ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 171

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos ( 1 )

1

 

*

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą ( 1 )

17

 

*

2007 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2007 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB ( 1 )

32

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

29.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 715/2007

2007 m. birželio 20 d.

dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi sutarties 251 straipsniu nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Tuo tikslu veikia bendra Bendrijos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, įsteigta 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (3). Todėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai dėl išmetamųjų teršalų turėtų būti suderinti, kad skirtingose valstybėse narės reikalavimai nesiskirtų ir būtų užtikrintas aukštas aplinkos apsaugos lygis.

(2)

Šis reglamentas yra vienas iš keleto atskirų reglamentinių aktų Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros pagal Direktyvą 70/156/EEB kontekste. Todėl ta direktyva turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(3)

Europos Parlamento prašymu į ES teisės aktus dėl transporto priemonių įdiegtas naujas reglamentavimo metodas. Taigi šis reglamentas nustato pagrindines nuostatas dėl transporto priemonių išmetamųjų teršalų, o techniniai reikalavimai bus nustatyti įgyvendinimo priemonėmis, patvirtinamomis pagal komitologijos procedūras.

(4)

2001 m. kovo mėnesį Komisija pradėjo Švaraus oro Europoje (CAFE) programą, kurios pagrindiniai elementai išdėstyti 2005 m. gegužės 4 d. komunikate. Dėl to 2005 m. rugsėjo 21 d. komunikatu buvo patvirtinta teminė oro taršos strategija. Viena iš teminės strategijos išvadų – būtina toliau mažinti transporto sektoriaus (oro, jūrų ir sausumos transporto), namų ūkių, energetikos, žemės ūkio ir pramonės sektorių išmetamųjų teršalų kiekį ir pasiekti ES oro kokybės tikslus. Atsižvelgiant į šį kontekstą, užduotį mažinti transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį reikia suprasti kaip bendros strategijos dalį. Euro 5 ir Euro 6 standartai yra viena iš priemonių, skirtų mažinti išmetamų smulkiųjų dalelių ir ozoną ardančių medžiagų, pvz., azoto oksidų ir angliavandenilių, kiekį.

(5)

Siekiant ES oro kokybės tikslų, būtinos nuolatinės pastangos mažinti iš transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį. Taigi pramonei turi būti teikiama aiški informacija apie būsimas išmetamų teršalų ribines vertes. Todėl į šį reglamentą kartu su Euro 5 standartais įtraukiamos ir Euro 6 etapui numatytos ribinės vertės.

(6)

Siekiant gerinti oro kokybę ir laikytis taršos ribinių verčių, ypač būtina labai sumažinti iš dyzelinių transporto priemonių išmetamų azoto oksidų kiekį. Taigi Euro 6 etape reikia siekti ambicingų ribinių verčių, neatsisakant dyzelinių variklių teikiamų privalumų, susijusių su degalų sunaudojimu ir angliavandenilių bei anglies monoksido išmetimu. Ankstyvoje stadijoje imantis tokių išmetamo azoto oksido kiekio mažinimo veiksmų, automobilių gamintojams bus suteikta galimybė imtis saugaus ir ilgalaikio gamybos planavimo Europos mastu.

(7)

Nustatant išmetamųjų teršalų standartus svarbu atsižvelgti į padarinius rinkoms ir gamintojų konkurencingumui, tiesiogines ir netiesiogines privalomas įmonių sąnaudas ir naudą naujovių skatinimo, oro kokybės gerinimo, išlaidų sveikatai mažinimo ir gyvenimo trukmės ilginimo aspektais, taip pat į bendrą poveikį CO2 išmetimui.

(8)

Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą, visų pirma laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas srityse, būtina neribota standartizuoto formato, kuriuo galima naudotis techninei informacijai rasti, prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ir veiksminga konkurencija transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos paslaugų rinkoje. Didelė dalis tokios informacijos yra susijusi su transporto priemonei įrengiamomis diagnostikos (TPID) sistemomis ir jų sąveika su kitų transporto priemonių sistemomis. Tikslinga nustatyti techninius reikalavimus, kurių turėtų būti laikomasi gamintojų tinklalapiuose, ir tikslines priemones, kuriomis siekiama užtikrinti tinkamą prieigą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Naudojant bendrus standartus, dėl kurių susitarta dalyvaujant suinteresuotiems subjektams, pvz., OASIS formatą, galima palengvinti gamintojų ir paslaugų teikėjų keitimąsi informacija. Taigi iš pradžių tikslinga reikalauti, kad būtų naudojamasi OASIS (4) formato techniniais reikalavimais ir paprašyti Komisijos, kad ji pareikalautų Europos standartizacijos komiteto (CEN) ar Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) toliau plėtoti šį formatą ir padaryti jį standartiniu siekiant atėjus laikui juo pakeisti OASIS formatą.

(9)

Ne vėliau kaip po keturių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turėtų persvarstyti prieigos prie visos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos sistemos veikimą, siekdama nustatyti, ar verta peržiūrėtoje pagrindų direktyvoje dėl tipo patvirtinimo konsoliduoti visas nuostatas, kuriomis reguliuojama prieiga prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Jeigu į minėtą direktyvą bus įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios prieigą prie visos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti panaikintos, su sąlyga, kad esamos prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos teisės išliks nepažeistos.

(10)

Komisija turėtų kontroliuoti išmetamuosius teršalus, kurie dar nėra reglamentuojami ir kurie atsiranda dėl platesnio naujų formulių degalų, variklių technologijų ir išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų naudojimo ir prireikus pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai dėl šių išmetamųjų teršalų reglamentavimo.

(11)

Norint sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad būtų pradėtos naudoti alternatyviais degalais varomos transporto priemonės, galinčios išmesti nedaug azoto oksidų ir kietųjų dalelių, bei užtikrinti, kad jos ir toliau būtų naudojamos, ir kartu paskatinti benzinu varomų transporto priemonių išmetamų teršalų mažinimą, šiame reglamente nustatytos skirtingos visų angliavandenilių ir visų angliavandenilių be metano ribinės vertės.

(12)

Ir toliau turėtų būti dedamos pastangos siekiant taikyti griežtesnes išmetamųjų teršalų ribas, įskaitant išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimą, ir siekiant užtikrinti, kad tos ribinės vertės būtų siejamos su realiomis naudojamų transporto priemonių eksploatacinėmis savybėmis.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad būtų kontroliuojamas itin smulkių kietųjų dalelių (PM 0,1 µm ir mažiau) išmetimas, Komisija turėtų kuo greičiau patvirtinti išmetamo PM kiekio metodą, kuris būtų taikomas kartu su dabar taikomu masės metodu, kuris vėliausiai būtų pradėtas taikyti prasidėjus Euro 6 etapui. Išmetamo PM kiekio metodas turėtų būti grindžiamas UNECE Dalelių matavimo programos rezultatais ir atitikti esamus plataus užmojo tikslus aplinkosaugos srityje.

(14)

Kad išmetamų dalelių masės ir kiekio matavimo laboratorijoje pakartojamumas būtų didesnis, Komisija turėtų patvirtinti naują matavimo procedūrą, kuri pakeistų dabartinę. Ji turėtų būti įgyvendinta kuo greičiau ir ne vėliau kaip prasidėjus Euro 6 etapui. Ji turėtų būti grindžiama UNECE Dalelių matavimo programos rezultatais. Kai bus įdiegta nauja matavimo procedūra, šiame reglamente nustatytos išmetamų PM masės ribos turėtų būti pakeistos, nes pagal naują procedūrą bus fiksuojama mažesnė masė, nei taikant dabartinę procedūrą.

(15)

Komisija turėtų reguliariai svarstyti poreikį peržiūrėti Naująjį Europos važiavimo ciklą, taikomą kaip bandymų procedūra, kuria grindžiamos EB tipo patvirtinimo pagal išmetamas medžiagas taisyklės. Bandymo ciklus gali prireikti atnaujinti ar pakeisti atsižvelgiant į transporto priemonių specifikacijų ir vairuotojo veiksmų pokyčius. Persvarstymų gali prireikti norint užtikrinti, kad realiai išmetamųjų teršalų kiekis atitinka išmatuotąjį atliekant tipo patvirtinimą. Taip pat reikėtų išnagrinėti nešiojamųjų išmetamųjų teršalų matavimo sistemų naudojimą ir „neviršijimo“ reglamentinės sąvokos įvedimą.

(16)

TPID sistemos yra svarbios kontroliuojant išmetamus teršalus, kai transporto priemonė naudojama. Dėl realiai pasaulyje išmetamų teršalų kontrolės svarbos Komisija turėtų nuolat persvarstyti tokių sistemų reikalavimus ir stebėjimo paklaidų tolerancijos ribas.

(17)

Siekiant užtikrinti, kad neiškiltų prekybos tarp valstybių narių techninių kliūčių, būtinas standartizuotas transporto priemonių degalų suvartojimo ir išmetamo anglies dioksido kiekio matavimo metodas. Be to, taip pat būtina užtikrinti, kad vartotojams ir naudotojams būtų teikiama objektyvi ir tiksli informacija.

(18)

Prieš parengdama pasiūlymą dėl būsimų išmetamųjų teršalų standartų, Komisija turėtų atlikti tyrimus, kuriais būtų nustatyta, ar vis dar reikia transporto priemonių kategorijas skirstyti į grupes ir ar galima taikyti nuo masės nepriklausančias išmetamųjų teršalų ribas.

(19)

Valstybės narės turėtų galėti finansinėmis lengvatomis paspartinti transporto priemonių, kurios atitinka Bendrijos lygiu nustatytus reikalavimus, tiekimą į rinką. Tačiau tokios lengvatos turėtų atitikti Sutarties nuostatas, pirmiausia valstybės pagalbos taisykles. Tai skirta tam, kad būtų išvengta vidaus rinkos iškraipymo. Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos valstybių narių teisei įtraukti išmetamas medžiagas į transporto priemonių mokesčių skaičiavimo pagrindą.

(20)

Atsižvelgiant į tai, kad transporto priemonių išmetamuosius teršalus ir degalų suvartojimą reglamentuojantys teisės aktai buvo plėtojami 35 metus ir dabar apima daugiau kaip 24 direktyvas, patartina pakeisti tas direktyvas nauju reglamentu ir keletu įgyvendinimo priemonių. Reglamentas užtikrins, kad išsamios techninės nuostatos bus tiesiogiai taikomos gamintojams, patvirtinimo institucijoms bei techninėms tarnyboms ir jos galės būti atnaujintos žymiai sparčiau ir veiksmingiau. Todėl direktyvos 70/220/EEB (5), 72/306/EEB (6), 74/290/EEB (7), 80/1268/EEB (8), 83/351/EEB (9), 88/76/EEB (10), 88/436/EEB (11), 89/458/EEB (12), 91/441/EEB (13), 93/59/EEB (14), 94/12/EB (15), 96/69/EB (16), 98/69/EB (17), 2001/1/EB (18), 2001/100/EB (19) ir 2004/3/EB (20) turėtų būti panaikintos. Be to, valstybės narės turėtų panaikinti teisės aktus, kuriais į nacionalinę teisę buvo perkeltos panaikintos direktyvos.

(21)

Siekiant patikslinti teisės aktų dėl transporto priemonių išmetamų teršalų taikymo sritį, 2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (21) turėtų būti iš dalies pakeista, į jos taikymo sritį įtraukiant visas sunkiąsias transporto priemones, ir taip užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas lengvosioms transporto priemonėms.

(22)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo esamų direktyvų prie šio reglamento, jo taikymas turėtų būti atidėtas tam tikram laikotarpiui po jo įsigaliojimo. Tačiau per tą laikotarpį gamintojai turėtų turėti galimybę pasirinkti tvirtinti transporto priemones arba pagal esamas direktyvas, arba pagal šį reglamentą. Be to, nuostatos dėl finansinių lengvatų turėtų būti taikytinos iškarto po šio reglamento įsigaliojimo. Įsigaliojus šiam reglamentui pagal esamas direktyvas suteikti tipo patvirtinimai turi likti galioti.

(23)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo galiojančių direktyvų prie šio reglamento, Euro 5 etape reikėtų numatyti tam tikras išimtis transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti. Šios išimtys turėtų nustoti galioti įsigaliojus Euro 6.

(24)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones reikia priimti pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo tvarką (22).

(25)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus į I priedą įrašyti dalelių kiekiu pagrįstas ribines vertes ir nustatyti naujas I priede nurodytas dalelių mase pagrįstas ribines vertes. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(26)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus parengti specialias procedūras, testus ir nustatyti tipo patvirtinimo reikalavimus bei persvarstyti dalelių ir dalelių kiekio ribinės vertės matavimo procedūrą, ir nustatyti priemones, susijusias su valdiklių naudojimu, su prieiga prie transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos ir su išmetamoms medžiagoms matuoti taikomais bandymų ciklais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos papildyti šį reglamentą, įrašant naujas neesmines nuostatas, jos turėtų būti patvirtintos taikant Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(27)

Kadangi šio reglamento tikslų, o būtent – vidaus rinkos realizavimo įvedant bendrus techninius reikalavimus dėl iš transporto priemonių išmetamųjų teršalų, prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos nepriklausomiems operatoriams užtikrinimo tokiu pačiu pagrindu, kaip ir įgaliotiems platintojams ar remontininkams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto tų tikslų geriau būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Dalykas

1.   Šiuo reglamentu nustatomi bendri variklinių transporto priemonių (toliau – transporto priemonės) ir pakaitinių dalių, pvz., pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, tipo patvirtinimo, techniniai reikalavimai dėl jų išmetamų teršalų.

2.   Be to, šiuo reglamentu nustatomos taršos kontrolės įtaisų, transporto priemonei įrengiamų diagnostikos (TPID) sistemų eksploatacinio tinkamumo bei patvarumo, degalų suvartojimo matavimo ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieinamumo taisyklės.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Direktyvos 70/156/EEB II priede apibrėžtoms M1, M2, N1 ir N2 kategorijos transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg.

2.   Pagal šį reglamentą gamintojo reikalavimu gali būti tvirtinamas ne tik pirmoje dalyje minimų transporto priemonių, bet ir Direktyvos 70/156/EEB II priede apibrėžtų M1, M2, N1 ir N2 kategorijos transporto priemonių, kurių etaloninė masė neviršija 2 840 kg ir kurios atitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytas sąlygas, tipas.

