ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 263

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

DIREKTYVOS

9.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 263/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/46/EB

2007 m. rugsėjo 5 d.

nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus

(„Pagrindų direktyva“)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje numatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (3) keletą kartų buvo iš esmės keičiama. Kadangi turi būti padaryta daugiau pakeitimų, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2)

Siekiant, kad būtų sukurta ir veiktų Bendrijos vidaus rinka, valstybių narių patvirtinimo sistemas tikslinga pakeisti visiško suderinimo principu grindžiama Bendrijos patvirtinimo procedūra.

(3)

Sistemoms, sudėtinėms dalims, atskiriems techniniams mazgams ir transporto priemonėms taikomi techniniai reikalavimai turėtų būti suderinti bei nurodyti norminiuose aktuose. Šiais norminiais aktais pirmiausia turėtų būti siekiama užtikrinti kelių eismo saugumą, sveikatos apsaugą, aplinkos apsaugą, energijos vartojimo efektyvumą ir užkirsti kelią neteisėtam naudojimui.

(4)

Pagal 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvą 92/53/EEB, iš dalies keičiančią Direktyvą 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (4), Bendrijos bendra transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūra taikoma tik M1 kategorijos transporto priemonėms, tačiau siekiant sukurti vidaus rinką ir užtikrinti tinkamą jos veikimą šios direktyvos taikymo sritis turėtų apimti visas transporto priemonių kategorijas, suteikiant galimybes gamintojams pasinaudoti vidaus rinkos privalumais taikant Bendrijos tipo patvirtinimą.

(5)

Siekiant sudaryti sąlygas gamintojams pritaikyti naujas suderintas procedūras, turėtų būti suteikta pakankamai laiko pasirengti, kol Bendrijos transporto priemonių patvirtinimas taps privalomas transporto priemonėms, išskyrus M1 kategorijos transporto priemonėms, pagamintoms vienu gamybos etapu. Daugiau laiko reikia pakopinio patvirtinimo reikalaujančioms transporto priemonių kategorijoms, išskyrus M1 kategorijos transporto priemones, kadangi toje procedūroje dalyvaus kėbulų gamintojai, kuriems reikės įgyti pakankamai patirties toje srityje, kad būtų tinkamai įgyvendintos reikiamos procedūros. Tačiau, dėl M2 ir M3 kategorijos transporto priemonių saugos svarbos, pereinamuoju laikotarpiu, kai vis dar galioja nacionalinis tipo patvirtinimas, siekiant sudaryti sąlygas gamintojams įgyti patirties EB transporto priemonių patvirtinimo srityje, būtina, kad šios transporto priemonės atitiktų suderintų direktyvų techninius reikalavimus.

(6)

Iki šiol mažomis serijomis transporto priemones gaminantys gamintojai negalėjo visiškai pasinaudoti vidaus rinkos privalumais. Patirtis parodė, kad kelių eismo saugumas ir aplinkos apsauga žymiai pagerėtų, jei, pradedant nuo M1 kategorijos, mažų serijų transporto priemonės būtų visiškai integruotos į Bendrijos tipo patvirtinimo sistemą.

(7)

Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui, visos mažų serijų transporto priemonėms skirtos supaprastintos procedūros turėtų būti taikomos tik labai ribotos gamybos atvejais; todėl būtina tiksliau apibrėžti mažų serijų sąvoką atsižvelgiant į pagamintų transporto priemonių skaičių.

(8)

Siekiant pakopinio patvirtinimo sistemai suteikti pakankamą lankstumą, svarbu nustatyti priemones, kurios sudarytų galimybes individualiai patvirtinti transporto priemones; tačiau, kol bus sukurtos suderintos konkrečios Bendrijos nuostatos, valstybėms narėms turėtų būti toliau leidžiama suteikti individualius patvirtinimus pagal jų galiojančias nacionalines taisykles.

(9)

Kol transporto priemonių kategorijoms, išskyrus M1 kategoriją, bus pradėtos taikyti Bendrijos transporto priemonių tipo patvirtinimo procedūros, valstybėms narėms turėtų būti toliau leidžiama suteikti transporto priemonių tipo patvirtinimą pagal nacionalinius reikalavimus ir turėtų būti atitinkamai nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos.

(10)

Priemonės, būtinos šiai direktyvai įgyvendinti, turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(11)

Tarybos sprendimu 97/836/EB (6) Bendrija prisijungė prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (Pataisytas 1958 m. susitarimas).

Todėl Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisyklės, prie kurių Bendrija prisijungia taikydama tą sprendimą, ir JT Europos ekonominės komisijos taisyklių pakeitimai, prie kurių Bendrija jau prisijungė, turėtų būti įtraukti į Bendrijos tipo patvirtinimo procedūrą kaip transporto priemonių EB tipo patvirtinimas arba kaip alternatyvos esamai Bendrijos teisei. Ypač kai remdamasi Tarybos sprendimu Bendrija nusprendžia, kad JTEEK taisyklė tampa transporto priemonių EB tipo patvirtinimo procedūros dalimi ir pakeičia esamą Bendrijos teisę, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai šiai direktyvai būtinoms adaptacijoms atlikti. Kadangi tai yra bendrosios paskirties priemonės, skirtos neesminėms pavienių direktyvų ir reglamentų nuostatoms pakeisti arba juos papildyti neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti priimamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(12)

Siekiant geresnio reguliavimo ir supaprastinimo bei siekiant išvengti to, kad nuolat būtų atnaujinami galiojantys Bendrijos teisės aktai techninių reikalavimų klausimais, šioje direktyvoje ir atskirosiose direktyvose bei reglamentuose turėtų būti galima daryti nuorodas į galiojančius tarptautinius standartus ir reglamentus, jų teksto nepateikiant Bendrijos teisės aktuose.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad vienu iš Bendrijos tipo patvirtinimo sistemos pamatų esanti produkcijos atitikties kontrolės procedūra būtų teisingai įgyvendinama bei tinkamai funkcionuotų, gamintojus turėtų reguliariai tikrinti kompetentinga institucija ar tam tikslui paskirta tinkamą kvalifikaciją turinti techninė tarnyba.

(14)

Teisės aktų dėl transporto priemonių patvirtinimo pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad į rinką pateiktos naujos transporto priemonės, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai būtų saugūs ir tausotų aplinką. Pasiekti šį tikslą neturėtų būti trukdoma montuojant tam tikras dalis ar įrangą po to, kai transporto priemonė jau pateikta į rinką ar pradėta eksploatuoti. Todėl turėtų būti imtasi tinkamų priemonių, skirtų užtikrinti, kad dalims ar įrangai, kurios gali būti montuojamos transporto priemonėse ir kurios gali žymiai sutrikdyti sistemų, kurios ypač svarbios užtikrinant saugumą ir tausojant aplinką, veiklą, būtų iš anksto taikoma įgaliotosios institucijos kontrolė prieš pateikiant transporto priemones parduoti. Šias priemones turėtų sudaryti techninės nuostatos dėl reikalavimų, kuriuos tos dalys ar įranga turi atitikti.

(15)

Šios priemonės turėtų būti taikomos tik kai kurioms dalims arba įrangai. Šių dalių arba įrangos bei atitinkamų reikalavimų sąrašas turėtų būti sudarytas pasikonsultavus su suinteresuotais subjektais. Komisija, sudarydama sąrašą, konsultuojasi su suinteresuotais subjektais remdamasi ataskaita ir stengiasi išlaikyti tolygią reikalavimų dėl kelių saugumo ir aplinkos apsaugos gerinimo bei vartotojų, gamintojų ir platintojų interesų pusiausvyrą išsaugant konkurencingumą atsarginių dalių rinkoje.

(16)

Sprendime 1999/468/EB nurodyta tvarka turėtų būti sudarytas dalių ir įrangos sąrašas bei nustatytos atitinkamos svarbios sistemos ir bandymų bei įgyvendinimo priemonės. Kadangi tai yra bendrosios paskirties priemonės, skirtos neesminėms pavienių direktyvų ir reglamentų nuostatoms pakeisti arba juos papildyti neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti priimamos pagal šio sprendimo 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(17)

Šią direktyvą sudaro konkretūs saugos reikalavimai, kaip apibrėžta 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (7), kurioje nustatyti konkretūs vartotojų sveikatos ir saugos apsaugos reikalavimai, 1 straipsnio 2 dalyje. Todėl svarbu nustatyti nuostatas siekiant užtikrinti, kad transporto priemonei keliant rimtą pavojų vartotojams dėl šios direktyvos ar IV priede pateiktų norminių aktų taikymo, gamintojas imtųsi veiksmingų apsaugos priemonių, įskaitant transporto priemonių susigrąžinimą. Todėl įgaliotosios institucijos turi būti pajėgios įvertinti, ar pasiūlytos priemonės yra pakankamos.

(18)

Svarbu, kad gamintojai transporto priemonių savininkams teiktų atitinkamą informaciją, kad būtų išvengta netinkamo apsauginių įtaisų naudojimo. Tikslinga įtraukti į šią direktyvą su tuo susijusias nuostatas.

(19)

Įrangos gamintojams taip pat svarbu turėti galimybę naudotis tam tikra tik transporto priemonių gamintojams prieinama informacija, t. y. technine informacija, įskaitant brėžinius, reikalingus atsarginių dalių rinkai skirtų dalių gamybai.

(20)

Nemažiau svarbu, kad gamintojai parengtų informaciją nepriklausomiems operatoriams, kad užtikrintų transporto priemonių remontą ir techninę priežiūrą visiškai konkurencinėje rinkoje. Šie informacijos reikalavimai jau buvo įtraukti į Bendrijos teisės aktus, visų pirma į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (ir 6 Euro) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (8), remiantis tuo, kad Komisija ne vėliau kaip po ketverių metų nuo to reglamento įsigaliojimo datos išnagrinės tų straipsnių veiksmingumą ir vėliau galės apsvarstyti, ar reikalinga šioje Direktyvoje konsoliduoti visas nuostatas, reglamentuojančias prieigą prie transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos.

(21)

Siekiant supaprastinti ir pagreitinti procedūrą, atskirų direktyvų ar reglamentų įgyvendinimo priemonės, taip pat priemonės, skirtos šios direktyvos bei atskirų direktyvų ir reglamentų priedams suderinti, pirmiausia su mokslinių ir techninių žinių raida, turėtų būti priimtos pagal Sprendimą 1999/468/EB. Kadangi tai yra bendrosios paskirties priemonės, skirtos neesminėms pavienių direktyvų ir reglamentų nuostatoms pakeisti arba juos papildyti neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti priimamos pagal minėto sprendimo 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Ta pati procedūra turėtų būti taikoma siekiant patvirtinti neįgaliems asmenims skirtų transporto priemonių tipą, kai reikalingos adaptacijos.

(22)

Patirtis rodo, kad pastebėjus esamų teisės aktų trūkumus, neatidėliojant gali būti imamasi reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti geresnę eismo dalyvių apsaugą. Tokiais skubiais atvejais būtini atskirų direktyvų ar reglamentų pakeitimai turėtų būti priimami pagal Sprendimą 1999/468/EB. Kadangi tai yra bendrosios paskirties priemonės, skirtos neesminėms atskirų direktyvų ir reglamentų nuostatoms pakeisti arba jiems papildyti neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti priimamos pagal minėto sprendimo 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(23)

Kadangi šios direktyvos tikslo – sukurti vidaus rinką įvedant privalomą Bendrijos tipo patvirtinimo visoms transporto priemonių kategorijoms sistemą – valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(24)

Prievolė perkelti šią direktyvą į nacionalinę teisę turėtų apsiriboti tomis nuostatomis, kurios lyginant su ankstesnėmis direktyvomis iš esmės skiriasi. Pareiga perkelti nepakeistas nuostatas atsiranda pagal anksčiau priimtas direktyvas.

(25)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (9) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(26)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų dėl XX priedo B dalyje išvardytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų,

(27)

Šios pagrindų direktyvos reikalavimai atitinka principus, nustatytus veiksmų plane, „Reglamentavimo aplinkos supaprastinimas ir tobulinimas“.

(28)

Ypač svarbu, kad šios direktyvos pagrindu arba procedūrų, kurios turi būti įgyvendintos ją taikant, pagrindu ateityje siūlomos priemonės atitiktų šiuos principus, kurie nebuvo nurodyti Komisijos komunikate dėl Konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemos 21-ajame amžiuje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatoma suderinta sistema, kurią sudaro į jos taikymo sritį patenkančių visų naujų transporto priemonių ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimui taikomos administracinės nuostatos ir bendri techniniai reikalavimai, siekiant palengvinti transporto priemonių registravimą, pardavimą bei eksploatavimo pradžią Bendrijoje.

Šioje direktyvoje taip pat nustatomos nuostatos dėl dalių ir įrangos, skirtų naudoti pagal šią direktyvą patvirtintose transporto priemonėse, pardavimo ir eksploatavimo pradžios.

Konkretūs techniniai reikalavimai dėl transporto priemonių konstrukcijos ir veikimo nustatyti šios direktyvos taikymui skirtuose norminiuose aktuose, kurių išsamus sąrašas pateiktas IV priede.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma kelyje naudoti skirtų transporto priemonių, kurios suprojektuotos ir pagamintos vienu ar daugiau etapų, bei tokioms transporto priemonėms suprojektuotų ir pagamintų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimui.

Ji taip pat taikoma individualiam tokių transporto priemonių patvirtinimui.

Ši direktyva taip pat taikoma dalims ir įrangai, skirtoms naudoti transporto priemonėse, kurioms taikoma ši direktyva.

2.   Ši direktyva netaikoma šių transporto priemonių tipo patvirtinimui ar individualiam patvirtinimui:

a)

2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/37/EEB dėl žemės ar miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir keičiamos velkamosios įrangos, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo (10) apibrėžtiems žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriams ir specialiai suprojektuotoms ir sukonstruotoms jų velkamoms priekaboms;

b)

2002 m. kovo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/24/EB dėl dviračių ir triračių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo (11) apibrėžtoms keturratėms transporto priemonėms;

c)

vikšrinėms transporto priemonėms.

3.   Tipo patvirtinimas ar individualus patvirtinimas pagal šią direktyvą neprivalomas šioms transporto priemonėms:

a)

suprojektuotoms ir pagamintoms daugiausia naudoti statybos aikštelėse ar karjeruose, uostų ar oro uostų patalpose;

b)

suprojektuotoms ir pagamintoms ginkluotų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos bei viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų naudojimui; ir

c)

mobiliems mechanizmams,

jei šios transporto priemonės atitinka šios direktyvos reikalavimus. Šie neprivalomi patvirtinimai nepažeidžia 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB dėl mašinų (12) nuostatų taikymo.

4.   Individualus patvirtinimas pagal šią direktyvą neprivalomas šioms transporto priemonėms:

a)

naudojamoms tik lenktynėms keliuose;

b)

konkrečiai bandymo programai atlikti skirtiems transporto priemonių prototipams, už kurių naudojimą kelyje atsako gamintojas, jei jie buvo suprojektuoti ir pagaminti būtent šiam tikslui.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šioje direktyvoje ir IV priede išvardytuose norminiuose aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip:

1)

norminis aktas – atskira direktyva, reglamentas ar JTEEK taisyklė, pridedama prie pataisyto 1958 m. susitarimo;

2)

atskiroji direktyva ar reglamentas – šios direktyvos IV priedo I dalyje išvardyta direktyva ar reglamentas. Šis terminas taip pat apima jų įgyvendinimo aktus;

3)

tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

4)

nacionalinis tipo patvirtinimas– valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatyta tipo patvirtinimo procedūra, kai toks patvirtinimas galioja tik tos valstybės narės teritorijoje;

5)

EB tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią valstybė narė patvirtina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipas atitinka tam tikras šios direktyvos ir IV arba XI prieduose išvardytų norminių aktų administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

6)

individualus patvirtinimas – procedūra, pagal kurią valstybė narė patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitinka tam tikras administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

7)

pakopinis tipo patvirtinimas – procedūra, pagal kurią viena arba daugiau valstybių narių patvirtina, kad, atsižvelgiant į užbaigtumo laipsnį, nekomplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės tipas atitinka tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus;

8)

laipsniškas tipo patvirtinimas – transporto priemonės patvirtinimo procedūra, kurios metu palaipsniui surenkami visi su transporto priemone susijusių sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo liudijimai, ir kuri sudaro sąlygas baigiamajame etape patvirtinti visą transporto priemonę;

9)

vienos pakopos tipo patvirtinimas – procedūra, kurią sudaro visos transporto priemonės patvirtinimas vienos operacijos metu;

10)

mišrus tipo patvirtinimas – laipsniško tipo patvirtinimo procedūra, kurios metu viena ar daugiau sistemų patvirtinamos visos transporto priemonės patvirtinimo baigiamajame etape, nebūtinai šioms sistemoms išduodant EB tipo patvirtinimo liudijimus;

11)

motorinė transporto priemonė – bet kokia pati judanti varikliu varoma transporto priemonė, turinti ne mažiau kaip keturi ratus, komplektinė, sukomplektuota ar nekomplektinė, kurios maksimalus konstrukcinis greitis didesnis nei 25 km/val.;

12)

priekaba – bet kokia nesavaeigė ratinė transporto priemonė, suprojektuota ir pagaminta vilkti motorine transporto priemone;

13)

transporto priemonė – motorinė transporto priemonė ar jos priekaba, kaip apibrėžta 11 ir 12 punktuose;

14)

hibridinė motorinė transporto priemonė – bent du skirtingus energijos konverterius ir dvi skirtingas energijos kaupimo sistemas (transporto priemonėje), skirtas transporto priemonės varymui, turinti transporto priemonė;

15)

hibridinė elektra varoma transporto priemonė – hibridinė transporto priemonė, kurioje mechaninio varymo tikslais energija tiekiama iš šių abiejų transporto priemonėje esančių sukauptos energijos/galios šaltinių:

sunaudojamo kuro,

elektros energijos/galios kaupiklio (pvz., baterijos, kondensatoriaus, smagračio/generatoriaus ir t. t.);

16)

mobilusis mechanizmas – savaeigė transporto priemonė, specialiai suprojektuota ir pagaminta atlikti darbą, kuris dėl jos gamybos charakteristikų nėra tinkamas vežti keleivius ar gabenti krovinius. Prie transporto priemonės važiuoklės pritvirtinta įranga nelaikoma mobiliuoju mechanizmu;

17)

transporto priemonės tipas – konkrečios kategorijos transporto priemonės, kurios nesiskiria bent pagrindinėmis savybėmis, nurodytomis II priedo B skirsnyje. Transporto priemonės tipas gali turėti II priedo B skirsnyje pateiktus variantus ir versijas;

18)

bazinė transporto priemonė – transporto priemonė, kuri naudojama pakopinio tipo patvirtinimo proceso pradiniame etape;

19)

nekomplektinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios gamybai užbaigti reikia ne mažiau, kaip dar vieno etapo, kad ji atitiktų atitinkamus šios direktyvos techninius reikalavimus;

20)

sukomplektuota transporto priemonė – transporto priemonė, kuri yra pakopinio tipo patvirtinimo rezultatas, ir atitinka visus tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus;

21)

komplektinė transporto priemonė – transporto priemonė, kurios nereikia komplektuoti, kad ji atitiktų tam tikrus šios direktyvos techninius reikalavimus;

22)

serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, priklausanti turimoms transporto priemonėms, kurių negalima registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti atsižvelgiant į naujų techninių reikalavimų, kuriems atitikimas nepatvirtintas, įsigaliojimą;

23)

sistema – vienai ar daugiau transporto priemonės konkrečioms funkcijoms atlikti sujungtų įtaisų komplektas, kuriam taikomi bet kurių norminių aktų reikalavimai;

24)

sudėtinė dalis – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam taikomi norminiame akte nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiame akte;

25)

atskiras techninis mazgas – įtaisas, skirtas naudoti kaip transporto priemonės detalė, kuriam taikomi norminiame akte nustatyti reikalavimai ir kurio tipo patvirtinimą galima gauti atskirai nuo transporto priemonės, tačiau tik vienam ar keliems konkretiems transporto priemonės tipams, jei tokia galimybė aiškiai numatyta norminiuose aktuose;

26)

originalios dalys ar įranga – pagal specifikacijas ir gamybos standartus pagamintos dalys ar įranga, kurias transporto priemonės gamintojas tiekia dalių ar įrangos, skirtos atitinkamos transporto priemonės surinkimui, gamybai. Tai taip pat taikoma ir dalims bei įrangai, pagamintoms toje pačioje gamybos linijoje kaip šios dalys ir įranga. Jeigu neįrodoma kita, laikoma, kad dalys yra originalios dalys, jeigu gamintojas patvirtina, kad dalys atitinka sudėtinių dalių, kurios naudojamos surenkant atitinkamą transporto priemonę, kokybės reikalavimus ir buvo pagamintos pagal transporto priemonės gamintojo specifikacijas ir gamybos standartus.

27)

gamintojas – asmuo ar įstaiga, kuri yra atsakinga įgaliotajai institucijai visais tipo patvirtinimo ar leidimo suteikimo procedūros klausimais ir atsako už gamybos atitikties užtikrinimą. Asmuo arba įstaiga nebūtinai turi tiesiogiai dalyvauti visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, kurių tipo patvirtinimo procedūra yra atliekama, gamybos etapuose;

28)

gamintojo atstovas – Bendrijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, tinkamai įgaliotas gamintojo atstovauti jam santykiuose su įgaliotąja institucija, ir veikti jo vardu šios direktyvos taikymo sričiai priklausančiais klausimais; jei minima sąvoka „gamintojas“, ji reiškia gamintoją arba jo atstovą;

29)

įgaliotoji institucija – valstybės narės institucija, kurios kompetencijai priklauso visi transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo aspektai: leidimų suteikimo procesas, patvirtinimo liudijimo išdavimas ir prireikus patvirtinimo sertifikato paskelbimas netekusiu galios, ryšių su kitų valstybių narių įgaliotosiomis institucijomis palaikymas, techninių tarnybų paskyrimas ir užtikrinimas, kad gamintojas vykdytų savo įsipareigojimus, susijusius su produkcijos atitiktimi;

30)

kompetentinga institucija 42 straipsnyje – įgaliotoji institucija arba paskirtoji institucija, arba jų vardu veikianti akreditacijos įstaiga;

31)

techninė tarnyba – organizacija ar institucija, valstybės narės įgaliotosios institucijos paskirta kaip bandymų laboratorija atlikti bandymus ar kaip atitikties įvertinimo institucija atlikti pradinį įvertinimą ir kitus bandymus ar patikras įgaliotosios institucijos vardu, pačiai įgaliotajai institucijai galint atlikti šias funkcijas;

32)

virtualaus bandymo metodas – kompiuteriniai modeliavimai, įskaitant skaičiavimus, kurie įrodo, kad transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka norminio akto techninius reikalavimus. Bandant virtualiu metodu nereikia naudoti transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskirto techninio mazgo;

33)

tipo patvirtinimo liudijimas – dokumentas, kuriuo įgaliotoji institucija oficialiai paliudija, kad transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas yra patvirtintas;

34)

EB tipo patvirtinimo liudijimas – VI priede arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatytas liudijimas; vieno iš šios direktyvos IV priedo I ar II dalyse išvardytų JTEEK taisyklių atitinkamame priede nustatyta pranešimo forma laikoma lygiaverte šiam liudijimui;

35)

individualaus patvirtinimo liudijimas – dokumentas, kuriuo įgaliotoji institucija oficialiai paliudija, kad konkreti transporto priemonė yra patvirtinta;

36)

atitikties liudijimas – IX priede nustatytas gamintojo išduotas dokumentas, paliudijantis, kad pagal direktyvą patvirtintų tipų serijoms priklausanti transporto priemonė atitiko visus norminius aktus jos gamybos metu;

37)

informacinis dokumentas – I ar III prieduose arba atskiros direktyvos ar reglamento atitinkamame priede nustatytas dokumentas, kuriame nurodyta, kokią informaciją turi pateikti pareiškėjas, leidžiant pateikti informacinį dokumentą elektronine forma;

38)

informacinis aplankas – visas pareiškėjo pateikiamas aplankas, įskaitant informacinį dokumentą, bylą, duomenis, brėžinius, fotografijas ir t. t., leidžiant pateikti informacinį aplanką elektronine forma;

39)

informacinis paketas – informacinis aplankas ir bandymų ataskaitos bei kiti dokumentai, kuriuos atlikdamos savo funkcijas prie informacinio paketo pridėjo techninė tarnyba ar įgaliotoji institucija, leidžiant pateikti informacinį paketą elektronine forma;

40)

informacinio paketo rodyklė – dokumentas, kuriame išvardytas informacinio paketo turinys, tinkamai sunumeruotas ar kitaip paženklintas aiškiai išskiriant puslapius; šio dokumento formatas leidžia nuosekliai pateikti EB tipo patvirtinimo valdymo seką, ypač peržiūros ir atnaujinimo datas.

II SKYRIUS

BENDRI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojai, kurie kreipiasi dėl patvirtinimo, atitinka šia direktyva nustatytus jų įsipareigojimus.

2.   Valstybės narės patvirtina tik šios direktyvos reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sistemas, sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus.

3.   Valstybės narės registruoja arba leidžia parduoti ar pradėti eksploatuoti tik šios direktyvos reikalavimus atitinkančias transporto priemones, sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus.

Dėl priežasčių, susijusių su jų gamybos ir veikimo aspektais, kuriems taikoma ši direktyva, jos nedraudžia, neriboja ar nesudaro kliūčių registruoti, parduoti, pradėti eksploatuoti transporto priemones, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, jei jie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

4.   Valstybės narės įsteigia ar paskiria patvirtinimo klausimais kompetentingas institucijas ir pagal 43 straipsnį praneša Komisijai apie tokį įsteigimą ar paskyrimą.

Pranešimo akte apie įgaliotąsias institucijas nurodomas pavadinimas, adresas, įskaitant elektroninį adresą, bei jų kompetencija.

5 straipsnis

Gamintojų pareigos

1.   Gamintojas yra atskaitingas įgaliotajai institucijai dėl visų patvirtinimo proceso aspektų ir dėl gamybos atitikties užtikrinimo, neatsižvelgiant į tai, ar gamintojas tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo gamybos etapuose.

2.   Pakopinio tipo patvirtinimo atveju kiekvienas gamintojas yra atskaitingas dėl jo prižiūrimos transporto priemonės gamybos metu pridedamų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų patvirtinimo.

Gamintojas, kuris pakeičia jau ankstesniuose etapuose patvirtintas sudėtines dalis ar sistemas, atsako už šių sudėtinių dalių ir sistemų patvirtinimą bei gamybos atitiktį.

3.   Šioje direktyvoje už Bendrijos ribų įsisteigęs gamintojas paskiria Bendrijoje įsisteigusį atstovą, kuris jį atstovautų įgaliotojoje institucijoje.

III SKYRIUS

EB TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪROS

6 straipsnis

Transporto priemonių EB tipo patvirtinimui taikytinos procedūros

1.   Gamintojas gali pasirinkti vieną iš šių procedūrų:

a)

laipsniškas tipo patvirtinimas;

b)

vienos pakopos tipo patvirtinimas;

c)

mišrus tipo patvirtinimas.

2.   Paraišką dėl laipsniško tipo patvirtinimo sudaro informacinis aplankas, kuriame pateikta pagal III priedą reikalaujama informacija, kartu su visais tipo patvirtinimo liudijimais, kurių reikalauja kiekvienas IV priede ar XI priede išvardytas taikytinas norminis aktas. Pagal taikytinus norminius aktus sistemos ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo atveju, įgaliotajai institucijai sudaroma galimybė susipažinti su susijusiu informaciniu paketu iki tol, kol patvirtinimas bus išduotas ar bus atsisakyta jį išduoti.

3.   Paraišką dėl vienos pakopos tipo patvirtinimo sudaro informacinis aplankas, kuriame pateikta I priede reikalaujama informacija, susijusi su IV priede ar XI priede ir prireikus III priedo II dalyje nurodytais norminiais aktais.

4.   Mišraus tipo patvirtinimo atveju įgaliotoji institucija gali netaikyti gamintojui įsipareigojimo pateikti vieną ar daugiau EB sistemos tipo patvirtinimo liudijimų, jei informacinis aplankas papildomas I priede nurodyta informacija, kurios reikia toms sistemoms patvirtinti transporto priemonės patvirtinimo etapo metu; šiuo atveju tokius netaikomus EB tipo patvirtinimo liudijimus pakeičia bandymų ataskaita.

5.   Nepažeidžiant 2, 3 ir 4 dalių, pakopinio tipo patvirtinimo tikslais pateikiama ši informacija:

a)

pirmame etape – tos komplektinei transporto priemonei reikalaujamo informacinio aplanko ir EB tipo patvirtinimo liudijimo dalys, kurios susijusios su bazinės transporto priemonės užbaigtumu;

b)

antrame ir vėlesniais etapais – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko dalys ir transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija; be to, gamintojas pateikia išsamią informaciją apie visus jo atliktus transporto priemonės pakeitimus ar papildymus.

Šios dalies a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti teikiama pagal 4 dalyje nurodytą mišraus tipo patvirtinimo procedūrą.

6.   Gamintojas pateikia paraišką įgaliotajai institucijai. Konkrečiam transporto priemonės tipui gali būti pateikta tik viena paraiška ir tik vienoje valstybėje narėje.

Kiekvienam siekiamam patvirtinti tipui teikiama atskira paraiška.

7.   Motyvuodama savo prašymą, įgaliotoji institucija gali paraginti gamintoją pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų bandymų arba kad būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.

8.   Siekiant sudaryti sąlygas tinkamai vykdyti tipo tvirtinimo procedūrą, gamintojas įgaliotajai institucijai pateikia jai būtiną transporto priemonių kiekį.

7 straipsnis

Sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimui taikytina procedūra

1.   Gamintojas pateikia paraišką įgaliotajai institucijai. Konkrečiam sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipui gali būti pateikta tik viena paraiška ir tik vienoje valstybėje narėje. Kiekvienam siekiamam patvirtinti tipui teikiama atskira paraiška.

2.   Prie paraiškos pridedamas informacinis aplankas, kurio turinys nurodytas atskirose direktyvose ar reglamentuose.

3.   Motyvuodama savo prašymą, įgaliotoji institucija gali paraginti gamintoją pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia tam, kad būtų priimtas sprendimas dėl reikalingų bandymų arba kad būtų palengvintas šių bandymų atlikimas.

4.   Gamintojas įgaliotajai institucijai pateikia jai būtiną transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų kiekį, kurio reikia vadovaujantis atitinkamomis atskiromis direktyvomis ar reglamentais atlikti reikalingus bandymus.

IV SKYRIUS

EB TIPO PATVIRTINIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMAS

8 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Nebūdamos įsitikinusios, kad 12 straipsnyje nurodytos procedūros tinkamai ir pakankamai vykdomos, valstybės narės gali nesuteikti jokio EB tipo patvirtinimo.

2.   Valstybės narės suteikia EB tipo patvirtinimus vadovaudamosi 9 ir 10 straipsniais.

3.   Jeigu valstybė narė nustato, kad tam tikro tipo transporto priemonė, sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas, nors ir atitinkantys reikalaujamas nuostatas, kelia didelį pavojų kelių eismo saugumui arba labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji gali atsisakyti išduoti EB tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pateikia įrodymus savo išvadoms.

4.   EB tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami VII priede nurodytu būdu.

5.   Įgaliotoji institucija per 20 darbo dienų išsiunčia kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimų kopijas kartu su priedais kiekvienam transporto priemonės tipui, kurį jos patvirtino. Popierinė forma gali būti pakeista elektronine.

6.   Įgaliotoji institucija nedelsdama praneša kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms apie savo atsisakymą išduoti transporto priemonės patvirtinimą ar jo paskelbimą netekusiu galios, kartu nurodydama savo sprendimo priežastis.

7.   Įgaliotoji institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms per praėjusį laikotarpį jos išduotų, iš dalies pakeistų, atsisakytų išduoti ar paskelbtų netekusiais galios sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimų sąrašą. Tame sąraše pateikiama XIV priede nurodyta informacija.

8.   Kitai valstybei narei prašant valstybė narė, suteikusi EB tipo patvirtinimą, per 20 dienų nuo tos dienos, kada buvo gautas šis prašymas, išsiunčia atitinkamo EB tipo patvirtinimo liudijimo kopiją drauge su priedais. Popierinė forma gali būti pakeista elektronine.

9 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl transporto priemonių

1.   Valstybės narės išduoda EB tipo patvirtinimą:

a)

transporto priemonės tipo, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir IV priede išvardytus atitinkamuose norminiuose aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus;

b)

specialios paskirties transporto priemonės tipo, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir XI priede išvardytus atitinkamuose norminiuose aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus.

Taikomos V priede nurodytos procedūros.

2.   Valstybės narės suteikia pakopinį tipo patvirtinimą nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės tipo, kuris atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir IV priede arba XI priede išvardytus atitinkamuose norminiuose aktuose apibrėžtus techninius reikalavimus, atsižvelgiant į transporto priemonės sukomplektavimo būklę.

Daugiapakopis tipo patvirtinimas taip pat taikomas komplektinėms transporto priemonėms, kurias rekonstravo ar pakeitė kitas gamintojas.

Taikomos XVII priede nustatytos procedūros.

3.   Kiekvienam transporto priemonių tipui įgaliotoji institucija:

a)

užpildo EB tipo patvirtinimo liudijimo atitinkamus skirsnius, įskaitant pridedamą bandymų rezultatų lapą pagal VIII priede pateikiamą pavyzdį;

b)

sudaro arba patikrina informacinio paketo rodyklę;

c)

išduoda užpildytą liudijimą kartu su jo priedais pareiškėjui be nepateisinamo delsimo.

4.   Tuo atveju, jei pagal 20 straipsnį, 22 straipsnį ar XI priedą EB tipo patvirtinimui buvo taikomi apribojimai, susiję su jo galiojimu, ar tam tikros norminių aktų nuostatos buvo netaikytos, EB tipo patvirtinimo liudijime nurodomi tie apribojimai ar nuostatų netaikymai.

5.   Jeigu informaciniame aplanke nurodytos nuostatos specialios paskirties transporto priemonėms, nurodytoms XI priede, šios nuostatos nurodomos EB tipo patvirtinimo liudijime.

6.   Jeigu gamintojas pasirenka mišraus tipo patvirtinimo procedūrą, įgaliotoji institucija informacinio dokumento, kurio pavyzdys pateiktas III priede, III dalyje nurodo norminiais aktais nustatytų bandymų, kuriems nepateikiamas EB tipo patvirtinimo liudijimas, ataskaitų nuorodas.

7.   Jeigu gamintojas pasirenka vienos pakopos tipo patvirtinimo procedūrą, įgaliotoji institucija nustato taikytinų norminių aktų sąrašą, kurio pavyzdys pateikiamas VI priedo priedėlyje, ir prideda šį sąrašą prie EB tipo patvirtinimo liudijimo.

10 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų

1.   Valstybės narės suteikia EB tipo patvirtinimą sistemos, kuri atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir nustatytus atitinkama atskira direktyva ar reglamentu techninius reikalavimus, kaip nurodyta IV priede arba XI priede.

