ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 284

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1272/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1273/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, taikymo taisykles

3

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1274/2007, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2104/2004, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo įgyvendinimo taisykles

6

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2007, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IX priedą ( 1 )

8

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1276/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 552/2007 dėl viršutinių biudžeto ribų nustatymo 2007 m.

11

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1438/2003, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 III skyriuje išdėstytos Bendrijos laivyno politikos įgyvendinimo taisykles

14

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1278/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas ( 1 )

20

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

*

Papildymas 2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimo 2007/543/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) (OL L 200, 2007 8 1)

26

 

 

Komisija

 

 

2007/697/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis Airijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EB

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/116/EB dėl papildomų rezervuotų numerių, prasidedančių skaitmenimis 116, skyrimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5139)  ( 1 )

31

 

 

2007/699/EB

 

*

2007 m. spalio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl platesnio leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importo iš trečiųjų šalių reikalavimais, taikymo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5218)

33

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/700/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 20 d. Europos centrinio banko gairės, iš dalies pakeičiančios Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I ir II priedus (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2007

2007 m. spalio 29 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. spalio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1273/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006, nustatančio konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, nustatantį konkrečias žemės ūkio priemones mažosioms Egėjo jūros saloms ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1914/2006 (2), reikėtų patikslinti kai kurias to reglamento nuostatas.

(2)

2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1291/2000, nustatančiame bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (3), numatyta, kad licencijos ir sertifikatai gali būti išduodami bei naudojami naudojant kompiuterizuotas sistemas; nuorodas į informaciją apie šią galimybę reikėtų įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 4 straipsnio 1 dalyje aiškiai nenurodyta, ar pagalbos išmokas galima mokėti visus metus. Todėl tą dalį reikia iš dalies pakeisti įtraukiant tokią formuluotę. Taip pat reikėtų iš dalies pakeisti to reglamento 35 straipsnį, kad išmokas pagal tame straipsnyje nurodytas priemones, būtų galima mokėti visus metus.

(4)

Būtina nustatyti tikslesnę Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 34 straipsnyje numatytų programų pakeitimų tvarką. Reikia nustatyti specialias taisykles, taikomas bendrųjų programų pakeitimų prašymų pateikimui ir Komisijos atliekamam tų prašymų patvirtinimui, taip pat prašymų pateikimo terminui. Atsižvelgiant į biudžeto taisykles patvirtintus pakeitimus reikėtų taikyti nuo metų, einančių po metų, kuriais pateiktas pakeitimo prašymas, sausio 1 d. Be to, reikėtų atskirti Komisijos sprendimu tvirtinamus didelius pakeitimus nuo mažų pakeitimų, apie kuriuos Komisijai pranešama tik informacijai.

(5)

90 dienų terminas nuo panaudoto pagalbos sertifikato pateikimo dienos, per kurį kompetentingos valdžios institucijos turi išmokėti pagalbos sumą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1914/2006 4 straipsnio 1 dalyje, yra per ilgas ir sukelia tam tikrų administracinių sunkumų. Todėl tą terminą reikia sutrumpinti iki 60 dienų.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1914/2006.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1914/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

trečios pastraipos įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Pagalbos sumą kompetentingos valdžios institucijos išmoka ne vėliau kaip per 60 dienų nuo panaudoto pagalbos sertifikato pateikimo dienos, išskyrus šiuos atvejus:“;

ii)

ketvirta pastraipa papildoma šiuo tekstu:

„Pagalbos išmokos mokamos visus metus.“;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pagalbos sertifikatai išduodami pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 I priede nustatytą importo licencijos pavyzdį. Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 8 straipsnio 5 dalis, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29–33 ir 36–41 straipsniai taikomi mutatis mutandis, nepažeidžiant šio reglamento reikalavimų.“;

2)

34 straipsnis pakeičiamas taip:

„34 straipsnis

Programų pakeitimai

1.   Apie bendrosios programos, patvirtintos pagal Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 13 straipsnio 2 dalį, pakeitimus, kurie turi būti tinkamai pagrįsti, Komisijai pranešama visų pirma nurodant šią informaciją:

a)

priežastis ir bet kokiuos įgyvendinimo sunkumus, dėl kurių reikia pakeisti bendrąją programą;

b)

numatomas pakeitimo pasekmes;

c)

poveikį finansavimui ir įsipareigojimų tikrinimui.

Išskyrus force majeure atvejus arba išimtines aplinkybes, Graikija pateikia programos pakeitimų prašymus ne dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus pagal vieną programą ir ne vėliau nei kiekvienų metų rugsėjo 30 d.

Komisijai nepateikus prieštaravimų, Graikija taiko tuos pakeitimus nuo metų, einančių po metų, kuriais apie juos pranešta, sausio 1 d.

Tokie pakeitimai gali būti taikomi anksčiau, jei iki trečioje pastraipoje nurodytos datos Komisija raštu patvirtina Graikijai, kad pakeitimai, apie kuriuos pranešta, atitinka Bendrijos teisės aktus.

Jei pakeitimas, apie kurį pranešta, neatitinka Bendrijos teisės aktų, Komisija apie tai informuoja Graikiją ir pakeitimas pradedamas taikyti tik tada, kai Komisija gauna pranešimą apie teisės aktus atitinkantį pakeitimą.

2.   Nukrypdama nuo 1 dalies, kiek tai susiję su toliau nurodytais pakeitimais, Komisija įvertina Graikijos pasiūlymus ir priima sprendimą dėl pakeitimo patvirtinimo ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1405/2006 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

a)

į bendrąją programą įtraukdama naujas priemones arba pagalbos schemas; ir

b)

padidindama jau patvirtintos bendros paramos, skiriamos pagal kiekvieną esamą priemonę arba pagalbos schemą, procentinę dalį daugiau kaip 50 % sumos, galiojančios pateikiant pakeitimo prašymą.

3.   Graikijai leidžiama atlikti toliau nurodytus pakeitimus netaikant 1 dalyje nustatytos tvarkos, jeigu apie tuos pakeitimus pranešta Komisijai:

a)

numatomame tiekimo balanse – produktų, kuriems taikomas atitinkamas tiekimo režimas, kiekių pakeitimus ir atitinkamai – pagalbos, skirtos kiekvienai produktų linijai remti, bendros sumos pakeitimus; ir

b)

vietinės produktų gamybos skatinimo programose – pakeitimus, neviršijančius 20 % finansinių asignavimų, skirtų kiekvienai atskirai priemonei.

Tuos pakeitimus galima taikyti nuo tos dienos, kai Komisija apie juos gauna pranešimą. Produktų, kuriems taikomas tiekimo režimas, kiekį ir Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (4) nurodytus statistinės nomenklatūros bei Bendrojo muitų tarifo kodus galima pakeisti tik kartą per metus, išskyrus force majeure atvejus arba išimtines aplinkybes.

3)

35 straipsnis papildomas šia antra pastraipa:

„Pagalbos išmokos tyrimams, demonstravimo projektams, mokymui ir techninės pagalbos priemonėms finansuoti mokamos visus metus.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.

(2)  OL L 365, 2006 12 21, p. 64.

(3)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(4)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.“;


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1274/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2104/2004, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo (2), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 27 d. vykusiame Žuvininkystės tarybos posėdyje pateiktame bendrame Tarybos ir Komisijos pareiškime dėl atokiausių regionų (3) pabrėžiama būtinybė imtis tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinama tvari žuvininkystės sektoriaus plėtra tuose regionuose. Imantis tokių priemonių, turi būti atsižvelgiama į žvejybos atitinkamuose rajonuose ypatumus. Be to, jos turi būti priimtos atsižvelgiant į vykdomą šios srities tyrimą ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) atliekamą žuvų išteklių padėties atokiausiuose regionuose įvertinimą.

(2)

Po šio pareiškimo Prancūzija ir Portugalija patvirtino Gvadelupos, Martinikos, Prancūzijos Gvianos, Reuniono ir Azorų salų plėtros planus. 2007 m. balandžio mėn. vykusiame plenariniame posėdyje ŽMTEK pateikė tų planų poveikio žuvų ištekliams įvertinimą.

(3)

Tuo pat metu Komisijai buvo pateikta papildoma informacija apie siūlomą reglamentavimą, susijusį su dideliu skaičiumi laivų, kurie užsiėmė žvejyba iki 2006 m. gruodžio 31 d. ir kurie, nebūdami įtraukti į Bendrijos laivyno registrą, žvejojo atokiausiuose regionuose. Toks reglamentavimas laikytinas plėtros planų papildymu.

(4)

Plėtros planais prisidedama prie tvarios žuvininkystės sektoriaus plėtros atokiausiuose regionuose. Atsižvelgiant į tai, reikėtų peržiūrėti kai kurių atokiausiuose regionuose registruotų laivynų atskaitos lygius. Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2104/2004 (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2104/2004 priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 102, 2004 4 7, p. 9. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1646/2006 (OL L 309, 2006 11 9, p. 1).

(3)  Tarybos dokumentas Nr. 11823/06 ADD 1, 2006 m. liepos 20 d.

(4)  OL L 365, 2004 12 10, p. 19. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1570/2005 (OL L 252, 2005 9 28, p. 6).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Specialieji atskaitos lygiai, nustatyti atokiausiuose Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos regionuose registruotiems žvejybos laivynams

Ispanija

Laivyno segmentas

Segmento kodas

GT

kW

Kanarų salos. Ilgis < 12 m. ES vandenys

CA1

2 878

23 202

Kanarų salos. Ilgis ≥ 12 m. ES vandenys

CA2

4 779

16 055

Kanarų salos. Ilgis ≥ 12 m. Tarptautiniai ir trečiųjų šalių vandenys

CA3

51 167

90 680

Iš viso

 

58 824

129 937


Prancūzija

Laivyno segmentas

Segmento kodas

GT

kW

Reunionas. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis < 12 m.

4FC

1 050

19 320

Reunionas. Pelaginės žuvys. Ilgis ≥ 12 m.

4FD

10 002

31 465

Prancūzijos Gviana. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis < 12 m.

4FF

475

6 260

Prancūzijos Gviana. Krevetes žvejojantys laivai.

4FG

7 560

19 726

Prancūzijos Gviana. Pelaginės žuvys. Žvejybos atviroje jūroje laivai.

4FH

3 500

5 000

Martinika. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis < 12 m.

4FJ

5 409

142 116

Martinika. Pelaginės žuvys. Ilgis ≥ 12 m.

4FK

1 000

3 000

Gvadelupa. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis < 12 m.

4FL

6 188

167 765

Gvadelupa. Pelaginės žuvys. Ilgis ≥ 12 m.

4FM

500

1 750

Iš viso

 

35 684

396 402


Portugalija

Laivyno segmentas

Segmento kodas

GT

kW

Madeira. Jūros priedugnio žuvys. Ilgis < 12 m.

4K6

680

4 574

Madeira. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis ≥ 12 m.

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelaginės žuvys. Gaubiamieji tinklai. Ilgis ≥ 12 m.

4K8

253

1 170

Azorų salos. Jūros priedugnio žuvys. Ilgis < 12 m.

4K9

2 721

30 910

Azorų salos. Jūros priedugnio žuvys ir pelaginės žuvys. Ilgis ≥ 12 m.

4KA

14 246

29 845

Iš viso

 

23 254

83 913“


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1275/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IX priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 23 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 nustatytos tam tikrų gyvūnų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Jos taikomos gyvų gyvūnų auginimui ir gyvūninės kilmės produktų gamybai ir jų pateikimui rinkai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priede nustatytos gyvų gyvūnų, embrionų, kiaušialąsčių ir gyvūninės kilmės produktų importo į Bendriją taisyklės. Nurodytos pavojingos medžiagos pašalinimas iš produktų, skirtų maistui ir pašarui, yra pati svarbiausia priemonė visuomenės sveikatai saugoti.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 5 straipsnyje nustatyta, kad valstybių narių, trečiųjų šalių ar jų regionų būklė atsižvelgiant į galvijų spongiforminę encefalopatiją (GSE) turi būti nustatoma priskiriant juos vienai iš trijų kategorijų: GSE rizika nedidelė, GSE rizika kontroliuojama arba GSE rizika nenustatyta. Šiame straipsnyje taip pat numatytas Bendrijos šalių suskirstymo į kategorijas persvarstymas vadovaujantis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) nustatyta šalių suskirstymo į kategorijas tvarka.

