ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 182

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 809/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 dėl dreifuojančių tinklų

1

 

 

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 810/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 811/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 917/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles

5

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 812/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta kiaulienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

7

 

 

2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 813/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

15

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 2007/43/EB, nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles ( 1 )

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/485/EB

 

*

2007 m. liepos 10 d. Tarybos sprendimas, leidžiantis Austrijai sudaryti susitarimą su Šveicarija, į kurį įtraukiamos nuostatos, nukrypstančios nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies d punkto

29

 

 

Komisija

 

 

2007/486/EB

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl procedūros pagal Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 65 straipsnį (Byla COMP/F/39.234 – Papildomas lydinio mokestis – pakartotinas sprendimas) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6765)

31

 

 

2007/487/EB

 

*

2007 m. liepos 6 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TTJT VIIe kvadrate, suteikimo Jungtinei Karalystei (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3212)

33

 

 

2007/488/EB

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas, suteikiantis išimtis Italijai pagal Tarybos direktyvą 92/119/EEB dėl skersti skirtų kiaulių vežimo viešaisiais ir privačiais keliais į skerdyklas apsaugos zonose Kremonoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3314)

34

 

 

2007/489/EB

 

*

2007 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas, nustatantis Bendrijos finansinę paramą išlaidoms, patirtoms 2005 m. Danijoje taikant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, kompensuoti (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3315)

36

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Autonominės Vyriausybės partnerystės susitarimo dėl žvejybos įsigaliojimo dieną

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 408/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų, klaidų ištaisymas (OL L 62, 2003 3 6) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 276)

38

 

*

2004 m. vasario 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2004, nustatančio vyšnių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 36, 2004 2 7) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 42 tomas, p. 383)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 809/2007

2007 m. birželio 28 d.

iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 dėl dreifuojančių tinklų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1997 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 894/97, nustatančiame tam tikras technines žuvininkystės išteklių apsaugos priemones (1), yra nustatoma žuvininkystės išteklių valdymo sistema pasinaudojant tokiomis techninėmis priemonėmis, kaip bendro dreifuojančių tinklų ilgio apribojimas iki daugiausiai 2,5 km, taip pat draudimas naudoti arba laikyti laive tam tikrų rūšių gaudymui naudojamus dreifuojančius tinklus – tai taikoma visiems Bendrijos žvejybos laivams, išskyrus veiklą Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose vykdančius laivus.

(2)

2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 812/2004, nustatančiame priemones dėl atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės rajonuose (2), nustatomi reikalavimai dėl akustinių atbaidančiųjų priemonių ir atsitiktinio banginių šeimos gyvūnų sugavimo žūklės dreifuojančiais tinklais rajonuose, monitoringo.

(3)

2005 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2187/2005 dėl žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo sąsiauriuose (3), yra nustatomi apribojimai ir sąlygos dėl dreifuojančių tinklų naudojimo šioje reguliuojamoje srityje.

(4)

Tačiau minėtuose reglamentuose dreifuojančių tinklų apibrėžties nėra. Siekiant aiškumo ir labiau suvienodinti valstybių narių monitoringo tvarką, reikia visuose minėtuose trijuose teisės aktuose nurodyti vienodą dreifuojančių tinklų apibrėžtį.

(5)

Dreifuojančių tinklų apibrėžties nustatymas nepraplečia apribojimų taikymo srities ir Bendrijos teisės aktuose nurodyto dreifuojančių tinklų naudojimo.

(6)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 812/2004 ir (EB) Nr. 2187/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 894/97 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

1.   Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.

2.   Jokiame laive negalima laikyti arba naudoti žvejybai dreifuojančių tinklų, kurių individualus arba bendras ilgis yra 2, 5 km.“.

2 straipsnis

Į Reglamentą (EEB) Nr. 812/2004 įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

Sąvokos apibrėžtis

Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.“.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2187/2005 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„o)

Dreifuojantis tinklas – tai jūros vandens paviršiuje arba tam tikrame gylyje plūdriosiomis priemonėmis statomas žiauninis tinklaitis, kuris atskirai arba sukabintas su laivu dreifuoja nešamas vandens srovių. Prie tinklo gali būti prikabinti tinklą ir (arba) jo dreifavimą stabilizuojantys įtaisai.“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  OL L 132, 1997 5 23, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1239/98 (OL L 171, 1998 6 17, p. 1).

(2)  OL L 150, 2004 4 30, p. 12.

(3)  OL L 349, 2005 12 31, p. 1.


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 810/2007

2007 m. liepos 11 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. liepos 11 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

115,8

ZZ

133,5

0709 90 70

TR

86,4

ZZ

86,4

0805 50 10

AR

55,2

UY

51,0

ZA

56,7

ZZ

54,3

0808 10 80

AR

86,2

BR

88,2

CL

89,9

CN

99,5

NZ

101,4

US

103,8

UY

59,1

ZA

89,6

ZZ

89,7

0808 20 50

AR

76,7

CL

84,4

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

103,7

ZZ

84,7

0809 10 00

TR

199,7

ZZ

199,7

0809 20 95

TR

283,7

US

481,7

ZZ

382,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

124,1

ZZ

124,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 811/2007

2007 m. liepos 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 917/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 797/2004 dėl priemonių, gerinančių bendras bitininkystės produktų gamybos ir pardavimo sąlygas (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant išvengti dviprasmybės, Komisijos reglamento (EB) Nr. 917/2004 (2) 2 straipsnio 3 dalyje reikėtų aiškiai nustatyti, kad bitininkystės programos priemonės turi būti visiškai įgyvendintos iki su jomis susijusių finansinių metų pabaigos.

(2)

Galimybė koreguoti kiekvienos priemonės finansavimą finansiniais metais tokiam koregavimui netaikant patvirtinimo procedūros, numatytos Reglamento (EB) Nr. 797/2004 5 straipsnyje, dabar yra apribota iki 20 % tokio finansavimo dydžio.

(3)

Ir valstybėms narėms, ir Komisijai tokia 20 % riba pasirodė pernelyg varžanti administraciniu požiūriu. Todėl reikėtų ją panaikinti.

(4)

Siekiant paprastumo, reikėtų lanksčiau pritaikyti bitininkystės programos priemones einamaisiais finansiniais metais, taip pašalinant kiekvienai valstybei narei skirto biudžeto perskirstymo pagal priemonių rūšis kliūtis.

(5)

Reikėtų numatyti, kad apie bitininkystės programos priemonių pritaikymus būtų pranešama Komisijai, jei apie kai kurias priemones nebuvo pranešta iš pradžių pateiktoje trejų metų programoje.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 917/2004.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 917/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalies antra pastraipa išbraukiama;

b)

3 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Bitininkystės programos priemonės, nustatomos kiekvieniems trejų metų laikotarpio metams, turi būti visiškai įgyvendintos iki su jomis susijusių finansinių metų pabaigos.“;

2)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Bitininkystės programos priemonės gali būti pritaikytos einamaisiais finansiniais metais su sąlyga, kad jos atitiktų Reglamento (EB) Nr. 797/2004 2 straipsnio nuostatas. Kiekvienos minėtos priemonės finansavimas gali būti pakoreguotas, jei neviršijama didžiausia metams nustatyta suma, o Bendrijos bitininkystės programai skirtas finansavimas neviršija 50 % susijusios valstybės narės patirtų išlaidų.

Atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie bet kokį priemonių pritaikymo projektą einamaisiais finansiniais, metais kaip numatyta pirmoje pastraipoje, jei priemonė nebuvo numatyta iš pradžių ir apie ją nebuvo pranešta trejų metų programoje. Jei Komisija neprieštarauja, planuojamas pritaikymas taikomas antrojo mėnesio po minėtojo pranešimo pirmąją dieną.

Ne vėliau kaip per du mėnesius pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams valstybės narės Komisijai pateikia išlaidų, suskirstytų pagal priemonių rūšis, ataskaitą.“;

3)

7 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 125, 2004 4 28, p. 1.

(2)  OL L 163, 2004 4 30, p. 83. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 812/2007

2007 m. liepos 11 d.

kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta kiaulienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusiame su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą (2), patvirtintame Tarybos sprendimu 2006/333/EB (3), Jungtinėms Valstijoms nustatoma 4 722 tonų kiaulienos importo tarifinė kvota.

(2)

Turi būti iš esmės pakeistas 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1233/2006, kuriuo atidaroma Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos importo tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas (4). Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(3)

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente numatyta kitaip, turi būti taikomi 2000 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2000, nustatantis bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams (5), ir 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (6).

(4)

Siekiant užtikrinti pastovų importo srautą, kvotos laikotarpį nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. reikėtų padalyti į kelis trumpesnius laikotarpius. Bet kokiu atveju Reglamente (EB) Nr. 1301/2006 licencijos galiojimas apribojamas iki paskutinės tarifinės kvotos laikotarpio dienos.

(5)

Tarifinės kvotos administravimas turėtų būti grindžiamas importo licencijomis. Šiuo tikslu reikėtų nustatyti išsamias paraiškų pateikimo ir paraiškose bei licencijose nurodytinos informacijos taisykles.

(6)

Atsižvelgiant į aptariamai kiaulienos sektoriaus sistemai būdingą spekuliacijos riziką, reikėtų nustatyti aiškias sąlygas, reglamentuojančias ūkio subjektų galimybes pasinaudoti tarifinių kvotų sistema.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą tarifinių kvotų administravimą, už importo licencijas turėtų būti nustatomas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

(8)

Atsižvelgiant į ūkio subjektų interesus reikia numatyti, kad Komisija nustatytų nepaprašytus kiekius, kurie būtų pridedami prie kitos laikotarpio dalies remiantis Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 4 dalies nuostatomis.

(9)

Norint naudotis tarifinėmis kvotomis, būtina pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijų pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (7), išduotą kilmės sertifikatą.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Leidžiama kasmet nuo liepos 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. pradėti naudoti tarifinę kvotą importuojant 4 722 tonas kiaulienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos.

Kvotos eilės numeris yra 09.4170.

2.   Produktų, kuriems taikoma 1 dalyje nurodyta kvota, KN kodai ir taikomas muito mokestis nustatyti I priede.

2 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip, taikomos reglamentų (EB) Nr. 1291/2000 ir (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos.

3 straipsnis

Metinei kvotai priskiriamas kiekis suskirstomas į šiuos keturis laikotarpius:

a)

25 % – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.;

b)

25 % – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

c)

25 % – nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.;

d)

25 % – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.

4 straipsnis

1.   Taikant Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnį, importo licencijos pareiškėjas pateikdamas savo pirmą paraišką nurodytam metiniam kvotos laikotarpiui pateikia įrodymą, kad jis per kiekvieną iš dviejų minėtame 5 straipsnyje nurodytų laikotarpių importavo arba eksportavo ne mažiau kaip 50 tonų produktų, kurie nurodyti Reglamento (EEB) Nr. 2759/75 1 straipsnyje.

2.   Licencijos paraišką galima pateikti keliems produktams, kurių KN kodai yra skirtingi, ir kurių kilmės šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Tokiais atvejais visi KN kodai turi būti įrašyti licencijos paraiškos ir licencijos atitinkamai 16 ir 15 langeliuose.

Paraiškoje nurodomas kiekis turi būti ne mažesnis nei 20 tonų ir ne didesnis nei 20 % kiekio, turimo atitinkamu laikotarpiu.

3.   Licencijomis įpareigojama importuoti iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

4.   Licencijos paraiškose ir licencijoje įrašoma:

a)

8 langelyje – kilmės šalis ir žodis „taip“ pažymimas kryželiu;

b)

20 langelyje – vienas iš įrašų, nurodytų II priedo A dalyje.

Licencijos 24 langelyje nurodomas vienas iš II priedo B dalyje išvardytų įrašų.

5 straipsnis

1.   Licencijos paraiška gali būti pateikta tik per pirmąsias septynias mėnesio, einančio prieš kiekvieną 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį, dienas.

2.   Kartu su licencijos paraiška pateikiamas 20 EUR už 100 kilogramų užstatas.

3.   Ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo paraiškų teikimo laikotarpio pabaigos valstybės narės praneša Komisijai apie visą kiekį (kg), dėl kurio buvo pateiktos paraiškos.

4.   Licencijos išduodamos nuo septintos darbo dienos, vėliausiai vienuoliktą darbo dieną, skaičiuojant nuo 3 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo termino pabaigos.

5.   Prireikus Komisija nustato kiekius, dėl kurių paraiškos nebuvo pateiktos, kurie automatiškai pridedami prie kitai kvotos laikotarpio daliai nustatyto kiekio.

6 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės prieš pasibaigiant kiekvienos kvotos laikotarpio dalies pirmam mėnesiui Komisijai praneša apie kilogramais nurodytą bendrą kiekį, kuriam buvo išduotos minėto reglamento 11 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos licencijos.

2.   Valstybės narės iki ketvirto mėnesio, einančio po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos, praneša Komisijai apie atitinkamu laikotarpiu faktiškai pagal šį reglamentą į laisvą apyvartą išleistą kiekį kilogramais.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos, valstybės narės Komisijai praneša (pirmą kartą – kai pateikia paraišką paskutinei laikotarpio daliai ir dar kartą – prieš pasibaigiant ketvirtam mėnesiui po kiekvieno metinio laikotarpio pabaigos) apie kiekį, su kuriuo yra susijusios nepanaudotos arba iš dalies panaudotos importo licencijos.

7 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 23 straipsnio, importo licencijos galioja šimtą penkiasdešimt dienų nuo kvotos laikotarpio dalies, kuriai jos buvo išduotos, pirmosios dienos.

2.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 9 straipsnio 1 dalies, licencijomis suteiktas teises galima perduoti tik perėmėjams, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje ir šio reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Teisė išleisti produktus į laisvą apyvartą suteikiama pateikus pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–65 straipsnių nuostatas Jungtinių Amerikos Valstijų kompetentingų institucijų išduotą kilmės sertifikatą. Šiame reglamente nurodytų gaminių kilmė nustatoma remiantis Bendrijoje galiojančiomis taisyklėmis.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir suprantamos taip, kaip nurodyta III priede pateiktoje atitikmenų lentelėje.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(4)  OL L 225, 2006 8 17, p. 14.

(5)  OL L 152, 2000 6 24, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2006 (OL L 365, 2006 12 21, p. 52).

(6)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(7)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


I PRIEDAS

Eil. Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Taikomas muitas

Bendras kiekis tonomis

(produkto svoris)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

250 EUR/t

4 722


II PRIEDAS

A   DALIS

4 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

ispanų kalba

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

čekų kalba

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

danų kalba

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

vokiečių kalba

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

estų kalba

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

graikų kalba

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

anglų kalba

:

Regulation (EC) No 812/2007.

prancūzų kalba

:

Règlement (CE) no 812/2007.

italų kalba

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

latvių kalba

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

lietuvių kalba

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

vengrų kalba

:

812/2007/EK rendelet.

maltiečių kalba

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

olandų kalba

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

lenkų kalba

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

portugalų kalba

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

rumunų kalba

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

slovakų kalba

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

slovėnų kalba

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

suomių kalba

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

švedų kalba

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

B   DALIS

4 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyti įrašai

bulgarų kalba

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

ispanų kalba

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

čekų kalba

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

danų kalba

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

vokiečių kalba

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

estų kalba

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

graikų kalba

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

anglų kalba

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

prancūzų kalba

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

italų kalba

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

latvių kalba

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

lietuvių kalba

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

vengrų kalba

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

maltiečių kalba

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

olandų kalba

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

lenkų kalba

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

portugalų kalba

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

rumunų kalba

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

slovakų kalba

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

slovėnų kalba

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

suomių kalba

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

švedų kalba

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 1233/2006

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

4 straipsnio 1 dalies d punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies e punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 1 dalies f punktas

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 5 dalis

5 straipsnio 6 dalis

5 straipsnio 7 dalis

5 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 9 dalis

5 straipsnio 10 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnio pirma pastraipa

2 straipsnis

8 straipsnio antra pastraipa

9 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedo A dalis

III priedas

II priedo B dalis

IV priedas

V priedas

VI priedas


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 813/2007

2007 m. liepos 11 d.

nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pateiktos per savaitę nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 6 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 arba 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1832/2006, nustatantį cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai (3) pagal 09.4343 (2006–2007) eilės numerį turimam ar didesniam kiekiui.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad atitinkama riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi arba Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 5 straipsniu, pateiktas nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 6 d., licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2006/2006 (OL L 379, 2006 12 28, p. 95).

(3)  OL L 354, 2006 12 14, p. 8.


PRIEDAS

AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

0

Pasiekta

09.4334

Kongo Respublika

0

Pasiekta

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

0

Pasiekta

09.4340

Madagaskaras

0

Pasiekta

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

100

Pasiekta

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

0

Pasiekta

09.4348

Trinidadas ir Tobago

0

Pasiekta

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

100

 

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

100

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

0

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

100

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII antraštinė dalis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

100

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai atidarytas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 1 skyriaus 2 skirsnis

2006–2007 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 2.7.2007-6.7.2007 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

0

Pasiekta


DIREKTYVOS

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/19


TARYBOS DIREKTYVA 2007/43/EB

2007 m. birželio 28 d.

nustatanti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SAJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

kadangi:

(1)

Prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtame Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės reikalaujama, kad rengdamos ir įgyvendindamos žemės ūkio politiką, Bendrija ir valstybės narės visokeriopai atsižvelgtų į gyvūnų gerovės reikalavimus, taip pat gerbtų valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, papročius, ypač susijusius su religinėmis apeigomis, kultūros tradicijomis ir vietos paveldu.

(2)

1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 98/58/EB dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (3), parengta remiantis Europos konvencija dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos (4) (toliau – konvencija), nustato būtiniausius ūkinei paskirčiai auginamų arba laikomų gyvūnų apsaugos reikalavimus, įskaitant nuostatas dėl gyvūnų fiziologinius ir etologinius poreikius atitinkančios laikymo vietos, pašarų, vandens ir priežiūros.

(3)

Bendrija yra konvencijos šalis ir pagal konvenciją buvo priimta speciali rekomendacija dėl naminių vištų (Gallus gallus), į kurią yra įtrauktos papildomos nuostatos dėl broilerių.

(4)

2000 m. kovo 21 d. Gyvūnų sveikatos ir gerovės mokslinio komiteto ataskaitoje dėl broilerių gerovės padaryta išvada, kad šiuo metu šiuo tikslu naudojamų broilerių veislių augimo greitis yra didelis, tačiau broilerių gerovės ir sveikatos lygis nėra patenkinamas, o didelio broilerių tankumo neigiamas poveikis sumažinamas paukštidėse, kur gali būti išlaikomos geros paukštidžių vidaus klimato sąlygos.

(5)

Specialios nuostatos dėl nepakreiktų plotų, siekiant kuo labiau sumažinti genetinių kriterijų įtaką arba be padų dermatito įtraukti papildomus gerovės rodiklius, bus nustatytos gavus Europos maisto saugos tarnybos (EMST) atitinkamas nuomones.

(6)

Būtina Bendrijos lygiu nustatyti broilerių apsaugos taisykles, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo, kuris gali trukdyti sklandžiam bendro rinkos organizavimo tame sektoriuje veikimui, ir būtų užtikrintas racionalus sektoriaus vystymasis.

(7)

Laikantis proporcingumo principo būtina ir tikslinga nustatyti būtiniausias broilerių apsaugos taisykles, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – pagerinti broilerių gerovę intensyvaus broilerių auginimo sektoriuje. Kaip numatyta Sutarties 5 straipsnio trečioje pastraipoje, šia direktyva neviršijama to, kas būtina šiems tikslams pasiekti.

(8)

Nustatant taisykles, dėmesys turėtų būti sutelktas į gerovės problemas intensyvaus ūkininkavimo sistemose. Siekiant išvengti, kad broilerių mažų pulkų laikymui nebūtų taikomos neproporcingos priemonės, turėtų būti nustatyta minimali šios direktyvos taikymo riba.

(9)

Svarbu, kad broilerius prižiūrintys asmenys būtų susipažinę su atitinkamais gyvūnų gerovės reikalavimais ir būtų tinkamai mokomi atlikti savo užduotis arba būtų įgiję tokiam mokymui lygiavertės patirties.

(10)

Nustatant broilerių apsaugos taisykles, turėtų būti išlaikoma įvairių aspektų, susijusių su broilerių gerove, sveikata, ekonominiais ir socialiniais klausimais bei poveikiu aplinkai, į kuriuos reikia atsižvelgti, pusiausvyra.

(11)

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 854/2004, nustatančiame specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (5), ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6) jau nustatyta oficialios kontrolės priemonių sistema, įskaitant gyvūnų gerovės kai kurių taisyklių laikymąsi. Be to, Reglamente (EB) Nr. 882/2004 numatyta, kad valstybės narės turi teikti daugiamečių nacionalinės kontrolės planų įgyvendinimo, įskaitant atliktos kontrolės ir audito rezultatus, metines ataskaitas. Šiuo tikslu finansinė parama yra numatyta ir šiuose reglamentuose, ir 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (7).

(12)

Kai kuriose valstybėse narėse jau taikomos įvairios neprivalomos vištienos ženklinimo sistemos, pagrįstos gyvūnų gerovės reikalavimų ir kitų kriterijų laikymusi.

(13)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant tokias neprivalomas ženklinimo sistemas, tikslinga, kad Komisija pateiktų pranešimą apie galimą konkrečios suderintos privalomos vištienos, vištienos gaminių ir pusgaminių ženklinimo sistemos, pagrįstos broilerių gerovės reikalavimų laikymusi, įdiegimą Bendrijos lygiu, įskaitant galimus socialinius ir ekonominius padarinius, poveikį Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo sistemos atitiktį Pasaulio prekybos organizacijos sistemoms.

(14)

Tikslinga, kad Komisija pateiktų pranešimą, pagrįstą naujais moksliniais įrodymais, kuriame būtų atsižvelgiama į tolesnius mokslinius tyrimus ir praktinę patirtį, kad būtų toliau gerinama broilerių, įskaitant tokių broilerių tėvų pulką, gerovė, ypač dėl aspektų, kuriems ši direktyva netaikoma. Šiame pranešime turėtų būti konkrečiai nagrinėjama galimybė nustatyti netinkamų gerovės sąlygų, nustatytų po skerdimo atlikto patikrinimo metu, požymių ribas ir genetinių kriterijų įtaka nustatytiems broilerių gerovei kenkiantiems trūkumams.

(15)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų už šios direktyvos nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(16)

Taryba pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 34 punktą (8) turėtų skatinti valstybes nares savo ir Bendrijos interesų labui parengti koreliacijos lenteles, kuriose kuo geriau atsispindėtų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių ryšys, bei jas paskelbti.

(17)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (9),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma broileriams.

Tačiau ji netaikoma:

a)

laikymo vietoms, kuriose laikoma mažiau nei 500 broilerių;

b)

laikymo vietoms, kuriose laikomi tik veisliniai broileriai;

c)

perykloms;

d)

paukštidėse ekstensyviai auginamiems broileriams ir laisvai auginamiems broileriams, kaip nurodyta 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1538/91, nustatančio išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų įgyvendinimo taisykles (10), IV priedo b, c, d ir e punktuose, ir

e)

ekologiškai auginamiems broileriams pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos ir nuorodų apie tokią gamybą ant žemės ūkio ir maisto produktų (11).

2.   Direktyva taikoma auginimo pulkams laikymo vietose, kuriose laikomi ir veisliniai, ir auginimo pulkai.

Valstybės narės gali imtis griežtesnių priemonių šios direktyvos reglamentuojamoje srityje.

Pagrindinė atsakomybė už broilerių gerovę tenka broilerių savininkui arba laikytojui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

1.   Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

savininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso laikymo vieta, kurioje laikomi broileriai;

b)

laikytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutartį ar teisės aktą yra nuolatos arba laikinai atsakingas už broilerius;

c)

kompetentinga institucija – valstybės narės centrinė institucija, kompetentinga vykdyti gyvūnų gerovės, veterinarinius ir zootechninius tikrinimus, arba kita institucija, kuriai ši kompetencija buvo suteikta regioniniu, vietos ar kitu lygiu;

d)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas – veterinarijos gydytojas, kurio kvalifikacija atitinka Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo III skirsnio IV skyriaus A dalį ir kuris turi kvalifikaciją vykdyti tokias funkcijas bei yra paskirtas kompetentingos institucijos;

e)

broileris- Gallus gallus rūšies gyvūnas, auginamas mėsai;

f)

laikymo vieta – auginimo vieta, kurioje laikomi broileriai;

g)

paukštidė – laikymo vietoje esantis pastatas, kuriame laikomas broilerių pulkas;

h)

naudojamas plotas – pakratais dengtas plotas, kuriuo broileriai gali naudotis bet kuriuo metu;

i)

broilerių tankumas – broilerių, esančių paukštidėje vienu metu, bendras gyvasis svoris naudojamo ploto kvadratiniame metre;

j)

pulkas – broilerių, kurie yra patalpinami paukštidėje ir esantys toje paukštidėje vienu metu, grupė;

k)

gaištamumo per dieną procentas – nugaišusių, įskaitant nužudytus dėl ligos ar kitų priežasčių, broilerių skaičius, padalintas iš paukštidėje tą pačią dieną esančių broilerių skaičiaus ir padaugintas iš 100;

l)

kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas – gaištamumo per dieną procentų suma.

2.   1 dalies h punkte pateiktas „naudojamo ploto“ sąvokos apibrėžimas gali būti papildytas 11 straipsnyje nurodyta tvarka įtraukiant nepakreiktus plotus, gavus Europos maisto saugos tarnybos mokslinės nuomonės dėl nepakreiktų plotų įtakos broilerių gerovei rezultatus.

3 straipsnis

Broilerių auginimo reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

visos paukštidės atitiktų I priede nustatytus reikalavimus;

b)

kompetentinga institucija arba oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vykdytų reikalaujamus patikrinimus, stebėseną ir tolesnę veiklą, įskaitant III priede nustatytą veiklą.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 33 kg/m2.

3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali numatyti, kad laikomų broilerių tankumas būtų didesnis, jeigu savininkas arba laikytojas be I priede nustatytų reikalavimų laikosi ir II priede nustatytų reikalavimų.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad, kai pagal 3 dalį suteikiama nukrypti leidžianti nuostata, didžiausias broilerių tankumas laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje niekada neviršytų 39 kg/m2.

5.   Kai tenkinami V priede nustatyti kriterijai, valstybės narės gali leisti, kad didžiausias broilerių tankumas, nurodytas 4 dalyje, būtų padidintas daugiausia 3 kg/m2.

4 straipsnis

Broilerius prižiūrinčių asmenų mokymas ir konsultavimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad laikytojai, kurie yra fiziniai asmenys, būtų pakankamai mokomi atlikti savo užduotis ir kad būtų organizuojami tinkami mokymo kursai.

2.   1 dalyje nurodytuose mokymo kursuose dėmesys sutelkiamas į gerovės aspektus ir jie visų pirma rengiami IV priede išvardytais klausimais.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų sukurta mokymo kursų kontrolės ir patvirtinimo sistema. Broilerių laikytojas turi turėti atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintą pažymėjimą, patvirtinantį tokių mokymo kursų baigimą arba tokiam mokymui lygiavertės patirties įgijimą.

4.   Valstybės narės gali pripažinti patirtį, įgytą iki 2010 m. birželio 30 d., lygiaverte dalyvavimui tokiuose mokymo kursuose ir išduoda tokį lygiavertiškumą patvirtinančius pažymėjimus.

5.   Valstybės narės gali numatyti, kad 1–4 dalyse nustatyti reikalavimai taip pat būtų taikomi ir savininkams.

6.   Savininkas arba laikytojas parengia broileriams prižiūrėti, jiems sugauti arba pakrauti įdarbintiems arba pasamdytiems asmenims skirtus nurodymus ir rekomendacijas dėl atitinkamų broilerių gerovės reikalavimų, įskaitant laikymo vietose taikomus žudymo metodus.

5 straipsnis

Vištienos ženklinimas

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie galimą specialios suderintos privalomos ženklinimo sistemos, pagrįstos gyvūnų gerovės reikalavimų laikymusi ir taikomos vištienai, vištienos gaminiams ir pusgaminiams, įvedimą.

Pranešime nagrinėjami galimi socialiniai ir ekonominiai padariniai, poveikis Bendrijos ekonominiams partneriams ir tokios ženklinimo sistemos atitiktis Pasaulio prekybos organizacijos taisyklėms.

Kartu su pranešimu pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų, atsižvelgiant į tokius svarstymus ir valstybių narių įgytą patirtį taikant neprivalomas ženklinimo sistemas.

6 straipsnis

Komisijos pranešimas Europos Parlamentui ir Tarybai

1.   Remdamasi moksline Europos maisto saugos tarnybos nuomone, Komisija ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą apie genetinių kriterijų įtaką nustatytiems trūkumams, kenkiantiems broilerių gerovei. Prireikus kartu su pranešimu gali būti pateikti atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia duomenų rinkimo, grindžiamo pulkų, paskerstų per minimalų vienerių metų laikotarpį, tipinio pavyzdžio stebėsena, rezultatus. Kad būtų galima atlikti atitinkamą analizę, tipinio mėginio atrinkimo ir duomenų reikalavimai, kaip nurodyta III priede, turėtų būti moksliškai pagrįsti, objektyvūs, palyginami ir nustatyti laikantis 11 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Valstybėms narėms duomenų rinkimui šios direktyvos tikslais gali reikėti Bendrijos finansinės paramos.

3.   Remdamasi turimais duomenimis ir atsižvelgdama į naujus mokslinius įrodymus, Komisija ne vėliau kaip 2012 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl šios direktyvos taikymo, jos poveikio broilerių gerovei ir gerovės rodiklių pokyčių. Pranešime atsižvelgiama į skirtingas gamybos sąlygas ir metodus. Komisija taip pat atsižvelgia į socialinius ir ekonominius bei administracinius šios direktyvos padarinius, įskaitant regioninius aspektus.

7 straipsnis

Tikrinimas

1.   Kompetentinga institucija vykdo nediskriminuojančius tikrinimus, siekdama nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų.

Laikantis atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 882/2004 nuostatų tokių tikrinimų metu tikrinamas atitinkamas kiekvienoje valstybėje narėje laikomų broilerių skaičius ir šie tikrinimai gali būti atliekami tuo pačiu metu kaip ir kitais tikslais atliekami tikrinimai.

Valstybės narės nustato tinkamas procedūras broilerių tankumui nustatyti.

2.   Kasmet iki birželio 30 d. valstybės narės pateikia Komisijai praėjusiais metais atliktų 1 dalyje numatytų tikrinimų metinę ataskaitą. Prie ataskaitos pridedamas labiausiai reikalingų veiksmų, kurių kompetentinga institucija ėmėsi nustatytoms pagrindinėms gerovės problemoms spręsti, sąrašas.

8 straipsnis

Geros vadybos praktikos vadovai

Valstybės narės skatina rengti geros vadybos praktikos vadovus, į kuriuos įtraukiamos šios direktyvos laikymosi rekomendacijos. Skatinama skleisti ir naudoti tokius vadovus.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. praneša Komisijai apie šias nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius susijusius pakeitimus.

10 straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai

11 straipsnyje nurodyta tvarka gali būti priimtos priemonės, būtinos užtikrinti vienodą šios direktyvos įgyvendinimą.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (12), įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 30 d., įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  2006 m. vasario 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. spalio 26 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 221, 1998 8 8, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

(4)  OL L 323, 1978 11 17, p. 14. Konvencija su pakeitimais, padarytais Pakeitimų protokolu (OL L 395, 1992 12 31, p. 22).

(5)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(7)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006.

(8)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1. Ištaisyta redakcija OL C 4, 2004 1 8, p. 7.

(9)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(10)  OL L 143, 1991 6 7, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2029/2006 (OL L 414, 2006 12 30, p. 29).

(11)  OL L 198, 1991 7 22, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 394/2007 (OL L 98, 2007 4 13, p. 3).

(12)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 575/2006 (OL L 100, 2006 4 8, p. 3).


I PRIEDAS

LAIKYMO VIETOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

Be kitų susijusių Bendrijos teisės aktų atitinkamų nuostatų taikomi šie reikalavimai:

Girdyklos

1.

Girdyklos įrengiamos ir prižiūrimos taip, kad būtų sumažinta išsiliejimo galimybė.

Lesinimas

2.

Lesalai tiekiami nuolat arba tam tikrais laiko tarpais, ir broilerių negalima palikti be lesalų likus daugiau nei 12 valandų iki numatyto skerdimo laiko.

Pakratai

3.

Visiems broileriams nuolatos prieinami paviršiuje sausi ir purūs pakratai.

Ventiliacija ir šildymas

4.

Ventiliacija yra pakankama, kad būtų išvengta perkaitimo ir, jei reikia, ji derinama su šildymo sistemomis drėgmės pertekliui pašalinti.

Triukšmas

5.

Garso lygis turi būti sumažintas iki minimalaus. Ventiliatoriai, šėrimo įrenginiai arba kita įranga projektuojami, įrengiami, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad keltų kuo mažiau triukšmo.

Šviesa

6.

Visose paukštidėse šviesiuoju laikotarpiu yra ne mažesnis kaip 20 liuksų apšvietimo intensyvumas, matuojamas broilerio akies lygyje ir apšviečiantis ne mažiau kaip 80 % naudojamo ploto. Jei būtina, veterinarijos gydytojui patarus gali būti leista laikinai sumažinti apšvietimo lygį.

7.

Septynias dienas nuo broilerių patalpinimo paukštidėje ir tris dienas iki numatyto skerdimo laiko paukštidės turi būti apšviečiamos laikantis 24 valandų ritmo, įtraukiant iš viso bent 6 valandas trunkančius tamsiuosius laikotarpius, iš kurių bent vienas nepertraukiamas tamsusis laikotarpis būtų netrumpesnis kaip 4 valandos, neįskaitant užtemdytos šviesos laikotarpių.

Tikrinimas

8.

Visi laikymo vietoje laikomi broileriai privalo būti tikrinami bent du kartus per dieną. Turėtų būti atkreiptas ypatingas dėmesys į požymius, rodančius sumažėjusį broilerių gerovės ir (arba) sveikatos lygį.

9.

Broileriai, kurie yra rimtai sužeisti arba turi aiškių sveikatos sutrikimo požymių, pavyzdžiui, sunkiai vaikšto, serga sunkiu ascitu arba yra stipriai išsigimę, ir greičiausiai kenčia, tinkamai gydomi arba iškart nužudomi. Prireikus kreipiamasi į veterinarijos gydytoją.

Valymas

10.

Tos paukštidžių, įrangos ar reikmenų dalys, prie kurių broileriai liečiasi, kiekvieną kartą po galutinės depopuliacijos kruopščiai valomos ir dezinfekuojamos prieš į paukštides įleidžiant naują pulką. Paukštidėse atlikus galutinę depopuliaciją, turi būti pašalinami visi pakratai ir parūpinama švarių pakratų.

Duomenų registravimas

11.

Savininkas arba laikytojas registruoja kiekvienos laikymo vietos paukštidės:

a)

patalpintų broilerių skaičių;

b)

naudojamą plotą;

c)

broilerių hibridus arba veislę, jei žinoma;

d)

po kiekvienos kontrolės rastų nugaišusių broilerių skaičių nurodant priežastis, jei jos žinomos, bei dėl tam tikros priežasties nužudytų paukščių skaičių;

e)

po parduoti arba skersti atskirtų broilerių pulke likusių broilerių skaičių.

Šie įrašai saugomi bent trejus metus ir pateikiami kompetentingai institucijai tikrinimo metu arba kitu atveju paprašius.

Chirurginės intervencijos

12.

Visos ne terapiniais ar diagnostiniais tikslais atliekamos chirurginės intervencijos, kurios žaloja jautrią kūno dalį arba kurių metu jos netenkama arba pakinta kaulų struktūra, draudžiamos.

Tačiau valstybės narės gali leisti apipjaustyti broilerių snapus tais atvejais, kai kitos priemonės siekiant užkirsti kelią plunksnų pešiojimui ir kanibalizmui yra išbandytos. Tokiais atvejais jaunesnių nei 10 dienų amžiaus broilerių apipjaustymą atlieka kvalifikuotas personalas, tik pasikonsultavus su veterinarijos gydytoju ir gavus jo rekomendaciją. Be to, valstybės narės gali leisti kastruoti broilerius. Broileriai kastruojami tik prižiūrint veterinarijos gydytojui, ir šį darbą atlieka specialų mokymą baigęs personalas.


II PRIEDAS

REIKALAVIMAI DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO NAUDOJIMUI

Pranešimas ir dokumentai

Taikomi šie reikalavimai:

1.

Savininkas arba laikytojas praneša kompetentingai institucijai apie savo ketinimą taikyti didesnį kaip 33 kg/m2 gyvojo svorio broilerių tankumą.

Jis nurodo tikslų skaičių ir praneša kompetentingai institucijai apie visus broilerių tankumo taikymo pasikeitimus ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pulko patalpinimo paukštidėje.

Kompetentingai institucijai paprašius, prie pranešimo pridedamas dokumentas, kuriame pateikiama 2 punkte reikalaujamuose dokumentuose esančios informacijos santrauka.

2.

Savininkas arba laikytojas paukštidėje tvarko ir laiko surinktus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomos auginimo sistemos. Visų pirma juose pateikiama informacija apie šiuos paukštidės ir jos įrangos techninius aspektus, pavyzdžiui:

a)

paukštidės planas, įskaitant broilerių užimamo paviršiaus ploto matmenis;

b)

ventiliacijos ir prireikus vėsinimo ir šildymo sistemos, įskaitant jų vietą, ventiliacijos schemą, kurioje nurodyti tiksliniai oro kokybės kriterijai, pavyzdžiui, oro srautas, oro judėjimo greitis ir temperatūra;

c)

lesinimo ir girdymo sistemos bei jų vieta;

d)

signalizacijos sistemos ir atsarginės sistemos automatinių ar mechaninių įrengimų, svarbių broilerių sveikatai ir gerovei, gedimo atveju;

e)

grindų rūšis ir paprastai naudojami pakratai.

Dokumentai pateikiami kompetentingai institucijai paprašius ir turi būti atnaujinami. Visų pirma registruojami ventiliacijos ir signalizacijos sistemų techniniai patikrinimai.

Savininkas arba laikytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai apie visus apibūdintos paukštidės, įrangos arba tvarkos pakeitimus, kurie gali turėti įtakos broilerių gerovei.

Reikalavimai laikymo vietoms – aplinkos kriterijų kontrolė

3.

Savininkas arba laikytojas užtikrina, kad visose laikymo vietos paukštidėse būtų įrengtos ventiliacijos ir prireikus šildymo ir vėsinimo sistemos, kurios suprojektuotos, įrengtos ir eksploatuojamos tokiu būdu, kad:

a)

broilerių galvų lygyje išmatuota amoniako (NH3) koncentracija neviršytų 20 ppm, o anglies dioksido (CO2) koncentracija neviršytų 3 000 ppm;

b)

kai šešėlyje išmatuota lauko temperatūra yra didesnė nei 30 °C, paukštidės vidaus temperatūra neviršija šios lauko temperatūros daugiau nei 3 °C;

c)

vidutinis santykinis oro drėgnumas paukštidėje per 48 valandas neviršytų 70 %, kai lauko temperatūra yra žemesnė nei 10 °C.


III PRIEDAS

SKERDYKLOS STEBĖSENA IR TOLESNĖ VEIKLA

(kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje)

1.   Gaištamumas

1.1.

Kai broilerių tankumas viršija 33 kg/m2, pulko dokumentuose pateikiamas gaištamumo per dieną procentas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas, kuriuos apskaičiavo savininkas arba laikytojas, bei broilerių hibridai ir veislės.

1.2.

Prižiūrint oficialiai paskirtam veterinarijos gydytojui šie duomenys ir nugaišusių broilerių skaičius, užfiksuotas atvežimo metu, registruojami nurodant laikymo vietą ir laikymo vietos paukštidę. Duomenų patikimumas ir kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas tikrinami atsižvelgiant į paskerstų broilerių skaičių ir į skerdyklą atvežtų nugaišusių broilerių skaičių.

2.   Tikrinimas post-mortem (po skerdimo)

Vykdydamas kontroles pagal Reglamentą (EB) Nr. 854/2004, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas vertina po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatus, kad laikymo vietoje arba laikymo vietos paukštidėje nustatytų kitus galimus netinkamų gerovės sąlygų požymius, pavyzdžiui, neįprastus kontaktinio dermatito, parazitizmo bei sisteminių ligų lygius.

3.   Pranešimas apie rezultatus

Jei 1 dalyje nurodytas gaištamumo procentas arba 2 dalyje nurodyti po skerdimo atlikto patikrinimo rezultatai atitinka netinkamas gyvūnų gerovės sąlygas, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas pateikia duomenis broilerių savininkui arba laikytojui ir kompetentingai institucijai. Broilerių savininkas arba laikytojas ir kompetentinga institucija imasi atitinkamų veiksmų.


IV PRIEDAS

MOKYMAS

4 straipsnio 2 dalyje nurodyti mokymo kursai apima bent Bendrijos teisės aktus dėl broilerių apsaugos, o pirmiausia šiuos klausimus:

a)

I ir II priedus;

b)

fiziologiją, ypač girdymo ir lesinimo poreikius, broilerių elgesį ir streso sąvoką;

c)

praktinius broilerių atidžios priežiūros aspektus, įskaitant gaudymą, krovimą ir vežimą;

d)

neatidėliotiną broilerių priežiūrą, priverstinį skerdimą ir žudymą;

e)

prevencines biologinio saugumo priemones.


V PRIEDAS

DIDESNIO BROILERIŲ TANKUMO TAIKYMO KRITERIJAI

(kaip nurodyta 3 straipsnio 5 dalyje)

1.   Kriterijai

a)

kompetentingai institucijai pastaruosius 2 metus vykdant laikymo vietos stebėseną nenustatyta šios direktyvos reikalavimus pažeidžiančių trūkumų, ir

b)

laikymo vietos savininkas arba laikytojas vykdo stebėseną naudodamasis 8 straipsnyje nurodytais geros vadybos praktikos vadovais, ir

c)

bent septyniuose iš eilės paukštidėse laikomuose ir vėliau tikrintuose pulkuose kaupiamasis gaištamumo per dieną procentas buvo mažesnis nei 1 % + 0,06 % šį skaičių padauginus iš pulko amžiaus dienomis, kuriam suėjus jis skerdžiamas.

Jei kompetentinga institucija per pastaruosius dvejus metus nevykdė laikymo vietos stebėsenos, turi būti įvykdyta bent viena stebėsena siekiant patikrinti, ar įvykdytas a punkte nustatytas reikalavimas.

2.   Išimtinės aplinkybės

Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto, kompetentinga institucija gali nuspręsti padidinti broilerių tankumą, kai savininkas arba laikytojas pateikia pakankamą paaiškinimą dėl didesnio kaupiamojo gaištamumo per dieną procento išskirtinio pobūdžio arba įrodo, kad negali kontroliuoti jo priežasčių.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/29


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 10 d.

leidžiantis Austrijai sudaryti susitarimą su Šveicarija, į kurį įtraukiamos nuostatos, nukrypstančios nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies d punkto

(2007/485/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 396 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 2006/112/EB 396 straipsnio 1 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei su trečiąją šalimi sudaryti susitarimą, į kurį būtų įtrauktos nuo šios direktyvos nukrypti leidžiančios nuostatos.

(2)

Laiške, kurį Komisijos Generalinis sekretoriatas užregistravo 2005 m. rugsėjo 13 d., Austrija paprašė leidimo sudaryti su Šveicarija susitarimą dėl pasienio elektrinės statybų ant Ino upės tarp Pruco (Austrija) ir Člino (Šveicarija).

(3)

Remdamasi Direktyvos 2006/112/EB 396 straipsnio 2 dalimi, 2007 m. kovo 1 d. raštu Komisija pranešė kitoms valstybėms narėms apie Austrijos prašymą. 2007 m. kovo 6 d. raštu Komisija pranešė Austrijai, kad turi visą informaciją, kuri, Komisijos nuomone, yra būtina prašymui įvertinti.

(4)

Į susitarimą įtraukiamos su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) susijusios nuostatos, nukrypstančios nuo Direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 1 dalies d punkto, dėl pasienio elektrinei skirtų prekių, importuojamų į Austriją. Šios prekės, kurias į Austriją iš Šveicarijos importuoja visišką teisę į PVM atskaitą turintys apmokestinamieji asmenys, neapmokestinamos PVM, kad iš Šveicarijos būtų gautos panašios lengvatos į Šveicariją iš Austrijos importuojamoms prekėms.

(5)

Todėl nukrypti leidžianti nuostata neturės jokios neigiamos įtakos Europos Bendrijų nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Austrijai leidžiama sudaryti susitarimą su Šveicarija, į kurį įtraukiamos nuo Direktyvos 2006/112/EB nukrypstančios nuostatos dėl pasienio elektrinės ant Ino upės tarp Pruco (Austrija) ir Člino (Šveicarija) statybos, priežiūros, atnaujinimo ir eksploatacijos.

Nukrypstančios nuostatos dėl PVM, susijusios su susitarimu, yra išdėstytos 2 straipsnyje.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 2 straipsnio 1 dalies d punkto, visišką teisę į PVM atskaitą turinčių apmokestinamųjų asmenų iš Šveicarijos į Austriją importuojamos prekės neapmokestinamos PVM, jeigu naudojamos 1 straipsnyje minėtai pasienio elektrinei statyti, prižiūrėti, atnaujinti ir eksploatuoti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/138/EB (OL L 384, 2006 12 29, p. 92).


Komisija

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 20 d.

dėl procedūros pagal Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties 65 straipsnį

(Byla COMP/F/39.234 – Papildomas lydinio mokestis – pakartotinas sprendimas)

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6765)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(2007/486/EB)

2006 m. gruodžio 20 d. Komisija priėmė sprendimą dėl procedūros pagal EAPB sutarties 65 straipsnį. Pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 (1) 30 straipsnio nuostatas Komisija skelbia šalių pavadinimus ir pagrindinį sprendimo turinį, įskaitant skirtą nuobaudą, atsižvelgdama į teisėtą įmonių interesą apsaugoti savo verslo interesus. Visas sprendimo tekstas bylos originalo kalba, be tų teksto dalių, kurias bendrovė teisėtai gali teigti esant slaptomis, skelbiamas Konkurencijos GD tinklalapyje http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

ADRESATAS, PAŽEIDĖJAS IR PAŽEIDIMAS

(1)

Sprendimas skirtas bendrovei ThyssenKrupp Stainless AG (toliau – TKS) už bendrovės Thyssen Stahl AG (toliau – TS-AG) veiksmus. 1997 m. liepos 23 d. pareiškime Komisijai TKS aiškiai pareiškė savanoriškai prisiimanti atsakomybę už TS-AG veiksmus, padarytus bent jau 1993–1994 m.

(2)

Nuo 1993 m. gruodžio 16 d. iki savo ekonominės veiklos nerūdijančio plieno sektoriuje pabaigos 1994 m. gruodžio 31 d. TS-AG dalyvavo darant vieną tęstinį EAPB sutarties 65 straipsnio pažeidimą, nustatydama Vakarų Europos nerūdijančio plieno sektoriuje naudojamų lydinių kainas.

PROCEDŪRA

(3)

Sprendimas susijęs su Komisijos sprendimo 98/247/EAPB pakartotinu priėmimu (2) Šį sprendimą teismai iš dalies panaikino (3) dėl procedūrinių priežasčių. Teismai nustatė, kad 1998 m. Komisija skyrė baudą TKS už TS-AG veiksmus, prieš tai nesuteikusi galimybės bendrovei pateikti pastabas dėl savo elgesio. Tai pažeidė TKS teisę būti išklausytai.

(4)

Kad ištaisytų teismų nurodytą procedūrinę klaidą, 2006 m. balandžio 24 d. Komisija paskelbė prieštaravimo pareiškimą TKS.

KARTELIO VEIKIMAS

(5)

Papildomas lydinio mokestis yra kainos elementas, kuris buvo apskaičiuotas remiantis lydinių kainomis ir pridėtas prie bazinės nerūdijančio plieno kainos. Nerūdijančio plieno gamintojų naudojamų lydinių (nikelio, chromo ir molibdeno) sąnaudos sudarė labai didelę visų gamybos sąnaudų dalį. Šių lydinių kainos buvo itin nepastovios.

(6)

1993 m. lydinių ir nerūdijančio plieno kainos labai sumažėjo. 1993 m. rugsėjo mėn. pradėjus kilti nikelio kainoms, gamintojų pelnas labai sumažėjo. Kad ištaisytų padėtį, plokščiųjų nerūdijančio plieno produktų gamintojai nusprendė susitikti 1993 m. gruodžio 16 d. Madride. Vėliau gamintojai keletą kartų bendravo papildomo lydinio mokesčio skaičiavimo ir taikymo klausimais.

(7)

Sprendime daryta išvada, kad TS-AG ir kitos bendrovės suderintais veiksmais pakeitė ir pritaikė papildomo lydinio mokesčio skaičiavimui taikomą pamatinę vertę. Šio veiksmo tikslas ir poveikis – apriboti ir iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje.

EAPB SUTARTIES TAIKYMAS

(8)

Komisija mano, kad karteliui turi būti taikomos EAPB sutarties materialinės taisyklės, atsižvelgiant į tai, kad pažeidimo metu (1993–1994 m.) galiojo EAPB sutartis. Nebuvo požymių, kad reikėtų taikyti lex mitior principą.

TKS ATSAKOMYBĖ UŽ TS-AG VEIKSMUS

(9)

Sprendimu daroma išvada, kad, atsižvelgiant į 1997 m. liepos 23 d. TKS pareiškimą, TKS atsako už TS-AG veiksmus, ir paaiškinama, kad jame nėra remiamasi teisinio ar ekonominio tęstinumo sąvokomis.

(10)

1997 m. pareiškimas nesukėlė abejonių priimant Europos Teisingumo Teismo sprendimą. Toks pareiškimas neprieštarautų bendriesiems teisės principams arba Komisijos sprendimų priėmimo praktikai.

SENATIES TERMINAS

(11)

Sprendime daroma išvada, kad, atsižvelgiant į sprendimo įgyvendinimo sustabdymą teismo proceso metu, senaties terminas nenustatytas.

BAUDOS

Bazinė suma

Pažeidimo sunkumas

(12)

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų diskriminuojami Sprendimo 98/247/EAPB adresatai, pažeidimas laikomas sunkiu (pradinė suma – 4 mln. EUR).

Trukmė

(13)

Pradinė suma didinama 10 %, nes pažeidimas buvo daromas daugiau nei vienerius metus (nuo 1993 m. gruodžio 16 d. iki 1994 m. gruodžio 31 d.).

Lengvinančios aplinkybės

(14)

Pagal Sprendimą 98/247/EAPB pradinė suma mažinama 10 % atsižvelgiant į buvusią kritinę ekonominę padėtį sektoriuje.

1996 m. pranešimo apie atleidimo nuo baudų taikymas

(15)

Pagal 1996 m. Pranešimą apie atleidimą nuo baudų ir baudų sumažinimą kartelių atveju ir pagal Pirmosios instancijos teismo sprendimą (4), bauda papildomai sumažinama 20 %, atsižvelgiant į TKS dalyvavimą siekiant padėti Komisijai nustatyti faktus. Todėl bauda yra 3 168 000 EUR.


(1)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.

(2)  Byla IV.35.814, Papildomas lydinio mokestis (OL L 100, 1998 4 1, p. 55).

(3)  2001 m. gruodžio 13 d. sprendimai Krupp Thyssen Stainless GmbH ir Acciai Terni SpA prieš Komisiją, T-45/98 ir T-47/98, Rink. p. II-3757 ir 2005 m. liepos 14 d. sprendimai ThyssenKrupp Stainless GmbH ir ThyssenKrupp Acciai speciali Terni SpA prieš Komisiją, C-65/02 P ir C-73/02P.

(4)  2001 gruodžio 13 d. sprendimų Krupp Thyssen Stainless GmbH ir Acciai Terni SpA prieš Komisiją, Rink. p. II-3757, T-45/98 ir T-47/98, 281 punktas.


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 6 d.

dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TTJT VIIe kvadrate, suteikimo Jungtinei Karalystei

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3212)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2007/487/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo IIC priedo 9 punktą,

atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės pateiktą prašymą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIC priedo 7 punkte nustatytas didžiausias dienų, kurias laivai, jei jų bendras ilgis yra 10 m arba didesnis ir jei jie turi plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 80 mm arba didesnis, arba pasyviuosius tinklus, įskaitant žiauninius tinklaičius, sieninius tinklus ir inkarinius žiauninius tinklaičius, kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis yra mažesnis nei 220 mm, gali būti TTJT VIIe kvadrate 2007 m. vasario 1 d. – 2008 m. sausio 31 d., skaičius (192 dienos).

(2)

To priedo 9 punkte Komisijai suteikiama teisė atsižvelgiant į po 2004 m. sausio 1 d. visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą skirti papildomų dienų, kurias laivai, turintys minėtus plačiažiočius tralus arba pasyviuosius tinklus, gali būti minėtame rajone.

(3)

Jungtinė Karalystė pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad dėl po 2004 m. sausio 1 d. visam laikui žvejybos veiklą nutraukusių laivų žvejybos pastangos sumažėjo 5,24 %, palyginti su 2003 m., kurie pasirinkti kaip atskaitos laikotarpis skaičiuojant laivų, vykdančių veiklą šiame rajone ir turinčių plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis yra 80 mm arba didesnis, žvejybos pastangas.

(4)

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir taikant 9.1 punkte nustatytą skaičiavimo būdą Jungtinei Karalystei turėtų būti skirta dešimt papildomų dienų, kurias laivai, turintys minėtus plačiažiočius tralus, gali būti kvadrate 2007 m. vasario 1 d. – 2008 m. sausio 31 d..

(5)

Aiškumo sumetimais šiame sprendime nurodomas bendras Jungtinei Karalystei suteikiamų papildomų dienų skaičius, t. y. atsižvelgiama į dvylika papildomų dienų, anksčiau suteiktų 2006 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimu 2006/461/EB dėl papildomų žvejybos dienų TTJT VIIe kvadrate suteikimo Jungtinei Karalystei (2), nes šios papildomos dienos bus suteiktos ir 2007 m.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Didžiausias dienų, kurias žvejybos laivai, plaukiojantys su Jungtinės Karalystės vėliava ir turintys plačiažiočius tralus, kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis yra 80 mm arba didesnis, gali būti TTJT VIIe kvadrate, skaičius, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIC priedo I lentelėje, pakeičiamas į 214 dienų per metus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinei Karalystei.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 643/2007 (OL L 151, 2007 6 13, p. 1).

(2)  OL L 180, 2006 7 4, p. 25.


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 11 d.

suteikiantis išimtis Italijai pagal Tarybos direktyvą 92/119/EEB dėl skersti skirtų kiaulių vežimo viešaisiais ir privačiais keliais į skerdyklas apsaugos zonose Kremonoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3314)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(2007/488/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/119/EEB, nustatančią Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos (1), ypač į jos II priedo 7 dalies 2 punkto d papunktį,

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 7 d. ir 15 d. kompetentinga Italijos valdžios institucija, vadovaudamasi Direktyvos 92/119/EEB 10 straipsniu, nustatė apsaugos zonas aplink vezikulinės kiaulių ligos protrūkių židinius Kremonos provincijoje, Salvirola ir Fiesco savivaldybėse. 2007 m. birželio 14 d. nustatyta apsaugos zona aplink ligos protrūkių židinį Kremonos provincijoje, Offanengo savivaldybėje. Apsaugos zonos iš dalies sutampa.

(2)

Todėl kiaulių vežimas viešaisiais ir privačiais keliais šiose apsaugos zonose buvo uždraustas.

(3)

Vis dėlto Italija pateikė du prašymus netaikyti to draudimo vežant skersti kiaules viešaisiais ir privačiais keliais apsaugos zonose iš ne apsaugos zonų, kad kiaules būtų galima pervežti į skerdyklas apsaugos zonoje.

(4)

Tikslinga nustatyti dvi išimtis su sąlyga, kad Italija vykdys griežtą kontrolę ir imsis atsargumo priemonių, užtikrinančių, kad ši liga neplis.

(5)

2007 m. vasario 20 d. buvo priimtas Komisijos sprendimas 2007/123/EB siekiant suteikti panašią išimtį skerdyklai apsaugos zonoje, esančioje aplink vezikulinės kiaulių ligos protrūkius Romano di Lombardia savivaldybėje, Bergamo provincijoje (Italija). Tai apsaugos zonai nustatytos priemonės nebetaikomos. Todėl Sprendimas 2007/123/EB turėtų būti panaikintas.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Italija gali leisti vežti skersti kiaules iš kitų teritorijų nei apsaugos zonos, nustatytos 2007 m. gegužės 7 d. ir 15 d. aplink vezikulinės kiaulių ligos protrūkių židinius, pastebėtus Salvirola ir Fiesco savivaldybėse, įskaitant apsaugos zoną, nustatytą 2007 m. birželio 14 d. aplink ligos protrūkių židinį, pastebėtą Offanengo savivaldybėje, viešaisiais ir privačiais keliais tose apsaugos zonose į skerdyklas „2037 M/S“ ir „523M“ (toliau – skerdykla), jei laikomasi 2 straipsnyje nurodytų sąlygų.

2 straipsnis

Toliau pateikiamos 1 straipsnyje nurodytoms išimtims taikomos sąlygos:

a)

apie kiaulių išvežimą kilmės ūkio oficialiai patvirtintas veterinaras informuoja skerdyklos oficialiai patvirtintą veterinarą ne mažiau kaip prieš 24 valandas;

b)

į skerdyklą kiaulės turi būti vežamos koridoriumi; Italija turi nustatyti išsamesnius koridoriui taikomus reikalavimus.

c)

kompetentinga valdžios institucija turi užplombuoti kiaules vežančias transporto priemones prieš joms įvažiuojant į koridorių arba įvažiavus; atlikdama plombavimą kompetentinga valdžios institucija turi įtraukti į apskaitą transporto priemonės registracijos numerį ir ja vežamų kiaulių skaičių;

d)

atvežus kiaules į skerdyklą kompetentinga valdžios institucija turi:

i)

patikrinti ir nuimti nuo transporto priemonės ant jos uždėtą plombą;

ii)

būti skerdykloje, kai iškeliamos kiaulės;

iii)

įtraukti į apskaitą transporto priemonės registracijos numerį ir kiaulių skaičių;

e)

tuojau pat po iškrovimo visos į skerdyklą kiaules vežančios transporto priemonės (prieš išvažiuojant iš skerdyklos) išvalomos ir dezinfekuojamos atliekant oficialią kontrolę ir laikantis kompetentingos valdžios institucijos nurodymų.

3 straipsnis

Sprendimas 2007/123/EB panaikinamas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 62, 1993 3 15, p. 69. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/10/EB (OL L 63, 2007 3 1, p. 24).


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 11 d.

nustatantis Bendrijos finansinę paramą išlaidoms, patirtoms 2005 m. Danijoje taikant skubias kovos su Niukaslio liga priemones, kompensuoti

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3315)

(Tekstas autentiškas tik danų kalba)

(2007/489/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. Danijoje buvo Niukaslio ligos protrūkių. Šios ligos atsiradimas sukėlė didelį pavojų Bendrijos gyvulių populiacijai.

(2)

Siekdama užkirsti kelią ligos plitimui ir padėti ją kuo skubiau likviduoti, Bendrija turėtų prisidėti prie valstybės narės išlaidų, atitinkančių reikalavimus ir patirtų taikant skubias kovos su liga priemones, kompensavimo, laikantis Sprendime 90/424/EEB nustatytų reikalavimų.

(3)

2006 m. rugpjūčio 24 d. Komisijos sprendimu 2006/579/EB dėl Bendrijos finansinės paramos, skirtos 2005 m. Danijoje likviduoti Niukaslio ligą (2), buvo skirta finansinė parama, sudaranti 50 % Bendrijos finansinės paramos reikalavimus atitinkančių išlaidų, skirtų kovos su šiuo ligos protrūkiu priemonėms įgyvendinti.

(4)

Pagal minėtą sprendimą Bendrijos finansinė parama mokama remiantis 2006 m. spalio 23 d. Danijos pateiktu prašymu ir patvirtinamaisiais dokumentais, išvardytais 2005 m. vasario 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 349/2005, nustatančio Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles (3), 7 straipsnyje.

(5)

Atsižvelgiant į šiuos faktus reikėtų nustatyti bendrą Bendrijos finansinės paramos sumą išlaidoms, patirtoms 2005 m. Danijoje likviduojant Niukaslio ligą, kompensuoti.

(6)

Remiantis Komisijos patikrinimų, atliktų pagal Bendrijos veterinarijos taisykles, rezultatais ir Bendrijos finansinės paramos teikimo reikalavimais visos patirtų išlaidų sumos negalima laikyti atitinkančia reikalavimus.

(7)

2007 m. kovo 8 d. raštu Danijai buvo pateiktos Komisijos pastabos, galutinės išvados ir nurodytas reikalavimus atitinkančių išlaidų apskaičiavimo metodas.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis Sprendimu 2006/579/EB nustatoma, kad bendra Bendrijos finansinė parama išlaidoms, susijusioms su Niukaslio ligos likvidavimu 2005 m. Danijoje, kompensuoti yra 219 385,67 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Danijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 11 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 232, 2006 8 25, p. 40.

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.


SUSITARIMAI

Taryba

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/37


Informacija apie Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Autonominės Vyriausybės partnerystės susitarimo dėl žvejybos įsigaliojimo dieną (1)

Europos bendrija ir Grenlandijos Autonominė Vyriausybė atitinkamai 2007 m. birželio 28 d. ir 2007 m. liepos 2 d. pranešė viena kitai apie priėmimo procedūrų užbaigimą.

Todėl, laikantis Susitarimo 16 straipsnio, jis įsigaliojo 2007 m. liepos 2 d.


(1)  OL L 172, 2007 6 30, p. 4.


Klaidų ištaisymas

12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/38


2003 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 408/2003, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 62, 2003 m. kovo 6 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 38 tomas, p. 276)

1.

278 p., priedo 1 dalies a punkto antros pastraipos antra įtrauka:

yra:

„—

iš partiją sudarančių prekių paimtų pavyzdžių fizinis patikrinimas […].“,

turi būti:

„—

iš partiją sudarančių prekių paimtų mėginių fizinis patikrinimas […].“

2.

278 p., priedo 1 dalies e punktas:

yra:

„e)   Pavyzdžių ėmimas

Atitikties patikrinimo metu iš partijos laikinai paimtas bendras pavyzdys.“,

turi būti:

„e)   Mėginių ėmimas

Atitikties patikrinimo metu iš partijos laikinai paimtas bendras mėginys.“

3.

278 p., priedo 1 dalies f punktas:

yra:

„f)   Pirminis pavyzdys

Iš partijos paimta pakuotė arba, kai produkcija nesufasuota, iš partijos tam tikros vietos paimtas kiekis.“,

turi būti:

„f)   Pirminis mėginys;

Iš partijos paimta pakuotė arba, kai produkcija nesupakuota, iš partijos tam tikros vietos paimtas kiekis.“

4.

279 p., priedo 1 dalies g punktas:

yra:

„g)   Jungtinis bandinys

Keli iš partijos paimti tipiniai pirminiai pavyzdžiai […].“,

turi būti:

„g)   Jungtinis mėginys

Keli iš partijos paimti tipiniai pirminiai mėginiai […],“.

5.

279 p., priedo 1 dalies h punktas:

yra:

„h)   Antrinis pavyzdys

Riešutų antrinis pavyzdys yra tipinis produkto kiekis, paimtas iš kiekvieno pirminio pavyzdžio, paimto iš 300 g – 1 kg sveriančio jungtinio bandinio. Jei pirminį pavyzdį sudaro supakuoti maisto produktai, antrinis pavyzdys yra viena pakuotė.“,

turi būti:

„h)   Antrinis mėginys

Riešutų antrinis mėginys yra tipinis produkto kiekis, sveriantis nuo 300 g iki 1 kg, paimtas iš kiekvieno pirminio mėginio, esančių jungtiniame mėginyje. Jei pirminį mėginį sudaro supakuoti maisto produktai, antrinis mėginys yra viena pakuotė.“

6.

279 p., priedo 1 dalies i punktas:

yra:

„i)   Sudėtiniai pavyzdžiai

Riešutų sudėtinis pavyzdys yra ne mažiau kaip 3 kg sveriantis iš jungtinio bandinio paimtų visų antrinių pavyzdžių mišinys. Sudėtiniame pavyzdyje riešutai turi būti vienodai sumaišyti.“,

turi būti:

„i)   Sudėtiniai mėginiai

Riešutų sudėtinis mėginys yra ne mažiau kaip 3 kg sveriantis iš jungtinio mėginio paimtų visų antrinių mėginių mišinys. Sudėtiniame mėginyje riešutai turi būti vienodai sumaišyti.“

7.

279 p., priedo 1 dalies j punktas:

yra:

„Tam tikras iš jungtinio bandinio paimtas tipinis produkcijos kiekis, kurio pakanka įvertinti tam tikrus atskirus kriterijus. Riešutų sumažintąjį mėginį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 iš sudėtinio pavyzdžio paimtų riešutų. Iš visuminio pavyzdžio gali būti paimti keli sumažintieji mėginiai.“,

turi būti:

„Tam tikras iš jungtinio mėginio paimtas tipinis produkcijos kiekis, kurio pakanka įvertinti tam tikrus atskirus kriterijus. Riešutų sumažintąjį mėginį turi sudaryti ne mažiau kaip 100 iš sudėtinio mėginio paimtų riešutų. Iš jungtinio mėginio gali būti paimti keli sumažintieji mėginiai.“

8.

279 p., priedo 2 dalies a punktas:

yra:

„Fizinis patikrinimas atliekamas įvertinant jungtinius bandinius, atsitiktinai paimtus iš skirtingų tikrinamos partijos vietų. Jis remiasi prielaida, jog partija atitinka jungtinį bandinį.“,

turi būti:

„Fizinis patikrinimas atliekamas įvertinant jungtinius mėginius, atsitiktinai paimtus iš skirtingų tikrinamos partijos vietų. Jis remiasi prielaida, jog partija atitinka jungtinį mėginį.“

9.

279 p., priedo 2 dalies c punkto antra pastraipa:

yra:

„Jei reikia imti sumažintuosius arba antrinius pavyzdžius, juos nustato pats inspektorius iš jungtinio bandinio.“,

turi būti:

„Jei reikia imti sumažintuosius arba antrinius mėginius, juos nustato pats inspektorius iš jungtinio mėginio.“

10.

280 p., priedo 2 dalies d punkto pirmos įtraukos pirmas sakinys:

yra:

„—

Pakuotės ir pateikimo įvertinimas remiantis pirminiais pavyzdžiais:“,

turi būti:

„—

Pakuotės ir pateikimo įvertinimas remiantis pirminiais mėginiais:“.

11.

280 p., priedo 2 dalies d punkto antros įtraukos pirmas sakinys:

yra:

„—

Ženklinimo patikrinimas remiantis pirminiais pavyzdžiais:“,

turi būti:

„—

Ženklinimo patikrinimas remiantis pirminiais mėginiais:“.

12.

280 p., priedo 2 dalies d punkto antros įtraukos antra pastraipa:

yra:

„Atskirai į plastmasę suvynioti vaisiai ir daržovės nelaikomi sufasuotais maisto produktais, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB (1) ir jų nebūtina ženklinti laikantis prekybos standartų. Tokiais atvejais plastmasinė pakuotė gali būti laikoma paprasta apsauga, skirta trapiems produktams.“,

turi būti:

„Atskirai į polietileną suvynioti vaisiai ir daržovės nelaikomi sufasuotais maisto produktais, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB ir jų nebūtina ženklinti laikantis prekybos standartų. Tokiais atvejais polietileninė pakuotė gali būti laikoma paprasta apsauga, skirta trapiems produktams.“

13.

280 p., priedo 2 dalies d punkto trečia įtrauka pirmas sakinys:

yra:

„—

Produkcijos atitikties patikrinimas imant jungtinį bandinį, sudėtinį ir (arba) sumažintąjį pavyzdžius:

inspektorius nustato jungtinio bandinio dydį taip, kad galėtų įvertinti partijas. Jis atsitiktinai pasirenka tikrintinas pakuotes, o kai produkcija nesufasuota – partijos vietas, iš kurių imami atskiri pavyzdžiai.

Pažeistos pakuotės nenaudojamos imant jungtinį bandinį. […].

Siuntos, kuri pripažįstama nepatenkinama, jungtinis bandinys turėtų būti sudarytas iš toliau nurodytų kiekių:“,

turi būti:

„—

Produkcijos atitikties patikrinimas imant jungtinį mėginį, sudėtinį ir (arba) sumažintąjį mėginius:

inspektorius nustato jungtinio mėginio dydį taip, kad galėtų įvertinti partijas. Jis atsitiktinai pasirenka tikrintinas pakuotes, o kai produkcija nesupakuota – partijos vietas, iš kurių imami atskiri mėginiai.

Pažeistos pakuotės nenaudojamos imant jungtinį mėginį. […].

Siuntos, kuri pripažįstama nepatenkinama, jungtinis mėginys turėtų būti sudarytas iš toliau nurodytų kiekių:“.

14.

280 p., priedo 2 dalies d punkto lentelės (Supakuota produkcija) antros skilties pavadinimas:

yra:

„Reikalingų paimti pakuočių skaičius (pirminiai pavyzdžiai)“,

turi būti:

„Reikalingų paimti pakuočių skaičius (pirminiai mėginiai)“.

15.

280 p., priedo 2 dalies d punkto lentelės (Nefasuota produkcija) pavadinimas:

yra:

„Nefasuota produkcija“,

turi būti:

„Nepakuota produkcija“.

16.

280 p., priedo 2 dalies d punkto lentelės (Nefasuota produkcija) antros skilties pavadinimas:

yra:

„Pirminių pavyzdžių kiekis kilogramais arba ryšelių skaičius“,

turi būti:

„Pirminių mėginių kiekis kilogramais arba ryšelių skaičius“.

17.

280 p., priedo 2 dalies d punkto penktos pastraipos (po lentele) pirmas sakinys:

yra:

„Vaisių ir daržovių, kurie vežami nesupakuoti (kurių vieno vieneto masė yra didesnė nei 2 kg), pirminius pavyzdžius turėtų sudaryti ne mažiau kaip penki vienetai.“,

turi būti:

„Vaisių ir daržovių, kurie vežami nesupakuoti (kurių vieno vieneto masė yra didesnė nei 2 kg), pirminius mėginius turėtų sudaryti ne mažiau kaip penki vienetai.“

18.

280 p., priedo 2 dalies d punkto paskutinės pastraipos antras ir trečias sakiniai:

yra:

„Imamas minimalus sumažintasis pavyzdys, kurio būtinai reikia norint įvertinti partiją. Tačiau jeigu nustatoma arba įtariama, kad yra defektų, sumažintasis mėginys neturi viršyti daugiau kaip 10 % pradžioje patikrinimui paimto jungtinio bandinio.“,

turi būti:

„Tokiu atveju imamas tokio dydžio minimalus sumažintasis mėginys, kurio būtinai reikia norint įvertinti partiją. Tačiau jeigu nustatoma arba įtariama, kad yra defektų, sumažintasis mėginys neturi viršyti daugiau kaip 10 % pradžioje patikrinimui paimto jungtinio mėginio.“

19.

281 p., priedo 2 dalies e punkto antras sakinys:

yra:

„Vienodumo, atitikimo minimaliems reikalavimams, kokybės klasių ir dydžio patikrinimai atliekami remiantis jungtiniu bandiniu, o tikrinant riešutus – sudėtiniu pavyzdžiu.“,

turi būti:

„Vienodumo, atitikimo minimaliems reikalavimams, kokybės klasių ir dydžio patikrinimai atliekami remiantis jungtiniu mėginiu, o tikrinant riešutus – sudėtiniu mėginiu.“

20.

281 p., priedo 2 dalies g punktas:

yra:

„Patikrintas jungtinis bandinys atiduodamas prekiautojui arba jo atstovui.

Kontrolės įstaiga neprivalo grąžinti tikrinant sugadintų jungtinio bandinio sudedamųjų dalių.“,

turi būti:

„Patikrintas jungtinis mėginys atiduodamas prekiautojui arba jo atstovui.

Kontrolės įstaiga neprivalo grąžinti tikrinant sugadintų jungtinio mėginio sudedamųjų dalių.“


12.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 182/40


2004 m. vasario 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 214/2004, nustatančio vyšnių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 36, 2004 m. vasario 7 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 42 tomas, p. 383)

1.

384 p., priedo II antraštinės dalies A dalies pirmos pastraipos šešta įtrauka:

yra:

„—

be kenkėjų,“,

turi būti:

„—

beveik be kenkėjų,“.

2.

384 p., priedo II antraštinės dalies A dalies pirmos pastraipos septinta įtrauka:

yra:

„—

nepažeistos kenkėjų,“,

turi būti:

„—

beveik nepažeistos kenkėjų,“.

3.

384 p., priedo II antraštinės dalies B dalies ii punkto paskutinė eilutė:

yra:

„Jos turi būti be nudegimų, įtrūkimų, sumušimų ar kritimo sukeltų trūkumų.“,

turi būti:

„Jos turi būti be nudegimų, įtrūkimų, sumušimų ar krušos padarytų pažeidimų.“.

4.

386 p., priedo V antraštinės dalies A dalies trečia pastraipa:

yra:

„[…] gali būti sumaišyti skirtingo tipo šviežiais vaisiais ir daržovėmis, jei laikomasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 48/2003 nustatytų sąlygų (1).“,

turi būti:

„[…] gali būti sumaišyti su kitų rūšių šviežiais vaisiais ir daržovėmis, jei laikomasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 48/2003 nustatytų sąlygų (1).“.