ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 753/2007 dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

1

Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas

4

Protokolas nustatantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą

9

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 754/2007, iš dalies keičiantis Reglamentų (EB) Nr. 1941/2006, (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 41/2007 nuostatas, susijusias su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis ir susijusiomis sąlygomis

26

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 755/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

39

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 756/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3223/94, nustatantį išsamias taisykles dėl importo tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo

41

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 757/2007 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus ( 1 )

43

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 758/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

47

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/2007, skiriantis dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, importo tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimo tvarką

48

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2007, 80-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

50

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 761/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. liepos 1 d.

52

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 762/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

55

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 763/2007, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

57

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 764/2007 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

59

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 765/2007, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

61

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 766/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

63

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 767/2007 dėl 34-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

65

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 768/2007, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 34-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

66

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 769/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 66-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

68

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 770/2007 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 529/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

69

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2007 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 545/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą

70

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (kodifikuota redakcija) ( 1 )

71

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/452/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, pataisantis Direktyvą 2006/132/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą procimidoną (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas 2007/455/BUSP dėl Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP, atnaujinančios ribojančias priemones Zimbabvei, įgyvendinimo

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 753/2007

2007 m. birželio 28 d.

dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalimi ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Bendrija ir Danijos Vyriausybė bei Grenlandijos Vietinė Vyriausybė vedė derybas dėl Žvejybos partnerystės susitarimo, pagal kurį Bendrijos žvejams suteikiamos žvejybos galimybės Grenlandijos išskirtinėje ekonominėje zonoje.

(2)

Šių derybų rezultatas – 2006 m. birželio 2 d. parafuotas naujas Žvejybos partnerystės susitarimas.

(3)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas.

(4)

Siekiant geriausiai panaudoti šiame Susitarime numatytas žvejybos galimybes, Komisijai turėtų būti leista, laikantis tam tikrų sąlygų ir kriterijų bei glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybėmis narėmis, nepanaudotas vienos valstybės narės žvejybos galimybes perskirti kitai valstybei narei metinio žvejybos ciklo metu. Tokiu perskirstymu neturėtų būti daromas poveikis žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms perskirstymo būdui, laikantis santykinio stabilumo principo, ir neturėtų būti pažeidžiama 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2) 20 straipsnio 5 dalimi valstybėms narėms priskirta kompetencija.

(5)

Bendrija yra suinteresuota šio Susitarimo patvirtinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio reglamento.

2 straipsnis

Išsamios administracinių priemonių, sutartų pagal 1 straipsnyje nurodyto Susitarimo 6 straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies h punkto nuostatas, įgyvendinimo taisyklės gali būti priimtos laikantis Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos.

3 straipsnis

1.   Žvejybos galimybės, įskaitant licencijas, gautas pagal 1 straipsnyje nurodytą Susitarimą, skiriamos ir administruojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį.

2.   Nepaisant 1 dalies, jeigu valstybių narių paraiškos licencijai gauti neapima visų valstybėms narėms pagal 1 dalį skirtų žvejybos galimybių, įskaitant galimybes, kuriomis buvo pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį iki priede nurodytų datų, Komisija gali atsižvelgti į bet kurios kitos valstybės narės pateiktas paraiškas licencijai gauti. Glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis, Komisija pasibaigus priede nurodytiems terminams gali nepanaudotas žvejybos galimybes perduoti iš jas turinčios valstybės narės kitai valstybei narei.

Perskirstant žvejybos galimybes nedaromas poveikis žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms perskirstymo būdui, laikantis santykinio stabilumo principo.

3.   Komisija informuoja valstybes nares apie kiekvienos priede pateiktos rūšies žvejybos galimybių panaudojimo lygį, pagrįstą paraiškomis licencijai gauti, gautomis ne vėliau kaip:

a)

mėnuo iki priede nurodytos datos ir

b)

iki priede nurodytos datos.

4.   Iki 2007 m. gruodžio 31 d. Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato išsamias taisykles ir kriterijus, pagal kuriuos taikomas pirmiau nurodytas perskirstymo mechanizmas. Kol bus priimtos šios taisyklės, Komisija gali taikyti 2 dalyje nurodytą mechanizmą.

4 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal šį Susitarimą, Komisijai praneša apie Grenlandijos žvejybos zonoje sužvejotą kiekvienų išteklių kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 500/2001, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 taikymo taisykles dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės (3).

5 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  2007 m. gegužės 22 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.


PRIEDAS

Data, iki kurios taikomos 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse pateiktos nuostatos dėl Komisijos vykdomo žvejybos galimybių perskirstymo.

Protokole nurodytos žuvų rūšys

Tvarkaraštis

Krevetės (rytiniai ištekliai)

rugpjūčio 1 d. (1)

Juodieji paltusai (rytiniai ištekliai)

rugsėjo 15 d.

Atlantiniai paltusai

rugsėjo 1 d.

Juodieji paltusai (vakariniai ištekliai)

spalio 15 d.

Krevetės (vakariniai ištekliai)

spalio 1 d.

Pjūklapilviai beriksai

rugsėjo 1 d.

Snieginiai krabai

spalio 1 d.

Menkės

spalio 31 d.


(1)  Jeigu rugpjūčio 1 d. žvejybos galimybių panaudojimo lygis, pagrįstas paraiškomis licencijai gauti, viršija 65 %, ši data nukeliama į rugsėjo 1 d.


Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės

ŽVEJYBOS PARTNERYSTĖS SUSITARIMAS

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija, ir

DANIJOS VYRIAUSYBĖ BEI GRENLANDIJOS VIETINĖ VYRIAUSYBĖ, toliau – Grenlandija,

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl specialios Grenlandijai taikomos tvarkos,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrija ir Grenlandija nori sustiprinti savo ryšius ir sukurti partnerystę bei bendradarbiavimą, kuriais būtų remiami, papildomi ir plečiami anksčiau užmegzti jų ryšiai ir bendradarbiavimas,

PRISIMINDAMOS 2001 m. lapkričio mėnesio Tarybos sprendimą dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos,

ATSIŽVELGDAMOS į 2003 m. vasario mėnesį Tarybos pripažintą poreikį plėsti ir stiprinti būsimus Europos bendrijos ir Grenlandijos ryšius, atsižvelgiant į žvejybos svarbą ir poreikį Grenlandijoje įgyvendinti struktūrines ir į sektorių orientuotas reformas, kurios būtų paremtos visapusiška partneryste siekiant tvarios plėtros,

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. birželio 27 d. Europos bendrijos ir Grenlandijos Vietinės Vyriausybės bei Danijos Vyriausybės bendrą deklaraciją dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos partnerystės,

PRISIMINDAMOS 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos ir Grenlandijos bei Danijos Karalystės ryšių,

PRISIMINDAMOS Grenlandijos, kuri yra tiek autonominė, tiek ir neatsiejama vienos iš Bendrijos valstybių narių dalis, statusą,

ATSIŽVELGDAMOS į bendrus Bendrijos ir Grenlandijos ryšius ir abipusį norą juos išlaikyti,

ATSIŽVELGDAMOS į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją ir į Susitarimą dėl Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų dėl migruojančių tarp išskirtinės ekonominės zonos ir atvirosios jūros bei toli migruojančių žuvų rūšių išteklių išsaugojimo įgyvendinimo,

SUPRASDAMOS 1995 m. MŽŪO konferencijoje priimtame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytų principų svarbą,

PASIRYŽUSIOS bendradarbiauti, atsižvelgdamos į abiejų šalių interesus, kad įgyvendintų tęstinę atsakingą žvejybą, užtikrinančią ilgalaikį gyvųjų jūros išteklių išsaugojimą ir tausų naudojimą,

ĮSITIKINUSIOS, kad tokio bendradarbiavimo forma turi būti iniciatyvos ir priemonės, kartu arba kiekviena atskirai papildančios viena kitą, atitinkančios politiką ir užtikrinančios bendrą pastangų poveikį,

KETINDAMOS tuo tikslu tęsti dialogą siekiant pagerinti Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus politiką ir nustatyti tinkamas priemones, užtikrinsiančias veiksmingą šios politikos įgyvendinimą ir ūkio subjektų bei pilietinės visuomenės dalyvavimą šiame procese,

TROKŠDAMOS nustatyti Bendrijos laivų žvejybos veiklos Grenlandijos išskirtinėje ekonominėje zonoje terminus ir sąlygas ir Bendrijos paramą užtikrinant tęstinę atsakingą žvejybą šiuose vandenyse,

PASIRYŽUSIOS siekti glaudesnio ekonominio bendradarbiavimo žuvininkystės pramonėje ir su ja susijusioje veikloje, tam tikslui steigiant ir plečiant bendras įmones, kurias sudarytų abiejų šalių bendrovės, ir skatinant kurti laikinas bendrąsias įmones,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

Šiame Susitarime yra nustatomi principai, taisyklės ir procedūros, taikomi:

ekonominiam, finansiniam, techniniam ir moksliniam bendradarbiavimui žuvininkystės sektoriuje siekiant užtikrinti, kad naudojant žuvininkystės išteklius būtų išlaikomos tvarios ekonominės ir socialinės sąlygos, įskaitant Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus plėtrą,

Bendrijos žvejybos laivų veiklos Grenlandijos išskirtinėje ekonominėje zonoje (toliau – Grenlandijos IEZ) sąlygoms,

Bendrijos laivų žvejybos Grenlandijos IEZ reguliavimo tvarkai, siekiant užtikrinti, kad jie laikytųsi jiems taikomų taisyklių ir sąlygų, kad žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonės būtų veiksmingos ir kad būtų užkirstas kelias neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai,

bendrovių partnerystei, kurios tikslas – atsižvelgiant į bendrus interesus plėtoti ekonominę žuvininkystės sektoriaus veiklą ir kitokią susijusią veiklą.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Susitarime, protokole ir priede:

a)

Grenlandijos valdžios institucijos – Grenlandijos Vietinė Vyriausybė,

b)

Bendrijos institucijos – Europos Komisija,

c)

Bendrijos laivas – su Bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Bendrijoje įregistruotas žvejybos laivas,

d)

bendra įmonė – Grenlandijos teisės aktais reglamentuojama bendrovė, susidedanti iš vieno arba daugiau Bendrijos laivų savininkų ir vieno arba daugiau partnerių Grenlandijoje, kurios tikslas – su Grenlandijos vėliava plaukiojančiais laivais žvejoti ir galimai naudotis Grenlandijos žvejybos kvotomis Grenlandijos IEZ pirmiausia siekiant aprūpinti Bendrijos rinką,

e)

laikina bendroji įmonė – tai ribotos trukmės susitarimu pagrįsta Bendrijos laivų savininkų ir Grenlandijos fizinių arba juridinių asmenų asociacija, kurios tikslas – su Europos bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojančiais laivais kartu žvejoti ir naudotis Grenlandijos žvejybos kvotomis bei dalintis bendrai vykdomos ekonominės veiklos sąnaudas, pelną arba nuostolius, pirmiausia siekiant aprūpinti Bendrijos rinką,

f)

jungtinis komitetas – komitetas, sudarytas iš Bendrijos ir Grenlandijos atstovų, kurių funkcijos apibrėžtos šio Susitarimo 10 straipsnyje.

3 straipsnis

Šio Susitarimo įgyvendinimo principai

1.   Šalys įsipareigoja užtikrinti tęstinę atsakingą žvejybą Grenlandijos IEZ, vadovaudamosi įvairių tuose vandenyse žvejojančių laivynų nediskriminavimo principu.

2.   Grenlandija toliau rengs žuvininkystės sektoriaus politiką ir administruos jos įgyvendinimą pagal metines ir daugiametes programas, atsižvelgdama į bendrame Šalių susitarime nustatytus tikslus. Todėl Šalys tęsia dialogą dėl būtinų politikos reformų. Grenlandijos valdžios institucijos įsipareigoja informuoti Bendrijos institucijas, kai šioje srityje bus priimta naujų svarbių priemonių.

3.   Šalys, vienai jų paprašius, bendradarbiauja ir atlikdamos pagal šį susitarimą įgyvendintų priemonių, programų ir veiksmų vertinimus.

4.   Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šis susitarimas būtų įgyvendintas vadovaujantis gero ekonominio ir socialinio valdymo principais.

4 straipsnis

Mokslinis bendradarbiavimas

1.   Susitarimo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Grenlandija stebi Grenlandijos IEZ išteklių būklės raidą; jungtinis mokslinis komitetas, jungtiniam komitetui paprašius, parengia ataskaitą, remdamasis Komiteto nurodymais.

2.   Remdamosi patikimiausiomis mokslinėmis rekomendacijomis, šalys konsultuojasi tarpusavyje jungtiniame komitete ir Grenlandija priima išsaugojimo ir valdymo priemones, jos manymu, būtinas Grenlandijos žuvininkystės politikos tikslams pasiekti.

3.   Šalys įsipareigoja konsultuotis tarpusavyje tiesiogiai arba atitinkamose tarptautinėse organizacijose, kad užtikrintų gyvųjų Grenlandijos IEZ išteklių valdymą ir išsaugojimą, ir bendradarbiauti atliekant atitinkamus mokslinius tyrimus.

5 straipsnis

Žvejybos Grenlandijos IEZ galimybės

1.   Grenlandija įsipareigoja leisti Bendrijos laivams vykdyti žvejybos veiklą savo IEZ pagal šį Susitarimą, įskaitant jo Protokolą ir priedą. Grenlandijos valdžios institucijos Bendrijos paskirtiems laivams suteikia pagal Protokolą išduotas licencijas, kurios atitinka pagal Protokolą skiriamas žvejybos galimybes.

2.   Žvejybos galimybėmis, kurias Grenlandija pagal šį Susitarimą suteikia Bendrijai, gali pasinaudoti su Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų vėliava plaukiojantys ir šiose valstybėse registruoti laivai – tiek, kiek būtina, kad tinkamai funkcionuotų Bendrijos ir šių Šalių susitarimai. Todėl Grenlandija įsipareigoja leisti su Norvegijos, Islandijos ir Farerų salų vėliava plaukiojantiems ir šiose valstybėse registruotiems laivams užsiimti žvejybos veikla jos IEZ.

3.   Pagal šį Susitarimą vykdomai žvejybos veiklai taikomi Grenlandijoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Grenlandijos valdžios institucijos prieš įsigaliojant tiems teisės aktams siekia Bendrijos institucijų nuomonės dėl jų pakeitimų, išskyrus tuos atvejus, kai teisės akto paskirtis tinkamai pagrindžia skubų jo įsigaliojimą ir negalima gaišti konsultuojantis su Bendrijos institucijomis. Grenlandijos valdžios institucijos iš anksto ir laiku praneša Bendrijos institucijoms apie bet kokius teisės aktų pakeitimus.

4.   Grenlandija prisiima atsakomybę už veiksmingą protokolo nuostatų dėl žvejybos priežiūros įgyvendinimą. Bendrijos laivai bendradarbiauja su kompetentingomis valdžios institucijomis, atsakingomis už šią priežiūrą.

5.   Bendrijos institucijos įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad Bendrijos laivai laikytųsi šio susitarimo ir žvejybą Grenlandijos IEZ reglamentuojančių teisės aktų.

6 straipsnis

Licencijos

1.   Bendrijos laivai gali žvejoti Grenlandijos IEZ, tik jei jie turi pagal šį Susitarimą išduotą galiojančią žvejybos licenciją.

2.   Laivo savininkams nustatyti laivo žvejybos licencijos gavimo tvarka, taikytini mokesčiai ir mokėjimo būdas yra nurodyti Protokolo priede.

3.   Susitariančios Šalys atitinkamu savo kompetentingų valdžios institucijų administraciniu bendradarbiavimu užtikrina, kad būtų tinkamai laikomasi šių sąlygų ir taisyklių.

7 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Bendrija, laikydamasi Protokole ir priede nurodytų terminų ir sąlygų, skiria Grenlandijai finansinį įnašą. Šį vienkartinį įnašą sudaro dvi susijusios dalys:

a)

finansinis įnašas už Bendrijos laivams suteikiamą galimybę žvejoti Grenlandijos žuvininkystės išteklius ir

b)

Bendrijos finansinė parama tęstinei atsakingai žvejybai ir tausiam žuvininkystės išteklių naudojimui Grenlandijos IEZ užtikrinti.

2.   1 dalies b punkte nurodyto finansinio įnašo dalį administruoja Grenlandijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į abiejų Šalių bendru sutarimu pagal šį Protokolą nustatytus tikslus, kurie turi būti pasiekti Grenlandijos žuvininkystės politikoje pagal metines ir daugiametes jos įgyvendinimo programas.

3.   Bendrijos skirtas finansinis įnašas išmokamas metinėmis sumomis pagal Protokolą. Atsižvelgiant į šį Susitarimą ir Protokolą finansinis įnašas gali būti keičiamas:

a)

dėl išskirtinių aplinkybių, išskyrus gamtos reiškinius, kurios trukdo žvejybos veiklai Grenlandijos IEZ;

b)

Šalims bendrai sutarus sumažinti Bendrijos laivams skirtas žvejybos galimybes atitinkamų išteklių valdymo tikslais, jei tai pagal patikimiausią mokslinę informaciją laikoma būtina siekiant išsaugoti ir tausiai naudoti išteklius;

c)

jei be šio Susitarimo Protokole nustatytų žvejybos galimybių Bendrija turi ypatingą pirmenybę pasinaudoti papildomomis sugavimo galimybėmis, numatytomis abipusiu Šalių susitarimu jungtiniame komitete, kai pagal patikimiausią mokslinę rekomendaciją išteklių būklė tai leidžia;

d)

pakartotinai įvertinus Bendrijos finansinės paramos Grenlandijos žuvininkystės politikos įgyvendinimui sąlygas, jei abiejų Šalių pateikti metinių ir daugiamečių programų rezultatai tai pateisina;

e)

sustabdžius šio Susitarimo taikymą pagal 13 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Ūkio subjektų bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo pilietinėje visuomenėje skatinimas

1.   Šalys skatina ekonominį, prekybinį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą žuvininkystės ir su juo susijusiuose sektoriuose. Jos tariasi tarpusavyje, siekdamos koordinuoti galimas įvairias tam tikslui numatytas priemones.

2.   Šalys skatina keistis informacija apie žvejybos būdus ir priemones, išteklių išsaugojimo būdus ir pramoninį žuvininkystės produktų perdirbimą.

3.   Šalys, atsižvelgdamos į bendrus interesus ir pagal savo teisės aktus ypač skatina laikinų bendrųjų įmonių ir bendrų įmonių steigimą.

9 straipsnis

Bandomoji žvejyba

Šalys skatina bandomąją žvejybą Grenlandijos IEZ. Šalys kartu įgyvendina bandomąją žvejybą pagal Protokolo priede nustatytas sąlygas.

10 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Jungtinio komiteto tikslas – būti šio Susitarimo taikymo priežiūros ir jo įgyvendinimo užtikrinimo forumu Šalims.

2.   Jungtinis komitetas atlieka šias funkcijas:

a)

kontroliuoja, kaip vykdomas, aiškinamas ir taikomas šis Susitarimas ir ypač, kaip apibrėžiamos 7 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ir daugiametės programos bei vertinamas jų įgyvendinimas;

b)

palaiko ryšius, būtinus sprendžiant abiems Šalims svarbius žvejybos klausimus;

c)

yra bet kokių ginčų dėl Susitarimo aiškinimo arba taikymo draugiško sprendimo ir susitaikymo forumas;

d)

remdamasis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis, atsargumo principu ir Grenlandijos žuvininkystės pramonės poreikiais, peržiūri atitinkamų Grenlandijos IEZ išteklių esamų ir naujų žvejybos galimybių lygį ir atitinkamai Protokole nurodytas Bendrijos žvejybos galimybes bei prireikus finansinį įnašą ir, jei reikia, derasi dėl jų pakeitimų;

e)

vertina išteklių, kuriems taikomas šis Susitarimas, atkūrimo ir ilgalaikio valdymo planų poreikį, kad būtų užtikrintas tausus išteklių naudojimas ir kad būtų išlaikytas tvarus žvejybos veiklos poveikio jūrų ekosistemoms lygis;

f)

kontroliuoja paraiškas laikinoms bendrosioms įmonėms ir bendroms įmonėms įsteigti pagal šio Susitarimo sąlygas, pagal šio Susitarimo Protokolo priede pateiktus kriterijus vertina Šalių pateiktus laikinų bendrųjų įmonių ir bendrų įmonių įsteigimo projektus bei peržiūri Grenlandijos IEZ veikiančioms laikinoms įmonių asociacijoms ir bendroms įmonėms priklausančių laivų veiklą;

g)

kiekvienu atveju nustato su bandomąja žvejyba susijusias rūšis, sąlygas ir kitus aspektus;

h)

susitaria dėl administracinių priemonių, susijusių su Bendrijos žvejybos laivų galimybėmis žvejoti išteklius Grenlandijos IEZ, įskaitant licencijas, su Bendrijos žvejybos laivų judėjimu ir sugautų kiekių ataskaitomis;

i)

susitaria dėl Bendrijos finansinės paramos tęstinei atsakingai žvejybai ir tausiam žuvininkystės išteklių naudojimui Grenlandijos IEZ užtikrinti įgyvendinimo taisyklių;

j)

vertina Bendrijos finansinės paramos Grenlandijos žuvininkystės politikos įgyvendinimui sąlygas, jei abiejų Šalių pateikti metinių ir daugiamečių programų rezultatai tai pateisina;

k)

atlieka visas kitas funkcijas, dėl kurių bendrai susitaria Šalys.