(4)

Kol bus priimtas sprendimas dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių GSE būklės, Reglamente (EB) Nr. 999/2001 numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikytinos po 2007 m. liepos 1 d. Pereinamojo laikotarpio priemonės, susiję su dėl GSE taikomais apribojimais GSE riziką keliančių prekių importui į Bendriją iš trečiųjų šalių, taikomos mėsos produktams, nurodytiems Tarybos direktyvoje 77/99/EEB (2), įskaitant ir apdorotas žarnas (gyvūnų žarnas). Be to, įvesta trišalės prekybos galimybė, kai trečiosios šalys, keliančios GSE riziką, galėjo eksportuoti apdorotas žarnas iš šalių, kur GSE mažai tikėtina.

(5)

2007 m. birželio 25 d. Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 722/2007 (3). Iš dalies pakeistu Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 įvestas Bendrijos šalių suskirstymo į kategorijas pagal GSE riziką sistema, atitinkanti OIE sistemą. Nustatyta ne tik šalių priskyrimo vienai iš trijų kategorijų – GSE rizika nedidelė, GSE rizika kontroliuojama arba GSE rizika nenustatyta – sistema, bet ir kiekvienos rizikos kategorijos prekybos taisyklės.

(6)

Importo pagal naująją suskirstymo į kategorijas sistemą taisyklės taikomos mėsos produktams, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (4), o apdorotos žarnos neįtrauktos. Atsižvelgiant į iki 2007 m. liepos 1 d. taikytas sąlygas ir siekiant užtikrinti tokį pat vartotojų apsaugos lygį, apdorotos žarnos turėtų būti įtrauktos į produktų, kuriems taikomos su GSE susijusios Reglamento (EB) Nr. 999/2001 importo taisyklės, sąrašą. Todėl šio reglamento IX priedą reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Trečiosioms šalims, priskirtoms nedidelės GSE rizikos kategorijai, su GSE susijusios importo taisyklės netaikomos. Būtina patikslinti importo sąlygas tais atvejais, kai žarnų kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, o jos apdorojamos trečiojoje šalyje, kuri priskirta kitokiai GSE rizikos kategorijai. Siekiant nuoseklumo į naująsias nuostatas turėtų būti vėl įtraukta trišalės prekybos galimybė.

(8)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 999/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 727/2007 (OL L 165, 2007 6 27, p. 8).

(2)  OL L 26, 1977 1 31, p. 85. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

(3)  OL L 164, 2007 6 26, p. 7.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55, su paskutiniais pakeitimais, OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IX priedo C skyrius iš dalies keičiamas taip:

a)

A skirsnis pakeičiamas taip:

„A   SKIRSNIS

Produktai

Šie galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 853/2004 (1), turi atitikti B, C ir D skirsniuose nustatytas sąlygas, priklausomai nuo to, kuriai GSE rizikos kategorijai priskiriama kilmės šalis:

šviežia mėsa,

smulkinta mėsa ir mėsos pusgaminiai,

mėsos produktai,

apdorotos žarnos,

perdirbti gyvūnų riebalai,

spirgai ir

želatina.

b)

C skirsnis papildomas tokiu 5 punktu:

„5.

Jeigu importuojamos apdorotos žarnos, kurių kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad:

a)

šalis ar regionas pagal 5 straipsnio 2 dalį priskiriami šaliai ar regionui, kur GSE rizika kontroliuojama;

b)

gyvūnai, iš kurių buvo gauti galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kilę, nuolat auginti ir paskersti šalyje arba regione, kur GSE rizika nedidelė, ir jiems buvo atlikti ante-mortem ir post-mortem patikrinimai;

c)

jeigu apdorotų žarnų kilmės šalyje arba regione buvo vietinių GSE atvejų:

i)

gyvūnai gimė po tos dienos, kai buvo pradėtas įgyvendinti draudimas šerti atrajotojus mėsos ir kaulų miltais ir spirgais, gautais iš atrajotojų arba

ii)

galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kurių sudėtyje nėra ir jie nėra gauti iš nurodytos pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta V priede.“

c)

D skirsnis papildomas tokiu 5 punktu:

„5.

Jeigu importuojamos apdorotos žarnos, kurių kilmės šalis yra šalis arba regionas, kur GSE rizika nedidelė, turi būti pateiktas veterinarijos sertifikatas, kuriuo patvirtinama, kad:

a)

šalis ar regionas pagal 5 straipsnio 2 dalį priskiriami šaliai ar regionui, kur GSE rizika nenustatyta;

b)

gyvūnai, iš kurių buvo gauti galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kilę, nuolat auginti ir paskersti šalyje arba regione, kur GSE rizika nedidelė, ir jiems buvo atlikti ante-mortem ir post-mortem patikrinimai;

c)

jeigu apdorotų žarnų kilmės šalyje arba regione buvo vietinių GSE atvejų:

i)

gyvūnai gimė po tos dienos, kai buvo pradėtas įgyvendinti draudimas šerti atrajotojus mėsos ir kaulų miltais ir spirgais, gautais iš atrajotojų arba

ii)

galvijų, avių ir ožkų kilmės produktai, kurių sudėtyje nėra ir jie nėra gauti iš nurodytos pavojingos medžiagos, kaip apibrėžta V priede.“


(1)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55; ištaisyta OL L 226, 2004 6 25, p. 22.“


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1276/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 552/2007 dėl viršutinių biudžeto ribų nustatymo 2007 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 64 straipsnio 2 dalį ir 70 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. sausio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės ūkio priemones atokiausiems Sąjungos regionams (2), ypač į jo 20 straipsnio 3 dalies antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede valstybėms narėms yra nustatytos nacionalinės viršutinės ribos, kurių minėto reglamento III dalies 2 skyriuje nurodytos referencinės sumos negali viršyti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos metinės sumos, kurių neviršydama Bendrija finansuoja minėto reglamento II ir III antraštinėse dalyse numatytas priemones.

(3)

2007 m. gegužės 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 552/2007, nustatančio didžiausią Bendrijos paramą alyvuogių aliejaus sektoriaus darbo programoms ir dalinio ar savanoriško bendrosios išmokos schemos įgyvendinimo 2007 m. biudžeto viršutines ribas bei Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, kuris yra iš dalies keičiamas šiuo reglamentu, nustatytos bendrosios išmokos schemos metinius finansinius paketus (3), I, II ir III prieduose 2007 kalendoriniams metams yra kiekvienu atveju nustatytos atitinkamai tiesioginių išmokų, mokėtinų pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 66–69 straipsnių nuostatas, viršutinės biudžeto ribos; tiesioginių išmokų, mokėtinų pagal reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio nuostatas, viršutinės biudžeto ribos ir bendrosios išmokų schemos viršutinės biudžeto ribos.

(4)

Portugalija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 247/2006 20 straipsnio 3 dalies pirmu sakiniu, nusprendė 2007 m. sumažinti teisių į priemoką už karves žindenes nacionalinę viršutinę ribą ir atitinkamą sumą perkelti, kad būtų padidintas Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnyje numatytas Bendrijos įnašas minėtame reglamente numatytoms specialioms priemonėms finansuoti. Todėl reikėtų iš Portugalijos nacionalinės viršutinės ribos 2007 m., nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede, atimti sumą, kuri bus pridėta prie finansavimo sumos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalyje, ir sumažinti Portugalijai taikomas priemokos už karves žindenes, įskaitant papildomą priemoką, ir išmokų už galvijieną (Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnis), nustatytų Reglamento (EB) Nr. 552/2007 I priede, biudžeto viršutines ribas.

(5)

Remiantis Portugalijos priimtu sprendimu, Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 95 ir 96 straipsniuose numatytos priemokos už pieną ir papildomų išmokų sumos nuo 2007 m. buvo įtrauktos į bendrosios išmokos schemą. Tuo remiantis 2007 m. buvo apskaičiuota Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III dalyje numatytos bendrosios išmokos schemos viršutinė biudžeto riba, taikoma Portugalijai. Ši riba buvo nustatyta Reglamento (EB) Nr. 552/2007 III priede. Tačiau nustatant viršutines biudžeto ribas 2007 m. nebuvo atsižvelgta į tai, kad priemokos už pieną ir papildomos išmokos Azorų salų ir Madeiros ūkininkams į bendrosios išmokos schemą neįtrauktos taikant Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnio 1 dalies b punktą.

(6)

Todėl reikėtų pakeisti 2007 m. Portugalijos pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 70 straipsnį skiriamoms tiesioginėms išmokoms ir bendrosios išmokos schemai taikomas viršutines biudžeto ribas, iš Reglamento (EB) Nr. 552/2007 III priedo atimant atitinkamas pieno gamintojams skirtas su priemokomis už pieną ir papildomomis išmokomis susijusias sumas ir jas įtraukiant į to paties reglamento II priedą.

(7)

Iki 2004 m. rugpjūčio 1 d. Ispanija nusprendė taikyti dalinį bendrosios išmokos schemos įgyvendinimą Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 64–69 straipsniuose numatytomis sąlygomis, visų pirma išmokų už galvijieną atveju. Tačiau taikant 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (4), 8 straipsnį, Ispanijos regionas Kantabrija nuo 2007 m. negali pasinaudoti tame straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio parama. Todėl Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 125 straipsnio 5 dalyje numatyta papildoma nacionalinė priemoka už karves žindenes, skiriama Kantabrijos regiono ūkiams, negali būti finansuojama iš EŽŪGF. Kad būtų užtikrintas Bendrijos paramos karvių žindenių sektoriuje tęstinumas, Ispanija paprašė perkelti sumą, atitinkančią iki 2006 m. Kantabrijoje išmokėtų papildomos nacionalinės priemokos išmokų sumą, iš Reglamento (EB) Nr. 552/2007 I priede 2007 m. papildomai nacionalinei priemokai nustatytų viršutinių biudžeto ribų į tame pačiame priede priemokai už karves žindenes nustatytas viršutines biudžeto ribas. Todėl reikėtų atitinkamai patikslinti minėtas viršutines biudžeto ribas.

(8)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti reglamentus (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 247/2006 ir (EB) Nr. 552/2007.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede 2007 m. Portugalijai skirta suma pakeičiama „570 997“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 247/2006 23 straipsnio 2 dalies lentelėje Azorų ir Madeiros saloms 2008 biudžetiniais metais skirta suma pakeičiama „86,98“.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 552/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

„Priemoka už karves žindenes“ suma Ispanijai pakeičiama „261 153“;

b)

„Papildoma priemoka už karves žindenes“ suma Ispanijai pakeičiama „26 000“;

c)

„Priemoka už karves žindenes“ suma Portugalijai pakeičiama „78 695“;

d)

„Papildoma priemoka už karves žindenes“ suma Portugalijai pakeičiama „9 462“;

e)

„69 straipsnis, galvijiena“ suma Portugalijai pakeičiama „1 681“;

2)

II priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu;

3)

III priede Portugalijai skirta suma pakeičiama „413 774“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais reglamentu (EB) Nr. 1182/2007 (OL L 273, 2007 10 17, p. 1).

(2)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2013/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 13).

(3)  OL L 131, 2007 5 23, p. 10.

(4)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6; su paskutiniais pakeitimais, padarytais OL L 27, 2007 2 2, p. 5).


PRIEDAS

„II PRIEDAS

TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ, MOKĖTINŲ PAGAL REGLAMENTO (EB) NR. 1782/2003 70 STRAIPSNĮ, VIRŠUTINĖS BIUDŽETO RIBOS

2007 kalendoriniai metai

(tūkstančiais EUR)

 

Belgija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Nyderlandai

Portugalija

Suomija

70 straipsnio 1 dalies a punktas

Pagalba už sėklas

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 straipsnio 1 dalies b punktas

Išmokos už lauko kultūras

 

 

23

 

 

 

 

 

Pagalba už ankštinius augalus

 

 

1

 

 

 

 

 

Speciali išmoka už ryžius

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Pagalba už tabaką

 

 

 

 

 

 

166

 

Priemoka už pieną

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Papildomos išmokos galvijienos gamintojams

 

 

 

 

 

 

6 254“

 


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1277/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1438/2003, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 III skyriuje išdėstytos Bendrijos laivyno politikos įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 11 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 2 dalį, 13 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1438/2003 (2) nustatytos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 Laivyno politikos skyriaus įgyvendinimo, ypač 11, 12, 13 ir 14 straipsnių taikymo taisyklės.

