ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 14d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1327/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1328/2007, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti raudonpelekius pagelus ICES VI, VII ir VIII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

3

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1329/2007, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes ICES V, VI ir VII zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

5

 

*

2007 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1330/2007, nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą ( 1 )

7

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/730/EB

 

*

2007 m. spalio 16 d. Komisijos sprendimas dėl priemonių, kurių ėmėsi Jungtinė Karalystė, pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalį, suderinamumo su Bendrijos teise ( 1 )

12

 

 

2007/731/EB

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Jungtinės Karalystės naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5549)  ( 1 )

28

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/732/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/106/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

30

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/733/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane įkūrimo (EUPOL AFGHANISTAN)

31

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/734/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1327/2007

2007 m. lapkričio 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

62,7

MK

18,4

TR

80,3

ZZ

53,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

67,7

TR

114,7

ZZ

126,2

0709 90 70

MA

66,6

TR

95,8

ZZ

81,2

0805 20 10

MA

93,8

ZZ

93,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,6

IL

69,0

TR

77,0

UY

99,1

ZZ

71,2

0805 50 10

AR

65,5

TR

99,4

ZA

62,0

ZZ

75,6

0806 10 10

BR

237,9

TR

136,0

US

267,2

ZZ

213,7

0808 10 80

AR

80,9

CA

95,9

CL

33,5

MK

31,5

US

101,7

ZA

85,8

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

49,4

CN

56,0

TR

129,4

ZZ

78,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1328/2007

2007 m. lapkričio 13 d.

uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti raudonpelekius pagelus ICES VI, VII ir VIII zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatomos kvotos 2007 ir 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2007 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Po tos dienos taip pat draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

67

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

SBR/678-

Rūšys

Raudonpelekis pagelas (Pagellus bogaraveo)

Zona

VI, VII ir VIII zonų Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys

Data

2007 10 19


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1329/2007

2007 m. lapkričio 13 d.

uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastąsias brosmes ICES V, VI ir VII zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2007 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

70

Valstybė narė

Prancūzija

Ištekliai

USK/567EI.

Rūšis

Paprastoji brosmė (Brosme brosme)

Zona

ICES V, VI ir VII zonų EB ir tarptautiniai vandenys

Data

2007 10 14


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1330/2007

2007 m. rugsėjo 24 d.

nustatantis informacijos apie civilinės aviacijos įvykius, nurodytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/42/EB 7 straipsnio 2 dalyje, suinteresuotosioms šalims skleidimo taisyklių taikymą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/42/EB dėl civilinės aviacijos įvykių pranešimų (1), ypač jos 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad atitinkama, su aviacijos sauga susijusi informacija būtų perduodama, kaupiama, laikoma, apsaugojama ir skleidžiama vien tik tam, kad būtų išvengta avarijų ir incidentų, o todėl nereikėtų nustatinėti kaltų ar atsakingųjų, Direktyvoje 2003/42/EB reikalaujama sukurti nacionalines įvykių pranešimų sistemas

(2)

Šis reglamentas turėtų būti taikomas valstybių narių vykdomam keitimuisi informacija pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį. Informacijai apie nacionalinius įvykius, laikomai nacionalinėse duomenų bazėse, turėtų būti taikomi nacionaliniai teisės aktai, kuriais reglamentuojamas leidimas paskelbti su aviacijos sauga susijusią informaciją.

(3)

Šiame reglamente „suinteresuotosios šalys“ – visi subjektai, galintys prisidėti didinant civilinės aviacijos saugą, besinaudojantys su civilinės aviacijos sauga susijusia sukaupta informacija taip, kaip numatyta Direktyvoje 2003/42/EB.

(4)

Nacionaliniai keitimosi informacija atstovai geriausiai pažįsta suinteresuotąsias šalis, įsisteigusias jų valstybėse narėse. Siekiant, kad su prašoma informacija susiję reikalai būtų tvarkomi kuo saugiausiai ir kiek įmanoma veiksmingai, nacionaliniai keitimosi informacija atstovai turėtų nagrinėti valstybių narių teritorijoje įsisteigusių suinteresuotųjų šalių prašymus, o suinteresuotųjų šalių prašymus iš trečiųjų šalių ar iš tarptautinių organizacijų turėtų nagrinėti Komisija.

(5)

Vėliau Komisija gali nuspręsti patikėti subjektui valdyti informaciją, kuria apsikeista vadovaujantis Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsniu, ir nagrinėti iš suinteresuotųjų šalių iš trečiųjų šalių bei iš tarptautinių organizacijų gautus prašymus.

(6)

Viešai skelbiamą nacionalinių keitimosi informacija atstovų sąrašą turėtų parengti Komisija.

(7)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimų sistema, keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas suteikti informaciją, turėtų patikrinti, ar prašantysis yra suinteresuotoji šalis, o prieš nustatant suteiktinos informacijos apimtį ir lygį, prašymas turėtų būti įvertintas.

(8)

Nacionaliniai keitimosi informacija atstovai turėtų turėti pakankamai informacijos prašymams patvirtinti ir įvertinti. Siekdami šio tikslo, jie turėtų naudotis anketa, į kurią būtų įtraukta visa svarbi informacija apie prašantįjį ir numatomą prašymo tikslą.

(9)

Jei tam tikroms suinteresuotosioms šalims informacijos apie jų veiklą reikia reguliariai, informacijai šioms šalims suteikti turėtų būti įmanoma taikyti bendrą sprendimą.

(10)

Prašantysis turėtų užtikrinti sistemos konfidencialumo apsaugą ir, atsižvelgdamas į prašyme, kuris turėtų atitikti Direktyvos 2003/42/EB tikslus, turėtų apriboti atsiųstos informacijos naudojimą.

(11)

Visi keitimosi informacija atstovai turėtų galėti patikrinti, ar jų atmestas prašymas nebuvo dar kartą pateiktas kitos valstybės narės valdžios institucijai. Jie taip pat turėtų galėti pasinaudoti kitų keitimosi informacija atstovų geriausiu darbo patyrimu. Todėl jie turėtų turėti prieigą prie prašymų suteikti informaciją ir sprendimų, priimtų šių prašymų atžvilgiu, registrų.

(12)

Duomenims perduoti turėtų būti naudojamos moderniosios technologijos, užtikrinant visos duomenų bazės apsaugą.

(13)

Kad Komisija galėtų parengti tinkamas valstybių narių ir Komisijos keitimosi informacija priemones, kaip reikalaujama Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 4 dalyje, šis reglamentas taikomas praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje 12 straipsniu įsteigto Skrydžių saugos komiteto nuomonę (2),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos priemonės, skirtos informacijai apie įvykius suinteresuotosioms šalims skleisti, kuria pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį keičiasi valstybės narės, siekdamos šioms suinteresuotosioms šalims suteikti informaciją, kuri joms būtina civilinės aviacijos saugai gerinti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamos tokios apibrėžtys:

1)

suinteresuotoji šalis – visi pelno siekiantys arba jo nesiekiantys fiziniai ar juridiniai asmenys, visos oficialios įstaigos, turinčios juridinio asmens statusą arba ne, galinčios prisidėti didinant civilinės aviacijos saugą, turinčios prieigą prie informacijos apie įvykius, kuria valstybės narės keičiasi pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį, ir įtrauktos į vieną iš I priede išvardytų suinteresuotųjų šalių kategoriją;

2)

keitimosi informacija atstovai –

a)

jei informaciją prašoma suteikti pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalį – kiekvienos valstybės narės pagal Direktyvos 2003/42/EB 5 straipsnio 1 dalį paskirtoji kompetentinga valdžios institucija ar, jei valstybė narė paskyrė daugiau nei vieną kompetentingą valdžios instituciją – pagal tą pačią nuostatą tos valstybės narės paskirtasis keitimosi informacija atstovas;

b)

jei informaciją prašoma suteikti pagal 3 straipsnio 2 dalį – Komisija.

2.   Komisija paskelbs keitimosi informacija atstovų sąrašą.

3 straipsnis

Prašymai suteikti informaciją

1.   Bendrijoje įsisteigusios suinteresuotosios šalys – fiziniai asmenys – prašymus suteikti informaciją siunčia valstybės narės, kurioje jiems išduota licencija ar, jei licencijos turėti nereikalaujama – tos šalies, kurioje vykdo veiklą, keitimosi informacija atstovams. Kitos Bendrijoje įsisteigusios šalys prašymus suteikti informaciją siunčia valstybės narės, kurioje įregistruota jų įstaiga ar oficiali buveinė, o joms nesant – pagrindinė verslo vieta, keitimosi informacija atstovams.

2.   Suinteresuotosios šalys, kurios įsisteigusios ne Bendrijoje, prašymus siunčia Komisijai.

3.   Prašymai pateikiami užpildant keitimosi informacija atstovų patvirtintus dokumentų blankus. Dokumentų blankuose būtinai turi būti II priede nurodyti punktai.

4 straipsnis

Ypatingi prašymai

Ypatingą pranešimą pateikusi suinteresuotoji šalis prašymus suteikti informaciją, susijusią su tokiu pranešimu, gali siųsti tiesiai keitimosi informacija atstovams, kuriems pranešimas buvo nusiųstas.

5 straipsnis

Prašančiojo patvirtinimas

1.   Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas suteikti informaciją, patikrina, ar jį parengė suinteresuotoji šalis.

2.   Jei suinteresuotoji šalis prašymą siunčia ne pagal 3 straipsnį kompetentingam nagrinėti tokį prašymą keitimosi informacija atstovui, o kitam keitimosi informacija atstovui, jos paprašoma susisiekti su kompetentingu keitimosi informacija atstovu.

6 straipsnis

Prašymų įvertinimas

1.   Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas prašymas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertina, ar jis pagrįstas ir ar jį galima patenkinti.

2.   Jei prašymas priimtinas, keitimosi informacija atstovas nustato, kiek informacijos turėtų būti suteikta ir jos išsamumo lygį. Suteikiant šią informaciją, apsiribojama tik tuo, kas būtiniausia prašančiajam, nepažeidžiant Direktyvos 2003/42/EB 8 straipsnio. Informacija, nesusijusi su prašančiojo nuosava įranga, jo vykdomomis operacijomis ar jo veiklos sritimi, suteikiama apibendrinta ar nekonkreti, išskyrus, jei prašantysis pateikia išsamius argumentus.

3.   Suinteresuotosioms šalims, išvardytoms I priedo b punkte, gali būti suteikta tik su suinteresuotosios šalies nuosava įranga, jos vykdomomis operacijomis ar jos veiklos sritimi susijusi informacija.

7 straipsnis

Bendrojo pobūdžio sprendimai

Keitimosi informacija atstovas, kuriam atsiunčiamas suinteresuotosios šalies, įtrauktos į I priedo a punkte pateikiamą sąrašą, prašymas gali priimti bendro pobūdžio sprendimą suinteresuotajai šaliai reguliariai teikti informaciją su sąlyga, kad prašoma informacija susijusi su suinteresuotosios šalies nuosava įranga, jos vykdomomis operacijomis ar jos veiklos sritimi.

8 straipsnis

Naudojimasis informacija ir konfidencialumas

1.   Suteikta informacija prašantysis naudojasi tik prašymo formuliare, kuris turėtų atitikti Direktyvos 2003/42/EB 1 straipsnio tikslą, nurodytu tikslu. Prašantysis, negavęs raštiško informacijos suteikėjo sutikimo, informacijos neskelbia.

2.   Prašantysis imasi būtinųjų priemonių jam suteiktos informacijos tinkamam konfidencialumui užtikrinti.

9 straipsnis

Prašymų registravimas

Visi keitimosi informacija atstovai registruoja visus jiems atsiųstus prašymus ir veiksmus, kurių jie ėmėsi. Ši informacija perduodama Komisijai kai tik prašymas atsiunčiamas ir (arba) kai buvo imtasi veiksmų.

Visiems keitimosi informacija atstovams Komisija pateikia atnaujintą atsiųstų prašymų ir veiksmų, kurių ėmėsi įvairūs keitimosi informacija atstovai, sąrašą.