3.   Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus pakaitomis Bendrijoje ir Grenlandijoje, jam pirmininkauja ta Šalis, kurioje vyksta posėdis. Vienos iš Šalių prašymu jungtinis komitetas šaukia specialų posėdį.

4.   Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

11 straipsnis

Geografinė teritorija, kurioje taikomas Susitarimas

Šis Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal toje Sutartyje nustatytas sąlygas, ir Grenlandijos teritorijoje bei Grenlandijos IEZ.

12 straipsnis

Trukmė ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas taikomas šešerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos; jis lieka galioti tolesniems šešerių metų laikotarpiams, išskyrus tuos atvejus, kai pagal 2 ir 3 dalių nuostatas pateikiamas pranešimas apie nutraukimą.

2.   Bet kuri Šalis šį Susitarimą gali nutraukti susiklosčius sudėtingoms aplinkybėms, pvz., išsekus atitinkamiems ištekliams arba vienai iš Šalių nevykdant prisiimtų įsipareigojimų dėl kovos su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba.

3.   Jei Susitarimas panaikinamas dėl 2 dalyje minimų priežasčių, atitinkama Šalis kitai Šaliai raštu praneša apie savo ketinimą pasitraukti iš Susitarimo Šalių ne vėliau kaip šeši mėnesiai iki pirmojo arba kiekvieno tolesnio galiojimo laikotarpio pabaigos. Jei Susitarimas panaikinamas dėl bet kokios kitos priežasties, pranešimo apie nutraukimą laikotarpis yra devyni mėnesiai.

13 straipsnis

Galiojimo sustabdymas

1.   Šio Susitarimo taikymas gali būti sustabdytas vienos iš Šalių iniciatyva, jei Šalis mano, kad kita Šalis šiurkščiai pažeidė įsipareigojimus pagal Susitarimą. Kad sustabdytų Susitarimo taikymą, atitinkama Šalis apie savo ketinimą raštu praneša ne vėliau kaip šeši mėnesiai iki dienos, kurią turi įsigalioti sustabdymas. Šaliai gavus tokį pranešimą, abi Šalys pradeda tarpusavio konsultacijas, siekdamos nesutarimus išspręsti taikiai.

2.   7 straipsnyje nurodytas finansinis įnašas ir 5 straipsnyje nurodytos žvejybos galimybės mažinami proporcingai pagal sustabdymo trukmę.

14 straipsnis

Protokolas ir priedas su priedėliais yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

15 straipsnis

Panaikinimas

1985 m. vasario 1 d. Europos bendrijos ir Grenlandijos žuvininkystės susitarimas dėl žvejybos prie Grenlandijos krantų panaikinamas ir pakeičiamas šiuo Susitarimu.

16 straipsnis

Kalbos ir įsigaliojimas

Šis Susitarimas, sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, kurio visi tekstai yra autentiški, įsigalioja tą dieną, kai Šalys praneša viena kitai apie įsigaliojimui būtinų procedūrų užbaigimą.

PROTOKOLAS

nustatantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Nuo 2007 m. sausio 1 d. šešerius metus Grenlandijos valdžios institucijos leidžia Bendrijos žvejybos laivams užsiimti žvejybos veikla pagal žvejybos galimybes, nustatytas priedo I skyriuje, ir pagal šio straipsnio 2 dalį.

Priedo I skyriuje nustatytą žvejybos galimybių lygį gali persvarstyti jungtinis komitetas.

2.   Ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 1 d. ir kiekvienų tolesnių metų gruodžio 1 d. jungtinis komitetas susitaria dėl priedo I skyriuje išvardytų rūšių žvejybos galimybių kitais metais, atsižvelgdamas į turimas mokslines rekomendacijas, atsargumo principą, žuvininkystės pramonės poreikius ir ypač šio straipsnio 7 dalyje nustatytus kiekius.

Jei jungtinis komitetas nustato mažesnes žvejybos galimybes nei nustatyta priedo I skyriuje, Grenlandija galimybių trūkumą Bendrijai kompensuoja atitinkamomis žvejybos galimybėmis kitais metais arba kitomis žvejybos galimybėmis tais pačiais metais.

Jei Šalys nesusitaria dėl kompensacijos, proporcingai pritaikomos finansinės nuostatos, įskaitant šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus vertės apskaičiavimo parametrus.

3.   Krevetes pagal Rytų Grenlandijos krevečių kvotą galima žvejoti vakariniuose Grenlandijos rajonuose su sąlyga, kad kiekvienai bendrovei būtų nustatyta vienų Grenlandijos ir Europos bendrijos laivų savininkų kvotos perkėlimo kitiems tvarka. Grenlandijos valdžios institucijos įsipareigoja palengvinti tokią tvarką. Vakarų Grenlandijos rajonuose perleistos kvotos gali sudaryti ne daugiau kaip 2 000 tonų per metus. Žvejyba Bendrijos laivais vykdoma tokiomis pat sąlygomis, kokios nurodytos Grenlandijos laivų savininkui išduotoje licencijoje, atsižvelgiant į priedo III skyriaus nuostatas.

4.   Leidimai bandomajai žvejybai suteikiami ne ilgesniam kaip šešių mėnesių bandomajam laikotarpiui pagal priedo nuostatas.

5.   Kai Šalys nustato, kad bandomosios priemonės davė teigiamų rezultatų, Grenlandijos valdžios institucijos Bendrijos laivams skiria 50 % naujų rūšių žvejybos galimybių iki šio Protokolo galiojimo pabaigos, ir atitinkamai padidinama 2 straipsnyje nurodytos finansinės kompensacijos dalis.

6.   Grenlandija Bendrijai siūlo papildomas sugavimo galimybes. Jei Bendrija visiškai arba iš dalies priima tokį pasiūlymą, 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas proporcingai padidinamas. Papildomų sugavimo galimybių skyrimo procedūra nustatyta Protokolo priede.

7.   Kiekvienais metais nustatomi tokie mažiausi kiekiai, sugautini, kad būtų išlaikyta žvejybos veikla Grenlandijoje:

Rūšys (tonomis)

Vakarinės dalies ištekliai (NAFO 0/1)

Rytinės dalies ištekliai (ICES XIV/V)

Snieginiai krabai

4 000

 

Menkės

30 000 (1)

 

Jūrų ešeriai

2 500

5 000

Juodieji paltusai

4 700

4 000

Paprastosios krevetės

25 000

1 500

8.   Grenlandija išduoda licencijas Bendrijai tik šiame Protokole nustatyta tvarka.

2 straipsnis

Finansinis įnašas – mokėjimo tvarka

1.   Susitarimo 7 straipsnyje nurodytas Bendrijos finansinis įnašas už šio Protokolo 1 straipsnyje nurodytą laikotarpį yra 85 843 464 EUR (2). Prie jo pridedamas 9 240 000 EUR finansinis rezervas, iš kurio toliau 3 dalyje nurodytu būdu sumokama už menkių ir stintenių kiekius, kuriuos Grenlandija faktiškai skyrė šalia nustatytųjų priedo I skyriuje.

2.   1 dalis taikoma atsižvelgiant į šio Protokolo 1 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių bei 6 straipsnio nuostatas. Bendra Europos bendrijos mokamo finansinio įnašo suma negali viršyti 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos daugiau nei dvigubai.

3.   Nepažeisdama šio Protokolo 1 straipsnio 2, 5 ir 6 dalių nuostatų, Bendrija šio straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinį įnašą moka 14 307 244 EUR per metus sumomis šio Protokolo taikymo laikotarpiu. Kasmet Grenlandija praneša Bendrijos institucijoms apie bet kokius menkių ir stintenių kiekius, leidžiamus žvejoti šalia nustatytųjų priedo I skyriuje. Bendrija už tuos papildomus kiekius moka 17,5 % pirmojo iškrovimo vertės (1 800 EUR už toną menkių ir 100 EUR už toną stintenių), iš kurios atimami laivų savininkų mokami mokesčiai, – daugiausia 1 540 000 EUR per metus už abi rūšis. Per vienerius metus neišnaudota šio finansinio rezervo dalis gali būti sumokėta Grenlandijai už papildomus menkių ir stintenių kiekius, leidžiamus žvejoti per kitus dvejus metus.

4.   Bendrija metinę finansinio įnašo sumą pirmaisiais metais sumoka ne vėliau kaip 2007 m. birželio 30 d., o vėlesniais metais – ne vėliau kaip kovo 1 d.; finansinis rezervas už menkes ir stintenes mokamas iki tų pačių terminų arba kuo greičiau, gavus pranešimą apie galimybę žvejoti tuos kiekius.

5.   Atsižvelgdamos į šio Protokolo 4 straipsnį, Grenlandijos valdžios institucijos šį finansinį įnašą ir finansinį rezervą naudoja visiškai savo nuožiūra, išskyrus metines 500 000 ir 100 000 EUR sumas, kurios skiriamos atitinkamai Grenlandijos gamtos išteklių instituto veiklai ir žuvininkystės pareigūnų mokymams, ir 2007 m. 186 022 EUR sumą, skirtą su menkių išteklių valdymo planu susijusiems tyrimams.

6.   Finansinis įnašas mokamas į valstybės iždo sąskaitą Grenlandijos valdžios institucijų nurodytoje finansinėje įstaigoje.

3 straipsnis

Finansinio įnašo mokėjimo sustabdymas ir peržiūrėjimas dėl force majeure

1.   Jei žvejybos veiklą Grenlandijos IEZ sutrukdo rimtos aplinkybės, išskyrus gamtos reiškinius, Europos bendrija, remdamasi abiejų Šalių konsultacijomis, jei jos įmanomos, gali sustabdyti šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje numatyto finansinio įnašo mokėjimą, jei sustabdymo metu Bendrija yra išmokėjusi visas mokėtinas sumas.

2.   Finansinio įnašo mokėjimas atnaujinamas, kai tik Šalys bendru susitarimu po konsultacijų nusprendžia, kad žvejybos veiklai trukdančių aplinkybių nebėra.

3.   Pagal Susitarimo 5 straipsnį Bendrijos laivams suteiktų licencijų galiojimo laikas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kokiam buvo sustabdyta žvejybos veikla.

4 straipsnis

Parama tęstinei atsakingai žvejybai Grenlandijos IEZ užtikrinti

1.   Kasmet šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio įnašo 3 261 449 EUR suma (tik 2007 m. 3 224 244 EUR suma) skiriama Grenlandijos žuvininkystės sektoriaus politikai gerinti ir įgyvendinti siekiant užtikrinti tęstinę atsakingą žvejybą Grenlandijos IEZ. Šis įnašas administruojamas atsižvelgiant į tikslus, nustatytus abipusiu Šalių susitarimu, ir į tiems tikslams pasiekti skirtas metines bei daugiametes programas.

2.   Siekiant įgyvendinti 1 dalį, kai tik šis Protokolas įsigalioja ir ne vėliau nei praėjus trims mėnesiams nuo įsigaliojimo, jungtinis komitetas susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir išsamių įgyvendinimo taisyklių, kurias pirmiausia sudaro:

a)

metinės ir daugiametės gairės 1 dalyje nurodytai finansinio įnašo daliai panaudoti;

b)

metiniai ir daugiamečiai tikslai, kuriuos reikia įgyvendinti, kad laikui bėgant būtų užtikrintas atsakingos žvejybos ir tausios žuvininkystės tęstinumas, atsižvelgiant į prioritetus, Grenlandijos nustatytus nacionalinėje žuvininkystės politikoje ir kitose politikos srityse, susijusiose su atsakingos žvejybos ir tausios žuvininkystės tęstinumu arba turinčiose jam poveikio;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijai ir tvarka.

3.   Dėl bet kokių siūlomų daugiametės sektoriaus programos pakeitimų abi Šalys turi susitarti jungtiniame komitete.

4.   Kiekvienais metais Grenlandija skiria šio straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinio įnašo dalį daugiametei programai įgyvendinti. Apie pirmųjų Protokolo taikymo metų įnašo paskyrimą Bendrijai pranešama tuo pat metu, kaip ir apie kitų metų paskyrimą. Už kiekvienų tolesnių metų paskyrimą Grenlandija praneša Bendrijai ne vėliau kaip prieš tai einančių metų gruodžio 1 d.

5.   Jei tai pagrįsta remiantis metiniu daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo pažangos įvertinimu, Europos bendrija, jungtiniam komitetui pritarus, gali prašyti pakeisti šio Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinį įnašą.

5 straipsnis

Ginčai – Protokolo taikymo sustabdymas

1.   Šalių ginčai dėl šio Protokolo aiškinimo ar taikymo yra sprendžiami Šalims konsultuojantis jungtiniame komitete, kuris prireikus yra sušaukiamas į nepaprastąjį posėdį.

2.   Nepažeidžiant šio Protokolo 6 straipsnio, Protokolo taikymas vienos iš Šalių iniciatyva gali būti sustabdytas, jei šios Šalies nuomone kita Šalis šiurkščiai pažeidė Protokole nustatytus įsipareigojimus ir jei 1 dalyje nurodytose jungtiniame komitete surengtose konsultacijose nebuvo rastas draugiškas sprendimas.

3.   Kas sustabdytų Protokolo taikymą, suinteresuotoji Šalis apie savo ketinimą praneša raštu ne vėliau kaip likus trims mėnesiams iki dienos, kai sustabdymas turėtų įsigalioti.

4.   Jei Protokolo taikymas sustabdomas, Šalys ir toliau konsultuojasi, siekdamos draugiškai išspręsti savo ginčą. Kai draugiškas sprendimas randamas, Protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinio įnašo suma ir žvejybos galimybės sumažinamos proporcingai ir pro rata temporis, priklausomai nuo Protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

6 straipsnis

Protokolo taikymo sustabdymas dėl neatlikto mokėjimo

Bendrijai neatlikus šio Protokolo 2 straipsnyje nurodytų mokėjimų, Protokolo taikymas gali būti sustabdytas tokiomis sąlygomis:

a)

Grenlandijos kompetentingos valdžios institucijos Bendrijos institucijoms praneša apie neatliktą mokėjimą. Pastaroji atlieka būtinus patikrinimus ir, jei reikia, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos atlieka mokėjimą.

b)

Jei, iki a punkte nurodyto termino mokėjimas neatliekamas ir nepateikiama pateisinama priežastis, kompetentingos Grenlandijos valdžios institucijos turi teisę sustabdyti Protokolo taikymą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Bendrijos institucijas.

c)

Protokolas vėl pradedamas taikyti, kai tik atliekamas atitinkamas mokėjimas.

7 straipsnis

Laikotarpio vidurio peržiūra

Jei viena iš Šalių 2009 m. paprašo peržiūrėti šio Protokolo 1, 2 ir 4 straipsnių taikymą, tai atliekama iki tų metų gruodžio 1 d. Tokiu atveju Šalys gali susitarti iš dalies pakeisti šį Protokolą ir pirmiausia jo priedo I skyriuje nustatytas orientacines kvotas, finansinius susitarimus ir 4 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis Protokolas ir jo priedas taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.


(1)  Gali būti žvejojami rytinėje arba vakarinėje dalyje.

(2)  Prie šios sumos pridedama:

pagal priedo II skyriaus 3 punkto nuostatas laivų savininkų tiesiogiai Grenlandijai mokamų mokesčių suma sudaro apytikriai 2 000 000 EUR per metus.

PRIEDAS

BENDRIJOS LAIVŲ ŽVEJYBOS GRENLANDIJOS IEZ SĄLYGOS

I   SKYRIUS

ORIENTACINĖS SUGAVIMO GALIMYBĖS 2007–2012 M. IR PRIEGAUDA

1.   Grenlandijos skiriamų žvejybos galimybių dydis

Rūšis

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Menkė (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Jūrų ešerys (pelaginė rūšis) (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Juodasis paltusas (NAFO 0/1) – į pietus nuo 68°

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Juodasis paltusas (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Krevetės (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Krevetės (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Atlantinis paltusas (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Atlantinis paltusas (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Stintenės (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Snieginiai krabai (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Priegauda (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Priegaudos apribojimai

Grenlandijos IEZ veiklą vykdantys Bendrijos žvejybos laivai laikosi reglamentuojamoms ir nereglamentuojamoms rūšims taikomų priegaudos taisyklių. Be to, Grenlandijos IEZ draudžiama reglamentuojamų rūšių žuvis išmesti į jūrą.

Priegauda apibrėžiama kaip licencijoje nurodytoms laivo žvejojamoms rūšims nepriklausančių bet kokių rūšių žuvų sugautas kiekis.

Leidimas didžiausiems priegaudos kiekiams suteikiamas išduodant licenciją žvejojamoms rūšims. Didžiausias leidžiamas kiekvienos reglamentuojamos rūšies priegaudos kiekis bus nurodytas išduotoje licencijoje.

Reglamentuojamų rūšių priegauda bus priskiriama prie priegaudos rezervo, atidėto kaip Bendrijai skirtų atitinkamų rūšių žvejybos galimybių dalis. Nereglamentuojamų rūšių priegauda bus priskiriama prie nereglamentuojamų rūšių priegaudos rezervo, atidėto Bendrijai.

Licencijos mokestis už priegaudą nemokamas. Tačiau, jei Bendrijos žvejybos laivas viršija didžiausią leidžiamą reglamentuojamų rūšių priegaudos kiekį, skiriama bauda, tris kartus viršijanti įprastą licencijos tų rūšių žvejybai mokestį, už kiekį, kuriuo viršijamas didžiausias leidžiamas priegaudos kiekis.

II   SKYRIUS

PARAIŠKŲ LICENCIJAI GAUTI TEIKIMAS IR LICENCIJŲ IŠDAVIMAS

1.

Žvejybos Grenlandijos IEZ licenciją gali gauti tik reikalavimus atitinkantys laivai.

2.

Laivas atitinka reikalavimus, jei laivo savininkui, jo kapitonui arba pačiam laivui nėra uždrausta žvejoti Grenlandijos IEZ. Jie neturi būti padarę pažeidimų Grenlandijos valdžios institucijų atžvilgiu, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su žvejybos veikla Grenlandijoje arba Grenlandijos IEZ pagal su Bendrija sudarytus žuvininkystės susitarimus.

3.

Susitarimo 1 straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos žvejybos licencijai gauti ir licencijų išdavimo tvarka yra nustatytos administracinėmis 1 priedėlio nuostatomis.

III   SKYRIUS

ŽVEJYBOS ZONOS

Žvejyba vykdoma žvejybos zonoje, apibrėžtoje kaip Grenlandijos išskirtinė ekonominė zona, kaip numatyta 2004 m. spalio 15 d. Reglamente Nr. 1020 pagal 2004 m. spalio 15 d. Karališkąjį dekretą Nr. 1005 dėl Akto dėl Grenlandijos išskirtinės ekonominės zonos įsigaliojimo, kuriuo paskelbiamas galiojančiu 1996 m. gegužės 22 d. Aktas Nr. 411 dėl išskirtinių ekonominių zonų.

Žvejyba vykdoma mažiausiai 12 jūrmylių nuo bazinės linijos pagal 1996 m. spalio 31 d. Grenlandijos landstingo išleisto Akto Nr. 18 dėl žvejybos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 18 d. Landstingo aktu Nr. 28, 2 skirsnio 7 dalį, jei specialiai nenurodyta kitaip.

Bazinės linijos apibrėžtos pagal 2004 m. spalio 15 d. Karališkąjį dekretą Nr. 1004 dėl Karališkojo dekreto dėl Grenlandijos teritorinių vandenų ribų nustatymo dalinio pakeitimo.