2.   Valstybės narės suteikia sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, kurie atitinka informaciniame aplanke pateiktą informaciją ir nustatytus atitinkama atskira direktyva ar reglamentu techninius reikalavimus, kaip nurodyta IV priede.

3.   Jeigu transporto priemonės sistemos tipo patvirtinimo liudijimas taip pat apima sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, nereikalaujama papildomo sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo, išskyrus tuomet, jei tai numatyta atitinkamame norminiame akte.

4.   Jeigu sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atlieka savo funkciją ar pasižymi ypatinga savybe tik kartu su kitomis transporto priemonės dalimis, ir todėl patikrinti, ar sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka reikalavimus, galima tik tada, kai jie veikia kartu su tomis kitomis transporto priemonės dalimis, būtina atitinkamai apriboti tokios sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimo taikymo sritį. Tokiais atvejais EB tipo patvirtinimo liudijime nurodomi jų naudojimo apribojimai ir specialios montavimo sąlygos. Kai tokią sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą sumontuoja transporto priemonės gamintojas, atitikimas naudojimui taikomiems apribojimams ar montavimo sąlygoms patikrinamas, kai patvirtinama transporto priemonė.

11 straipsnis

Bandymai, būtini EB tipo patvirtinimui

1.   Atitikimas šioje direktyvoje ir IV priede išvardytuose norminiuose aktuose nustatytiems techniniams reikalavimams įrodomas tinkamais bandymais, kuriuos vykdo paskirtos techninės tarnybos.

Bandymų procedūros, speciali įranga ir tiems bandymams atlikti būtinos priemonės aprašomos kiekviename iš šių norminių aktų.

2.   Reikalaujami bandymai atliekami su transporto priemonėmis, sudėtinėmis dalimis ir atskirais techniniais mazgais, kurie yra tipo, kurį siekiama patvirtinti, tipiški pavyzdžiai.

Tačiau, suderinus su įgaliotąja institucija, gamintojas gali pasirinkti transporto priemonę, sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą, kurie nebūdami tipo, kurį siekiama patvirtinti, tipiški pavyzdžiai, apima pačias nepalankiausias savybes, susijusias su reikalaujamu veikimo lygiu. Kad atrankos metu būtų lengviau priimti sprendimą, gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai.

3.   Kaip alternatyva 1 dalyje nurodytoms bandymų procedūroms ir suderinus su įgaliotąja institucija, gamintojo prašymu gali būti naudojami virtualaus bandymo metodai atsižvelgiant į XVI priede išvardytus norminius aktus.

4.   Bendrosios sąlygos, kurias turi atitikti virtualaus bandymo metodai, nurodytos XVI priedo 1 priedėlyje.

To priedo 2 priedėlyje nustatomos konkrečios bandymų sąlygos ir su tuo susijusios administracinės nuostatos kiekvienam norminiam aktui, esančiam XVI priede pateikiamame sąraše.

5.   Komisija nustato norminių aktų, kuriems leidžiami virtualaus bandymo metodai, sąrašą, konkrečias sąlygas ir su tuo susijusias administracines nuostatas. Šios priemonės, skirtos neesminėms šios direktyvos nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, ją papildant, nustatomos ir atnaujinamos taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

12 straipsnis

Gamybos organizavimo atitiktis

1.   EB tipo patvirtinimą suteikianti valstybė narė imasi X priede nurodytų būtinų priemonių patikrinti, ar išdavus patvirtinimą buvo imtasi reikiamų priemonių, užtikrinančių, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai, atitinkamai, atitiktų patvirtintą tipą.

2.   EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė imasi X priede nurodytų būtinų priemonių patikrinti, prireikus bendradarbiaujant su kitų valstybių narių įgaliotosiomis institucijomis, ar toliau tinkamai laikomasi 1 dalyje nurodytų sąlygų ir ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai toliau atitinka patvirtintą tipą.

Patikrinimas siekiant užtikrinti, kad gaminiai atitiktų patvirtintą tipą, apsiriboja X priede ir konkrečius reikalavimus nustatančiuose norminiuose aktuose pateiktomis procedūromis. Todėl EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybės narės įgaliotoji institucija gali atlikti pavyzdžių, paimtų gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, tikrinimus ar bandymus, nurodytus IV ar XI prieduose nurodytuose norminiuose aktuose.

3.   Jei EB tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė nustato, kad 1 dalyje nurodytos sąlygos netaikomos, kad nuo šių sąlygų ar sutartų kontrolės planų labai nukrypstama arba jas nustota taikyti, net jei gamyba ir nėra nutraukta, ta valstybė narė imasi būtinų priemonių, įskaitant tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios, siekiant užtikrinti, kad tinkamai laikomasi gamybos tvarkos.

V SKYRIUS

EB TIPO PATVIRTINIMO PAKEITIMAI

13 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Gamintojas nedelsdamas informuoja EB tipo patvirtinimą suteikusią valstybę narę apie informacijos, esančios informaciniame pakete, pakeitimą. Ta valstybė narė, laikydamasi šiame skyriuje nustatytų taisyklių, nusprendžia, kuri procedūra turi būti taikoma. Jei būtina, valstybė narė, pasikonsultavusi su gamintoju, gali nuspręsti, kad turi būti suteiktas naujas EB tipo patvirtinimas.

2.   Paraiška dėl EB tipo patvirtinimo pakeitimo pateikiama tik tai valstybei narei, kuri suteikė pirminį EB tipo patvirtinimą.

3.   Jei valstybė narė nustato, kad norint atlikti pakeitimą, būtini nauji patikrinimai ar nauji bandymai, ji atitinkamai informuoja gamintoją. 14 ir 15 straipsniuose nurodytos procedūros taikomos tik sėkmingai atlikus reikalingus naujus patikrinimus ar naujus bandymus.

14 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl transporto priemonių

1.   Jei pakeičiama informaciniame pakete esanti informacija, pakeitimas vadinamas „patikslinimu“.

Tokiais atvejais įgaliotoji institucija esant būtinybei išduoda patikslintą informacinio paketo puslapį, pažymėdama kiekvieną patikslintą puslapį taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Laikoma, kad informacinio paketo suvestinė atnaujinta redakcija kartu su išsamiu pakeitimų aprašymu atitinka šį reikalavimą.

2.   Patikslinimas vadinamas pratęsimu, jei taikant 1 dalies nuostatas, papildomai:

a)

reikalaujami tolesni patikrinimai ar nauji bandymai;

b)

pasikeitė informacija, esanti EB tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

c)

pagal bet kurį iš norminių aktų, taikomų patvirtintam transporto priemonės tipui, įsigalioja nauji reikalavimai.

Tokiais atvejais įgaliotoji institucija išduoda patikslintą EB tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam suteikiamas pratęsimo numeris, kuris didėja atsižvelgiant į paeiliui jau parengtų pratęsimų skaičių.

Patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma pratęsimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

3.   Kai išduodami iš dalies pakeisti puslapiai ar suvestinė atnaujinta redakcija, atitinkamai iš dalies keičiama prie patvirtinimo liudijimo pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio pratęsimo ar patikslinimo datą, arba atnaujintos redakcijos paskutinio konsolidavimo datą.

4.   Jei 2 dalies c punkte nurodyti nauji reikalavimai techniniu požiūriu nėra svarbūs tam transporto priemonių tipui arba yra susiję su kitomis transporto priemonių kategorijomis nei kategorija, kuriai priklauso transporto priemonė, nereikalaujama transporto priemonės patvirtinimo pakeitimo.

15 straipsnis

Konkrečios nuostatos dėl sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų

1.   Jei pakeičiama informaciniame pakete įrašyta informacija, pakeitimas vadinamas „patikslinimu“.

Tokiais atvejais prireikus įgaliotoji institucija išduoda patikslintus informacinio paketo puslapius, pažymėdama kiekvieną patikslintą puslapį taip, kad būtų aiškiai matyti pakeitimo pobūdis ir pakartotinio išdavimo data. Laikoma, kad informacinio paketo suvestinė atnaujinta redakcija kartu su išsamiu pakeitimų aprašymu atitinka šį reikalavimą.

2.   Patikslinimas vadinamas pratęsimu, jei taikant 1 dalies nuostatas, papildomai:

a)

reikalaujami tolesni patikrinimai ar nauji bandymai;

b)

pasikeitė informacija, esanti EB tipo patvirtinimo liudijime, išskyrus jo priedus;

c)

pagal bet kurį iš norminių aktų, taikomų tvirtinamam sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipui, įsigalioja nauji reikalavimai.

Tokiais atvejais įgaliotoji institucija išduoda patikslintą EB tipo patvirtinimo liudijimą, kuriam suteikiamas pratęsimo numeris, kuris didėja atsižvelgiant į paeiliui jau parengtų pratęsimų skaičių. Tais atvejais, kai pakeitimas yra būtinas taikant 2 dalies c punktą, atnaujinama patvirtinimo numerio trečioji dalis.

Patvirtinimo liudijime aiškiai nurodoma pratęsimo priežastis ir pakartotinio išdavimo data.

3.   Kai išduodami iš dalies pakeisti puslapiai ar suvestinė atnaujinta redakcija, atitinkamai iš dalies keičiama prie patvirtinimo liudijimo pridedamo informacinio paketo rodyklė, nurodant naujausio pratęsimo ar patikslinimo datą, arba atnaujintos redakcijos paskutinio konsolidavimo datą.

16 straipsnis

Pakeitimų išdavimas ir pranešimas apie juos

1.   Pratęsimo atveju, įgaliotoji institucija atnaujina visas susijusias EB tipo patvirtinimo liudijimo dalis, jo priedus ir informacinio paketo rodyklę. Atnaujintas liudijimas ir jo priedai be nepateisinamo delsimo išduodami pareiškėjui.

2.   Patikslinimo atveju, įgaliotoji institucija be nepateisinamo delsimo išduoda pareiškėjui patikslintus dokumentus ar suvestinę atnaujintą redakciją, atitinkamai, įskaitant informacinio paketo patikslintą rodyklę.

3.   Laikydamasi 8 straipsnyje nurodytų procedūrų, įgaliotoji institucija praneša apie EB tipo patvirtinimų pakeitimą kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms.

VI SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ EB TIPO PATVIRTINIMO GALIOJIMAS

17 straipsnis

Galiojimo pabaiga

1.   EB tipo patvirtinimas transporto priemonei nustoja galioti bet kuriuo iš šių atvejų:

a)

bet kurio norminio akto, taikomo patvirtintai transporto priemonei, nauji reikalavimai tampa privalomi registruojant, parduodant ar pradedant eksploatuoti naujas transporto priemones, ir neįmanoma atitinkamai atnaujinti patvirtinimo;

b)

visam laikui savanoriškai sustabdoma patvirtintos transporto priemonės gamyba;

c)

patvirtinimas nustoja galioti dėl specialaus apribojimo.

2.   Jeigu netenka galios tik vienas tipo variantas ar viena varianto versija, EB tipo patvirtinimas atitinkamai transporto priemonei netenka galios tik tiek, kiek jis susijęs su konkrečiu variantu ar versija.

3.   Kai visam laikui nutraukiama konkretaus transporto priemonių tipo transporto priemonės gamyba, gamintojas praneša įgaliotajai institucijai, suteikusiai EB tipo patvirtinimą tai transporto priemonei. Gavusi tokį pranešimą, ta institucija per 20 darbo dienų atitinkamai informuoja kitų valstybių narių įgaliotąsias institucijas.

27 straipsnis taikomas tik gamybos nutraukimui šio straipsnio 1 dalies a punkte nurodytomis aplinkybėmis.

4.   Nepažeidžiant 3 punkto, tais atvejais, kai EB tipo patvirtinimas transporto priemonei turi netekti galios, gamintojas informuoja įgaliotąją instituciją, suteikusią patvirtinimą.

Įgaliotoji institucija be nepateisinamo delsimo perduoda visą susijusią informaciją kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms, kad tam tikrais atvejais būtų galima taikyti 27 straipsnį. Tame pranešime visų pirma nurodoma gamybos data ir paskutinės pagamintos transporto priemonės identifikavimo numeris.

VII SKYRIUS

ATITIKTIES LIUDIJIMAS IR ŽYMENYS

18 straipsnis

Atitikties liudijimas

1.   Gamintojas, kuris yra transporto priemonės EB tipo patvirtinimo turėtojas, pateikia atitikties liudijimą kartu su kiekviena pagal patvirtintą transporto priemonės tipą pagaminta komplektine, nekomplektine ar sukomplektuota transporto priemone.

Nekomplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės atveju gamintojas atitikties liudijimo antroje pusėje įrašo tik tuos elementus, kurie buvo pridėti ar pakeisti dabartiniame patvirtinimo etape ir, jei taikoma, prie šio liudijimo prideda visus atitikties liudijimus, pateiktus ankstesniame etape.

2.   Atitikties liudijimas parengiamas viena oficialių Bendrijos kalbų. Bet kuri valstybė narė gali prašyti, kad atitikties liudijimas būtų išverstas į jos kalbą ar kalbas.

3.   Atitikties liudijimas parengiamas taip, kad būtų užkirstas kelias suklastoti liudijimą. Todėl naudojamas popierius, apsaugotas spalvota grafika ar gamintojo identifikavimo ženklo formos vandens ženklu.

4.   Atitikties liudijimas yra užpildomas visas ir jame neturi būti kitokių transporto priemonės naudojimo apribojimų, negu numatytieji norminiame akte.

5.   Transporto priemonių, patvirtintų pagal 20 straipsnio 2 dalies nuostatas, atitikties liudijimo, nurodyto IX priedo I dalyje, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Komplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių, tipas patvirtintas taikant 20 straipsnį (laikinas patvirtinimas)“.

6.   Transporto priemonių, patvirtintų pagal 22 straipsnį, atitikties liudijimo, nurodyto IX priedo I dalyje, antraštinėje dalyje pateikiama frazė „Komplektinių/sukomplektuotų transporto priemonių, mažų serijų patvirtintas tipas“; šalia turi būti nurodyti pagaminimo metai ir eilės numeris nuo 1 iki ribinio skaičiaus, nurodyto XII priede pateikiamoje lentelėje, kuris kiekvienais gamybos metais rodo tos transporto priemonės padėtį tais metais numatytos gamybos atžvilgiu.

7.   Nepažeisdamas 1 dalies nuostatų, gamintojas gali elektroninėmis priemonėmis perduoti atitikties liudijime esančius duomenis ar informaciją valstybės narės registracijos institucijai.

8.   Gamintojas gali išduoti atitikties liudijimo dublikatą. Ant liudijimo dublikato priekinės pusės turi būti aiškiai matomas žodis „dublikatas“.

19 straipsnis

EB tipo patvirtinimo ženklas

1.   Sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo, nesvarbu, ar tai yra sistemos dalis, ar ne, gamintojas ant kiekvienos sudėtinės dalies ar mazgo, pagamintų pagal patvirtintą tipą, pritvirtina EB tipo patvirtinimo ženklą, kuris reikalaujamas pagal susijusią atskirą direktyvą ar reglamentą.

2.   Jeigu EB tipo patvirtinimo ženklo nereikalaujama, gamintojas pritvirtina bent jau savo prekinį pavadinimą ar prekinį ženklą, ir tipo numerį ir (arba) identifikacijos numerį.

3.   EB tipo patvirtinimo ženklas turi atitikti VII priedo priedėlį.

VIII SKYRIUS

NAUJOS TECHNOLOGIJOS AR KONCEPCIJOS, NESUDERINAMOS SU ATSKIROMIS DIREKTYVOMIS

20 straipsnis

Išimtys naujoms technologijoms ar naujoms koncepcijoms

1.   Gamintojui pateikus paraišką valstybės narės gali suteikti EB tipo patvirtinimą sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų, pagamintų naudojant nesuderinamas su vienu ar daugiau IV priedo I dalyje išvardytų norminių aktų technologijas ar koncepcijas, tipui, jeigu Komisija suteikia leidimą 40 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

2.   Kol nėra nuspręsta suteikti ar nesuteikti leidimą, valstybė narė gali suteikti tik valstybės narės teritorijoje galiojantį transporto priemonės tipo, kuriam siekiama išimties, laikiną patvirtinimą, su sąlyga, kad ji nedelsdama praneša apie tai Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikdama bylą, kurią sudaro šie elementai:

a)

pateikiamos priežastys, dėl kurių atitinkama sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka reikalavimų;

b)

apibūdinamos saugos sritys ir atitinkami aplinkos apsaugos aspektai bei priemonės, kurių buvo imtasi;

c)

apibūdinami bandymai ir jų rezultatai, kurie parodo, jog užtikrintas saugos ir aplinkos apsaugos lygis, kuris yra bent lygiavertis nustatytajam reikalavimais, dėl kurių siekiama išimties.

3.   Kitos valstybės narės gali nuspręsti priimti 2 dalyje nurodytą laikiną patvirtinimą savo teritorijoje.

4.   40 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka Komisija nusprendžia leisti ar neleisti valstybei narei suteikti EB tipo patvirtinimą šiam transporto priemonės tipui.

Tam tikrais atvejais sprendime nurodoma, ar galiojimui taikomi kokie nors, pavyzdžiui, laiko, apribojimai. Visais atvejais patvirtinimo galiojimo trukmė yra ne mažiau nei 36 mėnesiai.

Jei Komisija nusprendžia nesuteikti leidimo, valstybė narė nedelsdama praneša laikino tipo patvirtinimo, nurodyto šio straipsnio 2 dalyje, turėtojui, kad laikinas tipo patvirtinimas neteks galios praėjus šešiems mėnesiams nuo Komisijos sprendimo datos. Tačiau bet kurioje valstybėje narėje, kurioje yra priimtinas laikinas patvirtinimas, leidžiama registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemones, pagamintas laikantis laikino patvirtinimo anksčiau, negu jis netenka galios.

5.   Šis straipsnis netaikomas, jei sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka JTEEK taisyklę, prie kurios Bendrija yra prisijungusi.

21 straipsnis

Būtini veiksmai

1.   Jeigu Komisija nustato, kad yra rimtas pagrindas daryti išimtį pagal 20 straipsnį, ji nedelsdama imasi būtinų priemonių, kad atitinkamos atskiros direktyvos ar reglamentai būtų suderinti su technologijų raida. Šios priemonės, skirtos neesminėms atskirųjų direktyvų ar reglamentų, nurodytų IV priedo I dalyje, nuostatoms iš dalies pakeisti, priimamos taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu išimtis pagal 20 straipsnį yra susijusi su JTEEK taisykle, Komisija pasiūlo atitinkamos JTEEK taisyklės dalinį pakeitimą, laikydamasi pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

2.   Kai tik atitinkami norminiai aktai iš dalies pakeičiami, bet koks apribojimas, susijęs su išimtimi, nedelsiant panaikinamas.

Jeigu nebuvo imtasi būtinų veiksmų priderinti norminius aktus, išimties galiojimą, gavus patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, galima pratęsti kitu sprendimu, priimtu 40 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

IX SKYRIUS

MAŽOMIS SERIJOMIS GAMINAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS

22 straipsnis

Mažų serijų EB tipo patvirtinimas

1.   Gamintojo prašymu ir pagal XII priedo A dalies 1 skirsnyje nustatytus kiekybinius apribojimus valstybės narės 6 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka suteikia EB tipo patvirtinimą transporto priemonių, kurios atitinka bent IV priedo I dalies priedėlyje išvardytus reikalavimus, tipui.

2.   1 dalis netaikoma specialios paskirties transporto priemonėms.

3.   EB tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami laikantis VII priedo.

23 straipsnis

Mažų serijų nacionalinis tipo patvirtinimas

1.   Transporto priemonių, pagamintų laikantis XII priedo A dalies 2 skirsnyje nurodytų kiekybinių apribojimų, atveju valstybės narės gali netaikyti IV ar XI priede išvardytų vieno ar daugiau norminių aktų vienos ar daugiau nuostatų, jei jos nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

„Alternatyvūs reikalavimai“ reiškia administracines nuostatas arba techninius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti kelių eismo saugumo ir aplinkos apsaugos lygį, kuris yra kuo artimesnis lygiui, kuris numatytas atitinkamai IV ar XI priedo nuostatomis.

2.   1 dalyje nurodytų transporto priemonių atveju valstybės narės gali netaikyti vienos ar daugiau šios direktyvos nuostatų.

3.   1 ir 2 dalių nuostatos gali būti netaikomos tik tuomet, jeigu valstybė narė turi tam pagrįstų priežasčių.

4.   Transporto priemonių tipo patvirtinimo pagal šį straipsnį tikslu valstybės narės pripažįsta sistemas, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems pagal IV priede išvardytus norminius aktus suteiktas tipo patvirtinimas.

5.   Tipo patvirtinimo liudijime nurodomas nuostatų netaikymo pagal 1 ir 2 dalis pobūdis.

Tipo patvirtinimo liudijime, kurio pavyzdys pateikiamas VI priede, nerašoma antraštė „Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimas“. Tačiau tipo patvirtinimo liudijimai numeruojami pagal VII priedą.

6.   Tipo patvirtinimo galiojimas apsiriboja patvirtinimą suteikusios valstybės narės teritorija. Tačiau jei gamintojas prašo, įgaliotoji institucija registruotu arba elektroniniu paštu išsiunčia tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų kopiją gamintojo nurodytų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms.

Per 60 dienų nuo gavimo tokia valstybė narė nusprendžia, ar ji pripažįsta tipo patvirtinimą ar jo nepripažįsta. Ji oficialiai praneša apie tą sprendimą pirmoje pastraipoje nurodytai įgaliotajai institucijai.

Valstybė narė neatsisako pripažinti tipo patvirtinimo, išskyrus tuomet, jei ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jos techninėms nuostatoms.

7.   Pareiškėjo, kuris pageidauja parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemonę kitoje valstybėje narėje, prašymu valstybė narė, suteikusi patvirtinimą, pateikia pareiškėjui tipo patvirtinimo liudijimo kopiją su informaciniu paketu.

Valstybė narė leidžia parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti šią transporto priemonę, išskyrus tuomet, jei ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jos techninėms nuostatoms.

X SKYRIUS

INDIVIDUALŪS PATVIRTINIMAI

24 straipsnis

Individualūs patvirtinimai

1.   Valstybės narės gali atleisti konkrečią transporto priemonę, unikalią ar neunikalią, nuo reikalavimo atitikti šios direktyvos vieną ar daugiau nuostatų arba IV priede arba XI priede išvardytų norminių aktų vieną ar daugiau nuostatų su sąlyga, kad yra nustatomi alternatyvūs reikalavimai.

1 pastraipoje nurodytos nuostatos gali būti netaikomos tik tuomet, jeigu valstybė narė turi tam pagrįstų priežasčių.

„Alternatyvūs reikalavimai“ reiškia administracines nuostatas arba techninius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti kelių eismo saugumo ir aplinkos apsaugos lygį, kuris yra kuo artimesnis lygiui, kuris numatytas atitinkamai IV priedo ar XI priedo nuostatomis.

2.   Valstybės narės neatlieka ardomųjų bandymų. Jos naudoja pareiškėjo pateiktą susijusią informaciją siekdamos nustatyti, ar laikomasi alternatyvių reikalavimų.

3.   Valstybės narės pripažįsta sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą vietoje alternatyvių reikalavimų.

4.   Paraišką individualiam patvirtinimui gauti pateikia gamintojas ar transporto priemonės savininkas, ar asmuo, veikiantis jų vardu, jei pastarasis yra įsisteigęs Bendrijoje.

5.   Valstybė narė suteikia individualų patvirtinimą, jei transporto priemonė atitinka prie paraiškos pridėtą aprašą ir atitinka taikomus techninius reikalavimus, ir be nepateisinamo delsimo išduoda individualaus patvirtinimo liudijimą.

Individualaus patvirtinimo liudijimo formatas pagrįstas VI priede pateikiamu EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdžiu, ir jame pateikiama bent informacija, būtina norint užpildyti paraišką registracijai, numatytai 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (13). Individualaus patvirtinimo liudijimuose nerašoma antraštė „EB transporto priemonės patvirtinimas“.

Individualaus patvirtinimo liudijime įrašomas atitinkamos transporto priemonės identifikacijos numeris.

6.   Individualaus patvirtinimo galiojimas apsiriboja patvirtinimą suteikusios valstybės narės teritorija.

Jeigu pareiškėjas pageidauja parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti kitoje valstybėje narėje transporto priemonę, kuriai suteiktas individualus patvirtinimas, suteikusi patvirtinimą valstybė narė gavusi prašymą pateikia pareiškėjui techninių nuostatų, pagal kurias transporto priemonė buvo patvirtinta, sąrašą.

Transporto priemonę, kuriai valstybė narė pagal šio straipsnio nuostatas suteikė individualų patvirtinimą, kita valstybė narė leidžia parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti, išskyrus tuomet, jei ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad techninės nuostatos, pagal kurias buvo patvirtinta transporto priemonė, nėra lygiavertės jos techninėms nuostatoms.

7.   Gamintojo arba transporto priemonės savininko prašymu valstybės narės išduoda individualų patvirtinimą transporto priemonei, kuri atitinka šios direktyvos ir atitinkamai IV priede ar XI priede išvardytų norminių aktų nuostatas.

Tokiu atveju valstybės narės priima individualų patvirtinimą ir leidžia parduoti, registruoti ir pradėti eksploatuoti transporto priemonę.

8.   Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos transporto priemonėms, kurioms pagal šios direktyvos nuostatas buvo suteiktas tipo patvirtinimas ir kurios buvo pakeistos prieš pirmą kartą registruojant ar pradedant eksploatuoti.

25 straipsnis

Konkrečios nuostatos

1.   24 straipsnyje numatyta procedūra gali būti taikoma konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis pakopinio tipo patvirtinimo procedūros.

2.   24 straipsnyje numatyta procedūra negali pakeisti tarpinio etapo esant įprastos sekos pakopinio tipo patvirtinimo procedūrai ir negali būti taikoma siekiant gauti transporto priemonės pirmo etapo patvirtinimą.

XI SKYRIUS

REGISTRAVIMAS, PARDAVIMAS IR EKSPLOATAVIMO PRADŽIA

26 straipsnis

Transporto priemonių registravimas, pardavimas ir eksploatavimo pradžia

1.   Nepažeisdamos 29 ir 30 straipsnių nuostatų, valstybės narės užregistruoja, leidžia parduoti ar pradėti eksploatuoti transporto priemones tik tada, kai jos turi galiojantį atitikties liudijimą, išduotą pagal 18 straipsnį.

Jei tai nekomplektinė transporto priemonė, valstybės narės leidžia parduoti tokias transporto priemones, bet gali neleisti atlikti jų nuolatinės registracijos arba neleisti pradėti jų eksploatuoti, kol transporto priemonės bus nekomplektinės.

2.   Transporto priemones, kurioms netaikomas reikalavimas dėl atitikties liudijimo, galima užregistruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti tik tada, kai jos atitinka šios direktyvos tam tikrus techninius reikalavimus.

3.   Mažų serijų transporto priemonių atveju per vienerius metus užregistruotų, parduotų ar pradėtų eksploatuoti transporto priemonių skaičius neturi viršyti XII priedo A dalyje nurodyto vienetų skaičiaus.

27 straipsnis

Serijos pabaigos transporto priemonių registravimas, pardavimas ir eksploatavimo pradžia

1.   Pagal XII priedo B skirsnyje nurodytus apribojimus ir tik ribotą laikotarpį valstybės narės gali užregistruoti ir leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemones, atitinkančias transporto priemonės tipą, kurio EB tipo patvirtinimas nebegalioja.

Pirma pastraipa taikoma tik toms Bendrijos teritorijoje esančioms transporto priemonėms, kurioms jų gamybos metu galiojo EB tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki tol, kol tas EB tipo patvirtinimas neteko galios.

2.   1 dalyje numatyta nuostata komplektinėms transporto priemonėms taikoma dvylika mėnesių nuo tos dienos, kai baigėsi EB tipo patvirtinimo galiojimas, o sukomplektuotoms transporto priemonėms – aštuoniolika mėnesių nuo tos dienos.

3.   Gamintojas, kuris norėtų pasinaudoti 1 dalies nuostatomis, pateikia prašymą kiekvienos valstybės narės, suinteresuotos pradėti eksploatuoti atitinkamas transporto priemones, kompetentingai institucijai. Prašyme turi būti apibūdintos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujų techninių reikalavimų.

Atitinkamos valstybės narės per tris mėnesius nuo tokio prašymo gavimo nusprendžia, ar jos leidžia tokias transporto priemones registruoti savo teritorijoje, ir nusprendžia dėl jų skaičiaus.

4.   Kadangi EB tipo patvirtinimo procedūros įgyvendinimas yra privalomas, taikant 45 straipsnį, 1, 2 ir 3 dalys mutatis mutandis taikomos transporto priemonėms, kurioms galiojo nacionalinis tipo patvirtinimas, bet kurios nebuvo užregistruotos ar pradėtos eksploatuoti iki tol, kol tas patvirtinimas neteko galios.

5.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad transporto priemonių, kurios pagal šiame straipsnyje dalyse nustatytą tvarką turi būti užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, skaičius būtų veiksmingai stebimas.

28 straipsnis

Sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų pardavimas ir eksploatavimo pradžia

1.   Valstybės narės leidžia parduoti ar pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus tik tada, kai jie atitinka atitinkamų norminių aktų reikalavimus ir yra tinkamai pažymėti pagal 19 straipsnį.

2.   1 dalis netaikoma sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams, kurie yra pagaminti arba suprojektuoti būtent naujoms transporto priemonėms, kurioms netaikoma ši direktyva.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, kuriems taikant 20 straipsnį netaikoma viena ar daugiau norminio akto nuostatų arba kurie yra skirti montavimui prie transporto priemonių, kurioms suteikti patvirtinimai pagal 22, 23 ar 24 straipsnius, susijusios su atitinkama sudėtine dalimi ar atitinkamu atskiru techniniu mazgu.

4.   Nukrypstant nuo 1 dalies ir jeigu norminiame akte nenumatyta kitaip, valstybės narės gali leisti parduoti arba pradėti eksploatuoti sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus, skirtus montavimui prie transporto priemonių, kurioms, jas pradėjus eksploatuoti, nebuvo taikomas šios direktyvos arba Direktyvos 70/156/EEB reikalavimas turėti EB tipo patvirtinimą.

XII SKYRIUS

APSAUGOS PRIEMONIŲ NUOSTATOS

29 straipsnis

Transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai, atitinkantys šią direktyvą

1.   Jeigu valstybė narė nustato, kad naujos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techniniai mazgai, nors ir atitinkantys taikomus reikalavimus arba tinkamai pažymėti, kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui arba labai kenkia aplinkai ar visuomenės sveikatai, ta valstybė narė gali ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui atsisakyti užregistruoti tokias transporto priemones arba uždrausti parduoti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones, sudėtines dalis ar atskirus techninius mazgus savo teritorijoje.

Tokiais atvejais atitinkama valstybė narė nedelsdama apie tai praneša atitinkamai gamintojui, kitoms valstybėms narėms ir Komisijai, nurodydama priežastis, kuriomis grindžiamas jos sprendimas ir pirmiausia nurodydama, ar šis sprendimas priimtas dėl:

atitinkamų norminių aktų trūkumų, ar

neteisingo atitinkamų reikalavimų taikymo.

2.   Siekiant parengti sprendimą, Komisija kuo greičiau konsultuojasi su atitinkamomis šalimis ir pirmiausia su įgaliotąja institucija, kuri suteikė tipo patvirtinimą.

3.   Jeigu 1 dalyje nurodytos priemonės aiškinamos tuo, kad yra trūkumų atitinkamuose norminiuose aktuose, imamasi tokių atitinkamų priemonių:

atskirų IV priedo I dalyje išvardytų direktyvų ar reglamentų atveju Komisija jas keičia pagal 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu;

JTEEK teisės aktų atveju Komisija siūlo atitinkamų JTEEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus, laikydamasi pagal Pataisytą 1958 m. susitarimą taikytinos tvarkos.

4.   Jeigu 1 dalyje nuodytos priemonės aiškinamos tuo, kad neteisingai taikomi atitinkami reikalavimai, Komisija imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad būtų laikomasi tokių reikalavimų.

30 straipsnis

Transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai, neatitinkantys patvirtinto tipo

1.   Jeigu EB tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė nustato, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka jos suteikto tipo, ji imasi reikiamų priemonių, įskaitant, jei reikia, tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios, užtikrinti, kad transporto priemonių, sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamyba atitiktų patvirtintojo tipo reikalavimus. Tos valstybės įgaliotoji institucija praneša kitų valstybių narių įgaliotosioms institucijoms apie priemones, kurių buvo imtasi.

2.   1 dalyje nukrypimai nuo EB tipo patvirtinimo liudijimo ar informacinio paketo laikomi patvirtintojo tipo neatitikimu.

Transporto priemonė nelaikoma neatitinkančia patvirtinto tipo reikalavimų, jeigu atitinkamuose norminiuose aktuose leidžiamos paklaidos ir jeigu šių leidžiamų paklaidų laikomasi.

3.   Jeigu valstybė narė įrodo, kad atitikties liudijimą turinčios arba atitikties ženklu pažymėtos naujos transporto priemonės, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka patvirtintojo tipo, ji gali prašyti, kad EB tipo patvirtinimą suteikusioji valstybė narė patikrintų, ar gaminamos transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai vis dar atitinka patvirtintąjį tipą. Gavusi tokį prašymą, atitinkama valstybė narė kuo greičiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo datos imasi reikiamų veiksmų.

4.   Įgaliotoji institucija paprašo valstybės narės, suteikusios sistemos, sudėtinės dalies, atskiro techninio mazgo arba nekomplektinės transporto priemonės tipo patvirtinimą, imtis reikiamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad gaminamos transporto priemonės ir vėl atitiktų patvirtintąjį tipą:

a)

EB tipo transporto priemonės patvirtinimo atveju, jeigu transporto priemonės neatitikimas aiškinamas tik tuo, kad sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas neatitinka patvirtintojo tipo;

b)

daugiapakopio tipo patvirtinimo atveju, jeigu sukomplektuotos transporto priemonės neatitikimas aiškinamas tik tuo, kad nekomplektinės transporto priemonės dalimi esanti sistema, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas arba pati nekomplektinė transporto priemonė neatitinka patvirtintojo tipo.

Gavusi tokį prašymą, atitinkama valstybė narė, prireikus kartu su prašymą pateikusia valstybe nare, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo prašymo datos imasi reikiamų veiksmų. Nustačius atitikties pažeidimą, sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB tipo patvirtinimą arba nekomplektinės transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės įgaliotoji institucija imasi 1 dalyje nurodytų priemonių.

5.   Per 20 darbo dienų nuo EB tipo patvirtinimo paskelbimo netekusiu galios įgaliotosios institucijos viena kitai apie tai praneša, nurodydamos priežastis.

6.   Jeigu valstybė narė, kuri suteikė EB tipo patvirtinimą, nesutinka, jog padarytas atitikties pažeidimas, apie kurį jai buvo pranešta, suinteresuotosios valstybės narės siekia ginčą išspręsti. Komisija yra informuojama ir prireikus teikia atitinkamas konsultacijas, kad būtų rastas sprendimas.

