieš leisdama pateikti šiuos produktus į rinką.

(6)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (5), 15 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad remiantis žinoma arba galima rizika turi būti sudarytas negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų, kuriems reikia taikyti sustiprintą oficialią kontrolę, sąrašas. Šio reglamento 15 straipsnio 5 dalyje nurodytos priemonės nebus taikomos iki 2008 m. Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą tikslinga nedelsiant nustatyti dažnesnę aflatoksinų koncentracijos Brazilijos kilmės žemės riešutuose kontrolę. Šiuo metu nereikalaujama, kad iš Brazilijos importuojamiems žemės riešutams ir jų produktams Brazilijos kompetentingos valdžios institucijos išduotų sveikatos sertifikatus.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Komisijos sprendimą 2006/504/EB.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/504/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio antros pastraipos a punktas papildomas šiais iii, iv ir v papunkčiais:

„iii)

žemės riešutai, kurių KN kodas 1202 10 90 arba 1202 20 00;

iv)

žemės riešutai, kurių KN kodas 2008 11 94 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 98 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg);

v)

skrudinti žemės riešutai, kurių KN kodas 2008 11 92 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg) arba 2008 11 96 (tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg).“

2)

3 straipsnis papildomas šia 9 dalimi:

„9.   Šis straipsnis netaikomas 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytiems importuojamiems žemės riešutams.“

3)

5 straipsnio 2 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

iš kiekvienos Brazilijos maisto produktų siuntos; išskyrus 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytus žemės riešutus, kurių mėginiai turi būti imami iš 50 % šių žemės riešutų siuntų iš Brazilijos;“.

4)

7 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Šis straipsnis netaikomas 1 straipsnio antros pastraipos a punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytiems importuojamiems žemės riešutams.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).

(2)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/563/EB (OL L 215, 2007 8 18, p. 18).

(3)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1126/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 14).

(4)  2007 m. balandžio 25 d.–gegužės 4 d. MVB delegacijos apsilankymo Brazilijoje, kurio metu buvo siekiama įvertinti šalyje taikomas kontrolės sistemas, skirtas išvengti į Europos Sąjungą skirtų eksportuoti žemės riešutų užteršimo aflatoksinais, ataskaita (GD (SANCO)/7182/2007 – MA).

(5)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/58


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/760/BUSP

2007 m. lapkričio 22 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 7 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX (1).

(2)

2007 m. rugsėjo 25 d. Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) susitarė, kad 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantys EUJUST LEX dabartiniai įgaliojimai turėtų būti pratęsti dar 18 mėnesių iki 2009 m. birželio 30 d. Šie bendrieji veiksmai turėtų apimti pirmą šio pratęsimo etapą iki 2008 m. balandžio 30 d.

(3)

2007 m. birželio 18 d. Taryba patvirtino ES civilinių operacijų valdant krizes vadovavimo ir kontrolės struktūros gaires. Šiose gairėse visų pirma nustatyta, kad civilinės operacijos vadas strateginiu lygiu vadovaus visų civilinio krizių valdymo operacijų planavimui ir vykdymui bei jas kontroliuos, o jo politinę kontrolę atliks ir veiklos strategiją nustatys Politinis ir saugumo komitetas (PSK) bendrai vadovaujant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui BUSP. Šiose gairėse taip pat nustatyta, kad Tarybos sekretoriate įsteigtų civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumų (CPVP) direktorius kiekvienos civilinio krizių valdymo operacijos atveju bus civilinės operacijos vadas.

(4)

Pirmiau nurodyta vadovavimo ir kontrolės struktūra nedaro poveikio misijos vadovo sutartinėms pareigoms Komisijai dėl misijos biudžeto vykdymo.

(5)

Šiai misijai vykdyti turėtų pradėti veiklą Tarybos sekretoriate įsteigti budėjimo pajėgumai.

(6)

Bendrieji veiksmai 2005/190/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/190/BUSP iš dalies keičiami taip:

1.

Įterpiamas šis straipsnis:

„3a straipsnis

Civilinės operacijos vadas

1.   Civilinių planavimo ir vykdymo pajėgumų (CPVP) direktorius yra EUJUST LEX civilinės operacijos vadas.

2.   Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK bendrai vadovaujant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, strateginiu lygiu vadovauja EUJUST LEX ir vykdo jos kontrolę.

3.   Civilinės operacijos vadas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos sprendimų ir PSK sprendimų įgyvendinimą, be kita ko, prireikus duodamas strateginius nurodymus misijos vadovui.

4.   Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms institucijoms ar ES institucijai. Nacionalinės institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinį valdymą civilinės operacijos vadui.

5.   Civilinės operacijos vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad ES pareiga rūpintis savo personalu būtų tinkamai atlikta.“

2.

