ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1297/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1298/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 900/2007, siekiant trečiąsias šalis atskirti nuo Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančių Europos Sąjungos valstybių narių

3

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2007 dėl apynių augintojų grupių pripažinimo (kodifikuota redakcija)

4

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1300/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

8

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2007, uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES I ir II b zonose

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/714/EB

 

*

2007 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario ir Italijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

12

 

 

2007/715/EB, Euratomas

 

*

2007 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

13

 

 

Komisija

 

 

2007/716/EB

 

*

2007 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su struktūriniais reikalavimais, taikomais kai kurioms mėsos ir pieno sektorių įmonėms Bulgarijoje, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EB

 

*

2007 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas dėl Elektroninių sąskaitų faktūrų (e. sąskaitų faktūrų) ekspertų grupės steigimo

38

 

 

2007/718/EB

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EB

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinius finansinius asignavimus, kuriuos 2007–2008 prekybos metais valstybė narė skiria už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1297/2007

2007 m. lapkričio 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. lapkričio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1298/2007

2007 m. lapkričio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 900/2007, siekiant trečiąsias šalis atskirti nuo Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančių Europos Sąjungos valstybių narių

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 40 straipsnio 1 dalies g punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 900/2007 dėl iki 2007–2008 prekybos metų pabaigos vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) 1 straipsnyje skelbiamas nuolatinis konkursas siekiant nustatyti grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus, kurio KN kodas 1701 99 10, eksportą į visas paskirties vietas, išskyrus Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolando salą, Grenlandiją, Farerų salas, Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių faktiškai nekontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė, Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją (3), Juodkalniją ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją.

(2)

Siekiant išvengti neteisingo šių paskirties vietų statuso nustatymo, reikėtų trečiąsias šalis atskirti nuo Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančių Europos Sąjungos valstybių narių.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 900/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Skelbiamas nuolatinis konkursas siekiant nustatyti grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus, kurio KN kodas 1701 99 10, eksportą į visas paskirties vietas, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybė), Lichtenšteiną, Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Serbiją (4) ir Juodkalniją;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių faktiškai nekontroliuoja Kipro Respublikos Vyriausybė.

Pirmoje pastraipoje nurodyto nuolatinio konkurso galiojimo laikotarpiu skelbiami daliniai konkursai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 (OL L 273, 2007 10 17, p. 1).

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26.

(3)  Įskaitant Jungtinių Tautų globojamą Kosovą pagal 1999 m. birželio 10 d. JTO Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244.

(4)  Įskaitant pagal 1999 m. birželio 10 d. JTO Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244 Jungtinių Tautų globojamą Kosovą.“


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1299/2007

2007 m. lapkričio 6 d.

dėl apynių augintojų grupių pripažinimo

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1952/2005 dėl bendro apynių rinkos organizavimo ir panaikinantį reglamentus (EEB) Nr. 1696/71, (EEB) Nr. 1037/72, (EEB) Nr. 879/73 ir (EEB) Nr. 1981/82 (1), ypač į jo 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

1972 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1351/72 dėl apynių augintojų grupių pripažinimo (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1952/2005 7 straipsnio 2 dalyje nustatytos apynių augintojų grupių pripažinimo sąlygos, visų pirma, apima ne tik ekonomiškai perspektyvios veiklos įrodymą, bet ir bendrų auginimo ir pirmojo pardavimo etapo taisyklių taikymą. Tas sąlygas reikia tiksliau apibrėžti.

(3)

Siekiant užtikrinti tam tikrą administracinės tvarkos vienodumą, reikėtų nustatyti išsamias pripažinimo prašymo, suteikimo ir panaikinimo taisykles.

(4)

Tam, kad valstybės narės ir suinteresuotos šalys būtų informuojamos, kiekvienų kalendorinių metų pradžioje turėtų būti skelbiamas per praėjusius metus pripažintų ir per tą patį laikotarpį pripažinimo netekusių grupių sąrašas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apynių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1952/2005 7 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose minėtos bendrosios taisyklės išdėstomos raštu. Šios taisyklės, be kita ko, apima:

a)

auginimo srityje:

i)

nuostatas dėl vienos ar kelių tiksliai nurodytų veislių naudojimo atnaujinant plantacijas arba veisiant naujas;

ii)

nuostatas dėl tam tikrų auginimo ir augalų apsaugos būdų laikymosi;

iii)

nuostatas dėl derliaus nuėmimo, džiovinimo ir, jei reikia, paruošimo pardavimui;

b)

prekybos, ypač tiekimo koncentravimo ir sąlygų srityje:

i)

bendrąsias nuostatas, reglamentuojančias pardavimą, kai parduoda grupė;

ii)

nuostatas, susijusias su kiekiais, kuriuos leidžiama augintojams parduoti patiems, ir tokį pardavimą reglamentuojančias taisykles.

2.   „Pirmasis prekybos etapas“ reiškia paties augintojo arba, augintojų grupės atveju, jo narių apynių pardavimą didmeninei prekybai arba juos naudojančiai pramonei.

2 straipsnis

1.   Kad būtų pripažinta, grupė privalo turėti bent 60 hektarų registruotų plotų ir bent septynis augintojus.

Graikijos atveju mažiausias hektarų skaičius sumažinimas iki 30.

2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1952/2005 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką valstybei narei gali būti leidžiama paprašius pripažinti grupę, kurios registruoti plotai sudaro mažiau kaip 60 hektarų, jei tie plotai yra pripažintame auginimo regione, užimančiame mažiau kaip 100 hektarų.

3 straipsnis

Prie pripažinimo paraiškos pridedami šie dokumentai ir informacija:

a)

įstatai;

b)

grupės vardu įgaliotų veikti asmenų vardai ir pavardės;

c)

veiklos rūšių, pateisinančių pripažinimo prašymą, sąrašas;

d)

įrodymai, kad laikomasi 2 straipsnio nuostatų.

4 straipsnis

1.   Sprendimą dėl pripažinimo paraiškos valstybės narės priima per tris mėnesius nuo jo gavimo.

2.   Grupės pripažinimas panaikinamas, jei nesilaikoma nustatytų pripažinimo sąlygų arba jei toks pripažinimas grindžiamas neteisinga informacija.

Pripažinimas panaikinamas atgaline tvarka, jei jis buvo gautas arba juo buvo naudojamasi sukčiaujant.

3.   Valstybės narės nuolat prižiūri, kaip pripažintos grupės laikosi jų pripažinimui keliamų sąlygų.

5 straipsnis

1.   Suteikusi grupei pripažinimą, atsisakiusi jį suteikti arba jį panaikinusi, per du mėnesius nuo savo sprendimo pranešimo prašytojui valstybė narė informuoja apie tai Komisiją ir nurodo priežastis, dėl kurių pripažinimo prašymas atmestas arba pripažinimas panaikintas.

2.   Kiekvienų kalendorinių metų pradžioje Komisija užtikrina, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų paskelbtas praėjusiais metais pripažintų ir per tą patį laikotarpį pripažinimo netekusių grupių sąrašas.

6 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1351/72 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 314, 2005 11 30, p. 1; pataisyta OL L 317, 2005 12 3, p. 29.

(2)  OL L 148, 1972 6 30, p. 13. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 3858/87 (OL L 363, 1987 12 23, p. 27).

(3)  Žr. I priedą.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1351/72

(OL L 148, 1972 6 30, p. 13)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2564/77

(OL L 299, 1977 11 23, p. 9)

1979 m. Stojimo akto 21 straipsnis ir I priedo II skirsnio B dalies e punktas

(OL L 291, 1979 11 19, p. 77)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2591/85

(OL L 247, 1985 9 14, p. 12)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1323/86

(OL L 117, 1986 5 6, p. 12)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3858/87

(OL L 363, 1987 12 23, p. 27)


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 1351/72

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

1 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 1 dalies a punkto aa papunktis

1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

1 straipsnio 1 dalies a punkto bb papunktis

1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

1 straipsnio 1 dalies a punkto cc papunktis

1 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis

1 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginiai žodžiai

1 straipsnio 1 dalies b punkto aa papunktis

1 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

1 straipsnio 1 dalies b punkto bb papunktis

1 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

1 straipsnio 1 dalies b punkto cc papunktis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalies antras sakinys

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalis

2 straipsnio 2 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 2 dalies antras sakinys

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

5 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

I priedas

II priedas


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1300/2007

2007 m. lapkričio 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B dalies 3 punkte numatyta galimybė nukrypti nuo didžiausio leistino bendro lakiųjų rūgščių kiekio tam tikrų kategorijų vynuose.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1622/2000 (2) nustatytos tam tikros išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 taikymo taisyklės, visų pirma susijusios su didžiausiu leistinu bendru lakiųjų rūgščių kiekiu vynuose. 20 straipsnyje nurodyta, kad vynai, kuriems taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, išvardyti to reglamento XIII priede.

(3)

Tam tikri Ispanijos rūšiniai likeriniai vynai pkr ir Italijos „Alto Adige“ rūšiniai vynai pkr gaminami naudojant specialius metodus ir jų bendra alkoholio koncentracija tūrio procentais viršija 13 %, o lakiųjų rūgščių kiekis juose paprastai viršija Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B dalies 1 punkte nustatytas normas, bet neviršija 35 ar 40 (priklausomai nuo atvejo) miliekvivalentų litre. Todėl šiuos vynus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 XIII priedo sąrašą.

(4)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 XIII priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 556/2007 (OL L 132, 2007 5 24, p. 3).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1622/2000 XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Italijos vynų:

i)

25 miliekvivalentai litre:

rūšinio likerinio vyno pkr „Marsala“,

rūšinių vynų pkr „Moscato di Pantelleria naturale“, „Moscato di Pantelleria“ ir „Malvasia delle Lipari“,

rūšinių vynų pkr „Colli orientali del Friuli“, prie kurių pridedamas terminas „Picolit“,

rūšinių vynų pkr ir likerinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo šiomis nuorodomis arba viena iš tų nuorodų reikalavimus: „vin santo“, „passito“, „liquoroso“ ir „vendemmia tardiva“, išskyrus rūšinius vynus pkr, kurie gali turėti kilmės vietos nuorodą „Alto Adige“ ir yra pažymėti abiem arba viena nuoroda: „passito“ arba „vendemmia tardiva“,

geografinės nuorodos stalo vynų, kurie atitinka apibūdinimo šiomis nuorodomis arba viena iš tų nuorodų reikalavimus: „vin santo“, „passito“, „liquoroso“ ir „vendemmia tardiva“,

stalo vynų, pagamintų iš Vernaccia di Oristano B vynuogių veislės, kurios surinktos Sardinijoje ir atitinka apibūdinimo nuoroda „Vernaccia di Sardegna“ reikalavimus;

ii)

40 miliekvivalentų litre rūšinių vynų pkr, kurie gali turėti kilmės vietos nuorodą „Alto Adige“ ir yra pažymėti abiem arba viena nuoroda: „passito“ arba „vendemmia tardiva“;“;

2)

f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Ispanijos vynų:

i)

25 miliekvivalentai litre – rūšinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo nuoroda „vendimia tardía“ reikalavimus;

ii)

35 miliekvivalentai litre:

rūšinių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“,

rūšinių vynų pkr, žymimų nuoroda „generoso“ arba „generoso de licor“, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuorodomis „Condado de Huelva“, „Jerez-Xerez-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Málaga et Montilla-Moriles“;“.