(2)

Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 2007 m. liepos 28 d. buvo pakeistos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio nuostatos, kad valstybės narės galėtų atgauti 4 % vidutinio metinio tonažo, sumažinto suteikiant viešąją pagalbą nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., ir 4 % tonažo, sumažinto suteikiant viešąją pagalbą nuo 2007 m. sausio 1 d.

(3)

2007 m. liepos 28 d. Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio nuostatos buvo pakeistos atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 (3) 25 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nustatytą reikalavimą bent 20 % sumažinti variklių, kurie keičiami naudojantis viešąja pagalba, galią, išskyrus tuos atvejus, kai keičiami mažos apimties priekrantės žvejybos, apibrėžtos tame reglamente, laivų varikliai. Be to, jau nebetaikoma pereinamojo laikotarpio priemonė, kurią taikant įsipareigojimai suteikti viešąją pagalbą laivynui atnaujinti, kurie buvo prisiimti nuo naujos bendrosios žuvininkystės politikos įgyvendinimo pradžios iki 2004 m. pabaigos, buvo susiję su bendro pajėgumo sumažinimu 3 %.

(4)

Išmatavus visus žvejybos laivus galima nebetaikyti koregavimo taisyklės, kurią taikant nuo matavimo rezultatų priklauso tonažo atskaitos lygis; tačiau šią taisyklę reikėtų taikyti norint, kad būtų griežtai laikomasi laivų įtraukimo ir išbraukimo tvarkos priklausomai nuo jų tonažo.

(5)

Esamą įtraukimo ir išbraukimo tvarkos išlygą, taikomą laivams, kurie į laivyną buvo įtraukti nuo 2003 m. sausio 1 d., arba valstybėms narėms, kurios į Bendriją įstojo po tos datos (išlygą taikant nuo jų įstojimo dienos), būtina persvarstyti remiantis administraciniu sprendimu, atitinkamai priimtu iki 2003 m. sausio 1 d. arba iki įstojimo dienos. Tuomet šią išlygą bus galima taikyti laivams, kuriems nebuvo taikomos pereinamosios priemonės, nors juos įtraukti buvo nuspręsta pagal nacionalinius ir Bendrijos teisės aktus iki valstybės įstojimo į Bendriją arba administracinio sprendimo priėmimo dienos, kadangi trejų metų pereinamasis laikotarpis buvo per trumpas.

(6)

Bulgarija ir Rumunija įstojo į Bendriją 2007 m. sausio 1 d., todėl turėtų būti pakoreguotos Reglamento (EB) Nr. 1438/2003 nuostatos.

(7)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1438/2003 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1438/2003 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1)

„Gta1“ arba „bendras laivų, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas“ – bendras laivų, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas. 4 straipsnyje pateiktoje tonažo atskaitos lygio apskaičiavimo formulėje ši reikšmė taikoma tik tai pajėgumų daliai, kuri viršijo sumažintą tonažą, kad būtų laikomasi atskaitos lygių pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnio 1 dalį.

Naujųjų valstybių narių „GTa1“ arba „bendras laivų, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas“ – bendras laivų, nuo tų valstybių įstojimo į Bendriją dienos iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas.“;

b)

3 punktas pakeičiamas taip:

„3)

„Gta2“ arba „bendras laivų, po 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas“ – bendras laivų, nuo 2007 m. sausio 1 d. iki dienos, kai skaičiuojamas GTt, išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažas. 4 straipsnyje pateiktoje tonažo atskaitos lygio apskaičiavimo formulėje ši reikšmė taikoma tik tai pajėgumų daliai, kuri viršijo sumažintą tonažą, kad būtų laikomasi atskaitos lygių pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnio 1 dalį.“;

c)

11 punktas pakeičiamas taip:

„11)

naujosios valstybės narės – valstybės narės, kurios į Bendriją įstojo po 2003 m. sausio 1 d.“;

d)

pridedama 12 dalis:

„12)

„kWr“ arba „pasinaudojant viešąja pagalba (su sąlyga, kad naujų variklių galia bus mažesnė) pakeistų variklių bendra galia,“ – pasinaudojant viešąja pagalba pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 (4) 25 straipsnio 3 dalies b ir c punktų nuostatas po 2006 m. gruodžio 31 d. pakeistų variklių bendra galia.

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Atskaitos lygių monitoringas

1.   Kiekvienos valstybės narės, išskyrus naująsias valstybes nares, tonažo atskaitos lygis bet kuriuo metu po 2003 m. sausio 1 d. (R(GT)t) yra lygus atskaitos lygiui, kuris I priede nustatytas tai valstybei narei 2003 m. sausio 1 d. (R(GT)03), patikslintam:

a)

atimant:

i)

99 % bendro laivų, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa1);

ii)

96 % bendro laivų, po 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa2);

b)

ir pridedant visą tonažo padidėjimą, leistiną pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatas (GTS).

Šie atskaitos lygiai nustatomi pagal formulę:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Kai pagal 13 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio reikalavimus į laivyną įtraukiamas naujas žvejybos pajėgumas, antroje pastraipoje minimi atskaitos lygiai sumažinami 35 % bendro laivų, kurių tonažas didesnis kaip 100 GT ir kurie po 2002 m. gruodžio 31 d. įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GT100) pagal formulę:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Kiekvienos valstybės narės, išskyrus naująsias valstybes nares, galios atskaitos lygis bet kuriuo metu po 2003 m. sausio 1 d. (R(kW)t) yra lygus atskaitos lygiui, kuris I priede nustatytas tai valstybei narei 2003 m. sausio 1 d. (R(kW)03), patikslintam atimant bendrą laivų, kurie po 2002 m. gruodžio 31 d. išbraukiami iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, galią (kWa) ir 20 % bendros pasinaudojant viešąja pagalba (su sąlyga, kad naujų variklių galia bus mažesnė) pakeistų variklių galios (kWr).

Šie atskaitos lygiai nustatomi pagal formulę:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Kai pagal 13 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunkčio reikalavimus į laivyną įtraukiamas naujas žvejybos pajėgumas, antroje pastraipoje minimi atskaitos lygiai sumažinami 35 % bendro laivų, kurių tonažas didesnis kaip 100 GT ir kurie po 2002 m. gruodžio 31 d. įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GT100) pagal formulę:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3)

5 straipsnis išbraukiamas.

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Laivyno žvejybos pajėgumas 2003 m. sausio 1 d.

Taikant 7 straipsnį, valstybių narių, išskyrus naująsias valstybes nares, 2003 m. sausio 1 d. žvejybos pajėgumas, išreikštas tonažu (GT03) ir galia (kW03), nustatomas, kaip numatyta II priede, atsižvelgiant į laivų įtraukimo atvejus, pagrįstus atitinkamos valstybės narės administraciniu sprendimu, priimtu nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. pagal tuo metu galiojančius teisės aktus, visų pirma pagal nacionalinę įtraukimo ir išbraukimo tvarką, apie kurią Komisijai pranešta pagal Sprendimo 97/413/EB (5) 6 straipsnio 2 dalį, kai laivai įtraukiami ne vėliau kaip per penkerius metus nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos.

5)

6a straipsnis pakeičiamas taip:

„6a straipsnis

Naujųjų valstybių narių žvejybos laivyno pajėgumas įstojimo į Bendriją dieną

Taikant 7a straipsnį, naujųjų valstybių narių žvejybos pajėgumas jų įstojimo į Bendriją dieną, išreikštas tonažu (GTacc) ir galia (kWacc), nustatomas, kaip numatyta III priede, atsižvelgiant į laivų įtraukimo atvejus, pagrįstus atitinkamos valstybės narės administraciniu sprendimu, priimtu ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki tų valstybių įstojimo į Bendriją, kai laivai įtraukiami ne vėliau kaip per penkerius metus nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos.“

6)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Įtraukimo ir išbraukimo monitoringas

1.   Kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio, kiekviena valstybė narė, išskyrus naująsias valstybes nares, užtikrina, kad visuomet tonažu išreikštas žvejybos pajėgumas (GTt) būtų lygus arba mažesnis už 2003 m. sausio 1 d. žvejybos pajėgumą (GT03), patikslintą:

a)

atimant:

i)

99 % bendro laivų, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa1);

ii)

96 % bendro laivų, po 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa2);

iii)

35 % bendro laivų, kurių tonažas didesnis kaip 100 GT ir kurie po 2002 m. gruodžio 31 d. įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GT100);

b)

ir pridedant:

i)

visą tonažo padidėjimą, leistiną pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 5 dalies nuostatas (GTS);

ii)

pakartotino laivyno išmatavimo rezultatus (Δ(GT-GRT)).

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad skaičiavimams būtų taikoma formulė:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio, kiekviena valstybė narė, išskyrus naująsias valstybes nares, užtikrina, kad visuomet galia išreikštas žvejybos pajėgumas (kWt) būtų lygus arba mažesnis už 2003 m. sausio 1 d. žvejybos pajėgumą (kW03), patikslintą atimant:

a)

bendrą laivų, po 2002 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, galią (kWa);

b)

20 % bendros pasinaudojant viešąja pagalba (su sąlyga, kad naujų variklių galia bus mažesnė) pakeistų variklių galios (kWr);

c)

35 % bendros laivų, kurių galia didesnė kaip 100 GT ir kurie po 2002 m. gruodžio 31 d. įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, galios (kW100).

Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad skaičiavimams būtų taikoma formulė:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7)

7a straipsnis pakeičiamas taip:

„7a straipsnis

Įtraukimų ir išbraukimų monitoringas naujosiose valstybėse narėse

1.   Kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio, kiekviena nauja valstybė narė užtikrina, kad visuomet tonažu išreikštas žvejybos pajėgumas (GTt) būtų lygus arba mažesnis už žvejybos pajėgumą tos valstybės įstojimo į Bendriją dieną (GTacc), patikslintą:

a)

atimant:

i)

98,5 % bendro naujųjų valstybių narių, įstojusių į Bendriją 2004 m. gegužės 1 d., laivų, nuo tos dienos iki 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa1);

ii)

96 % bendro kiekvienos naujos valstybės narės laivų, po 2006 m. gruodžio 31 d. išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GTa2);

iii)

35 % bendro kiekvienos naujos valstybės narės laivų, kurių tonažas didesnis kaip 100 GT ir kurie įstojimo į Bendriją dieną arba vėliau įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, tonažo (GT100);

b)

ir pridedant:

i)

visą tonažo padidėjimą, leistiną pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 5 dalies nuostatas (GTS);

ii)

pakartotino laivyno išmatavimo rezultatus (Δ(GT-GRT)).

Kiekviena nauja valstybė narė užtikrina, kad skaičiavimams būtų taikoma formulė:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT).

2.   Kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 13 straipsnio, kiekviena nauja valstybė narė užtikrina, kad visuomet galia išreikštas žvejybos pajėgumas (kWt) būtų lygus arba mažesnis už žvejybos pajėgumą tos valstybės įstojimo į Bendriją dieną (kWacc), patikslintą atimant:

a)

bendrą laivų, įstojimo į Bendriją dieną arba vėliau išbrauktų iš laivyno suteikus viešąją pagalbą, galią (kWa);

b)

20 % bendros pasinaudojant viešąja pagalba (su sąlyga, kad naujų variklių galia bus mažesnė) pakeistų variklių galios (kWr);

c)

35 % bendros laivų, kurių galia didesnė kaip 100 GT ir kurie įstojimo į Bendriją dieną arba vėliau įtraukti į laivyną suteikus viešąją pagalbą, galios (kW100).

Kiekviena nauja valstybė narė užtikrina, kad skaičiavimams būtų taikoma formulė

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

9)

III priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 204, 2003 8 13, p. 21. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 916/2004 (OL L 163, 2004 4 30, p. 81).

(3)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

(4)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.“

(5)  OL L 175, 1997 7 3, p. 27.“


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1438/2003 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

GT1 – bendras tonažas laivų, kurie suteikus viešąją pagalbą buvo įtraukti į laivyną po 2002 m. gruodžio 31 d., remiantis nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. priimtu administraciniu sprendimu, iš kurio nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. buvo išskaičiuotas tam tikras pajėgumas nesuteikus viešosios pagalbos;“.

2.