3 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse taikomi tokie apibrėžimai:

1)

hibridinė transporto priemonė – tai transporto priemonė, turinti bent du skirtingus energijos keitiklius ir dvi skirtingas transporto priemonės varymo energijos saugojimo sistemas (įrengtas transporto priemonėje);

2)

transporto priemonės, skirtos specialioms socialinėms reikmėms tenkinti – tai M1 kategorijos dyzelinės transporto priemonės, kurios yra:

a)

specialios paskirties transporto priemonės, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB, kurių etaloninė masė viršija 2 000 kg;

b)

transporto priemonės, kurių etaloninė masė viršija 2 000 kg ir kurių keleivių vietų skaičius, įskaitant vairuotoją, yra 7 ar daugiau, išskyrus (nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.) Direktyvoje 70/156/EEB apibrėžtas M1G kategorijos transporto priemones;

arba

c)

transporto priemonės, kurių etaloninė masė viršija 1 760 kg ir kurios buvo specialiai sukurtos naudoti komerciniais tikslais, kad būtų įmanoma transporto priemonėje vežti invalido vežimėlį;

3)

etaloninė masė – tai važiuoti parengtos transporto priemonės masė atėmus standartinę 75 kg vairuotojo masę ir pridėjus standartinę 100 kg masę;

4)

dujiniai teršalai – tai išmetamosiose dujose esantis anglies monoksidas, azoto oksidai, išreikšti azoto dioksido (NO2) ekvivalentu, ir angliavandeniliai;

5)

kietųjų dalelių teršalai – tai išmetamųjų dujų sudedamosios dalys, kurios iš atskiestų išmetamųjų dujų ne aukštesnėje nei 325 K (52 °C) temperatūroje buvo pašalintos filtrais, aprašytais vidutinio pro išmetamąjį vamzdį išmetamųjų teršalų kiekio bandymo procedūroje;

6)

pro išmetamąjį vamzdį išmetami teršalai – tai dujiniai ir kietųjų dalelių teršalai;

7)

degalų garavimo išlakos – tai iš variklinių transporto priemonių degalų sistemos išsiskyrę angliavandenilių garai, išskyrus pro išmetamąjį vamzdį išmetamus teršalus;

8)

karteris – tai vidiniais arba išoriniais vamzdynais, kuriais galima pašalinti dujas arba garus, su alyvos nusodintuvu sujungtos vidinės arba išorinės variklio ertmės;

9)

transporto priemonei įrengiamos diagnostikos sistema arba TPID sistema – išmetamųjų teršalų kontrolės sistema, galinti nustatyti tikėtiną veikimo sutrikimo vietą taikydama kompiuterio atmintyje saugomus gedimų kodus;

10)

valdiklis – tai bet kokia sudedamoji konstrukcijos dalis, registruojanti temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sukimosi dažnį (min–1), perdavimo mechanizmo veikimą, slėgį kolektoriuje prieš droselinę sklendę arba bet kokį kitą parametrą, kad galėtų įjungti kiekvieną išmetamų teršalų kontrolės sistemos sudedamąją dalį, kuri, esant įprastoms ir pagrįstai numatytinoms transporto priemonės veikimo ir eksploatavimo sąlygoms, mažina išmetamų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumą, arba tolygiai keisti jos veikimo parametrus, sulėtinti tos dalies veikimą ar ją išjungti;

11)

taršos kontrolės įtaisas – tai transporto priemonės sudėtinė dalis, kuri kontroliuoja ir (arba) riboja pro išmetamąjį vamzdį išmetamus teršalus ir degalų garavimo išlakas;

12)

originalus taršos kontrolės įtaisas – tai taršos kontrolės įtaisas ar tokių įtaisų mazgas, kuriam galioja atitinkamai transporto priemonei suteiktas tipo patvirtinimas;

13)

pakaitinis taršos kontrolės įtaisas – tai taršos kontrolės įtaisas ar tokių įtaisų mazgas, skirtas pakeisti originalų taršos kontrolės įtaisą ir kurį galima patvirtinti kaip atskirą techninį mazgą, kaip apibrėžta Direktyvoje 70/156/EEB;

14)

transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija – tai visa informacija, reikalinga transporto priemonės gedimų nustatymui, priežiūrai, patikrai, periodinei priežiūrai, remontui ir perprogramavimui ar perkalibravimui ir kurią gamintojai pateikia savo įgaliotiems platintojams ir (arba) remontininkams, įskaitant bet kokius vėlesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus. Ši informacija apima bet kokią informaciją, reikalingą atsarginėms dalims arba įrangai montuoti transporto priemonėje;

15)

nepriklausomas operatorius – tai įmonės, išskyrus įgaliotus platintojus ir remontininkus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su variklinių transporto priemonių remontu ir technine priežiūra, pirmiausia remontininkai, remonto įrangos, įrankių ar atsarginių dalių gamintojai ar platintojai, techninės informacijos leidėjai, automobilių klubai, pagalbos kelyje operatoriai, patikros bei bandymų paslaugas siūlantys operatoriai ir operatoriai, siūlantys mokymą alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių įrangos montuotojams, gamintojams ir remontininkams;

16)

biokuras – tai transporto priemonei skirtas skystas arba dujinis kuras, pagamintas iš biomasės;

17)

alternatyviuoju kuru varoma transporto priemonė – tai transporto priemonė, galinti važiuoti varoma bent viena iš šių kuro rūšių: kuru, kuris prie atmosferos temperatūros ir slėgio yra dujinis, arba iš esmės ne mineralinės alyvos pagrindu gautu kuru.

II SKYRIUS

GAMINTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI, SUSIJĘ SU TIPO PATVIRTINIMU

4 straipsnis

Gamintojų įsipareigojimai

1.   Gamintojai įrodo, kad visų naujų transporto priemonių, kurios buvo parduotos, registruotos ar pradėtos eksploatuoti Bendrijoje, tipas yra patvirtintas pagal šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatas. Gamintojai taip pat įrodo, kad visų naujų pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, kurių tipas turi būti patvirtintas ir kurie buvo parduoti ar pradėti eksploatuoti Bendrijoje, tipas yra patvirtintas pagal šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatas.

Šie įsipareigojimai apima I priede ir 5 straipsnyje nurodytose įgyvendinimo priemonėse nustatytų išmetamųjų teršalų kiekio ribas.

2.   Gamintojai užtikrina, kad būtų laikomasi tipo patvirtinimo procedūrų, skirtų gamybos atitikčiai, taršos kontrolės įtaisų patvarumui ir eksploataciniam tinkamumui patikrinti.

Be to, gamintojai turi imtis tokių techninių priemonių, kurios užtikrintų, jog, remiantis šio reglamento nuostatomis, pro išmetamąjį vamzdį būtų išmetamas iš tiesų ribotas teršalų ir degalų garavimo išlakų kiekis, visą normalų transporto priemonės veikimo laikotarpį, esant įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Taigi eksploatacinio tinkamumo priemonės tikrinamos laikotarpiu iki 5 metų arba per 100 000 km ridą (kas pasibaigia pirmiau). Taršos kontrolės įtaisų tipo patvirtinimo patvarumo bandymas turi aprėpti 160 000 km. Siekdami užtikrinti atitiktį šiam patvarumo bandymui, gamintojai privalo turėti galimybę pasinaudoti susidėvėjimo testų duomenimis, atsižvelgiant į įgyvendinimo sąlygas, numatytas 4 dalyje.

Nustatant eksploatacinį tinkamumą ypač tikrinamas pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų kiekis pagal I priede nustatytas išmetamų teršalų kiekio ribas. Siekdama pagerinti degalų garavimo išlakų ir esant žemai aplinkos temperatūrai išmetamų medžiagų kontrolę, Komisija dar kartą apsvarsto tikrinimo procedūras.

3.   Perkant transporto priemonę pirkėjui pateikiamame dokumente gamintojai turi pateikti anglies dioksido išmetimo ir degalų suvartojimo duomenis.

4.   Specialūs 2 bei 3 dalių įgyvendinimo procedūra ir reikalavimai nustatomi 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5 straipsnis

Reikalavimai ir bandymai

1.   Gamintojai įrengia transporto priemones taip, kad visos sudedamosios dalys, kurios gali turėti įtakos teršalų išmetimui, būtų suprojektuotos, sukonstruotos ir sumontuotos taip, kad įprastai naudojama transporto priemonė atitiktų šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

2.   Išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančius valdiklius naudoti draudžiama. Draudimas netaikomas tokiais atvejais:

a)

įtaiso būtinumas pateisinamas dėl variklio apsaugos nuo pažeidimo ar avarijos ir jis būtinas saugiam transporto priemonės naudojimui;

b)

įtaisas veikia tik variklio užvedimo momentu;

arba

c)

reikalavimai iš esmės įtraukti į degalų garavimo išlakų ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamųjų teršalų tikrinimo procedūrą.

3.   Speciali tipo patvirtinimo tvarka, bandymai ir reikalavimai, išdėstyti šioje pastraipoje, taip pat 2 dalies nuostatų įgyvendinimo reikalavimai, kurie skirti pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jas papildant, patvirtinami taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Jie apima reikalavimus, susijusius su:

a)

pro išmetamąjį vamzdį išmetamais teršalais, įskaitant bandymų ciklus, išmetimą žemoje aplinkos temperatūroje, išmetimą tuščiąja eiga, dūmų nepermatomumą ir tinkamą pakartotinio apdorojimo sistemų veikimą bei regeneravimą;

b)

degalų garavimo išlakomis ir išmetimu iš karterio;

c)

TPID sistemomis ir taršos kontrolės įtaisų eksploatacinėmis savybėmis;

d)

taršos kontrolės įtaisų patvarumu, pakaitiniais taršos kontrolės įtaisais, eksploataciniu tinkamumu, gamybos atitiktimi ir tinkamumu eksploatuoti keliuose;

e)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu ir degalų suvartojimu;

f)

hibridinėmis ir alternatyviu kuru varomomis transporto priemonėmis;

g)

tipo patvirtinimo pratęsimu ir smulkiųjų gamintojų reikalavimais;

h)

bandymų įranga;

ir

i)

etaloniniais degalais, pvz., benzinu, dyzelinu, dujiniais degalais ir biokuru, pvz., bioetanoliu, biodyzeliu ir biodujomis.

Minėti reikalavimai prireikus taikomi transporto priemonėms neatsižvelgiant į degalų, kuriais jos varomos, rūšį.

III SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO INFORMACIJOS IR PRIEŽIŪROS PRIEIGA

6 straipsnis

Gamintojų įsipareigojimai

1.   Gamintojai nepriklausomiems operatoriams suteikia neribotą ir standartizuotos formos prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Tai daroma tinklavietėse, kuriomis galima nesunkiai ir sparčiai pasinaudoti, ir nediskriminuojant palyginus su įgaliotiems platintojams ir remontininkams suteikiamu turiniu bei prieiga. Siekiant palengvinti šių tikslų įgyvendinimą, informacija pateikiama nuosekliai, vadovaujantis techniniais formato reikalavimais, nustatytais pagal OASIS (23). Gamintojai mokomąją medžiagą taip pat pateikia nepriklausomiems operatoriams, įgaliotiems platintojams bei remontininkams.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minima informacija turi aprėpti:

a)

nedviprasmiškus transporto priemonės atpažinimo duomenis;

b)

priežiūros vadovus;

c)

techninius vadovus;

d)

sudedamųjų dalių ir diagnostikos informaciją (pvz., mažiausiąsias ir didžiausiąsias teorines matavimo vertes);

e)

laidų išvedžiojimo schemas;

f)

diagnostinius sutrikimų kodus (įskaitant specialius gamintojo kodus);

g)

transporto priemonės tipui taikomą programinės įrangos kalibravimo numerį;

h)

informaciją, teikiamą apie patentuotus įrankius bei įrangą ir patentuotomis priemonėmis;

i)

duomenų registro informaciją ir abipusius stebėjimo bei bandymų duomenis.

3.   Tam tikro transporto priemonių gamintojo platinimo sistemai priklausantys įgalioti platintojai ar remontininkai pagal šį reglamentą laikomi nepriklausomais operatoriais, jei teikia remonto at priežiūros paslaugas transporto priemonėms, kurių gamintojo platinimo sistemai jie nepriklauso.

4.   Transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija prieinama nuolat, išskyrus būtinus informacinės sistemos tvarkymo laikotarpius.

5.   Gamintojai nediskriminuodami teikia TPID bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam sudedamosios dalies, diagnostikos priemonių ar bandymų įrangos gamintojui arba remontininkui, kurios jam reikia su TPID suderinamoms pakaitinėms ar priežiūros dalims ir diagnostikos priemonėms bei bandymo įrangai gaminti ir prižiūrėti.

6.   Siekiant suprojektuoti ir pagaminti įrangą transporto priemonėms, kurios varomos alternatyviuoju kuru, gamintojai privalo pateikti susijusią TPID bei transporto priemonės remonto ir priežiūros informaciją bet kuriam suinteresuotam alternatyviuoju kuru varomų transporto priemonių gamintojui, tokių transporto priemonių įrangos montuotojui arba remontininkui.

7.   Teikdamas paraišką EB tipo patvirtinimui gauti gamintojas turi pateikti tipo patvirtinimo institucijai šio reglamento laikymosi dėl prieigos prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos ir šio straipsnio 5 dalyje nurodytos informacijos įrodymą. Tuo atveju, jei tuo metu tokios informacijos dar neturima arba ji dar neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, gamintojas pateikia ją per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo dienos. Jei per tą laikotarpį toks įrodymas nepateikiamas, patvirtinimo institucija imasi reikiamų priemonių reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

Vėliau gamintojas pateikia savo tinklavietėse transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pakeitimus ir papildymus tuo pat metu, kai jie pateikiami įgaliotiems remontininkams.

7 straipsnis

Mokesčiai už prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos

1.   Gamintojai gali imti pagrįstą ir proporcingą mokestį už prieigą prie šiuo reglamentu reglamentuojamos transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos. Mokestis yra nepagrįstas ar neproporcingas, jei jis varžo prieigą dėl to, kad juo neatsižvelgiama, kiek nepriklausomi operatoriai ta informacija naudojasi.

2.   Gamintojai pateikia transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją dienai, mėnesiui ir metams, o jos prieigos mokestis nustatomas atitinkamai pagal laikotarpį, kuriam tokia prieiga suteikiama.

8 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Priemonės, būtinos 6 ir 7 straipsniams įgyvendinti, kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tai turi aprėpti techninius reikalavimus ir jų atnaujinimą, susijusį su TPID bei transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos pateikimo būdu, ypatingą dėmesį kreipiant į konkrečius MVĮ poreikius.

9 straipsnis

Ataskaita

Ne vėliau kaip iki 2011 m. liepos 2 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai sistemos, suteikiančios prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, veikimo ataskaitą, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas aptarti poveikį konkurencijai bei vidaus rinkos veikimui ir aplinkai teikiamą naudą. Ataskaitoje išnagrinėjama galimybė visas nuostatas, reglamentuojančias prieigą prie transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos, sutelkti į peržiūrėtą pagrindų direktyvą dėl tipo patvirtinimo.

IV SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

10 straipsnis

Tipo patvirtinimas

1.   Nuo 2007 m. liepos 2 d., jei gamintojas to reikalauja, nacionalinės institucijos dėl su transporto priemonių išmetamomis medžiagomis ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių negali atsisakyti suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą arba uždrausti registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti naują transporto priemonę, jeigu ta transporto priemonė atitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus ir ypač Euro 5 ribines vertes, nustatytas I priedo 1 lentelėje ar Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje.

2.   Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonių atveju – nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos dėl su išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių ir ypač priedų, išskyrus Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje. Pro išmetamąjį vamzdį išmetamų teršalų patikrinimo ribinės vertės, taikomos transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, yra tokios pačios, kaip N1 kategorijos III klasės transporto priemonių atveju.

3.   Nuo 2011 m. sausio 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių, N2 kategorijos transporto priemonių ir transporto priemonių, skirtų specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, atveju – nuo 2012 m. sausio 1 d., nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač priedų, išskyrus Euro 6 ribines vertes, nustatytas I priedo 2 lentelėje, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies prasme ir dėl su išmetamomis medžiagomis ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones. Pro išmetamąjį vamzdį išmetamų medžiagų patikrinimo ribinės vertės, taikomos transporto priemonėms, skirtoms specialioms socialinėms reikmėms tenkinti, yra tokios pačios, kaip N1 kategorijos III klasės transporto priemonių.

4.   Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2, kategorijos transporto priemonėms – nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos dėl su variklinių transporto priemonių išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą ar nacionalinį tipo patvirtinimą naujoms transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač Euro 6 ribinių verčių, nustatytų I priedo 2 lentelėje.

5.   Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d., o N1 kategorijos II ir III klasių ir N2 kategorijos transporto priemonėms – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., nacionalinės institucijos laiko naujų transporto priemonių, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių, o ypač Euro 6 ribinių verčių, nustatytų I priedo 2 lentelėje, atitikties sertifikatus nebegaliojančiais Direktyvos 70/156/EEB 7 straipsnio 1 dalies prasme, ir dėl su išmetamais teršalais ar kuro suvartojimu susijusių priežasčių uždraudžia registruoti, prekiauti ar pradėti eksploatuoti tokias transporto priemones.

11 straipsnis

Pakaitinių sudedamųjų dalių tipo patvirtinimas

1.   Nacionalinės institucijos uždraudžia prekiauti ar įrengti transporto priemonėje naujus pakaitinius taršos kontrolės įtaisus, skirtus montuoti į pagal šį reglamentą patvirtintas transporto priemones, jeigu jie neatitinka tipo, pagal kurį tipo patvirtinimas suteiktas laikantis šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimų.

2.   Nacionalinės institucijos gali pratęsti pakaitinių taršos kontrolės įtaisų, kurie buvo suprojektuoti pagal ankstesnes normas, galiojusias iki šio reglamento, EB tipo patvirtinimus tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios buvo taikomos iš pradžių. Nacionalinės institucijos uždraudžia parduoti ar įrengti tokius pakaitinius taršos kontrolės įtaisus transporto priemonėse, nebent jos yra tokio tipo, kuriam buvo suteiktas atitinkamas tipo patvirtinimas.

3.   Pakaitiniams taršos kontrolės įtaisams, skirtiems įrengti transporto priemonių tipui, patvirtintam pirmiau, nei buvo priimti sudėtinių dalių tipo patvirtinimo reikalavimai, 1 ir 2 straipsnių reikalavimai netaikomi.

12 straipsnis

Finansinės lengvatos

1.   Valstybės narės gali numatyti finansines lengvatas, taikomas serijinėms transporto priemonėms, kurios atitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus.

Tos lengvatos turi galioti visoms naujoms transporto priemonėms, kuriomis prekiaujama valstybės narės rinkoje ir kurios atitinka bent I priedo 1 lentelėje nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes anksčiau 10 straipsnio 3 dalyje nustatytų datų; lengvatos nebetaikomos nuo tų datų.

Finansinės lengvatos, taikomos tik transporto priemonėms, kurios atitinka I priedo 2 lentelėje nustatytas ribines išmetamųjų teršalų vertes, gali būti suteikiamos tokioms naujoms transporto priemonėms, kuriomis prekiaujama valstybės narės rinkoje nuo datų, nustatytų 10 straipsnio 3 dalyje, ir anksčiau nei datos, nustatytos 10 straipsnio 5 dalyje; lengvatos nebetaikomos nuo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytų datų.