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1301/2007

2007 m. lapkričio 6 d.

uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES I ir II b zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2007 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

64

Valstybė narė

Lenkija

Ištekliai

COD/1/2B.

Rūšis

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

I ir II b

Data

2007 10 15


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 30 d.

dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario ir Italijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2007/714/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus M. E. SCAGNI įgaliojimams tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus R. TECCE įgaliojimams tapo laisva viena pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. Regionų komiteto:

a)

nare skiriama:

Marta VINCENZI, Genujos savivaldybės merė, ir

b)

pakaitiniu nariu skiriamas:

Paolo CARRAZZA, Romos savivaldybės tarybos narys.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. NUNES CORREIA


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 30 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

(2007/715/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 259 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 167 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlytą kandidatūrą,

gavusi Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

Taryba Sprendimu 2006/524/EB, Euratomas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Čekijai, Vokietijai, Estijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Slovėnijai ir Slovakijai atstovaujančių narių skyrimo (1) paskyrė Komiteto Vokietijai atstovaujančius narius laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 21 d. iki 2010 m. rugsėjo 20 d.

(2)

Atsistatydinus Heiko STEFFENS tapo laisva viena pirmiau nurodyto Komiteto Vokietijai atstovaujančio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu vietoj Heiko STEFFENS likusiam jo kadencijos laikui iki 2010 m. rugsėjo 20 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. NUNES CORREIA


(1)  OL L 207, 2006 7 28, p. 30. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/622/EB, Euratomas (OL L 253, 2007 9 28, p. 39).


Komisija

7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 30 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su struktūriniais reikalavimais, taikomais kai kurioms mėsos ir pieno sektorių įmonėms Bulgarijoje, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5238)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/716/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 42 straipsnį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendime 2007/31/EB (2) nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės tam tikrų mėsos ir pieno sektoriaus produktų, nurodytų 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004/EB, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3), III priede, siuntimui iš Bulgarijos į kitas valstybes nares. Šie produktai gali būti siunčiami iš Bulgarijos, tik jei yra pagaminti Sprendimo 2007/31/EB priede išvardytose perdirbimo įmonėse.

(2)

Kad galėtų įvertinti perdirbimo įmonių situaciją, 2007 m. balandžio 22–27 d. Maisto ir veterinarijos tarnyba (MVT) įvykdė Bulgarijoje misiją. Bulgarijos valdžios institucijos pateikė įrodymų, kad jos gali ir turi pajėgumų tinkamai vertinti įmones, ar įmonei galima suteikti leidimą prekiauti Bendrijos viduje, ir išsprendė ankstesnes su kontrole susijusias problemas. Todėl Sprendimas 2007/31/EB turėtų būti panaikintas.

(3)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (4) ir Reglamente (EB) Nr. 853/2004 nurodomi tam tikri struktūriniai reikalavimai įmonėms, kurioms taikomi šie reglamentai.

(4)

Kai kurioms Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonėms reikia daugiau laiko, kad jos tenkintų atitinkamus reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 struktūrinius reikalavimus. Todėl Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo II skyriuje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo I skirsnio II ir III skyriuose, II skirsnio II ir III skyriuose ir V skirsnio I skyriuje išdėstyti struktūriniai reikalavimai šio sprendimo priede išvardytoms įmonėms neturėtų būti taikomi iki 2009 m. gruodžio 31 d., laikantis tam tikrų sąlygų.

(5)

Kol šioms įmonėms taikomas pereinamasis laikotarpis, tose įmonėse pagaminti produktai gali būti pateikiami tik į vidaus rinką arba naudojami tolesniam perdirbimui Bulgarijos įmonėse, kurioms taikomas pereinamasis laikotarpis. Tikrinimo, ar šiose įmonėse pagamintais produktais prekiaujama ir jie pateikiami tik į nacionalinę rinką, tikslais produktai turėtų būti ženklinami skirtingu sveikumo ar identifikavimo ženklu nei numatytuoju Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnyje, ir apie šį ženklą reikia pranešti kitoms valstybėms narėms.

(6)

Bulgarija turėtų užtikrinti, kad palaipsniui bus pradėta laikytis atitinkamų struktūrinių reikalavimų, atsižvelgiant į kiekvienai įmonei parengtą modernizavimo planą, kurį patvirtino kompetentinga nacionalinė veterinarijos institucija. Į planą turėtų būti įtrauktas visų trūkumų sąrašas ir planuojama jų pašalinimo data. Bulgarija turėtų užtikrinti, kad toliau veikti galės tik tos įmonės, kurios visiškai atitiks šiuos reikalavimus iki 2009 m. gruodžio 31 d.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 852/2004 II priedo II skyriuje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo I skirsnio II ir III skyriuose, II skirsnio II ir III skyriuose ir V skirsnio I skyriuje išdėstyti struktūriniai reikalavimai šio sprendimo priede išvardytoms įmonėms nėra taikomi iki 2009 m. gruodžio 31 d., laikantis tam tikrų sąlygų.

2 straipsnis

1.   Šie produktai teikiami tik į vidaus rinką arba naudojami tolesniam perdirbimui priede išvardytose įmonėse:

a)

produktai, pagaminti įmonėse, išvardytose priede;

b)

produktai, pagaminti integruotose mėsos ir pieno įmonėse, jei jų dalis nurodyta priede.

2.   1 dalyje nurodyti produktai ženklinami kitokiu sveikumo ar identifikavimo ženklu nei numatytasis Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 straipsnyje.

3.   Bulgarija apie sveikumo ar identifikavimo ženklus, naudotus 1 dalyje nurodytiems produktams, praneša Komisijai, kuri informaciją persiunčia kitoms valstybėms narėms.

3 straipsnis

Sprendimas 2007/31/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 8, 2007 1 13, p. 61. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/586/EB (OL L 220, 2007 8 25, p. 22).

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Mėsos perdirbimo įmonių sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Pieno perdirbimo įmonių sąrašas

Nr.

Veterinarinis Nr.

Įmonės pavadinimas

Miestas/gatvė arba gyvenvietė/regionas

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 31 d.

dėl Elektroninių sąskaitų faktūrų (e. sąskaitų faktūrų) ekspertų grupės steigimo

(2007/717/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Sutarties 3 straipsnyje Bendrijai pavesta užtikrinti, kad būtų sukurta vidaus rinka, kuriai būdinga tai, kad panaikinamos laisvo prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo tarp valstybių narių kliūtys.

(2)

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 232 straipsnyje vietoje popierinių sąskaitų faktūrų leidžiama teikti elektronines sąskaitas faktūras.

(3)

Atnaujintoje Lisabonos strategijoje ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui (2) pateikta visaapimanti ekonomikos reformos darbotvarkė. Jos mikroekonominis ramstis susijęs su verslui palankios aplinkos kūrimu. Siekiant šio tikslo, be kitų dalykų, labai svarbu parengti tarpusavyje suderintus elektroninių sąskaitų faktūrų (e. sąskaitų faktūrų) teikimo sprendimus.

(4)

Komisija 2005 m. birželio 1 d. komunikatu Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „i2010 – Europos informacinė visuomenė ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui“ (3) pradėjo įgyvendinti i2010 iniciatyvą – informacinės visuomenės ir žiniasklaidos sektoriaus uždavinių ir plėtros programą iki 2010 m. Joje remiama atvira ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika ir pabrėžiama informacijos ir ryšių technologijų (IRT) svarba (IRT nurodomos kaip įtraukties didinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo veiksnys).

(5)

Europos mokėjimų taryba (angl. European Payments Council, EPC), Europos bankininkystės sektoriaus sprendimų dėl mokėjimų priėmimo ir derinimo institucija, įsipareigojo iki 2010 m. sukurti bendrą mokėjimų eurais erdvę (angl.– Single Euro Payments Area, SEPA) su integruota mokėjimų infrastruktūra ir mokėjimo produktais.

(6)

E. sąskaitų faktūrų sistema įmonių vidaus procesus sieja su mokėjimo sistemomis. Todėl SEPA ir sėkminga Europos e. sąskaitų faktūrų iniciatyva papildytų viena kitą. Tikimasi, kad įgyvendinus šias abi iniciatyvas dėl didesnio veiksmingumo ir tiekimo grandžių automatizavimo įmonės ir finansinių paslaugų teikėjai gaus didžiulės naudos.

(7)

Norint Bendrijoje išplėtoti skaitmeninės terpės naudojimą ir išnaudoti visus e. sąskaitų faktūrų privalumus, reikėtų supaprastinti dabartinę praktiką ir pereiti prie naujų verslo modelių, parengtų remiantis labiau integruota ir vienodesne sistema. Pirmiausia tai pasitarnautų Europos mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) interesams.

(8)

2006 m. gruodžio mėn. suinteresuotųjų šalių grupė sudarė Pramonės atstovų darbo grupę e. sąskaitų faktūrų klausimams spręsti; vadovauti šiai grupei paskirtos Komisijos tarnybos, ją sudarė įmonių, bankų ir kitų paslaugų teikėjų atstovai bei standartizavimo organizacijos. Darbo grupės tikslas – paruošti dirvą būsimam darbui plėtojant Europos e. sąskaitų faktūrų sistemą. Darbo grupė parengė pasiūlymus dėl galimos valdymo struktūros ir e. sąskaitų faktūrų programos darbotvarkę. 2007 m. birželio mėn. darbo grupė pateikė galutinę ataskaitą.

(9)

Atsižvelgiant į teigiamą darbo grupės patirtį ir siekiant spręsti į ilgalaikę perspektyvą orientuotus klausimus, turėtų būti įsteigta E. sąskaitų faktūrų ekspertų grupė.

(10)

Jos užduotys turėtų būti verslo reikalavimų (4) ir atsakomybės už tam tikrų darbų atlikimą nustatymas, taip pat vadovavimas, siekiant iki 2009 m. pabaigos parengti Europos e. sąskaitų faktūrų sistemą, pagal kurią būtų galima sukurti bendrąjį koncepcinį modelį, skirtą atviroms ir suderintoms e. sąskaitų faktūrų teikimo paslaugoms Europoje.

(11)

Ekspertų grupė turėtų būti sudaryta iš asmenų, turinčių tiesioginės ir tinkamos kompetencijos vykdyti su e. sąskaitomis faktūromis susijusią veiklą, įskaitant pagrindines suinteresuotąsias šalis, atstovaujančias viešajam sektoriui, didelėms ir mažoms įmonėms bei paslaugų teikėjams, standartizavimo organizacijoms ir vartotojams. Be to, turėtų būti numatyta nuostata dėl stebėtojų dalyvavimo. Ekspertų grupės ataskaitos arba veiklos rezultatai turi būti grupės narių darbo pasekmė ir neturėtų būti laikomi atspindinčiais Komisijos nuomonę.

(12)

Reikėtų numatyti ekspertų grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, kurios neprieštarautų saugumo taisyklėms, Sprendimu 2001/844/EB (EAPB, Euratomas) (5) įtrauktoms į Komisijos darbo tvarkos taisyklių priedą.

