ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 241

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. rugsėjo 14d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1051/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1052/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

3

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1053/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

7

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1054/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

10

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

12

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1056/2007 dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

13

 

 

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1057/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2805/95, nustatantį eksporto grąžinamąsias išmokas vyno sektoriuje

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/606/EB, Euratomas

 

*

2007 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Tarybos sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, nustatančio civilinės saugos finansinę priemonę, su transportu susijusių nuostatų įgyvendinimo taisykles (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3769)  ( 1 )

17

 

 

2007/607/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 10 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis Slovėnijai dar dvejus vyno metus nukrypti nuo C II zonai nustatytos minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais Primorska regiono vynų, įskaitant rūšinius konkrečiuose Teran PTP Kras regionuose pagamintus vynus, atveju (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4085)

24

 

 

2007/608/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4301)  ( 1 )

26

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1051/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

36,3

XS

32,3

ZZ

34,3

0707 00 05

JO

175,0

TR

111,7

ZZ

143,4

0709 90 70

TR

101,8

ZZ

101,8

0805 50 10

AR

71,6

UY

75,8

ZA

62,8

ZZ

70,1

0806 10 10

EG

177,6

IL

217,7

MK

28,3

TR

97,6

ZZ

130,3

0808 10 80

AR

62,4

AU

157,8

BR

117,4

CL

94,3

CN

79,8

NZ

95,5

US

99,1

ZA

85,8

ZZ

99,0

0808 20 50

CN

59,4

TR

124,4

ZA

117,7

ZZ

100,5

0809 30 10, 0809 30 90

TR

147,5

US

210,8

ZZ

179,2

0809 40 05

BA

45,7

IL

125,3

MK

49,8

TR

115,5

ZZ

84,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1052/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 3072/95 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šių reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje arba biržos kainų ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio pirmą pastraipą grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios gali būti suteiktos už eksportuojamus žemės ūkio produktus, įeinančius į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą, sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, tokiose situacijose, būtina imtis atsargumo priemonių, neužkertant kelio ilgalaikių sutarčių sudarymui. Konkretaus grąžinamosios išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

(5)

Atsižvelgiant į Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 ir 3 dalis konkrečiam pagrindiniam produktui, naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį, turi būti nustatytos sumažintas eksporto grąžinamosios išmokos dydis, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės, palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 3072/95 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 3072/95 B priede, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 447/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 31).

(4)  OL L 275, 1987 9 29, p. 36.

(5)  OL L 159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1584/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 11).


PRIEDAS

Nuo 2007 m. rugsėjo 14 d. kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Produktų aprašymas (2)

Grąžinamosios išmokos dydis už 100 kg pagrindinio produkto

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

1001 10 00

Kietieji kviečiai:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais

1001 90 99

Paprastieji kviečiai ir meslinas:

 

 

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines Amerikos Valstijas

– kitais atvejais:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

1002 00 00

Rugiai

1003 00 90

Miežiai

 

 

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

1004 00 00

Avižos

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

 

 

– krakmolas:

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

0,845

0,845

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

0,845

0,845

– gliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

0,634

0,634

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– – kitais atvejais

0,634

0,634

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

0,845

0,845

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą perdirbus kukurūzus.

 

 

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 3 dalį (3)

0,845

0,845

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (4)

– kitais atvejais

0,845

0,845

ex 1006 30

Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

 

– trumpagrūdžiai ryžiai

– vidutinių grūdų ryžiai

– ilgagrūdžiai ryžiai

1006 40 00

Skaldyti ryžiai

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją arba į Lichtenšteino Kunigaikštystę.

(2)  Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1043/2005 V priede nustatyti koeficientai.

(3)  Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.

(4)  Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16, p. 6).

(5)  KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali būti skiriamos tik už gliukozės sirupą.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1053/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatas skirtumas tarp tų reglamentų 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio nuostatomis, grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į dabartinę padėtį ir grūdų, ryžių bei skaldytų ryžių kainų ir jų prieinamumo Bendrijos rinkoje bei grūdų, ryžių, skaldytų ryžių ir grūdų sektoriaus produktų kainų pasaulinėje rinkoje ateities tendencijas. Remiantis tų pačių straipsnių nuostatomis, taip pat reikia grūdų ir ryžių rinkose užtikrinti pusiausvyrą ir natūralią kainų raidą bei prekybą šioje rinkoje, be to, atsižvelgti į siūlomo eksporto ekonominį aspektą ir būtinybę išvengti Bendrijos rinkos trikdymų.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/95 (3), dėl perdirbtų grūdų ir ryžių produktų importo ir eksporto tvarkos 2 straipsnyje apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už šiuos produktus.

(4)

Reikėtų laipsniuoti grąžinamąją išmoką, skirtiną už kai kuriuos perdirbtus produktus, atsižvelgiant į produktą, jame esantį pelenų, žaliosios ląstelienos, lukštų, baltymų, riebalų arba krakmolo kiekį. Pastarosios medžiagos kiekis yra ypač svarbus pagrindinio produkto kiekio perdirbtame produkte rodiklis.