4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

GT3 – bendras tonažas laivų, kurie nesuteikus viešosios pagalbos buvo įtraukti į laivyną po 2002 m. gruodžio 31 d., remiantis nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. priimtu administraciniu sprendimu, iš kurio nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. buvo išskaičiuotas tam tikras pajėgumas nesuteikus viešosios pagalbos;“.

3.

7 punktas pakeičiamas taip:

„7.

Kw1 – bendra galia laivų, kurie suteikus viešąją pagalbą buvo įtraukti į laivyną po 2002 m. gruodžio 31 d., remiantis nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. priimtu administraciniu sprendimu, iš kurio nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. buvo išskaičiuotas tam tikras pajėgumas nesuteikus viešosios pagalbos;“.

4.

9 punktas pakeičiamas taip:

„9.

kW03 – bendra galia laivų, kurie nesuteikus viešosios pagalbos buvo įtraukti į laivyną po 2002 m. gruodžio 31 d., remiantis nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. priimtu administraciniu sprendimu, iš kurio nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d. buvo išskaičiuotas tam tikras pajėgumas nesuteikus viešosios pagalbos.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1438/2003 III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

TONAŽU (GTacc) IR GALIA (KWacc) IŠREIKŠTO ŽVEJYBOS PAJĖGUMO APSKAIČIAVIMO TAISYKLĖS, TAIKOMOS NAUJOSIOMS VALSTYBĖMS NARĖMS JŲ ĮSTOJIMO Į BENDRIJĄ DIENĄ

Šiame priede:

1.

GTFR – tonažu išreikštas laivyno žvejybos pajėgumas valstybės įstojimo į Bendriją dieną, apskaičiuotas remiantis Bendrijos žvejybos laivyno registro duomenimis.

2.

GT1 – bendras tonažas laivų, kurie buvo įtraukti į laivyną po valstybės įstojimo į Bendriją pagal administracinį sprendimą, priimtą ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki įstojimo dienos.

3.

kWFR – galia išreikštas laivyno žvejybos pajėgumas valstybės įstojimo į Bendriją dieną, apskaičiuotas remiantis Bendrijos žvejybos laivyno registro duomenimis.

4.

kW1 – bendra galia laivų, kurie buvo įtraukti į laivyną po valstybės įstojimo į Bendriją pagal administracinį sprendimą, priimtą ne anksčiau kaip prieš penkerius metus iki įstojimo dienos.

Kaip apibrėžta 6a straipsnyje, tonažu GTacc ir galia kWacc išreikštas laivyno žvejybos pajėgumas apskaičiuojamas pagal šias formules:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1278/2007

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 318/2007 (3) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams, išskyrus naminius paukščius, ir tiems paukščiams po importo taikomas karantino sąlygas.

(2)

Reikėtų aiškiai pabrėžti, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 318/2007 leidžiama importuoti tik nelaisvėje išvestus paukščius. Siekiant aiškumo, taip pat reikėtų aiškiai pabrėžti, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 318/2007 į Bendriją galima importuoti tik tuos paukščius, kurie buvo išvesti patvirtintose veisimo įmonėse.

(3)

Importavus tie paukščiai turėtų būti pervežti tiesiai į patvirtintą karantino patalpą ar centrą valstybėje narėje, kur turi būti laikomi tol, kol bus patvirtinta, kad jie neserga paukščių gripu ar nėra užsikrėtę Niukaslio ligos virusu.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 318/2007 nustatyta, kad jeigu patvirtintoje karantino patalpoje arba patvirtinto karantino centro skyriuje įtariamas paukščių gripas arba Niukaslio liga, visi karantino patalpoje arba karantino centro skyriuje laikomi paukščiai turi būti papjaunami ir sunaikinami dar negavus įtarimo patvirtinimo laboratoriniais tyrimais.

(5)

Tačiau kadangi tie paukščiai, kurie įtariami užsikrėtę paukščių gripu arba Niukaslio liga, laikomi patvirtintoje karantino patalpoje arba patvirtinto karantino centro skyriuje, nėra pavojaus, kad liga plis toliau.

(6)

Todėl reikėtų palaukti, kol įtarimas bus patvirtintas, kad būtų galima atmesti bet kokią kitą ligos simptomų priežastį prieš pradedant pjauti ir naikinti paukščius užkrėstose patalpose.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų karantino patalpų ir centrų, kuriais naudojamasi importuojant tam tikrus paukščius, išskyrus naminius, sąrašas. Austrija, Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė persvarstė ir atsiuntė atnaujintą patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašą Komisijai. Todėl Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 318/2007.

(9)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 318/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Patvirtintos veisimo įmonės atitinka toliau išdėstytus reikalavimus:“;

2)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Paukščius leidžiama importuoti, jei jie atitinka toliau išdėstytus reikalavimus:“;

b)

po b punkto įterpiamas šis punktas:

„ba)

paukščiai atvežti iš patvirtintų veisimo įmonių, atitinkančių 4 straipsnyje išdėstytus reikalavimus;“;

3)

13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Veiksmai patvirtintoje karantino patalpoje arba centre kilus įtarimui dėl ligos

1.   Jei karantino metu patvirtintoje karantino patalpoje kyla įtarimas, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtę paukščių gripu ar Niukaslio liga, imamasi tokių priemonių:

a)

kompetentinga institucija patvirtintai karantino patalpai skiria oficialią priežiūrą;

b)

kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, virusologiniam tyrimui imami tokių paukščių ir kontrolinių paukščių mėginiai ir atitinkamai atliekamas tyrimas;

c)

į patvirtintą karantino patalpą paukščiai neįvežami ir neišvežami, kol nebus atšauktas įtarimas.

2.   Jei paukščių gripo ar Niukaslio ligos įtarimas užkrėstoje patvirtintoje karantino patalpoje patvirtinamas, kaip nurodyta 1 dalyje, imamasi tokių priemonių:

a)

visi paukščiai ir kontroliniai paukščiai, esantys karantino patalpoje, papjaunami ir sunaikinami;

b)

patvirtinta karantino patalpa išvaloma ir dezinfekuojama;

c)

visiškai išvalius ir dezinfekavus, paukščiai į patvirtintą karantino patalpą neįleidžiami 21 dieną.

3.   Jei karantino metu patvirtintame karantino centre kyla įtarimas, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių karantino centro skyriuje yra užsikrėtę paukščių gripu ar Niukaslio liga, imamasi tokių priemonių:

a)

kompetentinga institucija patvirtintam karantino centrui skiria oficialią priežiūrą;

b)

kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, virusologiniam tyrimui imami tokių paukščių ir kontrolinių paukščių mėginiai ir atitinkamai atliekamas tyrimas;

c)

į patvirtintą karantino centrą paukščiai neįvežami ir neišvežami kol nebus atšauktas įtarimas.

4.   Jei paukščių gripo ar Niukaslio ligos įtarimas užkrėstame patvirtinto karantino centro skyriuje patvirtinamas, kaip nurodyta 3 dalyje, imamasi tokių priemonių:

a)

visi paukščiai ir kontroliniai paukščiai, laikomi užkrėstame patvirtinto karantino centro skyriuje, papjaunami ir sunaikinami;

b)

toks skyrius išvalomas ir dezinfekuojamas;

c)

imami tokie mėginiai:

i)

jei naudojami kontroliniai paukščiai, visiškai išvalius ir dezinfekavus patalpas, bet ne anksčiau kaip po 21 dienos, serologiniams tyrimams, kaip nustatyta VI priede, turi būti imami mėginiai iš kituose karantino skyriuose laikomų kontrolinių paukščių, arba

ii)

jei nenaudojami kontroliniai paukščiai, visiškai išvalius ir dezinfekavus patalpas, per 7–15 dienų virusologiniams tyrimams, kaip nustatyta VI priedo 2 punkte, turi būti imami paukščių, esančių kituose karantino skyriuose, mėginiai;

d)

paukščiai neišleidžiami iš patvirtinto karantino centro tol, kol c punkte nurodytų mėginių tyrimo rezultatai bus neigiami.

5.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie visas priemones, kurių imtasi pagal šį straipsnį.“;

4)

14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Jei karantino metu nustatoma, kad vienas ar daugiau paukščių ir (arba) kontrolinių paukščių užsikrėtę mažo patogeniškumo paukščių gripu (MPPG) ar Niukaslio liga, kompetentinga institucija, remdamasi rizikos vertinimu, gali leisti nukrypti nuo 13 straipsnio 2 dalies a punkte ir 4 dalies a punkte nustatytų priemonių, jei tokios nukrypti leidžiančios nuostatos nekelia grėsmės ligos kontrolei (toliau – nukrypti leidžianti nuostata).“;

5)

V priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(3)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7.


PRIEDAS

„V PRIEDAS

Patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalyje

Šalies ISO kodas

Šalies pavadinimas

Karantino patalpos ar centro patvirtinimo numeris

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 4 WL Q 1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CY

KIPRAS

CB 0011

CY

KIPRAS

CB 0012

CY

KIPRAS

CB 0061

CY

KIPRAS

CB 0013

CY

KIPRAS

CB 0031

CZ

ČEKIJOS RESPUBLIKA

21750005

CZ

ČEKIJOS RESPUBLIKA

21750016

CZ

ČEKIJOS RESPUBLIKA

21750027

CZ

ČEKIJOS RESPUBLIKA

21750038

CZ

ČEKIJOS RESPUBLIKA

61750009

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

VOKIETIJA

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-1

DE

VOKIETIJA

HE-2

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

ES

ISPANIJA

ES/01/02/05

ES

ISPANIJA

ES/05/02/12

ES

ISPANIJA

ES/05/03/13

ES

ISPANIJA

ES/09/02/10

ES

ISPANIJA

ES/17/02/07

ES

ISPANIJA

ES/04/03/11

ES

ISPANIJA

ES/04/03/14

ES

ISPANIJA

ES/09/03/15

ES

ISPANIJA

ES/09/06/18

FR

PRANCŪZIJA

38 193.01

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

HU

VENGRIJA

HU12MK001

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1–2003 A SKYRIUS

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

233BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05.01/CQA

PT

PORTUGALIJA

01.02/ CQA

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/01

UK

JUNKTINĖ KARALYSTĖ

21/07/02“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/26


PAPILDYMAS

2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimo 2007/543/EB dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos)

(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 200, 2007 m. rugpjūčio 1 d.)

Šios konvencijos ir protokolų versijos bulgarų ir rumunų kalbomis bus paskelbtos Oficialiojo leidinio specialiajame leidinyje vėliau.

Europolo konvencija ir

1996 m. liepos 24 d.,

1997 m. birželio 19 d.,

2000 m. lapkričio 30 d.,

2002 m. lapkričio 28 d.,

2003 m. lapkričio 27 d.

protokolai.


Komisija

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 22 d.

suteikiantis Airijai jos prašomą leidžiančią nukrypti nuostatą pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5095)

(Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)

(2007/697/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (1), ypač į jos III priedo 2 skyriaus trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Jei valstybė narė vienam hektarui numato kasmet skirti kitokį mėšlo kiekį nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus 2 pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte, šis kiekis turi būti nustatytas toks, kad netrukdytų siekti šios Direktyvos 1 straipsnyje nurodytų tikslų ir būtų pagrįstas objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, šiuo atveju, ilgu vegetaciniu periodu ir pasėliais, kurie įsisavina didelį azoto kiekį.

(2)

2004 m. lapkričio 12 d. Airija pateikė Komisijai prašymą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą remiantis Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus trečia pastraipa. 2006 m. spalio 18 d. buvo pateiktas atnaujintas prašymas, grindžiamas 2006 m. naujos redakcijos Europos Bendrijų Vandenų apsaugos gerosios žemės ūkio praktikos nuostatais (2006 m. statutinis dokumentas Nr. 378).

(3)

Prašoma leidžianti nukrypti nuostata yra susijusi su Airijos ketinimu leisti naudoti 250 kg/ha azoto iš gyvulių mėšlo per metus ūkiuose, kuriuose pievos sudaro ne mažiau kaip 80 %. Leidžianti nukrypti nuostata taikytina ne daugiau kaip 10 000 Airijoje esančių galvijų ūkių, kurie sudaro 8 % visų ūkių, 8 % kultivuojamų žemės ūkio naudmenų ir 20 % gyvulių vienetų.