(13)

Ekspertų grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

(14)

Tikslinga nustatyti šio sprendimo taikymo laikotarpį. Komisija vėliau svarstys jo pratęsimo tikslingumą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

E. sąskaitų faktūrų ekspertų grupė

Įsteigiama E. sąskaitų faktūrų ekspertų grupė (toliau – grupė). Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

2 straipsnis

Uždaviniai

1.   Grupė daugiausia padeda Komisijai plėtoti sutartą Europos e. sąskaitų faktūrų sistemos kūrimo strategiją ir stebėti pažangą.

2.   Grupės uždaviniai turi būti įgyvendinti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

3.   Grupė vykdo šiuos konkrečius uždavinius:

a)

Bendrijos ir valstybių narių lygiu nustato e. sąskaitas faktūras reglamentuojančių teisės aktų trūkumus, trukdančius išnaudoti visas Bendrijos ekonomikos galimybes;

b)

nustato Europos e. sąskaitų faktūrų sistemai keliamus verslo reikalavimus ir užtikrina, kad juos patvirtintų pagrindinės suinteresuotosios šalys (7);

c)

nustato svarbius e. sąskaitų faktūrų duomenų elementus, pirmiausia būtinus tam, kad sąskaitą faktūrą būtų galima susieti bent su pirkimu ir apmokėjimu, taip pat klausimus, susijusius su pridėtinės vertės mokesčiu, autentiškumu, vientisumu, archyvavimo ir saugojimo poreikiais, taip pat su poreikiu užtikrinti, kad šiuos elementus patvirtintų pagrindinės suinteresuotosios šalys;

d)

siekdama padėti kurti Europos e. sąskaitų faktūrų sistemą, teikia pasiūlymus dėl standartizavimo įstaigų pareigų nustatymo ir dėl bendrojo (-ųjų) standarto (-ų) plėtojimo, remiantis suinteresuotųjų šalių keliamais verslo ir duomenų reikalavimais, kalendorinio plano;

e)

teikia pasiūlymą dėl Europos e. sąskaitų faktūrų sistemos. Europos e. sąskaitų faktūrų sistema reikalinga tam, kad būtų galima sukurti bendrąjį koncepcinį modelį, apimantį verslo reikalavimus ir standartą (-us), ir siūlyti sprendimus, kaip skatinti Europoje atvirai ir darniai teikti e. sąskaitas faktūras.

4.   Vykdydama savo uždavinius, grupė atsižvelgia į viešajame ir privačiame sektoriuose e. sąskaitų faktūrų srityje jau atliktą darbą ir jau taikomus sprendimus, pirmiausia į darbą ir sprendimus, susijusius su verslo reikalavimais ir techniniais standartais.

5.   Prireikus grupė gali nustatyti pogrupių arba išorės institucijų bei organizacijų, kompetentingų spręsti e. sąskaitų faktūrų klausimus, atsakomybę už tam tikrų darbų atlikimą.

6.   Grupė rengia ir teikia Komisijai vidurio laikotarpio ataskaitą, kurioje apibendrinama vykdant uždavinius padaryta pažanga ir teikiamos rekomendacijos, skirtos Komisijai, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims, pirmiausia pramonės asociacijoms, kartu svarstyti ir aptarti. Ši ataskaita skelbiama viešai.

7.   Grupė rengia ir teikia Komisijai galutinę ataskaitą, kurioje aprašoma Europos e. sąskaitų faktūrų sistema. Ši ataskaita skelbiama viešai.

3 straipsnis

Konsultacijos

1.   Komisija gali konsultuotis su grupe bet kokiu su e. sąskaitomis faktūromis susijusiu klausimu.

2.   Grupės pirmininkas gali patarti Komisijai, kad tam tikru klausimu reikėtų konsultuotis su grupe.

4 straipsnis

Narystė. Skyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip 30 narių.

2.   Komisija, remdamasi pramonės asociacijų, viešojo sektoriaus įstaigų ir pavienių asmenų, e. sąskaitų faktūrų srityje atstovaujančių viešojo sektoriaus, įmonių, IRT srities atstovų, vartotojų, finansinių paslaugų teikėjų ir standartizavimo organizacijų arba jų dalies interesams, paraiškomis, grupės nariais skiria specialistus, kompetentingus spręsti e. sąskaitų faktūrų klausimus.

Kandidatai, kurie buvo laikomi tinkamais, bet nebuvo paskirti, gali būti įtraukti į rezervinį sąrašą, kuriuo Komisija gali pasinaudoti keisdama grupės sudėtį.

3.   Nariai skiriami kaip valdžios institucijų arba pilietinės visuomenės atstovai.

4.   Komisija vertina paraiškas pagal šiuos kriterijus:

a)

nariai turi būti pagrindinių suinteresuotųjų šalių (pvz., paslaugų teikėjų, sprendimų teikėjų, viešojo sektoriaus, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), vartotojų) ir standartizavimo organizacijų atstovai;

b)

nariai turi turėti šiuolaikinės praktinės ar veiklos kompetencijos arba patirties, įgytos tarptautiniu mastu sprendžiant su e. sąskaitomis faktūromis susijusius teisinius, administravimo, mokesčių, standartizavimo, komercinius ir (arba) techninius uždavinius. Pirmiausia nariai turi turėti tiesioginės dalyvavimo verslo projektuose arba reikaluose patirties, suteikiančios jiems komercinės arba techninės įžvalgos, reikalingos su šiame sprendime nustatytais klausimais susijusiems sprendimams parengti;

c)

nariai turi būti pajėgūs padėti nustatyti arba formuoti jų administracijos, pagrindinės organizacijos, pramonės asociacijos, pramonės arba kitų suinteresuotųjų šalių grupių nuomonę su įgaliojimu susijusiais klausimais;

d)

nariai turi taip mokėti anglų kalbą, kad galėtų dalyvauti svarstymuose ir rengiant ataskaitas.

Prie suinteresuotųjų šalių paraiškų turi būti pridėti dokumentai, įrodantys, kad siūlomi nariai atitinka pirmiau nurodytas sąlygas.

5.   Skirdama narius, Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a)

reikiamą teisinę, komercinę ir techninę kompetenciją klausimais, susijusiais su grupės įgaliojimu;

b)

kompetenciją, apimančią visas susijusias funkcijas e. sąskaitų faktūrų pasiūlos ir paklausos atžvilgiu.

Be to, Komisija, remdamasi gautomis paraiškomis, siekia užtikrinti atstovavimą plačiu geografiniu mastu ir lyčių pusiausvyrą grupėje.

6.   Nariai laiku praneša Komisijai apie interesų konfliktus, galinčius turėti įtakos narių objektyvumui.

7.   Individualiai paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami GD interneto tinklavietėje ir (arba) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.

8.   Nariai skiriami dvylikos mėnesių kadencijai, kuriai pasibaigus jie gali būti paskirti kitai kadencijai, ir pareigas eina tol, kol pakeičiami kitais arba baigiasi jų kadencija.

9.   Nariai gali būti pakeisti likusiam kadencijos laikotarpiui šiais atvejais:

a)

narys atsistatydina;

b)

narys nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose;

c)

narys nesilaiko Sutarties 287 straipsnio reikalavimų;

d)

pažeisdamas 6 punkto nuostatas, narys laiku nepraneša Komisijai apie interesų konfliktą.

5 straipsnis

Pirmininkas. Skyrimas

1.   Komisija skiria ekspertų grupės pirmininką, atsižvelgdama į tai, kaip pasirinktas asmuo atstovauja suinteresuotųjų šalių interesams, kaip prisideda prie pramonės atstovų nuomonės su įgaliojimu susijusiais klausimais formavimo ir kokios turi reikiamos teisinės, komercinės ir techninės kompetencijos.

2.   Komisija skiria pirmininką dvylikos mėnesių kadencijai, kuriai pasibaigus jis gali būti paskirtas kitai kadencijai.

6 straipsnis

Veikla

1.   Komisija organizuoja grupės posėdžius, jiems pirmininkauja pirmininkas.

2.   Komisijai pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, jų įgaliojimus nustato grupė; šiems pogrupiams įvykdžius savo užduotis, jų veikla nutraukiama.

3.   Komisijos atstovas gali prašyti ekspertų ar stebėtojų, turinčių konkrečios kompetencijos darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės ar pogrupio svarstymuose.

4.   Informacijos, gautos dalyvaujant grupės ar pogrupių svarstymuose ar darbe, negalima atskleisti, jei, Komisijos nuomone, ta informacija yra konfidencialaus pobūdžio.

5.   Grupės ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komisijos patalpose, laikantis jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.

Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti svarstymu suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

6.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

7.   Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba paskelbti arba pateikti internete visas grupės parengtas santraukas, išvadas ir darbo dokumentus.

7 straipsnis

Išlaidų atlyginimas

1.   Komisija, vadovaudamasi savo nustatytomis išorės ekspertų išlaidų kompensavimo taisyklėmis, atlygina su grupės veikla susijusias pirmininko, narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir prireikus pragyvenimo išlaidas.

2.   Pirmininkui, nariams, ekspertams ir stebėtojams atlyginimas už teikiamas paslaugas nemokamas.

3.   Posėdžių išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingas Komisijos departamentas.

8 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas galioja iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko povaduotojas


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).

(2)  COM(2005) 24.

(3)  COM(2005) 229 galutinis.

(4)  E. sąskaitoms faktūroms keliami verslo reikalavimai yra charakteristikos, kuriomis turėtų pasižymėti e. sąskaitų išrašymo paslaugos, kad būtų patenkinti suinteresuotųjų šalių verslo poreikiai bei tikslai ir kad procesai galėtų vykti visose finansinėse ir tiekimo grandyse. Šie reikalavimai susiję su aukšto lygio procesiniais srautais, e. sąskaitų faktūrų informacija ir standartine pranešimų struktūra.

(5)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas (OL L 215, 2006 8 5, p. 38).

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  Ypač viešasis sektorius, įmonės ir IRT bei finansinių paslaugų teikėjai.


PRIEDAS

ĮGALIOJIMAI

ELEKTRONINIŲ SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ EKSPERTŲ GRUPĖ

1.   APLINKYBĖS

Europos Komisija (EK) priėmė ekonomikos globalizacijos iššūkius. 2006 m. rugsėjo mėn. paskelbtoje „Įvairialypėje ES naujovių strategijoje“ teigiama, kad „vyraujant šiai naujai ekonominei tvarkai Europa išliks konkurencinga tik jei taps išradingesnė, geriau atsilieps į vartotojų poreikius bei polinkius ir diegs daugiau naujovių“.

Aiškėja, kad du pagrindiniai Europos konkurencingumo pasaulinėje ekonomikoje didinimo aspektai yra veiksmingumas ir apibrėžtumas. Didinant vertės grandinių veiksmingumą, mažinamos išlaidos; didinant sąlygų, kuriomis šios grandinės veikia, apibrėžtumą, grandinės tampa konkurencingesnės. Todėl, siekiant vertės grandinių veiksmingumo ir apibrėžtumo, dedamas pagrindas naujovėms.

