ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 277

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1223/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1224/2007, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

3

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1225/2007 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d.

5

 

*

2007 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1226/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

7

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1227/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 dėl nuolatinių konkursų valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti kiekio

10

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/2007, nutraukiantis tyrimą dėl galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

15

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1229/2007, nutraukiantis tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/672/EB, Euratomas

 

*

2007 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Austrijai atstovaujančio nario skyrimo

22

 

 

2007/673/EB

 

*

2007 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos aktą, patvirtinantį Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles

23

 

 

Komisija

 

 

2007/674/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos N 575/04, kurią Prancūzija skyrė įmonei Ernault, taip pat dėl priemonės C 32/2005 (ex N 250/05), kuriai taikoma procedūra pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1405)  ( 1 )

25

 

 

2007/675/EB

 

*

2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1222/2007, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas (OL L 275, 2007 10 19)

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1223/2007

2007 m. spalio 19 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. spalio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1224/2007

2007 m. spalio 19 d.

nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006, nustatančio išsamias specialiąsias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl pieno ir pieno produktų eksporto licencijų ir eksporto grąžinamųjų išmokų (2), ypač į jo 25 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1022/2007 (3) nustatoma sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 23 straipsnyje, eksporto licencijų skyrimo tvarka.

(2)

Paraiškos kai kurių kvotų ir produktų grupių eksporto licencijoms gauti viršija 2008 kvotos metams skirtus kiekius. Todėl reikėtų nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 25 straipsnio 1 dalyje numatytus paskirstymo koeficientus.

(3)

Dėl trumpo šių koeficientų nustatymo tvarkos įgyvendinimo termino, numatyto Reglamento (EB) Nr. 1022/2007 4 straipsnyje, šis reglamentas turėtų būti taikomas kiek galima greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1022/2007 2 straipsnio nuostatas pateiktos eksporto licencijų paraiškos priimamos taikant šio reglamento priede nustatytus licencijų paskirstymo koeficientus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 7).

(3)  OL L 230, 2007 9 1, p. 6.


PRIEDAS

Grupės nurodymas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 4 straipsnio papildomas pastabas

Grupės ir kvotos nurodymas

2008 m. skirti kiekiai

(t)

1 straipsnyje numatytas skyrimo koeficientas

Pastabos Nr.

Grupė

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Nenurodyta sūrio rūšis

16-Tokijas

908,877

0,1698184

16-Urugvajus

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Urugvajus

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Urugvajus

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Urugvajus

1 100,000

0,1283547

21

Itališkas sūris

21-Urugvajus

2 025,000

0,0858779

22

Šveicariškas ar Emmenthaler sūris, išskyrus akytąjį

22-Tokijas

393,006

0,3294250

22-Urugvajus

380,000

0,3877551

25

Akytasis šveicariškas ar Emmenthaler sūris

25-Tokijas

4 003,172

0,4166784

25-Urugvajus

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1225/2007

2007 m. spalio 19 d.

dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007 (3), leidžiantis naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir kitų žemės ūkio produktų tarifines kvotas, nustatantis jų administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą.

(2)

Kiekiai, kuriems per penkias pirmąsias 2007 m. spalio mėn. darbo dienas tradiciniai importuotojai ir nauji importuotojai pateikė „A“ licencijų paraiškas pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį, viršija kiekius, skirtus produktams, kurių kilmės šalys yra Kinija, Argentiną ir visos kitos trečiosios šalys, išskyrus Kiniją ir Argentiną.

(3)

Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalimi, reikia nustatyti, kokia apimtimi pagal reglamento (EB) Nr. 341/2007 12 straipsnį iki 2007 m. spalio 15 d. Komisijai perduotos „A“ licencijų paraiškos gali būti patenkintos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 341/2007 10 straipsnio 1 dalį per penkias pirmąsias 2007 m. spalio mėn. darbo dienas pateiktos ir iki 2007 m. spalio 15 d. Komisijai perduotos „A“ importo licencijų paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į prašomus kiekius, kaip numatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 90, 2007 3 30, p. 12.


PRIEDAS

Kilmė

Eilės numeris

Paskirstymo koeficientas

Argentina

Tradiciniai importuotojai

09.4104

50,233470 %

Nauji importuotojai

09.4099

1,360814 %

Kinija

Tradiciniai importuotojai

09.4105

20,353575 %

Nauji importuotojai

09.4100

0,658651 %

Kitos trečiosios šalys

Tradiciniai importuotojai

09.4106

100 %

Nauji importuotojai

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1226/2007

2007 m. spalio 17 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1038/2007 (2), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 19 straipsnyje nurodomas III priede pateiktas Komisijos sudaromas Bendrijos institucijų sąrašas.

(2)

Bulgarija paskyrė Bendrijos instituciją ir apie tai informavo Komisiją. Komisija padarė išvadą, kad pateikta pakankamai įrodymų, jog ši institucija gali patikimai, laiku, veiksmingai ir tiksliai vykdyti Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir V skyriuose nurodytas užduotis.

(3)

Priemonės, nustatytos šiame reglamente, atitinka Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 22 straipsnyje nurodyto Komiteto nuomonę.

(4)

III priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.

(2)  OL L 238, 2007 9 11, p. 23.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

2 ir 19 straipsniuose nurodytų valstybių narių kompetentingų institucijų ir jų užduočių sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Faks. (32-3) 206 94 90

E. paštas kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Belgijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIJA

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Faks. (359-2) 98 12 498

E. paštas: extfin@minfin.bg

ČEKIJA

Čekijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faks. (420-2) 61 33 38 70

E. paštas diamond@cs.mfcr.cz

VOKIETIJA

Vokietijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant Bendrijos sertifikatų išdavimą, atliekama tik šioje institucijoje:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-0

Faks. (49-6781) 56 27-19

E. paštas poststelle@zabir.bfinv.de

Siekiant įgyvendinti šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 9, 10 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose numatytus įsipareigojimus, pirmiausiai prievolę teikti ataskaitas Komisijai, ši institucija veikia kaip kompetentinga Vokietijos institucija:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Tel. (49-6321) 89 43 49

Faks. (49-6321) 89 48 50

E. paštas diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

RUMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Tel. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Faks. (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Faks. (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk“


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1227/2007

2007 m. spalio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 dėl nuolatinių konkursų valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti kiekio

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 712/2007 (2) buvo paskelbti nuolatiniai konkursai Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams perparduoti. Minėto reglamento I priede nustatytos 27 502 tonos Vengrijos intervencinės agentūros turimų paprastųjų kviečių.

(2)

2006 m. spalio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1539/2006, patvirtinančiu planą, pagal kurį valstybėms narėms skiriamos 2007 biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje (3), taip pat nustatoma, kiek kiekvienos rūšies produkcijos turi būti paimama iš intervencinių agentūrų turimų atsargų. Iš minėto kiekio, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1539/2006 III priedo 9 punkte, ir leidžiamu perkėlimo Bendrijoje būdu perimama 96 712 tonų Vengrijos intervencinės agentūros turimų Rumunijai skirtų paprastųjų kviečių. 1992 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles (4), 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatyta, kad iki plano įgyvendinimo metų rugsėjo 30 d. iš intervencinių sandėlių neatsiimtas kiekis paskirties valstybei narei nebeskirimas. 2007 m. rugsėjo 5 d. Rumunijos valdžios institucijos informavo Komisiją apie tai, kad jos negalės laikytis nustatyto termino. Dėl šios priežasties ir atsižvelgus į padėtį paprastųjų kviečių rinkoje, riekėtų šį 96 712 tonų kiekį susigrąžinti ir įtraukti kiekį, parduotiną pagal Reglamentu (EB) Nr. 712/2007 skelbiamą nuolatinį konkursą.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 712/2007 I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6).

