ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 213

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. rugpjūčio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 960/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 961/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d.

3

 

*

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 962/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 996/97 dėl sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, kuriai taikomas KN kodas 02062991, importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo

6

 

*

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 963/2007, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias gali būti leidžiama taikyti verslo struktūros statistikos srityje

7

 

*

2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 964/2007, nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais

26

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/560/EB

 

*

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad išsamiam tyrimui atlikti pateikti dokumentai dėl chlorantraniliprolo, heptamaloksiglukano, spirotetramato ir Helicoverpa armigera nukleopolihedroviruso galimo įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą yra išsamūs (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3669)  ( 1 )

29

 

 

2007/561/EB

 

*

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis galvijų bruceliozės likvidavimo Italijoje 2007 m. programos, patvirtintos Sprendimu 2006/875/EB, pakeitimus, atsižvelgiant į buivolų bruceliozę Kazertoje, Kampanijos regione (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3692)

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 960/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugpjūčio 15 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

44,3

TR

55,3

XK

36,3

XS

36,3

ZZ

43,1

0707 00 05

TR

127,9

ZZ

127,9

0709 90 70

TR

86,8

ZZ

86,8

0805 50 10

AR

63,4

UY

62,3

ZA

59,0

ZZ

61,6

0806 10 10

EG

129,5

MA

138,0

TR

116,5

US

184,5

ZZ

142,1

0808 10 80

AR

68,0

BR

112,6

CL

89,5

CN

100,2

NZ

94,2

US

101,1

ZA

90,3

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

55,3

CL

83,9

TR

134,4

ZA

99,5

ZZ

93,3

0809 30 10, 0809 30 90

TR

138,8

ZZ

138,8

0809 40 05

IL

125,2

ZZ

125,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 961/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. rugpjūčio 16 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 735/2007 (OL L 169, 2007 6 29, p. 6).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. rugpjūčio 16 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

9,34

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

9,34

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

31.7.2007-13.8.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

188,54

94,53

FOB kaina JAV

215,82

205,82

185,82

121,21

Meksikos įlankos priedas

16,35

Didžiųjų ežerų priedas

5,16

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

41,79 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

44,05 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 962/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 996/97 dėl sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, kuriai taikomas KN kodas 0206 29 91, importo tarifinės kvotos atidarymo ir administravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/97 (2) numatyta skirti sušaldytos plonosios galvijų diafragmos, kuriai taikomas KN kodas 0206 29 91, ilgalaikę importo tarifinę kvotą ir ją administruoti.

(2)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1301/2006, nustatančio žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), 8 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad importo licencijos neturėtų galioti pasibaigus paskutinei importo tarifinės kvotos laikotarpio dienai.

(3)

Siekiant suderinti Reglamento (EB) Nr. 996/97 ir Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatas, Reglamentas (EB) Nr. 996/97 iš dalies pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 568/2007, visų pirma išbraukiant importo licencijų galiojimo laikotarpio nuostatą.

(4)

Kadangi 1995 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1445/95 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (4) 3 straipsnyje numatyta, kad importo licencijos galioja 90 dienų nuo jų išdavimo, Reglamente (EB) Nr. 996/97 reikia patikslinti, kad licencijos turėtų galioti iki importo tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 996/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad importo licencijos, išduotos importo tarifinės kvotos laikotarpiui nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d., galiotų iki to importo tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos, reikėtų numatyti, jog šis pakeitimas taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d. prasidedančio kvotos laikotarpio.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Galvijienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 996/97 2 straipsnis papildomas šia 3 dalimi:

„3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1445/95 3 straipsnio, importo licencijos galioja iki importo tarifinės kvotos laikotarpio pabaigos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas importo licencijoms, išduotoms nuo 2007 m. liepos 1 d. prasidedančio kvotos laikotarpio.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 144, 1997 6 4, p. 6. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 568/2007 (OL L 133, 2007 5 25, p. 15).

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(4)  OL L 143, 1995 6 27, p. 35. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 586/2007 (OL L 139, 2007 5 31, p. 5).


15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 963/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl leidžiančių nukrypti nuostatų, kurias gali būti leidžiama taikyti verslo struktūros statistikos srityje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (1) ir ypač į jo 12 straipsnio x punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 58/97 nustatyta bendra Bendrijos statistinių duomenų apie išlaidas aplinkos apsaugai ir apie pensijų fondų struktūrą, veiklos rūšis, veiklos rezultatus bei konkurencingumą rengimo sistema.

(2)

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 11 straipsnyje nustatyta, kad pereinamaisiais laikotarpiais gali būti leidžiama nukrypti nuo minėto reglamento priedų nuostatų. Pagal to reglamento 2 priedo 10 skirsnį ir 7 priedo 10 skirsnį nustatytus pereinamuosius laikotarpius galima pratęsti tam tikrų rodiklių atžvilgiu.

(3)

2003 m. rugsėjo 1 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1667/2003 (2) valstybėms narėms suteiktas pereinamojo laikotarpio leidžiančios nukrypti nuostatos dėl 2001–2004 ataskaitinių metų teikiant statistinius duomenis apie išlaidas aplinkos apsaugai ir dėl 2002–2004 ataskaitinių metų teikiant statistinius duomenis apie pensijų fondus.

(4)

Kai kurios valstybės narės paprašė leisti nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 2 priedo nuostatų 2005–2008 ataskaitinių metų 21 12 0 ir 21 14 0 rodiklių atžvilgiu, kad būtų galima įdiegti reikalingas duomenų rinkimo sistemas arba pakeisti esamas sistemas taip, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų įvykdytos šio reglamento nuostatos.

(5)

Kelios valstybės narės paprašė leisti nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo nuostatų dėl pensijų fondų 2005–2007 ataskaitiniais metais, kad būtų galima įdiegti reikalingas duomenų rinkimo sistemas arba pakeisti esamas sistemas taip, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų įvykdytos šio reglamento nuostatos.

(6)

Būtų pagrįsta leisti taikyti šias leidžiančias nukrypti nuostatas, nes valstybių narių prašymai yra grindžiami teisėtu poreikiu ir toliau derinti jų duomenų rinkimo sistemas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2005–2008 m. ataskaitiniu laikotarpiu Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 2 priedo 4 skirsnio rodikliams 21 11 0 ir 21 14 0 galima taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

2 straipsnis

2005–2007 m. ataskaitiniu laikotarpiu Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 7 priedo 4 skirsnyje pateikto sąrašo rodikliams galima taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, kaip nurodyta šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sqjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 244, 2003 9 29, p. 1.


I PRIEDAS

2 priedo 21 12 0 ir 21 14 0 kintamiesiems taikytinos leidžiančios nukrypti nuostatos

BELGIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

18 + 3

18 + 3

Trūkstamos veiklos rūšys

NACE 1.1 red. 37 skyrius

NACE 1.1 red. 37 skyrius

Trūkstamos dydžio kategorijos

Nėra

Nėra

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


BULGARIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

Nėra

Trūkstamos veiklos rūšys

 

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

 

Nėra

Kiti klausimai

 

Nėra


DANIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

Trūkstamos veiklos rūšys

 

 

Trūkstamos dydžio kategorijos

 

 

Kiti klausimai

 

 


VOKIETIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

18 + 9 NACE 1.1 red. E sekcija

18 + 9 NACE 1.1 red. E sekcija

Trūkstamos veiklos rūšys

Nėra

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

Nėra

Nėra

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


GRAIKIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

Nėra

Trūkstamos veiklos rūšys

Nėra

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

1–9 dirbančiųjų

1–9 dirbančiųjų

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


PRANCŪZIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

Nėra

Trūkstamos veiklos rūšys

Nėra

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

1–49 dirbančiųjų

išskyrus:

NACE 1.1 red. 15 ir 16 skyrius

1–49 dirbančiųjų

išskyrus:

NACE 1.1 red. 15 ir 16 skyrius

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


AIRIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

Trūkstamos veiklos rūšys

 

 

Trūkstamos dydžio kategorijos

 

 

Kiti klausimai

 

 

Pastaba. Pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 2 priedo 4 skirsnio 3 dalies ir 4 skirsnio 4 dalies nuostatas nereikia rinkti informacijos, kuri būtina rengiant su 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodikliais susijusius duomenis, jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma arba dirbančiųjų asmenų skaičius NACE 1 red. C–E sekcijų skyriuje sudaro mažiau kaip 1 % bendro skaičiaus Bendrijoje.


LIUKSEMBURGAS

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

Trūkstamos veiklos rūšys

 

 

Trūkstamos dydžio kategorijos

 

 

Kiti klausimai

 

 

Pastaba. Pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 58/97 2 priedo 4 skirsnio 3 dalies ir 4 skirsnio 4 dalies nuostatas nereikia rinkti informacijos, kuri būtina rengiant su 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 rodikliais susijusius duomenis, jeigu valstybėje narėje bendra apyvartos suma arba dirbančiųjų asmenų skaičius NACE 1 red. C–E sekcijų skyriuje sudaro mažiau kaip 1 % bendro skaičiaus Bendrijoje.


RUMUNIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

2005–2006 m.: Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

2005–2006 m.: Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

Trūkstamos veiklos rūšys

 

 

Trūkstamos dydžio kategorijos

 

 

Kiti klausimai

 

 


SLOVĖNIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

18 + 6

18 + 6

Trūkstamos veiklos rūšys

NACE 1.1 red. 41 skyrius

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

Visos veiklos rūšys: 1–19 dirbančiųjų ir NACE 41 skyriaus visos dydžio kategorijos

Visos veiklos rūšys: 1–19 dirbančiųjų, išskyrus NACE 41 skyriių: 1–9 dirbančiųjų

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


SLOVAKIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 12 0

Daugiamečiai įmonių statistiniai duomenys 2005–2008 m. kintamasis 21 14 0

Investicijos į įrangą ir įrenginius diegiant švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

Nėra

Trūkstamos veiklos rūšys

Nėra

Nėra

Trūkstamos dydžio kategorijos

1–19 dirbančiųjų

1–19 dirbančiųjų

Kiti klausimai

Nėra

Nėra


II PRIEDAS

7 priedui taikytinos leidžiančios nukrypti nuostatos

BELGIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

12+3

 

12+3

 

Trūkstami kintamieji

2005–2007 m.

 

2005 metais

 

 

 

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

2005 metais

 

 

 

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

 

 

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

 

 

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

 

 

48 12 0

Investicijos dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

 

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

 

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičius

 

 

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie nesavarankiškus pensijų fondus

 

 

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

 

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


BULGARIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

Nėra

 

2005–2006 m.

 

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


DANIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

 

 

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

 

 

48 03 1

Periodinės pensijų išmokos

 

 

48 03 2

Vienkartinės pensijų išmokos

 

 

48 03 3

Mokami pervedimai

 

 

15 11 0

Bendros investicijos į materialųjį turtą

 

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

 

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

 

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


VOKIETIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


GRAIKIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


ISPANIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

2005:12+36

 

2005:12+36

 

2006:12+24

 

2006:12+24

 

2007:12+12

 

2007:12+12

 

Trūkstami kintamieji

13 31 0

Personalo sąnaudos

Nėra

 

48 07 0

Visi mokesčiai

48 10 1

Bendrosios investicijos į „finansinės paramos įmonę“

16 11 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


PRANCŪZIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


AIRIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas

11 11 0

Įmonių skaičius

11 11 8

Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

12 11 0

Apyvarta

48 00 1

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos

11 11 9

Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

48 00 2

Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos

48 00 3

Gaunami pervedimai

 

Pagal valiutas suskirstyti metiniai įmonių statistiniai duomenys

48 00 4

Kitos pensijų įmokos

 

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurus ir ne eurus

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

48 01 0

Pajamos iš investicijų (PF)

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

48 01 1

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

 

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

48 02 2

Kitos pajamos

48 03 3

Mokami pervedimai

12 12 0

Produkcijos vertė

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

48 03 0

Bendros išlaidos pensijoms

48 03 1

Periodinės pensijų išmokos

48 03 2

Vienkartinės pensijų išmokos

48 04 0

Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

48 06 0

Bendros veiklos išlaidos

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai (iš viso)

13 31 0

Personalo sąnaudos

15 11 0

Bendros investicijos į materialųjį turtą

48 07 0

Visi mokesčiai

48 11 0

Žemė ir pastatai (PF)

48 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

48 13 0

Akcijos ir kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

48 14 0

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai

48 15 0

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

48 16 0

Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)

48 17 0

Hipotekinės paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos

48 18 0

Kitos investicijos

48 10 0

Bendros pensijų fondų investicijos

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

48 10 4

Bendros investicijos rinkos kainomis

48 13 1

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

48 13 3

Viešai neplatinamos akcijos

48 13 4

Kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

48 20 0

Kitas turtas

48 30 0

Kapitalas ir rezervai

48 40 0

Grynieji techniniai atidėjimai (PF)

48 50 0

Kiti įsipareigojimai

16 11 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius

48 70 4

Aktyvių dalyvių skaičius

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

48 70 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


ITALIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

Pagal valiutas išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys

48 00 3

Gaunami pervedimai

 

 

48 01 0

Pajamos iš investicijų (PF)

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurus ir ne eurus

48 01 1

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

48 61 0

Apyvartos geografinis suskirstymas

48 02 2

Kitos pajamos (PF)

 

 

12 12 0

Produkcijos vertė

 

 

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

 

 

48 03 3

Mokami pervedimai

 

 

48 04 0

Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas

 

 

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

 

 

48 06 0

Bendros veiklos išlaidos

 

 

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai (iš viso)

 

 

13 31 0

Personalo sąnaudos

 

 

15 11 0

Bendros investicijos į materialųjį turtą

 

 

48 07 0

Visi mokesčiai

 

 

48 16 0

Dalyvavimas investicijų fonduose

 

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

 

48 10 4

Bendros investicijos rinkos kainomis

 

 

48 13 1

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

 

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

 

48 13 3

Viešai neplatinamos akcijos

 

 

48 13 4

Kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

 

 

16 11 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius

 

 

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

 

 

48 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones

 

 

48 17 0

Hipotekinės paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos

 

 

48 30 0

Kapitalas ir rezervai

 

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


KIPRAS

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


LATVIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

2005–2007 m.

 

Nėra

 

48 17 0

Hipotekinės paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos

2005 m.

 

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

48 04 0

Grynieji techniniai atidėjimai (rezervai)

48 07 0

Visi mokesčiai

48 40 0

Grynieji techniniai atidėjimai (PF)

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų skaičius

48 70 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


LIUKSEMBURGAS

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


VENGRIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

 

Pagal valiutas išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurus ir ne eurus

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

48 61 0

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

 

 

 

Apyvartos geografinis suskirstymas

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


MALTA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


NYDERLANDAI

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

Nėra

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


AUSTRIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

2005 m. ir 2006 m.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

Nėra

 

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

48 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

48 13 1

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

48 13 3

Viešai neplatinamos akcijos

48 13 4

Kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

48 70 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

2005–2007 m.

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie nesavarankiškus pensijų fondus

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


LENKIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

Nėra

 

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

12 12 0

Produkcijos vertė

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

48 03 1

Periodinės pensijų išmokos

48 03 2

Vienkartinės pensijų išmokos

48 04 0

Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai (iš viso)

13 31 0

Personalo sąnaudos

15 11 0

Bendros investicijos į materialųjį turtą

48 07 0

Visi mokesčiai

48 40 0

Grynieji techniniai atidėjimai (PF)

48 70 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


PORTUGALIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

Nėra

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie nesavarankiškus pensijų fondus

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


RUMUNIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 

Kiti klausimai

 

 

 

 


SLOVĖNIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžiančios nukrypti nuostatos netaikymas

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

Nėra

 

Nėra

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

 

 

48 00 1

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos

48 00 2

Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos

48 00 3

Gaunami pervedimai

48 00 4

Kitos pensijų įmokos

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

48 03 1

Periodinės pensijų išmokos

48 03 2

Vienkartinės pensijų išmokos

48 03 3

Mokami pervedimai

48 07 0

Visi mokesčiai

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

48 70 4

Aktyvių dalyvių skaičius

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

48 70 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie nesavarankiškus pensijų fondus

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


SLOVAKIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

12+6

 

12+6

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas

48 01 1

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

11 11 8

Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

48 11 0

Žemė ir pastatai (PF)

 

Pagal valiutas išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys

48 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurus ir ne eurus

48 13 0

Akcijos ir kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

 

 

48 14 0

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai

 

 

48 15 0

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

 

 

48 16 0

Dalyvavimas investiciniuose fonduose (PF)

 

 

48 17 0

Hipotekinės paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos

 

 

48 18 0

Kitos investicijos

 

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

 

48 13 1

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

 

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

 

48 13 3

Viešai neplatinamos akcijos

 

 

48 13 4

Kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai

 

 

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys apie nesavarankiškus pensijų fondus

 

 

11 15 0

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

 

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


ŠVEDIJA

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Leidžianti visiškai nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

 

 

 

 

Trūkstami kintamieji

 

 

 

 


JUNGTINĖ KARALYSTĖ

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys 2005–2007 m.

Pavadinimas

Visiškai arba iš dalies leidžianti nukrypti nuostata, arba tokios nuostatos netaikymas

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Leidžianti iš dalies nukrypti nuostata

 

Reikalingas papildomas perdavimo terminas

12+3

 

12+3

 

Trūkstami kintamieji

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys

 

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal dydžio kategorijas

11 11 0

Įmonių skaičius

11 11 8

Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

48 00 5

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

11 11 9

Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

48 00 6

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

 

Pagal valiutas išskaidyti metiniai įmonių statistiniai duomenys

48 00 7

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

48 64 0

Bendros investicijos, suskirstytos pagal eurus ir ne eurus

48 01 0

Pajamos iš investicijų (PF)

48 61 0

Metiniai įmonių statistiniai duomenys pagal geografinį suskirstymą

48 01 1

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

 

Apyvartos geografinis suskirstymas

48 02 1

Gautinos draudimo išmokos

 

 

12 12 0

Produkcijos vertė

 

 

12 15 0

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

 

 

48 04 0

Grynasis techninių atidėjimų (rezervų) pasikeitimas

 

 

48 05 0

Mokėtinos draudimo įmokos

 

 

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai (iš viso)

 

 

13 31 0

Personalo sąnaudos

 

 

13 32 0

Darbo užmokestis

 

 

13 33 0

Socialinio draudimo sąnaudos

 

 

48 12 0

Investicijos į dukterines ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

 

 

48 10 1

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

 

 

48 13 2

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, orientuotoje į mažas ir vidutines įmones

 

 

48 30 0

Kapitalas ir rezervai

 

 

16 11 0

Dirbančiųjų asmenų skaičius

 

 

48 70 0

Dalyvių skaičius

 

 

48 70 1

Nustatyto dydžio išmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 2

Nustatyto dydžio įmokų sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 3

Mišrių sistemų dalyvių skaičius

 

 

48 70 4

Aktyvių dalyvių skaičius

 

 

48 70 5

Dalyvių, kurių teisės į išmokas atidėtos, skaičius

 

 

48 70 6

Į pensiją išėjusių asmenų skaičius

 

 

Kiti klausimai

Nėra

 

Nėra

 


15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 964/2007

2007 m. rugpjūčio 14 d.

nustatantis išsamiąsias taisykles dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo (1), ypač į jo 12 straipsnio 6 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1401/2002 (3) nustatomos išsamiosios taisyklės dėl ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, tarifinių kvotų atidarymo ir administravimo nuo 2002–2003 iki 2008–2009 prekybos metų. Nuo tada, kai jis pradėtas taikyti, buvo priimti arba iš dalies pakeisti lygiagretūs ar sektoriniai reglamentai, t. y. 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (4), 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1342/2003, nustatantis specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (5), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (6), į kuriuos turi būti atsižvelgiama taikant šią kvotą.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 pirmiausia nustatytos taisyklės, susijusios su paraiškomis importo licencijai gauti, pareiškėjų statusu ir licencijų išdavimu. Šis reglamentas taikomas laikantis sektoriniuose reglamentuose nustatytų papildomų reikalavimų ar leidžiančių nukrypti nuostatų. Todėl siekiant aiškumo, reikėtų atitinkamai pritaikyti ryžių, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, importo Bendrijos tarifinių kvotų administravimo tvarką priimant naują reglamentą ir panaikinant Reglamentą (EB) Nr. 1401/2002.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 980/2005 12 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad, kol Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas nėra sustabdytas visiškai – iki 2009 m. rugsėjo 1 d., – produktams, kurių KN kodas yra 1006 ir kurių kilmės šalys, kurioms pagal minėto reglamento I priedą yra taikoma speciali mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatyta sistema, kiekvienais prekybos metais turi būti atidaroma bendroji tarifinė kvota, kuriai taikoma nulinė muito norma. Ta tarifinė kvota produktams, kurių KN kodas yra 1 006, apskaičiuojama remiantis 2002–2003 prekybos metams nustatytu 2895 tonų kiekiu, išreikštu lukštentų ryžių ekvivalentu, ir kiekvienais paskesniais prekybos metais padidinama 15 %. Reikėtų, remiantis tuo pagrindu, nustatyti kiekius būsimiems prekybos metams.

(4)

Siekiant tinkamai administruoti minėtas kvotas, ekonominės veiklos vykdytojams reikėtų sudaryti galimybę teikti paraiškas pirmąsias septynias prekybos metų, prasidedančių rugsėjo 1 d., dienas, o jei susidarytų perteklinis kiekis, numatyti galimybę teikti naujas paraiškas pirmąsias septynias vasario mėnesio dienas. Dėl tos pačios priežasties šiame reglamente taip pat reikėtų nustatyti konkrečias paraiškų licencijoms gauti rengimo, išdavimo, galiojimo trukmės ir informacijos Komisijai pateikimo taisykles, taip pat atitinkamas administracines priemones siekiant užtikrinti, kad nustatyta kvota nebūtų viršyta. Bet kuriuo atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 licencijų galiojimo trukmė apribojama paskutine tarifinės kvotos laikotarpio diena. Siekiant pagerinti šios kvotos kontrolę ir supaprastinti jos administravimą, taip pat reikėtų, atsižvelgiant į rizikos dydį, nustatyti atitinkamą užstato sumą.

(5)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7), 67–97 straipsnių nuostatose, susijusiose su kilmės įrodymu, apibrėžiama kilmės statusą turinčių produktų sąvoka, taikytina bendriesiems preferenciniams muitų tarifams. Reikėtų nustatyti jų taikymą.

(6)

Šios priemonės turėtų būti taikomos nuo kitų prekybos metų pradžios, t. y. nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 980/2005 12 straipsnio 5 dalyje minimos bendrosios tarifinės kvotos, kurioms taikoma nulinė muito norma, išreikštos lukštentų ryžių ekvivalentu, produktams, kurių KN kodas yra 1006, atidaromos pirmąją kiekvienų prekybos metų dieną šiomis sąlygomis:

a)

2007–2008 prekybos metams: eilės numeris – 09.4177, kiekis – 5 821 tona;

b)

2008–2009 prekybos metams: eilės numeris – 09.4178, kiekis – 6 694 tonos.

Pirmoje pastraipoje minimos kvotos taikomos tik importui iš tų šalių, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 980/2005 I priedą taikoma speciali mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatyta sistema.

2.   Lukštentų ryžių svorio perskaičiavimo į žaliavinių, iš dalies arba visai nulukštentų ryžių svorį koeficientas nustatomas vadovaujantis Komisijos reglamento 467/67/EEB (8), 1 straipsniu, išskyrus skaldytus ryžius, kurių atveju prašomi kiekiai apskaičiuojami pagal faktinį jų svorį.

3.   Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikomi reglamentai (EB) Nr. 1291/2000, (EB) Nr. 1342/2003 ir (EB) Nr. 1301/2006.

2 straipsnis

1.   Paraiškoje licencijai gauti ir importo licencijoje yra tokie įrašai:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir kryželiu pažymėtas įrašas „taip“;

b)

20 langelyje – kvotos eilės numeris ir įrašas „Reglamentas (EB) Nr. 964/2007“.

2.   Kiekvienoje paraiškoje licencijai gauti nurodomas kiekis kilogramais (sveikaisiais skaičiais).

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio, su importo licencijomis susijusio užstato suma yra 46 eurai už toną.

4.   Paraiškos licencijoms gauti pateikiamos kompetentingai atitinkamos valstybės narės institucijai per septynias pirmąsias atitinkamų prekybos metų dienas ir prireikus, jei skiriamas 7 dalyje minimas papildomas laikotarpis, – per septynias pirmąsias tų pačių prekybos metų vasario mėnesio dienas.

5.   Paskirstymo koeficientą, minimą Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje, per dešimt dienų nuo paskutinės pranešimui, minimam šio reglamento 4 straipsnio a punkte, skirto termino dienos nustato Komisija.

Jei pritaikius pirmąją pastraipą kiekis, kuriam turi būti išduota licencija, yra mažesnis kaip 20 tonų, o paraiška buvo susijusi su didesniu kiekiu, ekonominės veiklos vykdytojas gali paraišką atsiimti per dvi darbo dienas nuo reglamento, kuriame nustatomas paskirstymo koeficientas, įsigaliojimo dienos.

6.   Importo licencija išduodama dvidešimtąją darbo dieną nuo paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

7.   Jei, taikant 6 dalį, pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias prekybos metų dienas, išdavus importo licencijas paskirstyta ne visa atitinkama kvota, likęs kiekis gali būti įtrauktas į papildomą laikotarpį, prasidedantį einamųjų prekybos metų vasario mėnesį. Jei Komisija nusprendžia skirti minėtą papildomą laikotarpį, ji nustato turimus kiekius ir juos paskelbia iki einamųjų prekybos metų lapkričio 1 d.

8.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnio 1 dalies, importo licencija galioja nuo faktinės jos išdavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio 2 dalį dienos iki šeštojo mėnesio pabaigos.

3 straipsnis

1.   Išleidžiant produktą į laisvą apyvartą pagal tarifines kvotas, minimas šio reglamento 1 straipsnyje, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67–97 straipsniais, turi būti pateikiamas A formos kilmės sertifikatas.

2.   A formos kilmės sertifikato 4 langelyje:

a)

įrašoma „Reglamentas (EB) Nr. 964/2007“;

b)

nurodoma ryžių pakrovimo lengvata besinaudojančioje šalyje eksportuotojoje data ir prekybos metai pagal Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 3 straipsnį, kuriais pristatomos prekės;

c)

nurodomas aštuonženklis KN kodas.

4 straipsnis

Valstybės narės Komisijai elektroniniu būdu pateikia:

a)

ne vėliau kaip antrosios darbo dienos po paskutinės paraiškų licencijoms gauti pateikimo dienos, 18 val. Briuselio laiku – informaciją apie Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas paraiškas importo licencijai gauti, visus jose nurodytus kiekius suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį;

b)

ne vėliau kaip antrąją darbo dieną po importo licencijų išdavimo – informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, visus kiekius (nurodant svorį), kuriems išduotos šios licencijos, suskirsčius pagal aštuonženklį KN kodą ir kilmės šalį, taip pat kiekius, su kuriais susijusios paraiškos buvo atsiimtos pagal 2 straipsnio 5 dalies antrąją pastraipą;

c)

ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio dieną – informaciją apie visus per priešpaskutinį mėnesį pagal šią tarifinę kvotą į laisvą apyvartą faktiškai išleistus kiekius (nurodant svorį), suskirstytus pagal aštuonženklį KN kodą. Jeigu per kurį nors iš šių mėnesių produktų į laisvą apyvartą nebuvo išleista, apie tai taip pat pranešama. Tačiau trečiąjį mėnesį nuo licencijų galiojimo pabaigos apie tai pranešti nebeprivaloma.

5 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1401/2002 panaikinamas.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. rugsėjo 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 14 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2005 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 606/2007 (OL L 141, 2007 6 2, p. 4).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 203, 2002 8 1, p. 42.

(4)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(5)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1996/2006 (OL L 398, 2006 12 30, p. 1).

(6)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(8)  OL 204, 1967 8 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EEB) Nr. 2325/88 (OL L 202, 1988 7 27, p. 41).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/29


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugpjūčio 2 d.

kuriuo iš esmės pripažįstama, kad išsamiam tyrimui atlikti pateikti dokumentai dėl chlorantraniliprolo, heptamaloksiglukano, spirotetramato ir Helicoverpa armigera nukleopolihedroviruso galimo įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą yra išsamūs

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3669)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/560/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/414/EEB numatyta parengti Bendrijos veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašą.

(2)

2007 m. vasario 2 d.DuPont International Operations Sarl Airijos valdžios institucijoms pateikė dokumentus dėl veikliosios medžiagos chlorantraniliprolo ir prašymą ją įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. 2006 m. gegužės 9 d.ELICITYL Prancūzijos valdžios institucijoms pateikė dokumentus dėl heptamaloksiglukano ir prašymą jį įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. 2006 m. spalio 9 d.Bayer CropScience AG Austrijos valdžios institucijoms pateikė dokumentus dėl spirotetramato ir prašymą jį įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. 2006 m. rugpjūčio 7 d.Andermatt Biocontrol GmbH Estijos valdžios institucijoms pateikė dokumentus dėl Helicoverpa armigera nukleopolihedroviruso ir prašymą jį įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(3)

Airijos, Prancūzijos, Austrijos ir Estijos valdžios institucijos Komisijai nurodė, kad išankstinio tyrimo duomenimis dokumentai dėl aptariamų veikliųjų medžiagų, manoma, atitinka duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II priede. Be to, pateikti dokumentai, manoma, atitinka duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB III priede dėl vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos. Remiantis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi vėliau pareiškėjai perdavė dokumentus Komisijai bei kitoms valstybėms narėms ir Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui patikrinti.

(4)

Šiuo sprendimu Bendrijos lygmeniu turėtų būti oficialiai patvirtinta, kad dokumentai iš esmės atitinka duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II priede, ir tos III priede nustatytus reikalavimus dėl bent vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos.

(5)

Šiuo sprendimu nepažeidžiama Komisijos teisė prašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų arba informacijos siekiant išsiaiškinti tam tikrus su pateiktais dokumentais susijusius klausimus.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 4 dalies, Komisijai ir valstybėms narėms pateikti šio sprendimo priede nurodytų veikliųjų medžiagų dokumentai siekiant, kad tos medžiagos būtų įtrauktos į tos direktyvos I priedą, iš esmės atitinka tos direktyvos II priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

Atsižvelgiant į numatytas naudojimo paskirtis, dokumentai taip pat atitinka direktyvos III priede nustatytus reikalavimus duomenims ir informacijai dėl vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos.

2 straipsnis

Ataskaitą rengianti valstybė narė toliau išsamiai nagrinėja 1 straipsnyje nurodytus dokumentus ir praneša Komisijai apie tyrimų rezultatus pridėdama rekomendaciją įtraukti arba neįtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą 1 straipsnyje nurodytas veikliąsias medžiagas bei pateikia visas įtraukimo sąlygas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).


PRIEDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA, KURIAI TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Bendrinis pavadinimas, CIPAC identifikacijos numeris

Pareiškėjas

Paraiškos padavimo data

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Chlorantraniliprolas

CIPAC Nr.: 794

DuPont International Operations Sarl

2007 m. vasario 2 d.

IE

Heptamaloksiglukanas

CIPAC Nr.: Netaikytina

ELICITYL

2006 m. gegužės 9 d.

FR

Spirotetramatas

CIPAC Nr.: 795

Bayer CropScience AG

2006 m. spalio 9 d.

AT

Helicoverpa armigera nukleopolihedrovirusas

CIPAC Nr.: Netaikytina

Andermatt Biocontrol GmbH

2006 m. rugpjūčio 7 d.

EE


15.8.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 213/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. rugpjūčio 2 d.

patvirtinantis galvijų bruceliozės likvidavimo Italijoje 2007 m. programos, patvirtintos Sprendimu 2006/875/EB, pakeitimus, atsižvelgiant į buivolų bruceliozę Kazertoje, Kampanijos regione

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3692)

(2007/561/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Sprendime 90/424/EEB numatoma galimybė Bendrijai finansiškai paremti nacionalines programas, skirtas gyvūnų ligų ir zoonozių, išvardytų šio sprendimo priede, įskaitant galvijų bruceliozę, likvidavimui, kontrolei ir stebėsenai.

(2)

2006 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimu 2006/875/EB, patvirtinančiu 2007 metams valstybių narių pateiktas gyvūnų ligų ir tam tikrų USE likvidavimo ir stebėsenos bei zoonozių prevencijos programas (2), patvirtinta Italijos pateikta 2007 m. sausio 1 d.–2007 m. gruodžio 31 d. galvijų bruceliozės likvidavimo programa.

(3)

Su buivolų brucelioze susijusi padėtis Kampanijoje, ypač Kazertos provincijoje, kelia susirūpinimą, 2007 m. kovo 5 ir 6 d. Italija tai įrodė pranešime Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4)

Todėl dabar Italija pateikė Komisijai specialų buivolų bruceliozės likvidavimo Kazertoje kontrolės planą, į kurį visų pirma įtrauktos konkrečios griežtesnės priemonės gyvūnams atpažinti ir vakcinuoti.

(5)

Italijos siūlomos priemonės atitinka Bendrijos veterinarijos sritį reglamentuojančius teisės aktus, ypač Bendrijos galvijų bruceliozės likvidavimo kriterijus.

(6)

Todėl turėtų būti patvirtintas specialus buivolų bruceliozės likvidavimo Kazertoje kontrolės planas, kaip galvijų bruceliozės likvidavimo Italijoje 2007 m. programos dalis.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2007 m. birželio 7 d. Italijos pateiktas specialus buivolų bruceliozės likvidavimo Kazertoje kontrolės planas patvirtinamas laikotarpiui nuo 2007 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.

Šis specialus kontrolės planas įtraukiamas į galvijų bruceliozės likvidavimo programą valstybėje narėje, patvirtintą Sprendimo 2006/875/EB 2 straipsnio 1 dalimi.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. rugpjūčio 2 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 337, 2006 12 5, p. 46. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/22/EB (OL L 7, 2007 1 12, p. 46).