ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 257

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1145/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1146/2007, patvirtinantis planą, pagal kurį valstybėms narėms paskiriamos 2008 m. biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje tiekti

3

 

*

2007 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1147/2007, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus NAFO 3 LMNO vandenyse

9

 

*

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1148/2007, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

11

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu ( 1 )

13

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1149/2007/EB, 2007–2013 m. laikotarpiui patvirtinantis specialiąją programą Civilinė teisena kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį

16

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1150/2007/EB dėl Specialiosios programos Narkotikų prevencija ir informacija apie juos kaip Bendrosios programos Pagrindinės teisės ir teisingumas dalies sukūrimo 2007–2013 m. laikotarpiui

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2007/636/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos Salmonella spp. paplitimo veislinių kiaulių bandose tyrimui, kuris bus atliekamas valstybėse narėse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1145/2007

2007 m. spalio 2 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. spalio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1146/2007

2007 m. spalio 2 d.

patvirtinantis planą, pagal kurį valstybėms narėms paskiriamos 2008 m. biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje tiekti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3730/87, nustatantį bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje (1), taisykles, ypač į jo 6 straipsnį,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (2), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1992 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92, nustatančio išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles (3), 2 straipsnį Komisija turi patvirtinti paskirstymo planą, finansuotiną iš 2008 biudžetiniais metais turimų lėšų. Plane pirmiausia kiekvienai priemonę taikančiai valstybei narei turėtų būti nustatoma didžiausia suma, skiriama jos plano daliai įgyvendinti, ir kiekvienos rūšies produkto kiekis, kuris turi būti paimtas iš intervencinių agentūrų turimų atsargų.

(2)

Valstybės narės, ketinančios įgyvendinti šį 2008 finansinių metų planą, pateikė informaciją, kurios reikalaujama pagal Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 1 straipsnio nuostatas.

(3)

Siekiant paskirstyti išteklius būtina atsižvelgti į patirtį ir į tai, kiek ankstesniais finansiniais metais valstybėms narėms paskirtų išteklių jos panaudojo.

(4)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punkte numatyta skirti subsidijas produktams, kurių laikinai nėra intervencinėse atsargose, pirkti rinkoje. Kadangi šiuo metu intervencinės agentūros turi labai nedideles grūdų, nugriebto pieno miltelių ir ryžių atsargas ir jau yra pasirengta jas parduoti rinkoje bei paskirstyti pagal Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 nuostatas, yra būtina nustatyti minėtas subsidijas, kad 2008 finansinių metų planui įgyvendinti reikalingus grūdus, nugriebto pieno miltelius bei ryžius būtų galima pirkti rinkoje, nes 2007 metais nenumatyta pirkti nė vieno iš šių produktų.

(5)

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu valstybė narė savo intervencinėse atsargose neturi produktų, reikalingų metų planui įgyvendinti, tuos produktus galima perkelti iš kitų valstybių narių. Todėl turėtų būti leidžiama perkelti produktus Bendrijos teritorijoje, kad būtų įgyvendintas 2008 m. planas, laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnyje nustatytų sąlygų.

(6)

Metinio plano įgyvendinimo tikslais operacinis įvykis, numatytas Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, turėtų būti viešųjų atsargų administravimo finansinių metų pradžia.

(7)

Rengdama šį planą Komisija pagal Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 2 straipsnio 2 dalies nuostatas konsultavosi su pagrindinėmis organizacijomis, susipažinusiomis su labiausiai nepasiturinčių žmonių problemomis Bendrijoje.

(8)

Javų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per komiteto pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 3730/87 nuostatas maisto produktai, skirti labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, 2008 m. paskirstomi pagal paskirstymo planą, nurodytą šio reglamento I priede.

2 straipsnis

II priede nurodytos valstybėms narėms skiriamos subsidijos grūdams, nugriebto pieno milteliams ir ryžiams pirkti rinkoje, kad būtų įgyvendintas 1 straipsnyje nurodytas planas.

3 straipsnis

Šio reglamento III priede išvardytus produktus Bendrijos teritorijoje leidžiama perkelti laikantis Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnyje nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Metinio plano įgyvendinimo tikslais operacinio įvykio, numatyto Reglamento (EB) Nr. 2799/98 3 straipsnyje, data yra 2007 m. spalio 1 d.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 352, 1987 12 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2535/95 (OL L 260, 1995 10 31, p. 3).

(2)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.

(3)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 758/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 47).


I PRIEDAS

2008 FINANSINIŲ METŲ PASKIRSTYMO PLANAS

a)

Finansiniai ištekliai šiam planui įgyvendinti kiekvienoje valstybėje narėje:

(EUR)

Valstybė narė

Paskirta

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Iš viso

294 500 000

b)

Iš Bendrijos intervencinių atsargų paimtinas kiekvienos rūšies produkto kiekis, kurį reikia paskirti atitinkamai valstybei narei neviršijant a punkte nurodytų didžiausių sumų:

(tonomis)

Valstybė narė

Cukrus

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Iš viso

65 034


II PRIEDAS

Valstybėms narėms skiriamos subsidijos produktams pirkti Bendrijos rinkoje neviršijant a punkte nurodytų didžiausių sumų:

(EUR)

Valstybė narė

Javai

Ryžiai

Nugriebto pieno milteliai

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Iš viso

81 678 645

14 551 214

154 744 304


III PRIEDAS

Cukrus, kurį pagal 2008 finansinių metų planą leidžiama perkelti Bendrijos teritorijoje:

 

Kiekis

(tonomis)

Savininkas

Gavėjas

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1147/2007

2007 m. spalio 1 d.

uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus NAFO 3 LMNO vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 metams laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 1 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

21

Valstybė narė

Portugalija

Ištekliai

GHL/N3LMNO

Rūšis

Juodasis paltusas (Reinhardtius hippoglossoides)

Zona

NAFO 3LMNO

Data

2007 8 28


3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1148/2007

2007 m. spalio 2 d.

uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatomos kvotos 2007 ir 2008 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos taip pat draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 2 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 865/2007 (OL L 192, 2007 7 24, p. 1).

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11), su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6.

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 898/2007 (OL L 196, 2007 7 28, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

38

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

ALF/1X14-

Rūšys

Paprastieji beriksai (Beryx spp.)

Zona

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys

Data

2007 8 10


DIREKTYVOS

3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2007/51/EB

2007 m. rugsėjo 25 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2005 m. sausio 28 d. Komisijos komunikate dėl Bendrijos strategijos dėl gyvsidabrio, kuriame buvo nagrinėjamos visos gyvsidabrio naudojimo sritys, buvo padaryta išvada, kad Bendrijos lygiu reikėtų įvesti apribojimus pateikti į rinką tam tikrą gyvsidabrio turinčią neelektrinę arba neelektroninę matavimo ir kontrolės įrangą, sudarančią pagrindinę gyvsidabrio gaminių grupę, kuriai iki šiol netaikomi Bendrijos veiksmai.

(2)

Jei gyvsidabrio turintiems matavimo įtaisams būtų taikomi apribojimai patekti į rinką, būtų užkirstas kelias gyvsidabriui patekti į atliekų srautą, ir tai būtų naudinga aplinkai, o ilgainiui – ir žmonių sveikatai.

(3)

Atsižvelgiant į techninį ir ekonominį pagrįstumą, turimi duomenys apie matavimo ir kontrolės įtaisus rodo, kad tiesioginės apribojančios priemonės turėtų būti taikomos tik matavimo įtaisams, skirtiems parduoti plačiajai visuomenei, ypač visiems medicininiams termometrams.

(4)

Gyvsidabrio turinčių matavimo įtaisų importas, kuris vyksta jau daugiau nei 50 metų, yra susijęs su antikvariniais daiktais arba kultūros vertybėmis, kaip apibrėžta 1992 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3911/92 dėl kultūros vertybių eksporto (3). Šios prekybos apimtys yra nedidelės ir, atrodo, nekelia pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai, todėl jos nereikėtų riboti.

(5)

Šiuo metu gyvsidabrio barometrus gamina vos kelios specializuotos įmonės, o plačiajai visuomenei jie parduodami daugiausia kaip dekoratyviniai gaminiai. Tokių barometrų pateikimui į rinką reikėtų nustatyti papildomą laipsniško uždraudimo laikotarpį, kad gamintojai galėtų savo verslą pritaikyti prie apribojimų ir pereiti prie gyvsidabrio neturinčių barometrų gamybos.

(6)

Siekiant kuo labiau sumažinti į aplinką patenkančio gyvsidabrio kiekį ir užtikrinti, kad likę gyvsidabrio turintys matavimo įtaisai būtų laipsniškai uždrausti profesinėje ir pramoninėje veikloje, visų pirma, kad sveikatos priežiūros srityje nebebūtų naudojami sfigmomanometrai, Komisija turėtų peržiūrėti, ar yra patikimų saugesnių pakaitų, kuriuos techniniu ir ekonominiu požiūriu būtų įmanoma naudoti. Sveikatos priežiūros srityje naudojamų sfigmomanometrų atveju turėtų būti konsultuojamasi su sveikatos apsaugos ekspertais, kad būtų užtikrinta, jog tinkamai atsižvelgiama į specifinių sveikatos būklės sutrikimų diagnostikos ir gydymo poreikius.

(7)

Vadovaujantis šia direktyva turėtų būti ribojamas tik naujų matavimo įtaisų pateikimas į rinką. Todėl šis apribojimas neturėtų būti taikomas jau naudojamiems arba parduodamiems naudotiems įtaisams.

(8)

Valstybių narių priimtų teisės aktų arba administracinių priemonių skirtumai dėl gyvsidabrio naudojimo įvairiuose matavimo ir kontrolės įtaisuose apribojimo galėtų sudaryti kliūtis prekybai, iškreipti konkurenciją Bendrijoje, taigi tiesiogiai veikti vidaus rinkos kūrimą ir veikimą. Todėl manoma, kad būtina suderinti valstybių narių teisės aktus matavimo ir kontrolės įtaisų srityje, priimant suderintas nuostatas dėl gyvsidabrio turinčių gaminių, tokiu būdu apsaugant vidaus rinką ir užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir gamtos apsaugos lygį.

(9)

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (4) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(10)

Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų, nustatančių būtiniausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, visų pirma 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti (5) nustatymo ir atskirų ja pagrįstų direktyvų, visų pirma 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (6).

(11)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (7) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kiek įmanoma geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. spalio 3 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Jos šias nuostatas taiko nuo 2009 m. balandžio 3 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2007 m. rugsėjo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 115.

(2)  2006 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 314 E, 2006 12 21, p. 111), 2007 m. balandžio 19 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 109 E, 2007 5 15, p. 1) ir 2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 395, 1992 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(4)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/139/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 94).

(5)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/30/EB (OL L 165, 2007 6 27, p. 21).

(6)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/30/EB.

(7)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiuo punktu:

„19a

Gyvsidabris

CAS Nr. 7439-97-6

1.

Negali būti pateiktas į rinką:

a)

medicininiuose termometruose;

b)

kituose matavimo įtaisuose, skirtuose parduoti plačiajai visuomenei (pvz., manometruose, barometruose, sfigmomanometruose, ne medicininiuose termometruose).

2.

1 dalies b punkte nustatytas apribojimas netaikomas:

a)

matavimo įtaisams, kurie 2007 m. spalio 3 d. yra senesni nei 50 metų; arba

b)

barometrams (išskyrus barometrus, kuriems taikomas a punktas) iki 2009 m. spalio 3 d.

