ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 180

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 803/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 804/2007, draudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) žvejoti menkes

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/475/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Italijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

5

 

 

2007/476/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Vokietijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

8

 

 

2007/477/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Austrijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

11

 

 

2007/478/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Airijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

17

 

 

2007/479/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Belgijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

24

 

 

2007/480/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Prancūzijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

33

 

 

2007/481/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Suomijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

38

 

 

2007/482/EB

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3291)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/EB

 

*

2007 m. liepos 9 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3413)  ( 1 )

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2137/2002, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 325, 2002 11 30) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 37 tomas, p. 424)

45

 

*

2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų klaidų ištaisymas (OL L 156, 2001 6 13) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 32 tomas, p. 376)

46

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 803/2007

2007 m. liepos 9 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. liepos 9 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 804/2007

2007 m. liepos 9 d.

draudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) žvejoti menkes

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1941/2006, nustatančiame Baltijos jūroje 2007 m. taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatyta, kad su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) 2007 m. leidžiama sužvejoti 10 794 tonas menkių.

(2)

Komisijos turima jos inspektorių atliktų patikrinimų informacija apie sugautus šių išteklių žuvų kiekius ir Lenkijos pateikti duomenys nesutampa.

(3)

Komisijos turima informacija įrodo, kad minėtų išteklių žuvų Lenkijos laivai 2007 m., palyginti su Lenkijos nurodytais sužvejotais žuvų kiekiais, sužvejojo tris kartus daugiau. Dėl to laikoma, kad Lenkijai 2007 m. paskirtos bendrosios minėtų išteklių žuvų žvejybos galimybės jau išnaudotos.

(4)

Lenkija pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalį yra įsipareigojusi nuo dienos, kai Lenkijai skirta atitinkama žuvų kvota laikoma išnaudota, laikinai uždrausti žvejoti tų išteklių žuvis ir po tos dienos sužvejotas žuvis uždrausti laikyti laive, jas perkrauti į kitą laivą ir iškrauti į krantą.

(5)

Jeigu Lenkija nesiima reikiamų veiksmų, Komisija privalo savo iniciatyva nustatyti dieną, nuo kurios laikoma, kad su Lenkijos vėliava plaukiojančių laivų Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) sužvejotais menkių kiekiais Lenkijai skirta kvota buvo išnaudota, ir nuo tos dienos nedelsdama uždrausti žvejoti tų išteklių žuvis. Taip pat nuo tos dienos būtina uždrausti su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams laikyti, perkrauti ir iškrauti į krantą sugautas tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Laikoma, kad su Lenkijos vėliava plaukiojančių laivų Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) sužvejotais menkių kiekiais 2007 m. Lenkijai skirta kvotos dalis yra išnaudota nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams Baltijos jūroje (EB vandenų 25–32 pokvadračiuose) draudžiama žvejoti menkes nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos iki 2007 m. gruodžio 31 d. Nurodytuose laivuose tuo laikotarpiu taip pat draudžiama laikyti tų išteklių žuvis, jas perkrauti į kitą laivą arba iškrauti į krantą.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2007 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11).

(3)  OL L 367, 2006 12 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 609/2007 (OL L 141, 2007 6 2, p. 33).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Italijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/475/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

1999 m. gegužės 10 d. laišku Italija pranešė Komisijai apie priemones, priimtas 1999 m. kovo 9 d. remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Italijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Italijos priemones įtrauktų visuomenei labai didelę svarbą turinčių įvykių sąrašas.

(5)

Komisija įsitikino, kad Italijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Didelė dalis Italijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio futbolo taurės ir Europos futbolo čempionato rungtynes, kuriose dalyvauja Italijos nacionalinė komanda, bei šių turnyrų finalus, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Italijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais. Be to, jie turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Italijos gyventojams atsižvelgiant į jų svarbų indėlį tautų savitarpio supratimą ir sporto svarbą Italijos plačiajai visuomenei ir nacionaliniam pasididžiavimui, kadangi suteikia galimybę geriausiems Italijos sportininkams sėkmingai dalyvauti šiose svarbiausiose tarptautinėse varžybose.

(7)

Kiti išvardyti su futbolu susiję įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Italijoje ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Italijos gyventojams atsižvelgiant į futbolo svarbą plačiajai Italijos visuomenei ir nacionaliniam pasididžiavimui, kadangi suteikia galimybę Italijos komandoms sėkmingai dalyvauti aukščiausio lygio futbolo rungtynėse, sulaukiančiose dėmesio tarptautiniu mastu.

(8)

Giro d’Italia turi ypatingą visuotinį atgarsį Italijoje ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės katalizatorius ne tik dėl jų kaip aukšto lygio sporto varžybų svarbos, bet ir dėl galimybės garsinti Italiją.

(9)

Italijos Formulės-1 Grand Prix lenktynės turi ypatingą visuotinį atgarsį Italijoje ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Italijos gyventojams dėl didelės Italijos lenktynininkų sėkmės Formulės 1 lenktynėse.

(10)

Italijos San Remo muzikos festivalis turi ypatingą visuotinį atgarsį Italijoje ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Italijos kultūrinei tapatybei kaip „populiariosios kultūros“ įvykis, tapęs Italijos kultūros tradicijos dalimi.

(11)

Italijos priemonės yra proporcingos idant pateisintų nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(12)

Italijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(13)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Italijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 1999 m. liepos 5 d. laišku pranešė Italijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(14)

1999 m. rugsėjo 7 d. Komisijai buvo pranešta apie Italijos priemonių pakeitimus. Įvykių sąrašas nebuvo pakeistas.

(15)

Italijos priemonės buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (2), vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi. Šio leidinio klaidų ištaisymas vėliau buvo paskelbtas Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (3).

(16)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiame Komisijos sprendime reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Italija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turėtų būti skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Italija 1999 m. gegužės 10 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi, paskelbtos 1999 m. rugsėjo 30 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 277 (klaidų ištaisymas paskelbtas 2001 m. liepos 26 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 208), neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 277, 1999 9 30, p. 3.

(3)  OL C 208, 2001 7 26, p. 27.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Italijos nustatytos priemonės, kurios turi būti skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra nurodytos šiose ištraukose iš 1999 m. kovo 9 d. Ryšių tarnybos sprendimo Nr. 8/1999 su pakeitimais, padarytais jos 1999 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 172/1999.

„1 straipsnis

1.   Šis sprendimas priimtas dėl labai didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių transliavimo per televiziją.

2.   „Labai didelę svarbą visuomenei turintis įvykis“ – tai sporto arba ne sporto įvykis, atitinkantis ne mažiau kaip du iš šių keturių kriterijų:

a)

įvykis ir jo rezultatas kelia ypatingą ir didelį susidomėjimą Italijoje; juo domisi ne tik tie, kurie paprastai stebi tokio pobūdžio įvykius per televiziją;

b)

tai yra plačiosios visuomenės pripažįstamas įvykis, turintis konkrečią kultūrinę reikšmę bei stiprinantis Italijos kultūrinę tapatybę;

c)

tai įvykis, kai nacionalinė komanda dalyvauja konkrečios sporto šakos svarbiame tarptautiniame turnyre;

d)

įvykį tradiciškai transliuoja nemokama televizija ir jis sulaukia itin didelio Italijos žiūrovų dėmesio.

2 straipsnis

1.   Tarnyba sudarė tokį labai didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių, kurių Italijos jurisdikcijai priklausantys televizijos transliuotojai remdamiesi išimtine teise negali transliuoti koduotai, kad didžioji dalis Italijos gyventojų (daugiau nei 90 %) galėtų juos žiūrėti per nemokamą televiziją nepatirdami papildomų techninės įrangos įsigijimo išlaidų, sąrašą:

a)

Vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

b)

Pasaulio futbolo taurės finalas ir visos rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė komanda;

c)

Europos futbolo čempionato finalas ir visos rungtynės, kuriose žaidžia Italijos nacionalinė komanda;

d)

visos rungtynės, kuriose namie ir svečiuose žaidžia Italijos nacionalinė futbolo komanda, kai vyksta oficialios varžybos;

e)

Čempionų lygos ir UEFA taurės finalo ir pusfinalių rungtynės, kuriose dalyvauja Italijos komanda;

f)

Italijos dviračių lenktynės Giro d'Italia;

g)

Italijos Formulės-1 Grand Prix;

h)

Italijos San Remo muzikos festivalis.

2.   1 dalies b ir c punktuose nurodyti įvykiai transliuojami ištisai ir tiesiogiai. Dėl kitų įvykių nekoduoto perdavimo tvarkos gali nuspręsti patys televizijos transliuotojai.“


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/8


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Vokietijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/476/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1), ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

1999 m. balandžio 28 d. laišku Vokietija pranešė Komisijai apie priemones, kurių imsis remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Vokietijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Vokietijos priemones įtrauktų didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas.

(5)

Komisija įsitikino, kad Vokietijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus; iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui; ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Dalis Vokietijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, visas Europos čempionato ir Pasaulio taurės futbolo rungtynes, kuriose dalyvauja Vokietijos nacionalinė komanda, bei šių turnyrų pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Vokietijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais.

(7)

Net ir nespecializuotos spaudos skiriamas ypatingas dėmesys likusiems išvardytiems įvykiams, įskaitant Vokietijos FA taurės pusfinalių ir finalo rungtynes, Vokietijos nacionalinės futbolo komandos namie ir svečiuose žaidžiamas rungtynes ir visas Europos futbolo klubo varžybas (Čempionų lyga, UEFA taurė), kuriose dalyvauja Vokietijos klubas, patvirtina šių įvykių ypatingą visuotinį atgarsį Vokietijoje.

(8)

Išvardyti įvykiai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Vokietijos visuomenei dėl jų svarbaus indėlio į žmonių tarpusavio supratimą bei sporto svarbos visai Vokietijos visuomenei bei nacionaliniam pasididžiavimui, kadangi suteikia geriausiems Vokietijos sportininkams galimybę laimėti svarbiausiose tarptautinėse varžybose.

(9)

Vokietijos priemonės yra proporcingos idant pateisintų nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(10)

Vokietijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(11)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Vokietijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 1999 m. liepos 2 d. laišku pranešė Vokietijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(12)

Vokietijos priemonės įsigaliojo 2000 m. balandžio 1 d. Šios galutinės priemonės skiriasi nuo priemonių, apie kurias buvo pranešta 1999 m., kadangi vienas įvykis nebepateko į įvykių sąrašą, būtent „Cup Winner’s Cup“ turnyras, kuris, paskutinį kartą vykęs 1998–1999 m., toliau neorganizuojamas.

(13)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(14)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Vokietija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Vokietija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turėtų būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Vokietija 1999 m. balandžio 28 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2000 m. rugsėjo 29 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 277, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Vokietija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 277, 2000 9 29, p. 4.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Vokietijos nustatytos priemonės, kurios bus skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, pateiktos tolesnėse ištraukose iš Vokietijos žemių sutarties dėl transliavimo, iš dalies pakeistos Ketvirtąja pataisytąja Vokietijos žemių sutartimi dėl transliavimo, 5a straipsnio:

„5a straipsnis

Svarbių įvykių transliavimas

1.   Vokietijos Federacinėje Respublikoje visuomenei itin svarbius įvykius (svarbius įvykius) koduotai transliuoti mokama televizija gali tik tuo atveju, jei transliuotojas arba trečioji šalis laikydamasi atitinkamų sąlygų leidžia įvykį transliuoti per nemokamą ir visiems prieinamą televizijos kanalą tuo pat metu arba, jei tai neįmanoma dėl tuo pat metu vykstančių atskirų įvykių, šiek tiek atsiliekant. Jei šalys nesusitaria dėl atitinkamų sąlygų, jos sutaria laiku ir iki prasidedant įvykiui kreiptis į arbitražą remiantis Civilinio proceso kodekso 1025 ir tolesniais skirsniais. Jei jos negali susitarti dėl arbitražo procedūros dėl priežasčių, kurias turi pagrįsti televizijos transliuotojas arba trečioji šalis, įvykio transliavimas pagal 1 pastraipą laikomas neįmanomu remiantis atitinkamomis sąlygomis. Tik tie kanalai, kuriuos gali žiūrėti daugiau nei du trečdaliai visų namų ūkių, laikomi plačiai prieinamais.

2.   Šiose nuostatose svarbiausi įvykiai yra šie:

1)

vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

2)

visos Europos čempionato ir Pasaulio taurės rungtynės, kuriose dalyvauja Vokietijos nacionalinė futbolo komanda, bei pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės nepaisant to, ar Vokietijos komanda jose dalyvauja;

3)

Vokietijos FA taurės pusfinaliai ir finalas;

4)

Vokietijos nacionalinės futbolo komandos rungtynės namie ir svečiuose;

5)

visų Europos futbolo klubo varžybų finalai (Čempionų lyga, UEFA taurė), kuriose dalyvauja Vokietijos klubas.

Jei svarbius įvykius sudaro daugiau nei vienas individualus įvykis, kiekvienas toks įvykis laikomas svarbiu įvykiu. Į šių nuostatų sritį įvykius įtraukti arba panaikinti galima tik remiantis visų Vokietijos žemių sudarytu susitarimu.“.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Austrijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/477/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2001 m. kovo 12 d. laišku Austrija pranešė Komisijai apie priemones, kurių bus imamasi remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Austrijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Austrijos priemones įtrauktų visuomenei didelę svarbą turinčių įvykių sąrašas bei Austrijoje pradėta išsami konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Austrijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Dalis Austrijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio taurės ir Europos futbolo čempionato rungtynes, kuriose dalyvauja nacionalinė Austrijos komanda, bei šių turnyrų (vyrų) pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie paprastai domisi sporto renginiais.

(7)

Austrijos futbolo taurės finalas turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, nes šioje valstybėje narėje futbolas yra populiariausia sporto šaka.

(8)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatai ir FIS Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje, kadangi slidinėjimas šioje valstybėje narėje yra labai populiari sporto šaka, įtraukta į bendrą mokyklos sportinio lavinimo programą. Be to, šių įvykių išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Austrijos kultūrinės tapatybės katalizatoriaus lemia sėkmingas Austrijos sportininkų dalyvavimas šiose varžybose ir slidžių turizmo svarba Austrijoje.

(9)

Vienos filharmonijos orkestro Naujųjų metų koncertas turi išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Austrijos kultūrinės tapatybės pamatas dėl ypač aukšto šio kultūros renginio lygio ir didelio pasaulinio masto auditorijos dėmesio.

(10)

Vienos operos pokylis turi ypatingą visuotinį atgarsį Austrijoje kaip „populiariosios kultūros“ renginys ir kaip pokylių sezono simbolis, turintis ypatingą reikšmę Austrijos kultūros tradicijai. Kadangi šiame renginyje paprastai dalyvauja pasaulinio garso operos solistai, šio renginio svarbus indėlis į Vienos valstybės operos teatro pasaulinę šlovę rodo jo išskirtinę kultūrinę reikšmę Austrijai.

(11)

Išvardyti įvykiai yra tradiciškai transliuojami per nemokamą televiziją ir sulaukia daugelio žiūrovų dėmesio.

(12)

Austrijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia su visuomenės interesu susijusia priežastimi – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(13)

Austrijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotoją orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(14)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Austrijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2001 m. gegužės 31 d. laišku pranešė Austrijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(15)

Austrijos priemonės įsigaliojo 2001 m. spalio 1 d.

(16)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Bendrijų oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(17)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Austrija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Austrija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turi būti skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Austrija 2001 m. kovo 12 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2002 m. sausio 19 d. Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje C 16, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Austrija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 16, 2002 1 19, p. 8.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Austrijos nustatytos priemonės, kurios turi būti skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, nurodytos šiose ištraukose iš Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette – I Nr. 85/2001 ir II Nr. 305/2001):

„85.   Federalinis naudojimosi išimtinėmis televizijos transliavimo teisėmis aktas (Išimtinių televizijos transliavimo teisių aktas (Fernseh-Exclusivrechtegesetz, toliau – FERG)

Nationalrat paskelbė šį dekretą:

I straipsnis

1 pastraipa.

(1)

Šis Aktas išskyrus 5 pastraipą taikomas tik televizijos transliuotojams, kuriems taikomas Austrijos transliavimo aktas (Österreichischer Rundfunkgesetz, toliau – ORF-Gesetz), paskelbtas Federal Law Gazette (BGBl.) Nr. 379/1984 arba Privačios televizijos aktas (Privatfernsehgesetz), BGBl. I Nr. 84/2001.

(2)

3 pastraipa televizijos transliavimo teisėms, įgytoms iki šio Akto įsigaliojimo dienos, netaikoma, nebent įsigaliojus šiam Aktui buvo pratęsti pamatiniai susitarimai.

2 pastraipa.   Šiame Akte „didelės socialinės svarbos įvykis“ – tai tik tie įvykiai, kurie nurodomi remiantis 4 pastraipa išleistu įsaku.

3 pastraipa.

(1)

Jei televizijos transliuotojas įgijo išimtines teises transliuoti įvykį, nurodytą remiantis 4 pastraipa išleistame įsake, jis privalo suteikti galimybę jį matyti per Austrijoje laisvai prieinamą televizijos kanalą bent jau 70 % už licenciją mokančių ir nuo licencijos mokesčio atleistų žiūrovų tokiu būdu laikantis įsake (transliuoti ištisai ar dalimis tiesiogiai ar netiesiogiai) nustatytos tvarkos. Šioje pastraipos dalyje transliacija laikoma „netiesiogine“, jei nuo įvykio pradžios iki transliacijos pradžios yra praėję ne daugiau nei 24 valandos.

(2)

Šiame Akte „laisvai prieinami televizijos kanalai“ reiškia kanalus, kuriuos žiūrovai gali žiūrėti nemokėdami jokio papildomų ar nuolatinių mokesčių už naudojimąsi technine dekodavimo įranga. „Papildomi mokesčiai“ kaip apibrėžta šioje pastraipos dalyje neapima mokesčio už licenciją (Mokesčio už licenciją akto (Rundfunkgebührengesetz, toliau – RGG) 2 pastraipa), mokestis už programą (RFG 20 pastraipa), kabelinės televizijos tinklo prijungimo mokesčio ir kabelinių ryšių operatoriui mokamo nuolatinio mokesčio.

(3)

Pastraipos 1 dalyje minimas įpareigojimas laikomas įvykdytu, jei įrodoma, kad televizijos transliuotojas padarė viską, ko galima būtų pagrįstai tikėtis įprastomis rinkos sąlygomis, stengdamasis, kad pastraipos 1 dalyje nurodytą įvykį galima būtų žiūrėti per laisvai prieinamus televizijos kanalus. Televizijos transliuotojas, norėdamas taikiai susitarti dėl to, kokios tai yra sąlygos, gali šį klausimą perduoti spręsti Federaliniam ryšių senatui (Bundeskommunikationssenat). Pastarasis stengdamasis pasiekti susitarimą pasitelks visas šalis ir surašys derybų ir jų rezultatų protokolą.

(4)

Jei susitarti nepavyksta, Federalinis ryšių senatas kurio nors iš susijusių televizijos transliuotojų prašymu nusprendžia, ar konkretus transliuotojas tinkamai įvykdė įsipareigojimą remiantis pastraipos 1 ir 3 dalimis. Jei transliuotojas nevisiškai įvykdė šiuos įpareigojimus, Federalinis ryšių senatas vietoj transliuotojo nusprendžia, ką apima „įprastos rinkos sąlygos“, kaip nurodyta pastraipos 3 dalyje. Visų pirma Federalinis ryšių senatas nustato tinkamą rinkos kainą už transliavimo teisių suteikimą.

(5)

Televizijos transliuotojui, kuris nevisiškai įvykdė įsipareigojimus remiantis pastraipos 1 dalimi, gali būti iškeltas civilinis ieškinys dėl žalos atlyginimo. Be to, žalos atlyginimo ieškinyje gali būti reikalaujama kompensacijos už negautas pajamas.

(6)

Ieškinį dėl žalos atlyginimo leidžiama kelti tik tuo atveju, jei yra priimtas pastraipos 4 dalyje nurodytas sprendimas. Nepažeidžiant pastraipos 7 dalies nuostatų, pastraipos 4 dalyje nurodytam teismui ir proceso šalims neapskundžiamas sprendimas yra privalomas.

(7)

Jei pastraipos 6 dalyje nurodytame teismo procese teismas mano, kad sprendimas neteisėtas, jis nutraukia procesą ir pateikia skundą Aukščiausiajam administraciniam teismui (Verwaltungsgerichtshof, toliau – VwGH) pagal Federalinės konstitucijos (B-VG) 131 straipsnio 2 punktą prašydamas priimti ieškovo teises pripažįstantį sprendimą, patvirtinantį sprendimo neteisėtumą. VwGH priėmus sprendimą teismas tęsia procesą ir sprendžia ginčą laikydamasis VwGH teisinės pozicijos.

4 pastraipa.

(1)

Federalinė vyriausybė įsake nustato, kurie 2 pastraipoje nurodyti įvykiai turi didelę socialinę svarbą Austrijai. Įsake pateikiami tik tie įvykiai, kurie atitinka bent du iš šių kriterijų:

1.

įvykis jau sulaukė didelio dėmesio Austrijoje, visų pirma dėl pranešimų žiniasklaidoje;

2.

įvykis yra Austrijos kultūrinės, meninės arba socialinės tapatybės išraiška;

3.

dėl aukščiausio lygio Austrijos sportininkų ar sportininkių dalyvavimo įvykis yra ypatingos nacionalinės svarbos sporto įvykis arba įvykis, kuris dėl savo tarptautinės reikšmės sulaukia didelio Austrijos žiūrovų susidomėjimo;

4.

įvykį anksčiau transliavo laisvai prieinama televizija.

(2)

Įsake turi būti nurodyta, ar laisvai prieinamos televizijos rodomas įvykis turi būti transliuojamas tiesiogiai ar netiesiogiai ir ar turi būti transliuojamas visas įvykis ar tik jo dalys. Įvykis transliuojamas tiesiogiai ir ištisai, nebent dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, laiko juostų skirtumo, tuo pačiu metu vykstančių to paties įvykio dalių) reikia ir galima to atsisakyti.

(3)

Prieš paskelbiant įsaką ar jį iš dalies pakeičiant konsultuojamasi su televizijos transliuotojų atrankine grupe, teisių savininkais, verslo sektoriaus atstovais, vartotojais, darbuotojais ir asmenimis, susijusiais su kultūros ir sporto sritimis. Įsako projektas skelbiamas Wiener Zeitung oficialiame priede (Amtsblatt) kiekvienam asmeniui suteikiant galimybę pateikti pastabas per aštuonias savaites. Vėliau projektas pateikiamas Europos Komisijai. Įsakas gali būti išleistas tik tuomet, jei per tris mėnesius nuo jo pateikimo Europos Komisijai pastaroji nepareiškė prieštaravimo dėl įsako paskelbimo.

[…]

6. pastraipa.   Priežiūros, kaip laikomasi su teisiniais klausimais susijusių šio Akto nuostatų, pareiga tenka Federaliniam ryšių senatui, kadangi šios nuostatos yra susijusios su televizijos transliuotojais (KommAustria Act (KOG), BGBl. 11 pastraipa, I Nr. 32/2001).

7 pastraipa.

(1)

Kiekvienas asmuo, pažeidęs įpareigojimą remiantis:

1.

3 pastraipos 1 dalimi arba

[…]

laikomas padaręs administracinį nusižengimą ir yra Federalinio ryšių senato baudžiamas nuo 36 000 iki 58 000 EUR bauda.

(2)

vykstant pastraipos 1 dalyje nustatytai procedūrai Federalinis ryšių senatas rengia viešą bylos nagrinėjimą.

(3)

Federalinis ryšių senatas taiko 1991 m. Bendrų administracinių procedūrų aktą (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991) (BGBl. Nr. 51), o pastraipos 1 dalyje nustatytais atvejais – 1991 m. Administracinių nuobaudų aktą (Verwaltungsstrafgesetz 1991) (BGBl. Nr. 52).

(4)

Jei televizijos transliuotojas pakartotinai ir rimtai pažeidžia šį Aktą (Privačios televizijos akto BGBl. I Nr. 84/2001 2 pastraipos 1 dalis), Federalinis ryšių senatas inicijuoja procedūrą dėl licencijų atėmimo arba transliavimo kabeliniais tinklais uždraudimo kaip nustatyta Privačios televizijos akto 63 pastraipoje.

[…]

9 pastraipa.

(1)

Šio Akto 4 pastraipos 1, 2 ir 3 dalių vykdymo užtikrinimas ir galutinio nuosprendžio priėmimas pavedamas federalinei vyriausybei, 3 pastraipos 5–7 dalių vykdymo užtikrinimas pavedamas Teisingumo ministerijai, o visų kitų nuostatų vykdymo užtikrinimas pavedamas federaliniam kancleriui.

(2)

4 pastraipos 3 dalies pirmame ir antrame sakiniuose nustatytų reikalavimų galima nepaisyti, kai įsakas išleidžiamas pirmą kartą nuo šio Federalinio akto įsigaliojimo, jei, rengiantis pranešimo procedūrai remiantis Direktyvos 89/552/EEB, su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB, 3 straipsnio a dalies 1 ir 2 punktais, jau buvo įvykusios konsultacijos su susijusiomis šalimis, o planuojamo išleisti įsako turinys buvo atitinkamu būdu paskelbtas kaip šios konsultacijos dalis.

10 pastraipa.   Šio Akto 1–4 pastraipų dalys, 6–9 pastraipų dalys ir 11 pastraipa perkelia Direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (OL L 298, 1989 10 17, p. 23), su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60), 3 straipsnio a dalies 1 punktą.

[…]

11.   pastraipa. Šis Aktas įsigalioja 2001 m. rugpjūčio 1 d.

KLESTIL

SCHÜSSEL“

„305.   Įsakas dėl didelės socialinės svarbos įvykių

Toliau nurodytas įsakas parengtas remiantis Federalinio naudojimosi išimtinėmis televizijos transliavimo teisėmis akto (Išimtinių televizijos transliavimo teisių aktas (Fernseh-Exclusivrechtegesetz, toliau – FERG), BGBl. I Nr. 85/2001) 4 pastraipos 1 dalimi:

1 pastraipa.

Didelės socialinės svarbos įvykiai yra šie:

1.

Vasaros arba žiemos olimpinės žaidynės;

2.

FIFA pasaulio vyrų futbolo taurės rungtynės, jei dalyvauja Austrijos nacionalinė komanda, Pasaulio vyrų futbolo taurės pirmosios, pusfinalių ir finalo rungtynės;

3.

Europos vyrų futbolo čempionato rungtynės, jei dalyvauja Austrijos nacionalinė komanda, Europos vyrų futbolo čempionato pirmosios, pusfinalių ir finalo rungtynės;

4.

Austrijos futbolo taurės finalas;

5.

FIS pasaulio kalnų slidinėjimo čempionatai;

6.

Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai;

7.

Vienos filharmonijos orkestro Naujųjų metų koncertas;

8.

Vienos operos pokylis.

2 pastraipa.

(1)

Televizijos transliuotojai, gavę išimtines teises transliuoti 1 pastraipoje nurodytus įvykius, privalo užtikrinti galimybę šiuos įvykius žiūrėti tiesiogiai ir ištisai per laisvai prieinamą televiziją.

(2)

1 pastraipos 1, 5, 6 ir 8 dalyse nurodytų įvykių įrašą arba sutrumpintą įvykį galima transliuoti, jei:

1.

vieno iš 1 pastraipoje nurodytų įvykių dalys arba daugiau nei vienas 1 pastraipoje nurodytų įvykių vyksta tuo pačiu metu, arba

2.

įvykis anksčiau nebuvo visas transliuojamas dėl jo ilgos trukmės.

3 pastraipa.

Šis įsakas įsigalioja 2001 m. spalio 1 d.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.“


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Airijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/478/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2002 m. lapkričio 7 d. laišku Airija pranešė Komisijai apie priemones, kurių bus imamasi remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Airijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Airijos priemones įtrauktų didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas bei Airijoje pradėta visapusė konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Airijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Dalis Airijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros olimpines žaidynes, Pasaulio taurės ir Europos futbolo čempionato rungtynes, kuriose dalyvauja Airijos nacionalinė komanda, bei šių turnyrų pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes, yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais. Be to, Airijos dalyvavimas Pasaulio taurės ir Europos čempionato rungtynėse turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Airijos kultūrinės tapatybės katalizatoriaus. Šios rungtynės yra svarbiausios visai visuomenei, nes skatina nacionalinio tapatumo jausmą ir pasididžiavimą būti airiu.

(7)

Airijos komandos namie ir svečiuose žaidžiamos Europos futbolo čempionato kvalifikacinės rungtynės ir FIFA Pasaulio taurės varžybos turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje ir sulaukia dėmesio ne tik tų, kurie paprastai seka šios sporto šakos įvykius.

(8)

Gėlų futbolas ir hurlingas yra išskirtinai airiški sporto žaidimai. Dėl šios priežasties Visos Airijos aukštesniojo lygio apygardų futbolo ir hurlingo finalai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Airijos gyventojams kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės katalizatorius.

(9)

Airijoje regbis yra organizuotai žaidžiamas visoje šalyje. Todėl Airijos dalyvavimas „Šešių tautų“ regbio čempionate ir Pasaulio regbio taurės finalų turnyre turi ypatingą visuotinį atgarsį Airijoje. Airijai dalyvaujant Pasaulio regbio taurės finalų turnyre Airijos nacionalinė komanda varžosi svarbiame tarptautiniame turnyre, todėl tai daro įtaką Airijos nacionalinei tapatybei.

(10)

Išvardyti žirgų lenktynių ir jojimo sporto renginiai Airijoje turi ypatingą visuotinį atgarsį dėl Airijos arklių pramonės visoje šalyje daromos didelės įtakos kaimo bendruomenėms. Irish Grand National ir Irish Derby yra svarbiausios Airijoje žirgų lenktynės. Dėl žirgų lenktynių svarbos turizmui ir Airijos tarptautinės reputacijos šie įvykiai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Airijos gyventojams kaip nacionalinės kultūrinės tapatybės katalizatorius. Dublino žirgų pasirodymo Tautos taurė taip pat turi išskirtinę kultūrinę reikšmę, nes garsina Airijos kliūtinį jojimą ir sulaukia stipriausių kliūtinio jojimo komandų dėmesio.

(11)

Išvardyti įvykiai yra tradiciškai transliuojami per nemokamą televiziją ir sulaukia didelio žiūrovų dėmesio Airijoje.

(12)

Airijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(13)

Airijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(14)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Airijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2003 m. vasario 10 d. laišku pranešė Airijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(15)

Airijos priemonės buvo patvirtintos 2003 m. kovo 13 d.

(16)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/36/EB.

(17)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Airija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Airija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Airija 2002 m. lapkričio 7 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2003 m. balandžio 26 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 100, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Airija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 100, 2003 4 26, p. 12.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Airijos nustatytos priemonės, kurios bus skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra šios:

„1999 m. Nr. 28

1999 m. transliavimo (svarbiausi televizijos transliuojami įvykiai) aktas

Skirsnių išdėstymas

Skirsnis

1.

Vertimas žodžiu

2.

Svarbiausių įvykių nurodymas

3.

Konsultavimas

4.

Transliuotojų pareigos nurodytų įvykių atžvilgiu

5.

Transliuotojų pareigos įvykių valstybėse narėse atžvilgiu

6.

Civilinės priemonės

7.

Priimtina rinkos kaina

8.

Trumpas pavadinimas

Minimi aktai

1972 m. Europos Bendrijų aktas Nr. 27

1993 m. Europos Bendrijų aktas (pataisa) Nr. 25

1999 m. transliavimo (svarbiausi televizijos transliuojami įvykiai) aktas

Aktas, kuris nustato visuomenei itin svarbių įvykių transliavimą per televiziją, įgyvendina 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvos 89/552/EEB, kurią iš dalies pakeitė 1997 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 97/36/EB, 3a straipsnį ir nustato kitus susijusius dalykus ir kurį [1999 m. lapkričio 13 d.] vykdo Parlamentas (Oireachtas) tokiu būdu:

1)

Šiame Akte:

 

„Transliuotojo“ sąvoka apibrėžta Tarybos direktyvoje.

 

„Tarybos direktyva“ – 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB (1) su pakeitimais, padarytais 1997 m. birželio 30 d. Tarybos direktyva 97/36/EB (2).

 

„EEE susitarimas“ apibrėžtas 1993 m. Europos Bendrijų (pakeitimas) akte.

 

„Įvykis“ – plačiajai visuomenei Europos Sąjungoje, valstybėje narėje ar valstybėje ar didelėje valstybės dalyje svarbus įvykis, kurį rengia organizatorius, turintis teisinę galią parduoti su tuo renginiu susijusias transliavimo teises.

 

„Nemokamos televizijos paslauga“ – tai televizijos transliavimo paslauga, kuriai šią paslaugą teikiantis asmuo netaiko jokio mokesčio.

 

„Valstybė narė“ – tai Europos Bendrijų valstybė narė (kaip apibrėžta 1972 m. Europos Bendrijų akte) įskaitant valstybę, kuri yra EEE susitarimo Susitariančioji Šalis.

 

„Ministras“ – meno, paveldo, gėlų kalba kalbančių regionų (Gaeltacht) ir salų ministras.

 

„Beveik visuotinė aprėptis“ – tai:

a)

nemokama televizijos paslauga, kuria naudotis gali mažiausiai 95 % valstybės gyventojų arba

b)

nemokama televizijos paslauga, kuria naudotis gali mažiausiai 90 % valstybės gyventojų, jei kažkuriuo metu mažiau nei trys transliuotojai turi galimybę užtikrinti a punkte nustatytą aprėptį.

 

„Reikalavimus atitinkantis transliuotojas“ – tai transliuotojas, kuris vadovaujantis 2 dalimi yra laikomas reikalavimus atitinkančiu transliuotoju.

 

Sąvoka „televizijos transliavimas“ apibrėžta Tarybos direktyvoje.

2)

Reikalavimus atitinkančiais transliuotojais yra laikomi šie transliuotojai:

a)

(iki 2001 m. gruodžio 31 d.) transliuotojas, teikiantis nemokamą nurodyto įvykio transliavimo paslaugą, kuria naudotis gali bent jau 85 % valstybės gyventojų;

b)

(2002 m. sausio 1 d. ir vėliau) transliuotojas, teikiantis nurodyto įvykio beveik visuotinės aprėpties paslaugas.

3)

2 dalyje du ar daugiau transliuotojų, kurie sudaro sutartį ar susitaria bendrai teikti nurodyto įvykio beveik visuotinės aprėpties paslaugas laikomi vienu transliuotoju to įvykio atžvilgiu.

4)

Dėl 2 punkto taikymo ir 1 dalyje nustatytos termino „beveik visuotinė aprėptis“ apibrėžties transliuotojas gali kreiptis į ministrą prašydamas išspręsti ginčą dėl nemokamos televizijos paslaugos, kurią transliuotojas teikia valstybėje, masto.

5)

Ministras gali konsultuotis su techniniais specialistais ar kitais asmenimis ar institucijomis, su kuriomis, jo nuomone, reikėtų konsultuotis prieš priimant sprendimą kilus 4 dalyje nurodytam ginčui.

6)

Šiame Akte:

a)

jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į įstatymų galią turintį aktą suprantama kaip nuoroda į tą įstatymų galią turintį aktą, kurį pakeitė ar išplėtė vėlesnis įstatymų galią turintis aktas įskaitant šį Aktą arba kuris juo vadovaujantis buvo pakeistas ar išplėstas;

b)

nuoroda į skirsnį yra nuoroda į šio Akto skirsnį, nebent nurodyta, kad nuoroda yra daroma į kitą įstatymų galią turintį aktą ir

c)

nuoroda į skirsnio dalį, pastraipą ar pastraipos dalį yra nuoroda į nuostatos skirsnio dalį, pastraipą ar pastraipos dalį, kurioje yra nuoroda, nebent nurodyta, kad nuoroda yra daroma į kitą nuostatą.

1)

Ministras nutarimu gali:

a)

nurodyti įvykius kaip visuomenei itin svarbius įvykius, kurių transliavimo teikiant nemokamas televizijos paslaugas teisė reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso ir

b)

nustatyti, ar remiantis a punktu nurodytas įvykis teikiant nemokamą televizijos paslaugą turėtų būti transliuojamas:

i)

tiesiogiai, netiesiogiai arba ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, ir

ii)

ištisai, dalimis ar ir ištisai, ir dalimis.

2)

Ministras, nurodydamas įvykius pagal 1 dalies a punktą, atsižvelgia į visas aplinkybes ir visų pirma į visus toliau nurodytus kriterijus:

a)

įvykio sukeliamo ypatingo visuotinio atgarsio Airijos visuomenėje mastą;

b)

įvykio turimos bendrai pripažįstamos išskirtinės kultūrinės reikšmės Airijos žmonėms mastą.

3)

Ministras, nustatydamas 2 dalyje nurodytų kriterijų atitikimo lygį, gali atsižvelgti į šiuos veiksnius:

a)

įvykyje dalyvauja nacionalinė komanda ar ne nacionalinė komanda ar Airijai atstovaujantys asmenys;

b)

įvykio ar panašių įvykių transliavimo per televiziją ankstesnė praktika ar patirtis.

4)

Ministras, priimdamas sprendimą dėl 1 dalies b punkto, atsižvelgia į:

a)

įvykio pobūdį;

b)

valstybės, kurioje įvykis vyksta, laiką;

c)

praktinius transliavimo sumetimus.

5)

Vadovaudamasis šiuo skirsniu ministras nutarimu gali panaikinti arba iš dalies pakeisti nutarimą.

6)

Prieš priimdamas, panaikindamas arba iš dalies pakeisdamas nutarimą pagal šį skirsnį ministras konsultuojasi su turizmo, sporto ir poilsio ministru.

7)

Jei siūloma priimti, panaikinti arba iš dalies pakeisti nutarimą pagal šį skirsnį, kiekvieniems Parlamento rūmams (House of the Oireachtas) pateikiamas nutarimo projektas, o nutarimas nepriimamas tol, kol negaunamos abiejų Rūmų projektą patvirtinančios rezoliucijos.

1)

Ministras prieš priimdamas nutarimą pagal 2 skirsnį:

a)

atitinkamai stengiasi konsultuotis su įvykio organizatoriais ir transliuotojais, kurie priklauso valstybės jurisdikcijai kaip nustatyta Tarybos direktyvoje;

b)

bent jau viename visoje valstybėje leidžiamame laikraštyje paskelbia pranešimą apie įvykį, kurį jis ketina nurodyti sąraše vadovaudamasis tuo skirsniu ir

c)

skatina visuomenę teikti pastabas apie į sąrašą įtraukti ketinamą įvykį.

2)

Jei nepavyksta nustatyti įvykio organizatorių arba jei valstybės jurisdikcijoje esantis organizatorius ar transliuotojas nereaguoja į ministro pastangas surengti konsultaciją, tai nesutrukdo priimti nutarimą pagal 2 skirsnį.

1)

Jei valstybės jurisdikcijai priklausantis reikalavimų neatitinkantis transliuotojas įgyja išimtines teises transliuoti sąraše nurodytą įvykį, jis netransliuoja įvykio, nebent remiantis 2 skirsnyje nurodytu nutarimu įvykio transliavimą perleidžia reikalavimus atitinkančiam transliuotojui jo prašymu už priimtiną rinkos kainą.

2)

Jei reikalavimus atitinkantis transliuotojas įgyja teisę transliuoti nurodytą įvykį (pagal šį skirsnį ar tiesiogiai), reikalavimus atitinkantis transliuotojas transliuoja įvykį teikdamas nemokamą televizijos paslaugą ir beveik visuotinę aprėptį remdamasis pagal 2 skirsnį priimtu nutarimu.

3)

Šiame skirsnyje „sąraše nurodytas įvykis“ yra nutarime remiantis 2 skirsniu nurodytas įvykis.

5.   Jei kita valstybė narė nurodė įvykį kaip tos valstybės narės visuomenei itin svarbų įvykį ir Europos Komisija pranešė apie tos valstybės narės nustatytas priemones remiantis Tarybos direktyvos 3a straipsnio 2 dalimi, nė vienas tos valstybės jurisdikcijai priklausantis transliuotojas, įgijęs nurodyto įvykio išimtines teises, negali tomis išimtinėmis teisėmis naudotis tokiu būdu, kad didžioji dalis tos valstybės narės visuomenės dėl nustatytų priemonių netektų galimybės stebėti įvykį.

1)

Jei transliuotojas („žalą patyręs transliuotojas“) tvirtina, kad vienas ar keli kiti transliuotojai („kiti transliuotojai“) vykdo, vykdė ar ketina vykdyti 4 ar 5 skirsnyje draudžiamą veiklą arba jų elgesys prieštarauja šiems skirsniams, žalą patyręs transliuotojas turi teisę kreiptis į Aukštesnįjį teismą prašydamas kitų transliuotojų atžvilgiu taikyti šias teismines priemones:

a)

nutartį, kuri apriboja kito transliuotojo galimybę vykdyti arba bandyti vykdyti 4 ar 5 skirsniuose draudžiamą veiklą ar jiems prieštaraujant elgtis;

b)

pripažinimą, kad sutartis, suteikianti kitam transliuotojui nurodyto įvykio išimtines teises, yra negaliojanti;

c)

nurodymą, kad kitas transliuotojas atlygintų žalą;

d)

nurodymą įvykio transliavimo teisę pasiūlyti žalą patyrusiam transliuotojui už priimtiną rinkos kainą.

2)

Į Aukštesnįjį teismą dėl 1 dalyje nurodytos nutarties yra kreipiamasi pateikiant prašymą, o teismas jį svarstydamas priims jo nuomone tinkančią laikiną arba negalutinę nutartį.

1)

Dėl 4 skirsnio 1 dalies, jei transliuotojai negali susitarti dėl įvykio transliavimo per televiziją priimtinos rinkos kainos, kiekvienas transliuotojas gali supaprastintu būdu kreiptis į Aukštesnįjį teismą dėl įvykio priimtiną rinkos kainą nustatančios nutarties.

2)

Aukštesnysis teismas 1 dalyje nurodytoje nutartyje gali nustatyti jo nuomone tinkamas logiškai išplaukiančias ar papildomas nuostatas.

8.   Šį Aktą galima cituoti kaip 1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) aktą.

Teisės aktuose nustatytos priemonės

2003 m. S.I. Nr. 99

1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) aktas (svarbiausių įvykių nurodymas)

Nutavimas

2003 m.

Aš, Dermot Ahern, Ryšių, jūros ir gamtos išteklių ministras, naudodamasis 1999 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) akto (1999 m. Nr. 28) 2 skirsnio 1 dalimi ir 2002 m. Transliavimo (departamento administravimo ir ministerijos funkcijų perdavimas) (S.I. 2002 m. Nr. 302) nutarimu (patikslinta jūros ir gamtos ištekliai) (Departamento pavadinimo ir ministro titulo pakeitimas) 2002 nutarimu (S.I. 2002 m. Nr. 307) man suteiktais įgaliojimais, pasikonsultavęs su Meno, sporto ir turizmo ministru, kaip nustatyta to skirsnio 6 dalyje (patikslinta 2002 m. Turizmo, sporto ir poilsio ministro nutarimu (Departamento pavadinimo ir ministro titulo pakeitimas) (S.I. 2002 m. Nr. 307), priimu šį nutarimą, kurio projektas remiantis to skirsnio 7 dalimi buvo pateiktas visiems Parlamento (House of the Oireachtas) rūmams ir kiekvienas jų pateikė projektui pritariančią rezoliuciją:

1)

Šį nutarimą galima cituoti kaip 2003 m. Transliavimo (svarbiausių televizijos transliuojamų įvykių) akto 2003 m. (svarbiausių įvykių nurodymas) nutarimą.

2)

Šio nutarimo sąraše išvardyti įvykiai yra nurodomi kaip visuomenei itin svarbūs įvykiai, kurių tiesioginio transliavimo teisė teikiant nemokamas televizijos paslaugas reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso.

3)

Kiekvienos Airijos rungtynės „,,Šešių tautų“ regbio futbolo čempionate yra nurodomos kaip visuomenei itin svarbus įvykis, kurio netiesioginio transliavimo teisė teikiant nemokamas televizijos paslaugas reikalavimus atitinkančiam transliuotojui suteikiama paisant viešojo intereso.

SĄRAŠAS

2 reglamentas

Vasaros olimpinės žaidynės;

Visos Airijos aukštesniojo lygio apygardų futbolo ir hurlingo finalai;

Airijos komandos namie ir svečiuose žaidžiamos kvalifikacinės rungtynės Europos futbolo čempionate ir FIFA Pasaulio taurės turnyrai;

Airijos komandos rungtynės Europos futbolo čempionato finalo turnyre ir FIFA Pasaulio taurės finalo turnyras;

Europos futbolo čempionato finalo pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir FIFA Pasaulio taurės finalo turnyras;

Airijos komandos rungtynės Pasaulio regbio taurės finalų turnyre;

Irish Grand National ir Irish Derby;

Dublino žirgų pasirodymo Tautos taurė.

Tvirtinu savo oficialiu antspaudu

2003 m. kovo 13 d.

DERMOT AHERN

Ryšių, jūros ir gamtos išteklių ministras“.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/24


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Belgijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/479/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 10 d. laišku Belgija pranešė Komisijai apie priemones, kurių imsis remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Belgijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Belgijos priemones įtrauktų visuomenei didelę svarbą turinčių įvykių sąrašas bei Belgijoje pradėta išsami konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Belgijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitinka bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Didelė dalis Belgijos priemonėse nurodytų įvykių, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio taurės finalus ir Europos futbolo čempionato finalų rungtynes (vyrų), yra įvykiai, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie paprastai domisi sporto įvykiais.

(7)

Kadangi Belgijos vyrų futbolo taurės finalinės rungtynės rengiamos tam, kad jose varžytųsi du geriausi Belgijos klubai ir laimėtojas būtų apdovanotas prizu (taure), šios rungtynės yra populiaresnės už įprastus sporto renginius ir todėl turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje.

(8)

Sąraše nurodyti su futbolu susiję įvykiai, kuriuose dalyvauja nacionalinės komandos, turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje, kadangi suteikia Belgijos komandoms progą reklamuoti Belgijos futbolą tarptautiniu lygiu.

(9)

Čempionų lygos ir UEFA taurės finalų ir pusfinalių rungtynės turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje dėl futbolo populiarumo Belgijoje ir šių rungtynių, kurias žiūri ir plačioji visuomenė, o ne tik sportu besidomintys žmonės, prestižo.

(10)

Plento dviračių sportas Belgijoje yra populiari sporto šaka. Svarbiausių pasaulyje dviračių sporto rungtynių Tour de France (vyrų) dalis vyksta Belgijoje. Belgijos vyrų plento dviračių sporto čempionatas turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje, kadangi jis užbaigia profesionalų dviračių sporto sezoną, kurį stebi plačioji visuomenė ir Belgijos žiniasklaida. Kiti sąraše nurodyti dviračių sporto įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje dėl dažno sėkmingo Belgijos dalyvių pasirodymo tarptautiniu lygiu. Be to, sąraše nurodyti tarptautiniai Belgijoje vykstantys dviračių sporto įvykiai suteikia galimybę garsinti pačią Belgiją.

(11)

Mémorial Van Damme, Golden League dalis, turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje, kadangi tai yra aukšto lygio tarptautinis atletikos įvykis, kuris Belgijoje organizuojamas įžymiam Belgijos atletui atminti ir kuris, rengiamas derinant sportą ir muziką, labai populiarus plačiojoje visuomenėje.

(12)

Išvardyti Pasaulio lengvosios atletikos čempionatų etapai, kuriuose dalyvauja Belgijos sportininkai, turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje, kadangi Belgijos atletams suteikia galimybę varžytis tarptautiniu lygiu.

(13)

Belgijos Formulės-1 Grand Prix turi ypatingą visuotinį atgarsį, kadangi garsina ypač gražią lenktynių trasą Belgijoje, šalies nacionalinį pasididžiavimą.

(14)

Išvardyti teniso turnyrai, kuriuose dalyvauja šalies sportininkai arba komandos, turi ypatingą visuotinį atgarsį Belgijoje dėl sėkmingo Belgijos tenisininkų žaidimo tarptautiniu lygiu.

(15)

Karalienės Elžbietos muzikinio konkurso finalas turi išskirtinę kultūrinę reikšmę kaip Belgijos kultūrinės tapatybės katalizatorius dėl svarbaus karalienės Elžbietos ir jos vyro karaliaus Alberto indėlio į Belgijos istoriją bei dėl šio kultūros įvykio ypač aukšto lygio ir pasaulinės reikšmės.

(16)

Išvardytus įvykius, įskaitant tuos, kuriuos reikia laikyti nedalomais, o ne savarankiškų įvykių seką, tradiciškai transliavo nemokama televizija ir jie sulaukė didelio televizijos žiūrovų dėmesio. Jei išskirtiniais atvejais nėra duomenų apie įvykio pritraukiamos auditorijos mastą (Europos futbolo čempionato finalų rungtynės), įvykis į sąrašą įtraukiamas remiantis jo bendrai pripažįstama išskirtine kultūrine reikšme Belgijos gyventojams dėl jo svarbaus indėlio į tautų tarpusavio supratimą ir futbolo svarbą visai Belgijos visuomenei bei nacionaliniam pasididžiavimui, kadangi suteikia galimybę geriausiems Belgijos sportininkams sėkmingai dalyvauti šiose svarbiose tarptautinėse varžybose.

(17)

Belgijos priemonės yra proporcingos idant pateisintų nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(18)

Belgijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(19)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Belgijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, Švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2004 m. balandžio 7 d. laišku pranešė Belgijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(20)

Belgijos priemones Flandrijos bendruomenė priėmė 2004 m. gegužės 28 d., o prancūzų bendruomenė – 2004 m. birželio 8 d.

(21)

Šios priemonės buvo paskelbtos Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje (2) vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

(22)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Belgija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Belgija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turėtų būti skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Belgija 2003 m. gruodžio 10 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi ir kurios skelbiamos 2005 m. birželio 29 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 158, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Belgija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).

(2)  OL C 158, 2005 6 29, p. 13.


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Belgijos nustatytos priemonės, kurios turi būti skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra pateiktos šiose ištraukose iš atitinkamai Flandrijos ir prancūzų bendruomenių priimtų ir Moniteur Belge paskelbtų priemonių:

prancūzų bendruomenės 2003 m. vasario 27 d. dekretas dėl radiotransliavimo (MB Nr. 137, 2003 4 17) ir 2004 m. birželio 8 d.. nutarimas (MB Nr. 318, 2004 9 6);

Flandrijos bendruomenės 1995 m. sausio 25 d. dekretas (DCFL Nr. 1995-01-25/38) ir 2004 m. gegužės 28 d. nutarimas (MB Nr. 295, 2004 8 19).

Suvestinė didelę svarbą Belgijai turinčių įvykių sąrašo redakcija paskelbta 2003 m. lapkričio 28 d. sudarytame prancūzų ir Flandrijos bendruomenių susitarime:

PRANCŪZŲ BENDRUOMENĖ

„1.   Dekretas dėl radiotransliavimo

[…]

4 straipsnis 1 dalis

Pasikonsultavusi su CSA, vyriausybė gali sudaryti įvykių, kuriuos mano esant didelės svarbos prancūzų bendruomenei, sąrašą. Televizijos transliavimo paslaugų teikėjas ar RTBF negali turėti išskirtinių teisių į šiuos įvykius, jei didelė šios bendruomenės dalis dėl to negalėtų laisvai susipažinti su šiais įvykiais per televiziją.

Vyriausybė nustato, ar šie įvykiai turi būti transliuojami tiesiogiai ar netiesiogiai, ištisai ar ištraukomis.

4 straipsnis 2 dalis

Įvykis laikomas turinčiu didelę svarbą prancūzų bendruomenei, jei jis atitinka bent du toliau išvardytus kriterijus:

1)

Įvykis turi ypatingą atgarsį visoje prancūzų bendruomenėje, o ne tik toje jos dalyje, kuri domisi tokiais įvykiais;

2)

Prancūzų bendruomenės auditorija visiškai pripažįsta kultūrinę įvykio svarbą, kai įvykis yra bendruomenės kultūrinio identiteto katalizatorius;

3)

Asmuo ar nacionalinė rinktinė dalyvauja atitinkamame įvykyje, vykstančiame svarbių varžybų ar svarbaus tarptautinio renginio metu;

4)

Teleradiotransliacijos tarnyba įvykį tradiciškai retransliuoja į prancūzų bendruomenei laisvai prieinamą programą, toks įvykis sutraukia didelę auditoriją.

Pasikonsultavusi su CSA, vyriausybė nustato taisykles, kuriomis remiantis prieš tai išvardyti įvykiai turi būti prieinami.

4 straipsnis 3 dalis

Laikoma, kad televizijos programa yra laisvai prieinama, jei ji transliuojama prancūzų kalba ir gali būti matoma 90 % būstų, kuriuose instaliuota teleradiotransliacijos paslaugų priėmimo įranga, esančių prancūziškai kalbančiame ir dvikalbiame Briuselio miesto regionuose. Be mokesčio už technines sąnaudas, priėmimas negali būti apmokestintas jokiu kitu mokesčiu, išskyrus bazinį abonentinį paslaugos priėmimo kabeliu mokestį.

4 straipsnis 4 dalis

Televizijos transliavimo paslaugų teikėjai ir RTBF nesinaudoja išskirtinėmis teisėmis, gautomis po 1997 m. liepos 30 d., jei taip didelei Europos Sąjungos valstybės narės auditorijos daliai atimama galimybė per televiziją laisvai sužinoti apie didelę svarbą turinčius įvykius, kurių sąrašas buvo paskelbtas Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Teikėjai laikosi prie paskelbus minėtus sąrašus nustatytų ypatingų sąlygų, kurios susijusios su tiesioginiu, netiesioginiu, ištisiniu ar daliniu transliavimu.

2.   Nutarimas, kuriuo nustatomi didelę svarbą turintys įvykiai ir jų transliavimo taisyklės

1 straipsnis

Šiuo nutarimu nustatytose ribose prancūzų bendruomenės susipažinimas su įvykiais užtikrinamas juos transliuojant tiesiogiai, netiesiogiai, ištisai arba dalimis, vadovaujantis prie šio nutarimo pridedamu priedu.

2 straipsnis

Prancūzų bendruomenės televizijos transliavimo paslaugų teikėjas, ketinantis pasinaudoti suteikta išskirtine didelės svarbos įvykio retransliavimo teise, privalo jį transliuoti naudodamas laisvai prieinamą televizijos programą ir vadovaudamasis prie šio nutarimo pridedamu priedu.

3 straipsnis

Suteikus tiesioginio ištisinio transliavimo teisę, televizijos transliavimo paslaugų teikėjas gali atidėti įvykio transliavimą per laisvai prieinamą televizijos kanalą tokiais atvejais:

įvykis vyksta tarp vidurnakčio ir 8 valandos ryto Belgijos laiku;

įvykis vyksta paprastai šio teikėjo transliuojamos žinių laidos metu;

įvykis susideda iš kelių tuo pačiu metu vykstančių dalių.

4 straipsnis

Šiuo nutarimu nesudaromas joks transliavimo įsipareigojimas tarp RTBF direktoriaus ir prancūzų bendruomenės televizijos transliavimo paslaugų teikėjų.

5 straipsnis

Šį nutarimą įgyvendinti skiriamas ministras, atsakingas už garso ir vaizdo sektorių.

Briuselis, 2004 m. birželio 8 d.

Prancūzų bendruomenės vyriausybės vardu

O. CHASTEL

Ministras, atsakingas už garso ir vaizdo sektorių

3.   Nutarimo priedas

Didelės svarbos įvykių ir įvykių kategorijų sąrašas bei jų transliavimo auditorijai taisyklės:

 

Vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės, tiesiogiai ir dalimis;

 

Belgijos futbolo taurė, vyrų rinktinės, finalas, tiesiogiai ir ištisai;

 

Visos rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos vyrų rinktinė, tiesiogiai ir ištisai;

 

Pasaulio futbolo taurė, vyrų rinktinės, finalinis etapas, tiesiogiai ir ištisai;

 

Europos futbolo čempionatas, vyrų rinktinės, finalinis etapas, tiesiogiai ir ištisai;

 

Čempionų lyga, rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos klubai, tiesiogiai ir ištisai;

 

UEFA taurė, rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos klubai, tiesiogiai ir ištisai;

 

Tour de France, dviračiai, vyrai, profesionalai, tiesiogiai, ištraukos;

 

Liège – Bastogne – Liège; tiesiogiai, ištraukos;

 

Amstel Gold Race, tiesiogiai, ištraukos;

 

Tour des Flandres, tiesiogiai, ištraukos;

 

Paris – Roubaix, tiesiogiai, ištraukos;

 

Milan – San Remo, tiesiogiai, ištraukos;

 

Belgijos profesionalaus plentinių dviračių sporto čempionatas, vyrai, tiesiogiai, ištraukos;

 

Profesionalaus plentinių dviračių sporto pasaulio čempionatas, vyrai, tiesiogiai, ištraukos;

 

Ivo Van Damme memorialas, tiesiogiai, ištisai;

 

Belgijos Formulė – 1 Grand Prix tiesiogiai, ištisai;

 

Šie Grand Chelem de Tennis turnyrai: Roland Garros ir Wimbledon, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos atletas(-ė), tiesiogiai ir ištisai;

 

Coupe Davis ir Fed Cup, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos rinktinė, tiesiogiai, ištisai;

 

Karalienės Elžbietos muzikinis konkursas, finalas, tiesiogiai, ištisai;

 

La Flèche wallonne, tiesiogiai, ištraukos;

 

Atletikos pasaulio čempionato rungtynės, jei jose dalyvauja Belgijos atletai, tiesiogiai, ištisai.

Patvirtintas kaip priedas prie 2004 m. birželio 8 d.

Ministras, atsakingas už garso ir vaizdo sektorių

O. CHASTEL

FLANDRIJOS BENDRUOMENĖ

„1.   1995 m. sausio 25 d. dekretas

76 straipsnis 1 dalis

Flandrijos vyriausybė sudaro visuomenei didelę svarbą turinčių įvykių sąrašą, kurie dėl šios priežasties negali būti transliuojami išimties tvarka tokiu būdu, kad didžioji Flandrijos bendruomenės auditorijos dalis negalėtų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai jų sekti per nemokamą televiziją.

Flandrijos vyriausybė nusprendžia, ar šie įvykiai turi būti transliuojami tiesiogiai (ištisai ar ištraukomis), ar, jei tai būtina dėl objektyvių bendro intereso priežasčių, netiesiogiai (ištisai ar ištraukomis).

76 straipsnis 2 dalis

Flandrijos bendruomenės ar jos patvirtintos televizijos stotys negali naudotis jų turimomis išskirtinėmis teisėmis, jei didelė kitos valstybės narės, priklausančios Europos bendrijai, auditorijos dalis negali sekti tos valstybės narės nurodytų įvykių, transliuojamų tiesiogiai (ištisai ar ištraukomis), ar, jei tai būtina dėl objektyvių bendro intereso priežasčių, netiesiogiai (ištisai ar ištraukomis) per nemokamą televiziją, kaip tai numatyta tos kitos valstybės narės.

2.   Flandrijos vyriausybės nutarimas, kuriuo nustatomas visuomenei didelę svarbą turinčių įvykių sąrašas […]

Įvykis gali būti laikomas kaip turintis didelę svarbą visuomenei, kai jis atitinka 2 iš toliau išvardytų sąlygų:

1)

Tai pakankamai aktualus įvykis, kuriuo plačiai domisi visuomenė;

2)

Įvykis vyksta svarbių tarptautinių varžybų metu arba tai yra rungtynės, kuriose dalyvauja nacionalinė rinktinė, kurio nors Belgijos klubo komanda arba keli (-ios) Belgijos sportininkai (-ės);

3)

Tai populiarios sporto šakos įvykis, jis turi didelę kultūrinę reikšmę Flandrijos bendruomenei;

4)

Įvykis tradiciškai transliuojamas per nemokamą televiziją ir yra padidinto žiūrimumo savo kategorijoje.

[…]

1 straipsnis 1 dalis

Toliau išvardyti įvykiai laikomi pakankamai svarbiais visuomenei:

1)

Olimpinės vasaros žaidynės;

2)

Futbolas (vyrai): visos rungtynės, kuriose žaidžia nacionalinė komanda ir visos Pasaulio taurės bei Europos čempionatų finalinio etapo rungtynės;

3)

Čempionų lyga ir UEFA taurė:

rungtynės, kuriose dalyvauja kurio nors Belgijos klubo komanda;

pusfinalių ir finalų rungtynės;

4)

Belgijos futbolo taurės finalinės rungtynės (vyrai);

5)

Dviračių sportas:

 

Tour de France, elitiniai dviratininkai (vyrai), visi etapai;

 

Šios Pasaulio taurės varžybos: Milan-San Remo, Tour de Flandre, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paris-Tours ir Tour de Lombardie;

 

Belgijos ir pasaulio plentinių dviračių čempionatai (elitiniai dviratininkai, vyrai).

6)

Cyclo-cross: Belgijos ir pasaulio elitinių dviratininkų čempionatai (vyrai).

7)

Tenisas:

 

Grand Slam turnyrai: visos rungtynės kuriose dalyvauja Belgijos žaidėjai (-os), pradedant ketvirtfinalių rungtynėmis ir visos finalinės rungtynės (paprastos);

 

Davis ir Fed taurės: ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos komandos.

8)

Formulės-1 Belgijos Grand Prix.

9)

Atletika: Mémorial Van Damme.

10)

Karalienės Elžbietos konkursas.

1 straipsnis 2 dalis

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktuose numatyti įvykiai transliuojami ištisai ir tiesiogiai.

1 ir 5 punktuose numatytų įvykių ištraukos transliuojamos tiesiogiai.

2 straipsnis

Negalima naudotis išskirtinėmis teisėmis transliuojant įvykius, paminėtus 1 straipsnio 1 dalyje, jei tai trukdo didelei auditorijos daliai juos žiūrėti per nemokamą televiziją.

Manoma, kad didelė Flandrijos gyventojų dalis gali stebėti didelę svarbą visuomenei turintį įvykį per nemokamą televiziją, kai įvykį transliuoja televizijos stotis olandų kalba, o tokią televizijos programą nemokamai (išskyrus abonentinį televizijos mokestį) gali žiūrėti mažiausiai 90 % gyventojų.

3 straipsnis 1 dalis

Televizijos stotys, kurios neatitinka 2 straipsnio nuostatų ir kurios įgyja išskirtines 1 straipsnio 1 dalyje numatytų įvykių transliavimo teises regione, kuriame kalbama olandų kalba ir dvikalbiame Briuselio regione, negali pasinaudoti šiomis teisėmis, nebent jei tokios stotys sudarytose sutartyse užtikrina, kad didelė gyventojų dalis galės stebėti šiuos įvykius per nemokamą televiziją, kaip tai numatyta 1 straipsnio 2 dalyje ir 2 straipsnyje.

3 straipsnis 2 dalis

Išskirtines transliavimo teises turinčios televizijos stotys per laikotarpį, dėl kurio televizijos susitaria, už prieinamą rinkos kainą gali suteikti sublicencijų atitinkančioms 2 straipsnio nuostatas televizijos stotims.

3 straipsnis 3 dalis

Jei jokia televizijos stotis nepareiškia pageidavimo įsigyti sublicencijų nurodytomis sąlygomis, atitinkama televizijos stotis, nukrypdama nuo 2 straipsnio ir nuo 3 straipsnio 1 dalies nuostatų gali pasinaudoti turimomis transliavimo teisėmis.

4 straipsnis

Šį nutarimą įgyvendinti skiriamas Flandrijos ministras, atsakingas už žiniasklaidos politiką.

Briuselis, 2004 m. gegužės 28 d.

Flandrijos vyriausybės Ministras pirmininkas

B. SOMERS

Flandrijos Būsto, žiniasklaidos ir sporto ministras

M. KEULEN

Konsoliduotas didelę svarbą Belgijai turinčių įvykių sąrašas

1)

Olimpinės vasaros žaidynės;

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

2)

Belgijos futbolo taurės finalinės rungtynės, vyrų komandos

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

3)

Visos rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos vyrų rinktinė

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

4)

Pasaulio futbolo taurės finalinis etapas, vyrų komandos

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

5)

Europos futbolo čempionato finalinis etapas, vyrų komandos

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

6)

Čempionų lyga, rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos klubai

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

7)

UEFA taurė, rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos klubai

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

8)

Tour de France, dviračiai, vyrai, profesionalai

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

9)

Liège – Bastogne – Liège

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

10)

L'Amstel Gold Race

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

11)

Tour des Flandres

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

12)

Paris – Roubaix

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

13)

Milan – San Remo

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

14)

Belgijos profesionalaus plentinių dviračių sporto čempionatas, vyrai

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

15)

Pasaulio profesionalaus plentinių dviračių sporto čempionatas, vyrai

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištraukos

16)

Mémorial Van Damme

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

17)

Formulės-1 Belgijos Grand Prix

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

18)

Šie Grand Chelem de Tennis turnyrai: Roland Garros ir Wimbledon, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos atletas (-ė)

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

19)

Coupe Davis ir Fed Cup, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos rinktinė

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

20)

Karalienės Elžbietos muzikinis konkursas, finalas

Flandrijos bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūzų bendruomenė: tiesiogiai, ištisai

Prancūziškojo sąrašo įvykiai:

1)

La Flèche wallonne: tiesiogiai, ištraukos.

2)

Žiemos olimpinės žaidynės: tiesiogiai, ištraukos.

3)

Atletikos pasaulio čempionato rungtynės, jei jose dalyvauja Belgijos atletai: tiesiogiai, ištisai.

Flandriškojo sąrašo įvykiai

1)

Čempionų lyga: finalinės ir pusfinalių rungtynės; tiesiogiai, ištisai.

2)

UEFA taurė: finalinės ir pusfinalių rungtynės; tiesiogiai, ištisai.

3)

Dviračių sportas, Paris-tour ir Tour de Lombardie: tiesiogiai, ištraukos.

4)

Pasaulio ir Belgijos Cyclocross čempionatai, vyrai, profesionalai: tiesiogiai, ištisai.

5)

Šie Grand Chelem de Tennis turnyrai: Australian Open ir Us Open, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės, kuriose dalyvauja Belgijos atletas (-ė), tiesiogiai ir ištisai.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Prancūzijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/480/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 30 d. laišku Prancūzija pranešė Komisijai apie priemones, kurių bus imamasi remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, visų pirma atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Prancūzijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Prancūzijos priemones įtrauktų didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas bei Prancūzijoje pradėta visapusė konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Prancūzijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitinka bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais visuomenei svarbių įvykių rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi sporto šaka ar veikla; ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus; iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Kai kurie Prancūzijos priemonėse nurodyti įvykiai, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio futbolo taurės pirmąsias, pusfinalio ir finalo rungtynes bei Europos futbolo čempionato pusfinalio ir finalo rungtynes, priklauso įvykiams, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais.

(7)

Sąraše nurodyti su futbolu susiję įvykiai, įskaitant į FIFA kalendorių įtrauktas nacionalinės Prancūzijos futbolo komandos oficialias rungtynes, UEFA taurės finalą, kuriame žaidžia viename iš Prancūzijos čempionatų dalyvaujantis Prancūzijos klubas, Prancūzijos futbolo taurės finalą ir Futbolo čempionų lygos finalą, turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje, kadangi šioje šalyje futbolas yra populiariausia sporto šaka.

(8)

Regbis yra svarbi sporto šaka, sulaukianti didelio žiūrovų dėmesio, ypač Prancūzijos pietvakariuose, taigi didelėje šalies dalyje. Prancūzijos regbio čempionato finalas, Europos regbio taurės finalas, kuriame žaidžia viename iš Prancūzijos čempionatų dalyvaujantis Prancūzijos klubas, „Šešių tautų“ regbio turnyras ir Pasaulio regbio taurės pusfinalio ir finalo rungtynės turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje.

(9)

Išvardytos teniso varžybos turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje, kadangi tenisas šioje valstybėje narėje yra svarbiausia individualaus sporto šaka.

(10)

Prancūzijos Formulės-1 Grand Prix turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje dėl šių lenktynių svarbos Prancūzijos lenktyninių mašinų pramonei.

(11)

Tour de France (vyrų) turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Prancūzijos gyventojams kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi tai yra svarbiausios dviračių sporto lenktynės pasaulyje. Jos atspindi dviračių sporto populiarumą Prancūzijoje, ir kaip galimybė garsinti šalį, daro svarbią įtaką turizmui.

(12)

Dviračių varžybos Paris–Roubaix turi ypatingą visuotinį atgarsį Prancūzijoje, kadangi yra Prancūzijos paveldo dalis.

(13)

Išvardytos krepšinio rungtynės turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Prancūzijos gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi krepšinis Prancūzijoje yra svarbus socialinės sanglaudos veiksnys.

(14)

Vykstant nurodytoms rankinio varžyboms Prancūzijos nacionalinė komanda dalyvauja svarbiame tarptautiniame turnyre, o tai turi didelę kultūrinę reikšmę Prancūzijos visuomenei.

(15)

Pasaulio atletikos čempionatas turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Prancūzijos gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius dėl dažniausiai sėkmingo Prancūzijos sportininkų dalyvavimo.

(16)

Išvardyti įvykiai yra tradiciškai transliuojami per nemokamą televiziją ir sulaukia didelio žiūrovų dėmesio.

(17)

Prancūzijos priemonės yra proporcingos idant pateisintų nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(18)

Prancūzijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(19)

Kai Komisija informavo kitas valstybes nares apie Prancūzijos priemones ir pasikonsultavo su remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigtu komitetu, švietimo ir kultūros generalinis direktorius 2004 m. balandžio 7 d. laišku pranešė Prancūzijai apie tai, kad Europos Komisija neketina prieštarauti priemonėms, apie kurias buvo pranešta.

(20)

2004 m. gruodžio 22 d. Prancūzija patvirtino priemones.

(21)

Remiantis Pirmosios instancijos teismo nutartimi byloje T-33/01 Infront WM prieš Komisiją, pripažinimas, kad vadovaujantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi nustatytos priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei, prilygsta sprendimui, kaip apibrėžta EB sutarties 249 straipsnyje, kurį turi priimti Komisija. Taigi, šiuo Komisijos sprendimu reikia pripažinti, kad priemonės, apie kurias pranešė Prancūzija, neprieštarauja Bendrijos teisei. Priemonės, kurias galutinai nustatė Prancūzija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, turėtų būti skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias 2003 m. gruodžio 30 d. Komisijai pranešė Prancūzija, remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Prancūzija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Priemonės, kurių Prancūzijos Respublika ėmėsi pagal direktyvos 3 straipsnio 1 dalį ir apie kurias ji informavo Komisiją 3bis straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:

„2004 m. gruodžio 22 d. dekretas Nr. 2004–1392 dėl 1986 m. rugsėjo 30 d. įstatymo Nr. 86–1067 dėl komunikacijos laisvės 20–2 straipsnio taikymo

Ministras pirmininkas,

Remdamasis kultūros ir komunikacijų ministro pranešimu,

Atsižvelgdamas į Europos Bendrijų tarybos 1989 m. spalio 3 d. direktyvą 89/522/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo, iš dalies pakeistą 1997 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB, ypač į jos 3bis straipsnio nuostatas;

Atsižvelgdamas į Europos konvenciją dėl televizijos be sienų, pateiktos pasirašyti 1989 m. gegužės 5 d., iš dalies pakeistą 1998 m. rugsėjo 9 d. Europos Tarybos ministrų komiteto priimtu protokolu, konvencijos šalims pateiktu pasirašyti 1998 m. spalio 1 d., ypač į jos 9bis straipsnį, taip pat į konvenciją patvirtinančius 1994 m. birželio 28 d. įstatymą Nr. 94–542 ir 2001 m. gruodžio 20 d. įstatymą Nr. 2001–1210 bei jos paskelbimą numatančius 1995 m. balandžio 14 d. dekretą Nr. 95–438 ir 2002 m. balandžio 30 d. dekretą Nr. 2002–739;

Atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 2 d. Porto mieste pasirašytą susitarimą dėl Europos ekonominės erdvės ir 1993 m. kovo 17 d. Briuselyje pasirašytą protokolą dėl šio susitarimo pritaikomųjų pataisų, ypač į jo X priedą, taip pat į 1993 m. gruodžio 2 d. įstatymą Nr. 93–1274 dėl ratifikavimo ir 1994 m. vasario 1 d. dekretą Nr. 94–43 dėl paskelbimo;

Atsižvelgdamas į 1986 m. rugsėjo 30 d. įstatymą Nr. 86–1067 su pataisomis dėl komunikacijos laisvės, ypač į jo straipsnį 20–2;

Atsižvelgdamas į 2004 m. balandžio 7 d. Europos Komisijos laišką dėl Prancūzijos pateikto priemonių projekto dėl Direktyvos 89/552/EEB, iš dalies pakeistos Direktyva 97/36/EB, 3bis straipsnio taikymo;

Išklausęs Valstybės Tarybos (Vidaus reikalų skyriaus) nuomonės,

SKELBIA ŠĮ DEKRETĄ:

1 straipsnis.   Šiuo dekretu nustatomos sąlygos, kurių laikydamiesi televizijos paslaugų teikėjai turi užtikrinti išskirtinę didelės svarbos įvykių transliaciją, kad didžioji visuomenės dalis turėtų galimybę sekti šiuos įvykius naudodamasi laisvai prieinamomis televizijos paslaugomis.

I   Antraštinė dalis

Nuostatos, taikomos didelės svarbos įvykių transliacijai Prancūzijos teritorijoje

2 straipsnis.   Šioje antraštinėje dalyje vartojami šie terminai:

a)

laisvai prieinamų televizijos paslaugų operatorius – kiekvienas televizijos paslaugų, už kurias vartotojai neturi mokėti ir kurių laidas gali žiūrėti ne mažiau kaip 85 % Prancūzijos metropolijos šeimų, operatorius;

b)

ribotos prieigos televizijos paslaugų operatorius – kiekvienas televizijos paslaugų, kurios neatitinka ankstesnėje pastraipoje nurodytų dviejų sąlygų, operatorius.

3 straipsnis.   Tvirtinamas šis 1986 m. rugsėjo 30 d. įstatymo 20–2 straipsnyje minimas renginių sąrašas:

1.

Vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

2.

Prancūzijos futbolo komandos varžybos, įtrauktos į Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) kalendorių;

3.

Pasaulio futbolo taurės pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės;

4.

Europos futbolo čempionato pusfinaliai ir finalas;

5.

Europos Sąjungos futbolo asociacijos (UEFA) taurės finalas, kai jame dalyvauja komanda, žaidžianti kuriame nors iš Prancūzijos čempionatų;

6.

Futbolo čempionų lygos finalas;

7.

Prancūzijos futbolo taurės finalas;

8.

„Šešių Tautų“ regbio turnyras;

9.

Pasaulio regbio čempionato pusfinaliai ir finalas;

10.

Prancūzijos regbio čempionato finalas;

11.

Europos regbio taurės finalas, kai jame dalyvauja komanda, žaidžianti kuriame nors iš Prancūzijos čempionatų;

12.

Roland Garros teniso turnyro vyrų ir moterų vienetų finalai;

13.

Deiviso taurės ir Fed Cup pusfinaliai ir finalai, kai juose dalyvauja Prancūzijos teniso komanda;

14.

Prancūzijos Formulės 1 Grand Prix;

15.

Vyrų dviračių Tour de France;

16.

Dviračių varžybos „Paris-Roubaix“;

17.

Europos krepšinio vyrų ir moterų čempionatų finalai, kai juose dalyvauja Prancūzijos rinktinė;

18.

Pasaulio krepšinio vyrų ir moterų čempionatų finalai, kai juose dalyvauja Prancūzijos rinktinė;

19.

Europos rankinio vyrų ir moterų čempionatų finalai, kai juose dalyvauja Prancūzijos rinktinė;

20.

Pasaulio rankinio vyrų ir moterų čempionatų finalai, kai juose dalyvauja Prancūzijos rinktinė;

21.

Pasaulio lengvosios atletikos čempionatai.

4 straipsnis.   Po 1997 m. rugpjūčio 23 d. kurio nors televizijos paslaugų operatoriaus įgyta išskirtinė teisė transliuoti Prancūzijos teritorijoje didelės svarbos įvykį, nurodytą ankstesniame straipsnyje, negali užkirsti kelio transliuoti šį įvykį laisvai prieinamų televizijos paslaugų operatoriui, jei ši transliacija yra ištisinė ir tiesioginė, išskyrus šiuos atvejus:

1.

3 straipsnio 15 punkte nurodyto įvykio transliacija gali būti apribota paliekant tik reikšmingiausius momentus, remiantis šio įvykio transliacijos praktika.

2.

3 straipsnio 1o ir 21o punktuose nurodytų įvykių transliacija gali būti apribota paliekant tik reikšmingiausių momentų, parodančių sporto šakų ir dalyvaujančių šalių įvairovę, įrašų transliaciją, jei atitinkamos varžybos vyksta vienu metu.

3.

Jei didelės svarbos įvykiai vyksta nuo 24 iki 6 val. Prancūzijos laiku, leidžiama transliuoti jų įrašus su sąlyga, kad transliacija Prancūzijoje prasidės ne vėliau kaip 10 val.

Jei ribotos prieigos televizijos paslaugų operatorius, kuris reikalauja užmokesčio iš savo vartotojų ir kurio laidos gali būti priimamos pagal šio dekreto 2 straipsnio a dalyje nurodytas sąlygas, tiesiogiai transliuoja visą tokį renginį laikydamasis anksčiau nurodytų nuostatų ir netaikydamas ypatingų prieigos sąlygų, tai nėra laikoma laisvai prieinamų televizijos paslaugų operatoriaus didelės svarbos įvykių transliacijos teisių pažeidimu.

5 straipsnis.   Kad sudarytų galimybę laisvai prieinamų televizijos paslaugų operatoriui transliuoti didelės svarbos įvykį pagal 4 straipsnio sąlygas, išskirtines viso ar dalies didelės svarbos įvykio transliacijos teises turintis ir nepajėgiantis šių sąlygų laikytis televizijos paslaugų operatorius privalo per protingą laiką iki įvykio, laikydamasis laisvai prieinamų televizijos paslaugų operatoriams leidžiančios informuoti viešumo tvarkos, perleisti teises, kad būtų užtikrinta šio įvykio transliacija pagal 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Šis pasiūlymas turi būti pateiktas laikantis teisingų, protingų ir nediskriminuojančių susitarimo sąlygų ir terminų.

Jei į šį pasiūlymą negaunama jokio televizijos paslaugų operatoriaus atsakomojo siūlymo arba jei tas siūlymas pateikiamas nesilaikant teisingų, protingų ir nediskriminuojančių susitarimo sąlygų ir terminų, išskirtines teises turintis operatorius gali jomis naudotis nesilaikydamas 4 straipsnyje nurodytų sąlygų.

II   Antraštinė dalis

Didelės svarbos įvykių transliavimo kitų europos valstybių teritorijoje nuostatos

6 straipsnis.   Šios antraštinės dalies nuostatos taikomos Prancūzijos televizijos paslaugų operatoriams, kitos valstybės, Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės sutarties ar Europos konvencijos dėl televizijos be sienų narės, teritorijoje užtikrinantiems įvykio, pagal 1989 m. spalio 3 d. Direktyvą 89/552/EEB toje šalyje laikomo didelės svarbos šios šalies visuomenei įvykiu, televizijos transliaciją ir įgijusiems šio įvykio transliacijos teises po 1997 m. rugpjūčio 23 d.

7 straipsnis.   Prancūzijai priklausantys televizijos paslaugų operatoriai 6 straipsnyje nurodytoje valstybėje įgyvendina įgytas didelės svarbos įvykio, apibrėžto tos valstybės, transliacijos teises tokiu būdu, kad iš didelės auditorijos dalies nebūtų atimta galimybė stebėti šį įvykį tiesiogiai arba žiūrėti jo įrašą naudojantis laisvai prieinamomis televizijos paslaugomis, kaip nustatyta 1989 m. spalio 3 d. direktyvos 3bis straipsnyje.

8 straipsnis.   Kai Prancūzijai priklausantis televizijos paslaugų operatorius transliuoja didelės svarbos įvykį vienoje iš 6 straipsnyje nurodytų valstybių, jis privalo vykdyti šios valstybės televizijos paslaugų operatoriams nustatytas įvykio transliavimo sąlygas.

III   Antraštinė dalis

Baigiamosios nuostatos

9 straipsnis.   Vyriausioji garso ir vaizdo transliacijų taryba (Conseil supérieur de l’audiovisuel) savo iniciatyva arba televizijos paslaugų operatoriaus prašymu gali pareikšti nuomonę dėl šio dekreto nuostatų taikymo sąlygų.

10 straipsnis.   Vėlesniu Valstybės Tarybos dekretu bus paskelbtas didelės svarbos įvykių sąrašas ir jų televizijos transliacijos sąlygos užjūrio departamentuose, Sen Pjere ir Mikelone, Majotoje, Naujojoje Kaledonijoje, Prancūzijos Polinezijoje ir Valio bei Futūnos salose, ypač atsižvelgiant į kiekvienos bendruomenės specifiką ir technines televizijos transliacijos užjūrio departamentuose sąlygas.

11 straipsnis.   Kultūros ir komunikacijų ministras ir užjūrio reikalų ministrė kiekvienas pagal savo kompetenciją yra įpareigojami vykdyti šį dekretą, kuris bus paskelbtas Prancūzijos Respublikos oficialiajame leidinyje.

Priimta Paryžiuje 2004 m. gruodžio 22 d.

Ministro pirmininko vardu

Jean-Pierre RAFFARIN

Kultūros ir komunikacijų ministras

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Užjūrio reikalų ministrė

Brigitte GIRARDIN


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl Suomijos priemonių, nustatytų remiantis Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 1 dalimi, suderinamumo su Bendrijos teise

(2007/481/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyvą 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo (1) ir ypač į jos 3a straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į remiantis Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2006 m. rugsėjo 22 d. laišku, kurį Komisija gavo 2006 m. spalio 2 d., Suomija pranešė Komisijai apie priemones, kurių imsis remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi.

(2)

Komisija per tris mėnesius nuo šio pranešimo gavimo patikrino, ar šios priemonės neprieštarauja Bendrijos teisei ypač atsižvelgiant į šių priemonių proporcingumą ir nacionalinės konsultavimosi procedūros skaidrumą.

(3)

Svarstydama priemones Komisija atsižvelgė į turimus Suomijos žiniasklaidos apžvalgos duomenis.

(4)

Buvo aiškiai ir skaidriai sudarytas į Suomijos priemones įtrauktų labai didelę svarbą visuomenei turinčių įvykių sąrašas bei Suomijoje pradėta išsami konsultacija.

(5)

Komisija įsitikino, kad Suomijos priemonių sąraše nurodyti įvykiai atitiko bent jau du iš toliau nurodytų kriterijų, kurie laikomi patikimais įvykių svarbumo visuomenei rodikliais: i) ypatingas visuotinis atgarsis valstybėje narėje, o ne vien tik reikšmingas įvykis tiems, kurie paprastai domisi aptariama sporto šaka ar veikla, ii) bendrai pripažįstama išskirtinė kultūrinė reikšmė valstybės narės gyventojams, visų pirma kaip kultūrinės tapatybės katalizatoriaus, iii) nacionalinės komandos dalyvavimas aptariamame įvykyje vykstant tarptautinės reikšmės varžyboms ar turnyrui ir iv) įvykis tradiciškai transliuojamas nemokamos televizijos ir sulaukiantis didelio žiūrovų dėmesio.

(6)

Kai kurie Suomijos priemonėse nurodyti įvykiai, įskaitant vasaros ir žiemos olimpines žaidynes, Pasaulio futbolo taurės pirmąsias, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynes bei Suomijos komandos rungtynes šiame turnyre, priskiriami įvykiams, kurie tradiciškai laikomi visuomenei itin svarbiais, kaip aiškiai nurodyta Direktyvos 97/36/EB 18 konstatuojamojoje dalyje. Šie įvykiai turi ypatingą visuotinį atgarsį Suomijoje, kadangi yra ypač populiarūs plačiojoje visuomenėje, o ne tik tarp tų, kurie domisi sporto įvykiais.

(7)

Tarptautinės ledo rutulio federacijos (IIHF) organizuojami Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatai turi ypatingą visuotinį atgarsį, kadangi suomiai yra aktyvūs ledo rutulio žaidėjai, ir turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams dėl labai sėkmingo Suomijos komandos dalyvavimo šiame tarptautiniame turnyre. Pasaulio ledo rutulio čempionatus dėl jų savitos organizacijos reikia laikyti vienu įvykiu, kuriame rungtynės tarp kitų šalių tai pat daro įtaką komandų, su kuriomis Suomijos komanda turi arba gali žaisti, padėčiai ir bendram rezultatui.

(8)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) organizuojami Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai (slidinėjimo krosas, šuolis su slidėmis ir krosas su šuoliu) turi ypatingą visuotinį atgarsį ir bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi Šiaurės šalių slidinėjimo sportas Suomijoje turi nacionalinės sporto šakos statusą.

(9)

Išvardyti atletikos įvykiai, būtent Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos (IAAF) rengiami Pasaulio lengvosios atletikos čempionatai ir Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) rengiami Europos lengvosios atletikos čempionatai turi bendrai pripažįstamą išskirtinę kultūrinę reikšmę Suomijos gyventojams kaip kultūrinės tapatybės katalizatorius, kadangi daugelyje individualių sporto šakų Suomijai atstovaujantys geriausi suomių atletai savo srityje priklauso pasaulio sporto elitui.

(10)

Išvardytus įvykius tradiciškai transliuoja nemokama televizija; jie sulaukia didelio žiūrovų dėmesio.

(11)

Suomijos priemonių proporcingumas pateisina nukrypimą nuo pagrindinės ES sutartyje nustatytos laisvės teikti paslaugas remiantis svarbiausia priežastimi – visuomenės interesu – užtikrinti visuomenei jai labai svarbių įvykių transliavimą.

(12)

Suomijos priemonės neprieštarauja EB konkurencijos taisyklėms, kadangi išvardytiems įvykiams transliuoti reikalavimus atitinkančio transliuotojo apibrėžtis grindžiama objektyviais kriterijais, sudarančiais sąlygas faktinei ir galimai konkurencijai dėl teisių transliuoti šiuos įvykius įgijimo. Be to, išvardytų įvykių skaičius nėra toks neproporcingas, kad iškreiptų konkurenciją į vartotojus orientuotos nemokamos televizijos ir mokamos televizijos rinkose.

(13)

Suomijos priemonių proporcingumą sustiprina tai, kad jos neturi grįžtamojo poveikio ir todėl nedaro įtakos naudojimuisi teisėmis transliuoti sąraše nurodytus įvykius, įgytomis iki tų priemonių įsigaliojimo dienos.

(14)

Komisija informavo kitas valstybes nares apie priemones, apie kurias pranešė Suomija, o jų patikrinimo rezultatus pateikė per komiteto, įsteigto remiantis 2006 m. lapkričio 15 d. Direktyvos 89/552/EEB 23a straipsniu, posėdį. Šiame posėdyje komitetas priėmė palankią nuomonę.

(15)

Suomijos priemonės buvo priimtos 2007 m. vasario 22 d. ir įsigaliojo 2007 m. kovo 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priemonės, apie kurias Suomija 2006 m. rugsėjo 22 d. pranešė Komisijai remdamasi Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 1 dalimi, neprieštarauja Bendrijos teisei.

2 straipsnis

Priemonės, kurias galutinai nustatė Suomija ir kurios yra nurodytos šio sprendimo priede, skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 298, 1989 10 17, p. 23. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/36/EB (OL L 202, 1997 7 30, p. 60).


PRIEDAS

Skelbiama pagal Tarybos direktyvos 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo 3a straipsnio 2 dalį

Priemonės, kurias nustatė Suomija ir kurios bus skelbiamos remiantis Direktyvos 89/552/EEB 3a straipsnio 2 dalimi, yra šios:

„VYRIAUSYBĖS DEKRETAS DĖL

visuomenei svarbių įvykių transliavimo per televiziją

Patvirtinta 2007 m. vasario 22 d. Helsinkyje.

Vadovaujantis Vyriausybės sprendimu, priimtu Susisiekimo ministerijos teikimu ir remiantis 2003 m. spalio 9 d. Televizijos ir radijo veiklos akto (744/1998) su pakeitimais, padarytais Aktu Nr. 394/2003, 20 skirsnio 3 dalimi, nustatoma:

1 skyrius

Visuomenei svarbūs įvykiai

Šie įvykiai yra Suomijos visuomenei svarbūs įvykiai, kaip nurodyta Televizijos ir radijo veiklos akto (744/1998) 20 skirsnio 3 dalyje:

1)

Tarptautinio olimpinio komiteto rengiamos vasaros ir žiemos olimpinės žaidynės;

2)

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) rengiamos Pasaulio futbolo taurės pirmosios, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės;

3)

Europos futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) rengiamos Europos futbolo čempionatų pirmosios, ketvirtfinalio, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės;

4)

Tarptautinės ledo rutulio federacijos (IIHF) organizuojami Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatai;

5)

Tarptautinės slidinėjimo federacijos (FIS) organizuojami Šiaurės šalių pasaulio slidinėjimo čempionatai;

6)

Tarptautinės lengvosios atletikos federacijų asociacijos (IAAF) rengiami Pasaulio lengvosios atletikos čempionatai;

7)

Europos lengvosios atletikos asociacijos (EAA) rengiami Europos lengvosios atletikos čempionatai.

Pasaulio futbolo taurės pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės; Europos futbolo čempionatų pirmosios, pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės; Pasaulio vyrų ledo rutulio čempionatų pusfinalio ir finalo rungtynės ir Suomijos komandos rungtynės, kaip nurodyta skirsnio 1 dalyje, turi būti transliuojamos ištisai tiesiogiai.

Kitus skirsnio 1 punkte nurodytus įvykius galima transliuoti ištisai ar dalimis tiesiogiai arba netiesiogiai.

2 skyrius

Šis dekretas įsigalioja 2007 m. kovo 1 d.

Šis dekretas iki jo įsigaliojimo dienos nusipirktoms išimtinėms teisėms netaikomas.

Helsinkis, 2007 m. vasario 22 d.

Susanna HUOVINEN

susisiekimo ministrė

Ismo KOSONEN

skyriaus direktorius


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 9 d.

dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3291)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/482/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1972 m. balandžio 24 d. Tarybos direktyvą 72/166/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo įgyvendinimu, suderinimo (1), ypač jos 2 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. gegužės 30 d. Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotųjų valstybių nacionaliniai draudikų biurai sudarė daugiašalį susitarimą (toliau – susitarimas). Susitarimas yra pridėtas prie 2003 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimo 2003/564/EB dėl Tarybos direktyvos 72/166/EEB taikymo tikrinant motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (2), kuriuo Komisija nustato datą, nuo kurios valstybės narės neturėtų tikrinti variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tų transporto priemonių atžvilgiu, kurios paprastai naudojamos vienos iš susitarimą pasirašiusių valstybių teritorijoje ir kurioms susitarimas taikomas. Priėmus 1 ir 2 priedėlius susitarimas pradėtas taikyti ir kitoms šalims.

(2)

2007 m. kovo 8 d. valstybių narių ir Andoros, Kroatijos, Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos nacionaliniai draudikų biurai pasirašė susitarimo priedėlį Nr. 3, kuriuo susitarimą numatyta taikyti ir Bulgarijos bei ir Rumunijos nacionaliniams draudikų biurams. Priedėlyje nustatomos praktinės priemonės, užtikrinančios, kad būtų atsisakoma tikrinti transporto priemonių, kurios paprastai naudojamos Bulgarijos ir Rumunijos teritorijoje, draudimą ir kurioms yra taikomos priedėlio nuostatos.

(3)

Dėl to laikomasi visų sąlygų, kad būtų galima nebetikrinti variklinių transporto priemonių, kurios paprastai naudojamos Bulgarijos ir Rumunijos teritorijoje, valdytojų civilinės atsakomybės draudimą pagal Direktyvą 72/166/EEB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės netikrina variklinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tų transporto priemonių atžvilgiu, kurios paprastai naudojamos Bulgarijos ir Rumunijos teritorijoje ir kurioms taikomas daugiašalio Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotųjų valstybių nacionalinių draudikų biurų 2007 m. kovo 8 d. susitarimo priedėlis Nr. 3.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie priemones, kurių buvo imtasi taikant šį sprendimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 103, 1972 5 2, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/14/EB (OL L 149, 2005 6 11, p. 14).

(2)  OL L 192, 2003 7 31, p. 23.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 9 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Vokietijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3413)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/483/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimu 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiu Sprendimą 2006/135/EB (3), nustatomos tam tikros apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos siekiant išvengti šios ligos išplitimo, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, įtarus ar patvirtinus ligos protrūkį.

(2)

Vokietija pranešė Komisijai apie jos teritorijoje kilusį H5N1 protrūkį prie namų laikomų naminių paukščių ūkyje ir ėmėsi tinkamų priemonių pagal Sprendimą 2006/415/EB, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, kaip nustatyta to sprendimo 4 straipsnyje.

(3)

Komisija išnagrinėjo tas priemones bendradarbiaudama su Vokietija ir įsitikino, kad A ir B teritorijų, kurias nustatė šios valstybės narės kompetentinga institucija, ribos yra pakankamai toli nuo faktinės protrūkio vietos. Todėl galima patvirtinti Vokietijos A ir B teritorijų ribas ir nustatyti šio skirstymo į regionus trukmę.

(4)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2006/415/EB.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/415/EB priedas iš dalies keičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 9 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33); pataisyta versija (OL L 195, 2004 6 2, p. 12).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/454/EB (OL L 172, 2007 6 30, p. 87).


PRIEDAS

Sprendimo 2006/415/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

A dalis papildoma šiuo tekstu:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

A teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas (jei pateikta)

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

 

 

2007 8 6

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

B dalis papildoma šiuo tekstu:

ISO šalies kodas

Valstybė narė

B teritorija

Data, iki kurios taikoma, pagal 4 straipsnio 4 dalies b punkto iii papunktį

Kodas (jei pateikta)

Pavadinimas

DE

VOKIETIJA

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

2007 8 6


Klaidų ištaisymas

10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/45


2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2137/2002, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 325, 2002 m. lapkričio 30 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 37 tomas, p. 424)

1.

424 p., 4 konstatuojamoji dalis:

yra:

„Nuostatos dėl valgomųjų vynuogių dydžio yra painios, nes egzistuoja trys skirtingi rūšių sąrašai, pateikti standarto priedėlyje. Siekiant supaprastinti tekstą, du iš trijų rūšių sąrašų turėtų būti panaikinti.“,

turi būti:

„Nuostatos dėl valgomųjų vynuogių dydžio yra painios, nes egzistuoja trys skirtingi veislių sąrašai, pateikti standarto priedėlyje. Siekiant supaprastinti tekstą, du iš trijų veislių sąrašų turėtų būti panaikinti.“.

2.

425 p., priedo 1 dalies pirma ir antra pastraipos (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedo II antraštinės dalies (nuostatos dėl kokybės) a punkto (minimalūs reikalavimai) penktos pastraipos pakeitimas):

yra:

„—

Brikso vertė 12° Alphonse Lavallée, Cardinal ir Victoria rūšims,

Brikso vertė 13° visoms kitoms rūšims su sėklomis,

Brikso vertė 14° visoms kitoms rūšims be sėklų.

Papildomai privalo būti patenkinamas visų rūšių cukraus ir rūgštingumo santykis.“,

turi būti:

„—

Brikso vertė 12° Alphonse Lavallée, Cardinal ir Victoria veislėms,

Brikso vertė 13° visoms kitoms veislėms su sėklomis,

Brikso vertė 14° visoms kitoms veislėms be sėklų.

Papildomai privalo būti patenkinamas visų veislių cukraus ir rūgštingumo santykis.“.

3.

425 p., priedo 1 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys:

yra:

„Valgomųjų vynuogių prinokimas ir būklė privalo būti tokie, kad būtų įmanoma:“,

turi būti:

„Valgomųjų vynuogių branda ir būklė privalo būti tokie, kad būtų įmanoma:“.

4.

425 p., priedo 2 dalies a punkto lentelės trečios skilties antra eilutė:

yra:

„Visos rūšys, išskyrus smulkių uogų rūšis, išvardytas priedėlyje“,

turi būti:

„Visos veislės, išskyrus smulkių uogų veisles, išvardytas priedėlyje“.

5.

425 p., priedo 2 dalies a punkto lentelės ketvirtos skilties antra eilutė:

yra:

„Smulkių uogų rūšys, išvardytos priedėlyje“,

turi būti:

„Smulkių uogų veislės, išvardytos priedėlyje“.

6.

425 p., priedo 3 dalis (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 IV antraštinės dalies (nuostatos dėl leistinų nuokrypių) B punkto (leistini dydžio nuokrypiai) papildymas):

yra:

„iii)

aukščiausia klasė, I ir II klasės: kiekvieno vartotojo pakuotės, kurios neto svoris neviršija 1 kg, kiekvienos kekės, sveriančios mažiau nei 75 g, svoris būtų suderintas su svoriu, numatytu kekei, atitinkančiai visus kitus reikalavimus, keliamus apibrėžtai klasei.“,

turi būti:

„iii)

aukščiausia klasė, I ir II klasės: kiekvienoje nedidelėje 1 kg neto svorio neviršijančioje pakuotėje nurodytam svoriui sureguliuoti leidžiama viena lengvesnė nei 75 g kekė, jeigu ji atitinka visus kitus konkrečiai klasei keliamus reikalavimus.“.

7.

425 p., priedo 4 dalies priedėlio lentelės pavadinimas (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedėlio pakeitimas):

yra:

turi būti:

8.

425 p., priedo 4 dalies priedėlio lentelės pirmos skilties pirma eilutė (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedėlio pakeitimas):

yra:

„Rūšis“,

turi būti:

„Veislė“.

yra:

„Kiti šios rūšies žinomi pavadinimai“,

turi būti:

„Kiti šios veislės žinomi pavadinimai“.


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/46


2001 m. birželio 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 156, 2001 m. birželio 13 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 32 tomas, p. 376)

1.

379 p., 7 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys:

yra:

„Trečiųjų šalių kontrolės įstaigos turi būti oficialios įstaigos arba įstaugos, […].“,

turi būti:

„Trečiųjų šalių kontrolės įstaigos turi būti oficialios įstaigos arba įstaigos […].“

2.

380 p., 9 straipsnio 2 dalies antras sakinys:

yra:

„Jis visada išduodamas importo arba eksporto vietoje.“,

turi būti:

„Jis visada išduodamas importo arba eksporto etape.“

3.

380 p., 10 straipsnio 3 dalies pirmas sakinys:

yra:

„Taikant šį reglamentą, produktų, kuriems yra patvirtinti prekybos standartai, faktūrose ir […].“,

turi būti:

„Taikant šį reglamentą, produktų, kuriems yra patvirtinti prekybos standartai, sąskaitose faktūrose ir […].“

4.

385 p., II priedo (8 straipsnio […] sertifikatas) 6 punktas:

yra:

„Pakuočių skaičius arba žodis „nefasuota“,“

turi būti:

„Pakuočių skaičius arba žodis „nepakuota“.“


10.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 180/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50