ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 814/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 815/2007, įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία (Exeretiko partheno eleolado Trizinia) (SKVN)

3

 

*

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 816/2007 dėl leidimo naudoti metines tarifines kvotas tam tikroms iš Turkijos importuojamoms prekėms, pagamintoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3448/93

5

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 817/2007, nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

12

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 818/2007, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

13

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 819/2007 dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai) sektoriuje

15

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 820/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

17

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 821/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

19

 

 

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 822/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

20

 

*

2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2007, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles ICES VIII ir IX zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

21

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/490/EB

 

*

2007 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2003/89/EB dėl perviršinio deficito Vokietijoje

23

 

 

2007/491/EB

 

*

2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

25

 

 

Komisija

 

 

2007/492/EB

 

*

2007 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas dėl Valstybės Pagalbos C 38/2005 (ex NN 52/2004), kurią Vokietija suteikė Biria grupei (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 130)  ( 1 )

27

 

 

2007/493/EB

 

*

2007 m. vasario 7 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos schemos, kurią Italija ketina įgyvendinti pagal Sicilijos regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnį Nr. C 34/2005 (ex N 113/2005) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 284)  ( 1 )

41

 

 

2007/494/EB

 

*

2007 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugalija – Pagalba investicijoms, teikiama ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 638)  ( 1 )

46

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2005 m. spalio 11 d. Tarybos sprendimas 2005/495/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Brunėjaus, Singapūro, Malaizijos, Tailando bei Filipinų susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tų valstybių dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) sudarymo

51

Europos Sąjungos ir Brunėjaus Darusalamo susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Brunėjaus Darusalamo dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

52

Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Singapūro Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

58

Europos Sąjungos ir Malaizijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Malaizijos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

64

Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Tailando Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

70

Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Filipinų Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

76

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 48/2003, nustatančio taisykles, taikytinas toje pačioje prekinėje pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių ir daržovių mišiniams, klaidų ištaisymas (OL L 7, 2003 1 11) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 69)

82

 

*

2003 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 80/2003, iš dalies pakeičiančio Reglamento (EB) Nr. 175/2001 nuostatas dėl negliaudytų graikinių riešutų maišytų rūšių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos, klaidų ištaisymas (OL L 13, 2003 1 18) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 101)

83

 

*

1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2213/83, nustatančio svogūnų ir salotinių cikorijų kokybės standartus, klaidų ištaisymas (OL L 213, 1983 8 4) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 5 tomas, p. 277)

84

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 814/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. liepos 12 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

TR

108,0

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

54,6

UY

71,5

ZA

55,4

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

86,8

BR

83,3

CL

95,4

CN

104,9

NZ

97,9

US

104,5

UY

60,7

ZA

88,4

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

78,2

CL

87,7

CN

59,8

NZ

144,9

ZA

114,1

ZZ

96,9

0809 10 00

TR

202,1

ZZ

202,1

0809 20 95

TR

284,1

US

501,5

ZZ

392,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

128,3

ZZ

128,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 815/2007

2007 m. liepos 12 d.

įtraukiantis pavadinimą į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (SKVN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Graikijos paraiška registruoti pavadinimą „Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“)“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Kadangi Komisijai nebuvo pateiktas joks prieštaravimo pareiškimas pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį, šis pavadinimas turėtų būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas yra įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL C 128, 2006 6 1, p. 11 (Klaidų ištaisymas OL C 63, 2007 3 17, p. 7).


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

Klasė 1.5.

Riebalai – aukščiausios rūšies pirmojo spaudimo alyvuogių aliejus.

GRAIKIJA

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο „Τροιζηνία“ (Exeretiko partheno eleolado „Trizinia“) (SKVN)


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 816/2007

2007 m. liepos 12 d.

dėl leidimo naudoti metines tarifines kvotas tam tikroms iš Turkijos importuojamoms prekėms, pagamintoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, kuriems taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3448/93

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/95 (2) įgyvendintas galutinis Muitų sąjungos etapas. Šio sprendimo V skirsnyje nustatyta prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais tvarka.

(2)

EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/97 (3) nustatyta tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams taikoma tvarka.

(3)

EB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimu Nr. 1/2007 (4) nustatomi prekybos tam tikrais perdirbtais žemės ūkio produktais tvarkos patobulinimai, kuriais siekiama glaudesnės ir platesnio masto Muitų sąjungos ir didesnio ekonominio suartėjimo po 2004 m. gegužės 1 d. įvykusios Bendrijos plėtros. Pagal patobulintą tvarką nustatomos nuolaidos, teikiamos muitais neapmokestinamų tarifinių kvotų forma. Importuojamiems produktams, kuriems netaikomos kvotos, toliau taikomos galiojančios prekybos nuostatos.

(4)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (5), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga numatyti, kad tarifinės kvotos, kurias leidžiama naudoti šiuo reglamentu, turėtų būti administruojamos vadovaujantis tomis taisyklėmis.

(5)

2005 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2026/2005, atidarantis 2006 m. ir tolesnių metų iš Turkijos į Europos bendriją importuojamų tam tikrų prekių, pagamintų perdirbus į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 įtrauktus žemės ūkio produktus, tarifines kvotas (6), turėtų būti panaikintas. Pagal šį reglamentą nuo 2007 m. sausio 1 d. iki panaikinimo dienos importuotas kiekis turi būti atimtas iš atitinkamos naujos kvotos.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais I priede, vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytoms iš Turkijos importuojamoms prekėms leidžiama pagal tame priede nurodytas sąlygas naudoti Bendrijos tarifines kvotas laikotarpiu nuo kiekvienų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. pradedant 2007 m.

Leidimas pasinaudoti šiomis tarifinėmis kvotomis suteikiamas pateikus A.TR. judėjimo sertifikatą pagal EB ir Turkijos muitinių bendradarbiavimo komiteto sprendimą Nr. 1/2006.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodytas Bendrijos tarifines kvotas Komisija administruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2026/2005 panaikinamas šio reglamento įsigaliojimo dieną. Iš tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.0232, atimamas tešlos gaminių kiekis, importuotas laikantis Reglamento (EB) Nr. 2026/2005 nuostatų (eilės numeris 09.0205) nuo 2007 m. sausio 1 d. iki šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomos visas ir tiesiogiai taikomos visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 35, 1996 2 13, p. 1.

(3)  OL L 126, 1997 5 17, p. 26.

(4)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(5)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(6)  OL L 327, 2005 12 14, p. 3.


PRIEDAS

Muitais neapmokestinamos tarifinės kvotos, taikomos iš Turkijos į ES importuojamiems perdirbtiems žemės ūkio produktams

Eilės numeris

KN kodas

Produkto aprašymas

Metinė muitu neapmokestinama tarifinė kvota

(neto masė tonomis)

 

(1)

(2)

(3)

09.0228

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

5 000

1704 10

– Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo:

 

– – Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1704 10 11

– – – Juostelių pavidalo guma

1704 10 19

– – – Kita

 

– – Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 60 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

1704 10 91

– – – Juostelių pavidalo guma

1704 10 99

– – – Kita

09.0229

1704 90

– Kiti:

10 000

1704 90 30

– – Baltasis šokoladas

 

– – Kiti:

1704 90 51

– – – Konditerinės masės, įskaitant marcipaną, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilės ir žirneliai nuo gerklės skausmo ir nuo kosulio

1704 90 61

– – – Su cukraus apvalkalu

 

– – – Kiti:

1704 90 65

– – – – Konditerijos gaminiai-guminukai ir konditerijos gaminiai iš drebučių, įskaitant vaisių pastas, turinčias konditerijos gaminių iš cukraus pavidalą

1704 90 71

– – – – Saldainiai iš virtos cukraus masės, įdaryti arba neįdaryti

1704 90 75

– – – – Kieti saldainiai iš cukraus ir sviesto („irisai“), karamelės ir panašūs saldainiai

 

– – – – Kiti:

1704 90 81

– – – – – Presuotos tabletės

ex 1704 90 99

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

 

– – – – – – Kurių sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 70 % masės (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu):

 

– – – – – – – Chalva ir lokumas

09.0230

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos:

5 000

1806 10

– Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių:

1806 10 20

– – Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) arba izogliukozė, išreikšta sacharozės kiekiu, sudaro ne mažiau kaip 5 %, bet mažiau kaip 65 % masės

1806 20

– Kiti gaminiai, turintys briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalą, kurių masė didesnė kaip 2 kg, taip pat skysti gaminiai, pastos, milteliai, granulės arba kito pavidalo gaminiai, sudėti į talpyklas arba tiesiogiai supakuoti į pakuotes ir kurių masė didesnė kaip 2 kg:

1806 20 10

– – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto arba kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

1806 20 30

– – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 25 %, bet mažiau nei 31 % masės kakavos sviesto ir pieno riebalų

 

– – Kiti:

1806 20 50

– – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 18 % masės kakavos sviesto

1806 20 70

– – – Pieniško šokolado trupiniai

ex 1806 20 80

– – – Šokolado aromatą turinčios glazūros

 

– – – – Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro mažiau kaip 70 % masės

ex 1806 20 95

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro mažiau kaip 70 % masės

 

– Kiti, turintys briketų, plytelių arba juostelių (batonėlių) pavidalą:

1806 31 00

– – Įdaryti

1806 32

– – Neįdaryti:

1806 32 10

– – – Su javų grūdų, vaisių arba riešutų priedais

1806 32 90

– – – Kiti

1806 90

– Kiti:

 

– – Šokoladas ir šokolado produktai:

 

– – – Šokoladiniai saldainiai, įdaryti arba neįdaryti:

1806 90 11

– – – – Su alkoholiu

1806 90 19

– – – – Kiti

 

– – – Kiti:

1806 90 31

– – – – Įdaryti

1806 90 39

– – – – Neįdaryti:

1806 90 50

– – Konditerijos gaminiai iš cukraus ir jų pakaitalai, pagaminti iš cukraus pakaitalų, turintys kakavos

1806 90 60

– – Tepiniai su kakava

1806 90 70

– – Gaminiai su kakava, vartojami gėrimų gamyboje

ex 1806 90 90

– – Kiti:

 

– – – Kurių sudėtyje esanti sacharozė (įskaitant invertuotąjį cukrų, išreikštą sacharozės kiekiu) sudaro mažiau kaip 70 % masės

09.0231

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

900

1901 20 00

– Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

09.0232

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

20 000

 

– Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– – Su kiaušiniais

1902 19

– – Kiti:

1902 19 10

– – – Be paprastųjų kviečių miltų arba rupinių

1902 19 90

– – – Kiti

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

– – Kiti:

1902 20 91

– – – Virti

1902 20 99

– – – Kiti

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai:

1902 30 10

– – Džiovinti

1902 30 90

– – Kiti

1902 40

– Kuskusas:

1902 40 10

– – Neparuoštas

1902 40 90

– – Kitas

09.0233

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje:

500

1904 10

– Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus:

1904 10 10

– – Pagaminti iš kukurūzų

1904 10 30

– – Pagaminti iš ryžių

1904 10 90

– – Kiti

09.0234

1904 20

– Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių:

100

1904 20 10

– – Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

 

– – Kiti:

1904 20 91

– – – Pagaminti iš kukurūzų

1904 20 95

– – – Pagaminti iš ryžių

1904 20 99

– – – Kiti

09.0235

1904 30 00

Apvirti ir išdžiovinti kviečiai

10 000

09.0236

1904 90

– Kiti:

2 500

1904 90 10

– – Ryžiai

1904 90 80

– – Kiti

09.0237

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai:

10 000

 

– Saldūs sausainiai, vafliai ir sausblyniai:

1905 31

– – Saldūs sausainiai:

 

– – – Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

1905 31 11

– – – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

1905 31 19

– – – – Kiti

 

– – – Kiti:

1905 31 30

– – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 8 % masės pieno riebalų

 

– – – – Kiti:

1905 31 91

– – – – – Sluoksniuoti sausainiai

1905 31 99

– – – – – Kiti

09.0238

1905 32

– – Vafliai ir sausblyniai:

3 000

1905 32 05

– – – Kurių sudėtyje esančio vandens kiekis didesnis kaip 10 % masės

 

– – – Kiti:

 

– – – – Visiškai arba iš dalies padengti ar glaistyti šokoladu arba kitais produktais, kurių sudėtyje yra kakavos:

1905 32 11

– – – – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 85 g

1905 32 19

– – – – – Kiti

 

– – – – Kiti:

1905 32 91

– – – – – Sūdyti, įdaryti arba neįdaryti

1905 32 99

– – – – – Kiti

09.0239

1905 40

– Džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai:

120

1905 40 10

– – Džiūvėsiai

1905 40 90

– – Kiti

09.0240

1905 90

– Kiti:

10 000

1905 90 10

– – Macai

1905 90 20

– – Ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

 

– – Kiti:

1905 90 30

– – – Duona ir pyragas, į kuriuos nepridėta medaus, kiaušinių, sūrio arba vaisių, kurių sudėtyje esantis cukrus sudaro ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės, o riebalai – ne daugiau kaip 5 % sausosios medžiagos masės

1905 90 45

– – – Sausainiai

1905 90 55

– – – Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

 

– – – Kiti:

1905 90 60

– – – – Į kuriuos pridėta saldiklių

09.0242

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

4 000

2106 10

– Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos:

2106 10 80

– – Kiti

2106 90

– Kiti:

2106 90 98

– – – Kiti


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 817/2007

2007 m. liepos 12 d.

nesuteikiantis grąžinamųjų išmokų už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 581/2004, skelbiantis nuolatinį konkursą dėl grąžinamųjų išmokų už kai kurių rūšių sviestą (2), numato nuolatinio konkurso procedūrą.

(2)

Remiantis 2004 m. kovo 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 580/2004, nustatančio konkurso dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už kai kuriuos pieno produktus (3) procedūrą, 5 straipsniu ir išnagrinėjus konkurso dalyvių pasiūlymus, reikėtų nesuteikti grąžinamųjų išmokų konkurso laikotarpiui, kuris baigiasi 2007 m. liepos 10 d.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis nuolatiniu konkursu, paskelbtu Reglamente (EB) Nr. 581/2004, konkurso laikotarpiu, kuris baigiasi 2007 m. liepos 10 d., grąžinamosios išmokos už produktus ir paskirties šalis, nurodytas to reglamento 1 straipsnio pirmoje dalyje, nėra suteikiamos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 90, 2004 3 27, p. 64. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 276/2007 (OL L 76, 2007 3 16, p. 16).

(3)  OL L 90, 2004 3 27, p. 58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 128/2007 (OL L 41, 2007 2 13, p. 6).


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 818/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorams, apelsinams, citrinoms ir obuoliams)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl vaisių ir daržovių rinkos bendro organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1961/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2200/96 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už vaisius ir daržoves įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 6 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 134/2007 (3) nustatė orientacinius kiekius, kuriems gali būti išduotos B eksporto licencijos.

(2)

Pomidorų, apelsinų, citrinų ir obuolių B eksporto licencijoms, kurių paraiškos pateiktos nuo 2007 m. kovo 1 d. iki birželio 30 d., galutinius grąžinamųjų išmokų tarifus reikia paskirti tokius, kokie buvo orientaciniai tarifai, ir nustatyti licencijų išdavimo procentą nuo prašomų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 134/2007 1 straipsnį tarp 2007 m. kovo 1 d. ir birželio 30 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai nustatomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 268, 2001 10 9, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 52, 2007 2 21, p. 12.


PRIEDAS

Paraiškų išduoti B eksporto licencijas, pateiktų tarp 2007 m. kovo 1 d. ir birželio 30 d., patenkinimo procentas ir taikomi eksporto grąžinamųjų išmokų tarifai (pomidorai, apelsinai, citrinos ir obuoliai)

Produktas

Gražinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/t neto)

Paraiškose nurodytų kiekių patenkinimo procentas

Pomidorai

20

100 %

Apelsinai

28

100 %

Citrinos

50

100 %

Obuoliai

22

100 %


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 819/2007

2007 m. liepos 12 d.

dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai) sektoriuje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 35 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 678/2007 (2) kviečia dalyvauti konkurse, nustatant orientacinių grąžinamųjų išmokų dydžius ir galimų išduoti A3 eksporto licencijų kiekius.

(2)

Atsižvelgiant į pateiktus pasiūlymus, nustatomi maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai ir kiekių, nurodytų pasiūlymuose, kuriuose nurodyti maksimalūs grąžinamųjų išmokų dydžiai, patenkinimo procentas.

(3)

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams reikalingas orientacinio kiekio licencijoms išduoti, neviršijant konkurse pasiūlytų kiekių, negali būti didesnis už orientacinį grąžinamųjų išmokų dydį daugiau nei pusantro karto,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis pomidorams, apelsinams, citrinoms, valgomosioms vynuogėms, obuoliams ir persikams bei Reglamentu (EB) Nr. 678/2007 paskelbtame konkurse pasiūlytų kiekių patenkinimo procentas yra nustatomas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 157, 2007 6 11, p. 9.


PRIEDAS

A3 eksporto licencijų išdavimas vaisių ir daržovių (pomidorų, apelsinų, citrinų. valgomųjų vynuogių, obuolių ir persiky) sektoriuje

Produktas

Maksimalus grąžinamųjų išmokų dydis

(EUR/t)

Pasiūlymuose nurodytų kiekių patenkinimo procentas didžiausių grąžinamųjų išmokų atžvilgiu

Pomidorai

30

100 %

Apelsinai

100 %

Citrinos

60

100 %

Valgomosias vynuogės

23

100 %

Obuoliai

35

100 %

Persikai

20

100 %


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 820/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatyta, kad to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje b punkte išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį cukraus rinkoje, eksporto grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 ir 33 straipsniuose numatytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 33 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties arba dėl tam tikrų rinkų specialių reikalavimų, grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 318/2006 reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2006 32 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos yra skiriamos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir taikant jame nurodytą išmokų dydį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).


PRIEDAS

Eksporto grąžinamosios išmokos už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, taikomos nuo 2007 m. liepos 13 d. (1)

Produkto kodas

Paskirties vieta

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg grynojo produkto svorio

0,3311

N.B.: Paskirties šalys:

S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės.


(1)  Šiame priede nustatyti dydžiai netaikomi nuo 2005 m. vasario 1 d. remiantis 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 2005/45/EB dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo, iš dalies keičiančio 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, sudarymo ir laikino taikymo (OL L 23, 2005 1 26, p. 17).

(2)  Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga 92 %. Kai eksportuoto žaliavinio cukraus išeiga yra ne 92 %, taikytinas grąžinamosios išmokos dydis už kiekvieną eksporto operaciją padauginamas iš perskaičiavimo koeficiento, gauto dalijant eksportuoto žaliavinio cukraus išeigą, apskaičiuotą pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo III punkto 3 dalį, iš skaičiaus 92.


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 821/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos b punktą ir antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio mėn. 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 958/2006 dėl 2006–2007 prekybos metais vykdomo nuolatinio konkurso siekiant nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas už baltojo cukraus eksportą (2) reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 958/2006, 8 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. liepos 12 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. liepos 12 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 958/2006 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 39,313 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 175, 2006 6 29, p. 49. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2007 2 28, p. 3).


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 822/2007

2007 m. liepos 12 d.

nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir trečios pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 38/2007, skelbiančiame nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Lenkijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (2), reikalaujama skelbti atskirus konkurso etapus.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 38/2007, 4 straipsnio 1 dalimi ir išnagrinėjus konkurso etapu, kurio galutinis terminas yra 2007 m. liepos 11 d., pateiktus pasiūlymus, reikėtų nustatyti maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas, skirtinas pagal šį kvietimo teikti pasiūlymus etapą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvietimo teikti pasiūlymus etapu galutinis terminas yra 2007 m. liepos 11 d., maksimali eksporto grąžinamoji išmoka už Reglamento (EB) Nr. 38/2007 1 straipsnio 1 dalyje minimus produktus yra 445,05 EUR/t.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 13 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 247/2007 (OL L 69, 2007 3 9, p. 3).

(2)  OL L 11, 2007 1 18, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 203/2007 (OL L 61, 2006 2 28, p. 3).


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 823/2007

2007 m. liepos 12 d.

uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles ICES VIII ir IX zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006 Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatomos kvotos 2007 ir 2008 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Po tos datos taip pat draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 12 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 9; klaidų ištaisymas: OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 384, 2006 12 29, p. 28.


PRIEDAS

Nr.

19

Valstybė narė

PRANCŪZIJA

Ištekliai

GFB/89-

Rūšys

Didžiaakės siūlapelekės vėgėlės (Phycis blennoides)

Zona

VIII ir IX zonų Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys

Data

2007 6 17


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 5 d.

panaikinantis Sprendimą 2003/89/EB dėl perviršinio deficito Vokietijoje

(2007/490/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104 straipsnio 12 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Tarybos sprendimu 2003/89/EB (1), priimtu Komisijai pagal Sutarties 104 straipsnio 6 dalį pateikus rekomendaciją, nuspręsta, kad Vokietijoje susidarė perviršinis deficitas. Taryba pažymėjo, kad valdžios sektoriaus deficitas 2002 m. sudarė 3,7 % BVP, taigi labai viršijo Sutartyje nustatytą 3 % BVP pamatinę vertę, ir buvo tikėtasi, kad bendroji valdžios sektoriaus skola pasieks 60,9 % BVP, taigi šiek tiek viršys Sutartyje nustatytą 60 % BVP pamatinę vertę.

(2)

2003 m. sausio 21 d. Taryba, vadovaudamasi Sutarties 104 straipsnio 7 dalimi ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (2), 3 straipsnio 4 dalimi, pateikė Vokietijai skirtą rekomendaciją, kad kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2004 m. būtų ištaisyta perviršinio deficito padėtis. Rekomendacija buvo paskelbta viešai. Atsižvelgiant į dėl 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos išvadų ir 2004 m. liepos 13 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimo (3) atsiradusias unikalias aplinkybes, tinkamas galutinis terminas perviršinio deficito padėčiai ištaisyti turėtų būti 2005 m.

(3)

Pagal prie Sutarties pridėtą Protokolą dėl perviršinio deficito procedūros Komisija teikia procedūrai vykdyti reikalingus duomenis. Taikydamos šį protokolą, pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (4) 4 straipsnį valstybės narės du kartus per metus, t. y. iki balandžio 1 d. ir iki spalio 1 d., privalo pateikti duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą bei kitus susijusius rodiklius.

(4)

Faktiniai duomenys, kuriuos Komisija (Eurostatas) pateikė 2006 m. vasario mėn. gavusi Vokietijos preliminarų pranešimą, parodė, kad iki 2005 m. perviršinis deficitas nebuvo ištaisytas. Veikdama pagal Reglamento (EB) Nr. 1467/97 10 straipsnio 3 dalį ir remdamasi Komisijos rekomendacija, 2006 m. kovo 14 d. Taryba nedelsdama priėmė sprendimą pagal Sutarties 104 straipsnio 9 dalį, įspėdama Vokietija, kad ji kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2007 m. turi imtis deficito mažinimo priemonių, kurios pripažintos būtinomis perviršinio deficito padėčiai ištaisyti (5). Konkrečiai Taryba nusprendė, kad 2006 m. ir 2007 m. Vokietija užtikrintų bendrą pagal ciklą pakoreguoto balanso, neįskaitant vienkartinių ir laikinų priemonių, pagerėjimą mažiausiai vienu procentiniu punktu.

(5)

Pagal Sutarties 104 straipsnio 12 dalį Tarybos sprendimas dėl perviršinio deficito turi būti panaikintas, jeigu perviršinis deficitas atitinkamoje valstybėje narėje, Tarybos manymu, buvo ištaisytas.

(6)

Remiantis Komisijos (Eurostato) pagal Reglamento (EB) Nr. 3605/93 8g straipsnio 1 dalį pateiktais duomenimis gavus Vokietijos pranešimą iki 2007 m. balandžio 1 d. ir Komisijos tarnybų 2007 m. pavasario prognoze, galima daryti šias išvadas:

valdžios sektoriaus deficitas, nuo 3,7 % BVP 2002 m. padidėjęs iki 4,0 % BVP 2003 m., 2004 m. buvo sumažintas iki 3,7 % BVP, 2005 m. – iki 3,2 % BVP ir galiausiai 2006 m. – iki 1,7 % BVP. Tai yra mažiau nei tikslinis 3,3 % BVP rodiklis, nustatytas 2006 m. vasario mėn. atnaujintoje stabilumo programoje ir gerokai mažiau nei 3 % BVP pamatinė vertė likus vieneriems metams iki Tarybos nustatyto termino,

ankstesniais palankių ciklinių sąlygų metais Vokietija neužtikrino pakankamos biudžetinio veikimo laisvės, kad galėtų per užsitęsusį 2002–2005 m. lėto augimo laikotarpį pasiekti vidutinį metinį 0,5 % BVP augimą. Iki 2005 m. vykdytas kai kurių mokesčių sumažinimas apsunkino biudžetą, o išlaidų kompensavimo priemonės buvo įgyvendintos tik šiek tiek pavėluotai. Imtasi tokių konsolidavimo priemonių, kaip viešojo sektoriaus darbo užmokesčio ribojimas ir darbuotojų skaičiaus mažinimas, visuomenės sveikatos sistemos reforma 2004 m., subsidijų ir valstybės investicijų mažinimas; lėtas darbo užmokesčio augimas privačiajame sektoriuje taip pat sulaikė pensijų išlaidų augimą. Be to, 2006 m. tiesioginiai mokesčiai, visų pirma susiję su pelnu, davė didesnes pajamas, nei buvo galima tikėtis vykstant ekonomikos pokyčiams. Pagal ciklą pakoreguotas balansas nuo 2002 m. gerėjo nesiimant esminių vienkartinių priemonių. Numatytas struktūrinis balansas, neįskaitant vienkartinių ir kitų laikinųjų priemonių, kaip BVP procentinė dalis, ypač 2006 m. pagerėjo beveik vienu procentiniu punktu,

Komisijos tarnybų 2007 m. pavasario prognozės skelbia, kad 2007 m. deficitas toliau sumažės iki 0,6 % BVP, nes tam turės įtakos besitęsiantis didelis BVP augimas ir visų pirma standartinės PVM normos padidėjimas nuo 16 % iki 19 % 2007 m. sausio mėn. Vienkartinių priemonių nenumatyta. 2007 m. pavasario pranešime Vokietijos valdžios institucijos 2007 m. prognozavo 1,2 % BVP deficitą. Be to, Komisijos tarnybos prognozuoja struktūrinio balanso pagerėjimą BVP procentine dalimi, 2007 m. sudarysiančia Formula procentinio punkto. Taigi galima teigti, kad Vokietija įvykdė rekomendaciją 2006 m. ir 2007 m. bendrai pagerinti struktūrinį balansą bent vienu procentiniu punktu. Pagal pavasario prognozę, laikantis prielaidos, kad politika nesikeis, 2008 m. deficitas toliau sumažės iki 0,3 % BVP. Tai rodo, kad deficitas yra patikimai ir tvariai sumažintas ir nesiekia 3 % BVP pamatinės vertės. Laikantis prielaidos, kad politika nesikeis, manoma, kad struktūrinis deficitas 2008 m. sumažės labai nedaug. Tai reikėtų vertinti atsižvelgiant į poreikį daryti pažangą siekiant biudžeto būklės vidutinės trukmės tikslo, kuris Vokietijos atveju yra struktūriniu požiūriu subalansuotas biudžetas,

skolos santykis, kuris nuo 60,3 % BVP 2002 m. padidėjo iki maksimalaus 67,9 % BVP dydžio 2005 m., stabilizavosi 2006 m. ir pagal Komisijos tarnybų 2007 m. pavasario prognozę 2007 m. turėtų sumažėti iki 65,4 % BVP, o iki 2008 m. – iki maždaug 63Formula %, remiantis prielaida, kad politika nesikeis, vadinasi, priartės iki pamatinės vertės daug greičiau, nei prognozuota naujausioje atnaujintoje stabilumo programoje.

(7)

Tarybos manymu, perviršinis deficitas Vokietijoje yra ištaisytas, todėl Sprendimas 2003/89/EB turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atlikus bendrą vertinimą, darytina išvada, kad perviršinis deficitas Vokietijoje yra ištaisytas.

2 straipsnis

Sprendimas 2003/89/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 34, 2003 2 11, p. 16.

(2)  OL L 209, 1997 8 2, p. 6. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1056/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 5).

(3)  Byla C-27/04 Komisija prieš Tarybą, [2004] Rink. p. I-6649.

(4)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2103/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 1).

(5)  Tarybos sprendimas 2006/344/EB (OL L 126, 2006 5 13, p. 20).


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/25


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 10 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2007/491/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2005 m. Lisabonos strategijos reforma pabrėžė augimo ir darbo vietų kūrimo svarbą. Europos užimtumo strategijos Užimtumo gairės, išdėstytos 2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimo 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (4) priede ir Bendrosios ekonominės politikos gairės, išdėstytos 2005 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacijoje 2005/601/EB dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008) (5), buvo priimtos kaip jungtinis paketas, kuriame Europos užimtumo strategija vadovaujamasi įgyvendinant Lisabonos strategijos užimtumo bei darbo rinkos tikslus.

(2)

Sąjunga turėtų sutelkti visus atitinkamus nacionalinius ir Bendrijos išteklius – įskaitant sanglaudos politiką – vystydama tris Lisabonos strategijos aspektus (ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos), kad būtų geriau pasinaudota jų sąveika atsižvelgiant į bendrą tvaraus vystymosi kontekstą.

(3)

Užimtumo gairės ir Bendrosios ekonominės politikos gairės turėtų būti iš esmės peržiūrimos tik kas trejus metus, o pereinamaisiais metais iki 2008 m. jų atnaujinimas turėtų būti griežtai ribojamas, kad būtų užtikrintas stabilumo lygis, būtinas siekiant veiksmingo įgyvendinimo.

(4)

Komisijos metinės pažangos ataskaitoje ir Jungtinėje užimtumo ataskaitoje atlikta valstybių narių nacionalinių reformų programų analizė rodo, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse siekdamos:

pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių darbo vietose, didinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti, ir

didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir gebėjimus.

(5)

2006 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė pagrindinį užimtumo politikos Lisabonos darbotvarkėje vaidmenį ir būtinybę didinti prioritetinių kategorijų užimtumo galimybes laikantis visą gyvenimą trunkančio ciklo požiūrio. Atsižvelgdama į tai, ji patvirtino Europos lyčių lygybės paktą, kuris turėtų toliau plėtoti lyčių aspekto integravimą ir suteikti stimulą plačiu mastu gerinti moterų perspektyvas ir galimybes.

(6)

Pašalinus kliūtis darbuotojų mobilumui, kaip teigiama sutartyse, įskaitant Stojimo sutartis, turėtų geriau veikti vidaus rinka ir padidėti jos augimo ir užimtumo potencialas.

(7)

Atsižvelgiant į Komisijos atliktą nacionalinių reformų programų analizę ir Europos Vadovų Tarybos išvadas, šiuo metu daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama veiksmingam ir laiku atliekamam įgyvendinimui, ypač daug dėmesio teikiant sutartiems kiekybiniams tikslams, nustatytiems 2005–2008 m. gairėse.

(8)

Valstybės narės turėtų atsižvelgti į Užimtumo gaires planuodamos Bendrijos lėšų, visų pirma Europos socialinio fondo lėšų, panaudojimą.

(9)

Atsižvelgiant į integruotą gairių paketo pobūdį, valstybės narės turėtų visiškai įgyvendinti Bendrąsias ekonominės politikos gaires,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/600/EB priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2007 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos savo užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  2007 m. vasario 15 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2007 m. balandžio 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2007 m. vasario 2 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(4)  OL L 205, 2005 8 6, p. 21.

(5)  OL L 205, 2005 8 6, p. 28.


Komisija

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. sausio 24 d.

dėl Valstybės Pagalbos C 38/2005 (ex NN 52/2004), kurią Vokietija suteikė Biria grupei

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 130)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/492/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas, remiantis pirmiau nurodytais straipsniais (1), ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2002 m. sausio 23 d. ir 2002 m. rugpjūčio 20 d. Komisijai buvo atsiųstas skundas dėl valstybės pagalbos, teikiamos kaip valstybės garantija Biria grupei.

(2)

Po Komisijos ir Vokietijos susirašinėjimo Vokietija 2003 m. sausio 24 d. raštu, užregistruotu 2003 m. sausio 28 d., Komisijai pranešė, kad buvo atsisakyta planuojamos garantijos, kurios suteikimas priklausė nuo to, ar Komisija duos jai leidimą. Skundo pateikėjas apie tai buvo informuotas 2003 m. vasario 17 d. raštu.

(3)

2003 m. liepos 1 d. raštu, užregistruotu 2003 m. liepos 9 d., ir 2003 m. rugpjūčio 8 d. raštu, užregistruotu 2003 m. rugsėjo 5 d., skundo pateikėjas pateikė papildomos informacijos apie kitą valstybės garantiją Biria grupei ir valstybės valdomas šios grupės įmonių akcijas.

(4)

2003 m. rugsėjo 9 d. raštu Komisija paprašė informacijos, kurią Vokietija pateikė 2003 m. spalio 14 d. raštu, užregistruotu 2003 m. spalio 16 d.2003 m. gruodžio 9 d. Komisija paprašė papildomos informacijos, kurią Vokietija pateikė 2004 m. kovo 19 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną.

(5)

2004 m. spalio 18 d. Komisija paskelbė įsakymą teikti informaciją, nes kilo abejonių, ar pagalbos priemonės Biria grupei atitiko schemas, pagal kurias šios priemonės tariamai buvo suteiktos. Atsakydama į įsakymą teikti informaciją Vokietija 2005 m. sausio 31 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, pateikė papildomos informacijos.

(6)

2005 m. spalio 20 d. Komisija pradėjo oficialią tyrimo procedūrą dėl trijų galimų valstybės pagalbos priemonių. Tame pačiame sprendime ji konstatavo, kad kelios kitos tariamai neteisėtai suteiktos pagalbos priemonės arba nebuvo pagalba, arba buvo suteiktos remiantis patvirtintomis pagalbos taisyklėmis ir jas atitiko. Atitinkamas Komisijos sprendimas buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paprašė visų suinteresuotųjų šalių pareikšti pastabas dėl galimų pagalbos priemonių. 2006 m. sausio 27 d. raštu, užregistruotu 2006 m. sausio 30 d., savo pastabas pateikė suinteresuotoji šalis, norėjusi likti neįvardyta, vasario 6 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, savo pastabas pateikė Prophete GmbH & Co KG, Rheda-Wiedenbrück ir Pantherwerke AG iš Lėnės ir 2006 m. vasario 6 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, bei 2006 m. vasario 27 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, savo pastabas pateikė Vaterland-Werke GmbH & Co. KG iš Nojenradės.

(7)

Šios pastabos buvo pateiktos Vokietijai 2006 m. vasario 6 d. ir 2006 m. kovo 2 d. raštais. Vokietija pateikė atsakymus 2006 m. balandžio 5 d. raštu, užregistruotu 2006 m. balandžio 7 d., ir 2006 m. gegužės 12 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną.

(8)

Vokietija 2006 m. sausio 23 d. raštu, užregistruotu tą pačią dieną, perdavė savo pastabas dėl oficialiosios tyrimo procedūros pradžios.

(9)

2006 m. vasario 6 d. raštu Komisija paprašė papildomos informacijos, kurią Vokietija pateikė 2006 m. balandžio 5 d. raštu, užregistruotu 2006 m. balandžio 7 d.2006 m. liepos 19 d. Komisija išsiuntė dar vieną prašymą pateikti papildomos informacijos, į kurį Vokietija atsakė 2006 m. rugsėjo 25 d. raštu, užregistruotu 2006 m. rugsėjo 26 d.

II.   APRAŠYMAS

2.1.   Pagalbą gaunanti įmonė

(10)

Biria grupė gamina ir parduoda dviračius. Grupės pagrindinės bendrovės, Biria AG, būstinė yra Noikirche, Saksonijoje, remtiname regione, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte.

(11)

2003 m. grupės apyvartą sudarė 93,2 mln. EUR (2002 m. – 83,8 mln. EUR), o pelnas siekė 3,7 mln. EUR (2002 m. buvo susidaręs 5,8 mln. EUR nuostolis). 2003 m. grupėje dirbo 415 darbuotojų (2002 m. – 490 darbuotojų), todėl ją galima priskirti prie didelių įmonių.

(12)

Pagrindinė bendrovė Biria AG buvo įsteigta 2003 m. susijungus Biria AG (senajai bendrovei) su jos pavaldžiąja įmone Sachsen Zweirad GmbH. Tuo pačiu metu įmonės pavadinimas buvo pakeistas iš Sachsen Zweirad GmbH į Biria GmbH. 2005 m. balandžio mėn. Biria GmbH juridinis statusas buvo pakeistas į Biria AG. 2003 m. Biria GmbH (dabar Biria AG) pasiekė 55,7 mln. EUR metinę apyvartą ir gavo 3,6 mln. EUR pelno. Vienintelis Biria AG savininkas yra Mehdi Biria.

(13)

Svarbiausios grupės įmonės be pagrindinės bendrovės yra Bike Systems GmbH & Co Thüringer Zweiradwerk KG (toliau – Bike Systems) – ši įmonė per Biria pavaldžiąją bendrovę Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft mbH (toliau – BSBG) priklauso Biria ir įmonei Checker Pig GmbH.

(14)

Bike Systems būstinė yra Nordhauzene, Tiuringijoje, remtiname regione, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte. 2003 m. Bike Systems apyvarta siekė 6,1 mln. EUR ir ji patyrė 0,6 mln. EUR nuostolį. Joje dirbo 157 darbuotojai. Bike Systems gamina tik dviračius pagrindinei bendrovei BSBG („Lohnherstellungsvertrag“). BSBG yra atsakinga už dviračių pardavimą.

(15)

Checker Pig GmbH būstinė yra Drezdene, Saksonijoje, remtiname regione, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punkte. 2003 m. Checker Pig GmbH apyvarta siekė 6,9 mln. EUR ir ji patyrė 0,4 mln. EUR nuostolį. Įmonėje dirbo 43 darbuotojai.

(16)

2005 m. lapkričio 7 d.Biria AG pardavė didžiąją dalį savo turto dviem Lone Star grupės (privataus investicinio fondo) įmonėms. Nekilnojamasis turtas tebėra Biria AG nuosavybė ir nuomojamas Lone Star grupei. Turto pardavimo kaina buvo 11,5 mln. EUR. Nepriklausomas ekspertas atitinkamo turto rinkos kainą preliminariai įvertino 10,7 mln. EUR. Lone Star grupės įmonė ar įmonės dabar akivaizdžiai vykdo veiklą naudodamos Biria GmbH pavadinimą.

(17)

Vokietijos pateiktais duomenimis, turtas buvo parduotas per atvirą, skaidrų konkursą be papildomų sąlygų. Konkursas buvo paskelbtas internete ir keliuose spaudiniuose. Buvo numatyta, kad naujasis investuotojas galės dalyvauti įmonės veikloje keliais būdais: įsigis turto (asset deal), įsigis visą turtą en bloc arba įsigis akcijų. Lone Star galiausiai nusipirko turto pagal asset deal sandorį.

(18)

Remiantis Vokietijos pateikta informacija parduoti įmonę buvo ruošiamasi dar iki 2005 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimo pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Pirmieji pasiūlymai galėjo būti pateikti iki 2005 m. spalio 4 d.

2.2.   Finansinės priemonės

(19)

1-oji priemonė: 2001 m. kovo mėn. gbb Beteiligungs-AG (toliau – gbb), Deutsche Ausgleichsbank (federacinio plėtros banko) pavaldžioji bendrovė įnešė į Bike Systems2 070 732 EUR indėlį iki 2010 m. ir tapo akcininke be balsavimo teisės. Vokietijos duomenimis, šis indėlis buvo įneštas rinkos sąlygomis, todėl jis nelaikomas valstybės pagalba.

(20)

2-oji priemonė: 2003 m. kovo 20 d. Saksonijos federacinė žemė Sachsen Zweirad GmbH suteikė 80 % garantiją, kuri iš pradžių galiojo iki 2008 m. pabaigos, už 5,6 mln. EUR gamybos priemonių kreditą. 2004 m. sausio mėn. garantija buvo grąžinta ir pakeista garantija, suteikta Biria GmbH (žr. 3-iąją priemonę). Garantija buvo suteikta pagal Saksonijos federacinės žemės garantijų direktyvą (3), t. y. Komisijos patvirtintą pagalbos schemą.

(21)

3-ioji priemonė: 2003 m. gruodžio 9 d. Saksonijos federacinė žemė įmonei Biria GmbH (dabar Biria AG) suteikė 80 % garantiją už 24 875 000 EUR dydžio gamybos priemonių kreditą, skirtą finansuoti planuojamą apyvartos didinimą ir grupės finansavimo koncepcijos keitimą. Kreditą sudaro 8 mln. EUR paskola, skirta atlyginti už gamybos priemones, 7,45 mln. EUR vertės kredito linija, skirta apyvartinėms lėšoms, ir 9,425 mln. EUR suma sezoninio finansavimo poreikiams. Garantija buvo suteikta pagal Saksonijos federacinės žemės garantijų direktyvą, t. y. Komisijos patvirtintą pagalbos schemą. Garantija buvo suteikta su sąlyga, kad bus grąžinta įmonei Sachsen Zweirad GmbH suteikta garantija (2-oji priemonė). Todėl ši garantija įsigaliojo tik 2004 m. sausio 5 d., kai buvo grąžinta Sachsen Zweirad suteikta garantija.

III.   PRIEŽASTYS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

(22)

Oficiali tyrimo procedūra buvo pradėta todėl, kad Komisija abejojo Vokietijos teiginiais, kad akcijos be balsavimo teisės įsigytos rinkos sąlygomis. Komisijos nuomone, įmonė Bike Systems išvengė bankroto priimdama bankroto planą, todėl šios įmonės ateities perspektyvos buvo neaiškios. Tuo metu ji turėjo būti laikoma sunkumų patiriančia įmone. Komisija abejojo, ar atsižvelgiant į riziką šis atlygis buvo tinkamas ir ar akcijos be balsavimo teisės įsigytos rinkos sąlygomis. Kalbant apie EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyje numatytas išimtis Komisija neturėjo informacijos apie tai, ar buvo įvykdytos Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (4) (toliau – Bendrijos gairės) sąlygos.

(23)

Kita priežastis pradėti oficialią tyrimo procedūrą buvo išankstinė Komisijos išvada, kad patvirtintos pagalbos schemos, pagal kurią tariamai buvo suteiktos garantijos Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH, sąlygos nebuvo įvykdytos, todėl garantijos nepateko į šios pagalbos schemos taikymo sritį. Komisijos nuomone, Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH garantijų suteikimo momentu buvo laikytinos sunkumų patiriančiomis įmonėmis. Kadangi Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH dar buvo ir didelės įmonės, net ir pagal minėtą pagalbos schemą apie garantijas reikėjo atskirai pranešti Komisijai. Kalbant apie galimą išimčių pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalies taikymą, Komisija abejojo, ar buvo įgyvendintos Bendrijos gairių sąlygos.

IV.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ NUOMONĖ

(24)

Komisija gavo suinteresuotosios šalies, kuri norėjo likti neįvardyta, ir įmonių Prophete GmbH & Co. KG, Pantherwerke AG ir Vaterland-Werke GmbH & Co. KG pastabas.

4.1.   Nenorėjusio būti įvardyto konkurento pastabos

(25)

Savo pastabose dėl oficialios tyrimo procedūros pradžios konkurentas, kuris norėjo likti neįvardytas, teigia, kad Biria AG dėl 24,5 mln. EUR valstybės garantijos galėjo parduoti dviračius konkurento klientams mažesne už gamybos sąnaudas kaina, nors konkurentas turi Vokietijoje rentabiliausią gamyklą.

(26)

Be to, 2003 m. Biria AG galėjo nurodyti tik pelną, nes bankai atsisakė 8,567 mln. EUR vertės reikalavimų. 2004 m. ir 2005 m. Biria AG vėl patyrė nuostolių.

(27)

Be to, konkurentas atkreipia dėmesį į tai, kad Biria buvo parduota Lone Star vykdant asset deal sandorį. O Sachsen-LB ir vidutinė investicinė bendrovė tikriausiai atsisakė didžiosios savo reikalavimų dalies. Naujoji Biria GmbH, kuri priklauso Lone Star grupei, perėmė visą senosios Biria AG turtą.

4.2.   Prophete GmbH & Co. KG ir Pantherwerke AG

(28)

Savo pastabose dėl oficialios tyrimo procedūros pradžios Prophete GmbH & Co. KG ir Pantherwerke AG (toliau – Prophete ir Pantherwerke) pareiškė, kad Biria dėl valstybės pagalbos galėjo savo produkciją parduoti tokiomis kainomis, kurių būtų neįmanoma nustatyti įprastomis rinkos sąlygomis. Abi įmonės konkuruoja su Biria, todėl pagalba joms padarė tiesioginį poveikį.

(29)

Biria grupė yra didžiausia Vokietijos dviračių gamintoja, per metus pagaminanti apie 700 000 dviračių. Biria grupės įmonės veikia dviejuose dviračių rinkos segmentuose: nespecializuotos prekybos ir specializuotos didmeninės prekybos.

(30)

Nespecializuotos prekybos segmentui priskiriama visa mažmeninė prekyba, kurią vykdo didesnieji mažmeninės prekybos tinklai ir užsakymų paštu įmonės. Dviračiai šiame segmente paprastai kainuoja nuo 100 iki 199 EUR. Prophete ir Pantherwerke spėja, kad šioje rinkoje parduodama apie 1,5 mln. dviračių, o Biria, parduodanti 650 000 dviračių, užima apie 50 % šio segmento.

(31)

Prophete ir Pantherwerke duomenimis, Biria grupė ir specializuotoje didmeninėje prekyboje užima dominuojančią padėtį. Šiame rinkos segmente parduodama nuo 150 000 iki 200 000 dviračių. Specializuotoje didmeninėje prekyboje kainos gali siekti iki 400 EUR. Pantherwerke šiame segmente yra tiesioginė Biria konkurentė.

(32)

Prophete ir Pantherwerke jau kelerius metus pastebi, kad Biria grupė nuolat parduoda dviračius žemesnėmis nei kitų gamintojų kainomis. Šio skirtumo neįmanoma paaiškinti ekonominiu požiūriu, nes nors Biria dėl dominuojančios padėties rinkoje pasiekia didesnę pirkimo apimtį, tačiau tai jai neužtikrina palankesnių prekybos sąlygų. Prophete ir Pantherwerke spėja, kad dėl nedidelių Biria grupės pardavimo kainų įmonė pastaraisiais metais patyrė didelių nuostolių.

(33)

Kalbėdamos apie akcijas be balsavimo teisės Prophete ir Pantherwerke abejojo, ar privatus investuotojas, atsižvelgdamas į 2001 m. kovo mėn. Bike Systems ekonominę padėtį, būtų investavęs į šią įmonę.

(34)

Abi garantijas, 2003 ir 2004 m. suteiktas Sachsen Zweirad GmbH ir Biria, Prophete ir Pantherwerke laiko nesuderinamomis su Bendrijos pagalbos taisyklėmis. Prophete ir Pantherwerke mano, kad tuo metu, kai pagalbą gaunančioms įmonėms buvo suteiktos garantijos, jos patyrė sunkumų. Naujoji įmonė Biria laikytina abiejų ankstesnių įmonių, iš kurių ji buvo sudaryta, teisių perėmėja. Naujos įmonės pradiniame balanse reikalinga informacija nepateikiama.

(35)

Abi suteiktos garantijos pažeidė vienkartinės pagalbos principą, nes Biria grupės ekonominė veikla galėjo dar kartą būti atgaivinta tik padedant valstybei.

(36)

Nebuvo imtasi jokių kompensacinių priemonių, kad būtų atlygintas neigiamas poveikis konkurentams. Biria grupei nebuvo apribota rinkos dalis. Atvirkščiai, šios grupės strategija grindžiama agresyvia kainų politika, kurios tikslas – toliau plėsti veiklą. Savo tinklalapyje Biria paskelbė, kad 2005 m. ji ketina parduoti 850 000 dviračių ir taip padidinti apyvartą, palyginti su 2004 m. Be to, Prophete ir Pantherwerke atkreipia dėmesį į pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad Biria AG savininkas verslą pardavė privačiam investiciniam fondui Lone Star.

4.3.   Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(37)

Savo pastabose dėl oficialios tyrimo procedūros pradžios Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (toliau – Vaterland-Werke) teigia, kad Biria grupė, kuri pagamina nuo 700 000 iki 800 000 dviračių per metus, yra didžiausia Vokietijos dviračių gamintoja. Panašų kiekį pagamina tik įmonė MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke, kuri per metus pagamina 700 000 dviračių; kiti gamintojai pagamina tik 250 000–400 000 dviračių.

(38)

Vaterland-Werke ir Biria veikia nespecializuotos prekybos rinkos segmente, kuriam priskiriami didesni mažmeninės prekybos tinklai ir didelės užsakymų paštu įmonės. Šiame segmente konkurencija labai didelė, o Biria, žinoma dėl savo agresyvios strategijos, parduoda produkciją už gamybos sąnaudas mažesne kaina. Tokios strategijos galima laikytis tik naudojantis išorės finansavimo šaltiniais, o Biria atveju tokie šaltiniai yra valstybės pagalba. Tokia padėtis kelia pavojų visų mažųjų konkurentų, negaunančių valstybės pagalbos, egzistavimui. Vaterland-Werke ši padėtis daro ypač didelį poveikį – jos neišnaudotų pajėgumų negalima kompensuoti kitais užsakymais. Kadangi rinkoje yra perteklinių pajėgumų, bet kurio gamintojo pajėgumų didinimas pasinaudojant valstybės subsidijomis taptų našta kitiems gamintojams.

(39)

Kalbėdama apie akcijas be balsavimo teisės Vaterland-Werke abejojo, ar privatus investuotojas, atsižvelgdamas į 2001 m. kovo mėn. Bike Systems ekonominę padėtį, būtų investavęs į šią įmonę.

(40)

Abi garantijas, 2003 ir 2004 m. suteiktas Sachsen Zweirad GmbH ir Biria, Vaterland-Werke laiko nesuderinamomis su Bendrijos pagalbos taisyklėmis. Tuo metu, kai pagalbą gaunančioms įmonėms buvo suteiktos garantijos, jos patyrė sunkumų. Naujoji įmonė Biria laikytina abiejų ankstesnių įmonių, iš kurių ji buvo sudaryta, teisių perėmėja. Naujos įmonės pradinis balansas nepateikia reikalingos informacijos.

(41)

Abi suteiktos garantijos pažeidė vienkartinės pagalbos principą, nes Biria grupės ekonominė veikla galėjo dar kartą būti atgaivinta tik padedant valstybei.

(42)

Nebuvo imtasi jokių kompensacinių priemonių, kad būtų atlygintas neigiamas poveikis konkurentams. Biria grupei nebuvo apribota rinkos dalis. Atvirkščiai, šios grupės strategija grindžiama agresyvia kainų politika, kurios tikslas – toliau plėsti veiklą. Savo tinklalapyje Biria paskelbė, kad 2005 m. ji ketina parduoti 850 000 dviračių ir taip padidinti apyvartą, palyginti su 2004 m. Be to, Vaterland-Werke atkreipia dėmesį į pranešimą spaudai, kuriame teigiama, kad Biria AG savininkas verslą pardavė privačiam investiciniam fondui Lone Star.

V.   VOKIETIJOS PASTABOS

(43)

Savo pastabose dėl oficialios tyrimo procedūros pradžios Vokietija teigė, kad gbb akcijos be balsavimo teisės buvo įsigytos rinkos sąlygomis. Vokietija pritaria Komisijai, kad akcijos be balsavimo teisės yra susijusios su didesne rizika negu įprasta paskola. Tačiau akcijų be balsavimo teisės įsigijimo sąlygos buvo nustatytos taip, kad atitiktų Komisijos pranešimo dėl orientacinių ir nuolaidų normų metodo nustatymo (5) sąlygas. Pagal šį pranešimą orientacinė norma yra žemiausia norma, kuri gali būti didinama esant rizikingoms situacijoms. Tokiu atveju priemoka gali būti padidinta 400 ar daugiau pagrindinių punktų.

(44)

Vokietijos duomenimis, atlygis už akcijas be balsavimo teisės sudaro 12,25 % (8,75 % fiksuotas dydis ir 3,5 % priklauso nuo pelno). Todėl jis 600 pagrindinių punktų viršija 6,33 % orientacines Komisijos palūkanas. Taip gbb atsižvelgė į tai, kad įmonėje buvo vykdomas restruktūrizavimas ir akcijų be balsavimo teisės rizika buvo padidėjusi dėl įmonės pertvarkymo ir užstatų stokos. Į šią papildomą riziką buvo atsižvelgta pridedant dar 200 pagrindinių punktų.

(45)

Be to, sprendimas įsigyti akcijų be balsavimo teisės buvo priimtas atsižvelgiant į prognozę, pagal kurią įmonės apyvarta nuo 0,89 mln. EUR (2001 m.) turėjo padidėti iki 3,38 mln. EUR (2003 m.). Todėl Vokietija daro išvadą, kad sutartas 12,25 % atlygis už akcijas be balsavimo teisės atitiko riziką. Vokietijos nuomone, faktas, kad atlygio dalis yra kintama, nėra svarbus, nes tokia praktika įprasta įsigyjant akcijų be balsavimo teisės ir ji atitinka rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančio investuotojo elgesį.

(46)

Dėl garantijos įmonei Sachsen Zweirad GmbH Vokietija teigia, kad įmonė garantijos teikimo momentu nepatyrė sunkumų ir neturėjo nė vieno sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse, būdingo požymio. Be to, įmonė 2003 m. (iki susijungimo su Biria spalio mėn.) turėjo teigiamą nuosavą 404 mln. EUR kapitalą ir gavo 2,1 mln. EUR pelną. Įmonės ekonominė padėtis 2003 m. pagerėjo, palyginti su 2001–2002 m., dėl 2002 m. pabaigoje pradėto konsolidavimo ir pagerėjusios padėties rinkoje.

(47)

Nors dėl įmonės likvidumo kilo klausimų, tačiau padėtis nebuvo „rimta“. Nekilo pavojaus, kad privatūs bankai toliau nebeteiks kreditų. Be to, didelės palūkanos irgi nesukėlė likvidumo problemų, kitaip nei teigia Komisija.

(48)

Dėl garantijos Biria GmbH (dabar Biria AG) Vokietija teigia, kad ši garantija buvo suteikta atsižvelgiant į naują Biria grupės koncepciją, kurioje buvo numatoma racionalizuoti grupės organizaciją ir koncentruoti Biria GmbH įsigijimą, atsakomybę už gaminius ir platinimą. Koncepcijoje buvo numatyta ne tik finansuoti apyvartos didinimą, bet ir reorganizuoti visą grupės finansavimą.

(49)

Vokietijos nuomone, Biria GmbH (dabar Biria AG) garantijos teikimo momentu nebuvo sunkumų patirianti įmonė. Todėl reikia atskirti senąją ir naująją Biria AG. Naujoji įmonė būtų laikytina sunkumų patiriančia įmone tik tuomet, jei ji paveldėtų senosios įmonės sunkumus (jei senoji įmonė būtų sunkumų patirianti įmonė). Tačiau naujoji Biria AG sunkumų nepaveldėjo. Naujoji Biria AG atsirado senajai Biria AG susijungus su Sachsen Zweirad GmbH. Susijungiant dominavo įmonė Sachsen Zweirad GmbH, kuri nebuvo sunkumų patirianti įmonė. Todėl negalima automatiškai daryti prielaidos, kad naujoji Biria AG buvo sunkumų patirianti įmonė. Net jei senoji Biria AG būtų sunkumų patirianti įmonė, susijungimas su Sachsen Zweirad GmbH būtų lėmęs, kad naujoji Biria AG automatiškai netaptų sunkumų patiriančia įmone.

(50)

Be to, Vokietija atkreipė dėmesį į tai, kad vieno iš privačių bankų pasitraukimas iš įmonės finansavimo buvo susijęs su banko strategijos pokyčiais po susijungimo. Abu kiti bankai atsisakė savo įsipareigojimų tuo pačiu metu kaip ir šis privatus bankas. Tačiau šių veiksmų negalima traktuoti kaip prarasto pasitikėjimo, nes vienas iš bankų toliau bendrai finansavo du atskirus projektus.

(51)

Vokietija nurodė, kad Sachsen Zweirad GmbH susijungimo su Biria AG tikslas buvo ne apeiti pagalbos taisykles ir išvengti įmonės priskyrimo prie sunkumų patiriančių įmonių, – tai buvo naujos įmonių grupės koncepcijos padarinys.

(52)

Savo pastabose dėl konkurento, kuris norėjo likti neįvardytas, pastabų, Vokietija teigia, kad konkurento ir Biria sąnaudų struktūros skaičių negalima lyginti. Konkurento apyvarta padidėjo, o Biria grupės apyvarta sumažėjo. Tuo pačiu metu konkurento EBITDA (pelnas iki palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos) sumažėjo, o Biria grupės duomenys tebebuvo tokie patys. Iš to aiškėja, kad Biria parduoda produkciją ne dempingo kainomis, o dėl konkurento galima teigti, kad jo kainodaros politika yra agresyvesnė už Biria grupės.

(53)

Ekonominė žala, kurią tariamai patyrė konkurentas dėl Biria grupės veiklos, nėra nei įrodyta faktais, nei suprantamai aprašyta. Be to, konkurencinėje rinkoje įprasta, kad įmonės parduoda produkciją kainomis, žemesnėmis už konkurentų kainas.

(54)

Kalbant apie konkurento minėtą Biria grupės turto pardavimą Lone Star grupei, Vokietija pateikė išsamios informacijos apie patį pardavimo procesą ir privačių bei viešųjų kreditorių reikalavimų patenkinimą.

(55)

Savo pastabose dėl Prophete, Pantherwerke ir Vaterland-Werke pastabų Vokietija atkreipia dėmesį į tai, kad dviračių rinka yra suskirstyta į tris, o ne į du segmentus, kaip teigia šios įmonės. Šie trys segmentai yra specializuota prekyba, užsakymai paštu ir savitarna (SB-Fläche). Biria užsakymų paštu segmente užima tvirtą padėtį, ir ne tiek dėl agresyvios kainų politikos, kiek labiau dėl just in time tiekimo sistemos. Tačiau savitarnos segmente pirmauja MIFA AG, o Biria užimama rinkos dalis nesiekia 10 %.

(56)

Vokietija paneigia Vaterland-Werke teiginius, kad Biria planuoja plėsti veiklą vykdydama agresyvią kainų politiką, ir atkreipia dėmesį į procedūros metu pateiktus duomenis. Vokietija teigia, kad Biria AG 2003 m. pagamino 670 000 dviračių, o nuo to laiko jos gamyba mažėja.

VI.   ĮVERTINIMAS

6.1.   Pagalbą gaunanti įmonė

(57)

Pagalba buvo suteikta Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH (dabar Biria AG) ir Bike Systems, Biria GmbH pavaldžiajai įmonei. 2005 m. lapkričio 7 d.Biria AG pardavė didžiąją dalį savo turto dviem Lone Star grupės (privataus investicinio fondo) įmonėms. Komisija konstatuoja, kad remiantis pateikta informacija turtas parduotas surengus atvirą, skaidrų konkursą be papildomų sąlygų. Vokietijos duomenimis, turtą ekspertas įvertino 10,7 mln. EUR. Todėl Lone Star grupės sumokėta 11,5 mln. EUR kaina buvo didesnė už eksperto nustatytą kainą.

(58)

Remdamasi pateikta informacija Komisija daro išvadą, kad nėra įrodymų, jog Lone Star grupė kokiu nors būdu gavo naudos iš pagalbos ir kad Lone Star grupė netiesiogiai ar tiesiogiai buvo pagalbos, suteiktos Biria GmbH (dabar Biria AG) ir Bike Systems, gavėja.

6.2.   Tariamai rinkos sąlygomis įgyvendinta priemonė

(59)

Vokietijos nuomone, gbb įsigijo Bike Systems (1-oji priemonė) akcijų be balsavimo teisės ne rinkos sąlygomis. Akcijų be balsavimo teisės rizika yra prilyginama subordinuotosios paskolos rizikai ir laikytina didžiausios rizikos paskola. Jei įmonei bus paskelbtas bankrotas arba ji bus likviduota, įmoka už akcijas be balsavimo teisės bus grąžinta tik tuomet, kai bus apmokėtos visos kitos skolos. Todėl su akcijomis be balsavimo teisės susijusi rizika viršija įprastos banko investicinės paskolos, kuri paprastai yra apsaugota banko nustatytomis sąlygomis, atitinkančiomis Komisijos nustatytą orientacinę normą, riziką. Todėl atlygis už tokį indėlį turėtų akivaizdžiai viršyti Komisijos nustatytą orientacinę normą.

(60)

Akcijų įsigijimo momentu Komisijos orientacinė palūkanų norma buvo 6,33 %. Už dalyvavimą buvo sutartas fiksuotas 8,75 % atlygis ir kintamas, nuo pelno priklausantis 3,5 % atlygis. Todėl sutartas atlygis viršija Komisijos nustatytą orientacinę palūkanų normą.

(61)

Tačiau Bike Systems bankroto išvengė priimdama bankroto planą. Šios įmonės ateities perspektyvos buvo neaiškios, nes buvo atliktas tik ribotas veiklos restruktūrizavimas. Pagal 2001 m. metinį balansą įmonė tais metais vis dar patyrė nuostolių. Nuosavas kapitalas vis dar buvo neigiamas, nors dėl paslėptų rezervų pavyko išvengti bankroto. Todėl tuo metu Bike Systems turėjo būti laikoma sunkumų patiriančia įmone.

(62)

Todėl Komisija mano, kad atsižvelgiant į riziką atlygis nebuvo tinkamas ir akcijų be balsavimo teisės buvo įsigyta ne rinkos sąlygomis. Investicija suteikė Bike Systems pranašumą, kuris rinkoje įmonei negalėtų būti suteiktas.

6.3.   Tariamai pagal patvirtintas pagalbos schemas suteikta pagalba

(63)

Sachsen Zweirad GmbH buvo suteikta garantija už 5,6 mln. EUR gamybos priemonių kreditą (2-oji priemonė) ir Biria GmbH (dabar Biria AG) buvo suteikta garantija už 24,875 mln. EUR gamybos priemonių kreditą (3-ioji priemonė), šios garantijos buvo suteiktos pagal Saksonijos federacinės žemės garantijų schemą. Pagal šią patvirtintą pagalbos programą sunkumų nepatiriančioms įmonėms galima teikti garantijas už daugiau kaip 5 mln. DEM (2,6 mln. EUR) paskolas, skirtas naujoms investicijoms ir, ypatingais atvejais, už papildomą investicijų finansavimą ir gamybos priemonių įsigijimą. Išimtiniais atvejais galima leisti finansuoti konsolidavimą ir restruktūrizavimą. Tačiau teikiant garantiją didelei įmonei restruktūrizuoti būtina kiekvieną kartą informuoti Komisiją.

(64)

Vokietijos duomenimis, buvo laikomasi schemos sąlygų, todėl garantijos atitinka schemos nuostatas. Vokietija mano, kad Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH (dabar Biria AG) garantijų teikimo momentu nebuvo sunkumų patiriančios įmonės. Garantijos buvo teikiamos siekiant apsaugoti paskolą, skirtą atlyginti už gamybos priemones, o tai pagal pagalbos schemą leidžiama.

(65)

Komisija teigia, kad garantijos nėra suderinamos su pagalbos schema, pagal kurią jos tariamai buvo suteiktos. Kitaip nei Vokietija, Komisija mano, kaip toliau išsamiau paaiškinta, kad Sachsen Zweirad GmbH 2003 m. kovo mėn. garantijos teikimo momentu buvo sunkumų patirianti įmonė, o Biria GmbH 2003 m. gruodžio mėn. garantijos teikimo momentu irgi buvo sunkumų patirianti įmonė. Teikiant garantiją sunkumų patiriančiai įmonei restruktūrizuoti būtina kiekvieną kartą informuoti Komisiją.

(66)

Vokietijos nuomone, Sachsen Zweirad GmbH neturėjo nė vieno sunkumų patiriančiai įmonei, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse, būdingo požymio (6). Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrijos gairių 6 punkte nurodyti sunkumų patiriančiai įmonei būdingi požymiai tik nurodo, kada įmonė gali būti traktuojama kaip patirianti sunkumų, tačiau jų nereikia vertinti kaip sąlygų, kurios turėtų būti bendrai įgyvendintos. 2001 m. vykdydama įprastinę ekonominę veiklą Sachsen Zweirad GmbH patyrė 1 274 000 EUR nuostolį, o 2002 m. patyrė 733 000 EUR nuostolį. Nuostolius padengė pagrindinė bendrovė Biria pagal pelno atskaitymo sutartį (Ergebnisabführungsvertrag). 2002 m. apyvarta sumažėjo, palyginti su 2001 m.

(67)

Pagal 2002 m. įmonės ūkinės veiklos ataskaitą atrodė, kad Sachsen Zweirad GmbH iškilo ir likvidumo problemų. Įmonės ūkinės veiklos ataskaitoje aiškiai pasakyta, kad Sachsen Zweirad GmbH likvidumui dėl didelių išlaidų, susidariusių dėl išankstinio prekių atsargų finansavimo ir augimo grupės viduje, buvo iškilęs pavojus. Remiantis įmonės ūkinės veiklos ataskaita įmonė galėjo išlikti tik tuo atveju, jei bankai būtų buvę pasiruošę toliau teikti esamus kreditus arba juos restruktūrizuoti.

(68)

Vokietijos nuomone, niekada nekilo pavojus, kad privatūs bankai toliau nebeteiks kreditų. Tačiau jos nuomonė nepaneigia teiginio, kad įmonės likvidumas kėlė abejonių. Remiantis įmonės ūkinės veiklos ataskaita daugumos kreditų galiojimo laikas buvo trumpesnis kaip penkeri metai, o tai jokiu būdu nėra tinkamiausias laikas finansuoti ūkinę veiklą, todėl didėjo su įmone susijusi rizika. Be to, dėl trumpalaikių kreditų reikėjo mokėti dideles palūkanas (nors 2002 m. jos šiek tiek sumažėjo, palyginti su 2001 m.), kurios papildomai mažino įmonės likvidumą.

(69)

Taigi Komisija daro išvadą, kad Sachsen Zweirad GmbH garantijos teikimo momentu laikytina sunkumų patiriančia įmone, todėl garantija atitinkamai laikytina restruktūrizavimo garantija. Kadangi apie tokios garantijos teikimą didelėms įmonėms reikia kiekvienu atskiru atveju pranešti Komisijai, nebuvo įgyvendintos patvirtintos pagalbos schemos, pagal kurią tariamai buvo suteikta garantija, sąlygos, todėl garantija nepateko į šios pagalbos schemos taikymo sritį.

(70)

Biria GmbH (dabar Biria AG) buvo įsteigta Biria AG (senajai įmonei) susijungus su pavaldžiąja bendrove Sachsen Zweirad GmbH. Įsteigimas įsigaliojo 2003 m. spalio 1 d.

(71)

Vokietijos nuomone, Biria GmbH (dabar Biria AG) turėtų būti aiškiai skiriama nuo Biria AG (senosios įmonės) ir Sachsen Zweirad GmbH, nes susijungus pastarosioms įmonėms atsirado nauja įmonė. Todėl į klausimą, ar ši įmonė 2004 m. gruodžio 9 d. garantijos teikimo momentu buvo sunkumų patirianti įmonė, reikia atsakyti atsižvelgiant į susijungus įmonėms atsiradusios naujos įmonės pradinį balansą. Iš pradinio balanso aiškėja, kad Biria GmbH negali būti laikoma sunkumų patiriančia įmone.

(72)

Komisija nesutinka su šiais argumentais. Susijungus įmonėms atsiradusi nauja įmonė Biria GmbH negali būti nagrinėjama atskirai nuo ankstesnės įmonės Biria AG ir Sachsen Zweirad GmbH, nes ji atsirado susijungus pastarosioms įmonėms. Kitu atveju būtų paprasta išvengti priskyrimo prie sunkumų patiriančių įmonių – tereikėtų susijungti ūkio subjektams arba įsteigti naujas įmones. Buvusi Biria AG 2002 m. taip pat patyrė nuostolių ir susidūrė su tokiomis pat likvidumo problemomis kaip ir Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH perėmė visas Biria AG (senoji įmonė) ir Sachsen Zweirad GmbH skolas bei įsipareigojimus. Be to, Biria GmbH turi tą patį turtą ir atlieka tą pačią ūkinę veiklą kaip Biria AG (senoji įmonė) ir Sachsen Zweirad GmbH. Todėl Komisija mano, kad Biria GmbH perėmė Biria AG (senoji įmonė) ir Sachsen Zweirad GmbH sunkumus.

(73)

Vokietijos duomenimis, susijungiant įmonėms Sachsen Zweirad GmbH dominavo ekonominiu požiūriu. Sachsen Zweirad GmbH nebuvo sunkumų patirianti įmonė, todėl negalima automatiškai daryti prielaidos, kad naujoji Biria AG buvo sunkumų patirianti įmonė. Priešingai nei teigia Vokietija, Komisijai vis dėlto mano, kad Sachsen Zweirad GmbH buvo sunkumų patirianti įmonė. Todėl naujoji Biria GmbH„paveldėjo“Sachsen Zweirad GmbH sunkumus.

(74)

Remiantis 2003 m. įmonės ūkinės veiklos ataskaita 2003 m. buvo tęsiamas Biria grupės restruktūrizavimas ir pertvarka. Šis procesas prasidėjo jau 2002 m. ir į jį buvo įtrauktas grupės finansavimo pertvarkymas. Remdamasi Saksonijos federacinės žemės garantija 24,875 mln. EUR paskolai Biria grupė parengė naują koncepciją savo veiklai vidutiniu laikotarpiu finansuoti. Naujoje finansavimo koncepcijoje buvo numatyta taip suderinti palūkanų normas, kad sumažėtų didelė palūkanų našta.

(75)

Tuo pačiu metu buvo reorganizuota bankų grupė: trys bankai pareiškė esą pasirengę atsisakyti 8 567 000 EUR vertės reikalavimų (atrodo, kad tai gerokai daugiau nei 50 % jų reikalavimų), jei įmonė nedelsiant patenkins likusius reikalavimus. Todėl paskolą, kurią kompensuoja 3-iosios priemonės 80 % garantija, sudaro 8 mln. EUR paskola, skirta atlyginti už gamybos priemones, 7,45 mln. EUR vertės kredito linija apyvartinėms lėšoms ir 9,425 mln. EUR suma sezoninio finansavimo poreikiams.

(76)

Biria GmbH (dabar Biria AG) garantijos teikimo momentu iškilo didelių likvidumo problemų, todėl ji buvo laikoma sunkumų patiriančia įmone. Šį vertinimą patvirtino faktas, kad trys bankai atsisakė finansuoti Biria veiklą ir net buvo pasiruošę atsisakyti didžiosios dalies reikalavimų, jei būtų nedelsiant patenkinti jų likę reikalavimai. Tai rodo, kad bankai rimtai abejojo, kad Biria gali sumokėti skolas ir kad ši įmonė yra pelninga.

(77)

Vokietija savo ruožtu teigia, kad bankai įmonę atsisakė finansuoti todėl, kad pasikeitė jų veiklos strategija. Komisija konstatuoja, kad bankai tikriausiai atsisakė apie 50 % nepatenkintų reikalavimų. Net jei bankai būtų nusprendę nebefinansuoti įmonės dėl veiklos strategijos pokyčių, šis jų sprendimas rodo, kad bankai nemanė, kad labai tikėtina atgauti visą paskolos sumą.

(78)

Taigi Komisija daro išvadą, kad Biria GmbH garantijos teikimo momentu laikytina sunkumų patiriančia įmone, todėl garantija atitinkamai laikytina restruktūrizavimo garantija. Kadangi apie tokios garantijos teikimą didelėms įmonėms reikia kiekvieną kartą pranešti Komisijai, nebuvo įgyvendintos patvirtintos pagalbos schemos, pagal kurią tariamai buvo suteikta garantija, sąlygos, todėl garantija nepateko į šios pagalbos schemos taikymo sritį.

6.4.   Valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje

(79)

Pagal EB sutarties 87 straipsnį valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Pagal nusistovėjusią Europos Bendrijų teismų praktiką įtakos prekybai kriterijus yra įvykdytas, jei pagalbą gaunanti įmonė vykdo ekonominę veiklą, kuri yra valstybių narių prekybos objektas.

(80)

Akcijų be balsavimo teisės (1-oji priemonė) įsigijo gbb. Vokietijos duomenimis, akcijos buvo įsigytos gbb vykdant savo programą, todėl nebuvo gauta valstybės lėšų. Tačiau Komisija konstatuoja, kad gbb akcijų įsigijimo momentu buvo visiškai kontroliuojama Deutsche Ausgleichsbank, valstybinio Vokietijos banko, kuris yra valstybės jurisdikcijai pavaldi įstaiga ir kurio užduotis yra skatinti Vokietijos ekonomiką atsižvelgiant į viešąjį interesą. Be to, gbb turi atlikti užduotis, susijusias su verslo skatinimu. Pavyzdžiui, gbb buvo atsakinga už Rytų Vokietijos konsolidavimo ir augimo fondą (Konsolidierungs- und Wachstumsfonds Ostdeutschland), kuriuo buvo siekiama teikti nuosavą kapitalą vidutinėms įmonėms Rytų Vokietijoje, kad būtų stiprinamas jų nuosavo kapitalo pagrindas. Todėl Komisija mano, kad ši priemonė priskirtina prie valstybės priemonių. Kaip paaiškinta 59–62 konstatuojamosiose dalyse, Bike Systems šia priemone buvo suteiktas pranašumas, kurio įmonė rinkoje nebūtų gavusi.

(81)

2 ir 3 priemonėse minimas garantijas suteikė Saksonijos federacinė žemė, todėl jos yra teikiamos iš valstybės išteklių ir priskiriamos valstybei. Garantijos teikia naudą Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH (dabar Biria AG), nes abi įmonės šių garantijų rinkoje nebūtų gavusios tomis pačiomis sąlygomis.

(82)

Tiek Bike Systems, tiek Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH gamina dviračius. Tais dviračiais prekiaujama tarptautinėje rinkoje, todėl ši priemonė gali iškraipyti konkurenciją ir daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Todėl Komisija daro išvadą, kad akcijos be balsavimo teisės ir abi garantijos yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, ir abi garantijos buvo suteiktos ne pagal patvirtintą pagalbos schemą. Todėl 1, 2 ir 3 priemonės yra nauja pagalba ir jas reikia atitinkamai įvertinti.

(83)

Komisijos nuomone, akcijų be balsavimo teisės atveju pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp atlygio, kurį Bike Systems turėtų mokėti už akcijas be balsavimo teisės laisvoje rinkoje, ir faktiškai sumokėto atlygio. Kadangi Bike Systems buvo sunkumų patirianti įmonė, kai buvo nupirktos jos akcijos be balsavimo teisės, ir su šia investicija susijusi rizika buvo didelė, pagalbos elementas gali sudaryti iki 100 % akcijų be balsavimo teisės, nes rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis investuotojas tokių akcijų nepirktų (plg. Komisijos pranešimo dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai, teikiamai garantijų forma (7), 3.2 punktą).

(84)

Remiantis Komisijos pranešimu dėl orientacinių ir nuolaidų normų metodo nustatymo (8) orientacinės normos turi atspindėti vidutinį palūkanų normų lygį, apskaičiuotą vidutinės trukmės ar ilgalaikėms paskoloms, gautoms pateikus įprastą užstatą. Toliau sakoma, kad tokiu būdu nustatyta orientacinė norma yra žemiausia norma, kuri gali būti didinama esant ypač rizikingoms situacijoms (pavyzdžiui, įmonei patiriant sunkumų, nesant paprastai bankų reikalaujamų užstatų). Tokiu atveju priemoka gali būti padidinta 400 ar daugiau pagrindinių punktų. Akcijų be balsavimo teisės įsigijimas nėra paskola, tačiau jas galima palyginti su ypač rizikinga paskola, nes bankroto atveju jos yra subordinuotos, palyginti su kitais reikalavimais, įskaitant subordinuotąją paskolą.

(85)

Kaip paaiškinta 61 konstatuojamojoje dalyje, Bike Systems, kuri neseniai baigė bankroto procesą, padėtis laikoma neužtikrinta. Šios įmonės ateities perspektyvos buvo neaiškios, nes buvo atliktas tik ribotas veiklos restruktūrizavimas. Todėl, kaip paaiškinta 61 konstatuojamojoje dalyje, įmonė laikytina sunkumų patiriančia įmone. Be to, nebuvo pateikti akcijų be balsavimo teisės užstatai, todėl padidėjo rizika, kad nebus patenkinti visi reikalavimai. Akcijos be balsavimo teisės ne tik neturi užstatų, bet bankroto atveju jos dar yra subordinuotos, palyginti su kitomis paskolomis, todėl dar labiau padidėjo rizika, kad nebus patenkinti visi reikalavimai.

(86)

Todėl šioje byloje Komisija mano, kad Bike Systems, kaip sunkumų patirianti įmonė, būtų turėjusi mokėti palūkanas, kurios atitiktų bent orientacinę normą, pridedant 400 pagrindinių punktų priemoką, ir papildomą 400 pagrindinių punktų priemoką už tai, kad nėra užstatų. Be to, Komisija mano, kad būtų tikslinga pridėti dar 200 pagrindinių punktų už tai, kad akcijos be balsavimo teisės bankroto atveju yra subordinuotos. Šis būdas atitinka nuostatas, pateiktas Komisijos pranešime dėl orientacinių ir nuolaidų normų metodo nustatymo, kuriose numatoma, kad ypač rizikingais atvejais, pvz., jei įmonė patiria sunkumų arba nėra bankų paprastai reikalaujamų užstatų, priemoka gali sudaryti 400 pagrindinių punktų ir net daugiau. Todėl pagalbos elementas atitinka skirtumą tarp orientacinių normų, pridedant 1 000 pagrindinių punktų, ir faktinio atlygio už akcijas be balsavimo teisės.

(87)

Apskaičiuojant pagalbos elementą galima tik iš dalies atsižvelgti į kintamą 3,5 % atlygį, nes jis priklausė nuo pelno. Tačiau įmonės padėtis buvo bloga ir nebuvo aiškių perspektyvų gauti pelno. Todėl Komisija mano, kad pateisinama atsižvelgti tik į pusę kintamo atlygio dydžio, t. y. į 1,75 %. Todėl faktinį atlygį, kuriuo remiamasi apskaičiuojant pagalbos elementą, turėtų sudaryti 8,75 % fiksuota norma ir pusė 3,5 % kintamo atlygio, t. y. bendrą palūkanų sumą sudaro 10,5 %. Todėl pagalbos elementas atitinka skirtumą tarp orientacinių palūkanų, pridedant 1 000 pagrindinių punktų, ir 10,5 % atlygio.

(88)

Dėl 2 ir 3 priemonėmis suteiktų garantijų Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH galėjo gauti už savo paskolas palankesnes finansines sąlygas negu paprastai gaunamos finansų rinkose. 2 ir 3 priemonės garantijų pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp palūkanų, kurias Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH turėtų sumokėti už paskolą rinkos sąlygomis (t. y. be garantijos), ir palūkanų, už kurias buvo faktiškai suteikta laiduojama paskola. Šis skirtumas atitiktų priemoką, kurios rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis laiduotojas reikalautų už šias garantijas. Kadangi Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH buvo sunkumų patiriančios įmonės, kai joms buvo suteiktos garantijos ir atitinkamos paskolos, pagalbos elementas gali sudaryti iki 100 % garantijų, nes joks finansuotojas apskritai nebūtų suteikęs paskolos be garantijos (9).

(89)

Pagal Komisijos pranešimą dėl orientacinių ir nuolaidų normų metodo nustatymo (10) orientacinės normos turi atspindėti vidutinį palūkanų normų lygį, apskaičiuotą vidutinės trukmės ar ilgalaikėms paskoloms, gautoms pateikus įprastą užstatą. Toliau sakoma, kad tokiu būdu nustatyta orientacinė norma yra žemiausia norma, kuri gali būti didinama esant ypač rizikingoms situacijoms (pavyzdžiui, įmonei patiriant sunkumų, nesant paprastai bankų reikalaujamų užstatų). Tokiu atveju priemoka gali būti padidinta 400 ar daugiau pagrindinių punktų.

(90)

Kaip paaiškinta 66–78 konstatuojamosiose dalyse, Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH garantijų suteikimo momentu buvo sunkumų patiriančios įmonės. Dėl ypač nedaug siūlomų užstatų su Sachsen Zweirad GmbH suteikta paskola ir garantija buvo susijusi papildoma rizika. Sachsen Zweirad GmbH suteiktos paskolos garantija buvo užtikrinta tik grupės įmonių suteikta solidaria garantija (selbstschuldnerische Bürgschaft). Tokių solidarių garantijų ekonominė vertė yra labai menka.

(91)

Todėl Komisija mano, kad Sachsen Zweirad GmbH šioje byloje, kaip sunkumų patirianti įmonė, būtų turėjusi mokėti palūkanas, kurios atitiktų bent orientacinę normą, pridedant 400 pagrindinių punktų priemoką, ir papildomą 400 pagrindinių punktų priemoką už tai, kad užstatai yra labai nedideli. Todėl garantijos pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp orientacinių palūkanų, pridedant 800 pagrindinių punktų, ir faktinių palūkanų, už kurias buvo suteikta laiduojama paskola.

(92)

Kalbant apie Biria GmbH suteiktą paskolą ir garantiją, už ją pateikti užstatai buvo didesnės ekonominės vertės už Sachsen Zweirad GmbH suteiktos garantijos užstatų vertę. Tačiau užstatai vis tiek buvo mažesni už paprastai reikalaujamus užstatus. Biria GmbH suteikta garantija yra užtikrinta 15 mln. EUR pirmo rango žemės hipoteka Bike Systems turtui. Tačiau žemės hipoteka yra subordinuota, palyginti su kita 2 mln. EUR paskola. Todėl ši pirmo rango žemės hipoteka padengė tik vos daugiau kaip 50 % visos paskolos sumos. Kiti užstatai (žemės hipotekos, reikalavimų perleidimai, grupės įmonių turimų prekių perleidimas kreditoriaus nuosavybėn turint tikslą užtikrinti prievolės vykdymą ir bendra Biria GmbH savininko garantija) buvo nedidelės ekonominės vertės.

(93)

Todėl Komisija mano, kad Biria GmbH šioje byloje, kaip sunkumų patirianti įmonė, būtų turėjusi mokėti palūkanas, kurios atitiktų bent orientacinę normą, pridedant 400 pagrindinių punktų priemoką, ir papildomą 300 pagrindinių punktų priemoką už tai, kad užstatai yra nedideli (palyginti su 400 pagrindinių punktų priemoka už Sachsen Zweirad GmbH suteiktą garantiją dėl labai nedidelių užstatų). Todėl garantijos pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp orientacinių palūkanų, pridedant 700 pagrindinių punktų, ir faktinių palūkanų, už kurias buvo suteikta laiduojama paskola.

6.5.   Išimtys, taikomos pagal EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalis

(94)

EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatomos išimtys EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje nustatytam bendrajam draudimui taikyti pagalbą.

(95)

EB sutarties 87 straipsnio 2 dalies išimtys šiuo atveju netaikytinos, nes pagalbos priemonės nėra nei socialinio pobūdžio, nei taikomos individualiems vartotojams; jos neskirtos nei gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti, nei yra pagalba, teikiama tam tikrų Vokietijos Federacinės Respublikos regionų, patyrusių žalą dėl Vokietijos padalijimo, ūkiui.

(96)

Taip pat netaikomos išimtys pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b ir d punktus. Šios išimtys susijusios su bendriems interesams svarbių projektų vykdymo skatinimu ir pagalba, skirta kultūrai remti ir paveldui išsaugoti.

(97)

Todėl lieka išimtys pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a ir c punktus ir jomis pagrįstos Bendrijos gairės.

(98)

Pirmiausia Komisija konstatuoja, kad Bike System būstinė yra remtiname regione pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą, kuris gali pretenduoti į regioninę pagalbą. Tačiau Vokietija, nepaisydama Komisijos oficialios tyrimo procedūros pradžioje išreikštų abejonių, nepateikė jokios informacijos, kad yra įvykdytos sąlygos teikti regioninę pagalbą, kaip nustatyta nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse (11).

(99)

Kitos išimtys yra numatytos Bendrijos gairėse. Kadangi pagalba buvo suteikta 2001 m. kovo mėn., taikomos 1999 m. spalio 9 d. Bendrijos gairės (12). Komisija neturi informacijos, ar pagalba pagal Bendrijos gaires gali būti laikoma suderinama su EB sutartimi. Remiantis Bendrijos gairėmis restruktūrizavimo pagalba teikiama su sąlyga, kad vykdomas pagrįstas restruktūrizavimo planas, vengiama neproporcingo konkurencijos iškraipymo, o pagalba apsiriboja būtinu minimumu. Nepaisydama Komisijos oficialios tyrimo procedūros pradžioje išreikštų abejonių, Vokietija nepateikė jokios informacijos, kuri rodytų, kad tos sąlygos įvykdytos. Todėl Komisija daro išvadą, kad Bendrijos gairių sąlygos nėra įvykdytos.

(100)

Be to, aptariamai priemonei negalima taikyti kitų Bendrijos gairių ir reglamentų, galiojančių pagalbai mokslo tyrimų ir taikomosios veiklos, aplinkos apsaugos, mažųjų ir vidutinių įmonių, užimtumo ir švietimo arba rizikos kapitalo srityse. Kadangi šia priemone nesiekiama bendriems interesams svarbių tikslų, ši pagalba laikoma su EB sutartimi nesuderinama pagalba veiklai.

(101)

Komisija konstatuoja, kad įmonių Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH būstinė yra remtiname regione pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą. Tačiau joms netaikomos išimtys pagal šį punktą ir nuostatos dėl regionų pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, nes Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH buvo sunkumų patiriančios įmonės ir pagalbos priemonės nebuvo skirtos tam tikro regiono ekonominei plėtrai skatinti.

(102)

Komisija daro išvadą, kad galėtų būti taikomos tik Bendrijos gairės. Kadangi pagalba buvo suteikta 2003 m. kovo ir gruodžio mėn., taikomos 1999 m. spalio 9 d. Bendrijos gairės (13).

(103)

Pagalba teikiama su sąlyga, kad vykdomas restruktūrizavimo planas, kurio trukmė būtų kiek įmanoma apribota ir kuris per pagrįstai nustatytą laiką, remiantis realiomis prielaidomis apie būsimas veiklos sąlygas, atkurtų ilgalaikį įmonės pelningumą. Nepaisydama Komisijos oficialios tyrimo procedūros pradžioje išreikštų abejonių, Vokietija nepateikė jokios informacijos, pagal kurią būtų galima spręsti, ar garantijos suteiktos remiantis pagrįstu restruktūrizavimo planu, kuris atkurtų grupės pelningumą.

(104)

Be to, turi būti imamasi priemonių, kad būtų kuo labiau sušvelnintas žalingas pagalbos poveikis konkurentams. Dažniausiai tai reiškia įmonės dalies, kurią ji gali turėti savo rinkoje arba rinkose po restruktūrizavimo, apribojimą. Komisija neturi informacijos apie atitinkamą rinką ir Biria grupės užimamą šios atitinkamos rinkos dalį. Taip pat nėra informacijos apie galimas kompensacines priemones, kuriomis būtų galima apriboti įmonės rinkos dalį. Priešingai, atrodo, kad 2001 m. įsigijusi Checker Pig ir Bike Systems Biria grupė išsiplėtė.

(105)

Pagalbos suma turi būti apribota iki restruktūrizavimui būtino minimumo atsižvelgiant į įmonės ir jos akcininkų turimus finansinius išteklius. Be to, iš pagalbos gavėjo reikalaujama nemažo įnašo į restruktūrizavimo planą iš nuosavų išteklių arba išorės finansavimo rinkos sąlygomis. Kadangi pagalba nebuvo suteikta remiantis restruktūrizavimo planu, Komisija neturi jokios informacijos apie pagalbos gavėjo įnašą ir apie tai, ar pagalba apsiribojo minimumu.

(106)

Pagal Bendrijos gaires restruktūrizavimo pagalbą galima suteikti tik vieną kartą. Jei atitinkama įmonė praeityje jau gavo restruktūrizavimo pagalbą ir restruktūrizavimo etapas yra baigtas mažiau kaip prieš 10 metų, kitą restruktūrizavimo pagalbą Komisija paprastai leidžia teikti tik susiklosčius ypatingoms ir nenumatytoms aplinkybėms.

(107)

1996 m. balandžio mėn. ir 1998 m. kovo mėn. Sachsen Zweirad GmbH gavo restruktūrizavimui skirtą 1 278 200 EUR valstybės suteiktą pagalbą pagal patvirtintą pagalbos schemą. Kadangi praėjo mažiau kaip 10 metų nuo to laiko, kai Sachsen Zweirad GmbH baigė restruktūrizavimo etapą, o Komisija neturi informacijos apie ypatingas ir nenumatytas aplinkybes, galima teigti, kad suteikiant abi garantijas nesilaikyta vienkartinės pagalbos principo.

(108)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Bendrijos gairių sąlygos nėra įvykdytos.

(109)

Be to, 2 ir 3 priemonėms negalima taikyti kitų Bendrijos gairių ir reglamentų, galiojančių pagalbai mokslo tyrimų ir taikomosios veiklos, aplinkos apsaugos, mažųjų ir vidutinių įmonių, užimtumo ir švietimo arba rizikos kapitalo srityse. Kadangi šiomis priemonėmis nesiekiama bendriems interesams svarbių tikslų, ši pagalba yra laikoma su EB sutartimi nesuderinama pagalba veiklai.

VII.   IŠVADA

(110)

Taigi Komisija daro išvadą, kad 1 070 732 EUR dydžio gbb investicija į Bike Systems, 80 % garantija už 5,6 mln. EUR paskolą įmonei Sachsen Zweirad GmbH ir 80 % garantija už 24 875 000 EUR paskolą įmonei Biria GmbH (dabar Biria AG) yra valstybės pagalba ir neatitinka suderinamumo su bendrąja rinka sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vokietijos valstybės pagalba Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH ir Biria GmbH (dabar Biria AG) yra nesuderinama su bendrąja rinka. Pagalbą sudarė šios priemonės:

a)

1-oji priemonė: Bike Systems GmbH & Co. Thüringer Zweiradwerk KG2 070 732 EUR vertės akcijos be balsavimo teisės. Pagalbos elementas atitinka skirtumą tarp orientacinių palūkanų, pridedant 1 000 pagrindinių punktų, ir faktinio atlygio už akcijas be balsavimo teisės (fiksuota norma pridedant 50 % kintamo atlygio);

b)

2-oji priemonė: 4 480 000 EUR garantija Sachsen Zweirad GmbH. Pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp orientacinių palūkanų, pridedant 800 pagrindinių punktų, ir palūkanų, už kurias buvo suteikta laiduojama paskola;

c)

3-ioji priemonė: 19 900 000 EUR garantija Biria GmbH (dabar Biria AG). Pagalbos elementą sudaro skirtumas tarp orientacinių palūkanų, pridedant 700 pagrindinių punktų, ir palūkanų, už kurias buvo suteikta laiduojama paskola.

2 straipsnis

1.   Vokietija imasi visų priemonių, kurios būtinos, kad iš pagalbos gavėjo būtų išieškota 1 straipsnyje minima neteisėtai suteikta pagalba.

2.   Akcijų be balsavimo teisės ir garantijos Biria GmbH (dabar Biria AG) galiojimas bus nutrauktas per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo.

3.   Pagalba bus nedelsiant grąžinta pagal nacionalinės teisės procedūrą, jeigu ji leidžia nedelsiant ir veiksmingai įvykdyti sprendimą.

4.   Į grąžintiną sumą įtraukiamos palūkanos nuo to laikotarpio, kai neteisėta pagalba buvo suteikta gavėjui, iki faktinio pagalbos grąžinimo.

5.   Palūkanos apskaičiuojamos pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 (14) V skyriaus nuostatas.

3 straipsnis

Vokietija per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi arba kurios planuojamos vykdant šį sprendimą. Tam naudojamas priede pateiktas klausimynas. Vokietija pateikia Komisijai visus dokumentus, įrodančius, kad prieš neteisėtos pagalbos gavėją pradėta procedūra dėl pagalbos grąžinimo.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2007 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 2, 2006 1 5, p. 14.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Direktyva Nr. 73/1993, Bürgschaftsrichtlinie des Freistaats Sachsen, SG(93) D/9273, 1993 6 7.

(4)  OL C 288, 1999 10 9, p. 2.

(5)  OL C 273, 1997 9 9, p. 3.

(6)  Žr. 4 išnašą.

(7)  OL C 71, 2000 3 11, p. 14.

(8)  Žr. 5 išnašą.

(9)  Žr. 7 išnašą.

(10)  Žr. 5 išnašą.

(11)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(12)  Žr. 4 išnašą.

(13)  Žr. 4 išnašą.

(14)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Informacija apie Komisijos sprendimo C(2007) 130 vykdymą

1.   Reikalaujamos grąžinti sumos apskaičiavimas

1.1.   Nurodykite šiuos duomenis apie gavėjui suteiktos neteisėtos pagalbos sumos dydį:

Mokėjimo data (1)

Pagalbos suma (2)

Valiuta

Gavėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1.2.   Išsamiai paaiškinkite, kaip apskaičiuojamos grąžintinos pagalbos palūkanos.

2.   Pagalbai grąžinti planuojamos ir jau taikomos priemonės

2.1.   Išsamiai aprašykite planuojamas ir jau taikomas priemones, skirtas tiesiogiai ir veiksmingai įvykdyti reikalavimą grąžinti pagalbą. Taip pat paaiškinkite, kokių alternatyvių priemonių yra nacionalinėje teisėje, padedančių įvykdyti reikalavimą grąžinti. Nurodykite taikomų arba planuojamų priemonių teisinį pagrindą.

2.2.   Nurodykite laikotarpį, per kurį numatoma visiškai grąžinti pagalbą.

3.   Jau įvykdytas reikalavimas grąžinti

3.1.   Nurodykite šiuos duomenis apie pagalbos sumas, kurios jau buvo išreikalautos grąžinti iš gavėjo:

Data (3)

Grąžinta suma

Valiuta

Gavėjas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Pridėkite dokumentus su informacija apie 3.1 punkto lentelėje nurodytą grąžintą pagalbos sumą.


(1)  Data, kai gavėjui buvo suteikta pagalba arba padarytos atskiros pagalbos įmokos (jeigu priemonė susideda iš keleto įmokų ir atlygių, surašykite kiekvieną atskiromis eilutėmis).

(2)  Gavėjui suteiktos pagalbos suma (bruto pagalbos ekvivalentais).

(3)  Pagalbos grąžinimo data.


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/41


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. vasario 7 d.

dėl pagalbos schemos, kurią Italija ketina įgyvendinti pagal Sicilijos regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnį Nr. C 34/2005 (ex N 113/2005)

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 284)

(Tik tekstas italų kalba yra autentiškas)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/493/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodyto straipsnio nuostatas (1) ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2005 m. kovo 9 d. rašte Italijos valdžios institucijos pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį pranešė Komisijai apie pagalbos priemonę, numatytą regiono Įstatymo Nr. 17/2004 „Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005“ 60 straipsnyje.

(2)

2005 m. kovo 29 d. ir 2005 m. birželio 10 d. raštuose Komisija paprašė Italijos valdžios institucijų papildomos informacijos apie minėtą priemonę.

(3)

Po to, kai gavo 2005 m. balandžio 27 d. Komisijos priminimą, Italijos valdžios institucijos atsakė 2005 m. gegužės 18 d. raštu, taip pat 2005 m. liepos 12 d. ir 2005 liepos 14 d. raštais.

(4)

2005 m. rugsėjo 21 d. rašte Komisija pranešė Italijai apie sprendimą inicijuoti procedūrą dėl nagrinėjamos priemonės pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį.

(5)

Komisijos sprendimas inicijuoti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl minėtos pagalbos priemonės.

(6)

Jokių pastabų iš suinteresuotųjų šalių Komisija negavo.

(7)

2005 m. lapkričio 10 d. rašte, Komisijos užregistruotame 2005 m. lapkričio 15 d., Italijos valdžios institucijos paprašė Komisijos sustabdyti procedūrą, kol galutinio sprendimo nepriims Teisingumo Teismas, nagrinėjantis bylą C-475/2003 dėl Italijos regioninių vertės sukūrimo mokesčių (IRAP) suderinamumo su 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (3) 33 straipsnio 1 dalimi. Komisija patenkino prašymą 2006 m. rugpjūčio 2 d. rašte po 2006 m. liepos 11 d. pakartotinio prašymo. 2006 m. spalio 3 d. Teisingumo Teismas pripažino IRAP suderinamumą su Direktyvos 77/388/EB 33 straipsnio 1 dalimi (4).

(8)

2006 m. gegužės 8 d. rašte, Komisijos užregistruotame 2006 m. gegužės 11 d., Italijos valdžios institucijos informavo Komisiją, kad buvo iš dalies pakeistas regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnis, ir pareiškė, kad nagrinėjama priemonė yra taikoma pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 69/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai (5) ne tik iki tol, kol bus gautas Komisijos leidimas, bet ir „tuo atveju, jeigu Komisija priimtų neigiamą sprendimą“.

II.   PRIEMONĖS APRAŠYMAS

II.1.   Priemonės tikslas

(9)

Anot Italijos valdžios institucijų, priemone siekiama paskatinti naujų įmonių kūrimąsi ir sumažinti skirtumą tarp įmonių, kurios veikia Sicilijos regione ir tų, kurios yra kituose Italijos regionuose, kur pragyvenimo lygis yra labai žemas arba nedarbo lygis yra pavojingai aukštas pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą.

(10)

Be to, nagrinėjama priemonė būtų nukreipta į investavimo galimybių didinimą Sicilijoje, gerinant saugumo standartus ir stiprinant nusikalstamumo prevenciją.

II.2.   Priemonės teisinis pagrindas

(11)

Regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 2005 m. IRAP sumažinamas 1 %, 2006 m. – 0,75 % ir 2007 m. – 0,5 %. Šis mokestis taikomas kooperatyvams (tiksliau – „società cooperative a mutualità prevalente“), kaip apibrėžta Italijos civiliniame kodekse (6).

(12)

Regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalyje tokia pati mokesčio lengvata suteikiama apsaugos tarnybų bendrovėms, kaip apibrėžiama 1931 m. birželio 18 d. Karališkame dekrete Nr. 773, nustatančiame sąlygas, kuriomis valstybinės ir privačios struktūros gali būti prefekto įgaliotos teikti kilnojamojo ar nekilnojamojo turto apsaugos bei privačių tyrimų paslaugas (7).

(13)

Sicilijos regiono valdžios institucijos nusprendė sumažinti mokestį remdamosi nacionaliniu įstatymu (8) visiems Italijos regionams pripažįstama teise taikyti IRAP.

II.3.   Priemonės lėšos

(14)

Italijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad 60 straipsnio taikymo poveikis biudžetui sudarys maždaug 2 mln. EUR per 2005–2007 m. laikotarpį.

II.4.   Priemonės taikymas su kitomis pagalbos schemomis

(15)

Draudžiama aptariamą priemonę taikyti kartu su pagalba, gauta iš kitų vietinių, regioninių ir nacionalinių ar Bendrijos pagalbos schemų toms pačioms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti.

II.5.   Priemonės taikymo laikotarpis

(16)

Regiono Įstatymas Nr. 17/2004 įsigaliojo 2004 m. gruodžio 29 d., tačiau 60 straipsnyje numatyta, kad priemonė yra taikoma pagal de minimis reglamentą iki tol, kol bus gautas Komisijos leidimas. 2006 m. gegužės 16 d. rašte Italijos valdžios institucijos pareiškė, kad priemonė yra taikoma pagal reglamentą de minimis net ir tuo atveju, jeigu Komisija priimtų neigiamą sprendimą.

(17)

Pagalbos schema taikoma trejus fiskalinius metus nuo 2005 m. iki 2007 m.

III.   PROCEDŪROS INICIJAVIMO PAGRINDAS

(18)

2005 m. rugsėjo 21 d. rašte Komisija patvirtino, kad pagalbos schema, apie kurią pranešta, yra valstybės pagalba remiantis Sutarties 87 straipsnio 1 dalimi, kadangi naudojamos valstybės lėšos, pagalbos schema yra taikoma pasirinktinai, nes ji skirta tik tam tikriems sektoriams ir (arba) tam tikros kategorijos įmonėms, teikia pirmenybę tam tikroms įmonėms lyginant su kitomis, kurios teikia tas pačias paslaugas, be to, ši pagalbos schema gali iškraipyti konkurenciją ir daryti neigiamą poveikį Bendrijos vidaus prekybai.

(19)

Viena iš procedūros inicijavimo priežasčių buvo Komisijos neatmesta galimybė, kad priemonė galėtų daryti tokią įtaką Bendrijos vidaus prekybai, kad prieštarautų bendram interesui, atsižvelgiant į tai, kad pagal pagalbos schemos sąlygas pagalbos gavėjai neprivalo atlyginti rinkos iškraipymų.

(20)

Be to, Komisija abejojo, ar priemonė patenkintų sąlygas, numatytas Bendrijos nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse (9) (toliau – gairės). Iš tikrųjų priemone, remiantis pateiktais duomenimis, būtų teikiama pagalba Sicilijos kooperatyvų ir saugumo tarnybų veiklai.

(21)

Remiantis gairių 4.15 punktu, pagalba veiklai gali būti teikiama su sąlyga, kad jos pobūdis ir įnašas į regiono vystimąsi yra pagrįsti, ir jos lygis proporcingas tiems galimiems sunkumams, kuriuos siekiama palengvinti. Dėl to Komisija abejojo, ar Italijos valdžios institucijoms būtų pavykę pateisinti pagalbos veiklai teikimą, įrodant galimų sunkumų egzistavimą ir nustatant jų svarbą.

(22)

Komisija išreiškė abejones, ar regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalyje numatyta pagalba veiklai galėtų būti suderinama su bendrąja rinka, kadangi skatina naujų įmonių kūrimąsi bei sumažina skirtumą tarp įmonių, kurios veikia Sicilijos regione ir tų, kurios yra kituose Italijos regionuose. Komisija pastebėjo, kad sąsaja tarp IRAP panaikinimo visiems Sicilijos kooperatyvams ir naujų įmonių steigimo Sicilijoje nėra aiški, o Italijos valdžios institucijos šiuo klausimu nepateikė jokio paaiškinimo.

(23)

Pranešime Italijos valdžios institucijos tvirtino, kad Sicilijoje veikiančios įmonės turi struktūrinių trūkumų, kadangi Sicilija yra izoliuotas ir atokus regionas, esantis toli nuo žemyno ekonominių centrų. Komisija patikslino, kad atokiais regionais yra laikomi tie, kurie yra nurodyti 26 Deklaracijos dėl atokiausių Bendrijos regionų išsamiame sąraše, kuris pridėtas prie Europos Sąjungos sutarties (10). Be to, neatrodo, kad pagalba yra skirta spęsti problemoms, kylančioms dėl Sicilijos izoliuotumo, kadangi nėra susijusi su papildomomis izoliuotumo (pvz. transporto) išlaidomis.

(24)

Be to, Italijos valdžios institucijos patvirtino, kad dėl mikroįmonių dominavimo reikia didesnių finansavimo išlaidų ir daugiau darbo jėgos; darbo ir skolinimosi sąnaudos sudaro didelę IRAP apmokestinamosios vertės dalį, o tai sukelia sunkumų Sicilijos įmonėms. Komisija pastebėjo, kad net Sicilijos ekonominės problemos atsiranda dėl mikroįmonių dominavimo ir to pasekmių, bendras IRAP sumažinimas bet kokio dydžio kooperatyvams šių problemų neišspręstų, kadangi jis netaikomas mikroįmonėms. Pagalba taip pat neturėtų būti skiriama vien tik mikrokoopertyvams.

(25)

Taip pat Komisija pabrėžė, kad mokesčių normos skirtumai, apie kuriuos pranešė Italijos valdžios institucijos, yra tikėtini ir aptinkami atsižvelgiant į visus mokamus mokesčius. Vis dėlto tai nėra pakankama priežastis teikti valstybės pagalbą remiantis įmonių rūšimis, o nagrinėjamu atveju Italijos valdžios institucijos nepateikė konkrečių įrodymų, kad kooperatyvai yra ypatingai apsunkinti dabartinės IRAP mokesčių normos.

(26)

Be to, Komisija išreiškė abejones dėl duomenų patikimumo, kuriuos Italijos valdžios institucijos naudojo siekdamos parodyti, kad normali Sicilijos įmonė, kurios apyvarta nesiekia 10 mln. EUR ir kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų, veikianti gamybos sektoriuje, išskyrus chemijos ir naftos-chemijos sektoriaus įmones, informacinių technologijų ir turizmo bei viešbučių sektoriuose, moka didesnį IRAP už normalią Lombardijos įmonę, pasižyminčią panašiomis savybėmis. Iš tikrųjų atsižvelgiant į tai, kad pagal regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalį teikiama pagalba bet kokio dydžio ir bet kuriuose sektoriuose veikiantiems kooperatyvams, duomenys, susiję tik su įmonėmis, kurių apyvarta nesiekia 10 mln. EUR ir kuri turi mažiau kaip 10 darbuotojų, darant išimtį chemijos ir naftos-chemijos sektoriaus įmonėms, neparodo nagrinėjamos pagalbos proporcingumo.

(27)

Papildomų abejonių Komisijai kilo dėl Italijos valdžios institucijų pateiktos informacijos, kuria siekiama parodyti, kad pagalba veiklai pagal regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalį suderinama su bendrąja rinka.

(28)

Italijos valdžios institucijos pranešime teigė, kad pagal regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalį teikiama pagalba prisidėtų prie investavimo galimybių didinimo Sicilijoje, gerinant saugumo standartus ir stiprinant nusikalstamumo prevenciją. Italijos valdžios institucijos pabrėžė, kad vidutinė Sicilijos apsaugos tarnyba moka didesnį IRAP negu vidutinė apsaugos tarnyba kituose Italijos regionuose, kadangi Sicilijos apsaugos tarnybų darbo sąnaudų ir grynosios produkto vertės santykis yra didesnis už apsaugos tarnybų, veikiančių kituose Italijos regionuose, dėl to, kad Sicilijos darbo rinkoje yra sunki situacija dėl mažos darbuotojų kaitos.

(29)

Atsižvelgdama į tai, Komisija teigia, kad nėra pakankamai paaiškinta sąsaja tarp regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalyje numatytos pagalbos, nukreiptos į investavimo galimybių didinimą Sicilijoje gerinant saugumo standartus, ir priežasčių, dėl kurių Sicilijos apsaugos tarnybos patiria didesnes išlaidas, lyginant su kituose regionuose veikiančiomis tarnybomis. Sicilijos darbo rinkai, lyginant su kitų regionų darbo rinka, nėra būdingos tokios savybės, kurios pateisintų didesnius atlyginimus šiame sektoriuje.

(30)

Be to, Komisija abejoja, ar reikia atsižvelgti į Italijos valdžios institucijų pateiktus argumentus, kuriais remdamasis prefektas sektoriaus paslaugų kainoms gali taikyti tarifines kliūtis (vadinamieji teisėtumo tarifai), bei į būtinybę atlyginti už sektoriaus darbuotojų profesionalumą. Komisija mano, kad šios priežastys neturi įtakos darbo sąnaudų didėjimui Sicilijoje bei skirtumams, susijusiems su teisėtumo tarifais.

(31)

Taigi Komisija manė, kad būtina ypač detaliai išanalizuoti šį klausimą, atsižvelgiant ir į galimas suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas. Tik apsvarsčiusi suinteresuotųjų šalių pastabas Komisija būtų galėjusi nuspręsti, ar Italijos valdžios institucijų pasiūlyta priemonė netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui.

IV.   ITALIJOS PATEIKTOS PASTABOS

(32)

Komisija negavo jokių pastabų nei iš Italijos valdžios institucijų, nei iš kitų suinteresuotųjų šalių, kad galėtų išsklaidyti abejones, kurias išdėstė inicijuodama oficialią tyrimo procedūrą.

V.   PRIEMONĖS ĮVERTINIMAS

V.1.   Teisėtumas

(33)

Italijos valdžios institucijos pranešė apie pagalbos schemas, kuriose yra ribojanti sąlyga, ir jas vykdė remdamosi de minimis reglamentu bei tikėdamosi Europos Komisijos leidimo, todėl atitiko procedūrinius reikalavimus, minimus EB sutarties 88 straipsnio 3 dalyje.

V.2.   Valstybės pagalbos pagal schemą pobūdis

(34)

Komisija laikosi nuomonės, kad priemonė yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, dėl šių priežasčių:

V.2.1.   Valstybės išteklių naudojimas

(35)

Taikant priemonę naudojami valstybės ištekliai, t. y. Sicilijos regionas praranda mokestinių pajamų, kurių suma lygi mokesčių, kuriuos turi mokėti pagalbos gavėjas, sumažinimo sumai.

V.2.2.   Ekonominė nauda

(36)

Priemonė pagalbos gavėjui teikia ekonominę naudą, kadangi sumažinti mokesčiai įmonėms atneša finansinę naudą dar tais pačiais metais, kai sumažinimas pradedamas taikyti.

V.2.3.   Atrankos buvimas, kadangi priemonė taikoma „tam tikroms įmonėms ar tam tikrų prekių gamybai“

(37)

Nacionaliniame IRAP įstatyme numatyta, kad visi regionai gali padidinti ar sumažinti 4,25 % mokesčio bazinę normą daugiausia vienu procentu; tai atspindi simetriškai taikomą mokesčių sistemą, pagal kurią visi regionai gali teisiškai ir faktiškai padidinti ar sumažinti mokestį, ir kuri savaime nėra valstybės pagalba.

(38)

Komisija anksčiau nusprendė (11), kad šie apribojimai dėl mokesčių normos yra simetriško pobūdžio tam, kad atskiri regionai nepasinaudotų galimybe savavališkai taikyti skirtingas mokesčių normas įvairiems sektoriams ir apmokestinamiesiems asmenims bei neteiktų valstybės pagalbos. Šios išvados nepaneigia ir Teismo sprendimas byloje C-88/2003 („Azorai“) (12).

(39)

Nagrinėjamu atveju Sicilijos regionas pasinaudojo savo autonomija ir nustatė skirtingas ir mažesnes mokesčių normas tam tikriems sektoriams ir mokesčių mokėtojams, lyginant su įprastai taikoma regioninių mokesčių norma. Kalbant konkrečiau:

a)

regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalis teikia pranašumus tik Sicilijos kooperatyvams ir taip nesuteikia galimybės tapti pagalbos gavėjomis Sicilijos įmonėms, veikiančioms bet kuriame sektoriuje ir nesuformavusioms kooperatyvų;

b)

regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalyje minima priemonė teikia pranašumą apsaugos tarnybų ekonominei veiklai. Apsaugos tarnybos teikia šias paslaugas: i) laikinas vertingų daiktų laikymas, vertingų daiktų ar žmonių transportavimas ir palyda; ii) nuosavybės apsauga; iii) specialų apsaugai skirtų įrenginių valdymas ir iv) apsaugos sistemų ir įrenginių gamyba. Komisija teigia, kad šių paslaugų dalis gali būti vykdoma įmonių, kurios nėra privačios apsaugos veiklą vykdančios institucijos pagal valstybės teisės aktą (Karališkas dekretas Nr. 773/1931).

V.2.4.   Konkurencijos iškraipymas

(40)

Remiantis nusistovėjusia teismų praktika (13), tam, kad priemonė iškraipytų konkurenciją, užtenka to, kad pagalbos gavėjas konkuruoja su kitomis įmonėmis konkurencijai atvirose rinkose.

(41)

Komisija teigia, kad priemonės, minimos regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 ir 2 dalyse, gali iškraipyti konkurenciją ir sutrikdyti valstybių narių prekybą, kadangi jomis siekiama pagalbos gavėjams sumažinti mokesčius, kuriuos turi mokėti.

(42)

Konkrečiu atveju, remiantis Italijos valdžios institucijų perduota informacija, pagalbos gavėjai yra bet kokio dydžio kooperatyvai (regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalis), veikiantys bet kuriame sektoriuje. Kadangi šie kooperatyvai konkuruoja su kitomis įmonėmis konkurencijai atvirose rinkose, regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 1 dalis gali iškraipyti konkurencijos sąlygas ir sutrikdyti valstybių narių tarpusavio prekybą, kaip patvirtina nusistovėjusi teismų praktika. Taip pat Komisija teigia, kad priemonė, minima regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnio 2 dalyje, gali iškraipyti konkurenciją ir sutrikdyti valstybių narių prekybą.

(43)

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija daro išvadą, kad pasiūlyta pagalbos schema yra valstybės pagalba.

V.3.   Suderinamumas

(44)

Kadangi priemonė yra laikoma valstybės pagalba pagal 87 straipsnio 1 dalį, būtina įvertinti jos suderinamumą atsižvelgiant į EB sutarties 87 straipsnio 2 ir 3 dalyse minimas išlygas. Sutarties 87 straipsnio 2 dalyje numatyta socialinio pobūdžio pagalba individualiems vartotojams, pagalba gaivalinių nelaimių ar kitų ypatingų įvykių padarytai žalai atitaisyti arba tam tikriems Vokietijos Federacinės Respublikos regionams teikiama pagalba šiuo atveju negali būti taikoma. Remiantis Sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktu, priemonė negali būti laikoma bendriems Europos interesams svarbiu projektu, taip pat nėra skirta Italijos ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti. Priemonei negali būti taikoma 87 straipsnio 3 dalies c punkto išlyga, pagal kurią pagalba, skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių arba tam tikrų regionų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, paprastai yra patvirtinama, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui. Galiausiai, pagalba nėra skirta kultūrai remti ir paveldui išsaugoti, kaip numatyta Sutarties 87 straipsnio 3 dalies d punkte.

(45)

Remiantis 87 straipsnio 3 dalies a punktu yra leidžiama pagalba, skirta regionų, kuriuose yra žemas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei plėtrai skatinti. Sicilija yra vienas iš regionų, kuris gali gauti pagalbą remiantis šiuo straipsniu.

(46)

Komisija, inicijuodama oficialią tyrimo procedūrą, paaiškino priežastis, aprašytas 18–31 punktuose, dėl kurių abejojo, ar priemonė gali būti taikoma pagal 87 straipsnio 3 dalies a punkte esančią išlygą. Italijai ar suinteresuotosioms šalims nepateikus jokių pastabų, Komisija gali tik pripažinti, kad šios abejonės buvo patvirtintos.

VI.   IŠVADA

(47)

Komisija daro išvadą, kad priemonė, apie kurią pranešė Italija, aprašyta 11–17 punktuose, yra nesuderinama su bendrąja rinka, jai netaikomos jokios EB sutartyje numatytos išlygos, todėl ši priemonė turi būti uždrausta. Anot Italijos valdžios institucijų, pagalba nebuvo suteikta, taigi nėra būtina jos susigrąžinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagalbos schema, kurią Italija ketina įgyvendinti pagal regiono Įstatymo Nr. 17/2004 60 straipsnį, yra valstybės pagalba.

Šio straipsnio pirmoje dalyje minima pagalba yra nesuderinama su bendrąja rinka, todėl ji negali būti įgyvendinta.

2 straipsnis

Italija per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo praneša Komisijai apie priemones, kurių imtasi sprendimui įgyvendinti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2007 m. vasario 7 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 82, 2006 4 5, p. 71.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  OL L 145, 1977 6 13, p. 1.

(4)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2006 m. spalio 3 d. sprendimas. Banca popolare di Cremona Soc.coop.arl prieš Agenzia Entrate Ufficio Cremona, dar nepaskelbtas.

(5)  OL L 10, 2001 1 13, p. 30.

(6)  Civilinio kodekso V knygos VI antraštinė dalis, iš dalies pakeista 2003 m. sausio 17 d. įstatyminio dekreto Nr. 6/2003 8 straipsniu.

(7)  1931 m. birželio 18 d. Karališko potvarkio Nr. 773 (su pakeitimais) IV antraštinė dalis. Prefektas gali ir nesuteikti licenzijos, atsižvelgdamas į jau egzistuojančių institucijų skaičių ir svarbą.

(8)  1997 m. gruodžio 15 d. IRAP Įstatyminis potvarkis Nr. 446.

(9)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(10)  Gairių 27 išnaša (žr. 9 išnašą).

(11)  2005 m. gruodžio 7 d. Komisijos sprendimas C(2005) 4675 – valstybės pagalbos byla Nr. 198/05 – „Mokestinė pagalba darbo vietų sukūrimui remiamuose regionuose, IRAP sumažinimas – Įstatymo Nr. 80/2005 11 straipsnis“. Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja, OL C 42, 2006 2 18, p. 3.

(12)  2006 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas – Portugalijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją, dar nepaskelbtas.

(13)  Byla T-214/95 Het Vlaamse Gewest prieš Komisiją, [1998] Rink. II-717.


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. kovo 7 d.

dėl valstybės pagalbos C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugalija – Pagalba investicijoms, teikiama ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A.

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 638)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/494/EB)

EUROPOS BENRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal minėtus straipsnius (1) ir atsižvelgusi į šias pastabas,

kadangi:

I.   PROCEDŪRA

(1)

2004 m. gegužės 5 d. raštu (užregistruota 2004 m. gegužės 19 d.) Portugalija pranešė Komisijai apie ketinimą teikti pagalbą ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (toliau – ORFAMA), siekdama padėti finansuoti šios bendrovės investicijas Lenkijoje. Komisija 2004 m. liepos 15 d. raštu paprašė pateikti papildomos informacijos, į kurį Portugalija atsakė 2004 m. rugsėjo 30 d. raštu (užregistruota 2004 m. spalio 5 d.).

(2)

Komisija 2004 m. gruodžio 6 d. raštu informavo Portugaliją apie sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą dėl pagalbos.

(3)

Portugalijos valdžios institucijos 2005 m. vasario 4 d. raštu (užregistruota 2005 m. vasario 9 d.) pateikė pastabas pagal minėtą procedūrą.

(4)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paprašė suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas. Jokių pastabų nebuvo gauta.

II.   IŠSAMUS PAGALBOS APRAŠAS

(5)

Bendrovė ORFAMA yra trikotažo gaminių gamintoja, įsikūrusi Bragos regione, kuriam taikomas EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktas. 1970 m. įsteigtoje bendrovėje dirba 655 darbuotojai, o jos metinė apyvarta siekia 25 mln. EUR. Jai priklauso 45 % kito drabužių gamintojo Marrantex akcijų. Pagrindinę savo produkcijos dalį įmonė parduoda Europos Sąjungoje (50 %), Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje (38 %) bei Japonijoje (5 %) (3).

(6)

Vykdant projektą, įsigyjamos tekstilės įmonės Archimode SP ir Wartatex SP, įsikūrusios Lodzėje, Lenkijoje. Abi bendrovės veikia drabužių siuvimo srityje.

(7)

ORFAMA pradėjo bendradarbiauti su Lenkijos įmonėmis 1995 m., šioms bendrovėms veikiant kaip subrangovėms, o jų gaminama produkcija sudarė apie 30 % ORFAMA apyvartos. Vėliau pastaroji bendrovė nutarė įsigyti abi šias Lenkijos bendroves, siekdama sustiprinti savo pozicijas Lenkijoje ir Rytų Europos rinkose.

(8)

Portugalijos valdžios institucijos pažymėjo, kad bendrovė ORFAMA išlaikys šiuo metu turimus pajėgumus Portugalijoje, neperkeldama savo veiklos į Lenkiją. Projektu siekiama padidinti gamybos apimtis ir atlaisvinti pajėgumus Portugalijoje, siekiant gaminti didesnės pridėtinės vertės gaminius ir patekti į Vokietijos ir Rytų Europos rinkas.

(9)

Portugalijos valdžios institucijos manė, kad projektas padės sustiprinti Europos Sąjungos tekstilės pramonės konkurencingumą, nes ir ORFAMA, ir Lenkijos įmonės susiduria su didėjančia Azijos šalių, ypač Kinijos įmonių konkurencija. Projektas buvo įgyvendintas 1999 m. gruodžio mėn.

(10)

Investicijos abiems įmonėms įsigyti – 9 217 516 EUR; visa suma paskirstoma tokiu santykiu: 8 900 205 EUR įmonei Archimode ir 317 311 EUR įmonei Wartatex. 97 % investicijų ORFAMA finansavo iš banko paskolų, o likusią dalį – iš nuosavų išteklių.

(11)

Portugalija ketina suteikti bendrovei ORFAMA 921 752 EUR mokesčių nuolaidą, kuri sudaro 10 % minėto projekto bendros, reikalavimus atitinkančių investicijų sąnaudų, sumos.

(12)

Apie priemonę buvo pranešta pagal Portugalijos schemą, kurios tikslas – skatinti ūkio subjektų modernizavimą ir tarptautinę veiklą (4). Pagal šią schemą reikalaujama, kad apie pagalbą, skiriamą didžiosioms įmonėms, būtų pranešama atskirai.

(13)

Portugalijos valdžios institucijos paaiškino, kad paraiška gauti pagalbą buvo pateikta 2000 m. kovo 31 d. Projektas buvo baigtas įgyvendinti truputį anksčiau dėl strateginių priežasčių, remiantis prielaida, kad jis atitiks reikalavimus pagalbai gauti pagal galiojusius Portugalijos teisės aktus. Portugalijos valdžios institucijos dėl vidaus delsimo apie pagalbą pranešė tik 2004 m. sausio mėn.

III.   PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ BUVO PRADĖTA PROCEDŪRA

(14)

Komisija sprendime pradėti procedūrą dėl šio atvejo nurodė, kad priemonę vertins, atsižvelgdama į išimtį, numatytą EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, kad nustatytų, ar pagalba skirta tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti ir netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendrajam interesui.

(15)

Komisija taip pat patvirtino, kad vertins priemonę pagal kriterijus, paprastai taikomus vertinant pagalbą, teikiamą didžiosioms bendrovėms, vykdančioms tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektus, atsižvelgdama į šio atvejo panašumą į kitus pagalbos investicijoms už ES ribų atvejus. Taigi, apie priemonę buvo pranešta pagal Portugalijoje galiojančią schemą, skirtą skatinti tarptautinę Portugalijos bendrovių veiklą. Be to, projekto įgyvendinimo ir prašymo gauti pagalbą pateikimo metu Lenkija dar nebuvo Europos Sąjungos narė. Todėl investicijos atitiko reikalavimus, keliamus tiesioginėms užsienio investicijoms pagal atitinkamą Portugalijoje galiojusią pagalbos teikimo schemą.

(16)

Tokiais atvejais priemonės privalumus Komisija paprastai vertina pagal jos poveikį tarptautiniam šios Europos Sąjungos pramonės šakos konkurencingumui, atsižvelgdama į galimą neigiamą poveikį Bendrijai, pvz., perkėlimo pavojų ir galimą neigiamą poveikį užimtumui. Komisija taip pat vertina pagalbos būtinumą pagal riziką, susijusią su projektais šiose šalyse, ir įmonės trūkumus, pvz., būdingus MVĮ. Kitas kriterijus susijęs su galimu teigiamu poveikiu regionui. Pagaliau, Komisija atmeta bet kokią pagalbą su eksportu susijusiai veiklai remti.

(17)

Komisija pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog investuojama Europos Sąjungos valstybėje narėje, pagalbos poveikis bendrajai rinkai tikriausiai bus daug didesnis, nei teikiant pagalbą projektui trečiojoje šalyje.

(18)

Komisija taip pat išreiškė abejones dėl to, koks poveikis bus daromas užimtumui ir kitiems veiksniams regionuose arba susijusiose pramonės šakose abiejose valstybėse narėse ir, ar Lenkija nesuteikė pagalbos tam pačiam projektui.

(19)

Taip pat esama abejonių, ar pagalba yra būtina ir (arba) ar ji paskatino pagalbos gavėją investuoti, nes projektas jau buvo įgyvendintas prieš bendrovei ORFAMA teikiant paraišką gauti valstybės pagalbą. Pagaliau, Komisija taip pat išreiškė abejonių dėl to, ar projektas gali būti vertinamas kaip „pradinės investicijos“ pagal Bendrijos nacionalinių regioninės pagalbos teikimo gairių (5) nuostatas. Komisija paprašė Portugaliją pateikti pastabas ir visą papildomą informaciją, padėsiančią įvertinti šią bylą.

IV.   PORTUGALIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PATEIKTOS PASTABOS

(20)

Portugalijos valdžios institucijos pareiškė, kad investicijos vykdomos Europos Sąjungoje ir kad jos padės stiprinti ekonominius ryšius su Rytų Europos rinkomis. Portugalijos valdžios institucijos nurodė, kad bendrovės ORFAMA, Archimode ir Wartatex įsikūrusios regionuose, kuriuose yra didelis nedarbo lygis. Tekstilės pramonės sektoriui Lenkijoje tenka 331 000, o Portugalijoje – 95 446 darbo vietų. Portugalijoje nedarbo lygis šiame sektoriuje nuo 2000 iki 2003 m. sumažėjo 15 %. Portugalija teigė, kad bendrovės ORFAMA investicijos padėjo išsaugoti užimtumą ir kilmės, ir priimančioje šalyse bei turėjo teigiamą poveikį šiems regionams.

(21)

Portugalijos valdžios institucijos mano, kad pagalbos būtinybę patvirtina faktas, kad tai pirmasis bendrovės ORFAMA tiesioginių užsienio investicijų projektas, kuriam reikia didelių finansinių išlaidų (9 217 516 EUR, iš kurių 8 978 362 EUR yra banko paskolos, o likusioji dalis – nuosavi bendrovės ištekliai). Pagalba bendrovei ORFAMA iš dalies kompensuotų šias išlaidas.

(22)

Projekto tikslas, be kita ko, modernizuoti Lenkijos įmonių gamybą ir informacines technologijas, kad padidėtų produktyvumas, pagerėtų gaminių kokybė ir energijos vartojimas. Bendrovė ketino keisti gamybos įrangą. Portugalijos valdžios institucijų nuomone, projektas taip pat padėjo skatinti ekonominės veiklos rūšies plėtrą pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkto nuostatas.

(23)

Galiausiai Portugalija pareiškė, kad pagalba nedarė neigiamos įtakos valstybių narių tarpusavio prekybai. Šios investicijos tik sustiprino jau esamus prekybinius ryšius, pereinant nuo subrangos prie nuosavybės režimo. Siekdamos pagrįsti šį teiginį, Portugalijos valdžios institucijos pateikė statistinius duomenis, kurie rodo, kad nuo 1999 m. (investicijų įgyvendinimo metai) iki 2003 m. bendrovės ORFAMA pardavimo apimtys Lenkijoje buvo pastovios. Tuo pačiu laikotarpiu bendros ORFAMA pardavimo ES apimtys sumažėjo.

(24)

Šiuo laikotarpiu taip pat sumažėjo šios rūšies Lenkijoje gaminamų gaminių eksporto į ES apimtys.

(25)

Trečiosios šalys pastabų nepateikė.

V.   VERTINIMAS

(26)

Pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatas, „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“.

(27)

2004 m. gruodžio 6 d. sprendime Komisija nurodė, kad pagalbai taikomos EB sutarties 87 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl šių priežasčių: priemonė, apie kurią buvo pranešta ir kuria buvo remiamos bendrovės ORFAMA vykdomos investicijos Lenkijoje, palaiko tam tikrą įmonę arba tam tikrų prekių gamybą; šioje šakoje, t. y. ES tekstilės pramonės šakoje, kurioje pagalba gali iškraipyti konkurenciją ES, yra vykdoma didelės apimties prekyba; pagalba skiriama iš valstybės išteklių. Portugalijos valdžios institucijos neužginčijo šių išvadų, todėl jos patvirtinamos.

(28)

Komisija nurodė, kad įvertins, ar pagalba gali būti suderinama su EB sutartimi, remiantis išimtimi, numatyta EB steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, pagal kurią leidžiama teikti „pagalbą, skirtą tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtrai skatinti“, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui. Todėl Komisija turi įvertinti, ar pagalba skatins trikotažo gaminių gamybos plėtrą ir (arba) kitas ekonominės veiklos rūšis Europos Sąjungoje, netrikdydama valstybių narių tarpusavio prekybos.

(29)

Komisija sprendime pradėti procedūrą taip pat pažymėjo, kad atsižvelgs į tam tikrus kriterijus, taikytus ankstesnėse bylose dėl pagalbos, teikiamos didžiosioms bendrovėms, vykdančioms tiesioginių užsienio investicijų projektus (žr. 16 konstatuojamąją dalį), ir skirtus kurti pusiausvyrą tarp priemonės teikiamos naudos gerinant tarptautinį šios ES pramonės šakos konkurencingumą (pvz., ar pagalba būtina atsižvelgiant į riziką, susijusią su projektais šalyje, kurioje vykdomos investicijos) ir galimo neigiamo priemonės poveikio ES rinkai.

(30)

Remiantis bendruoju principu, nustatytu valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, turi būti įrodyta, kad pagalba leidžia pagalbos gavėjui vykdyti papildomą veiklą, kuri būtų neįmanoma, jeigu pagalba nebūtų suteikta. Kitaip pagalba tik iškreipia konkurenciją, nedarydama jokio teigiamo atsveriančio poveikio.

(31)

Dar sprendime pradėti procedūrą Komisija abejojo, ar pagalba minėtoms bendrovės ORFAMA investicijoms vykdyti buvo būtina.

(32)

Remiantis turima informacija, bendrovė ORFAMA yra gamintojas, gerai įsitvirtinęs ES rinkoje ir gaminantis gaminius, parduodamus su kitais žinomais prekių ženklais ir nuosavu prekių ženklu. Portugalijos valdžios institucijos pareiškė, kad tai buvo pirmasis ORFAMA tiesioginių užsienio investicijų projektas ir kad šis projektas susijęs su rizika, kurią lemia Lenkijos rinkos struktūros ir konjunktūros ypatumai (būtent su faktu, kad Lenkija vykdė derybas dėl stojimo į ES) bei pačios bendrovės kilmės šalies ekonomikos struktūriniai veiksniai. Tačiau Portugalija tiksliai nenurodė šių rizikos veiksnių.

(33)

Portugalijos valdžios institucijos manė, kad pagalbą galima pagrįsti faktu, kad tai – pirmasis bendrovės ORFAMA tiesioginių užsienio investicijų projektas. Tačiau Komisija pabrėžė, kad ORFAMA verslo ryšiai su Archimode ir Wartatex buvo užmegzti devintojo dešimtmečio pradžioje, t. y. kai ORFAMA pradėjo drabužių gamybą šiose bendrovėse subrangos pagrindu. 1995 m. šių dviejų Lenkijos bendrovių produkcija jau sudarė apie 30 % bendrovės ORFAMA apyvartos. Todėl, prieš pradėdama įgyvendinti projektą, ORFAMA jau buvo susipažinusi su šių įmonių veikla ir turėjo veiklos patirties ir Lenkijos, ir tarptautinėse rinkose. Iš tiesų pagalbos gavėjas iš dalies jau buvo pasiekęs tikslą plėsti gamybą ir patekti į Lenkijos ir kaimynines rinkas dar prieš įsigydamas šias bendroves ir prašydamas pagalbos. Atrodo, kad Portugalija patvirtino šį vertinimą pranešime teigdama, kad bendrovės ORFAMA sprendimą investuoti Lenkijoje iš dalies lėmė pagalbos gavėjo jau turėtos žinios apie Lenkijos rinką ir jos įsigytas bendroves – tai mažina su investicijomis susijusią riziką. Todėl Komisija mano, kad šios investicijos iš esmės buvo finansinė operacija, kuria buvo įsigytos minėtos Lenkijos bendrovės, jau esamų verslo ryšių aplinkoje, o ne svarbios pirmosios užsienio investicijos (6).

(34)

Komisija taip pat pabrėžia faktą, kad bendrovė ORFAMA paprašė pagalbos tik baigusi įgyvendinti projektą, o tai neatitinka „skatinamojo poveikio“, paprastai reikalaujamo pagal Bendrijos nacionalines regioninės pagalbos teikimo gaires (7). Be to, Komisija nustatė, kad ORFAMA akivaizdžiai galėjo finansuoti investicijas iš nuosavų išteklių ir banko paskolų, kurios buvo gautos dar prieš bendrovei prašant pagalbos.

(35)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Portugalija neįrodė, kad pasiūlyta pagalba yra būtina siekiant kompensuoti tam tikrą riziką, susijusią su projektu.

(36)

Ankstesnėse bylose Komisija tvirtino, kad pagalba tiesioginėms užsienio investicijoms tikriausiai sustiprins bendrą finansinę ir strateginę pagalbos gavėjo padėtį, taip darydama įtaką jo pozicijai konkurentų atžvilgiu ES rinkoje (8).

(37)

Portugalija pabrėžė, kad investicijų tikslas yra leisti bendrovei ORFAMA plėsti gamybą, kuri pasiekė maksimalų pajėgumą Portugalijoje, ir didinti produktyvumą mažinant sąnaudas ir naudojant kvalifikuotą ir jaunesnę darbo jėgą Lenkijoje. Tačiau, Portugalijos valdžios institucijų nuomone, dėl importo didėjančios konkurencijos sąlygomis šis projektas taip pat padės stiprinti šią europinę pramonės šaką: padidins ES pagamintų gaminių pasiūlą ir skatins ES prekių ženklus. Portugalijai svarbu teikti pagalbą tokioms bendrovėms kaip ORFAMA (o netiesiogiai ir bendrovėms Archimode bei Wartatex), siekiant užtikrinti Europos Sąjungos tekstilės pramonės konkurencingumą ES rinkoje ir tarptautinėse rinkose.

(38)

Tačiau Komisija pabrėžia, kad šios investicijos buvo vykdomos šalyje (Lenkijoje), kuri šiuo metu yra ES valstybė narė. Pagalba darytų poveikį (tekstilės) pramonės šakai, kuri šiuo metu patiria didelį spaudimą dėl 2005 m. sausio mėn. liberalizuoto importo. Kitos ES bendrovės gali būti suinteresuotos reorganizuoti savo veiklą panašiai, kaip tai padarė ORFAMA, ir šiuo požiūriu pagalba bendrovei ORFAMA suteiktų pranašumą tokios pagalbos negavusių bendrovių atžvilgiu.

(39)

Portugalija taip pat pabrėžė, kad pagalba skatins užimtumą ir Portugalijos, ir Lenkijos regionuose (atitinkamai Bragoje ir Lodzėje), kuriuose yra didelis nedarbo lygis (žr. 20 punktą), tačiau tiksliai nenurodė, kaip pagalba galėtų daryti poveikį užimtumui šiuose regionuose.

(40)

Galiausiai Komisija mano, kad net jeigu ORFAMA investicijos turėtų teigiamą poveikį šiems regionams (tai nebuvo įrodyta), jis iš esmės neturėtų būti siejamas su pagalba, nes, kaip buvo paaiškinta anksčiau, pagalba neturėjo skatinamojo poveikio, nes projektas buvo įgyvendintas prieš bendrovei ORFAMA prašant pagalbos, ir ji nebuvo būtina investicijoms vykdyti.

(41)

Vertindama pagalbos suderinamumą, Komisija kruopščiai vertina teigiamo ir neigiamo pagalbos poveikio pusiausvyrą ir nustato, ar teigiamas jos poveikis Bendrijai atsveria neigiamą poveikį konkurencijai ir prekybai bendrojoje rinkoje. Komisija, remdamasi pateikta informacija, nėra įsitikinusi, kad bendrovei ORFAMA teikiama pagalba investicijoms Lenkijoje įgyvendinti padėtų gerinti šios Europos pramonės šakos konkurencingumą arba turėtų teigiamą poveikį šiems regionams. Priešingai, pagalba tikriausiai sustiprintų pagalbos gavėjo padėtį jo konkurentų, negavusių tokios pagalbos, atžvilgiu rinkoje, kuriai būdinga intensyvi konkurencija ir prekyba. Todėl Komisija mano, kad pagalba nedaro teigiamo poveikio Bendrijai, kuris atsvertų neigiamą poveikį konkurencijai ir prekybai bendrojoje rinkoje.

VI.   IŠVADA

(42)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Portugalijos valdžios institucijos neįrodė, jog bendrovei ORFAMA būtina pagalba šioms investicijoms įgyvendinti. Todėl pagalba turės tik trikdomąjį poveikį konkurencijai bendrojoje rinkoje ir nepadės šiam pagalbos gavėjui plėtoti papildomos ekonominės veiklos rūšies. Todėl ši pagalba neskatina tam tikros ekonominės veiklos rūšių plėtros pagal EB steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, netrikdydama prekybos sąlygų taip, kad neprieštarautų bendrajam interesui, todėl yra nesuderinama su bendrąją rinka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

921 752 EUR dydžio mokesčių paskata, apie kurią buvo pranešta, Portugalijos pasiūlyta ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A., investicijoms Lenkijoje įgyvendinti yra nesuderinama su bendrąja rinka, nes ji neatitinka kriterijų, nurodytų EB steigimo sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punkte, ir todėl neturi būti suteikta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 7 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 14, 2005 1 20, p. 2.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Visi nurodyti duomenys buvo pateikti pranešime.

(4)  N 96/99, OL C 375, 1999 12 24, p. 4.

(5)  Žr. Bendrijos nacionalinių regioninės pagalbos teikimo gairių 4.4 punktą, OL C 74, 1998 3 10, p. 9. Remiantis nurodytomis gairėmis, pradinės investicijos – tai pagrindinio kapitalo investicijos, susijusios su naujų įmonių kūrimu, esamų įmonių plėtimu arba naujos veiklos, į kurią įeina esamos įmonės produkto arba gamybos proceso esminis pakeitimas (racionalizacija, produktų asortimento išplėtimas arba modernizavimas), pradžia. Pradinės investicijos apibrėžiamos, remiantis reikalavimus atitinkančių sąnaudų (žemės sklypo, pastatų ir įrangos, nematerialiojo turto ir (arba) darbo užmokesčio) visuma.

(6)  Sąvoka, panaši į naudotą Bendrijos nacionalinių regioninės pagalbos teikimo gairių 4.4 punkte, kuriame kalbama apie „pradines investicijas“, žr. 5 išnašą.

(7)  Žr. Bendrijos nacionalinių regioninės pagalbos teikimo gairių 4.2 punktą, kuriame nurodyta, kad paraiška pagalbai gauti turi būti pateikiama prieš pradedant darbus pagal projektą, siekiant užtikrinti skatinamojo poveikio buvimą; žr. 5 išnašą.

(8)  Žr. Komisijos sprendimą 1999/365/EB byloje C 77/97 (Austrijos bendrovė LiftGmbH – Doppelmayr), OL L 142, 1999 6 5, p. 32.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/51


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/495/BUSP

2005 m. spalio 11 d.

dėl Europos Sąjungos ir Brunėjaus, Singapūro, Malaizijos, Tailando bei Filipinų susitarimo pasikeičiant laiškais dėl tų valstybių dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2005 m. rugsėjo 9 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/643/BUSP (1) dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA).

(2)

Tų bendrųjų veiksmų 10 straipsnio 4 dalyje numatoma, kad išsamūs susitarimai dėl trečiųjų valstybių dalyvavimo įforminami susitarimu laikantis Europos Sąjungos sutarties 24 straipsnio.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. Taryba įgaliojo pirmininkaujančią valstybę narę, kuriai prireikus padeda generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, būsimų ES civilinių krizių valdymo operacijų atveju pradėti derybas su trečiosiomis valstybėmis siekiant sudaryti susitarimą remiantis pavyzdiniu Europos Sąjungos ir trečiosios valstybės susitarimu dėl trečiosios valstybės dalyvavimo Europos Sąjungos civilinėje krizių valdymo operacijoje. Tuo remdamasi pirmininkaujanti valstybė narė derėjosi dėl susitarimo pasikeičiant laiškais su Brunėjumi, Singapūru, Malaizija, Tailandu bei Filipinais dėl tų valstybių dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA).

(4)

Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Brunėjaus, Singapūro, Malaizijos, Tailando bei Filipinų susitarimas pasikeičiant laiškais dėl tų valstybių dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA).

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, įgaliotą pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. spalio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. BROWN


(1)  OL L 234, 2005 9 10, p. 13, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2006/607/BUSP (OL L 246, 2006 9 8, p. 16).


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Brunėjaus Darusalamo

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Brunėjaus Darusalamo dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

Džakarta, 2005 m. spalio 26 d.

Jūsų Ekscelencija,

2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytame susitarimo memorandume, inter alia, numatoma, kad Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys Ačehe (Indonezija) įsteigs Stebėjimo misiją Ačehe (SMA). Šiame susitarimo memorandume taip pat numatoma, kad Indonezijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga (ES) susitars dėl SMA ir jos narių statuso, privilegijų ir imunitetų.

Todėl man yra garbė šio laiško priede pasiūlyti nuostatas, kurios būtų taikomos Jūsų šalies dalyvavimui SMA ir dislokuotam Jūsų šalies personalui, kurio statusas, privilegijos ir imunitetai yra nustatyti Indonezijos Vyriausybės, ES ir ASEAN prisidedančių šalių susitarime.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su priede nustatytomis nuostatomis, taip pat patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedas kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą ES ir Brunėjaus Darusalamo Vyriausybės susitarimą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą, ir galioja visą Jūsų šalies dalyvavimo SMA laiką.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

 

I PRIEDAS

1.

Brunėjaus Darusalamas, kaip numatyta susitarimo memorandume, dalyvauja SMA laikydamasi toliau nurodytų nuostatų ir visų būtinų įgyvendinimo susitarimų, nepažeidžiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijos.

2.

ES dalyvavimas grindžiamas 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos priimtais bendraisiais veiksmais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA). Brunėjaus Darusalamas prisijungia prie tų bendrųjų veiksmų nuostatų, kurios susijusios su jo dalyvavimu SMA ir jo personalo dalyvavimu SMA laikantis šio priedo nuostatų.

3.

Sprendimą nutraukti ES dalyvavimą SMA priima Europos Sąjungos Taryba, pasikonsultavusi su Brunėjaus Darusalamu ir su sąlyga, kad to sprendimo priėmimo dieną Brunėjaus Darusalamas dar tebeprisideda prie SMA.

4.

Brunėjaus Darusalamas užtikrina, kad SMA dalyvaujantis jo personalas vykdo savo misiją laikydamasis:

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtų bendrųjų veiksmų ir galimų vėlesnių pakeitimų atitinkamų nuostatų,

2005 m. rugsėjo 12 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtinto Veiksmų plano (OPLAN),

šiame susitarime numatytų įgyvendinimo susitarimų.

5.

Brunėjaus Darusalamo personalas, komandiruotas į SMA, vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas išimtinai į SMA interesus.

6.

Brunėjaus Darusalamas laiku praneša SMA vadovui apie bet kokį savo įnašo į SMA pakeitimą.

7.

Brunėjaus Darusalamo kompetentinga institucija atlieka į SMA komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicinos pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į SMA komandiruotas personalas pateikia šio pažymėjimo kopiją.

8.

SMA personalo, įskaitant Brunėjaus Darusalamo į SMA atsiųstą personalą, statusą reglamentuoja Indonezijos Vyriausybės, Europos Sąjungos ir ASEAN prisidedančių šalių susitarimas dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

9.

Nepažeidžiant 8 dalyje minėto susitarimo dėl misijos statuso, Brunėjaus Darusalamas turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio SMA, atžvilgiu.

10.

Brunėjaus Darusalamas pagal savo nacionalinės teisės aktus ir atsižvelgdamas į visus susitarimu dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų suteiktus imunitetus yra atsakingas už reagavimą į bet kokias su dalyvavimu SMA susijusias pretenzijas, pateikiamas jo personalo ar susijusias su juo. Brunėjaus Darusalamas yra atsakingas už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Remdamasi abipusiškumo principu, Brunėjaus Darusalamas įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai SMA, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydamas šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

12.

Europos Sąjunga užtikrina, kad jos valstybės narės, remdamosi abipusiškumo principu, pateiks deklaraciją dėl pretenzijų, susijusių su Brunėjaus Darusalamo dalyvavimu SMA, atsisakymo ir tai padarys pasirašydamos šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

13.

Taisyklės, susijusios su keitimusi įslaptinta informacija ir jos apsauga, nustatytos III priede. Kompetentingos institucijos, įskaitant SMA vadovą, gali pateikti tolesnius nurodymus.

14.

Visas SMA dalyvaujantis personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

15.

Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę SMA vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

16.

Misijos vadovas vadovauja SMA ir administruoja jos kasdienę veiklą.

17.

Administruojant kasdienę operacijos veiklą Brunėjaus Darusalamas turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir SMA dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu.

18.

SMA vadovas yra atsakingas už SMA personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

19.

Brunėjaus Darusalamas skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja SMA dalyvaujančiam jo nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito SMA vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

20.

Brunėjaus Darusalamas prisiima visas išlaidas, susijusias su jo dalyvavimu misijoje.

21.

Brunėjaus Darusalamas neprisideda prie SMA veiklos biudžeto finansavimo.

22.

Valstybės, kurioje vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolių ar žalą, Brunėjaus Darusalamas, nustačius jo atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas 8 dalyje nurodytame susitarime dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

23.

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai arba misijos vadovas ir Brunėjaus Darusalamo atitinkamos institucijos sudaro šiam susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

24.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

25.

Ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia tik diplomatinėmis priemonėmis.

II PRIEDAS

11 ir 12 dalyse minėtų abipusiškumo deklaracijų tekstai

ES valstybių narių tekstas:

„Taikydamos 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl ES stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), ES valstybės narės, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų Brunėjaus Darusalamui dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Brunėjaus Darusalamo personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį Brunėjaus Darusalamui priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo iš Brunėjaus Darusalamo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Brunėjaus Darusalamo tekstas:

„Brunėjaus Darusalamas, dalyvaujantis SMA, kaip nurodyta susitarimo memorandumo 5.3 punkte ir 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtuose bendruosiuose veiksmuose dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), kiek jam tai leidžia jo vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai SMA dalyvaujančiai valstybei dėl jo personalo sužalojimo, mirties arba jam priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį SMA dalyvaujančiai valstybei priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

III PRIEDAS

Keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos taisyklės

Siekiant nustatyti bendrąsias sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ir Brunėjaus Darusalamas keisis iki RESTRICTED (RESTREINT UE) slaptumo žymos lygio įslaptinta informacija, kuri svarbi vykdant SMA, bus taikomos šios taisyklės:

Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad būtų išsaugota jam perduotos ES įslaptintos informacijos (t. y. bet kurios informacijos (t. y. žinių, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiagos, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai ar medžiagai pagal saugumo klasifikaciją) slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugos tokią informaciją laikydamasi šių taisyklių, kurios pagrįstos Tarybos saugumo nuostatais (1), visų pirma to, kad:

Brunėjaus Darusalamas nenaudos perduotos ES įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriais Brunėjaus Darusalamui buvo perduota ES įslaptinta informacija, ir kitais nei tie, kuriuos nustatė tos informacijos rengėjas,

Brunėjaus Darusalamas neatskleis tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio ES sutikimo,

Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad susipažinti su jam perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems galioja „būtina žinoti“ principas,

Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jie turi susipažinti, saugumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų,

atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji bus siunčiama Brunėjaus Darusalamui diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Brunėjaus Darusalamas iš anksto praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą ir adresą bei tikslius adresus, kuriais turi būti siunčiama informacija ir dokumentai,

Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad jam perduoti ES įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre. Brunėjaus Darusalamas užtikrins, kad šiame specialiame registre būtų registruojamos jam perduotų ES įslaptintų dokumentų kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, duomenys apie jų skaičių, išplatinimą ir sunaikinimą,

Brunėjaus Darusalamas praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jam perduotos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Brunėjaus Darusalamas pradės tyrimą ir imsis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo.

Pagal šias taisykles įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai perduos Brunėjaus Darusalamas, bus laikoma esanti ES įslaptinta informacija ir bus saugoma lygiaverčiu apsaugos lygiu.

Pasibaigus šio susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, visa įslaptinta informacija ar medžiaga, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį susitarimą, toliau saugoma laikantis šio susitarimo nuostatų.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency,

I refer to your letter dated 26 October 2006 proposing the provisions which will apply to the personnel deployed by Brunei Darussalam related to the status, privileges and immunities of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and its members, which are set out in the Annexes to this letter.

I have the honour to confirm the acceptance by the Government of Brunei Darussalam of the provisions set out in the said Annexes. I have the further honour to confirm that the above letter and this letter hereby constitutes an agreement between the Government of Brunei Darussalam and the European Union on the status, privileges and immunities of the AMM, which shall enter into force on the date of this letter. The agreement shall remain in force for the duration of Brunei Darussalam's participation in the AMM.

Brunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph 5.3 of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on 9 September 2006 on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission — AMM) will endeavour, insofar as its internal legal systems so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death or loss:

was caused by personnel in the execution of their duties in connection with the AMM, except in case of gross negligence or willful misconduct, or

arose from the use of any assets owned by States participating in the AMM, provided that the assets were used in connection with the mission and except in case of gross negligence or willful misconduct of AMM personnel using those assets.

Please, accept. Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

ABU BAKAR HAJI DONGLAH

Charge d'Affaires a.i.


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Dokumentas pridedamas prie šio laiško.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Singapūro Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

Džakarta, 2005 m. spalio 26 d.

Jūsų Ekscelencija,

2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytame susitarimo memorandume, inter alia, numatoma, kad Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys Ačehe (Indonezija) įsteigs Stebėjimo misiją Ačehe (SMA). Šiame susitarimo memorandume taip pat numatoma, kad Indonezijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga (ES) susitars dėl SMA ir jos narių statuso, privilegijų ir imunitetų.

Todėl man yra garbė šio laiško priede pasiūlyti nuostatas, kurios būtų taikomos Jūsų šalies dalyvavimui SMA ir dislokuotam Jūsų šalies personalui, kurio statusas, privilegijos ir imunitetai yra nustatyti Indonezijos Vyriausybės, ES ir ASEAN prisidedančių šalių susitarime.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su priede nustatytomis nuostatomis, taip pat patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedas kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą ES ir Singapūro Respublikos Vyriausybės susitarimą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą, ir galioja visą Jūsų šalies dalyvavimo SMA laiką.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

 

I PRIEDAS

1.

Singapūro Respublika, kaip numatyta susitarimo memorandume, dalyvauja SMA laikydamasi toliau nurodytų nuostatų ir visų būtinų įgyvendinimo susitarimų, nepažeidžiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijos.

2.

ES dalyvavimas grindžiamas 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos priimtais bendraisiais veiksmais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA). Singapūro Respublika prisijungia prie tų bendrųjų veiksmų nuostatų, kurios susijusios su jos dalyvavimu SMA ir jos personalo dalyvavimu SMA laikantis šio priedo nuostatų.

3.

Sprendimą nutraukti ES dalyvavimą SMA priima Europos Sąjungos Taryba, pasikonsultavusi su Singapūro Respublika ir su sąlyga, kad to sprendimo priėmimo dieną Singapūro Respublika dar tebeprisideda prie SMA.

4.

Singapūro Respublika užtikrina, kad SMA dalyvaujantis jos personalas vykdo savo misiją laikydamasis:

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtų bendrųjų veiksmų ir galimų vėlesnių pakeitimų atitinkamų nuostatų,

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtinto Veiksmų plano (OPLAN),

šiame susitarime numatytų įgyvendinimo susitarimų.

5.

Singapūro Respublikos personalas, komandiruotas į SMA, vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas išimtinai į SMA interesus.

6.

Singapūro Respublika laiku praneša SMA vadovui apie bet kokį savo įnašo į SMA pakeitimą.

7.

Singapūro Respublikos kompetentinga institucija atlieka į SMA komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicinos pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į SMA komandiruotas personalas pateikia šio pažymėjimo kopiją.

8.

SMA personalo, įskaitant Singapūro Respublikos į SMA atsiųstą personalą, statusą reglamentuoja Indonezijos Vyriausybės, Europos Sąjungos ir ASEAN prisidedančių šalių susitarimas dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

9.

Nepažeidžiant 8 dalyje minėto susitarimo dėl misijos statuso, Singapūro Respublika turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio SMA, atžvilgiu.

10.

Singapūro Respublika pagal savo nacionalinės teisės aktus ir atsižvelgdama į visus susitarimu dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų suteiktus imunitetus yra atsakinga už reagavimą į bet kokias su dalyvavimu SMA susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo. Singapūro Respublika yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Remdamasi abipusiškumo principu, Singapūro Respublika įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai SMA, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydamas šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

12.

Europos Sąjunga užtikrina, kad jos valstybės narės, remdamosi abipusiškumo principu, pateiks deklaraciją dėl pretenzijų, susijusių su Singapūro Respublikos dalyvavimu SMA, atsisakymo ir tai padarys pasirašydamos šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

13.

Taisyklės, susijusios su keitimusi įslaptinta informacija ir jos apsauga, nustatytos III priede. Kompetentingos institucijos, įskaitant SMA vadovą, gali pateikti tolesnius nurodymus.

14.

Visas SMA dalyvaujantis personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

15.

Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę SMA vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

16.

Misijos vadovas vadovauja SMA ir administruoja jos kasdienę veiklą.

17.

Administruojant kasdienę operacijos veiklą Singapūro Respublika turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir SMA dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu.

18.

SMA vadovas yra atsakingas už SMA personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

19.

Singapūro Respublika skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja SMA dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito SMA vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

20.

Singapūro Respublika prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu misijoje.

21.

Singapūro Respublika neprisideda prie SMA veiklos biudžeto finansavimo.

22.

Valstybės, kurioje vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolių ar žalą, Singapūro Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas 8 dalyje nurodytame susitarime dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

23.

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai arba misijos vadovas ir Singapūro Respublikos atitinkamos institucijos sudaro šiam susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

24.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

25.

Ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia tik diplomatinėmis priemonėmis.

II PRIEDAS

11 ir 12 dalyse minėtų abipusiškumo deklaracijų tekstai

ES valstybių narių tekstas:

„Taikydamos 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl ES stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), ES valstybės narės, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų Singapūro Respublikai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Singapūro Respublikos personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį Singapūro Respublikai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo iš Singapūro Respublikos didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Singapūro Respublikos tekstas:

„Singapūro Respublika, dalyvaujanti SMA, kaip nurodyta susitarimo memorandumo 5.3 punkte ir 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtuose bendruosiuose veiksmuose dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai SMA dalyvaujančiai valstybei dėl jos personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį SMA dalyvaujančiai valstybei priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

III PRIEDAS

Keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos taisyklės

Siekiant nustatyti bendrąsias sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ir Singapūro Respublika keisis iki RESTRICTED (RESTREINT UE) slaptumo žymos lygio įslaptinta informacija, kuri svarbi vykdant SMA, bus taikomos šios taisyklės:

Singapūro Respublika užtikrins, kad būtų išsaugota jai perduotos ES įslaptintos informacijos (t. y. bet kurios informacijos (t. y. žinių, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiagos, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai ar medžiagai pagal saugumo klasifikaciją) slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugos tokią informaciją laikydamasi šių taisyklių, kurios pagrįstos Tarybos saugumo nuostatais (1), visų pirma to, kad:

Singapūro Respublika nenaudos perduotos ES įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriais Singapūro Respublikai buvo perduota ES įslaptinta informacija, ir kitais nei tie, kuriuos nustatė tos informacijos rengėjas,

Singapūro Respublika neatskleis tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio ES sutikimo,

Singapūro Respublika užtikrins, kad susipažinti su jai perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems galioja „būtina žinoti“ principas,

Singapūro Respublika užtikrins, kad prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jie turi susipažinti, saugumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų,

atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji bus siunčiama Singapūro Respublikai diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Singapūro Respublika iš anksto praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą ir adresą bei tikslius adresus, kuriais turi būti siunčiama informacija ir dokumentai,

Singapūro Respublika užtikrins, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

Singapūro Respublika užtikrins, kad jai perduoti ES įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre. Singapūro Respublika užtikrins, kad šiame specialiame registre būtų registruojamos jai perduotų ES įslaptintų dokumentų kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, duomenys apie jų skaičių, išplatinimą ir sunaikinimą,

Singapūro Respublika praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jai perduotos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Singapūro Respublika pradės tyrimą ir imsis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo.

Pagal šias taisykles įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai perduos Singapūro Respublika, bus laikoma esanti ES įslaptinta informacija ir bus saugoma lygiaverčiu apsaugos lygiu.

Pasibaigus šio susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, visa įslaptinta informacija ar medžiaga, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį susitarimą, toliau saugoma laikantis šio susitarimo nuostatų.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency

I write to you in your capacity as the European Union President in Indonesia. With reference to your predecessor H.E. Mr Charles Humphrey's letter of 26 October 2005, I have the honour, on behalf of the Government of Singapore, to confirm our acceptance of the provisions set out in the Annexes to that letter.

We also confirm that this reply, together with Mr Humphrey's letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement between the EU and our country, which shall enter into force on the day of signature of this letter. We would also like to record our understanding that, specifically, Annex II to Mr Humphrey's letter constitutes the binding reciprocal declarations envisaged by paragraphs 11 and 12 of Annex I to his letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

EDWARD LEE

Ambassador


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Dokumentas pridedamas prie šio laiško.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Malaizijos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Malaizijos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

Džakarta, 2005 m. spalio 26 d.

Jūsų Ekscelencija,

2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytame susitarimo memorandume, inter alia, numatoma, kad Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys Ačehe (Indonezija) įsteigs Stebėjimo misiją Ačehe (SMA). Šiame susitarimo memorandume taip pat numatoma, kad Indonezijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga (ES) susitars dėl SMA ir jos narių statuso, privilegijų ir imunitetų.

Todėl man yra garbė šio laiško priede pasiūlyti nuostatas, kurios būtų taikomos Jūsų šalies dalyvavimui SMA ir dislokuotam Jūsų šalies personalui, kurio statusas, privilegijos ir imunitetai yra nustatyti Indonezijos Vyriausybės, ES ir ASEAN prisidedančių šalių susitarime.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su priede nustatytomis nuostatomis, taip pat patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedas kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą ES ir Malaizijos Vyriausybės susitarimą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą, ir galioja visą Jūsų šalies dalyvavimo SMA laiką.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

 

I PRIEDAS

1.

Malaizija, kaip numatyta susitarimo memorandume, dalyvauja SMA laikydamasi toliau nurodytų nuostatų ir visų būtinų įgyvendinimo susitarimų, nepažeidžiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijos.

2.

ES dalyvavimas grindžiamas 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos priimtais bendraisiais veiksmais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA). Malaizija prisijungia prie tų bendrųjų veiksmų nuostatų, kurios susijusios su jos dalyvavimu SMA ir jos personalo dalyvavimu SMA laikantis šio priedo nuostatų.

3.

Sprendimą nutraukti ES dalyvavimą SMA priima Europos Sąjungos Taryba, pasikonsultavusi su Malaizija ir su sąlyga, kad to sprendimo priėmimo dieną Malaizija dar tebeprisideda prie SMA.

4.

Malaizija užtikrina, kad SMA dalyvaujantis jos personalas vykdo savo misiją laikydamasis:

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtų bendrųjų veiksmų ir galimų vėlesnių pakeitimų atitinkamų nuostatų,

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtinto Veiksmų plano (OPLAN),

šiame susitarime numatytų įgyvendinimo susitarimų.

5.

Malaizijos personalas, komandiruotas į SMA, vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas išimtinai į SMA interesus.

6.

Malaizija laiku praneša SMA vadovui apie bet kokį savo įnašo į SMA pakeitimą.

7.

Malaizijos kompetentinga institucija atlieka į SMA komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicinos pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į SMA komandiruotas personalas pateikia šio pažymėjimo kopiją.

8.

SMA personalo, įskaitant Malaizijos į SMA atsiųstą personalą, statusą reglamentuoja Indonezijos Vyriausybės, Europos Sąjungos ir ASEAN prisidedančių šalių susitarimas dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

9.

Nepažeidžiant 8 dalyje minėto susitarimo dėl misijos statuso, Malaizija turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio SMA, atžvilgiu.

10.

Malaizija pagal savo nacionalinės teisės aktus ir atsižvelgdama į visus susitarimu dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų suteiktus imunitetus yra atsakinga už reagavimą į bet kokias su dalyvavimu SMA susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo. Malaizija yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Remdamasi abipusiškumo principu, Malaizija įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai SMA, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydamas šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

12.

Europos Sąjunga užtikrina, kad jos valstybės narės, remdamosi abipusiškumo principu, pateiks deklaraciją dėl pretenzijų, susijusių su Malaizijos dalyvavimu SMA, atsisakymo ir tai padarys pasirašydamos šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

13.

Taisyklės, susijusios su keitimusi įslaptinta informacija ir jos apsauga, nustatytos III priede. Kompetentingos institucijos, įskaitant SMA vadovą, gali pateikti tolesnius nurodymus.

14.

Visas SMA dalyvaujantis personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

15.

Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę SMA vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

16.

Misijos vadovas vadovauja SMA ir administruoja jos kasdienę veiklą.

17.

Administruojant kasdienę operacijos veiklą Malaizija turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir SMA dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu.

18.

SMA vadovas yra atsakingas už SMA personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

19.

Malaizija skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja SMA dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito SMA vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

20.

Malaizija prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu misijoje.

21.

Malaizija neprisideda prie SMA veiklos biudžeto finansavimo.

22.

Valstybės, kurioje vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolių ar žalą, Malaizija, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas 8 dalyje nurodytame susitarime dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

23.

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai arba misijos vadovas ir Malaizijos atitinkamos institucijos sudaro šiam susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

24.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

25.

Ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia tik diplomatinėmis priemonėmis.

II PRIEDAS

11 ir 12 dalyse minėtų abipusiškumo deklaracijų tekstai

ES valstybių narių tekstas:

„Taikydamos 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl ES stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), ES valstybės narės, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų Malaizijai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Malaizijos personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį Malaizijai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo iš Malaizijos didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Malaizijos tekstas:

„Malaizija, dalyvaujanti SMA, kaip nurodyta susitarimo memorandumo 5.3 punkte ir 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtuose bendruosiuose veiksmuose dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai SMA dalyvaujančiai valstybei dėl jos personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį SMA dalyvaujančiai valstybei priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

III PRIEDAS

Keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos taisyklės

Siekiant nustatyti bendrąsias sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ir Malaizija keisis iki RESTRICTED (RESTREINT UE) slaptumo žymos lygio įslaptinta informacija, kuri svarbi vykdant SMA, bus taikomos šios taisyklės:

Malaizija užtikrins, kad būtų išsaugota jai perduotos ES įslaptintos informacijos (t. y. bet kurios informacijos (t. y. žinių, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiagos, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai ar medžiagai pagal saugumo klasifikaciją) slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugos tokią informaciją laikydamasi šių taisyklių, kurios pagrįstos Tarybos saugumo nuostatais (1), visų pirma to, kad:

Malaizija nenaudos perduotos ES įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriais Malaizijai buvo perduota ES įslaptinta informacija, ir kitais nei tie, kuriuos nustatė tos informacijos rengėjas,

Malaizija neatskleis tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio ES sutikimo,

Malaizija užtikrins, kad susipažinti su jai perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems galioja „būtina žinoti“ principas,

Malaizija užtikrins, kad prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jie turi susipažinti, saugumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų,

atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji bus siunčiama Malaizijai diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Malaizija iš anksto praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą ir adresą bei tikslius adresus, kuriais turi būti siunčiama informacija ir dokumentai,

Malaizija užtikrins, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

Malaizija užtikrins, kad jai perduoti ES įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre. Malaizija užtikrins, kad šiame specialiame registre būtų registruojamos jai perduotų ES įslaptintų dokumentų kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, duomenys apie jų skaičių, išplatinimą ir sunaikinimą,

Malaizija praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jai perduotos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Malaizija pradės tyrimą ir imsis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo.

Pagal šias taisykles įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai perduos Malaizija, bus laikoma esanti ES įslaptinta informacija ir bus saugoma lygiaverčiu apsaugos lygiu.

Pasibaigus šio susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, visa įslaptinta informacija ar medžiaga, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį susitarimą, toliau saugoma laikantis šio susitarimo nuostatų.

Jakarta, 23 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to the abovementioned subject.

Firstly, I would like to express my appreciation to your letter dated 26 October 2005 regarding the participation of Malaysia in the Aceh Monitoring Mission (AMM) which was established after the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) in Helsinki on 15 August 2005.

I have the honour to confirm, on behalf of the Government of Malaysia, its acceptance of the provisions set out in the Annexes as attached in your letter. I have further the honour to confirm that this letter, together with your letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement, between the Government of Malaysia and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter, and shall remain in force for the duration of Malaysia's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

(DATO’ ZAINAL ABSDIN ZAIN)

Ambassador of Malaysia to the Republic of Indonesia


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Dokumentas pridedamas prie šio laiško.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Tailando Karalystės

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Tailando Karalystės dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

Džakarta, 2005 m. spalio 26 d.

Jūsų Ekscelencija,

2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytame susitarimo memorandume, inter alia, numatoma, kad Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys Ačehe (Indonezija) įsteigs Stebėjimo misiją Ačehe (SMA). Šiame susitarimo memorandume taip pat numatoma, kad Indonezijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga (ES) susitars dėl SMA ir jos narių statuso, privilegijų ir imunitetų.

Todėl man yra garbė šio laiško priede pasiūlyti nuostatas, kurios būtų taikomos Jūsų šalies dalyvavimui SMA ir dislokuotam Jūsų šalies personalui, kurio statusas, privilegijos ir imunitetai yra nustatyti Indonezijos Vyriausybės, ES ir ASEAN prisidedančių šalių susitarime.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su priede nustatytomis nuostatomis, taip pat patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedas kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą ES ir Tailando Karalystės Vyriausybės susitarimą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą, ir galioja visą Jūsų šalies dalyvavimo SMA laiką.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

 

I PRIEDAS

1.

Tailando Karalystė, kaip numatyta susitarimo memorandume, dalyvauja SMA laikydamasi toliau nurodytų nuostatų ir visų būtinų įgyvendinimo susitarimų, nepažeidžiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijos.

2.

ES dalyvavimas grindžiamas 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos priimtais bendraisiais veiksmais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA). Tailando Karalystė prisijungia prie tų bendrųjų veiksmų nuostatų, kurios susijusios su jos dalyvavimu SMA ir jos personalo dalyvavimu SMA laikantis šio priedo nuostatų.

3.

Sprendimą nutraukti ES dalyvavimą SMA priima Europos Sąjungos Taryba, pasikonsultavusi su Tailando Karalystė ir su sąlyga, kad to sprendimo priėmimo dieną Tailando Karalystė dar tebeprisideda prie SMA.

4.

Tailando Karalystė užtikrina, kad SMA dalyvaujantis jos personalas vykdo savo misiją laikydamasis:

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtų bendrųjų veiksmų ir galimų vėlesnių pakeitimų atitinkamų nuostatų,

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtinto Veiksmų plano (OPLAN),

šiame susitarime numatytų įgyvendinimo susitarimų.

5.

Tailando Karalystės personalas, komandiruotas į SMA, vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas išimtinai į SMA interesus.

6.

Tailando Karalystė laiku praneša SMA vadovui apie bet kokį savo įnašo į SMA pakeitimą.

7.

Tailando Karalystės kompetentinga institucija atlieka į SMA komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicinos pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į SMA komandiruotas personalas pateikia šio pažymėjimo kopiją.

8.

SMA personalo, įskaitant Tailando Karalystės į SMA atsiųstą personalą, statusą reglamentuoja Indonezijos Vyriausybės, Europos Sąjungos ir ASEAN prisidedančių šalių susitarimas dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

9.

Nepažeidžiant 8 dalyje minėto susitarimo dėl misijos statuso, Tailando Karalystė turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio SMA, atžvilgiu.

10.

Tailando Karalystė pagal savo nacionalinės teisės aktus ir atsižvelgdama į visus susitarimu dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų suteiktus imunitetus yra atsakinga už reagavimą į bet kokias su dalyvavimu SMA susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo. Tailando Karalystė yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Remdamasi abipusiškumo principu, Tailando Karalystė įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai SMA, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydamas šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

12.

Europos Sąjunga užtikrina, kad jos valstybės narės, remdamosi abipusiškumo principu, pateiks deklaraciją dėl pretenzijų, susijusių su Tailando Karalystės dalyvavimu SMA, atsisakymo ir tai padarys pasirašydamos šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

13.

Taisyklės, susijusios su keitimusi įslaptinta informacija ir jos apsauga, nustatytos III priede. Kompetentingos institucijos, įskaitant SMA vadovą, gali pateikti tolesnius nurodymus.

14.

Visas SMA dalyvaujantis personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

15.

Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę SMA vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

16.

Misijos vadovas vadovauja SMA ir administruoja jos kasdienę veiklą.

17.

Administruojant kasdienę operacijos veiklą Tailando Karalystė turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir SMA dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu.

18.

SMA vadovas yra atsakingas už SMA personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

19.

Tailando Karalystė skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja SMA dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito SMA vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

20.

Tailando Karalystė prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu misijoje.

21.

Tailando Karalystė neprisideda prie SMA veiklos biudžeto finansavimo.

22.

Valstybės, kurioje vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolių ar žalą, Tailando Karalystė, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas 8 dalyje nurodytame susitarime dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

23.

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai arba misijos vadovas ir Tailando Karalystės atitinkamos institucijos sudaro šiam susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

24.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

25.

Ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia tik diplomatinėmis priemonėmis.

II PRIEDAS

11 ir 12 dalyse minėtų abipusiškumo deklaracijų tekstai

ES valstybių narių tekstas:

„Taikydamos 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl ES stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), ES valstybės narės, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų Tailando Karalystėi dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Tailando Karalystės personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį Tailando Karalystėi priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo iš Tailando Karalystės didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Tailando Karalystės tekstas:

„Tailando Karalystė, dalyvaujanti SMA, kaip nurodyta susitarimo memorandumo 5.3 punkte ir 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtuose bendruosiuose veiksmuose dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai SMA dalyvaujančiai valstybei dėl jos personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį SMA dalyvaujančiai valstybei priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

III PRIEDAS

Keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos taisyklės

Siekiant nustatyti bendrąsias sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ir Tailando Karalystė keisis iki RESTRICTED (RESTREINT UE) slaptumo žymos lygio įslaptinta informacija, kuri svarbi vykdant SMA, bus taikomos šios taisyklės:

Tailando Karalystė užtikrins, kad būtų išsaugota jai perduotos ES įslaptintos informacijos (t. y. bet kurios informacijos (t. y. žinių, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiagos, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai ar medžiagai pagal saugumo klasifikaciją) slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugos tokią informaciją laikydamasi šių taisyklių, kurios pagrįstos Tarybos saugumo nuostatais (1), visų pirma to, kad:

Tailando Karalystė nenaudos perduotos ES įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriais Tailando Karalystėi buvo perduota ES įslaptinta informacija, ir kitais nei tie, kuriuos nustatė tos informacijos rengėjas,

Tailando Karalystė neatskleis tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio ES sutikimo,

Tailando Karalystė užtikrins, kad susipažinti su jai perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems galioja „būtina žinoti“ principas,

Tailando Karalystė užtikrins, kad prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jie turi susipažinti, saugumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų,

atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji bus siunčiama Tailando Karalystėi diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Tailando Karalystė iš anksto praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą ir adresą bei tikslius adresus, kuriais turi būti siunčiama informacija ir dokumentai,

Tailando Karalystė užtikrins, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

Tailando Karalystė užtikrins, kad jai perduoti ES įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre. Tailando Karalystė užtikrins, kad šiame specialiame registre būtų registruojamos jai perduotų ES įslaptintų dokumentų kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, duomenys apie jų skaičių, išplatinimą ir sunaikinimą,

Tailando Karalystė praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jai perduotos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Tailando Karalystė pradės tyrimą ir imsis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo.

Pagal šias taisykles įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai perduos Tailando Karalystė, bus laikoma esanti ES įslaptinta informacija ir bus saugoma lygiaverčiu apsaugos lygiu.

Pasibaigus šio susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, visa įslaptinta informacija ar medžiaga, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį susitarimą, toliau saugoma laikantis šio susitarimo nuostatų.

Jakarta, 9 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to your letter of 26 October 2005, together with its Annex, which reads as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union (EU).

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement between the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Kingdom of Thailand, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, together with your letter and its Annex, under reply, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the EU, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

(ATCHARA SERIPUTRA)

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Dokumentas pridedamas prie šio laiško.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl Filipinų Respublikos dalyvavimo Europos Sąjungos stebėjimo misijoje Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA)

Džakarta, 2005 m. spalio 26 d.

Jūsų Ekscelencija,

2005 m. rugpjūčio 15 d. Helsinkyje Indonezijos Vyriausybės ir Ačeho išsilaisvinimo judėjimo (GAM) pasirašytame susitarimo memorandume, inter alia, numatoma, kad Europos Sąjunga ir ASEAN prisidedančios šalys Ačehe (Indonezija) įsteigs Stebėjimo misiją Ačehe (SMA). Šiame susitarimo memorandume taip pat numatoma, kad Indonezijos Vyriausybė ir Europos Sąjunga (ES) susitars dėl SMA ir jos narių statuso, privilegijų ir imunitetų.

Todėl man yra garbė šio laiško priede pasiūlyti nuostatas, kurios būtų taikomos Jūsų šalies dalyvavimui SMA ir dislokuotam Jūsų šalies personalui, kurio statusas, privilegijos ir imunitetai yra nustatyti Indonezijos Vyriausybės, ES ir ASEAN prisidedančių šalių susitarime.

Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su priede nustatytomis nuostatomis, taip pat patvirtinti, kad suprantate, jog šis laiškas ir jo priedas kartu su Jūsų atsakymu sudaro teisiškai privalomą ES ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimą, kuris įsigalioja tą dieną, kurią Jūs pasirašote savo atsakymą, ir galioja visą Jūsų šalies dalyvavimo SMA laiką.

Reiškiu Jūsų Ekscelencijai savo didžią pagarbą.

 

I PRIEDAS

1.

Filipinų Respublika, kaip numatyta susitarimo memorandume, dalyvauja SMA laikydamasi toliau nurodytų nuostatų ir visų būtinų įgyvendinimo susitarimų, nepažeidžiant Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomijos.

2.

ES dalyvavimas grindžiamas 2005 m. rugsėjo 9 d. Tarybos priimtais bendraisiais veiksmais dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA). Filipinų Respublika prisijungia prie tų bendrųjų veiksmų nuostatų, kurios susijusios su jos dalyvavimu SMA ir jos personalo dalyvavimu SMA laikantis šio priedo nuostatų.

3.

Sprendimą nutraukti ES dalyvavimą SMA priima Europos Sąjungos Taryba, pasikonsultavusi su Filipinų Respublika ir su sąlyga, kad to sprendimo priėmimo dieną Filipinų Respublika dar tebeprisideda prie SMA.

4.

Filipinų Respublika užtikrina, kad SMA dalyvaujantis jos personalas vykdo savo misiją laikydamasis:

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtų bendrųjų veiksmų ir galimų vėlesnių pakeitimų atitinkamų nuostatų,

2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos patvirtinto Veiksmų plano (OPLAN),

šiame susitarime numatytų įgyvendinimo susitarimų.

5.

Filipinų Respublikos personalas, komandiruotas į SMA, vykdo savo pareigas ir elgiasi atsižvelgdamas išimtinai į SMA interesus.

6.

Filipinų Respublika laiku praneša SMA vadovui apie bet kokį savo įnašo į SMA pakeitimą.

7.

Filipinų Respublikos kompetentinga institucija atlieka į SMA komandiruojamo personalo sveikatos patikrinimą, skiepijimą ir išduoda medicinos pažymėjimus, kad darbuotojas gali eiti pareigas. Į SMA komandiruotas personalas pateikia šio pažymėjimo kopiją.

8.

SMA personalo, įskaitant Filipinų Respublikos į SMA atsiųstą personalą, statusą reglamentuoja Indonezijos Vyriausybės, Europos Sąjungos ir ASEAN prisidedančių šalių susitarimas dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

9.

Nepažeidžiant 8 dalyje minėto susitarimo dėl misijos statuso, Filipinų Respublika turi jurisdikciją savo personalo, dalyvaujančio SMA, atžvilgiu.

10.

Filipinų Respublika pagal savo nacionalinės teisės aktus ir atsižvelgdama į visus susitarimu dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų suteiktus imunitetus yra atsakinga už reagavimą į bet kokias su dalyvavimu SMA susijusias pretenzijas, pateikiamas jos personalo ar susijusias su juo. Filipinų Respublika yra atsakinga už bet kokio ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, pateikimą bet kuriam savo personalo nariui pagal savo įstatymus ir kitus teisės aktus.

11.

Remdamasi abipusiškumo principu, Filipinų Respublika įsipareigoja pateikti deklaraciją dėl pretenzijų bet kuriai valstybei, dalyvaujančiai SMA, atsisakymo ir tai padaryti pasirašydamas šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

12.

Europos Sąjunga užtikrina, kad jos valstybės narės, remdamosi abipusiškumo principu, pateiks deklaraciją dėl pretenzijų, susijusių su Filipinų Respublikos dalyvavimu SMA, atsisakymo ir tai padarys pasirašydamos šį pasikeitimą laiškais. Tokios deklaracijos pavyzdys pateikiamas II priede.

13.

Taisyklės, susijusios su keitimusi įslaptinta informacija ir jos apsauga, nustatytos III priede. Kompetentingos institucijos, įskaitant SMA vadovą, gali pateikti tolesnius nurodymus.

14.

Visas SMA dalyvaujantis personalas lieka visiškai pavaldus savo nacionalinėms institucijoms.

15.

Nacionalinės institucijos perduoda veiklos kontrolę SMA vadovui, kuris vadovauja remdamasis vadovavimo ir kontrolės hierarchine struktūra.

16.

Misijos vadovas vadovauja SMA ir administruoja jos kasdienę veiklą.

17.

Administruojant kasdienę operacijos veiklą Filipinų Respublika turi tas pačias teises ir pareigas kaip ir SMA dalyvaujančios Europos Sąjungos valstybės narės, remiantis 2 dalyje nurodytu teisiniu dokumentu.

18.

SMA vadovas yra atsakingas už SMA personalo drausmės kontrolę. Prireikus atitinkama nacionalinė institucija imasi drausminių priemonių.

19.

Filipinų Respublika skiria nacionalinio kontingento koordinatorių (NKK), kuris atstovauja SMA dalyvaujančiam jos nacionaliniam kontingentui. NKK nacionaliniais klausimais atsiskaito SMA vadovui ir yra atsakingas už kasdienę kontingento drausmę.

20.

Filipinų Respublika prisiima visas išlaidas, susijusias su jos dalyvavimu misijoje.

21.

Filipinų Respublika neprisideda prie SMA veiklos biudžeto finansavimo.

22.

Valstybės, kurioje vykdoma misija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolių ar žalą, Filipinų Respublika, nustačius jos atsakomybę, sumoka kompensaciją pagal sąlygas, numatytas 8 dalyje nurodytame susitarime dėl SMA statuso, privilegijų ir imunitetų.

23.

Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretorius – vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai arba misijos vadovas ir Filipinų Respublikos atitinkamos institucijos sudaro šiam susitarimui įgyvendinti būtinus techninius ir administracinius susitarimus.

24.

Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti šį susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

25.

Ginčus dėl šio susitarimo aiškinimo ar taikymo Šalys sprendžia tik diplomatinėmis priemonėmis.

II PRIEDAS

11 ir 12 dalyse minėtų abipusiškumo deklaracijų tekstai

ES valstybių narių tekstas:

„Taikydamos 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtus bendruosius veiksmus dėl ES stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), ES valstybės narės, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisinės sistemos, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų Filipinų Respublikai dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba joms priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti Filipinų Respublikos personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį Filipinų Respublikai priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo iš Filipinų Respublikos didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Filipinų Respublikos tekstas:

„Filipinų Respublika, dalyvaujanti SMA, kaip nurodyta susitarimo memorandumo 5.3 punkte ir 2005 m. rugsėjo 9 d. Europos Sąjungos Tarybos priimtuose bendruosiuose veiksmuose dėl Europos Sąjungos stebėjimo misijos Ačehe (Indonezija) (Stebėjimo misija Ačehe – SMA), kiek jai tai leidžia jos vidaus teisinė sistema, stengsis kiek galima atsisakyti pretenzijų bet kuriai kitai SMA dalyvaujančiai valstybei dėl jos personalo sužalojimo, mirties arba jai priklausančiam ir SMA naudojamam turtui padarytos žalos ar nuostolių, jeigu toks sužalojimas, mirtis, žala arba nuostoliai:

buvo sukelti personalo, jam vykdant su SMA susijusias savo pareigas, išskyrus didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

buvo sukelti naudojant bet kurį SMA dalyvaujančiai valstybei priklausantį turtą, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant misiją, išskyrus šį turtą naudojusio SMA personalo didelio neatsargumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

III PRIEDAS

Keitimosi įslaptinta informacija ir jos apsaugos taisyklės

Siekiant nustatyti bendrąsias sąlygas, pagal kurias Europos Sąjunga ir Filipinų Respublika keisis iki RESTRICTED (RESTREINT UE) slaptumo žymos lygio įslaptinta informacija, kuri svarbi vykdant SMA, bus taikomos šios taisyklės:

Filipinų Respublika užtikrins, kad būtų išsaugota jai perduotos ES įslaptintos informacijos (t. y. bet kurios informacijos (t. y. žinių, kurios gali būti perduodamos bet kokia forma) ar medžiagos, kurią, kaip nustatyta, reikia saugoti nuo neleistino atskleidimo ir kuri yra priskirta tokiai informacijai ar medžiagai pagal saugumo klasifikaciją) slaptumo žyma, kurią jai suteikė ES, ir saugos tokią informaciją laikydamasi šių taisyklių, kurios pagrįstos Tarybos saugumo nuostatais (1), visų pirma to, kad:

Filipinų Respublika nenaudos perduotos ES įslaptintos informacijos kitais tikslais nei tie, kuriais Filipinų Respublikai buvo perduota ES įslaptinta informacija, ir kitais nei tie, kuriuos nustatė tos informacijos rengėjas,

Filipinų Respublika neatskleis tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio ES sutikimo,

Filipinų Respublika užtikrins, kad susipažinti su jai perduota ES įslaptinta informacija būtų leidžiama tik tiems asmenims, kuriems galioja „būtina žinoti“ principas,

Filipinų Respublika užtikrins, kad prieš leidžiant susipažinti su ES įslaptinta informacija visi asmenys, prašantys leisti susipažinti su tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus, susijusius su informacijos, su kuria jie turi susipažinti, saugumo žyma, ir laikytųsi tų reikalavimų,

atsižvelgiant į ES įslaptintos informacijos slaptumo lygį, ji bus siunčiama Filipinų Respublikai diplomatinėmis valizomis, naudojantis karinėmis pašto tarnybomis, saugiomis pašto tarnybomis, saugiu telekomunikacijų ryšiu ar per kurjerį. Filipinų Respublika iš anksto praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui organo, atsakingo už įslaptintos informacijos apsaugą, pavadinimą ir adresą bei tikslius adresus, kuriais turi būti siunčiama informacija ir dokumentai,

Filipinų Respublika užtikrins, kad visos patalpos, zonos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacijos sistemos ir kt., kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma ES įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

Filipinų Respublika užtikrins, kad jai perduoti ES įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre. Filipinų Respublika užtikrins, kad šiame specialiame registre būtų registruojamos jai perduotų ES įslaptintų dokumentų kopijos, kurias gali padaryti gaunantis organas, duomenys apie jų skaičių, išplatinimą ir sunaikinimą,

Filipinų Respublika praneš ES Tarybos generaliniam sekretoriatui apie visus jai perduotos ES įslaptintos informacijos neteisėto atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Filipinų Respublika pradės tyrimą ir imsis tinkamų priemonių, kad būtų išvengta tokių atvejų pasikartojimo.

Pagal šias taisykles įslaptinta informacija, kurią Europos Sąjungai perduos Filipinų Respublika, bus laikoma esanti ES įslaptinta informacija ir bus saugoma lygiaverčiu apsaugos lygiu.

Pasibaigus šio susitarimo galiojimui arba jį nutraukus, visa įslaptinta informacija ar medžiaga, kuri buvo suteikta ar kuria buvo pasikeista pagal šį susitarimą, toliau saugoma laikantis šio susitarimo nuostatų.

Jakarta, 17 January 2006

Your Excellency,

I have the honor to refer to the letter of your predecessor as representative of the President of the Council of the European Union, H.E. Charles Humfrey, CMG, dated 26 October 2005, together with its Annex, which read as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh, (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union.

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement in the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Republic of the Philippines, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply to this letter dated 26 October 2005, together with its Annex, I have the honor to confirm, on behalf of the Government of the Republic of the Philippines, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

SHULAN O. PRIMAVERA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines


(1)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1. Dokumentas pridedamas prie šio laiško.


Klaidų ištaisymas

13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/82


2003 m. sausio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 48/2003, nustatančio taisykles, taikytinas toje pačioje prekinėje pakuotėje esantiems įvairių rūšių vaisių ir daržovių mišiniams, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7, 2003 m. sausio 11 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 69)

1.

69 p., 2 straipsnio pirmas sakinys:

yra:

„Mišinius sudarantys produktai, kaip nurodyta 1 straipsnyje, turi būti tos pačios prekinės kokybės […].“,

turi būti:

„Mišinius sudarantys produktai, kaip nurodyta 1 straipsnyje, turi būti tos pačios klasės […].“

2.

69 p., 3 straipsnio c punktas:

yra:

„kiekvieno mišinį sudarančio produkto veislės arba prekės komercinio tipo pavadinimas, […];“,

turi būti:

„kiekvieno mišinį sudarančio produkto veislės arba prekinio tipo pavadinimas, […];“.

3.

71 p., priedo antros dalies („Ekstra“ klasė) antras sakinys:

yra:

„Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekės tipui.“,

turi būti:

„Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekiniam tipui.“

4.

71 p., priedo antros dalies (I klasė) antras sakinys:

yra:

„Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekės komerciniam tipui.“,

turi būti:

„Jie turi būti būdingi tai veislei ir (arba) prekiniam tipui.“.

5.

71 p., priedo penktos dalies (Leistini kokybės nuokrypiai) pirmas sakinys:

yra:

„Nurodytos klasės reikalavimų neatitinkantiems kiekvienos pakuotės produktams taikomi leistini nuokrypiai.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės produktams leidžiami nuokrypiai nuo nurodytai klasei nustatytų reikalavimų.“

6.

71 p., priedo penktos dalies (Leistini kokybės nuokrypiai) pirma įtrauka:

yra:

„5 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti I rūšies reikalavimus […].“,

turi būti:

„5 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti I klasės reikalavimus […].“

7.

71 p., priedo penktos dalies (Leistini kokybės nuokrypiai) antra įtrauka:

yra:

„—

I klasė (rūšis)

10 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti II rūšies reikalavimus […].“,

turi būti:

„—

I klasė

10 % produktų pagal skaičių ar svorį gali neatitikti klasės reikalavimų, tačiau turi atitikti II klasės reikalavimus […].“.


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/83


2003 m. sausio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 80/2003, iš dalies pakeičiančio Reglamento (EB) Nr. 175/2001 nuostatas dėl negliaudytų graikinių riešutų maišytų rūšių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 13, 2003 m. sausio 18 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 101)

1.

101 p., reglamento pavadinimas:

yra:

„[…] nuostatas dėl negliaudytų graikinių riešutų maišytų rūšių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos“,

turi būti:

„[…] nuostatas dėl tam tikrų negliaudytų graikinių riešutų veislių tam tikrų mišinių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos“.

2.

102 p., priedo 1 punkto a papunktis (Reglamento (EB) Nr. 175/2001 priedo II antraštinės dalies (Nuostatos dėl kokybės) B dalies (Klasifikacija) i punkto pirmosios pastraipos pakeitimas):

yra:

„Šios rūšies graikiniai riešutai su kevalu turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti būdingas tam tikrų maišytų rūšių ypatybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia (1) ir nurodo etiketėje.

turi būti:

„Šios klasės graikiniai riešutai su kevalu turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti veislei ar veislių mišiniui būdingas savybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia (2) ir nurodo etiketėje.

3.

102 p., priedo 1 punkto b papunktis (Reglamento (EB) Nr. 175/2001 priedo II antraštinės dalies (Nuostatos dėl kokybės) B dalies (Klasifikacija) ii punkto pirmosios pastraipos pakeitimas):

yra:

„Šios rūšies graikiniai riešutai su kevalu turi būti geros kokybės. Jie turi turėti komercinių arba maišytų rūšių ypatybių, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia (3) ir nurodo etiketėje.

turi būti:

„Šios klasės graikiniai riešutai su kevalu turi būti geros kokybės. Jie turi turėti veislei, prekiniam tipui ar tam tikrų veislių mišiniui būdingas savybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia (4) ir nurodo etiketėje.

4.

102 p., priedo 2 punkto (Įrašomas šis tekstas) pirma pastraipa:

yra:

turi būti:


(1)  Neišsamus maišytų rūšių, oficialiai patvirtintų šalies gamintojos, sąrašas, pateikiamas III priede.“,

(2)  Neišsamus veislių mišinių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos, sąrašas, pateikiamas III priede.“

(3)  Neišsamus maišytų rūšių, oficialiai patvirtintų šalies gamintojos, sąrašas, pateikiamas III priede.“,

(4)  Neišsamus veislių mišinių, oficialiai apibrėžtų šalies gamintojos, sąrašas, pateikiamas III priede.“


13.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 183/84


1983 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2213/83, nustatančio svogūnų ir salotinių cikorijų kokybės standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 213, 1983 m. rugpjūčio 4 )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 5 tomas, p. 277)

II PRIEDAS

1.

p. 282, II antraštinės dalies A punkto pirmos pastraipos aštunta įtrauka:

yra:

„—

be spalvos […]“;

turi būti:

„—

blankios spalvos […]“.