ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 237

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. rugsėjo 8d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/600/EB

 

*

2007 m. balandžio 26 d. Europos centrinio banko gairės dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (ECB/2007/2)

1

 

 

2007/601/EB

 

*

2007 m. liepos 24 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl TARGET2-ECB sąlygų (ECB/2007/7)

71

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Europos centrinis bankas

8.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 237/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS

2007 m. balandžio 26 d.

dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2)

(ECB/2007/2)

(2007/600/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies pirmą ir ketvirtą įtraukas,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį ir 17, 18 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1)

Dabartinė Transeuropinė automatizuota realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistema (TARGET) yra decentralizuota struktūra, jungianti nacionalines realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistemas ir ECB mokėjimo mechanizmą (EPM). 2005 m. gruodžio 30 d. Gairės ECB/2005/16 dėl Transeuropinės automatizuotos atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistemos (TARGET) (1) yra pagrindinė teisinė priemonė, reglamentuojanti TARGET.

(2)

Nuo 2007 m. lapkričio 19 d. TARGET bus pakeista į TARGET2, kurią charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma (BTP). Nors TARGET2 kaip ir TARGET, teisiškai bus išdėstyta kaip daugelio mokėjimo sistemų darinys, Valdančioji taryba nusprendė, kad TARGET2 komponento sistemų taisyklės bus suderintos kiek įmanoma, su tam tikromis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis esant nacionalinės teisės suvaržymams.

(3)

Yra trys atskiri TARGET2 sukūrimo ir veikimo etapų valdymo lygiai. 1 lygiui (Valdančioji taryba) priklauso didžiausia kompetencija dėl TARGET2, ir jis užtikrina sistemos viešą veikimą. 2 lygiui (Eurosistemos centriniai bankai) priklauso papildoma kompetencija dėl TARGET2, o 3 lygis (BTP teikiantys CB) kuria ir valdo BTP dėl Eurosistemos tikslų.

(4)

Veikdamas Eurosistemos vardu, Europos centrinis bankas (ECB) su Valdančiosios tarybos paskirtu tinklo paslaugų teikėju sudarys Bendrąjį susitarimą, o taip pat – Konfidencialumo ir informacijos neatskleidimo susitarimą, kurie nustato pagrindinius elementus, susijusius su tinklo teikimu, įskaitant ir įkainius.

(5)

Kaip ir TARGET atveju, TARGET2 sukūrimas yra labai svarbus tam tikrų pagrindinių Eurosistemos uždavinių atlikimui, t. y. Bendrijos pinigų politikos įgyvendinimui ir sklandžiam mokėjimo sistemų veikimo skatinimui.

(6)

Nacionalinių RLAA sistemų perkėlimas į BTP vyks etapais, ir todėl Gairės ECB/2005/16 tokioms sistemoms ir toliau bus taikomos, kol atitinkami centriniai bankai pereis prie BTP. Kad būtų galima apsvarstyti reikalavimus dėl kompensacijos, jei techniniai sutrikimai įvyksta nepasibaigus perkėlimui į BTP, reikia nedaug iš dalies pakeisti Gaires ECB/2005/16,

PRIĖMĖ ŠIAS GAIRES:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, apmokant centrinio banko pinigais. Ji yra įkurta ir veikia BTP pagrindu, per kurią visi mokėjimo nurodymai pateikiami, apdorojami bei gaunami tokiu pačiu techniniu būdu.

2.   TARGET2 teisiškai yra išdėstyta kaip daugelio mokėjimo sistemų darinys.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose gairėse:

BTP teikiantys CB – Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d Italia, veikiantys kaip NCB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams,

bendra techninė platforma (BTP) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių CB,

TARGET2 komponento sistema – bet kuri Eurosistemos CB RLAA sistema, kuri yra TARGET2 dalis,

dalyvaujantis NCB – eurą įsivedusios valstybės narės nacionalinis centrinis bankas (NCB),

Eurosistema – ECB ir dalyvaujantys NCB,

Eurosistemos CB – ECB arba dalyvaujantis NCB,

tinklo paslaugų teikėjas – kompiuterizuoto tinklo ryšių, skirtų pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2, teikėjas,

dalyvis (arba tiesioginis dalyvis) – subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą Eurosistemos CB,

mokėjimų modulis (MM) – BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose,

MM sąskaita – TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje Eurosistemos CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

a)

pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2; ir

b)

apmokėti tokius mokėjimus tame Eurosistemos CB,

nedalyvaujanti valstybė narė – euro neįsivedusi valstybė narė,

prisijungęs CB – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs NCB, kuris nėra dalyvaujantis NCB,

banko identifikavimo kodas (BIC) – pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas,

netiesioginis dalyvis – Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su tiesioginiu dalyviu dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokio tiesioginio dalyvio MM sąskaitą bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu,

adresuojamo BIC turėtojas – subjektas, kuris: a) turi banko identifikavimo kodą (BIC); b) nėra pripažintas kaip netiesioginis dalyvis; ir c) yra tiesioginio dalyvio korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio dalyvio filialas bei gali pateikti mokėjimų nurodymus ir gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per tą tiesioginį dalyvį,

darbo diena – bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta II priedo V priedėlyje,

dienos paskola – mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola,

išorinė sistema (IS) – EEE įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekamas jų kliringas, o kilusios piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2, vadovaujantis šiomis Gairėmis ir dvišaliu išorinės sistemos ir atitinkamo Eurosistemos CB susitarimu,

pereinamasis laikotarpis – kiekvieno Eurosistemos CB atžvilgiu keturių metų laikotarpis, prasidedantis nuo Eurosistemos CB perėjimo prie BTP momento,

namų sąskaita – galinčio tapti netiesioginiu dalyviu subjekto sąskaita, kurią dalyvaujantis NCB atidaro ir tvarko ne MM,

išorinės sistemos sąsaja (ISS) – techninė įranga, įgalinanti IS naudoti specialias, iš anksto nustatytas paslaugas teikiant ir apmokant IS mokėjimo nurodymus; dalyvaujantis NCB ją taip pat gali naudoti piniginėms operacijoms, kylančioms iš grynųjų pinigų indėlių ir atsiėmimų, vykdyti,

dalyvio sąsaja (DS) – techninė įranga, įgalinanti tiesioginius dalyvius pateikti ir apmokėti mokėjimo nurodymus naudojantis MM teikiamomis paslaugomis,

pagrindinės TARGET2 paslaugos – mokėjimo nurodymų TARGET2 komponento sistemose apdorojimas, su išorine sistema susijusių operacijų atlikimas ir likvidumo sutelkimo būdai.

3 straipsnis

TARGET2 komponento sistemos

1.   Kiekvienas Eurosistemos CB eksploatuoja savo TARGET2 komponento sistemą.

2.   Kiekviena TARGET2 komponento sistema pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (2), yra apibrėžiama kaip sistema.

3.   TARGET2 komponento sistemų pavadinimai sudaromi tik iš „TARGET2“ ir atitinkamo Eurosistemos CB ar tokio Eurosistemos CB valstybės narės pavadinimo arba santrumpos. Europos centrinio banko TARGET2 komponento sistema vadinama TARGET2-ECB.

4 straipsnis

Nedalyvaujančių valstybių narių NCB prisijungimas

Nedalyvaujančių valstybių narių NCB prie TARGET2 gali prisijungti tik sudarę susitarimą su Eurosistemos CB. Tokiame susitarime nurodoma, kad prisijungę CB vadovaujasi šiomis gairėmis, atsižvelgdami į abipusiškai nustatytus patikslinimus ir pakeitimus.

II SKIRSNIS

VALDYMAS

5 straipsnis

Valdymo lygiai

1.   Nepažeidžiant Statuto 8 straipsnio, TARGET2 valdymas grindžiamas trijų lygių valdymo schema. Valdančiajai tarybai (1 lygis), Eurosistemos centriniams bankams (2 lygis) ir BTP teikiantiems CB (3 lygis) paskirti uždaviniai yra nustatyti I priede.

2.   Valdančioji taryba yra atsakinga už vadovavimą TARGET2, jos valdymą ir kontrolę. 1 lygiui paskirti uždaviniai priklauso išimtinei Valdančiosios tarybos kompetencijai. ECBS mokėjimų ir atsiskaitymų sistemos komitetas (PSSC) Valdančiajai tarybai padeda kaip patariamasis organas dėl visų su TARGET2 susijusių reikalų.

3.   Vadovaujantis Statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, Eurosistemos CB yra atsakingi už 2 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje. Greta patariamojo vaidmens, PSSC vykdo 2 lygiui paskirtus uždavinius. Prisijungę CB, sprendžiant su 2 lygiu susijusius klausimus, dalyvauja be balsavimo teisių. Valstybių narių NCB, kurie nėra nei Eurosistemos CB, nei prisijungę CB, turi stebėtojo statusą 2 lygiui.

4.   Eurosistemos CB susitaria tarpusavyje sudarydami atitinkamus susitarimus. Tokių susitarimų kontekste sprendimai priimami paprastąja dauguma, o kiekvienas Eurosistemos CB turi vieną balsą.

5.   Vadovaujantis Statuto 12 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa, BTP teikiantys CB yra atsakingi už 3 lygiui paskirtus uždavinius Valdančiosios tarybos apibrėžtoje bendroje sistemoje.

6.   BTP teikiantys CB su Eurosistemos CB sudaro susitarimą, reglamentuojantį paslaugų teikimą pastariesiems. Tam tikrais atvejais į tokį susitarimą įtraukiami prisijungę CB.

III SKIRSNIS

TARGET2 VEIKIMAS

6 straipsnis

Suderintos dalyvavimo TARGET2 taisyklės

1.   Kiekvienas dalyvaujantis NCB priima Suderintų dalyvavimo TARGET2 taisyklių, kurios yra nustatytos II priede, įgyvendinančias priemones. Šios priemonės išimtinai reglamentuoja atitinkamo dalyvaujančio NCB ir jo dalyvių santykius mokėjimų apdorojimo MM atžvilgiu.

2.   ECB, įgyvendindamas Suderintas taisykles, priima TARGET2-ECB taisykles, apsiribojant tuo, kad TARGET2-ECB teikia paslaugas tik kliringą ir atsiskaitymus atliekantiems subjektams, įskaitant ne EEE įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei ECB valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

3.   Eurosistemos CB priimtos Suderintas taisykles įgyvendinančios priemonės yra viešai paskelbiamos.

4.   Eurosistemos CB, remdamasis nacionalinės teisės suvaržymais, gali prašyti nuo Suderintų taisyklių leidžiančių nukrypti nuostatų. Valdančioji taryba kiekvieno tokio prašymo atvejį svarsto atskirai ir prireikus leidžia taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas.

5.   Kiek tai įmanoma pagal atitinkamą piniginį susitarimą, ECB gali apibrėžti II priedo 4 straipsnio 2 dalies e punkte nurodytiems subjektams atitinkamas dalyvavimo TARGET2 sąlygas.

6.   Eurosistemos CB savo TARGET2 komponento sistemoje neleidžia jokiam subjektui tapti netiesioginiu dalyviu arba registruotis adresuojamo BIC turėtoju, jei tas subjektas veikia per tiesioginį dalyvį, kuris yra ES valstybės narės NCB, tačiau ne Eurosistemos CB ir ne prisijungęs CB.

7 straipsnis

Dienos paskola

1.   Dalyvaujantys NCB gali suteikti dienos paskolą, jei tai atliekama vadovaujantis III priede nustatytas dienos paskolos suteikimo taisykles įgyvendinančiomis priemonėmis.

2.   Kriterijai dėl galinčių gauti dienos paskolą ECB sandorio šalių yra apibrėžti 2003 m. sausio 28 d. Sprendime ECB/2003/NP2, iš dalies keičiančiame Sprendimą ECB/1999/NP3 dėl Europos centrinio banko mokėjimo mechanizmo. ECB suteikta dienos paskola yra apribota suteikimo dienos trukme, be galimybės pratęsti į vienos nakties paskolą.

8 straipsnis

Išorinės sistemos

1.   Eurosistemos CB teikia lėšų pervedimo paslaugas išorinėms sistemoms centrinio banko pinigais mokėjimų modulyje arba, pereinamuoju laikotarpiu ir jei taikoma, namų sąskaitose. Tokias paslaugas reglamentuoja dvišaliai Eurosistemos CB ir atitinkamų išorinių sistemų susitarimai.

2.   Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja ISS, yra suderinti su IV priedu. Be to, Eurosistemos CB užtikrina, kad tokiuose dvišaliuose susitarimuose mutatis mutandis taikomos šios II priedo nuostatos:

8 straipsnio 1 dalis (techniniai ir teisiniai reikalavimai),

8 straipsnio 2–5 dalys (prašymo pateikimo procedūra), išskyrus, kad užuot reikalavus, jog išorinė sistema atitiktų 4 straipsnyje nurodytus prisijungimo kriterijus, reikalaujama, kad išorinė sistema atitiktų II priedo 1 straipsnyje išorinės sistemos apibrėžime nustatytus prisijungimo kriterijus,

V priedėlyje pateiktas veikimo tvarkaraštis,

11 straipsnis (bendradarbiavimo ir apsikeitimo informacija reikalavimai), išskyrus 8 dalį,

27 ir 28 straipsniai (veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros bei saugumo reikalavimai),

31 straipsnis (atsakomybės taikymas),

32 straipsnis (įrodymo taisyklės),

33 ir 34 straipsniai (trukmė ir dalyvavimo nutraukimas bei sustabdymas), išskyrus 34 straipsnio 1 dalies b punktą,

35 straipsnis, kai susiję (MM sąskaitų uždarymas),

38 straipsnis (konfidencialumo taisyklės),

39 straipsnis (duomenų apsaugos, pinigų plovimo prevencijos reikalavimai ir susiję klausimai),

40 straipsniai (reikalavimai pranešimams),

41 straipsnis (sutartiniai santykiai su tinklo paslaugų teikėju), ir

44 straipsnis (taikomos teisės, jurisdikcijos ir vykdymo vietos taisyklės).

3.   Dvišaliai susitarimai su išorinėmis sistemomis, kurios naudoja DS, yra suderinti su:

a)

II priedu, išskyrus V antraštinę dalį bei VI bei VII priedėlius; ir

b)

IV priedo 18 straipsniu.

9 straipsnis

Kainų metodika

1.   Valdančioji taryba apibrėžia BTP finansavimui taikomas taisykles. Bet koks dėl BTP veikimo atsiradęs perteklius arba trūkumas paskirstomas dalyvaujantiems NCB, vadovaujantis ECB kapitalo pasirašymo raktu pagal Statuto 29 straipsnį.

2.   Valdančioji taryba nustato bendrą pagrindinių TARGET2 paslaugų kainų metodiką ir įkainių struktūrą.

10 straipsnis

Nuostatos dėl saugumo

1.   Valdančioji taryba nustato BTP, o pereinamuoju laikotarpiu ir – namų sąskaitos techninės infrastruktūros, saugumo politiką ir saugumo reikalavimus bei kontrolę.

2.   Eurosistemos CB laikosi 1 dalyje nurodytų priemonių ir užtikrina, kad BTP jas atitinka.

11 straipsnis

Audito taisyklės

Audito vertinimai atliekami vadovaujantis Valdančiosios tarybos ECBS audito politikoje nustatytais principais ir susitarimais.

IV SKIRSNIS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12 straipsnis

Ginčų sprendimas ir taikytina teisė

1.   Tarp Eurosistemos centrinių bankų kilus susijusiam su šiomis gairėmis ginčui, jo paveiktos šalys ginčą siekia išspręsti vadovaudamosi Susitarimo memorandumu dėl ECBS vidaus ginčų sprendimo tvarkos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei šalys susitarimu negali išspręsti ginčo, susijusio su uždavinių paskirstymu 2 ir 3 lygiui, ginčą sprendžia Valdančioji taryba.

3.   Kilus 1 dalyje nurodyto pobūdžio ginčui, atitinkamos šalių teisės ir pareigos pirmiausia apibrėžiamos pagal gairėse nustatytas taisykles ir procedūras. Ginčams, susijusiems su mokėjimais tarp TARGET2 komponento sistemų, papildomai taikoma valstybės narės, kurioje yra gavėjo Eurosistemos CB buveinė, teisė, kiek tai neprieštarauja šioms gairėms.

13 straipsnis

Perėjimas prie BTP

1.   Perėjimas nuo dabartinių TARGET sistemų prie BTP vykdomas tomis dienomis:

a)

2007 m. lapkričio 19 d.Oesterreichische Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Banque centrale du Luxembourg ir Banka Slovenije;

b)

2008 m. vasario 18 d.Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Suomen Pankki, Banque de France, Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, De Nederlandsche Bank, Banco de Portugal ir Banco de España; ir

c)

2008 m. gegužės 19 d. ECB, Bank of Greece ir Banca d’Italia.

2.   Bet kuris Eurosistemos CB, kuris dėl nenumatytų aplinkybių neperėjo prie BTP iki 2008 m. gegužės 19 d., pereina iki 2008 m. rugsėjo 15 d.

14 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

1.   Šios gairės įsigalioja 2007 m. balandžio 30 d. atsižvelgiant į 15 straipsnyje nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas.

2.   Nepažeidžiant 15 straipsnio, Gairės ECB/2006/16 ir ECB/2006/11 panaikinamos nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.

15 straipsnis

Kitos ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Dalyvaujančio NCB kredito įstaigoms ir išorinėms sistemoms ne MM atidarytoms sąskaitoms taikomos tokio dalyvaujančio NCB taisyklės, atsižvelgiant į šių gairių nuostatas, susijusias su namų sąskaitomis, ir į kitus Valdančiosios tarybos sprendimus. Dalyvaujančio NCB kitiems subjektams nei kredito įstaigos ir išorinės sistemos ne MM atidarytoms sąskaitoms taikomos tokio dalyvaujančio NCB taisyklės.

2.   Gairės ECB/2005/16 ir toliau taikomos Eurosistemos CB, kol jo nacionalinė RLAA sistema (arba ECB atveju – EPM) perkeliama į BTP bei prasideda pereinamasis laikotarpis. Nuo tada, atsižvelgiant į 3 ir 4 dalis, tokiam Eurosistemos CB taikomos tik šios gairės, o nuorodos į Gaires ECB/2005/16 dėl Eurosistemos CB laikomos nuorodomis į šias gaires.

3.   Įkainių sąrašas, nurodytas Gairėse ECB/2005/16 taikomas visiems Eurosistemos CB iki 2008 m. gegužės 18 d. darbo dienos pabaigos, neatsižvelgiant ar jie iki tos datos perėjo prie BTP. Nuo 2008 m. gegužės 19 d. II priedo VI priedėlyje nurodytas įkainių sąrašas taikomas visiems Eurosistemos CB.

4.   Eurosistemos CB teises ir pareigas, susijusias su mokėjimais, vykdomais per sąsajas, kaip nurodyta Gairėse ECB/2005/16, toliau reglamentuoja Gairės ECB/2005/16, neatsižvelgiant, ar atitinkama nacionalinė RLAA sistema (arba ECB atveju – EPM) jau perkelta į BTP.

5.   Neatsižvelgiant, ar atitinkami Eurosistemos CB jau perėjo prie BTP, bet kokie nesklandumai arba ginčai tarp Eurosistemos CB, kilę nuo 2007 m. lapkričio 19 d. iki 2008 m. gegužės 19 d., sprendžiami pagal 12 straipsnį.

6.   Kiekvienas Eurosistemos CB savo pereinamuoju laikotarpiu savo namų sąskaitose gali toliau atlikti mokėjimus ir kitas operacijas, įskaitant:

a)

mokėjimus tarp kredito įstaigų;

b)

mokėjimus tarp kredito įstaigų ir išorinių sistemų; ir

c)

mokėjimus, susijusius su Eurosistemos atviros rinkos operacijomis.

7.   Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, sustabdoma:

a)

II priedo 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytų subjektų atveju – adresuojamo BIC turėtojo registracija Eurosistemos CB;

b)

netiesioginis dalyvavimas per Eurosistemos NCB; ir

c)

6 dalies a–c punktuose visų minėtų mokėjimų vykdymas namų sąskaitose.

8.   Gairių ECB/2005/16 1 straipsnio 1 punkto apibrėžimas „nacionalinės AARL sistemos veikimo sutrikimai“ pakeičiamas taip:

„—

„nacionalinės RLAA sistemos veikimo sutrikimai“, „TARGET veikimo sutrikimai“ arba „veikimo sutrikimai“ – tai techniniai ar bet kokie kiti sunkumai, trūkumai ar gedimai kurioje nors nacionalinės RLAA sistemos techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba ECB mokėjimų mechanizme arba kompiuterizuotuose sąsajos tinklo sujungimuose, arba abipusiame ryšyje, arba koks nors kitas įvykis, susijęs su kokia nors nacionaline RLAA sistema, ECB mokėjimų mechanizmu, sąsaja arba kokiu nors abipusiu ryšiu, kuris TARGET sistemoje neleidžia tą pačią dieną vykdyti ir užbaigti mokėjimo nurodymų apdorojimo; šis apibrėžimas apima ir tuos atvejus, kai veikimo sutrikimai tuo pačiu metu atsiranda daugiau negu vienoje nacionalinėje RLAA sistemoje (pavyzdžiui, dėl gedimų, susijusių su tinklo paslaugų teikėju) arba kai prieš perkėlimą į TARGET2 sutrikimai atsiranda TARGET2 bendroje techninėje platformoje, kaip apibrėžta Gairėse ECB/2007/2“.

9.   Gairių ECB/2005/16 8 straipsnio 4 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

TARGET dalyviai pateikia savo reikalavimų blanką (-us) į tą NCB, kuriame buvo arba turėjo būti debetuota ar kredituota RLAA sąskaita (savo šalies NCB), per keturias savaites nuo sutrikimo dienos. Bet kokia savo šalies NCB pareikalauta papildoma informacija ir įrodymai turi būti pateikti per dvi savaites nuo tokio pareikalavimo pateikimo;

c)

ECB valdančioji taryba įvertina visus gautus reikalavimus ir nusprendžia, ar turi būti pateikiami kompensavimo pasiūlymai. Jeigu ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša apie tai TARGET dalyviams, toks įvertinimas atliekamas ne vėliau kaip per 14 savaičių po sutrikimo.“

16 straipsnis

Adresatai, įgyvendinančios priemonės ir metinės ataskaitos

1.   Šios gairės taikomos visiems Eurosistemos CB.

2.   Iki 2007 m. liepos 31 d. dalyvaujantys NCB nusiunčia ECB priemones, pagal kurias jie ketina laikytis šių gairių.

3.   ECB paruošia Valdančiosios tarybos svarstymui metines ataskaitas apie bendrą TARGET2 funkcionavimą.

Priimta Frankfurte prie Maino, 2007 m. balandžio 26 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 18, 2006 1 23, p. 1. Gairės su paskutiniais pakeitimais, padarytais Gairėmis ECB/2006/11 (OL L 221, 2006 8 12, p. 17).

(2)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


I PRIEDAS

TARGET2 VALDYMO STRUKTŪRA

1 lygis – Valdančioji taryba

2 lygis – Eurosistemos CB

3 lygis – BTP teikiantys CB

0.   Bendrosios nuostatos

1 lygis turi didžiausią kompetenciją vidaus ir tarptautiniais TARGET2 klausimais ir atsako už TARGET2 viešosios funkcijos priežiūrą

2 lygis turi papildomą kompetenciją dėl klausimų, kuriuos savo nuožiūrai paveda 1 lygis

3 lygis priima sprendimus dėl kasdienės bendros techninės platformos (BTP) priežiūros, remdamasis paslaugų lygių, nustatytų šių gairių 5 straipsnio 6 dalyje nurodytame susitarime

1.   Kainų ir įkainių politika

Sprendžia dėl bendros kainų metodikos

Sprendžia dėl vienodos įkainių struktūros

Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių įkainių

Nepaskirta

2.   Paslaugų lygis

Sprendžia dėl pagrindinių paslaugų

Sprendžia dėl papildomų paslaugų ir (arba) modulių

Prisideda pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

3.   Rizikos valdymas

Sprendžia dėl bendros rizikos valdymo sistemos nustatymo ir likusios rizikos prisiėmimo

Vykdo faktinį rizikos valdymą

Vykdo rizikos analizę ir taiko paskesnes priemones

Teikia reikalingą rizikos analizei informaciją pagal 1 lygio/2 lygio poreikius

4.   Valdymas ir finansavimas

Nustato nuosavybės teisių, sprendimų priėmimo ir BTP finansavimo taisykles

Nustato ir užtikrina ECBS teisinės sistemos, skirtos TARGET2, tinkamą įgyvendinimą

Parengia 1 lygiu susitartas valdymo ir finansavimo taisykles

Sudaro biudžetą, atlieka jo patvirtinimą ir įgyvendinimą

Turi sistemos nuosavybės teises ir (arba) kontroliuoja jos taikymą

Kaupia lėšas ir užmokesčius už paslaugas

2 lygiui teikia kainų už teikiamas paslaugas ataskaitą

5.   Kūrimas

Konsultuojasi su 2 lygiu dėl BTP buvimo vietos

Tvirtina bendrą projekto planą

Sprendžia dėl BTP pirminė struktūros ir jos kūrimo

Sprendžia dėl sukūrimo iš naujo arba esančios platformos pagrindu pasirinkimo

Sprendžia dėl operatoriaus parinkimo

Tardamasis su 3 lygiu nustato BTP paslaugų lygius

Pasitaręs su 1 lygiu sprendžia dėl BTP buvimo vietos

Siūlo BTP pirminę struktūrą

Pataria, ar kurti iš naujo ar esančios platformos pagrindu

Siūlo BTP buvimo vietą

Parengia bendrąsias ir detaliąsias funkcines specifikacijas (vidaus detaliąsias funkcines specifikacijas ir vartotojo detaliąsias funkcines specifikacijas)

 

Tvirtina specifikacijos proceso metodiką ir 3 lygio „rezultatus“, laikomus tinkamais nurodyti produkto savybes ir vėliau testuoti ir patvirtinti jį (ypač bendrosios ir detaliosios vartotojo specifikacijos)

Parengia etapų projekto planą

Įvertina ir patvirtina rezultatus

Parengia testavimo planus

Koordinuoja centrinių bankų ir vartotojų testavimą glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

Parengia detaliąsias technines specifikacijas

Teikia (pirminį ir tęstinį) įnašą planuojant ir kontroliuojant etapų projektą

Teikia techninę ir operacinę pagalbą, susijusią su testais (atlikdamas BTP testus, pateikdamas įnašą dėl su BTP susijusių testavimo planų, padėdamas Eurosistemos CB jų BTP testavimo veikloje)

6.   Įgyvendinimas ir perkėlimas

Sprendžia dėl perkėlimo strategijos

Parengia ir koordinuoja perkėlimą į BTP glaudžiai bendradarbiaudamas su 3 lygiu

Teikia įnašą dėl perkėlimo klausimų vadovaudamasis 2 lygio pareikalavimais

Atlieka su BTP perkėlimu susijus darbus, papildomai remia besijungiančius NCB

7.   Veikimas

Valdo sudėtingas kritines situacijas

Valdo, atsižvelgdamas į sistemos savininko įsipareigojimus

Palaiko ryšius su vartotojais Europos lygiu (atsižvelgiant į išimtinę Eurosistemos CB atsakomybę dėl verslo santykių su jų klientais) ir kasdien stebi vartotojų aktyvumą verslo perspektyvoje (Eurosistemos CB uždavinys)

Stebi verslo plėtrą

Vykdo su biudžetu susijusias, finansavimo, sąskaitų pateikimo (Eurosistemos CB uždavinys) ir kitas administracines funkcijas

Valdo sistemą šių gairių 5 straipsnio 6 dalyje nurodyto susitarimo pagrindu


II PRIEDAS

SUDERINTOS DALYVAVIMO TARGET2 TAISYKLĖS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiose Suderintose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojami šie terminai:

adresuojamo BIC turėtojas (addressable BIC holder) – subjektas, kuris: a) turi banko identifikavimo kodą (BIC); b) nėra patvirtintas kaip netiesioginis dalyvis ir c) yra tiesioginio dalyvio korespondentas ar klientas arba tiesioginio ar netiesioginio dalyvio filialas bei gali pateikti mokėjimų nurodymus ir gauti mokėjimus iš TARGET2 komponento sistemos per tą tiesioginį dalyvį;

Atsiskaitymų baigtinumo direktyva (Settlement Finality Directive) – 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose (1);

Bankininkystės direktyva (Banking Directive) – 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (2);

banko identifikavimo kodas (BIC) (Bank Identifier Code (BIC)) – pagal ISO standartą Nr. 9362 nustatytas kodas;

bendra techninė platforma (BTP) (Single Shared Platform (SSP)) – vienos techninės platformos infrastruktūra, pateikta BTP teikiančių CB;

BTP teikiantys CB (SSP-providing CBs) – Deutsche Bundesbank, Banque de France ir Banca d'Italia, veikiantys kaip CB, kuriantys ir eksploatuojantys BTP Eurosistemos tikslams;

centriniai bankai (CB) (CBs) – Eurosistemos CB ir prisijungę CB;

dalyvis (arba tiesioginis dalyvis) (participant (direct participant)) – subjektas, turintis bent vieną MM sąskaitą [įterpti CB pavadinimą];

darbo diena (business day) – bet kuri diena, kurią TARGET2 vykdo atsiskaitymus pagal mokėjimo nurodymus kaip nustatyta V priedėlyje;

daugiaadresė prieiga (multi-addressee access) – galimybė, kai filialai arba kredito įstaigos, įsteigtos EEE, gali naudotis atitinkama TARGET2 komponento sistema, pateikdamos mokėjimo nurodymus tiesiai į TARGET2 komponento sistemą ir (arba) gaudamos mokėjimus iš jos; ši galimybė leidžia šiems subjektams pateikti savo mokėjimo nurodymus per tiesioginio dalyvio MM sąskaitą neįtraukiant to dalyvio;

dienos paskola (intraday credit) – mažiau nei vienai darbo dienai suteikta paskola;