31 straipsnis

Dalių ar įrangos, kurios gali kelti rimtą pavojų svarbių sistemų tinkamam veikimui, pardavimas ir eksploatavimo pradžia

1.   Valstybės narės leidžia parduoti, pateikti parduoti ar pradėti eksploatuoti dalių ar įrangos, kurios gali kelti rimtą pavojų transporto priemonės saugumui arba aplinką tausojančiam jos veikimui būtinų sistemų tinkamam veikimui, tik tokiu atveju, jei įgaliotoji institucija patvirtino šias dalis ir įrangą pagal 5–10 dalis.

2.   Dalys arba įranga, kurioms pagal 1 dalį turi būti suteikti leidimai, įtraukiamos į sąrašą, kuris bus nustatytas XIII priede. Prieš priimant tokį sprendimą atliekamas įvertinimas, kurio rezultatai pateikiami ataskaitoje, ir šiuo sprendimu siekiama tolygios šių veiksnių pusiausvyros:

a)

transporto priemonių, kuriose įmontuotos aptariamos dalys arba įranga, keliamo rimto pavojaus saugumui arba aplinką tausojančiam veikimui; ir

b)

galimo reikalavimo gauti leidimą dėl šiame straipsnyje nurodytų dalių arba įrangos poveikio vartotojams ir gamintojams atsarginių dalių rinkoje.

3.   1 dalis netaikoma originalioms dalims arba įrangai, kurioms taikomas sistemos tipo patvirtinimas atsižvelgiant į transporto priemonę, arba dalims ar įrangai, kurioms suteiktas tipo patvirtinimas laikantis vieno iš IV priede nurodytų norminių aktų, išskyrus atvejus, kai patvirtinimas susijęs su kitais nei nurodyta 1 dalyje aspektais. 1 dalis netaikoma toms dalims arba įrangai, kurios pagamintos išskirtinai tik lenktyninėms transporto priemonėms, kurių neketinama naudoti viešuosiuose keliuose. Jei į XIII priedą įtrauktos dalys arba įranga yra naudojamos tiek lenktyninėse transporto priemonėse, tiek kelių transporto priemonėse, šios dalys arba įranga negali būti parduodama arba siūloma parduoti plačiajai visuomenei, kuri jas naudotų kelių transporto priemonėse, nebent šios dalys arba įranga atitiktų šio straipsnio reikalavimus.

Komisija prireikus patvirtina nuostatas dėl šioje dalyje nurodytų dalių arba įrangos nustatymo.

4.   Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotais subjektais, nustato 1 dalyje nurodytą leidimų suteikimo tvarką ir reikalavimus ir patvirtina nuostatas dėl vėlesnio XIII priede pateikto sąrašo atnaujinimo. Šie reikalavimai apima nurodymus dėl saugos, aplinkos apsaugos ir, kur reikia, dėl bandymų standartų. Jie gali būti grindžiami IV priede išvardytais norminiais aktais, parengti atsižvelgiant į atitinkamą saugos, aplinkos apsaugos ir bandymų technologijos lygmenį, arba, jei tai tinkamas būdas pasiekti reikalaujamus saugos ir aplinkos apsaugos tikslus, juos gali sudaryti dalies arba įrangos palyginimas su originalios transporto priemonės, ar prireikus jos dalies, saugos arba aplinką tausojančiu veikimu.

5.   1 dalyje nurodytais tikslais dalių ar įrangos gamintojas pateikia įgaliotajai institucijai paskirtos techninės tarnybos parengtą bandymų ataskaitą, kurioje patvirtinama, kad dalys ar įranga, kuriai siekiama gauti leidimą, atitinka 4 dalyje nurodytus reikalavimus. Gamintojas dėl vienos dalies tipo gali pateikti tik vieną paraišką tik vienai įgaliotajai institucijai.

Paraiškoje nurodomi dalių ar įrangos gamintojo duomenys, dalių ar įrangos tipas, dalių ar įrangos, kuriai siekiama gauti leidimą, identifikacijos ir dalių numeriai, taip pat transporto priemonės gamintojo pavadinimas, transporto priemonės tipas ir prireikus pagaminimo metai ar kita informacija, kuri leistų identifikuoti transporto priemonę, kurioje ketinama montuoti tokias dalis ar įrangą.

Kai įgaliotoji institucija, atsižvelgdama į bandymų ataskaitą ir kitus įrodymus, nustato, kad atitinkamos dalys ir įranga atitinka 4 dalyje nurodytus reikalavimus, ji be pateisinamos priežasties nedelsdama išduoda gamintojui liudijimą. Šiuo liudijimu Bendrijoje leidžiama dalis ar įrangą parduoti, pateikti parduoti ir montuoti transporto priemonėse, taikant 9 dalies antrą pastraipą.

6.   Kiekviena įrangos, patvirtintos taikant šį straipsnį, dalis arba įrangos detalė atitinkamai ženklinama.

Komisija nustato ženklinimo ir pakavimo reikalavimus, taip pat 5 dalyje nurodyto liudijimo pavyzdį ir numeravimo sistemą.

7.   2–6 dalyse nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant, priimamos taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

8.   Gamintojas nedelsdamas praneša įgaliotajai institucijai, kuri išdavė liudijimą, apie visus pasikeitimus, kurie daro poveikį sąlygoms, kuriomis jis buvo išduotas. Ta įgaliotoji institucija nusprendžia, ar liudijimas turi būti peržiūrėtas ar išduotas iš naujo ir ar reikalinga atlikti naujus bandymus.

Gamintojo atsakomybė yra užtikrinti, kad dalys ir įranga būtų pagamintos ir toliau būtų gaminamos tokiomis sąlygomis, kurių laikantis buvo išduotas liudijimas.

9.   Prieš išduodama leidimą, įgaliotoji institucija patikrina, ar esama patenkinamų priemonių ir procedūrų, skirtų užtikrinti veiksmingą gamybos atitikties kontrolę.

Jeigu įgaliotoji institucija nustato, kad sąlygos, reikalingos leidimui išduoti, nebėra tenkinamos, ji pareikalauja, kad gamintojas imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad dalys ir įranga vėl atitiktų gamybos reikalavimus. Esant būtinybei, ji gali paskelbti leidimą netekusiu galios.

10.   Apie visus valstybių narių nesutarimus dėl 5 dalyje nurodytų liudijimų pranešama Komisijai. Ji imasi atitinkamų priemonių, prireikus įskaitant reikalavimą paskelbti leidimą netekusiu galios pasikonsultavus su valstybe nare.

11.   Šis straipsnis nėra taikomas daliai arba įrangos detalei tol, kol jos nebus įtrauktos į XIII priedo sąrašą. Visiems XIII priedo įrašams ar įrašų grupėms nustatomas pagrįstas pereinamasis laikotarpis, per kurį dalių ir įrangos gamintojui suteikiama galimybė pateikti paraišką leidimui gauti ir jį gauti. Taip pat prireikus gali būti nustatyta data, iki kurios šis straipsnis netaikomas dalims ir įrangai, kurios skirtos transporto priemonėms, gavusioms tipo patvirtinimą iki tos datos.

12.   Kol nepriimtas sprendimas dėl dalies ar įrangos įtraukimo į 1 dalyje nurodytą sąrašą, valstybės narės gali laikytis nacionalinių nuostatų, susijusių su dalimis arba įranga, kurios gali kelti rimtą pavojų transporto priemonės saugumui arba aplinką tausojančiam jos veikimui būtinų sistemų tinkamą veikimą.

Priėmus tokį sprendimą dėl šio klausimo, nacionalinės nuostatos, susijusios su atitinkamomis dalimis ar įranga, netenka galios.

13.   Valstybės narės nuo 2007 m. spalio 29 d. nepriima naujų nuostatų dėl dalių ir įrangos, kurios gali daryti įtaką tinkamam sistemų veikimui, kuris būtinas transporto priemonės saugumui arba jos aplinką tausojančiam veikimui.

32 straipsnis

Transporto priemonių atšaukimas

1.   Jeigu gamintojas, kuriam buvo suteiktas EB transporto priemonės tipo patvirtinimas, taikydamas norminio akto ar Direktyvos 2001/95/EB, nuostatas yra priverstas atšaukti jau parduotas, užregistruotas ar pradėtas eksploatuoti transporto priemones dėl to, kad viena ar daugiau transporto priemonėse sumontuotų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų – neatsižvelgiant į tai, ar jie pagal šią direktyvą buvo tinkamai patvirtinti – kelia rimtą pavojų kelių eismo saugumui, visuomenės sveikatai ar aplinkos apsaugai, jis nedelsdamas apie tai praneša transporto priemonės patvirtinimą suteikusiai įgaliotajai institucijai.

2.   Gamintojas įgaliotajai institucijai pasiūlo atitinkamas priemones, kad būtų neutralizuotas 1 dalyje nurodytas pavojus. Įgaliotoji institucija apie siūlomas priemones nedelsdama praneša kitų valstybių narių institucijoms.

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad priemonės būtų veiksmingai įgyvendinamos atitinkamose jų teritorijose.

3.   Jeigu atitinkamos institucijos laiko tokias priemones nepakankamomis arba priemonės nebuvo pakankamai greitai įgyvendintos, jos nedelsdamos praneša įgaliotajai institucijai, kuri suteikė EB transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Tada įgaliotoji institucija praneša gamintojui. Jeigu pačios įgaliotosios institucijos, kuri suteikė EB tipo patvirtinimą, nepatenkina gamintojo priemonės, ji imasi visų reikalingų apsaugos priemonių, įskaitant transporto priemonės EB tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios, jeigu gamintojas nepasiūlo veiksmingų koreguojančių priemonių ar jų neįgyvendina. Paskelbus transporto priemonės EB tipo patvirtinimą netekusiu galios, atitinkama įgaliotoji institucija per 20 darbo dienų registruotu laišku ar lygiavertėmis elektroninėmis priemonėmis informuoja gamintoją, kitų valstybių narių įgaliotąsias institucijas ir Komisiją.

4.   Šis straipsnis taip pat taikomas dalims, kurioms netaikomas joks reikalavimas pagal norminį aktą.

33 straipsnis

Pranešimai apie sprendimus ir teisių gynimo priemonės

Visuose sprendimuose, kurie buvo priimti laikantis nuostatų, patvirtintų įgyvendinant šią direktyvą, ir visuose sprendimuose, kuriais atsisakoma patvirtinti tipą ar EB tipo patvirtinimas paskelbiamas netekusiu galios arba kuriais atsisakoma registruoti ar draudžiama parduoti transporto priemones, išsamiai nurodomos priežastys, kuriomis grindžiamas toks sprendimas.

Apie visus tokius sprendimus informuojama suinteresuotoji šalis, kuriai kartu pateikiama informacija apie atitinkamos valstybės narės galiojančiuose įstatymuose numatytas teisių gynimo priemones, kurių ji gali imtis, bei apie terminus, per kuriuos galima tokiomis priemonėmis pasinaudoti.

XIII SKYRIUS

TARPTAUTINIAI TEISĖS AKTAI

34 straipsnis

JTEEK taisyklės, reikalingos EB tipo patvirtinimui

1.   Išduodant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, JTEEK taisyklės, prie kurių prisijungė Bendrija ir kurie yra išvardyti IV priedo I dalyje ir XI priede, yra taikomi tokiu pačiu būdu kaip atskiros direktyvos ar reglamentai. Jie taikomi transporto priemonių kategorijoms, išvardytoms IV priedo I dalies ir XI priedo lentelių atitinkamuose stulpeliuose.

2.   Kai Bendrija pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį nusprendžia privalomai taikyti JTEEK taisyklę suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, šios direktyvos priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami taikant šios direktyvos 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Teisės akte, iš dalies keičiančiame šios direktyvos priedus, taip pat nurodomos JTEEK taisyklės ar jos pakeitimų privalomo taikymo datos. Valstybės narės panaikina arba patikslina nacionalinės teisės aktus, nesuderinamus su atitinkama JTEEK taisykle.

Jeigu tokia JTEEK taisyklė pakeičia galiojančią atskirą direktyvą ar reglamentą, atitinkamas įrašas IV priedo I dalyje ir XI priede pakeičiamas JTEEK taisyklės numeriu, o atitinkamas įrašas IV priedo II dalyje išbraukiamas ta pačia tvarka.

3.   2 dalies antroje pastraipoje nurodytu atveju atskira direktyva ar reglamentas, pakeistas JTEEK taisykle, panaikinamas taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Jeigu panaikinama atskira direktyva, valstybės narės panaikina nacionalinės teisės aktus, kurie buvo priimti tą direktyvą perkeliant į nacionalinę teisę.

4.   Šioje direktyvoje arba atskirosiose direktyvose ar reglamentuose gali būti pateikiamos tiesioginės nuorodos į tarptautinius standartus bei taisykles iš naujo jų neįtraukiant į Bendrijos teisės aktus.

35 straipsnis

JTEEK taisyklių ir direktyvų ar reglamentų lygiavertiškumas

1.   IV priedo II dalyje išvardytos JTEEK taisyklės pripažįstamos lygiavertėmis atitinkamoms atskiroms direktyvoms ar reglamentams, jeigu jų taikymo sritis ir dalykas yra vienodi.

Valstybių narių įgaliotosios institucijos vietoje atitinkamų patvirtinimų ir patvirtinimo ženklų, suteiktų pagal lygiavertę atskirą direktyvą ar reglamentą, pripažįsta pagal tas JTEEK taisykles išduotus patvirtinimus ir, kai taikoma, – susijusius patvirtinimo ženklus.

2.   Jeigu Bendrija pagal 1 dalį nusprendžia taikyti naują JTEEK taisyklę ar iš dalies pakeistą JTEEK taisyklę, IV priedo II dalis atitinkamai iš dalies pakeičiama. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

36 straipsnis

Lygiavertiškumas su kitais teisės aktais

Taryba pagal Komisijos pasiūlymą kvalifikuota dauguma Bendrijos ir trečiųjų šalių daugiašalių arba dvišalių susitarimų pagrindu gali pripažinti šioje direktyvoje nustatytų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimo sąlygų ir nuostatų bei tarptautiniuose teisės aktuose ar trečiųjų šalių teisės aktuose nustatytų procedūrų lygiavertiškumą.

XIV SKYRIUS

TECHNINĖS INFORMACIJOS SUTEIKIMAS

37 straipsnis

Naudotojams skirta informacija

1.   Gamintojas negali teikti techninės informacijos, susijusios su šioje direktyvoje ar IV priede išvardytuose norminiuose aktuose pateikiamais duomenimis, kurie skiriasi nuo įgaliotosios institucijos patvirtintų duomenų.

2.   Jeigu norminiame akte tokiam atvejui numatomos konkrečios nuostatos, gamintojas naudotojams suteikia galimybę naudotis visa atitinkama informacija ir reikalingais nurodymais, kuriuose aprašomos visos specialios sąlygos ar apribojimai, susiję su transporto priemonės, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo naudojimu.

Tokia informacija pateikiama Bendrijos oficialiomis kalbomis. Pritarus įgaliotajai institucijai, ji pateikiama atitinkamame papildomame dokumente, pavyzdžiui, savininkui skirtame vadove arba eksploatavimo instrukcijose.

38 straipsnis

Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojams skirta informacija

1.   Transporto priemonės gamintojas pateikia sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojams visus duomenis, įskaitant, pagal aplinkybes, norminio akto priede ar priedėlyje atskirai išvardytus brėžinius, kurie yra reikalingi suteikiant sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB tipo patvirtinimą arba yra reikalingi įgyti leidimą pagal 31 straipsnį.

Transporto priemonės gamintojas gali sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojams nustatyti privalomą susitarimą, siekiant apsaugoti informacijos, kuri nėra visuomenės nuosavybė, įskaitant informacijos, kuri yra intelektinės nuosavybės teisių objektas, konfidencialumą.

2.   Sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojas, kuris yra EB tipo patvirtinimo liudijimo, į kurį pagal 10 straipsnio 4 dalį įtraukti naudojimo ar specialių montavimo sąlygų apribojimai arba abiejų šių dalykų apribojimai, turėtojas, pateikia visą išsamią informaciją apie tai transporto priemonės gamintojui.

Jeigu norminiame akte tokiam atvejui numatoma nuostata, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų gamintojas kartu su pagamintomis sudėtinėmis dalimis ar atskirais techniniais mazgais pateikia nurodymus dėl naudojimo ar specialių montavimo sąlygų apribojimų arba dėl abiejų šių dalykų apribojimų.

XV SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO PREIMONĖS IR PAKEITIMAI

39 straipsnis

Šios direktyvos, atskirų direktyvų ir reglamentų įgyvendinimo priemonės ir pakeitimai

1.   Komisija priima kiekvienai atskirai direktyvai ar reglamentui įgyvendinti reikalingas priemones laikantis kiekvienoje atitinkamoje direktyvoje ar reglamente nustatytų taisyklių.

2.   Komisija priima šios direktyvos priedų ar IV priedo I dalyje išvardytų atskirų direktyvų ar reglamentų nuostatų pakeitimus, kurie yra būtini siekiant direktyvas ar reglamentus suderinti su mokslo ir technikos žinių raida arba pritaikyti prie specialiųjų neįgaliųjų poreikių.

3.   Komisija priima šios direktyvos pakeitimus, kurie yra reikalingi siekiant nustatyti techninius reikalavimus mažų serijų transporto priemonėms, pagal atskirą patvirtinimo procedūrą patvirtintoms transporto priemonėms ir specialios paskirties transporto priemonėms.

4.   Jeigu Komisija sužino apie rimtą pavojų eismo dalyviams arba aplinkai, dėl kurio būtina imtis skubių priemonių, ji gali iš dalies keisti IV priedo I dalyje išvardytų atskirų direktyvų ar reglamentų nuostatas.

5.   Komisija priima pakeitimus, kurie yra reikalingi siekiant gero administravimo, ir ypač pakeitimus, kurie yra reikalingi siekiant užtikrinti IV priedo I dalyje išvardytų atskirų direktyvų ar reglamentų suderinamumą tarpusavyje arba su kitais Bendrijos teisės dokumentais.

6.   Jeigu taikant Sprendimą 97/836/EB priimamos naujos JTEEK taisyklės ar esamų JTEEK taisyklių pakeitimai, prie kurių prisijungė Bendrija, Komisija atitinkamai pakeičia šios direktyvos priedus.

7.   Į kiekvieną naują atskirą direktyvą ar reglamentą įtraukiami šios direktyvos priedų atitinkami pakeitimai.

8.   Šios direktyvos priedai gali būti iš dalies keičiami priimant reglamentus.

9.   Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos ar atskirų direktyvų ir reglamentų nuostatas, inter alia, jas papildant, tvirtinamos taikant 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

40 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas (toliau – Motorinių transporto priemonių techninis komitetas).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalių ir 7 straipsnio nuostatos, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Laikotarpis, nurodytas Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje yra trys mėnesiai.

XVI SKYRIUS

TECHNINIŲ TARNYBŲ PASKYRIMAS IR NURODYMAS PRANEŠIME

41 straipsnis

Techninių tarnybų paskyrimas

1.   Kai valstybė narė paskiria techninę tarnybą, ši laikosi šios direktyvos nuostatų.

2.   Techninės tarnybos pačios atlieka arba prižiūri patvirtinimui reikalingus bandymus ar šioje direktyvoje arba IV priede nurodytame norminiame akte apibūdintus patikrinimus, išskyrus atvejus, kai konkrečiai leidžiamos alternatyvios procedūros. Jos negali atlikti bandymų ar patikrinimų, kuriems jos nebuvo tinkamai paskirtos.

3.   Techninės tarnybos, atsižvelgiant į jų gebėjimus sritį, priskiriamos vienai ar daugiau iš šių keturių veiklos kategorijų:

a)

A kategorija: techninės tarnybos, kurios savo patalpose atlieka bandymus, nurodytus šioje direktyvoje ir IV priede išvardytuose norminiuose aktuose;

b)

B kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri bandymus, nurodytus šioje direktyvoje ir IV priede išvardytuose norminiuose aktuose, kurie atliekami gamintojo patalpose arba trečiosios šalies patalpose;

c)

C kategorija: techninės tarnybos, kurios reguliariai vertina ir stebi gamintojo procedūras, kontroliuojant gamybos atitiktį;

d)

D kategorija: techninės tarnybos, kurios prižiūri ar atlieka bandymus ar patikrinimus pagal gamybos atitikties priežiūros tvarką.

4.   Techninės tarnybos parodo tinkamus įgūdžius, konkrečias technikos žinias ir įrodytą patirtį konkrečiose srityse, kurioms taikoma ši direktyva ir IV priede išvardyti norminiai aktai.

Be to, techninės tarnybos laikosi V priedo 1 priedėlyje išvardytų standartų, susijusių su jų atliekama veikla. Tačiau šis reikalavimas netaikomas 25 straipsnio 1 dalyje nurodytos pakopinio tipo patvirtinimo procedūros paskutiniame etape.

5.   Atliekant vieną ar daugiau iš 3 dalyje nurodytų veiklos rūšių, įgaliotoji institucija gali veikti kaip techninė tarnyba.

6.   Atliekant A kategorijos veiklą, gamintojas ar jo vardu veikiantys subrangovai gali būti paskirti technine tarnyba, atsižvelgiant į XV priede išvardytus norminius aktus.

Prireikus Komisija iš dalies pakeičia šių norminių aktų sąrašą taikydama 40 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

7.   5 ir 6 dalyse nurodyti subjektai atitinka šio straipsnio nuostatas.

8.   Trečiosios šalies techninės tarnybos, kurios nėra paskirtos pagal 6 dalį, gali būti informuojamos pagal 43 straipsnį tik esant Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalies dvišaliam susitarimui.

42 straipsnis

Techninių tarnybų įgūdžių įvertinimas

1.   41 straipsnyje nurodyti įgūdžiai parodomi kompetentingos institucijos parengtoje įvertinimo atskaitoje. Į ją gali būti įtrauktas akreditavimo įstaigos išduotas akreditacijos pažymėjimas.

2.   Įvertinimas, kuriuo grindžiama 1 dalyje nurodyta ataskaita, atliekamas laikantis V priedo 2 priedėlio nuostatų.

Įvertinimo ataskaita peržiūrima vėliausiai po trejų metų.

3.   Įvertinimo ataskaita perduodama Komisijai, jai to paprašius.

4.   Įgaliotoji institucija, veikianti kaip techninė tarnyba, dokumentais pagrįstais įrodymais parodo reikalavimų atitikimą.

Toks laikymasis turi apimti įvertinimą, kurį atlieka nuo vertinamos veiklos nepriklausomi auditoriai. Tokie auditoriai gali būti iš tos pačios organizacijos, jeigu jų darbą autonomiškai administruoja vertinamą veiklą atliekantis personalas.

5.   Gamintojas ar jo vardu veikiantys subrangovai, paskirti technine tarnyba, laikosi šio straipsnio atitinkamų nuostatų.

43 straipsnis

Pranešimų tvarka

1.   Valstybės narės praneša Komisijai kiekvienos paskirtos techninės tarnybos pavadinimą, adresą, įskaitant elektroninį adresą, atsakingus asmenis ir veiklos kategoriją. Jos jai praneša apie visus tolesnius šios informacijos pakeitimus.

Pranešimo akte nurodoma, kuriems norminiams aktams buvo paskirtos techninės tarnybos.

2.   Techninė tarnyba gali vykdyti 41 straipsnyje aprašytą veiklą suteikiant tipo patvirtinimą tik tuo atveju, jeigu Komisijai apie tai iš anksto buvo pranešta.

3.   Kelios valstybės narės gali paskirti ir nurodyti pranešime tą pačią techninę tarnybą, neatsižvelgiant į tai, kurios kategorijos veiklą ji vykdo.

4.   Jeigu taikant norminį aktą reikia paskirti konkrečią organizaciją ar kompetentingą įstaigą, kurios veikla nėra nurodyta 41 straipsnyje, pranešimas pateikiamas pagal šio straipsnio nuostatas.

5.   Komisija savo tinklavietėje paskelbia sąrašą ir su įgaliotosiomis institucijomis bei techninėmis tarnybomis susijusius duomenis.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

44 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Kol bus priimti reikalingi šios direktyvos pakeitimai siekiant į ją įtraukti transporto priemones, kurioms ši direktyva dar netaikoma, ar užbaigti formuluoti administracines ir technines nuostatas, susijusias su kitų nei mažomis serijomis gaminamų M1 kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimu, bei nustatyti suderintas administracines ir technines nuostatas, susijusias su atskira patvirtinimo procedūra, ir kol pasibaigs 45 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis, valstybės narės toms transporto priemonėms ir toliau teiks nacionalinius patvirtinimus, jeigu tokie patvirtinimai grindžiami šioje direktyvoje nustatytais suderintais techniniais reikalavimais.

2.   Jeigu paraišką pateikė gamintojas arba, atskiro patvirtinimo atveju, transporto priemonės savininkas, ir jeigu buvo pateikta reikalaujama informacija, atitinkama valstybė narė atitinkamai užpildo ir išduoda tipo patvirtinimo liudijimą ar atskiro patvirtinimo liudijimą. Liudijimas išduodamas pareiškėjui.

To paties tipo transporto priemonių atveju kitos valstybės narės patvirtintą kopiją pripažįsta kaip įrodymą, kad reikalingi tikrinimai buvo atlikti.

3.   Jeigu konkreti transporto priemonė, kuriai taikomas atskiras patvirtinimas, turi būti užregistruota kitoje valstybėje narėje, ta valstybė narė gali pareikalauti, kad atskirą patvirtinimą išdavusi įgaliotoji institucija suteiktų papildomą informaciją, kurioje būtų išsamiai nurodomas techninių reikalavimų, kuriuos ta konkreti transporto priemonė atitinka, pobūdis.

4.   Kol bus suderintos transporto priemonių, kurioms taikoma ši direktyva, registravimo ir apmokestinimo sistemos valstybėse narėse, tos valstybės narės gali naudoti nacionalinius kodus, kad jų teritorijoje būtų galima lengviau atlikti registravimą ir apmokestinimą. Šiuo tikslu valstybės narės gali suskirstyti III priedo II dalyje nurodytas versijas, jeigu skirstant naudojami duomenys išsamiai pateikti informaciniame pakete arba jeigu juos galima nustatyti nesudėtingais skaičiavimais.

45 straipsnis

EB tipo patvirtinimo taikymo datos

1.   EB tipo patvirtinimo atveju valstybės narės suteikia EB patvirtinimą naujiems transporto priemonių tipams nuo XIX priede nurodytų datų.

2.   Gamintojui pateikus paraišką, valstybės narės gali suteikti EB patvirtinimą naujiems transporto priemonių tipams nuo 2009 m. balandžio 29 d.

3.   Iki XIX priede pateiktos lentelės ketvirtame stulpelyje nurodytų datų 26 straipsnio 1 dalis netaikoma naujoms transporto priemonėms, kurioms nacionalinis patvirtinimas buvo suteiktas iki to priedo trečiame stulpelyje nurodytų datų arba kurioms patvirtinimas nebuvo suteiktas.

4.   Gamintojo pageidavimu iki XIX priedo 3 skilties 6 ir 9 eilutėse nurodytų terminų valstybės narės ir toliau teikia nacionalinius tipo patvirtinimus M2 arba M3 kategorijos transporto priemonėms kaip alternatyvą EB transporto priemonių tipo patvirtinimui su sąlyga, kad tų transporto priemonių, jų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipai buvo patvirtinti pagal šios direktyvos IV priedo I dalyje išvardytus norminius aktus.

5.   Ši direktyva nepanaikina EB tipo patvirtinimo, suteikto M1 kategorijos transporto priemonėms iki 2009 m. balandžio 29 d., bei neužkerta kelio tokių patvirtinimų galiojimo pratęsimui.

6.   Naujų sistemų, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų EB patvirtinimo požiūriu valstybės narės šią direktyvą taiko nuo 2009 m. balandžio 29 d.

Ši direktyva nepanaikina EB tipo patvirtinimo, suteikto sistemoms, sudėtinėms dalims ar atskiriems techniniams mazgams iki 2009 m. balandžio 29 d., bei neužkerta kelio tokių patvirtinimų galiojimo pratęsimui.

46 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato sankcijas, taikomas už šios direktyvos nuostatų, ypač 31 straipsnyje nustatyto arba iš jo kylančio draudimo, ir IV priedo I dalyje išvardytų norminių aktų nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių joms įgyvendinti. Šios nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės apie šias nuostatas praneša Komisijai ne vėliau kaip 2009 m. balandžio 29 d. ir kuo greičiau – apie jų tolesnius pakeitimus.

47 straipsnis

Įvertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2011 m. balandžio 29 d. valstybės narės informuoja Komisiją apie šioje direktyvoje nustatytų tipo patvirtinimo procedūrų taikymą ir pirmiausia apie daugiapakopio proceso taikymą. Prireikus Komisija siūlo pakeitimus, kurie laikomi reikalingais siekiant pagerinti tipo patvirtinimo procesą.

2.   Remdamasi pagal 1 dalį pateikta informacija, Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos taikymą ne vėliau kaip 2011 m. spalio 29 d. Prireikus Komisija gali pasiūlyti atidėti 45 straipsnyje nurodytas taikymo datas.

48 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės iki 2009 m. balandžio 29 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini siekiant laikytis svarbių šios direktyvos pakeitimų. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tokių nuostatų tekstus.

Jos taiko tas nuostatas nuo 2009 m. balandžio 29 d.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jose taip pat pateikiamas pareiškimas, kad esamuose įstatymuose ir teisės aktuose esančios nuorodos į šia direktyva panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Valstybės narės nustato, kaip tokia nuoroda turi būti daroma ir kaip tas pareiškimas turi būti formuluojamas.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

49 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 70/156/EEB panaikinama nuo 2009 m. balandžio 29 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų dėl XX priedo B dalyje išvardytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų.

Nuorodos į panaikintą direktyvą yra laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos remiantis XXI priede pateikta koreliacijos lentele.

50 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

51 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2007 m. rugsėjo 5 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 108, 2004 4 30, p. 29.

(2)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 97 E, 2004 4 22, p. 370), 2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 64 E, 2007 3 20, p. 1) ir 2007 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2007 m. liepos 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(4)  OL L 225, 1992 8 10, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(6)  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

(7)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(8)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(9)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(10)  OL L 171, 2003 7 9, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(11)  OL L 124, 2002 5 9, p. 1. Direktyva, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/96/EB.

(12)  OL L 157, 2006 6 9, p. 24.

(13)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/103/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 344).


PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas

Išsamus duomenų sąrašas transporto priemonės EB tipui patvirtinti

II priedas

Transporto priemonių kategorijų ir transporto priemonių tipų apibrėžimai

III priedas

Informacinis dokumentas transporto priemonės EB tipui patvirtinti

IV priedas

Suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą taikytinų reikalavimų sąrašas

Priedėlis.

M1 kategorijai priklausančių mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas

V priedas

Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo procedūros

1 priedėlis.

Standartai, kurių turi laikytis 41 straipsnyje nurodyti subjektai

2 priedėlis.

Techninių tarnybų įvertinimo procedūra

VI priedas

EB tipo patvirtinimo liudijimas

Priedėlis.

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

VII priedas

EB tipo patvirtinimo liudijimų numeravimo sistema

Priedėlis.

EB sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo ženklas

VIII priedas

Bandymų rezultatai

IX priedas

EB atitikties liudijimas

X priedas

Gamybos procedūrų atitiktis

XI priedas

Specialios paskirties transporto priemonių pobūdis ir su jomis susijusios nuostatos

1 priedėlis.

Automobiliai furgonai, greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir katafalkai

2 priedėlis.

Šarvuotieji automobiliai

3 priedėlis.

Vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė

4 priedėlis.

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (įskaitant gyvenamąsias priekabas)

5 priedėlis.

Mobilieji kranai

XII priedas

Mažų serijų ir serijos pabaigos apribojimai

XIII priedas

Dalių ar įrangos, kurios gali kelti rimtą pavojų sistemų, būtinų transporto priemonės saugumui arba jos aplinką tausojančiam veikimui, eksploatavimo reikalavimams, tinkamoms bandymų procedūroms, ženklinimo ir pakavimo nuostatoms, tinkamam veikimui, sąrašas

XIV priedas

EB tipo patvirtinimų, išduotų laikantis norminių aktų, sąrašas

XV priedas

Norminių aktų, pagal kuriuos gamintojas gali būti paskirtas technine tarnyba, sąrašas

XVI priedas

Norminių aktų, pagal kuriuos gamintojas arba techninė tarnyba gali naudoti virtualaus bandymo metodus, sąrašas

1 priedėlis.

Bendrosios sąlygos, kurias turi atitikti virtualaus bandymo metodai

2 priedėlis.

Konkrečios sąlygos, susijusios su virtualaus bandymo metodais

XVII priedas

Transporto priemonių daugiapakopio EB tipo patvirtinimo procedūros

Priedėlis.

Gamintojo papildomos plokštelės pavyzdys

XVIII priedas

Transporto priemonės kilmės liudijimas. Gamintojo deklaracija dėl bazinės/nekomplektinės transporto priemonės, kuri nepateikiama su atitikties liudijimu

XIX priedas

Šios direktyvos nuostatų dėl tipo patvirtinimo vykdymo grafikas

XX priedas

Panaikintų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

XXI priedas

Koreliacijos lentelė

I PRIEDAS

Išsamus duomenų sąrašas transporto priemonės EB tipui patvirtinti

Visi šioje direktyvojes ir atskirosiose direktyvose ar reglamentuose nurodyti informaciniai dokumentai turi būti sudaryti tik iš šio bendro sąrašo ištraukų ir tuose dokumentuose turi būti laikomasi bendro sąrašo antraščių numeravimo sistemos.

Toliau nurodyti duomenys prireikus turi būti pateikti trimis egzemplioriais ir su jais įteikiamas turinys. Brėžiniai A4 formato lapuose arba A4 formato aplanke turi būti atitinkamo mastelio ir pakankamai išsamūs. Nuotraukos, jeigu pateikiamos, turi būti pakankamai išsamios.

Jeigu sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techniniai agregatai turi elektroninius valdiklius, turi būti pateikti duomenys apie tų valdiklių darbinius parametrus.

(Dėl aiškinamųjų pastabų žr. šio priedo paskutinį puslapį)

0.   BENDRIEJI DALYKAI

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

Tipas:

0.2.0.1.   Važiuoklė:

0.2.0.2.   Kėbulas/komplektinė transporto priemonė:

0.2.1.   Komercinis(-iai) pavadinimas(-ai) (jeigu yra):

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo (b) (1):

0.3.0.1.   Važiuoklė:

0.3.0.2.   Kėbulas/komplektinė transporto priemonė:

Tokio žymens vieta:

0.3.1.1.   Važiuoklė:

0.3.1.2.   Kėbulas/komplektinė transporto priemonė:

Transporto priemonės kategorija (c):

0.4.1.   Klasifikavimas(-ai) atsižvelgiant į pavojingus krovinius, kuriuos transporto priemonė numatyta gabenti:

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

Identifikavimo lentelių vieta ir tvirtinimo metodas bei transporto priemonės identifikavimo numerio vieta

0.6.1.   Prie važiuoklės:

0.6.2.   Prie kėbulo:

0.7.   Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas:

0.8.   Surinkimo gamyklos(-ų) adresas(-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

1.2.   Visos transporto priemonės brėžinys pagal mastelį:

Ašių ir ratų kiekis:

1.3.1.   Sudvejintus ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:

1.3.2.   Vairuojamuosius ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:

1.3.3.   Varančiosios ašys (kiekis, vieta, tarpusavio sujungimas):

1.4.   Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys):

1.5.   Lonžeronams naudota medžiaga (d):

1.6.   Variklio vieta ir jo agregatų išdėstymas:

1.7.   Vairuotojo kabina (kabina virš variklio arba už variklio) (z):

Reduktoriaus išėjimo veleno padėtis atsižvelgiant į varantįjį veleną: kairėje/dešinėje (1).