Paprasčiau organizuojant informacijos srautus vertės grandinėje, šalinamas neveiksmingumas, didinamas apibrėžtumas ir mažinamos išlaidos. Kadangi Europa siekia sukurti bendrą mokėjimų eurais erdvę (angl. SEPA), turėtų būti išnagrinėti verslo procesai, kuriems vykstant atliekama dauguma mokėjimų, kuriuos įmonės vykdo tarpusavyje ir valdžios institucijoms. Tikimasi, kad SEPA labai prisidės prie Lisabonos darbotvarkės įgyvendinimo.

Europos elektroninių sąskaitų faktūrų (EESF) sistemos taikymo sritis ir tikslas – e. sąskaitų faktūrų teikimo sprendimų viešajame ir privačiame sektoriuose darnos pagrindai. Pagal šią sistemą darna bus grindžiama bendrosiomis verslo taisyklėmis ir techniniais standartais. Sistema padės stiprinti teigiamą komercinę motyvaciją vykdyti elektroninę prekybą ir atsisakyti nekompiuterizuotų operacijų, atliekamų naudojant popierinius dokumentus, ji padės šalinti šiuo metu susidariusias kliūtis priimti ir įgyvendinti Bendrijos vidaus (tarptautinius) e. sąskaitų faktūrų teikimo sprendimus.

2.   E. SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ EKSPERTŲ GRUPĖS ĮGALIOJIMAI

Ekspertų grupė (toliau – grupė) padės Komisijai plėtoti sutartą Europos e. sąskaitų faktūrų sistemos kūrimo strategiją ir stebėti pažangą.

Grupės uždaviniai turi būti įgyvendinti iki 2009 m. gruodžio 31 d.

Grupė vykdo šiuos konkrečius uždavinius:

a)

Bendrijos ir valstybių narių lygiu nustato e. sąskaitas faktūras reglamentuojančių teisės aktų trūkumus, trukdančius išnaudoti visas Bendrijos ekonomikos galimybes;

b)

nustato Europos e. sąskaitų faktūrų sistemai keliamus verslo reikalavimus ir užtikrina, kad juos patvirtintų pagrindinės suinteresuotosios šalys;

c)

nustato svarbius e. sąskaitų faktūrų duomenų elementus, pirmiausia būtinus tam, kad sąskaitą faktūrą būtų galima susieti bent su pirkimu ir apmokėjimu, taip pat klausimus, susijusius su pridėtinės vertės mokesčiu, autentiškumu, vientisumu, archyvavimo ir saugojimo poreikiais, taip pat su poreikiu užtikrinti, kad šiuos elementus patvirtintų pagrindinės suinteresuotosios šalys;

d)

siekdama padėti kurti Europos e. sąskaitų faktūrų sistemą, teikia pasiūlymus dėl standartizavimo įstaigų pareigų nustatymo ir dėl bendrojo (-ųjų) standarto (-ų) plėtojimo, remiantis suinteresuotųjų šalių keliamais verslo ir duomenų reikalavimais, kalendorinio plano;

e)

teikia Europos e. sąskaitų faktūrų sistemos pasiūlymą. Europos e. sąskaitų faktūrų sistema reikalinga tam, kad būtų galima sukurti bendrąjį koncepcinį modelį, apimantį verslo reikalavimus ir standartą (-us), ir siūlyti sprendimus, kaip skatinti Europoje atvirai ir darniai teikti e. sąskaitas faktūras.

Vykdydama savo uždavinius, grupė atsižvelgia į viešajame ir privačiame sektoriuose e. sąskaitų faktūrų srityje jau atliktą darbą ir jau taikomus sprendimus, pirmiausia į tuos, kurie susiję su verslo reikalavimais ir techniniais standartais.

Prireikus grupė gali nustatyti pogrupių arba išorės institucijų bei organizacijų, kompetentingų spręsti e. sąskaitų faktūrų klausimus, atsakomybę už tam tikrų darbų atlikimą.

Grupė rengia ir teikia Komisijai vidurio laikotarpio ataskaitą, kurioje apibendrinama vykdant uždavinius padaryta pažanga ir teikiamos rekomendacijos, skirtos Komisijai, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims, pirmiausia pramonės asociacijoms, tarpusavyje svarstyti ir aptarti. Ši ataskaita skelbiama viešai.

Grupė rengia ir teikia Komisijai galutinę ataskaitą, kurioje aprašoma Europos e. sąskaitų faktūrų sistema. Ši ataskaita skelbiama viešai. Nebus laikoma, kad šios ataskaitos atspindi Komisijos tarnybų nuomonę.

3.   SUDĖTIS IR VEIKLA

3.1.   Sudėtis

Grupę sudaro ne daugiau kaip 30 narių.

Komisija, remdamasi pramonės asociacijų, viešojo sektoriaus įstaigų ir pavienių asmenų, e. sąskaitų faktūrų srityje atstovaujančių viešojo sektoriaus, įmonių, IRT srities atstovų, vartotojų, finansinių paslaugų teikėjų ir standartizavimo organizacijų arba jų dalies interesams, paraiškomis, grupės nariais skiria specialistus, kompetentingus spręsti e. sąskaitų faktūrų klausimus.

3.2.   Kvietimas teikti paraiškas

Priėmusi sprendimą dėl grupės steigimo, Komisija paskelbs kvietimą teikti pramonės asociacijų, viešojo sektoriaus įstaigų ir pavienių asmenų, e. sąskaitų faktūrų srityje atstovaujančių viešojo sektoriaus, įmonių, informacinių technologijų srities atstovų, vartotojų, finansinių paslaugų teikėjų ir standartizavimo organizacijų arba jų dalies interesams, paraiškas.

Pramonės asociacijos, viešojo sektoriaus įstaigos ir pavieniai asmenys, norintys būti grupės nariai, turi pateikti rašytinę paraišką, kurią būtina išsiųsti Komisijai ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 30 d.

Paraiškoje pateikiamas tinkamai pagrįstas pareiškimas, kuriame nurodomos priežastys, kodėl norima dalyvauti grupės veikloje.

Komisija paraiškas vertina pagal šiuos kriterijus:

a)

nariai turi būti pagrindinių suinteresuotųjų šalių (pvz., paslaugų teikėjų, sprendimų teikėjų, viešojo sektoriaus, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), vartotojų) ir standartizavimo organizacijų atstovai;

b)

nariai turi turėti šiuolaikinės praktinės ar veiklos kompetencijos arba patirties, įgytos tarptautiniu mastu sprendžiant su e. sąskaitomis faktūromis susijusius teisinius, administravimo, mokesčių, standartizavimo, komercinius ir (arba) techninius uždavinius. Pirmiausia nariai turi turėti tiesioginės dalyvavimo verslo projektuose arba reikaluose patirties, suteikiančios jiems komercinės arba techninės įžvalgos, reikalingos su šiame sprendime nustatytais klausimais susijusiems sprendimams rengti;

c)

nariai turi būti pajėgūs padėti nustatyti arba formuoti jų administracijos, pagrindinės organizacijos, pramonės asociacijos, pramonės arba kitų suinteresuotųjų šalių grupių nuomonę su įgaliojimu susijusiais klausimais;

d)

nariai turi taip mokėti anglų kalbą, kad galėtų dalyvauti svarstymuose ir rengiant ataskaitas.

Prie suinteresuotųjų šalių paraiškų turi būti pridėti dokumentai, įrodantys, kad siūlomi nariai atitinka pirmiau nurodytas sąlygas.

3.3.   Galutinis grupės sudėties nustatymas

Sprendimą dėl grupės sudėties Komisija priima remdamasi paraiškomis, gautomis paskelbus kvietimą teikti paraiškas.

Skirdama narius, Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

a)

reikiamą teisinę, komercinę ir techninę kompetenciją spręsti klausimus, susijusius su grupės įgaliojimu;

b)

kompetenciją, apimančią visas susijusias funkcijas e. sąskaitų faktūrų pasiūlos ir paklausos atžvilgiu.

Be to, Komisija, remdamasi gautomis paraiškomis, siekia užtikrinti atstovavimą plačiu geografiniu mastu ir lyčių pusiausvyrą grupėje.

Nariai laiku praneša Komisijai apie interesų konfliktus, galinčius turėti įtakos narių objektyvumui.

Individualiai paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami GD interneto tinklavietėje ir (arba) Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 nuostatas.

Nariai skiriami dvylikos mėnesių kadencijai, kuriai pasibaigus jie gali būti paskirti kitai kadencijai, ir pareigas eina tol, kol pakeičiami kitais arba baigiasi jų kadencija.

Nariai gali būti pakeisti likusiam kadencijos laikotarpiui šiais atvejais:

a)

narys atsistatydina;

b)

narys nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose;

c)

narys nesilaiko Sutarties 287 straipsnio reikalavimų;

d)

narys laiku nepraneša Komisijai apie interesų konfliktą.

3.4.   Pirmininkas

Komisija skiria ekspertų grupės pirmininką, atsižvelgdama į tai, kaip pasirinktas asmuo atstovauja suinteresuotųjų šalių interesams, kaip prisideda prie pramonės atstovų nuomonės su įgaliojimu susijusiais klausimais formavimo ir kokios turi reikiamos teisinės, komercinės ir techninės kompetencijos.

Komisija skiria pirmininką dvylikos mėnesių kadencijai, kuriai pasibaigus jis gali būti paskirtas kitai kadencijai.

3.5.   Veikla

Komisija organizuoja grupės posėdžius, jiems pirmininkauja pirmininkas.

Komisijai pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, jų įgaliojimus nustato grupė; pogrupiams įvykdžius šias užduotis, jų veikla nutraukiama.

Komisijos atstovas gali prašyti ekspertų ar stebėtojų, turinčių konkrečios kompetencijos darbotvarkėje numatytu klausimu, dalyvauti grupės ar pogrupio svarstymuose.

Informacijos, gautos dalyvaujant grupės ar pogrupių svarstymuose ar darbe, negalima atskleisti, jei, Komisijos nuomone, ši informacija yra konfidencialaus pobūdžio.

Grupės ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komisijos patalpose, laikantis jos nustatytos tvarkos ir tvarkaraščio. Komisija teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti kiti svarstymu suinteresuoti Komisijos pareigūnai.

Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis, grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba paskelbti arba pateikti Komisijos interneto tinklavietėje visas grupės parengtas santraukas, išvadas ar darbo dokumentus.

3.6.   Išlaidų atlyginimas

Komisija, vadovaudamasi savo nustatytomis išorės ekspertų išlaidų kompensavimo taisyklėmis, atlygina su grupės veikla susijusias pirmininko, narių, ekspertų ir stebėtojų kelionės ir prireikus pragyvenimo išlaidas.

Pirmininkui, nariams, ekspertams ir stebėtojams atlyginimas už teikiamas paslaugas nemokamas.

Posėdžių išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, jį grupei skiria atsakingas Komisijos departamentas.


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 6 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5452)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/718/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo Sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje taikomų veterinarinių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (1), ir ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), o ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Kipre paskelbta apie snukio ir nagų ligos protrūkius.

(2)

Dėl snukio ir nagų ligos susidariusi padėtis Kipre gali kelti pavojų bandoms kitose valstybėse narėse, atsižvelgiant į prekybą gyvais porakanopiais ir tam tikrų jų produktų teikimą į rinką.