(2)  OL L 163, 2007 6 23, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1046/2007 (OL L 239, 2007 9 12, p. 65).

(3)  OL L 283, 2006 10 14, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 937/2007 (OL L 206, 2007 8 7, p. 5).

(4)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1127/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 18).


PRIEDAS

„I PRIEDAS

KONKURSŲ SĄRAŠAS

Valstybė narė

Vidaus rinkoje skirti parduoti maksimalūs grūdų kiekiai

(tonomis)

Intervencinė agentūra

Pavadinimas, adresas ir kontaktiniai duomenys

Paprastieji kviečiai

Miežiai

Kukurūzai

Rugiai

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 78

Faksas (32-2) 287 25 24

El. paštas webmaster@birb.be

Interneto svetainė www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel. (+359 2) 81 87 202

Faksas (+359 2) 81 87 267

El. paštas dfz@dfz.bg

Interneto svetainė www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faksas (420) 296 806 404

El. paštas dagmar.hejrovska@szif.cz

Interneto svetainė www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Tel. (45) 33 95 88 07

Faksas (45) 33 95 80 34

El. paštas mij@dffe.dk ir pah@dffe.dk

Interneto svetainė www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845-3704

Faksas 1 (49-228) 6845-3985

Faksas 2 (49-228) 6845-3276

El. paštas pflanzlErzeugnisse@ble.de

Interneto svetainė www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Tel. (372) 7371 200

Faksas (372) 7371 201

El. paštas pria@pria.ee

Interneto svetainė www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Tel. 353 53 91 63400

Faksas 353 53 91 42843

Interneto svetainė www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Tel. (30-210) 212 47 87 & 47 54

Faksas (30-210) 212 47 91

El. paštas ax17u073@minagric.gr

Interneto svetainė www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 3474765

Faksas (34-91) 3474838

El. paštas sgintervencion@fega.mapa.es

Interneto svetainė www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Tel. (33-1) 73 30 20 20

Faksas (33-1) 73 30 20 08

El. paštas

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Interneto svetainė www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Tel. (39) 0649499558

Faksas (39) 0649499761

El. paštas b.pennacchia@agea.gov.it

Interneto svetainė www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Tel. (371) 702 7893

Faksas (371) 702 7892

El. paštas lad@lad.gov.lv

Interneto svetainė www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Tel. (370-5) 268 5049

Faksas (370-5) 268 5061

El. paštas info@litfood.lt

Interneto svetainė www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tel. (352) 478 23 70

Faksas (352) 46 61 38

Teleksas 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Tel. (36) 1 219 45 76

Faksas (36) 1 219 89 05

El. paštas ertekesites@mvh.gov.hu

Interneto svetainė www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Tel. (31) 475 355 486

Faksas (31) 475 318939

El. paštas p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Interneto svetainė www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Tel.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faksas

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

El. paštas referat10@ama.gv.at

Interneto svetainė www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48) 22 661 78 10

Faksas (48) 22 661 78 26

El. paštas cereals-intervention@arr.gov.pl

Interneto svetainė www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Tel.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faksas

(351) 21 384 61 70

El. paštas

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Interneto svetainė www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel. + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Faksas + 40 21 3054803

Interneto svetainė www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Tel. (386) 1 580 76 52

Faksas (386) 1 478 92 00

El. paštas aktrp@gov.si

Interneto svetainė www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel. (421-2) 58 243 271

Faksas (421-2) 53 412 665

El. paštas jvargova@apa.sk

Interneto svetainė jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel. +358 (0)20 772 007

Faksas +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

El. paštas markkinatukiosasto@mavi.fi

Interneto svetainė www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tel. (46) 36 15 50 00

Faksas (46) 36 19 05 46

El. paštas jordbruksverket@sjv.se

Interneto svetainė www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44) 191 226 5882

Faksas (44) 191 226 5824

El. paštas cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Interneto svetainė www.rpa.gov.uk

Ženklas „—“ reiškia, kad šioje valstybėje narėje tos rūšies intervencinių grūdų atsargų nėra.“


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1228/2007

2007 m. spalio 19 d.

nutraukiantis tyrimą dėl galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 14 ir 23 straipsnius,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės ir ankstesni tyrimai

(1)

Po tuo pačiu metu atliktų antidempingo ir antisubsidijų tyrimų Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 (2) (toliau – pradinis reglamentas) nustatė tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms taikomas 15,7 % galutines kompensacines priemones bendrovei Graphite India Limited, 7,0 % – HEG Limited ir 15,7 % – visoms kitoms bendrovėms.

2.   Prašymas

(2)

2007 m. sausio 15 d. Komisija pagal pagrindinio reglamento 23 straipsnio 2 dalį gavo prašymą atlikti tariamo tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms nustatytų kompensacinių priemonių vengimo tyrimą. Prašymą tam tikrų grafito elektrodų sistemų Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (EAGA).

(3)

Prašyme pateikta prima facie įrodymų, kad nustačius kompensacines priemones tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms pasikeitė prekybos modelis, nes labai padidėjo dirbtinio grafito (toliau – tiriamasis produktas) importas iš Indijos, o tam tikrų grafito elektrodų sistemų (toliau – nagrinėjamasis produktas) importas iš Indijos per tą patį laikotarpį labai sumažėjo.

(4)

Prašyme atlikti tariamo galiojančių muitų vengimo tyrimą tvirtinta, kad nustačius muitus vienas Indijos kilmės nagrinėjamojo produkto eksportuojantis gamintojas tiriamąjį produktą eksportavo susijusiai bendrovei Bendrijoje. Tada ši bendrovė Bendrijoje atlikdavo baigiamuosius darbus, kad iš tiriamojo produkto pagamintų nagrinėjamąjį produktą.

(5)

Teigta, kad, išskyrus tam tikroms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms taikomus kompensacinius muitus, kitų šiuos pasikeitimus pateisinančių priežasčių ar ekonominių sumetimų nebuvo.

(6)

Pagaliau pareiškėjas teigė, kad nagrinėjamajam produktui nustatytų galiojančių kompensacinių priemonių taisomasis poveikis buvo mažinamas kiekio požiūriu ir kad taikant subsidijas, susijusias su importuojamu produktu, gauta naudos.

3.   Inicijavimas

(7)

Komisija Reglamentu (EB) Nr. 217/2007 (3) (toliau – inicijavimo reglamentas) inicijavo tyrimą dėl tariamo priemonių vengimo ir pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 23 straipsnio 2 dalį bei 24 straipsnio 5 dalį, nurodė muitinėms nuo 2007 m. kovo 2 d. pradėti registruoti importuojamą tiriamąjį produktą, t. t. Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypus, kurių KN kodas yra ex 3801 10 00 (TARIC kodas 3801100010).

4.   Tyrimas

(8)

Komisija apie tyrimo inicijavimą pranešė Indijos valdžios institucijoms. Eksportuojantiems Indijos gamintojams ir Bendrijos importuotojams, kurie buvo nurodyti prašyme arba žinomi Komisijai iš ankstesnio tyrimo, buvo išsiųsti klausimynai. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti nuomonę raštu ir prašyti būti išklausytoms per inicijavimo reglamente nurodytą laikotarpį.

(9)

Išsamius klausimyno atsakymus pateikė du eksportuojantys Indijos gamintojai. Be to, vieną klausimyno atsakymą pateikė Bendrijos importuotojas.

(10)

Komisija atliko tyrimus šių bendrovių patalpose:

Graphite India Limited, Durgapur ir Bangalore, Indija (toliau – GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Vokietija (toliau – COVA).