2.   Valstybės narės gali suteikti finansines lengvatas už eksploatuojamų transporto priemonių modifikavimą ir už jų neatitinkančių transporto priemonių atidavimą į metalo laužą.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos finansinės lengvatos kiekvieno tipo transporto priemonei neviršija techninių įtaisų, įmontuotų, kad būtų laikomasi I priede nurodytų išmetamųjų teršalų ribų, papildomų išlaidų, įskaitant įmontavimo transporto priemonėje išlaidas.

4.   Komisija prieš pakankamą laiką informuojama apie planus įvesti arba pakeisti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas finansines lengvatas.

13 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės numato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, kuriuos padaro gamintojai, skyrimo tvarką ir imasi visų priemonių, būtinų jų vykdymui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie tokias nuostatas Komisijai iki 2009 m. sausio 2 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

2.   Pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys yra:

a)

klaidingi pareiškimai patvirtinimo procedūrų metu ar atšaukimo procedūrų metu;

b)

suklastoti testo rezultatai siekiant patvirtinti tipą ar eksploatacinį tinkamumą;

c)

duomenų ar techninių specifikacijų, kurios galėtų lemti tipo patvirtinimo atšaukimą ar panaikinimą, nuslėpimas;

d)

valdiklių naudojimas;

e)

atsisakymas suteikti prieigą prie informacijos.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14 straipsnis

Naujas reikalavimų apibrėžimas

1.   Komisija išnagrinėja, ar išmetamą metano kiekį reikia įtraukti į apskaičiuojamą išmetamą anglies dioksido kiekį. Jei reikia, Komisija pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai, numatantį priemones, skirtas apskaityti arba apriboti išmetamo metano kiekį.

2.   Pabaigus UNECE Dalelių matavimo programą, atliekamą remiant Pasauliniam forumui transporto priemonių reglamentavimui suderinti ir vėliausiai kai įsigalios Euro 6 standartas, Komisija patvirtina toliau nurodytas priemones, kuriomis siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, tačiau nesumažinant užsibrėžtų aplinkosaugos tikslų:

a)

iš dalies pakeičia šį reglamentą pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kad būtų nustatytos naujos I priede nurodytos dalelių mase pagrįstos ribinės vertės ir į tą priedą įrašytos dalelių kiekiu pagrįstos ribinės vertės, kad jos sietųsi su benzino ir dyzelino masės ribinėmis vertėmis;

b)

pagal 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu patvirtina peržiūrėtą dalelių ir dalelių kiekio ribinės vertės matavimo procedūrą.

3.   Komisija tikrina procedūras, bandymus ir reikalavimus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje, bei išmetamiems teršalams matuoti taikomus bandymų ciklus. Jei nustačius, kad tvarka ar bandymai nebetinkami ar nebeatspindi realiai išmetamų teršalų, jie pritaikomi taip, kad atspindėtų realiai išmetamus teršalus, atliekant bandymą keliuose. Būtinos priemonės, kurios skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas jį papildant, priimamos taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

4.   Komisija persvarsto teršalus pagal reikalavimus ir bandymus, nurodytus 5 straipsnio 3 dalyje. Jei Komisija nusprendžia, kad būtina kontroliuoti papildomų teršalų išmetimus, ji pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamai pakeisti šį reglamentą.

5.   Komisija persvarsto I priedo 4 lentelėje nustatytas išmetamų teršalų ribas, taikomas po šaltojo užvedimo bandymo anglies monoksido ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamų angliavandenilių kiekiui, ir prireikus Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą, skirtą sugriežtinti išmetamų teršalų ribas.

6.   Atitinkami Direktyvos 2005/55/EB priedai iš dalies keičiami taikant 15 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu taip, kad į juos būtų įtraukti reikalavimai, taikomi visų tipų transporto priemonėms, kurioms taikoma minėta Direktyva.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

16 straipsnis

Direktyvų 70/156/EEB ir 2005/55/EB pakeitimai

1.   Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama pagal prie šio reglamento II priedą.

2.   Direktyva 2005/55/EB iš dalies keičiama taip:

a)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl sunkiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį (Euro IV ir V)“;

b)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šioje direktyvoje taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

transporto priemonė –tai bet kokia motorinė transporto priemonė, nurodyta Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje, kurios etaloninė masė didesnė kaip 2 610 kg;

b)

variklis – transporto priemonę varančioji jėgainė, kuriai gali būti suteiktas atskiro techninio vieneto tipo patvirtinimas, kaip apibrėžta Direktyvos 70/156/EEB 2 straipsnyje;

c)

nekenksmingumo aplinkai požiūriu patobulinta transporto priemonė (EEV) – transporto priemonė, varoma varikliu, atitinkančiu leistinas išmetamųjų teršalų kiekio ribines vertes, nurodytas I priedo 6.2.1 punkto lentelių C eilutėje“;

c)

I priedo 1 skirsnis keičiamas taip:

„1.

Ši direktyva taikoma kontroliuojant dujinius ir kietųjų dalelių teršalus, išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisų eksploatavimo laiką, eksploatuojamų transporto priemonių/variklių ir visoms transporto priemonėms įrengtų diagnostikos sistemų (TPID) tinkamumą bei varikliams, kaip nurodyta 1 straipsnyje, išskyrus tų M1, N1, N2 ir M2 kategorijų transporto priemones, kurioms tipo patvirtinimas buvo išduotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 (24).

17 straipsnis

Panaikinimas

1.   Šios direktyvos panaikinamos nuo 2013 m. sausio 2 d.:

Direktyva 70/220/EEB,

Direktyva 72/306/EEB,

Direktyva 74/290/EEB,

Direktyva 77/102/EEB,

Direktyva 78/665/EEB,

Direktyva 80/1268/EEB,

Direktyva 83/351/EEB,

Direktyva 88/76/EEB,

Direktyva 88/436/EEB,

Direktyva 89/458/EEB,

Direktyva 91/441/EEB,

Direktyva 93/59/EEB,

Direktyva 93/116/EB,

Direktyva 94/12/EB,

Direktyva 96/44/EB,

Direktyva 96/69/EB,

Direktyva 98/69/EB,

Direktyva 98/77/EB,

Direktyva 1999/100/EB,

Direktyva 1999/102/EB,

Direktyva 2001/1/EB,

Direktyva 2001/100/EB,

Direktyva 2002/80/EB,

Direktyva 2003/76/EB,

Direktyva 2004/3/EB.

2.   1989 m. liepos 17 d. Komisijos direktyvos 89/491/EEB, derinančios su technikos pažanga Tarybos direktyvas 70/157/EEB, 70/220/EEB, 72/245/EEB, 72/306/EEB, 80/1268/EEB ir 80/1269/EEB dėl motorinių transporto priemonių (25), II ir V priedai panaikinami nuo 2013 m. sausio 2 d.

3.   Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

4.   Valstybės narės nuo 2013 m. sausio 2 d. panaikina savo nacionalines įgyvendinimo nuostatas, priimtas pagal 1 dalyje nurodytas direktyvas.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 3 d., išskyrus 10 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnį, kurie taikomi nuo 2007 m. liepos 2 d.

3.   5 straipsnio 3 dalyje ir 14 straipsnio 5 dalyje nurodyti pakeitimai arba įgyvendinimo priemonės priimamos ne vėliau kaip iki 2008 m. liepos 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2007 m. birželio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GLOSER


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 62.

(2)  2006 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gegužės 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/96/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 81).

(4)  Struktūrizuotų informacijos standartų tobulinimo organizacija.

(5)  1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 76, 1970 4 6, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/76/EB (OL L 206, 2003 8 15, p. 29).

(6)  1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (OL L 190, 1972 8 20, p. 1). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/21/EB (OL L 61, 2005 3 8, p. 25).

(7)  1974 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 74/290/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 159, 1974 6 15, p. 61). Direktyva su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 2006/101/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 238).

(8)  1980 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 80/1268/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių degalų suvartojimą, suderinimo (OL L 375, 1980 12 31, p. 36). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EC (OL L 49, 2004 2 19, p. 36).

(9)  1983 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 83/351/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 197, 1983 7 20, p. 1).

(10)  1987 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 88/76/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 36, 1988 2 9, p. 1).

(11)  1988 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 88/436/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (dyzelinių variklių išmetamų kietųjų dalelių kiekio apribojimas) (OL L 214, 1988 8 6, p. 1).

(12)  1989 m. liepos 18 d. Tarybos direktyva 89/458/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo teršimo variklinių transporto priemonių su priverstinio uždegimo varikliais išmetamosiomis dujomis, suderinimo, atsižvelgiant į Europos išmetamųjų medžiagų standartus automobiliams su mažesnio kaip 1,4 l darbinio tūrio varikliais (OL L 226, 1989 8 3, p. 1).

(13)  1991 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 91/441/EEB, iš dalies pakeičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo, suderinimo (OL L 242, 1991 8 30, p. 1).

(14)  1993 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 93/59/EEB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 186, 1993 7 28, p. 21).

(15)  1994 m. kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/12/EB dėl priemonių, kurių turi būti imtasi prieš variklinių transporto priemonių keliamą taršą (OL L 100, 1994 4 19, p. 42).

(16)  1996 m. spalio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/69/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 282, 1996 11 1, p. 64).

(17)  1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/69/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis (OL L 350, 1998 12 28, p. 1).

(18)  2001 m. sausio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/1/EB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą variklinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL L 35, 2001 2 6, p. 34).

(19)  2001 m. gruodžio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/100/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo variklinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (OL L 16, 2002 1 18, p. 32).

(20)  2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/3/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 70/156/EEB ir 80/1268/EEB, susijusias su N1 kategorijos transporto priemonių išmetamųjų anglies dioksido dujų kiekio matavimu ir degalų suvartojimu (OL L 49, 2004 2 19, p. 36).

(21)  OL L 275, 2005 10 20, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/51/EB (OL L 152, 2006 6 7, p. 11).

(22)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(23)  „OASIS formatas“ yra techninė OASIS dokumento SC2-D5 specifikacija, automobilių remonto informacijos formatas, versija 1.0, 2003 m. gegužės 28 d. (galima rasti adresu: http://www.oasispen.org/committees/download.php/2412/Draft%20Committee%20Specification.pdf). Kitas dokumentas – OASIS SC1-D2 transporto priemonių remonto reikalavimų specifikacija, versija 6.1, 2003 m. sausio 10 d., skyriai 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, ir 3.8 (galima rasti adresu: http://lists.oasis-open.org/archives/autorepair/200302/pdf00005.pdf). Ši specifikacija paremta atviru tekstu ir grafiniu formatu.

(24)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.“

(25)  OL L 238, 1989 8 15, p. 43.


I PRIEDAS

IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ RIBOS

1 lentelė

Euro 5 išmetamųjų teršalų ribos

 

Etaloninė masė

(RM)

(kg)

Ribinės vertės

Anglies monoksido masė

(CO)

Angliavandenilių masė

(THC)

Angliavandenilių be metano masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Bendros angliavandenilių ir azoto oksidų masės suma

(THC + NOx)

Dalelių masė

(PM)

Dalelių kiekis (1)

(P)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorija

Klasė

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (2)

CI

PI

CI

M

Bet kokia

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

180

230

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

235

295

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

280

350

5,0

5,0

 

 

Paaiškinimas. PI – priverstinis uždegimas, CI – slėginis uždegimas.


2 lentelė

Euro 6 išmetamųjų teršalų ribos

 

Etaloninė masė

(RM)

(kg)

Ribinės vertės

Anglies monoksido masė

(CO)

Angliavandenilių masė

(HC)

Angliavandenilių be metano masė

(NMHC)

Azoto oksidų masė

(NOx)

Bendros angliavandenilių ir azoto oksidų masės suma

(THC + NOx)

Dalelių masė

(PM)

Dalelių kiekis (3)

(PM)

L1

(mg/km)

L2

(mg/km)

L3

(mg/km)

L4

(mg/km)

L2 + L4

(mg/km)

L5

(mg/km)

L6

(#/km)

Kategorija

Klasė

 

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI

CI

PI (4)

CI

PI

CI

M

Bet kokia

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

N1

I

RM ≤ 1 305

1 000

500

100

68

60

80

170

5,0

5,0

 

 

II

1 305 < RM ≤ 1 760

1 810

630

130

90

75

105

195

5,0

5,0

 

 

III

1 760 < RM

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

N2

 

 

2 270

740

160

108

82

125

215

5,0

5,0

 

 

Paaiškinimas. PI – priverstinis uždegimas, CI – slėginis uždegimas.


3 lentelė

Degalų garavimo išlakų bandymo ribinė vertė

Degalų garavimo išlakų masė (g/bandymas)

2,0


4 lentelė

Po šaltojo užvedimo bandymo anglies monoksido ir pro išmetamąjį vamzdį išmetamų angliavandenilių kiekio ribinė vertė

Bandymo temperatūra 266 K (–7 °C)

Transporto priemonės kategorija

Klasė

Anglies monoksido masė (CO)

L1 (g/km)

Angliavandenilių masė (HC)

L2 (g/km)

M

15

1,8

N1

I

15

1,8

II

24

2,7

III

30

3,2

N2

 

30

3,2


(1)  Kiekio standartas bus nustatytas kiek įmanoma greičiau ir ne vėliau kaip įsigaliojus Euro 6 standartui.

(2)  Priverstinio uždegimo sistemos dalelių masės standartai taikomi tik transporto priemonėms su tiesioginio įpurškimo varikliais, kurie iš dalies arba visiškai veikia naudodami liesą mišinį.

(3)  Kiekybinis standartas bus nustatytas šios pakopos metu.

(4)  Priverstinio uždegimo sistemos dalelių masės standartai taikomi tik transporto priemonėms su tiesioginio įpurškimo varikliais.


II PRIEDAS

Direktyvos 70/156/EEB pakeitimai

Direktyva 70/156/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnyje po paskutinės įtraukos įrašomas šis sakinys:

„Jei šioje direktyvoje nurodoma į atskirąją direktyvą ar reglamentą, tai apima ir jų įgyvendinimo aktus.“;

2)

Po junginio „atskiroji direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su junginio „atskiroji direktyva“ linksniu:

2 straipsnio pirmoje įtraukoje, 2 straipsnio devintoje įtraukoje, 2 straipsnio dešimtoje įtraukoje, 2 straipsnio keturioliktoje įtraukoje, 3 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies c punkte, 4 straipsnio 1 dalies d punkte, 5 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 2 dalyje, 13 straipsnio 4 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, IV priedo II dalies pirmoje pastraipoje, V priedo 1 skirsnio a punkte, V priedo 1 skirsnio b punkte, V priedo 1 skirsnio c punkte, VII priedo 1 išnašoje, X priedo 2.1. skirsnyje, X priedo 3.3. skirsnyje, XI priedo 4 priedėlyje „Raidžių reikšmės“: X, XII priedo B skirsnio 2 dalyje, XIV priedo 2 skirsnio a punkte, XIV priedo 2 skirsnio c punkte, XIV priedo 2 skirsnio d punkte;

3)

Po junginio „atskirosios direktyvos“ įrašyti junginį „arba reglamentai“, suderinant jo linksnį su junginio „atskirosios direktyvos“ linksniu:

2 straipsnio aštuntoje įtraukoje, 3 straipsnio 1 dalyje, 3 straipsnio 2 dalyje, 4 straipsnio 1 dalies a punkto pirmoje ir antroje įtraukose, 4 straipsnio 1 dalies b punkte, 4 straipsnio 3 dalyje, 5 straipsnio 4 dalies trečioje pastraipoje, 5 straipsnio 6 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 2 dalies c punkte, 9 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 1 dalies i punkte, priedų sąraše: XIII priedo pavadinime, IV priedo I dalies pirmoje ir antroje eilutėse, IV priedo II dalies lentelės 1 išnašoje, V priedo 1 skirsnio b punkte, V priedo 3 skirsnyje, V priedo 3 skirsnio a punkte, V priedo 3 skirsnio b punkte, X priedo 2.2. skirsnyje, X priedo 2.3.5. skirsnyje, X priedo 3.5. skirsnyje, XIV priedo 1.1. skirsnyje, XIV priedo 2 skirsnio c punkte.