3.

Iki 2009 m. spalio 3 d. Komisija peržiūri, ar turima patikimų ir saugesnių gyvsidabrio turinčių sfigmomanometrų ir kitų matavimo įtaisų, naudojamų sveikatos priežiūros ir kitose profesionalios ar pramonės veiklos srityse, pakaitų, kuriuos techniniu ir ekonominiu požiūriu būtų įmanoma naudoti.

Remdamasi šia peržiūra arba iškart po to, kai gaunama naujos informacijos apie patikimus ir saugesnius gyvsidabrio turinčių sfigmomanometrų ir kitų matavimo įtaisų pakaitus, Komisija atitinkamai pateikia pasiūlymą dėl teisės aktų, kad 1 dalyje nustatyti apribojimai būtų taikomi sfigmomanometrams ir kitiems matavimo įtaisams, naudojamiems sveikatos priežiūros ir kitose profesionalios ar pramonės veiklos srityse, siekiant, kai tai įmanoma techniniu ir ekonominiu požiūriu, kad gyvsidabrio turintys matavimo įtaisai būtų laipsniškai uždrausti.“


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/16


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1149/2007/EB

2007 m. rugsėjo 25 d.

2007–2013 m. laikotarpiui patvirtinantis specialiąją programą „Civilinė teisena“ kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą ir 67 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Bendrija iškėlė sau tikslą išlaikyti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Šiuo tikslu Bendrija, inter alia, turi patvirtinti teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemones, būtinas tinkamam vidaus rinkos veikimui.

(2)

Vadovaujantis ankstesnėmis programomis, pavyzdžiui, Grotius (2) ir Roberto Šumano projektu (3), Tarybos reglamente (EB) Nr. 743/2002 (4) 2002–2006 m. laikotarpiui buvo nustatyta bendra Bendrijos veiklos sistema, palengvinanti teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose įgyvendinimą.

(3)

2004 m. lapkričio 4–5 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba patvirtino Hagos programą „Laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje“ (5) (toliau – Hagos programa).

(4)

2005 m. birželio mėn. Taryba ir Komisija priėmė veiksmų planą, įgyvendinantį Hagos programą (6).

(5)

Sutartyje ir Hagos programoje numatyti plataus masto tikslai turėtų būti pasiekti sukūrus lanksčią ir veiksmingą programą, kuri padės juos planuoti ir vykdyti.

(6)

Programoje „Civilinė teisena“ turėtų būti numatytos iniciatyvos, kurių Komisija imasi vadovaudamasi subsidiarumo principu, veiksmai, remiantys organizacijas, kurios skatina ir palengvina teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, ir konkrečius projektus remiantys veiksmai.

(7)

Bendroji programa civilinės teisenos srityje, kuria siekiama geresnio valstybių narių teisinių ir teismų sistemų tarpusavio supratimo, prisidės prie teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose kliūčių sumažinimo, o tai pagerins vidaus rinkos veikimą.

(8)

Pagal Hagos programą abipusio pasitikėjimo stiprinimui būtinos aiškios pastangos gerinti teisminių institucijų ir skirtingų teisinių sistemų tarpusavio supratimą. Šiuo atžvilgiu ypatingą dėmesį ir paramą reikėtų skirti nacionalinės valdžios institucijų Europos tinklams.

(9)

Šiuo sprendimu turėtų būti numatyta galimybė bendrai finansuoti tam tikrų Europos tinklų veiklą, jeigu išlaidų patiriama siekiant bendro Europos intereso tikslo. Tačiau toks bendras finansavimas neturėtų reikšti, kad būsima programa bus taikoma minėtiems tinklams, ir juo neturėtų būti užkertamas kelias kitiems Europos tinklams jų vykdomai veiklai gauti paramą pagal šį sprendimą.

(10)

Visos institucijos, asociacijos ar tinklai, gaunantys dotaciją pagal programą „Civilinė teisena“, pagal Komisijos nustatytinas matomumo gaires turėtų nurodyti iš Bendrijos gautą paramą.

(11)

Šiuo sprendimu visam programos laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris yra svarbiausias orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (7) 37 punkte.

(12)

Kadangi siūlomo sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl programos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(13)

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (8) (toliau – Finansinis reglamentas) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (9), kuriais saugomi Bendrijos finansiniai interesai, turi būti taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus renkantis biudžetines priemones, į atvejų, kai Komisija išlaiko tiesioginę atsakomybę už įgyvendinimą ir valdymą, skaičiaus ribojimą bei į reikalaujamą išteklių sumos ir su jos naudojimu susijusios administracinės naštos proporcingumą.

(14)

Taip pat reikėtų imtis tinkamų priemonių užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui, žengti reikalingus žingsnius siekiant išieškoti prarastas, neteisėtai išmokėtas ar neteisingai panaudotas lėšas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (10), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (11) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (12).

(15)

Finansiniame reglamente reikalaujama, kad būtų priimtas pagrindinis aktas, reglamentuojantis dotacijas veiklai.

(16)

Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais, tvarką (13), atskiriant priemones, kurioms taikoma valdymo procedūra, nuo priemonių, kurioms taikoma patariamoji procedūra, kadangi siekiant didesnio veiksmingumo patariamoji procedūra tam tikrais atvejais labiau tinka.

(17)

Pagal Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnio 3 dalį Komisija turėtų informuoti Europos Parlamentą apie komiteto veiklą, susijusią su šios programos įgyvendinimu. Visų pirma Europos Parlamentas turėtų gauti metinės programos projektą, kai jis yra pateiktas valdymo komitetui. Be to, Europos Parlamentas turėtų gauti minėto komiteto posėdžių protokolų santraukas ir balsavimo rezultatus.

(18)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo ketinimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(19)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas.

(20)

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas pateikė nuomonę dėl šio sprendimo (14).

(21)

Siekiant efektyviai ir laiku įgyvendinti programą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos nustatymas

1.   Siekiant prisidėti palaipsniui kuriant laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, šiuo sprendimu nustatoma speciali programa „Civilinė teisena“ (toliau – Programa), kuri yra pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalis.

2.   Programa apima 2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpį.

3.   Šiame sprendime sąvoka „valstybė narė“ reiškia valstybes nares, išskyrus Daniją.

2 straipsnis

Bendrieji tikslai

1.   Nustatomi šie bendrieji Programos tikslai:

a)

skatinti teisminį bendradarbiavimą siekiant prisidėti prie tikros Europos teisingumo erdvės civilinėse bylose, paremtos tarpusavio pripažinimu ir savitarpio pasitikėjimu, sukūrimo;

b)

skatinti kliūčių, trukdančių tarpvalstybiniam civiliniam procesui gerai veikti valstybėse narėse, panaikinimą;

c)

pagerinti asmenų ir verslo įmonių kasdienį gyvenimą suteikiant jiems galimybę pasinaudoti savo teisėmis visoje Europos Sąjungoje, pirmiausia gerinant teisės kreiptis į teismą užtikrinimą;

d)

gerinti teisinių, teisminių ir administracinių institucijų bei teisės specialistų ryšius, keitimąsi informacija bei tinklų kūrimą, be kita ko remiant teisės specialistų mokymą, siekiant geresnio tokių institucijų ir specialistų tarpusavio supratimo.

2.   Nepažeisdami bendrijos tikslų ir galių, bendrieji Programos tikslai prisideda prie Bendrijos politikos krypčių, ir konkrečiai – teisminės erdvės kūrimo.

3 straipsnis

Konkretūs tikslai

Nustatomi šie konkretūs Programos tikslai:

a)

skatinti teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose, kuriuo siekiama:

i)

užtikrinti teisinį tikrumą ir pagerinti teisės kreiptis į teismą užtikrinimą;

ii)

skatinti sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose tarpusavio pripažinimą;

iii)

pašalinti dėl civilinės teisės ir civilinio proceso skirtumų susidarančias kliūtis tarptautinio pobūdžio bylų nagrinėjimui bei šiuo tikslu skatinti būtiną teisės aktų suderinamumą;

iv)

garantuoti tinkamą teisingumo vykdymą vengiant jurisdikcijų kolizijos;

b)

pagerinti bendras žinias apie valstybių narių teisines ir teismų sistemas civilinių bylų srityje ir skatinti bei stiprinti tinklų kūrimą, tarpusavio bendradarbiavimą, informacijos, patirties ir geriausios praktikos mainus ir sklaidą;

c)

užtikrinti patikimą Bendrijos priemonių teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje įgyvendinimą, teisingą bei konkretų taikymą ir vertinimą;

d)

tobulinti informaciją apie valstybių narių teisines sistemas ir galimybes kreiptis į teismą;

e)

skatinti teisės specialistų mokymus Sąjungos ir Bendrijos teisės klausimais;

f)

įvertinti bendruosius reikalavimus, būtinus tarpusavio pasitikėjimui didinti, tuo pat metu visapusiškai gerbiant teismų nepriklausomybę;

g)

sudaryti sąlygas veikti Tarybos sprendimu 2001/470/EB (15) sukurtam Europos teisminiam tinklui civilinėse ir komercinėse bylose.

4 straipsnis

Veiksmai

Siekiant įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose išdėstytus bendruosius ir konkrečius tikslus, laikantis 9 straipsnio 2 dalyje nurodytose metinėse darbo programose nustatytų reikalavimų, šia Programa bus remiami šių rūšių veiksmai:

a)

konkretūs Komisijos inicijuoti veiksmai, pavyzdžiui, studijos ir moksliniai tyrimai, nuomonių apklausos bei tyrimai, rodiklių ir bendrų metodikų kūrimas, duomenų ir statistinės informacijos rinkimas, rengimas ir sklaida, seminarai, konferencijos bei ekspertų susitikimai, viešųjų kampanijų ir renginių organizavimas, tinklaviečių kūrimas ir priežiūra, informacinės medžiagos rengimas ir sklaida, parama nacionalinių ekspertų tinklams ir jų valdymas, analitinė, stebėsenos ir vertinimo veikla; arba

b)

konkretūs tarpvalstybiniai Bendrijos intereso projektai, kuriuos parengia valstybės narės valdžios institucija ar kitas organas, tarptautinė organizacija ar nevyriausybinė organizacija ir kuriuose visada dalyvauja mažiausiai dvi valstybės narės arba bent viena valstybė narė ir viena stojančioji šalis arba šalis kandidatė; arba

c)

parama nevyriausybinių organizacijų arba kitų subjektų, siekiančių bendro Europos intereso, veiklai pagal bendruosius Programos tikslus, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais metinėse darbo programose; arba

d)

dotacijos veiklai, siekiant bendrai finansuoti išlaidas, susijusias su Europos teismų tarybų tinklo ir Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklo nuolatinėmis darbo programomis, jei minėtų išlaidų buvo patirta siekiant bendro Europos intereso tikslo skatinant keitimąsi nuomonėmis bei patirtimi tais klausimais, kurie susiję su teismų praktika, organizacine struktūra ir tų tinklų narių veikimu vykdant teismines ir (arba) patariamąsias funkcijas Bendrijos teisės atžvilgiu.

5 straipsnis

Dalyvavimas

1.   Programos veiksmuose gali dalyvauti šios šalys: stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir Vakarų Balkanų šalys, dalyvaujančios stabilizacijos ir asociacijos procese, laikydamosi sąlygų, kurios nustatytos su šiomis šalimis sudarytuose ar būsimuose asociacijos susitarimuose ar jų papildomuose protokoluose dėl dalyvavimo Bendrijos programose.