1.8.1.   Transporto priemonė, pritaikyta dešiniąja/kairiąja važiuojamosios dalies juosta vykstančiam transporto priemonių eismui (1).

1.9.   Nurodoma, ar motorinė transporto priemonė yra numatyta vilkti puspriekabes arba kitas priekabas ir jei velkamoji priekaba – puspriekabė, sukabintuvą turinti bent dviejų ašių priekaba arba priekaba, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru; nurodomos transporto priemonės, specialiai skirtos kroviniams vežti reguliuojamos temperatūros kėbulais:

2.   MASĖ IR GABARITAI (e) (kg ir mm) (Nurodomas brėžinys, kai taikoma)

Transporto priemonės bazė (visiškai pakrautos) (f):

Jei tai yra puspriekabės

2.1.1.1.   Atstumas tarp balninio sukabintuvo piršto ir puspriekabės galinio krašto:

2.1.1.2.   Didžiausias atstumas tarp balninio vilkiko sukabintuvo šerdeso ašies ir bet kurio puspriekabės priekinės dalies taško:

2.1.1.3.   Puspriekabės speciali bazė (kaip apibūdinta Direktyvos 97/27/EB I priedo 7.6.1.2 skirsnyje):

Jei tai yra puspriekabės vilkikas

2.2.1.   Didžiausias ir mažiausias atstumas nuo atraminės balninio sukabintuvo plokštės vidurio ir galinio rato vidurio; nurodomos leistinos vertės, jei tai yra nekomplektinė transporto priemonė) (g):

2.2.2.   Didžiausias balninio vilkiko sukabintuvo aukštis (standartinis) (h):

Ašies(-ių) tarpvėžė(-ės) ir plotis(-iai)

2.3.1.   Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (i):

2.3.2.   Visų kitų ašių tarpvėžė (i):

2.3.3.   Plačiausios galinės ašies plotis:

2.3.4.   Priekinės ašies plotis (matuojant ties tolimiausia padangų dalimi neskaitant padangų atsikišimo prie žemės):

Gabaritinių matmenų intervalas

Važiuoklė be kėbulo

Ilgis (j):

2.4.1.1.1.   Didžiausias leistinas ilgis:

2.4.1.1.2.   Mažiausias leistinas ilgis:

Plotis (k):

2.4.1.2.1.   Didžiausias leistinas plotis:

2.4.1.2.2.   Mažiausias leistinas plotis:

2.4.1.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis):

Priekinė iškyša (m):

2.4.1.4.1.   Užvažiavimo kampas (na): … laipsniai.

Galinė iškyša (n):

2.4.1.5.1.   Nuvažiavimo kampas (nb): … laipsniai.

2.4.1.5.2.   Mažiausia ir didžiausia leistina sukabinimo taško iškyša (nd):

Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta II priedo A dalies 4.5 skirsnyje):

2.4.1.6.1.   Tarp ašių:

2.4.1.6.2.   Po priekine ašimi(-imis):

2.4.1.6.3.   Po galine ašimi(-imis):

2.4.1.7.   Nuožulnios plokštumos, kuria skersai gali važiuoti transporto priemonė, kampas (nc): … laipsniai.

2.4.1.8.   Kėbulo ir (arba) kėbulo vidaus apdailos armatūros, įrangos (ir (arba) naudingosios apkrovos kraštinės leidžiamos sunkio centro padėtys:

Važiuoklė (su kėbulu)

Ilgis (j):

2.4.2.1.1.   Ploto kroviniui sukrauti ilgis:

Plotis (k):

2.4.2.2.1.   Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis):

2.4.2.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis):

Priekinė iškyša (m):

2.4.2.4.1.   Užvažiavimo kampas (na): … laipsniai.

Galinė iškyša (n):

2.4.2.5.1.   Nuvažiavimo kampas (nb): … laipsniai.

2.4.2.5.2.   Mažiausia ir didžiausia leistina sukabinimo taško iškyša (nd):

Važiuoklės prošvaisa (apibrėžta II priedo A dalies 4.5 skirsnyje):

2.4.2.6.1.   Tarp ašių:

2.4.2.6.2.   Po priekine ašimi(-imis):

2.4.2.6.3.   Po galine ašimi(-imis):

2.4.2.7.   Nuožulnios plokštumos, kuria skersai gali važiuoti transporto priemonė, kampas (nc): … laipsniai.

2.4.2.8.   Naudingosios apkrovos sunkio centro kraštinės leidžiamos padėtys (jeigu netolygi apkrova):

2.4.2.9.   Transporto priemonės (M2 ir M3) sunkio centro padėtys ir didžiausia techniškai leistina pakrautų šių transporto priemonių masė išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis:

Kėbului, kuris patvirtintas be važiuoklės (transporto priemonės M2 ir M3)

2.4.3.1.   Ilgis (j):

2.4.3.2.   Plotis (k):

2.4.3.3.   Važiuoklės tipui(-ams) skirtas vardinis aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis):

Važiuoklės masė (be kabinos, aušinimo skysčio, tepalų, degalų, atsarginio rato, įrankių ir vairuotojo):

2.5.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių:

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, nepriklausančio M1 kategorijai vilkiko atveju, sukabintuvo, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės su kabina masė, be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir (arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei tai yra autobusai ir turistiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra sėdynė įgulos nariui (o) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė):

2.6.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova (kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia apkrova):

Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė:

2.7.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova:

Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas (y) (*):

2.8.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova:

2.9.   Didžiausioji techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė:

2.10.   Didžiausia techniškai leistina kiekvienai ašių grupei tenkanti masė:

Didžiausia techniškai leidžiama velkamos transporto priemonės masė, jei ta transporto priemonė:

2.11.1.   Priekaba su grąžulu:

2.11.2.   Puspriekabė:

Priekaba, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru:

2.11.3.1.   Didžiausias sukabintuvo iškyšos ir transporto priemonės bazės santykis (p):

2.11.3.2.   Didžiausia V-vertė: … kN.

2.11.4.   Didžiausia techniškai leidžiama transporto priemonių junginio masė: (*)

2.11.5.   Transporto priemonė pritaikyta/nepritaikyta (1) vilkti masę (Direktyvos 77/389/EEB II priedo 1.2 antraštė).

2.11.6.   Didžiausia priekabos be stabdžių masė:

Didžiausia techniškai leistina transporto priemonės sukabinimo taško statinė vertikali apkrova/masė

2.12.1.   Motorinės transporto priemonės:

2.12.2.   Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru:

2.12.3.   Didžiausia leistina sukabintuvo masė (jeigu jo nesumontuoja gamintojas):

2.13.   Posūkį atliekančios transporto priemonės kėbulo kraštų apibrėžiamas plotas:

Variklio galios/didžiausios masės santykis … kW/kg.

2.14.1.   Variklio galios/didžiausios techniškai leidžiamos pakrautų transporto priemonių junginio masės santykis (apibrėžtas Direktyvos 97/27/EB I priedo 7.10 skirsnyje): … kW/kg.

2.15.   Galėjimas pradėti važiuoti į įkalnę (tik transporto priemonė) (+++): … %.

Numatytos didžiausios leistinos registravimo/eksploatavimo masės (neprivaloma: jeigu nurodomos šios vertės, jos patikrinamos pagal Direktyvos 97/27/EB IV priedo reikalavimus):

2.16.1.   Numatyta didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.2.   Numatyta didžiausia leistina kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leistina masė jų sukabinimo taške (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.3.   Numatyta didžiausia leistina registruoti arba eksploatuoti masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.4.   Numatyta didžiausia leistina velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.5.   Numatyta didžiausia leistina transporto priemonių junginio registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

3.   VARIKLIS (q) (Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu ir dyzelinu, ir kt. arba naudojant derinį su kitu kuru, punktai pakartojami (+).

Gamintojas:

3.1.1.   Gamintojo variklio kodas, pažymėtas ant variklio:

Vidaus degimo variklis

Konkretūs duomenys apie variklį

3.2.1.1.   Veikimo principas: kibirkštinis uždegimas/uždegimas suspaudimu, keturių taktų/dviejų taktų (1)

Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:

3.2.1.2.1.   Cilindro skersmuo (r): … mm

3.2.1.2.2.   Stūmoklio eiga (r): … mm

3.2.1.2.3.   Cilindrų uždegimo seka:

3.2.1.3.   Darbinis variklio tūris(s): … cm3

3.2.1.4.   Tūrinio suspaudimo laipsnis (2):

3.2.1.5.   Degimo kameros, stūmoklio galvutės ir, jei tai yra priverstinio uždegimo varikliai, stūmoklio žiedų brėžiniai:

Normalus variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): … min–1

3.2.1.6.1.   Didelis variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): … min–1

3.2.1.7.   Anglies monoksido kiekis (pagal tūrį) tuščiąja eiga veikiančio variklio išmetamosiose dujose (2): … %, kurį yra nurodęs gamintojas (tik kibirkštinio uždegimo varikliams)

3.2.1.8.   Didžiausia naudingoji galia (t): … kW, kai … min–1 (gamintojo nurodyta vertė)

3.2.1.9.   Gamintojo nustatytas didžiausias leistinas variklio sūkių kiekis greitis: … min–1

3.2.1.10.   Didžiausias naudingasis sukimo momentas (t): … Nm, kai variklio sukimosi dažnis… min–1 (gamintojo nurodyta vertė)

Degalai: dyzelinas/benzinas/LPG/NG/etanolis… (1)

3.2.2.1.   Tiriamasis oktano skaičius (RON), su švinu:

3.2.2.2.   Tiriamasis oktano skaičius (RON), be švino:

3.2.2.3.   Degalų bako anga: siaurėjančio pjūvio/paženklinta etikete (1)

Degalų bakas(-ai)(s)

Pagrindinis(-iai) degalų bakas(-ai)

3.2.3.1.1.   Kiekis, talpa, medžiaga:

3.2.3.1.2.   Bako(-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašymas:

3.2.3.1.3.   Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako(-ų) vieta transporto priemonėje:

Atsarginis(-iai) degalų bakas(-ai)

3.2.3.2.1.   Kiekis, talpa, medžiaga:

3.2.3.2.2.   Bako(-ų) su visomis jungtimis bei alsuoklių ir vėdinimo sistemos vamzdynų, užraktų, vožtuvų, tvirtinimo įtaisų brėžinys ir techninis aprašymas:

3.2.3.2.3.   Brėžinys, kuriame aiškiai nurodyta bako(-ų) vieta transporto priemonėje:

Degalai tiekiami

Karbiuratoriumi(-iais): taip/ne (1)

3.2.4.1.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.1.2.   Tipas(-ai):

3.2.4.1.3.   Sumontuotas kiekis:

Nustatymai (2)

3.2.4.1.4.1.

Karbiuratoriaus purkštukais: …

Arba degalų diagrama, priklausanti nuo oro srauto ir režimo nustatymo, kurie yra privalomi siekiant užtikrinti, kad ta diagrama būtų išlaikoma:

3.2.4.1.4.2.

Karbiuratoriaus difuzoriais: …

3.2.4.1.4.3.

Plūdės kameros lygiu: …

3.2.4.1.4.4.

Srauto mase: …

3.2.4.1.4.5.

Plūdinio vožtuvo adata: …

Šaltojo paleidimo sistema: rankinė/automatinė (1)

3.2.4.1.5.1.   Veikimo principas(-ai):

3.2.4.1.5.2.   Eksploatavimo apribojimai/nustatymai (1) (2):

Degalų įpurškimu (tik uždegimo suspaudimu varikliams): taip/ne (1)

3.2.4.2.1.   Sistemos apibūdinimas:

3.2.4.2.2.   Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas/netiesioginis įpurškimas/į sūkurinę kamerą (1)

Įpurškimo siurblys

3.2.4.2.3.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.2.3.2.   Tipas(-ai):

3.2.4.2.3.3.   Didžiausias tiekiamų degalų kiekis (1) (2): … mm per vieną taktą ar ciklą, siurblio greičiui esant min–1, arba pateikiamas parametrų grafikas:

3.2.4.2.3.4.   Įpurškimo reguliavimas (2):

3.2.4.2.3.5.   Įpurškimo paankstinimo kampas (2):

3.2.4.2.3.6.   Kalibravimo procedūra: bandymo stendu/varikliu (1)

Reguliatorius

3.2.4.2.4.1.   Tipas:

Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas

3.2.4.2.4.2.1.   Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas esant apkrovai: … min–1

3.2.4.2.4.2.2.   Momentas, kai nutraukiamas degalų tiekimas be apkrovos: … min–1

Įpurškimo vamzdynas

3.2.4.2.5.1.   Ilgis: … mm

3.2.4.2.5.2.   Vidinis skersmuo: … mm

Purkštuvas(-ai)

3.2.4.2.6.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.2.6.2.   Tipas(-ai):

3.2.4.2.6.3.   Atidarymo slėgis (2): … kPa, arba pateikti parametrų grafiką (2):

Šaltojo paleidimo sistema

3.2.4.2.7.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.2.7.2.   Tipas(-ai):

3.2.4.2.7.3.   Aprašas:

Pagalbinis paleidimo įtaisas

3.2.4.2.8.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.2.8.2.   Tipas(-ai):

3.2.4.2.8.3.   Sistemos apibūdinimas:

Elektroninio valdymo įrenginys

3.2.4.2.9.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.2.9.2.   Sistemos aprašas:

Su degalų įpurškimu (tik kibirkštinio uždegimo varikliams): taip/ne (1)

3.2.4.3.1.   Veikimo principas: įleidimo kolektorius (vienoje vietoje/ne vienoje vietoje (1)/tiesioginis įpurškimas/kitokia sistema (nurodyti) (1):

3.2.4.3.2.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.4.3.3.   Tipas(-ai):

Sistemos apibūdinimas

3.2.4.3.4.1.

Tipas arba kontrolės įtaisų kiekis: …

Jeigu tai yra sistemos su kitokiu, nei nuolatinis įpurškimas, pateikiami lygiaverčiai išsamūs duomenys

3.2.4.3.4.2.

Degalų reguliatoriaus tipas: …

3.2.4.3.4.3.

Oro srauto jutiklio tipas: …

3.2.4.3.4.4.

Degalų skirstytuvo tipas: …

3.2.4.3.4.5.

Slėgio reguliatoriaus tipas: …

3.2.4.3.4.6.

Mikrojungiklio tipas: …

3.2.4.3.4.7.

Tuščiosios eigos reguliavimo varžto tipas: …

3.2.4.3.4.8.

Karbiuratoriaus sklendės korpuso tipas: …

3.2.4.3.4.9.

Vandens temperatūros jutiklio tipas: …

3.2.4.3.4.10.   Oro temperatūros jutiklio tipas: …

3.2.4.3.4.11.   Oro temperatūros jungiklio tipas: …

3.2.4.3.5.   Purkštuvai: atidarymo slėgis (2): … kPa, arba pateikti savybių diagramą:

3.2.4.3.6.   Įpurškimo reguliavimas:

Šaltojo paleidimo sistema

3.2.4.3.7.1.   Veikimo principas(-ai):

3.2.4.3.7.2.   Eksploatavimo apribojimai/nustatymai (1) (2):

Tiekimo siurblys

3.2.4.4.1.   Slėgis (2): … kPa arba parametrų grafikas (2):

Elektros sistema

3.2.5.1.   Vardinė įtampa: … V, teigiamas/neigiamas įžeminimas (1)

Generatorius

3.2.5.2.1.   Tipas:

3.2.5.2.2.   Vardinė galia: … VA

Uždegimas

3.2.6.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.6.2.   Tipas(-ai):

3.2.6.3.   Veikimo principas:

3.2.6.4.   Uždegimo paankstinimo kampas (2):

3.2.6.5.   Statinis uždegimo paankstinimo nustatymas (2): … laipsnių iki viršutinio rimties taško

3.2.6.6.   Tarpas tarp kontaktų (2): … mm

3.2.6.7.   Srovės pertraukiklio kontaktų sujungimo kampas (2): … laipsniai(-ių)

Aušinimo sistema: skysčiu/oru (1)

3.2.7.1.   Variklio temperatūros kontrolės mechanizmo vardinis nustatymas:

Skystis

3.2.7.2.1.   Skysčio rūšis:

3.2.7.2.2.   Cirkuliacinis(-iai) siurblys(-iai): taip/ne (1)

Rodikliai: ar

3.2.7.2.3.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.7.2.3.2.   Tipas(-ai):

3.2.7.2.4.   Pavaros perdavimo skaičius(-iai):

3.2.7.2.5.   Ventiliatoriaus aprašymas ir jo pavaros mechanizmas:

Oras

3.2.7.3.1.   Pūstuvas(-iai): taip/ne (1)

Rodikliai: ar

3.2.7.3.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.7.3.2.2.   Tipas(-ai):

3.2.7.3.3.   Pavaros perdavimo skaičius(-iai):

Įleidimo sistema

Pūstuvas: taip/ne (1)

3.2.8.1.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.8.1.2.   Tipas(-ai):

3.2.8.1.3.   Sistemos aprašymas (pvz., didžiausias pūtimo slėgis: … kPa; turbokompresoriaus įtaisas, reguliuojantis į turbokompresorių patenkančių išleidimo dujų slėgį, jeigu taikoma):

3.2.8.2.   Tarpinis aušintuvas: taip/ne (1)

3.2.8.3.   Išretėjimas įleidimo vamzdyne, varikliui sukantis vardiniu sukimosi dažniu ir esant 100 % apkrovai

mažiausias leidžiamas: … kPa

didžiausias leidžiamas: … kPa

Įleidimo vamzdžių ir jų pagalbinių reikmenų (padidinto dujų slėgio ertmės, šildymo įtaiso, papildomų oro įleidimo angų ir t. t.) aprašymas ir brėžiniai:

3.2.8.4.1.   Įleidimo kolektoriaus aprašymas (įskaitant brėžinius ir (arba) nuotraukas):

Oro filtras, brėžiniai: ar

3.2.8.4.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.8.4.2.2.   Tipas(-ai):

Oro įsiurbimo triukšmo slopintuvas, brėžiniai: ar

3.2.8.4.3.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.8.4.3.2.   Tipas(-ai):

Dujų išmetimo sistema

3.2.9.1.   Dujų išmetimo sistemos vamzdyno aprašymas ir (arba) brėžinys:

3.2.9.2.   Dujų išmetimo sistemos aprašymas ir (arba) brėžinys:

3.2.9.3.   Didžiausias leidžiamas dujų išmetimo sistemos priešslėgis, varikliui veikiant vardiniu sūkių kiekiu ir esant 100 % apkrovai: … kPa

3.2.9.4.   Išmetamųjų dujų triukšmo slopintuvas(-ai): priekinis, vidurinis, galinis slopintuvas: konstrukcija, tipas, ženklinimas; jeigu svarbu išoriniam triukšmui: ribojamosios priemonės variklio skyriuje ir prie variklio:

3.2.9.5.   Išmetamų dujų išleidimo angos vieta:

3.2.9.6.   Pluoštinės medžiagos turintis išmetamų dujų triukšmo slopintuvas:

3.2.10.   Mažiausias įleidimo ir išleidimo angų skerspjūvio plotas:

Vožtuvo uždarymo ir atidarymo laiko reguliavimas arba lygiaverčiai duomenys

3.2.11.1.   Didžiausias vožtuvų pakilimo aukštis, atidarymo ir uždarymo kampai arba išsami informacija apie alternatyvių skirstymo sistemų nustatymą atsižvelgiant į rimties taškus:

3.2.11.2.   Etaloniniai ir (arba) nustatymo intervalai (1):

Priemonės, kurių imtasi oro taršai mažinti

3.2.12.1.   Karterio dujų perdirbimo prietaisas (aprašymas ir brėžiniai):

Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu sumontuoti ir jeigu neįrašyti į kitą antraštę)

Deginių filtro katalizatorius: taip/ne (1)

3.2.12.2.1.1.   Deginių filtrų katalizatorių ir elementų kiekis:

3.2.12.2.1.2.   Deginių filtro(-ų) katalizatoriaus(-ių) matmenys, forma ir tūris:

3.2.12.2.1.3.   Katalizinio poveikio tipas:

3.2.12.2.1.4.   Bendras tauriųjų metalų kiekis:

3.2.12.2.1.5.   Santykinė koncentracija:

3.2.12.2.1.6.   Užpildas (struktūra ir medžiaga):

3.2.12.2.1.7.   Narvelių kiekis porėtos struktūros katalizinio užpildo skerspjūvio centimetre:

3.2.12.2.1.8.   Deginių filtro(-ų) katalizatoriaus(-ių) korpuso tipas:

3.2.12.2.1.9.   Deginių filtro(-ų) katalizatoriaus(-ių) padėtis(-ys) (vieta ir etaloninis atstumas išmetamųjų dujų vamzdyne):

3.2.12.2.1.10.   Šiluminė apsauga: taip/ne (1)

Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.2.12.2.2.1.   Tipas:

3.2.12.2.2.2.   Vieta:

3.2.12.2.2.3.   Kontrolės intervalas:

Oro pūtimas: taip/ne (1)

3.2.12.2.3.1.   Tipas (impulsinis pūtimas, oro siurblys ir kt.):

Išmetamųjų dujų recirkuliacija: taip/ne (1)

3.2.12.2.4.1.   Rodikliai (debitas ir t. t.):

Angliavandenilių garavimo iš degalų sistemos kontrolės sistema: taip/ne (1)

3.2.12.2.5.1.   Išsamus įtaisų aprašymas ir jų reguliavimo būklė:

3.2.12.2.5.2.   Angliavandenilių garavimo iš degalų sistemos kontrolės sistemos brėžinys:

3.2.12.2.5.3.   Anglies filtro (benzino garams surinkti) filtras:

3.2.12.2.5.4.   Sausos anglies masė: … gramai(-ų)

3.2.12.2.5.5.   Degalų bako pagrindinis brėžinys (nurodoma talpa ir medžiaga):

3.2.12.2.5.6.   Šiluminės apsaugos tarp bako ir išmetamųjų dujų sistemos brėžinys:

Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.2.12.2.6.1.   Kietųjų dalelių gaudyklės matmenys, forma ir talpa:

3.2.12.2.6.2.   Kietųjų dalelių gaudyklės tipas ir konstrukcija:

3.2.12.2.6.3.   Padėtis (etaloninis atstumas išmetamųjų dujų vamzdyne):

3.2.12.2.6.4.   Regeneravimo metodas arba sistema, aprašymas ir (arba) brėžinys:

Transporto priemonės diagnostinė sistema (OBD): taip/ne (1)

3.2.12.2.7.1.   MI sistemos aprašymas raštu ir (arba) brėžinys:

3.2.12.2.7.2.   Visų OBD sistema stebimų sudėtinių dalių sąrašas ir paskirtis:

Aprašymas raštu (pagrindinių veikimo principų):

Kibirkštinio uždegimo variklių (1)

3.2.12.2.7.3.1.1.   Katalizatoriaus kontrolė (1):

3.2.12.2.7.3.1.2.   Uždegimo praleidimo nustatymas (1):

3.2.12.2.7.3.1.3.   Deguonies jutiklio kontrolė (1):

3.2.12.2.7.3.1.4.   Kitos OBD sistema stebimos sudėtinės dalys (1):

Uždegimo suspaudimu varikliai (1)

3.2.12.2.7.3.2.1.   Katalizatoriaus kontrolė (1):

3.2.12.2.7.3.2.2.   Kietųjų dalelių gaudyklės kontrolė (1):

3.2.12.2.7.3.2.3.   Elektroninės degalų tiekimo sistemos kontrolė (1):

3.2.12.2.7.3.2.4.   Kitos OBD sistema stebimos sudėtinės dalys (1):

3.2.12.2.7.4.   MI sistemos aktyvavimo kriterijai (nustatytas vairavimo ciklų skaičius arba statistinis metodas):

3.2.12.2.7.5.   OBD naudojamų išvesties kodų ir formatų sąrašas (pateikiant kiekvieno paaiškinimą):

3.2.12.2.8.   Kitos sistemos (aprašymas ir veikimas):

3.2.13.   Padėtis ir absorbcijos koeficiento simbolis (tik uždegimo suspaudimu varikliams):

3.2.14.   Išsamūs duomenys apie bet kokius įtaisus, skirtus užtikrinti, kad būtų taupomi degalai (jeigu neįrašyti į kitas antraštes):

LPG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

3.2.15.1.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal Direktyvą 70/221/EEB (kai direktyva bus pakeista, kad būtų taikoma dujinių degalų bakams):

LPG degalų tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

3.2.15.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.15.2.2.   Tipas(-ai):

3.2.15.2.3.   Su išmetamaisiais teršalais susijusios reguliavimo galimybės:

Kiti dokumentai

3.2.15.3.1.   Katalizatoriaus apsaugos priemonių aprašymas pereinant nuo benzino prie LPG degalų ar atvirkščiai:

3.2.15.3.2.   Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos, ir kt.)

3.2.15.3.3.   Simbolio brėžinys:

NG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

3.2.16.1.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal Direktyvą 70/221/EEB (kai direktyva bus pakeista, kad būtų taikoma dujinių degalų bakams):

NG degalų tiekimo sistemai skirtas elektroninis variklio valdymo įrenginys

3.2.16.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.2.16.2.2.   Tipas(-ai):

3.2.16.2.3.   Su išmetamaisiais teršalais susijusios reguliavimo galimybės:

Kiti dokumentai

3.2.16.3.1.   Katalizatoriaus apsaugos priemonių aprašymas pereinant nuo benzino prie NG degalų ar atvirkščiai:

3.2.16.3.2.   Sistemos schema (elektros jungtys, vakuuminių jungčių papildomos žarnos, ir kt.):

3.2.16.3.3.   Simbolio brėžinys:

Elektros variklis

Tipas (apvija, sužadinimas):

3.3.1.1.   Didžiausia valandinė galia: … kW

3.3.1.2.   Darbinė įtampa: … V

Akumuliatorių baterija

3.3.2.1.   Baterijos elementų kiekis:

3.3.2.2.   Masė: … kg

3.3.2.3.   Darbinė galia: … Ah (Amp/val.)

3.3.2.4.   Vieta:

3.4.   Kiti varikliai arba motorai ar jų deriniai (išsamūs duomenys apie tų variklių arba motorų dalis)

CO2 išmetimas/degalų naudojimas (u) (gamintojo nurodyta vertė)

CO2 masė

3.5.1.1.   Išmestų CO2 masė (miesto sąlygomis): … g/km

3.5.1.2.   Išmestų CO2 masė (užmiesčio sąlygomis): … g/km

3.5.1.3.   Išmestų CO2 masė (bendra): … g/km

Degalų sąnaudos

3.5.2.1.   Degalų sąnaudos (miesto sąlygomis): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.2.   Degalų sąnaudos (užmiesčio sąlygomis): … l/100 km/m3/100 km (1)

3.5.2.3.   Degalų sąnaudos (vidutinės): … l/100 km/m3/100 km (1)

Gamintojo leidžiama temperatūra

Aušinimo sistema

3.6.1.1.   Aušinimas skysčiu

Didžiausia temperatūra prie angos: … K

Aušinimas oru

3.6.1.2.1.   Atskaitos taškas:

3.6.1.2.2.   Didžiausioji temperatūra ties atskaitos tašku: … K

3.6.2.   Aukščiausia temperatūra prie įleidžiamojo tarpinio aušintuvo išleidimo angos: … K

3.6.3.   Aukščiausia išmetamųjų dujų temperatūra prie išmetimo vamzdžio(-ių) taško, esančio prie išmetamųjų dujų kolektoriaus išorinės(-ių) jungės(-ių): … K

3.6.4.   Degalų temperatūra

mažiausias: … K

didžiausias: … K

3.6.5.   Alyvos temperatūra

mažiausias: … K

didžiausias: … K

Variklio sukama įranga

Didžiausia leidžiama variklio sukamos įrangos sunaudojama galia kaip nustatyta Direktyvos 80/1269/EEB I priedo 5.1.1 antraštėje nustatytomis eksploatavimo sąlygomis bei varikliui sukantis Direktyvos 88/77/EEB III priedo 4.1 antraštėje nustatytu tam tikru sūkių kiekiu

3.7.1.   Tuščioji eiga: … kW

3.7.2.   Vidutinis sukimosi dažnis: … kW

3.7.3.   Vardinis variklio sukimosi dažnis: … kW

Tepimo sistema

Sistemos aprašymas

3.8.1.1.   Alyvos rezervuarų vieta:

3.8.1.2.   Tiekimo sistema (siurbliu/įpurškiama į tiekimo angą/maišoma su degalais ir kt.) (1)

Alyvos tiekimo siurblys

3.8.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.8.2.2.   Tipas(-ai):

Mišinys su degalais

3.8.3.1.   Procentinis dydis:

Alyvos aušintuvas: taip/ne (1)

arba Brėžinys(-ai):

ar

3.8.4.1.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.8.4.1.2.   Tipas(-ai):

3.9.   DUJINIAI VARIKLIAI (Tuo atveju, jei sistemos išdėstytos kitaip, pateikiami atitinkami duomenys)

3.9.1.   Degalai: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL (1)

Slėgio reguliatorius(-ai) ar garintuvas/slėgio reguliatorius(-ai) (1)

3.9.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.2.2.   Tipas(-ai):

3.9.2.3.   Slėgio mažinimo pakopų skaičius

3.9.2.4.   Slėgis paskutinėje pakopoje

mažiausias: … kPa

didžiausias: … kPa

3.9.2.5.   Pagrindinių reguliavimo vietų skaičius:

3.9.2.6.   Tuščiosios eigos reguliavimo vietų skaičius:

3.9.2.7.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Degalų tiekimo sistema: maišymo įrenginys/dujų įpurškimas/skysčio įpurškimas/tiesioginis įpurškimas (1)

3.9.3.1.   Mišinio koncentracijos reguliavimas:

3.9.3.2.   Sistemos aprašymas ir (arba) diagrama ir brėžiniai:

3.9.3.3.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Maišymo įrenginys

3.9.4.1.   Skaičius:

3.9.4.2.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.4.3.   Tipas(-ai):

3.9.4.4.   Vieta:

3.9.4.5.   Reguliavimo galimybės:

3.9.4.6.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Įpurškimas į įleidimo kolektorių

3.9.5.1.   Įpurškimas: viename/keliuose taškuose (1)

3.9.5.2.   Įpurškimas: nepertraukiamas/esant vienalaikiam sinchronizavimui/esant nepertraukiamam sinchronizavimui (1)

Įpurškimo įranga

3.9.5.3.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.5.3.2.   Tipas(-ai):

3.9.5.3.3.   Reguliavimo galimybės:

3.9.5.3.4.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Tiekimo siurblys (jei taikytina)

3.9.5.4.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.5.4.2.   Tipas(-ai):

3.9.5.4.3.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Purkštuvas(-ai)

3.9.5.5.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.5.5.2.   Tipas(-ai):

3.9.5.5.3.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Tiesioginis įpurškimas:

Įpurškimo siurblys/slėgio reguliatorius (1)

3.9.6.1.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.6.1.2.   Tipas(-ai):

3.9.6.1.3.   Įpurškimo reguliavimas:

3.9.6.1.4.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Purkštuvas(-ai)

3.9.6.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.6.2.2.   Tipas(-ai):

3.9.6.2.3.   Atidarymo slėgis arba parametrų grafikas (2):

3.9.6.2.4.   EB tipo patvirtinimo numeris pagal …/…/EB:

Elektroninio valdymo įrenginys (ECU)

3.9.7.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.7.2.   Tipas(-ai):

3.9.7.3.   Reguliavimo galimybės:

NG degalams būdinga įranga

1 variantas (tik patvirtinant variklius kelioms konkrečioms degalų sudėtims)

3.9.8.1.1.   Degalų sudėtis:

metanas (CH4): bazinis kiekis: … % mole maž. … % mole maž. … % mole

etanas (C2H6): bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

propanas (C3H8): bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

butanas (C4H10): bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

C5/C5+: bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

deguonis (O2): bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

inertinės (N2, He ir t. t.): bazinis kiekis: … % mol maž. … % mol didž. … % mol

Purkštuvas(-ai)

3.9.8.1.2.1.   Gamybinė(-ės) markė(-ės):

3.9.8.1.2.2.   Tipas(-ai):

3.9.8.1.3.   Kiti (jei taikytina): …

3.9.8.1.4.   Degalų temperatūra

mažiausias: … K

didžiausias: … K

slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje, jei tai dujinis variklis.

3.9.8.1.5.   Degalų slėgis

mažiausias: … kPa

didžiausias: … kPa

slėgio reguliatoriaus paskutinėje pakopoje, tik dujiniams varikliams varomiems NG.

3.9.8.2.   2 variantas (tik patvirtinant kelias konkrečias degalų sudėtis)

4.   PAVARA (v)

4.1.   Pavaros brėžinys:

Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t.):

4.2.1.   Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas aprašymas:

Variklio smagračio inercijos momentas:

4.3.1.   Papildomas inercijos momentas (be įjungtos pavaros):

Sankaba (tipas):

4.4.1.   Didžiausias sukamojo momento perdavimas:

Pavarų dėžė

4.5.1.   Tipas (rankinė/automatinė/CVT (nepertraukiama belaipsnė pavara)) (1)

4.5.2.   Padėtis atsižvelgiant į variklį:

4.5.3.   Valdymo metodas:

4.6.   Pavaros perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavaros perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Galinis pavaros perdavimo skaičius(-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varančiųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavaros perdavimo skaičius

Aukščiausia CVT pavara

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Žemiausia CVT pavara

 

 

 

Atgalinė

 

 

 

4.7.   Didžiausias transporto priemonės greitis (km/h) (w):

Spidometras (jeigu tachografas užtikrina tik patvirtinantį rodmenį)

4.8.1.   Veikimo metodas ir pavaros mechanizmo aprašymas:

4.8.2.   Matavimo priemonės konstanta:

4.8.3.   Leistinoji matuoklio nuokrypa (pagal Direktyvos 75/443/EEB II priedo 2.1.3 antraštę):

4.8.4.   Bendras perdavimo skaičius (pagal Direktyvos 75/443/EEB II priedo 2.1.2 antraštę) arba lygiaverčiai duomenys:

4.8.5.   Spidometro skalės schema arba kiti rodmenų pateikimo būdai:

4.9.   Diferencialo blokavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

5.   AŠYS

5.1.   Kiekvienos ašies aprašymas:

5.2.   Gamybinė markė:

5.3.   Tipas: …

5.4.   Pakeliamosios(-ųjų) ašies(-ių) padėtis:

5.5.   Keičiamos apkrovos ašies(-ių) padėtis:

6.   PAKABA

6.1.   Pakabos įrenginių brėžinys:

Kiekvienos ašies ar ašių grupės arba ratų pakabos tipas ir konstrukcija:

6.2.1.   Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

6.2.2.   Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas aprašymas:

Varančiosios(-iųjų) ašies(-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (1)

6.2.3.1.   Pneumatinei pakabai lygiavertė varančiosios(-iųjų) ašies(-ių) pakaba: taip/ne (1)

6.2.3.2.   Lingių laikomos masės svyravimo slopinimas ir jo dažnumas:

6.3.   Tampriųjų pakabos detalių charakteristikos (konstrukcija, medžiagų rodikliai ir matmenys):

6.4.   Stabilizatoriai: taip/ne/neprivaloma (1)

6.5.   Amortizatoriai: taip/ne/neprivaloma (1)

Padangos ir ratai

Padangos/rato derinys(-iai) (nurodomas padangų dydžio ženklinimas, mažiausio padangos krovumo rodiklis, mažiausio greičio kategorijos simbolis; Z kategorijos padangoms, skirtoms montuoti į transporto priemones, kurių didžiausias greitis viršija 300 km/h, pateikiami atitinkami duomenys; nurodomas ratų ratlankio(-ių) dydis(-iai) ir rato iškyša(-os))

Ašys

6.6.1.1.1.   1 ašis:

6.6.1.1.2.   2 ašis:

ir kt.