IV   SKYRIUS

PAPILDOMOS SUGAVIMO GALIMYBĖS

Grenlandijos valdžios institucijos siūlo Bendrijos institucijoms papildomas sugavimo galimybes, kaip nurodyta Susitarimo 7 straipsnyje, pagal Protokolo 1 straipsnio 6 dalies nuostatas.

Bendrijos institucijos informuoja Grenlandijos valdžios institucijas apie savo požiūrį į pasiūlymą ne vėliau kaip per šešias savaites nuo pasiūlymo gavimo. Jei Bendrijos institucijos nusprendžia atsisakyti pasiūlymo arba neatsako per šešias savaites, Grenlandijos valdžios institucijos gali siūlyti tas papildomas sugavimo galimybes kitoms Šalims.

V   SKYRIUS

NUOSTATOS DĖL SUGAUTŲ KIEKIŲ ATASKAITŲ, TECHNINIŲ IŠSAUGOJIMO PRIEMONIŲ IR STEBĖTOJŲ PROGRAMA

1.

Bendrijos žvejybos laivams anglų kalba pateikiamos atitinkamos Grenlandijos teisės aktų nuostatos dėl sugaunamų kiekių ataskaitų, techninių išsaugojimo priemonių ir stebėtojų programos.

2.

Bendrijos žvejybos laivų kapitonai laive laiko laivo žurnalą, kuriame privalo registruoti savo veiklą pagal Grenlandijos teisės aktais nustatytas taisykles.

3.

Žvejybos veikla vykdoma atsižvelgiant į technines išsaugojimo priemones, nustatytas Grenlandijos teisės aktuose.

4.

Žvejybos operacijoms Grenlandijos IEZ taikoma Grenlandijos teisės aktuose numatyta stebėtojų programa. Bendrijos žvejybos laivų kapitonai bendradarbiauja su Grenlandijos valdžios institucijomis, kad jų paskirtuose uostuose priimtų į laivus stebėtojus.

VI   SKYRIUS

LSS (ANGL. VMS)

LSS sąlygos yra nustatytos 2 priedėlyje.

VII   SKYRIUS

LAIKINOS BENDROSIOS ĮMONĖS

Laikinų bendrųjų įmonių išteklių naudojimo sąlygos yra nustatytos 3 priedėlyje.

VIII   SKYRIUS

BANDOMOJI ŽVEJYBA

Bandomosios žvejybos sąlygos yra nustatytos 4 priedėlyje.

IX   SKYRIUS

PRIEŽIŪRA

Jei kompetentingos valdžios institucijos nustato, kad Bendrijos žvejybos laivo kapitonas pažeidė Grenlandijos teisę, pranešimas apie tai kuo skubiau siunčiamas Europos Komisijai ir vėliavos valstybei narei. Pranešime nurodomi laivo pavadinimas, registracijos numeris, šaukinys ir laivo savininko bei kapitono vardai ir pavardės. Be to, pranešime pateikiamos pažeidimo aplinkybės ir nurodomos visos taikytos sankcijos.

Komisija Grenlandijos valdžios institucijoms pateikia valstybių narių kompetentingų institucijų sąrašą ir reguliariai jį atnaujina.


(1)  Jei atsikuria ištekliai, Bendrija gali žvejoti iki pm tonų, atitinkamai padidinama Protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalis. 2007 m. kvota gali būti žvejojama tik nuo birželio 1 d. Galima žvejoti rytinėje arba vakarinėje dalyje.

(2)  Galima žvejoti rytinėje arba vakarinėje dalyje. Žvejoti pelaginiu tralu.

(3)  Šis skaičius gali būti persvarstytas atsižvelgiant į sugavimo galimybių paskirstymo pakrantės šalims susitarimą. Žvejyba valdoma apribojant tuo pačiu metu žvejojančių laivų skaičių.

(4)  1 000 tonų turi būti sužvejota ne daugiau nei 6 giluminėmis ūdomis žvejojančiais Bendrijos laivais, gaudančiais atlantinius paltusus ir susijusias rūšis. Dėl giluminėmis ūdomis žvejojančių laivų žvejybos sąlygų susitariama jungtiniame komitete.

(5)  Kai galima gaudyti, Bendrija gali sužvejoti iki 7,7 % stintenių BLSK, nustatyto kitų metų birželio 20 d. – balandžio 30 d., atitinkamai didinama protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės kompensacijos dalis.

(6)  Priegauda apibrėžiama kaip licencijoje nurodytoms laivo žvejojamoms rūšims nepriklausančių bet kokių rūšių žuvų sugautas kiekis. Priegaudos sudėtį kasmet peržiūri jungtinis komitetas. Galima žvejoti rytinėje arba vakarinėje dalyje.

Priedėliai

1)

Administracinės nuostatos dėl licencijų. Bendrijos laivų žvejybos veiklos vykdymo Grenlandijos IEZ sąlygos

2)

Su žvejybos laivų buvimo vietos nustatymo naudojant palydovinį ryšį aspektais susijusios sąlygos

3)

Su laikinomis bendrosiomis įmonėmis susijusios sąlygos

4)

Bandomosios žvejybos įgyvendinimo išsamios taisyklės.

1 priedėlis

Europos Komisijos, Danijos Vyriausybės ir Grenlandijos Vietinės Vyriausybės administracinės nuostatos dėl licencijų

Bendrijos laivų žvejybos veiklos vykdymo Grenlandijos IEZ sąlygos

A.   Paraiškos licencijai gauti ir licencijų išdavimo tvarka

1.

Suinteresuoti pasinaudoti žvejybos galimybėmis pagal šį Susitarimą Bendrijos žvejybos laivų savininkai arba jų atstovai ne vėliau kaip prieš žvejybos metus einančių metų gruodžio 1 d. Komisijai elektroniniu būdu per nacionalines valdžios institucijas perduoda atitinkamų laivų sąrašą, kuriuose pateikti duomenys, nurodyti pridėtoje paraiškos formoje. Bendrijos institucijos nedelsdamos perduoda šiuos sąrašus Grenlandijos valdžios institucijoms. Apie pakeitimus pranešama iš anksto laikantis šios tvarkos.

Bendrijos laivų savininkai arba jų atstovai per nacionalines valdžios institucijas iki kovo 1 d. arba likus trisdešimčiai dienų iki žvejybos reiso pradžios pateikia Bendrijos institucijoms paraišką dėl kiekvieno pagal Susitarimą norinčio žvejoti laivo. Paraiškos pateikiamos tam tikslui Grenlandijos nustatytose formose, kurių pavyzdžiai pridedami. Kiekviena paraiška licencijai gauti pateikiama kartu su mokesčio už licencijos galiojimo laikotarpį sumokėjimo įrodymu. Į mokesčius įtraukiami visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai, susiję su galimybe vykdyti žvejybos veiklą, ir už pinigų pervedimą nustatyti banko mokesčiai. Jei laivas nesumokėjo banko mokesčio už pervedimą, šią sumą bus pareikalauta sumokėti su kita šio laivo paraiška licencijai gauti, tai būtina sąlyga naujai licencijai išduoti. Grenlandijos valdžios institucijos taikys vieno procento nuo licencijos mokesčio administracinį mokestį.

Tam pačiam savininkui priklausantys arba to paties agento atstovaujami Bendrijos laivai gali pateikti bendrą paraišką licencijai gauti su sąlyga, kad jie plaukioja su tos pačios valstybės narės vėliava. Kiekvienoje pagal bendrą paraišką išduotoje licencijoje nurodomas bendras rūšių, už kuriuos buvo sumokėtas licencijos mokestis, skaičius ir pateikta išnaša „didžiausias kiekis, paskirstomas laivams … (kiekvieno bendroje paraiškoje nurodyto laivo pavadinimas)“.

Su bendra paraiška pateikiamas žvejybos planas, kuriame nurodomas kiekvienam laivui prašomas kiekis. Apie žvejybos plano pakeitimus ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki pakeitimo įvedimo pranešama Grenlandijos institucijoms, o kopijos nusiunčiamos Europos Komisijai ir nacionalinėms valdžios institucijoms.

Bendrijos institucijos Grenlandijos valdžios institucijoms perduoda (bendrą) paraišką licencijai (-oms) gauti kiekvienam pagal Susitarimą norinčiam žvejoti laivui.

Grenlandijos valdžios institucijos turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą arba neišduoti naujos licencijos, jei Bendrijos laivas neįvykdė reikalavimo perduoti atitinkamus laivo žurnalo lapus ir iškrovimų deklaracijas Grenlandijos valdžios institucijoms pagal sugauto kiekio ataskaitų teikimo reikalavimus.

2.

Grenlandijos valdžios institucijos iki administracinių nuostatų įsigaliojimo dienos pateikia visą su banko sąskaitomis, naudotinomis mokant mokestį, susijusią informaciją.

3.

Licencijos išduodamos konkretiems laivams ir negali būti perduodamos atsižvelgiant į 4 dalies nuostatas. Licencijose nurodomas didžiausias leidžiamas sugauti ir laive laikyti kiekis. Norint pakeisti licencijoje (-ose) nurodytus didžiausius kiekius, teikiama nauja paraiška. Jei laivas atsitiktinai viršija licencijoje nurodytą didžiausią kiekį, už kiekį, kuriuo viršijamas didžiausias kiekis, jis moka mokestį. Kol nesumokamas atitinkamas mokestis už perviršijimą, nauja licencija neišduodama. Mokestis apskaičiuojamas pagal B dalies 2 punktą ir padauginamas iš trijų.

4.

Tačiau, force majeure atveju ir Europos Bendrijų Komisijai paprašius, vienam laivui suteikta licencija gali būti pakeista licencija kitam panašios charakteristikos laivui. Naujojoje licencijoje nurodoma:

išdavimo data,

kad ja panaikinama ir pakeičiama ankstesniojo laivo licencija.

5.

Grenlandijos žuvininkystės institucija licencijas perduoda Europos Bendrijų Komisijai per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo.

6.

Licencijos originalas arba kopija visada turi būti laikomi laive ir pateikiami, kai tik to pareikalauja kompetentingos Grenlandijos valdžios institucijos.

B.   Licencijų galiojimas ir mokestis

1.

Licencijos galioja nuo išdavimo dienos iki kalendorinių metų, kuriais jos išduodamos, pabaigos. Jos išduodamos per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos po to, kai už kiekvieną laivą sumokami reikalaujami metiniai licencijos mokesčiai.

Stintenių žvejybos licencijos išduodamos birželio 20 d.–gruodžio 31 d. ir sausio 1 d.–balandžio 30 d.

Jei iki žvejybos metų pradžios nebuvo priimti Bendrijos teisės aktai, kuriais nustatomos Bendrijos laivų žvejybos vandenyse, kuriuose ribojamas sugaunamas kiekis, galimybės atitinkamais metais, Bendrijos laivai, kuriems leista žvejoti prieš tai einančių žvejybos metų gruodžio 31 d., gali tęsti žvejybos veiklą pagal tą pačią licenciją ir tais metais, kuriems nebuvo priimti teisės aktai, su sąlyga, kad tai leidžiama pagal mokslines rekomendacijas. Laikinai bus leista naudoti vieną dvyliktąją kvotos dalį per mėnesį su sąlyga, kad už kvotą yra sumokėtas taikomas licencijos mokestis. Laikina kvota gali būti keičiama, atsižvelgiant į mokslines rekomendacijas ir specifinės žvejybos sąlygas.

2.

Licencijos mokestis yra 5 % konvertuotos toliau pateiktos kainos:

Rūšis

Gyvojo svorio tonos kaina

Menkės

1 800

Jūrų ešeriai

1 053

Juodieji paltusai

2 571

Paprastosios krevetės

1 600

Atlantiniai paltusai (1)

4 348

Stintenės

100

Snieginiai krabai

2 410

3.

Licencijos mokesčiai:

Rūšis

EUR už toną

Menkės

90

Jūrų ešeriai

53

Juodieji paltusai

129

Paprastosios krevetės

80

Atlantiniai paltusai (2)

217

Stintenės

5

Snieginiai krabai

120

Bendras licencijos mokestis (didžiausias leidžiamas sužvejoti kiekis, padaugintas iš kainos už toną) bus skiriamas kartu su Grenlandijos administraciniu mokesčiu, sudarančiu vieną procentą nuo licencijos mokesčio.

Nesugavus didžiausio leidžiamo žuvų kiekio, šį kiekį atitinkantis mokestis laivo savininkui negrąžinamas.

Paraiškos žvejybos Grenlandijos IEZ licencijai gauti gorma

1

Pilietybė

 

2

Laivo pavadinimas

 

3

EB Bendrijos laivų registro Nr.

 

4

Išorinio identifikavimo raidės ir skaičius

 

5

Registravimo uostas

 

6

Radijo šaukinys

 

7

Inmarsat numeris (telefonas, teleksas, el. pašto adresas) (3)

 

8

Pastatymo metai

 

9

Laivo tipas

 

10

Žvejybos įrankio tipas

 

11

Žvejojamos rūšys ir kiekis

 

12

Žvejybos rajonas (ICES arba NAFO)

 

13

Licencijos trukmė

 

14

Savininkai – adresas, telefonas, teleksas, el. paštas

 

15

Laivo operatorius

 

16

Kapitono vardas, pavardė

 

17

Įgulos narių skaičius

 

18

Variklio galia (KW)

 

19

Ilgis (L.O.A.)

 

20

Tonažas (GT)

 

21

Atstovas Grenlandijoje Pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas

 

22

Adresas, kuriuo turėtų būti išsiųsta licencija, faksas

Commission européenne, Direction générale de la pêche, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Faksas +32 2 2962338


(1)  Atlantinis paltusas ir susijusios rūšys: 3 000 EUR.

(2)  Atlantinio paltuso ir susijusių rūšių žvejybos licencijos mokestis: 150 EUR už toną.

(3)  Gali būti atsiųstas po paraiškos patvirtinimo.

2 priedėlis

Su žvejybos laivų buvimo vietos nustatymo naudojant palydovinį ryšį aspektais susijusios sąlygos

1.

Buvimo vietos nustatymas naudojant palydovinį ryšį taikomas Šalių žvejybos laivams, vykdantiems veiklą kitos Šalies vandenyse.

Žvejybos laivų, vykdančių veiklą kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse, buvimo vietą nustato jų vėliavos valstybės Žvejybos stebėjimo centras (ŽSC).

2.

Buvimo vietos nustatymo naudojant palydovinį ryšį tikslais Šalys keičiasi tiksliomis jų jurisdikcijai priklausančių vandenų platumos ir ilgumos koordinatėmis. Tokios koordinatės nepažeidžia Šalių kitų pretenzijų ir pozicijų. Duomenys, išreikšti dešimtainiais laipsniais pagal WGS 84, perduodami kompiuteriu nuskaitoma forma.

3.

Laivo stebėjimo sistemos techninės ir programinės įrangos sudėtinės dalys yra apsaugotos nuo klastojimo, t. y. neleidžia įvesti nei siųsti klaidingų duomenų apie buvimo vietą ir jų negalima reguliuoti rankiniu būdu. Sistema yra visiškai automatinė ir nuolat veikia nepaisant aplinkos sąlygų. Draudžiama naikinti, gadinti, sugadinti ar kaip nors kitaip trukdyti palydovinio ryšio siųstuvo veikimui.

Laivų kapitonai ypač užtikrina, kad

duomenys nebūtų pakeisti,

prie palydovinio ryšio siųstuvų prijungta (-os) antena (-os) nebūtų užstojamos,

jokiais būdais nebūtų pertraukiamas elektros tiekimas palydovinio ryšio siųstuvams ir

palydovinio ryšio siųstuvai nebūtų išmontuoti.

Bendrijos žvejybos laivui draudžiama įplaukti į Grenlandijos IEZ be veikiančio palydovinio ryšio siųstuvo. Grenlandijos valdžios institucijos turi teisę tuojau pat sustabdyti laivo, į Grenlandijos IEZ įplaukusio be veikiančio palydovinio ryšio siųstuvo, licencijos galiojimą. Grenlandijos valdžios institucijos atitinkamam laivui nedelsdamos pateikia pranešimą. Europos Komisijai ir vėliavos valstybei narei nedelsiant pranešama apie Grenlandijos valdžios institucijų sustabdytą licencijos galiojimą.

4.

Buvimo vietos nustatymo duomenų paklaida gali būti ne daugiau nei 500 m, o pasikliautinumo intervalas – 99 %.

5.

Kai palydovinio ryšio įranga stebimas laivas įplaukia į kitos Šalies jurisdikcijai priklausančius vandenis arba išplaukia iš jų, vėliavos valstybė atitinkamam kitos Šalies ŽSC nusiunčia įplaukimo arba išplaukimo pranešimą, kaip nurodyta priede. Šie pranešimai perduodami nedelsiant ir yra pagrįsti kas valandą nustatomais duomenimis. Vėliavos valstybės ŽSC nustato kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse esančio laivo buvimo vietą kas valandą arba dažniau, jei Šalys to pageidauja.

6.

Laivui įplaukus į kitos Šalies jurisdikcijai priklausančius vandenis vėliavos valstybės ŽSC apie naujausią laivo buvimo vietą atitinkamam kitos šalies ŽSC praneša nedelsdama mažiausiai kas 2 valandas. Šie pranešimai bus atpažįstami kaip pranešimai apie buvimo vietą, kaip nurodyta priede.

7.

Laivui draudžiama vykdant veiklą kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse išjungti palydovinio ryšio siųstuvą.

Jei palydovinio ryšio siųstuvas daugiau nei 4 valandas kas valandą perduoda tos pačios geografinės padėties duomenis, galima išsiųsti pranešimą apie buvimo vietą su veiklos kodu ANC, kaip nurodyta priede. Tokie pranešimai apie buvimo vietą gali būti siunčiami kas 12 valandų. Praėjus mažiau nei valandai po buvimo vietos pasikeitimo, pranešimai vėl bus siunčiami kas valandą.

8.

5, 6 ir 7 dalyse nurodyti pranešimai siunčiami kompiuteriu nuskaitoma forma, naudojant X 25 arba kitą saugią sistemą, atsižvelgiant į ankstesnį atitinkamų ŽSC susitarimą.

NEAFC nusprendus pakeisti X 25 sistemą, ji nedelsiant pakeičiama HTTPS ar kita saugia sistema.

9.

Jei iškyla techninių laive įtaisyto palydovinio ryšio siųstuvo gedimų arba jis neveikia, laivo kapitonas savo vėliavos valstybės ŽSC nedelsdamas perduoda informaciją pagal 7 dalies nuostatas. Tokiomis aplinkybėmis pakanka vieno pranešimo apie buvimo vietą kas keturias valandas, jei laivas lieka kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse. Vėliavos valstybės ŽSC arba laivai šiuos pranešimus nedelsdami perduoda kitos Šalies ŽSC.

Prieš laivui pradedant naują žvejybos reisą, sugedusi įranga pataisoma arba pakeičiama kita.

Išimtis gali būti taikoma, jei akivaizdu, kad įranga negali būti pataisyta arba pakeista kita dėl nuo laivo kapitono ar savininko nepriklausančių priežasčių.

10.

Valstybės narės ŽSC kontroliuoja savo laivo buvimo vietos stebėjimą, kol jis būna kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse. Jei nustatoma, kad laivo buvimo vietos nustatymas negali būti atliekamas kaip sutarta, apie tai nedelsiant informuojamas kitos Šalies ŽSC.

11.

Jei ŽSC nustato, kad kita Šalis jam neperdavė informacijos pagal 5, 6 ir 7 dalių nuostatas, jis nedelsiant jai apie tai praneša.

Susikaupę pranešimai perduodami, kai tik atsinaujina atitinkamų ŽSC elektroninis ryšys.

ŽSC ryšio gedimas neturi poveikio laivų veiklai.

12.

Pagal šį Susitarimą kitai Šaliai perduoti laivo buvimo vietos duomenys institucijoms, kurios nėra kontrolės arba priežiūros institucijos, bet kokiomis aplinkybėmis atskleidžiami tik taip, kad pagal juos nebūtų galima nustatyti atskiro laivo tapatybės.

13.

Kai Europos bendrija perduoda duomenis ir pranešimus Grenlandijai pagal 5, 6 ir 7 dalis, Europos bendrijos ŽSC yra valstybės narės ŽSC. Kai šiuos duomenis ir pranešimus Grenlandija perduoda Europos bendrijai, Europos bendrijos ŽSC yra valstybės narės, kurios vandenyse veiklą vykdo arba vykdė laivas, ŽSC. Grenlandijos ŽSC yra įsisteigęs Žuvininkystės direktorato (Grenlandijos žuvininkystės licencijų kontrolės institucijos) kontrolės skyriuje Nuuk mieste.