2.   Prie projektų gali prisijungti praktikuojantys teisininkai iš Danijos, iš šalių kandidačių, nedalyvaujančių šioje Programoje, jei toks jų dalyvavimas prisidėtų prie jų pasirengimo narystei, arba iš kitų trečiųjų šalių, nedalyvaujančių šioje Programoje, jei toks dalyvavimas prisideda prie projektų tikslų.

6 straipsnis

Tikslinės grupės

1.   Programa skirta, inter alia, praktikuojantiems teisininkams, nacionalinėms valdžios institucijoms ir visiems Sąjungos piliečiams.

2.   Šiame sprendime „praktikuojantys teisininkai“ – teisėjai, prokurorai, advokatai, notarai, akademiniai ir mokslo darbuotojai, ministerijų pareigūnai, teismų pareigūnai, antstoliai, teismo vertėjai ir kiti profesionalai, susiję su teismų sistema civilinės teisės srityje.

7 straipsnis

Galimybė naudotis Programa

Programa gali naudotis valdžios institucijos ir valstybinės ar privačios organizacijos, įskaitant profesines organizacijas, universitetus, mokslinių tyrimų institutus ir teisės bei teisėjų mokymo institutus, skirtus praktikuojantiems teisininkams, tarptautines organizacijas ir valstybių narių nevyriausybines organizacijas.

8 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.   Bendrijos finansavimas gali būti tokių teisinių formų:

a)

dotacijos;

b)

viešųjų pirkimų sutartys.

2.   Bendrijos dotacijos skiriamos išnagrinėjus pasiūlymus ir suteikiamos skiriant dotacijas veiklai arba dotacijas veiksmams. Didžiausia išlaidų bendro finansavimo norma nustatoma metinėse darbo programose.

3.   Be to, numatomos išlaidos papildomoms priemonėms, patiriamoms sudarius viešųjų pirkimų sutartis, – šiuo atveju Bendrijos fondai padengia išlaidas prekėms ir paslaugoms įsigyti. Padengiamos, inter alia, informacijos ir ryšių, projektų, politikos krypčių, programų ir teisės aktų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikrinimo ir įvertinimo išlaidos.

9 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija Bendrijos finansinę paramą teikia laikydamasi Finansinio reglamento.

2.   Siekdama įgyvendinti Programą, Komisija, laikydamasi 2 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų ribų, priima metinę darbo programą, kurioje nurodomi konkretūs tikslai, teminiai prioritetai, 8 straipsnio 3 dalyje nurodytos papildomos priemonės ir, prireikus, kitų veiksmų sąrašas.

3.   Metinė darbo programa tvirtinama laikantis 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

4.   Vykdant su dotacijomis veiksmams susijusias įvertinimo ir skyrimo procedūras, inter alia, atsižvelgiama į tokius kriterijus:

a)

siūlomo veiksmo atitikimą metinei darbo programai, 2 ir 3 straipsniuose numatytiems tikslams ir 4 straipsnyje numatytoms veiksmų rūšims;

b)

siūlomo veiksmo kokybę – jo projektą, organizavimą, pristatymą ir numatomus rezultatus;

c)

prašomą finansavimo Bendrijos lėšomis sumą ir jos pagrįstumą lyginant su numatomais rezultatais;

d)

numatomų rezultatų poveikį 2 ir 3 straipsniuose nustatytiems tikslams ir 4 straipsnyje nurodytiems veiksmams.

5.   Paraiškos dėl 4 straipsnio d punkte nurodytų dotacijų veiklai vertinamos atsižvelgiant į:

a)

atitikimą Programos tikslams;

b)

planuojamos veiklos kokybę;

c)

galimą didėjantį šios veiklos poveikį visuomenei;

d)

vykdomos veiklos geografinį poveikį;

e)

piliečių dalyvavimą atitinkamų organų struktūrose;

f)

siūlomos veiklos kaštų ir ekonominės naudos santykį.

6.   Komisija išnagrinėja kiekvieną pagal 4 straipsnio b ir c punktus jai pateiktą siūlomą veiksmą. Su šiais veiksmais susiję sprendimai priimami taikant 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

10 straipsnis

Valdymo komitetas

1.   Komisijai padeda valdymo komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

11 straipsnis

Patariamasis komitetas

1.   Komisijai padeda patariamasis komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

12 straipsnis

Papildomumas

1.   Siekiama sinergijos ir papildomumo su kitomis Bendrijos priemonėmis, ypač su Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos specialiąja programa „Baudžiamoji teisena“ ir Saugumo ir laisvių apsaugos bei Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrosiomis programomis. Statistinė informacijos apie civilinę teiseną dalis parengiama bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, prireikus naudojantis Bendrijos statistikos programa.

2.   Išimties tvarka Programos ištekliais gali būti dalijamasi su kitomis Bendrijos priemonėmis, visų pirma Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos specialiąja programa „Baudžiamoji teisena“, kad būtų įgyvendinti veiksmai, atitinkantys abiejų programų tikslus.

3.   Pagal šį sprendimą finansuojamai veiklai neteikiama finansinė parama tam pačiam tikslui pagal kitas Sąjungos ar Bendrijos finansines priemones. Naudos pagal šią Programą gavėjai pateikia Komisijai informaciją apie finansavimą, gautą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kitų šaltinių, taip pat informaciją apie nagrinėjamas paraiškas gauti finansavimą.

13 straipsnis

Biudžeto ištekliai

1.   Šiam sprendimui įgyvendinti 1 straipsnyje nustatytam laikotarpiui skiriamas 109 300 000 EUR finansinis paketas.

2.   Biudžeto ištekliai, skirti šioje Programoje numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinėje struktūroje nustatytų ribų.

14 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad naudos gavėjas pateiktų visų pagal Programą finansuojamų veiksmų technines ir finansines darbo pažangos ataskaitas ir per tris mėnesius nuo veiksmo užbaigimo taip pat pateiktų galutinę ataskaitą. Ataskaitų formą ir turinį nustato Komisija. Komisija su ataskaitomis supažindina valstybes nares.

2.   Nedarydami įtakos auditui, kurį pagal Sutarties 248 straipsnį atlieka Audito Rūmai kartu su kompetentingomis nacionalinėmis audito įstaigomis ar padaliniais, arba kitiems pagal Sutarties 279 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktą atliekamiems patikrinimams, Komisijos pareigūnai ir kiti darbuotojai gali vykdyti pagal Programą finansuojamų veiksmų patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus.

3.   Komisija užtikrina, kad šios Programos įgyvendinimo metu sudarytos sutartys ir susitarimai visų pirma numatytų, kad Komisija (arba bet kuris jos įgaliotas atstovas) vykdo priežiūrą ir finansinę kontrolę, prireikus atlikdama patikrinimus vietoje, o Audito Rūmai – auditą.

4.   Komisija užtikrina, kad finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui įgyvendinti skirtos paskutinės išmokos gavimo užtikrintų Komisijai galimybę susipažinti su visais veiksmų išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

5.   Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir atrankinių patikrinimų rezultatus, Komisija užtikrina, kad prireikus būtų patikslinta iš pradžių patvirtintos finansinės pagalbos apimtis ar skyrimo sąlygos bei mokėjimų grafikas.

6.   Komisija užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų priemonių patikrinti, ar finansuoti veiksmai yra įvykdyti tinkamai ir nepažeidžiant šio sprendimo bei Finansinio reglamento nuostatų.

15 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir susigrąžinant neteisingai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 bei (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį sprendimą finansuojant Bendrijos veiksmus, reglamentai (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 taikomi visiems Bendrijos teisės nuostatų pažeidimams, įskaitant šios Programos pagrindu nustatyto sutartinio įsipareigojimo pažeidimus, kilusius dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiklos ar neveikimo, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma ar būtų padaryta žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar Europos Bendrijų valdomiems biudžetams.

3.   Komisija užtikrina, kad veiksmui įgyvendinti suteikta finansinė parama būtų sumažinta, sustabdyta ar susigrąžinta, jei ji nustato pažeidimus, įskaitant šio sprendimo, individualaus sprendimo, sutarties ar susitarimo, pagal kuriuos teikiama atitinkama parama, nuostatų nesilaikymo atvejus, arba jei ji išsiaiškina, kad negavus Komisijos pritarimo buvo padaryti veiksmo pakeitimai, neatitinkantys projekto pobūdžio ar jo įgyvendinimo sąlygų.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės pagalbos, naudos gavėjas per nustatytą laikotarpį pateikia Komisijai savo paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija užtikrina, kad likusios finansinės pagalbos dalies mokėjimą būtų galima nutraukti ir kad būtų galima pareikalauti sugrąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad visos neteisėtai išmokėtos sumos būtų grąžintos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas skaičiuojami delspinigiai pagal Finansiniame reglamente nustatytas sąlygas.

16 straipsnis

Vertinimas

1.   Programa nuolat stebima, kad būtų sekamas pagal šią Programą vykdomos veiklos įgyvendinimas.

2.   Komisija užtikrina nuolatinį, nepriklausomą ir išorinį Programos įvertinimą.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

metinį Programos įgyvendinimo pranešimą;

b)

ne vėliau kaip 2011 m. kovo 31 d. – pasiektų rezultatų ir kokybinių bei kiekybinių šios Programos įgyvendinimo aspektų, įskaitant darbo, kurį atliko 4 straipsnio d punkte nurodyti dotacijų veiklai gavėjai, tarpinį įvertinimo pranešimą;

c)

ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 30 d. – komunikatą dėl šios Programos tęsimo;

d)

ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. – ex post įvertinimo ataskaitą.

17 straipsnis

Veiksmų paskelbimas

Kiekvienais metais Komisija paskelbia pagal Programą finansuojamų veiksmų sąrašą ir trumpą kiekvieno projekto aprašymą.

18 straipsnis

Matomumas

Pagal šį sprendimą suteiktos finansinės paramos matomumui užtikrinti Komisija nustato gaires.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Strasbūre, 2007 m. rugsėjo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje), 2007 m. birželio 13 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 171 E, 2007 7 24, p. 1) ir 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento pozicija (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje). 2007 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas.

(2)  1996 m. spalio 28 d. 96/636/TVR Bendrieji veiksmai, priimti Tarybos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl teisininkų skatinimo ir mainų programos (Grotius) (OL L 287, 1996 11 8, p. 3). 2001 m. vasario 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 290/2001, išplečiantis teisininkų skatinimo ir mainų programą civilinės teisės srityje (Grotius – civilinė teisė) (OL L 43, 2001 2 14, p. 1).

(3)  1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1496/98/EB, nustatantis veiksmų programą, kad teisininkai pagilintų Bendrijos teisės žinias (Roberto Šumano projektas) (OL L 196, 1998 7 14, p. 24).

(4)  OL L 115, 2002 5 1, p. 1.

(5)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(6)  OL C 198, 2005 8 12, p. 1.

(7)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(8)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(9)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(10)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(11)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(12)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(13)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(14)  OL C 69, 2006 3 21, p. 1.

(15)  OL L 174, 2001 6 27, p. 25.


3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1150/2007/EB

2007 m. rugsėjo 25 d.

dėl Specialiosios programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ kaip Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalies sukūrimo 2007–2013 m. laikotarpiui

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

Sutartyje nustatyta, kad nustatant ir įgyvendinant visas Bendrijos politikos ir veiklos kryptis turėtų būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga. Reikalingi Bendrijos veiksmai siekiant aukšto lygio sveikatos apsaugos.

(2)

Bendrijos veiksmai turėtų papildyti nacionalinę politiką, kurios paskirtis – gerinti visuomenės sveikatą, šalinti pavojaus žmonių sveikatai šaltinius ir mažinti su priklausomybe nuo narkotikų susijusią žalą sveikatai, įskaitant informavimo ir prevencijos politiką.

(3)

Kadangi pagal mokslinių tyrimų duomenis daug Europos piliečių serga ir miršta dėl ligų, susijusių su priklausomybe nuo narkotikų, su priklausomybe nuo narkotikų susijusi žala sveikatai yra viena iš didžiausių visuomenės sveikatos problemų.

(4)

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui dėl ES kovos su narkotikais strategijos ir Kovos su narkotikais veiksmų plano (2000–2004 m.) galutinio įvertinimo rezultatų parodė, kad į ES kovos su narkotikais politikos kūrimą reikia nuolat įtraukti pilietinę visuomenę.

(5)

2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiame Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (2003–2008 m.) (4), numatoma kurti strategijas ir priemones, taikytinas priklausomybei nuo narkotikų, kaip vienam iš svarbių su gyvenimo būdu susijusių sveikatos veiksnių.

(6)

2003 m. birželio 18 d. Rekomendacijoje Nr. 2003/488/EB dėl narkomanijos žalos sveikatai prevencijos ir mažinimo (5) Taryba rekomendavo valstybėms narėms priklausomybės nuo narkotikų prevenciją ir susijusios rizikos mažinimą nustatyti kaip vieną iš su visuomenės sveikata susijusių tikslų bei atitinkamai kurti ir įgyvendinti visapusiškas strategijas.

(7)

2004 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino ES kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 m., kuri aprėpia visą Europos Sąjungoje vykdomą su narkotikais susijusią veiklą ir kuria nustatomi pagrindiniai tikslai. Šie tikslai yra tokie: siekti aukšto sveikatos apsaugos, gerovės ir socialinės sanglaudos lygio mažinant narkotikų vartojimą, priklausomybę nuo jų ir su narkotikais susijusią žalą sveikatai bei visuomenei ir vykdant prevenciją.

(8)

Taryba priėmė ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2005–2008 m.) (6), kuris yra labai svarbus dokumentas siekiant ES kovos su narkotikais strategiją 2005–2012 m. paversti konkrečiais veiksmais. Galutinis veiksmų plano tikslas – smarkiai sumažinti narkotikų vartojimą tarp gyventojų ir sumažinti socialinę žalą bei žalą sveikatai, kurią sukelia neteisėtų narkotikų vartojimas ir prekyba jais.

(9)

Specialia programa „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“, sukurta pagal šį sprendimą (toliau – Programa), siekiama įgyvendinti ES kovos su narkotikais strategijoje 2005–2012 m. ir ES kovos su narkotikais veiksmų planuose (2005–2008 m. ir 2009–2012 m.) nustatytus tikslus, remiant projektus, kurių tikslas – narkotikų vartojimo prevencija, be kita ko skatinant su narkotikais susijusios žalos mažinimą ir gydymo metodus, atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias.

(10)

Svarbu ir būtina pripažinti, kad narkotikai turi rimtą tiesioginį ir ilgalaikį poveikį asmenų, šeimų ir bendruomenių sveikatai, psichologinei ir socialinei raidai, įskaitant atitinkamų asmenų lygias galimybes, o visa visuomenė dėl jų patiria dideles sąnaudas socialiniu ir ekonominiu požiūriu.

(11)

Ypač daug dėmesio reikėtų skirti narkotikų vartojimo prevencijai, skirtai jauniems žmonėms, kurie yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Svarbiausias prevencijos uždavinys – skatinti jaunus žmones pasirinkti sveiką gyvenimo būdą.

(12)

Europos bendrija gali suteikti pridėtinės vertės veiksmams, kurių turi imtis valstybės narės, narkotikų prevencijos ir informacijos apie juos, įskaitant gydymo ir su narkotikais susijusios žalos mažinimo srityse, papildydama šiuos veiksmus ir skatindama jų sąveiką.

(13)

Vadovaujantis Sprendimo 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7), 7 straipsnio 3 dalimi, Komisija turėtų informuoti Europos Parlamentą apie komitetų darbą, susijusį su šios programos įgyvendinimu. Ypač Europos Parlamentas turėtų gauti metinės programos projektą, kai jis yra pateikiamas valdymo komitetui. Be to, Europos Parlamentas turėtų gauti balsavimo rezultatus ir Komiteto posėdžių protokolus.

(14)

Reikėtų užtikrinti papildomumą su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (toliau – Centras) technine kompetencija, naudojantis Centro parengta metodika bei geriausia praktika, ir jam dalyvaujant metinės darbo programos rengime.

(15)

Kadangi šio sprendimo tikslų dėl keitimosi informacija Bendrijos lygmeniu ir geros praktikos skleidimo visoje Bendrijoje poreikio valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl, dėl suderinto ir daugiadisciplininio požiūrio bei programos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(16)

Atsižvelgiant į Bendrijos finansavimo matomumo svarbą, Komisija turėtų numatyti gaires siekiant užtikrinti, kad bet kuri dotaciją pagal programą gaunanti valdžios institucija, nevyriausybinė organizacija, tarptautinė organizacija ar kitas subjektas tinkamai pripažintų gautą paramą.

(17)

Šiuo sprendimu visai programos trukmei nustatomas finansinis paketas, kuris yra svarbiausias orientacinis dydis, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (8) 37 punkte, biudžeto valdymo institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu.

(18)

Yra taikomi Bendrijos finansinius interesus saugantys teisės aktai – 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (9) (toliau – Finansinis reglamentas) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (10) įgyvendinimo taisykles, atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžeto priemones, atvejų, kai Komisija pasilieka tiesioginę atsakomybę už jų įgyvendinimą ir valdymą, skaičiaus sumažinimą bei reikalingą išteklių kiekio ir administracinės naštos, susijusios su išteklių naudojimu, proporcingumą.

(19)

Taip pat reikėtų imtis tinkamų priemonių užkirsti kelią pažeidimams bei sukčiavimui ir imtis būtinų veiksmų siekiant išieškoti prarastas, neteisėtai išmokėtas ar neteisingai panaudotas lėšas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (11), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (12) ir 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (13).

(20)

Pagal Finansinį reglamentą privaloma priimti pagrindinį teisės aktą veiklos dotacijoms reglamentuoti.

(21)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, atskiriant valdymo procedūros priemones ir patariamosios procedūros priemones; siekiant padidinti veiksmingumą, patariamoji procedūra tam tikrais atvejais yra labiau tinkama.

(22)

Siekiant užtikrinti efektyvų ir savalaikį programos įgyvendinimą, šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos sukūrimas ir apimtis

1.   Siekiant prisidėti prie žmonių sveikatos apsaugos aukšto lygio užtikrinimo ir su narkotikais susijusios žalos sveikatai mažinimo, šiuo sprendimu sukuriama Specialioji programa „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ (toliau – programa) kaip Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalis.

2.   Programos trukmė – nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Bendrieji programos tikslai

Programos bendrieji tikslai yra šie:

a)

mažinti narkotikų vartojimą, priklausomybę nuo jų ir su narkotikais susijusią žalą bei vykdyti prevenciją;

b)

prisidėti prie informacijos apie narkotikų vartojimą gerinimo; ir

c)

remti ES kovos su narkotikais strategijos įgyvendinimą.

3 straipsnis

Specialieji tikslai

Specialieji programos tikslai yra šie:

a)

skatinti tarpvalstybinius veiksmus, siekiant:

i)

kurti įvairių sričių profesinius tinklus;

ii)

užtikrinti turimų žinių plėtrą, keitimąsi informacija ir geros praktikos nustatymą bei sklaidą, be kita ko organizuojant mokymą, mokomuosius vizitus ir keitimąsi personalu;

iii)

didinti informuotumą apie dėl narkotikų vartojimo kylančias sveikatos bei socialines problemas ir skatinti atvirą dialogą, kad narkotikų problema būtų geriau suprantama; ir

iv)

remti priemones, skirtas narkotikų vartojimo prevencijai, įskaitant su narkotikais susijusios žalos mažinimo ir gydymo metodų, grindžiamų naujausiomis mokslinėmis žiniomis, srityje;

b)

įtraukti pilietinę visuomenę į ES kovos su narkotikais strategijos ir veiksmų planų įgyvendinimą bei kūrimą; ir

c)

stebėti, įgyvendinti ir vertinti konkrečių veiksmų pagal 2005–2008 m. ir 2009–2012 m. kovos su narkotikais veiksmų planus įgyvendinimą. Europos Parlamentas, būdamas Komisijos iniciatyvinėje vertinimo grupėje, dalyvauja vertinimo procese.

4 straipsnis

Veiksmai

Siekiant įgyvendinti 2 ir 3 straipsniuose nustatytus bendruosius ir specialiuosius tikslus, 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoje metinėje darbo programoje nustatytomis sąlygomis programa remiamos šios veiksmų rūšys:

a)

konkretūs Komisijos veiksmai, pavyzdžiui, studijos ir moksliniai tyrimai, nuomonių apklausos ir tyrimai, rodiklių ir bendrų metodikų kūrimas, duomenų ir statistikos rinkimas, rengimas bei skleidimas, seminarai, konferencijos ir ekspertų susitikimai, viešųjų kampanijų ir renginių organizavimas, tinklaviečių kūrimas ir priežiūra, informacinės medžiagos rengimas ir skleidimas, parama nacionalinių ekspertų tinklams ir jų skatinimas, analitinė, stebėsenos ir vertinimo veikla;

b)

konkretūs tarpvalstybiniai projektai Bendrijos interesų srityje, pateikti mažiausiai dviejų valstybių narių arba vienos valstybės narės ir kitos valstybės, kuri gali būti stojanti šalis arba šalis kandidatė, laikantis metinėje darbo programoje nustatytų sąlygų; arba

c)

nevyriausybinių organizacijų arba kitų subjektų, siekiančių bendro europinio intereso tikslo, veikla pagal bendruosius programos tikslus, laikantis metinėje darbo programoje nustatytų sąlygų.

5 straipsnis

Dalyvavimas

Dalyvauti įgyvendinant programos veiksmus gali šios šalys:

a)

ELPA valstybės, kurios yra EEE susitarimo šalys, pagal to susitarimo nuostatas; ir

b)

šalys kandidatės ir Vakarų Balkanų šalys, dalyvaujančios stabilizacijos ir asociacijos procese pagal sąlygas, nustatytas su šiomis šalimis sudarytuose ar būsimuose asociacijos susitarimuose ar jų papildomuose protokoluose, susijusiuose su dalyvavimu Bendrijos programose.

Šalys kandidatės, nedalyvaujančios programoje, gali prisijungti prie projektų įgyvendinimo, jei tai prisidėtų prie jų pasirengimo narystei, taip pat kitos trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos, nedalyvaujančios programoje, kai tai prisideda prie projektų tikslo.

6 straipsnis

Tikslinės grupės

1.   Programa yra skirta visoms grupėms, kurios yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su narkotikų reiškiniu.

2.   Kovos su narkotikais srityje rizikos grupės yra jaunimas, moterys, pažeidžiamos grupės ir socialiai blogesnėse vietovėse gyvenantys asmenys; šios grupės priskiriamos tikslinėms grupėms. Kitos tikslinės grupės apima mokytojus ir švietimo darbuotojus, tėvus, socialinius darbuotojus, vietos ir nacionalinės valdžios institucijas, medicinos ir pagalbinį medicinos personalą, teisminių institucijų darbuotojus, teisėsaugos ir penitenciarines institucijas, nevyriausybines organizacijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes.

7 straipsnis

Dalyvavimas programoje

Programoje gali dalyvauti viešosios ar privačios organizacijos ir institucijos (vietos valdžios institucijos tinkamu lygiu, universitetų skyriai ir mokslinių tyrimų centrai), dirbančios informacijos apie narkotikų vartojimą ir jo prevencijos srityje, įskaitant su narkotikais susijusios žalos mažinimo ir gydymo srityje.

Pelno siekiančios įstaigos ir organizacijos gali gauti dotacijas pagal programą tik kartu su pelno nesiekiančiomis arba valstybinėmis organizacijomis.

8 straipsnis

Intervencijos rūšys

1.   Bendrijos finansavimas gali būti teikiamas tokiomis teisinėmis formomis:

a)

dotacijomis; arba

b)

viešųjų pirkimų sutartimis.

2.   Bendrijos dotacijos skiriamos surengus konkursus, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius atvejus, numatytus Finansiniame reglamente, ir suteikiamos veiklai ir veiksmams.

Metinėje darbo programoje nustatoma minimali dotacijoms skiriamų metinių išlaidų norma ir didžiausia bendro finansavimo norma.

3.   Be to, sudarant viešųjų pirkimų sutartis, numatomos papildomoms priemonėms skirtos išlaidos; šiuo atveju Bendrijos finansavimas padengia prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidas. Taip padengiamos, inter alia, informacijos ir ryšių, projektų, politikos krypčių, programų ir teisės aktų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos, tikrinimo ir įvertinimo išlaidos.

9 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija teikia Bendrijos finansinę paramą laikydamasi Finansinio reglamento.

2.   Siekdama įgyvendinti programą, Komisija, laikydamasi 2 straipsnyje nustatytų bendrųjų tikslų, patvirtina metinę darbo programą, atsižvelgdama į Centro techninę kompetenciją. Šioje programoje nustatomi specialūs tikslai, teminiai prioritetai, pateikiamas 8 straipsnyje nurodytų papildomų priemonių apibūdinimas ir prireikus – kitų veiksmų sąrašas.

Pirmoji metinė darbo programa patvirtinama iki 2008 m. sausio 23 d.

3.   Metinė darbo programa patvirtinama laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros.

4.   Vykdant veiksmams skiriamų dotacijų įvertinimo ir suteikimo procedūras atsižvelgiama, inter alia, į šiuos kriterijus:

a)

ar siūlomas veiksmas atitinka metinę darbo programą, 2 ir 3 straipsniuose išdėstytus tikslus bei 4 straipsnyje numatytas veiksmų rūšis;

b)

siūlomo veiksmo kokybę jo koncepcijos, organizavimo, pristatymo ir numatomų rezultatų atžvilgiu;

c)

prašomą Bendrijos finansavimo sumą ir jos tinkamumą atsižvelgiant į numatomus rezultatus; ir

d)

numatomų rezultatų poveikį 2 ir 3 straipsniuose išdėstytiems tikslams ir 4 straipsnyje numatytiems veiksmams.

5.   Paraiškos dėl veiklai skiriamų dotacijų, kaip nurodyta 4 straipsnio c punkte, vertinamos atsižvelgiant į:

a)

jų suderinamumą su Programos tikslais;

b)

planuojamos veiklos kokybę;

c)

galimą daugialypį šios veiklos poveikį visuomenei;

d)

vykdomos veiklos geografinį ir socialinį poveikį;

e)

piliečių dalyvavimą atitinkamų įstaigų struktūrose;

f)

siūlomos veiklos sąnaudų ir naudos santykį.

6.   Sprendimus, susijusius su siūlomais veiksmais, nurodytais 4 straipsnio a punkte, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros. Sprendimus, susijusius su projektais ir veikla, nurodytais atitinkamai 4 straipsnio b ir c punktuose, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Sprendimus dėl paraiškų gauti dotacijas, susijusių su pelno siekiančiomis įstaigomis ar organizacijomis, Komisija priima laikydamasi 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos valdymo procedūros.

10 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

11 straipsnis

Papildomumas

1.   Turi būti siekiama sinergijos ir papildomumo su kitomis Bendrijos priemonėmis, visų pirma su Saugumo ir laisvių apsaugos bendrąja programa, 7-ąja bendrąja mokslinių tyrimų ir plėtros programa ir Bendrijos programa visuomenės sveikatos apsaugos srityje. Turi būti užtikrintas papildomumas su Centro parengta metodika ir geriausia praktika, visų pirma dėl statistinės informacijos apie narkotikus.

2.   Programos ištekliai gali būti padalijami ir kitoms Bendrijos priemonėms, visų pirma Saugumo ir laisvių apsaugos, Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrosioms programoms ir 7-ajai bendrajai mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programai, kad būtų įgyvendinti visų programų tikslus atitinkantys veiksmai.

3.   Pagal šį sprendimą finansuojamai veiklai neteikiama finansinė parama tam pačiam tikslui pagal kitas Bendrijos finansines priemones. Komisija pareikalauja, kad naudos pagal programą gavėjai pateiktų jai informaciją apie finansavimą, gautą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir kitų šaltinių, bei informaciją apie rengiamas paraiškas gauti finansavimą.

12 straipsnis

Biudžeto ištekliai

1.   Šiam sprendimui įgyvendinti 2007 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui nustatomas 21 350 000 EUR finansinis paketas.

2.   Biudžeto ištekliai, skirti programoje numatytiems veiksmams, įskaitomi į metinius Europos Sąjungos bendrojo biudžeto asignavimus. Turimus metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama pagal finansinę programą numatytų ribų.

13 straipsnis

Stebėsena

1.   Komisija užtikrina, kad naudos gavėjas pateiktų visų pagal programą finansuojamų veiksmų technines ir finansines darbo pažangos ataskaitas, ir kad per tris mėnesius nuo veiksmo užbaigimo būtų pateikta galutinė ataskaita. Ataskaitų formą ir turinį nustato Komisija.

2.   Komisija užtikrina, kad įgyvendinant programą sudarytose sutartyse ir susitarimuose visų pirma būtų numatyta, kad Komisija (arba bet kuris jos įgaliotas atstovas) vykdo priežiūrą ir finansinę kontrolę, prireikus atlikdama patikrinimus vietoje, įskaitant atrankinius patikrinimus, o Audito Rūmai – auditą.

3.   Komisija reikalauja, kad finansinės paramos gavėjas penkerius metus nuo bet kokiam veiksmui įgyvendinti skirtos paskutinės išmokos gavimo suteiktų Komisijai galimybę susipažinti su visais veiksmo išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

4.   Atsižvelgdama į 1 ir 2 dalyse nurodytų ataskaitų ir patikrinimų vietoje rezultatus, Komisija prireikus patikslina jau patvirtintos finansinės paramos apimtį ar skyrimo sąlygas bei mokėjimų grafiką.

5.   Komisija imasi visų kitų reikiamų priemonių patikrinti, ar finansuoti veiksmai yra įvykdyti tinkamai ir laikantis šio sprendimo bei Finansinio reglamento nuostatų.

14 straipsnis

Bendrijos finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad, įgyvendinant pagal šį sprendimą finansuojamus veiksmus, Bendrijos finansiniai interesai būtų apsaugoti taikant sukčiavimo, korupcijos ir bet kokios kitos neteisėtos veiklos prevencijos priemones, vykdant veiksmingus patikrinimus ir išieškant neteisingai išmokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal reglamentus (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį sprendimą finansuojant Bendrijos veiksmus, reglamentai (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ir (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 taikomi visiems Bendrijos teisės nuostatų pažeidimams, įskaitant remiantis programa nustatyto sutartinio įsipareigojimo pažeidimus, kilusius dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiklos ar neveikimo, kai dėl nepagrįstų išlaidų padaroma ar būtų padaryta žala Europos Sąjungos bendrajam biudžetui ar Bendrijų valdomiems biudžetams.

3.   Komisija sumažina, sustabdo arba susigrąžina veiksmui įgyvendinti skirtą finansinę paramą, jei ji nustato pažeidimus, įskaitant šio sprendimo, individualaus sprendimo, sutarties ar susitarimo, pagal kuriuos teikiama atitinkama finansinė parama, nuostatų nesilaikymo atvejus, arba jei ji išsiaiškina, kad negavus Komisijos pritarimo buvo padaryti veiksmo pakeitimai, neatitinkantys projekto pobūdžio ar jo įgyvendinimo sąlygų.

4.   Jeigu nesilaikoma terminų arba jeigu įgyvendinant veiksmą pasiekta pažanga pateisina tik dalį skirtos finansinės paramos, Komisija pareikalauja, kad naudos gavėjas per nustatytą laikotarpį pateiktų savo paaiškinimus. Jei naudos gavėjas nepateikia patenkinamo atsakymo, Komisija gali nutraukti likusios finansinės paramos dalies mokėjimą ir pareikalauti grąžinti jau išmokėtas sumas.

5.   Komisija užtikrina, kad visos neteisėtai išmokėtos sumos būtų grąžintos Komisijai. Už visas laiku nesugrąžintas sumas skaičiuojamos palūkanos pagal Finansiniame reglamente nustatytas sąlygas.

15 straipsnis

Vertinimas

1.   Programa reguliariai stebima siekiant kontroliuoti pagal ją vykdomų veiksmų įgyvendinimą.

2.   Komisija užtikrina reguliarų, nepriklausomą išorinį programos vertinimą.

3.   Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia:

a)

metinį pranešimą apie programos įgyvendinimą;

b)

ne vėliau kaip 2011 m. kovo 31 d. – pasiektų rezultatų ir kokybinių bei kiekybinių programos įgyvendinimo aspektų tarpinę įvertinimo ataskaitą;

c)

ne vėliau kaip 2012 m. rugpjūčio 30 d. – komunikatą apie programos tęsimą; ir

d)

ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. – ex post įvertinimo ataskaitą.

16 straipsnis

Projektų skelbimas

Kiekvienais metais Komisija paskelbia pagal programą finansuojamų projektų sąrašą, pateikdama trumpą kiekvieno projekto aprašymą.

17 straipsnis

Matomumas

Komisija nustato gaires siekdama užtikrinti pagal šį sprendimą suteikto finansavimo pastebimumą.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d., išskyrus 9 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 10 straipsnio 3 dalį, kurios taikomos nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos.

Priimta Strasbūre, 2007 m. rugsėjo 25 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. LOBO ANTUNES


(1)  OL C 69, 2006 3 21, p. 1.

(2)  OL C 192, 2006 8 16, p. 25.

(3)  2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2007 m. liepos 23 d. Tarybos bendroji pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  OL L 271, 2002 10 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).

(5)  OL L 165, 2003 7 3, p. 31.

(6)  OL C 168, 2005 7 8, p. 1.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(8)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(9)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(10)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).

(11)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(12)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(13)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

3.10.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 257/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 28 d.

dėl Bendrijos finansinės paramos Salmonella spp. paplitimo veislinių kiaulių bandose tyrimui, kuris bus atliekamas valstybėse narėse

(Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4434)

(2007/636/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB nustatyta Bendrijos finansinės paramos teikimo konkrečioms veterinarijos priemonėms, įskaitant technines ir mokslines priemones, tvarka. Pagal šį sprendimą Bendrija turi taikyti arba padėti valstybei narei taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas veterinarijos teisės aktams tobulinti bei veterinariniam lavinimui ar mokymui plėtoti.

(2)

Pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2160/2003 dėl Salmonella ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (2) 4 straipsnį ir I priedą Bendrija turi nustatyti tikslą sumažinti Salmonella paplitimą veislinių kiaulių bandų populiacijose.

(3)

Europos maisto saugos tarnybos (EMST) zoonozių duomenų rinkimo darbo grupė 2007 m. balandžio 30 d. priėmė Pasiūlymo dėl pradinio tyrimo Salmonella paplitimui tarp veislinių kiaulių nustatyti techninių reikalavimų ataskaitą (3) (toliau – EMST ataskaita).

(4)

Nustatant Bendrijos tikslą reikia surinkti palyginamuosius duomenis apie Salmonella užkrėstų veislinių kiaulių ūkių procentinę dalį valstybėse narėse. Tokių duomenų neturima, todėl turėtų būti atliktas specialus tyrimas Salmonella paplitimui tarp veislinių kiaulių per tinkamą laikotarpį stebėti, siekiant atsižvelgti į galimus sezoninius pokyčius. Tyrimas turėtų būti atliekamas remiantis EMST ataskaita.

(5)

EMST ataskaitoje rekomenduojama imti ir papildomus mėginius siekiant įvertinti paplitimą pačiame ūkyje. Tokių mėginių ėmimą reikėtų atlikti keliose valstybėse narėse, kurios reprezentuotų įvairias geografines Bendrijos vietoves.

(6)

Tyrimo metu bus pateikta techninė informacija, kuri yra būtina rengiant veterinariją reglamentuojančius Bendrijos teisės aktus. Atsižvelgiant į palyginamųjų duomenų apie Salmonella paplitimą tarp veislinių kiaulių valstybėse narėse surinkimo svarbą, valstybėms narėms turėtų būti skirta Bendrijos finansinė parama specialiesiems tyrimo reikalavimams įgyvendinti. Tikslinga 100 % padengti išlaidas, patiriamas atliekant laboratorinius tyrimus, nustačius viršutinę ribą. Visos kitos patirtos išlaidos, pvz., mėginių ėmimo, kelionės, administravimo ir pan., neturėtų būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus bet kokiai Bendrijos finansinei paramai gauti.

(7)

Finansinę Bendrijos paramą reikėtų teikti tik su sąlyga, kad tyrimas atliekamas pagal atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas ir atitinka tam tikras kitas sąlygas.

(8)

Bendrijos finansinę paramą reikėtų suteikti, jei iki šiol numatyti veiksmai vykdomi efektyviai ir jei kompetentingos institucijos pateikia visą būtiną informaciją per nustatytus laikotarpius.

(9)

Visos išlaidos, kurias Bendrijos prašoma iš dalies apmokėti, dėl administracinio veiksmingumo turi būti nurodytos eurais. Pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) perskaičiavimo kursas išlaidoms, išreikštoms kita valiuta nei euras, turėtų būti paskutinis keitimo kursas, kurį Europos centrinis bankas nustatė iki to mėnesio, kurį pateikta atitinkamos valstybės narės paraiška, pirmos dienos.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame sprendime nustatomos Bendrijos finansinės paramos pradiniam tyrimui, kuris bus atliekamas valstybėse narėse, Salmonella spp. paplitimui tarp veislinių kiaulių Bendrijoje nustatyti mėginius imant ūkių lygmenyje (toliau – tyrimas) taisyklės.

Tyrimo rezultatų pagrindu nustatomas Bendrijos tikslas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 4 straipsnyje, ir apsvarstomi geriausi galimi būdai, kaip ateityje įvertinti tikslo pasiekimą.

2 straipsnis

Apibrėžtis

Šiame sprendime „kompetentinga institucija“ yra valstybės narės institucija arba institucijos, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 3 straipsnyje.

3 straipsnis

Tyrimo apimtis

1.   Valstybės narės atlieka tyrimą Salmonella spp. paplitimui tarp veislinių kiaulių nustatyti mėginius imant ūkio lygmenyje pagal I priedą.

2.   Tyrimas trunka vienerių metų laikotarpį, prasidedantį 2008 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Mėginių ėmimas ir tyrimas

Mėginių ėmimą ir tyrimą atlieka kompetentinga institucija arba tai atliekama jai prižiūrint pagal I priede nustatytus techninius reikalavimus.

5 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos skyrimo sąlygos

1.   Bendrijos finansinė parama išmokama valstybėms narėms laboratorinių tyrimų išlaidoms padengti neviršijant II priede nustatytų maksimalių bendram finansavimui skirtų sumų tyrimo laikotarpiui.

2.   1 dalyje nurodyta Bendrijos finansinė parama išmokama valstybėms narėms, jeigu tyrimas atliekamas pagal atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas, įskaitant konkurencijos ir viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo taisykles, ir laikomasi šių sąlygų:

a)

tyrimui atlikti reikalingi nacionaliniai įstatymai ir kiti teisės aktai įsigalioja vėliausiai 2008 m. sausio 1 d.;

b)

pažangos ataskaita, kurioje yra I priedo 5.1 punkte nurodyta informacija ir kuri apima laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 iki 2008 m. kovo 31 d., pateikiama Komisijai vėliausiai 2008 m. gegužės 31 d.;

c)

galutinė ataskaita apie tyrimo įgyvendinimą kartu su valstybių narių per laikotarpį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. patirtų laboratorinių tyrimų išlaidų bei pasiektų rezultatų patvirtinamaisiais dokumentais pateikiama Komisijai vėliausiai 2009 m. vasario 28 d.;

d)

tyrimas turi būti atliktas veiksmingai.

Patirtas išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose, kaip nurodyta c punkto antroje pastraipoje, turi būti bent III priede nurodyta informacija.

3.   Nesilaikant 2 dalies c punkte nurodyto galutinės ataskaitos pateikimo galutinio termino, mokėtina Bendrijos finansinė parama palaipsniui mažinama: nuo visos sumos iki 2009 m. kovo 31 d. – 25 %, iki 2009 m. balandžio 30 d. – 50 % ir iki 2009 m. gegužės 31 d. – 100 %.

6 straipsnis

Didžiausia finansinės paramos suma

Didžiausia Bendrijos finansinės paramos, skiriamos valstybėms narėms su tyrimu susijusių laboratorinių tyrimų išlaidoms padengti, suma neviršija:

a)

20 EUR už kiekvieną bakteriologinio Salmonella spp. aptikimo tyrimą;

b)

30 EUR už kiekvieną atitinkamų izoliatų serotipų nustatymą.

7 straipsnis

Duomenų rinkimas, vertinimas ir ataskaitų teikimas

1.   Tyrimo rezultatų duomenis renka ir vertina kompetentinga institucija, atsakinga už metinės nacionalinės ataskaitos rengimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/99/EB (5) 9 straipsnio 1 dalį.

2.   Komisija 1 dalyje nurodytus nacionalinius duomenis ir vertinimą perduoda Europos maisto saugos tarnybai, kuri juos nagrinėja.

3.   Sudaroma galimybė visuomenei susipažinti su sukauptais nacionaliniais duomenimis ir rezultatais taip, kad būtų užtikrinamas konfidencialumas.

8 straipsnis

Išlaidoms taikomas keitimo kursas

Jei valstybių narių išlaidos yra nurodytos kita valiuta nei euras, atitinkama valstybė narė ją konvertuoja į eurus taikydama paskutinį keitimo kursą, kurį Europos centrinis bankas nustatė iki to mėnesio, kurį valstybė narė pateikė prašymą Bendrijos finansinei paramai gauti, pirmos dienos.

9 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

10 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 28 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(3)  EMST leidinys (2007 m.) 99, 1–28.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 378/2007 (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).

(5)  OL L 325, 2003 12 12, p. 31.


I PRIEDAS

3 straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnyje ir 5 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyti techniniai reikalavimai

1.   TYRIMO APŽVALGA

Tyrimas atliekamas vadovaujantis 1 paveikslėlyje pateikta apžvalga.

1 pav.   Tyrimo apžvalga

Image

2.   MĖGINIŲ ĖMIMO SISTEMA

2.1.   Populiacijos žymėjimas

Tyrimas atliekamas ūkiuose, kuriuose laikoma bent 80 % valstybės narės veislinių kiaulių populiacijos. Mėginiai imami pirmiausia iš ūkių, kuriuose auginama 50 arba daugiau veislinių kiaulių. Tačiau, jeigu tuose ūkiuose, kuriuose auginama 50 arba daugiau veislinių kiaulių, auginamos kiaulės nesudaro 80 % nacionalinės veislinių kiaulių bandos, tada mėginiai imami ir iš ūkių, kuriuose auginama mažiau negu 50 veislinių kiaulių.

Veislinių kiaulių ūkiai suskirstomi į „veislininkystės ūkius“ ir į „gamybos ūkius“. Veislininkystės ūkiai parduoda kiaulaites ir (arba) kuilius veisimo tikslais. Paprastai jie parduoda 40 % arba daugiau kiaulaičių, kurias jie augina veisimui, o likusios yra parduodamos skerdimui. Tuo tarpu gamybos ūkiai daugiausia parduoda kiaules penėjimui arba skerdimui.

Salmonella paplitimas turi būti nustatomas atskirai veislininkystės ūkiuose (1 tyrimo dalis) ir gamybos ūkiuose (2 tyrimo dalis), reprezentuojančiuose bandas kaip nurodyta 2 paveikslėlyje, bet neskaičiuojant bandų, kuriose kiaulės auginamos nuo nujunkymo iki nupenėjimo.

2 pav.   Ūkių apžvalga

Image

2.2.   Mėginiai ir jų ėmimo strategija

Abi tyrimo dalys turi panašų dviejų etapų mėginių ėmimo planą. Pirmame etape kiekvienoje valstybėje narėje atsitiktinės atrankos iš veislininkystės ūkių būdu atrenkami ūkiai mėginių ėmimui, o antroji mėginių imtis atsitiktinės atrankos būdu atrenkama iš gamybos ūkių grupės. Reikalaujamas ūkių skaičius yra aptartas 2.3 skirsnyje. Antrame etape mėginiams imti atrenkami keli gardai kiekviename atrinktame ūkyje (žr. 2.2.2 skirsnį).

2.2.1.   Pirmasis etapas: ūkių atranka

Kiekviena valstybė narė turi sudaryti dvi mėginių ėmimo schemas. Pirmoje išvardijami visi tinkami veislininkystės ūkiai (paprastai tie ūkiai, kuriuose auginama bent 50 veislinių kiaulių – žr. 2.1 skirsnį), o antrojoje – išvardijami visi tinkami gamybos ūkiai. Tada kiekvienai tyrimo daliai reikalingas ūkių skaičius bus atrinktas iš kiekvieno sąrašo atsitiktinės atrankos būdu. Mėginių imties atsitiktine atranka siekiama užtikrinti, kad tyrimas apimtų įvairaus bandų dydžio ir visų valstybės narės regionų, kur praktikuojama kiaulininkystė, ūkius. Yra žinoma, kad kai kuriose valstybėse narėse gali būti keletas ūkių (t. y. mažiau negu 10 % visų tinkamų ūkių), kur bandos labai didelės. Tokiu atveju atsitiktinės atrankos metu gali įvykti taip, kad nei viena iš tų labai didelių bandų nebus atrinkta. Valstybė narė prieš atrinkdama ūkius gali taikyti stratifikacijos kriterijų – pavyzdžiui, nustatyti sluoksnį, apimantį 10 % didžiausių bandų ir priskirti 10 % reikalaujamo imties dydžio šiam sluoksniui. Panašiu būdu valstybė narė gali stratifikuoti mėginių imtį pagal administracinius regionus – pagal tinkamų bandų dalį kiekviename regione. Bet kuris planuojamas stratifikavimas turėtų būti aprašytas ataskaitoje, kurią valstybė narė teikia Komisijai pagal 5.1 dalį.

Jeigu atrinktame ūkyje negalima imti mėginių (pavyzdžiui, jei jis nebeegzistuoja po to, kai jau atliktas mėginių ėmimas) atsitiktinės atrankos būdu iš to pačio mėginių ėmimo sąrašo atrenkamas naujas ūkis. Jeigu buvo taikytas koks nors stratifikavimas (pvz., pagal bandos dydį arba regioną), tada naujasis ūkis turėtų būti atrinktas iš to pačio sluoksnio.

Pirminis mėginių imties dydis (ūkių, kuriuose imami mėginiai, skaičius) yra apytiksliai vienodai išdėstomas per kalendorinius metus siekiant kiek įmanoma apimti skirtingus metų laikus. Kiekvieną mėnesį mėginiai imami apytiksliai vienoje dvyliktojoje ūkių nuo bendro ūkių skaičiaus.

Ūkiai, kuriuose gyvūnai laikomi lauke, turi būti įtraukti į tyrimą, bet šio tipo produkcija nėra privalomai stratifikuojama.

2.2.2.   Antrasis etapas: mėginių ėmimas ūkyje

Iš kiekvienos veislinės bandos ir auginimui skirtos bandos mėginių ėmimui atsitiktinės atrankos būdu bus atrenkami vyresnių negu 6 mėnesių veislinių kiaulių gardai, aptvarai ar grupės.

Gardų, aptvarų ar kiaulių grupių, iš kurių imami mėginiai, skaičius turi būti paskirstytas proporcingai pagal skirtingų produkcijos kategorijų auginamų veislinių kiaulių (besilaukiančios paršelių, nesilaukiančios jų ir kitų kategorijų veislinės kiaulės) skaičių. Nėra nurodomos tikslios amžiaus kategorijos mėginių ėmimui, bet ši informacija renkama mėginių ėmimo metu.

Veislinės kiaulės, kurios į bandą atgabentos neseniai ir yra laikomos karantine, neįtraukiamos į mėginių ėmimą.

2.3.   Mėginių imties dydžio apskaičiavimas

2.3.1.   Pirminis mėginių imties dydis (pirmojo etapo mėginių imties dydis)

Atliekamas reguliarus pirminio mėginių imties dydžio apskaičiavimas veislininkystės ūkiams, o kitas reguliarus pirminio mėginių imties dydžio apskaičiavimas atliekamas gamybos ūkiams. Pirminis mėginių imties dydis yra veislininkystės ūkių, iš kurių imami mėginiai, ir gamybos ūkių, iš kurių imami mėginiai, skaičius kiekvienoje valstybėje narėje, kuris nustatomas atsižvelgiant į šiuos kriterijus (darant prielaidą, kad mėginiai imami paprastos atsitiktinės atrankos būdu):

a)

bendrą veislininkystės ūkių skaičių (veislininkystės ūkiai, 1 tyrimo dalis);

b)

bendrą gamybos ūkių skaičių (gamybos ūkiai, 2 tyrimo dalis);

c)

numatomą metinį paplitimą (p): 50 %;

d)

norimą pasikliovimo lygmenį (Z): 95 %, atitinka Zά vertę – 1,96;

e)

tikslumą (L) – 7,5 %;

f)

naudojant šias vertes ir formulę

Formula

Pirma atliekamas apskaičiavimas veislininkystės ūkiams, o po to gamybos ūkiams. Abiem atvejais prielaidos, išdėstytos c–e punktuose, yra tos pačios.

Jeigu yra 100 000 ar daugiau ūkių veislinių kiaulių bandų mėginių sąraše arba auginimui skirtų bandų mėginių sąraše, tada praktiniais tikslais populiacija gali būti laikoma begaline ir atsitiktinės atrankos būdu mėginių ėmimui atrenkamų ūkių skaičius yra 171 (žr. 1 lentelę). Jeigu veislinių bandų arba auginimui skirtų bandų skaičius yra mažesnis negu 100 000, taikomas baigtinės populiacijos korekcijos koeficientas ir mėginių ėmimui reikia mažesnio ūkių skaičiaus, kaip parodyta 1 lentelėje.

Pavyzdžiui, jeigu valstybėje narėje yra 1 000 ūkių, priklausančių gamybos ūkių grupei, ir 250 ūkių, priklausančių veislininkystės ūkių grupei, gamybos ūkių grupėje mėginius reikia imti iš 147 ūkių, o veislininkystės ūkių grupėje – iš 102 ūkių.

1   lentelė

Ūkių, kuriuose auginamos veislinės kiaulės ir iš kurių imami mėginiai, skaičius bet kurioje tyrimo dalyje, išreikštas kaip baigtinės populiacijos dydžio (bendro ūkių, kur auginamos veislinės kiaulės, skaičiaus valstybėse narėse) funkcija

Ūkių, kuriuose auginamos veislinės kiaulės, skaičius (N)

Mėginių imties dydis baigtiniam populiacijos dydžiui 7,5 % tikslumu

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Į atsako nebuvimą reaguojama, pvz., didinant kiekvienos grupės mėginių imties dydį 10 %. Bet kuris netinkamas ūkis pakeičiamas tyrimo proceso metu (žr. 2.2.1 skirsnį).

Tuo atveju, jeigu „veislininkystės ūkių“ skaičiaus negalima apskaičiuoti iki tyrimo pradžios, mėginių ėmimui reikiamas ūkių skaičius nustatomas, kaip nurodyta 1 lentelėje, remiantis bendru ūkių, kuriuose auginamos paršavedės, skaičiumi (X ūkių). Mėginių ėmimui reikiamas ūkių skaičius nustatomas padidinant minėtą skaičių bent 30 % (X + 30 % ūkių). Iki tyrimo kompetentinga institucija nustato veislininkystės ūkių skaičių, lygų bent jau tiems papildomiems 30 %. Lankant fermas ūkis priskiriamas veislininkystės ar gamybos ūkio kategorijai remiantis pirmiau minėtomis sąvokomis.

2.3.2.   Antrinis mėginių imties dydis (antrojo etapo mėginių imties dydis)

Kiekviename atrinktame ūkyje iš 10 atsitiktinės atrankos būdu atrinktų veislinių kiaulių gardų, aptvarų ar grupių imami rutininiai fekalijų mėginiai (žr. 3.1 skirsnį). Prireikus (pavyzdžiui, paršiavimuisi skirtose laikymo vietose arba vietose, kur kiaulės laikomos mažesnėse negu 10 individų grupėse) grupę gali sudaryti daugiau negu vienas gardas. Kiekvieną rutininį mėginį turėtų atitikti mažiausiai 10 veislinių kiaulių.

Tačiau, kai mažuose ūkiuose arba ūkiuose, kur daug veislinių kiaulių laikoma lauko aptvaruose, jų skaičius garduose, aptvaruose ar grupėse yra mažesnis negu 10, reikia imti tiek mėginių iš to pačio gardo, aptvaro ar grupės, kad būtų paimta 10 rutininių mėginių iš viso.

3.   MĖGINIŲ ĖMIMAS BANDOSE

3.1.   Rutininio mėginio tipai ir išsami informacija apie jį

Bakteriologiniam tyrimui imama medžiaga yra šviežiai išskirtos fekalijos, reprezentatyvios viso ūkio, kuriame yra tiriamas vienetas, atžvilgiu. Kadangi kiekvienas ūkis yra unikalus, iki tyrimo pradžios nusprendžiama, iš kurių ūkyje esančių gardų, aptvarų ar grupių bus imami mėginiai. Paimtas mėginys dedamas į atskirą talpyklą vengiant kryžminio užterštumo ir siunčiamas į laboratoriją.

Kiekvienas jungtinis mėginys yra bent 25 g, o tokius fekalijų mėginius galima paimti dviem būdais:

1)

toje gardo ar aptvaro vietoje, kur yra susikaupusios susimaišiusios fekalijos, gali būti naudojamas didelis tamponas (pvz., 20 cm × 20 cm) dedant jį ant fekalijų masės ir užtikrinant, kad bus paimta bent 25 g mišrios medžiagos. Tai gali būti pasiekta, pavyzdžiui, judinant tamponą 2 metrų zigzagais taip, kad jis gerai pasidengtų fekalijomis. Prireikus, pavyzdžiui, dėl karšto oro arba ant grotelinių grindų, tamponą galima sudrėkinti tinkamu skysčiu, pavyzdžiui, geriamuoju vandeniu;

2)

toje vietoje, kur išmatos taip nesikaupia, pavyzdžiui, atvirame lauke, dideliame aptvare, paršiavimosi patalpoje, garduose arba kitose laikymo vietose, kur laikomos nedidelės kiaulių grupės, nugnybiami nedideli atskiri mėginiai iš to individo šviežių fekalijų masės arba atitinkamų vietų taip, kad būtų apimta mažiausiai 10 individų ir tai sudarytų bent 25 g bendrą mėginį. Vietos, iš kurių tokie mėginiai imami, turėtų būti paskirstomos po visą atitinkamą teritoriją, kad būtų pakankamai reprezentatyvios.

Kur praktiškai įmanoma, pirmiausia reikia rinktis 1-ą būdą. Tokiu atveju mažiausiai 10 atskirų kiaulių turi atitikti kiekvieną paimtą mėginį, kitu atveju taikomas 2-as būdas.

3.2.   Papildomų mėginių ėmimas tiriant paplitimą ūkyje

Dešimtyje ūkių, atrinktų atsitiktinės atrankos būdu iš bendros veislininkystės ūkių ir gamybos ūkių mėginių imties, kartu taikomas intensyvesnis mėginių ėmimas. Šiuose ūkiuose 10 rutininių mėginių imami tokiu pačiu būdu, kaip aprašyta pirmiau (2.1 skirsnis). Be to, iš kiekvieno atrinkto gardo imama 10 individualių mėginių bent 30 g, identifikuojamų taip, kad šie 10 individualių mėginių galėtų būti siejami su rutininiu mėginiu iš to gardo. Tokiu būdu iš viso imama 10 rutininių mėginių ir 100 (10 × 10) individualių mėginių visuose šiuose 10 ūkių. Šių mėginių apdorojimas aprašytas 4.3.1 skirsnyje.

Šių mėginių ėmimas turėtų būti atliekamas Čekijos Respublikoje, Danijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

3.3.   Informacija apie mėginius

Visa turima su mėginiu susijusi tinkama informacija įrašoma į kompetentingos institucijos parengtą mėginio ėmimo formą, kad būtų įvykdyti 5 dalyje nustatyti duomenims keliami reikalavimai.

Kiekvienas mėginys ir to mėginio ėmimo forma ženklinami unikaliu numeriu, kuris naudojamas nuo mėginio paėmimo iki tyrimo, ir gardo kodu. Kompetentinga institucija turi reglamentuoti šiuos klausimus ir numeracijos unikaliais numeriais sistemos naudojimą.

3.4.   Mėginių vežimas

Mėginiai laikomi nuo + 2 iki + 8 °C temperatūroje (pageidautina) ir neturi būti užteršti vežimo metu. Mėginiai išsiunčiami į laboratoriją kaip galima greičiau per 36 valandas greituoju paštu ar kurjeriu ir turi pasiekti laboratoriją ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų paėmimo.

4.   LABORATORINIAI TYRIMO METODAI

4.1.   Laboratorijos

Analizė ir serotipavimas atliekami nacionalinėse etaloninėse laboratorijose (NEL). Jeigu NEL nėra pajėgi atlikti visų tyrimų arba reguliariai neatlieka tokių sukėlėjų nustatymo, kompetentingos valdžios institucijos minėtiems tyrimams atlikti gali nutarti paskirti ribotą skaičių kitų laboratorijų, dalyvaujančių atliekant oficialią Salmonella kontrolę. Tokios laboratorijos turi turėti pakankamą reikalaujamo sukėlėjo aptikimo metodo taikymo patirtį bei kokybės užtikrinimo sistemą, atitinkančią ISO standartą 17025, ir turėtų būti prižiūrimos NEL.

4.2.   Mėginių gavimas

Laboratorijoje mėginiai laikomi sušaldyti iki bakteriologinio tyrimo, kuris, pageidautina, turi būti atliekamas per 24 valandas nuo gavimo, tačiau bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 96 valandas nuo mėginio paėmimo.

4.3.   Mėginio tyrimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi dalyvaujantys asmenys pakankamai apmokyti atlikti tyrimus.

4.3.1.   Paruošimas

Laboratorijoje rutininiai mėginiai atsargiai ir rūpestingai sumaišomi, kol surenkami tyrimui reikalingi 25 g.

Siekiant įvertinti paplitimą pačiame ūkyje pagal 3.2 punktą, kiekvieną iš paimtų individualių mėginių (30 g) reikia padalinti į dvi dalis. Viena dalis, sverianti bent 25 g, atsargiai ir rūpestingai maišoma, o po to atitinkamai auginama atskiroje kultūroje. Likusi kita mėginio dalis naudojama dirbtiniam jungtiniam mėginiui iš 10 individualių mėginių, paimtų atrinktame garde, grupėje ar aptvare, paruošti. Pastaroji dalis ruošiama dedant po 2,5 g individualių mėginių 10 kartų siekiant paruošti dirbtinį jungtinį 25 g mėginį. Dirbtiniai jungtiniai mėginiai iki tyrimo pradžios atsargiai ir rūpestingai sumaišomi. Iš viso tiriama 10 rutininių mėginių, 10 dirbtinių jungtinių mėginių ir 100 individualių mėginių, paimtų kiekviename iš 10 ūkių, atrinktų siekiant įvertinti Salmonella paplitimą pačiame ūkyje.

4.3.2.   Aptikimo ir identifikavimo metodai

4.3.2.1.   Salmonella spp. aptikimas

Taikomas Bilthoveno (Nyderlandai) Bendrijos etaloninės laboratorijos (BEL) rekomenduojamas Salmonella aptikimo metodas. Šis metodas yra aprašytas ISO 6579 D priede – „Salmonella spp. nustatymas gyvūnų fekalijose ir ėminiuose pirminės gamybos stadijoje“. Naudojama naujausia D priedo versija.

4.3.2.2.   Salmonella serotipavimas

Visų išskirtų ir patvirtintų kaip Salmonella spp. štamų serotipas nustatomas pagal Kaufmann-White schemą NEL, atliekančioje Salmonella tyrimus.

Siekiant užtikrinti kokybės kontrolę, 16 tipavimui naudojamų štamų ir 16 tipavimui nenaudojamų izoliatų siunčiami į BEL, atliekančią Salmonella tyrimus. Minėtų štamų dalis siunčiama į BEL kiekvieną ketvirtį. Jei buvo išskirta mažiau štamų, jie visi yra siunčiami.

4.3.2.3.   Salmonella spp. fagotipavimas

Jei Salmonella Typhimurium ir Salmonella Enteritidis izoliatų fagotipas nustatinėjamas (pasirinktinai), naudojami PSO etaloninio Jungtinės Karalystės Colindale (Londonas) Sveikatos apsaugos agentūros Salmonella fagotipo nustatymo etaloninio centro aprašyti metodai.

5.   VALSTYBIŲ NARIŲ ATASKAITOS

5.1.   Bendras tyrimo įgyvendinimo aprašymas:

Ataskaitoje teksto forma turi būti bent ši informacija:

a)

Valstybė narė

b)

Ūkių, kur auginamos veislinės kiaulės, populiacijos aprašymas

1)

Veislininkystės ūkiai

i)

bendras veislininkystės ūkių skaičius

ii)

bendras veislių kilmės ūkių skaičius

iii)

bendras dauginimo ūkių skaičius

iv)

veislininkystės ūkių, iš kurių planuota imti mėginius, skaičius ir veislininkystės ūkių, iš kurių faktiškai paimti mėginiai, skaičius; ūkių, iš kurių planuota imti mėginius, bet jie nebuvo paimti, skaičius ir priežastis, dėl kurios nebuvo imama

v)

bendros pastabos dėl mėginių ėmimo iš veislininkystės ūkių programos reprezentatyvumo

2)

Gamybos ūkiai

i)

bendras gamybos ūkių skaičius

ii)

bendras ūkių, skirtų kiaulėms auginti nuo gimimo iki nujunkymo ir (arba) jauno amžiaus, skaičius

iii)

bendras ūkių, skirtų kiaulėms auginti nuo gimimo iki nupenėjimo, skaičius

iv)

gamybos ūkių, iš kurių planuota imti mėginius, skaičius ir gamybos ūkių, iš kurių faktiškai paimti mėginiai, skaičius; ūkių, iš kurių planuota imti mėginius, bet jie nebuvo paimti, skaičius ir priežastis, dėl kurios nebuvo imama

v)

bendros pastabos dėl mėginių ėmimo iš gamybos ūkių programos reprezentatyvumo

c)

Gautų ir tirtų mėginių skaičius:

i)

iš veislininkystės ūkių

ii)

iš gamybos ūkių

iii)

iš ūkių, iš kurių imti mėginiai tiriant paplitimą pačiame ūkyje

d)

Bendri rezultatai:

i)

paplitimas veislininkystės ūkiuose ir gamybos ūkiuose, užkrėstuose Salmonella ir Salmonella serologinėmis atmainomis

ii)

paplitimo pačiame ūkyje tyrimo rezultatai

e)

Laboratorijų, atsakingų už Salmonella pradinį tyrimą, sąrašas

i)

aptikimas

ii)

serotipavimas

iii)

fagotipavimas (jei buvo atliekamas).

5.2.   Išsamūs duomenys apie kiekvieną ūkį, iš kurio buvo imami mėginiai, ir atitinkami tyrimų rezultatai:

Valstybės narės pateikia tyrimo rezultatus elektroniniu būdu neapdorotų duomenų forma naudodamos Komisijos nustatytas duomenų žodyno ir duomenų rinkimo formas. Komisija nustato šį žodyną ir formas.

5.2.1.   Valstybėse narėse apie kiekvieną į ūkį, kuriame imti mėginiai, renkama ši informacija:

a)

Ūkio kodas

b)

Ūkio gamybos tipas:

i)

auginimas patalpose versus „laikymas lauke bet kuriame auginimo etape“

ii)

veislių išvedimas, dauginimas, auginimas nuo gimimo iki nujunkymo, nuo gimimo iki nupenėjimo ir nuo gimimo iki jauno amžiaus

c)

Ūkio dydis: veislinių kiaulių skaičius mėginio ėmimo metu (suaugę individai)

d)

Pakeitimo tvarka: visos pakaitinės veislinės kiaulės įsigytos; kai kurios pakaitinės veislinės kiaulės augintos vietoje arba visos pakaitinės veislinės kiaulės augintos vietoje

e)

(Savanoriškai:) Klinikiniai viduriavimo požymiai: ar buvo viduriavimo požymių paskutinius 3 mėnesius iki mėginių ėmimo?

5.2.2.   Valstybėse narėse apie kiekvieną į laboratoriją išsiųstą mėginį renkama ši informacija:

a)

Mėginio kodas

b)

Laboratorijos, dalyvavusios atliekant pradinį tyrimą, kodas

c)

Mėginių ėmimo data

d)

Laboratorinio tyrimo pradžios data

e)

Salmonella spp. aptikimas: kokybinis rezultatas (teigiamas/neigiamas)

f)

Salmonella serotipavimas nustatytos serologinės atmainos (gali būti daugiau negu viena)

g)

Kiaulių amžius: visos kiaulaitės versus įvairaus amžiaus veislinės kiaulės

h)

Lytis: tik paršavedės; paršavedės ir kuiliai arba tik kuiliai

i)

Auginimo etapas: motinystė; poravimas, nėštumas (kita?)

j)

Laikymo patalpos: grotuotos grindys (visiškai/iš dalies); kietos grindys; gilus šiaudų kraikas ar kita

k)

Maitinimas: ar kiaulės šiame garde, aptvare ar grupėje šertos išimtinai tik kombinuotais pašarais?

l)

Pašarų papildai: ar dedama į pašarus kokia nors Salmonella mažinanti medžiaga (pvz., organinė rūgštis, probiotikas)?

m)

Sistemingas antibiotikų naudojimas: ar visiems šios grupės gyvūnams duodami kokiu nors būdu paskirti antibiotikai

n)

Paskutinė diena, kai gyvūnams buvo paskirti antibiotikai (per pastarąsias keturias savaites).

5.2.3.   Valstybėse narėse dėl kiekvieno pasiųsto į laboratoriją mėginio, paimto paplitimo pačiame ūkyje tyrimui, renkama ši papildoma informacija:

a)

Jungtinio mėginio kodas

b)

Salmonella aptikimas kiekviename individualiame mėginyje: kokybinis rezultatas (teigiamas/neigiamas)

c)

Salmonella serotipavimas kiekviename individualiame mėginyje: nustatytos serologinės atmainos (gali būti daugiau negu viena).


II PRIEDAS

Didžiausia finansinė parama valstybėms narėms, nurodyta 5 straipsnyje

Valstybė narė

Didžiausia suma tyrimų bendram finansavimui (EUR)

Belgija – BE

59 800

Bulgarija – BG

52 260

Čekijos Respublika – CZ

102 960

Danija – DK

98 280

Vokietija – DE

57 980

Estija – EE

9 360

Airija – IE

43 420

Graikija – EL

39 260

Ispanija – ES

82 680

Prancūzija – FR

82 680

Italija – IT

79 300

Kipras – CY

20 020

Latvija – LV

3 380

Lietuva – LT

13 780

Liuksemburgas – LU

11 960

Vengrija – HU

74 360

Malta – MT

0

Nyderlandai – NL

87 100

Austrija – AT

59 020

Lenkija – PL

85 020

Portugalija – PT

54 860

Rumunija – RO

107 900

Slovėnija – SI

81 120

Slovakija – SK

54 080

Suomija – FI

64 740

Švedija – SE

81 120

Jungtinė Karalystė – UK

102 960

Iš viso

1 609 400


III PRIEDAS

Image