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Misijos vadovas

1.   Misijos vadovas yra atsakingas už misiją, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje.

2.   Misijos vadovas vadovauja civilinės operacijos vado paskirtiems prisidedančių valstybių personalui, grupėms ir padaliniams bei juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, įskaitant už misijai suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

3.   Misijos vadovas duoda nurodymus visam misijos personalui, be kita ko, Briuselyje esančiai koordinavimo tarnybai ir Bagdade esančiai ryšių palaikymo tarnybai, susijusius su veiksmingu EUJUST LEX misijos vykdymu, yra atsakingas už jos koordinavimą ir kasdienį valdymą bei vykdo civilinės operacijos vado duotus strateginius nurodymus.

4.   Misijos vadovas yra atsakingas už misijos biudžeto vykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

5.   Misijos vadovas yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

6.   Misijos vadovas atstovauja EUJUST LEX ir užtikrina tinkamą informavimą apie misiją.“

3.

6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Visi personalo nariai atlieka pareigas bei veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Visi personalo nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2).

4.

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   EUJUST LEX, kaip krizių valdymo operacijai, nustatoma viena pavaldumo tvarka.

2.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo EUJUST LEX misijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai.

3.   Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK bendrai vadovaujant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, yra EUJUST LEX vadas strateginiu lygiu ir vykdydamas šias pareigas duoda nurodymus misijos vadovui, teikia jam konsultacijas ir techninę paramą.

4.   Civilinės operacijos vadas atsiskaito Tarybai per Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį.

5.   Misijos vadovas vadovauja EUJUST LEX misijai ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civilinės operacijos vadui.“

5.

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo misijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus iš dalies keisti CONOPS ir OPLAN. Jis taip pat apima įgaliojimus priimti vėlesnius sprendimus dėl misijos vadovo paskyrimo. Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai ir prireikus gauna civilinės operacijos vado ir misijos vadovo ataskaitas jų atsakomybei tenkančiais klausimais.“

6.

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinės operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina tinkamą bei veiksmingą EUJUST LEX misijos įgyvendinimą pagal 3a ir 8 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba (toliau – Saugumo tarnyba).

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už operacijos saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi operacijai taikomų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Europos Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Europos Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Kai misijos dalys atliekamos valstybėse narėse, priimančioji valstybė narė imasi visų reikalingų ir tinkamų priemonių dalyvių ir instruktorių saugumui jos teritorijoje užtikrinti.

4.   Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, bendradarbiaudama su priimančiosios valstybės narės valdžios institucijomis, organizuoja koordinavimo tarnybai Briuselyje reikalingas ir tinkamas priemones.

5.   Jeigu mokymas vyksta trečiojoje valstybėje, ES, dalyvaujant atitinkamoms valstybėms narėms, prašo trečiosios valstybės valdžios institucijų imtis atitinkamų priemonių dėl dalyvių ir instruktorių saugumo jos teritorijoje.

6.   EUJUST LEX turi specialų misijos saugumo pareigūną, kuris atsiskaito misijos vadovui.

7.   Vykdydamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio nurodymus misijos vadovas konsultuojasi su PSK dėl saugumo klausimų, susijusių su misijos dislokavimu.

8.   Prieš dislokavimą ar kelionę į Iraką EUJUST LEX personalo nariai dalyvauja privalomame mokyme saugumo klausimais, kurį organizuoja Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, bei yra atliekamas jų medicininis patikrinimas.

9.   Valstybės narės deda pastangas, kad suteiktų EUJUST LEX, ypač ryšių palaikymo tarnybai, saugų būstą, neperšaunamas liemenes ir tiesioginę apsaugą Irake.“

7.

Įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

Budėjimas

Siekiant vykdyti EUJUST LEX misiją, savo veiklą pradeda budėjimo pajėgumai.“

8.

14 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie galioja iki 2008 m. balandžio 30 d.“

2 straipsnis

Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti nuo 2006 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. balandžio 30 d., yra 11,2 mln. EUR.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PINHO


(1)  OL L 62, 2005 3 9, p. 37. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2006/708/BUSP (OL L 291, 2006 10 21, p. 43).

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais sprendimu 2007/438/EB (OL L 164, 2007 6 26, p. 24).“


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/61


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/761/BUSP

2007 m. lapkričio 22 d.

atnaujinanti ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) Rezoliucija 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. sausio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/30/BUSP (2), atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP, tolesniam dvylikos mėnesių laikotarpiui ir papildančią jas JTST Rezoliucijos 1643 (2005) 6 dalyje nustatytomis ribojančiomis priemonėmis.

(3)

2007 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/92/BUSP (3), atnaujinančią ribojančias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui, iki 2007 spalio 31 d.

(4)

2007 m. spalio 29 d., atlikus JTST Rezoliucija 1572 (2004) ir JTST Rezoliucija 1643 (2005) nustatytų priemonių peržiūrą, JT Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1782 (2007), kuria ribojančios priemonės Dramblio Kaulo Krantui atnaujinamos iki 2008 m. spalio 31 d.

(5)

Todėl Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP ir Bendrąja pozicija 2006/30/BUSP nustatytos priemonės nuo 2007 m. lapkričio 1 d. turėtų būti atnaujintos iki 2008 m. spalio 31 d., kad būtų įgyvendinta JTST Rezoliucija 1782 (2007),

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP ir Bendrąja pozicija 2006/30/BUSP nustatytos priemonės taikomos iki 2008 m. spalio 31 d., jei Taryba nenuspręs kitaip, atsižvelgdama į būsimą atitinkamą Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. spalio 31 d.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PINHO


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/483/BUSP (OL L 189, 2006 7 12, p. 23).

(2)  OL L 19, 2006 1 24, p. 36.

(3)  OL L 41, 2007 2 13, p. 16.


23.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 305/62


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/762/BUSP

2007 m. lapkričio 22 d.

dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remdamasi 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos bendrąja pozicija 2001/869/BUSP dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO) (1), Europos Sąjunga dalyvavo KEDO siekdama prisidėti ieškant branduolinio ginklo neplatinimo Korėjos pusiasalyje klausimo visa apimančio sprendimo.

(2)

Remdamasi 2006 m. kovo 20 d. Tarybos bendrąja pozicija 2006/244/BUSP dėl Europos Sąjungos dalyvavimo Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijoje (KEDO) (2), Europos Sąjunga dalyvavo lengvojo vandens reaktoriaus projekto nutraukimo ir KEDO veiklos tinkamo užbaigimo procese.

(3)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtoje ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijoje pabrėžiama, kad visoms Šalims ypač svarbu laikytis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo nuostatų.

(4)

2007 m. gegužės mėn. KEDO vykdomoji valdyba nusprendė, kad KEDO būsima veikla turėtų apsiriboti finansinių ir teisinių interesų gynimu siekiant tinkamo veiklos užbaigimo proceso, kuris turi būti įgyvendintas kuo greičiau.

(5)

KEDO vykdomosios valdybos nariai bendrai sutaria tęsti bendradarbiavimą siekiant įgyvendinti lengvojo vandens reaktoriaus projekto nutraukimą ir tinkamai užbaigti KEDO veiklą.

(6)

Šiuo tikslu Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) derėjosi dėl jos narystės KEDO atnaujinimo, turėdama konkretų tikslą padėti siekti Bendrijos finansinių ir teisinių interesų apsaugos siekiant tinkamo KEDO veiklos užbaigimo proceso, kuris turi būti įgyvendintas kuo greičiau.

(7)

Ir toliau turėtų galioti išsamūs susitarimai dėl atstovavimo Europos Sąjungai KEDO vykdomojoje valdyboje. Atsižvelgdamos į tai, Taryba ir Komisija susitarė, kad, nepaisant 2007 m. gegužės mėn. KEDO vykdomosios valdybos sprendimo, tais atvejais, kai KEDO vykdomoji valdyba turės spręsti Euratomo kompetencijai nepriklausančius klausimus, poziciją šiais klausimais, kaip nustatyta Tarybos, turėtų pareikšti Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė.

(8)

Bendrosios pozicijos 2006/244/BUSP galiojimo terminas baigėsi 2006 m. gruodžio 31 d. ir ji turėtų būti pakeista šia bendrąja pozicija,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Šios bendrosios pozicijos tikslas – sudaryti sąlygas Europos Sąjungai apsaugoti savo interesus siekiant tinkamo KEDO veiklos užbaigimo proceso, kuris turi būti įgyvendintas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki 2012 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

1.   Dėl Euratomo kompetencijai nepriklausančių klausimų Europos Sąjungos poziciją KEDO vykdomojoje valdyboje nustato Taryba ir ją pareiškia pirmininkaujanti valstybė narė.

2.   Todėl pagal šią bendrąją poziciją pirmininkaujanti valstybė narė visapusiškai dalyvauja KEDO vykdomosios valdybos darbe.

3.   Komisija reguliariai kiekvienais metais ir iškilus būtinybei teikia Tarybai pranešimą apie veiklos užbaigimo procesą per pirmininkaujančią valstybę narę, kuriai padeda generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP. Pranešimuose pateikiama išsami informacija, visų pirma informacija apie visas priemones, kurių ėmėsi KEDO vykdomoji valdyba siekdama kuo greičiau tinkamai užbaigti KEDO veiklą.

3 straipsnis

1.   Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

Ji taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos iki 2008 m. gegužės 31 d.

2.   Atsižvelgiant į 4 straipsnį, kiekvienų metų birželio 1 d. bendrosios pozicijos taikymas atnaujinamas vienerių metų laikotarpiui, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip.

Taryba bet kada gali ją nutraukti, visų pirma tuo atveju, jei paaiškėtų, kad nesilaikoma bet kurios ES dalyvavimo KEDO veikloje politinės sąlygos (vienintelis tikslas – baigti KEDO veiklą, visų dabartinių KEDO narių dalyvavimas, jokio finansinio įnašo).

4 straipsnis

Šios bendrosios pozicijos galiojimas baigiasi 2012 m. gegužės 31 d.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PINHO


(1)  OL L 325, 2001 12 8, p. 1.

(2)  OL L 88, 2006 3 25, p. 73.