4)

Po žodžio „direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su žodžio „direktyva“ linksniu:

5 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje; IV priedo I dalies lentelės X išnašoje; VI priedo „Transporto priemonės EB tipo patvirtinimo liudijimo“ 2 pusėje lentelių pavadinimuose; VII priedo 1 dalies 2 skirsnyje; VII priedo 1 dalies 3 skirsnyje; VII priedo 1 dalies 4 skirsnyje; VIII priedo 1, 2, 2.1. 2.2 ir 3 skirsniuose; IX priedo „M1 kategorijos komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45, 46.1. ir 46.2 punktuose; IX priedo „M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „N1, N2 ir N3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „M1 kategorijos nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „M2 ir M3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; IX priedo „N1, N2 ir N3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės“ 2 pusėje 45 ir 46.1 punktuose; X priedo 2 išnašoje, X priedo 1.2.2. skirsnyje, XI priedo 4 priedėlyje „Raidžių reikšmės“: (nėra duomenų); XV priedo lentelės pavadinime;

Po žodžio „direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su žodžio „direktyva“ linksniu:

IX priedo M1 kategorijos komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M1, M2 ir M3 kategorijų komplektinės ir sukomplektuotos transporto priemonės antroje pusėje; IX priedo M1 nekomplektinės transporto priemonės 2 pusėje; IX priedo M2 ir M3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės antroje pusėje; IX priedo N1, N2 ir N3 kategorijų nekomplektinės transporto priemonės antroje pusėje; XV priede;

5)

8 straipsnio 2 dalies c punkte po žodžio „direktyva (-os)“ įrašyti junginį „arba reglamentas (-ai)“, suderinant jo linksnį su junginio „direktyva (-os)“ linksniu;

6)

IV priedo I dalies lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:

„Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

Oficialiojo leidinio nuoroda

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2. Išmetamosios medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

L …, …, p. …

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

7)

IV priedo I dalyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

8)

VII priedo 5 skirsnio 4 punkte junginį „atskirosios direktyvos atveju“ pakeisti „atskirosios direktyvos ar reglamento atveju“;

9)

VII priedo 5 skirsnio 5 punkte te po junginio „naujausia direktyva“ įrašyti junginį „arba reglamentas“, suderinant jo linksnį su junginio „naujausia direktyva“ linksniu;

10)

XI priedo I dalies lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:

„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

Q

G+Q

G+Q“

 

11)

XI priedo 1 priedėlyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

12)

XI priedo 2 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:

„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

A

A

 

A

A“

 

 

 

 

 

13)

XI priedo 2 priedėlyje išbraukiami 11 ir 39 punktai;

14)

XI priedo 3 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:

„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

Q

 

Q

Q“

 

 

 

 

 

15)

XI priedo 3 priedėlyje išbraukiamas 11 punktas;

16)

XI priedo 4 priedėlio lentelės antraštė ir 2 punktas pakeičiami taip:

„Nr.

Dėl:

Direktyvos/reglamento numeris

N kategorijos mobilieji kranai

2

Išmetamos medžiagos/Prieiga prie informacijos

…/…/EB

(EB) Nr. …/…

(nėra duomenų)“

17)

XI priedo 4 priedėlyje išbraukiamas 11 punktas.


(1)  Transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg. Gamintojo prašymu gali būti taikoma transporto priemonėms, kurių etaloninė masė neviršija 2 840 kg“;


29.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/17


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 716/2007

2007 m. birželio 20 d.

dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę (1),

laikydamiesi šios Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Reguliariai teikiama ir geros kokybės Bendrijos statistika apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą visoje ekonomikoje yra esminis dalykas siekiant atitinkamai įvertinti užsienio kontroliuojamų įmonių poveikį Europos Sąjungos ekonomikai. Tai kartu palengvintų vidaus rinkos veiksmingumo stebėseną ir laipsnišką ekonomikos integraciją globalizacijos sąlygomis. Šiuo požiūriu tarptautinio verslo įmonės yra svarbiausios, tačiau mažosios ir vidutinės įmonės taip pat gali būti suinteresuotos užsienio kapitalo kontrole.

(2)

Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) ir Susitarimo dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), įgyvendinimas ir peržiūra, o taip pat esamos bei būsimos derybos dėl tolesnių susitarimų reikalauja turėti atitinkamos statistinės informacijos, kurią galima būtų pateikti derybų metu, kad jos vyktų sklandžiau.

(3)

Siekiant parengti ekonomikos, konkurencijos, įmonių, tyrimų, techninės plėtros ir užimtumo politiką liberalizacijos proceso sąlygomis, būtina statistika apie užsienyje esančias susijusias įmones, kad būtų galima nustatyti tiesioginį ir netiesioginį užsienio kapitalo kontrolės poveikį užimtumui, darbo užmokesčiui ir produktyvumui atskirose šalyse bei sektoriuose.

(4)

Pagal esamus Bendrijos teisės aktus teikiama arba valstybių narių turima informacija yra nepakankama, netinkama ar nepakankamai palyginama, kad ja būtų galima patikimai remtis Komisijos darbe.

(5)

Reglamente Nr. 184/2005 (3) numatyta bendroji sistema dėl sistemingo Bendrijos statistikos apie mokėjimų balansą, tarptautinę prekybą paslaugomis ir tiesiogines užsienio investicijas pateikimo. Kadangi mokėjimų balanso statistika apimama tik dalį duomenų, įtraukiamų į GATS, svarbu, kad būtų reguliariai pateikiama išsami statistika apie su užsieniu susijusias įmones.

(6)

Remiantis 1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (4) ir 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (5) buvo sukurta bendroji Bendrijos statistikos apie Bendrijos įmonių struktūrą ir veiklą rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistema.

(7)

Nacionalinių sąskaitų rengimas pagal 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (6) reikalauja palyginamosios, pilnos ir patikimos verslo statistikos apie su užsieniu susijusias įmones.

(8)

Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos vadove, Tarptautinio pinigų fondo (TPF) Mokėjimų balanso taisyklėse (penktasis leidimas), tiesioginių užsienio investicijų lyginamuosiuose apibrėžimuose ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Ekonomikos globalizacijos rodiklių vadove apibrėžiamos bendrosios tarptautinės palyginamosios statistikos apie su užsieniu susijusias įmones rengimo taisyklės.

(9)

Konkretų Bendrijos statistikos rengimą reglamentuoja 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (7) nustatytos taisyklės.

(10)

Kadangi šio reglamento tikslo, būtent bendrų statistikos standartų palyginamai statistikai apie su užsieniu susijusias įmones parengimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio veiksmo masto arba poveikio šį tikslą būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje numatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(11)

Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8).

(12)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai suderinti I ir II priedų sąvokų apibrėžimus, o taip pat III priede pateikiamus informacijos išsamumo lygius ir atitinkamai pakeisti I ir II priedą, siekiant įgyvendinti bandomųjų tyrimų rezultatus ir apibrėžti tinkamus bendrus kokybės standartus bei kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą. Kadangi šios priemonės yra bendros paskirties ir yra skirtos pakeisti neesminiams šio reglamento elementams arba papildyti šį reglamentą pridedant naujus neesminius elementus, tai jos turėtų būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(13)

Buvo tariamasi su Statistikos programų komitetu, įsteigtu Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (9) ir Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu, įsteigtu Tarybos sprendimu 2006/856/EB (10),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatoma bendroji Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą sistemingo rengimo sistema.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

a)

„su užsieniu susijusi įmonė“ reiškia įmonę rezidentę duomenis kompiliuojančioje šalyje, kontroliuojamą institucinio vieneto nerezidento duomenis kompiliuojančioje šalyje, arba įmonę nerezidentę duomenis kompiliuojančioje šalyje, kontroliuojamą institucinio vieneto rezidento duomenis kompiliuojančioje šalyje;

b)

„kontrolė“ reiškia gebėjimą nustatyti bendrąją įmonės politiką, pasirenkant tinkamus direktorius, jei būtina. Todėl A įmonė laikoma kontroliuojama B institucinio vieneto, B įmonei kontroliuojant – tiesiogiai ar netiesiogiai – daugiau kaip pusę jos akcininkų balsų teisių arba daugiau kaip pusę akcijų;

c)

„užsienio kontrolė“ reiškia, kad kontroliuojantis institucinis vienetas yra rezidentas kitoje šalyje, nei kontroliuojamas institucinis vienetas reziduoja;

d)

„filialai“ reiškia vietinius vienetus, neturinčius atskiro teisinio identiteto ir pavaldžius užsienio kontroliuojamo kapitalo įmonėms. Jos laikomos kvazi-įmonėmis pagal Reglamento (EEB) Nr. 696/93 priedo III skyriaus B dalies 3 punkto f papunkčio paaiškinimus;

e)

„su užsieniu susijusių įmonių statistika“ reiškia statistiką, kuri apibūdina visą su užsieniu susijusių įmonių veiklą;

f)

„su užsieniu susijusių įmonių vidaus statistika“ reiškia statistiką, kuri apibūdina su užsieniu susijusių įmonių rezidenčių veiklą kompiliuojančioje šalyje;

g)

„su užsieniu susijusių įmonių išorės statistika“ reiškia statistiką, kuri apibūdina su užsieniu susijusių įmonių veiklą užsienyje, kurią kontroliuoja duomenis kompiliuojančioje šalyje esanti institucija;

h)

„su užsieniu susijusios įmonės pagrindinis kontroliuojantis institucinis vienetas“ reiškia institucinį vienetą, kuris vykdo su užsieniu susijusios įmonės kontrolę ir kuris yra nekontroliuojamas kito institucinio vieneto;

i)

„įmonė“, „vietinis vienetas“ ir „institucinis vienetas“ turi tą pačią reikšmę, kaip ir sąvokos, pateikiamos Reglamente (EEB) Nr. 696/93.

3 straipsnis

Duomenų pateikimas

Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie su užsieniu susijusių įmonių rodiklius, ekonominės veiklos rūšis ir suskirstymą pagal geografines teritorijas, nurodytas I, II ir III prieduose.

4 straipsnis

Duomenų šaltiniai

1.   Valstybės narės, vykdydamos 6 straipsnyje nurodytas kokybės sąlygas, kaupia pagal šį reglamentą būtiną informaciją ir naudojasi visais šaltiniais, kuriuos laiko svarbiais ir tinkamais.

2.   Fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems būtina teikti informaciją, ją pateikdami laikosi nacionalinių institucijų, atsakingų už duomenų rinkimą valstybėse narėse pagal šį reglamentą, nurodytų terminų ir apibrėžimų.

3.   Jei reikiamų duomenų negalima surinkti prieinama kaina, galima perduoti geriausius įvertinimus, įskaitant nulines vertes.

5 straipsnis

Bandomieji tyrimai

1.   Komisija sudaro bandomųjų tyrimų programą, kurią nacionalinės valdžios institucijos vykdys savanoriškumo pagrindais, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl papildomų kintamųjų ir renkamų duomenų bei vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusias įmones suskirstymą 2 straipsnyje.

2.   Turi būti atlikti bandomieji tyrimai siekiant įvertinti gaunamų duomenų aktualumą ir ekonominį pagrįstumą, atsižvelgiant į duomenų pasiūlos naudą dėl statistinės sistemos išlaidų ir įmonėms tenkančios naštos.

3.   Komisijos bandomųjų tyrimų programa neprieštarauja I ir II priedams.

4.   Remdamasi bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija patvirtina būtinas vidaus ir išorės statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių suskirstymą įgyvendinimo priemones, vadovaudamasi 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo su tikrinimu procedūra.

5.   Bandomieji tyrimai užbaigiami iki 2010 m. liepos 19 d.

6 straipsnis

Kokybės standartai ir ataskaitos

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių pagal bendrus kokybės standartus perduodamų duomenų kokybei užtikrinti.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitą apie perduodamų duomenų kokybę (toliau – kokybės ataskaitos).

3.   Bendrus kokybės standartus bei kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą Komisija apibrėžia vadovaudamasi 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta reguliavimo su tikrinimu procedūra.

4.   Komisija įvertina perduodamų duomenų kokybę.

7 straipsnis

Rekomendacijų vadovas

Glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija išleidžia rekomendacijų vadovą, kurį sudaro atitinkamos apibrėžtys ir papildomos orientacinės gairės dėl rengiamos pagal šį reglamentą Bendrijos statistikos.

8 straipsnis

Terminai ir leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Valstybės narės rengia duomenis laikydamosi įgyvendinimo tvarkaraščio, nurodyto I ir II prieduose.

2.   Pereinamojo laikotarpio metu, kuris ne ilgesnis kaip ketveri metai nuo pirmųjų ataskaitinių metų, nurodytų I ir II prieduose, Komisija, vadovaudamasi 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta reguliavimo procedūra, gali ribotos trukmės laikotarpiui suteikti valstybėms narėms nuo šio reglamento nuostatų leidžiančias nukrypti nuostatas, jei reikia iš esmės pakeisti jų nacionalines sistemas.

9 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Pagal 10 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą patvirtinamos tokios šio reglamento įgyvendinimo priemonės:

a)

nustatyti tinkamą valstybių narių perduodamų rezultatų formatą ir tvarką,

bei

b)

jei reikia iš esmės pakeisti valstybių narių nacionalines sistemas, suteikti joms nukrypti leidžiančias nuostatas, įskaitant bet kokių tolesnių nuo visų naujų reikalavimų, taikomų atlikus bandomąjį tyrimą, nukrypti leidžiančių nuostatų suteikimą pagal 8 straipsnio 2 dalį.

2.   Toliau nurodytos priemonės, skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms pakeisti, įskaitant jo papildymą įrašant naujas neesmines nuostatas, turi būti priimtos pagal 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu:

a)

pataisyti I ir II priedų apibrėžtis bei III priede pateikiamus informacijos išsamumo lygius ir atitinkamai pakeisti I ir II priedą;

b)

pritaikyti bandomųjų tyrimų rezultatus pagal 5 straipsnio 4 dalį;

c)

pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatyti tinkamus bendrus kokybės standartus bei kokybės ataskaitų turinį ir periodiškumą.

3.   Ypatingas dėmesys teikiamas principui, pagal kurį tokių priemonių nešama nauda turi nusverti jų sąnaudas, ir principui, kad bet kokia papildoma valstybių narių arba įmonių finansinė našta turi neviršyti protingų ribų.

10 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Europos vertybinių popierių komitetas (toliau – komitetas).

2.   Kai nuoroda daroma į šią pastraipą, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į susijusias 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Kai daroma nuoroda į šią straipsnio dalį, taikoma Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į šio sprendimo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Europos centrinis bankas ir nacionaliniai centriniai bankai gali dalyvauti Komiteto posėdžiuose kaip stebėtojai.

11 straipsnis

Bendradarbiavimas su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu

Įgyvendindama šį reglamentą, Komisija prašo Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komiteto pareikšti savo nuomonę dėl visų susijusių su komiteto kompetencija klausimų, ypač dėl visų priemonių derinimo prie ekonominės ir techninės raidos, kai tai yra susiję su duomenų rinkimu ir statistiniu apdorojimu, rezultatų apdorojimu ir siuntimu.

12 straipsnis

Įgyvendinimo ataskaita

Komisija iki 2012 m. liepos 19 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje ypač:

a)

vertinama parengtos statistikos kokybė;

b)

įvertinama nauda, atitenkanti Bendrijai, valstybėms narėms, statistinės informacijos teikėjams ir vartotojams rengiamos statistikos išlaidų atžvilgiu;

c)

įvertinama bandomųjų tyrimų pažanga ir jų įgyvendinimas;

d)

atsižvelgiant į gautus rezultatus ir susijusias išlaidas, nustatomos galimo tobulinimo ir laikomų būtinais pakeitimų sritys.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2007 m. liepos 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. GLOSER


(1)  OL C 144, 2005 6 14, p. 14.

(2)  2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 602/2006 (OL L 106, 2006 4 19, p. 10).

(4)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)  OL L 76, 1993 3 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(7)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(9)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(10)  OL L 332, 2006 11 30, p. 21.


I PRIEDAS

BENDRAS SU UŽSIENIU SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ VIDAUS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Statistinis vienetas

Statistiniai vienetai – įmonės ir visi filialai, kontroliuojami užsienio pagal 2 straipsnyje pateikiamus apibrėžimus.

2 SKIRSNIS

Rodikliai

Kaip nustatyta 1998 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų (1), turi būti rengiami šie rodikliai:

Kodas

Pavadinimas

11 11 0

Įmonių skaičius

12 11 0

Apyvarta

12 12 0

Produkcijos vertė

12 15 0

Pridėtinė vertė gamybos kaina

13 11 0

Prekių ir paslaugų pirkimai iš viso

13 12 0

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

13 31 0

Išlaidos personalui

15 11 0

Bendros investicijos į materialųjį turtą

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

22 11 0

Bendros vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (2)

22 12 0

Bendras mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbuotojų skaičius (2)

Jei nėra dirbančių asmenų skaičiaus, vietoj jo kompiliuojamas darbuotojų (16 13 0 kodas) skaičius.

Kintamieji - bendros vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (22 11 0 kodas) bei bendras mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbuotojų skaičius (22 12 0 kodas) – turi būti kompiliuojami tik pagal veiklos rūšis NACE C, D, E ir F skirsniuose.

NACE J skirsniui kompiliuojami tik įmonių skaičius, apyvarta (3) ir dirbančių asmenų (arba darbuotojų) skaičius.

3 SKIRSNIS

Išsamus lygis

Duomenys pateikiami pagal „pagrindinio kontroliuojančio institucinio vieneto“ koncepciją, kai suskirstymas pagal geografines teritorijas (2-asis vidinis lygis) sujungiamas su veiklos rūšių suskirstymu (3-iasis lygis), kaip apibrėžta III priede, ir suskirstymas pagal geografines teritorijas (3-iasis lygis) sujungiamas su verslo ekonomika.

4 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai, už kuriuos rengiama metinė statistika, yra kalendoriniai šio reglamento įsigaliojimo metai.

2.

Po to valstybės narės pateikia duomenis už kiekvienus kalendorinius metus.

3.

Pirmieji ataskaitiniai metai, už kuriuos renkami duomenys apie bendras vidaus išlaidas moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (22 11 0 kodas) ir bendrą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbuotojų skaičių (22 12 0 kodas), yra 2007 metai.

5 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami po 20 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

6 SKIRSNIS

Ataskaitos ir bandomieji tyrimai

1.

Valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą, susijusią su turimais statistikos duomenimis, kuriuos reikia kompiliuoti šio bendro modulio tikslais, su jų apibūdinimu, struktūra.

2.

Šiame priede pateikiamam išsamiam lygiui apibūdinti Komisija skiria nacionalines valdžios institucijas bandomiesiems tyrimams vykdyti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje pagal šio reglamento 5 straipsnį.

3.

Bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti gaunamų duomenų ekonominį pagrįstumą, atsižvelgiant į tokių duomenų pasiūlos naudą dėl surinkimo išlaidų ir verslui tenkančios naštos.

4.

Bandomieji tyrimai bus atliekami šiems rodikliams:

Kodas

Pavadinimas

 

Prekių ir paslaugų eksportas

 

Prekių ir paslaugų importas

 

Grupės vidaus prekių ir paslaugų eksportas

 

Grupės vidaus prekių ir paslaugų importas

Eksportas, importas, grupės vidaus eksportas ir grupės vidaus importas išskirstomas į prekių ir paslaugų importą ir eksportą.

5.

Bandomieji tyrimai bus atliekami ir siekiant ištirti kompiliuotųjų duomenų, susijusių su NACE M, N ir O skirsnių veikla, ekonominį pagrįstumą, ir rengiant kintamuosius – bendros vidaus išlaidos moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai (22 11 0 kodas) bei bendras mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos darbuotojų skaičius (22 12 0 kodas) – apie NACE G, H, I, K, M, N ir O skirsnių veiklą. Bandomieji tyrimai taip pat bus atliekami siekiant įvertinti duomenų aktualumą, ekonominį pagrįstumą ir jų suskirstymo išlaidas į dydžio klases, nustatomas pagal dirbančių asmenų skaičių, kaip apibrėžta 2 skirsnyje.


(1)  OL L 344, 1998 12 18, p. 49. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1670/2003 (OL L 244, 2003 9 29, p. 74).

(2)  22 11 0 ir 22 12 0 kintamieji pranešami kas antri metai. Jeigu bendra apyvartos suma arba dirbančių asmenų skaičius NACE 1.1 red. skyriaus C–F skirsniuose vienoje valstybėje narėje sudaro mažiau kaip 1 % visos Bendrijos apyvartos, būtina informacija, susijusi su 22 11 0 ir 22 12 0 rodiklių statistikos rengimu, neturi būti kaupiama šio reglamento tikslais.

(3)  NACE 1.1 red. 65 skyriui apyvarta bus keičiama į produkcijos vertę.


II PRIEDAS

BENDRAS SU UŽSIENIU SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ IŠORĖS STATISTIKOS MODULIS

1 SKIRSNIS

Statistinis vienetas

Statistiniai vienetai – įmonės ir visi užsienyje esantys filialai, kontroliuojami institucinio vieneto rezidento kompiliuojančioje šalyje pagal 2 straipsnyje pateikiamus apibrėžimus.

2 SKIRSNIS

Rodikliai

Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 2700/98, turi būti renkami šie rodikliai:

Kodas

Pavadinimas

12 11 0

Apyvarta

16 11 0

Dirbančių asmenų skaičius

11 11 0

Įmonių skaičius

Jei nenurodytas dirbančių asmenų skaičius, vietoj jo nurodomas darbuotojų skaičius (kodas 16 13 0).

3 SKIRSNIS

Išsamus lygis

Išsamūs duomenys pateikiami pagal buveinės šalį ir su užsieniu susijusios įmonės veiklą, apibrėžtą III priede. Išsamūs duomenys pagal buveinės šalį ir veiklą sujungiami tokiu būdu:

1-asis suskirstymo pagal geografines teritorijas lygis sujungiamas su 2-uoju veiklos rūšių suskirstymo lygiu.

2-asis išorinis suskirstymo pagal geografines teritorijas lygis sujungiamas su 1-uoju veiklos rūšių suskirstymo lygiu.

3-iasis suskirstymo pagal geografines teritorijas lygis sujungiamas tik su bendros veiklos duomenimis.

4 SKIRSNIS

Pirmieji ataskaitiniai metai ir periodiškumas

1.

Pirmieji ataskaitiniai metai, už kuriuos rengiama metinė statistika, yra kalendoriniai šio reglamento įsigaliojimo metai.

2.

Po to valstybės narės pateikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis.

5 SKIRSNIS

Rezultatų perdavimas

Rezultatai perduodami per 20 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

6 SKIRSNIS

Ataskaitos ir bandomieji tyrimai

1.

Valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą, susijusią su turimais statistikos duomenimis, kuriuos reikia kompiliuoti šio bendro modulio tikslais, su jų apibūdinimu, struktūra.

2.

Šiame priede pateikiamam išsamiam lygiui apibūdinti Komisija skiria nacionalines valdžios institucijas bandomiesiems tyrimams vykdyti, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 322/97 2 straipsnyje pagal šio reglamento 5 straipsnį.

3.

Bandomieji tyrimai atliekami siekiant įvertinti gaunamų duomenų aktualumą ir ekonominį pagrįstumą, atsižvelgiant į duomenų pasiūlos naudą dėl surinkimo išlaidų ir verslui tenkančios naštos.

4.

Bandomieji tyrimai bus atliekami šiems rodikliams:

Kodas

Pavadinimas

13 31 0

Išlaidos personalui

 

Prekių ir paslaugų eksportas

 

Prekių ir paslaugų importas

 

Grupės vidaus prekių ir paslaugų eksportas

 

Grupės vidaus prekių ir paslaugų importas

12 15 0

Pridėtinė vertė gamybos kaina

15 11 0

Bendros investicijos į materialialųjį turtą


III PRIEDAS

IŠSAMIOS INFORMACIJOS LYGIAI PAGAL GEOGRAFINĘ TERITORIJĄ IR VEIKLOS RŪŠĮ

Lygiai pagal geografinę teritoriją

1-asis lygis

 

2-asis išorinis lygis

(1-asis lygis + 24 šalys)

V2

ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

V2

ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

 

 

IS

Islandija

 

 

LI

Lichtenšteinas

 

 

NO

Norvegija

CH

Šveicarija

CH

Šveicarija

 

 

HR

Kroatija

RU

Rusijos Federacija

RU

Rusijos Federacija

 

 

TR

Turkija

 

 

EG

Egiptas

 

 

MA

Marokas

 

 

NG

Nigerija

 

 

ZA

Pietų Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

 

MX

Meksika

 

 

AR

Argentina

BR

Brazilija

BR

Brazilija

 

 

CL

Čilė

 

 

UY

Urugvajus

 

 

VE

Venesuela

 

 

IL

Izraelis

CN

Kinija

CN

Kinija

HK

Honkongas

HK

Honkongas

IN

Indija

IN

Indija

 

 

ID

Indonezija

JP

Japonija

JP

Japonija

 

 

KR

Pietų Korėja

 

 

MY

Malaizija

 

 

PH

Filipinai

 

 

SG

Singapūras

 

 

TW

Taivanis

 

 

TH

Tailandas

 

 

AU

Australija

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

Z8

Nepriskirtos ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

Z8

Nepriskirtos ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

C4

Ofšoriniai finansiniai centrai

C4

Ofšoriniai finansiniai centrai

Z7

Daugiau nei 1 valstybės narės lygiomis pasidalinta UCIs (1) kontrolę

Z7

Daugiau nei 1 valstybės narės lygiomis pasidalinta UCIs (1) kontrolę


2-asis vidinis lygis

A1

Visas pasaulis (visi ūkio subjektai, įskaitant duomenis kompiliuojančią šalį)

Z9

Likusioji pasaulio dalis (išskyrus duomenis kompiliuojančią šalį)

A2

Kontroliuojama kompiliavimo šalies

V1

27-ios Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus duomenis kompiliuojančią šalį

BE

Belgija

BG

Bulgarija

CZ

Čekijos Respublika

DK

Danija

DE

Vokietija

EE

Estija

IE

Airija

GR

Graikija

ES

Ispanija

FR

Prancūzija

IT

Italija

CY

Kipras

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

HU

Vengrija

MT

Malta

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė

Z7

Daugiau nei vienos valstybės narės lygiomis pasidalinta UCIs (2) kontrolė

V2

ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

AU

Australija

CA

Kanada

CH

Šveicarija

CN

Kinija

HK

Honkongas

IL

Izraelis

IS

Islandija

JP

Japonija

LI

Lichtenšteinas

NO

Norvegija

NZ

Naujoji Zelandija

RU

Rusijos Federacija

TR

Turkija

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

C4

Ofšoriniai finansiniai centrai

Z8

Nepriskirtos ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės


3-iasis lygis

AD

Andora

EE

Estija (3)

KZ

Kazachstanas

QA

Kataras

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

EG

Egiptas

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

RO

Rumunija (3)

AF

Afganistanas

ER

Eritrėja

LB

Libanas

RS

Serbija

AG

Antigva ir Barbuda

ES

Ispanija (3)

LC

Sent Lusija

RU

Rusijos Federacija

AI

Angilija

ET

Etiopija

LI

Lichtenšteinas

RW

Ruanda

AL

Albanija

FI

Suomija (3)

LK

Šri Lanka

SA

Saudo Arabija

AM

Armėnija

FJ

Fidžis

LR

Liberija

SB

Saliamono salos

AN

Nyderlandų Antilai

FK

Falklando (Malvinų) salos

LS

Lesotas

SC

Seišeliai

AO

Angola

FM

Mikronezijos Federacinės Valstijos

LT

Lietuva (3)

SD

Sudanas

AQ

Antarktida

FO

Farerų salos

LU

Liuksemburgas (3)

SE

Švedija (3)

AR

Argentina

FR

Prancūzija (3)

LV

Latvija (3)

SG

Singapūras

AS

Amerikos Samoa

GA

Gabonas

LY

Libijos Arabų Džamahirija

SH

Šv. Elenos sala

AT

Austrija (3)

GD

Grenada

MA

Marokas

SI

Slovėnija (3)

AU

Australija

GE

Gruzija

MD

Moldovos Respublika

SK

Slovakija (3)

AW

Aruba

GG

Guernsey

ME

Juodkalnija

SL

Siera Leonė

AZ

Azerbaidžanas

GH

Gana

MG

Madagaskaras

SM

San Marinas

BA

Bosnija ir Hercegovina

GI

Gibraltaras

MH

Maršalo salos

SN

Senegalas

BB

Barbadosas

GL

Grenlandija

MK (5)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

SO

Somalis

BD

Bangladešas

GM

Gambija

ML

Malis

SR

Surinamas

BE

Belgija (3)

GN

Gvinėja

MM

Mianmaras

ST

San Tomė ir Prinsipė

BF

Burkina Fasas

GQ

Pusiaujo Gvinėja

MN

Mongolija

SV

Salvadoras

BG

Bulgarija (3)

GR

Graikija (3)

MO

Macao

SY

Sirijos Arabų Respublika

BH

Bahreinas

GS

Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos

MP

Marianos šiaurinės salos

SZ

Svazilandas

BI

Burundis

GT

Gvatemala

MR

Mauritanija

TC

Turkso ir Caicoso salos

BJ

Beninas

GU

Guamas

MS

Montserratas

TD

Čadas

BM

Bermuda

GW

Bisau Gvinėja

MT

Malta (3)

TF

Prancūzų pietinės teritorijos

BN

Brunėjaus Darusalamas

GY

Gajana

MU

Mauricijus

TG

Togas

BO

Bolivija

HK

Honkongas

MV

Maldyvai

TH

Tailandas

BR

Brazilija

HM

Heardo ir McDonaldo salos

MW

Malavis

TJ

Tadžikistanas

BS

Bahamos

HN

Hondūras

MX

Meksika

TK

Tokelau

BT

Butanas

HR

Kroatija

MY

Malaizija

TM

Turkmėnistanas

BV

Bouvet sala

HT

Haitis

MZ

Mozambikas

TN

Tunisas

BW

Botsvana

HU

Vengrija (3)

NA

Namibija

TO

Tonga

BY

Baltarusija

ID

Indonezija

NC

Naujoji Kaledonija

TP

Rytų Timoras

BZ

Belizas

IE

Airija (3)

NE

Nigeris

TR

Turkija

CA

Kanada

IL

Izraelis

NF

Norfolko sala

TT

Trinidadas ir Tobagas

CC

Kokosų (Keelingo) salos

IM

Meno sala

NG

Nigerija

TV

Tuvalu

CD

Kongo Demokratinė Respublika

IN

Indija

NI

Nikaragva

TW

Taivanas, Kinijos provincija

CF

Centrinės Afrikos Respublika

IO

Indijos vandenyno britų sritis

NL

Nyderlandai (3)

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

CG

Kongas

IQ

Irakas

NO

Norvegija

UA

Ukraina

CH

Šveicarija

IR

Irano Islamo Respublika

NP

Nepalas

UG

Uganda

CI

Dramblio Kaulo Krantas

IS

Islandija

NR

Nauru

UK

Jungtinė Karalystė (3)

CK

Kuko salos

IT

Italija (3)

NU

Niue

UM

Jungtinių Amerikos Valstijų mažosios aplinkinės salos

CL

Čilė

JE

Džersi

NZ

Naujoji Zelandija

US

Jungtinės Valstijos

CM

Kamerūnas

JM

Jamaika

OM

Omanas

UY

Urugvajus

CN

Kinija

JO

Jordanas

PA

Panama

UZ

Uzbekistanas

CO

Kolumbija

JP

Japonija

PE

Peru

VA

Šventasis Sostas, Vatikano Miesto Valstybė

CR

Kosta Rika

KE

Kenija

PF

Prancūzijos Polinezija

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

CU

Kuba

KG

Kirgizija

PG

Papua Naujoji Gvinėja

VE

Venesuela

CV

Žaliojo Kyšulio Salos

KH

Kambodža (Kampučija)

PH

Filipinai

VG

Didžiosios Britanijos Mergelių salos

CX

Kalėdų sala

KI

Kiribatis

PK

Pakistanas

VI

JAV Virdžinijos salos

CY

Kipras (3)

KM

Komorai

PL

Lenkija (3)

VN

Vietnamas

CZ

Čekijos Respublika (3)

KN

Sent Kitsas ir Nevis

PN

Pitcairnas

VU

Vanuatu

DE

Vokietija (3)

KP

Korėja, Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (Šiaurės Korėja)

PS

Okupuota Palestinos teritorija

WF

Wallis ir Futuna

DJ

Džibutis

KR

Korėja, Korėjos Respublika (Pietų Korėja)

PT

Portugalija (3)

WS

Samoa

DK

Danija (3)

KW

Kuveitas

PW

Palau

YE

Jemenas

DM

Dominika

KY

Kaimanų salos

PY

Paragvajus

 

 

DO

Dominikos Respublika

 

 

 

 

ZA

Pietų Afrika

DZ

Alžyras

 

 

 

 

ZM

Zambija

EC

Ekvadoras

Z8

Nepriskirtos ne 27-ios Europos Sąjungos valstybės narės

 

 

ZW

Zimbabvė

A2

Kontroliuojama duomenis kompiliuojančios šalies

Z7

Daugiau nei 1 valstybės narės lygiomis pasidalinta UCIs (4) kontrolė

 

 

 

 


Veiklos rūšių suskirstymo lygiai

1-asis lygis

2-asis lygis

 

 

NACE red. 1.1 (6)

BENDRA VEIKLA

BENDRA VEIKLA

Nuo C iki O sek. (išskyrus L)

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

C sek.