(4)

Leidžiančiai nukrypti nuostatai vienodai taikomi Direktyvą 91/676/EEB įgyvendinantys Airijos įstatymai ir 2006 m. Europos Bendrijų Vandenų apsaugos gerosios žemės ūkio praktikos nuostatai (2006 m. statutinis dokumentas Nr. 378).

(5)

Į Airijos priimtus Direktyvą 91/676/EEB įgyvendinančius įstatymus įtraukiamos tiek azoto, tiek fosfato didžiausios tręšimo normos. Didžiausios tręšimo normos diferencijuojamos remiantis dirvožemyje esančiu azoto ir fosfato kiekiu ir atsižvelgiant į azoto ir fosfato dalį dirvožemyje.

(6)

Trečioji ataskaita dėl Nitratų direktyvos įgyvendinimo Airijoje ir paskutinė Komisijai pateikta 2000–2003 m. laikotarpiui skirta Aplinkos apsaugos agentūros ataskaita parodė, kad vidutinė požeminiame vandenyje užfiksuota nitratų koncentracija yra 2,5 mg/l, o didesnė nei 50 mg/l nitratų koncentracija buvo užfiksuota ne daugiau kaip 2 % mėginių ėmimo vietų. Su vandens kokybe upėse susiję duomenys 2000–2003 m. laikotarpiui parodė, kad Europos vandenų tinklo stebėjimo stotyse vidutinė vertė yra 6,9 mg/l nitratų.

(7)

70 % požeminio vandens stebėjimo vietų rezultatai rodė nitratų koncentracijos stabilumo arba mažėjimo tendencijas. 2001–2003 m. laikotarpiu upėse buvo užfiksuotas kokybės pagerėjimas lyginant su ankstesniu ataskaitiniu 1995–1997 m. laikotarpiu, o nuo devintojo dešimtmečio pabaigos pastebima vandens kokybės blogėjimo tendencija pakeitė kryptį. Taip pat buvo pastebėtas per daug padidėjusių ežerų mažėjimas.

(8)

Pagal Direktyvos 91/676/EEB 3 straipsnio 5 dalį Airija taiko veiksmų programą visoje savo teritorijoje, laikydamasi 2006 m. Europos Bendrijų Vandenų apsaugos gerosios žemės ūkio praktikos nuostatų (2006 m. statutinis dokumentas Nr. 378).

(9)

Per pastarąjį dešimtmetį sumažėjo gyvulių skaičius ir cheminių trąšų naudojimas. Galvijų, kiaulių ir avių skaičius 1997–2004 m. atitinkamai sumažėjo 7 %, 3 %, ir 17 %. 2004 m. vidutinis gyvulių mėšle esančio azoto kiekis buvo 103 kg/ha ir lyginant su 1998 m. buvusiu 140 kg/ha kiekiu, jis pastebimai sumažėjo. Vidutinis fosforo (P) kiekis buvo 16 kg/ha. 1999–2005 m. laikotarpiu cheminių azoto trąšų naudojimas sumažėjo 21 %, o 1995–2005 laikotarpiu fosfatinių trąšų naudojimas sumažėjo 37 %.

(10)

Airijoje 90 % žemės ūkio naudmenų yra skiriama pievoms, tarp kurių vyrauja žolininkystei gerai tinkami pievų tipai. Iš viso ganykliniuose ūkiuose 47 % žemės ploto yra ekstensyviai eksploatuojami ir todėl gyvulių tankumas bei trąšų naudojimas yra palyginti nedidelis, 36 % žemės ploto eksploatuojami pagal agrarinės aplinkosaugos programas (Kaimo aplinkos apsaugos schema, KAA schema) ir tik 7 % eksploatuojami intensyviai, o 10 % naudojami žemdirbystei. Vidutinį pievoms naudojamų cheminių trąšų kiekį sudaro 82 kg/ha azoto ir 7,6 kg/ha fosforo.

(11)

Airijos klimatas, kuriam būdingas tolygus metiniu kritulių pasiskirstymas per visus metus ir palyginti maži metinės temperatūros svyravimai, yra palankus ilgam žolės augimo sezonui, kuris svyruoja nuo 330 dienų per metus šalies pietvakariuose iki maždaug 250 dienų per metus šiaurės rytuose.

(12)

Airijos pranešime pateikti techniniai ir moksliniai dokumentai rodo, kad siūlomas 250 kg/ha azoto iš ganomų gyvulių mėšlo kiekis per metus ūkiuose, kuriuose pievos sudaro ne mažiau kaip 80 %, yra pagrįstas remiantis objektyviais kriterijais, pavyzdžiui, ilgu vegetaciniu periodu ir pasėliais, kurie įsisavina didelį azoto kiekį.

(13)

Todėl Komisija mano, kad Airijos prašomas mėšlo kiekis netrukdys pasiekti Direktyvoje 91/676/EEB nurodytų tikslų, jei bus laikomasi tam tikrų griežtų sąlygų.

(14)

Šis sprendimas turėtų būti taikomas Airijos veiksmų programai, 2006 m. Europos Bendrijų Vandenų apsaugos gerosios žemės ūkio praktikos nuostatams (2006 m. statutinis dokumentas Nr. 378).

(15)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyvos 91/676/EEB 9 straipsniu įkurto Nitratų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime nurodytomis sąlygomis suteikiama 2006 m. spalio 18 d. laišku Airijos prašyta leidžianti nukrypti nuostata dėl didesnio gyvulių mėšlo kiekio nei nurodyta Direktyvos 91/676/EEB III priedo 2 skyriaus antros pastraipos pirmame sakinyje ir a punkte.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime naudojamos sąvokos apibrėžiamos taip:

a)

ganykliniai ūkiai – tai ūkiai, kurių 80 % ar daugiau žemės ūkio naudmenų ploto, tinkamo mėšlo naudojimui, sudaro ganyklos;

b)

ganomi gyvuliai – tai galvijai (išskyrus veršelius), avys, elniai, ožkos ir arkliai;

c)

ganykla – tai nuolatinės arba laikinos ganyklos (laikinose ganyklose žolė auga mažiau kaip ketverius metus).

3 straipsnis

Taikymo sritis

Šis sprendimas taikomas individualiai ir laikantis 4, 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų ganykliniams ūkiams.

4 straipsnis

Metinis leidimas ir įsipareigojimas

1.   Ūkininkai, norintys pasinaudoti leidžiančia nukrypti nuostata, kasmet pateikia prašymą kompetentingoms institucijoms.

2.   Pateikdami 1 dalyje nurodytą metinį prašymą jie raštu įsipareigoja vykdyti 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas.

3.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad visiems prašymams dėl leidžiančios nukrypti nuostatos būtų taikoma administracinė kontrolė. Jei po nacionalinių institucijų atliktos 1 dalyje minimų prašymų kontrolės paaiškėja, kad 5 ir 6 straipsniuose pateiktos sąlygos nėra įvykdytos, apie tai pranešama prašymo pateikėjui. Tokiu atveju prašymas laikomas atmestu.

5 straipsnis

Mėšlo ir kitų trąšų naudojimas

1.   Ganomų gyvulių mėšlo kiekyje, kuris kiekvienais metais iškratomas ant dirvos ganykliniuose ūkiuose, įskaitant pačių gyvulių paliekamą mėšlą, remiantis 2–7 dalyse pateiktomis sąlygomis negali būti daugiau kaip 250 kg/ha azoto.

2.   Bendras į dirvą patenkančio azoto kiekis neviršija numatomo konkrečių pasėlių maistinių medžiagų poreikio, įvertinant ir iš dirvos gaunamas medžiagas. Bendras azoto naudojimas diferencijuojamas remiantis gyvulių tankumu ir pievų našumu.

3.   Kiekvienas ūkis rengia tręšimo planą, kuriame aprašoma ūkio dirbamosios žemės sėjomaina ir planuojamas mėšlo, azoto bei fosfatinių cheminių trąšų naudojimas. Ūkis tokį planą sudaro ne vėliau kaip iki kovo 1 d.

Tręšimo plane pateikiama ši informacija:

a)

gyvulių skaičius, mėšlo laikymo ir saugojimo sistemos aprašymas, įskaitant saugomo mėšlo kiekį;

b)

azoto ir fosforo kiekio ūkyje pagamintame mėšle apskaičiavimas (atmetus laikymo ir saugojimo metu patirtus nuostolius);

c)

sėjomaina ir kiekvieno pasėlio plotas, įskaitant scheminį žemėlapį, kuriame nurodytas atskirų laukų išdėstymas;

d)

numatomas augalų azoto ir fosforo poreikis;

e)

už ūkio ribų arba ūkiui tiekiamo mėšlo kiekis ir tipas;

f)

su azoto ir fosforo kiekiu susijusios dirvožemio būklės analizės rezultatai, jei žinomi;

g)

mėšle esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke (kai žemės sklypai pagal pasėlius ir dirvožemio tipą yra vienarūšiai);

h)

cheminėse ir kitokiose trąšose esančio azoto ir fosforo naudojimas kiekviename lauke.

Siekiant užtikrinti planų ir realios žemės ūkio praktikos derėjimą, planai peržiūrimi ne vėliau kaip per septynias dienas nuo bet kokių pasikeitimų žemės ūkio praktikoje.

4.   Tręšimo ataskaitas, į kurias įtraukiama ir su dirvožemio vandens tvarkymu susijusi informacija, tvarko kiekvienas ūkis. Kiekvienais kalendoriniais metais šios ataskaitos pateikiamos kompetentingoms institucijoms.

5.   Kiekvienas ganyklinis ūkis, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, sutinka, kad būtų tikrinamas 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas prašymas, tręšimo planas ir tręšimo ataskaitos.

6.   Dirvožemio azoto ir fosforo analizė atliekama mažiausiai kas ketverius metus kiekvieno ūkio, kuriam taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, kiekviename vienarūšiame plote, atsižvelgiant į sėjomainą ir dirvožemio charakteristikas. Kiekviename 5 hektarų žemės plote atliekama ne mažiau kaip viena analizė.

7.   Mėšlo negalima kratyti rudenį prieš žolės sėją.

6 straipsnis

Žemėtvarka

80 % ar daugiau ploto, tinkamo mėšlo naudojimui, auginama žolė. Ūkininkai, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, imasi šių priemonių:

a)

laikinos ganyklos suariamos pavasarį;

b)

suarus žolę visų tipų dirvožemyje, nedelsiant sodinami pasėliai, pasižymintys dideliu azoto poreikiu;

c)

pasėlių sėjomaina netaikoma atmosferos azotą kaupiantiems ankštiniams ar kitiems augalams. Tačiau tai netaikoma dobilams pievoje, kurioje jų yra mažiau kaip 50 %, ir su žole įsėtiems javams arba žirniams.

7 straipsnis

Kitos priemonės

Airija užtikrina, kad šios leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas neprieštarauja priemonėms, kurių reikia imtis, kad būtų laikomasi kitų Bendrijos aplinkosaugos teisės aktų.

8 straipsnis

Stebėsena

1.   Kompetentinga institucija sudaro ir kasmet atnaujina žemėlapius, kuriuose procentais nurodomi kiekvienos apskrities ganykliniai ūkiai, gyvulių skaičius ir žemės ūkio naudmenos, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Šie žemėlapiai kasmet pateikiami Komisijai, o pirmą kartą jie pateikiami iki 2008 m. kovo 1 d.

2.   Ūkių, kuriems taikoma veiksmų programa ir leidžianti nukrypti nuostata, stebėjimas atliekamas pagal Airijos veiksmų programą nustatytose stebimose žemės ūkio nuotekų surinkimo vietose. Referencinėse stebimose nuotekų surinkimo vietose yra skirtingų tipų dirvožemių, taikomos įvairaus intensyvumo ir skirtingo tręšimo praktikos.

3.   Tyrime ir tęstinėje maistinių medžiagų analizėje yra pateikiami duomenys apie vietinį žemės naudojimą, pasėlių sėjomainas ir žemės ūkio praktiką ūkiuose, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata. Šie duomenys gali būti naudojami atliekant pavyzdinius nitratų išplovimo ir fosforo nuostolių apskaičiavimus laukuose, kuriuose per metus į vieną hektarą su ganomų gyvulių mėšlu patenka iki 250 kg azoto.