(5)

Kalbant apie manijoko šaknis ir kitų tropinių augalų šakniavaisius ir gumbavaisius bei jų miltus, jei būtų planuojamas šių produktų eksportas, dėl tokio eksporto ekonominio aspekto šiuo metu nėra būtina jiems nustatyti eksporto grąžinamosios išmokos. Kadangi Bendrijos dalis pasaulinėje prekyboje kai kuriais perdirbtais grūdų produktais nėra didelė, dabar nėra būtina nustatyti jų eksporto grąžinamąją išmoką.

(6)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus pagal jų paskirties šalis.

(7)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(8)

Kai kurie perdirbti kukurūzų produktai gali būti termiškai apdoroti, todėl produkto kokybė gali nebetenkinti grąžinamosios išmokos skyrimo reikalavimų. Todėl reikia patikslinti, kad šiems produktams eksporto grąžinamoji išmoka negali būti skiriama, jeigu juose yra gelifikuoto krakmolo.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede yra nustatytos eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1518/95 1 straipsnyje nurodytus produktus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1549/2004 (OL L 280, 2004 8 31, p. 13).

(3)  OL L 147, 1995 6 30, p. 55. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2993/95 (OL L 312, 1995 12 23, p. 25).


PRIEDAS

prie 2007 m. rugsėjo 13 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

11,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

10,14

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

15,21

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

11,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

10,14

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

13,52

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

10,99

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

12,68

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

9,72

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

2,11

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

13,52

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

13,52

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

13,25

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

10,14

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

13,25

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

10,14

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

13,25

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

10,14

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

13,88

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

9,63

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

10,14

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


(1)  Už produktus, kuriuose dėl terminio apdorojimo atsirado gelifikuoto krakmolo, neskiriama jokia grąžinamoji išmoka.

(2)  Grąžinamosios išmokos suteikiamos laikantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2730/75 (OL L 281, 1975 11 1, p. 20) su pakeitimais.

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

C10

:

visos paskirtys,

C14

:

visos paskirtys, išskyrus Šveicariją ir Lichtenšteiną.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1054/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. rugsėjo 14 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

32,70 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

35,55

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3617

N.B.: Paskirties šalys:

S00

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Andorą, Lichtenšteiną;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą, Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1055/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. liepos mėn. 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 900/2007 dėl 2007–2008 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 900/2007, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. rugsėjo 13 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. rugsėjo 13 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 900/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 40,545 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 196, 2007 7 28, p. 26.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1056/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 38/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 7 straipsnio 2 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. rugsėjo 12 d., pateiktus pasiūlymus, tikslinga priimti sprendimą neskirti eksporto grąžinamųjų išmokų pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu (galutinis terminas yra 2007 m. rugsėjo 12 d.) eksporto grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus neskiriamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4.


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1057/2007

2007 m. rugsėjo 13 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2805/95, nustatantį eksporto grąžinamąsias išmokas vyno sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 63 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir į jo 64 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 63 straipsnio 1 dalį tiek, kiek būtina to reglamento 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodytų produktų eksportui, šių produktų tarptautinės prekybos kainų pagrindu ir pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytų susitarimų ribose, šių kainų ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamųjų išmokų dydis ir paskirčių šalys nustatomos periodiškai, atsižvelgiant į vystymosi padėtį ir perspektyvas, Bendrijos rinkoje – į konkrečių produktų kainas ir prieinamumą, bei tarptautinėje prekyboje – į šių konkrečių produktų kainas.

(3)

Dėl to reikia iš dalies keisti Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2805/95 (2).

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2805/95 priedas keičiamas šio reglamento priede nurodytu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugsėjo 14 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 291, 1995 12 6, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 259/2007 (OL L 71, 2007 3 10, p. 6).


PRIEDAS

„PRIEDAS

Produkto kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamosios išmokos dydis

2009 69 11 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 19 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 51 9100

W01

EUR/hl

28,448

2009 69 71 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 92 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 94 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 30 96 9100

W01

EUR/hl

28,448

2204 30 98 9100

W01

EUR/hl

7,537

2204 21 79 9100

W02

EUR/hl

2,930

2204 21 80 9100

W02

EUR/hl

3,539

2204 21 84 9100

W02

EUR/hl

4,001

2204 21 85 9100

W02

EUR/hl

4,835

2204 21 79 9200

W02

EUR/hl

3,429

2204 21 80 9200

W02

EUR/hl

4,143

2204 21 79 9910

W02

EUR/hl

2,062

2204 21 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 21 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 62 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 64 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 65 9100

W02

EUR/hl

3,906

2204 29 71 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 72 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 75 9100

W02

EUR/hl

4,719

2204 29 62 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 64 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 65 9200

W02

EUR/hl

4,572

2204 29 71 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 72 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 75 9200

W02

EUR/hl

5,524

2204 29 83 9100

W02

EUR/hl

5,334

2204 29 84 9100

W02

EUR/hl

6,446

2204 29 62 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 64 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 65 9910

W02

EUR/hl

2,749

2204 29 94 9910

W02

EUR/hl

7,791

2204 29 98 9910

W02

EUR/hl

7,791

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių šalių kodai yra nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 532/2007 (OL L 125, 2007 5 15, p. 7).

