ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 7d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 799/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti

3

 

*

2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 801/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės ( 1 )

6

 

*

2007 m. liepos 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 802/2007, uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES IV zonoje ir IIa zonos EB vandenyse

36

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/470/EB

 

*

2007 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

38

Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos vyriausybės Susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

39

 

 

2007/471/EB

 

*

2007 m. birželio 12 d. Tarybos sprendimas dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje

46

 

 

2007/472/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal 1990 m. Šengeno konvenciją, sprendimą, iš dalies keičiantį Finansinį reglamentą dėl Šengeno informacinės sistemos (C.SIS) įrengimo ir techninio aptarnavimo tarnybos naudojimo išlaidų

50

 

 

2007/473/EB

 

*

2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas dėl tam tikrų SIRENE sistemos vadovo, kurį patvirtino Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsteigtas Vykdomasis komitetas, dalių išslaptinimo

52

 

 

Komisija

 

 

2007/474/EB

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, suteikimo Portugalijai (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3186)

53

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį įsigaliojimu

55

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 85/2004, nustatančio obuolių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 13, 2004 1 20) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 42 tomas, p. 140)

56

 

*

2001 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 175/2001, nustatančio negliaudytų graikinių riešutų prekybos standartus, klaidų ištaisymas (OL L 26, 2001 1 27) (Specialiojo leidimo 3 skyriaus 31 tomas, p. 215)

58

 

 

 

*

Pranešimas skaitytojui(žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 799/2007

2007 m. liepos 6 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 756/2007 (OL L 172, 2007 6 30, p. 41).


PRIEDAS

prie 2007 m. liepos 6 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,7

TR

95,6

ZZ

66,2

0707 00 05

JO

151,2

TR

74,4

ZZ

112,8

0709 90 70

IL

42,1

TR

97,2

ZZ

69,7

0805 50 10

AR

71,9

UY

55,8

ZA

64,3

ZZ

64,0

0808 10 80

AR

84,2

BR

79,5

CL

93,8

CN

92,0

NZ

99,1

US

125,3

UY

77,0

ZA

96,1

ZZ

93,4

0808 20 50

AR

78,3

CL

87,5

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

102,7

ZZ

85,5

0809 10 00

TR

203,0

ZZ

203,0

0809 20 95

TR

271,1

US

506,2

ZZ

388,7

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 800/2007

2007 m. liepos 6 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1859/82 (2) 2 straipsniu valstybėms narėms nustatytas respondentinių valdų, kurioms taikomi ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimai, minimalus ekonominis dydis.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priede nustatomas kiekvieno regiono respondentinių valdų skaičius.

(3)

Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą, šioms dviems valstybėms narėms turėtų būti nustatytas respondentinių valdų minimalus dydis ir skaičius.

(4)

Siekiant užtikrinti didesnį Slovakijos pavyzdžio reprezentatyvumą, turėtų būti suderintas su Slovakija susijusių respondentinių valdų minimalus dydis ir skaičius.

(5)

Reglamentas (EEB) Nr. 1859/82 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1859/82 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

2007 ataskaitiniams metams – 12 mėnesių iš eilės, prasidedančių tarp 2007 m. sausio 1 d. ir 2007 m. liepos 1 d. – ir vėlesniems ataskaitiniams metams europiniais dydžio vienetais (EDV) išreikštas minimalus ekonominis dydis, nurodytas Reglamento Nr. 79/65/EEB 4 straipsnyje, yra šis:

Belgijai: 16 EDV

Bulgarijai: 1 EDV

Čekijos Respublikai: 4 EDV

Danijai: 8 EDV

Vokietijai: 16 EDV

Estijai: 2 EDV

Airijai: 2 EDV

Graikijai: 2 EDV

Ispanijai: 2 EDV

Prancūzijai: 8 EDV

Italijai: 4 EDV

Kiprui: 2 EDV

Latvijai: 2 EDV

Lietuvai: 2 EDV

Liuksemburgui: 8 EDV

Vengrijai: 2 EDV

Maltai: 8 EDV

Nyderlandams: 16 EDV

Austrijai: 8 EDV

Lenkijai: 2 EDV

Portugalijai: 2 EDV

Rumunijai: 1 EDV

Slovėnijai: 2 EDV

Slovakijai: 8 EDV

Suomijai: 8 EDV

Švedijai: 8 EDV

Jungtinei Karalystei (išskyrus Šiaurės Airiją): 16 EDV

Jungtinei Karalystei (tik Šiaurės Airijai): 8 EDV.“;

2)

5 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Bulgarija ir Rumunija iki 2007 m. liepos 31 d. Komisijai pateikia 2007 ataskaitinių metų atrankos planą.“;

3)

I priedas yra iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 28).

(2)  OL L 205, 1982 7 13, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1860/2006 (OL L 358, 2006 12 16, p. 31).


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

su Slovakija susijusi dalis pakeičiama taip:

„810

SLOVAKIJA

502“

2)

pridedamos šios su Bulgarija ir Rumunija susijusios lentelės:

„Nuorodos numeris

Regiono pavadinimas

Respondentinių valdų skaičius ataskaitiniais metais

2007

2008

2009 ir vėlesni

830

BULGARIJA

2 000

2 000

2 000 (1)


Nuorodos numeris

Regiono pavadinimas

Respondentinių valdų skaičius ataskaitiniais metais

2007

2008

2009

2010 ir vėlesni

840

RUMUNIJA

1 000

2 000

4 000

6 000 (2)


(1)  2009 ir vėlesniais ataskaitiniais metais Bulgarijoje bus šeši regionai (Reglamento Nr. 79/65/EEB priedas) ir kiekvienam regionui bus nustatytas šis respondentinių valdų skaičius, atitinkantis bendrą šiai šaliai skirtą skaičių.

(2)  2010 ir vėlesniais ataskaitiniais metais Rumunijoje bus aštuoni regionai (Reglamento Nr. 79/65/EEB priedas) ir kiekvienam regionui bus nustatytas šis respondentinių valdų skaičius, atitinkantis bendrą šiai šaliai skirtą skaičių.“


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 801/2007

2007 m. liepos 6 d.

dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (1), ypač į jo 37 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis šalimis,

kadangi:

(1)

Komisija pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 1 dalį kiekvienai šaliai, kuriai netaikomas EBPO Tarybos sprendimas C(2001)107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92)39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros, išsiuntė prašymą raštu, prašydama raštu pateikti patvirtinimą, kad minėto reglamento III arba IIIA priede išvardytos atliekos, kurių eksportas neuždraustas pagal to reglamento 36 straipsnį, gali būti eksportuojamos iš Bendrijos naudojimui toje šalyje bei paprašė nurodyti, kokia kontrolės procedūra (jei tokia procedūra taikoma) būtų taikoma paskirties šalyje.

(2)

Pagal minėtus prašymus kiekviena šalis turėjo nurodyti savo pasirinkimą: taikyti uždraudimą, išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą ar nevykdyti jokios tokių atliekų kontrolės.

(3)

Komisija atsakymus į prašymus raštu gavo iš Alžyro, Andoros, Argentinos, Botsvanos, Baltarusijos, Čilės, Kinijos, Kinijos (Honkongo), Kosta Rikos, Gajanos, Indijos, Lichtenšteino, Moldovos, Omano, Peru, Filipinų, Rusijos Federacijos, Šri Lankos, Taivano, Tailando ir Vietnamo.

(4)

Kai kurios šalys neišdavė patvirtinimo raštu, kad atliekos gali būti eksportuojamos iš Bendrijos į tas šalis. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą turi būti laikoma, kad tos šalys pasirinko taikyti išankstinio raštiško leidimo procedūrą.

(5)

Šio reglamento nuostatos turėtų pakeisti 1999 m. liepos 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1547/1999, pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 259/93 nustatančio kontrolės tvarką, reglamentuojančią tam tikrų rūšių atliekų vežimą į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO Sprendimas C(92)39 (galutinis) (2), nuostatas. Dėl to Reglamentas (EB) Nr. 1547/1999 turėtų būti panaikintas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksportui, kuris nedraudžiamas pagal minėto reglamento 36 straipsnį, į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO Sprendimas, taikomos procedūros, atspindinčios tų šalių pasirinkimą:

a)

taikyti uždraudimą,

b)

taikyti išankstinio raštiško pranešimo ir leidimo procedūrą arba

c)

nevykdyti kontrolės paskirties šalyje,

kaip nustatyta priede.

2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1547/1999 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 6 d.

Komisijos vardu

Peter MANDELSON

Komisijos narys


(1)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(2)  OL L 185, 1999 7 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Tam tikrų šalių pasirinkimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 37 straipsnį.

ALŽYRAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

Visos kitos

ANDORA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

Visos atliekos

 

 

ARGENTINA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010:

polivinilalkoholis

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

karbamidformaldehidinės dervos

fenolformaldehidinės dervos

melaminformaldehidinės dervos

epoksidinės dervos

alkidinės dervos

poliamidai

šios fluorintosios polimerų atliekos (1):

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

iš B3010 visos kitos atliekos

iš B3010

polivinilbutirlis

polivinilacetatas

iš B3020:

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai),

kita, įskaitant, bet neapsiribojant 2. nerūšiuota makulatūra.

iš B3020 visos kitos atliekos

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

iš B3070:

penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

iš: B3070 visos kitos atliekos

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BALTARUSIJA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

iš B1010:

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

iš B1010: visos kitos atliekos

 

iš B1020:

berilio laužas

telūro laužas

iš B1020: visos kitos atliekos

 

iš B1030

vanadžio dulkės

iš B1030: visos kitos atliekos

 

iš B1031

titano dulkės

iš B1031: visos kitos atliekos

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

iš B1120 pereinamieji metalai

iš B1120 lantanidai (retųjų žemių metalai)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

iš B2020

Nedispersinės formos stiklo atliekos:

stiklo duženos ir kitos atliekos, stiklo laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą ir kitą aktyvintą stiklą

stiklo atliekos, kuriose yra specifinių medžiagų

iš B2020 visos kitos atliekos

 

 

B2030

 

iš B2040

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

iš B2040

gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

kietoji siera

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

natrio, kalio, kalcio chloridai

karborundas (silicio karbidas)

sugadintas betonas

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

iš B2120 rūgštinių arba šarminių tirpalų atliekos, kuriose yra specifinių medžiagų

iš B2120 visos kitos atliekos

 

 

 

B2130

 

 

 

 

iš B3010:

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

akrilonitrilas

butadienas

poliamidai

polibutileno tereftalatas

polikarbonatai

akrilo polimerai

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

polimetilmetakrilatas

polivinilalkoholis

polivinilbutirlis

polivinilacetatas

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

karbamidformaldehidinės dervos

fenolformaldehidinės dervos

melaminformaldehidinės dervos

epoksidinės dervos

alkidinės dervos

poliamidai

iš B3010

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

poliacetalis

polieteriai

polifenileno sulfidai

C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

polisiloksanai

* šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

B3020

 

iš B3030

vilnos arba gyvūnų švelnių ar šiurkščių plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet išskyrus išplaušintą žaliavą

iš B3030 visos kitos atliekos

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

iš B3060

degra: likučiai, susidarantys valant riebias medžiagas arba gyvūninį ar augalinį vašką

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

žuvų atliekos

iš B3060 visos kitos atliekos

 

 

B3065

 

iš B3070:

žmogaus plaukų atliekos

iš: B3070 visos kitos atliekos

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

ex GB040 galvaniniai šlakai, kuriuose yra vario

 

ex GB040 tauriųjų metalų šlakas

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

ex GE020 pluoštinio stiklo atliekos, turinčios fizikinių cheminių savybių, panašių į asbesto savybes

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BOTSVANA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

iš B3020 Visos kitos

iš B3020

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis: statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

ČILĖ

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

iš 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

iš 390410—40

 

 

GN010 iš 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

 

Visos kitos

KINIJA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B1010

molibdeno laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

germanio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

iš B1010

volframo laužas

magnio laužas

titano laužas

vanadžio laužas

iš B1010

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, tik ne gyvsidabris)

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

tantalo laužas

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

iš B1100 visos kitos atliekos

 

iš B1100

kietasis cinko lydmetalis

 

B1115

 

iš B1120

lantanidai (retųjų žemių metalai)

iš B1120 visos kitos atliekos

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010:

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

akrilonitrilas

butadienas

poliacetalis

poliamidai

polibutileno tereftalatas

polikarbonatai

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

karbamidformaldehidinės dervos

melaminformaldehidinės dervos

epoksidinės dervos

alkidinės dervos

iš B3010

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

polieteriai

polifenileno sulfidai

akrilo polimerai

C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

polisiloksanai

polimetilmetakrilatas

polivinilalkoholis

polivinilbutirlis

polivinilacetatas

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

fenolformaldehidinės dervos

poliamidai

šios fluorintosios polimerų atliekos : (2):

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

 

 

B3020

iš B3030 visos kitos

 

iš B3030:

iš medvilnės atliekų (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

kitos

atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą) iš

sintetinio pluošto

dirbtinio pluošto

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

iš B3060: Visos kitos

 

iš B3060

iš žemės ūkio ir maisto pramonės atliekų, jeigu jos neužkrečiamos:

kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

KINIJA (HONKONGAS)

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B1010 tantalo laužas

 

iš B1010 visos kitos atliekos

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

iš B1100 ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

 

iš B1100 visos kitos atliekos

 

 

B1115

iš B1120

lantanidai (retųjų žemių metalai)

 

iš B1120 visos kitos atliekos

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010:

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

poliacetalis

polieteriai

C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

* šios fluorintosios polimerų atliekos:

perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

perfluoralkoksialkanas

tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

polivinilfluoridas (PVF)

polivinildenefluoridas (PVDF)

 

iš B3010

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

šių nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas:

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

akrilonitrilas

butadienas

poliamidai

polibutileno tereftalatas

polikarbonatai

polifenileno sulfidai

akrilo polimerai

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

polisiloksanai

polimetilmetakrilatas

polivinilalkoholis

polivinilbutirlis

polivinilacetatas

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

karbamidformaldehidinės dervos

fenolformaldehidinės dervos

melaminformaldehidinės dervos

epoksidinės dervos

alkidinės dervos

poliamidai

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

COSTA RICA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

Visos atliekos

 

 

GAJANA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

 

Visos

INDIJA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

 

Visos

LICHTENŠTEINAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

 

Visos

MOLDOVA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B3020

iš B3020

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis: statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

 

Visos kitos

 

 

OMANAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B1010 visos kitos

iš B1010

geležies ir plieno laužas

 

Visos kitos

 

 

PERU

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

Visos atliekos

 

FILIPINAI

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B1010 kobalto laužas

iš B1010 visos kitos atliekos

 

iš B1020

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

iš B1020 visos kitos atliekos

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

iš B1120: kobaltas, lantanas

iš B1120 visos kitos atliekos

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

iš B2030

kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

iš B2030

kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

RUSIJOS FEDERACIJA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

ŠRI LANKA

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

Visos atliekos

 

TAIVANAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

iš B1010

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, tik ne gyvsidabris)

tantalo laužas

molibdeno laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

chromo laužas

iš B1010

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

magnio laužas

titano laužas

germanio laužas

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

iš B1100

degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

iš B1100

kietasis cinko lydmetalis

nuodegos, kuriose yra cinko

cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

degios lengvosios cinko frakcijos

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

iš B2040 visos kitos

iš B2040:

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010:

poliuretanas (kuriame nėra CFC)

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

ex B3010 visos kitos

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

TAILANDAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

iš B1100 visos kitos

iš B1100

ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

iš B2040

vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

iš B2040 visos kitos:

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010:

nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

fluorintosios polimerų atliekos (3)

iš B3010:

kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

 

B3020

 

iš B3030:

dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

iš B3030 visos kitos

 

B3035

 

 

iš B3040

kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

iš B3040

kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

VIETNAMAS

a)

uždraudimas

b)

išankstinis raštiškas pranešimas ir leidimas

c)

paskirties šalyje nevykdoma kontrolė

iš B1010

taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, tik ne gyvsidabris)

tantalo laužas

kobalto laužas

bismuto laužas

germanio laužas

vanadžio laužas

hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

torio laužas

retųjų žemių elementų laužas

 

iš B1010

geležies ir plieno laužas

vario laužas

nikelio laužas

aliuminio laužas

cinko laužas

alavo laužas

volframo laužas

molibdeno laužas

magnio laužas

titano laužas

cirkonio laužas

mangano laužas

chromo laužas

iš B1020

berilio laužas

kadmio laužas

seleno laužas

telūro laužas

 

iš B1020

stibio laužas

švino laužas (išskyrus švino baterijas)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

iš B2040 visos kitos

 

iš B2040:

iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iš B3010: visos kitos

 

iš B3010

etilenas

stirenas

polipropilenas

polietileno tereftalatas

polikarbonatai

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 190, 2006 7 12, p. 1) išnašą 64 p.

(2)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 190, 2006 7 12, p. 1) išnašą 64 p.

(3)  Žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 (OL L 190, 2006 7 12, p. 1) išnašą 64 p.


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 802/2007

2007 m. liepos 5 d.

uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES IV zonoje ir IIa zonos EB vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11, su pakeitimais, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

17

Valstybė narė

ŠVEDIJA

Ištekliai

COD/2AC4.

Rūšys

Atlantinė menkė (Gadus morhua)

Zona

IV; IIa zonos EB vandenys

Data

2007 6 13


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/38


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. gegužės 30 d.

dėl Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

(2007/470/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2003 m. birželio 5 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl kai kurių galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(2)

Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Kirgizijos Respublikos Vyriausybe dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų, laikydamasi mechanizmų ir nurodymų, numatytų Tarybos sprendimo, įgaliojančio Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl galiojančių dvišalių susitarimų tam tikrų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija, priede.

(3)

Atsižvelgiant į vėlesnį jo sudarymą, susitarimas, dėl kurio Komisija vedė derybas, turėtų būti pasirašytas ir laikinai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų patvirtinamas Bendrijos vardu, atsižvelgiant į Tarybos sprendimą dėl minėto susitarimo sudarymo.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu, atsižvelgiant į jo sudarymą.

3 straipsnis

Iki susitarimo įsigaliojimo jis laikinai taikomas nuo pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą, pirmos dienos.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas pateikti susitarimo 9 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

F. MÜNTEFERING


Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos vyriausybės

SUSITARIMAS

dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų

EUROPOS BENDRIJA

ir

KIRGIZIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

(toliau – Šalys)

PAŽYMĖDAMOS, kad dvišaliuose oro susisiekimo susitarimuose, sudarytuose tarp Europos bendrijos valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos, yra nuostatų, prieštaraujančių Europos bendrijos teisei,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių, atžvilgiu,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę, Bendrijos oro vežėjai, įsisteigę valstybėje narėje, turi teisę be diskriminacijos patekti į oro susisiekimo maršrutus tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į susitarimus tarp Europos bendrijos ir kai kurių trečiųjų šalių, numatančius galimybę tokių trečiųjų šalių piliečiams įsigyti oro vežėjų, turinčių pagal Europos bendrijos teisę išduotas licencijas oro susisiekimui vykdyti, bendrovių nuosavybės dalį,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos dvišalių oro susisiekimo susitarimų nuostatos, prieštaraujančios Bendrijos teisei, turi būti visiškai suderintos su Bendrijos teise, kad būtų sukurtas tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimui tarp Europos bendrijos ir Kirgizijos Respublikos, ir užtikrintas tokių oro susisiekimo tęstinumas,

PRIPAŽINDAMOS, kad dėl Europos bendrijos valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos dvišalių oro susisiekimo susitarimų tam tikrų nuostatų bendrovėms taikomos konkurencijos taisyklės gali tapti neveiksmingos, jei pagal šias nuostatas: i) reikalaujama bendrovių susitarimų, bendrovių asociacijų sprendimų arba bendros praktikos, kurie iškreiptų arba apribotų oro vežėjų konkurenciją tam tikruose maršrutuose, arba pritariama tokiems susitarimams, sprendimams ar praktikai; arba ii) sustiprinamas tokių susitarimų, sprendimų arba bendros praktikos poveikis; arba iii) oro vežėjams arba kitiems privatiems ekonominių operacijų vykdytojams suteikiama teisė imtis priemonių, kurios užkertą kelią oro vežėjų konkurencijai tam tikruose maršrutuose, ją iškreipia arba apriboja.

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Šiame susitarime „valstybės narės“ yra Europos bendrijos valstybės narės.

2.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo Šalis, piliečius, yra suprantama kaip nuoroda į Europos bendrijos valstybių narių piliečius.

3.   Kiekviename iš I priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo Šalis, oro vežėjus yra suprantama, kaip nuoroda į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus.

4.   Skrydžių teisių skyrimas ir toliau nustatomas jau galiojančiais arba būsimais dvišaliais susitarimais.

2 straipsnis

Valstybės narės teikiamas paskyrimas

1.   Šio straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičia atitinkamų II priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių nuostatas dėl oro vežėjo, kurį paskiria atitinkama valstybė narė, paskyrimo tvarkos, Kirgizijos Respublikos jam suteiktų leidimų oro susisiekimui vykdyti ar įgaliojimų bei atsisakymo išduoti leidimus oro susisiekimui vykdyti ar įgaliojimus tokiam oro vežėjui, leidimų ar įgaliojimų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2.   Gavusi valstybės narės teikiamą paskyrimą, Kirgizijos Respublika kiek įmanoma greičiau suteikia atitinkamus leidimus ir įgaliojimus, su sąlyga, kad:

i)

oro vežėjas yra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir pagal Europos bendrijos teisę turi galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti;

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė vykdo ir užtikrina veiksmingą teisės aktais nustatytą oro vežėjo kontrolę bei paskyrime yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija; ir

iii)

oro vežėjas nuosavybės teise tiesiogiai ar per akcijų paketą priklauso valstybėms narėms ir (arba) jų piliečiams ir (arba) kitoms III priede išvardytoms valstybėms ir (arba) šių valstybių piliečiams ir yra jų iš tikro valdomas.

3.   Kirgizijos Respublika gali atsisakyti išduoti, atšaukti, laikinai sustabdyti ar apriboti valstybės narės paskirtojo oro vežėjo leidimus oro susisiekimui vykdyti ar įgaliojimus, jeigu:

i)

oro vežėjas nėra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį arba neturi galiojančios licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Bendrijos teisę;

ii)

už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė nevykdo ar neužtikrina teisės aktais nustatytos veiksmingos oro vežėjo kontrolės arba jeigu paskyrime nėra aiškiai nurodoma atitinkama aviacijos institucija; arba

iii)

oro vežėjas nėra tiesiogiai arba per savo kontrolinį akcijų paketą valdomas valstybių narių ir (arba) valstybių narių piliečių, ir (arba) III priede išvardytų kitų valstybių ir (arba) tų valstybių piliečių, arba jis nėra veiksmingai kontroliuojamas tokių valstybių ir (arba) jų piliečių.

Naudodamasi šioje dalyje nustatyta savo teise, Kirgizijos Respublika nediskriminuoja Bendrijos oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

3 straipsnis

Sauga

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo atitinkamas II priedo c punkte išvardytų straipsnių nuostatas.

2.   Jeigu valstybė narė paskiria oro vežėją, kurį valdo ir kontroliuoja kita valstybė narė, Kirgizijos Respublikos teisės pagal saugą reglamentuojančias oro vežėją paskyrusios valstybės narės ir Kirgizijos Respublikos susitarimo nuostatas taip pat yra taikomos ir kitos valstybės narės priimamiems ar įgyvendinamiems saugos standartams ir oro vežėjo leidimo oro susisiekimui vykdyti išdavimui.

4 straipsnis

Aviacinių degalų apmokestinimas

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo atitinkamas II priedo d punkte išvardytų straipsnių nuostatas.

2.   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, jokia II priedo d dalyje išvardytų susitarimų nuostata nedraudžia valstybėms narėms nediskriminuojant nustatyti mokesčius, rinkliavas, muitus ar mokesčius už degalus, jų teritorijoje tiekiamus į Kirgizijos Respublikos paskirtojo oro vežėjo orlaivį, kai toks oro vežėjas vykdo skrydžius iš vieno valstybės narės teritorijos vietovės į kitą tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijos vietovę.

5 straipsnis

Vežimo Europos bendrijoje tarifai

1.   Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo atitinkamas II priedo e punkte išvardytų straipsnių nuostatas.

2.   Pagal I priede nurodytą susitarimą, kuriame yra II priedo e punkte išvardytos nuostatos dėl vežimo tiktai Bendrijos teritorijoje, Kirgizijos Respublikos paskirtasis (-ieji) oro vežėjas (-ai) taiko tarifus pagal Bendrijos teisę.

6 straipsnis

Konkurencijos taisyklių atitikimas

1.   Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, jokia I priede išvardytų susitarimų nuostata: i) neskatina sudaryti užkertančių kelią konkurencijai ar ją iškreipiančių bendrovių susitarimų, priimti tokį poveikį sukeliančių bendrovių asociacijų sprendimų arba imtis kelią konkurencijai užkertančių ar ją iškreipiančių suderintų veiksmų; ii) nestiprina bet kokių iš minėtų susitarimų, sprendimų ar suderintų veiksmų poveikio; arba iii) nesuteikia privatiems ekonominės veiklos vykdytojams įgaliojimų imtis priemonių, kurios užkerta kelią konkurencijai, ją iškreipia arba apriboja.

2.   I priede išvardytų susitarimų nuostatos, kurios nesuderinamos su šio straipsnio 1 dalimi, nėra taikomos.

7 straipsnis

Susitarimo priedai

Šio susitarimo priedai yra neatskiriama susitarimo dalis.

8 straipsnis

Peržiūra ar dalinis pakeitimas

Šalys bet kuriuo metu abipusiu susitarimu gali iš naujo apsvarstyti ar iš dalies pakeisti šį susitarimą.

9 straipsnis

Įsigaliojimas ir laikinas taikymas

1.   Šis susitarimas įsigalioja, kai Šalys viena kitai raštu praneša apie šiam susitarimui įsigalioti būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

2.   Nepaisydamos 1 dalies, Šalys susitaria taikyti šį susitarimą nuo pirmosios mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį Šalys praneša viena kitai apie visų procedūrų, reikalingų šio susitarimo įsigaliojimui, užbaigimą, dienos.

3.   Šis susitarimas taikomas visiems I priede išvardytiems valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos susitarimams ir kitoms sutartims, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną dar nebus įsigalioję, įsigalios ar bus pradėti taikyti laikinai.

10 straipsnis

Nutraukimas

1.   Jeigu I priede nurodytas susitarimas nutraukiamas, visos šio susitarimo nuostatos, susijusios su I priede nurodytu susitarimu, netenka galios tuo pat metu.

2.   Jeigu yra nutraukiami visi I priede išvardyti susitarimai, šis susitarimas taip pat netenka galios.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį susitarimą.

Priimta 2007 m. birželio 1 dieną Briuselyje dviem egzemplioriais bulgarų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų, švedų, rusų ir kirgizų kalbomis.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image

I PRIEDAS

Šio susitarimo 1 straipsnyje minimų susitarimų sąrašas

Kirgizijos Respublikos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną yra sudaryti, pasirašyti ir (arba) parafuoti:

Austrijos Federacinės Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Vienoje 1998 m. kovo 17 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Austrijos susitarimas,

Čekijos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Prahoje 2004 m. balandžio 29 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Čekijos Respublikos susitarimas,

Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Biškeke 1997 m. gegužės 13 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Vokietijos susitarimas,

Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, priimtas Atėnuose 2004 m. lapkričio 1 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Graikijos susitarimas,

Slovakijos Respublikos Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Biškeke 2006 m. rugsėjo 27 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Slovakijos susitarimas,

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Kirgizijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Londone 1994 m. gruodžio 8 d., toliau II priede – Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės susitarimas.

Paskutiniai pakeitimai padaryti abiejų Šalių civilinės aviacijos institucijų Susitarimo memorandumu, pasirašytu Londone 2003 m. rugsėjo 2 d., toliau – Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės SM.

II PRIEDAS

Šio susitarimo I priede išvardytų ir 2–5 straipsniuose minimų susitarimų straipsniai

a)

Valstybės narės paskyrimas:

Kirgizijos ir Austrijos susitarimo 3 straipsnio 5 dalis,

Kirgizijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Kirgizijos ir Vokietijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

Kirgizijos ir Graikijos susitarimo 3 straipsnio 2 dalies a punktas,

Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 4 straipsnio 4 dalis ir Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės SM B priedo 4 straipsnio a punktas;

b)

atsisakymas išduoti įgaliojimus ar leidimus, jų atšaukimas, laikinas galiojimo sustabdymas arba apribojimas:

Kirgizijos ir Austrijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Kirgizijos ir Čekijos Respublikos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies b punktas,

Kirgizijos ir Graikijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punktas ir Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės SM B priedo 5 straipsnio 1 dalies a punktas;

c)

sauga:

Kirgizijos ir Austrijos susitarimo 6 straipsnis,

Kirgizijos ir Čekijos susitarimo 7 straipsnis,

Kirgizijos ir Vokietijos susitarimo 12 straipsnis,

Kirgizijos ir Graikijos susitarimo 8 straipsnis,

Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės SM B priedo 13a straipsnis;

d)

aviacinių degalų apmokestinimas:

Kirgizijos ir Austrijos susitarimo 7 straipsnis,

Kirgizijos ir Čekijos susitarimo 8 straipsnis,

Kirgizijos ir Vokietijos susitarimo 6 straipsnis,

Kirgizijos ir Graikijos susitarimo 9 straipsnis,

Kirgizijos ir Slovakijos susitarimo 9 straipsnis,

Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 8 straipsnis;

e)

vežimo Europos bendrijoje tarifai:

Kirgizijos ir Austrijos susitarimo 11 straipsnis,

Kirgizijos ir Čekijos susitarimo 12 straipsnis,

Kirgizijos ir Vokietijos susitarimo 10 straipsnis,

Kirgizijos ir Graikijos susitarimo 13 straipsnis,

Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės susitarimo 7 straipsnis; ir Kirgizijos ir Jungtinės Karalystės SM B priedo 7 straipsnis.

III PRIEDAS

Kitų šio susitarimo 2 straipsnyje minimų valstybių sąrašas

a)

Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės sutartį);

b)

Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės sutartį);

c)

Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą);

d)

Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos oro transporto susitarimą).


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/46


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 12 d.

dėl Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, taikymo Čekijos Respublikoje, Estijos Respublikoje, Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Vengrijos Respublikoje, Maltos Respublikoje, Lenkijos Respublikoje, Slovėnijos Respublikoje ir Slovakijos Respublikoje

(2007/471/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Aktą dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų (toliau – 2003 m. Stojimo aktas), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad Šengeno acquis nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios nurodytos minėto Akto I priede, taikomos naujojoje valstybėje narėje, kaip apibrėžta tame dokumente, tik pagal šiuo tikslu priimtą Tarybos sprendimą, patikrinus, ar būtinos sąlygos dėl atitinkamos acquis taikymo yra įvykdytos.

(2)

Taryba patikrino, ar Čekijos Respublika, Estijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika, Slovėnijos Respublika ir Slovakijos Respublika (toliau – atitinkamos valstybės narės) užtikrina pakankamą duomenų apsaugos lygį, imdamasi šių veiksmų:

atitinkamoms valstybėms narėms buvo pateiktas išsamus klausimynas, o atsakymai užregistruoti ir visose atitinkamose valstybėse narėse buvo surengti patikrinimo ir įvertinimo vizitai pagal taikomas Šengeno įvertinimo procedūras, nurodytas Vykdomojo komiteto sprendime, įsteigiančiame Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (1), duomenų apsaugos srityje.

(3)

2006 m. gruodžio 5 d. Taryba padarė išvadą, kad Čekijos Respublika, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos Respublika, Lenkijos Respublika ir Slovėnijos Respublika įvykdė sąlygas šioje srityje. 2007 m. birželio 11 d. Taryba padarė išvadą, kad Estijos Respublika ir Slovakijos Respublika įvykdė sąlygas šioje srityje. Todėl galima nustatyti datą, nuo kurios Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS), gali būti taikomos tose valstybėse narėse.

(4)

Šio sprendimo įsigaliojimas turėtų sudaryti sąlygas atitinkamoms valstybėms narėms perduoti tikrus SIS duomenis. Konkretus šių duomenų naudojimas turėtų sudaryti sąlygas Tarybai pagal taikomas Šengeno įvertinimo procedūras, nurodytas Sprendime SCH/Com-ex (98) 26 def., patikrinti, ar atitinkamose valstybėse narėse teisingai taikomos Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS. Atlikus šiuos įvertinimus Taryba turėtų nuspręsti panaikinti vidaus sienų kontrolę atitinkamose valstybėse narėse.

(5)

Reikėtų priimti atskirą Tarybos sprendimą, nustatantį vidaus sienų kontrolės panaikinimo datą. Iki tuo sprendimu nustatytos kontrolės panaikinimo datos reikėtų nustatyti tam tikrus SIS naudojimo apribojimus.

(6)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2), nuostatos, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB (3) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS, kaip nurodyta I priede, nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. taikomos Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai, joms bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Belgijos Karalyste, Danijos Karalyste, Vokietijos Federacine Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Nyderlandų Karalyste, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalyste bei Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste.

2.   Šengeno acquis nuostatos, susijusios su SIS, kaip nurodyta II priede, nuo tose nuostatose numatytos datos taikomos Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai, joms bendradarbiaujant tarpusavyje ir su Belgijos Karalyste, Danijos Karalyste, Vokietijos Federacine Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalyste, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika, Liuksemburgo Didžiąja Hercogyste, Nyderlandų Karalyste, Austrijos Respublika, Portugalijos Respublika, Suomijos Respublika ir Švedijos Karalyste bei Islandijos Respublika ir Norvegijos Karalyste.

3.   Nuo 2007 m. liepos 7 d. tikri SIS duomenys gali būti perduoti atitinkamoms valstybėms narėms.

Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. atitinkamos valstybės narės, kaip ir valstybės narės, kurioms Šengeno acquis nuostatos jau taikomos, galės įvesti duomenis į SIS ir naudoti SIS duomenis, atsižvelgdamos į 4 dalies nuostatas.

4.   Iki vidaus sienų kontrolės panaikinimo atitinkamose valstybėse narėse datos tos valstybės narės:

a)

neprivalo neleisti atvykti į savo teritoriją trečiųjų valstybių piliečiams ar išsiųsti trečiųjų valstybių piliečius, dėl kurių kita valstybė narė yra pateikusi SIS perspėjimą atsisakymo leisti atvykti tikslais;

b)

neįveda duomenų, kuriems taikomos 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, sudarytos 1985 m. birželio 14 d. tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos Vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau – Šengeno konvencija) (4) 96 straipsnio nuostatos.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2007 m. birželio 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

W. SCHÄUBLE


(1)  OL L 239, 2000 9 22, p. 138.

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 239, 2000 9 22, p. 19. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 381, 2006 12 28, p. 4).


I PRIEDAS

Šengeno acquis nuostatų, susijusių su SIS, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, taikytinų atitinkamoms valstybėms narėms, sąrašas

1.

Šengeno konvencijos nuostatos:

Šengeno konvencijos 64 straipsnis ir 92–119 straipsniai;

2.

Kitos su SIS susijusios nuostatos:

a)

šių Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal Šengeno konvenciją, sprendimų nuostatos:

1997 m. gruodžio 15 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, iš dalies keičiantis C. SIS finansinį reglamentą (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

b)

šių Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal Šengeno konvenciją, deklaracijų nuostatos:

i)

1996 m. balandžio 18 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl užsieniečio sąvokos apibrėžimo (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

ii)

1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl SIS struktūros (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3),

c)

kiti dokumentai:

i)

2000 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas (2000/265/EB) dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu tam tikrų valstybių narių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Šengeno aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros „Sisnet“ įrengimu ir veikimu, valdymo biudžetinius aspektus, nustatymo (4),

ii)

SIRENE vadovas (5),

iii)

2004 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 871/2004 dėl naujų Šengeno informacinės sistemos funkcijų, įskaitant kovą su terorizmu, nustatymo (6) ir vėlesni sprendimai dėl tų funkcijų taikymo datos;

iv)

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas 2005/211/TVR dėl Šengeno informacinės sistemos kai kurių naujų funkcijų nustatymo, įskaitant kovos su terorizmu srityje (7), ir vėlesni sprendimai dėl tų funkcijų taikymo datos;

v)

2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1160/2005, iš dalies keičiantis Konvenciją dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo dėl laipsniško bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno informacinės sistemos (8),

vi)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (9), 5 straipsnio 4 dalies a punkto ir II antraštinės dalies bei priedų nuostatos, susijusios su Šengeno informacine sistema (SIS).


(1)  OL L 239, 2000 9 22, p. 444. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2007/472/EB (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 50).

(2)  OL L 239, 2000 9 22, p. 458.

(3)  OL L 239, 2000 9 22, p. 459.

(4)  OL L 85, 2000 4 6, p. 12. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/155/EB (OL L 68, 2007 3 8, p. 5).

(5)  SIRENE vadovo dalys buvo paskelbtos OL C 38, 2003 2 17, p. 1. Vadovas buvo iš dalies pakeistas Komisijos sprendimais 2006/757/EB (OL L 317, 2006 11 16, p. 1) ir 2006/758/EB (OL L 317, 2006 11 16, p. 41).

(6)  OL L 162, 2004 4 30, p. 29.

(7)  OL L 68, 2005 3 15, p. 44.

(8)  OL L 191, 2005 7 22, p. 18.

(9)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.


II PRIEDAS

Šengeno acquis nuostatų, susijusių su SIS, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje, taikytinų atitinkamoms valstybėms narėms nuo tose nuostatose numatytos datos, sąrašas

1.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 dėl valstybių narių tarnybų, atsakingų už transporto priemonių registracijos liudijimų išdavimą, prieigos prie Šengeno antrosios kartos informacinės sistemos (SIS II) (1);

2.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (2);

3.

… Tarybos sprendimas 2007/…/EB dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo (3).


(1)  OL L 381, 2006 12 28, p. 1.

(2)  OL L 381, 2006 12 28, p. 4.

(3)  Žr. Tarybos dokumentą 14914/06. Sprendimas dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje, bet priimtas 2007 m. birželio 12 d, išskyrus bulgarų ir rumunų kalbomis (šiomis kalbomis dokumentą planuojama priimti 2007 m. liepos 10 d.).


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

iš dalies keičiantis Vykdomojo komiteto, įsteigto pagal 1990 m. Šengeno konvenciją, sprendimą, iš dalies keičiantį Finansinį reglamentą dėl Šengeno informacinės sistemos (C.SIS) įrengimo ir techninio aptarnavimo tarnybos naudojimo išlaidų

(2007/472/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Konvencijos dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (1990 m. Šengeno konvencija) 119 straipsnį,

kadangi:

(1)

1990 m. Šengeno konvencijos 119 straipsnyje numatoma, kad 92 straipsnio 3 dalyje nurodytas C.SIS įrengimo ir veiklos išlaidas Susitariančiosios Šalys turėtų padengti kartu.

(2)

Su C.SIS įrengimu ir veikla susiję finansiniai įsipareigojimai reglamentuojami konkrečiu Finansiniu reglamentu, priimtu 1997 m. gruodžio 15 d. Šengeno vykdomojo komiteto sprendimu, iš dalies keičiančiu C.SIS finansinį reglamentą (toliau – C.SIS finansinis reglamentas).

(3)

Remiantis Sprendimu 2000/777/EB (1), C.SIS finansinis reglamentas taikomas Danijai, Suomijai ir Švedijai bei Islandijai ir Norvegijai.

(4)

Naujosios valstybės narės, išskyrus Kiprą, turėtų būti integruotos į pirmosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS 1+) tą dieną, kurią, vykdydama SISone4ALL projektą, pagal 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalį nustatys Taryba.

(5)

Nuo tos dienos tos valstybės narės turėtų dalyvauti įgyvendinant C.SIS finansinį reglamentą.

(6)

Pagrįsta, kad tos valstybės narės prisidėtų prie C.SIS ankstesnių išlaidų. Tačiau, kadangi jos įstojo į Europos Sąjungą tik 2004 m., manoma, kad jos turėtų prisidėti prie su C.SIS įrengimu susijusių ankstesnių išlaidų, patirtų nuo 2005 m. sausio 1 d. Taip pat manoma, kad jos turėtų prisidėti prie ankstesnių veiklos išlaidų, patirtų nuo 2007 m. sausio 1 d.

(7)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2), nuostatos, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB (3) dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį.

(8)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, apibrėžtos Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, patenkančios į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio G punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Sprendimų 2004/849/EB (4) ir 2004/860/EB (5) 4 straipsnių 1 dalimis.

(9)

Remiantis Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir prie Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsniu ir Sprendimo 2000/365/EB (6) 8 straipsnio 2 dalimi, Jungtinė Karalystė dalyvauja priimant šį sprendimą.

(10)

Remiantis Protokolo dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos sistemą, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsniu ir Sprendimo 2002/192/EB (7) 6 straipsnio 2 dalimi, Airija dalyvauja priimant šį sprendimą.

(11)

Kipro Respublikos atžvilgiu šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje.

(12)

Šis sprendimas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

C.SIS finansinio reglamento I antraštinės dalies 3 punktas papildomas šia įtrauka:

„—

valstybių, kurios tapo Europos Sąjungos narėmis 2004 m., atveju ši suma apskaičiuojama tik remiantis išlaidomis, patirtomis įrengiant C.SIS po 2005 m. sausio 1 d. Jos taip pat prisideda prie C.SIS veiklos išlaidų, patirtų nuo 2007 m. sausio 1 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. SCHAVAN


(1)  2000 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2000/777/EB dėl Šengeno acquis taikymo Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje bei Islandijoje ir Norvegijoje (OL L 309, 2000 12 9, p. 24).

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/849/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 368, 2004 12 15, p. 26).

(5)  2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas 2004/860/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (OL L 370, 2004 12 17, p. 78).

(6)  2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 131, 2000 6 1, p. 43).

(7)  2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/52


TARYBOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 25 d.

dėl tam tikrų SIRENE sistemos vadovo, kurį patvirtino Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsteigtas Vykdomasis komitetas, dalių išslaptinimo

(2007/473/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. spalio 14 d. Sprendimu 2003/19/EB dėl tam tikrų Sirene sistemos vadovo, kurį patvirtino Konvencija dėl 1985 m. birželio 14 d. Šengeno susitarimo įgyvendinimo įsteigtas Vykdomasis komitetas, dalių išslaptinimo (1) Taryba išslaptino tam tikras SIRENE vadovo dalis ir sumažino SIRENE vadovo 2.3 skirsnio bei 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 priedų slaptumo žymas iki „Restreint UE“.

(2)

Naujausioje SIRENE sistemos vadovo redakcijoje, pateiktoje 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos sprendimuose 2006/757/EB (2) ir 2006/758/EB (3), iš dalies keičiančiuose SIRENE vadovą, nėra nuostatos, atitinkančios 2.3 skirsnį, buvusį priimant Sprendimą 2003/19/EB.

(3)

Tarybos nuomone, dabar tikslinga išslaptinti kitas SIRENE vadovo dalis.

(4)

1, 3, 4 ir 6 priedų slaptumo žyma turėtų likti „Restreint UE“,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

SIRENE vadovo 2 ir 5 priedai išslaptinami.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. SCHAVAN


(1)  OL L 8, 2003 1 14, p. 34.

(2)  OL L 317, 2006 11 16, p. 1.

(3)  OL L 317, 2006 11 16, p. 41.


Komisija

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 4 d.

dėl papildomų dienų, kurias laivai gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, suteikimo Portugalijai

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3186)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(2007/474/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 41/2007, nustatantį 2007 m. Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (1), ypač į jo IIB priedo 9 punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIB priedo 7 punkte nustatytas didžiausias dienų, kurias Bendrijos laivai, jei jų bendras ilgis yra 10 m arba didesnis ir jei jie turi tralus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 32 mm arba didesnis, žiauninius tinklaičius, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 60 mm arba didesnis, arba inkarines ilgąsias ūdas, gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, kaip apibrėžta IIB priedo 1 punkte, 2007 m. vasario 1 d. – 2008 m. sausio 31 d., skaičius.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIB priedo 9 punkte Komisijai suteikiama teisė atsižvelgiant į po 2004 m. sausio 1 d. visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą skirti papildomų dienų, kurias laivai, turintys minėtus žvejybos įrankius, gali būti minėtame geografiniame rajone.

(3)

2006 m. spalio 10 d., 2006 m. lapkričio 14 d. ir 2007 m. kovo 12 d. Portugalija pateikė duomenų, iš kurių matyti, kad po 2004 m. sausio 1 d. visam laikui žvejybos veiklą nutraukusių laivų žvejybos pastangos atitinkamai sudarė 9,61 % Portugalijos laivų, buvusių tame geografiniame rajone 2003 m. ir turėjusių tralus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 32 mm arba didesnis, žvejybos pastangų, 6,75 % Portugalijos laivų, buvusių tame geografiniame rajone 2003 m. ir turėjusių žiauninius tinklaičius, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 60 mm arba didesnis, žvejybos pastangų ir 14,12 % Portugalijos laivų, buvusių tame geografiniame rajone 2003 m. ir turėjusių inkarines ilgąsias ūdas, žvejybos pastangų.

(4)

Atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir taikant reglamento IIB priedo 9.1 punkte nustatytą skaičiavimo būdą Portugalijai turėtų būti skirta dvidešimt viena papildoma diena laivams, turintiems to priedo 3 punkto a papunktyje nurodytos grupės įrankius, penkiolika papildomų dienų laivams, turintiems 3 punkto b papunktyje nurodytos grupės įrankius ir trisdešimt papildomų dienų laivams, turintiems 3 punkto c papunktyje nurodytos grupės įrankius, 2007 m. vasario 1 d.–2008 m. sausio 31 d. laikotarpiui.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Didžiausias dienų, kurias žvejybos laivai, kurie plaukioja su Portugalijos vėliava, turi Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIB priedo 3 punkto a papunktyje nurodytus žvejybos įrankius ir kuriems netaikoma nei viena iš to priedo 7.1 punkte nurodytų specialių sąlygų, gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skaičius, nurodytas to priedo I lentelėje, pakeičiamas į 237 dienas per metus.

2.   Didžiausias dienų, kurias žvejybos laivai, kurie plaukioja su Portugalijos vėliava, turi Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIB priedo 3 punkto b papunktyje nurodytus žvejybos įrankius ir kuriems netaikoma nei viena iš to priedo 7.1 punkte nurodytų specialių sąlygų, gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skaičius, nurodytas to priedo I lentelėje, pakeičiamas į 231 dienas per metus.

3.   Didžiausias dienų, kurias žvejybos laivai, kurie plaukioja su Portugalijos vėliava, turi Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIB priedo 3 punkto c papunktyje nurodytus žvejybos įrankius ir kuriems netaikoma nei viena iš to priedo 7.1 punkte nurodytų specialių sąlygų, gali būti TTJT VIIIc ir IXa kvadratuose, išskyrus Kadiso įlanką, skaičius, nurodytas to priedo I lentelėje, pakeičiamas į 246 dienas per metus.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1.


SUSITARIMAI

Taryba

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/55


Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį įsigaliojimu

Pirmiau minėtas Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimas (OL L 169, 2007 6 29) įsigaliojo 2007 m. birželio 25 d.


Klaidų ištaisymas

7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/56


2004 m. sausio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 85/2004, nustatančio obuolių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 13, 2004 m. sausio 20 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 42 tomas, p. 140)

1.

142 p., priedo II antraštinės dalies A dalies 1 išnaša:

yra:

„(1)

Dėl Fuji rūšiai būdingų savybių nuimant derlių leidžiama, kad vaisiaus šerdis būtų spindulinė, vandeninga, su sąlyga, kad ji yra kiekvieno vaisiaus indų pluoštuose.“,

turi būti:

„(1)

Dėl Fuji veislės ir jos mutantų obuoliams būdingų savybių, susijusių su skynimo branda, jiems leidžiamas radialinis stikliškumas, jeigu jis neperžengia kiekvieno vaisiaus šerdies kontūrų (vedamųjų indų kūlelių).“

2.

142 p., priedo II antraštinės dalies B dalies i ir ii punkto 3 ir 4 išnašos:

yra:

„(3)

Obuolių spalvos ir rusvumo kriterijai […].

(4)

Obuolių spalvos ir rusvumo kriterijai […].“,

turi būti:

„(3)

Obuolių spalvos ir rūdėtumo kriterijai […].

(4)

Obuolių spalvos ir rūdėtumo kriterijai […].“

3.

143 p., priedo II antraštinės dalies B dalies ii punkto trečios pastraipos šešta įtrauka:

yra:

„—

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, išskyrus šašligę (Venturia inaequalis), kuri neturi apimti daugiau kaip 0,25 cm2 bendro ploto,“,

turi būti:

„—

1 cm2 viso paviršiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, išskyrus rauples (Venturia inaequalis), kuri neturi apimti daugiau kaip 0,25 cm2 bendro ploto,“.

4.

143 p., priedo II antraštinės dalies B dalies iii punkto trečios pastraipos šešta įtrauka:

yra:

„—

2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, įskaitant spalvą šiek tiek pakeitusius sudaužymus, išskyrus šašligę (Venturia inaequalis) […],“,

turi būti:

„—

2,5 cm2 viso paviršiaus ploto, jeigu tai kitokie defektai, įskaitant spalvą šiek tiek pakeitusius sudaužymus, išskyrus rauples (Venturia inaequalis) […],“.

5.

143 p., priedo II antraštinės dalies B dalies iii punkto 1 išnaša:

yra:

„(1)

Obuolių spalvos ir rusvumo kriterijai […].“,

turi būti:

„(1)

Obuolių spalvos ir rūdėtumo kriterijai […].“.

6.

144 p., priedo IV antraštinės dalies pastraipa:

yra:

„Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai kiekvienoje pakuotėje leidžiami produkcijai, neatitinkančiai konkrečios rūšies reikalavimų.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės produktams leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytai klasei nustatytų reikalavimų.“.

7.

144 p., priedo IV antraštinės dalies B dalies pirma pastraipa:

yra:

„Visų klasių:

vaisių, kuriems taikomos vienodumo taisyklės – 10 % pagal skaičių arba masę vaisių, šiek tiek daugiau arba mažiau neatitinkančių nurodyto ant pakuotės dydžio, o žemiausios leidžiamos klasės vaisių maksimalus nuokrypis:“,

turi būti:

„Visų klasių 10 % obuolių nuo viso jų vienetų skaičiaus arba svorio gali būti šiek tiek mažesni arba didesni už nurodytą ant pakuotės dydį, o žemiausios leidžiamos klasės vaisių maksimalus nuokrypis:“.

8.

146 p., priedo papildymo 2 dalies pavadinimas ir pirma bei antra įtraukos:

yra:

„Rusvumo kriterijai

R grupė – obuolių veislės, kurių rusvumas yra odelės savybė, o ne defektas, jeigu tai atitinka būdingą veislės išvaizdą.

Veislėms, išskyrus išvardytas R grupėje, rusvumas yra leistinas neperžengiant tokių ribų:“,

turi būti:

„Rūdėtumo kriterijai

R grupė – obuolių veislės, kurių rūdėtumas yra odelės savybė, o ne defektas, jeigu tai atitinka būdingą veislės išvaizdą.

Veislėms, išskyrus išvardytas R grupėje, rūdėtumas yra leistinas neperžengiant tokių ribų:“.

9.

146 p., priedo papildymo 2 dalies lentelės pirmos skilties trečia eilutė:

yra:

„Rusvumas“,

turi būti:

„Rūdėtumas“.

10.

146 p., priedo papildymo 2 dalies lentelės pirmos skilties ketvirta eilutė:

yra:

„—

Neryškus, tinklą primenantis rusvumas, labai nesiskiriantis nuo viso vaisiaus spalvos“,

turi būti:

„—

Neryškus, tinklą primenantis rūdėtumas, labai nesiskiriantis nuo viso vaisiaus spalvos“.

11.

146 p., priedo papildymo 2 dalies lentelės antros skilties penkta eilutė:

yra:

„—

Neryškūs ir izoliuoti rusvumo pėdsakai, nekeičiantys bendros vaisiaus ir pakuotės išvaizdos“,

turi būti:

„—

Neryškūs ir izoliuoti rūdėtumo pėdsakai, nekeičiantys bendros vaisiaus ir pakuotės išvaizdos“;

12.

146 p., priedo papildymo 2 dalies lentelės pirmos skilties šeštos eilutės antras sakinys:

yra:

„Bet kokiu atveju neryškus rusvumas ir ryškus rusvumas bei abu kartu negali viršyti maksimalios ribos:“,

turi būti:

„Bet kokiu atveju neryškus rūdėtumas ir ryškus rūdėtumas bei abu kartu negali viršyti maksimalios ribos:“.

13.

147 p., priedo papildymo 4 dalies pavadinimas:

yra:

„Neišsamus obuolių veislių, rūšiuojamų pagal spalvą, rusvumą ir dydį, sąrašas“,

turi būti:

„Neišsamus obuolių veislių, rūšiuojamų pagal spalvą, rūdėtumą ir dydį, sąrašas“.


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/58


2001 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 175/2001, nustatančio negliaudytų graikinių riešutų prekybos standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 26, 2001 m. sausio 27 d. )

(Specialiojo leidimo 3 skyriaus 31 tomas, p. 215)

1.

216 p., priedo I antraštinės dalies pirma pastraipa:

yra:

„Šis standartas taikomas negliaudytiems graikiniams riešutams be išorinės žievelės, kurie […].“,

turi būti:

„Šis standartas taikomas negliaudytiems graikiniams riešutams be apyvaisio, kurie […].“

2.

216 p., priedo I antraštinės dalies antra pastraipa:

yra:

„[…] nuo kurių buvo nuvalyta išorinė žievelė ir kurie nebuvo apdoroti jokiomis priemonėmis, pakeičiančiomis natūralią jų drėgmę.“,

turi būti:

„[…] nuo kurių buvo nuvalytas apyvaisis ir kurie nebuvo apdoroti jokiomis priemonėmis, pakeičiančiomis natūralią jų drėgmę.“

3.

216 p., priedo II antraštinės dalies A dalies i punkto, a papunkčio paskutinė įtrauka:

yra:

„—

nuvalytas nuo išorinės žievelės liekanų.“,

turi būti:

„—

nuvalytas nuo apyvaisio liekanų.“

4.

216 p., priedo II antraštinės dalies A dalies i punkto, c papunkčio ketvirta pastraipa:

yra:

„Sausų graikinių riešutų pertvarėlė […].“,

turi būti:

„Džiovintų graikinių riešutų pertvarėlė […].“

5.

217 p., priedo II antraštinės dalies A dalies ii punkto pirma pastraipa:

yra:

„Sausų graikinių riešutų bendra riešuto drėgmė […].“,

turi būti:

„Džiovintų graikinių riešutų bendra riešuto drėgmė […].“

6.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies pirmas sakinys:

yra:

„Negliaudyti graikiniai riešutai yra klasifikuojami į tris toliau apibrėžtas rūšis:“,

turi būti:

„Negliaudyti graikiniai riešutai yra klasifikuojami į tris toliau apibrėžtas klases:“

7.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies i punkto pirma pastraipa:

yra:

„ „Aukščiausioji“ rūšis

Šios rūšies graikiniai riešutai su kevalu turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti būdingas įprastų arba maišytų rūšių ypatybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia ir pažymi etiketėje.“,

turi būti:

„ „Aukščiausioji“ klasė

Šios klasės graikiniai riešutai su kevalu turi būti aukščiausios kokybės. Jie turi turėti būdingas veislės arba tam tikrų veislių mišinio ypatybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia ir pažymi etiketėje.“

8.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies i punkto trečia ir ketvirta pastraipos:

yra:

„[…] kurių priklausomybė tam tikrai rūšiai nėra garantuota ar maišyta rūšis nėra apibrėžta.

Į šią rūšį gali patekti tik paties paskutinio derliaus riešutai.“,

turi būti:

„[…] kurių priklausomybė tam tikrai veislei nėra garantuota ar veislių mišinys nėra apibrėžtas.

Šiai klasei gali būti priskiriami tik paties paskutinio derliaus riešutai.“

9.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies ii punkto pirma pastraipa:

yra:

„I rūšis

Šios rūšies negliaudyti graikiniai riešutai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti įprastų, arba maišytų rūšių ypatybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia ir pažymi etiketėje.“,

turi būti:

„I klasė

Šios klasės negliaudyti graikiniai riešutai turi būti geros kokybės. Jie turi turėti veislės, prekinio tipo arba tam tikrų veislių mišinio ypatybes, kurias šalis gamintoja oficialiai apibrėžia ir pažymi etiketėje.“

10.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies ii punkto trečia pastraipa:

yra:

„Šiai rūšiai negali būti priskiriami negliaudyti graikiniai riešutai, kurių priklausomybė tam tikrai rūšiai nėra garantuota ar maišyta rūšis nėra apibrėžta.“,

turi būti:

„Šiai klasei negali būti priskiriami negliaudyti graikiniai riešutai, kurių priklausomybė tam tikrai veislei nėra garantuota ar veislių mišinys nėra apibrėžtas.“

11.

217 p., priedo II antraštinės dalies B dalies iii punkto pirma pastraipa:

yra:

„II rūšis

Šiai rūšiai priskiriami negliaudyti graikiniai riešutai, kurie netinka aukštesnėms rūšims, […].“,

turi būti:

„II klasė

Šiai klasei priskiriami negliaudyti graikiniai riešutai, kurie netinka aukštesnėms klasėms, […].“

12.

217 p., priedo III antraštinės dalies lentelės pirmos skilties pirma eilutė:

yra:

„Rūšis“,

turi būti:

„Klasė“.

13.

218 p., priedo IV antraštinės dalies pastraipa:

yra:

„Leistini kokybės ir dydžio nuokrypiai leidžiami kiekvienoje nurodytos rūšies reikalavimų neatitinkančios produkcijos pakuotėje.“,

turi būti:

„Kiekvienos pakuotės produktams leidžiami kokybės ir dydžio nuokrypiai nuo nurodytai klasei nustatytų reikalavimų.“

14.

218 p., priedo IV antraštinės dalies A dalies lentelės trečios skilties pirma eilutė:

yra:

„I rūšis“,

turi būti:

„I klasė“.

15.

218 p., priedo IV antraštinės dalies A dalies lentelės ketvirtos skilties pirma eilutė:

yra:

„II rūšis“,

turi būti:

„II klasė“.

16.

218 p., priedo IV antraštinės dalies A dalies lentelės b išnaša:

yra:

„Leistinas šviežių graikinių riešutų branduolių su trūkumais kiekis: „Aukščiausios“ rūšies – 8 %; I rūšies – 12 %; II rūšies – 15 %.“,

turi būti:

„Leistinas šviežių graikinių riešutų branduolių su trūkumais kiekis: „Aukščiausios“ klasės – 8 %; I klasės – 12 %; II klasės – 15 %.“

17.

218 p., priedo IV antraštinės dalies A dalies lentelės c išnaša:

yra:

„Gyvų parazituojančių vabzdžių ar gyvūnų visai nebūti.“,

turi būti:

„Jokios klasės riešutuose negali būti gyvų parazituojančių vabzdžių ar gyvūnų.“

18.

218 p., priedo V antraštinės dalies A dalies pirmos pastraipos antras sakinys:

yra:

„Vienoje įprastos, komercinės arba žinomos kilmės maišytos rūšies pakuotėje leistinas kitų įprastų ar komercinių rūšių kiekis arba svoris procentais yra ne didesnis kaip 10 %.“,

turi būti:

„Vienoje pakuotėje, susidedančioje iš tam tikros negliaudytų graikinių riešutų veislės, arba kelių veislių ar prekinių tipų mišinio riešutų, gali būti ne daugiau kaip 10 proc. vienetų skaičiaus arba svorio kitų veislių ar prekinių tipų riešutų.“

19.

219 p., priedo VI antraštinės dalies B dalies antra įtrauka:

yra:

„—

Įprastos ar maišytos rūšies, priskiriamos „Aukščiausiai“ rūšiai, pavadinimas; žinomos kilmės maišytos arba komercinės rūšies, priskiriamos I rūšiai, pavadinimas.“,

turi būti:

„—

„Aukščiausios“ klasės graikiniams riešutams – veislės ar apibrėžto veislių mišinio pavadinimas; I klasės graikiniams riešutams – veislės, apibrėžto veislių mišinio arba prekinio tipo pavadinimas.“

20.

219 p., priedo VI antraštinės dalies D dalies pirma įtrauka:

yra:

„—

Rūšis“,

turi būti:

„—

Klasė“.

21.

221 p., priedo II papildymo (Negliaudytų graikinių riešutų defektų apibrėžimas) A dalies trečia įtrauka:

yra:

„—

prilipusi išorinė žievelė,“,

turi būti:

„—

prilipęs apyvaisis“.

22.

221 p., priedo II papildymo A dalies ketvirta įtrauka:

yra:

„—

šalinant žievelę […].“,

turi būti:

„—

šalinant apyvaisį […].“

23.

221 p., priedo II papildymo B dalies ketvirta pastraipa:

yra:

„Apkartimas: lipidų oksidacija arba riebiosios apkartinančios skonį rūgšties išsiskyrimas.“,

turi būti:

„Apkartimas: lipidų oksidacija arba laisvųjų riebalinių rūgščių sintezė, lemiantys nemalonaus skonio atsiradimą.“


7.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/s3


PRANEŠIMAS SKAITYTOJUI

Atsižvelgiant į padėtį, susidariusią po Europos Sąjungos plėtros, kai kurie 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d. Oficialiojo leidinio numeriai buvo išspausdinti supaprastinta forma tuo metu buvusiomis oficialiosiomis kalbomis.

Aktus, skelbtus minėtuose Oficialiuosiuose leidiniuose, buvo nuspręsta išspausdinti pakartotinai kaip klaidų ištaisymą įprasta Oficialiojo leidinio forma.

Todėl Oficialieji leidiniai, kuriuose skelbiamas tik minėtas klaidų ištaisymas, buvo išspausdinti iki plėtros buvusiomis kalbomis. Aktų vertimas naujų valstybių narių kalbomis bus skelbiamas specialiajame Europos Sąjungos oficialiojo leidinio leidime, sudarytame iš institucijų ir Europos centrinio banko dokumentų, priimtų iki 2007 m. sausio 1 d.

Toliau pateikiamas Oficialiųjų leidinių, išspausdintų 2006 m. gruodžio 27, 29 ir 30 d., ir atitinkamo klaidų ištaisymo sąrašas.

2006 m. gruodžio 27 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


2006 m. gruodžio 29 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 387

L 34


2006 m. gruodžio 30 d. OL

Ištaisytas OL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50