6.6.1.2.   Atsarginis ratas, jeigu numatytas:

Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1.   1 ašis:

6.6.2.2.   2 ašis:

ir kt.

6.6.3.   Transporto priemonės gamintojo rekomenduojamas padangų slėgis(-iai): … kPa

6.6.4.   Transporto priemonės tipą atitinkantis ir gamintojo rekomenduotas grandinės/padangos/rato derinys priekinėje ir (arba) galinėje ašyje:

6.6.5.   Trumpas atsarginio agregato, jeigu yra toks, laikino naudojimo aprašymas:

7.   VAIRAVIMAS

7.1.   Vairuojamuosius ratus turinčios(-ių) ašies(-ių) schema, kurioje nurodyta geometrinė vairo mechanizmo schema:

Pavara ir valdymas

7.2.1.   Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodoma, priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

7.2.2.1.   Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas aprašymas:

Vairo pavaros stiprintuvo (jeigu sumontuotas) tipas:

7.2.3.1.   Veikimo metodas ir schema, gamybinė markė(-ės) ir tipas(-ai):

7.2.4.   Viso vairo mechanizmo schema, kurioje pateikta įvairių vairuojamumui turinčių įtakos įtaisų vieta transporto priemonėje:

7.2.5.   Vairuotojo tiesiogiai valdomos vairo mechanizmo dalies(-ų) schema:

7.2.6.   Vairuotojo tiesiogiai valdomos vairo mechanizmo dalies reguliavimo intervalas ir metodas, jei galima ją reguliuoti:

Didžiausias vairuojamųjų ratų posūkio kampas

7.3.1.   Į dešinę: … laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys):

7.3.2.   Į kairę: … laipsnių; vairaračio sūkių kiekis (arba lygiaverčiai duomenys):

8.   STABDŽIAI

Turi būti pateikti toliau nurodyti duomenys, įskaitant identifikavimo priemones, jeigu būtina:

8.1.   Stabdžių tipas ir rodikliai (kaip apibrėžta Direktyvos 71/320/EEB I priedo 1.6 punkte) su brėžiniu (pvz., būgnai arba diskai, stabdomi ratai, jungtis su stabdomais ratais, stabdžių trinkelės/stabdžių trinkelės antdėklo mazgo ir (arba) stabdžio antdėklo gamybinė markė bei tipas, efektyvusis darbinis stabdžių paviršius, būgnų, trinkelių arba diskų spindulys, būgnų masė, reguliavimo įtaisai, atitinkamos ašies(-ių) ir pakabos dalys):

Toliau nurodytų stabdžių sistemų veikimo schema, aprašymas ir (arba) brėžinys (kaip apibrėžta Direktyvos 71/320/EEB I priedo 1.2 punkte) su, pvz., pavara ir valdymu (konstrukcija, reguliavimas, svirties perdavimo skaičius, prieiga prie valdiklio ir jo padėtis, strektės valdikliai, jeigu naudojama mechaninė pavara, šios pavaros pagrindinių dalių rodikliai, cilindrai ir valdymo stūmokliai, stabdžių cilindrai arba lygiavertės sudėtinės dalys, jeigu naudojamos elektrinės stabdžių sistemos)

8.2.1.   Pagrindinė stabdžių sistema:

8.2.2.   Atsarginių stabdžių sistema:

8.2.3.   Stovėjimo stabdžių sistema:

8.2.4.   Bet kokia kita papildoma stabdžių sistema:

8.2.5.   Atsikabinusios priekabos stabdymo sistema:

8.3.   Priekabos stabdžių sistemos valdymas ir pavara, jeigu transporto priemonės skirtos vilkti priekabą:

8.4.   Transporto priemonė pritaikyta vilkti elektrinius/pneumatinius/hidraulinius (1) pagrindinius stabdžius turinčią priekabą: taip/ne (1)

Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma (1)

8.5.1.   Jei tai transporto priemonės, kurių stabdžių sistema turi apsauginį nuo blokavimo įtaisą, sistemos aprašymas (įskaitant visas elektronines dalis), elektrinės dalies schema, hidraulinės arba pneumatinės grandinės schema:

8.6.   Kreivių apskaičiavimas pagal Direktyvos 71/320/EEB II priedo 1.1.4.2 punktą (arba XI priedą, jei taikytina):

Energijos tiekimo aprašymas ir (arba) brėžinys (taip pat nurodoma, jeigu stabdžių sistemos turi papildomą energijos šaltinį:

8.7.1.   Jei tai yra suslėgtąjį orą naudojančios stabdžių sistemos, darbinis slėgis p2 slėginiame(-iuose) inde(-uose):

8.7.2.   Jei tai yra vakuumą naudojančios stabdžių sistemos, pradinis energijos lygis rezervuare(-uose):

8.8.   Stabdžių sistemos apskaičiavimas: ratų skersmens bendros stabdymo jėgos ir stabdžio valdiklį veikiančios jėgos santykio nustatymas:

8.9.   Trumpas stabdžių sistemų aprašymas (pagal Direktyvos 71/320/EEB IX priedo 1 priedėlio papildymo 1.6 punktą):

8.10.   Jeigu pageidaujama taikyti išimtis I tipo ir (arba) II tipo arba III tipo bandymams, nurodomas ataskaitos numeris pagal Direktyvos 71/320/EEB VII priedo 2 priedėlį:

8.11.   Duomenys apie nuostoviojo stabdymo sistemos(-ų) tipą(-us):

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas:

9.2.   Naudotos medžiagos ir konstravimo metodai:

Durys transporto priemonėje esantiems asmenims, skląsčiai ir vyriai

Durų konfigūracija ir jų skaičius:

9.3.1.1.   Matmenys, atidarymo kryptis ir didžiausias atidarymo kampas:

9.3.2.   Skląsčių ir vyrių bei jų padėties duryse brėžinys:

9.3.3.   Skląsčių ir vyrių techninis aprašymas:

9.3.4.   Duomenys (įskaitant matmenis) apie įėjimus, laiptelius ir privalomas rankenas, jeigu taikoma:

Regėjimo laukas (Direktyva 77/649/EEB)

9.4.1.   Pakankamai išsamūs duomenys apie pirminius atskaitos taškus, kad juos būtų galima lengvai atpažinti ir patikrinti jų padėtį atsižvelgiant į kitus taškus ir R tašką:

9.4.2.   Brėžinys(-iai) arba nuotrauka(-os), kuriame(-iuose)(-ioje)(-iose) nurodytos 180° priekinio regėjimo lauko esančios sudėtinės dalys:

Priekinis stiklas ir kiti langai

Priekinis stiklas

9.5.1.1.   Naudotos medžiagos:

9.5.1.2.   Montavimo metodas:

9.5.1.3.   Pokrypio kampas:

9.5.1.4.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

9.5.1.5.   Priekinio stiklo pagalbiniai įtaisai ir jų įmontavimo vieta bei trumpas atitinkamų elektrinių/elektroninių sudėtinių dalių aprašymas:

Kiti langų stiklai

9.5.2.1.   Naudotos medžiagos:

9.5.2.2.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

9.5.2.3.   Lango kėlimo mechanizmo elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) trumpas aprašymas:

Stoglangio stiklas

9.5.3.1.   Naudotos medžiagos:

9.5.3.2.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

Kiti langų stiklai

9.5.4.1.   Naudotos medžiagos:

9.5.4.2.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

Priekinio stiklo valiklis(-iai)

9.6.1.   Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais):

Priekinio stiklo apliejiklis

9.7.1.   Išsamus techninis aprašymas (įskaitant fotografijas arba brėžinius) ar, jeigu patvirtintas kaip atskirasis techninis agregatas, EB tipo patvirtinimo numeris:

Ledo nutirpdymas ir aprasojimo pašalinimas

9.8.1.   Išsamus techninis aprašymas (su nuotraukomis arba brėžiniais):

9.8.2.   Didžiausia sunaudojama elektros galia: … kW

Netiesioginio matymo įtaisai

Veidrodžiai (nurodomas kiekvienas veidrodis):

9.9.1.1.   Gamybinė markė:

9.9.1.2.   EB tipo patvirtinimo ženklas:

9.9.1.3.   Variantas:

9.9.1.4.   Veidrodžio identifikavimo brėžinys(-iai), kuriame(-iuose) nurodyta padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją:

9.9.1.5.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta:

9.9.1.6.   Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui:

9.9.1.7.   Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) aprašymas: …

Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius:

Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, visapusiškas įtaiso aprašymas):

9.9.2.1.1.   Jei tai yra stebėjimo kameros įtaisas – nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas/spalvotas), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis:

9.9.2.1.2.   Pakankamai išsamūs brėžiniai, skirti identifikuoti komplektinį įtaisą, įskaitant įrangos nurodymus; brėžiniuose būtina nurodyti EB tipo patvirtinimo ženklo vietą.

Vidaus įranga

Transporto priemonėje esančių asmenų vidinės apsaugos priemonės (Direktyva 74/60/EEB)

9.10.1.1.   Išdėstymo brėžinys arba nuotraukos, kuriose nurodyta pridėtų pjūvių arba vaizdų vieta:

9.10.1.2.   Nuotrauka arba brėžinys, kuriame nurodyta atskaitos linija, įskaitant plotą, kuriam buvo taikyta išimtis (Direktyvos 74/60/EEB I priedo 2.3.1 punktas):

9.10.1.3.   Vidaus įrangos nuotraukos, brėžiniai ir (arba) erdvinis atvaizdas, parodantys keleiviui skirtos vietos dalis ir naudotas medžiagas (išskyrus vidinius galinio vaizdo veidrodžius), valdymo įtaisų išdėstymą, stogą arba stoglangį, sėdynių atlošus ir galines jų dalis (Direktyvos 74/60/EEB I priedo 3.2 punktas):

Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymas ir identifikavimas

9.10.2.1.   Simbolių ir valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių išdėstymo nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.10.2.2.   Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių bei, jeigu būtina, Direktyvoje 78/316/EEB paminėtų dalių identifikavimo nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.10.2.3.   Suvestinė lentelė:

Transporto priemonėje yra sumontuoti šie valdikliai, indikatoriai ir signalinės lemputės pagal Direktyvos 78/316/EEB II ir III priedus:

Valdikliai, signalinės lemputės ir indikatoriai, kurie, jeigu jie sumontuojami, privalo būti identifikuojami, ir identifikavimui naudotini simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdiklis/indikatorius (1)

Identifikavimo simbolis (1)

Vieta (2)

Signalinė lemputė

Identifikavimo simbolis (1)

Vieta (2)

1

Pagrindinė šviesa

OK (10)

 

 

 

 

 

2

Artimųjų šviesų žibintai

 

 

 

 

 

 

3

Tolimųjų šviesų priekiniai žibintai

 

 

 

 

 

 

4

Gabaritiniai žibintai

 

 

 

 

 

 

5

Priekiniai rūko žibintai

 

 

 

 

 

 

6

Galiniai rūko žibintai

 

 

 

 

 

 

7

Prietaisas, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas

 

 

 

 

 

 

8

Stovėjimo žibintai

 

 

 

 

 

 

9

Posūkių žibintai

 

 

 

 

 

 

10

Įspėjimas apie pavojų

 

 

 

 

 

 

11

Priekinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

12

Priekinio stiklo apliejiklis

 

 

 

 

 

 

13

Priekinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

 

 

 

 

 

 

14

Priekinio žibinto valymo įtaisas

 

 

 

 

 

 

15

Priekinio stiklo aprasojimo pašalinimas ir atšildymas

 

 

 

 

 

 

16

Galinio stiklo aprasojimo pašalinimas ir atšildymas

 

 

 

 

 

 

17

Ventiliatorius

 

 

 

 

 

 

18

Dyzelinio variklio išankstinis pašildymas

 

 

 

 

 

 

19

Droselinė sklendė

 

 

 

 

 

 

20

Stabdžių gedimas

 

 

 

 

 

 

21

Degalų lygis

 

 

 

 

 

 

22

Akumuliatoriaus įkrovos padėtis

 

 

 

 

 

 

23

Variklio aušinimo skysčio temperatūra

 

 

 

 

 

 


Valdikliai, signalinės lemputės ir indikatoriai, kurie, jeigu jie sumontuojami, neprivalo būti identifikuojami, ir identifikavimui naudotini simboliai

Simbolio Nr.

Įtaisas

Valdiklis/indikatorius (3)

Identifikavimo simbolis (3)

Vieta (4)

Signalinė lemputė

Identifikavimo simbolis (3)

Vieta (4)

1

Stovėjimo stabdys

 

 

 

 

 

 

2

Galinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

3

Galinio stiklo apliejiklis

 

 

 

 

 

 

4

Galinio stiklo valytuvas ir apliejiklis

 

 

 

 

 

 

5

Su pertrūkiais veikiantis priekinio stiklo valytuvas

 

 

 

 

 

 

6

Garso signalo įtaisas (signalas)

 

 

 

 

 

 

7

Priekinis dangtis (gaubtuvas)

 

 

 

 

 

 

8

Galinis dangtis (bagažinė)

 

 

 

 

 

 

9

Saugos diržas

 

 

 

 

 

 

10

Variklio alyvos slėgis

 

 

 

 

 

 

11

Bešvinis benzinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sėdynės

9.10.3.1.   Skaičius:

Vieta ir išdėstymas:

9.10.3.2.1.   Sėdimųjų vietų skaičius:

9.10.3.2.2.   Sėdimoji(-osios) vieta(-os), skirta(-os) naudoti tik transporto priemonei stovint:

9.10.3.3.   Masė:

Rodikliai: sėdynių, kurioms nesuteiktas sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimas, aprašymas ir brėžiniai:

9.10.3.4.1.   sėdynių ir jų tvirtinimo įtaisų:

9.10.3.4.2.   reguliavimo įtaisų:

9.10.3.4.3.   sėdynės slinktį reguliuojančių ir jų fiksavimo įtaisų:

9.10.3.4.4.   saugos diržo tvirtinimo įtaiso (jeigu įmontuotas į sėdynės konstrukciją):

9.10.3.4.5.   transporto priemonės dalių, kurios naudojamos kaip tvirtinimo įtaisai:

R taško (sėdynės atskaitos taško) koordinatės arba brėžinys (x)

9.10.3.5.1.   Vairuotojo sėdynė:

9.10.3.5.2.   Visos kitos sėdimosios vietos:

Projektinis liemens kampas

9.10.3.6.1.   Vairuotojo sėdynė:

9.10.3.6.2.   Visos kitos sėdimosios vietos:

Sėdynės reguliavimo intervalas

9.10.3.7.1.   Vairuotojo sėdynė:

9.10.3.7.2.   Visos kitos sėdimosios vietos:

Galvos atramos

9.10.4.1.   Galvos atramų tipas(-ai): integruotosios/nuimamosios/atskiros (1)

9.10.4.2.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai galvos atramos, kurioms dar nesuteiktas patvirtinimas

9.10.4.3.1.   Išsamus galvos atramos aprašymas, pirmiausia nurodant kamšalo arba kamšalų pobūdį, ir, tam tikrais atvejais, sėdynių tipo, kuriam pageidaujama gauti patvirtinimą, sąvaržų ir tvirtinimo įtaisų vieta bei specifikacijos:

Jei tai yra „atskiroji“ galvos atrama

9.10.4.3.2.1.   Išsamus konstrukcijos srities, prie kurios numatyta pritvirtinti galvos atramą, aprašymas:

9.10.4.3.2.2.   Būdingų konstrukcijos dalių ir galvos atramos brėžiniai pagal mastelį:

Keleiviui skirtos vietos šildymo sistemos

9.10.5.1.   Trumpas transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymo sistemą, jeigu šildymo sistema naudoja variklio aušinimo skysčio šilumą:

Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į šildymą, jeigu aušinimo oras arba variklio išmetamosios dujos naudojamos kaip šilumos šaltinis, įskaitant:

9.10.5.2.1.   šildymo sistemos išdėstymo brėžinį, kuriame nurodyta jos vieta transporto priemonėje:

9.10.5.2.2.   šilumos sistemų šilumokaičio, kuris šildymui naudoja išmetamąsias dujas, ir sudėtinių dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, išdėstymo brėžinys (jei tai yra variklio aušinimo orą šildymui naudojančios šildymo sistemos):

9.10.5.2.3.   šilumokaičio arba atitinkamų sudėtinių dalių, kuriose vyksta šilumos mainai, pjūvis, nurodant sienelės storį, naudotas medžiagas ir paviršiaus rodiklius:

9.10.5.2.4.   Turi būti nurodytos kitų svarbių šilumos sistemos sudėtinių dalių, pavyzdžiui, šildytuvo ventiliatoriaus, specifikacijos atsižvelgiant į jų konstravimo metodą ir techninius duomenis:

Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į degimo šildymo sistemą ir automatinę kontrolę:

9.10.5.3.1.   degimo krosnelės, oro įleidimo sistemos, dujų išmetimo sistemos, degalų bako, degalų tiekimo sistemos (įskaitant vožtuvus) ir elektros jungčių išdėstymo brėžinys, nurodant jų vietą transporto priemonėje.

9.10.5.4.   Didžiausia sunaudojama elektros galia: … kW

Sudėtinės dalys, turinčios įtakos vairo mechanizmui, jeigu transporto priemonė susidurtų su kliūtimi (Direktyva 74/297/EEB)

9.10.6.1.   Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas, įskaitant nuotrauką(-as) ir (arba) brėžinį(-ius), atsižvelgiant į priešais tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį esančią transporto priemonės dalies konstrukciją, matmenis, formas ir pagrindines medžiagas, įskaitant tas sudėtines dalis, kurios skirtos energijai sugerti, jeigu būtų atsitrenkta į tiesiogiai vairuotojo valdomą vairo mechanizmo dalį:

9.10.6.2.   Transporto priemonės sudėtinių dalių, kurios nebuvo aprašytos 9.10.6.1 punkte ir kurios turi įtakos vairo mechanizmo elgsenai, jeigu transporto priemonė susidurtų su kliūtimi, nuotrauka(-os) ir (arba) brėžinys(-iai), kaip yra nurodęs gamintojas su technine tarnyba sudarytoje sutartyje:

Tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai naudojamų medžiagų degumas (Direktyva 95/28/EEB)

Stogo vidaus aptaisymui naudojama(-os) medžiaga(-os)

9.10.7.1.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.1.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.1.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.1.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.1.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Galinėms ir šoninėms sienelėms naudojama(-os) medžiaga(-os)

9.10.7.2.1.   Sudėtinės dalies(-ų) tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.2.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.2.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.2.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.2.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Grindims naudota(-os) medžiaga(-os)

9.10.7.3.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.3.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.3.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.3.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.3.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Sėdynių apmušalams naudota(-os) medžiaga(-os)

9.10.7.4.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.4.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.4.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.4.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.4.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Šildymo ir ventiliavimo vamzdžiams naudojama medžiaga(-os):

9.10.7.5.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.5.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.5.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.5.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.5.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Bagažo lentynoms naudojama medžiaga(-os)

9.10.7.6.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.6.2.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.6.2.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.6.2.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.6.2.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Kitiems poreikiams naudota(-os) medžiaga(-os)

9.10.7.7.1.   Numatyta paskirtis:

9.10.7.7.2.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

Jei tai yra nepatvirtintos medžiagos

9.10.7.7.3.1.   Pagrindinės(-ių) medžiagos(-ų)/žymėjimas: …/…

9.10.7.7.3.2.   Kompozicinė/paprastoji medžiaga (1), sluoksnių kiekis (1):

9.10.7.7.3.3.   Dangos tipas (1):

9.10.7.7.3.4.   Didžiausias/mažiausias storis: …/… mm

Sudėtinės dalys, patvirtintos kaip komplektiniai įtaisai (sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t.)

9.10.7.8.1.   Sudėtinės dalies(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

9.10.7.8.2.   Jei tai yra komplektiniai įtaisai: sėdynės, skiriamosios sienelės, bagažo lentynos ir t. t. (1)

Išoriniai elementai (Direktyva 74/483/EEB ir Direktyva 92/114/EEB)

9.11.1.   Bendras išdėstymas (brėžinys arba nuotraukos), kuriame nurodyta pridėtų pjūvių ir vaizdų vieta:

9.11.2.   Brėžiniai ir (arba) nuotraukos, pvz., ir, jeigu svarbu, durų, lango šoninių statramsčių, oro ėmiklio grotelių, radiatoriaus grotelių, priekinio stiklo valytuvų, lietaus latakėlių, rankenų, durų kreipiamųjų, purvasaugių, durų vyrių ir spynų, kablių, ąsų, vidaus apdailos, emblemų, ženklų ir įdubų bei visų kitų išorinių iškyšų ir išorinio paviršiaus dalių, kurias galima laikyti labai svarbiomis (pvz., apšvietimo įranga). Jeigu pirmiau minėtame sakinyje išvardytos dalys nėra labai svarbios, rengiant dokumentus tas dalis galima keisti nuotraukomis, prie kurių, jeigu būtina, pridedami jų matmenys ir (arba) tekstas:

9.11.3.   Išorinio paviršiaus dalių brėžiniai pagal Direktyvos 74/483/EEB I priedo 6.9.1 punktą:

9.11.4.   Bamperių brėžiniai:

9.11.5.   Grindų aukščio brėžinys:

Saugos diržai ir (arba) kitos keleivio apsaugos sistemos

9.12.1.   Saugos diržų bei susaistymo sistemų ir sėdynių, kuriose juos galima naudoti, skaičius ir vieta:

(L – kairė pusė, R – dešinė pusė, C – vidurys)

 

Visiško EB tipo patvirtinimo ženklas

Variantas, jeigu taikoma

Saugos diržo aukščio reguliavimo įtaisas (nurodoma taip/ne/neprivalomas)

Pirma sėdynių eilė

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Antra sėdynių eilė (5)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.2.   Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir vieta (nurodoma taip/ne/neprivaloma):

(L – kairė pusė, R – dešinė pusė, C– vidurys)

 

Priekinė oro pagalvė

Šoninė oro pagalvė

Diržo išankstinės apkrovos įtaisas

Pirma sėdynių eilė

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Antra sėdynių eilė (6)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

9.12.3.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisų kiekis ir vieta bei įrodymas, patvirtinantis, kad laikomasi Direktyvos 76/115/EEB (t. y. tipo patvirtinimo numeris arba bandymo ataskaita):

9.12.4.   Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas aprašymas:

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

9.13.1.   Kėbulo nuotraukos ir (arba) brėžiniai, kuriuose nurodyta faktinių ir efektyviųjų tvirtinimo įtaisų vieta ir matmenys, įskaitant R-taškus:

9.13.2.   Saugos diržų tvirtinimo įtaisų ir transporto priemonės konstrukcijos dalių, prie kurių jie pritvirtinti, brėžiniai (nurodoma medžiaga):

9.13.3.   Saugos diržo tipų (**), kuriuos leidžiama tvirtinti prie transporto priemonėje sumontuotų jų tvirtinimo įtaisų, žymėjimas:

 

Tvirtinimo įtaisų vieta

Transporto priemonės konstrukcija

Sėdynės konstrukcija

Pirma sėdynių eilė

 

 

Dešinioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

išorėje

viduje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

Vidurinė sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

dešinėje

 

 

kairėje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

Kairioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

išorėje

 

 

viduje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

Antra sėdynių eilė (7)

 

 

Dešinioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

išorėje

viduje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

Vidurinė sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

dešinėje

 

 

kairėje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

Kairioji sėdynė

Apatiniai tvirtinimo įtaisai

išorėje

 

 

viduje

Viršutiniai tvirtinimo įtaisai

 

9.13.4.   Specialaus saugos diržo tipo aprašymas, jeigu tvirtinimo įtaisas yra sėdynės atloše arba jeigu turi energiją išsklaidantį įtaisą:

Vieta galiniams valstybinio numerio ženklams montuoti (prireikus nurodomas intervalas; galima pateikti brėžinius, jeigu taikoma)

9.14.1.   Aukštis virš kelio paviršiaus, viršutinis kraštas:

9.14.2.   Aukštis virš kelio paviršiaus, apatinis kraštas:

9.14.3.   Vidurinės linijos atstumas nuo transporto priemonės vidurinės išilginės plokštumos:

9.14.4.   Atstumas nuo transporto priemonės kairiojo krašto:

9.14.5.   Matmenys (ilgis × plotis):

9.14.6.   Plokštumos pokrypis atsižvelgiant į vertikalę:

9.14.7.   Matomumo kampas horizontalioje plokštumoje:

Galinė apsauga nuo palindimo (Direktyva 70/221/EEB)

9.15.0.   Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)

9.15.1.   Su galine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant galinės ašies vietą bei montavimą, galinės apsaugos nuo palindimo montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje turi būti aiškiai parodyta, jog laikomasi privalomų matmenų:

9.15.2.   Specialaus įtaiso atveju – išsamus galinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, EB tipo patvirtinimo numeris:

Ratų apsaugai (Direktyva 78/549/EEB)

9.16.1.   Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos ratų apsaugus:

9.16.2.   Ratų apsaugų išsamūs brėžiniai ir jų vieta transporto priemonėje, nurodant Direktyvos 78/549/EEB I priedo 1 paveiksle nustatytus matmenis ir atsižvelgiant į padangos/rato derinių tolimiausias iškyšas:

Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1.   Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.17.2.   Plokštelių oficialiosios dalies ir įrašų (sukomplektuoto pavyzdžio su matmenimis) nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

9.17.3.   Transporto priemonės identifikavimo numerio nuotraukos ir (arba) brėžiniai (sukomplektuotas pavyzdys su matmenimis):

Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1 punkto reikalavimo laikymąsi

9.17.4.1.   Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5.3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti paaiškinta:

9.17.4.2.   Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai turi būti nurodyti:

Radijo trukdžių slopinimas

9.18.1.   Variklio skyrių sudarančios kėbulo dalies ir arčiausiai jos esančios keleivių salono dalies formų bei sudėtinių medžiagų aprašymas ir brėžiniai ir (arba) nuotraukos:

9.18.2.   Metalinių sudėtinių dalių (pvz., šildymo įtaisų, atsarginio rato, oro filtro, vairo mechanizmo ir t. t.) sumontavimo variklio skyriuje vietos brėžiniai ar nuotraukos:

9.18.3.   Radijo trukdžių kontrolės įrangos lentelė ir brėžinys:

9.18.4.   Duomenys apie nuolatinės srovės varžos vardinę vertę ir, jei tai yra aukštos įtampos laidas, apie jo metro atkarpos vardinę varžą:

Šoninės apsaugos priemonės (Direktyva 89/297/EEB)

9.19.0.   Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)

9.19.1.   Su šoninėmis apsaugos priemonėmis susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys nurodant ašies(-ių) vietą bei montavimą, šoninės apsaugos priemonės(-ių) montavimo ir (arba) tvirtinimo brėžinys. Jeigu šoninė apsauga užtikrinama be šoninės(-ių) apsaugos priemonės(-ių), brėžinyje turi būti aiškiai parodyta, kad laikomasi privalomų matmenų:

9.19.2.   Jeigu naudojama(-os) šoninė(-ės) apsaugos priemonė(-ės), išsamus tos(-ų) priemonės(-ių) aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba jos/jų sudėtinės dalies EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

Purslų taškymą ribojantis įtaisas (Direktyva 91/226/EEB)

9.20.0.   Sumontuotas: taip/ne/nekomplektinis (1)

9.20.1.   Trumpas transporto priemonės aprašymas atsižvelgiant į jos purslų taškymą ribojantį įtaisą ir sudėtines dalis:

9.20.2.   Išsamūs purslų taškymą ribojančio įtaiso ir jo vietos transporto priemonėje brėžiniai, kuriuose pateikti Direktyvos 91/226/EEB III priedo paveiksluose nustatyti matmenys, atsižvelgiant į padangos/rato derinių tolimiausias iškyšas:

9.20.3.   Purslų taškymą ribojančio(-ių) įtaiso(-ų) EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

Atsparumas šoniniams smūgiams. (Direktyva 96/27/EB)

9.21.1.   Išsamus transporto priemonės konstrukcijos, matmenų, formų ir keleiviui skirtos vietos šoninių sienelių (išorinių ir vidinių) pagrindinių medžiagų aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius bei įskaitant konkrečius duomenis apie apsaugos sistemą, jeigu taikoma:

Priekinė apsauga nuo palindimo

9.22.1.   Su priekine apsauga nuo palindimo susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių brėžinys, t. y. transporto priemonės ir (arba) važiuoklės brėžinys, kuriame pažymėta priekinės apsaugos nuo palindimo vieta, montavimas ir (arba) tvirtinimas. Jei apsauga nuo palindimo nėra specialus įtaisas, brėžinyje turi būti aiškiai parodyta, jog laikomasi privalomų matmenų:

9.22.2.   Specialaus įtaiso atveju – išsamus priekinės apsaugos nuo palindimo aprašymas ir (arba) brėžinys (įskaitant montavimą ir tvirtinimą) arba, jeigu tai kaip atskiras techninis mazgas patvirtintas įtaisas, EB tipo patvirtinimo numeris:

Pėsčiųjų apsauga

9.23.1.   Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudėtines medžiagas. Į šį aprašymą turėtų būti įtraukti duomenys apie įrengtą aktyvią apsaugos sistemą.

10.   APŠVIETIMO IR ŠVIESOS SIGNALINIAI ĮTAISAI

10.1.   Visų įtaisų lentelė: kiekis, gamybinė markė, modelis, EB tipo patvirtinimo ženklas, priekinių žibintų tolimųjų šviesų didžiausiasis šviesos stiprumas, spalva, signalinė lemputė:

10.2.   Apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų vietą nurodantis brėžinys:

Apie visus Direktyvoje 76/756/EEB apibūdintus žibintus ir atšvaitus pateikiami toliau nustatyti duomenys (raštu ir (arba) pateikiant schemą)

10.3.1.   Brėžinys, kuriame nurodytas šviečiamojo paviršiaus dydis:

10.3.2.   Metodas matomajam paviršiui nustatyti (Direktyvos 76/756/EEB II priedo 1 punkte nurodytų dokumentų 2.10 dalis):

10.3.3.   Atskaitos rūšis ir atskaitos centras:

10.3.4.   Į transporto priemonės kėbulą įtraukiamų žibintų veikimo metodas:

10.3.5.   Visos specialios montavimo ir elektros instaliacijos nuostatos:

Artimųjų šviesų žibintai: Direktyvos 76/756/EEB II priedo 1 punkte nurodytų dokumentų 6.2.6.1 dalyje nustatytas įprastas veikimas

10.4.1.   Pradinio nustatymo vertė:

10.4.2.   Ženklinimo vieta:

10.4.3.

Prietaiso, kuriuo nustatomas priekinio žibinto išilginės ašies kampas, aprašymas/brėžinys (1) (pvz., automatinis, rankinis palaipsnio reguliavimo, rankinis nuostoviojo reguliavimo): …

Taikoma tik prietaisą priekinio žibinto išilginės ašies kampui reguliuoti turinčioms transporto priemonėms

10.4.4.

Valdymo įtaisas: …

10.4.5.

Atskaitos taškai: …

10.4.6.

Žymės, privalomos apkrovos sąlygomis: …

10.5.   Trumpas elektrinių/elektroninių sudėtinių dalių, jeigu jos sumontuotos, (išskyrus lempas) aprašymas:

11.   VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1.   Sumontuoto (–ų) arba sumontuotino (–ų) sukabintuvo (–ų) klasė ir tipas:

11.2.   Sumontuoto(-ų) sukabintuvo(-ų) D, U, S ir V charakteristikos arba minimalios sumontuotino(-ų) sukabintuvo(-ų) D, U, S ir V charakteristikos: … daN

11.3.   Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir gamintojo nurodytų tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis:

11.4.   Duomenys apie specialių vilkties sijų arba jungiamųjų plokščių pritvirtinimą:

11.5.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

12.   KITA ĮRANGA

Garso signalo įtaisas(-ai)

12.1.1.   Įtaiso(-ų) vieta, pritvirtinimo metodas, išdėstymas ir pakreipimas, nurodant matmenis:

12.1.2.   Įtaisų kiekis:

12.1.3.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai):

12.1.4.   Elektrinės/pneumatinės (1) grandinės schema:

12.1.5.   Vardinė(-is) įtampa arba slėgis:

12.1.6.   Montavimo įtaiso brėžinys:

Įtaisai, užtikrinantys, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai naudoti transporto priemonę

Apsauginis įtaisas

12.2.1.1.   Išsamus transporto priemonės tipo aprašymas atsižvelgiant į valdiklio padėtį ir konstrukciją arba mazgą, kurį valdo apsauginis įtaisas:

12.2.1.2.   Apsauginio įtaiso ir jo montavimo prie transporto priemonės brėžiniai:

12.2.1.3.   Techninis įtaiso aprašymas:

12.2.1.4.   Duomenys apie naudojamus spynų derinius:

Transporto priemonės imobilizatorius

12.2.1.5.1.   EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:

Jei tai yra dar nepatvirtinti imobilizatoriai

12.2.1.5.2.1.   Išsamus techninis transporto priemonės imobilizatoriaus ir priemonių, kurių imtasi, kad to prietaiso nebūtų galima įjungti netyčia, aprašymas:

12.2.1.5.2.2.   Sistema(-os), kurią(-ias) veikia transporto priemonės imobilizatorius:

12.2.1.5.2.3.   Efektyviųjų pakeičiamųjų kodų kiekis, jeigu taikoma:

Apsauginės signalizacijos sistema, jeigu sumontuota

12.2.2.1.   EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:

Jei tai yra apsauginės signalizacijos sistemos, kurioms dar nėra suteiktas patvirtinimas

12.2.2.2.1.   Išsamus apsauginės signalizacijos sistemos ir su ja susijusių transporto priemonės sudėtinių dalių aprašymas:

12.2.2.2.2.   Pagrindinių apsauginės signalizacijos sistemos sudėtinių dalių sąrašas:

12.2.3.   Elektrinių ir elektroninių sudėtinių dalių (jeigu jos buvo sumontuotos) trumpas aprašymas:

Vilkimo įtaisas(-ai)

12.3.1.   Priekinis: kablys/ąsa/kitas (1)

12.3.2.   Galinis: kablys/ąsa/kitas/nėra (1)

12.3.3.   Transporto priemonės važiuoklės/kėbulo brėžinys arba nuotrauka, kurioje(-iame) parodyta vilkimo įtaiso(-ų) vieta, konstrukcija ir montavimas:

12.4.   Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie turi įtakos degalų sunaudojimui (jeigu nepaminėti kituose punktuose):

12.5.   Duomenys apie visus su varikliu nesusijusius įtaisus, kurie skirti triukšmui mažinti (jeigu nepaminėti kituose punktuose):

Greičio ribotuvai (Direktyva 92/24/EEB)

12.6.1.   Gamintojas(-ai):

12.6.2.   Tipas(-ai):

12.6.3.   EB tipo patvirtinimo numeris(-iai), jeigu buvo suteiktas(-i):

12.6.4.   Greitis arba greičio intervalai, kuriuo(-iais) galima nustatyti greičio ribotuvą: … km/h

Radijo dažnių siųstuvų įrangos ir naudojimo transporto priemonėje(-ėse) lentelė, jeigu taikytina:

Dažnių juostos (Hz)

Didžiausia išėjimo galia (W)

Antenos vieta transporto priemonėje, konkrečios įrengimo ir (arba) naudojimo sąlygos

Pareiškėjas dėl tipo patvirtinimo taip pat prireikus turi pateikti:

1 priedėlis

Visų anksčiau neišvardytų elektrinių ir (arba) elektroninių sudėtinių dalių (nurodant gamybinę markę(-es) ir tipą(-us)), susijusių su šia direktyva (žr. Direktyvos 2004/104/EB 2.1.9 ir 2.1.10 punktus), sąrašą.

2 priedėlis

Elektrinių ir (arba) elektroninių sudėtinių dalių (susijusių su Direktyva 2004/104/EB) bendro išdėstymo ir pagrindinio laidyno išdėstymo schemą arba brėžinį.

3 priedėlis

Pasirinktos pavyzdinės transporto priemonės kėbulo modelio aprašymą:

Vairas kairėje ar dešinėje pusėje:

Transporto priemonės bazė:

4 priedėlis

Atitinkamą(-as) bandymų ataskaitą(-as), kurią(-as) pateikė gamintojas arba patvirtintos/pripažintos laboratorijos, kad būtų parengtas tipo patvirtinimo liudijimas.

12.7.1.   Transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas)

12.7.2.   Transporto priemonė, kurioje įrengta 79 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas).

13.   SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS NAUDOJAMOS KELEIVIAMS VEŽTI IR, BE VAIRUOTOJO VIETOS, TURI DAUGIAU KAIP AŠTUONIAS SĖDYNES

Transporto priemonės klasė (I klasė, II klasė, III klasė, A klasė, B klasė):

13.1.1.   Kėbulo, patvirtinto kaip atskiras techninis mazgas, EB tipo patvirtinimo numeris: …

13.1.2.   Važiuoklės tipai, kuriuose galima įrengti EB tipo patvirtinimą turintį kėbulą (gamintojo(-ų), bei nekomplektinės transporto priemonės tipai):

Keleiviams skirtas plotas (m2)

13.2.1.   Iš viso (S0):

13.2.2.   Viršutinis aukštas (S0a) (1):

13.2.3.   Apatinis aukštas (S0a) (1):

13.2.4.   Stovintiems keleiviams (S1):

Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1.   Iš viso (N):

13.3.2.   Viršutinis aukštas (Na) (1):

13.3.3.   Apatinis aukštas (Nb) (1):

Sėdinčių keleivių skaičius:

13.4.1.   Iš viso (A):

13.4.2.   Viršutinis aukštas (Aa) (1):

13.4.3.   Apatinis aukštas (Ab) (1):

13.5.   Keleiviams skirtų durų kiekis:

Avarinių išėjimų (durų, langų, gelbėjimosi angų, jungiamųjų laiptų ir puslaipčių) kiekis:

13.6.1.   Iš viso:

13.6.2.   Viršutinis aukštas (1):

13.6.3.   Apatinis aukštas (1):

13.7.   Bagažo skyrių tūris (m3):

13.8.   Bagažui vežti skirtas stogo plotas (m2):

13.9.   Palengvinantys prieigą prie transporto priemonių techniniai prietaisai (pvz., trapas, keliamoji platforma, nuleidimo sistema), jeigu jie yra įrengti:

Kėbulo rėmų atsparumas

13.10.1.   EB tipo patvirtinimo numeris, jeigu buvo suteiktas:

Jei tai yra dar nepatvirtinti kėbulo rėmai

13.10.2.1.   Išsamus transporto priemonės tipo kėbulo rėmų aprašymas, įskaitant jų matmenis, konfigūraciją ir sudėtines medžiagas bei jų tvirtinimą prie važiuoklės rėmo:

13.10.2.2.   Transporto priemonės ir tų jos vidaus įrangos dalių, kurios turi poveikį kėbulo rėmų atsparumui ar likutinei erdvei, brėžiniai:

13.10.2.3.   Eksploatuoti parengtos transporto priemonės sunkio centro vieta išilgine, skersine ir vertikalia kryptimis:

13.10.2.4.   Didžiausias atstumas tarp kraštinių keleivių sėdynių vidurio linijų:

13.11.   Direktyvos (…/…/EB) punktai, kuriuos reikia įvykdyti ir įrodyti šio techninio mazgo atžvilgiu:

14.   PAVOJINGIEMS KROVINIAMS VEŽTI SKIRTOMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS TAIKOMOS SPECIALIOS NUOSTATOS (Direktyva 98/91/EB)

Elektros įranga pagal Direktyvą 94/55/EB

14.1.1.   Apsauga nuo konduktorių perkaitimo:

14.1.2.   Automatinio išjungiklio tipas:

14.1.3.   Pagrindinio akumuliatoriaus jungiklio tipas ir veikimas:

14.1.4.   Tachografo saugiosios sandūros aprašymas ir jos vieta:

14.1.5.   Įrenginių, kuriems visą laiką tiekiama elektros energija, aprašymas. Nurodomas taikomas EN standartas:

14.1.6.   Galinėje vairuotojo kabinos dalyje esančios elektros įrangos konstrukcija ir apsauga:

Gaisrų pavojaus prevencija

14.2.1.   Sunkiai degių medžiagų vairuotojo kabinoje tipas:

14.2.2.   Šiluminės apsaugos tipas už vairuotojo kabinos (jei tokia yra):

14.2.3.   Variklio vieta ir šiluminė apsauga:

14.2.4.   Dujų išmetimo sistemos vieta ir šiluminė apsauga:

14.2.5.   Nuostoviojo stabdymo sistemų šiluminės apsaugos tipas ir konstrukcija:

14.2.6.   Degimo krosnelių tipas, konstrukcija ir vieta:

Specialūs kėbului taikomi reikalavimai, jeigu yra, pagal Direktyvą 94/55/EB

14.3.1.   Priemonių, kurių imamasi siekiant laikytis EX/II ir EX/III tipų transporto priemonėms nustatytų reikalavimų, aprašymas:

14.3.2.   EX/III tipo transporto priemonių atsparumas išorinei šilumai:

Aiškinamosios pastabos

(*)

Prašome čia įrašyti kiekvieno varianto aukščiausią ir žemiausią vertę.

(**)

Naudotini simboliai ir ženklai nurodyti Direktyvos 77/541/EEB III priedo 1.1.3 ir 1.1.4 punktuose. Jeigu yra „S“ tipo daržai, nurodykite tipo(-ų) pobūdį.

(***)

Su sudėtinėmis dalimis susijusios informacijos čia nereikia nurodyti, jeigu tokia informacija yra įtraukta į atitinkamą įrangos patvirtinimo liudijimą.

(+)

Transporto priemonėse galima naudoti tiek benziną, tiek dujinius degalus, bet, jeigu benzino sistema yra pritaikyta avariniams tikslams arba tik užvedimui ir jeigu benzino bake telpa ne daugiau kaip 15 litrų benzino, tokios transporto priemonės bandymo metu bus laikomos transporto priemonėmis, kuriose galima naudoti tik dujinius degalus.

(+++)

Tik apibrėžiant visureiges transporto priemones.

(#)

Nustatyta taip, kad transporto priemonės tipo kiekvienos techninės konfigūracijos realioji reikšmė būtų aiški.

(1)

Išbraukiama, jeigu netaikoma (tam tikrais atvejais nieko nereikia išbraukti, jeigu taikomas daugiau nei vienas punktas).

(2)

Nurodykite paklaidą.

(a)

Jeigu yra suteiktas sudėtinės dalies tipo pavirtinimas ir jeigu į tokį patvirtinimą yra padaryta nuoroda, tokios sudėtinės dalies aprašyti nereikia. Taip pat sudėtinės dalies nebūtina aprašyti, jeigu jos konstrukciją galima lengvai suprasti iš pridėtų schemų arba brėžinių. Nurodomi prie kiekvienos detalės, prie kurios turi būti pridėti brėžiniai arba nuotraukos, pridėtų atitinkamų dokumentų numeriai.

(b)

Jeigu tipo identifikavimo priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipų, kuriems taikomas šis informacinis dokumentas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“ (pvz., ABC??123??).

(c)

Suklasifikuota atsižvelgiant į II priedo A skirsnyje pateikiamus sąvokų apibrėžimus.

(d)

Jeigu įmanoma, žymima pagal „Euronormą“, kitu atveju pateikiama:

medžiagos aprašymas,

takumo riba,

didžiausias atsparumas tempimui,

pailgėjimas (nurodomas %),

kietumas pagal Brinelį.

(e)

Jeigu viena versija turi įprastą, o kita – miegamąją kabiną, turi būti nurodyti abiejų versijų masės ir matmenys.

(f)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.4.

(g)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.19.2.

(h)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.20.

(i)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.5.

(j)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.1 ir kitos nei M1 kategorijos transporto priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.1 skirsnis.

(k)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.2 ir kitos nei M1 kategorijos transporto priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.2 skirsnis.

(l)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.3 ir kitos nei M1 kategorijos transporto priemonėms: Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.4.3 skirsnis.

(m)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.6.

(n)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.7.

(na)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.10.

(nb)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.11.

(nc)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.9.

(nd)

ISO standartas 612–1978, terminas Nr. 6.18.1.

(o)

Laikoma, kad vairuotojo masė ir, jei taikoma, įgulos nario masė yra 75 kg (sudaryta iš 68 kg transporto priemonėje esančio asmens ir 7 kg bagažo masės pagal ISO standartą 2416–1992), degalų bakas pripildytas iki 90 %, o kitos skysčius naudojančios sistemos (išskyrus panaudotą vandenį naudojančias sistemas) pripildytos iki 100 % talpos, kurią yra nurodęs gamintojas.

(p)

Sukabintuvo iškyša – horizontalus atstumas tarp priekabų, kurių ašis(-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo ir galinės ašies(-ių) vidurio linijos.

(q)

Jeigu tai yra neįprasti varikliai ir sistemos, duomenis, kurie būtų lygiaverčiai čia nurodytiesiems, pateikia gamintojas.

(r)

Šį skaičių reikia suapvalinti dešimtosios milimetro dalies tikslumu.

(s)

Šią vertę reikia apskaičiuoti (π = 3,1416) ir suapvalinti vieno cm3 tikslumu.

(t)

Nustatoma pagal Direktyvos 80/1269/EEB reikalavimus.

(u)

Nustatoma pagal Direktyvos 80/1268/EEB reikalavimus.

(v)

Konkrečios detalės turi būti pateikiamos apie kiekvieną siūlomą variantą.

(w)

Leidžiama 5 % paklaida.

(x)

„R-taškas“ arba „sėdynės atskaitos taškas“ – kiekvienos sėdynės skaičiuojamasis taškas, kurį kiekvienai sėdimajai vietai nurodo transporto priemonės gamintojas ir kuris nustatomas atsižvelgiant į Direktyvos 77/649/EEB III priede nurodytą trimatę atskaitos sistemą.

(y)

Jeigu tai yra priekabos arba puspriekabės ar transporto priemonės, sukabintos su priekaba arba puspriekabe, kurios sukabintuvą ar balninį sukabintuvą veikia didele vertikalia apkrova, ši apkrova, padalinta iš standartinio gravitacijos pagreičio, įtraukiama į didžiausią techniškai leidžiamą masę.

(z)

Priekinis valdymas – konfigūracija, kai daugiau nei pusė variklio ilgio yra už priekinio stiklo pagrindo labiausiai kyšančio taško, o vairaračio įvorė yra priekiniame transporto priemonės ilgio ketvirtyje.


(1)  

x

=

taip

=

ne arba atskirai nepateikiamas

o

=

neprivaloma.

(2)  

d

=

tiesiogiai ant valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus

c

=

netoli valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus.

(3)  

x

=

taip

=

ne arba atskirai nepateikiamas

o

=

neprivaloma.

(4)  

d

=

tiesiogiai ant valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus

c

=

netoli valdiklio, signalinės lemputės ar indikatoriaus.

(5)  Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.

(6)  Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.

(7)  Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.

II PRIEDAS

Transporto priemonių kategorijų ir transporto priemonių tipų apibrėžimai

A.   TRANSPORTO PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ APIBRĖŽIMAI

Transporto priemonių kategorijos apibrėžtos pagal tokią klasifikaciją: (Jeigu toliau pateiktuose apibrėžimuose daroma nuoroda į „didžiausią masę“, tai reiškia „techniškai leidžiama didžiausia pakrautos transporto priemonės masė“, kaip apibrėžta I priedo 2.8 punkte.)

M kategorija:

Motorinės transporto priemonės su ne mažiau kaip keturiais ratais, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti.

M1 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo vietos, yra ne daugiau kaip aštuonios vietos.

M2 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos ir kurių didžiausia masė neviršija 5 tonų.

M3 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos keleiviams vežti, kuriose, be vairuotojo vietos, yra daugiau kaip aštuonios vietos ir kurių didžiausia masė viršija 5 tonas.

Šio priedo C dalies 1 dalyje (M1 kategorijos transporto priemonės) ir 2 dalyje (M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės) apibrėžti M kategorijos transporto priemonėms būdingi kėbulo tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.

N kategorija:

Motorinės transporto priemonės su ne mažiau kaip keturiais ratais, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti.

N1 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, kurių didžiausia masė neviršija 3,5 tonų.

N2 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonas, bet neviršija 12 tonų.

N3 kategorija:

Transporto priemonės, suprojektuotos ir pagamintos kroviniams vežti, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų.

Jeigu vilkikas yra suprojektuotas prikabinti puspriekabę arba priekabą, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, masę, pagal kurią jis priskiriama kuriai nors kategorijai, sudaro parengto eksploatuoti vilkiko masė, masė, atitinkanti didžiausiąją statinę vertikaliąją apkrovą, kuria vilkiką veikia puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, ir, jei taikytina, vilkikų nuosavo krovinio masė.

Šio priedo C dalies 3 dalyje apibrėžti N kategorijos transporto priemonėms būdingi kėbulo tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.

O kategorija:

Priekabos (įskaitant puspriekabes).

O1 kategorija:

Priekabos, kurių didžiausia masė neviršija 0,75 tonų.

O2 kategorija:

Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 0,75 tonų, bet neviršija 3,5 tonų.

O3 kategorija:

Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 3,5 tonų, bet neviršija 10 tonų.

O4 kategorija:

Priekabos, kurių didžiausia masė viršija 10 tonų.

Puspriekabių arba priekabų, kurių ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, didžiausia masė, pagal kurią jos priskiriamos kuriai nors kategorijai, atitinka didžiausią statinę vertikaliąją apkrovą, kurią prie vilkiko prijungtos ir didžiausiąja apkrova apkrautos puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, ašis ar ašys perduoda į žemę.

Šio priedo C dalies 4 dalyje apibrėžti O kategorijos transporto priemonėms būdingi kėbulo tipai ir priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.

Visureigės transporto priemonės (simbolis G).

4.1.   Visureigėmis transporto priemonėmis laikomos N1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija dviejų tonų, ir M1 kategorijos transporto priemonės, kuriose:

yra bent viena priekinė ir bent viena galinė ašis, skirtos būti varomos vienu metu, įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti,

yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus poveikio mechanizmas ir jos gali vienos važiuoti į 30 % statumo įkalnę.

Be to, jos turi atitikti ne mažiau kaip penkis iš tokių šešių reikalavimų:

užvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

nuvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 20 laipsnių,

nuožulni plokštuma turi būti ne mažesnė kaip 20 laipsnių,

prošvaisa po priekine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 180 mm,

prošvaisa po galine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 180 mm,

prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 200 mm.

4.2.   N1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija dvi tonas, ir N2, M2 arba M3 kategorijų transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija 12 tonų, laikomos visureigėmis transporto priemonėmis, jei visi jų ratai yra skirti būti varomi vienu metu, įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti, arba yra laikomasi tokių trijų reikalavimų:

bent viena priekinė ir bent viena galinė ašis skirtos būti varomos vienu metu, įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti,

yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus poveikio mechanizmas,

jos gali vienos važiuoti į 25 % statumo įkalnę.

4.3.   M3 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 12 tonų, ar N3 kategorijos transporto priemonės laikomos visureigėmis transporto priemonėmis, jei visi jų ratai yra skirti būti varomi vienu metu, įskaitant transporto priemones, kuriose vienos ašies pavarą galima išjungti, arba yra laikomasi tokių trijų reikalavimų:

bent pusė ratų yra varomieji,

yra bent vienas diferencialo blokavimo mechanizmas arba bent vienas panašaus poveikio mechanizmas,

jos gali vienos važiuoti į 25 % statumo įkalnę,

yra laikomasi ne mažiau kaip keturių iš tokių šešių reikalavimų:

užvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsniai,

nuvažiavimo kampas turi būti ne mažesnis kaip 25 laipsnių,

nuožulni plokštuma turi būti ne mažesnė kaip 25 laipsnių,

prošvaisa po priekine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 250 mm,

prošvaisa tarp ašių turi būti ne mažesnė kaip 300 mm,

prošvaisa po galine ašimi turi būti ne mažesnė kaip 250 mm.

Apkrovų ir tikrinimo sąlygos.

4.4.1.   N1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė neviršija dviejų tonų, ir M1 kategorijos transporto priemonės turi būti tinkamos eksploatuoti, o būtent – su aušinimo skysčiu, tepalais, degalais, įrankiais, atsarginiu ratu ir vairuotoju (žr. I priedo išnašą (o)).

4.4.2.   Motorinės transporto priemonės, išskyrus nurodytas 4.4.1 punkte, turi būti pakrautos iki gamintojo nurodytos techniškai leistinos didžiausios masės.

4.4.3.   Gebėjimas važiuoti į reikiamo statumo įkalnes (25 % ir 30 %) patikrinamas paprastu skaičiavimu. Tačiau išskirtiniais atvejais techninės tarnybos gali paprašyti, kad atitinkamo tipo transporto priemonė būtų išbandyta realiomis sąlygomis.

4.4.4.   Matuojant užvažiavimo ir nuvažiavimo kampus bei nuožulnią plokštumą neatsižvelgiama į apsaugos nuo palindimo įtaisus.

Prošvaisos apibrėžimai ir eskizai. (Užvažiavimo ir nuvažiavimo kampo, nuožulnios plokštumos apibrėžimus žr. I priedo (na), (nb) ir (nc) išnašose.)

4.5.1.   Prošvaisa tarp ašių – trumpiausias atstumas nuo įžeminimo plokštės ir žemiausio stacionaraus transporto priemonės taško. Daugiaašis tiltas laikomas viena ašimi.

Image

4.5.2.   Prošvaisa po viena ašimi – atstumas tarp apskritimo lanko, praeinančio per vienos ašies ratų (jei ratai sudvigubinti – vidinių ratų) padangų lietimosi su žeme taškus ir liečiančio žemiausią stacionarų transporto priemonės tašką tarp ratų, aukščiausio taško ir žemės.

Į piešinėlyje pavaizduotą užbrūkšniuotą zoną negali išsikišti jokia standi transporto priemonės dalis. Prireikus nurodoma kelių ašių prošvaisa pagal jų eilės tvarką, pvz., 280/250/250.

Image

4.6.   Jungtinis žymėjimas

„G“ simbolis sujungiamas su „M“ arba „N“ simboliu. Pvz., N1 kategorijos transporto priemonė, skirta naudoti kaip visureigė transporto priemonė, žymima N1G.

Specialios paskirties transporto priemonė – tai transporto priemonė, skirta atlikti funkciją, kuriai būtinas specialus kėbulo pritaikymas ir (arba) įranga. Ši kategorija apima vežimėliui neįgaliesiems pritaikytas transporto priemones.

5.1.   Automobilis furgonas – specialios paskirties M kategorijos transporto priemonė, kurioje suprojektuotos gyvenamosios patalpos, susidedančios bent iš tokios įrangos:

sėdimosios vietos ir stalas,

miegojimo vieta, kurią galima padaryti iš sėdimųjų vietų,

maisto ruošimo įranga,

laikymo patalpa.

Šią įrangą reikėtų standžiai pritvirtinti gyvenamojoje patalpoje; tačiau stalas gali būti suprojektuotas taip, kad jį būtų galima lengvai išmontuoti.

5.2.   Šarvuotosios transporto priemonės – transporto priemonės, skirtos vežamiems keleiviams ir (arba) kroviniams apsaugoti ir atitinkančios šarvinės dangos apsaugos nuo kulkų reikalavimus.

5.3.   Greitosios medicinos pagalbos automobiliai – M kategorijos motorinės transporto priemonės, skirtos sergantiems ar sužeistiems žmonėms vežti ir turinčios tam skirtą specialią įrangą.

5.4.   Katafalkai – M kategorijos motorinės transporto priemonės, skirtos mirusiems žmonėms vežti ir turinčios tam skirtą specialią įrangą.

5.5.   Vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė – tai M1 kategorijos transporto priemonės, kurios sukonstruotos arba specialiai pritaikytos tam, kad kelionės metu jose tilptų vienas arba daugiau asmenų, sėdinčių vežimėliuose neįgaliesiems.

5.6.   Gyvenamosios priekabos – žr. ISO standartą 3833–77, terminas Nr. 3.2.1.3.

5.7.   Mobilieji kranai – N3 kategorijos specialios paskirties transporto priemonės, neskirtos kroviniams vežti, su įrengtu kranu, kurio keliamasis momentas yra ne mažesnis kaip 400 kNm.

5.8.   Kitos specialios paskirties transporto priemonės – pirmiau 5 punkte apibrėžtos transporto priemonės, išskyrus tas, kurios paminėtos 5.1–5.6 punktuose.

Šio priedo C dalies 5 dalyje apibrėžtoms „specialios paskirties transporto priemonėms“ priskirti kodai turi būti naudojami toje dalyje nurodytam tikslui.

B.   TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPO APIBRĖŽIMAS

1.   M1 kategorijos transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais aspektais:

gamintoju,

gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

važiuokle/dugno plokšte (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais pagrindiniais aspektais:

kėbulo modeliu (pvz., sedanas, furgonas, dvivietis, su nudengiamu viršumi, mikroautobusas, universalioji transporto priemonė),

varikliu:

veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,

didesniu kaip 30 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,3 karto didesnė už mažiausią),

didesniu kaip 20 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,2 karto didesnis už mažiausią),

varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informaciniame pakete, parengtame pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.

Į vieną versiją negalima įrašyti kelių įrašų, skirtų toliau nurodytiems parametrams:

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė,

variklio darbinis tūris,

didžiausia naudingoji galia,

pavarų dėžės tipas ir pavarų kiekis,

didžiausias sėdimųjų vietų skaičius kaip apibrėžta II. C priede.

2.   M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais aspektais:

gamintoju,

gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

kategorija,

pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

važiuoklė/laikančiosios konstrukcijos kėbulas, vienaukštė/dviaukštė, vientisoji/sujungta (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

ašių skaičiumi,

varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais pagrindiniais aspektais:

klase, kaip nurodyta 2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes (1) (tik komplektinėms transporto priemonėms),

pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

varikliu:

veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,

didesniu kaip 50 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,5 karto didesnė už mažiausią),

didesniu kaip 50 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 karto didesnis už mažiausią),

vieta (priekyje, viduryje, gale),

didesniu kaip 20 % maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informaciniame pakete, parengtame pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.

3.   N1, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais aspektais:

gamintoju,

gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

kategorija,

pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

važiuokle/dugno plokšte (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

ašių skaičiumi,

varikliu (vidaus degimo/elektros/mišrus).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais pagrindiniais aspektais:

kėbulo konstrukciniu sprendimu (pvz., platforminis sunkvežimis/savivartis/autocisterna/puspriekabės vilkikas) (tik komplektinėms transporto priemonėms),

pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

varikliu:

veikimo principu (kaip nurodyta III priedo 3.2.1.1 punkte),

cilindrų skaičiumi ir jų išdėstymu,

didesniu kaip 50 % galios skirtumu (didžiausia galia yra daugiau kaip 1,5 karto didesnė už mažiausią),

didesniu kaip 50 % tūrio skirtumu (didžiausias yra daugiau kaip 1,5 karto didesnis už mažiausią),

didesniu kaip 20 % maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

varančiosiomis ašimis (skaičius, vieta, sujungimas),

vairuojamosiomis ašimis (skaičiumi ir padėtimi).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informaciniame pakete, parengtame pagal VIII priedo reikalavimus, nurodytų elementų derinys.

4.   O1, O2, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms:

A „tipą“ sudaro transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau tokiais pagrindiniais aspektais:

gamintoju,

gamintojo nurodytu tipo žymėjimu,

kategorija,

pagrindiniais konstrukcijos ir dizaino aspektais:

važiuokle/laikančiosios konstrukcijos kėbulu (akivaizdūs ir esminiai skirtumai),

ašių skaičiumi,

priekaba su grąžulu/puspriekabė/priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru,

stabdymo sistemos tipu (pavyzdžiui, be stabdžių/inerciniai stabdžiai/stabdžiai su papildomu energijos šaltiniu).

Tipo „variantas“ – vieno tipo transporto priemonės, kurios nesiskiria bent jau šiais pagrindiniais aspektais:

pabaigtumu (pvz., komplektinė/nekomplektinė),

kėbulo forma (pvz., furgonas/platforma/cisterna) (tik komplektinėms/sukomplektuotoms transporto priemonėms),

didesniu kaip 20 % maksimalios techniškai leistinos pakrautos transporto priemonės masės skirtumu (didžiausia yra daugiau kaip 1,2 karto didesnė už mažiausią),

vairuojamosiomis ašimis (skaičius ir vieta).

Varianto „versija“ – transporto priemonės, kurias sudaro informaciniame pakete nurodytų elementų derinys.

5.   Visoms kategorijoms:

Visiškas transporto priemonės identifikavimas remiantis tik tipo, varianto ir versijos žymenimis turi atitikti visų techninių charakteristikų, kurios privalomos, kad būtų galima pradėti eksploatuoti transporto priemonę, vieną tikslų apibrėžimą.

C.   KĖBULO TIPO APIBRĖŽIMAS (tik komplektinėms/sukomplektuotoms transporto priemonėms)

Kėbulo tipas I priede, III priedo 1 dalies 9.1 punkte ir IX priedo 37 punkte žymimas šiais kodais:

1.   Keleiviniai automobiliai (M1)

AA sedanas

ISO standartas 3833–1977, terminas Nr. 3.1.1.1, tačiau įskaitant ir transporto priemones su daugiau kaip keturiais šoniniais langais.

AB furgonas

Sedanas (AA) su į viršų atsidarančiomis durelėmis gale.

AC mikroautobusas

ISO standartas 3833–1977, terminas Nr. 3.1.1.4 (universalas)

AD dvivietis

ISO standartas 3833–1977, terminas Nr. 3.1.1.5

AE su nudengiamu viršumi

ISO standartas 3833–1977, terminas Nr. 3.1.1.6

AF universalioji transporto priemonė

Motorinė transporto priemonė, išskyrus tipus nuo „AA“ iki „AE“, skirta keleiviams ir jų bagažui arba kroviniams vežti vienoje kabinoje. Tačiau jei tokia transporto priemonė atitinka abi šias sąlygas:

i)

sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip šešios;

jei transporto priemonėje yra „prieinami“ sėdynių tvirtinimo elementai, laikoma, kad yra „sėdimoji vieta“;

„prieinamais“ vadinami tokie tvirtinimo elementai, kuriuos galima naudoti. Kad tvirtinimo elementai nebūtų „prieinami“, gamintojas fizinėmis priemonėmis apsaugo, kad jų nebūtų galima naudoti, pavyzdžiui, privirindamas uždengiančias plokšteles arba įtvirtindamas panašius nuolatinius įtaisus, kurių nebūtų galima nuimti įprastiniais įrankiais; ir

ii)

P–(M + N x 68) > N x 68

čia:

P

=

didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg

M

=

paruoštos važiuoti transporto priemonės masė, kg

N

=

sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos skaičius.

Tokia transporto priemonė nelaikoma M1 kategorijos transporto priemone.

2.   M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės

I klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CA

vienaaukštės

CB

dviaukštės

CC

sujungtos vienaaukštės

CD

sujungtos dviaukštės

CE

žemadugnės vienaaukštės

CF

žemadugnės dviaukštės

CG

sujungtos žemadugnės vienaaukštės

CH

sujungtos žemadugnės dviaukštės

II klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CI

vienaaukštės

CJ

dviaukštės

CK

sujungtos vienaaukštės

CL

sujungtos dviaukštės

CM

žemadugnės vienaaukštės

CN

žemadugnės dviaukštės

CO

sujungtos žemadugnės vienaaukštės

CP

sujungtos žemadugnės dviaukštės

III klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CQ

vienaaukštės

CR

dviaukštės

CS

sujungtos vienaaukštės

CT

sujungtos dviaukštės

A klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB)

CU

vienaaukštės

CV

žemadugnės vienaaukštės

B klasės transporto priemonės (žr. Direktyvą 2001/85/EB „Miesto autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai“)

CW

vienaaukštės

3.   N kategorijos motorinės transporto priemonės

BA

Sunkvežimis

Žr. 1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 97/27/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų (2) I priedo 2.1.1 punktą

BB

Furgonas

Sunkvežimis su į kėbulą integruota kabina

BC

Puspriekabę velkanti transporto priemonė

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.1.1 punktą

BD

Priekabą velkanti transporto (kelių vilkikas)

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.1.1 punktą

Tačiau jei BB tipo transporto priemonės techniškai leistina maksimali masė neviršija 3 500 kg:

turi daugiau kaip šešias sėdimąsias vietas, be vairuotojo vietos

ar

atitinka abi šias sąlygas:

i)

sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra ne daugiau kaip 6 ir

ii)

P–(M + N x 68) ≤ N x 68

tokia transporto priemonė nelaikoma N kategorijos transporto priemone.

Tačiau, jei BA, BB tipo transporto priemonės techniškai leistina maksimali masė viršija 3 500 kg, BC arba BD tipo transporto priemonė atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

i)

sėdimųjų vietų be vairuotojo vietos yra daugiau kaip 8 arba

ii)

P–(M + N x 68) ≤ N x 68

tokia transporto priemonė nelaikoma N kategorijos transporto priemone.

Žr. šio priedo C dalį, punktą, kuriame pateikiami „sėdimųjų vietų“ apibrėžimai, P, M ir N.

4.   O kategorijos transporto priemonės

DA

Puspriekabė

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.2 punktą

DB

Priekaba su grąžulu

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.3 punktą

DC

Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru

Žr. Direktyvos 97/27/EB I priedo 2.2.4 punktą

5.   Specialios paskirties transporto priemonės

SA

Automobiliai furgonai (žr. II priedo A dalies 5.1 punktą)

SB

Šarvuotieji automobiliai (žr. II priedo A dalies 5.2 punktą)

SC

Greitosios medicinos pagalbos automobiliai (žr. II priedo A dalies 5.3 punktą)

SD

Katafalkai (žr. II priedo A dalies 5.4 punktą)

SE

Gyvenamosios priekabos (žr. II priedo A dalies 5.6 punktą)

SF

Mobilieji kranai (žr. II priedo A dalies 5.7 punktą)

SG

Kitos specialios paskirties transporto priemonės (žr. II priedo A dalies 5.8 punktą)

SH

vežimėliui neįgaliesiems pritaikyta transporto priemonė (žr. II priedo A skirsnio 5.5 punktą)


(1)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(2)  OL L 233, 1997 8 25, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2003/19/EB (OL L 79, 2003 3 26, p. 6).

III PRIEDAS

Informacinis dokumentas transporto priemonės EB tipui patvirtinti

(Dėl aiškinamųjų pastabų žr. I priedo paskutinį puslapį)

I DALIS

Toliau nurodyti duomenys prireikus turi būti pateikti trimis egzemplioriais ir su jais įteikiamas turinys. Brėžiniai turi būti parengti naudojant atitinkamą mastelį, pakankamai detalūs ir pateikti A4 formato lapuose arba A4 formatu sulankstytuose lapuose. Nuotraukos, jeigu pateikiamos, turi būti pakankamai išsamios.

Jeigu sistemos, sudėtinės dalys arba atskiri techniniai agregatai turi elektroninius valdiklius, turi būti pateikti duomenys apie tų valdiklių darbinius parametrus.

A:   M ir N kategorijos

0.   BENDRIEJI DALYKAI

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

Tipas: …

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra):

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant transporto priemonės (b): …

0.3.1.   Tokio žymens vieta: …

Transporto priemonės kategorija (c):

0.4.1.   Klasifikavimas (-ai) atsižvelgiant į pavojingus krovinius, kuriuos transporto priemone numatyta gabenti: …

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo pavadinimas ir adresas (jei toks yra):

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

Ašių ir ratų kiekis:

1.3.2.   Vairuojamuosius ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:

1.3.3.   Varančiosios ašys (kiekis, vieta, tarpusavio sujungimas):

1.4.   Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys):

1.6.   Variklio vieta ir jo agregatų išdėstymas:

Reduktoriaus išėjimo veleno padėtis atsižvelgiant į varantįjį veleną: kairė/dešinė (1)

1.8.1.   Transporto priemonė, pritaikyta dešiniąja/kairiąja važiuojamosios dalies juosta vykstančiam transporto priemonių eismui (1)

2.   MASĖS IR MATMENYS (e) (kg ir mm)

(kai taikoma, žr. brėžinį)

2.1.   Transporto priemonės (visiškai pakrautos) bazė (f):

2.3.1.   Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (i):

2.3.2.   Visų kitų ašių tarpvėžė (i):

Gabaritinių matmenų intervalas

Važiuoklė (su kėbulu)

Ilgis (j):

2.4.2.1.1.   Ploto kroviniui sukrauti ilgis:

Plotis (k):

2.4.2.2.1.   Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis):

2.4.2.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis):

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, nepriklausančio M1 kategorijai vilkiko atveju, sukabintuvo, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės su kabina masė, be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir (arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei tai yra autobusai ir turistiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra sėdynė įgulos nariui (o) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė):

2.6.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia apkrova):

2.7.   Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė:

Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas (y) (*):

2.8.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova: (*)

2.9.   Didžiausioji techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė:

2.10.   Didžiausia techniškai leistina kiekvienai ašių grupei tenkanti masė:

Didžiausia techniškai leidžiama velkamos transporto priemonės masė, jei ta transporto priemonė – tai:

2.11.1.   Priekaba su grąžulu:

2.11.2.   Puspriekabė:

2.11.3.   Priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru:

2.11.4.   Didžiausia techniškai leistina transporto priemonių junginio masė:

2.11.5.   Transporto priemonė pritaikyta/nepritaikyta (1) vilkti masę (Direktyvos 77/389/EEB II priedo 1.2 antraštė)

2.11.6.   Didžiausia priekabos be stabdžių masė:

Didžiausia techniškai leistina transporto priemonės sukabinimo taško statinė vertikali apkrova/masė

2.12.1.   Motorinės transporto priemonės:

Numatytos didžiausios leistinos registravimo/eksploatavimo masės (neprivaloma: jeigu nurodomos šios vertės, jos patikrinamos pagal Direktyvos 97/27/EB IV priedo reikalavimus):

2.16.1.   Numatyta didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.2.   Numatyta didžiausia leistina kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leistina masė jų sukabinimo taške (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.3.   Numatyta didžiausia leistina registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.4.   Numatyta didžiausia leistina velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.5.   Numatyta didžiausia leistina transporto priemonių junginio registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

3.   VARIKLIS (q) (Jeigu transporto priemonė gali būti varoma ir benzinu, dyzelinu, …, arba naudojant derinį su kitu kuru, punktai pakartojami (+)).