5.   Tiriamasis laikotarpis

(11)

Tiriamuoju laikotarpiu pasirinktas laikotarpis nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendrosios pastabos ir (arba) bendradarbiavimo lygmuo

(12)

Atliekant tyrimą bendradarbiavo du eksportuojantys nagrinėjamojo ir tiriamojo produktų gamintojai. Dviejų bendrovių pateiktą informaciją buvo galima palyginti su turimais duomenimis apie tiriamojo produkto importą siekiant įrodyti, kad abi bendrovės – Graphite India Limited ir HEG Limited – per TL buvo vienintelės tiriamojo produkto eksportuotojos į Bendriją.

2.   Nagrinėjamasis produktas ir panašus produktas

(13)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių gali būti vengiama, yra Indijos kilmės grafito elektrodai, naudojami valcavimo krosnyse, kurių vidutinis tankis yra 1,65 g/cm3 arba didesnis, o elektros varža yra 6,0 μΩ.m arba mažesnė ir kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 11 00 (TARIC kodas 8545110010), ir tokiems elektrodams naudojamos jungiamosios veržlės, kurių KN kodas yra ex 8545 90 90 (TARIC kodas 8545909010), importuojami kartu arba atskirai (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(14)

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai (toliau – tiriamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010). Tiriamasis produktas yra tarpinis produktas, naudojamas gaminant nagrinėjamąjį produktą, ir jau turi pagrindines nagrinėjamojo produkto savybes.

3.   Prekybos modelio pasikeitimas

(15)

Remiantis Eurostato duomenimis, produktų, kurių KN kodai yra 8545 11 00 ir 8545 90 90, importas iš Indijos sumažėjo nuo 11 866 metrinių tonų 2004 m. iki 3 244 metrinių tonų 2006 m. Per tą patį laikotarpį produktų, kurių KN kodas yra 3801 10 00, importas padidėjo nuo 1 348 metrinių tonų 2004 m. iki 10 289 metrinių tonų 2006 m.

(16)

Kaip nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje, teigta, kad prekybos modelis pasikeitė dėl to, kad vietoje gatavų grafito elektrodų sistemų buvo importuojami Indijoje pagaminti dirbtinio grafito strypai.

(17)

Tačiau susijusioje bendrovėje Graphite COVA Vokietijoje atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad dalis iš Indijos importuotų produktų, deklaruotų kaip dirbtinis grafitas, iš tiesų buvo du kartus sukepinti anglies strypų formos elektrodai, kurie dar nebuvo grafitizuoti. Tada šie du kartus sukepinti elektrodai prieš juos perparduodant buvo grafitizuoti ir apdirbti mašinomis Vokietijoje.

(18)

Pareiškėjo aprašytą prekybos modelio pasikeitimą patvirtina turimi duomenys apie tai, kad paaiškėjo, jog pagal KN kodus 8545 11 00 ir 8545 90 90 importuojamus produktus iš dalies pakeitė didėjantis pagal KN kodą 3801 10 00 importuojamų produktų kiekis.

(19)

Tokių produktų kiekis padidėjo dėl to, kad bendrovė COVA iš pagrindinės bendrovės Indijoje GIL importavo ne mažesnio kaip 600 mm skersmens anglies strypus elektrodams gaminti ir dirbtinio grafito strypus elektrodų jungiamosioms veržlėms gaminti.

(20)

Nustatyta, kad bendrovės HEG prekybos modelis nepasikeitė.

4.   Nepakankamos pateisinančios priežastys ar ekonominiai sumetimai

(21)

Komisijos tarnybos nagrinėjo, ar, kaip teigta, faktas, kad 2004 m. bendrovė GIL įsigijo bendrovę COVA, ir vėlesni prekybos modelio pasikeitimai galėjo įvykti dėl kitų (ne dėl 2004 m. nustatyto muito) ekonominių sumetimų.

(22)

Visų pirma nagrinėti šie aspektai:

bendrovės COVA gamybinės veiklos pobūdis prieš tai, kai bendrovę nusipirko GIL, ir po to,

bendrovės GIL investicijų į COVA dydis ir bendra komercinės veiklos, susijusios su elektrodais ir kitais produktais, apimtis,

bendrovės COVA techniniai ir ankstesni didelio skersmens elektrodų ir jungiamųjų veržlių gamybos apribojimai,

bendrovės COVA pajėgumų įvairiuose gamybos etapuose apribojimai,

COVA ir GIL sąnaudų, kaip antai darbo, energijos ir gamybos pridėtinės išlaidos, skirtumai įvairiuose gamybos etapuose, ir

techniniai ir rinkodaros privalumai, kai elektrodai ir elektrodų jungiamosios veržlės baigiamos gaminti Vokietijoje, o ne Indijoje.

(23)

Išnagrinėjus su Vokietijos ir Indijos gamintojais susijusius minėtus aspektus nustatyta, kad:

Tai, kad bendrovė COVA jungiamųjų veržlių ir didelio skersmens elektrodų dar negamina visu pajėgumu, galima paaiškinti remiantis įvairiomis su pajėgumų ir techniniais apribojimais susijusiomis priežastimis. Visų pirma COVA anksčiau negamino didžiausio skersmens elektrodų, kuriuos, pasinaudodama užsakomosiomis paslaugomis, paprastai įsigydavo iš kitų gamintojų. Be to, elektrodų jungiamosios veržlės buvo gaminamos įmonėje, kuri grupei jau nebepriklauso. Todėl logiška, kad bendrovė COVA dabar turėtų šias medžiagas pirkti iš pagrindinės bendrovės GIL.

Bendros gamybos Vokietijoje ir Indijoje sąnaudos skiriasi nedaug; visą produktą gaminant Indijoje gamybos sąnaudos yra šiek tiek mažesnės, tačiau Vokietijoje yra kitų privalumų – produktai baigiami gaminti Vokietijoje ir parduodami su COVA prekiniu ženklu, be to, pardavimui galima pasiūlyti visą asortimentą produktų, juos išsiunčiant iš patalpų Vokietijoje.

Teigta, kad bendrovė GIL pirko bendrovę COVA tik dėl to, kad buvo nustatytos priemonės. Tačiau GIL į bendrovę COVA investavo itin dideles sumas, todėl nepanašu, kad galimi muitai, mokėtini už tokius importuojamus produktus, galėtų būti pagrindine tokių investicijų priežastimi.

(24)

Todėl padaryta išvada, kad 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytą prekybos modelio pasikeitimą lėmė kitos pagrįstos ekonominės priežastys, o ne tai, kad tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms buvo nustatyti muitai.

C.   NUTRAUKIMAS

(25)

Atsižvelgiant į 24 konstatuojamojoje dalyje nurodytus nustatytus faktus, būtų tikslinga dabartinį tyrimą dėl priemonių vengimo nutraukti. Todėl vadovaujantis inicijavimo reglamentu nustatytą tam tikro importuojamo Indijos kilmės dirbtinio grafito registravimą reikėtų nutraukti, o minėtą reglamentą panaikinti.

(26)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis Komisija ketino nutraukti tyrimą, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti savo pastabas. Pastabų, dėl kurių būtų galima pakeisti pirmiau pateiktas išvadas, negauta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 217/2007 inicijuotas tyrimas dėl galimo kompensacinių priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą, nutraukiamas.

2 straipsnis

Šiuo reglamentu muitinėms nurodoma nutraukti importo registravimą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 217/2007 2 straipsnį.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 217/2007 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 295, 2004 9 18, p. 4.

(3)  OL L 62, 2007 3 1, p. 19.


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1229/2007

2007 m. spalio 19 d.

nutraukiantis tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (toliau – pagrindinis reglamentas) (1), ypač į jo 9 ir 13 straipsnius,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės ir ankstesni tyrimai

(1)

Po tuo pačiu metu atliktų antidempingo ir antisubsidijų tyrimų Taryba Reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 (2) (toliau – pradinis reglamentas) tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms nustatė 0 % galutinį antidempingo muitą. Be to, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 (3) tiems patiems importuojamiems produktams nustatyti 7,0–15,7 % kompensaciniai muitai.

2.   Prašymas

(2)

2007 m. sausio 15 d. Komisija pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį gavo prašymą atlikti tariamo tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms nustatytų antidempingo priemonių vengimo tyrimą. Prašymą tam tikrų grafito elektrodų sistemų Bendrijos gamintojų vardu pateikė Europos anglių ir grafito asociacija (EAGA).

(3)

Prašyme pateikta prima facie įrodymų, kad nustačius antidempingo priemones tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms pasikeitė prekybos modelis, nes labai padidėjo dirbtinio grafito (toliau – tiriamasis produktas) importas iš Indijos, o tam tikrų grafito elektrodų sistemų (toliau – nagrinėjamasis produktas) importas iš Indijos per tą patį laikotarpį labai sumažėjo.

(4)

Prašyme atlikti tariamo galiojančių priemonių vengimo tyrimą tvirtinta, kad nustačius priemones vienas Indijos kilmės nagrinėjamojo produkto eksportuojantis gamintojas tiriamąjį produktą eksportavo susijusiai bendrovei Bendrijoje. Tada ši bendrovė Bendrijoje atlikdavo baigiamuosius darbus, kad iš tiriamojo produkto pagamintų nagrinėjamąjį produktą.

(5)

Teigta, kad, išskyrus tam tikroms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms taikomą antidempingo muitą, kitų šiuos pasikeitimus pateisinančių priežasčių ar ekonominių sumetimų nebuvo.

(6)

Pagaliau pareiškėjas tvirtino, kad nagrinėjamajam produktui nustatyto galiojančio antidempingo muito taisomasis poveikis buvo mažinamas kiekio požiūriu ir kad dempingas buvo vykdomas atsižvelgiant į nagrinėjamajam produktui anksčiau nustatytą normaliąją vertę.

3.   Inicijavimas

(7)

Komisija Reglamentu (EB) Nr. 216/2007 (4) (toliau – inicijavimo reglamentas) inicijavo tyrimą dėl tariamo priemonių vengimo ir pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 3 dalį bei 14 straipsnio 5 dalį, nurodė muitinėms nuo 2007 m. kovo 2 d. pradėti registruoti importuojamą tiriamąjį produktą, t. t. Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypus, kurių KN kodas yra ex 3801 10 00 (TARIC kodas 3801100010).

4.   Tyrimas

(8)

Komisija apie tyrimo inicijavimą pranešė Indijos valdžios institucijoms. Eksportuojantiems Indijos gamintojams ir Bendrijos importuotojams, kurie buvo nurodyti prašyme arba žinomi Komisijai iš ankstesnio tyrimo, buvo išsiųsti klausimynai. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę raštu ir prašyti būti išklausytoms per inicijavimo reglamente nurodytą laikotarpį.

(9)

Išsamius klausimyno atsakymus pateikė du eksportuojantys Indijos gamintojai. Be to, vieną klausimyno atsakymą pateikė Bendrijos importuotojas.

(10)

Komisija atliko tyrimus šių bendrovių patalpose:

Graphite India Limited, Durgapur ir Bangalore, Indija (toliau – GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Vokietija (toliau – COVA).

5.   Tiriamasis laikotarpis

(11)

Tiriamuoju laikotarpiu pasirinktas laikotarpis nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

B.   TYRIMO REZULTATAI

1.   Bendrosios pastabos ir (arba) bendradarbiavimo lygmuo

(12)

Atliekant tyrimą bendradarbiavo du eksportuojantys nagrinėjamojo ir tiriamojo produktų gamintojai. Dviejų bendrovių pateiktą informaciją buvo galima palyginti su turimais duomenimis apie tiriamojo produkto importą siekiant įrodyti, kad abi bendrovės – Graphite India Limited ir HEG Limited – per TL buvo vienintelės tiriamojo produkto eksportuotojos į Bendriją.

2.   Nagrinėjamasis produktas ir panašus produktas

(13)

Nagrinėjamasis produktas, kuriam nustatytų priemonių gali būti vengiama, yra Indijos kilmės grafito elektrodai, naudojami valcavimo krosnyse, kurių vidutinis tankis yra 1,65 g/cm3 arba didesnis, o elektros varža yra 6,0 μΩ.m arba mažesnė ir kurių klasifikacinis KN kodas yra ex 8545 11 00 (TARIC kodas 8545110010), ir tokiems elektrodams naudojamos jungiamosios veržlės, kurių KN kodas yra ex 8545 90 90 (TARIC kodas 8545909010), importuojami kartu arba atskirai (toliau – nagrinėjamasis produktas).

(14)

Tiriamasis produktas yra Indijos kilmės ne mažesnio kaip 75 mm skersmens dirbtinio grafito strypai (toliau – tiriamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodą ex 3801 10 00 (TARIC 3801100010). Tiriamasis produktas yra tarpinis produktas, naudojamas gaminant nagrinėjamąjį produktą, ir jau turi pagrindines nagrinėjamojo produkto savybes.

3.   Prekybos modelio pasikeitimas

(15)

Remiantis Eurostato duomenimis, produktų, kurių KN kodai yra 8545 11 00 ir 8545 90 90, importas iš Indijos sumažėjo nuo 11 866 metrinių tonų 2004 m. iki 3 244 metrinių tonų 2006 m. Per tą patį laikotarpį produktų, kurių KN kodas yra 3801 10 00, importas padidėjo nuo 1 348 metrinių tonų 2004 m. iki 10 289 metrinių tonų 2006 m.

(16)

Kaip nurodyta 3 konstatuojamojoje dalyje, teigta, kad prekybos modelis pasikeitė dėl to, kad vietoje gatavų grafito elektrodų sistemų buvo importuojami Indijoje pagaminti dirbtinio grafito strypai.

(17)

Tačiau susijusioje bendrovėje Graphite COVA Vokietijoje atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad dalis iš Indijos importuotų produktų, deklaruotų kaip dirbtinis grafitas, iš tiesų buvo du kartus sukepinti anglies strypų formos elektrodai, kurie dar nebuvo grafitizuoti. Tada šie du kartus sukepinti elektrodai prieš juos perparduodant buvo grafitizuoti ir apdirbti mašinomis Vokietijoje.

(18)

Pareiškėjo aprašytą prekybos modelio pasikeitimą patvirtina turimi duomenys, nes paaiškėjo, kad pagal KN kodus 8545 11 00 ir 8545 90 90 importuojamus produktus iš dalies pakeitė didėjantis pagal KN kodą 3801 10 00 importuojamų produktų kiekis.

(19)

Tokių produktų kiekis iš esmės padidėjo dėl to, kad bendrovė COVA iš pagrindinės bendrovės Indijoje GIL importavo ne mažesnio kaip 600 mm skersmens anglies strypus elektrodams gaminti ir dirbtinio grafito strypus elektrodų jungiamosioms veržlėms gaminti.

(20)

Nustatyta, kad bendrovės HEG prekybos modelis nepasikeitė.

4.   Nepakankamos pateisinančios priežastys ar ekonominiai sumetimai

(21)

Komisijos tarnybos nagrinėjo, ar, kaip teigta, faktas, kad 2004 m. bendrovė GIL įsigijo bendrovę COVA, ir vėlesni prekybos modelio pasikeitimai galėjo įvykti dėl kitų (ne dėl 2004 m. nustatyto muito) ekonominių sumetimų.