(3)

Kipras ėmėsi priemonių pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyvą 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančią Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/46/EEB (3), ir ligos protrūkio vietovėse pritaikė papildomas priemones.

(4)

Dėl snukio ir nagų ligos padėties Kipre būtina sustiprinti snukio ir nagų ligos kontrolės priemones, kurių ėmėsi Kipras.

(5)

Didelės ir mažos rizikos zonas paveiktose valstybėse narėse tikslinga apibrėžti kaip nuolatines priemones ir uždrausti gabenti galinčius užsikrėsti gyvūnus iš didelės ir mažos rizikos zonų bei gabenti tokių galinčių užsikrėsti gyvūnų produktus iš didelės rizikos zonų. Sprendime taip pat reikėtų nustatyti taisykles, taikomos saugių produktų, pagamintų prieš nustatant apribojimą arba iš medžiagų, gautų ne iš apribotų zonų, arba apdorotų, veiksmingai užtikrinant galimo snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimą, gabenimui iš šių zonų.

(6)

Nustatytų rizikos zonų dydis tiesiogiai priklauso nuo galimų kontaktų su užkrėstu ūkiu nustatymo rezultatų ir nustatant šį dydį atsižvelgiama į galimybę taikyti pakankamas gyvūnų ir produktų judėjimo kontrolės priemones. Šiuo metu, pagal Kipro pateiktą informaciją, visas Kipras turėtų būti apibrėžtas kaip didelės rizikos zona.

(7)

Draudimas gabenti turėtų būti taikomas tik produktams, pagamintiems iš galinčių užsikrėsti rūšių gyvūnų arba paimtų iš gyvūnų, kilusių iš didelės rizikos zonų, išvardytų I priede, ir neturėtų paveikti produktų, pagamintų ar paimtų iš gyvūnų, kilusių iš kitų zonų, tranzito per šias zonas.

(8)

Tarybos direktyva 64/432/EEB (4) priimta dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis.

(9)

Tarybos direktyva 91/68/EEB (5) priimta dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis.

(10)

1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 92/65/EEB, nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiosiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (6), susijusi su prekyba kitais porakanopiais bei avinų ir ožių sperma, avių ir ožkų kiaušialąstėmis ir embrionais, o taip pat kiaulių embrionais.

(11)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 853/2004, nustatančiu konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (7), taip pat susijęs ir su šviežios mėsos, maltos mėsos, mechaniškai atskirtos mėsos, mėsos pusgaminių, ūkiuose augintų medžiojamų gyvūnų mėsos, mėsos gaminių, įskaitant, apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, bei pieno produktų gamybos ir prekybos sveikatos reikalavimais.

(12)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (8), susijęs ir su gyvūninės kilmės maisto sveikumo ženklinimu.

(13)

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (9), numatytas specialus mėsos gaminių apdorojimas, kuriuo gyvūninės kilmės produktuose nukenksminamas snukio ir nagų ligos virusas.

(14)

2001 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimu 2001/304/EB dėl tam tikrų gyvūninės kilmės produktų ženklinimo ir naudojimo, remiantis Sprendimu 2001/172/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su snukio ir nagų liga Jungtinėje Karalystėje (10), numatytas tam tikrų gyvūninės kilmės produktų, skirtų tik vidaus rinkai, ženklinimas sveikumo ženklu. Tikslinga atskirame priede numatyti panašaus ženklinimo nuostatas dėl snukio ir nagų ligos Kipre.

(15)

Tarybos direktyva 92/118/EEB (11) nustatyti gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys produktų, kuriems netaikomi minėti reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją.

(16)

2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1774/2002, kuriuo nustatomos sveikatos taisyklės gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (12), numatyti gyvulinės kilmės šalutinių produktų apdorojimo būdai, tinkami snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimui.

(17)

Tarybos direktyva 88/407/EEB (13) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Bendrijos vidaus prekybai užšaldyta galvijų sperma bei jos importui.

(18)

Tarybos direktyva 89/556/EEB (14) susijusi su gyvūnų sveikatos reikalavimais, reglamentuojančiais Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių.

(19)

Tarybos direktyva 90/429/EEB (15) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi Bendrijos vidaus prekybai naminių kuilių sperma ir jos importui.

(20)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (16) nustatytas paveiktų ūkių išlaidų, patirtų dėl ligos kontrolės priemonių, atlyginimo mechanizmas.

(21)

Kadangi vaistams, apibrėžtiems 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (17), 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (18), 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, suderinimo (19), nebetaikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, jiems reikėtų netaikyti šiuo sprendimu nustatytų su gyvūnų sveikata susijusių apribojimų.

(22)

2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimo 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (20) 6 straipsnyje nustatyta leidžianti nukrypti nuostata dėl tam tikrų produktų veterinarinių patikrinimų. Tikslinga leisti gabenti tokius produktus iš didelės rizikos zonų pagal supaprastintą sertifikavimo tvarką.

(23)

Valstybės narės, išskyrus Kiprą, turėtų padėti laikytis paveiktose zonose taikomų ligos kontrolės priemonių, užtikrindamos, kad į šias zonas nebūtų gabenami galintys užsikrėsti gyvi gyvūnai.

(24)

Siekiant geriau suprasti epidemiologinę padėtį ir sudaryti sąlygas galimai infekcijai nustatyti, reikia ilgesniam laikui sustabdyti salos gyvūnų judėjimą, suteikiant galimybę kontroliuojamomis sąlygomis skersti ir gabenti arklinių šeimos gyvūnus.

(25)

2007 m. gruodžio 3 d. posėdyje Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas persvarstys padėtį ir, jei būtina, imsis priemonių.

(26)

Šiame sprendime nustatytos priemones atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Gyvi gyvūnai

1.   Nepažeisdama priemonių, kurių ėmėsi Kipras pagal Direktyvą 2003/85/EB, ir ypač pagal minėtos Direktyvos 7 straipsnio 1 dalį nustatytų laikinųjų kontrolės zonų ir pagal šios direktyvos 7 straipsnio 3 dalį judėjimo draudimo taikymo, Kipras užtikrina, kad laikomasi šios straipsnio 2–7 dalyse nustatytų sąlygų.

2.   Tarp I ir II priede išvardytų vietovių negabenami gyvi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės bei kiti porakanopiai.

3.   Gyvi galvijai, avys, ožkos ir kiaulės bei kiti porakanopiai negabenami iš ar nevežami per I ir II priede išvardytas vietoves.

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, Kipro kompetentingos valdžios institucijos gali leisti tiesioginį ir nesustojamą porakanopių gyvūnų tranzitą pagrindiniais keliais ir geležinkelio linijomis per I ir II prieduose išvardytas vietoves.

5.   Lydimuosiuose sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyvoje 64/432/EEB gyviems galvijams ir kiaulėms, ir Direktyvoje 91/68/EEB gyvoms avims ir ožkoms, pateikiamuose su gyvūnais, gabenamais iš Kipro teritorijos dalių, neįtrauktų į I ir II priedus, į kitas valstybe nares, įrašoma:

„Gyvūnai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

6.   Jei iš Kipro teritorijos dalių, neįtrauktų į I ir II priedus, į kitas valstybes nares gabenami kitokie porakanopiai nei tie, kuriems galioja 5 dalyje minimi sertifikatai, jų lydimuosiuose sveikatos sertifikatuose įrašoma:

„Gyvi porakanopiai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Gyvūnus su 5 ir 6 dalyse minimais lydimaisiais gyvūnų sveikatos sertifikatais leidžiama gabenti į kitas valstybes nares, tik jei Kipro vietos veterinarijos institucija apie tai praneša paskirties valstybės narės centrinėms ir vietos veterinarijos institucijoms likus trims dienoms iki gabenimo.

8.   Nukrypstant nuo 2 dalies nuostatų, Kipro kompetentingos valdžios institucijos gali leisti gabenti galinčių užsikrėsti snukio ir nagų liga rūšių gyvūnus iš II priede išvardytų vietovių į skerdyklas, esančias I priede išvardytose vietovėse.

2 straipsnis

Mėsa

1.   Šiame straipsnyje mėsai priskiriama „šviežia mėsa“, „malta mėsa“, „mechaniškai atskirta mėsa“, „mėsos pusgaminiai“, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.10, 1.13, 1.14 ir 1.15 punktuose.

2.   Kipras negabena galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių, kurių kilmės vieta yra I priede išvardytos vietovės, mėsos arba mėsos, kuri yra gauta iš gyvūnų, kilusių iš I priede išvardytų vietovių.

3.   Mėsa, kuri pagal šio Sprendimo nuostatas yra netinkama išgabenti iš Kipro, ženklinama pagal Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą arba pagal IV priedą.

4.   2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas mėsai, paženklintai sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skyriaus I skirsnį, jei:

a)

mėsa aiškiai pažymėta ir nuo pagaminimo dienos buvo gabenama ir laikoma atskirai nuo mėsos, kuri pagal šio Sprendimo nuostatas laikoma netinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

b)

mėsa atitinka šias sąlygas:

i)

ji buvo gauta prieš 2007 m. rugsėjo 15 d.; arba

ii)

ji buvo gauta iš gyvūnų, iki paskerdimo arba nuo jų atsivedimo, jei jų amžius mažesnis nei 90 dienų, augintų ne mažiau kaip 90 dienų ir paskerstų, o jei mėsa yra laukinių medžiojamų gyvūnų, neatsparių snukio ir nagų ligai (toliau – laukinių žvėrių mėsa), sumedžiotų kitose nei I ir II prieduose išvardytose vietovėse; arba

iii)

atitinka c, d ir e punktuose nustatytas sąlygas;

c)

mėsa buvo gauta iš naminių kanopinių ar ūkiuose auginamų medžiojamųjų snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų (toliau – ūkiuose auginami medžiojamieji gyvūnai), kaip nurodyta atitinkamai III priedo 4–7 stulpeliuose pagal mėsos kategorijas, ir atitinka šias sąlygas:

i)

gyvūnai ne mažiau kaip 90 dienų iki paskerdimo dienos arba nuo jų atsivedimo, jei jų amžius mažesnis nei 90 dienų, buvo auginti ūkiuose, kurie yra III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytose vietovėse, kur ne mažiau kaip 90 dienų iki skerdimo dienos nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

ii)

bent 21 dieną iki gabenimo į skerdyklą dienos arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos gyvūnai buvo prižiūrimi kompetentingų veterinarijos institucijų viename ūkyje, kuris yra mažiausiai 10 km spindulio apskritimo formos teritorijos centre ir šioje teritorijoje bent 30 dienų iki pakrovimo dienos nebuvo snukio ir nagų ligos protrūkio;

iii)

į ii punkte nurodytą ūkį 21 dieną iki pakrovimo dienos arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų atveju – iki skerdimo ūkyje dienos nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekančio ūkio, atitinkančio ii punkte nustatytas sąlygas – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų.

Tačiau kompetentinga valdžios institucija gali leisti į ii punkte nurodytą ūkį atvežti snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnus, kurie atitinka i ir ii punktuose nustatytas sąlygas ir kurie:

atvežami iš ūkio, į kurį 21 dieną iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį nebuvo atvežta snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnų, išskyrus kiaules, atvežamas iš jas tiekiančio ūkio – pastaruoju atveju 21 dienos laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 7 dienų; arba

kurių snukio ir nagų ligos viruso antikūnų nustatymo testo, atlikto kraujo mėginį paėmus 10 dienų laikotarpiu iki gabenimo į ii punkte nurodytą ūkį datos, rezultatai buvo neigiami; arba

atvežami iš ūkio, kuriame nustatyti neigiami serologinio tyrimo, atlikto pagal mėginių ėmimo protokolą, tinkamą 95 % patikimumu nustatyti 5 % snukio ir nagų ligos paplitimą, rezultatai;

iv)

gyvūnai arba, ūkiuose auginamų medžiojamųjų gyvūnų, paskerstų ūkyje, atveju – skerdenos buvo gabenami oficialiai kontroliuojant transporto priemonėmis, kurios prieš pakraunant buvo išvalytos ir dezinfekuotos, iš ii punkte nurodyto ūkio į paskirtą skerdyklą;

v)

gyvūnai buvo paskersti mažiau negu po 24 valandų nuo atvežimo į skerdyklą ir atskirai nuo gyvūnų, kurių mėsa nėra laikoma tinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

d)

mėsa, jei ji teigiamai pažymėta III priedo 8 stulpelyje, buvo gauta iš laukinių medžiojamųjų gyvūnų, kurie buvo užmušti vietovėse, kur snukio ir nagų ligos protrūkių nebuvo ne mažiau kaip 90 dienų iki sumedžiojimo dienos, ir ne mažesniu kaip 20 km atstumu nuo III priedo 1, 2 ir 3 stulpeliuose nurodytų vietovių;

e)

c ir d punktuose nurodyta mėsa turi dar atitikti šias sąlygas:

i)

tokią mėsą išgabenti galima tik leidus Kipro kompetentingai veterinarijos institucijai, jeigu

c punkto iv papunktyje nurodyti gyvūnai buvo gabenami į įmonę ir prieš tai nebuvo III priedo 1, 2 ir 3 skiltyse išvardytose vietovėse esančiuose ūkiuose; ir

įmonė nėra apsaugos zonoje;

ii)

visais atvejais mėsa yra aiškiai pažymėta, tvarkoma, laikoma ir vežama atskirai nuo mėsos, kuri nėra laikoma tinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

iii)

oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atlikto post-mortem patikrinimo išgabenusioje įmonėje arba, ūkyje augintų medžiojamųjų gyvūnų skerdimo ūkyje atveju – c punkto ii papunktyje nurodytame ūkyje metu nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos klinikinių požymių ar ligos post-mortem įrodymų;

iv)

mėsa buvo palikta įmonėse ar ūkiuose, nurodytuose e punkto iii papunktyje, bent 24 valandas po c ir d punktuose nurodytų gyvūnų post-mortem patikrinimo;

v)

bet koks tolesnis mėsos paruošimas išgabenimui iš I priede išvardytų vietovių laikinai sustabdomas:

tuo atveju, jei snukio ir nagų liga buvo diagnozuota e punkto iii papunktyje nurodytose įmonėse ar ūkiuose prieš visų ten esančių gyvūnų paskerdimą, visos mėsos ir negyvų gyvūnų pašalinimą, ir jei nuo šių įmonių ir ūkių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo praėjo bent 24 valandos, ir

tuo atveju, jei toje pačioje įmonėje skerdžiami snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai yra atvežti iš ūkių, esančių I priede išvardytose vietovėse, ir jei neatitinka 4 dalies c ar d punktuose nustatytų sąlygų, iki visų šių gyvūnų paskerdimo ir šių įmonių visiško išvalymo ir dezinfekavimo prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui užbaigimo;

vi)

centrinės veterinarijos institucijos perduoda kitoms valstybėms narėms ir Komisijai šių įmonių ir ūkių, kuriuos jos patvirtino c, d ir e punktų taikymo tikslais, sąrašą.

5.   Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi 3 ir 4 dalyse nustatytų sąlygų.

6.   Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šviežiai mėsai, gautai iš gyvūnų, kurie užauginti kitose nei I ir II prieduose išvardytose vietovėse, ir kurie, nukrypstant nuo 1 straipsnio 2 ir 3 dalių, oficialiai prižiūrint ir neužvežant į I priede išvardytų vietovių ūkius gabenami tiesiai į skerdyklą I priede minimoje vietovėje už apsaugos zonos ribų, nedelsiant paskersti, su sąlyga, kad tokia šviežia mėsa teikiama į rinką tik I ir II prieduose išvardytų vietovių rinkoje ir atitinka šias sąlygas:

a)

visa tokia šviežia mėsa paženklinta pagal Direktyvos 2002/99/EB 4 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą arba šio sprendimo IV priedą;

b)

skerdykloje

i)

užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

ii)

bet koks mėsos parengimas išgabenimui į kitas nei I priede išvardytas vietoves, jei toje pačioje skerdykloje skerdžiami snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai iš ūkių, esančių I priede išvardytose vietovėse, sustabdomas tol, kol visi tokie gyvūnai paskerdžiami, o skerdykla išvaloma ir dezinfekuojama prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui;

c)

šviežia mėsa aiškiai pažymėta ir vežama bei laikoma atskirai nuo mėsos, kuri yra tinkama išgabenti iš Kipro.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

7.   2 dalyje numatytas draudimas netaikomas šviežiai mėsai, gaunamai iš I priede išvardytose vietovėse esančių mėsos išpjaustymo įmonių pagal šias sąlygas:

a)

tą pačią dieną išpjaustymo įmonėje perdirbama tik šviežia mėsa, kaip apibrėžta 4 dalies b punkte. Perdirbus šio reikalavimo neatitinkančią mėsą, atliekamas valymas ir dezinfekcija.

b)

visa tokia šviežia mėsa paženklinta sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004/EB I priedo I skyriaus III skirsnį;

c)

išpjaustymo įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

d)

šviežia mėsa aiškiai pažymėta ir gabenama bei laikoma atskirai nuo mėsos, kuri yra netinkama išgabenti iš I priede išvardytų vietovių.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

8.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos mėsos pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Mėsa atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

3 straipsnis

Mėsos produktai

1.   Kipras negabena mėsos produktų, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, kurie yra pagaminti iš galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir kitų porakanopių (toliau – mėsos produktai), kilusių iš I priede išvardytų vietovių, arba kuriuos ruošiant naudota iš tų vietovių kilusių gyvūnų mėsa.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas mėsos produktams, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, paženklintiems sveikumo ženklu pagal Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skyriaus I skirsnį, jei šie mėsos produktai:

a)

aiškiai pažymėti ir nuo pagaminimo dienos buvo vežami ir laikomi atskirai nuo mėsos produktų, kurie pagal šio Sprendimo nuostatas yra laikomi netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

b)

atitinka vieną iš šių sąlygų:

i)

pagaminti iš 2 straipsnio 4 dalies b punkte minimos mėsos, arba

ii)

buvo apdoroti bent vienu atitinkamu būdu, nustatytu Direktyvos 2002/99/EB III priedo 1 dalyje snukio ir nagų ligos atvejams.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

3.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų mėsos produktų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, atitinka 2 dalies reikalavimus, ir jei jie buvo apdoroti įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai 2 dalyje numatytų perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos ir pridedamuose dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei mėsos produktai, įskaitant apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, yra apdoroti termiškai bent pagal 2 dalies pirmos pastraipos b punkto ii papunktį hermetiškai uždarytoje taroje tam, kad juos būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, tai užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

4 straipsnis

Pienas

1.   Iš I priede išvardytų zonų Kipre negabenamas žmonėms vartoti skirtas arba neskirtas pienas.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pienui, gautam iš gyvūnų, laikomų I priede išvardytoje vietovėje, jei jis buvo apdorotas pagal:

a)

Direktyvos 2003/85/EB IX priedo A dalį, jei pienas yra skirtas vartoti žmonėms; arba

b)

Direktyvos 2003/85/EB IX priedo B dalį, jei pienas neskirtas vartoti žmonėms arba skirtas snukio ir nagų ligai neatspariems gyvūnams maitinti.

3.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pienui, kuris yra paruoštas I priede išvardytose vietovėse įsikūrusiose įmonėse pagal šias sąlygas:

a)

visas įmonėje naudojamas pienas arba atitinka 2 dalies sąlygas arba yra gautas iš gyvūnų auginamų ir melžiamų kitur nei I priede minima vietovė;

b)

įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

c)

pienas aiškiai paženklintas ir vežamas bei laikomas atskirai nuo pieno bei pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių;

d)

iš ūkių, nesančių I priede išvardytose vietovėse, į I priede išvardytų vietovių įmones šviežias pienas gabenamas prieš tai išvalytomis ir dezinfekuotomis transporto priemonėmis, kurios po valymo ir dezinfekcijos nebuvo I priede minimose vietovėse esančiuose ūkiuose, kuriuose būtų laikomi snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvūnai;

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

4.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamo pieno pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Pienas atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

5.   Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei pienas atitinka 2 dalies reikalavimus, jei ir jis buvo apdorotas įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai šių perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos pridedamuose prekybos dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

6.   Nukrypstant nuo 4 dalies nuostatų, jei pienas atitinka 2 dalies a arba b punktų reikalavimus ir yra apdorotas hermetiškai uždarytoje taroje taip, kad jį būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, užtenka prie pieno siuntos pridėti prekybos dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

5 straipsnis

Pieno produktai

1.   Iš I priede išvardytų zonų Kipre negabenami žmonėms vartoti skirti arba neskirti pieno produktai.

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams:

a)

pagamintiems iki 2007 m. rugsėjo 15 d.; arba

b)

yra pagaminti iš pieno, atitinkančio 4 straipsnio 2 arba 3 dalies nuostatas; arba

c)

skirtiems eksportui į trečiąsias šalis, kurių importo taisyklės leidžia, kad tokie produktai būtų apdoroti kitais nei 4 straipsnio 2 dalyje nustatytais būdais, užtikrinančiais snukio ir nagų ligos viruso nukenksminimą.

3.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo XI skirsnio II skyriaus, šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas šiems pieno produktams, skirtiems žmonėms vartoti:

a)

pagamintiems iš pieno, kurio kontroliuojama pH vertė yra mažesnė nei 7,0, ir mažiausiai 15 sekundžių apdorotiems termiškai ne mažesne nei 72 °C temperatūra tuo atveju, jei toks apdorojimas nebuvo būtinas galutiniams produktams, kurių ingredientai tenkina šios Sprendimo 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

b)

pagamintiems iš karvių, avių, ožkų pieno, kurios buvo laikomos mažiausiai 30 dienų I priede išvardytoje vietovėje esančiame ūkyje, apie kurį 10 km spinduliu nepasitaikė snukio ir nagų ligos atvejų per 30 dienų prieš melžiant pieną. Be to, tokių produktų gamyboje yra taikomas mažiausiai 90 dienų brandinimo ar nokinimo procesas, kurio metu visame gaminyje pH sumažinamas mažiau nei 6,0, o prieš vyniojimą arba pakavimą tokių produktų pluta nedelsiant apdorojama 0,2 % citrinų rūgštimi.

4.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams, kurie yra paruošti I priede išvardytose vietovėse įsikūrusiose įmonėse pagal šias sąlygas:

a)

visas įmonėje naudojamas pienas arba atitinka 4 straipsnio 2 dalies sąlygas, arba yra gautas iš gyvūnų, esančių kitur nei I priede išvardytoje vietovėje;

b)

visi galutiniam gaminiui pagaminti naudojami pieno produktai atitinka 2 dalies a ir b punktų arba 3 dalies reikalavimus, arba yra gaminami iš pieno, gaunamo iš gyvūnų, esančių kitur nei I priede išvardytoje vietovėje;

c)

įmonėje užtikrinama griežta veterinarinė kontrolė;

d)

pieno produktai aiškiai paženklinti ir vežami bei laikomi atskirai nuo pieno ir pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių.

Centrinių veterinarijos tarnybų prižiūrima kompetentinga veterinarijos tarnyba, kontroliuoja, kaip laikomasi pirmoje pastraipoje nustatytų sąlygų.

Centrinės veterinarijos tarnybos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

5.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas pieno produktams, pagamintiems kitose vietovėse nei I priede išvardytos vietovės naudojant pieną, kuris buvo gautas anksčiau nei 2007 m. rugsėjo 15 d., jei pieno produktai yra aiškiai pažymėti ir vežami bei laikomi atskirai nuo pieno produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš šių vietovių.

6.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų pieno produktų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Pieno produktai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Nukrypstant nuo 6 dalies nuostatų, jei pieno produktai atitinka 2 dalies a ir b punktų bei 3 ir 4 dalių reikalavimus, jei ir jis buvo apdorotas įmonėje, kurioje laikomasi Rizikos veiksnių analizė ir svarbiųjų valdymo taškų nustatymo (RVASVT) ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas apdorojimo standartų laikymasis ir fiksavimas, tai šių perdirbimo sąlygų laikymąsi užtenka pažymėti prie siuntos pridedamuose prekybos dokumentuose, patvirtinamuose pagal 9 straipsnio 1 dalį.

8.   Nukrypstant nuo 6 dalies nuostatų, jei pieno produktai, atitinkantys 2 dalies a arba b papunkčių, 3 ir 4 dalių reikalavimus ir yra termiškai apdoroti hermetiškai uždarytoje taroje taip, kad juos būtų galima laikyti ne šaldymo įrangoje, užtenka prie pieno produktų pridėti prekybinį dokumentą, kuriame būtų nurodytas taikytas terminis apdorojimas.

6 straipsnis

Sperma, kiaušialąstės ir embrionai

1.   Iš Kipro I ir II prieduose išvardytų vietovių galvijų, avių, ožkų, kiaulių ir kitų porakanopių sperma, kiaušialąstės ir embrionai (toliau – sperma, kiaušialąstės ir embrionai) negabenami.

2.   1 dalyje nustatyti draudimai netaikomi:

a)

iki 2007 m. rugsėjo 15 d. gautiems spermai, kiaušialąstėms ir embrionams;

b)

užšaldytai galvijų spermai ir embrionams, užšaldytai kuilių spermai, užšaldytai avinų ir ožių spermai bei avių ir ožkų embrionams, kurie yra importuojami į Kiprą, laikantis atitinkamai Direktyvų 88/407/EEB, 89/556/EEB, 90/429/EEB arba 92/65/EEB sąlygų, ir kurie po įvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo spermos, kiaušialąsčių ir embrionų, kurie yra netinkami išgabenti pagal 1 dalį;

c)

užšaldytai galvijų, kuilių, avinų ir ožių spermai ir galvijų, kiaulių, avių ir ožkų embrionams, jei gyvūnai ne mažiau kaip 90 dienų prieš ir surinkimo proceso metu buvo laikomi už I ir II prieduose išvardytų vietovių ribų ir kurie:

i)

buvo laikomi patvirtintomis sąlygomis ne mažiau kaip 30 dienų iki išgabenimo dienos, ir

ii)

buvo paimti iš gyvūnų donorų, esančių centruose arba ūkiuose, kuriuose bent prieš tris mėnesius iki ir 30 dienų po spermos ar embrionų paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos atvejų ir kurie yra 10 km spindulio teritorijos, kurioje ne mažiau kaip prieš 30 dienų iki paėmimo nebuvo nustatyta snukio ir nagų ligos, centre.

Prieš gabenant a, b ir c punktuose nurodytą spermą ar embrionus centrinės veterinarijos institucijos kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pateikia šios dalies taikymo tikslais patvirtintų centrų ir grupių sąrašą.

3.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos galvijų spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 88/407/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta galvijų sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos kuilių spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 90/429/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta kuilių sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

5.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų užšaldytų galvijų embrionų sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 89/556/EEB, įrašoma:

„Galvijų embrionai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

6.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamos užšaldytos avinų ar ožių spermos sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 92/65/EEB, įrašoma:

„Užšaldyta avinų ir (arba) ožių sperma atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7.   Iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų užšaldytų avių ar ožkų embrionų sveikatos sertifikatuose, kurie numatyti Direktyva 92/65/EEB, įrašoma:

„Užšaldyti avių ir (arba) ožkų embrionai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

7 straipsnis

Kailiai ir odos

1.   Iš I priede išvardytų vietovių Kipre negabenami galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių kailiai ir odos (toliau – kailiai ir odos).

2.   1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas kailiams ir odai, kurie:

a)

buvo gauti Kipre iki 2007 m. rugsėjo 15 d., arba

b)

atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 2 punkto c arba d papunkčiuose nustatytus reikalavimus; arba

c)

buvo gauti ne iš I priede išvardytų vietovių pagal Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatytas sąlygas ir nuo atvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo kailių ir odų, netinkamų išgabenti pagal 1 dalį.

Apdoroti kailiai ir odos atskiriami nuo neapdorotų kailių ir odų.

3.   Prie iš Kipro į kitas valstybes nares gabenamų kailių ir odų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Kailiai ir odos atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei kailiai ir odos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 1 punkto b–e papunkčių reikalavimus, užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame nurodoma atitiktis šiems reikalavimams.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei kailiai ir odos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VI skyriaus A dalies 2 punkto c arba d papunkčių reikalavimus, atitikčiai šiems reikalavimams nurodyti pakanka prie siuntos pridedamo prekybos dokumento, patvirtinto pagal 9 straipsnio 1 dalį.

8 straipsnis

Kiti gyvūninės kilmės produktai

1.   Kipras negabena po 2007 m. rugsėjo 15 d. pagamintų galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių produktų, neminėtų 2–7 straipsniuose, kurių kilmės vieta yra I priede išvardytos vietovės arba kurie gauti iš gyvūnų, kilusių iš I priede išvardytų vietovių

I priede išvardytų vietovių Kipras negabena galvijų, avių, ožkų ir kiaulių bei kitų porakanopių mėšlo ir srutų.

2.   1 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytas draudimas netaikomas:

a)

gyvūninės kilmės produktams, kurie:

i)

buvo termiškai apdoroti

hermetiškai uždarytoje taroje 3 arba daugiau Fo temperatūra arba

pasiekiant ne mažesnę kaip 70 °C vidaus temperatūra; arba

ii)

buvo gauti ne iš I priede išvardytų vietovių pagal Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 nustatytas sąlygas ir nuo atvežimo į Kiprą buvo laikomi ir vežami atskirai nuo gyvūninės kilmės produktų, netinkamų išgabenti pagal 1 dalį;

b)

kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 I priedo 4 ir 5 punktuose, kraujui ir kraujo produktams, kuriems buvo taikytas bent vienas iš apdorojimo būdų, numatytų Reglamento Nr. 1774/2002 VIII priedo IV skyriaus A dalies 3 punkto a punkto ii papunktyje, ir atliktas efektyvumo patikrinimas arba kraujas ir kraujo produktai importuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo IV skyriaus A dalį;

c)

taukams ir lydytiems riebalams, kuriems taikytas terminis apdorojimas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo IV skyriaus B dalies 2 punkto d punkto iv papunktyje;

d)

gyvūnų žarnoms, atitinkančioms Direktyvos 92/118/EEB I priedo 2 skyriaus A dalyje nurodytas sąlygas, ir kurios buvo išvalytos, išgrandytos ir tada sūdytos, balintos arba džiovintos, o po to buvo imtasi priemonių, apsaugančių nuo pakartotinio užkrėtimo;

e)

avies vilnai, atrajotojų plaukams ir kiaulių šeriams, kurie buvo plauti pramoniniu būdu arba rauginami, bei avies vilnai, atrajotojų plaukams ir kiaulių šeriams, kurie yra patikimai supakuoti ir sausi;

f)

augintinių ėdalui, kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo II skyriaus B dalies 2. 3 ir 4 punktų reikalavimus;

g)

sudėtiniams produktams, kuriems tolimesnis apdorojimas nebūtinas, ir kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės produktų, tuo atveju, jei apdorojimo nereikėjo galutiniams produktams, kurių sudedamosios tenkina šiuo sprendimu nustatytus atitinkamus gyvūnų sveikatos reikalavimus;

h)

medžioklės trofėjams pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VIII priedo VII skyriaus A dalies 1, 3 arba 4 punktus;

i)

supakuotiems gyvūninės kilmės produktams, kuriuos ketinama naudoti in-vitro diagnostinius, laboratorinius reagentus.

j)

vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/83/EB, medicinos prietaisams, pagamintiems naudojant gyvūninius audinius, kurie tampa negyvais, kaip nurodyta Direktyvos 93/42/EEB 1 straipsnio 5 dalies g punkte, veterinariniams vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/82/EB, ir tiriamiesiems vaistams, kaip apibrėžta Direktyvoje 2001/20/EB.

3.   Kipras užtikrina, kad prie 2 dalyje minimų gyvūninės kilmės produktų, gabenamų į kitas valstybes nares, būtų pridedamas oficialus sertifikatas, kuriame įrašoma:

„Gyvūninės kilmės produktai atitinka 2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimą 2007/718/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre.“

4.   Nukrypstant nuo 3 dalies, jei šios straipsnio 2 dalies a–d ir f punktuose minimi gyvūninės kilmės produktai atitinka apdorojimo reikalavimus, nurodytus prekybos dokumente, kurio reikalaujama pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus, pakanka atitiktį patvirtinti vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalimi.

5.   Nukrypstant nuo 3 dalies, prie 2 dalies e papunktyje minimų produktų užtenka pridėti prekybos dokumentą, kuriame nurodomas pramoninis plovimas arba rauginimas, arba kuriam nurodoma atitiktis Reglamento (EB) Nr. 774/2002 VIII priedo VIII skyriaus A dalies 1 ir 4 punktų reikalavimams.

6.   Nukrypstant nuo 3 dalies, jei 2 dalies g punkte minimi produktai pagaminti įmonėje, kurioje laikomasi RVASVT ir patikrinamo standartinio technologinio proceso, kuriuo užtikrinamas šiuo sprendimu nustatytų atitinkamų gyvūnų sveikatos reikalavimų laikymasis, užtenka tai nurodyti siuntos lydimajame prekybos dokumente, patvirtinamame pagal 9 straipsnio 1 dalį.

7.   Nukrypstant nuo 3 dalies, prie 2 dalies i ir j punktuose minimų produktų užteka pridėti prekybos dokumentą, kuriame įrašoma, kad produktai skirti naudoti in-vitro diagnostikos tikslais, kaip laboratoriniai reagentai, vaistai ar medicininiai prietaisai, jei tie produktai yra aiškiai paženklinti „naudoti tik in-vitro diagnostikai“ arba „naudoti tik laboratorijoje“ kaip „vaistus“ arba „medicininius prietaisus“.

8.   Nukrypstant nuo 3 dalies nuostatų, jei sudėtiniai produktai atitinka Komisijos sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, užtenka prie jų pridėti prekybos dokumentą, kuriame įrašoma:

„Šiuos sudėtinius produktus galima laikyti ne šaldymo įrangoje kambario temperatūroje arba gamybos metu jie buvo visiškai išvirti, iškepti arba termiškai apdoroti taip, kad visos neapdorotos medžiagos buvo denatūruotos“.

9 straipsnis

Sertifikavimas

1.   Kai daroma nuoroda į šią pastraipą, kompetentingos Kipro valdžios institucijos užtikrina, kad pagal Bendrijos teisės aktus Bendrijos vidaus prekybai būtinas prekybos dokumentas būtų patvirtintas, pridedant oficialaus sertifikato kopiją, kurioje įrašoma, kad:

a)

atitinkami produktai pagaminti:

i)

patikrinto ir tenkinančio atitinkamus su gyvūnų sveikata susijusių Bendrijos teisės aktų reikalavimus gamybos proceso metu, sunaikinant snukio ir nagų ligos virusą arba

ii)

iš anksčiau apdorotų medžiagų, kurios yra atitinkamai sertifikuotos; ir

b)

numatytos nuostatos, leidžiančios išvengti pakartotinio užkrėtimo snukio ir nagų ligos virusu po apdorojimo.

Tokiame technologinio proceso sertifikate pateikiama nuoroda į šį sprendimą, galioja 30 dienų, jame nurodoma galiojimo pabaigos data ir jis gali būti atnaujintas po įmonės patikrinimo.

2.   Tais atvejais, kai produktai skirti pardavimui galutiniam vartotojui, kompetentingos Kipro valdžios institucijos gali leisti mišrius produktų krovinius, išskyrus šviežią mėsą, maltą mėsą, mechaniškai atskirtą mėsą, mėsos pusgaminius, kiekvieną iš kurių, laikantis šio sprendimo, galima siųsti su lydimuoju prekybos dokumentu, patvirtinamu pridedant oficialaus veterinarinio sertifikato kopiją, kuria patvirtinama, kad:

a)

išsiuntimo patalpose įdiegta sistema, užtikinanti, kad prekės gali būti išsiųstos tik tuomet, jei jos yra atsekamos pagal dokumentus, kurių reikalaujama pagal šį sprendimą, ir

b)

a punkte minėta sistema buvo patikrinta ir nustatytas jos tinkamumas.

Šiame atsekamosios sistemos sertifikate pateikiama nuoroda į šį sprendimą, jis galioja 30 dienų, jame nurodoma galiojimo pabaigos data ir jis atnaujinamas tik jei įmonės patikrinimo rezultatai patenkinami.

Kompetentingos Kipro valdžios institucijos pateikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai sąrašą įmonių, kurias jos patvirtino, taikydamos šią dalį.

10 straipsnis

Valymas ir dezinfekcija

1.   Kipras užtikrina, kad transporto priemonės, naudotos gyviems gyvūnams gabenti I ir II prieduose išvardytose vietovėse, būtų išvalytos ir dezinfekuotos po kiekvieno reiso, o toks valymas ir dezinfekcija registruojama pagal Direktyvos 64/432/EEB 12 straipsnio 2 dalies d punktą.

2.   Kipras užtikrina, kad Kipro išvežimo punktų operatoriai užtikrintų, jog iš Kipro išvažiuojančių kelių transporto priemonių padangos apdorojamos dezinfekcijos priemonėmis.

11 straipsnis

Produktai, kuriems taikoma išimtis

3, 4, 5 ir 8 straipsniuose nustatyti apribojimai netaikomi iš I priede išvardytų vietovių gabenamiems minėtuose straipsniuose nurodytiems gyvūninės kilmės produktams, jei tokie produktai:

a)

buvo pagaminti ne Kipre ir liko savo pradinėje pakuotėje, ant kurios užrašyta produktų kilmės šalis; arba

b)

buvo pagaminti patvirtintose įmonėse, esančiose I priede išvardytose vietovėse iš apdorotų produktų, kurių kilmės vieta nėra šiose vietoves ir:

i)

kurie po įvežimo į Kipro teritoriją buvo vežami, laikomi ir apdorojami atskirai nuo produktų, kurie yra netinkami išgabenti iš I priede išvardytų vietovių,

ii)

prie kurių laikantis šio sprendimo reikalavimų pridedamas prekybos dokumentas arba oficialus sertifikatas.

12 straipsnis

Judėjimo sustabdymas

1.   Nepažeisdamas priemonių, kurių Kipras turi imtis pagal Direktyvos 2003/85/EB 7 straipsnio 3 dalį, Kipras laikinai uždraudžia galvijų, kiaulių, avių, ožkų ir arklių šeimos gyvūnų judėjimą iki 2007 m. lapkričio 12 d.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalyje nustatyto judėjimo draudimo, kompetentingos valdžios institucijos gali leisti šių gyvūnų judėjimą:

a)

galvijų, kiaulių, avių ir ožkų, jei

i)

visi neatsparūs gyvūnai kilmės ūkyje kliniškai apžiūrėti ir šios apžiūros rezultatai patenkinami, ir

ii)

gyvūnai vežami tiesiai į skerdyklą nedelsiant paskersti;

b)

arklių šeimos gyvūnų, jei jie vežami pagal Direktyvos 2003/85/EB VI priedo 2 dalį.

13 straipsnis

Kitų valstybių narių, išskyrus Kiprą, taikomos priemonės

1.   Kitos valstybės narės, išskyrus Kiprą, užtikrina, kad gyvi neatsparių rūšių gyvūnai nebūtų gabenami į I priede išvardytas vietoves.

2.   Nepažeidžiant Tarybos sprendimo 90/424/EEB 6 straipsnio ir valstybių narių jau taikomų priemonių, valstybės narės, išskyrus Kiprą, imasi tinkamų atsargumo priemonių, susijusių su neatspariais gyvūnais, gabenamais iš Kipro po 2007 m. rugsėjo 15 d., įskaitant izoliavimą ir klinikinę apžiūrą, jei būtina, kartu atliekant laboratorinius tyrimus, siekiant nustatyti snukio ir nagų ligos viruso infekciją arba atmesti jos tikimybę, ir prireikus taiko Direktyvos 2003/85/EB 4 straipsnyje numatytas priemones.

14 straipsnis

Valstybių narių bendradarbiavimas

Valstybės narės bendradarbiauja stebėdamos iš I priede išvardytų vietovių keliaujančių keleivių bagažą ir vykdydamos informacijos kampanijas, siekdamos apsisaugoti nuo gyvūninės kilmės produktų įvežimo į kitų valstybių narių, išskyrus Kiprą, teritorijas.

15 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės iš dalies keičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

16 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. gruodžio 15 d.

17 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33), pataisyta versija OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(4)  OL 121, 1964 7 29, p 1977/64. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(5)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(6)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(7)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55. pataisyta versija OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206, pataisyta versija OL L 226, 2004 6 25, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(9)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(10)  OL L 104, 2001 4 13, p. 6. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2002/49/EB (OL L 21, 2002 1 24, p. 30).

(11)  OL L 62, 1993 3 15, p. 49. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 445/2004 (OL L 72, 2004 3 11, p. 60).

(12)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 829/2007 (OL L 191, 2007 7 21, p. 1).

(13)  OL L 194, 1988 7 22, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/16/EB (OL L 11, 2006 1 17, p. 21).

(14)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(15)  OL L 224, 1990 8 18, p. 62. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(16)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(17)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/28/EB (OL L 136, 2004 4 30, p. 58).

(18)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1901/2006 (OL L 378, 2006 12 27, p. 1).

(19)  OL L 121, 2001 5 1, p. 34. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 1901/2006.

(20)  OL L 116, 2007 5 4, p. 9.


I PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

Kipras.


II PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

Kipras.


III PRIEDAS

Šios Kipro vietovės:

1

2

3

4

5

6

7

8

GRUPĖ

PGLSK

Administracinis vienetas

G

A/O

K

ŪGM

LGM

 

PGLSK

=

pranešimo apie gyvūnų ligą sistemos kodas (Sprendimas 2005/176/EB)

G

=

galvijų mėsa

A/O

=

avių ir ožkų mėsa

K

=

kiauliena

ŪGM

=

ūkiuose auginami medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai

LGM

=

laukiniai medžiojamieji snukio ir nagų ligai neatsparių rūšių gyvūnai


IV PRIEDAS

2 straipsnio 3 dalyje minėtas sveikumo ženklas:

Metmenys:

 

CY = 7 mm

 

Įmonės Nr. = 10 mm

 

Išorinis apskritimo skersmuo = 50 mm

 

Apskritimo linijos storis = 3 mm

Image


7.11.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/59


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 6 d.

nustatantis orientacinius finansinius asignavimus, kuriuos 2007–2008 prekybos metais valstybė narė skiria už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5293)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, ispanų, čekų, vokiečių, graikų, prancūzų, italų, vengrų, maltiečių, portugalų, rumunų slovakų ir slovėnų kalbomis)

(2007/719/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 ir 2000 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1227/2000, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (2), nustatomos vynuogynų perplanavimo ir konversijos taisyklės.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 1227/2000 nustatytose išsamiose taisyklėse, reglamentuojančiose finansinį planavimą ir dalyvavimą finansuojant perplanavimo ir konversijos sistemą, numatyta, kad nuorodos į atitinkamus finansinius metus nustato mokėjimus, kuriuos valstybė narė faktiškai atliko nuo spalio 16 d. iki kitų metų spalio 15 d.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 3 dalį skiriant finansinius asignavimus valstybėms narėms atsižvelgiama į tai, kokią viso Bendrijos vynuogynų ploto dalį sudaro vynuogynai atitinkamoje valstybėje narėje.

(4)

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 4 dalies nuostatas, finansiniai asignavimai turėtų būti skirti už tam tikrą hektarų skaičių.

(5)

Remiantis 2007 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 968/2007 dėl Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999 numatyto Bendrijos indėlio į perplanavimo ir konversijos išlaidas 2007–2008 vyno metais (3) 1 straipsniu, 2007–2008 vyno metais, su tam tikromis išimtimis, regionams, galintiems gauti finansavimą pagal konvergencijos tikslą remiantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (4), taikoma Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 13 straipsnio 3 dalis. Todėl konvergencijos regionuose Bendrijos indėlis į perplanavimo ir konversijos i