Gamintojas:

3.1.1.   Gamintojo variklio kodas, pažymėtas ant variklio:

Vidaus degimo variklis

3.2.1.1.   Veikimo principas: kibirkštinis uždegimas/uždegimas suspaudimu, keturių taktų/dviejų taktų (1)

3.2.1.2.   Cilindrų kiekis ir jų išdėstymas:

3.2.1.3.   Darbinis variklio tūris (s): … cm3

3.2.1.6.   Normalus variklio sukimosi dažnis tuščiąja eiga (2): … min–1

3.2.1.8.   Didžiausia naudingoji galia (t): … kW, kai … min–1 (gamintojo nurodyta vertė)

3.2.1.9.   Gamintojo nustatytas didžiausias leistinas variklio sūkių kiekis greitis: … min–1

Degalai: dyzelinas/benzinas/LPG/NG/etanolis: (1)

3.2.2.1.   Tiriamasis oktano skaičius (RON), su švinu:

3.2.2.2.   Tiriamasis oktano skaičius (RON), be švino:

Degalai tiekiami

3.2.4.1.   Karbiuratoriumi (-iais): taip/ne (1)

Degalų įpurškimu (tik uždegimo suspaudimu varikliams): taip/ne (1)

3.2.4.2.2.   Veikimo principas: tiesioginis įpurškimas/netiesioginis įpurškimas/į sūkurinę kamerą (1)

3.2.4.3.   Su degalų įpurškimu (tik kibirkštinio uždegimo varikliams): taip/ne (1)

3.2.7.   Aušinimo sistema: skysčiu/oru (1)

Įleidimo sistema

3.2.8.1.   Pūstuvas: taip/ne (1)

Priemonės, kurių imtasi oro taršai mažinti

Papildomi oro taršą mažinantys įtaisai (jeigu sumontuoti ir jeigu neįrašyti į kitą antraštę)

3.2.12.2.1.   Deginių filtro katalizatorius: taip/ne (1)

3.2.12.2.2.   Deguonies jutiklis: taip/ne (1)

3.2.12.2.3.   Oro pūtimas: taip/ne (1)

3.2.12.2.4.   Išmetamųjų dujų recirkuliacija: taip/ne (1)

3.2.12.2.5.   Angliavandenilių garavimo iš degalų sistemos kontrolės sistema: taip/ne (1)

3.2.12.2.6.   Kietųjų dalelių gaudyklė: taip/ne (1)

3.2.12.2.7.   Transporto priemonės diagnostinė sistema (OBD): taip/ne (1)

3.2.12.2.8.   Kitos sistemos (aprašymas ir veikimas):

3.2.13.   Vieta ir absorbcijos koeficiento simbolis (tik kompresinio uždegimo varikliams):

3.2.15.   LPG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

3.2.16.   NG degalų tiekimo sistema: taip/ne (1)

Elektros variklis

Tipas (apvija, sužadinimas): …

3.3.1.1.   Didžiausia valandinė galia: … kW

3.3.1.2.   Darbinė įtampa: … V

Akumuliatorių baterija

3.3.2.4.   Vieta:

3.6.5.   Alyvos temperatūra

mažiausias: … K

didžiausias: … K

4.   PAVARA (v)

4.2.   Tipas (mechaninė, hidraulinė, elektrinė ir t. t.):

Pavarų dėžė

4.5.1.   Tipas (rankinė/automatinė/CVT (nepertraukiama belaipsnė pavara)) (1)

4.6.   Pavaros perdavimo skaičius

Pavara

Vidinis pavaros perdavimo skaičius (variklio ir pavarų dėžės išėjimo veleno sūkių santykis)

Galinis pavaros perdavimo skaičius (-ai) (pavarų dėžės išėjimo veleno ir varančiųjų ratų sūkių santykis)

Bendras pavaros perdavimo skaičius

Aukščiausia CVT pavara

1

2

3

Žemiausia CVT pavara

 

 

 

Atgalinė

 

 

 

4.7.   Didžiausias transporto priemonės greitis (km/h) (w):

5.   AŠYS

5.1.   Kiekvienos ašies aprašymas:

5.2.   Gamybinė markė:

5.3.   Tipas: …

5.4.   Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:

5.5.   Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis:

6.   PAKABA

Kiekvienos ašies arba ašių grupės ar ratų pakabos tipas ir konstrukcija:

6.2.1.   Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

Varančiosios (-iųjų) ašies (-ių) pneumatinė pakaba: taip/ne (1)

6.2.3.1.   Varančiosios ašies pakaba, lygiavertė pneumatinei pakabai: taip/ne (1)

6.2.3.2.   Lingių laikomos masės svyravimo slopinimas ir jo dažnumas:

Padangos/rato derinys (-iai) (nurodomas padangų dydžio ženklinimas, mažiausio padangos krovumo rodiklis, mažiausio greičio kategorijos simbolis; nurodomas ratų ratlankio (-ių) dydis (-iai) ir rato iškyša (-os))

Ašys

6.6.1.1.1.   1 ašis:

6.6.1.1.2.   2 ašis:

ir kt.

6.6.1.2.   Atsarginis ratas, jeigu numatytas:

Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1.   1 ašis:

6.6.2.2.   2 ašis:

ir kt.

7.   VAIRAVIMAS

Pavara ir valdymas

7.2.1.   Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodoma, priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

7.2.2.   Jungtis su ratais (įskaitant ne vien mechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

7.2.3.   Vairo pavaros stiprintuvo, jeigu sumontuotas, tipas:

8.   STABDŽIAI

8.5.   Antiblokavimo įtaisą turinti stabdžių sistema: taip/ne/neprivaloma (1)

8.9.   Trumpas stabdžių sistemų aprašymas (pagal Direktyvos 71/320/EEB IX priedo 1 priedėlio papildymo 1.6 punktą):

8.11.   Duomenys apie nuostoviojo stabdymo sistemos (-ų) tipą (-us):

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas:

Durys transporto priemonėje esantiems asmenims, skląsčiai ir vyriai

9.3.1.   Durų konfigūracija ir jų skaičius:

Netiesioginio matymo įtaisai

Veidrodžiai (nurodomas kiekvienas veidrodis):

9.9.1.1.   Gamybinė markė:

9.9.1.2.   EB tipo patvirtinimo ženklas:

9.9.1.3.   Variantas:

9.9.1.4.   Veidrodžio identifikavimo brėžinys (-iai), kuriame (-iuose) nurodyta padėtis atsižvelgiant į transporto priemonės konstrukciją:

9.9.1.5.   Duomenys apie pritvirtinimo metodą, įskaitant tą transporto priemonės konstrukcijos dalį, prie kurios pritvirtinta:

9.9.1.6.   Neprivaloma įranga, kuri gali turėti įtakos galiniam regėjimo laukui:

9.9.1.7.   Trumpas reguliavimo sistemos elektroninių sudėtinių dalių (jei yra) aprašymas:

Netiesioginio matymo įtaisai, išskyrus veidrodžius:

Tipas ir charakteristikos (pavyzdžiui, visapusiškas įtaiso aprašymas):

9.9.2.1.1.   Jei tai yra stebėjimo kameros įtaisas – nustatymo atstumas (mm), kontrastas, apšvietimo lygio intervalas, atspindėjimo korekcija, vaizduoklio veikimas (nespalvotas/spalvotas), vaizdo pasikartojimo dažnis, monitoriaus apšvietimo lygis:

9.9.2.1.2.   Pakankamai išsamūs brėžiniai, skirti identifikuoti komplektinį įtaisą, įskaitant įrangos nurodymus; brėžiniuose būtina nurodyti EB tipo patvirtinimo ženklo vietą.

Vidaus įranga

Sėdynės

9.10.3.1.   Skaičius:

Vieta ir išdėstymas:

9.10.3.2.1.   Sėdimųjų vietų skaičius:

9.10.3.2.2.   Sėdimoji (-osios) vieta (-os), skirta (-os) naudoti tik transporto priemonei stovint:

9.10.4.1.   Galvos atramų tipas (-ai): integruotosios/nuimamosios/atskiros (1)

9.10.4.2.   Tipo patvirtinimo numeris (-iai), jeigu taikoma:

9.12.2.   Papildomų keleivio apsaugos sistemų pobūdis ir vieta (nurodoma taip/ne/neprivaloma):

(L = kairė pusė, R = dešinė pusė, C = vidurys)

 

Priekinė oro pagalvė

Šoninė oro pagalvė

Diržo išankstinės apkrovos įtaisas

Pirma sėdynių eilė

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Antra sėdynių eilė (1)

L

 

 

 

C

 

 

 

R

 

 

 

Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1.   Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1 punkto reikalavimo laikymąsi

9.17.4.1.   Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5,3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti paaiškinta:

9.17.4.2.   Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai nurodomi:

Pėsčiųjų apsauga

9.23.1.   Pateikiamas transporto priemonės išsamus aprašymas, įskaitant nuotraukas ir (arba) brėžinius, atsižvelgiant į priekinės transporto priemonės dalies (vidaus ir išorės) konstrukciją, matmenis, atitinkamas atskaitos linijas ir sudėtines medžiagas. Į šį aprašymą turėtų būti įtraukti duomenys apie įrengtą aktyvią apsaugos sistemą.

11.   VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1.   Sumontuoto (-ų) arba sumontuotino (-ų) sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas:

11.3.   Nurodymai tam tikro tipo sukabintuvui pritvirtinti prie transporto priemonės ir gamintojo nurodytų tvirtinimo taškų transporto priemonėje nuotraukos arba brėžiniai; papildoma informacija, jeigu tam tikrą sukabintuvo tipą leidžiama naudoti tik su tam tikrais transporto priemonės tipo variantais arba versijomis:

11.4.   Duomenys apie specialių vilkties sijų arba jungiamųjų plokščių pritvirtinimą:

11.5.   EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):

12.7.1.   transporto priemonė, kurioje įrengta 24 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas)

12.7.2.   transporto priemonė, kurioje įrengta 79 GHz trumpojo nuotolio radiolokacinė įranga: Taip/Ne (išbraukiamas netaikomas atsakymas).

13.   SPECIALIOS NUOSTATOS, TAIKOMOS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, KURIOS NAUDOJAMOS KELEIVIAMS VEŽTI IR, BE VAIRUOTOJO VIETOS, TURI DAUGIAU KAIP AŠTUONIAS SĖDYNES

Transporto priemonės klasė (I klasė, II klasė, III klasė, A klasė, B klasė):

13.1.1.   Važiuoklės tipai, kuriuose galima įrengti EB tipo patvirtinimą turintį kėbulą (gamintojo (-ų), bei transporto priemonės (-ių) tipai):

Keleivių skaičius (sėdinčių ir stovinčių)

13.3.1.   Iš viso (N):

13.3.2.   Viršutinis aukštas (Na) (1):

13.3.3.   Apatinis aukštas (Nb) (1):

Keleivių (sėdinčių) skaičius

13.4.1.   Iš viso (A):

13.4.2.   Viršutinis aukštas (Aa) (1):

13.4.3.   Apatinis aukštas (Ab) (1):

B:   O kategorija:

0.   BENDRIEJI DALYKAI

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra):

Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (b):

0.3.1.   Tokio žymens vieta:

Transporto priemonės kategorija (c):

0.4.1.   Klasifikavimas (-ai) atsižvelgiant į pavojingus krovinius, kuriuos transporto priemonė numatyta gabenti:

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas: …

1.   TRANSPORTO PRIEMONĖS KONSTRUKCIJOS BENDROS CHARAKTERISTIKOS

1.1.   Tipinės transporto priemonės nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

Ašių ir ratų kiekis:

1.3.2.   Vairuojamuosius ratus turinčių ašių kiekis ir padėtis:

1.4.   Važiuoklė (jeigu yra) (bendrasis brėžinys):

2.   MASĖS IR MATMENYS (e) (kg ir mm)

(kai taikoma, žr. brėžinį)

2.1.   Transporto priemonės (visiškai pakrautos) bazė (f):

2.3.1.   Kiekvienos vairuojamosios ašies tarpvėžė (i):

2.3.2.   Visų kitų ašių tarpvėžė (i):

Gabaritinių matmenų intervalas

Važiuoklė (su kėbulu)

Ilgis (j):

2.4.2.1.1.   Ploto kroviniui sukrauti ilgis:

Plotis (k):

2.4.2.2.1.   Sienelių storis (jeigu transporto priemonės skirtos krovinius vežti reguliuojamos temperatūros sąlygomis):

2.4.2.3.   Aukštis (parengtos eksploatuoti transporto priemonės) (l) (pakabų, kurių aukštį galima reguliuoti, nurodoma įprasta eksploatavimo padėtis):

Parengtos eksploatuoti transporto priemonės kėbulo ir, nepriklausančio M1 kategorijai vilkiko atveju, sukabintuvo, jei jis įrengtas gamintojo, masė arba važiuoklės ar važiuoklės su kabina masė, be kėbulo ir (arba) sukabintuvo, jeigu gamintojas neįrengia kėbulo ir (arba) sukabintuvo (įskaitant skysčius, įrankius, atsarginį ratą, jei yra, ir vairuotoją bei, jei tai yra autobusai ir turistiniai autobusai, įgulos nario masė, jeigu transporto priemonėje yra sėdynė įgulos nariui (o) (didžiausia ir mažiausia kiekvieno varianto masė):

2.6.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jei tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis sutampa su jos sunkio centru, sukabintuvo apkrova (kiekvieno varianto didžiausia ir mažiausia apkrova):

2.7.   Mažiausia sukomplektuotos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas, jeigu tai yra nekomplektinė transporto priemonė:

Didžiausia techniškai leistina pakrautos transporto priemonės masė, kurią nurodo gamintojas (y) (*):

2.8.1.   Šios masės pasiskirstymas tarp ašių ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, sukabinimo taško apkrova (*):

2.9.   Didžiausioji techniškai leistina kiekvienai ašiai tenkanti masė:

2.10.   Didžiausia techniškai leistina kiekvienai ašių grupei tenkanti masė:

Didžiausia techniškai leistina transporto priemonės sukabinimo taško statinė vertikali apkrova/masė

2.12.2.   Puspriekabės arba priekabos, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru:

Numatytos didžiausios leistinos registravimo/eksploatavimo masės (neprivaloma: jeigu nurodomos šios vertės, jos patikrinamos pagal Direktyvos 97/27/EB IV priedo reikalavimus):

2.16.1.   Numatyta didžiausia leistina pakrautos transporto priemonės registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.2.   Numatyta didžiausia leistina kiekvienai ašiai tenkanti registravimo/eksploatavimo masė ir, jeigu tai yra puspriekabė arba priekaba, kurios ašis (-ys) sutampa su jos sunkio centru, numatyta sukabinimo taško apkrova, kurią yra nurodęs gamintojas, jeigu mažesnė nei didžiausia techniškai leistina masė jų sukabinimo taške (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.3.   Numatyta didžiausia leistina registravimo/eksploatavimo masė, tenkanti kiekvienai ašių grupei (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.4.   Numatyta didžiausia leistina velkamoji registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

2.16.5.   Numatyta didžiausia leistina transporto priemonių junginio registravimo/eksploatavimo masė (kiekvienai techninei konfigūracijai galima daryti keletą įrašų (#)):

5.   AŠYS

5.1.   Kiekvienos ašies aprašymas:

5.2.   Gamybinė markė:

5.3.   Tipas: …

5.4.   Pakeliamosios (-ųjų) ašies (-ių) padėtis:

5.5.   Keičiamos apkrovos ašies (-ių) padėtis:

6.   PAKABA

Kiekvienos ašies arba ašių grupės ar ratų pakabos tipas ir konstrukcija:

6.2.1.   Lygio reguliavimas: taip/ne/neprivaloma (1)

Padangos/rato derinys (-iai) (nurodomas padangų dydžio ženklinimas, mažiausio padangos krovumo rodiklis, mažiausio greičio kategorijos simbolis; nurodomas ratų ratlankio (-ių) dydis (-iai) ir rato iškyša (-os))

Ašys

6.6.1.1.1.   1 ašis:

6.6.1.1.2.   2 ašis:

ir kt.

6.6.1.2.   Atsarginis ratas, jeigu numatytas:

Didžiausia ir mažiausia riedėjimo spindulio riba

6.6.2.1.   1 ašis:

6.6.2.2.   2 ašis:

ir kt.

7.   VAIRAVIMAS

Pavara ir valdymas

7.2.1.   Vairo mechanizmo pavaros tipas (nurodoma, priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

7.2.2.   Jungtis su ratais (įskaitant nemechanines priemones; nurodoma priekinių ir galinių ratų, jeigu taikytina):

7.2.3.   Vairo pavaros stiprintuvo, jeigu sumontuotas, tipas:

8.   STABDŽIAI

8.5.   Stabdžių antiblokavimo sistema: taip/ne/neprivaloma (1)

8.9.   Trumpas stabdymo įrenginių aprašymas (pagal Direktyvos 71/320/EEB IX priedo 1 priedėlio papildymo 1.6 punktą):

9.   KĖBULAS

9.1.   Kėbulo tipas:

Identifikavimo plokštelės (Direktyva 76/114/EEB)

9.17.1.   Identifikavimo plokštelių ir įrašų ir transporto priemonės identifikavimo numerio vietų nuotraukos ir (arba) brėžiniai:

Gamintojo deklaracija apie Direktyvos 76/114/EEB II priedo 1.1.1 punkto reikalavimo laikymąsi

9.17.4.1.   Antro skirsnio ir, jeigu taikoma, trečio skirsnio ženklų, kurie naudoti, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5.3 skirsnio reikalavimų, reikšmė turi būti paaiškinta:

9.17.4.2.   Jeigu antro skirsnio ženklai naudojami, kad būtų laikomasi ISO standarto 3779–1983 5.4 skirsnio reikalavimų, tie ženklai turi būti nurodyti:

11.   VILKIKŲ IR PRIEKABŲ BEI PUSPRIEKABIŲ JUNGTYS

11.1.   Sumontuoto (-ų) arba sumontuotino (-ų) sukabintuvo (-ų) klasė ir tipas:

11.5.   EB tipo patvirtinimo numeris (-iai):

II DALIS

Lentelėje nurodyti leistini transporto priemonių versijų tų detalių, kurios I dalyje turi po kelis įrašus, deriniai. Tokių detalių su keliais įrašais atžvilgiu kiekvienas įrašas žymimas raide, kuri bus naudojama šioje lentelėje pažymėti, kuris konkrečios detalės įrašas (ar įrašai) taikomi konkrečiai versijai.

Kiekvienam tipo variantui reikia sudaryti atskirą lentelę.

Keli įrašai, kurių deriniams variante netaikomi apribojimai, turėtų būti išvardyti skiltyje „visi“.

Detalės Nr.

Visi

1 versija

2 versija

Kt.

Versijos Nr.

 

 

 

 

 

 

Ši informacija gali būti pateikiama kitokiu formatu ar kitaip išdėstyta, jei ji atitinka pradinę paskirtį.

Kiekvienas variantas ir kiekviena versija turi būti pažymėti skaitmeniniu kodu arba raidžių ir skaitmenų deriniu, kuris taip pat turi būti nurodytas atitinkamos transporto priemonės atitikties liudijime (IX priedas).

Variantui (-ams) pagal XI priedą ar 20 straipsnį gamintojas priskiria specialų kodą.

III DALIS

Tipo patvirtinimo numeriai

Pateikite informaciją, reikalaujamą toliau nurodytoje lentelėje pagal šiai transporto priemonei taikytinus dalykus (***) iš IV priedo arba XI priedo. (Drauge būtina pateikti visus reikiamus patvirtinimus kiekvienam dalykui).

Dalykas

Tipo patvirtinimo numeris

Valstybė narė ar Susitariančioji Šalis (2), išduodanti tipo patvirtinimą (3)

Pratęsimo data

Variantas (-ai)/versija (-os)

 

 

 

 

 

Pasirašo:

Pareigos įmonėje:

Data:


(1)  Lentelę galima praplėsti, jeigu būtina, toms transporto priemonėms, kurios turi daugiau nei dvi sėdynių eiles arba daugiau nei tris sėdynes skersai transporto priemonės pločio.

(2)  Pataisyto 1958 m. susitarimo Susitariančiosios Šalys.

(3)  Nurodoma, jeigu iš EB tipo patvirtinimo numerio negalima nustatyti.

IV PRIEDAS

Suteikiant transporto priemonės EB tipo patvirtinimą taikytinų reikalavimų sąrašas

I DALIS

Norminių aktų sąrašas

(Prireikus atsižvelgiant į kiekvieno iš toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir paskutinius pakeitimus. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JTEEK) taisykles, norminio akto nuoroda parodo susijusias JTEEK taisyklių pataisas, kurioms Bendrija pritarė.)

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

Nuoroda į Oficialųjį leidinį

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1.

Triukšmo lygiai

70/157/EEB

L 42, 1970 2 23, p. 16.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2.

Emisijos

70/220/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

3.

Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai

70/221/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 23.

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X (5)

X

X

X

X

4.

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

70/222/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 25.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.

Vairavimo sistema

70/311/EEB

L 133, 1970 6 18, p. 10.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.

Durų vyriai ir skląsčiai

70/387/EEB

L 176, 1970 8 10, p. 5.

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

7.

Garso signalas

70/388/EEB

L 176, 1970 8 10, p. 12.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8.

Netiesioginio matymo įtaisai

2003/97/EB (8)

L 25, 2004 1 29, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9.

Stabdymas

71/320/EEB

L 202, 1971 9 6, p. 37.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.

Slopinimas (radijo)

72/245/EEB

L 152, 1972 7 6, p. 15.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.

Dyzelino dūmai

72/306/EEB

L 190, 1972 8 20, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

12.

Vidaus įranga

74/60/EEB

L 38, 1974 2 11, p. 2.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Apsaugos nuo vagysčių sistema ir imobilizatorius

74/61/EEB

L 38, 1974 2 11, p. 22.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

14.

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

74/297/EEB

L 165, 1974 6 20, p. 16.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15.

Sėdynių tvirtumas

74/408/EEB

L 221, 1974 8 12, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

16.

Išorinės iškyšos

74/483/EEB

L 256, 1974 10 2, p. 4.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

75/443/EEB

L 196, 1975 7 26, p. 1.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18.

Identifikavimo plokštelės

76/114/EEB

L 24, 1976 1 30, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19.

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

76/115/EEB

L 24, 1976 1 30, p. 6.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20.

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

76/756/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21.

Atšvaitai

76/757/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 32.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22.

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

76/758/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 54.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23.

Posūkių žibintai

76/759/EEB

L 262, 1976 8 27, p. 71.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24.

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

76/760/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 85.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25.

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

76/761/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 96.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26.

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 122.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27.

Vilkimo kabliai

77/389/EEB

L 145, 1977 6 13, p. 41.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28.

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 60.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29.

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 72.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30.

Stovėjimo žibintai

77/540/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 83.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31.

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

77/541/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 95.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32.

Priekinis matomumas

77/649/EEB

L 267, 1977 10 19, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Valdiklių žymėjimas

78/316/EEB

L 81, 1978 9 28, p. 3.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34.

Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas

78/317/EEB

L 81, 1978 3 28, p. 27.

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

35.

Apliejiklis/valytuvas

78/318/EEB

L 81, 1978 2 28, p. 49.

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

36.

Šildymo sistemos

2001/56/EB

L 292, 2001 11 9, p. 21.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37.

Ratų apsaugai

78/549/EEB

L 168, 1978 6 26, p. 45.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Galvos atramos

78/932/EEB

L 325, 1978 11 20, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

CO2 emisijos/degalų sąnaudos

80/1268/EEB

L 375, 1980 12 31, p. 36.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

40.

Variklio galia

80/1269/EEB

L 375, 1980 12 31, p. 46.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Dyzelino emisijos

88/77/EEB

L 36, 1988 2 9, p. 33.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

42.

Šoninės apsaugos priemonės

89/297/EEB

L 124, 1989 5 5, p. 1.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43.

Purslų taškymą ribojantys įtaisai

91/226/EEB

L 103, 1991 4 23, p. 5.

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

44.

Masės ir matmenys (automobilių)

92/21/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 1.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Beskeveldris stiklas

92/22/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 11.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46.

Padangos

92/23/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 95.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47.

Greičio ribotuvai

92/24/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 154.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

48.

Masės ir matmenys (kitų nei nurodyta 44 punkte transporto priemonių)

97/27/EB

L 233, 1997 8 28, p. 1.

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49.

Kabinų išorinės iškyšos

92/114/EEB

L 409, 1992 12 31, p. 17.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50.

Sukabintuvai

94/20/EB

L 195, 1994 7 29, p. 1.

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

51.

Degumas

95/28/EB

L 281, 1995 11 23, p. 1.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52.

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusai

2001/85/EB

L 42, 2002 2 13, p. 1.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53.

Priekinis smūgis

96/79/EB

L 18, 1977 1 21, p. 7.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Šoninis smūgis

96/27/EB

L 169, 1996 7 8, p. 1.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

98/91/EB

L 11, 1999 1 16, p. 25.

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

57.

Priekinė apsauga nuo palindimo

2000/40/EB

L 203, 2000 8 10, p. 9.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58.

Pėsčiųjų apsauga

2003/102/EB

L 321, 2003 12 6, p. 15.

X (6)

 

 

X (6)  (7)

 

 

 

 

 

 

X

:

Taikytinas norminis aktas.

Priedėlis

M1 kategorijai priklausančių mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių EB tipo patvirtinimo reikalavimų sąrašas

(Prireikus atsižvelgiant į kiekvieno iš toliau išvardytų norminių aktų paskutinius pakeitimus)

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą

Nuoroda į Oficialųjį leidinį

M1

1

Triukšmo lygis

70/157/EEB

L 42, 1970 2 23, p. 16

A

2

Emisijos (išskyrus visus reikalavimus, susijusius su transporto priemonių diagnostine sistema (OBD))

70/220/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 1

A

3

Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai

70/221/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 23

B

4

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

70/222/EEB

L 76, 1970 4 6, p. 25

B

5

Vairavimo sistema

70/311/EEB

L 133, 1970 6 18, p. 10

C

6

Durų skląsčiai ir vyriai

70/387/EEB

L 176, 1970 8 10, p. 5

C

7

Garso signalas

70/388/EEB

L 176, 1970 8 10, p. 12

B

8

Netiesioginio matymo įtaisai

2003/97/EB (13)

L 25, 2004 1 29, p. 1

X (10)

B (12)

9

Stabdymas

71/320/EEB

L 202, 1971 9 6, p. 37

A

10

Slopinimas (radijo)

72/245/EEB

L 152, 1972 7 6, p. 15

A (9)

C (11)

11

Dyzelino dūmai

72/306/EEB

L 190, 1972 8 20, p. 1

A

12

Vidaus įranga

74/60/EEB

L 38, 1974 2 11, p. 2

C

13

Apsaugos nuo vagysčių sistema ir imobilizatorius

74/61/EEB

L 38, 1974 2 11, p. 22

A

14

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

74/297/EEB

L 165, 1974 6 20, p. 16

C

15

Sėdynių tvirtumas

74/408/EEB

L 221, 1974 8 12, p. 1

C

16

Išorinės iškyšos

74/483/EEB

L 266, 1974 10 2, p. 4

C

17

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

75/443/EEB

L 196, 1975 7 26, p. 1

B

18

Identifikavimo plokštelės

76/114/EEB

L 24, 1976 1 30, p. 1

B

19

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

76/115/EEB

L 24, 1976 1 30, p. 6

B

20

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

76/756/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 1

B

21

Atšvaitai

76/757/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 32

X

22

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

76/758/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 54

X

23

Posūkių žibintai

76/759/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 71

X

24

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

76/760/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 85

X

25

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

76/761/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 96

X

26

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

L 262, 1976 9 27, p. 122

X

27

Vilkimo kabliai

77/389/EEB

L 145, 1977 6 13, p. 41

B

28

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 60

X

29

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 72

X

30

Stovėjimo žibintai

77/540/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 83

X

31

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

77/541/EEB

L 220, 1977 8 29, p. 95

A (10)

B (12)

32

Priekinis matomumas

77/649/EEB

L 267, 1977 10 19, p. 1

A

33

Valdiklių žymėjimas

78/316/EEB

L 81, 1978 3 28, p. 3

X

34

Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas

78/317/EEB

L 81, 1978 3 28, p. 27

C

35

Apliejiklis/Valytuvas

78/318/EEB

L 81, 1978 3 28, p. 49

C

36

Šildymo sistema

2001/56/EB

L 292, 2001 11 9, p. 21

C

37

Ratų apsaugai

78/549/EEB

L 168, 1978 6 26, p. 45

B

39

Degalų sąnaudos

80/1268/EEB

L 375, 1980 12 31, p. 36

A

40

Variklio galia

80/1269/EEB

L 375, 1980 12 31, p. 46

C

41

Dyzelino emisijos

88/77/EEB

L 36, 1988 2 9, p. 33

A

44

Masės ir matmenys (automobilių)

92/21/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 1

C

45

Beskeveldris stiklas

92/22/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 11

X (10)

B (12)

46

Padangos

92/23/EEB

L 129, 1992 5 14, p. 95

X (10)

B (12)

50

Sukabintuvai

94/20/EB

L 195, 1994 7 29, p. 1

X (10)

A (12)

53

Priekinis smūgis

96/79/EB

L 18, 1997 1 21, p. 7

N/A

54

Šoninis smūgis

96/27/EB

L 169, 1996 7 8, p. 1

N/A

58

Pėsčiųjų apsauga

2003/102/EB

L 321, 2003 12 6, p. 15

N/A

X

:

Reikalaujama visiškai laikytis norminio akto; turi būti išduotas EB tipo patvirtinimo liudijimas; užtikrinama produkcijos atitiktis.

A

:

Neleidžiamos jokios išimtys, išskyrus nurodytąsias norminiame akte. Tipo patvirtinimo liudijimo ir tipo patvirtinimo ženklo nereikalaujama. Bandymų ataskaitas pateikia pranešime nurodyta techninė tarnyba.

B

:

Turi būti įvykdyti norminiame akte nustatyti techniniai reikalavimai. Norminiame akte nustatyti bandymai turi būti atlikti visiškai; pagal susitarimą su įgaliotąja institucija juos gali atlikti pats gamintojas; jam gali būti leista pateikti techninę ataskaitą; tipo patvirtinimo liudijimas neturi būti išduodamas ir nereikalaujama tipo patvirtinimo.

C

:

Gamintojas turi įrodyti įgaliotajai institucijai, kad yra įvykdyti pagrindiniai norminio akto reikalavimai.

N/A

:

Šis norminis aktas netaikomas (nėra reikalavimų).

II DALIS

Jeigu nuoroda daroma į atskirą direktyvą ar reglamentą, pagal toliau nurodytas JTEEK (atsižvelgiant į taikymo sritį (14) ir toliau išvardytus kiekvienos JTEEK taisyklės pakeitimus) taisykles suteiktas patvirtinimas turi būti laikomas lygiaverčiu EB tipo patvirtinimui, kuris buvo suteiktas pagal atitinkamą I dalies lentelėje nurodytą atskirą direktyvą ar reglamentą.

Būtent šių JTEEK taisyklių Bendrija laikėsi būdama Jungtinių Tautų Europos Ekonominės komisijos pataisyto 1958 m. Ženevos susitarimo susitariančiąja šalimi remiantis Tarybos sprendimu 97/836/EB arba vėlesniais Tarybos sprendimais, kaip nurodyta to sprendimo 3 straipsnio 3 dalyje.

Vėlesni žemiau išvardytų JTEEK taisyklių pakeitimai taip pat turi būti laikomi lygiaverčiais, remiantis Bendrijos sprendimu, nurodytu Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 2 dalyje (15).

Dalykas

Pagrindinės JTEEK taisyklės numeris

Pakeitimų serijos

1.

Triukšmo lygiai

51

02

1.

Keičiamosios išmetamųjų dujų triukšmo slopinimo sistemos

59

00

2.

Emisijos

83

03

2.

Keičiami deginių filtrų katalizatoriai

103

00

3.

Galinis apsauginis įtaisas

58

01

3.

Degalų bakai

34

01

3.

Degalų bakai

67

01

3.

Degalų bakai

110

00

5.

Vairavimo sistema

79

01

6.

Durų skląsčiai ir vyriai

11

02

7.

Garso signalas

28

00

8.

Galinio vaizdo veidrodžiai

46

01

8A.

Netiesioginio matymo įtaisai

46

02

9.

Stabdymas

13

09

9.

Stabdymas

13H

00

9.

Stabdžių antdėklai

90

01

10.

Radijo slopinimas

10

02

11.

Dyzelino dūmai

24

03

12.

Vidaus įranga

21

01

13.

Apsaugos nuo vagysčių sistema

18

02

13.

Imobilizatorius

97

00

13.

Signalizacijos sistemos

97

00

13.

Neteisėtas naudojimas

116

00

14.

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

12

03

15.

Sėdynių tvirtumas

17

06

15.

Sėdynių tvirtumas (miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų)

80

01

16.

Išorinės iškyšos

26

02

17.

Spidometras

39

00

19.

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

14

04

20.

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

48

01

21.

Atšvaitai

3

02

22.

Viršutiniai gabaritiniai/priekiniai (šoniniai) gabaritiniai/galiniai (šoniniai) gabaritiniai/stabdymo žibintai

7

02

22.

Transporto priemonės matomumą šviesiu paros metu pagerinantys priekiniai žibintai

87

00

22.

Šoniniai gabaritiniai žibintai

91

00

23.

Posūkių žibintai

6

01

24.

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintas

4

00

25.

Priekiniai žibintai (R2 ir HS1)

1

01

25.

Vientisieji priekiniai žibintai

5

02

25.

Priekiniai žibintai (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, ir (arba) H8)

8

04

25.

Priekiniai žibintai (H4)

20

02

25.

Halogeniniai vientisieji priekiniai žibintai

31

02

25.

Patvirtintuose žibintuose naudotinos kaitinamosios lempos

37

03

25.

Priekiniai žibintai, kuriuose šviesos šaltinis – dujinis išlydis

98

00

25.

Dujinio išlydžio šviesos šaltiniai, kurie naudojami patvirtintuose dujinio išlydžio žibintuose

99

00

26.

Priekiniai rūko žibintai

19

02

28.

Galiniai rūko žibintai

38

00

29.

Atbulinės eigos žibintai

23

00

30.

Stovėjimo žibintai

77

00

31.

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

16

04

31.

Vaiko apsaugos priemonės

44

03

38.

Galvos apsaugos (sujungtos su sėdynėmis)

17

06

38.

Galvos atramos

25

04

39.

Degalų sąnaudos

101

00

40.

Variklio galia

85

00

41.

Dyzelino emisija

49

02

42.

Šoninės apsaugos priemonės

73

00

45.

Beskeveldris stiklas

43

00

46.

Padangos, motorinės transporto priemonės ir jų priekabos

30

02

46.

Padangos, krovininės transporto priemonės ir jų priekabos

54

00

46.

Laikinai naudojami atsarginiai ratai/padangos

64

00

46.

Pasikartojantis triukšmas

117

00

47.

Greičio ribotuvai

89

00

50.

Sukabintuvai

55

01

51.

Degumas

118

00

52.

Kėbulo rėmų (autobusų) atsparumas

66

00

53.

Priekinis smūgis

94

01

54.

Šoninis smūgis

95

02

55.

Priekinė apsauga nuo palindimo

93

00


(1)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo šildymo ir apipūtimo įrenginys.

(2)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įrenginiai.

(3)  Direktyvos 94/20/EB reikalavimai taikomi tik transporto priemonėms su sukabintuvais.

(4)  Direktyvos 98/91/EB reikalavimai yra taikomi tik tada, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti, EB tipo patvirtinimo.

(5)  LPG ar CNG varomų transporto priemonių atveju, kol bus priimti Direktyvos 70/221/EEB atitinkami pakeitimai siekiant įtraukti LPG ir CNG bakus, reikalaujamas transporto priemonės patvirtinimas pagal JTEEK taisyklę 67–01 arba 110.

(6)  Neviršija didžiausios 2,5 tonų masės.

(7)  Nustatyta pagal M1 kategorijos transporto priemones.

(8)  Pagal Direktyvą 71/127/EEB suteikti patvirtinimai galioja bendro transporto priemonės tipo patvirtinimui iki Direktyvos 2003/97/EB 2 straipsnyje nurodytų datų.

(9)  Elektroninis surenkamasis mazgas.

(10)  Sudėtinė dalis.

(11)  Transporto priemonė.

(12)  Nurodymai dėl įrengimo.

(13)  Iki 2006 m. sausio 26 d. patvirtinimai pagal Direktyvą 71/127/EEB gali būti pripažinti kaip alternatyvūs.

Reikšmės

X

:

Reikalaujama visiškai laikytis norminio akto; turi būti išduotas EB tipo patvirtinimo liudijimas; užtikrinama produkcijos atitiktis.

A

:

Neleidžiamos jokios išimtys, išskyrus nurodytąsias norminiame akte. Tipo patvirtinimo liudijimo ir tipo patvirtinimo ženklo nereikalaujama. Bandymų ataskaitas pateikia pranešime nurodyta techninė tarnyba.

B

:

Turi būti įvykdyti norminiame akte nustatyti techniniai reikalavimai. Norminiame akte nustatyti bandymai turi būti atlikti visiškai; pagal susitarimą su įgaliotąja institucija juos gali atlikti pats gamintojas; jam gali būti leista pateikti techninę ataskaitą; tipo patvirtinimo liudijimas neturi būti išduodamas ir nereikalaujama tipo patvirtinimo.

C

:

Gamintojas turi įrodyti įgaliotajai institucijai, kad yra įvykdyti pagrindiniai norminio akto reikalavimai.

N/A

:

Šis norminis aktas netaikomas (nėra reikalavimų).

(14)  Jeigu atskirosiose direktyvose ar reglamentuose nustatyti montavimo reikalavimai, pastarieji taip pat taikomi pagal JTEEK taisykles patvirtintoms sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

(15)  Dėl vėlesnių pakeitimų žr. dokumento UN/ECE TRANS/WP.29/343 naujausią redakciją.

V PRIEDAS

Transporto priemonių EB tipo patvirtinimo procedūros

1.   Gavusi paraišką visos transporto priemonės tipo patvirtinimui gauti EB tipo įgaliotoji institucija turi:

a)

patikrinti, kad visuose EB tipo patvirtinimo liudijimuose, išduotuose pagal norminius aktus, kurie taikomi transporto priemonės tipo patvirtinimui, būtų nurodytas transporto priemonės tipas ir jie atitiktų nustatytus reikalavimus;

b)

nuorodomis į dokumentus užtikrinti, kad transporto priemonės informacinio dokumento I dalyje nurodytos transporto priemonės specifikacijos ir duomenys būtų įtraukti į informacinius paketus ir EB tipo patvirtinimo liudijimus pagal atitinkamus norminius aktus; jeigu informacinio dokumento I dalyje esantys punktai neįtraukiami į kurio nors norminio akto informacinius paketus, patvirtinti, kad atitinkama sudėtinė dalis ar charakteristika atitinka informaciniame aplanke pateiktus duomenis;

c)

atlikti patvirtintino tipo transporto priemonės dalių ir sistemų atrinktų pavyzdžių patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar transporto priemonė (-ės) yra pagaminta (-os) taip, kaip nurodyta autentiškame informaciniame pakete pagal atitinkamų EB tipo patvirtinimo liudijimų reikalavimus, arba pasirūpinti, kad tokie patikrinimai būtų atlikti;

d)

atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus, jei taikytina;

e)

atlikti arba pavesti atlikti reikiamus patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar yra sumontuoti IV priedo I dalies 1 ir 2 išnašose nurodyti įtaisai, jei taikytina.

2.   1 dalies c punkte nustatytais tikslais patikrintinų transporto priemonių skaičius turi būti pakankamas, kad būtų galima tinkamai patikrinti įvairius tvirtinamo tipo derinius, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

Transporto priemonės kategorija

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Kriterijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variklis

X

X

X

X

X

X

Pavarų dėžė

X

X

X

X

X

X

Ašių skaičius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Varančiosios ašys (skaičius, vieta, jų tarpusavio sujungimas)

X

X

X

X

X

X

Vairuojamosios ašys (skaičius ir vieta)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kėbulo rūšys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durų skaičius

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vairaračio padėties pusė

X

X

X

X

X

X

Sėdynių skaičius

X

X

X

X

X

X

Įrangos lygis

X

X

X

X

X

X

3.   Jei nėra patvirtinimo liudijimų pagal nė vieną iš taikytinų norminių aktų, EB tipo įgaliotoji institucija privalo:

a)

pasirūpinti būtinais bandymais ir patikrinimais, kurių reikalaujama pagal kiekvieną iš atitinkamų norminių aktų;

b)

patikrinti, ar transporto priemonė atitinka informaciniame aplanke pateiktus duomenis ir ar ji atitinka kiekviename atitinkamame norminiame akte nustatytus techninius reikalavimus;

c)

atlikti arba pavesti atlikti reikiamus atskirų techninių mazgų įrangos patikrinimus, jei taikytina;

d)

atlikti arba pavesti atlikti reikiamus patikrinimus, reikalingus nustatyti, ar yra sumontuoti IV priedo I dalies išnašose (1) ir (2) nurodyti įtaisai, jei taikytina.

1 priedėlis

Standartai, kurių turi laikytis 41 straipsnyje nurodyti subjektai

Su tipo patvirtinimu susijusi veikla, kuri turi būti vykdoma laikantis norminių aktų, išvardytų šios direktyvos IV priede:

1.1.   A kategorija (bandymai, atliekami savose patalpose):

EN ISO/IEC 17025: 2005 dėl bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų.

Techninė tarnyba, paskirta atlikti A kategorijos veiklą, gali atlikti norminiuose aktuose numatytus bandymus, kuriems atlikti ji paskirta, arba juos prižiūrėti gamintojo patalpose arba trečiosios šalies patalpose;

1.2.   B kategorija (bandymų, atliekamų gamintojo arba trečiosios šalies patalpose, priežiūra):

EN ISO/IEC 17020: 2004 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų.

Prieš atlikdama ar prižiūrėdama visus bandymus gamintojo ar trečiųjų šalių patalpose, techninė tarnyba patikrina, ar bandymų patalpos ir matavimo prietaisai atitinka 1.1 punkte nurodyto standarto reikiamus reikalavimus.

Veikla, susijusi su gamybos atitiktimi:

2.1.   C kategorija (gamintojo kokybės valdymo sistemų pradinio įvertinimo ir priežiūros audito tvarka):

EN 45012: 1998 dėl bendrųjų reikalavimų įstaigoms, vykdančioms kokybės sistemų vertinimą ir sertifikavimą/registraciją.

2.2.   D kategorija (gamybos pavyzdžių tikrinimas ar bandymas arba jo priežiūra):

EN ISO/IEC 17020: 2004 dėl bendrųjų įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijų.

2 priedėlis

Techninių tarnybų įvertinimo procedūra

1.   ŠIO PRIEDĖLIO TIKSLAS

1.1.   Šiame priedėlyje nustatomos sąlygos, pagal kurias šios direktyvos 42 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija turėtų atlikti techninių tarnybų įvertinimo procedūrą.

1.2.   Šie reikalavimai mutatis mutandis taikomi visoms techninėms tarnyboms, neatsižvelgiant į jų teisinį statusą (nepriklausoma organizacija, gamintojas ar įgaliotoji institucija, veikianti kaip techninė tarnyba).

2.   VERTINIMO PRINCIPAI

Vertinimas apibūdinamas remiantis tam tikrais principais:

nepriklausomumas, kuris yra išvadų nešališkumo ir objektyvumo pagrindas,

rėmimasis įrodymais, o tai garantuoja patikimas ir atkuriamas išvadas.

Auditoriai turi pademonstruoti patikimumą ir garbingumą bei laikytis konfidencialumo ir diskretiškumo. Jie turi teisingai ir tiksliai pranešti savo įvertinimo rezultatus ir išvadas.

3.   ĮGŪDŽIAI, KURIŲ REIKALAUJAMA IŠ AUDITORIŲ

3.1.   Įvertinimus gali atlikti tik auditoriai, turintys šiems tikslams būtinų techninių ir administracinių žinių.

3.2.   Auditoriai turi būti specialiai apmokyti atlikti įvertinimo veiklą. Be to, jie turi turėti technikos srities, kurioje techninė tarnyba vykdys savo veiklą, konkrečių žinių.

3.3.   Nepažeidžiant 3.1 ir 3.2 punktų nuostatų, 42 straipsnio 4 dalyje nurodytą įvertinimą turi atlikti auditoriai, nepriklausomi nuo veiklos, dėl kurios vykdomas įvertinimas.

4.   PARAIŠKA DĖL PASKYRIMO

4.1.   Tinkamai įgaliotas techninės tarnybos pareiškėjos atstovas kompetentingai institucijai turi pateikti oficialią paraišką, kurioje nurodoma ši informacija:

a)

bendri techninės tarnybos duomenys, įskaitant juridinį asmenį, pavadinimą, adresus, teisinį statusą ir žmogiškuosius bei techninius išteklius;

b)

bendra informacija, susijusi su technine tarnyba, pavyzdžiui, jos veikla, padėtis didesniame juridiniame asmenyje, jei taikoma, ir (visų) jos patalpų, kuriose būtų vykdoma su paskyrimu susijusi veikla, adresai;

c)

sutikimas vykdyti su paskyrimu susijusius reikalavimus ir kitus atitinkamose direktyvose techninei tarnybai taikomus įsipareigojimus;

d)

atitikties įvertinimų, kuriuos techninė tarnyba atlieka pagal taikomas direktyvas, apibūdinimas ir direktyvų, kurių taikymui techninė tarnyba siekia paskyrimo, sąrašas, įskaitant pajėgumų ribotumus, jeigu taikoma;

e)

techninės tarnybos kokybės vadovo kopija.

4.2.   Kompetentinga institucija turi patikrinti, ar techninės tarnybos pateikta informacija yra tinkama.

5.   IŠTEKLIŲ PATIKRA

Kompetentinga institucija turi patikrinti, ar ji yra pajėgi atlikti techninės tarnybos įvertinimą, atsižvelgdama į savo pačios politiką ir kompetenciją, taip pat į tai, ar yra tinkamų auditorių ir ekspertų.

6.   ĮVERTINIMO DALIES PERDAVIMAS

6.1.   Kompetentinga institucija gali įvertinimo dalis perduoti kitai skiriančiajai institucijai arba paprašyti techninių ekspertų, kuriuos parūpina kita kompetentinga institucija, paramos. Techninė tarnyba pareiškėja turi duoti sutikimą dėl subrangovų ir ekspertų.

6.2.   Kad atliktų visišką techninės tarnybos įvertinimą, kompetentinga institucija turi atsižvelgti į tai, kad akreditavimo pažymėjimų taikymo sritis būtų tinkama.

7.   PASIRENGIMAS ĮVERTINIMUI

7.1.   Kompetentinga institucija turi oficialiai paskirti įvertinimo komandą. Pastaroji turi užtikrinti, kad kiekvienas įvertinimas būtų atliekamas pasitelkiant tinkamą kompetenciją. Visų pirma visa komanda turi:

a)

turėti tinkamų žinių konkrečioje srityje, kurioje siekiama paskyrimo, ir

b)

išmanyti pakankamai, kad galėtų patikimai įvertinti techninės tarnybos kompetenciją vykdyti veiklą savo paskyrimo srityje.

7.2.   Kompetentinga institucija turi aiškiai apibrėžti įvertinimo komandos užduotį. Įvertinimo komandos užduotis yra įvertinti techninės tarnybos pareiškėjos pateiktus dokumentus ir atlikti patikrinimus vietoje.

7.3.   Kompetentinga institucija kartu su technine tarnyba ir paskirta įvertinimo komanda turi susitarti dėl įvertinimo datos ir darbotvarkės. Tačiau kompetentinga institucija išlieka atsakinga už datos, kuri nustatyta pagal priežiūros ir pakartotinio įvertinimo planą, laikymąsi.

7.4.   Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad įvertinimo komandai būtų pateikti tinkami kriterijų dokumentai, ankstesnių įvertinimų rezultatai ir atitinkami techninės tarnybos dokumentai bei apskaitos dokumentai.

8.   ĮVERTINIMAS VIETOJE

Įvertinimo komanda turi atlikti techninės tarnybos įvertinimą techninės tarnybos patalpose, kuriose vykdomos viena ar kelios pagrindinės veiklos kryptys, ir, jei reikalinga, atlikti stebėjimą kitose pasirinktose patalpose, kuriose dirba techninė tarnyba.

9.   REZULTATŲ ANALIZĖ IR ĮVERTINIMO ATASKAITA

9.1.   Įvertinimo komanda turi išanalizuoti visą svarbią informaciją ir įrodymus, surinktus tikrinant dokumentus ir apskaitos dokumentus bei įvertinimo vietoje metu. Šios analizės turi pakakti, kad komanda galėtų nustatyti kompetencijos lygį ir tai, ar techninė tarnyba atitinka paskyrimui keliamus reikalavimus.

Kompetentingos institucijos nustatyta ataskaitos pateikimo tvarka turi būti užtikrinta, kad būtų įvykdyti šie reikalavimai.

9.2.1.   Prieš palikdama įvertinimo vietą, įvertinimo komanda turi susitikti su technine tarnyba. Šio susitikimo metu įvertinimo komanda turi raštu ir (arba) žodžiu pateikti pranešimą apie savo analizės rezultatus. Techninei tarnybai turi būti suteikta galimybė pateikti klausimus, įskaitant apie neatitiktis, jeigu tokių yra, ir kuo remiantis jos nustatytos.

9.2.2.   Techninė tarnyba nedelsiant supažindinama su rašytine įvertinimo rezultatų ataskaita. Įvertinimo ataskaitoje turi būti pateiktos pastabos apie kompetenciją ir atitiktį, taip pat turi būti nurodytos neatitiktys, jei tokių nustatyta, kurias būtina pašalinti siekiant atitikti visus paskyrimui keliamus reikalavimus.

9.2.3.   Techninė tarnyba turi būti paraginta pateikti atsakymą dėl įvertinimo ataskaitos ir apibūdinti konkrečius veiksmus, kurių imtasi ar planuojama imtis per apibrėžtą laikotarpį visoms nustatytoms neatitiktims pašalinti.

9.3.   Kompetentinga institucija turi užtikrinti, kad techninės tarnybos atsakymai dėl neatitikčių pašalinimo būtų išnagrinėti siekiant nustatyti, ar tie veiksmai yra pakankami ir veiksmingi. Jeigu nustatoma, kad techninės tarnybos atsakyme nurodyti veiksmai nėra pakankami, turi būti pareikalauta papildomos informacijos. Be to, gali būti pareikalauta veiksmų, kurių imtasi, veiksmingo įgyvendinimo įrodymų, arba gali būti atliktas vėlesnis tyrimas siekiant patikrinti, ar veiksmingai įgyvendinami koreguojantys veiksmai.

9.4.   Įvertinimo ataskaitoje būtinai turi būti pateikta

a)

techninės tarnybos unikalus identifikacijos kodas;

b)

įvertinimo vietoje data (-os);

c)

įvertinime dalyvavusių auditorių ir (arba) ekspertų vardai ir pavardės;

d)

visų įvertintų patalpų unikalūs identifikacijos kodai;

e)

siūloma paskyrimo, kuris buvo vertinamas, sritis;

f)

trumpas pranešimas apie techninės tarnybos vidaus organizavimo ir jos priimtų procedūrų tinkamumą, kad būtų galima pasitikėti jos kompetencija, nustatoma pagal tai, kaip ji įvykdė paskyrimo reikalavimus.

g)

informacija apie visų neatitikčių pašalinimą;

h)

rekomendacija, ar pareiškėjas turėtų būti paskirtas ar patvirtintas technine tarnyba ir, jeigu turėtų, kurioje paskyrimo srityje.

10.   PASKYRIMO SUTEIKIMAS/PATVIRTINIMAS

10.1.   Patvirtinimo institucija be reikalo nedelsdama, pasiremdama ataskaita (-omis) ir kita susijusia informacija turi nuspręsti, ar suteikti, patvirtinti ar pratęsti paskyrimą.

10.2.   Patvirtinimo institucija techninei tarnybai turi išduoti pažymėjimą. Pažymėjime turi būti nurodyta ši informacija:

a)

patvirtinimo institucijos tapatybė ir logotipas;

b)

paskirtos techninės tarnybos unikalus identifikacijos kodas;

c)

paskyrimo suteikimo įsigaliojimo data ir galiojimo pabaigos data;

d)

trumpai nurodoma paskyrimo sritis (taikomos direktyvos, reglamentai ar jų dalis);

e)

atitikties patvirtinimas ir nuoroda į atitinkamą direktyvą.

11.   PAKARTOTINIS ĮVERTINIMAS IR PRIEŽIŪRA

11.1.   Pakartotinis įvertinimas atliekamas panašiai kaip pradinis įvertinimas, išskyrus tai, kad turi būti atsižvelgta į ankstesnių įvertinimų patirtį. Įvertinimų vietoje priežiūra yra ne tokia nuodugni kaip pakartotiniai įvertinimai.

11.2.   Kompetentinga institucija turi parengti kiekvienos paskirtos techninės tarnybos pakartotinio įvertinimo ir priežiūros planą, kad paskyrimo srities pavyzdžiai būtų reguliariai tikrinami.

Įvertinimų vietoje (pakartotinių įvertinimų ar priežiūros) periodiškumas priklauso nuo įrodyto stabilumo, kurį pasiekė techninė tarnyba.

11.3.   Jeigu atliekant priežiūrą ar pakartotinį tyrimą nustatomos neatitiktys, kompetentinga institucija turi nustatyti tikslų laiko terminą koreguojantiems veiksmams įgyvendinti.

11.4.   Jeigu per sutartą laikotarpį nebuvo imtasi koreguojančių ar gerinimo veiksmų arba jie nebuvo pripažinti pakankamais, kompetentinga institucija turi patvirtinti tinkamas priemones, pavyzdžiui, toliau vykdyti įvertinimą, sustabdyti ir (arba) atšaukti paskyrimą vienai ar daugiau veiklos krypčių, kurioms vykdyti buvo paskirta techninė tarnyba.

11.5.   Nusprendusi sustabdyti ar atšaukti techninės tarnybos paskyrimą, kompetentinga institucija jai turi apie tai pranešti registruotu laišku. Bet kokiu atveju kompetentinga institucija turi patvirtinti visas būtinas priemones, kad būtų užtikrintas veiklos, kurią jau vykdė techninė tarnyba, tęstinumas.

12.   PASKIRTŲ TECHNINIŲ TARNYBŲ BYLOS

12.1.   Kompetentinga institucija turi kaupti ir tvarkyti techninių tarnybų bylas, kuriose būtų parodyta, jog veiksmingai įvykdyti paskyrimo reikalavimai, įskaitant kompetenciją.

12.2.   Kompetentinga institucija techninių tarnybų bylas turi laikyti saugiai, kad būtų užtikrintas konfidencialumas.

12.3.   Techninių tarnybų bylose būtinai turi būti saugoma:

a)

susijęs susirašinėjimas;

b)

įvertinimų rezultatai ir ataskaitos;

c)

paskyrimo pažymėjimų kopijos.

VI PRIEDAS

A PAVYZDYS

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios institucijos spaudas

Informacija, susijusi su:

Tipu:

EB tipo patvirtinimu (1)

komplektinės transporto priemonės (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1)

sukomplektuotos transporto priemonės (1)

atsisakymu suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

nekomplektinės transporto priemonės (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimu netekusiu galios (1)

transporto priemonės komplektinių ir nekomplektinių variantų (1)

transporto priemonės sukomplektuotų ir nekomplektinių variantų (1)

atsižvelgiant į Direktyvą 2007/46/EB

EB tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

1 SKIRSNIS

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (2):

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant transporto priemonės:

0.3.1.   Tokio žymens vieta:

0.4.   Transporto priemonės kategorija (3):

0.5.   Komplektinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1):

Bazinės transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1)  (4):

Paskutinio nekomplektinės transporto priemonės gamybos etapo gamintojo pavadinimas ir adresas (1)  (4):

Sukomplektuotos transporto priemonės gamintojo pavadinimas ir adresas (1)  (4):

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

Toliau pasirašęs patvirtina, kad pridėtame informaciniame dokumente gamintojo pateiktas pirmiau apibūdintos (-ų) transporto priemonės (-ių) aprašymas yra tikslus (bandinį (-ius) parinko EB tipo tvirtinimo institucija ir jį (juos) gamintojas pateikė kaip transporto priemonės tipo prototipą (-us)) ir kad pridėti bandymų rezultatai yra susiję su transporto priemonės tipu.

1.   Komplektinių ir sukomplektuotų transporto priemonių/variantų atveju (1):

Transporto priemonės tipas atitinka Direktyvos 2007/46/EB IV ir XI prieduose (1)  (1) nurodytų visų atitinkamų atskirų norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka tų reikalavimų (4).

2.   Nekomplektinių transporto priemonių/variantų atveju (1):

Transporto priemonės tipas atitinka antroje pusėje pateiktoje lentelėje išvardytų norminių aktų techninius reikalavimus/neatitinka tų reikalavimų (1).

3.   Patvirtinimas yra suteiktas/jį suteikti atsisakyta/jis paskelbtas netekusiu galios (1).

4.   Patvirtinimas yra suteiktas pagal 20 straipsnį ir patvirtinimas galioja iki … m. … … d.

(Vieta)

(Parašas)

(Data)


Priedai:

Informacinis paketas

Bandymų rezultatai (žr. VIII priedą)

Bendrovės darbuotojo (-ų), kuris (-ie) įgalioti pasirašyti atitikties liudijimus, vardas (-ai), pavardė (-ės) ir jo (jų) parašo (-ų) pavyzdžiai bei jo (-jų) einamų pareigų nurodymas

Pastaba. Jeigu šis pavyzdys tipui patvirtinti naudojamas pagal 20, 22 ar 23 straipsnius, jame galima neįrašyti antraštės „EB transporto priemonės tipo patvirtinimas“, išskyrus:

20 straipsnyje nurodytu atveju, kai Komisija nusprendė leisti valstybei narei suteikti tipo patvirtinimą pagal šią direktyvą,

M1 kategorijos transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas pagal 22 straipsnyje nurodytą procedūrą, atveju.

EB TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPO PATVIRTINIMAS

2 pusė

Šis EB tipo patvirtinimas, suteikiant jį nekomplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms ar jų variantams, yra grindžiamas toliau išvardytų nekomplektinių transporto priemonių patvirtinimu (-ais):

1 etapas: Bazinės transporto priemonės gamintojas:

EB tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas variantams:

2 etapas: Gamintojas:

EB tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas variantams:

3 etapas: Gamintojas:

EB tipo patvirtinimo numeris:

Data:

Taikomas variantams:

Jeigu patvirtinimas apima vieną arba daugiau nekomplektinių variantų, nurodomi tie variantai, kurie yra komplektiniai arba sukomplektuoti.

Komplektinis (-iai)/sukomplektuotas (-i) variantas (-ai):

Patvirtintos nekomplektinės transporto priemonės tipui ar variantui taikomų reikalavimų sąrašas (prireikus atsižvelgiant į kiekvieno toliau išvardytų norminių aktų taikymo sritį ir naujausius pakeitimus).

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Naujausias pakeitimas

Taikoma variantams

 

 

 

 

 

(Išvardijami tik tie dalykai, kuriems yra suteiktas EB tipo patvirtinimas)

Specialios paskirties transporto priemonių atveju – išimtys ar specialios nuostatos, taikomos pagal XI priedą, ir išimtys, padarytos pagal 20 straipsnį.

Norminio akto nuoroda

Punkto numeris

Patvirtinimo rūšis ar išimties pobūdis

Taikoma variantams

 

 

 

 

Priedėlis

Norminių aktų, kurių reikalavimus atitinka transporto priemonės tipas, sąrašas

(pildoma tik tuo atveju, jeigu tipo patvirtinimas suteikiamas laikantis 6 straipsnio 3 dalies)

Dalykas

Nuoroda į norminį aktą (5)

Su pakeitimais, padarytais

Taikoma variantams

1.

Triukšmo lygiai

70/157/EEB

 

 

2.

Emisijos

70/220/EEB

 

 

3.

Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai

70/221/EEB

 

 

4.

Vieta galiniam valstybinio numerio ženklui

70/222/EEB

 

 

5.

Vairavimo sistema

70/311/EEB

 

 

6.

Durų skląsčiai ir vyriai

70/387/EEB

 

 

7.

Garso signalas

70/388/EEB

 

 

8.

Galinio vaizdo matomumas

71/127/EEB

 

 

8A.

Netiesioginio matymo įtaisai

2003/97/EB

 

 

9.

Stabdymas

71/320/EEB

 

 

10.

Slopinimas (radijo)

72/245/EEB

 

 

11.

Dyzelino dūmai

72/306/EEB

 

 

12.

Vidaus įranga

74/60/EEB

 

 

13.

Apsaugos nuo vagysčių sistema ir imobilizatorius

74/61/EEB

 

 

14.

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

74/297/EEB

 

 

15.

Sėdynių tvirtumas

74/408/EEB

 

 

16.

Išorinės iškyšos

74/483/EEB

 

 

17.

Spidometras ir atbulinės eigos pavara

75/443/EEB

 

 

18.

Identifikavimo plokštelės

76/114/EEB

 

 

19.

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

76/115/EEB

 

 

20.

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

76/756/EEB

 

 

21.

Atšvaitai

76/757/EEB

 

 

22.

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai, galiniai gabaritiniai, stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

76/758/EEB

 

 

23.

Posūkių žibintai

76/759/EEB

 

 

24.

Galinio valstybinio numerio ženklo žibintai

76/760/EEB

 

 

25.

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

76/761/EEB

 

 

26.

Priekiniai rūko žibintai

76/762/EEB

 

 

27.

Vilkimo kabliai

77/389/EEB

 

 

28.

Galiniai rūko žibintai

77/538/EEB

 

 

29.

Atbulinės eigos žibintai

77/539/EEB

 

 

30.

Stovėjimo žibintai

77/540/EEB

 

 

31.

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

77/541/EEB

 

 

32.

Priekinis matomumas

77/649/EEB

 

 

33.

Valdiklių žymėjimas

78/316/EEB

 

 

34.

Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas

78/317/EEB

 

 

35.

Apliejiklis/Valytuvas

78/318/EEB

 

 

36.

Šildymo sistemos

2001/56/EB

 

 

37.

Ratų apsaugai

78/549/EEB

 

 

38.

Galvos atramos

78/932/EEB

 

 

39.

CO2 emisijos/degalų sąnaudos

80/1268/EEB

 

 

40.

Variklio galia

80/1269/EEB

 

 

41.

Dyzelino emisijos

88/77/EEB

 

 

42.

Šoninės apsaugos priemonės

89/297/EEB

 

 

43.

Purslų taškymą ribojantys įtaisai

91/226/EEB

 

 

44.

Masės ir matmenys (automobilių)

92/21/EEB

 

 

45.

Beskeveldris stiklas

92/22/EEB

 

 

46.

Padangos

92/23/EEB

 

 

47.

Greičio ribotuvai

92/24/EEB

 

 

48.

Masės ir matmenys (kitų nei nurodyta 44 punkte transporto priemonių)

97/27/EB

 

 

49.

Kabinų išorinės iškyšos

92/114/EEB

 

 

50.

Sukabintuvai

94/20/EB

 

 

51.

Degumas

95/28/EB

 

 

52.

Miesto ir tolimojo susisiekimo autobusai

2001/85/EB

 

 

53.

Priekinis smūgis

96/79/EB

 

 

54.

Šoninis smūgis

96/27/EB

 

 

55.

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

98/91/EB

 

 

56.

Priekinė apsauga nuo palindimo

2000/40/EB

 

 

57.

Pėsčiųjų apsauga

2003/102/EB

 

 

B PAVYZDYS

(naudotinas sistemos tipo patvirtinimui arba transporto priemonės tipo patvirtinimui atsižvelgiant į sistemą)

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios institucijos spaudas

Informacija, susijusi su:

 

EB tipo patvirtinimu (1)

sistemos tipo/transporto priemonės tipo atsižvelgiant į sistemą (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1)

atsisakymu suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimu netekusiu galios (1)

atsižvelgiant į Direktyvą …/…/EB/Reglamentą (EB) Nr. …/… (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB/Reglamentu (EB) Nr. …/… (1).

EB tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

Tipas:

0.2.1.   Komercinis (-iai) pavadinimas (-ai) (jeigu yra):

Tipo (jei transporto priemonė paženklinta jo ženklu) identifikavimo priemonės (6):

0.3.1.   Tokio žymens vieta:

0.4.   Transporto priemonės kategorija (7):

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovas:

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (kai taikoma): žr. papildymą

2.   Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai:

Informacinis paketas

Bandymo ataskaita

Papildymas

EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. …

Papildoma informacija

[…]:

1.1.1.   […]:

[…]

Transporto priemonėje įrengtų kiekvienos sudėtinės dalies ar techninio mazgo, kurie turi atitikti šios direktyvos ar reglamento reikalavimus, tipo patvirtinimo numeris

2.1.   […]:

Pastabos

3.1.   […]:

C PAVYZDYS

(naudotinas sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui)

Didžiausias formatas: A4 (210 mm × 297 mm)

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

EB tipą tvirtinančios institucijos spaudas

Informacija, susijusi su:

 

EB tipo patvirtinimu (1)

sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo tipo (1)

EB tipo patvirtinimo pratęsimu (1)

atsisakymu suteikti EB tipo patvirtinimą (1)

EB tipo patvirtinimo paskelbimu netekusiu galios (1)

atsižvelgiant į Direktyvą …/…/EB/Reglamentą (EB) Nr. …/… (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva …/…/EB/Reglamentu (EB) Nr. …/… (1).

EB tipo patvirtinimo numeris:

Pratęsimo priežastis:

I SKIRSNIS

0.1.   Gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas):

0.2.   Tipas:

Tipo identifikavimo priemonės, jeigu pažymėta ant sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo (1)  (6):

0.3.1.   Tokio žymens vieta:

0.5.   Gamintojo pavadinimas ir adresas:

0.7.   Jei yra sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai, EB patvirtinimo ženklo vieta ir ženklinimo metodas:

0.8.   Surinkimo gamyklos (-ų) adresas (-ai):

0.9.   Gamintojo atstovo (jei toks yra) pavadinimas ir adresas:

II SKIRSNIS

1.   Papildoma informacija (kai taikoma): žr. papildymą

2.   Už bandymų vykdymą atsakinga techninė tarnyba:

3.   Bandymų ataskaitos data:

4.   Bandymų ataskaitos numeris:

5.   Pastabos (jei yra): žr. papildymą

6.   Vieta:

7.   Data:

8.   Parašas:

Priedai:

Informacinis paketas

Bandymo ataskaita

Papildymas

EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr. …

Papildoma informacija

[…]:

1.1.1.   […]:

[…]

Įtaiso naudojimo apribojimai (jeigu yra)

2.1.   […]:

Pastabos

3.1.   […]:


(1)  Išbraukti, jei netaikoma.

(2)  Jeigu suteikiant tipo patvirtinimą komercinio pavadinimo nėra, šis punktas užpildomas ne vėliau nei pateikiant transporto priemonę į rinką.

(3)  Kaip apibrėžta II priedo A dalyje.

(4)  Žr. 2 pusę.

(5)  Arba JTEEK taisyklės, kurios laikomos lygiavertėmis.

(6)  Jei tipo identifikacijos priemonėse yra rašmenų, nesusijusių su transporto priemonių, sudėtinių dalių ar atskirų techninių mazgų tipo, kuriam skirtas šis informacijos dokumentas, apibūdinimu, dokumentuose tokie rašmenys žymimi simboliu „?“: (pvz., ABC??123??).

(7)  Kaip apibrėžta II priedo A skirsnyje.

VII PRIEDAS

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMŲ NUMERAVIMO SISTEMA (1)

1.   EB tipo patvirtinimo numeris, kaip apibūdinta toliau, yra sudarytas iš keturių segmentų, skirtų bendriems transporto priemonės tipo patvirtinimams, ir penkių segmentų, skirtų sistemos, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimams. Visais atvejais segmentai atskiriami ženklu „*“.

1 segmentas:

mažoji raidė „e“, po kurios nurodytas valstybės narės, išduodančios EB tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris:

 

Vokietijos – 1;

 

Prancūzijos – 2;

 

Italijos – 3;

 

Nyderlandų – 4;

 

Švedijos – 5;

 

Belgijos – 6;

 

Vengrijos – 7;

 

Čekijos Respublikos – 8;

 

Ispanijos – 9;

 

Jungtinės Karalystės – 11;

 

Austrijos – 12;

 

Liuksemburgo – 13;

 

Suomijos – 17;

 

Danijos – 18;

 

Rumunijos – 19;

 

Lenkijos – 20;

 

Portugalijos – 21;

 

Graikijos – 23;

 

Airijos – 24;

 

Slovėnijos – 26;

 

Slovakijos – 27;

 

Estijos – 29;

 

Latvijos – 32;

</

 

Bulgarijos – 34;