(22)

Visų pirma nagrinėti šie aspektai:

bendrovės COVA gamybinės veiklos pobūdis prieš tai, kai bendrovę nusipirko GIL, ir po to,

bendrovės GIL investicijų į COVA dydis ir bendra komercinės veiklos, susijusios su elektrodais ir kitais produktais, apimtis,

bendrovės COVA techniniai ir ankstesni didelio skersmens elektrodų ir jungiamųjų veržlių gamybos apribojimai,

bendrovės COVA pajėgumų įvairiuose gamybos etapuose apribojimai,

COVA ir GIL sąnaudų, kaip antai darbo, energijos ir gamybos pridėtinės išlaidos, skirtumai įvairiuose gamybos etapuose, ir

techniniai ir rinkodaros privalumai, kai elektrodai ir elektrodų jungiamosios veržlės baigiamos gaminti Vokietijoje, o ne Indijoje.

(23)

Išnagrinėjus su Vokietijos ir Indijos gamintojais susijusius minėtus aspektus nustatyta, kad:

Tai, kad bendrovė COVA jungiamųjų veržlių ir didelio skersmens elektrodų dar negamina visu pajėgumu, galima paaiškinti remiantis įvairiomis su pajėgumų ir techniniais apribojimais susijusiomis priežastimis. Visų pirma COVA anksčiau negamino didžiausio skersmens elektrodų, kuriuos, pasinaudodama užsakomosiomis paslaugomis, paprastai įsigydavo iš kitų gamintojų. Be to, elektrodų jungiamosios veržlės buvo gaminamos įmonėje, kuri grupei jau nebepriklauso. Todėl logiška, kad bendrovė COVA dabar turėtų šias medžiagas pirkti iš pagrindinės bendrovės GIL.

Bendros gamybos Vokietijoje ir Indijoje sąnaudos skiriasi nedaug; visą produktą gaminant Indijoje gamybos sąnaudos yra šiek tiek mažesnės, tačiau Vokietijoje yra kitų privalumų – produktai baigiami gaminti Vokietijoje ir parduodami su COVA prekiniu ženklu, be to, pardavimui galima pasiūlyti visą asortimentą produktų, juos išsiunčiant iš patalpų Vokietijoje.

Teigta, kad bendrovė GIL pirko bendrovę COVA tik dėl to, kad buvo nustatytos priemonės. Tačiau GIL į bendrovę COVA investavo itin dideles sumas, todėl nepanašu, kad galimi muitai, mokėtini už tokius importuojamus produktus, galėtų būti pagrindine tokių investicijų priežastimi.

(24)

Todėl padaryta išvada, kad 3 konstatuojamojoje dalyje nurodytą prekybos modelio pasikeitimą lėmė kitos pagrįstos ekonominės priežastys, o ne tai, kad tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms buvo nustatyti muitai.

5.   Pridėtinė vertė

(25)

Be to, remiantis pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatomis buvo nagrinėtos su elektrodų ir jungiamųjų veržlių baigiamaisiais darbais Bendrijoje susijusios operacijos.

(26)

Atlikus tyrimą nustatyta, kad iš Indijos importuotos dalys sudaro daugiau nei 60 % visos galutinio produkto dalių vertės ir kad su tomis dalimis susijusi pridėtinė vertė atliekant baigiamuosius darbus buvo didesnė nei 25 % nagrinėjamojo produkto gamybos sąnaudų. Todėl pagal pagrindinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies b punktą negalima laikyti, kad priemonių būtų vengiama.

C.   NUTRAUKIMAS

(27)

Atsižvelgiant į 24 ir 26 konstatuojamosiose dalyse nurodytus nustatytus faktus, būtų tikslinga dabartinį tyrimą dėl priemonių vengimo nutraukti. Todėl vadovaujantis inicijavimo reglamentu nustatytą tam tikro importuojamo Indijos kilmės dirbtinio grafito registravimą reikėtų nutraukti, o minėtą reglamentą panaikinti.

(28)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie esminius faktus ir aplinkybes, kuriais remiantis Komisija ketino nutraukti tyrimą, ir joms buvo suteikta galimybė pareikšti savo pastabas. Pastabų, dėl kurių būtų galima pakeisti pirmiau pateiktas išvadas, negauta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentu (EB) Nr. 216/2007 inicijuotas tyrimas dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą, nutraukiamas.

2 straipsnis

Šiuo reglamentu muitinėms nurodoma nutraukti importo registravimą, nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2007 2 straipsnį.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 216/2007 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 295, 2004 9 18, p. 10.

(3)  OL L 295, 2004 9 18, p. 4.

(4)  OL L 62, 2007 3 1, p. 16.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/22


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 15 d.

dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Austrijai atstovaujančio nario skyrimo

(2007/672/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 259 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 167 straipsnį,

atsižvelgdama į Austrijos Vyriausybės pasiūlytą kandidatūrą,

gavusi Komisijos nuomonę,

kadangi:

(1)

2006 m. liepos 11 d. Sprendimu 2006/524/EB, Euratomas, dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Čekijai, Vokietijai, Estijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Vengrijai, Maltai, Austrijai, Slovėnijai ir Slovakijai atstovaujančių narių paskyrimo (1) Taryba paskyrė Austrijai atstovaujančius Komiteto narius laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 21 d. iki 2010 m. rugsėjo 20 d.

(2)

Atsistatydinus Hans KLETZMAYR tapo laisva viena pirmiau nurodyto Komiteto Austrijai atstovaujančio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Gerfried GRUBER skiriamas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariu vietoj Hans KLETZMAYR likusiam jo kadencijos laikui iki 2010 m. rugsėjo 20 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL L 207, 2006 7 28, p. 30. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/622/EB, Euratomas (OL L 253, 2007 9 28, p. 39).


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 15 d.

iš dalies keičiantis Tarybos aktą, patvirtinantį Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles

(2007/673/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Konvenciją, parengtą vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) (1), ypač į jos 10 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Suomijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

atsižvelgdama į Europolo valdybos parengtą dokumento projektą,

kadangi:

(1)

Europolo konvencijos III antraštinėje dalyje išdėstytos nuostatos dėl analizei skirtų darbo bylų; jų pakeitimai buvo įtraukti Protokolu, priimtu vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencija) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiančiu tą konvenciją; visų pirma buvo pakeisti Europolo konvencijos 10, 12, 16 ir 21 straipsniai, kuriais remiantis užvedama analizės darbo byla ir renkami, tvarkomi, naudojami bei naikinami joje saugomi asmens duomenys.

(2)

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos aktu (1999/C 26/01), patvirtinančiu Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles (3), buvo priimtos įgyvendinimo taisyklės dėl analizei skirtų darbo bylų; minėtu Europolo konvencijos protokolu padarius pakeitimus, tas taisykles reikia iš dalies pakeisti; todėl minėtas aktas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Pasikonsultavusi su Jungtine priežiūros institucija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tarybos aktas (1999/C 26/01), patvirtinantis Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles, iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Gavus duomenis, kuo greičiau nusprendžiama, kurie duomenys turi būti įtraukti į konkrečią bylą.“;

2)

5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Šiame straipsnyje minėti pavedimai, įskaitant vėlesnius jų pakeitimus, teikiami Europolo konvencijos 12 straipsnyje nustatyta tvarka.“;

3)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Europolo konvencijos 12 straipsnio 4 dalyje numatytą peržiūrą, kurios metu nusprendžiama, ar reikia tęsti analizei skirtą darbo bylą, atlieka analizės proceso dalyviai. Vadovaudamasis šia peržiūra direktorius priima sprendimą dėl bylos tęsimo ar jos uždarymo. Direktorius apie savo sprendimą praneša Valdybai.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Asmens duomenys negali būti laikomi ilgiau negu nurodyta Europolo konvencijos 12 straipsnio 4 dalyje. Jei pratęsus analizei skirtą darbo bylą 6 straipsnio 3–6 dalyse nurodyti su asmenimis susiję duomenys laikomi byloje ilgiau nei penkerius metus, tai apie tai atitinkamai informuojama Jungtinė priežiūros institucija.“;

4)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirma pastraipa išbraukiama ir prieš antros pastraipos tekstą įrašomas skaičius „2“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Analizę galima pradėti vykdyti, o analizės rezultatus pradėti skleisti iš karto po to, kai pagal Europolo konvencijos 12 straipsnio 1 dalį užvedama analizei skirta darbo byla. Tuo atveju, kai valdyba nurodo Europolo direktoriui iš dalies pakeisti bylos užvedimo pavedimą ar uždaryti bylą, duomenys, kurie negali būti įtraukti į bylą arba, jei byla uždaroma, visi toje byloje esantys duomenys turi būti nedelsiant sunaikinami.“;

5)

įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

Europolo konvencijos 10 straipsnio 2 dalyje nurodyto analizės projekto dalyviams gauti duomenis teisė suteikiama tik po to, kai juos akredituoja Europolas ir jie baigia mokymus apie konkrečias jų pareigas pagal Europolo veiklą reglamentuojančius teisės aktus.“;

6)

15 straipsnio 4 ir 5 dalys išbraukiamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pirmą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. spalio 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. AMADO


(1)  OL C 316, 1995 11 27, p. 2. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Protokolu, parengtu vadovaujantis Konvencijos dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 43 straipsnio 1 dalimi, iš dalies keičiančiu tą konvenciją (OL C 2, 2004 1 6, p. 3).

(2)  2007 m. rugsėjo 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 26, 1999 1 30, p. 1. Aktas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos aktu, iš dalies pakeičiančiu Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (OL C 24, 2003 1 31, p. 1).


Komisija

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. balandžio 4 d.

dėl valstybės pagalbos N 575/04, kurią Prancūzija skyrė įmonei „Ernault“, taip pat dėl priemonės C 32/2005 (ex N 250/05), kuriai taikoma procedūra pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1405)

(Tik tekstas prancūzų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/674/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas, kaip numatyta minėtuose straipsniuose (1), ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2005 m. sausio 20 d. sprendimu (2) Komisija leido Prancūzijai skirti pagalbą įmonei „Ernault“ sanuoti. Pagalbą sudarė 2 mln. EUR paskola, kurios palūkanų norma 4,43 %, suteikta laikotarpiui, neviršijančiam 6 mėn. nuo įmonei skirtų sumų pirmo mokėjimo. Remiantis Prancūzijos institucijų pateikta informacija, ši pagalba buvo suteikta 2005 m. vasario 14 d.

(2)

Savo 2005 m. gegužės 19 d. rašte, kuris Komisijoje užregistruotas 2005 m. gegužės 23 d., Prancūzija pranešė Europos Komisijai apie savo ketinimą suteikti 2 mln. EUR pagalbą įmonei „Ernault“ restruktūrizuoti. Byla užregistruota numeriu N 250/2005. 2005 m. birželio 2 d. raštu Komisija pateikė papildomų klausimų dėl pranešimo, į kuriuos Prancūzija atsakė 2005 m. liepos 12 d. raštu.

(3)

2005 m. rugsėjo 6 d. rašte Komisija pranešė Prancūzijai apie savo sprendimą pradėti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl 2 konstatuojamojoje dalyje minėtos priemonės, apie kurią pranešta. Šis sprendimas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl šios pagalbos.

(4)

Komisija gavo Prancūzijos valdžios institucijų pastabas, užregistruotas 2005 m. lapkričio 16 d., 2006 m. gegužės 16 d., 2006 m. birželio 29 d., 2006 m. liepos 24 d. ir 2006 m. rugsėjo 21 d.2006 m. liepos 3 d. ir 2006 m. spalio 26 d. įvyko Prancūzijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų atstovų susitikimai.

(5)

2006 m. gruodžio 13 d. pranešimu, kuris Komisijoje užregistruotas 2006 m. gruodžio 14 d., Prancūzijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad įmonei „Ernault“ iškelta bankroto byla ir kad pranešimas apie restruktūrizavimo pagalbą atšaukiamas.

(6)

2007 m. kovo 2 d. pranešime, kuris Komisijoje užregistruotas 2007 m. kovo 5 d., Prancūzijos valdžios institucijos pranešė Komisijai, kad 2006 m. rugsėjo 13 d. už įmonės „Ernault“ bylą atsakingam turto administratoriui pranešė apie skolą, susijusią su sanavimo pagalba.

2.   DĖL SANAVIMO PAGALBOS

(7)

Minėtame 2005 m. sausio 20 d. sprendime Komisija nurodė, kad 2 mln. EUR paskola, kaip sanavimo pagalba, yra suderinama su bendrąja rinka, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (4) (toliau – gairės) nuostatose. Toks vertinimas buvo grindžiamas tuo, kad įvykdytos tam tikros sąlygos, ir visų pirma tuo, kad Prancūzijos valdžios institucijos įsipareigojo per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai Komisija patvirtino pagalbos skyrimą, pateikti Komisijai likvidavimo arba restruktūrizavimo planą arba įrodymų, kad grąžinta visa paskola.

(8)

Prancūzijos valdžios institucijos restruktūrizavimo planą Komisijai pateikė 2005 m. gegužės 19 d., t. y. per šešis mėnesius nuo Komisijos sprendimo priėmimo. Tačiau vėliau minėtos valdžios institucijos savo pranešimą atšaukė.

(9)

Kad paskolos grąžinimo terminas būtų pratęstas, būtina Komisijai pateikti restruktūrizavimo planą, kaip nustatyta Gairių 26 punkte. Todėl kai planas atšaukiamas, terminas negali būti vėlesnis nei atšaukimo data, o paskola turi būti grąžinta nedelsiant.

(10)

Be to, Komisija pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos nepateikė jai nei įrodymų, kad paskola yra grąžinta, nei įmonės likvidavimo plano. Todėl neįvykdyta nė viena iš Gairių 26 punkte nustatytų termino pratęsimo sąlygų.

(11)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Komisija turi konstatuoti, kad remiantis Gairėmis Prancūzijos valdžios institucijų kaip sanavimo pagalbą įmonei „Ernault“ suteikta paskola nuo 2006 m. gruodžio 14 d., t. y. nuo restruktūrizavimo pagalbos projekto atšaukimo dienos, negali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka. Be to, Komisija konstatuoja, kad pagalba negali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka remiantis kokiu nors kitu teisiniu pagrindu. Todėl kaip sanavimo pagalba suteikta paskola turi būti laikoma su bendrąja rinka nesuderinama valstybės pagalba, nes ji buvo toliau teikiama po 2006 m. gruodžio 14 d., dėl to Prancūzija turi ją susigrąžinti iš pagalbos gavėjos „Ernault“.

(12)

Komisija pažymi, kad Prancūzijos valdžios institucijos apie skolą, susijusią su sanavimo pagalba, yra pranešusios už įmonės „Ernault“ bylą atsakingam turto administratoriui.

3.   DĖL RESTRUKTŪRIZAVIMO PAGALBOS

(13)

Komisija pažymi, kad pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (5), 8 straipsnį suinteresuotoji valstybė narė gali atšaukti savo pranešimą, kol Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl pagalbos skyrimo. Jeigu formalaus tyrimo procesas buvo pradėtas, Komisija jį užbaigia.

(14)

Todėl formalaus tyrimo procesas, pradėtas pagal 2005 m. rugsėjo 6 d. sprendimą, turi būti baigtas, nes atšaukus pranešimą, jis neteko pagrindo „Ernault“ skirtos restruktūrizavimo pagalbos atžvilgiu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Prancūzija skyrė įmonei „Ernault“ kaip sanavimo pagalbą ir kuri nurodyta 2005 m. sausio 20 d. Komisijos sprendime, yra nesuderinama su bendrąja rinka, nes buvo toliau teikiama po 2006 m. gruodžio 14 d.

2 straipsnis

1.   Prancūzija imasi visų reikiamų priemonių, kad susigrąžintų iš pagalbos gavėjo 1 straipsnyje nurodytą pagalbą, kuri buvo suteikta neteisėtai.

2.   Pagalba susigrąžinama nedelsiant pagal nacionalinės teisės procedūras, jeigu jos leidžia nedelsiant ir veiksmingai įvykdyti šį sprendimą. Į pagalbos sumą, kurią reikia susigrąžinti, įeina palūkanos, skaičiuojamos nuo pagalbos suteikimo gavėjui dienos iki jos faktinio susigrąžinimo dienos. Laikotarpiu nuo 2006 m. gruodžio 14 d. – restruktūrizavimo plano atšaukimo dienos, iki faktinio pagalbos susigrąžinimo dienos, palūkanos apskaičiuojamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (6) V skyriaus nuostatas.

3 straipsnis

Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatyta procedūra, pradėta 2006 m. rugsėjo 6 d. Komisijos sprendimu (priemonė C 32/2005), užbaigiama dėl 2005 m. gegužės 23 d. pranešimo atšaukimo.

4 straipsnis

Prancūzija per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo dienos praneša Komisijai apie priemones, kurių numato imtis, ir apie priemones, kurių jau imtasi tam, kad būtų įgyvendinti šio sprendimo 1 ir 2 straipsniai. Prancūzija šią informaciją pateikia atsakydama į priede pateikto klausimyno klausimus.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Parengta Briuselyje, 2007 m. balandžio 4 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 324, 2005 12 21, p. 23.

(2)  OL C 16, 2006 1 21, p. 21. Byla N 575/04 – Pagalba įmonei „Ernault“ sanuoti.

(3)  Žr. 1 išnašą.

(4)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(5)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Informacija apie 2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimo dėl valstybės pagalbos Nr. 575/2004, kurią Prancūzija skyrė įmonei „Ernault“, dėl priemonės Nr. C 32/2005 (ex N 250/2005), kuriai taikoma procedūra pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį, įgyvendinimą

1.   Reikalaujamos grąžinti sumos apskaičiavimas

1.1.

Prašome pateikti šią su neteisėtai pagalbos gavėjui suteiktos pagalbos dydžiu susijusią informaciją:

Mokėjimų data (-os) (1)

Pagalbos suma (2)

Valiuta

Pagalbos gavėjo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.2.

Išsamiai paaiškinkite, kaip bus apskaičiuotos susigrąžintinos pagalbos sumos palūkanos.

2.   Planuojamos ir jau įvykdytos priemonės pagalbai susigrąžinti

2.1.

Paaiškinkite, kokių priemonių numatoma imtis ir kokių priemonių jau imtasi, siekiant nedelsiant ir veiksmingai susigrąžinti pagalbą. Taip pat, jei yra, nurodykite teisinį pagrindą, kuriuo yra ir (arba) bus grindžiamos šios priemonės.

2.2.

Nurodykite datą, kada pagalba bus susigrąžinta.

3.   Jau įvykdytas susigrąžinimas

3.1.

Pateikite šiuos duomenis apie pagalbos sumą (-as), kuri (-ios) jau susigrąžinta (-os) iš pagalbos gavėjo:

Data (-os) (3)

Susigrąžintos pagalbos suma

Valiuta

Pagalbos gavėjo duomenys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Pateikite dokumentus, patvirtinančius 3.1 punkto lentelėje nurodytų sumų grąžinimą.


(1)  

(°)

Data (-os), kurią (-iomis) pagalba (arba atskiri pagalbos mokėjimai) suteikta pagalbos gavėjui (jeigu ginčijamą priemonę sudaro atskiri mokėjimai, šiuos mokėjimus nurodykite atskirose eilutėse).

(2)  Gavėjui suteiktos pagalbos dydis (bruto subsidijos ekvivalentais).

(3)  

(°)

Pagalbos susigrąžinimo data (-os).


20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. spalio 17 d.

kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

(2007/675/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Siekiant Europos lygmeniu stiprinti kovą su prekyba žmonėmis ir vadovaujantis 2002 m. Briuselio deklaracija (1), kurioje nurodyta, kad reikia, jog Komisija įsteigtų ekspertų grupę dėl prekybos žmonėmis, Komisijos sprendimu 2003/209/EB tokia grupė buvo įsteigta. Konsultacinė grupė bus vadinama ekspertų grupe dėl prekybos žmonėmis (2).

(2)

Ekspertų grupei dėl prekybos žmonėmis buvo suteikti įgaliojimai prisidėti plėtojant prekybos žmonėmis prevenciją ir kovą su ja, suteikti galimybę Komisijai rinkti nuomones dėl Komisijos iniciatyvų, susijusių su prekyba žmonėmis, ir parengti ataskaitą pagal Briuselio deklaracijoje pateiktas rekomendacijas. 2004 m. gruodžio mėn. ekspertų grupė pateikė ataskaitą ir keletą rekomendacijų dėl tolesnių konkrečių pasiūlymų Europos lygmeniu.

(3)

2005 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatas „Kova su prekyba žmonėmis – integruota strategija ir pasiūlymai dėl veiksmų plano“ (3) iš esmės pagrįstas ekspertų grupės parengtomis rekomendacijomis ir ataskaita. 2005 m. gruodžio 1 d. Taryba priėmė ES planą dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų (4), kuriame atsižvelgiama į kelis Komisijos komunikate pateiktus pasiūlymus.

(4)

Atsižvelgiant į vertingą 2003 m. pradėtą ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis darbą, suteikusį galimybę Komisijai toliau plėtoti savo politiką prekybos žmonėmis srityje, ir į didėjančią prekybos žmonėmis srities politikos svarbą pasaulio lygmeniu, ekspertų grupė turėtų dirbti toliau. Reikia naujo sprendimo, kad būtų atsižvelgta į Europos Sąjungos plėtrą. Ekspertų grupės veiklos sritis taip pat turėtų būti išplėsta, o ekspertų grupė turėtų turėti galimybę pasinaudoti įvairesnėmis specialiosiomis žiniomis, kurios reikalingos, nes prekybos žmonėmis reiškinys nuolat kinta.

(5)

Ekspertų grupė turėtų toliau patarti Komisijai atsižvelgdama į dabartinius pokyčius Europos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Visų pirma ji turėtų padėti Komisijai įgyvendinti ir plėtoti veiksmus, numatytus 2005 m. gruodžio mėn. ES plane dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų, taip pat kreipti ypatingą dėmesį į darbuotojų išnaudojimą.

(6)

Ekspertų grupėje turėtų būti 21 narys, proporcingai atstovaujantis ES valstybių narių valstybinėms įstaigoms, ne pelno organizacijoms Europos Sąjungoje ir Europolui. Nariais taip pat turėtų teisę tapti mokslo sektoriaus ekspertai ir ne pelno sektoriuje veikiančių konsultacinių įmonių ekspertai.

(7)

Ekspertų grupė turėtų turėti galimybę steigti pogrupius, kad palengvintų ir paspartintų savo darbą sutelkdama dėmesį į konkretų klausimą. Visi ekspertų grupės nariai turėtų sutarti dėl tokių pogrupių kompetencijos ir ją aiškiai apibrėžti.

(8)

Reikėtų numatyti ekspertų grupės nariams taikomas informacijos atskleidimo taisykles, kurios nepažeistų Komisijos saugumo taisyklių, nustatytų Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (5) priede.

(9)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6).

(10)

Nariai turėtų būti skiriami trejų metų kadencijai ir juos turėtų būti galima skirti kitai kadencijai.

(11)

Sprendimas 2003/209/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

Šiuo sprendimu įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis (toliau – grupė).

2 straipsnis

Konsultacijos

1.   Komisija gali konsultuotis su grupe visais su prekyba žmonėmis susijusiais klausimais.

2.   Grupės užduotis:

a)

pradėti valstybių narių, kitų 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų šalių ir Komisijos bendradarbiavimą įvairiais su prekyba žmonėmis susijusiais klausimais;

b)

padėti Komisijai, teikiant su prekyba žmonėmis susijusias nuomones ir užtikrinant nuoseklų požiūrį į prekybą žmonėmis;

c)

padėti Komisijai vertinti su prekyba žmonėmis susijusios politikos raidą nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

d)

padėti Komisijai nustatyti ir apibrėžti galimas tinkamas priemones ir veiksmus, susijusius su kovos su prekyba žmonėmis politika, Europos ir nacionaliniu lygmenimis;

e)

Komisijos prašymu arba savo iniciatyva grupė jai teikia nuomones arba ataskaitas tinkamai atsižvelgdama į ES plano dėl prekybos žmonėmis prevencijai ir kovai su ja skirtų geriausios praktikos, standartų ir procedūrų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą ES lygmeniu bei į susijusias išnaudojimo rūšis. Ji taip pat atsižvelgs į lyties aspektą.

3.   Grupės pirmininkas gali patarti Komisijai, kad reikėtų pasikonsultuoti su grupe sprendžiant tam tikrą klausimą.

3 straipsnis

Narystė ir skyrimas

1.   Grupę sudaro 21 narys. Kvietimas teikti paraiškas tapti grupės nariu bus skelbiamas Oficialiajame leidinyje ir viešoje Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklavietėje.

2.   Grupės nariais skiriami specialistai, turintys specialiųjų žinių ir patirties kovos su prekyba žmonėmis srityje, įskaitant prekybos žmonėmis darbuotojų išnaudojimo aspektą, ir priklausantys:

a)

valstybių narių administracijoms (iki 11 narių);

b)

Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms tinkamai dokumentais patvirtintų specialiųjų žinių ir patirties prekybos žmonėmis srityje (iki 5 narių);

c)

Europos lygmeniu veikiantiems socialiniams partneriams ir darbdavių asociacijoms (iki 4 narių);

d)

Europolui (1 narys);

e)

asmenys, turintys patirties, kurią įgijo atlikdami akademinius mokslinius tyrimus viešuosiuose ar privačiuosiuose universitetuose arba institutuose valstybėse narėse, taip pat gali tapti grupės nariais (iki 2 narių).

3.   Šio straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus narius valstybių narių siūlymu teikia ir skiria Komisija. Šio straipsnio 2 dalies b, c ir e punktuose nurodytus narius Komisija skiria iš paraiškas pateikusių asmenų tarpo. Šio straipsnio 2 dalies d punkte nurodytą narį skiria Europolas.

4.   Paraiškas pateikę kandidatai, kurie buvo laikomi tinkamais tapti grupės nariais, bet nebuvo paskirti, jų sutikimu turėtų būti įtraukti į rezervo sąrašą. Prireikus Komisija naudosis šiuo sąrašu nariams pakeisti.

5.   Grupės nariai eina savo pareigas tol, kol jie pakeičiami arba kol pasibaigia jų kadencija.

6.   Tie nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės darbe, atsistatydina arba nesilaiko šio straipsnio 3 dalyje arba EB sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, gali būti pakeisti likusiam jų kadencijos laikotarpiui.

7.   Individualiai paskirti nariai kiekvienais metais pasirašo įsipareigojimą veikti visuomenės interesais ir deklaraciją, kurioje nurodo, ar yra kokių nors interesų, galinčių turėti įtakos jų objektyvumui.

8.   Individualiai paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

9.   Narių vardai ir pavardės renkami, tvarkomi ir skelbiami vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001.

4 straipsnis

Veikla

1.   Grupė paprasta balsų dauguma iš savo narių išsirenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus.

2.   Komisijai pritarus grupė gali steigti pogrupius nustatydama jų kompetenciją nagrinėti konkrečius klausimus. Pogrupius sudaro daugiausia 9 nariai; įvykdžius užduotį pogrupių veikla iš karto nutraukiama.

3.   Negalima atskleisti informacijos, gautos dalyvaujant grupės arba jos pogrupio svarstymuose, jeigu, Komisijos nuomone, ta informacija susijusi su konfidencialiais klausimais.

4.   Grupės ir jos pogrupių posėdžiai paprastai vyksta Komisijos patalpose laikantis jos nustatytų procedūrų ir tvarkaraščio. Komisija grupės ir jos pogrupių posėdžiuose teikia sekretoriato paslaugas. Grupės ir jos pogrupių posėdžiuose gali dalyvauti suinteresuotųjų Komisijos tarnybų atstovai.

5.   Vadovaudamasi standartinėmis Komisijos priimtomis darbo tvarkos taisyklėmis grupė priima savo darbo tvarkos taisykles.

6.   Komisija gali originalia susijusio dokumento kalba skelbti visas grupės parengtas santraukas, išvadas, dalines išvadas arba darbo dokumentus.

5 straipsnis

Papildomi ekspertai

1.   Komisija gali kviesti grupei nepriklausančius ekspertus arba stebėtojus, turinčius su darbotvarkės tema susijusios ypatingos kompetencijos, dalyvauti grupės darbe.

2.   Komisija gali kviesti oficialius valstybių narių, šalių kandidačių arba trečiųjų šalių ir tarptautinių, tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus dalyvauti grupės posėdžiuose.

6 straipsnis

Posėdžių išlaidos

1.   Vadovaudamasi Komisijos taisyklėmis dėl išorės ekspertų išlaidų kompensavimo Komisija atlygina narių ir ekspertų kelionės bei prireikus pragyvenimo išlaidas, susijusias su grupės veikla.

2.   Nariams, ekspertams ir stebėtojams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama.

3.   Posėdžių išlaidos atlyginamos neviršijant metinio biudžeto, kurį grupei skiria atsakingos Komisijos tarnybos.

7 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2003/209/EB yra panaikinamas.

8 straipsnis

Taikymas

Sprendimas taikomas trejus metus.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 17 d.

Komisijos vardu

Franco FRATTINI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  Briuselio deklaracija, priimta 2002 m. rugsėjo 18–20 d. vykusioje Europos konferencijoje „Prekybos žmonėmis prevencija ir kova su ja: globalūs XXI a. iššūkiai“, OL C 137, 2003 6 12, p. 1.

(2)  OL L 79, 2003 3 26, p. 25.

(3)  COM(2005) 514 galutinis.

(4)  OL C 311, 2005 12 9, p. 1.

(5)  OL L 317, 2001 12 3, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EB, Euratomas (OL L 215, 2006 8 5, p. 38).

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


Klaidų ištaisymas

20.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/33


2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1222/2007, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 275, 2007 m. spalio 19 d. )

31 puslapis, priedo lentelės trečioji skiltis „Tipinė kaina“, KN kodas 0207 14 10:

yra:

„214,1“,

turi būti:

„241,1“.