Paskirties šalių skaitiniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 750/2005 (OL L 126, 2005 5 19, p. 12).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

W01

:

Libija, Nigerija, Kamerūnas, Gabonas, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Indija, Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai, Kinija, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Pietų Korėja, Japonija, Taivanas, Pusiaujo Gvinėja.

W02

:

Visos paskirties šalys išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Ameriką, Australiją, Alžyrą, Maroką, Tunisą, Pietų Afriką, Albaniją, Bosniją ir Hercegoviną, Kroatiją, Izraelį, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Šveicariją, Buvusiają Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Turkiją, Andorą, Šventajį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Islandiją, Norvegiją;

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą, Seutą, Melilią, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grendlandiją, Fererų salas, Kipro teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugpjūčio 8 d.

nustatantis Tarybos sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, nustatančio civilinės saugos finansinę priemonę, su transportu susijusių nuostatų įgyvendinimo taisykles

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3769)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/606/EB, Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimą 2007/162/EB, nustatantį civilinės saugos finansinę priemonę (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2001/792/EB, Euratomas (2), buvo nustatytas Bendrijos mechanizmas sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti (toliau – mechanizmas). Komisijos sprendime 2004/277/EB, Euratomas (3), yra nustatytos pirmiau minėto sprendimo įgyvendinimo taisyklės. Būtina atsižvelgti į tame sprendime pateiktas dalyvaujančių valstybių ir trečiųjų šalių sąvokų apibrėžtis.

(2)

Sprendime 2007/162/EB, Euratomas, nustatomos specialios nuostatos dėl tam tikrų transporto išteklių finansavimo didelio masto ekstremalios situacijos atveju, siekiant sudaryti sąlygas tokiais atvejais greitai ir veiksmingai reaguoti.

(3)

Būtina nustatyti taisykles ir procedūras, susijusias su dalyvaujančių valstybių pateikiamais prašymais Bendrijos finansinei paramai gauti, kad jų teikiama pagalba būtų nugabenta į nukentėjusią šalį, ir susijusias su Komisijos atliekamu tų prašymų nagrinėjimu. Tuo tikslu būtina nustatyti taisykles ir procedūras, kurių būtų laikomasi sutelkiant arba nustatant transporto išteklius, nes viena iš finansinės paramos teikimo sąlygų yra ta, kad būtų išnaudotos visos kitos pagal mechanizmą numatytos transporto paieškos galimybės. Siekiant užtikrinti, kad Bendrija greitai ir veiksmingai reaguotų į didelio masto ekstremalias situacijas, būtina nustatyti laikotarpį, kuriam pasibaigus prašymai suteikti Bendrijos finansavimą gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus.

(4)

Siekiant skaidrumo, nuoseklumo ir veiksmingumo, būtina nustatyti kokia informacija turi būti pateikta paramos gabenimui prašyme ir su juo susijusiuose dalyvaujančių valstybių ir Komisijos atsakymuose.

(5)

Jei Bendrijos finansinė parama gali būti teikiama pagal Sprendimą 2007/162/EB, Euratomas, dalyvaujančioms valstybėms turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti dotaciją arba gabenimo paslaugą.

(6)

Būtina apibrėžti informaciją, į kurią būtų atsižvelgiama siekiant nustatyti, ar yra laikomasi Sprendimo 2007/162/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose nustatytų kriterijų ir Finansiniame reglamente numatytų ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų.

(7)

Būtina nustatyti reikalavimus atitinkančias išlaidas, nes pagal Sprendimą 2007/162/EB Bendrijos teikiama finansinė pagalba gali būti teikiama suteikiant dotacijas arba sudarant viešųjų pirkimų sutartis, įgyvendinamas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (4).

(8)

Sprendime 2007/162/EB nustatyta, kad valstybės narės, iš Bendrijos prašančios finansinės paramos savo pagalbai gabenti, ne vėliau kaip praėjus 180 dienų nuo intervencijos, grąžina ne mažiau kaip 50 % iš Bendrijos gautų lėšų. Šiam tikslui būtina nustatyti taisykles ir procedūras. Komisijos patirtos išlaidos turi būti laikomos lėšomis, kurias gavo valstybės narės, kaip apibrėžta Sprendimo 2007/162/EB 4 straipsnio 3 dalyje.

(9)

Kadangi valstybės narės yra atsakingos už pagal mechanizmą jų teikiamos civilinės saugos pagalbai skirtos įrangos ir transporto tiekimą ir kadangi Komisija, valstybių narių prašymu finansuodama papildomus transporto išteklius, atlieka tik paramos teikėjo vaidmenį, būtina apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, susijusius su galimos žalos kompensavimu nustatant, kad paramos gabenimui prašanti dalyvaujanti valstybė, neprašo Bendrijos atlyginti žalą, jei tokia žala padaryta teikiant šiame sprendime numatytą paramą gabenimui, nebent įrodoma, kad ji buvo padaryta dėl sukčiavimo ar sunkaus nusižengimo.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Civilinės saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame sprendime nustatomos veiksmų, kurių imamasi gabenimo srityje ir kurie atitinka Bendrijos finansinės pagalbos teikimo reikalavimus pagal Sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, 4 straipsnio 2 dalies b ir c punktus ir 4 straipsnio 3 dalį, įgyvendinimo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime taikomos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)

dalyvaujanti valstybė – kaip apibrėžta Sprendimo 2004/277/EB, Euratomas, 2 straipsnyje;

b)

trečiosios šalys – kaip apibrėžta Sprendimo 2004/277/EB, Euratomas, 2 straipsnyje;

c)

nukentėjusi valstybė – tai nuo didelio masto ekstremalios situacijos nukentėjusi dalyvaujanti valstybė arba trečioji šalis, kurios atžvilgiu tas mechanizmas yra pradedamas taikyti;

d)

paramos gabenimui prašanti dalyvaujanti valstybė – tai dalyvaujanti valstybė, kuri, naudodamasi mechanizmu, prašo paramos jos pagalbai nugabenti į nukentėjusią valstybę;

e)

civilinės saugos pagalba – tai civilinės saugos komandos, ekspertai ar moduliai ir jų įranga bei pagalbos siuntos ar reikmenys, kurių reikia norint sušvelninti tiesiogines ekstremalių situacijų pasekmes.

3 straipsnis

Prašymams naudojantis mechanizmu suteikti paramą pagalbai gabenti ir su jais susijusiems atsakymams taikomos procedūros

1.   4 ir 5 straipsniuose numatytos procedūros taikomos, kai dalyvaujanti valstybė pateikia prašymą suteikti paramą naudojantis mechanizmu nugabenti savo civilinės saugos pagalbą į nukentėjusią valstybę (toliau – parama gabenimui).

2.   Kai į paramos gabenimui prašymą įtraukiamas finansinės paramos prašymas, tai pastarojo Komisija nesvarsto tol, kol nebus įvykdytos 1 dalyje nurodytos procedūros.

3.   Prašymus išduoda 12 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos ir juos išsiunčia rašytine forma Komisijai. Juose pateikiama priedo A dalyje numatyta informacija.

4.   Pagal šį sprendimą visi paramos gabenimui prašymai ir susiję atsakymai bei dalyvaujančių valstybių ir Komisijos keitimasis informacija perduodami Sprendimu 2004/277/EB, Euratomas, įsteigtam Komisijos monitoringo ir informacijos centrui (MIC), kuris visa tai tvarko.

5.   Prašymai gali būti perduodami faksu, e. paštu arba per Sprendimu 2004/277/EB, Euratomas, įsteigtą bendrą ekstremalių situacijų ryšių ir informacijos sistemą (CECIS). Prašymų, į kuriuos įtraukiamas Bendrijos finansavimas, perdavimas faksu, e. paštu ar per CECIS yra priimtinas, jei kompetentingų institucijų pasirašyti originalai nedelsiant perduodami Komisijai.

4 straipsnis

Prašymai suteikti paramą transporto ištekliams sutelkti arba nustatyti

1.   Komisija, gavusi prašymą pagal mechanizmą suteikti paramą transporto ištekliams sutelkti arba nustatyti, kad civilinės saugos pagalba būtų gabenama į nukentėjusią valstybę, nedelsdama praneša dalyvaujančių valstybių pagal Sprendimo 2001/792/EB 3 straipsnio e punktą nustatytus informacijos punktus.

2.   Pranešime Komisija ragina dalyvaujančias valstybes pateikti išsamius duomenis apie visus transporto išteklius, kuriuos jos gali pasiūlyti prašymą pateikusiai dalyvaujančiai valstybei.

3.   2 dalyje nurodytame pranešime Komisija taip pat nustato laikotarpį, kuriam pasibaigus prašymai suteikti Bendrijos finansavimą gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus. Tas laikotarpis neviršija 24 valandų po pareiškimo pateikimo. Komisija gali sutrumpinti tą laikotarpį iki ne mažiau kaip 6 valandų, jei tai yra būtina siekiant veiksmingai reaguoti į neatidėliotinus ir gyvybiškai svarbius poreikius.

5 straipsnis

Atsakymai į prašymus suteikti paramą transporto ištekliams sutelkti arba nustatyti

1.   Dalyvaujančios valstybės kuo greičiau informuoja Komisiją apie visus transporto išteklius, kuriuos jos gali savanoriškai pasiūlyti, atsakydamos į prašymą suteikti paramą transporto ištekliams sutelkti arba nustatyti. Į tą informaciją įtraukiama priedo B dalyje numatyta informacija.

2.   Dalyvaujančios valstybės, kurios neturi tinkamų transporto išteklių, turėtų nedelsdamos apie tai pranešti Komisijai.

3.   Komisija surenka informaciją apie turimus transporto išteklius ir kuo greičiau perduoda prašymą pateikusiai dalyvaujančiai valstybei ir kitoms dalyvaujančioms valstybėms.

4.   Be 3 dalyje nurodytos informacijos, Komisija dalyvaujančioms valstybėms persiunčia visą kitą jos turimą informaciją apie kitų šaltinių, įskaitant komercinę rinką, transporto išteklius, kuriais galima pasinaudoti, ir palengvina dalyvaujančių valstybių prieigą prie tų papildomų išteklių.

5.   Prašymą pateikusi dalyvaujanti valstybė informuoja Komisiją apie pasirinktus sprendimus dėl gabenimo ir susisiekia su tokią paramą teikiančiomis dalyvaujančiomis valstybėmis arba Komisijos nustatytais ūkio subjektais.

6.   Komisija informuoja visas dalyvaujančias valstybes apie prašymą pateikusios dalyvaujančios valstybės pasirinkimą. Ta valstybė reguliariai informuoja Komisiją apie jos teikiamos civilinės saugos pagalbos pristatymo eigą.

6 straipsnis

Prašymas suteikti dotaciją

1.   Kai pasirenkamas galimas sprendimas dėl gabenimo, tačiau civilinės saugos pagalbai nugabenti reikalingas Bendrijos finansavimas, dalyvaujanti valstybė gali prašyti suteikti dotaciją.

2.   Dalyvaujanti valstybė savo prašyme nurodo, kokią dalį reikalavimus atitinkančių išlaidų ji grąžins. Ta dalis turi būti ne mažesnė kaip 50 %. Komisija nedelsdama apie tą prašymą informuoja visas dalyvaujančias valstybes.

3.   Siekiant supaprastinti šiame straipsnyje numatytas procedūras, Komisija su atitinkamomis dalyvaujančių valstybių kompetentingomis institucijomis gali sudaryti partnerystės pagrindų susitarimus, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (5) 163 straipsnyje.

7 straipsnis

Prašymas suteikti gabenimo paslaugą

1.   6 straipsnyje nenurodytais atvejais paramos gabenimui prašanti dalyvaujanti valstybė gali prašyti Komisijos sudaryti gabenimo paslaugos sutartį su privačiais ar kitais ūkio subjektais, kad būtų gabenama jos civilinės saugos pagalba į nukentėjusią šalį.

2.   Komisija, gavusi 1 dalyje minėtą prašymą, nedelsdama apie tą prašymą informuoja visas dalyvaujančias valstybes, o paramos gabenimui prašančią dalyvaujančią valstybę informuoja apie visus galimus sprendimus dėl gabenimo ir su jais susijusias išlaidas.

3.   Remdamasi šiuo 1 ir 2 dalyse minėtu keitimusi informacija, dalyvaujanti valstybė raštu patvirtina savo prašymą suteikti gabenimo paslaugą ir savo įsipareigojimą grąžinti Komisijai gautą paramą pagal 10 straipsnio nuostatas. Dalyvaujanti valstybė nurodo, kokią išlaidų dalį ji grąžins. Ta dalis turi būti ne mažesnė kaip 50 %.

4.   Dalyvaujanti valstybė nedelsdama Komisijai praneša apie visus pasikeitimus, susijusius su prašymu suteikti gabenimo paslaugą.

8 straipsnis

Sprendimas dėl Bendrijos finansavimo

1.   Taikant Sprendimo 2007/162/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktį, jei laikantis šio sprendimo 4 ir 5 straipsniuose numatytų procedūrų nepavyko rasti sprendimo per šio sprendimo 4 straipsnio 3 dalyje Komisijos nustatytą laikotarpį, laikoma, kad buvo išnaudotos visos kitos galimybės rasti transporto išteklių pagal mechanizmą.

2.   Siekiant nustatyti, ar yra laikomasi Sprendimo 2007/162/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkto i ir iii papunkčiuose nustatytų kriterijų ir Finansiniame reglamente numatytų ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų, būtina atsižvelgti į:

a)

informaciją, pagal 3 straipsnio 3 dalį pateiktą dalyvaujančios valstybės prašyme suteikti Bendrijos finansavimą;

b)

nukentėjusios valstybės išsakytus poreikius;

c)

visus ekstremalios situacijos metu Komisijai atskaitingų ekspertų atliktus poreikių įvertinimus;

d)

kitą sprendimo priėmimo metu Komisijos turimą aktualią ir patikimą informaciją, kurią pateikė dalyvaujančios valstybės ir tarptautinės organizacijos;

e)

gabenimo sprendimų, kuriais siekiama laiku pristatyti civilinės saugos pagalbą, našumą ir efektyvumą;

f)

kitus veiksmus, kurių imasi Komisija.

3.   Dalyvaujančios valstybės pateikia visą papildomą informaciją, kurios reikia norint įvertinti atitiktį Sprendimo 2007/162/EB 4 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytiems kriterijams. Gavusios iš Komisijos prašymą pateikti tokios informacijos, dalyvaujančios valstybės kuo greičiau informuoja Komisiją.

4.   Sprendime dėl finansinės pagalbos reikalavimus atitinkančių veiksmų, laikantis Sprendimo 2007/162/EB, Euratomas, 4 straipsnio 2 dalies c punkto, nustatoma su tuo prašymu susijusi didžiausia Bendrijos finansavimo suma, atsižvelgiant į turimus biudžeto išteklius.

5.   Sprendimas dėl finansinės paramos nedelsiant perduodamas finansinės paramos prašančiai dalyvaujančiai valstybei. Jis taip pat perduodamas ir kitoms dalyvaujančioms valstybėms.

9 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinės paramos reikalavimus atitinka šios išlaidos:

a)

išlaidos, susijusios su transporto išteklių perkėlimu į išsiuntimo vietą civilinės saugos pagalbą teikiančios dalyvaujančios valstybės teritorijoje, įskaitant visų paslaugų, mokesčių už paslaugas, logistikos ir tvarkymo išlaidas, kuro ir galimo apgyvendinimo išlaidas bei kitas netiesiogines išlaidas, tokias kaip mokesčiai, muitas ir tranzito išlaidos;

b)

išlaidos, patirtos nuo išsiuntimo vietos civilinės saugos pagalbą teikiančios dalyvaujančios valstybės teritorijoje iki pagalbos paskirties vietos, įskaitant visų paslaugų, mokesčių už paslaugas, logistikos ir tvarkymo išlaidas, kuro ir galimo apgyvendinimo išlaidas bei kitas netiesiogines išlaidas, tokias kaip mokesčiai, muitas ir tranzito išlaidos;

c)

transporto išteklių, komandų ir jų įrangai sugrįžti būtinos išlaidos.

Visos išlaidos turi būti tinkamai pagrįstos.

10 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos grąžinimas

1.   Kai tai susiję su Komisijos pagal 6 straipsnio nuostatas suteiktu finansavimu, Komisija per 90 dienų nuo gabenimo operacijos, kuriai atlikti buvo suteikta Bendrijos finansinė parama, pabaigos, finansinę Bendrijos paramą gavusiai dalyvaujančiai valstybei pateikia lėšų susigrąžinimo užsakymą sumai, kuri atitinka paramos teikimo sprendimo nuostatas ir sudaro ne mažiau kaip 50 % gautų lėšų ir ne mažiau kaip 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

2.   Kai tai susiję su Komisijos pagal 7 straipsnio nuostatas patirtomis išlaidomis, Komisija per 90 dienų nuo gabenimo operacijos, kuriai atlikti buvo suteikta Bendrijos finansinė parama, pabaigos, finansinę Bendrijos paramą gavusioms dalyvaujančioms valstybėms pateikia lėšų susigrąžinimo užsakymą sumai, kuri atitinka Komisijos priimto sprendimo dėl prašymo suteikti gabenimo paslaugą nuostatas ir sudaro ne mažiau kaip 50 % gabenimo išlaidų.

11 straipsnis

Žalos atlyginimas

Paramos gabenimui prašanti dalyvaujanti valstybė neprašo Bendrijos atlyginti žalą, padarytą jos turtui ar tarnybų personalui tais atvejais, kai tokia žala padaryta teikiant šiame sprendime numatytą paramą gabenimui, nebent įrodoma, kad ji buvo padaryta dėl sukčiavimo ar sunkaus nusižengimo.

12 straipsnis

Kompetentingų institucijų paskyrimas

Dalyvaujančios valstybės paskiria kompetentingas valdžios institucijas, įgaliotas prašyti iš Komisijos finansinės paramos ir ją gauti taikant šį sprendimą, ir apie tai informuoja Komisiją per 60 dienų nuo pranešimo apie šį sprendimą. Bet kokie tos informacijos pasikeitimai nedelsiant pranešami Komisijai.

13 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 71, 2007 3 10, p. 9.

(2)  OL L 297, 2001 11 15, p. 7.

(3)  OL L 87, 2004 3 25, p. 20.

(4)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1995/2006 (OL L 390, 2006 12 30, p. 1).

(5)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 478/2007 (OL L 111, 2007 4 28, p. 13).


PRIEDAS

A   DALIS

Informacija, kurią turi pateikti dalyvaujančios valstybės, prašančios paramos civilinės saugos pagalbai gabenti

(1)

Nelaimė/ekstremali situacija:

(2)

Nuorodos į Komisijos monitoringo ir informacijos centro (MIC) pateiktus pranešimus.

(3)

Prašanti valstybė/organizacija.

(4)

Galutinis gavėjas/nugabentos pagalbos gavėjas

(5)

Išsami informacija apie gabenamą civilinės saugos pagalbą, įskaitant tikslų daiktų (svoris, dydis, tūris, grindų plotas), pakuotės (atitinkamai nurodant gabenimo oru, žeme ar jūra pakavimo standartus), pavojingų krovinių, duomenų apie transporto priemones bei viso svorio, dydžio, tūrio, grindų ploto ir keliaujančio personalo bei kitų su pagalbos gabenimu ir pristatymu susijusių teisinių, muito, sveikatos ar sanitarinių reikalavimų, aprašymą.

(6)

Informacija apie tai, kaip ši pagalba tenkina nukentėjusios šalies poreikius atsižvelgiant į nukentėjusios šalies prašymą ar poreikių įvertinimą.

(7)

Informacija, jei turima, apie galimybę (arba tokios galimybės nebuvimą) vietoje įsigyti ir paskirstyti pakankamą kiekį gabentinos pagalbos priemonių.

(8)

Priežastis (-ys), kodėl papildomi transporto ištekliai yra būtini siekiant užtikrinti civilinės saugos reagavimo veiksmų pagal mechanizmą veiksmingumą.

(9)

Informacija apie šios pagalbos padėtį, kurią pateikia nukentėjusi valstybė arba koordinuojanti institucija.

(10)

Numatytas pagalbos gabenimo maršrutas.

(11)

Pakrovimo vieta/uostas ir vietos informacijos punktas.

(12)

Iškrovimo vieta/uostas ir vietos informacijos punktas.

(13)

Data/laikas, kai pagalba jau yra paruošta, supakuota ir gali būti gabenama iš pakrovimo uosto.

(14)

Informacija apie visas galimybes pagalbą gabenti į alternatyvią pakrovimo vietą/uostą/centrą, kad ji būtų toliau gabenama.

(15)

Papildoma informacija (jei reikia).

(16)

Informacija apie galimus įnašus padengiant gabenimo išlaidas.

(17)

Informacija apie prašymą suteikti Bendrijos finansavimą (jei taikoma).

(18)

Kompetentinga institucija/parašas.

A   DALIS

Informacija, kurią turi pateikti dalyvaujančios valstybės arba komisija, kai siūloma paramą civilinės saugos pagalbai gabenti

(1)

Nelaimė/ekstremali situacija:

(2)

Reaguojanti valstybė/organizacija/informacijos punktas.

(3)

Nuorodos į Komisijos monitoringo ir informacijos centro (MIC) ir dalyvaujančios valstybės/organizacijos pateiktus pranešimus.

(4)

Pasiūlymo transportuoti techniniai aspektai, įskaitant turimų transporto išteklių tipus, transportavimo datas ir laiką, būtinų pergabenimų ar išvežimų skaičių.

(5)

Išsami informacija, apribojimai ir priemonės, susiję su gabenama civilinės saugos pagalba, įskaitant svorį, dydį, tūrį, grindų plotą, pakuotę, krovinius, kurie gali būti pavojingi, transporto priemonės paruošimą, tvarkymo reikalavimus, keliaujantį personalą ir kitus su pagalbos gabenimu ir pristatymu susijusius teisinius, muito, sveikatos ar sanitarinius reikalavimus.

(6)

Siūlomas pagalbos gabenimo maršrutas.

(7)

Pakrovimo vieta/uostas ir vietos informacijos punktas

(8)

Iškrovimo vieta/uostas ir vietos informacijos punktas

(9)

Data/laikas, kai pagalba turi būti paruošta, supakuota ir gali būti gabenama iš pakrovimo uosto.

(10)

Informacija apie visus prašymus pagalbą gabenti į alternatyvią pakrovimo vietą/uostą/centrą, kad ji būtų toliau gabenama.

(11)

Papildoma informacija (jei reikia)

(12)

Informacija apie galimus įnašus padengiant gabenimo išlaidas ir išsamūs duomenys apie ypatingas sąlygas arba apribojimus, susijusius su pasiūlymu.

(13)

Informacija apie prašymą suteikti Bendrijos finansavimą (jei taikoma).


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 10 d.

leidžiantis Slovėnijai dar dvejus vyno metus nukrypti nuo C II zonai nustatytos minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais Primorska regiono vynų, įskaitant rūšinius konkrečiuose Teran PTP Kras regionuose pagamintus vynus, atveju

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4085)

(Tekstas autentiškas tik slovėnų kalba)

(2007/607/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo XIII priedo 5 skyriaus A skirsnio 2 c dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1) V priedo, C skyriaus 2 poskyrio e punkte ir VI priedo, E skyriaus 3 poskyrio e punkte nustatyta stalo ir rūšinių vynų pkr (rūšinių vynų, pagamintų konkrečiuose regionuose), kurie gali būti sodrinami, minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais C II auginimo zonoje.

(2)

Nukrypstant nuo minėtų normų, Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akto XIII priedo 5 skyriaus A dalyje nustatyta, kad trejus 2004–2005, 2005–2006 ir 2006–2007 vyno metus paeiliui Primorska vyno teritorijoje galima nesilaikyti CII zonai nustatyto reikalavimo dėl stalo vynų ir rūšinių vynų pkr minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais, tačiau minimali natūrali alkoholio koncentracija negali būti mažesnė nei CI a zonos stalo vynams ir rūšiniams vynams pkr nustatyta koncentracija. Numatyta, kad pasibaigus minėtiems trejiems metams Slovėnija parengia išsamią trejų metų aptariamų vynuogių vynų minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais ataskaitą.

(3)

2007 m. balandžio 24 d. Slovėnija pateikė išsamią Primorska zonos vynuogių vynų, įskaitant rūšinių vynų pkr Teran PTP Kras, minimalios natūralios alkoholio koncentracijos ataskaitą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad trejus pastaruosius metus, kuriais šie matavimai buvo atlikti, meteorologinės sąlygos buvo neįprastai ir išskirtinai palankios, Slovėnijos valdžios institucijų nuomone, iš gautų duomenų neįmanoma spręsti apie įprastinius šiame regione vyraujančias meteorologines sąlygas ir jie nėra tinkami galutinėms išvadoms apie regiono įprastinę minimalią natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais padaryti, ir minėtos institucijos paprašė pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos dėl minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais taikymo laikotarpį.

(4)

Laikantis šioje nukrypti leidžiančioje nuostatoje nustatytų sąlygų, reikėtų nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą pratęsti dvejais vyno metais, t. y., 2007–2008 ir 2008–2009 vyno metais, kol Primorska zonos stalo vynų misos ir rūšinių vynų pkr, įskaitant rūšinių vynų pkr Teran PTP Kras, atveju bus galima laikytis minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais ribos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo C skyriaus 2 poskyrio e punkto ir VI priedo E skyriaus 3 poskyrio e punkto, Slovėnijos Primorska vynininkystės regione dvejus vyno metus, t. y., 2007–2008 ir 2008–2009 metais, stalo vynų ir rūšinių vynų pkr atveju galima nukrypti nuo C II auginimo zonai nustatytos minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais, jei meteorologinės ar auginimo sąlygos yra ypatingai nepalankios ir todėl C II auginimo zonai nustatytos minimalios natūralios alkoholio koncentracijos tūrio procentais laikytis neįmanoma.

Tačiau minimali natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais turi būti ne mažesnė nei C I a zonos stalo ir rūšiniams vynams pkr nustatyta koncentracija.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Slovėnijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).


14.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/26


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 13 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4301)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/608/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Iš karto po to, kai Jungtinėje Karalystėje kilo ligos protrūkis, buvo priimtas 2007 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos sprendimas 2007/554/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Jungtinėje Karalystėje (3). Šis sprendimas turi būti taikomas iki 2007 m. rugsėjo 15 d.

(2)

Sprendime 2007/554/EB apibrėžtos didelio ir mažo pavojaus teritorijos užkrėstose valstybėse narėse ir juo uždraudžiama išsiųsti neatsparius gyvūnus iš didelio ir mažo pavojaus teritorijų, o iš didelio pavojaus teritorijų – produktus pagamintus iš neatsparių gyvūnų. Sprendime taip pat nustatytos taisyklės, taikomos iš šių teritorijų siunčiant saugius produktus, kurie buvo pagaminti iš žaliavos, gautos už teritorijos, kuriai taikomi ribojimai, ribų prieš pradedant taikyti ribojimus arba kurie buvo apdirbti būdu, veiksmingai naikinančiu galimą snukio ir nagų ligos virusą.

(3)

Iki 2007 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo 2007/554/EB I ir II prieduose nustatytos didelio ir mažo pavojaus teritorijos atitinka 2007 m. rugpjūčio pradžioje patvirtintą bendros priežiūros zonos, kuri galiojo iki rugsėjo 8 d. remiantis 2003 m. rugsėjo 29 d. Direktyvos 2003/85/EB dėl Bendrijos snukio ir nagų ligos kontrolės priemonių, naikinančios Direktyvą 85/511/EEB, Sprendimus 89/531/EEB bei 91/665/EEB ir iš dalies keičiančios Direktyvą 92/46/EEB (4), 14 straipsnį, aplink du snukio ir nagų ligos protrūkio židinius perimetrą.

(4)

2007 m. rugsėjo 12 d. Didžiojoje Britanijoje kilus naujam snukio ir nagų ligos protrūkiui už teritorijų, nurodytų Sprendimo 2007/554/EB I ir II priede, ribų, Jungtinė Karalystė ėmėsi priemonių pagal Tarybos direktyvą 2003/85/EB ir įvedė papildomas priemones užkrėstose teritorijose.

(5)

Dėl snukio ir nagų ligos susidariusi padėtis Jungtinėje Karalystėje gali kelti pavojų bandoms kitose valstybėse narėse, atsižvelgiant į prekybą gyvais porakanopiais ir tam tikrų jų produktų teikimą į rinką.

(6)

Atsižvelgiant į ligos padėtį Jungtinėje Karalystėje, reikia užtikrinti, kad Sprendimas 2007/554/EB būtų iš dalies pakeistas iki 2007 m. rugsėjo 15 d. jo taikymą pratęsiant mažiausiai iki 2007 m. spalio 15 d., ir išplėsti ribojamas teritorijas atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį.

(7)

Todėl Sprendimas 2007/554/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/554/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

17 straipsnyje „2007 m. rugsėjo 15 d.“ pakeičiama į „2007 m. spalio 15 d.“

2)

I ir II priedai pakeičiami šio sprendimo priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Valstybės narės iš dalies pakeičia prekybai taikomas priemones, kad jos atitiktų šį sprendimą. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugsėjo 13 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33; pataisyta versija OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 210, 2007 8 10, p. 36. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/588/EB (OL L 220, 2007 8 25, p. 27).

(4)  OL L 306, 2003 11 22, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).


PRIEDAS

I PRIEDAS

Toliau išvardytos Jungtinės Karalystės vietovės:

Didžioji Britanija

II PRIEDAS

Didžioji Britanija