10 straipsnis

Skleidimo priemonės

Keitimosi informacija atstovai suinteresuotosioms šalims gali suteikti raštišką informaciją ar naudodamiesi saugiomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Saugumo tikslais tiesioginė prieiga prie duomenų bazių, kuriose yra kitų valstybių narių atsiųsta informacija, pagal Direktyvos 2003/42/EB 6 straipsnio 1 dalį suinteresuotosioms šalims neužtikrinama.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 24 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 167, 2003 7 4, p. 23.

(2)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1900/2006 (OL L 377, 2006 12 27, p. 176).


I PRIEDAS

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ SĄRAŠAS

a)   Suinteresuotųjų šalių, kurioms suteikti informaciją pagal 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, ar remiantis bendro pobūdžio sprendimu pagal 7 straipsnį kiekvienu konkrečiu atveju priimamas sprendimas, sąrašas

1.

Gamintojai: Orlaivių, variklių, propelerių, orlaivių dalių, prietaisų projektuotojai ir gamintojai; oro eismo vadybos (OEV) sistemų ir jų sudedamųjų dalių projektuotojai ir gamintojai; oro navigacijos paslaugoms (ONP) skirtų sistemų ir sudedamųjų dalių projektuotojai ir gamintojai; aerodromų kontroliuojamose teritorijose naudojamų sistemų ar įrenginių projektuotojai ir gamintojai

2.

Techninė priežiūra: įstaigos vykdančios: orlaivių, variklių, propelerių, orlaivių dalių ir prietaisų techninės priežiūros ar kapitalinio remonto darbus; oro navigacijos įrenginių montavimo, keitimo, techninės priežiūros, taisymo, kapitalinio remonto darbus, šių įrenginių tikrinimą skrydžio metu ir patikrą; ar aerodromų kontroliuojamose teritorijose esančių sistemų, jų sudedamųjų dalių ir įrangos techninę priežiūrą ar kapitalinį remontą

3.

Veiklos vykdytojai: oro vežėjai, orlaivių naudotojai, oro vežėjų ir orlaivių naudotojų asociacijos; aerodromų naudotojai ir aerodromų naudotojų asociacijos

4.

Oro navigacijos paslaugų teikėjai ir oro eismo valdymo ypatingųjų funkcijų vykdytojai

5.

Aerodromo paslaugų teikėjai: organizacijos, atsakingos oro uoste teikiamas antžemines paslaugas orlaiviams, įskaitant degalų pripylimą, parangą, krovinio važtaraščio parengimą, pakrovimą, apledėjimo šalinimą ir orlaivio vilkimą aerodromo teritorijoje, taip pat gelbėjimo ir gaisrų gesinimo ar kitas greitosios pagalbos paslaugas

6.

Aviacijos mokymo įstaigos (organizacijos)

7.

Trečiųjų šalių institucijos: trečiųjų šalių vyriausybių aviacijos administracijos ir avarijų tyrimo įstaigos

8.

Tarptautinės aviacijos organizacijos

9.

Tyrimai: valstybinės ar privačios laboratorijos, centrai ar subjektai; ar universitetai, kuriuose vykdomi aviacijos saugos tyrimai ar studijos

b)   Suinteresuotųjų šalių, kurioms suteikti informaciją pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas kiekvienu konkrečiu atveju priimamas sprendimas, sąrašas

1.

Lakūnai (asmeniškai)

2.

Skrydžių vadovai (asmeniškai) ir kitas OEV ir (arba) ONP personalas, vykdantis su skrydžių sauga susijusias užduotis

3.

Inžinieriai ir (arba) mechanikai, ir (arba) skrydžių saugos elektronikos specialistai, ir (arba) aviacijos (ar aerodromų) vadovai (asmeniškai)

4.

Personalo, vykdančio su skrydžių sauga susijusias užduotis, profesinių organizacijų atstovai


II PRIEDAS

Image


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 16 d.

dėl priemonių, kurių ėmėsi Jungtinė Karalystė, pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalį, suderinamumo su Bendrijos teise

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/730/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1), ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į komiteto, įsteigto remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu, nuomonę,

kadangi:

(1)

1998 m. rugsėjo 25 d. raštu Jungtinė Karalystė (toliau – JK) pranešė Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi. 1998 m. lapkričio 2 d. Komisija pranešė apie šias priemones kitoms valstybėms narėms, o 1998 m. lapkričio 20 d. posėdyje iš komiteto, įsteigto remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu, gavo pastabas. 1998 m. gruodžio 23 d. raštu Komisija informavo JK, kad kilo abejonių dėl priemonių, apie kurias pranešta, taikymo srities, todėl negalima įvertinti, ar tos priemonės suderinamos su Bendrijos teise. 2000 m. gegužės 5 d. raštu JK pranešė Komisijai apie iš dalies pakeistas priemones.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, ypač atsižvelgdama į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi tvarkos skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus JK žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Į JK priemones įtrauktas itin reikšmingų visuomenei įvykių sąrašas buvo sudarytas aiškiai ir skaidriai, taip pat JK pradėtos išsamios konsultacijos.

(5)

Komisija įsitikino, kad JK priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais įvykių reikšmės visuomenei rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kas paprastai domisi tam tikra sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, ypač svarbūs kultūrinei tapatybei; iii) nacionalinės komandos dalyvavimas tam tikrame renginyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui; ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukęs didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Daugelis JK priemonių sąraše nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, pasaulio futbolo taurės ir Europos čempionato finalo turnyrus, priskiriami renginiams, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin reikšmingais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie renginiai turi ypatingą visuotinį atgarsį JK, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje (nesvarbu, kokia dalyvių tautybė), o ne tik tarp tų, kurie paprastai domisi sporto renginiais.

(7)

Futbolo asociacijos taurės finalas JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio kaip išskirtinės Anglijos futbolo lygos varžybos ir reikšmingas nacionalinis renginys, be to, jis žinomas visame pasaulyje.

(8)

Škotijos futbolo asociacijos taurės finalas susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio – tai renginys, prilygstantis (Anglijos) futbolo asociacijos taurės finalui.

(9)

Žirgų lenktynės su kliūtimis (Grand National) JK susilaukia visuotinio atgarsio kaip tradicinis pasaulinio garso renginys, be to, turi visuotinai pripažįstamą, akivaizdžią kultūrinę reikšmę šios šalies gyventojams ir yra JK nacionalinės savimonės dalis.

(10)

Derbyje vykstančios žirgų lenktynės JK susilaukia visuotinio atgarsio kaip pagrindinis greičio lenktynių sezono renginys, kuris yra įtrauktas į nacionalinių renginių kalendorių bei turi visuotinai pripažįstamą, akivaizdžią kultūrinę reikšmę šios šalies gyventojams, kaip išskirtinai Britanijoje organizuojamas renginys, peržengiantis socialinių klasių ribas ir susilaukiantis susidomėjimo visoje šalyje.

(11)

Vimbldono finalinis teniso turnyras JK susilaukia visuotinio atgarsio kaip pagrindinis pasaulinio garso JK teniso turnyras, jis išsamiai nušviečiamas žiniasklaidoje. Be to, šis renginys JK susilaukia visuotinio atgarsio ir turi akivaizdžią kultūrinę reikšmę, nes šiose varžybose sėkmingai dalyvauja JK atstovai.

(12)

Regbio lygos iššūkio taurės finalas (Rugby League Challenge Cup Final) ir Regbio pasaulio taurės turnyras (Rugby World Cup) JK susilaukia visuotinio atgarsio kaip visuotinį susidomėjimą keliantys renginiai, pritraukiantys žmones, kurie paprastai šiomis varžybomis nesidomi. „Šešių tautų“ regbio turnyro (Six Nations Rugby Tournament) rungtynės, kuriose dalyvauja JK sudarančios šalys (2), JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio kaip svarbus JK sporto renginių kalendoriaus įvykis.

(13)

Kriketo varžybos (Test Matches), žaidžiamos Anglijoje, JK susilaukia visuotinio atgarsio kaip pagrindinis nacionalinių vasaros sporto sezono renginys, kuriame dalyvauja Anglijos komanda ir geriausios užsienio valstybių komandos. Šios varžybos patraukia visų socialinių klasių ir regionų dėmesį. Kriketo pasaulio taurės (Cricket World Cup) varžybos (finalas, pusfinaliai ir varžybos, kuriose dalyvauja JK sudarančių šalių komanda) JK susilaukia visuotinio atgarsio, nes jos sudaro dalį atskiro šios sporto šakos pasaulio čempionato, kuriame dalyvauja JK komandos, besivaržančios aukščiausiu lygiu. Be to, kriketo varžybos turi visuotinai pripažįstamą, akivaizdžią kultūrinę reikšmę JK gyventojams, nes jos priimtinos visoms kultūroms ir padeda įgyvendinti socialinę sanglaudą bei stiprina JK ir Sandraugos ryšius.

(14)

Sandraugos žaidynės (Commonwealth Games) JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio kaip tradicinis renginys, kuriame dalyvauja JK atstovai, besivaržantys aukščiausiu lygiu.

(15)

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas (World Athletics Championship) JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes šis išskirtinis renginys yra skirtas tik lengvajai atletikai ir jame aukščiausiu lygiu dalyvauja JK atstovai.

(16)

Ryder taurės varžybos JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes tai reikšmingas ir unikalus tarptautinis renginys, kuriame aukščiausiu lygiu dalyvauja JK žaidėjai.

(17)

Atvirasis (Britanijos) golfo turnyras (Open Golf Tournament) JK susilaukia ypatingo visuotinio atgarsio, nes tai išskirtinis Britanijos golfo reginys ir vienas ryškiausių bei seniausių pasaulio golfo renginių.

(18)

Į sąrašą įtraukti įvykiai, įskaitant tuos, kurie laikomi visuma, o ne sudaryti iš vienas po kito vykstančių atskirų įvykių, tradiciškai transliuojami nemokamos televizijos ir sutraukia daug televizijos žiūrovų. Jei išskirtiniais atvejais kalbama ne apie vientisus įvykius (į sąrašą įtrauktos kriketo pasaulio taurės varžybos), jų sąrašas yra ribotas (nes į jį įtraukiamas tik finalas, pusfinaliai ir rungtynės, kuriose dalyvauja nacionalinės komandos) ir jam reikia tik tinkamos retransliacijos. Bet kuriuo atveju jis atitinka du kriterijus, kurie yra laikomi patikimais įvykių reikšmės visuomenei rodikliais (13 konstatuojamoji dalis).

(19)

JK priemonės yra proporcingos, kad pateisintų nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu, t. t. užtikrinti visuomenei itin reikšmingų įvykių transliavimą, leidžiančią nukrypti nuostatą.

(20)

JK priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją nemokamos ir mokamos televizijos vartotojų rinkose.

(21)

JK priemonių proporcingumą pabrėžia faktas, kad kai kuriems į sąrašą įtrauktiems įvykiams reikia retransliacijos.

(22)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie JK priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2000 m. liepos 28 d. raštu pranešė JK, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(23)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (3) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(24)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kurį turi priimti Komisija. Todėl šiuo sprendimu būtina pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė JK, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, nurodytos šio sprendimo priede, turėtų būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(25)

Siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo priemonių, apie kurias pranešė JK, pirmojo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias JK 2000 m. gegužės 5 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios paskelbtos 2000 m. lapkričio 18 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 328, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2000 m. lapkričio 18 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 16 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  JK sąrašas buvo iš dalies pakeistas 2001 m., po to, kai šio renginio pavadinimas buvo pakeistas iš „Penkių tautų“ regbio turnyro į „Šešių tautų“ regbio turnyrą.

(3)  OL C 328, 2000 11 18, p. 2.


PRIEDAS

JK nustatytos priemonės, kurios turi būti skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, pateiktos šiose ištraukose:

(Ištraukos iš 1996 m. Transliavimo įstatymo (Broadcasting Act 1996) IV dalies)

1996 m. TRANSLIAVIMO ĮSTATYMAS

55   skyrius

IV   DALIS

Sporto ir kiti nacionalinės reikšmės renginiai

Į sąrašą įtraukti įvykiai

1)

Šioje dalyje į sąrašą įtrauktas įvykis yra sporto renginys arba kitas nacionalinės reikšmės įvykis, kuris šiuo metu yra įtraukiamas į šioje dalyje ministro sudarytą sąrašą.

2)

Ministras negali bet kuriuo metu sudaryti, peržiūrėti arba nebetvarkyti tokio sąrašo, kaip minima 1 poskirsnyje, kol iš pradžių nepasikonsultavo su:

a)

BBC;

b)

Welsh Authority;

c)

Komisija; ir

d)

kalbant apie atitinkamą įvykį, su asmeniu, iš kurio galima įsigyti teisę transliuoti šį įvykį per televiziją;

o atitinkamas įvykis šiame poskirsnyje yra sporto renginys arba kitas nacionalinės reikšmės įvykis, kurį ministras siūlo įtraukti į sąrašą arba iš jo išbraukti.

3)

Ministras, sudaręs arba peržiūrėjęs tokį sąrašą, kaip paminėta 1 poskirsnyje, jį paskelbia tokiu būdu, koks, jo nuomone, yra tinkamas patraukti dėmesį:

a)

asmenų, minimų 2 poskirsnyje; ir

b)

bet kurio asmens, kuris turi licenciją, Komisijos suteiktą pagal 1990 m. įstatymo I dalį, arba skaitmeninės programos licenciją, Komisijos suteiktą pagal šio įstatymo I dalį.

4)

Šiame skirsnyje į „nacionalinės reikšmės“ sąvoką įtraukti Anglijos, Škotijos, Velso ar Šiaurės Airijos gyventojų interesai.

5)

Papildomai į tokį sąrašą įtraukus bet kokį atitinkamą įvykį, paminėtą 1 poskirsnyje, nedaromas poveikis:

a)

bet kurios sutarties, sudarytos prieš datą, kai ministras konsultavosi su asmenimis, paminėtais 2 poskirsnyje, dėl siūlomo papildymo, galiojimui; arba

b)

teisių, įgytų pagal tokią sutartį, įgyvendinimui.

6)

Ministro sudarytas sąrašas pagal 1990 m. įstatymo 182 skirsnį (kadangi tas sąrašas galioja iki šio skirsnio nuostatų įsigaliojimo) laikomas sudarytu šioje dalyje.

Paslaugų kategorijos

1)

Šioje dalyje televizijos programos, skirstomos į šias dvi kategorijas:

a)

2 poskirsnyje nurodytos televizijos programos, teikiamos be mokesčio, už į šią paslaugą įtrauktų programų priėmimą;

b)

visos televizijos programos, šiuo metu neįtrauktos į a punkto taikymo sritį.

2)

1 poskirsnio a punkte nurodytos paslaugos yra šios:

a)

regioninės ir nacionalinės Channel 3 paslaugos;

b)

Channel 4; ir

c)

BBC teikiamos televizijos programų transliavimo paslaugos.

3)

Ministras gali nutarimu iš dalies pakeisti 2 poskirsnį, t. t. iš jos išbraukti bet kurią paslaugą arba papildyti jame nurodytas paslaugas kita paslauga.

4)

3 poskirsnyje paminėtas nutarimas gali būti anuliuojamas Parlamento rezoliucija.

[…]

Apribojimai transliuoti per televiziją į sąrašą įtrauktą įvykį

1)

Asmuo, teikiantis paslaugą, priskiriamą vienai iš 98 skirsnio 1 poskirsnyje nustatytų kategorijų (toliau – pirmoji paslauga) ir skirtą priimti visoje Jungtinės Karalystės teritorijoje ar jos dalyje, teikdamas šią paslaugą negali transliuoti tiesiogiai viso įvykio, įrašyto į sąrašą, ar jo dalies, negavęs išankstinio Komisijos sutikimo, nebent jei:

a)

kitas asmuo, teikiantis kitai šiame poskirsnyje apibrėžtai kategorijai priskiriamą paslaugą (toliau – antroji paslauga), įsigijo teisę į antrąją paslaugą įtraukti tiesioginį viso įvykio ar jo dalies transliavimą; ir

b)

regionas, kuriame teikiama antroji paslauga, patenka į regioną (arba jį apima (beveik) visą), kuriame teikiama pirmoji paslauga.

2)

Komisija gali anuliuoti bet kurį sutikimą, kurį davė pagal 1 poskirsnį.

3)

1 poskirsnio nuostatų nesilaikymas nedaro įtakos jokios sutarties galiojimui.

4)

1 poskirsnis negalioja tuo atveju, jei televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas, teikiantis pirmąją paslaugą, naudojasi teisėmis, įgytomis prieš įsigaliojant šiam skirsniui.

Komisijos įgaliojimai skirti baudą

1)

Jei Komisija:

a)

yra įsitikinusi, kad licencijos pagal 1990 m. įstatymo I dalį arba skaitmeninės programos licencijos pagal šio įstatymo I dalį turėtojas nesilaikė 101 skirsnio 1 poskirsnio reikalavimų; ir

b)

nėra įsitikinusi, kad atsižvelgiant į visas aplinkybes negalima pagrįstai tikėtis, jog jis laikysis to poskirsnio reikalavimų;

Komisija gali pareikalauti, kad jis per nurodytą laikotarpį Komisijai sumokėtų nustatytą finansinę baudą.

2)

Jei Komisija yra įsitikinusi, kad teikdamas prašymą dėl sutikimo pagal 101 skirsnio 1 poskirsnį, licencijos pagal 1990 m. įstatymo I dalį arba skaitmeninės programos licencijos pagal šio įstatymo I dalį turėtojas:

a)

pateikė jai informaciją, kurios esminės detalės buvo neteisingos; arba

b)

nesuteikė esminės informacijos, siekdamas suklaidinti Komisiją;

ji gali pareikalauti, kad jis per nurodytą laikotarpį Komisijai sumokėtų nustatytą finansinę baudą.

3)

Bet kurios finansinės baudos, nustatytos bet kuriam asmeniui pagal 1 arba 2 poskirsnį, suma neviršija sumos, gautos dauginant atitinkamą atlygį iš nustatyto daugiklio.

4)

3 poskirsnyje:

a)

atitinkamas atlygis – tai Komisijos nustatoma suma, atitinkanti tam tikrą atlygio, kurį sumoka baudą turintis mokėti asmuo, įsigydamas teisę transliuoti per televiziją aptariamą įvykį, dalį; ir

b)

nustatytas daugiklis – tai skaičius, kurį savo nutarimu periodiškai nustato ministras.

5)

4 poskirsnio b punkte nurodytas nutarimas gali būti anuliuojamas Parlamento rezoliucija.

6)

Jei Komisija gauna sumą, mokėtiną jai pagal 1 ar 2 poskirsnio nuostatas, ši suma nepriskiriama Komisijos pajamoms, nes ji mokama į konsoliduotąjį fondą.

7)

Bet kurią sumą, mokėtiną bet kurio asmens Komisijai pagal 1 ar 2 poskirsnio nuostatas, Komisija gali išieškoti kaip to asmens nesumokėtą skolą.

Ataskaita ministrui

1)

Jei Komisija:

a)

yra įsitikinusi, kad transliuotojas nesilaikė 101 skirsnio 1 poskirsnio reikalavimų; ir

b)

nėra įsitikinusi, kad atsižvelgiant į visas aplinkybes negalima pagrįstai tikėtis, jog jis laikysis to poskirsnio reikalavimų;

ji teikia ataskaitą šiuo klausimu ministrui.

2)

Jei Komisija yra įsitikinusi, kad teikdamas prašymą dėl sutikimo pagal 101 skirsnio 1 poskirsnį transliuotojas:

a)

pateikė jai informaciją, kurios esminės detalės buvo neteisingos; arba

b)

nesuteikė esminės informacijos, siekdamas suklaidinti Komisiją;

ji teikia ataskaitą šiuo klausimu ministrui.

3)

Šiame skirsnyje „transliuotojas“ – tai BBC arba Welsh Authority.

Nurodymų kodeksas

1)

Komisija sudaro ir periodiškai peržiūri kodeksą:

a)

kuriame nustatytos sąlygos, kuriomis į sąrašą įtrauktų įvykių transliacija per televiziją paprastai ar konkretaus į sąrašą įtraukto įvykio atveju šioje dalyje traktuotina arba netraktuotina kaip tiesioginė; ir

b)

kuriame nustatanti nurodymai sprendžiant klausimus, į kuriuos Komisija atsižvelgs nuspręsdama:

i)

duoti ar anuliuoti sutikimą pagal 101 skirsnio 1 poskirsnį; arba

ii)

ar pagal 102 skirsnio 1 poskirsnį arba 103 skirsnio 1 poskirsnį, atsižvelgiant į visas aplinkybes, negalima pagrįstai tikėtis, kad televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas įvykdys 101 skirsnio 1 poskirsnio reikalavimus.

2)

Naudodamasi savo įgaliojimais pagal šią dalį Komisija atsižvelgia į kodekso nuostatas.

3)

Prieš sudarydama arba peržiūrėdama kodeksą Komisija konsultuojasi su asmenimis, kurie Komisijai atrodo tinkami.

4)

Komisija, sudariusi arba peržiūrėjusi tokį kodeksą, jį paskelbia tokiu būdu, koks, jos nuomone, yra tinkamas patraukti dėmesį:

a)

BBC;

b)

Welsh Authority;

c)

bet kurio asmens, iš kurio gali būti įsigyjama teisė transliuoti per televiziją į sąrašą įtrauktą įvykį;

ir

d)

bet kurio asmens, kuris turi licenciją, Komisijos suteiktą pagal 1990 m. įstatymo I dalį, arba skaitmeninės programos licenciją, Komisijos suteiktą pagal šio įstatymo I dalį.

IV dalies ir papildomų nuostatų aiškinimas

1)

Šioje dalyje (nebent pagal kontekstą būtų reikalaujama kitaip):

 

„Channel 4“ reiškia tą patį kaip ir 1990 m. įstatymo I dalyje;

 

„Komisija“ reiškia Nepriklausomą televizijos komisiją (Independent Television Commission);

 

sąvokai „į sąrašą įtrauktas įvykis“ taikoma 97 skirsnio 1 poskirsnyje nurodyta reikšmė;

 

sąvoka „tiesiogiai“ aiškinama remiantis kodeksu, sudarytu pagal 104 skirsnį;

 

„nacionalinė Channel 3 paslauga“ ir „regioninė Channel 3 paslauga“ reiškia tą patį kaip ir 1990 m. įstatymo I dalyje;

 

„televizijos programų transliavimo paslauga“ reiškia tą patį kaip ir 1990 m. įstatymo I dalyje;

 

sąvokai „televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas“ taikoma 99 skirsnio 2 poskirsnyje nurodyta reikšmė;

 

„televizijos programos“ reiškia tą patį kaip ir 1990 m. įstatymo I dalyje.

2)

1990 m. įstatymo 182 skirsnis (tam tikri įvykiai neturi būti rodomi taikant mokamos televizijos sąlygas) nustoja galioti.

(Ištraukos iš 2000 m. Nutarimo dėl televizijos programų transliavimo (Television Broadcasting Regulations 2000))

ĮSTATYME NUMATYTOS PRIEMONĖS

2000 m. Nr. 54

TRANSLIAVIMAS

2000 m. Nutarimas dėl televizijos programų transliavimo

Priimta: 2000 m. sausio 14 d.

Pateikta Parlamentui: 2000 m. sausio 14 d.

Įsigaliojo: 2000 m. sausio 19 d.

Kadangi ministras yra ministras (1),atsakingas už televizijos programų transliavimo srityje taikomas priemones pagal 1972 m. Europos Bendrijų akto 2 skirsnio 2 poskirsnį; (2),

Todėl dabar ministras, naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais pagal 1972 m. Europos Bendrijų akto 2 skirsnio 2 poskirsnį ir visais kitais įgaliojimais, leidžiančiais jam priimti nutarimus, priima šiuos nutarimus:

Nuorodos ir įsigaliojimas

1)

Šie nutarimai gali būti cituojami kaip 2000 m. Nutarimas dėl televizijos programų transliavimo.

2)

Šie nutarimai įsigalioja 2000 m. sausio 19 d.

[…]

1996 m. Transliavimo įstatymo pakeitimai

3.   1996 m. Transliavimo įstatymo (3) IV dalis (sporto ir kiti nacionalinės reikšmės renginiai) iš dalies pakeista pagal šio nutarimo planą.

[…]

2000 m. sausio 14 d.

Chris Smith

Kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministras

PRIEDAS

3 nutarimas

1996 m. transliavimo įstatymo pakeitimai: sporto ir kiti nacionalinės reikšmės renginiai

1.   98 skirsnyje atliktas šis pakeitimas:

Paslaugų kategorijos

1)

Šioje dalyje televizijos programos ir palydovinio transliavimo paslaugos, priklausančios Europos ekonominei erdvei (toliau – EEE), padalytos į dvi kategorijas:

a)

televizijos programos ir EEE palydovinio transliavimo paslaugos, kurios šiuo metu atitinka keliamas sąlygas; ir

b)

visos kitos televizijos programos ir EEE palydovinio transliavimo paslaugos.

2)

Šiame skirsnyje „keliamos sąlygos“, kurias turi atitikti paslauga, yra šios:

a)

už paslaugą neturi būti reikalaujama jokio atlygio; ir

b)

paslauga turi būti pasiekiama ne mažiau kaip 95 % Jungtinės Karalystės gyventojų.

3)

2 poskirsnio a punkte neatsižvelgiama į mokestį, mokėtiną įsigyjant transliavimo licenciją, kaip apibrėžta 1949 m. Bevielio telegrafo įstatymo (Wireless Telegraphy Act 1949) 1 skirsnio 7 poskirsnyje.

4)

2 poskirsnio b punkto sąlyga:

a)

turi būti laikoma įvykdyta regioninės Channel 3 paslaugos atveju, jei ši sąlyga įvykdyta viso Channel 3 atveju; ir

b)

turi būti laikoma įvykdyta Channel 4 atveju, jei ši sąlyga įvykdyta Channel 4 ir S4C atveju, imant abu kanalus kartu.

5)

Komisija periodiškai skelbia sąrašą televizijos programų ir EEE palydovinio transliavimo paslaugų, kurios, jos nuomone, atitinka keliamas sąlygas.

6)

Šiame skirsnyje „EEE palydovinio transliavimo paslauga“ reiškia bet kurią paslaugą, kurią:

a)

sudaro perdavimas, skirtas bendrai priimti televizijos programas palydoviniu ryšiu, ir

b)

teikia asmuo, kuris pagal Tarybos direktyvą 89/552/EEB yra EEE valstybės, išskyrus JK, jurisdikcijoje.

[…]

3.   101 skirsnio (apribojimai transliuoti per televiziją į sąrašą įtrauktą įvykį) 1 poskirsnyje sąvoka „asmuo“, minima pirmą kartą, pakeičiama sąvoka „televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas“.

[…]

9.   105 skirsnio 1 poskirsnyje (IV dalies aiškinimas) –

a)

po „Komisijos“ apibrėžties įterpta: „reikšmingam įvykiui, susijusiam su EEE valstybe, išskyrus JK, taikoma 101A skirsnyje nustatyta reikšmė;“;

b)

sąvokos „tiesiogiai“ apibrėžtyje prieš žodį „interpretuojama“ įrašomi žodžiai „kalbant apie į sąrašą įtraukto įvykio transliaciją per televiziją“; ir

c)

po „nacionalinių Channel 3 paslaugų“ ir „regioninių Channel 3 paslaugų“ apibrėžties įrašomi šie žodžiai: „S4C reiškia tą patį kaip ir 1990 m. įstatymo I dalyje;“.

(Ištraukos iš ITC kodekso dėl į sąrašą įtrauktų sporto ir kitų renginių, peržiūrėto 2000 m. sausio mėn.)

Kodeksas dėl į sąrašą įtrauktų sporto ir kitų renginių

(Peržiūrėtas 2000 m. sausio mėn.)

Įvadas

1.   1996 m. Transliavimo įstatyme (toliau – įstatymas), iš dalies pakeistame 2000 m. Nutarimu dėl televizijos programų transliavimo (toliau – nutarimas), reikalaujama, kad ITC sudarytų ir periodiškai peržiūrėtų kodeksą, kuriame pateikti nurodymai tam tikrais klausimais, susijusiais su sporto ir kitų nacionalinės reikšmės renginių, kuriuos kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministras įtraukė į sąrašą, transliavimu per televiziją. ITC šį kodeksą parengė po konsultacijų su transliuotojais, sporto organizacijomis, sporto renginių teisių turėtojais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, siekdama atlikti įstatyme numatytą pareigą, kaip apibrėžta įstatymo 104 skirsnyje. […]

2.   Įstatyme televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjams draudžiama įsigyti išimtines teises tiesiogiai transliuoti per televiziją visą į sąrašą įtrauktą įvykį ar jo dalį ir išimtinėmis sąlygomis transliuoti tokį įvykį be išankstinio ITC sutikimo (žr. įstatymo IV dalį). Pagal įstatymą ITC yra įgaliota nustatyti finansinę baudą jos licencijų turėtojams, jei nesilaikoma draudimo tiesiogiai transliuoti į sąrašą įtrauktų įvykių, jei ITC buvo pateikta neteisinga informacija arba nebuvo pateikta esminė informacija. BBC ir S4C atveju ITC turi pateikti ataskaitą aptariamu klausimu ministrui. Naudodamasi šiais įgaliojimais ITC atsižvelgs į kodekso nuostatas.

3.   „Į sąrašą įtrauktus įvykius“ pagal įstatymą parengia ministras, o dabartinis sąrašas pateikiamas 1 priede. Ministras gali bet kuriuo metu įtraukti į sąrašą naujus įvykius ir juos išbraukti, tačiau tik pasitaręs su BBC, Welsh Authority, ITC ir aptariamo renginio teisių turėtoju. 1998 m. birželio mėn. ministras išplėtė sąrašą siekdamas įtraukti B grupės įvykius. Suprantama, kad šie įvykiai bus traktuojami skirtingai nei A grupės įvykiai. A grupės įvykiai – tai įvykiai, kurių negalima transliuoti tiesiogiai išimtinėmis teisėmis, nebent būtų įvykdyti tam tikri kriterijai. Kriterijai ir dalykai, į kuriuos turi atsižvelgti ITC, nustatyti 12–16 dalyse. B grupės įvykiai – tai įvykiai, kurių negalima transliuoti tiesiogiai išimtinėmis teisėmis, nebent buvo tinkamai reglamentuojama retransliacija. Minimalus retransliacijos standartas, kurį ITC traktuos kaip tinkamą nuostatą, nustatytas 17 ir 18 dalyse.

[…]

Bendroji nuostata ir kontekstas

6.   Į sąrašą įtrauktų įvykių tiesioginio transliavimo tikslais įstatyme apibrėžiamos dvi paslaugų, susijusių su televizijos programomis, kategorijos: tos paslaugos, susijusios su televizijos programomis, ir EEE palydovinio transliavimo paslaugos, kurios šiuo metu atitinka keliamas sąlygas (toliau – pirmoji kategorija) ir visos kitos paslaugos, susijusios su televizijos programomis, bei EEE palydovinio transliavimo paslaugos (toliau – antroji kategorija). Keliamos sąlygos apibrėžtos a punkte – kad už paslaugą neturi būti reikalaujama jokio atlygio, ir b punkte – kad paslauga turi būti pasiekiama ne mažiau kaip 95 % Jungtinės Karalystės gyventojų. Paslaugos, susijusios su televizijos programomis, ir EEE palydovinio transliavimo paslaugos, kurios patenka į pirmąją kategoriją, bus nurodytos sąraše, o jį periodiškai skelbs ITC (žr. 2 priedą). Šie reikalavimai nustatyti įstatyme, kurį pakeitė 2000 m. Nutarimas dėl televizijos programų transliavimo. Bet kurioje sutartyje, kurią sudarė transliuotojas į sąrašą įtrauktam įvykiui tiesiogiai transliuoti, privalo būti nustatyta, kad įsigytos teisės rodyti įvykį teikiant paslaugą, įtrauktą tik į vieną kategoriją iš dviejų, t. t. kiekvienai kategorijai turi būti sudaryta atskira sutartis. Vienoje iš dviejų kategorijų paslaugą teikiančiam transliuotojui (pirmoji paslauga) draudžiama išimtinai tiesiogiai transliuoti visą A grupės įvykį ar jo dalį, negavus išankstinio Komisijos sutikimo, nebent transliuotojas, teikiantis kitos kategorijos (antroji paslauga) paslaugą įsigijo teisę tiesiogiai transliuoti įvykį arba tą pačią įvykio dalį. Regionas, kuriame teikiama antroji paslauga, patenka į regioną (arba jį apima (beveik) visą), kuriame teikiama pirmoji paslauga. Pirmąją ir antrąją paslaugas gali teikti licencijų turėtojai, priklausantys tam pačiam savininkui, tačiau tarp jų turi būti po transliuotoją, veikiantį abiejose minėtose kategorijose.

7.   Apribojimai taikomi tik teisėms, įsigytoms arba įsigaliojus 1996 m. įstatymo 101 skirsniui, t. t. nuo 1996 m. spalio 1 d., arba po to, kai ministras pradėjo konsultuotis su teisių turėtojais apie sąrašo pokyčius, t. t. po 1997 m. lapkričio 25 d., kaip nurodyta 1 priede.

8.   Įvykis gali būti įtrauktas į sąrašą dėl jo „nacionalinės reikšmės“ atskirai Anglijoje, Škotijoje, Velse ar Šiaurės Airijoje. Todėl, pavyzdžiui, į sąrašą įtrauktas Škotijos futbolo asociacijos taurės finalas. Įstatyme leidžiama tuos įvykius transliuoti tik atitinkamoje Jungtinės Karalystės dalyje, kurioje, tikėtina, jie susilaukia daugiausia žiūrovų susidomėjimo. Todėl 2 priede pateiktoje nuorodoje į Channel 3 turimi omenyje asmenys arba grupės, kuriems teikiamos regioninės Channel 3 paslaugos, arba Channel 3 kaip visuma.

9.   Įstatyme siekiama suteikti galimybę transliuoti tiesiogiai. Svarbu pabrėžti, kad įstatyme nereikalaujama į sąrašą įtrauktus įvykius transliuoti tiesiogiai arba negarantuojama tiesioginė transliacija, įskaitant transliaciją Channel 3, Channel 4 ir BBC kanalais. Be to, įstatyme nedraudžiama išimtinė į sąrašą įtrauktų įvykių tiesioginė transliacija teikiant šias ar kitas paslaugas, tačiau ITC turi būti įsitikinusi, kad įvykdyti tam tikri kriterijai (žr. 12–18 dalis).

10.   Toliau pateikiami tam tikri nurodymai, kuriuos turi pateikti ITC. ITC periodiškai peržiūrės šiuos nurodymus ir remdamasi patirtimi gali juos iš dalies keisti.

„Tiesioginės transliacijos“ apibrėžtis

11.   Įstatymo 104 skirsnyje reikalaujama, kad ITC nurodytų sąlygas, kuriomis apskritai į sąrašą įtrauktų įvykių ar vieno konkretaus į sąrašą įtraukto įvykio transliacija traktuojama arba netraktuojama kaip tiesioginė. Svarstydama šį klausimą ITC atsižvelgė į tai, kad žiūrovai suinteresuoti stebėti renginį, jei įmanoma, tuo pačiu metu, kai jis vyksta. Tai leidžia manyti, kad daugelio sporto renginių tiesioginė televizijos programų transliacija, įskaitant tokius renginius, kurie vyksta skirtingose laiko juostose, turėtų būti apibrėžiama kaip transliacija, kuri vyksta vienu metu su renginiu (t. y. tuo pačiu metu, kai vyksta įvykis). Tačiau kadangi įvykių pobūdis ir trukmė yra skirtingi, neįmanoma rasti vieno apibrėžimo. Šis aiškinimas yra pakankamai lankstus:

tiesioginės transliacijos apribojimai bus taikomi, kol vyksta aptariamas įvykis,

jei renginio metu vyksta atskiri žaidimai arba rungtynės, apribojimai bus taikomi, kol vyksta kiekvienas atskiras žaidimas arba rungtynės,

vieno įvykio atveju, kuris, kaip planuojama, truks kelias dienas, apribojimai bus taikomi kiekvienos dienos žaidimui, kol jis vyksta,

įvykio, kurį sudaro apibrėžtos atskiros dalys, sutampančios laiko atžvilgiu (pvz., olimpinės žaidynės arba FIFA pasaulio taurės finalai), todėl jo negalima viso sinchroniškai transliuoti, atveju apribojimai bus taikomi kiekvienoms varžyboms ar rungtynėms, tarsi tai būtų atskiras įvykis.

Klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti duodant arba anuliuojant sutikimą išimtinei transliacijai

12.   Pagal įstatymo 104 skirsnio 1 poskirsnio b punktą ITC turi pateikti nurodymus sprendžiant klausimus, į kuriuos atsižvelgs nustatydama, ar duoti sutikimą transliuotojui, teikiančiam vienos kategorijos paslaugą (pirmoji paslauga) išimtinėmis sąlygomis tiesiogiai transliuoti įvykį (įvykio dalį), jei joks kitas transliuotojas, teikiantis kitos kategorijos paslaugą (antroji paslauga), neįsigijo tų pačių teisių arba jei regionas, kuriame turi būti teikiama antroji paslauga, nepatenka į (beveik) visą regioną, kuriame teikiama pirmoji paslauga, arba jo neapima.

13.   Sprendžiant, ar duoti sutikimą, ITC pakanka tik nustatyti, kad buvo visuotinai žinoma apie galimybę įsigyti teises ir nė vienas transliuotojas, teikiantis kitos kategorijos paslaugą, nepareiškė pageidavimo įsigyti tas teises iš teisių turėtojo arba nepateikė pasiūlymo konkurse, skirtam įsigyti teises. Tačiau ITC pageidaus įsitikinti, ar transliuotojai turėjo realią galimybę įsigyti teises objektyviomis ir pagrįstomis sąlygomis ir, susidarydama nuomonę šiuo klausimu, ji atsižvelgs į kai kuriuos (arba visus) šiuos kriterijus:

bet koks kvietimas pareikšti susidomėjimą, nesvarbu, ar publikuojant viešą skelbimą, ar skelbiant uždarą konkursą įsigyti teises, turi būti viešas ir vienu metu pateikiamas transliuotojams, teikiantiems paslaugas abiejose kategorijose,

derybų pradžioje dokumentuose ir (arba) rinkodaros literatūroje turi būti aprašytos visos esminės derybų ir teisių įsigijimo proceso aplinkybės bei visos esminės sąlygos, įskaitant informaciją, kokias teises galima įsigyti,

jei teisės į sąraše nurodytą įvykį yra įtrauktos į teisių paketą, šis neturi būti patrauklesnis transliuotojams, teikiantiems paslaugas tik vienoje iš dviejų kategorijų. Būtų geriau, jei teises būtų galima įsigyti atskirai nuo kitų teisių, pvz., teisių į reikšmingiausius momentus, įrašytas laidas, kitus įvykius,

su teisių įsigijimu susijusios sąlygos ar sąnaudos (pvz., gamybos sąnaudos) turi būti aiškiai nurodytos ir negali suteikti pranašumo vienai paslaugų kategorijai,

už teises prašoma kaina turi būti teisinga, pagrįsta ir nediskriminuoti nė vienos programų transliavimo paslaugos kategorijos. Kokia bus teisinga kaina, priklausys nuo siūlomų teisių ir jų vertės transliuotojui. Įvairios kainos, tikėtina, gali būti traktuojamos kaip teisingos, tačiau nuspręsdama dėl kainos teisingumo ITC atsižvelgs, inter alia, į šiuos aspektus:

ankstesni mokesčiai už įvykį ar panašius įvykius,

kuriuo paros metus tiesiogiai transliuojamas įvykis,

pajamos arba potencialus žiūrovų skaičius, siejamas su tiesiogiai transliuojamu įvykiu (pvz., galimybė parduoti reklamą ir reklamuoti rėmėjus; numatomos pajamos iš abonentinio mokesčio),

laikotarpis, kuriam siūlomos teisės, ir

konkurencija rinkoje.

14.   Reali galimybė įsigyti teises yra dar ir tuomet, kai transliuotojams suteikiamas pagrįstas laikotarpis įsigyti teises. Pagrįstas laikotarpis priklausys nuo kiekvieno atvejo aplinkybių, įskaitant derybų ir programos, kurios metu transliuojamas įvykis, gamybos bei perdavimo sudėtingumo ir ar įvykis įvyks greitai po tos datos, kada siūlomos teisės. Duotas laikas turėtų suteikti visoms šalims realią galimybę derėtis ir pasiekti susitarimą, tačiau jis neturėtų būti pernelyg ištęstas, kad transliuotojams neiškiltų kliūčių ar apribojimų laikytis šio kodekso nuostatų.

15.   ITC sutikimo taip pat reikia tais atvejais, kai regionas, kuriame paslauga turi būti teikiama, nepatenka į (beveik) visą regioną, kuriame teikiama kita paslauga, arba jo neapima. Svarstydama, ar duoti sutikimą, ITC atsižvelgs į žiūrovų interesus skirtinguose regionuose ir į skirtingų transliuotojų aprėpiamus transliavimo regionus.

16.   Sutikimas paprastai bus duodamas visam laikotarpiui, kuriam įsigytos teisės, pripažįstant faktą, kad sumokėtoje kainoje, inter alia, atsispindės įsigytų teisių galiojimo laikotarpis. Tačiau ITC anuliuos sutikimą, jei transliuotojas, kuriam buvo duotas sutikimas, to pageidaus arba jei sutikimas buvo duotas remiantis neteisinga arba klaidinančia informacija. Be to, ITC svarstys, ar anuliuoti sutikimą, jei paaiškės, kad teisės buvo įsigytos ilgesniam laikotarpiui, taip siekiant apeiti šį įstatymą. Svarstydama, kas yra ilgesnis laikotarpis, ITC atsižvelgs į šio ir panašių įvykių precedentus, įskaitant laikotarpius, kuriems teisės suteiktos ne Jungtinės Karalystės transliuotojams, perduodantiems programas į užsienį.

17.   1 priedo B grupės sąraše nurodytų įvykių atveju ITC sutikimą išimtinai tiesiogiai transliuoti įvykį duos transliuotojui, teikiančiam vienos kategorijos paslaugą (pirmoji paslauga), jei transliuotojas, teikiantis kitos kategorijos paslaugą (antroji paslauga), tinkamai reglamentuoja retransliaciją. Tinkamas reglamentavimo minimumas, ITC nuomone, bus tuomet, jei teikiant antrąją paslaugą bus įsigytos teisės transliuoti suredaguotus reikšmingiausius momentus arba įrašytas laidas, sudarančias ne mažiau kaip 10 % planuojamos įvykio trukmės (ar atskiro žaidimo, renginyje vykstančio konkrečią dieną), jei transliuojama ne mažiau kaip 30 minučių įvykio (ar atskiro žaidimo, renginyje vykstančio konkrečią dieną), kuris trunka valandą ar ilgiau (atsižvelgiama į didesnį dydį). Todėl jei įvykį sudaro keli skirtingi komponentai, vykstantys vienu metu, planuojama įvykio trukmė apibrėžiama kaip laikas, praėjęs nuo tos dienos renginio pirmojo komponento planuojamos pradžios. Teikiant antrąją paslaugą privaloma vykdyti suredaguotų reikšmingiausių momentų ar įrašytų laidų redakcinę turinio ir plano kontrolę, išskyrus galimą apribojimą, kad teikiant antrąją paslaugą suredaguoti reikšmingiausi momentai ar įrašytos laidos pradedamos transliuoti tik praėjus tam tikram laikotarpiui po suplanuotos įvykio pabaigos (ar atskiro žaidimo, renginyje vykstančio konkrečią dieną). Galima nustatyti tokį ilgiausią laikotarpį:

Planuojama įvykio pabaiga

Didžiausias uždelsimas

Po vidurnakčio ir iki 8.00 val.

Suredaguoti reikšmingiausi momentai ar įrašytos laidos pradedamos transliuoti ne vėliau kaip 10.00 val.

Nuo 8.00 iki 20.30 val.

Iki 2 val.

Nuo 20.30 iki 22.00 val.

Suredaguoti reikšmingiausi momentai ar įrašytos laidos pradedamos transliuoti ne vėliau kaip 22.30 val.

Nuo 22.00 val. iki vidurnakčio

Iki 30 min.

18.   Be to, teisę tiesiogiai komentuoti įvykį radijo eteryje privalo būti įsigijusi radijo stotis, kuri transliuoja nacionalinei auditorijai, arba organizacija, teikianti informaciją apie sportą radijo stotims, sudarančioms nacionalinį (arba beveik nacionalinį) tinklą.

19.   Tokia situacija gali susidaryti, jei teikiant antrąją paslaugą negalima ar nenorima teikti tinkamos netiesioginės transliacijos ar apskritai netiesioginės transliacijos. Tada ITC nuspręs, ar duoti sutikimą išimtinėmis teisėmis tiesiogiai transliuoti be retransliacijos ir taikys tuos pačius ar panašius kriterijus, nustatytus 12–16 dalyse.

Aplinkybės, kuriomis galima netaikyti sankcijų

20.   104 skirsnyje taip pat reikalaujama, kad ITC pateiktų nurodymus sprendžiant klausimus, į kuriuos ji atsižvelgtų spręsdama, ar nepagrįsta tikėtis, kad televizijos programų transliavimo paslaugų teikėjas laikysis apribojimų tiesiogiai transliuoti į sąrašą įtrauktus įvykius ir ar turėtų būti taikomos sankcijos, jei draudimo nesilaikoma. Atsižvelgiant į ilgus laikotarpius, kurie paprastai suteikiami siūlyti, parduoti ir įsigyti teises, ITC mano, kad labai retai susidaro aplinkybės, kuriomis transliuotojui būtų protinga transliuoti išimtinėmis teisėmis be ITC sutikimo. Transliuotojas, kuris tiesiogiai transliuoja į sąrašą įtrauktą įvykį be ITC sutikimo ir nesilaiko 101 skirsnio 1 poskirsnio nuostatų, turės įtikinti ITC, kad laikotarpis nuo galimybės įsigyti teises iki paties įvykio buvo per trumpas, kad būtų galima gauti šį sutikimą, arba kad transliuotojas manė, jog laikosi nuostatų, bet jo nuomonė buvo pagrįsta neteisinga informacija. Tačiau pastarojoje situacijoje reikės įtikinti ITC, kad transliuotojas ėmėsi visų pagrįstų veiksmų siekdamas įsitikinti, kad kitas transliuotojas, teikiantis kitos kategorijos paslaugą, įsigijo teises.

Sutikimo gavimo tvarka

21.   Prašymas ITC duoti sutikimą tiesiogiai transliuoti į sąrašą įtrauktą įvykį išimtinėmis teisėmis turi būti pateiktas raštu ITC sekretoriui, prie jo turi būti pridedama visa tokį prašymą pagrindžianti informacija ir nurodomos pateisinančios aplinkybės bei visa kita būtina papildoma informacija. Prašymai turi būti pateikti labai iš anksto (jei įmanoma, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius) prieš įvykį, kad ITC turėtų pakankamai laiko nuspręsti, ar duoti sutikimą. Apsvarstydama prašymą ITC pirmiausia paprastai paskelbia viešą pranešimą, kviečiantį transliuotojus, teikiančius kitos kategorijos paslaugas negu ta, kuriai priskiriamas prašytojas, arba teisių turėtojus ir kitas suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas apie prašymą. Atsižvelgdama į jų atsakymus ir savo tyrimus šiuo klausimu ITC gali paprašyti pareiškėjo pateikti papildomą informaciją raštu ir (arba) dalyvauti susitikime su ITC darbuotojais.

22.   Transliuotojai turėtų įsidėmėti, kad pagal įstatymą reikia ITC sutikimo tiesiogiai transliuoti išimtinėmis teisėmis B grupės įvykius, net jei laikomasi minimalių reikalavimų, nustatytų 17 ir 18 dalyse. Tačiau tokiomis aplinkybėmis sutikimas bus duotas automatiškai.

23.   ITC kiek įmanoma greičiau atsakys į bet kurį prašymą. ITC paskelbs savo sprendimus ir jų priėmimo priežastis, tačiau atsižvelgs ir į teisėtą šalių suinteresuotumą išlaikyti konfidencialumą.

[…]

2000 m. sausio mėn.

1 PRIEDĖLIS

JK į sąrašą įtraukti sporto renginiai

A   Grupė

 

Olimpinės žaidynės

 

FIFA pasaulio futbolo taurės finalinis turnyras

 

Futbolo asociacijos taurės finalas

 

Škotijos futbolo asociacijos taurės finalas (Škotijoje)

 

Žirgų lenktynės su kliūtimis

 

Derby žirgų lenktynės

 

Vimbldono finalinis teniso turnyras

 

Europos futbolo čempionato finalinis turnyras

 

Regbio lygos iššūkio taurės finalinės varžybos (*)

 

Regbio pasaulio taurės varžybos (*)

B   Grupė

 

Kriketo varžybos, žaidžiamos Anglijoje

 

Vimbldono teniso turnyro ne finalinis turnyras

 

Visos kitos rungtynės Regbio pasaulio taurės finaliniame turnyre (*)

 

„Penkių tautų“ regbio turnyro rungtynės, kuriose dalyvauja JK sudarančios šalys (4) (*)

 

Sandraugos žaidynės (*)

 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas (*)

 

Kriketo pasaulio taurės varžybos – finalas, pusfinaliai ir varžybos, kuriose dalyvauja JK sudarančių šalių komandos (*)

 

Ryder taurė (*)

 

Atvirasis (Britanijos) golfo turnyras (*)

Pastaba

Apribojimai taikomi teisėms, įsigytoms po 1996 m. spalio 1 d., išskyrus žvaigždute pažymėtus įvykius – jiems apribojimai taikomi nuo 1997 m. lapkričio 25 d. (5).

2 PRIEDĖLIS

Paslaugų, atitinkančių „keliamas sąlygas“, kaip apibrėžta 2000 m. Nutarime dėl televizijos programų transliavimo,sąrašas

 

CHANNEL 3 (ITV)

 

CHANNEL 4

 

BBC 1

 

BBC 2

(Ministro atsakymas raštu į 1997 m. lapkričio 25 d. Parlamento nario Hugh Bayley klausimą)

Kultūra, žiniasklaida ir sportas

Sporto transliavimas

H. Bayley: Klausimas kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministrui, kokios pažangos jis pasiekė peržiūrėdamas sporto renginius, įtrauktus į sąrašą pagal 1996 m. Transliavimo įstatymo IV dalį; ir ar jis padarys pareiškimą.

Chris Smith: Aš pasitariau su suinteresuotosiomis šalimis dėl principų, kuriais turėtume remtis įtraukdami įvykius į sąrašą, ir šiandien skelbiu kriterijus, kurie, tikiuosi, leis paversti šį procesą skaidresniu. Be to, sudariau ekspertų grupę iš asmenų, kompetentingų spręsti klausimus, susijusius su sportu, transliavimu ir viešąja politika. Šios grupės nariai:

 

Lordas Gordon of Strathblane (pirmininkas)

 

Alastair Burt

 

Jack Charlton

 

Steve Cram

 

Parlamento narė Kate Hoey

 

Michael Parkinson

 

Clive Sherling

 

Prof. David Wallace

Aš paprašiau šią grupę spręsti klausimus remiantis šiais paskelbtais kriterijais:

a)

ar įvykiai arba įvykių dalys turėtų būti išbraukti iš sąrašo?

ir

b)

ar kiti reikšmingi sporto renginiai turėtų būti įtraukti į sąrašą?

Sąrašo peržiūros procese pirmiausia oficialiai konsultuojamasi su šiuo metu į sąrašą įtrauktų įvykių ir kitų reikšmingų sporto renginių teisių turėtojais, kaip reikalaujama 1996 m. įstatyme. Iš jų gautos pastabos buvo pateiktos ekspertų grupei.

Būtina tartis su šių renginių teisių turėtojais:

Šiuo metu į sąrašą įtraukti renginiai:

 

Olimpinės žaidynės

 

FIFA pasaulio futbolo taurės finalai

 

Futbolo asociacijos taurės finalas

 

Škotijos futbolo asociacijos taurės finalas (į sąrašą įtrauktos tik Škotijoje)

 

Kriketo varžybos, žaidžiamos Anglijoje

 

Vimbldono teniso turnyras (šiuo metu į sąrašą įtrauktas tik finalų savaitgalis)

 

Žirgų lenktynės su kliūtimis

 

Derby žirgų lenktynės

Kiti reikšmingi sporto renginiai:

 

Kriketo pasaulio taurė

 

Regbio pasaulio taurė

 

Europos futbolo čempionatas

 

Sandraugos žaidynės

 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

 

Britanijos didžiojo prizo lenktynės

 

„Penkių tautų“ regbio turnyras

 

Atvirasis golfo turnyras

 

Ryder taurė

Grupė gali prašyti, kad į peržiūrą būtų įtraukti kiti renginiai ir kad būtų tariamasi su šių renginių teisių turėtojais.

Grupė pradės darbą nedelsiant ir tikiuosi, kad ji pateiks man rekomendacijas iki Velykų. Tuomet nuspręsiu, kokius pakeitimus (jei jų bus) reikės atlikti dabartiniame sąraše.

(Ištraukos iš Kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministerijos komunikato, 1997 m. lapkričio 25 d.)

[…]

3.   Kriterijai, kuriais savo svarstymuose turi remtis peržiūros grupė:

Pastabos dėl nurodymų įtraukiant į sąrašą pagrindinius sporto renginius

Svarstydamas, ar renginį įtraukti į sąrašą, ministras turi pasitarti su transliavimo reguliavimo institucijomis ir aptariamų teisių turėtojais. Šioje pastaboje nustatomi veiksniai, į kuriuos ministras atsižvelgs nuspręsdamas, ar įtraukti renginį į sąrašą.

Kad renginys būtų tinkamas sąrašui, jis turi atitikti šiuos pagrindinius kriterijus:

renginys turi susilaukti ypatingo nacionalinio atgarsio, jis neturi būti tiesiog reikšmingas tiems, kas paprastai domisi atitinkamu sportu; tai įvykis, kuris suvienija tautą; jis turi nuolatinę vietą nacionalinių renginių kalendoriuje.

Toks renginys, tikėtina, pateks į vieną ar abi šias kategorijas:

jis yra reikšmingas nacionalinis arba tarptautinis sporto renginys,

jame dalyvauja nacionalinė komanda arba nacionaliniai atitinkamos sporto šakos atstovai.

Pagrindinį kriterijų atitinkantis renginys, tikėtina, bus įtrauktas į sąrašą, tačiau toks renginys nėra automatiškai įtraukiamas į sąrašą. Labiau tikėtina, kad renginys bus įtrauktas į sąrašą, jei jis pasižymės konkrečiomis savybėmis, kurios paskatins jį įtraukti į sąrašą, pavyzdžiui:

jis gali sutraukti didelę televizijos žiūrovų auditoriją,

jis yra anksčiau tradiciškai transliuotas tiesiogiai, teikiant nekoduotos transliacijos paslaugą.

Svarstydamas, ar tokį renginį įtraukti į sąrašą, ministras atsižvelgs į kitus veiksnius, lemiančius galimas sąnaudas ir naudą atitinkamai sporto šakai, transliavimo pramonei ir žiūrovams, pavyzdžiui:

ar praktiška siūlyti bendro pobūdžio kanale transliuoti tiesiogiai visą renginį – ilgai trunkantys renginiai, pavyzdžiui, visą sezoną trunkantys čempionatai, kurių metu vyksta daug rungtynių, paprastai nėra įtraukiami į sąrašą kaip vientisas įvykis,

įtraukimo į sąrašą poveikis, mažinantis sporto šakos ar potencialias pajamas, ir to sumažėjimo padariniai investicijoms, didinančioms dalyvių skaičių ir (arba) gerinančioms rezultatus ir (arba) sudarančioms saugias sąlygas,

galimas įtraukimo į sąrašą poveikis transliavimo rinkai, įskaitant būsimas investicijas į sporto renginių transliacijas, varžybų lygį ir viešąsias paslaugas teikiančių transliuotojų poziciją,

ar yra sudaryti susitarimai siekiant užtikrinti, kad visiems žiūrovams renginys bus pasiekiamas, t. t. transliuojant reikšmingiausius jo momentus, įrašytas laidas ir (arba) radijo komentarus.

Svarstydamas, kokie renginiai galėtų būti įtraukti į sąrašą, ministras atsižvelgs į šių kitų veiksnių visumą. Nė vienas atskiras veiksnys automatiškai neturės įtakos, kad renginys būtų įtrauktas į sąrašą, ir nė vienas atskiras kriterijus, kurio neatitiko renginys, nelems, kad renginys būtų išbrauktas iš svarstymų.

4.   Ministras pranešimą paskelbė atsakyme raštu į Parlamento nario Hugh Bayley (Jorko miestas) klausimą.

(Ministro atsakymas raštu į 1998 m. birželio 25 d. Parlamento nario Gareth R. Thomas klausimą)

Kultūra, žiniasklaida ir sportas

Į sąrašą įtraukti sporto renginiai

Gareth R. Thomas: Klausimas kultūros, žiniasklaidos ir sporto ministrui, ar jis padarys pranešimą apie pagrindinių renginių, įtrauktų į sąrašą pagal 1996 m. Transliavimo įstatymo IV dalį, peržiūros rezultatus.

Chris Smith: Šiuo metu sąrašo peržiūra yra užbaigta. Peržiūrą atlikau remdamasis kriterijais, kuriuos paskelbiau praėjusiais metais. Aš dažnai rėmiausi dėl sąrašo kriterijais ir turiniu, nuodugniai išnagrinėjau man pateiktą daugybę prašymų. Aš pritariau pagrindiniams principams, išvardytiems ataskaitoje, kurią man pateikė ekspertų grupė, vadovaujama lordo Gordon de Strathblaine.

Aš nedelsdamas peržiūrėsiu renginių sąrašą pagal 1996 m. Transliavimo įstatymo IV dalį.

Aš palieku šiuos renginius sąraše, pagal kurį nekoduotos antžeminės televizijos transliuotojams turi būti leidžiama teikti tiesioginę transliaciją (A kategorijos, kaip apibrėžta 1996 m. įstatyme):

 

Olimpinės žaidynės

 

FIFA pasaulio futbolo taurės finalinis turnyras

 

Futbolo asociacijos taurės finalinės rungtynės

 

Škotijos futbolo asociacijos taurės finalas (Škotijoje)

 

Žirgų lenktynės su kliūtimis

 

Derby žirgų lenktynės

 

Vimbldono teniso turnyro finalai.

Į sąrašą įtraukiu šiuos renginius pagal tą patį pagrindą:

 

Europos futbolo čempionato finalinis turnyras

 

Regbio lygos iššūkio taurės finalas

 

Regbio pasaulio taurės finalas.

Išsamiai išnagrinėjęs ekspertų grupės rekomendacijas nusprendžiau, kad daug Pasaulio taurės ir Europos futbolo čempionato kvalifikacinių turnyrų rungtynių atitinka kriterijus, leidžiančius jas įtraukti į sąrašą. Aš manau, kad svarbu, jog lemiamas šių turnyrų varžybas galėtų pamatyti visi žiūrovai, todėl ketinu siekti susitarimų Europos lygiu, kad būtų išsaugotos šių turnyrų lemiamų varžybų tiesioginės nekoduotos transliacijos.

Aš taip pat įtraukiu į sąrašą papildomus renginius, remdamasis skirtingomis sąlygomis. Kalbant apie šiuos renginius, aš rekomendavau Nepriklausomai televizijos komisijai leisti B kategorijos transliuotojui rodyti tiesiogines transliacijas išimtinėmis teisėmis (kaip nurodyta 1996 m. įstatyme), jei A kategorijos transliuotojas imsis tinkamų priemonių dėl retransliacijos. Aš paprašiau ITC apsvarstyti, kaip nustatyti minimalų priimtiną tokios retransliacijos standartą, kad į jį būtų įtrauktos visos įrašytos laidos, reikšmingiausi momentai ir tiesioginiai radijo komentarai.

Todėl įtraukiu į sąrašą šiuos renginius:

 

Kriketo varžybos, žaidžiamos Anglijoje

 

Vimbldono teniso turnyro ne finalinės varžybos

 

Visos kitos rungtynės Regbio pasaulio taurės finaliniame turnyre

 

„Penkių tautų“ regbio turnyro rungtynės, kuriose dalyvauja JK sudarančios šalys

 

Sandraugos žaidynės

 

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

 

Kriketo pasaulio taurės varžybos – finalas, pusfinaliai ir varžybos, kuriose dalyvauja JK sudarančių šalių komandos

 

Ryder taurė

 

Atvirasis (Britanijos) golfo turnyras.


(1)  S.I. 1997/1174.

(2)  1972 m., 68 skyrius; iš dalies pakeitus Europos Bendrijų akto 1 skirsnio 2 poskirsnį 1993 m. Europos ekonominės erdvės akto 1 skirsniu (51 skyrius), pagal Europos Bendrijų akto 2 skirsnio 2 poskirsnį galima priimti nutarimus, skirtus įgyvendinti Jungtinės Karalystės įsipareigojimus, nustatytus arba atsiradusius pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, 1992 m. gegužės 2 d. pasirašytą Porte (Cm 2073), ir pagal šį susitarimą patikslinantį Protokolą, pasirašytą Briuselyje 1993 m. kovo 17 d. (Cm 2183).

(3)  1996 m., 55 skyrius.

(4)  Šiame priede pateikiamos ištraukos iš ITC kodekso, apie kurį 2000 m. gegužės 5 d. JK pranešė Komisijai. Tačiau JK sąrašas 2001 m. buvo iš dalies pakeistas po to, kai šis renginys buvo pervadintas į „Šešių tautų“ regbio turnyrą.

(5)  Pakeitus pavadinimą į „Šešių tautų“ regbio turnyrą, šiam renginiui apribojimai taikomi nuo 2001 m. sausio 24 d.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Jungtinės Karalystės naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5549)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/731/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimu 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiu Sprendimą 2006/135/EB (3), nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos siekiant išvengti šios ligos plitimo, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, įtarus ar patvirtinus ligos protrūkį.

(2)

Jungtinė Karalystė pranešė Komisijai apie jos teritorijoje, Safolko grafystėje, kilusį labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo protrūkį naminių paukščių ūkyje ir ėmėsi tinkamų priemonių pagal Sprendimą 2006/415/EB, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, kaip nustatyta to sprendimo 4 straipsnyje.

(3)

Komisija išnagrinėjo šias priemones bendradarbiaudama su Jungtine Karalyste ir įsitikino, kad A ir B teritorijų, kurias nustatė šios valstybės narės kompetentinga institucija, ribos yra pakankamai toli nuo faktinės protrūkio vietos. Todėl galima patvirtinti Jungtinės Karalystės A ir B teritorijų ribas ir nustatyti šio skirstymo į regionus trukmę.

(4)

Dabartinis Sprendimo 2006/415/EB priedas tapo nebetinkamas, nes apsaugos priemonės, susijusios su paukščių gripo protrūkiu Vokietijoje nebetaikomos ir todėl visas priedas turi būti pakeistas.

(5)

Todėl Sprendimas 2006/415/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės turėtų būti persvarstytos kitame Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto posėdyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33); pataisyta versija (OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/632/EB (OL L 255, 2007 9 29, p. 46).


PRIEDAS

„PRIEDAS

A   DALIS

A teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas

(jei pateikta)

Pavadinimas

JK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

SAFOLKAS

00162

Apsaugos zona:

Teritorija, kurią sudaro Safolko grafystės dalis, esanti 3 kilometrų spindulio apskritime, kurio centras yra koordinatė TM 06178 76666 (1).

2007 12 21

 

 

SAFOLKAS

00162

NORFOLKAS

00154

Priežiūros zona:

Teritorija, kurią sudaro Safolko ir Norfolko grafysčių dalys ir kuri yra 10 kilometrų spindulio apskritime, kurio centras yra koordinatė TM 06178 76666 (1).

B   DALIS

B teritorija, kaip nustatyta 4 straipsnio 2 dalyje:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas

(jei pateikta)

Pavadinimas

JK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

NORFOLKAS

00154

SAFOLKAS

00162

Toliau išvardytos apskritys:

Babergh

Breckland

Forest Heath

Ipswich

Mid Suffolk

Norwich

St Edmundsbury

South Norfolk

Suffolk Coastal

Waveney

2007 12 21“


(1)  Koordinatė yra Britanijos nacionalinė koordinatė.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/30


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/732/BUSP

2007 m. lapkričio 13 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/106/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, visų pirma į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/106/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą (1).

(2)

2007 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP, įkuriančius Europos Sąjungos policijos misiją Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) (2) trejų metų laikotarpiui.

(3)

2007 m. lapkričio 13 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/733/BUSP (3), iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP siekiant atspindėti naują vadovavimo ir kontrolės struktūrą, skirtą ES civilinio krizių valdymo operacijoms, kurią Taryba patvirtino 2007 m. birželio 18 d.

(4)

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistanui įgaliojimai turėtų būti iš dalies pakeisti siekiant apspindėti jo vaidmenį EUPOL AFGHANISTAN pagal naują vadovavimo ir kontrolės struktūrą, skirtą ES civilinio krizių valdymo operacijoms,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2007/106/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„i)

konsultuoti Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovą vietos politiniais klausimais. ESSĮ ir civilinių operacijų vadas prireikus konsultuosis tarpusavyje.“;

2)

7 straipsnio 2 dalyje išbraukiamas e punktas.

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 46, 2007 2 16, p. 55.

(2)  OL L 139, 2007 5 31, p. 33.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/31


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2007/733/BUSP

2007 m. lapkričio 13 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane įkūrimo (EUPOL AFGHANISTAN)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 30 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/369/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane įkūrimo (1).

(2)

2007 m. birželio 18 d. Taryba patvirtino ES civilinių operacijų valdant krizes vadovavimo ir kontrolės struktūros gaires; šiose gairėse visų pirma nustatyta, kad civilinių operacijų vadas strateginiu lygiu vadovaus visų civilinio krizių valdymo operacijų planavimui ir vykdymui bei jas kontroliuos, o jo politinę kontrolę atliks ir veiklos strategiją nustatys Politinis ir saugumo komitetas (PSK) bendrai vadovaujant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui BUSP; šiose gairėse taip pat nustatyta, kad Tarybos sekretoriate įsteigtų civilinio planavimo ir vykdymo pajėgumų (CPVP) direktorius kiekvienos civilinio krizių valdymo operacijos atveju bus civilinės operacijos vadas.

(3)

Pirmiau nurodyta vadovavimo ir kontrolės struktūra neturėtų daryti poveikio sutartinėms pareigoms, kurias Komisijos atžvilgiu turi misijos vadovas misijos biudžeto įgyvendinimo srityje.

(4)

Tarybos sekretoriate įsteigti Budėjimo pajėgumai turėtų pradėti veiklą šiai misijai vykdyti.

(5)

Bendrieji veiksmai 2007/369/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2007/369/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Be to, tam tikra misijos personalo dalis prireikus bus dislokuojama siekiant gerinti policijos reformos strateginį koordinavimą Afganistane, ir visų pirma – Tarptautinės policijos koordinavimo tarybos (TPKT) sekretoriate Kabule. TPKT sekretoriatas atitinkamai turi įsikurti EUPOL AFGHANISTAN būstinėje.“

2)

Įterpiamas naujas straipsnis:

„5a straipsnis

Civilinės operacijos vadas

1.   Civilinio planavimo ir vykdymo pajėgumų (CPVP) vadas yra EUPOL AFGHANISTAN civilinės operacijos vadas.

2.   Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK, bendrai vadovaujant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, strateginiu lygiu vadovauja EUPOL AFGHANISTAN ir vykdo jos kontrolę.

3.   Civilinės operacijos vadas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos sprendimų ir PSK sprendimų įgyvendinimą, be kita ko, prireikus duodamas nurodymus misijos vadovui.

4.   Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms institucijoms ar ES institucijai. Nacionalinės institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinę kontrolę (OPCON) civilinės operacijos vadui.

5.   Civilinės operacijos vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad ES pareiga rūpintis savo personalu būtų tinkamai atlikta.

6.   Civilinės operacijos vadas ir ES specialusis įgaliotinis prireikus turi vienas kitą konsultuoti.“

3)

6 straipsnio 2–8 dalys pakeičiamos taip:

„2.   Misijos vadovas atsakingas už misiją, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje.

3.   Misijos vadovas vadovauja civilinės operacijos vado paskirtiems prisidedančių valstybių personalui, grupėms ir padaliniams bei juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, įskaitant už misijai suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

4.   Misijos vadovas duoda nurodymus visam misijos personalui, be kita ko, paramos padaliniui Briuselyje, susijusius su veiksmingu EUPOL AFGHANISTAN misijos vykdymu veiksmų vietoje, yra atsakingas už jos koordinavimą ir kasdienį valdymą, vykdydamas civilinės operacijos vado strateginius nurodymus.

5.   Misijos vadovas atsakingas už misijos biudžeto vykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

6.   Misijos vadovas atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

7.   Misijos vadovas atstovauja EUPOL AFGHANISTAN sprendžiant operacijų srities klausimus ir užtikrina tinkamą informavimą apie misiją.

8.   Misijos vadovas atitinkamai koordinuoja savo veiklą su kitais ES subjektais veiksmų vietoje. Misijos vadovui, nepažeidžiant pavaldumo tvarkos, vietos politines gaires suteikia ES specialusis įgaliotinis.

9.   Misijos vadovas užtikrina, kad EUPOL AFGHANISTAN glaudžiai bendradarbiautų ir savo veiklą koordinuotų su Afganistano Vyriausybe ir prireikus atitinkamais tarptautiniais subjektais, įskaitant NATO/ISAF, šalimis, vadovaujančiomis provincijų atstatymo grupėms, UNAMA ir trečiosiomis valstybėmis, šiuo metu dalyvaujančiomis Afganistano policijos reformoje.“

4)

7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Visi personalo nariai atlieka pareigas bei veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Visi personalo nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2).

5)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   EUPOL AFGHANISTAN, kaip krizių valdymo operacijai, nustatoma viena pavaldumo tvarka.

2.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo EUPOL AFGHANISTAN politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą misijai.

3.   Civilinės operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK bendrai vadovaujant generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, yra EUPOL AFGHANISTAN vadas strateginiu lygiu ir vykdydamas šias pareigas duoda nurodymus misijos vadovui, teikia jam konsultacijas ir techninę paramą.

4.   Civilinės operacijos vadas atsiskaito Tarybai per generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį.

5.   Misijos vadovas vadovauja EUPOL AFGHANISTAN ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civilinės operacijos vadui.“

6)

10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo misijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą misijai. Taryba įgalioja PSK priimti šiuo tikslu atitinkamus sprendimus pagal Europos Sąjungos sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima įgaliojimus keisti OPLAN. Jis taip pat apima įgaliojimus priimti vėlesnius sprendimus dėl misijos vadovo paskyrimo. Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai ir prireikus gauna civilinės operacijos vado ir misijos vadovo ataskaitas jų atsakomybei tenkančiais klausimais.“

7)

11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinės operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina tinkamą bei veiksmingą EUPOL AFGHANISTAN įgyvendinimą pagal 5a ir 9 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Tarybos Saugumo tarnyba.

2.   Misijos vadovas atsakingas už operacijos saugumą ir užtikrinimą, kad būtų laikomasi operacijai taikomų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Europos Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Europos Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus.

3.   Misijos vadovui padeda vyresnysis misijos saugumo pareigūnas (VMSP), kuris atskaitingas misijos vadovui ir taip pat palaiko glaudžius funkcinius santykius su Tarybos Saugumo tarnyba.

4.   Misijos vadovas misijos buvimo vietose provincijų ir regionų lygiu skiria už saugumą toje vietoje atsakingus pareigūnus, kurie, prižiūrimi vyresniojo už misijos saugumą atsakingo pareigūno, atsakingi už atitinkamų misijos dalių visų saugumo aspektų kasdienį administravimą.

5.   EUPOL AFGHANISTAN personalo nariai, prieš pradėdami atlikti pareigas, dalyvauja privalomame mokyme saugumo klausimais. Jie taip pat reguliariai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose misijos vietoje, organizuojamuose VMSP.“

8)

Po 15 straipsnio įterpiamas naujas straipsnis:

„15a straipsnis

Budėjimas

Siekiant vykdyti EUPOL AFGHANISTAN misiją, savo veiklą pradeda budėjimo pajėgumai.“

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 139, 2007 5 31, p. 33.

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/438/EB (OL L 164, 2007 6 26, p. 24).“


14.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/34


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2007/734/BUSP

2007 m. lapkričio 13 d.

dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2005/792/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui (1) atsižvelgdama į Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą 2005 m. gegužės mėn. įvykių Andižane metu. Tam tikros ribojančios priemonės buvo atnaujintos Tarybos bendroji pozicija 2006/787/BUSP (2). 2007 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/338/BUSP, atnaujinančią tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui (3), kuria kai kuriems asmenims šešių mėnesių laikotarpiui pratęsiami atvykimo apribojimai.

(2)

2007 m. spalio 15 d. Taryba paragino Uzbekistano valdžios institucijas siekti tolesnės pažangos žmogaus teisių srityje. Ji paragino Uzbekistaną visapusiškai įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, taip pat teisinės valstybės srityse, visų pirma sudaryti visas sąlygas atitinkamų tarptautinių organizacijų atstovams nekliudomai patekti į kalėjimus; veiksmingai bendradarbiauti su JT specialiuoju pranešėju Uzbekistanui; leisti visoms nevyriausybinėms organizacijoms, įskaitant Human Rights Watch, be kliūčių veikti Uzbekistane; paleisti sulaikytus žmogaus teisių gynėjus ir nutraukti jų persekiojimą; aktyviai bendradarbiauti žmogaus teisių klausimais atsižvelgiant į būsimą ES ir Uzbekistano bendradarbiavimo komiteto posėdį ir vykdyti reformas teismų, teisėsaugos ir policijos veiklą reglamentuojančių įstatymų srityje. Pažanga siekiant šių tikslų bus įvertinta remiantis misijų vadovų ataskaitomis, į kurias bus įtrauktas būsimų prezidento rinkimų įvertinimas.

(3)

Taryba mano, kad tikslinga 12 mėnesių laikotarpiui atnaujinti ginklų embargą ir apribojimus atvykti asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už chaotišką ir neproporcingą jėgos naudojimą Andižane bei trukdymą atlikti tarptautinį tyrimą. Siekiant paskatinti Uzbekistano valdžios institucijas imtis pastangų siekiant pagerinti padėtį žmogaus teisių srityje ir atsižvelgiant į Uzbekistano valdžios institucijų įsipareigojimus, apribojimai atvykti nebus taikomi šešis mėnesius. Prieš baigiantis šiam laikotarpiui Taryba peržiūrės, ar Uzbekistano valdžios institucijos padarė pažangą siekdamos 2 konstatuojamojoje dalyje nurodytų tikslų.

(4)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti yra reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba subjektams iš jų teritorijų, arba naudojant laivus su valstybių narių vėliavomis ar valstybių narių orlaivius, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Uzbekistaną visų rūšių ginklus ir susijusius reikmenis, įskaitant ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir jų atsargines dalis, neatsižvelgiant į tai, ar tų ginklų ir susijusių reikmenų kilmės šalis yra jų teritorijose.

2.   Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti į Uzbekistaną I priede išvardytą įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms.

3.   Draudžiama:

i)

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla bei su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei jų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, remontu ir naudojimu, arba susijusią su įranga, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms;

ii)

fiziniams ar juridiniams asmenimis, subjektams arba organizacijoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su karine veikla, įskaitant pirmiausia negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti ginklus ir susijusius reikmenis, arba susijusią su techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų bei kitų paslaugų teikimu, arba susijusią su įranga, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms.

2 straipsnis

1.   1 straipsnis netaikomas:

i)

žudyti nepritaikytos karinės įrangos, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, arba JT, ES ir Bendrijos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

ii)

Uzbekistano pajėgoms skirtų 1 straipsnyje nurodytų ginklų ir įrangos tiekimui, perdavimui ar eksportui, kurį vykdo Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) ir Operacijos „Tvirta taika“ (OEF) įnašų teikėjai;

iii)

įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

iv)

ne kovinės paskirties transporto priemonių, pagamintų su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, skirtos naudoti tik ES ir jos valstybių narių personalo Uzbekistane apsaugos tikslais pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui;

v)

finansavimo, finansinės paramos arba techninės pagalbos, susijusios su i, ii, iii ar iv punktuose nurodyta įranga, teikimui,

jeigu tokį eksportą ir pagalbą iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

2.   1 straipsnis netaikomas apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos išskirtinai savo asmeniniam naudojimui laikinai į Uzbekistaną eksportavo Jungtinių Tautų personalas, ES, Bendrijos arba jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai ir humanitarinę bei plėtros pagalbą teikiantys darbuotojai bei susijęs personalas.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad II išvardytiems asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už chaotišką ir neproporcingą jėgos naudojimą Andižane bei trukdymą atlikti tarptautinį tyrimą, būtų užkirsta galimybė atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.   1 dalies nuostatos neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.   1 dalis neturi įtakos tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis pareigos pagal tarptautinę teisę, o būtent:

i)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

ii)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis; arba

iii)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

iv)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taip pat taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali padaryti pagal 1 dalį taikomų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama skubia humanitarine būtinybe ar dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Europos Sąjunga, kai vyksta politinis dialogas, tiesiogiai remiantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinę valstybę Uzbekistane.

7.   Valstybė narė, norinti padaryti 6 dalyje nurodytas išimtis, raštu informuoja Tarybą. Laikoma, kad išimtis yra padaryta, nebent vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti padaryti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal šio straipsnio 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia II priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, dėl kurio jis buvo suteiktas, ir tik atitinkamiems asmenims.

4 straipsnis

3 straipsnyje nurodytų priemonių taikymas sustabdomas iki 2008 m. gegužės 13 d. Iki tos dienos Taryba peržiūrės padėtį Uzbekistane ir įvertins Uzbekistano valdžios institucijų pasiektą pažangą užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, taip pat pažangą teisinės valstybės srityje.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių. Ji nuolat peržiūrima. Jos galiojimo laikas atitinkamai pratęsiamas arba ji iš dalies keičiama, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 299, 2005 11 16, p. 72.

(2)  OL L 318, 2006 11 17, p. 43.

(3)  OL L 128, 2007 5 16, p. 50.


I PRIEDAS

Įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, sąrašas

1 straipsnio 2 dalyje numatyta įranga vidaus represijoms.

1.   Šaunamieji ginklai, šaudmenys ir susiję priedai:

1.1.

šaunamieji ginklai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 1 ir ML 2 punktus;

1.2.

1.1 punkte išvardytiems šaunamiesiems ginklams specialiai sukurti šaudmenys ir specialiai sukurti jų komponentai;

1.3.

taikikliai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

2.   Bombos ir granatos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

3.   Šios transporto priemonės (1):

3.1.

specialiai riaušėms malšinti sukurtos ar pritaikytos transporto priemonės su įmontuota vandens patranka;

3.2.

transporto priemonės, kurios yra specialiai sukurtos ar pritaikytos elektros srove atremti užpuolimus;

3.3.

transporto priemonės, kurios yra specialiai sukurtos ar pritaikytos užtvaroms šalinti, įskaitant statybos įrangą su balistine apsauga;

3.4.

transporto priemonės, specialiai sukurtos kaliniams ir (arba) sulaikytiesiems vežti ar pervežti;

3.5.

transporto priemonės, specialiai sukurtos mobiliosioms kliūtims dislokuoti (2);

3.6.

3.1–3.5 punktuose nurodytų transporto priemonių komponentai, specialiai sukurti riaušėms malšinti.

4.   Šios sprogstamosios medžiagos ir susijusi įranga:

4.1.

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir neelektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai; išskyrus įrangą bei prietaisus, specialiai sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

4.2.

Linijiniai sprogstamieji užtaisai, nekontroliuojami pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

4.3.

Kitos sprogstamosios medžiagos, nekontroliuojamos pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą, ir susijusios medžiagos:

a)

amatolis;

b)

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto);

c)

nitroglikolis;

d)

pentaeritritolio tetranitratas (PETN);

e)

pikrilo chloridas;

f)

2,4,6-trinitrotolenas (TNT).

5.   Ši apsauginė įranga, nekontroliuojama pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML13 punktą (3):

5.1.

Neperšaunama ir (arba) neperduriama šarvuotė;

5.2.

Neperšaunami ir (arba) nuo skeveldrų apsaugantys šalmai, apsauginiai šalmai ir skydai gintis nuo riaušininkų bei neperšaunami skydai.

6.   Mokytis šaudyti iš šaunamųjų ginklų skirti simuliatoriai, nekontroliuojami pagal ES bendrojo karinės įrangos sąrašo ML 14 punktą, ir specialiai jiems sukurta programinė įranga.

7.   Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai, išskyrus kontroliuojamus pagal ES bendrąjį karinės įrangos sąrašą.

8.   Spygliuotoji viela.

9.   Kariniai peiliai, kovos peiliai ir durtuvai, kurių ašmenys ilgesni kaip 10 cm.

10.   Specialiai sukurta šiame sąraše nurodytų gaminių gamybos įranga.

11.   Šiame sąraše nurodytų gaminių kūrimui, gamybai ar naudojimui skirta specifinė technologija.


(1)  Šis punktas netaikomas transporto priemonėms, specialiai sukurtoms gaisrams gesinti.

(2)  3.5 punkte terminas „transporto priemonės“ apima priekabas.

(3)  Šis punktas netaikomas:

specialiai sporto veiklai sukurtai įrangai;

darbo saugos reikalavimams atitikti specialiai sukurtai įrangai.


II PRIEDAS

3 straipsnyje minėtų asmenų sąrašas

1.

Pavardė, vardas: Almatov, Zakirjan

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: buvęs vidaus reikalų ministras

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data: 1949 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta: Taškentas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0002600 (diplomatinis pasas)

Pilietybė: Uzbekistano

2.

Pavardė, vardas: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Slapyvardis: kita pavardės rašyba: Mullajanov

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: buvęs vidaus reikalų ministro pirmasis pavaduotojas

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data: 1950 m. spalio 10 d.

Gimimo vieta: Fergana, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0003586 (diplomatinis pasas), galiojimo laikas baigiasi 2009 m. lapkričio 5 d.

Pilietybė: Uzbekistano

3.

Pavardė, vardas: Mirzaev, Ruslan

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: gynybos ministras, buvęs Nacionalinės saugumo tarybos valstybės patarėjas

4.

Pavardė, vardas: Ergashev, Pavel Islamovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Centro karinės brigados vadas

5.

Pavardė, vardas: Mamo, Vladimir Adolfovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: generolas majoras, vado pavaduotojas, Gynybos ministerijos specialiųjų pajėgų brigada

6.

Pavardė, vardas: Pak, Gregori

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Vidaus reikalų ministerijos greitojo reagavimo brigados vadas (7332 skyrius)

7.

Pavardė, vardas: Tadzhiev, Valeri

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: pulkininkas, Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų autonominio padalinio vadas (7351 skyrius)

8.

Pavardė, vardas: Inoyatov, Rustam Raulovich

Lytis: Vyras

Profesija, pareigos: SNB (Nacionalinės saugumo tarnybos) vadovas

Adresas: Taškentas, Uzbekistanas

Gimimo data: 1944 m. birželio 22 d.

Gimimo vieta: Šerabadas, Uzbekistanas

Paso arba tapatybės dokumento numeris: Pasas Nr. DA 0003171 (diplomatinis pasas); taip pat diplomatinis pasas Nr. 0001892 (galiojimo laikas baigėsi 2004 m. rugsėjo 15 d.)

Pilietybė: Uzbekistano