4.   Vandens, ištekančio iš šaknų zonos ir patenkančio į požeminį vandenį bei paviršinį vandenį, azoto ir fosforo koncentracija nustatoma remiantis stebimoms žemės ūkio nuotekų surinkimo vietoms priklausančių ūkių negilaus gruntinio vandens, dirvožemio vandens, drenažo vandens ir upelių stebėjimo duomenimis.

5.   Netoli labiausiai pažeidžiamų ežerų ir ypač pažeidžiamų vandeningųjų sluoksnių esančiose žemės ūkio nuotekų surinkimo vietose vykdoma sustiprinta vandenų stebėsena.

6.   Iki leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo pabaigos yra atliekamas tyrimas siekiant surinkti išsamios mokslinės informacijos apie intensyvaus naudojimo pievų sistemas Airijoje. Šiame tyrime dėmesys bus telkiamas į nitratų išplovimą pažeidžiamų tipų dirvožemyje (smėlis ir priesmėlis) tipinėse vietose, kur naudojamos intensyvios pieno produktų gamybos sistemos.

9 straipsnis

Kontrolė

1.   Kompetentinga nacionalinė institucija atlieka visų ūkių, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata, administracinę kontrolę siekdama nustatyti, ar neviršijamas didžiausias 250 kg azoto iš ganomų gyvulių mėšlo kiekis per metus vienam hektarui, ar laikomasi didžiausių tręšimo azoto ir fosforo trąšomis normų bei žemės naudojimo sąlygų.

2.   Sudaroma patikrinimų vietoje programa, pagrįsta rizikos analize, ankstesnių metų kontrolės rezultatais ir Direktyvos 91/676/EEB įgyvendinimo įstatymų bendrosios atsitiktinės kontrolės rezultatais. Pagal 5 ir 6 straipsniuose nustatytas sąlygas patikrinimai vietoje taikomi mažiausiai 3 % ūkių, kuriems taikoma individuali leidžianti nukrypti nuostata.

10 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   Kompetentinga institucija kasmet pateikia Komisijai stebėsenos rezultatus kartu su trumpa ataskaita apie vandens kokybės raidą ir vertinimo praktiką. Ataskaitoje pateikiama administraciniais ir vietos patikrinimais grindžiama informacija apie tai, kaip atliekant patikrinimus ūkiuose buvo įvertintas leidžiančios nukrypti nuostatos sąlygų vykdymas bei įtraukiama informacija apie ūkius, kurie nesilaikė reikalavimų. Pirmoji ataskaita perduodama iki 2008 m. birželio mėn., o kitos ataskaitos atitinkamai iki kiekvienų kitų metų birželio mėn.

2.   Komisija į gautus rezultatus atsižvelgs vertindama galimą naują prašymą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo.

11 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas atsižvelgiant į Airijos veiksmų programą, įgyvendintą 2006 m. liepos 18 d.Europos Bendrijų Vandenų apsaugos gerosios žemės ūkio praktikos nuostatuose (2006 m. statutinis dokumentas Nr. 378). Jis galioja iki 2010 m. liepos 17 d.

12 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Airijai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/116/EB dėl papildomų rezervuotų numerių, prasidedančių skaitmenimis 116, skyrimo

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5139)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/698/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyvą) (1), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 15 d. Komisijos sprendimu 2007/116/EB dėl nacionalinio skaitmenimis 116 prasidedančio numerių intervalo rezervavimo suderintų socialinių paslaugų suderintiems numeriams (2) nacionalinis numerių intervalas, prasidedantis skaitmenimis 116, rezervuojamas suderintų socialinių paslaugų suderintiems numeriams. Šio sprendimo priede pateiktas šio numerių intervalo konkrečių numerių ir paslaugų, kurioms rezervuotas kiekvienas numeris, sąrašas. Šis sąrašas gali būti taisomas Direktyvos 2002/21/EB 22 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

(2)

Su numeriu 116000 susietų paslaugų apibūdinimas turėtų būti atnaujintas. Be to, socialinėms paslaugoms, kurioms gali būti rezervuoti suderinti numeriai, priskirtos dar dvi paslaugos – vaikų pagalbos ir psichologinės pagalbos linijos. Todėl Sprendimas 2007/116/EB turėtų būti atnaujintas ir paskirti papildomi rezervuoti numeriai.

(3)

Todėl Sprendimas 2007/116/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Ryšių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/116/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių, kad nuo 2008 m. vasario 29 d. kompetentinga nacionalinė reguliavimo institucija galėtų paskirti numerius, įtrauktus į sąrašą šiuo sprendimu.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 717/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 32).

(2)  OL L 49, 2007 2 17, p. 30.


PRIEDAS

Numerių, rezervuotų suderintoms socialinėms paslaugoms, sąrašas

Numeris

Paslaugos, kurioms šis numeris rezervuojamas

Specialios teisės naudotis šiuo numeriu sąlygos

116000

 

Paslaugos pavadinimas

Karštoji linija pranešimams apie dingusius vaikus

 

Apibūdinimas

Teikiant šią paslaugą a) priimami ir policijai nukreipiami skambučiai, kuriais pranešama apie dingusius vaikus; b) dingusio vaiko artimiesiems teikiamos konsultacijos ir parama; c) teikiama pagalba, atliekant tyrimą.

Paslauga teikiama nuolatos (t. y. visą parą, visomis savaitės dienomis ir visoje šalyje).

116111

 

Paslaugos pavadinimas

Vaikų pagalbos linijos

 

Apibūdinimas

Šios paslaugos paskirtis – padėti vaikams, kuriems trūksta dėmesio ir saugumo. Vaikai nukreipiami į atitinkamas tarnybas ir jiems teikiama kita būtina informacija. Ši paslauga suteikia vaikams galimybę išsakyti savo problemas, pasikalbėti jiems rūpimais klausimais ir kreiptis pagalbos neatidėliotinu atveju.

Sutrikus nuolatiniam paslaugos teikimui (t. y. teikimui visą parą, visomis savaitės dienomis ir visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų lengvai prieinama forma paskelbta visuomenei, o asmenims, skambinantiems paslaugos numeriu, kai paslauga neveikia, būtų pranešama, kada bus atnaujintas paslaugos teikimas.

116123

 

Paslaugos pavadinimas

Psichologinės pagalbos linijos

 

Apibūdinimas

Paskambinusieji paslaugos numeriu gali atvirai pabendrauti, jų išklausoma nepateikiant šališkų vertinimų. Šios paslaugos paskirtis – teikti psichologinę pagalbą skambintojams, kurie jaučiasi vieniši, yra ištikti psichologinės krizės arba svarsto apie savižudybę.

Sutrikus nuolatiniam paslaugos teikimui (t. y. teikimui visą parą, visomis savaitės dienomis ir visoje šalyje), paslaugos teikėjas turi užtikrinti, kad informacija apie paslaugos teikimą būtų lengvai prieinama forma paskelbta visuomenei, o asmenims, skambinantiems paslaugos numeriu, kai paslauga neveikia, būtų pranešama, kada bus atnaujintas paslaugos teikimas.


30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 29 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl platesnio leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su daržovių dauginamosios ir sodinamosios medžiagos importo iš trečiųjų šalių reikalavimais, taikymo

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5218)

(2007/699/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyvą 92/33/EEB dėl prekybos daržovių dauginamąja ir sodinamąja medžiaga, išskyrus sėklą (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 1 dalį Komisija turi nuspręsti, ar trečiojoje šalyje išauginta daržovių dauginamoji ir sodinamoji medžiaga, išskyrus sėklą, kuriai suteikiamos tos pačios tiekėjo įsipareigojimų, tapatumo, požymių, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir plombavimo garantijos, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertė daržovių dauginamajai ir sodinamajai medžiagai, išskyrus sėklą, išaugintai Bendrijoje ir atitinkančiai tos direktyvos reikalavimus bei sąlygas.

(2)

Šiuo metu turimos informacijos apie reikalavimus, taikomus trečiosiose šalyse, vis dar nepakanka, kad šiame etape Komisija galėtų priimti kokius nors sprendimus dėl kurios nors iš trečiųjų šalių.

(3)

Siekiant užkirsti kelią prekybos srautų sutrikdymui, valstybėms narėms, kurios importuoja dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, iš trečiųjų šalių, reikėtų leisti tokiems produktams ir toliau taikyti tuos pačius reikalavimus, kurie yra taikomi panašiems Bendrijos produktams pagal Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalį. Todėl Direktyvoje 92/33/EEB numatytas leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo laikotarpis tokiam importui turėtų būti pratęstas, kad nuostata galiotų po 2007 m. gruodžio 31 d.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 92/33/EEB.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 92/33/EEB 16 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje data „2007 m. gruodžio 31 d.“ pakeičiama „2012 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 157, 1992 6 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/124/EB (OL L 339, 2006 12 6, p. 12).


GAIRĖS

Europos centrinis bankas

30.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 284/34


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2007 m. rugsėjo 20 d.

iš dalies pakeičiančios Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I ir II priedus

(ECB/2007/10)

(2007/700/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką, 12 straipsnio 1 dalį, 14 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio pirmą dalį,

atsižvelgdama į 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gaires ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1),

kadangi:

(1)

Gairių ECB/2000/7 I priedas turi būti iš dalies pakeistas atsižvelgiant į naujausius pakeitimus nustatant ir įgyvendinant Eurosistemos bendrą pinigų politiką. Šie pakeitimai, inter alia, yra susiję su tinkamu turtu ir vienakrypčių sandorių išbraukimu iš koreguojamųjų operacijų sąrašo.

(2)

Atsižvelgiant į 2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimą 2007/503/EB pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Kipre 2008 m. sausio 1 d. (2), Kipras atitinka būtinas sąlygas eurui įvesti ir pagal Stojimo akto 4 straipsnį jam daroma išlyga nuo 2008 m. sausio 1 d. bus panaikinta. Atsižvelgiant į 2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimą 2007/504/EB pagal Sutarties 122 straipsnio 2 dalį dėl bendros valiutos įvedimo Maltoje 2008 m. sausio 1 d. (3), Malta atitinka būtinas sąlygas eurui įvesti ir pagal Stojimo akto 4 straipsnį jai daroma išlyga nuo 2008 m. sausio 1 d. bus panaikinta. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, būtina iš dalies pakeisti Gairių ECB/2000/7 I priede esančią Eurosistemos interneto svetainių lentelę.

(3)

2007 m. balandžio 26 d. Gairės ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (4) nustato, kad TARGET2 sistema pakeis dabartinę TARGET sistemą, kaip numatyta Gairių ECB/2007/2 14 straipsnio 2 dalyje. Nacionaliniai centriniai bankai (NCB) pereis prie TARGET2 laikydamiesi Gairių ECB/2007/2 13 straipsnyje nustatyto tvarkaraščio. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, būtina iš dalies pakeisti Gairių ECB/2000/7 I ir II prieduose esančias nuorodas į TARGET,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

1 straipsnis

I ir II priedų daliniai pakeitimai

1.   Gairių ECB/2000/7 I priedas iš dalies keičiamas pagal šių gairių I priedą.

2.   Gairių ECB/2000/7 II priedas iš dalies keičiamas pagal šių gairių II priedą.

2 straipsnis

Eurosistemos interneto svetainių lentelės daliniai pakeitimai

Gairių ECB/2000/7 I priedo 5 priede esanti Eurosistemos interneto svetainių lentelė pakeičiama šių gairių III priede esančia lentele.

3 straipsnis

Patvirtinimas

NCB ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 30 d. perduoda ECB išsamius tekstų ir priemonių, kuriomis jie ketina laikytis šių gairių, aprašymus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šios gairės įsigalioja praėjus dviems dienoms po jų priėmimo. 1 straipsnis taikomas nuo 2007 m. lapkričio 19 d. 2 straipsnis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Adresatai

Šios gairės skirtos dalyvaujančių valstybių narių NCB.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. rugsėjo 20 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2006/12 (OL L 352, 2006 12 13, p. 1).

(2)  OL L 186, 2007 7 18, p. 29.

(3)  OL L 186, 2007 7 18, p. 32.

(4)  OL L 237, 2007 9 8, p. 1.


I PRIEDAS

Gairių ECB/2000/7 I priedas iš dalies keičiamas taip:

A.   Daliniai pakeitimai, susiję su pasikeitusiu Eurosistemos pinigų politikos nustatymu ir įgyvendinimu

1.