Eurosistemos CB (Eurosystem CB) – ECB arba eurą įsivedusios valstybės narės NCB;

filialas (branch) – filialas kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Bankininkystės direktyvos 4 straipsnio 3 dalį];

gavėjas (payee) – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus kredituojama apmokant mokėjimo nurodymą;

grupė (group):

a)

kredito įstaigų, įtrauktų į pirminės įmonės konsoliduotas finansines ataskaitas, kurias pirminė įmonė privalo pateikti pagal 27-ąjį Tarptautinį apskaitos standartą (27 TAS), priimtą Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2238/2004 (3), junginys, susidedantis iš:

i)

pirminės įmonės ir vienos ar daugiau antrinių įmonių; arba

ii)

dviejų arba daugiau pirminės įmonės antrinių įmonių; arba

b)

kredito įstaigų junginys, kaip numatyta a punkto i arba ii papunktyje, kai pirminė įmonė nepateikia konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal 27 TAS, tačiau gali atitikti 27 TAS apibrėžtus kriterijus dėl įtraukimo į konsoliduotas finansines ataskaitas, jei prieš tai ją patikrina tiesioginio dalyvio CB arba, JL grupės atveju – vadovaujantis NCB; arba

c)

dvišalis arba daugiašalis kredito įstaigų tinklas, kuris yra:

i)

sudarytas teisės aktų, apibrėžiančių kredito įstaigų priklausymą tokiam tinklui, nustatytais pagrindais; arba

ii)

charakterizuojamas savo organizuotais bendradarbiavimo mechanizmais (jo narių veiklos interesų skatinimas, rėmimas ir atstovavimas) ir (arba) intensyvesnio nei įprasta bendradarbiaujant kredito įstaigoms ekonominio solidarumo, jei tokį bendradarbiavimą ir solidarumą leidžia kredito įstaigų įstatai ar steigimo dokumentai arba jie nustatyti atskirais susitarimais;

ir abiem c punkte numatytais atvejais ECB valdančioji taryba patenkino prašymą dėl sudarytos grupės pripažinimo;

IKM transliacinis pranešimas (ICM broadcast message) – informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai TARGET2 dalyvių grupei per IKM;

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) (Information and Control Module (ICM)) – BTP modulis, leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis galimybę jiems pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir ištikus nenumatytiems atvejams inicijuoti pakaitinius mokėjimo nurodymus;

investicinė įmonė (investment firm) – investicinė įmonė, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB (4), 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą], išskyrus įstaigas, nurodytas [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalį], jei ši investicinė įmonė:

a)

turi leidimą veiklai ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2004/39/EB;

b)

turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Direktyvos 2004/39/EB I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktus];

įsipareigojimų nevykdymas (event of default) – bet koks gresiantis arba esamas įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl dalyvio įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles ar bet kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB, įskaitant:

a)

kai dalyvis nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų arba 8 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nustatytų reikalavimų;

b)

kai dalyviui iškelta nemokumo byla;

c)

kai pateikiamas prašymas dėl b punkte numatytos bylos;

d)

kai pateikiamas dalyvio rašytinis pareiškimas dėl jo negalėjimo sumokėti visų ar dalies savo skolų ar įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola;

e)

kai dalyvis su savo kreditoriais sudaro savanorišką bendrą sutartį ar susitarimą;

f)

kai dalyvis yra arba CB laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo skolų;

g)

kai dalyvio MM sąskaitos teigiamam balansui arba visam dalyvio turtui ar didžiajai jo daliai taikoma nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą ar dalyvio kreditorių teises;

h)

kai dalyvio dalyvavimas kitoje TARGET2 komponento sistemoje; ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;

i)

kai bet koks esminis pareiškimas ar kitoks ikisutartinis paskelbimas, kuris dalyvio buvo pateiktas arba pagal taikytiną teisę numanoma, kad buvo pateiktas, yra netikslus arba klaidingas arba;

j)

kai perleidžiama visa ar didžioji dalyvio turto dalis;

išorinė sistema (IS) (ancillary system (AS)) – Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigto subjekto valdoma bei kompetentingos institucijos prižiūrima ir (arba) stebima sistema, kurioje keičiamasi mokėjimais ir (arba) finansinėmis priemonėmis ir (arba) atliekamas jų kliringas, o kilusios piniginės prievolės yra vykdomos TARGET2, vadovaujantis Gairėmis ECB/2007/2 ir dvišaliais išorinės sistemos ir atitinkamo CB susitarimais;

JL grupė (AL group) – tai iš JL režimą naudojančių JL grupės narių sudaryta grupė;

JL grupės narys (AL group member) – TARGET2 dalyvis, kuris yra sudaręs JL susitarimą;

JL grupės valdytojas (AL group manager) – kitų JL grupės narių paskirtas JL grupės narys darbo dienos metu valdyti naudotinas JL grupės lėšas;

JL NCB (AL NCB) – dalyvaujantis NCB, kuris yra JL susitarimo šalis ir veikia kaip JL grupės narių, kurie dalyvauja jo TARGET2 komponento sistemoje, sandorio šalis;

JL režimas (AL mode) – tai naudotinų lėšų MM sąskaitose sumavimas;

JL susitarimas (AL agreement) – JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų dėl JL režimo sudarytas daugiašalis jungtinio likvidumo susitarimas;

kredito įstaiga (credit institution) – kredito įstaiga, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias Bankininkystės direktyvos 4 straipsnio 1 dalies a punktą ir, kai tinkama, 2 straipsnį], kurią prižiūri kompetentinga institucija;

kredito pervedimo nurodymas (credit transfer order) – mokėtojo nurodymas, sudarantis galimybę gavėjui disponuoti lėšomis, atlikus įrašą MM sąskaitoje;

KSI grupė (CAI group) – grupė, sudaryta iš TARGET2 dalyvių, naudojančių KSI režimą;

KSI grupės valdytojas (CAI group manager) – kitų KSI grupės narių paskirtas KSI grupės narys darbo dienos metu stebėti ir paskirstyti naudotinas KSI grupės lėšas;

KSI režimas (CAI mode) – konsoliduotos sąskaitų informacijos apie MM sąskaitas teikimas per IKM;

likvidumo pervedimo nurodymas (liquidity transfer order) – mokėjimo nurodymas, kurio pagrindinė paskirtis yra pervesti lėšas tarp to paties dalyvio skirtingų sąskaitų arba KSI ar JL grupėje;

MM sąskaita (PM account) – TARGET2 dalyvio sąskaita mokėjimų modulyje CB, tokiam TARGET2 dalyviui reikalinga:

a)

pateikti mokėjimo nurodymus arba gauti mokėjimus per TARGET2; ir

b)

apmokėti tokius mokėjimus tame CB;

mokėjimo nurodymas (payment order) – kredito pervedimo nurodymas, likvidumo pervedimo nurodymas arba tiesioginio debeto nurodymas;

mokėjimų modulis (MM) (Payments Module (PM)) – BTP modulis, kuriame apmokami TARGET2 dalyvių mokėjimai MM sąskaitose;

mokėtojas (payer) – TARGET2 dalyvis, kurio MM sąskaita bus debetuojama apmokant mokėjimo nurodymą;

namų sąskaita (Home Account) – galinčio tapti netiesioginiu dalyviu subjekto sąskaita, kurią CB atidaro ne MM;

naudotinos lėšos (arba lėšos) (available liquidity (liquidity)) – teigiamas TARGET2 dalyvio MM sąskaitos balansas, ir jei taikytina, bet kokia atitinkamo CB tokiai sąskaitai suteikta dienos paskolos linija;

neapmokėtas mokėjimo nurodymas (non-settled payment order) – mokėjimo nurodymas, kuris nebuvo apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas;

nemokumo byla (insolvency proceedings) – nemokumo byla, kaip apibrėžta Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos 2 straipsnio j punkte;

nenumatytų atvejų modulis (Contingency Module) – BTP modulis, leidžiantis apdoroti svarbius ir labai svarbius mokėjimus ištikus nenumatytiems atvejams;

netiesioginis dalyvis (indirect participant) – EEE įsteigta kredito įstaiga, kuri sudarė susitarimą su tiesioginiu dalyviu dėl mokėjimo nurodymų pateikimo ir mokėjimų gavimo per tokio tiesioginio dalyvio MM sąskaitą bei kurį TARGET2 komponento sistema pripažino netiesioginiu dalyviu;

nuomonė dėl gebėjimų (capacity opinion) – nuomonė apie konkretų dalyvį, kuria įvertinami dalyvio teisiniai gebėjimai prisiimti ir vykdyti pagal šias Taisykles kylančius įsipareigojimus;

nurodantysis dalyvis (instructing participant) – TARGET2 dalyvis, inicijavęs mokėjimo nurodymą;

prisijungęs CB (connected CB) – prie TARGET2 pagal atskirą susitarimą prisijungęs nacionalinis centrinis bankas (NCB), kuris nėra Eurosistemos CB;

priverstinio vykdymo įvykis (enforcement event) – JL grupės nario atžvilgiu:

a)

bet koks įsipareigojimų nevykdymo atvejis, nurodytas 34 straipsnio 1 dalyje;

b)

arba bet koks kitas įsipareigojimų nevykdymo atvejis arba įvykis, nurodytas 34 straipsnio 2 dalyje, kurio atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] nusprendė, atsižvelgdamas į įsipareigojimų nevykdymo arba įvykio svarbą, kad [Įterpti, jei taikoma: [turėtų būti išieškoma iš įkeitimo objekto pagal 25b straipsnį] [įkaitas turėtų būti realizuotas pagal 25c straipsnį] ir] turėtų būti pradėtas reikalavimų įskaitymas pagal 26 straipsnį; arba

c)

bet koks sprendimas sustabdyti ar nutraukti dienos paskolos teikimą:

ribinio skolinimosi galimybė (marginal lending facility) – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš Eurosistemos CB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma;

ribinio skolinimosi norma (marginal lending rate) – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei;

statinių duomenų rinkimo forma (static data collection form) – [įterpti CB pavadinimą] sudaryta forma, skirta registruoti norinčius naudotis TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paslaugomis pareiškėjus ir bet kokius pasikeitimus dėl tokių paslaugų teikimo;

sustabdymas (suspension) – su dalyvavimu susijęs laikinas dalyvio teisių ir įsipareigojimų įšaldymas [įterpti CB pavadinimą] nustatytam laikotarpiui;

TARGET2 (TARGET2) – centrinių bankų visų TARGET2 komponento sistemų visuma;

TARGET2 CUG (TARGET2 CUG) – tinklo paslaugų teikėjo klientų pogrupis, sudarytas jiems naudotis atitinkamomis tinklo paslaugų teikėjo paslaugomis ir produktais mokėjimų modulyje;

TARGET2 dalyvis (TARGET2 participant) – bet kurios TARGET2 komponento sistemos bet kuris dalyvis;

TARGET2 komponento sistema (TARGET2 component system) – bet kuri CB realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RLAA) sistema, kuri yra TARGET2 dalis;

TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] (TARGET2-[insert CB/country reference]) – [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 komponento sistema;

techniniai TARGET2 sutrikimai (technical malfunction of TARGET2) – sunkumai, trūkumai ar gedimai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] naudojamoje techninėje infrastruktūroje ir (arba) kompiuterių sistemose arba kitas įvykis, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] neįmanoma apmokėti ir tą pačią dieną užbaigti apdoroti mokėjimų arba perėjimo laikotarpiu – mokėjimų iš nacionalinių RLAA sistemų, dar neperėjusių į TARGET2, ir atvirkščiai;

tiesioginio debeto įgaliojimas (direct debit authorisation) – bendro pobūdžio mokėtojo nurodymas jo CB, suteikiantis teisę ir įpareigojantis tą CB debetuoti mokėtojo sąskaitą gavus tiesioginio debeto nurodymą iš gavėjo;

tiesioginio debeto nurodymas (direct debit instruction) – gavėjo nurodymas, pateiktas jo CB, pagal kurį mokėtojo CB tiesioginio debeto įgaliojimo pagrindu debetuoja mokėtojo sąskaitą nurodyme pateikta suma;

tinklo paslaugų teikėjas (network service provider) – ECB valdančiosios tarybos paskirta įmonė teikti kompiuterizuoto tinklo ryšius, skirtus pateikti mokėjimo pranešimams TARGET2;

vadovaujantis NCB (managing NCB) – TARGET2 komponento sistemos, kurioje dalyvauja JL grupės valdytojas, JL NCB;

valstybinio sektoriaus subjektas (public sector body) – subjektas, priklausantis „valstybiniam sektoriui“, kaip jis apibrėžtas 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (5) (dabar 101 straipsnio ir 103 straipsnio 1 dalies), 3 straipsnyje;

vykdymo fazė (entry disposition) – mokėjimo apdorojimo fazė, kai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], naudojant 20 straipsnyje nurodytas specialias procedūras, siekiama įvykdyti pagal 14 straipsnį priimtą mokėjimo nurodymą;

2 straipsnis

Priedėliai

1.   Šių Taisyklių sudėtinė dalis yra šie priedėliai:

I priedėlis: Mokėjimo nurodymų apdorojimo techninės specifikacijos

II priedėlis: TARGET2 kompensavimo schema

III priedėlis: Nuomonių dėl gebėjimų ir šalies pavyzdinės sąlygos

IV priedėlis: Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

V priedėlis: Veikimo tvarkaraštis

VI priedėlis: Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

VII priedėlis: Jungtinio likvidumo susitarimas

2.   Esant prieštaravimui arba neatitikimui tarp kurio nors priedėlio ir šių Taisyklių nuostatų turinio, vadovaujamasi Taisyklių nuostatomis.

3 straipsnis

Bendras TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2 aprašymas

1.   TARGET2 teikia realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų paslaugą mokėjimams eurais, atsiskaitant centrinio banko pinigais.

2.   TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apdorojami šie mokėjimo nurodymai:

a)

mokėjimo nurodymai, tiesiogiai atsirandantys iš Eurosistemos pinigų politikos operacijų arba susiję su jomis;

b)

Eurosistemos užsienio valiutos keitimo operacijų atsiskaitymų eurais dalis;

c)

atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų tarptautinėse didelės vertės įskaitymo sistemose;

d)

atsiskaitymai už eurų pervedimus po atliktų operacijų sisteminės reikšmės mažmeninių mokėjimų eurais sistemose; ir

e)

bet kokie kiti TARGET2 dalyviams nukreipiami mokėjimo nurodymai eurais.

3.   TARGET2 yra sukurta ir veikia BTP pagrindu. Eurosistema apibrėžia BTP techninę konfigūraciją ir savybes. Eurosistemos centrinių bankų tikslams, remdamiesi atskirais susitarimais, BTP paslaugas teikia BTP teikiantys CB.

4.   [įterpti CB pavadinimą] yra paslaugų pagal šias Taisykles teikėjas dalyviams. BTP teikiančių CB veikimas ir neveikimas laikomi [įterpti CB pavadinimą] veikimu ir neveikimu, už kuriuos jis prisiima atsakomybę pagal toliau pateiktą 31 straipsnį. Dalyvavimas, remiantis šiomis Taisyklėmis, nesukuria sutartinių santykių tarp dalyvių ir BTP teikiančių CB, kai jie veikia kaip BTP teikiantys CB. Nurodymai, pranešimai arba informacija, kuriuos dalyvis gauna iš BTP arba siunčia į ją dėl paslaugų, teikiamų pagal šias Taisykles, laikomi gautais iš [įterpti CB pavadinimą]arba nusiųstais į jį.

5.   TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, susidedantis iš visų TARGET2 komponento sistemų, kurios pagal Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus yra laikomos „sistemomis“. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra laikoma „sistema“ pagal [įterpti atitinkamą nuostatą, įgyvendinančią Atsiskaitymų baigtinumo direktyvą].

6.   Dalyvavimas TARGET2 vyksta dalyvaujant TARGET2 komponento sistemoje. Šios Taisyklės apibrėžia TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą] abipuses teises ir pareigas. Mokėjimo nurodymų apdorojimo taisyklės (IV antraštinė dalis) taikomos visiems bet kurio TARGET2 dalyvio pateiktiems mokėjimo nurodymams arba gautiems mokėjimams.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMAS

4 straipsnis

Prisijungimo kriterijai

1.   Šie subjektai turi teisę tiesiogiai dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]:

a)

EEE įsteigtos kredito įstaigos, įskaitant, kai jos veikia per EEE įsteigtą filialą;

b)

kredito įstaigos, kurios įsteigtos ne EEE, jeigu jos veikia per filialą, įsteigtą EEE; ir

c)

ES valstybių narių NCB ir ECB.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] gali, savo nuožiūra, tiesioginiais dalyviais pripažinti šiuos subjektus:

a)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentus, veikiančius pinigų rinkose;

b)

valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektus, turinčius teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

c)

investicines įmones, įsteigtas EEE;

d)

kliringo arba atsiskaitymo paslaugas teikiančias įstaigas, įsteigtas EEE ir prižiūrimas kompetentingos institucijos; ir

e)

kredito įstaigas ar bet kuriuos a–d punktuose išvardytus subjektus, jei abiem atvejais jie yra įsteigti šalyje, su kuria Europos bendrija yra sudariusi monetarinį susitarimą, leidžiantį bet kuriam tokiam subjektui dalyvauti Europos bendrijos mokėjimo sistemose pagal monetariniame susitarime nustatytas sąlygas, jei šalyje taikomas atitinkamas teisinis režimas prilygsta atitinkamiems Bendrijos teisės aktams.

3.   Elektroninių pinigų įstaigos, kaip apibrėžta [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/46/EB dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (6) 1 straipsnio 3 dalies a punktą], neturi teisės dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

5 straipsnis

Tiesioginiai dalyviai

1.   Tiesioginiai TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai laikosi 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų. Jie [įterpti CB pavadinimą] turi bent vieną MM sąskaitą.

2.   Tiesioginiai dalyviai gali nustatyti adresuojamo BIC turėtojus neatsižvelgdami į jų įsteigimo vietą.

3.   Tiesioginiai dalyviai subjektus gali laikyti netiesioginiais dalyviais, jei jie atitinka 6 straipsnyje nustatytas sąlygas.

4.   Daugiaadresė prieiga per filialus gali būti teikiama taip:

a)

Kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, priimta tiesioginiu dalyviu, gali suteikti prieigą prie savo MM sąskaitos vienam arba daugiau savo filialų, įsteigtų EEE, kad mokėjimo nurodymai būtų pateikiami ir (arba) mokėjimai gaunami tiesiogiai, jei [įterpti CB pavadinimą] buvo tinkamai informuotas.

b)

Jei kredito įstaigos filialas tampa tiesioginiu dalyviu, kiti to paties juridinio asmens filialai ir (arba) jo pagrindinė buveinė, jei jie yra įsteigti EEE, gali naudotis filialo MM sąskaita šiuo tikslu, jei jis tinkamai informavo [įterpti CB pavadinimą].

6 straipsnis

Netiesioginiai dalyviai

1.   Kiekviena EEE įsteigta kredito įstaiga gali sudaryti sutartį su vienu tiesioginiu dalyviu, kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, arba CB, kad galėtų pateikti mokėjimo nurodymus ir (arba) gautų mokėjimus, ir kad juos apmokėtų per to tiesioginio dalyvio MM sąskaitą. TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pripažįsta netiesioginius dalyvius užregistruodama tokį netiesioginį dalyvavimą TARGET2 kataloge, kuris yra aprašytas 9 straipsnyje.

2.   Kai tiesioginis dalyvis, kuris yra kredito įstaiga, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a arba b punkte, ir netiesioginis dalyvis priklauso tai pačiai grupei, tiesioginis dalyvis gali specialiai įgaliodamas netiesioginiam dalyviui suteikti teisę naudoti savo MM sąskaitą tiesiogiai pateikti mokėjimo nurodymams ir (arba) gauti mokėjimams per su grupe susietą daugiaadresę prieigą.

7 straipsnis

Tiesioginio dalyvio atsakomybė

1.   Siekiant išvengti neaiškumų, laikoma, kad tiesioginis dalyvis pats pateikė arba gavo netiesioginių dalyvių, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ir filialų, turinčių tokią teisę pagal 5 straipsnio 4 dalį, pateiktus mokėjimo nurodymus arba gautus mokėjimus.

2.   Tiesioginis dalyvis yra susaistytas tokių mokėjimo nurodymų, neatsižvelgiant į to dalyvio ir bet kurio 1 dalyje nurodyto subjekto sutartinių ar kitokių susitarimų turinį ar bet kokį neatitikimą jiems.

8 straipsnis

Prašymo pateikimo procedūra

1.   Siekdami prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], besikreipiantys dalyviai turi:

a)

atitikti šiuos techninius reikalavimus:

i)

įrengti, valdyti, eksploatuoti ir stebėti IT infrastruktūrą, reikalingą prisijungti prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir teikti jai mokėjimo nurodymus, bei užtikrinti jos saugumą. Tam atlikti besikreipiantys dalyviai gali pasitelkti trečiąsias šalis, bet patys išlieka atsakingi. Taip pat besikreipiantys dalyviai sudaro susitarimą su tinklo paslaugų teikėju, kad gautų reikiamas ryšio paslaugas ir prieigą, pagal I priedėlyje pateiktas technines specifikacijas; ir

ii)

atlikti [įterpti CB pavadinimą] pateiktus testus; ir

b)

atitikti šiuos teisinius reikalavimus:

i)

pateikti nuomonę dėl gebėjimų III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl gebėjimų pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis; ir

ii)

4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti subjektai – pateikti nuomonę dėl šalies III priedėlyje pateikta forma, jei [įterpti CB pavadinimą] dar negavo tokioje nuomonėje dėl šalies pateiktinos informacijos ir pareiškimų kitomis aplinkybėmis.

2.   Pareiškėjai kreipiasi raštu į [įterpti CB pavadinimą] pridėdami bent šiuos dokumentus (informaciją):

a)

užpildytas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas statinių duomenų rinkimo formas,

b)

nuomonę dėl gebėjimų, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja ir,

c)

nuomonę dėl šalies, jei [įterpti CB pavadinimą] reikalauja.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] taip pat gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos, kurią laiko būtina priimti sprendimui dėl prašymo dalyvauti.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] atmeta prašymą dalyvauti, jei:

a)

netenkinami 4 straipsnyje nurodyti prisijungimo kriterijai;

b)

netenkinami vienas ar keli 1 dalyje numatyti dalyvavimo kriterijai; ir (arba)

c)

[Įterpti CB pavadinimą] vertinimu, toks dalyvavimas keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statute.

5.   [Įterpti CB pavadinimą] per vieną mėnesį nuo dienos, kai [įterpti CB pavadinimą] gavo prašymą dalyvauti, pareiškėjui raštu praneša savo sprendimą dėl prašymo dalyvauti. Jei [įterpti CB pavadinimą], remdamasis 3 dalimi, prašo papildomos informacijos, [įterpti CB pavadinimą] savo sprendimą praneša per mėnesį nuo dienos, kai jis šią informaciją gavo iš pareiškėjo. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

9 straipsnis

TARGET2 katalogas

1.   TARGET2 katalogas yra BIC duomenų bazė, naudojama nukreipti mokėjimo nurodymus, pateikiamus:

a)

TARGET2 dalyviams ir jų filialams, naudojantiems daugiaadresę prieigą;

b)

TARGET2 netiesioginiams dalyviams, įskaitant naudojančius daugiaadresę prieigą; ir

c)

TARGET2 adresuojamo BIC turėtojams.

Jis atnaujinamas kas savaitę.

2.   Jei dalyvis nereikalauja kitaip, BIC skelbiami TARGET2 kataloge.

3.   Dalyviai TARGET2 katalogą gali platinti tik savo filialams ir subjektams, naudojantiems daugiaadresę prieigą.

4.   Subjektai, nurodyti 1 dalies b ir c punktuose, savo BIC naudoja sąryšiui tik su vienu tiesioginiu dalyviu.

III ANTRAŠTINĖ DALIS

ŠALIŲ PAREIGOS

10 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių pareigos

1.   [Įterpti CB pavadinimą] teikia IV antraštinėje dalyje numatytas paslaugas. Jei šios Taisyklės ar teisės aktai nenumato kitaip, kad įvykdytų savo pareigas pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] naudoja visas pagrįstai įmanomas priemones, negarantuodamas rezultato.

2.   Dalyviai [įterpti CB pavadinimą] moka VI priedėlyje nustatytus užmokesčius.

3.   Dalyviai užtikrina, kad jie yra prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] darbo dienomis pagal V priedėlyje pateiktą veikimo tvarkaraštį.

4.   Dalyvis [įterpti CB pavadinimą] pareiškia ir užtikrina, kad jo pareigų pagal šias Taisykles vykdymas nepažeidžia jokio jam taikomo įstatymo, reglamento ar poįstatyminio teisės akto ar kito jį įpareigojančio susitarimo.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas ir apsikeitimas informacija

1.   Vykdydami pareigas ir naudodamiesi teisėmis pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai glaudžiai bendradarbiauja, kad užtikrintų TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] stabilumą, patikimumą ir saugumą. Jie vienas kitam teikia visą informaciją ar dokumentus, susijusius su jų atitinkamų pareigų vykdymu ir su naudojimusi atitinkamomis teisėmis pagal šias Taisykles, nepažeisdami banko paslapties įsipareigojimų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] įkuria ir palaiko sistemos pagalbos tarnybą, skirtą padėti dalyviams kilus su sistemos veikimu susijusiems sunkumams.

3.   Atnaujinta informacija apie BTP veikimo būseną prieinama TARGET2 informacinėje sistemoje (T2IS). T2IS gali būti naudojama norint gauti informaciją dėl bet kurio įvykio, įtakojančio normalų TARGET2 veikimą.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] dalyviams pranešimus gali perduoti transliuodamas per IKM ar bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis.

5.   Dalyviai yra atsakingi už esamų statinių duomenų rinkimo formų atnaujinimą laiku ir už naujų statinių duomenų rinkimo formų pateikimą [įterpti CB pavadinimą]. Dalyviai yra atsakingi už su jais susijusios informacijos, kurią [įterpti CB pavadinimą] įveda į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tikslumo patikrinimą.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] laikomas turinčiu teisę perduoti BTP teikiantiems CB visą su dalyviais susijusią informaciją, kuri BTP teikiantiems CB gali būti reikalinga jiems atliekant paslaugų administratorių funkciją pagal su tinklo paslaugų teikėju sudarytą sutartį.

7.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie visus pasikeitimus dėl jų teisinių gebėjimų ir atitinkamų teisės aktų pakeitimus, įtakojančius klausimus, išdėstytus su jais susijusioje nuomonėje dėl šalies.

8.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie:

a)

bet kokį naują netiesioginį dalyvį, adresuojamo BIC turėtoją ar naudojantį daugiaadresę prieigą subjektą, kurį jie įregistruoja; ir

b)

bet kokius pasikeitimus dėl a punkte išvardytų subjektų.

9.   Dalyviai nedelsdami informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie su jais susijusį įsipareigojimų nevykdymą.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MM SĄSKAITŲ TVARKYMAS IR MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMAS

12 straipsnis

MM sąskaitų atidarymas ir tvarkymas

1.   [Įterpti CB pavadinimą] kiekvienam dalyviui atidaro ir tvarko bent vieną MM sąskaitą ir, jei taikoma, – subsąskaitas.

2.   [Įterpti, jei taikoma: MM sąskaitose neleidžiama turėti neigiamo balanso.]

3.   [Įterpti, jei taikoma: Darbo dienos pradžioje ir pabaigoje MM sąskaitų balansai yra lygūs nuliui. Laikoma, kad darbo dienos pabaigoje dalyvis nurodė [įterpti CB pavadinimą] pervesti bet kokį likutį į dalyvio nurodytą sąskaitą.]

4.   [Įterpti, jei taikoma: Kitos darbo dienos pradžioje toks likutis pervedamas atgal į dalyvio MM sąskaitą].

5.   MM sąskaitose ir jų subsąskaitose palūkanos nekaupiamos, jei jose nelaikomos privalomosios atsargos. Pastaruoju atveju, atlyginimą už privalomųjų atsargų laikymą ir jo išmokėjimą reglamentuoja 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2531/98 dėl Europos centrinio banko privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (7) ir 2003 m. rugsėjo 12 d. Reglamentas ECB/2003/9 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (8).

6.   MM sąskaita gali būti naudojama ne tik apmokėti mokėjimo nurodymus mokėjimų modulyje, bet ir apmokėti mokėjimo nurodymus į namų sąskaitas ir iš jų pagal [įterpti CB pavadinimą] nustatytas taisykles.

7.   Norėdami gauti informaciją apie savo likvidumo poziciją, dalyviai naudoja IKM. [Įterpti CB pavadinimą] kasdien teikia sąskaitų ataskaitą tokią paslaugą užsisakiusiems dalyviams.

13 straipsnis

Mokėjimo nurodymų rūšys

TARGET2 mokėjimo nurodymais yra laikomi:

a)

kredito pervedimo nurodymai;

b)

tiesioginio debeto nurodymai, vykdomi pagal tiesioginio debeto įgaliojimą; ir

c)

likvidumo pervedimo nurodymai.

14 straipsnis

Mokėjimo nurodymų priėmimas ir atmetimas

1.   Dalyvių pateikti mokėjimo nurodymai yra laikomi [įterpti CB pavadinimą] priimtais, jei:

a)

mokėjimo pranešimas atitinka tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo pranešimas atitinka TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] formatavimo taisykles ir sąlygas bei yra patikrintas dėl I priedėlyje apibrėžto dvigubo įrašo; ir

c)

tais atvejais, kai mokėtojo arba gavėjo dalyvavimas sustabdytas, iš sustabdyto dalyvio CB yra gautas aiškus sutikimas.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] nedelsdamas atmeta mokėjimo nurodymą, kuris neatitinka 1 dalyje nustatytų sąlygų. [Įterpti CB pavadinimą] informuoja dalyvį apie kiekvieną mokėjimo nurodymo atmetimą, kaip nurodyta I priedėlyje.

15 straipsnis

Prioriteto taisyklės

1.   Nurodantieji dalyviai kiekvieną mokėjimo nurodymą pažymi kaip vieną iš šių:

a)

paprastą mokėjimo nurodymą (2 prioriteto klasė);

b)

skubų mokėjimo nurodymą (1 prioriteto klasė); arba

c)

labai skubų mokėjimo nurodymą (0 prioriteto klasė).

Jei mokėjimo nurodyme prioritetas nenurodytas, jis laikomas paprastu mokėjimo nurodymu.

2.   Labai skubiais mokėjimo nurodymus gali pažymėti tik:

a)

centriniai bankai; ir

b)

dalyviai, mokėjimų į CLS International Bank ir iš jo, bei likvidumo pervedimų išorinėms sistemoms atvejais.

Visi išorinės sistemos per išorinės sistemos sąsają pateikti mokėjimo nurodymai, kuriais debetuojamos arba kredituojamos dalyvių MM sąskaitos, laikomi labai skubiais mokėjimo nurodymais.

3.   Skubių ir paprastų mokėjimo nurodymų atveju mokėtojas per IKM gali pakeisti prioritetą, kuris taikomas nedelsiant. Negalima pakeisti labai skubaus mokėjimo prioriteto.

16 straipsnis

Lėšų limitai

1.   Dalyvis gali apriboti naudotinų lėšų naudojimą mokėjimo nurodymams kitiems TARGET2 dalyviams, išskyrus centrinius bankus, nustatydamas dvišalius arba daugiašalius limitus. Tokie limitai gali būti nustatyti tik paprastiems mokėjimo nurodymams.

2.   Limitus gali nustatyti tik visa JL grupė arba jie gali būti nustatomi tik visai JL grupei. Limitai nenustatomi atskirai JL grupės nario MM sąskaitai, o JL grupės dalyviai taip pat negali nustatyti limitų vienas kitam.

3.   Nustatydamas dvišalį limitą, dalyvis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į kito TARGET2 dalyvio MM sąskaitą sumos atėmus visų gautinų iš to TARGET2 dalyvio MM sąskaitos skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį dvišalį limitą.

4.   Dalyvis gali nustatyti daugiašalį limitą kiekvieniems santykiams, kuriems netaikytinas dvišalis limitas. Daugiašalis limitas gali būti nustatytas tik tada, kai dalyvis yra nustatęs bent vieną dvišalį limitą. Jei dalyvis nustato daugiašalį limitą, jis nurodo [įterpti CB pavadinimą], kad priimtas mokėjimo nurodymas nebūtų apmokamas, jei iš jo pateiktų paprastų mokėjimo nurodymų į visas TARGET2 dalyvių MM sąskaitas, kurioms nėra nustatytas dvišalis limitas, sumos atėmus visų gautinų iš tokių MM sąskaitų skubių ir paprastų mokėjimų sumą, skirtumas viršytų šį daugiašalį limitą.

5.   Mažiausia limito suma yra 1 milijonas EUR. Jei dvišalio arba daugiašalio limito suma yra lygi nuliui, laikoma, kad limitas nenustatytas. Limitai nuo nulio iki 1 milijono EUR negalimi.

6.   Limitai gali būti pakeisti per IKM realiu laiku taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos. Jei limitas pakeičiamas į nulį, jo negalima vėl pakeisti tą pačią darbo dieną. Naujo dvišalio arba daugiašalio limito nustatymas taikomas tik nuo kitos darbo dienos.

17 straipsnis

Lėšų rezervavimo galimybės

1.   Dalyviai per IKM gali rezervuoti lėšas labai skubiems arba skubiems mokėjimo nurodymams.

2.   JL grupės valdytojas gali rezervuoti lėšas tik visai JL grupei. Lėšos nerezervuojamos atskiroms sąskaitoms JL grupėje.

3.   Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] skubius ir paprastus nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą labai skubiems mokėjimo nurodymams.

4.   Dalyvis, prašydamas rezervuoti tam tikrą lėšų sumą skubiems mokėjimo nurodymams, nurodo [įterpti CB pavadinimą] paprastus mokėjimo nurodymus apmokėti tik jei yra naudotinų lėšų atėmus rezervuotą sumą skubiems ir labai skubiems mokėjimo nurodymams.

5.   [Įterpti CB pavadinimą], gavęs prašymą rezervuoti lėšas, patikrina, ar rezervavimui pakanka lėšų sumos dalyvio MM sąskaitoje. Jei taip nėra, rezervuojamos tik MM sąskaitos naudotinos lėšos. Likusi nerezervuota prašomų rezervuoti lėšų dalis vėliau automatiškai nėra rezervuojama, net jei naudotinų lėšų suma dalyvio MM sąskaitoje pasiekia pradinio rezervavimo prašymo lygį.

6.   Rezervuotų lėšų suma gali būti keičiama. Dalyviai gali pateikti prašymą per IKM rezervuoti naujas sumas taikant tuoj pat arba nuo kitos darbo dienos.

18 straipsnis

Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1.   Nurodantieji dalyviai gali iš anksto nustatyti mokėjimo nurodymų apmokėjimo laiką darbo dienos metu, naudodami anksčiausio debeto laiko indikatorių arba vėliausio debeto laiko indikatorių.

2.   Kai naudojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas saugomas ir tik nurodytu laiku pradedama jo vykdymo fazė.

3.   Kai naudojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, priimtas mokėjimo nurodymas grąžinamas kaip neapmokėtas, jei jis negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko. Likus 15 minučių iki nustatyto debeto laiko, nurodančiajam dalyviui per IKM išsiunčiamas automatinis pranešimas. Nurodantysis dalyvis taip pat gali naudoti vėliausio debeto laiko indikatorių tik kaip įspėjimo indikatorių. Tokiais atvejais šis mokėjimo nurodymas nėra grąžinamas.

4.   Nurodantieji dalyviai gali pakeisti anksčiausio debeto laiko indikatorių ir vėliausio debeto laiko indikatorių per IKM.

5.   Išsamesnė techninė informacija pateikta I priedėlyje.

19 straipsnis

Iš anksto pateikti mokėjimo nurodymai

1.   Mokėjimo nurodymai gali būti pateikti ne anksčiau kaip prieš penkias darbo dienas iki nurodytos apmokėjimo datos (kaupiamieji (warehoused) mokėjimo nurodymai).

2.   Kaupiamieji mokėjimo nurodymai priimami ir jų vykdymo fazė pradedama nurodančiojo dalyvio nustatytą dieną dienos operacijų etapo pradžioje, kaip numatyta V priedėlyje. Jie įrašomi prieš tokio pat prioriteto mokėjimo nurodymus.

3.   Kaupiamiesiems mokėjimo nurodymams mutatis mutandis taikomi 15 straipsnio 3 dalis, 22 straipsnio 2 dalis ir 29 straipsnio 1 dalies a punktas.

20 straipsnis

Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1.   Jei nurodantieji dalyviai nenurodė apmokėjimo laiko 18 straipsnyje numatytu būdu, priimti mokėjimo nurodymai apmokami nedelsiant arba vėliausiai iki darbo dienos, kurią jie buvo priimti, pabaigos, jei yra pakankamai lėšų mokėtojo MM sąskaitoje ir atsižvelgiant į bet kokius lėšų limitus ir lėšų rezervavimą, kaip numatyta 16 ir 17 straipsniuose.

2.   Gali būti naudojamos šios lėšos:

a)

naudotinos lėšos MM sąskaitoje; arba

b)

iš kitų TARGET2 dalyvių gautini mokėjimai, kuriems taikytinos optimizavimo procedūros.

3.   Labai skubiems mokėjimo nurodymams taikomas „pirmas į, pirmas iš“ ((First In, First Out) (FIFO)) principas. Tai reiškia, kad labai skubūs mokėjimo nurodymai apmokami chronologine tvarka. Skubūs ir paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami kol eilėje yra labai skubių mokėjimo nurodymų.

4.   Skubiems mokėjimo nurodymams taip pat taikomas FIFO principas. Paprasti mokėjimo nurodymai neapmokami, kol eilėje yra skubių ir labai skubių mokėjimo nurodymų.

5.   Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, mažesnio prioriteto (ar tokio paties prioriteto, tačiau vėliau priimti) mokėjimo nurodymai gali būti apmokami anksčiau už didesnio prioriteto (ar to paties prioriteto, kurie buvo priimti anksčiau) mokėjimo nurodymus, jei mažesnio prioriteto mokėjimo nurodymus būtų galima įskaityti su gautinais mokėjimais, ir mokėtojo lėšų likutis dėl to padidėtų.

6.   Paprasti mokėjimo nurodymai apmokami netaikant FIFO principo. Tai reiškia, kad jie, nesilaikant FIFO principo, gali būti apmokami nedelsiant (nepaisant, kad yra kitų anksčiau priimtų eilėje esančių paprastų mokėjimų), jei yra pakankamai lėšų.

7.   Išsamesnė informacija dėl mokėjimo nurodymų apmokėjimo vykdymo fazėje pateikta I priedėlyje.

21 straipsnis

Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas ir grąžinimas

1.   Mokėjimo nurodymai, kurie nėra nedelsiant apmokami vykdymo fazėje, įrašomi į eiles pagal atitinkamo dalyvio nurodytą prioritetą, kaip numatyta 15 straipsnyje.

2.   Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimui optimizuoti [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti optimizavimo procedūras, apibrėžtas I priedėlyje.

3.   Mokėtojas per IKM gali pakeisti (t. y. perrikiuoti) mokėjimo nurodymų poziciją eilėje. Mokėjimo nurodymai bet kuriuo dienos operacijų etapo metu nedelsiant gali būti perkelti į atitinkamos eilės priekį arba galą, kaip numatyta V priedėlyje.

4.   Jei nepakanka lėšų, per IKM perduoti likvidumo pervedimo nurodymai nedelsiant grąžinami. Kiti mokėjimo nurodymai grąžinami kaip neįvykdyti, jei jie negali būti apmokėti iki atitinkamai pranešimo rūšiai taikomo priėmimo sustabdymo laiko, kaip numatyta V priedėlyje.

22 straipsnis

Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1.   Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos 3 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje ir [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias šį Atsiskaitymų baigtinumo direktyvos straipsnį], laikoma, kad mokėjimo nurodymai įtraukiami į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tuo momentu, kai debetuojama atitinkamo dalyvio MM sąskaita.

2.   Mokėjimo nurodymus galima atšaukti, kol jie nėra įtraukti į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 dalį. Į algoritmą įtrauktų mokėjimo nurodymų, kaip numatyta I priedėlyje, negalima atšaukti kol algoritmas veikia.

V ANTRAŠTINĖ DALIS

LIKVIDUMO SUTELKIMAS

23 straipsnis

Likvidumo sutelkimo režimai

[Įterpti CB pavadinimą] teikia konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą ir jungtinio likvidumo (JL) režimą.

24 straipsnis

Konsoliduotos sąskaitų informacijos režimas

1.   KSI režimą gali naudoti:

a)

kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

b)

dvi arba daugiau kredito įstaigų, kurios priklauso tai pačiai grupei, ir (arba) jų filialai, jei kiekviena (-as) iš jų turi vieną arba daugiau skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų.

2.

a)

KSI režime kiekvienam KSI grupės nariui ir jų atitinkamiems centriniams bankams pateikiamas grupės narių MM sąskaitų sąrašas ir ši KSI grupės lygiu konsoliduota papildoma informacija:

i)

dienos paskolos linijos (jei taikoma);

ii)

balansai, įskaitant subsąskaitų balansus;

iii)

apyvarta;

iv)

apmokėti mokėjimai; ir

v)

eilėje esantys mokėjimo nurodymai.

b)

KSI grupės valdytojui ir jo atitinkamam CB prieinama informacija, susijusi su kiekvienu pirmiau nurodytu punktu dėl bet kurios KSI grupės MM sąskaitos.

c)

Šioje dalyje nurodyta informacija teikiama per IKM.

3.   KSI grupės valdytojas turi teisę per IKM inicijuoti likvidumo pervedimus tarp MM sąskaitų, įskaitant jų subsąskaitas, priklausančias tai pačiai KSI grupei.

4.   KSI grupė taip pat gali apimti MM sąskaitas, kurios priklauso JL grupei. Tokiu atveju visos JL grupės MM sąskaitos yra KSI grupės dalis.

5.   Kai dvi arba daugiau MM sąskaitų yra JL grupės, ir tuo pačiu metu, KSI grupės (apimančios ir kitas MM sąskaitas) dalis, JL grupės vidaus santykiams taikomos JL grupės taisyklės.

6.   KSI grupė, kuri apima JL grupės MM sąskaitas, gali paskirti KSI grupės valdytoją, kuris yra kitas asmuo nei JL grupės valdytojas.

7.   25 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta procedūra gauti leidimą naudoti JL režimą mutatis mutandis taikoma leidimo naudoti KSI režimą gavimo procedūrai.

25 straipsnis

Jungtinio likvidumo režimas

1.   JL režimą gali naudoti:

a)

kredito įstaiga ir (arba) jos filialai (neatsižvelgiant, ar tokie subjektai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei šie subjektai yra įsteigti euro zonoje ir turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų;

b)

ne euro zonoje įsteigtos kredito įstaigos euro zonoje įsteigti filialai (neatsižvelgiant, ar tokie filialai dalyvauja toje pačioje TARGET2 komponento sistemoje), jei tokie filialai turi keletą skirtingais BIC identifikuojamų MM sąskaitų; arba

c)

a punkte nurodytos dvi arba daugiau kredito įstaigos ir (arba) b punkte nurodyti filialai, kurie priklauso tai pačiai grupei.

Kiekvienu a–c punktuose nurodytu atveju taip pat reikalaujama, kad šie subjektai su atitinkamu dalyvaujančiu NCB būtų sudarę dienos paskolos susitarimus.

2.   JL režime tikrinant, ar mokėjimo nurodymui pakanka lėšų, sumuojamos visų JL grupės narių naudotinos lėšos MM sąskaitose. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, JL grupės nario ir jo JL NCB dvišalius MM sąskaitos santykius ir toliau reglamentuoja atitinkami TARGET2 komponento sistemos susitarimai, atsižvelgiant į JL susitarime nustatytus pakeitimus. Dienos paskolą, suteiktą bet kuriam JL grupės nariui jo MM sąskaitoje, tas JL grupės narys gali padengti savo kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis arba kitų, priklausančių tam pačiam ar bet kuriam kitam JL NCB, JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis.

3.   Siekdamas naudotis JL režimu, atitinkantis 1 dalies kriterijus TARGET2 dalyvis (arba daugiau tokių dalyvių) sudaro JL susitarimą su [įterpti CB pavadinimą] ir, jei taikoma, kitų TARGET2 komponento sistemų, kuriose dalyvauja kiti JL grupės nariai, centriniais bankais. TARGET2 dalyvis dėl konkrečios MM sąskaitos gali sudaryti tik vieną JL susitarimą. JL susitarimas atitinka VII priedėlyje pateiktą šabloną.

4.   Kiekviena JL grupė paskiria JL grupės valdytoją. Jei JL grupėje yra tik vienas dalyvis, šis dalyvis veikia kaip JL grupės valdytojas. JL grupės valdytojas vadovaujančiam NCB pateikia rašytinį prašymą naudoti JL režimą (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis statinių duomenų rinkimo formomis) ir pagal vadovaujančio NCB pateiktą šabloną sudarytą JL susitarimą. Kiti JL grupės nariai savo rašytinius prašymus (su [įterpti CB pavadinimą] pateiktomis statinių duomenų rinkimo formomis) teikia savo atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams. Vadovaujantis NCB gali paprašyti bet kokios papildomos informacijos arba dokumentų, kuriuos jis laiko reikalingais sprendžiant dėl prašymo. Be to, vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, gali paprašyti įterpti į JL susitarimą bet kokią papildomą nuostatą, kurią jis laiko tinkama užtikrinant, kad visi JL grupės nariai tinkamai ir laiku vykdytų esamus ir (arba) būsimus įsipareigojimus bet kuriam JL NCB.

5.   Vadovaujantis NCB tikrina, ar pareiškėjai atitinka reikalavimus sudaryti JL grupę ir ar JL susitarimas yra tinkamai sudarytas. Dėl to vadovaujantis NCB gali tartis su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais. Vadovaujantis NCB rašytinį sprendimą JL grupės valdytojui pateikia per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo 4 dalyje nurodytą prašymą, arba, jei vadovaujantis NCB prašo papildomos informacijos, per vieną mėnesį nuo dienos, kurią vadovaujantis NCB gavo tokią informaciją. Bet koks neigiamas sprendimas yra pagrindžiamas.

6.   JL grupės nariai automatiškai turi prieigą prie KSI režimo.

7.   Informacijos teikimas ir visos interaktyvios kontrolės priemonės JL grupėje yra prieinamos per IKM.

[Įterpti, jei taikoma:

25a straipsnis

Įkeitimas/priverstinis vykdymas

1.   Esami ir būsimi [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai, kylantys iš JL grupės nario ir [įterpti CB pavadinimą] teisinių santykių, bei kurie yra užtikrinti [įterpti taikytiną terminą: įkeitimu/kintamo dydžio skolininko disponuojamu įkaitu] pagal šių Taisyklių 36 straipsnio 1 ir 2 dalis, apima [įterpti CB pavadinimą] reikalavimus tokiam JL grupės nariui, kylančius iš JL susitarimo, kurio šalimis jie yra.

2.   [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Nepažeidžiant JL susitarimo, toks įkeitimas nekliudo dalyviui naudoti savo MM sąskaitoje (-ose) laikomų grynųjų pinigų darbo dienos metu.]

3.   [Įterpti, jei reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: Speciali paskirstymo sąlyga: JL grupės narys paskirsto savo MM sąskaitoje laikomus grynuosius pinigus įvykdyti visiems savo įsipareigojimams, kylantiems iš [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones].]

[Įterpti, jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25b straipsnis

Išieškojimas iš įkeitimo objekto

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi neribotą teisę realizuoti įkeitimo objektą be išankstinio įspėjimo. [Įterpti, jei laikoma tinkama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus: pagal [įterpti atitinkamas nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias išieškojimą iš įkeitimo objekto].]

[Įterpti, jei taikoma ir reikalaujama pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės aktus:

25c straipsnis

Įkaito realizavimas

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] turi teisę realizuoti įkaitą pagal 36 straipsnį.]

26 straipsnis

Reikalavimų įskaitymas pagal 36 straipsnio 4 ir 5 dalį

Priverstinio vykdymo įvykio atveju [įterpti CB pavadinimą] reikalavimai tokiam JL grupės nariui automatiškai ir nedelsiant vykdomi, ir jiems taikomos šių Taisyklių 36 straipsnio 4 ir 5 dalys.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

SAUGUMO REIKALAVIMAI IR NENUMATYTI ATVEJAI

27 straipsnis

Veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros

Neįprasto išorės ar bet kokio kito įvykio atveju, kuris paveikia BTP veikimą, taikomos IV priedėlyje apibrėžtos veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūros.

28 straipsnis

Saugumo reikalavimai

1.   Kad apsaugotų savo sistemas nuo neteisėtos prieigos ir naudojimo, dalyviai įgyvendina atitinkamas saugumo kontrolės priemones. Dalyviai išimtinai patys atsako už savo sistemų konfidencialumo apsaugą, vientisumą ir prieinamumą.

2.   Dalyviai informuoja [įterpti CB pavadinimą] apie bet kokius su saugumu susijusius incidentus savo techninėse infrastruktūrose ir, tam tikrais atvejais, apie su saugumu susijusius incidentus, kurie įvyksta trečiųjų šalių paslaugų teikėjų techninėse infrastruktūrose. [Įterpti CB pavadinimą] gali paprašyti išsamesnės informacijos apie incidentą ir, kai reikalinga, paprašyti, kad dalyvis imtųsi tinkamų priemonių užkirsti kelią tokio įvykio pasikartojimui.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] visiems dalyviams ir (arba) dalyviams, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko svarbiais, gali nustatyti papildomus saugumo reikalavimus.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

INFORMACIJOS IR KONTROLĖS MODULIS

29 straipsnis

IKM naudojimas

1.   IKM:

a)

suteikia galimybę dalyviams gauti su jų sąskaitomis susijusią informaciją ir valdyti likvidumą;

b)

gali būti naudojamas inicijuoti likvidumo pervedimo nurodymus; ir

c)

jei sutrinka dalyvio mokėjimo infrastruktūra, suteikia galimybę dalyviams inicijuoti pakaitinius bendros sumos mokėjimus ir pakaitinius atsarginius mokėjimus.

2.   Išsamesnė techninė informacija apie IKM pateikiama I priedėlyje.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMPENSAVIMAS, ATSAKOMYBĖS TAIKYMAS IR ĮRODYMAI

30 straipsnis

Kompensavimo schema

Jei mokėjimo nurodymas dėl techninių TARGET2 sutrikimų negali būti apmokėtas tą pačią darbo dieną, kurią jis buvo priimtas, [įterpti CB pavadinimą], vadovaudamasis II priedėlyje nustatyta specialia procedūra, atitinkamiems tiesioginiams dalyviams pasiūlo kompensaciją.

31 straipsnis

Atsakomybės taikymas

1.   Vykdydami savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles, [įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai vienas kito atžvilgiu yra susaistyti bendrąja pagrįsto rūpestingumo pareiga.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] savo dalyviams atsako sukčiavimo (įskaitant tyčinį nusižengimą, bet neapsiribojant juo) arba didelio neatsargumo atvejais dėl bet kokių nuostolių, atsiradusių eksploatuojant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Paprasto neatsargumo atvejais, [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė apribojama dalyvio tiesioginiais nuostoliais, t. y. susijusios operacijos suma ir (arba) palūkanų už ją praradimu, išskyrus bet kokius netiesioginius nuostolius.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už bet kokius nuostolius, atsirandančius dėl techninės infrastruktūros (įskaitant [įterpti CB pavadinimą] kompiuterių infrastruktūros, programų, duomenų, taikomųjų programų arba tinklų bet jais neapsiribojant) sutrikimų ar gedimų, jei tokie sutrikimai ar gedimai atsiranda nepaisant, kad [įterpti CB pavadinimą] įgyvendino tas priemones, kurios yra pagrįstai reikalingos siekiant apsaugoti tokią infrastruktūrą nuo sutrikimų ar gedimų bei pašalinti tokių sutrikimų ar gedimų pasekmes (į pastarąsias įtraukiant (bet neapsiribojant) IV priedėlyje nurodytų veiklos tęstinumo ir nenumatytų atvejų procedūrų inicijavimą ir įvykdymą).

4.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako:

a)

už dalyvio sukeltų nuostolių dalį; arba

b)

jei nuostoliai atsiranda dėl [įterpti CB pavadinimą] nekontroliuojamų išorės įvykių (force majeure).

5.   Nepaisant [įterpti nacionalinės teisės nuostatas, įgyvendinančias 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 97/5/EB dėl tarptautinių kreditinių pervedimų (9)], 1–4 dalys taikomos tokia apimtimi, jog [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė gali būti neįtraukiama.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] ir dalyviai imasi visų pagrįstų ir praktiškų priemonių sumažinti bet kokią šiame straipsnyje nurodytą žalą ar nuostolius.

7.   [Įterpti CB pavadinimą] kai kuriuos arba visus savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles gali pavesti savo vardu vykdyti trečiosioms šalims, ypač telekomunikacijų ar kitų tinklų teikėjams arba kitiems subjektams, jei to reikia [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimams įvykdyti, arba jei tokia yra įprasta rinkos praktika. [Įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimas apribojamas tinkamu bet kokių tokių trečiųjų šalių parinkimu ir jų įgaliojimu, ir atitinkamai apribojama [įterpti CB pavadinimą] atsakomybė. Šioje dalyje BTP teikiantys CB nelaikomi trečiosiomis šalimis.

32 straipsnis

Įrodymai

1.   Jei šiose Taisyklėse nenumatyta kitaip, visi TARGET2 mokėjimų ir su mokėjimų apdorojimu susiję pranešimai, tokie kaip debeto arba kredito patvirtinimai ar sąskaitos išrašai, tarp [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių siunčiami per tinklo paslaugų teikėjo tinklą.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] arba tinklo paslaugų teikėjo saugomi elektroniniai arba rašytiniai pranešimų įrašai, priimami kaip [įterpti CB pavadinimą] apdorotų mokėjimų įrodymo priemonės. Išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas tinklo paslaugų teikėjo originalus pranešimas laikomas įrodymo priemone, neatsižvelgiant į originalaus pranešimo formą.

3.   Jei sutrinka dalyvio ryšys su tinklo paslaugų teikėju, dalyvis naudoja kitas pranešimų perdavimo priemones, nustatytas IV priedėlyje. Tokiais atvejais, išsaugotas elektronine forma arba atspausdintas [įterpti CB pavadinimą] pateiktas pranešimas turi tokią pačią įrodomąją vertę kaip ir originalus pranešimas, neatsižvelgiant į jo formą.

4.   [Įterpti CB pavadinimą] [įterpti laikotarpį, kurio reikalaujama pagal atitinkamą nacionalinės teisės aktą] saugo visus pateiktų mokėjimo nurodymų ir dalyvių gautų mokėjimų įrašus nuo tada, kai tie mokėjimo nurodymai yra pateikti arba mokėjimai gauti.

5.   Paties [įterpti CB pavadinimą] registrai ir įrašai (išsaugoti popieriuje, mikrofilmuose, mikrokortose elektronine ar magnetine forma, bet kokia kita mechaniškai atgaminama forma ar kitaip išsaugoti) traktuojami kaip dalyvių bet kokių įsipareigojimų ir bet kokių faktų bei įvykių, kuriais remiasi šalys, įrodymo priemonės.

IX ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYVAVIMO NUTRAUKIMAS IR SĄSKAITŲ UŽDARYMAS

33 straipsnis

Trukmė ir paprastas dalyvavimo nutraukimas

1.   Nepažeidžiant 34 straipsnio, dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra neterminuotas.

2.   Dalyvis bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš 14 darbo dienų, jei su [įterpti CB pavadinimą] nesusitaria dėl trumpesnio įspėjimo laikotarpio.

3.   [Įterpti CB pavadinimą] bet kuriuo metu gali nutraukti dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] apie tai įspėjęs prieš tris mėnesius, jei su dalyviu nesusitaria dėl kitokio įspėjimo laikotarpio.

4.   Pasibaigus dalyvavimui, 38 straipsnyje nustatyti konfidencialumo įsipareigojimai dar galioja penkerius metus nuo dalyvavimo pabaigos dienos.

5.   Pasibaigus atitinkamo dalyvio dalyvavimui, jo MM sąskaitos uždaromos, kaip nurodyta 35 straipsnyje.

34 straipsnis

Sustabdymas ir išimtinis dalyvavimo nutraukimas

1.   Dalyvio dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] nutraukiamas arba sustabdomas nedelsiant be išankstinio įspėjimo, jei įvyksta vienas iš šių įsipareigojimų nevykdymo įvykių:

a)

iškeliama nemokumo byla; ir (arba)

b)

dalyvis nebeatitinka 4 straipsnyje nustatytų prisijungimo kriterijų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo nutraukti arba sustabdyti dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], jei:

a)

įvyksta vienas arba daugiau įsipareigojimų nevykdymo įvykių (kitų, nei nurodyti 1 dalyje);

b)

dalyvis iš esmės pažeidžia šias Taisykles;

c)

dalyvis neįvykdo bet kurio esminio įsipareigojimo [įterpti CB pavadinimą];

d)

dalyvis yra pašalinamas arba kitaip nustoja būti TARGET2 CUG nariu; ir (arba)

e)

įvyksta bet koks kitas su dalyviu susijęs įvykis, kuris, [Įterpti CB pavadinimą] vertinimu, keltų grėsmę bendram TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ar bet kurios kitos TARGET2 komponento sistemos stabilumui, patikimumui ir saugumui arba, kuris kliudytų [įterpti CB pavadinimą] atlikti savo uždavinius, kaip apibrėžta [nurodyti atitinkamą nacionalinės teisės aktą] bei Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statute.

3.   Priimdamas sprendimą pagal 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] atsižvelgia, inter alia, į nevykdomų įsipareigojimų ar a–c punktuose nurodytų įvykių svarbą.

4.

a)

Tuo atveju, kai [įterpti CB pavadinimą] sustabdo arba nutraukia dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] pagal 1 arba 2 dalį, [įterpti CB pavadinimą] tuoj pat informuoja tą dalyvį, kitus centrinius bankus ir kitus dalyvius apie tokį sustabdymą ar nutraukimą, panaudodamas IKM transliacinį pranešimą.

b)

Tuo atveju, kai [įterpti CB pavadinimą] kitas CB informuoja apie dalyvio dalyvavimo kitoje TARGET2 komponento sistemoje sustabdymą ar nutraukimą, [įterpti CB pavadinimą] tuoj pat informuoja savo dalyvius apie tokį sustabdymą ar nutraukimą, panaudodamas IKM transliacinį pranešimą.

c)

Kai dalyviai gauna tokį IKM transliacinį pranešimą, laikoma, kad jie buvo informuoti apie dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] arba kitoje TARGET2 komponento sistemoje nutraukimą arba sustabdymą. Dalyviai padengia bet kokius nuostolius, kilusius dėl mokėjimo nurodymo pateikimo dalyviams, kurių dalyvavimas sustabdytas arba nutrauktas, jei tas mokėjimo nurodymas į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] buvo įtrauktas gavus IKM transliacinį pranešimą.

5.   Nutraukus dalyvio dalyvavimą, TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] iš tokio dalyvio nepriima jokių naujų mokėjimo nurodymų. Į eilę įrašyti mokėjimo nurodymai, kaupiamieji mokėjimo nurodymai arba tokio dalyvio naudai pateikti nauji mokėjimo nurodymai grąžinami.

6.   Jei dalyvio dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] yra sustabdytas, visi jo gautini mokėjimai ir pateikti mokėjimo nurodymai yra saugomi, ir į vykdymo fazę jie įtraukiami tik tuomet, kai juos specialiai priima sustabdytojo dalyvio CB.

35 straipsnis

MM sąskaitų uždarymas

1.   Dalyviai gali uždaryti savo MM sąskaitas bet kuriuo metu, jei apie tai [įterpti CB pavadinimą] jie įspėja prieš 14 darbo dienų.

2.   [Įterpti CB pavadinimą], nutraukdamas dalyvavimą, remdamasis, atitinkamai, 33 arba 34 straipsniais, uždaro atitinkamo dalyvio MM sąskaitas po to, kai:

a)

apmokami arba grąžinami bet kokie eilėje esantys mokėjimo nurodymai; ir

b)

buvo pasinaudota savo teisėmis į įkeitimą ir įskaitymą, kaip nurodyta 36 straipsnyje.

X ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36 straipsnis

[Įterpti CB pavadinimą] teisės į įkeitimą ir įskaitymą

1.   [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra įkeičiami [Įterpti CB pavadinimą].]

1a.   [Įterpti, jei taikoma: Dalyvio dabartiniai ir būsimi reikalavimai [įterpti CB pavadinimą], kylantys dėl teigiamo balanso MM sąskaitoje, pervedami [įterpti CB pavadinimą] kaip įkaitas užtikrinti bet kokius [įterpti CB pavadinimą] dabartinius ir būsimus reikalavimus dalyviui, kylančius iš [įterpti nuorodą į priemonę, įgyvendinančią šias Taisykles]. Toks įkaitas laikomas pateiktu vien esant faktui, kad lėšos buvo įrašytos į dalyvio MM sąskaitą.]

1b.   [Įterpti, jei taikoma: Užtikrinant bet kokius esamus arba būsimus reikalavimus, kylančius iš šalių teisinių santykių, dalyvio esami ir būsimi teigiami balansai jo MM sąskaitose yra [Įterpti CB pavadinimą] pateiktas kintamo dydžio skolininko disponuojamas įkaitas.]

2.   [Įterpti, jei taikoma: [Įterpti CB pavadinimą] turi 1 dalyje nurodytą teisę, net jei jo reikalavimai yra tik sąlyginiai arba dar nesuėjo jų terminas.]

3.   [Įterpti, jei taikoma: Dalyvis, veikdamas kaip MM sąskaitos turėtojas, patvirtina įkeitimo [įterpti CB pavadinimą], kuriame ta sąskaita buvo atidaryta, pateikimą; šis patvirtinimas yra įkeisto turto pateikimas [įterpti CB pavadinimą], numatytas pagal [įterpti atitinkamą šalies pavadinimą] teisę. Bet kokios sumos, sumokėtos į MM sąskaitą, kurios balansas yra įkeistas, vien dėl fakto, kad yra įmokėtos, yra neatšaukiamai be jokių apribojimų įkeistos kaip užtikrinimo priemonė, kad užtikrinti įsipareigojimai būtų visiškai įvykdyti.]

4.   Įvykus:

a)

įsipareigojimų nevykdymo atvejui, nurodytam 34 straipsnio 1 dalyje; arba

b)

bet kuriam kitam įsipareigojimų nevykdymo atvejui arba įvykiui, nurodytam 34 straipsnio 2 dalyje, dėl kurio buvo nutrauktas arba sustabdytas dalyvio dalyvavimas TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą],

nepaisant bet kokios nemokumo bylos iškėlimo dalyviui, ir nepaisant dalyvio teisių perleidimo, teismo ar kitokio arešto arba kitokio dalyvio teisių pasikeitimo, visi dalyvio įsipareigojimai automatiškai ir tuoj pat vykdomi prieš terminą be išankstinio įspėjimo ir nereikalaujant išankstinio jokios kompetentingos institucijos patvirtinimo. Be to, dvišaliai dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] įsipareigojimai automatiškai įskaitomi tarpusavyje, o šalis, skolinga didesnę sumą, sumoka kitai šaliai skirtumą.

5.   [Įterpti CB pavadinimą], remdamasis 4 dalimi, nedelsdamas praneša dalyviui apie bet kokį įskaitymą, po to, kai toks įskaitymas įvykdomas.

6.   [Įterpti CB pavadinimą] gali be išankstinio įspėjimo debetuoti bet kurią dalyvio MM sąskaitą suma, kurią dalyvis yra skolingas [įterpti CB pavadinimą], atsiradusią iš teisinių dalyvio ir [įterpti CB pavadinimą] santykių.

37 straipsnis

Su subsąskaitose esančiomis lėšomis susijusios užtikrinimo teisės

1.   Dalyvio subsąskaitos, atidarytos su IS susijusiems mokėjimo nurodymams apmokėti pagal atitinkamos išorinės sistemos ir jos CB susitarimus, balansas yra užtikrintas [įterpti nuorodą į įkaito pateikimo būdus pagal taikomą teisinę sistemą] [Įterpti CB pavadinimą]. Toks balansas užtikrina 7 dalyje numatytą su tokiu atsiskaitymu susijusį dalyvio įsipareigojimą [įterpti CB pavadinimą].

2.   Gavęs išorinės sistemos pranešimą (ciklo pradžios pranešimą), [įterpti CB pavadinimą] įšaldo dalyvio subsąskaitos balansą. Toks įšaldymas baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą (ciklo pabaigos pranešimą).

3.   [Įterpti CB pavadinimą], patvirtindamas dalyvio subsąskaitos balanso įšaldymą, mokėjimą išorinei sistemai užtikrina suma, lygia to balanso sumai. Garantija yra neatšaukiama, besąlygiška ir sumokama pagal pirmą pareikalavimą. Jei [įterpti CB pavadinimą] nėra išorinės sistemos CB, laikoma, kad [įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos CB pateikė nurodymus pateikti pirmiau minėtą garantiją.

4.   Nesant jokių su dalyviu susijusių nemokumo bylų, su IS susiję mokėjimo nurodymai dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo (squaring) vykdomi nepanaudojant garantijos ir atgręžtinio reikalavimo į dalyvio subsąskaitos balanso užtikrinimą teisės.

5.   Dalyviui esant nemokiam, su IS susijęs mokėjimo nurodymas dėl dalyvio atsiskaitymo įsipareigojimo apmokėjimo vykdomas pirmumo teise garantija užtikrintu mokėjimu; todėl nurodytos sumos nurašymas nuo dalyvio subsąskaitos (ir IS techninės sąskaitos kreditavimas) taip pat apima [įterpti CB pavadinimą] garantijos įsipareigojimo įvykdymą ir dalyvio subsąskaitos balansui taikomą teisės į įkaitą realizavimą.

6.   Garantija baigiasi iš išorinės sistemos gavus pranešimą apie atliktą atsiskaitymą (ciklo pabaigos pranešimą).

7.   Dalyvis privalo apmokėti [įterpti CB pavadinimą] bet kokį pastarojo atliktą mokėjimą, užtikrintą tokia garantija.

38 straipsnis

Konfidencialumas

1.   [Įterpti CB pavadinimą] laiko konfidencialia visą neskelbtiną arba slaptą informaciją, įskaitant, kai tokia informacija yra susijusi su dalyviui arba dalyvio klientams priklausančia mokėjimų, technine arba organizacine informacija, jei dalyvis arba jo klientas nepateikė rašytinio sutikimo atskleisti ją [įterpti šią frazę, jei taikoma pagal nacionalinius teisės aktus: arba tokį atskleidimą leidžia, arba jo reikalauja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė].

2.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, dalyvis sutinka, kad [įterpti CB pavadinimą] gali atskleisti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimo metu gautą su dalyviu arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų, techninę arba organizacinę informaciją kitiems CB arba trečiosioms šalims, kurios yra susijusios su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu, kiek to reikia veiksmingam TARGET2 veikimui, arba valstybių narių ir Bendrijos priežiūros ir stebėsenos institucijoms, kiek to reikia jų viešųjų užduočių atlikimui, ir visais tokiais atvejais – jei atskleidimas neprieštarauja taikomai teisei. [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už tokio atskleidimo finansines ir komercines pasekmes.

3.   Nukrypdamas nuo 1 dalies, ir jei dėl to netampa įmanoma tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti dalyvį arba dalyvio klientus, [įterpti CB pavadinimą] gali naudoti, atskleisti arba paskelbti su dalyviu arba dalyvio klientais susijusią mokėjimų informaciją statistikos, istoriniais, moksliniais arba kitais tikslais vykdydamas savo viešąsias funkcijas arba, kai kiti viešieji subjektai, kuriems informacija yra atskleista, vykdo savo funkcijas.

4.   Su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] veikimu susijusi informacija, prie kurios dalyviai turėjo prieigą, gali būti naudojama tik šiose Taisyklėse nustatytiems tikslams. Dalyviai tokią informaciją laiko konfidencialia, jei [įterpti CB pavadinimą] aiškiai nepateikė rašytinio pritarimo ją atskleisti. Dalyviai užtikrina, kad bet kurios trečiosios šalys, kurias jie samdo kaip išorės išteklius, kurioms paveda užduotis, įtakojančias arba galinčias įtakoti jų įsipareigojimų vykdymą pagal šias Taisykles, arba su kuriomis tokioms užduotims atlikti sudaro rangos sutartis, yra susaistytos šio straipsnio konfidencialumo reikalavimų.

5.   Kad būtų apmokėti mokėjimo nurodymai, [įterpti CB pavadinimą] yra įgaliojamas apdoroti ir perduoti reikalingus duomenis tinklo paslaugų teikėjui.

39 straipsnis

Duomenų apsauga, pinigų plovimo prevencija ir susiję klausimai

1.   Laikoma, kad dalyviai žino ir laikosi visų savo įsipareigojimų, susijusių su teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą, pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją, ypač dėl atitinkamų priemonių, susijusių su bet kuriais jų MM sąskaitose debetuojamais arba kredituojamais mokėjimais, įgyvendinimo. Prieš sudarydami sutartinius santykius su tinklo paslaugų teikėju, dalyviai taip pat susipažįsta su tinklo paslaugų teikėjo duomenų pakartotinio pateikimo politika.

2.   Laikoma, kad dalyviai įgaliojo [įterpti CB pavadinimą] gauti bet kokią su jais susijusią informaciją iš nacionalinių arba užsienio finansų ar priežiūros institucijų arba prekybos subjekto, jei tokia informacija reikalinga dėl dalyvio dalyvavimo TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą].

40 straipsnis

Pranešimai

1.   Išskyrus, kai šiose Taisyklėse numatyta kitaip, visi pagal šias Taisykles reikalaujami arba leidžiami pranešimai siunčiami registruotu paštu, faksimiliniu ryšiu ar kitaip raštu arba pranešimu, kurio autentiškumas patvirtintas, per tinklo paslaugų teikėją. Pranešimai, skirti [įterpti CB pavadinimą], pateikiami [įterpti CB pavadinimą] [įterpti mokėjimo sistemų departamento arba atitinkamo CB padalinio pavadinimą] vadovui [įterpti atitinkamą CB adresą] arba [įterpti centrinio banko SWIFT adresą]. Pranešimai, skirti dalyviui, siunčiami dalyvio kartkartėmis [įterpti CB pavadinimą] nurodomu adresu, fakso numeriu arba dalyvio SWIFT adresu.

2.   Įrodinėjant, kad pranešimas buvo išsiųstas, pakanka įrodyti, kad pranešimas buvo pristatytas atitinkamu adresu, arba kad pranešimo vokas buvo tinkamai adresuotas ir išsiųstas paštu.

3.   Visi pranešimai pateikiami [įterpti atitinkamos nacionalinės ir (arba) anglų kalbos nuorodą].

4.   Dalyviai yra susaistyti visų [įterpti CB pavadinimą] formų ir dokumentų, kuriuos dalyviai užpildė ir (arba) pasirašė, pateikė pagal 1 ir 2 dalį, ir kuriuos [įterpti CB pavadinimą] pagrįstai mano gavęs iš dalyvių, jų darbuotojų ar atstovų, įskaitant (bet neapsiribojant) statinių duomenų rinkimo formas, kaip nurodyta 8 straipsnio 2 dalies a punkte, ir 11 straipsnio 5 dalyje numatytą informaciją.

41 straipsnis

Sutartiniai santykiai su tinklo paslaugų teikėju

1.   Šiose Taisyklėse tinklo paslaugų teikėjas yra SWIFT. Kiekvienas dalyvis su SWIFT sudaro atskirą susitarimą dėl SWIFT teikiamų paslaugų, susijusių su dalyvio naudojimusi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]. Teisinius dalyvio ir SWIFT santykius išimtinai reglamentuoja SWIFT taisyklės.

2.   Kiekvienas dalyvis taip pat dalyvauja TARGET2 CUG, kaip nurodo BTP teikiantys CB, veikiantys kaip SWIFT paslaugų BTP administratoriai. Dalyvio priėmimas į TARGET2 CUG ir pašalinimas iš jos įsigalioja, kai SWIFT paslaugų administratorius apie tai praneša SWIFT.

3.   Dalyviai laikosi TARGET2 SWIFT paslaugų aprašymo sąlygų (TARGET2 SWIFT Service Profile), kurias pateikia [įterpti CB pavadinimą].

4.   SWIFT teiktinos paslaugos nėra [įterpti CB pavadinimą] TARGET2 atžvilgiu atliekamų paslaugų dalis.

5.   [Įterpti CB pavadinimą] neatsako už jokius SWIFT (įskaitant jo direktorių, personalo ir subrangovų), kaip SWIFT paslaugų teikėjo, veiksmus, klaidas arba neveikimą ar už dalyvių pasirinktų tinklo teikėjų, suteikiančių prieigą prie SWIFT tinklo, veiksmus, klaidas arba neveikimą.

42 straipsnis

Dalinio pakeitimo procedūra

[Įterpti CB pavadinimą] gali bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies pakeisti šias Taisykles, įskaitant jų priedėlius. Šių Taisyklių, įskaitant jų priedėlių, daliniai pakeitimai skelbiami [įterpti atitinkamas paskelbimo priemones]. Laikoma, kad sutinkama dėl dalinių pakeitimų, jei dalyvis per 14 dienų, kai sužinojo apie tokius dalinius pakeitimus, aiškiai nepareiškia prieštaravimo. Jei dalyvis prieštarauja daliniam pakeitimui, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę nedelsdamas nutraukti to dalyvio dalyvavimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir uždaryti bet kokias jo MM sąskaitas.

43 straipsnis

Trečiosios šalies teisės

1.   Dalyviai be rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo trečiajai šaliai neperleidžia, neįkeičia bei nepriskiria jokių teisių, prievolių, įsipareigojimų ir reikalavimų, kylančių iš šių Taisyklių arba susijusių su jomis.

2.   Šios Taisyklės nesukuria jokių teisių arba įsipareigojimų, susijusių su kitais subjektais nei [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyviai.

44 straipsnis

Taikoma teisė, jurisdikcija ir vykdymo vieta

1.   Dvišalius [įterpti CB pavadinimą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] dalyvių santykius reglamentuoja [įterpti nuorodą į šalies pavadinimą] teisė.

2.   Nepažeidžiant Europos Bendrijų Teisingumo Teismo kompetencijos, bet kokie ginčai, kylantys dėl dalyko, susijusio su 1 dalyje nurodytais santykiais, patenka į išimtinę [įterpti CB buveinės vietą] kompetentingų teismų kompetenciją.

3.   Su teisiniais [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių santykiais susijusio vykdymo vieta yra [įterpti CB buveinės vietą].

45 straipsnis

Atskiriamumas

Jei kuri nors šių Taisyklių nuostata yra arba tampa nebegaliojanti, tai nekliudo taikyti visas kitas šių Taisyklių nuostatas.

46 straipsnis

Įsigaliojimas ir privalomumas

1.   Šios Taisyklės įsigalioja nuo [įterpti atitinkamą datą].

2.   [Įterpti, jei tinkama pagal susijusius nacionalinius teisės aktus: Dalyviai, dalyvaudami TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], automatiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis tarpusavyje ir [įterpti CB pavadinimą] atžvilgiu].]


(1)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(2)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(3)  2004 m. gruodžio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2238/2004, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl 1 TFAS, 1–10, 12–17, 19–24, 27–38, 40 ir 41 TAS ir SAK – 1–7, 11–14, 18–27, 30–33 (OL L 394, 2004 12 31, p. 1).

(4)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(5)  OL L 332, 1993 12 31, p. 1.

(6)  OL L 275, 2000 10 27, p. 39.

(7)  OL L 318, 1998 11 27, p. 1.

(8)  OL L 250, 2003 10 2, p. 10.

(9)  OL L 43, 1997 2 14, p. 25.

I priedėlis

TECHNINĖS MOKĖJIMO NURODYMŲ APDOROJIMO SPECIFIKACIJOS

Kartu su Suderintomis taisyklėmis, mokėjimo nurodymų apdorojimui taikomos šios taisyklės:

1.   Techniniai infrastruktūros, tinklo ir formato reikalavimai dalyvaujant TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą]

1)

Apsikeitimui pranešimais TARGET2 naudojasi SWIFT paslaugomis. Todėl kiekvienam dalyviui reikia būti prisijungusiam prie SWIFT saugaus IP tinklo (SWIFT Secure IP Network). Kiekvieno dalyvio MM sąskaita SWIFT BIC kataloge identifikuojama aštuonių arba 11 skaitmenų SWIFT BIC. Be to, kiekvienam dalyviui leidžiama dalyvauti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] tik po to, kai testais patikrinami ir teigiamai įvertinami jo techniniai ir operaciniai gebėjimai.

2)

Mokėjimų nurodymams pateikti ir mokėjimo pranešimais apsikeisti MM naudojamasi SWIFTNet FIN Y-copy paslauga. Šiam tikslui sukuriama tam skirta SWIFT uždara vartotojų grupė (SWIFT Closed User Group, CUG). Mokėjimo nurodymai tokios TARGET2 CUG viduje nukreipiami tiesiogiai gaunančiajam TARGET2 dalyviui, jo BIC nurodant SWIFTNet FIN pranešimo antraštėje.

3)

Informacijos ir kontrolės paslaugoms užtikrinti gali būti naudojamasi šiomis SWIFTNet paslaugomis:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; ir (arba)

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Dalyvių apsikeitimo pranešimais saugumas užtikrinamas naudojantis išimtinai SWIFT viešojo rakto infrastruktūros (SWIFT's Public Key Infrastructure, PKI) paslauga. Informacija apie PKI paslaugą yra išdėstyta SWIFT pateiktuose dokumentuose.

5)

SWIFT santykių valdymo programos (SWIFT's Relationship Management Application, RMA) teikiama „dvišalių santykių valdymo“ paslauga naudojama tik BTP pagrindinės paskirties BIC, bet ne mokėjimo pranešimams tarp TARGET2 dalyvių.

2.   Mokėjimo pranešimų rūšys

1)

Apdorojami šie SWIFTNet FIN/SWIFT sistemos pranešimai:

Pranešimo rūšis

Naudojimo rūšis

Aprašymas

MT 103

Privalomasis

Kliento mokėjimas

MT 103+

Privalomasis

Kliento mokėjimas (nenutrūkstamas procesas)

MT 202

Privalomasis

Tarpbankinis mokėjimas

MT 204

Pasirenkamasis

Tiesioginio debeto mokėjimas

MT 011

Pasirenkamasis

Įteikimo pranešimas

MT 012

Pasirenkamasis

Pranešimas siuntėjui

MT 019

Privalomasis

Atmetimo pranešimas

MT 900

Pasirenkamasis

Debeto patvirtinimas

MT 910

Pasirenkamasis

Kredito patvirtinimas

MT 940/950

Pasirenkamasis

(Kliento) sąskaitos išrašas

MT 011, MT 012 ir MT 019 yra SWIFT sistemos pranešimai.

2)

Registruodamiesi TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], tiesioginiai dalyviai nurodo, kurias pasirenkamųjų pranešimų rūšis jie naudos, išskyrus MT 011 ir MT 012 pranešimus, dėl kurių dalyviai kartkartėmis nusprendžia, ar pageidauja juos gauti su nuoroda į konkrečius pranešimus.

3)

Dalyviai laikosi SWIFT pranešimų struktūros ir laukų užpildymo sąlygų, kaip apibrėžta SWIFT dokumentuose ir TARGET2 nustatytų apribojimų, kaip nurodyta Vartotojo detaliųjų funkcinių specifikacijų (VDFS) (User Detailed Functional Specifications,) 1 knygos 9.1.2.2 dalyje.

4)

Laukų turinys patikrinamas TARGET2-[įdėti šalies/CB nuorodą] lygmenyje pagal VDFS reikalavimus. Dalyviai dėl laukų turinio tarpusavyje gali nustatyti specialias taisykles. Tačiau TARGET2-[įterpti šalies/CB nuorodą] atskirai netikrinama, ar dalyviai laikosi tokių taisyklių.

3.   Tikrinimas dėl dvigubo įrašo

1)

Visi mokėjimo nurodymai patikrinami dėl dvigubo įrašo, siekiant pašalinti tuos mokėjimo nurodymus, kurie per klaidą buvo pateikti daugiau negu vieną kartą.

2)

Tikrinami šie SWIFT pranešimų laukai:

Rekvizitai

SWIFT pranešimo dalis

Laukas

Siuntėjas

Pagrindinė antraštė

LT adresas

Pranešimo tipas

Pranešimo antraštė

Pranešimo tipas

Gavėjas

Pranešimo antraštė

Paskirties adresas

Operacijos identifikacinis numeris (TRN)

Tekstinis laukas

:20

Susijusi nuoroda

Tekstinis laukas

:21

Vykdymo data

Tekstinis laukas

:32

Suma

Tekstinis laukas

:32

3)

Jeigu visi 2 punkte aprašyti naujai pateikto mokėjimo nurodymo laukai sutampa su jau priimto mokėjimo nurodymo laukais, naujai pateiktas mokėjimo nurodymas grąžinamas.

4.   Klaidų kodai

Jeigu mokėjimo nurodymas atmetamas, nurodantysis dalyvis gauna atmetimo pranešimą (MT 019), kuriame, naudojant klaidų kodus, nurodoma atmetimo priežastis. Klaidų kodai yra apibrėžti VDFS 9.4.2 dalyje.

5.   Iš anksto nustatyti apmokėjimo laikai

1)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas anksčiausio debeto laiko indikatorius, atveju vartojamas kodinis žodis „/FROTIME/“.

2)

Mokėjimo nurodymų, kuriuose vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, atveju galimi du variantai:

a)

kodinis žodis „/REJTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas grąžinamas;

b)

kodinis žodis „/TILTIME/“: jeigu mokėjimo nurodymas negali būti apmokėtas iki nurodyto debeto laiko, mokėjimo nurodymas negrąžinamas, bet įtraukiamas į atitinkamą eilę.

Abiem atvejais, jeigu mokėjimo nurodymas, kuriame vartojamas vėliausio debeto laiko indikatorius, nėra apmokėtas likus 15 minučių iki jame nurodyto laiko, per IKM automatiškai siunčiamas priminimas.

3)

Jeigu vartojamas kodinis žodis „/CLSTIME/“, mokėjimas apdorojamas taip pat, kaip 2 dalies b punkte nurodytas mokėjimo nurodymas.

6.   Mokėjimo nurodymų apmokėjimas vykdymo fazėje

1)

Priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas ir, jei reikia, išplėstinis priešpriešinio apmokėjimo patikrinimas (abi sąvokos apibrėžtos 2 ir 3 dalyse) atliekami mokėjimo nurodymų atžvilgiu vykdymo fazėje, kad būtų atliktas greitas, likvidumą tausojantis atskirasis mokėjimo nurodymų apmokėjimas.

2)

Priešpriešinio mokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra gavėjo mokėjimo nurodymų, esančių labai skubios arba, jei tokios nėra, skubios eilės priekyje, kurie gali būti apmokėti priešpriešiniu būdu mokėtojo mokėjimo nurodymo atžvilgiu (toliau – priešpriešinio mokėjimo nurodymai). Jei priešpriešinio mokėjimo nurodymo lėšų nepakanka atitinkamam mokėtojo mokėjimo nurodymui vykdymo fazėje apmokėti, nustatoma, ar mokėtojo MM sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

3)

Jei priešpriešinio mokėjimo patikrinimas rodo, kad toks apmokėjimas neįmanomas, [įterpti CB pavadinimą] gali taikyti išplėstinį priešpriešinio mokėjimo patikrinimą. Išplėstiniu priešpriešinio apmokėjimo patikrinimu nustatoma, ar yra priešpriešinio mokėjimo nurodymų kurioje nors gavėjo eilėje nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įtraukti į eilę. Tačiau, jeigu gavėjo eilėje yra didesnio prioriteto mokėjimo nurodymų, skirtų kitiems TARGET2 dalyviams, FIFO principas gali būti netaikomas, tik jei tokio priešpriešinio mokėjimo nurodymo apmokėjimas padidintų gavėjo likvidumą.

7.   Eilėje esančių mokėjimo nurodymų apmokėjimas

1)

Eilėse esančių mokėjimo nurodymų apdorojimas priklauso nuo to, kokį prioritetą jiems priskyrė nurodantysis dalyvis.

2)

Mokėjimo nurodymai labai skubiose ir skubiose eilėse apmokami taikant 6 dalyje aprašytus priešpriešinio mokėjimo patikrinimus, pradedant nuo eilės priekyje esančio mokėjimo nurodymo, tuo atveju kai likvidumas didėja arba kai yra intervencija eilės lygmenyje (kai keičiamas eiliškumas, apmokėjimo laikas ar prioritetas arba kai mokėjimo nurodymas atšaukiamas).

3)

Mokėjimo nurodymai, įskaitant visus neapmokėtus labai skubius ir skubius mokėjimo nurodymus, paprastojoje eilėje apmokami nuolat. Taikomi įvairūs optimizavimo mechanizmai (algoritmai). Jeigu algoritmas yra tinkamas, įtrauktas mokėjimo nurodymas yra apmokamas; jei algoritmas yra netinkamas, įtrauktas mokėjimo nurodymas lieka eilėje. Trys algoritmai (1–3) taikomi priešpriešinio apmokėjimo srautams. 4-asis algoritmas taikomas 5-ąjai atsiskaitymo procedūrai (kaip apibrėžta VDFS 2.8.1 dalyje), skirtai palengvinti išorinių sistemų mokėjimo nurodymų apmokėjimą. Siekiant optimizuoti išorinės sistemos labai skubių operacijų apmokėjimą dalyvių subsąskaitose, taikomas specialus algoritmas (5-asis algoritmas).

a)

Pagal 1-ąjį algoritmą („viskas arba nieko“) [įterpti CB pavadinimą] tiek kiekvieno santykio, kuriam yra nustatytas dvišalis limitas, tiek visos santykių, kuriems yra nustatytas daugiašalis limitas, sumos atžvilgiu:

i)

apskaičiuoja kiekvienos TARGET2 dalyvio MM sąskaitos bendrą likvidumo poziciją, nustatydamas, ar bendra visų eilėje esančių pateikiamų ir gautinų mokėjimo nurodymų suma yra neigiama, ar teigiama, ir, jei ji neigiama, patikrina, ar ji neviršija to dalyvio naudotinų lėšų (bendra likvidumo pozicija sudaro „suminę likvidumo poziciją“); ir

ii)

patikrina, ar nepažeidžiami kiekvieno TARGET2 dalyvio kiekvienai atitinkamai MM sąskaitai nustatyti limitai ir rezervavimas.

Jeigu šių skaičiavimų ir patikrinimų rezultatas kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos atžvilgiu yra teigiamas, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB tuo pačiu metu atlieka visus mokėjimus atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

b)

Pagal 2-ąjį algoritmą („dalinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

apskaičiuoja ir patikrina kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos likvidumo pozicijas, limitus ir rezervavimą, kaip ir pagal 1-ąjį algoritmą; ir

ii)

jeigu vienos ar daugiau atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija yra neigiama, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol kiekvienos atitinkamos MM sąskaitos suminė likvidumo pozicija tampa teigiama.

Po to, [įterpti CB pavadinimą] ir kiti susiję CB, jei yra pakankamai lėšų, tuo pačiu metu apmoka visus likusius mokėjimus (išskyrus išskirtus mokėjimo nurodymus) atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Išskirdamas mokėjimo nurodymus, [įterpti CB pavadinimą] pradeda nuo TARGET2 dalyvio MM sąskaitos su didžiausia neigiama sumine likvidumo pozicija ir nuo eilės gale esančio mažiausio prioriteto mokėjimo nurodymo. Šis atrankos procesas taikomas tik trumpą laiką, kurį [įterpti CB pavadinimą] nustato savo nuožiūra.

c)

Pagal 3-ąjį algoritmą („daugybinis“), [įterpti CB pavadinimą]:

i)

palygina TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poras, siekdamas nustatyti, ar eilėje esantys mokėjimo nurodymai gali būti apmokėti tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis ir laikantis šių dalyvių nustatytų limitų (pradedama nuo TARGET2 dalyvių MM sąskaitų poros su mažiausiu skirtumu tarp vienas kitam skirtų mokėjimo nurodymų), o susiję (-ęs) CB tuo pačiu metu įrašo tuos mokėjimus tų dviejų TARGET2 dalyvių MM sąskaitose; ir

ii)

jeigu MM sąskaitų poros, aprašytos i punkte, atveju likvidumas yra nepakankamas dvišalei pozicijai apmokėti, išskiria atskirus mokėjimo nurodymus, kol likvidumas tampa pakankamas. Šiuo atveju susijęs (-ę) CB tuo pačiu metu apmoka likusius mokėjimus, išskyrus išskirtuosius, abiejose TARGET2 dalyvių MM sąskaitose.

Atlikęs patikrinimus, nurodytus i ir ii punktuose, [įterpti CB pavadinimą] patikrina daugiašalio apmokėjimo pozicijas (tarp dalyvio MM sąskaitos ir kitų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų, kurių atžvilgiu yra nustatytas daugiašalis limitas). Šiuo tikslu mutatis mutandis taikoma i–ii punktuose aprašyta tvarka.

d)

Pagal 4-ąjį algoritmą („dalinis ir išorinės sistemos atsiskaitymas“), [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 2-ojo algoritmo atveju, bet neišskirdamas mokėjimo nurodymų išorinės sistemos (kuri tuo pačiu metu apmoka daugiašaliu pagrindu) apmokėjimo atžvilgiu.

e)

Pagal 5-ąjį algoritmą („išorinės sistemos atsiskaitymas per subsąskaitas“), [įterpti CB pavadinimą] laikosi tokios pačios tvarkos kaip ir 1-ojo algoritmo atveju, tačiau skirtumas yra toks, kad [įterpti CB pavadinimą] pradeda taikyti 5-ąjį algoritmą per išorinės sistemos sąsają (Ancillary System Interface) ir tikrina tik tai, ar dalyvių subsąskaitose yra pakankamai lėšų. Be to, neatsižvelgiama į limitus ir rezervavimą. 5-asis algoritmas taip pat veikia nakties atsikaitymų metu.

4)

Tačiau mokėjimo nurodymai, kurie, pradėjus taikyti kuriuos nors iš 1–4 algoritmų, atsiduria vykdymo fazėje, gali būti vykdymo fazėje tuoj pat apmokėti, jeigu atitinkamų TARGET2 dalyvių MM sąskaitų pozicijos ir limitai yra suderinami tiek su šių mokėjimo nurodymų apmokėjimu, tiek su mokėjimo nurodymų apmokėjimu pagal šią optimizavimo procedūrą. Tačiau du algoritmai negali būti taikomi tuo pačiu metu.

5)

Dienos operacijų etape algoritmai taikomi vienas po kito. Jei nėra dar neatlikto išorinės sistemos vienalaikio daugiašalio apmokėjimo, laikomasi tokios sekos:

a)

1-asis algoritmas,

b)

jei 1-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 2-asis algoritmas,

c)

jei 2-ojo algoritmo taikymas nepavyksta, tada taikomas 3-iasis algoritmas, o jeigu 2-jo algoritmo taikymas pavyksta, kartojamas 1-asis algoritmas.

Kai išorinės sistemos atžvilgiu yra dar neatliktas vienalaikis daugiašalis apmokėjimas (5-oji procedūra) taikomas 4-asis algoritmas.

6)

Algoritmai taikomi lanksčiai, nustatant iš anksto apibrėžtą laiko tarpą tarp skirtingų algoritmų taikymo, kad būtų užtikrintas minimalus laiko tarpas tarp dviejų algoritmų veikimo. Laiko seka kontroliuojama automatiškai. Galimas rankinis reguliavimas.

7)

Mokėjimo nurodymas neperrikiuojamas (nekeičiama jo vieta eilėje) bei neatšaukiamas, kol jam taikomas algoritmas. Prašymai perrikiuoti ar atšaukti mokėjimo nurodymą yra įtraukiami į eilę ir joje laikomi, kol algoritmo taikymas pabaigiamas. Jeigu atitinkamas mokėjimo nurodymas yra apmokamas taikant algoritmą, prašymai šį nurodymą perrikiuoti ar atšaukti pašalinami. Jei mokėjimo nurodymas neapmokėtas, į dalyvio prašymus tuoj pat atsižvelgiama.

8.   IKM naudojimas

1)

IKM gali būti naudojamas gauti informacijai ir likvidumo valdymui. Apsikeitimą informacija ir kontrolės priemonių taikymą techniškai užtikrinantis komunikacijų tinklas yra SWIFT saugus IP tinklas (SWIFT Secure IP Network, SIPN).

2)

Išskyrus kaupiamuosius mokėjimo nurodymus ir informaciją apie statinius duomenis, tik šios darbo dienos duomenys yra prieinami per IKM. Informacija ekrane pateikiama tik anglų kalba.

3)

Informacija pateikiama taikant „užklausų“ režimą, t. y. kiekvienas dalyvis turi paprašyti informacijos, kad ją gautų.

4)

Galimi šie IKM naudojimo režimai:

a)

„programa programai“ režimas (A2A)

Taikant A2A, informacija ir pranešimai perduodami tarp MM ir dalyvio vidaus programos. Todėl dalyvis turi užtikrinti tinkamos programos apsikeitimui XML pranešimais (užklausomis ir atsakymais) per IKM, naudojant standartizuotą sąsają, buvimą. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne ir VDFS 4 knygoje.

b)

„vartotojas programai“ režimas (U2A)

U2A įgalina tiesioginę komunikaciją tarp dalyvio ir IKM. Informacija pateikiama naršyklėje, veikiančioje AK sistemoje (SWIFT Alliance WebStation). U2A prieigai per SWIFT Alliance WebStation užtikrinti IT infrastruktūra turi palaikyti slapukus ir JavaScript. Išsamesnė informacija pateikiama IKM vartotojo žinyne.

5)

Kiekvienas dalyvis turi bent vieną SWIFT Alliance WebStation, kad turėtų prieigą prie IKM U2A režimu.

6)

Prieigos prie IKM teisės suteikiamos naudojant SWIFT „Prieigos kontrolę vaidmenų pagrindu“ (SWIFT Role Based Access Control). SWIFT „išleidimo neatmetimo“ (SWIFT 'Non Repudiation of Emission', NRE) paslauga, kurią dalyviai gali naudoti, leidžia XML pranešimo gavėjui įrodyti, kad toks pranešimas nebuvo pakeistas.

7)

Jei dalyvis turi techninių problemų ir negali pateikti mokėjimo nurodymų, naudodamasis IKM jis gali generuoti iš anksto nustatytus pakaitinius bendros sumos ir pakaitinius atsarginius mokėjimus. [Įterpti CB pavadinimą] dalyvio prašymu suteikia tokį funkcionalumą.

8)

Dalyviai taip pat gali naudoti IKM likvidumo pervedimams:

a)

[įterpti, jei taikytina] iš jų MM sąskaitos į jų ne MM sąskaitą;

b)

tarp MM sąskaitos ir dalyvio subsąskaitų; ir

c)

iš MM sąskaitos į išorinės sistemos valdomą veidrodinę sąskaitą.

9.   VDFS ir IKM vartotojo žinynas

Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai, paaiškinantys šias taisykles, pateikiami VDFS ir IKM vartotojo žinyne, kartkartėmis iš dalies pakeičiamame ir skelbiamame [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje bei ECB tinklavietėje anglų kalba.

II priedėlis

TARGET2 KOMPENSAVIMO SCHEMA

1.   Bendrieji principai

a)

Jei įvyksta techniniai TARGET2 sutrikimai, tiesioginiai dalyviai gali pateikti kompensacijos reikalavimus pagal TARGET2 kompensavimo schemą, aprašytą šiame priedėlyje.

b)

Jei ECB valdančioji taryba nenusprendė kitaip, TARGET2 kompensavimo schema netaikoma, jei techniniai TARGET2 sutrikimai atsiranda dėl išorinių įvykių, kurių susiję CB pagrįstai negali kontroliuoti, arba dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo.

c)

Kompensavimas pagal TARGET2 kompensavimo schemą yra vienintelė kompensavimo procedūra techninių TARGET2 sutrikimų atveju. Tačiau dalyviai, reikalaudami nuostolių atlyginimo, gali naudoti kitas teisines priemones. Jei dalyvis sutinka su kompensacija, siūloma pagal TARGET2 kompensavimo schemą, tai kartu reiškia dalyvio neatšaukiamą sutikimą atsisakyti visų reikalavimų dėl tų mokėjimo nurodymų, kurių atžvilgiu jis priima kompensaciją (įskaitant reikalavimus atlyginti netiesioginius nuostolius), kuriuos jis gali turėti bet kurio CB atžvilgiu, o atitinkamo kompensacijos mokėjimo gavimo faktas reiškia visišką ir galutinį tokių reikalavimų įvykdymą. Dalyvis pagal TARGET2 kompensavimo schemą gautos sumos ribose užtikrina, kad susiję CB neturės tenkinti jokių kitų reikalavimų, kuriuos pateiks bet kuris kitas dalyvis ar bet kuris kitas trečiasis asmuo to mokėjimo nurodymo ar to mokėjimo atžvilgiu.

d)

Kompensacijos pasiūlymo pateikimas nereiškia [įterpti CB pavadinimą] ar bet kurio kito CB atsakomybės dėl techninių TARGET2 sutrikimų pripažinimo.

2.   Sąlygos kompensacijos pasiūlymams

a)

Mokėtojas gali pateikti administracinio mokesčio ir palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų:

i)

mokėjimo nurodymas nebuvo apmokėtas tą darbo dieną, kurią jis buvo priimtas; arba

ii)

perėjimo laikotarpiu mokėtojas gali įrodyti, kad jis ketino pateikti mokėjimo nurodymą į TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], bet negalėjo to padaryti dėl nacionalinės RLAA sistemos, kuri dar neperkelta į TARGET2, siuntimo sustabdymo statuso.

b)

Gavėjas gali pateikti administracinio mokesčio reikalavimą, jei dėl techninių TARGET2 sutrikimų jis negavo mokėjimo, kurį jis tikėjosi gauti tam tikrą darbo dieną. Gavėjas taip pat gali pateikti palūkanų kompensavimo reikalavimą, jei yra patenkintos viena ar daugiau iš šių sąlygų:

i)

dalyvių, kurie gali naudotis ribinio skolinimosi galimybe, atveju: dėl techninių TARGET2 sutrikimų gavėjas naudojosi ribinio skolinimosi galimybe; ir (arba)

ii)

visų dalyvių atveju: buvo techniškai neįmanoma pasinaudoti pinigų rinka arba toks refinansavimas buvo neįmanomas dėl kitų, objektyviai pagrįstų priežasčių.

3.   Kompensacijos apskaičiavimas

a)

Kompensacijos pasiūlymo mokėtojui atveju:

i)

administracinis mokestis yra 50 EUR už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 EUR už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 EUR už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam gavėjui apskaičiuojamas atskirai;

ii)

palūkanų kompensacija nustatoma taikant kiekvieną dieną nustatomą bazinę normą. Ši bazinė norma yra mažesnioji iš euro vienos nakties palūkanų vidurkio indekso (EONIA) normos ir ribinio skolinimosi normos. Bazinė norma taikoma dėl techninių TARGET2 sutrikimų neapmokėto mokėjimo nurodymo sumai už kiekvieną laikotarpio dieną nuo faktinio arba, 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytų mokėjimo nurodymų atveju, planuoto mokėjimo nurodymo pateikimo dienos iki dienos, kurią mokėjimo nurodymas buvo arba galėjo būti sėkmingai apmokėtas. Pajamos, gautos padėjus neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšas kaip indėlį Eurosistemoje, iš kompensacijos sumos išskaičiuojamos; ir

iii)

palūkanų kompensacija nemokama, jeigu ir tiek, kiek neapmokėtų mokėjimo nurodymų lėšos buvo investuotos į rinką arba panaudotos privalomųjų atsargų reikalavimams patenkinti.

b)

Kompensacijos pasiūlymo gavėjui atveju:

i)

administracinis mokestis yra 50 EUR už pirmą neapmokėtą mokėjimo nurodymą, 25 EUR už kiekvieną iš keturių paskesnių tokių mokėjimo nurodymų ir 12,50 EUR už kiekvieną kitą tokį mokėjimo nurodymą. Administracinis mokestis kiekvienam mokėtojui apskaičiuojamas atskirai;

ii)

taikomas a punkto ii papunktyje nustatytas palūkanų kompensacijos skaičiavimo metodas, tačiau mokėtinos palūkanų kompensacijos norma yra lygi skirtumui tarp ribinio skolinimosi normos ir bazinės normos, o kompensacijos dydis skaičiuojamas nuo ribinio skolinimosi galimybės sumos, panaudotos dėl techninių TARGET2 sutrikimų.

4.   Procedūrinės taisyklės

a)

Kompensacijos reikalavimas pateikiamas naudojant reikalavimo formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje anglų kalba (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę]). Mokėtojai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno gavėjo atžvilgiu, o gavėjai pateikia atskirą reikalavimo formą kiekvieno mokėtojo atžvilgiu. Reikalavimo formoje nurodytai informacijai patvirtinti pridedama pakankama papildoma informacija ir dokumentai. Konkretaus mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu gali būti pateiktas tik vienas reikalavimas.

b)

Per keturias savaites nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo dalyviai pateikia savo reikalavimo formą (-as) [įterpti CB pavadinimą]. [Įterpti CB pavadinimą] prašoma papildoma informacija ir įrodymai pateikiami per dvi savaites nuo tokio prašymo pateikimo.

c)

[Įterpti CB pavadinimą] peržiūri reikalavimus ir persiunčia juos ECB. Jei ECB valdančioji taryba nenusprendžia kitaip ir nepraneša dalyviams, visi gauti reikalavimai vertinami ir kompensacijos pasiūlymai pateikiami ne vėliau kaip per 14 savaičių nuo techninių TARGET2 sutrikimų atsiradimo.

d)

[Įterpti CB pavadinimą] apie c punkte nurodyto vertinimo rezultatus praneša atitinkamiems dalyviams. Jei, atlikus vertinimą, pateikiamas kompensacijos pasiūlymas, atitinkami dalyviai per keturias savaites nuo pranešimo apie tokį pasiūlymą gavimo kiekviename reikalavime nurodyto kiekvieno mokėjimo ar mokėjimo nurodymo atžvilgiu priima šį pasiūlymą arba jį atmeta, pasirašydami standartinį priėmimo raštą (naudodami formą, kurią galima rasti [įterpti CB pavadinimą] tinklavietėje (žr. [įterpti nuorodą į CB tinklavietę])). Jei [įterpti CB pavadinimą] tokio rašto negauna per keturias savaites, laikoma, kad atitinkami dalyviai atmetė kompensacijos pasiūlymą.

e)

Gavęs dalyvio raštą dėl kompensacijos priėmimo, [įterpti CB pavadinimą] atlieka kompensacijos mokėjimus. Kompensacijos mokėjimų atžvilgiu palūkanos nemokamos.

III priedėlis

NUOMONIŲ DĖL GEBĖJIMŲ IR ŠALIES PAVYZDINĖS SĄLYGOS

Nuomonių dėl TARGET2 dalyvių gebėjimų pavyzdinės sąlygos

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

Dalyvavimas [sistemos pavadinimas]

[vieta], [data]

Gerb. p.

Mes, [vidaus arba nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] interesams, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę dėl klausimų, kylančių dėl [jurisdikcija, kurioje Dalyvis yra įsteigtas, toliau – jurisdikcija] teisės aktų, susijusių su [Dalyvio pavadinimas] (toliau – Dalyvis) dalyvavimu [TARGET2 komponento sistemos pavadinimas] (toliau – Sistema).

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcija] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Visi toliau pateikti teiginiai ir išvados pagal [jurisdikcijos] teisės aktus taikomi vienodai tikslumo ir galiojimo požiūriu, nepriklausomai nuo to, ar pateikdamas mokėjimo nurodymus ir gaudamas mokėjimus Dalyvis veikia per savo pagrindinę buveinę, ar per vieną ar daugiau filialų, įsteigtų valstybėje, kurioje taikoma [jurisdikcija], arba kitose valstybėse.

I.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome:

1)

Dalyvio [nurodyti atitinkamo (-ų) steigimo dokumento (-ų)], galiojančio (-ių) šios nuomonės pateikimo metu, patvirtintas kopijas;

2)

[jei taikoma] išrašą iš [nurodyti atitinkamą įmonių registrą] ir iš [jei taikoma] [kredito įstaigų ar atitinkamą registrą];

3)

[tiek, kiek taikoma] licencijos ar kito dokumento, įrodančio Dalyvio teisę teikti bankines, investicines, lėšų pervedimo ar kitas finansines paslaugas [jurisdikcijoje], kopiją;

4)

[jei taikoma] Dalyvio valdybos ar atitinkamo valdymo organo [įterpti datą] priimto nutarimo, įrodančio Dalyvio sutikimą laikytis Sistemos dokumentuose numatytų nuostatų (kaip apibrėžta toliau), kopiją; ir

5)

[nurodyti visus įgaliojimus ir kitus dokumentus, kuriuose nurodyta ar kurie įrodo, kad asmuo arba asmenys, kurie pasirašo atitinkamus Sistemos dokumentus (kaip apibrėžta toliau) Dalyvio vardu, turi tam teisę];

ir visus kitus šiai nuomonei pateikti būtinus arba tinkamus dokumentus, susijusius su Dalyvio įsteigimu, teisėmis ir įgaliojimais (toliau – Dalyvio dokumentai).

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes taip pat išnagrinėjome:

1)

[įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas dalyvavimo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2)

[…].

[Taisyklės] ir [...] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“, o kartu su Dalyvio dokumentais – „Dokumentais“.

II.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Dokumentus:

1)

Mums buvo pateikti Sistemos dokumentų originalai arba tikros kopijos;

2)

Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3)

Dalyvio dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių; ir

4)

Dalyvio dokumentai yra teisiškai privalomi šalims, kurioms jie skirti, o jų sąlygos nėra pažeistos.

III.   NUOMONĖS DĖL DALYVIO

A.

Dalyvis yra juridinis asmuo, tinkamai įsteigtas ir įregistruotas arba kitaip tinkamai įkurtas pagal [jurisdikcijos] teisę.

B.

Dalyvis turi visus reikalingus juridinio asmens įgaliojimus įgyvendinti ir vykdyti teises ir pareigas, numatytas Sistemos dokumentuose, kurių šalimi jis yra.

C.

Dalyvio teisių ir pareigų priėmimas ar įgyvendinimas ir vykdymas pagal Sistemos dokumentus, kurių šalimi jis yra, jokiu būdu nepažeis jokių [jurisdikcijos] teisės aktų nuostatų, taikomų Dalyviui ar Dalyvio dokumentams.

D.

Dalyviui nereikia jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [pagal jurisdikciją] kompetentingų teismo ar valdžios, teisinių ar valstybės institucijų, dėl Sistemos dokumentų priėmimo, galiojimo arba vykdymo arba teisių ir pareigų pagal juos įgyvendinimui.

E.

Dalyvis ėmėsi visų būtinų veiksmų ir kitų priemonių, reikalingų pagal [jurisdikcijos] teisę, kad jo pareigos pagal Sistemos dokumentus būtų teisėtos, galiojančios ir saistančios.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [įterpti CB pavadinimą] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos centrinį banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinį centrinį banką/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai

[parašas]

Nuomonių dėl šalies ne EEE TARGET2 dalyviams pavyzdinės sąlygos

[Įterpti CB pavadinimą]

[adresas]

[sistemos pavadinimas]

[vieta], [data]

Gerb. p.

Mes, [nepriklausomi] teisininkai, atstovaujantys [nurodyti Dalyvio ar Dalyvio filialo pavadinimą] (toliau – Dalyvis) interesams dėl klausimų, kylančių iš [Dalyvio įsteigimo vietos jurisdikcijos (toliau – jurisdikcija)] teisės, buvome paprašyti pateikti šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisės aktus dėl Dalyvio dalyvavimo sistemoje, kuri yra TARGET2 sudėtinė dalis (toliau – Sistema). Nuorodos į [jurisdikcijos] teisę apima visus taikytinus [jurisdikcijos] teisės aktus. Mes pareiškiame šią nuomonę pagal [jurisdikcijos] teisę, ypač atsižvelgdami į Dalyvį, įsteigtą ne [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] dėl teisių ir pareigų, kylančių iš dalyvavimo Sistemoje, kaip numatyta toliau apibrėžtuose Sistemos dokumentuose.

Ši nuomonė apima tuos [jurisdikcijos] teisės aktus, kurie galiojo jos pateikimo momentu. Tam, kad pagrįstume šią nuomonę, nenagrinėjome jokios kitos jurisdikcijos teisės aktų, šiuo atžvilgiu nereiškiame jokių pastabų ir nedarome jokių išvadų. Mes darėme prielaidą, kad jokios kitos jurisdikcijos teisės aktuose nėra nieko, kas darytų įtaką šiai nuomonei.

1.   IŠNAGRINĖTI DOKUMENTAI

Siekdami pagrįsti šią nuomonę, mes išnagrinėjome toliau išvardytus ir kitus dokumentus, kuriuos laikėme reikalingais ar tinkamais:

1)

[įterpti datą] patvirtintas Sistemos [įterpti nuorodą į Suderintas dalyvavimo TARGET2 taisykles įgyvendinančias taisykles] (toliau – Taisyklės); ir

2)

visus kitus dokumentus, reglamentuojančius Sistemą ir (arba) teisinius santykius tarp Dalyvio ir kitų Sistemos dalyvių, tarp Sistemos dalyvių ir [įterpti CB pavadinimą].

Taisyklės ir [...] toliau vadinami „Sistemos dokumentais“.

2.   PRIELAIDOS

Pateikdami šią nuomonę, darome šias prielaidas apie Sistemos dokumentus:

1)

Sistemos dokumentai yra galiojantys ir teisėti, yra tinkamai patvirtinti, priimti ar sudaryti ir, kai būtina, pateikti atitinkamų šalių;

2)

Sistemos dokumentų sąlygos ir juose numatytos teisės ir pareigos yra galiojančios ir teisiškai privalomos pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę, kurią jie yra pasirinkę taikytina, o pasirinkimas Sistemos dokumentams taikyti [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę yra galimas pagal [įterpti nuorodą į Sistemos valstybę narę] teisę;

3)

Sistemos dalyviai, per kuriuos bet kokie mokėjimo nurodymai yra siunčiami ar mokėjimai yra gaunami arba per kuriuos bet kokios teisės ar pareigos pagal Sistemos dokumentus yra įgyvendinamos ar vykdomos, turi licenciją teikti lėšų pervedimo paslaugas visose susijusiose jurisdikcijose; ir

4)

dokumentai, mums pateikti kaip kopijos ar pavyzdžiai, atitinka originalus.

3.   NUOMONĖ

Remdamiesi tuo, kas išdėstyta pirmiau, ir kiekvienu atveju atsižvelgdami į tai, kas numatyta toliau, darome išvadą, kad:

3.1.   Konkrečios šalies teisiniai aspektai [kiek taikytina]

Šie [jurisdikcijos] teisės aktų požymiai atitinka Dalyvio pareigas, kylančias iš Sistemos dokumentų, ir jokiu būdu jų nepanaikina: [konkrečios šalies teisinių aspektų sąrašas].

3.2.   Bendrieji nemokumo klausimai

3.2.a.   Nemokumo bylų rūšys

Nemokumo bylų rūšys (įskaitant sureguliavimo ar sanavimo bylas), kurios šioje nuomonėje apima visas bylas dėl Dalyvio turto arba bet kurio Dalyvio filialo, veikiančio pagal [jurisdikciją], kurios gali būti iškeltos Dalyviui pagal [jurisdikciją], yra tik šios: [išvardinti bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos „nemokumo bylomis“).

Be nemokumo bylų, Dalyviui, bet kokiam jo turtui ar filialui, veikiančiam pagal [jurisdikciją], gali būti keliamos pagal [jurisdikciją] [išvardyti visas taikytinas moratoriumo, administravimo ar kitas bylas, dėl kurių mokėjimai Dalyviui ir (arba) Dalyvio mokėjimai gali būti sustabdyti ar apriboti, arba panašias bylas originalo kalba ir anglų kalba] (visos kartu toliau vadinamos „bylomis“).

3.2.b.   Nemokumo susitarimai

[Jurisdikcija] arba tam tikri valstybiniai dariniai [jurisdikcijoje], kaip nurodyta, yra šių nemokumo susitarimų šalis(-ys) : [nurodyti, jei taikoma, tuos, kurie turi arba gali turėti įtaką šiai nuomonei].

3.3.   Sistemos dokumentų vykdymas

Atsižvelgiant į tai, kas toliau išdėstyta, visos Sistemos dokumentų nuostatos bus įpareigojančios ir vykdytinos pagal jų sąlygas pagal [jurisdikcijos] teisės aktus, ypač jei dalyviui iškeliamos nemokumo bylos ar kitos bylos.

Taigi mes manome, kad:

3.3.a.   Mokėjimo nurodymų apdorojimas

Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl mokėjimo nurodymų apdorojimo yra galiojančios ir vykdytinos. Ypač, visi mokėjimo nurodymai, apdoroti vadovaujantis šiais skyriais, bus galiojantys, įpareigojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Taisyklių nuostata, apibrėžianti tikslų momentą, nuo kurio Sistemai pateikti Dalyvio mokėjimo nurodymai tampa vykdytini ir neatšaukiami ([nurodyti Taisyklių skyrių]), yra galiojanti, įpareigojanti ir vykdytina pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.b.   [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimas atlikti savo funkcijas

Nemokumo ar kitos bylos iškėlimas Dalyviui neturės įtakos iš Sistemos dokumentų kylantiems [įterpti CB pavadinimą] įgaliojimams ir teisėms. [Nurodyti [kiek taikytina], kad: ta pati nuomonė taip pat taikoma bet kurio kito subjekto, kuris Dalyviams tiesiogiai teikia paslaugas, būtinai reikalingas dalyvavimui Sistemoje (pvz., tinklo paslaugų teikėjas), atžvilgiu.]

3.3.c.   Teisių gynimo priemonės įsipareigojimų nevykdymo atveju

[Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos dėl reikalavimų, kurių terminas dar nesuėjo, įvykdymo prieš terminą, reikalavimų įskaitymo dėl Dalyvio lėšų naudojimo, įkeitimo realizavimo, dalyvavimo sustabdymo ir nutraukimo, reikalavimų dėl delspinigių už įsipareigojimų nevykdymą ir sutarčių bei sandorių nutraukimo ([įterpti kitas susijusias Taisyklių arba Sistemos dokumentų nuostatas)] yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.]

3.3.d.   Sustabdymas ir nutraukimas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašas] nuostatos (dėl Dalyvio dalyvavimo Sistemoje sustabdymo ir nutraukimo pradėjus nemokumo ar kitą bylą arba dėl įsipareigojimų nevykdymo, kaip apibrėžta Sistemos dokumentuose, arba jeigu Dalyvis kelia bet kokią sisteminę riziką arba turi rimtų veikimo problemų) yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.e.   Baudų taikymas

Kai taikytina Dalyviui, Taisyklių [skyrių sąrašo] nuostatos dėl baudų Dalyviui, negalinčiam laiku, kai taikoma, grąžinti dienos paskolos arba vienos nakties paskolos, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.3.f.   Teisių ir pareigų perleidimas

Dalyvio teisės ir pareigos negali būti perleistos, pakeistos ar kitaip Dalyvio perduotos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio [įterpti CB pavadinimą] sutikimo.

3.3.g.   Taikytinos teisės ir jurisdikcijos pasirinkimas

[Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, ypač dėl taikytinos teisės, ginčų sprendimo, teismingumo, ir teismo proceso dokumentų įteikimo, yra galiojančios ir vykdytinos pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.4.   Pirmumo teisės negaliojimas

Mes manome, kad nei vienas iš Sistemos dokumentų kylantis įsipareigojimas, jo vykdymas ar laikymasis iki bet kokios nemokumo ar kitos bylos Dalyvio atžvilgiu pradžios jokioje tokioje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

Ypač ir neapribojant to, kas ankščiau pasakyta, mes pareiškiame šią nuomonę dėl bet kurio dalyvio į Sistemą pateiktų mokėjimo nurodymų. Ypač, mes manome, kad [Taisyklių] [skyrių sąrašo] nuostatos, reglamentuojančios mokėjimo nurodymų vykdymą ir neatšaukiamumą, bus galiojančios ir vykdytinos, ir kad nei vieno dalyvio pateiktas ir apdorotas pagal Taisyklių [skyrių sąrašo] mokėjimo nurodymas jokioje nemokumo ar kitoje byloje negali būti atmestas kaip pirmumo teisė, nuginčijamas sandoris arba kitaip pagal [jurisdikcijos] teisės aktus.

3.5.   Turto areštas

Jeigu Dalyvio kreditorius reikalauja turto arešto akto (įskaitant bet kokį aktą dėl arešto, konfiskavimo ar kitokios viešosios arba privatinės teisės procedūros, skirtos apsaugoti visuomenės interesą ar Dalyvio kreditorių teises) – toliau vadinama „areštu“ – pagal [jurisdikcijos] teisės aktus iš [jurisdikcijoje] kompetentingos teismo arba valdžios, teisminės ar valstybinės valdžios institucijos, mes manome, kad [įterpti analizę ir vertinimą].

3.6.   Įkaitas [jei taikoma]

3.6.a.   Teisių arba turto perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo, atpirkimo sandorių ir (arba) garantijos

Perleidimai dėl užtikrinimo bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Konkrečiai, įkeitimo arba atpirkimo sandorių sudarymas ir vykdymas pagal [įterpti nuorodą į atitinkamą susitarimą su CB] bus galiojantys ir vykdytini pagal [jurisdikcijos] teisės aktus. Tuo atveju, kai Dalyvio buvimui Sistemoje būtina kito juridinio asmens garantija, ši garantija bus įpareigojanti garantą ir išbaigtai jo vykdytina be jokių garantijos sumos apribojimų, neatsižvelgiant į Dalyvio situaciją.

3.6.b.   Teisių perėmėjų, įkaito turėtojų ar pirkėjų atpirkimo sandoriuose interesų pirmenybė prieš kitų pareiškėjų interesus

Nemokumo arba kitos Dalyviui iškeltos bylos atveju, reikalavimų tenkinimas iš Dalyvio teisių ar turto, perleistų dėl užtikrinimo arba įkeistų [CB] ar kitiems Sistemos dalyviams, turės pirmenybę prieš visų kitų Dalyvio kreditorių reikalavimus, ir jiems nebus taikomi kreditorių, turinčių pirmumo teisę, reikalavimai.

3.6.c.   Vykdymo teisių užtikrinimas

Net nemokumo arba kitos bylos, pradėtos Dalyviui, atveju, kiti Sistemos dalyviai ir [įterpti CB pavadinimą] kaip [teisių perėmėjai, įkaito turėtojai arba pirkėjai atpirkimo sandoriuose, kai taikoma] vis tiek galės pasinaudoti išieškojimo nukreipimu ir tokio Dalyvio teisių arba turto priėmimu, veikdami per [įterpti CB pavadinimą] pagal Taisykles.

3.6.d.   Formos ir registravimo reikalavimai

Nėra jokių Dalyvio teisių arba turto perleidimo dėl užtikrinimo arba įkeitimo ar atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo formos reikalavimų, ir nebūtina, kad [perleidimas dėl užtikrinimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio, kai taikoma, ar tokio perleidimo, įkeitimo ar atpirkimo sandorio bet kokia informacija] būtų registruoti ar pateikti kompetentingai [jurisdikcijos] teismo ar valdžios, teisminei ar valstybinės valdžios institucijai.

3.7.   Filialai [kiek taikytina]

3.7.a.   Nuomonė taikoma veiksmams, atliekamiems per filialus

Visi pirmiau pateikti teiginiai ir išvados dėl Dalyvio pagal [jurisdikcijos] teisę taikomi vienodai galiojimo ir tikslumo požiūriu, kai Dalyvis veikia per vieną ar keletą filialų, esančių už [jurisdikcijos] ribų.

3.7.b.   Atitikimas teisės aktams

Nei teisių ir pareigų pagal Sistemos dokumentus įgyvendinimas ir vykdymas, nei Dalyvio filialo mokėjimo nurodymų pateikimas, perdavimas ar gavimas jokiu atžvilgiu nepažeis [jurisdikcijos] teisės aktų.

3.7.c.   Reikalingi įgaliojimai

Nei įgyvendinant ir vykdant teises ir pareigas pagal Sistemos dokumentus, nei Dalyvio filialui pateikiant, perduodant ar gaunant mokėjimo nurodymus, nereikės jokių papildomų įgaliojimų, leidimų, sutikimų, dokumentų pateikimų, registravimų, notaro ar kitų patvirtinimų iš [jurisdikcijos] kompetentingų teismo, valdžios, teisminių ar valstybinės valdžios institucijų.

Ši nuomonė sudaryta joje nurodytą dieną ir skirta tik [CB] ir [Dalyviui]. Jokie kiti asmenys negali remtis šia nuomone, o jos turinys negali būti atskleistas be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo jokiems kitiems asmenims, išskyrus numatytus jos gavėjus ir jų interesams atstovaujančius teisininkus, taip pat Europos centrinį banką ir Europos centrinių bankų sistemos nacionalinius centrinius bankus [ir [jurisdikcijos] nacionalinius centrinius bankus/atitinkamas valdymo institucijas].

Pagarbiai,

[parašas]

IV priedėlis

VEIKLOS TĘSTINUMO IR NENUMATYTŲ ATVEJŲ PROCEDŪROS

1.   Bendrosios nuostatos

a)

Šis priedėlis nustato [įterpti CB pavadinimą] ir dalyvių arba išorinių sistemų veiksmus, jei sutrinka vienas ar daugiau BTP ar telekomunikacijų tinklo komponentų arba jie yra paveikiami neįprasto išorės įvykio, arba sutrikimas paveikia dalyvį ar išorinę sistemą.

b)

Visos nuorodos į konkretų laiką šiame priedėlyje nurodo Europos centrinio banko laiką, t.y. ECB buveinės vietos laiką.

2.   Veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės

a)

Neįprasto išorės įvykio ir (arba) BTP arba telekomunikacijų tinklo sutrikimo, kuris paveikia įprastą TARGET2 veikimą, atveju, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę naudoti veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemones.

b)

TARGET2 naudojamos šios pagrindinės veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonės:

i)

BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą;

ii)

BTP veikimo valandų pakeitimas; ir

iii)

atsarginio labai svarbių ir svarbių mokėjimų apdorojimo inicijavimas, kaip atitinkamai apibrėžta 6 dalies c ir d punktuose.

c)

veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių atžvilgiu [įterpti CB pavadinimą] turi teisę savo nuožiūra nuspręsti, kada ir kokias priemones taikyti mokėjimo nurodymams apmokėti.

3.   Pranešimas apie incidentą

a)

Informacija apie BTP sutrikimą ir (arba) neįprastą išorės įvykį dalyviams perduodama per vidinius komunikacijos kanalus, IKM ir T2IS. Pranešimai dalyviams apima būtent šią informaciją:

i)

įvykio apibūdinimą;

ii)

numatomą veikimo vėlavimą/atidėjimą (jei žinoma);

iii)

informaciją apie priemones, kurių jau imtasi; ir

iv)

patarimą dalyviams.

b)

Be to, [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti dalyviams pranešti apie bet kokį kitą esamą arba numatomą įvykį, kuris galėtų paveikti įprastą TARGET2 veikimą.

4.   BTP eksploatacijos perkėlimas į pakaitinį centrą

a)

Jei atsitinka kuris nors iš 2 dalies a punkte nurodytų įvykių, BTP eksploatacija gali būti perkeliama į pakaitinį centrą tame pačiame arba kitame regione.

b)

Jei BTP eksploatacija perkeliama į kitą regioną, dalyviai deda visas pastangas, kad sutikrintų savo pozicijas, buvusias iki sutrikimo pradžios arba iki neįprasto išorės įvykio atsiradimo, ir pateikia [įterpti CB pavadinimą] visą šiuo atžvilgiu svarbią informaciją.

5.   Veikimo valandų pakeitimas

a)

TARGET2 dienos operacijų etapas gali būti pratęstas arba naujos darbo dienos pradžia nukelta. Per pratęstą TARGET2 veikimo laiką mokėjimo nurodymai apdorojami pagal [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančias priemones] atsižvelgiant į šiame priedėlyje esančius pakeitimus.

b)

Dienos operacijų etapas gali būti pratęsiamas ir uždarymo laikas nukeliamas, jei BTP sutriko dienos metu, bet buvo atstatyta iki 18.00. Toks uždarymo laiko nukėlimas įprastomis sąlygomis neviršija dviejų valandų ir apie jį dalyviams pranešama kiek įmanoma anksčiau. Jei apie tokį nukėlimą paskelbiama iki 16.50, išlieka mažiausiai vienos valandos skirtumas tarp klientų ir tarpbankinių mokėjimo nurodymų priėmimo sustabdymo laiko. Kai paskelbiama apie tokį nukėlimą, jis negali būti atšaukiamas.

c)

Uždarymo laikas nukeliamas tais atvejais, kai BTP sutriko iki 18.00 ir nebuvo atstatyta iki 18.00. [įterpti CB pavadinimą] tuoj pat praneša dalyviams apie uždarymo laiko nukėlimą.

d)

Atstačius BTP, atliekami šie veiksmai:

i)

[Įterpti CB pavadinimą] visus eilėje esančius mokėjimus siekia įvykdyti per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau (tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00) – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

ii)

Dalyvių galutiniai balansai nustatomi per vieną valandą; jei BTP sutrinka 17.30 arba vėliau, tais atvejais, kai BTP sutrikimas tebesitęsia 18.00 – šis laikas sutrumpinamas iki 30 minučių.

iii)

Atėjus tarpbankinių mokėjimų priėmimo sustabdymo laikui, atliekama dienos pabaigos procedūra, įskaitant pasinaudojimą Eurosistemos nuolatinėmis galimybėmis.

e)

Išorinės sistemos, kurioms reikia likvidumo anksti ryte, turi turėti parengtas priemones, skirtas susidoroti su atvejais, kai dienos operacijų etapas negali būti pradėtas laiku dėl BTP sutrikimo ankstesnę dieną.

6.   Atsarginis apdorojimas

a)

Jei [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis inicijuoja atsarginį mokėjimo nurodymų apdorojimą BTP nenumatytų atvejų modulyje. Tokiais atvejais dalyviams užtikrinamas tik minimalus paslaugų lygis. [Įterpti CB pavadinimą] bet kokiomis prieinamomis ryšio priemonėmis informuoja savo dalyvius apie pradedamą atsarginį apdorojimą.

b)

Atliekant atsarginį apdorojimą, [įterpti CB pavadinimą] mokėjimo nurodymai apdorojami rankiniu būdu.

c)

Šie mokėjimai laikomi labai svarbiais, ir nenumatytais atvejais [įterpti CB pavadinimą] deda visas pastangas jiems apdoroti:

i)

su CLS Bank International susiję mokėjimai;

ii)

EURO1 dienos pabaigos atsiskaitymas; ir

iii)

įkaito vertės išlaikymo prievolės pagrindinei sutarties šaliai.

d)

Šių rūšių mokėjimai laikomi svarbiais ir dėl jų [įterpti CB pavadinimą] gali nuspręsti inicijuoti atsarginį apdorojimą:

i)

mokėjimai dėl per sąsają susietų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų realaus laiko atsiskaitymo; ir

ii)

papildomi mokėjimai, kuriais siekiama išvengti sisteminės rizikos.

e)

Dalyviai mokėjimo nurodymus atsarginiam apdorojimui ir informaciją gavėjams pateikia per [įterpti ryšio priemones]. Informaciją apie sąskaitų balansus bei debeto ir kredito įrašus galima gauti iš [įterpti CB pavadinimą].

f)

Mokėjimo nurodymams, kurie jau pateikti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], bet yra eilėje, taip pat gali būti taikomas atsarginis apdorojimas. Tokiais atvejais [įterpti CB pavadinimą] stengiasi išvengti dvigubo mokėjimo nurodymų apdorojimo, tačiau riziką dėl tokio dvigubo apdorojimo, jei jis įvyksta, prisiima dalyviai.

g)

Dėl mokėjimo nurodymų atsarginio apdorojimo dalyviai pateikia papildomą įkaitą. Atliekant atsarginį apdorojimą, gautini atsarginiai mokėjimai gali būti panaudoti siekiant padengti siunčiamus atsarginius mokėjimus. Atlikdamas atsarginį apdorojimą, [įterpti CB pavadinimą] gali neatsižvelgti į dalyvių naudotinas lėšas.

7.   Sutrikimai, susiję su dalyviais arba išorinėmis sistemomis

a)

Jei dalyviui iškilo problema, dėl kurios jis negali apmokėti mokėjimų TARGET2, jis atsako už tos problemos išsprendimą. Konkrečiai, dalyvis gali naudoti vidaus sprendimus arba IKM funkcionalumą, t. y. pakaitinius bendros sumos mokėjimus ir pakaitinius atsarginius mokėjimus (CLS, EURO1, STEP2 išankstinį finansavimą).

b)

Jei dalyvis nusprendžia naudoti IKM funkcionalumą pakaitiniams bendros sumos mokėjimams atlikti, [įterpti CB pavadinimą], jei dalyvis to prašo, aktyvuoja šį funkcionalumą per IKM. Jei dalyvis to prašo, [įterpti CB pavadinimą] perduoda IKM transliacinį pranešimą, informuojantį kitus dalyvius apie to dalyvio pakaitinių bendros sumos mokėjimų panaudojimą. Dalyvis atsako už tokių pakaitinių bendros sumos mokėjimų siuntimą išimtinai kitiems dalyviams, su kuriais jis abipusiškai susitarė dėl tokių mokėjimų naudojimo ir už kitus su tokiais mokėjimais susijusius veiksmus.

c)

Jei a punkte nurodytos priemonės yra išnaudotos arba jos yra neveiksmingos, dalyvis gali [įterpti CB pavadinimą] paprašyti pagalbos.

d)

Jei sutrikimas paveikia išorinę sistemą, ta išorinė sistema atsako už sutrikimo pašalinimą. Jei išorinė sistema to prašo, [įterpti CB pavadinimą] gali veikti jos vardu. [Įterpti CB pavadinimą] gali savo nuožiūra nuspręsti, kokį palaikymą teikti išorinei sistemai, įskaitant per išorinės sistemos nakties atsiskaitymus. Gali būti taikomos šios nenumatytų atvejų priemonės:

i)

išorinė sistema per dalyvio sąsają inicijuoja nesusijusius mokėjimus (t.y., mokėjimus, kurie nesusiję su pirmine operacija);

ii)

[įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu sukuria ir (arba) apdoroja XML nurodymus/bylas; ir (arba)

iii)

[įterpti CB pavadinimą] išorinės sistemos vardu atlieka nesusijusius mokėjimus.

e)

Išorinių sistemų atžvilgiu išsamios nenumatytų atvejų priemonės įtraukiamos į [įterpti CB pavadinimą] ir atitinkamos išorinės sistemos dvišalius susitarimus.

8.   Kitos nuostatos

a)

Jei dėl to, kad atsitiko 3 dalies a punkte nurodyti įvykiai, neįmanoma gauti tam tikrų duomenų, [įterpti CB pavadinimą] turi teisę pradėti arba tęsti mokėjimo nurodymų apdorojimą ir (arba) valdyti TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] paskutinių [įterpti CB pavadinimą] nustatytų prieinamų duomenų pagrindu. Jei [įterpti CB pavadinimą] to prašo, dalyviai ir išorinės sistemos pakartotinai pateikia savo FileAct ir (arba) Interact pranešimus ar imasi bet kokių kitų veiksmų, kuriuos [įterpti CB pavadinimą] laiko tinkamais.

b)

Jei įvyksta [įterpti CB pavadinimą] sutrikimas, kai kurias arba visas jo technines funkcijas, susijusias su TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], gali atlikti kiti Eurosistemos centriniai bankai.

c)

Kai [įterpti CB pavadinimą] laiko reikalinga, jis gali reikalauti, kad dalyviai dalyvautų reguliariuose arba ad hoc veiklos tęstinumo ir veikimo nenumatytais atvejais priemonių testuose, mokymuose ar bet kokiuose kituose prevencinio pobūdžio pasirengimuose. Visas dėl tokių testų ar kitų pasirengimų dalyvių patirtas išlaidas padengia patys dalyviai.

V priedėlis

VEIKIMO TVARKARAŠTIS

1.

TARGET2 veikia visomis dienomis, išskyrus šeštadienius, sekmadienius, Naujųjų Metų dieną, Didįjį penktadienį ir Velykų pirmadienį (pagal ECB buveinėje taikomą kalendorių), gegužės 1 d., Kalėdas ir gruodžio 26 d.

2.

Sistemos atskaitinis laikas yra Europos centrinio banko laikas, t. y. ECB buveinės vietos laikas.

3.

Dabartinė darbo diena prasideda praėjusios darbo dienos vakare ir tęsiasi pagal šį tvarkaraštį:

Laikas

Aprašymas

6.45 – 7.00

Pasiruošimas dienos operacijoms (1)

7.00 – 18.00

Dienos operacijų etapas

17.00

Klientų mokėjimų priėmimo sustabdymo laikas (t. y. mokėjimų, kai mokėtojas ir (arba) gavėjas nėra tiesioginis arba netiesioginis dalyvis – sistemoje jis identifikuojamas pagal MT 103 arba MT 103+ pranešimo naudojimą)

18.00

Tarpbankinių mokėjimų (t. y. kitų nei klientų mokėjimų) priėmimo sustabdymo laikas

18.00 – 18.45 (2)

Dienos pabaigos procedūra

18.15 (2)

Bendras naudojimosi nuolatinėmis galimybėmis sustabdymo laikas

(Tuoj pat po) 18.30 (3)

CB gali gauti duomenis apskaitos sistemoms atnaujinti

18.45 – 19.30 (3)

Dienos pradžios procedūra (nauja darbo diena)

19.00 (3) – 19.30 (2)

Likvidumo pervedimas į MM sąskaitą

19.30 (3)

Procedūros pradžios pranešimas ir periodinių nurodymų pervesti likvidumą iš MM sąskaitų į subsąskaitą (-as) ir (arba) veidrodinę sąskaitą vykdymas (su išorinėmis sistemomis susijęs atsiskaitymas)

19.30 (3) – 22.00

Papildomų likvidumo pervedimų vykdymas per IKM, anksčiau nei išorinė sistema išsiunčia ciklo pradžios pranešimą; išorinės sistemos nakties operacijų vykdymo laikotarpis (tik išorinės sistemos 6 atsiskaitymo procedūra, kaip nurodyta IV priede)

22.00 – 1.00

Techninės priežiūros laikotarpis

1.00 – 6.45 (1)

Išorinės sistemos nakties operacijų atsiskaitymo procedūra (tik išorinės sistemos 6 atsiskaitymo procedūra)

4.

IKM likvidumo pervedimams galima naudoti nuo 19.30 (4) iki kitos dienos 18.00, išskyrus techninės priežiūros laikotarpį nuo 22.00 iki 1.00.

5.

Veikimo valandos gali būti pakeistos, jei pagal IV priedėlio 5 dalį taikomos veiklos tęstinumo priemonės.


(1)  Dienos operacijos – dienos operacijų etapas ir dienos pabaigos procedūra.

(2)  Pasibaigia 15 minučių vėliau paskutiniąją privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(3)  Prasideda 15 minučių vėliau paskutiniąją privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

(4)  Prasideda 15 minučių vėliau paskutiniąją privalomųjų atsargų laikymo laikotarpio dieną.

VI priedėlis

ĮKAINIŲ SĄRAŠAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

Įkainiai tiesioginiams dalyviams

1.

Mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams už mokėjimo nurodymų apdorojimą TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], priklausomai, kurį variantą tiesioginis dalyvis pasirinko, yra:

a)

100 EUR už MM sąskaitą ir vienodo dydžio 0,80 EUR įkainis už operaciją (debeto įrašą); arba

b)

1 250 EUR už MM sąskaitą ir įkainis už operaciją (debeto įrašą), nurodytas toliau, pagrįstas operacijų kiekiu (įvykdytų operacijų skaičiumi) per mėnesį:

Grupė

Nuo

Iki

Kaina

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

daugiau nei 100 000

0,125 EUR

Likvidumo pervedimai tarp dalyvio MM sąskaitos ir subsąskaitų yra nemokami.

2.

Mėnesinis įkainis už daugiaadresę prieigą yra 80 EUR už kiekvieną 8 simbolių BIC adresą, kitokį nei tiesioginio dalyvio sąskaitos BIC.

3.

Papildomas mėnesinis įkainis tiesioginiams dalyviams, kurie pageidauja, kad jų sąskaitos BIC nebūtų skelbiamas TARGET2 kataloge, yra 30 EUR už sąskaitą.

4.

Įkainis už kiekvieną tiesioginio dalyvio atliekamą netiesioginio dalyvio registraciją TARGET2 kataloge yra 20 EUR.

5.

Įkainis už kiekvieną adresuojamo BIC turėtojo registraciją TARGET2 kataloge, įskaitant tiesioginių ir netiesioginių dalyvių filialus, yra 5 EUR.

Likvidumo sutelkimo įkainiai

6.

KSI režime, mėnesinis įkainis yra 100 EUR už kiekvieną į grupę įtrauktą sąskaitą.

7.

JL režime, mėnesinis įkainis yra 200 EUR už kiekvieną į JL grupę įtrauktą sąskaitą. Jei JL grupė naudoja KSI režimą, į JL režimą neįtrauktų sąskaitų turėtojai moka KSI mėnesinį 100 EUR užmokestį už sąskaitą.

8.

JL režimui ir KSI režimui taikoma mažėjančių operacijų įkainių struktūra, nustatyta 1 dalies b punkto lentelėje visiems dalyvių mokėjimams grupėje, tarsi šie mokėjimai būtų išsiųsti iš vieno dalyvio sąskaitos.

9.

Mėnesinį 1 250 EUR užmokestį, nurodytą 1 dalies b punkte, moka atitinkamas grupės valdytojas, o mėnesinį 100 EUR užmokestį, nurodytą 1 dalies a punkte, moka kiti grupės nariai. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o JL grupės valdytojas yra kartu ir KSI grupės valdytojas, mėnesinis 1 250 EUR užmokestis mokamas tik vieną kartą. Jei JL grupė yra KSI grupės dalis, o KSI grupės valdytojas nėra kartu ir JL grupės valdytojas, KSI grupės valdytojas moka papildomą mėnesinį 1 250 EUR užmokestį. Tokiais atvejais viso užmokesčio sąskaita už visas KSI grupės sąskaitas (įskaitant JL grupės sąskaitas) siunčiama KSI grupės valdytojui.

Sąskaitų pateikimas

10.

Tiesioginiams dalyviams taikomos šios sąskaitų pateikimo taisyklės. Tiesioginis dalyvis (JL grupės arba KSI grupės valdytojas, kai naudojamas JL arba KSI režimas) gauna sąskaitą, nurodančią už praėjusį mėnesį mokėtiną užmokestį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio penktos darbo dienos. Mokėjimas atliekamas iki to mėnesio dešimtos darbo dienos į [įterpti CB pavadinimą] nurodytą sąskaitą debetuojant to dalyvio MM sąskaitą.

VII priedėlis

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS – A VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja daugiau nei viena kredito įstaiga

[Dalyvis], MM sąskaitos(-ų) [įterpti CB pavadinimą] Nr. [...................................] turėtojas, atstovaujamas [.................................................................], veikiančio kaip [.................................................]

[dalyvis], MM sąskaitos (-ų) [įterpti CB pavadinimą] Nr. [...................................] turėtojas, atstovaujamas [.................................................................], veikiančio kaip [.................................................]

[dalyvis], MM sąskaitos (-ų) [įterpti CB pavadinimą] Nr. [...................................] turėtojas, atstovaujamas [.................................................................], veikiančio kaip [.................................................]

(toliau – JL grupės nariai)

ir

[įterpti JL NCB pavadinimą]

[įterpti JL NCB pavadinimą]

[įterpti JL NCB pavadinimą]

(toliau – JL nacionaliniai centriniai bankai)

(toliau JL grupės nariai kartu su JL nacionaliniais centriniais bankais – šalys)

kadangi:

(1)

TARGET2 teisiškai yra sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, iš kurių kiekviena pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, yra apibrėžiama kaip sistema (1).

(2)

Dalyviai, dalyvaudami vienoje arba keliose TARGET2 komponento sistemose, pagal tam tikras atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytas sąlygas gali sudaryti JL grupę, kurios narių MM sąskaitose esantis likvidumas sumuojamas.

(3)

Likvidumo sumavimas leidžia JL grupės nariams apmokėti mokėjimo nurodymus, kurių suma viršija jų atitinkamose MM sąskaitose esančias naudotinas lėšas, jei bendra visų tokių mokėjimo nurodymų vertė niekada neviršija naudotinų lėšų bendros sumos visose tokiose MM sąskaitose. Debeto pozicija, susidariusi vienoje arba daugiau MM sąskaitų, sudaro dienos paskolą, kurios suteikimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės priemonės, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus pakeitimus; konkrečiai, tokia debeto pozicija yra užtikrinama kitų JL grupės narių MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis.

(4)

Šio mechanizmo poveikis jokiu būdu nenukreiptas į įvairių MM sąskaitų sujungimą, kurios, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus apribojimus, ir toliau priklauso tik atitinkamiems jų turėtojams.

(5)

Šiuo mechanizmu siekiama išvengti likvidumo suskaidymo skirtingose TARGET2 komponento sistemose ir supaprastinti likvidumo valdymą kredito įstaigų grupėje.

(6)

Šis mechanizmas padidina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2.

(7)

[Dalyvis], [dalyvis] ir [dalyvis] yra atitinkamai prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir yra susaistyti [įterpti atitinkamą datą] [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančią(-ias) priemonę(-es)],

Šalys susitaria dėl šių dalykų:

1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų interesas

1.   JL grupės nariai aiškiai pareiškia ir pripažįsta, kad šis susitarimas sudaromas dėl jų abipusių ekonominių, socialinių ir finansinių interesų, kadangi visų JL grupės narių mokėjimo nurodymai gali būti apmokami jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose, iki sumos, atitinkančios naudotinas lėšas visose JL grupės narių sąskaitose, taip subalansuojant naudotinas lėšas kitose TARGET2 komponento sistemose.

2.   JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas kitų JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas bet kurių JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.   JL grupės nariai solidariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamoje TARGET2 komponento sistemoje bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymą. JL grupės nariai neturi teisės remtis jokiais grupės vidaus susitarimais, kuriais pasiskirsto atsakomybę, kad išvengtų atsakomybės JL nacionaliniams centriniams bankams dėl visų aukščiau minėtų prievolių.

2.   Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti visų naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.   JL grupės nariai turi teisę naudoti KSI režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles].

4.   JL grupės nariai užtikrina, kad tarpusavyje yra sudarę susitarimą, kuriame, inter alia, nustatoma:

a)

JL grupės vidaus organizacinės taisyklės;

b)

sąlygos, pagal kurias JL grupės valdytojas įpareigojamas atsiskaityti AL grupės nariams;

c)

JL režimo sąnaudos (įskaitant jų paskirstymą tarp JL grupės narių); ir

d)

įkainiai, mokami tarp JL grupės narių kaip užmokestis už paslaugas pagal JL susitarimą, ir finansinio atlygio skaičiavimo taisyklės.

Išskyrus d punktą, JL grupės nariai gali nuspręsti, ar atskleisti šį vidaus susitarimą arba jo dalis JL nacionaliniams centriniams bankams. JL grupės nariai d punkte nurodytą informaciją atskleidžia JL nacionaliniams centriniams bankams.

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.   Jei JL grupės narys savo atitinkamai TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, jo atitinkamas JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jo atitinkamame JL NCB, arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų naudotinomis lėšomis, esančiomis jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokio JL NCB teikiamai dienos paskolai.

2.   Bet kurių JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.   Išskyrus, kai vienam arba daugiau JL grupės narių iškeliama nemokumo byla, JL NCB gali reikalauti iš kiekvieno JL grupės nario visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus pastarojo TARGET2 komponento sistemoje, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.   JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.   Visi JL grupės nariai savo atitinkamam JL NCB, taip pat JL grupės valdytojui teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, nustatyto [įterpti nuorodą į priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją, susijusią su juo pačiu arba bet kuriuo kitu JL grupės nariu.

4.   JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.   JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, JL grupės nariams atstovauja, atlikdamas šias operacijas:

a)

bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b)

visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c)

bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t.y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d)

JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonės(-ių), įgyvendinančios(-ių) Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas], naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6.   JL grupės nariai aiškiai atsisako bet kokių teisių, kurios gali prieštarauti JL grupės valdytojo teisėms pagal [įterpti, jei taikoma, nuorodą į atitinkamą nacionalinio teisės akto nuostatą], atsirandančių iš to valdytojo, kaip MM sąskaitos turėtojo, teisių visumos ir JL grupės nario, kaip JL grupės valdytojo, teisių visumos derinio.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.   Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.   Visi JL nacionaliniai centriniai bankai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su jų atitinkamu (-ais) JL grupės nariu (-iais) susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius JL grupės narių tarpusavio ryšių, būtinų laikantis grupės apibrėžimo, pasikeitimus arba nutrūkimą, bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba į bet kokias kitas susijusias priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Trukmė ir šio susitarimo nutraukimas

1.   Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.   Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB tam JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.   Šis susitarimas arba bet kurio JL grupės nario dalyvavimas šiame susitarime nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo dėl vienos (ar daugiau) iš šių priežasčių:

a)

tarp visų JL grupės narių pasikeitus arba nutrūkus būtiniems laikantis grupės apibrėžimo ryšiams, kaip nustatyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] arba jei jie paveikia vieną arba daugiau JL grupės narių; ir (arba)

b)

visi JL grupės nariai arba vienas iš jų (ar daugiau) nebevykdo bet kurių kitų JL režimo naudojimo reikalavimų, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles].

4.   Nepaisant kurio nors iš 3 dalyje aprašytų įvykių, mokėjimo nurodymas, kurį bet kuris JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.   Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su atitinkamu JL NCB, bet kuriuo metu iš anksto neįspėjęs gali tuoj pat nutraukti bet kurio JL grupės nario dalyvavimą šiame susitarime, jei toks JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis. Jei dalyvavimas nutraukiamas tokiu būdu, JL grupės nariai, kurių dalyvavimas šiame susitarime nėra nutrauktas, turi teisę nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime, jei vadovaujančiam NCB ir atitinkamam JL NCB apie tai prieš penkias darbo dienas pateikia rašytinį įspėjimą. Jei JL grupės valdytojo dalyvavimas nutraukiamas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

6.   Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, šį susitarimą be išankstinio įspėjimo gali tuoj pat nutraukti, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutu. Bet koks sprendimas dėl tokio nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

7.   Šis susitarimas galioja, kol yra bent du JL grupės nariai.

8 straipsnis

Pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai vadovaujančiame NCB]. Tai nepažeidžia:

a)

JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b)

JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to AL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko JL grupės dalyvio, kurio naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui, MM sąskaitą.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] taikymas

1.   Kiekvieno JL grupės nario ir jo atitinkamo JL NCB atveju, [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.   Laikoma, kad [Įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, [...data...].

JUNGTINIO LIKVIDUMO SUSITARIMAS – B VARIANTAS

Susitarimo šablonas, kai JL režimą naudoja viena kredito įstaiga

[Kredito įstaigos pavadinimas ir adresas], atstovaujama (-as) [..................................], veikiančio kaip

[dalyvis], MM sąskaitos (-ų) [įterpti CB pavadinimą] Nr. [...................................] turėtojas;

[dalyvis], MM sąskaitos (-ų) [įterpti CB pavadinimą] Nr. [...................................] turėtojas;

[dalyvis], MM sąskaitos (-ų) [įterpti CB pavadinimą]Nr. [...................................] turėtojas;

(toliau dalyviai – JL grupės nariai)

ir

[įterpti JL NCB pavadinimą]

[įterpti JL NCB pavadinimą]

[įterpti JL NCB pavadinimą]

(toliau – JL nacionaliniai centriniai bankai (JL NCB))

(toliau JL grupės nariai kartu su JL nacionaliniais centriniais bankais – šalys)

kadangi:

(1)

TARGET2 teisiškai sudaryta kaip mokėjimo sistemų darinys, iš kurių kiekviena pagal atitinkamus nacionalinius teisės aktus, įgyvendinančius 1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymų sistemose, yra apibrėžiama kaip sistema (2).

(2)

Kredito įstaiga, turinti keletą MM sąskaitų vienoje ar daugiau TARGET2 komponento sistemose, pagal tam tikras atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytas sąlygas gali sudaryti JL grupę, kurios narių MM sąskaitose esantis likvidumas sumuojamas.

(3)

Likvidumo sumavimas leidžia JL grupės nariams apmokėti mokėjimo nurodymus, kurių suma viršija jų atitinkamose MM sąskaitose esančias naudotinas lėšas, jei bendra visų tokių mokėjimo nurodymų vertė niekada neviršija naudotinų lėšų bendros sumos visose tokiose MM sąskaitose. Debeto pozicija, susidariusi vienoje arba daugiau MM sąskaitų, sudaro dienos paskolą, kurios suteikimą reglamentuoja atitinkamos nacionalinės priemonės, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus pakeitimus; konkrečiai, tokia debeto pozicija yra užtikrinama kitų JL grupės narių visose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis.

(4)

Šio mechanizmo poveikis jokiu būdu nenukreiptas į įvairių MM sąskaitų sujungimą, kurios, atsižvelgiant į šiame susitarime aprašytus apribojimus, ir toliau priklauso atitinkamiems JL grupės nariams.

(5)

Šiuo mechanizmu siekiama išvengti likvidumo suskaidymo skirtingose TARGET2 komponento sistemose ir supaprastinti JL grupės narių likvidumo valdymą.

(6)

Šis mechanizmas padidina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2.

(7)

[Dalyvis], [dalyvis] ir [dalyvis] yra atitinkamai prisijungę prie TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą], TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir TARGET2-[įterpti CB/šalies nuorodą] ir yra susaistyti [įterpti atitinkamą datą] [įterpti nuorodą į Suderintas taisykles įgyvendinančią (-ias) priemonę (-es)],

Šalys susitaria dėl šių dalykų:

1 straipsnis

Šio susitarimo galiojimas

Šis susitarimas ir bet kokie jo daliniai pakeitimai įsigalioja tik tada, kai vadovaujantis NCB, gavęs bet kokią informaciją arba dokumentus, kuriuos jis laiko tinkamais, raštu patvirtina, kad šis susitarimas ar jo daliniai pakeitimai atitinka atitinkamose taisyklėse dėl dalyvavimo TARGET2 komponento sistemose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Abipusis JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų interesas

JL nacionaliniai centriniai bankai turi abipusį interesą teikti dienos paskolas JL grupės nariams, kadangi tai skatina bendrą mokėjimų apmokėjimo veiksmingumą TARGET2. Dienos paskola yra užtikrinama vadovaujantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto 18 straipsniu, kadangi vykdant mokėjimo nurodymą atsiradęs neigiamas balansas yra užtikrinamas JL grupės narių jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose turimose MM sąskaitose esančiomis naudotinomis lėšomis, kuriomis užtikrinamas JL grupės narių įsipareigojimų JL nacionaliniams centriniams bankams įvykdymas.

3 straipsnis

JL grupės narių teisės ir pareigos

1.   JL grupės nariai atsako visiems JL nacionaliniams centriniams bankams dėl visų reikalavimų, kylančių apmokant jų atitinkamose TARGET2 komponento sistemose bet kurio JL grupės nario mokėjimo nurodymus.

2.   Visų mokėjimo nurodymų, kuriuos JL grupės nariai apmokėjo savo MM sąskaitose, bendra vertė niekada negali viršyti naudotinų lėšų visose tokiose MM sąskaitose bendros sumos.

3.   JL grupės nariai turi teisę naudoti konsoliduotos sąskaitų informacijos (KSI) režimą, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles].

4 straipsnis

JL nacionalinių centrinių bankų teisės ir pareigos

1.   Kai JL grupės narys TARGET2 komponento sistemai pateikia mokėjimo nurodymą, kurio suma viršija naudotinas lėšas to JL grupės nario MM sąskaitoje, atitinkamas JL NCB suteikia dienos paskolą, kuri yra užtikrinama JL grupės nario kitų MM sąskaitų jo atitinkamame JL nacionaliniame centriniame banke arba kitų JL grupės narių MM sąskaitų jų atitinkamuose JL nacionaliniuose centriniuose bankuose naudotinomis lėšomis. Tokią dienos paskolą reglamentuoja taisyklės, taikomos tokių JL nacionalinių centrinių bankų teikiamoms dienos paskoloms.

2.   JL grupės narių pateikti mokėjimo nurodymai, kurie viršija JL grupės narių visų MM sąskaitų naudotinas lėšas, įrašomi į eilę, kol atsiranda pakankamai lėšų.

3.   Kiekvienas JL NCB gali reikalauti iš JL grupės narių visiško visų įsipareigojimų, kylančių apmokant JL grupės narių mokėjimo nurodymus TARGET2 komponento sistemose, kuriose jie turi MM sąskaitas, įvykdymo.

5 straipsnis

JL grupės valdytojo paskyrimas ir jo vaidmuo

1.   JL grupės nariai JL grupės valdytoju paskiria [nurodyti dalyvį, paskirtą JL grupės valdytoju], kuris yra dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis asmuo.

2.   JL grupės nariai atitinkamiems JL nacionaliniams centriniams bankams teikia bet kokią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neatsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles nuostatas] arba bet kokį įvykį, kuris gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   JL grupės valdytojas vadovaujančiajam NCB tuoj pat perduoda 2 dalyje nurodytą informaciją.

4.   JL grupės valdytojas atsako už JL grupės lėšų stebėjimą dienos metu.

5.   JL grupės valdytojas turi įgaliojimus JL grupės narių visų MM sąskaitų atžvilgiu ir, konkrečiai, atlieka šias operacijas:

a)

bet kokias IKM operacijas JL grupės narių MM sąskaitų atžvilgiu, įskaitant (bet neapsiribojant) bet kokį mokėjimo nurodymo prioriteto pakeitimą, atšaukimą, apmokėjimo laiko pakeitimą, likvidumo pervedimus (įskaitant – iš subsąskaitų ir į jas), eilėje esančių nurodymų perrikiavimą, lėšų rezervavimą JL grupei bei JL grupės limitų nustatymą ir pakeitimus;

b)

visas dienos pabaigoje vykdomas likvidumo operacijas tarp JL grupės narių MM sąskaitų, užtikrindamas, kad JL grupės narių MM sąskaitų likučiai yra subalansuoti taip, jog dienos pabaigoje nei vienoje iš šių sąskaitų nėra neigiamo balanso arba, kai taikoma, neigiamo balanso, neužtikrinto tinkamu įkaitu (toliau tokia procedūra – subalansavimas);

c)

bendro pobūdžio nurodymus, pagal kuriuos automatiškai vykdomas subalansavimas, t. y. nurodant JL grupės narių MM sąskaitų su naudotinomis lėšomis, kurios yra debetuojamos vykdant subalansavimą, eiliškumą;

d)

JL grupės valdytojui nepateikiant jokių aiškių nurodymų, nustatytų b ir c punktuose, pradedamas vykdyti automatinis subalansavimas pradedant nuo MM sąskaitos su didžiausiu teigiamu balansu, baigiant MM sąskaita su didžiausiu neigiamu balansu.

Priverstinio vykdymo įvykio atveju, kaip apibrėžta [įterpti nuorodą į priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, atitinkamas nuostatas] naudojami tie patys kriterijai, kaip nurodyta c ir d punktuose.

6 straipsnis

Vadovaujančio NCB vaidmuo

1.   Dėl visų su JL grupe susijusių administracinių reikalų informaciją teikiantis subjektas yra vadovaujantis NCB.

2.   Visi JL nacionaliniai centriniai bankai vadovaujančiam NCB tuoj pat teikia bet kokią su JL grupės nariu susijusią informaciją, kuri gali paveikti šio susitarimo galiojimą, vykdymą ir įgyvendinimą, įskaitant (bet neapsiribojant) apie bet kokius nevykdomus įsipareigojimus, kaip nurodyta [įterpti nuorodą į atitinkamas priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, nuostatas] arba įvykius, kurie gali įtakoti [įterpti nuorodą į nuostatas dėl įkeitimo, baigiamojo įskaitymo sąlygos arba nuorodą į bet kokias kitas susijusias priemonės (-ių), įgyvendinančios (-ių) Suderintas taisykles, nuostatas] galiojimą ir (arba) vykdymą.

3.   Vadovaujančiam NCB prieinama visa reikalinga informacija apie JL grupės narių MM sąskaitas, įskaitant (bet neapsiribojant) informaciją apie bet kurią kredito liniją, balansą, bendrą operacijų apyvartą, apmokėtus mokėjimus, mokėjimus, esančius eilėje, bei informaciją apie JL grupės narių limitus ir lėšų rezervavimus.

7 straipsnis

Trukmė ir šio susitarimo nutraukimas

1.   Šis susitarimas yra neterminuotas.

2.   Kiekvienas JL grupės narys gali vienašališkai nutraukti savo dalyvavimą šiame susitarime prieš 14 darbo dienų pateikęs JL NCB, kurio TARGET2 komponento sistemoje jis dalyvauja, bei vadovaujančiam NCB rašytinį įspėjimą. Vadovaujantis NCB JL grupės nariui patvirtina jo dalyvavimo JL susitarime nutraukimo datą ir praneša tokią datą visiems JL nacionaliniams centriniams bankams, kurie atitinkamai informuoja savo JL grupės narius. Jei tas JL grupės narys buvo JL grupės valdytojas, likę JL grupės nariai tuoj pat paskiria kitą JL grupės valdytoją.

3.   Šis susitarimas nutraukiamas automatiškai tuoj pat be išankstinio įspėjimo, jei nebevykdomi JL režimo naudojimo reikalavimai, kaip aprašyta [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles].

4.   Nepaisant 3 dalyje aprašyto įvykio, mokėjimo nurodymas, kurį JL grupės narys jau pateikė atitinkamai TARGET2 komponento sistemai, lieka galiojantis ir vykdytinas visų JL grupės narių ir JL nacionalinių centrinių bankų atžvilgiu. [Įterpti, jei taikoma: Be to, [įterpti nuorodą dėl įkeitimo ir (arba) baigiamojo įskaitymo sąlygos arba dėl kitos susijusios užtikrinimo priemonės] nutraukus šį susitarimą lieka galioti, kol JL grupės nariai visiškai padengia MM sąskaitų, kurių likvidumas buvo sumuojamas, debeto pozicijas.]

5.   Nepažeidžiant 3 dalies, vadovaujantis NCB, susitaręs su JL nacionaliniais centriniais bankais, bet kuriuo metu gali nutraukti šį susitarimą, jei kuris nors JL grupės narys pažeidžia jo nuostatas. Toks sprendimas raštu pateikiamas visiems JL grupės nariams, nurodant sprendimo priežastis.

6.   Vadovaujantis NCB, susitaręs su kitais JL nacionaliniais centriniais bankais, šį susitarimą gali nutraukti, jei tolesnis jo laikymasis keltų grėsmę TARGET2 bendram stabilumui, patikimumui ir saugumui arba kliudytų JL nacionaliniams centriniams bankams vykdyti savo funkcijas, remiantis Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutu. Bet koks sprendimas dėl šio susitarimo nutraukimo JL grupės nariams pateikiamas raštu, nurodant sprendimo priežastis.

8 straipsnis

Pakeitimo procedūra

Bet koks šio susitarimo pakeitimas, įskaitant JL grupės išplėtimą, priimant kitus dalyvius, galioja ir yra vykdytinas, jei visos šalys aiškiai raštu dėl to sutiko.

9 straipsnis

Taikoma teisė

Šis susitarimas yra reglamentuojamas, aiškinamas ir įgyvendinamas vadovaujantis [įterpti nuorodą į teisę, taikomą JL grupės valdytojo MM sąskaitai]. Tai nepažeidžia:

a)

JL grupės narių ir jų atitinkamų JL nacionalinių centrinių bankų santykių, kuriems taikoma atitinkamo JL NCB jurisdikcijos teisė; ir

b)

JL nacionalinių centrinių bankų tarpusavio teisių ir pareigų, kurioms taikoma to JL NCB jurisdikcijos teisė, kuris tvarko MM sąskaitą, kurios naudotinos lėšos naudojamos užtikrinimui.

10 straipsnis

[Įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] taikymas

1.   Kiekvienos JL grupės narių MM sąskaitos atveju, [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] atitinkamos nuostatos reglamentuoja bet kokį aspektą, kuris nėra specialiai reglamentuojamas šiuo susitarimu.

2.   Laikoma, kad [įterpti nuorodą į priemonę (-es), įgyvendinančią (-ias) Suderintas taisykles] ir šis susitarimas yra tų pačių sutartinių santykių dalis.

Sudaryta tiek egzempliorių, kiek yra šalių, [...data...].


(1)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(2)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.


III PRIEDAS

DIENOS PASKOLOS SUTEIKIMAS

Terminų apibrėžtys

Šiame priede vartojamos šios apibrėžtys:

Bankininkystės direktyva – 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) (1);

kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip įgyvendinta nacionalinėje teisėje pagal Bankininkystės direktyvos 2 straipsnį ir 4 straipsnio 1 dalies a punktą, ir kurią prižiūri kompetentinga institucija;

ribinio skolinimosi galimybė – nuolatinė Eurosistemos galimybė, kuria sandorio šalys gali naudotis, kad gautų vienos nakties paskolą iš NCB iš anksto nurodyta ribinio skolinimosi norma;

ribinio skolinimosi norma – palūkanų norma, taikoma ribinio skolinimosi galimybei;

filialas – filialas kaip apibrėžta pagal Bankininkystės direktyvos 4 straipsnio 3 dalį įgyvendintoje nacionalinėje teisėje;

valstybinio sektoriaus subjektas – subjektas, priklausantis „valstybiniam sektoriui“, kaip jis apibrėžtas 1993 m. gruodžio 13 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3603/93, nustatančio apibrėžimus, susijusius su Sutarties 104 ir 104b (1) straipsniuose numatytų draudimų taikymu (2) (dabar 101 straipsnio ir 103 straipsnio 1 dalies), 3 straipsnyje;

investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 93/22/EEB (3), 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, išskyrus įstaigas, nurodytas Direktyvos 2004/39/EB 2 straipsnio 1 dalyje, jei ši investicinė įmonė: a) turi leidimą veiklai ir yra prižiūrima pripažintos kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2004/39/EB; ir b) turi teisę vykdyti veiklą, nurodytą Direktyvos 2004/39/EB I priedo A skirsnio 2, 3, 6 ir 7 punktus;

artimi ryšiai – kaip apibrėžta 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų I priedo 6 skyriuje (4);

nemokumo byla – nemokumo byla kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio j punkte;

įsipareigojimų nevykdymas – bet koks gresiantis arba dabartinis įvykis, kuriam įvykus gali kilti grėsmė dėl subjekto įsipareigojimų vykdymo pagal šias Gaires įgyvendinančias priemones ar bet kokias kitas taisykles, taikomas santykiams tarp to subjekto ir bet kurio Eurosistemos CB, įskaitant:

a)

kai subjektas nebeatitinka II priede nustatytų prisijungimo kriterijų ir (arba) techninių reikalavimų;

b)

kai subjektui iškelta nemokumo byla;

c)

kai pateikiamas prašymas dėl b punkte nurodytos bylos;

d)

kai gaunamas subjekto rašytinis pareiškimas dėl jo negalėjimo sumokėti visų ar dalies savo skolų ar įvykdyti savo įsipareigojimų, susijusių su dienos paskola;

e)

kai subjektas su savo kreditoriais sudaro savanorišką bendrą sutartį ar susitarimą;

f)

kai subjektas yra arba atitinkamas dalyvaujantis NCB laiko jį esant nemokiu arba negalinčiu sumokėti savo skolų;

g)

kai subjekto MM sąskaitos teigiamam balansui arba visam subjekto turtui ar didžiajai jo daliai taikoma nutartis dėl įšaldymo, areštas, konfiskavimas ar bet kuri procedūra, skirta apsaugoti viešąjį interesą ar dalyvio kreditorių teises;

h)

kai subjekto dalyvavimas TARGET2 komponento sistemoje ir (arba) išorinėje sistemoje yra sustabdytas arba nutrauktas;

i)

kai bet koks esminis pareiškimas ar ikisutartinis paskelbimas, kurį subjektas pateikė arba pagal taikytiną teisę numanoma, kad pateikė, yra netikslus arba klaidingas; arba

j)

kai perleidžiama visa ar didžioji subjekto turto dalis.

Subjektai, kuriems gali būti suteikta dienos paskola

1.

Kiekvienas dalyvaujantis NCB suteikia dienos paskolą 2 dalyje nurodytiems subjektams, kurie turi sąskaitą atitinkamame dalyvaujančiame NCB. Tačiau dienos paskola negali būti suteikta subjektui, įsteigtam šalyje, kuri nėra dalyvaujančio NCB, kuriame tas subjektas turi sąskaitą, buveinės valstybė narė.

2.

Dienos paskola gali būti suteikta tik šiems subjektams:

a)

kredito įstaigoms, įsteigtoms EEE, kurios kaip šalys yra tinkamos Eurosistemos pinigų politikos operacijose ir gali pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, įskaitant kai tos kredito įstaigos veikia per EEE įsteigtą filialą bei per ne EEE įsteigtų kredito įstaigų EEE įsteigtus filialus;

b)

kredito įstaigoms, įsteigtoms EEE, kurios kaip šalys nėra tinkamos Eurosistemos pinigų politikos operacijose ir (arba) negali pasinaudoti ribinio skolinimosi galimybe, įskaitant kai jos veikia per EEE įsteigtą filialą bei per ne EEE įsteigtų kredito įstaigų EEE įsteigtus filialus;

c)

valstybių narių centrinės ar regioninės valdžios iždo departamentams, veikiantiems pinigų rinkose ir valstybių narių valstybinio sektoriaus subjektams, turintiems teisę tvarkyti klientų sąskaitas;

d)

EEE įsteigtoms investicinėms įmonėms, jei jos sudarė susitarimą su Eurosistemos pinigų politikos šalimi padengti visas debeto balansų pozicijas atitinkamos dienos pabaigoje; ir

e)

kitiems subjektams, nei nurodyti a ir b punktuose, kurie teikia kliringo arba atsiskaitymo paslaugas, yra įsteigti EEE ir kuriuos prižiūri kompetentinga institucija, jei susitarimai teikti dienos paskolą tokiems subjektams prieš tai buvo pateikti Valdančiajai tarybai, ir Valdančioji taryba juos patvirtino.

3.

2 dalies b–e punktuose nurodytiems subjektams dienos paskola apribojama atitinkama diena, ir pratęsimas į vienos nakties paskolą negalimas.

Priimtinas įkaitas

4.

Dienos paskola užtikrinama priimtinu įkaitu ir suteikiama įkaitu užtikrintų dienos sąskaitos kreditų pavidalu ir (arba) dienos atpirkimo sandoriais, atitinkančiais minimalius bendrus požymius, kuriuos nustato Valdančioji taryba, atsižvelgdama į Eurosistemos pinigų politikos operacijas. Priimtinas įkaitas yra sudarytas iš to paties turto ir priemonių, kaip ir Eurosistemos pinigų operacijų priimtinas turtas, ir jam taikomos Gairių ECB/2000/7 I priedėlyje nustatytos vertinimo ir rizikos kontrolės taisyklės.

5.

Subjekto arba bet kurios trečiosios šalies, su kuria subjektas yra susijęs artimais ryšiais, išleistos arba garantuotos skolos priemonės kaip priimtinas įkaitas gali būti priimtos tik Gairių ECB/2000/7 I priedo 6 skirsnio 2 dalyje nustatytais atvejais.

6.

Valdančioji taryba, pasiūlius atitinkamam dalyvaujančiam NCB, gali 2 dalies c punkte nurodytiems iždo departamentams netaikyti reikalavimo pateikti tinkamą įkaitą prieš pastariesiem gaunant dienos paskolą.

Paskolos suteikimo procedūra

7.

Dienos paskolos paslauga gali būti teikiama tik darbo dienomis.

8.

Dienos paskola teikiama be palūkanų.

9.

Jei 2 dalies a punkte nurodytas subjektas iki dienos pabaigos nepadengia dienos paskolos, automatiškai laikoma, kad toks subjektas prašo ribinio skolinimosi galimybės paslaugos.

10.

Jei 2 dalies b, d arba e punkte nurodytas subjektas, neatsižvelgiant į priežastis, iki dienos pabaigos nepadengia dienos paskolos, jis turi mokėti šiuos delspinigius:

a)

jei per dvylikos mėnesių laikotarpį dienos pabaigoje atitinkamo subjekto sąskaitoje pirmą kartą yra neigiamas balansas, šis subjektas moka nuo tokio neigiamo balanso sumos skaičiuojamus penkiais procentiniais punktais didesnius už nustatytą ribinio skolinimosi normą delspinigius;

b)

jei per dvylikos mėnesių laikotarpį dienos pabaigoje atitinkamo subjekto sąskaitoje mažiausiai antrą kartą yra neigiamas balansas, a punkte nurodyti delspinigiai už kiekvieną papildomą kartą, skaičiuojant nuo pirmą kartą per šį dvylikos mėnesių laikotarpį atsiradusio neigiamo balanso atsiradimo, padidinami 2,5 procentinio punkto.

11.

Valdančioji taryba gali nuspręsti panaikinti arba sumažinti pagal 10 dalį taikomus delspinigius, jei atitinkamo subjekto neigiamas balansas dienos pabaigoje susidarė dėl force majeure ir (arba) TARGET2 techninių sutrikimų (pastaroji sąvoka apibrėžta II priede).

Dienos paskolos sustabdymas arba nutraukimas

12.

Dalyvaujantys NCB dienos paskolos paslaugą sustabdo arba nutraukia nevykdant įsipareigojimų ir (arba) vienu iš šių atvejų:

a)

subjekto sąskaita dalyvaujančiame NCB yra sustabdyta arba uždaryta;

b)

susijęs subjektas nebeatitinka kokio nors šiame priede nustatyto reikalavimo dėl dienos paskolos suteikimo.

13.

Kai dalyvaujantis NCB sustabdo arba nutraukia Eurosistemos pinigų politikos šaliai dienos paskolos paslaugą, toks sustabdymas arba nutraukimas netaikomas, kol ECB jo nepatvirtina.

14.

Nukrypstant nuo 13 dalies, neatidėliotinomis aplinkybėmis dalyvaujantis NCB gali nedelsiant sustabdyti Eurosistemos pinigų politikos šaliai dienos paskolos paslaugą. Tokiais atvejais susijęs dalyvaujantis NCB tuoj pat raštu apie tai praneša ECB. ECB turi teisę atšaukti dalyvaujančio NCB veiksmus. Tačiau jei ECB apie tokį atšaukimą per dešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo dalyvaujančiam NCB neatsiunčia pranešimo apie tokį atšaukimą, laikoma, kad ECB patvirtino dalyvaujančio NCB veiksmus.


(1)  OL L 177, 2006 6 30, p. 1.

(2)  OL L 332, 1993 12 31, p. 1.

(3)  OL L 145, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.


IV PRIEDAS

IŠORINIŲ SISTEMŲ ATSISKAITYMO PROCEDŪROS

1.   Terminų apibrėžtys

Šiame priede, papildant terminų apibrėžtis 2 straipsnyje, vartojamos šios apibrėžtys:

kredito nurodymas – mokėjimo nurodymas, IS pateiktas ir adresuotas ISCB debetuoti vieną iš šios IS turimų ir (arba) tvarkomų sąskaitų MM bei kredituoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą jame nurodyta suma;

debeto nurodymas – mokėjimo nurodymas, adresuotas ACB ir IS pateiktas debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą jame nurodyta suma, remiantis debeto įgaliojimu, ir kredituoti vieną iš IS sąskaitų MM arba kitą atsiskaitymų banko MM sąskaitą ar subsąskaitą;

mokėjimo nurodymas arba IS mokėjimo nurodymas – kredito nurodymas arba debeto nurodymas;

išorinės sistemos centrinis bankas (ISCB) – Eurosistemos CB, su kuriuo atitinkama IS yra sudariusi dvišalį susitarimą dėl IS mokėjimo nurodymų apmokėjimo MM;

atsiskaitymų centrinis bankas (ACB) – Eurosistemos CB, turintis atsiskaitymų banko MM sąskaitą;

atsiskaitymų bankas – dalyvis, kurio MM sąskaita ar subsąskaita yra naudojama IS mokėjimo nurodymams apmokėti;

informacijos ir kontrolės modulis (IKM) – BTP modulis, leidžiantis dalyviams betarpiškai gauti informaciją ir suteikiantis jiems galimybę pateikti likvidumo pervedimo nurodymus, valdyti likvidumą ir inicijuoti mokėjimo nurodymus nenumatytais atvejais;

IKM transliacinis pranešimas – informacija, kuri vienu metu tampa prieinama visiems arba pasirinktai TARGET2 dalyvių grupei per IKM;

debeto įgaliojimas – atsiskaitymų banko įgaliojimas Eurosistemos CB statinių duomenų formose nustatyta forma, adresuotas tiek jo IS, tiek ir jo ACB, įgalinantis IS pateikti debeto nurodymus, ir nurodantis ACB debetuoti atsiskaitymų banko MM sąskaitą arba subsąskaitą remiantis debeto nurodymais;

trumpoji pozicija – IS mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu reikės mokėti pinigus;

ilgoji pozicija – IS mokėjimo nurodymų apmokėjimo metu bus gaunami pinigai.

2.   ACB vaidmuo

Kiekvienas Eurosistemos CB veikia kaip ACB bet kurio atsiskaitymų banko, kurio MM sąskaitą jis turi, atžvilgiu.

3.   Santykių tarp CB, IS ir atsiskaitymų bankų valdymas

1)

ISCB užtikrina, kad IS, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, pateikia atsiskaitymų bankų sąrašą, kuriame nurodoma atsiskaitymų bankų MM sąskaitų išsami informacija ir kurį ISCB laiko BTP statinių duomenų (valdymo) modulyje. Bet kuri IS gali gauti savo atitinkamų atsiskaitymų bankų sąrašą per IKM.

2)

ISCB užtikrina, kad IS, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, nedelsdamos informuoja juos apie bet kokius pasikeitimus atsiskaitymų bankų sąraše. ISCB informuoja atitinkamus ACB apie tokius pasikeitimus IKM transliaciniu pranešimu.

3)

ISCB užtikrina, kad IS, su kuriomis jie yra sudarę dvišalius susitarimus, surenka debeto įgaliojimus ir kitus reikiamus dokumentus iš savo atsiskaitymų bankų ir pateikia juos ISCB. Tokie dokumentai pateikiami anglų kalba ir (arba) ISCB atitinkama nacionaline kalba (kalbomis). Jeigu ISCB nacionalinė kalba (kalbos) nėra tapati ACB nacionalinei kalbai (kalboms), būtini dokumentai pateikiami tik anglų kalba arba ir anglų kalba, ir atitinkama ISCB nacionaline kalba (kalbomis). Tuo atveju, kai IS atsiskaito per TARGET2-ECB, dokumentai pateikiami anglų kalba.

4)

Jeigu atsiskaitymų bankas yra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB patikrina atsiskaitymų banko suteikto debeto įgaliojimo galiojimą ir padaro bet kokius būtinus įrašus statinių duomenų (valdymo) modulyje. Jeigu atsiskaitymų bankas nėra atitinkamos ISCB TARGET2 komponento sistemos dalyvis, ISCB persiunčia debeto įgaliojimą (arba jo elektroninę kopiją, jeigu taip susitarta tarp ISCB ir ACB) atitinkamam (-iems) ACB jo galiojimui patikrinti. ACB atlieka tokį patikrinimą ir informuoja atitinkamą ISCB apie patikrinimo rezultatus per penkias darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo. Po patikrinimo ISCB atnaujina atsiskaitymų bankų sąrašą IKM.

5)

ISCB vykdomas patikrinimas nepažeidžia IS įsipareigojimo riboti mokėjimo nurodymus, kad juos vykdytų tik atsiskaitymų bankai, esantys 1 punkte nurodytame sąraše.

6)

Jeigu jie nėra sutampantys subjektai, ISCB ir ACB keičiasi informacija apie bet kokį reikšmingą įvykį atsiskaitymo proceso metu.

4.   Mokėjimo nurodymų inicijavimas per ISS

1)

IS visus mokėjimo nurodymus per ISS pateikia XML pranešimo forma.

2)

Visi mokėjimo nurodymai, kuriuos IS pateikia per ISS, laikomi „labai skubiais“ ir apmokami remiantis II priede nustatytomis nuostatomis.

3)

Laikoma, kad mokėjimo nurodymas yra priimtas, jeigu:

a)

mokėjimo nurodymas atitinka tinklo paslaugų teikėjo nustatytas taisykles;

b)

mokėjimo nurodymas atitinka ISCB TARGET2 komponento sistemos formatavimo taisykles ir sąlygas;

c)

atsiskaitymų bankas įtrauktas į atsiskaitymų bankų sąrašą, nurodytą 3 dalies 1 punkte; ir

d)

jeigu atsiskaitymų banko dalyvavimas TARGET2 buvo sustabdytas, yra gautas sustabdyto atsiskaitymų banko ACB specialus sutikimas.

5.   Mokėjimo nurodymų įtraukimas į sistemą ir jų neatšaukiamumas

1)

Kredito nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ISCB juos priima. Debeto nurodymai laikomi įtrauktais į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą tuo momentu ir yra neatšaukiami nuo to momento, kai ACB juos priima.

2)

1 punkto taikymas neturi jokios įtakos bet kokioms IS taisyklėms, kurios nustato įtraukimo į IS momentą ir (ar) šiai IS pateiktų pervedimo nurodymų neatšaukiamumą nuo momento, ankstesnio nei atitinkamo mokėjimo nurodymo įtraukimo į atitinkamą TARGET2 komponento sistemą momentas.

6.   Atsiskaitymo procedūros

1)

Jeigu IS reikalauja naudoti atsiskaitymo procedūrą, atitinkamas ISCB siūlo vieną ar kelias iš toliau nurodytų atsiskaitymo procedūrų:

a)

1-oji atsiskaitymo procedūra („likvidumo pervedimas“);

b)

2-oji atsiskaitymo procedūra („atsiskaitymas realiu laiku“);

c)

3-ioji atsiskaitymo procedūra („dvišalis atsiskaitymas“);

d)

4-oji atsiskaitymo procedūra („standartinis daugiašalis atsiskaitymas“);

e)

5-oji atsiskaitymo procedūra („vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas“);

f)

6-oji atsiskaitymo procedūra („paskirtos lėšos“).

2)

ACB palaiko IS mokėjimo nurodymų apmokėjimą pagal pasirinktą 1 punkte nurodytą atsiskaitymo procedūrą, inter alia, apmokėdami mokėjimo nurodymus atsiskaitymų bankų MM sąskaitose ar subsąskaitose.

3)

Išsamesnė informacija, susijusi su 1 punkte nurodytomis atsiskaitymo procedūromis, pateikiama 9–14 dalyse.

7.   Nėra pareigos atidaryti MM sąskaitą

IS neprivalo tapti tiesioginiais TARGET2 komponento sistemos dalyviais ar naudojantis ISS turėti MM sąskaitą.

8.   Sąskaitos atsiskaitymo procedūroms palaikyti

1)

Greta MM sąskaitų, mokėjimų modulyje gali būti atidaromos šios sąskaitų rūšys, kurias ISCB, IS ir atsiskaitymų bankai naudoja atsiskaitymo procedūroms, nurodytoms 6 dalies 1 punkte:

a)

techninės sąskaitos,

b)

veidrodinės sąskaitos,

c)

garantinių lėšų sąskaitos,

d)

subsąskaitos.

2)

Kai ISCB siūlo per sąsają susietiems modeliams 4-ąją, 5-ąją ar 6-ąją atsiskaitymo procedūras, jis atitinkamai IS atidaro techninę sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Tokias sąskaitas ISCB gali pasiūlyti pasirinktinai 2-ajai ir 3-iajai atsiskaitymo procedūroms. Atskiros techninės sąskaitos atidaromos 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. Techninių sąskaitų balansas yra nulinis arba teigiamas pasibaigus atitinkamam IS atsiskaitymo procesui, o dienos pabaigoje balansas yra nulinis. Techninės sąskaitos nurodomos atitinkamos IS BIC priemonėmis.

3)

Siūlydamas 1-ąją arba 6-ąją atsiskaitymo procedūras integruotiems modeliams, ISCB atidaro, o siūlydamas 3-ąją arba 6-ąją atsiskaitymo procedūras per sąsają susietiems modeliams, ISCB gali atidaryti ir tvarkyti IS veidrodines sąskaitas savo TARGET2 komponento sistemoje. Veidrodinės sąskaitos yra specialios MM sąskaitos, kurias ISCB turi savo TARGET2 komponento sistemoje ir kuriomis naudojasi IS. Veidrodinės sąskaitos nurodomos atitinkamo ISCB BIC.

4)

Siūlydamas 4-ąją arba 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB gali atidaryti IS garantinių lėšų sąskaitą savo TARGET2 komponento sistemoje. Šių sąskaitų balansai naudojami apmokėti IS mokėjimo nurodymus tuo atveju, kai atsiskaitymų banko MM sąskaitoje nėra naudotinų lėšų. Garantinių lėšų sąskaitų turėtojais gali būti ISCB, IS arba garantai. Garantinių lėšų sąskaitos nurodomos atitinkamų sąskaitų turėtojų BIC.

5)

Kai ISCB siūlo 6-ąją atsiskaitymo procedūrą per sąsają susietiems modeliams, ACB savo TARGET2 komponento sistemose atidaro atsiskaitymų bankams vieną ar daugiau subsąskaitų, naudotinų lėšų paskyrimui. Subsąskaitos nurodomos tos MM sąskaitos, su kuria jos yra susijusios, BIC, kartu nurodant sąskaitos numerį, kuris priklauso tai konkrečiai subsąskaitai. Sąskaitos numerį sudaro šalies kodas ir dar iki 32 ženklų (priklausomai nuo atitinkamo nacionalinio banko sąskaitos struktūros).

6)

1 punkto a–d papunkčiuose nurodytos sąskaitos neskelbiamos TARGET2 kataloge. Jeigu dalyvis reikalauja, kiekvienos darbo dienos pabaigoje sąskaitos turėtojui gali būti pateikiami visų tokių sąskaitų reikalingi sąskaitų išrašai (MT 940 ir MT 950).

7)

Šioje dalyje nurodytų rūšių sąskaitų atidarymo ir jų naudojimo palaikant atsiskaitymo procedūras išsamios taisyklės išsamiau gali būti nustatomos dvišaliuose susitarimuose tarp IS ir ISCB.

9.   1-oji atsiskaitymo procedūra – Likvidumo pervedimas

1)

Siūlydami 1-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko likvidumo pervedimą iš veidrodinės sąskaitos į atsiskaitymų banko MM sąskaitą per ISS. Likvidumo pervedimą gali inicijuoti arba IS, arba IS vardu – ISCB ar ACB.

2)

1-oji atsiskaitymo procedūra naudojama tik integruotam modeliui, kai atitinkama IS turi naudoti veidrodinę sąskaitą, pirmiausia surinkti reikalingą likvidumą, kurį paskyrė jos atsiskaitymų bankas ir, antra, pervesti šį likvidumą atgal į atsiskaitymų banko MM sąskaitą.

3)

ISCB gali siūlyti apmokėti mokėjimo nurodymus pagal tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia IS, kaip nurodyta 15 dalies 2 ir 3 punktuose.

4)

Atsiskaitymų bankai ir IS gali naudotis informacija per IKM. Išorinėms sistemoms pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jei IS inicijuoja likvidumo pervedimą iš veidrodinės sąskaitos į atsiskaitymų banko MM sąskaitą, atsiskaitymų bankas apie kreditavimą informuojamas SWIFT MT 202 pranešimu.

10.   2-oji atsiskaitymo procedūra – Atsiskaitymas realiu laiku

1)

Siūlydami 2-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal IS operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos IS pateikia atskirai, o ne paketais. Jei mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įrašytas į eilę pagal II priedą, atitinkamas ACB atsiskaitymų banką informuoja IKM transliaciniu pranešimu.

2)

2 atsiskaitymo procedūra taip pat gali būti pasiūlyta IS daugiašalių balansų atsiskaitymui ir tokiais atvejais ISCB šiai IS atidaro techninę sąskaitą. Be to, ISCB nesiūlo IS paslaugos tinkamai tvarkyti gaunamų ir pateikiamų mokėjimų eiliškumą, kaip tai gali būti reikalaujama tokio daugiašalio atsiskaitymo atveju. IS pati prisiima atsakomybę už būtiną eiliškumo nustatymą.

3)

ISCB gali siūlyti apmokėti mokėjimo nurodymus pagal tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia IS, kaip nurodyta 15 dalies 2 ir 3 punktuose.

4)

Atsiskaitymų bankai ir IS naudojasi informacija per IKM. IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu.

11.   3-ioji atsiskaitymo procedūra – Dvišalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 3-iąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginę atsiskaitymo pagal IS operacijas dalį apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos IS pateikia paketais. Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, atitinkami ACB informuoja šį atsiskaitymų banką IKM transliaciniu pranešimu.

2)

3-ioji atsiskaitymo procedūra taip gali būti pasiūlyta IS daugiašalių balansų atsiskaitymui. 10 dalies 2 punktas taikomas mutatis mutandis, atsižvelgiant į šiuos pakeitimus:

a)

mokėjimo nurodymai: i) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas ir kredituoti IS techninę sąskaitą; ir ii) debetuoti IS techninę sąskaitą ir kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitas yra pateikiami atskirose bylose; ir

b)

ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos kredituojamos tik po to, kai visos trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos yra debetuotos.

3)

Jeigu daugiašalis atsiskaitymas sutrinka (pavyzdžiui, dėl to, kad ne visi surinkimai iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitų yra sėkmingi), IS pateikia mokėjimo nurodymus tam, kad būtų anuliuotos jau apmokėtos debeto operacijos.

4)

ISCB gali siūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus pagal tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia IS, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte; ir (arba)

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte.

5)

Atsiskaitymų bankai ir IS naudojasi informacija per IKM. IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu.

12.   4-oji atsiskaitymo procedūra – Standartinis daugiašalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 4-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal IS operacijas apmokėdami mokėjimo nurodymus, kuriuos IS pateikia paketais. ISCB atidaro specialią techninę sąskaitą tokiai IS.

2)

ISCB ir ACB užtikrina būtiną mokėjimo nurodymų eiliškumą. Kreditus jie įrašo tik tuomet, jei visi debetai buvo surinkti sėkmingai. Mokėjimo nurodymai: a) debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir kredituoti IS techninę sąskaitą; ir b) kredituoti ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų sąskaitas ir debetuoti IS techninę sąskaitą pateikiami vienoje byloje.

3)

Mokėjimo nurodymai debetuoti trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitą ir kredituoti IS techninę sąskaitą apmokami pirmiausia; tik apmokėjus visus šiuos mokėjimo nurodymus (įskaitant galimą techninės sąskaitos finansavimą garantinio lėšų mechanizmo pagalba), kredituojamos ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitos.

4)

Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų bankų MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, ACB informuoja tokį atsiskaitymų banką IKM transliaciniu pranešimu.

5)

Jeigu trumpąją poziciją turintis atsiskaitymų bankas neturi pakankamai lėšų savo MM sąskaitoje, ISCB aktyvuoja garantinių lėšų mechanizmą, jeigu tai numatyta dvišaliame ISCB ir IS susitarime.

6)

Jeigu garantinių lėšų mechanizmas nenumatytas, ir visas atsiskaitymas sutrinka, laikoma, kad ISCB ir ACB yra duotas nurodymas grąžinti visus mokėjimo nurodymus byloje ir anuliuoti mokėjimo nurodymus, kurie jau buvo apmokėti.

7)

ISCB IKM transliaciniu pranešimu informuoja atsiskaitymų bankus apie atsiskaitymo sutrikimą.

8)

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus pagal tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia IS, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

9)

Atsiskaitymų bankai ir IS naudojasi informacija per IKM. IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu.

13.   5-oji atsiskaitymo procedūra – Vienalaikis daugiašalis atsiskaitymas

1)

Siūlydami 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko piniginių daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal IS operacijas apmokėdami IS pateiktus mokėjimo nurodymus. Apmokant reikiamus mokėjimo nurodymus, naudojamas 4-asis algoritmas (žr. II priedo I priedėlį). Priešingai nei 4-oji atsiskaitymo procedūra, 5-oji atsiskaitymo procedūra funkcionuoja pagal principą „viskas arba nieko“. Šioje procedūroje trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų debetavimas ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų MM sąskaitų kreditavimas atliekamas tuo pačiu metu (o ne vienas po kito, kaip tai yra 4 atsiskaitymo procedūroje). 12 dalis taikoma mutatis mutandis su šiuo pakeitimu. Jeigu vienas ar daugiau mokėjimo nurodymų negali būti apmokėti, visi mokėjimo nurodymai įtraukiami į eilę, ir pakartojamas 4-asis algoritmas, kaip nurodyta 16 dalies 1 punkte, kad būtų apmokėti IS mokėjimo nurodymai, esantys eilėje.

2)

ISCB gali pasiūlyti:

a)

apmokėti mokėjimo nurodymus pagal tam tikrus laiko limitus, kuriuos apibrėžia IS, kaip nurodyta 15 dalies 3 punkte;

b)

„informacinio laikotarpio“ funkcionalumą, kaip nurodyta 15 dalies 1 punkte;

c)

garantinių lėšų mechanizmą, kaip nurodyta 15 dalies 4 punkte.

3)

Atsiskaitymų bankai ir IS naudojasi informacija per IKM. IS pranešama apie atsiskaitymo užbaigimą arba sutrikimą. Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams apie sėkmingą atsiskaitymą pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu.

4)

Jeigu mokėjimo nurodymas debetuoti trumpąją poziciją turinčio atsiskaitymų banko MM sąskaitą yra įtraukiamas į eilę kaip numatyta II priede, atitinkamas ACB informuoja atsiskaitymų bankus IKM transliaciniu pranešimu.

14.   6-oji atsiskaitymo procedūra – Paskirtos lėšos

1)

6-oji atsiskaitymo procedūra gali būti naudojama tiek per sąsają susieto, tiek ir integruoto modelio atveju, kaip apibūdinta atitinkamai 3–10 ir 11–13 punktuose toliau. Integruoto modelio atveju atitinkama IS turi naudoti veidrodinę sąskaitą reikalingoms lėšoms, kurias yra atidėję jos atsiskaitymų bankai, surinkti. Per sąsają susieto modelio atveju atsiskaitymų bankas turi atidaryti bent po vieną subsąskaitą konkrečiai IS.

2)

Jeigu jie to reikalauja, atsiskaitymų bankams pranešama SWIFT MT 900 arba MT 910 pranešimu apie jų MM sąskaitų kreditavimą ir debetavimą ir, jei taikytina, apie jų subsąskaitas.

A)   Per sąsają susietas modelis

3)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą, ISCB ir ACB palaiko dvišalių ir (arba) daugiašalių balansų atsiskaitymus pagal IS operacijas:

a)

suteikdami galimybę atsiskaitymų bankui iš anksto finansuoti savo būsimą prognozuojamą atsiskaitymo prievolę pervedant likvidumą iš jo MM sąskaitos į jo subsąskaitą (toliau – paskirtos lėšos) prieš IS apdorojimą; ir

b)

apmokėdami IS mokėjimo nurodymus po IS apdorojimo užbaigimo: trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu debetuodami jų subsąskaitas (lėšų, esančių tokiose sąskaitose, ribose) ir kredituodami IS techninę sąskaitą, ir ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų atžvilgiu kredituodami jų subsąskaitas ir debetuodami IS techninę sąskaitą.

4)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą:

a)

ACB atidaro bent po vieną subsąskaitą vienai IS kiekvienam atsiskaitymų bankui; ir

b)

ISCB atidaro techninę sąskaitą: i) lėšų, surinktų iš trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų, kreditavimui; ir ii) lėšų debetavimui kredituojant paskirtas ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas.

5)

6-oji atsiskaitymo procedūra yra siūloma tiek IS dienos, tiek nakties operacijų etapų metu. Pastaruoju atveju nauja darbo diena prasideda iš karto įvykdžius minimalių atsargų reikalavimus; bet koks po to įrašytas debetas ar kreditas atitinkamose sąskaitose yra priskiriamas naujos darbo dienos vertei.

6)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į lėšų paskyrimą, ISCB ir ACB siūlo šias likvidumo pervedimo į subsąskaitą ir iš jos paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai, kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po procedūros pradžios pranešimo išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų kredituoti skirtingas subsąskaitas, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama IS XML pranešimu vykstant 6 atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laikotarpiu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik kol IS apdorojimo ciklas neprasidėjo. Jei yra IS pateiktas einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies; ir

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurie gali būti pateikti tik vykstant 6-ajai atsiskaitymo procedūrai, ir tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant. Vykstančio ciklo atveju tai padaroma nepranešant IS.

7)

6-oji atsiskaitymo procedūra pradedama pranešimu „procedūros pradžia“ ir užbaigiama pranešimu „procedūros pabaiga“, abu šiuos pranešimus siunčia IS. Tačiau išorinės sistemos nakties operacijų etape pranešimą „procedūros pradžia“ siunčia ISCB. Pranešimais „procedūros pradžia“ pradedami apmokėti periodiniai nurodymai pervesti likvidumą į subsąskaitas. Pranešimas „procedūros pabaiga“ inicijuoja automatišką likvidumo pervedimą iš subsąskaitos į MM sąskaitą.

8)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą paskirtos lėšos subsąskaitose įšaldomos tol, kol vyksta IS apdorojimo ciklas (prasidedantis pranešimu „ciklo pradžia“ ir pasibaigiantis pranešimu „ciklo pabaiga“, abu juos siunčia IS) ir išlaisvinamos jam pasibaigus.

9)

Kiekvieno IS apdorojimo ciklo metu, mokėjimo nurodymai apmokami iš paskirtų lėšų paprastai taikant 5-ąjį algoritmą (kaip nurodyta II priedo I priedėlyje).

10)

Kiekvieno IS apdorojimo ciklo metu atsiskaitymų banko paskirtos lėšos gali būti padidintos kredituojant tam tikrus gaunamus mokėjimus tiesiogiai į jo subsąskaitas (pvz., atkarpos ir išperkamieji mokėjimai). Tokiais atvejais lėšos pirmiausia turi būti kredituojamos techninėje sąskaitoje, tada, prieš kredituojant lėšas subsąskaitoje (arba – MM sąskaitoje), debetuojamos iš šios sąskaitos.

B)   Integruotas modelis

11)

Siūlydami 6-ąją atsiskaitymo procedūrą integruotiems modeliams, ISCB ir ACB palaiko tokį atsiskaitymą. Jeigu 6-oji atsiskaitymo procedūra naudojama integruotam modeliui dienos operacijų etape, siūlomas tik ribotas funkcionalumas.

12)

Pagal 6-ąją atsiskaitymo procedūrą ir atsižvelgiant į integruotą modelį, ISCB ir ACB siūlo tokias likvidumo pervedimo į veidrodinę sąskaitą paslaugos rūšis:

a)

periodiniai nurodymai (dienos operacijų etape ir išorinės sistemos nakties operacijų etape), kuriuos atsiskaitymų bankai gali pateikti ar pakeisti bet kada darbo dienos metu per IKM (kai jis yra prieinamas). Periodiniai nurodymai, pateikti po „procedūros pradžios“ pranešimo išsiuntimo konkrečią darbo dieną, yra galiojantys tik kitą darbo dieną. Jei yra keletas periodinių nurodymų, jie apmokami pagal jų sumą, pradedant nuo didžiausios. Jeigu periodinio nurodymo vykdymas dienos operacijų etape yra nepadengtas, jis bus atmetamas. Išorinės sistemos nakties operacijų etape, jei yra periodinių nurodymų, kuriems nepakanka lėšų MM sąskaitoje, tokie nurodymai apmokami remiantis proporcingu visų nurodymų mažinimu;

b)

einamieji nurodymai, kuriuos gali pateikti tik atsiskaitymų bankai (per IKM) arba atitinkama IS XML pranešimu vykstant 6 atsiskaitymo procedūrai (apibūdinama laiko tarpu nuo pranešimo „procedūros pradžia“ iki „procedūros pabaiga“) ir kurie apmokami tik jei IS apdorojimo ciklas dar neprasidėjo. Jei yra einamasis nurodymas, kuriam nepakanka lėšų MM sąskaitoje, toks nurodymas apmokamas iš dalies; ir

c)

SWIFT nurodymai, siunčiami MT 202 pranešimu, kurie gali būti pateikti tik dienos operacijų etape. Tokie nurodymai apmokami nedelsiant.

13)

Taisyklės dėl pranešimų „procedūros pradžia“ ir „procedūros pabaiga“, taip pat dėl per sąsają susieto modelio ciklo pradžios ir pabaigos taikomos mutatis mutandis.

15.   Pasirenkami susiję mechanizmai

1)

3-iosios, 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju ISCB gali pasiūlyti pasirenkamą susijusį mechanizmą „informacinis laikotarpis“. Jeigu IS (arba jos vardu jos ISCB) buvo nurodžiusi pasirenkamą laiko tarpą „informacinis laikotarpis“, atsiskaitymų bankas priima IKM transliacinį pranešimą, nurodantį laiką, iki kurio atsiskaitymų bankas gali reikalauti anuliuoti atitinkamą mokėjimo nurodymą. Į tokį reikalavimą ACB atsižvelgia tik tada, jei jis buvo perduotas per IS ir buvo jos patvirtintas. Apmokėjimas pradedamas, jeigu ACB negauna tokio reikalavimo iki laiko tarpo „informacinis laikotarpis“ pabaigos. Gavęs tokį reikalavimą per „informacinį laikotarpį“, ACB:

a)

anuliuoja atitinkamą mokėjimo nurodymą, kai dvišaliui atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra; ir

b)

kai daugiašalių balansų atsiskaitymui naudojama 3-ioji atsiskaitymo procedūra ar kai 4-osios atsiskaitymo procedūros atveju sutrinka visas atsiskaitymas, anuliuoja visus byloje esančius mokėjimo nurodymus ir IKM transliaciniu pranešimu informuoja visus atsiskaitymų bankus ir IS.

2)

Jeigu IS siunčia mokėjimo nurodymus prieš numatytą atsiskaitymo laiką („nuo“), nurodymai saugomi, kol sueis numatytas laikas. Šiuo atveju mokėjimo nurodymai į vykdymo fazę patenka tik tada, kai ateina „nuo“ laikas. Šis pasirenkamas mechanizmas gali būti naudojamas 1-ojoje ir 2-ojoje atsiskaitymo procedūrose.

3)

Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) leidžia paskirti ribotą laiko tarpą IS atsiskaitymui, kad nebūtų užkirstas kelias ar uždelstas kitų su IS susijusių ar TARGET2 operacijų apmokėjimas. Jeigu kuris nors mokėjimo nurodymas neapmokamas iki laiko „iki“, šie mokėjimo nurodymai yra arba grąžinami, arba 4-osios ir 5-osios atsiskaitymo procedūrų atveju gali būti aktyvuojamas garantinių lėšų mechanizmas. Atsiskaitymo laikotarpis („iki“) gali būti numatytas 1–5 atsiskaitymo procedūroms.

4)

Garantinių lėšų mechanizmas gali būti naudojamas, jeigu atsiskaitymų banko lėšų nepakanka padengti jo įsipareigojimams, kylantiems iš IS atsiskaitymo. Kad būtų apmokėti visi mokėjimo nurodymai, įtraukti IS atsiskaityme, šis mechanizmas naudojamas papildomam likvidumui suteikti. Šis mechanizmas gali būti taikomas 4-ajai ir 5-ajai atsiskaitymo procedūroms. Jeigu naudojamas garantinių lėšų mechanizmas, būtina turėti specialią garantinių lėšų sąskaitą, kurioje yra arba pagal pareikalavimą gali atsirasti „atsarginių lėšų“.

16.   Taikomi algoritmai

1.

4-asis algoritmas taikomas 5-ojoje atsiskaitymo procedūroje. Siekiant palengvinti atsiskaitymą ir sumažinti reikalingą likvidumą, įtraukiami visi IS mokėjimo nurodymai (nepriklausomai nuo jų prioriteto). IS mokėjimo nurodymams, vykdytiniems pagal 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, netaikoma vykdymo fazė, ir jie laikomi MM atskirai iki einamojo optimizavimo proceso pabaigos. To paties 4-ojo algoritmo veikimo metu įtraukiamos kelios IS, naudojančios 5-ąją atsiskaitymo procedūrą, jei jos ketina atsiskaityti tuo pačiu metu.

2.

6-ojoje atsiskaitymo procedūroje atsiskaitymų bankas gali paskirti lėšų sumą apmokėti konkrečios IS balansus. Paskyrimas vykdomas atidedant reikalingas lėšas specialioje subsąskaitoje (per sąsają susietas modelis). 5-asis algoritmas taikomas tiek išorinės sistemos nakties operacijų etape, tiek ir dienos operacijų etape. Atsiskaitymo procesas vyksta debetuojant trumpąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitas IS techninės sąskaitos naudai ir tuomet debetuojant IS techninę sąskaitą ilgąją poziciją turinčių atsiskaitymų bankų subsąskaitų naudai. Kredito balansų atveju įrašymas į atsiskaitymų banko MM sąskaitą gali būti tiesioginis, jei IS tai nurodė konkrečioje operacijoje. Jeigu vieno ar daugiau debeto mokėjimų apmokėjimas yra nesėkmingas (pvz., dėl IS klaidos), atitinkamas mokėjimas įtraukiamas į eilę subsąskaitoje. 6-ojoje atsiskaitymo procedūroje galima taikyti 5-ąjį algoritmą, veikiantį subsąskaitose. Be to, taikant 5-ąjį algoritmą, nereikia atsižvelgti į jokius limitus ar rezervavimą. Kiekvieno atsiskaitymų banko atveju apskaičiuojama bendra pozicija ir jeigu visos bendros pozicijos yra padengtos, visos operacijos bus apmokėtos. Operacijos, kurios nėra padengtos, grąžinamos atgal į eilę.

17.   Sustabdymo arba nutraukimo pasekmės

Jeigu IS naudojimasis ISS sustabdomas arba nutraukiamas IS mokėjimo nurodymų apmokėjimo ciklo metu, laikoma, kad ISCB yra įgaliotas užbaigti apmokėjimo ciklą IS vardu.

18.   Įkainių sąrašas ir sąskaitų pateikimas

1)

Išorinei sistemai, naudojančiai ISS arba dalyvio sąsają, neatsižvelgiant į sąskaitų, kurias ji gali turėti ISCB ir (arba) ACB, skaičių, taikomas įkainių sąrašas, susidedantis iš trijų elementų, kaip nustatyta toliau.

a)

Kiekvienai IS taikomas 1 000 EUR dydžio fiksuotas mėnesinis įkainis (I fiksuotas įkainis).

b)

Antrą mėnesinį fiksuotą įkainį nuo 417 EUR iki 4 167 EUR, proporcingai nuo pagrindinės bendrosios IS atsiskaitymo eurais operacijų vertės (II fiksuotas įkainis):

Grupė

Nuo (milijonų EUR/diena)

Iki (milijonų EUR/diena)

Metinis įkainis

Mėnesinis įkainis

1

0

mažiau nei 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

mažiau nei 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

mažiau nei 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

mažiau nei 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

mažiau nei 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

Virš 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

IS atsiskaitymų eurais operacijų bendrąją vertę ISCB apskaičiuoja kartą per metus, remdamasis tokia bendrąja verte praėjusiais metais, ir apskaičiuota bendroji vertė taikoma apskaičiuoti užmokestį nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d.

c)

Įkainį už operaciją, apskaičiuotą taip pat, kaip ir pagal sąrašą, nustatytą II priedo VI priedėlyje TARGET2 dalyviams. IS gali pasirinkti vieną iš dviejų variantų: arba mokėti vienodo dydžio 0,80 EUR užmokestį už mokėjimo nurodymą (A variantas) arba mokėti užmokestį, apskaičiuojamą proporcingai mažėjančia tvarka (B variantas), priklausomai nuo tokių pakeitimų:

B varianto atveju, mokėjimo nurodymų apimties grupių ribos dalinamos iš dviejų; ir

100 EUR (pagal A variantą) arba 1 250 EUR (pagal B variantą) fiksuotas mėnesinis įkainis taikomas papildomai šalia I fiksuoto įkainio ir II fiksuoto įkainio.

2)

Bet kuris užmokestis, mokėtinas už IS pateiktą mokėjimo nurodymą arba gautą mokėjimą per dalyvio sąsają arba ISS, išimtinai priskiriamas šiai IS. Valdančioji taryba gali nustatyti išsamesnes taisykles per ISS atliekamoms operacijoms, kurios gali būti apmokestinamos, apibrėžti.

3)

Kiekviena IS gauna sąskaitą iš savo atitinkamo ISCB už praėjusį mėnesį pagal įkainius, nurodytus 1 punkte, ne vėliau kaip penktą ateinančio mėnesio darbo dieną. Mokėjimai atliekami ne vėliau kaip dešimtą šio mėnesio darbo dieną į ISCB nurodytą sąskaitą arba debetuojami iš IS nurodytos sąskaitos.

4)

Šiame straipsnyje kiekviena IS, kuri yra apibrėžta kaip sistema Direktyvoje 98/26/EB, vertinama atskirai, net jei dvi ar daugiau iš jų yra valdomos to paties juridinio asmens. Ta pati taisyklė taikoma IS, kurios nėra apibrėžtos Direktyvoje 98/26/EB, tuo atveju IS identifikuojama pagal nuorodą į šiuos kriterijus: a) formalus susitarimas, pagrįstas sutartinėmis arba teisės priemonėmis (pvz., dalyvių ir sistemos valdytojo susitarimas); b) daugiašalė narystė; c) bendros taisyklės ir standartizuoti susitarimai; ir d) skirtos tarp dalyvių atlikti mokėjimų ir (arba) vertybinių popierių kliringą, įskaitymą ir (arba) apmokėjimą.


8.9.2007   

LT EN EN EN EN EN EN EN

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 237/71


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2007 m. liepos 24 d.

dėl TARGET2-ECB sąlygų

(ECB/2007/7)

(2007/601/EB)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VYKDOMOJI VALDYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 105 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą, ypač į jo 11 straipsnio 6 dalį ir 17, 22 bei 23 straipsnius,

kadangi:

(1)

Bendrai pinigų politikai pasiekti reikia tokių mokėjimo priemonių, kurių pagalba pinigų politikos operacijos tarp nacionalinių centrinių bankų (NCB) ir kredito įstaigų gali būti laiku ir saugiai įvykdytos ir kurios skatina pinigų rinkos euro zonoje vieningumą.

(2)

Pradinė Transeuropinė automatizuota atskirų atsiskaitymų realiu laiku greitojo lėšų pervedimo sistema (TARGET) pakeičiama TARGET2, kurią charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma (BTP). TARGET2 toliau sieks tų pačių pagrindinių tikslų kaip ir TARGET, suteikdama BTP pagrindu veikiantį patikimą ir veiksmingą mechanizmą, skirtą atlikti mokėjimus eurais.

(3)

2007 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2007/2 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (1).

(4)

Europos centrinis bankas (ECB) dalyvaus TARGET2, kad apdorotų paties ECB mokėjimus ir savo klientų mokėjimus TARGET2, ir teiktų per TARGET2 atsiskaitymo paslaugas kliringą ir atsiskaitymus atliekantiems subjektams, įskaitant ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

(5)

ECB klientais gali būti tik centriniai bankai ir Europos bei tarptautiniai subjektai.

(6)

ECB gali teikti dienos paskolas pagal šį sprendimą tik klientams, kurie yra Europos ar tarptautiniai subjektai.

(7)

Valdančioji taryba nusprendė, kad TARGET2 komponento sistemų taisyklės bus kiek įmanoma labiau suderintos ir paskelbtos viešai,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   TARGET2-ECB gali tik:

a)

apdoroti paties ECB mokėjimus;

b)

apdoroti ECB klientų mokėjimus; ir

c)

teikti atsiskaitymų paslaugas kliringą ir atsiskaitymus atliekantiems subjektams, įskaitant ne EEE įsteigtus subjektus, jei juos prižiūri kompetentinga institucija ir jei Valdančioji taryba patvirtino jų prieigą prie TARGET2-ECB.

2.   ECB klientais gali būti tik centriniai bankai ir Europos bei tarptautiniai subjektai.

2 straipsnis

Dienos paskola

1.   ECB gali teikti dienos paskolas pagal šį sprendimą tik klientams, kurie yra Europos ar tarptautiniai subjektai, sąskaitų kreditų tokių klientų sąskaitose pavidalu. Sąskaitos kreditai bet kuriuo metu neviršija sumos, apibrėžtos susitarime su klientu dėl kiekvienos sąskaitos. ECB suteikta dienos paskola yra apribota suteikimo dienos trukme, be galimybės pratęsti į vienos nakties paskolą.

2.   Teikdamas dienos paskolas, ECB laikosi dienos paskolos suteikimo taisyklių, nustatytų Gairių ECB/2007/2 III priede.

3 straipsnis

TARGET2-ECB sąlygos

TARGET2-ECB taisyklės yra įtvirtintos šio sprendimo priede.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gegužės 19 d.

2.   1999 m. kovo 16 d. Sprendimas ECB/1999/NP3 dėl Europos centrinio banko mokėjimo mechanizmo ir 2003 m. sausio 28 d. Sprendimas ECB/2003/NP2, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/1999/NP3 dėl Europos centrinio banko mokėjimo mechanizmo, panaikinami nuo šio sprendimo įsigaliojimo datos, o nuorodos į Sprendimus ECB/1999/NP3 ir ECB/2003/NP2 laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

Priimta Frankfurte prie Maino 2007 m. liepos 24 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.