14.

Šalys keičiasi informacija apie adresus ir ŽSC siunčiamų elektroninių pranešimų pagal 5, 6 ir 7 dalis specifikacijas. Į šią informaciją kiek įmanoma įtraukiamos pavardės, telefonų numeriai ir el. pašto adresai, galintys būti naudingi ŽSC keičiantis bendrais pranešimais.

15.

Jei pastebima, kad 1 dalyje nurodytas laivas su vienos iš Šalių vėliava žvejoja arba ketina žvejoti kitos Šalies jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse be veikiančio palydovinio ryšio siųstuvo ir tai kitai Šaliai nesiunčia buvimo vietos pranešimų, jam gali būti nurodyta palikti tos Šalies vandenis. Šalys nustato pasikeitimo informacija tvarką, kad būtų galima nustatyti faktines pranešimų nebuvimo priežastis. Tokiu keitimusi informacija siekiama išvengti neteisėto laivo pašalinimo.

16.

Jei pakartotinai nesilaikoma čia numatytų priemonių, tai gali būti laikoma šiurkščiu pažeidimu.

17.

Prireikus Šalys peržiūri šias sąlygas.

LSS pranešimų perdavimas kitos Šalies ŽSC

1)

ĮPLAUKIMO pranešimas

Duomenys

Sritis Kodas

Privalomas (P)/Neprivalomas (N)

Pastabos

Pranešimo perdavimo pradžia

SR

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pradžia

Adresas

AD

P

Pranešimo duomenys; paskirties Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Siuntėjas

FR

P

Pranešimo duomenys; siunčiančiosios Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Pranešimo numeris

RN

N

Pranešimo duomenys; pranešimo eilės numeris – nurodomas einamųjų metų pranešimo eilės numeris

Pranešimo perdavimo data

RD

N

Pranešimo duomenys; perdavimo data

Pranešimo perdavimo laikas

RT

N

Pranešimo duomenys; perdavimo laikas

Pranešimo tipas

TM

P

Pranešimo duomenys; pranešimo rūšis, „ENT“

Radijo šaukinys

RC

P

Laivo duomenys; laivo tarptautinis radijo šaukinys

Valstybės narės suteiktas numeris

IR

P

Laivo duomenys; unikalus Šalies laivo numeris (vėliavos valstybės Alfa–3 ISO kodas ir numeris)

Išorės registracijos numeris

XR

N

Laivo duomenys; numeris ant laivo borto

Platuma

LT

P

Laivo buvimo vietos duomenys; buvimo vieta ± 99.999 (WGS 84)

Ilguma

LG

P

Laivo buvimo vietos duomenys; buvimo vieta ± 999.999 (WGS 84)

Greitis

SP

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laivo greitis dešimtosiomis mazgo dalimis

Kursas

CO

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laivo kursas 360° skalėje

Data

DA

P

Laivo buvimo vietos duomenys; data UTC (metai, mėnuo, diena)

Laikas

TI

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laikas UTC (valandos, minutės)

Pranešimo perdavimo pabaiga

ER

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pabaiga

2)

BUVIMO VIETOS pranešimas

Duomenys

Sritis Kodas

Privalomas (P)/Neprivalomas (N)

Pastabos

Pranešimo perdavimo pradžia

SR

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pradžia

Adresas

AD

P

Pranešimo duomenys; paskirties Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Siuntėjas

FR

P

Pranešimo duomenys; siunčiančiosios Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Pranešimo numeris

RN

N

Pranešimo duomenys; pranešimo eilės numeris – nurodomas einamųjų metų pranešimo eilės numeris

Pranešimo perdavimo data

RD

N

Pranešimo duomenys; perdavimo data

Pranešimo perdavimo laikas

RT

N

Pranešimo duomenys; perdavimo laikas

Pranešimo tipas

TM

P

Pranešimo duomenys; pranešimo rūšis, „POS“ (1)

Radijo šaukinys

RC

P

Laivo duomenys; laivo tarptautinis radijo šaukinys

Valstybės narės suteiktas numeris

IR

P

Laivo duomenys; unikalus Šalies laivo numeris (vėliavos valstybės Alfa–3 ISO kodas ir numeris)

Išorės registracijos numeris

XR

N

Laivo duomenys; numeris ant laivo borto

Platuma

LT

P

Laivo buvimo vietos duomenys; buvimo vieta ± 99.999 (WGS 84)

Ilguma

LG

P

Laivo buvimo vietos duomenys; buvimo vieta ± 999.999 (WGS 84)

Veikla

AC

O (2)

Laivo buvimo vietos duomenys; „ANC“, nurodantis sumažintą pranešimų perdavimo dažnumą

Greitis

SP

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laivo greitis dešimtosiomis mazgo dalimis

Kursas

CO

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laivo kursas 360° skalėje

Data

DA

P

Laivo buvimo vietos duomenys; data UTC (metai, mėnuo, diena)

Laikas

TI

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laikas UTC (valandos, minutės)

Pranešimo perdavimo pabaiga

ER

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pabaiga

3)

IŠPLAUKIMO pranešimas

Duomenys

Sritis Kodas

Privalomas (P)/Neprivalomas (N)

Pastabos

Pranešimo perdavimo pradžia

SR

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pradžia

Adresas

AD

P

Pranešimo duomenys; paskirties Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Siuntėjas

FR

P

Pranešimo duomenys; siunčiančiosios Šalies Alfa–3 ISO šalies kodas

Pranešimo numeris

RN

N

Pranešimo duomenys; pranešimo eilės numeris – nurodomas einamųjų metų pranešimo eilės numeris

Pranešimo perdavimo data

RD

N

Pranešimo duomenys; perdavimo data

Pranešimo perdavimo laikas

RT

N

Pranešimo duomenys; perdavimo laikas

Pranešimo tipas

TM

P

Pranešimo duomenys; pranešimo rūšis, „EXI“

Radijo šaukinys

RC

P

Laivo duomenys; laivo tarptautinis radijo šaukinys

Valstybės narės suteiktas numeris

IR

P

Laivo duomenys; unikalus Šalies laivo numeris (vėliavos valstybės Alfa–3 ISO kodas ir numeris)

Išorės registracijos numeris

XR

N

Laivo duomenys; numeris ant laivo borto

Data

DA

P

Laivo buvimo vietos duomenys; data UTC (metai, mėnuo, diena)

Laikas

TI

P

Laivo buvimo vietos duomenys; laikas UTC (valandos, minutės)

Pranešimo perdavimo pabaiga

ER

P

Sistemos duomenys; nurodoma pranešimo perdavimo pabaiga

4)

Nurodymai dėl formato

Perduodant duomenis kiekvienas pranešimas pateikiamas taip:

dvigubas įstrižas brūkšnys (//) ir raidės SR žymi pranešimo pradžią,

dvigubas įstrižas brūkšnys (//) ir srities kodas žymi duomenų elemento pradžią,

viengubu pasviru brūkšniu (/) yra atskiriami kodai ir duomenys,

duomenų poros atskiriamos tarpeliu,

raidės ER ir dvigubas įstrižas brūkšnys (//) žymi pranešimo pabaigą.

Šiame priede srities kodai pateikiami Šiaurės Atlanto komisijos nurodytu formatu, kaip nurodyta NEAFC kontrolės ir įgyvendinimo schemoje.


(1)  Pranešimo tipas MAN naudojamas pranešimams iš laivo su sugedusiu palydovinio ryšio siųstuvu.

(2)  Taikoma, tik jei laivas perduoda POS pranešimus sumažintu dažnumu.

3 priedėlis

Laikinų bendrųjų įmonių ir bendrų įmonių projektų įvertinimo metodai ir kriterijai

1.

Šalys keičiasi informacija apie pateiktus Susitarimo 2 straipsnyje nurodytų laikinų bendrųjų įmonių ir bendrųjų įmonių steigimo projektus.

2.

Projektai pateikiami Bendrijai per atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) kompetentingas institucijas.

3.

Bendrija pateikia jungtiniam komitetui laikinų bendrųjų įmonių ir bendrųjų įmonių projektų sąrašą. Jungtinis komitetas įvertina projektus pagal inter alia tokius kriterijus:

a)

siūlomoms žvejybos operacijoms tinkamą technologiją;

b)

tikslines rūšis ir žvejybos zonas;

c)

laivo amžių;

d)

laikinų bendrųjų įmonių atveju bendrą trukmę ir žvejybos operacijų trukmę;

e)

ankstesnę Bendrijos laivo savininko ir bet kurio Grenlandijos partnerio patirtį žuvininkystės sektoriuje.

4.

Atlikęs 3 punkte nurodytą įvertinimą, jungtinis komitetas pateikia nuomonę apie projektus.

5.

Laikinų bendrųjų įmonių atveju, jei jungtinis komitetas pateikė palankią nuomonę apie projektus, Grenlandijos valdžios institucija išduoda reikiamus leidimus ir žvejybos licencijas.

Laikinų bendrųjų įmonių galimybių žvejoti Grenlandijos žuvininkystės išteklius sąlygos

1.   Licencijos

Grenlandijos išduodamų žvejybos licencijų galiojimo trukmė lygi laikinų bendrųjų įmonių gyvavimo trukmei. Žvejojama pagal Grenlandijos valdžios institucijos suteiktas kvotas.

2.   Laivų pakeitimas kitais

Laikinos bendrosios įmonės naudojamą laivą galima pakeisti kitu lygiaverčio pajėgumo ir techninių specifikacijų Bendrijos laivu tik remiantis pagrįstomis priežastimis ir abiejų Šalių susitarimu.

3.   Įranga

Laikinų bendrųjų įmonių naudojami laivai atitinka Grenlandijoje taikomus įstatymus ir kitus teisės aktus dėl įrangos, kurie taikomi nediskriminuojant Grenlandijos ir Bendrijos laivų.

4 priedėlis

Bandomosios žvejybos įgyvendinimo ypatumai

Grenlandijos Vietinė Vyriausybė ir Europos Komisija bendrai sprendžia dėl bandomąją žvejybą įgyvendinsiančių Europos bendrijos subjektų, labiausiai tam tinkančio laiko ir tvarkos. Siekdama palengvinti bandomąjį laivų darbą, Grenlandijos Vietinė Vyriausybė (per Grenlandijos gamtos išteklių institutą) teikia turimą mokslinę ir kitokią pagrindinę informaciją.

Labai prisideda ir Grenlandijos žvejybos sektorius (bandomosios žvejybos nuostatų koordinavimas ir dialogas dėl jų).

Bandomosios žvejybos trukmė: daugiausiai šeši mėnesiai, mažiausiai trys mėnesiai, jei nepakeista Šalių Susitarimu.

Kandidatų atranka bandomosios žvejybos įgyvendinimui:

Europos Komisija perduoda Grenlandijos valdžios institucijoms paraiškas bandomosios žvejybos licencijoms gauti. Pateikiami techniniai duomenys apie:

technines laivo charakteristikas,

laivo pareigūnų kompetencijos žvejybos srityje lygį,

siūlomus bandomosios žvejybos techninius parametrus (trukmė, žvejybos įrankiai, bandomieji regionai, kt.).

Grenlandijos Vietinė Vyriausybė, jei mano, kad būtina, rengia Grenlandijos administracijų bei Bendrijos institucijų ir atitinkamų laivų savininkų dialogą techniniais klausimais.

Prieš pradedant bandomąją žvejybą, laivo savininkai Grenlandijos valdžios institucijoms ir Europos Komisijai pateikia:

laive jau esančio sužvejoto kiekio deklaraciją,

žvejybos įrankių, kurie bus naudojama bandomajai žvejybai, technines charakteristikas,

garantiją, kad laikomasi Grenlandijos žuvininkystės teisės aktų.

Per bandomąją žvejybą jūroje atitinkamų laivų savininkai:

Grenlandijos gamtos išteklių institutui, Grenlandijos valdžios institucijoms ir Europos Komisijai kas savaitę pateikia ataskaitą apie per dieną ir per vieną žvejybos įrankio panaudojimą sugautus kiekius, įskaitant bandomosios žvejybos techninių parametrų aprašymą (buvimo vietą, gylį, dieną ir valandą, sugautus kiekius ir kitus pastebėjimus bei pastabas);

naudodamiesi LSS nurodo laivo buvimo vietą, greitį ir kursą;

užtikrina, kad laive būtų vienas Grenlandijos mokslinis stebėtojas arba Grenlandijos valdžios institucijų paskirtas stebėtojas. Stebėtojo užduotis – rinkti mokslinę informaciją apie sugautus kiekius ir imti jų mėginius. Su stebėtoju elgiamasi kaip su laivo pareigūnu, o laivo savininkas padengia stebėtojo buvimo laive išlaidas. Sprendimas dėl stebėtojo buvimo laive laiko bei trukmės ir įlaipinimo bei išlaipinimo uosto priimamas bendru susitarimu su Grenlandijos valdžios institucijomis. Jei Šalys nesusitaria kitaip, laivas neprivalo grįžti į uostą dažniau kaip vieną kartą per du mėnesius;

palikdami Grenlandijos IEZ pristato laivus patikrinimui, jei to pageidauja Grenlandijos valdžios institucijos;

užtikrina, kad būtų laikomasi Grenlandijos žuvininkystės teisės aktų.

Bandomąją žvejybą atitinkantys ir per ją sugauti kiekiai lieka laivo savininko nuosavybė.

Bandomąją žvejybą atitinkančius kiekius nustato Grenlandijos valdžios institucijos prieš kiekvienos žvejybos pradžią ir apie juos praneša atitinkamo (-ų) laivo (-ų) kapitonui (-ams).

Grenlandijos valdžios institucijos paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už bet kokių nenumatytų problemų, galinčių sukliudyti bandomosios žvejybos plėtojimui, sprendimą.

Grenlandijos valdžios institucijos prieš kiekvienos bandomosios žvejybos pradžią pateikia bandomosios žvejybos ypatumus ir sąlygas pagal Susitarimo 9 ir 10 straipsnius ir Grenlandijos teisės aktus.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/26


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 754/2007

2007 m. birželio 28 d.

iš dalies keičiantis Reglamentų (EB) Nr. 1941/2006, (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 41/2007 nuostatas, susijusias su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis ir susijusiomis sąlygomis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 423/2004, nustatantį menkių išteklių atkūrimo priemones (2), ypač į jo 8 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1941/2006 (3) nustatomos 2007 m. Baltijos jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1941/2006 numatoma, kad valstybių narių skiriamos papildomos žvejybos draudimo tam tikruose Baltijos jūros parajoniuose dienos turi būti dalinamos į ne trumpesnius nei penkių dienų laikotarpius. Tačiau ši nuostata neturėtų būti taikoma, kai šios papildomos žvejybos draudimo dienos priklauso vienam iš tame reglamente nustatytų žvejybos draudimo laikotarpių, jei visas žvejybos draudimo laikotarpis trunka 5 dienas ar ilgiau. Papildomų žvejybos draudimo dienų skyrimas turėtų būti patikslintas atgaline data.

(3)

Reikėtų patikslinti nuostatas dėl nurodytų uostų.

(4)

Dreifuojančios ūdos neturėtų būti įtraukiamos į žvejybos įrankių tipus, kuriems taikomi žvejybos pastangų apribojimai, jei šis žvejybos įrankių tipas nenaudojamas menkėms gaudyti.

(5)

Kadangi 27 parajonyje sugaunamas minimalus menkių kiekis, laikoma, kad nuoroda į šį parajonį dėl žvejybos pastangų apribojimų Baltijos jūroje nėra būtina, todėl nuoroda į šį parajonį turėtų būti išbraukta.

(6)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/2006 (4) Bendrijos žvejybos laivams nustatomos tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybės 2007 ir 2008 metais.

(7)

Siekiant užtikrinti tikslų rajono, kuriame galima sužvejoti kvotoje numatytus kiekius, nustatymą, tame reglamente turėtų būti patikslintas tam tikrų žvejybos zonų aprašymas.

(8)

Tame reglamente kai kurios tam tikrų rūšių kvotos ir susijusios išnašos buvo nurodytos neteisingai ir turėtų būti pataisytos.

(9)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 41/2007 (5) 2007 m. nustatomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos, taikomos Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus.

(10)

Turėtų būti patikslintos tam tikros specialios nuostatos dėl trečiųjų šalių žvejybos laivų NEAFC konvencijos rajone sugautos šaldytos žuvies iškrovimo arba perkrovimo.

(11)

Siekiant užtikrinti tikslų rajono, kuriame galima sužvejoti kvotoje numatytus kiekius, nustatymą, turėtų būti patikslinti Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IA priedo pavadinimas ir kai kurių žvejybos zonų aprašymas.

(12)

Galutiniai sugautų tobinių apribojimai ICES IIIa ir IV zonose bei ICES IIa zonos EB vandenyse nustatomi vadovaujantis Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (STECF) rekomendacijomis bei Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IID priedo 8 punktu. Tobinės yra bendri su Norvegija Šiaurės jūros ištekliai, kurie šiuo metu nėra bendrai valdomi. Galutiniai sugavimų apribojimai atitinka 2007 m. gegužės 22 d. konsultacijų dėl žvejybos su Norvegija išvadų suderinto protokolo nuostatas.

(13)

Sąlygos, taikomos rajų priegaudos kvotai, turėtų būti nustatytos tik didesniam nei 200 kg šių rūšių kiekiui.

(14)

Atskaitinis laikotarpis, susijęs su atitinkamų laivų žvejybos pastangų kiekybiniu įvertinimu, skiriant papildomas dienas atsižvelgiant į visam laikui nutraukiamą žvejybos veiklą, yra nurodytas neteisingai ir turėtų būti pataisytas.

(15)

III priede pateiktos rajoną nurodančios koordinatės, susijusios su techninėmis priemonėmis Airijos jūroje, yra nurodytos neteisingai ir turėtų būti pataisytos.

(16)

2006 m. gruodžio 11–15 d. trečiajame metiniame susitikime Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisija patvirtino tunų išteklių apsaugos priemones ir durklažuvių išteklių reguliavimo tam tikruose rajonuose priemones. Turėtų būti užtikrinta, kad šios priemonės būtų įgyvendintos Bendrijos teisėje.

(17)

Po 2007 m. sausio 18 d. Bendrijos, Farerų salų, Islandijos, Norvegijos ir Rusijos Federacijos konsultacijų buvo pasiektas susitarimas dėl Atlanto Skandinavijos silkės (norvegiškos pavasarį neršiančios silkės) išteklių žvejybos galimybių Šiaurės Rytų Atlante. Pagal šį susitarimą Bendrijos licencijų skaičius turi būti padidintas nuo 77 iki 93. Susitarimas turėtų būti įgyvendintas Bendrijos teisėje.

(18)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentus (EB) Nr. 1941/2006, (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 41/2007,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1941/2006 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1941/2006 I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2015/2006 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 2015/2006 priedo 2 dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 41/2007 iš dalies keičiamas taip:

1)

51 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 28e straipsnio 1 dalies, visų žvejybos laivų, gabenančių 49 straipsnyje nurodytą žuvį, kapitonai arba jų atstovai, ketinantys įplaukti į uostą, iškrauti ar perkrauti žuvį, apie tai praneša uosto, kuriuo jie ketina pasinaudoti, valstybės narės kompetentingoms institucijoms likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki numatyto atplaukimo laiko.“;

2)

52 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Uosto valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti iškrauti arba perkrauti, tik jeigu iškrauti arba perkrauti ketinančio žvejybos laivo vėliavos valstybė arba, jei laivas dalyvavo perkrovimo operacijose ne uoste, laivų, iš kurių perkeliama, vėliavos valstybė arba valstybės grąžindama (-os) pagal 51 straipsnio 3 dalį perduotos formos kopiją, kurioje tinkamai užpildyta B dalis, patvirtino, kad:“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Uosto valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša apie savo sprendimą leisti arba neleisti iškrauti arba perkrauti, perduodamos IV priedo I dalyje pateiktos formos, kurioje tinkamai užpildyta C dalis, kopiją Komisijai ir NEAFC sekretoriui, kai iškrautos arba perkrautos žuvys yra sugautos NEAFC konvencijos rajone.“;

3)

53 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos savo uostuose kiekvienais metais vykdo ne mažiau kaip 15 % 49 straipsnyje nurodytų trečiųjų šalių žvejybos laivų iškrovimų ir perkrovimų patikrinimus.“;

4)

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 IA, IIA, III ir IV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedą.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 1 straipsnis, kiek tai susiję su šio reglamento I priedo 1 ir 2 punktuose pateiktais pakeitimais, taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2007 m. birželio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GABRIEL


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 441/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 28).

(3)  OL L 367, 2006 12 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 609/2007 (OL L 141, 2007 6 2, p. 33).

(4)  OL L 384, 2006 12 29, p. 28. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 609/2007.

(5)  OL L 15, 2007 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 643/2007 (OL L 151, 2007 6 13, p. 1).


I PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1941/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 išnaša, susijusi su rūšimi „Menkės“ 25-32 (EB vandenys) parajoniuose ir su rūšimi „Menkės“ 22-24 (EB vandenys) parajoniuose, išbraukiama; ir

b)

I priedo I priedėlis išbraukiamas.

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.1.

Tralais, gaubiamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akies ilgis yra 90 mm arba didesnis, ar dugniniais statomais žiauniniais, pinkliaisiais ir sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies ilgis yra 90 mm arba didesnis, ar inkarinėmis arba ilgosiomis ūdomis, išskyrus dreifuojančias ūdas, žvejoti draudžiama:

a)

22–24 parajoniuose sausio 1–7 d., kovo 31–gegužės 1 d. ir gruodžio 31 d., bei

b)

25–26 parajoniuose sausio 1–7 d., balandžio 5–10 d., liepos 1–rugpjūčio 31 d. ir gruodžio 31 d.“;

b)

1.2 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.

Valstybės narės užtikrina, kad su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams tralais, gaubiamaisiais tinklais arba panašiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, arba dugniniais statomais žiauniniais, pinkliaisiais ir sieniniais tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 90 mm arba didesnis, ar inkarinėmis arba ilgosiomis ūdomis, išskyrus dreifuojančias ūdas, žvejoti taip pat draudžiama:

a)

22–24 parajoniuose – 77 kalendorines dienas, išskyrus 1.1 punkto a papunktyje nurodytą laikotarpį; ir

b)

25–26 parajoniuose – 67 kalendorines dienas, išskyrus 1.1 punkto b papunktyje nurodytą laikotarpį.

Valstybės narės a ir b papunkčiuose nurodytas dienas padalina į ne trumpesnius nei 5 dienų laikotarpius, išskyrus tuos atvejus, kai a ir b papunkčiuose nurodytos dienos yra pridedamos prie atitinkamai 1.1 punkto a ir b papunkčiuose nurodytų laikotarpių, išskyrus gruodžio 31 d.“;

c)

Pridedamas toks punktas:

„1.3.

Žvejojant dreifuojančiomis ūdomis 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytais laikotarpiais ir dienomis, menkes laive laikyti draudžiama.“;

3)

III priedo 2.7.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.7.1.

Jeigu valstybėje narėje menkių iškrovimui yra nurodyti uostai, žvejybos laivai, turintys daugiau nei 750 kg gyvojo svorio menkių, gali iškrauti menkes tik šiuose nurodytuose uostuose.“


II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 2015/2006 priedo 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Įrašas, skirtas paprastųjų beriksų rūšiai ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

Zona

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Ispanija

74

74

 

Prancūzija

20

20

 

Airija

10

10

 

Portugalija

214

214

 

Jungtinė Karalystė

10

10

 

EB

328

328“

 

2)

Įrašas, skirtas bukasnukių ilgauodegių grenadierių rūšiai ICES IIIa zonoje ir IIIbcd zonų Bendrijos vandenyse pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

IIIa zona ir IIIbcd zonos Bendrijos vandenys

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Danija

1 002

946

 

Vokietija

6

5

 

Švedija

52

49

 

EB

1 060

1 000“

 

3)

Įrašas, skirtas bukasnukių ilgauodegių grenadierių rūšiai ICES VIII, IX, X, XII ir XIV zonų ir V zonos (Grenlandijos vandenys) Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Bukasnukiai ilgauodegiai grenadieriai

Coryphaenoides rupestris

Zona

:

VIII, IX, X, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Vokietija

40

40

 

Ispanija

4 391

4 391

 

Prancūzija

202

202

 

Airija

9

9

 

Jungtinė Karalystė

18

18

 

Latvija

71

71

 

Lietuva

9

9

 

Lenkija

1 374

1 374

 

EB

6 114

6 114“

 

4)

Įrašas, skirtas islandinių pjūklapilvių beriksų ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Islandiniai pjūklapilviai beriksai

Hoplostethus atlanticus

Zona

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ir XIV (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Ispanija

4

3

 

Prancūzija

23

15

 

Airija

6

4

 

Portugalija

7

5

 

Jungtinė Karalystė

4

3

 

EB

44

30“

 

5)

Įrašas, skirtas melsvųjų molvų rūšiai ICES VI ir VII zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Melsvosios molvos

Molva dypterygia

Zona

:

VI ir VII zonos (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai) (2)

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Vokietija

26

21

 

Estija

4

3

 

Ispanija

83

67

 

Prancūzija

1 898

1 518

 

Airija

7

6

 

Lietuva

2

1

 

Lenkija

1

1

 

Jungtinė Karalystė

482

386

 

Kitos (1)

7

6

 

EB

2 510

2 009

 

6)

Įrašas, skirtas raudonpelekių pagelų rūšiai Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Raudonpelekiai pagelai

Pagellus bogaraveo

Zona

:

X zona (Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios šalys neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai)

Metai

2007 m.

2008 m.

 

Ispanija (3)

10

10

 

Portugalija (3)

1 116

1 116

 

Jungtinė Karalystė (3)

10

10

 

EB (3)

1 136

1 136

 


(1)  Tik kaip priegauda. Naudojantis šia kvota neleidžiama vykdyti specializuotos žvejybos.

(2)  Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdoma moksliškai pagrįsta melsvųjų molvų žvejybos, visų pirma tų žvejybos laivų, kurie 2005 m. iškrovė daugiau nei 30 tonų melsvųjų molvų, stebėsena. Visi laivai turi iš anksto pranešti apie tai, kad iškraunama daugiau nei 5 tonos melsvųjų molvų, ir užbaigę vieną žvejybos reisą negali iškrauti daugiau nei 25 tonas melsvųjų molvų.“

(3)  Iki 10 % 2008 m. kvotų gali būti išnaudota 2007 m. gruodžio mėn.“


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 41/2007 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

IA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

b)

įrašas, skirtas tobinių rūšiai ICES IIIa zonoje, ICES IIa ir IV zonų EB vandenyse pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Tobinės

Ammodytidae

Zona

:

IIIa; IIa ir IV zonų EB vandenys (1)

SAN/2A3A4.

Danija

144 324 (2)

Analitiniu būdu apskaičiuotas DLSK.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Jungtinė Karalystė

3 155 (3)

Visos valstybės narės

5 521 (4)  (5)

EB

153 000 (6)

Norvegija

20 000 (7)

DLSK

nėra svarbu (8)

c)

įrašas, skirtas atlantinių silkių rūšiai ICES IV zonoje į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinės silkės (9)

Clupea harengus

Zona

:

IV zonos EB ir Norvegijos vandenys į šiaurę nuo 53° 30′ šiaurės platumos

HER/04A., HER/04B.

Danija

50 349

Analitiniu būdu apskaičiuotas DLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Vokietija

34 118

Prancūzija

19 232

Nyderlandai

47 190

Švedija

3 470

Jungtinė Karalystė

50 279

EB

204 638

Norvegija

50 000 (10)

DLSK

341 063

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sugauti šiose zonose

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HER/*04N-)

EB

50 000“

d)

Įrašas, skirtas atlantinių silkių rūšiai ICES Vb ir VIb zonose ir ICES VIaN zonos EB vandenyse, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Atlantinės silkės

Clupea harengus

Zona

:

Vb, VIb ir VIaN zonų EB ir tarptautiniai vandenys (11)

HER/5B6ANB.

Vokietija

3 727

Atsargumo principu vadovaujantis nustatytas DLSK

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Prancūzija

705

Airija

5 036

Nyderlandai

3 727

Jungtinė Karalystė

20 145

EB

33 340

Farerų salos

660 (12)

DLSK

34 000

e)

Įrašas, skirtas juodadėmių menkių rūšiai ICES VIb, XII ir XIV zonose, pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Juodadėmės menkės

Melanogrammus aeglefinus

Zona

:

VIb, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

HAD/6B1214

Belgija

10

Analitiniu būdu apskaičiuotas DLSK

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Vokietija

12

Prancūzija

509

Airija

363

Jungtinė Karalystė

3 721

EB

4 615

DLSK

4 615“

f)

Įrašas, skirtas rajų rūšiai IIa ir IV zonų EB vandenyse pakeičiamas taip:

„Rūšis

:

Rajos

Rajidae

Zona

:

IIa ir IV zonų EB vandenys

SRX/2AC4-C

Belgija

369 (13)

Atsargumo principu vadovaujantis nustatytas DLSK

Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Taikoma Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnio 2 dalis.

Danija

14 (13)

Vokietija

18 (13)

Prancūzija

58 (13)

Nyderlandai

314 (13)

Jungtinė Karalystė

1 417 (13)

EB

2 190 (13)

DLSK

2 190

2)

IIA priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

10.1 punktas pakeičiamas taip:

„10.1.

Atsižvelgdama į po 2002 m. sausio 1 d. visam laikui nutrauktą žvejybos veiklą, Komisija valstybėms narėms gali skirti papildomų dienų, kuriomis laivas, jei jis turi bet kurį iš 4.1 punkte nurodytų žvejybos įrankių, gali būti rajone. Žvejybos veiklai nebenaudojamų laivų, kurie žvejojo atitinkamu žvejybos įrankiu atitinkamame rajone, 2001 m. žvejybos pastangos, išmatuotos kilovatų dienomis, padalinamos iš visų tokį patį įrankį naudojusių laivų 2001 m. pastangų. Tokiu atveju papildomas dienų skaičius apskaičiuojamas padauginant gautą santykį iš pradžioje skirto dienų skaičiaus. Jeigu apskaičiavus susidaro nevisa diena, ji apvalinama iki artimiausios visos dienos. Šis punktas netaikomas tuo atveju, kai laivas pakeičiamas pagal 5.2 punktą arba kai panaikinimu jau pasinaudota ankstesniais metais siekiant gauti papildomų dienų jūroje.“;

b)

11.4 punktas pakeičiamas taip:

„11.4.

Komisija, remdamasi išsamesnių duomenų bandomuoju projektu, valstybėms narėms 2007 m. vasario 1 d.–2008 m. sausio 31 d. gali skirti šešias papildomas dienas, kurias laivas gali būti 2.1 punkto c papunktyje nurodytame rajone, turėdamas 4.1 punkto a papunkčio iv ir v papunkčiuose nurodytą žvejybos įrankį.“;

c)

11.5 punktas pakeičiamas taip:

„11.5.

Komisija, remdamasi išsamesnių duomenų bandomuoju projektu, valstybėms narėms 2007 m. vasario 1 d.–2008 m. sausio 31 d. gali skirti dvylika papildomų dienų, kurias laivas gali būti 2.1 punkto c papunktyje nurodytame rajone, turėdamas 4.1 punkte nurodytą žvejybos įrankį, išskyrus 4.1 punkto a papunkčio iv ir v papunkčiuose nurodytą įrankį.“;

3)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

8.1 punktas pakeičiamas taip:

„8.1.

2007 m. vasario 14 d.–balandžio 30 d. draudžiama naudoti priedugnio tralus, gaubiamuosius tinklus arba panašius velkamuosius tinklus, žiauninius tinklaičius, inkarinius žiauninius tinklaičius ar panašius pasyviuosius tinklus arba kabliukų turinčius žvejybos įrankius ICES VIIa kvadrato dalyje, apibrėžiamoje:

rytinės Airijos pakrantės ir rytinės Šiaurės Airijos pakrantės, ir

tiesių linijų, paeiliui jungiančių šias geografines koordinates,

tašką Šiaurės Airijos Ards pusiasalio rytinėje pakrantėje 54° 30′ šiaurės platumos,

54° 30′ šiaurės platumos, 04° 50′ vakarų ilgumos,

53° 15′ šiaurės platumos, 04° 50′ vakarų ilgumos,

tašką, esantį Airijos rytinėje pakrantėje, 53° 15′ šiaurės platumos.“;

b)

9.4 punktas pakeičiamas taip:

„9.4.

Nukrypstant nuo 9.3 punkto leidžiama naudoti šiuos įrankius:

a)

Žiauninius tinklaičius, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 120 mm arba didesnis ir mažesnis nei 150 mm, su sąlyga, kad jie naudojami tose vietose, kur gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra mažesnis nei 600 m, kad jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis nei 100 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis nei 0,5, ir kurie turi plūdes arba kitas plūdrumo priemones. Kiekvieno tinklo ilgis yra ne didesnis kaip 2,5 km, o bendras vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 25 km vienam laivui. Žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 24 valandas; arba

b)

Pinkliuosius tinklus, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 250 mm arba didesnis, su sąlyga, kad jie naudojami tose vietose, kur gylis, kaip pažymėta jūrlapyje, yra mažesnis nei 600 m, kad jų tinklinio audeklo plotis yra ne didesnis nei 15 akių, o lyno, prie kurio tvirtinamas tinklinis audeklas, ilgio ir tinklinio audeklo ilgio santykis ne mažesnis nei 0,33, ir kurie turi plūdes arba kitas plūdrumo priemones. Kiekvieno tinklo ilgis yra ne didesnis kaip 10 km. Bendras visų vienu metu naudojamų tinklų ilgis neviršija 100 km vienam laivui. Žvejybos operacija trunka ne ilgiau kaip 72 valandas.

Tačiau ši nukrypti leidžianti nuostata netaikoma NEAFC reguliuojamam rajonui.“;

c)

21 punktas pakeičiamas taip:

„21.   Vakarų ir vidurio Ramusis vandenynas

21.1.

Valstybės narės užtikrina, kad bendros didžiaakio tuno, gelsvauodegio tuno, dryžojo tuno ir pietų Ramiojo vandenyno ilgapelekio tuno išteklių žvejybos pastangos Konvencijos dėl toli migruojančių žuvų išteklių apsaugos ir valdymo vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno rajone (toliau – konvencijos rajonas) yra tokios, kaip nurodyta Bendrijos ir šio regiono pakrantės valstybių žvejybos partnerystės susitarimuose.

21.2.

Valstybės narės, kurių laivams leidžiama žvejoti konvencijos rajone, parengia inkarinių arba dreifuojančiųjų plūdriųjų žuvų telkimo įtaisų (ŽTĮ) naudojimo valdymo planus. Į šiuos valdymo planus įtraukiamos didžiaakio tuno ir gelsvauodegio tuno jauniklių sugavimo ribojimo strategijos.

21.3.

21.2 punkte nurodyti valdymo planai pateikiami Komisijai ne vėliau kaip 2007 m. spalio 15 d. Komisija, remdamasi šiais planais, parengia Bendrijos valdymo planą ir ne vėliau kaip 2007 m. gruodžio 31 d. pateikia jį Vakarų ir vidurio Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisijos (WCPFC) sekretoriatui.

21.4.

Žvejoti durklažuves konvencijos rajono dalyse į pietus nuo 20° pietų platumos gali ne daugiau kaip 14 Bendrijos žvejybos laivų. Iš Bendrijos laivų čia žvejoti durklažuves gali tik su Ispanijos vėliava plaukiojantys laivai.“;

4)

IV priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalis pakeičiama taip:

„I   DALIS

Kiekybiniai licencijų ir žvejybos leidimų apribojimai trečiųjų šalių vandenyse žvejojantiems Bendrijos laivams

Žvejybos rajonas

Žvejyba

Licencijų skaičius

Licencijų paskirstymas valstybėms narėms

Didžiausias bet kokiu metu rajone esančių laivų skaičius

Norvegijos vandenys ir žvejybos zona aplink Jan Mayen

Atlantinės silkės, į šiaurę nuo 62° 00' šiaurės platumos

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Priedugnio žuvų rūšys, į šiaurę nuo 62o 00' šiaurės platumos

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Skumbrės, į pietus nuo 62° 00' šiaurės platumos, žvejyba gaubiamaisiais tinklais

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

nenustatomas

Skumbrės, į pietus nuo 62° 00' šiaurės platumos, tralinė žvejyba

19

nenustatomas

Skumbrės, į šiaurę nuo 62° 00' šiaurės platumos, žvejyba gaubiamaisiais tinklais

11 (15)

DK: 11

nenustatomas

Pramoninėms reikmėms žvejojamų žuvų rūšys, į pietus nuo 62° 00' šiaurės platumos

480

DK: 450, UK: 30

150

Farerų salų vandenys

Visų rūšių tralinė žvejyba ne didesniais nei 180 pėdų laivais zonoje, esančioje 12–21 mylios atstumu nuo Farerų salų bazinės linijos

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Specialioji menkių ir juodadėmių menkių žvejyba žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis ne mažesnis nei 135 mm, leidžiama tik rajone, esančiame į pietus nuo 62° 28' šiaurės platumos ir į rytus nuo 6° 30' vakarų ilgumos

8 (16)

 

4

 

Tralinė žvejyba didesniu nei 21 mylia atstumu nuo Farerų salų bazinės linijos. Kovo 1 d.–gegužės 31 d. ir spalio 1 d.–gruodžio 31 d. šie laivai gali vykdyti veiklą tarp 61° 20' šiaurės platumos ir 62° 00' šiaurės platumos bei 12–21 mylios atstumu nuo bazinės linijos esančiame rajone.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Melsvųjų molvų žvejyba tralu, kurio tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis ne mažesnis nei 100 mm, rajone, esančiame į pietus nuo 61° 30' šiaurės platumos ir į vakarus nuo 9° 00' vakarų ilgumos, bei rajone, esančiame tarp 7° 00' vakarų ilgumos ir 9° 00' vakarų ilgumos į pietus nuo 60° 30' šiaurės platumos, ir rajone, esančiame į pietvakarius nuo linijos tarp 60° 30' šiaurės platumos, 7° 00' vakarų ilgumos ir 60° 00' šiaurės platumos, 6° 00' vakarų ilgumos.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Specialioji amerikinių polakų žvejyba tralu, kurio tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra ne mažesnis nei 120 mm, turint galimybę naudoti skersines tralo maišo virves.

70

 

22 (18)

Šiaurinių žydrųjų merlangų žvejyba. Bendrą licencijų skaičių galima didinti keturiais laivais, kad būtų galima suformuoti poras, jeigu Farerų salų valdžios institucijos pradėtų taikyti specialias patekimo į rajoną, kuris vadinamas “pagrindiniu šiaurinių žydrųjų merlangų žvejybos rajonu” taisykles

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Žvejyba ūdomis

10

UK: 10

6

Skumbrių žvejyba

12

DK: 12

12

Atlantinės silkės žvejyba į šiaurę nuo 62° šiaurės platumos

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

II dalis pakeičiama taip:

„II   DALIS

Kiekybiniai licencijų ir žvejybos leidimų apribojimai Bendrijos vandenyse žvejojantiems trečiųjų šalių žvejybos laivams

Vėliavos valstybė

Žvejyba

Licencijų skaičius

Didžiausias bet kokiu metu rajone esančių laivų skaičius

Norvegija

Atlantinės silkės, į šiaurę nuo 62° 00' šiaurės platumos

20

20

Farerų salos

Skumbrės, VIa (į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos), VIIe, f, h, paprastosios stauridės, IV, VIa (į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos), VIIe, f, h; atlantinės silkės, VIa (į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos)

14

14

Atlantinės silkės, į šiaurę nuo 62° 00' šiaurės platumos

21

21

Atlantinės silkės, IIIa

4

4

Pramoninė norveginių menkučių ir atlantinių šprotų žvejyba, IV, VIa (į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos): tobinės, IV (įskaitant neišvengiamą šiaurinių žydrųjų merlangų priegaudą)

15

15

Paprastosios molvos ir paprastosios brosmės

20

10

Šiauriniai žydrieji merlangai II, VIa (į šiaurę nuo 56° 30' šiaurės platumos), VIb, VII (į vakarus nuo 12° 00' vakarų ilgumos)

20

20

Melsvosios molvos

16

16

Venesuela

Rifešeriai (19) (Prancūzijos Gvianos vandenys)

41

pm

Rykliai (Prancūzijos Gvianos vandenys)

4

pm


(1)  Išskyrus vandenis, esančius 6 mylių atstumu nuo Jungtinės Karalystės bazinių linijų prie Šetlando, Fero salos ir Foulos.

(2)  Iš kurių IIa ir IV zonų EB vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau nei 125 459 tonas. Likusios 18 865 tonos gali būti sužvejojamos tik ICES IIIa zonoje.

(3)  Iš kurių IIa ir IV zonų EB vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau nei 2 742 tonos. Likusios 413 tonų gali būti sužvejojamos tik ICES IIIa zonos EB vandenyse.

(4)  Iš kurių ICES IIa ir IV zonų EB vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau nei 4 799 tonos. Likusios 722 tonos gali būti sužvejojamos tik ICES IIIa zonoje. Valstybės narės, išskyrus Švediją, gali žvejoti tik ICES IIIa zonos EB vandenyse.

(5)  Išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę.

(6)  Iš kurių ICES IIa ir IV zonų EB vandenyse gali būti sužvejojama ne daugiau nei 133 000 tonų. Likusios 20 000 tonų gali būti sužvejojamos tik ICES IIIa zonoje.

(7)  Galima sužvejoti tik ICES IV zonoje.

(8)  Vadovaujantis 2007 m. gegužės 22 d. su Norvegija suderintu protokolu, ICES IIa ir IV zonose gali būti sužvejojama ne daugiau nei 170 000 tonų.“

(9)  Atlantinių silkių, žvejybos rajonuose sužvejotų tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis yra 32 mm arba didesnis, iškrauti kiekiai. Valstybės narės Komisijai turi pranešti apie jų iškrautus atlantinių silkių kiekius atskirai iš ICES IVa ir IVb zonų.

(10)  Galima sužvejoti EB vandenyse. Žuvų kiekiai, sugauti naudojantis šia kvota, turi būti išskaičiuoti iš DLSK Norvegijos dalies.

Specialios sąlygos

Laikantis pirmiau minėtų kvotų ne didesnius nei nurodytieji toliau kiekius galima sugauti šiose zonose

 

Norvegijos vandenys į pietus nuo 62° šiaurės platumos (HER/*04N-)

EB

50 000“

(11)  Nuoroda daroma į atlantinės silkės išteklius ICES VIa zonoje, į šiaurę nuo 56° 00′ šiaurės platumos, ir toje VIa zonos dalyje, kuri yra į rytus nuo 07° 00′ vakarų ilgumos ir į šiaurę nuo 55° 00′ šiaurės platumos, išskyrus Klaidą.

(12)  Šioje kvotoje numatytus kiekius galima sužvejoti tik ICES VIa zonoje, į šiaurę nuo 56° 30′ šiaurės platumos.“

(13)  Priegaudos kvota. Tais atvejais, kai per bet kokį 24 valandų tęstinį laikotarpį sugaunama daugiau nei 200 kg šios rūšies žuvų, šios rūšys negali sudaryti daugiau kaip 25 % laive laikomo sugauto žuvų kiekio gyvojo svorio.“;

(14)  Šis paskirstymas galioja žvejybai gaubiamaisiais tinklais ir tralinei žvejybai.

(15)  Turi būti pasirinkta iš 11 licencijų, skirtų skumbrės žvejybai gaubiamaisiais tinklais į pietus nuo 62° 00' šiaurės platumos.

(16)  Pagal suderintą 1999 metų protokolą duomenys apie specializuotą menkių ir juodadėmių menkių žvejybą pateikiami su „Visos tralinės žvejybos 12–21 mylių nuo Farerų salų bazinės linijos esančioje zonoje ne ilgesniais nei 180 pėdų laivais“ duomenimis.

(17)  Šie skaičiai nurodo didžiausią bet kokiu metu rajone esančių laivų skaičių.

(18)  Šie skaičiai pateikti skiltyje „Tralinė žvejyba didesniu nei 21 mylia atstumu nuo bazinių Farerų salų linijų“.“

(19)  Turi būti sužvejota tik ilgosiomis ūdomis, gaudyklėmis (rifešeriai), ilgosiomis ūdomis ar tinklais, kurių tinklinio audeklo akies kraštinės ilgis ne mažesnis nei 100 mm, ne mažesniame nei 30 m gylyje (rykliai). Kad būtų išduotos tos licencijos, turi būti pateikiama įrodymų, jog licencijos prašantis laivo savininkas turi sudaręs galiojančią sutartį su Prancūzijos Gvianos departamente įsisteigusia perdirbimo įmone ir jog joje yra numatytas įsipareigojimas iš atitinkamo laivo bent 75 % viso sužvejoto rifešerių kiekio arba 50 % viso sužvejoto ryklių kiekio iškrauti tame departamente, kad rifešerius ir ryklius būtų galima perdirbti tos įmonės gamykloje.

Pirmiau minėtą sutartį turi patvirtinti Prancūzijos valdžios institucijos, kurios užtikrina, kad jos sąlygos atitinka tikrąjį sutartį sudariusios įmonės perdirbimo pajėgumą ir Gajanos ekonomikos plėtros tikslus. Tinkamai patvirtintos sutarties kopija pridedama prie prašymo išduoti licenciją.

Jeigu atsisakoma suteikti pirmiau nurodytą patvirtinimą, Prancūzijos valdžios institucijos praneša apie šį atsisakymą ir atitinkamai šaliai bei Komisijai nurodo atsisakymo priežastį.“


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 755/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 3223/94 dėl vaisių ir daržovių importo taisyklių (1), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 4 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 756/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3223/94, nustatantį išsamias taisykles dėl importo tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 32 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 3223/94, nustatančiame išsamias taisykles dėl importo tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo (2), yra daroma kryžminė nuoroda į tam tikras 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/1993, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 173–176 straipsnių nuostatas.

(2)

Tačiau šios nuostatos buvo išbrauktos 2006 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 215/2006, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003 (4).

(3)

Todėl teisinio aiškumo tikslais reikia iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 3223/94 ir atlikti reikiamus pakeitimus, kad būtų užtikrintas tolesnis netrukdomas šio reglamento taikymas.

(4)

Kadangi vaisių ir daržovių kainos sparčiai keičiasi, tai, laikantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 pakeitimų, potencialiai pasenusios vieneto kainos neturėtų būti naudojamos įvežimo kainos sistemoje.

(5)

Kadangi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 pakeitimai taikomi nuo 2006 m. gegužės 19 d., teisinio aiškumo tikslais, tuos pakeitimus taip pat reikėtų taikyti nuo tos pačios dienos.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 3223/94 3 straipsnio 1 dalyje pateikimas reprezentatyvių rinkų sąrašas. Tą sąrašą reikėtų iš dalies pakeisti įtraukiant Bulgarijos ir Rumunijos reprezentatyvias rinkas.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3223/94 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos keičiamos taip:

„Atskaitomos šios sumos:

a)

15 % bendrojo pardavimo pelno nustatyto Londono, Milano ir Rungis rinkos centrams ir 8 % – kitiems rinkos centrams ir

b)

transporto ir draudimo išlaidos muitų teritorijoje.

Valstybės narės gali nustatyti standartines pagal trečią pastraipą atskaitytinas vežimo ir draudimo išlaidų sumas. Komisija nedelsiant informuojama apie tokias standartines sumas ir jų apskaičiavimo metodus.“;

2)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reprezentatyviomis laikomos šios rinkos:

Belgijoje ir Liuksemburge: Briuselio,

Bulgarijoje: Sofijos,

Čekijos Respublikoje: Prahos,

Danijoje: Kopenhagos,

Vokietijoje: Hamburgo, Miuncheno, Frankfurto, Kelno, Berlyno,

Estijoje: Talino,

Airijoje: Dublino,

Graikijoje: Atėnų, Salonikų,

Ispanijoje: Madrido, Barselonos, Sevilijos, Bilbao, Saragosos, Valensijos,

Prancūzijoje: Paryžius-Rungis, Marselio, Rueno, Diepo, Perpinjano, Nanto, Bordo, Liono, Tulūzos,

Italijoje: Milano,

Kipre: Nikosijos,

Latvijoje: Rygos,

Lietuvoje: Vilniaus,

Vengrijoje: Budapešto,

Maltoje: Ataro,

Nyderlanduose: Roterdamo,

Austrijoje: Vienos-Inzersdorfo,

Lenkijoje: Ozarow Mazowiecki-Bronisze, Poznanės,

Portugalijoje: Lisabonos, Porto,

Rumunijoje: Bucharešto, Konstancos,

Slovėnijoje: Liublianos,

Slovakijoje: Bratislavos,

Suomijoje: Helsinkio,

Švedijoje: Helsingborgo, Stokholmo,

Jungtinėje Karalystėje: Londono.“;

3)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kai produktams nustatoma standartinė vertė ir nurodomas jos taikymo laikotarpis, kuris pateikiamas priedo A dalyje, vieneto kaina, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 152 straipsnio 1 dalies aa punkte, netaikoma. Ji pakeičiama standartine importo verte, nurodyta šio straipsnio 1 dalyje.“;

4)

4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, tuo atveju, kai neįmanoma apskaičiuoti standartinės importo vertės, nuo pat pirmosios priedo A dalyje nustatytų laikotarpių dienos produktui standartinė importo vertė netaikoma.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

1 straipsnio 1, 3 ir 4 punktai taikomi nuo 2006 m. gegužės 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 337, 1994 12 24, p. 66. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 386/2005 (OL L 62, 2005 3 9, p. 3).

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).

(4)  OL L 38, 2006 2 9, p. 11.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/43


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 757/2007

2007 m. birželio 29 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų (1), ypač į jos 3 straipsnį ir 9d straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (2), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad norint naudoti priedus gyvūnų mitybai reikia leidimo.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 25 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos prašymams išduoti leidimus naudoti pašarų priedus, pateiktiems pagal Direktyvos 70/524/EEB nuostatas iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo pradžios.

(3)

Prašymai išduoti leidimus naudoti šio reglamento prieduose išvardytus pašarų priedus buvo pateikti iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo pradžios.

(4)

Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnio 4 dalyje nustatytos pirminės pastabos dėl šių prašymų buvo perduotos Komisijai iki Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 taikymo pradžios. Todėl tie prašymai ir toliau turi būti nagrinėjami taip, kaip nurodyta Direktyvos 70/524/EEB 4 straipsnyje.

(5)

Kartu su prašymu išduoti neribotam laikui leidimą naudoti mėsiniams galvijams skirtą natrio benzenkarboksilato, propiono rūgšties ir natrio propionato preparatą, priklausantį konservantų grupei, buvo pateikti nauji duomenys. 2006 m. spalio 18 d. Europos maisto saugos tarnyba paskelbė nuomonę dėl šio preparato saugumo ir veiksmingumo. Vertinimo rezultatai rodo, kad laikomasi Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytų sąlygų šiam leidimui gauti. Todėl preparatą, nurodytą šio reglamento I priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(6)

Pirmą kartą benzenkarboksirūgšties preparatą buvo leista dėti į pašarus mėsinėms kiaulėms Komisijos reglamentu (EB) Nr. 877/2003 (3). Kartu su prašymu išduoti neribotam laikui leidimą naudoti mėsinėms kiaulėms skirtą preparatą buvo pateikti nauji duomenys. Vertinimo rezultatai rodo, kad laikomasi Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytų sąlygų šiam leidimui gauti. Todėl preparatą, nurodytą šio reglamento II priede, turėtų būti leista naudoti neribotą laiką.

(7)

Šių prašymų vertinimo rezultatai rodo, kad, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo prieduose aprašomų priedų poveikio, turėtų būti nustatytos tam tikros procedūros. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (4).

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede nurodytą preparatą, priklausantį konservantų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą šiame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

II priede nurodytą preparatą, priklausantį rūgštingumą reguliuojančių medžiagų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą šiame priede nustatytomis sąlygomis.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1800/2004 (OL L 317, 2004 10 16, p. 37).

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

(3)  OL L 126, 2003 5 22, p. 24.

(4)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


I PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg grūdų

Konservantai

E 700

Natrio benzenkarboksilatas: 140 g/kg

Propiono rūgštis: 370 g/kg

Natrio propionatas: 110 g/kg

 

Priedo sudėtis:

natrio benzenkarboksilatas: 140 g/kg

propiono rūgštis: 370 g/kg

natrio propionatas: 110 g/kg

vanduo: 380 g/kg

 

Aktyvieji ingredientai:

natrio benzenkarboksilatas C7H5O2Na

propiono rūgštis C3H6O2

natrio propionatas C3H5O2Na

Mėsiniai galvijai

3 000

22 000

Grūdams, kurių drėgnumas yra didesnis nei 15 %, konservuoti

Neribotai


II PRIEDAS

EB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, aprašymas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausios kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

mg/kg visaverčio pašaro

Rūgštingumą reguliuojančios medžiagos

E 210

Benzenkarboksirūgštis

C7H6O2

Mėsinės kiaulės

5 000

10 000

Naudojimo instrukcijose nurodoma:

 

„Mėsinių kiaulių negalima šerti pašarų papildais, kurių sudėtyje yra benzenkarboksirūgšties.“

 

„Vartotojų saugos tikslais reikėtų imtis priemonių iš šio priedo susidarančių įkvepiamų dulkių kiekiui mažinti. Pridedami medžiagų saugos duomenų lapai (MSDL).“

Neribotai


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/47


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 758/2007

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3730/87, nustatantį bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3149/92 (2) 3 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta, kad 70 % produktų, skirtų valstybei narei, kiekio turi būti paimta iš atsargų iki plano įgyvendinimo metų liepos 1 d. Dėl pavėluoto Rumunijos įsitraukimo į dabartinį 2007 m. metinį planą jai įstojus į Bendriją šiai valstybei narei reikėtų leisti nukrypti nuo šio su minėtu planu susijusio reikalavimo.

(2)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„70 % produktų kiekio, nustatyto 2 straipsnio 3 dalies 1 punkto b papunktyje, turi būti paimta iš atsargų iki plano įgyvendinimo metų liepos 1 d. Tačiau šis reikalavimas netaikomas, kai paskirtas kiekis yra mažesnis arba lygus 500 tonų. Be to, šis reikalavimas netaikomas pagal 2007 m. metinį planą Rumunijai paskirtiems produktams. Produktai, neatsiimti iš intervencinių atsargų iki plano įgyvendinimo metų rugsėjo 30 d., turi būti nebeskiriami valstybei narei, kuriai buvo paskirti pagal minimą planą.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 352, 1987 12 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytas Reglamentu (EB) Nr. 2535/95 (OL L 260, 1995 10 31, p. 3).

(2)  OL L 313, 1992 10 30, p. 50. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 725/2007 (OL L 165, 2007 6 27, p. 4).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 759/2007

2007 m. birželio 29 d.

skiriantis dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, importo tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimo tvarką

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2759/75 dėl bendro kiaulienos rinkos organizavimo (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarime pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos lengvatų, taikomų žemės ūkio produktams pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 2007/138/EB (3), numatyta, kad Bendrija skiria 100 tonų metinę dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, tarifinę kvotą.

(2)

Susitarime nurodyta, kad tarifinė kvota taikoma kasmet, todėl importas turėtų būti reguliuojamas kiekvienais kalendoriniais metais. Tačiau, kadangi susitarimas taikomas nuo 2007 m. kovo 1 d., 2007 metams nustatytas kiekis turėtų būti atitinkamai pataisytas.

(3)

Susitarime nurodyta, kad tarifinė kvota pradedama taikyti liepos 1 d. ir galioja devynis 2007 m. mėnesius. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

(4)

Tarifinė kvota turėtų būti reguliuojama vadovaujantis paraiškų nagrinėjimo pagal pateikimo eiliškumą principu. Ji turėtų būti reguliuojama pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (4), 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį.

(5)

Kadangi nėra pavojaus, kad šiuo reglamentu skiriama kvota iškreips rinką, iš pradžių ji turėtų būti laikoma nekritine, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnyje. Todėl, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308c straipsnio 1 dalyje ir 248 straipsnio 4 dalyje, muitinėms turėtų būti leidžiama nereikalauti garantijos prekėms, iš pradžių importuotoms pagal šias kvotas, o to reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys neturėtų būti taikomos.

(6)

Būtų tikslinga nurodyti, kokius produktų kilmės įrodymus turėtų pateikti ūkio subjektai, kad galėtų naudotis tarifine kvota pagal paraiškų pateikimo eiliškumo sistemą.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kiaulienos vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Dešroms, kurių KN kodas yra 1601 ir kurių kilmės šalis yra Islandija, skiriama Sprendimu 2007/138/EB patvirtintame Bendrijos ir Islandijos susitarime nustatyta Bendrijos tarifinė kvota (toliau – tarifinė kvota).

Tarifinė kvota skiriama kasmet ir galioja nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Tarifinės kvotos eilės numeris yra 09.0809.

2.   Pagal tarifinę kvotą kasmet importuojamas dešrų kiekis, išreikštas neto svoriu, ir taikomas muitas yra nurodytas priede.

2007 m. pagal tarifinę kvotą importuojamas dešrų kiekis yra 75 tonos.

2 straipsnis

Ši muitų tarifų kvota administruojama pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b straipsnius ir 308c straipsnio 1 dalį. To reglamento 308c straipsnio 2 ir 3 dalys netaikomos.

3 straipsnis

Teisė naudotis 1 straipsnyje nurodytomis ir pagal 2 straipsnį administruojamomis tarifinėmis kvotomis suteikiama, jeigu, laikantis taisyklių, atitinkančių visas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 55–65 straipsnių nuostatas, Bendrijos muitinėms pateikiamas Islandijos kompetentingų institucijų išduotas galiojantis kilmės įrodymo dokumentas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 61, 2007 2 28, p. 29.

(3)  OL L 61, 2007 2 28, p. 28.

(4)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

DEŠROS

Islandijai skiriama bendrijos tarifinė kvota

KN kodas

Produkto aprašymas

Eilės numeris

Metinis kiekis

(neto svoris)

Muito norma

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

09.0809

100 tonų

0


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 760/2007

2007 m. birželio 29 d.

80-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems taikomas tame reglamente numatytas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2007 m. birželio 8 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai turėtų būti įšaldyti, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės būtų veiksmingos, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 732/2007 (OL L 166, 2007 6 28, p. 13).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

Antraštinė dalis „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Adresas: Bab Ben Ghasheer, Tripolis, Libija. Gimimo data: 1963. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 1990/345751 (Libijos pasas). Kita informacija: motinos pavardė – Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Gimimo data: 1958. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 87/437555 (Libijos pasas). Kita informacija: vedęs Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Adresas: Ghout El Shamal, Tripolis, Libija. Gimimo data: 1969. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Libijos. Paso numeris: 96/184442 (Libijos pasas). Kita informacija: vedęs Safia Abdul El Rahman (Sudano pilietė).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 761/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. liepos 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 2 dalyje nurodytą importo muitą, minėtiems produktams reguliariai nustatomos tipinės CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto Reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus laikotarpiu nuo 2007 m. liepos 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2007 m. liepos 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1816/2005 (OL L 292, 2005 11 8, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 10 straipsnio 2 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2007 m. liepos 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

0,00

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

3,72

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

3,72

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

0,00


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

15.6.2007-28.6.2007

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minneapolis

Chicago

Kotiruojama

177,83

110,77

FOB kaina JAV

181,36

171,36

151,36

159,72

Meksikos įlankos priedas

12,53

Didžiųjų ežerų priedas

8,69

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

35,00 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

33,00 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/55


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 762/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, nurodytus 1995 d. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), 1 straipsnyje.

(3)

Kalbant apie grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas, šiems produktams taikytina grąžinamoji išmoka turi būti apskaičiuota atsižvelgiant į atitinkamiems produktams pagaminti sunaudotą grūdų kiekį. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje, reikėtų nustatyti eksporto grąžinamąsias išmokas, kurių dydžiai nurodomi priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamosios išmokos eksportuojant esamos būklės produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, yra nustatomos tokio dydžio, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 763/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, paraiškos licencijai gauti registracijos dieną taikoma grūdų eksporto grąžinamoji išmoka turi būti, pateikus prašymą, taikoma eksportui, įvykdytinam licencijos galiojimo laikotarpiu. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Dėl padėties pasaulinėje rinkoje ir konkrečių kai kurių rinkų reikalavimų gali prireikti, atsižvelgiant į paskirtį, nustatyti diferencijuotą tikslinamąją sumą.

(4)

Tikslinamoji suma turi būti nustatyta ta pačia tvarka kaip ir grąžinamoji išmoka. Tarp dviejų nustatymo datų ji gali būti iš dalies pakeista.

(5)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio a, b ir c punktuose, išskyrus salyklą, eksportą taikoma tikslinamoji suma yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimas, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už grūdus

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

7

1-as laikotarpis

8

2-as laikotarpis

9

3-as laikotarpis

10

4-as laikotarpis

11

5-as laikotarpis

12

6-as laikotarpis

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirčių skaitmeniniai kodai yra nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

C01

:

Visos trečiosios šalys, išskyrus Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Juodkalniją, Serbiją, Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Lichtenšteiną ir Šveicariją.

C02

:

Alžyras, Saudo Arabija, Bahreinas, Egiptas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Iranas, Irakas, Izraelis, Jordanija, Kuveitas, Libanas, Libija, Marokas, Mauritanija, Omanas, Kataras, Sirija, Tunisas ir Jemenas.

C03

:

Visos šalys, išskyrus Norvegiją, Šveicariją ir Lichtenšteiną.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/59


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 764/2007

2007 m. birželio 29 d.

dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio nuostatas skirtumas tarp to reglamento 1 straipsnyje išvardytų produktų biržos kainų ar kitų pasaulinės rinkos kainų ir tų produktų kainų Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Grąžinamosios išmokos turi būti nustatytos, atsižvelgiant į kriterijus, išvardytus 1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1501/95, nustatančio kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų skyrimo už grūdus ir priemonių, kurių reikia imtis esant grūdų rinkos trikdymams (2), 1 straipsnyje.

(3)

Salyklui taikomos grąžinamosios išmokos turi būti apskaičiuotos, atsižvelgiant į grūdų kiekius, kurių reikia atitinkamiems produktams pagaminti. Šie kiekiai buvo nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1501/95.

(4)

Dėl pasaulinės rinkos padėties arba kai kurių rinkų ypatingų poreikių būtina nustatyti diferencijuotas grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos produktus, atsižvelgiant į jų paskirties šalis.

(5)

Grąžinamoji išmoka turi būti nustatoma vieną kartą per mėnesį. Laikotarpiu iki kito nustatymo dienos ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Taikant šias taisykles dabartinei grūdų sektoriaus rinkų situacijai, ir ypač šių produktų biržų kursui arba kainoms Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti tokio dydžio eksporto grąžinamąsias išmokas, kaip nurodoma priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Salyklo eksporto grąžinamosios išmokos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio c punkte, nustatomos tokio dydžio, kaip nurodoma priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/61


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 765/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ir ypač į jo 15 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis, eksportuotojo prašymu grąžinamoji išmoka, taikoma už grūdų eksportą paraiškos licencijai gauti registracijos dieną, turi būti taikoma eksportui, įvykdytinam per licencijos galiojimo laikotarpį. Tokiu atveju grąžinamajai išmokai gali būti taikoma tikslinamoji suma.

(2)

1995 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1501/95, nustatančiame kai kurias išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisykles dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už grūdus skyrimo ir priemonių, taikytinų esant trikdymams grūdų rinkoje (2), leidžiama nustatyti tikslinamąją sumą už salyklą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnio 1 dalies c punkte. Ši tikslinamoji suma turi būti apskaičiuota, atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1501/95 1 straipsnyje išvardytus kriterijus.

(3)

Iš anksčiau nurodytų nuostatų daroma išvada, kad turi būti nustatyta priede nurodyto dydžio tikslinamoji suma.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Iš anksto nustatomoms grąžinamosioms išmokoms už salyklo eksportą taikoma tikslinamoji suma, numatyta Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 15 straipsnio 3 dalyje, yra nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 147, 1995 6 30, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 777/2004 (OL L 123, 2004 4 27, p. 50).


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Paskirties šalių skaitmeniniai kodai nurodyti Komisijos Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).

(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

Dabartinis

7

1-as laikotarpis

8

2-as laikotarpis

9

3-as laikotarpis

10

4-as laikotarpis

11

5-as laikotarpis

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Produktų kodas

Paskirtis

6-as laikotarpis

1

7-as laikotarpis

2

8-as laikotarpis

3

9-as laikotarpis

4

10-as laikotarpis

5

11-as laikotarpis

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/63


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 766/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalies,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ir ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1974 m. spalio 21 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2681/74 dėl išlaidų, padarytų tiekiant žemės ūkio produktus kaip pagalbą maisto produktais, Bendrijos finansavimo (3) 2 straipsnyje numatyta, kad Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyrius turi padengti išlaidų dalį, lygią šioje srityje pagal Bendrijos normas nustatytų eksporto grąžinamųjų išmokų dydžiui.

(2)

Siekiant palengvinti Bendrijos pagalbos maistu veiksmų operacijų biudžeto formavimą bei administravimą ir siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas susipažinti su dalimi, kuria Bendrija finansuoja nacionalinius pagalbos maistu veiksmus, reikia nustatyti šiems veiksmams skiriamų grąžinamųjų išmokų lygį.

(3)

Minėtoms operacijoms mutatis mutandis taikomos bendrosios normos ir taikymo taisyklės, kurias Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnyje ir Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 13 straipsnyje numatyta taikyti eksporto grąžinamosioms išmokoms.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnyje yra apibrėžti konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant grąžinamąją išmoką už ryžių eksportą.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinių pagalbos maistu veiksmų operacijų, numatytų tarptautiniuose susitarimuose ar kitose papildomose programose ir pagal kitus Bendrijos nemokamo maisto tiekimo veiksmus, atveju grąžinamosios išmokos, taikomos grūdų ir ryžių sektorių produktams, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 797/2006 (OL L 144, 2006 5 31, p. 1).

(3)  OL L 288, 1974 10 25, p. 1.


PRIEDAS

prie 2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento, nustatančio grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

(EUR/t)

Produkto kodas

Grąžinamųjų išmokų dydis

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

NB: Produktų kodai apibrėžti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1), su pakeitimais.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/65


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 767/2007

2007 m. birželio 29 d.

dėl 34-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į paraiškas, gautas kiekvienam atskiram konkursui, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, reikėtų neskirti konkurso laimėtojo.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

34-ame atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, laimėtojas nėra skiriamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/66


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 768/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 34-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal 2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms (2), intervencinės agentūros gali nuolatinio konkurso tvarka parduoti tam tikrus sviesto iš jų saugomų intervencinių atsargų kiekius ir teikti pagalbą už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą. To reglamento 25 straipsnyje nustatyta, kad, atsižvelgiant į kiekvienam atskiram konkursui gautas paraiškas, yra nustatoma mažiausia sviesto pardavimo kaina ir didžiausia pagalba už grietinėlę, sviestą ir koncentruotą sviestą Be to, nustatyta, kad kaina arba pagalba gali skirtis priklausomai nuo numatomo sviesto panaudojimo, jo riebalų kiekio ir įdėjimo procedūros. Atitinkamai turi būti nustatyta perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 28 straipsnyje.

(2)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

34-am atskirame konkurse, vykdomame pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas, mažiausios sviesto pardavimo iš intervencinių atsargų kainos ir perdirbimo užstato suma, kaip nurodyta to reglamento atitinkamai 25 ir 28 straipsniuose, yra nustatomos kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2107/2005 (OL L 337, 2005 12 22, p. 20).


PRIEDAS

Mažiausios sviesto pardavimo kainos ir perdirbimo užstatas 34-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

(EUR/100 kg)

Formulė

A

B

Įdėjimo procedūra

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Su atsekamosiomis medžiagomis

Be atsekamųjų medžiagų

Mažiausia pardavimo kaina

Sviestas ≥ 82 %

Nepakeistas

Koncentruotas

Perdirbimo užstatas

Nepakeistas

Koncentruotas


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/68


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 769/2007

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 66-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1255/1999 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 10 straipsnio c dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2771/1999, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto ir grietinėlės rinkoje (2), 21 straipsnį, intervencinės agentūros paskelbė parduodančios tam tikrus savo turimų sviesto ir grietinėlės atsargų kiekius nuolatinio kvietimo dalyvauti konkurse tvarka.

(2)

Atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus atsakant į kiekvieną individualų kvietimą dalyvauti konkurse, nustatoma minimali pardavimo kaina arba nutariama neskirti sutarties vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 24a straipsnyje numatyta tvarka.

(3)

Atsižvelgiant į gautus pasiūlymus, reikia nustatyti minimalią pardavimo kainą.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pieno ir pieno produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2771/1999, kuriame numatytas paraiškų pateikimo terminas baigėsi 2007 m. birželio 26 d., 66-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse nustatoma minimali 365,20 EUR/100 kg sviesto pardavimo kaina.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 48. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 333, 1999 12 24, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1802/2005 (OL L 290, 2005 11 4, p. 3).


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 770/2007

2007 m. birželio 29 d.

dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 529/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 11 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 529/2007, leidžiančiu pradėti naudoti KN kodu 0202 klasifikuojamos sušaldytos galvijienos bei KN kodu 0206 29 91 klasifikuojamų produktų tarifinę kvotą ir numatančiu jos administravimą 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiu (3), buvo leista pradėti naudoti tarifinę kvotą galvijienos sektoriaus produktams importuoti.

(2)

2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpio importo teisių paraiškos pateiktos dėl didesnių, nei turima, kiekių. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima suteikti importo teises, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo teisių paraiškoms kvotai, kurios eilės numeris 09.4003, pateiktoms 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 529/2007, taikomas 14,840062 % paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 123, 2007 5 12, p. 26.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/70


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 771/2007

2007 m. birželio 29 d.

dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 545/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 545/2007, kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.) (3), buvo leista pradėti naudoti tarifines kvotas galvijienos sektoriaus produktams importuoti.

(2)

2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpio importo teisių paraiškos pateiktos dėl didesnių, nei turima, kiekių. Todėl reikia nustatyti, kokia apimtimi galima suteikti importo teises, prašomiems kiekiams taikant paskirstymo koeficientus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo teisių paraiškoms kvotai, kurios eilės numeris 09.4057, pateiktoms 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui remiantis Reglamentu (EB) Nr. 545/2007, taikomas 5,206706 % paskirstymo koeficientas, importo teisių paraiškoms kvotai, kurios eilės numeris 09.4058, taikomas 34,204866 % paskirstymo koeficientas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 160, 1999 6 26, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1913/2005 (OL L 307, 2005 11 25, p. 2).

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 289/2007 (OL L 78, 2007 3 17, p. 17).

(3)  OL L 129, 2007 5 17, p. 14.


DIREKTYVOS

30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/71


KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/42/EB

2007 m. birželio 29 d.

dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (1), ypač į jos 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyva 93/10/EEB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Siekiant įgyvendinti vidaus rinkos tikslus, šioje direktyvoje numatytos Bendrijos priemonės yra ne tik reikalingos bet ir būtinos. Šių tikslų atskiros valstybės narės negali pasiekti ir jų įgyvendinimas Bendrijos lygiu jau yra numatytas Reglamente (EB) Nr. 1935/2004.

(3)

Regeneruotos celiuliozės plėvelės atveju Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio 1 dalyje numatytam tikslui įgyvendinti labiausiai tiko atskira direktyva, kaip nurodyta minėto reglamento 5 straipsnyje.

(4)

Sintetiniams regeneruotos celiuliozės apvalkalams turėtų būti taikomos specialios nuostatos.

(5)

Dažančių medžiagų migracijos nustatymo metodą reikėtų priimti vėlesniame etape.

(6)

Nacionalinės nuostatos turėtų galioti tol, kol bus parengti grynumo kriterijai ir analizės metodai.

(7)

Šiuo konkrečiu atveju, siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnyje numatytą tikslą, iš principo užtenka patvirtintų medžiagų sąrašo, kuriame nustatyti leidžiamų naudoti medžiagų kiekiai ir jų ribos.

(8)

Vis dėlto, bi(2-hidroksietil)eteris (= dietilenglikolis) ir etandiolis (= etilenglikolis) gali gausiai migruoti į kai kuriuos maisto produktus ir dėl to, siekiant išvengti šios galimybės, kaip profilaktinę priemonę reikia nustatyti maksimalų leidžiamą šių medžiagų kiekį maisto produktuose, kurie lietėsi su regeneruotos celiuliozės plėvele.

(9)

Siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą, reikėtų vengti tiesioginio maisto produktų sąlyčio su regeneruotos celiuliozės plėvelės spausdintu paviršiumi.

(10)

Kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsnio 1 dalyje, reiktų pateikti raštiškas deklaracijas tais atvejais, kai regeneruotos celiuliozės plėvelė profesionaliai naudojama medžiagoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maisto produktais, išskyrus tas medžiagas ir gaminius, kurie pagal dėl savo pobūdžio yra skirti šiam tikslui.

(11)

Reikėtų apibrėžti taisykles, kurios turi būti taikomos regeneruotos celiuliozės plėvelėms, atsižvelgiant į sluoksnį, kuris gali liestis su maisto produktais, pobūdį. Atitinkamai reikalavimai regeneruotos celiuliozės plėvelėms, padengtoms plastiko apvalkalais, turėtų skirtis nuo reikalavimų, keliamų regeneruotos celiuliozės plėvelėms, padengtoms ar nepadengtoms celiuliozės apvalkalais.

(12)

Visų rūšių regeneruotos celiuliozės plėvelių, įskaitant plastikais padengtos regeneruotos celiuliozės plėveles, gamybai turėtų būti naudojamos tik leidžiamos medžiagos.

(13)

Regeneruotos celiuliozės plėvelių, padengtų plastikiniais apvalkalais, sluoksnis, kuris liečiasi su maisto produktais, yra iš medžiagos, panašios į plastikines medžiagas ir gaminius, galinčius liestis su maisto produktais. Dėl to reikėtų, kad 2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyvoje 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais (4) numatytos taisyklės būtų taikomos ir šioms plėvelėms.

(14)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų, reikėtų patikrinti plastiku padengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės migracijos ribas, nustatytas Direktyvoje 2002/72/EB, laikantis taisyklių, nustatytų 1982 m. spalio 18 d. Tarybos direktyvoje 82/711/EEB, nustatančioje pagrindines taisykles, reikalingas plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, sudedamųjų dalių migracijos tyrimams (5) ir 1985 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 85/572/EEB, sudaranti modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą (6).

(15)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę.

(16)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Ši direktyva yra atskira direktyva, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 5 straipsnyje.

2.   Direktyva taikoma regeneruotos celiuliozės plėvelei, kaip apibrėžta I priede, kuri yra skirta liestis su maisto produktais, arba kuri dėl savo paskirties su jais liečiasi, ir kuri:

a)

pati yra gatavas gaminys; arba

b)

yra gatavo gaminio, kurio sudėtyje yra kitų medžiagų, dalis.

3.   Ši direktyva netaikoma sintetiniams regeneruotos celiuliozės apvalkalams.

2 straipsnis

Regeneruotos celiuliozės plėvelės, minimos 1 straipsnio 2 dalyje, priklauso vienai iš šių rūšių:

a)

nedengta regeneruotos celiuliozės plėvelė;

b)

dengta regeneruotos celiuliozės plėvelė, kurios apvalkalas yra iš celiuliozės;

arba

c)

dengta regeneruotos celiuliozės plėvelė, kurios apvalkalas yra iš plastikų.

3 straipsnis

1.   Tik II priede išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės gali būti naudojamos regeneruotos celiuliozės plėvelių, minimų 2 straipsnio a ir b punktuose, gaminti tik šiame priede nurodytomis sąlygomis.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, gali būti naudojamos kitos medžiagos, nei nurodytos II priede, jei šios medžiagos naudojamos kaip dažomosios (dažai ir pigmentai) arba sulipimo medžiagos, jei patvirtintu metodu nenustatyta, kad jos migruoja į maisto produktus arba ant jų.

4 straipsnis

1.   Tik II priedo pirmojoje dalyje išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės gali būti naudojamos regeneruotos celiuliozės plėvelės, minimos 2 straipsnio c punkte, prieš ją padengiant gaminti tik šiame priede nurodytomis sąlygomis.

2.   1 dalyje minimos regeneruotos celiuliozės plėvelės apvalkalui gaminti naudojamos tik Direktyvos 2002/72/EB II–VI prieduose išvardytos medžiagos ar medžiagų grupės tik šiuose prieduose nurodytomis sąlygomis.

3.   Nepažeidžiant 1 dalies, iš 2 straipsnio c punkte minimos regeneruotos celiuliozės plėvelės pagamintos medžiagos ir gaminiai atitinka Direktyvos 2002/72/EB 2, 7 ir 8 straipsnius.

5 straipsnis

Regeneruotos celiuliozės plėvelės paviršius su spaudais ir tekstu neturi liestis su maisto produktais.

6 straipsnis

1.   Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 16 straipsnio 1 dalimi, prekybos etape, išskyrus mažmeninę prekybą, prie medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, kuri skirta liestis su maisto produktais, turi būti pridėta raštiška deklaracija.

2.   1 dalis netaikoma medžiagoms ir gaminiams, pagamintiems iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, kurie dėl savo pobūdžio yra aiškiai skirti liestis su maisto produktais.

3.   Kai nurodomos specialios naudojimo sąlygos, medžiagos ir gaminiai, pagaminti naudojant regeneruotos celiuliozės plėvelę, turi būti atitinkamai paženklinti.

7 straipsnis

Direktyva 93/10/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis III priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais III priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal IV priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(2)  OL L 93, 1993 4 17, p. 27. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/14/EB (OL L 27, 2004 1 30, p. 48).

(3)  Žr. III priedo A dalį.

(4)  OL L 220, 2002 8 15, p. 18. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/19/EB (OL L 91, 2007 3 31, p. 17).

(5)  OL L 297, 1982 10 23, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/48/EB (OL L 222, 1997 8 12, p. 10).

(6)  OL L 372, 1985 12 31, p. 14. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/19/EB.


I PRIEDAS

REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELĖS APRAŠYMAS

Regeneruotos celiuliozės plėvelė yra plona lakštinė medžiaga, gauta iš išgrynintos celiuliozės, pagamintos iš neperdirbtos medienos ar medvilnės. Siekiant patenkinti techninius reikalavimus, į celiuliozės masę arba ant jos paviršiaus gali būti pridėta atitinkamų medžiagų. Regeneruotos celiuliozės plėvelė gali būti padengta iš vienos arba iš abiejų pusių.


II PRIEDAS

MEDŽIAGŲ, KURIAS LEIDŽIAMA NAUDOTI REGENERUOTOS CELIULIOZĖS PLĖVELEI GAMINTI, SĄRAŠAS

NB

Šio priedo pirmoje ir antroje dalyse nurodyta masės dalis (m/m) procentais apskaičiuojama bevandenės nedengtos regeneruotos plėvelės masei.

Naudojamos techninės nuorodos pateikiamos laužtiniuose skliaustuose.

Atsižvelgiant į grynumo kriterijus, naudojamos medžiagos turi būti geros techninės kokybės.

I DALIS

nepadengta regeneruotos celiuliozės plėvelė

Pavadinimas

Apribojimai

A.

Regeneruota celiuliozė

Ne mažiau kaip 72 % (m/m).

B.   

Priedai

1.

Minkštikliai

Iš viso – ne daugiau kaip 27 % (m/m).

Bi(2-hidroksietil)eteris [= dietilenglikolis]

Tik plėvelėms, kurios bus padengtos ir po to naudojamos ne drėgniems maisto produktams pakuoti, t. y. tiems, kurių paviršiuje nėra fiziškai laisvo vandens. Bendras bi(2-hidroksietil)eterio ir etandiolio kiekis maisto produkte neturi viršyti 30 mg/kg.

Etandiolis [= etilenglikolis]

1,3-butandiolis

 

Glicerolis

 

1,2-propandiolis [= 1,2-propilenglikolis]

 

Polietilenoksidas [polietilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė nuo 250 iki 1 200.

1,2-polipropilenoksidas [= 1,2-polipropilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė ne daugiau kaip 400 ir laisvo 1,3-propandiolio kiekis pradinėje medžiagoje ne didesnis kaip 1 %

Sorbitolis

 

Tetraetilenglikolis

 

Trietilenglikolis

 

Karbamidas

 

2.

Kiti priedai

Iš viso – ne daugiau kaip 1 % (m/m).

Pirma klasė

Kiekvienoje pastraipoje nurodytos medžiagos ar pradinių medžiagų grupės kiekis neturi viršyti 2 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Acto rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Askorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Benzenkarboksirūgštis ir natrio benzenkarboksilatas

 

Skruzdžių rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Linijinės riebalų rūgštys, sočiosios ir nesočiosios, su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai), beheno rūgštis ir ricinolio rūgštys ir šių rūgščių NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn druskos

 

Citrinų, d- ir l- pieno rūgštys, maleino, 1- vyno rūgštys ir jų Na ir K druskos

 

Sorbo rūgštis ir jos NH4, Ca, Mg, K ir Na druskos

 

Linijinių sočiųjų ir nesočiųjų riebalų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) amidai ir beheno ir ricinolio rūgščių amidai

 

Maistiniai krakmolai ir miltai

 

Maistiniai chemiškai modifikuoti krakmolai ir miltai

 

Amilozė

 

Ca ir Mg karbonatai ir chloridai

 

Glicerolio ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) ir (arba) su adipo, citrinų, 12-hidroksistearino (oksistearino), ricinolio rūgščių esteriais

 

Polioksietileno (8–14 oksietileno grupių) ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių, su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) esteriai

 

Sorbitolio ir linijinių riebalų, sočiųjų ir nesočiųjų, rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C20 imtinai) esteriai

 

Stearino rūgšties ir etandiolio ir (arba) bi(2-hidroksietil)eterio, ir (arba) trietilenglikolio mono, ir (arba) diesteriai

 

Al, Ca, Mg ir Si oksidai ir hidroksidai, Al, Ca, Mg ir K silikatai ir hidrosilikatai

 

Polietilenoksidas [= polietilenglikolis]

Vidutinė molekulinė masė 1 200–4 000.

Natrio propionatas

 

Antra klasė

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės. Kiekvienoje pastraipos dalyje nurodytos medžiagos ar medžiagų grupės kiekis neturi viršyti 0,2 mg/dm2 (arba apatinės ribos, jei ši nurodyta) nepadengtos plėvelės.

Natrio alkil (C8–C18) benzensulfonatas

 

Natrio izopropilnaftalensulfonatas

 

Natrio alkyl (C8–C18) sulfatas

 

Natrio alkyl (C8–C18) sulfonatas

 

Natrio dioktilsulfosukcinatas

 

Dihidroksietildietilentriaminomonoacetato distearatas

Ne daugiau kaip 0,05 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Amonio, magnio ir kalio laurilsulfatai

 

N, N′-distearoildiaminoetanas, N, N′-dipalmitoildiaminoetanas ir N, N′-dioleoildiainetanas

 

2-heptadecil-4,4-bi(metilenstearato) oksazolinas

 

Polietilenaminostearamido etilsulfatas

Ne daugiau kaip 0,1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Trečia klasė – rišančiosios medžiagos

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 1 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Nemodifikuotas melamino ir formaldehido kondensacijos produktas arba modifikuotas viena ar keliomis tokių medžiagų:

butanoliu, dietilentriaminu, etanoliu, trietilentetraminu, tetraetilenpentaminu, tri-(2-hidroksietil) aminu, 3,3′-diaminodipropilaminu, 4,4′-diaminodibutilaminu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Melamino-karbamido-formaldehido kondensacijos produktas, modifikuotas tri(2-hidroksietil)aminu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Laisvojo melamino kiekis ne didesnis kaip 0,3 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Skersiniais ryšiais sujungti katijoniniai polialkilenaminai:

a)

poliamido-epichlorhidrino derva, diaminopropilmetilamino ir epichlorhidrino pagrindu

b)

poliamido-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipo rūgšties, kaprolaktamo, dietilentriamino ir (arba) etilendiamino pagrindu

c)

poliamido-epichlorhidrino derva, adipo rūgšties, dietilentriamino ir epichlorhidrino, ar epichlorhidrino ir amoniako mišinio pagrindu

d)

poliamido-poliamino-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, dimetiladipato ir dietilentriamino pagrindu

e)

poliamido-poliamino-epichlorhidrino derva, epichlorhidrino, adipamido ir diaminopropilmetilamino pagrindu

Pagal Bendrijos direktyvas ir, jų nesant, pagal nacionalinę teisę, kol bus priimtos Bendrijos direktyvos.

Polietilenaminai ir polietileniminai

Ne daugiau kaip 0,75 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Nemodifikuotas karbamido-formaldehido kondensacijos produktas arba kuriuo gali būti modifikuotas vienu ar keliais tokiais produktais:

aminometilsulfonrūgštimi, sulfanilo rūgštimi, butanoliu, diaminobutanu, diaminodietilaminu, diaminodipropilaminu, diaminopropanu, dietilentriaminu, etanoliu, guanidinu, metanoliu, tetraetilenpentaminu, trietilentetraminu, Na sulfitu

Laisvojo formaldehido kiekis ne didesnis kaip 0,5 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Ketvirta klasė

Bendras pradinių medžiagų kiekis ne didesnis kaip 0,01 mg/dm2 nepadengtos plėvelės.

Produktai, gaunami reaguojant maistinių aliejų aminams su polioksietilenu

 

Monoetanolamino laurilsulfatas

 


II DALIS

padengta regeneruotos celiuliozės plėvelė

Pavadinimas

Apribojimai

A.

Regeneruota celiuliozė

Žr. 1 dalį

B.

Priedai

Žr. 1 dalį

C.   

Danga

1.

Polimerai

Bendras kiekis pradinės medžiagos neturi būti didesnis kaip 50 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais.

Celiuliozės etilo, hidroksietilo, hidroksipropilo ir metilo eteriai

 

Celiuliozės nitratas

Ne daugiau kaip 20 mg/dm2 toje dangos pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais. Azoto kiekis nuo 10,8 % (m/m) ir 12,2 % (m/m) celiuliozės nitrate.

2.

Dervos

Bendras medžiagų kiekis neturi viršyti 12,5 mg/dm2 toje apvalkalo pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktais, ir tik regeneruotos celiuliozės plėvelės, padengtos celiuliozės nitrato apvalkalu, gamybai.

Kazeinas

 

Kanifolija ir (arba) jos polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai ir jos esteriai su metilo, etilo ar C2–C6 polihidroksiliais alkoholiais, ar jų mišiniais

 

Kanifolija ir (arba) jos polimerizacijos, hidrinimo ar disproporcionavimo produktai, kondensuoti su akrilo, maleino, citrinų, skruzdžių ir (arba) ftalio rūgštimis ir (arba) 2,2 bi(4-hidroksifenil) propanformaldehidu ir esterinti su metilo, etilo ar C2–C6 polihidroksiliais alkoholiais ar jų mišiniais

 

Esteriai, gauti iš bi(2-hidroksietil)eterio su β-pineno ir (arba) dipenteno, ir (arba) diterpeno, ir maleino rūgšties anhidrido prisijungimo produktais.

 

Valgomoji želatina

 

Ricinos aliejus ir jo dehidratacijos ar hidrinimo produktai, jo kondensacijos su poligliceroliu, adipo, citrinų, maleino, ftalio ar sebaco rūgštimis produktai

 

Natūralus kaučiukas [= damara]

 

Poli-β-pinenas [= terpeno dervos]

 

Karbamido-formaldehido dervos (žr. Rišančios medžiagos)

 

3.

Plastifikatoriai

Bendras pradinių medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Acetiltributilcitratas

 

Acetiltri(2-etilheksil)citratas

 

Di-izobutiladipatas

 

Di-n-butiladipatas

 

Di-n-heksilazelainatas

 

Dicikloheksilftalatas

Ne daugiau kaip 4,0 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

2-etilheksildifenilfosfatas (sinonimas: fosforo rūgšties difenilo 2-etilheksilesteris)

2-etilheksildifenilfosfato kiekis neviršija:

a)

2,5 mg/dm2 maisto produktuose, kurie liečiasi su šios rūšies plėvele arba

b)

0,4 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Glicerolio monoacetatas [= monoacetinas]

 

Glicerolio diacetatas [= diacetinas]

 

Glicerolio triacetatas [= triacetinas]

 

Dibutilsebacatas

 

Di-n-butiltartratas

 

Diizobutiltartratas

 

4.

Kiti priedai

Bendras medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 6 mg/dm2 nedengtos regeneruotos celiuliozės plėvelės, įskaitant dengtą toje pusėje, kuri yra skirta liestis su maisto produktu.

4.1.

Priedai, išvardyti pirmoje dalyje

Tokie pat apribojimai kaip ir 1 dalyje (tačiau kiekiai mg/dm2, skirti nedengtai regeneruotos celiuliozės plėvelei, taikomi dangai, kuri yra toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu).

4.2.

Specifiniai dengiamieji priedai:

Medžiagos ar medžiagų grupės kiekis kiekviename skirsnyje neturi būti didesnis kaip 2 mg/dm2 (ar mažiau negu nurodyta) dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

1- heksadekanolis ir 1-oktadekanolis

 

Linijinių riebalų sočiųjų ir nesočiųjų rūgščių su lyginiu anglies atomų skaičiumi (C8–C10 imtinai) esteriai ir ricinolio rūgšties esteriai su etilo, butilo, amilo ir oleilo linijiniais alkoholiais

 

Montano vaškai, sudaryti iš valytų montano (C26–C32) rūgščių ir (arba) jų esterių su etandioliu, ir (arba) 1,3-butandioliu, ir (arba) jų kalcio ir kalio druskomis

 

Karnaubo vaškas

 

Bičių vaškas

 

Esparto vaškas

 

Kandelilos vaškas

 

Dimetilpolisiloksanas

Ne daugiau kaip 1 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Sojos pupelių epoksidintas aliejus (oksirano kiekis nuo 6 iki 8 %)

 

Rafinuotas parafinas ir mikrokristaliniai vaškai

 

Pentaeritritolio tetrastearatas

 

Mono ir bi(oktadecildietilenoksido) fosfatai

Ne daugiau kaip 0,2 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.

Alifatinės (C8–C20) rūgštys, esterifikuotos mono ir di(2-hidroksietil)aminu

 

2- ir 3-tret-butil-4-hidroksi-anizolas [= butilintas hidroksianizolas – BHA]

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

2,6-di-tret-butil-4-metilfenolis [= butilintas hidroksitoluenas – BHT]

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

Di-n-oktilalavo-bi(2-etilheksil)maleatas

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

5.

Tirpikliai

Bendras medžiagų kiekis neturi būti didesnis kaip 0,6 mg/dm2 dangos toje pusėje, kuri liečiasi su maisto produktu.

Butilacetatas

 

Etilacetatas

 

Izobutilacetatas

 

Izopropilacetatas

 

Propilacetatas

 

Acetonas

 

1-butanolis

 

Etanolis

 

2-butanolis

 

2-propanolis

 

1-propanolis

 

Cikloheksanas

 

Etilenglikolio monobutileteris

 

Etilenglikolio monobutileterio acetatas

 

Metiletilketonas

 

Metilizobutilketonas

 

Tetrahidrofuranas

 

Toluenas

Ne daugiau kaip 0,06 mg/dm2 dangos, su maisto produktais besiliečiančioje pusėje.


III PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesnių pakeitimų sąrašu

(nurodyta 7 straipsnyje)

Komisijos direktyva 93/10/EEB

(OL L 93, 1993 4 17, p. 27)

Komisijos direktyva 93/111/EB

(OL L 310, 1993 12 14, p. 41)

Komisijos direktyva 2004/14/EB

(OL L 27, 2004 1 30, p. 48)

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 7 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

93/10/EEB

1994 m. sausio 1 d.

1994 m. sausio 1 d. (1)

1994 m. sausio 1 d. (2)

1995 m. sausio 1 d. (3)

93/111/EB

2004/14/EB

2005 m. liepos 29 d.

2005 m. liepos 29 d. (4)

2006 m. sausio 29 d. (5)


(1)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio pirmą įtrauką: „Valstybės narės nuo 1994 m. sausio 1 d., leidžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais, jeigu ji atitinka šioje direktyvoje nurodytus reikalavimus“.

(2)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio antrą įtrauką: „Valstybės narės nuo 1994 m. sausio 1 d. uždraudžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais ir neatitinkančią šios direktyvos ir Direktyvos 83/229/EEB, išskyrus plėvelę, kuri pagal Direktyvą 92/15/EEB uždraudžiama nuo 1994 m. liepos 1 d.“

(3)  Pagal Direktyvos 93/10/EEB 5 straipsnio trečią įtrauką: „Valstybės narės nuo 1995 m. sausio 1 d. draudžia prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais, jeigu ji neatitinka šios direktyvos, tačiau atitinka Direktyvą 83/229/EEB“.

(4)  Pagal Direktyvos 2004/14/EB 2 straipsnio a punktą: „Valstybės narės šias nuostatas taiko taip, kad nuo 2005 m. liepos 29 d. būtų leidžiama prekiauti ir naudoti regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto produktais ir atitinkančią šią direktyvą“.

(5)  Pagal Direktyvos 2004/14/EB 2 straipsnio b punktą: „Valstybės narės šias nuostatas taiko taip, kad nuo 2006 m. sausio 29 d. būtų draudžiama gaminti ir importuoti į bendriją regeneruotos celiuliozės plėvelę, skirtą liestis su maisto porduktais, kuri neatitinka šios direktyvos nuostatų“.


IV PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 93/10/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 3 dalies įžanginiai žodžiai, b punktas

1 straipsnio 3 dalis

1a straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

2a straipsnis

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/83


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 29 d.

pataisantis Direktyvą 2006/132/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą procimidoną

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3066)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/452/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyvoje 2006/132/EB (2) yra klaida, kurią būtina ištaisyti – direktyvos priede vietoj kilogramų nurodomi gramai.

(2)

Šis pataisymas privalo įsigalioti nuo Direktyvos 2006/132/EB įsigaliojimo dienos. Įsigaliojimas atgaline data nepažeidžia jokių asmenų teisių.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/132/EB priedo skilties „Konkrečios nuostatos“ 3 įtrauka pakeičiama taip:

„—

0,75 kg veikliosios medžiagos vienam hektarui vienam kartui.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/31/EB (OL L 140, 2007 6 1, p. 44).

(2)  OL L 349, 2006 12 12, p. 22.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/84


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 29 d.

nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3114)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/453/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 nustatytos gyvūnų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Pagal reglamento 1 straipsnį tas reglamentas taikomas gyvų gyvūnų auginimui ir gyvūninės kilmės produktų gamybai ir jų pateikimui į rinką. Tuo tikslu turi būti nustatyta valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų (toliau – šalys ar regionai) būklė, atsižvelgiant į galvijų spongiforminę encefalopatiją (GSE), susiskirstant jas į tris kategorijas pagal GSE riziką, kaip tai nustatyta to reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Šalių ar regionų suskirstymo į kategorijas pagal jų GSE riziką tikslas yra nustatyti prekybos taisykles kiekvienai GSE rizikos kategorijai siekiant garantuoti reikiamą gyvūnų ir visuomenės sveikatos apsaugos lygį.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 VIII priede nustatytos Bendrijos vidaus prekybos taisyklės, o to reglamento IX priede nustatytos su importu į Bendriją susijusios taisyklės. Jos pagrįstos taisyklėmis, nustatytomis Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (TEB) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse.

(4)

TEB atlieka pagrindinį vaidmenį suskirstant šalis ar regionus į kategorijas pagal jų GSE riziką.

(5)

TEB bendrojoje sesijoje 2007 m. gegužės mėn. buvo priimta su įvairių šalių būkle atsižvelgiant į GSE susijusi rezoliucija. Kol bus priimta galutinė išvada dėl valstybių narių GSE rizikos ir atsižvelgiant į suderintas griežtas Bendrijos viduje taikomas apsaugos nuo GSE priemones, valstybės narės turėtų būti laikinai pripažintos šalimis, kuriose GSE rizika yra kontroliuojama.

(6)

Be to, laukiant galutinės išvados dėl GSE rizikos Norvegijoje ir Islandijoje ir atsižvelgiant į naujausius šių trečiųjų šalių rizikos vertinimo rezultatus, šios šalys turėtų būti laikinai pripažintos šalimis, kuriose GSE rizika yra kontroliuojama.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 999/2001 23 straipsnį buvo nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės iki 2007 m. liepos 1 d. Šios priemonės turėtų būti nedelsiant nutrauktos, kai bus priimtas sprendimas dėl šalių klasifikavimo pagal to reglamento 5 straipsnį. Todėl sprendimas suskirstyti šalis ar regionus pagal jų GSE riziką turėtų būti priimtas iki tos datos.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šalių ar regionų būklė, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką nustatyta priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1923/2006 (OL L 404, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

ŠALIŲ AR REGIONŲ SĄRAŠAS

A.   Šalys ar regionai, kur GSE rizika yra nedidelė

Argentina

Australija

Naujoji Zelandija

Singapūras

Urugvajus

B.   Šalys ar regionai, kur GSE rizika kontroliuojama

Valstybės narės

Belgija, Bulgarija, Čekijos Respublika, Danija, Vokietija, Estija, Airija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Austrija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė

ELPA šalys

Islandija, Norvegija, Šveicarija

Trečiosios šalys

Brazilija

Kanada

Čilė

Taivanis

Jungtinės Amerikos Valstijos

C.   Šalys ar regionai, kur GSE rizika nenustatyta

Šalys ar regionai, neišvardyti šio priedo A ar B dalyse.


30.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 172/87


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2007 m. birželio 29 d.

iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis

(pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3183)

(Tekstas svarbus EEE)

(2007/454/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 63 straipsnio 3 dalį ir 66 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2005/94/EB nustatomos tam tikros prevencinės priemonės, susijusios su su paukščių gripo priežiūra ir ankstyvu nustatymu, ir minimalios kontrolės priemonės, kurios būtų taikomos šios ligos protrūkio tarp naminių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių atveju. Direktyvoje nurodoma, kad reikia nustatyti išsamias taisykles, taikytinas susidarius atitinkamai epidemiologinei padėčiai, kurios papildytų toje direktyvoje numatytas minimalias kontrolės priemones. Direktyvos perkėlimo į valstybių narių nacionalinę teisę data yra 2007 m. liepos 1 d.

(2)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendime dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiame Sprendimą 2006/135/EB (4) nustatomos tam tikros apsaugos priemonės, kurios būtų taikomos siekiant išvengti šios ligos išplitimo, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, įtarus ar patvirtinus ligos protrūkį. Šios teritorijos yra išvardytos Sprendimo 2006/415/EB priede ir į jį įtrauktos Čekijos Respublikos, Vengrijos bei Jungtinės Karalystės teritorijos dalys. Šis sprendimas taikomas iki 2007 m. birželio 30 d.

(3)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendime 2006/416/EB dėl tam tikrų pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su didelio patogeniškumo naminių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių gripu Bendrijoje (5) numatomos priemonės, kurias turi taikyti valstybės narės, dar ne visiškai perkėlusios Direktyvos 2005/94/EB nuostatas į nacionalinę teisę. Šis sprendimas taikomas iki 2007 m. birželio 30 d. Kadangi valstybės narės privalo perkelti Direktyvos 2005/94/EB nuostatas į nacionalinę teisę iki 2007 m. liepos 1 d., toje direktyvoje nustatytos priemonės pakeis šiuo metu Sprendime 2006/416/EB nustatytas priemones.

(4)

Kadangi H5N1 potipio paukščių gripo viruso protrūkių ir toliau pasitaiko, Sprendime 2006/415/EB nustatytos priemonės turėtų ir toliau būti taikomos tais atvejais, kai virusas aptinkamas naminiuose paukščiuose, taip papildant Direktyvoje 2005/94/EB numatytas priemones.

(5)

Atsižvelgiant į šią epidemiologinę padėtį, tikslinga pratęsti Sprendimo 2006/415/EB taikymą iki 2008 m. birželio 30 d.

(6)

Be to, Sprendime 2006/415/EB pateiktos nuorodos į Sprendimą 2006/416/EB turėtų būti pakeistos nuorodomis į Direktyvą 2005/94/EB.

(7)

Todėl Sprendimą 2006/415/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/415/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiame sprendime nustatytos priemonės taikomos nepažeidžiant labai patogeniško naminių paukščių gripo protrūkio atveju taikytinų priemonių pagal Direktyvą 2005/94/EB.“

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

A ir B teritorijos

1.   Priedo A dalyje nurodyta teritorija (A teritorija) laikoma didelės rizikos teritorija, kurią sudaro apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnį.

2.   Priedo B dalyje nurodyta teritorija (B teritorija) laikoma mažos rizikos teritorija, kurią gali sudaryti visa ankstesnė kontroliuojama zona, nustatyta pagal Direktyvos 2005/94/EB 16 straipsnį, arba jos dalys, ir kuri atskiria A teritoriją nuo neužkrėstos valstybės narės, kurioje aptiktas virusas, dalies, jei tokia dalis nustatyta, arba nuo kaimyninių valstybių.“

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip: