ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 304

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 22d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1354/2007 dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo adaptuojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) ( 1 )

1

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1355/2007, kuriuo nustatomos nepriklausomos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas dešrų ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, importui

3

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1356/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantį tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo

5

 

 

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 8 tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) ( 1 )

9

 

*

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1359/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (kodifikuota redakcija)

21

 

 

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

32

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/751/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

34

 

 

Komisija

 

 

2007/752/EB

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5457)  ( 1 )

36

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/753/BUSP dėl paramos TATENA stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

38

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 63/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

43

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 64/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

45

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 65/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

47

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 66/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

49

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 67/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

51

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 68/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

52

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 69/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

53

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 70/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

54

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 71/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1354/2007

2007 m. lapkričio 15 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo adaptuojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. Stojimo akto 56 straipsnį, tais atvejais, kai dėl stojimo būtina daryti institucijų iki įstojimo dienos priimtų aktų adaptacijas, ir kai būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte ir jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

2006 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EEB bei 2000/21/EB (1), buvo priimtas prieš Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, todėl jį būtina adaptuoti.

(3)

Todėl reikia pataisyti cheminės medžiagos, kuriai taikomas pereinamasis laikotarpis, apibrėžtį, kad Bulgarijoje ir Rumunijoje iki įstojimo į Europos Sąjungą pagamintoms ar pateiktoms į rinką atitinkamoms cheminėms medžiagoms būtų taikomos tos pačios sąlygos kaip cheminėms medžiagoms, pagamintoms ar pateiktoms į rinką kitose valstybėse narėse,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

3 straipsnio 20 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

pagaminta Bendrijoje arba šalyse, įstojusiose į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., tačiau gamintojas ar importuotojas jos nepateikė į rinką nė karto per 15 metų iki šio reglamento įsigaliojimo, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;

c)

ją gamintojas ar importuotojas pateikė į Bendrijos arba šalių, įstojusių į Europos Sąjungą 1995 m. sausio 1 d., 2004 m. gegužės 1 d. arba 2007 m. sausio 1 d., rinką iki šio reglamento įsigaliojimo, ir buvo laikoma, kad apie ją pranešta pagal Direktyvos 67/548/EEB 8 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, tačiau ji neatitinka šiame reglamente pateiktos polimero sąvokos apibrėžties, jei gamintojas ar importuotojas gali tai patvirtinti dokumentais;“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1, su pakeiłimais, padaryłais OL L 136, 2007 5 29, p. 3.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1355/2007

2007 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomos nepriklausomos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas dešrų ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, importui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija ir Šveicarija susitaria, kad prekybos dešromis ir tam tikrais mėsos produktais nuolaidos, kurias Šveicarija anksčiau buvo suteikusi tik keletui valstybių narių remdamasi ankstesniais tų valstybių narių ir Šveicarijos susitarimais, turi būti įtvirtintos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais (1) (toliau – Susitarimas), patvirtintame Tarybos ir Komisijos sprendimu 2002/309/EB, Euratomas (2), kuris įsigaliojo 2002 m. birželio 1 d. Šios nuolaidos bus įtvirtintos tuo pat metu didinant lengvatinius prekybos dešromis ir tam tikrais mėsos produktais tarifus. Tai apima leidimą naudoti naujas Bendrijos tarifines kvotas įvairių produktų, kurių KN klasifikaciniai kodai yra ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 ir ex 1602 49 19, ir kurių kilmės šalis yra Šveicarija, importui.

(2)

Dvišalėms Susitarimo 1 ir 2 prieduose išvardytų nuolaidų pakeitimo procedūroms atlikti prireiks laiko. Siekiant užtikrinti galimybę naudotis kvota iki to pakeitimo įsigaliojimo, tikslinga leisti naudoti šias kvotas remiantis nepriklausomomis ir pereinamojo laikotarpio priemonėmis, ir jas leisti naudoti nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. Tai užtikrins, kad šalys turės pakankamai laiko dvišalėms procedūroms ir tolesnėms priemonėms užbaigti.

(3)

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės ir ypatingai nuostatos dėl kvotų administravimo turėtų būti priimtos laikantis 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2759/75 24 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos dėl bendro kiaulienos (3) rinkos organizavimo.

(4)

Kad produktams būtų taikomos šios tarifinės kvotos, pagal susitarimo 4 straipsnyje nurodytas taisykles jų kilmės šalis privalo būti Šveicarija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Kasmet laikotarpiui nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. priede išvardytiems produktams, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, ir jų kiekiams leidžiama naudoti muitu neapmokestinamą nepriklausomą ir pereinamojo laikotarpio Bendrijos tarifinę kvotą, kurios Nr. 09.4180. Ją leidžiama pradėti naudoti 2008 m. sausio 1 d., o baigti – 2009 m. gruodžio 31 d.

2.   1 dalyje nurodytiems produktams yra taikomos susitarimo 4 straipsnyje numatytos kilmės taisyklės.

2 straipsnis

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės priimamos Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132. Susitarimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Jungtinio žemės ūkio komiteto sprendimu Nr. 1/2007 (OL L 173, 2007 7 3, p. 31).

(2)  2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo, dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (OL L 114, 2002 4 30, p. 1).

(3)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).


PRIEDAS

KN kodas

Prekių apibūdinimas

Taikomas muitas

Kiekis tonomis

(produkto grynasis svoris)

ex 0210 19 50

Kumpis, užpiltas sūrymu, be kaulų, pateikiamas pūslėje arba dirbtinėje žarnoje

0

1 900

ex 0210 19 81

Atpjautas mėsos gabalas be kaulų, rūkytas

ex 1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų: gyvūnų, kurie klasifikuojami 0101–0104 pozicijose, išskyrus šernus, produktų

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Kiaulės kaklas, džiovintas ore, su prieskoniais ar be, visas, supjaustytas gabalais arba plonais griežinėliais


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/5


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1356/2007

2007 m. lapkričio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantį tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/1996 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau –pagrindinis reglamentas),

atsižvelgdama į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1425/2006 (2) 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   ANKSTESNĖ PROCEDŪRA

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1425/2006 Taryba nustatė galutinį antidempingo muitą tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos (KLR) ir Tailando kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių, kurių KN kodai yra ex 3923 21 00 (TARIC kodas 3923210020), ex 3923 29 10 (TARIC kodas 3923291020) ir ex 3923 29 90 (TARIC kodas 3923299020), importui į Bendriją. Kadangi bendradarbiaujančių šalių buvo daug, tyrimui buvo atrinkti tam tikri Kinijos ir Tailando eksportuojantys gamintojai ir atrinktoms bendrovėms buvo nustatytos individualios 4,8–14,3 % muito normos, kitoms neatrinktoms bendradarbiaujančioms KLR bendrovėms buvo nustatyta 8,4 % muito norma, o neatrinktoms bendradarbiaujančioms Tailando bendrovėms – 7,9 % muito norma. Bendrovėms, kurios nepranešė apie save arba nebendradarbiavo atliekant tyrimą, buvo nustatytos 28,8 % (KLR bendrovėms) ir 14,3 % (Tailando bendrovėms) muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 2 straipsnyje nustatyta, kad naujam KLR ar Tailando eksportuojančiam gamintojui pateikus Komisijai pakankamai įrodymų, kad

i)

tiriamuoju laikotarpiu (nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.) jis neeksportavo į Bendriją 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų (pirmasis kriterijus);

ii)

jis nėra susijęs nė su vienu KLR arba Tailando eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos antidempingo priemonės (antrasis kriterijus); ir

iii)

kad jis faktiškai eksportavo į Bendriją nagrinėjamąjį produktą pasibaigus tiriamajam laikotarpiui, kuriuo remiantis buvo nustatytos priemonės arba yra neatšaukiamai įsipareigojęs eksportuoti į Bendriją didelius kiekius (trečiasis kriterijus),

todėl šio reglamento 1 straipsnį galima iš dalies keisti, nustatant tokiam naujajam eksportuojančiam gamintojui muito normą, taikomą tyrimui neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, t. t. 8,4 % muito normą Kinijos bendrovėms ir 7,9 % muito normą Tailando bendrovėms.

B.   NAUJŲJŲ EKSPORTUOJANČIŲ GAMINTOJŲ PRAŠYMAI

(3)

Devynios bendrovės (šešios KLR bendrovės ir trys Tailando bendrovės) pateikė prašymą suteikti joms tokį statusą kaip pirminiame tyrime bendradarbiavusioms, tačiau neatrinktoms bendrovėms (toliau – naujojo eksportuojančio gamintojo statusas).

(4)

Siekiant nustatyti, ar pareiškėjai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 2 straipsnyje nustatytus kriterijus naujojo eksportuojančio gamintojo statusui suteikti, buvo atliktas tyrimas, per kurį buvo tikrinama, ar:

tiriamuoju laikotarpiu (nuo 2004 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. kovo 31 d.) jie neeksportavo į Bendriją to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų,

jie nėra susiję nė su vienu KLR arba Tailando eksportuotoju arba gamintoju, kuriam taikomos šiuo reglamentu nustatytos antidempingo priemonės, ir

jie faktiškai eksportavo į Bendriją nagrinėjamuosius produktus pasibaigus tiriamajam laikotarpiui, kuriuo remiantis buvo nustatytos priemonės, arba neatšaukiamai įsipareigojo eksportuoti į Bendriją didelius kiekius.

(5)

Visiems devyniems pareiškėjams buvo išsiųsta paraiškos forma ir paprašyta pateikti įrodymų, kad jie atitinka minėtus tris kriterijus.

(6)

Šiuos tris kriterijus atitinkančioms bendrovėms gali būti nustatyta muito norma, taikoma neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms, t. y. 8,4 % muito norma Kinijos bendrovėms ir 7,9 % muito norma Tailando bendrovėms, iš dalies keičiant Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 I ir II priedus.

(7)

Keturios bendrovės (dvi KLR bendrovės ir dvi Tailando bendrovės), pateikusios prašymą suteikti joms naujojo eksportuojančio gamintojo statusą, nepateikė užpildytos paraiškos formos. Todėl buvo neįmanoma patikrinti, ar jos atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 1425/2006 2 straipsnyje nustatytus kriterijus; jų prašymas buvo atmestas.

(8)

Dvi bendrovės, kaip buvo nustatyta, pateikė neišsamią informaciją. Todėl buvo neįmanoma patikrinti, ar jos atitinka Tarybos reglamento (EB) Nr. 1425/2006 2 straipsnyje nustatytus kriterijus; jų prašymas buvo atmestas.

(9)

Buvo nustatyta, kad viena KLR bendrovė yra susijusi su bendrove, kuriai taikomos Reglamentu (EB) Nr. 1425/2006 nustatytos antidempingo priemonės, todėl jos paraiška suteikti eksportuojančio gamintojo statusą buvo atmesta, nes bendrovė neatitiko vieno iš minėtų kriterijų.

(10)

Vienos iš KLR bendrovių paraiška buvo atmesta todėl, kad ši bendrovė neturi savo gamybos įrengimų ir todėl negali būti laikoma eksportuojančiu gamintoju.

(11)

Manoma, kad įrodymų, kuriuos pateikė likęs eksportuojantis gamintojas (Tailando bendrovė), pakanka, kad jam būtų nustatyta muito norma, taikoma tyrimui neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms (t. y. 7,9 % Tailando bendrovėms) ir kad šią bendrovę būtų galima įtraukti į eksportuojančių gamintojų sąrašą, pateiktą Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 II priede (toliau – priedas).

(12)

Bendradarbiavusiems pareiškėjams ir Bendrijos pramonei buvo pranešta apie atliekant tyrimą nustatytus faktus ir suteikta galimybė pateikti pastabas.

(13)

Visi suinteresuotųjų šalių pateikti argumentai ir pastabos buvo išnagrinėti ir į juos, prireikus, buvo tinkamai atsižvelgta.

C.   PAAIŠKINIMAS IR IŠTAISYMAS

(14)

Komisijos tarnybų dėmesys buvo atkreiptas į tai, kad terminas „krepšelio storis“ gali būti klaidinantis atliekant muitinės procedūras. Todėl buvo nuspręsta šiuo reglamentu paaiškinti šį neaiškumą ir ištaisyti klaidingą nuorodą Reglamento (EB) Nr. 1425/2006 2 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1425/2006 iš dalies pakeičiamas taip:

i)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1 straipsnis

1.   Tam tikrų plastikinių maišelių ir krepšelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 20 % polietileno, plėvelės storis – ne daugiau kaip 100 mikrometrų (μm), kurių kilmės šalys yra Kinijos Liaudies Respublika ir Tailandas ir kurie klasifikuojami KN kodais – ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ir ex 3923 29 90 (TARIC kodai 3923210020, 3923291020 ir 3923299020), importui nustatomas galutinis antidempingo muitas.“;

ii)

2 straipsnyje žodžiai „gali iš dalies pakeisti 1 straipsnio 3 dalį“

pakeičiami žodžiais „gali iš dalies pakeisti 1 straipsnio 2 dalį“;

iii)

II priede į Tailando gamintojų sąrašą po „K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD.“ įtraukiama ši bendrovė:

Bendrovė

Miestas

„POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 270, 2006 9 29, p. 4.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1357/2007

2007 m. lapkričio 21 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1358/2007

2007 m. lapkričio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 8 tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003 (2) buvo priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2002 m. rugsėjo 14 d.

(2)

2006 m. lapkričio 30 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 8 tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS) „Verslo segmentai“ (toliau – 8 TFAS). 8 TFAS yra nustatyti informacijos apie įmonės verslo segmentus atskleidimo reikalavimai. 8 TFAS pakeičia 14 Tarptautinį apskaitos standartą (TAS) „Segmento atskaitomybė“.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) technikos ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 8 TFAS atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1725/2003 priede

„8 tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Verslo segmentai““ įterpiamas kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Įmonės taiko 8 TFAS, kaip nustatyta šio reglamento priede, ne vėliau kaip nuo savo 2009 finansinių metų pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 611/2007 (OL L 141, 2007 6 2, p. 49).


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

8 TFAS

8 TFAS — Verslo segmentai

„Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org“

8-ASIS TARPTAUTINIS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAS

„Verslo segmentai“

PAGRINDINIS PRINCIPAS

1.

Įmonė atskleidžia informaciją, kad jos finansinės atskaitomybės vartotojai galėtų įvertinti jos vykdomos veiklos pobūdį ir rezultatus bei ekonominę aplinką, kurioje ji veikia.

TAIKYMO SRITIS

2.

Šis TFAS taikomas:

a)

toliau nurodytų įmonių atskiroms finansinėms ataskaitoms:

i)

kurių skolos ar nuosavybės vertybiniais popieriais yra prekiaujama viešai (vietos ar užsienio vertybinių popierių biržoje, užbiržinėje rinkoje, įskaitant vietines ar regionines rinkas); arba

ii)

kurios teikia ar rengiasi teikti savo finansinę atskaitomybę vertybinių popierių komisijai ar kitai reguliuojančiai institucijai, norėdamos išleisti viešai prekybai bet kurios klasės priemones; ir

b)

toliau nurodytos grupės su pagrindine įmone konsoliduotai finansinei atskaitomybei:

i)

kurios skolos ar nuosavybės vertybiniais popieriais yra prekiaujama viešai (vietos ar užsienio vertybinių popierių biržoje, užbiržinėje rinkoje, įskaitant vietines ar regionines rinkas); arba

ii)

kurios teikia ar rengiasi teikti savo finansinę atskaitomybę vertybinių popierių komisijai ar kitai reguliuojančiai institucijai, norėdamos išleisti viešai prekybai bet kurios klasės priemones.

3.

Jeigu įmonė, kuri neprivalo taikyti šio TFAS, nusprendžia atskleisti segmentų informaciją, kuri neatitinka šio TFAS, įmonė tokios informacijos neapibūdina kaip informacijos apie segmentą.

4.

Jeigu finansinėje ataskaitoje pateikiama ir pagrindinės įmonės, kuriai taikomas šis TFAS, konsoliduota finansinė atskaitomybė, ir atskira pagrindinės įmonės finansinė atskaitomybė, segmentų informaciją turi būti atskleista tik konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje.

VERSLO SEGMENTAI

5.

Verslo segmentas yra įmonės:

a)

kuri vykdo verslo veiklą, iš kurios ji gali gauti pajamas ir patirti išlaidas (įskaitant sandorių vykdymo su kitais tos pačios įmonės komponentais pajamas ir išlaidas);

b)

kurios veiklos rezultatus nuolat tikrina vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas, kad priimtų sprendimus dėl išteklių skyrimo segmentui ir įvertintų jo veiklą; bei

c)

apie kurią skelbiama ribota finansinė informacija,

komponentas. Verslo segmentas gali vykdyti veiklą, kuriai vykdyti jis dar turi uždirbti pajamų, pavyzdžiui, su veiklos pradžia susiję veiksmai gali būti veiklos segmentai prieš uždirbant pajamas.

6.

Nebūtinai kiekviena įmonės dalis yra verslo segmentas. Pavyzdžiui, pagrindinė įmonės buveinė ar kai kurie jos funkciniai padaliniai gali ir negauti pajamų arba gauti pajamas, kurios yra tik papildomos veiklos pajamos, nėra verslo segmentai. Pagal šį standartą įmonės išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikotarpiui, planai nėra laikomi veiklos segmentais.

7.

Terminas „vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas“ nurodo pareigas, o nebūtinai konkrečias pareigas užimantį vadovą. Tai pareigos skirstyti išteklius ir vertinti įmonės segmentų veiklos rezultatus. Dažnai įmonės vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas yra įmonės vadovaujantis pareigūnas ar vyriausiasis už veiklą atsakingas pareigūnas, pavyzdžiui, tai gali būti vykdomųjų direktorių grupė ar kiti.

8.

Daugumoje įmonių 5 dalyje apibūdinti trys požymiai aiškiai nusako įmonės verslo segmentus. Tačiau įmonė gali rengti ataskaitas, kuriose jos veikla apibūdinama labai įvairiais būdais. Jeigu vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas naudoja daugiau nei vienos rūšies segmentų informaciją segmentą, pagal kitus veiksnius atskira komponentų kategorija gali būti apibrėžiama kaip įmonės verslo segmentai, tokie kaip kiekvienos komponento veiklos pobūdis, už veiklą atsakingi vadovai, ir direktorių valdybai teikiama informacija.

9.

Paprastai verslo segmentas turi segmento vadovą, kuris yra atskaitingas vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui ir nuolat su juo palaiko ryšius, kad aptartų segmento veiklą, finansinius rezultatus, prognozes ar veiklos planus. Terminas „segmento vadovas“ nurodo pareigas, o nebūtinai konkrečias pareigas užimantį vadovą. Vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas taip pat gali būti kai kurių verslo segmentų segmento vadovas. Vienas vadovas gali būti daugiau nei vieno segmento vadovas. Jeigu 5 dalyje nurodyti požymiai taikomi daugiau nei vienai organizacijos komponentų kategorijai, bet yra tik viena kategorija, už kurią segmento vadovai laikomi atsakingais, tokia komponentų grupė sudaro verslo segmentus.

10.

5 dalyje nurodyti požymiai gali būti taikomi dviem ar daugiau iš dalies sutampančioms komponentų kategorijoms, už kuriuos vadovai yra laikomi atsakingais. Ši struktūra kartais yra vadinama organizacijos matricos forma. Pavyzdžiui, kai kuriose įmonėse kai kurie vadovai yra atsakingi už atskiras produktų ar paslaugų linijas visame pasaulyje, o kiti vadovai yra atsakingi už konkrečias geografines sritis. Vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas reguliariai tikrina abiejų kategorijų komponentų veiklos rezultatus, ir finansinė informacija teikiama apie abu kategorijų komponentus. Tokioje situacijoje įmonė, remdamasi pagrindiniu principu, nustato, kuri komponentų kategorija sudaro verslo segmentus.

ATSKAITOMYBĖJE PATEIKTINI SEGMENTAI

11.

Įmonė atskirai teikia informaciją apie kiekvieną verslo segmentą, kuris:

a)

buvo apibrėžtas pagal 5–10 paragrafus arba nustatytas sujungus du ar daugiau tokių segmentų pagal 12 paragrafą; ir

b)

viršija 13 paragrafe nurodytą kiekybinę ribą.

14–19 paragrafuose nurodomos kitos situacijos, kurioms esant apie verslo segmentą informacija pateikiama atskirai.

Sujungimo kriterijai

12.

Verslo segmentai dažnai turi panašų ilgalaikį finansinį rezultatą, jeigu jų ekonominės charakteristikos yra panašios. Pavyzdžiui, jeigu dviejų verslo segmentų ekonominės charakteristikos yra panašios, tikėtina, kad jų ilgalaikė vidutinė bendroji marža bus panaši. Du ar daugiau verslo segmentų gali būti sujungiami į vieną verslo segmentą, jeigu toks sujungimas vykdomas pagal pagrindinį TFAS principą, o segmentų ekonominės charakteristikos ir segmentai yra panašūs pagal visus šiuos veiksnius:

a)

produktų ir paslaugų pobūdį;

b)

gamybos procesų pobūdį;

c)

produktų ir paslaugų pirkėjo tipą ir klasę;

d)

produktų platinimo ir paslaugų teikimo būdus; ir

e)

jeigu taikytina, teisinės aplinkos pobūdį, pavyzdžiui, bankininkystės, draudimo ar komunalinių paslaugų.

Kiekybinės ribos

13.

Įmonė teikia informaciją atskirai apie kiekvieną verslo segmentą, kuris atitinka bet kurias iš šių kiekybinių ribų:

a)

segmento pajamos, įskaitant pajamas iš pardavimo išorės klientams ir pardavimo ar perdavimo segmento viduje siekia ar viršija 10 procentų visų verslo segmentų vidaus ir išorės pajamų;

b)

segmento rezultatas, pelnas arba nuostolis viršija 10 procentų bendrų šių sumų, atsižvelgiant į tai, kuri absoliuti suma yra didesnė: i) bendras visų segmentų, kurie nenurodė nuostolio, pelnas ir ii) bendras visų segmentų, kurie nurodė nuostolį, nuostolis;

c)

jo turtas siekia ar viršija 10 procentų visų verslo segmentų bendro turto.

Verslo segmentai, nesiekiantys nė vienos iš šių nurodytų kiekybinių ribų, gali būti laikomi atskaitomybėje pateiktinais segmentais ir nurodomi atskirai, jeigu, vadovybės nuomone, informacija apie segmentą gali būti naudinga finansinės atskaitomybės vartotojams.

14.

Norėdama sudaryti atskaitomybėje pateiktiną segmentą, įmonė gali sujungti informaciją apie kiekybinių ribų nesiekiančius verslo segmentus su informacija apie kitus kiekybinių ribų nesiekiančius verslo segmentus, tik jeigu verslo segmentai turi panašias ekonomines charakteristikas ir atitinka daugumą 12 dalyje nurodytų sujungimo kriterijų.

15.

Jeigu verslo segmentų atskaitomybėje nurodytos bendros išorės pajamos sudaro mažiau nei 75 procentus įmonės pajamų, papildomi segmentai turi būti identifikuojami kaip atskaitomybėje pateiktini segmentai (net jeigu jie neatitinka 13 paragrafe nurodytų kriterijų), kol bent 75 procentai įmonės pajamų įtraukiama į atskaitomybėje pateiktinus segmentus.

16.

Informacija apie kitą įmonės veiklą ir atskaitomybėje nepateiktinus verslo segmentus yra sujungiama ir atskleidžiama kategorijoje „visi kiti segmentai“, atskirai nuo kitų suderinimo straipsnių, atliekant suderinimą pagal 28 paragrafą. Apibūdinami į „visų kitų segmentų“ kategoriją įtraukti pajamų šaltiniai.

17.

Jeigu įmonės vadovybė nusprendžia, kad verslo segmentas, praėjusį laikotarpį identifikuotas kaip atskaitomybėje pateiktinas segmentas, turi būti ir toliau laikomas tokiu atskaitomybėje pateiktinu segmentu, informacija apie tokį segmentą ir toliau bus pateikiama einamuoju laikotarpiu, net jeigu jis nebeatitinka 13 paragrafe nurodytų į atskaitomybę įtrauktiniems segmentams taikomų kriterijų.

18.

Jeigu einamuoju laikotarpiu segmentas identifikuojamas kaip atskaitomybėje pateiktinas segmentas, nes jis atitinka kiekybines ribas, turi būti pateikiami ir ankstesnio laikotarpio duomenys, kad būtų galima palyginti ir nurodyti atskaitomybėje pateiktą segmentą kaip atskirą segmentą, net jeigu ankstesniu laikotarpiu tas segmentas neatitiko 13 paragrafe nurodytų atskaitomybės kriterijų, nebent reikalingos informacijos nėra, o jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės.

19.

Atskirai atskaitomybėje pateiktinų segmentų skaičius gali būti praktiškai ribojamas nustačius, kad šį skaičių viršijus informacija apie segmentus gali tapti pernelyg išsami. Nors tokia tiksli riba nėra nustatyta, jeigu pagal 13–18 paragrafus atskaitomybėje pateiktinų segmentų skaičius viršija dešimt, įmonė turėtų įvertinti, ar nebuvo pasiekta praktiškai nustatyta riba.

ATSKLEIDIMAS

20.

Įmonė atskleidžia informaciją, kad jos finansinės atskaitomybės vartotojai galėtų įvertinti jos vykdomos veiklos pobūdį ir rezultatus bei ekonominę aplinką, kurioje ji veikia.

21.

Kad įgyvendintų 20 paragrafe nurodytą principą, apie kiekvieną laikotarpį, už kurį teikiama pelno (nuostolio) ataskaita, įmonė teikia tokią informaciją:

a)

22 paragrafe apibūdinta bendra informacija;

b)

informacija apie atskaitomybėje pateiktino segmento pelną ar nuostolį, įskaitant atitinkamas pajamas ir išlaidas, įtrauktas į atskaitomybėje pateiktino segmento pelną ar nuostolį, segmento turtą, segmento įsipareigojimus ir įvertinimo pagrindą, kaip nurodyta 23–27 paragrafuose; ir

c)

segmento pajamų, atskaitomybėje pateiktino segmento pelno ar nuostolio, segmento turto, segmento įsipareigojimų ir kitų svarbių segmentų straipsnių bendrų sumų suderinimas su atitinkamomis įmonės sumomis, kaip nurodyta 28 paragrafe.

Teikiamas kiekvienos datos, kurios balansas turi būti pateiktas atskaitomybėje pateiktino segmento balanso sumų suderinimas su įmonės balanso sumomis. Apie praėjusius laikotarpius pateikta informacija tikslinama, kaip apibūdinta 29 ir 30 paragrafuose.

Bendroji informacija

22.

Įmonė atskleidžia tokią bendrąją informaciją:

a)

apie veiksnius, naudotus įmonės atskaitomybėje pateiktiniems segmentams identifikuoti, įskaitant organizacijos pagrindą (pavyzdžiui, ar vadovybė yra nusprendusi organizuoti įmonę, remdamasi tiekiamų produktų ir teikiamų paslaugų, geografinių sričių, teisinės aplinkos skirtumais, ar tokius veiksnius derindama, ar verslo segmentai buvo sujungti); ir

b)

apie produktus ir paslaugas, iš kurių kiekvienas atskaitomybėje pateiktinas segmentas gauna pajamas.

Informacija apie pelną ar nuostolį, turtą ir įsipareigojimus

23.

Įmonė nurodo kiekvienam atskaitomybėje pateiktinam segmentui taikomą pelno ar nuostolio, ar viso turto įvertinimo pagrindą. Įmonė nurodo kiekvieno atskaitomybėje pateiktino segmento įsipareigojimų įvertinimo pagrindą, jeigu tokia suma yra reguliariai nurodoma vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui. Jeigu į nurodytąsias sumas atsižvelgiama nustatant segmento pelno ar nuostolio įvertinimo pagrindą, kurį reguliariai peržiūri vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas, arba tokios sumos yra kitaip reguliariai teikiamos vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui, ir net jeigu į jas nėra atsižvelgiama nustatant tokį pelno ar nuostolio įvertinimo pagrindą, įmonė nurodo tokią informaciją:

a)

pajamos iš išorės klientų;

b)

pajamos, gautos iš sandorių su kitais tos pačios įmonės segmentais;

c)

pajamos iš palūkanų;

d)

palūkanų išlaidos;

e)

nusidėvėjimas ir amortizacija;

f)

reikšmingi pajamų ir išlaidų straipsniai, atskleidžiami pagal 1 TAS „Finansinės atskaitomybės pateikimas“ 86 paragrafą;

g)

įmonei tenkanti asocijuotų įmonių ar bendrų įmonių pelno ar nuostolio dalis, apskaitoma pagal nuosavybės apskaitos metodą;

h)

pelno mokesčio sąnaudos ar pajamos; ir

i)

reikšmingi nepiniginiai straipsniai, išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos straipsnius.

Įmonė kiekvieno atskaitomybėje pateiktino segmento palūkanų pajamas nurodo atskirai nuo palūkanų išlaidų, nebent segmentas didžiąją dalį savo pajamų gauna iš palūkanų. Vertindamas segmento veiklą ir priimdamas sprendimus dėl segmentui skirtinų išteklių, vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas daugiausia remiasi grynosiomis palūkanų pajamomis. Esant tokiai padėčiai įmonė segmento palūkanų pajamas gali nurodyti, atėmusi palūkanų išlaidas ir atskleisti, kad ji tai padarė.

24.

Jeigu į tokius duomenis yra atsižvelgiama nustatant segmento turto įvertinimo pagrindą, kurį reguliariai tikrina vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas, arba duomenys yra kitaip nurodomi vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui, net jeigu jie nėra įtraukti į segmento turto vertinimo pagrindą, įmonė nurodo tokius duomenis apie kiekvieną atskaitomybėje pateiktiną segmentą:

a)

investicijos į asocijuotas įmones ir bendras įmones, apskaitoje parodomos naudojant nuosavybės metodą; ir

b)

ilgalaikio turto padidėjimo sumos (1), išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtą, išmokas pasibaigus tarnybos laikotarpiui (žr. 19 TAS „Išmokos darbuotojams“, 54–58 paragrafus) ir teises, kylančias iš draudimo sutarčių.

ĮVERTINIMAS

25.

Kiekvieno atskaitomybėje nurodyto segmento straipsnio suma yra laikoma įvertinimo pagrindu, kuris nurodomas vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui, kad jis galėtų priimti sprendimus dėl išteklių skyrimo tokiam segmentui ir įvertinti jo veiklą. Nustatant atskaitomybėje pateiktino segmento pelną ar nuostolį, į koregavimus ir panaikinimus, padarytus rengiant įmonės finansinę atskaitomybę, taip pat pajamų, išlaidų, pelno ar nuostolio paskirstymą atsižvelgiama, tik jeigu jie yra įtraukti į vyriausiojo veiklos sprendimų priėmėjo naudojamą segmento pelno ar nuostolio įvertinimo pagrindą. Panašiai nurodomas tik tas segmento turtas ir įsipareigojimai, kurie yra įtraukti į vyriausiojo veiklos sprendimų priėmėjo naudojamą segmento turto ir segmento įsipareigojimų vertinimo pagrindą. Jeigu tokios sumos yra priskiriamos atskaitomybėje pateiktino segmento pelnui ar nuostoliui, tokios sumos priskiriamos pagrįstai.

26.

Jeigu vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas, vertindamas segmento veiklą ar spręsdamas, kaip paskirstyti išteklius, naudoja tik vieną verslo segmento pelno ar nuostolio įvertinimą, į tokį pagrindą įtraukiamas segmento pelnas ar nuostolis, turtas ir įsipareigojimai. Jeigu vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas naudoja daugiau nei vieną verslo segmento pelno ar nuostolio, segmento turto ar segmento įsipareigojimų įvertinimą, nurodomi tie įvertinimai, kurie, vadovybės nuomone, yra nustatyti remiantis vertinimo principais, labiausiai atitinkančiais principus, naudotus vertinant atitinkamas įmonės finansinėje atskaitomybėje nurodytas sumas.

27.

Įmonė paaiškina kiekvieno atskaitomybėje pateiktino segmento pelno ar nuostolio, segmento turto ar įsipareigojimų vertinimo pagrindą. Įmonė atskleidžia bent tokius duomenis apie:

a)

atskaitomybėje pateiktinų segmentų atskirų sandorių apskaitos pagrindą;

b)

bet kurių skirtumų tarp atskaitomybėje pateiktinų segmentų pelno ir nuostolio ir įmonės pelno ir nuostolio vertinimų prieš pelno mokesčių sąnaudas ar pajamas priežastis bei veiklos nutraukimą (jeigu tai nėra akivaizdu pagal 28 paragrafe apibūdintą suderinimą). Skirtumai gali atsirasti dėl apskaitos politikos, centralizuotai patirtų sąnaudų paskirstymo politikos, būtinos siekiant suprasti atskaitomybėje pateiktino segmento informaciją;

c)

bet kurių skirtumų tarp atskaitomybėje pateiktinų segmentų turto ir įmonės turto vertinimų priežastis (jeigu tai nėra akivaizdu pagal 28 paragrafe apibūdintą suderinimą). Skirtumai gali atsirasti dėl apskaitos politikos, ir bendrai naudojamo turto priskyrimo politikos, būtinos siekiant suprasti atskaitomybėje pateiktino segmento informaciją;

d)

bet kurių skirtumų tarp atskaitomybėje pateiktinų segmentų įsipareigojimų ir įmonės įsipareigojimų vertinimų priežastis (jeigu tai nėra akivaizdu pagal 28 paragrafe dalyje apibūdintą suderinimą). Skirtumai gali atsirasti dėl apskaitos politikos ir bendrai prisiimtų įsipareigojimų priskyrimo politikos, būtinos siekiant suprasti atskaitomybėje pateiktino segmento informaciją;

e)

bet kokių vertinimų, taikytų nustatant atskaitomybėje pateiktino segmento pelną ar nuostolį, pasikeitimų nuo praėjusio laikotarpio priežastis, ir, jeigu yra, tokio pasikeitimo poveikį segmento pelno ar nuostolio vertinimui;

f)

bet kurio asimetriško priskyrimo atskaitomybėje pateiktinam segmentui priežastis ir poveikį. Pavyzdžiui, įmonė gali priskirti segmentui nusidėvėjimo sąnaudas, nepriskirdama tokiam segmentui susijusio nudėvimojo turto.

Suderinimas

28.

Įmonė pateikia visų šių sumų suderinimą:

a)

visų atskaitomybėje pateiktinų segmentų pajamų su įmonės pajamomis;

b)

bendrų atskaitomybėje pateiktinų segmentų pelno ar nuostolio vertinimų su įmonės pelnu ar nuostolių prieš mokesčių sąnaudas (mokesčių pajamas) ir veiklos nutraukimą. Tačiau jeigu įmonė atskaitomybėje pateiktiniems segmentams priskiria tokius straipsnius kaip mokesčių sąnaudas (mokesčių pajamas), įmonė gali suderinti bendras segmento pelno ar nuostolio vertinimo sumas su įmonės pelnu ar nuostoliu, tokius straipsnius atėmusi;

c)

bendros atskaitomybėje pateiktinų segmentų turto sumos su įmonės turtu;

d)

bendros atskaitomybėje pateiktinų segmentų įsipareigojimų sumos su įmonės įsipareigojimais, jeigu segmento įsipareigojimai atskleidžiami pagal 23 paragrafą;

e)

bendros visų kitų atskaitomybėje pateiktinų segmentų reikšmingų atskleidžiamos informacijos straipsnių sumos su atitinkama įmonės suma.

Visi reikšmingi suderinami straipsniai yra atskirai identifikuojami ir apibūdinami. Pavyzdžiui, atskirai identifikuojama ir apibūdinama kiekvieno reikšmingo koregavimo, reikalingo suderinti atskaitomybėje pateiktino segmento pelną ar nuostolį su įmonės pelnu ar nuostoliu ir atsiradusio dėl skirtingos apskaitos politikos.

Anksčiau nurodytos informacijos patikslinimas

29.

Jeigu įmonė keičia vidaus organizacinę struktūrą taip, kad keičiasi jo atskaitomybėje pateiktinų segmentų sudėtis, atitinkama ankstesnių laikotarpių, įskaitant tarpinius laikotarpius, informacija yra tikslinama, nebent informacijos nėra, arba jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės. Ar informacijos nėra, o jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės nustatoma apie kiekvieną atskleidimo straipsnį. Pasikeitus atskaitomybėje pateiktinų segmentų sudėčiai įmonė atskleidžia, ar ji patikslino atitinkamus segmento informacijos apie ankstesnius laikotarpius straipsnius.

30.

Jeigu įmonė keičia vidaus organizacinę struktūrą taip, kad keičiasi jos atskaitomybėje pateiktinų segmentų sudėtis, ir jeigu ankstesnių laikotarpių, įskaitant tarpinius laikotarpius, segmentų informacija nėra patikslinama pokyčiams parodyti, tais metais, kuriais atsiranda tokių pokyčių, įmonė atskleidžia segmento informaciją apie einamąjį laikotarpį tiek senuoju, tiek naujuoju segmentavimo pagrindu, nebent reikalingos informacijos nėra, ir jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės.

ĮMONĖS ATSKLEIDIMAI

31.

32–34 paragrafai taikomi visoms įmonėms, kurioms taikomas šis TFAS, įskaitant įmonės, turinčias tik vieną atskaitomybėje pateiktiną segmentą. Kai kuri įmonės veikla nėra organizuojama remiantis susijusių produktų ar paslaugų skirtumais, ar veiklos geografinės srities skirtumais. Tokios įmonės atskaitomybėje pateiktini segmentai gali nurodyti pajamas iš pačių įvairiausių iš esmės skirtingų produktų ir paslaugų, arba daugiau nei vienas atskaitomybėje pateiktinas segmentas gali teikti iš esmės tokius pačius produktus ir paslaugas. Panašiai, įmonės atskaitomybėje pateiktini segmentai gali turėti turto skirtingose geografinėse srityse, ar nurodyti pajamas iš klientų skirtingose geografinėse srityse, arba daugiau nei vienas atskaitomybėje pateiktinas segmentas gali veikti toje pačioje geografinėje srityje. Pagal 23–34 paragrafus reikalaujama informacija nurodoma, tik jeigu ji nurodoma kaip pagal šį TFAS reikalaujamos atskaitomybėje pateiktino segmento informacijos dalis.

Informacija apie produktus ir paslaugas

32.

Įmonė nurodo pajamas iš išorės klientų pagal kiekvieną produktą ar paslaugą, ar kiekvieną panašių produktų ar paslaugų grupę, nebent reikalingos informacijos nėra, ir jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės, kai tokiu atveju įmonė tai nurodo. Nurodomų pajamų sumos grindžiamos finansine informacija, naudota rengiant įmonės finansinę atskaitomybę.

Informacija apie geografines sritis

33.

Įmonė nurodo toliau minimą informaciją pagal geografines sritis, nebent reikalingos informacijos nėra, ir jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės:

a)

pajamos iš išorės klientų i) priskiriamos įmonės buveinės šaliai ir ii) priskiriamos bendrai visoms kitoms užsienio valstybėms, iš kurių įmonė gauna pajamas. Jeigu pajamos iš išorės klientų, gaunamos atskiroje užsienio valstybėje yra didelės vertės, tokios pajamos atskleidžiamos atskirai. Įmonė atskleidžia iš išorės klientų gaunamų pajamų priskyrimo atskiroms valstybėms pagrindą;

b)

ilgalaikis turtas (2), išskyrus finansines priemones, atidėtųjų mokesčių turtas, išmokos pasibaigus tarnybos laikotarpiui, ir teisės, kylančios iš draudimo sutarčių, i) esantis įmonės buveinės šalyje ir ii) visas esantis visose užsienio valstybėse, kuriose įmonė laiko savo turtą. Jeigu atskiroje šalyje esantis turtas yra didelės vertės, jis nurodomas atskirai.

Nurodomos sumos grindžiamos finansine informacija, naudota rengiant įmonės finansinę atskaitomybę. Jeigu reikalingos informacijos nėra, ir jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės, įmonė tai nurodo. Be šiame paragrafe reikalaujamos informacijos, įmonė gali pateikti su tarpinėmis sumomis susijusios geografinės informacijos apie šalių grupes.

Informacija apie stambius klientus

34.

Įmonė pateikia informaciją, kokiu mastu ji priklauso nuo stambių klientų. Jeigu pajamos iš sandorių su vienu išorės klientu siekia ar viršija 10 procentų įmonės pajamų, įmonė atskleidžia šį faktą, nurodydama bendrą pajamų iš kiekvieno tokio kliento sumą, ir identifikuoja pajamas nurodančius segmentą ar segmentus. Įmonė neprivalo atskleisti stambaus kliento tapatybės ar kiekvieno segmento iš to kliento gautų nurodomų pajamų sumų. Šiame TFAS atskaitomybę teikiančios įmonės žinia bendrai kontroliuojama įmonių grupė laikoma vienu klientu, ir vyriausybė (nacionalinė, valstybės, provincijos, teritorinė, vietinė ar užsienio) ir atskaitomybę teikiančios įmonės žinia tokios vyriausybės kontroliuojamos įmonės yra laikomos vienu klientu.

PERĖJIMAS IR ĮSIGALIOJIMO DATA

35.

Įmonė gali taikyti šį TFAS 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančių laikotarpių metinei finansinei atskaitomybei. Galima šį TFAS pradėti taikyti ir anksčiau. Jeigu įmonė taiko šį standartą finansinei atskaitomybei laikotarpio, prasidedančio iki 2009 m. sausio 1 d., įmonė tai turi nurodyti.

36.

Ankstesnių metų segmentų informacija, nurodyta kaip palyginamoji informacija apie pirmuosius taikymo metus yra patikslinama, kad atitiktų šio TFAS reikalavimus, nebent reikalingos informacijos nėra, ir jos parengimo sąnaudos būtų pernelyg didelės.

14 TAS PANAIKINIMAS

37.

Šis TFAS pakeičia 14 TAS „Segmento atskaitomybė“.


(1)  Turtą klasifikuojant pagal jo likvidumą, ilgalaikis turtas yra turtas, apimantis sumas, kurias tikimasi atgauti per ilgesnį laikotarpį nei 12 mėnesių nuo balanso datos.

(2)  Turtą klasifikuojant pagal jo likvidumą, ilgalaikis turtas yra turtas, apimantis sumas, kurias tikimasi atgauti per ilgesnį laikotarpį nei 12 mėnesių nuo balanso datos.

A priedėlis

Termino apibrėžtis

Šis priedėlis yra neatskiriama šio TFAS dalis.

Verslo segmentas

Verslo segmentas yra įmonės komponentas:

a)

kuri vykdo verslo veiklą, iš kurios jis gali gauti pajamas ir patirti išlaidas (įskaitant pajamas ir išlaidas, vykdant sandorius su kitais tos pačios įmonės komponentais);

b)

kurios veiklos rezultatus nuolat tikrina įmonės vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas, kad priimtų sprendimus dėl išteklių skyrimo segmentui ir įvertintų jo veiklą; bei

c)

apie kurį skelbiama ribota finansinė informacija.

B priedėlis

Kitų TFAS pakeitimai

Šiame priedėlyje nurodyti pakeitimai taikomi 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais metiniais laikotarpiais. Jeigu įmonė taiko šį TFAS ankstesniam laikotarpiui, šie pakeitimai taip pat bus taikomi tam ankstesniam laikotarpiui. Iš dalies pakeistuose paragrafuose naujas tekstas yra pabrauktas, o išbraukiamas tekstas yra perbrauktas.

B1

Nuorodos į 14 TAS „Segmento atskaitomybė“ yra pakeičiamos nuorodomis į 8 TFAS „Verslo segmentai“ šiuose paragrafuose:

27 TAS „Konsoliduota ir atskira finansinė atskaitomybė“ 20 paragrafas,

36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ 130 paragrafo d punkto i papunktis.

B2

5 TFAS „Ilgalaikis turtas, laikomas pardavimui ir nutraukta veikla“ 41 paragrafas iš dalies keičiamas taip:

„41.

Laikotarpyje, kuriame ilgalaikis turtas (ar perleidimo grupė) buvo arba klasifikuotas kaip laikomas pardavimui arba parduotas, ūkio subjektas paaiškinimuose turi atskleisti tokią informaciją:

d)

jei tinka, atskaitomybėje pateiktiną segmentą, kuriame ilgalaikis turtas (ar perleidimo grupė) yra pateiktas pagal TAS 14 „Segmento atskaitomybė“ TFAS 8 „Verslo segmentai“.

B3

6 TFAS „Mineralinių išteklių tyrimas ir vertinimas“ 21 paragrafas iš dalies keičiamas taip:

„21.

Ūkio subjektas turi nustatyti apskaitos politiką dėl tiriamo ir vertinamo turto priskyrimo grynuosius pinigus kuriantiems vienetams arba tokių vienetų grupėms, kad būtų galima įvertinti tokio turto vertės sumažėjimą. Kiekvienas grynuosius pinigus kuriantis vienetas ar vienetų grupė, kuriai priskirtas tiriamas ir vertinamas turtas, neturi būti didesnis nei segmentas, pagrįstas ūkio subjekto pagrindiniu arba antriniu atskaitomybės formatu verslo segmentas, nustatytas pagal 14 TAS „Segmento atskaitomybė“ TFAS 8 „Verslo segmentai“.“

B4

2 TAS „Atsargos“ 26 ir 29 paragrafai yra iš dalies keičiami taip:

„26.

Pavyzdžiui, atsargas, naudojamas tame pačiame verslo verslo segmente, ūkio subjektas gali panaudoti kitaip, negu to paties tipo atsargas, naudojamas kitame verslo verslo segmente. Tačiau vien tik atsargų geografinio išdėstymo skirtumų (ar atitinkamų mokesčių taisyklių) nepakanka skirtingų savikainos formulių naudojimui pateisinti.“

„29.

Atsargos paprastai nukainojamos iki jų grynosios galimo realizavimo vertės pagal kiekvieną atsargų straipsnį. Tačiau kai kuriomis aplinkybėmis gali būti tinkama sugrupuoti panašius arba susijusius straipsnius. Tai gali būti atvejis, kai atsargų straipsniai priklauso tai pačiai gaminių grupei, kurių paskirtis ir galutinis panaudojimas panašūs, kurie gaminami ir pateikiami rinkai toje pačioje geografinėje zonoje, ir jų neįmanoma įvertinti atskirai nuo kitų tos pačios gaminių grupės straipsnių. Netinkama nukainoti atsargas atsargų grupėmis, pavyzdžiui, visų pagamintų prekių arba visų tam tikros pramonės šakos ar tam tikro geografinio verslo segmento atsargų. Paslaugų teikėjai dažniausiai kaupia išlaidas kiekvienos paslaugos, kurios pardavimo kaina yra nustatoma atskirai, atžvilgiu. Taigi kiekviena tokia paslauga apskaitoma kaip atskiras straipsnis.“

B5

7 TAS „Pinigų srautų ataskaitos“ 50 paragrafas iš dalies keičiamas taip:

„50.

Vartotojams, norintiems suprasti įmonės finansinę būklę ar jos likvidumą, gali būti naudinga papildoma informacija. Rekomenduojama tokią informaciją pateikti kartu su vadovybės paaiškinimu. Gali būti pateikta informacija apie:

d)

pinigų srautų, kylančių iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos, dydžius pagal kiekvieną ataskaitinį pramonės ar geografinį atskaitomybėje pateiktiną segmentą (žr. 14 TAS „Segmento atskaitomybė“ TFAS 8 „Verslo segmentai“).“

B6

19 TAS „Išmokos darbuotojams“ 115 paragrafą iliustruojantis pavyzdys iš dalies keičiamas taip:

„115 paragrafą iliustruojantis pavyzdys

Įmonė nutraukia verslo verslo segmento veiklą ir šio segmento darbuotojai išmokų nebeuždirbs.“

B7

33 TAS „Pelnas vienai akcijai“ 2 paragrafas yra pakeičiamas taip:

2.

Šis standartas taikomas:

a)

atskiroms arba individualioms finansinėms ataskaitoms, teikiamoms ūkio subjekto:

i)

kurio paprastosiomis arba potencialiosiomis paprastosiomis akcijomis prekiaujama viešai (vietos ar užsienio vertybinių popierių biržoje arba užbiržinėje prekyboje, įskaitant vietines ir regionines rinkas); arba

ii)

kuris teikia, arba rengiasi teikti savo finansinę atskaitomybę vertybinių popierių komisijai ar kitai reguliuojančiai institucijai, norėdamas išleisti paprastąsias akcijas viešai prekybai; ir

b)

konsoliduotai finansinei atskaitomybei, teikiamai grupės su pagrindine (patronuojančia) įmone:

i)

kurių skolos ar nuosavybės vertybiniais popieriais yra prekiaujama viešai (vietos ar užsienio vertybinių popierių biržoje, užbiržinėje rinkoje, įskaitant vietines ar regionines rinkas); arba

ii)

kuri teikia, arba rengiasi teikti savo finansinę atskaitomybę vertybinių popierių komisijai ar kitai reguliuojančiai institucijai, norėdama išleisti paprastąsias akcijas viešai prekybai.

B8

34 TAS „Tarpinė finansinė atskaitomybė“ 16 paragrafas iš dalies keičiamas taip:

16.

Mažiausia, ką įmonė turi įtraukti į savo tarpinės finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, yra toliau nurodoma informacija (jeigu ji nenurodyta kitur tarpinėje finansinėje atskaitomybėje). Paprastai informacija turi būti pateikiama finansinių metų iki datos pagrindu. Tačiau įmonė turi nurodyti visus įvykius ir sandorius, kurie yra svarbūs, norint suprasti ataskaitinį tarpinį laikotarpį:

g)

tokią verslo ar geografinių segmentų segmento informaciją pajamas ir rezultatus, pagal tai, kuris yra pagrindinis įmonės segmentų atskaitomybės pagrindas (segmentų informaciją duomenų pateikti įmonės tarpinėje finansinėje atskaitomybėje reikalaujama tiktai tada, jei 14 TAS „,Segmento atskaitomybė“ 8 TFAS „Verslo segmentai“ reikalauja, kad įmonė pateiktų segmentų duomenis informaciją metinėje finansinėje atskaitomybėje); :

i)

pajamos iš išorės klientų, jeigu įtraukiamos į segmento pelno ar nuostolio vertinimą, kurį tikrina vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas arba kuris yra kitaip reguliariai nurodomas vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui;

ii)

tarpsegmentinės pajamos, jeigu įtraukiamos į segmento pelno ar nuostolio vertinimą, kurį tikrina vyriausiasis veiklos sprendimų priėmėjas arba kuris yra kitaip reguliariai nurodomas vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui;

iii)

segmento pelno ar nuostolio vertinimas;

iv)

bendras turtas, kuris reikšmingai pasikeitė, palyginti su paskutinėje metinėje finansinėje atskaitomybėje nurodytomis sumomis;

v)

segmentavimo pagrindo arba segmento pelno ar nuostolio vertinimo pagrindo skirtumas, palyginti su paskutine metine finansine atskaitomybe;

vi)

visų atskaitomybėje pateiktinų segmentų pelno ar nuostolio vertinimų suderinimą su įmonė pelnu ar nuostoliu prieš mokesčių sąnaudas (mokesčių pajamas) ir veiklos nutraukimą. Tačiau jeigu įmonė priskiria atskaitomybėje pateiktinam segmentui tokius straipsnius, kaip mokesčių sąnaudos (mokesčių pajamos), įmonė gali suderinti bendrus segmentų pelno ar nuostolio vertinimus su pelnu ar nuostolių po šių straipsnių. Reikšmingi suderinimo straipsniai yra identifikuojami atskirai ir apibūdinami tokiame suderinime:

…“

B9

36 TAS „Turto vertės sumažėjimas“ yra iš dalies pakeičiamas kaip nurodyta toliau:

80 paragrafas iš dalies keičiamas taip:

80.

Prestižas, įgytas verslo jungimo metu, dėl vertės sumažėjimo patikrinimo pradedant įsigijimo data turi būti paskirstytas kiekvienam įgijėjo pinigus kuriančiam vienetui arba pinigus kuriančių vienetų grupėms, iš kurių tikimasi naudos dėl jungimo sąlygotos sąveikos - nepriklausomai nuo to, ar kitas įsigyjamojo ūkio subjekto turtas arba įsipareigojimai yra priskiriami minėtiems vienetams ar vienetų grupėms. Kiekvienas vienetas ar vienetų grupė, kuriam (-ioms) yra šiuo būdu paskirstomas prestižas, turi:

b)

nebūti didesniu už veiklos segmentą, grindžiamą pirminiu arba antriniu ūkio subjekto atskaitomybės formatupagal 14 TAS „,Segmento atskaitomybė8 TFAS „Verslo segmentai“.

129 paragrafas iš dalies pakeičiamas taip:

129.

Ūkio subjektas, atskaitomybėje pateikiantis segmento informaciją pagal 14 TAS „Segmento atskaitomybė“ 8 TFAS „Verslo segmentai“, turi kiekvieno pateikimui tinkamo segmento, pagrįsto šio ūkio subjekto pirminiu atskaitomybės formatu, atžvilgiu pateikti:“

130 paragrafo c punkto ii papunktis ir d punkto ii papunktis yra iš dalies keičiami taip:

130.

c) ii)

jeigu ūkio subjektas skelbia segmento informaciją pagal 14 TAS 8 TFAS – atskaitomybę teikiantį segmentą, kuriam šis turtas priklauso.remiantis pirminiu ūkio subjekto atskaitomybės formatu.“

130.

d) ii)

pripažinto ar panaikinto vertės sumažėjimo nuostolio sumą pagal turto klasę ir, jeigu ūkio subjektas skelbia segmento informaciją pagal 14 TAS 8 TFAS – pagal atskaitomybę teikiantį segmentąpirminio ūkio subjekto atskaitomybės formato pagrindu; ir“


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1359/2007

2007 m. lapkričio 21 d.

nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 12 dalį ir 41 straipsnį,

kadangi:

(1)

1982 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1964/82, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1254/1999 yra nustatytos bendrosios eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo taisyklės ir jų dydžio nustatymo kriterijai.

(3)

Atsižvelgiant į rinkos padėtį, reikėtų nustatyti ekonominę galvijienos sektoriaus padėtį, tam tikrų šio sektoriaus produktų pardavimo apimtis ir specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už šiuos produktus mokėjimo sąlygas. Pirmiausia reikėtų nustatyti reikalavimus tam tikriems mėsos gabalams, gautiems iškaulinėjus galvijų patinų ketvirčius.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad šių tikslų būtų laikomasi, reikėtų įvesti specialią priežiūros tvarką. Produkto kilmę galima patvirtinti pateikiant 2007 m. balandžio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/207, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už galvijieną suteikimo sąlygas (4), I priede nurodyto pavyzdžio sertifikatą.

(5)

Siekiant užtikrinti grąžinamųjų išmokų kiekio reikalavimų laikymąsi, reikėtų nurodyti, kad eksporto formalumai, o prireikus ir išpjaustymas ir iškaulinėjimas, būtų atliekami valstybėje narėje, kurioje galvijai buvo paskersti.

(6)

Reikėtų nurodyti, kad speciali grąžinamoji išmoka bus suteikta tik tada, kai visi mėsos gabalai, gauti prižiūrint iškaulinėjus ketvirčius, bus eksportuoti. Tačiau siekiant geresnių kainų Bendrijoje, užpakalinių ketvirčių gabalams reikėtų nurodyti tam tikras šios bendros taisyklės išimtis, tačiau tai neturėtų pakenkti siekiui užtikrinti laisvą Bendrijos rinką. Reikėtų nustatyti aplinkybes, kada teisė į grąžinamąją išmoką neprarandama, nors reikalavimo eksportuoti visą gautą mėsą laikomasi tik iš dalies. Tačiau ši galimybė turi būti ribota ir suteikiama taikant suvaržymus, kurie užkirstų kelią piktnaudžiavimui.

(7)

Kalbant apie terminus ir eksporto įrodymą, reikėtų atsižvelgti į 1999 m. balandžio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999, nustatančio bendrąsias išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos taikymo žemės ūkio produktams taisykles (5), nuostatas.

(8)

Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnyje nustatytų priemonių taikymas maisto produktų sandėliams nesiderina su šio reglamento tikslu. Dėl šios priežasties nėra reikalo numatyti taikyti aptariamiems produktams minėto reglamento 40 straipsnyje nurodytų priemonių.

(9)

Atsižvelgiant į ypatingą šios grąžinamosios išmokos pobūdį, nereikėtų leisti jokio produktų pakeitimo kitais produktais, todėl turėtų būti numatytas minimų produktų identifikavimas.

(10)

Reikėtų nustatyti būdą, taikytiną valstybėms narėms pranešant Komisijai apie produktų, kuriems suteiktos specialios eksporto grąžinamosios išmokos, kiekius.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatytomis sąlygomis už atskirai supakuotus suaugusių galvijų patinų šviežių arba atšaldytų priekinių ir užpakalinių ketvirčių gabalus be kaulų, kurių vidutinis liesos mėsos kiekis ne mažesnis kaip 55 % masės, suteikiamos specialios eksporto grąžinamosios išmokos.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a)

priekiniai ketvirčiai – tai neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai, kaip apibūdinta Kombinuotosios nomenklatūros 2 skyriaus papildomų pastabų 1.A d ir e punktuose, atkirsti tiesiai arba „Pistola“ pjūviu;

b)

užpakaliniai ketvirčiai – tai neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai, kaip apibūdinta Kombinuotosios nomenklatūros 2 skyriaus papildomų pastabų 1.A dalies f ir g punktuose, atkirsti tiesiai arba „Pistola“ pjūviu.

3 straipsnis

1.   Operatorius valstybių narių nurodytoms kompetentingoms institucijoms pateikia deklaraciją, kurioje praneša apie ketinimą iškaulinėti priekinius arba užpakalinius ketvirčius, kaip nurodyta 1 straipsnyje pagal šio reglamento sąlygas, ir eksportuoti vadovaujantis 7 straipsniu visą gautų gabalų be kaulų kiekį, atskirai supakavus kiekvieną gabalą.

2.   Deklaracijoje aprašomi iškaulinėtini produktai ir nurodomas jų kiekis.

Kartu su deklaracija pateikiamas sertifikatas, kurio pavyzdys yra pateiktas Reglamento (EB) Nr. 433/2007 I priede ir kuris išduodamas laikantis to reglamento 2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos nuostatų. Tačiau sertifikato B ir C pastabos bei 11 langelis netaikomi. Minimo reglamento 3 straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos tol, kol produktai patenka į šio reglamento 3 dalyje nurodytą priežiūrą.

3.   Po to, kai kompetentingos institucijos priima deklaraciją ir joje įrašo priėmimo datą, iškaulinėti skirti ketvirčiai perduodami į šių institucijų priežiūrą, kurios nustato produktų masę neto ir ją įrašo į 2 dalyje minimo sertifikato 7 langelį.

4 straipsnis

Išskyrus force majeure aplinkybes, ketvirčiai turi būti iškaulinėti per 10 darbo dienų nuo 3 straipsnyje minimos deklaracijos priėmimo.

5 straipsnis

1.   Iškaulinėjęs operatorius kompetentingai institucijai pateikia tvirtinti vieną arba daugiau „mėsos be kaulų sertifikatų“, kurių pavyzdžiai pateikti I ir II prieduose ir kurių 7 langelyje įrašomas 3 straipsnio 2 dalyje minėto sertifikato numeris.

2.   „Mėsos be kaulų sertifikatų“ numeriai įrašomi 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto sertifikato 9 langelyje. Tinkamai užpildžius šį sertifikatą, jis administraciniais kanalais siunčiamas už eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimą atsakingai agentūrai, kai, remiantis šio straipsnio 1 dalies nuostata, patvirtinama, kad „mėsos be kaulų sertifikatai“ atitinka į priežiūrą atiduotą bendrą mėsos be kaulų, gautos iškaulinėjus ketvirčius, kiekį.

3.   „Mėsos be kaulų sertifikatai“ turi būti pateikiami atliekant 6 straipsnyje minimus muitinės formalumus.

4.   Mėsa iškaulinėjama ir muitinės formalumai atliekami valstybėje narėje, kurioje galvijai buvo paskersti.

6 straipsnis

1.   Eksportuojant iš Bendrijos atsargas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 straipsnyje arba prieš eksportavimą taikant Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (6) numatytą muitinio sandėliavimo procedūrą, muitinės procedūros atliekamos valstybėje narėje, kurioje buvo priimta 3 straipsnyje minima deklaracija.

2.   Muitinės „mėsos be kaulų sertifikato“ 11 langelyje įrašo Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnio 4 dalyje minimų deklaracijų numerius ir datas.

3.   Atlikus eksportuojamų gabalų muitinės formalumus, „mėsos be kaulų sertifikatas“ administraciniais kanalais siunčiamas agentūrai, atsakingai už eksporto grąžinamųjų išmokų mokėjimą.

7 straipsnis

1.   Išskyrus force majeure aplinkybes, specialios grąžinamosios išmokos suteikiamos tik eksportavus visą 3 straipsnio 3 dalyje minimoje priežiūroje iškaulinėtų gabalų kiekį, nurodytą 5 straipsnio 1 dalyje minimame sertifikate (sertifikatuose).

2.   Tačiau operatoriams leidžiama eksportuoti ne visą gabalų, gautų iškaulinėjus užpakalinius ketvirčius, kiekį.

Jei eksportuotinas kiekis sudaro ne mažiau kaip 95 % bendros gabalų, gautų po iškaulinėjimo 3 straipsnio 3 dalyje minimoje priežiūroje, masės, speciali grąžinamoji išmoka mokama.

Jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

Suma, kuria turi būti sumažintas grąžinamosios išmokos dydis, nustatoma tuo metu, kai yra nustatomas arba keičiamas grąžinamosios išmokos dydis. Ji nustatoma ypač atsižvelgiant į įvairių gabalų, kurie turėtų likti Bendrijos rinkoje, vertę.

3.   Kaulais, didžiosiomis sausgyslėmis, kremzlėmis, riebalų gabalais ir kitomis nuopjovomis, likusiomis po iškaulinėjimo, gali būti prekiaujama Bendrijoje.

4.   Operatoriai, norintys pasinaudoti viena iš 2 dalyje nurodytų galimybių, turi tai nurodyti 3 straipsnio 1 dalyje minimose deklaracijose.

Be to, 5 straipsnio 1 dalyje numatytuose sertifikatuose nurodoma:

a)

4 langelyje – bendra po iškaulinėjimo gautų gabalų neto masė ir prireikus šis patvirtinimas:

„Taikoma Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalis – 95 % galimybė“ arba

„Taikoma Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalis – 85 % galimybė“;

b)

6 langelyje – eksportuotinų gabalų neto masė.

5.   Gabalų rūšių, kurias operatoriai gali nuspręsti neeksportuoti, skaičių valstybės narės gali apriboti iki dviejų kiekvienai iškaulinėjimo operacijai.

6.   Jei eksportuojamas kiekis yra mažesnis už 5 straipsnio 1 dalyje minimo sertifikato 6 langelyje nurodytą masę, speciali grąžinamoji išmoka sumažinama. Sumažinimo procentas yra toks:

a)

jei eksportuojamo kiekio ir 5 straipsnio 1 dalyje minimo sertifikato 6 langelyje nurodytos masės skirtumas neviršija 10 %, sumažinimo procentas yra penkis kartus didesnis už nustatytos masės skirtumo procentą;

b)

kitais atvejais – 80 % grąžinamosios išmokos už pagal KN 0201 30 00 9100 arba 0201 30 00 9120 kodus klasifikuojamus produktus, taikomos eksporto licencijos, kurios pagrindu atliekami Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnio 1 dalyje arba 26 straipsnio 1 dalyje nurodyti formalumai, 21 langelyje nurodytą dieną, dydžio.

Šioje dalyje nurodytais atvejais Reglamento (EB) Nr. 800/1999 51 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta nuobauda netaikoma.

8 straipsnis

Nukrypdamos nuo 5 straipsnio 2 dalies valstybės narės gali numatyti, kad:

a)

bendras „mėsos be kaulų sertifikatas“, kuriame nurodytas visas iškaulinėtos mėsos kiekis, būtų išduodamas kartu su 3 straipsnio 2 dalyje minimu sertifikatu;

b)

abu a punkte nurodyti sertifikatai būtų pateikiami vienu metu, kai atlikti muitinės eksporto formalumai;

c)

abu a punkte nurodyti sertifikatai siunčiami vienu metu 6 straipsnio 3 dalyje nustatytomis sąlygomis.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės nustato priežiūros reikalavimus ir apie tai informuoja Komisiją. Jos imasi visų būtinų priemonių, užkertančių galimybę sukeisti produktus, ypač identifikuodamos kiekvieną mėsos gabalą.

2.   Išpjaustymo patalpoje, kur mėsa iškaulinėjama, tvarkoma ir pakuojama, gali būti tik tokia mėsa, kuriai taikomas šis reglamentas, išskyrus kiaulieną.

3.   Draudžiama tuo pačiu metu toje pačioje iškaulinėjimo patalpoje iškaulinti ir priekinius, ir užpakalinius ketvirčius.

4.   Kompetentingos institucijos oficialiai užplombuoja maišus, kartonines dėžes arba kitokią pakavimo medžiagą, į kurią dedama mėsa be kaulų, be to ant jų turi būti išsami informacija, leidžianti iškaulinėtą mėsą identifikuoti, pirmiausia masė neto, gabalų rūšis, jų skaičius ir serijos numeris.

10 straipsnis

Antrąjį kiekvieno ketvirčio mėnesį valstybės narės perduoda tokią informaciją apie 5 straipsnio 1 dalyje numatytus sertifikatus, kuriuose nurodyti iš užpakalinių ketvirčių gauti gabalai be kaulų ir kurios kiekvieną ketvirtį patvirtina kompetentingos institucijos:

a)

sertifikatuose nurodytą bendrą neto masę 7 straipsnio 1 dalies atvejais;

b)

sertifikatuose nurodytą bendrą neto masę 7 straipsnio 2 dalies atveju – 95 % galimybė;

c)

sertifikatuose nurodytą bendrą neto masę 7 straipsnio 2 dalies atveju – 85 % galimybė.

11 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1964/82 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 212, 1982 7 21, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1713/2006 (OL L 321, 2006 11 21, p. 11).

(3)  Žr. III priedą.

(4)  OL L 104, 2007 4 21, p. 3.

(5)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1001/2007 (OL L 226, 2007 8 30, p. 9).

(6)  OL L 329, 2006 11 25, p. 7.


I PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJA

Image

Image


II PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJA

Image

Image


III PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesnių pakeitimų sąrašu

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1964/82

(OL L 212, 1982 7 21, p. 48)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3169/87

(OL L 301, 1987 10 24, p. 21)

tik 1 straipsnio 2 dalis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2469/97

(OL L 341, 1997 12 12, p. 8)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1452/1999

(OL L 167, 1999 7 2, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1470/2000

(OL L 165, 2000 7 6, p. 16)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2772/2000

(OL L 321, 2000 12 19, p. 35)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1713/2006

(OL L 321, 2006 11 21, p. 11)

Tik 2 straipsnis


IV PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 1964/82

Šis reglamentas

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnis

1 straipsnio antros pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio a punktas

1 straipsnio antros pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio b punktas

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

6 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

6 straipsnio 4 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

7 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

6 straipsnio 4 dalies antros pastraipos antra įtrauka

7 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

6 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

7 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

7 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas

6 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

7 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas

6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

8 straipsnio a punktas

7 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

8 straipsnio b punktas

7 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

8 straipsnio c punktas

8 straipsnio pirma pastraipa

9 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio antra pastraipa

9 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio trečia pastraipa

9 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio ketvirta pastraipa

9 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio pirma įtrauka

10 straipsnio a punktas

9 straipsnio antra įtrauka

10 straipsnio b punktas

9 straipsnio trečia įtrauka

10 straipsnio c punktas

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

IV priedas


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1360/2007

2007 m. lapkričio 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 22 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1).

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2031/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 43).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 99 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2007 m. lapkričio 22 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/34


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 8 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

(2007/751/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. Stojimo aktą (toliau – Stojimo aktas), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1997 m. gegužės 26 d. Briuselyje buvo pasirašyta ir 2005 m. rugsėjo 28 d. įsigaliojo Konvencija dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais (2) (toliau – Konvencija prieš pareigūnų korupciją).

(2)

Po įstojimo į Europos Sąjungą Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija deponavo prisijungimo prie Konvencijos prieš pareigūnų korupciją dokumentus.

(3)

Stojimo akto 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Bulgarija ir Rumunija turi prisijungti prie tarp valstybių narių sudarytų konvencijų ir protokolų, išvardytų Stojimo akto I priede, kuriame, inter alia, nurodyta Konvencija prieš pareigūnų korupciją. Tarybos nustatytą dieną jie įsigalioja Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu.

(4)

Pagal Stojimo akto 3 straipsnio 4 dalį Taryba turi padaryti visus reikiamus pakeitimus, susijusius su prisijungimu prie tų konvencijų ir protokolų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgiu Konvencija prieš pareigūnų korupciją įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po šio sprendimo priėmimo.

2 straipsnis

Konvencijos prieš pareigūnų korupciją tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis (3) yra autentiški tomis pačiomis sąlygomis kaip kiti Konvencijos prieš pareigūnų korupciją tekstai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

R. PEREIRA


(1)  2007 m. liepos 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 195, 1997 6 25, p. 2.

(3)  Konvencijos tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis bus vėliau paskelbti Oficialiojo leidinio specialiajame leidime.


Komisija

22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 15 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5457)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/752/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) nustatyta, kad importuoti embrionus iš trečiųjų šalių valstybės narės gali tik tada, jei juos surinko, apdorojo ir saugojo sprendime nurodytos embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupės.

(2)

Naujoji Zelandija paprašė išbraukti vieną embrionų surinkimo grupę iš šios šalies grupių sąrašo.

(3)

Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė iš dalies pakeisti šių šalių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(4)

Kanada ir Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklių laikymosi, o šių šalių veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad susijusių embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(5)

Todėl Sprendimą 92/452/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 15 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/558/EB (OL L 212, 2007 8 14, p. 18).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Kanados embrionų surinkimo grupės Nr. E876 eilutė pakeičiama taip:

„CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau“

2.

Naujosios Zelandijos embrionų surinkimo grupės Nr. NZEB11 eilutė išbraukiama.

3.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupės Nr. 91TX050 E548 eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud“

4.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupės Nr. 91TN006 E538 eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson“

5.

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupės Nr. 91TN007 E538 eilutė pakeičiama taip:

„US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards“

6.

įterpiama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/38


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/753/BUSP

2007 m. lapkričio 19 d.

dėl paramos TATENA stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Taryba priėmė ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją, kurios III skyriuje pateikiamas kovos su tokiu platinimu priemonių, kurių reikia imtis ir Europos Sąjungoje, ir trečiosiose šalyse, sąrašas.

(2)

Europos Sąjunga aktyviai įgyvendina šią strategiją ir vykdo jos III skyriuje išvardytas priemones, pirmiausia suteikdama finansinius išteklius daugiašalių institucijų, pavyzdžiui, Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA), vykdomiems konkretiems projektams remti.

(3)

Europos Sąjunga nuolat ragino Korėjos Liaudies Demokratinę Respubliką (KLDR) laikytis savo įsipareigojimų pagal Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) ir įgyvendinti savo visapusiškų saugos garantijų susitarimą su TATENA.

(4)

Europos Sąjunga nuolat rėmė pastangas, grindžiamas šešių šalių derybomis, kuriomis siekiama surasti branduolinės padėties Korėjos pusiasalyje sprendimą, be kita ko teikdama politinę ir finansinę paramą Korėjos pusiasalio energetikos plėtros organizacijai (KEDO). Taip pat Europos Sąjunga palankiai įvertino 2005 m. rugsėjo 19 d. bendrą pareiškimą ir 2007 m. vasario 13 d. pradinius veiksmus.

(5)

2007 m. liepos 9 d. TATENA Valdytojų taryba įgaliojo generalinį direktorių įgyvendinti branduolinių objektų KLDR sustabdymo ad hoc stebėsenos ir patikros priemones laikantis TATENA ataskaitoje Valdytojų tarybai išdėstytų rekomendacijų.

(6)

Pagal 2007 m. vasario 13 d. pradinius veiksmus KLDR 2007 m. liepos mėn. toliau vykdė branduolinių objektų sustabdymą ir paprašė TATENA stebėti sustabdymo procesą. Vėliau TATENA patvirtino sustabdymą.

(7)

Europos Sąjunga palankiai įvertino šį KLDR veiksmą kaip labai svarbų pirmąjį žingsnį nutraukiant KLDR branduolines programas ir atsisakant branduolinio ginklo Korėjos pusiasalyje.

(8)

Kadangi ad hoc priemonių įgyvendinimo išlaidų šiuo metu negalima kompensuoti iš TATENA bendrojo saugos garantijų biudžeto, reikia numatyti pakankamus papildomus įnašus į biudžetą, kad būtų sudarytos sąlygos įgyvendinti ad hoc priemones, jeigu įprastame TATENA biudžete tam nėra numatyta lėšų,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Siekdama nedelsiant ir praktiškai įgyvendinti kai kurias ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijos dalis, Europos Sąjunga remia TATENA stebėsenos ir patikros veiklą, kuri vykdoma laikantis galiojančių KLDR ir TATENA susitarimų dėl stebėsenos ir patikros, kad būtų įgyvendinti šie tikslai:

a)

prisidėti prie pasitikėjimo kūrimo proceso, kuriuo siekiama panaikinti KLDR branduolinio ginklo programą, tęsiant KLDR branduolinių objektų sustabdymo stebėseną ir patikrą;

b)

užtikrinti Europos Sąjungos nuolatinį aktyvų dalyvavimą rengiant Korėjos pusiasalio branduolinio ginklo problemos diplomatinius sprendimus;

c)

užtikrinti, kad TATENA turėtų pakankamai finansinių išteklių vykdyti stebėsenos ir patikros veiklą, susijusią su 2007 m. vasario 13 d. pradinių veiksmų įgyvendinimu, dėl kurių susitarta šešių šalių derybose;

ES indėlis bus panaudotas personalo išteklių ir kelionių, įrangos ir transporto, patalpų nuomos KLDR ir susijusioms išlaidoms finansuoti, taip pat ryšių sąnaudoms ir informacinių technologijų įsigijimo sąnaudoms padengti.

Išsamus šios veiklos aprašymas pateiktas priede.

2 straipsnis

1.   Pirmininkaujanti valstybė narė, kuriai padeda Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP, yra atsakinga už šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą. Komisija turi būti visokeriopai įtraukta į šią veiklą.

2.   1 straipsnyje nurodytos veiklos techninį įgyvendinimą atlieka TATENA. Ji atlieka šią užduotį kontroliuojant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, kuris padeda pirmininkaujančiai valstybei narei. Šiuo tikslu Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir TATENA sudaro būtinus susitarimus.

3.   Pirmininkaujanti valstybė narė, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis ir Komisija savo kompetencijos ribose nuolatos informuoja vieni kitus apie šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimą.

3 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytai veiklai vykdyti skiriama finansinė orientacinė suma yra 1 780 000 EUR, skiriama iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

2.   1 dalyje nurodyta suma finansuojamos išlaidos turi būti administruojamos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas Bendrijos procedūras ir taisykles.

3.   Komisija prižiūri tinkamą 2 dalyje nurodytų išlaidų, kurios teikiamos dotacijos forma, administravimą. Šiuo tikslu ji sudaro finansavimo susitarimą su TATENA. Finansavimo susitarime numatoma, kad TATENA užtikrina ES indėlio pastebimumą, atitinkantį jo dydį.

4.   Komisija deda pastangas, kad 3 dalyje nurodytas finansavimo susitarimas būtų sudarytas per tris mėnesius nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos. Ji praneša Tarybai apie visus sunkumus, su kuriais susiduriama tame procese, ir finansavimo susitarimo sudarymo datą.

4 straipsnis

Pirmininkaujanti valstybė narė, kuriai padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, pateikia Tarybai šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo ataskaitą remdamasi TATENA sekretoriato TATENA Valdytojų tarybai parengtomis ataskaitomis, kurios bus pateiktos pirmininkaujančiai valstybei narei, kuriai padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis. Komisija visokeriopai dalyvauja. Ji praneša apie šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo finansinius aspektus.

5 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie netenka galios praėjus 18 mėnesių nuo jų priėmimo.

6 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


PRIEDAS

ES parama TATENA stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje (KLDR), įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

1.   TATENA stebėsenos ir patikros veiklos KLDR aprašymas

2007 m. kovo mėn. TATENA generalinis direktorius informavo Valdytojų tarybą, kad 2007 m. vasario 13 d. 1-ųjų šešių šalių derybų, įvykusių Pekine, Kinijoje, dalyviai susitarė dėl pradinių veiksmų dėl bendro pareiškimo, paskelbto 2005 m. rugsėjo 19 d., įgyvendinimo. Jis taip pat informavo Valdytojų tarybą, kad 2007 m. vasario 23 d. jis gavo kvietimą iš KLDR apsilankyti KLDR siekiant „vystyti KLDR ir TATENA santykius ir aptarti abiems šalims svarbias problemas“. Pradiniuose veiksmuose šalys susitarė, inter alia, kad KLDR „sustabdys ir užantspauduos vėlesnio atsisakymo tikslu Yongbyon branduolinį objektą, įskaitant perdirbimo įrenginį, ir pakvies TATENA personalą sugrįžus atlikti būtiną stebėseną ir patikrą, dėl kurių susitarė TATENA ir KLDR“. Valdytojų taryba palankiai įvertino susitarimą dėl pradinių veiksmų ir išreiškė nuomonę, kad sėkmingos derybos dėl šios seniai egzistuojančios problemos sprendimo išlaikant TATENA esminį patikros vaidmenį yra svarbus pasiekimas tarptautinės taikos ir saugumo srityje. Todėl Valdytojų taryba palankiai įvertino KLDR kvietimą generaliniam direktoriui apsilankyti KLDR.

2007 m. kovo 13–14 d. generalinis direktorius apsilankė KLDR ir 2007 m. birželio mėn. pateikė Valdytojų tarybai pranešimą apie vizito rezultatus. Pabrėždama nuolatinio dialogo svarbą siekiant taikaus ir visapusiško KLDR branduolinio ginklo klausimo sprendimo ir ankstyvo branduolinio ginklo atsisakymo Korėjos pusiasalyje Valdytojų taryba palankiai įvertino generalinio direktoriaus vizitą KLDR ir jo diskusijas su KLDR pareigūnais, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama KLDR ir TATENA santykių atkūrimui.

2007 m. birželio 16 d. generalinis direktorius gavo KLDR kvietimą atsiųsti TATENA grupę aptarti procedūrinius klausimus, susijusius su Yongbyon branduolinio objekto sustabdymo stebėsenos ir patikros klausimais. Šis laiškas ir 2007 m. birželio 18 d. generalinio direktoriaus atsakymas buvo išplatinti Valdytojų tarybai.

2007 m. birželio 26–29 d. TATENA grupė, vadovaujama generalinio direktoriaus pavaduotojo saugos garantijų klausimams, apsilankė KLDR. Grupė apsilankė branduolinio kuro gamybos įmonėje, 5 MW(e) eksperimentinėje atominėje elektrinėje radiochemijos laboratorijoje (perdirbimo įmonėje) ir 50 MW(e) atominėje elektrinėje (statomoje), esančiose Yongbyon. KLDR informavo grupę, kad šie objektai ir 200 MW(e) Teachon esanti atominė elektrinė (statoma) bus sustabdyti ir užantspauduoti pagal Pradinius veiksmus.

TATENA grupės vizito KLDR metu buvo susitarta dėl šių klausimų:

a)

TATENA iš KLDR gaus sustabdytų ir (arba) užantspauduotų objektų sąrašą ir vėliau TATENA bus pranešama apie jų būklę siekiant vykdyti sustabdytų ir (arba) užantspauduotų paskelbtų objektų stebėseną ir patikrą;

b)

TATENA bus sudarytos galimybės bet kuriuo metu patekti į sustabdytų ir (arba) užantspauduotų objektų patalpas bei apžiūrėti įrangą jų stebėsenos ir patikros veiklos vykdymo tikslais;

c)

TATENA įrengs ir prireikus aptarnaus atitinkamus izoliavimo ir priežiūros įrenginius bei kitus prietaisus, skirtus sustabdytų ir (arba) užantspauduotų objektų bei įrangos stebėsenai ir patikrai. Jeigu dėl praktinių priežasčių nebus galima taikyti izoliavimo ir priežiūros priemonių, TATENA ir KLDR susitars dėl kitų tinkamų tikrinimo priemonių įgyvendinimo;

d)

TATENA išnagrinės ir patikrins informaciją apie sustabdytų ir (arba) užantspauduotų objektų konstrukciją ir dokumentuos šių objektų būklę nuotraukomis arba video įrašais. Ši informacija bus periodiškai pakartotinai tikrinama;

e)

TATENA bus iš anksto pranešta, jeigu KLDR ketins pakeisti objektų ir įrangos konstrukciją ir (arba) būklę, kad galima būtų surengti konsultacijas su KLDR dėl galimo tokių pakeitimų poveikio TATENA stebėsenos ir patikros veiklai;

f)

TATENA bus iš anksto pranešta, jeigu KLDR ketins perkelti arba pašalinti branduolinę įrangą ar kitą pagrindinę įrangą, branduolinių objektų sustabdymo ar uždarymo komponentus. TATENA bus suteikta galimybė patikrinti šią įrangą, komponentus ir (arba) veiklą;

g)

KLDR išsaugos visus įrašus, susijusius su TATENA stebėsenos ir patikros veikla;

h)

TATENA personalui bus išduotos būtinos vizos ir jiems bus taikomos tokios pačios privilegijos bei imunitetai kaip išdėstyta atitinkamose Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarime dėl privilegijų ir imunitetų (INFCIRC/9/Rev.2) nuostatose, taikomose TATENA nuosavybei, lėšoms ir turtui, personalui bei kitiems pareigūnams, vykdantiems savo funkcijas pagal šį susitarimą;

i)

TATENA bus suteikta išsami informacija apie sveikatos ir saugos procedūras atitinkamuose objektuose;

j)

TATENA ir KLDR konsultuosis įgyvendinimo išlaidų klausimais;

k)

KLDR ir TATENA reguliariai peržiūrės pirmiau išvardytas priemones.

Pagal TATENA statuto III.A.5 straipsnį ji įgaliojama „… visų dvišalių ar daugiašalių susitarimų šalių arba valstybės prašymu bet kurios valstybės veiklai atominės energijos srityje taikyti apsaugos priemones“. Šiam įgaliojimui įgyvendinti nebūtina, kad valstybė būtų TATENA narė, ir juo taip pat nenustatoma konkreti apsaugos priemonių forma ar jų turinys. Todėl stebėsena ir patikra KLDR bus vykdoma laikantis statuto. Šiame etape stebėsena ir patikra bus įgyvendinamos laikantis bendrųjų veiksmų 5 konstatuojamojoje dalyje nurodytų ad hoc priemonių.

Ši stebėsenos ir patikros veikla KLDR nebuvo numatyta, todėl dabartiniame TATENA biudžete arba siūlomuose 2008–2009 m. laikotarpio biudžetuose nėra numatyta išlaidų tokiai stebėsenos ir patikros veiklai. Remiantis dabartiniais KLDR ir TATENA susitarimais dėl stebėsenos ir patikros, šioms veiklos kryptims numatomos išlaidos yra 2,2 milijono EUR atitinkamai 2007 m. ir 2008 m. Tačiau atsižvelgiant į šešių šalių derybų procese pasiektą pažangą ir galimą TATENA vaidmens didėjimą atliekant pasiektų susitarimų stebėseną ir patikrą, ateityje gali reikėti papildomų finansinių išteklių.

2.   Tikslai

TATENA stebėsena ir patikra tebėra būtina priemonė pasitikėjimui tarp valstybių stiprinti branduolinio ginklo neplatinimo įsipareigojimų atžvilgiu ir siekiant skatinti branduolinių medžiagų naudojimą taikiems tikslams.

Bendras tikslas ir projekto paskirtis:

prisidėti prie stebėsenos ir patikros veiklos KLDR įgyvendinimo pagal 2007 m. vasario 13 d. pradinius veiksmus, dėl kurių susitarta šešių šalių derybose.

Projekto rezultatai:

nuolatinė TATENA atliekama pirmiau minėtų branduolinių objektų KLDR sustabdymo stebėsena ir tikrinimas.

3.   Trukmė

Numatoma visa šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimo trukmė yra 18 mėnesių.

4.   Paramos gavėjai

Šių bendrųjų veiksmų paramos gavėjas yra TATENA.

5.   Projektą įgyvendinantis subjektas

Projekto įgyvendinimas bus patikėtas TATENA. Projektą įgyvendins tiesiogiai TATENA, t. y. TATENA Saugos garantijų skyriaus personalas. Rangovų atveju, TATENA vykdomi prekių, darbų ar paslaugų viešieji pirkimai įgyvendinant šiuos bendruosius veiksmus bus atliekami pagal galiojančias TATENA taisykles ir procedūras, išsamiai išdėstytas Europos bendrijos ir TATENA susitarime dėl indėlio.

Projektą įgyvendinantis subjektas parengs ataskaitas, remdamasis TATENA Valdytojų tarybai teikiama informacija. Šios ataskaitos bus teikiamos pirmininkaujančiai valstybei narei, kuriai padeda Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis BUSP.

6.   Trečiųjų šalių dalyvavimas

Trečiosios šalys nedalyvauja.


IV Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

EEE jungtinis komitetas

22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/43


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 63/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. liepos 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 98/2006 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo Susitariančiųjų Šalių bendradarbiavimą, į jį įtraukiant 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 1 straipsnio 5 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32006 D 1982: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 289, 2006 10 19, p. 50.

(2)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/45


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 64/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. liepos 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 107/2005 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, kad jis apimtų 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (2).

(3)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, kad jis apimtų 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1720/2006/EB, nustatantį veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (3).

(4)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 2k dalies įterpiama ši dalis:

„2l.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja toliau nurodytose programose:

32006 D 1719: 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1719/2006/EB, nustatantis 2007–2013 m. programą „Veiklus jaunimas“ (OL L 327, 2006 11 24, p. 30),

32006 D 1720: 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje (OL L 327, 2006 11 24, p. 45).“

2)

3 dalies tekstas keičiamas taip:

„ELPA valstybės pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą prisideda prie 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k ir 2l dalyse nurodytų programų ir veiksmų finansavimo.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 306, 2005 11 24, p. 45.

(2)  OL L 327, 2006 11 24, p. 30.

(3)  OL L 327, 2006 11 24, p. 45.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/47


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 65/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. spalio 27 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 138/2006 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, į jį įtraukiant 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1672/2006/EB, nustatantį Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (2), pataisytą OL L 65, 2007 3 3, p. 12.

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   ELPA valstybės dalyvauja 8 dalies pirmose dviejose įtraukose nurodytose Bendrijos programose ir veiksmuose nuo 1996 m. sausio 1 d., trečioje įtraukoje nurodytoje programoje – nuo 2000 m. sausio 1 d., ketvirtoje įtraukoje nurodytoje programoje – nuo 2001 m. sausio 1 d., penktoje ir šeštoje įtraukose nurodytose programose – nuo 2002 m. sausio 1 d., septintoje ir aštuntoje įtraukose nurodytose programose – nuo 2004 m. sausio 1 d. ir devintoje bei dešimtoje įtraukoje nurodytose programose – nuo 2007 m. sausio 1 d.“

2.

8 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32006 D 1672: 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1672/2006/EB, nustatantis Bendrijos užimtumo ir socialinio solidarumo programą „Progress“ (OL L 315, 2006 11 15, p. 1), pataisytas OL L 65, 2007 3 3, p. 12.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 366, 2006 12 21, p. 83.

(2)  OL L 315, 2006 11 15, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/49


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 66/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2004 m. birželio 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 90/2004 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, kad jis apimtų 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų politikos srityje sukūrimo (2007–2013 m.) (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų būti vykdomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1.

Po 3 dalies įterpiama ši dalis:

„3a.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja šioje programoje:

32006 D 1926: 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1926/2006/EB dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų politikos srityje sukūrimo (2007–2013 m.) (OL L 404, 2006 12 30, p. 39).“

2.

4 dalies tekstas pakeičiamas taip:

„Pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą ELPA valstybės finansiškai prisideda prie 3 ir 3a dalyse nurodytos veiklos finansavimo.“

3.

5 dalies tekstas pakeičiamas taip:

„Kai tik ELPA valstybės pradeda bendradarbiauti vykdant 3 ir 3a dalyse nurodytą veiklą, jos visapusiškai dalyvauja EB komitetų ir kitų įstaigų, kurios padeda EB Komisijai valdyti arba plėtoti šią veiklą, darbe.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 349, 2004 11 25, p. 52.

(2)  OL L 404, 2006 12 30, p. 39.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/51


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 67/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 74/2006 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, į jį įtraukiant 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 7 straipsnio 5 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32006 D 1639: 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013 m.) (OL L 310, 2006 11 9, p. 15).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 245, 2006 9 7, p. 45.

(2)  OL L 310, 2006 11 9, p. 15.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/52


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 68/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. liepos 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 107/2005 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, kad jis apimtų 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo (2) su pataisymais, padarytais OL L 31, 2007 2 6, p. 10.

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 9 straipsnio 4 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32006 D 1718: 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1718/2006/EB dėl Europos audiovizualinio sektoriaus rėmimo programos (MEDIA 2007) įgyvendinimo (OL L 327, 2006 11 24, p. 12) su pataisymais, padarytais OL L 31, 2007 2 6, p. 10.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 306, 2005 11 24, p. 45.

(2)  OL L 327, 2006 11 24, p. 12.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/53


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 69/2007

2007 m. birželio 15 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. liepos 8 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 107/2005 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, į jį įtraukiant 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (2).

(3)

Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad šis išplėstas bendradarbiavimas galėtų vykti nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 13 straipsnio 4 dalis papildoma šia įtrauka:

„—

32006 D 1855: 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1855/2006/EB, nustatantis programą „Kultūra“ (2007–2013 m.) (OL L 372, 2006 12 27, p. 1).“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (3).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 15 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 306, 2005 11 24, p. 45.

(2)  OL L 372, 2006 12 27, p. 1.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/54


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 70/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2005 m. spalio 21 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 135/2005 (1).

(2)

Tikslinga išplėsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą, į Susitarimą įtraukiant 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1692/2006, nustatantį antrąją „Marco Polo“ programą dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti (Marco Polo II) (2).

(3)

Todėl Susitarimo 31 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad būtų galima pradėti platesnį bendradarbiavimą nuo 2007 m. sausio 1 d.

(4)

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1382/2003 dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo siekiant pagerinti krovininio transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumą (Marko Polo programa) (3) yra įtrauktas į Susitarimo 31 protokolo 3 straipsnį (Aplinka).

(5)

Reglamentą (EB) Nr. 1382/2003 teisingiau nurodyti po antrašte „Transportas ir mobilumas“, todėl Reglamentą (EB) Nr. 1382/2003 reikėtų perkelti į Susitarimo 31 protokolo 12 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Susitarimo 31 protokolo 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

2 dalis pernumeruojama 4 dalimi ir pakeičiama taip:

„Pagal Susitarimo 82 straipsnio 1 dalies a punktą ELPA valstybės prisideda prie 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos veiklos ir programų finansavimo.“;

ii)

įterpiamos šios dalys:

1.„2.   Nuo 2004 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja šioje programoje:

32003 R 1382: 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1382/2003 dėl Bendrijos finansinės pagalbos teikimo siekiant pagerinti krovinių transporto sistemos aplinkosaugos veiksmingumą (Marko Polo programa) (OL L 196, 2003 8 2, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

32004 R 0788: 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 788/2004 (OL L 138, 2004 4 30, p. 17).

1.3.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. ELPA valstybės dalyvauja šioje programoje:

32006 R 1692: 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1692/2006, nustatantis antrąją „Marco Polo“ programą dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo krovininio transporto sistemos atitikčiai aplinkosaugos reikalavimams didinti (Marco Polo II) ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1382/2003 (OL L 328, 2006 11 24, p. 1), su pataisymais, padarytais OL L 65, 2007 3 3, p. 12.“;

iii)

po naujos 4 dalies įterpiama ši dalis:

„5.   ELPA valstybės visapusiškai dalyvauja EB komitetų, kurie padeda EB Komisijai valdyti, plėtoti ir įgyvendinti 2 ir 3 dalyse nurodytas Bendrijos programas, veikloje.“

2.   31 protokolo 3 straipsnio 7 dalies c punkto tekstas išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (4).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 14, 2006 1 19, p. 24.

(2)  OL L 328, 2006 11 24, p. 1.

(3)  OL L 196, 2003 8 2, p. 1.

(4)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


22.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/56


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 71/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 86 ir 98 straipsnius,

kadangi:

(1)

Susitarimo 31 protokolas buvo iš dalies pakeistas 2006 m. birželio 2 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 74/2006 (1).

(2)

Tikslinga tęsti Susitarimo susitariančiųjų šalių bendradarbiavimą įgyvendinant ir vystant vidaus rinką.

(3)

Susitarimo 31 protokolą reikėtų iš dalies pakeisti taip, kad būtų galima šį bendradarbiavimą tęsti po 2006 m. gruodžio 31 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 31 protokolo 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

6 dalyje žodžiai „2004 m., 2005 m. ir 2006 m.“ pakeičiami žodžiais „2004 m., 2005 m., 2006 m. ir 2007 m.“.

2)

7 dalyje žodžiai „2006 m.“ pakeičiami žodžiais „2006 m. ir 2007 m.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po paskutinio pranešimo perdavimo EEE jungtiniam komitetui pagal Susitarimo 103 straipsnio 1 dalį (2).

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE dalyje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Alan SEATTER


(1)  OL L 245, 2006 9 7, p. 45.

(2)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.