Iš kurio:

 

Benzino ir dujų gavyba

11 skyrius

GAMYBA

GAMYBA

D sek

Maisto produktai

DA sekcijos dalis

Tekstilės gaminiai ir apranga

DB sekcijos dalis

Mediena, leidyba, spausdinimas

DD, DE sekcijos dalys

VISI tekstilės gaminiai ir medienos veiklos rūšys

 

Rafinuoti naftos produktai. Kiti apdorojimai

23 skyrius

Chemikalų ir cheminių produktų gamyba

24 skyrius

Gumos ir plastmasės produktai

25 skyrius

Benzino, chemijos, gumos, plastmasės produktai

VISI benzino, chemijos, gumos, plastmasės produktai

 

Metalo produktai

DJ sekcijos dalis

Mechaniniai produktai

29 skyrius

VISI metalo ir mechaniniai produktai

 

Raštinės įranga ir kompiuteriai

30 skyrius

Radijo, televizijos, ryšių įranga

32 skyrius

Raštinės įranga, kompiuteriai, RTV, ryšių įranga

VISA įranga, kompiuteriai, RTV, ryšių įranga

 

Variklinės transporto priemonės

34 skyrius

Kita transporto įranga

35 skyrius

Transporto priemonės ir kita transporto įranga

VISOS transporto priemonės ir kita transporto įranga

 

Kita niekur kitur nepriskirta gamyba

 

ELEKTRA, DUJOS IR VANDUO

ELEKTRA, DUJOS IR VANDUO

E sek.

STATYBA

STATYBA

F sek.

VISOS PASLAUGOS

VISOS PASLAUGOS

 

PREKYBA IR REMONTAS

PREKYBA IR REMONTAS

G sek.

Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, priežiūra; mažmeninis automobilių kuro pardavimas

50 skyrius

Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

51 skyrius

Mažmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

52 skyrius

VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI

VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI

H sek.

TRANSPORTAS, SANDĖLIAVIMAS IR RYŠIAI

TRANSPORTAS, SANDĖLIAVIMAS IR RYŠIAI

I sek.

Transportas ir sandėliavimas

60, 61, 62, 63 skyriai

Sausumos transportas transportavimas vamzdynais

60 skyrius

Vandens transportas

61 skyrius

Oro transportas

62 skyrius

Papildoma ir pagalbinė transporto veikla; kelionių agentūrų veikla

63 skyrius

Paštas ir telekomunikacijos

64 skyrius

Pašto ir siuntų tarnybų paslaugos

64.1 grupė

Telekomunikacijos

64.2 grupė

FINANSINIS TARPININKAVIMAS

FINANSINIS TARPININKAVIMAS

J sek.

Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimo ir pensijų lėšų kaupimą

65 skyrius

Draudimo ir pensijų lėšų, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, kaupimas

66 skyrius

Pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla

67 skyrius

NEKILNOJAMOJO TURTO VEIKLA

K sek., 70 skyr.

MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ BE OPERATORIAUS IR ASMENINIŲ BEI NAMŲ ŪKIO REIKMENŲ NUOMA

K sek., 71 skyr.

KOMPIUTERIAI IR SU JAIS SUSIJUSI VEIKLA

KOMPIUTERIAI IR SU JAIS SUSIJUSI VEIKLA

K sek., 72 skyr.

MOKSLINIAI TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA

MOKSLINIAI TYRIMAI IR TAIKOMOJI VEIKLA

K sek., 73 skyr.

KITA ĮMONĖS VEIKLA

KITA ĮMONĖS VEIKLA

K sek., 74 skyr.

Teisinė, apskaitos veikla, rinkotyra, konsultacijos ir ekspertizė

74.1 grupė

Teisinė veikla

74.11 klasė

Apskaita, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais ir ekspertizė

74.12 klasė

Rinkotyra ir viešosios nuomonės apklausa

74.13 klasė

Verslo ir valdymo konsultacijos ir ekspertizės veikla

74.14 klasė

Kontroliuojančiųjų bendrovių vadybinė veikla

74.15 klasė

Architektūros, inžinerijos ir kita techninė veikla

74.2 grupė

Reklama

74.4 grupė

Kita, niekur kitur nepriskirta, įmonės veikla

74.3, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8 grupė

ŠVIETIMAS

M sek.

SVEIKATA IR SOCIALINIS DARBAS

N sek.

NUOTĖKOS IR ATLIEKŲ ŠALINIMAS-{}-

O sek., 90 skyr.

KITOS, NIEKUR KITUR NEPRISKIRTOS, NARYSTĖS ORGANIZACIJOS Niekur kitur nepriskirta

O sek., 91 skyr.

POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖ IR SPORTINĖ VEIKLA

POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖ IR SPORTINĖ VEIKLA

O sek., 92 skyr.

Kino, radijo, televizijos ir kita pramoginė veikla

92.1, 92.2, 92.3 grupė

Naujienų agentūrų veikla

92.4 grupė

Bibliotekos, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

92.5 grupė

Sportinė ir kita poilsio organizavimo veikla

92.6, 92.7 grupė

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

O sek., 93 skyr.

Nepaskirstyta

 


3-iasis lygis (NACE red. 1.1)

Antraštė

Būtinas išsamus lygis

Verslo ekonomika

Nuo C iki K skirsniai

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

C skirsnis

Gamyba

D skirsnis

Visos skirsnių dalys nuo DA iki DN

Visi skyriai nuo15 iki 37

Suvestiniai rodikliai:

Aukštoji technologija (AT)

24.4, 30, 32, 33, 35.3

Vidutinio aukštumo technologija (VAT)

24 išskyrus 24.4, 29, 31, 34, 35.2, 35.4, 35.5

Vidutinio žemumo technologija (VŽT)

23, 25–28, 35.1

Žemoji technologija (ŽT)

15–22, 36, 37

Elektra, dujos ir vandens tiekimas

E skirsnis

Visi skyriai (40 ir 41)

Statyba

F sekcija (45 skyrius)

Visos grupės (Nuo 45.1 iki 45.5)

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

G skirsnis

Visi skyriai (50 to 52)

Nuo 50.1 + 50.2 + 50.3, 50.4, 50.5, 51.1 iki 51.9

Nuo 52.1 iki 52.7 grupės

Viešbučiai ir restoranai

H skirsnis (55 skyriai)

Nuo 55.1 iki 55.5 grupės

Transportas, sandėliavimas ir ryšiai

I skirsnis

Visi skyriai

60.1, 60.2, 60.3, 63.1 + 63.2, 63.3, 63.4, 64.1, 64.2 grupės

Finansinis tarpininkavimas

J skirsnis

Visi skyriai

Nekilnojamasis turtas, nuoma ir įmonės veikla

K skirsnis

70 skyrius

71 skyrius, 71.1 + 71.2, 71.3 ir 71.4 grupės

72 skyrius, nuo 72.1 iki 72.6 grupės

73 skyrius

74 skyrius, suvestiniai rodikliai nuo 74.1 iki 74.4 ir nuo 74.5 iki 74.8


(1)  Su užsieniu susijusios įmonės pagrindinis kontroliuojantis institucinis vienetas.

(2)  Su užsieniu susijusios įmonės pagrindinis kontroliuojantis institucinis vienetas.

(3)  Tik vidaus statistikai.

(4)  Užsienyje esančios susijusios įmonės pagrindinis kontroliuojantis institucinis vienetas.

(5)  Skiriamas laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies priskyrimui, užbaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančias derybas.

(6)  1990 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3037/90 dėl statistinio Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (OL L 293, 1990 10 24, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1893/2006.


29.6.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 171/32


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 717/2007

2007 m. birželio 27 d.

dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo telefono ryšio tinklus Bendrijoje, iš dalies keičiantis Direktyvą 2002/21/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTO IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Aukštas kainų, kurias viešųjų judriojo telefono ryšio tinklų vartotojai, pvz., studentai, asmenys, keliaujantys verslo reikalais ir turistai, moka naudodamiesi savo mobiliaisiais telefonais keliaudami užsienyje Bendrijoje, lygis kelia nacionalinių reguliavimo institucijų, vartotojų ir Bendrijos institucijų susirūpinimą. Mažmeninės kainos yra per didelės dėl didelių didmeninių kainų, kurias nustato užsienio priimančiojo tinklo operatorius, ir daugeliu atvejų dėl didelių mažmeninių antkainių, kuriuos taiko vartotojo savojo tinklo operatorius. Didmeninių kainų sumažinimas dažnai nėra naudingas mažmeniniam vartotojui. Nors kai kurie ryšio operatoriai neseniai nustatė tarifų sistemas, pagal kurias klientams siūlomos palankesnės sąlygos ir mažesnės kainos, vis dar akivaizdu, kad kainų ir sąnaudų santykis nėra toks, koks būtų visapusiškai konkurencingoje rinkoje.

(2)

Siekiant sukurti tikrą „Piliečių Europą“, sukūrus Europos socialinę, švietimo ir kultūros erdvę, grindžiamą asmenų judumu, turėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos žmonių ryšiams.

(3)

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos direktyva) (3), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų paslaugų leidimo (Leidimų direktyva) (4), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) (5), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) (6), ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (7) (toliau kartu – „2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema“) siekia sukurti elektroninių ryšių vidaus rinką Bendrijoje užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą, remiantis didesne konkurencija.

(4)

Šis reglamentas nėra atskira priemonė, o juo Bendrijos tarptinklinio ryšio požiūriu papildomos ir remiamos taisyklės, nustatytos 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistemoje. Ta sistema nesuteikė nacionalinėms reguliavimo institucijoms pakankamai priemonių, kad jos galėtų imtis efektyvių ir ryžtingų veiksmų, susijusių su Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų kainų nustatymu, taigi pasitelkus šią sistemą nepavyksta užtikrinti sklandaus tarptinklinio ryšio paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo. Šis reglamentas yra tinkama priemonė šiai padėčiai pataisyti.

(5)

2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistema pagrįsta principu, kad ex ante reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi tik tuomet, kai nėra veiksmingos konkurencijos, numatant nacionalinių reguliavimo institucijų periodiškos rinkos analizės ir įpareigojimų persvarstymo procesą, kurio pagrindu nustatomi ex ante įpareigojimus operatoriams, kurie nurodyti kaip turintys didelę įtaką rinkoje. Šį procesą sudaro atitinkamų rinkų apibrėžimas pagal Komisijos rekomendaciją (8) dėl elektroninių ryšių sektoriaus, kuriam taikomas ex ante reguliavimas pagal Direktyvą 2002/21/EB, atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų (toliau – rekomendacija), apibrėžtų rinkų analizė pagal Komisijos rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo gaires pagal Bendrijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą (9), didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių nustatymas ir ex ante įpareigojimų nustatymas tiems operatoriams.

(6)

Rekomendacijoje kaip atitinkama rinka, kuriai taikomas ex ante reguliavimas, nurodoma didmeninė nacionalinė tarptautinio tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus rinka. Tačiau nacionalinių reguliavimo institucijų atliekamas darbas (ir atskirai, ir Europos reguliuotojų grupėje) analizuojant didmenines nacionalines tarptautinio tarptinklinio ryšio rinkas parodė, kad nacionalinė reguliavimo institucija dar negalėjo veiksmingai spręsti aukšto didmeninių Bendrijos tarptinklinio ryšio kainų lygio problemos, nes sunku nustatyti didelę įtaką rinkoje turinčias įmones dėl specialių tarptautinio tarptinklinio ryšio ypatybių, įskaitant jo tarpvalstybinį pobūdį.

(7)

Vertinant mažmeninį tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą, nė viena mažmeninė tarptautinio tarptinklinio ryšio rinka rekomendacijoje nėra pripažinta atitinkama rinka, nes, be kitų dalykų, tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugos mažmeniniu lygiu neperkamos atskirai, o yra tik viena didesnio mažmeninio paketo, kurį vartotojai įsigyja iš paslaugų savajame tinkle teikėjo, dalis.

(8)

Be to, nacionalinės reguliavimo institucijos, atsakingos už judriojo ryšio vartotojų, kurie paprastai nuolatos gyvena jų teritorijoje, interesų apsaugą ir rėmimą, negali kontroliuoti pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorių, kurie veikia kitose valstybėse narėse ir nuo kurių tie vartotojai priklauso naudodamiesi tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugomis, veiksmų. Ši kliūtis taip pat galėtų sumažinti valstybių narių priemonių veiksmingumą, kurios pagrįstos joms likusia kompetencija priimti vartotojų apsaugos taisykles.

(9)

Todėl valstybės narės patiria spaudimą imtis priemonių tarptautinio tarptinklinio ryšio kainų lygio problemai spręsti, tačiau 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemoje numatytas nacionalinių reguliavimo institucijų ex ante reguliavimo intervencijos mechanizmas pasirodė nesąs pakankamas, kad tos institucijos galėtų ryžtingai veikti gindamos vartotojų interesus šioje konkrečioje srityje.

(10)

Be to, Europos Parlamentas rezoliucijoje dėl Europos elektroninių ryšių reguliavimo ir rinkų 2004 m. (10) paragino Komisiją parengti naujas iniciatyvas, kad būtų sumažintos didelės tarpvalstybinio judriojo telefono ryšio srauto kainos, o 2006 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad tikslinga, veiksminga ir integruota informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politika tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu yra būtina siekiant įgyvendinti atnaujintos Lisabonos strategijos ekonomikos augimo ir produktyvumo tikslus, ir šiame kontekste pažymėjo, koks svarbus tarptinklinio ryšio kainų mažinimas konkurencingumui.

(11)

Pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, remiantis tuo metu akivaizdžiomis aplinkybėmis, buvo siekiama pašalinti visas valstybių narių prekybos kliūtis, esančias ja derinamoje srityje, inter alia, atsižvelgiant į priemones, kurios daro įtakos tarptinklinio ryšio kainoms. Tačiau tai neturėtų trukdyti suderintų taisyklių pritaikymui prie kitų aplinkybių siekiant rasti veiksmingiausias priemones aukšto lygio vartotojų apsaugai pasiekti ir vidaus rinkos veikimo sąlygoms pagerinti.

(12)

Todėl 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, ypač Pagrindų direktyvą, reikėtų iš dalies pakeisti, kad būtų galima nukrypti nuo kitu atveju taikytinų taisyklių, tai yra, kad siūlomų paslaugų kainos, nesant didelės įtakos rinkoje, turėtų būti nustatomos komerciniu susitarimu, ir taip leisti nustatyti papildomus reguliuojamuosius įpareigojimus, kurie atspindi specialias Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų savybes.

(13)

Mažmeninės ir didmeninės tarptinklinio ryšio rinkos pasižymi unikaliomis savybėmis, kurios pateisina išskirtines priemones, platesnes nei pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą nustatyti mechanizmai.

(14)

Reguliuojamieji įpareigojimai turėtų būti nustatomi ir mažmeniniu, ir didmeniniu lygmeniu siekiant apsaugoti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančių vartotojų interesus, nes patirtis parodė, kad Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų didmeninių kainų sumažinimas gali nesąlygoti tarptinklinio ryšio mažmeninių kainų sumažėjimo, nes nėra paskatų, kad taip atsitiktų. Kita vertus, mažmeninių kainų lygio mažinimo veiksmai nesprendžiant su šių paslaugų teikimu susijusių didmeninių kainų lygio problemos galėtų kelti pavojų sutrikdyti sklandų Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkos veikimą.

(15)

Šie reguliuojamieji įpareigojimai turėtų įsigalioti kuo greičiau, kartu atitinkamiems operatoriams turėtų būtų suteikiamas tinkamas laikotarpis, per kurį jie pritaikytų savo kainas ir siūlomas paslaugas, kad galėtų laikytis įpareigojimų, ir jie turėtų būti tiesiogiai taikomi visose valstybėse narėse.

(16)

Turėtų būti taikomas bendras metodas, siekiant užtikrinti, kad viešojo antžeminio judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas palikdami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir išsaugant paskatas naujovėms bei vartotojų pasirinkimą. Šio bendro metodo reikia atsižvelgiant į tarpvalstybinį atitinkamų paslaugų pobūdį, kad judriojo ryšio operatoriai galėtų veikti objektyviai nustatytais kriterijais pagrįstoje vienoje nuoseklioje reguliavimo sistemoje.

(17)

Veiksmingiausias ir proporcingiausias kainų lygio reguliavimo metodas, nustatant Bendrijos vidaus tarptinklinio ryšio skambučių ir jų priėmimo kainos lygį, yra didžiausios vidutinės minutės kainos nustatymas Bendrijos mastu mažmeniniu lygmeniu ir kainų sumažinimas mažmeniniu lygmeniu nustatant Europos tarifą. Vidutinė didmeninė kaina turėtų būti taikoma bet kuriems dviem Bendrijos operatoriams per nurodytą laikotarpį.

(18)

Europos tarifas turėtų būti nustatytas tokiu lygmeniu, kuriuo būtų galima užtikrinti pakankamą maržą ryšio operatoriams ir skatinti konkurencingus tarptinklinio ryšio paslaugų pasiūlymus mažesnėmis kainomis. Operatoriai turėtų aktyviai, nemokamai, aiškiai ir skaidriai siūlyti savo tarptinklinio ryšio klientams Europos tarifą.

(19)

Šis reguliavimo metodas turėtų užtikrinti, kad mažmeninės Bendrijos tarptinklinio ryšio kainos pagrįsčiau atspindėtų pagrindines tos paslaugos teikimo išlaidas nei anksčiau. Todėl didžiausias Europos tarifas, kuris gali būti siūlomas tarptinklinio ryšio vartotojams, turėtų atspindėti pagrįstą maržą atsižvelgiant į tarptinklinio ryšio paslaugų teikimo didmenines išlaidas, kartu paliekant operatoriams laisvę konkuruoti diferencijuojant savo siūlomas paslaugas ir derinant kainodaros struktūras prie rinkos sąlygų ir vartotojų pageidavimų. Šis reguliavimo metodas neturėtų būti taikomas pridėtinės vertės paslaugoms.

(20)

Šis reguliavimo metodas turėtų būti lengvai įgyvendinamas ir kontroliuojamas siekiant sumažinti ir operatorių, kuriems taikomi jo reikalavimai, ir nacionalinių reguliavimo institucijų, kurioms pavesta prižiūrėti, kaip prižiūrimas ir užtikrinamas jo įgyvendinimas, administracinę naštą. Jis taip pat turi būti skaidrus ir lengvai suprantamas visiems judriojo ryšio vartotojams Bendrijoje. Be to, juo turėtų užtikrintas aiškumas ir nuspėjamumas didmenines ir mažmenines tarptinklinio ryšio paslaugas teikiantiems operatoriams. Todėl didžiausios minutės kainos lygį pinigine išraiška Bendrijos mastu tiek didmeniniu, tiek mažmeniniu lygmenimis reikėtų nurodyti šiame reglamente.

(21)

Taip nustatyta didžiausia vidutine minutės kaina didmeniniu lygmeniu turėtų būti atsižvelgiama į skirtingus veiksnius, susijusius su skambinimu naudojantis Bendrijos tarptinkliniu ryšiu, ypač į skambučių pradžios ir pabaigos kainas judriojo ryšio tinkluose, įskaitant pridėtines išlaidas, signalų perdavimą ir persiuntimą. Tinkamiausias pagrindas skambučio pradžios ir pabaigos kainai nustatyti yra vidutinė judriojo ryšio operatorių Bendrijoje judriojo ryšio pabaigos kaina, pagrįsta nacionalinių reguliavimo institucijų pateikta ir Komisijos skelbiama informacija. Todėl šiame reglamente pateikta didžiausia vidutinė minutės kaina turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į vidutinę skambučio baigimo kainą, kuri sudaro pagrindą su tuo susijusioms išlaidoms nustatyti. Didžiausia vidutinė minutės kaina didmeniniu lygmeniu turėtų būti kasmet mažinama, siekiant atsižvelgti į nacionalinių reguliavimo institucijų kartais taikomą judriojo ryšio baigimo kainų sumažinimą.

(22)

Mažmeniniu lygiu taikomas Europos tarifas turėtų užtikrinti tarptinkliniu ryšiu besinaudojančius vartotojus, kad iš jų nebus reikalaujama mokėti pernelyg didelės kainos atliekant arba priimant reguliuojamą skambutį naudojantis tarptinkliniu ryšiu, kartu paliekant savojo tinklo operatoriams pakankamą veiksmų laisvę diferencijuoti vartotojams siūlomus produktus.

(23)

Visi vartotojai turėtų turėti galimybę be papildomų mokesčių ar išankstinių sąlygų pasirinkti paprastą tarptinklinio ryšio tarifą, kuris neviršys nustatytų reguliuojamų kainų. Tinkama didmeninių ir mažmeninių kainų marža turėtų užtikrinti, kad operatoriai padengtų visas specifines tarptinklinio ryšio išlaidas, įskaitant atitinkamą rinkodaros išlaidų ir telefono aparatų subsidijų dalį, mažmeniniu lygmeniu, ir paliktų jiems atitinkamą likutį, kad jie galėtų gauti deramas pajamas. Europos tarifas yra tinkama priemonė siekiant vartotojui suteikti apsaugą, o operatoriui – lankstumą. Atsižvelgiant į didmenines kainas, didžiausi Europos tarifo lygiai turėtų mažėti kasmet.

(24)

Nauji tarptinklinio ryšio vartotojai turėtų būti visapusiškai informuojami apie skirtingus tarptinklinio ryšio Bendrijoje tarifus, įskaitant Europos tarifą atitinkančius tarifus. Esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams turėtų būti suteikta galimybė per tam tikrą laiko tarpą pasirinkti naująjį tarifą, atitinkantį Europos tarifą, arba bet kokį kitą tarptinklinio ryšio tarifą. Iš esamų tarptinklinio ryšio vartotojų, kurie per šį laiko tarpą tarifo nepasirinko, derėtų išskirti vartotojus, kurie prieš įsigaliojant šiam reglamentui jau pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, ir vartotojus, kurie konkrečių tarptinklinio ryšio tarifų nepasirinko. Pastariesiems turėtų būti savaime taikomas tarifas, atitinkantis šį reglamentą. Tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie jau naudojasi tam tikrais jų individualius poreikius atitinkančiais tarptinklinio ryšio tarifais ar paketais, kuriuos jie pasirinko remdamiesi savo individualiais poreikiais, turėtų būti ir toliau taikomi anksčiau jų pasirinkti tarifai ar paketai, jei jiems priminus apie dabar jų naudojamų tarifų sąlygas per nurodytą laiko tarpą jie nepraneša apie savo pasirinkimą. Tokie specialūs tarptinklinio ryšio tarifai galėtų apimti, pvz., fiksuoto dydžio tarptinklinio ryšio kainas, neviešuosius tarifus, tarifus su papildomais fiksuoto dydžio tarptinklinio ryšio mokesčiais, tarifus, kurių minutės kaina mažesnė už maksimalų Europos tarifą arba tarifus su skambučio sudarymo mokesčiais.

(25)

Bendrijos tarptinklinio ryšio mažmeninių paslaugų teikėjai turėtų turėti laiko pritaikyti savo kainas, kad jos atitiktų šiame reglamente nustatytas ribas.

(26)

Atitinkamai Bendrijos didmeninių tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjams turėtų būti suteiktas laikotarpis, per kurį jie galėtų pritaikyti savo kainas prie šiame reglamente nustatytų ribų.

(27)

Kadangi šiame reglamente nustatyta, kad direktyvos, sudarančios 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistemą, nepažeidžia jokių konkrečių priemonių, kurios buvo priimtos siekiant reglamentuoti Bendrijos tarptinklinio ryšio kainas, taikomas judriosios balso telefonijos skambučiams, ir kadangi iš Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjų šiame reglamente gali būti reikalaujama pakeisti savo mažmeninius tarptinklinio ryšio tarifus, kad jie atitiktų šio reglamento reikalavimus, šie pakeitimai neturėtų judriojo ryšio vartotojams sudaryti sąlygų pagal nacionalinius įstatymus, kuriais perkeliama 2002 m. elektroninių ryšių priemonių reguliavimo sistema, atšaukti savo sutarčių.

(28)

Šiuo reglamentu neturėtų būti trukdoma teikti vartotojams novatoriškus pasiūlymus, kurie yra palankesni nei šiame reglamente nustatytas didžiausias Europos tarifas, o turėtų būti raginama teikti tarptinklinio ryšio vartotojams novatoriškus pasiūlymus mažesnėmis kainomis. Šiame reglamente nėra reikalaujama, kad būtų iš naujo nustatytos tarptinklinio ryšio kainos, jei jos buvo visiškai panaikintos, taip pat jame nėra reikalaujama, kad esamos tarptinklinio ryšio kainos būtų padidintos iki šiame reglamente nustatytų ribų lygmens.

(29)

Paslaugų savajame tinkle teikėjai gali pasiūlyti tinkamai nustatytą, visas paslaugas apimantį mėnesio mokestį, kuriam nebūtų taikomi jokie apribojimai. Šis vienodas mokestis galėtų apimti Bendrijos tarptinklinio ryšio balso ir (arba) duomenų perdavimo (įskaitant trumpųjų pranešimų paslaugas (SMS) ir daugiaformačių pranešimų paslaugas (MMS)) paslaugas visoje Bendrijoje.

(30)

Siekiant užtikrinti, kad šio reglamento nuostatos būtų naudingos visiems judriosios balso telefonijos vartotojams, mažmeninės kainodaros reikalavimai turėtų būti taikomi nepriklausomai nuo to, ar tarptinklinio ryšio vartotojai yra sudarę išankstinio mokėjimo, ar apmokėjimo po paslaugos suteikimo sutartį su paslaugų savajame tinkle teikėju, ir nepriklausomai nuo to, ar paslaugų savajame tinkle teikėjas turi savo tinklą, ar yra judriojo virtualiojo tinklo operatorius, ar judriosios balso telefonijos paslaugų perpardavinėtojas.

(31)

Jei Bendrijos judriosios telefonijos paslaugų teikėjai nustato, kad jų klientams sąveikos ir visuotinės susijungimo galimybės teikiamai naudai kelia pavojų jų tarptinklinio ryšio susitarimų su kitų valstybių narių judriojo ryšio tinklų operatoriais baigimas arba baigimo grėsmė, arba jei jie negali teikti savo klientams paslaugų kitoje valstybėje narėje, nes nėra sudarytas susitarimas su bent vienu didmeninių tinklo paslaugų teikėju, jei reikia, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų pasinaudoti Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytais įgaliojimais ir užtikrinti deramą prieigą ir sujungimą, siekiant užtikrinti visuotines susijungimo galimybes ir paslaugų sąveiką, atsižvelgiant į Pagrindų direktyvos 8 straipsnyje nurodytus tikslus, ypač į tikslą sukurti visapusiškai veikiančią bendrą elektroninių ryšių rinką.

(32)

Siekiant pagerinti mažmeninių kainų skambinant arba priimant reguliuojamus skambučius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje skaidrumą bei padėti tarptinklinio ryšio vartotojams priimti sprendimus dėl naudojimosi savo mobiliaisiais telefonais užsienyje, judriosios telefonijos paslaugų teikėjai turėtų suteikti galimybę savo tarptinklinio ryšio vartotojams lengvai ir nemokamai gauti informaciją apie jiems taikomas tarptinklinio ryšio kainas skambinant ir priimant balso skambučius atitinkamoje lankomoje valstybėje narėje. Be to, vartotojams paprašius paslaugų teikėjai turėtų jiems nemokamai teikti papildomą informaciją apie skambinimo ar balso skambučių priėmimo, SMS ir MMS siuntimo ir gavimo bei kitų duomenų perdavimo paslaugų lankomoje valstybėje narėje kainas už minutę ar už duomenų vienetą, įskaitant PVM.

(33)

Siekiant skaidrumo taip pat reikia, kad, sudarant abonentines sutartis ir kiekvieną kartą, kai keičiamos tarptinklinio ryšio kainos, paslaugų teikėjai teiktų informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas, visų pirma apie Europos tarifą ir nustatyto dydžio mokestį už visas paslaugas, jei juos siūlytų. Paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų tinkamomis priemonėmis (pvz., sąskaitomis, internetu, reklaminiais pranešimais per televiziją arba tiesioginiu paštu) teikti informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas. Paslaugų savajame tinkle teikėjai turėtų užtikrinti, kad jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę pasinaudoti reguliuojamais tarifais, ir turėtų išsiųsti šiems vartotojams aiškų ir nešališką pranešimą, kuriame aprašytų su Europos tarifu susijusias sąlygas ir teisę jį pasirinkti bei jo atsisakyti.

(34)

Už užduočių pagal 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą vykdymą atsakingos nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų turėti įgaliojimus, būtinus įpareigojimams pagal šį reglamentą prižiūrėti ir jų vykdymui užtikrinti savo teritorijoje. Jos taip pat turėtų prižiūrėti balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų nustatymo pokyčius tarptinkliniu ryšiu Bendrijoje besinaudojantiems judriojo ryšio vartotojams, jei reikia įskaitant specialias išlaidas, susijusias su skambinimu ir skambučių priėmimu naudojantis tarptinkliniu ryšiu atokiausiuose Bendrijos regionuose, ir reikalingumą užtikrinti, kad tos išlaidos galėtų būti tinkamai padengtos didmeninėje rinkoje, taip pat užtikrinti, kad srauto nukreipimo technologijos nebūtų naudojamos siekiant apriboti pasirinkimą ir pakenkti vartotojams. Jos turėtų užtikrinti, kad suinteresuotoms šalims būtų suteikiama naujausia informacija apie šio reglamento taikymą, ir kas šeši mėnesiai skelbti tokios priežiūros rezultatus. Pateikiama informacija turėtų būti suskirstyta pagal įmones, vartotojus, pasirašiusius apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojus, pasirašiusius išankstinio apmokėjimo sutartis.

(35)

Tos pačios šalies tarptinklinio ryšio atokiausiuose Bendrijos regionuose, kuriuose mobiliosios telefonijos licencijos skiriasi nuo išduodamų likusioje valstybės teritorijoje, kaina galėtų sumažėti tiek pat, kiek ir Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje. Dėl šio reglamento įgyvendinimo vartotojams, kurie naudojasi tos pačios šalies tarptinklinio ryšio paslaugomis, neturėtų būti taikomos nepalankesnės kainos, palyginti su klientais, kurie naudojasi Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugomis. Šiuo tikslu nacionalinės institucijos gali imtis papildomų Bendrijos teisę atitinkančių priemonių.

(36)

Atsižvelgiant į tai, kad, be balso telefonijos, vis labiau įsitvirtina naujos mobiliojo duomenų perdavimo paslaugos, šis reglamentas taip pat turėtų sudaryti sąlygas stebėti tų paslaugų rinkos pokyčius. Taigi Komisija taip pat turėtų stebėti tarptinklinio duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS rinką.

(37)

Valstybės narės turėtų numatyti sankcijų sistemą, kuri būtų taikoma pažeidus šį reglamentą.

(38)

Kadangi valstybės narės negali saugiai, suderintai ir tinkamu laiku pasiekti šio Reglamento tikslų – būtent įsteigti bendrą metodą, užtikrinant, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai, keliaudami Bendrijoje, nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas, skambindami arba priimdami balso skambučius, tokiu būdu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą ir apsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją, – ir juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija, vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, gali priimti priemones. Pagal šiame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šis reglamentas apima tik tas priemones, kurios yra būtinos tiems tikslams pasiekti.

(39)

Šis bendras metodas turėtų būti nustatomas ribotam laikotarpiui. Atsižvelgiant į persvarstymą, kurį turi atlikti Komisija, šis reglamentas gali būti išplėstas ar iš dalies pakeistas. Komisija turėtų įvertinti šio reglamento veiksmingumą ir jo indėlį įgyvendinant vidaus rinkos reguliavimo sistemą bei užtikrinant sklandžią vidaus rinkos veiklą, taip pat įvertinti šio reglamento poveikį mažesniems Bendrijos mobiliosios telefonijos paslaugų teikėjams ir jų padėčiai Bendrijos tarptinklinio ryšio rinkoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas bendras metodas, skirtas užtikrinti, kad viešojo judriojo telefono ryšio tinklų naudotojai keliaudami Bendrijoje nemokėtų pernelyg didelių kainų už Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugas skambindami arba priimdami skambučius, tokiu būdu padedant užtikrinti sklandžią vidaus rinkos veiklą ir tuo pat metu pasiekiant aukšto lygio vartotojų apsaugą, išsaugant judriojo ryšio operatorių konkurenciją bei ir toliau skatinant naujoves ir vartotojų pasirinkimą. Jame nustatomos taisyklės kainoms, kurias judriojo ryšio operatoriai gali nustatyti už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikimą balso skambučiams, inicijuojamiems ir užbaigiamiems Bendrijoje, ir jis taikomas tiek kainoms, kurias tinklų operatoriai nustato vieni kitiems didmeniniu lygiu, tiek kainoms, kurias paslaugų savajame tinkle teikėjai nustato mažmeniniu lygiu.

2.   Šiame reglamente taip pat nustatomos taisyklės, kuriomis siekiama padidinti kainų skaidrumą ir pagerinti informacijos apie kainas teikimą Bendrijos tarptinklinio ryšio paslaugų naudotojams.

3.   Šis reglamentas sudaro specialią priemonę, kaip apibrėžta Pagrindų direktyvos 1 straipsnio 5 dalyje.

4.   Šiame reglamente nustatytos kainų ribos pateikiamos eurais. Jei kainos, kurias reglamentuoja 3 ir 4 straipsniai, išreiškiamos kitomis valiutomis, pradinės ribos tomis valiutomis pagal tuos straipsnius nustatomos taikant 2007 m. birželio 30 d. galiojančius orientacinius valiutų keitimo kursus, kuriuos Europos centrinis bankas skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Vėlesnio tų ribų sumažinimo, numatyto 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, atveju, sumažinti dydžiai nustatomi taikant orientacinius valiutų keitimo kursus, paskelbus prieš vieną mėnesį nuo patikslintų dydžių taikymo dienos.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

1.   Šiame reglamente taikomos Prieigos direktyvos 2 straipsnyje, Pagrindų direktyvos 2002/19/EB 2 straipsnyje ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 2002/22/EB 2 straipsnyje nustatytos apibrėžtys.

2.   Be 1 dalyje nurodytų apibrėžčių, naudojamos tokios apibrėžtys:

a)

„Europos tarifas“ – bet koks 4 straipsnyje numatytos didžiausios kainos neviršijantis tarifas, kurį paslaugų savajame tinkle teikėjas gali taikyti už reguliuojamų tarptinklinio ryšio skambučių paslaugų teikimą, laikydamasis to straipsnio;

b)

„paslaugų savajame tinkle teikėjas“ – įmonė, teikianti tarptinklinio ryšio vartotojui antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas per savo nuosavą tinklą arba kaip virtualusis mobiliojo tinklo operatorius ar perpardavinėtojas;

c)

„savasis tinklas“ – valstybėje narėje esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio telefono tinklas, kuriuo paslaugų savajame tinkle teikėjas naudojasi teikdamas antžeminės viešosios judriosios telefonijos paslaugas tarptinklinio ryšio vartotojui;

d)

„Bendrijos tarptinklinis ryšys“ – tarptinklinio ryšio vartotojo naudojimasis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinti arba priimti skambučius Bendrijoje, esant kitoje valstybėje narėje, nei ta, kurioje yra vartotojo savasis tinklas, pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

e)

„reguliuojamas skambutis naudojantis tarptinkliniu ryšiu“ – tarptinklinio ryšio vartotojo atliekamas judriosios balso telefonijos skambutis, inicijuojamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle ir užbaigiamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje arba tarptinklinio ryšio vartotojo priimamas skambutis, inicijuojamas viešajame telefono ryšio tinkle Bendrijoje ir užbaigiamas pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle;

f)

„tarptinklinio ryšio vartotojas“ – antžeminių viešųjų judriojo ryšio telefonijos paslaugų teikėjo, per antžeminį viešąjį judriojo ryšio tinklą teikiančio paslaugas Bendrijoje, klientas, kurio sutartis ar susitarimas su savo paslaugų savajame tinkle teikėju leidžia naudotis mobiliuoju telefonu arba kitu prietaisu skambinant arba priimant skambučius pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinkle pagal savojo tinklo operatoriaus ir pasirinkto lankomos šalies tinklo operatoriaus susitarimus;

g)

„pasirinkto lankomos šalies operatoriaus tinklas“ – kitoje valstybėje narėje, nei toje, kurioje yra savasis tinklas, esantis antžeminis viešasis judriojo ryšio telefono tinklas, per kurį tarptinklinio ryšio vartotojas gali skambinti arba priimti skambučius pagal susitarimus su savojo tinklo operatoriumi.

3 straipsnis

Didmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

1.   Vidutinė didmeninė kaina, kurią pasirinkto lankomos šalies tinklo operatorius gali nustatyti tarptinklinio ryšio vartotojo savojo tinklo operatoriui už reguliuojamo skambučio, kuris naudojantis tarptinkliniu ryšiu inicijuojamas tame lankomos šalies tinkle, paslaugos teikimą, įskaitant inter alia inicijavimo, persiuntimo ir užbaigimo kainas, neviršija 0,30 EUR už minutę.

2.   Ši vidutinė didmeninė kaina taikoma bet kokiam dviejų operatorių deriniui ir apskaičiuojama dvylikos mėnesių laikotarpiui arba trumpesniam laikotarpiui, kuris gali likti iki tol, kol nustos galioti šis reglamentas. Ši didžiausia vidutinė didmeninė kaina sumažėja iki 0,28 EUR ir 0,26 EUR atitinkamai iki 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir 2009 m. rugpjūčio 30 d.

3.   1 dalyje nurodyta vidutinė didmeninė kaina apskaičiuojama padalijant atitinkamo operatoriaus per atitinkamą laikotarpį gautas visas didmenines tarptinklinio ryšio pajamas iš didmeninio tarptinklinio ryšio minučių, susijusių su to operatoriaus parduotomis didmeninėmis skambučių Bendrijoje naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugomis, sumos. Lankomos šalies tinklo operatoriui yra leidžiama atskirti piko ir ne piko valandų kainas.

4 straipsnis

Mažmeninės reguliuojamų skambučių naudojantis tarptinkliniu ryšiu kainos

1.   Paslaugų savajame tinkle teikėjai sudaro galimybę visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams pasinaudoti 2 dalyje numatytu Europos tarifu ir jį aktyviai, aiškiai bei skaidriai siūlo. Šis Europos tarifas nesiejamas su jokiais abonentiniais arba kitokiais fiksuotais ar pasikartojančiais mokesčiais ir gali būti derinamas su bet kokiu mažmeniniu tarifu.

Pateikdami šį pasiūlymą paslaugų savame tinkle teikėjai primena visiems savo tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie iki 2007 m. birželio 30 d. pasirinko tam tikrą tarptinklinio ryšio tarifą ar paketą, apie tam tarifui ar paketui taikomas sąlygas.

2.   Mažmeninė Europos tarifo kaina, neįskaitant PVM, kurią paslaugų savajame tinkle teikėjas gali nustatyti savo tarptinklinio ryšio vartotojui už teikiamą reguliuojamo skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu paslaugą, gali būti įvairi kiekvieno skambučio naudojantis tarptinkliniu ryšiu atveju, tačiau neviršija 0,49 EUR už minutę skambinant ir 0,24 EUR už minutę priimant skambučius. Skambinimo kainos riba sumažėja iki 0,46 EUR ir 0,43 EUR, o priimamų skambučių kainos riba – iki 0,22 EUR ir 0,19 EUR atitinkamai nuo 2008 m. rugpjūčio 30 d. ir nuo 2009 m. rugpjūčio 30 d.

3.   Visiems tarptinklinio vartotojams pasiūlomas 2 dalyje aprašytas tarifas.

Visiems esamiems tarptinklinio ryšio vartotojams suteikiama galimybė iki 2007 m. liepos 30 d. sąmoningai pasirinkti Europos tarifą ar bet kokį kitą tarptinklinio ryšio tarifą, ir per dviejų mėnesių laikotarpį leidžiama apie savo pasirinkimą pranešti paslaugų savajame tinkle teikėjams. Prašomas tarifas aktyvuojamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai paslaugų savajame tinkle teikėjas gauna vartotojo prašymą.

Tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie per minėtąjį dviejų mėnesių laikotarpį nepasirinko tarifo, automatiškai taikomas 2 dalyje aprašytas Europos tarifas.

Tačiau tarptinklinio ryšio vartotojams, kurie iki 2007 m. birželio 30 d. jau sąmoningai pasirinko tam tikrą tarifą ar paketą, skirtingą nuo tarptinklinio ryšio tarifo, kuris jiems būtų suteiktas nesant minėtojo pasirinkimo, ir kurie nepraneša apie pasirinkimą pagal šią dalį, ir toliau taikomas jų anksčiau pasirinktas tarifas ar paketas.

4.   Pasibaigus 3 dalyje aprašytam procesui, kiekvienas tarptinklinio ryšio vartotojas gali bet kada paprašyti pasirinkti Europos tarifą arba jo atsisakyti. Bet koks pasirinkimas ar atsisakymas turi būti įvykdomas nemokamai be jokių sąlygų ar apribojimų, susijusių su kitais abonentinės sutarties aspektais, per vieną darbo dieną, kai gaunamas prašymas. Paslaugų savajame tinkle teikėjai gali uždelsti tokį pasirinkimą arba atsisakymą nustatytam trumpiausiam ankstesnio tarptinklinio ryšio tarifo galiojimo laikotarpiui, trunkančiam ne ilgiau nei tris mėnesius.

5 straipsnis

3 ir 6 straipsnių taikymas

1.   3 straipsnis taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 30 d.

2.   6 straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos nuo 2007 m. rugsėjo 30 d.

6 straipsnis

Mažmeninių kainų skaidrumas

1.   Kad vartotojas būtų įspėtas apie tai, jog bus taikomi tarptinkliniai mokesčiai skambinant ar priimant skambučius, kiekvienas paslaugų savajame tinkle teikėjas automatiškai, nedelsdamas ir nemokamai trumpuoju pranešimu pateikia vartotojams, kai šie atvyksta į valstybės narės (kitos nei savojo tinklo) teritoriją, pagrindinę asmeninę kainodaros informaciją apie tarptinklinio ryšio kainas (su PVM), kurios taikomos tam vartotojui skambinant ir priimant skambučius lankomoje valstybėje narėje, išskyrus tuos atvejus, kai vartotojas paslaugų savajame tinkle teikėjui praneša, kad to nepageidauja.

Ši pagrindinė asmeninė kainodaros informacija apima didžiausius mokesčius, kuriuos gali mokėti vartotojas pagal savo tarifų sistemą už skambučius lankomojoje šalyje, skambučius iš lankomosios šalies į vartotojo savojo tinklo valstybę narę bei už priimamus skambučius. Tai taip pat apima ir nemokamą telefono numerį, kuriuo galima gauti išsamesnę 2 dalyje nurodytą informaciją.

Vartotojas, kuris buvo įspėjęs, kad jis nepageidauja gauti šios informacijos, turi teisę bet kuriuo metu nemokamai iš paslaugų savajame tinkle teikėjo pareikalauti vėl teikti šią paslaugą.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai šią pagrindinę asmeninę kainodaros informaciją automatiškai nemokamu balso skambučiu teikia akliesiems ir silpnaregiams vartotojams, jei šie to pageidauja.

2.   Be 1 dalyje nurodytų paslaugų, vartotojai turi teisę SMS arba judriojo ryšio balso skambučiu prašyti ir nemokamai gauti išsamesnę asmeninę kainodaros informaciją apie balso skambučiams, SMS, MMS ir kitoms duomenų perdavimo paslaugoms taikomus tarptinklinio ryšio mokesčius. Tokie prašymai pateikiami nemokamu paslaugų savajame tinkle teikėjo šiam tikslui skirtu telefono numeriu.

3.   Paslaugų savajame tinkle teikėjai pateikia visiems naudotojams visą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas, ypač apie Europos tarifus, sudarant abonentinę sutartį. Jie savo tarptinklinio ryšio vartotojams taip pat nedelsdami pateikia atnaujintą informaciją apie taikomas tarptinklinio ryšio kainas bei kiekvieną kartą jiems praneša apie kainų pasikeitimus.

Paslaugų savajame tinkle teikėjai imasi reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, kad visi jų tarptinklinio ryšio vartotojai žinotų apie galimybę pasinaudoti Europos tarifais. Jie visų pirma visiems tarptinklinio ryšio vartotojams iki 2007 m. liepos 30 d. aiškiai ir objektyviai praneša apie su Europos tarifu susijusias sąlygas. Visiems kitą tarifą pasirinkusiems vartotojams jie atitinkamais laiko tarpais siunčia priminimą apie Europos tarifą.

7 straipsnis

Priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

1.   Nacionalinės reguliavimo institucijos stebi ir prižiūri, kaip šio reglamento laikomasi jų teritorijoje.

2.   Nacionalinės reguliavimo institucijos viešai skelbia su šio reglamento, ypač 3 ir 4 straipsnių, taikymu susijusią naujausią informaciją tokiu būdu, kad suinteresuotosios šalys galėtų lengvai ją gauti.

3.   Nacionalinės reguliavimo institucijos, besirengdamos 11 straipsnyje numatytai peržiūrai, stebi tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius, taip pat ir Bendrijos atokiausiuose regionuose, nurodytuose Sutarties 299 straipsnio 2 dalyje. Nacionalinės reguliavimo institucijos taip pat seka tarptinklinio ryšio padėtį atsitiktinai įsijungiant ryšiui pasienio regionuose kaimyninėse valstybėse narėse ir stebi, ar srauto nukreipimo technologijos nėra naudojamos vartotojų nenaudai. Jos kas šešis mėnesius praneša Komisijai šios stebėsenos rezultatus, įskaitant atskirą informaciją, teikiamą įmonėms, vartotojams, pasirašiusiems apmokėjimo už suteiktas paslaugas sutartis, ir vartotojams, pasirašiusiems išankstinio apmokėjimo sutartis.

4.   Nacionalinės reguliavimo institucijos turi įgaliojimus nurodyti įmonėms, kurioms taikomi įpareigojimai pagal šį reglamentą, pateikti visą su šio reglamento įgyvendinimu ir vykdymo užtikrinimu susijusią informaciją. Tos įmonės paprašius pateikia tokią informaciją nedelsdamos ir tokiais terminais bei taip išsamiai, kaip nurodo nacionalinė reguliavimo institucija.

5.   Nacionalinės reguliavimo institucijos gali įsikišti savo iniciatyva, kad užtikrintų šio reglamento laikymąsi. Visų pirma jos prireikus naudojasi Prieigos direktyvos 5 straipsnyje nustatytomis galiomis, siekdamos užtikrinti tinkamą prieigą ir sujungimą, kad garantuotų ryšį tarp galutinių paslaugų gavėjų ir tarptinklinio ryšio paslaugų sąveiką.

6.   Kai nacionalinė reguliavimo institucija nustato, kad buvo pažeisti šiame reglamente nustatyti įpareigojimai, ji turi įgaliojimus reikalauti nedelsiant nutraukti tokį pažeidimą.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Iškilus elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas valstybėje narėje teikiančių įmonių ginčui dėl šiame reglamente numatytų pareigų, taikomos Pagrindų direktyvos 20 ir 21 straipsniuose nustatytos ginčų sprendimo procedūros.

2.   Iškilus neišspręstiems ginčams dėl į šį reglamentą įtrauktų klausimų su vartotojais ar galutiniais vartotojais, valstybės narės užtikrina, kad būtų numatytos Universaliųjų paslaugų direktyvos 34 straipsnyje nustatytos neteisminio ginčų sprendimo procedūros.

9 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato nuobaudų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, taisykles ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos privalo būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias nuostatas ne vėliau kaip 2008 m. kovo 30 d., ir nedelsiant jai praneša apie bet kokius vėlesnius šių nuostatų pakeitimus.

10 straipsnis

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) pakeitimas

Direktyvos 2002/21/EB (Pagrindų direktyvos) 1 straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Šia direktyva ir specialiosiomis direktyvomis nepažeidžiama jokia speciali priemonė, priimta reguliuojant tarptautinį tarptinklinį ryšį per viešuosius judriojo ryšio telefono tinklus Bendrijoje.“

11 straipsnis

Peržiūros tvarka

1.   Komisija persvarsto šio reglamento veikimą ir teikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 30 d. Komisija ypač įvertina, ar buvo pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai. Šioje ataskaitoje Komisija persvarsto tarptinklinio ryšio vartotojams teikiamų balso ir duomenų perdavimo paslaugų, įskaitant SMS ir MMS, didmeninių ir mažmeninių kainų pokyčius ir prireikus pateikia rekomendacijas dėl būtinybės reguliuoti šias paslaugas. Šiuo tikslu Komisija gali panaudoti pagal 7 straipsnio 3 dalį pateiktą informaciją.

2.   Šioje ataskaitoje Komisija įvertina, ar rinkos pokyčių požiūriu ir atsižvelgiant į konkurenciją ir vartotojų apsaugą reikia pratęsti ar pataisyti 13 straipsnyje numatytą šio reglamento galiojimo laiką atsižvelgiant į judriojo ryšio balso ir duomenų perdavimo paslaugų kainų pokyčius nacionaliniu lygmeniu bei į šio reglamento padarinius mažų, nepriklausomų ar naujų operatorių konkurencinei padėčiai. Komisija, nustačiusi, kad yra tokia būtinybė, pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai.

12 straipsnis

Pranešimo reikalavimai

Valstybės narės iki 2007 m. rugpjūčio 30 d. praneša Komisijai nacionalines reguliavimo institucijas, atsakingas už šiame reglamente nustatytų užduočių atlikimą.

13 straipsnis

Įsigaliojimas ir galiojimo pabaiga

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2010 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2007 m. birželio 27 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. MERKEL


(1)  OL C 324, 2006 12 30, p. 42.

(2)  2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(4)  OL L 108, 2002 4 24, p. 21.

(5)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(6)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(7)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/24/EB (OL L 105, 2006 4 13, p. 54).

(8)  OL L 114, 2003 5 8, p. 45.

(9)  OL C 165, 2002 7 11, p. 6.

(10)  OL C 285 E, 2006 11 22, p. 143.