1 skyriaus 1.1 skirsnyje po penkto sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Jei tai būtina pinigų politikai įgyvendinti, nacionaliniai centriniai bankai (NCB) gali dalintis su Eurosistemos nariais individualia informacija, pavyzdžiui, operacijų duomenimis, susijusiais su Eurosistemos operacijose dalyvaujančiomis sandorių šalimis (1).

2.

1 skyriaus 1.3.1 skirsnio trečia įtrauka „koreguojamosios operacijos“ iš dalies keičiama taip:

a)

po pirmo sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Koreguojamosios operacijos gali būti vykdomos paskutinę atsargų laikymo laikotarpio dieną siekiant išspręsti likvidumo disbalansą, kuris galėjo atsirasti po paskutinės pagrindinės refinansavimo operacijos paskyrimo.“;

b)

atsiradęs trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Koreguojamosios operacijos dažniausiai įgyvendinamos sudarant grįžtamuosius sandorius, tačiau gali būti sudaromi ir valiutų apsikeitimo sandoriai arba pritraukiami terminuotieji indėliai.“

3.

Išbraukiama 1 skyriaus 1 lentelės antraštės „Koreguojamosios operacijos“ antra poeilutė, kurioje yra šie žodžiai: „Vienakrypčiai pirkimai“, „Vienakrypčiai pardavimai“, „Nereguliarios“ ir „Dvišalės procedūros“.

4.

1 skyriaus 1.4 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antras sakinys pakeičiamas taip:

„Įstaigos, kurioms taikomi ECBS statuto 19 straipsnio 1 dalyje nustatyti privalomųjų atsargų reikalavimai, gali naudotis nuolatinėmis galimybėmis ir dalyvauti atvirosios rinkos operacijose, atliekamose standartinių konkursų ir vienakrypčių sandorių būdu.“;

b)

ketvirtas sakinys išbraukiamas.

5.

1 skyriaus 1.5 skirsnio ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:

„2007 m. sausio 1 d. ši bendra sistema pakeitė dviejų lygių sistemą, veikusią nuo ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžios.“

6.

3 skyriaus įvadinė dalis iš dalies keičiama taip:

a)

po ketvirto sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Struktūrinės operacijos taip pat gali būti vykdomos vienakrypčių sandorių, t. y. pirkimų ir pardavimų, būdu.“;

b)

atsiradęs šeštas sakinys pakeičiamas šiuo sakiniu:

„Be to, Eurosistema turi dar dvi priemones, kurias galima taikyti vykdant koreguojamąsias operacijas: valiutų apsikeitimo sandorius ir terminuotųjų indėlių pritraukimą.“

7.

3 skyriaus 3.1.4 skirsnyje po antro sakinio įterpiamas šis sakinys:

„Koreguojamosios operacijos gali būti vykdomos paskutinę atsargų laikymo laikotarpio dieną siekiant išspręsti likvidumo disbalansą, kuris galėjo atsirasti po paskutinės pagrindinės refinansavimo operacijos paskyrimo.“

8.

3 skyriaus 3.2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštės „Priemonės rūšis“ antras sakinys pakeičiamas taip:

„Šios operacijos įgyvendinamos tik struktūriniais tikslais.“;

b)

antraštės „Kiti operaciniai aspektai“ ketvirta įtrauka pakeičiama taip:

„—

juos paprastai decentralizuotai įgyvendina NCB;“.

9.

4 skyriaus 4.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštės „Galimybės naudojimo sąlygos“ antros dalies pirmas sakinys iš dalies keičiamas taip:

„Kiekvienos darbo dienos pabaigoje kitų sandorių šalių debeto pozicijos jų atsiskaitomosiose sąskaitose nacionaliniuose centriniuose bankuose automatiškai laikomos prašymu pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe.“;

b)

antraštės „Terminas ir palūkanų sąlygos“ antros dalies antras sakinys atnaujinamas taip:

„ECB bet kuriuo metu gali pakeisti palūkanų normą, kuri įsigalioja ne anksčiau kaip kitą Eurosistemos darbo dieną (2), (3).

10.

Išbraukiamas 5 skyriaus 5.2 skirsnio antraštės „Operacijos, įgyvendinamos per vertybinių popierių biržas ir rinkos tarpininkus“ trečias sakinys.

11.

5 skyriaus 5.3.2 skirsnio antros dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tačiau dėl operacinių priežasčių Eurosistema kartais gali šioms operacijoms taikyti kitą atsiskaitymo laiką, ypač sudarydama vienakrypčius sandorius ir valiutų apsikeitimo sandorius (žr. 3 lentelę).“

12.

6 skyriaus 6.1 skirsnio antros dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Ši bendra sistema, taip pat vadinama „bendruoju sąrašu“, įsigaliojo 2007 m. sausio 1 d. ir pakeitė dviejų lygių sistemą, kuri galiojo nuo ekonominės ir pinigų sąjungos trečiojo etapo pradžios.“

13.

6 skyriaus 6.1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 išnaša pakeičiama taip:

„Prancūzijos fonds communs de créances (FCCs), kurie buvo įtraukti į pirmojo lygio sąrašą ir išleisti iki 2006 m. gegužės 1 d., ir toliau bus tinkami pereinamuoju laikotarpiu iki 2008 m. gruodžio 31 d. Po 2006 m. gegužės 1 d. išleisti FCCs yra netinkami.“;

b)

ketvirtos dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Dviejų turto kategorijų tinkamumo kriterijai yra vienodi visoje euro zonoje ir išdėstyti 6.2 skirsnyje (4).

14.

6 skyriaus 6.2.1 skirsnio antraštės „Išleidimo vieta“ 6 išnaša pakeičiama taip:

„Nuo 2007 m. sausio 1 d. kad būtų tinkami, tarptautiniai skolos vertybiniai popieriai pasaulinio pareiškėjo forma, išleisti per TCVPD, turi būti išleisti Naujųjų pasaulinių skolos įsipareigojimų (NPSĮ) forma ir atiduoti saugoti Visuotinai pripažintam saugotojui (Common Safekeeper – CSK), kuris yra TCVPD arba, jei taikytina, CVPD, kuris atitinka ECB nustatytus būtinus standartus. Tarptautiniai skolos vertybiniai popieriai pasaulinio pareiškėjo forma, kurie buvo išleisti Klasikinių pasaulinių skolos įsipareigojimų (KPSĮ) forma iki 2007 m. sausio 1 d., ir apkeičiamieji vertybiniai popieriai, išleisti su tuo pačiu ISIN kodu tą dieną arba vėliau, bus tinkami iki jų termino pabaigos.“

15.

6 skyriaus 6.2.1 skirsnio antraštės „Priimtinos rinkos“ dalies pabaigoje įterpiama ši 12 išnaša:

„Antrinę rinką turintis turtas, kuris buvo pripažintas antrojo lygio turtu ir buvo išleistas iki 2007 m. gegužės 31 d., ir kuriuo yra prekiaujama nereguliuojamose rinkose, kurios šiuo metu atitinka Eurosistemos saugumo ir prieinamumo reikalavimus, bet neatitinka skaidrumo reikalavimo, ir toliau lieka tinkamas iki 2009 m. gruodžio 31 d., jei jis atitinka kitus tinkamumo kriterijus, o po šios datos tampa netinkamas. Tai netaikytina kredito įstaigų išleistam nepadengtam antrinę rinką turinčiam turtui, kuris buvo pripažintas antrojo lygio turtu ir tapo netinkamas 2007 m. gegužės 31 d.“

16.

6 skyriaus 6.2.1 skirsnio antraštės „Emitento (garanto) įsteigimo vieta“ pirmo sakinio pabaigoje įterpiama ši 14 išnaša:

„EEE arba vienoje iš G10 šalių, nepriklausančių EEE, neįsteigto subjekto iki 2007 m. sausio 1 d. išleistas antrinę rinką turintis turtas, kurį garantavo EEE įsteigtas subjektas, lieka tinkamas iki 2011 m. gruodžio 31 d., jei jis atitinka kitus tinkamumo kriterijus ir 6.3.2 skirsnyje nustatytus garantijoms taikomus reikalavimus, o po šios datos tampa netinkamas.“

17.

6 skyriaus 6.3.2 skirsnio pirmos įtraukos „IKVI kredito vertinimas“ pirmo sakinio pabaigoje buvusi 26 išnaša tampa 28 išnaša ir yra pakeičiama taip:

„Nuo 2008 m. sausio 1 d. išleistoms padengtoms bankų obligacijoms taikomi griežti kredito standartai vertinami atsižvelgiant į pirmiau išvardytus kriterijus. Laikoma, kad iki 2008 m. sausio 1 d. išleistos padengtos bankų obligacijos atitinka griežtus kredito standartus, jei jos tiksliai atitinka KIPVPS direktyvos 22 straipsnio 4 dalyje išdėstytus kriterijus.“

18.

6 skyriaus 6.6.1 skirsnio antroje įtraukoje išbraukiama dabartinė 50 išnaša.

19.

I priedo priedai pavadinami „priedėliais“.

20.

Atsiradusiame I priedo 2 priedėlyje sąvokos „Atvirosios rinkos operacija“ apibrėžimo ketvirtas sakinys pakeičiamas taip:

„Be to, atliekant struktūrines operacijas galima išleisti skolos sertifikatus ir sudaryti vienakrypčius sandorius, o atliekant koreguojamąsias operacijas galima sudaryti valiutų apsikeitimo sandorius ir pritraukti terminuotuosius indėlius.“

B.   Su TARGET2 nustatymu susiję daliniai pakeitimai

21.

„Santrumpų“ sąraše eilutė, kurioje minima „TARGET“, pakeičiama taip:

„TARGET

Transeuropinė automatizuota atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistema, kaip apibrėžta Gairėse ECB/2005/16

TARGET2

Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema, kaip apibrėžta Gairėse ECB/2007/2.“

22.

4 skyriaus 4.1 skirsnio antraštės „Galimybės naudojimo sąlygos“ tekstas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmos dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Ribinio skolinimosi galimybe galima naudotis tik tomis dienomis, kai veikia i) TARGET2 (5) ir ii) atitinkamos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos (VPAS) (6).

b)

trečia dalis pakeičiama taip:

„Kitai sandorio šaliai taip pat gali būti leidžiama pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe išsiuntus prašymą valstybės narės, kurioje įsteigta kita sandorio šalis, nacionaliniam centriniam bankui. Kad nacionalinis centrinis bankas galėtų patenkinti prašymą TARGET2 tą pačią dieną, nacionalinis centrinis bankas turi gauti prašymą ne vėliau kaip 15 minučių po TARGET2 uždarymo laiko (7)  (8). Paprastai TARGET2 uždarymo laikas yra 18 val. ECB laiku (CET laikas). Galutinis prašymo pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe terminas atidedamas dar 15 minučių paskutinę Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpio darbo dieną (9). Prašyme turi būti nurodyta paskolos suma ir užtikrinamasis turtas, kurį reikia pateikti sandoriui, jeigu jis tam sandoriui iš anksto nebuvo pateiktas į nacionalinį centrinį banką.

23.

4 skyriaus 4.1 skirsnio antraštės „Terminas ir palūkanų sąlygos“ pirmos dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Kitos sandorių šalys, tiesiogiai dalyvaujančios TARGET2, paskolą grąžina kitą dieną, kai veikia i) TARGET2 ir ii) atitinkamos VPAS, tuo metu, kai šios sistemos pradeda veikti.“

24.

4 skyriaus 4.2 skirsnio antraštės „Naudojimosi galimybe sąlygos“ tekstas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmos dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:

„Indėlių galimybe galima naudotis tik tomis dienomis, kai veikia TARGET2.“;

b)

antra dalis pakeičiama taip:

„Kad kitai sandorio šaliai būtų leista pasinaudoti indėlių galimybe, ji turi išsiųsti prašymą valstybės narės, kurioje įsteigta kita sandorio šalis, nacionaliniam centriniam bankui. Kad nacionalinis centrinis bankas galėtų patenkinti prašymą TARGET2 tą pačią dieną, nacionalinis centrinis bankas turi gauti prašymą ne vėliau kaip 15 minučių po TARGET2 uždarymo laiko, kuris paprastai yra 18 val. ECB laiku (CET laikas) (10)  (11). Galutinis prašymo pasinaudoti indėlių galimybe terminas atidedamas dar 15 minučių paskutinę Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpio darbo dieną (12). Prašyme turi būti nurodyta suma, kuri bus padėta kaip indėlis pagal šią galimybę.

25.

4 skyriaus 4.2 skirsnio antraštės „Terminas ir palūkanų sąlygos“ pirmos dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Kitų sandorių šalių, kurios tiesiogiai dalyvauja TARGET2, pagal šią galimybę padėtų indėlių terminas sueina kitą dieną, kai veikia TARGET2, tuo metu, kai ši sistema pradeda veikti.“

26.

5 skyriaus 5.3.1 skirsnio pirmos dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Už pinigų sandorius, susijusius su Eurosistemos nuolatinių galimybių naudojimu arba dalyvavimu atliekant atvirosios rinkos operacijas, atsiskaitoma į kitų sandorių šalių sąskaitas nacionaliniuose centriniuose bankuose arba į TARGET2 dalyvaujančių atsiskaitymo bankų sąskaitas.“

27.

5 skyriaus 5.3.2 skirsnio pirmos dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Už atvirosios rinkos operacijas pagal standartinius konkursus, t.y. pagrindines refinansavimo operacijas, ilgesnės trukmės refinansavimo operacijas ir struktūrines operacijas, paprastai atsiskaitoma pirmą dieną po sandorio sudarymo, kai veikia i) TARGET2 ir ii) visos atitinkamos VPAS.“

28.

5 skyriaus 5.3.3 skirsnis pakeičiamas taip:

„5.3.3   Dienos pabaigos procedūros

Dienos pabaigos procedūros nurodytos su TARGET2 susijusiuose dokumentuose. Paprastai TARGET2 uždarymo laikas yra 18 val. ECB laiku (CET). Po uždarymo laiko mokėjimo pavedimai nebepriimami apdoroti TARGET2, tačiau mokėjimo pavedimai, priimti iki uždarymo laiko, apdorojami toliau. Kitų sandorių šalių prašymai pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe arba indėlių galimybe turi būti pateikti atitinkamam nacionaliniam centriniam bankui ne vėliau kaip 15 minučių po TARGET2 uždarymo laiko. Galutinis prašymo pasinaudoti Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis terminas atidedamas dar 15 minučių paskutinę privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio Eurosistemos darbo dieną (13).

Bet kuris tinkamų kitų sandorių šalių neigiamas likutis TARGET2 atsiskaitomosiose sąskaitose, likęs pabaigus dienos pabaigos kontrolės procedūras, automatiškai laikomas prašymu leisti pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe (žr. 4.1 skirsnį).

29.

6 skyriaus 6.6.1 skirsnio paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Išskirtinėmis aplinkybėmis, arba jeigu to reikia pinigų politikos tikslais, ECB gali nuspręsti KCBM darbo laiko pabaigą suderinti su TARGET2 darbo laiko pabaiga.“

30.

Atitinkamai pakeičiami visų pirmiau neminėtų išnašų numeriai.

31.

Atsiradęs Gairių ECB/2000/7 I priedo 2 priedėlis („Žodynėlis“) iš dalies keičiamas taip:

i)

sąvoka „Dienos pabaiga (End-of-day)“ pakeičiama taip:

„Dienos pabaiga (End-of-day): darbo dienos laikas po TARGET2 uždarymo, kai TARGET2 baigia apdoroti tos dienos mokėjimus. Kai taikytina, sąvoka atitinkamai yra susijusi su TARGET sistema, kol NCB nepereis prie TARGET2.“;

ii)

išbraukiama sąvoka „Sąsajų mechanizmas (Interlinking mechanism)“;

iii)

sąvoka „RLAA (realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų) sistema (RTGS (real-time gross settlement) system)“ pakeičiama taip:

„RLAA (realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų) sistema (RTGS (real-time gross settlement) system): atsiskaitymo sistema, kurioje dokumentai tvarkomi ir atsiskaitoma atskirais pavedimais be tarpusavio įskaitų realiu laiku. Taip pat žr. TARGET2.“;

iv)

įrašas „Atsiskaitomoji sąskaita (Settlement account)“ pakeičiamas taip:

„Atsiskaitomoji sąskaita (Settlement account): sąskaita, kurią TARGET2 tiesioginis dalyvis atidarė centriniame banke mokėjimams vykdyti.“;

v)

įrašas „TARGET“ pakeičiamas taip:

„TARGET: TARGET2 sistemos pirmtakė, veikianti kaip decentralizuota struktūra, kuri jungia nacionalines RLAA sistemas ir ECB mokėjimo mechanizmą. TARGET2 sistema pakeis TARGET sistemą pagal Gairių ECB/2007/2 13 straipsnyje nustatytą perėjimo tvarkaraštį.“;

vi)

po sąvokos „TARGET“ įterpiama ši sąvoka:

„TARGET2 (Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema) (TARGET2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system)): realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų eurais sistema, teikianti atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, apmokant centrinio banko pinigais. TARGET2 yra įkurta ir veikia bendros platformos pagrindu, per kurią pateikiami ir apdorojami visi mokėjimo nurodymai ir per kurią tokiu pačiu techniniu būdu gaunami mokėjimai. TARGET2 teisiškai yra išdėstyta kaip daugelio RLAA sistemų (TARGET2 komponento sistemų) darinys.“


(1)  Tokiai informacijai yra taikomi profesinės paslapties reikalavimai, kaip nustatyta ECBS statuto 38 straipsnyje.“

(2)  Šiame dokumente sąvoka „Eurosistemos darbo diena“ – tai bet kuri diena, kurią ECB ir nors vienas nacionalinis centrinis bankas yra atidaryti Eurosistemos pinigų politikos operacijoms vykdyti.

(3)  Valdančioji taryba sprendimus dėl palūkanų normos pakeitimų paprastai priima įvertindama pinigų politikos poziciją pirmajame mėnesio posėdyje. Paprastai šie sprendimai įsigalioja tik nuo kito atsargų laikymo laikotarpio pradžios.“

(4)  Pereinamuoju laikotarpiu iki 2011 m. gruodžio 31 d. tam tikrai antrinės rinkos neturinčio turto kategorijai, kredito reikalavimams kai kurie tinkamumo ir operaciniai kriterijai euro zonoje gali skirtis (žr. 6.2.2 skirsnį).“

(5)  Nuorodos į „TARGET2“ turi būti laikomos nuorodomis į „TARGET“, kol NCB pereis prie TARGET2. Nuo 2007 m. lapkričio 19 d. TARGET decentralizuotą techninę infrastruktūrą pakeis TARGET2 bendra techninė platforma, per kurią pateikiami ir apdorojami visi mokėjimo nurodymai ir per kurią tuo pačiu techniniu būdu gaunami mokėjimai. Perėjimas prie TARGET2 yra organizuojamas per tris šalių grupes, sudarant galimybę TARGET naudotojams pereiti prie TARGET2 skirtingais etapais ir skirtingomis iš anksto nustatytomis datomis. Šalių grupių sudėtys yra tokios: 1 grupė (2007 m. lapkričio 19 d.): Austrija, Vokietija, Liuksemburgas ir Slovėnija; 2 grupė (2008 m. vasario 18 d.): Belgija, Suomija, Prancūzija, Airija, Nyderlandai, Portugalija ir Ispanija; ir 3 grupė (2008 m. gegužės 19 d.): Graikija, Italija ir ECB. Kaip ypatinga priemonė atsargai paliekama ketvirta perėjimo data (2008 m. rugsėjo 15 d.). Remiantis atskiru susitarimu prie TARGET2 taip pat bus prijungti kai kurie nedalyvaujantys NCB: Kipras, Latvija, Lietuva ir Malta (1 grupėje) ir Danija, Estija ir Lenkija (3 grupėje).

(6)  Be to, ribinio skolinimosi galimybe leidžiama naudotis tik jei yra įvykdyti RLAA mokėjimo sistemos infrastruktūros reikalavimai.“

(7)  Kai kuriose valstybėse narėse NCB arba kai kurie jo filialai gali nedirbti tam tikromis Eurosistemos darbo dienomis ir nevykdyti pinigų politikos operacijų dėl nacionalinių ar regioninių nedarbo dienų. Šiais atvejais NCB pareiga yra iš anksto pranešti kitoms sandorių šalims apie tvarką, pagal kurią ribinio skolinimosi galimybe būtų galima pasinaudoti nedarbo dieną.

(8)  TARGET ir (arba) TARGET2 uždarymo dienos skelbiamos ECB interneto svetainėje (www.ecb.int) ir Eurosistemos interneto svetainėse (žr. 5 priedėlį).

(9)  Kol NCB pereis prie TARGET2, galutinis tam NCB teikiamo prašymo pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe terminas yra 30 minučių po sistemos uždarymo laiko (18 val. CET), kuris atidedamas dar 30 minučių paskutinę Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpio darbo dieną.“

(10)  Žr. šio skyriaus 2 išnašą.

(11)  Žr. šio skyriaus 3 išnašą.

(12)  Kol NCB pereis prie TARGET2, galutinis tam NCB teikiamo prašymo pasinaudoti indėlių galimybe terminas yra 30 minučių po sistemos uždarymo laiko (18 val. CET), kuris atidedamas dar 30 minučių paskutinę Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpio darbo dieną.“

(13)  Kol NCB pereis prie TARGET2, galutinis tam NCB teikiamo prašymo pasinaudoti nuolatinėmis galimybėmis terminas yra 30 minučių po sistemos uždarymo laiko (18 val. CET), kuris atidedamas dar 30 minučių paskutinę privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio Eurosistemos darbo dieną.“


II PRIEDAS

Gairių ECB/2000/7 II priedas („Papildomi minimalūs bendri požymiai“) iš dalies keičiamas taip:

1.

15 dalis pakeičiama taip:

„NCB taikomuose atitinkamuose sutartiniuose ar reglamentuojančiuose susitarimuose įsipareigojimui dėl mokėjimo įvykdyti „darbo diena“ turi būti apibrėžiama kaip bet kuri diena, kai TARGET2 (1) veikia ir gali įvykdyti tokį mokėjimą, o įsipareigojimui dėl turto pervedimo įvykdyti – bet kuri diena, kai vertybinių popierių sistemos, kuriomis turi vykti pervedimas, yra atviros verslui toje vietoje, kurioje turi būti pervedami atitinkami vertybiniai popieriai.

2.

20 dalies b punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„remdamasis taip nustatytomis sumomis, NCB turi apskaičiuoti, kiek kiekviena dalyvaujanti šalis yra skolinga kitai dalyvaujančiai šaliai atpirkimo dieną. Turi būti atlikta sandorio šalių tarpusavio skolų užskaita ir tik sandorio šalis, turinti mažesne suma įvertintų reikalavimų, turi mokėti grynąjį likutį. Toks grynasis likutis turi būti nustatytas ir sumokėtas kitą dieną, kai TARGET2 veikia ir gali įvykdyti mokėjimą. Šio apskaičiavimo tikslais visos sumos, kurios nėra išreikštos eurais, atitinkamą dieną turi būti perskaičiuotos į eurus pagal kursą, apskaičiuotą remiantis 16 dalimi.“

3.

31 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„remdamasis tokiu būdu nustatytomis sumomis, NCB turi apskaičiuoti, kiek kiekviena sandorio šalis yra skolinga kitai šaliai grąžinimo dieną. Sumos, kurias turi sumokėti viena šalis, prireikus pagal 16 dalį turi būti perskaičiuotos į eurus, ir turi būti atlikta tų sumų bei sumų, kurias turi sumokėti kita šalis, tarpusavio užskaita. Tik ta šalis, kurios reikalavimo kaina yra mažesnė, turi mokėti grynąjį likutį. Toks grynasis likutis turi būti nustatytas ir sumokėtas kitą dieną, kai TARGET2 veikia ir gali įvykdyti tokį mokėjimą.“


(1)  Kai taikytina, nuorodos į „TARGET2“ turi būti laikomos nuorodomis į „TARGET“, kol NCB pereis prie TARGET2.“


III PRIEDAS

Eurosistemos interneto svetainių lentelė, esanti naujajame Gairių ECB/2000/7 I priedo 5 priedėlyje, pakeičiama šia lentele:

„Centrinis bankas

Interneto svetainė

Europos centrinis bankas

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be arba www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi“