ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 175

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. liepos 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 783/2007, leidžiantis Bulgarijai ir Rumunijai nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

1

 

 

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 784/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 785/2007 dėl leidimo naudoti 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kaip pašarų priedą ( 1 )

5

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 786/2007 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-mananazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) kaip pašarų priedą ( 1 )

8

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 787/2007, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

10

 

 

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 788/2007, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną nuo 2007 m. birželio 25 d. iki liepos 2 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 969/2006 leistos pradėti naudoti kukurūzų kvotos importo licencijai gauti

26

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 789/2007, vienuoliktą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

27

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2007, uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrų liežuvius IIIa zonoje, IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenyse

29

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/460/EB

 

*

2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2007 dėl devintojo Europos plėtros fondo (EPF) ilgalaikės plėtros paketo rezervo dalies panaudojimo AKR vidaus bendradarbiavimui pagal devintojo EPF regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą

31

 

 

2007/461/EB

 

*

2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB ministrų tarybos Sprendimas Nr. 2/2007, leidžiantis daryti papildomus dvišalius įnašus, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus

35

 

 

2007/462/EB

 

*

2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 3/2007, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 3/2001 dėl išteklių iš aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų skyrimo Somaliui

36

 

 

Komisija

 

 

2007/463/EB

 

*

2007 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/942/EB, leidžiantį valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl trečiose šalyse išaugintai miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3173)

37

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 743/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas (OL L 169, 2007 6 29)

39

 

*

1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 963/98, nustatančio žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus, klaidų ištaisymas (OL L 135, 1998 5 8) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 23 tomas, p. 84)

39

 

*

2001 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 716/2001, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/7999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas (OL L 100, 2001 4 11) (Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 32 tomas, p. 91)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 783/2007

2007 m. birželio 25 d.

leidžiantis Bulgarijai ir Rumunijai nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų, susijusių su žvejybos laivynų atskaitos lygiais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1) 12 straipsnyje numatyta, kad žvejybos laivynų atskaitos lygiai kiekvienos valstybės narės laivynui nustatomi kaip 1997–2002 m. daugiamečių valdymo programų kiekvieno segmento tikslų suma.

(2)

Bulgarija ir Rumunija neturi tikslų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje.

(3)

Atskaitos lygiai toms valstybėms narėms galėtų būti nustatyti tik remiantis jų laivynų lygiu stojimo metu. Tačiau, jei taip būtų padaryta, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalyse numatyti įsipareigojimai būtų nereikalingi, nes sutaptų su įsipareigojimais pagal Reglamento 13 straipsnyje numatytą įtraukimo į laivyną/pasitraukimo iš laivyno programą.

(4)

Todėl Bulgarijai ir Rumunijai netikslinga nustatyti Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 12 straipsnyje numatytus atskaitos lygius ir taikyti to Reglamento 11 straipsnio 2 ir 4 dalis, nes tai neturėtų jokio poveikio toms valstybėms narėms administruojant savo laivynus.

(5)

Todėl Bulgarijai ir Rumunijai reikėtų leisti taikyti nuo šių Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo nuostatų, Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 11 straipsnio 2 ir 4 dalys bei 12 straipsnis Bulgarijai ir Rumunijai netaikomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

A. SCHAVAN


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 784/2007

2007 m. liepos 4 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. liepos 4 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 785/2007

2007 m. liepos 4 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti preparatą 6-fitazė EC 3.1.3.26, gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, mėsinėms antims, nujunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

6-fitazę EC 3.1.3.26, gautą iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1743/2006 (2) buvo leista neribotą laiką naudoti mėsiniams viščiukams.

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, mėsinėms antims, nujunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2006 m. spalio 17 d. nuomonėje padarė išvadą, kad preparatas 6-fitazė EC 3.1.3.26, gautas iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L), neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (3). Ji taip pat padarė išvadą, kad tas preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, to preparato naudojimas neturi neigiamos įtakos šių papildomų kategorijų gyvūnams. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003.

(6)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  OL L 329, 2006 11 25, p. 16.

(3)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl fermentinio preparato Phyzyme™ XP 5000L ir Phyzyme™ XP 5000G (6-fitazė) kaip mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, mėsinėms antims, nujunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003. Priimta 2006 m. spalio 17 d. EFSA leidinys (2006) 404, 1–20.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetas/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnumas yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-fitazė

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G/

Phyzyme XP 5000L)

 

Priedo sudėtis:

preparatas 6-fitazė (EC 3.1.3.26),

gautas iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233),

kurio mažiausias aktyvumas:

 

kieto pavidalo: 5 000 FTU (1)/g

 

skysto pavidalo: 5 000 FTU/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

 

6-fitazė (EC 3.1.3.26)

 

gauta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analizės metodas (2)

Kolorimetrinis metodas matuojant neorganinį fosfatą, fermento atpalaiduotą iš fitato substrato.

Mėsiniai viščiukai

250 FTU

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Skirtas naudoti pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,23 % fitino, jungiančio fosforą.

3.

Nujunkytiems iki 35 kg kūno svorio paršeliams.

4.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

mėsiniams viščiukams: 500–750 FTU;

mėsiniams kalakutams: 250–1 000 FTU;

vištoms dedeklėms: 150–900 FTU;

mėsinėms antims: 250–1 000 FTU;

nujunkytiems paršeliams: 500–1 000 FTU;

penimoms kiaulėms: 500–1 000 FTU;

paršavedėms: 500 FTU.

2017 m. liepos 25 d.

Mėsiniai kalakutai

250 FTU

Vištos dedeklės

150 FTU

Mėsinės antys

250 FTU

Nujunkyti paršeliai

250 FTU

Penimos kiaulės

250 FTU

Paršavedės

500 FTU


(1)  1 FTU yra fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato substrato, esant pH 5,5 ir 37 °C temperatūroje.

(2)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 786/2007

2007 m. liepos 4 d.

dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-mananazę EC 3.2.1.78 (Hemicell) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą šio reglamento priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-mananazės EC 3.2.1.78 (Hemicell) preparatą, gautą iš Bacillus lentus (ATCC 55045), kaip pašarų priedą mėsiniams viščiukams, priskirtiną priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2006 m. lapkričio 21 d. nuomonėje padarė išvadą, kad endo-1,4-beta-mananazės EC 3.2.1.78 preparatas, gautas iš Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell), neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai (2). Ji taip pat padarė išvadą, kad tas preparatas nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Tarnybos nuomonėje rekomenduojamos atitinkamos naudotojų saugos priemonės. Nuomonėje nėra nuostatos, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo į rinką reikalavimus. Toje nuomonėje taip pat vertinama pašarų priedo analizės metodo ataskaita, kurią pateikė Bendrijos etaloninė laboratorija, įsteigta pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003.

(5)

Preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(2)  Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl fermentinio preparato Hemicell® Feed Enzyme (beta-D-mananazė) kaip mėsiniams viščiukams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003. Priimta 2006 m. lapkričio 21 d. EFSA leidinys (2006) 412, 1–12.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetas/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnumas yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai

4a3

ChemGen Corp., atstovaujama Disproquima S.L.

Endo-1,4-beta-mananazė

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Priedo sudėtis:

Endo-1,4-beta-mananazės, gautos iš Bacillus lentus (ATCC 55045), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas:

skysto pavidalo:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Endo-1,4-beta-mananazė, gauta iš Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Analizės metodas (2)

Redukuojančių cukrų bandymas, siekiant nustatyti endo-1,4-beta-mananazę, taikant kolorimetrinę reakciją su dinitrosalicilo rūgšties reagentu redukuojančių cukrų išeigos nustatymui.

Mėsiniai viščiukai

79 200 U

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Tvarkant produktą naudojami apsauginiai akiniai ir kvėpavimo apsauga.

3.

Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose yra daug galaktomananų turinčios hemiceliuliozės (pvz., soja, kukurūzai)

2017 m. liepos 25 d.


(1)  Vieno vieneto aktyvumas apibrėžiamas kaip fermento kiekis, kuris pagamina 0,72 mikrogramus redukuojančių cukrų (manozės ekvivalentai) per minutę iš manano turinčio substrato (saldžiosios ceratonijos derva), esant 7,5 pH ir 40 °C.

(2)  Informacija apie analizės metodus pateikiama šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 787/2007

2007 m. liepos 4 d.

iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB (1) 9 straipsnį, ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 buvo sudarytas oro vežėjų, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 (2) II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašas.

(2)

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalimi, kai kurios valstybės narės pateikė Komisijai informacijos, kuri yra svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Trečiosios šalys taip pat pateikė svarbios informacijos. Remiantis šia informacija, reikėtų atnaujinti Bendrijos sąrašą.

(3)

Vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 2 dalimi ir 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 473/2006, nustatančio oro vežėjų, kuriems galioja Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo taikymo taisykles (3), 2 straipsniu, viena iš valstybių narių paprašė atnaujinti Bendrijos sąrašą.

(4)

Komisija pranešė visiems suinteresuotiesiems vežėjams – tiesiogiai arba, jei tai buvo neįmanoma, per valdžios institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, – pagrindinius faktus ir priežastis, kuriomis remiantis bus priimtas sprendimas nustatyti jiems draudimą vykdyti veiklą Bendrijoje arba pakeisti į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui nustatyto draudimo vykdyti veiklą sąlygas.

(5)

Komisija suteikė suinteresuotiesiems oro vežėjams galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, pateikti raštiškas pastabas ir per 10 darbo dienų pateikti Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui, įsteigtam 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (4), žodinį pranešimą.

(6)

Komisija, o tam tikrais atvejais ir kai kurios valstybės narės konsultavosi su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais numatytą suinteresuotųjų oro vežėjų priežiūrą.

(7)

2007 m. gegužės 14 d. vežėjas „Pakistan International Airlines“ pateikė Komisijai taisomųjų veiksmų planą, o vėliau ir įrodymų, patvirtinančių, kad jis įvykdė tam tikrus taisomuosius veiksmus. Komisija atsižvelgia į tai, kad, įtraukus šį vežėją į Bendrijos sąrašą, jis padarė didelę pažangą ir, remiamas priežiūros institucijų, patvirtino pašalinęs dalies savo orlaivių parko saugos trūkumus. Kompetentingos Pakistano institucijos patvirtino šias priemones.

(8)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais nustatoma, kad vežėjui „Pakistan International Airlines“ taip pat turėtų būti leista vykdyti skrydžius į Bendriją šiais vienuolika orlaivių: trim orlaiviais „Boeing 747-300“, kurių registracijos ženklai yra AP-BFU, AP-BGG ir AP-BFX; dviem orlaiviais „Boeing 747-200“, kurių registracijos ženklai yra AP-BAK ir AP-BAT; šešiais orlaiviais „Airbus A-310“, kurių registracijos ženklai yra AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC ir AP-BEG. Todėl minėti orlaiviai turėtų būti išbraukti iš B priedo.

(9)

Pakistano Islamo Respublikos kompetentingos institucijos sutiko, prieš atnaujindamos kiekvieno minėto orlaivio skrydžius, valstybės narės, kurioje yra paskirties oro uostas, institucijoms ir Komisijai pateikti orlaivio saugos patikrinimo, atlikto prieš pradedant eksploatuoti orlaivį, ataskaitą. Gavusi ataskaitą, atitinkama valstybė narė gali prireikus uždrausti orlaivio skrydžius, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 6 straipsnyje. Orlaiviui atskridus, pagal UVOSĮ programą turėtų būti atliktas nuodugnus jo patikrinimas perone, o šio patikrinimo ataskaita nedelsiant perduota Komisijai, kuri nusiųs ją kitoms valstybėms narėms. Valstybės narės ketina ir toliau tikrinti, ar iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, nuolatos vykdydamos šio vežėjo orlaivių patikrinimus perone.

(10)

Kiti šio vežėjo orlaivių parko orlaiviai kol kas neatitinka visų reikiamų saugos standartų, todėl jie ir toliau turėtų likti įrašyti B priede, kol bus pašalinti likę trūkumai. Prieš peržiūrint vežėjui taikomus veiklos apribojimus turėtų būti surengtas papildomas apsilankymas vietoje, kad būtų patikrinta, ar įgyvendinamos visos taisomųjų veiksmų plano nuostatos ir kokia šioje srityje padaryta pažanga. Ir vežėjas, ir jo kompetentingos institucijos pritarė šiam apsilankymui.

(11)

Yra patikrintų įrodymų, kad vežėjas „TAAG Angola Airlines“, kuriam vežėjo pažymėjimą yra išdavusi Angola, turi didelių saugos trūkumų. Šie trūkumai buvo nustatyti, pagal UVOSĮ programą Prancūzijai atlikus patikrinimus perone. Šie besikartojantys patikrinimų rezultatai, rodo, kad saugos trūkumai yra nuolatiniai (5).

(12)

Nuolatiniai saugos trūkumai rodo, kad „TAAG Angola Airlines“ nesugebėjo, Prancūzijos prašymu, pašalinti saugos trūkumų, nors šis vežėjas ir jo kompetentingos institucijos buvo žadėjusios tai padaryti. Be to, Angolos kompetentingos institucijos nesugeba tinkamai užtikrinti reikiamų saugos standartų taikymo, kaip buvo žadėjusios.

(13)

Iškėlus TAAG, kuriam vežėjo pažymėjimas buvo išduotas Angoloje, veiklos saugumo klausimą, Angolos kompetentingos institucijos nesugebėjo įgyvendinti reikiamų saugumo standartų ir užtikrinti jų taikymo.

(14)

Nors Komisija pripažįsta vežėjo pastangas nustatyti priemones, kurios padėtų pataisyti jo padėtį saugos srityje, ir šio vežėjo bei Angolos civilinės aviacijos kompetentingų institucijų nusiteikimą bendradarbiauti, jos manymu, vežėjas iki galo neįgyvendino tinkamo taisomųjų veiksmų plano.

(15)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad „TAAG Angola Airlines“ neatitinka reikiamų saugos standartų. Vežėjui turėtų būti taikomas draudimas vykdyti bet kokią veiklą, ir jis turėtų būti įrašytas A priede.

(16)

Nyderlandai pateikė Komisijai prašymą atnaujinti Bendrijos sąrašą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 2 dalyje, ir uždrausti visam „Volare Aviation“ orlaivių parkui vykdyti skrydžius.

(17)

Yra patvirtintų įrodymų, kad vežėjas „Volare Aviation“, kuriam vežėjo pažymėjimas buvo išduotas Ukrainoje, turi didelių saugos trūkumų. Šie trūkumai nustatyti, pagal UVOSĮ programą Nyderlandams atlikus patikrinimus perone, be to, tokie trūkumai nustatyti, atlikus patikrinimus perone ir kitose valstybėse narėse. Šie besikartojantys patikrinimų rezultatai, rodo, kad saugos trūkumai yra nuolatiniai (6).

(18)

Nyderlandams paprašius pašalinti trūkumus, „Volare Aviation“ nesugebėjo pašalinti sisteminių trūkumų, kaip rodo netinkamai parengtas taisomųjų veiksmų planas, skirtas nustatytiems saugos trūkumams šalinti.

(19)

Iškėlus vežėjo „Volare Aviation“, kuriam vežėjo pažymėjimas buvo išduotas Ukrainoje, veiklos saugos klausimą, Ukrainos kompetentingos institucijos nesugebėjo įgyvendinti reikiamų saugos standartų ir užtikrinti jų taikymo.

(20)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad „Volare Aviation“ neatitinka reikiamų saugos standartų. Dėl šios priežasties šiam vežėjui turėtų būti taikomas draudimas vykdyti bet kokią veiklą ir jis turėtų būti įrašytas į A priedą.

(21)

Yra patikrintų įrodymų, kad visi oro vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Indonezijoje, turi didelių saugos trūkumų. Šie trūkumai nurodyti saugos audito ataskaitoje, kurią po nelaimingų atsitikimų virtinės parengė Indonezijos civilinės aviacijos administracija, ir paaiškėjo, kad nė vienas šios valstybės oro vežėjas neatitinka reikiamų saugos standartų.

(22)

Kadangi Indonezija nesilaiko Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) nustatytų tarptautinių saugumo standartų, JAV Transporto departamento Federalinė aviacijos administracija (FAA) savo Tarptautinės aviacijos saugos vertinimo programoje (IASA) sumažino Indonezijos saugos reitingą. Tokia priemonė iš tikrųjų atitinka draudimą vykdyti veiklą, taikomą visiems vežėjams, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Indonezijoje. Todėl Indonezijos vežėjams nebus leista pradėti vykdyti skrydžius į Jungtines Valstijas.

(23)

Paskutinėje ICAO Visuotinės saugos priežiūros audito programos (USOAP) ataskaitoje ir papildomoje ataskaitoje nurodyti dideli trūkumai, susiję su Indonezijos civilinės saugos administracijos vykdomomis oro saugos priežiūros funkcijomis.

(24)

Indonezijos kompetentingos institucijos nesugebėjo tinkamai įgyvendinti reikiamų saugos standartų ir užtikrinti jų taikymo. Be to, Komisijai iškėlus vežėjų, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Indonezijoje, veiklos saugumo klausimą, šios institucijos laiku nepateikė tinkamo atsakymo.

(25)

Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad visiems vežėjams, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Indonezijoje, turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą ir jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(26)

Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie tai, kad išdavė vežėjo pažymėjimus šiems vežėjams: „Eastok Avia“, „Kyrgyz Trans Avia“ ir „S Group Aviation“. Kadangi vežėjo pažymėjimus šiems naujiems oro vežėjams išdavė Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, kurios, kaip nustatyta, nesugeba tinkamai vykdyti saugos priežiūros, juos reikia įrašyti į A priedą.

(27)

Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos pateikė Komisijai įrodymų, kad panaikino vežėjų „British Gulf International Airlines FEZ“ ir „Kyrgyz General Aviation“ vežėjo pažymėjimus. Kadangi po to šie vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Kirgizijos Respublikoje, nutraukė savo veiklą, juos reikėtų išbraukti iš A priedo.

(28)

Iš paskutinės ICAO Visuotinės saugos priežiūros audito programos (USOAP) ataskaitos, neseniai Albanijoje atliktos vertinimo misijos, susijusios su Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) kūrimu, rezultatų ir Italijos pateiktos informacijos matyti, kad Albanijos civilinės aviacijos administracija labai prastai vykdo savo oro saugos priežiūros funkcijas.

(29)

2007 m. birželio 4–8 d. Albanijos civilinės aviacijos administracijos kvietimu Europos ekspertų grupė surengė Albanijoje faktų nustatymo misiją. Iš šios grupės ataskaitos matyti, kad nepaisant didelių pastangų Albanijos civilinės aviacijos administracija vis dar neturi pakankamai išteklių, teisinės sistemos ir reikiamų žinių, kad galėtų tinkamai vykdyti savo oro saugos priežiūros funkcijas.

(30)

Minėtoje ataskaitoje pažymima, kad du vežėjai, „Albanian Airlines“ ir „Belle Air“, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Albanijoje, vykdo veiklą laikydamiesi reikiamų saugos standartų ir, kadangi nacionalinės civilinės aviacijos administracijos veikloje nustatyta trūkumų, netgi taiko papildomas priemones, kad patys prižiūrėtų savo vykdomų skrydžių saugą.

(31)

Pagal UVOSĮ programą atlikus kelis orlaivių, kuriais abu vežėjai vykdo skrydžius į Europos oro uostus, patikrinimus perone, nenustatyta jokių didelių saugos trūkumų.

(32)

Albanijos civilinės aviacijos administracija sutiko pateikti išsamų taisomųjų veiksmų planą, skirtą pašalinti visus saugos priežiūros trūkumus, nustatytus įvairiose minėtose ataskaitose, visų pirma faktų nustatymo misijos, kurią 2007 m. birželio 4–8 d. Albanijoje atliko Europos ekspertų grupė, ataskaitoje.

(33)

Albanijos Vyriausybė dar kartą pabrėžė tvirtą politinį įsipareigojimą parengti savo civilinės aviacijos administracijos pertvarkymo programą ir neišduoti jokių naujų vežėjo pažymėjimų, kol ši programa nebus sėkmingai įgyvendinta.

(34)

Remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad vežėjai „Albanian Airlines“ ir „Belle Air“ atitinka reikiamus saugos standartus, todėl neturėtų būti įtraukti į Bendrijos sąrašą. Albanijos kompetentingos institucijos turėtų ne vėliau kaip per tris mėnesius pateikti Komisijai visą būtiną informaciją apie taisomųjų veiksmų plano rengimą ir jo įgyvendinimo pažangą. Be to, valstybės narės ketina užtikrinti, kad ir toliau būtų tikrinama, ar iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, ir šiam tikslui būtų nuolatos atliekami šių vežėjų orlaivių patikrinimai perone.

(35)

Kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 235/2007 35 konstatuojamojoje dalyje, penkių Bulgarijos vežėjų – „Air Sofia“, „Bright Aviation Services“, „Heli Air Services“, „Scorpion Air“ ir „Vega Airlines“ – padėtis turėtų būti atidžiai stebima. Todėl Bulgarijos civilinės aviacijos administracija, padedama Komisijos, Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) ir valstybių narių ekspertų, atliko šių vežėjų patikrinimus, kuriais buvo siekiama nustatyti, kokių atitinkamų priemonių imtis dėl veiklos apribojimų, taikomų šiems vežėjams nuo 2007 m. vasario 21 d.

(36)

Remiantis patikrinimo, surengto gegužės 27 d. – birželio 2 d., rezultatais, nustatyta, kad yra patikrintų įrodymų, jog vežėjai „Air Sofia“, „Bright Aviation Services“, „Scorpion Air“ ir „Vega Airlines“ turi didelių saugos trūkumų. Šie besikartojantys patikrinimų rezultatai, rodo, kad saugos trūkumai yra nuolatiniai.

(37)

Be to, atliekant patikrinimą rasta įrodymų, kad vežėjas „Air Scorpio“ – tai bendrovė, kurią administraciniu, finansiniu ir techniniu požiūriu valdo ir kontroliuoja vežėjas „Scorpion Air“, ir kad komerciniam vežimui naudojamus „Air Scorpio“ orlaivius anksčiau eksploatavo ir nuosavybės teise valdė „Scorpion Air“. Yra patikrintų įrodymų, kad „Air Scorpio“ turi didelių saugos trūkumų.

(38)

Komisija atsižvelgė į 2007 m. birželio 21 d. Bulgarijos kompetentingų institucijų sprendimą panaikinti „Vega Airlines“, „Bright Aviation“, „Scorpion Air“ ir „Air Sofia“ vežėjų pažymėjimus ir sustabdyti „Air Scorpio“ vežėjo pažymėjimo galiojimą. Kadangi šie vežėjai negali teikti jokių oro susisiekimo paslaugų, Komisijai nereikia imtis jokių tolesnių veiksmų.

(39)

Komisija taip pat atsižvelgė į 2007 m. birželio 21 d. Bulgarijos kompetentingų institucijų sprendimą padaryti „Heli Air Service“ vežėjo pažymėjimo pakeitimus, t. y. laikinai nutraukti „LET 410“ tipo orlaivio, kurio registracijos ženklai yra LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF ir LZ-LSB, eksploatavimą Europos bendrijoje, Šveicarijoje, Norvegijoje ir Islandijoje, kol bus paskelbtas kitas pranešimas. Šiam vežėjui priklausančiam „LET 410“ tipo orlaiviui, kurio registracijos ženklas yra LZ-CCP, leidžiama vykdyti skrydžius Bendrijoje, nes tai vienintelis orlaivis, kuriame šiuo metu įdiegta visa privaloma saugos įranga (EGPWS ir TCAS), kuri leidžia užtikrinti saugius skrydžius Bendrijoje. Komisija turėtų atidžiai stebėti šio vežėjo padėtį ir, padedama EASA bei valstybių narių, tikrinti, kaip jis įgyvendina savo taisomųjų veiksmų planą.

(40)

Dėl Bulgarijos kompetentingų institucijų veiklos Komisija konstatuoja, kad Bulgarijos institucijos padarė pažangą vykdydamos savo funkcijas. Komisija remia Bulgarijos institucijų pastangas toliau vykdyti priežiūros funkcijas. Padedama EASA ir valstybių narių ji ir toliau stebi šį procesą.

(41)

Kaip numatyta 2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 910/2006 (7) 36 konstatuojamojoje dalyje, 2007 m. birželio 18–21 d. Europos ekspertų grupė atliko Mauritanijoje papildomą misiją, kad įvertintų, kokia padaryta pažanga taikant naujus teisės aktus, reikalavimus ir procedūras. Iš jos ataskaitos matyti, kad Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) vykdo savo įsipareigojimus ir toliau rengia techninį reglamentą bei reikalingas darbo procedūras, kad galėtų vykdyti civilinės aviacijos sektoriaus priežiūrą.

(42)

Be to, „Air Mauritanie“ ėmėsi reikalingų veiksmų, kad patobulintų savo procedūras ir pašalintų trūkumus, nustatytus Bendrijos oro uostuose atlikus patikrinimus perone.

(43)

Remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad Mauritanija ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti deramą priežiūros funkcijų vykdymo lygį ir Mauritanijos vežėjų atitiktį tarptautiniams saugos standartams.

(44)

Yra patikrintų įrodymų, kad vežėjai „Aeronordgroup“, „Aeroportul International Marculesti“, „Grixona“, „Jet Line International“, „Jetstream“ ir „Tiramavia“, kuriems vežėjo pažymėjimai buvo išduoti Moldovos Respublikoje, turi didelių saugos trūkumų. Šie trūkumai buvo nustatyti Belgijai, Ispanijai, Italijai, Kroatijai, Lietuvai, Maltai, Nyderlandams, Prancūzijai, Turkijai ir Vokietijai atlikus pagal UVOSĮ programą patikrinimus perone. Šie besikartojantys patikrinimų rezultatai, rodo, kad saugos trūkumai yra nuolatiniai (8).

(45)

2007 m. birželio 4–8 d. Moldovos Respublikos civilinės aviacijos administracijos kvietimu Europos ekspertų grupė surengė Moldovoje faktų nustatymo misiją. Šios grupės ataskaitoje nurodyta, kad Moldovos civilinės aviacijos administracija nesugeba tinkamai įgyvendinti reikiamų saugos standartų ir užtikrinti jų taikymo, kaip numatyta Čikagos konvencijoje, šių vežėjų atžvilgiu: „Valan International Cargo Charter“, „Aeronord Group“, „Grixona“, „Jet Line International“, „Jet Stream“, „Pecotox Air“, „Aeroportul International Marculesti“ ir „Tiramavia“.

(46)

Be to, aštuonių minėtų vežėjų, kuriems vežėjo pažymėjimus (OVP) yra išdavusi Moldovos Respublika, pagrindinė veiklos vieta yra ne Moldovos Respublikoje, o tai prieštarauja Čikagos konvencijos 6 priedo reikalavimams.

(47)

Komisija atsižvelgė į tai, kad Moldovos Respublikos institucijos panaikino minėtų vežėjų vežėjo pažymėjimus, ir todėl šie vežėjai nutraukė savo veiklą.

(48)

Be to, Komisija atsižvelgia į tai, kad Moldovos Respublika įsipareigojo neišduoti jokių naujų vežėjo pažymėjimų, kol nebus sėkmingai įgyvendintas taisomųjų veiksmų planas, ir tartis šiuo klausimu su Komisija.

(49)

Moldovos Respublikos civilinės aviacijos administracija sutiko iki 2007 m. rugsėjo mėn. pateikti išsamų taisomųjų veiksmų planą ir gaires, kaip pašalinti visus saugos trūkumus, kuriuos 2007 m. birželio 4–8 d., vykdydama faktų nustatymo misiją, nustatė Europos ekspertų grupė.

(50)

Atsižvelgdama į įvairias priemones, kurių ėmėsi Moldovos Respublikos kompetentinga institucija, ir kol bus pateiktas taisomųjų veiksmų planas, Komisija mano, kad likę vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimas išduotas Moldovos Respublikoje („Air Moldova“, „Moldavian Airlines“, „Tandem Aero“ ir „Nobil Air“), neturėtų būti įtraukti į Bendrijos sąrašą. Komisija turėtų stebėti šių vežėjų saugos padėtį. Todėl valstybės narės ketina ir toliau tikrinti, ar iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, nuolatos vykdydamos šių vežėjų orlaivių patikrinimus perone.

(51)

Kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 235/2007 36 ir 39 konstatuojamosiose dalyse, 2007 m. balandžio 15–21 d. Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, nuvyko į Rusijos Federaciją, kad nustatytų, kaip vežėjas „Rossyia“ (anksčiau vadinęsis „Pulkovo“) atlieka taisomuosius veiksmus, taip pat patikrintų, kaip saugos reikalavimų laikosi kai kurie kiti Rusijos oro vežėjai, kuriems nuo 2007 m. vasario 12 d. Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų sprendimu taikomi veiklos apribojimai, ir kaip šios institucijos vykdo priežiūros funkcijas.

(52)

Dėl vežėjo „Rossyia“, iš patikrinimo rezultatų matyti, kad ši bendrovė tobulina vidines saugos priežiūros procedūras ir tinkamiau taiko ICAO saugos standartus. Šiuo metu ji rengia kokybės vadybos procedūras. 2007 m. birželio 26 d. Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos pateikė papildomos informacijos. Tačiau, kadangi užbaigti dar ne visi taisomieji veiksmai, Rusijos kompetentingos institucijos turėtų toliau atidžiai stebėti šį vežėją, kad galėtų kontroliuoti, kaip jis toliau įgyvendins taisomųjų veiksmų planą.

(53)

Dėl devynių vežėjų, kuriems Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų sprendimu nuo 2007 m. vasario 12 d. taikomi veiklos apribojimai, apsilankymo rezultatai rodo, kad iš esmės visos bendrovės patvirtino, jog yra griežtai prižiūrimos, kompetentingoms institucijoms pradėjus taikyti veiklos apribojimus ir išankstinius skrydžio leidimus. Šios priemonės visais atvejais iš karto davė gerų rezultatų. Iš patikrinimo rezultatų matyti, kad teigiamus pokyčius dar reikia paversti ilgalaikiais sprendimais ir įdiegti nuodugnias vidines saugos sistemas. 2007 m. balandžio 27 d. Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos nusprendė panaikinti apribojimus šešiems oro vežėjams, „Aero Rent“, „Gazpromavia“, „Lukoil“, „Tatarstan“, „Atlant Soyuz“ ir „Aviacon Zitotrans“, o 2007 m. gegužės 2 d. pranešė apie tai Komisijai. Tame pačiame sprendime nustatyta, kad vežėjams „Centre Avia“ ir „Russian Sky“ („Russkoe Nebo“) ir toliau taikomi veiklos apribojimai; be to, išankstinių skrydžio leidimų išdavimo sistema bus taikoma ir „UTAir“ vykdomiems reguliariesiems skrydžiams.

(54)

Be to, apsilankymo metu buvo aptarti kai kurie kiti Rusijos vežėjai, „Krasnoyarsky Airlines“ (9) ir „Kuban Airlines“ (10), kurie, Komisijos duomenimis, turi nuolatinių saugos trūkumų ir kurių saugos padėtis taip pat buvo atkreipusi Rusijos kompetentingų institucijų dėmesį. Priemonėse, kurias šios institucijos patvirtino 2007 m. balandžio 27 d., numatyta dažniau atlikti šių vežėjų patikrinimus prieš skrydžius.

(55)

Dėl Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų priežiūros funkcijų vykdymo, iš patikrinimo rezultatų matyti, kad Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos turi skubiau suderinti Rusijos saugos taisykles su ICAO standartais ir kad jos turėtų visą dėmesį skirti šių standartų ir paskutinio ICAO saugos audito rekomendacijų įgyvendinimui. Be to, jos turėtų daugiau bendradarbiauti su Rusijos gamintojais, kad užtikrintų Rusijoje sukonstruotų orlaivių atitiktį ICAO standartams. Šių priemonių reikia ir todėl, kad, nustatant orlaivių tinkamumą skraidyti Rusijos Federacijoje, nebūtų taikomi dvigubi standartai – vienoks standartas skrydžius į Bendriją vykdantiems vežėjams ir jų orlaiviams, o vežėjams ir orlaiviams, vykdantiems skrydžius Rusijos Federacijoje arba NVS šalyse – kitoks (žemesnis) standartas. Be to, kompetentingos institucijos turėtų imtis daugiau priemonių orlaivių tinkamumo skraidyti tęstinumui užtikrinti, ir pasirūpinti, kad Vakarų Europos šalių gamybos orlaivių, kuriuos vis dažniau įsigyja ir eksploatuoja Rusijos oro vežėjai, techninė būklė būtų tinkamai prižiūrima.

(56)

Iš visų minėtų vežėjų patikrinimų perone, atliktų apsilankymo Rusijos Federacijoje metu, rezultatų matyti, kad kai kurie vežėjai, kuriems buvo taikomi veiklos apribojimai, nevykdo skrydžių į Bendriją.

(57)

Vežėjai „Gazpromavia“ ir „Atlant Soyuz“, kuriems anksčiau buvo taikomi veiklos apribojimai, vykdo skrydžius į Bendriją; atlikti jų orlaivių patikrinimai perone (11). Iš šių patikrinimų rezultatų matyti, kad išliko tokie patys dideli trūkumai kaip ir prieš veiklos apribojimus, taigi saugos trūkumai yra nuolatiniai ir gali turėti didelę įtaką veiklos saugai.

(58)

Vežėjas „UTAir“ taip pat patikrintas (12). Iš šio patikrinimo rezultatų matyti, kad kartojasi tokio pat pobūdžio trūkumai kaip ir prieš veiklos apribojimų nustatymą, o tai rodo, kad vežėjas dar neatliko visų, 2007 m. vasario mėn. pasiūlytų taisomųjų veiksmų. Šie rezultatai kartu su patikrintais įrodymais apie didelius vežėjų „Airlines 400“ (13), „Kavminvodyavia“ (14), „Ural Airlines“ (15) ir „Yakutia Airlines“ (16) saugos trūkumus 2007 m. gegužės 29 d. ir birželio 5 d. perduoti kompetentingoms institucijoms.

(59)

Atsižvelgusi į minėtus faktus ir vadovaudamasi bendraisiais kriterijais, Komisija paragino oro vežėjus „Atlant Soyuz“, „Gazpromavia“, „UTAir“, „Krasnoyarsky Airlines“, „Kuban Airlines“, „Airlines 400“, „Kavminvodyavia“, „Ural Airlines“ ir „Yakutia Airlines“ pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 7 straipsnį pateikti savo pastabas ir pradėjo konsultacijas su Rusijos Federacijos kompetentingomis institucijomis. Remdamasi oro vežėjų pateiktomis pastabomis, Komisijos ir Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų pastabomis, 2007 m. birželio 23 d. Rusijos Federacija priėmė nuo birželio 25 d. įsigaliojantį sprendimą taikyti veiklos apribojimus dešimčiai vežėjų, kol jie pašalins saugos trūkumus ir taip įvykdys Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų bei Komisijos reikalavimus.

(60)

Todėl Rusijos Federacijos kompetentingos institucijos nusprendė uždrausti vykdyti visus skrydžius į Bendriją šiems keturiems aptariamiems vežėjams: „Kavminvodyavia“, „Kuban Airlines“, „Yakutia Airlines“, „Airlines 400“. „Airlines 400“ vežėjo pažymėjimo galiojimas sustabdytas.

(61)

Taip pat jos nusprendė apriboti kai kurių vežėjų veiklą, leisdamos vykdyti skrydžius į Bendriją tik tam tikrais orlaiviais. Vežėjui „Krasnoyarsky Airlines“ leidžiama vykdyti skrydžius tik tokiais orlaiviais: „Boeing 737“ EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, „Boeing-757“ EI-DUC, EI-DUE ir „Boeing-767“ EI-DMH, EI-DMP; vežėjui „Ural Airlines“ leidžiama vykdyti skrydžius tik orlaiviu „Airbus A-320“ VP-BQY, VP-BQZ; vežėjui „Gazpromavia“ leidžiama vykdyti skrydžius tik orlaiviu „Falcon Mystère 900“ RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; vežėjui „Atlant-Soyuz“ leidžiama vykdyti skrydžius tik orlaiviu „Boeing 737“ VP-BBL, VP-BBM; vežėjui „UTAir“ leidžiama vykdyti skrydžius tik orlaiviais „ATR 42“ VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, „Gulfstream IV“ RA-10201, RA-10202 ir „Tu-154M“ RA-85805, RA-85808. Vežėjui „Rossyia“ (ankstesnis pavadinimas „Pulkovo“) neleidžiama vykdyti skrydžių į Bendriją orlaiviu IL-62M (RA-86467).

(62)

Komisija atsižvelgia į Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų sprendimą ir ypač į faktą, kad šių apribojimų pakeitimus minėtos institucijos gali patvirtinti tik pasitarusios su Komisija. Taip pat ji atsižvelgia į faktą, kad visiems Rusijos vežėjams, vykdantiems tarptautinius skrydžius, įskaitant skrydžius į Bendriją, yra pranešta, jog Rusijos valdžios institucijos apribos veiklą, jei atlikus patikrinimus perone bus nustatyta svarbių (2 kategorijos) ir didelių (3 kategorijos) trūkumų ir jei šie trūkumai nebus pašalinti.

(63)

Atsižvelgusi į minėtus faktus, Komisija mano, kad Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų priemonių pakanka, kad būtų greitai pašalinti nustatyti dideli kai kurių vežėjų saugos trūkumai. Komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų imtasi tinkamų taisomųjų veiksmų, leidžiančių sistemingai šalinti šiuos trūkumus, ketina tikrinti minėtų vežėjų saugos padėtį kas kartą, kai bus rengiamasi keisti 2007 m. birželio 23 d. Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų sprendime nustatytus apribojimus. Todėl Komisija, padedama valstybių narių, ketina surengti apsilankymą prieš kitą šio reglamento atnaujinimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų tikrinama, ar iš tikrųjų laikomasi reikiamų saugos standartų, ir šiam tikslui būtų nuolatos atliekamos visų skrydžių, kuriuos vykdo šie vežėjai, patikrinimai perone.

(64)

Kadangi vežėjai, išbraukti iš sąrašo todėl, kad pranešė apie veiklos nutraukimą, gali iš naujo pradėti veiklą kitu pavadinimu arba įsiregistravę kitoje valstybėje, Komisija turėtų ir toliau aktyviai stebėti visus šių bendrovių perleidimus ir perkėlimus.

(65)

Kiti vežėjai, įtraukti į 2007 m. kovo 5 d. atnaujintą Bendrijos sąrašą, ir valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą šių oro vežėjų priežiūrą, dar iki šiol nepateikė Komisijai įrodymų, kad atliko visus reikiamus taisomuosius veiksmus, nors Komisija pateikė atitinkamus prašymus. Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad šiems oro vežėjams ir toliau turėtų būti taikomas draudimas vykdyti veiklą.

(66)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedu.

2)

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Komisijos narys


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  OL L 84, 2006 3 23, p. 14. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 235/2007 (OL L 66, 2007 3 6, p. 3).

(3)  OL L 84, 2005 3 23, p. 8.

(4)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  2006 m. birželio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 910/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 474/2006, sudarantį oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, OL L 168, 2006 6 21, p. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  „Gazpromavia“: 2007 m. gegužės 11 d. – CAA-NL-2007-43; „Atlant Soyuz“: 2007 m. gegužės 31 d. CAA-N-2007-86, o 2007 m. birželio 1 d. – INAC/P-2007-12.

(12)  „Utair“: 2007 m. gegužės 24 d. SDAT-2007-12, o 2007 m. birželio 19 d. LBA/D-2007-308.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI BET KOKIĄ VEIKLĄ BENDRIJOJE, SĄRAŠAS (1)

Vežėjo pažymėjime nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir įmonės pavadinimas, jeigu skiriasi)

Vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris arba licencijos oro susisiekimui vykdyti numeris

Vežėjo ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

AIR KORYO

Nežinomas

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Sudanas

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afganistanas

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Surinamas

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nežinomas

VRB

Ruanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Visi vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, išskyrus „Hewa Bora Airways“ (2), įskaitant

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

I.T.A.B. – INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Ministerijos atstovo parašas (potvarkis Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimą išdavė Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Pusiaujo Gvinėja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Pusiaujo Gvinėja

GUINEA AIRWAYS

738

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Visi vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimą išdavė Indonezijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Indonezija

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

Nežinomas

DHI

Indonezija

AIR TRANSPORT SERVICES

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

GARUDA

Nežinomas

GIA

Indonezija

INDONESIA AIRASIA

Nežinomas

AWQ

Indonezija

KARTIKA AIRLINES

Nežinomas

KAE

Indonezija

LION MENTARI ARILINES

Nežinomas

LNI

Indonezija

MANDALA AIRLINES

Nežinomas

MDL

Indonezija

MANUNGGAL AIR SERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

MEGANTARA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

Nežinomas

MNA

Indonezija

METRO BATAVIA

Nežinomas

BTV

Indonezija

PELITA AIR SERVICE

Nežinomas

PAS

Indonezija

PT. AIR PACIFIC UTAMA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. AIRFAST INDONESIA

Nežinomas

AFE

Indonezija

PT. ASCO NUSA AIR

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. ASI PUDJIASTUTI

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. AVIASTAR MANDIRI

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. ATLAS DELTASATYA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. DABI AIR NUSANTARA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. DERAYA AIR TAXI

Nežinomas

DRY

Indonezija

PT. DERAZONA AIR SERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

Nežinomas

DIR

Indonezija

PT. EASTINDO

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. GATARI AIR SERVICE

Nežinomas

GHS

Indonezija

PT. GERMANIA TRISILA AIR

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. HELIZONA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. KURA-KURA AVIATION

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

Nežinomas

IDA

Indonezija

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. PELITA AIR SERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. PURA WISATA BARUNA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. SAYAP GARUDA INDAH

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. SMAC

Nežinomas

SMC

Indonezija

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. TRAVIRA UTAMA

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

PT. TRIGANA AIR SERVICE

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

Nežinomas

RPH

Indonezija

RIAU AIRLINES

Nežinomas

RIU

Indonezija

SRIWIJAYA AIR

Nežinomas

SJY

Indonezija

SURVEI UDARA PENAS

Nežinomas

PNS

Indonezija

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

Nežinomas

Nežinomas

Indonezija

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

Nežinomas

XAR

Indonezija

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

Nežinomas

TMG

Indonezija

TRIGANA AIR SERVICE

Nežinomas

TGN

Indonezija

WING ABADI AIRLINES

Nežinomas

WON

Indonezija

Visi vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

Kirgizijos Respublika

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

Kirgizijos Respublika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

Kirgizijos Respublika

BOTIR AVIA

10

BTR

Kirgizijos Respublika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizijos Respublika

DAMES

20

DAM

Kirgizijos Respublika

EASTOK AVIA

15

Nežinomas

Kirgizijos Respublika

ESEN AIR

2

ESD

Kirgizijos Respublika

GALAXY AIR

12

GAL

Kirgizijos Respublika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizijos Respublika

INTAL AVIA

27

INL

Kirgizijos Respublika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizijos Respublika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizijos Respublika

KIRGIZIJA

03

LYN

Kirgizijos Respublika

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

Kirgizijos Respublika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizijos Respublika

OHS AVIA

09

OSH

Kirgizijos Respublika

S GROUP AVIATION

6

Nežinomas

Kirgizijos Respublika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizijos Respublika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizijos Respublika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizijos Respublika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizijos Respublika

WORLD WING AVIATION

35

WWM

Kirgizijos Respublika

Visi vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą

 

Liberija

Visi vežėjai, kuriems pažymėjimą išdavė Siera Leonės valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

Siera Leonė

AIR RUM, LTD

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

Nežinomas

BVU

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

Visi vežėjai, kuriems vežėjo pažymėjimą išdavė Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

Svazilandas

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nežinomas

RFC

Svazilandas

JET AFRICA SWAZILAND

Nežinomas

OSW

Svazilandas

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nežinomas

RSN

Svazilandas

SCAN AIR CHARTER, LTD

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nežinomas

SWX

Svazilandas

SWAZILAND AIRLINK

Nežinomas

SZL

Svazilandas


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių laisvėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  „Hewa Bora Airways“ leidžiama naudoti Europos bendrijoje šiuo metu vykdomiems skrydžiams konkretų orlaivį, nurodytą B priede.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS (1)

Vežėjo pažymėjime nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir įmonės pavadinimas, jeigu skiriasi)

Vežėjo pažymėjimo (OVP) numeris

Vežėjo ICAO paskyrimo numeris

Valstybinė vežėjo priklausomybė

Orlaivio tipas

Registravimo ženklas (-ai) ir, jei žinomas, orlaivio serijos numeris (-iai)

Registravimo valstybė

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorai

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

LET 410 UVP

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

D6-CAM (851336)

Komorai

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

B767-266 ER

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

9Q-CJD (ser. Nr. 23 178)

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

Pakistano Islamo Respublika

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

Visus B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Visas orlaivių parkas, išskyrus:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ, AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

Pakistano Islamo Respublika


(1)  Visiems B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leista naudotis skrydžių laisvėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jei jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  „Hewa Bora Airways“ leidžiama naudoti Europos bendrijoje šiuo metu vykdomiems skrydžiams tik konkretų nurodytą orlaivį.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 788/2007

2007 m. liepos 4 d.

nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną nuo 2007 m. birželio 25 d. iki liepos 2 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 969/2006 leistos pradėti naudoti kukurūzų kvotos importo licencijai gauti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ir ypač jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 969/2006 (3) leidžiama pradėti naudoti 242 074 tonų kukurūzų metinę tarifinę kvotą (kvotos numeris 09.4131).

(2)

Reglamento (EB) Nr. 969/2006 2 straipsnio 1 dalimi pusei 2007 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpio Nr. 2 yra nustatomas 121 037 tonų kiekis.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 969/2006 4 straipsnio 3 dalimi, paaiškėjo, kad kiekiai, nurodyti pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį nuo 2007 m. birželio 25 d. 13 val. iki 2007 m. liepos 2 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose importo licencijai gauti, viršija turimus kiekius. Todėl reikėtų nustatyti, kokiu mastu galima išduoti importo licencijas, prašomiems kiekiams nustatant paskirstymo koeficientą.

(4)

Taip pat reikia nutraukti importo licencijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 969/2006 išdavimą esamai kvotos daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną nuo 2007 m. birželio 25 d. 13 val. iki 2007 m. liepos 2 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktą paraišką Reglamente (EB) Nr. 969/2006 nustatytos kvotos importo licencijai gauti išduodama licencija prašomam kiekiui pritaikius 1,542232 % paskirstymo koeficientą.

2.   Licencijų išdavimas nuo 2007 m. liepos 2 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose nurodytiems kiekiams esamai kvotos daliai yra sustabdomas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 176, 2006 6 30, p. 44. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2022/2006 (OL L 384, 2006 12 29, p. 70).


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 789/2007

2007 m. liepos 4 d.

vienuoliktą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1763/2004, nustatantį tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą (1), ypač į jo 10 straipsnio a dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priede yra išvardyti asmenys, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

Komisija yra įgaliota iš dalies keisti tą priedą atsižvelgdama į Tarybos sprendimus, įgyvendinančius bendrąją poziciją 2004/694/BUSP dėl tolimesnių priemonių, remiančių veiksmingą TBTBJ mandato vykdymą (2). Ši bendroji pozicija įgyvendinama 2007 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 2007/449/BUSP (3). Todėl Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 315, 2004 10 14, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(2)  OL L 315, 2004 10 14, p. 52.

(3)  OL L 169, 2007 6 29, p. 75.


PRIEDAS

Šie asmenys išbraukiami iš Reglamento (EB) Nr. 1763/2004 I priedo:

1)

Tolimir, Zdravko. Gimimo data: 1948 11 27.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Gimimo data: 1948 m. Gimimo vieta: Vladičin Chanas, Serbija ir Juodkalnija. Pilietybė: Serbijos ir Juodkalnijos.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 790/2007

2007 m. liepos 4 d.

uždraudžiantis su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrų liežuvius IIIa zonoje, IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007, nustatančiame 2007 m. Bendrijos vandenyse ir vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti žvejybos apribojimus, žvejojantiems Bendrijos laivams taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2007 m.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytus išteklius, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, išnaudojo 2007 m. suteiktą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti šių išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota 2007 m. laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos datos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos datos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra joje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytus išteklius. Draudžiama nurodytuose laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos datos sužvejotus minėtus išteklius.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1967/2006 (OL L 409, 2006 12 30, p. 11, padarytais OL L 36, 2007 2 8, p. 6).

(3)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 444/2007 (OL L 106, 2007 4 24, p. 22).


PRIEDAS

Nr.

15

Valstybė Narė

ŠVEDIJA

Ištekliai

SOL/3A/BCD

Rūšys

Paprastieji jūrų liežuviai (Solea solea)

Zona

IIIa; IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenys

Data

2007 6 11


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/31


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2007

2007 m. gegužės 25 d.

dėl devintojo Europos plėtros fondo (EPF) ilgalaikės plėtros paketo rezervo dalies panaudojimo AKR vidaus bendradarbiavimui pagal devintojo EPF regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą

(2007/460/EB)

AKR ir EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), ir patikslintą Susitarimu (2), iš dalies keičiančiu minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytu 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo I priedo 8 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 5 ir 11 straipsnius atlikus devintojo Europos plėtros fondo (EPF) laikotarpio pabaigos peržiūrą, išteklių paskirstymas turėtų būti patikslintas atsižvelgiant į dabartinius poreikius ir veiklos rezultatus.

(2)

Lėšų, skirtų regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paramai finansuoti, bei numatytų panaikinti įsipareigojimų, kurių lėšos į šį rezervą bus perkeltos iki 2007 m. pabaigos, nepakanka naujiems poreikiams, skirtiems AKR vidaus veiklos rezultatams pagerinti.

(3)

Turėtų būti skirta papildomų lėšų AKR vidaus 2006 m. ir 2007 m. FLEX finansavimo mechanizmui sukurti (atitinkamai už 2005 m. ir 2006 m.), taip užtikrinant būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsiradusio neigiamo poveikio, neatsižvelgiant į tai, kiek jų nacionaliniuose B paketuose yra nepaskirstytų likučių.

(4)

Nacionalinių B paketų nepaskirstyti likučiai negali būti naudojami nenumatytiems poreikiams, todėl šie likučiai šio sprendimo priėmimo dieną turėtų būti perkeliami į AKR vidaus rezervą, kad iš jų, remiantis regionų solidarumo principu, būtų sudaryti penki regioniniai B paketai, skirti būsimai humanitarinei pagalbai ir pagalbai nepaprastosios padėties atveju finansuoti kiekviename iš šių regionų, bei sudarytas AKR vidaus rezervas pagalbai nepaprastosios padėties atveju pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, kuris būtų naudojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto.

(5)

Regioninį Rytų bei Pietų Afrikos ir Indijos vandenyno regiono B paketą sudaro gryna suma, atėmus 20 mln. EUR, kurie buvo skirti Sudano B paketo, finansuojamo iš ilgalaikės plėtros rezervo, ad hoc papildymui kompensuoti; Ramiojo vandenyno regionui regioninis B paketas nesudaromas, nes B paketų likučiai jau yra išnaudoti regione įvykusių stichinių nelaimių padarinių mažinimo programai.

(6)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių Afrikos taikos priemonei papildyti 2007 m.

(7)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių daliai 2008 m. AKR sekretoriato einamųjų išlaidų finansuoti pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo.

(8)

Turėtų būti skirta papildomų išteklių AKR vidaus techninio bendradarbiavimo priemonei, kuri pirmiausia naudojama techninės pagalbos poreikiams finansuoti, visų pirma rengiant projektus, stiprinti.

(9)

Prašoma skirti papildomą EPF įnašą į Pasaulinį kovos su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija fondą.

(10)

2006 m. birželio 2 d. AKR ir EB Taryboje nustatytas poreikis skirti papildomą įnašą į Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklą, skirtą gebėjimams stiprinti ir institucinei paramai teikti.

(11)

Turi būti sukurtas nedidelis atsarginis rezervas, kad būt galima patenkinti naujus ir nenumatytus AKR vidaus poreikius laikotarpiu iki 2007 m. gruodžio 31 d., įskaitant atkūrimo po stichinių nelaimių poreikius Ramiojo vandenyno regione, kuriems lėšos negali būti skirtos iki 2007 m. pabaigos ir kurie negali būti finansuojami iš regioninio B paketo nenumatytiems poreikiams skirtų lėšų, bei galimiems 2008 m. papildomiems pereinamojo laikotarpio poreikiams patenkinti.

(12)

Po 2007 m. gruodžio 31 d. įsipareigojimas teikti devintojo EPF lėšas, įskaitant numatomus panaikinti įsipareigojimus, negali būti vykdomas, todėl turi būti sukurtas mechanizmas, kurį naudojant iki tos dienos būtų galima rezultatyviai ir efektyviai paskirstyti turimus likučius siekiant bendrų AKR ir EB partnerystės susitarimo tikslų,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketo papildymas

1.   Visos 2007 m. kovo 31 d. ilgalaikės plėtros rezerve buvusios lėšos, kurios buvo patikslintos atsižvelgiant į sprendimus, priimtus vadovaujantis laikotarpio pabaigoje atliktos peržiūros rezultatais, ir kurios iki minėtos dienos nebuvo pervestos į sąskaitas, išskyrus lėšas, skirtas Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) bei Žemės ūkio ir kaimo bendradarbiavimo techninio centro (ŽŪKBTC) 2008 m. biudžetams remti (32 mln. EUR), „didelės rizikos programoms“, vykdomoms šalies strategijos dokumentą pasirašiusiose šalyse (72,4 mln. EUR nuo 2007 m. kovo 1 d.), lėšas politiniams prioritetams strategijos dokumento nepasirašiusiose šalyse (30,2 mln. EUR nuo 2007 m. kovo 1 d.) ir Somalio specialios pagalbos programai (36,1 mln. EUR) – perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

2.   Visos lėšos, skirtos 2008 m. ĮPC ir ŽŪTC biudžetams remti, „didelės rizikos programoms“, vykdomoms šalies strategijos dokumentą pasirašiusiose šalyse, ir politiniams prioritetams strategijos dokumento nepasirašiusiose šalyse, finansuoti, kaip nurodyta 1 dalyje, kurios nėra panaudojamos iki 2007 m. spalio 31 d., perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

3.   Visi devintojo EPF ir ankstesnių EPF ilgalaikės plėtros rezerve susikaupę numatomi panaikinti įsipareigojimai, kuriuos Komisijos apskaitos sistemoje numatoma panaikinti 2007 m. balandžio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu, perkeliami į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

4.   Visos likusios nacionalinių orientacinių programų lėšos, kurios 2007 m. rugpjūčio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpiu lieka nepanaudotos ilgalaikės plėtros rezerve, perkeliamos į AKR vidaus rezervo regioninio bendradarbiavimo ir integracijos paketą.

2 straipsnis

AKR vidaus lėšų paskirstymas

1.   AKR vidaus rezervo lėšos naudojamos šiems tikslams:

a)

sukurti:

i)

vieną visoms AKR valstybėms atvirą AKR vidaus rezervą pagalbai nepaprastosios padėties atveju, pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 straipsnio 3 dalies a ir b punktus, kuris būtų naudojamas tik išimtinėmis aplinkybėmis, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto; šiame pakete yra 26 741 326 EUR, ši suma sudaroma paimant 15 % ii punkte nurodytų regionų šalių B paketuose sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dieną likusių neįsipareigotų lėšų;

ii)

penkis regioninius B paketus: Pietų Afrikos regionui – 17 511 615 EUR, Rytų ir Pietų Afrikos bei Indijos vandenyno regionui – 48 920 391 EUR, Vakarų Afrikos regionui – 31 945 340 EUR, Centrinės Afrikos regionui 16 139 355 EUR ir Karibų jūros regionui – 35 422 478 EUR; šiuos paketus sudaro 85 % šių regionų šalių B paketuose sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dieną likusių neįsipareigotų lėšų;

iš regioninių B paketų, vadovaujantis regioninio solidarumo principu, išimtinėmis aplinkybėmis finansuojamos tarptautiniu mastu patvirtintos skolų sumažinimo iniciatyvos, kaip numatyta AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 3 straipsnio 2 dalies b punkte, ir humanitarinė pagalba bei pagalba nepaprastosios padėties atveju, pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 72 ir 73 straipsnius, kai tokia pagalba negali būti finansuojama iš Bendrijos biudžeto;

b)

parengti AKR vidaus FLEX programą, kuriai 2006 m. būtų skirta 50 mln. EUR (už 2005 m.), siekiant užtikrinti būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsirandančio neigiamo poveikio, neatsižvelgiant tai, kiek nepaskirstytų lėšų buvo likę jų nacionaliniuose B paketuose iki sprendimų dėl lėšų perskirstymo laikotarpio pabaigoje įsigaliojimo dienos;

c)

papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę iki 100 mln. EUR (45 mln. EUR būtų paimti iš esamų AKR vidaus rezervo lėšų iki šio rezervo papildymo, kaip nurodyta 1 straipsnyje, o 35 mln. EUR būtų paimti po rezervo papildymo) – kaip papildomą EPF įnašą pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo; šios lėšos turėtų būti skirtos įvairiai taikos palaikymo, mokymo ir gebėjimų stiprinimo veiklai, ir papildoma iki 20 mln. EUR suma, kuri gali būti finansuojama iš nepanaudotų atsarginių rezervų, nurodytų h ir i punktuose, arba panaikintų įsipareigojimų, pagal 1 straipsnio 3 ir 4 dalis perkeltų į AKR vidaus rezervą, jeigu prireiktų daugiau lėšų nei buvo numatyta iš pradžių;

d)

pereinamuoju laikotarpiu iki dešimtojo EPF įsigaliojimo, papildyti AKR sekretoriatui tiekiamą institucinę paramą 5,5 mln. EUR, kurie būtų skirti 2008 m. AKR sekretoriato einamosioms išlaidoms padengti;

e)

2,5 mln. EUR papildyti AKR vidaus techninio bendradarbiavimo priemonę;

f)

4 mln. EUR skubiai perkelti galvijų maro naikinimo Afrikoje programai;

g)

skirti papildomus 5 mln. EUR Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklo patikos fondui gebėjimams stiprinti ir institucinei paramai teikti;

h)

sukurti 10 mln. EUR atsarginį regioninį rezervą, skirtą Pietų Afrikos regiono orientacinei programai papildyti tuo atveju, jeigu iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. Milangės–Mokubos kelių modernizavimo programa (Mozambike) galės būti įvertinta ir EPF komitetas užbaigs administracinę procedūrą; jeigu šios programos nebus galima įvertinta laiku, šis atsarginis rezervas turės būti perkeltas į AKR vidaus rezervą;

i)

sukurti 15 mln. EUR atsarginį AKR vidaus rezervą naujiems ar nenumatytiems poreikiams, kurie negali būti finansuojami iš regioninių B paketų, įskaitant po stichinių nelaimių vykdomas atkūrimo programas Ramiojo vandenyno regione ir galimus 2008 m. papildomus pereinamojo laikotarpio poreikius;

j)

parengti AKR vidaus FLEX programą, kuriai 2007 m. preliminariai numatyta skirti 35 mln. EUR (už 2006 m.), siekiant užtikrinti būtiniausią paramą toms šalims, kurios kenčia nuo dėl eksporto pajamų nestabilumo atsirandančio neigiamo poveikio, paskirstant pagal regionus B paketus, skirtus humanitarinei pagalbai ir pagalbai nepaprastosios padėties atveju, atskiriems regionams, kaip nurodyta 1 dalies a punkte; šiai programai būtų galima papildomai skirti iki 15 mln. EUR iš atsarginių rezervų, nurodytų h ir i punktuose nepanaudotų lėšų, arba iš panaikintų įsipareigojimų, pagal 1 straipsnio 3 ir 4 dalis perkeltų į AKR vidaus rezervą, jeigu prireiktų daugiau lėšų nei buvo numatyta iš pradžių ir atsižvelgiant į poreikį papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę skiriant 20 mln. EUR, kaip nurodyta c punkte;

k)

38 mln. EUR padidinti Pasauliniam fondui kovai su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir maliarija skiriamą paramą.

2.   Jeigu AKR vidaus rezerve sukauptų lėšų nepakanka visiems nurodytiems poreikiams patenkinti, 1 dalies j punkte nurodytos programos biudžetas atitinkamai mažinamas. Jeigu trūkstamų lėšų suma viršija j punkte nurodytą sumą, 1 dalies i punkte nurodytas atsarginis rezervas atitinkamai mažinamas. Jeigu lėšų trūkumas yra dar didesnis, atitinkamai sumažinama 1 dalies c punkte nurodyta suma.

3.   Jeigu AKR vidaus rezerve sukaupiama daugiau lėšų negu buvo numatyta iš pradžių arba jeigu išnaudojamos ne visos 1 dalies c, d, e, g ir (arba) i punktuose numatytos lėšos, papildomos lėšos, kurių suma viršija 1 dalies c ir j punktuose nurodytoms programoms nustatytą viršutinę ribą, paskirstomos, jei įmanoma, Karibų jūros šalių žinių ir mokymosi tinklo patikos fondui skiriant papildomą iki 5 mln. EUR sumą ir vėliau, jeigu dar lieka lėšų, papildant ES ir AKR infrastruktūros patikos fondą iš anksto pervedant asignavimus, numatytus pagal dešimtąjį EPF.

3 straipsnis

Paramos prašymas

Vadovaudamasi AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 13 straipsnio 2 dalimi AKR ir EB Ministrų Taryba ragina Komisiją finansuoti 2 straipsnyje nurodytas priemones.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/35


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2007

2007 m. gegužės 25 d.

leidžiantis daryti papildomus dvišalius įnašus, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus

(2007/461/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (1), pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu ir pataisytą Susitarimu (2), iš dalies keičiančiu minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo I priedo 8 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. gruodžio 11 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendime Nr. 3/2003 dėl išteklių iš devintojo EPF ilgalaikės plėtros paketo, skirtų sukurti Afrikos taikos palaikymo priemonę, naudojimo (3) numatyta būtina finansinė parama, skirta įkurti Afrikos taikos palaikymo priemonę.

(2)

2007 m. kovo 5 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba pripažino, kad reikia skubiai spręsti Afrikos Sąjungos taikos palaikymo misijos Darfūre (Sudanas) (AMIS) finansavimo klausimą.

(3)

AKR vidaus pakete numatyti apskaičiuoti ištekliai, skirti papildyti Afrikos taikos palaikymo priemonę prieš įsigaliojant dešimtajam Europos plėtros fondui (toliau – EPF), kurių nepakanka, siekiant vykdyti AMIS iki nustatytos dienos. Todėl ES valstybės narės paskelbė, jog yra pasirengusios padaryti papildomus dvišalius įnašus. Šie papildomi įnašai turėtų būti kaupiami Afrikos taikos palaikymo priemonėje ir tvarkomi Komisijos, kad pagerėtų lėšų naudojimo koordinavimas ir priežiūra, kol įsigalios dešimtasis EPF.

(4)

2005 m. gegužės 30 d. Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų sprendime 2005/446/EB, nustatančiame galutinę datą dėl įsipareigojimo skirti lėšas iš 9-ojo Europos plėtros fondo (EPF) vykdymo (4), nustatyta, kad po 2007 m. gruodžio 31 d. negalima skirti lėšų iš devintojo EPF.

(5)

Todėl reikia nuostatos dėl papildomų ES valstybių narių įnašų, kuriuos tvarkytų Komisija ir kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Savanoriški įnašai

Iki 2007 m. rugsėjo 30 d. ES valstybės narės gali pateikti Komisijai savanoriškus papildomus įnašus, kurie būtų skirti remti Afrikos taikos palaikymo priemonės tikslus pagal Finansinį protokolą.

Komisijai patikima atsakomybė tvarkyti šiuos įnašus, vykdant Afrikos taikos palaikymo priemonę, laikantis devintojo Europos plėtros fondo procedūrų, išskyrus panaikintus įsipareigojimus, kurie bus atlyginti valstybėms narėms pro rata pagal jų savanoriškus papildomus įnašus.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas, laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 108.

(4)  OL L 156, 2005 6 18, p. 19.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/36


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2007

2007 m. gegužės 25 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 3/2001 dėl išteklių iš aštuntojo ir devintojo Europos plėtros fondų skyrimo Somaliui

(2007/462/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (1), ir į Susitarimą (2), iš dalies keičiantį minėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą, pasirašytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge, ypač į jo 93 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 93 straipsnio 6 dalį AKR ir EB Ministrų Taryba turi galimybę skirti specialią paramą AKR valstybėms, ankstesnių AKR ir EB konvencijų šalims, kurios dėl jose tinkamai neįsteigtų vyriausybinių institucijų negalėjo pasirašyti ar ratifikuoti šio AKR ir EB partnerystės susitarimo. Ši parama gali būti skiriama institucinei plėtrai bei ekonominio ir socialinio vystymosi veiklai, ypač atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius. Ši nuostata taikoma Somaliui.

(2)

2001 m. gruodžio 20 d. Sprendimu Nr. 3/2001 (3) AKR ir EB Ministrų Taryba Somaliui iš devintojo Europos plėtros fondo (EPF) skyrė 149 mln. EUR finansiniam ir techniniam bendradarbiavimui. Nacionaliniu įgaliojimus suteikiančiu pareigūnu šiai paramai programuoti ir įgyvendinti buvo paskirtas EPF vyriausiasis įgaliojimus suteikiantis pareigūnas.

(3)

Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 3 straipsnio 5 dalį Bendrija, atsižvelgdama į specialius poreikius ar išskirtinius veiklos rezultatus, gali padidinti šaliai skiriamų išteklių sumą.

(4)

IV priedo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė išimtiniais atvejais, kurie nurodyti nuostatose dėl humanitarinės pagalbos ir pagalbos nepaprastosios padėties atveju, atlikti peržiūrą. Atsižvelgiant į bendradarbiavimo su Somaliu programos ad hoc peržiūros išvadas, būtina skirti papildomų lėšų iš devintojo EPF, siekiant užtikrinti paramos Somalio gyventojams tęstinumą, kol įsigalios dešimtasis EPF,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Į AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą Nr. 3/2001 įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Remiantis ad hoc peržiūros išvadomis, Somaliui iš devintojo EPF, iš AKR ir EB partnerystės susitarimo I priede išdėstyto Finansinio protokolo 3 dalies a punkte numatyto ilgalaikio plėtros finansavimo paketo, papildomai skiriama 36 144 798 EUR finansiniam ir techniniam bendradarbiavimui.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2007 m. gegužės 25 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27. Susitarimas, laikinai taikytas pagal Sprendimą Nr. 5/2005 (OL L 287, 2005 10 28, p. 1).

(3)  OL L 56, 2002 2 27, p. 23.


Komisija

5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. liepos 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/942/EB, leidžiantį valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl trečiose šalyse išaugintai miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3173)

(2007/463/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl prekybos miško dauginamąja medžiaga (1), ypač į jos 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2005/942/EB (2) leidžiama valstybėms narėms priimti sprendimus pagal Tarybos direktyvą 1999/105/EB dėl nurodytose trečiose šalyse išaugintai nurodytų rūšių miško dauginamajai medžiagai suteiktų garantijų.

(2)

Šios tvarkos taikymas turėtų būti pratęstas, kol bus suteiktos reikalingos garantijos.

(3)

Tikslinga įtraukti Naująją Zelandiją kaip trečiąją šalį, iš kurios leidžiama įvežti nustatytos šaltinio tapatybės kategorijos Pinus radiata rūšies miško dauginamąją medžiagą, ir nurodyti, kad tos rūšies miško dauginamąją medžiagą leidžiama įvežti iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2005/942/EB.

(4)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/942/EB priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nustatyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. liepos 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 11, 2000 1 15, p. 17.

(2)  OL L 342, 2005 12 24, p. 92. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1).


PRIEDAS

Sprendimo 2005/942/EB priedas iš dalies pakeičiamas taip:

1)

Lentelėje įrašomas toks įrašas tarp Kroatijai ir Norvegijai skirtų įrašų:

„Kilmės šalis

Rūšys

Kategorija

Sėklinės bazės rūšis

Naujoji Zelandija

Pinus radiata D. Don

ŠTN

SŠ, M“

2)

Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirtas įrašas lentelėje keičiamas taip:

„Kilmės šalis

Rūšys

Kategorija

Sėklinės bazės rūšis

Jungtinės Amerikos Valstijos (Vašingtonas, Oregonas, Kalifornija)

Abies grandis Lindl.

ŠTN, AR, P

SŠ, M, SO, ŠT

Picea sitchensis Carr.

ŠTN

SŠ, M

Pinus contorta Loud

ŠTN

SŠ, M

Pinus radiata D. Don

ŠTN

SŠ, M

Pseudotsuga menziesii Franco

ŠTN, AR, P

SŠ, M, SO, ŠT“


Klaidų ištaisymas

5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/39


2007 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 743/2007, nustatančio eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 169, 2007 m. birželio 29 d. )

32 puslapis, priedas, NB:

Paskirties šalių kodą S00 skaityti taip:

„S00

:

visos paskirties šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją, Juodkalniją, Kosovą, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Andorą, Gibraltarą, Seutą, Meliliją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną, Livigno ir Campione d'Italia bendruomenes, Heligolando salą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro respublikos teritorijas, kuriose Kipro Respublikos Vyriausybė nevykdo veiksmingos kontrolės“


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/39


1998 m. gegužės 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 963/98, nustatančio žiedinių kopūstų ir artišokų prekybos standartus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 135, 1998 m. gegužės 8 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 23 tomas, p. 84)

I PRIEDAS

1.

p. 86, II antraštinės dalies A punkto antros pastraipos antra įtrauka:

yra

:

„—

pasiekti paskirties vietą patenkinamos būklės.“,

turi būti

:

„—

pasiekti paskirties vietą tinkamos būklės.“.

2.

p. 86, II antraštinės dalies B punkto i papunkčio pirmos pastraipos antras sakinys:

yra

:

„Jie turi atitikti rūšiai būdingą formą, subrendimą ir spalvą.“,

turi būti

:

„Jie turi atitikti veislei būdingą formą, subrendimą ir spalvą.“.

3.

p. 86, II antraštinės dalies B punkto ii papunkčio pirmos pastraipos antras sakinys:

yra

:

„Jie turi atitikti būdingas rūšiai savybes.“,

turi būti

:

„Jie turi atitikti būdingas veislei savybes“.

4.

p. 87, III antraštinė dalis:

yra

:

„Dydis nustatomas pagal didžiojo apskritimo maksimalų skersmenį.“,

turi būti

:

„Dydis nustatomas pagal didžiausią skersinio pjūvio diametrą.“.


5.7.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/40


2001 m. balandžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 716/2001, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2789/7999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 100, 2001 m. balandžio 11 d. )

(Specialiojo leidimo lietuvių kalba 3 skyriaus 32 tomas, p. 91)

1)

Pavadinimas:

yra:

„[…] iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2789/7999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą“,

turi būti:

„[…] iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2789/1999, nustatantį valgomųjų vynuogių prekybos standartą“.

2)

91 p., 2 konstatuojamoji dalis:

yra:

„[…] leidžiant kiekvienoje pakuotėje maišyti Chasselas rouge ir Chasselas blanc rūšių valgomąsias vynuoges ir […].“,

turi būti:

„[…] leidžiant kiekvienoje pakuotėje maišyti Chasselas rouge ir Chasselas blanc veislių valgomąsias vynuoges ir […].“;

3)

91 p., 1 straipsnio 1 dalis (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedo III antraštinės dalies (Nuostatos dėl rūšiavimo pagal dydį) ketvirtosios pastraipos pakeitimas):

yra:

„Visoms rūšims: kiekvienoje 1 kg svorio nesiekiančioje vartotojams skirtoje pakuotėje leidžiama viena mažiausio dydžio pagal svorį reikalavimų neatitinkanti kekė nurodytam svoriui sureguliuoti, jeigu ji atitinka visus kitus konkrečiai rūšiai keliamus reikalavimus.“,

turi būti:

„Visoms klasėms: kiekvienoje 1 kg svorio nesiekiančioje vartotojams skirtoje pakuotėje leidžiama viena mažiausio dydžio pagal svorį reikalavimų neatitinkanti kekė nurodytam svoriui sureguliuoti, jeigu ji atitinka visus kitus konkrečiai klasei keliamus reikalavimus.“.

4)

91 p., 1 straipsnio 7 dalis (Reglamento (EB) Nr. 2789/1999 priedo IV antraštinės dalies (Leistinų nuokrypių nuostatos) B dalies pakeitimas):

yra:

„B.   Leistini dydžio nuokrypiai

i)

„Aukščiausia“ ir I rūšys

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių rūšies reikalavimų, tačiau atitinkančių tolimesnės iš eilės rūšies reikalavimus.

ii)

II rūšis

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių rūšies reikalavimų, tačiau sveriančių ne mažiau kaip 75 gramus.“,

turi būti:

„B.   Leistini dydžio nuokrypiai

i)

„Aukščiausia“ ir I klasė

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių klasės reikalavimų, tačiau atitinkančių tolimesnės iš eilės klasės reikalavimus.

ii)

II klasė

10 % pagal kekių svorį, neatitinkančių klasės reikalavimų, tačiau sveriančių ne mažiau kaip 75 gramus.“.